Page 1

ข่าวเด่นในเล่ม

เ พื่ อ ช า ติ ศ า ส น์ ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น For Country, Religions, Monarchy, and People

ก�ำหนดปี ๒๕๕๗ “เป็นปีแห่งการ

l

เตรียมความพร้อมของกองทัพบกไปสู่อนาคต” l ทุกหน่วยในกองทัพบกเดินหน้าช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยเต็มก�ำลัง l ทบ.จัดพิธม ี อบรางวัลประกวดเรียงความนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ

E-mail : armynews04@yahoo.com ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

ISSN 2228-9704 ROYAL THAI ARMY NEWS

สัมภาษณ์ ผบ.พล.ร ๒ รอ.

การเสริมสร้างความเข้าใจ กับ ประชาชน เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีร่ าชพัสดุ (กรณี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)

การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย

๑๑


2

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

เ พื่ อ ช า ติ ศ า ส น์ ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

ข่าว

l

- ก�ำหนดปี ๒๕๕๗ “เป็นปีแห่งการ

เตรียมความพร้อมของกองทัพบกไปสู่อนาคต” - ทุกหน่วยในกองทัพบกเดินหน้าช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยเต็มก�ำลัง - ทบ.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ l ส่วนสนับสนุนการรบ - การเสริมสร้างความเข้าใจ กับ ประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (กรณี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี) l ส่วนบัญชาการ - ข้อมูลจัดท�ำวารสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง l ส่วนส่งก�ำลังบ�ำรุง - คอลัมน์พบหมอทหาร l ส่วนการศึกษา

๒ ๒ ๒ ๘

๑๑

๑๔

- คอลัมน์ Arming your English

๑๔ - ภาษาพาที ๑๔ - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิเศษ ๒ กับภารกิจด้านการทหาร

ส่วนก�ำลังรบ / ส่วนภูมิภาค

l

ก�ำหนดปี ๒๕๕๗ “เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อม ของกองทัพบกไปสู่อนาคต” ในการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ทุกกองทัพ ภาคสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ และ ผบ.ทบ. ก�ำหนดให้ ปี ๒๕๕๗ “เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อม ของกองทัพบกไปสู่อนาคต” เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๖ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองทัพบก ทุกกองทัพภาคได้สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ ปีงบประมาณให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่ง ผบ.ทบ.ได้กล่าว ขอบคุณก�ำลังพลทุกคน และขอให้ด�ำรงประสิทธิภาพดังกล่าว ไว้ โดยในปี ๕๗ ได้ก�ำหนดให้เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อม ของกองทัพบกไปสู่อนาคต ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ยังคงให้ทุกหน่วยด�ำรง การเพิ่มขีดความสามารถทางทหารให้กับก�ำลังพลทุกระดับ ให้ สานต่อการฝึกความช�ำนาญเฉพาะด้านในสภาพแวดล้อมที่ หลากหลาย รวมทั้งการให้ความรู้กับก�ำลังพลเรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง เพื่อย�้ำถึงจุดยืนของกองทัพ บกว่าในทุกภารกิจจะด�ำเนินตามกรอบของกฎหมาย ส�ำหรับ การท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณก�ำลังพลทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติงานจนท�ำให้เกิด

- กองทัพภาคที่ ๑ กับการ ๑๕ ช่วยเหลือประชาชน

ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ให้ทุ่มเทศักยภาพในการ ท�ำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน และลด อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้ก�ำชับให้ดูแล ครอบครัวของก�ำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด ส�ำหรับสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้กองทัพบกยังคง เข้าช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วนตามแนวทาง การบรรเทาสาธารณภัยที่กองทัพบกได้เตรียมแผนงานและ ความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่อง ๓ ขั้น คือขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบัติ และขั้นคลี่คลายสถานการณ์ ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้ก�ำชับให้หน่วย ทหารปฏิบัติตามขั้นตอนของการช่วยเหลือภัยพิบัติให้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกมิติ และได้สั่งการให้กรมการทหารช่าง เข้าอ�ำนวย การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อยู่ในขณะนี้ ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผบ.ทบ.มอบโล่ รางวัลในการแข่งขันการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันของ ทบ. ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ให้แก่หน่วยที่มีผลคะแนนการแข่งขันเป็น หน่วย พัน ร. (ผสม) และ พัน.ม.ฉก. และมอบโล่รางวัลในการ แข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๒๕๕๖ (ระดับ ทบ.) ด้วย

ทุกหน่วยในกองทัพบกเดินหน้าช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยเต็มก�ำลัง

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก, กรมการทหารช่าง และทุกหน่วยใน กองทัพบก ระดมสรรพก�ำลัง และยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือ ประเมินสถานการณ์ สร้างแนวป้องกันน�้ำ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย กว่า ๒๙ จังหวัด ทั่วประเทศ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ ประสบอุทกภัยกว่า ๒๙ จังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง ๔๙๙,๗๖๑ ครัวเรือน ๑,๗๙๒,๕๑๙ คน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการ ทหารบก โดยได้ให้การช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่ขั้นการเตรียมการ และขั้นการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ซึ่งได้จัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ๒๐๒ กองร้อย เข้าให้การช่วยเหลือ ด้วยการสร้างแนวป้องกันน�้ำในรูปแบบต่าง ๆ การอพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของ การอ�ำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน การให้บริการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข รวมทั้งการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ น�้ำดื่ม และอาหารแก่ประชาชนใน พื้นที่ประสบภัย ๓๕ กองร้อย จ�ำนวน ๕,๒๕๐ นาย รถยนต์บรรทุก ๒๒๓ คัน และเรือ ประเภทต่าง ๆ ๑๓๕ ล�ำ ในส่วนของกรมการทหารช่างได้จัดก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ ชุดส�ำรวจและ ประเมินสถานการณ์ งานด้านการช่าง และชุดบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ ๖ จังหวัด โดย ได้จัดก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ สนามบิน ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ราชบุรี ทั้งนี้ทุกหน่วยยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทการให้ความช่วยเหลือ ติดตามสถานการณ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร และประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ำข่าวสารมาประมวลและ ก�ำหนดแนวทางการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สถานการณ์อุทกภัยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้า สู่ภาวะปกติ

ทบ.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ กองทัพบกจัดพิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความใน หัวข้อ “ความรู้...ความประทับใจ จากนิทรรศการ โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๖ ที่ผ่านมากองทัพบก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความในหัวข้อ “ความรู้... ความประทับใจ จากนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่ง

เป็นผลสืบเนื่องจากงานนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ก.ค.๕๖ ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๐ ถ.แจ้งวัฒนะ ในการ นี้มีผู้ชนะการประกวดเข้ารับรางวัลกว่า ๒๐ ท่าน แบ่งเป็นระดับ ประถมศึกษา ๕ ท่าน, ระดับมัธยมศึกษา ๕ ท่าน, ระดับอุดมศึกษา ๕ ท่าน และประชาชนทั่วไป ๕ ท่าน


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

3

โอวาทของ ผบ.ทบ. ในพิธีเปิดการศึกษาของ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พร้อมภริยา และคณะนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ต.ค.๕๖ ณ พระต�ำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเข้าร่วมในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจ�ำโรงเรียน เสนาธิการทหารบกชุดที่ ๒๒ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธาน ในพิธี เมื่อ ๓ ต.ค.๕๖ ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.

เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๖ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. และคณะ พร้อมส่วนราชการ เดินทางมอบ ถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิ ประสงค์ ณ ส�ำนักงานที่ดิน อ.วารินช�ำราบ จว.อุบลราชธานี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. แสดงความยินดีกับนายทหารชั้นนายพล ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องจัดเลี้ยง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖

เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖ H.E. Mr. Lutfi Rauf ออท.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย/ไทย เข้าเยี่ยมค�ำนับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ภายในประเทศไทยในมุมมองของ ทบ. ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ บก.ทบ.

หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ ๙๒ ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ. กองทัพบกนั้นมีทั้งภารกิจที่เป็นภารกิจทางทหาร และภารกิจที่ไม่ใช่ทางทหาร ท่านต้องเรียนรู้ทั้งสองด้านไป พร้อมกัน ภารกิจหลักในวันนี้คือการป้องกันชายแดน การแก้ปัญหาความมั่นคงภายใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ ปัญหาชายแดนซึ่งมีปัญหาอยู่ในบางพื้นที่ รวมไปถึงการน�ำ พากองทัพเข้าสู่การเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ผมก�ำหนดไว้แล้วว่าก�ำลังพลทุกคนในกองทัพต้องมี ความฉลาด รอบรู้ ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ ทุกคนต้องน�ำ ๔ ค�ำ ของผู้บัญชาการทหารบกไปคิดและปรับเปลี่ยนตนเอง พัฒนา ตนเองให้ได้ตามนั้น วิสัยทัศน์กองทัพบกคือ เป็นกองทัพบก ที่มีความเข้มแข็ง สง่างาม เป็นกองทัพที่มีความทันสมัย ในภูมิภาคอาเซียน ได้รับการยอมรับ เชี่อมั่น ศรัทธาจาก ประชาชนทั้งประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกคนต้องน�ำสู่การปฏิบัติ คิดว่าวันข้างหน้า นั้นเราจะท�ำอะไร เราคาดหวังว่าตัวเรานั้นจะเป็นอะไร เราจะ ก�ำหนดวิสัยทัศน์เองว่า แล้วเราจะท�ำอย่างไรจะไปสู่จุดนั้นนั่น คือความมุ่งหวังในอนาคตนั่นเอง การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นประกอบ ด้วยเสาหลัก ๓ เสาด้วยกัน เสาแรกคือเสาแห่งความมั่นคง และยังเป็นตัวก่อก�ำเนิดให้เกิดเสาที่สอง และเสาที่สามที่มี ประสิทธิภาพ คือเสาด้านเศรษฐกิจ และเสาในด้านวัฒนธรรม สิ่งส�ำคัญคือการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติผู้บังคับบัญชา หน่วยเหนือจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายลงมาในส่วนของผู้ปฏิบัติ คือฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายอ�ำนวยการต้องแปลงนโยบายของ ผู้บังคับบัญชาน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อจะท�ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติ ให้ได้ จะต้องแปลเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาให้ถูกต้อง ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนมีทั้งวิกฤติและ โอกาส ท�ำอย่างไรจะท�ำให้วิกฤติต่างๆ เหล่านั้นเป็นโอกาสให้ กับประเทศไทย ท่านต้องน�ำพาสิ่งที่ท่านได้จากการศึกษาเล่า เรียนนั้น ประยุกต์และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก ทั้งพลเรือน ต�ำรวจ ทหาร ให้เขาเข้าใจว่าความมั่นคงนั้น ส�ำคัญอย่างไร สิ่งที่ท่านต้องท�ำอย่างแรกคือท�ำให้คนทั้ง ๙ คน (๙ ประเทศ) เข้าใจถึงประเทศไทยในหลายๆ ประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกคือเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันบทบาท การเมืองไทย เราเป็นทหารของชาติซึ่งด�ำรงดูแลและปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามกฎหมาย ตามแบบ ธรรมเนียม ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ส่วนที่สองคือการ ท�ำงานในภาคใต้ ท่านต้องท�ำความเข้าใจว่าการแก้ปัญหาภาค ใต้เราท�ำอย่างไร บางคนอาจมองว่าใช้ก�ำลังทหารอย่างเต็มที่ เข้ากวาดล้าง ตรวจค้น จับกุม แต่สิ่งเหล่านั้นจะสร้างให้ปัญหา เกิดขึ้นในอนาคต เรื่องนี้ต้องอดทนในการแก้ปัญหา เราแก้ ปัญหาในหลายมิติด้วยกัน กลุ่มงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มงาน พัฒนา การสร้างความเข้าใจ การให้ความเป็นธรรม ไม่ละเมิด สิทธิมนุษยชน เพราะเรามองว่าคนเหล่านั้นเป็นคนไทยทั้งสิ้น เพียงแค่มีความเห็นต่าง ถ้าหากเราใช้ความรุนแรงลงไป ใน อนาคตหากสถานการณ์ยุติจริง แต่จะคงมีไฟคุกรุ่นอยู่เสมอ พร้อมจะเกิดขึ้นใหม่ได้อีก อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องท�ำความ เข้าใจคือเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดน ไทยแก้ปัญหาด้วย ความเป็นสุภาพบุรุษ ไม่เคยไปละเมิด ไม่เคยริเริ่ม ไม่เคยไป

