Page 1

Borito:Borito 2009.02.13. 15:20 Page 2

Egyiptom – Tunézia 2009

Elérhetőségeink Központi iroda

1061 Budapest, Andrássy út 1.

Tel.: +36 1 429 99 99 · Fax: +36 1 429 99 44 · E-mail: foiroda@vista.hu Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–18.30 · szombat: 10.00–14.30

Vista-irodák Arena Plaza, E079-es üzlet

MOM Park,

Miskolc

1087 Budapest, Kerepesi út 9. Tel.: +36 1 323 1545 Fax: +36 1 323 1546 E-mail: arena@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–20.00 szo.–v.: 10.00–18.00

-I. szint, 63-as üzlet 1123 Budapest, Alkotás út 53/a Tel.: +36 1 201 4546 Fax: +36 1 201 4551 E-mail: mompark@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–18.30 szo.: 10.00–17.00

3527 Miskolc, Széchenyi út 70. (Bató-ház, I. emelet) Tel.: +36 46 508 029 Fax: +36 46 508 521 E-mail: miskolc@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–17.30

Győr

8000 Székesfehérvár, Basa u. 2. Tel.: +36 22 503 500 Fax: +36 22 503 501 E-mail: fehervar@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–18.00

Westend City Center Schulek Frigyes sétány 15. 1062 Budapest, Váci út 1-3. Tel.: +36 1 814 6050 Fax: +36 1 814 6051 E-mail: westend@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–18.30 szo.: 10.00–17.00

Mammut II., 2. emelet 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. Tel.: +36 1 315 1105 Fax: +36 1 315 1151 E-mail: mammut@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–18.30 szo.: 10.00–17.00

9021 Győr, Kisfaludy u 2. Tel.: +36 96 529 615 Fax: +36 96 529 631 E-mail: gyor@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–18.00

Pécs 7621 Pécs, Ferencesek u. 2. Tel.: +36 72 518 770 Fax: +36 72 518 771 E-mail: pecs@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–17.30

Székesfehérvár

Szeged 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. Tel.: +36 62 548 480 Fax: +36 62 548 481 E-mail: szeged@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–18.00

Együttműködő partnerünk:


Borito:Borito 2009.02.13. 15:20 Page 38

Általános · Mert piacvezetőként a Vista kapja a legalacsonyabb árakat számos légitársaságtól. · A Vista kapta a legtöbb díjat és szakmai elismerést az utazási irodák között. · Visszatérő törzsutasok tízezrei igazolják, hogy a Vistával érdemes utazni. · A Vista a diák / tanár repülőjegyek, összetett utazások és földkörüli jegyek specialistája is (diákoknál a korhatár általában 36 év).

Miért a Vistánál érdemes repülőjegyet vásárolni immár 20 éve?

Tel.: +36 1 429 99 99 · www.vista.hu

Új Vista-szolgáltatás

Vista garancia

Kendőzetlen valóságot a szállodákról! A Vista elindított egy olyan igen hasznos és ingyenes szolgáltatást, amelynek révén ügyfeleink utazásaik tervezésekor a szóba jöhető szállodákról üzleti érdekeinktől nem befolyásolt, a vendégek saját tapasztalatait feltáró információhoz juthatnak. Irodáink bármelyikében a személyesen tájékozódó, leendő utasainknak a kiadványainkban szereplő csaknem valamennyi hotelről azonnal, egyéb szálláshelyekről pedig 48 órán belül független forrásokra épülő, garantáltan hasznos értékelést adunk.

A Vista Utazási Irodák Kft. 631 millió Ft IATA fizetési garanciával rendelkezik repülőjegy-értékesítési tevékenysége, és 268 millió Ft (QBE Insurance (Europe) Limited Magyar országi Fióktelepe) vagyoni biz to sítással rendelkezik a kiutazással kap cso latos uta zás szerve zési te vé keny sé ge ga ranciájaként.

Próbálja ki!

Vista törzsutas program Most még jobban megéri a Vistával utazni. Csatlakozzon visszatérő Utasaink népes táborához, mert számtalan kedvezmény és ajándék várja! Már egy utazás után 5% kedvezményre jogosító kártyát adunk ajándékba, amit minden a Vista által szervezett útra igénybe vehet. A második utat követően egy névreszóló Vista Útlevelet állítunk ki Önnek, amelyben utazásai során pontokat gyűjthet, és ezeket később ajándékokra vagy további kedvezményekre válthatja be.

A részletekről érdeklődjön irodáinkban vagy látogasson el a www.vista.hu oldalra!

Utazási feltételek 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt. István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-5493.; nyilvántartási szám: R 0932/94/99) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389–401. és 415–416. szakasza, az utazási és az utazást közvetítô szerzôdésrôl szóló 281/2008. Korm. rendelet és az e szerzôdésben foglaltak irányadóak. 2. Az úticélt, az útvonalat, a tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát – a fôbb jellemzôinek meghatározásával –, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelô komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és idôpontját, az útitervben szereplô indulási és érkezési idôpontokat és helyeket, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervezô által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, a részvételi díj forintban meghatározott összegét, mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet, a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülô adó, illeték és egyéb kötelezô terhek forintban meghatározott összegét, az ezek változásának lehetôségére vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, a befizetendô elôleget és az utazási szerzôdés alapján fizetendô teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét, a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzôit és kategóriáját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidôt, ameddig az utazásszervezô az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történô elmaradásáról az utast értesíteni köteles, valamint az utas külön kéréseit a MEDINA TOURS által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató), akciós ajánlat, a jelentkezési lap és a MEDINA TOURS írásos visszaigazolása tartalmazza (együttesen az utazási csomag). Az utazási ajánlatban (tájékoztatóban), az akciós ajánlatban, a jelentkezési lapban és a visszaigazolásban foglaltak jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik. Az utas kijelenti, hogy a MEDINA TOURS által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) és jelen szerzôdés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerzôdésben szereplô utazási ajánlatban történt változásokról a MEDINA TOURS írásban köteles tájékoztatni az utast. Amennyiben a változás az utazási szerzôdés megkötését követôen következik be, úgy az utas az errôl szóló értesítés kézhezvételétôl jogosult a szerzôdéstôl elállni, amely döntését haladéktalanul köteles a MEDINA TOURS tudomására hozni. Az utas ebben az esetben igényt tarthat az eredetivel azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatásra, ha ennek nyújtására a MEDINA TOURS-nak lehetôsége van, amennyiben erre nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítô szolgáltatást nem fogadja el, a MEDINA TOURS a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti az utazási szerzôdés megkötésétôl számított idôre az érintett naptári félévet megelôzô utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezô mértékû kamattal együtt, valamint megtéríti az utasnak az elállás következtében felmerült kárát. A szerzôdô felek megállapodnak abban, hogy az utasnak kifizethetô kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák. 3. A MEDINA TOURS az általa kiadott programfüzetben (utazási ajánlat) közöltektôl eltérhet, amennyiben a változásokat az utazási szerzôdés megkötése elôtt az utassal – igazolható módon – közli. 4. A szerzôdô felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzôdés az utas által megrendelt szolgáltatások MEDINA TOURS által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba. A MEDINA TOURS kötelezettséget vállal, hogy a leelôlegezett szolgáltatást a megrendeléstôl számított legfeljebb 4 (négy) munkanapon belül írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás ezen az idôtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett elôleg haladéktalanul visszajár, az erre az idôszakra esô törvényes kamattal együtt. Amennyiben az utas a szolgáltatást nem személyesen rendeli meg, úgy a helyette eljáró személy ezirányú jogosultságát szabályszerû meghatalmazással köteles igazolni. 5. Az utas az utazási szerzôdés aláírásával egyidejûleg részvételi díj elôleget fizet. A megfizetett elôleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása elôtt 30 nappal esedékes. A fizetendô részvételi díj elôleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidô be nem tartása a már megkötött utazási szerzôdés megszûnését eredményezi. A részvételi díj elôleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az utasnak, ha az utazás a MEDINA TOURS érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg. 6. A MEDINA TOURS vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követôen kalkulált Áfa-t is tartalmazó számlát állít ki az utas nevére. A 2009 évi áfatörvény 15. szakaszában foglaltak szerint a közölt árainkra +20% visszaigényelhetô áfát számítunk fel, ha az utas a számlát nem a saját nevére kéri kiállítani. A MEDINA TOURS, abban az esetben, ha az utas a szerzôdéstôl legfeljebb az utazás megkezdése elôtt eláll, vagy ha az utazás a MEDINA TOURS érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által megfizetett, lemondási költséggel, mint bánatpénzzel csökkentett részvételi díjat az utasnak közvetlenül vagy közvetítôje útján legkésôbb az elállástól számított 8 napon belül visszatéríti. 7.a) A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerzôdésben szereplô deviza forintárfolyamának idôközi változása miatt a MEDINA TOURS a részvételi díjat az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét a MEDINA TOURS az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az errôl szóló értesítés kézhezvételétôl számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási

www.vista.hu

szerzôdéstôl történô elállásról és errôl haladéktalanul köteles a MEDINA TOURS-t tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés idôpontjáig járó törvényes kamattal együtt. Az utast ebben az esetben is megilleti jelen szerzôdés 7. pont a) alpontjában meghatározott jogosultság. b) A repülôgéppel közlekedô utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által elôre nem közölt, közbeesô leszállásokra, repülôgép cseréjére – a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal a MEDINA TOURS felelôsségének kizárásával – bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési idôpontjai tájékoztató jellegûek, nem képezik az utazási szerzôdés részét. Ilyen jellegû módosításról a MEDINA TOURS érintett utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. c) Abban az esetben, ha az úti cél vagy az ahhoz vezetô útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerzôdés megkötését követôen – a külpolitikáért felelôs miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölô felsorolásba felvételre kerül a MEDINA TOURS, amennyiben lehetôség van rá, a megrendelt szolgáltatással azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatást kínálhat, amennyiben az így kínált szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Ha az utas nem fogadja el a felkínált szolgáltatást, akkor elállhat a szerzôdéstôl, a befizetett díjat a MEDINA TOURS haladéktalanul visszafizeti. 8. A MEDINA TOURS az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 21 nappal az utazási szerzôdéstôl elállhat. Megilleti az elállás joga a MEDINA TOURSt abban az esetben is, ha az utazást a szerzôdéskötéskor elôre nem látható külsô körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztetô – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti. Ha a MEDINA TOURS a szerzôdéstôl eláll, az utas a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a MEDINA TOURS-nak lehetôsége van. Ha a helyettesítô szolgáltatás magasabb értékû, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékû a MEDINA TOURS köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni. b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó törvényes kamat megfizetését. Ha a MEDINA TOURS nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerzôdéstôl, a MEDINA TOURS a fentiekben foglaltakon túlmenôen köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha a) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztetô, avagy általa nem befolyásolható ésszerûen el nem hárítható külsô körülmény merül fel, amelyet a szerzôdés megkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott elôre (vis maior esete) vagy b) a jelentkezôk létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevôszámot nem éri el és errôl az utast az utazás megkezdését 15 nappal megelôzôen írásban tájékoztatta. 9. Amennyiben a MEDINA TOURS az utazás feltételeit a szerzôdéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (pl. az utazás idôpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása, ha a meghirdetett programokat és kirándulásokat nem lehet teljes körûen megtartani, stb.), az utas a változás közlésétôl számított 3 napon belül az utazási szerzôdéstôl elállhat. Az elállás jogkövetkezményeire a 7/a., b. pontban foglaltak irányadók. Nem minôsül a szerzôdés lényeges változtatásának, ha a MEDINA TOURS az egyes részszolgáltatásokat kényszerû okokból megváltoztatta, vele azonos vagy magasabb értékû szolgáltatást biztosított. 10. Ha az utas nem az elôzô pontokban felsorolt okok miatt, az utazás megkezdése elôtt 60 napon belül, de 35. napon kívül az utazási szerzôdéstôl eláll, vagy a szerzôdést bármikor módosítja, az utazás teljes részvételi díjának 10%-át köteles bánatpénzként megfizetni. Ha az utas az utazás megkezdése elôtti 35. napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelôzô legfeljebb 7. napokon belül a szerzôdéstôl eláll, vagy a foglalást módosítja, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie: • 35–15. nap a részvételi díj 25%-a • 14–7. nap a részvételi díj 50%-a Az utazást megelôzô 6–0 nap idôtartamában történô visszalépés vagy módosítás esetén az utas a részvételi díj teljes egészét, azaz 100%-át fizeti meg bánatpénzként. A fizetendô bánatpénzt a MEDINA TOURS jogosult levonni az utasnak visszajáró részvételi díj összegébôl. 11. A 9. pont esetében indokolt visszafizetés az utas szerzôdéstôl való elállásától számított 8 napon belül történik. 12. Az utas jogosult az utazási szerzôdésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésrôl haladéktalanul köteles írásban a MEDINA TOURS-t tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetôség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig továbbá akkor, ha az engedményezés folytán belépô személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetôség, mert a repülôgépes helyfoglalási rendszer az utas személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló idôn belül már nem teszi lehetôvé, a MEDINA TOURS-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelôsség nem terheli. 13. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerzôdésben rögzített feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételérôl írásban nyilatkozik. 14. Az utazási szerzôdés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelô rendelkezéseit kell alkalmazni. A MEDINA TOURS felel az utazási szerzôdés nem, vagy hibás teljesítésébôl eredô károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ô, sem az általa igénybe vett közremûködô magatartására nem vezethetô vissza, különösen ha a) a szerzôdés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetôk vissza, vagy

Repülőjegyek

39

b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetôk vissza, aki az utazási szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellô gondossággal sem láthatta elôre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esete következett be. Ilyennek minôsül az olyan szokatlan, elôre nem látható körülmény – háborús események, sztrájkok, nagyobb erôhatalom, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok –, amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintôbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. A MEDINA TOURS az utazási szerzôdés nem-teljesítésébôl vagy hibás teljesítésébôl eredô károkért való felelôsségét jelen szerzôdésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. 15. A MEDINA TOURS a szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatást közremûködôje (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítôje útján teljesíti, kivéve, ha a közremûködô felelôsségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. a) Ha a MEDINA TOURS az utazást nem a szerzôdésnek megfelelôen teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A MEDINA TOURS nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. b) Amennyiben az utas a szolgáltatások bármelyikét kifogásolja, köteles ezt a telepített idegenvezetôvel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, aki köteles jegyzôkönyvet felvenni, melyben saját véleményét is mellékeli és ennek egy példányát köteles az utasnak átadni. Az idegenvezetô errôl a MEDINA TOURS-t haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi Az utas a nem szerzôdésszerû teljesítésbôl eredô igényét hazaérkezését követôen haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezését követô 2 (kettô) hónapon belül köteles a fenti módon felvett jegyzôkönyv becsatolásával együtt a MEDINA TOURS-hoz írásban bejelenteni. A kárigény bejelentésére nyitva álló 2 hónapos határidô utas általi elmulasztása esetén a MEDINA TOURS mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A MEDINA TOURS köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétôl számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast. 16. A MEDINA TOURS tájékoztatja az utast, hogy a légi fuvarozóknak, mint a MEDINA TOURS közremûködôinek felelôsségét a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítésérôl szóló Egyezmény kihirdetésérôl szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza. 17. A MEDINA TOURS kötelezi magát, hogy az utazási ajánlataiban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e a betegség, baleset, poggyász és útlemondási biztosításokat. 18. A MEDINA TOURS az utazás megkezdése elôtt legalább 7 nappal ha az utazási szerzôdés megkötése és az indulás közötti idôtartam ennél rövidebb, az utazási szerzôdés megkötésekor – írásban tájékoztatja az utast a MEDINA TOURS idegenvezetôjével vagy helyi képviselôjével, ezek hiányában közvetlenül a MEDINA TOURS-nál, az utazás célállomásáról kezdeményezhetô kapcsolatfelvétel módjáról, valamint az utazási okmányok átvételének helyérôl és idejérôl, tájékoztatja továbbá az utas által igénybe vehetô biztosításokról, amennyiben azokat a programfüzetben (utazási ajánlat) nem tette közzé. 19. A MEDINA TOURS az utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. Az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási idôkrôl. A határidô elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthetô. 20. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követô legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a MEDINA TOURS jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat bánatpénzként érvényesíteni. 21. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkezô szerzôdött feltételektôl eltérô teljesítés esetén, az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel. 22. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelôsséggel. 23. Az utas poggyászának ôrzésérôl, felügyeletérôl az utazása során az utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megôrzés céljából a MEDINA TOURS közremûködôje át nem vette. 24. A MEDINA TOURS mûködési engedélyének száma: R-0932/1994/99. 25. A MEDINA TOURS a mûködéséhez elôírt vagyoni biztosíték vonatkozásában a QBE Atlasz Biztosító Zrt.-vel kötött szerzôdést. 26. A MEDINA TOURS által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésére törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetôleg a Fôvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének 27. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerzôdés hiányossága tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. MEDINA TOURS Utazási Iroda

Dátum: ...................................................................... A MEDINA TOURS 2009. január 1-tôl érvényben lévô Általános szerzôdési feltételeit elolvastam és magamra, valamint utastársaimra nézve tudomásul vettem. ................................................................... Aláírás


02_05 Általános:02_05 Általános 2009.02.13. 15:32 Page 3

Általános www.vista.hu

A Vista és a Medina célja egyszerû: szeretnénk ebben a füzetben felsorakoztatni Önnek egyiptomi és tunéziai kínálatunk gazdag világát. Bízunk benne, hogy ebben a prospektusban mindenki megtalálja majd mindazokat a programokat, amelyek felejthetetlen élményekkel ajándékozhatják meg! Tunézia tekintetében valamennyi jelentôs idegenforgalmi régió megtalálható: Sousse, Port El Kantaoui, Monastir, Hammamet és Djerba szigete is. Kint a Medina Tours saját külképviseleti irodája, tucatnyi jól képzett telepített idegenvezetô és animátor áll az Önök rendelkezésére a körutazások, a fakultatív programok illetve a szállodai pihenés során. A hagyományos, 8 nap/7 éjszakás turnusok mellett a hosszabb nyaralást igénylôk is találhatnak megfelelô ajánlatokat: vannak 11 nap/10 éjszakás és 12 nap/11 éjszakás turnusok is. A repülés elismert légitársaságokkal történik, budapesti és debreceni indulásokkal. Egyiptomban a két legismertebb üdülôhelyre, Hurghadára és a búvárok paradicsomába, Sharm El Sheikre szervez a Medina utazásokat. Az elsô helyre 12/11 és 8 napos utakat, míg a másodikra egy hetes üdüléseket biztosítanak. Ám aki Egyiptomba érkezik – az üdülés mellett – biztos szeretne

3

KEDVEZMÉNYEK

TISZTELT UTASUNK! Az igényes szolgáltatásáról közismert Vista széles kínálati palettáján – a saját termékei mellett – helyet ad az egyes tájakra specializált utazásszervezôknek. Egyiptom és Tunézia vonatkozásában régi, megbízható üzleti partnerünket, a Medina Tours-t választottuk. Meggyôzôdésünk szerint Ügyfeleink jól járnak azzal, hogy egyszerre számíthatnak a Medina Tours Tunéziával kapcsolatos tudására, és a Vista utazási tanácsadóinak profizmusára.

bevezetô és kedvezmények

megismerkedni ennek az országnak páratlan kultúrájával és gyönyörû természeti adottságaival. Ez sem akadály, hiszen a fakultatív programok között mindenki talál az igényeinek megfelelôt (Kairó, Luxor, Piramisok, Szfinx, búvárkodás, üvegfenekû hajó, stb.). Az elmúlt évek során nagy népszerûségre tett szert a Dino Club szolgáltatás, melynek keretében magyar nyelvû animátorok szórakoztatják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Mindkét országban találnak szállodákat, ahol élvezhetik az aktív üdülést ezen szolgáltatás keretein belül. További információkért látogassa meg honlapunkat, a www.vista.hu-t, ahol mindig megtalálja a legfrissebb akciós ajánlatokat. És, ami még fontosabb: a Vista irodákban egyedi szolgáltatásként a kiadványban szereplô valamennyi szállodáról kaphat független forrásokra, az adott hotelben már tapasztalatokat szerzett vendégek véleményeire épülô információt! Ezt a nagyon hasznos segítséget Ön is igénybe veheti, ha személyesen felkeresi bármelyik Vista irodát.

Elôfoglalási kedvezmény 40% elôleg befizetése mellett az alábbi kedvezményeket adjuk utasaink számára: 2009. március 15-ig történô befizetés esetén 15+5% kedvezmény, 2009. március 31-ig történô befizetés esetén 15% kedvezmény. Gyermek kedvezmény Szállodáink nagy részében az elsô gyermek (néhol a második is) csak a repülôjegy árat fizeti szezontól és idôtartamtól függetlenül. (Errôl bôvebb tájékoztatást az ártáblázatokban találhatnak!) Nászutas kedvezmény 5% kedvezmény adunk 40% elôleg befizetése esetén, amennyiben az esküvôre az utazást megelôzôen egy hónapon belül kerül sor. Nyugdíjas kedvezmény 5% kedvezmény 40% elôleg befizetése esetén (nyugdíjas szelvény szükséges). Törzsutas kedvezmény Azok a kedves utasok, akik rendelkeznek Vista törzsutas kártyával vagy Vista útlevéllel, 5% engedményt kapnak 40% elôleg befizetése esetén. Diák kedvezmény 5% kedvezmény 40% elôleg befizetése esetén (diákigazolvány szükséges). Csoportos kedvezmény 40% elôleg mellett: 30% kedvezmény 10 fô, 50% kedvezmény 15–25 fô esetén. A csoport minden 26. fôje ingyenes. Figyelem! A kedvezmények csak a katalógus áron történô befizetésekre vonatkoznak, nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak és át nem ruházhatóak. A kedvezmények utólagosan vagy az utazás helyszínén nem érvényesíthetôek.

TUNÉZIA

EGYIPTOM

6–20. oldal

21–38. oldal


02_05 Általános:02_05 Általános 2009.02.13. 15:32 Page 4

Általános Diplomáciai képviselet: Tunézia: Magyar követség: Tunis – Cité Mahrajen, 12. Rue Achart Nord – Hilton, 1082 Tunis. Tel.: (00-216-71) 780-544, ügyelet: 787-257. Magyarországon: 1025 Budapest., Pusztaszeri út 24/a. Tel.: 336-1616. Helyi képviseletünk: Next Travel, Rue Ribat Immeuble Ben Othmane Le Corniche Sousse 4000. Tel.: (00216-73) 211-266, 211-267.

