Page 1

cas denissen portfolio


Strategische ontwikkelingsvisie 2040

Beringen centrum plan

masterplan en 11 strategische projecten

trefwoorden

stadsontwikkeling, strategie, scholenlocaties, woningbouw, detailhandel

partijen

Geosted stedenbouw, Stad Beringen

tijd

2013

P Afmaken

P

P

Kwalitatieve verbetering wooncomfort

P P

P

P

+ 41.7

P + 40.0

Ontwikkelen + 41.2

^P^P

Legenda Hoogwaardige openbare ruimte Overdekte ruimte Autotoegankelijk

P P

Parkeren Fietsparkeren Entrees

Beeldbepalende gebouwen

Beer/Perron

Terrassen

Bestaande fontein

Park Boom

Rand / trappartij

Monumentale boom

Lange bank

Bushalte

Legende

inrichtingsstudie Markt en omgeving

Hoofdontsluiting verkeerscategorie 1

masterplanvisie totaal Hoofdontsluiting verkeerscategorie 2

Stedelijk wonen

Samenbindende centrumring

Station met stationsplein

Ontwikkeling scholencampus

Hoofdontsluiting verkeerscategorie 3

Aantrekkelijk suburbaan wonen

Stationsgebied

Centrumring nieuw tracĂŠ

Pilootproject duurzaam bouwen

Wonen aan het water

Goede langzaamverkeersverbinding naar centrum Spoorwegverbinding

Versterken kernwinkelgebied

H.o.v. lijn met haltes

Uitbreiding winkelroute

Koerselsesteenweg

Hoogwaardige openbare ruimte Versterking markt


Legenda

Legenda 4L+SB 4L+SB

Ontwikkelgebied

Ontwikkelgebied

4L+SB

^P

Bouwveld kerngebied campus

Stedelijk wonen met aangegeven bouwhoogtes

4 VT=<1,7

Behoud en herbestemming monumentale VTI gebouwen (brouwerij)

3 VT=<1,7

Commercieel programma op de begane grond 4L+SB

2

1 VT=<1,7

3L+SB

4L+SB

^P

Kwalitatieve langzaamverkeerroute Scholencampus-Centrum

Groene overgang naar percelen Koolmijnlaan

Openbare wandelroute

Geluidslandschap

Entree parkeergarage

Stedelijk wonen met aangegeven bouwhoogtes

Centrumring

Behoud en herbestemming van monumentale bebouwing college

Verankering met belendende percelen

Commercieel programma op de begane grond (met additioneel diensten)

Langzaam verkeersverbinding indicatief

Publieke functie in de kapel

EntreeDe Step

0m

>1

0m

>1

3

ing

ouw

nbeb

Commerciele trekker

<4L

Wandvorming

4+L

Accent

Winkelpassage

Richting bebouwing

Mogelijke informele route door het blok

Wandvorming

2+L

3 BT=0,6 VT=1,7

6L

Teruggelegen rooilijn

^P

3L

^P

P Legenda

Opladen openbare ruimte aan markt

Ontwikkelgebied

1

Grootschalige detailhandel Suburbaan wonen - grondgebonden Suburbaan wonen - meervoudig of grondgebonden Suburbaan wonen - meervoudig in het groen

Nieuwe winkelroute (deels passage)

^Pwonen

Afmaken linten

Wandelroute naar begraafplaats

1 V/T= <1,6

^P 13

4+L

Landschappelijke inpassing Kasteletsingel

In- en uitgang parkeergarage

Beekloop/vallei

Mogelijke overbouwing

Albertkanaal Bufferzone groen

Entree woonniveau vanaf straat (locatie indicatief) Ruime doorgang Verankering

Behoud en versterken Motte

Legenda

Buurtvoorzieningen (gebouwd en ongebouwd)

Ontwikkelgebied

13

Verbreding Brouwersstraat Stedelijk wonen met aangegeven bouwhoogtes

centrum vanaf station 2L+SB Connectie daktuin naar Baken groene binnenterrein Diensten met optioneel wonen op de verdieping

Entree

^P

Legenda 4L

B/T =<1 V/T =<3,2

3L

Parkzone

Ondersteunende diensten OV

Teruggelegen rooilijn Centrumring Verankering met belendende percelen

Geluidsgevel

4L

B/T =<0,45 V/T =<1,2

Parkzone

2L

Landschappelijke overgangszone

Entree Koerselsesteenweg (B=0,75 x H)

3L

Hoogwaardige publieke ruimte

4L

50% groen

2L+SB

Knip in de Motstraat

B/T V/T =<1 =< 3,7

B/T =<0,45 V/T =<0,95

Zone hoogspanningsleiding

Plein

Bestaande woonpercelen

50% groen

3L

4L B/T =<0,4 V/T =<0,7

Station Beringen

B/T =<0,45 V/T =<0,95

Wandvorming

4L

Hoofdontsluiting Koerselsesteenweg

25

essentiele stedenbouwkundige aspecten van de strategische projectlocaties

Kwalitatieve langzaamverkeers verbinding naar kanaal

Stedelijk wonen met bijbehorende randvoorwaarden

Wandvorming

Openbare wandelroute door het blok

Kwalitatieve langzaamverkeers verbinding naar centrum

Ontwikkelgebied

Behoud en herbestemming monumentale gebouwen rijkswacht kazerne

2L+SB

P

1L

P

terreinsnede

Entree parkeergarage

Actieve gevel

^Protatie

2 V/T= <1,6

Hoogwaardige openbare ruimte

Behoud monumentale bomen

1L

2 V/T=<3

4

Actieve gevel

4+L

Commercieel programma met beperkt diensten op gelijkvloers

woo

2 BT=0,3 VT=1,1

3+L Herinrichting kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte

Wandvorming

3L Stedelijk wonen met aangegeven maximale bouwhoogtes

Daktuin met stedelijk wonen

Verankering met belendende percelen

Centrumring

Breedte afstemmen op bebouwing

Ontwikkelgebied

Kwalitatieve verbinding centrum-broekhoven

Esplanade

Daktuin

4L

Nieuw tracé centrumring

Hoofdontsluiting

Collectieve tuin

V/T=<1,5

1

Wandvorming

Beekloop indicatief

Uitbreiding bibliotheek 400 m2

Hoogwaardig groen binnengebied

Leg

6L

ede Groene speelruimte van de school ‘De Step’

insn

terre

Beekloop

Actieve gevel

1

onele

Geluidswal gebouw

Ontwikkelgebied

1

3L

Beekdal

Legenda

Legenda

Opti

Potentiële particuliere ontwikkeling 3L

Campus buitenruimte

3L+SB

4L+SB

BT=0,4bouwhoogtes Stedelijk wonen met aangegeven VT=1,6 Accent t.p.v Paalsesteenweg

Pleinruimte

Sequentie van park/plein ruimtes in het blok

Wand geleden

4L+SB

1

Bouwveld evenementencentrum

Commercieel programma op de begane grond

Wandvorming

4L+SB

Ontwikkelgebied

Bouwveld August Cuppensstraat 3L

Potentiële private ontwikkeling

1 VT=<1,7

Legenda

Bouwveld rand campus

Hoogteaccent met beeldbepalende uitstraling

2 VT=<1,7

ing

uw

n bo ope onbe wo

^P 25

2+L

5 0,2 =< 0,5 B/T =< V/T

Entree parkeergarage

Ontwikkelgebied

Kastelet singel Pilootproject duurzaam bouwen

Herbestemming monumentale Deken

3+kap 3+kap

Legenda

Ventweg

Bebouwingszone nieuwbouw Doorsteek door Dekenij Wandvorming

Verankering met belendende percelen

2L

Openbare wandelroute door het blok

1L

P Groene invulling binnenhof met parke

P


vrije kavels naast de kerk

Gellik Lanaken plan

verkaveling

trefwoorden

landschappelijk en dorps wonen

partijen

Geosted stedenbouw, Vestio projectontwikkeling

tijd

2013

verkavelingstekening

huidige situatie


kerkstraat

dorpstraat

landschappelijk raamwerk openbare ruimte

ruimtegebruik


stijlrandwonen

Grotestraat Genk plan

stedenbouwkundig plan

trefwoorden

landschap in de stad

partijen

Geosted stedenbouw, Som Project ontwikkeling

tijd

2013

stedenbouwkundig plan


verankering in de omgeving

scenic walk als rode draad

het spel met van natuurlijke hoogteverschil en bouwvolumes

groene plekken

divers woonprogramma


beeldkwaliteitsplan entreekavel

Bedrijventerrein De Wieken plan

beeldkwaliteitsplan bebouwing en buitenruimte

trefwoorden

zichtlocatie, tankstation, foodbebouwing, buitenruimteontwerp

partijen

MTD Landschapsarchitecten, Gemeente Amersfoort

tijd

2013

het entreekavel

inrichtingsstudie


sterke verankering in een groen raamwerk

samenhang met lint hogeweg

belangrijke zichtlocatie

heldere ontsluiting en entrees

groen karakter

compacte gebouwen in het groen

bouwhoogtes

noord-zuid oriĂŤntatie bebouwing

representatieve gevels

duurzaamheid en energie

materiaal en kleurgebruik

reclamemast

beeldkwalitatieve aspecten

randvoorwaardenkaart


collectief particulier opdrachtgeverschap

Dakpannenfabriek Belfeld plan

stedebouwkundig advieswerk

trefwoorden

dorps bouwen, cpo, herontwikkeling

partijen

Gemeente Venlo, woningcorporatie Urbanus, Atrive

tijd

2012

Belfeld

In het aan de zuidkant van de gemeente gelegen dorp Belfeld (ca. 5000 inwoners) zijn enkele voor het dorp grote ontwikkelingen gaande. De centraal in het dorp gelegen oude dakpannenfabriek Koramic â&#x20AC;&#x201C; voor lang een afgesloten terrein â&#x20AC;&#x201C; is gesloopt en wordt langzaam getransformeerd tot woongebied. Samen met de woningcorporatie is studie verricht naar de mogelijkheden van CPO. Centraal in het dorp kunnen een 10-tal starters gezamenlijk hun droomwoning realiseren. Het realiseren van een collectieve waarde staat centraal.

