Page 1

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

5. °‘®°√√¡§à“¬»‘≈ª–√—°…匟ª·µâ¡ §«“¡‡ªìπ¡“ «—¥‚æ∏“√“¡·≈–«—¥ªÉ“‡√‰√ ¡’¿“殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß Õ’ “π À√◊Õ∑’ˇ√’¬°«à“ ŒŸª·µâ¡ ‚¥¬Ωï¡◊Õ™à“ß∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ §«“¡ß“¡·≈–¬—ߧߧÿ≥§à“ Õ¬Ÿà®π∂÷ßªí®®ÿ∫—ππ’È ¡’‡π◊ÈÕÀ“ ‡√◊ËÕß√“«‡°’ˬ«°—∫æÿ∑∏ª√–«—µ‘ ‡«  —π¥√™“¥°  ‘π‰´ «‘∂’™’«‘µ °“√∑”¡“À“°‘𠧫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà ‡ªìπµâπ ´÷Ë߇ªìπ°“√‡≈à“‡√◊ËÕß ¥â«¬¿“æ·≈–Õ—°…√∏√√¡ · ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ‰«â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ¥â«¬ß“π √â“ß √√§å„π√Ÿª·∫∫ß“π ®‘µ√°√√¡ŒŸª·µâ¡ ´÷Ëß∑‘È߉«â„Àâ§π√ÿàπ„À¡à‰¥â»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ ‡ÀÁπ§ÿ≥§à“ ·≈–§«“¡ß“¡Õ—π‡ªìπº≈ß“π∑“ߪ√–«—µ‘»“ µ√å ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ‰«âπ—Ëπ‡Õß ªí®®ÿ∫—π¿“殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß∑—Èß Õß·Ààß ∑—Èß«—¥ ‚æ∏“√“¡·≈–«—¥ªÉ“‡√‰√π—Èπ ‰¥â‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡‰ªµ“¡°“≈‡«≈“ ·≈–π—∫«—π°Á®–≈∫‡≈◊Õπ‰ª ¥â«¬ “‡Àµÿ¡“®“°¢’Èπ° · ß·¥¥ ΩÿÉπ≈–ÕÕß §«“¡™◊Èπ ·≈–‡™◊ÈÕ√“ ∑’ˉª∑”≈“¬¿“懪ìπ®”π«π ¡“° À“°®–∫Ÿ√≥´àÕ¡·´¡°ÁµâÕ߇ªìπºŸâ‡™’ˬ«™“≠ ®“°°√¡ »‘≈ª“°√ ‡∑à“π—Èπ ™“«∫â“π‰¡à “¡“√∂°√–∑”‡Õß‚¥¬æ≈°“√ ·≈–°àÕπ∑’˧«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¥—ß°≈à“«®–√ÿπ·√߉ª¡“°°«à“π’È ®÷߉¥â®¥— °‘®°√√¡∑’®Ë –™à«¬‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡µ√–Àπ—°„π§ÿ≥§à“ ß“πŒŸª·µâ¡¢÷Èπ ‚¥¬‡πâπ‰ª∑’Ë°≈ÿࡇ¥Á°·≈–‡¬“«™π„π∑âÕß∂‘Ëπ ‰¥â¡“∑”°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ √â“ß®‘µ ”π÷°„π§ÿ≥§à“ß“π®‘µ√°√√¡ ŒŸª·µâ¡¢÷Èπ ´÷Ë߇ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë°√–µÿâπ„À⇰‘¥§«“¡√—° ¥Ÿ·≈ ŒŸª·µâ¡ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ à߇ √‘¡„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®·≈– µ√–Àπ—°∂÷ߧ«“¡ ”§—≠·≈–§ÿ≥§à“¢Õß»‘≈ª°√√¡æ◊Èπ∫â“π „π∑âÕß∂‘Ëπ¢Õßµπ ®π°√–∑—Ëß “¡“√∂ ◊∫∑եߓπ»‘≈ª°√√¡ ¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ◊∫‰ª