Egyiptom: Magyarországon: Egyiptomi Arab Köztársaság Nagykövetsége 1126 Budapest Istenhegyi út 7/b. Tel.: 2252150. Egyiptomban: 36 Sari Mohamed Mazhar, Zamalek, Cairo Tel.: 00-202-2-735-6478 Helyi képviseletünk: Cairo Express Travel/Sharm El Sheikh Mall 14 Naama Bay, Sharm El Sheikh, Tel.: (20-69) 360-0011, Cairo Express Travel/Hurghada Shedwan Golden Beach Hotel, Hurghada Tel.: (20-65) 354-1144

Törökország: Magyar Köztársaság Nagykövetség: Sancak Mahallesi 1. Cadde 30. Yildiz, Cankaya, Ankara Tel.: 90/312/442-2273. E-mail: huembtur@isnet.net.tr Fôkonzulátus Isztambulban: Poycarik Sokak 36. Tesvikiye, Istambul Tel.: 212/225-5519, 212/296-8248 Török Köztársaság Nagykövetség: H–1062 Budapest, Andrássy u. 123. Tel.: 344-5025 (-9) Külképviseletünk: Antalyai régió: Astral Tourism Services Part of Bastiyili Tourist Enterprises S. A. Fatih cad No 19. 07330 Side/Antalya–Turkiye Tel.: 90-242-753-1269 Dalamani régió: Engin Bozok K. Evren Blv. No 2. 48700 Marmaris–Mugla– Turkey Tel.: 90-252-4130220 Beutazási szabályok: Tunézia: Vízum magyar állampolgároknak nem szükséges. Az országba való belépéskor az utasoknak statisztikai lapot kell kitölteni, melyet a repülôtéren adunk át. Egyiptom: Vízum szükséges, melyet az Egyiptomi Nagykövetségen egyénileg vagy irodánkon keresztül is beszerezhetnek. (A vízum ügyintézését irodánk legalább 7 munkanap alatt tudja vállalni!) Szükséges hozzá: 6 hónapig érvényes útlevél. A vízumot érkezéskor az egyiptomi repülôtéren ütik be az útlevélbe. A követségen beszerzett, vagy az általunk telepített vízum nélkül az utazást nem garantáljuk. Az Egyiptomba érkezés után hét napon belül be kell jelentkezni a rendôrségen. A szállodák vendégeink részére elintézik ezt a hivatalos formaságot. Törökország: Magyar állampolgárok részére 6 hónapig érvényes útlevélre és vízumra van szükség. A vízum a török határállomáson szerezhetô be, a vízumokat kiadó ablak még az útlevél ellenôrzés elôtt található. (A vízum díja kb. 30 USD vagy 20 EURO.) A nem magyar állampolgárságú utasainkat a vonatkozó jogszabályokról kérjük érdeklôdjenek a nagykövetségen. A beutazási szabályok be nem tartásáért és az abból eredô költségekért nem vállalunk felelôsséget! Idegenvezetés: Tunézia és Törökország: telepített magyarnyelvû idegenvezetés az üdülés, a körutazás és a fakultatív programok ideje alatt. Egyitom: A körutazásos programokon magyar nyelvû idegenvezetô kíséri a csoportot. Egyes helyszíneken a helyi szabályok nem teszik lehetôvé magyar idegenvezetô közremûködését (pl. Egyiptomi Múzeum, királyi sírok). Az üdülésekhez kihelyezett idegenvezetôket biztosítunk. Ilyen esetekben a célállomásig és onnan viszsza magyar nyelvû kísérô nem utazik a csoporttal. Szállodák: besorolásuk a helyi elôírásoknak megfelelô, amely eltér az európai standardtól. Ezért a szállodák leírásánál véleményünk közlésével segítjük az Önök választását. A szobák elosztása a recepció joga, kívánságaikat csak közölni tudjuk. (Az ettôl eltérô lehetôségeket a felárak megadásával jelezzük.) A szobákat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen 14 órától lehet elfoglalni és 12 óráig el kell hagyni. Ha szükséges, csomagszobákat, öltözési és tisztálkodási lehetôséget

www.vista.hu

információk

4

a szállodák biztosítanak. Mûszaki problémák vagy a szállodák túltöltése esetén az azonos kategórián belüli csere jogát fenntartjuk. A pótágyak nem nyújtják egy normál ágy kényelmét (pl. kisebb méretû vagy összecsukható), ezért inkább gyermekek elhelyezésére javasoljuk. A szobákban levô minibárokat általában csak térítés ellenében, külön kérésre töltik fel.

Sporteszközök, szállodai extra szolgáltatások: használatuk, ill. igénybevételük általában térítéshez kötött. Az eltérô eseteket jelezzük a szállodák leírásánál. A sporteszközök használata saját felelôsségre történik, a rongálódást meg kell téríteni. A kirándulásokon, eszközigényes sportokon történô részvételt célszerû elôzetesen bejelenteni a foglaltság alakulása miatt.

Családi szobák: két felnôtt és két gyermek elhelyezésére alkalmas egy légterû, a szokásosnál nagyobb szobák, rendszerint két normál és két pótággyal.

Napernyôk, napozóágyak, strandok: a strandokon és medencék mellett lévô ernyôk, nyugszékek, napozóágyak (térítés ellenében) száma a rendelkezésre álló helyhez igazodik. A szálloda magas telítettsége esetén a számuk átmenetileg és egyes helyeken kevésnek bizonyulhat. Erre az esetre megértésüket és türelmüket kérjük, hasonlóan a tenger élôvilágához tartozó hordalékok, élôlények (moszat, hínár, medúza) esetleges megjelenésekor.

Ellátás: a második nap reggelitôl az utolsó nap reggeliig, a repülôgép indulásának megfelelôen. A feltüntetett ellátástól egyes esetekben (pl. utószezonban, kevés vendég esetén) a szállodák eltérhetnek. Az étkezések italfogyasztást nem tartalmaznak, kivéve az all inclusive típusú szállodákat, vagy a külön jelölt kivételeket. All inclusive ellátás (AI): a szállodák többségében más típusú (félpanziós) ellátás is mûködik. Ezért a szállodák a fogyasztást belsô számlázással rögzítik, még azoknál a vendégeknél is, akik ezt a számlát nem kötelesek kifizetni. Megkülönböztetô jelzésként „karkötôt” adnak az AI ellátást fizetôknek, mellyel igazolható a fogyasztásra való jogosultság. A karkötôt mindig viselni kell, elvesztése esetén 20–50 USD összeget kell fizetni. Az ellátás az elutazás napján déli 12 óráig vehetô igénybe (az utazás idôpontjától függetlenül) és ekkor a karkötôt le kell adni. A fogyasztás csak az erre kijelölt éttermekben és bárokban, meghatározott idôszakban vehetô igénybe. Az à la carte éttermi fogyasztás, a minibárok és a szobaszerviz külön rendelései, a kirándulásokon és sportolás közben fogyasztott italok mindig fizetendôk. Nem vállalunk felelôsséget a rossz idô miatt igénybe nem vehetô szolgáltatásokért, és nem viszszatéríthetô az igénybe nem vett AI szolgáltatás. Egyidejûleg csak egy pohár alkoholos italt szolgálnak fel (általában mûanyag pohárban), 18 éven aluliakat pedig egyáltalán nem szolgálnak ki. Panaszok, kifogások: kérjük, hogy a helyszínen azonnal jelezzék képviselôinknek, akik maximális segítséget nyújtanak kifogásaik rendezésében. Ha kívánságaik teljesítése nem lehetséges, jegyzôkönyvben rögzítsék azt. A jegyzôkönyvet a helyi szolgáltatóval – vagy annak képviselôjével – alá kell íratni (olvasható aláírás, esetleg bélyegzô, hibás teljesítés elismerése). Utólagos, a helyszínen nem rögzített panaszaikat – mivel a helyszíni segítség így meghiúsul – nem tudjuk elfogadni. A késedelmes bejelentésbôl adódó károk, valamint szavatossági igények érvényesítésekor a bizonyítás az utast terheli, amennyiben a fenti jogcselekmények nem valósulnak meg. A repülôút alatt bekövetkezett csomagkárért vagy poggyászért – mely nem érkezett meg –, felelôsséget nem tudunk vállalni. Minden esetben az adott légitársaság képviseletéhez legyenek szívesek fordulni panaszaikkal, ahol jegyzôkönyvet kell felvetetni. A helyszínen befizetett programokkal kapcsolatos kifogásaikat csak az adott helyi irodánál érvényesíthetik, felelôsségünk nem terjed ki erre. Programok: menetrendváltozás, helyi ünnepek esetén az idôrendjük megváltozhat. Minden esetben biztosítjuk azonban utasainknak, hogy a leírásokban szereplô programokat és szolgáltatásokat igénybe vegyék. Idôtartamuk: a félnapos programok legalább 3, az egész naposak legkevesebb 6 óra idôtartamúak. A fakultatív programok ára helyszíni jelentkezés esetén nem feltétlenül azonos a katalógusunkban közölttel. A helyszíni árak alakulásáért nem vállalunk felelôsséget, és a részvétel lehetôségét is csak elôzetes jelentkezés esetén garantáljuk. A helyszínen történô jelentkezés esetén idegenvezetôink csak közvetítôként járnak el, a programokért felelôsséggel a helyi iroda tartozik. Elôfordulhat, hogy a minimális létszám hiányában, kedvezôtlen idôjárás, vagy más – elôre nem látható – okok miatt a meghirdetett kirándulást nem áll módunkban elindítani. Csoportos utak min. létszáma: amennyiben a meghirdetett dátumon a jelentkezôk létszáma nem éri el az adott útra vonatkozó min. létszámot, akkor az utazási iroda 15 nappal az út indulása elôtt kötbérmentesen lemondhatja az utazást. Idôtartam: az utazás idôtartama minden megkezdett naptári napot tartalmaz, beleértve az utazást is. A légitársaságok menetrendjéhez igazodva az elutazási és érkezési napok nem minden esetben jelentenek teljes napot.

Légkondicionálás: a szállodákban szakaszosan, az idôjárásnak megfelelôen üzemel. Vásárlás, üzletek: Az üzletek nyitva tartása országonként változó, általában délelôtt 09.00–12.00-ig, illetve 13.30–19.00 óráig vannak nyitva. Vasárnaponként több üzlet zárva tart. A forgalmasabb üdülôkörzetekben az üzletek általában folyamatos nyitva tartással üzemelnek. A bazárokban és a piacokon általában nincsenek szabott árak, alkudozni nemcsak lehetséges, de illendô sôt egyes helyeken kötelezô. Hivatalos pénznem, devizaszabályok: Tunézia: Tunéziai Dínár (TDN), 1 Dínár = 1000 Millimes. Célországunk valutája nem konvertibilis, itthon nem vásárolható. Az összes szabadon átváltható valuta kivihetô, és a helyszínen váltható. Valutavásárlásnál gyakorlati okokból az USD-t vagy EUR-t javasoljuk. Hitelkártya és utazási csekk korlátozás nélkül ki- és bevihetô. A helyi valuta kivitele minden esetben korlátozott. Forint kivitelét nem ajánljuk, sehol nem váltható. Egyiptom: Egyiptomi font, váltópénze a piaszter (1 LE=100 Piaster). A pénzváltás bankokban és szállodákban javasolt (jelenlegi árfolyam: 1 USD=kb. 5,5 LE, EURO= 6,7 LE, 37 HUF= 1 LE). Hitelkártyát, utazási csekkeket a bankok elfogadnak. Tetszôleges konvertibilis valuta korlátlanul bevihetô, kivitel csak a bevitt értékig lehetséges. (Helyi valuta be- és kivitele maximum 20 Fontig.) Törökország: Az új török líra YTL. 1 új török líra = 100 kurus. Az EURO és az USD mindenhol elfogadott. Az országba bevihetô külföldi, illetve helyi valuta mennyisége nem korlátozott , de nagyobb összegû készpénz bevitele esetén írásos nyilatkozattétel javasolt. A legtöbb nemzetközi hitelkártyát elfogadják a nagyvárosokban és az üdülôhelyeken, a kisebb településeken a készpénz használata javasolt. Értékmegôrzés: a szállodai szobákban tárolt értéktárgyakért felelôsséget sem a Medina Tours, sem partnerei nem vállalnak. Az ôrzés, széfbérlés, letétbe helyezés vagy más megoldás minden szállodában megoldható. Készpénz, ékszer, hitelkártya, útlevél nem minôsül értéktárgynak, ezekre sem felelôsségünk, sem a biztosítás nem terjed ki. Építkezések: egyes szálláshelyeken elôfordulhatnak elôre be nem kalkulált felújítási munkálatok, amelyekért szíves megértésüket kérjük! Az üdülôhelyeken történô építkezés nem az utazásszervezô cég felelôssége. Elô-, utószezon: a vendégek számától függôen elôfordulhat, hogy egyes elôre kiírt programok (sportrendezvények, animáció és szórakoztató programok) már nem, illetve még nem léteznek. Néhány bár (beach, pool, barbecue), diszkó, vagy szállodabeli üzlet már nem, vagy még nem tart nyitva. Borravaló: Tunézia: a köszönet eme kifejezése hozzátartozik a mindennapi élethez, a szolgáltatásokért elvárják. Éttermekben a számla értékének 10–15%-át ajánlott adni. Egyiptom: Baksis. A dolgok természetes velejárója, elfogadott szokás, ami eltér a megszokottól. A baksis öszszege 10–15%, amit a helyi idegenvezetôk, a szállodák és éttermek személyzete és az egyéb szolgáltatók (templomi ôrök, csónakosok, kocsisok stb.) a legcsekélyebb szolgáltatásokért is elvárnak. Utasainknak mindig ajánlatos aprópénzt tartani maguknál, amely nagyban megkönnyítheti az ügyintézés menetét. Érte-


02_05 Általános:02_05 Általános 2009.02.13. 15:32 Page 5

Általános www.vista.hu

lemszerûen ez a baksis nem azonos az éttermi fogyasztásnál illendô, vagy az extra kiszolgálásért „járó” borravalóval. Megértésüket elôre is köszönjük! Törökország: Általános, javasolt mértéke 10%. Minden desztinációhoz: Az all inclusive szállodák esetében is illik borravalóval megköszönni a személyzet munkáját.

nek betartani a kellemetlen szituációk elkerülése érdekében. Mindenkor kerüljék a harag, a düh vagy a türelmetlenség kinyilvánítását, ez igen nagyfokú udvariatlanságnak számít és ennek megfelelô reakcióban részesül. A barátságos, mosolygó, türelmet és megértést tanusító turista mindig kellemes fogadtatásra és maximális segítôkészségre számíthat.

Útiokmányok: útlevelük beszerzésérôl és érvényességérôl utasaink egyénileg kötelesek gondoskodni. A kiutazáshoz legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel kell rendelkezni az utazás dátumához képest. Ha valamely utasunkat az útiokmány érvénytelensége miatt nem engedik be az országba, ezért irodánk felelôsséget nem vállal. A befizetett részvételi díj nem jár vissza, ill. az utasnak magának kell gondoskodnia a hazautazás feltételeirôl.

Öltözködés, ruházat: a körutazásokhoz kényelmes ruházatot és lábbelit javasolunk. Ajánlatos egy-két melegebb ruhadarab a hûvösebb estékre. A mecsetek, templomok látogatásához illô ruházat szükséges. A ruhatár összeállításánál vegyék figyelembe a légitársaságok súlykorlátozását (20 kg), valamint a kézipoggyászokra vonatkozó szigorú biztonsági elôírásokat.

Részvételi jegyek, repülôjegyek: a szükséges egyéb iratokkal együtt, az utastalálkozó idôpontjában és helyszínén adjuk át (rendszerint a repülôtéren, két órával indulás elôtt). Kérjük, különös figyelemmel kezeljék azokat, elvesztés vagy rongálódás esetén a pótlás nehezen megoldható és extra költséggel járhat. A repülôjegyek minden esetben a légitársaságok turista osztályára szólnak mind a menetrendszerinti, mind a charter járatok esetében. Csomagfeladás személyenként 20 kg-ig ingyenes, mely nem vonatkozik a csecsemôkre. A légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelôsségi korlátozások, menetrendi változások és kényszerintézkedések befolyásolhatják a meghirdetett utazásainkat és programjainkat. Ezek olyan elháríthatatlan oknak minôsülnek, melyért a Medina Tours – mint utazásszervezô – a PTK elôírásai szerint nem felelôs. A menetrend változtatási jogát a légitársaságok fenntartják, amelyet nem áll módunkban befolyásolni. Nem tudunk felelôsséget vállalni a késésbôl eredô idôkiesésért, az ebbôl adódó többletköltségekért. Az esetleges változásról azonnal értesítjük utasainkat. Ilyen esetekben (mûszaki munkálatok, rossz idô, gépcsere, sztrájk) igyekszünk a programok rugalmas alakításával utasaink segítségére lenni. Maximálisan számítunk azonban az Önök megértésére is. Repülôtéri illeték: minden esetben a részvételi díjon felül fizetendô, árfolyam és hatósági árváltozás befolyásolhatja az összeget. A kiadott árlistákban megjelentetett díjak tájékoztató jellegûek, a pontos összeget 35 nappal indulás elôtt tudjuk megadni. Fényképezés, filmezés: Egyiptom: A videokamera be- és kivitelét az egyiptomi vámhatóságnál jelezni kell. A katonai létesítményektôl, hídaktól és a kikötôktôl eltekintve mindenütt lehet fényképezni és filmezni (külsô felvételeket). Tilos azonban fényképezni az Egyiptomi, a Kopt, az Iszlám, valamint a Luxor múzeumban, továbbá az összes thébai és szakkarai sírkamrában. A fényképezési tilalmat ne szegjük meg, a villanófény árt a falfestményeknek. Aki embereket szeretne fényképezni, tegye tapintattal, – különösen a mecsetekben és a szegénynegyedekben – elôtte kérjen engedélyt. Filmet minden idegenforgalmi központban lehet kapni, azonban minôsége –a szakszerûtlen tárolás miatt – nem mindig kifogástalan. Törökország: A fényképezés általában engedélyezett, kivéve a tilalmi táblákkal jelzett helyeken (pl. mecsetek). A vaku használatát a múzeumokban korlátozzák. Egészség: Kötelezô védôoltás nincs. A csapvíz nem fogyasztható! Ajánlatos kerülni a zöld saláták, hámozatlan gyümölcsök és jeges italok fogyasztását. Hasmenés többnyire a kimerültség, a szokatlan konyha és a túlságosan hideg italok következménye lehet. Ebben az esetben tanácsos egy napot pihenni, teát, langyos kólát inni és kenyeret enni. Javasolt házi patika gyógyszerek: bélbetegségek, láz, megfázás, keringési rendellenességek és rovarcsípés elleni szerek, valamint magas fényvédô faktorú napozókrém. A 6. hónapon túli terhes nôk számára külön orvosi igazolás kell a repüléshez. Ünnepek, vallás: eltérô kultúrájú és vallású, hatalmas tradíciójú országokba szervezzük utazásainkat. Kérjük Önöket, hogy a helyi vallási és kulturális szokásokat maximális türelemmel és tapintattal kezeljék. Szokások, viselkedések: a helyi szokások, az illendô viselkedés elfogadott normái igen eltérôek. Kérjük, hogy erre vonatkozó tanácsainkat – akár katalógusunkban írjuk, akár idegenvezetônk közli – igyekezze-

Hálózati feszültség: Tunézia: 220 V, európai szabvány csatlakozóval. Egyiptom: 220 V, az európai normáknak megfelelôen, a konnektorok szabványa azonban eltérhet a magyartól. Törökország: Általában 220 V. Idôeltolódás: Tunézia: nincs. Egyiptom: GMT + 1 óra. Törökország: +1 óra Magyarországhoz képest. Telefon, posta: Tunézia: elôhívóhívószáma: 00-216 (hazatelefonáláskor 00-36 Magyarország hívószáma). Egyiptom: elôhívószáma: 00-20, Magyarországé: 0036. A nyilvános telefonok száma csekély. A nagy szállodákból közvetlen telefonösszeköttetés van Európával. A legmegbízhatóbban a szállodák és a repülôtér postaládáit ürítik. A küldemények 8–10 nap alatt érnek célba. A mobiltelefonok használhatóak, de a lefedettség nem teljes. Törökország: A helyi és nemzetközi hívásokhoz egyaránt zsetonokra vagy telefonkártyára van szükség, melyeket a postahivatalokban és az utcai trafikosoknál lehet beszerezni. A magyar mobiltelefonok kint is használhatóak. A postahivatalok sárga mezôben kék betûkkel PTT jelzéssel találhatóak. A fôhivatalok hétfôtôl-szombatig 08.00–24.00 között, vasárnap 09.00– 18.00 között, a kisebbek általában hétfôtôl-péntekig 08.30–12.30 és 13.00–17.30 óra között tartanak nyitva. Magyarország elôhívószáma: 00-36, Törökországé: 00-90, Hungary Direct: 00800361177. Nyitvatartási idô: Törökország: hétköznapokon 8–12-ig, majd 16–20 óráig. Vasárnap a legtöbb üzlet zárva tart. A soukh-ok (piacok) és a medinák (óváros) üzeletei egész nap nyitva tartanak. Egyiptom: A bazárban található boltok már 18.00 órakor zárnak, míg a kisebb üzletek gyakran akár éjfélig is nyitva tartanak. Péntek a törvényes munkaszüneti nap, amikor sok üzlet egyáltalán nem nyit ki, de ugyanez a helyzet vasárnap, még a bazárban is. A bankok péntek kivételével naponta 8.30–13.30 között, vasárnap, valamint a böjti hónapban 10.00–13.30 között vannak nyitva. A repülôtéren és a nagy szállodákban mûködô kirendeltségek minden nap üzemelnek, gyakran éjjel-nappal. A Ramadan alatt a nevezetességeknél nagy forgalommal, a múzeumokban korábbi zárással kell számolni. Ez idôszak alatt legyenek különös tekintettel a vallási szokásokra! Nem illik az utcán cigarettázni, enni és inni! Törökország: Bankok: Hétfô-péntek: 08.30–12.00 és 13.30–17.30 között. Múzeumok: A múzeumok hétfô, a paloták hétfô és csütörtök kivételével minden nap nyitva tartanak. Üzletek: Hétköznap 09.00–19.00 óra között tartanak nyitva, de az üdülô körzetekben este és hétvégén is van mód vásárlásra. A bazárok nyitva tartása 10.00–24.00 óra között. Itt nincsenek szabott árak, alkudozni lehet, illetve kötelezô. Taxi, közlekedés: a városi taxik fix díjszabásúak, de hosszabb út esetén javasoljuk, hogy indulás elôtt alkudjanak ki egy árat. Az éjszakai utazás akár 50%-kal is drágább lehet. A városok közötti közlekedésnél igen közkedvelt a Louage (gyûjtô taxi), amely 5 egy irányba tartó utast összegyûjt. Ezeknél elôre meghatározott fix árat kell fizetni. Tunézia jól kiépített autóbusz- és vasúthálózattal rendelkezik, az útiköltség nem magas. Törökországban a városok között, rövidebb szakaszokon gyûjtô taxikat (dolmus) ajánlatos igénybe venni. Tunéziában és Törökországban jól kiépített autóbusz hálózat

