Page 1

België - Belgique P.B. 9000 Gent 1 BC 0400

Afgigtekantoor Gent 1

Casa Prosa is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Casa Rosa v.z.w. editie: april 2003

Inhoud Edito: Trouw met ‘n hollander Op de sofa bij Lucie Uit het nieuws Citaat Agenda van de vrienden De INFOWINKEL

Aanspreektitel XXXX-YYYYYYYY Kammerstraat 22 9000 Gent

Edito: Trouw met ’n hollander 1 2 3 3 4 4

v.u.: Bruno Terryn, Kammerstraat 22, 9000 Gent

Wie denkt dat de holebi’s allemaal superindividualisten zijn, alleen maar op zoek naar vlug genot, heeft het mis. Natuurlijk zijn er nog veel die hun holebi-zijn daartoe beperken, maar er is ook een grote groep die zich op een of andere manier engageert of op zijn minst interesse heeft voor de ‘beweging’. Die beweging heeft de laatste maanden zelfs flink gescoord. Vooreerst werd het homohuwelijk in het federaal parlement goedgekeurd (30 januari) en eerstdaags zal de subsidie voor Casa Rosa, het Oostvlaams holebi-huis, gestemd worden in de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Twee zaken waarvoor de beweging reeds lang vragende partij was. Maar de ene holebi is de andere Belg niet. Het huwelijk is alleen mogelijk met een partner uit een land waar het homohuwelijk ook bestaat: Nederland dus. En aan kinderen moet je ook niet denken, als koppel geen kinderen, tenzij met allerlei trucs. Trouw dus met een Hollander, meer keuze heb je voorlopig niet. Maar deze beperkingen dwingen ‘de beweging’ tot verdere acties en houden holebi’s aldus in het nieuws. Waarvoor een gebrekkige wet allemaal goed is, moet je denken. Maar ook voor zogenaamde Belgische partners is niet alles ‘koek en hij’(!). Van iemand hoorden we dat hun huwelijk zo vlug mogelijk na 1 juni zal gesloten wor-

den. Iemand anders denkt er nog niet aan. Niet alle relaties zijn gelijk, maar met de juridische gelijkheid, die er nu is, is ook niet alles gezegd. Meer informatie is nodig. Is trouwen wel een voordeel of zijn er ook nadelen aan dergelijke stap verbonden? Je kan daarover meer te weten komen. Casa Rosa nodigt jullie daarom allen uit. Een jurist met ervaring komt op 16 mei voor een interessant debat. (zie kalender). Rest me nog u allen uit te nodigen op de ‘Belgian Lesbian and Gay Pride’ op 3 mei in Brussel. We zijn er met andere holebi’s van alle overtuigingen en in alle kleuren. We moeten blijvend laten zien dat we bestaan en dat het goed is zo (zie kalender). Bruno Terryn, voorzitter Casa Rosa

1


Ik heb veel tijd verloren! CasaProsa op de sofa bij Lucie Den Dauw

Binnen Casa Rosa is Lucie Den Dauw één van de opmerkelijkste figuren. Ze is de oudste, is vrouw, waakt over het geld en is laat uit de kast gekomen. Vooral is ze op een leeftijd dat ze rechtuit spreekt en ongedwongen zichzelf kan zijn. Ik heb met haar daarover een gesprek op haar appartement te Gent, waar ze woont met haar vriendin Monique.

we en nadien werd er nagekaart over alle stommiteiten die we gedaan hadden. De zondag moesten we uitrusten. De stress en de opwinding hebben me trouwens een hartinfarct opgeleverd en toen ben ik definitief gestopt. Ik heb inderdaad veel tijd verloren alhoewel ik, bij terugblik, nu wel besef dat ik op 10-jarige leeftijd al verliefd was op een vriendinnetje of op de juffrouw. Maar toen CP: Lucie, mag ik beginnen met een ik trouwde op 22 jaar kende ik het woord delicate vraag. De bezoekers van Casa lesbisch niet eens. Ik was naïef in die zaken. Rosa kennen je als één van de oudste En zelfs mijn man is nooit op de hoogte gevrouwen die “het foyer” bezoekt, die weest. Ik had een brave man en misschien veel mensen kent en blijkbaar ook goed was hij ook te naïef of zelfs asexueel. We kan opschieten met Geert, de uitbater. zijn in goede verstandhouding gescheiden Vanwaar deze bekendheid? na 28 jaar huwelijk. Ik was toen 50 jaar. Ik ben vrij laat in holebi-kringen terechtgekomen. Via Internet heb ik de holebi-federatie pas leren kennen in 1998, pas vijf jaar geleden en toen was ik al 63 jaar. Ik had een eerste gesprek met Fernand (de coördinator) en vernam toen dat de eerste verkenningen bezig waren voor het Roze huis. Je kent Peter de Groote en met al zijn

CP: Je leeft nu enkele jaren samen met Monique. Is dat de beste van de werelden. En zit een huwelijk er in?

