Page 1

        
 

!

""

!

"

#

"$"

#

"

&

(

&

"

)

"+

,

"+-"".-/

0

"/.12-"

!

.-/"131/

!

.-/"13"

!

.+.1

#

".1

#

4

#0

.12

#0

(.1

##
                              !"#      $     ! &    '       (    &    (  " )               !             !      ")              * " ) !                    (       !  (      &     ! (  *      (           &" )     ! $                 &     !          "

"" +   (          ")   &    (        !   &           (  (       " #    & !   $   "#     (  ( !     ! $  ( ",*  $        (   " #  '                  !  (               - . /   & - 0* /" 1


) !      &               " !  $   (       &   *  !  $       & 2     & &  ! (       (  "

"           "#   &   4      4!          & (  *"         ! $        $     " 5  $       !  ( 2   $   ")    &$  !   !  !  (           & ( ( "

"$"       (   "#  &     (     & "#  (    (      " #     $  (   &    !  ( 2  &   !   &  (   ( & " #  !       (       46  .

7! 4! &  ( 2  8 !        $ !  $ *  &  $ " 9


#     &                    !    * "

:


  ( )&* (     " +         $     ")&*   *             &   !  ! ( (        " #    6     (             4 ! (  !  & !  *;<" * !                

  ! $    .

7 (             & "

#     "#    !( !    !     " #      !     9   ) &    +)=" #  & !      !             (  

>


   !  $          (  (      "

  !  '      ! (       ( (     "     ' & (          !         " #          & (          $    (       "   (    4  &*  < 

4 $       (          (       "   !           &  ' @A    & B!    & ( (    & " .!  (       (   ! ( ! !  "

C


" D     .

7               (  (   &!   (    " #    !      " .

7     !  (      "  (   &   "

E


    & 0* !     8 & !           (  !  ! ")   & $ (    $!       !   $     " )   .

7 *       !   !      $  >C      (     (    .

7    0* !    7 (  

  " !    ! !     !   7        @A    & B"

G


 

H


  "1    (       (          " A   !        & (          !        (    ! (         " #  >              "A      ! $ &

 & "

A    (       !    *!   ( 8     $ !  (      & (          ") !  &    &   !      !  ( 8  (   "I ' !      &!  ( ( ( 8         !      ! !&    "
  "/.12-" D  &               "D' (     &       ! (    (    !   ") !   !     &           "   !             '   & ( *  (           " A & (  2   ' ( ( (   H"A  &  (    (      (    &  &   (             & !(     '   & !   " 5  &   (     (    & ! (     "  !' ( &      &  !   " ) !                 $!   !' * (    " D & (    â&#x20AC;¢ .."5 .# ,J0)D A# +K,#,K),L# .)5,M ,J J .K#)O - ! = / â&#x20AC;¢"6174-#8!)/ â&#x20AC;¢.1-0P+8! / â&#x20AC;¢6"1--0D) !Q / â&#x20AC;¢."--D J !R &/ â&#x20AC;¢.1""6"-)A != / â&#x20AC;¢" .# ,J0)D5)JS5)DA#SK,S )D)JK#DJ=K#-K&!) ' /  .JR) A#.# ,J0)D#    * "
.-/"131/ +&   & !    &*   & !  & " )      &        &   ! &    &  (    !     " ) &*      ,0#!  & &      !    ( *  &   *         '  " #     &      !  &*  & ! & ! &   ! &! ! !            "     1     &!  (     &  (  T T      (   ") (  8    8 &      *  ! '    ! . "D   &   *  (  8    " !    &   (           "

.-/"13" + &                &  &  J  

   ' " A   !     (      (    '    &   " D                   " D        &*  J!   *         !    ") $ !&*       6             "

1


  .1-2 â&#x20AC;¢.-" .# ,J0)DA#+K,#,K),L# A#D) 5S+ 8 # -= / .9 :ACG H   U 666" "   V "  ,* >>CHCG A ) )7 . &. P"# PR "T. !CC< CG"HE1H# -= / :   : +    (  &    (    (  (   &    " ) (     (            ! $  &(             1:  &  ! (      J5J<A0" < : â&#x20AC;¢

#H JW

â&#x20AC;¢

 &    '     & &(    8 (   !(   !   & "

â&#x20AC;¢

S )7 -)7 /  !    (  &          &     & "      )  !L !W8  A = JX0J. & ! "

( 0 â&#x20AC;¢

 = T  

â&#x20AC;¢

  :- 1H/     A   $  -A/  &        (    -! $ ! """/

 =   )8 "

9


 #&      $  1  0  '    " â&#x20AC;¢

  ?  K   HH  A 8 !,8    (    !@   A 80,8  ,*  .   A1 =& (  (    " &  7<  & (   !!     "

â&#x20AC;¢

      "9HHY   :HHY  ' 1HHY

â&#x20AC;¢.."5 .# ,J0)DA#+K,#,K),L#.)5,M ,JJ.K#)O 8 0Z -= / .9 :( 

  U TT 7"6  " 666" 7"7  7V"  A )     0Z " . &    .)5,S .K#)O" & )" T5"HEGH 0Z -= /# 2" : :. & !        ! (   (    " < : â&#x20AC;¢

#H WJJ

â&#x20AC;¢

S  . 7!  )  0Z "

â&#x20AC;¢

)  (  !  "

:


( ! â&#x20AC;¢

  :- 1H/ # A0A .  + $   

â&#x20AC;¢

  ?  , @7B A 8008  S   (   -! &$ <! &$ ! "/    1 D     ",*         !    ! * "

â&#x20AC;¢

  B8    EHHY\"    9HHY\" , 1HHY\"  - $ 7/ :HY\"  ' :HY\"

â&#x20AC;¢" . &J , 8 , .9 :AGC H   U 666" &"   V &" T " &V"  ,* GCC1:GG A K#". &J , "  , "T)( K &!"91HH9,  : :. & ") (    ( !    &   &!(        " < : â&#x20AC;¢

#H WJ

1 )  HH"=   )8 "D  H & (   H"

>


â&#x20AC;¢

 &   &  &   !  &  &   &     !    & "

â&#x20AC;¢

S   

  & ) , "  

     "

( # â&#x20AC;¢

 =  - 5 /

â&#x20AC;¢

  :- 1 H/          &*   6   & -666" &" /

â&#x20AC;¢

  ?   ! !& !  , " K (  2 HHGH   81H  #&   A   A0A $  

! ! $(  -/!  "

â&#x20AC;¢

  B8     "HHHY

.11C â&#x20AC;¢61 .# ,J0)DJ5,#K5)JS5)DA#J5#A#0)D]5J) 8 0Z  :AC9 H   U 666" &"   V &"  ,* G>11H9CTG>11H:G A . &J ^ &"TD H"A :" 9>H:0Z < : â&#x20AC;¢

#H WW0J

â&#x20AC;¢

 &   &  "

â&#x20AC;¢

S  J  0_  `) &     K  2 -J0)/  .J   . -.J)./"

9 =   )8 "

C


 :   : . & &    " ) (     (       !          &   1:( 8 & !  !    !      &" ( @ â&#x20AC;¢

 =  

â&#x20AC;¢

  :- : / K  <&* 6 A  " 1A0A $ " K  "

â&#x20AC;¢

  ?     $    HH" 5    ^ &" D       0 "    1H    !@      "

â&#x20AC;¢

  B8   "   aH"HHH  #  $  a>"HHH     2   !  &    !  81H ! & "9H9Y"  %  &  !      # "               2 !      !& 1"HHHY"

â&#x20AC;¢.17.E 8 )_ -)/ .9 :^ 

  U 666" & "   &V " : =   )8 "

E


 ,* G>:EEG91TG>:EEG99 A  "b^ c"H1:EHD`)_ -)DJ)5,#/ < : â&#x20AC;¢

#H WWJJJ

â&#x20AC;¢

. &          $  ( '      !   && ' $  "

â&#x20AC;¢

S ) )_ 

 : : . &&   ") (   (    !   &  1:( 8 &  !     !          !      &" ( & â&#x20AC;¢

 =5  

â&#x20AC;¢

  :- 1 / D      2  # 2" #& $ < 1! <9  :  " #8 & $   = 8F

8 :F   8 F< FG  H:F H   

â&#x20AC;¢

  ?  $  A1: K HHE!HHG!HH(      " A 81H 

â&#x20AC;¢

  B8  c  \G"HHHY c  &\9":HHY 1c  &\":HY

â&#x20AC;¢.1 8 D0P+8- / .9 : (    > )  HH"=   )8 "

G


 U TT &"6  "    &V" < : â&#x20AC;¢

#HH 9d

â&#x20AC;¢

S&  0P+8- =8/"

â&#x20AC;¢

S )    . &"

â&#x20AC;¢

A . & H&  -   ( ' !   !  !   $ """/",  &  "

â&#x20AC;¢

  &      '    ' '2 "

â&#x20AC;¢

,        ( (  "#HH  & (  $   "

 : :. &  &       "D  *  !       '   !  (     

     "

â&#x20AC;¢.174 8 #8-)/ .9 : ( 

  U 666" &"   &V" ,* GH1>:C1: A .# ,J0)D J5,#K5)JS5)D A# J5# J5A##5AJ#5,# A# #DR#" )   )"TO !H1H1#-)/# )e) < : â&#x20AC;¢

#H WWWJ0

â&#x20AC;¢

 &            '      (  ! 2     ' 2 "

â&#x20AC;¢

S      !      )  P#8!     D ! +&   R! +& P) D = 2 "

â&#x20AC;¢

  (  -$  $/ ( "

H


 : :D (    8 !(   1: (        " ( I â&#x20AC;¢

 =.

â&#x20AC;¢

  :- 1H/ J  &* 6 &" ,  &       " A  A0A    

 A   -A/ #&  !@ +    A5J   $   $ (     -  /

â&#x20AC;¢

  ?  K   HHG g    & " . 1: &$ " A 8: "

â&#x20AC;¢

  B8  '(%)  * ('+%,'-')  ('*) ),)(', *' H"HHH Y \ ,  + ( / '(%) 0, (%',)+''1' ('*)),)(', *'+'%%29"HHHY \, + ( " '(%)+'34%)":HHY\, + (

â&#x20AC;¢.17 8 ) .9 J:AE H   U 666" &"  &V"  ,* G>:H1HGT>CH19>G9 A   J  ",* G>:G99"  V "

C )  HH"=   )8 "D  H & (   "
 A 0JJJ .# ,J0)D A# J5# A# )DJ)5,#" J   " TD c:!c "H1HH)"# 2" < : â&#x20AC;¢

#H 0JJJ

â&#x20AC;¢

,     ' ( (      "

â&#x20AC;¢

)     "

â&#x20AC;¢

S . .  ) )!L 0@ B=8"

 : : ) (   (   ! 8 *      1:(         &" ( ) â&#x20AC;¢

 =  "

â&#x20AC;¢

  :- H/ #& A0A " .  - &V" /" A  $  "

â&#x20AC;¢

  ?   " A 8:  . 1: R   * HHG"

â&#x20AC;¢

  B8  c 1"HHHY<, 

 c "HHHY<, 

 1c ""HHHY<,   L , 

 . $ , 

 A , 

   , 

  , 

 $)

E =   )8 "
â&#x20AC;¢"6174 8 #8-)/ .9 : (   U 666" & 8"  & V <" ,* G>>>:EH>H A K L#8 ) #"=8!"H1H #")" < : â&#x20AC;¢

#HH WJJJ

â&#x20AC;¢

S K $^ & 

) #"

 :  : . &       " #  &      & ! (       ") ! ( (     !   ! ( $      " ( K â&#x20AC;¢

 =   

â&#x20AC;¢

  :- $H /       2  $ 8  ( # 2( 91:2 " D  &  $ K L#8 " )  P#8!           666" & 8" 666"" " D A0A`          ,$   A   - *    /" .  " A $ -  ! !*;/ A 

 .  A"5"J   " A  $ T    ^L A "

G )  HH"=   )8 "# & (   H  "

1


â&#x20AC;¢

  ?  R   &$    A0A0 " ," A 8: - * /" S   HHC"

â&#x20AC;¢

  B8   "HHY"   1HHY"    1HHY"   1HHY"    1HHY"  '  1HHY"  &  

.1"/ â&#x20AC;¢.1"+- 8 R  .9 :A1 H   U 666" < &"   V < &"  ,* GC9:E A . &R "5&9"HHR  < : â&#x20AC;¢

#H 1G

â&#x20AC;¢

,   

â&#x20AC;¢

S . . &R 

 : :. &  & 8    ") ( $   (  8    $   &" ( , â&#x20AC;¢

 =  

â&#x20AC;¢

  :- H/

H =   )8 "

9


  :&* 6 &" #& $ < 1 * " ) &  A0A   D    ,  $  &

 = $ $  â&#x20AC;¢

  ?  , .  HH" 5     &" A   ( A! (   !@ " A 8!,8  8 8 ?

â&#x20AC;¢

  B8   # #J)DA#D^+K)AS 1"HHHY  .K)5J SL)Kh)A#) S (   &  "  ^+K)AS A# D) ^+0#5,+A :"HHHY       -  /

â&#x20AC;¢6"1- 8 0D) -Q / .9 :AC9 H   U 666" "   V "  ,* >C>>E:GC9 A ) ) @. KB"  @)  )B"  K "TD T")  H" :HHHD) -Q / < : â&#x20AC;¢

#H W0J

â&#x20AC;¢

S ) @. KB) "

:


 : : . &    $    * 8 ! (         " (  â&#x20AC;¢

 =   @) )B

â&#x20AC;¢

  :- : H/ . " A0A " . $ (            *"

â&#x20AC;¢

  ?  K   HHG" ) * " A 81H " . A0A

â&#x20AC;¢

  B8       >HHY\ "   ' :HHY"

.1- â&#x20AC;¢.1L$ 8 .9 :A> H   U 666" &"    V &"  ,* G:E9 A . &"TK !"GH" < : â&#x20AC;¢

#H WJ0"

â&#x20AC;¢

, &   $ 2   & # 2D !   &          $    "

 =   )8 "

>


â&#x20AC;¢

S )     ! ^ ) $!)1!L 5 .  "

 :   : . &        " ) (    (  8    ")      " ( 0 â&#x20AC;¢

 =   

â&#x20AC;¢

  :- H H/ .   &* 6  $ $ & & A0A ,  $ -$ 1HH /  $ "   $ -8 E$ / = < $ "

â&#x20AC;¢

  ?  K   HH g  8  ' !A0A!&$ & " A 81H "

â&#x20AC;¢

  B8  =#^SKSK,S#,K)^# 1"HHHY" = K#JS# #J)DA#D^+K)AS" =#^SK),KJQ" =#^SK),SK" =#^SKAJK#,SK" =K#JSA#Dj=DJS"

â&#x20AC;¢""/-1-(" 8 - / .9 :(    U 666"" T &   & V"  ,* G:C:HC>> A ) "! $ "  !)&". * ! T"9G9H- / < : â&#x20AC;¢

#HH W0"

 =   )8 "

C


â&#x20AC;¢

S )   $  ^ ) $  ! "

 : :L8   ! ( (     (  8        &" ( ! â&#x20AC;¢

 =  

â&#x20AC;¢

  :- : /   2  " #& $  #&    $ " 

 -A/  A   )  A5J   "

â&#x20AC;¢

  ?  S*! 

 K  HHG" 5     &  " . 1 A 80,8 

â&#x20AC;¢

  B8   :) & "CHHY\ "  @^ 2 B    GHHY\ 

â&#x20AC;¢."- 8  J J D J "-R &/ .9 :.    

  U 666" " T    V " ,* G::G9E>GE A S,  ")&"K $ T"99GJ -R &/ < : â&#x20AC;¢

#HH JJJ"

â&#x20AC;¢

#  &       (  (  (  " #        ' "

1 )  HH"=   )8 "

E


 : : . &        " ) (   (        !       * 8 ! (   & $     " ( # â&#x20AC;¢

 =    .

â&#x20AC;¢

  :- 9 /  A0A" .  A5J   (  " .  J   " A  $  " . ^L ,J.. A  H8: K 1HH = $ "   -8 HH / ,* &  

â&#x20AC;¢

  ?  # 1:  " A 81H " A     HHG

â&#x20AC;¢

  B8     1"HHHY\, D J "  A , D J "  L , D J "  J  , D J "  J . , D J "  ' S , D J "  . $ , D J "  A)$ , D J "

9 )  HH"=   )8 ")  H"

G


.1N1 â&#x20AC;¢.1.$(( 8 =

.9 :( 

  U 666" "  V " ,* G999E>GE A .)5,. &. = "T D !C!9c "9EHHG= "# 2" < : â&#x20AC;¢

#HH W0J

â&#x20AC;¢

S ) =

 : :. &  ") (    (   ")   $  ! (   $   " ( @ â&#x20AC;¢

 =  @. B

â&#x20AC;¢

  :- 1H / .  &* 6" #&$ A0A " J      $  = $ $ " ,8   

   -  ! ! !""/

â&#x20AC;¢

  ?  L*    " A 81H " . A0A 1:"

â&#x20AC;¢

  B8      1"HHHY\, R $

  '   1"HHHY\, R $

: )  HH"=   )8 "# & (   H  "

1H


.1 â&#x20AC;¢ -""-    .# ,J0)D J5,#K5)JS5)D A# SK,S#,K)^#

8   .9 :A>: H   U 666"  "  ,* GE::GH A 0JJJ+K,SJK+J,S". &J  " $  

  ")  L")&T=  5 ! T" :CH:  -) 2/"# 2" < : â&#x20AC;¢

  

 : : ) (    (  8 !            !  (      $      " ( & â&#x20AC;¢

 = TJ 

â&#x20AC;¢

  :- H H/ S &* 666"  "  #&   #& A0A-)D/  (  $  !* ! ! $" # @ & <   'B

â&#x20AC;¢

  ?      HHG g  & &  " A 8!,8  . 1OP   .  1: ! =   = A -  )D/      

â&#x20AC;¢

  B8   .J "HHHY  .  "HHHY  ' "HHHY

> =   )8 "

1


 # ^ ^ &  J " # ^ ^ &   

.1" â&#x20AC;¢1-41N .# ,J0)DA#S#K) KJ) ISK,S#,K)^# " 8 -/ .9 :AE 1 H   U 666"& <"  A 0  WJ" )    <" )    1! EH !" < : â&#x20AC;¢

#H WJ

â&#x20AC;¢

 & J 

â&#x20AC;¢

 &  &  &     k &  (  0     .         $ k   $    ' !   $    k  ( &$        $ &  '    & "

â&#x20AC;¢

S )  4!  $  )   "

 : : . &    & !  (                ")          (  $     &" ( I â&#x20AC;¢

 = .

â&#x20AC;¢

  :- : H/ .  &* 6 & #& A0A .  A5J  A  $ -1HH !H8:/

 .  !  

C =   )8 "

1


 A")& S0 CH8:C> R>9 )& S0 GH8HEHRAK ) K Rg = <K â&#x20AC;¢

  ?  .   "D  S  1:    .5 .A" .  HH" A 8H 

â&#x20AC;¢

  B8  0 WJ5 &$ " . "HHY

.1 â&#x20AC;¢.1""6" 8 )A -= / .9 :( 

  U 666" "   V " A )  ), " ) " 19" HG9HH) A -= /" < : â&#x20AC;¢

#HH WJ"

â&#x20AC;¢

S   )    )  ,   )  A     = "

 : : . & ")  (       * 8  & (  * $    8     " ( ) â&#x20AC;¢

 =.

â&#x20AC;¢

  :-1H / .   #& A0A .  A5J T

E )  HH"=   )8 ")  H"

11


 .   â&#x20AC;¢

  ?  K   HHG" 5      " . A0A" ,* " A 8H "

â&#x20AC;¢

  B8   ^ "HHHY   ^ "HHHY  ^ & "HHHY  ' "HHHY  @) =( BS "HHHY

â&#x20AC;¢.1-"""6 8 ) -D/ .9 :(    U 666" "   &V " T V  "  A )   )  4  5    "  ! T"9CHH) -D/" < : â&#x20AC;¢

#HH WJJJ

â&#x20AC;¢

S ) ) !  A D! ^ D!  +& D! "

 : :. && " 8  *      !  $           &!      " ( K â&#x20AC;¢

 =  .

â&#x20AC;¢

  :- : / )      2 " #&= $  $ A0A " A  $ $ "

G )  HH"=   )8 "

19


 & " â&#x20AC;¢

  ?  . 1: A 81H " K   HHG

â&#x20AC;¢

  B8   1"HHHY   ":HHY , EHHY  ) 1HHY  ) 1HHY  . $ 1HHY  L 1HHY  =

 L

â&#x20AC;¢K"""6 9 #)5)A#DJ5#A##AJ5) A#D)S 8 -0 / .9 :AE> H   U 666" &"   V &"  ,* S GE1EH9>C"& >>GEC>G1GT>>C>1H:T>1G>9HGHC A  ")  c1>"9C9HH  -0 / < : â&#x20AC;¢

#H WJW

â&#x20AC;¢

#. &    ) )   # 2    L $  5 .

 :   : . &       " ) (  $   (   !8   ! $    *      &!    " ( 0, â&#x20AC;¢

 = 

â&#x20AC;¢

  :- H H/

H =   )8 "

1:


 )    T 2 " L  #&  A0A  .   +A  1 $ $  " .*$ "   * " = $A " . $A  " â&#x20AC;¢

  ?  $    1:  -  $        J  /  ( *

    HHG g       8 1H  

â&#x20AC;¢

  B8   &  >":HHY\K S

 ^ & "HHHY  #   1"HHH\K    1HHY\K    1HHY\K   1HHY\K    1HHY\K   '  1HHY\K    $ 1HHY\K    1HHY\K    1HHY\K 

.1-" â&#x20AC;¢" .# ,J0)D5)JS5)DA#SK,S )D)JK#DJ=K# 8 K&-) ' / .9 : ( 

1>


  U 666" &" T TT &" "   &V" T V &"  ,* GE:91: A   @ B"# K  T"  11:GH"K&-) ' / < : â&#x20AC;¢

l 

â&#x20AC;¢

S ) K&-) ' /

 : :. &  "      "    8    !(   (   " ( 0 â&#x20AC;¢

 =  .

â&#x20AC;¢

  :- 1 / #& A0A

â&#x20AC;¢

  ?  S  2 HHC<HHG" g    & "   " A 8H " R   (  "

.1" â&#x20AC;¢.1""" 8 D L .9 :AGH   U 666" & "  

 V & " T V & "  ,* GE99>E11TGE99>>99 A . & J     D   L " D   !1!9"d "1:HHC"D L"

 )  HH"=   )8 "

1C


< : â&#x20AC;¢

#H WJJ &"

â&#x20AC;¢

S )  L

 : :. &    L "A   (        &       " ) !  8     8         " ( 00 â&#x20AC;¢

 =  

â&#x20AC;¢

  : #& $   " + &$ $  A0A D   $  2 !* ! * " .  T  & -&     (    $1HH $8  / $ ! $  ( 

   "

â&#x20AC;¢

  ?  #   2 & " 5    # 2!  ' !&$  & " 5  '  & 2   &   & . 1:     

â&#x20AC;¢

 (     H"HHH     '

.14"-" â&#x20AC;¢.1(3" SK,S#,K)^#

8 = .9 :A: H

 )  HH") (   H"=   )8 "

1E


  U 666" &"   V &"  ,* G99:9G1 A , "T 2 , !"H>HH= "# 2" < : â&#x20AC;¢

#H C &"

â&#x20AC;¢

      

 : : ) (    (      &! ( (     !(   &         ! ( $  '    &   " ( 0! â&#x20AC;¢

 =

â&#x20AC;¢

  :- : H/ #& A0A 1 $ 

 . 

