Page 1

รายงาน แผนพัฒนาค ุณภาพ (Improvement Plan)

ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภ ูมิศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คำนำ 0

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


คำนำ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี การศึกษา 2555 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ น้ ี ได้รับผลการประเมินจาก คณะกรรมการผูป้ ระเมินจานวนทั้งสิ้ น 13 คน และสาขาวิชาฯได้นาผลมาสรุ ปและจัดทาแผนปรับปรุ งคุณภาพหรื อ Improvement Plan ของปี การศึกษา 2556 โดยมี จุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจหลัก 5 ประการ ทั้งนี้ในส่ วนของสาขาวิชาได้เน้น 3 พันธกิจหลัก และมี 11 องค์ประกอบตามการ ประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ พันธกิจด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการวิจยั และด้านการบริ การชุมชน (จานวน 39 ตัวบ่งชี้) ส่ วนการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF:HEd ซึ่งมี 12 ตัวบ่งชี้ ทางสาขาฯได้รายงานสรุ ปผลการประเมินเพียง 9 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาในด้าน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบตั ิที่ดี ทั้งนี้ การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) และผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF:HEd ที่ผา่ นมาในรอบปี การศึกษา 2554 นี้ ทางสาขาฯ ได้คะแนน 4.09 อยูใ่ นระดับดี ซึ่ งมีบางตัวชี้วดั ที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายจึงจาเป็ นต้องใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของสาขาให้ดีข้ ึนใน ปี 2555 ต่อไป เพื่อไต่ระดับไปสู่ ความมาตรฐานการจัดการศึกษาอุดมศึกษาสากลอย่างเป็ นรู ปธรรม อันจะส่ งผลดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัยในลาดับต่อไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รำยองค์ประกอบ ปี กำรศึกษำ 2555 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์ องค์ ประกอบ องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

องค์ ประกอบที่ 2 การเรี ยนการสอน

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - เป็ นหลักสู ตรใหม่ระบบ TQF:HEd จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง - ในการปฏิบตั ิงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี งบประมาณ 2555 นั้นตามประเด็นยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ เป้ าหมายที่ระบุไว้ค่อนข้างกว้าง ต้องระบุให้เป็ นตัวบ่งชี้หรื อเป้ าหมายที่ชดั เจน เช่น มีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้าร่ วมใน โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - มีการดาเนินการ การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง - พบว่าอาจารย์ในสาขาไม่มีวฒ ุ ิปริ ญญาเอก ซึ่งควรผลักดันและส่ งเสริ มการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยคณะ ควรจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีแนวทางการผลักดันให้เกิดความสาเร็ จอย่างชัดเจน - สาขาวิชาฯควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวทางการผลักดันให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ตามแผนที่นาทาง (Roadmap)ที่ชดั เจนว่าอาจารย์แต่ละท่านในการกาหนดระยะเวลายืน่ ขอตาแหน่งทางวิชาการ 2

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั

องค์ ประกอบที่ 5

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - สาขาฯเน้นการออกภาคสนามที่บูรณาการร่ วมกับงานวิจยั และบริ การวิชาการสู่ ชุมชน เข้าสู่ กระบวนการเรี ยนการสอนอย่าง เป็ นระบบ จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง - สาขาฯ ควรเน้นกิจกรรมที่เสริ มสร้างคุณลักษณะที่ดีท้ งั 5 ประการตามกรอบ TQF: HEd วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - สาขาฯ ควรมีระบบกลไกการพัฒนางานวิจยั การบูรณาการงานวิจยั เข้ากับการเรี ยนการสอน สนับสนุ นพันธกิจตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ สามารถนามาบูรณาการร่ วมกับการเรี ยนการสอนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม - กระตุน้ ให้อาจารย์ได้รับทุนวิจยั จากภายนอก - มีระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ที่ดี จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง

3

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบ การบริ การทางวิชาการแก่สังคม

องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปะและ วัฒนธรรม

องค์ ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร -สาขาวิชาฯ มีการพัฒนาด้านการบริ การวิชาการแก่สังคมที่โดดเด่น มุ่งเน้นสู่ กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายสอดคล้องกับพันธกิจ มหาวิทยาลัยที่เน้นบริ การวิชาการวิชาการสู่ ชุมชน รวมทั้งมีความร่ วมมือในระหว่างองค์กรภายในและภายนอกที่เห็นผลชัดอย่างเป็ น รู ปธรรม จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม - มีเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็ นรู ปธรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยประสาน ความร่ วมมือทางวิชาการร่ วมกับ ม. กวางบินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - มีการใช้เทคโนโลยีในการเป็ นช่องทางการเผยแพร่ สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม - สาขาวิชาฯมีการพัฒนาระบบการทานุบารุ งศิลปะวัฒนธรรมที่สอดคล้องไปกับงานวิจยั และบริ การวิชาการ จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - สาขาฯมีระบบการวางแผนการบริ หาร ดาเนินการ และติดตามประเมินผลที่เป็ นระบบชัดเจน - มีการจัดทารายงานดาเนินงานที่ชดั เจน

4

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม -มีระบบการจัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง -มีแผนกลยุทธ์ทางบริ หารจัดการการเงินที่มีความชัดเจนไปตามยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ -มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ 2555 และรายงานผลการดาเนินการในรอบปี งบประมาณที่ผา่ นมาอย่างเป็ น ระบบ จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง -มีการรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพในปี 2554 อยูใ่ นระดับดี คือ 4.09 จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม -

5

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบ องค์ ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (คณะ)

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - เป็ นสาขาฯ ที่มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากกลุ่มสาขาอื่นในคณะ ซึ่ งสามารถสร้างอัตลักษณ์ความโดดเด่นของสาขาได้ - เป็ นสาขาฯ ที่สอดคล้องกับงานบริ การวิชาการชุมชน และสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ต้ งั แต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงองค์กร ระหว่างประเทศ - มีเครื อข่ายความร่ วมมือทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัด และระดับชาติ ซึ่ งควรขยายเครื อข่ายความร่ วมมือไปสู่ ระดับ นานาชาติอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนต่อไป จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง -ควรบริ การอบรมความรู้ทางด้าน GIS and Remote Sensing Applicationให้กบั นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม -

6

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


รำยงำน กำรปรับปรุงแผนพัฒนำคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2555 องค์ ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน ข้ อเสนอแนะ เรื่องทีแ่ ก้ไข 1.คณะฯ จัดทาแผนกลยุทธ์ และควร 1. กระบวนการพัฒนา จัดสัมมนาให้กบั คณาจารย์ บุคลากร แผน และนักศึกษา โดยได้กาหนดเป้ า หมายความเป็ น SMART IT เพื่อให้ คณาจารย์ดาเนินการจัดการเรี ยนการ สอนที่บูรณาการงานวิจยั งานบริ การ วิชาการไปสู่ การเรี ยนการสอน -แปลงแผนกลยุทธ์ไปเป็ นปฏิบตั ิการ ประจาปี ครบทั้ง 4 พันธกิจหลัก

แนวทำงพัฒนำ 1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ เพื่อร่ วมกันกาหนด แนวทาง/ทิศทาง การพัฒนาการ เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ กระบวนการการประกันคุณภาพ และการทา KM

7

โครงกำร 1. โครงพัฒนาบุคลากร

Improvement Plan 2555

ผลกำรปรับปรุ ง 1.รายงานทบทวน 2. เสนอแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี ต่อกรรมการ ประจาคณะปี ละครั้ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบที่ 2: การเรี ยนการสอน ข้ อเสนอแนะ 1.คณะฯกาหนดแนวปฏิบตั ิในการ เปิ ด-ปิ ดหลักสู ตรที่ชดั เจน และ ดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF:HEd ตาม มคอ. 3-7

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

2.สนับสนุนทุนสาหรับอาจารย์ให้ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3.ส่ งเสริ มให้อาจารย์รุ่นใหม่ผลิตผล งานวิชาการ และงานวิจยั เพื่อขอ ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 4.ดาเนินการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้พฒั นาความรู้ทางวิชาการและ วิชาชีพอย่างเป็ นรู ปธรรม 5.จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้อย่าง เป็ นรู ปธรรม

-

แนวทำงพัฒนำ -สาขาฯ ได้ส่งคู่มือหรื อแนวทางการ จัดทา มคอ. 3-7 ให้กบั บุคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับ การประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF:HEd -สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสนับสนุน ทุนการศึกษา - คณะฯ ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าสู่ ตาแหน่ง วิชาการ โดยมีระบบพี่เลี้ยง - มีแผนหรื อคู่มือพัฒนาบุคลากร

-คณะจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เอื้อ ต่อนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ

8

โครงกำร

ผลกำรปรับปรุ ง มคอ. 3-7 ของทุกรายวิชา

-ได้รับทุนวิจยั จาก สานักวิจยั ทั้งวิจยั เดี่ยว วิจยั เป็ นทีมและวิจยั สถาบัน -จานวนคน/ครั้งของการเข้า รับการอบรมตรงตามสาขา วิชาชีพ

