Page 1

รายงาน การปรับปร ุงพัฒนาหน่วยงานตามแผนพัฒนาค ุณภาพ (Improvement Plan)

ปีการศึกษา 2553 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภ ูมิศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 17 กรกฎาคม 2554

0

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


คำนำ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจาปี การศึกษา 2553 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ น้ ี ได้รับผลการประเมินจาก คณะกรรมการผูป้ ระเมินจานวนทั้งสิ้ น 13 คน และสาขาวิชาฯได้นาผลมาสรุ ปและจัดทาแผนปรับปรุ งคุณภาพหรื อ Improvement Plan ของปี การศึกษา 2553 โดยมี จุดประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพการจัดการศึกษาตามพันธกิจหลัก 9 องค์ประกอบ ซึ่งเน้น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน องค์ประกอบที่ 3 ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจยั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการเรี ยนการสอน ส่ วนการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF:HEd ซึ่งมี 12 ตัวบ่งชี้ ทางสาขาฯได้รายงานสรุ ปผลการประเมินเพียง 9 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาในด้าน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และวิธีปฏิบตั ิที่ดี ทั้งนี้ การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) และผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF:HEd ที่ผา่ นมาในรอบปี การศึกษา 2553 นี้ ทางสาขาฯจะใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาของสาขาให้ดีข้ ึนเพื่อไต่ระดับไปสู่ ความมาตรฐานการจัดการศึกษาอุดมศึกษาสากลอย่างเป็ นรู ปธรรม อันจะส่ งผลดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายประกันคุณภาพ

1

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รำยองค์ประกอบ ปี กำรศึกษำ 2553 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ องค์ ประกอบ องค์ ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ

องค์ ประกอบที่ 2 การเรี ยนการสอน

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง - ในการปฏิบตั ิการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี งบประมาณ 2553 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเป้ าหมายนั้นที่ ระบุไว้ยงั ค่อนข้างกว้าง ควรระบุให้เป็ นตังบ่งชี้หรื อเป้ าหมายที่ชดั เจน เช่น มีนกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี เข้าร่ วมในโครงการพัฒนา คุณภาพนักศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง -มีการดาเนินการ การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง - พบว่าอาจารย์ในสาขาไม่มีวฒ ุ ิปริ ญญาเอก ซึ่งควรผลักดันและส่ งเสริ มการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยคณะ ควรจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรที่มีแนวทางการผลักดันให้เกิดความสาเร็ จอย่างชัดเจน - สาขาฯควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ที่มีแนวทางการผลักดันให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ตามแผนที่นาทาง (Roadmap)ที่ชดั เจนว่า อาจารย์แต่ละท่านครบกาหนดระยะเวลายืน่ ขอตาแหน่งทางวิชาการได้เมื่อไหร่ 2

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

องค์ ประกอบที่ 4 การวิจยั

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร - สาขาฯ ควรทาการประชาสัมพันธ์การเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการ ประชาสัมพันธ์อื่นๆเพื่อให้นกั ศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับสาระสาคัญของคุณธรรมและจริ ยธรรม วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง -สาขาฯ ควรเน้นกิจกรรมที่เสริ มสร้างคุณลักษณะที่ดีท้ งั 5 ประการตามกรอบ TQF: HEd วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง - สาขาฯ ควรมีระบบกลไกการพัฒนางานวิจยั การบูรณาการงานวิจยั เข้ากับการเรี ยนการสอน สนับสนุ นพันธกิจตามอัตลักษณ์ ของคณะและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ - อาจารย์ได้รับทุนวิจยั จากภายนอก - ระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ที่ดี จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม -

3

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


องค์ ประกอบ ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร องค์ ประกอบที่ 5 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง การบริ การทางวิชาการแก่สังคม -มีการพัฒนาด้านการบริ การวิชาการแก่สังคมที่โดดเด่น มุ่งเน้นสู่ กลุ่มเป้ าหมายที่หลากหลายสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ เน้นบริ การวิชาการชุมชน รวมทั้งมีความร่ วมมือในระหว่างองค์กรที่เห็นผลชัดอย่างเป็ นรู ปธรรม จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง -ระบบอ้างอิงควรเป็ นเอกสารที่อา้ งอิงได้อย่างชัดเจน โดยไม่จาเป็ นต้องเน้นที่ปริ มาณเป็ นหลัก วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม -รายงานผลการดาเนิ นงานเครื อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square) องค์ ประกอบที่ 6 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง การทานุบารุ งศิลปะและ -มีการใช้เทคโนโลยีในการเป็ นช่องทางการเผยแพร่ สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม องค์ ประกอบที่ 7 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง การบริ หารและการจัดการ - สาขาฯมีระบบการวางแผนการบริ หาร ดาเนินการและติดตามประเมินผลที่เป็ นระบบชัดเจน - มีการจัดทารายงานดาเนินงานที่ชดั เจน จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง -

4

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


องค์ ประกอบ

องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

องค์ ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง -มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความชัดเจน ทั้งในเรื่ องของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง -

จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม องค์ ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ไม่ตอ้ งทา องค์ ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (คณะ)

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง -

5

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


องค์ ประกอบ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร จุดทีค่ วรพัฒนำ/ข้ อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง -ควรบริ การอบรมความรู้ทางด้าน GIS and Remote Sensing Applicationให้กบั นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง มาตรฐานทางวิชาชีพ วิธีปฏิบัติทดี่ ี/นวัตกรรม -

6

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


รำยงำนกำรปรับปรุงพัฒนำหน่ วยงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ปี กำรศึกษำ 2553 องค์ ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน ข้ อเสนอแนะ 1.คณะฯ จัดทาแผนกลยุทธ์ และควรจัดสัมมนาให้กบั คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา โดยได้กาหนดเป้ า หมายความเป็ น SMART IT เพื่อให้คณาจารย์ดาเนินการ จัดการเรี ยนการสอนที่บูรณา การงานวิจยั งา นบริ การวิชา การไปสู่ การเรี ยนการสอน -แปลงแผนกลยุทธ์ไปเป็ น ปฏิบตั ิการประจาปี ครบทั้ง 4 พันธกิจหลัก

เรื่องทีแ่ ก้ไข 1. กระบวนการพัฒนาแผน

แนวทำงพัฒนำ 1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ เพื่อร่ วมกันกาหนด แนวทาง/ทิศทาง การพัฒนาการ เรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ กระบวนการการประกันคุณภาพ และการทา KM

7

โครงกำร 1. โครงพัฒนาบุคลากรเพื่อการ บริ หารงานคณะ -ทบทวนผลการดาเนินงาน -กาหนดความเป็ น SMART IT

Improvement Plan 2553

ผลกำรปรับปรุ ง 1.รายงานทบทวน 2. เสนอแผนปฏิบตั ิการ ประจาปี ต่อกรรมการ ประจาคณะปี ละครั้ง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


องค์ ประกอบที่ 2: การเรี ยนการสอน ข้ อเสนอแนะ 1.คณะฯกาหนดแนวปฏิบตั ิในการ เปิ ด-ปิ ดหลักสู ตรที่ชดั เจน และ ดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF:HEd ตาม มคอ. 3-7 2.สนับสนุนทุนสาหรับอาจารย์ให้ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 3.ส่ งเสริ มให้อาจารย์รุ่นใหม่ผลิตผล งานวิชาการ และงานวิจยั เพื่อขอ ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

-

4.ดาเนินการส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้พฒั นาความรู้ทางวิชาการและ วิชาชีพอย่างเป็ นรู ปธรรม 5.จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้อย่าง เป็ นรู ปธรรม

