Page 1

สวัสดีครับ บทความวันนี้ค อนขา งจะเปนบทความเฉพาะกิ จซั กหนอย เนื่องดวยกระแสของแรมยี่หอ KINGSTON ที่มีขาวลื อกันหนาหู วาแรม

บางสวนเปนแรมที่ถูก

มา

ยี่หอ KINGSTON ที่วางจําหนายกันตามหา งไอทีชื่อดัง Remark ... แรมที่ถูก Remark มานั้น หมายความวา มีผูหวังผลประโยชนบางราย ได เอาแรมยี่ห ออื่น หรือแรมไมมียี่หอ มาทําการแปลงรา ง จับแตงตัวซะใหม ใหเหมือนกับแรม ยี่หอ KINGSTON และเอามาวางขายปะปนกั น ผูบริโภคอยางเราๆ ทานๆ ที่ไมรูอิโหนอิเหน ก็นึกว าเปนแรม KINGSTON แท ๆ เลยซื้อแรม โนเนมในราคา KINGSTON มาใช ... ผลปรากฏวา เจาแรมตัวการ เปนตน เหตุทําใหเครื่ องแฮงค จอฟา รีส ตาร ทเอง หรือทํา งานไดไมตรง ตาม spec ที่ระบุไว ... นั่น คือปญหาที่มี การพู ดถึงกัน ความจริงแรม KINGSTON ที่ถูก Remark มา ไดมีวางขายกันตามหา งพันธุทิพย หรือ หางอื่น ๆ กันมาเปน ระยะเวลานานแลว แตห ลังๆ มานี่เริ่มมีคนพูด ถึงกันมาก ผมเลยขอนําความกระจ างมาสูทา นผูอาน ดังบทความนี้นะครับ ชื่อเสีย งของแรมยี่หอ Kingston นั้น ถือว าเปนแรมที่มียี่หอที่ คนไทยนิยมใชกันเปน อันดับตน ๆ นั่นอาจเปนเหตุผลใหญๆ เหตุผลหนึ่งที่มีผูหวังผลประโยชนนําแรมโนเนมไปทํา การปลอมแปลงให เปน Kingston ความจริงจะพูดวามันคื อแรมปลอม ก็ไมคอยจะถู กนั ก ขอพูดวามันคื อแรมที่ไมใช Kingston แตมาวางขายในคราบ Kingston ราคา Kingston มากกวา ...

แรมยี่หอ Kingston ที่วางขาย จะถูกบรรจุ อยูในกลองพลาสติ ก หนาตาอยางที่เห็น ซึ่ง Kingston ไดใช package แบบนี้มานานหลายปแลว ตั้งแตสมัย SDRAM เลยด วยซ้ํา จึ งไมยากที่จะมีผูปลอมแปลง ทํากล องที่หนาตา เหมือนกันมาบรรจุ วาแตวา.... เราจะรูได อยา งไร วา แรมที่เราจะซื้อ (หรือซื้อมาใช แลว) เปนแรม Kingston แท ๆ หรือว า Kingston แคกลอง? ... วันนี้ผมมีวิธีการสังเกต และเปนข อแนะนํ าในการเลื อกซื้ อแรม Kingston มาใหชมกัน

แรม 2 กล องดา นบนนี้ กล องหนึ่งเปนแรม Kingston แทๆ สวนอีกกล องหนึ่ งเปนแรม Kingston ปลอม สังเกตไมยากหรอกครับ ลองไปดู กันทีละขั้นดี กวา


แหม... เหมือนกันยังกะแกะ สําหรับลาเบลหนากลอง ดูดีดีจะรุวา font ไมเหมือนกั นนะ แตนั่น ก็ไมใชขอสั งเกตอะไรมากมาย หรอกครับ

ดูจากลาเบลหนา กล องแลวไมรู มาดูลาเบลบนตัวแรมดีกว า .... เอาอีกแลว ตางกัน แค font ... มองไมออกแฮะ เอะ ๆ ตัวดานขวา ไมมี ไฟ VDDR บอกนี่นา....