: 135

5. Arts Camp : Hoop-Tam Conservation Background Nowadays, both Mural Painting at Simûs wall at Wat Pho Tharam and Wat Pa-Rerai have deteriorated over time because of birdsû excretion, sunlight, dust, moisture, and lichens. Only specialists from Fine Arts Department can repair the problems. The communities cannot do it by themselves without their assistance. Before the deterioration got worse, the Hoop-Tam Conservation Arts Camp was held in order to increase realization and appreciation of the Mural Paintingsû value to children and youth, especially, those are in the communities. This would stimulated them to love and take care of Hoop-Tam in order to build a better understanding on the importance and value of their folk arts, and carry it on to the next generation.


136 :

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

°“√¥”‡π‘π°“√

Procedures

À≈«ßªŸÉ≈ÿπ ∏¡⁄¡∏‚≈ ‡®â“Õ“«“ «—¥ªÉ“‡√‰√ ∫â“πÀπÕßæÕ° „Àâ‚Õ«“∑·°àºŸâ‡¢â“Õ∫√¡ Picture 1 Abbot Loon Dharmadhalo, Reverend of Wat Pa-Rerai, Ban Nong Phok was giving a sermon to the participants. √Ÿª∑’Ë 1

À≈«ßªŸÉ≈ÿπ „Àâ°“√Õ∫√¡§«“¡√Ÿâ‡°’ˬ«°—∫ª√–«—µ‘ «—¥ ŒŸª·µâ¡ ·°à‡¬“«™π§à“¬»‘≈ª–√—°…匟ª·µâ¡ Picture 2 Abbot Loon, Reverend of Wat Pa-Rerai, was giving telling the history of the Wat and Hoop -Tam to the youth in the camp. √Ÿª∑’Ë 2

π“ß “«Õ”æ√ · ß‰™¬“ ·≈–𓬻√’æ—≤πå ‡∑»“√‘π∑√å «‘∑¬“°√™’È·®ß¢—ÈπµÕπ°‘®°√√¡ Picture 3 Miss Amporn Saengchaiya and Mr. Sriphat Thesarin lecturers form Fine Arts program, RMU explained the process of the activity. √Ÿª∑’Ë 3


°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

: 137

«‘∑¬“°√Õ∫√¡°“√‡≈◊Õ°√Ÿª∑’Ë®–«“¥ ®“°¿“æ ®‘µ√°√√¡Ω“ºπ—ß Picture 4 The lecturer was giving instructions about the mural paintings before drawing. √Ÿª∑’Ë 4

√Ÿª∑’Ë 5 §«“¡µ—Èß„®„π°“√«“¥√Ÿª¢Õ߇¥Á°Ê Picture 5 Paid attention to draw.

√Ÿª∑’Ë 6 ‡¥Á°Ê ‡≈◊Õ°∑”‡≈‡æ◊ËÕÀ“∑’Ëπ—Ëß«“¥√Ÿª Picture 6 Choose the best location to draw.


138 :

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

√Ÿª∑’Ë 7 √Ÿªπ°‡ß◊Õ°®“°Ω“ºπ—ß‚∫ ∂å Picture 7 Mural painting of Hornbills on the Simûs wall.

√Ÿª∑’Ë 8 √Ÿªπ°‡ß◊Õ°∑’˧—¥≈Õ°≈ß∫π°√–¥“… Picture 8 A sketch of a Hornbill on a single piece of paper created by a child.

∫√√¬“°“»°“√∑”°‘®°√√¡§à“¬»‘≈ª–√—°…匪Ÿ ·µâ¡ ∫√‘‡«≥√Õ∫‚∫ ∂å«—¥ªÉ“‡√‰√ Picture 9 The atmosphere and happiness of the Arts Camp: Hoop-Tam Conservation was around at Wat Pa-Rerai. √Ÿª∑’Ë 9


°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

: 139

√Ÿª∑’Ë 10 √Ÿª™Ÿ™° À“ Õß°ÿ¡“√®“°¿“æΩ“ºπ—ß Picture 10 The mural painting of Chuchok who is looking for two children.