â&#x20AC;¢

  ?  $  2     2 HH4 H" +&  & 1: : H" #&  $ ! ! !  "

â&#x20AC;¢

  B8   >"HHH \      ,    '

.1" â&#x20AC;¢4 8 L* &-J/ .9 : H 1 =   )8 "

1G


  U 666"8 "   ,*  A )  A m"0,&HK<>1>L &"J" < : â&#x20AC;¢

#H > &"

â&#x20AC;¢

S L &.. &. !.$  5 +& L* &"

 : : D  &   " ) ( $   (     

 &!          &! (      " ( 0# â&#x20AC;¢

 =

â&#x20AC;¢

  :- : H/ J  & A0A " +A # *   

   #  $  ! ! 2   

â&#x20AC;¢

  ?  A 81H  ,$  $    * HHC

â&#x20AC;¢

  B8   W< ":HH  .   '

9 =   )8

9H


   

9


 .12 = ! ^   & m  P H" )  P   "     _ 6 666" &" " DP K#P  _  G P C " #  (   &  &"

R ! #   P ( &  _  (   " *    ( &"L_ n D)+K)=#DS5,#

g     "

 PJ ^ & D  L"  V<&"

.1"

1-"

R n A   (     _ P  oL& o"DP( P _ &  !     &   "  & &  ^ &  TT &"& " g &*n 1-"

R $! #     H   & ! $ (        ' 2  !  $^ & 2 & =!  H   ! H" A      U) "^ &      )    &  0!    0# " A   (  &    '  !  8  ( 2 " #  &    """ K,* ^ & -"-""1"(Q-

9


= """ +       A.  (  *  6 < " #     <* (     &   """   & !       *  G H"  " ^  <. <.<.# ,J),L#H .

# $

R $! 8             6      "

, 

  *   . &  #" D   H      "   !        "    !

666" &" 

 

61

.1+

+  "

R ! D  WJJ. &. 7 _ T 7      . H" #       HH! 

<!P (  " _ & Z "  KA .1.."5

91


1 1 0 2 BASES ges, metrat ona) t r u C e cel al d l Festiv l Masnou (Bar e d ó i c i E La IX ed s celebrarà a l de 2011. io l ’11, e 9 de jul cultura Fascurt ó i c a i c del 7 al l o er l’ass juntament de p t a z t i e l’A rgan l està o uport d nya i la Xarxa s a l v i e t s b e f u m El mpta a litat de Catal Barcelona, o c i a g era de Akon , la Gen s. putació Masnou icipis de la Di titats privade n n e u de M d’altres així com

1_PARTICIPANTS

Aquesta convocatòria és de caràcter nacional i està oberta a persones residents en el territori espanyol o bé a realitzadors espanyols amb residència a l’estranger. Cada realitzador podrà presentar, ja sigui en una mateixa secció o en seccions diferents, un màxim de dues obres realitzades amb posterioritat a l’1 de gener de 2010. Les seccions a concurs són les següents: - Secció Ficció - Secció Undercurt - Secció Xperiment Visual - Secció Animació

El format original en el qual s’hagin realitzat les obres podrà ser qualsevol, excepte per a la secció Undercurt (veure bases específiques en l’apartat 6).

3_INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Les inscripcions es duran a terme adjuntant en la tramesa del material una còpia degudament complimentada del formulari d’inscripció, en el qual cal indicar la secció a concurs per la qual es vol optar a premi. De la mateixa manera, cal incloure també dos fotogrames extrets de la pel·lícula en format digital (CD). Es valorarà qualsevol altre tipus de material gràfic del que es disposi (cartell, tríptic, postals, etc.) Els autors i/o productors de les obres que hagin rebut algun premi o menció honorífica en d’altres mostres o festivals es comprometen a especificar-ho en el formulari d’inscripció o en els crèdits previs o finals de l’obra. Un cop inscrita i seleccionada, l’obra no podrà ser retirada de la programació sota cap concepte.

4_TRAMESA

El període d’admissió dels treballs serà fins el 30 d’abril de 2011. Les obres podran enviar-se per correu postal o missatgeria. No s’acceptaran les obres rebudes amb mata-segells posterior al termini especificat.

Podeu consultar les bases específiques per a cadascuna de les seccions en els apartats 5 (Ficció), 6 (Undercurt), 7 (Xperiment Visual) i 8 (Animació) d’aquestes bases.

Les despeses de tramesa correran a compte de qui inscrigui la pel·lícula.

El tema i el gènere seran lliures.

No s’acceptarà cap pel·lícula que no compleixi aquests requisits. Tot el material serà enviat a:

No seran seleccionades les obres de caràcter turístic o publicitari, ni aquelles que utilitzin material no original en més d’un 10% de la totalitat de l’obra. No seran seleccionades les obres que no tinguin la qualitat tècnica necessària per a una correcta visualització en el procés de selecció.

Trameses de matí:

OAC Regidoria de Cultura ASSOCIACIÓ AKONGA FESTIVAL FASCURT’11 c/ Roger de Flor, 23 El Masnou 08320 (Barcelona) Trameses de tarda:

2_PRESENTACIÓ

Enviar una còpia de la pel·lícula en DVD en format MPG2 sense cap tipus de compressió acompanyada per la documentació que s’especifica en el punt 3 d’aquestes bases.

ASSOCIACIÓ AKONGA FESTIVAL FASCURT’11 Edifici Ca n’Humet c/ Fontanills nº 77 – 79 El Masnou 08320 (Barcelona)


5_BASES ESPECÍFIQUES FICCIÓ

10_PREMIS

La durada màxima de les obres serà de 30 minuts.

Les pel·lícules optaran als següents premis: - Millor curtmetratge de Ficció: 1.400 € - Millor Undercurt: 500 € - Millor Xperiment Visual: 500 € - Millor curtmetratge d’Animació: 500 € - Premi del públic (optaran totes les pel·lícules seleccionades): 300 €.

Tot i que el format original en el qual s’hagin realitzat les obres pot ser qualsevol, només s’acceptaran aquelles que comptin amb una còpia de projecció final en 35mm.

6_BASES ESPECÍFIQUES UNDERCURT

(Una bona idea + Moltes ganes/Pocs mitjans) Les obres tindran una duració màxima de 20 minuts. El tema i el gènere seran lliures. S’acceptaran també espots de productes o marques, ambdós ficticis.

El pagament dels premis estarà subjecte als terminis que estableixi i comuniqui l’organització. Queda a disposició del jurat la possibilitat de declarar algun premi desert, així com la d’atorgar alguna menció honorífica si així ho creu necessari.

El format original no pot ser superior a MINI-DV. Cal adjuntar un breu esquema dels mitjans amb els quals s’ha comptat per a la realització del curtmetratge. Es valorarà la inclusió d’una còpia del making-off per observar la implicació de l’equip en el projecte, la idea, els pocs mitjans i, sobretot, les moltes ganes.

7_BASES ESPECÍFIQUES XPERIMENT VISUAL

Les obres tindran una duració màxima de 15 minuts. Podran participar treballs que privilegiïn l’aspecte artístic-formal i experimental. Tindran cabuda tots els formats de vídeo digital.

8_BASES ESPECÍFIQUES ANIMACIÓ

Les obres tindran una duració màxima de 30 minuts. El format original pot ser qualsevol. El tema serà lliure i tindrà cabuda qualsevol tècnica d’animació.

11_DEVOLUCIONS

Les còpies de DVD dels treballs presentats quedaran en poder de l’organització, qui es reserva el dret d’utilitzar-les com a material promocional de la mostra, així com per a la seva projecció dins de les activitats que l’associació Akonga programa durant l’any. Les despeses de devolució dels formats originals en 35mm de les obres seleccionades aniran a càrrec de l’organització.

12_OBSERVACIONS

L’organització habilita l’espai on els autors exhibiran les seves obres, per la qual cosa seran els autors qui hauran d’assegurar-se que el contingut de la seva obra no infringeixi els drets de la propietat intel·lectual o altres drets a tercers i eximirà a l’organització de qualsevol responsabilitat legal. Els autors eximeixen l’organització del pagament dels drets d’autor. Els espais de projecció seran publicats en el programa de la mostra a partir del 8 de juny de 2011.

9_SELECCIÓ

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases.

La selecció es farà pública el 8 de juny de 2011.

Qualsevol conflicte serà resolt per l’organització de la mostra.

En el cas de les obres seleccionades en la secció Ficció, els realitzadors tindran 15 dies per enviar les còpies en format 35mm.

L’organització no es responsabilitza dels accidents que poden afectar les obres presentades. La participació en la mostra implica la total acceptació d’aquestes bases. Més informació a www.fascurt.com | info@fascurt.com


FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 2011

Nº Ordre (A completar per l’organització)

SECCIÓ A CONCURS

Ficció

Undercurt

Xperiment Visual

Animació

FITXA TÈCNICA

Títol: Durada: Gènere: Any de producció: Productora: Format original: Format de projecció: Premis a altres festivals: Sinopsis (màx. 500 caracters):

DADES DEL REALITZADOR

Nom:

Cognoms:

Data de naixement: Treballs anteriors:

Procedència:

DADES DE CONTACTE

Nom:

Cognoms:

Adreça: carrer

nº:

Localitat:

província:

codi postal:

Telèfon/s:

/

/

pis:

porta:

Correu-e: Signatura i fotocòpia del DNI del responsable dels drets d’exhibició de la pel·lícula sol·licitant a la participació en la 8a edició del Festival de curtmetratges Fascurt del Masnou, conforme a la total acceptació de les bases: Data:

/

de 2011


                 !"  

# $%        ' (

)   *         , -  . )  )) / 0 1 2  )3     4   

  )3 ''  5 -  

 .  6      7  * 

* 89 8.  : ;$;"  3             <    .    :     )   ) =          8     .              )  ) )% >   .   : 

?   3 

  8    6        "? 

  8 . @ - *     ) 

 8  A     7 ) % 9   

 8  -  

 !"  ) "   

 )   %   ' -   %    B      !   ) 

  8    .    !    ))C   6  , 8 

  :    *    8   " 1 2   3   "  ) 

    4 -    "      8   3     


5          *  - 6      < -     "  B         

# $%   

6 " -

 8   ) 

  > - 6     "        3     8  )             @ - D      

  " 'A -       ' -8    ) F G -

!"  

# 

  

           -!"   

#  $%   

    H      'AA '    ) ,A  'AA(   

 

)    ,   .   : D 

?I !"  

# $%    !J=K2L!M  F ! ( ( N A>'@AL;!JOK-!;-$!--P27Q 9 2(!JO! 1 8 'AA  3  D   I (   I>AA:R7>AA:R S11:R TL(9 2  I1AA:R71AA:R S<':R TL(9 =   I,41:R7,AA:R S41:R TL(9 ( G 67  9I'@4:R 7'4A:R S14:R

TL(9 ( (B I'@4:R7'4A:R S14:R TL(9 9 " 

)      8   ) 4  "   )  (  2   =     (   (B )  B    B  ( G 6  )  *    


5 - "  )  A " )C     6 ) < -   B       6 )    ' 

 

5 " 'AA( = -    )     ) C  I CCC  U I V


     

    ! "# !  $% & ! 

'#()* *+ ' 

" ,)- # . "# 

$ ' $ / ! /  

0.)*'.).   1* 3/ + !45//6 *+ 78! 9 # !


CATALÀ ESPAÑOL ENGLISH


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CATALÀ BASES DE PARTICIPACIÓ

OBJETIUS Després de deu anys en continua evolució, traspassem la dècada d’existència amb les dues principals seccions internacionals totalment consolidades, les quals ens donen com a punt de referència l’eslògan ”des de les obres del present, parlem de la creació del futur”. Mitjançant els nostres concursos i activitats paral·leles portem anys posant l’atenció als nous formats, nous directors i noves narratives. Posant l’objectiu i l’èmfasi en els processos de recerca i d'experimentació vigents, així com les noves pràctiques que sorgeixen a través de la xarxa. Conceptes que ens dibuixen un objecte complex i cerquen nous i possibles denominadors a l’hora de plantejar una definició contemporània de cinema. El REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona per continuar traçant aquest diàleg amb la contemporaneitat del cinema actual, obre els seus concursos Opera Prima Internacional, Live Cinema Internacional, i Curtmetratges Nacionals (4 seccions). El festival a més a més desenvolupa polítiques i accions per apropar aquestes obres al seu públic. Per a seguir amb els nostres objectius el REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona celebrarà la seva onzena edició del 29 d’abril al 7 de maig de 2011.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ PER SECCIÓ Els projectes a competició hauran de complir els següents requisits segons secció:

Opera Prima (Primer llargmetratge a competició INTERNACIONAL) S’accepten obres de qualsevol format, sempre que sigui primer (o segon*) llargmetratge (ficció o documental) del director, i finalitzades entre gener de 2009 i gener de 2011, no estrenades en pantalles comercials espanyoles. L’àmbit de participació és internacional. El format d’exhibició serà el format original, ja sigui aquest 35 mm o digital videogràfic. Si s’aporta una còpia kinescopada en 35 mm d’una pel·lícula el format original de la qual sigui digital, es procedirà a la projecció en 35 mm. La secció competitiva d’Opera Prima té un premi a la millor pel·lícula de 5.000 euros. El jurat també pot atorgar una menció honorífica si ho creu oportú, sense dotació econòmica. Aquest any s’inclou un nou premi al que optaran aquelles pel·lícules que no comptin amb distribució espanyola. El premi comporta un la quantia de 3.000 euros a canvi dels drets pactats en cada cas per a la distribució alternativa del film a sales no comercials en l’àmbit del territori espanyol. El premi es lliurarà a l’entitat que hagi inscrit la pel·lícula en el Festival, això és, l’entitat que hagi signat la fitxa d’inscripció, amb independència de que sigui una companyia distribuïdora o de producció.

* S’acceptarà el segon llargmetratge d’un director sempre que el primer no hagi estat estrenat comercialment.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

ENVIAR PER CORREU POSTAL • dues copies del film subtitulades en anglès o espanyol, en format DVD, en un estoig amb: - el títol de la obra, autor, categoria a la que es presenta (Opera Prima), format original de la obra.

Live Cinema (espectacles a competició INTERNACIONAL) La Secció Oficial Live Cinema del Festival REC obre per quart any una convocatòria de projectes a concurs. Continuant amb el seu afany de difondre i promoure les últimes tendències del camp audiovisual. Aquest concurs està obert a propostes d'espectacles com: Concerts Audiovisual, Live AV, Dj + Vj, AV més perfomance, cinema performatiu. Espectacles pensats per a 45 min. de durada. Poden concursar tots els artistes o col·lectius residents en l'espai UE (Unió Europea) independentment de la seva nacionalitat. Tan sols s'admetrà un únic projecte per concursant. Es seleccionaran sis propostes que aniran a concurs en les dates 5 i 6 de maig, dates en les que es realitzarà l’actuació. L'organització es farà càrrec de l'allotjament, les dietes, els viatges i un catxet base dels artistes seleccionats.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

Curtmetratges (curtmetratges a competició NACIONAL) La participació en aquest certamen resta oberta a creacions audiovisuals produïdes en l'àmbit estatal. S'admetran obres de: • FICCIÓ • DOCUMENTAL • VIDEOCREACIÓ • AUTORS DE TARRAGONA Realitzades en QUALSEVOL FORMAT entre els anys 2009/2011 i amb una durada màxima de 30 minuts. S'admetran com a màxim dues obres per autor. Tots els films participants al Festival, es presentaran en V.O. Aquells films els quals la seva llengua original no sigui el català o castellà hauran de dur subítols en una d’aquestes llengües. Una vegada feta la selecció de les obres que aniran a concurs ens posarem en contacte amb els autors per a demanar la còpia de l'obra en format original. Els treballs que no presentin tots aquestes dades no entraran en la selecció. Totes les obres seleccionades seran projectades en el programa oficial del Festival. El públic assistent mitjançant una votació escollirà als guanyadors de les diverses categories, a accepció d’Autors de Tarragona on un Jurat escollirà el guanyador. Les obres guanyadores podran ser projectades i promocionades en altres àmbits audiovisuals.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

ENVIAR PER CORREU POSTAL • dues copies del film, en format DVD, en un estoig amb: - el títol de la obra, autor, categoria a la que es presenta (Ficció, documental, videocreació o autors de Tarragona), format original de la obra.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ GENERALS

INSCRIPCIONS I DOCUMENTACIÓ Els formularis d’inscripció s’hauran de complimentar exclusivament a través de la web del festival (www.festivalrec.com), fins el 31 de gener, inclòs, de 2011 en totes les categories. Tanmateix és necessari i obligatori per a poder ser seleccionat en qualsevol de les competicions del Festival, que es completin tots els camps del formulari d’inscripció i que s’entregui, en els terminis marcats, la documentació requerida en cada cas a l’oficina del Festival. En cas contrari els participants quedaran exclosos del procés de selecció.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

PREMIS > Opera Prima: Premi a la millor Opera Prima REC’11. Dotat amb 5.000 euros Premi a la millor Opera Prima sense distribució. Dotat amb 3.000 euros *La dotació econòmica dels premis d’aquesta categoria es farà efectiva en el plaç d’entre 15 dies i 6 mesos després de ser premiat. Per a rebre aquest premi és indispensable incloure la imatge d’aquest Festival i la referència del premi obtingut a tot el material promocional, els films guanyadors hauran de fer arribar còpia d’aquest material. El premi es lliurarà a l’entitat que hagi inscrit la pel·lícula al Festival, això és, l’entitat que hagi signat la fitxa d’inscripció, amb independència de que sigui una companyia distribuïdora o de producció.

> Live Cinema: Premi al millor directe de Live Cinema’11. Dotat amb 2.000 euros Premi Emergent a la obra amb més projecció. Dotat amb 1.000 euros i una residència a Hangar.org Premi Modul8, varies Llicències de software Modul8 V2.6.1 *La dotació econòmica dels premis d’aquesta categoria es farà efectiva en el plaç d’entre 15 dies i 6 mesos després de l’actuació.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

> Curtmetratges: Premi al millor curtmetratge Ficció. Dotat amb 1.000 euros Premi al millor curtmetratge Documental. Dotat amb 1.000 euros Premi al millor curtmetratge Videocreació. Dotat amb 1.000 euros Premi TINET Autors de Tarragona. Dotat amb 1.000 euros *La dotació econòmica dels premis d’aquesta categoria es farà efectiva en el plaç d’entre 15 dies i 6 mesos després de ser premiat. Per a rebre aquest premi és indispensable incloure la imatge d’aquest Festival i la referència del premi obtingut a tot el material promocional, els films guanyadors hauran de fer arribar còpia d’aquest material. El premi es lliurarà a l’entitat que hagi inscrit la pel·lícula al Festival, això és, l’entitat que hagi signat la fitxa d’inscripció, amb independència de que sigui una companyia distribuïdora o de producció.

Notes aclaridores A la quantitat dels premis s’haurà d’aplicar la retenció indicada al Reglament de l’Impost sobre la Renda vigent en el moment de l’abonament per part de l’Organització del Festival. A l’import del premi s’hi restarà la quantia de la tarifa en cas de que s’hagi pagat prèviament. El sol·licitant es responsabilitza de tenir els drets d'autor de les músiques o altres imatges que apareguin al film. L'organització quedarà exempta de qualsevol responsabilitat referent a aquest fet. Les despeses d'enviament aniran a càrrec del sol·licitant. El films aportats quedaran en possessió de l'arxiu de l'organització, que es reserva el dret d'utilitzar-los com material promocional del festival i podrien formar part de les diverses activitats que PLAY Acció Cultural celebra al llarg de l'any, previ avís de l'autor/a .

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

JURATS La Direcció del Festival designarà als jurats de les diferents seccions a competició, les seves decisions seran inapel·lables i no hauran de ser justificades. Els jurats podran concedir, junt als premis oficials, mencions especials en cadascun dels apartats. Els premis de les categories no podran declarar-se deserts. El Premi del Públic, a les categories de curtmetratges que s’atorga, es concedirà a la pel·lícula que obtingui una major puntuació mitjana en funció dels vots emesos.

CONTRAPRESTACIONS D’IMATGE El fet de ser premiat al Festival REC obligarà a les empreses productores / distribuïdores a la inserció a la capçalera de les pel·lícules del logotip del Festival i referència al premi obtingut.

CATÀLEG I MATERIAL DE PROMOCIÓ Les productores dels films seleccionats facilitaran tot el material necessari per a l’elaboració del Catàleg del Festival que sigui sol·licitat. Les productores i els directors participants del Festival autoritzen al presentar el formulari d’inscripció, la utilització d’un o diversos fragments del seu film per a la difusió com a material informatiu en qualsevol mitjà de comunicació. Per a aquests usos, les productores dels films seleccionats posaran a disposició del Departament de Premsa del Festival una selecció de seqüències, en suport DVD, d’una duració màxima de tres minuts.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CONTACTE Inscripcions: A través de la web del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona www.festivalrec.com Informació i enviament de còpies: REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 a/e: obras.festivalrec@gmail.com www.festivalrec.com Especificar la secció en la que s’inscriu.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

ESPAÑOL BASES DE PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS Después de diez años en continua evolución, superamos la década de existencia con las dos principales secciones internacionales totalmente consolidadas, las que nos dan como punto de referencia el eslogan "desde las obras del presente, hablamos de la creación del futuro" . Mediante nuestros concursos y actividades paralelas llevamos años poniendo la atención a los nuevos formatos, nuevos directores y nuevas narrativas. Poniendo el objetivo y el énfasis en los procesos de investigación y de experimentación vigentes, así como las nuevas prácticas que surgen a través de la red. Conceptos que nos dibujan un objeto complejo y buscan nuevos y posibles denominadores a la hora de plantear una definición contemporánea de cine. El REC Festival Internacional de Cine de Tarragona para continuar dibujando este diálogo con la contemporaneidad del cine actual, abre sus concursos Opera Prima Internacional, Live Cinema Internacional, y Cortometrajes Nacionales (4 secciones). El festival además desarrolla políticas y acciones para acercar estas obras a su público. Para seguir con nuestros objetivos el REC Festival Internacional de Cine de Tarragona celebrarà su undécima edición del 29 de abril al 7 de mayo de 2011.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PER SECCIÓN Los proyectos a competición deberán cumplir los siguientes requisitos según sección:

Opera Prima (Primer largometraje a competición INTERNACIONAL) Se aceptan obras de cualquier formato, siempre que sea primero (o segundo*) largometraje (ficción o documental) del director, y finalizadas entre enero de 2009 y enero de 2011, no estrenadas en pantallas comerciales españolas. El ámbito de participación es internacional. El formato de exhibición será el formato original, ya sea este 35 mm o digital videográfico. Si se aporta una copia kinescopada en 35 mm de una película el formato original de la cual sea digital, se procederá a la proyección en 35 mm. La sección competitiva de Opera Prima tiene un premio a la mejor película de 5.000 euros. El jurado también podrá otorgar una mención honorífica si lo cree oportuno, sin dotación económica. Este año se incluye un nuevo premio al que optarán aquellas películas que no cuenten con distribución española. El premio conlleva la cuantía de 3.000 euros a cambio de los derechos pactados en cada caso para la distribución alternativa del film en salas no comerciales en el ámbito del territorio español. El premio se entregará a la entidad que haya inscrito la película en el Festival, esto es, la entidad que haya firmado la ficha de inscripción, con independencia de que sea una compañía distribuidora o de producción. * Se aceptará el segundo largometraje de un director siempre que el primero no haya sido estrenado comercialmente.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

ENVIAR POR CORREO POSTAL • dos copias del film subtituladas en inglés o español, en formato DVD, en un estuche con: - El título de la obra, autor, categoría a la que se presenta (Opera Prima), formato original de la obra.