ยึดดินแดนใครมาก่อน เพราะเราต้องรักษาในเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของกองทัพบกไทย ของประเทศไทยในการรักษา เส้นเขตแดนตามแนวชายแดน ดังนั้นท่านต้องมีความรู้เรื่อง ต่างๆ เหล่านี้ ปีนี้กองทัพบกก�ำหนดเป็นปีแห่งการพัฒนากองทัพ ไปสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัยในปี ๒๕๕๗ ๓ ปีที่ผ่านมา นั้นเป็นการพัฒนาในแต่ละด้าน ในปีที่แล้วเป็นการพัฒนา เรื่องของระบบการบริหารจัดการภายในกองทัพ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ในปีนี้เป็น เรื่องของการพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพที่ทันสมัย ซึ่งไม่ได้ หมายความว่าจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เทียบเคียง กับประเทศมหาอ�ำนาจ แต่จะต้องเตรียมคนให้พร้อม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดีที่สุด ในเรื่องของการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยครูอาจารย์สอน ท่านต้องพัฒนาตนเอง ต้องใช้วันเวลาที่มีอยู่ ๔๘ สัปดาห์ ของหลักสูตรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เราเป็นกองทัพที่เข้มแข็งในระดับต้นๆ ของอาเซียน ไม่ได้มองว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยอย่างเดียว แต่มองถึง ก�ำลังพลที่อยู่ในกองทัพบกไทย มี ๓๕๐,๐๐๐ คน เราบรรจุ ได้แค่ ๖๐,๐๐๐ กว่าคน เพราะว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณ บุคลากร กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ประมาณ ๖๐,๐๐๐/ ๔๐,๐๐๐ กว่าคน จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนเช่นนั้นเพราะเรา รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนทั้งหมด ๕,๖๐๐ กว่ากิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทางบก เป็นพื้นที่ทัพภาค ๑, ๒, ๓, ๔ มีกอง ก�ำลังถึง ๗ กองก�ำลังในการดูแลแนวรอบชายแดน หน้าที่ ของกองก�ำลังไม่ใช่รบอย่างเดียว ต้องสร้างความเข้าใจกับ มิตรประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อน บ้าน แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องรบ ต้องรบให้ชนะเท่านั้น ไม่มีแพ้ ไม่มีเสียเปรียบ เราต้องทุ่มเทศักยภาพของกองทัพให้เต็มที่ กองทัพบกได้มีมาตรการในการรองรับทุกสถานการณ์ไว้แล้ว จากเบาไปหาหนัก ภายใต้กรอบของกฎหมาย การเคลื่อน ย้ายก�ำลังทหาร การจะน�ำทหารออกนอกกรมกองนั้นต้องมี การขออนุมัติตามสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน การเจริญเติบโตในกองทัพไม่มีวันเท่าเทียมกันได้ เพราะปัจจัยหลายประการด้วยกัน เติบโตได้จากความรู้ ความสามารถ เติบโตด้วยความอาวุโส เติบโตด้วยความ แตกต่าง วันนี้เราต้องเติบโตด้วยความแตกต่าง สร้างความ แตกต่างของเรากับเพื่อนของเราให้ได้โดยไม่ทะเลาะ เบาะแว้งซึ่งกันและกัน สร้างด้วยความรู้ความสามารถ หน้าที่ของท่านคือแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ถ้าไปเป็นผู้บังคับหน่วยต้องน�ำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ ให้ได้ วันนี้เรามี ๓ ระดับด้วยกัน นโยบาย แปลงนโยบาย (ขับเคลื่อน) และน�ำไปปฏิบัติ ท่านอยู่ในทั้ง ๓ ส่วนนี้ด้วย กัน ท่านต้องท�ำให้ได้ ขอเน้นว่าทุกคนต้องเรียนรู้ภาษา อังกฤษให้มากขึ้น อย่างน้อยใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้ได้ ใช้ ในทางการทหารให้ได้บ้าง เพื่อน�ำไปสู่การเป็นประชาคม อาเซียนในอนาคต

น.อ. Alexander N. Popkov ผชท.ทหาร รัสเซีย/ไทย เข้าเยี่ยมค�ำนับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในโอกาสอ�ำลาต�ำแหน่ง พร้อม แนะน�ำ พ.อ. Andrew A. Alekseyev ผชท.ทหาร รัสเซีย/ไทย ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสืบแทน เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖ ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ บก.ทบ.


»‚ ·Õè òó ©ºÑ º ·Õè ò ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï ·Õè ñø µØ Å Ò¤Á òõõö

๑) ภารกิจปองกันประเทศ มีการปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก การจัดที่บัญชาการกองกําลังบูรพา และหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการ รับผิดชอบชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแกว รวมระยะทางที่ รับผิดชอบตามแนวชายแดน ประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร และจัดกําลัง ๑ กองรอยเคลื่อนที่เร็ว เปนกองหนุน ของกองกําลังบูรพา เพื่อคลี่คลายสถานการณตามแนวชายแดน, จัดสํานักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา รับผิดชอบประสานการปฏิบัติ ตั้งแตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ถึงจังหวัดตราด, จัดกําลังตามโครงการ จัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ในเขตกองทัพภาคที่ ๑ และจัดเตรียมกําลัง เพื่อ รองรับสถานการณดานตะวันออกตามแผนเผชิญเหตุของหนวย ๒) ภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน มีการปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก จัดตั้งกองอํานวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ สวนแยก ๑, จัดกําลัง ๑ กองรอยชุดรบ หนวยเฉพาะกิจนราธิวาส สนับสนุน ภารกิจการแกไขความไมสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, จัดกําลังชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค เพื่อถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ, พระตําหนักและโครงการฟารมตัวอยางฯ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๓) ภารกิจการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ หนวยไดทําการฝกและจัดกําลัง กองรอยเฉพาะกิจและกองรอยชวยเหลือประชาชนและรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายผูบัญชาการทหาร บก เพื่อเตรียมพรอมรับทุกสถานการณ ๔) การปฏิบัติการทางทหารที่ไมใชสงคราม มีการปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก การจัดกองรอย ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เชน อุทกภัย, วาตภัยและอุบัติเหตุอื่นๆ, หนวยปฏิบัติการทุนระเบิด ดานมนุษยธรรมที่ ๑ และจัดกําลังปฏิบัติงานในโครงการพระราชดําริฯ ในป ๒๕๕๗ พล.ร.๒ รอ. มุงไปสูการเปนกองพลทหารราบยานเกราะที่ดีที่สุดในอาเซียน โดยมีขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ ประชาชน, เปนกลไกสําคัญของกองทัพบกในการปองกันประเทศดานทิศตะวันออก อีกทั้งยังไดรับความ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค มีภารกิจยามปกติในการบังคับบัญชา ควบคุมทางยุทธการ และ เชื่อมั่น ศรัทธา และเปนที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ไมใชสงคราม เชน กํากับดูแลการปฏิบัติหนวยในอัตรา และหนวยที่ไดรับการบรรจุมอบหรือที่มาขึ้นสมทบ และมีภารกิจเมื่อเขา การพัฒนาประเทศ, การชวยเหลือประชาชน และภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนือ จาก ทําการรบ ในการทําลายที่ตั้งขาศึก ควบคุมพื้นที่ทางบก รวมทั้งประชาชนและทรัพยากร การแบงมอบเปน แผนการพัฒนาดังกลาว จะสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบังคับบัญชาในขีดความสามารถของกองพล อีกทั้งจะ หนวยของกองทัพบก แบงมอบตามความเหมาะสมนอกจากภารกิจตามอัตราการจัดยุทโธปกรณแลว หนวย สรางความศรัทธาใหกับประชาชน ทั้งในยามปกติ ยามสงคราม และเปนที่พึ่งของประชาชนเมื่อไดรับความ ยังไดรับมอบหมายภารกิจจากกองทัพภาคที่ ๑ และกองทัพบก ดังนี้ เดือดรอนจากวิกฤติการณตางๆ

๑๕ ตุลาคม วันสถาปนา กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค

๑๔ ตุลาคม วันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๑๒ คายจักรพงษ ครบรอบปที่ ๙๔ เดิมจังหวัดปราจีนบุรี มีกรมทหารราบที่ ๑๙ เปนหนวยทหารที่ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณริมฝงแมนํ้า บางปะกง ครัน้ พ.ศ.๒๔๖๐ จอมพล สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจักรพงษภวู นารถ กรมหลวงพิษณุโลก ประชานารถ ทรงดํารงตําแหนงเสนาธิการทหารบกในขณะนั้น ไดเสด็จมาทรงตรวจกิจการทหาร ณ จังหวัดปราจีนบุรี และไดทรงพิจารณาเห็นวาพื้นที่บริเวณดงพระราม ฝงตรงขาม กรมทหารราบที่ ๑๙ มี ลักษณะภูมิประเทศเหมาะสมที่จะเปนที่ตั้งหนวยทหาร จึงไดโปรดใหยาย กรมทหารราบที่ ๑๙ จาก ริมฝงแมนํ้าบางปะกงมาตั้ง ณ บริเวณดังกลาวเปนหนวยแรก ตอมาพระองค ไดเสด็จมากระทําพิธีเปดคาย

เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๖๒ และใหถือนามวา “คายจักรพงษ” ซึ่งนับวาเปนคายทหารแหงแรก (แบบ ตะวันตก) ของกองทัพบก การจัดตั้งหนวยทหารในคายจักรพงษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ กองทัพบก มีคําสั่งยาย กองบัญชาการฝายตะวันออกเฉียงใต จากที่ตั้งเดิม จังหวัดฉะเชิงเทรา เขาที่ตั้งใหม ณ คายจักรพงษ จนเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ กองทัพบก มีคําสั่งเปลี่ยนชื่อจาก กองพลที่ ๙ เปน กองพลที่ ๒ และ กองบัญชาการฝาย ตะวันออกเฉียงใตเปน กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒ โดยใหขึ้นการบังคับบัญชากับ กองทัพภาคที่ ๒ (นครราชสีมา) มีเขตรับผิดชอบตั้งแตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ กองทัพบกมีคําสั่งใหยุบมณฑลทหารบกที่ ๒ และกองพลที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ กองทัพบกมีคําสั่งให จัดตั้งมณฑลทหารบกที่ ๒ และกองพลที่ ๒ ขึ้นใหม พรอมกับใหขึ้นการบังคับบัญชากับ กองทัพภาคที่ ๑ (กรุงเทพฯ) และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ กองทัพบกมีคําสั่งยุบ กองพลที่ ๒ คงเหลือแตมณฑลทหารบกที่ ๒ จาก นั้นเปนตนมา มณฑลทหารบกที่ ๒ คงปฏิบัติภารกิจหนาที่มาจวบจนปจจุบัน โดยไดรับคําสั่งใหเปลี่ยนชื่อเปน มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ตาม อจย.หมายเลข ๕๑–๒๐๑ (๕ ส.ค. ๓๑) มีภารกิจดังนี้ ๑. ภารกิจ ๑.๑ บังคับบัญชาจังหวัดทหารบก และกําลังพลประจําถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวง กลาโหมกําหนด ๑.๒ รักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจํา ๑.๓ ดําเนินการระดมสรรพกําลังในเขตพื้นที่ ๑.๔ สนับสนุนหนวยทหารที่อยูในพื้นที่ ๑.๕ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการตอสูแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการ ปองกันประเทศ ๒. การแบงมอบเปนหนวยในอัตราของกองทัพภาคที่ ๑ มีหนวยทหารตั้งอยูภายในคายจักรพงษ คือ ร.๒ รอ., ร.๒ พัน.๑ รอ., ร.๒ พัน.๒ รอ., ป.พัน.๒ รอ., ช.พัน.๒ รอ. รอย.๔, รอย.บ.พล.ร.๒ รอ. และ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึก เขตปราจีนบุรี ปจจุบันมี พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง เปนผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ÀÒáԨ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ประเทศ

บังคับบัญชากําลังประจําถิ่นของ ทบ.ตามที่ กระทรวงกลาโหมกําหนด รักษาความสงบเรียบรอยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจํา ดําเนินการระดมสรรพกําลังในเขตพื้นที่ สนับสนุนหนวยทหารที่อยูในเขตพื้นที่ ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการปองกัน

ÇÔÊÑ·Ñȹ ¨·º.Ã.Í. เปนหนวยที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจทางทหารและหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด จนเสริมสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาตอประชาชน ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ่ÊํÒ¤ÑÞ˹‹Ç ๑. ดานการถวายความปลอดภัย/การรักษาความสงบเรียบรอย - จัดตั้ง กอ.ถปภ.ประจําพื้นที่เพื่อถวายความปลอดภัยแดพระบรมวงศานุวงศ ในโอกาสเสด็จฯ ไปปฏิบัติพระภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ - จัดตัง้ รอย.ฉก. (ชป.) เพือ่ ชวยเหลือราษฎรทีป่ ระสบภัยพิบตั แิ ละรักษาความสงบเรียบรอยใน พื้นที่รับผิดชอบ ๒. ดานการฝก/ศึกษา - จัดใหมีการฝกอบรมในหนวย (unit school) เพื่อฝกซักซอมแผนการถวายความปลอดภัย/ การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่/การชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ - จัดการฝกตามวงรอบการฝกที่ ทบ.กําหนด ๓. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ »ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒ จทบ.ร.อ.ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๕/๒๕๒๖ ลง - จัดตั้งศูนยเพาะชํากลาไมในหนวย ๑๓ ต.ค. ๒๖ เปนหนวยตามแผนงานเสริมสรางกําลังกองทัพตาม อฉก.หมายเลข ๕๖๒๐ ลง ๑๓ มิ.ย. ๒๖ - ดําเนินการปลูกปาเศรษฐกิจในพื้นที่ของหนวย และในพื้นที่สาธารณะรวมกับสวนทองถิ่น และ อจย.หมายเลข ๕๑-๓๐๑ ลง ๕ ส.ค. ๓๑ ตอมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามคายวา - ดําเนินการปลูกปาเพื่อฟนฟูปาตนไมเฉลิมพระเกียรติ เขตหามลาสัตวปาผานํ้าทิพย “คายประเสริฐสงคราม” เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติประวัติแด พล.ต.พระยาประเสริฐสงคราม อดีตผูบัญชาการ - จัดกิจกรรมครอบครัวตนไมในพื้นที่ของในหนวย และรวมกับสวนทองที่และทองถิ่น กองพลทหารบกที่ ๑๐ ปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม และเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ตามประกาศ ทบ. ๔. ดานมวลชน ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๙ - จัดตั้งศูนยประสานงาน เพื่ออํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลการดําเนินการของ ปจจุบัน คายประเสริฐสงคราม เปนที่ตั้งของหนวย จทบ.ร.อ., ร.๑๖ พัน.๑ และ รอย.บ.พล.ร.๖ สมาคมทหารกองหนุน และอบรมทหารกองหนุนในพื้นที่ จว.ร.อ. และ จว.ย.ส.

