Page 4

COMPTE D'EXPLOTACIÓ Del 01-01-16 al 31-12-16

09-02-17 15:52:30

Centre Cívic Casa Orlandai

Notes 6260001 COMISSIONS MANT I ADMIN 6260002 COMISSIONS VISA 6270000 PUBLICITAT/PROPAGANDA/DIFUSSIO 6270001 DESPESES WEB 6280000 TELÈFON 6280001 AIGUA 6290001 MATERIAL OFICINA 6290002 DESPESES DE NETEJA 6290003 SERVEIS ASSESORAMENT/GESTIO 6290004 CAFETERIA - CATERING 6290006 FOTOCOPIES 6290007 CORREUS I MISSATGERS 6290009 DESPESES TALLERS GENERICS 6290010 SERVEI PREVENCIO RISCOS 6290011 VIGILANCIA 6290012 DESPESES D'ACTIVITATS VARIES 6290013 DESPESES DE TRANSPORT 6290014 DESPESA MANTENIMENT 6290015 MATERIAL INFORMATIC 6290016 VESTUARI EQUIP TECNIC I VOLUNTARIAT 6290019 DESPESES JARDINERIA 6290999 DESPESA VARIS b) Tributs 6310000 OTROS TRIBUTOS 6341000 AJUST.NEGATIUS PRORRATA IVA 6391000 AJUST.POSITIUS PRORRATA IVA c) Pèrdues per deterior.i var.provis.operac.activitats 655 Pèrdues crèd.incobr.deriv.acti

EXERCICI 16 -72,00 -527,10 -8.100,76 -44,03 -1.250,00 -1.309,38 -25.449,12 -7.087,07 -3.942,24 -1.877,75 -109,78 -14.605,02 -1.597,15 -268,60 -2.235,86 -52,41 -2.891,00 -217,53 -2.578,13 -162,27 -1.014,96 -1.500,00

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

EXERCICI 15 -110,00 -411,34 -8.795,22 -220,58 525,05 -21,52 -375,48 -24.649,15 -7.288,90 -6.155,81 -2.375,33 -502,47 -16.198,12

-1.219,84 -997,92 -150,55 -169,29 -288,86 -561,73 -279,90 193,13 193,13

485,04 -385,03 -385,03

9. Amortització de l'Immobilitzat 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 13. Altres resultats 6780000 DESPESES EXTRAORDINARIES 7780000 INGRESSOS EXTRAORDINARIS

Pàgina :

-1.506,96 -1.506,96 1.105,86 -781,06 1.886,92 762,59

14. Ingressos financers. 769 Altres Ingressos Financers

633,61 -354,09 987,70 704,87

0,28 0,28

15. Despeses financeres. 669 Altres Despeses Financeres

-5,97 -5,97

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

-5,69

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

762,59

699,18

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

762,59

699,18

2

Balanç de sitaució desembre 2016  
Balanç de sitaució desembre 2016  
Advertisement