__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Milí priatelia!

Vďaka rôznym technickým vymoženostiam majú ľudia k sebe oveľa

bližšie

ako

tomu

bolo

kedykoľvek

inokedy.

Lietadlá

a rýchlotrate „zmenšujú vzdialenosti“, mobilné telefóny, počítače a web kamery uľahčujú ľuďom vzájomnú komunikáciu. Dnes už nikam nie je ďaleko a ľudia túžia spoznávať kultúry jednotlivých národov Európy a seba navzájom. Naša

škola

vypracovala

projekt

v rámci

programu

celoživotného vzdelávania „COMENIUS – ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ“ v spolupráci s partnerskou školou z Tarnowa – Poľská republika. Projekt bol úspešný – schválený Národnou agentúrou programu celoživotného vzdelávania. Názov projektu „Naša trieda – náš druhý domov“, je viac ako výstižný. Od

septembra

2010

začala

celá

škola

žiť

realizáciou

plánovaných úloh projektu s cieľom priblížiť poľským spolužiakom našu školu – žiakov, učiteľov, školský život, svoje rodiny, obec, zvyky, tradície...Žiaci začali písať prvé listy a netrpezlivo čakali na odpovede z Poľska. Vyvrcholením spoznávania sa boli vzájomné výmenné 10 – dňové pobyty, čo bolo veľkou motiváciou pre všetkých žiakov. Comenius priniesol viac, než mohli žiaci získať len sedením na hodinách.

Priniesol

skúsenosť

a možnosť

prekonať

strach

komunikovať a nadviazať priateľstvá. Ponúkol možnosť mať kontakt s inou kultúrou, s iným národom, s inou krajinou, ba i možnosť zažiť vyučovanie v úplne inom štáte.


Ciele projektu: -

-

poskytnúť žiakom možnosť spoznať štúdium a život v inej krajine, rozvinúť ich porozumenie pre rozmanitosť európskych kultúr a jazykov poskytnúť žiakom a učiteľom možnosť spoznať školský systém partnerskej školy a vymieňať si vzájomné skúsenosti z edukačného procesu v partnerskej škole zvýšiť spôsobilosti učiteľov a žiakov v multikultúrnom vzdelávaní podporovať vedomie, že znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov je štandardom v zjednotenej Európe porozumieť štruktúre a fungovaniu útvarov EÚ skúmať bohatstvo a rôznorodosť vzájomných kultúr, prebúdzať záujem o históriu a život v krajine partnerskej školy prekonávať kultúrne bariéry

Tematické bloky: · Moje korene - moja rodina (prezentácia o rodine, rodinných tradíciách, trávení voľného času) · Naša škola – známe miesto pre každého žiaka (školské slávnosti, športové akcie) · Podobnosti a rozdiely v našich regiónoch (výlety, album obrázkov, regionálne tradície) · Mesiac s Comeniom (publicita a prezentácie krajín zúčastnených na projekte)


SEPTEMBER 2010 predstavovanie školy, učiteľov a žiakov – prvé listy, projekty našich žiakov

Pred časom nám oznámili, že sa chystá projekt veľký. Zapoja sa naši žiaci, piataci až deviataci. V septembri do Poľska pôjdu, ale aj poľskí kamaráti k nám prídu. Každý sa už teší, spoznať nových ľudí beží. Martina Micheľová, 8. B Slušnosťou je na začiatku stretnutia predstaviť sa. Urobili sme tak aj my – predstavili sme sa našim poľským kamarátom najprv cez projekty a listy. Keďže naším spoločným jazykom bola angličtina, všetko sme písali dvojjazyčne.


OKTÓBER 2010 Moja obec – tvorba prezentácií Hertník sa nachádza na severovýchode Slovenska, vzdialený od Bardejova len 12 km. Leží v západnej časti Bartošovskej kotliny, na úpätí Čergova, v nadmorskej výške okolo 460 m. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1351. Prekrásne prírodné scenérie v okolí dediny ju predurčujú na turistické využitie. V chotári bol zriadený i rybník. Hertník je bohatý na historické pamiatky, o ktoré sa zaslúžil najmä rod Forgáčovcov.