Live Cinema (espectáculos a competición INTERNACIONAL) La Sección Oficial Live Cinema del Festival REC abre por cuarto año una convocatoria de proyectos a concurso. Continuando con su afán de difundir y promover las últimas tendencias del campo audiovisual. Este concurso está abierto a propuestas de espectáculos como: Conciertos Audiovisual, Live AV, Dj + Vj, AV más perfomance, cine performativo. Espectáculos pensados para 45 min. de duración. Pueden concursar todos los artistas o colectivos residentes en el espacio UE (Unión Europea) independientemente de su nacionalidad. Sólo se admitirá un único proyecto por concursante. Se seleccionarán seis propuestas que irán a concurso en las fechas 5 y 6 de mayo, fechas en las que se realizará la actuación. La organización se hará cargo del alojamiento, las dietas, los viajes y un caché base de los artistas seleccionados.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

Cortometrajes (cortometrajes a competición NACIONAL) La participación en este certamen está abierta a creaciones audiovisuales producidas en el ámbito estatal. Se admitirán obras de: • FICCIÓN • DOCUMENTAL • VIDEOCREACIÓN • AUTORES DE TARRAGONA Realizadas en CUALQUIER FORMATO entre los años 2009/2011 y con una duración máxima de 30 minutos. Se admitirán como máximo dos obras por autor. Todos los filmes participantes en el Festival, se presentarán en VO Aquellos filmes los que su lengua original no sea el catalán o castellano, deberán llevar subítols en una de estas lenguas. Una vez hecha la selección de las obras que irán a concurso nos pondremos en contacto con los autores para pedir la copia de la obra en formato original. Los trabajos que no presenten todos estos datos no entrarán en la selección. Todas las obras seleccionadas serán proyectadas en el programa oficial del Festival. El público asistente mediante una votación elegirá a los ganadores de las diversas categorías, a acepción de Autores de Tarragona donde un Jurado escogerá el ganador. Las obras ganadoras podrán ser proyectadas y promocionadas en otros ámbitos audiovisuales.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

ENVIAR POR CORREO POSTAL • dos copias del filme, en formato DVD, en un estuche con: - El título de la obra, autor, categoría a la que se presenta (Ficción, documental, videocreación o autores de Tarragona), formato original de la obra.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN GENERALES

INSCRIPCIONES I DOCUMENTACIÓN Los formularios de inscripción deberán cumplimentar exclusivamente a través de la web del festival (www.festivalrec.com), hasta el 31 de enero, incluido, de 2011 en todas las categorías. Sin embargo es necesario y obligatorio para poder ser seleccionado en cualquiera de las competiciones del Festival, que se completen todos los campos del formulario de inscripción y que se entregue, en los plazos marcados, la documentación requerida en cada caso a la oficina del Festival. En caso contrario los participantes quedarán excluidos del proceso de selección.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

PREMIOS > Opera Prima: Premio a la mejor Opera Prima REC'11. Dotado con 5.000 euros Premio a la mejor Opera Prima sin distribución. Dotado con 3.000 euros *La dotación económica de los premios de esta categoría se hará efectiva en el plazo de entre 15 días y 6 meses después de ser premiado. Para recibir este premio es indispensable incluir la imagen de este Festival y la referencia del premio obtenido en todo el material promocional, los films ganadores deberán enviar copia de este material. El premio se entregará a la entidad que haya inscrito la película en el Festival, esto es, la entidad que haya firmado la ficha de inscripción, con independencia de que sea una compañía distribuidora o de producción.

> Live Cinema: Premio al mejor directo de Live Cinema'11. Dotado con 2.000 euros Premio Emergente a la obra con más proyección. Dotado con 1.000 euros y una residencia en Hangar.org Premio Modul8, varias Licencias de software Modul8 V2.6.1 * La dotación económica de los premios de esta categoría se hará efectiva en el plazo de entre 15 días y 6 meses después de la actuación.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

> Cortometrajes: Premio al mejor cortometraje Ficción. Dotado con 1.000 euros Premio al mejor cortometraje Documental. Dotado con 1.000 euros Premio al mejor cortometraje Videocreación. Dotado con 1.000 euros Premio TINET Autores de Tarragona. Dotado con 1.000 euros * La dotación económica de los premios de esta categoría se hará efectiva en el plazo de entre 15 días y 6 meses después de ser premiado. Para recibir este premio es indispensable incluir la imagen de este Festival y la referencia del premio obtenido en todo el material promocional, los films ganadores deberán enviar copia de este material. El premio se entregará a la entidad que haya inscrito la película en el Festival, esto es, la entidad que haya firmado la ficha de inscripción, con independencia de que sea una compañía distribuidora o de producción.

Notas aclaratorias En la cuantía de los premios se tendrá que aplicar la retención indicada en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta vigente en el momento del abono por parte de la Organización del Festival. Al importe del premio se restará la cuantía de la tarifa en caso de que se haya pagado previamente. El solicitante se responsabiliza de tener los derechos de autor de las músicas o imágenes que aparezcan en el film. La organización quedará exenta de cualquier responsabilidad referente a este hecho. Los gastos de envío correrán a cargo del solicitante. Los films aportados quedarán en posesión del archivo de la organización, que se reserva el derecho de poder usar las obras como material promocional del festival y podrían formar parte de las diversas actividades que PLAY Acción Cultural celebra a lo largo del año, previo aviso del autor/a.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

JURADOS La Dirección del Festival designará a los jurados de las diferentes secciones a competición, sus decisiones serán inapelables y no deberán ser justificadas. Los jurados podrán conceder, junto a los premios oficiales, menciones especiales en cada uno de los apartados. Los premios de las categorías no podrán declararse desiertos. El Premio del Público, en las categorías de cortometrajes que se otorga, se concederá a la película que obtenga una mayor puntuación media en función de los votos emitidos.

CONTRAPRESTACIONES DE IMAGEN El hecho de ser premiado en el Festival REC obligará a las empresas productoras / distribuidoras a la inserción en la cabecera de las películas del logotipo del Festival y referencia al premio obtenido.

CATÁLOGO Y MATERIAL DE PROMOCIÓN Las productoras de los films seleccionados facilitarán todo el material necesario para la elaboración del Catálogo del Festival que sea solicitado. Las productoras y los directores participantes del Festival autorizan al presentar el formulario de inscripción, la utilización de uno o varios fragmentos de su film para la difusión como material informativo en cualquier medio de comunicación. Para estos usos, las productoras de los filmes seleccionados pondrán a disposición del Departamento de Prensa del Festival una selección de secuencias, en soporte DVD, de una duración máxima de tres minutos.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CONTACTO Inscripciones: A través de la web del REC Festival Internacional de Cine de Tarragona www.festivalrec.com Información y envío de copias: REC Festival Internacional de Cine de Tarragona Palacio de Congresos de Tarragona c / Arquitecte Rovira, 2 (43.004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 E-Mail: obras.festivalrec @ gmail.com www.festivalrec.com Especificar la sección en la que se inscribe.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

ENGLISH RULES OF PARTICIPATION

AIMS After ten years in continuous evolution, we pass over the decade of existence with the two main international sections fully consolidated, giving us a benchmark under the slogan "from the works of the present, we talk about creating the future." Through our competitions and parallel activities we have been focusing on new formats, new directors and new narratives for many years, as well as setting the goal and the emphasis on the current research process and the process of experimentation and new practices that emerge through the Internet. We also set concepts that present us a complex object and look for new and potential denominators while creating a contemporary definition of cinema. In order to keep tracing the dialogue with the contemporary cinema, the REC International Film Festival of Tarragona, opens its contests: Opera Prima International (first feature film), Live Cinema International and National Short Film (4 sections). The festival also develops policies and actions to bring these works to the public. Continuing our main goals, the REC International Film Festival Tarragona celebrates its eleventh edition in April 29th to May 7th, 2011.

Play Acci贸 Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CONDITIONS OF PARTICIPATION PER SECTION Projects in competition must meet the following requirements outlined in these sections:

Opera Prima ( INTERNATIONAL competition first feature films) You can submit works shot in any format, first (or second *) director’s feature film (fiction or documentary), and finished between January 2009 and January 2011, that have not previously Spanish commercial screening. This is an international competition, directors from anywhere in the world are welcome. If a 35mm kinescopy copy of a film with a digital format is submitted, then the projection will be carried out in 35mm. If a 35 mm kinescope copy of a film is brought in, the original format of which is digital, it will be projected in 35 mm. In the Opera Prima section the best film will obtain a 5,000 euros prize. The members of the jury may award a film with an honourable mention if they deem it worthy in, but with no cash reward. This year there is a new prize for those films that are not released in Spain. The winner will get 3.000€ in exchange for the rights to release the film in Spanish theatres. The award will be delivered to the studio or company that registered the film at the Festival, that is, the one that signed the registration form, whether it’s a distributor or production company. *A second feature film will be accepted only if the director’s first feature film has not been already released.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

SEND BY MAIL โ€ข two copies of the film subtitled in English or Spanish, on DVD, in a case showing the following information. - Title, director, category in which the film is going to participate (Opera Prima), and shooting format of the work.

Live Cinema ( INTERNATIONAL competition shows) REC Festival and Live Cinema Official Section opens a call for projects in the fourth edition of the contest. Continuing its effort to disseminate and promote the latest trends in the audiovisual scene. This contest is open to proposals for shows such as: Live's AV, Dj + Vj, AV more performance, performative cinema. Shows thought for 45 min. Open to all the artists or groups living in the EU (European Union) whatever their nationality. Only one project per contestant. The selected proposals will go to the contest in 5th and 6th of may. Accommodation, meals, travel expenses and a basic fee will be provided by the organization.

Play Acciรณ Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

GENERAL CONDITIONS OF PARTICIPATION

REGISTRATION AND FORMS Registration forms in all categories must be exclusively filled out on the festival website (www.festivalrec.com), up to the 31 January 2011, included. However to be selected in any of the Festival’s competitions it is necessary to have completed all fields on the registration form and have submitted it within the set deadlines to the Festival office.

AWARDS > Opera Prima: Award for Best Opera Prima REC'11. 5.000 € Award for Best Opera Prima no spanish distribution. 3.000 € * The amount of the prizes in this category will be paid within 15 days to 6 months after being awarded. To receive this award is essential to include the image of the Festival and the reference of the prize in all the winning film’s promotional materials. A copy of the winning film must also send. The prize will be delivered to the company that has submitted the film to the Festival, independently from it being a distributor or production company.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

> Live Cinema: Award for Best Live Cinema'11. 2.000 € Emergent Award to piece with more projection. 1.000 € and a residence in Hangar.org Modul8 Award, several software licenses of a Modul8 V2.6.1 * The amount of prizes in this category will be paid within 15 days to 6 months after the projection.

Explanatory notes The amount of the prize will be submitted in relation to the value of the official taxes at the time of the festival. In the case that a movie has a fee, the prize received will be the full amount minus the cost of the fee. The applicants are assumed to have the full author rights to the musics and all other images that appear in their short films. The organization will not be held responsible for the breach of this fact. All works selected will be projected in the official programm of the Festival. The organization of the festival reserves the right to use all and any of the works as promocional material for the festival and could form part of the diverse activities that the PLAY Acció Cultural celebrates along the year, and will previously notify the author and/or possessors of the rights to the film of the aforemention use of their respective materials.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

JURY The Festival will appoint the jury of the different competition sections, their decisions are concidered final and may not be repealled. The jury can also award an honorable mention if it deems it necessary, but with not cash prize. The awards of the categories cannot be declared void.

IMAGE Being awared at REC Festival comes with the precondition that the producers/distributors must insert in the header of their film the festival logo and a reference to the prize.

CATALOGUE AND PROMOTIONAL MATERIAL The producers of the selected films will have to provide all necessary materials for the preparation of the Festival’s Catalogue. The producers and directors participating in the Festival automatically authorize, stipulated whithin the submitted application form, the use by the Festival of one or more fragments of their film as promotional materials in any desired media form.

Play Acció Cultural, NIF G-43667864


REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona Palau de Congressos de Tarragona c/ Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 www.festivalrec.com

CONTACT Registration: In the REC International Film Festival Tarragona website www.festivalrec.com Information and sending copies: REC International Film Festival Tarragona Palau de Congresos de Tarragona c / Arquitecte Rovira, 2 (43004) Tarragona T. (+34) 977 235 919 E-Mail: obras.festivalrec @ gmail.com www.festivalrec.com Specify section.

Play Acci贸 Cultural, NIF G-43667864


 

  

%$6(6'(/$66(&&,21(62),&,$/(6'( /$5*20(75$-(6<&25720(75$-(6HGLFLyQ    (O)HVWLYDO,QWHUQDFLRQDOGH&LQH&LQHPD-RYHTXHWHQGUiOXJDUHQ9DOHQFLDGHODOGHMXQLRGHWLHQH FRPRREMHWLYRODSURPRFLyQGHMyYHQHVFLQHDVWDV &LQHPD-RYHHVWiRUJDQL]DGRSRUHO,QVWLWXW9DOHQFLjGHO¶$XGLRYLVXDOLGHOD&LQHPDWRJUDILD5LFDUGR0XxR]6XD\ ,9$& \HVWiUHFRQRFLGRSRUOD)HGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH3URGXFWRUHVGH)LOPHV ),$3)  &$7(*25Ã&#x2039;$6  6HHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV /DUJRPHWUDMHV &RUWRPHWUDMHV  3$57,&,3$17(6 3XHGHQSDUWLFLSDUWRGDVODVSHOtFXODVSURGXFLGDVDSDUWLUGHOGHHQHURGH /DV SHOtFXODV LQYLWDGDV SRU HO &RPLWp GH 6HOHFFLyQ HQYLDUiQ D OD RUJDQL]DFLyQ GHO )HVWLYDO HO UHSRUWH GH LQVFULSFLyQ\'9'/DUHFHSFLyQGHGLFKRIRUPXODULRSRUHO)HVWLYDOVXSRQHODDFHSWDFLyQOHJDOGHODLQYLWDFLyQ SRUWRGRVORVLQWHUHVDGRV\VHFRQVLGHUDUiGHILQLWLYRHLUUHYRFDEOH /DV SHOtFXODV SDUD YLVLRQDGR GHO &RPLWp GH 6HOHFFLyQ GHEHUiQ UHDOL]DU OD LQVFULSFLyQ RQOLQH \ UHPLWLU '9'DODVRILFLQDVGHO)HVWLYDODQWHVGHOGHPDU]RGH &21',&,21(67e&1,&$6 D /DVSHOtFXODVGHEHUiQHVWDUSURGXFLGDVFRQSRVWHULRULGDGDOGHHQHURGH\ QRKDEHUSDUWLFLSDGRHQRWUDV HGLFLRQHV GH &LQHPD -RYH /RV ODUJRPHWUDMHV QR SRGUiQ KDEHU VLGR HVWUHQDGRV HQ VDODV FRPHUFLDOHV GH (VSDxD QL KDEHU VLGR SUR\HFWDGRV HQ QLQJ~Q RWUR IHVWLYDO HVSDxRO DQWHV R GXUDQWH OD FHOHEUDFLyQ GH &LQHPD -RYH /RV FRUWRPHWUDMHVQRSRGUiQKDEHUVLGRSUR\HFWDGRVHQOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQDDQWHVRGXUDQWH&LQHPD-RYH E 1RVHSRGUiQSUHVHQWDUDO)HVWLYDOPiVGHGRVSHOtFXODVGHOPLVPRGLUHFWRUGHODVFXDOHVHO&RPLWpGH6HOHFFLyQ VyORSRGUiVHOHFFLRQDUXQD F /DV SHOtFXODV GHEHUiQ SUHVHQWDUVH HQ YHUVLyQ RULJLQDO GHELHQGR DGMXQWDUVH XQ GRVVLHU FRQ ORV WH[WRV \ GLiORJRV RULJLQDOHV\VXWUDGXFFLyQDOHVSDxRORDOLQJOpV G 6H FRQVLGHUDUiQ ODUJRPHWUDMHV ODV SHOtFXODV D SDUWLU GH PLQXWRV GH GXUDFLyQ /RV FRUWRPHWUDMHV QR GHEHUiQ VXSHUDUORVPLQXWRVGHGXUDFLyQ H 6yORVHDFHSWDUiQFRSLDVHQPPFRPRIRUPDWRGHSUR\HFFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXIRUPDWRGHURGDMH(Q HOFDVRGHORVODUJRPHWUDMHVURGDGRVHQIRUPDWRYtGHRSURIHVLRQDO\VLHPSUHTXHQRH[LVWDFRSLDPPHO)HVWLYDO SRGUiFRQVLGHUDUVXSUR\HFFLyQHQGLFKRIRUPDWR I /DV SHOtFXODV TXH QR RIUH]FDQ ODV JDUDQWtDV WpFQLFDV QHFHVDULDV SDUD XQD EXHQD SUR\HFFLyQ HQ S~EOLFR VHUiQ UHFKD]DGDV '(6$552//2'(/)(67,9$/ D (O&RPLWpGH6HOHFFLyQGHVLJQDGRDOHIHFWRUHDOL]DUiODVHOHFFLyQGHODVSHOtFXODVSUHVHQWDGDVDO)HVWLYDOSDUDVX SUR\HFFLyQGXUDQWHORVGtDVDOGHMXQLRGHHQHOWUDQVFXUVRGH&LQHPD-RYH E /DVSHOtFXODVVHOHFFLRQDGDVVHUiQSUR\HFWDGDVXQPi[LPRGHWUHVYHFHV F 8QDYH]LQVFULWD\VHOHFFLRQDGDQLQJXQDSHOtFXODSRGUiVHUUHWLUDGDGHODFRPSHWLFLyQ

/D6DIRU'HVSDFKR9$/(1&,$ (63$f$ 7HOV)D[ (PDLOLQIR#FLQHPDMRYHFRP±KWWSZZZFLQHPDMRYHFRP


 

   G /RVGLUHFWRUHVGHODVSHOtFXODVQRVHOHFFLRQDGDVVHUiQLQIRUPDGRVGHOUHVXOWDGRGHODVHOHFFLyQFRQDQWHULRULGDGDO FRPLHQ]RGHO)HVWLYDO -85$'26 D (O 'LUHFWRU GHO )HVWLYDO GHVLJQDUi D ORV PLHPEURV GHO &RPLWp GH 6HOHFFLyQ HOHJLGRV HQWUH HVSHFLDOLVWDV GHO HQWRUQR FLQHPDWRJUiILFR YLQFXODGRV DO )HVWLYDO DVt FRPR ORV PLHPEURV GH ORV MXUDGRV GH ODV GRV FDWHJRUtDV GH FDUiFWHUFRPSHWLWLYRODUJRPHWUDMHV\FRUWRPHWUDMHV  (O-XUDGRGHODFDWHJRUtDODUJRPHWUDMHVHVWDUiIRUPDGRSRUFLQFRPLHPEURVVHOHFFLRQDGRVHQWUHSHUVRQDVGH UHFRQRFLGRSUHVWLJLRSURIHVLRQDOHQORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHOPXQGRFLQHPDWRJUiILFR'HHOORVQRPiVGHGRVVHUiQ GHQDFLRQDOLGDGHVSDxROD  (O-XUDGRGHODFDWHJRUtDFRUWRPHWUDMHVHVWDUiIRUPDGRSRUWUHVPLHPEURVVHOHFFLRQDGRVHQWUHSHUVRQDVGH UHFRQRFLGRSUHVWLJLRSURIHVLRQDOHQORVGLVWLQWRVVHFWRUHVGHOPXQGRFLQHPDWRJUiILFR'HHOORVQRPiVGHXQRVHUi GHQDFLRQDOLGDGHVSDxROD E /DVGHFLVLRQHVWDQWRGHO&RPLWpGH6HOHFFLyQFRPRGHORV-XUDGRVVHUiQLQDSHODEOHV 35(0,26 /DVSHOtFXODVTXHFRPSLWDQHQOD6HFFLyQ2ILFLDOSRGUiQREWHQHUORVVLJXLHQWHVSUHPLRV D /$5*20(75$-(6 /81$'(9$/(1&,$DO0HMRU/DUJRPHWUDMH(XURV /DGRWDFLyQHFRQyPLFDGHOSUHPLRVHHQWUHJDUiDODGLVWULEXLGRUDGHODSHOtFXODHQ(VSDxD(OHVWUHQRGHODSHOtFXOD GHEHUi WHQHU OXJDU HQ ORV GRFH PHVHV SRVWHULRUHV D OD DGMXGLFDFLyQ GHO SUHPLR 6L WUDQVFXUULGR HVH SOD]R HO ILOP SUHPLDGRQRKDVLGRHVWUHQDGRFRPHUFLDOPHQWHHQ(VSDxDHOSUHPLRHQ PHWiOLFRUHYHUWLUiHQODRUJDQL]DFLyQGHO )HVWLYDO 3DUDKDFHUHIHFWLYRHODERQRGHOSUHPLR&LQHPD-RYHVROLFLWDUiSUHYLDPHQWHDODGLVWULEXLGRUDGHOILOPODVIDFWXUDV GHJDVWRVGHSXEOLFLGDG\SURPRFLyQGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOHVWUHQRFRPHUFLDOGHODSHOtFXODHQ(VSDxD DVtFRPRHOFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHORVGHUHFKRVVREUHODPLVPDFRQHOYLVDGRGHO,QVWLWXWRGH&LQHPDWRJUDItD FRUUHVSRQGLHQWH E &25720(75$-(6  /81$'(9$/(1&,$DO0HMRU&RUWRPHWUDMH(XURV 35(0,2(63(&,$/'(/-85$'2GH&RUWRPHWUDMH«««(XURV /DVGRWDFLRQHVHFRQyPLFDVGHORVSUHPLRVVHHQWUHJDUiQDORVGLUHFWRUHVGHORVFRUWRPHWUDMHV /RVMXUDGRVSRGUiQRWRUJDUDVLPLVPRFXDQWDVPHQFLRQHVFRQVLGHUHQRSRUWXQDV /DV FRPSDxtDV SURGXFWRUDV \ GLVWULEXLGRUDV GH ODV SHOtFXODV JDQDGRUDV GH ORV SUHPLRV /XQD GH 9DOHQFLD VH FRPSURPHWHQDXWLOL]DUHOORJRGHO)HVWLYDOHQODSURPRFLyQ\SXEOLFLGDGGHGLFKDVSHOtFXODV 2WURVSUHPLRV 35(0,23(&(5$(678',2DOFRUWRPHWUDMHHVSDxROFRQPHMRUVRQLGR&RQVLVWHQWHHQVHUYLFLRVGHSRVW SURGXFFLyQGHDXGLRFRQXQDGXUDFLyQPi[LPDGHPLQXWRVSRUXQYDORUGH(XURV 35(0,2&$1$/DOPHMRUFRUWRPHWUDMHFRQVLVWHQWHHQODFRPSUDGHORVGHUHFKRVSDUDVXHPLVLyQHQ(XURSD 

