Page 2

BALANÇ DE SITUACIÓ Del 01-01-16 al 31-12-16

07-02-17 17:47:13

Assoc.Cult.Casa Orlandai

PATRIMONI

NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis. I. Fons dotacionals o fons socials 1. Fons dotacionals o fons socials 101 Fons Social III. Excedents d'exercicis anteriors 1. Romanent 119 Reserves nou PGC V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 6 COMPRES I DESPESES 7 VENDES I INGRESSOS A-2) Subvenc.,donacions i llegats rebuts i altr.ajustaments 1. Subvencions oficials de capital 130 Subvencions Oficials Capital C) PASSIU CORRENT II. Deutes a curt termini. 3. Altres deutes a curt termini 555 Partides Pendents d'Aplicació IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar. 1. Proveïdors 400 Proveïdors 2. Creditors varis 41 BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 465 Remuneracions Pdnts.Pagament 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP 475 H.Públ.Creditora Conc.Fiscals 476 Organismes Seg.Soc.Creditors 5. Acomptes d'usuaris 448 Acomptes d'usuaris TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Notes

EXERCICI 16

43.159,08 36.145,16 29.413,99 29.413,99 29.413,99 146,48 146,48 146,48 6.584,69 -340.155,85 346.740,54 7.013,92 7.013,92 7.013,92 63.662,04

Pàgina :

EXERCICI 15

33.127,09 30.113,17 31.019,30 31.019,30 31.019,30

-906,13 -314.635,83 313.729,70

3.013,92 3.013,92 3.013,92 45.844,68

71,45 71,45 71,45

-872,23 -872,23 -872,23

63.590,59 3.834,51 3.834,51 29.657,81 29.657,81 4.027,66 4.027,66 11.855,00 7.502,72 4.352,28 14.215,61 14.215,61

46.716,91 1.214,37 1.214,37 19.115,01 19.115,01 2.884,26 2.884,26 8.988,49 5.314,51 3.673,98 14.514,78 14.514,78

106.821,12

78.971,77

2

Balanç de sitaució desembre 2016  
Balanç de sitaució desembre 2016  
Advertisement