NOVEMBER 2010 Naše zvyky na Pamiatku zosnulých: Na pamiatku zosnulých opravujeme a čistíme hroby na cintorínoch. Potom ich skrášľujeme, dávame na nich vence a sviece. A nakoniec sa chodíme modliť na cintoríny za duše našich blízkych.


DECEMBER 2010 Naše tradície, vianočné sviatky

Súťaž v aranžovaní adventných vencov

Vianočné trhy

Mikuláš v sprievode anjelov

Vianočná akadémia

Neodmysliteľnou súčasťou života našej školy je príprava na Vianoce. Zručnosť, šikovnosť a fantáziu žiaci využili pri príprave adventných vencov. Mikuláš nešetril darčekmi ani tento rok. Trhy s vlastnoručne vyrobenými výrobkami umocnili predvianočnú atmosféru, ktorá vyvrcholila vianočnou akadémiou.


JANUÁR – FEBRUÁR 2011 Fašiangy, polročný karneval


MAREC 2011 Naša škola, naša trieda Charakteristika školy a jednotlivých tried formou prezentácií

APRÍL 2011 Veľká noc v našom kraji - písanie listov, v ktorých opisujeme tradície zviazané s veľkonočnými sviatkami


MÁJ 2011 10-dňový pobyt poľských žiakov v našej škole (23. 5. 2011 - 1. 6. 2011) Posledné májové dni boli pre našu školu výnimočné. 23. mája k nám na 10 – dňovú návštevu prišlo dvadsať žiakov a štyria pedagógovia z poľského Tarnowa. Naša spolupráca začala v septembri 2010. Žiaci si navzájom posielali listy, darčeky, fotky a nevedeli sa dočkať, kedy k nám zavítajú poľskí kamaráti. Tí po príchode mali možnosť spoznať našich žiakov i pedagógov, priestory školy, obec Hertník, ale aj širšie okolie. Cieľom vyplývajúcim z projektu Comenius bolo poskytnúť žiakom a učiteľom z partnerskej školy príležitosť spoznať náš školský systém. Žiaci sa zúčastňovali našich vyučovacích hodín. So záujmom sledovali výklad rôznych tém a na hodinách boli aktívni. Bolo veľmi zaujímavé spoločne so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy porovnávať edukačný proces v ich a v našej krajine. Okrem spoznávania vyučovacieho procesu poľskí žiaci spoznávali aj našu históriu a kultúru. Žiaci našej školy pripravili poľským kamarátom bohatý kultúrny program, ktorý sa konal v sále kultúrneho domu. Na tomto Slovensko – poľskom popoludní odzneli slovenské aj poľské piesne. Žiaci ukázali svoju umeleckú zdatnosť predvedením bábkového divadla, recitáciou, scénkami. Zlatým klincom programu bolo divadlo Wawelský drak, ktoré bolo hrané v angličtine a slovenčine. Piesňami a básňou nás pozdravili aj kamaráti z partnerskej školy. Po kultúrnom programe nasledovali posedenie pri tradičných jedlách starých mám. Ďalší deň sa niesol v znamení pána Dobšinského, známeho zberateľa slovenských ľudových rozprávok. Navštívili sme fantastický svet ľudových rozprávok – Habakuky na Donovaloch. Spoločných akcií a poznávacích výletov bolo neúrekom. Návšteva Aquaparku v Poprade, futbalový či basketbalový turnaj Hertník verzus Tarnow, opekačka pri rybníku a tiež turistika v Čergovskom pohorí dokonale prispeli k nadviazaniu priateľstiev. Prvý jún bol vyvrcholením nášho spoločného stretnutia. Pri súťažiach naši a poľskí žiaci získavali žetóny, ktoré si potom v bufete vymieňali za rôzne hračky a sladké dobroty. Popoludní sa vyšantili v rytme disko hudby v školskej telocvični. To, čo nasledovalo potom, nikto z nás pedagógov nečakal. Dojímavé lúčenie s poľskými kamarátmi pripomínalo scénu z romantického filmu. Pri pohľade na vrúcne objatia a slzy sme vycítili, že naši priatelia sa u nás cítili dobre. Mgr. Zuzana Jurčišinová