cultuurhistorie: dakpannenfabriek


pannendaken ruimte voor collectiviteit (bijvoorbeeld gezamelijke tuin)

baksteenarchitectuur

mix van woningtypes binnen collectiviteit

gemetselde tuinmuur

mogelijkheid voor uitbreidingen/opties (bijvoorbeeld aanbouw, erker, garage)

hoekwoning

impressie cpo-belfeld

opening pannenpers met bewoners en wethouders

verkavelingstudie

collectieve (moes)tuin

fragment bestemmingsplan


handboek openbare ruimte

Binnenstad Venlo plan

beleid

trefwoorden

openbare ruimte, beeldkwaliteit, vestigingsklimaat, materialisering, structuur, samenhang partijen

Gemeente Venlo tijd

2012

Het doel van het handboek is te komen tot een eenduidige herinrichting van de binnenstad. Zo moet een comfortabel centrum ontstaan voor de bezoeker en bewoner met een herkenbare structuur en eenheid in materialisering. Dat verhoogd enerzijds de aantrekkingskracht van de binnenstad, maar vereenvoudigd ook het beheer en de planvorming. Om daartoe te komen is de binnenstad onderverdeeld naar zeven typen openbare ruimte. Voor ieder type openbare ruimte zijn uitgangspunten geformuleerd die als leidraad moeten dienen bij toekomstige herinrichtingen. Heel concreet zijn richtlijnen gegeven voor verhardingen, groen, verlichting, afwatering en straatmeubilair.


Identiteiten

Morfologie

Vestingstad Stadsuitleg

Hoofdstructuren

Bijzondere plek

Hoofdontsluiting fiets

Straat

Hoofdwinkelstraat

Gats

Ontsluiting vanaf de randen

binnenstad: duidelijk afgebakend, twee identiteiten, routes, morfologie

richtlijnen per type openbare ruimte: hoofdwinkelstraat, gats, woonstraat, binnenstadsrand

structuur openbare ruimte


Venlo, stad aan de Maas

Maaswaard plan

stedebouwkundig advies, bouwenveloppe, volumestudie trefwoorden

stedelijk wonen, gebouwd parkeren, cultuurhistorie

partijen

Gemeente Venlo, Janssen de Jong Projectontwikkeling tijd

2012

De gemeente Venlo werkt sinds enkele jaren aan een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel dat aan de Maas grenst. Door herstructurering en nieuwbouw wordt een impuls gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve zijde aan de Maas. Daar waar de stad zich nu van de rivier afkeert, worden wonen, winkelen, cultuur en recreatie straks samengevoegd in ĂŠĂŠn gebied. Onderdelen van de opknapbeurt is de Maaswaard, voorheen een afgesloten industrieel gebied. Maaswaard wordt getransformeerd tot nieuw stedelijke woon- en werkmilieu met behoud van industrieel erfgoed (Nedinsco), een hoogwaardige openbare ruimte en het toevoegen van gebouwd programma met het nieuwe stadskantoor en voornamelijk woningen. Twee blokken worden in aansluiting op de pandsgewijs ontwikkelde stadsblokken aan de Roermondsestraat ontwikkeld met stadswoningen. Naast het ontwikkelen van een bouwenvelop is door middel van een volumestudie een inspirerend toekomstbeeld geschetst.

bouwenveloppes


vogelvlucht Tarra volumestudie stadswoningen

overgang openbaar-prive


stedelijke vernieuwing en krimp

Venlo Noord plan

stedebouwkundig advies

trefwoorden

stedelijke vernieuwing, landschappelijke stedebouw, krimp, bewonersparticipatie

partijen

Gemeente Venlo, woningcorporatie Woonwenz, Janssen de Jong Projectontwikkeling, Buro Bol landschapsarchitecten

OCE

VENLO NOORD FASE 2

tijd

2012

In de herstructurering van Venlo-Noord zullen ca. 200 sociale huurwoningen, de oude gemeentewerf en een leegstaand fabrieksgebouw van OcĂŠ gefaseerd plaatsmaken voor nieuwe huizen. De woningen komen in een parkachtige omgeving te liggen met veel ruimte tussen de woningen en parkeren op eigen terrein. Hiermee wordt de woonkwaliteit sterk verbeterd. De bewoners zijn nauw betrokken in het ontwerp van het nieuwe buurtparkje en de tijdelijke groenplekken. De kwaliteitsslag van Venlo Noord is slim gekoppeld aan de transformatie van het naastgelegen OcĂŠ-complex naar een campusachtige setting. Een deel van Venlo Noord wordt ingericht met het van nature aanwezig rivierduinenlandschap met heide en bos. Er wordt substantieel minder teruggebouwd dan er gesloopt wordt. Verschillende unieke woningtypes hebben hun woningplattegrond afgestemd op hun ligging in en aan het landschap. Een goed ontworpen overgang van de woning/tuin naar het landschap zorgt voor een optimale verankering van de woningen in hun omgeving. Hiermee wordt onderscheidend vermogen ontwikkeld en een duurzame toekomst gegeven aan dit krimpend deel van Venlo.

VENLO NOORD FASE 3

stedebouwkundig casco

VENLO NOORD FASE 1


bewonersparticipatie

bestemmingsplan

tijdelijkheid

landschappelijke woonvormen

impressie nieuwe buurtpark (Buro Bol)


herbestemming

Enveloppenfabriek plan

stedebouwkundig advieswerk, ontwerp openbare ruimte

trefwoorden

transformatie, cultureel erfgoed, identiteit

partijen

Gemeente Venlo, woningcorporatie Woonwenz, Quant Architecten

tijd

2012 Enveloppen fabriek

In Venlo Zuid wordt het terrein van de voormalige enveloppenfabriek Enfa getransformeerd tot woongebied. Naast eengezinswoningen, zijn er ook levensloopbestendige woningen voor senioren en starterswoningen gepland. Meest in het oog springende is de transformatie van het voormalige slachthuis tot woongebouw Renaissance. Het karakteristieke slachthuiscomplex wordt identiteitsbepalend voor de gehele ontwikkeling. Twee zichtlijnen waaronder een eeuwenoud pad verbinden de nieuwe ontwikkeling met het slachthuis. Een nieuw buurtparkje gaat een sociaal hart van de buurt vormen.

stedebouwkundig plan (Quant)


principeprofielen openbare ruimte

schetsontwerp inrichtingsplan

structuurschets openbare ruimte


integrale beoordeling

Particuliere initiatieven plan

omgevingsvergunningen en postzegelbestemmingsplannen

trefwoorden

particulier initiatief, woningbouw, supermarkt, scouting, fysio partijen Gemeente Venlo tijd

2012 woonhuis buitengebied Blerick

Ten behoeve van omgevingsvergunningen en kleine bestemmingsplannen voor diverse particuliere initiatieven zoals woningbouw, een supermarkt of een scoutinggebouw in de dorpen, het buitengebied en de stad Venlo is een integrale ruimtelijke beoordeling gemaakt en is het proces van bestemmingsplan en/of vergunningverlening doorlopen.

scouting Blerick


inpassing supermarkt Belfeld

woningbouw buitengebied Venlo oost

woonhuis Belfeld

fysiopraktijk Venlo Zuid


groen hart van de campus

Groene loper TU/e plan

masterplan compacte campus definitief ontwerp inrichtingsplan groene loper

trefwoorden

universiteit, campus, Van Embden, gebruik, fietsen

partijen

MTD Landschapsarchitecten, TU/e

programma

ca. 10 hectare hoogwaardige buitenruimte

tijd

2011-2012 masterplankaart compacte campus

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science Park, waarin naast een compacte universiteitscampus, ruimte is voor bedrijven, wonen en congresfaciliteiten. Hierbij hoort ook een hoogwaardige openbare ruimte. Centraal in de compacte campus van de Technische Universiteit Eindhoven is daarom de Groene Loper gedacht. De Groene Loper wordt hét verbindende element en het gemeenschappelijke, ‘groene’ hart van de campus en het gehele TU/e Science Park. Eerste strategische inzet voor het ontwerp van de Groene Loper is om het ‘groen’ in te zetten als één van de wezenlijke componenten; de campus. Tweede belangrijke component van de Groene Loper is de gebruiker of de student; de loper. Om gebruikers en studenten in deze zone optimaal te faciliteren, wordt het auto- en fietsverkeer uit de Groene Loper geweerd. Het langzaam verkeer wordt optimaal gefaciliteerd door de centrale plaatsing van een verbindend pad; de zogenaamde scenic walk. De scenic walk inspireert gebruikers en studenten tot ontmoeting en diverse vormen van gebruik.

TU complex jaren zestig


VISIE OP DE OPGAVE internationaal onderscheidend imago universiteit

Een belangrijk fenomeen is bovendien de wijze waarop het contact

campus van de toekomst

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om zich de

tussen gebouwen en maaiveld is georganiseerd; consequent staan

Campus betekent in het Latijn ‘open ruimte’ of ‘veld’. In het Nederlands

komende jaren te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science

de gebouwen op een plint, ligt de entree verhoogd en worden ze

kennen we het beter als aanduiding voor een universiteitsterrein,

Park, waarin naast een compacte universiteitscampus, ruimte is voor

onderling verbonden door loopbruggen op niveau +1. Ondanks deze

waarop gebouwen in een continue ‘groen’ landschap staan.

bedrijven, wonen en congresfaciliteiten; zij heeft de ambitie zich op

organisatie, dient de verbindende kwaliteit van de campus vooral te

Centraal in de compacte campus van de Technische Universiteit

internationaal niveau te profileren als één van de toonaangevende en

worden vormgegeven middels het ‘groen’; de zakelijk vormgegeven

Eindhoven is de Groene Loper gedacht. Het is de ambitie van de

innovatieve universiteiten. Een belangrijke drager van een dergelijk

tuinen in de directe nabijheid van de gebouwen als overgangen

Technische Universiteit Eindhoven om de Groene Loper zodanig vorm

imago is de ligging van de universiteit in de regio Eindhoven; midden

tussen universiteitsgebouw en open ruimte en de continue ‘groene’

te geven en in te richten dat het straks hét verbindende element en

in Brainport Eindhoven. De regio Eindhoven, hét technologisch hart

ruimte van bomen in het gras daartussen. De Technische Universiteit

het gemeenschappelijke, ‘groene’ hart van de campus en het gehele

van Nederland is recent uitgeroepen tot slimste regio ter wereld.

