Page 1

ข่าวเด่นในเล่ม

เ พื่ อ ช า ติ ศ า ส น์ ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น For Country, Religions, Monarchy, and People

ทบ.จัดพิธีเทิดเกียรติและอ�ำลาชีวิต

l

ราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล l ทบ.คว้า ๔ รางวัล กรีฑาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย l นสศ.ส่ ง ก� ำ ลั ง พลช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบ อุทกภัย

E-mail : armynews04@yahoo.com ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

ISSN 2228-9704 ROYAL THAI ARMY NEWS

สัมภาษณ์

ผบ.พล.ม ๒ รอ.

พัฒนาระบบป้องกันภัย ทางอากาศของ ทบ.

AARM2013 ๘

๑๑


2

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

เ พื่ อ ช า ติ ศ า ส น์ ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

ส่วนสนับสนุนการรบ

l

- การพัฒนาระบบป้องภัยทางอากาศ ๘ ของ ทบ.

ส่วนบัญชาการ

l

- AARM 2013 ๑๑

ส่วนส่งก�ำลังบ�ำรุง

l

- คอลัมน์พบหมอทหาร

๑๔

ส่วนการศึกษา

l

- คอลัมน์ Arming your English ๑๔ - ภาษาพาที ๑๔

ส่วนก�ำลังรบ / ส่วนภูมิภาค

l

- กองทัพภาคที่ ๓ กับความพร้อม ๑๕ ในการปฏิบัติภารกิจ

ทบ.จัดพิธีเทิดเกียรติและอ�ำลาชีวิต ราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอ�ำลา ชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๖๗ นาย ณ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๖ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอ�ำลาชีวิตราชการทหารของ นายทหารชั้นนายพล ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๒๖๗ นาย ที่ ครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๘๓ นาย นายทหารชั้นนายพลที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ จ�ำนวน ๘๔ นาย เป็นชาย ๒๔๐ นาย และหญิง ๒๗ นาย แยก เป็น สังกัดกระทรวงกลาโหม ๔๓ นาย สังกัดกองบัญชาการ กองทัพไทย ๓๖ นาย สังกัดกองทัพบก ๑๘๗ นาย และสังกัด

กองทัพอากาศ ๑ นาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในโอกาสนี้ มีนายทหารชั้นนายพลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ (อัตราจอมพล) เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน ๖ นาย คือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษากลาโหม พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวุฒิ ชาญวิทย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก เสนาธิการทหาร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ชลวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ ประธาน คณะที่ปรึกษากองทัพบก เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย ทั้งนี้กองทัพบกได้จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้บังคับบัญชา ชั้นสูงของ ทบ. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ สโมสรทหารบก ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ด้วย

นสศ.ส่งก�ำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย น�้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ส่งก�ำลังพลจาก กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กว่า ๑๐๐ นาย ลงพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากสถานการณ์น�้ำท่วมพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ส่งก�ำลังพลจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กว่า ๑๐๐ นาย ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยได้ จัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่บริการประชาชน เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของ และประชาชนไปยัง ที่ปลอดภัย ก�ำจัดวัชพืชที่ขวางทางน�้ำไหล เพื่อให้น�้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น และประสานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับความ เดือดร้อน โดยมีผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาก�ำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ล่าสุดจังหวัดลพบุรีมีน�้ำท่วมทั้งสิ้น ๙ อ�ำเภอ ๔๙ ต�ำบล ๒๙๗ หมู่บ้าน และ ๓๔ ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๑๘,๗๖๖ ครัวเรือน ๕๘,๘๖๔ คน มีผู้เสียชีวิต ๑ คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๖๔๓ หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย ๗๖,๕๙๖ ไร่ ขณะนี้ก�ำลังพลจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยายังคงระดมสรรพก�ำลัง ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ทบ.คว้า ๔ รางวัล กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ กองทัพบก คว้ารางวัลชนะเลิศกรีฑาถึง ๓ ประเภท ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาหลักศูนย์บริการ การกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ทบ.ได้กำ� หนดให้ ทภ.๔ ซึ่งรับผิดชอบสโมสรกรีฑา ทบ. ทภ.๔ ได้มอบหมายให้ มทบ.๔๑ ได้จัดนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕๙ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาหลักศูนย์บริการ

การกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในนามสโมสรกรีฑา ทบ.๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จ�ำนวน ๒ ทีม ได้แก่ ทีม ทบ.A และ ทีม ทบ.B ๒.ประเภทเยาวชนชาย จ�ำนวน ๑ ทีม ผลการแข่งขันกองทัพบกได้รับถ้วยรางวัลจ�ำนวน ๔ รางวัล คือ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทประชาชนทั่วไป ชาย (ทีม ทบ.A), ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คะแนนรวม ประเภทประชาชนทั่วไปชาย (ทีม ทบ.B), ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมประเภทเยาวชนชาย และถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนน รวมทศกรีฑาอีกด้วย


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

๒ ก.ย.๕๖ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กห. รับมอบเงินรายได้จากการแข่งขันมินิมาราธอนเดิน-วิ่งการ กุศล จากบริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด โดยมี พล.อ.อรุณ สมตน ปษ.พิเศษ ทบ.(ต�ำแหน่งใน ขณะนั้น) เป็นผู้แทน ทบ. เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการ กห.

โดย : ทีมข่าวทหารบก

๑๖ ก.ย.๕๖ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารตลาดสด ร้านสวัสดิการกลาง ทบ.(สามเสน) โดยมี จก.สก.ทบ.ให้การต้อนรับ

ค�ำสัมภาษณ์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

ในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการทหารบก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ศปก.ทบ./รอง ผอ.รมน. พร้อมคณะร่วมฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้า “โครงการพาคนกลับบ้าน” ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๖ ณ รร.ยะหาศิรยานุกูล จว.ยะลา

Dr. Luis Varreira Sousa ออท.โปรตุเกส/ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ในโอกาสรับต�ำแหน่งใหม่ เมื่อ ๒๓ ก.ย.๕๖ โดยมี เสธ.ทบ., รอง เสธ.ทบ. (๑) ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. และ จก.ขว.ทบ. เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ บก.ทบ.

พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ผช.ผบ.ทบ. (๒) (ต�ำแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานมอบโล่ และให้โอวาสกับผู้กระท�ำ ความดีในโครงการ “คนดีของเรา” ประจ�ำปี ๒๕๕๖ เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๖ ณ หอประชุม ทบ.

สื่อมวลชน : เปิดร้านค้าสวัสดิการทหารบกจะช่วยแก้ปัญหาข้าวของราคาแพงได้ไหม ผบ.ทบ. : อาคารตลาดสดร้านค้าสวัสดิการกองทัพบก ตัวอาคารเดิมอากาศร้อนและแออัด การ ระบายน�้ำค่อนข้างจะกระท�ำได้ยาก ผมจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมยุทธโยธาทหารบกมาตรวจสอบและ ออกแบบให้เป็นอาคารโปร่ง สามารถระบายอากาศได้ดี มีที่รับประทานอาหาร ใช้เวลาในการสร้างอยู่นาน เกือบ ๖ เดือน วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สิ่งที่ท�ำ เราไม่ได้มุ่งหวังผลก�ำไร การมีคนมาเช่าสถานที่ออกร้าน ผมไม่ได้ต้องการอะไรตรงนั้น ผมต้องการให้มีที่ส�ำหรับก�ำลังพลมารับประทานอาหาร มาจับจ่ายใช้สอย ผมก�ำลังปรับปรุงตึกหน้าต่อให้ จัดอาคารและสินค้าให้ทันสมัยขึ้น และนับจากเดือนหน้าเป็นต้นไป จะให้มีการเปิดตลาดนัดขายของในทุก สัปดาห์ ทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ และค่ายทหารใหญ่ๆ โดยกรมสวัสดิการทหารบกจะไปเปิดร้าน เปิดท้ายรถ ขายของ จะมี ๒ ลักษณะ คือสินค้าจากร้านสวัสดิการไปในราคาที่ถูกลง และสินค้าจากครอบครัวก�ำลังพล อาจเป็นของที่มีอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็น�ำมาใส่ท้ายรถขายของได้ เพื่อขจัดความแออัดในบ้าน ของตัวเอง...เอาของมาแจกลูกน้อง ขายถูกๆแล้วเอาเงินไปท�ำบุญท�ำกุศล ได้เงินไปซื้อของให้ลูก เราต้อง กลับมาดูแลก�ำลังพลให้มากขึ้น นี่คือวัตถุประสงค์หลัก ปัญหาข้าวยากหมากแพงตอนนี้ ทุกค่ายทหารผมให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ท�ำแค่เพียงพอส�ำหรับ จ�ำหน่ายที่โรงเลี้ยง เพราะหากท�ำขนาดใหญ่จะต้องลงทุนสูงและความคุ้มทุนมีน้อย จึงให้ใช้แนวทางของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความพอเพียง ค�ำว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่าสอนให้ทุกคนยากจน แต่สอนให้ใช้เท่าที่จ�ำเป็น มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ถ้ามีน้อยต้องอดออม เมื่อถึงเวลาเก็บไว้เพียงพอแล้ว ก็เผื่อแผ่ แบ่งปัน ขาย จ�ำหน่าย นั่นคือหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท�ำอย่างมีเหตุ มีผล มี ความพอประมาณ สื่อมวลชน : ในปีสุดท้ายของการเป็น ผบ.ทบ. อยากจะท�ำอะไรให้กับประเทศ ผบ.ทบ. : ผมตั้งใจมา ๓ ปีแล้ว สิ่งแรกคือท�ำให้ก�ำลังพลมีความสุข ครอบครัวไม่ล�ำบาก มีเงินมี ทองใช้พอสมควร พัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้ ความสามารถ การฝึก ผมคิดและตั้งใจมาตั้งแต่เรียนจบติด ยศเป็นร้อยตรีวันแรก แล้วก็ท�ำมาเรื่อยๆ ท�ำอะไรได้ก็ท�ำ นี่ปีสุดท้ายจะเกษียณแล้ว ยังคิดไว้อีกหลายเรื่อง ไม่ใช่ง่ายๆ ทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่จะท�ำให้ดีที่สุด

นักศึกษา วปอ. ๒๕๕๕ แถลงจุดยืน ยุทธศาสตร์ชาติ–ยุทธศาสตร์ทหาร โดยมี นรม. และ ผบ.เหล่าทัพ ร่วมฟังบรรยาย ณ หอประชุม วปอ.ทบ. ใน ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๕๖