Pár záberov z kultúrneho programu, ktorý pripravili naši žiaci spolu s vyučujúcimi pre poľských kamarátov


Jedným z hlavných cieľov projektu Comenius bolo spoznať vyučovanie v inej krajine. Poľskí žiaci mali možnosť navštíviť vyučovacie hodiny. Do vyučovacieho procesu sa aktívne zapájali, pracovali s interaktívnou tabuľou, počítačmi a inou didaktickou technikou. Nezabudli však ani na spev a šport.


Športové popoludnie

Rozprávková krajina Dobšinského Habakuky a Štrbské Pleso


Medzinárodný deň detí

Bohatý a pestrý program sa všetkým deťom určite páčil.


Rozlúčka

Vytvorili sa tu vzťahy nové, v ktorých nikto nebol sám. Všetko rýchlo zbehlo nám, slzy v očiach každý má. Po zábave prišiel moment, vtedy všetko stíchlo. Uvidíme sa na budúci rok, dovtedy budeme si písať. Martina Micheľová, 8. B


Poliaci k nám prišli, hneď sme sa aj zišli. Program sme im prichystali, do aktivít sme ich zapájali. Veľa sme precestovali, Slovensko im ukázali. Ale prišiel ten zlý čas, rozlúčiť sme sa museli včas. Budeme na nich spomínať a veľa úspechov im priať. Klaudia Tarasovitšová, 8. B


SEPTEMBER 2011

Hneď po príchode z prázdnin sme sa začali pripravovať na 10-dňový výmenný pobyt v poľskom Tarnowe. Tomuto pobytu predchádzalo prípravné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo so zástupcom partnerskej školy pani Izabelou Tadel.


Vzdelávací týždenný pobyt dvadsiatich žiakov v poľskej škole Tarnow (17. 9. – 26. 9. 2011)

V sobotu, septembra sme sa vybrali na výmenný pobyt do poľského Tarnowa. Už v prvý deň, po príchode sme absolvovali obhliadku Tarnowa, jeho pekné námestie, chrám, radnicu a zaujímavý drevený kostolík. V nedeľu sme zase s úžasom obdivovali zámok v Lancute, jeho nádherný interiér, vzácne kusy nábytku a dekorácií. Páčila sa nám aj zimná záhrada.


V pondelok po chutných raňajkách nás čakalo vrúcne prijatie vedenia školy, učiteľov a žiakov v základnej škole Tarnow. Pripravili pre nás nielen pekné darčeky, ale aj kultúrny program, piesne a tance. Ale ani my sme sa nedali zahanbiť. Dve scénky vystriedali moderné tance a piesne, ktoré mali veľký úspech. Po obhliadke školy nasledoval kvíz slovenských a poľských družstiev. Témou bola Veľká Británia a USA. Samozrejme v angličtine. Celkom sa nám darilo, z troch našich družstiev jedno získalo ocenenie. Popoludní nás prijala aj viceprimátorka mesta Tarnow, čoho si veľmi vážime. Milým prekvapením boli pre nás aj darčeky, ktoré nám venovala.


V utorok sme vyrazili do Krakowa, mesta s mnohými cennými pamiatkami. Napriek tomu, že celý deň mrholilo, sme sa cítili ako v rozprávke. Úžasné námestie, skvostné historické budovy, katedrála a zámok Wawel nás doslova očarili. Krakow sme mohli obdivovať aj z gondoly, ktorou sme sa plavili po rieke Visle.