√Ÿª«“¥√–∫“¬ ’µÕπ™Ÿ™°À“ Õß°ÿ¡“√ ≈ß∫π °√–¥“… Picture 11 Painting of a Buddhism episode: Chuchok and the two children hiding behind the rocks was painted by a child. √Ÿª∑’Ë 11

√Ÿª∑’Ë 12 ‡°Áµ√Ÿª™â“ß 7 ‡»’¬√ Picture 12 Sketching a Seven-headed-elephant.


140 :

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

√Ÿª∑’Ë 13 °“√≈ß ’√Ÿª™â“ß 7 ‡»’¬√ ∫π°√–¥“… Picture 13 Coloring a Seven-headed-elephant.

√Ÿª∑’Ë 14 ¿“殓°Ω“ºπ—ß Picture 14 Hoop-Tam on Simûs wall.

√Ÿª∑’Ë 15 √Ÿª§π 5 §π °”≈—ßÕÕ°‡¥‘π∑“ß Picture 15 Drawing of 5 people leaving for a trip.


°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

: 141

√Ÿª∑’Ë 16 À≠‘ß “« 5 π“ß Picture 16 Drawing and painting of 5 ladies.

√Ÿª∑’Ë 17 °“√≈ß ’∫π°√–‡ªÜ“ºâ“ΩÑ“¬ Picture 17 Painting on a cotton bag.

√Ÿª∑’Ë 18 °“√≈ß≈“¬‡ âπ√Ÿª¡â“∫π°√–‡ªÜ“ºâ“ΩÑ“¬ Picture 18 Painting of a horse on a cotton bag.


142 :

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

√Ÿª∑’Ë 19 √Ÿª‚¢≈ß™â“ß®“°Ω“ºπ—ß Picture 19 A mural painting of a herd of elephants on the Simûs wall.

√Ÿª∑’Ë 20 «“¥√Ÿª‚¢≈ß™â“ß≈ß∫π°√–‡ªÜ“ºâ“ΩÑ“¬ Picture 20 Here, a boy was copying and painting a herd of elephants on a cotton bag.

√Ÿª∑’Ë 21 ¿“æ«‘∂’™’«‘µ™“«∫â“π Picture 21 Villagersû and the way of life at the old time as depicted on the wall.


°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

: 143

º≈ß“π®“°¿“殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß Ÿà°√–‡ªÜ“ ºâ“ΩÑ“¬ Picture 22 The productions from the mural paintings on the cotton bags. √Ÿª∑’Ë 22

√Ÿª∑’Ë 23 √Ÿª«“¥‡∑«¥“ °“√≈ß ’≈ß∫π°√–‡ªÜ“ºâ“ΩÑ“¬ Picture 23 A fay from the Simûs wall was painted on this cotton bag.

√Ÿª∑’Ë 24 √Ÿªπ°‡ß◊Õ°∑’Ë«“¥≈ß∫π°√–‡ªÜ“ Picture 24 A picture of a Hornbill was drawn on this bag.


144 :

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

√Ÿª∑’Ë 25 ª√–‡¡‘πº≈ß“π Picture 25 Evaluation

¡Õ∫„∫ª√–°“»„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ §à“¬ »‘≈ª–√—°…匪Ÿ ·µâ¡ ®“°π“¬∑√ß√—µπå ∏π¡“≈“æß»å ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π¥ß∫—ßæ‘ —¬π«°“√πÿ √≥å Picture 26 The Director of Dong Bang Phisai Nawakarn nusorn School, Mr. Songrat Thanamalaphong was giving the certificate to a camp participant. √Ÿª∑’Ë 26

ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑—ÈßÀ¡¥∂à“¬√Ÿª√à«¡°—π ∑’Ë «—¥ªÉ“‡√‰√ Picture 27 All participants of the Arts Camp: Hoop-Tam Conservation took a group photo at Wat PaRerai. √Ÿª∑’Ë 27


°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

√ÿªº≈°“√¥”‡π‘π°“√ °‘ ® °√√¡§à “ ¬»‘ ≈ ª–√— ° …å ŒŸ ª ·µâ ¡ ‰¥â °”Àπ¥„Àâ ºŸâ‡¢â“§à“¬«“¥¿“æ 2 ·∫∫ §◊Õ 1. °“√«“¥‡ âπ (Drawing) ‡ªìπ°“√«“¥¿“æ ‚¥¬ „™âª“°°“À√◊Õ¥‘π Õ «“¥≈߉ª∫π°√–¥“… ‡æ’¬ß°“√«“¥ ‡§â“‚§√߇ âπ‡∑à“π—Èπ ‡¡◊ËÕ«“¥‡ªìπ‚§√ß√à“߉«â·≈â« °Á≈ß ’®– ‡ªìπ‡ âπ‡≈Á°À√◊Õ‡ âπ„À≠à°Á‰¥â ‚¥¬¡“°¡—°®–„™â ’‡¥’¬« ·µà °“√«“¥‡ âπ‰¡à‰¥â®”°—¥∑’Ë®–µâÕß¡’ ’‡¥’¬« Õ“®À≈“¬ ’°Á‰¥â ¥—ßπ—Èπ °“√«“¥‡ âπ ®÷߇ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õßß“π»‘≈ª–·∑∫∑ÿ° ™π‘¥ ºŸâΩñ°Ωπß“π»‘≈ª–µâÕß¡’°“√Ωñ°°“√«“¥‡ âπ„Àâ™”π“≠ ‡ ’¬°àÕπ∑ ’Ë®–‰ª∑”ß“π»‘≈ª–¥â“πÕ◊ËπÊ µàÕ‰ª 2. °“√√–∫“¬ ’ (Painting) ‡ªìπ°“√«“¥¿“æ‚¥¬ °“√„™âæŸà°—πÀ√◊Õ·ª√ßÀ√◊Õ«— ¥ÿÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ¡“®ÿà¡ ’·≈â«√–∫“¬ „À⇰‘¥‡ªìπ¿“æ ∑—°…–°“√√–∫“¬ ’µâÕß„™â§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß °“√§«∫§ÿ¡ ’·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ¡“°°«à“°“√«“¥‡ âπ ®÷ß®–∑”„Àâ º≈ß“π°“√√–∫“¬ ’¡’§«“¡ «¬ß“¡‡À¡◊Õπ®√‘ß·≈– ¡∫Ÿ√≥å ·∫∫¡“°°«à“°“√«“¥‡ âπ ¿“æ®“°®‘µ√°√√¡ °“√®”·π°¿“殑µ√°√√¡ ‚¥¬®”·π°‰¥â¥—ßπ’È 1. ¿“æ§π∑—Ë«‰ª ·∫à߉¥â 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ 1.1 ¿“æ§π∑’·Ë  ¥ß°‘√¬‘ “∑à“∑“ßµà“ßÊ ‚¥¬‰¡à‡πâ𠧫“¡‡À¡◊Õπ¢Õß„∫Àπâ“ 1.2 ¿“æ§π‡À¡◊Õ𠇪ìπ¿“æ∑’·Ë  ¥ß§«“¡‡À¡◊Õπ ¢Õß„∫Àπâ“¢Õß§π„¥§πÀπ÷Ëß 2. ¿“æ —µ«å · ¥ßÕ“°—ª°‘√‘¬“∑à“∑“ß ‰¡à«à“®–‡ªìπ °“√‡¥‘π «‘Ëß πÕπ À“°‘𠇪ìπµâπ 3. ¿“æª√–°Õ∫‡√◊ÕË ß ‡ªìπ¿“æ∑’‡Ë ¢’¬π¢÷πÈ ‡æ◊ÕË ∫Õ°‡≈à“ ‡√◊ËÕß√“« À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥‡Àµÿ°“√≥å∫“ßÕ¬à“ß„À⺟♡‰¥â√—∫√Ÿâ Õ“®‡ªìπ∑—Èß¿“æª√–°Õ∫‡√◊ËÕß„πÀπ—ß ◊Õ æ√–§—¡¿’√å ¿“æ ‡¢’¬π∫πΩ“ºπ—ß«—¥ À√◊ÕÕ“§“√ ∂“ªíµ¬°√√¡µà“ßÊ √«¡∂÷ß ¿“悶…≥“¥â«¬ ‚¥¬ à«π„À≠à·≈â« °“√«“¥¿“殑µ√°√√¡ Ω“ºπ—ßπ—Èπ¡—°®–«“¥‡ªìπµÕπ ´÷Ëß·µà≈–µÕπ®–§—Ëπ¥â«¬ ¿“æ¿Ÿ‡¢“ ·¡àπÈ” °≈ÿࡵâπ‰¡â ‡ âπ·∫àß ‡ªìπµâπ 4. ¿“æÕߧåª√–°Õ∫ ‡ªìπ¿“æ∑’Ë· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å