Ik had voordien wel enkele vrouwen ontmoet, maar ik kon mijn gevoelens niet plaatsen om een echte relatie aan te gaan. Monique heeft ook hard gewerkt en vier “Ik had voordien wel enkekinderen grootgebracht. le vrouwen ontmoet, maar Dat maakt dat we heel wat gemeen hebik kon mijn gevoelens niet ben, maar samenwonen blijft een opgave. Anderzijds had ik met mijn man meer raakplaatsen om een echte repunten qua hobby’s, maar seksueel was het latie aan te gaan.” dan weer niets. Ik kan nu wel meer toegeenthousiasme heeft hij me meegetrokken ven, maar of dat aan het samenleven met in het project. Ik ben nu lid van de Raad een vrouw ligt, of aan mijn leeftijd, dat weet van Bestuur en penningmeester, dus ik let ik niet. Monique helpt me nu ook bij mijn op de inkomsten en uitgaven. Bovendien is werk voor Casa Rosa, vooral bij briefwisseGeert medeschuldig aan mijn bekendheid. ling. En met haar kinderen hebben we ook Bij het binnenkomen in de Foyer, en ik kom goede contacten. Ze hebben me volledig dikwijls, roepen Geert en zijn medewerkers aanvaard. In die mate zelfs dat ze me raad altijd: ‘Lucie, Moniqueske’, dus we hebben geven: laat u niet doen door ons ma. veel bekijks. CP: Had je voordien geen ‘lesbisch’ leven? Nauwelijks. Ik ben pas alleen gaan wonen (gescheiden van mijn man) toen ik vijftig jaar was en dan ten volle bewust geworden van mijn voorkeur. Met mijn man had ik een goede relatie, maar we zaten in een heel ander milieu en hebben altijd hard gewerkt. Ik was bestuurschef ontvangsten aan het universitair ziekenhuis. Maar niet alleen dat. Mijn hobby (bridge) slorpte ook veel tijd en energie op. Ik deed mee aan wedstrijden en dat vergt heel wat discipline. ’s Vrijdagsavond ging ik vroeg slapen om ’s anderendaags bij de pinken te zijn voor de wedstrijd. De zaterdagnamiddag speelden

2

Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucieucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie Lucie onredelijk kwaad maken. Monique zegt dan: ‘let op je eigen zaken’ en zij heeft gelijk. CP: Een homo zei me: Lucie is een van de weinige lesbiennes die ik waardeer, zelfs gaarne heb. Wat is er speciaal aan Lucie of wat is er mis met de andere lesbiennes?

Ik ben mezelf, speel geen komedie en speel ook kort op de bal. Over veel zaken denk ik als een man. Dat is misschien een reden. Bij sommigen kan dat overkomen alsof ik een dom, naïef kind ben, maar anderen vinden dat dan weer sympathiek. Ik ben ook niet jaloers, maar wel rancuneus, ik vergeet niets. Ja, en wat de andere lesbiennes betreft. Ze zijn dikwijls zo sectair, ze zonderen zich “Over veel zaken denk ik te veel af. Ze zijn er tegen dat mannen naar als een man. .” hun activiteiten komen, maar ze zijn toch sterk genoeg om die ene ‘verdwaalde’ man Maar een huwelijk zit er dan weer niet in. terecht te wijzen als iets hen niet aanstaat. Daarvoor zijn we te oud en zijn de fiscale Activiteiten moeten voor iedereen openomstandigheden niet gunstig. Een samenle- staan. In principe althans. In de praktijk zal vingscontract hebben we wel afgesloten. het zichzelf wel uitwijzen of het werkt of niet. CP: Je hebt de naam een strenge tante CP: Ben je een ‘tevreden lesbienne’ te zijn die de ‘jongens’ af en toe wat en wat zou je het anders doen mocht je realiteitszin moet bijbrengen en ook dat herbeginnen? je goed op de centen let. Ben je ook zo streng voor je privé uitgaven? Voor de tijd dat ik nog te leven heb, probeer ik met volle teugen te genieten van We zijn allemaal vrijwilligers en een huis mijn lesbisch zijn!! Ik heb te veel tijd verloals Casa Rosa runnen is niet gemakkelijk. ren. De meeste van ons zijn jong en onbesuisd en als het over ‘de centen’ gaat kan ik mij T.S.


