Page 1

zwolle veldhoek ontwikkelingsvisie

oe

verw

ov

lands

c

ap

h

al

EM

dek

OC RT

ME

z

k

and

la RS ET

W

E

c

MA

sc

RB

hap

G

e

ER

kz

IN

ET

d

p h aING

ER

n d LTSE W

TE

ap

ds

H AC

ch

lan

T OO SL HT

de

d

za nd

an g er angsl

AA LDSE

E TERV

WES

s

ov

an

ergang

dla

n

sla

d

n d s ch

scha

p

ap

ontwikkelingsmogelijkheden op de dekzandruggen en langs de oeverwal GRO NDP O SITIES

PL AN O N T W I KKE L I N G

GEBRUI KERSGROEP

STEDENBOUWKUNDIGE

MARKTPARTIJEN WATERSCHAPPEN

in t e r v ie w s

LANDSCHAPSARCHITECT

ATELI ER FACULTEI T BOUW KUNDE

klankbord

PROVINCIES GEMEENTEN

STAKEHOLDERS RECREATIESCHAPPEN NATUURBEHEERDERS

processtrategie

PLANECONOOM

ONTWERPTEAM

BOARD OF INSPIRATION

HYDROLOOG ECOLOOG

plankaart ontwikkelingsvisie


campus technische universiteit eindhoven

VISIE OP DE OPGAVE

internationaal onderscheidend imago universiteit

Een belangrijk fenomeen is bovendien de wijze waarop het contact

campus van de toekomst

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om zich de

tussen gebouwen en maaiveld is georganiseerd; consequent staan

Campus betekent in het Latijn ‘open ruimte’ of ‘veld’. In het Nederlands

komende jaren te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science

de gebouwen op een plint, ligt de entree verhoogd en worden ze

kennen we het beter als aanduiding voor een universiteitsterrein,

Park, waarin naast een compacte universiteitscampus, ruimte is voor

onderling verbonden door loopbruggen op niveau +1. Ondanks deze

waarop gebouwen in een continue ‘groen’ landschap staan.

bedrijven, wonen en congresfaciliteiten; zij heeft de ambitie zich op

organisatie, dient de verbindende kwaliteit van de campus vooral te

Centraal in de compacte campus van de Technische Universiteit

internationaal niveau te profileren als één van de toonaangevende en

worden vormgegeven middels het ‘groen’; de zakelijk vormgegeven

Eindhoven is de Groene Loper gedacht. Het is de ambitie van de

innovatieve universiteiten. Een belangrijke drager van een dergelijk

tuinen in de directe nabijheid van de gebouwen als overgangen

Technische Universiteit Eindhoven om de Groene Loper zodanig vorm

imago is de ligging van de universiteit in de regio Eindhoven; midden

tussen universiteitsgebouw en open ruimte en de continue ‘groene’

te geven en in te richten dat het straks hét verbindende element en

in Brainport Eindhoven. De regio Eindhoven, hét technologisch hart

ruimte van bomen in het gras daartussen. De Technische Universiteit

het gemeenschappelijke, ‘groene’ hart van de campus en het gehele

van Nederland is recent uitgeroepen tot slimste regio ter wereld.

Eindhoven heeft de ambitie om met het vormgeven aan de

TU/e Science Park vormt. De Groene Loper is zodanig gesitueerd

Onderscheidend fenomeen voor de Technische Universiteit

Groene Loper, het verbindende ‘groen’ van de campus een nieuwe

dat deze wordt omgeven door faculteiten en gemeenschappelijke

Eindhoven vormt voorts de topligging in de directe nabijheid van

structuurdrager te geven. Zij spreekt hiermee de ambitie uit vorm te

voorzieningen; het vormt in potentie een gebied met een

de binnenstad en aan de ecologische verbindingszone, die het

willen geven aan een inspirerende omgeving voor haar studenten uit

multifunctioneel gebruik, waar werken, verplaatsen, recreëren en

Dommeldal vormt tussen binnenstad en buitengebied; haar ligging

binnen- en buitenland; een omgeving met gebouwen die ademen;

ontmoeten gefaciliteerd worden.

aan de fast-lane van snelwegen en de slow-lane voor langzaam

met een optimale relatie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, waar studenten

In die zin zijn in de optiek van MTD landschapsarchitecten de

verkeer. Het imago van de Technische Universiteit Eindhoven wordt

goed kunnen presteren en ontmoetingen gestimuleerd worden.

studenten zelf de Groene Loper; zij geven vorm aan de dynamische

versterkt door de technocratische en orthogonale ordening van haar

gebruiksinvulling en de Groene Loper gaat onderdeel uitmaken

impressies dommelvallei, vijver, theaterveld

gebouwen, hun alzijdigheid en zakelijke architectuur van topniveau.

van hun gemeenschappelijke geheugen. De Groene Loper zal een identiteitsdrager worden van de Technische Universiteit Eindhoven en de huidige kwaliteiten van de campus en het imago van hoogwaardig technologisch kennisinstituut versterken.

