Page 1

MAY : ����

ม.ต้น

���%

กวดวิชา CAS

Hi à¾×è͹æ à¡Ã´ Eng à·ÍÁ·ÕèáÅŒÇäÁ‹´Õ à«ç§àºÂ! àÃÒäÁ‹à¡‹§ Eng ·Ó䧴ÕÍ‹Ð

Read

ม.ปลาย

àÎŒÂæ ä»àÃÕ¹·Õè á¤Ê ÊÔ àÃÒä»àÃÕ¹áÅŒÇä´Œ¼Å¨ÃÔ§ á¤Ê Ê͹â´Â·ÕÁÍÒ¨ÒÏÍѧ¡ÄÉ à¡ÕÂõԹÔÂÁ¨ØÌÒ ¹Õèä§... Í.ÂÙÃÔ

Read

Í.ÍйÐ

Í‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´˹ŒÒ 3-4

ʋǹàÃÒàÃÕ¹¿Êԡʏ͋Рà¡Ã´´Õ¢éÖ¹àÅ ÁÕ 2 ·Ò§àÅ×Í¡ - “àÃÕ¹ʴ” á¶Á “Ê×èÍ” ¿ÃÕ 2 àÃ×èͧ - “Blended” àÃÕ¹à¹×éÍËҡѺ¤ÍÁ + µÔÇ⨷ʴ·Ø¡ÊÑ»´Òˏ ¹Õè Í.ËÁÙ ·ÕèÊ͹¿Êԡʏ

Read

ʹ㨡ç´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´˹ŒÒ 2-3 àÃÒ¡çàÃÕ¹¤³Ôµ·Õè á¤Ê àËÁ×͹¡Ñ¹ ਎§Í‹Ð ¾Õ軈͡Ê͹ʹء ÊØ´ÂÍ´à·¤¹Ô¤

Read

¾ÅÔ¡àÅÂ˹ŒÒ 3

àÃÒÁÕ¹ŒÍ§ÍÂÙ‹ Á.µŒ¹ ª‹ÇÂá¹Ð¹Ó¤ÍÏÊãËŒ¹ŒÍ§àÃÒ˹‹ÍÂÊÔ Read

Read

¹ÕèàÅÂ... á¤Ê Á.µŒ¹ ẋ§¡ÅØ‹Á Kool ¡Ñº Smart µÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö Kool : ©ÑºäÇ áµ‹äÁ‹¢ŒÒÁ¢Ñ鹵͹ ์¹â¨·ÂáÅÐá¹Ç¢ŒÍÊͺ Smart : ์¹¤ÇÒÁࢌÒ㨠áÅоѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀҾ͋ҧ໚¹Ãкº ÃÒÂÅÐàÍÕ´͋ҹ˹ŒÒ 6-7

àÃÕ¹·Õè á¤Ê ¿¹½Ø´æ á¶ÁÁբͧ¢ÇÑÞãËŒ´ŒÇ¹Ò ¡ÃÐ້ҼŒÒ 7 Ẻ àÃÔè´àÇÍÏ... ÃÕÃÕººÁÒ...à´Õ ÁÒ...à´ÕëÂëÂÇËÁ´ ÇËÁ´ Read Read ʹ㨵Դµ‹Íä´Œ·Õè á¤Ê ¢ŒÒ§à«ç¹·ÃÑÅ»›¹à¡ÅŒÒ 02-884-5343 / 02-884-5344

www.facebook.com/CASSCHOOLCLUB


อ.ป๊อก (อ.มงคล อุดลมิตรรัก)

วทบ. (เอกคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศม. คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.เจนนี� (อ.ธิดารัตน์ ช่างจัตุรัส)

คบ.(เอกคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ปอ (อ.ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์)

วทบ. (เอกคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศม. Appleied Maths จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมอาจารย์เคมี และ ชีววิทยา

อ.ป๊อบ (อ.นรีรักษ์ ทองสะอาด)