๑๓ ต.ค. วันสถาปนา จังหวัดทหารบกรอยเอ็ด


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

โดย : ทีมข่าวทหารบก

“ในปี ๒๕๕๗ พล.ร.๒ รอ. มุ่งไปสู่การ เป็นกองพลทหารราบยานเกราะที่ดีที่สุด ในอาเซียน โดยมีขีดความสามารถในการรักษา ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน, เป็นกลไกส�ำคัญ ของกองทัพบกในการป้องกันประเทศด้านทิศ ตะวันออก อีกทั้งยังได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่” นี่คือวิสัยทัศน์ของ พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษา พระองค์ ที่วันนี้ข่าวทหารบกจะได้น�ำบทสัมภาษณ์ ของท่านมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักตัวตนของผู้บังคับ หน่วยที่มีความมุ่งมั่นผ่านคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษค่ะ ข่าวทหารบก : ภารกิจของ พล.ร.๒ รอ. มีอะไร บ้าง (ฝยก.รวบรวม) ผบ.พล.ร.๒ รอ. : กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ มีภารกิจยามปกติในการบังคับ บัญชา ควบคุมทางยุทธการ และก�ำกับดูแล การปฏิบัติหน่วยในอัตรา และหน่วยที่ได้รับการ บรรจุมอบหรือทีม่ าขึน้ สมทบ และมีภารกิจเมือ่ เข้าท�ำ การรบ ในการท�ำลายที่ตั้งข้าศึก ควบคุมพื้นที่ ทางบก รวมทั้งประชาชนและทรัพยากร นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายภารกิจจากกองทัพภาคที่ ๑ และ กองทัพบก คือ ภารกิจป้องกันประเทศ ได้แก่ การ จัดที่บัญชาการกองก�ำลังบูรพา และหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการ รับผิดชอบชายแดนไทย - กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทางตามแนว ชายแดน ประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร, ภารกิจรักษา ความมั่นคงภายใน ได้แก่ จัดตั้งกองอ�ำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑, จัดก�ำลัง ๑ กองร้อยชุดรบ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สนับสนุนภารกิจการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส, จัดก�ำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ กรม ทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ เพื่อถวายความ ปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์, พระต�ำหนักและ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้, ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ประเทศ ท�ำการฝึกและจัดก�ำลัง กองร้อยเฉพาะกิจ และกองร้อยช่วยเหลือประชาชนและรักษาความ ปลอดภัย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์, การปฏิบัติการ ทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม มีการปฏิบัติที่ส�ำคัญ ได้แก่ การจัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย, หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๑ และ จัดก�ำลังปฏิบัติงานในโครงการพระราชด�ำริฯ ข่าวทหารบก : ทราบมาว่านอกจากต�ำแหน่ง ผบ.พล.ร.๒ รอ. แล้ว ท่านยังปฏิบัติภารกิจใน ต�ำแหน่ง ผบ.กกล.บูรพา ด้วย ไม่ทราบว่าการ ปฏิบัติเหมือนหรือต่างกันคะ ผบ.พล.ร.๒ รอ. : กองก�ำลังบูรพาได้ ปฏิบัติตามภารกิจที่ส�ำคัญ ๓ ประการของกองทัพ บกที่ส�ำคัญคือ ภารกิจการป้องกันชายแดน, การ

ส่งเสริมให้ก�ำลังพลนายทหารชั้นประทวน และนายทหารชั้นสัญญาบัตร ได้พัฒนาตนเอง โดย เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทางทหาร โดยเฉพาะหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ส�ำหรับ หลักสูตรทาง พลเรือน ส่งเสริมให้ก�ำลังพลทุกระดับชั้น ได้ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ให้สูงขึ้นอย่างน้อย ๑ ระดับ โดย พลทหารกองประจ�ำการ ให้เข้ารับการ ศึกษาตามระบบ กศน. การดูแลพลทหารกองประจ�ำการ เน้นให้ได้มี การอยู่ดี กินดี ได้รับการพักพลตามวงรอบ ปกครอง บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ลงทัณฑ์ตามแบบ ธรรมเนียมทหารโดยเคร่งครัด ช่วยเหลือพลทหารที่ มีฐานะยากจน ด้วยการซ่อมแซมบ้านเรือน และมอบ สิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ข่าวทหารบก : ในห้วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ จ.สระแก้ว, จ.ปราจีนบุรี, จ.นครนายก และ จ.ฉะเชิงเทรา กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ได้ด�ำเนินการ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างไรบ้าง ผบ.พล.ร.๒ รอ. : ส�ำหรับการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์นั้น ได้จัดเตรียมกองร้อยช่วยเหลือประชาชนจ�ำนวน ๒๒ กองร้อย พร้อมยุทโธปกรณ์, อุปกรณ์การ ช่วยเหลืออุทกภัย ปัจจุบันในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.สระแก้ว, จ.ปราจีนบุรี, จ.นครนายก, จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดกองร้อยช่วยเหลือประชาชนออกให้การสนับสนุน ส่วนราชการและช่วยเหลือประชาชนจ�ำนวน ๑๕ กอง ร้อยในพื้นที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว พร้อมทั้งสนับสนุน การช่วยเหลือบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งมูลนิธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม, ช่วยขนย้าย สิ่งของและอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย, ก่อกระสอบทรายท�ำแนวกั้นน�้ำและเสริมแนวกั้น บริเวณเส้นทางคมนาคม, ชุมชน, หมู่บ้าน, จัดรถ บรรทุกทหาร เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ บริการ รับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่น�้ำท่วมสูง, จัดตั้งครัว กองทัพบก (รถครัวเคลื่อนที่) ท�ำอาหารกล่องแจกจ่าย ประชาชน, แจกจ่ายถุงยังชีพ เป็นต้น หลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายลงจน เข้าสู่ภาวะปกติ หน่วยได้จัดเตรียมก�ำลังพลพร้อม ยุทโธปกรณ์พร้อมชุดช่าง (ซ่อมแซมบ้านเรือน เบื้องต้นให้กับประชาชน) และสนับสนุนหน่วยงาน ส่วนราชการและเอกชนในการช่วยเหลือ, จัดระเบียบ ท�ำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ข่าวทหารบก : โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ (ฝกร.รวบรวม) ผบ.พล.ร.๒ รอ. : กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ยังมีภารกิจพิเศษ ในการด�ำเนินงาน โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ โดยกรมทหารราบ ที่ ๒๑ รักษาพระองค์ จัดก�ำลังพลเข้าไปปฏิบัติงาน ในโครงการฯ จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการ พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชด�ำริ, โครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หมู่บ้าน) เพื่อให้หมู่บ้านที่ได้รับการฝึก มีความเข้มแข็ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการพัฒนา มั่นคง ทั้งในระบบประชากร ระบบป้องกัน และระบบ ตาม พระราชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนา พัฒนา สามารถสนับสนุนภารกิจป้องกันชายแดนตาม อาชีพเกษตรกรรมให้กับราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ยุทธศาสตร์พัฒนาได้ ดีขึ้น ตลอดจนพัฒนาด้านจิตใจ ฝึกอบรมความรู้แก่ ข่าวทหารบก : หลักการปฏิบัติในการดูแลสิทธิ ประชาชนในด้านความรัก ความสามัคคี และ ก�ำลังพลในหน่วยของท่านเป็นอย่างไรคะ มีส่วนร่วมในการป้องกันการบุกรุกท�ำลายป่าที่เป็น ผบ.พล.ร.๒ รอ. : ยึดถือตามนโยบาย แหล่งต้นน�้ำ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ ให้ก�ำลังพลได้ รับสิทธิสิ่งที่พึงมี พึงได้ในทุกเรื่อง อย่างรวดเร็ว และทัน ข่าวทหารบก : ท่านมีวิสัยทัศน์ในการท�ำงานใน ต�ำแหน่ง ผบ.พล.ร.๒ รอ. อย่างไร ในปี ๕๗ - ๕๘ ตามเวลา อย่าให้มีตกค้าง รวมถึงให้การช่วยเหลือ ผบ.พล.ร.๒ รอ. : สืบเนื่องมาจากการที่ ก�ำลังพลที่เสียชีวิต ผู้ป่วยเจ็บหรือทุพพลภาพจากการ ประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคม ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ทั้งการปฏิบัติตามแผน เศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ พล.ร.๒ รอ. จึงมี ป้องกันประเทศ, การปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. และ แผนในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ การรักษาความสงบเรียบร้อยในปี ๒๕๕๓ โดยผู้บังคับ ของกองพล โดยมีเป้าหมายในการเป็นกองพลทหาร หน่วยรอง ต้องติดตามดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ราบยานเกราะที่ดีที่สุดในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น และต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และ ยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัย ขีดความสามารถและ ตอบแทนความดี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของ ความเป็นสากลของก�ำลังพลในหน่วย และ ขีดความ ก�ำลังพล ตลอดจนครอบครัวของก�ำลังพล สามารถของหน่วยในการป้องกันประเทศ การรักษา ส�ำหรับงานด้านสวัสดิการ ให้หน่วยรองทุก ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ ศาสนา หน่วยริเริ่มหรือสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการภายใน พระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นกลไกส�ำคัญ หน่วย โดยใช้ศักยภาพของหน่วยด�ำเนินการตามขีด ของกองทัพบกในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวัน ความสามารถเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากที่หน่วยเหนือ และทางราชการจัดให้ เช่นจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์ ออก ทั้งนี้ รวมไปถึงการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่ ไม่ใช่สงคราม เช่น การพัฒนาประเทศ, การช่วยเหลือ พัฒนาเด็กเล็ก สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้อง ประชาชน และภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก มิใช่การแสวงหาผลก�ำไร แต่ต้องตอบแทนให้ก�ำลังพล และครอบครัว มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ให้ หน่วยเหนือ จากแผนการพัฒนาดังกล่าว จะสร้างความ ปรับปรุงฐานข้อมูลก�ำลังพล ในระบบ E – Battalion ให้ เชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาในขีดความสามารถของกอง พล อีกทั้งจะสร้างความศรัทธาให้กับประชาชน ทั้งใน มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองการ ยามปกติ ยามสงคราม และเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อ ติดตามด้านสิทธิก�ำลังพล ได้อย่างทันเวลา ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติการณ์ต่างๆ

พลตรี กูเ้ กียรติ ศรีนาคา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

รักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การในปฏิบัติปัจจุบัน ได้สถาปนาความมั่นคงตามแนว ชายแดน ด้วยการยึดพันธกิจ ๔ ประการของกองทัพ บก โดยกองก�ำลังบูรพาปฏิบัติเพียง ๓ พันธกิจ ได้แก่ พันธกิจการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน, พันธกิจการ จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และพันธกิจเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน ปฏิบัติงาน ในฐานะของกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ ซึ่งได้ด�ำเนินงานตามนโยบายของ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน โดยยึดถือการ แก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ด้านต่างๆ ภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดยชุด ประสานงานกิจการพลเรือนกองก�ำลังบูรพา ด�ำเนินการ พัฒนาหมู่บ้านตามแนวชายแดน และหมู่บ้านเครือข่าย ด้วยการฝึกก�ำลังประชาชนในหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดน และหมู่บ้านสนับสนุน ทั้งในพื้นที่ตามแนว ชายแดน และพื้นที่ใกล้เคียง (ปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๔๐

5


»‚ ·Õè òó ©ºÑ º ·Õè ò ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï ·Õè ñø µØ Å Ò¤Á òõõö

โดย : ทีมขาวทหารบก

ผบ.นปอ.และคณะ รวมกับนายอําเภอเมือง จว.นนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผูประสบอุทกภัย โดยมีการจัดชุดแพทย เคลื่อนที่ของหนวย ใหการรักษา และมอบยาสามัญประจําบาน ในพื้นที่บริเวณ วัดศาลารี และ วัดตึก ต.บางไผ อ.เมือง จว.นนทบุรี เมื่อ ๙ ต.ค.๕๖

พิธีรับ-สงหนาที่ ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ ระหวาง พลตรี ชลิต เมฆมุกดา กับ พลตรี ธรากร ธรรมวินทร ณ บริเวณหนาพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๑ คายสมเด็จพระพุทธยอด ฟาจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.รอยเอ็ด เมื่อ ๓ ต.ค.๕๖

พล.ต.สมชาย ฤกษพิชัย ผบ.พล.ป. พรอมคณะนายทหารตรวจสภาพความพรอมของกองรอยชวยเหลือประชาชน ในการปฏิบัติภารกิจการ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเปนไปดวยความเรียบรอย ณ คายพิบูลสงคราม ต.ทาแค อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๖

จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ จัดพิธี รับ–สง หนาที่ ผบ.จทบ.อ.ต. และมอบการบังคับบัญชา จทบ.อ.ต. ระหวาง พล.ต.พิเชฐ สุขพงศ พิสิฐ ผบ.จทบ.อ.ต. (ทานเดิม) และ พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา ผบ.จทบ.อ.ต. (ทานใหม) ณ สนามหนา บก.จทบ.อ.ต. คายพิชัย ดาบหัก อ.เมือง จว.อุตรดิตถ เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖

การแขงขันเดิน-วิ่ง “เขาชะโงกซูเปอรฮาลฟมาราธอน” ป ๕๖ ในวันอาทิตยที่ ๓ พ.ย. ๕๖ ตั้งแต เวลา ๐๕๐๐ – ๑๐๐๐ ณ รร.จปร. โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปนประธาน วัตถุประสงคเพื่อ นํารายไดจากการแขงขันฯ ทูลเกลาฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สงเสริม การทองเทีย่ วใน จว.น.ย. และ รร.จปร. ใหเปนทีร่ จู กั ของบุคคลทัว่ ไป สงเสริมการออกกําลังกาย เพื่อสรางเสริมสุขภาพ ขอเชิญสงนักกีฬาเขารวมกิจกรรม หรือใหการสนับสนุน โดยสงหลักฐาน การเงินสั่งจายในนาม “ผบ.รร.จปร.” ธนาณัติสั่งจาย “ปณฝ.รร.จปร.๒๖๐๐๑” หรือโอน เงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขานครนายก ชื่อบัญชี “เดิน-วิ่ง เขาชะโงก” หมายเลขบัญชี ๔๐๙-๒-๒๘๘๒๑-๘ และสงสําเนาหลักฐานการจายเงินให รร.จปร. ทราบดวย ทบ.อนุมัติออกใบประกาศชมเชยใหกับ พ.อ.ภรัถ เทียนทองดี อจ.หก.วทบ. ซึ่งได รับหนังสือชมเชยผลสําเร็จทางการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพบก สหรัฐอเมริกา หลักสูตร USAWC international fellows Academic Preparation, หลักสูตร international fellows Orientaion และหลักสูตร Army War College (วทบ.สหรัฐฯ) ณ มลรัฐ Pennsylvania ภายใตโครงการ IMET

กกล.ผาเมือง โดย ฉก.ม.๓ รวมกับ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ไดจับกุมผูตองหา พรอมของกลาง ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๙๗๖,๐๐๐ เม็ด, เฮโรอีน จํานวน ๑๐๐ แทง รวมนํา้ หนัก ๓๕ กก. และ ยาไอซ นํ้าหนัก ๑ กก. พรอมยานพาหนะ จึงไดนําตัวผูตองหาพรอมของกลาง ดําเนินการในสวนเกี่ยวของตอไป

