Page 1

BALANÇ DE SITUACIÓ Del 01-01-16 al 31-12-16

07-02-17 17:47:13

Assoc.Cult.Casa Orlandai

ACTIU

A) ACTIU NO CORRENT II. Immobilitzat material. 2. Instal.lacions, maquinària i utillatge 212 Instal.lacions Tècniques 213 Maquinària 214 Altres instal·lac.utillatge 2812 Am.Acum.Instal.Tècniques 2813 Am.Acum.Maquinària 2814 Am.Acum.Utillatge 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 215 Mobiliari 216 Equips pr process.d'informació 2815 Amortització acum.de mobiliari 2816 Am.Acum.Equips process.d'infor 4. Altre Immobilitzat material 218 Altre immobilitzat material 2818 Am.Acum.Altre Immobil.Material VI. Inversions financeres a llarg termini. 1. Instruments de patrimoni 2405 Particip.Ll/T Altres Parts Vin 250 Inv.Financ.Ll/T Instr.Patrimo B) ACTIU CORRENT II. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr. 1. Usuaris i deutors per vendes i prestac.de serveis 440 Usuaris, Deutors 2. Deutors, entit.del grup,assoc. i altres parts vinc. 4935 Det.Val.Cred.Op.Cials.Altres 4. Altres deutors 445 Altres deudors 446 Deutors de Duptós Cobrament 6. Actius per impost corrent 4709 H.Públ.Deutora Devol.Impostos 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 4700 H.Públ.Deutora per I.V.A. 4708 H.Públ.Deutora Subv.Concedides 473 H.Públ.Retencions/Pagam.Cte. V. Periodificacions a curt termini 480 Despeses Avançades VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents. 1. Tresoreria 570 Caixa, euros 572 Bancs/Instituc.Crèdit C/C,Eur TOTAL ACTIU (A+B)

Notes

EXERCICI 16

9.013,86

Pàgina :

EXERCICI 15

5.013,92

7.013,86 311,39 17.066,66 7.351,74 67,71 -16.933,74 -7.173,27 -67,71 5.418,68 5.587,31 11.709,66 -2.763,00 -9.115,29 1.283,79 10.345,88 -9.062,09

3.013,92 311,39 17.066,66 7.351,74 67,71 -16.933,74 -7.173,27 -67,71 1.418,74 2.763,00 10.534,03 -2.763,00 -9.115,29 1.283,79 10.345,88 -9.062,09

2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

97.807,26

73.957,85

37.325,18 24.588,43 24.588,43 -2.274,55 -2.274,55 6.327,68 4.053,13 2.274,55 146,81 146,81 8.536,81 4.672,21 3.679,95 184,65

22.542,75 6.961,81 6.961,81 -2.274,55 -2.274,55 8.327,68 6.053,13 2.274,55 146,81 146,81 9.381,00 2.734,77 6.633,53 12,70

223,58 223,58

243,65 243,65

60.258,50 60.258,50 452,43 59.806,07

51.171,45 51.171,45 199,38 50.972,07

106.821,12

78.971,77

1


BALANÇ DE SITUACIÓ Del 01-01-16 al 31-12-16

07-02-17 17:47:13

Assoc.Cult.Casa Orlandai

PATRIMONI

NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET A-1) Fons propis. I. Fons dotacionals o fons socials 1. Fons dotacionals o fons socials 101 Fons Social III. Excedents d'exercicis anteriors 1. Romanent 119 Reserves nou PGC V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 6 COMPRES I DESPESES 7 VENDES I INGRESSOS A-2) Subvenc.,donacions i llegats rebuts i altr.ajustaments 1. Subvencions oficials de capital 130 Subvencions Oficials Capital C) PASSIU CORRENT II. Deutes a curt termini. 3. Altres deutes a curt termini 555 Partides Pendents d'Aplicació IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar. 1. Proveïdors 400 Proveïdors 2. Creditors varis 41 BENEFICIARIS I CREDIT.DIVERSOS 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 465 Remuneracions Pdnts.Pagament 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les AAPP 475 H.Públ.Creditora Conc.Fiscals 476 Organismes Seg.Soc.Creditors 5. Acomptes d'usuaris 448 Acomptes d'usuaris TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Notes