แตลาเบลนั่นไมใชจุดสํา คัญครับ จุดสํ าคัญจุดหนึ่ งอยู ตรงนี้ คือแรมของ Kingston แทๆ จะไมมีการพิมพตั วอั กษร หรือข อความใดๆ ลงบนแผน PCB อยางในรูปที่แสดงนี้ เห็นเต็มๆ ตา วา ปลอม แน แน


อยางไรก็ต าม สิ่งที่ชัวรที่สุ ดในการดูแรม Kingston ก็คือดูที่ serial number ครับ สังเกตที่สติ๊ กเกอร s/n ของแรม จะมีอยู 3 บรรทัด ใหดูตัว เลขชุดแรกของบรรทัด แรก ดูที่ 4 ตัวทายนะครับ (ตัวที่ผมทํากรอบสี แดงไว) 4 ตัวนั้นจะเปน ชุดตัวเลขที่ แรมแต ละแผงจะไมเหมื อนกัน และตัว เลขบนสติ๊ กเกอร 4 ตัวนั้นจะต องตรงกับตัวเลขที่พิม พลงปลาย PCB ดวย อยางรูปซาย (กดที่รูป ซายเพื่ อดูภาพใหญ จะไดเห็น ชัด ๆ) รูปซายคื อรูปของแรม Kingston แท ชุดตัว เลขจะตรงกัน สวนภาพขวา บนแผง PCB กลับไม มีเลข serial number นั่นก็ แสดงวา ... ปลอม แน แน หมายเหตุ : วิธีการสั งเกตจาก s/n นี้ ทาง Kingston ไดใหขอมูลและวิธีวังเกตไว ที่เวปของตนเองดวย ซึ่งถื อวาเปนวิธี การสั งเกต ที่งาย และชัว รที่สุดครับ (http://www.kingston.com/asia/VERIFY/default.asp)


แต... ถาไมอยากไปจ อง ไมอยากแกะแรมจากกล องมาดู อยางละเอียด กลั วเจ าของรานจะมองหนา และคิดในใจวา "ไอนี่ กลัว แรมปลอมมากเหรอวะ รานขาขายแตแรมแท โวย..." วิธีสังเกตเบื้องตนก็พ ลิกดูหลั งกล องก อนเลยครับ ถา หลังกล องไมมีพิมพชุดหมายเลข container ซึ่งจะปมเปนตัวนูน อยางในภาพ ก็บอกไดเลยครับ วาแรมดานในก็ ปลอมแนน อน เพราะแค กล องยั งปลอมเลย นับประสาอะไรกับตัวแรม ... แคนี้ ก็เอากลองแรมปลอมกระแทกรอง เหงือกของเจาของร านไดแลว...


ออ บางคนเพิ่งจะซื้ อแรม Kingston ไปนะครับ แลวสังเกตเห็นวาลาเบลหนา กลองของตัว เองไมเหมือนกับรูปที่ผมเอามาให ชม ไปตั้งแตแรกๆ ก็อยา เพิ่งตกใจไป เพราะแรมกล องใหมๆ จะมีลาเบลเหมือนในรูปนี้แหละครับ

ที่สําคัญก็ คือ ใต กลองต องมีพิมพนูนนะจะ ...

หวังเปนอยางยิ่งวา ... จะมีประโยชนตอผูที่จะเลือกซื้อไมมากก็นอยนะครับ สําหรับกระบวนการ แรมที่ผมวาไปนั้น ตองยืนยันวามีอยูจริง สวนกลุมผูหวัง ผลประโยชนกลุมนี้เปนใครนั้น ผมเองก็ไมอาจทราบไดเราก็ทําไดแคเพียง ระมัดระวัง และคอยเตือนกันและกันเทานั้นผมหวังวาบทความการสังเกต แรมอันนี้ คงไมมีผูหัวหมอไปทําปลอมใหมันเหมือนยิ่งขึ้นอีกนะครับ คน ไทยดวยกัน อยาหากินกันเองแบบนี้เลย แคนี้เราก็โดนชาวตางชาติหากินกับ เราไปมากพอแลว ... ขอบคุณครับ re mark

sp in 9

วิธีดูkington ปลอม  

วิธีดูkington ปลอม วิธีดูkington ปลอม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you