มทภ.๓ รับมอบโลคนดีศรีสองแคว ประจําป ๒๕๕๖ จากสมาคมผูเสียสละจังหวัด พิษณุโลก และรวมงานครบรอบวันสถาปนาปที่ ๔๐ ซึ่งเปนองคกรการกุศลองคกรหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลก ณ หองประชุมอัจฉรา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (สวนใน) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖ รอง มทภ.๓ รวมงานฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบปที่ ๖๔ ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล โรงแรมอมรินทรลากูน อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖


»‚ ·Õè òó ©ºÑ º ·Õè ò ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï ·Õè ñø µØ Å Ò¤Á òõõö

พล.ต.กูเกียรติ ศรีนาคา ผบ.พล.ร.๒ รอ. และคณะนายทหารในหนวยขึ้นตรง พล.ร.๒ รอ. มอบถุงยังชีพใหกับผูที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อ ๓ ต.ค.๕๖

พล.ต.ศุภวัฒน เชิดธรรม ผบ.มทบ.๑๔ ไดนํากําลังพล และครอบครัวของหนวย รวมปลูกตนไมในโครงการ “ครอบครัวตนไม” ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ คายนวมินทราชินี อ.เมือง จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๓ ก.ย.๕๖

พลตรี ชัยกร ประเสริฐสุข ผบ.จทบ.ร.บ. เปนประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวาย สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการซอมแซมที่พักอาศัยใหกับประชาชน โดยรวมกับ อบต. สวนกลวย ณ บานเลขที่ ๔๖/๑๓ ม.๓ ต.สวนกลวย อ.บานโปง จว.ราชบุรี เมื่อ ๓ ก.ย.๕๖

พิธี รับ–สงหนาที่ ผบ.พล.ร.๕ ระหวาง พล.ต.นพวงศ สุรวิชัย กับ พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ณ ลาน อเนกประสงค คายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุงสง จว.นครศรีธรรมราช เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖

นปอ.จัดกิจกรรมบรรยายธรรมเพื่อถวายเปนพระกุศลแด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย อาราธนา พระราชวิจิตรปฏิญาณ ผูชวยเจาอาวาสวัดสุทัศนเทพวรา รามราชวรมหาวิหาร มาเปนผูแสดงธรรม ณ แหลงสมาคมนายทหาร ปนใหญ พื้นที่สีกัน เมื่อ ๒ ต.ค.๕๖ ศป. จัดประชุมผูน าํ ชุมชนรอบคายพหลโยธิน–สนามยิงปนใหญ ศป. เพื่อหารือเกี่ยวกับการมีสวนรวมของมวลชนในพื้นที่รอบคาย ณ สโมสรนายทหารปนใหญคายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี โดยมี พ.อ.ณรงคศักดิ์ อัมรานนท เสธ.ศป. เปนประธาน เมื่อ ๖ ก.ย.๕๖ กช. จัดกําลังพลและยุทโธปกรณ ชุดสํารวจและประเมิน สถานการณงานดานการชาง และชุดบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ที่เกิด อุทกภัย ๖ จังหวัด เพื่อใหการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน ของพี่นองประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในหวงที่เกิดเหตุ อุทกภัยในปจจุบันและหวงฟนฟูหลังนํ้าลด โดยจัดพิธีขึ้น ณ สนามบิน คายบุรฉัตร อ.เมือง จว.ราชบุรี เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๖ พล.ต.วีรชัย อินทุโศภน จก.วศ.ทบ. เปนประธานในกิจกรรม สวดมนต เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ป สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ พุทธสถาน วศ.ทบ. เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖

มทบ.๓๒ ไดจัดกําลังพล และยุทโธปกรณ เขาใหความชวยเหลือ ต.บานเอื้อม อ.เมือง จว.ลําปาง จากเหตุฝนตกหนัก เมื่อ ๖ ต.ค.๕๖ ทําใหนํ้าปา ไหลหลาก ไดพัดคอสะพานขาด, เขาทวมบานเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหาย

พล.ต.ชนินทร ตันสุวรรณน ผบ.ศบบ. เปนประธานในพิธี เรือน จากเหตุเกิดฝนตกหนัก ทําใหเกิดนํ้าไหลหลากและกระแสนํ้าได ผูบ งั คับบัญชาพบปะกําลังพลและครอบครัว พรอมทัง้ มอบทุนการศึกษา พัดคอสะพานขาด เขาทวมบานเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตร ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ใหกับบุตรขาราชการ ศบบ. จํานวน เสียหาย เมื่อ ๖ ต.ค.๕๖ ๑๔๔ ทุน ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ. เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๖ พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล ผบ.กกล.ผาเมือง และฝาย ศบภ.มทบ.๓๒ เขาดําเนินการขนยายสิ่งของ และทําความ เสนาธิการ ใหการตอนรับ พล.ต.ณัฎฐวรัชญ บุญเครือชู ผูอํานวยการ สะอาดบานเรือนราษฎร ในพื้นที่ บ.เอื้อม หมู ๑, บ.ทุงกลวย หมู ๕, ศูนยวิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีกลาโหม บ.แมตํ๋าเหนือ หมู ๖, บ.ปง หมู ๑๑, บ.ทุงกลวยใต หมู ๑๒ และ บ.แม พรอมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเพื่อนําเสนอขอมูลและสาธิตการ ตํ๋า หมู ๑๔ ต.บานเอื้อม อ.เมืองลําปาง จว.ล.ป. จํานวน ๑๕๐ หลังคา ใชเครื่องมือเฝาตรวจระยะไกลพรอมทั้งสงมอบเครื่องมือดังกลาว ณ

บก.กกล.ผาเมือง อ.เมือง จว.เชียงใหม เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๖ พ.อ.กฤษฎา คงพันธุ รอง เสธ.กกล.ทพ.จชต.นํา มว.ทพ.กกล. ทพ.จชต.ทัศนศึกษาศูนยการเรียนรูการทองเที่ยวอารยธรรมปตตานี ซึ่ง เปนแหลงทองเที่ยว ศึกษา เรียนรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปตตานี โดยมี น.ส.ฟารีดา อับดุลเลาะห จนท. ประจําศูนยการทองเที่ยวฯ ใหการตอนรับ ณ ดานหนามัสยิดกรือเซะ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จว.ปตตานี เมื่อ ๗ ต.ค.๕๖


8

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

กองกิจการพลเรือน กรมการทหารช่าง

ารเสริมสร้างความเข้าใจ กับประชาชนเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ (กรณี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี) ภารกิจที่ส�ำคัญของ กองทัพบก นอกจากการปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้ว ยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่มีความ ส�ำคัญคือ การดูแลและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ กรมการทหารช่าง ในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของกองทัพบกที่ได้ รับการแบ่งมอบให้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ บริเวณ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี จ�ำนวน ๒๓๙,๐๐๐ ไร่ ซึ่ง ในห้วงที่ผ่านมา เกิดกรณีปัญหาการบุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยหรือเข้ามาท�ำกินในที่ดินหวงห้ามของทางราชการทหาร จาก กลุ่มนายทุนหรือชาวบ้าน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ บริเวณ อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมายืดเยื้อยาวนาน เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน (อ.สวนผึ้ง), มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึง, มีแหล่งน�้ำธรรมชาติไหลผ่าน เหมาะแก่การท�ำ เกษตรกรรม จึงท�ำให้มีราษฎรและกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่พื้นที่จ�ำนวนมาก ทั้งถูกต้อง และไม่ถูกต้องตามกติกาของทางราชการ กองทัพบก โดย กรมการทหารช่างจึงได้เข้ามาแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าวไม่ให้ถูกบุกรุกหรือไม่ให้มีการ ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยในส่วนที่ถูกบุกรุกไปแล้ว จะท�ำการหาแนวทางคืนสภาพกลับมาเป็นที่ดิน ของรัฐ และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ธรรมชาติให้เร็วที่สุด โดยใช้การด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกกัน สั้น ๆ ว่า “สวนผึ้งโมเดล” ซึ่งเป็นการน�ำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ใช้หลักการทาง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กันไป โดยมีการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ, ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งภาคประชาชน โดยใช้มาตรการ จากเบาไปหาหนัก ในส่วนของพื้นที่ที่ไม่ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจัดให้เช่าได้ จะแจ้งหยุดการกระท�ำใด ๆ ในพื้นที่ทั้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง หากไม่หยุดด�ำเนินการ กรมการทหารช่าง จะท�ำการรวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความ ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งถือเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายในการด�ำเนินการ นอกจากมาตรการด�ำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ได้พื้นที่คืนแล้ว ยังมีขั้นตอนการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เพื่อให้ได้พื้นที่คืนจากการครอบครอง จากประชาชนคือ การจัดชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนเข้า ปลูกจิตส�ำนึก ชี้แจงท�ำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของพื้นที่ และสาเหตุที่ทหาร ต้องเข้ามาดูแลพื้นที่นั้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ และชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องในการถือครอง ที่ดินของรัฐโดยถูกต้องตามกฎหมาย คือต้องไปยื่นเช่ากับ ส�ำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่ ส�ำหรับในพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ถูกต้อง ซึ่งหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินการ คือจะต้องมีความเข้าใจในความล�ำบากของประชาชนในพื้นที่และเข้าให้ถึง จิตใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

ให้ห้วงที่ผ่านมา การด�ำเนินการได้ผลเป็นอย่างดีเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น การบุกรุกเพิ่มเติมลดน้อยลง ประชาชนที่บุกรุกมี การละทิ้งพื้นที่จ�ำนวนมาก จนท�ำให้ได้ที่ดินของรัฐกลับคืนกว่า ๒๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่ง เป็นผลจากการใช้ชุดปฏิบัติการพลเรือนเข้าชี้แจงท�ำความเข้าใจ ท�ำให้ได้พื้นที่คืน จากการครอบครองของพี่น้องประชาชน โดยไม่ต้องฟ้องร้อง กว่าร้อยละ ๕๐ ของ พื้นที่ที่ได้คืนทั้งหมด นอกจากนี้ กรมการทหารช่างยังได้ด�ำเนินการปักหมุดหลักฐาน เพื่อเป็น สิ่งที่จะท�ำให้ประชาชนได้ทราบว่า พื้นที่ใดเป็นเขตหวงห้ามหรือพื้นที่ใดประชาชน สามารถอยู่อาศัยและท�ำการเกษตรได้ เมื่อได้รับคืนพื้นที่คืนจากการครอบครองของ ประชาชนทั้งจากการเจรจา หรือจากการฟ้องร้องเมื่อคดีถึงที่สุด ท�ำให้ผู้บุกรุก ออกจากบริเวณพื้นที่ หน่วยจะท�ำการฟื้นฟูพื้นที่ โดยได้ร่วมกับหน่วยงาน ภาค รัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ด�ำเนินการปลูกป่าทดแทน พร้อมทั้งสร้างฝาย ชะลอน�้ำเพื่อ คืนความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ผืนป่า อีกทั้งยังมี การพิทักษ์รักษาพื้นที่ด้วยการก�ำหนดให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด้วยการก�ำหนด ปิดป่าเปิดป่า ให้ประชาชนได้อาศัยป่าในการด�ำรงชีพ, ปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปลูกป่า, มอบพื้นที่ป่าให้ชุมชนได้ดูแลรักษา และจัดชุดลาด ตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกอีก

9


10

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

๑๒ สุดยอดเทคโนโลยี ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเรา สารพั น ข้ อ คิ ด เทคโนโลยีที่ : พันเอก อรรถสิ สถีธรรม โดยโดยพ.อ.อรรถสิ ทธิ์ หัสทถีธิธ์ หัรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อประมาณสัก ๔ ปีที่แล้ว มีภาพยนตร์ เรื่องหนึ่ง ชื่อ “I Robot” น�ำแสดงโดยพระเอก ผิวหมึก “Will Smith” ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น เรื่องราวของมนุษย์ในอนาคตที่น�ำความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ�ำวัน เช่น มีหุ่นยนต์เป็นคนใช้ หรือหุ่นยนต์ ที่ท�ำหน้าที่เป็นต�ำรวจ เป็นต้น เทคโนโลยี ดังกล่าว ก็คือ “เทคโนโลยี Advanced Robotics (AR)” หรือ “เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้น สูง” อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบัน ยังไม่ก้าวหน้าเหมือนในภาพยนตร์ แต่ก็เข้าขั้น “Advanced” มากกว่าในอดีต การประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอดีตถึงปัจจุบัน ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยี หุ่นยนต์ถูกน�ำมาใช้งานแทนมนุษย์ โดยเฉพาะ งานที่มีความยากล�ำบาก มีระดับความเสี่ยง และ ระดับความอันตรายสูง โดยเฉพาะในทางด้าน อุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมโลหะ การพ่นสี การ ประกอบรถยนต์ เป็นต้น เทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างมีราคาแพง และขาดความอ่อนตัวใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากถูกตรึงคงที่ไว้กับพื้น ไม่ สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบเซนเซอร์ที่มี ประสิทธิภาพสูง, ระบบปัญญาประดิษฐ์, ความ สามารถในการติดต่อกันระหว่างเครื่องจักรกับ เครื่องจักร และอื่นๆ ส่งผลให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ราคาถูกลง แต่ในขณะเดียวกันมีความสามารถสูง มากขึ้น ฉลาดขึ้น มีความอ่อนตัวในการท�ำงานร่วม กับมนุษย์ และ/หรือทดแทนมนุษย์ได้มากขึ้น จากความก้าวหน้าดังกล่าว มีความเป็น ไปได้สูงที่ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ถูกน�ำมาใช้งานทางด้านการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ ผ่าตัด, อวัยวะเทียม ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ภาพการใช้ หุ่นยนต์ท�ำงานแทนแม่บ้าน หรืองานบริการต่างๆ หรืองานซ่อมบ�ำรุง ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง “I Robot” จะเกิดขึ้นจริง