-

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร -คณะฯ ได้ส่งคู่มือหรื อแนวทางการจัดทา มคอ. 3-7 ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดาเนินการให้สอดคล้องกับการประเมิน คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF:HEd -มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษา -เครื อข่ายความร่ วมมือ ด้านวิชาการและวิจยั - คณะฯ ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าสู่ ตาแหน่ง -โครงการสนับสนุน วิชาการ โดยมีระบบพี่เลี้ยง ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าสู่ - คณะฯ สนับสนุนงบประมาณในการทา ตาแหน่ง วิจยั แก่คณาจารย์อย่างต่อเนื่ อง - มีแผนหรื อคู่มือพัฒนาบุคลากรสายการ -โครงการสนับสนุนให้ สอนและสายสนับสนุน อาจารย์และบุคลากรได้ เข้ารับการอบรม เสริ ม ทักษะความรู้ ความสามารถต่างๆ -คณะจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เอื้อ -จัดหาอุปกรณ์ สื่ อการ ต่อนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอนที่เหมาะสม

8

Improvement Plan 2553

ผลกำรปรับปรุ ง มคอ. 3-7 ของทุกรายวิชา

-การทา MOU ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -มีตาแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น

-จานวนคน/ครั้งของการเข้า รับการอบรม

-

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ข้ อเสนอแนะ

เรื่องทีแ่ ก้ไข

6.สื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ไม่เพียงพอ

-

7.คณะจัดหาต้นแบบ หรื อแนวทาง การทา มคอ. 3-7 ให้แก่บุคลากรสาย การสอนและสายสนับสนุนให้ เพียงพอ

-

8.คณะจัดหาตัวอย่างหรื อแนวทางการ ทา มคอ. 3-7 ให้บุคลากรสายการ สอนและสายสนับสนุนให้เพียงพอ

8.ทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

-

แนวทำงพัฒนำ

โครงกำร เพียงพอ -คณะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการเรี ยน การสอนได้ครบถ้วน และเพียงพอต่อ นักศึกษา -คณะจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สาหรับการเรี ยน การสอนได้ครบถ้วน และเพียงพอต่อ นักศึกษา -คณะจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เอื้อ ต่อนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ -คณะฯประชุมชี้แจงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน ตามกรอบ มาตรฐาน TQF:HEd -แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน -คณะฯประชุมชี้แจงการพัฒนา -โครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน ตามกรอบ กิจกรรมนักศึกษา มาตรฐาน TQF:HEd -แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนการสอน

9

Improvement Plan 2553

ผลกำรปรับปรุ ง -

-แผนพัฒนาวิชาการ

-มคอ. 3-7 - แต่งตั้งคณะกรรมการฯ -รายงานผลการดาเนิ นงานต่อ คณะกรรมการบริ หารของ คณะ -แผนพัฒนากิจกรรม นักศึกษา(ที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


องค์ ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ข้ อเสนอแนะ 1.คณะจัดทาคู่มือพัฒนา นักศึกษา

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

2.คณะควรจัดทาเว็บไซต์ศิษย์ เก่าเพื่อการติดต่อสื่ อสารถึงกัน ได้สะดวก 3. ควรจัดโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ ศิษย์เก่า 4.สโมสรนักศึกษาควรสรุ ป โครงการทุกโครงการ และ จัดส่ งเป็ นรู ปเล่มให้กบั ทาง คณะฯ

-

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร - เปิ ดโอกาสรับฟังความคิดเห็นใน -โครงการถ่ายทอดวิชาการแก่ การพัฒนาการบริ การแก่ศิษย์เก่า นักศึกษาและศิษย์เก่า ผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ เช่น จุล สารคณะ หรื อ Website ศิษย์เก่า เป็ นต้น -เพิ่มช่องทางการสื่ อสารระหว่าง -พัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่า คณะกับศิษย์เก่า

ผลกำรปรับปรุ ง -คณะได้ถ่ายทอดวิชาการลง ไปสู่ นกั ศึกษาและศิษย์เก่า อย่างเป็ นรู ปธรรม

- ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม/ โครงการ ในการพัฒนา ประสบการณ์วชิ าชีพ แก่ศิษย์เก่า อย่างน้อยปี ละครั้ง - สโมสรนักศึกษา อาจารย์ที่ ปรึ กษาโครงการ ต้องติดตามให้ นักศึกษาสรุ ปโครงการ และ สรุ ปผลการประเมินโครงการ โดย จัดทาเป็ นรู ปเล่มส่ งคณะฯ

โครงการถ่ายทอดวิชาการแก่ นักศึกษาและศิษย์เก่า

คณะได้ถ่ายทอดวิชาการลง ไปสู่ นกั ศึกษาและศิษย์เก่า อย่างเป็ นรู ปธรรม

-โครงการส่ งเสริ มกิจกรรม นักศึกษาคณะไอที

-รายงานสรุ ปโครงการ/ กิจกรรมโดยจัดทาเป็ น รู ปเล่ม

10

Improvement Plan 2553

-เว็บไซต์ศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ข้ อเสนอแนะ

เรื่องทีแ่ ก้ไข

5.คณะควรเน้นกระบวนการทา โครงการแบบ PDCA แก่ นักศึกษา

แนวทำงพัฒนำ ภายหลังเสร็ จสิ้ นโครงการไปแล้ว 15 วันเป็ นอย่างช้า - ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประชุม ติดตามผลการดาเนิ นกิจกรรม โครงการฯ พร้อมสรุ ปแนว ทางการปรับปรุ งต่อไป ส่ งให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการทุก โครงการ

โครงกำร

ผลกำรปรับปรุ ง

-

องค์ ประกอบที่ 4: การวิจยั ข้ อเสนอแนะ 1.คณะจัดทาแผนพัฒนา งานวิจยั 2.จัดระบบบริ หารงานวิจยั ให้ สามารถเชื่อมโยงภารกิจการ เรี ยนการสอนและการบริ การ วิชาการ

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

-

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร -คณะฯจัดทาแผนหรื อคู่มือพัฒนา โครงการอบรมทางวิชาการสู่ งานวิจยั ชุมชน -คณะฯส่ งเสริ มให้มีงานวิจยั ควบคู่ -โครงการ KM ด้านการวิจยั ไปกับงานบริ การวิชาการสู่ ท้องถิ่น -ประชุม เน้นการทา KM ด้านการ วิจยั อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อค้นหา

11

Improvement Plan 2553

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนพัฒนางานวิจยั -คณะฯนาผลงาน วิจยั และ การอบรมต่างๆ ขึ้นเว็บ -คณะนาผลงานวิจยั และ การอบรมต่างๆ ขึ้นเว็บ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ปัญหาที่จะทาวิจยั - คณะฯ สนับสนุนงบประมาณ -โครงการสนับสนุนการวิจยั ด้านวิจยั เพิ่มขึ้นและต่อเนื่ อง จากมหาวิทยาลัย - ส่ งเสริ มให้มีการทาวิจยั ร่ วมกัน ระหว่างอาจารย์ใหม่กบั อาจารย์ อาวุโสที่มีประสบการณ์ - ส่ งเสริ มให้อาจารย์ขอสนับสนุน ทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

3.คณะควรกาหนดนโยบายให้ อาจารย์อาวุโสช่วยผลักดัน สนับสนุน หรื อทางานวิจยั กับ อาจารย์ใหม่ หรื อนักวิจยั รุ่ น ใหม่

-คณะนาผลงานวิจยั ขึ้นเว็บ

องค์ ประกอบที่ 5: การบริ การทางวิชาการแก่สังคม ข้ อเสนอแนะ 1.ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการ เชื่อมโยงและบูรณาการบริ การ งานวิชาการฯ เข้ากับการเรี ยน การสอน การวิจยั หรื อการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม 2. จัดหาแหล่งบริ การวิชาการ ในช่องทางอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูล หรื อURL ที่เกี่ยว