+ groene ruimte

= verbindingen en gemeenschappelijk verblijfsgebied

de mens centraal DE GROENE LOPER

plankaart inrichtingsplan groene loper

masterplankaart compacte campus

19


ROCKANJE

recreatiepolder voorne-putten kromme aal

QUACKPOLDER

NOORDZEE

quackgors

HELLEVOETSLUIS

HARINGVLIET ROCKANJE

landschappelijke zonering

inrichtingsplan NOORDZEE

MTD Land

3

2

1

HELLEVOETSLUIS HARINGVLIET

infrastructuur & recreatieve routing 1 kreeklandschap 2 polderlandschap 3 duinrand

broekbos, riet en open water grasland houtwallen en grasland

profiel kreek en wandelpad door bos

referentiebeelden recreatief gebruik


ontleed in de separate inrichtingselementen van de Slowlane. De verschillende elementen hierin vormen samen herkenbare en eenduidige familie die typerend is voor de Slowlane. Met de �������������������������������������������������������������� voorzieningen van de Slowlane opgebouwd worden. Het betreft hier een eerste aanzet om het beeld van de Slowlane concreet te testen op technische en duurzaamheidsaspecten. Samen met de gemeenten dient de bouwdoos verder geconcretiseerd te worden.

snelfietspad slowlane brainport eindhoven

 HANDBOEK SLOWLANE

bouwdoos met inrichtingselementen

33

handboek JANUARI 12 DEFv3.indd 33

23-1-2012 13:46:47 CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERSPARKWAY LANGZAAMVERKEERSPARKWAY

handboek JANUARI 12 DEFv3.indd 32

23-1-2012 13:46:47

vasthouden & vertraagd vasthouden afvoeren& vertraagd afvoeren

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE VERBINDEND VERBINDEND ELEMENT ELEMENT LANGZAAMVERKEERS LANGZAAMVERKEERS RONDWEG RONDWEG

SON&BREUGEL

WATER

ENERGIE ENERGIE

WATER

BEST Science Park

‘t Zand

Ekkersrijt Meubel

Ekkersrijt

e T-B st

Esp Noord

Philips Medical

Esp

Breeven

OIRSCHOT NUENEN Brainport Innovation Campus

EINDHOVEN

CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERSPARKWAY

slowlane in natuurlijke omgeving

Flight Forum

slowlane met voorzieningen

slowlane in stedelijke omgeving

vasthouden & vertraagd afvoeren

CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERS RONDWEG

EERSEL

VERBINDEND ELEMENT

TU/e

WATER

ENERGIE

Strijp S

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERS LANGZAAMVERKEERS RONDWEG RONDWEG

I-Park De Hurk

recycling

P

recycling

P

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERSPARKWAY LANGZAAMVERKEERSPARKWAY

VELDHOVEN

GELDROP MIERLO Runport A2

consumtie consumtie vasthouden & vertraagd vasthouden afvoeren & vertraagd afvoeren

High Tech Campus ASML

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE HEEZEVERBINDEND ELEMENTELEMENT LEENDE VERBINDEND LANGZAAMVERKEERS LANGZAAMVERKEERS CONFLICTVRIJE RONDWEG RONDWEG