3


4

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันสถาปนา กองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ครบรอบ ๓๒ ปี กองพลทหารราบที่ ๑๑ ได้ถือก�ำเนิดเพื่อตอบสนองนโยบายในการพิจารณาจัดเตรียม และใช้ก�ำลัง ทางบกในห้วงปี ๒๕๒๔ - ๒๕๒๙ โดยจัดตั้งหน่วยขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๔ มีที่ตั้งปกติถาวรอยู่ ติดถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ และมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าโดยได้รับพระ มหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด พระบรม ราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาหน่วยมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยปัจจุบัน พล.ต.พิชิต ฟูฟุ้ง เป็น ผบ.พล.ร.๑๑ ท่านที่ ๑๓ บทบาทหน้าที่ของ พล.ร.๑๑ ในห้วงที่ผ่านมา การช่วยเหลือประชาชนถือเป็นบทบาทหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ กองทัพบกถือปฏิบัติมาอย่าง ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผบ.ทบ. ท่านปัจจุบัน โดยเน้นย�้ำให้ทุกหน่วยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนในท้องที่ ทัง้ นีใ้ นส่วนของ พล.ร.๑๑ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีด่ งั นี้ ๑. การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งการช่วยเหลือเร่งด่วน และการฟื้นฟูสภาพให้เข้าสู่สภาวะปกติ โดยจัด ร้อย.ชป. จ�ำนวน ๑ กองร้อย ตามโครงสร้างการจัดของ ทบ. ๒. การพัฒนาพื้นที่ในสถาบันการศึกษา วัด และชุมชน ทั้งด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมตลอดจนการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์การเรียนการสอน ๓. การฝึกอบรมเยาวชนให้กับ สถาบันการศึกษาตลอดจน องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และพระมหากษัตริย์ ระเบียบวินัย และคุณลักษณะความ เป็นผู้น�ำในรูปแบบยุวชนทหาร พร้อมทั้งปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ ๔. การปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลาง และก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ จัดตั้งขึ้นตาม อจย. หมายเลข ๕๔-๑ ตามค�ำสั่ง ทบ.ที่ ๒๖๑/๑๐ ลง ๑๓ ก.ย.๒๕๑๐ เรือ่ งการจัดตัง้ หน่วยส่งก�ำลังบ�ำรุง และได้จดั ตัง้ กองบังคับการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ขึน้ เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๒๕๑๐ ต่อมาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๑ ได้รับค�ำสั่ง ทบ.ที่ ๑๕๔/๒๕๑๑ ให้เป็นหน่วย รับผิดชอบทางการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้กับ ทภ. ๒ ปัจจุบัน มี พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ เป็นผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ นวัตกรรมของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ๑. ระบบส่งก�ำลังบ�ำรุงอัตโนมัติ (Logistics Automatic System: LAS) ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการส่งก�ำลังบ�ำรุง เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วย ท�ำให้สามารถควบคุม การเบิก การรับ การสืบค้นสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน บชร.๒ ได้เริ่มขยายระบบส่งก�ำลังบ�ำรุงอัตโนมัติไปใช้ในหน่วยนอกพื้นที่ จว.น.ม. เพื่อใช้ แทนเอกสาร สามารถแสดงข้อมูลแบบ Real Time ในการตอบสนองผู้บังคับบัญชาด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ๒.  การเบิกจ่าย สป.๓ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Servic) ไม่ต้องมีหนังสือน�ำจากหน่วยและผนวกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดเดียว ที่ มว.คลัง สป.๓ เพื่อ เป็นการลดขั้นตอนลดเวลา และประหยัดงบประมาณ เป็นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ท�ำให้ องค์กรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ๓.  การจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารทางการจัดการ (Management Cockpit) เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ช่วยผูบ้ งั คับบัญชา ในการติดตามผลการปฏิบตั ริ าชการของ บชร. ๒ และหน่วยรอง สามารถแสดงตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วย ในเชิงลึกได้ถึง ๓ ระดับ ที่ส�ำคัญ ดังนี้ ๑ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ๒ ระบบสารสนเทศส�ำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) ๓ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ๔.  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นในการถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ให้กับเยาวชน นักศึกษาประชาชน ผลจากการบริหารจัดการดังกล่าว ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ท�ำการตรวจประเมินผล และมอบโล่รับรางวัล “การบริการภาครัฐแห่งชาติ (THaiLand public service Awards) ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๕๕” ๕.  การบริหารงานอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาค่ายสุรนารี (SR Park) ซึ่งได้ด�ำเนินการสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการตั้งแต่ ๖ เม.ย.๕๖ เป็นต้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี คุณภาพ ทั้งการเรียนรู้โดยตรงและการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยห้องสมุดมีชีวิต สื่อการเรียน อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และจะเป็นต้นแบบของศูนย์การศึกษาของค่ายทหารอื่นๆ ใน ทภ.๒ ต่อไป ปัจจุบัน มี พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ เป็นผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการ เป็นหน่วยส่งก�ำลังบ�ำรุงชั้นน�ำของกองทัพบก (One of the Best Army Support) โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ภายใต้พื้นฐานความคาดหวังและความต้องการของประชาชนเป็นส�ำคัญ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันสถาปนา พล.ม.๒ รอ. ครบรอบปีที่ ๓๔ ทบ. ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของทหารม้า และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างก�ำลังรบให้มีความเข้มแข็ง ทบ.จึง ได้จัดตั้ง พล.ม.๒ รอ. ขึ้นในวันที่ ๑๑ ต.ค.๒๒ ซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาต สถาปนาเป็นหน่วยรักษา พระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๔๔ พล.ม.๒ รอ. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ ทบ. มีที่ ตั้งอยู่ใน กทม. และ จว.สระบุรี มีรูปแบบการจัดตามคุณลักษณะของหน่วยทหารม้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความ คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ มีอ�ำนาจการยิงรุนแรง มีอ�ำนาจการท�ำลายและการข่มขวัญสูง เกียรติประวัติในการปฏิบัติงาน อาทิ ภารกิจตามแผนป้องกันประเทศ ของ ทบ. ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ การจัดก�ำลังพล เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน ได้จัดก�ำลังขึ้นสมทบกับ ทภ.๑ บริเวณ จว.ปราจีนบุรี ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ - ๒๕๓๐ ขึ้นสมทบกับ ทภ.๓ บริเวณ จว.เชียงใหม่ และ จว.เชียงราย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา และขึ้นสมทบกับ ทภ.๒ บริเวณ จว.ศรีสะเกษ และ จว.สุรินทร์ เมื่อปี ๒๕๕๔ ในกรณี ข้อพิพาทไทย-กัมพูชา ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน จัดก�ำลัง ๑ กองพัน สนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ ๓ จชต. ในปี ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ บริเวณ จว.ปัตตานี และ จว.นราธิวาส การรักษาสันติภาพ จัดก�ำลัง ๑ กองร้อย เข้าร่วมกองก�ำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟู สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ ณ ประเทศซูดาน ในปี ๒๕๕๔ พล.ม.๒ รอ. ได้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ ทบ. ทั้งนี้ด้วยความสามารถและความทุ่มเทของ ผบ.พล.ม.๒ รอ. ทุกๆ ท่าน และความร่วมแรงร่วมใจของ ก�ำลังพลใน พล.ม.๒ รอ. ทุกนาย เพื่อเป็นหลักประกันในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติ และปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสุดความสามารถ เพื่อความผาสุก ของปวงชนชาวไทย ดั่งค�ำขวัญของหน่วยที่กล่าวว่า “พร้อมรบ และสง่างาม”


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

พล.ต.

สมโภชน์ วังแก้ว ผูบ้ ญ ั ชาการ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์

โดย : ทีมข่าวทหารบก

ข่าวทหารบก : ขอบเขตและภารกิจของ พล.ม.๒ รอ. มีอะไรบ้างคะ พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว : พล.ม.๒ รอ. เป็นหน่วยขึ้นตรง ทบ. มีที่ตั้งอยู่ใน

“ผมได้ยึดถือพระราชด�ำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแบบอย่างในการ บริหารงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม” นี่คือค�ำมั่นของ พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ที่มุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม วันนี้ข่าวทหารบกจึงขอน�ำเสนอวิสัยทัศน์ ของท่านผ่านคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้ รู้จัก พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว ในแง่มุมของการเป็นผู้บังคับบัญชา กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ซึ่งถือเป็นหน่วยรบที่มีความ ส�ำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ

กทม. และ จว.สระบุรี คุณลักษณะของหน่วยทหารม้า คือ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ มีอ�ำนาจการยิงรุนแรง มีอ�ำนาจการท�ำลาย และการข่มขวัญสูง ส�ำหรับภารกิจที่ได้รับมอบ หมายจาก ทบ. ได้แก่ ภารกิจป้องกันประเทศ โดยปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดน ประจ�ำปี ตามกรอบพันธกิจ ๔ ประการของ ศปก.ทบ. ได้แก่ การปฏิบัติการพิเศษในพื้นที่ ระวังป้องกัน, การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสนับสนุนการสกัดกั้นและการปราบปราม ยาเสพติด, การลักลอบเข้าเมือง, การค้าของผิดกฎหมาย, การพิทักษ์ทรัพยากร โดยปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ด้าน จว.เชียงใหม่ ๕ อ�ำเภอชายแดน ได้แก่ อ.เวียงแหง, อ.เชียงคาน, อ.ไชยปราการ, อ.แม่อาย และ อ.ฝาง ส�ำหรับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ ได้จัดเตรียมก�ำลัง ๑ กรมทหารม้าเฉพาะกิจปฏิบัติ ภารกิจรองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนด้านตะวันออก ตั้งแต่เดือน เม.ย.๕๖ เป็นต้นมา ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จัดก�ำลังกองร้อยเฉพาะกิจ เตรียมให้การ ภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ในลักษณะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน เมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยมีพื้นที่ รับผิดชอบใน ๑๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร และใน ๑๖ อ�ำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดก�ำลังพลรักษาการณ์พระบรมมหาราชวัง, ถวายงานการทรงพระแสงปืนและถวายงานการ ทรงม้าแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนการจัดก�ำลังเข้าร่วมสวนสนามในพระราชพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ หน่วยทหารรักษาพระองค์

ข่าวทหารบก : แนวทางการพัฒนาหน่วยงานของท่านในปีนี้เป็นอย่างไร สอดคล้องกับปี แห่งการพัฒนากองทัพบกอย่างไร พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว : ผมได้วางแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ คุ้มค่ามากที่สุด ผมให้ความส�ำคัญต่อการฝึกที่เพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพของก�ำลังพลทั้งเป็นราย

บุคคลและเป็นหน่วย มุ่งเน้นการฝึกทักษะในการใช้อาวุธประจ�ำกาย อาวุธประจ�ำหน่วย สามารถปฏิบัติการทาง ยุทธวิธีทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างเต็มประสิทธิภาพของความเป็นหน่วยยานเกราะที่สมบูรณ์แบบ เพื่อ ให้สอดคล้องกับปีแห่งการพัฒนากองทัพบก สู่อนาคต ที่จะต้องก้าวทันเทคโนโลยี มีความทันสมัย เตรียมความ พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มีการ “รับรู้ รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ”

ข่าวทหารบก : ในฐานะหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยก�ำลังรบหลักส�ำคัญของกองทัพบก ท่านมีแนวทางอย่างไรในการเตรียมการด้านก�ำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อให้สามารถรองรับ ภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว : พลทหารม้ามาตรฐานจะต้องมีความพร้อมรบ โดยผมให้ความส�ำคัญใน

การฝึกของทุกระดับหน่วยอย่างจริงจัง ท�ำการจัดการฝึกให้เสมือนจริง โดยเน้นย�้ำ ผบ.หน่วย และฝ่ายอ�ำนวยการ ก�ำกับดูแลการฝึกของหน่วยและก�ำลังพลในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด น�ำเอาบทเรียนจากการรบในทุกพื้นที่ มาแก้ไขปรับปรุงและท�ำการฝึกก�ำลังพล เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์และ ภัยคุกคามที่ ทบ. ต้องเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการด�ำเนินการฝึก Unit School อย่างเป็นระบบ สามารถน�ำปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนบทเรียนให้มีความทันสมัยอย่าง ต่อเนื่อง ส�ำหรับในด้านการเตรียมยุทโธปกรณ์ จากคุณลักษณะของ พล.ม.๒ รอ. นั้น เป็นหน่วยยานเกราะ ซึ่ง ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มียุทโธปกรณ์ที่มีราคาแพง อาทิ รถถังหลัก M60 A3, ยานเกราะ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จ�ำเป็นจะต้องปรนนิบัติบ�ำรุงอย่างดีที่สุด โดยผมเน้นย�้ำให้ ผบ.หน่วย กวดขันก�ำลังพลในการเอาใจใส่ดูแล ยุทโธปกรณ์ตามที่ ทบ. ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนปลูกฝังให้ก�ำลังพลรักยุทโธปกรณ์เสมือนเป็นของตนเอง

ข่าวทหารบก : วิสัยทัศน์ในการปกครอง และปลูกฝังอุดมการณ์การเป็นทหารของก�ำลังพล เป็นอย่างไร พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว : เนื่องด้วย พล.ม.๒ รอ. เป็นหน่วยก�ำลังรบ ดังนั้นก�ำลังพลของหน่วย

ทุกนายจ�ำเป็นต้องใช้แรงกายแรงใจ และจิตวิญญาณของการเป็นทหารอาชีพ ที่จะต้องทุ่มเทและเสียสละความ สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ผมพิจารณาคัดเลือก ผบ.หน่วยทุกระดับชั้น ตลอดจนคัดเลือกครูทหาร ที่มีอุดมการณ์มีความเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านส่วนตัว ครอบครัว และการ ปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง มีความคิดริเริ่ม ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด โดยจะมีการประเมินผลความพึงพอใจและความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผมก�ำชับให้ ผบ.หน่วย จะต้องอบรมกวดขันและก�ำกับดูแลการประพฤติตนของก�ำลังพล ให้ยึดถือระเบียบแบบแผนตามแบบธรรมเนียม ทหารไม่กระท�ำการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด และในฐานะที่เป็นทหารรักษาพระองค์ ผมให้ความส�ำคัญในการปลูกฝังให้ก�ำลังพลทุกนาย มีความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในค�ำปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล

ข่าวทหารบก : ข้อคิดเห็นในการท�ำงานที่อยากจะฝากให้ผู้อ่าน พล.ต.สมโภชน์ วังแก้ว : ทหาร เป็นบุคคลที่ท�ำหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติ ด้วยความเสียสละ โดยที่มิได้หวังเงินทองและความสบาย สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนในกองทัพจะต้องค�ำนึงคือความรักที่มีต่อประเทศชาติ ท�ำนุบ�ำรุงศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผมอยากฝากให้ผู้อ่านทุกท่านระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคนโดยการ ประพฤติตนให้เป็นคนดี ค�ำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง มีความรักสมัครสมานสามัคคี รู้จักการให้อภัย อันที่จะ ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

5


6

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

โดย : ทีมข่าวทหารบก

กองทัพภาคที่ ๓ ด�ำเนินการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน ในพื้นที่ จชต. ณ สนามยิงปืนทราบระยะ อ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์

พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รอง เสธ.ทบ. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการก่อสร้าง โครงการ บ้านธนารักษ์ ส�ำหรับข้าราชการ, ลูกจ้าง สังกัด ทบ. พื้นที่ มทบ.๓๑ โครงการที่ ๒ ระหว่าง ทบ. กับ บริษัท พานทองสตีล จ�ำกัด โดยมี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี ณ ห้อง ๒๑๓ บก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ก.ย.๕๖ พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา มทภ.๓ /ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานพิธสี ง่ มอบบ้านให้กบั นางสาวกาญจนา พรหมมา พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรในชุมชน ณ บ้านเลขที่ ๑๐๕/๑๒ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๖ พล.ต.บุญธรรม โอริส ผบ.ศป. ร่วมพูดคุยและให้สัมภาษณ์ถึงโครงการกระบือบ�ำบัด เพื่อประกอบการ ถ่ายท�ำรายการ “วีไอพี” โดยออกอากาศทางช่อง ๙ อสมท. เมื่อ ๙ ก.ย.๕๖ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ กิจกรรมดังกล่าว และเมื่อ ๑๐ ก.ย.๕๖ ชมรมแม่บ้าน ศป. ได้ด�ำเนินการจัดอบรมการแต่งหน้าท�ำผมของชมรม แม่บ้าน ศป. ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๐ ก.ย.๕๖ พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.มทบ.๔๒ พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจทอดพระเนตรการท�ำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในพื้นที่ จว.พ.ท., จว.ส.ต. และ จว.ส.ข. ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ส.ค.๕๖ จก.วศ.ทบ. เป็นประธานน�ำก�ำลังพลกระท�ำพิธีอาเศียรวาทราชสดุดี และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมประสิทธิ์ชีวการ วศ.ทบ. เมื่อ ๙ ส.ค.๕๖ ผบ.นปอ.เป็นประธานในพิธีปิดและแถลงผลงานโครงการ “The Heroes สานฝัน สร้างผู้น�ำ สู่ความส�ำเร็จ” รุ่นที่ ๑ ณ ร.ร.ซอและฮ์ศึกษา ต.คลองข่อย อ.บางบัวทอง จว.นนทบุรี เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๖

คณะประธานชมรมแม่บ้าน พล.ม.๒ รอ. เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจการชมรม แม่บ้าน พล.ม.๒ รอ. พื้นที่ จว.สระบุรี เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๖

สห.ทบ. จัดกิจกรรม โครงการ “ครอบครัวต้นไม้” น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๕๖ ณ สนามฝึก สห.ทบ. โดยมี จก.สห.ทบ. เป็นประธาน พร้อมด้วยก�ำลังพล ครอบครัว และมวลชนของหน่วยร่วมกิจกรรม

มทน.๓ เป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลา ณ สระน�้ำหลัง บก.ทน.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก เมื่อ ๘ ส.ค.๕๖


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

มทบ.๔๒ ฝึกการควบคุมฝูงชน ให้กับ กพ. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ ความช�ำนาญในการแก้ไขและยับยั้งการก่อความไม่สงบ การควบคุมการก่อจลาจล การใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ห้วง ๒ – ๖ ก.ย. ๕๖

พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า รอง ผบ.กกล.ผาเมือง และฝ่ายเสนาธิการกองก�ำลังผาเมือง เดินทางไปตรวจ เยี่ยมการปฏิบัติงานของสมาคมแพทย์สันติภาพไต้หวันและองค์กรพัฒนาเอกชนที่บริการทางการแพทย์กับราษฎร ในพื้นที่ ณ โรงเรียนสอนภาษาจีน บ.ไชยา ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ เมื่อ ๗ มิ.ย.๕๖ พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตร์การ รอง ผบ.ฉก.ม.๓ ร่วมพิธีเปิดการใช้พาสปอร์ต และวีซ่า ผ่านเข้า-ออก ชายแดน ซึ่งจัดโดยฝ่ายเมียนมาร์ บริเวณด่านพรมแดนถาวรแม่สาย – จว.ท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จว.เชียงราย เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๖ และ เมื่อ ๓๑ ส.ค.๕๖ พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.ฉก.ม.๓ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วน ท้องถิ่นไทย – เมียนมาร์ (TBC) ฝ่ายไทยพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ผบ.บก.ยค. (ฝ่ายเมียนมาร์) ณ ร้านค้าปลอด ภาษี บริเวณด่านพรมแดนถาวรแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก สมม. ฉก.กรม ทพ.๒๓ จัด กพ.ชุดช่าง ให้การสนับสนุน อ.กันทรลักษ์ สร้างบ้านพักอาศัยให้กับราษฎร ผู้ด้อยโอกาสในโครงการการใส่ใจให้ที่อยู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของเหล่ากาชาด ณ บ้านเลขที่ ๕๖๖ ม.๕ ต.น�้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. ห้วง ๓ - ๒๐ ส.ค.๕๖

มทภ.๔ เป็นประธานมอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ ในงาน “๑ ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด ชายแดนภาคใต้” ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จว.นราธิวาส เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๖

พล.ร.๑๑ จัดการอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้มีความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และมีเทคนิคในการช่วยเหลือดูแลบุตร ณ รร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๖

ศบภ.มทบ.๓๑ จัดก�ำลังพลช่วยติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ และบรรจุถุงทราย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ ในเขตเทศบาล ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ เมื่อ ๒๒ - ๒๓ ก.ย. ๕๖

ศบภ.จทบ.พ.ย. ช่วยเหลือในพื้นที่ ต.ดอกค�ำใต้, ต.ดอนศรีชุม และเทศบาลเมืองดอกค�ำใต้ อ.ดอกค�ำใต้ จาก เหตุเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในห้วงวันที่ ๒๐ – ๓๐ ก.ย.๕๖

7


8

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

การพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศ ของกองทัพบก

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาก�ำหนดให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการเตรียม ความพร้อมกองทัพบกไปสูอ่ นาคตนัน้ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) ในฐานะเป็นกลไกหลักด้านความมั่นคงของชาติในระบบป้องกันภัยทางอากาศ จึงได้ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม และสภาพแวดล้อม ของการยุทธ์สมัยใหม่ โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาหน่วยในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านหลักนิยม

หน่วยได้ด�ำเนินการปรับอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พัน.ปตอ.) โดยใช้แผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/เหล่า ป. (ระบบป้องกันภัยทางอากาศ) ที่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากกองทัพบกแล้วเป็นแนวทาง ซึ่งมีเนื้อหาส�ำคัญ ได้แก่ การก�ำหนดรูปแบบ พัน.ปตอ.ในอนาคตเป็น พัน.ปตอ.ผสม โดยให้มีทั้งอาวุธล�ำกล้องและอาวุธน�ำวิถีอยู่ในกองพันเดียวกัน เพื่อให้ชดเชยและเสริมประสิทธิภาพทดแทนกัน และ ช่วยเพิ่มระยะในการป้องกัน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของก�ำลังพล ด้วยการใช้เครื่องช่วยฝึกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ ให้ก�ำลังพลที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องเพิ่มอัตราก�ำลังพล ทั้งนี้ จะท�ำให้ขีดความสามารถของ พัน.ปตอ.ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบโต้กับภัยคุกคาม ทางอากาศที่มีหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน และให้การสนับสนุนหน่วยก�ำลังรบหลักได้ครอบคลุมกว้างไกลยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หน่วยแบบรวมการ เพื่อให้เกิดความอ่อนตัวในทางยุทธวิธี

๒. ด้านก�ำลังพล

หน่วยได้ริเริ่มพัฒนาก�ำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านความรู้ทางทหาร เพื่อให้ก�ำลังพลมีความพร้อมในการตอบ สนองภารกิจจากหน่วยเหนือ และการเตรียมความพร้อมในการก้าว เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากกองทัพบกเป็นกลไกส�ำคัญในเรื่อง การสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community) ซึ่งถือเป็น ๑ ใน ๓ เสาหลัก ของประชาคมอาเซียน โดยได้เสริมสร้างความรู้ให้แก่ก�ำลังพลใน เรื่องต่างๆ ดังนี้

๒.๑ ความรู้ทางทหาร

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ ปภอ.

การฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม (ปภอ.กฝร.)

หน่วยได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ในด้านการป้องกันภัยทางอากาศให้กับผู้บังคับหน่วยในระดับกองพัน กองร้อย และหมวด เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยในระดับต่างๆ มีความพร้อมที่จะท�ำการฝึกและปฏิบัติภารกิจป้องกันภัย ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้น�ำไปถ่ายทอดให้กับก�ำลังพลในการเรียนการสอนภายในหน่วย หรือ Unit School อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยได้จัดให้มีการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีทั้งในที่ตั้งและ ในสนามร่วมกันระหว่าง พัน.ปตอ.ผสม และ ศปภอ.ทบ.ประจ�ำพื้นที่ รวมทั้งได้น�ำยุทโธปกรณ์ที่มีความทันสมัย มาทดสอบใช้งานร่วมกับการฝึกของหน่วย เพื่อให้ก�ำลังพลได้รับความรู้ และประสบการณ์ น�ำมาใช้พัฒนาแนวคิด ในการเตรียมความพร้อม เพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางอากาศในปัจจุบัน นอกจากนี้ หน่วยยังได้พัฒนาและปรับปรุงการฝึกป้องกันภัยทางอากาศร่วม (ปภอ.กฝร.) ระหว่าง เหล่าทัพเป็นประจ�ำทุกปี และได้ริเริ่มจัดก�ำลังเข้าร่วมฝึกการปฏิบัติกับอากาศยาน ในการแข่งขันการปฏิบัติการ ทางอากาศยุทธวิธีของ ทอ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาความรู้ร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ ท�ำให้สามารถบูรณาการการป้องกันภัยทางอากาศร่วม ให้มีการประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน น�ำไปสู่การจัดท�ำ หลักนิยมการป้องกันภัยทางอากาศร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สสท.ทร.