-

เรื่องทีแ่ ก้ไข

แนวทำงพัฒนำ - ส่ งเสริ มให้อาจารย์นา ประสบการณ์ การให้บริ การ วิชาการ หรื อการอบรมต่างๆ มา ใช้ในการเรี ยนการสอน และการ วิจยั โดยระบุไว้ใน Course Specification -กระตุน้ การใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ ของคณะ

12

โครงกำร -โครงการบริ การวิชาการแก่ สังคม

ผลกำรปรับปรุ ง -งานวิจยั ร่ วมกับชุมชน

-

-แหล่งเรี ยนรู ้

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


เกี่ยวข้องกับงานวิจยั อย่างเป็ น ระบบ องค์ ประกอบที่ 6: การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม ข้ อเสนอแนะ 1.ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มี การบูรณาการงานด้านทานุ บารุ งศิลป วัฒนธรรมกับพันธ กิจด้านอื่น ๆเพื่อให้สอดคล้อง กับปรัชญา ปณิ ธานและพันธ กิจของสถาบัน

เรื่องทีแ่ ก้ไข

แนวทำงพัฒนำ - จัดกิจกรรม/โครงการ ด้านทานุ บารุ งฯ โดยประยุกต์ใช้กบั การ เรี ยนการสอนอย่างน้อย 1 วิชา -วางแผน กาหนดกิจกรรมด้าน ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมร่ วมกับ นักศึกษาและจัดทาเป็ นปฏิทิน กิจกรรมตลอดปี การศึกษา

โครงกำร ผลกำรปรับปรุ ง -โครงการทานุบารุ งศิลปะและ -เว็บไซต์งานทางด้าน วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมจาก คณาจารย์ที่อยูใ่ นรู ปแบบสื่ อ มัลติมีเดียต่างๆ -คณะจัดมุมศิลปวัฒนธรรม

องค์ ประกอบที่ 7: การบริ หารและการจัดการ ข้ อเสนอแนะ 1.ควรประเมินภาวะผูน้ าทุก ระดับให้เป็ นรู ปธรรม 2.ควรกาหนดนโยบายให้ทุก หน่วยงานมีความรู ้ดว้ ยการ

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร - คณะฯ ควรมีการประเมินผลการ ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารทุกระดับ - คณะฯ จัดทาแผนการจัดการ -โครงการ KM ระดับ ความรู้ และกิจกรรมการ หน่วยงาน (คณะ/สาขา )และ

13

Improvement Plan 2553

ผลกำรปรับปรุ ง -รายงานผลการประเมิน ผูบ้ ริ หารทุกระดับ -รายงานผล KM

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ข้ อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คือมีความรู้ เข้าใจ นาไปประยุกต์ได้ ความรู ้ใหม่แล้วนามา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้ง ภายในคณะ ระหว่างคณะ และ ระหว่างสถาบันด้วย กระบวนการ KM 3.คณะค้นหาความเป็ น Tacit Knowledge and Explicit Knowledge เพื่อพัฒนาองค์กร แห่งการเรี ยนรู ้ 4พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ สมบูรณ์และมีระบบข้อมูล สารสนเทศ (IT)เพื่อการบริ หาร และการสอน

เรื่องทีแ่ ก้ไข

แนวทำงพัฒนำ ดาเนินงานให้เป็ นไปตาม เป้ าหมาย ร้อยละ 100

โครงกำร

ผลกำรปรับปรุ ง

นักศึกษา

- จัดเวที เสวนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ -โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ ของอาจารย์ บุคลากร และ คณะ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วย กระบวนการ KM - ติดตาม ตรวจสอบ E-learning ให้สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ - ปรับปรุ ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ น ปัจจุบนั - จัดทาระบบความปลอดภัยของ ฐานข้อมูล - ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้

14

Improvement Plan 2553

-คณะมีเว็บไซต์

-

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ข้ อเสนอแนะ 5.ทาแผนจัดการความเสี่ ยง ระดับสาขา