információk

5

van, Egyiptomban a zsúfoltság miatt inkább a taxi igénybevételét javasoljuk. Bérautó: A helyi cégek mellett a nagy nemzetközi kölcsönzôk is megtalálhatóak (AVIS, Hertz, stb.). Autót bérelni a repülôtéren vagy a nagyobb szállodákban lehet, a kölcsönzéshez nemzetközi jogosítvány szükséges (feltétlenül kössön teljes körû biztosítást). Turisztikai rendôrség (Tourist Police): Egyiptom: Valamennyi idegenforgalmilag fontos helyen megtalálhatók, fôként az idegeneknek nyújtanak felvilágosítást és segítséget. Tagjai többnyire beszélnek angolul. Útlemondási biztosítás: díját felárként számítjuk fel. Hatálya nem terjed ki az olyan lemondásokra ill. módosításokra, amely az utas saját érdekkörében felmerült ok miatt következett be. A biztosítási szabályzatban meghatározott esetekben a biztosító a Medina Tours igazolása alapján a felmerült stornó költséget 10% önrész megtartása mellett visszafizeti. A biztosítás hatálya csak közvetlen családtag megbetegedésére (szülô, gyermek, házas vagy élettárs) terjed ki. Az utazásképtelenség bekövetkezését irodánknak két napon belül jelentse be a szükséges intézkedések megtétele és a kár minimalizálása érdekében. A biztosítás az utazást megelôzô napig érvényes. Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás: a katalógus útjai nem tartalmazzák a biztosítás összegét! A biztosításról és a feltételekrôl érdeklôdjön irodánkban. Gyermekkedvezmény: 0–2 éves korig minden gyermeknek ingyenes a részvétel. Két teljes árat fizetô felnôttel egy szobában pótágyon elhelyezett 2–12 éves gyermekek kedvezményét az árlistáink tartalmazzák. Az ettôl eltérô eseteket külön jelezzük. Utazási feltételek: minden olyan kérdésben, amelyet prospektusunk nem tartalmaz, utazásainkra a Polgári Törvénykönyv 415–416. §-i, az utazási és utazást közvetítô szerzôdésekrôl szóló kormányrendeletek, valamint a Medina Tours utazási feltételeiben foglaltak az irányadók. Az utazási szerzôdés hatálya a Medina Tours által írásban közölt információkra és a visszaigazolt szolgáltatásokra terjed ki. Irodánk csak ezek teljesítéséért vállal felelôsséget. Kérjük, aláírás elôtt olvassa át a Medina Tours U. I. által szervezett utazásokra vonatkozó utazási szerzôdés feltételeit! Áraink: tartós árfolyamváltozás esetén a részvételi díjak változtatásának jogát – az utazási szerzôdés betartásával – fenntartjuk. Részvételi díjak: a programleírásban szereplô szolgáltatásokat tartalmazza kétágyas elhelyezés esetén. A részvételi díj nem tartalmazza: az útlemondási-, valamint a betegség-, baleset-, poggyász biztosítást, a repülôtéri illetéket és a fak. programok árait. Felárak: a részvételi díjon felül fizetendô összegek: egyágyas felár, tengerre nézô szoba felára, stb. Akciók: amennyiben a programfüzetben meghirdetett áron történt a befizetés, azt egy késôbbi akciós részvételi díjra módosítani nem lehetséges. Egyiptomban: Szállodahajók: A kikötôkben a hajók egymás mellett párhuzamosan állnak, így a be- és kiszállás más hajókon történô keresztülhaladással oldható meg. Esetenként a motorok zaja és az esti programok zenéje zavaró lehet. A szállodáknál leírt tudnivalók itt is érvényesek. A hajókon a szállodai szobák megszokott méreténél kisebb kabinokkal kell számolniuk. Pótágyon csak gyermek helyezhetô el! Zsilipezés: A hajóutak során átkelnek az Esna-i zsilipen. A forgalom igen nagy, ezért idônként torlódásra számíthatnak. A Nílus különösen alacsony vízállása esetén (januárban és júniusban) a program változhat, egy-egy szakaszon csak autóbusszal folytatják útjukat, esetleg hajó helyett szállodában lesz az elhelyezés a várakozási idôt rövidítendô. Abu Simbel: A repülôgépes túra – a normál program átalakításával – helyi angol nyelvû kísérôvel mûködik. Részvételi szándékát kérjük elôre jelezze irodánknál. Az autóbuszos túrához magyar idegenvezetôt biztosítunk a megadott létszám felett.


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:54 Page 6

Tunézia www.vista.hu

Tunézia egy évtizede még egy ismeretlen, misztikus és elérhetetlen álomként szerepelt a magyar utasok céljai között. Mindez ma már nem álom. Csupán két óra repülôút után Afri-

HÔMÉRSÉKLETEK ˚C

ka legdinamikusabban fejlôdô, az európai ember számára minden igényt kielégítô országba juthatunk el közvetlen repülôjáratokkal. Fekvésének köszönhetôen a mediterrán éghajlattól az afrikai sivatagig minden megtalálható néhány órányi autózás alkalmával. Kulturális emlékei között megtalálhatóak iszlám, római, keresztény, zsidó és mór korból származó különbözô emlékek. Egy-egy kiránduláson lehetôség nyílik arra is, hogy betekinthessünk az itt élô emberek mindennapi életébe, megismerkedhessünk szokásaikkal, valamint a híres „tunéziai vendégszeretettel” is. Az ideérkezôk tobzódhatnak a helyi éttermek változatos kínálatai között, kipróbálhatják a híres vízipipát egy igazi erôs arab kávé mellett. Esténkén szórakoztató programok színes választékából válogathatnak a tipikus arab hastáncesttôl az éjszakai disco programig.

Általános

6

CHOTT JERID

TUNÉZIA / SOUSSE

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

LEVEGÔ NAPPAL

23

27

30

31

30

Október 26

LEVEGÔ ÉJJEL

15

19

21

22

20

17

NAPOS ÓRÁK

10

11

12

12

9

7

TENGERVÍZ

17

20

24

25

24

22

Idôtartam: 8 nap/7, 11 nap/10 vagy 12 nap/11 éjszaka az utazással együtt, a lenti táblázat alapján. Utazás: a Travel Service és a Nouvelair charter járataival. Elhelyezés: a választott szállodában. Ellátás: félpanzió vagy all inclusive a választott szálloda szolgáltatásai szerint. Idegenvezetés: telepített magyar nyelvû idegenvezetô. Gyermekkedvezmény: két teljes árat fizetô felnôtt egy szobában a szállodáknál feltüntetettek szerint. Az részvételi díj tartalmazza: repülôjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvû idegenvezetés díját. Külön fizetendô: repülôtéri illeték 30 000 Ft/fô, betegség-, baleset-, poggyász biztosítás 445 Ft/fô/nap, 1,2%-os lemondási biztosítás, fakultatív programok árai. Útvonalak és idôpontok

A szezon

B szezon

C szezon

Budapest–Monastir–Budapest 8 napos Járatnap: kedd

Április 28. Május 5., 12., 19., 26. Június 2. Szeptember 22., 29. Október 6., 13., 20., 27.

Június 9., 16., 23., 30. Augusztus 25. Szeptember 1., 8., 15.

Július 7., 14., 21., 28. Augusztus 4., 11., 18.

Debrecen–Monastir–Debrecen 8 napos Járatnap: kedd

Szeptember 22.

Június 16., 23., 30. Augusztus 25. Szeptember 1., 8., 15.

Július 7., 14., 21., 28. Augusztus 4., 11., 18.

Budapest–Monastir–Budapest 8 napos Járatnap: péntek

Szeptember 25. Október 2., 9., 16., 23.

Június 19., 26. Július 3. Augusztus 28. Szeptember 4., 11., 18.

Július 10., 17., 24., 31. Augusztus 7., 14., 21.

Budapest–Monastir–Budapest 11 napos Járatnap: kedd

Június 9., 16., 23., 30. Augusztus 25. Szeptember 1., 8., 15.

Július 7., 14., 21., 28. Augusztus 4., 11., 18.

Budapest–Monastir–Budapest 12 napos Járatnap: péntek

Június 19., 26. Július 3. Augusztus 28. Szeptember 4., 11., 18.

Július 10., 17., 24., 31. Augustus 7., 14., 21.

Légitársaság


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:55 Page 7

Tunézia HAMMAMET „Tunézia Saint Tropez”-a, az ország egyik legismertebb üdülôközpontja, mely a napsütötte Cap Bon félsziget déli részén fekszik. Bár múltja egészen az ókori idôkig nyúlik vissza, életét mégis a jelen határozza meg. Kitûnô tengerparti fekvésének, kellemes strandjainak, zegzugos Medinájának (óváros) köszönheti egyre növekvô turistaforgalmát. A városkának egyedülálló hangulatot kölcsönöz az egész évben virágzó változatos növények sokszínûsége. A felhôtlen és nyugodt pihenés minden kellékével rendelkezik, legyen szó akár kávézókról, boltokról vagy a sportolás különbözô eszközeirôl.

www.vista.hu

HAMMAMET– YASMINE

Hammamet, Yasmine, Naebul

7

NABEUL

Tunézia rohamosan fejlôdô turisztikai övezete a jázmin virágáról – az élet és boldogság szimbólumáról – kapta nevét. Csodálatos adottságai miatt egyre népszerûbb az utazók körében. Jól megfér itt egymás mellett a jellegzetes tunéziai hangulatot idézô óvárosi rész és a modern kor elvárásainak minden téren megfelelô szórakoztatóipari létesítmények sokasága. 1500 méter hosszú aranyhomokkal szegélyezett elbûvölô tengerparti sétányán újonnan épült szállodák hívogatnak mindenkit. Az itt eltöltött üdülés mindenkit felejthetetlen élményekkel gazdagít.

A római korban alapított település a Cap Bon félsziget közelében, Hammamettôl 10 km-re fekszik. A fazekasság fôvárosaként is ismert helyen káprázatos kézügyességgel készített kerámia tárgyakat kínálnak úton-útfélen. Péntekenként hatalmas piac, így a bazárok nyüzsgô, jó hangulatú alkudozással átszôtt világát kedvelôk a paradicsomban érezhetik itt magukat! A fôváros Tunisz is csak egy órás út, így a jó elhelyezkedésû település kitûnô kiindulópontja kirándulásoknak, fakultatív programoknak.

EL FELL *** Hammamet, Fax: 216-72/280-838 Fekvés: A tipikus tunéziai stílusban épült 3 szintes szálloda egy 4 hektáros kertben található 7 km-re Hammamet központjától, közvetlenül a homokos tengerparton. Szoba: 269 légkondicionált szobájának nagy része a fôépületben, kisebb része a bungalókban helyezkedik el. Mindegyikben található telefon, SAT TV, fürdôszoba/WC, erkély vagy terasz. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, fitness, hammam, szauna, vízisport eszközök a tengerparton, 4 teniszpálya, asztalitenisz, röplabda, minigolf, vízilabda, aerobik, egész napos animációs programok és miniklub (júniustól októberig magyar nyelven is). Gyermekeknek: gyermekmedence, játszótér, gyermekbüfé, dino kids club magyar gyermekanimációval, mini diszkó. Ezen kívül több étterem és bár, minibazár is szolgája az utasok gondtalan pihenését. Véleményünk: Az aktív pihenést kedvelô családoknak ajánljuk, hiszen júniustól októberig a DINOCLUB szakképzett animátorai gondoskodnak vendégeink magyar nyelvû szórakoztatásáról.

dino Kids: programunk keretében változatos játékokkal, készségfejlesztô foglalkozásokkal, sok újdonsággal és tengernyi vidámsággal várjuk a 4–12 éves gyerekeket a dino kids club területén. dino Holiday: programunkat az aktív és élményteli klubnyaralást kedvelô vendégeink részére alakítottuk ki. Fit & Fun koncepciónk keretében kondicionáló és alakformáló tornákat, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött nyaralást kínálunk.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–12 2. gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 96 900 54 900 30% 35 000

11 nap 118 900 54 900 30% 52 000

12 nap TH 126 900 64 900 54 900 – 30% 30% 58 000 35 000

B szezon 8 nap 104 900 54 900 30% 35 000

11 nap 127 900 54 900 30% 52 000

C szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 130 900 82 900 131 900 164 900 175 900 97 900 54 900 – 54 900 54900 54900 – 30% 30% 30% 30% 30% 30% 58 000 35 000 Nem lehetséges


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:55 Page 8

Tunézia www.vista.hu

Hammamet, Yasmine, Naebul

8

HAMMAMET GARDEN RESORT & SPA **** Hammamet www.hammametgarden.com Fekvés: A hotel Hammamet déli részén 10 percre a városközponttól fekszik. Saját arany homokos partja mintegy 400 méterre található. Szoba: 298 légkondicionált szobájában SAT televízió, telefon (nemzetközi kapcsolattal), széf, fürdôszoba, szeparált WC, hajszárító van. Családi- és egybenyíló szobák is kérhetôek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítôk, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett medence, két nyitott medence (amelybôl az egyik az animációs mûsorok helyszíne, a másik pedig a pihenni vágyók számára lett kialakítva), gyermekmedence, vízicsúszda, miniklub (4–12 éves korig), játszótér, 2 teniszpálya, bowling, röplabda, asztalitenisz, darts, íjászat, minigolf, egész napos animációs programok, diszkó. A szálloda SPA részlegében fitness, hammam, szauna és masszázs is várja a vendégeket. A közelben kaszinózási, quadozási lehetôség.

Véleményünk: A kellemes környezetben fekvô szálloda sokszínû programjaival várja az aktív üdülés kedvelôit, melynek egyik kiemelkedô része a hotel SPA részlege.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–12 2. gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 116 900 54 900 30%

B szezon

C szezon

11 nap 12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 140 900 148 900 71 900 126 900 152 900 163 900 82 900 164 900 214 900 226 900 120 900 54 900 54 900 – 54 900 54 900 54 900 – 54 900 54 900 54 900 – 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Nem lehetséges Nem lehetséges Nem lehetséges

SANDRA CLUB **** Hammamet–Yasmine, Tel.: 216-72/248-441 Fekvés: A szálloda 250 m-re található saját tengerpartjától. A hammameti városközponttól 10 km-re, a kikötôtôl 500 m-re, Tunisztól 70 km-re helyezkedik el. Carthage Land szórakoztató központja közvetlenül a szálloda szomszédságában található. Szoba: 205 légkondicionált szobája mindegyike telefonnal, TV-vel, minibárral (recepción bérelhetô), fürdôszobával, szeparált WC-vel, esetleg balkonnal/terasszal felszereltek. A kertre vagy a medencére néznek. Négyágyas elhelyezés lehetséges. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, snack ételeket a fôétkezések között, valamint 10.00–23.00 között alkoholmentes és helyi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt bárokban. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, napernyôk és napágyak használata, foci, darts, pétanque, minigolf, vízilabda, aerobik, asztalitenisz, íjászat, diszkó, miniklub (4–12 éves korig), ját-

szótér, nappali és esti szórakoztató animációs programok, tenisz (világítással), fitness, törökfürdô, masszázs, vízisportok a tengerparton, játékterem. A szállodában fodrászat, széfbérlési lehetôség, mosoda, pénzváltási lehetôség, többféle bár és étterem szolgálja az utasok kényelmét. A közelben tevegelési, lovaglási, golfozási, korcsolyázási lehetôség van. Vélemény: A kellemes hangulatú szálloda kiválóan alkalmas az aktív üdülést kedvelôk, és a nagycsaládosok számára egyaránt.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–12 2. gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 104 900 54 900 30% 27 000

11 nap 124 900 54 900 30% 39 000

12 nap TH 130 900 71 900 54 900 – 30% 30% 42 000 27 000

B szezon 8 nap 106 900 54 900 30% 27 000

11 nap 126 900 54 900 30% 39 000

C szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 131 900 73 900 117 900 142 900 152 900 84 900 54 900 – 54 900 54 900 54 900 – 30% 30% 30% 30% 30% 30% 42 000 27 000 Nem lehetséges


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:55 Page 9

Tunézia www.vista.hu

SOUSSE

PORT EL KANTAOUI

A „Sahel gyöngyszeme”, Tunézia harmadik legnagyobb városa és egyben legismertebb idegenforgalmi központja. A városkép igazán sokszínû, hiszen sok nép építészeti stílusa keveredik benne – kezdve a fôniciaitól a románig, a bizáncin keresztül egészen az arabig. E népek kézjegyét viseli így többek között a Medina (óváros), a ribat (erôd), a souk (bazár) és sok más építészeti remekmû. Több kilométer hosszú finom homokos tengerpartján megtalálható valamennyi világhírû szállodalánc egy-egy tagja. Ezek magas színvonalon kínálják szolgáltatásaikat az utasoknak. A város nyüzsgô forgataga mindenkit magával ragad, járjon az utazó akár a bazárban vagy csak a tengerparti sétányon. Itt mindenki megtalálja a neki legmegfelelôbb szórakozási lehetôséget a kaszinóktól a csöndes kis kávézókig. A város tarka forgataga és pezsgô élete mindenkit magával ragad.

A mór stílusban épült luxuskikötô igazán elbûvöli az ideérkezôket. Macskaköves partja, mesés hajói, hangulatos éttermei, kávézói mindenkit bámulatba ejtenek. Tengerpartján szállodák egész sora húzódik, melyekben az utazó felejthetetlen élményekkel gazdagodhat. Semmiképpen nem szabad kihagyni egy hosszú sétát azoknak, akik erre járnak. A kikötô zenélô-világító szökôkútja este a legcsodálatosabb!

Sousse, Port El Kantaoui

9

EL HANA BEACH *** Sousse, www.elhana-hotels.com Fekvés: A szálloda egy csodálatos pálmakertben, Sousse központjához közel fekszik. A tengerparttól egy út válaszja el. Szoba: 645 légkondicionált szobája telefonnal, fürdôszobával, WC-vel, erkéllyel felszerelt. A szobák a városra vagy a tengerre néznek, max. 3 fôre pótágyazhatóak. Ellátás: Félpanzió vagy teljes ellátás svédasztalos rendszerben. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, törökfürdô, szauna, fitness, masszázs, miniklub, röplabda, minigolf, teniszpálya, asztalitenisz, vízisportok a tengerparton, diszkó. A hotel boltokkal, éttermek és bárok sokaságával csalogat minden érdeklôdôt. Véleményünk: A központi fekvésû szálloda elsôsorban a városi forgatag kedvelôit várja.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár Teljes panzió felár/fô Tengerre nézô szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 83 900 30% 20 000 15 000 7000

11 nap 94 900 30% 29 000 20 000 10 000

12 nap TH 8 nap 98 900 63 900 87 900 30% 30% 30% 33 000 20 000 20 000 25000 15 000 15 000 12 000 7000 7000

B szezon 11 nap 102 900 30% 29 000 20 000 10 000

12 nap 106 900 30% 33 000 25 000 12 000

C szezon TH 74 900 30% 20 000 15 000 7000

8 nap 108 900 30% 20 000 15 000 7000

11 nap 130 900 30% 29 000 20 000 10 000

12 nap 137 900 30% 33 000 25 000 12 000

TH 82 900 30% 20 000 15 000 7000


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:56 Page 10

Tunézia ▲

Hammamet, Yasmine, Naebul

www.vista.hu

10

MARHABA *** Sousse, www.marhabahotels.com.tn Fekvés: Közel Sousse belvárosához, közvetlenül a homokos tengerparton fekszik ez a több egységbôl álló szállodakomplexum. Szoba: A légkondicionált szobák mindegyike telefonnal, fürdôszobával, WC-vel, tévével és erkéllyel felszerelt. Minibár bérelhetô. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, vagy all inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett és több nyitott úszómedence gyermekmedencével, csúszda, szauna, fitness, masszázs, miniklub, játszótér, röplabda, squash, 8 teniszpálya, asztalitenisz, aerobik, röplabda, vízisportok a tengerparton, egész napos szórakoztató animációs programok, diszkó. Térítés ellenében napernyôk és napágyak kérhetôek a parton és a medencék mellett is. A szálloda területén több étterem, bár, sôt mór kávézó is várja az utasokat.

Véleményünk: A hotel a Marhaba szállodalánc tagja. Testvérszállodáival közös kertben rengeteg lehetôséget biztosít az aktív üdülést kedvelôk számára. Kiválóan alkalmas azoknak is, akiknek fontos a város közelsége is.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár All inclusive felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 109 900 30% 42 000 29 000

11 nap 131 900 30% 60 000 42 000

12 nap 139 900 30% 66 000 46 000

B szezon TH 76 900 30% 42 000 29 000

8 nap 120 900 30% 54 000 34 000

11 nap 148 900 30% 77 000 48 000

8 nap 131 900 54 900 30% 74 000 33 000

11 nap 162 900 54 900 30% 105 000 48 000

12 nap 157 900 30% 85 000 53 000

C szezon TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 87 900 141 900 175 900 186 900 108 900 30% 30% 30% 30% 30% 54 000 Nem lehetséges 34 000 34 000 48 000 53 000 34 000

MARHABA CLUB *** Sousse, www.marhabahotels.com.tn Fekvés: A klasszikus háromcsillagos szálloda közvetlenül a homokos tengerparton terül el Sousse város kapujában. Szoba: A légkondicionált szobák mindegyike telefonnal, fürdôszobával, WC-vel, tévével és erkéllyel felszerelt. Minibár a recepción bérelhetô. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, vagy all inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett és több nyitott úszómedence gyermekmedencével, csúszda, szauna, fitness, masszázs, miniklub, játszótér, röplabda, squash, 8 teniszpálya, asztalitenisz, aerobik, röplabda, vízisportok a tengerparton, egész napos szórakoztató animációs programok, diszkó. Térítés ellenében napernyôk és napágyak kérhetôek a parton és a medencék mellett is. A szálloda területén több étterem, bár, sôt mór kávézó is várja az utasokat.