-โครงการสนับสนุนให้ อาจารย์และบุคลากรได้ เข้ารับการอบรม เสริ ม ทักษะความรู้ ความสามารถต่างๆ -จัดหาอุปกรณ์ สื่ อการ สอนที่เหมาะสม เพียงพอ

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


ข้ อเสนอแนะ 6.สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ไม่เพียงพอ 7.คณะจัดหาต้นแบบ หรื อแนวทาง การทา มคอ. 3-7 ให้แก่บุคลากรสาย การสอนและสายสนับสนุนให้ เพียงพอ

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

-

8.คณะจัดหาตัวอย่างหรื อแนวทางการ ทา มคอ. 3-7 ให้บุคลากรสายการ สอนและสายสนับสนุนให้เพียงพอ

8.ทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

-

แนวทำงพัฒนำ -คณะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการเรี ยน การสอนได้ครบถ้วน และเพียงพอต่อ นักศึกษา -คณะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการเรี ยน การสอนได้ครบถ้วน และเพียงพอต่อ นักศึกษา -คณะจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เอื้อ ต่อนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ -คณะฯประชุมชี้แจงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน ตามกรอบ มาตรฐาน TQF:HEd -แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน -คณะฯประชุมชี้แจงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน ตามกรอบ มาตรฐาน TQF:HEd -แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน

9

โครงกำร

ผลกำรปรับปรุ ง

-

-

-

-แผนพัฒนาวิชาการ

-

-มคอ. 3-7 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ -รายงานผลการดาเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริ หาร ของคณะ -โครงการสร้างความเป็ น -การทา MOU ร่ วมกับ ม. เลิศทางด้าน GIT สู่ กวางบินห์ ประเทศ อาเซียน สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ข้ อเสนอแนะ 1.คณะจัดทาคู่มือพัฒนานักศึกษา

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

2.คณะควรจัดทาเว็บไซต์ศิษย์เก่าเพื่อ การติดต่อสื่ อสารถึงกันได้สะดวก 3. ควรจัดโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

4.สโมสรนักศึกษาควรสรุ ปโครงการ ทุกโครงการ และจัดส่ งเป็ นรู ปเล่ม ให้กบั ทางคณะฯ

แนวทำงพัฒนำ - เปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็นใน การพัฒนาการบริ การแก่ศิษย์เก่า ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ เช่น จุล สารคณะ หรื อ Website -เพิ่มช่องทางการสื่ อสารระหว่าง คณะกับศิษย์เก่า - ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม/ โครงการ ในการพัฒนา ประสบการณ์วชิ าชีพอย่างน้อยปี ละครั้ง - สโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ ปรึ กษาโครงการ ต้องติดตามให้ นักศึกษาสรุ ปโครงการ และ สรุ ปผลการประเมินโครงการ โดย จัดทาเป็ นรู ปเล่มส่ งคณะฯ ภายหลังเสร็ จสิ้ นโครงการไปแล้ว 15 วันเป็ นอย่างช้า

10

โครงกำร -โครงการถ่ายทอดวิชาการแก่ นักศึกษา

ผลกำรปรับปรุ ง -คณะได้ถ่ายทอดวิชาการลง ไปสู่ นกั ศึกษาอย่างเป็ น รู ปธรรม

-

-

-

-

-โครงการส่ งเสริ มกิจกรรม นักศึกษาคณะไอที

-รายงานสรุ ปโครงการ/ กิจกรรมโดยจัดทาเป็ น รู ปเล่ม

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


ข้ อเสนอแนะ 5.คณะควรเน้นกระบวนการทา โครงการแบบ PDCA แก่นกั ศึกษา

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

แนวทำงพัฒนำ - ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประชุม ติดตามผลการดาเนิ นกิจกรรม โครงการฯ พร้อมสรุ ปแนว ทางการปรับปรุ งต่อไป ส่ งให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการทุก โครงการ

โครงกำร -

ผลกำรปรับปรุ ง -

องค์ ประกอบที่ 4: การวิจยั ข้ อเสนอแนะ 1.คณะจัดทาแผนพัฒนางานวิจยั

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

2.จัดระบบบริ หารงานวิจยั ให้สามารถ เชื่อมโยงภารกิจการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ

3.คณะควรกาหนดนโยบายให้

-

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร -คณะฯจัดทาแผนหรื อคู่มือพัฒนา โครงการอบรมทางวิชาการสู่ งานวิจยั ชุมชน -คณะฯส่ งเสริ มให้มีงานวิจยั ควบคู่ ไปกับงานบริ การวิชาการสู่ ท้องถิ่น -ประชุม เน้นการทา KM ด้านการ วิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อค้นหา ปัญหาที่จะทาวิจยั - คณะฯ สนับสนุนงบประมาณ

11

-โครงการวิจยั ฟื้ นฟูสุขภาวะ ชุมชนหลังประสบอุทกภัย ต. เหล่า อ.โกสุ มพิสัย จ. มหาสารคาม (ภายใต้กองทุน สนับสนุน สสส. ปี 2555) -โครงการสนับสนุนการวิจยั Improvement Plan 2555

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนพัฒนางานวิจยั -คณะฯนาผลงาน วิจยั และ การอบรมต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ -สาขานาผลงานวิจยั และ การอบรมวิชาการต่างๆ ขึ้น เว็บไซต์

-คณะนาผลงานวิจยั ขึ้นเว็บ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


อาจารย์อาวุโสช่วยผลักดัน สนับสนุน หรื อทางานวิจยั กับอาจารย์ใหม่ หรื อ นักวิจยั รุ่ นใหม่

ด้านวิจยั เพิม่ ขึ้นและต่อเนื่ อง จากมหาวิทยาลัย - ส่ งเสริ มให้มีการทาวิจยั ร่ วมกัน ระหว่างอาจารย์ใหม่กบั อาจารย์ อาวุโสที่มีประสบการณ์ - ส่ งเสริ มให้อาจารย์ขอสนับสนุน ทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

องค์ ประกอบที่ 5: การบริ การทางวิชาการแก่สังคม ข้ อเสนอแนะ 1.ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการ เชื่อมโยงและบูรณาการบริ การงาน วิชาการฯ เข้ากับการเรี ยนการสอน การวิจยั หรื อการทานุบารุ ง ศิลปวัฒนธรรม 2. จัดหาแหล่งบริ การวิชาการใน ช่องทางอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูล หรื อ URL ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับงานวิจยั อย่างเป็ นระบบ

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

-

แนวทำงพัฒนำ - ส่ งเสริ มให้อาจารย์นา ประสบการณ์ การให้บริ การ วิชาการ หรื อการอบรมต่างๆ มา ใช้ในการเรี ยนการสอน และการ วิจยั โดยระบุไว้ใน Course Specification -กระตุน้ การใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ ของคณะ

12

โครงกำร -โครงการบริ การวิชาการแก่ สังคม

ผลกำรปรับปรุ ง -งานวิจยั ร่ วมกับชุมชน

-

-แหล่งเรี ยนรู ้

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบที่ 6: การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ข้ อเสนอแนะ 1.ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบูร ณาการงานด้านทานุบารุ งศิลป วัฒนธรรมกับพันธกิจด้านอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิ ธาน และพันธกิจของสถาบัน

เรื่องทีแ่ ก้ไข

แนวทำงพัฒนำ - จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านทานุ บารุ งฯ โดยประยุกต์ใช้กบั การ เรี ยนการสอนอย่างน้อย 1 วิชา -วางแผน กาหนดกิจกรรมด้าน ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ นักศึกษาและจัดทาเป็ นปฏิทิน กิจกรรมตลอดปี การศึกษา

โครงกำร ผลกำรปรับปรุ ง -โครงการทานุบารุ งศิลปะและ -เว็บไซต์งานทางด้าน วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมจาก คณาจารย์ที่อยูใ่ นรู ปแบบสื่ อ มัลติมีเดียต่างๆ -คณะจัดมุมศิลปวัฒนธรรม

องค์ ประกอบที่ 7: การบริ หารและการจัดการ ข้ อเสนอแนะ 1.ควรประเมินภาวะผูน้ าทุกระดับให้ เป็ นรู ปธรรม 2.ควรกาหนดนโยบายให้ทุก หน่วยงานมีความรู ้ดว้ ยการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คือมีความรู้ เข้าใจ นาไปประยุกต์ได้ ความรู ้ใหม่แล้ว

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

แนวทำงพัฒนำ - คณะฯ ควรมีการประเมินผลการ ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารทุกระดับ - คณะฯ จัดทาแผนการจัดการความรู้ และกิจกรรมการดาเนิ นงานให้เป็ นไป ตามเป้ าหมาย ร้อยละ 100

