Page 7

ONDŘEJ BOUCHALA Ú S P Ě Š N Ý M AT E M AT I K A F Y Z I K

Během studia na našem gymnáziu jsi dosáhl mnoha úspěchů, mohl bys některé z nich jmenovat? Za své největší úspěchy považuji vítězství v krajských kolech Matematické a Fyzikální olympiády, účast v celostátním kole Matematické olympiády a 9. místo v celostátním kole Logické olympiády. Zapojil jsi se také do projektu „Otevřená věda“ se stáží o 3D grafice. Proč sis vybral zrovna toto téma? 2D grafikou na počítači jsem

se již v minulosti zabýval, a chtěl V průběhu kurzu dostávaly týmy z jsem své znalosti obohatit o další jednotlivých škol úlohy související rozměr. s přednáškami, a to jak teoretické tak praktické (měli jsme napříSpolečně s Lukášem Folwarcz- klad napsat program, který vyřeným jste vyhráli letošní Škomam šil diferenciální rovnici popisující Cup, můžeš nám tento projekt obvod s odporem a kondenzátonějak přiblížit? rem). Škola matematického modelování (Škomam) je každoroční Jaké jsou tvé další zájmy? třídenní kurz určený především Kromě matematiky, fyziky a pro studenty posledních a před- programování rád hraji počítačoposledních ročníků středních škol vé hry, sleduji filmy a seriály, jezse zájmem o matematické mode- dím na kole a hraji šachy. lování a výpočetní matematiku pořádaný na Vysoké škole báňské Uvažuješ o tom, že bys v budoucv Ostravě (www.skomam.vsb.cz). nosti čerpal z doposud získaných vědomostí, zkušeností a ocenění? Doufám, že budu moct navázat na své vědomosti a zkušenosti studiem na vysoké škole. Domníváš se, že tvé matematicko - fyzikální znalosti se projeví případně i v tvých následujících studijních aktivitách? Ano. A nakonec, máš již představu o svém budoucím povolání? Doufám, že bude souviset s matematikou, ale přesněji nevím. Ptala se Karolína Andraková

Literární soutěž s Komárem Časopis Komár vyhlašuje literární soutěž pro studenty gymnázia Komenského. Každý student, s výjimkou členů redakce časopisu Komár, může přihlásit jedno své literární dílo. To musí splňovat následující podmínky: Útvar: povídka, téma: libovolné, max. délka: 4 normostrany A4 (písmo vel. 12). Uzávěrka pro přijímání soutěžních prací: 10. listopadu 2011. Do tohoto data musí být práce odeslány na email

Komár

časopisu Komár nebo nahrány prostřednictvím stránky www.casopiskomar.wz.cz/soutez, kde se také dozvíte podrobnosti. Přihlášené práce bude hodnotit porota složená z kantorů českého jazyka a literatury a členů redakce časopisu Komár. Cenou pro vítěze bude originální třípatrový dort a ještě originálnější Komárovské tričko.

Strana 7

K

Září 2011  

Komár - září 2011