: 145

The Procedure Summery Art camp : Hoop-Tam Conservation was divided into 2 art styles: 1. Drawing of a picture by sketching and using pens or pencil to make lines of structures on paper and then coloring can be applied afterwards. They normally apply only one color on the drawing. However, it is not necessary to paint in one color; more colors may also be applied. Therefore, drawing is a basic skill for all kinds of art; art learners must practice and be skillful in drawing before they learn any another technique to advance in steps. 2. Painting is a kind of drawing which uses a paintbrush or other brush like materials to dip into colors to fill pictures. To make paintings look beautiful and realistic, the artists needs to know how to use their painting skills, which is about controlling color and equipment rather than just using drawing the outline. Pictures from the paintings are divided as follows: 1. Figures can be divided into 2 types: 1.1 Human movements that donût emphasize the facial features. 1.2 Portraits of human pictures which show the realistic facial features of the person. 2. Animal figures show movements such as walking, running, sleeping and finding food etc. 3. An illustration is pictures which are made to tell stories or pass on some of the incidents to audience. It can be in books, bibles, mural paintings together with pictures in the advertisements. Mostly mural paintings are drawn as an episode. Each one is separated by the paintings of mountains, rivers, bushes and dividing lines, etc. 4. Composition in pictures which show the


146 :