/D6DIRU'HVSDFKR9$/(1&,$ (63$f$ 7HOV)D[ (PDLOLQIR#FLQHPDMRYHFRP±KWWSZZZFLQHPDMRYHFRP


 

  35(0,2 6212),/0 DO PHMRU GLUHFWRU GH FRUWRPHWUDMH GH SURGXFFLyQ HVSDxROD FRQVLVWHQWH HQ WUDEDMRV GH SRVWSURGXFFLyQHQVXVLJXLHQWHREUDYDORUDGRVHQ¼DUHDOL]DUHQXQSOD]RPi[LPRGHGRVDxRVDSDUWLUGHOD FRQFHVLyQGHOSUHPLR ,16&5,3&,Ï1 D /RVSDUWLFLSDQWHVGHEHUiQUHDOL]DUVXLQVFULSFLyQRQOLQHDWUDYpVGHQXHVWUDSiJLQD:HEKDVWDHOGHPDU]RGH  E (OGRVVLHUGHLQVFULSFLyQFRQVWDUiGHOVLJXLHQWHPDWHULDO ‡'9'VGHODSHOtFXOD ‡5HSRUWHILUPDGRGHODLQVFULSFLyQHOHFWUyQLFD  F /DGRFXPHQWDFLyQGHEHUiVHUHQYLDGD KDVWDHOGHPDU]RGH D )HVWLYDO,QWHUQDFLRQDOGH&LQH&LQHPD-RYH &/D6DIRU'HVSDFKR±9DOHQFLD 7HO  a)D[  (PDLOLQIR#FLQHPDMRYHFRP‡KWWSZZZFLQHPDMRYHFRP  (19Ë2'(/$6&23,$6  D /DVFRSLDVGHODVSHOtFXODVVHOHFFLRQDGDVGHEHUiQVHUHQYLDGDVDO)HVWLYDODQWHVGHOGHMXQLRGH'DGRHO FDUiFWHULQWHUQDFLRQDOGH&LQHPD-RYHODVFRSLDVGHEHUiQHVWDUVXEWLWXODGDVHQLQJOpV(OMXUDGRLQWHUQDFLRQDOQR WHQGUi HQ FRQVLGHUDFLyQ ODV SHOtFXODV TXH QR WHQJDQ VXEWtWXORV HQ LQJOpV &LQHPD -RYH DVXPLUi ~QLFDPHQWH HO VXEWLWXODGRHOHFWUyQLFRDOHVSDxRO E (OUHPLWHQWHLQIRUPDUiDO)HVWLYDOGHODH[SHGLFLyQGHWDOODQGRIHFKDIRUPDGHHQYtR\Q~PHURGHDOEDUiQ F /RV JDVWRV GH UHPLVLyQ GH ODV FRSLDV VHUiQ SRU FXHQWD GHO H[SHGLGRU \ ORV GH GHYROXFLyQ FRUUHUiQ D FDUJR GHO )HVWLYDO G /DVFRSLDVHVWDUiQDVHJXUDGDVSRUHO)HVWLYDOGHVGHVXUHFHSFLyQKDVWDVXGHYROXFLyQ H /DVFRSLDVVHUHPLWLUiQXQDYH]ILQDOL]DGRHO)HVWLYDODODGLUHFFLyQLQGLFDGDHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHGHOD KRMDGHLQVFULSFLyQ(QHOFDVRGHTXHORVGDWRVQRHVWpQFRUUHFWRVRFRPSOHWRVHO)HVWLYDOQRVHUHVSRQVDELOL]DGHORV UHWUDVRVRSpUGLGDHQVXGHYROXFLyQ I /RV'9'GHODVREUDVSUHPLDGDVSHUPDQHFHUiQHQORVDUFKLYRVGHO)HVWLYDO  $&(37$&,Ï1'(/$6%$6(6 /DSDUWLFLSDFLyQHQHO)HVWLYDOVXSRQHODDFHSWDFLyQGHHVWDVEDVHV/D6DIRU'HVSDFKR9$/(1&,$ (63$f$ 7HOV)D[ (PDLOLQIR#FLQHPDMRYHFRP±KWWSZZZFLQHPDMRYHFRP


                            !     "#   $%%&$%%($%)%  * * "% +               ,-.-/    0    0  1  3  4 5 0       +  ! 5  5 0 6  7  8 9  ! 64   !   5 0 6 :;!< >9  3         8   9  9     !3  3 5 0 6  *+  7 ! +   3 ! +     3! 5 0! ?     3    0   +  *+    5 0     3 9   3 0  ! "# 3  3 0  3 

 +  0    0 8 *  0  3  +    09  ! @  3          8  0 69 !  ! A 4!    5 0     *+  0 BC 0 ;! 4 ! 0 ; 8  3 3 D ! 0      0 +  ! 0     C  + +   3     9  3 43   ! " $   0 ,!-.-/!+  


8       !3 !  ;   3   $"  $%)% E 0     0 !3 0   !   5 0  *  0  !3 !+   !0    ; !   A   !-.- %&$ 89     ! !   3! 3  0 0  F)G> H5 >H(%%%I F$G> > 0J#%%I F"G> > 0$$#%I   3    !  ; !  3     9   3  ! 0     $# ? $%)%K +4  A  3    ' 

" ( 6 6>? 6 )G)%"#&%L;!< >,;M6;KC/ C! N(1#&&(J$"(1#&&(J$J1(1$)J(1"5*(1#&&(J#" >;OMK;DPNQQQ! 0 ! N! 0 R!


AJUNTAMENT DE L’ALFÀS DEL PI CASA DE CULTURA TFN O : 965 889 423 . FAX 965 889 453 PLAZA JOAN CARLES I, 1 03580 L’ALFÀS DEL PI . (ALICANTE)

www.lalfas.com/festival e-mail:festivaldecine@lalfas.com

FESTIVAL DE CINE DE L’ALFÀS DEL PI. CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN TÍTULO ORIGINAL:_______________________________________________________________________________________/ Duración del film:_______________________ / B-N :

Color:

Formato: __________

/

Óptica:

/

Metraje: __________m. / Magnética:

Pantalla normal:

Lengua de los comentarios y diálogos: ___________________________/

/

Nº de bobinas:________________/ Imágenes por segundo: ________________/

Pantalla1.1.66:

Cinemascope:

Lengua de los subtítulos:_______________________/

DIRECTOR: _______________________________________________/ GUIÓN: ____________________________________/ FOTOGRAFÍA:__________________________________________/ MONTAJE:______________________________________/ PRODUCCIÓN: ________________________________________/ PRODUCTOR: ___________________________________/ DIRECCIÓN ARTÍSTICA:________________________________/ MÚSICA: _______________________________________/ NARRACIÓN:____________________________________________________________________________________________/ INTÉRPRETES:___________________________________________________________________________________________/ _________________________________________________________________________________________________________/ Fecha de producción: ____________________________________/ Lugar de rodaje: __________________________________/ Premios o menciones:______________________________________________________________________________________/ Sinopsis:

Filmografía del director: Dirección de la PRODUCTORA:___________________________________________________________Tfno:________________ Dirección del DIRECTOR: _______________________________________________________________ Tfno: _______________ AUTORIZO a pasar un fragmento de su película en cualquier medio de comunicación: SI

NO

DIRECCIÓN DONDE DEBERÁ SER ENVIADA LA PELÍCULA DESPUÉS DEL FESTIVAL: FORMA DE ENVIO:______________________________________________________________________________________ Anexos al boletín de inscripción: FOTOS.

DOCUMENTACIÓN:

TEXTO DIÁLOGO:

Observaciones:

Ninguna observación Fecha:

dd-mm-yyyy

Firma:______________________________________

NOTA: Esta ficha de inscripción deberá ser remitida a la sede del Festival, inexcusablemente, en el plazo establecido en el apartado “INSCRIPCIÓN “ de las bases del certamen.. La ausencia de cualquier dato importante en la ficha de inscripción, así como la no presentación de las fotografías, o documentación en el plazo establecido, podrá suponer la no admisión de la película correspondiente.


33

BASES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE ELCHE 2010

1. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche tiene como objetivo principal ofrecer un espacio cultural multiétnico a realizadores y aficionados al cine. Supone un compromiso constante con el fomento de la cultura y el respaldo a los valores emergentes del séptimo arte. 2. La celebración de la XXXIII edición tendrá lugar del 16 al 23 de julio de 2010 en la ciudad de Elche. 3. Podrá participar cualquier persona, física (mayor de edad) o jurídica, de cualquier nacionalidad. 4. La persona que detente los derechos de cada película deberá comunicar al festival, antes del 30 de abril de 2010 su deseo de participar enviando ONLINE el boletín de inscripción cumplimentado 5. El Festival reconocerá al firmante del boletín de inscripción como único interlocutor para negociar los aspectos relacionados con la participación de la película en el festival, y como único responsable frente a otras empresas o personas que hayan podido participar en la producción de la película. 6. Cada productor podrá presentar un número de películas ilimitado, siempre que no hayan sido presentadas previamente en este certamen y que hayan sido realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2009. 7. El festival contará con las siguientes secciones oficiales:

Categoría

Formato

Duración máxima

Ficción

Video o 35 mm

25 minutos

Animación

Video o 35 mm

25 minutos

Documental

Video o 35 mm

35 minutos

Cortos en CAMON

Se podrán subir en: asf, asx, avi, divx, dv, dvx, m4v, mov, mp4, mpeg, mpg, qt, wmv, 3g2, 3gp, 3ivx y 3v

5 minutos

Las obras participantes en el Festival se presentarán en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español. Las películas cuya versión original sea en otra lengua o idioma deberán llevar subtítulos en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español. El Jurado podría considerar alguna excepción a este punto, si lo considera oportuno debido a la calidad del cortometraje.

8. Para participar en la sección cortos de CAMON es requisito imprescindible darse de alta en www.tucamon.es y hacerse miembro de esta comunidad. Los vídeos presentados serán utilizados según Licencia Creative Commons http://www.tucamon.es/condiciones-de-uso - Los participantes en esta sección no deben remitir ningún tipo de documentación ni material por correo ordinario, excepto las copias en alta definición en el caso de que sus trabajos sean seleccionados para el premio CAMON. Los cortos participantes en esta sección estarán alojados en www.tucamon.es. La duración máxima de los mismos será de 5 minutos. El límite de tamaño de los archivos es de 500 Mb. 9. Un Comité de selección integrado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo de la imagen seleccionará las películas finalistas. Su decisión se conocerá a partir del día 14 de junio de 2010. 10. Los originales de los trabajos seleccionados en 35 mm, así como las copias en alta definición de los seleccionados para el premio CAMON, deberán estar en poder de la Organización del Festival antes del día 28 de junio de 2010 11. La Organización convocará a un Jurado de Calificación compuesto por diferentes personalidades del mundo del cine y la comunicación. Su veredicto, que será inapelable, se dará a conocer en el acto de clausura.

1


33

BASES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE ELCHE 2010

12. Se establecen los siguientes premios: ™EG:B>D86?6B:9>I:GGÛC:D6AB:?DG8DGIDB:IG6?:YdiVYdXdc&%#%%%ZjgdhnIgd[Zd96B6# ™EG:B>D6NJCI6B>:CID9::A8=:6AB:?DG8DGIDB:IG6?:9:;>88>âCYdiVYdXdc)#%%%ZjgdhnIgd[Zd96B6# ™EG:B>D6AB:?DG8DGIDB:IG6?:9:6C>B68>âCYdiVYdXdc(#%%%Zjgdhnigd[Zd96B6# ™EG:B>D6AB:?DG8DGIDB:IG6?:9:9D8JB:CI6AYdiVYdXdc(#%%%Zjgdhnigd[Zd96B6# ™EG:B>D9:AEå7A>8DYdiVYdXdc'#*%%ZjgdhnIgd[Zd96B6# ™EG:B>D86BDCYdiVYVXdc&#%%%ZjgdhnIgd[Zd96B6# 13. Los productores de las películas que hayan obtenido premio se comprometen a mencionarlo en toda la publicidad y material de prensa, utilizando el logotipo del Festival y de Caja Mediterráneo así como especificar el premio obtenido. 14. Los premios se abonarán a través de cheque nominativo expedido por la Organización a favor de la persona física o jurídica que haya efectuado la inscripción estando sujetos a las retenciones que determinan las normas fiscales vigentes. 15. IVcidadhegZb^dhXdbdadhigd[ZdhYZWZg{chZggZi^gVYdhedgadheVgi^X^eVciZhZcZaVXidYZXaVjhjgV#9Zcd]VXZgadZcZhiZVXid! los podrán retirar en la sede del Festival a partir del 15 de septiembre de 2010. 16. La organización se quedará con las copias presentadas en su formato original de los dos primeros premios: Caja Mediterráneo y Ayuntamiento de Elche. 17. La devolución de los cortometrajes en 35 mm., seleccionados y no premiados, se realizará a partir del 23 de julio de 2010 a la dirección indicada en el boletín de inscripción. Para realizar el envío a una dirección distinta (siempre deberá ser del mismo país de origen), la organización debe estar informada por escrito antes del 12 de julio de 2010 18. La Organización asegurará las copias mientras éstas estén en su poder. La cantidad asegurada no podrá exceder al coste de una copia según tarifa de los laboratorios para copias estándar. 19. Los gastos de envío correrán a cargo de los participantes y los de devolución a cargo de la Organización. El Festival no se hará cargo de los gastos de reenvío. 20. La participación en este certamen supone la cesión por parte del autor, director o la productora de los derechos de explotación de la propiedad intelectual de reproducción, con la finalidad de utilizar el cortometraje a efectos de documentación y la posible edición YZjc89d9K9ZcZafjZhZ^cXajnVcadhXdgidbZigV_ZhfjZeVgi^X^eVcZcZhiVdZcY^hi^ciVh:Y^X^dcZh;Zhi^kVa#6h^b^hbdVjidg^oVZa YZgZX]dYZY^hig^WjX^‹c\gVij^iVYZ9K9X^iVYd#>\jVabZciZXdcZaÒcYZegdbdX^dcVgZhiZ[Zhi^kVa!ZaVjidgdaVegdYjXidgVXZYZadh derechos de comunicación pública de los cortometrajes presentados para la proyección de los mismos en actividades de promoción sociocultural organizadas o patrocinadas o en las que colabore Caja Mediterráneo, incluida la difusión a través de Internet en las páginas web de las que fuera titular esta entidad. Caja Mediterráneo ejercerá estos derechos de forma gratuita, sin recibir ninguna contraprestación, con el fin de difundir los cortometrajes al máximo número de beneficiarios. 21. La participación en el presente festival implica la total aceptación de estas bases. Cualquier circunstancia no prevista en las mismas, será resuelta por el Jurado y de obligatorio cumplimiento a todos los participantes.

2


33

BASES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE ELCHE 2010

DOCUMENTACIÓN A ENVIAR tras la inscripción on line: 1. Una copia en papel cumplimentada y firmada del formulario de inscripción. 2.9dhXde^VhZc9K9YZaXdgidbZigV_ZegZhZciVYdVXdcXjghdZc9K9h^cYZeZcY^ZciZh# 3.9dh;did\gVbVhYZaXdgidbZigV_Z#EjZYZZck^VghZZc89_jcidXdcZa9K9YZaXdgidbZigV_Z# 4. Los seleccionados en 35mm deberán enviar una copia en formato original antes de 28-06-2010. 5. Los seleccionados en CAMON deberán enviar una copia en alta definición antes de 28-06-2010. 6. JcV[didXde^VYZa8>;!C>;!C>:dE6H6EDGI:YZaVeZghdcV[†h^XVd_jg†Y^XVfjZgZVa^oVaV^chXg^eX^‹cWZcZÒX^Vg^dZcXVhdYZegZb^d# Las inscripciones en el Festival son gratuitas y serán formalizadas por el director, el productor o por sus representantes legales. Los gastos de envío de las obras corren a cargo de quien efectúe la inscripción. IdYdZabViZg^VaVciZg^dgbZciZX^iVYdcdhZg{YZkjZaidedgaVdg\Vc^oVX^‹c#

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE DE ELCHE Aula de Cultura CAM Calle Kursaal nº 1 %('%(:A8=:6a^XVciZ:HE6x6#

Más información en: www. festivalcinelche.com festivalelche@cam.es 902 365 735 - 902 100 112

FECHAS CLAVE Edición 2010 Inscripción

Desde la publicación de las bases hasta el 30 de abril

Envío de material

Hasta el 30 de abril

Comunicación películas seleccionadas

A partir del 14 de junio

Recepción del Original de Películas de 35mm. Seleccionadas y copias en alta definición de los seleccionados para el premio CAMON

Hasta el 28 de junio

Fechas proyección Secciones Oficiales

Del 16 al 23 de julio

Gala de Clausura. Veredicto del jurado

Viernes 23 de julio

Cambio dirección devolución

Antes del 12 de julio

Devolución del original de películas de 35 mm. (excepto Premio Caja Mediterráneo y Ayuntamiento de Elche)

A partir del 23 de julio

3


     

     

 !" #"!$ %  &   '  ( () # *  (+ * ' ,  -

  . / &  0* . . '1 (2./32 &4  

. . .,  (++5/ 6&4 - '  .66 % -   .  0   

   0  7% / * 0% 0  / &4  

    '  % - /8. 

 .9 . ' %  / :& 4   4 ;6  '   .   6! <; 6 ;=  32    5   # */ 4 %    '  %   . *  %  / >&" 8. .* ' %% ,  ' ..

  / ' -

/ &4 ' 

. ,  % - / $& 4 % -  

'  0 *    1    . 9 , *    / ?&  $.

 0 9 .  0     %'09 '   %

 % / 4&4 9  ,  $.

 0 9'  / %

9% ' %  .. () # * (++/ #&4    

 / 


@ % ' %.A

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

B@/3/+++CD"0 (B@/(/+++CD"0 3B@//+++CD"0 #  //+++CD"0 #:.D"0 #% 0 D"0 #6D"0 @ D"0 @ -D"0 @    

6 A

"46 ;64 ;"  

      E " 0A5G2(+3+5(
 (',&72 3RUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHIHEUHURGHVH DSUREDURQODV%DVHVGHFRQYRFDWRULDS~EOLFDGHOD;,,,0RVWUDGH&LQHPD-RYHG¶(O[ FX\RWH[WRVHLQVHUWDDFRQWLQXDFLyQ %$6(6  3RGUiQ SDUWLFLSDU HQ HVWH &HUWDPHQ ORV SURGXFWRUHV \ UHDOL]DGRUHV WDQWR HVSDxROHVFRPRH[WUDQMHURVFRQUHVLGHQFLDOHJDOHQ(VSDxDGHDPERVVH[RV \TXHDGHPDU]RGHWHQJDQHQWUH\DxRV  /DV SURGXFFLRQHV GHEHUiQ KDEHU VLGR ILOPDGDV RULJLQDULDPHQWHHQIRUPDWR YtGHR \ VH SUHVHQWDUiQ HQ IRUPDWR '9' 9LGHR (O WHPD VHUi OLEUH FRQ XQD GXUDFLyQ Pi[LPD GH PLQXWRV LQFOX\HQGR WtWXORV GH FUpGLWR /DV REUDV SRGUiQSUHVHQWDUVHHQFXDOTXLHUDGHODVOHQJXDVRILFLDOHVGHOHVWDGRHVSDxRO \WDPELpQVHDGPLWLUiQRWURVLGLRPDV WHQLHQGRHQFXHQWDTXHDTXHOODVTXHQR VHDQ HQ FDVWHOODQR R YDOHQFLDQRFDWDOiQ GHEHUiQ LU VXEWLWXODGDV HQ FDVWHOODQR /DVREUDVGHEHUiQVHUSRVWHULRUHV\RULJLQDOHVDODxR  /D LQVFULSFLyQ VH UHDOL]DUi HQYLDQGR OD SHOtFXOD DO 5HJLVWUR *HQHUDO GHO ([FPR $\XQWDPLHQWR GH (OFKH DGMXQWDQGR HO PRGHOR GH LQVWDQFLD JHQHUDO GLVSRQLEOHHQZZZMRYHVHO[HVRHQZZZHOFKHHV KDVWDHOGtDGHPDU]R GH LQFOXVLYH /D GRFXPHQWDFLyQ SRGUi SUHVHQWDUVH HQ OD IRUPD TXH GHWHUPLQD HO DUWtFXOR GH OD /H\ GH 5pJLPHQ -XUtGLFR GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV \ GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR &RP~Q (Q HVWH FDVR GHEHUiHVWDPSDUVHHOVHOORGHOUHJLVWURGHORUJDQLVPRHQTXHVHSUHVHQWHR HO VHOOR GH FHUWLILFDFLyQ SRVWDO GH FXDOTXLHU 2ILFLQD GH &RUUHRV /RV '9'¶V GHEHUiQ LU HQ FRSLDV RULJLQDOHV FRQ HO REMHWR GH HYLWDU GHILFLHQFLDV HQ OD SURGXFFLyQ PRQWDGDV HQ HVWXFKHV FRQ HO QRPEUH GHO FRUWRPHWUDMH \ GLUHFWRUHQHOFG\FRQODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULD D 7tWXORGHODREUD E 'DWRVSHUVRQDOHVGHOGLUHFWRUHV LPSUHVFLQGLEOHWHOpIRQRGHFRQWDFWR\ FRUUHRHOHFWUyQLFR F )HFKDGHSURGXFFLyQ G 'RVVLHUDUWtVWLFR VLQRSVLVUHSDUWRILFKDWpFQLFD« H 'XUDFLyQGHOFRUWR I )RWRFRSLDGHO'1,GHOGLUHFWRUHVGHOFRUWRRWDUMHWDGHUHVLGHQFLD(Q FDVR GH SUHVHQWDUOR D WUDYpV GH $VRFLDFLyQ OD FXDO GHEHUi HVWDU OHJDOL]DGD VHDSRUWDUiIRWRFRSLDGHO&,) J 'RV IRWRJUDItDVIRWRJUDPDV GHO FRUWR HQ IRUPDWR -3* R VLPLODU HQ FG DSDUWH /DGRFXPHQWDFLyQVHHQYLDUiD 