คบ. (เอกเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.หลิน (อ.สายถวิล แซ่ฮำ)

คบ. (เอกวิทยาศาสตร์ทั�วไป และ เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พลอย (อ.พลอยลาภ เลิศวิภาภัทร) ภบ. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.มหิดล

อ.แบงค์ (อ.ชุติชน มาลินีรัตน์)

วท.บ. (เอกคณิตศาสตร์) ม.สงขลาฯ เกียรตินิยม เหรียญทองแดง โอลิมปิกคณิตศาสตร์ระดับชาติ ���� ชนะเลิศการแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

อ.ตุลย์ (อ.ภาวินันท์ เดโชภพ)

บธ.บ. (การเงิน) เกียรตินิยม อันดับ � ม.เกษตรศาสตร์ เหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา ����-����

อ.เบ๊นซ์ (อ.ธีรภพ กิจเดชากรณ์)

ปริญญาตรี (การเงิน) ม.เกษตรศาสตร์ พิธีกรงานสัมมนาวิชาการ Business week ครั�งที� ��


7 ÁÔ.Â. - 14 ¡.Â. 57

àÍç¡â»Ã๹àªÕÂÅáÅÐÅçÍ¡¡ÒÃÔ·ÖÁ, µÃÕ⡳ÁÔµÔ, àÇ¡àµÍÏ, ÅӴѺ͹ءÃÁ ÁÕÊ×èÍàÊÃÔÁáÅйѴÊ͹à¾ÔèÁÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·ÕèàÃÕ¹à¹×éÍËÒ·ÕèâçàÃÕ¹äÁ‹µÃ§

àÊÕ§

1,700

Promotion

1,700


อ.ต๋อย

- ศศบ. เกียรตินิยม อันดับ � เหรียญทอง - ศศม. ธรรมศาสตร์ - ทุนรัฐบาลฝรั�งเศส ศึกษา ณ เมือง Avignon

พี�ปุ๋ย - รัตน์ฐาภัทร เจริญวุฒิพงศ์ - คบ.จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ � - ตัวแทนครุศาสตร์จุฬาเข้าร่วมการแข่งขัยด้านวิชาการฝรั�งเศส - นักเรียนแลกเปลี�ยนโครงการ AFS เมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พี�นก – กมลชนก ชัยภักดิ� -

อบ.(ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยม จุฬาฯ อม. (การแปลภาษาอังกฤษ) จุฬาฯ อดีตเจ้าหน้าที� สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ล่ามภาษาต่างประเทศงาน “Metalex ����” และการประชุมนานาชาติ EU Assistant งาน “European Higher Education Fair ���� (EHEF)” นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อในประเทศสหภาพยุโรป

พี�ออม - ศิริบูรณ์ เกตุพิชัย

- อักษรศาสตร์ จุฬาฯ (เอกภาษาอังกฤษ) - ตัวแทนจุฬา ฯ นำเสนองานวิชาการ Feminism ที� Maltepe University, Istanbul ประเทศตุรกี - ตัวแทนจุฬาเข้าร่วมการประชุม Model Asia-Europe meeting ที� National University of Singapore - ประธานชมรมภาษาอังกฤษ อักษรศาสตร์ จุฬา - หัวหน้าประสานงานโครงการ Inter-Cultural Learning and Friendship Program ครั�งที� �


ઠ(ÃѧÊÔÁѹµØ à¾

ÃÃ.Êǹ¡ØËÅçªÒúâǸԹ) Ô·ÂÒÅÑÂ

àÃÕ¹áÅŒÇäÁ‹à¤ÃÕ´ àÇÅÒʧÊÑ¡ç¶ÒÁä´Œ ·ÓãˌࢌÒã¨ÁÒ¡ÂÔ觢 Ö鹤ÃѺ

16,000 10,000

7,900

6,000

5,200


¤ÍÏÊà·ÍÁ 1 7 มิ.ย. - 14 ก.ย. 57

Smart Á.1

MS 11111 MS 11121 MS 12111 MS 12112 MS 12121 MS 13111 MS 13112 MS 13121

Smart Á.2

Smart Á.3

àÊÒÏ ÍҷԵ àÊÒÏ àÊÒÏ ÍҷԵ àÊÒÏ àÊÒÏ ÍҷԵ

13.00 - 16.00 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 09.00 – 12.00 13.00 - 16.00 09.00 - 12.00