Eindhoven heeft de ambitie om met het vormgeven aan de

TU/e Science Park vormt. De Groene Loper is zodanig gesitueerd

Onderscheidend fenomeen voor de Technische Universiteit

Groene Loper, het verbindende ‘groen’ van de campus een nieuwe

dat deze wordt omgeven door faculteiten en gemeenschappelijke

Eindhoven vormt voorts de topligging in de directe nabijheid van

structuurdrager te geven. Zij spreekt hiermee de ambitie uit vorm te

voorzieningen; het vormt in potentie een gebied met een

de binnenstad en aan de ecologische verbindingszone, die het

willen geven aan een inspirerende omgeving voor haar studenten uit

multifunctioneel gebruik, waar werken, verplaatsen, recreëren en

Dommeldal vormt tussen binnenstad en buitengebied; haar ligging

binnen- en buitenland; een omgeving met gebouwen die ademen;

ontmoeten gefaciliteerd worden.

aan de fast-lane van snelwegen en de slow-lane voor langzaam

met een optimale relatie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, waar studenten

In die zin zijn in de optiek van MTD landschapsarchitecten de

verkeer. Het imago van de Technische Universiteit Eindhoven wordt

goed kunnen presteren en ontmoetingen gestimuleerd worden.

studenten zelf de Groene Loper; zij geven vorm aan de dynamische

versterkt door de technocratische en orthogonale ordening van haar

gebruiksinvulling en de Groene Loper gaat onderdeel uitmaken

impressies dommelvallei, vijver, theaterveld gebouwen, hun alzijdigheid en zakelijke architectuur van topniveau.

van hun gemeenschappelijke geheugen. De Groene Loper zal een identiteitsdrager worden van de Technische Universiteit Eindhoven en de huidige kwaliteiten van de campus en het imago van hoogwaardig technologisch kennisinstituut versterken.

+ groene ruimte

= verbindingen en gemeenschappelijk verblijfsgebied

de mens centraal DE GROENE LOPER

plankaart inrichtingsplan groene loper

19


ontwikkelingsvisie oostflank zwolle

Zwolle Veldhoek plan

landschappelijke en stedebouwkundige visie

trefwoorden

landschap, cultuurhistorie, identiteit, landschappelijk wonen, ecologie, watersysteem, draagkracht

partijen

MTD Landschapsarchitecten, Gemeente Zwolle, DeltaWonen, Bouwfonds, Koopmans, Blauwhoed, Trebbe, Openbaar Belang, SWZ, Delta Lloyd

tijd

2010-2012

In opdracht van een collectief van ontwikkelaars en corporaties is voor de oostflank van Zwolle een integrale ontwikkelingsvisie opgesteld voor wonen in het landschap. Binnen de landschappelijke en stedebouwkundige visie worden uitgangspunten geformuleerd voor het versterken van het aanwezige landschap dat gekenmerkt wordt door de afwisseling van dekzandruggen en dalvormige laagten, en de oeverwal van de Overijsselsche Vecht. Zo wordt een kader geboden voor nieuwe plekgebonden vormen van bewoning in het landschap. De draagkracht van het aanwezige landschap is hierbij leidend. De in Veldhoek specifiek aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten vormen belangrijke aangrijpingspunten voor de visie en hebben geresulteerd in een duurzaam plan, waarbij landschap en nieuwe bebouwing elkaar aanvullen en wederzijds versterken. Hierbij is gezocht naar gedeelde meerwaarde waardoor ook partijen als het waterschap (financieel) gaan participeren.

plankaart ontwikkelingsvisie


GR OND P OS ITIE S

oe

verw

ov

lands

c

ap

h

al

de

za

z

k

d

nd

and

la

RB

E

G

p

G IN

e

ER

IN

ha

ET

d

kz

ov

an

ergang

dla

MTD

n

n d s ch

scha p

LANDSCHAPSARCHITECT

in te r v ie w s

k la n k bo r d

PLANECONOOM

GEMEENTEN

STAKEHOLDERS

B

ONTWERPTEAM HYDROLOOG

RECREATIESCHAPPEN

sla

d

WATERSCHAPPEN PROVINCIES

ER ET W

sc

STEDENBOUWKUNDIGE

MARKTPARTIJEN

RS MA

n d LTSE W

TE

hap

c

ap

ds

H AC

ch

lan

T OO SL HT OC RT

ME

EM

dek

AA

an g er angsl

E ELDS TERV WES

s

P L A NONTWIK K E L ING

ECOLOOG

NATUURBEHEERDERS

ap

ontwikkelingsmogelijkheden op de dekzandruggen en langs de oeverwal

processtrategie

WESTERVELDSE AA

OVERIJSSELSCHE VECHT

NIEUWE VECHT

MARSWETERINK

ACHTERBELTSE WETERINK EMMERTOCHTSLOOT WESTERVELDSE AA MARSWETERINK

ACHTERBELTSE WETERINK EMMERTOCHTSLOOT

MARSWETERINK WESTERVELDSE AA

SOESTWETERINK

historie

geomorfologie

hoogteligging

watersysteem

NIEUWE WETERING/ ALMELOSE KANAAL


snelfietspad als samenbindend element

Slowlane Brainport Eindhoven plan

routevisie en handboek inrichtingselementen

SON&BREUGEL

trefwoorden

snelle en milieuvriendelijke verbinding, fiets, innovatie, cradle2cradle, beleving, slimste regio ter wereld

BEST Science Park

‘t Zand

Ekkersrijt Meubel

e T-B

Esp Noord

st

partijen

MTD Landschapsarchitecten, Brainport Avenue (SRE, gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Best, Son en Breugel en Waalre), Goudappel Coffeng, Philips Lighting, W/E duurzaamheid

Ekkersrijt

Philips Medical

Esp

Breeven

OIRSCHOT NUENEN

programma

Brainport Innovation Campus

32 km snelfietspad

tijd

2010-2011 EINDHOVEN Flight Forum

EERSEL

TU/e

Strijp S

Om de economische toplocaties in en rond Eindhoven met elkaar te verbinden, wordt gewerkt aan de aanleg van een 32 kilometer lange ‘Slowlane’. Dit is een snelfietspad rondom Eindhoven, waarbij de fietser zoveel mogelijk vrijbaan krijgt. In een handboek is een totaalbeeld geschetst van de Slowlane en zijn de bouwstenen vastgelegd. Het moet een unieke, innovatieve route worden die heel herkenbaar is. De Slowlane gaat laten zien dat deze regio de toplocatie voor de high tech kennis- en maakindustrie is, door bij de keuze van de elementen waaruit de Slowlane is opgebouwd, gebruik te maken van innovatieve en vooral ook duurzame technologieën.

I-Park De Hurk

VELDHOVEN

GELDROP MIERLO Runport A2 High Tech Campus ASML

tracékaart

WAALRE

HEEZE LEENDE


voorzieningen van de Slowlane opgebouwd worden. Het betreft hier een eerste aanzet om het beeld van de Slowlane concreet te testen op technische en duurzaamheidsaspecten. Samen met de gemeenten dient de bouwdoos verder geconcretiseerd te worden.

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERSPARKWAY LANGZAAMVERKEERSPARKWAY

vasthouden & vertraagd vasthouden afvoeren& vertraagd afvoeren

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE VERBINDEND VERBINDEND ELEMENT ELEMENT LANGZAAMVERKEERS LANGZAAMVERKEERS RONDWEG bouwdoos metRONDWEG inrichtingselementen

fietstocht met projectgroep

WATER

ENERGIE ENERGIEWATER

HANDBOEK SLOWLANE

handboek JANUARI 12 DEFv3.indd 33

handboek JANUARI 12 DEFv3.indd 32

33

23-1-2012 13:46:47

23-1-2012 13:46:47

WAY

vasthouden & vertraagd afvoeren

ENERGIE

slowlane in natuurlijke omgeving

WATER

slowlane in stedelijke omgeving

slowlane met voorzieningen

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERS LANGZAAMVERKEERS RONDWEG RONDWEG

recycling

P

recycling

P

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERSPARKWAY LANGZAAMVERKEERSPARKWAY

consumtie consumtie vasthouden & vertraagd vasthouden afvoeren & vertraagd afvoeren

CONFLICTVRIJE CONFLICTVRIJE NGZAAMVERKEERS LANGZAAMVERKEERS RONDWEG RONDWEG

grondstof

grondstof

P

P

VERBINDEND VERBINDEND ELEMENTELEMENT

concept

CONFLICTVRIJE LANGZAAMVERKEERS RONDWEG

P

recycling

grondstof

consumtie

productie

ENERGIEENERGIE

P

WATER WATER

productie

productie

MATERIAALMATERIAAL

VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN


bedrijvigheid in een duinlandschap

D’Arcyweg Rotterdam - winnaar Havenbeeld 2011 -

plan

landschappelijk en stedebouwkundig plan trefwoorden

haven, duinlandschap, bedrijfskavels, risicocontour

partijen

MTD Landschapsarchitecten, Havenbedrijf Rotterdam

programma

15 ha bedrijfsprogramma 18.000 m2 bvo kantoor en 11.500 m2 bvo additionele ruimte

tijd

2010-2011

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam is het stedebouwkundige ontwerp gemaakt van dit unieke project. Binnen de beperkingen van het plangebied, waaronder de risicocontour van de naastgelegen raffinaderij van BP, een hoogspanningstracé en een leidingenstrook, is een stedebouwkundig raamwerk ontwikkeld waarbij als verrassende nieuwe imagodrager voor het gebied een duinlandschap is geïntroduceerd. Basis van het plan vormt de unieke ligging van het plan op wat ooit de overgang van vaste land naar Noordzee was en in de huidige situatie de overgang van ‘oude land’ naar havengebied; de overgang van landschap en industrie. Het gehele gebouwde programma is georganiseerd binnen één duin. Het duin krijgt een beplanting met onder meer helmgras en duindoorn; een vegetatie die van nature aanwezig is in een duingebied. Zo ontstaat een unieke landschappelijke kwaliteit als beeldmerk voor het commerciële programma.