EXERCICI 16

43.159,08 36.145,16 29.413,99 29.413,99 29.413,99 146,48 146,48 146,48 6.584,69 -340.155,85 346.740,54 7.013,92 7.013,92 7.013,92 63.662,04

Pàgina :

EXERCICI 15

33.127,09 30.113,17 31.019,30 31.019,30 31.019,30

-906,13 -314.635,83 313.729,70

3.013,92 3.013,92 3.013,92 45.844,68

71,45 71,45 71,45

-872,23 -872,23 -872,23

63.590,59 3.834,51 3.834,51 29.657,81 29.657,81 4.027,66 4.027,66 11.855,00 7.502,72 4.352,28 14.215,61 14.215,61

46.716,91 1.214,37 1.214,37 19.115,01 19.115,01 2.884,26 2.884,26 8.988,49 5.314,51 3.673,98 14.514,78 14.514,78

106.821,12

78.971,77

2


COMPTE D'EXPLOTACIÓ Del 01-01-16 al 31-12-16

09-02-17 15:52:30

Centre Cívic Casa Orlandai

Notes

1. Ingressos per les activitats a) Vendes i prestacions de serveis 7590002 TALLERS GENERICS 7590000 INGRESOS PER CESSIÓ D'ESPAIS 7590003 INGRESOS ALLOTJAMENTS 7590006 INGRESOS ACTIVITATS 7590004 INGRESOS CAFETERIA 7590005 INGRESOS FOTOCOPIES d) Subvencions oficials a les activitats 7240001 SUBVENCION CONVENI AJUNTAMENT 7240002 SUBVENCIO GENERALITAT 7240004 SUBVENCIONS DIPUTACIO DE BCN 7240099 SUBVENCIONS FORMACIO TREBALLADORS f) Altres subvenc.,donac.i llegats incorpor.al res.de l'exer 7250001 SUBV.INVERSIONS AJUNTAMENT 5. Aprovisionaments a) Consums i deteriorament d'existències 6020000 COMPRES MATERIAL FUNGIBLE TALLERS b) Treballs realitzats per altres entitats 6070000 SERVEIS D'ACTIVITATS 7. Despeses de personal a) Sous, salaris i assimilats 6400000 SOU DIRECTOR GERENT 6400001 SOU COORD.PROJECTES/ADMIN 6400002 SOU COORD. PROJ./DINAMITZACIO 6400003 SOU COORD. ACTIVITATS /PROGRAMACIO 6400004 SOU INFORMADOR 6400005 SOUS TALLERISTES 6400006 SOU COORD.ACTIVITATS/ PROJECTES I SUBV... 6400010 ALTRES SOUS EQUIPAMENT 6400999 SOUS CC GENERIC b) Càrregues socials 6420000 SEG.SOC.DIRECTOR GERENT 6420001 SEG.SOC.COORD.PROJECTES/DINAMITZACIO 6420002 SEG.SOC.COORD.PROJECTES/ADMINISTRACIO 6420003 SEG.SOC.COORDINADOR ACT /PROGRAMACIO 6420004 SEG.SOC.INFORMADOR 6420005 SEG.SOCIAL TALLERISTES 6420006 SEG SOC COORD ACTIVITATS/ PROJECTES I ... 6420010 SEG.SOC.ALTRES SOUS 649 Altres Despeses Socials 8. Altres despeses d'Explotació a) Serveis Exteriors 6210000 LLOGUER MATERIAL 6210001 RENTING FOTOCOPIADORA 6220000 PETIT MANTENIMENT 6230000 SERVEI PROF. IND 6230001 COORDINADOR DE COMUNICACIO 6230002 TECNIC INFORMATIC 6230003 TECNICS ACTIVITATS 6230005 DISSENYADOR GRÀFIC CARTELLS 6230008 COORDIINADOR DE PROJECTES I SUBVENCI... 6230010 COORDINADOR ALTRES PROJECTES 6240000 DESPLAÇAMENTS 6250000 ASSEGURANCES RC 6260000 SERVEIS BANCARIS