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

¤ÍÃÊ Á.3 ÊͺࢌÒÁËÔ´ÅÇÔ·ÂÒ¹ØÊó ์¹ÇÔªÒ¤³Ôµ áÅÐÇԷẺࢌÁ¢Œ¹á¹Ç¢ŒÍÊͺ 4 »‚Œ͹ËÅѧ à¾×èͤÇÒÁªÓ¹ÒÞ㹡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ⨷ â´Â·ÕÁ¤³Ò¨ÒϼٌàªÕèÂǪÒÞ੾ÒдŒÒ¹ Á.3 ÁËÔ´ÅÏ

MM 13111 MM 13121

àÊÒÏ ÍҷԵ

ä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ ÊÁ´ØÅáÅÐà¤Ã×èͧ¡Å

SG 13111 SG 13121

08.00 – 12.00 08.00 – 12.00

4,000 4,000

àÊÒÏ 13.00 - 15.00 ÍҷԵ 13.00 - 15.00

Kool Á.1

Kool Á.2

Kool Á.3

MK 11111 MK 11112 MK 11121 MK 12111 MK 12112 MK 12121 MK 13111 MK 13112 MK 13121

àÊÒÏ àÊÒÏ ÍҷԵ àÊÒÏ àÊÒÏ ÍҷԵ àÊÒÏ àÊÒÏ ÍҷԵ

08.00 - 12.00 13.00 – 17.00 08.00 - 12.00 09.00 – 12.00 13.00 - 16.00 13.00 - 16.00 08.00 – 12.00 13.00 - 17.00 08.00 - 12.00

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

ÃÇÁäÇ¡óÍѧ¡ÄÉ Á.µŒ¹ ¤Ãº¤Ãѹ (ÃÇÁ 35 ËÑÇ¢ŒÍ) à¾×è;×é¹°Ò¹ Grammar ·Õè´Õ & ¹Óä»ãªŒä´Œ·Ø¡Ê¹ÒÁÊͺ àÃÕ¹¼‹Ò¹Ãкº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ àÅ×Í¡àÇÅÒàÃÕ¹䴌 áÅÐÊÒÁÒö»ÃѺ¨Ù¹¤ÇÒÁàÃçÇãˌࢌҡѺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§áµ‹ÅФ¹ ¾ÃŒÍÁẺ½ƒ¡ËÑ´à¾×èͤÇÒÁáÁ‹¹ÂÓ á¶Á´ŒÇÂÈѾ· A Word A Day

Junior Grammar Package A (19 ËÑÇ¢ŒÍ 20 ªÁ.) Junior Grammar Package B (16 ËÑÇ¢ŒÍ 20 ªÁ.)

JG 13111 JG 13112

1,700 1,700

3,200 3,200

� � Maths Gifted

MG 13111 MG 13121

àÊÒÏ ÍҷԵ

15.00 - 17.00 10.00 - 12.00

3,200 3,200


คอร์ส Summer มี.ค. หลักสูตร : แรงและการเคลื�อนที� (�,��� บาท) - ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ - การบวกลบแรงในแนวเดียวกันและบนพื�นระนาบ - การเคลื�อนที�ในแนวเส้นตรง และ แบบโค้ง *เทอมต้น : มิ.ย. - ก.ย. หลักสูตร : (�,��� บาท) - การสะท้อนและการหักเห - เลนส์เว้า / เลนส์นูน / กระจกเว้า / กระจกนูน - ทัศนอุปกรณ์