Uit het nieuws Een moeilijke keuze

Spirit: VLD:

voltallig voor één onthouding (Jef Valkeniers, Dilbeek) Vl. Blok: unaniem tegen

homohuwelijk in het parlement, terwijl hij jarenlang beroep kon doen op actieve hoEr kunnen veel redenen zijn waarom je lebi’s voor zijn campagnes. Blijkbaar zijn zij voor deze of gene partij stemt op 18 mei. alleen maar goed als werkpaarden. Traditie, kennissen, Vlaams voelend, groene Blijft Agalev, dat van oudsher veel holebi’s vingers. Maar ook holebi-zijn kan een critelt bij zijn sympathisanten, die ook altijd terium zijn. Welke partij is altijd voor de Geen openlijke holebi-kandidaten op de partij konden rekenen. Hetzelfde holebi’s opgekomen? Welke kandidaten kan gezegd worden van SP.a, dat altijd de manifesteren zich als dusdanig? Nederland ging in januari naar de stem- holebi-zaak verdedigd heeft. Op de geAls je wil voortgaan op de goedkeuring bus. Op de lijsten stonden niet minder zameijke SP.a-Spirit lijst staat wel Annelies van het homohuwelijk, dan hebben we hier dan 14 holebi’s, en de helft daarvan werd Storms, die eerder ons subsidiedossier bij de gegevens: er waren 122 stemmende verkozen. Navraag bij de Vlaamse partijen de provincie heeft opgevolgd, als eerste leden aanwezig; 91 stemden voor, 22 tegen levert niets op. Spirit heeft één parlements- opvolger. Normaal komt zij in het parlement en 9 onthielden zich. Hieronder beperken lid (Jan Roegiers, soms zelfs in Casa Rosa) als opvolger van minister Van Grembergen. we ons tot de partijen in het Vlaamse lands- maar hij doet deze keer niet mee. Hij is Ook VLD heeft zijn sociaal liberale gedachgedeelte. immers lid van het Vlaams parlement, en nu te laten spelen bij de goedkeuring van het kiezen we voor het federaal parlement. homohuwelijk en bij de toekenning van de Agalev: voltallig voor Walter Capiau stond even op de NVAsubsidie van de provincie voor Casa Rosa. CD&V: 3 onthoudingen : Luc Goutry lijst in West-Vlaanderen maar haakte af. Iedereen oordeelt dus maar naar eer en (Beernem), Tony Van Parys Voor de holebi-beweging heeft hij in elk geweten, want wachten op openlijke hole(Gent) en Herman van Rompuy geval nooit iets willen betekenen, ook al bi’s in de politiek die ook voor de beweging (Sint-Genesius-Rode). werd dat hem gevraagd. iets willen betekenen, kan nog wat duren. NVA: één onthouding (Frieda Wie voor CD&V stemt, heeft ook niet veel Brepoels, Hasselt) geluk. Tony Van Parys onthield zich als een T.S. SPa: voltallig voor van de weinigen bij de stemming over het

Citaat

‘Elke

keer (als ze de ceremonie ondergaat waarbij ze haar huwelijksrecht overgeeft aan haar zussen) moet ik wenen. Als oudere zus word ik geacht het voorbeeld te stellen, ik moet harder werken, devoter zijn, beter studeren, zodat mijn kleinere zussen en broers gemotiveerd zijn om ook het betere na te streven. Door mijn plaats in de rij op te geven, geef ik in zekere zin mijn zelfrespect op, mijn plaats in de familie, mijn voorbeeldfunctie’. Een ongetrouwde lesbienne in Yogyakarta (Indonesië). De Morgen 01/02/03