13

โครงกำร -โครงการ KM ระดับ หน่วยงาน (คณะ/สาขา )และ นักศึกษา

Improvement Plan 2555

ผลกำรปรับปรุ ง -รายงานผลการประเมิน ผูบ้ ริ หารทุกระดับ -รายงานผล KM

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


ข้ อเสนอแนะ เรื่องทีแ่ ก้ไข นามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้ง ภายในคณะ ระหว่างคณะ และ ระหว่างสถาบันด้วยกระบวนการ KM 3.คณะค้นหาความเป็ น Tacit Knowledge and Explicit Knowledge เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ 4พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT)เพื่อการบริ หารและการสอน

5.ทาแผนจัดการความเสี่ ยงระดับ สาขา

-

แนวทำงพัฒนำ

โครงกำร

- จัดเวที เสวนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ KM - ติดตาม ตรวจสอบ E-learning ให้ สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ - ปรับปรุ ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มี อยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพและเป็ นปัจจุบนั - จัดทาระบบความปลอดภัยของ ฐานข้อมูล - ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ฐานข้อมูล -ประชุมหารื อ เพื่อค้นหาปัจจัยความ เสี่ ยงทั้งภายในและภายนอกของแต่ละ สาขา

-โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ คณะ

-คณะมีเว็บไซต์

-

-

-โครงการจัดทาแผนประเมิน ความเสี่ ยง

-แผนจัดการความเสี่ ยงของ แต่ละสาขา

14

Improvement Plan 2555

ผลกำรปรับปรุ ง

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ ข้ อเสนอแนะ 1.ควรดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขการ ดาเนินงานเมื่อมีการประเมินผลงาน แล้ว

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร - นาผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย -โครงการบริ หารจัดการคณะ งบประมาณไปประชุม เพื่อหา แนวทางในการแก้ไขการ ดาเนินงานต่อไป โดยกาหนดให้มี การประชุมทุก ๆ ไตรมาส

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสาขา

แนวทำงพัฒนำ - จัดประชุมติดตาม การดาเนิน งานประกันคุณภาพของคณะฯ ทุก 3 เดือน - มีคู่มือประกันคุณภาพภายใน ของคณะฯ และคู่มือประกัน คุณภาพในงานแต่ละงาน

โครงกำร -โครงการประกันคุณภาพของ คณะ

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนประกันคุณภาพของ สาขา และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

-โครงการประกันคุณภาพของ คณะ

-แผนประกันคุณภาพของ สาขา และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

องค์ ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ข้ อเสนอแนะ 1. พัฒนากลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ ให้เกิดการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง 2. พัฒนาคู่มือคุณภาพในงานให้ ครอบคลุม เพื่อกากับการดาเนินงาน

เรื่องทีแ่ ก้ไข

15

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


องค์ ประกอบที่ 11: อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (คณะ) ข้ อเสนอแนะ -

เรื่องทีแ่ ก้ไข

แนวทำงพัฒนำ -นามหาวิทยาลัยสู่ อาเซี ยน

16

โครงกำร -โครงการสร้างความเป็ นเลิศ ทางด้าน GIT สู่ อาเซี ยน

ผลกำรปรับปรุ ง -นานักศึกษา GIT ออกสู่ อาเซี ยนและทาความร่ วมมือ ระหว่างนักวิจยั ทางด้าน GIS ของ ม.กวางบินห์

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


รำยงำนกำรปรับปรุงพัฒนำสำขำตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF:HEd) (จำนวน 12 ตัวบ่ งชี้ ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ข้ อเสนอแนะ/

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

กิจกรรม/แผนงำนทีจ่ ะพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

ดำเนินกำร

1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-การประชุมระดับสาขา เพื่อ

เทอมละ 2

มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม

-

วางแผน ติดตาม การดาเนินการ

ครั้ง

และทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ สำขำ ทุกสาขา -

-

-

ทุกสาขา -

1.รายงานการประชุม การทบทวน ติดตาม การดาเนินงานของ หลักสูตร มคอ. 2

ทุกสาขา -

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุก

หลักสูตรตามกรอบ TQF:HEd

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2

จุดทีค่ วรพัฒนำ

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-

สิ่ งทีไ่ ด้

โครงกำร

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อ มาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-ประชุมวางแผน และเตรี ยมความ

ก่อนเปิ ด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ

-เร่ งจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4

พร้อมก่อนเปิ ดเทอม และประธาน

เทอม

มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน

ก่อนเปิ ดเทอม 1 เดือน

สาขาแจ้งรายวิชาที่จะเปิ ดสอนของ

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

รายวิชา

แต่ละเทอมเพื่อทา มคอ. 3 และ

17

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


ข้ อเสนอแนะ/

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

กิจกรรม/แผนงำนทีจ่ ะพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ ดำเนินกำร