การทดสอบใช้งานยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย

การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

๒.๒ การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม อาเซียน หน่วยได้เชิญอาจารย์จากกรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ. ทบ.) มาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ก�ำลังพล ทั้งในระดับ น.ชั้น สัญญาบัตร และ น.ชั้นประทวน โดยมุ่งเน้นด้านการสนทนาและ การบรรยายสรุปในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ส�ำหรับเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร และการฝึก ศึกษาร่วมกันภายในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การต้อนรับคณะผู้แทน ทบ.มิตรประเทศ และการฝึกร่วม/ผสม Cope Tiger เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยยังได้เชิญวิทยากรจากกระทรวงการ ต่างประเทศ และกระทรวงกลาโหม มาบรรยายให้ความรู้แก่ก�ำลังพล ในเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในอาเซียน เพื่อ ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ให้อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข

การต้อนรับคณะผู้แทน ทบ.สหรัฐฯ

การฝึกร่วม/ผสม Cope Tiger 2013

๓. ด้านยุทโธปกรณ์ ภัยคุกคามทางอากาศในปัจจุบันได้พัฒนาขีดความ สามารถให้สูงขึ้น โดยอากาศยานได้มีการพัฒนารูปแบบการโจมตี จากระยะไกล (Stand off) ด้วยระบบน�ำร่องที่แม่นย�ำ หลากหลาย ทิศทาง ตรวจจับได้ยาก (Stealth) สามารถปฏิบัติการในเวลา กลางคืน ในทุกสภาพอากาศ และมีระบบป้องกันตนเองที่ทันสมัย รวมทั้งภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่ ได้แก่ จรวดน�ำวิถีด้วย เรดาร์/Infrared/GPS จรวดร่อน UAV ฯลฯ ซึ่งมีขนาดเล็ก มี ความแม่นย�ำสูง และมีอานุภาพร้ายแรงมากยิ่งขึ้น หน่วยจึงให้ ความส�ำคัญในการพัฒนายุทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สอดคล้องกับภัยคุกคามทางอากาศในปัจจุบัน โดยได้พัฒนาระบบ ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก ดังนี้

แล้ว

๓.๑ ยุทโธปกรณ์ทันสมัยที่เข้าประจ�ำการ

อาวุธน�ำวิถีด้วยความร้อน แบบ IGLA-S จาก สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นอาวุธน�ำวิถีชนิดประทับบ่ายิง ใช้การน�ำวิถี โดยการตรวจจับรังสี Infrared ที่ตัวเป้าหมาย มีความสามารถใน การคัดแยกเป้าจริง-เป้าลวง โดยอาวุธจะติดตามแหล่งความร้อน เฉพาะจากเป้าจริง มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่เขตหน้า ซึ่ง เป้าหมายจะปรากฏตัวในเวลาจ�ำกัด

อาวุธน�ำวิถีด้วยความร้อน แบบ IGLA-S

๓.๒ ยุทโธปกรณ์ทันสมัยที่อยู่ระหว่างการ จัดหาเข้าประจ�ำการ ๓.๒.๑ อาวุธน�ำวิถีด้วยเลเซอร์ แบบ Starstreak จากสหราชอาณาจักร ใช้การน�ำวิถีแบบแล่นไต่ล�ำน�ำวิถี ท�ำให้ยาก ในการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกจรวดมีความเร็วเหนือ เสียง ๓.๕ มัค ท�ำให้เป้าหมายที่เข้าโจมตีมีโอกาสน้อยมากที่จะ รอดพ้นจากการถูกท�ำลาย ซึ่งการจัดหาอาวุธน�ำวิถีด้วยเลเซอร์ ในครั้งนี้ ท�ำให้กองทัพบกมีอาวุธน�ำวิถีทั้ง ๒ ประเภทประจ�ำการ สามารถชดเชยขีดความสามารถซึ่งกันและกัน ๓.๒.๒ อาวุธน�ำวิถีระยะปานกลาง-ไกล (High to Medium Air Defense: HIMAD) ใช้การน�ำวิถีแบบเป้าหมายน�ำ วิถี (Homing Guidance) โดยระบบจะน�ำวิถีในช่วงเริ่มต้นและ ช่วงกลาง ด้วยเรดาร์ภาคพื้น และจะน�ำวิถีในช่วงสุดท้ายด้วยตัว ลูกจรวดเอง ท�ำให้เกิดความแม่นย�ำ และยากต่อการต่อต้านทาง อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้กองทัพบกมีความพร้อมในการปฏิบัติตาม แผนป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังอ�ำนาจของชาติ ๓.๒.๓ เรดาร์แจ้งเตือนภัยเนิ่น (Air Early Warning Radar) ท�ำหน้าที่แจ้งเตือนการเข้ามาของภัยคุกคามทาง อากาศ ลดช่องว่างและจุดอ่อนในการตรวจจับและแจ้งเตือนของ ทอ. โดยสามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กตั้งแต่ ๐.๑ ตร.ม. ขึ้นไป ตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และเชื่อมโยงข้อมูล การแจ้งเตือนภัยทางอากาศกับระบบบัญชาการและควบคุมทาง อากาศ (Air Command and Control Syatem: ACCS) ของ ทอ. ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัยของท่านผู้บัญชาการ ทหารบก ท�ำให้หน่วยได้มีโอกาสพัฒนาระบบป้องกันภัยทาง อากาศ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านก�ำลังพล ให้มีความ “ฉลาด รอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์” ยึดมั่นในอุดมการณ์ของทหาร อาชีพ รวมทั้งมีความพร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีอัน ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันภัยทางอากาศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ทุกระดับ เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงภายในประเทศ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ปกป้อง เทิดทูน และด�ำรงไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ ให้สมกับค�ำกล่าวที่ว่า “กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

อาวุธน�ำวิถีด้วยเลเซอร์ แบบ Starstreak

เรดาร์แจ้งเตือนภัยเนิ่น (AEW Radar)

อาวุธน�ำวิถีระยะปานกลาง-ไกล (HIMAD)

9


10

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

สารพั น ข้ อ คิ ด : พันเอก อรรถสิ สถีธรรม โดยโดยพ.อ.อรรถสิ ทธิ์ หัสทถีธิธ์ หัรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

12 สุดยอดเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

เทคโนโลยีที่ 4: Cloud Technology

เทคโนโลยีที่ผมจะขอน�ำเสนอในบทความ ฉบับนี้ คือ “Cloud Technology” หรือ “ระบบ คอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ” ซึ่งเป็นการน�ำทรัพยากร ทางด้าน Computer ทั้ง Hardware และ Software มาแบ่งปันกันใช้งาน หรือ ให้บริการต่างๆ ระบบ เครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถ ใช้งาน หรือขอใช้บริการต่างๆ ผ่าน WEB Browser หรือ โปรแกรมอัตโนมัติต่างๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กับ ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ Cloud computing ของใหม่ ที่ไม่ใช่ของใหม่ ความจริงแล้ว Cloud computing ไม่ใช่ของ ใหม่ และมีมานานแล้ว แต่การใช้อาจจะถูกจ�ำกัดอยู่ใน เรื่องการบริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้จ�ำนวนน้อย เช่น Web based email (Hotmail, Yahoo, และอื่นๆ) ต่อมามีการขยายขอบเขตการใช้มากยิ่งขึ้น เช่น เครือ ข่ายประชาสังคม หรือ Social network (YouTube, Facebook, และ Application ของ Google เป็นต้น) Online application เหล่านี้ ก็คือแอปพลิเคชันบน Cloud computing ที่ท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพียงแต่  Cloud computing ที่คุณใช้อยู่เป็น Cloud computing ที่มีทั้ง ส่วนที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ และส่วนที่ต้องเสียค่าบริการ   เมื่อเทคโนโลยีทางด้าน Online Application มีความหลากหลายมากขึ้น สามารถขยายขอบเขต หรือ รูปแบบการบริการที่หลากหลายมากขึ้น “Cloud computing” จึงขยายการใช้งานจากระดับบุคคล ไปสู่ การใช้งานในระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่มากขึ้น การขยายตัวดังกล่าว ท�ำให้เกิด แนวคิด หรือ การใช้งานผ่าน “Cloud computing” แพร่หลายมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ IT ขององค์กร ด้วยต้นทุน ที่ต�่ำลง ในอดีตการลงทุนด้าน IT เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ให้กับองค์กร จ�ำเป็นจะต้องลงทุนทั้งในส่วนของ Hardware และ Software แต่เมื่อองค์กรประยุกต์ ใช้ Cloud computing องค์กรจะสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับระบบ IT ขององค์กรได้หลาย เท่า ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เนื่องจาก ไม่มีข้อจ�ำกัด เรื่อง Hardware อีกต่อไป เนื่องจาก Hardware และ Software ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบ Cloud computing และสามารถเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ดังนั้นต้นทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ IT ขององค์กร ผ่านระบบ Cloud computing จะน้อยกว่าการลงทุนด้าน IT เองทั้งหมด (โดยไม่ใช้ Cloud computing) ไม่น้อยกว่า 3 เท่า การประยุกต์ใช้ Cloud computing ในหน่วยงาน ทางทหาร เมื่อพิจารณาจากแนวคิด และตัวอย่างการ ประยุกต์ใช้ “Cloud computing” ซึ่งจะท�ำให้องค์กร สามารถน�ำ IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ด้วยต้นทุนที่ต�่ำกว่าถึงอย่างน้อย 3 เท่าแล้ว ดังนั้นน�ำ Cloud computing มาประยุกต์ใช้ในด้านการทหาร จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในทางทหาร ปัจจัยที่จะต้องน�ำมาพิจารณา ในการประยุกต์ใช้ “Clouding computing” ก็คือ “การรักษาความลับ” อย่างไรก็ตามถ้าหากดูใน รายละเอียดจะเห็นได้วา่ ระบบต่างๆ หรือ กระบวนการ ต่างๆ ที่ใช้ทางด้านการทหาร จะมีความแตกต่างใน ด้านการรักษาความปลอดภัย ดังนั้นถ้าหากสามารถ แยกแยะถึงระดับการรักษาความลับได้อย่างชัดเจน ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ Cloud computing ได้อย่าง สอดคล้องกับความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น ประมาณ 60% อาจจะเป็น ระบบ IT ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชั้นความลับใด, 20% เป็น ระบบ IT ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทีม่ ชี นั้ ความลับ และ ทีเ่ หลือ เป็นระบบ IT ทีเ่ กีย่ วข้องกับชัน้ ความลับระดับสูงสุด จากการแยกแยะในเรื่องระดับชั้นความลับ ของระบบ IT ทางด้านทหาร หรือ หน่วยงาน ทางทหาร ก็จะท�ำให้การลงทุนทางด้าน IT ของ หน่วยงานทางทหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จะเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ ระบบ IT แบบปิด กับ ระบบ IT แบบ Cloud computing ซึ่งในส่วนของ Cloud computing นั้นจะท�ำให้เกิด ความอ่อนตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ IT

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey Global Institute, May 2013 http://rattanasak.jigsawoffice.com/content/content.php?mid=87&did=338&tid=2 http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=6164&filename=inde http://blog.blackboard.com/professional-education/making-the-most-of-cloud-computing-in the-military-department-of-defense/

ค�ำถามจาก ร.อ.หญิง ปทิตตา ทรัพย์มี ๑. ดิฉันรับราชการ ๖ ปี (ปัจจุบัน ร.อ.) อยาก ทราบว่าจะได้รับบ�ำเหน็จ บ�ำนาญค่ะ (สมัครเป็นสมาชิก กบข.ด้วยแล้ว) โดย : พันเอก อมรเวช ไชยชาญ ๒. การลาไปต่างประเทศเกินกว่า ๓ เดือน โดย ไม่ได้ท�ำใบอนุญาตลา แต่ไปโดยการใช้การลากิจกับลาพัก ผ่อน จะเกิดปัญหาขั้นมีโทษความผิดอย่างไรบ้าง ค�ำถามจาก ร.ท.หญิง สุมิตรตรา นรากล�่ำ ตอบ ร.อ.หญิง ปทิตตาฯ ๑. อยากทราบว่า กบข. จะมีเงินพอจ่าย ๑. อยู่ไปเรื่อยๆ สมาชิกที่จะครบก�ำหนดเกษียณอีกจ�ำนวนมากในแต่ละ ๑.๑ ถ้าอายุครบ ๕๐ แล้วลาออกมีเวลา ปีหรือไม่ ๒. ถ้าครบก�ำหนดเกษียณแล้ว กบข. ไม่มีเงิน ราชการปกติและทวีคูณอย่างน้อย ๙ ปี ๖ เดือน เกิดสิทธิ รับบ�ำนาญเหตุสูงอายุ พอที่จะจ่ายสมาชิก จะต้อง ท�ำอย่างไร ๑.๒ ถ้าอายุไม่ถึง ๕๐ ปี แต่มีเวลาราชการ ๓. อาจารย์คิดว่า การที่บังคับให้เป็นสมาชิก ปกติ บ วกทวี คูณอย่างน้อย ๒๔ ปี ๖ เดือน แล้วลาออก กบข. นั้น มีประโยชน์กว่าไม่เป็นอย่างไร ถ้าอยากรับ เกิ ด สิ ท ธิ ร บ ั บ� ำนาญ “เหตุรับราชการนาน” บ�ำเหน็จบ�ำนาญเหมือนเดิม ๒. ผิดแน่นอน ส่วนความหนักเบาของ ตอบ ร.ท.หญิง สุมิตรตราฯ โทษานุ โ ทษ ขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมของข้าราชการและการ ๑. มีเหลือเฟือครับ ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ๒. อ่านข้อ ๑ ๓. ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ ๒๗ มี.ค.๔๐ ค�ำถามจาก พ.อ.อ.หญิง กนกวรรณ อินทสุนทร ต้องเป็นสมาชิก กบข. โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ คงไม่ใช่ ๑. บรรจุเป็นนายทหารอากาศ สังกัดส�ำนักงาน เป็นการบังคับแต่เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด กฎหมาย ปลั ด กระทรวงกลาโหม จะไปช่วยราชการที่สนามกอล์ฟ ไทยระบบยุติธรรมไทย คนไทยต้องปฏิบัติตาม ทุกวันนี้ ทบ. ได้ ห รื อ /ไม่ ไม่ว่าคุณจะไปท�ำงานภาคเอกชนหรือภาครัฐ หนีระบบ ๒. สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (เป็น นี้ไม่พ้นครับ ไม่ว่าจะเรียกเป็นชื่ออื่นๆ ก็เถอะ เช่น ทหารอากาศ) จะไปเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจวัดโสมได้ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม ฯลฯ หรือไม่ ประโยชน์มีแน่นอนไม่งั้นเขาจะตั้งขึ้นมาท�ำไม ๓. การย้ายข้ามหน่วยจะยุ่งยากหรือไม่ เพราะ สมาชิก กบข. มีเวลาราชการปกติบวก บรรจุ เ ป็ น ทหารอากาศ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง ทวีคูณไม่เกิน ๓๕ ปี ดีกว่าระบบเดิมมีเวลาฯ ๓๖ ปี ถึง ๔๐ ปี ค่อนข้างจะสูสีกับระบบเดิม มีเวลาฯ ๔๑ ปี UP กลาโหม แต่จะย้ายไปอยู่กองทัพบก (สลก.ทบ.) ตอบ พ.อ.อ.หญิง กนกวรรณฯ ค่อนข้างจะเสียเปรียบระบบเดิม ๑. อาจารย์ว่าหนูอยู่เฉย ๆ ดีกว่า ๒. ได้ครับถ้า พ่อ – แม่ หรือลูก-สามีเป็นสมาชิก สังกัด ทบ. ๓. มันจะไปยากอะไร ถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยซะอย่าง