๔ : Advanced Robotics

การประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ ใหม่ ดังที่กล่าวไปแล้วว่า จุดประสงค์ที่แท้จริงของการน�ำ เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ก็คือ “การลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ มนุษย์ในงานที่อันตราย และมี ความเสี่ยงสูง” จากจุดประสงค์ ดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า “เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง” หรือ “Advanced Robotics” นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน�ำมาใช้ใน งานทางด้านการทหาร ซึ่งเป็นงานที่อันตราย และมี ความเสี่ยงสูง เท่าที่เห็นในปัจจุบัน ก็คือ การปฏิบัติ การทางทหาร โดยเฉพาะปฏิบัติการทางทหารเพื่อ รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ยก ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติการทางทหารในการแก้ไข ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ การปฏิบัติการตามแนวชายแดน ได้แก่ การ ปราบปรามยาเสพติด การลาดตระเวนตามแนว ชายแดน และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ขั้นสูงที่เหมาะจะน�ำมาใช้ ได้แก่ อากาศยานไร้คน ขับ หรือยานยนต์ไร้คนขับ หรือหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุ ระเบิด และอื่นๆ ณ ปัจจุบันในกองทัพไทย ยังน�ำเทคโนโลยี เหล่านี้มาใช้ในวงจ�ำกัด เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ ในช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องลงทุนสูง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะใช้ต้นทุนสูงในช่วงเริ่มต้น แต่ในระยะ ยาวจะมีความคุ้มค่ามาก เนื่องจากจะช่วยลดการ สูญเสียของก�ำลังพล อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถ/ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และช่วยลด Operating Cost ทางด้านบุคลากรได้ อย่างมหาศาล แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

โดย : พันเอก อมรเวช ไชยชาญ

บุรุษ...ที่ผม...ไม่เคยลืม

เหรียญมี ๒ ด้านฉันใด มนุษย์ย่อมมีดีและไม่ดีอยู่ในตัวฉันนั้น การกล่าวถึงผู้อื่นในด้านดี “กุศลจิต” ย่อมเกิดขึ้นกับตัวเรา ในทางกลับกัน ถ้ากล่าวถึงผู้อื่นในด้านไม่ดี “อกุศลจิต” ก็จะเกิดขึ้น กับผู้กล่าวอ้างเช่นกัน... ๑. มหาตมา (ผู้มีจิตใจสูง) คานธี เกิด ๒ ต.ค.๒๔๑๒ ณ แคว้น คชราชอินเดีย นับถือศาสนาฮินดู เป็นผู้น�ำในการต่อสู้แบบ “อหิงสา” การประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางด้านการทหาร เพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดียคืนจากการปกครองของอังกฤษจน นอกเหนือไปจากการน�ำเทคโนโลยี ประสบผลส�ำเร็จ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๒๔๙๐ หุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ทางด้าน คานธี เสียชีวิต เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๔๙๑ ในวัย ๗๘ ปีเศษ เนื่องจาก การทหารก็เป็นอีกวงการหนึ่ง ที่น�ำเทคโนโลยี ถูกยิงจากชายผู้คลั่งลัทธิศาสนาฮินดู หุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในกิจการด้านการทหาร ๒. โทมัส อัลวา เอดิสัน เกิด ๑๑ ก.พ.๒๓๙๐ เป็นชาวอเมริกัน โดยเริ่มประยุกต์ใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยก ผลงานทางวิทยาศาสตร์มีเยอะแยะ ของใช้ในชีวิตประจ�ำวันส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น เครื่องท�ำลายทุ่นระเบิด Goliath ของ เป็นผลผลิตจากมันสมองของท่านผู้นี้ เช่น หลอดไฟฟ้า กล้องถ่ายหนัง เยอรมนี และรถถัง Tele tank ของสหภาพโซเวียต จานเสียง เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ ซึ่งเป็นรถถังไร้คนขับแบบ Remote control เอดิสัน เสียชีวิต เมื่อ ๑๘ ต.ค.๒๔๗๔ เนื่องจากป่วยเป็นโรค นักการทหารบางท่านเชื่อว่าสงครามใน เบาหวาน และโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ อนาคต จะเป็นยุคของสงครามที่ใช้ระบบอาวุธ ๓. ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เกิด ๑๑ หุ่นยนต์อัตโนมัติ เช่น ทหารหุ่นยนต์ ยานรบไร้คน พ.ค.๒๔๔๓ ณ อ.กรุงเก่า จว.พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นนายกรัฐมนตรี, ขับ หรืออากาศยานไร้นักบิน หรืออื่นๆ เป็นต้น รัฐมนตรี, ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์, รัฐบุรุษอาวุโส, เป็นผู้ก่อตั้ง ในส่วนของกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งเป็นชาติมหาอ�ำนาจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ฯลฯ ทางทหาร มีการลงทุนในการวิจัย และพัฒนา นายปรีดีฯ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันในคดีเกี่ยวกับราชส�ำนัก ระบบอาวุธอัตโนมัติเหล่านี้ ด้วยงบประมาณ ต่อมา พ.ศ.๒๔๙๐ เกิดการรัฐประหาร นายปรีดีฯ จึงลี้ภัยไปอยู่ที่จีนและ จ�ำนวนมหาศาล เพื่อน�ำไปสู่การทดสอบ และการ ฝรั่งเศสเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี ใช้งานได้จริง ระบบอาวุธอัตโนมัติที่ล�้ำหน้าที่สุด ระหว่างลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนั้น นายปรีดีฯ ได้ให้ทนายความใน ซึ่งถือว่าเป็น “หุ่นยนต์บินได้” ก็คือ “อากาศยาน ไทยยื่นฟ้องผู้ใส่ความหมิ่นประมาท ปรากฏว่า ท่านชนะความทุกคดี ไร้นักบิน แบบ RQ-1 Predator” ซึ่งสามารถติด นายปรีดีฯ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ ๒ พ.ค.๒๖ ณ ประเทศฝรั่งเศส อาวุธน�ำวิถีแบบอากาศสู่พื้น (Air to Ground เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ ยูเนสโกได้มีมติประเทศว่า “นายปรีดี Missiles) และสามารถควบคุมการบินระยะไกล พนมยงค์ เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก” จากศูนย์ควบคุม ๔. จอมพล ป.พิบูลสงคราม เกิด ๑๔ ก.ค.๒๔๔๐ อดีตนายก นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 1. Disruptive technologies: Advances that รัฐมนตรีหลายสมัย ท�ำคุณงามความดีให้กับประเทศไทยมากมาย เช่น หุ่นยนต์ขั้นสูงในอากาศยานไร้คนขับแล้ว ใน ปลุกเร้าให้คนไทยมีจิตส�ำนึกในความเป็น “ชาตินิยม” ไทยท�ำ ไทยใช้ will transform life, business, and the global เหล่าทหารปืนใหญ่ของกองทัพสหรัฯ ยังมีงานวิจัย economy, McKinsey Global Institute, May ไทยเจริญ เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ของไทยจาก ๑ เม.ย. เป็น ๑ ม.ค. ให้ ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง เช่น “Dragon Fire 2013 เหมือนกับนานาอารยประเทศ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งตลาดนัดสนามหลวง ก่อ “ced-robot-technology” http://www. II” ซึ่งเป็นปืน ค. ขนาด ๑๒๐ มม. ที่สามารถบรรจุ robots.com/articles/viewing/advanced-robotตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๔ บางขุนพรหม ฯลฯ กระสุน และค�ำนวณการยิงอัตโนมัติได้ภายใน ๑๒ technology เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ มีการรัฐประหาร จอมพล ป. จึงได้ลี้ภัย วินาที เป็นต้น http://en.wikipedia.org/wiki/Military_robot การเมืองไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นตราบจนถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๒๕๐๗ ๕. พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เกิด ๑ มี.ค.๒๔๕๒ อดีตอธิบดี กรมต�ำรวจ ช่วง พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๐๐ เจ้าของค�ำขวัญ “ภายใต้ดวง เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๖ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กห. ด�ำเนินโครงการ ส�ำหรับนายทหารสัญญาบัตร อยู่ในระหว่างการออกค�ำสั่งของ กห. โดย ทบ. ได้ อาทิตย์ ไม่มีสิ่งใดที่ต�ำรวจไทยท�ำไม่ได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดต่อ (รับยศและเงินก้อน (๘ - ๑๕ เท่า) ปรับเปลี่ยนให้เข้าร่วมโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี และได้เสนอให้ สม. ด�ำเนินการ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงามของปวงชนชาวไทย” โดยก�ำหนดระยะเวลาโครงการ ๕ ปีต่อเนื่อง คือ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลงานของท่านผู้นี้มีมากมาย เคยรับราชการทั้งฝ่ายทหาร ถึง ๒๕๖๑ โดยลาออกใน ๑ ต.ค.๕๖ – ๑ ต.ค.๖๐ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ๑.๔ ก�ำลังพลที่ประสงค์จะระงับการเข้าร่วมโครงการฯ ให้หน่วยต้น พลเรือน และต�ำรวจ ท่านผู้นี้เปรียบเสมือนมือขวาของ จอมพล ป. เป็นที่ ข้าราชการทหารที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป สังกัดระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไปส่งส�ำเนาใบระงับการเข้าร่วมโครงการให้ ยอมรับจากบุคคลทุกวงการ จนได้รับฉายาจากสื่อต่างประเทศว่า “บุรุษ (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) และมีเวลาราชการเหลือ ๒ ปีขึ้นไป (เกษียณ กพ.ทบ. ทราบภายใน ๓๐ ก.ย.๕๖ ทั้งนี้ กรณีนายทหารประทวนให้หน่วยต้น เหล็กแห่งเอเชีย” ต.ค.๕๘ เป็นต้นไป) สามารถด�ำเนินการดังนี้ สังกัดประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยตามข้อ ๑.๓.๒ อย่างใกล้ เมื่อปี ๒๕๐๐ มีการรัฐประหาร ท่านจึงลี้ภัยการเมืองไปอยู่ ๑. ก�ำลังพลที่ ทบ. อนุมัติตัวบุคคลให้เข้าร่วมโครงการตามมติ กขท. ชิด หากไม่ส่งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดให้ถือว่าได้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตราบจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ ๒๑ พ.ย.๐๓ ด้วย แล้ว (ตรวจสอบรายชื่อในเว็บไซต์ กพ.ทบ.) โรคหัวใจวาย ๑.๑ ก�ำลังพลอายุ ๕๙ ปี จ�ำนวน ๑๙ นาย (น/๑๗, ส./๒) ซึ่ง ๒. ก�ำลังพลที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ คนไทยตามข้อ ๓ ถึง ๕ เมื่อลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ หากท่าน หน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปได้ออกค�ำสั่งให้นายทหารประทวน ราชการก่อนก�ำหนดต่อ (ผู้สมัครใหม่) (โควตา ทบ. ๓,๔๔๓ นาย) มีความอาฆาตแค้น พยาบาท ชิงชังคนไทยบางคนหรือบางกลุ่ม หาก ลาออกและหน่วยต้นสังกัดด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้หน่วยด�ำเนิน ๒.๑ ให้หน่วยต้นสังกัดรายงานตามสายการบังคับบัญชาถึง นขต. ต้องการแก้แค้นโดยการยุยง ปลุกปั่น ท�ำให้เมืองไทยเกิดความวุ่นวาย การด้านสิทธิก�ำลังพลตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่ ทบ. ก�ำหนด ส�ำหรับนาย ทบ. ให้ กพ.ทบ. ทราบภายใน ๑๑ ต.ค.๕๖ พร้อมแบบฟอร์มตามมติคณะ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมย่อมสามารถท�ำได้ เพราะท่านทั้ง ๓ ทหารสัญญาบัตรอยู่ในระหว่างการออกค�ำสั่งของ กห. ซึ่ง กพ.ทบ. จะแจ้งให้ รัฐมนตรีและเอกสารประกอบตามที่ กพ.ทบ. ก�ำหนด ความเร่งด่วนแรกให้ส่ง เพียบพร้อมด้วยทีมงาน บารมี และเงินตรา แต่ท่านไม่ท�ำอาจเป็นเพราะ ทราบอีกครั้ง บัญชีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้ กพ.ทบ. ทราบทางอีเมล sutti1805@ ว่า (ผู้เขียนคิดเอง) ท่านคือลูกผู้ชายตัวจริง เห็นแก่ชาติ บ้านเมืองมากกว่า ๑.๒ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๕๐ ปี หรือผู้มีเวลาราชการน้อยกว่า ๒๕ ปี hotmail.com ตัวเอง ญาติสนิท มิตรสหาย และพวกพ้องนั่นเอง (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ (คุณสมบัติตามมติ กขท.) จ�ำนวน ๓ นาย ๒.๒ ให้หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบหนี้สินทางราชการให้เรียบร้อย ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ (น./๑, ส./๒) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี หากประสงค์ไม่ ก่อนเสนอเรื่องให้ กพ.ทบ. ด�ำเนินการ รวมทั้งประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด สิ ง ่ ศั ก ดิ ส ์ ิทธิ์ในระบบสุริยะจักรวาล จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณทั้ง ๓ เข้าร่วมโครงการฯ ให้รายงานขอระงับยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ หากหน่วย กับ สก.ทบ.(กองการออมทรัพย์), สส. (ออท.) จงไปสู่สุคติ และไปเกิดในภพชาติที่ดี ๆ ด้วยเถิด... สาธุ... ไม่รายงานฯ ให้ถือว่าก�ำลังพลดังกล่าวประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตามข้อ ๑.๑ ๒.๓ ก�ำลังพลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ ไม่ต้อง บทสรุป... ๑.๓ ก�ำลังพลอายุ ๕๘ ปีลงมา - ๕๐ ปี (เกษียณ ต.ค.๕๘ มาปฏิบัติราชการ ณ หน่วยต้นสังกัด เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายเงินเดือนซ�้ำซ้อน พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง ต.ค.๖๖) หรือผู้มีเวลาราชการตั้งแต่ ๒๕ ปี (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) ซึ่งมี กับเงินบ�ำนาญรายเดือนส�ำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สม. จะ คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๒๕๑ นาย (น./๒๘, รายงานขออนุมัติ รมว.กห. โดยไม่ถือเป็นวันลาราชการส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติ โททนต์เสน่งคง ส�ำคัญหมายในกายมี ส./๒๒๓) ซึ่งหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป ได้ออกค�ำสั่งให้นายทหาร เข้าร่วมโครงการฯ นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ ประทวนลาออกแล้วและหน่วยต้นสังกัดด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ๒.๔ เนื่องจากการด�ำเนินการมีระยะเวลาจ�ำกัด ก�ำลังพลที่ผ่าน สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา การพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่สามารถขอรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญหรือสิทธิ (พระนิพนธ์ สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตรงได้ทันใน ต.ค.๕๖ หรือความจ�ำเป็นใน ...เอวัง... กรณีอื่นๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น (๒ – ๓ เดือน)