plankaart


ZICHT OP VOORNE-PUTTEN

LICHT BINNENHALEN

BENUTTEN ZICHTLOCATIE

ONTSLUITING, PARKEREN EN ENTREES

DUIN

schets zicht vanaf het kanaal ca 190.000 m3

Duinvolume circa 190.000 m3

risicocontouren

Duinvolume

uitgeefbaar hoofdvolume uitgeefbaar additioneel programma onder duin uitgeefbaar duin wegverharding (collectief ) parkeren in het duinlandschap (collectief ) duinlandschap vlak (collectief ) duinlandschap duin (collectief )

23845 m2

21460 m2

1845 m2

conceptschets

conceptschets RapportageDarcywegontwikkelplan.28 28

schets zicht vanaf de snelweg

1350 m2

265

1050 m2 1080 m2

265

1050 m2

1550 m2 1070 m2

265

265

6200 m2 1050 265 265 1050 m2 m2

1600 m2 1075 m2

400 m2 265

1700 m2 1080 m2

265

1050 m2

270

2000 m2 1175 m2

270

1050 m2

8845

6600 m2 11500 m2 10000 m2 6200 m2 21460 m2 23845 m2 10690 m2 + 90295 m2

m2

3600 m2

1460 m2

Ruimtegebruikskaart

plangebied: 90.295 m2 ruimtegebruik

29-11-2010 16:25:50

RapportageDarcywegontwikkelplan.36 36

impressie

29-11-2010 16:26:10


stedelijke vernieuwing

Hogekwartier Amersfoort plan

masterplan en handboek openbare ruimte

trefwoorden

stedelijke vernieuwing, hoogwaardige openbare ruimte, plein

partijen

MTD Landschapsarchitecten, De Alliantie, Gemeente Amersfoort, KCAP

programma

centrale verbindingsweg, woonstraten, twee pleinen, ecologische zone, parkstrip

tijd

2010-2011

In het gebied rond de Hogeweg in Amersfoort, het Hogekwartier, werken de gemeente Amersfoort en corporatie De Alliantie samen aan de vernieuwing van de wijken Liendert en Schuilenburg, twee wijken uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Een nieuwe woonbuurt met stedelijke uitstraling, een regionaal zwembad en een ongelijkvloerse verbinding moet de twee wijken nieuw elan geven door ze met elkaar te verbinden en een fris gezicht te geven aan de Hogeweg. De openbare ruimte vormt een belangrijke spil in deze stedelijke vernieuwing. Daarom is een masterplan en handboek opgesteld voor de openbare ruimte van het gebied. Het voorziet in hoofduitgangspunten voor het programma en de beoogde uitstraling van de openbare ruimte. Door middel van principeprofielen, -details en facetkaarten worden verhardingen en opsluitingen, overgangen openbaar-privé, groen, openbare verlichting, straatmeubilair, verkeerskundige aspecten, afwateringsprincipes, locatie kabels en leidingen en materiaalkeuze, meer in detail vastgelegd.

Groene speelstraat

opgaand groen met bomen in inheemse soorten, een struinpad als

de verder stedelijke omgeving. Ze wordt omzoomd door een stevige

De Groene speelstraat vormt een groene verbinding tussen het

wandelroute en plekken voor natuurlijke vormen van spelen voor de

rand van bijvoorbeeld beton of natuursteen. De groene zone is een

Valleikanaal en het Waterwingebied. Een tien meter brede zone

basisschooljeugd (6-12 jaar). In de zone is ook ruimte voor infiltratie

specifieke ontwerpopgave. Hierin moet onderzocht worden of de

tussen de bestaande Zwaluwenstraat en de nieuwe woonstraat krijgt

van overtollig regenwater in een wadi (1500m2). De natuurlijk

parkeervakken aan de Zwaluwenstraat ten gunste kunnen komen aan de

daarom een natuurlijke inrichting. Ze wordt gekenmerkt door veel

ingerichte Groene speelstraat zorgt voor een bijzonder contrast in

groene zone.

profiel groene speelstraat

NATUURSPELEN

NATUURSPELEN

PARKRAND

WATERBERGING

STRUINPAD

INHEEMSE BEPLANTING

referentiebeelden groene speelstraat referenties programma wadi

• principeprofiel groene speelstraat

HOGEWEGZONE AMERSFOORT

41


HOGEWEG bestaande situatie Centraal in het plangebied ligt

uitvalswegen van en naar het c

weg van Amersfoort naar Hoeve

monumentale eiken aan weerszi

een bonte verzameling van o.a. paardenweide en het ensemble

Iets teruggelegen van de Hogew

Schuilenburg. Deze zijn gebouw

eeuw. Ze worden gekenmerkt do

KEN

PLEK

groen. De openbare ruimte is sl stedebouwkundig plan

Volgens de in het stedebouwkun

visie gaat het gebied zich ontw

woonwerk gebied met circa ach

en een regionale sportaccomod

Hogeweg en de nieuwe ongelijk

AN ID V

GR

N

Hogeweg gaat een unieke en m

TE STRA

wordt een centrale plek tussen

met een stedelijke uitstraling. E

wijkvoorzieningen vormt een be structuur openbare ruimte Het raamwerk openbare ruimte

uit drie delen. Vier lange lijnen

en Groen speelstraat/Parkentree

verbinding van de Hogewegzon

ligt een helder grid van stedelij

EN

IJN GE L

LAN

gesloten bouwblokken omsluite

zorgen bijzondere plekken (Buu â&#x20AC;˘ structuur openbare ruimte

masterplankaart

facetkaarten verharding, bomen

structuur lange lijnen, grid van straten, plekken

â&#x20AC;˘ masterplan openbare ruimte

bewonersavond

voor een derde laag in de struct


van verkeersverbinding naar hart van de buurt

Buurtas Amersfoort plan

definitief en technisch ontwerp inrichtingsplan

trefwoorden

verkeer, verblijfskwaliteit, civieltechniek, materialisering

partijen

MTD Landschapsarchitecten, Gemeente Amersfoort, DHV, Nio

programma

centrale verbindingsweg, groene middenberm

tijd

2010-2011

G

BU S TA UR

EWE De Buurtas wordt een centrale plek en een belangrijke verbinding HOG tussen de twee wijken Liendert en Schuilenburg in Amersfoort met een stedelijke uitstraling. De Buurtas zorgt voor de ontsluiting van de nieuwe woonbuurt en de sportaccommodatie, en vormt een doorgaande fietsverbinding tussen Liendert en Schuilenburg. Een hoge verblijfskwaliteit staat centraal. Aan de Buurtas liggen verschillende wijkvoorzieningen en het zwembad met een plein. De Buurtas is, samen met het aanliggende plein, dan ook de ontmoetingsplek voor beide wijken. De Hogeweg loopt er via een ongelijkvloerse kruising onderdoor. Een middenberm met grote meerstammige bomen en een stevige rand met led-verlichting zorgen voor een bijzondere uitstraling passende bij de bijzondere positie die de Buurtas als nieuwe verbinding tussen Liendert en Schuilenburg inneemt.

plankaart


principeprofiel hogeweg

principeprofie lokatie buurtas

richting A28

bestaande flat Ariaweg

toekomstig zwembad

WEST

materialisering

detail rand middenberm

Buurtas

impressie ongelijkvloerse kruising buurtas-hogeweg Hogeweg


randvoorwaarden voor design & build

Sportaccommodatie Amersfoort plan

randvoorwaardendocument DBFMO

trefwoorden

zwembad, sportcomplex, plein, design & build

partijen

MTD Landschapsarchitecten, KCAP Architecten&Planners Gemeente Amersfoort, De Alliantie,

programma

sportcomplex met zwembad aan plein met ondergronds parkeren en fietsenstalling

tijd

SEN

2011

FIET

R

VE

sportcomplex

EN SPELEN EM EN TE WATER N

ONTMOETEN

AS

N

plankaart plein

TERR

RT

SPO

OE GR

Amersfoort krijgt een nieuwe sportaccommodatie. Richting uitvoering van het sportcomplex wordt een Design & Build opdracht uitgeschreven. Om het programma van eisen van de Design & Build ruimtelijk te testen en van de juiste ruimtelijke randvoorwaarden te voorzien, zijn studies gedaan naar de interne organisatie van het sportcomplex en is gestudeerd op de consequenties van het programma van eisen van het gebouw voor de openbare ruimte rondom de sportaccommodatie, en in het bijzonder het plein voor het zwembad. Het uit het gebouw voortvloeiende programma voor de openbare ruimte (zoals entree parkeergarage, kiss & ride en bussen, expeditie, fietsparkeren, ontsluiting voor voetgangers en het horecaterras), de relatie tussen de openbare ruimte en het programma achter de gevel en de met het gebouw samenhangende hoogteligging van de openbare ruimte zijn onderzocht.