5HJLGRULDGH-RYHQWXWL&RRSHUDFLy &&XUWLGRUHVQž(OFKH7HOI)D[MXYHQWXG#D\WRHOFKHHV 


³;,,,02675$'(&,1(0$-29('¶(/;´ 5(*,6752*(1(5$/'(/(;&02$<817$0,(172'((/&+( 3/$=$'(%$,; (/&+($/,&$17( (O LQFXPSOLPLHQWR HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH FXDOTXLHUD GH ORV UHTXLVLWRV HVWDEOHFLGRVVXSRQGUiODH[FOXVLyQDXWRPiWLFDGHODSDUWLFLSDFLyQHQOD SUHVHQWHFRQYRFDWRULD  6HUi SUHPLDGD ODPHMRU SHOtFXOD PiV XQ SUHPLR D OD PHMRU SURGXFFLyQ ORFDO 7RGDVODVSHOtFXODVVHOHFFLRQDGDVVHUiQSUR\HFWDGDVGXUDQWHHOPHVGHDEULO HQXQDVDODKDELOLWDGDSDUDSUR\HFFLRQHVHQHOFDVRGHTXHVHVXSHUDUDQODV SUR\HFFLRQHVH[LVWLUiXQ-XUDGR6HOHFFLRQDGRUGHVLJQDGRDWDOHIHFWRSRU OD&RQFHMDOtDGH-XYHQWXG\FRPSXHVWRSRUSHUVRQDOLGDGHVHQWHQGLGDVHQOD PDWHULD\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHWRGDVODVSURGXFFLRQHVFRPDUFDOHV (OFKH &UHYLOOHQWH \ 6DQWD 3ROD VHUiQ SUR\HFWDGDV 1R REVWDQWH \ HQ DUDV GH SUHVHUYDU HO EXHQ GHVDUUROOR GH OD 0RVWUD HO -XUDGR &DOLILFDGRU SRGUi GHVFDUWDUGHWHUPLQDGRVFRUWRPHWUDMHVDXQTXHVHDQSURGXFFLRQHVFRPDUFDOHV FRUWRV SXEOLFLWDULRV SURPRFLRQDOHV HWF« 6RODPHQWH VH DGPLWLUi XQD REUD SRUGLUHFWRUUHDOL]DGRUDVRFLDFLyQ1RVHDGPLWLUiQFRUWRPHWUDMHVSUHVHQWDGRV D HGLFLRQHV DQWHULRUHV 3DUD OD DGPLVLyQ GH FRUWRPHWUDMHV \ FRQFHVLyQ GH SUHPLRV HO -XUDGR HVWDUi D OD GRFXPHQWDFLyQ DSRUWDGD \ D ORV FUpGLWRV GHO FRUWRPHWUDMH  6H HVWDEOHFHQ ORV VLJXLHQWHV SUHPLRV GRWDGRV DGHPiV FRQ WURIHR SURFHGHQWHV GH OD SDUWLGD SUHVXSXHVWDULD SRU LPSRUWH WRWDO GH ¼ D 3ULPHUSUHPLR ¼ E 3UHPLR³&LXWDWG¶(O[´ PHMRUSURGXFFLyQORFDO ¼ F 3UHPLRDODPHMRUGLUHFFLyQ ¼ G 3UHPLRDOPHMRUJXLyQRULJLQDO ¼ H 3UHPLRDODPHMRULQWHUSUHWDFLyQIHPHQLQD ¼ I 3UHPLRDODPHMRULQWHUSUHWDFLyQPDVFXOLQD ¼ J 3UHPLRDOPHMRUFRUWRPHWUDMHHQFDWDOiQYDOHQFLDQR ¼ K 3UHPLRDODPHMRUP~VLFDRULJLQDO ¼ L 0HQFLyQHVSHFLDODORVYDORUHVVRFLDOHV 1R REVWDQWH HO MXUDGR SRGUi RWRUJDU ODV PHQFLRQHV TXH HVWLPH RSRUWXQDV PRQWDMHYHVWXDULRPDTXLOODMHGLUHFFLyQGHIRWRJUDItDHWF«  6RODPHQWH HO FRUWRPHWUDMH JDQDGRU GHO 35(0,2 ³&,87$7 '¶(/;´ $ /$ 0(-25 352'8&&,Ï1 /2&$/ DFFHGHUi GLUHFWDPHQWH DO )(67,9$/ ,17(51$&,21$/ '( &,1( ,1'(3(1',(17( '( (/&+( GH RUJDQL]DGRSRUOD&DMDGHO0HGLWHUUiQHR 

5HJLGRULDGH-RYHQWXWL&RRSHUDFLy &&XUWLGRUHVQž(OFKH7HOI)D[MXYHQWXG#D\WRHOFKHHV 


3DUD IDFLOLWDU HO EXHQ GHVDUUROOR GH OD *DOD GH &ODXVXUD \ OD SUHVHQFLD HQ OD PLVPD GH ORV SRVLEOHV SUHPLDGRV VH UHDOL]DUiQ WUHV QRPLQDFLRQHV HQ FDGD XQDGHODVFDWHJRUtDVSUHPLDGDV/RVSUHPLDGRVGHEHUiQDVLVWLUDODJDODGH HQWUHJDGHSUHPLRVRHQYLDUDXQUHSUHVHQWDQWHHOGtDGHOD*DODGH&ODXVXUD SXGLHQGR TXHGDU HO SUHPLR GHVLHUWR VL LQFXPSOLHUDQ HVWH WpUPLQR 3DUD DTXHOORV QRPLQDGRV TXH UHVLGDQ D PiV GH NPVGH (OFKH OD &RQFHMDOtD GH-XYHQWXGVXIUDJDUiORVJDVWRVGHDORMDPLHQWRH[FOXVLYDPHQWH  (O MXUDGR HVWDUi FRPSXHVWR SRU SHUVRQDOLGDGHV HQWHQGLGDV HQ OD PDWHULD FLQHPDWRJUiILFD \ OD LQWHUSUHWDFLyQ HO UHVSRQVDEOH GHO SURJUDPD FXOWXUDO $/7(51$&7,8 DVt FRPR XQ UHSUHVHQWDUWH GH DTXHOODV HQWLGDGHV FRODERUDGRUDVSDWURFLQDGRUDVTXHSXGLHUDQIRUPDUSDUWHGHOD0RVWUD\GDUi VX YHUHGLFWR HQ HO $FWR GH &ODXVXUD GHO PLVPR /D 3UHVLGHQFLD GHO -XUDGR UHFDHUiHQHO&RQFHMDOGH-XYHQWXGGHOHVWH([FPR$\XQWDPLHQWRRSHUVRQD HQ OD TXH GHOHJXH (O DFWD HVWDUi D GLVSRVLFLyQ GH DTXHOORV TXH OR VROLFLWHQ ([FHSWRHOSULPHUSUHPLR\HOSUHPLRDODPHMRUSURGXFFLyQORFDOORVGHPiV SUHPLRVSRGUiQVHUGHFODUDGRVGHVLHUWRV /DUHVROXFLyQGHO-XUDGRVHUiLQDSHODEOH  /RVDXWRUHVFHGHUiQVXVGHUHFKRVGHUHSURGXFFLyQGHODVREUDVWDQWRSDUDOD VHPDQDGHOD0RVWUDFRPRSDUDODVSUR\HFFLRQHVHQOD)1$&GH$OLFDQWH\ HQ HO (VSDFLR &UHD GH (OFKH \ FXDOTXLHU RWUD DFWLYLGDG SURPRFLRQDO HQFDPLQDGDDODGLIXVLyQGHOD0RVWUDLQFOX\HQGRUHGHVVRFLDOHVZHERILFLDO HWF,JXDOPHQWH VH SRGUiQ XVDU LPiJHQHV \ IUDJPHQWRV GHO FRUWRPHWUDMH KDVWDXQPi[LPRGHPLQXWR SDUDODSURPRFLyQGHOD0RVWUD&XDOTXLHURWUD FLUFXQVWDQFLD UHIHUHQWH D HVWH SXQWR VHUi SDFWDGD HQWUH OD &RQFHMDOtD GH -XYHQWXG\ORVDXWRUHV  /RVFRUWRPHWUDMHVQRVHOHFFLRQDGRVVHUiQDUFKLYDGRV\SRGUiQVHUGHYXHOWRV GHVSXpV GH OD UHDOL]DFLyQ GH OD JDOD GtDV GHVSXpV GH KDEHUOR VROLFLWDGR SRUHVFULWR PHGLDQWHLQVWDQFLDJHQHUDO GHORVODVLQWHUHVDGRVDV  /DVLPSOHSDUWLFLSDFLyQHQODFRQYRFDWRULDVXSRQHODSOHQD\WRWDODFHSWDFLyQ GHVXVEDVHV

 /RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR (OFKHDGHIHEUHURGH (/&21&(-$/'(-89(178'<&223(5$&,Ï1  -RVp0LJXHO0DVDQHW&XWLOODV 

 

5HJLGRULDGH-RYHQWXWL&RRSHUDFLy &&XUWLGRUHVQž(OFKH7HOI)D[MXYHQWXG#D\WRHOFKHHV 
             !"   #$%! &'()*+ %$- "    .' ' /) ( / 0 #  1

#  !"#" 2 # #  # / "31  #  %  % 4  %  #   %1   % 6 7 ! 8  -" % 9&;; 7< 4    %# 7 %  = #>/0= # )< #0   .?##3 % 7 4 3 "$  $  %   # 7/"% .;# 2   #  #  1 "#%2# % @;# #   4  # #  %  # #  # # 

# 3 $  0 #1 #% % 

  # 3 #  # 3 #% 8% 1

1 # / " # #   @/(0' / <#  %  $ #6 #" / 4  #    4 " # # # 3!"#$%3 4 ## 1  % # / " !#  %  A 33 "$  $  %   # 4  -% B8 1  A '(''C ( D # 4  ! &  "  6 E )"

# 0 4  /<A  F / E 0(GF &H &&;;&F / 9/ 1 %"  #   %  "3  %   % $#4#  !$!43# !#4# $!43! #$!4  - ! !#  #     #  I8 ! #! #


?<(/0'(< /J'0/ <  4  %   / 4  ? #3 &; ## !2 # ! 8   2 "3 #  $ 3 $ %$ 1 ! K "  $ 2 "8   8%$ $  "  # '$-"#% $ $ #         %   $K ! $   " % 3 " 4 1 ! - $4  3 " K   8- 4 #  # #  "   4 %  - #  "1 1   4 " L F/+0'(< A/+ < ( < "  # -"!!$#  4    9  "3  NOF( '/J0( C'/  % "  #  #  

 "!  #   

 " % ## # #$   8   $!  #3    &  

  / %   3  % $  #6 0 # *< -# B;;;;PD31 %#%#  !  $4 #  0 #  #3!C0 / 

3Q  #  0 #'0 (' $ 9  "  B D # BL;;;PD 0 #/<<F<' /<F '/ <'()' / /RO < =S('T #  B.;;;PD # " # 9 B  U3&U -"D 0 #O'/SCF 0'(GF < 0 3  $"  4  -    / %   3  % $  #! 6 0 # *< -# B;;;;PD31 %#%#  !  $4 #  0 #  #3!C0 /  

3Q  #  O %"  $0( C' /0  OF( ' # B.;;;PD 0 #(/')(V 0/' # 1 #   !   8# 0 #OF( ' OFA <F  " #0/ # B?;;;PD # " #B  U3&U -"D


 &  

    / %   3  % $  #6 0 # -  #  % -# B;;;;PD      / %   3  % $  #6 0 # -  #  % -# B;;;;PD W/'=( '/0( C'/ $  # 9 %  2Y1% 1   # %    4   1  4 83 #    9-  #$!4  4 $  # *< /0  OF( '3' 0 (' $ 9  "  

 %  "       = #/0 $ A AC $ #   #/<<F<' /<F '/ <'()' / /RO < =S('T3  # OFA <F 1 %        = #/0 $ A AC  % ! # #  %# 

 Z0(')(C/ /0 / 0  %! # 1 83 ##   #$# 3 %# #"    % $1  8 "      8  $ "  4 <" # # #  =  #  "      %   1   !  ( $ #  ( $ #   9 $ 0 1 !   " 2  !   9 


XVIª EDICIÓN-MAYO DE 2011 LA ASOCIACIÓN “FLORIÁN” REY DE LA ALMUNIA CONVOCA LA XIIª MUESTRA DE CORTOMETRAJES “ADOLFO AZNAR” BASES 1.- Podrán presentarse a la muestra cortometrajes nacionales realizados con posterioridad al 1 de enero de 2009. Los cortos podrán versar sobre cualquier argumento y pertenecer a cualquier género salvo el publicitario. Su duración no sobrepasará los 30 minutos incluidos los títulos de crédito.

envío del cortometraje). - Premio corto-joven dotado con 300 euros. (Para jóvenes hasta 30 años) 9.6.,-'( 0.'.,( /'%( +/,%#$&'( :-8$:%( +.( 0,.!( :$'/0"!;( El premio está patrocinado por la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia.

2.- Los originales se presentarán en formato DVD, independientemente de su formato de realización.

6.- La composición del jurado será decidida por la Asociación “Florián Rey” y se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios. Para recoger los premios será imprescindible asistir a la Jornada de Clausura de las Jornadas o enviar a una persona que represente al autor del trabajo premiado. Los premios caducan a los tres meses.

3.- Los autores presentarán un solo trabajo a la Muestra y utilizarán para ello un estuche independiente. Los trabajos recibidos pasarán a formar parte de la videoteca de la !"#$%#$&'()(*"+,-'(!.,(/0$1$2%+%!(#"'(3'.!(.+/#%0$4"!()( culturales. 4.- La Asociación organizadora, de entre los cortos presentados, seleccionará los mejores trabajos que serán proyectados durante las Jornadas de Cine que tendrán lugar en mayo de 2011 y optarán a los premios. La organización se reserva el derecho de proyectar también %15/'"!(+.(1"!(0,%6%7"!('"(3'%1$!0%!(.'(1%(!.##$&'(+.(.8hibición. 5.- Se establecen los siguientes premios: - Premio especial del jurado al mejor cortometraje de la Muestra dotado con 600 euros y estatuilla. - Premio al mejor realizador aragonés dotado con 600 euros y estatuilla. - Premio al mejor cortometraje comarcal dotado con 450 euros. (Para acreditar la condición de aragonés o residente en la comarca, deberá acompañarse a la documentación una !"!#!$%&'()*'+,-'!')*'#!..)/$!0(%)0")'#)."%1#&(!'()'.)sidencia) - Premio al mejor cortometraje de animación dotado con 500 euros. - Premio al mejor cortometraje documental dotado con 500 euros. - Premio especial del público dotado con 500 euros. - Premio “valores educativos y ciudadanos” dotado con 500 euros. (Este premio, patrocinado por la Fundación “Manuel Giménez Abad”, se concederá al mejor cortometraje realizado por alumnos de los centros escolares no universitarios de la Comunidad Autónoma aragonesa que, a juicio del Jurado, tenga como contenido esencial la divulgación de valores dentro del currículo. El autor o autores del trabajo ()2).30'&4&(%.'&'*&'(!#56)0"&#%70'50'#)."%1#&(!')8$)(%do por secretaría en el que se acredite que se encuentran matriculados en el centro correspondiente en la fecha de

7.- El plazo de recepción de trabajos comienza el 2 de '"4$.:6,.(+.(<=>=()(3'%1$2%,-(%(1%!(<?(@",%!(+.1(<A(+.( .'.,"(+.(<=>>(.8#.*0"(*%,%(.1(*,.:$"(B4%1",.!(.+/#%tivos y ciudadanos” que terminará el 25 de febrero. Las obras se enviarán a: Asociación “Florián Rey” Muestra de cortos “Adolfo Aznar” Centro de Profesores y de Recursos C/ La Paz, s/n Apartado de correos 101 50100 LA ALMUNIA (Zaragoza) Los cortometrajes se enviarán acompañados del boletín de inscripción*. Deberán presentarse con carátula y las fotografías que se consideren más oportunas para que .1(0,%6%7"(*/.+%(!.,(*/61$#%+"(#":"(3#@%(0C#'$#%()(%,tística en la revista de las Jornadas. La participación en la Muestra implica la total aceptación de estas bases. El jurado resolverá cualquier aspecto '"(,.D.7%+"(.'(.11%!; * NOTA: El boletín de inscripción puede descargarse de la pág. de internet:

!"#$%&'$()!*#+ Para resolver cualquier duda:

"#$%&'$(),)&-##!*#+ .#$'&/&0/(*%'(,"#$%&'$()!*#+ o llamando al teléfono: 676 68 59 74


FICHA DE INSCRIPCIÓN DE CORTOMETRAJES 2011 ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CINE "FLORIAN REY"

Imprimir formulario

XII MUESTRA DE CORTOS. MAYO 2011

XVI JORNADAS DE CINE "VILLA DE LA ALMUNIA DE Dª GODINA" (ZARAGOZA) www.florianrey.com Título:

Duración:

Año de producción:

FICHA TÉCNICA: Dirección:

Producción:

Guión:

Fotografía:

Banda sonora:

Montaje:

FICHA ARTÍSTICA: Intérpretes:

Sinopsis de la obra:

DATOS DE LA OBRA: Festivales en los que ha participado:

Premios obtenidos:

DATOS DEL AUTOR: Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Dirección actual:

Provincia:

Población:

D.P.:

Teléfono:

E-mail:

VÍDEOGRAFIA - FILMOGRAFIA DEL AUTOR Videografía:

Rellene dicho formulario, imprímalo y envíelo por correo postal junto al cortometraje a la dirección que figura en las bases: Asociación "Florián Rey". Muestra de Cortos "Adolfo Aznar" C/ La Paz s/n - Ap. Correos 101. 50100 La Almunia de Doña Godina - [Zaragoza]


BASES DE PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS El Festival de Málaga. Cine Español tiene como objetivo la difusión y promoción de la cinematografía española y en general de la industria audiovisual de España y Latinoamérica, acogiendo el encuentro de sus diversos sectores profesionales y potenciando su desarrollo así como su comercialización internacional. Para el cumplimiento de estos objetivos el Festival de Málaga. Cine Español celebrará su Decimocuarta Edición del 26 de marzo al 2 de abril de 2011. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Las películas a competición deberán cumplir los siguientes requisitos: Oficial (Largometrajes a competición) Películas de nacionalidad española realizadas con posterioridad al 1 de enero del 2010 que no hayan sido exhibidas comercialmente en salas públicas, DVD, video, televisión o evento audiovisual en España. Sólo se admitirán a competición una película por director o grupo de directores, en el caso de películas colectivas. ZonaZine (Largometrajes a competición) Películas de nacionalidad española realizadas con posterioridad al 1 de enero del 2010 que no hayan sido exhibidas comercialmente en salas públicas, DVD, video o televisión. Cortometrajes a competición Cortometrajes de nacionalidad española realizados con posterioridad al 1 de enero del 2010 que no hayan sido exhibidos comercialmente en salas públicas, DVD, video o televisión. El tiempo de duración de los cortometrajes, no podrá ser superior a 30 minutos y sólo se admitirán a competición hasta un máximo de dos por director, contabilizándose en esta suma los dirigidos en colaboración con otros directores. Documentales (competición) Documentales con producción y/o temática española o latinoamericana realizados con posterioridad al 1 de enero de 2010, siempre y cuando no hayan sido estrenados o difundidos comercialmente, ni hayan recibido premios en otros certámenes celebrados en España anteriores al 1 de marzo de 2011. Muestra de Cine Latinoamericano Largometrajes producidos en países latinoamericanos de habla española y realizados con posterioridad al 1 de enero de 2010, siempre y cuando no hayan sido exhibidos comercialmente en salas públicas, DVD, video o televisión, en España.


Videocreación Local (competición) Películas realizadas en formato videográfico, con posterioridad al 1 de enero de 2010 de empresas productoras radicadas en la provincia de Málaga y/o dirigidas por realizadores nacidos, o actualmente residentes en ella. Sólo se admitirán a competición hasta un máximo de dos vídeos por realizador, incluidos los que pudiese haber dirigido en colaboración con otros directores. VERSIONES Todas las películas participantes en las distintas secciones del Festival, se presentarán en versión original, y aquellas cuya lengua original no sea el castellano, con subtítulos en este idioma. INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN Los formularios de Inscripción deberán ser cumplimentados exclusivamente a través de la Web del festival (www.festivaldemalaga.com), con anterioridad al 20 de enero de 2011 en todas las categorías, excepto en la Sección Documentales a competición, donde el plazo finalizará el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, deberá remitirse a las oficinas del Festival con anterioridad a las fechas indicadas, la siguiente documentación: • Copia íntegra de la película en su versión definitiva en soporte DVD. • Tres fotografías en soporte digital (mínimo 300 dpi) de escenas de la película. • Sinopsis de la película (máximo 8 líneas). • Bio-filmografía del director. Es necesario y obligatorio para poder ser seleccionado en cualquiera de las secciones competitivas del Festival, que se completen todos los campos del formulario de inscripción y que se entregue en los plazos establecidos la documentación requerida en los puntos anteriores. En caso contrario, las películas quedarán excluidas del proceso de selección.


PREMIOS > Largometrajes. Sección Oficial: • Biznaga de Oro a la MEJOR PELÍCULA. • Biznaga de Plata PREMIO NESPRESSO, PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. • Biznaga de Plata a la MEJOR DIRECCIÓN. • Biznaga de Plata a la MEJOR ACTRIZ. • Biznaga de Plata al MEJOR ACTOR. • Biznaga de Plata a la MEJOR ACTRIZ DE REPARTO. • Biznaga de Plata al MEJOR ACTOR DE REPARTO. • Biznaga de Plata al MEJOR GUIÓN “Premio EGEDA” dotado con 6.000 euros. • Biznaga de Plata a la MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL. • Biznaga de Plata a la MEJOR FOTOGRAFÍA “Premio Fotofilm Deluxe”. • Biznaga de Plata al MEJOR VESTUARIO. • Biznaga de Plata al MEJOR MONTAJE. • PREMIO al MEJOR GUIONISTA NOVEL (Máximo segundo guión). • Biznaga de Plata PREMIO DEL PÚBLICO.

> Largometrajes. ZonaZine • Biznaga de Plata a la MEJOR PELÍCULA. • PREMIO al MEJOR GUIÓN. • Biznaga de Plata al Mejor Actor. • Biznaga de Plata a la Mejor Actriz. • Biznaga de Plata al Mejor Director. • Biznaga de Plata PREMIO DEL PÚBLICO. > Cortometrajes • Biznaga de Plata al MEJOR CORTOMETRAJE dotado con 3.000 euros. • Biznaga de plata PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. • Biznaga de Plata a la MEJOR ACTRIZ. • Biznaga de Plata al MEJOR ACTOR. • Biznaga de Plata al MEJOR DIRECTOR. • Biznaga de Plata al PREMIO DEL PÚBLICO. La dotación económica del premio se hará efectiva en un 50% al productor y el restante 50% al director, una vez aportado un certificado acreditativo de la exhibición del cortometraje en otro certamen o evento audiovisual celebrado dentro del año 2011 y con posterioridad a su proyección en el Festival de Málaga o, en su caso, demostrativo de su exhibición en salas comerciales. En este documento se hará constar que al inicio del mismo aparece la imagen corporativa (logotipo y nombre) de este Festival y referencia expresa al premio obtenido. La organización se reserva el derecho de incorporar al archivo del Festival, una copia de los cortometrajes ganadores para usos de carácter cultural, no lucrativos.