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด (รับยศและเงินก้อน)

ประชาสัมพันธ์ ทบ.

l  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๖ ถึง ๓๑ ม.ค. ๕๗ ก�ำลังพลที่สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.law.tu.ac.th l  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับ สมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๕ ต.ค.๕๖ ก�ำลังพลที่สนใจสามารถ สมัครได้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.น.ฐ. หรือค้นหาข้อมูลได้ที่ http://ricm.rmutr.ac.th

l  ผบ.ทบ. อนุมัติโครงการจัดส่งก�ำลังพล ทบ. เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันของรัฐหรือเอกชน ด้วยทุน ททบ. โดยเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑๕ ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และทุนระดับปริญญาเอก ๒ ทุน ทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่มี คุณสมบัติครบถ้วน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.atc-rta.com l  สก.ทบ. ขอแจ้งการปิดรับบริจาค/สั่งจองฯ พระพุทธเมตตาเสนานาถผ่านธนาคารทหารไทยฯ ตั้งแต่ ๓๐ ก.ย.๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากประชาชนผู้สนใจจะบริจาค/สั่งจองฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รพ.ในสังกัด ทบ. หรือศูนย์รับบริจาค/สั่งจองฯ สาขา สก.ทบ. (กธก.สก.ทบ.) โทร. ๐-๒๒๙๗-๕๘๐๐, ๐-๒๒๘๑-๒๖๕๒


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ให้เป็นปีแห่งการพัฒนาการบริหาร จัดการ และการฝึก มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ กบ.ทบ. จึงได้ด�ำเนินการพัฒนา ระบบสารสนเทศด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้ เห็นเป็นรูปธรรม สามารถใช้งานได้จริง และมุ่งเน้นพัฒนาให้สามารถใช้ งานได้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์พกพา เช่น Tablet, Smart Phone เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เช่น 3G เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

11

ส่วนบัญชาการ

กองทัพบก

กรมส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ทหารบก : เรี ย บเรี ย ง

๑. รายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ. ผ่านระบบสารสนเทศ ทบ. ผบ.ทบ.(ผช.ผบ.ทบ.(๑) รับค�ำสั่งฯ) อนุมัติให้หน่วยส่งก�ำลัง สป.๓ รายงานสถานภาพ สป.๓ สาย พธ. เป็นประจ�ำทุกวัน (เฉพาะน�้ำมัน เชื้อเพลิง ๕ ประเภท) ซึ่งเริ่มด�ำเนินการทดลองรายงานฯ ตั้งแต่ ต.ค. ๕๕ และเริ่มด�ำเนินการจริงตั้งแต่เดือน ม.ค. ๕๖ จนถึงปัจจุบัน โดย พธ.ทบ. รับผิดชอบในการรายงานสถานภาพ สป.๓ ของหน่วยส่งก�ำลัง และ กบ.ทบ. รับผิดชอบในการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนั้น กบ.ทบ. จึงพัฒนา หน้าจอแสดงข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งแสดงใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ ๑.๑ แสดงสถานภาพ สป.๓ คงเหลือ แยกตามต�ำบลส่งก�ำลัง แสดงในลักษณะหน้าปัด (Dashboard) โดยเข็มหน้าปัดแสดงปริมาณ น�้ำมันคงเหลือ (หน่วยเป็นวันส่งก�ำลัง) ระดับสีแดง คือ น�้ำมันระดับปฏิบัติการ (๓๐ วันส่งก�ำลัง) ระดับสีเหลือง คือ ระดับปลอดภัย และด้านล่างหน้าปัด บอกปริมาณน�้ำมันเป็นลิตรพร้อมวันที่รายงาน

๑.๒ แสดงสถิติการจ่าย สป.๓ แยกตามต�ำบลส่งก�ำลัง แสดง ในลักษณะกราฟเส้นเปรียบเทียบปริมาณการจ่ายน�้ำมันรายเดือน (หน่วยเป็นลิตร)

ประโยชน์จากหน้าจอดังกล่าว สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบสถานภาพ สป.๓ ณ ปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลสถิติย้อน หลังในการประมาณการใช้น�้ำมันของ ทบ. ได้ ทั้งสองหน้าจอสามารถ เรียกดูได้จากเว็บไซต์ http://dlogs.rta.mi.th/gas ๒. การจัดท�ำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์กองทัพบก ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติจัดตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำฐานข้อมูลสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๕๕ โดยมี จก.กบ.ทบ. เป็นประธานคณะท�ำงานฯ และ คณะท�ำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมฝ่ายยุทธบริการ, ผู้แทนกองทัพ ภาคที่ ๑ - ๔, ผู้แทน บชร.๑ - ๔ และผู้แทนกรมยุทธการทหารบก มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาและ เป็นระบบคู่ขนานกับระบบสารสนเทศ ทบ. (MIS ทบ.) กบ.ทบ. ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่ง มุ่งเน้นให้ข้อมูลของหน่วยผู้รับผิดชอบ สป.(กรมฝ่ายยุทธบริการ) และ ข้อมูลของหน่วยครอบครอง สป. มีข้อมูลที่ตรงกัน และเป็นข้อมูลที่ทัน สมัย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะท�ำงานได้ก�ำหนดให้จัดท�ำระบบ ฐานข้อมูล สป.๒ - ๔ เป็นล�ำดับแรก กบ.ทบ. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานภาพ สป.๒ - ๔ โดยก�ำหนดหน้าจอตามประเภทของผู้ใช้งาน ดังนี้ ๒.๑ ผู้ใช้งานหน่วยผู้รับผิดชอบ สป. (กรมฝ่ายยุทธบริการ) สามารถเห็นข้อมูลสถานภาพ สป. ที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมด และ สามารถเลือกดูรายละเอียดการแจกจ่าย สป. ซึ่งสามารถเห็นข้อมูล สถานภาพ สป. ของแต่ละหน่วยที่ได้รับแจกจ่าย สป. นอกจากนั้น สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง ๒.๒ ผู้ใช้งานหน่วยครอบครอง สป. สามารถเห็นข้อมูลสถานภาพ สป. ทั้งหมดของหน่วยตนเองและหน่วยใต้บังคับบัญชา จนถึงระดับกองพัน นอกจากนั้นสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง แต่จะอยู่ภายใต้การ ควบคุมจากกรมฝ่ายยุทธบริการทุกรายการ

๒.๓ ผู้บังคับบัญชาสามารถเห็นข้อมูลสรุปสถานภาพในรูปแบบ ต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาหน้าจอแสดงสถานภาพ สป. โดย แยกตามปีประจ�ำการ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงอายุและจ�ำนวนของ สป. ใน ทบ. ได้


12

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

เรียบเรียงโดย : รัตนาวดี มณีรัตน์

โดย : ส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะ พบกับคอลัมน์ สบายๆ แต่มากด้วย เนื้อหาและสาระ ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ น�ำมาให้ คุณๆได้อ่านกันอย่างสม�่ำเสมอ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วย โรคพระวักกะ (ไต) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต รวมพระชนมพรรษาได้ ๕๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา ลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา กษัตริย์แห่งสยาม รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค�่ำ ปีฉลู วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ ๑ ในสมเด็จ พระเทพศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ ปีมะโรง (พ.ศ. ๒๔๑๑) รวมสิริด�ำรงราชสมบัติ ๔๒ ปี ๒๒ วัน ประชาชนส่วนใหญ่มักออกพระนามว่า “ปิยมหาราช” แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า "พระพุทธเจ้าหลวง" ส�ำหรับฉบับนี้ จะพาไปรู้จักกับพระพุทธ รูปประจ�ำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันค่ะ พระพุทธรูปประจ�ำ พระชนมวารของรัชกาลที่ ๕ เป็นพระพุทธรูป ประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ามพระ แก่นจันทน์ หรือ อภัยมุทรา ด้วยการยกพระหัตถ์ ซ้ายขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไป เบื้องหน้า พระหัตถ์และพระกรขวาทอดขนาน กับพระองค์ลงไปเบื้องล่าง พระพุทธรูปมีพระ พักตร์ค่อนข้างกลม พระนลาฏค่อนข้างแคบ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต�่ำ พระนาสิกโด่ง กับทั้งพระโอษฐ์เรียว พระกรรณสั้น พระเศียร ประดับด้วยเม็ดพระศกขนาดเล็กปราศจากเกตุมาลามี รัศมีรูปเปลวไฟอยู่เหนือพระเศียร ส่วนพระหัตถ์ทั้งสอง ข้างมีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง ๔ ยาวเสมอกัน องค์พระพุทธรูป ครองอุตราสงค์ห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา อุตราสงค์มีริ้ว เหมือนริ้วผ้าตามธรรมชาติ มีสังฆาฏิพาดเหนือพระอังสา ซ้ายห้อยลงมาในระดับเดียวกับต้นพระชงฆ์ ปลายตัดเป็น เส้นตรง อันตรวาสกที่ทรงภายใต้อุตราสงค์เป็นผ้าเรียบมี จีบห้อย ทางเบื้องหน้าปลายตัดเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้พระพุทธรูปประทับยืนเหนือปัทมาสน์กลมประกอบ ด้วยกลีบบัวหงายซ้อนกัน ๒ ชั้น ปัทมาสน์นี้ ซ้อนอยู่ เหนือฐานแข้งสิงห์และฐานเขียงแปดเหลี่ยมเบื้องล่าง

(โซนที่ ๑ เย็นศิระเพราะพระบริบาล)

นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิ ประสงค์ อ.วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดท�ำ ขึ้นด้วยความร่วมมือของกองทัพภาคที่ ๒ กองอ�ำนวย การรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ และส�ำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อ ความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรเป็นระยะเวลายาวนาน ตลอดการครองราชย์ของพระองค์ท่าน โดยจัดพื้นที่ จัดแสดงไว้ทั้งหมด ๑๐ โซน ส�ำหรับนิทรรศการโซนที่ ๑ เย็นศิระเพราะ พระบริบาล Peacefulness Under His Majesty’s Aegis. ได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์หายากใน คราวเสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเยือนราษฎร เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นดั่ง มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ภาพที่คุ้นตาคือภาพที่

ส�ำหรับประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพวันอังคารซึ่งมีพระพุทธรูป ประจ�ำวันเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ แต่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปปางห้ามพระ แก่นจันทน์เป็นพระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร ซึ่งตรงกับ วันอังคาร แรม ๓ ค�่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู จุลศักราช ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๓๙๖ รัตนโกสินทรศก ๗๒ ปัจจุบันอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�ำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกประดิษฐาน คู่กับพระโกศพระบรมอัฐิในการพระราชพิธีบ�ำเพ็ญพระราช กุศลทักษิณานุปทานเฉพาะพระองค์ พระราชพิธีสงกรานต์

ก โดย : พันเอกหญิง ชดาษา พนาเวศร์

พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเยือนราษฎร ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทรงประทับกับพื้นและรับสั่งกับ ราษฎรอย่างเป็นกันเอง พระราชจริยวัตรอันงดงาม นี้ ปรากฏแก่สายตาของพสกนิกรชาวไทยนับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�ำเนิน เยี่ยมเยือนราษฎรครั้งแรก

อ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ จัดประชุมร่วมเพื่อวางแนวทางปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สู่การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน. เตรียมแผนป้องป่าปี ๕๗

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมของศูนย์ ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. (ศปป.๔ กอ.รมน.) ได้จัด ประชุมร่วมเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่ง ศปป. ๔ จะได้น�ำมาก�ำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุก ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พลโท คณิต อุทิศสาร ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เป็นประธานการประชุมร่วม ส�ำหรับ หน่วยที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค ๑,๒,๓, และ ๔, ผู้แทนจากกรมป่าไม้, ผู้แทนจากกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ผู้แทนจาก ดีเอสไอ, ผู้แทนจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ผู้แทนจากกองก�ำกับการ ปราบปรามการกระท�ำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในการประชุมร่วมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ น่าสนใจจากหน่วยที่เข้าร่วมประชุม อาทิ ศปป. ๔ กอ.รมน. ได้กล่าวถึงโครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ด�ำเนินการเป็นต้นแบบ โดยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดผนึก ก�ำลังจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันตัดโค่นต้นยางซึ่ง ลักลอบปลูกในพื้นที่ป่า ไม่ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกต่อไป โดยพลโท คณิต อุทิศสาร (ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.) วางแผนจะน�ำไปเป็นโมเดลหรือแบบอย่างของการด�ำเนิน การในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ กอ.รมน.ภาค ๓ ยังได้น�ำ เสนอในที่ประชุมให้เห็นตัวอย่างของส�ำเร็จในการปราบปราม ผู้บุกรุกท�ำลายป่าในพื้นที่ทัพภาค ๓ ซึ่งผลส�ำเร็จเกิดขึ้นได้ จากความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น กอ.รมน. ภาค ๓ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ควรมีการขับเคลื่อนการ สร้างจิตส�ำนึกเครือข่ายประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ผู้แทนจาก กอ.รมน.ภาค ๒ และ ๔ เสนอแนว ความคิดที่ตรงกันคือ ควรก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน หรือ ก�ำหนดพื้นที่ที่จะด�ำเนินการร่วมกัน หรือจัดล�ำดับความ เร่งด่วนของพื้นที่ และท�ำให้เป็นโมเดลเพื่อการขยายผล ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และผู้แทนจากกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการลดลง ของพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมต้องร่วมกันห่วงใย โดย เสนอ ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์หยุดยั้งการบุกรุกท�ำลาย ป่า ยุทธศาสตร์ยึดคืนพื้นที่ป่า และยุทธศาสตร์หยุดการ ลักลอบและค้าทรัพยากรป่าไม้ สรุปผลการประชุมแนวทางที่จะใช้ยึดเป็นกรอบ การด�ำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ บุกรุกท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ประชุมเสนอให้มีการผลักดันให้เกิดเป็นวาระ แห่งชาติ นอกจากนี้ยังเสนอให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ เป็นการปลุกกระแสคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความ ส�ำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้จะ ส�ำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน อย่างชัดเจน จริงจัง และต่อเนื่อง