“ฝ่ายผลิต”

กว่าข่าว ทบ. แต่ละ ฉบับ จะถึงมือท่านผู้อ่าน บุคลากรในภาพค่อนข้าง เหนื่อยครับ น�ำโดย หน.ยา (พ.ท.หญิง ศิรยิ า เขือ่ งศิรกิ ลุ ) พร้อมทีมงาน ใครเป็นใครดู เอาเองเหอะ ส�ำหรับกระผม พ.อ.อมรเวชฯ ไม่ได้เหนื่อย อะไรกับเขาหรอก บังเอิญ ผ่านไปแถวนั้น เลยร่วมถ่าย ภาพไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น เองครับ สถานที่ แผนก วารสาร กองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพ บก เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๖ ภาพโดย ส.อ.นรินทร์ พลธรรม

มุมมองความท้าทายการเปลี่ยนผ่านสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ของกองทัพบก โดย : พ.อ.ก้อง ไชยณรงค์ M.B.A.,M.P.A & Ph.D. คณะท�ำงานสนับสนุนการศึกษา และวิจัย ทบ.

“ชีวติ หรือองค์กรเปรียบเสมือนการขีจ่ กั รยาน จะต้องรักษาสมดุล และเคลื่อนที่ไปข้างหน้า” “Life is like riding a bicycle to keep your balance you must keep moving -Albert Einstein- ดังนัน้ การขับเคลือ่ น ไปข้างหน้าจึงต้องมีทิศทางร่วมกัน (Shared direction) หรือ วิสัยทัศน์ ร่วมกัน (Shared Vision) โดยเกิดจากการมองเห็นร่วมกัน ความส�ำเร็จที่ยิ่ง ใหญ่จึงมิใช่การมีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียงอย่าง เดียว แต่ความส�ำเร็จอันต้องเกิดจากการมีเจตจ�ำนงร่วมกันของก�ำลังพล ที่เข้าใจ (Understanding) และสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ (Participation) นั่นหละ คือ ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกองทัพบก ผบ.ทบ. ในฐานะผู้ถือแฮนด์จักรยานน�ำพา ทบ. ด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ที่จะน�ำพา กองทัพบกสู่ความทันสมัย มีความเป็นมาตรฐานอย่างรอบด้าน และยังต้อง สร้างความพร้อมกองทัพบกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ อีกด้วย จึงมีการวางรากฐานการพัฒนากองทัพบกอย่างเป็นระบบ ด้วยการ มุ่งเน้นให้ก�ำลังพลรู้จักค�ำว่า “ฉลาด รอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์” และเน้นให้ก�ำลังพลเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ด้วยค�ำกล่าวที่ว่าก�ำลังพลของกองทัพบกต้องเป็น “นักรบ นักพัฒนา และ นักวิชาการ” ตลอดระยะเวลาช่วงสามปีที่ผ่านมาส�ำหรับการพัฒนากองทัพ บก ผบ.ทบ.ได้ใช้ “หลักวิชาการ” เป็นแนวทางการวางรากฐานการพัฒนา ก�ำลังพลด้วยหลักการ (Principle) 4 M และ IT (Man, Money, Material, Managements & Information Technology) หลังจากวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ประกาศนโยบาย ให้ผบ.หน่วยต้องมีความริเริ่ม การดูแล คุณภาพชีวิตของชั้นผู้น้อยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกัน การพัฒนาการ

ศึกษา อาทิ เปิดหลักสูตรสั้นๆ เพื่อเติมความรู้ สนับสนุนความก้าวหน้า เรียน ป.โท, ป.เอก หรือหลักสูตร ตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้มีแทรกทุกหลักสูตรตามสมควร จัดให้มีทุนการศึกษาของ ทบ. ในการ เพิ่มเติมความรู้ และคัดเลือกครูให้เหมาะสมในหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น เมื่อพิจารณาว่าก�ำลังพลต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องสร้าง ความกระตือรือร้นของก�ำลังพล ด้วยการประกาศ “ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นปีพัฒนาบุคลากร” มีโครงการพัฒนาก�ำลังพลจ�ำนวนมากมายที่เห็นเป็น รูปธรรมชัดเจนมากๆ ก็คงเป็นเรื่องของ Unit School และ องค์การแห่งการ เรียนรู้และการจัดการความรู้ (Learning Organization and Knowledge Management) ซึ่งจะเป็นโครงการพื้นฐานของ หมวดที่ ๔ ระบบคุณภาพ การจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award - PMQA) ที่จะเป็นแรงผลักดันการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดภาครัฐทุกๆ หมวด (หมวดที่ ๑-๗) “ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นปีพัฒนาบริหารจัดการและการฝึก” ได้พฒ ั นากระบวนการบริหารจัดการด้วยการน�ำเอางานบางอย่างในแต่ละด้าน มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึก ๗ กลยุทธ์ และอีกกลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ แผนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียนกองทัพ บก กลยุทธ์ดังกล่าวที่อาจเรียกรวมๆ ว่าทั้ง ๘ กลยุทธ์ก�ำลังถูก ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลและเป็นต้นทุนส�ำหรับนโยบายพัฒนา กองทัพบกให้เป็นเลิศ และพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน “ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบก ไปสู่อนาคต” นอกจากจะเป็นปีแห่งการสร้างความพร้อมเพื่อน�ำกองทัพบก ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว เพื่อยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐาน และ เป็นสากลในเวทีโลก กองทัพบกได้ใช้กระบวนการบริหารคุณภาพการจัดการ ภาครัฐ (PMQA) และ กองทัพบกได้รับรางวัลขั้นพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(Certify fundamental Level - Certify FL) โดยในเบื้องต้นได้มีนโยบายให้ น�ำหมวดที่ ๑ การน�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leading and Social Responsibility) และ หมวดที่ ๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เข้ารับการประเมินจาก ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลใน ขั้นก้าวหน้า (Progressive Level) รางวัลเป็นผลพลอยได้ แต่สิ่งที่ส�ำคัญจะ เป็นการยกระดับการบริหารจัดการภายในกองทัพบกเข้าสู่มาตรฐานสากล และเพื่อสู่ความส�ำเร็จในขั้นสุดท้าย (Success Level) นอกจากนั้น ยังให้ ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านต่างๆ ของกองทัพ เพื่อให้มีข้อมูล ในการบริหารจัดการกองทัพที่ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ตลอดจนการ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพก�ำลังพลของกองทัพบก ดังนั้นการสร้าง ความพร้อม (Readiness) ตามแนวคิดของแผน พัฒนากองทัพบก กองทัพบกต้องมีความพร้อม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความ พร้อมด้านก�ำลังพล ๒) ความพร้อมด้านโครงสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ ๓) ความพร้อมด้านการฝึกและศึกษา ๔) ความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ และ ๕) ความพร้อมด้านระบบส่งก�ำลัง (Logistics) และเมื่อเราสร้างหน่วย ให้มีความพร้อมแล้วและค่อยๆ พัฒนาให้มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ มากขึ้นเรื่อยๆ กองทัพบกก็จะมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นนั้นเอง ทั้งตัวหน่วยและ ระบบการบริหารดังที่กล่าวมาเพื่อการน�ำไปสู่วิสัยทัศน์กองทัพบก ๒๕๖๕ ที่มี การร่วมกันสร้างด้วยก�ำลังพลกองทัพบกทุกภาคส่วน (Participation) ที่ว่า “เป็นกองทัพบกที่มีความพร้อม มีศักยภาพและมีความทันสมัยใน ภูมิภาคเอเชียน” แต่ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการ “ตอบแทนพระคุณแผ่นดิน” การ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความยั่งยืน และความเป็นสากล ก็จะเกิดขึ้นได้มัน ต้องเริ่มจาก “พวกเราทุกคน” “ผมพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังครับ”


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๓ (ASEAN Army Rifle Meeting 2013 : AARM 2013) ส่วนบัญชาการ

กองทัพบก

กรมยุ ท ธการทหารบก : เรี ย บเรี ย ง / ภาพ

การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน มีประเทศ เข้าร่วมการทดสอบ จ�ำนวน ๑๐ ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๔ ที่ประเทศมาเลเซีย โดยแต่ละประเทศหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ส�ำหรับการทดสอบในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๒๓ โดยกองทัพบกเมียนมา เป็นเจ้าภาพ การแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในห้วง ๒๑ ต.ค.๕๖ – ๑๑ พ.ย.๕๖ ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา การด�ำเนินการทดสอบจะแบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ ปืนเล็กยาว, ปืนเล็กสั้น, ปืนกล, ปืนพกชาย และปืนพกหญิง โดยมีถ้วยรางวัลการแข่งขันประเภทละ ๓ ถ้วยรางวัล ได้แก่ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล และถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทการยิงต่อเป้าแผ่นเหล็ก รวมทั้งหมด ๑๕ ถ้วยรางวัล ในส่วนการเตรียมทีมของกองทัพบกนั้น ยศ.ทบ. โดย ศม. รับผิดชอบด�ำเนินการ และจัดให้นักยิงปืนเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม ตั้งแต่ ๑๒ มี.ค.๕๖ – ๒๐ ต.ค.๕๖ ซึ่งผลการ ด�ำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดี สถิติการยิงมีแนวโน้มที่พัฒนาขึ้นมาโดยล�ำดับ ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้น�ำด�ำริของ ผบ.ทบ. ให้ท�ำการฝึกซ้อมภายใต้ข้อจ�ำกัด ด้วยการลดเวลา, เพิ่มระยะยิง และลดภาพการมองแผ่นเหล็ก มาใช้เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมด้วย โดยในการทดสอบฯ ครั้งนี้ ทบ. จัดส่งนักยิงปืน จ�ำนวน ๓๑ นาย ประกอบด้วย นักยิง ปลย. จ�ำนวน ๑๐ นาย, นักยิง ปลส. จ�ำนวน ๕ นาย, นักยิง ปก. จ�ำนวน ๖ นาย, นักยิง ปพ. (ชาย) จ�ำนวน ๕ นาย และนักยิง ปพ. (หญิง) จ�ำนวน ๕ นาย รวมทั้งจะได้จัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำทีม จ�ำนวน ๒๔ นาย และผู้สังเกตการณ์ จ�ำนวน ๕ นาย เข้าร่วมการทดสอบฯ