N

VE

J BLEVI

SEN

FIET


5.8 3.0

E

G

5.0

OUT

6.0

5.8 3.0

EREN

RGIN

BE DELR EN WAN BOM AGE MSE RKEERGAR PA INHEE DAK

ER WAT

EVT. PARK

11.0

FIETS

100 FP 6.0

^P

ing rage nddekk keerga dak par oende gro met vold cm) (>80

RT

EV

SPO EN

ONTM

OETEN

EM

EN

TE

N

AS

N OE GR

TERR

N

L

RB

VE

E IJV

EREN

PARK

FIETS

impressies plein

VIA EEN KORTSLUITING OVER DE PARKEERGARAGEENTREE HEEN, IS HET PLEIN VERBONDEN MET DE WANDELROUTE NAAR HET PARK

PARKEERAPPARATUUR EN OPSTELRUIMTE ONDERGRONDS ENTREE PARKEERGARAGE GEINTEGREERD IN GROEN GLOOIEND LANDSCHAP ENTREE PARKEERGARAGE ZO DICHT MOGELIJK BIJ BUURTAS (8,5 M UIT FIETSPAD)

N REN KERE ARKE SPAR ETSP FI FIET

m

8,5

REN

KE SPAR

FIET

S& KIS

EM

E RID

TEN

ONTMOETEN RT

N

AS

E

OE

RID S&

GR

KIS

ITIE

PED EX

over tie pedi ijk le ex ogel ente is m incid plein het

US/ OLB

HO

SC OP HET PLEIN IS VOLDOENDE RUIMTE VOOR PLEINFUNCTIES WAARONDER EEN FLEXIBEL TE GEBRUIKEN DEEL VOOR BIJVOORBEELD EVENEMENTEN, EEN TERRAS EN EEN ZITPELK

ENEN ERER RKRK PAPA TSTS FIEFIE

BUS

TERR

DE/

&RI KISS

DE ENTREES VAN HET SPORTCOMPLEX EN HET ADDITIONELE PROGRAMMA BEVINDEN ZICH AAN HET PLEIN

EN

WATER

SPO

KISS&RIDE EN (SCHOOL)BUSSEN AAN DE BUURTAS

DE FUNCTIES ACHTER DE GEVEL STIMULEREN ACTIVERING VAN HET PLEIN

N VE LIJ RB EVEN SPELEN

VE

EREN

PARK

FIETS

BUS

ALTE

BUSH

REGULIERE EXPEDITIE AAN DE BUURTAS HET PLEIN EN HET GEBOUW ZIJN GOED TOEGANKELIJK VOOR VOETGANGERS INCL. MINDER-VALIDEN

auto & expeditie

park

voetganger

plein

ENTREE PARKEERGARAGE: LENGTE EN HELLINGSPERCENTAGE AFHANKELIJK VAN DIEPTELIGGING PARKEERGARAGE. LENGTE GELIMITEERD OMWILLE VAN WANDELROUTE TUSSEN PARK EN PLEIN

+3.5 >14m

+3.5

+3.5

>20m

FIETSLOCATIE NOORD: 150 PLEKKEN (UITBREIDBAAR MET CA. 125 PLEKKEN) GELIJKVLOERS TE BEREIKEN VANAF DE BUURTAS

N

LA IEND EN GLOOSE BOM

+3.5 < +5.5

+3.6

FP

,5m

AGE

RGAR

RKEE

PA DAK

GOEDE WANDELVERBINDING TUSSEN PLEIN EN GROENE ZONE

PARKEERGARAGE ONDER GROEN MET VOLDOENDE GRONDDEKKING VOOR GROENE INVULLING

fiets

ENTREE PARKEERGARAGE GEINTEGREERD IN GROEN GLOOIEND LANDSCHAP

PEIL AANSLUITING GEBOUW OP PLEIN GELIMITEERD IN HOOGTE

5m

>8,

< +5.0

en

+4.1

op het

1.5%

ING

BERG

ER WAT

GEBOUWCONTOUR KNIKT UIT OM RUIMTE TE MAKEN VOOR EEN GOEDE AANSLUITING TUSSEN PLEIN EN GROENE ZONE

+3.9

+3.9 +4.0

+4.2

n on plei

+4.3 +4.3

PARKEERGARAGE ONDER PLEIN: MOGELIJKHEID TOT UITBREIDEN PARKEERGARAGE ONDER PLEIN - MITS PLEIN GELIJKVLOERS AANSLUIT OP OMGEVING; +4.4 - MITS GRONDDEKKING >80CM

tm gen

oedi

open houden (geen fietsen)

150

FP

< +5.0

+4.5

+4.6

+4.6 +4.7 +4.8

fiets

EM

INHE

>5

+3.8

(275

PARKEERGARAGE ONDER GROENE VERBINDING MET VOLDOENDE GRONDDEKKING VOOR EEN GROENE INVULLING

<+5.0

+3.7

)

150

EVT. E OUT P DELR WAN DSCHA EN

IN ERTU

ACHT

< +5.5 +3.5

FIETSLOCATIE ZUID: 150 PLEKKEN BINNEN DE GEBOUWCONTOUR GELIJKVLOERS TE BEREIKEN VANAF DE BUURTAS/HOGEWEG

+4.8

+4.8

+4.7

+4.6

+4.5

+4.4

+4.3

+4.2

+4.1

+4.0

+3.9

+3.8

+3.7

2%

hoogteligging

groene verbinding

randvoorwaardenkaarten < +5.0 +4.2

MAATGEVEND PEIL PLEIN EN GROENE VERBINDING PEIL OMGEVING ENTREE PARKEERGARAGE PARKEERGARAGE ONDER GROENE VERBINDING MOGELIJKHEID TOT UITBREIDING PARKERGARAGE ONDER PLEIN

^P


natuurbouw in een nrecreatielandschap

Quackpolder Voorne-Putten plan

definitief ontwerp inrichtingsplan

trefwoorden

recreatie, routes, natuurbouw, duinen, polder, binnenduinrand

partijen

MTD Landschapsarchitecten, GZH Recreatieschappen, Staro

programma

50 hectare natuurbouw en recreatie

tijd

2010

Met de herbestemming en herinrichting van de Quackpolder van agrarisch naar natuurlandschap, ontstaat een kans om de recreatieve betekenis van het strand- en duingebied tussen Hellevoetsluis en Rockanje te versterken. Het aanwezige landschap van strand, duinen, binnenduinrand, polder en de natuur- en waterhuishoudkundige waarden daarvan zijn hierbij leading voor het nieuwe recreatieve gebruik. Het inrichtingsplan voor de Quackpolder, bestaat ten eerste uit het versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke structuur van het hier oorspronkelijk aanwezige krekenlandschap. Ten tweede is de introductie van een recreatieve infrastructuur voor auto’s, fietsers, wandelaars en ruiters, die aansluit op de in de omgeving reeds aanwezige routes van belang. Centraal in het gebied is aan de kreek, in de rand van het bos en met uitzicht op de polder, een gebouwde voorziening geïntroduceerd. De gebouwde voorziening krijgt een betekenis als een ‘receptie van het gebied’ met een dagrecreatieve invulling.

definitief ontwerp inrichtingsplan


4

ROCKANJE 83

eweg

Duinpan

Kromm

eg

N57

5

Rijksw

76

7

51

77

Provincia

N57

leweg

eg

Rijksw

52

ngs

2

Onderla

kromme aal

23

50

1807

Krommew eg

Onderlangs

AW-L

73

48

68

weg

gvliet

47

46

Harin

49

Haringvl

ietweg

26

74 377

NOORDZEE

V 70

24

QUACKPOLDER

45

2333

R-N AW-L

893

44

75

2292

66 71

894 21

43

Kromme weg

WA Duinwe

R-N

g

Duinp an

42

871

491

41

22 72

40 67

37

R-N

253

WA

Provincialeweg

13

WR-A

silo

533

9

T

2625

R-VZ-2

2 8

7

R-N

5 10

5

4 8

4

1813

2626

36

534

65

3 6

584

R-N WA

WS-WK-B Duinweg

2

585

586

R-VZ-1 412 10

763 765

7c

64

20a

7a

7b

833

764

20b

416

20c

20d

WA

Provinciale weg

7a

832

537

587 414 862

Voorweg

538

861 539

3 20

535

21 536

18b

419

420

18a

86

5c

540

5b

89

5a

90 91 421

7

112

5

Parkweg

eg 113

9

772

167 8

773

1

3

2

486

10b

10c

maximale bouwhoogte (m)

3

4

5

757

108

778

110

761

758

106

759

104

760

102

112

114

Parkweg 103

781

788

107

601

109

681

118

WUI

116

105

805

430

VERKLARINGEN

583

762

8

maximale goot- en bouwhoogte (m)

101

Agrarisch met waarden - Landschap

166

117

595

428

429

600

AW-L

6

776

427

5 10

BESTEMMINGEN

485

774

771

777 Parkweg

775

19

10

417

17

10a

5

PLANGEBIED

landschappelijke zonering

Voorw

7

770 634

14

425

426

ROCKANJE

884

883 769

423

9

602

117

783

782

830

177

431

408 402

13

4

398 400

132

371

134

373

7a

394 396

390 392

377

379

374

381

386 388

Parkweg

382 384

376

799

KH

368

7

366

149

1

Aantal bladen

619

651

816

160

GML

151

1:2000

650

152

362

359 Schaal

385

620

154

357

355

rg

817

156

649

153

358

Getekend

Tek.

067303-B-01

699

356

354

360

364

352

609

160

350

621

683

349

684 347

622

Van deze tekening mag niet gemeten worden.