V stredu sme opäť zavítali do školy a to priamo na vyučovacie hodiny. Zúčastnili sme sa rôznych vyučovacích predmetov ako poľštiny, angličtiny, prírodovedy, matematiky, informatiky, či telesnej výchovy. Všetky boli zaujímavé a páčilo sa nám, že aj my sme mali možnosť priamo pracovať s interaktívnou tabuľou, zhotovovať projekty, pracovať aj v skupinách.


Vo štvrtok sme navštívili najstaršie mestečko v Poľsku-Sandomiesz. Okrem pekného historického námestia sa nám páčili katakomby, podzemné chodby. Tam sme obdivovali dobové kostýmy, a zaujímavosťou bolo, že sme si ich mohli aj vyskúšať. Zmenili sme sa na dvorné dámy a hradných pánov. Niektorí si vyskúšali aj brnenie. Po názornom výklade o histórii mesta nasledovala exkurzia do mestečka Baranov a jeho zámku. Piatkový deň sa niesol v znamení Dňa športu, počas ktorého oceňovali najlepších športovcov školy, predviedli gymnastické a akrobatické kúsky, po ktorých nasledovali spoločné súťaže. Všetci naši žiaci sa zapojili do niektorej z disciplín. Súťažili sme v obratnosti, futbale a basketbale. Zo všetkých súťaží sme si odniesli diplomy za prvé miesta. Pohár odovzdal riaditeľ školy osobne v posledný deň našej riaditeľke p. Kašprikovej. Popoludnie sme venovali ďalšiemu vzdelávaciemu kvízu o Európskej únii.


Nedeľa bola nad očakávania. Vstúpili sme do podzemia soľnej bane v Bochni. Počiatočný strach ihneď pominul, keď sme nasadli do vagónikov minivláčika. Ten nás zaviezol do priestrannej miestnosti s kaplnkou. Sprievodca jaskyne nás pri jej obhliadke oboznámil so stručnou históriou, ťažbou soli v minulosti. Po výklade sme sa ocitli vo veľkej telocvični. Využili sme ju na spoločný futbal. Nasledovala "bobová dráha", na ktorej sme sa spúšťali na mäkkých podložkách. Po chutnej večeri sme si ešte zatancovali a umorení okamžite zaspali. Ráno sme opúšťali soľnú baňu ako znovuzrodení.... inhalácia výparov soli zaúčinkovala.


Pondelok bol poznačený smútkom, pretože nadišiel deň rozlúčky. Skončil sa náš pobyt v Tarnowe, ale ostali krásne spomienky a priateľstvá, ktoré určite neskončia. Veríme, že sa ešte stretneme. Vďaka vedeniu školy v Tarnowe, poľským učiteľom, žiakom ale aj vedeniu našej ZŠ v Hertníku za krásnych desať dní.


Stretli sme sa spolu s kamarátmi našimi, príjemných desať dní strávili. V škole sme sa usilovne učili, na výlety vždy sa veľmi tešili. Videli sme Krakow, Wawel ohromný, Lancut, to bol zámok kvetmi obsiaty. Sandomiesz je mesto plné pamiatok, Tarnow zas náš druhý domov. Radi sme aj športovali a súťaže vyhrávali. Mozog sme si potrápili a kvízu sa zúčastnili. Hrdí na nás budete, že sme dobre uspeli. Bude nám to chýbať, no vrátiť domov sme sa tiež chceli. Ďakujeme za príjemné chvíle, za vzdelanie nové, kamarátstva milé. Z úprimného srdca a s láskou ďakujem za tento projekt, čo vzdelanie podporuje. Katarína Harčarufková, 7. A

Po návrate domov sme sa zvítali s našimi spolužiakmi v škole, ukázali všetky ocenenia, ktoré sa nám podarilo získať v tarnowskej škole a zatancovali tanec, ktorým sme si krátili nejeden spoločný večer v Poľsku.