11


12

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

เรียบเรียงโดย : รัตนาวดี มณีรัตน์

โดย : ส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

สวัสดีค่ะ พบกันเช่นเคยกับคอลัมน์สบายๆ กัน อีกแล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินในเรื่องของค่า FT พูดแต่ค่า FT... ค่า FT ...คุณๆ รู้กันหรือไม่ว่าค่า FT นั้นหมายถึงอะไร แล้วท�ำไมต้องมีค่า FT ค่า FT หรือค่า ไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ นั่นก็ ค่าไฟฟ้า ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่ม ขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของกิจการไฟฟ้า ค�ำว่า เอฟที Ft เดิมมาจาก Float time มีความ หมายว่า การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันคือ Fuel Adjustment Charge (at the given time) หมายถึง ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนและ ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสูตรค�ำนวณค่าเอฟที มีการปรับปรุง หลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ท�ำหน้าที่ ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงการปรับค่าเอฟทีดว้ ยนัน้ ทีป่ ระชุม กกพ. เมือ่ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยให้ประกาศใช้ อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ รวมถึงการค�ำนวณเอฟทีใหม่ตั้งแต่ค่า ไฟฟ้าในรอบเดือนก.ค. ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และให้ ทบทวนในปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้กกพ.ได้พิจารณาค่าเอฟที ปรับปรุง ทุกๆ ๔ เดือน คือตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย., พ.ค.-ส.ค. และ

พิพิธภัณฑ์ ก.ย.-ธ.ค.) เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน อย่างไร ก็ตาม ค่าเอฟทีในแต่ละครั้ง จะเริ่มที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เสนอต้นทุนค่าเอฟทีที่ประมาณการได้ มากให้กกพ. ภายใน ๓ - ๕ วันท�ำการ กกพ.จะวิเคราะห์จัดท�ำข้อเสนอ เพื่อน�ำเข้าสู่การ พิจารณาในชั้นคณะอนุก�ำกับอัตราค่าบริการ เพื่อพิจารณา ข้อเสนอของกฟผ. จากนั้นจะสรุปข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ ประชุมกกพ.ภายใน ๓ - ๕ วันท�ำการ ปัจจัยค�ำนวณค่าเอฟที ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิงฐาน ประมาณการ ค่าเชื้อเพลิงโรงผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ประมาณการค่าซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ประมาณการค่าใช้จ่ายตามนโยบาย ของรัฐ ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เป็นค่าปรับ ยอดสะสมเอฟที ที่ตรึงมาจากงวดก่อนหน้า ประมาณการหน่วยขายปลีก ประมาณการหน่วยจ�ำหน่าย อย่างไรก็ดี ส�ำหรับข้อดีของค่าเอฟที ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า จะท�ำให้ทราบค่าไฟฟ้าล่วงหน้า ๔ เดือน และสะท้อนต้นทุน การผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง รวมทั้งในช่วงที่ค่าเชื้อเพลิงผันผวน ภาครัฐสามารถบริหารจัดการค่าเอฟทีไม่ให้ผันผวนตาม ค่าเชื้อเพลิงได้ ส่วนข้อเสีย หากค่าเอฟทีจริงต�่ำกว่าค่าที่ ประมาณการได้ ส่งผลให้ กฟผ.เรียกเก็บเกินจริง อย่างไร ก็ตาม ที่สุดแล้วก็น�ำไปเฉลี่ยคืนในงวดต่อไปได้

ค่า FT

ทหารสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นคลังอาคาร รุ่นเก่าขนาดใหญ่มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๗๐ ปี จัดแสดง อาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีตของกองทัพบก เพื่อให้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของอาวุธแต่ละ ช่วงเวลา ทั้งปืนใหญ่ ปืนเล็ก ดาบ กระบี่ ตลอดจน เครื่องจักร เครื่องใช้ในอดีตของหน่วย โดยแบ่ง เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

๕. กลุ่มสรรพาวุธพัฒนา เป็นที่จัดแสดง ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งด�ำเนินการวิจัยพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลงอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นเก่าที่ล้าสมัย ไปแล้ว ให้สามารถน�ำกลับมาใช้การได้อย่าง มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับอาวุธสมัยใหม่

๑. กลุ่มบรรพกาลศัสตราวุธ เป็นที่ จัดแสดงบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณ ก่อนสมัย รัตนโกสินทร์ ๒. กลุ่มสรรพาวุธรัตนโกสินทร์ เป็นที่ จัดแสดงบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในกองทัพบก ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ มาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งปัจจุบัน แม้ในต่างประเทศก็ยังหาชมได้ยาก ๓. กลุ่มสรรพาวุธสงคราม โลก เป็นที่ จัดแสดงบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในกองทัพบก สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๑ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ๔. กลุ่มสรรพาวุธสงคราม เวียดนาม เป็นที่จัดแสดงบรรดาอาวุธ ยุทโธปกรณ์นานาชนิดที่มีใช้ในกองทัพบก ซึ่งปลดประจ�ำการไปแล้ว และอาวุธ ของฝ่ายเวียดกง ที่ยึดมาได้สมัยสงคราม เวียดนาม

คืออะäร โดย : พันเอกหญิง ชดาษา พนาเวศร์

“ขอคืนผืนป่าãห้áผ่นดิน”

เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผู้เขียนจึงอยากน�ำเสนอ หนึ่งโมเดลที่ เป็นกิจกรรมในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้หน่วยต่างๆ ที่มีพื้นที่ รับผิดชอบดูแลผืนป่า ได้น�ำโมเดลนี้ไปพัฒนาปรับใช้ เป็นแผนปฏิบัติการ โมเดล หรือแบบอย่างของกิจกรรมที่กล่าวถึงนี้เป็นการปฏิบัติการอย่างเด็ดขาดและจริงจัง กับผู้บุกรุกผืนที่ป่าด้วยการถากถางเผาท�ำลายผืนที่ป่า แล้วปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ จนกลายเป็น สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ป่าของไทยลดน้อยลงทุกขณะ วันที่ ๕ ก.ย. ๕๖ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในโครงการ ยุทธการ “ขอคืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพิ่ม ม.๒ บ้านนาจาน ต.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยพล.ต.คณิต อุทิตสาร ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. สั่งการให้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ได้ร่วมบูรณาการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบ ด้วย ผอ.ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสันติบาล พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกองก�ำกับการ ตชด. ๓๑ ต�ำรวจ สภ.นครไทย พร้อม ด้วยผู้น�ำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ส�ำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ถูกนายทุนบุกรุกแผ้วถางปลูกยางพารา จ�ำนวน ๖๕ ไร่ ทางเจ้าหน้าที่ได้ท�ำการตรวจยึดด�ำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

ปจว.ข้อ ๘ (ส๑) ๒๕๕๑ ยึดทรัพย์ที่ ๑๐๓/๒๕๕๑ โดยทาง อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เป็นผู้ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นยางพาราเป็นคน แรกเป็นการเปิดโครงการ ขอคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นยางพาราที่ปลูกเอาไว้ทั้งหมด พร้อมร่วมกันน�ำกล้าไม้เบญจพรรณปลูกทดแทนในพื้นที่ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นผืนป่ากลับมาอีกครั้งในอนาคต อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ทางท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายชัดเจนในการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ป่า จ.พิษณุโลกหลายแสนไร่ถูกบุกรุก การด�ำเนินการจะเน้น นายทุนจากที่อื่นไม่ใช่ประชาชนในพื้นที่ ขอแจ้งว่าการบุกรุก ที่ไม่มีหลักฐาน โดยเฉพาะ ใบ ภ.บ.ท.๕ ไม่ใช่หลักฐานทาง ที่ดินเป็นใบเสร็จรับเงินเสียภาษีบ�ำรุงที่ดินเท่านั้น โดยทางกรมป่าไม้จะเน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อธิบดี กล่าวอีกว่า วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่นี้แล้วจบ ต้องท�ำขบวนการ เอาคืนให้กับรัฐประชาชนต้องมาช่วยกันดูแล เพราะผมต้องยืนยันว่าต้องเป็นป่า บางส่วนเป็น สปก. ต้องดูจากแผนที่เป็นหลัก โดยภาพถ่ายดาวเทียมปี ๒๕๔๕ กฎหมายไม่มีใครเปลี่ยนได้ ใครอยู่ก่อนก็ผ่อนผัน ส่วนภายหลังต้องด�ำเนินการ

ตามกฎหมาย มีการจับด�ำเนินคดีส่งต�ำรวจ ส่วน สทก.เป็นการรับรองสิทธิ์ให้อยู่ แบบมีเงื่อนไข ไม่ให้สิทธิ เป็นการผ่อนผันให้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบ แต่ก่อนมีเพียงจับส่งต�ำรวจแล้วจบ จึงท�ำให้เกิดเหตุปัญหาขณะนี้ ขบวนการต้อง ครบตั้งแต่การจับกุมส่งต�ำรวจติดตามคดีต้องอ�ำนาจในการรื้อถอน จากนั้นต้องมี การฟื้นฟูโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วยในการช่วยดูแลป่าไม้ดังกล่าว ส่วนการ ละเลยของเจ้าหน้าที่นั้นมีส่วนน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อย บุคลากรไม่ เพียงพอ แต่ต้องสร้างจิตส�ำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่น


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ พี่น้องที่รักทุกท่านบรรยากาศแห่งการแข่งขัน ฟุตบอลได้ใกล้ที่จะอวสานเข้ามาทุกขณะแล้วนั่นก็ หมายถึงการแข่งขันที่ใกล้จะจบฤดูกาล ๒๐๑๓ ที่ ยังเหลือการสู้ศึกเพียง ๖ แมทช์เท่านั้นเอง เกมการ แข่งขันในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นบางครั้งก็มีชนะบาง ครั้งก็มีแพ้บ้างเป็นธรรมดาของเกมกีฬาจะให้ได้รับ

โดย : ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พบกันอีกครั้งกับสีสันสนามเป้า ครั้งนี้ขอตาม เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกไปชมกิจการของ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้น จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตรายการชั้นน�ำที่มีประสบการณ์ท�ำงานมากว่า ๑๙ ปี โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้รับการต้อนรับ

โดย ช.อ้น ท�ำผลงานเข้าตากรรมการเหลือเกิน ส�ำหรับ "สุภาพบุรุษวงจักร" อาร์มี่ ยูไนเต็ด โดยเฉพาะเกมเสมอ "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนั้น ก็ได้สร้างความสุขให้แฟนๆ ชาว "เดอะกรีนอาร์มี่" กัน ทั่วหน้า ถึงแม้ในเกมล่าสุดที่ออกไปเยือน "กว่างโซ่ง" เชียงราย ยูไนเต็ด จะพลาดเก็บ ๓ คะแนนไปแบบน่า เสียดาย ทั้งที่ยิงน�ำไปก่อนเสียด้วยซ�้ำ แต่ช่วงโค้งสุดท้าย ปลายซีซั่นอีก ๔ เกม ก็น่าจะพอมีลุ้นรั้งอันดับที่ ๕ ของ ตารางเอาไว้ได้ไม่ยาก ก่อนหน้านี้ บอกตรงๆ ผมเคยมองว่า "อาร์มี่" สิ้นสุดซีซั่น ๒๐๑๓ อันดับน่าจะอยู่แถวๆ ๑๐ - ๑๒ ประมาณนี้ ทว่าตอนนี้ ดูจากผลงานแล้วก็ต้องยอมรับว่า "สุภาพบุรุษวงจักร" ฤดูกาลนี้ผลงานดีเกินคาด และหาก ไม่มีอะไรผิดพลาด จบฤดูกาล ๒๐๑๓ อันดับท็อปไฟว์ ๑ - ๕ ไม่น่าจะหลุดมือไปไหน ในเมื่อผลงานดีแบบนี้ ทาง ฝ่ายบอร์ดบริหารของ อาร์มี่ ยูไนเต็ด จึงไม่ชักช้า ตกลง ปลงใจประกาศไปเลยให้รู้กันว่า ซีซั่น ๒๐๑๔ กุนซือ เมือง เบียร์ "มาโน่ โพลกิ้ง" จะรับหน้าที่คุมทัพต่อไปอีก พร้อมทั้ง "บียอร์น ลินเดมันน์" กองกลางเพลย์เม็กเกอร์ตัวจักร ส�ำคัญชาวเยอรมันจะคงอยู่กับทีมต่อไปภายหลังมีค�ำสั่ง จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประธานสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้แต่งตั้งให้ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เข้ามาเป็นผู้อ�ำนวยการ สโมสรคนใหม่ของอาร์มี่ ยูไนเต็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๖ ในขณะเดียวกัน พล.ต.อนันตพร กาญจนรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ด ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น พล.ท. มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. และได้เลื่อน ต�ำแหน่งจากผู้ช่วยปลัดบัญชีกองทัพบก เป็นปลัดบัญชี กองทัพบกหลังเข้ารับงาน ผอ. อาร์มี่ ยูไนเต็ด คนใหม่ ทางด้าน พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ก็เดินเครื่องเรียกประชุม

จาก คุณกฤษณา งามไตรเลิศ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด รวมทั้งทีมประชาสัมพันธ์ของบริษัท โพลีพลัสฯ อย่างอบอุ่น ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปในภาพรวม การบริหารงาน กระบวนการผลิตรายการ และการ แนะน�ำบริษัทในเครือ จากนั้น ได้น�ำชมการบันทึกเทป รายการ “ตลาดสดสนามเป้า” รายการยอดนิยมที่ ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวัน อาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ น. นอกจากจะได้เห็นขั้นตอน กระบวนการผลิตและการถ่ายท�ำรายการแล้ว ยังได้ รับความบันเทิงและความ สนุกสนานในรายการอีก ด้วย เจ้าหน้าที่ฯ ต่าง รู้สึกประทับใจอย่างมาก และขอให้บริษัท โพลีพลัสฯ ยังคงสร้างสรรค์ผลงาน และผลิตรายการดีๆ เช่นนี้ตลอดไป ครั้งหน้า ทางสถานีฯ จะไปเยี่ยมชม กิจการของที่ใดนั้น สีสัน สนามเป้าจะคอยติดตาม มารายงานให้ทราบกัน ต่อไปค่ะ..