Véleményünk: A nemrégiben részben felújított hotel a Marhaba szállodalánc tagja. Minden utasának gondtalan és aktív üdülést kínál. Vendégei a Hotel Marhaba 3* szabadidôs szolgáltatásait is igénybe vehetik.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–6 Gyermekkedvezmény 6–12 Egyágyas felár All inclusive felár/fô

A szezon 8 nap 119 900 54 900 30% 54 000 33 000

11 nap 142 900 54 900 30% 77 000 48 000

12 nap 151 900 54 900 30% 84 000 52 000

B szezon TH 86 900 54 900 30% 54 000 33 000

12 nap 172 900 54 900 30% 116 000 52 000

C szezon TH 98 900 54 900 30% 74 000 33 000

8 nap 152 900 54 900 30%

11 nap 12 nap 192 900 205 900 54 900 54 900 30% 30% Nem lehetséges 33 000 48 000 52 000

TH 119 900 54 900 30% 33 000


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:56 Page 11

Tunézia www.vista.hu

Hammamet, Yasmine, Naebul

11

MARHABA PALACE **** Sousse, www.marhabahotels.com.tn Fekvés: Port El Kantaoui luxuskikötôjétôl 4 km-re, Sousse belvárosától mindössze 3 kmre épült a közvetlen tengerparti szálloda, csodás pálmaligetes kerttel, szép környezetben. Szoba: Elegánsan berendezett légkondicionált szobái TV-vel, telefonnal, erkéllyel, bérelhetô széffel és minibárral, valamint fürdôszoba/WCvel felszereltek. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, jacuzzi, masszázs, squash, törökfürdô, fitness, teniszpályák, szauna, biliárd, animációs programok, gyermekklub. Gyakorló golfpálya, illetve a közelben nemzetközileg jegyzett golfpálya (18 lyukú) is található. Véleményünk: Ezt az elôkelô légkörû szállodát fôleg a golf szerelmeseinek, valamint a luxus kedvelôinek ajánljuk.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár

A szezon 8 nap 108 900 30% 22 000

11 nap 129 900 30% 29 000

B szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 137 900 75 900 119 900 142 900 30% 30% 30% 30% 34 000 22 000 25 000 36 000

C szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 151 900 86 900 139 900 174 900 186 900 95 900 30% 30% 30% 30% 30% 30% 39 000 25 000 Nem lehetséges

Pótágy kedvezmény: 5%

MARHABA ROYAL SALEM **** Sousse, www.marhabahotels.com.tn Fekvés: Sousse központjától kb. 2 km-re, Port El Kantaoui-tól 3 km-re közvetlenül a homokos tengerparton található a minden korosztály számára kitûnô szálloda. Szoba: Légkondicionált szobái TV-vel, telefonnal, széffel (bérelhetô), fürdôszoba/WC-vel, balkonnal vagy terasszal felszereltek. Mindegyik az egzotikus kertre, a medencére vagy a tengerre néz. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: 1 fedett és 2 nyitott medence, gyermekmedence, miniklub gyerekeknek, animációs programok, fitness center, szauna, szépségszalon, jacuzzi, masszázs, teniszpályák, minigolf, kosár-, kézi- és röplabda, játszótér, diszkó, esti szórakoztató mûsorok, night-club. Véleményünk: A Marhaba szállodalánc tagjaként színvonalas, kategóriájának megfelelô szolgáltatásokat nyújtó hotel.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár Tengerre nézô szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon

B szezon

C szezon

8 nap 11 nap 12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 131 900 162 900 172 900 87 900 142 900 180 900 192 900 98 900 164 900 208 900 226 900 131 900 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Nem lehetséges Nem lehetséges Nem lehetséges 4000 6000 7000 4000 4000 6000 7000 4000 4000 6000 7000 4000


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:56 Page 12

Tunézia www.vista.hu

Sousse, Port El Kantaoui

12

MARHABA BEACH **** Sousse, www.marhabahotels.com.tn Fekvés: A szálloda egy hatalmas kertben, közel Sousse belvárosához, közvetlenül a homokos tengerparton található. Szoba: A 244 légkondicionált szobák mindegyike telefonnal, kábeltévével, fürdôszobával, WC-vel, erkéllyel felszerelt (minibár bérelhetô). A szobák a kertre vagy a tengerre néznek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, szauna, fitness, masszázs, miniklub (4–12 éves korig), játszótér, röplabda, minigolf, squash, 12 teniszpálya, vízisportok a tengerparton, egész napos szórakoztató animációs mûsor, diszkó, pétanque, darts, röplabda, aerobik. A szálloda területén több bár, mór kávézó, fodrászat, bazársor csalogatja az érdeklôdôket.

Véleményünk: A szálloda mindazok számára nagyszerû választás, akiknek a gondtalan kikapcsolódás és az aktív pihenés egyaránt fontos, ugyanúgy, mint a város közelsége

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár Tengerre nézô szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon

B szezon

8 nap 11 nap 12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 129 900 159 900 170 900 96 900 142 900 175 900 186 900 109 900 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% Nem lehetséges Nem lehetséges 5000 8000 9000 5000 5000 8000 9000 5000

C szezon 8 nap 11 nap 12 nap TH 164 900 208 900 218 900 131 900 30% 30% 30% 30% Nem lehetséges 5000 8000 9000 5000

HANNIBAL PALACE **** Port El Kantaoui, www.elhanahannibalpalace.com Fekvés: A szálloda Port El Kantaoui gyönyörû luxuskikötôjében közvetlenül a homokos tengerparton található egy golfpálya közelében. Szoba: 223 légkondicionált szobája a kertre, a medinára, vagy a tengerre–kikötôre néz. Mindegyik telefonnal, kábeltévével, minibárral, hajszárítóval, fürdôszobával, WC-vel felszerelt, max. 3 fôre pótágyazható. Széf a recepciónál kérhetô felár ellenében. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora. Sport és szabadidô: Nyitott medence gyermekmedencével, vízisportok a tengerparton, kivilágított teniszpályák, közelben lovaglási lehetôség. Véleményünk: A szállodát mindazoknak ajánljuk, akiknek fontos a kellemes környezet, a gyönyörû kikötô közelsége a hangulatos sétákhoz. A golf szerelmeseinek is kiváló választás lehet.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–8 Gyermekkedvezmény 8–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 104 900 54 900 30% 24 000

11 nap 120 900 54 900 30% 34 000

12 nap TH 127 900 71 900 54 900 – 30% 30% 38 000 24 000

B szezon 8 nap 115 900 54 900 30% 28 000

11 nap 137 900 54 900 30% 36 000

C szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 142 900 82 900 126 900 148 900 153 900 93 900 54 900 – 54 900 54 900 54 900 – 30% 30% 30% 30% 30% 30% 40 000 28 000 Nem lehetséges


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:56 Page 13

Tunézia ▲

Sousse, Port El Kantaoui

www.vista.hu

13

EL HANA RESIDENCE **** Sousse, www.elhana-hotels.com Fekvés: A 2002-ben felújított szálloda Sousse óvárosi részétôl pár perc sétára található, a tengerparttól egy út választja el. Szoba: Légkondicionált szobái mindegyike telefonnal, TV-vel, fürdôszobával (szeparált WCvel), minibár (fizetés ellenében), balkonnal felszereltek. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Ellátás: Félpanzió vagy teljes ellátás svédasztalos rendszerben. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, asztalitenisz, biliárd, vízisportolási lehetôségek a tengerparton, miniklub, diszkó. A vele egy udvarban található Chems El Hana**** szállodában szauna, törökfürdô, jacuzzi, masszázs, fitness, tenisz, minigolf várja a vendégeket. Véleményünk: A hotelt mindazoknak ajánljuk, akik a város és a tengerpart közelségét egyaránt elôtérbe helyezik.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô Gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Teljes panzió felár/fô Tengerre nézô szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 98 900 30% 20 000 15 000 6000

11 nap 116 900 30% 26 000 22 000 9000

12 nap 120 900 30% 28 000 24 000 10 000

B szezon TH 65 900 30% 20 000 15 000 6000

8 nap 107 900 30% 32 000 15 000 6000

11 nap 128 900 30% 46 000 22 000 9000

8 nap 131 900 54 900 30% 68 000 30 000 9000

11 nap 158 900 54 900 30% 97 000 44 000 12 000

12 nap 137 900 30% 52 000 24 000 10 000

C szezon TH 8 nap 11 nap 12 nap 74 900 124 900 151 900 160 900 30% 30% 30% 30% 32 000 Nem lehetséges 15 000 15 000 22 000 24 000 6000 6000 9000 10 000

TH 91 900 30% 15 000 6000

ORIENT PALACE ***** Sousse, www.orientpalacetunisia.com Fekvés: A szálloda Sousse és Port El Kantoui között közvetlenül a finom homokos tengerparton fekszik. Szoba: A 235 légkondicionált szoba mindegyike telefonnal, kábeltévével, rádióval, minibárral, fürdôszobával, hajszárítóval, WC-vel, erkéllyel felszerelt. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, vagy all inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, snack ételeket a fôétkezések között, valamint egész napos alkoholmentes, és helyi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt bárokban meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, jakuzzi, szauna, fitness, miniklub, röplabda, minigolf, 3 teniszpálya, vízisportok a tengerparton, nappali és esti szórakoztató animációs mûsorok, diszkó. A közelben golfozási lehetôség. A hotelben különféle éttermek (a’la carte, nemzetközi, pizzéria), bár (beach, pool, lobby, amerikai), bolt, valamint mór kávézó is mûködik.

Véleményünk: A hotel kiválóan alkalmas mindazoknak, akik pihenésüket kellemes környezetben szeretnék eltölteni.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–6 Gyermekkedvezmény 6–12 Egyágyas felár All inclusive felár/fô Tengerre nézô szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 105 900 54 900 30% 49 000 30 000 9000

11 nap 127 900 54 900 30% 69 000 44 000 12 000

12 nap 138 900 54 900 30% 77 000 48 000 15 000

B szezon TH 72 900 – 30% 49 000 30 000 9000

12 nap 168 900 54 900 30% 107 000 48 000 15 000

C szezon TH 105 900 – 30% 68 000 30 000 9000

8 nap 175 900 54 900 30%

11 nap 12 nap 208 900 218 900 54 900 54 900 30% 30% Nem lehetséges 30 000 44 000 48 000 9000 12 000 15 000

TH 130 900 – 30% 30 000 9000


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:57 Page 14

Tunézia MONASTIR A város nevét a VIII. században itt épült kolostorról kapta. Az itt épült csodálatos szállodák mellett közkedveltségét nemzetközi repülôte-

www.vista.hu

rének és Sousse város közelségének köszönheti. Az országszerte megszokott Medina (óváros) mellett itt található az ország egyik legszebb Ribat-ja (erôdje). A tunéziai emberek számára különleges jelentôséggel bír ez a hely, hiszen itt található legnagyobb történelmi sze-

Monastir

14

mélyiségük, Habib Bourguiba mauzóleuma, és egykori rezidenciája is. A város egyik büszkesége Skanes-Monastir lenyûgözô tengerpartja megszámlálhatatlanul sok szállodájával. A hatalmas választékból mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelôt.

EL MOURADI SKANES BEACH **** Monastir, www.elmouradi.com Fekvés: A szálloda Sousse (8 km) és Monastir (13 km) között közvelenül a homokos tengerparton egy golfpálya közelében fekszik. Szoba: A légkondicionált szobák mindegyike telefonnal, fürdôszobával, WC-vel, erkéllyel felszerelt, a tengerre, a medencére, vagy a kertre néz. A szobákban található TV-hez a távirányítót a recepción letét ellenében adják át, a széf felár ellenében igényelhetô. A szállodában családi szobák is kérhetôek,. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott időpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, fitness, hammam, szauna, vízisport eszközök a tengerparton (szörf, vízibicikli, banán, stb.), pétanque, darts, 4 teniszpálya, asztalitenisz, röplabda, minigolf, vízilabda, aerobik, diszkó, egész napos animációs programok és miniklub (júniustól októberig magyar nyelven is). Gyermekeknek: gyermekmedence, játszótér, gyermekbüfé, dino kids club magyar gyermekanimációval, mini diszkó. Véleményünk: Utasaink körében igen nagy népszerûségnek örvend a szálloda, melyet elsôsorban jó hangulatának köszönhet, hiszen júniustól októberig a DINOCLUB szakképzett animátorai gondoskodnak vendégeink magyar nyelvû szórakoztatásáról.

dino Kids: programunk keretében változatos játékokkal, készségfejlesztô foglalkozásokkal, sok újdonsággal és tengernyi vidámsággal várjuk a 4–12 éves gyerekeket a dino kids club területén. dino Holiday: programunkat az aktív és élményteli klubnyaralást kedvelô vendégeink részére alakítottuk ki. Fit & Fun koncepciónk keretében kondicionáló és alakformáló tornákat, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött nyaralást kínálunk.

Elhehelyzés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–12 2. gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 109 900 54 900 30% 22 000

11 nap 131 900 54 900 30% 30 000

12 nap TH 138 900 76 900 54 900 – 30% 30% 33 000 22 000

B szezon 8 nap 120 900 54 900 30% 28 000

11 nap 142 900 54 900 30% 40 000

C szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 12 nap TH 152 900 87 900 159 900 203 900 215 900 115 900 54 900 – 54 900 54 900 54 900 – 30% 30% 30% 30% 30% 30% 44 000 28 000 Nem lehetséges


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:57 Page 15

Tunézia ▲

Monastir

www.vista.hu

15

SKANES EL HANA **** Monastir, Tel: 216-3/520-709 Fekvés: 8 km-re a város központjától, közvetlenül a tengerparton található. Szoba: Valamennyi szoba légkondicionált. Fürdôszobával (szeparált WC-vel), kábeltévével, balkonnal ellátott. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Ellátás: Félpanzió vagy teljes ellátás svédasztalos rendszerben, vagy all inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Nyitott medence, masszázs, tenisz, diszkó, miniklub, minigolf, biliárd, törökfürdô, fitness, szauna, bowling és animációs programok is színesítik a hotel szolgáltatásainak körét. All inclusive esetén ingyenes: Medence, tenisz, asztalitenisz, minigolf. Fizetôs: Törökfürdô, fitness, szauna (all inc. esetén 1 héten egyszer ingyenes), masszázs. A szálloda éttermek és bárok egész sorával várja a vendégeket.

Véleményünk: Változatos kikapcsolódás vár itt minden érdeklôdôre. A szálloda felkészült mozgásukban korlátozott vendégek fogadására is.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Teljes panzió felár/fô All inclusive felár/fô Tengerre nézô szoba felár/fô

A szezon 8 nap 92 900 30% 19 000 12 000 29 000 5000

11 nap 105 900 30% 27 000 17 000 42 000 7000

12 nap 108 900 30% 29 000 19 000 46 000 8000

B szezon TH 37 900 30% 19 000 12 000 29 000 5000

8 nap 97 900 30% 22 000 12 000 29 000 5000

11 nap 114 900 30% 32 000 17 000 42 000 7000

8 nap 153 900 54 900 30% 68 000 30 000 9000

11 nap 195 900 54 900 30% 97 000 44 000 12 000

12 nap 119 900 30% 35 000 19 000 46 000 8000

C szezon TH 43 900 30% 22 000 12 000 29 000 5000

8 nap 11 nap 12 nap 117 900 141 900 150 900 30% 30% 30% Nem lehetséges 12 000 17 000 19 000 29 000 42 000 46 000 5000 7000 8000

TH 119 900 – 30% 68 000 30 000 9000

8 nap 164 900 54 900 30%

TH 84 900 30% 12 000 29 000 5000

Pótágy kedvezmény: 5%

AMIR PALACE ***** Monastir, www.amirpalacetunisia.com Fekvés: A szálloda Skanes-Monastir turisztikai övezetben, a homokos tengerpart és egy golfpálya közt fekszik. Szoba: 328 légkondicionált szobája telefonnal, kábeltévével és széffel (bérelhetô), rádióval, minibárral, fürdôszobával, hajszárítóval, WCvel, erkéllyel felszerelt. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, vagy all inclusive ellátás, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést (büfé jelleggel), a snack ételeket a fôétkezések között, a kávé, tea, sütemények, valamint az üdítôk, az ásványvíz és a helyi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt bárokban meghatározott idôpontokban. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, aerobik, minigolf, miniklub, játszótér, tenisz, asztalitenisz, vízisport lehetôségek a tengerparton, röplabda, íjászat, egésznapos animáció, diszkó, szauna, fitness, jakuzzi. A szálloda számos étteremmel (arab, grill, pizzéria), bárral (amerikai, pool, beach), mór kávézóval és üzletsorral várja vendégeit.

Véleményünk: A szálloda elônyös választás mindazok számára, akik üdülésüket kellemes környezetben szeretnék eltölteni. Ugyanakkor a golfozást kedvelôknek is ajánljuk.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–6 Gyermekkedvezmény 6–12 Egyágyas felár All inclusive felár/fô Tengerre nézô szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 8 nap 130 900 54 900 30% 49 000 30 000 9000

11 nap 160 900 54 900 30% 69 000 44 000 12 000

12 nap 171 900 54 900 30% 77 000 48 000 15 000

B szezon TH 97 900 – 30% 49 000 30 000 9000

12 nap 208 900 54 900 30% 107 000 48 000 15 000

C szezon 11 nap 12 nap 206 900 218 900 54 900 54 900 30% 30% Nem lehetséges 30 000 44 000 48 000 9000 12 000 15 000

TH 130 900 – 30% 30 000 9000


06_16 Tunézia:06_16 Tunézia 2009.02.13. 15:57 Page 16

Tunézia www.vista.hu

FAKLUTATÍV PROGRAMOK Minimum lésztám: 10 fô. Gyermekkedvezmény 2–12 éves korig 50%.

SZAHARA (2 NAPOS)

32 900 Ft/fô 1. nap: Korai indulás a szálloda elôl légkondicionált autóbusszal. Elsô állomásként El Jemben a világ harmadik legnagyobb amfiteátrumát tekintik meg, melyet a III. században építettek a rómaiak. Változatos tájakon haladva Sfax és Gabes városok érintésével jutnak el Matmatába. Ez a kopárságában is egzotikus vidék és környéke volt a forgatási helyszíne számos hollywood-i szuperprodukciónak: pl. A csillagok háborújának és Az angol betegnek is. Ebéd után keresik fel a közelben fekvô ôsi berber lakásokat, a föld alá épült világhírû troglodytákat. Felejthetetlen élmény látni a hôség és az ellenség távoltartására épült és ma is lakott otthonokat. El Hammán keresztül utaznak tovább Kebili oázisba, majd tovább délnek igazi sivatagi tájakra érve. Douz oázisában fakultatív módon tevegelni is lehet. Ezt az élményt nem szabad kihagyni! Vacsora és szállás egy háromcsillagos szállodában. 2. nap: Korai ébresztô, majd reggeli után indulás a Chott El Jerid kiszáradt sóstón keresztül Touzeur felé. Útközben megtekinthetik a varázslatos napfelkeltét. Két kiváló fakultatív program is igénybe vehetô ezután. Tozeurban lovaskocsival fedezhetôek fel a helyi datolyaültetvények és pálmaligetek. Ezután Land

Rover terepjárókkal lehet az Atlasz-hegység lenyûgözô tájait bejárni. A foszfátvidékeken át Gafsa irányába folytatódik az út. Itt fogyasztják el az ebédet, majd Kairouan az iszlám negyedik szent városa jelenti a túra utolsó úti célját. A híres, kézzel készülô szônyegekkel és készítésükkel ismerkednek meg, sôt megvásárlá-

Monastir

16

sukra is adódik lehetôség. A szállodákba vacsora elôtt érkeznek vissza.

TUNISZ-KARTHAGO-SIDI BOU SAID (1 NAPOS) 15 900 Ft/fô Reggeli után indulás Tuniszba a telepített idegenvezetô kíséretében. Ott megtekintik a Medina-t (óváros) és a Bardo múzeumot – benne a legnagyobb római kori mozaikgyûjteménnyel. Ebéd után Karthagót keresik fel, ahol Antonius Pius ókori fürdôjének maradványai állnak. Majd Sidi Bou Said mór falu következik. Itt ízelítôt kapnak a kék és fehér színekben pompázó kisváros pezsgô életébôl. A sok hangulatos kávézó avatja ezt a helyet az értelmiség és mûvészvilág kedvencévé.

ZULU EST

13 900 Ft/fô Hangulatos mûsorral egybekötött – zulu show, hastánc – helyi specialitások egész sorát felvonultató vacsora (itallal) a Friguia afrikai vadasparkban.

HAJÓKIRÁNDULÁS (FÉLNAPOS)

8 900 Ft/fô A félnapos kirándulás során utasaink Port El Kantaoui jachtkikötôjébôl indulva egy jellegzetes halászhajóról tekintik meg Sousse és Monastir partvidékének látnivalóit. A romantikus hajókázás során nyílt tengeri fürdôzésre is nyílik lehetôség. A hölgyek, míg a fedélzeten napoznak, addig az urak kifoghatják az ebédnek valót.

CSALÁDBARÁT KIRÁNDULÁSOK A DINO KIDS PROGRAM AJÁNLÁSÁVAL FLIPPER AQUAPARK ÉS CARTHAGE LAND (egész napos, fôszezonban hetente egyszer magyar animátorral) 18 900 Ft/fô Vidám családi nap a végeláthatatlan játék és móka birodalmában. A tunéziai kalandparkban részesei lehetünk az ország 3000 éves történelmének, számtalan izgalmas játék formájában – Hannibál hódításai, Pun háború, afrikai dzsip szafari, Karthago kincsei. Az afrikai mini állatkertben megismerkedhetünk a földrész néhány jellegzetes állatfajával, a vízi panoptikumban a híres Barbarossa kalózkapitány kalandjai elevenednek meg elôttünk, majd a Flipper csúszdapark nyújt fergeteges szórakozást az egész családnak. Ebéd az aquapark területén.

KALÓZHAJÓ KIRÁNDULÁS (egész napos, fôszezonban hetente egyszer magyar animátorral) 17 900 Ft/fô „Jó szelet!”, hangzik el a felkiáltás a kapitány szájából és a matrózok máris felhúzzák a vitorlát. Kezdetét veszi a hatalmas kalózkaland! A gyerekek számára felejthetetlen élményeket nyújt ez a nap, hiszen egy igazi kalózhajóval eljuthatnak egy lakatlan szigetre, ahol számtalan játékprogram vár rájuk a Dino KIDS club animátora szervezésében: az elrejtett kalózkincsek nyomába eredve felfedezik a sziget titkos helyeit, majd a kristálytiszta vizû tenger partján folytatódik a játék. Felnôtteknek fürdôzésre, napozásra, horgászatra és különféle sporttevékenységre nyílik lehetôség. Barbeque ebéd a tengerparton.


17_20 Djerba:17_20 Djerba 2009.02.13. 16:04 Page 17

Tunézia www.vista.hu

DJERBA, A VARÁZSLATOS SZIGET! A Tunézia déli partjai elôtt fekvô kis sziget valóságos üdülôparadicsom. A 90 ezer lakosú és csupán 514 hektáros sziget varázsát az igazi djerbai vendégszeret adja. A sziget igen fordulatos történelemmel büszkélkedhet. Elôször föníciai kereskedelmi település volt, majd a rómaiak után arabok és normannok is harcoltak a sziget megszerzéséért. Késôbb spanyolok telepedtek meg itt, akiktôl a törökök nagy csata után átvették a hatalmat. A mostani lakosság többsége iszlám vallású, berber

nyelvjárásban beszél és legtöbbjük még a régi szokások szerint él. A sziget vonzerejéhez nagyban hozzájárul mediterrán éghajlata, ennek köszönhetôen az év 365 napjából 310 napos. A másik fontos tényezô a kristálytiszta kék tenger, emellett még több ezer pálmafa és olívaolajfa garantálja az üdülôhely kellemes hangulatát. A sziget kis területe ellenére bôvelkedik mecsetekben és más érdekes látnivalókban. Ilyen például a Ghribában található i.e. 584 körül épült zsinagóga, ahol kultikus tár-

Idôtartam: 8 nap/7éj az utazással együtt, a lenti táblázat alapján. Utazás: a Nouvelair charter járataival. Elhelyezés: a választott szállodában. Ellátás: félpanzió vagy all inclusive a választott szálloda szolgáltatásai szerint. Idegenvezetés: telepített magyar nyelvû idegenvezetô. Gyermekkedvezmény: két teljes árat fizetô felnôtt egy szobában a szállodáknál feltüntetettek szerint. Útvonalak és idôpontok

Budapest–Djerba–Budapest 8 napos Járatnap: szerda

A szezon

17

gyakat és a Tóra tekercseket tekinthetik meg. Nem maradhat említés nélkül Houmt Souk, Guellala, El-May és Midoun sem. A szigeten 5 thalassoterápiás központ is található, ahol alga- és sós tengervízkúrával állnak a vendégek rendelkezésre, továbbá kaszinó, golfpálya, tengeri központok és búvárcentrum is elôsegíti a vendégek felejthetetlen nyaralását. A Szahara közelsége és a szárazföldön található érdekesebbnél érdekesebb városok lehetôséget adnak egy- vagy többnapos kirándulásokra a sivatagban és az oázisokban, ahol utazási irodánk segítségével Ön is felfedezheti e mesés hely minden szépségét.