OKTÓBER 2011 Dňa 20. októbra 2011 sa žiaci ZŠ v Hertníku už tradične zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc. Hertnícki žiaci však svojou účasťou na štvrtkovom popoludní, ktoré pre žiakov pripravila Mgr. Zuzana Jurčišinová , potvrdili, že im kniha v žiadnom prípade nie je ľahostajná. V rámci tohto podujatia sa žiaci cez prezentáciu bližšie zoznámili so životom a tvorbou nórskeho spisovateľa Roalda Dahla, ktorý sa celosvetovo zviditeľnil najmä svojou tvorbou pre deti a mládež, ktorým venoval niekoľko desiatok svojich knižných titulov. Pri čítaní ukážky z Dahlovej knihy Hastrošovci nebola núdza o smiech a dobrú náladu, ktoré akosi automaticky plynú z jeho diel. V druhej časti tejto akcie sa mohli žiaci aktívne prejaviť tým, že v rámci niekoľkých skupín vytvorili plagáty zamerané na propagáciu tohto autora, kde sa blysli ako zdatní ilustrátori, ale aj básnici. Súdiac z pozitívnych odoziev zo strany hertníckych žiakov, dokáže byť kniha ešte stále atraktívna a zaujímavá, len si k nej musia nájsť cestu a tá sa môže začať hoci aj návštevou školskej knižnice. Mgr. Martina Bučková


NOVEMBER 2011 Tvorba pohľadnice o svojom meste a regióne

DECEMBER 2011 Naše sviatky, zvyky, tradície

Vlastnoručne vyrobené darčeky s motívom EÚ pre poľských kamarátov


Domáce medovníčky sú samozrejme tie najlepšie. Piekli ich dievčatá z 1. stupňa s p. uč. Biľovou a p. uč. Halečkovou.

Neodmysliteľnou súčasťou našich Vianoc je aj Vianočná akadémia. Do nacvičovania programu sa zapojila každá trieda. Aj tohto roku bol program veľmi pestrý a bohatý. Po odznení známej piesne „Jingle bells“, ktorú zaspievali dievčatá z krúžku anglického jazyka, sme sa rozišli na vytúžené zimné prázdniny.


JANUÁR 2012 Obdobie fašiangov sa nám spája s plesmi, zábavami, ale aj karnevalmi. A práve karneval, konaný na našej škole, dal žiakom priestor aspoň na jedno dopoludnie zabudnúť na známky a učenie. Vzhľadom na to, že ZŠ Hertník je už od septembra 2010 zapojená do projektu Comenius, bola aj téma tohtoročného karnevalu trochu netradičná. Niesla sa v duchu tohto projektu, v rámci ktorého je našou partnerskou školou škola v poľskom meste Tarnów a tiež v duchu Európskej únie, ktorá je už niekoľko rokov súčasťou nášho každodenného života. Žiaci sa dopredu avizovanej témy karnevalu zhostili skutočne zodpovedne. Pripravili si nápadité masky s motívmi vlajok krajín Európskej únie, ale aj jej samotného loga, taktiež nechýbali erby obce Hertník a partnerského mesta Tarnów. Ich snaha bola ocenená tým, že každá maska bez ohľadu na umiestnenie bola ocenená atraktívnymi vecnými cenami, ktoré si mohli vybrať. Následne sa začala karnevalová diskotéka, azda najočakávanejšia časť celého dopoludnia. Tej sa aktívne zúčastnili mladší i starší a v rytme moderných piesní si naplno užívali záver prvého školského polroka. Vďaka projektu Comenius nechýbalo ani občerstvenie a žiaci sa mohli takto nerušene odreagovať od každodenných školských povinností. Mgr. Martina Bučková