EXERCICI 16

Pàgina :

EXERCICI 15

309.264,74 88.069,21 48.364,81 14.701,74 2.355,16 9.975,16 12.348,00 324,34 221.195,53 215.853,00 4.133,53 1.209,00

292.977,42 78.183,36 42.180,98 12.264,53 2.535,45 8.435,71 12.348,00 418,69 213.287,10 211.887,12

-28.166,95

-20.443,73 -51,89 -51,89 -20.391,84 -20.391,84

-28.166,95 -28.166,95

-164.586,49 -131.332,25 -25.746,22 -6.668,76 -28.220,69 -35.035,55 -22.219,26 -7.981,07 -4.121,29 -309,58 -1.029,83 -33.254,24 -8.090,49 -2.403,26 -11.327,74 -7.266,10 -2.648,96 -1.302,84 -79,85 -135,00

-116.854,57 -115.839,61 -1.244,86 -1.043,52 -2.295,72 -8.060,30 -277,94 -5.504,07 -12.870,77 -8.101,62 -786,78 -51,35 -890,35 -335,13

1.255,00 144,98 1.506,96 1.506,96

-164.673,01 -125.121,52 -28.623,83 -14.521,49 -14.390,91 -37.308,76 -13.583,51 -8.463,85 -8.348,48 -276,75 396,06 -39.551,49 -8.396,69 -3.457,75 -5.797,67 -11.616,12 -4.358,81 -2.740,29 -2.633,98 -104,54 -445,64 -106.282,46 -106.090,56 -2.639,83 -936,24 -350,26 -5.355,30 -4.636,11 -5.967,63 -7.173,92 -6.770,67 -564,35 -200,00 -63,10 -1.016,69 -169,50

1


COMPTE D'EXPLOTACIÓ Del 01-01-16 al 31-12-16

09-02-17 15:52:30

Centre Cívic Casa Orlandai

Notes 6260001 COMISSIONS MANT I ADMIN 6260002 COMISSIONS VISA 6270000 PUBLICITAT/PROPAGANDA/DIFUSSIO 6270001 DESPESES WEB 6280000 TELÈFON 6280001 AIGUA 6290001 MATERIAL OFICINA 6290002 DESPESES DE NETEJA 6290003 SERVEIS ASSESORAMENT/GESTIO 6290004 CAFETERIA - CATERING 6290006 FOTOCOPIES 6290007 CORREUS I MISSATGERS 6290009 DESPESES TALLERS GENERICS 6290010 SERVEI PREVENCIO RISCOS 6290011 VIGILANCIA 6290012 DESPESES D'ACTIVITATS VARIES 6290013 DESPESES DE TRANSPORT 6290014 DESPESA MANTENIMENT 6290015 MATERIAL INFORMATIC 6290016 VESTUARI EQUIP TECNIC I VOLUNTARIAT 6290019 DESPESES JARDINERIA 6290999 DESPESA VARIS b) Tributs 6310000 OTROS TRIBUTOS 6341000 AJUST.NEGATIUS PRORRATA IVA 6391000 AJUST.POSITIUS PRORRATA IVA c) Pèrdues per deterior.i var.provis.operac.activitats 655 Pèrdues crèd.incobr.deriv.acti

EXERCICI 16 -72,00 -527,10 -8.100,76 -44,03 -1.250,00 -1.309,38 -25.449,12 -7.087,07 -3.942,24 -1.877,75 -109,78 -14.605,02 -1.597,15 -268,60 -2.235,86 -52,41 -2.891,00 -217,53 -2.578,13 -162,27 -1.014,96 -1.500,00

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

EXERCICI 15 -110,00 -411,34 -8.795,22 -220,58 525,05 -21,52 -375,48 -24.649,15 -7.288,90 -6.155,81 -2.375,33 -502,47 -16.198,12