> Documentales: • Biznaga de Plata al MEJOR DOCUMENTAL dotado con 10.000 euros. • Biznaga de Plata SEGUNDO PREMIO AL MEJOR DOCUMENTAL dotado con 5.000 euros. • Biznaga de Plata PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. • Biznaga de Plata PREMIO DEL PÚBLICO. La dotación económica de los premios de esta categoría se hará efectiva en un 50% al productor y el restante 50% al director de dicho documental, una vez aportado el certificado acreditativo de la exhibición del documental en otro certamen o evento audiovisual celebrado dentro del año 2011 y con posterioridad a su proyección en el Festival de Málaga o, en su caso, demostrativo de su exhibición en salas comerciales. En este documento se hará constar que al inicio del mismo aparece la imagen corporativa (logotipo y nombre) de este Festival y referencia expresa al premio obtenido. La organización se reserva el derecho de incorporar al archivo del Festival, una copia de los documentales ganadores para usos de carácter cultural, no lucrativos. > Muestra de Cine Latinoamericano • Biznaga de Plata a la MEJOR PELÍCULA. • Biznaga de Plata PREMIO ESPECIAL DEL JURADO. • Biznaga de Plata a la MEJOR DIRECCIÓN. • Biznaga de Plata al MEJOR ACTOR. • Biznaga de Plata a la MEJOR ACTRIZ. • Biznaga de Plata PREMIO DEL PÚBLICO. > Videocreación Local * • Premio a la MEJOR PRODUCCIÓN DE VÍDEO DE FICCIÓN. • Premio a la MEJOR PRODUCCIÓN DE VÍDEO DE ANIMACIÓN O EXPERIMENTA• Premio MEJOR DIRECTOR • PREMIO DEL PÚBLICO.

CIÓN.

*La dotación económica de estos premios se comunicará oportunamente. La dotación económica de los premios se hará efectiva en un 50% al productor y el restante 50% al director de dicho video, siempre que presente una copia en la que se haga constar que al inicio del mismo, aparece la imagen corporativa (logotipo y nombre) de este Festival y referencia expresa al premio obtenido. La organización se reserva el derecho de incorporar al archivo del Festival, una copia de los vídeos ganadores para usos de carácter cultural, no lucrativos. Notas aclaratorias En el caso de que fueran varias las productoras participantes en la financiación de las películas, los premios se harán efectivos a la productora con mayor participación económica (que actuará como representante del conjunto de la producción), previa presentación de la autorización a su favor, de las restantes productoras.


La cuantía económica de los premios estará sujeta a las retenciones que determine la legislación vigente en el momento de su abono por parte de la Organización del Festival, y se entenderán, en todo caso, incluidas en la asignación económica de dichos premios. JURADOS La Dirección del Festival designará a los jurados de las diferentes secciones a competición, cuyas decisiones serán inapelables y no deberán ser justificadas. Los miembros de las distintas categorías podrán conceder como máximo cuatro premios a una misma película. Los jurados podrán conceder junto con los premios oficiales, menciones especiales en cada uno de los apartados. Los premios de todas las categorías no podrán concederse ex aequo, ni declararse desiertos. El Premio del Público, en todas las categorías en que se otorgue, se concederá a la película que obtenga una mayor puntuación promediada en función de los votos emitidos, siempre y cuando el número de votantes sea superior al mínimo establecido en cada una de las secciones. La Dirección del Festival de Málaga podrá estar presente, con voz pero sin voto, en las deliberaciones y comunicaciones de los distintos jurados. CONTRAPRESTACIONES DE IMAGEN La mera participación en el Festival de Málaga en cada uno de sus apartados obligará a las empresas productoras/distribuidoras a la inserción en la cabecera de las películas del logotipo del Festival con la indicación ‘Decimocuarta Edición’. Dicho logo y leyenda deberá incluirse también en todas las inserciones en prensa escrita, así como mencionarse expresamente esta participación en los distintos soportes audiovisuales en los que se incluya publicidad de la película con carácter previo al Festival o durante su celebración. Asimismo, los premios en metálico otorgados a las películas conllevarán una serie de contraprestaciones de imagen pública que deberán ser atendidas para que el Festival de Málaga valide dichos pagos. Las empresas productoras y directores de largometrajes, cortometrajes, documentales y videoclips aceptan, al inscribir sus películas en la Decimocuarta Edición del “Festival de Málaga. Cine Español”, que en el caso de obtener alguno de los premios otorgados por el Festival, incluirán una referencia escrita a la concesión de dicho premio al inicio de todas y cada una de las copias de la película que distribuyan para su exhibición en salas comerciales y/o en certámenes audiovisuales, así como en todo el material informativo y promocional impreso (press-books, carteles, etc.). Dicha referencia consistirá en un texto con el tipo de premio otorgado, acompañado invariablemente de la imagen corporativa (logotipo y nombre) del Festival


de Málaga, los cuales les serán facilitados, junto a sus normas de uso, por la Organización del mismo. Esta referencia al premio del Festival deberá aparecer asimismo en las versiones en vídeo, CD y DVD así como en cualquier otro soporte en que se exhiban y comercialicen estas películas. Las empresas productoras deberán remitir al Festival de Málaga dos copias (una en formato DVD y otra en formato Betacam SP-PAL) de la película galardonada, así como originales del material informativo y promocional impreso para su incorporación al archivo del Festival. PROGRAMACIÓN Y DERECHOS DE EXHIBICIÓN Durante la celebración del certamen, la organización se reserva el derecho de exhibir las películas seleccionadas en cuantas sesiones públicas estime conveniente. A este respecto, las productoras cederán los derechos para la exhibición pública de sus películas durante el tiempo de realización del Festival sin coste alguno para el mismo. CIRCULACIÓN DE COPIAS El abono de los gastos de envío (transporte y póliza de seguro) originados por la remisión desde el lugar de expedición de la copia de cada película seleccionada para participar en cualquiera de las secciones del Festival hasta su almacén de copias, correrá por cuenta de las empresas productoras. En el caso de las películas participantes en la Sección Oficial a Competición, las productoras deberán facilitar al Festival con carácter obligatorio dos copias, de acuerdo al apartado “Versiones”, antes del 6 de marzo de 2011, debiendo comunicar a la Organización la fecha de expedición de la copia y el medio de transporte utilizado. Una de las copias deberá entregarse con subtítulos en inglés para conseguir una mayor difusión y promoción entre los visitantes internacionales asistentes al certamen. En el caso de que la película está hablada en un idioma distinto del español, la productora facilitará a la organización del Festival la lista de subtítulos al inglés con su correspondiente pietaje. Todas las copias de las películas participantes en la Sección Oficial remitidas al Festival deberán llevar una etiqueta con el título de la película, su duración, versión, metraje, formato de pantalla y de proyección y tipo de sonido, así como los datos para su devolución. En caso de que dichos datos de devolución no consten en las etiquetas, la Organización del Festival entenderá que debe remitir el material a la dirección expresada en el formulario de Inscripción. Las devoluciones serán realizadas en el plazo máximo de quince días a partir de la fecha de finalización del Festival. El abono de los gastos de transporte originados por su devolución correrá por cuenta del Festival.


El Seguro contratado por el Festival cubre los riesgos de incendio, pérdida, robo, daño y destrucción de la copia por el periodo comprendido entre la llegada al Festival y su retorno a la dirección de devolución indicada en el formulario de inscripción de la película. El plazo máximo para efectuar cualquier reclamación en torno a una copia será de tres meses a partir de la fecha de devolución. CATÁLOGO Y MATERIAL DE PROMOCIÓN Las productoras de las películas seleccionadas facilitarán todo el material necesario para la elaboración del Catálogo del Festival, que le sea solicitado por el Departamento de Publicaciones, antes del 20 de Febrero de 2011. Las productoras y los directores participantes del Festival autorizan, al presentar su formulario de inscripción, la utilización de uno o varios fragmentos de su película para su difusión como material informativo en cualquier medio de comunicación. A estos efectos, las productoras pondrán a disposición del Departamento de Prensa del Festival una selección de secuencias, en soporte DVD o Betacam SP-PAL, con una duración máxima de tres minutos. Asimismo y antes del 11 de marzo de 2011 las productoras deberán poner a disposición del Departamento de Prensa un número suficiente en cada caso de materiales de prensa para su difusión: 150 dossiers de prensa, 150 CDs de imágenes, 5 carteles de la película y 20 CDs de audio.

DISPOSICIONES ADICIONALES Una vez efectuada la selección de una película por el Festival para cualquiera de las Secciones, no podrá ser retirada, ni presentada en España antes de su proyección en Málaga. Estas bases de participación podrán ser complementadas o modificadas, con anterioridad a la fecha de inicio de la Decimocuarta Edición del Festival y previa comunicación a las partes interesadas, con cuantos otros anexos estime oportunos la Organización. La inscripción de una película a Competición de esta Decimocuarta Edición del Festival de Málaga supone la aceptación y cumplimiento de las presentes Bases de Participación y de sus posibles anexos.


El Festival podrá realizar copias en vídeo y DVD de las películas y documentales seleccionados, que pasarán a formar parte de su fondo videográfico destinado a la difusión audiovisual sin ánimo de lucro. En cualquier caso, el Festival de Málaga comunicará a los productores el uso, siempre de carácter cultural y no lucrativo, que se haga de estas copias. La presentación a selección de una película supone la plena aceptación de las presentes Bases de Participación. La interpretación de las mismas será competencia exclusiva de la Dirección del Festival.

CONTACTO: Inscripciones: Exclusivamente a través de la Web del Festival de Málaga. Cine Español inscripciones@festivaldemalaga.com Información y envío de copias para la Selección de las distintas secciones: Festival de Málaga Ramos Marin, 2. 29012 Málaga Telf.: (+34) 952 228 242 Fax: (+34) 952 227 760 www.festivaldemalaga.com Especifique la sección en la que se quiere inscribir.


1 2 3

2010 //

» www.cabra.es/audiovisual

La celebración del certamen tendrá lugar del 11 al 19 de septiembre de 2010 en el Cinestudio y en el Teatro municipal de Cabra.

La organización del certamen se reserva la posibilidad de realizar una copia en video, así como su difusión en ámbitos culturales, garantizando en todo caso los derechos de autor. En cualquier caso, las obras no serán devueltas al autor/es.

6 7

El plazo de recepción de las obras comenzará a partir del día siguiente a la publicación de estas bases, y finalizará el día 25 de junio de 2010. Serán enviadas por correo (con fecha en el boletín de inscripción sellada por la oficina) o depositadas personalmente en: Casa de la Cultura de Cabra Avda. Fernando Pallarés, s/n c.p. 14940, Cabra (Córdoba), indicando en el sobre: 15 Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra.

El formato de presentación será dvd, el tema libre y la duración máxima de 20 minutos.

4 5

El máximo de obras por autor será de tres, presentándose cada una de ellas en su estuche correspondiente, claramente identificado con el título de la misma; cada una de las obras deberá adjuntar el boletín de inscripción, y un soporte informático con dos fotogramas, autorización y copia del dni del director y productor.

La obra debe ser inédita, original, en castellano (no subtitulada) y realizada con posteriodidad a enero de 2009, no habiendo sido presentada o premiada en otra convocatoria de este certamen.

Poseer nacionalidad española o tener residencia en ella. Podrán participar tanto profesionales como aficionados, de manera colectiva o individual.

audiovisualcabra@gmail.com «

// tfno. 957 520 766

amateur

andaluz

menos de 5’ » Enviar este boletín (original, copia o soporte informático con los datos solicitados) junto con la película a: Casa de la Cultura de Cabra Avda. Fernando Pallarés, s/n | 14940 Cabra (Córdoba)

profesional

Marca las categorías y/o premios a los que opta:

E-mail

Teléfono

La participación supone la aceptación de las presentes bases, recayendo así mismo la responsabilidad de las obras sobre sus autores.

Sinopsis de la obra

Actores

Animación

Sonido

Edición

Fotografía

Guión

Dirección de contacto

*La cuantía de este premio, patrocinado por Caja San Fernando, equivale a la adquisición de los derechos de proyección por parte de rtva, previa firma de un contrato entre la entidad y el autor.

Fecha de producción

Otras entidades productoras

Productor

Director

Formato original

Duración

Título

15 Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra

boletín de inscripción

El autor/es premiado/s deberá recoger personalmente el premio o delegar en cualquier componente de su equipo.

11 12

El jurado estará compuesto por representantes del ámbito del arte y la creación audiovisual, siendo su juicio inapelable, pudiendo en su caso declarar desierto alguno/s de los premios citados. Existirá también un jurado de selección, el cual, según criterios propios, seleccionará las obras o conjunto de ellas que serán proyectadas durante los días del certamen.

9 10 Los autores premiados adquieren el compromiso de incorporar al inicio del cortometraje la imagen corporativa de este certamen, que les será suministrada en soporte digital por la organización, con referencia expresa al premio obtenido.

La organización se reserva el número y cuantía de posibles accesits (mejor guión, mejor interpretación, mejor desarrollo y experimentación, etc.). Los premios estarán sujetos a las retenciones legales correspondientes.

8 Los premios serán los siguientes: Premio 15 Certamen de Creación Audiovisual de Cabra 2.700€ y placa Premio rtva a la creación andaluza* 1.500€ y placa Premio “Juan Muñoz” a la mejor producción amateur 900€ y placa Premio 5’ a la mejor obra de menos de cinco minutos 750€ y placa Premio “Recreation” al mejor cortometraje de animación 500€ y placa

bases /////////////////////////////////////////// 15 Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra


   

   

     

 

       

       ! "  #$$%


 

 &  ' (       %

        !) "   !$ %'   "*   %

        "  +   %'-      + % .     #$$/%    -  %

 

0       * '    " ' (  %

 

   "  1       $    &    % 2 +  (" 3    1     -    % 04 (    "          " "    %

 

 ' "  5    !%$$$6 7    7    7      7  


   7     7     7     7  

    

        *%&(" 3     *

     * 8 7  

          % 0  " 1 "%

    

       5   % :  .;    % :     < % . "+ 

 "+  %

: 54&=7 :: . 5$-) > 5!$$ ? "+  % '  5- $$%

03 " - 5 !"#$%&%'()$*%'% .  3+5

 

  (  7 @A % > +B #CC/D E20FA (" 3 <  "   3 <% .F.   <    <  %


           ?%

+ 

 

  

          - "   ?            % ' 5

 + &     ? &G : : %%% (" 3      <  *         A    +     1 (  7     &   3 <     +      +      % 0 "1     (" 3    < 3      %


+ 

 

  

  

.% HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH        HHHHHHHHHHHHHHHHHH      BHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH IHHHH  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH& 5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH &5HHHHHHHH&+5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH7*5HHHHHHHHHHHHHHHHHH :-5HHHHHHHHHHHHHHHH0@ 5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH%

  "      D    ! "  #$$    + 5 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    *  " "  <% A< - ? " +       .F.            1 % 0HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHH #$$% : 5


+ 

 

   , 

-.!&$(/////////////////////////////////////////////////////// $*0%.$(///////////////////////////////////////////////////// *$!1.$*%(/////////////////////////////////////////////////// . 5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH& 5 &5HHHHHHHHH75HHHHHHHHHHHHHHHH:-5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 0 5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH% #*11#2"(//////////////////////////////////////////////////// !#2"(/////////////////////////////////////////////////////// ".3*4*.'(////////////////////////////////////////////////// 5'#1%(////////////////////////////////////////////////////// $.$6*%7-%(/////////////////////////////////////////////////// #*11#2" *.-'.#1%(/////////////////////////////////////////////

8$*$!11#2"(/////////////////!*%1#2"(/////////////////// #'.*#9!1#2"


BASES DE PARTICIPACIÓN 2011 CONDICIONES GENERALES 1. La Semana Oficial del VIII Curtocircuito, tendrá lugar en Santiago de Compostela del 6 al 15 de mayo de 2011 siendo la participación de ámbito internacional y gratuita. 2. Podrán participar los cortometrajes que fueran terminados con posterioridad al 1 de Junio de 2009 y que no hayan sido enviados al festival en ediciones anteriores. 3. Cada autor podrá presentar tantos cortometrajes como independientemente de la nacionalidad, idioma o género de las obras.

desee,

4. La duración máxima de los cortos presentados será de 30 minutos (títulos de crédito incluidos). 5. Quedarán expresamente excluidos los trabajos de índole comercial o publicitaria. CONDICIONES TÉCNICAS 6. Para la fase de preselección, el soporte de los filmes a enviar será exclusivamente DVD (PAL), siendo admitido cualquier formato en la grabación original. 7. El DVD de preselección debe estar subtitulado en gallego, castellano o inglés si el idioma original del cortometraje no es uno de estos. 8. El DVD de preselección pasará a formar parte del Mercado Internacional (ver apartado Mercado), por lo que la calidad de la imagen debe ser la mejor posible, y no debe integrar ni logotipos, ni marcas de agua, ni avisos, ni publicidad de ningún tipo. 9. En su caso, para los cortometrajes seleccionados, el soporte de los filmes será 35 mm, Betacam SP o Betacam Digital (ambos en PAL). INSCRIPCIÓN 10. La inscripción es online y gratuita. Se hará a través del portal web Short Film Depot, www.shortfilmdepot.com, completando todos los pasos que en él se indican.


11. Una vez hecha la inscripción online, hay que imprimir la ficha (pdf que se genera en el proceso) y firmarla, para posteriormente hacer el envío junto con el DVD (PAL) de preselección (ver apartado Envío de Copias). 12. La fecha límite para la inscripción online será el 20 de Febrero de 2011. La organización queda a la espera de recibir los últimos envíos, como muy tarde, en los 15 días naturales siguientes la esta fecha. Si los DVD’s de preselección con los cortometrajes no llegan físicamente nuestra sed en este plazo, la inscripción no estará completa. 13. Todos los cortometrajes que se presienten, completen la inscripción y lleguen nuestra sed correctamente, pasarán a formar parte del Mercado Internacional (ver apartado Mercado). ENVÍO DE COPIAS 14. Para la preselección se requiere enviar: - DVD PAL con el cortometraje. - Ficha de inscripción impresa y firmada. - Opcional: Material de promoción. Los envíos se harán por correo ordinario o mensajería especificando en el sobre “Sin valor comercial – Con fines culturales únicamente” a la siguiente dirección postal: VIII CURTOCIRCUITO Festival Internacional de Cortometrajes Concejalía de Cultura y Centros Socioculturales Auditorio de Galicia Avenida Burgo de las Naciones, s/n 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). España Tlf. 0034 981 552 290 15. Cada DVD debe estar etiquetado con el título utilizado en la inscripción en Short Film Depot, género, nacionalidad, la duración y la categoría (INTERNACIONAL / COMPOSTELAE). Si hay varios cortometrajes en el mismo DVD, debe de especificarse cual o cuales participan.


16. La organización no asumirá ningún coste indirecto ni de los envíos, ni de aduana, que deberán ser asumidos por los participantes, ni se responsabilizará del estado en el que llegue el material. 17. La organización asumirá el coste de devolución de las copias de proyección, personalmente o a través de los posibles acuerdos a los que llegue con los diferentes consulados y embajadas colaboradoras. 18. Los costes del seguro de las copias de proyección en el período de estancia en el festival, serán asumidos por la organización. En caso de deterioro o pérdida del material la responsabilidad será de la organización. Cualquier queja referida al estado de las copias debe realizarse durante los 10 días que sucedan a la fecha de devolución. 19. Los DVD’s de preselección no serán devueltos y pasarán a formar parte de los fondos del festival, comprometiéndose a utilizar estas copias con propósitos exclusivamente culturales y no comerciales. 20. Los cortometrajes seleccionados, tanto para competición oficial cómo para las secciones y actividades no oficiales, serán publicados en la web con la antelación necesaria para que las copias de proyección lleguen nuestra sede antes del 15 de abril del 2011, salvo casos especiales de incompatibilidad con otros festivales, previo acuerdo por ambas partes. CATEGORÍAS Y PREMIOS 21. Se establecen las siguientes categorías oficiales: INTERNACIONAL: cortos de cualquier género de cualquier nacionalidad. EXPLORA*: cortos experimentales de cualquier nacionalidad. COMPOSTELAE: cortos de cualquier género de producción española. *La organización escogerá para esta categoría, de entre todos los cortometrajes presentados al festival, aquellas de marcado carácter innovador, experimental o de investigación, tanto en el resultado de la imagen, con nuevas técnicas en la grabación o en la posproducción, como en su estructura narrativa. 22. Las categorías no son excluyentes. Un corto de producción española podrá competir, a la vez, en la categoría Compostelae y en la Internacional, optando


al premio de cada una. En su caso, esta será una decisión de la organización independientemente de su inscripción previa. 23. Se establecen los siguientes premios y menciones*: Mejor Ficción Internacional........................................................ 2000€ Mejor Animación Internacional................................................... 2000€ Mejor Documental Internacional................................................. 2000€ Premio Explora........................................................................... 2000€ Mejor Ficción Compostelae........................................................ 2000€ Mejor Animación Compostelae................................................... 2000€ Mejor Documental Compostelae................................................ 2000€ Premio Especial Mejor Corto Gallego........................................ 1500€ Premio del Público...................................................................... 1000€ Premio RTP2-Onda Curta. ** Mención Especial Jurado Joven Mejor Corto Internacional. Mención Especial Jurado Joven Mejor Corto Explora. Mención Especial Jurado Joven Mejor Corto Compostelae. * Las cuantías de los premios están sujetas a los impuestos y a las regulaciones fijadas por la Ley Española. Si se produce un empate entre dos cortometrajes (premio ex aequo), el importe del premio será dividido entre los dos ganadores. ** Este premio consiste en la adquisición de los derechos de emisión de varios cortos (hasta 60 min.) por parte de la televisión portuguesa. 24. La organización se reserva el derecho de ampliar las categorías y los premios así como las cuantías de los mismos. JURADO 25. El jurado estará compuesto por profesionales del sector audiovisual de contrastable trayectoria y su decisión será inapelable.