FEBRUÁR 2012 V krutej zime treba pomáhať bezbranným zvieratám V týchto mrazivých dňoch, keď teplota klesá hlboko pod nulu a snehová perina pokrýva okolitú prírodu, treba pomáhať slabším tvorom, ktorí si nedokážu pomôcť sami. A nie sú to len ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Niečo podobné sme si povedali aj u nás na ZŠ v Hertníku a turistickoochranársky krúžok pripravil v okolitých lesoch občerstvenie pre zvieratká, ktoré v zime majú problém nájsť si vlastnú potravu. Nielen kamennú soľ, ale aj seno a jadrové krmivo zaniesli žiaci do krmelcov v našom regióne a tak sa snažili nielen uvedomiť svoju zodpovednosť za nemé tvory, ale aj pre ne niečo urobiť. Žiaci mali nielen zážitok z vychádzky, ale odniesli si z nej aj dobrý pocit z pomoci zvieratám v neľútostných podmienkach. Všetko živé, čo je na nás ľuďoch závislé, si zaslúži takúto pomoc. Pri lesných prechádzkach si tak uvedomíme o to silnejšie, že nie sme v prírode sami a aj my, keď to zvieratká potrebovali, sme priložili ruku k dielu pre zmiernenie dôsledkov zimy pre nich. Mgr. Ján Pilár

V tomto mesiaci sme písali ďalšie pozdravy pre našich priateľov v zahraničí


MAREC 2012 Dovidenia zima, vitaj jar Sneh sme všetci milovali, ale teraz sme už zime zbohom dali. Konečne je tu prvý jarný deň, je to ako krásny sen.

Som šťastná, že je jar, je to od slnka dar. Všetko vonia, všetko kvitne a v hlave mi zas nejaký nápad svitne.

Ako keby včera sme sa guľovali a snehuliakov stavali. Je tu krásna kvetov vôňa, zistila to už aj Soňa.

Celá lúka kvetmi rozvoniava, to nám jar už znamenie dáva. Vidím už aj lastovičky, milo si sadajú na lavičky. Zuzana Geralská, 5.A

Deň učiteľov 28.marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského. Tento pedagóg sa svojou učiteľskou činnosťou zaradil medzi významné osobnosti v dejinách. Práca učiteľa veru „nie je ľahkým chlebíkom“. Každý, kto si túto neľahkú rolu vyskúšal, prípadne roky učí dnešné deti, dá tomu iste za pravdu. Preto oslava všetkých pedagogických pracovníkov, ktorí odovzdávajú žiakom množstvo vedomostí, skúseností, poznatkov, vychovávajú ich k hodnotám a tradíciám si iste aj v dnešnej dobe zaslúži pozornosť a poďakovanie. Kolektív všetkých zamestnancov našej školy oslávil tento sviatok spoločne so vzácnymi hosťami, zástupkyňou a učiteľmi našej partnerskej školy z poľského Tarnowa. Príjemné posedenie nám spestrili naši žiaci, ktorí nám pod vedením učiteliek p. Jurčišinovej a p. Mlynárovej venovali kytičku krásnych prianí a poďakovaní vo filmovom prevedení. Vrúcne im za to milé prekvapenie ďakujeme. Zároveň ďakujeme našim partnerským kolegom z Tarnowa za príjemné spoločné chvíle a milé spomienkové darčeky.