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร ฐานข้อมูล -ประชุมหารื อ เพื่อค้นหาปัจจัย -โครงการจัดทาแผนประเมิน ความเสี่ ยงทั้งภายในและภายนอก ความเสี่ ยง ของแต่ละสาขา

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนจัดการความเสี่ ยงของ แต่ละสาขา

องค์ ประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ ข้ อเสนอแนะ 1.ควรดาเนินการปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงานเมื่อมีการ ประเมินผลงานแล้ว

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร - นาผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย -โครงการบริ หารจัดการคณะ งบประมาณไปประชุม เพื่อหา แนวทางในการแก้ไขการ ดาเนินงานต่อไป โดยกาหนดให้มี การประชุมทุก ๆ ไตรมาส

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสาขา

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร - จัดประชุมติดตาม การดาเนิน -โครงการประกันคุณภาพของ งานประกันคุณภาพของคณะฯ ทุก คณะ 3 เดือน

ผลกำรปรับปรุ ง -แผนประกันคุณภาพของ สาขา และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

องค์ ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ข้ อเสนอแนะ 1. พัฒนากลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา

เรื่องทีแ่ ก้ไข -

15

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


คุณภาพอย่างต่อเนื่ อง 2. พัฒนาคู่มือคุณภาพในงาน ให้ครอบคลุม เพื่อกากับการ ดาเนินงาน

- มีคู่มือประกันคุณภาพภายใน ของคณะฯ และคู่มือประกัน คุณภาพในงานแต่ละงาน

-

-โครงการประกันคุณภาพของ คณะ

-แผนประกันคุณภาพของ สาขา และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

องค์ ประกอบที่ 11: อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (คณะ) ข้ อเสนอแนะ -

เรื่องทีแ่ ก้ไข

แนวทำงพัฒนำ โครงกำร -อบรมและสร้างเครื อข่ายครู หรื อ -การอบรมบุคลากรทางการ บุคลากรทางการศึกษาให้เพิ่มพูน ศึกษา ความรู้และสร้างมาตรฐานวิชาชีพ

16

Improvement Plan 2553

ผลกำรปรับปรุ ง -จานวนครั้งการอบรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


รำยงำนกำรปรับปรุงพัฒนำหน่ วยงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF:HEd) (จำนวน 12 ตัวบ่ งชี้ ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ข้ อเสนอแนะ/

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

กิจกรรม/แผนงำนทีจ่ ะพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

ดำเนินกำร

1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-การประชุมระดับสาขา เพื่อ

เทอมละ 2

มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม

-

วางแผน ติดตาม การดาเนินการ

ครั้ง

และทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ สำขำ

โครงกำร

ทุกสาขา -

-

-

ทุกสาขา -

1.รายงานการประชุม การทบทวน ติดตาม การดาเนินงานของ หลักสูตร มคอ. 2

ทุกสาขา -

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุก

หลักสูตรตามกรอบ TQF:HEd

2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2

จุดทีค่ วรพัฒนำ

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-

สิ่ งทีไ่ ด้

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรื อ มาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-ประชุมวางแผน และเตรี ยมความ

ก่อนเปิ ด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ

-เร่ งจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4

พร้อมก่อนเปิ ดเทอม และประธาน

เทอม

มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน

ก่อนเปิ ดเทอม 1 เดือน

สาขาแจ้งรายวิชาที่จะเปิ ดสอนของ

ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

รายวิชา

แต่ละเทอมเพื่อทา มคอ. 3 และ

17

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ข้ อเสนอแนะ/

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

กิจกรรม/แผนงำนทีจ่ ะพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ ดำเนินกำร

สำขำ

สิ่ งทีไ่ ด้

โครงกำร

มคอ. 4 ก่อนเปิ ดเทอม 4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-ประชุมสาขา และจัดทารายงานผล สิ้นเทอม

และรายงานผลการดาเนินการของประสบ

-ทา มคอ. 5 และ มคอ. 6 หลัง

การเรี ยนของรายวิชา ภายหลัง

ทุกสาขา วิเคราะห์ผลการสัมฤทธิ์ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุก ทุกรายวิชา

