Page 44

44

CASINO LIFE & BUSINESS MAGAZINE / business

fiind țări necooperante; b) `n cazul relațiilor de corespondent cu instituții de credit și instituții financiare din alte state membre sau state terțe; c) `n cazul tranzacțiilor sau relațiilor de afaceri cu persoanele expuse public sau cu clienți ai căror beneficiari reali sunt persoane expuse public, inclusiv pentru o perioadă de cel puțin 12 luni `ncepând cu data de la care respectiva persoană nu mai ocupă o funcție publică importantă; d) `n cazul persoanelor fizice sau juridice stabilite `n țări terțe identificate de Comisia Europeană drept țări terțe cu grad `nalt de risc; e) `n cazurile prevăzute `n reglementările sau instrucțiunile sectoriale emise de Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

3.

Entitățile raportoare pot aplica, prin intermediul entităților către care s-au externalizat activități, măsuri de cunoaștere a clientelei ce decurg din activitățile externalizate, numai dacă le impun contractual conformarea la obligațiile legale `n materie de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și stabilesc mecanismele prin care se asigură de conformare. ~n aceste cazuri, entitățile raportoare rămân responsabile pentru `ndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit prezentei legi și `n cazurile `n care nu aplică `n mod direct măsuri de cunoaștere a clientelei.

4.

Entitățile raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, au obligația de a păstra `n format letric sau `n format electronic, `ntr-o formă admisă `n procedurile judiciare, toate `nregistrările obținute prin aplicarea acestor măsuri, cum ar fi copii ale documentelor de identificare, a monitorizărilor și verificărilor efectuate, inclusiv a informațiilor obținute prin mijloacele de identificare electronică necesare pentru respectarea cerințelor de cunoaștere privind clientela, pentru o perioadă de 5 ani, de la data `ncetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale. Entitățile raportoare păstrează documente justificative

și evidențe ale tranzacțiilor, constând `n fișe de cont sau corespondență comercială necesare pentru identificarea tranzacțiilor, inclusiv rezultatele oricărei analize efectuate `n legătură cu clientul, de exemplu solicitările pentru a stabili istoricul și scopul tranzacțiilor complexe, neobișnuit de mari. Aceste documente pot fi originale sau copii admise `n procedurile judiciare și trebuie păstrate pentru o perioadă de 5 ani, de la data `ncetării relației de afaceri cu clientul ori de la data efectuării tranzacției ocazionale. Atunci când se impune extinderea perioadei de păstrare a documentelor `n scopul de a preveni, depista sau investiga activitățile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, entitățile raportoare sunt obligate să prelungească termenele cu perioada indicată de autoritățile competente, fără ca această prelungire să poată depăși 5 ani. La expirarea perioadei de păstrare, entitățile raportoare au obligația de a șterge datele cu caracter personal, cu excepția situațiilor `n care alte dispoziții legale impun păstrarea `n continuare a datelor.

5.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de entitățile raportoare pe baza acestei legi și cu respectarea legislației `n vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal doar `n scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului și nu sunt prelucrate ulterior `ntr-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal `n alte scopuri, cum ar fi cele comerciale.

6.

Entitățile raportoare au obligația de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități `n aplicarea legii, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților `ncredințate, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, exclusiv `n format electronic, prin canalele puse la dispoziție de către acesta. (continuarea în numărul viitor)

institutions and financial institutions from other member states or from third states; c) in the case of transactions or business relations with the persons publicly exposed or with clients whose real beneficiaries are persons publicly exposed, including for a period of at least 12 months starting with the date when that person no longer holds an important public position; d) in the case of natural or legal person established in countries identified by the European Commission as third countries with a high risk level; e) in the cases provided by the sectoral regulations or instructions issued by the National Gambling Office.

3.

The reporting entities may apply, by the agency of the entities to whom the activities were externalized, measures for clientele acquaintance deriving from the externalized activities, only if they impose to them contractually their compliance with the legal obligations in the field of prevention and control of money laundering and terrorism financing, and establishes the mechanisms through which such compliance is assured. In these cases, the reporting entities remain responsible for the compliance with their obligations in accordance with the hereby law also in the cases where it doesn’t directly apply measures of acquaintance of the clientele.

4.

The reporting entities, when applying the measures for clientele acquaintance, have the obligation to preserve in electronic format or on paper, in a form admitted in the judicial procedures, all the recordings obtained by the application of these measures, such as copies of the identification documents, of the monitoring and verifications performed, information obtained by the electronic identification means necessary for the compliance with the clientele acquaintance requirements, for a period of 5 years from the date of termination of the business relation with the client or from the date of any occasional transaction. The

www.casino-magazine.ro

reporting entities keep justificatory documents and evidences of the transactions, consisting in account statements or commercial correspondence necessary for the identification of the transactions, including the results of any analysis performed with regard to the client, for example requests for establishing the history and the purpose of complex, unusually large transactions. These documents may be original or copies allowed in the judicial procedures and must be kept for a period of 5 years from the date of termination of the business relation with the client or from the date of any occasional transaction. When the extension of the period of preservation of the documents in view of preventing, finding or investigating the money laundering or terrorism financing activities is imposed, the reporting entities are bound to extend the terms with the periods indicated by the competent authorities, without such extension exceeding 5 years. At the expiration of the period of preservation, the reporting entities have the obligation to delete the personal data, unless other legal dispositions impose the preservation of the data.

5.

The personal data is processed by the reporting entities pursuant to this law and by complying with the legislation in force regarding the processing of the personal data only for the purpose of the money laundering and terrorism financing prevention and is not to be processed subsequently in a manner which is inconsistent with this purpose. It is forbidden to process the personal data for other purposes, such as commercial purposes.

6.

The reporting entities have the obligation to appoint one or several persons with responsibilities in applying the law, by indicating the nature and limits of the responsibilities awarded, whose names will be communicated to the National Office for the Prevention and Control of Money Laundering, exclusively in electronic format, by the channels put at disposal by the latter. (to be continued in the next edition)

Profile for casino life

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Casino Life & Business Magazine edition 113  

Casino Life & Business Magazine July 2019

Advertisement