‘Of

je zit op de begrafenis van je eigen vent ergens op de tiende rij tussen de andere nichten, de vrouwelijke welteverstaan. Ook dat gebeurt, en machteloos moeten toezien hoe je officieuze schoonfamilie na de dienst het huis en de bankrekening plundert, dat ook helaas. Edwin Mortier in De Morgen 01/02/03

‘Meer

dan dertig jaar geleden heeft Will Ferdy zich op televisie geout in ‘Zo Zijn’. Ik heb dat programma toen gepresenteerd. Zoals zovelen –hetero’s en homo’s- worstelde ik in die tijd met mijn seksualiteit. Ik vond het een echte heldendaad van Will, maar ik wist ook dat dit hem zuur zou opbreken. En dat is ook gebeurd: geen enkele katholieke vereniging wilde hem nog boeken, hij leed enorme verliezen en hij had geen vangnet. Ik vond dat heel jammer. Die ellende heb ik nooit meegemaakt. Ik heb altijd mezelf kunnen zijn en ik vind dat iedereen daar recht op heeft. Ik zeg niet hoe een ander moet leven en dus verwacht ik ook niet dat een ander zegt hoe ik moet leven”. Walter Capiau in Humo 18/02/03

3


Agenda “Vrienden van Casa Rosa” 27 april:

3 Mei

Aperitiefconcert in Carlos Quinto, gelegen naast Casa Rosa.

16 mei

Belgian Lesbian and Gay Voor- en nadelen van pride met als motto: We het holebi-huwelijk, inWant More leiding door Paul Borghs, jurist. Vismet –Baksteenkaai, Brussel

12 u : aperitief 13 u: recital door Koen Walravens, een jong solist en een ware verrassing 14 u: lunch Dit aperitiefconcert is gratis voor de “full”-leden, maar iedereen is welkom. Bezoekers betalen 12 euro. Na het concert kan iedereen Na het concert kan ieder die dat wil in Carlos Quinto blijven voor een lunch tegen de prijs van 22,5 EUR. Gelieve dan wel te bevestigen bij Toon Schoutteet via telefoon 09 282 82 90 of via email: toon.schoutteet@pandora.be Betalen kan je door overschrijving op rek. 001-0776824-27 van A Schoutteet, De Pinte Menu

13 u 14 u 17 u 22 u

start animatie kleurrijke optocht optreden fuif, Magdalenazaal

T O SP

Voorbehouden aan de ‘full’ leden van Casa Rosa. We zijn er op uitnodiging van Luc De Clercq, die zorgt voor een bezoek aan de proeftuinen en begoniavelden en ons ’s avonds aan het zwembad een etentje zal aanbieden. Opgelet: in augustus omwille van de begonia-activiteiten; Juiste informatie volgt later.

24 mei 2003

Eurosong op groot scherm in Casa Rosa vanaf 20.30u in samenwerking met Akset op Roze, het Gehoor en Verkeerd Geparkeerd. Aansluitend een spetterende

holebi lentefuif

Waterzooi van kip

(2 x glas wijn, bier of frisdrank inbegrepen)

in het zaaltje op de eerste verdieping van Casa Rosa; gratis voor de full leden; niet –leden kunnen een vrijwillige bijdrage leveren

zomerwandeling in Lochristi,

T H LIG

Pastei van het huis of Zalmbroodje met boter

Chocoladetaart met koffie

20 u

17 of 24 augustus

balzaal; Vooruit vanaf 23.00u

www.casarosa.be/infowinkel Wie zoekt die vindt. Bezoek je regelmatig de website van de infowinkel, dan heb je vast en zeker al gezien dat het aanbod aan boeken, gadgets e.a. al serieus is uitgegroeid tot een waardevolle collectie. Voor ieder wat wils en nu wordt ook sinds kort 10% korting gegeven op alle commerciële artikelen op vertoon van de holebipas kaart. Deze kaart is trouwens ook te koop in de Infowinkel. Meer info op infowinkel@casarosa.be of de website.

4

De INFOWINKEL Casa Rosa vzw Kammerstraat 22 9000 Gent. Open: ma 18u-22u; woe 15u-21u

casaprosa_0304  

Inhoud Bruno Terryn, voorzitter Casa Rosa Casa Prosa is de drie- maandelijkse nieuwsbrief van Casa Rosa v.z.w. editie: april 2003 Edito: Tro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you