M


APRÍL 2012 Sme novinári – rozhovor s najstaršou obyvateľkou obce ,, A buďte stále veselé“... Túto vetu nám stále opakovala najstaršia občianka obce Hertník, pani Magdaléna Kozačková, ktorú sme navštívili aj v rámci projektu Comenius. Po srdečnom privítaní a blahoželaní k jej vzácnym 96. narodeninám i k Dňu matiek, babka začala spomínať na voje mladé roky. Počúvali sme ju so zvedavosťou, a veru, nechceli by sme byť na jej mieste. Za neskorý príchod do školy na vyučovanie pocítili žiaci na rukách trstenicu. Raz ju pocítila aj ona sama, keď sa s kamarátkou vydali poza školu a pritom ich zbadal pán farár a oznámil to učiteľovi. Školu museli navštevovať povinne do 6. ročníka, neskôr do 8. ročníka. Detstvo prežívala ináč ako my – bez televízie a telefónu, ale popri pomoci rodičom na hospodárstve, bolo plné hudby, tanca, hier a zábavy. Jej život bol ťažký, ale veselosť jej vždy dodávala nové sily, veď prežila dve svetové vojny, na ktoré si spomína so smutnou tvárou zo strachu o svoj vlastný život a životy svojich blízkych. Partizánom dávali chlieb a slaninu a keď prišli Nemci, jedlo, ktoré im dávali, musela najprv ochutnať ona. Počas vojny sa nesmelo svietiť, bol to hrozný pocit počuť streľbu. Keď prišli Rusi, aj tým dávali jedlo na cestu domov. Ako matka vychovala tri deti a prežila ďalšiu bolesť, tragickú smrť už dospelého syna. Jej oporou je dnes dcéra, ktorá je jej vždy nablízku. Bola tu aj v čase jej ťažkej srdcovej choroby. Aj keď už ani nohy neslúžia tak ako treba, pomáha si palicami. Keď sme sa jej spýtali na recept dlhovekosti, opäť nám s úsmevom na tvári povedala: „Majte veselosť v srdci a bude vás mať rad i Boh.“ Odišli sme s úsmevom na perách, s radosťou v srdci a s dobrou radou do života: „A buďte stále veselé ...“ Denisa Harčarufková VII. A, Kristína Harčarufková VI. A


Deň otvorených dverí a Deň projektov

24. apríla sa konal už tretí ročník Dňa projektov a tiež Deň otvorených dverí. Téma bola nanajvýš aktuálna: „Chránené rastliny a živočíchy Slovenska“. Zo spracovaných projektov vyžarovala kreativita žiakov, samostatnosť, schopnosť pracovať s informáciami a nezaostala ani odvaha vystúpiť pred publikom. Tvorcovia projektov boli odmenení knižnými darmi. Prezentácie projektov mali možnosť vidieť rodičia žiakov, priatelia školy, ale aj široká verejnosť. A nielen to. Každý návštevník smel nahliadnuť do tried a špeciálnych učební, ale tiež zúčastniť sa priameho vyučovacieho procesu. Keďže je apríl mesiac lesov, ako nadšení milovníci prírody sme celý jeden týždeň zasvätili ochrane prírody a zveľaďovaniu životného prostredia. Žiaci pripravovali prezentácie, tvorili plagáty, písali básne, premietali sa filmy, ktorých námetom bol boj proti znečisťovaniu prírody a ochrana životného prostredia. Štvordňová teória mala svoje praktické naplnenie v upratovaní okolia školy a obce.


MÁJ 2012 Poznávací pobyt pedagogických zamestnancov vrátane spoločného metodického dňa s partnerskou školou v Poľsku. 7. mája sa v rámci projektu Comenius konal metodický deň pre pedagogických zamestnancov. Vybrali sme sa do poľského mesta Tarnow, kde sídli naša partnerská škola. Naším cieľom bolo oboznámiť sa s obsahom, formami a metódami vzdelávania v ich škole. Boli sme veľmi vďační, že sme si mohli vymieňať vzájomné skúsenosti s poľskými učiteľmi. Oboznámili sme sa s využívaním informačno-komunikačných technológií a tradičných spôsobov komunikácie vo výučbe jednotlivých predmetov. Zaujímavé bolo pre nás poznávanie poľskej kultúry a histórie. Okrem Tarnowa sme videli najznámejšie kultúrne pamiatky Varšavy a Krakova.


JÚN 2012 Medzinárodný deň detí Tohtoročné oslavy dňa detí si žiaci mohli vychutnať 4. 6. 2012 v Divadle Janka Borodáča v Košiciach, kde so záujmom sledovali muzikál Štyria škriatkovia a víla. Žiakov zaujali herecké výkony, kostýmy, scéna ako aj meniace sa efekty. Po umeleckom zážitku nasledoval chutný obed na Alpínke, kde ich už čakalo ďalšie prekvapenie. Ihrisko, na ktorom sa dosýta vyšantili aj tí najstarší a na záver westernové predstavenie.