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

13

โดย ช.อ้น

ลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคอลัมน์เลาะรั้วกีฬา ทหารบก ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับปีกทางเรียบ แห่งค่ายอาร์มี่ มงคล ทศไกร ที่ถูกเรียกประเดิมติดทีมชาติ ไทยชุดเอเชียคัพ ๒๐๑๕ รอบคัดเลือก เป็นหนแรก ซึ่งก็ คือความฝันสูงสุดเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้วที่เจ้าตัวเคยวาดหวังเอาไว้ และก็มาเป็นจริงขึ้นมาในช่วงขณะรับใช้ต้นสังกัดอาร์มี่ ยูไนเต็ด งานนี้นับได้ว่า "เจ้าเย็น" เป็นลูกหม้อของ "สุภาพบุรุษวงจักร" ที่แจ้งเกิดในถนนสายทีมชาติได้ก็เพราะ ผลงานของทีมทหารบกโดยแท้ นอกจากปีกทางเรียบของ อาร์มี่ฯ จะท�ำผลงานเข้าตาสต๊าฟ โค้ชทีมชาติไทยแล้ว ด้านหัวหอกต่าง ชาติของ "สุภาพบุรุษวงจักร" เองก็ไม่ น้อยหน้าล่าสุด อารอน ดา ซิลวา ดาวยิงเลือดแซมบ้าก็กลายเป็นนักเตะ ที่ติดทีมยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่ ๒ โดย การจัดของโกล์ไทยแลนด์ดอทคอม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อหัวหอกยิ้มเก่งฟันขาวแห่งอาร์มี่ฯ จัดการยิง ๑ จ่าย ๑ ช่วยให้ทีมเก็บ ๑ คะแนนส�ำคัญในเกมเสมอ อินทรีเพื่อน ต�ำรวจ ๒-๒ เรียกได้ว่าเวลานี้ แฟนคลับอาร์มี่อยากเรียก ดาวยิงบราซิลรายนี้ว่า "เทพเลกสอง" มาที่ควันหลงของ เกมเดือดที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดนัก อาร์มี่ ยูไนเต็ด ออกไป เยือน เชียงราย ยูไนเต็ด ซึ่ง "ป้าน้อย" แฟนคลับของเรา โดนของแข็งถึงต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และ ตอนนี้อาการก็ดีวันดีคืนเนื่องเพราะได้ก�ำลังใจจากแฟนคลับ ชาว เดอะกรีนอาร์มี่ รวมถึงแรงใจจาก พล.ท.อดุลยเดช อินทพงษ์ จก.กง.กห. ที่ได้เข้ามาให้ก�ำลังใจ "ป้าน้อย" อย่างห่วงใย และท่านยังเป็นตัวแทนมอบเงินจากการที่เหล่า แฟนคลับ อาร์มี่ ร่วมกันช่วยเหลือแถมยังควักกระเป๋าส่วนตัว บวกให้ไปอีก ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ก�ำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ปลายซีซัน ขุนพล "สุภาพบุรุษวงจักร" อาร์มี่ ยูไนเต็ด ของ เราก�ำลังลุ้นจบฤดูกาลด้วยอันดับท็อปไฟว์ จะเป็นไปตาม เป้าหมายหรือไม่ เหลือเพียง ๒ นัดจะทราบผลกัน โดยทีมที่ จะร่วมลุ้นอันดับ ๕ ของไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๓ กับอาร์มี่ ในตอนนี้คือ "บีจี" บางกอกกล๊าส เอฟซี ซึ่งในตอนนี้มีแต้ม เหนืออาร์มี่ ยูไนเต็ด อยู่แค่ ๓ คะแนน โดยทาง "บีจี" จะลง สนามบุกไปพบกับรองจ่าฝูง เอสซีจี เมืองทองฯ ในวันที่ ๒๐ ต.ค. นี้ ส่วน อาร์มี่จะออกนอกบ้านไปเยือน สมุทรสงคราม เอฟซี ในวันเดียวกัน ส่วนเกมปิดท้ายฤดูกาลวันที่ ๒๗ ต.ค. นั้น บางกอกกล๊าส เอฟซี จะพบเปิดบ้านกับการ

มาเยือนของ ชัยนาท เอฟซี ส่วน อาร์มี่ ยูไนเต็ด จะเจอ "พลังเอ็ม" โอสถสภา เอ็ม ๑๕๐ สระบุรี ที่สนามกองทัพ บก ส�ำหรับ การบุกไปเยือน สมุทรสงครามฯ ของอาร์มี่ ใน วันที่ ๒๐ ต.ค. เป็นอีกเกมที่ อาร์มี่ จะต้องการ ๓ แต้มมา ตุนเอาไว้และก็เป็นอะไรที่จะต้องท�ำการบ้านอย่างหนัก ทว่า โอกาสเก็บชัยนอกบ้านเกมนี้ยังเปิดกว้าง เพราะจากสถิติ ที่ผ่านมา ๓ เกมหลังนั้นอาร์มี่ดูมีภาษีกว่า โดยเมื่อ ๘ มิ.ย. ๕๖ อาร์มี่ ยูไนเต็ด ชนะ สมุทรสงคราม เอฟซี ๒-๐ วันที่ ๘ ส.ค. ๕๖ อาร์มี่ พ่าย ๐-๑ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๖ อาร์มี่ ยูไนเต็ด ชนะ ๑-๐ ใน ๒ เกมสุดท้ายปลายซีซัน แฟนๆ "เดอะกรีนอาร์มี่" ไม่ควรพลาดที่จะไปให้ก�ำลังใจ นักเตะของเราเหมือนเดิมเพื่อเป้าหมายเข้าป้ายอันดับ ๕ ให้จงได้ โดยอย่างน้อย ๖ แต้มสุดท้ายอาร์มี่ฯ จะต้อง ไม่ปล่อยให้หลุดมือ หากท�ำได้อันดับ ๕ ไม่น่าจะไปไหน แน่นอน หรืออย่างน้อยอาจมีครองที่ ๕ ร่วมก็อาจเป็นไป ได้เหมือนกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่ผลงานของ บางกอกกล๊าส ด้วยเช่นกัน ทางด้าน ผอ.ใหม่อาร์มี่ ยูไนเต็ด พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยืนยันแน่นอนแล้วว่า อาร์มี่ ยูไนเต็ด ตั้งเป้าไว้ลึกๆ ว่าจะจบที่อันดับ ๕ ให้จงได้ ส�ำหรับใน ๒ เกมสุดท้ายนี้ ได้ก�ำชับทีมงานทุกคนให้ทุ่มเทกันอย่างเต็มความสามารถ ส่วนผลงานจะออกมาตามเป้าหรือไม่เอาไว้ค่อยว่ากัน แต่ ต้องเต็มที่ทุกนัดที่เหลือจากนี้ ส่วนปีหน้า พล.ท.สุรเชษฐ์ บอกว่า แน่นอนว่าการลุ้นแชมป์ไทยลีก ๒๐๑๔ คือเป้าหมาย ของเรา โดยทัพอาร์มี่ ยูไนเต็ด จะคงมี มาโน่ โพลกิ้ง กุนซือเยอรมัน และ บียอร์น ลินเดมันน์ จอมทัพแดนกลาง ที่ท�ำผลงานได้ยอดเยี่ยมในปีนี้ โดยทั้งสองจะคงอยู่ต่อกับ เราต่อในซีซันหน้าอย่างแน่นอน

สี โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

นช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่มีการโยกย้าย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลที่ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งต�ำแหน่ง และโยกย้ายเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น ทาง ด้านพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อ�ำนวยการสโมสร ฟุตบอลอาร์มี่ยูไนเต็ดได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัด กระทรวงกลาโหม ท�ำให้สโมสรฯ ขาดผู้ที่มีความ สามารถทางด้านการบริหารสโมสรฯ ไป ซึ่งช่วงเวลา ตั้งแต่ท่านเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสโมสรฯ นั้นท่านได้เสียสละทุ่มเทเป็นอย่างมากท�ำให้สโมสร เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือพัฒนาทาง ด้านทีมที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง สโมสรฟุตบอล อาร์มี่ ยูไนเต็ดขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ด�ำรง ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น และเมื่อขาดท่านไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธาน สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้แต่งตั้งให้ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เข้ามาเป็น ผู้อ�ำนวยการสโมสรฯ คนใหม่สดๆ ร้อนๆ ซึ่งท่านก็มี นโยบายในการบริหารงานเหมือนกับผู้อ�ำนวยการ สโมสรฯ ท่านเก่าพร้อมที่จะพัฒนาสโมสรฯ ให้ ก้าวต่อไปอย่างมืออาชีพ ในขณะเดียวกันทางด้าน พล.ต.อนันตพร กาญจนรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสโมสร ฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ดได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ ที่สูงขึ้นเป็น พล.ท. โดยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นปลัดบัญชี ทหารบก โดยเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายนที่ผ่านมาคณะ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทุกคนของสโมสรฯ ได้ร่วม แสดงความยินดีให้กับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ และพล.ต.อนันตพร กาญจนรัตน์ ณ สนามกีฬา กองทัพบก ส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทย พรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ที่ผ่านมา สโมสร ฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ดได้เปิดบ้านต้อนรับทีม “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมจ่าฝูง เมื่อเวลา ๑๘๐๐ ณ สนามกีฬา ทบ.ซึ่งทั้งสองทีม เคยพบกันมาในเลกแรก บุรีรัมย์เปิดบ้านเก็บชัยชนะ มาด้วยสกอร์ ๓-๐ ส่วนผลการแข่งขันในบ้านของ “สุภาพบุรุษวงจักร” ท�ำได้แค่เสมอกัน ๐-๐ แบ่งแต้ม กันไป การแข่งขันในนัดนี้ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ท�ำให้นักเตะทั้งสองทีมต่อบอลกันได้ยากล�ำบากจึง ไม่มีโอกาสท�ำประตูกันได้ ท�ำให้อาร์มี่ฯ รั้งอันดับ ๖ เหมือนเดิม หลังจากที่เสมอกับบุรีรัมย์ แล้วอีก ๘ วัน

สันสนามเป้าในครั้งนี้ ขอพาไปพบกับภาพบรรยากาศกิจกรรม “กองทัพบก โดย ททบ. ช่วยเหลือ สังคม” ของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหาร ผู้ประกาศ ข่าว เจ้าหน้าที่ ต่างมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ก�ำลังใจ มอบเงินบริจาค และสิ่งของบริจาค ให้แก่องค์กรที่ ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี และโรงเรียนวัดโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น และตลอดปี ๒๕๕๖ นี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจะจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้นทุก เดือนตลอดทั้งปี เพราะกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ทางสถานีฯ ด�ำเนินการมาตลอด ตามเป้าหมายของการเป็นทีวีบริการ สาธารณะเพื่อความมั่นคง…

โดย : ไฟเขียว

ต่อมาทีมก็ต้องเดินทางไปเยือนทีมเชียงราย ยูไนเต็ด ใน ช่วงหลังทีมเชียงราย ยูไนเต็ด เล่นได้ดีทีเดียว เนื่องจาก ต้องหนีการตกชั้นให้ได้เพราะในฤดูกาลนี้มีเพียงทีม เดียวเท่านั้นที่จะต้องตกชั้นไปเล่นใน ลีกดิวิชั่น ๑ และ เมื่อถึงวันแข่งขันในวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๖ ทีม “กว่างโซ้ง มหาภัย” ก็เปิดบ้านพบกับทีม “สุภาพบุรุษวงจักร” เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ สนามเชียงราย สเตเดี้ยม โดย ในนัดนี้ท่านผู้อ�ำนวยการสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ท่านก็ได้เดินทางไปร่วมชมการแข่งขันด้วยและคณะ นักกีฬาของทีมอาร์มี่ฯ ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงรายที่มาคอยดูแล ทีมเป็นอย่างดี โดยเกมในนัดนี้อาร์มี่ ยูไนเต็ดพ่ายให้กับ เชียงราย ยูไนเต็ดไป ๑-๒ เมื่อดูรูปเกมแล้วเราไม่น่าแพ้ ถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ตัดสินที่ลงปฏิบัติหน้าที่ และไม่ยุติธรรม ท�ำให้รูปเกมเปลี่ยนไปและเกิดปัญหา ที่ร้ายแรงตามมาของกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายโดย แฟนคลับของอาร์มี่ฯ ได้รับการบาดเจ็บโดนฝ่ายตรงข้าม ปาก้อนหินใส่จนต้องน�ำส่งโรงพยาบาลเชียงราย ซึ่งเป็นความบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยของ สนามเชียงราย โดยประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ได้กล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะน�ำไป ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส�ำหรับผลการแข่งในครั้งนี้ทางด้าน สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ดได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ถึง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในกรณีที่ทีมอาร์มี่ฯ โดนใบเหลือง ๖ คน และโดนใบแดง ๑ คน ในกรณี ที่ผู้ตัดสินท�ำหน้าที่บกพร่องในการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม สมาคมฟุตบอลฯ ควรพิจารณาผู้ตัดสินที่เป็นกลาง หรือไม่ก็ใช้ผู้ตัดสินจากชาติอื่นเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ได้ แล้วเพราะการแข่งขันไทยลีกถือว่าเป็นลีกที่สูงสุดของ ประเทศไทยในปีหนึ่งๆ แต่ละสโมสรฯ เสียงบประมาณ ในการท�ำทีมสูงมากและเพื่อเป็นการพัฒนาวงการ ฟุตบอลให้เจริญก้าวหน้าไม่ใช่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้


14

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ฉบับนี้ขอเสนอ บทสนทนาภาษาอังกฤษโดยที่ยังคงเป็น บริบทของการโทรศัพท์เช่นเดิม แต่เป็นการโทรศัพท์มาเพื่อขอ เข้าท�ำงานสาย ค่ะ