HÔMÉRSÉKLETEK ˚C

TUNÉZIA / DJERBA

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

LEVEGÔ NAPPAL

26

28

31

32

31

29

LEVEGÔ ÉJJEL

18

21

22

24

21

19

NAPOS ÓRÁK

11

13

13

13

10

8

TENGERVÍZ

19

22

26

27

24

23

B szezon

Június 3. Szeptember 23., 30.

Djerba

Június 10., 17., 24. Július 1. Augusztus 26. Szeptember 2., 9., 16.

C szezon

Október

Légitársaság

Július 8., 15., 22., 29. Augusztus 5., 12., 19.

Az részvételi díj tartalmazza: repülôjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvû idegenvezetés díját. Külön fizetendô: repülôtéri illeték 30 000 Ft/fô, betegség-, baleset-, poggyász biztosítás 445 Ft/fô/nap, 1,2%-os lemondási biztosítás, fakultatív programok árai.

DJERBA SUN CLUB *** Djerba–Sidi Mehrez, Tel.: 216-75/758-758 Fekvés: A szálloda egy 9 hektáros kertben közvetlenül a tengerparton 10 percre Houmt Souktól (a fôvárostól) és 20 percnyire a repülôtértôl fekszik. Szoba: 314 légkondicionált szobája telefonnal, minibárral (kérésre), SAT TV-vel, fürdôszobával, balkonnal vagy terasszal felszerelt. Négyágyas szobák kérhetôek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Ingyenes: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, darts, pétanque, asztalitenisz, tenisz, vízibicikli, szörf, fitness, aerobik, miniklub (4–11 éves korig), szórakoztató animációs programok, diszkó. Fizetôs: Szauna, masszázs, törökfürdô, világított teniszpálya. A közelben lovaglási és tevegelési lehetôség. Az itt nyaralókat várja a szálloda mini souk-ja, fodrászata, pénzváltója is.

Vélemény: A szálloda gazdag programokkal várja a gondtalan üdülés kedvelôit.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon

B szezon

C szezon

TH 8 nap 76 900 120 900 30% 30% Nem lehetséges

TH 8 nap 104900 148 900 30% 30% Nem lehetséges

TH 8 nap 115900 159900 30% 30% Nem lehetséges


17_20 Djerba:17_20 Djerba 2009.02.13. 16:04 Page 18

Tunézia www.vista.hu

Djerba

18

JASMINA CLUB *** Djerba, www.jasminahotels.com Fekvés: A szálloda egy 11 hektáros pálmakertben, közvetlenül a homokos parton fekszik 15 km-re a sziget fôvárosától Houmt Souk-tól és 6 km-re Midoun-tól. A közelben golfpálya és kaszinó is van. Szoba: 220 légkondicionált szobája a fôépületben, vagy a kertben lévô „menzelekben” található, mindegyik telefonnal, fürdôszobával, WC-vel, erekéllyel/terasszal felszerelt. Minibár, TV és hajszárító bérelhetô. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, továbbá italfogyasztást (ásványvíz, üdítô, helyi alkoholos italok, sör, bor) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Ingyenes: Fedett és nyitott medence, asztalitenisz, 3 teniszpálya, röplabda, minigolf, pétanque, aerobik, vízilabda, szórakoztató animációs programok, miniklub (4 éves kortól), diszkó. Fizetôs: Tenisz világítással, bicikli, biliárd, szörf, vízibicikli, motoros vízisport eszközök a parton, SPA központ szaunával, fitnesszel, masszázzsal, hammammal.

A szállodában több bár (pool, beach, snack) és étterem (változatos tunéziai és európai konyhával) is elôsegíti az utasok gondtalan pihenését Véleményünk: A hotel közös kertben található a Jasmina Playa**** szállodával, melynek szabadidôs szolgáltatásait együttesen használhatják a szállodák vendégei. Igazi klubhotel változatos sportprogramokkal kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár

A szezon

B szezon

C szezon

TH 8 nap 115 900 159 900 30% 30% Nem lehetséges

TH 8 nap 120 900 164 900 30% 30% Nem lehetséges

TH 8 nap 197 900 241 900 30% 30% Nem lehetséges

Pótágy kedvezmény: 5%

JASMINA PLAYA **** Djerba, www.jasminahotels.com Fekvés: Az igazi Djerba-i stílusban épült szálloda egy gyöngyörû pálmakertben, közvetlenül a homokos parton fekszik a Jasmina Club*** szomszédságában. Innen 15 km-re található a sziget fôvárosa Houmt Souk és 6 km-re Midoun városa. Szoba: Légkondicionált szobái az egy emeletes fôépületben, vagy a kertben lévô „menzelekben” találhatóak, mindegyik telefonnal, SAT TV-vel, minibárral, hajszárítóval fürdôszobával, WC-vel, erekéllyel/terasszal felszerelt. Széf bérelhetô. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, továbbá italfogyasztást (ásványvíz, üdítô, helyi alkoholos italok, sör, bor) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Ingyenes: Fedett és nyitott medence (napernyôvel), asztalitenisz, 3 teniszpálya, röplabda, minigolf, pétanque, aerobik, vízilabda, szórakoztató animációs programok, miniklub (4 éves kortól), diszkó. Fizetôs: Tenisz világítással, bicikli, biliárd, ví-

zisport eszközök a tengerparton, SPA központ szaunával, fitnesszel, masszázzsal, hammammal. A szálloda bárok és éttermek egész sorával várja vendégeit. A közelben golfozási, lovagolási lehetôség, illetve kaszinó is van. Véleményünk: A hotel közös kertben található a Jasmina Club*** szállodával, melynek szabadidôs szolgáltatásait együttesen használhatják a szállodák vendégei. A családias hangulatú kis szálloda, mindenkinek gondtalan kikapcsolódást ígér.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon

B szezon

C szezon

TH 8 nap 137 900 181 900 30% 30% Nem lehetséges

TH 8 nap 142 900 186 900 30% 30% Nem lehetséges

TH 8 nap 218 900 273 900 30% 30% Nem lehetséges


17_20 Djerba:17_20 Djerba 2009.02.13. 16:05 Page 19

Tunézia www.vista.hu

Djerba

19

CLUB DIANA RIMEL JERBA **** Djerba–Midoun, Tel.: 00216-75/745-500 Fekvés: A szálloda 6 km-re Midoun városától, közvetlenül a homokos tengerparton, egy hatalmas pálmaligetben terül el. Szoba: 396 légkondicionált szobája, telefonnal, SAT TV-vel, széffel, fürdôszoba/WC-vel, és sok esetben terasszal is rendelkezik. A szobák a kertre vagy a tengerre néznek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést. Továbbá korlátlan fogyasztását a snack ételeknek, üdítôknek és helyi alkoholos italoknak a kijelölt helyeken és idôpontokban. Sport és szabadidô: Óriási nyitott medence gyermekmedencével, tenisz, asztalitenisz, foci, röplabda, miniklub, minigolf, tevegelés és lovaglás. Casino, bowling, wellnes, hammam, szauna valamint internet lehetôség is rendelkezésre áll, csakúgy, mint számos vízisport lehetôség a tengerparton. Véleményünk: Hangulatos szálloda változatos és gazdag program kínálattal, így mindenkinek melegen ajánljuk, baráti társaságoknak és az aktív pihenés kedvelôinek pedig egyenesen forrón!

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár

A szezon 8 nap 115 900 30% 25 000

TH 71 900 30% 25 000

B szezon 8 nap 131 900 30% 38 000

TH 87 900 30% 38 000

C szezon TH 8 nap 137 900 181 900 30% 30% Nem lehetséges

Pótágy kedvezmény: 5%

SIDI MANSOUR **** Djerba, www.sidimansourdjerba.com Fekvés: Djerba turisztikai központjának szívében, 250 méterre a finom homokos tengerparttól található. Szoba: A szálloda 270 fürdôszoba/WC-s, balkonos; hajszárítóval, kábeltévével, minibárral felszerelt légkondicionált szobával várja vendégeit. Széf felár ellenében. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, vagy all inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence gyermekmedencével, tenisz, egész napos aminációs program, miniklub. A szállodában balneoherapiás központ mûködik. A közelben golfpálya, kaszinó, bowling pálya üzemel, vízisportok a parton, pétanque, asztalitenisz, tenisz. A hotelben internetezési lehetôség is van. Véleményünk: A hotelt az aktív pihenés kedvelôinek nyugodt szívvel ajánljuk.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár All inclusive felár/fô Pótágy kedvezmény: 5%

A szezon 1 hét 126 900 30% 40 000 30 000

TH 82 900 30% 40 000 30 000

B szezon 1 hét 152 900 30% 40 000 30 000

TH 108 900 30% 40 000 30 000

C szezon TH 1 hét 116 900 160 900 30% 30% Nem lehetséges 40 000 40 000


17_20 Djerba:17_20 Djerba 2009.02.13. 16:05 Page 20

Tunézia www.vista.hu

FAKLUTATÍV PROGRAMOK Minimum lésztám: 10 fô. Gyermekkedvezmény 2–12 éves korig 50%.

SZIGETTÚRA (FÉLNAPOS)

5 900 Ft/fô Indulás a reggeli órákban. Elsô megálló Guellalában lesz, ahol megismerkedhetnek a fazekasok városával, majd továbbindulás Ghribába, ahol az i.e. 586 körül épült zsinagógát tekinthetik meg. Nézelôdés a sziget fôvárosában Houmt Souk-ban. A kézmûves központ, a kikötô és a medina megtekintése (a fôvárosban minden hétfôn és pénteken van vásár). Az utolsó állomás végül Midoun, Djerba-szigetének második legnagyobb városa, ahol a piactérrel ismerkedhetnek meg (vásár minden pénteken).

TATAOUINE/CHENINI (1 NAPOS)

15 900 Ft/fô Kora reggeli indulás Médénine-be ahol a ghorfa-kat (régi gabonatárolók) tekinthetik meg, majd rövid megálló az öbölnél, ahonnan gyönyörû fényképeket tudnak készíteni a tájról. Ezután tehetnek egy sétát Tataouine-ben és megismerkedhetnek a piactérrel is. Utazás Chenini-be a berber hegyi városba. Visszatérés Ksar Haddada vagy Ksar El Fech-en keresztül.

GABES/MATMATA (1 NAPOS)

15 900 Ft/fô Kora reggeli indulás Land Roverekkel Méninébe, ahol a ghorfákat tekinthetik meg. Továbbindulás Matmatába, ahol a föld alatti lakásokat, a troglodytákat ismerhetik meg, amelyeket egykor a berber ôslakosok ástak. Délután lovaskocsikázás Gabes oázishoz, majd visszatérés Djerbára.

MATMATA/DOUZ (1 NAPOS)

23 900 Ft/fô Kora reggeli indulás Mareth-en át Matmatába. Továbbindulás Douz felé a kôsivatagon át. Séta Zaafrane-ban a sivatagi dûnék között, ahol lehetôség lesz tevegelésre is (fakultatív). Visszatérés Douzba, látogatás a helyi piacon, késôbb ebéd egy szállodában. Ebéd után indulás Tamerzán át (berber város) Matmatába, ahol megtekinthetnek egy föld alatti barlanglakást (troglodyta). Visszatérés Djerbára.

HAJÓKIRÁNDULÁS (FÉLNAPOS)

8 900 Ft/fô Indulás reggel, behajózás Houmt Souk kikötôjében. Halászbemutató, majd érkezés a Rózsaszín flamingó félszigethez. Piknik a stran-

don (Ebéd: saláta, kuszkusz és rostonsült hal), majd visszaérkezés a kikötôbe 15 óra körül.

DOUZ/TOUZEUR (2 NAPOS)

40 900 Ft/fô Indulás a reggeli órákban, Médénine és a ghorfák megtekintése. Továbbindulás Douz-ba Zéraouat-on át. A helyi piac meglátogatása, majd ebéd egy szállodában. Séta Zaafrane dûnéi között, ahol fakultatív tevegelési lehetôség is van. Indulás Tozeur-be a Chott El Jerid-en át. A program az óváros megtekintésével folytatódik, illetve fakultatív lovaskocsikázási lehetôség lesz a pálmaligetben. Vacsora és szállás egy háromcsillagos szállodában, Tozeur-ben. Másnap indulás Matmatába, egy kis pihenô Tamerzában, ahol gyönyörû fényképeket tudnak készíteni a tájról. Ebéd Matmatában, ahol egy föld alatti barlanglakással is megismerkedhetnek. Visszatérés Djerbára.

FOLKLÓREST

10 900 Ft/fô Táncmûsorral kísért vacsora, melyen lehetôség nyílik a helyi specialitások megkóstolására.

Djerba

20


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:10 Page 21

Egyiptom www.vista.hu

Ki ne hallott volna a fáraók ötezer éves örökségérôk? Van-e valaki, aki ne szeretné látni a híres Gisai piramisokat? Van e kellemesebb pihenés, mint elnyúlni egy kényelmes napágyon a szemkápráztató napsütésben? El tudnak képzelni maradéktalanabb felüdülést, mint naphosszat fürdeni, búvárkodni a valószínûtlenül kék tengerben? A nyaralni vágyó emberek többsége meleg, napsütéses idôt, kristálytiszta tengert de ugyanakkor élményeket, máshol nem látható történeti és kulturális látnivalókat keres. Egyiknek vagy másiknak sok terület megfelel, de mindkettônek szinte egyik sem! Mi viszont ebben a katalógusban megismertetjük Önöket egy országgal, mely a lehetô legjobban megfelel ezen elvárásoknak! Hosszú évek egyiptomi kiutaztatási tapasztalatával ajánlunk Önöknek két csodálatos üdülôövezetet ill. élvezetes és érdekfeszítô fakultatív programokat az alábbiakban. Hurghada az elsô számú üdülôhelye Egyiptomnak. Kitûnô strandok, a csodálatosan tiszta és gazdag élôvilágú Vörös-tenger, pálmafákkal teli dús kertek és színvonalas szállodák gondoskodnak a feledhetetlen pihenésrôl. A szállodákon kívül is pezseg az élet! Merüljenek el a bazárok színes forgatagában, tegyék próbára ügyességüket a mindig kedves helyiekkel folytatott al-

kudozásokban vagy üljenek be egy kávéra, helyi sütemény vagy étel különlegességre a teljesen egyedi hangulatú vízipipázókba, kávézókba. A tengert már alaposabban ismerôk vagy azt profibb szinten megismerni akarók ideális nyaralóhelye Sharm El Sheikh a nemzetközi búvárközösség egyik legmagasabb szinten jegyzett paradicsoma! Minden szálloda alapszinttôl a profikig várja változatos búvár és vízisport szolgáltatásokkal az érdeklôdôket. Mindezt ráadásul luxus színvonalon! Mindkét régióból indítjuk változatos és emlékezetes fakultatív programjainkat! Külön kiemelkedik ezek közül a Kairo ill. Luxor

EGYIPTOMI HÔMÉRSÉKLETEK °C Ápr.

Nappal Éjjel Nappal Éjjel Tenger Nappal Éjjel Tenger

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

K A I R Ó 24 27 32 35 36 14 17 19 21 21 H U R G H A D A 24 27 32 36 39 18 21 23 25 25 20 25 26 27 27 S H A R M E L S H E I K 24 26 31 36 39 18 20 22 24 24 20 23 24 26 26

Szept.

Okt.

32 19

24 14

35 21 26 H 34 20 26

26 16 25 25 15 23

Általános

21

városának teljes körû megismerését szolgáló egy napos, buszos utak. A Szfinx-tôl az Egyiptomi Múzeumig, a Piramisoktól a Völgy-templomig ill. a Karnak-templomtól a Memnon kolosszusokig és a Királyok Völgyéig számtalan egyedülálló épületegyüttest és tárgyat csodálhatnak meg. Túlzás nélkül kihagyhatatlan alkalmak ezek! A rövidebb, néhány órás – pl. a tenger élôlényeit felfedezô „Üvegfenekû hajó” vagy a helyi szokásokba bepillantást engedô „Beduin vacsora” – is joggal tarthat számot érdeklôdésre. A részletesebb leírást katalógusunk oldalain megtalálják.


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:10 Page 22

Egyiptom www.vista.hu

Nílusi hajóut

22

„HÓRUSZ” ÉLMÉNY ÉS NYARALÁS A program minimum 8 fô részvételével indul. Gyermekkedvezmény 2–12 éves korig. Idôtartam: : 8 nap/7 éj, vagy 12 nap/11 éj az utazással együtt. Utazás: közvetlen charter járattal Hurghadára, Hurghada–Asszuán/Luxor–Hurghada útvonalon légkondicionált autóbusszal. Elhelyezés: 1 éjszaka Hurghadán négycsillagos szállodában, 4 éjszaka ötcsillagos hajón, 2/6 éjszaka a választott szállodában. Ellátás: félpanzió vagy all inclusive a választott szállodában Hurghadán, félpanzió a többi szállodában és teljes ellátás a hajón. Idegenvezetés: telepített magyar nyelvû.

Program: 1. nap: Elutazás Hurgahadara charter járattal. Transzfer egy négycsillagos szállodába, vacsora. 2. nap: Transzfer Asszuanba. Vacsora és szállás a hajón. 3. nap: Városnézés Asszuanban (Befejezetlen Obeliszk, Nagy Gát, felukkázás a Níluson). Ebéd a hajón. Délután fakultatív program keretében Philea-templom megtekintése. Továbbhajózás Kom Ombo-ba. Az este folyamán Szobek és Haroérisz-templomának megtekintése. Vacsora és szállás a hajón. 4. nap: Továbbhajózás Edfu felé az Esna-i zsilipen keresztül. A Hórusz-templom meglátogatását követôen továbbutazás Luxor felé. Vacsora és szállás a hajón. 5. nap: Városnézés Luxorban (Keleti és Nyugati Part megtekintése. Ebéd a hajón. Este fakultatív program keretében hang és fényjáték a Karnak-templomban. 6. nap: Transzfer Hurghadára. Beköltözés a választott szállodába. 7–11. nap: Üdülés Hurghadán. 8/12. nap: Hazautazás. A programok idôrendi sorrendje a hajók menetrendjének függvényében változhat!

Ell. Hajó***** + Hotel****

FP + TP

Hajó***** + Hotel*****

FP + TP

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermek kedv. 2–12 Egyágyas felár All inc. felár Ft/fô/éj 2 ágyas szobában/fô Gyermek kedv. 2–12 Egyágyas felár All inc. felár Ft/fô/éj

A szezon 8 nap/7 éj 186 900 30% 45 000 5 000 229 900 30% 65 000 7 000

B szezon 8 nap/7 éj 203 900 30% 65 000 5 000 240 900 30% 89 000 7 000

C szezon 8 nap/7 éj 229 900 30% 75 000 5 000 263 900 30% 97 000 7 000

Az részvételi díj tartalmazza: repülôjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvû idegenvezetés díját. Külön fizetendô: vízumdíj (5000 Ft/fô vagy kb. 20 USD a helyszínen), repülôtéri illeték (35 000 Ft/fô), szervizdíj (5000 Ft/fô – gyermekeknek 2–15 éves kor között nem kell fizetni), betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (445 Ft/fô/nap), lemondási biztosítás (1,2%), valamint a fakultatív programok árai.

Napok

A

B

C

Budapest–Hurghada–Budapest 8 napos Járatnap: szerda

április 29. május 6., 13., 20., 27. június 3., 10., 17.

június 24. augusztus 26. szeptember 2., 9., 16., 23.

július 1., 8., 15., 22., 29. augusztus 5., 12., 19. szeptember 30. október 7., 14., 21., 28.

Budapest–Hurghada–Budapest 12 napos Járatnap: szerda

április 29. május 6., 13., 20., 27. június 3., 10., 17.

június 24. augusztus 26. szeptember 2., 9., 16., 23.

július 1., 8., 15., 22., 29. augusztus 5., 12., 19. szeptember 30. október 7., 14., 21., 28.

Repülôjárat


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:10 Page 23

Egyiptom www.vista.hu

FAKULTATÍV PROGRAMOK HÓRUSZHOZ Helyszínen foglalhatóak!

LUXORBÓL

ASSZUANBÓL

LUXOR TEMPLOM

PHILEA-TEMPLOM

(min. létszám: 10 fô)

(min. létszám: 6 fô)

Látogatás a Nílus parti mûemlékben autóbuszos transzferrel.

Motoros hajóval ellátogatnak a híres áttelepített templomba. Útközben rövid találkozás az igazi Nílussal a Nagy Gáton túl.

HANG- ÉS FÉNYJÁTÉKOK (min. létszám: 6 fô)

ABU SIMBEL (autóbusszal)

Látványos show-mûsor a Karnak-templomban, amely Egyiptom történelmét meséli el. Magával ragadó show-program, melynek megtekintése a kapcsolódó ismeretanyag miatt elsôsorban a templomban nappal tett látogatás után javasoljuk.

(min. létszám: 10 fô)

BANÁN-SZIGET (min. létszám: 8 fô) Kirándulás motoros hajóval egy banán-, narancs- és mangó ültetvényre, rövid bemutatóval és kóstolással egybekötve.

DENDERA-TEMPLOM (min. létszám: 8 fô) Félnapos buszos kirándulás a híres Hathortemplomba. Itt megtekinthetik a templom kriptáját, valamint a tetôrôl csodálatos kilátásban is gyönyörködhetnek.

HABU CITY (min. létszám: 6 fô) Félnapos autóbuszos kirándulás, melynek keretében ellátogatnak Medinet Habu-ba, ahol a nyugati parti település halotti templomát tekintik meg.

Autóbuszos túra II. Ramszesz káprázatos sziklatemplomaihoz. A halotti templom Unesco védelem alatt áll, legfeljebb 1,5 óráig szabad ott tartózkodni.

HANG- ÉS FÉNYJÁTÉK (min. létszám: 6 fô) Esti show program a Philea-templomban. Transzfer motoros hajóval.

BOTANIKUS-SZIGET (min. létszám: 8 fô) Séta a Lord Kitchener által alapított parkban. A szigetre és vissza felukkák szállítják a résztvevôket.

NUBIAN VILLAGE (min. létszám: 6 fô) Az utazás során látogatás tesznek egy núbiai skanzen faluban, ahol megismerkedhetnek az óegyiptomi életformával.