26. Se establecen tres grupos de jurados, integrados por no menos de tres personas, uno para las categorías Internacional-Explora, otro para categoría Compostelae y otro específico para el premio RTP2-Onda Curta. Además habrá un Jurado Joven, compuesto por 5 estudiantes o profesionales que estén iniciándose en el sector, y que otorgarán una mención especial para cada categoría. 27. El jurado podrá dejar desierta de premio cualquier categoría, otorgar menciones especiales, compartir algún premio o tomar cualquier decisión relativa a aspectos que no hayan sido contemplados en las presentes bases. MERCADO 28. La participación en el festival de cada cortometraje, independientemente de que sean seleccionadas o no, implica que, directa y gratuitamente, pasarán a formar parte del catálogo del Mercado Internacional de Cortometrajes, que se celebrará paralelamente durante la Semana Oficial. 29. Para asistir personalmente al Mercado es necesario acreditarse a través de nuestra web www.curtocircuito.org antes de las fechas de celebración del incluso. 30. Todos los acreditados en el Mercado, podrán visionar todos los cortometrajes del catálogo exclusivamente en su sede y durante las fechas del festival. 31. No es necesario mandar otra copia para participar, los DVD’s de preselección formarán el catálogo del Mercado, por lo que es importante que se manden con la mejor calidad técnica posible y siempre en sistema PAL. 32. Desde la creación del Mercado, la organización lleva a cabo una misión de preservación y profesionalización de los cortometrajes. A tal efecto, todos los cortos se almacenan y se archivan cada año, por lo que podrían ser transferidos a otros formatos digitales para su mejor almacenamiento. Esto se produciría de manera permanente o eventualmente durante las fechas de celebración del Mercado. Siempre garantizando la seguridad de la accesibilidad al material. VARIOS 33. El uso por parte de la organización de los cortometrajes fuera de las fechas de celebración del festival, queda restringido a las iniciativas culturales y de


promoción del propio festival (compilaciones en DVD). Así los cortos pueden pasar a formar parte de la red de distribución de cortometrajes del festival. 34. La participación en el Festival implica autorizar, a las televisiones a tener el derecho de emitir extractos de los cortometrajes (10% con una duración no superior a los 3 minutos). Esta cláusula se aplica igualmente para Internet. 35. La Organización también publicará material gráfico con información relativa a los cortometrajes proyectados. 36. La Organización da por hecho que los participantes poseen los derechos de los cortometrajes que presenten. En cualquiera caso, la Organización no se hace responsable de cualquier infracción realizada en este aspecto. 37. Las películas seleccionadas serán proyectadas públicamente durante el festival, de acuerdo con un calendario programado, presuponiendo que los participantes autorizan estas proyecciones desde el momento de su participación en el Festival. 38. Los cortos ganadores podrán estar disponibles en formato no descargable en la página web de Curtocircuito o de alguno patrocinador durante un mes. Los seleccionados serán informados con anterioridad. 39. La Organización del Festival o sus representantes decidirán acerca de los supuestos no especificados en las presentes bases y podrán modificar cualquiera de sus puntos o permitir excepciones especiales teniendo en cuenta situaciones o peticiones específicas y justificadas. 40. La Organización se reserva el derecho de cancelar cualquier inscripción o emprender las medidas que considere oportunas en el caso de una violación del reglamento o en respuesta la cualquier comportamiento que perturbe el curso del festival. En caso de litigio, la jurisdicción competente será la que se aplica en España. 41. La participación en el Festival implica la aceptación sin reserva de todos los términos contenidos en las presentes bases.


 

 

  !   "      â&#x20AC;¢     

      â&#x20AC;¢        !  "  

    $"%   $       "  !      

  #% â&#x20AC;¢  

    %  & '( â&#x20AC;¢ $      "  !         #% â&#x20AC;¢  

          ! )        ! 

   %*      â&#x20AC;¢  & ! ,( â&#x20AC;¢ $      "  !        &      ) !- &  .   ! /    '''()*(   !   +  !  

      !    0  1 !   ,2     3 43   ) ! 5  ,  !'  6!& -7      !   585   1    ! !      0 ) / 1  )     "'(9( 0585  ! 54  6% * :,((% 9(&92;  1  04. 4$      !    !  8 <=> =    .? =  ,%'@''(?1%? 2 1 *      ! !,3"4!!


!45  55 %      %  !    &1  ,2%   % !   )   %  %        !  B<$.C=D0E5=? 5  6 7

 6      !  

    9 ? '(99  3  %    585    ! &1       %  

   % 1   !     1   â&#x20AC;¢ 5  = 1 ?08 F'(&2FG E'GI â&#x20AC;¢ = 1 ?08 9J'(&9(@(KE5C L = C EM â&#x20AC;¢ B .C !! )  !  1     !  ! /    '''()*( !"$ 3    !"04&8)%"4!!       K  L ?1% ) 6 !& 1   

   

 (5 6 55 5+,449(   ! 2(N      

 (5  6

5!(!449  

 5 

 6

5!(!449 = 1   ! 

   !+<Q   !  R %3 43    Q 1 !-    3  !,  !  * - !   

 !-      ) &1     ! T   5 1   !   

9G ? 92 Q '(99%  !  T 5 1 ) 

    &1             !      !/ ) 3  8 <=>  !  

  

   %* 

    !0   3     1 !2  ! )          

 !       T   $  !       


          

     !     "# "$    % & '(   & '   )  *+*, ,-. & & /#  ' 0  *(1  -  2 & - 345  2 6&3&       5 7    8  7 & '  - 0 914:;1+<7*$=>;=?;><#::=(=><?< < ") !)< *2@-3 A7  %  C:    &  & D   FH .&   D  , < $ ' @-< * - 8  I&, #8 !:-  -  & # J :-# J #8J I&J K< @L =- J H'   ,    ' ,5 I& M  - 8& < $ ' @-< *,  8. - N&  2NNN  , -3 '8 -   8      I&-  8 I&  < $ ' @-< *2@-3 "(-I & :  - D   =- 2   , D 3, - - D -   -D 5 5   M  - )7 #  &; &. & =-    /7 =-    & &  .  D :& -         A7  '      < ;,  & %5&   8 

  D O  8    ,  91 4 8 $  ':  C7   8    & 


 

  

  

        #  "$

 !"

 $&  &  $& & 

* + ,& "$

- ! ./

0  1 1 2

'(& 


   

    

   

 

  


           

            !  "     $  & '(  ) *+,   

 ,    " ,     - .//0, ) 1 

    

  "  &  21

 '(       '  2  &  2 '/ 3 $   1     4 *    (    1  2 '  5   & 7  & 4 +  * 

  , ) ) &     ) 1  

 & 4

   21  $   44 48 

94 : $   &*   * 94  21  ;  

 &1   

 &1     4+ <* 

94 = &  +  -   0   '(   *  ?

 ? ?

 < @A@ B<  

 - C, )    94 ,   1    &  4 /     * ?<D !"#$%!&$!'"#*%* +!, %-*".! "/0$0&! /*+ &*+1$3+ *" 4 ,  )   

94 5+ 6!$7 /*!"#$%!&$!'" /83"9 ,    * F *: " /* !"* /**/!" /*+ :&0& %9 /0/*$0%%*0#";<*/!" /*+ :&0=4 ++ /0+!/>  $ 4   A   G  &1      * 8  $

/*?*@%*%0/*  &1     F

H ' &* &$  $  H 91 A+ 91 @$ H    *+ H I&* &$  H 9* &$   < JK @ @@        $ .( & ./  *

L 94 @ 4 &      '(   $    4   /*: %,0/*

  94 ,  F             !  2 4  & &*  &1

 F A, @, , 9 , <  A  , $   

 4 ' 4$  $    *  , 4 * 94 <?M

 &   , F  

4 A â&#x20AC;¢  5 (// N $0%90:*9% 8* 4  ;   , 

 2 @  M   â&#x20AC;¢ <  -4 *     4 4 ,   /// N

?  ,   $ -4 2 @  M

  


H

 4  &   4 H

 &   4   4+   +  4 

    ; 4   

 A â&#x20AC;¢ - * *+%*:!0#&*$! + +:*80%$0%90:*9% 8*B/09 /0$0";C5  â&#x20AC;¢ %*:!0/*+3% /0 +:*80% 0%90:*9% 8*&%0/3$!/00%* +!, /0*" #9!++ 5 *'"= *#9*&%*:!00&9 " 9 :@!D"+0#&%0/3$90%*#0%* +!, /0%*#" $!/0#*" #9!++ 5 *'">,  =// N ? â&#x20AC;¢ - * , '// N ?F +:*80%/!%*$90%B +:*80% $90%B + :*80% $9%!,B +:*80%E3!'"B + :*80%:F#!$ 0%!E!" +B + :*80%6090E% 61 B +:*80%:0"9 8*5 +:*80%#0"!/0 â&#x20AC;¢ -  *  &   *& ,  

* 8  48 4,    A    )  4*

   )  ) &*   ,   

  4$   94 BL,  , C <? D @

 <?M OP@ 94  M   1   @   @ 

 *&  " 1     < O  *$ 

M    9 <   & )    & )

* *   BM C   &4 @

 )  ) )     @  QQG < O 

<$   ?M@ O?@ â&#x20AC;¢      ,   $ $  ,  

 â&#x20AC;¢     8  8  & *   1 

 2  ,  &  )   â&#x20AC;¢ * 8  21    * 1 ) 

 â&#x20AC;¢ * 8  1     4 )  &  $ , 

 *,  *        4 â&#x20AC;¢ ) &     &  , +& H *  

94 â&#x20AC;¢ A  ,  11 ,  $*   , $ 

  * 8  )  * + 

*+D60"0#G

;< <;H<;IH; < ;I; â&#x20AC;¢ ? J R F!!SSS &&4 H: !+G&T &&4  â&#x20AC;¢ 6!$!" â&#x20AC;¢ '.!+*#


          !"#$$$$$$$$$   

     ! "# 

$ 

 

%  

 # &' 

 

( 

) !

*+ *,

.)

/ 0 

  !1 23

4 5 

  422

466

473

% !  &  0 "8! " # * 

9 9  :'!  0  # !; ! ! 5 

 9 !  ! %!&&'(#" #"!#)!"&(* & !++&, -.

<*=   ?@

 

 /' . + %A

.B '0 

C

D   %

9 !

9 ;

  0 / . + A

.B '0 

C

D   %

9 !

9 ; 9!  

 0 ;  +1 ! ;   !'! !; (C ! +  !

 !

 

1


 

 2 32 

!"# *&!# *.!"4 56 56"&.7&8"8#. !&"

 

 ! !  ! 0 01  1 

 E *  % !  5 

   0 !4 ! 

 .#9%" .!&8-. 

F4 ! 0 0!   4  

!+ 4 1 !  .#9&*) -.    ! 

 !&:87&*. 8"%8-.,+&8#%&*+8#"!#)!"&(. ; *<. ".=&*& &+& **+ 2 !=&+&.! *+*2<""#* )&.&* .**.&*+ &)%#1%&"!&*#* #""# .>1 ?*.&*+ &)%#@;&++&*#+*A


        â&#x20AC;¢    â&#x20AC;¢                                              !   "      #  % â&#x20AC;¢        &          " % â&#x20AC;¢       "  %   '(()*'((+&  ,       â&#x20AC;¢       â&#x20AC;¢              -      

   "! &   â&#x20AC;¢  .    '(    " 

 &  " "   â&#x20AC;¢    &  â&#x20AC;¢       /         010 -        â&#x20AC;¢ 2  %  &     &       ,3 .     "  &        â&#x20AC;¢ .  !  ,   4 &  "    # /(  &      â&#x20AC;¢                         "# , &                  â&#x20AC;¢ #   "  " ,  4 , .   5       â&#x20AC;¢ "           &     â&#x20AC;¢    %          4  &  "   ,                 &   !    #     6,  7           â&#x20AC;¢          % &  . 

      #      " â&#x20AC;¢  #/8/+,'( "      :;  : : <  &  , 5      â&#x20AC;¢ %   "    % #=/ , '((+  #  " :;  : 7  6,  

 7           #    "   > : ;  : : < 7 23-:  ==?+(@6 A


    ! "##$%

$ &''%

()

 *+  + ) 

* %

( +   ,%

#*.  ,%

 + * %

/ & *) %

 - & * %

(' -' *' ' - '1*'2 &' % 3'*+ 4 + '56 '% 3+7'+& '4

 +5&-- ' - 8'%9'- 8'  '  '* ':

;8 , '  8& ' & %

) % ) . ' -% -=> >, % ( ?%

* %  % -=> +) -% @+ -%

) A%  > + ) %

                           !"       # $ %!
 

  

       

                       ! "  "# % &#&')''*+&,#+" #) -. #/  +& +&'+ !+% &+"&.#% 0)!'11*.. &1&-&&! */    1+1".  #&#)*"&/  1)"!2 / 3  32 4   #  "  # &  6  7 )1" '+% #)!+)!" &#+%!/&' 1&",4 # / /3  321%&+8"*++. 1/&' 1& ",4 # 4/ / 3  32 # &  1     8 & 9)! % !:& *.,/ 1&4&"% *%%&#"#+ &#-&&4& &"/ / 3   32   #   &1  & #  &8  1 !   &%#8"++*)' *&&&8 / /     2  #  *       *   )0 )1"&)%;/ &' <

 1&)2 /&4 # %. &    &4+   &8 + '  # 9-&  " %=    ):/ /. &&&)8"&4&&/


 

  

       

   

/ &%1#) '&4)0+-&* &'/&)+&+ 1 ' + 1&41)&&#1/ /"&-. 1>?/+ )&' .&. "+%& -. &")=)1"9@ )@: *)2 A/B&'.%&)")=)1"/ C/B-8 &D&>?// /1)!+"#;"#/ )!&'%# -EF#/ )!%!& <

 +!&& &&%#1#)&2 !" #!! !)!+$$$$$%&'(9&2&1"   

 @   )*+:/ .  . '  &  ) "2 $$$$*.%&' ++*.%" ".&#+&*&4' &#/. &&& &'2& #%    %  "+   ) &  #  /  .   &4+  &4 )##& 00 &'+%&* %% 0*&% &' / $$$$/ $$$$ & &4 /  '+ ' )&**.G&,&C;& &' &4/&&4. 1),*&''4  +   &  &# && * . '  & &0   " &&,*0&,/&&4. ' && %0&'+%&* %% 0*&%&' / *  &' &  )  #  &4     &+   1&&/ 2&"&&1* &/!/2&4'*)&'  &4H I J+=&*."H I J

,!" #!! - )!)!+ $$$%&'( 9&2 &1" 

 @ )*+:/.. '& )"2 $$$*.%&' ++*.%" ".&#+&*&4' &#/. &&&H J $$$$/  $$$$ & &4 /  '+ ' )&**.G&,&C;& &'


 

  

       

   

&4+&"&H J/&&4& &&H J 2 &*H J

.-  / 0/&/ 1-  / /&/ %-  /! ! 2/&/ 3-  / / /AF/FFF+&,* )/  K &1 )+ 1+  -  - & )! %  & !+  # #+&/ - ! -45 / 1&!&&+!"&&&# 

%0+##%&/ L!"&&&%#1# - / 6  /# ! +C?/FFF+&,*&&))!+ 1 <

  <  L ! " &  &   &) 1  #  -    E/FFF&!&'&&#& / )#1&& < 9 :MMM/ MMM '. !)&*&/ 1 "&& # *&#. 2 ;- &%!). %#/ ;2AC"!/ ;2&/ ;N 2#&)%&0 &")/ *+ .)&& *& " !)/

  )!    !+ 1 1   & 3- *3+ % ##+*+&1?FO&/ *    5 -  2&##1! "%&4/*&).%"&%= -!+.1)"#+)0+%&"1-+&+ &#&4%&'&*&'&)# &&'&/#)0"1#!/   %& )&0&'  10&')+'*&&& &&#& .&'/ P#1& &/ 7 &&  1&)"2 / 1),# &&&!)2


 

  

       

   

;  ,'8%9; 1% <;(.<=.<>;  &/ P &  )   Q  2 QQQ/"&/ ;L&'&'+"  R / ;1) '&4+"0+1)0/ ; %=&9&>?+&")1".))# '>FF&'-&&):&'%+'*&/  ) '"./ +  1*"*/

/ 1)#2      /=#%>CC;ST/>?FFU/9&4:/ /1 '/ / 1)'&/ L,* .%"#&'+&1)"2 / 1)&%& &'2&; D+%@ / /'&-. #1,&#)&& . & / / !1&0-&##"'+%&"1* &#&/ /'&L 1&&&/ /)'&'&&1) #&%9:/ "/ L , "  '+   1        '  2'+8 +8%80/ )/#&1) ,",0+%)'1)  +"# 4& 9:/ 1.  '&##%".#/

? )& )+&0+ +4%#&&&' &)" %#&*.%"/ &,1-&"*#&1&".#/

@ # %0 1%".-. #&'/L," &#"+0&1&&4+&%# /

A &&#&&&#&)/&#1& ),# /1)#%!#&4/
11º

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 12 / 20 de marzo 2010

),&+$'(,16&5,3&,Ï1(175<)250 BBB/DUJRPHWUDMH)HDWXUH)LOP

BBB&RUWRPHWUDMH6KRUW)LOP

3(/Ë&8/$),/0 7tWXORRULJLQDO2ULJLQDO7LWOH 7tWXORHQLQJOpV(QJOLVK7LWOH ,GLRPDRULJLQDO2ULJLQDO/DQJXDJH ,GLRPDGHOVXEWLWXODGR/DQJXDJHRI6XEWLWOHV

)HFKDGH3URGXFFLyQ3URGXFWLRQ'DWH 1DFLRQDOLGDG1DWLRQDOLW\

/XJDU\)HFKDGHHVWUHQR'DWHDQG3ODFHRI)LUVW3XEOLF5HOHDVH )HVWLYDOHV\SUHPLRV)HVWLYDOVDQG$ZDUGV

352'8&725352'8&(5 3RUIDYRUHVSHFLILTXH³6U´R³6UD´$QWHVGHFDGDQRPEUHSURSLR3OHDVHVSHFLI\³0U´RU³0UV´EHIRUHHYHU\QDPH

1RPEUH1DPH &RPSDxtD3URGXFWLRQ&R 'LUHFFLyQ$GGUHVV 7HOpIRQR3KRQH

)D[

(PDLO

$8725(6<(48,327e&1,&2$87+256$1'7(&+1,&$/&5(: 3RUIDYRUHVSHFLILTXH³6U´R³6UD´$QWHVGHFDGDQRPEUHSURSLR3OHDVHVSHFLI\³0U´RU³0UV´EHIRUHHYHU\QDPH

'LUHFWRU 'LUHFFLyQ$GGUHVV 7HOpIRQR3KRQH

)D[

(PDLO

/XJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR%LUWK3ODFHDQG'DWH 1RWDELRJUiILFDHQLQJOpV6KRUW%LRJUDSK\LQ(QJOLVK 0i[SDODEUDVPtQSDODEUDV0D[ZRUGVPLQZRUGV

1RWDELRJUiILFDHQHVSDxRO6KRUW%LRJUDSK\LQ6SDQLVKLISRVVLEOH 0i[SDODEUDVPtQSDODEUDV0D[ZRUGVPLQZRUGV

)LOPRJUDItD)LOPRJUDSK\ (VSHFLILTXH7tWXOR$xRGH3URGXFFLyQ\'XUDFLyQ3OHDVHHVSHFLI\7LWOH3URGXFWLRQ<HDUDQG5XQQLQJ7LPH

*XLRQLVWD6FULSW:ULWHU 0~VLFD0XVLF 'LUHFWRUGHIRWRJUDItD&LQHPDWRJUDSKHU 'LUHFFLyQDUWtVWLFD$UW'LUHFWRU 0RQWDMH)LOP(GLWRU 6RQLGR6RXQG

,17e535(7(6&$67 (VSHFLILTXH³6U´R³6UD´DQWHVGHOQRPEUHGHFDGDDFWRU6SHFLI\³0U´RU³0UV´EHIRUHHYHU\DFWRU¶VQDPH
11ยบ

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 12 / 20 de marzo 2010

1RPEUH1DPH

3HUVRQDMH$FWLQJ5ROH

6,1236,6(1,1*/e63/276800$5<,1(1*/,6+ 0i[SDODEUDVPtQSDODEUDV0D[ZRUGVPLQZRUGV

6,1236,6(1(63$f2/3/276800$5<,163$1,6+,)3266,%/( 0i[SDODEUDVPtQSDODEUDV0D[ZRUGVPLQZRUGV

'$7267e&1,&267(&+1,&$/'(7$,/6 BBB0DJQpWLFR PP 0DJQHWLF PP

BBB'LJLWDO BBB6LQVRQLGR0XWH BBB2WURV HVSHFLILFDU 2WKHUV SOHDVHVSHFLI\ 

'XUDFLyQ5XQQLQJ7LPHPLQXWRVPLQXWHV 0HWUDMH0HWUHV 1ยžGHUROORV1XPEHURI5HHOV )RUPDWRGHSUR\HFFLyQ)LOP)RUPDW BBBPP BBBPP BBB2WURV HVSHFLILFDU 2WKHUV SOHDVHVSHFLI\ 

3URFHVDGRGHVRQLGR6RXQGSURFHVVLQJ BBB'ROE\$0RQR BBB'ROE\$6WHUHR BBB'ROE\65 BBB'ROE\'LJLWDO65' BBB'76 BBB2WURV HVSHFLILFDU 2WKHUV SOHDVHVSHFLI\ 

)RUPDWRGHSDQWDOOD6FUHHQ5DWLR BBB$FDGpPLFD$FDGHP\ 

BBB3DQRUiPLFD:LGH6FUHHQ 

BBB3DQRUiPLFD:LGH6FUHHQ 

BBB&LQHPDVFRSH 

BBB2WURV HVSHFLILFDU 2WKHUV SOHDVHVSHFLI\ 

)RWRJUDPDVSRUVHJXQGR)UDPHV3HU6HFRQG BBB BBB BBB2WURV HVSHFLILFDU 2WKHUV SOHDVHVSHFLI\ 

6LVWHPDGHVRQLGR6RXQGV\VWHP BBBรSWLFR2SWLFDO 2WUDVLQGLFDFLRQHV6SHFLDO5HPDUNV

0$7(5,$/(635202&,21$/(6<27526352027,21$/$1'27+(50$7(5,$/65(48,5(' 9tGHRHQIRUPDWR9+6R'9'GHODSHOtFXOD9+69LGHRWDSHRU'9'RIWKH ILOP 3UHVVNLWV )RWRVGHODSHOtFXOD3KRWRVRIWKHILOP

)RWRGHOGLUHFWRUD3KRWRRIWKH'LUHFWRU

)RUPDWRGHODVIRWRVHQYLDGDV)RUPDWRIVHQWSKRWRV

 SDSHOIRWRJUiILFRSKRWRJUDSKLFSDSHU GLDSRVLWLYDVOLGH

/LVWDGHGLiORJRVGHDFXHUGRDORHVSHFLILFDGRHQHOUHJODPHQWR DUWD

'LDORJXH/LVWDFFRUGLQJWR)HVWLYDO5HJXODWLRQV DUWD

7UDLOHU %HWDFDP63

3RVWHUVSUHVVERRNV

DUFKLYR GLJLWDO -3* %03 7,)) FRQ XQD UHVROXFLyQ PtQLPD GH  St[HOVSRUSXOJDGDHQGLVNHWWHR&'GLJLWDOILOH -3*%037,)) ZLWK DPLQLPXPUHVROXWLRQRISL[HOVSHULQFKLQIORSS\GLVNRU&'