grondstof

grondstof

P

P

WAALRE

ENERGIEENERGIE

LANGZAAMVERKEERS RONDWEG

tracĂŠkaart

concept grondstof

productie

VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN

P

productie

MATERIAAL

productie

MATERIAALMATERIAAL

P

recycling

consumtie

WATER WATER

VOORZIENINGEN

Slowl


bedrijfsduin europoort rotterdam ZICHT OP VOORNE-PUTTEN

LICHT BINNENHALEN

BENUTTEN ZICHTLOCATIE

ONTSLUITING, PARKEREN EN ENTREES

DUIN

schets zicht vanaf het kanaal

conceptschets

conceptschets RapportageDarcywegontwikkelplan.28 28

schets zicht vanaf de snelweg 29-11-2010 16:25:50

impressie

plankaart


stedelijke vernieuwing hogekwartier amersfoort

HOGEWEG bestaande situatie Centraal in het plangebied ligt

uitvalswegen van en naar het c

weg van Amersfoort naar Hoeve

monumentale eiken aan weerszi

een bonte verzameling van o.a. paardenweide en het ensemble

Iets teruggelegen van de Hogew

Schuilenburg. Deze zijn gebouw

eeuw. Ze worden gekenmerkt do

KEN

PLEK

groen. De openbare ruimte is sl stedebouwkundig plan

Volgens de in het stedebouwkun

visie gaat het gebied zich ontw

woonwerk gebied met circa ach

en een regionale sportaccomod

Hogeweg en de nieuwe ongelijk

AN ID V

GR

N

Hogeweg gaat een unieke en m

TE STRA

wordt een centrale plek tussen

met een stedelijke uitstraling. E

wijkvoorzieningen vormt een be structuur openbare ruimte Het raamwerk openbare ruimte

uit drie delen. Vier lange lijnen

en Groen speelstraat/Parkentree

verbinding van de Hogewegzon

ligt een helder grid van stedelij

EN

IJN GE L

LAN

masterplankaart

Groene speelstraat

opgaand groen met bomen in inheemse soorten, een struinpad als

de verder stedelijke omgeving. Ze wordt omzoomd door een stevige

De Groene speelstraat vormt een groene verbinding tussen het

wandelroute en plekken voor natuurlijke vormen van spelen voor de

rand van bijvoorbeeld beton of natuursteen. De groene zone is een

Valleikanaal en het Waterwingebied. Een tien meter brede zone

basisschooljeugd (6-12 jaar). In de zone is ook ruimte voor infiltratie

specifieke ontwerpopgave. Hierin moet onderzocht worden of de

tussen de bestaande Zwaluwenstraat en de nieuwe woonstraat krijgt

van overtollig regenwater in een wadi (1500m2). De natuurlijk

parkeervakken aan de Zwaluwenstraat ten gunste kunnen komen aan de

daarom een natuurlijke inrichting. Ze wordt gekenmerkt door veel

ingerichte Groene speelstraat zorgt voor een bijzonder contrast in

groene zone.

NATUURSPELEN

zorgen bijzondere plekken (Buu

structuur lange lijnen, grid van straten, plekken

• masterplan openbare ruimte

NATUURSPELEN

PARKRAND

WATERBERGING

facetkaart bomen

STRUINPAD

INHEEMSE BEPLANTING

referentiebeelden groene speelstraat

bewonersavond

referenties programma wadi

• principeprofiel groene speelstraat

gesloten bouwblokken omsluite • structuur openbare ruimte

HOGEWEGZONE AMERSFOORT

41

voor een derde laag in de struct


hart van de buurt buurtas amersfoort

S TA UR

BU

EWEG plankaart

HOG

principeprofielokatiebuurtas

richting A28

bestaande flat Ariaweg

toekomstig zwembad

Buurtas

materialisering

detail rand middenberm

impressie ongelijkvloerse kruising buurtas-hogeweg Hogeweg


dbfmo zwembad amersfoort

5.8 3.0

E

G

5.0

OUT

6.0

5.8 3.0

EREN

RGIN

BE DELR EN WAN BOM AGE MSE RKEERGAR PA INHEE DAK

ER WAT

EVT. PARK

11.0

FIETS

100 FP 6.0

^P

ing rage nddekk keerga dak par oende gro met vold cm) (>80

RT

EV

SPO EN

ONTM

OETEN

EM

EN

TE

N

AS

N OE GR

TERR

N

L

RB

VE

E IJV

EREN

PARK

FIETS

impressies plein

VIA EEN KORTSLUITING OVER DE PARKEERGARAGEENTREE HEEN, IS HET PLEIN VERBONDEN MET DE WANDELROUTE NAAR HET PARK

PARKEERAPPARATUUR EN OPSTELRUIMTE ONDERGRONDS ENTREE PARKEERGARAGE GEINTEGREERD IN GROEN GLOOIEND LANDSCHAP ENTREE PARKEERGARAGE ZO DICHT MOGELIJK BIJ BUURTAS (8,5 M UIT FIETSPAD)

N REN KERE ARKE SPAR ETSP FI FIET

m

8,5

REN

KE SPAR

FIET

S& KIS

EM

E RID

TEN

ONTMOETEN RT

N

AS

E

OE

RID S&

GR

KIS

ITIE

PED EX

over tie pedi ijk le ex ogel ente is m incid plein het

US/ OLB

HO

SC OP HET PLEIN IS VOLDOENDE RUIMTE VOOR PLEINFUNCTIES WAARONDER EEN FLEXIBEL TE GEBRUIKEN DEEL VOOR BIJVOORBEELD EVENEMENTEN, EEN TERRAS EN EEN ZITPELK