159

346

818

164

161

345

686

159 384

685

162

623

5

343 624

166

836

163

436

115

608

682

Kruidentuin 5 645 Postbus 37 351 2 9 9 644 0 AA Barendrecht Telefoon 0180-613144 643 Telefax 0180-620461 E - m a i l i n824 fo@ wissing.nl

158

353

646

155

647

798

797

150

363

652

648

800

KH 796

stedebouw en

18-02-2010

ruimtelijke vormgeving BV

Gew. 28-01-2010

694

10

693

148

147

618

695

361

654

543

801

145

1

144 146

617

829

815

141

616

11-01-2010

631

823

Kaartblad

655

2

140 142

615

concept

378

380

Westdijk

93

139

385

Waterstaat - Waterkering - Beschermingszone

bouwvlak

137

387

698

BOUWVLAK

136 138

614

633

Datum

175 162

606

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente

Planstatus 667

653 577

FUNCTIEAANDUIDINGEN

135

629

630

668

656

109

605

632 657

576

578

387

604

814

W I S S I N G

130

669

575

574

786

787

125

659

658 573

613

375

628

389

6

567

568

569

641

126

626

627 670

660

570

11

406

404

123

124

6a

572

822

671

391

661

566

640

639 571

733

weg

Provincialeweg

121

731

734

690

122

Parkweg Parkweg

662

393

688

6b

Water

Waarde - Archeologie

542

176

Bestemmingsplan Quackpolder

Titel 395

565

638

637

Duin

WS-WK-B

672

663

825 564

114

813

163 397

558

557

561

560

563 730

13a

789

164

599

128

664

729

732

736

399

746

748

828 673

556

555

559

636

562

737

592

119

812 665

738

DUBBELBESTEMMINGEN

WR-A

827

826

546

728

747

689

Verkeer

552

598

674

401

727

403

22

744

735

WA

666

697

554

553

745

739

Tuin

551

751

750

743 740

749

T V

831

545

726

kadastrale gegevens

811

696

806

752

741

432

E.4128

Recreatie - Voorzieningen - 2

550

433

bestaande bebouwing en topografische gegevens

E.4127

742

R-VZ-2

549

548

547

544

Recreatie - Natuur Recreatie - Voorzieningen - 1

120

R-N R-VZ-1

watersysteem

87

422

424

MAATVOERINGSAANDUIDINGEN

PLANGEBIED

179

541

16

bestemmingsplan

LEGENDA

15

2318

Duinweg

2279

18

1

HARINGVLIET

West

HELLEVOETSLUIS

18c

quackgors

dijk

418

A1 1:2000

NOORDZEE

3

2

1

31

HELLEVOETSLUIS HARINGVLIET

infrastructuur & recreatieve routing 1 kreeklandschap 2 polderlandschap 3 duinrand

broekbos, riet en open water grasland houtwallen en grasland

referentiebeelden recreatief gebruik


hoogwaardig werklandschap

High Tech Campus Thales plan

stedebouwkundig en landschapsarchitectonisch masterplan

trefwoorden

campus, beveiliging, verblijfskwaliteit, R&D

partijen

MTD Landschapsarchitecten, Thales, LKSVDD, Dura Vermeer

tijd

2012

shared facility center (LKSVDD)

De Nederlandse hoofdvestiging van het concern gaat vrijwel volledig tegen de vlakte om plaats te maken voor een compleet nieuwe hightech campus. De 1600 werknemers zullen niet langer verspreid over het terrein werkzaam zijn maar zitten straks bij elkaar in een transparant open hoofdkantoor. In een integraal ontwerpteam is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe campus, die landschap en werken met elkaar verbindt. officebuilding (LKSVDD)


total

masterplan

anchorage

logistics

central park

ambitie: R&D op wereldschaal


inbreiding heemskerk

Woonpark de Velst plan

stedebouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte trefwoorden

duurzaamheid, inbreiding, park, verkavelingsvormen, watersysteem partijen

BFAS, Gemeente Heemskerk, Corporatie Woon op Maat, W/E Duurzaamheid

programma

150 woningen, kinderdagverblijf, bso, sportzaal, buurtkas

tijd

2008 - 2010

Woonpark de Velst is een typische â&#x20AC;&#x2DC;inbreidingslocatieâ&#x20AC;&#x2122; op een plek waar een aantal schoollocaties vrijvallen. Inbreiden biedt kansen voor de typologische verrijking van het bestaande woningaanbod van Heemskerk en voor een verbetering van de openbare ruimte rondom de bestaande woningbouw. De groene buffer tussen scholen en woningen wordt omgebouwd tot een volwaardig woonpark, waarvan het centrum wordt gevormd door een centraal plein met een nieuwe waterpartij. De Velst is een pilot plan voor het ontwikkelen van duurzaamheidscriteria op stedebouwkundig planniveau. De hoge grondwaterstand noodzaakt tot het bouwen op bescheiden terpjes. Door een gesloten grondbalans toe te passen, ontstaat de maat van de waterpartij. Een windmolen doet het water stromen langs een helofytenfilter.

verkavelingsplan (voorlopig ontwerp)


PARK

BOUWVELD

CENTRALE PARKRUIMTE waterpartij

tuinwoning

helofytenfilter

parkwoning

BOUWVELD

PARK slootje

collectieve tuin

profiel

wonen in het park

centrale ruimte met buurtkas

+

+

bestemmingsplan

=

1b 1a

2b

2c 2a appartementen & voorzieningen bouwveld bestaande bomen bestaande weg

bestaand groene raamwerk is basis voor twee nieuwe bouwvelden bestaande bebouwing

boulevard vlonderpad pad plein met paviljoen (kas) sportveld

extra gebruikswaarde toevoegen aan het park extra gebruikswaarde nieuwe paden, plein, boulevard, paviljoen

waterpartij natte laagte droge sloot

duurzaam watersysteem rietland

speeleiland

windmolentje

appartementen park naar binnen halen

stedebouwkundig casco

hoogteaccent

stedebouwkundig casco

watersysteem waterpartij, relief & laagtes in het park, speeleilanden, windmolentje, rietland


co-makership in arnhem

Park Spijkerbroek plan

stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan openbare ruimte

toevoegen: een compleet park

trefwoorden

binnenstedelijk, park, co-makership

partijen

BFAS, Gemeente Arnhem, Marlies van Diest

gebouwd programma

30 woningen, 40 gebouwde parkeerplaatsen, kinderopvang, entreegebouw Bouwspeelplaats Thialf, cultuurkas 600 m2

verbinden: openbaar park met verbindende routes en nieuwe entrees

programma park

o.a. speeltuin, bouwspeelplaats, ecologie tuin, sportveld, scoutingterrein, vliegerveld

tijd

verknopen: water als scheidend én verbindend element

2008 - 2010

In de stedebouwkundige praktijk van alledag heb je steeds meer te maken met bestaande buurten en sociale structuren, met bewoners, vertegenwoordigingen en organisaties. Spijkerbroek is daarvan een schoolvoorbeeld: het plan is de resultante van ‘co-makership’. Belangrijkste gebruikers zijn het Stedelijk Gymnasium Arnhem, de Hugo de Grootschool en de Bouwspeelplaats Thialf. In de pressure cooker van buurt en bewoners is het plan ontwikkeld en door slimme modificaties in de gebiedsgrenzen en het toevoegen en uitwisselen van programma: een ecologie-eiland, een vliegerveld, de uitbreiding van Thialf met een nieuwe bouwspeelplaats, is het gelukt een verrassend en breed gedragen plan te maken.

profiel thiemestraat - parkwoningen

profiel ha-ha - vliegerveld - tweede entree thialf


plankaart stedebouwkundig schetsontwerp

intensieve bewonersparticipatie

beeldkwaliteitseisen parkwoningen

impressie vliegerveld


Sperw erhof

Park Goudengriffel

randvoorwaarden voor vrije kavels Wa ter l

inie

Ou

del

and s

Bast

ille

ela an

Bolwerk Oost plan

stedebouwkundig randvoorwaardendocument 9

11

trefwoorden

tille

Bas

vrije kavels, dorps bouwen, inspiratie, bouwregels

partijen

5

4

B

programma

Bur cht

296 m2

401 m2

350 m2

jon

Don

394 m2 385 m2

369 m2

Bur cht

el

d Cita

12

m

llu ste Ca

2009-2010

Roze

d

d

npa

npa

Roze

kavelkaart

Fort

In kavelpaspoorten is voor iedere kavel afzonderlijk aangegeven welk deel van de kavel bebouwd kan worden en welk deel vrij dient te blijven van bebouwing. Enkele simpele eisen voor bouwhoogte, aan- en bijgebouwen, tuin- en erfafscheidingen, en kleur- en materiaalgebruik waarborgen een hoge beeldkwaliteit en een onderlinge samenhang. In plaats van een wirwar aan regels is gekozen om met een eenvoudig en vooral inspirerend randvoorwaardendocument te werken.

tille

1

tijd

In een voormalig kassengebied met weilanden is de afgelopen jaren Bolwerk Oost gebouwd. Bolwerk Oost is onderdeel van de Vinex-locatie Westpolder Bolwerk. Als thema is gekozen voor dorps bouwen. In Bolwerk Oost bevinden zich twaalf vrije kavels. Het merendeel daarvan ligt aan een smalle weg met bomen, die het karakter heeft van een dorpslaan. Aan de noordzijde is er een mooi doorzicht naar de groene parkzone.

Bas

324 m2

254 m2

2

12 vrije kavels

288 m2

3

le astil

6

10

377 m2

7

BFAS, Gemeente Lansingerland

599 m2

8

691 m2

el

d Cita

N 0

fragment bestemmingsplan

10

25


bebouwingsvlak hoofdgebouw (met oppervlakte) bebouwingsvlak aan- en bijgebouwen (met oppervlakte) voorgevelzone met speciaal architectonisch element tuin

0

oeverzone

10

25

locatie parkeerplaats op de kavel verplichte gebouwde erfafscheiding

N 0 1 2

maatvoering

1

5

10m

2

voorbeelden architectuur

impressie bolwerk oost

bebouwingsvlak hoofdgebouw (met oppervlakte)

3

5 3,

5

2, 2

4

bebouwingsvlak aan- en bijgebouwen (met oppervlakte)

2

2

6

voorgevelzone met speciaal architectonisch element

10

1

10

5 4,

2

N 0 1 2

maatvoering

5

10m

141m2

211m2

plek van de woning op de kavel

bijzonder voorgevelelement

stedebouwkundige principes

kavelpaspoort

1

2

3 3,5

2,5 2

6

11

verplichte gebouwde erfafscheiding

25

10

10

oeverzone

5 3,

0

60m2

locatie parkeerplaats op de kavel

3

60m2

7

11

11

tuin

60m2

2

6

3

2 4

2

6

2

6

10

7

11

11

3

60m2

3

1

60m2

10

10

60m2

6

87m2

4

3,


inpassing A6

Kromslootpark Almere plan

gevisualiseerd programma van eisen t.b.v. de inpassing A6 Almere Zilverstrand - Kromslootpark - Beginbos

trefwoorden

ecologie, park, infrastructuur, stedelijke schaal

partijen

BFAS, Gemeente Almere, Kuiper & Van Tilborg Planeconomie

programma

natuurcompensatie, boscompensatie, geluidswering, watercompensatie, verbindingen

tijd

2008 - 2009

In samenspraak met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is in opdracht van de Gemeente Almere een inpassingsvoorstel ontwikkeld. Dit voorstel is gebaseerd op het Almere principle ‘Combineer de stad en de natuur’, en richt zich niet alleen op het behoud van natuurgebieden, maar waar mogelijk op de versterking daarvan. En ondanks het feit dat een verdubbelde A6 ontegenzeggelijk leidt tot meer asfalt, is deze combinatie – met natuurversterking – daadwerkelijk mogelijk!