โดย : จิต...ภิญญา

Calling to say you will come to the office late Suthep : Hello. Mintra : Hello, Suthep. I’ll be coming in late today because I have to look after my mom. She’s down with a sore throat. I’m sorry about that. Suthep : Don’t worry. Just take a good care of her, and She’ll be better in no time Mintra : Thank you very much จากตัวอย่างบทสนทนานี้ มินตราได้โทรหาสุเทพซึ่งเป็นหัวหน้างานของตน ว่าตนเองจะขอ เข้าท�ำงานสาย เนื่องจากต้องดูแลคุณแม่ที่ก�ำลังไม่สบายของเธอ และสุเทพได้อนุญาตให้มินตรา เข้าท�ำงานสายได้อย่างไม่มีปัญหา ค�ำศัพท์ และ ส�ำนวนที่น่าสนใจ late (adj.) เลท = สาย look after (v.) ลุค ‘อาฟเตอร์ = ดูแล down with……… (idiom) ‘ดาวน์ วิธ = เป็นส�ำนวนแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วย sore throat (n.) ‘ซอร์ โทรธ = เจ็บคอ care (n.) แคร์ = การดูแล in no time (idiom) อิน โน ‘ทาม = รวดเร็ว ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องคือ Future Continuous Tense โดยมีการใช้ ดังนี้ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นตามวันหรือเวลาที่ก�ำหนดไว้ในอนาคต อย่างชัดเจน 2. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระท�ำที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน โครงสร้าง Subject + will/shall + be + V.ing ตัวอย่าง : I’ll be coming late today. (วันนี้ ฉันจะมาสาย)

โดย : กรมแพทย์ทหารบก

เตรียมพร้อมรับมือโรคยอดฮิต ที่มักมากับหน้าฝน ...... จากสถานการณ์ที่ขณะนี้ ประเทศไทยต้องประสบกับภัยน�้ำท่วม ในหลายพื้นที่ วันนี้เราทุกคนควรตระหนักและตื่นตัวในเรื่องของการ ดูแลป้องกันโรคต่างๆ ที่มักมาในช่วงน�้ำท่วม เพื่อสามารถรับมือและ ด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติไม่เกิดภาวะเจ็บป่วย ซึ่งมีโรคที่พบได้บ่อยๆ ดังนี้ ระคายเคือง ปวดตา น�้ำตาไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาว อักเสบแดง ทั้งนี้หากดูแลถูกวิธีจะหายได้ใน ๑ – ๒ สัปดาห์ แต่ถ้าไม่ดูแล อาจเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น กระจกตาด�ำอักเสบ ทั้งนี้ป้องกันได้ด้วยการ ล้างดวงตาให้สะอาดเมื่อถูกฝุ่นละออง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ไม่ควรขยี้ตาและใช้ เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น

๑. น�้ำกัดเท้า จากเชื้อราและแผลพุพองเป็นหนอง ซึ่งเกิดจากการ ย�่ำน�้ำหรือแช่น�้ำที่มีเชื้อโรคหรืออับชื้นจากเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่สะอาด เป็นเวลานาน โดยจะมีอาการเท้าเปื่อย เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนังจะพุพอง นิ้วเท้าหนาและแตก มีโอกาส เกิดโรคแทรกซ้อนคือผิวหนังอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการเช็ดเท้าให้แห้ง หากมี บาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อ

๒. โรคตาแดง ติดต่อได้ง่ายในเด็กเล็กแต่เป็นโรคที่ไม่มีอันตราย รุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส แต่หากไม่ได้รับการรักษาอาจมีเชื้อ แบคทีเรียแทรกซ้อนได้ อาการหลังได้รับเชื้อประมาณ ๑ – ๒ วัน จะมีอาการ

๓. โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีหนูเป็นตัวแพร่โรคที่ส�ำคัญ เชื้อออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนในน�้ำ ท่วมขัง โดยโรคนี้จะติดต่อทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือไชเข้าตามเยื่อบุตา จมูก ปาก หรือผิวหนังที่แช่น�้ำนานๆ อาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ ๔ - ๑๐ วัน จะมีไข้สูงทันที ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และศีรษะมาก บางรายมีอาการตาแดง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ท้องเดินร่วมด้วย จ�ำเป็นต้องรีบพบแพทย์ มิเช่นนั้นอาจถึง ขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม สามารถป้องกันได้โดยสวมรองเท้าบู๊ตยางกันน�้ำ ท�ำความสะอาดที่พักไม่ให้เป็น แหล่งอาศัยของหนู ๔. โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทุกวัยในทุกพื้นที่ มีอาการไข้สูงตลอดทั้งวัน หน้าแดง เกิดจุดแดงๆ เล็กๆ ตามล�ำตัว ต่อมาไข้จะ ลดลงซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดอาการรุนแรง มีความผิดปกติ เช่นถ่ายด�ำ ไอปนเลือด เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้การรักษาห้ามใช้ยา แอสไพริน และระวังไม่ให้ถูกยุงกัด ทั้งหมดข้างต้นคือความรู้ที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น�ำมาบอกเล่า เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์น�้ำท่วม ที่อาจจะคืบคลานมาถึงหน้าบ้านท่าน และอาจน�ำพาโรคต่างๆ ตามมาอีกด้วย สุดท้ายนี้มีค�ำกล่าวที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ว่า รู้ไว้ใช่ว่า น�ำมาซึ่งสุขภาพที่ดีได้ หากเราไม่ประมาทในชีวิต… ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมแพทย์ทหารบก

หลักการใช้ค�ำราชาศัพท์

“พระชันษา”

“ราชภาษา อันสมมติเรียกว่า ราชาศัพท์ เป็นถ้อยค�ำภาษา ที่ผู้ท�ำราชการพึงศึกษาจดจ�ำไว้ใช้ให้ถูกในการกราบบังคมทูลพระ กรุณา ในการเขียนหนังสือ ....จะกล่าวถึงผู้ใด สิ่งใด ก็ใช้ถ้อยค�ำให้ สมความ ไม่ให้พลาดจากแบบแผนเยี่ยงอย่างที่มีมาแต่ก่อน” จาก ต�ำราของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน หลายครั้งที่ผู้เขียนน�ำ สาระเกี่ยวกับการใช้ค�ำราชาศัพท์มาเสนอ แต่ยังมิได้นิยามความหมาย และขอบเขตการใช้ราชาศัพท์ จึงถือโอกาสนี้กล่าวเพื่อความเข้าใจใน ขั้นต้นนี้ก่อนนะคะว่า ราชาศัพท์คือถ้อยค�ำจ�ำพวกหนึ่งที่มีลักษณะ พิเศษแปลกกว่าค�ำพูดธรรมดาในภาษา ต�ำราสยามไวยากรณ์ วจีวิภาค ของพระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) อธิบาย ขอบเขตการใช้ราชาศัพท์ว่า ไม่เพียงใช้กับพระราชาและชั้น เจ้านาย แต่หมายรวมบุคคล ๕ ประเภทคือ พระราชา เจ้านาย พระสงฆ์ ขุนนาง และคนสุภาพ ทั้งนี้น่าจะเป็นด้วยท่านพิจารณา จ�ำแนกตามลักษณะค�ำที่บัญญัติไว้ให้ใช้เป็นแบบต่างกันระหว่างบุคคล ๕ ประเภท ส�ำหรับค�ำราชาศัพท์ที่ใช้เรียกอายุก็มีหลายค�ำ ภาษาพาที ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงค�ำว่า “พระชันษา” ซึ่งมีหลักการใช้ที่น่าสนใจ และควรใช้ให้ถูกค่ะ พระชันษา อ่านอย่างค�ำสมาสว่า พระ-ชัน-นะ-สา แปลว่า อายุ ใช้ร่วมกับลักษณนามว่า ปี เช่น พระชันษา ...ปี ค�ำนี้ใช้กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือเจ้านายชั้นรองได้แก่ ชั้นเจ้าฟ้า และพระองค์เจ้า รวมถึงสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งมีสมณศักดิ์เทียบเคียงพระองค์เจ้า เมื่อจะกล่าวว่ามีอายุเท่าใด ก็จะกล่าวว่า ทรงเจริญพระชันษา ตัวอย่าง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี (ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือ ราชาศัพท์ของส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๕) อย่างไรก็ตามกรณีสมเด็จพระสังฆราช นั้นมีข้อยกเว้นเรื่องการใช้ ค�ำราชาศัพท์แทนค�ำว่าอายุอยู่ว่า หากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายกเป็นผู้ได้รับมหาสมณุตมาภิเษก เป็น สมเด็จพระมหา สมณเจ้าแล้ว ต้องใช้ค�ำว่า “พระชนมายุ” (อ่านว่า พระ-ชน-นะ-มา-ยุ) ตัวอย่าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จ พระสังฆราชพระองค์ที่ ๗, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา ปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๘ เป็นต้น สมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาว่า ต�ำแหน่งสมเด็จพระ สังฆราชมีค�ำเรียกเป็น ๓ อย่าง คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า สมเด็จ พระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช ค�ำเรียกที่แตกต่างกันนี้ ก�ำหนดโดยลักษณะพิธีสถาปนา ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ พระราชพิธี สมณุตมาภิเษก และพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ค�ำเรียก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า นั้นหมายถึง พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ได้รับ มหาสมณุตมาภิเษก ทรงเศวตฉัตรลายทอง ๕ ชั้น ค�ำเรียก สมเด็จพระสังฆราชเจ้า นั้นหมายถึง พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ได้รับ สถาปนา แต่มิได้รับมหาสมณุตมาภิเษก ทรงเศวตฉัตรลายทอง ๕ ชั้น และค�ำเรียก สมเด็จพระสังฆราช นั้นหมายถึง ท่านผู้ได้รับสถาปนาที่ มิใช่พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเศวตฉัตร ๓ ชั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จ พระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จสถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันค่ะ เมื่อใดที่เราต้องสื่อสารด้วยภาษาอย่างเป็นทางการหรือ ค่อนข้างทางการก็ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะกับบุคคลและ โอกาส หากจ�ำเป็นต้องใช้ราชาศัพท์ก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่ เจ้านายตลอดจนถึงสุภาพชน ท้ายนี้เนื่องในโอกาสทีี่สมเด็จพระ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญ พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ขอพระองค์ทรงเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน สวัสดีค่ะ


»‚ ·Õè òó ©ºÑ º ·Õè ò ÇÑ ¹ ÈØ ¡ Ï ·Õè ñø µØ Å Ò¤Á òõõö

๑๕

สวนกําลังรบ และสวนภูมิภาค ¡Í§¡Ô ¨ ¡ÒþÅàÃ× Í ¹ ¡Í§·Ñ ¾ ÀÒ¤·Õè ñ : àÃÕ Â ºàÃÕ Â §

กองทัพภาคที่ ๑

กั บ การช ว ยเหลื อ ประชาชน จากสถานการณอุทกภัยในปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพล ของพายุหรือหยอมความกดอากาศตํ่า อีกทั้งความแปรปรวนของสภาพ ดินฟาอากาศ ทําใหประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ในเขตภาคกลางมี ฝนตกหนักและตอเนื่องเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุม พื้นที่ทางนํ้าผาน นํ้าปาไหลหลาก นํ้าทวมขังระบายไมทัน หรือแมกระทั่ง เกิดนํ้าลนตลิ่ง ทําใหประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุมตํ่าริมแมนํ้าตางๆ ไดรับ ความเดือดรอน ศูนยบรรเทาสาธารณภัย ทภ.๑ ไดใหความสําคัญแกประชาชนที่ ไดรับความเดือดรอน จึงไดจัดกําลังพลและยุทโธปกรณเขาใหการชวยเหลือ ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัย ทภ.๑ มี พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒๖ จังหวัด และจากสถานการณอุทกภัยในปจจุบัน ทําใหเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางสงผลกระทบใน ๑๓ จังหวัด อันไดแก

จ.ชัยนาท, จ.สิงหบุรี, จ.อางทอง, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สระบุรี, จ.ลพบุรี, จ.สุพรรณบุรี, จ.กาญจนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแกว, จ.นครนายก, จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี ในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ทางศูนย บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๑ ไดบูรณาการกําลังพล และยุทโธปกรณ ของ หนวยทหารที่มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยไดจัดกําลังพลจาก พล. ๑ รอ. พล.ร.๒ รอ., พล.ร.๙, มทบ.๑๒, มทบ.๑๓, จทบ.ส.บ., พล.ม.๒ รอ., กอง สพย.สพ.ทบ., กวรบ.ศอ.สพ.ทบ., พล.ป., ศม., ศป., และ ศสพ. พรอม ยุทโธปกรณเขาชวยเหลือ อาทิ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน (FTS), รยบ.๑ ๑/๔ ตัน (H), รยบ.๑ ๑/๔ ตัน (U), รยบ.แบบ ๕๐, เรือทองแบน เรือพาย สวนการใหการชวยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจะเริ่มจาก การปองกัน โดยการจัดกําลังพลรวมกับสวนราชการและหนวยงานเอกชน

ในแตละจังหวัดชวยเหลือประชาชนในการกรอกกระสอบทรายเพื่อสราง แนวคันกั้นนํ้า การอพยพประชาชน และขนยายสิ่งของ สําหรับการชวย เหลือนั้นไดจัดยานพาหนะและอํานวยความสะดวกในการเดินทาง การแจก จาย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการจัดชุดแพทยเขารักษาพยาบาล ผูประสบภัยในขั้นตน อีกทั้งไดจัดครัวสนามเคลื่อนที่ พรอมไดจัดชุด ปจว./ ปชส. ในการทําความเขาใจ ใหขอมูลขาวสาร ปลอบขวัญ ใหกําลังใจ และ สําหรับในการฟนฟูนั้น ทุกหนวยก็ไดเตรียมการปฏิบัติไวเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม ทภ.๑ โดยศูนยบรรเทาสาธารณภัย ทภ.๑ มีความ หวงใยในความเดือดรอนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ ถึงแมจะ เหน็ดเหนื่อย ออนเพลีย แมกระทั่งความหิวโหย แตกําลังพลทุกนายมีความ เต็มใจในการใหความชวยเหลือ และพรอมใหความชวยเหลือในทุกโอกาส ดังคําขวัญที่วา “เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และประชาชน”


16

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๒ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ช�ำระค่าฝาก ส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๕/๒๕๓๗ ไปรษณีย์ ราชด�ำเนิน

ใ น ร า ช ก า ร ก อ ง ทั พ บ ก พันเอก

จัดท�ำเพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมของกองทัพบก โดย ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๑๖, ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๙๐ หรือ ๐ ๒๒๙๗ ๗๘๓๖ E-mail:armynews04@yahoo.com หรือ armynews04@hotmail.com

(อนุชา ชุ่มค�ำ) ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ข่าวทหารบก ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒  
ข่าวทหารบก ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒  

ฉบับวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๖

Advertisement