Návšteva žiakov a učiteľov z partnerskej školy

Opäť nás navštívilo 12 žiakov a dve učiteľky z poľskej družobnej školy Tarnow. Počas ich pobytu v rámci plnenia úloh projektu Comenius prebiehal na škole týždeň Európskej únie. Prípravou a realizáciou žila celá škola. Každý deň pred skončením vyučovania bol priestor na predstavenie jednotlivých členských štátov EÚ. Vyvrcholením bol kvíz o EÚ, v ktorom súťažili žiaci našej a poľskej školy. Víťazné družstvá si odniesli pekné darčeky. Blahoželáme víťazom z Tarnowa. Z ďalších spoločných aktivít počas návštevy bolo priateľské stretnutie zamestnancov a žiakov školy, zástupcov rodičov, Rady školy s našimi poľskými priateľmi. Stretnutie bolo spojené s opekačkou a volejbalovým turnajom zúčastnených strán. Rozlúčkový tanec v posledný deň bol bodkou nielen za partnerskou návštevou, ale aj ukončením dvojročnej spolupráce v rámci plnenia programu projektu Comenius. Veríme, že vzájomná spolupráca bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Sme radi, že sme mali možnosť realizovať tento projekt, pretože bol veľkým obohatením počas celého obdobia ako pre žiakov tak aj pre učiteľov našej školy.


Naši žiaci a žiaci našej partnerskej školy z Tarnowa súťažili v kvíze o EÚ.

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

Okrem koncoročných vysvedčení boli tí najlepší odmenení aj zaujímavými knižnými publikáciami.

Touto cestou ďakujeme všetci, učitelia aj žiaci, že sme mali možnosť napĺňať program projektu Comenius, že sme našli nových priateľov v Poľsku, kde sme spoznali ich školský systém, edukačný proces, obsah vzdelávania, metódy a formy vyučovania.

COMENIUS

Sme vďační nielen za tieto skúsenosti, ale aj za príležitosť bližšie spoznať ich kultúru, históriu a vzácne pamiatky a hodnoty krajiny.


COMENIUS Nebol to kúzelník ani génius, bol to projekt Comenius. Čoskoro zostane v kronike len zmienka, jedna, aj keď maličká spomienka. Čo spojilo susedné krajiny? Možno korene a široké dejiny. Spojili sme vlajky a vytvorili jeden tím, ktorý vydržal a nebol zlým. Spoznali sme niečo z ich kultúry, zdolali dlhé i krátke túry. Ani jazyk nám nestaval prekážky, predsa nebol až tak ťažký. Nepoznali sme sa a teraz sme kamaráti, škoda, že sa to tak rýchlo kráti. Za všetkým stál dobrý úmysel, múdry človek, čo to vymyslel. Nie je toho veru málo, koľko ľudí za tým stálo. No cieľ bol jasný a veľmi krásny, spája nás priateľstvo, a to nielen v tejto básni. Bolo to pekné, my to vieme, za Comenius všetkým ĎAKUJEME. Lívia Čechová, 7. roč.


Úletník – COMENIUS Časopis ZŠ s MŠ Hertník Redakcia:

Mgr. Zuzana Jurčišinová

Príspevky:

Mgr. Martina Bučková Mgr. Mária Halečková Mgr. Ján Pilár Viktória Halečková (8. A)

Foto:

Mgr. Mária Halečková Mgr. Kristína Semánková

Obálka:

Nikola Hornáčková (7. A)


Tento produkt je financovaný z podpory poskytnutej v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Za obsah produktu zodpovedá autor, Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.


Profile for Lubos Kasprik

Comenius Úletník  

Commenius Úletník jún 2012

Comenius Úletník  

Commenius Úletník jún 2012

Profile for casperino
Advertisement