Nílusi hajóút

23


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:10 Page 24

Egyiptom ▲

Hurghada

www.vista.hu

ÜDÜLÉS HURGHADÁN Hurghada a Vörös-tenger legismertebb üdülôhelye. A csodálatos homokos part és a kristálytiszta tenger mesés nyaralást biztosít mindenkinek. Gyönyörû szállodakomplexumai a nyaralás minden kellékével rendelkeznek a vízisportoktól egészen a búvárkodásig. Esténként pezsgô élet, éttermek, bárok és hangulatos kis kávézók várják a turistákat.

24

Idôtartam: 8 nap/7 éj, 11 nap/10 éj, 12 nap/11 éj az utazással együtt. Utazás: a Travel Service és az Air Cairo charter járataival, hétfô, szerda, csütörtökön Budapest–Hurghada–Budapest, vasárnap: Budapest–Hurhgada– Sharm El Sheikh–Budapest útvonalon. Elhelyezés: a választott szállodában. Ellátás: félpanzió vagy all inclusive a választott szálloda szolgáltatásai szerint. Idegenvezetés: telepített magyar nyelvû idegenvezetô. Gyermekkedvezmény: 2–12 éves korig (eltérô eseteket jelöljük a szállodáknál) két teljes árat fizetô felnôttel egy szobában.

Az részvételi díj tartalmazza: repülôjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvû idegenvezetés díját. Külön fizetendô: vízumdíj (5000 Ft/fô vagy kb. 20 USD a helyszínen), repülôtéri illeték (35 000 Ft/fô), szervizdíj (5000 Ft/fô – gyermekeknek 2–15 éves kor között nem kell fizetni), betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (445 Ft/fô/nap), lemondási biztosítás (1,2%), valamint a fakultatív programok árai.

Idôpontok, szezonok és repülôjáratok Budapest–Hurghada–Budapest 8 napos Járatnap: szerda

A

B

Június 22. Augusztus 24.

C július 1., 8., 15., 22., 29. augusztus 5., 12., 19. szeptember 30. október 7., 14., 21., 28. június 28. július 5., 12., 19., 26. augusztus 2., 9., 16. szeptember 27. október 4., 11., 18., 25. június 28. július 5., 12., 19., 26. augusztus 2., 9., 16. szeptember 27. október 4., 11., 18., 25. július 1., 8., 15., 22., 29. augusztus 5., 12., 19. szeptember 30. október 7., 14., 21., 28. Július 13. Augusztus 3.

Air Cairo

Szeptember 3., 24.

Július 2., 23.

Air Cairo

április 29. június 24. május 6., 13., 20., 27. augusztus 26. június 3., 10., 17. szeptember 2., 9., 16., 23.

Budapest–Hurghada–Sharm El Sheikh–Budapest 8 napos Járatnap: vasárnap

április 26. május 3., 10., 17., 24., 31. június 7., 14.

június 21. augusztus 23., 30. szeptember 6., 13., 20.

Budapest–Hurghada–Sharm El Sheikh–Budapest 11 napos Járatnap: vasárnap

április 26. május 3., 10., 17., 24., 31. június 7., 14.

június 21. augusztus 23., 30. szeptember 6., 13., 20.

Budapest–Hurghada–Budapest 12 napos Járatnap: szerda

április 29. június 24. május 6., 13., 20., 27. augusztus 26. június 3., 10., 17. szeptember 2., 9., 16., 23.

Budapest–Hurghada–Budapest 11 napos Járatnap: hétfô Budapest–Hurghada–Budapest 12 napos Járatnap: csütörtök

Repülôjárat

SHEDWAN GOLDEN BEACH *** Hurghada, www.redseahotels.com Fekvés: Ez a híres szálloda közvetlenül a tengerparton, óriási kertben, Hurghada központjától mindössze 10 percnyi sétára fekszik. Szobák: A családbarát hotel 368 szobája a két fôépületben ill. több 1-2 emeletes melléképületben helyezkedik el. A superior szobák kád/zuhanyzó/WC-sek, légkondicionálóval, telefonnal, kábeltévével, hûtôvel, balkonnal vagy terasszal ellátottak. A standard szobák felszereltsége ezzel megegyezô, de valamivel kisebbek és az ápolt kertre tekintenek. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora. Sport és szabadidô: Asztalitenisz, strandröplabda, aerobic, víziaerobic, strandfoci, vízilabda, könnyûbúvárkodás a medencében. Szauna, jacuzzi, squash, tenisz, futball. Napi rendszerességgel animációs- és sportprogramok, játékok és vetélkedôk. Számtalan vendéglátó egység és lehetôség áll a vendégek szórakoztatására. Véleményünk: A szállodát bátran ajánljuk mindazoknak, akiknek a város közelsége az elsôdleges.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekár 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 104 900 59 900 59 900 28 000

11 nap 115 900 59 900 59 900 39 000

12 nap TH 120 900 49 900 59 900 – 59 900 – 44 000 28 000

B szezon 8 nap 117 900 59 900 59 900 28 000

11 nap 137 900 59 900 59 900 39 000

12 nap TH 142 900 62 900 59 900 – 59 900 – 44 000 28 000

C szezon 8 nap 137 900 59 900 59 900 37 000

11 nap 160 900 59 900 59 900 54 000

12 nap TH 170 900 82 900 59 900 – 59 900 – 58 000 37 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:11 Page 25

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

25

SHEDWAN GARDEN **** Hurghada, www.redseahotels.com Fekvése: A szálloda közvetlenül a Vörös-tenger partján – az egyik legszebb tengerparti szakaszon –, Hurghada központjától pár percre, a Shedwan Golden Beach szálloda szomszédságában épült. Szobák: Balkonosak vagy teraszosak, a tengerre vagy az utcára néznek. Mindegyik légkondicionált, fürdôszobával/zuhanyzóval, WCvel, SAT-TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, hajszárítóval felszerelt. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Saját tengerparti szakaszán a napernyô és napágyak ingyenesek, 2 úszómedence, gyermekmedence, gyermekeknek Rocky klub animátorokkal, napozóterasz, vízilabda, strandröplabda, asztalitenisz, tenisz, biliárd, squash, fitness, vízisí, vízibicikli, szörf- és búvárközpont, snorkellezési lehetô-

ség, játszótér, gyermekfelügyelet, élôzenés estek. Véleményünk: A szállodát azoknak a családosoknak ajánljuk akiknek fontos a város közelsége és a kellemes környezet.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekár 2–12 Egyágyas felár Tengerre nézô felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 128 900 59 900 59 900 37 000 10 000

11 nap 152 900 59 900 59 900 53 000 12 000

12 nap TH 160 900 73 900 59 900 – 59 900 – 58 000 37 000 15 000 10 000

B szezon 8 nap 147 900 59 900 59 900 37 000 10 000

11 nap 180 900 59 900 59 900 53 000 12 000

8 nap 157 900 59 900 59 900 46 000 10 000

11 nap 192 900 59 900 59 900 66 000 12 000

12 nap TH 190 900 92 900 59 900 – 59 900 – 58 000 37 000 15 000 10 000

C szezon 8 nap 161 900 59 900 59 900 46 000 10 000

11 nap 197 900 59 900 59 900 66 000 12 000

12 nap TH 8 nap 204 900 102 900 164 900 59 900 – 59 900 59 900 – 59 900 73 000 46 000 55 000 15 000 10 000 10 000

11 nap 205 900 59 900 59 900 79 000 12 000

12 nap TH 213 900 106 900 59 900 – 59 900 – 72 000 46 000 15 000 10 000

SIVA GRAND BEACH **** Hurghada, www.redseahotels.com Fekvés: A 2000 januárjában nyílt szálloda közvetlenül saját hosszú strandja mellett, Hurghada központjától kb. 8 km-re fekszik. Szobák: 550 kényelmesen berendezett légkondicionált szobája a fôépületben vagy a bungalowokban található. Mindegyik berendezését telefon, kábeltv, széf, hûtô, fürdôszoba, WC, hajszárító, esetenként balkon alkotja. Ellátás: All inclusive, mely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést, a snack ételeket a fôétkezések között, a kávé, tea, sütemények, jégkrém, valamint az üdítôk, az ásványvíz és a helyi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt bárokban 10–24 óra között. Sport és szabadidô: Felnôtt és gyermekmedence, asztalitenisz, strandröplabda, aerobic, víziaerobic, strandfoci, vízilabda, könnyûbúvárkodás a medencében, arab nyelvórák, hastáncleckék, naponta animációk sportprogramokkal, játékok és vetélkedôk, esténként élôzene valamint biliárd. Windsurf, Aqua (üvegfenekû hajóval) és búvárcentrum. Éttermek, bárok, szórakozóhelyek egész sora kínálja szolgáltatásait.

Véleményünk: Az aktív pihenés kedvelôinek és családosoknak kiváltképp ajánljuk.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekár 2–12 Egyágyas felár Junior suite felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 151 900 59 900 59 900 39 000 10 000

11 nap 184 900 59 900 59 900 53 000 12 000

12 nap TH 195 900 96 900 59 900 – 59 900 – 58 000 39 000 15 000 10 000

B szezon

C szezon 12 nap TH 218 900 109 900 59 900 – 59 900 – 87 000 55 000 15 000 10 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:11 Page 26

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

26

PALM BEACH **** Hurghada, tel.: 20-65/549-840 Fekvése: A szálloda közvetlenül a tengerparton, Hurghadától 7 km-re helyezkedik el. Szobák: Balkonos vagy teraszos szobái légkondicionáltak, fürdôszobával/zuhanyzóval, WC-vel, SAT-TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, hajszárítóval felszereltek. A szobák részben a fôépületben, részben a 3-4 szobás bungalókból álló villasoron találhatók. Családi szobák kérhetôek. Ellátás: All inclusive, mely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést, snack étkeket, a helyi alkoholos italok, üdítôk és ásványvíz korlátlan fogyasztását, a szálloda saját szervezésû szabadidôs programjain történô díjtalan részvételt, valamint a nem motorizált sporteszközök használatát (kivéve motorizált vízisportok, fitness és wellness szolgáltatások, masszázs). Sport és szabadidô: Nyitott úszómedence gyermekmedencével és napozóterasszal, vízilabda, strandröplabda, asztalitenisz, tenisz, boccia, biliárd, fitness center, vízisí, vízibicikli, szörf- és búvárközpont, miniklub, játszótér, gyermekfelügyelet, animációs programok, diszkó és élôzenés estek, fun pub, folklórprogramok, játékterem, internet kávézó. Véleményünk: Kiváló négycsillagos szálloda, változatos szolgáltatásokkal, csodálatos kerttel. Minden korosztály számára szívesen ajánljuk.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–14 2. gyermekár 2–6 2. gyermekkedvezmény 6–14 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 139 900 59 900 59 900 30% 33 000

11 nap 170 900 59 900 59 900 30% 48 000

12 nap TH 181 900 84 900 59 900 – 59 900 – 30% 30% 52 000 33 000

B szezon 8 nap 149 900 59 900 59 900 30% 38 000

11 nap 182 900 59 900 59 900 30% 53 000

12 nap TH 193 900 94 900 59 900 – 59 900 – 30% 30% 59 000 38 000

C szezon 8 nap 159 900 59 900 59 900 30% 43 000

11 nap 192 900 59 900 59 900 30% 60 000

12 nap TH 204 900 104 900 59 900 – 59 900 – 30% 30% 67 000 43 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:11 Page 27

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

27

PANORAMA BUNGALOWS RESORT **** Hurghada, www.panoramabungalows.com Fekvés: A modern építészeti stílusú szálloda egy fôépületi részbôl és több kis hangulatos bungalowból áll. Közvetlenül a Vörös-tenger partján fekszik 10-10 percre Hurghada és El Gouna belvárosától. Szoba: 337 légkondicionált szobájában telefon, TV, minibár, széf, fürdôszoba/WC, hajszárító, balkon vagy terasz van. A szobák max. 1 felnôtt vagy 2 gyermek részére pótágyazhatóak. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit 10.30–11.30 között, snack ételeket egész nap a kijelölt éttermekben, va-

lamint egész napos italfogyasztást (kávé, üdítô, helyi alkoholos italok) a beach-, a pool- és a lobby bárban 10.00–23.00 között. Sport és szabadidô: Úszómedencék gyermekmedencével és csúszdákkal, asztalitenisz, squash, röplabda, biliárd, szauna, jacuzzi, masszázs, gôzfürdô, játszótér, gyermek klub, diszkó, búvárközpont, szórakoztató animációs programok, vízisport lehetôségek a parton. Ezen felül a szálloda területén több étterem, bár, ajándéküzlet is várja az utasokat. Véleményünk: A szálloda kiváló választás a búvárkodás és az aktív üdülés kedvelôinek.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekkedvezmény 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 130 900 59 900 30% 30 000

11 nap 164 900 59 900 30% 43 000

12 nap TH 173 900 86 900 59 900 – 30% 30% 48 000 30 000

B szezon 8 nap 153 900 59 900 30% 36 000

11 nap 186 900 59 900 30% 52 000

12 nap TH 197 900 109 900 59 900 – 30% 30% 56 000 36 000

C szezon 8 nap 158 900 59 900 30% 45 000

11 nap 195 900 59 900 30% 64 000

12 nap TH 207 900 114 900 59 900 – 30% 30% 69 000 45 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:11 Page 28

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

28

THE GRAND HOTEL **** Hurghada, www.redseahotels.com Fekvése: A szálloda közvetlenül az ápolt tengerparton fekszik, parti sétánnyal és hatalmas dús növényzetû parkkal körülvéve, 10 km-re Hurghada központjától. A szálloda mellett számtalan bolt várja az alkudozni, vásárolni vágyó utasokat. Szobák: A szobák felszereltsége fürdô/WC-bôl, légkondicionálóból, telefonból, kábel TV-bôl, minibárból, hajszárítóból, balkonból/teraszból áll. A szobákban kényelmesen 3 fô helyezhetô el, pótágy beállítása esetén maximum 2 felnôtt + 2 gyermek elhelyezése lehetséges. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, melyet a három fô étterem valamelyikében lehet elfogyasztani, vagy all inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést, valamint egész napos étel és italfogyasztást (kávé, tea, ásványvíz, üdítô, helyi alkoholos italok) a kielölt bárokban meghatározott idôpontok szerint. Gyerekeknek 12 éves korig félpanzió esetén is all inclusive szolgáltatás a DINO kids cLUB keretében, mely a félpanziós ellátáson felül a következôket tartalmazza: Ebéd: gyerekbüfé 12.00 és 13.00 óra között a kijelölt étteremben. Üdítô és jégkrém: 10.00 és 17.00 óra között. Sport és szabadidô: Ingyenes: Szórakoztató animációs programok (júniustól októberig magyar nyelven is), 2 úszómedence napernyôk-

kel és napágyakkal, esténként show- és folklór mûsorok, a Grand Mallban élôzene, musical bemutatók és Jungle Disco. Gyermekeknek: gyermekmedence, játszótér, vízicsúszda, gyermekbüfé, dino kids club magyar gyermekanimációval, mini diszkó. Fizetôs: Vízisport eszközök a tengerparton, búváriskola, tenisz, szauna, jacuzzi, fitness, masszázs, biliárd. Véleményünk: A Dino Club tagjaként a szálloda mindazoknak a családoknak és baráti társaságoknak ajánljuk, akik az aktív, játékos pihenést kedvelik, hiszen júniustól októberig a DINOCLUB szakképzett animátorai gondoskodnak vendégeink magyar nyelvû szórakoztatásáról. dino Kids: programunk keretében változatos játékokkal, készségfejlesztô foglalkozásokkal, sok újdonsággal és tengernyi vidámsággal várjuk a 4–12 éves gyerekeket a dino kids club területén. dino Holiday: programunkat az aktív és élményteli klubnyaralást kedvelô vendégeink részére alakítottuk ki. Fit & Fun koncepciónk keretében kondicionáló és alakformáló tornákat, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött nyaralást kínálunk.

Elhelyezés 8 nap 2 ágyas szobában/fô félpanzióval 108 900 2 ágyas szobában/fô all inc.-val 147 900 1. gyermekár 2–15 59 900 2. gyermekár 2–12 59 900 Egyágyas felár 28 000 Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 11 nap 120 900 179 900 59 900 59 900 39 000

B szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 128 900 53 900 126 900 148 900 190 900 92 900 153 900 186 900 59 900 – 59 900 59 900 59 900 – 59 900 59 900 44 000 28 000 33 000 47 000

C szezon

12 nap TH 8 nap 11 nap 153 900 71 900 137 900 164 900 197 900 98 900 159 900 192 900 59 900 – 59 900 59 900 59 900 – 59 900 59 900 52 000 33 000 44 000 63 000

12 nap TH 175 900 82 900 207 900 100 900 59 900 – 59 900 – 70 000 44 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:12 Page 29

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

29

THE GRAND RESORT ***** Hurghada, www.redseahotels.com Fekvése: A Grand Hotellel szemben fekszik, lenyûgözô építészeti megoldásokkal, az 1001 éjszaka meséjének hangulatát idézô szálloda. A tengertôl kb. 150 m-re található Grand Resort szálloda lakói a Grand Hotel strandját, valamint minden sport és rekreációs szolgáltatását használhatják. Szobák: A szobák felszereltsége fürdô/WC-bôl, légkondicionálóból, telefonból, kábel TV-bôl, minibárból, széfbôl, hajszárítóból, balkonból/ teraszból áll. A „deluxe” szobák maximum 2 fô részére, a „junior suite” szobák 2 felnôtt + 2 gyermek részére igényelhetôk. Ellátás: Félpanzió. A svédasztalos reggelit és vacsorát a 3 fô étterem valamelyikében lehet elfogyasztani. Gyerekeknek 12 éves korig all inclusive szolgáltatás a DINO kids cLUB keretében, mely a félpanziós ellátáson felül a következôket tartalmazza: Ebéd: gyerekbüfé 12.00 és 13.00 óra között. Üdítô és jégkrém: 10.00 és 17.00 óra között. Sport és szabadidô: Ingyenes: 3 úszómedence napernyôkkel és napágyakkal, a Grand Hotel területén szórakoztató animációs programok (júniustól októberig magyar nyelven is), esténként show- és folklór mûsorok, a Grand Mallban élôzene, musical bemutatók és

Jungle Disco. Gyermekeknek: gyermekmedence, játszótér, a Grand Hotelben: vízicsúszda, gyermekbüfé, dino kids club magyar gyermekanimációval, mini diszkó. Fizetôs: A Grand Hotelben vízisport eszközök a tengerparton, búváriskola, tenisz, szauna, jacuzzi, fitness, masszázs, biliárd. Véleményünk: A magas színvonalú szálloda kivaló választás mindazoknak, akik üdülésüket kellemes környezetben, sok-sok játékkal szeretnék eltöltetni, ehhez segítséget nyújt DINOCLUB szolgáltatásunk, melynek keretében a The Grand Hotelben júniustól októberig szakképzett animátorok gondoskodnak vendégeink magyar nyelvû szórakoztatásáról. dino Kids: programunk keretében változatos játékokkal, készségfejlesztô foglalkozásokkal, sok újdonsággal és tengernyi vidámsággal várjuk a 4–12 éves gyerekeket a dino kids club területén. dino Holiday: programunkat az aktív és élményteli klubnyaralást kedvelô vendégeink részére alakítottuk ki. Fit & Fun koncepciónk keretében kondicionáló és alakformáló tornákat, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött nyaralást kínálunk.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekár 2–12 Egyágyas felár Junior suite felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 115 900 59 900 59 900 28 000 10 000

11 nap 131 900 59 900 59 900 39 000 12 000

12 nap TH 139 900 60 900 59 900 – 59 900 – 44 000 28 000 15 000 10 000

B szezon 8 nap 141 900 59 900 59 900 35 000 10 000

11 nap 171 900 59 900 59 900 50 000 12 000

12 nap TH 181 900 75 900 59 900 – 59 900 – 55 000 35 000 15 000 10 000

C szezon 8 nap 152 900 59 900 59 900 44 000 10 000

11 nap 186 900 59 900 59 900 63 000 12 000

12 nap TH 197 900 97 900 59 900 – 59 900 – 70 000 44 000 15 000 10 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:12 Page 30

Egyiptom ▲

Nílusi hajóut

www.vista.hu

30

LTI PYRAMISA BEACH RESORT ***** Hurghada/Sahl Hashees, tel.: 20-18/162-2611 Fekvés: A szálloda Sahl Hashees Bay-ben, közvetlenül a homokos tengerparton fekszik egy hatalmas kertben. Szoba: Légkondicionált szobái mindegyikében telefon, TV, minibár fürdôszoba/WC, hajszárító, balkon vagy terasz található. Lekérésre (felár ellenében) suite-ek és két hálószobás családi szobák foglalhatóak. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek fogyasztását, valamit egész nap italokat (kávé, üdítôk, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban és éttermekben meghatározott idôpontok szerint. Vagy ultra all inclusive, amely az all inclusive szolgáltatásban felsoroltakon felül az import alkoholos italokat is magában foglalja. Sport és szabadidô: Úszómedencék gyermekmedencével, asztalitenisz, squash, röplabda, fitness, wellnes, szauna, jacuzzi, miniklub, diszkó, búvárközpont, szórakoztató animációs programok, vízisport lehetôségek a parton, internetezési lehetôség. A hotelben éttermek, bárok, üzletek egész sora, valamint szépségszalon is vár mindenkit. Véleményünk: A minden igényt kielégítô hotel az LTI szállodalánc tagjaként mindenkinek gondtalan üdülést biztosít.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–14 2. gyermekár 2–14 Egyágyas felár Családi szoba felár/fô Ultra all inclusive felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 163 900 59 900 59 900 58 000 48 000 28 000

11 nap 197 900 59 900 59 900 83 000 68 000 40 000

12 nap 214 900 59 900 59 900 93 000 75 000 44 000

B szezon TH 119 900 – – 58 000 48 000 28 000

8 nap 170 900 59 900 59 900 58 000 48 000 28 000

11 nap 208 900 59 900 59 900 83 000 68 000 40 000

12 nap 226 900 59 900 59 900 93 000 75 000 44 000

C szezon TH 126 900 – – 58 000 48 000 28 000

8 nap 185 900 59 900 59 900 58 000 57 000 28 000

11 nap 236 900 59 900 59 900 83 000 82 000 40 000

12 nap 251 900 59 900 59 900 93 000 89 000 44 000

TH 141 900 – – 58 000 57 000 28 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:12 Page 31