°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

¢ÕßÕߧåª√–°Õ∫∑“ß»‘≈ª– ·≈–≈—°…≥–„π°“√®—¥Õß§å ª√–°Õ∫ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µà“ßÊ µ“¡§«“¡µâÕß°“√ ¢ÕߺŸâ«“¥‚¥¬Õ“®®–‰¡à‡πâπ°“√· ¥ß‡π◊ÈÕÀ“‡√◊ËÕß√“«¢Õß ¿“æÀ√◊Õ· ¥ß‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¡“®“°§«“¡ª√–∑—∫„®·≈–‰¡à¬÷¥ µ‘¥°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß  à«π„À≠à®–ª√“°Ø„πß“π®‘µ√°√√¡  ¡—¬„À¡à 5. ¿“æ≈«¥≈“¬µ°·µà ß ‡ªì π ¿“æ«“¥≈«¥≈“¬ ª√–°Õ∫‡æ◊ËÕµ°·µàß ‘Ëßµà“ß Ê „À⇰‘¥§«“¡ «¬ß“¡¡“°¢÷È𠇙àπ °“√«“¥≈«¥≈“¬ª√–¥—∫Õ“§“√  ‘ËߢÕß ‡§√◊ËÕß„™â ≈“¬  —°∫π‡√◊Õπ√à“ß ‡ªìπµâπ ¿“æ®‘µ√°√√¡Ω“ºπ—ß §«“¡‡ªìπ¡“ „π ¡—¬°àÕππ—Èπ §π‚∫√“≥‡√‘Ë¡«“¥¿“æ ‚¥¬„™â‰¡â À√◊Õπ‘È«¡◊Õ¢’¥‡¢’¬πÀ√◊Õ«“¥‡ âπ (drawing) ‡§â“‚§√ߢÕß  ‘Ëßµà“ßÊ ∫πæ◊Èπ¥‘π À√◊ÕΩ“ºπ—ß«—¥ ∫â“π Õ“§“√ ‡ªìπµâπ µàÕ¡“®“°¬ÿ§‚∫√“≥∂÷ß»µ«√√…∑’Ë 18 ®÷߇√’¬π√Ÿâ«‘∏’„™â∂à“π ·≈– ’¬Õâ ¡∑’‰Ë ¥â®“°∏√√¡™“µ‘·≈–‰¥â«“¥≈“¬‡ âπ≈ß∫πæ◊πÈ º‘« ¢Õß«— ¥ÿ∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥¢Õßµπ „™â «—µ∂ÿª≈“¬·À≈¡®”æ«°µ–°—Ë«  —ß°– ’ ∑Õß·¥ß ·≈–‚≈À– Õ◊πË Ê ‡ªìπÕÿª°√≥å°“√¢’¥‡¢’¬π ·≈–¡“„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫π— §π«“¥ ‡√‘Ë¡√Ÿâ®—°°“√„™â™Õ≈å° ¥‘π Õ∂à“𠥑π Õ¥” ¥‘π Õ‡∑’¬π ª“°°“·≈–À¡÷° ·≈–„™â°√–¥“…‡ªìπ«— ¥ÿ√Õß√—∫ª≈“¬‡ âπ ∑’ˉ¥â√—∫§«“¡π‘¬¡∑’Ë ÿ¥ °“√«“¥‡ âπ·∫∫ √â“ß √√§å ‡ªìπæ◊Èπ∞“π·√°°àÕπ °“√‡µ√’¬¡°“√«“¥¿“æ√–∫“¬ ’À√◊Õ°“√ªíôπ ®‘µ√°√Õ“®®– «“¥‡ âπ‚§√ß√à“ß®“°¢Õß®√‘ß∑’˵âÕß°“√«“¥‰«â¥Ÿ°àÕπ®–≈ß ’ ·µà¿“æ«“¥‡ âπ à«π„À≠à∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπß“π»‘≈ª–∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å „πµ—« ¥—ßπ—Èπ °“√«“¥‡ âπ®÷ß¡’ª√–‚¬™πå ”À√—∫ß“π¥â“π »‘≈ª–·¢πßÕ◊ËπÊ ¥â«¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¥â“π ∂“ªíµ¬°√√¡ «‘»«°√√¡ ¡—≥±π»‘≈ªá ‡ªìπµâπ ∑’Ë®”‡ªìπµâÕß«“¥‡ âπ· ¥ß √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„π·∫∫·ª≈π‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂°àÕ √â“ß Õ“§“√‰¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å·∫∫

relation between the elements of arts and arrangement of visual elements or ingredients in a work of art help painters to understand how to create art work which doesnût emphasize telling stories by using paintings or paintersû impressions. Mostly, this piece of art is contemporary. 5. Decorative painting is the art process of coating a surface with paint intended to decorate a room, piece of furniture or human body : tattoos etc.