รายวิชา

การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ

สิ้นสุดการเรี ยนการสอนภายใน สิ้นสุดการเรี ยนการสอนของแต่ละ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 วัน เทอม ที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา 5.จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร จุดทีค่ วรพัฒนำ

-ประชุมทารายงานผลการสัมฤทธิ์

สิ้นปี

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การเรี ยนรู ้ ตามกรอบ มคอ.7

การศึกษา

-ทา มคอ. 7

ทุกสาขา โครงการประชุมผูม้ ี

การศึกษา 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

จุดทีค่ วรพัฒนำ

มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาหนดใน มคอ.3

-ทวนสอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามกรอบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 จาก ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกของแต่ละสาขา

และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา

-ทวนสอบผลการสัมฤทธิ์การเรี ยนรู ้ สิ้นเทอม

รายงานสรุ ป มคอ. 7

ส่วนได้ส่วนเสี ยในการ

หลังสิ้นสุดปี การศึกษา

ผลิตบัณฑิต

แต่ละปี

ทุกสาขา โครงการทวนสอบแต่

รายงานการประเมินผล

ละรายวิชา

สัมฤทธิ์จากผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสี ย

หรื อผูใ้ ช้บณ ั ฑิต

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการ

จุดทีค่ วรพัฒนำ

สอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผล

-

-

-

-

-

(ยังไม่ ประเมิน)

การเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

18

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


ข้ อเสนอแนะ/

มำตรฐำน/ตัวบ่ งชี้

กิจกรรม/แผนงำนทีจ่ ะพัฒนำ

ผลกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ระยะเวลำ ดำเนินกำร สค. 54

สำขำ

โครงกำร

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ

จุดทีค่ วรพัฒนำ

ประชุม ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่

ปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้านการจัดการเรี ยน

-อาจารย์ใหม่ทุกคนปฏิบตั ิตาม

ตระหนักถึงความสาคัญของการทา

อาจารย์ ในการทา

การสอน

กรอบ TQF:HEd

มคอ.3-7

มคอ. 3-7

9.อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

จุดทีค่ วรพัฒนำ

-จัดประชุมวิชาการ

วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง

-คณะสนับสนุนให้อาจารย์เข้า

-ส่งอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาวิชาการ

-สร้างเครื อข่ายงาน

ครั้ง

รับการอบรมพัฒนาความรู ้ทาง

หรื อวิชาชีพ

ทางด้านไอทีระหว่าง

ตามโอกาส

คณะ

ทุกสาขา -ประชุมวิชาการ

จุดทีค่ วรพัฒนำ

คณะสนับสนุนให้บุคลากรสาย

ตามโอกาส

คณะ

สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อ -คณะสนับสนุนให้บุคลากรสาย สนับสนุนได้มีโอกาสเข้าร่ วม วิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

สนับสนุนได้พฒั นาวิชาการ

ประชุม อบรม ความรู ้ทางวิชาการ

หรื อทาวิจยั

และวิชาชีพ อย่างน้อยคนละครั้ง

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/ จุดทีค่ วรพัฒนำ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

รายงานการประชุม

เครื อข่ายความร่ วมมือ

มหาวิทยาลัยต่างๆ

วิชาการ 10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการ

โครงการพัฒนา

สิ่ งทีไ่ ด้

โครงการสนับสนุนทุน

บุคลากรสายสนับสนุน

วิจยั การอบรมต่างๆ

เข้าร่ วมพัฒนาวิชาการ จานวน 8 คน

-

-

-

-

(ยังไม่ ประเมิน)

-

-

-

-

(ยังไม่ ประเมิน)

-

น้อยกว่า 3.5จากคะแนนเต็ม 5.0 12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ ั ฑิตที่มีต่อ จุดทีค่ วรพัฒนำ บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน

-

เต็ม 5.0

19

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม


20

Improvement Plan 2553

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รภ.มหาสารคาม

Improvement plan 53 git  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you