&23,$635,176 (QYLDGDVHQUROORVFODUDPHQWHQXPHUDGRV6KLSSHGLQZHOOQXPEHUHG UHHOV

'LUHFFLyQGHHQYtRVHJ~QUHJODPHQWR DUW 6KLSWR)HVWLYDO UHJXODWLRQVLQGLFDWLRQV DUW
11ยบ

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 12 / 20 de marzo 2010

'LUHFFLyQGHSURFHGHQFLDGHODFRSLD3ULQWLVEHLQJVHQWIURP

'LUHFFLyQGHGHYROXFLyQGHODFRSLDWUDVODSUR\HFFLyQHQHO)HVWLYDO$IWHUWKH)HVWLYDOVFUHHQLQJVWKHSULQWPXVWVHQWWR

&203520,62'(3$57,&,3$&,ร13$57,&,3$7,21&200,770(17 &RPSDxtDTXHDXWRUL]DODSDUWLFLSDFLyQ&RPSDQ\DXWKRUL]LQJSDUWLFLSDWLRQ 5HSUHVHQWDGDSRU5HSUHVHQWHGE\ 1RPEUH\DSHOOLGRV1DPHDQG6XUQDPH 1,)GHODHPSUHVD7D[,GHQWLW\&DUG 'LUHFFLyQ$GGUHVV

3DtV&RXQWU\ 7HOpIRQR3KRQH

)D[

(PDLO

/$3(5621$,1',&$'$6(&203520(7($125(7,5$5/$3(/ร‹&8/$'(/)(67,9$/ 7+(3(5621,1',&$7('$%29(&200,76721277$.,1*7(+),/02)))(67,9$/ )HFKD'DWH

)LUPD GHODSHUVRQDLQGLFDGDDQWHULRUPHQWH 6LJQDWXUH RIWKHSHUVRQLQGLFDWHGDERYH 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,03257$17( /RVGDWRVUHTXHULGRVKDEUiQGHVHUHVSHFLILFDGRVHQODILFKDGHLQVFULSFLyQFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHVHKDOOHQFRQWHQLGRVHQORVSUHVVERRNV\RWURVPDWHULDOHV SURPRFLRQDOHVTXHVHDGMXQWHQFRQODLQVFULSFLyQ )(&+$/ร‹0,7( (O HQYtRGH HVRV GDWRV FRQ ODILFKD GH LQVFULSFLyQDVt FRPR ORVPDWHULDOHVUHTXHULGRV IRWRV YtGHR R'9'GHO ILOP WUDLOHU\ PDWHULDO JUiILFR SURPRFLRQDO HV REOLJDWRULR\GHEHUiKDFHUVHHIHFWLYRDQWHVGHOGHHQHURGH /DRUJDQL]DFLyQGHO)HVWLYDOGHEHUiUHFLELUODFRSLDGHODSHOtFXODGtDVDQWHVGHODIHFKDGHLQLFLRGHOFHUWDPHQ (/&803/,0,(172'(&$'$81$'(/$6(63(&,),&$&,21(6,1',&$'$6(1(67$),&+$'(,16&5,3&,213253$57('(/(62%/,*$725,2(/5(0,7(17(6( &203520(7($*$5$17,=$5/$9(5$&,'$''(/$,1)250$&,21<5(48,6,726(1(/6(f$/$'26 ,03257$17 5HTXHVWHGGDWDVKDOOEHVSHFLILHGLQWKHUHJLVWUDWLRQIRUPLQGHSHQGHQWO\LIWKH\DUHDOUHDG\LQFOXGHGLQSUHVVERRNVDQGRWKHUSURPRWLRQDOPDWHULDOVDWWDFKHGWR VXFKIRUP '($'/,1( 6HQGLQJWKHVHGDWDZLWKWKHUHJLVWUDWLRQIRUPDORQJZLWKUHTXHVWHGPDWHULDOV SKRWRVYLGHRVRU'9'ยถVRIWKHPRYLHWUDLOHUDQGSURPRWLRQDOJUDSKLFPDWHULDO LV FRPSXOVRU\DQGVKDOOEHGRQHEHIRUH-DQXDU\ 7KH)LOP)HVWLYDO2UJDQLVDWLRQPXVWUHFHLYHFRS\RIWKHPRYLHGD\VEHIRUHWKHVWDUWLQJGD\RIWKHIHVWLYDO )8//),/0(17 2) ($&+ 21( 2) 7+( 63(&,),&$7,216 +(5(%< ,1',&$7(' ,6 &2038/625< 7+( 6(1'(5 &200,76 +,06(/)+(56(/) 72 *8$5$17(( 7+( 7587+)8/1(662)7+(,1)250$7,21$1'7+(5(48,5(0(1767+(5(%<,1',&$7('
17 FESTIVAL IBÉRICO DE CINE CORTOMETRAJES 11 al 15 de mayo de 2011 • Teatro López de Ayala • Badajoz ORGANIZA

www.festivaldecine.com

info@festivaldecine.com

PATROCINAN

Tragaluz C/ Muñoz Torrero, 22 06001 BADAJOZ Tfno.: +34 924 245493 Fax: +34 924 245497

JUNTA DE EXTREMADURA Consejería de Cultura y Turismo

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BASES INSCRIPCIÓN

¡ ¡


17 FESTIVAL IBÉRICO DE CINE NORMAS GENERALES 1 LOS PRODUCTORES DE LAS PELÍCULAS SELECCIONADAS

AUTORIZARÁN LA UTILIZACIÓN DE UN FRAGMENTO DE SU OBRA Y DEL MATERIAL GRÁFICO COMPLEMENTARIO, PARA SU DIFUSIÓN COMO MATERIA INFORMATIVA EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN.

2

3 4

5 6

LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS ACCIONES QUE PUDIERAN SUFRIR LAS PELÍCULAS. NO OBSTANTE, SE SUSCRIBIRÁ UN SEGURO AL RESPECTO Y SE TOMARÁN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EL MANEJO Y DEVOLUCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES. LOS GASTOS DE DEVOLUCIÓN DE LAS PELÍCULAS CORRERÁN A CARGO DEL FESTIVAL. LAS COPIAS DE LAS PELÍCULAS GANADORAS DE LOS PREMIOS DE LA SECCIÓN OFICIAL, Y DEL PÚBLICO, PASARÁN A SER PROPIEDAD DE LA FILMOTECA DEL FESTIVAL, DESDE EL MOMENTO EN QUE FALLA EL JURADO. ASIMISMO, EL FESTIVAL SE COMPROMETE A COMUNICAR A LOS PRODUCTORES EL USO, SIEMPRE CON CARÁCTER CULTURAL Y NO LUCRATIVO, QUE PUDIERA HACER DE ELLAS. CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL SERÁ FACILITADA PONIÉNDOSE EN CONTACTO TELEFÓNICO CON LA OFICINA DEL FESTIVAL EN BADAJOZ. TODOS LOS PARTICIPANTES, POR EL HECHO DE SERLO, ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS SIGUIENTES BASES ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE CUALQUIER IMPREVISTO NO RECOGIDO EN ELLAS.

BASES DE PARTICIPACIÓN 1 LA PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN ESTÁ ABIERTA

A TODOS LOS PRODUCTORES Y DIRECTORES DE CINE.

2 3 4

PODRÁN INSCRIBIRSE EN EL CERTAMEN AQUELLAS PELÍCULAS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA O PORTUGUESA REALIZADAS EN LOS AÑOS 2010 ó 2011. PARTICIPARÁN EN EL CERTAMEN AQUELLAS PELÍCULAS QUE ESTÉN EN FORMATO DE 35 mm Y CUYA DURACIÓN NO EXCEDA EN NINGÚN CASO LOS 45 MINUTOS. LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ ENVIANDO ANTES DEL 25 DE MARZO DE 2011 UNA COPIA EN DVD, 3 FOTOGRAFÍAS DEL CORTO Y LA FICHA DE INSCRIPCIÓN RELLENA A LA OFICINA DEL FESTIVAL: TRAGALUZ C/ Muñoz Torrero, 22 • 06001 Badajoz Tlfno.:+34 924 24 54 93 / Fax: +34 924 24 54 97 www.festivaldecine.com info@festivaldecine.com

5

6 7

• BASES

UN COMITÉ DE SELECCIÓN SE ENCARGARÁ DE ELEGIR DE ENTRE TODOS LOS CORTOMETRAJES RECIBIDOS AQUELLOS QUE COMPETIRÁN EN EL CONCURSO. EL FALLO DE ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN ES INAPELABLE. LAS PELÍCULAS SELECCIONADAS DEBERÁN SER ENVIADAS EN SU FORMATO DE 35 mm ANTES DEL DÍA 5 DE MAYO DE 2011 A LA OFICINA DEL FESTIVAL. EN EL EXTERIOR DEL ENVASE DEL FILM FIGURARÁ UNA FICHA INDICANDO: TÍTULO / AUTOR / DURACIÓN / FORMATO DE PANTALLA

8

9

LAS PELÍCULAS SELECCIONADAS FIGURARÁN EN EL CATÁLOGO DEL FESTIVAL Y SE EXHIBIRÁN EN SECCIONES PÚBLICAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL MISMO, DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2011 EN EL TEATRO LÓPEZ DE AYALA DE BADAJOZ. LOS PREMIOS DE LA SECCIÓN OFICIAL SON: PRIMER PREMIO: 6.000 EUROS Y ESTATUILLA SEGUNDO PREMIO: ESTATUILLA PREMIO DEL PÚBLICO: ESTATUILLA

10 EL JURADO QUE DECIDIRÁ LOS PREMIOS DE LA SECCIÓN

OFICIAL ESTARÁ FORMADO POR PROFESIONALES DEL MEDIO Y UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN CON VOZ PERO SIN VOTO.

11 EL PREMIO DEL PÚBLICO SERÁ OTORGADO

POR VOTACIÓN ENTRE LOS ESPECTADORES ABONADOS A TODAS LAS SESIONES DEL CERTAMEN. LOS FALLOS DE AMBOS JURADOS SON INAPELABLES.

12 LOS PREMIOS NO PODRÁN SER DECLARADOS DESIERTOS NI TAMPOCO EX-AEQUO.

13 EL PREMIO SE ABONARÁ A PERSONAS FÍSICAS

O JURÍDICAS CON LA RETENCIÓN E IMPUESTOS QUE PRESCRIBA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

14 PARA COBRAR EL IMPORTE DEL PREMIO

SERÁ IMPRESCINDIBLE LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DEL CORTOMETRAJE EN LA GALA DE CLAUSURA PARA RECOGER EL PREMIO.

15 LOS GANADORES PODRÁN OPTAR A PARTICIPAR EN LA

CATEGORÍA DE MEJOR CORTOMETRAJE EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS GOYA DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS.

¡

INICIO

INSCRIPCIÓN

¡


17 FESTIVAL IBÉRICO DE CINE

• BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

DATOS DIRECTOR / A

TÍTULO

NOMBRE

PRODUCTORA FECHA DE PRODUCCIÓN DURACIÓN

DIRECCIÓN PANTALLA

COLOR

B yN

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN

CIUDAD

GUIÓN

CÓDIGO POSTAL

FOTOGRAFÍA

TELÉFONO

MONTAJE

FAX

MÚSICA

E-MAIL

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

FILMOGRAFÍA

INTÉRPRETES

SINOPSIS

DATOS PRODUCTORA NOMBRE

DIRECCIÓN

CIUDAD CÓDIGO POSTAL PREMIOS OBTENIDOS POR ESTA PELÍCULA

TELÉFONO FAX MAIL WEB

ENVIAR MAIL

RELLENE ESTE BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y PULSE EL BOTÓN DE LA IZQUIERDA PARA REMITIRLO A LA SECRETARÍA DEL FIC. SI TIENE PROBLEMAS, GUARDE ESTE PDF RELLENO Y ENVÍELO POR MAIL A infofestivaldecine.com. SI SIGUE TENIENDO PROBLEMAS, IMPRIMA ESTA PÁGINA CUMPLIMENTADA Y MÁNDELA POR CORREO POSTAL AL FIC

¡ ¡

INICIO BASES


ita

X_Science: Cinema tra Scienza e Fantascienza Genova, Marzo 2011

eng

X_Science: Cinema between Science and Science fiction Genoa (Italy), March 2011

REGOLAMENTO

RULES AND REGULATIONS

La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Genova e il GENOVA FILM FESTIVAL organizzano la Sesta Edizione di X_Science: Cinema tra Scienza e Fantascienza. Parte della manifestazione è riservata ad un concorso internazionale per cortometraggi a tema, di cui questo documento costituisce il regolamento.

GENOVA FILM FESTIVAL and the Mathematical, Physical and Natural Sciences Faculty of the University of Genoa are organizing the 6th Edition of X_Science: Cinema between Science and Science fiction. One session of the Festival will be dedicated to an international competition for theme Short Films. This document contains the Rules and Regulations of this Session.

Art.1 La partecipazione è aperta a film di qualsiasi genere (fiction, animazione, sperimentali e documentari) di qualsiasi formato (pellicola e video) della durata massima di 30’ che abbiano fra i temi ispiratori un argomento scientifico, vero o inventato. Scienza e/o Fantascienza, quindi, in tutte le sue possibili accezioni. Le opere dovranno essere sottotitolate in inglese o in italiano (laddove la lingua dei dialoghi non sia una di queste). L’anno di produzione delle opere presentate non dovrà essere anteriore al 1 Gennaio 2007. La partecipazione al concorso è gratuita. Art.2 Le opere che parteciperanno alla preselezione dovranno pervenire in formato DVD (+R o –R). Le copie dovranno giungere in ottime condizioni e senza titolazioni o sovrimpressioni non presenti nel master (per esempio timecode a vista o scritte come “not for commercial use”), pena l’esclusione dalle selezioni. Ogni opera dovrà essere accompagnata dalla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata per accettazione del regolamento e dovrà essere spedita per pervenire entro e non oltre il 5 Febbraio 2011 al seguente indirizzo: Associazione Culturale DAUNBAILÒ Via Tavella 10 R - 16136 Genova - Italy. Art.3 Le opere dovranno riportare ben evidenti sulla custodia e sul supporto le indicazioni di titolo, autore, durata, anno di produzione. Ogni DVD dovrà contenere una sola opera (pena l’esclusione dalle selezioni), ma ogni autore potrà partecipare con più opere. Per ogni lavoro presentato dovrà essere allegata l’apposita scheda d’iscrizione. All’opera va allegato un CD contenente: 1) la lista dialoghi in inglese 2) 2 foto di scena 3) 1 foto del regista

X_Science is committed to screening short films in all genres (fiction, animation, experimental and documentary). All usual film and video format are admitted to the competition. The running time of short films should not exceed 30 minutes and should focus on any facet of Science and/or Science fiction. Shorts not using Italian or English must be subtitled in one of those languages. Films produced before January 1st, 2007 shall not be accepted. Submission is free of charge.

All submissions to X_Science shall be on DVD (+R or –R). Submitted material must be delivered in perfect condition, without writings not present on master copy (e.g. timecode or writings like “not for commercial use”). Submissions which do not comply with this rule shall not be considered. All submissions shall be accompanied by a copy of the entry form, filled out in full and signed for agreement. Applications shall be accepted up to and no later than 5th February 2011 at the following address: Associazione Culturale DAUNBAILÒ Via Tavella 10R - 16136 Genova - Italy. You must clearly label the cover and the tape/disk with film title, director’s name, running time, production year. Each author may participate with more than one film but each DVD may contain one work only and a separate entry form must be filled out for each submission. Submissions which don’t observe these rules will not be considered. A CD shall be enclosed with all submissions and contain: 1) the dialogue list in English 2) 2 movie stills 3) 1 photo of the director


Art.4 Le opere saranno preselezionate dall’Organizzazione a suo insindacabile giudizio. La lista delle opere selezionate verrà pubblicata sul sito ufficiale della manifestazione http://www.xscience.it. Tutti i partecipanti verranno comunque avvisati circa l’esito della selezione tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo segnalato sulla scheda di iscrizione. Gli autori delle opere selezionate verranno avvisati tempestivamente sulla programmazione della loro opera all’interno del Festival e ospitati durante la manifestazione. Art.5 Il PREMIO X_SCIENCE sarà assegnato al miglior film giudicato da una Giuria nominata dall’organizzazione (composta da professionisti del cinema e scienziati) e consisterà in 1500 Euro. Eventuali menzioni speciali sono a discrezione della Giuria. Eventuali aumenti del montepremi verranno segnalati sul sito internet della manifestazione.

All submissions will be subject to preview by a committee formed of the Festival management. All successful submissions will be published on the official website http://www.xscience.it. Whether your submission is successful or unsuccessful you will be notified by e-mail sent to the address given on the entry form. If your submission is successful you will be promptly informed of when it will be screened during the Festival. The directors of films in competition will be guested during the Festival.

The jury composed of scientists and cinema professionals will award the prize to the best film. X_SCIENCE AWARD will consist of 1500 Euro. The Jury has the right to propose Special Jury Awards. Any increases in awards and prizes will be posted on X_Science website. The following prizes will also be awarded:

Inoltre verranno assegnati: X_Science Faculty Award: attribuito da una giuria composta da docenti e un numero selezionato di studenti appartenenti alla Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Genova X_Science Audience Award: attribuito dal pubblico presente in sala mediante votazione.

X_Science Faculty Award, to be awarded by a jury composed of professors/lecturers and a selected group of students from the Mathematical, Physical and Natural Sciences Faculty of the University of Genoa X_Science Audience Award, to be awarded by vote of the audience attending the screenings.

Art.6 Con l’iscrizione al concorso, ogni singolo autore risponde del contenuto delle sue opere ed autorizza esplicitamente l’Organizzazione di X_Science ad effettuare duplicazioni e proiezioni delle opere presentate, esclusivamente per la stampa e a fini culturali, didattici o no-profit senza pretendere alcun compenso. L’autore, inoltre, dichiara e garantisce che i diritti dell’opera, nella sua interezza, sono di sua proprietà e che gli utilizzi sopra autorizzati non ledono diritti di terzi, quali (a titolo esemplificativo) altri autori, soggetti ritratti, cessionari di diritti, ecc.

By submitting a film for selection, the applicant is responsible for the content of her/his film. She/he automatically and unreservedly allows the duplication and screening of the film exclusively for promotional (e.g. press), educational and cultural non-profit purposes without requesting payment or screening fees. The applicant declares and warrants that she/he is the copyright holder and that the above mentioned activities do not prejudice the rights of third parties (e.g. other authors, characters or subjects, copyright transferee)

Art.7 Le spese di trasporto per la copia per la selezione e per l’andata della copia di proiezione in caso di selezione sono a carico del mittente. Le spese di trasporto per il ritorno della copia di proiezione sono a carico del Festival. Attenzione: sui pacchi di spedizione bisogna scrivere “No commercial value, for cultural purposes only”. L’Organizzazione, pur impegnandosi nella cura e nella custodia delle opere pervenute, non si assume la responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire dal momento dell’arrivo a quello della manifestazione.

The sender shall bear all shipping costs of the material submitted and of the final submission for screening (in case of selection). The Festival shall return the material selected for screening to the sender at its own expense. The material must be sent with the following statement written on the packaging: “No commercial value, for cultural purposes only”. Festival management shall take all due care of the copies, however it accepts no liability for damage, theft or loss or the like to these, which may occur from the time of arrival to the time of screening.

Art.8 Le opere e i materiali ricevuti per la selezione non verranno restituiti ed entreranno a far parte del fondo X_Science all’interno dell’Archivio del Genova Film Festival. Art.9 La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Al Direttivo della manifestazione spetta il giudizio finale su casi controversi e su quanto non espressamente previsto.

Submissions received for selection shall not be sent back and will become part of the X_Science database which is part of the Genova Film Festival Archive.

Submitting a film for selection automatically and unreservedly implies full acceptance of the above rules and regulations. Festival management shall make the final decision on any dispute that may arise.


Do not write here, for office use only Spazio riservato alla segreteria, non scrivere all’interno

X_Science N°

6th edition

Fill the entry form in English or Italian Compila la scheda di iscrizione in inglese o in italiano Fiction

Animation animazione

Documentary documentario

Experimental sperimentale

All submissions (i.e. entry form filled in capital letters), documentation and preview material should be sent by mail or by courier to: Si prega di compilare la scheda in stampatello e in tutte le sue parti e di inviarla firmata, insieme all’opera, al seguente indirizzo: Associazione Culturale DAUNBAILÒ – Via Tavella, 10 R – 16136 Genova - Italy personal data/dati personali name/nome

surname/cognome

address/indirizzo

post code/cap

tel.

e-mail

city/città

country/nazione

website film data/dati riguardati l’opera iscritta original title/titolo originale title in English /titolo in inglese language of dialogues/lingua dei dialoghi language of subtitles (for non-Italian films)/lingua dei sottotitoli (per i film non in lingua italiana) English

Italian

direction/regia

birthplace and birthdate/luogo e anno di nascita

running time/durata

year of production/anno di produzione

script/sceneggiatura

photography/fotografia

editing/montaggio

sound/suono

set design/scenografia

costume design/costumi

music/musica cast/interpreti

production/produzione address/indirizzo

post code/cap

tel.

e-mail

city/città

country/nazione

city/città

country/nazione

distribution/distribuzione address/indirizzo

post code/cap

tel.

e-mail


2 synopsis/sinossi

directorâ&#x20AC;&#x2122;s biofilmography/biofilmografia del regista

X_Science: Cinema tra Scienza e Fantascienza - www.xscience.it


3 screening print VIDEO/formati di proiezione VIDEO accettati

file (mpeg, avi etc.)

DVD

screening print FILM 35mm/formato di proiezione in pellicola 35mm length (meter)/metraggio aspect ratio/schermo 1.33:1

1.66:1

1.85:1

2.35:1

other/altro (specify/specificare)

sound/suono mute/muto mono

magnetic/magnetico

stereo

Dolby SR

optical/ ottico

Dolby Digital

Festivals that have shown and/or will show the film: Il film è stato già presentato e/o verrà presentato nei seguenti festival:

awards or distinctions/premi

e-mail address to send the selection results/ indirizzo e-mail a cui inviare i risultati delle selezioni

By signing this entry form, I hereby acknowledge and agree to all terms and conditions described herein/ Firmando questa scheda dichiaro di essere a conoscenza del regolamento e di accettarlo incondizionatamente

date/data full name of applicant/ nome e cognome signature/firma

Entry Deadline 5th February 2011 In compliance with Italian privacy laws (Italian Law 196/03), Associazione Culturale Daunbailò does not give personal information of the Festival entrants to a third party. Your personal data may be used by Associazione Culturale Daunbailò to send notification messages to you. Nel rispetto della legge italiana sulla Privacy (196/03), l’Associazione Culturale Daunbailò non cederà a terzi i dati e le informazioni personali di coloro che si iscrivono alle selezioni del Festival. I dati personali potranno essere utilizzati per invio di comunicazioni da parte dell’Associazione Culturale Daunbailò.

X_Science: Cinema tra Scienza e Fantascienza - www.xscience.it

promocion  

dosier de promocion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you