landschappelijke enscenering A6 A6

Kromslootpark

Peil 4.80-

profiel A6 - Kromslootpark - Gooimeer

Gooimeer

Peil 0.40-


waterrijk leidsche rijn

Terwijde Utrecht plan

stedebouwkundig plan en deelplannen, beeldkwaliteitsplannen, supervisie

trefwoorden

vinex, verkavelingsvormen, watersysteem

partijen

BFAS, Projectbureau Leidsche Rijn programma

3745 woningen, 2 voorzieningenclusters

tijd

2006 - 2010

Terwijde is het meest noordelijke deel van Leidsche Rijn. Aan de zuidzijde van het plangebied, direct langs het spoor, bevinden zich de zanderige stroomruggen van de rivier de Leidsche Rijn en direct ten noorden hiervan, bevindt zich een laaggelegen veenweide gebied. In het gesloten watersysteem van Leidsche Rijn zorgt Terwijde voor de waterberging. In het ontwerp hebben deze natuurlijke gegevenheden gezorgd voor een krachtig en herkenbaar beeld. Enerzijds een veelvormig en veelkleurig eilandenrijk, waar de gemiddelde dichtheden zijn teruggebracht, anderzijds - langs het spoor - Terwijde Zuid, met hogere gemiddelde dichtheden en een stedelijker beeld. In het hart van het plan ligt het Waterwinpark. Deze centrale, open ruimte is opgerekt tot aan de grenzen van het plangebied. De brede watergangen, met een blijvende landschappelijke maat, zorgen voor unieke woonmilieus.

plankaart terwijde


eilandenrijk, compacte spoorzone en waterwinpark

terwijde, 2009

drie sferen: park, water en stedelijk

waterwinpark

waterrijk


intiem en stoer winkelhart

Centrum Terwijde plan

stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, supervisie

trefwoorden

stedelijk weefsel, winkelstraat, parkeren, expeditie

partijen

BFAS, Projectbureau Leidsche Rijn, Bouwfonds MAB, Karres & Brands Landschapsarchitecten

programma

14.000 m2 winkel, 500 woningen

tijd

2006 - 2010

stedebouwkundig plan

De planvorming van Terwijde, het meest noordelijke deelgebied van Leidsche Rijn, is nagenoeg afgerond. Het centrum vormt het sluitstuk van de wijk en zal het centrum vormen voor bijna 8000 woningen. Het stedebouwkundig plan sluit aan op zijn omgeving. Het centrum wordt gekenmerkt door een eenvoudig patroon van forse bouwblokken. In het hart van het winkelcentrum bevindt zich de belangrijkste openbare ruimte: de winkelstraat, een aangenaam verblijfsgebied met verrassende doorzichten en een afgewogen micromilieu.

supervisiebijeenkomst architecten


· begane grond

1

ne

en nk rij

mijl

m er an la spoor

auto fiets

bestemmingsplan

randvoorwaardenkaart beeldkwaliteitsplan (begane grond) ontsluiting

3

Beeldkwaliteit Architectuur

1

bouwblokken bouwblokken 2

TERWIJDE

3

‘T ZAND

stedelijk interieur interieur door verspringing van assen stedelijk 4

5

context

3 pleinen 3 pleinen

gevelstudie

De levendige opbouw van het volume seling en diversiteit. Gelaagdheid, plas architectonische middelen die bij het u gevels van de bouwblokken de divers opbouw versterken. Deze architecton versterken de stedenbouwkundige opz blokken.

De overeenkomst tussen deze ingrepen van een schaalniveau tussen het gevelv de afzonderlijke gevelopeningen. Bij gelaagdheid valt hierbij te denken gen van kaders rondom meer raamop sitie en ordenende werking van entree of de verticale opdeling in basement bovenbouw. Bij plastiek springen bepaalde geveld juist naar voren. Reliëf ontstaat door het inzetten van in de gevel door middel van verschillen en kleine sprongen in het metselwerk. Aandacht voor een precieze detaillering een vereiste in dit plan.


waterwoning vanuit je woonkamer direct in je bootje stappen

vrije kavels in een woonlandschap

Kubuseiland Utrecht plan

stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan trefwoorden

vrije kavels, woningtypologie, woonlandschap, collectief partijen

BFAS, Projectbureau Leidsche Rijn

heuvelwoning dakterras boven de boomtoppen

programma

40 vrije kavels

tijd

2006 - 2010

Eiland 8 is het laatste eiland van Terwijde, het noordelijk deel van Leidsche Rijn. Het is een vrijekavelontwikkeling. Dit is echter op een bijzondere manier ingestoken. Naast het water vormt het toegevoegde hoogteverschil een belangrijk ontwerpmotief. Twee zandruggen met tussengelegen laagte zorgen voor een natuurlijke ruimtelijkheid. De woningen liggen op verschillende hoogten en in de hellingen. De bosnatuur op de twee zandruggen zorgt voor een beschut en natuurlijk woonlandschap; de natte natuur in het lage middengebied voor openheid. De woningen staan als compacte solitairen in een heuvelachtig boslandschap. Heuvels en bomen omzomen de woningen. Het raamwerk van openbare ruimtes wordt gevormd door achtereenvolgens water(rand), holle weg en collectieve tuin.

verkavelingsplan

kavelpaspoort


1. hoogten en laagtes maken

vogelvlucht

2. natuur aanleggen

collectieve tuin

3. landschap occuperen

holle weg


flexibele bedrijvenstrook

Zoetermeer Oosterhage plan

volumestudie

trefwoorden

bedrijventerrein, flexibiliteit, modules, hoven, parkeren

partijen

BFAS, Herkon Vastgoedontwikkeling

programma

2,5 ha bedrijventerrein

tijd

2008

tradioneel beeld: versnippering randen en groen

voorstel: concentratie groen, toegevoegde kwaliteit woonen werkomgeving

van verzameling bedrijfsgebouwen, naar een afwisseld beeld door hoven

Binnen het plangebied Oosterhage is een concept ontwikkeld waarin bebouwing, parkeren en groen op zodanige wijze worden georganiseerd dat een flexibel plan ontstaat dat mogelijke toekomstige veranderingen in zich op kan nemen. Het plan zal flexibel moeten inspelen op vragen uit de markt. Tegelijkertijd is tot doel gesteld om een geregisseerde en kwalitatief hoogwaardige uitstraling voor het geheel te bereiken. Om een prettige werkomgeving te creĂŤren is groen, in de vorm van hoven en bomen, ingezet. Daarnaast wordt op een aantal plekken meervoudig ruimtegebruik voorgesteld in de vorm van parkeren boven werkunits en gebouwd parkeren onder kantoren.

bedrijvenlint: gevarieerde bebouwing en groene hoven


flexibiteit door modulaire opbouw


landelijk wonen in enschede

Eschmarke deelplan 15 plan

stedebouwkundig plan trefwoorden

dorps bouwen, overgang openbaar prive, watersysteem

partijen

BFAS, Gemeente Enschede, Rotij Planontwikkeling programma

135 woningen

tijd

2009

Deelplan 15 is onderdeel van de Eschmarke Enschede. Samen met het latere deelplan 16 vormt het de noordelijke rand van het dorp Glanerbrug. De opgave is met respect en gevoel voor de context een dorpse uitbreiding te ontwerpen. Het uitgangspunt voor het ontwerp is aansluiten op de kleinschalige structuur van het landschap. Een informele ontsluitingsstructuur speelt in op de niveauverschillen in het gebied. De wegen sluiten aan op bestaande richtingen in het landschap. Een tweede laag in het plan is een groen blauwe structuur. Binnen deze structuur zijn kleinere openbare ruimtes opgenomen. Ook het watersysteem vindt hier zijn plek.

voorlopig ontwerp


glanerbrug

legenda boerderij lintbebouwing achterbebouwing villawijkje collectieve ruimte straat spoor

linten

dorpsranden

morfologisch onderzoek glanerbrug

woningtypes

planfacetten

fietspad opgaand groen

noordelijke dorpsrand

watergang

0

plangebied

ruimtegebruik

parkeren

watersysteem

50

100

150m


stedelijke vernieuwing amsterdam west

Delflandplein- Staalmanpleinbuurt plan

gemeentelijk stedebouwkundige (detachering) trefwoorden

stedelijke vernieuwing, naoorlogse verkavelingstypologieen, sociaal programma, sloop&nieuwbouw

partijen

Stadsdeel Slotervaart, BFAS, Far West, De Alliantie programma

sloop & nieuwbouw woningen, park, twee nieuwe centra

tijd

2006 - 2008

De vernieuwing van de Delflandpleinbuurt en de Staalmanpleinbuurt maakt deel uit van de grote vernieuwings-operatie van de Amsterdamse westelijke tuinsteden die vanaf het eind van de jaren negentig gaande is. Het maken van stedebouwkundige deelontwerpen, een plan openbare ruimte en een beeldkwaliteitsplan behoorde tot de opgave. De aanwezige kwaliteiten van de westelijke tuinsteden vormde het vertrekpunt.