Egyiptom www.vista.hu

Nílusi hajóút

31

THE GRAND MAKADI ***** Makadi Bay, www.redseahotels.com Fekvés: 2004. áprilisában Hurgahada-tól 20 km-re délre Makadiban nyílt meg ez a luxusszínvonalú, 5*-os, 300 szobás szálloda. Szobák: A deluxe szobák rendkívül kényelemesen és otthonosan berendezettek és legfeljebb két személy elhelyezésére alkalmasak. Hûtô, kábeltv, telefon, széf, légkondicionáló berendezés és balkon képezi a szobák alapfelszereltségét. A fürdôszoba kádas/zuhanyzós/WC-s és hajszárítóval is rendelkezik. Az összes szoba tengerre nézô. 3-4 fô elhelyezését junior suite-ben tudjuk megoldani. Ellátás: All inclusive, mely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést, a snack ételeket a fôétkezések között, a kávé, tea, sütemények, va-

lamint az üdítôk, az ásványvíz és a helyi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt bárokban meghatározott idôpontokban. Sport és szabadidô: 7 teniszpálya világítással klubházzal, kerékpárkölcsönzés. All inclusive szolgáltatásban: Asztalitenisz, strandröplabda, aerobic, víziaerobic, strandfoci, vízilabda, könnyûbúvárkodás a medencében, arab nyelvórák, naponta animációk sportprogramokkal, játékok és vetélkedôk, esténként élôzene. Ezeken felül is számos étterem és bár hívogatja az idelátogatókat. Véleményünk: Az all inclusive ellátás és az elegancia kedvelôinek ideális nyaralóhelye.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekár 2–12 Egyágyas felár Junior suite felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 179 900 59 900 59 900 45 000 10 000

11 nap 225 900 59 900 59 900 66 000 12 000

12 nap TH 8 nap 239 900 124 900 186 900 59 900 – 59 900 59 900 – 59 900 73 000 45 000 55 000 15 000 10 000 10 000

B szezon 11 nap 236 900 59 900 59 900 79 000 12 000

12 nap TH 8 nap 250 900 131 900 197 900 59 900 – 59 900 59 900 – 59 900 87 000 55 000 64 000 15 000 10 000 10 000

C szezon 11 nap 250 900 59 900 59 900 93 000 12 000

12 nap TH 269 900 142 900 59 900 – 59 900 – 99 000 64 000 15 000 10 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:12 Page 32

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

32

MAKADI PALACE ***** Hurghada, www.redseahotels.com Fekvése: A szálloda 2005-ben épült közvetlenül a Vörös-tenger egyik legszebb partszakaszán, Hurghadától 20 km-re délre, Grand Makadi hotel szomszédságában. Szobák: Balkonos vagy teraszos junior suite szobái légkondicionáltak, fürdôszobával, WC-vel, SAT TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, hajszárítóval internet csatlakozási lehetôséggel felszereltek. Mindegyik pótágy elhelyezésére alkalmasak (max. 2 felnôtt + 2 gyermek), többnyire a gyönyörû kertre és a medencére néznek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Saját tengerparti szakaszán a napernyôk, napágyak, strandtörölközôk ingyenesek, hatalmas egybefüggô úszómedence, gyermekmedencék, napozóterasz, vízilabda, strandröplabda, asztalitenisz, tenisz, biliárd, aerobic, víziaerobic, strandfoci, animá-

ciós programok, diszkó és élôzenés estek, folklórprogramok, hastánc tanfolyam, arab nyelvleckék. A Grand Makadi gyermekklubját vehetik igénybe a szálloda vendégei. Véleményünk: A szép, minôségi hotel a Red Sea Hotels szállodalánc tagja. Minden utasát elképesztô luxus szolgáltatásokkal várja a szálloda korosztálytól függetlenül.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–15 2. gyermekár 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 195 900 59 900 59 900 45 000

11 nap 248 900 59 900 59 900 66 000

12 nap TH 263 900 140 900 59 900 – 59 900 – 73 000 45 000

B szezon 8 nap 203 900 59 900 59 900 55 000

11 nap 258 900 59 900 59 900 79 000

12 nap TH 274 900 148 900 59 900 – 59 900 – 87 000 55 000

C szezon 8 nap 214 900 59 900 59 900 64 000

11 nap 274 900 59 900 59 900 93 000

12 nap TH 291 900 159 900 59 900 – 59 900 – 99 000 64 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:12 Page 33

Egyiptom www.vista.hu

Hurghada

33

FAKULTATÍV PROGRAMOK A programok magyar idegenvezetéssel a megadott létszám felett indulnak. Gyermekkedvezmény 2–12 éves korig 50%.

KAIRÓ 1 NAPOS Min. 10 fôtôl

27 900 Ft/fô Korai elutazás Kairóba autóbusszal. A piramisok, a Szfinx és a Völgy-templom megtekintése ebéddel, látogatás az Egyiptomi Múzeumban és egy papirusz készítô mûhelyben. Késô délután visszautazás Hurghadára. Vacsora és szállás a választott szállodában.

KAIRÓ REPÜLÔVEL Min. 8 fôtôl

91 900 Ft/fô Hajnali elutazás Kairóba repülôvel piramisok, a Szfinx és a Völgy-templom megtekintése ebéddel, látogatás az Egyiptomi Múzeumban, és egy papirusz készítô mûhelyben. Késô délután visszautazás Hurghadára. Vacsora és szállás a választott szállodában. A fenti ár elôzetes, itthonról történô helyfoglalás esetén érvényes, a helyszínen más árakkal dolgoznak.

KAIRÓ 2 NAPOS Min. 10 fôtôl hotel***

62 900 Ft/fô 1. nap: Korai elutazás Kairóba autóbusszal. Látogatás az Egyiptomi Múzeumban, ebéd, beköltözés a szállodába, majd vásárlási lehetôség a Khan el Khalili bazárban. Vacsora a szállodában, fakultatív program lehetôségek. 2. nap: Reggeli után a piramisok, a Szfinx és a Völgy-templom megtekintése, látogatás egy papirusz üzletben, a Citadella megtekintése, majd visszautazás Hurghadára. Vacsora és szállás a választott szállodában.

2. nap: Reggeli után kiköltözés a szállodából. A nap folyamán a Nyugati Part nevezetességeivel ismerkedhetnek meg: Királyok-völgye, Hatsepszut királynô terasztemploma, Memnon kolosszusok. Befejezésként látogatás egy alabástrom mûhelybe. Délután visszautazás Hurghadára.

JEEP SZAFARI délutáni program Min. 6 fôtôl

15 900 Ft/fô Látványos és élménydús száguldás bravúros helyi vezetôkkel a kôsivatagban egy beduin faluig. Az itt lakók életével ismerkedhetnek, tevegelhetnek, vízipipát szívhatnak és megcsodálhatják a sivatagi égboltot. Vacsora a faluban, majd visszatérés a szállodába.

SZAFARI 1001

16 900 Ft/fô Jeep túra a sivatagban tevegeléssel, hangulatos BBQ vacsorával egy beduin sátor alatt folklór mûsorral egybekötve (korlátlan italfogyasztás a helyi alkoholos italokból: sör, bor, üdítôk). Felejthetetlen élmény mindenki számára!

Idegenvezetés nélkül

BEACH BUGGY/QUAD RUNNER 22 900 Ft/1 fô Túra a kôsivatagba egyszemélyes quad motorokkal, tevegelési lehetôséggel, vacsorával, folklór show-val. Csak gyakorlott vezetôknek ajánljuk. Létezik délutáni és reggeli indulással is. Az egyetlen különbség a kettô között a vacsora.

RED SEA DOLPHIN

12 900 Ft/fô Kirándulás üvegfenekû katamaránnal a korallok világába, ismerkedés a Vörös-tenger csodálatos élôvilágával.

HAJÓKIRÁNDULÁS (BBQ) 22 900 Ft/fô Egész napos hajókirándulás a Vörös-tengeren több megállóval, napozással, snorkellingezési lehetôséggel, BBQ vacsorával a fedélzeten. Este visszatérés a szállodába.

VÁROSNÉZÉS

6 900 Ft/fô A mecset és a templom megtekintését követôen vásárlási lehetôség a Dahari bazárban. Ezt követôen egy hangulatos kis kávézóban (welcome drinkkel) vízipipázási lehetôség. Késôbb látogatás egy parfümériában. Délután visszatérés a szállodába.

SHARM EL NAGA

helyszíni foglalás Félnapos hajókirándulás Sharm El Nagába, a Vörös-tenger egyik legszebb pontjához. Itt snorkellingezési lehetôség. Ebéd a fedélzeten.

LUXOR AUTÓBUSSZAL Min. 10 fôtôl

27 900 Ft/fô Kora reggeli utazás. A Karnak-templom (Keleti Part) megtekintése után ebéd, átkelés a Níluson motorcsónakokkal. A Nyugati Part nevezetességei (Királyok-völgye, Hatsepszut-templom, Memnon kolosszusok) megtekintése közben látogatást tesznek egy alabástrom mûhelyben is. Este visszautazás Hurghadára.

LUXOR 2 NAPOS hotel***

57 900 Ft/fô 1. nap: Korai elutazás a szállodából. Luxorban a Keleti Parton a Karnak-templom megtekintése után ebéd. Ezt követôen látogatás egy papirusz mûhelyben, majd beköltözés a szállodába. A nap záró programjaként a Luxortemplomot következik. Este vacsora a hotelben.

CSALÁDBARÁT KIRÁNDULÁS A DINO KIDS PROGRAM AJÁNLÁSÁVAL Giftun-sziget (egész napos, fôszezonban hetente egyszer magyar animátorral)

8 900 Ft/fô

Hajókirándulás a Vörös-tenger csodálatos korallszigeteinek világába, gyerekek és felnôttek részére szervezett snorkeling lehetôséggel. Ebéd a fedélzeten, majd kikötés a Giftun-sziget fehérhomokos partján, ahol napozásra, fürdôzésre és további búvárkodásra nyílik lehetôség. Gyerekek részére a Dino KIDS club animátora szervez felfedez kalandjátékot, a kis búvárok Cousteau kapitány nyomába erednek.


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:12 Page 34

Egyiptom www.vista.hu

Sharm El Sheikh

34

ÜDÜLÉS SHARM EL SHEIKH-EN A Sínai-félsziget legdélebbi csücskében fekvô Sharm El Sheikh korallzátonyok által határolt. A tengerbe bukó hegyek, a köves, sziklás romantikus partvidék vonzó célterület a vízisportok szerelmeseinek és a búvároknak. Elsô

számú búvárparadicsom a csodálatos élôvilágával, kristálytiszta vizével. Utasainkat charter járattal utaztatjuk, telepített idegenvezetôt biztosítunk. Az elhelyezés garantáltan nívós szállodákban történik.

Idôtartam: 8 nap/7éjszaka vagy 15/14 éjszaka utazással együtt. Utazás: a Travel Service járataival Budapest–Hurghada–Sharm El Sheikh–Budapest útvonalon. Elhelyezés: a választott szállodában. Ellátás: félpanzió vagy all inclusive a választott szálloda szolgáltatásai szerint. Idegenvezetés: telepített magyar nyelvû Gyermekkedvezmény: 2–12 éves korig (eltérô eseteket jelöljük a szállodáknál) két teljes árat fizetô felnôttel egy szobában..

Az részvételi díj tartalmazza: repülôjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvû idegenvezetés díját. Külön fizetendô: vízumdíj (5000 Ft/fô vagy kb. 20 USD a helyszínen), repülôtéri illeték (35 000 Ft/fô), szervizdíj (5000 Ft/fô – gyermekeknek 2–15 éves kor között nem kell fizetni), betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (445 Ft/fô/nap), lemondási biztosítás (1,2%), valamint a fakultatív programok árai.

Idôpontok és szezonok

A

Budapest–Hurghada–Sharm El Sheikh– Április 26. –Budapest Május 3., 10., 17., 24., 31. 8 napos Június 7., 14. Járatnap: vasárnap

B

C

Repülôjárat

Június 21. Augusztus 23., 30. Szeptember 6., 13., 20.

Június 28. Július 5., 12., 19., 26. Augusztus 2., 9., 16. Szeptember 27. Október 4., 11., 18., 25

ORIENTAL RESORT **** Nabq Bay, tel.: 20-69/305-7970 Fekvés: A szállodát közvetenül a homokos tengerparton a sivatagi táj és a Nabq-öböl öleli körbe. Szoba: Egyedileg szabályozható légkondicionált szobái széffel, telefonnal SAT-TV-vel, minibárral, hajszárítóval, fürdôszoba/WC-vel, balkonnal vagy erkéllyel felszereltek. Igényelhetô mozgássérültek számára kialakított szoba is. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést, a snack ételek, a helyi alkoholos italok (18 év felett), üdítôk, tea, teasütemények és az ásványvíz korlátlan fogyasztását a kijelölt étteremekben, bárokban 10.00–24.00 között, továbbá ingyenesen a felsorolt sporteszközök használatát. Sport és szabadidô: Ingyenes: Úszómedence gyermekmedencével, aerobik, víziaerobik, miniklub, fitness, nappali és esti animációs programok, diszkó. Fizetôs: Masszázs, búvárkodás, snorkellingezés, tenisz, squash, vízisportok a tengerparton. A szállodában éttermek és bárok egész sora várja a vendégeket.

Véleményünk: A szálloda mindazokat várja, akik üdülésüket kellemes környezetben szeretnék eltölteni.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–14 2. gyermek kedvezmény 2–14 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 159 900 64 900 30% 38 000

TH 104 900 – 30% 38 000

B szezon 8 nap 164 900 64 900 30% 38 000

TH 109 900 – 30% 38 000

C szezon 8 nap 192 900 64 900 30% 38 000

TH 137 900 – 30% 38 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:13 Page 35

Egyiptom www.vista.hu

Sharm El Sheikh

35

GHAZALA BEACH/GHAZALA GARDEN **** Sharm El Sheikh, www.redseahotels.com Fekvés: Ghazala Beach népszerû, bungaló stílusú szálloda közvetlenül a Naama Bay-i homokos tengerparton, Sharm el Sheikh szívében fekszik. A hosszú tengerparti sétány megszámlálhatatlan üzlettel és szórakozási lehetôséggel hívogatja sétára a vendégeket. Ikerszállodája a Ghazala Garden. A két szállodát egy út választja el egymástól. Lakói a Ghazala Beach strandját és szolgáltatásait vehetik igénybe. Szobák: A szobák a fôépületben vagy a bungalókban helyezkednek el. Mindegyik egyedileg szabályozható légkondicionálóval, kábeltévével, telefonnal, hûtôvel és zuhanyzóval felszerelt. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora a Ghazala Beachben ill. all inclusive a Ghazala Gardenben, mely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést, a helyi alkoholos és üdítô italokat, ásványvizet a kijelölt helyeken és idôpontokban a szálloda területén. Sport és szabadidô: A gyönyörû kertben nyitott úszómedence gyermekmedencével, napozóterasz, wellness klub: fitness teremmel, szaunával, masszázzsal, jacuzzival. Szépségszalon és búvárközpont is rendelkezésre áll. Véleményünk: Gondtalan tengerparti pihenés? Nyüzsgô, pezsgô városi forgatag, kávézók, boltok? Minderre egyszerre vágyik, akkor ne keressen tovább, megtalálta az Önnek leginkább megfelelô szállodát! Beach Ghazala

Garden Ghazala

Ghazala Beach ****

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár

A szezon 8 nap 140 900 64 900 30 000

TH 85 900 – 30 000

B szezon 8 nap 148 900 64 900 30 000

TH 93 900 – 30 000

C szezon 8 nap 162 900 64 900 40 000

TH 107 900 – 40 000

Pótágy kedvezmény: 10% Ghazala Garden ****

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 164 900 64 900 37 000

TH 109 900 – 37 000

B szezon 8 nap 171 900 64 900 40 000

TH 115 900 – 40 000

C szezon 8 nap 192 900 64 900 46 000

TH 137 900 – 46 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:13 Page 36

Egyiptom www.vista.hu

Sharm El Sheikh

36

REGENCY PLAZA RESORT ***** Sharm El Sheikh, tel: 20-69/371-0290 Fekvése: A szálloda közvetlenül Nabq Bay hosszan elnyúló csodálatos homokos tengerpartján, Naama Bay központjától 25, a repülôtértôl 10 perc távolságra fekszik. Szobák: A 380 légkondicionált szoba több resort épületben helyezkedik el. Mindegyik rendelkezik fürdôszobával, TV-vel, hajszárítóval, telefonnal, minibárral, széffel és balkonnal vagy terasszal. A standard típusú szoba kertre néz és maximum egy fôre pótágyazható. A deluxe szoba már 2 felnôtt + 2 gyermek elhelyezésre is alkalmas. A superior szoba még a deluxe-nál is tágasabb. Lekérésre összenyitható (deluxe) szobák is foglalhatóak. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedencék, gyermekmedence, tenisz, asztalitenisz, röplabda, biliárd, darts, boccia, óriás sakk, mi-

nigolf, fitness terem, wellness részleg, jacuzzi, masszázs, 4–12 évesek részére miniclub, játszótér. Nappal és este egyaránt számtalan animációs program, diszkó, vízisportok és búvárkodási lehetôségek széles tárháza, éttermek, bárok, üzletek, fodrászat és még internet lehetôség is. Véleményünk: A szállodát az aktív üdülés és a vízisportok szerelmeseinek ajánljuk!

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–12 2. gyermek kedvezmény 2–12 Egyágyas felár Delux szoba felár/fô Junior suite felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 148 900 64 900 30% 40 000 20 000 48 000

TH 93 900 – 30% 40 000 20 000 48 000

B szezon 8 nap 153 900 64 900 30% 45 000 20 000 48 000

TH 98 900 – 30% 45 000 20 000 48 000

C szezon 8 nap 171 900 64 900 30% 58 000 20 000 48 000

TH 116 900 – 30% 58 000 20 000 48 000

SAVOY SHARM EL SHEIKH RESORT ***** Sharm El Sheikh, White Knight Beach, tel.: 20-69/602-500 Fekvés: A Ras Mohamed Nemzeti Park területén található csodálatos szálloda közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. Ezt a szállodát tartják a búvárok egyik paradicsomának. Szoba: A légkondicionált szobák telefonnal, kábeltévével, minibárral, fürdôszobával, WCvel, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora, vagy ultra all inclusive, amely tartalmazza a napi fôétkezéseket (reggeli, kései reggeli, ebéd, délutáni snack ételek, vacsora) svédasztalos rendszerben, valamint az egész napos étel és ital fogyasztást (kávé, tea, ásványvíz, üdítô, helyi sör, bor és alkoholos italok) a kijelölt éttermekben és bárokban a meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Úszómedence gyermekmedencével, búvárközpont, asztalitenisz, fitness, szauna, jacuzzi, masszázs, röplabda, aerobik, víziaerobik, miniklub, játszótér, babysitter-szolgáltatás, szórakoztató animációs mûsorok, diszkó. A közelben golfozási és lovaglási lehetôség is van. A szálloda éttermek-

kel, bárokkal, kávézókkal, valamint üzletekkel is kedveskedik utasainak. Véleményünk: A gyönyörû környezetben fekvô szálloda minden korosztálynak felejthetetlen kikapcsolódást biztosít.

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô 1. gyermekár 2–12 2. gyermek kedvezmény 2–12 Egyágyas felár Ultra all inclusive felár/fô Tengerre nézô szoba felár/fô Medencére nézô szoba felár/fô Egymásba nyíló szoba felár/fô Családi szoba felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 171 900 64 900 30% 67 000 130 000 40 000 20 000 40 000 40 000

TH 116 9000 – 30% 67 000 130 000 40 000 20 000 40 000 40 000

B szezon 8 nap 182 900 64 900 30% 67 000 130 000 40 000 20 000 40 000 40 000

TH 127 900 – 30% 67 000 130 000 40 000 20 000 40 000 40 000

C szezon 8 nap 208 900 64 900 30% 67 000 130 000 40 000 20 000 40 000 40 000

TH 153 900 – 30% 67 000 130 000 40 000 20 000 40 000 40 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:13 Page 37

Egyiptom www.vista.hu

Sharm El Sheikh

37

GRAND HOTEL SHARM EL SHEIKH ***** Sharm El Sheikh, www.redseahotels.com Fekvés: Ez a 2006 januárjában nyílt luxusszálloda Nabq Bay-ben, a Vörös-tenger egyik legszebb búvárparadicsománál, közvetlenül a tengerparton fekszik. Szobák: A normál szobák fürdôszoba/WC-vel, légkondicionálóval, kábeltévével, telefonnal, hajszárítóval, széffel és hûtôvel felszereltek. A de luxe szobákhoz ezeken felül balkon is tartozik. A junior suite szobák azonos felszereltségûek, elegáns berendezésûek, teraszosak vagy balkonosak, többnyire a tengerre néznek, 2 felnôtt + 2 gyermek elhelyezésére alkalmasak. A normál és delux szobák max. 2 személyesek. Ellátás: All inclusive, mely tartalmazza a háromszori fôétkezést, snack és grill étkek, filteres kávé és tea, sütemények, üdítôk és helyi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt helyeken és idôpontokban. A szálloda saját szervezésû programjain való díjtalan részvételt, valamint egyes sporteszközök használatát (kivéve fitness-welness szolgáltatások). Gyermekeknek külön büfé. Sport és szabadidô: Térítésmentesen asztalitenisz, aerobic (vízi is), strandröplabda, hastáncoktatás, arab nyelvórák, változatos animációs programok, játszótér és gyerek klub. Esténként élô zene és biliárd. Véleményünk: Utasaink körében igen közkedvelt szálloda. Családosoknak, valamint a luxus és az aktív pihenés kedvelôinek, továbbá a búvárkodás szerelmeseinek tökéletes nyaraló helyszíne!

Elhelyezés 2 ágyas szobában/fô Gyermekár 2–12 Egyágyas felár Junior suite felár/fô Pótágy kedvezmény: 10%

A szezon 8 nap 170 900 64 900 52 000 22 000

TH 115 900 – 52 000 22 000

B szezon 8 nap 175 900 64 900 52 000 33 000

TH 120 900 – 52 000 33 000

C szezon 8 nap 197 900 64 900 60 000 37 000

TH 142 900 – 60 000 37 000


21_38 Egyiptom:21_38 Egyiptom 2009.02.13. 16:13 Page 38

Egyiptom www.vista.hu

Sharm El Sheikh

38

FAKULTATÍV PROGRAMOK IDEGENVEZETÉSSEL Gyermekkedvezmény 2–12 éves korig 50%. A programok magyar nyelvû idegenvezetéssel a megadott létszám felett indulnak!

KAIRÓ 1 NAPOS

BEDUIN VACSORA

28 900 Ft/fô Kora reggel elutazás Kairóba autóbusszal. Itt megtekintik a nevezetességeket: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom. Ebéd után az Egyiptomi Múzeumot látogatják meg. Késô délután visszautazás Sharm El Sheikh-re. Vacsora és szállás a választott szállodában.

22 900 Ft/fô Gyertyafényes vacsora egy beduin sátorban. Mélyen a sivatag szívében, egy kis beduin falut látogatnak meg, ahol az itt lakók életébe kaphatnak betekintést, folklór mûsor tánccal, énekléssel, vízipipát szívhatnak és megcsodálhatják a lenyûgözô naplementét, a sivatagi égboltot, majd visszatérés a szállodába.

KAIRÓ 2 NAPOS

BÚVÁRKODÁS

(min. létszám: 10 fô)

23 900 Ft/fô Hajós program két merüléssel a Ras Mohamed vagy a Tiran Island körzetben.