-1.219,84 -997,92 -150,55 -169,29 -288,86 -561,73 -279,90 193,13 193,13

485,04 -385,03 -385,03

9. Amortització de l'Immobilitzat 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 13. Altres resultats 6780000 DESPESES EXTRAORDINARIES 7780000 INGRESSOS EXTRAORDINARIS

Pàgina :

-1.506,96 -1.506,96 1.105,86 -781,06 1.886,92 762,59

14. Ingressos financers. 769 Altres Ingressos Financers

633,61 -354,09 987,70 704,87

0,28 0,28

15. Despeses financeres. 669 Altres Despeses Financeres

-5,97 -5,97

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

-5,69

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

762,59

699,18

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

762,59

699,18

2


PRESSUPOST 2016- TANCAMENT PPOST CC CASA ORLANDAI DESPESES PERSONAL Equip de gestió 1 Director / Gerent 1 coordinador/a de projectes Administració 1 coordinador/a de projectes Dinamització 1 coordinador/a de projectes Programació 2 informadors/es 1 coordinador activitats Altres despeses de personal SERVEIS CULTURALS Cursos i tallers Inscripcions Materials activitats Professorat Activitats Programació trimestral Anivesari Estiu Festa Major Tècnics d'activitats Coordinació de projectes/subvencions Catering i altres despeses d'activitats PUBLICITAT: IMATGE, DIFUSIÓ I DISTRIBUCIÓ Coordinació Disseny imatge Impressió i distribució DESPESES GENERALS Serveis i subministraments Còpies i fotocòpies Mateniment web Telèfon Correus i missatgeria Manteniment Petit manteniment Neteja Renting impressora Tècnic informàtic Jardineria Inversions Inversions Altres Despeses de gestió Material d'oficina i informàtica Despeses bancàries Assegurances Gestoria i assesorament Altres despeses (per cessió d'espai, …) Altres despeses (IVA no recuperable, …) Tributs Despeses extraordinaries SUBTOTAL DESPESES INGRESSOS Quotes Cursos i tallers Quotes Activitats Cessió d'Espais Arrendament Bar Allotjaments Altres ingressos fotocòpies Altres ingressos (subvencions, donacions i llegats, …) Altres ingressos (financers,…) TOTAL INGRESSOS PER QUOTES

Proposta 2016 157.168,21 157.168,21 36.903,54 30.752,16 20.263,06 32.622,51 30.462,79 5.000,00 1.164,15 74.196,18 33.779,33 1.863,33 500,00 31.416,00 40.416,85 15.408,04 4.000,00 800,00 4.000,00 9.000,00 3.708,81 3.500,00 17.840,00 3.500,00 8.490,00 5.850,00 60.211,63 7.470,00 2.450,00 1.000,00 2.000,00 2.020,00 32.454,07 3.500,00 23.248,00 812,24 3.400,00 1.493,83 4.500,00 4.500,00 15.787,56 1.545,34 812,00 1.030,23 7.500,00 1.400,00 3.500,00

309.416,02 Previsió 2016 44.320,00 12.000,00 13.000,00 12.348,00 2.597,00 800,00 4.498,02 0,00 89.563,02

3.778,84 1.500,00 781,06 314.389,07 Tancament 2016 48.364,81 9.975,16 14.701,74 12.348,00 2.355,16 324,34 5.342,53 1.886,92 95.298,66

SUBVENCIÓ MUNICIPAL

219.853,00

219.853,00

0,00

762,59

RESULTAT

Tancament 2016 153.956,46 153.956,46 33.836,71 9.072,02 29.523,53 46.363,29 29.485,36 4.201,14 1.474,41 80.306,95 34.997,59 807,54 34.190,05 45.309,36 18.501,00 4.150,55 850,55 4.207,47 12.870,77 786,78 3.942,24 16.480,32 277,94 8.101,62 8.100,76 63.645,34 3.385,32 1.877,75 44,03 1.250,00 213,54 39.761,56 5.186,72 25.449,12 1.043,52 5.504,07 2.578,13 4.000,00 4.000,00 16.498,46 1.526,91 934,23 890,35 7.087,07

Balanç de sitaució desembre 2016  
Balanç de sitaució desembre 2016  
Advertisement