กับบอร์ดบริหารทันทีเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งก็ได้พูดถึงนักเตะ ที่จะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้า และดูแลเรื่องสัญญาของ มาโน่ โพลกิ้ง ประธานพัฒนาเทคนิค กับ บียอร์น ลินเดมันน์ นักเตะหัวใจส�ำคัญของทีม เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของ ทั้งคู่ ซึ่งได้มอบหมายให้ พล.ต.อนันตพร กาญจนรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ดูแล ซึ่งจะมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ ของทั้งคู่ พูดถึงกุนซือชาวเยอรมัน มาโน่ โพลกิ้ง ของ "สุภาพบุรุษวงจักร" มีดีกรีไม่ธรรมดา เคยเป็นอดีตนักเตะ ของ ฮันโนเวอร์ เคยมีช่วงเวลาที่ดีในสีเสื้อเยาวชนทีมชาติ เยอรมนีมาก่อน ส�ำหรับผลงานของอาร์มี่ในไทยลีกฤดูกาลนี้ เขามีส่วนส�ำคัญเหลือเกินกับผลงานสุดแจ่ม เนื่องจาก ประสบการณ์ที่ได้ท�ำงานเป็นมือขวาของอดีตกุนซือทีมชาติ ไทย "วินนี่" วินฟรีด เชฟเฟอร์ ท�ำให้บอร์ดบริหารอาร์มี่ ดึงมาร่วมงานกับอาร์มี่แบบเต็มบทบาทใน ฐานะประธานพัฒนาเทคนิค แม้ก่อนหน้านี้ "วินนี่" นายเก่าจะอ�ำลาเมืองไทยไปรับงาน คุมทีมชาติจาไมกา และยังได้ชักชวน มาโน่ โพลกิ้ง ไปร่วมงานด้วย แต่ทว่าเจ้าตัวก็ได้ ปฏิเสธไป โดยให้เหตุผลว่างานเขามีความ สุข และก�ำลังติดลมที่ได้ท�ำหน้าที่คุมทัพ อาร์มี่ในไทยลีก จะว่าไป มาโน่ โพลกิ้ง เป็น กุนซือไทยลีกที่รู้ข้อมูลนักเตะไทยระดับ เยาวชนดีมากๆ เนื่องจากเคยรับหน้าที่คุม ทัพเยาวชนทีมชาติไทย ชุด ๑๙ ปี ท�ำศึก ชิงแชมป์เอเชียที่ ยูเออี รวมทั้ง คุมทัพทีม เยาวชนไทยชุด ๒๒ ปี ท�ำศึกชิงแชมป์เอเชีย มาแล้วนั่นเอง เขาจึงเป็นโค้ชไทยลีกที่รู้จัก นักเตะดาวรุ่งของหลายๆ สโมสรในไทยลีก เป็นอย่างดี แถมยังมีโอกาสคุมทีมเยาวชน ทีมชาติมาด้วยจึงรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของ นักเตะไทยดี เมื่อน�ำมาผสมผสานกับสไตล์ การท�ำทีมแบบอินทรีเหล็ก บวกกับการผสม ผสานสไตล์การเล่นแบบเยอรมันและบราซิล เข้าไปได้อย่างลงตัว

ชัยชนะทุกครั้งนั้นเป็นไปได้ยากเหมือนกับชีวิตของเรา ทุกคนย่อมมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเป็นเรื่องปกติ บางครั้ง สโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ดอาจท�ำให้พี่น้องทุกท่านมีความ สุขมีรอยยิ้มมีเสียงชมจากแฟนบอลที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ หรือพี่น้องทหารหาญทุกคนที่คอยร่วมเชียร์หรือ ติดตามผลงานกันมาตลอดแต่บางครั้งที่ผิดหวังก็มี เสียงติวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา ว่าท�ำไมถึง แพ้ ท�ำไมเล่นไม่ดี ท�ำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ไฟเขียว ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ากีฬานั้นย่อมมีทั้งแพ้หรือชนะ ควบคู่กันไป แต่ถึงอย่างไรก็ดีเกมการแข่งขันที่เหลือ อยู่ก็ขอให้แฟนคลับของอาร์มี่ ยูไนเต็ดทุกท่านอย่าเพิ่ง ทอดทิ้งกันไปเสียก่อนอยู่เป็นก�ำลังใจให้แก่กันและกัน จนถึงวันที่เราคว้าเอาความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพบก และประธานสโมสรฯ กันต่อไปให้ได้นะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา สโมสร ฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ดได้ลงท�ำการแข่งขันฟุตบอล โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๓ โดยการแข่งขันใน ครั้งนี้ “สุภาพบุรุษวงจักร” ท�ำหน้าที่ออกไปเยือนทีม “ราชันมังกร” ราชบุรีมิตรผล เอฟซี ณ สนามกีฬา กลาง จ.ราชบุรี เวลา ๑๘๐๐ ซึ่งทีมราชบุรีนั้นเป็น ทีมอันดับ ๑๔ ที่มีผลงานไม่ค่อยจะดีนักเมื่อเทียบกับ อาร์มี่ ยูไนเต็ดของเราเป็นทีมอันดับ ๕ ส�ำหรับ ผลการแข่งขันที่ออกมานั้นทั้งสองทีมท�ำอะไรกัน ไม่ได้เสมอกันไป ๐ - ๐ โดยแบ่งแต้มกันไป โดยที่เลก แรกนั้นที่เจอกันในบ้านของอาร์มี่ เราเอาชนะราชบุรี มิตรผล เอฟซี ไปได้ ๑ - ๐ ซึ่งการพบกันในครั้งนี้ท�ำ

13

โดย : ไฟเขียว

ก�ำลังใจ เกินร้อย

ประตูกันไม่ได้อาจจะท�ำให้พี่น้องทุกคนผิดหวัง และมี เสียงเข้าหูมากมายว่าท�ำไมเล่นไม่ดี เกิดอะไรขึ้นกับทีม พี่น้องทุกท่านอย่าเพิ่งท้อแท้และหมดก�ำลังใจอาจจะ เป็นเพราะทีมเรานั้นพักนานเนื่องจากแมทช์ที่ต้องเจอ กับ ศรีสะเกษนั้นไม่ได้แข่งขันท�ำให้ทีมมีเวลาพักนาน นักกีฬามีความเฉื่อยบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ส�ำหรับการ ไปเยือนทีมราชบุรีนั้นผู้อ�ำนวยการสโมสรฯ ของเรา พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ท่านได้เดินทางไปร่วม ชมการแข่งขันทุกครั้งตั้งแต่ท่านได้รับต�ำแหน่งให้มาเป็น ผู้อ�ำนวยการสโมสรอาร์มี่ ยูไนเต็ดครั้งแรกที่เปิดฤดูกาล แข่งขันที่อาร์มี่ ยูไนเต็ดออกไปเยือนทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้าน หรือออกไปเยือนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลท่านไม่เคยขาด แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลมาก ทุ่มเทและเสียสละอย่างใหญ่หลวง สามารถวิเคราะห์ เกมการเล่นได้อย่างละเอียดอ่อนและแก้ไขปัญหา ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พูดถึงการไปเยือนในครั้งนี้ได้ รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้ากรมการทหารช่าง พล.ท.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ที่มาร่วมชมและเชียร์ทีมถึง ขอบสนามเลยทีเดียว รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่และ สมาคมแม่บ้านทหารบก จ.ราชบุรี ประมาณ ๖๐ ท่าน และนอกจากนี้ยังจัดกองเชียร์ซึ่งเป็นก�ำลังพลทหารใน พื้นที่ร่วมเชียร์กับกลุ่มแฟนคลับของเราอีกด้วย และ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วท่านยังได้เลี้ยงคณะ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมทั้งมอบเงินรางวัล จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทให้กับทีมอีกด้วย

วันนี้ เราจึงได้เห็นวิธีการเล่นฟุตบอลในแบบฉบับของ อาร์มี่ ยูไนเต็ด ที่เน้นวินัยอย่างเยอรมัน แถมมีลีลา สวยงามในแบบบราซิล รวมกับมีแรงหนุนของชาว "เดอะกรีนอาร์มี่" นักเตะหมายเลข ๑๒ เข้าไปเสริม ภาพของ อาร์มี่ ยูไนเต็ด ในสายตาแฟนบอลวันนี้จึงดูชัดขึ้นมีความเป็นเองขึ้นมาทันที ถึงตรงนี้ ศึกลูกหนังไทยพรีเมียร์ลีก ๒๐๑๔ จึงการันตีได้เลยว่า ชาว"เดอะกรีนอาร์มี่" จะได้เห็นกุนซือชาวเยอรมัน มาโน่ โพลกิ้ง ยืนลุ้นกระตุ้นนักเตะ อาร์มี่ อยู่ริมขอบสนามต่อไป ส่วนโปรแกรมเตะของ อาร์มี่ ยูไนเต็ด วันที่ ๖ ตุลาคม จะเปิดรังต้อนรับ อินทรี เพื่อต�ำรวจ ทีมอันดับ ๙ ของตาราง และวันที่ ๒๐ ตุลาคม จะออกไปเยือน สมุทรสงคราม เอฟซี ขอเชิญชาว "เดอะกรีน อาร์มี่" ไปเชียร์กันแบบเต็มสนามเหมือนเดิมครับ เพื่อเป้าหมายท็อปไฟว์ปลายฤดูกาล


14

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

มาป้ อ งกั น โรคผิ ว หนั ง ด้วยการรักษาความสะอาดของร่างกายกันเถอะ

โดย : กรมแพทย์ทหารบก

คนเรานับตั้งแต่เส้นผมบนหนังศีรษะจนถึงปลายเท้า ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ด้วยการท�ำความสะอาด และป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดกับอวัยวะส่วนนั้น การ มีร่างกายสะอาดจะเป็นคนที่น่ามอง และประการส�ำคัญ คือ ร่างกายที่สะอาดย่อมไม่เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะ เชื้อราที่ท�ำให้เกิดโรคกลากเกลื้อน เป็นต้น เพราะฉะนั้น เรามา รู้จักวิธีท�ำความสะอาดร่างกายและลงมือท�ำด้วยตัวเองกันเลย เริ่มที่ผม เป็นส่วนที่อยู่บนสุด ของร่างกาย ในวัยเด็ก ควรไว้ผมสั้นเพราะ จะสะดวกต่อการ ดูแลรักษา ผมยาวจะ สกปรกง่าย และอาจ เป็นเหาได้ง่ายจึงควร ปฏิบัติดังนี้ 1. ควรสระผม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2. ใช้แชมพู ที่เหมาะสมกับสภาพ เส้นผมทุกครั้งที่สระ