(min. létszám: 10 fô) hotel****

75 900 Ft/fô 1. nap: Kora reggel elutazás Kairóba autóbusszal. Itt megtekintik a nevezetességeket: Piramisok, Szfinx, Völgy-templom. Ebéd után az Egyiptomi Múzeumot látogatják meg. Vacsora és szállás egy négycsillagos szállodában. Este fakultatív programlehetôségek. 2. nap: Reggeli után fakultatív program: Memphis/Sakkara + Citadella, közben ebéd. Késôbb visszautazás Sharm El Sheikh-re. Vacsora és szállás a választott szállodában.

HAJÓKIRÁNDULÁS

MÓZES-HEGY

ÜVEGFENEKÛ HAJÓ

(min. létszám: 8 fô)

(min. létszám: 10 fô)

15 900 Ft/fô Késô este indulás Sharm El Sheikh-rôl a 350 km-re fekvô Mózes-hegy felé, amely Egyiptom legmagasabb csúcsa. A Biblia szerint Mózes itt vette át az Úrtól a Tízparancsolatot. Az út 3000 lépcsôn vezet fel a csúcsra, melynek megmászásához kb. 3 óra szükséges. Az utazót végigkíséri a hegyen dúsan termô mirha, kakukkfû és rozmaring illata. Hajnalban megtekinthetik a napfelkeltét, majd kora reggel indulás vissza a szállodába.

SZENT KATALIN-HEGY (min. létszám: 8 fô)

12 900 Ft/fô Kora reggel indulás Sharm El Sheikh-rôl a 350 km-re fekvô hegy felé. A csúcs, ahol megtalálták Szent Katalin holttestét kb. 4-5 óra alatt érhetô el. A fáradságos útért bôven kárpótól minenkit a panoráma – amely innen nyílik –, valamint a csúcson található kis kápolna. Az úton visszafelé a Mózes-hegy festôi látványa kísér.

RAS MOHAMED (min. létszám: 8 fô)

19 900 Ft/fô Autóbuszos kirándulás a híres nemzeti parkba. A nap folyamán lehetôség nyílik pihenésre Yolanda Beach-en, majd ebéd után a korallok világát élvezhetik snorkellingezés közben.

SZÍNES KANYON SZAFARI

(min. létszám: 8 fô)

22 900 Ft/fô Egész napos hajókirándulás (Ras Mohamed– Tiran). A nap folyamán három snorkellingezési lehetôség is lesz, illetve elfogyasztanak egy kellemes ebédet a hajón.

18 900 Ft/fô A félnapos programot fôleg azoknak ajánljuk, akik fotózni szeretnek. A kirándulás alatt megismerkedhetnek közelebbrôl a vízivilág csodáival az üvegen keresztül.

DOLPHINELLA Delfin-show 12 900 Ft/fô Kb. 90 perces delfin-bemutató El Hadaba mellett.

28 900 Ft/fô Kalandos szafari a színes kanyonba, sétával, strandolással Nuweiba beach-en, látogatással Dahabban, ebéd, visszautazás Sharm El Sheik-re.

BEACH BUGGY

14 900 Ft/fô Kb. kétórás túra quad motorokkal profi vezetôvel a sivatagban, rövid megálló a naplemente vagy napfelkelte megtekintésére, frissítô és tea egy beduin sátorban.

PETRA (egésznapos)

143 900 Ft/fô Kirándulás a jordániai Petra városába, a nabateusok csodálatos hagyatékainak megtekintése lóháton. Ebéd a program közben Aqaba üdülôhelyen.


Borito:Borito 2009.02.13. 15:20 Page 38

Általános · Mert piacvezetőként a Vista kapja a legalacsonyabb árakat számos légitársaságtól. · A Vista kapta a legtöbb díjat és szakmai elismerést az utazási irodák között. · Visszatérő törzsutasok tízezrei igazolják, hogy a Vistával érdemes utazni. · A Vista a diák / tanár repülőjegyek, összetett utazások és földkörüli jegyek specialistája is (diákoknál a korhatár általában 36 év).

Miért a Vistánál érdemes repülőjegyet vásárolni immár 20 éve?

Tel.: +36 1 429 99 99 · www.vista.hu

Új Vista-szolgáltatás

Vista garancia

Kendőzetlen valóságot a szállodákról! A Vista elindított egy olyan igen hasznos és ingyenes szolgáltatást, amelynek révén ügyfeleink utazásaik tervezésekor a szóba jöhető szállodákról üzleti érdekeinktől nem befolyásolt, a vendégek saját tapasztalatait feltáró információhoz juthatnak. Irodáink bármelyikében a személyesen tájékozódó, leendő utasainknak a kiadványainkban szereplő csaknem valamennyi hotelről azonnal, egyéb szálláshelyekről pedig 48 órán belül független forrásokra épülő, garantáltan hasznos értékelést adunk.

A Vista Utazási Irodák Kft. 631 millió Ft IATA fizetési garanciával rendelkezik repülőjegy-értékesítési tevékenysége, és 268 millió Ft (QBE Insurance (Europe) Limited Magyar országi Fióktelepe) vagyoni biz to sítással rendelkezik a kiutazással kap cso latos uta zás szerve zési te vé keny sé ge ga ranciájaként.

Próbálja ki!

Vista törzsutas program Most még jobban megéri a Vistával utazni. Csatlakozzon visszatérő Utasaink népes táborához, mert számtalan kedvezmény és ajándék várja! Már egy utazás után 5% kedvezményre jogosító kártyát adunk ajándékba, amit minden a Vista által szervezett útra igénybe vehet. A második utat követően egy névreszóló Vista Útlevelet állítunk ki Önnek, amelyben utazásai során pontokat gyűjthet, és ezeket később ajándékokra vagy további kedvezményekre válthatja be.

A részletekről érdeklődjön irodáinkban vagy látogasson el a www.vista.hu oldalra!

Utazási feltételek 1. A MEDINA TOURS Utazási Iroda Kft. (székhely: 1137 Budapest, Szt. István krt. 22.; telefonszám: (1) 239-5493.; nyilvántartási szám: R 0932/94/99) által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389–401. és 415–416. szakasza, az utazási és az utazást közvetítô szerzôdésrôl szóló 281/2008. Korm. rendelet és az e szerzôdésben foglaltak irányadóak. 2. Az úticélt, az útvonalat, a tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát – a fôbb jellemzôinek meghatározásával –, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelô komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és idôpontját, az útitervben szereplô indulási és érkezési idôpontokat és helyeket, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervezô által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, a részvételi díj forintban meghatározott összegét, mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet, a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülô adó, illeték és egyéb kötelezô terhek forintban meghatározott összegét, az ezek változásának lehetôségére vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, a befizetendô elôleget és az utazási szerzôdés alapján fizetendô teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét, a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzôit és kategóriáját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidôt, ameddig az utazásszervezô az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történô elmaradásáról az utast értesíteni köteles, valamint az utas külön kéréseit a MEDINA TOURS által kiadott utazási ajánlat (tájékoztató), akciós ajánlat, a jelentkezési lap és a MEDINA TOURS írásos visszaigazolása tartalmazza (együttesen az utazási csomag). Az utazási ajánlatban (tájékoztatóban), az akciós ajánlatban, a jelentkezési lapban és a visszaigazolásban foglaltak jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik. Az utas kijelenti, hogy a MEDINA TOURS által kiadott utazási ajánlatban (tájékoztatóban) és jelen szerzôdés egyéb, fent felsorolt mellékleteiben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerzôdésben szereplô utazási ajánlatban történt változásokról a MEDINA TOURS írásban köteles tájékoztatni az utast. Amennyiben a változás az utazási szerzôdés megkötését követôen következik be, úgy az utas az errôl szóló értesítés kézhezvételétôl jogosult a szerzôdéstôl elállni, amely döntését haladéktalanul köteles a MEDINA TOURS tudomására hozni. Az utas ebben az esetben igényt tarthat az eredetivel azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatásra, ha ennek nyújtására a MEDINA TOURS-nak lehetôsége van, amennyiben erre nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítô szolgáltatást nem fogadja el, a MEDINA TOURS a teljes befizetett díjat azonnal visszafizeti az utazási szerzôdés megkötésétôl számított idôre az érintett naptári félévet megelôzô utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezô mértékû kamattal együtt, valamint megtéríti az utasnak az elállás következtében felmerült kárát. A szerzôdô felek megállapodnak abban, hogy az utasnak kifizethetô kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozzák. 3. A MEDINA TOURS az általa kiadott programfüzetben (utazási ajánlat) közöltektôl eltérhet, amennyiben a változásokat az utazási szerzôdés megkötése elôtt az utassal – igazolható módon – közli. 4. A szerzôdô felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzôdés az utas által megrendelt szolgáltatások MEDINA TOURS által írásban történt visszaigazolása esetén lép hatályba. A MEDINA TOURS kötelezettséget vállal, hogy a leelôlegezett szolgáltatást a megrendeléstôl számított legfeljebb 4 (négy) munkanapon belül írásban visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás ezen az idôtartamon belül nem történne meg, úgy az utasnak az általa befizetett elôleg haladéktalanul visszajár, az erre az idôszakra esô törvényes kamattal együtt. Amennyiben az utas a szolgáltatást nem személyesen rendeli meg, úgy a helyette eljáró személy ezirányú jogosultságát szabályszerû meghatalmazással köteles igazolni. 5. Az utas az utazási szerzôdés aláírásával egyidejûleg részvételi díj elôleget fizet. A megfizetett elôleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása elôtt 30 nappal esedékes. A fizetendô részvételi díj elôleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidô be nem tartása a már megkötött utazási szerzôdés megszûnését eredményezi. A részvételi díj elôleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az utasnak, ha az utazás a MEDINA TOURS érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg. 6. A MEDINA TOURS vállalja, hogy a teljes részvételi díj utas által való megfizetését követôen kalkulált Áfa-t is tartalmazó számlát állít ki az utas nevére. A 2009 évi áfatörvény 15. szakaszában foglaltak szerint a közölt árainkra +20% visszaigényelhetô áfát számítunk fel, ha az utas a számlát nem a saját nevére kéri kiállítani. A MEDINA TOURS, abban az esetben, ha az utas a szerzôdéstôl legfeljebb az utazás megkezdése elôtt eláll, vagy ha az utazás a MEDINA TOURS érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy az utas által megfizetett, lemondási költséggel, mint bánatpénzzel csökkentett részvételi díjat az utasnak közvetlenül vagy közvetítôje útján legkésôbb az elállástól számított 8 napon belül visszatéríti. 7.a) A közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerzôdésben szereplô deviza forintárfolyamának idôközi változása miatt a MEDINA TOURS a részvételi díjat az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét a MEDINA TOURS az utassal írásban közli. A díjemelés mértéke a költségek emelkedésének mértékével arányos. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas az errôl szóló értesítés kézhezvételétôl számított 3 munkanapon belül dönthet az utazási

www.vista.hu

szerzôdéstôl történô elállásról és errôl haladéktalanul köteles a MEDINA TOURS-t tájékoztatni, aki az összeget teljes egészében visszatéríti, a visszatérítés idôpontjáig járó törvényes kamattal együtt. Az utast ebben az esetben is megilleti jelen szerzôdés 7. pont a) alpontjában meghatározott jogosultság. b) A repülôgéppel közlekedô utasokkal kapcsolatosan a légitársaságok által elôre nem közölt, közbeesô leszállásokra, repülôgép cseréjére – a légitársaság szabályzata szerint, egyúttal a MEDINA TOURS felelôsségének kizárásával – bármikor sor kerülhet, valamint a légitársaságok indulási és érkezési idôpontjai tájékoztató jellegûek, nem képezik az utazási szerzôdés részét. Ilyen jellegû módosításról a MEDINA TOURS érintett utasait tájékoztatja, amint a módosításról tudomást szerez. c) Abban az esetben, ha az úti cél vagy az ahhoz vezetô útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerzôdés megkötését követôen – a külpolitikáért felelôs miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölô felsorolásba felvételre kerül a MEDINA TOURS, amennyiben lehetôség van rá, a megrendelt szolgáltatással azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatást kínálhat, amennyiben az így kínált szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Ha az utas nem fogadja el a felkínált szolgáltatást, akkor elállhat a szerzôdéstôl, a befizetett díjat a MEDINA TOURS haladéktalanul visszafizeti. 8. A MEDINA TOURS az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése elôtt legkésôbb 21 nappal az utazási szerzôdéstôl elállhat. Megilleti az elállás joga a MEDINA TOURSt abban az esetben is, ha az utazást a szerzôdéskötéskor elôre nem látható külsô körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztetô – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti. Ha a MEDINA TOURS a szerzôdéstôl eláll, az utas a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékû helyettesítô szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a MEDINA TOURS-nak lehetôsége van. Ha a helyettesítô szolgáltatás magasabb értékû, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékû a MEDINA TOURS köteles a különbözetet az utasnak megtéríteni. b) követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését és a díj után járó törvényes kamat megfizetését. Ha a MEDINA TOURS nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerzôdéstôl, a MEDINA TOURS a fentiekben foglaltakon túlmenôen köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve, ha a) az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztetô, avagy általa nem befolyásolható ésszerûen el nem hárítható külsô körülmény merül fel, amelyet a szerzôdés megkötésekor nem látott és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem is láthatott elôre (vis maior esete) vagy b) a jelentkezôk létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevôszámot nem éri el és errôl az utast az utazás megkezdését 15 nappal megelôzôen írásban tájékoztatta. 9. Amennyiben a MEDINA TOURS az utazás feltételeit a szerzôdéskötés után rajta kívül álló okból lényegesen meg kívánja változtatni (pl. az utazás idôpontjának megváltozása, az eredeti ajánlathoz képest alacsonyabb kategóriájú szálláshely biztosítása, ha a meghirdetett programokat és kirándulásokat nem lehet teljes körûen megtartani, stb.), az utas a változás közlésétôl számított 3 napon belül az utazási szerzôdéstôl elállhat. Az elállás jogkövetkezményeire a 7/a., b. pontban foglaltak irányadók. Nem minôsül a szerzôdés lényeges változtatásának, ha a MEDINA TOURS az egyes részszolgáltatásokat kényszerû okokból megváltoztatta, vele azonos vagy magasabb értékû szolgáltatást biztosított. 10. Ha az utas nem az elôzô pontokban felsorolt okok miatt, az utazás megkezdése elôtt 60 napon belül, de 35. napon kívül az utazási szerzôdéstôl eláll, vagy a szerzôdést bármikor módosítja, az utazás teljes részvételi díjának 10%-át köteles bánatpénzként megfizetni. Ha az utas az utazás megkezdése elôtti 35. napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelôzô legfeljebb 7. napokon belül a szerzôdéstôl eláll, vagy a foglalást módosítja, az alábbi kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie: • 35–15. nap a részvételi díj 25%-a • 14–7. nap a részvételi díj 50%-a Az utazást megelôzô 6–0 nap idôtartamában történô visszalépés vagy módosítás esetén az utas a részvételi díj teljes egészét, azaz 100%-át fizeti meg bánatpénzként. A fizetendô bánatpénzt a MEDINA TOURS jogosult levonni az utasnak visszajáró részvételi díj összegébôl. 11. A 9. pont esetében indokolt visszafizetés az utas szerzôdéstôl való elállásától számított 8 napon belül történik. 12. Az utas jogosult az utazási szerzôdésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedményezni. Az utas az engedményezésrôl haladéktalanul köteles írásban a MEDINA TOURS-t tájékoztatni és az igazolt többletköltségeket viselni. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetôség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig továbbá akkor, ha az engedményezés folytán belépô személy a szükséges vízummal rendelkezik. Amennyiben engedményezésre azért nincs lehetôség, mert a repülôgépes helyfoglalási rendszer az utas személyének megváltoztatását a rendelkezésre álló idôn belül már nem teszi lehetôvé, a MEDINA TOURS-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelôsség nem terheli. 13. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerzôdésben rögzített feltételeknek, és abban foglaltak tudomásulvételérôl írásban nyilatkozik. 14. Az utazási szerzôdés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelô rendelkezéseit kell alkalmazni. A MEDINA TOURS felel az utazási szerzôdés nem, vagy hibás teljesítésébôl eredô károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ô, sem az általa igénybe vett közremûködô magatartására nem vezethetô vissza, különösen ha a) a szerzôdés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetôk vissza, vagy

Repülőjegyek

39

b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetôk vissza, aki az utazási szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellô gondossággal sem láthatta elôre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esete következett be. Ilyennek minôsül az olyan szokatlan, elôre nem látható körülmény – háborús események, sztrájkok, nagyobb erôhatalom, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok –, amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintôbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. A MEDINA TOURS az utazási szerzôdés nem-teljesítésébôl vagy hibás teljesítésébôl eredô károkért való felelôsségét jelen szerzôdésben a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza. 15. A MEDINA TOURS a szerzôdésben vállalt szolgáltatások teljesítésért akkor is felel, ha a szolgáltatást közremûködôje (fuvarozó, szálloda stb.), vagy közvetítôje útján teljesíti, kivéve, ha a közremûködô felelôsségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. a) Ha a MEDINA TOURS az utazást nem a szerzôdésnek megfelelôen teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A MEDINA TOURS nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe. b) Amennyiben az utas a szolgáltatások bármelyikét kifogásolja, köteles ezt a telepített idegenvezetôvel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, aki köteles jegyzôkönyvet felvenni, melyben saját véleményét is mellékeli és ennek egy példányát köteles az utasnak átadni. Az idegenvezetô errôl a MEDINA TOURS-t haladéktalanul tájékoztatja és a szükséges intézkedéseket megteszi Az utas a nem szerzôdésszerû teljesítésbôl eredô igényét hazaérkezését követôen haladéktalanul, legfeljebb a hazaérkezését követô 2 (kettô) hónapon belül köteles a fenti módon felvett jegyzôkönyv becsatolásával együtt a MEDINA TOURS-hoz írásban bejelenteni. A kárigény bejelentésére nyitva álló 2 hónapos határidô utas általi elmulasztása esetén a MEDINA TOURS mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A MEDINA TOURS köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétôl számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast. 16. A MEDINA TOURS tájékoztatja az utast, hogy a légi fuvarozóknak, mint a MEDINA TOURS közremûködôinek felelôsségét a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítésérôl szóló Egyezmény kihirdetésérôl szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza. 17. A MEDINA TOURS kötelezi magát, hogy az utazási ajánlataiban minden esetben jelzi, hogy a részvételi díj tartalmazza-e a betegség, baleset, poggyász és útlemondási biztosításokat. 18. A MEDINA TOURS az utazás megkezdése elôtt legalább 7 nappal ha az utazási szerzôdés megkötése és az indulás közötti idôtartam ennél rövidebb, az utazási szerzôdés megkötésekor – írásban tájékoztatja az utast a MEDINA TOURS idegenvezetôjével vagy helyi képviselôjével, ezek hiányában közvetlenül a MEDINA TOURS-nál, az utazás célállomásáról kezdeményezhetô kapcsolatfelvétel módjáról, valamint az utazási okmányok átvételének helyérôl és idejérôl, tájékoztatja továbbá az utas által igénybe vehetô biztosításokról, amennyiben azokat a programfüzetben (utazási ajánlat) nem tette közzé. 19. A MEDINA TOURS az utast a jelentkezéskor tájékoztatja arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az utas szerzi be vagy megbízásából az iroda. Az utast tájékoztatja az egyes adatszolgáltatási idôkrôl. A határidô elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekinthetô. 20. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út indulását követô legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a MEDINA TOURS jogosult az utassal szemben a teljes részvételi díjat bánatpénzként érvényesíteni. 21. Az utazás során az utasnak felróható okból bekövetkezô szerzôdött feltételektôl eltérô teljesítés esetén, az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel. 22. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelôsséggel. 23. Az utas poggyászának ôrzésérôl, felügyeletérôl az utazása során az utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megôrzés céljából a MEDINA TOURS közremûködôje át nem vette. 24. A MEDINA TOURS mûködési engedélyének száma: R-0932/1994/99. 25. A MEDINA TOURS a mûködéséhez elôírt vagyoni biztosíték vonatkozásában a QBE Atlasz Biztosító Zrt.-vel kötött szerzôdést. 26. A MEDINA TOURS által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésére törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetôleg a Fôvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének 27. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerzôdés hiányossága tekintetében az utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. MEDINA TOURS Utazási Iroda

Dátum: ...................................................................... A MEDINA TOURS 2009. január 1-tôl érvényben lévô Általános szerzôdési feltételeit elolvastam és magamra, valamint utastársaimra nézve tudomásul vettem. ................................................................... Aláírás


Borito:Borito 2009.02.13. 15:20 Page 2

Egyiptom – Tunézia 2009

Elérhetőségeink Központi iroda

1061 Budapest, Andrássy út 1.

Tel.: +36 1 429 99 99 · Fax: +36 1 429 99 44 · E-mail: foiroda@vista.hu Nyitva: hétfő–péntek: 9.00–18.30 · szombat: 10.00–14.30

Vista-irodák Arena Plaza, E079-es üzlet

MOM Park,

Miskolc

1087 Budapest, Kerepesi út 9. Tel.: +36 1 323 1545 Fax: +36 1 323 1546 E-mail: arena@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–20.00 szo.–v.: 10.00–18.00

-I. szint, 63-as üzlet 1123 Budapest, Alkotás út 53/a Tel.: +36 1 201 4546 Fax: +36 1 201 4551 E-mail: mompark@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–18.30 szo.: 10.00–17.00

3527 Miskolc, Széchenyi út 70. (Bató-ház, I. emelet) Tel.: +36 46 508 029 Fax: +36 46 508 521 E-mail: miskolc@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–17.30

Győr

8000 Székesfehérvár, Basa u. 2. Tel.: +36 22 503 500 Fax: +36 22 503 501 E-mail: fehervar@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–18.00

Westend City Center Schulek Frigyes sétány 15. 1062 Budapest, Váci út 1-3. Tel.: +36 1 814 6050 Fax: +36 1 814 6051 E-mail: westend@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–18.30 szo.: 10.00–17.00

Mammut II., 2. emelet 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. Tel.: +36 1 315 1105 Fax: +36 1 315 1151 E-mail: mammut@vista.hu Nyitva: h.–p.: 10.00–18.30 szo.: 10.00–17.00

9021 Győr, Kisfaludy u 2. Tel.: +36 96 529 615 Fax: +36 96 529 631 E-mail: gyor@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–18.00

Pécs 7621 Pécs, Ferencesek u. 2. Tel.: +36 72 518 770 Fax: +36 72 518 771 E-mail: pecs@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–17.30

Székesfehérvár

Szeged 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. Tel.: +36 62 548 480 Fax: +36 62 548 481 E-mail: szeged@vista.hu Nyitva: h.–p.: 9.00–18.00

Együttműködő partnerünk:

Vista katalógus  

Vista utazási iroda ajánlatai

Vista katalógus  

Vista utazási iroda ajánlatai

Advertisement