delflandpleinbuurt nu


Woningtypes; hoog, middel, laag Collectieve tuinen

bestaande kwaliteiten

Woningtypes; hoog, middel, laag

bestaande kwaliteiten

Architectuur neutraal

Collectieve tuinen

ensembles Woningtypes; hoog, middel, laag

bestaande kwaliteiten

Bestaande situatie

rustige architectuur Architectuur neutraal

doorzichten

collectieve tuinen Bestaande situatie Collectieve tuinen

19

Openheid

19 Woningtypes; hoog, middel, laag

Openheid

Architectuur neutraal

Openheid

19

Architectuur neutraal

Bestaande situatie

randvoorwaardenkaart Randvoorwaardenkaart bebouwing

25

Openheid

19

plankaart


wijkvernieuwing

TenBoomstraat Hilversum plan

Stedebouwkundige visie en verkavelingsplan partijen

BFAS, De Alliantie Ontwikkeling, Dudok Ontwikkeling programma

100 woningen tijd

2007

Het plangebied maakt deel uit van het stedelijk vernieuwingsgebied Hilversum Noord. Deze woonbuurt uit de jaren â&#x20AC;&#x2DC;50, ontworpen door Dudok, kenmerkt zich door prachtige lanen en veel groen. In de huidige situatie bevat het plangebied een aantal basisscholen en een kerk. De stedebouwkundige visie moest inzicht geven in de potenties van de locatie en de mogelijkheden voor woningbouw. Kern van het ontwerp is de continuering van het stratenpatroon van de omgeving. Op een markant punt - op het eindpunt van een lange laan - staat een markant gebouw met appartementen.

verkavelingsplan


raamwerk: avenues en woonstraten

woonstraat

architectuur (Weeda van der Weijden)

bouwvelden en rooilijn

bebouwing

park & markant geboouw

parkeren

voortuinen

bestemmingsplan


amsterdam - ijmeer - almere

Atelier IJmeer 2030+ plan

onderzoek stedelijke uitbreiding Almere

partijen

BFAS, Gemeente Almere en Amsterdam i.s.m. Teun Koolhaas en Ellen Marcusse programma

45.000 woningen, infrastructuur en natuurontwikkeling tijd

2005 - 2006

In Atelier IJmeer (onder leiding van Teun Koolhaas en Ellen Marcusse) werd samen met bestuurders, waterbouwkundigen, investeerders, politici, ecologen en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gewerkt aan de ontwikkeling van Almere: een nieuwe waterstad in het IJmeer met een verbinding naar Amsterdam. Integrale ontwikkeling stond voorop: gezamelijk versterken van verstedelijking, infrastructuur ĂŠn natuurontwikkeling.

expertmeeting


waterstad

plankaart

waterlandschap


wonen te gast in het landschap wonen teaanaan gast inkamers het landschap bouwen groene kamers bouwen groene - nominatie landschap landschap plan plan

Strandwallandschap tussen Limmen Heiloo Strandwallandschap tussen Limmen enen Heiloo Ideeënprijsvraag Provincie Noord-Holland Ideeënprijsvraag Provincie Noord-Holland

in samenwerking met in samenwerking met tijd tijd

BartMuskens Muskens Bart 2005

2005

Hoe ziet een woonlandschap van ongeveer 2.000 tot 2.400 woningen

Hoe ziet een woonlandschap van ongeveer 2.000 tot 2.400 woningen tussen tussen Heiloo en Limmen eruit? Met deze vraag werden we uitgenodigd Heiloo en Limmen eruit? Met deze vraag werden we uitgenodigd om deel om deel te nemen aan de ideeënprijsvraag. Centraal hierbij stond voor te nemen aan de ideeënprijsvraag. Centraal hierbij stond voor ons hoe de ons hoe de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten konden landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten konden worden versterkt worden versterkt met het bouwen van 2.000 tot 2.400 woningen in het met het bouwen van 2.000 tot 2.400 woningen in het plangebied. Dat is pas plangebied. Dat is pas echt wonen te gast is in het landschap. echt wonen te gast is in het landschap.

Centraal element in het plan is de ruimtelijke dynamiek van het gebied

Centraal element in het plan is de ruimtelijke dynamiek van het gebied zelf. zelf. De drager van het gebied, de bollenteelt, ondervindt moeilijke De drager van het gebied, de bollenteelt, ondervindt moeilijke tijden. In het tijden. In het plan worden de bollenkwekerijen elk op eigen wijze plan worden de bollenkwekerijen elk op eigen wijze en op een zelf gekozen en op een zelf gekozen tijdstip getransformeerd. De heterogene en tijdstip getransformeerd. De heterogene en incrementele ontwikkeling van incrementele ontwikkeling van het strandwallandschap wordt hierbij het strandwallandschap wordt hierbij doorgezet. Door het aanplanten van doorgezet. Door het aanplanten van bosranden, en het voorgeschreven bosranden, en het voorgeschreven bosprofiel van nieuwe wegen dat voor bosprofiel van nieuwe wegen dat voor de helft uit bos bestaat, wordt degebouwd helft uit bos gebouwd groene kamers. Deze kamers aanbestaat, groenewordt kamers. Deze aan kamers vormen besloten ruimtes vormen ruimtes die de structuurals vangeheel het landschap als geheel die debesloten structuur van het landschap versterken. Riante versterken. villa’s voor derustieke welgestelden, rustieke servicewoningen villa’s voorRiante de welgestelden, servicewoningen voor senioren, voor senioren, gesubsidieerde sociale woningbouw, compacte woningen gesubsidieerde sociale woningbouw, compacte woningen voor starters voor starters of landelijk wonen voor gezinnen, allen krijgen een plek of landelijk wonen voor gezinnen, allen krijgen een plek binnen een binnen een bosrijk kamerlandschap. bosrijk kamerlandschap.


nieuwe dorpen in twente plug-in landscape landschap

Twente (Weitemanslanden, Almelo) plan

Masterclass, Architectuurcentrum Twente in samenwerking met

Leonie van de Hoek, Dennis van Kessel tijd

2004

De leegloop van het (agrarische) landschap en een daarmee samenhangende krimpende plattelandsbevolking waren voor het Architectuurcentrum Twente aanleiding voor een masterclass om de mogelijkheden van nieuw te ontwikkelen dorpen te onderzoeken. De opdracht was om met een creatieve oplossing te komen die rekening hield met de geschiedenis en de identiteit van het Twentse landschap. Een â&#x20AC;&#x2DC;dorpâ&#x20AC;&#x2122; dat plaats moet bieden aan twee- tot drieduizend inwoners in een herverkaveld veenontginningslandschap ten noordoosten van Almelo was het resultaat. Inhaken op de bestaande dynamiek van het platteland was het toverwoord.


ontwikkelingsstrategie voor strandwallenlandschap

melkveehouderij_logica plan

afstudeerwerk TU/e

landschap

den haag | leiden

tijd

2005

Nevelstad | Een eerste blik op ons territorium en een kritische beschouwing van de literatuur tonen dat ons territorium allerminst te vatten is in de aloude tegenstelling van stad en land. Het onderzoeksgebied van 10x15 kilometer tussen Den Haag en Leiden is in plaats daarvan nevelstedelijk van karakter. Een bonte nevenschikking van diverse stedelijke elementen, functies en vormen bevolken het platteland: de

t=0

nevelstad. Ze wordt vaak als chaotisch ervaren. Maar is ze wel zo chaotisch als op het eerste gezicht lijkt? Strandwallen | Structurerend element in het nevelstedelijke landschap tussen Den Haag en Leiden is de ondergrond. De bodemstructuur, bestaande uit drie strandwallen, heeft het landschap sterk bepaald. Deze langgerekte oude duinen zijn de drager van de bebouwing en de wegen. Centraal element in de bebouwingsen wegenstructuur is een centrale hoofdweg op iedere strandwal: de straatweg. Rondom elke straatweg heeft zich in de loop van de tijd een patroon van bebouwing gevormd. In de 17e tot 19e eeuw waren dat de prachtigste buitenplaatsen, maar ook boerenerven, lintwoningen, tuinbouwbedrijven en villaâ&#x20AC;&#x2122;s maken deel uit van dit proces. De afwisseling van verschillende elementen, met verschillende groottes, met verschillende breedtes en met bebouwing van diverse architectuur maken samen het strandwalpatroon. De kracht schuilt â&#x20AC;&#x2DC;m in de diversiteit en afwisseling. Ontstaan in een geleidelijk proces waarin vele kleinschalige ingrepen dit heterogene landschap hebben opgeleverd. De eenzijdige ontsluiting op de straatweg, de bosrijke buitenruimten, de uniforme lage bebouwingsdichtheid en de van nature aanwezige zonering zorgen voor een samenhangend geheel binnen het heterogene landschap.

ontwikkelingsscenario

t=5


Melkveehouderij | Het proces van geleidelijke ontwikkeling is nog lang niet voorbij. Handelsliberalisatie en aanscherping van de mestregelgeving in de melkveehouderijsector luiden een versnelde autonome ontwikkeling in. Binnen korte tijd zal ruim de helft van de melkveehouderijen in het strandwallenlandschap gaan stoppen. Een nieuw hoofdstuk in de geleidelijke transformatie van het strandwallenlandschap dient zich aan. Dit kan getuige de voorbeelden uit het verleden wel degelijk iets positiefs opleveren. De transformatie van melkveehouderij in een nieuwe ruimtelijke toestand kan echter ook negatief zijn. De in beginsel autonome ontwikkeling van melkveehouderij naar een nieuwe ruimtelijke toestand behoeft daarom enige sturing. Een ontwerpstrategie voor de toekomst van de stoppende melkveehouderijen is vereist. Kookboek | Het kookboek voor de transformatie van stoppende melkveehouderijen in het strandwallenlandschap is het stedebouwkundige middel hiervoor. Zonder alles vast te leggen, wordt de samenhang en ruimtelijke kwaliteit in het strandwallenlandschap versterkt en wordt kwaliteit toegevoegd. Bebouwing opgenomen in het landschap en nieuwe natuur is het resultaat. Aan de hand van een set ingrediĂŤnten en een bereidingswijze kan bij het stoppen van de agrarische functie elke melkveehouderij op eigen wijze getransformeerd worden naar een nieuwe figuur. Alle getransformeerde melkveehouderijen samen leveren zo een ook in de nabije toekomst heterogeen ontwikkeld maar samenhangend strandwallenlandschap op.

ruimtelijk onderzoek

grondgebruik

eigendomsverhoudingen

nevelstad den haag - leiden

onderzoek ontwikkelingen melkveehouderij

kookboek


portfolio cas denissen 2013

2014 portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you