Mural Paintings Background In the past, ancient people began to draw by using sticks or fingers to make lines and structures of objects on the ground, monasteryûs walls, houses and buildings etc. Later in 18th century, people learn how to use charcoal and natural colorants to draw on various material surfaces in order to pass on their thought by using sharp materials such leads, zinc, copper and others as the drawing materials. Nowadays, people learn how to use chocks, charcoal, lead pencil, grease pencil, pen with ink and paper. These are very popular ways that people utilize these days. Creative drawing is a very basic first step before learning how to paint or mold. Painters may sketch a picture from real objects before apply colors; however, the drawings themselves may be a perfect piece of art work Therefore, drawing is useful for all fields of art: architecture, engineering and decorative arts. These fields need to use drawings to show the detail of structures in plans for building constructions.


°“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ The Conservation of Mural Paintings (Hoop - Tam) in Maha Sarakham Province (Northeast Thailand)

°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡ ‡¡◊ËÕ«‘∑¬“°√‰¥â∫√√¬“¬¢âÕ¡Ÿ≈‡°’ˬ«°—∫æ◊Èπ∞“π°“√ «“¥¿“æ·≈â« ®÷߉¥â¡Õ∫À¡“¬„À⺇Ÿâ ¢â“§à“¬‰¥â«“¥¿“æ≈“¬‡ â𠇪ìπÕ—π¥—∫·√° ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“§à“¬‰¥â∑”°“√§—¥‡≈◊Õ°¿“殓° ®‘ µ √°√√¡Ω“ºπ— ß ∑’Ë µ π‡ÕßÕ¬“°®–«“¥≈ß∫π°√–¥“… ‡ ’¬°àÕπ ®“°π—Èπ°Á„Àâ≈ß≈“¬‡ âπ¥â«¬ ’Õ–§√‘≈‘§ µ°·µàß „À⇪ìπ≈«¥≈“¬∑’Ë «¬ß“¡  ‘Ëß∑’˵âÕߧ«∫§ÿ¡§◊Õ‚∑π ’·≈– ™π‘¥¢Õß ’ ‚¥¬µâÕß„ÀâÕ¬Ÿà„π°≈ÿà¡ 4  ’ ‰¥â·°à °≈ÿà¡ ’‡¢’¬«  ’πÈ”‡ß‘π  ’‡À≈◊ÕßÕàÕπ ·≈– ’πÈ”µ“≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ§ß≈—°…≥– ‡©æ“– §«“¡‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß¿“殑µ√°√√¡Ω“ºπ—߉«â ·≈–¢—ÈπµÕπ ÿ¥∑⓬‡ªìπ°“√≈ß≈“¬‡ âπÀ√◊Õ√–∫“¬ ’∫π«— ¥ÿ ∑’ˇªìπºâ“ΩÑ“¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß √√§åß“π»‘≈ª–∫π«— ¥ÿ∑’Ë·µ°µà“ß ÕÕ°‰ª ®π°√–∑—Ë߉¥â°√–‡ªÜ“ºâ“ΩÑ“¬≈“¬ŒŸª·µâ¡¢÷Èπ¡“ ‡ªìπº≈ß“π √â“ß √√§å¢Õßµπ‡Õß

: 147

Producers When the lecturer gave the knowledge about the basic of drawing, camp participants then were assigned to draw lines. The participants had asked to freely choose pictures from the mural paintings and then sketch them on the paper. After that acrylics were used to draw lines, the most important thing was to control the shading and groups of colors which were divided into 4 groups: green, blue, light green and brown in order to remain the same unique way of the mural paintings. The last step was to color the cotton bags in order to create the art work on the bags. Finally, Hoop-Tam bags were made as creative products.

hooptam 4.5  

5. Arts Camp : Hoop-Tam Conservation 5. °‘ ® °√√¡§à “ ¬»‘ ≈ ª–√— ° …å Œ Ÿ ª ·µâ ¡ °“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡...

hooptam 4.5  

5. Arts Camp : Hoop-Tam Conservation 5. °‘ ® °√√¡§à “ ¬»‘ ≈ ª–√— ° …å Œ Ÿ ª ·µâ ¡ °“√Õπÿ√—°…忓殑µ√°√√¡Ω“ºπ—ß (ŒŸª·µâ¡) „π®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡...

Advertisement