MAY : ����

CAS

ม.ต้น

���%

กวดวิชา แคส ความทรงจำ

บันทึก

แห่งความสำเร็จ

CAS updated his profile

แคส อัพเดตใหม่

NEW คอร์ส Science Gifted

ฟิสิกส์ม.ต้น เพื�อความเป็นเลิศวิชาวิทย์ รับห้องละ �� คนเท่านั�น

Á.µŒ¹¤Ø³ÀÒ¾

‹ã¨ à¾ÃÒÐãÊ Ø‹ÁÁ.µŒ¹ Å ¨Ö§áº‹§¡ ÃÕ¹Ãٌ໚¹ ÒÃà ¡ º Ñ ´ Ð Ã µÒÁ ool K & t Smar ˹ŒÒ 7) Õ´ Í à Ð Å Â Ò (Ã

¤ÍÃÊ Á.3 à ¢ŒÒÁËÔ´ÅÏ à¢ŒÁ¢Œ¹´ŒÇÂ

๠¾ÃŒÍÁá¹Ç ×éÍËÒ¤³Ôµ-ÇԷ ¢ŒÍÊͺ 4 â´ÂÍÒ¨ÒໂŒ͹ËÅѧ ¼ÙŒàª (ÃÒÂÅÐàÍÕ ×èÂǪÒÞ ´Ë¹ŒÒ 6)

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น

�,���

CAS updated his profile

Junior Grammar

à¾×è;×é¹°Ò¹ Grammar ·Õè´Õ ¹Óä»ãªŒä´Œã¹·Ø¡Ê¹ÒÁÊͺ àÅ×Í¡àÃ×èͧ àÅ×Í¡àÇÅÒàÃÕ¹àÍ§ä´ Œ ¤Ãº¤Ãѹ´ŒÇÂẺ½ƒ¡ËÑ´ à·¤¹Ô¤ ¡ÒÃ¨Ó Ê͹ʹءâ´Â·ÕÁÍÒ¨ÒϨҡÍÑ¡É ÃÏ ¨ØÌÒÏ (See more P.6)

¤ÍÏÊàÃÕ¹à´ÕèÂÇ/¡ÅØ‹ÁàÅç¡

àÅ×Í¡à¹×éÍËÒàÃÕ¹䴌µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òà ¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃàÃÕ¹´Õ·ÕèÊØ´ à¾ÃÒÐàÍÒã¨ãÊ‹ã¡ÅŒªÔ´ Êдǡ·ÕèÊØ´ à¾ÃÒÐàÅ×Í¡àÇÅÒàÃÕ¹àͧ䴌 (¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ ˹ŒÒ 5)

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น

ฟรี ! กระเป๋าแคส มีให้เลือก 7 แบบ �,���

à¹à¹‹ à³ÊÔÂÒ ä´ŒÃѺ¤Ðá¹¹ o-net ¤³ÔµÈÒʵÏàµçÁ : 100 áºÁ ÇÃÔ¹·Ã ä´ŒÃѺ¤Ðá¹¹ o-net ¤³ÔµÈÒʵÏÊÙ§ : 95 áʵÁ»Š ÇÃÇØ²Ô ä´ŒÃѺ¤Ðá¹¹ o-net Íѧ¡ÄÉÊÙ§ : 93 High Score

อยากได้ High Score ในทุกวิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ มาเรียนที� CAS

ถูกใจ แสดงความคิดเห็น

�,���

á¤Ê ¢ŒÒ§à«ç¹·ÃÑÅ»›¹à¡ÅŒÒ 02-884-5343 , 02-884-5344 www.facebook.com/CASSCHOOLCLUB

รายละเอียดคอร์สเรียน กวดวิชา CAS เดือนพฤษภาคม '57 ฉบับมัธยม  

กวดวิชา CAS ปิ่นเกล้า TEL.02-884-5343-4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you