โดย : จิต...ภิญญา

3. หวีและแปรงที่ใช้ต้องสะอาดอยู่เสมอ 4. ควรสวมหมวกหรือผ้าคลุมที่สะอาดและไม่อับชื้น ผิวหนัง การท�ำความสะอาดผิวหนังอยู่เสมอช่วยท�ำให้ เราสดชื่น กระปรี้กระเปร่าจึงควรท�ำความสะอาด ด้วยการ 1. อาบน�้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง แต่ถ้าท�ำได้ควรอาบน�้ำ วันละ 2 ครั้ง คือหลังตื่นนอนตอนเช้าและตอนเย็น 2. ฟอกตัวด้วยสบู่ เพื่อขจัดเหงื่อไคลออกจากผิวหนัง 3. เช็ดตัวให้แห้ง ทาแป้ง และเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ สะอาด ไม่ควรใส่เสื้อผ้า หมวก หรือผ้าคลุมที่อับชื้น ตากให้แห้ง ก่อนสวมใส่ มือ เป็นอวัยวะที่ใช้จับ ใช้ท�ำสิ่งต่างๆ สารพัด เราจึงควร ระวังและรักษามือให้สะอาดอยู่เสมอ การท�ำความสะอาดมือ 1.ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้ำสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน�้ำ 2. ควรตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอ

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเราควรฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัย จะ ได้ห่างไกลจากโรคผิวหนังและเป็นคนที่มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ ดี ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “สุขภาพดีไม่มขี าย ถ้าอยากได้ตอ้ งปฏิบตั เิ อง”

เท้า เป็นอวัยวะที่ต้องรับน�้ำหนักของร่างกายในขณะที่ เคลื่อนไหว ไปไหนมาไหน เท้าจะสัมผัสสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จึงสกปรกง่าย เราต้องหมั่นท�ำความสะอาดอยู่เสมอ การท�ำความ สะอาดและดูแลรักษาเท้าดังนี้

ยางอาย

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน ได้ยินได้ฟังข่าวการ ชุมนุมของพี่น้องชาวสวนยางพารา ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงไปเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มราคายางพาราจากเดิมที่ราคา ค่อนข้างต�่ำอันเนื่องมาจากตลาดโลกที่ผันผวนแล้ว ก็ท�ำให้รู้สึก วิตกว่าเหตุการณ์จะบานปลายและเชื่อมโยงถึงการบ้านการเมือง หรือไม่ ประเด็นนี้ส�ำนักวิจัยเอแบคโพลได้จัดท�ำผลส�ำรวจเรื่อง การประเมินดัชนีความเสี่ยงทางการเมือง สรุปว่าประชาชนส่วน ใหญ่มีความเห็นว่าการชุมนุมของชาวสวนยางพาราเป็นปัจจัยเสี่ยง ทางการเมืองมากที่สุด ผู้เขียนหวังว่าปัญหานี้ทุกฝ่ายจะตกลงกันได้ ด้วยดี อย่างไรเสียเรา

1. ล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่และน�้ำสะอาดหลังจาก เหยียบย�่ำสิ่งสกปรกและควรเช็ดให้แห้ง 2. ตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ 3. สวมรองเท้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคและอันตรายจากของมี คม และไม่ควรสวมรองเท้าที่อับหรือเปียกชื้น

ดังนั้น ยางอาย จึงหมายถึงความรู้สึกกระดากอายที่มี อยู่ในใจ นอกเหนือจากนี้ยังมีส�ำนวนที่ปรากฏค�ำว่า ยาง เช่น สัญชาติคางคก ยางหัวไม่ตกไม่รู้สึก หมายถึง คนต�่ำช้าไม่เจียมตัว รูปร่างอัปลักษณ์ ไม่มีวันรู้สึกถึงการกระท�ำของตนจนกว่า ตนเองจะโดนท�ำร้ายให้บอบช�้ำบ้าง ยางหัว น่าจะหมายถึง เมือกสี ขาวคล้ายน�้ำนมที่คางคกขับจากต่อมพิษที่อยู่เหนือตา นอกจากนี้ ค�ำว่า ยาง ยังน่าจะมาจากค�ำโบราณว่า ยางบอน หมายถึง เลือด ที่ออกซึมๆ เพราะถูกฟัน ปรากฏในส�ำนวน เช่น เอายางหัวออก หมายถึง ตีศีรษะจนเลือดออก หรือส�ำนวน เลือดตกยางออก ยาง ในที่นี้ก็ หมายถึง เลือดเช่นกัน ส่วนส�ำนวน ข้าวไม่มียาง หมายถึง การไม่ส�ำนึกหรือรู้คุณคน คุณสมบัติของข้าวที่คุณภาพ คนไทยด้วยกันต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเราเป็น ดี รสชาติอร่อย เกิดจากน�้ำที่หล่อเลี้ยงภายในซึ่งเรียกว่ายาง ช่วย ส�ำคัญนะคะ เมื่อพูดถึงเรื่องยางแล้ว ก็ท�ำให้ผู้เขียนนึกโยงไปถึง ให้ข้าวเหนียวนุ่ม ไม่ร่วนแข็ง ข้าวไม่มียางจึงเปรียบได้กับคนที่ไม่ ส�ำนวนที่ว่า "ไม่มียางอาย” หรือ "ไร้ยางอาย” ยางอาย คืออะไร ส�ำนึกคุณใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร ภาษาพาทีมีค�ำตอบค่ะ ความหมายนัยที่ซ่อนอยู่ในค�ำว่า ยาง นั้นน่าสนใจ ยางอาย ไม่ใช่ของเหลวเหนียวๆ ที่ไหลออกจากต้นไม้ อย่าง ดังปรากฏในส�ำนวนที่คนโบราณสอนสั่งลูกหลาน "ยาง" สอน ยางพารา หรือยางสน และก็ไม่ใช่ของเหลวข้นๆ หนืดๆ อย่างยาง คนให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิต วันนี้ "ยาง” (พารา) ก�ำลังตก มะตอย หรอกนะคะ แต่ ยางอาย หมายถึง ความกระดาก มักใช้ เป็นต้นเหตุให้คนไทยขัดแย้งกัน ปัญหา "ยาง" น่าจะเป็นโจทย์ ในประโยคปฏิเสธว่า ไม่มียางอาย ส่วนค�ำว่า ยาง ในที่นี้น่าจะเป็น ที่ท้าทายให้เราตรึกตรองว่าควรชนะคะคานกันหรือหันมาร่วม ค�ำที่มีความหมายเชิงเปรียบ โดยเปรียบความรู้สึกภายในจิตใจของ กันแก้ปัญหา เมื่อเร็ว ๆ นี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรี คนกับของเหลวอย่างยางที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงอยู่ ว่าการกระทรวงกลาโหมได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ ภายในสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ ใบหญ้า พืชพรรณธัญญาหาร ยางพาราจึงได้ให้กระทรวงกลาโหม จัดการประชุมหาแนวทางแก้ปัญหา ราคายางพาราตกต�่ำ เช่น สร้างถนนลาดยางพาราผสมยาง มะตอย การน�ำยางพารามาเป็น ส่วนประกอบในการผลิตยางรถยนต์ ทหาร หรือผลิตพื้นรองเท้าหนัง เป็นต้น ใครมีวิธีสร้างสรรค์เพื่อ ประเทศชาติอย่างไรก็ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ ไม่มีใครเป็นพระเอก นางเอก ทุกคนมีความส�ำคัญเท่ากัน สวัสดีค่ะ..

โดย : ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

ฉบับนี้ ขอเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษ โดยยังเป็นบริบทของ การโทรศัพท์ อยู่นะคะ แต่เป็น การโทรศัพท์มาเพื่อขอลาป่วยค่ะ

Calling to ask for a sick leave Prapas : Hello Namphol : Hello, Prapas I’m sorry, I can’t go to work today because I have a cold. Can I take a one-day sick leave ? Prapas : Yes, you can. I hope you will get well soon. Namphol : Thank you very much จาก ตัวอย่างบทสนทนานี้ น�ำพล ได้โทรศัพท์ ไปหา ประพาส เพื่อที่จะขอ ลาหยุด หนึ่งวัน เนื่องจากเป็นไข้หวัดค่ะ ส�ำนวนที่ ประพาส พูดเพื่ออวยพรให้น�ำ พลหายป่วยโดยไว จะใช้ว่า “get well soon” นะคะ ลองน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำ วันกันได้ค่ะ ล�ำดับต่อไป จะเป็นการน�ำเสนอ ค�ำศัพท์ ที่น่าสนใจในบทสนทนา เช่น cold (n.) โคล take (v.) เทค sick leave (n.) 'ซิก ลีฟ get well soon (idiom) เก็ท 'เวล ซูน

= = = =

เป็นหวัด ขอ, น�ำมา ลาป่วย เป็นการอวยพรให้หาย ป่วยโดยไว

ไวยากรณ์ ที่พบได้ในบทสนทนานี้ จะขอเสนอตัวอย่าง collocation of the word “take” (การใช้ take ประกอบค�ำต่างๆ) เช่น take a break = หยุด พัก take a chance = เสี่ยงดู take a look = มองดู take a rest = พักผ่อน take a seat = เชิญนั่ง take leave = ลาหยุด ตัวอย่าง : Can I take a one-day sick leave? (ผมขออนุญาตลาป่วย หนึ่งวันครับ)


ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

15

ส่วนก�ำลังรบ และส่วนภูมิภาค กองกิ จ การพลเรื อ น กองทั พ ภาคที่ ๓ : เรี ย บเรี ย ง จ.ส.อ.วุ ฒิ ชั ย นาพุ ก : ภาพ

กองทัพภาคที่ ๓

กับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

กองทัพบก มอบหมายให้ กองทัพภาคที่ ๓ จัดอัตราก�ำลังพลปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ซึ่งถือว่าได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบ เรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมากองทัพภาคที่ ๓ สามารถสร้างชื่อเสียง สร้างความอบอุ่นใจ ความไว้วางใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี กองทัพภาคที่ ๓ มอบให้ กองพลทหารม้าที่ ๑ โดยกองพันทหารม้าลาดตระเวน รับผิดชอบในการ จัดก�ำลังพลในการปฏิบัติภารกิจ โดยใช้ชื่อว่า กองพันทหารม้าลาดตระเวนที่ ๑๒๗ ก�ำลังพลทุกนายได้รับการฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการฝึกลาดตระเวนด้วยยาน พาหนะ, การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะจากรูปขบวนยานยนต์, การตั้งด่านตรวจ, การตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดกั้น และ การตรวจค้นยานพาหนะ เป็นต้น พลโท ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มอบโอวาทและ ความห่วงใยให้ก�ำลังพลเมื่อครั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกการเตรียมความพร้อมของกองพันทหารม้าลาดตระเวน ที่ ๑๒๗ ณ สนามยิงปืนทราบระยะจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพระศรีพนมมาศ อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่ ๓ เน้นย�้ำให้ก�ำลังพลและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการให้พร้อม อยู่ ๓ ประการ คือ

  เตรียมการเรื่องเอกสารสิทธิก�ำลังพล สิทธิต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ n  เตรียมความพร้อมของยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ เนื่องจากเป็นหน่วยที่ใช้ยานยนต์ และยุทโธปกรณ์ ที่มีความรวดเร็วรุนแรง จึงต้องมีการปรนนิบัติบ�ำรุง และการศึกษาเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ให้เกิดความช�ำนาญ n  และสิ่งส�ำคัญการเตรียมแผนการปฏิบัติขอให้มีความรอบคอบปฏิบัติแล้วเกิดความปลอดภัยให้มีการ ประสานงานกับหน่วยในพื้นที่โดยต่อเนื่อง การฝึกการเตรียมความพร้อมเป็นการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ส�ำเร็จ ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาและความปลอดภัยในการปฏิบัติของก�ำลังเอง n


16

ปี ที่ ๒๓ ฉบั บ ที่ ๑ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๖

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ช�ำระค่าฝาก ส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๕/๒๕๓๗ ไปรษณีย์ ราชด�ำเนิน

ใ น ร า ช ก า ร ก อ ง ทั พ บ ก พันเอก

จัดท�ำเพื่อเผยแพร่ข่าวและกิจกรรมของกองทัพบก โดย ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๘๗๑๖, ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๙๐ หรือ ๐ ๒๒๙๗ ๗๘๓๖ E-mail : armynews04@yahoo.com หรือ armynews04@hotmail.com

(อนุชา ชุ่มค�ำ) ผู้อ�ำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก

ข่าว ทบ 25  

ฉบับวันที่ ๓ พ.ย.๕๖

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you