ENEN ERER RKRK PAPA TSTS FIEFIE

BUS

TERR

DE/

&RI KISS

DE ENTREES VAN HET SPORTCOMPLEX EN HET ADDITIONELE PROGRAMMA BEVINDEN ZICH AAN HET PLEIN

EN

WATER

SPO

KISS&RIDE EN (SCHOOL)BUSSEN AAN DE BUURTAS

DE FUNCTIES ACHTER DE GEVEL STIMULEREN ACTIVERING VAN HET PLEIN

N VE LIJ RB EVEN SPELEN

VE

EREN

PARK

FIETS

BUS

ALTE

BUSH

REGULIERE EXPEDITIE AAN DE BUURTAS HET PLEIN EN HET GEBOUW ZIJN GOED TOEGANKELIJK VOOR VOETGANGERS INCL. MINDER-VALIDEN

auto & expeditie

park

voetganger

plein

ENTREE PARKEERGARAGE: LENGTE EN HELLINGSPERCENTAGE AFHANKELIJK VAN DIEPTELIGGING PARKEERGARAGE. LENGTE GELIMITEERD OMWILLE VAN WANDELROUTE TUSSEN PARK EN PLEIN

+3.5 >14m

+3.5

+3.5

>20m

FIETSLOCATIE NOORD: 150 PLEKKEN (UITBREIDBAAR MET CA. 125 PLEKKEN) GELIJKVLOERS TE BEREIKEN VANAF DE BUURTAS

N

LA IEND EN GLOOSE BOM

+3.5 < +5.5

+3.6

FP

,5m

AGE

RGAR

RKEE

PA DAK

GOEDE WANDELVERBINDING TUSSEN PLEIN EN GROENE ZONE

PARKEERGARAGE ONDER GROEN MET VOLDOENDE GRONDDEKKING VOOR GROENE INVULLING

fiets

ENTREE PARKEERGARAGE GEINTEGREERD IN GROEN GLOOIEND LANDSCHAP

PEIL AANSLUITING GEBOUW OP PLEIN GELIMITEERD IN HOOGTE

5m

>8,

< +5.0

en

+4.1

op het

1.5%

ING

BERG

ER WAT

GEBOUWCONTOUR KNIKT UIT OM RUIMTE TE MAKEN VOOR EEN GOEDE AANSLUITING TUSSEN PLEIN EN GROENE ZONE

+3.9

+3.9 +4.0

+4.2

n on plei

+4.3 +4.3

PARKEERGARAGE ONDER PLEIN: MOGELIJKHEID TOT UITBREIDEN PARKEERGARAGE ONDER PLEIN - MITS PLEIN GELIJKVLOERS AANSLUIT OP OMGEVING; +4.4 - MITS GRONDDEKKING >80CM

tm gen

oedi

open houden (geen fietsen)

150

FP

< +5.0

+4.5

+4.6

+4.6 +4.7 +4.8

fiets

EM

INHE

>5

+3.8

(275

PARKEERGARAGE ONDER GROENE VERBINDING MET VOLDOENDE GRONDDEKKING VOOR EEN GROENE INVULLING

<+5.0

+3.7

)

150

EVT. E OUT P DELR WAN DSCHA EN

IN ERTU

ACHT

< +5.5 +3.5

FIETSLOCATIE ZUID: 150 PLEKKEN BINNEN DE GEBOUWCONTOUR GELIJKVLOERS TE BEREIKEN VANAF DE BUURTAS/HOGEWEG

randvoorwaardenkaarten

+4.8

+4.8

+4.7

+4.6

+4.5

+4.4

+4.3

+4.2

+4.1

+4.0

+3.9

+3.8

+3.7

2%

hoogteligging

groene verbinding

< +5.0 +4.2

MAATGEVEND PEIL PLEIN EN GROENE VERBINDING PEIL OMGEVING ENTREE PARKEERGARAGE PARKEERGARAGE ONDER GROENE VERBINDING MOGELIJKHEID TOT UITBREIDING PARKERGARAGE ONDER PLEIN

^P


campus thales hengelo

total

anchorage

logistics

central park

shared facility center (LKSVDD)

masterplan

officebuilding (LKSVDD)

Ik werkte bij MTD landschapsarchitecten aan.....  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you