สำขำ

สิ่ งทีไ่ ด้

โครงกำร

มคอ. 4 ก่อนเปิ ดเทอม 4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-ประชุมสาขา และจัดทารายงานผล สิ้นเทอม

และรายงานผลการดาเนินการของประสบ

-ทา มคอ. 5 และ มคอ. 6 หลัง

การเรี ยนของรายวิชา ภายหลัง

ทุกสาขา วิเคราะห์ผลการสัมฤทธิ์ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุก ทุกรายวิชา

รายวิชา

การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ

สิ้นสุดการเรี ยนการสอนภายใน สิ้นสุดการเรี ยนการสอนของแต่ละ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 วัน เทอม ที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา 5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร จุดทีค่ วรพัฒนำ

-ประชุมทารายงานผลการสัมฤทธิ์

สิ้นปี

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การเรี ยนรู ้ ตามกรอบ มคอ.7

การศึกษา

-ทา มคอ. 7

ทุกสาขา โครงการประชุมผูม้ ี

การศึกษา 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

จุดทีค่ วรพัฒนำ

มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3

-ทวนสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามกรอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 จาก ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกของแต่ละสาขา

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

-ทวนสอบผลการสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ สิ้นเทอม

รายงานสรุ ป มคอ. 7

ส่วนได้ส่วนเสี ยในการ

หลังสิ้นสุดปี การศึกษา

ผลิตบัณฑิต

แต่ละปี

ทุกสาขา โครงการทวนสอบแต่

รายงานการประเมินผล

ละรายวิชา

สัมฤทธิ์จากผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสี ย

หรื อผูใ้ ช้บณ ั ฑิต

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ

จุดทีค่ วรพัฒนำ

สอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผล

-

-

-

-

-

กาลังดาเนินการ ปรับปรุ งหลักสูตร

การเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

18

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


ข้ อเสนอแนะ/

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

กิจกรรม/แผนงำนทีจ่ ะพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ ดำเนินกำร สค. 55

สำขำ

โครงกำร

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ

จุดทีค่ วรพัฒนำ

ประชุม ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่

ปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยน

-อาจารย์ใหม่ทุกคนปฏิบตั ิตาม

ตระหนักถึงความสาคัญของการทา

อาจารย์ ในการทา

การสอน

กรอบ TQF:HEd

มคอ.3-7

มคอ. 3-7

9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-จัดประชุมวิชาการ

วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง

-คณะสนับสนุนให้อาจารย์เข้า

-ส่งอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาวิชาการ

-สร้างเครื อข่ายงาน

ครั้ง

รับการอบรมพัฒนาความรู ้ทาง

หรื อวิชาชีพ

ทางด้านจีไอทีระหว่าง

ตามโอกาส

คณะ

ทุกสาขา -ประชุมวิชาการ

จุดทีค่ วรพัฒนำ

คณะสนับสนุนให้บุคลากรสาย

ตามโอกาส

คณะ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อ -คณะสนับสนุนให้บุคลากรสาย สนับสนุนได้มีโอกาสเข้าร่ วม วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

สนับสนุนได้พฒั นาวิชาการ

ประชุม อบรม ความรู ้ทางวิชาการ

หรื อทาวิจยั

และวิชาชีพ อย่างน้อยคนละครั้ง

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/ จุดทีค่ วรพัฒนำ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

รายงานการประชุม

เครื อข่ายความร่ วมมือ

หน่วยงานต่างๆ

วิชาการ 10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการ

โครงการพัฒนา

สิ่ งทีไ่ ด้

-

โครงการสนับสนุนทุน

บุคลากรสายสนับสนุน

วิจยั การอบรมต่างๆ

เข้าร่ วมพัฒนาวิชาการ จานวน 3 คน

-

-

-

อยูใ่ นระบบ MIS ของ มหาวิทยาลัย

-

น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ ั ฑิตที่มีต่อ จุดทีค่ วรพัฒนำ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน

-

-

-

-

ระหว่างดาเนินการ

-

เต็ม 5.0

19

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์


จัดทำโดย นางสาวกนกลดา ท้าวไทยชนะ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

นายชนะชัย อวนวัง

อาจารย์

นายอานาจ แสงกุดเลาะ

อาจารย์

20

Improvement Plan 2555

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภู มิศาสตร์

Improvement plan 55 git