Page 1


SUMAR

MEGATEHNIC

Noutate absolutã în gama utilajelor de grãdinã

Demonstraøie hilti sau … investiøie pentru viitor

de la VIKING...........................................................................................................................7

la Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Construcøii...............22

ECHIPAMENTE DE LUCRU ADVERTORIAL

Staøii mobile de sortare a agregatelor minerale,

Hitachi – Puterea în slujba performanøei...................................................8

reprezentate de ciurul orizontal 984 Terex...........................................68

Asfalt de Calitate produs în staţiile Lintec............................................36 Popularitatea macaralelor turn Potain continuă să crească în întraga lume..........................................................50

MANAGEMENT TEHNOLOGIC Principiile, metodica ši etapele caracteristice ale proiectãrii de detaliu a echipamentelor tehnologice pentru construcøii..........................................................................44

EVENIMENT Socomec se extinde în România...................................................................12 BAUER Maschinen Group la CONSTRUCT EXPO UTILAJE 2010................................................................18

FINANCIAR Šapte paši pentru învingerea crizei..............................................................40

NOUTÃØI Grupul Terra – noul distribuitor Sennebogen

ŞANTIER

pentru România, cu exclusivitate pe gama de macarale.....14

Echipamente de forare roci..................................................................................54

12. SOCOMEC se extinde în România Grupul franco-italian SOCOMEC – lider european ši mondial în asigurarea disponibilitãøii, controlului ši securizãrii reøelelor de energie electricã de joasã tensiune – a achiziøionat recent Power System Rom (PSR), o companie româneascã distribuitoare ...

14. Grupul Terra – noul distribuitor Sennebogen pentru românia, cu exclusivitate pe gama de macarale Grupul TERRA România este în topul preferinøelor producãtorilor de utilaje de talie mondialã ca partener pe piaøa româneascã, ši acest lucru este încã ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n iulie - august 2010

36. Asfalt de calitate produs in statiile Lintec Powertek Company împreunã cu partenerul sãu german Lintec aduc pe piaøa româneascã tehnologia asfaltului de calitate. Staøiile de asfalt Lintec încorporeazã cele mai noi tehnologii ale momentului. Lintec, companie ce ši-a început ...

50. Popularitatea macaralelor turn Potain continuã sã creascã în întreaga lume Macaralele turn modulare Topless de la Potain continuã sã câštige popularitate ši sunt tot mai des întâlnite pe šantierele din întreaga lume. Chiar ši cu criza economicã, existã în ...


redactor-šef: Dragoš Nicolae art-director: Iulian Filache redactor coLaBorator: Viorica Moraru consiLiUL štiinøific: prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator) 0721-784.914 prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Oana Tonciu corectUrã texte: Marius Iancu advertising saLes manager: Claudiu Tudose marketing manager: Bogdan Mireanu

Un trend ascendent care nU se simte pe šantierele din românia

Î

n luna iunie, volumul lucrãrilor de construcøii la nivelul întregii Uniuni Europene ši-a pãstrat trendul ascendent început în luna mai. Desigur, nu este vorba de ceva spectaculos, ci doar de o ušoarã recuperare care

coincide cu startul lunilor de varã, atunci când activitatea în construcøii este, de departe, cea mai intensã. Conform Barometrului CE, care a fãcut un sondaj printre constructori, 27% dintre aceštia au confirmat o ušoarã îmbunãtãøire a activitãøilor lunii iunie faøã de mai, situaøie identicã cu cea de luna trecutã. Rezultatul, din câte se pare, este un ušor trend pozitiv înregistrat în ultimele 5 luni. Chestionaøi ši în legãturã cu urmãtoarele luni, 38% dintre constructori au afirmat cã activitatea va fi ši mai intensã exact peste un an de acum încolo. Procentul este puøin mai scãzut faøã de acum šase luni, când 40% susøineau cã nivelul lucrãrilor va fi mai mare peste 12 luni. De asemenea, iunie a fost a treia lunã consecutivã în care respondenøii au declarat cã au avut de lucru mai mult decât cu un an în urmã. Doar cã în România lucrurile nu au stat la fel ca în media europeanã. Conform Institutului Naøional de Statisticã (INS), volumul lucrãrilor de construcøii a scãzut în primele patru luni ale anului cu 18,7%, com parativ cu acelaši interval al anului trecut. Situaøia este cauzatã de scãderea activitãøii în sectorul construcøiilor rezidenøiale ši nerezidenøiale. Lucrãrile noi au scãzut cu 29,2%, iar cele pentru reparaøii capitale cu 25,4%, însã a avut loc ši o creštere considerabilã la lucrãrile de întreøinere ši reparaøii curente.

revista UneLte ši ecHiPamente este o publicaøie lunarã a media gamma PUBLisHers, membra a grupului de firme

director generaL: Adrian Rus director vânzãri PUBLicitate: Radu Gãvruš director vânzãri PUBLicitate grUP: Cezar Burlan director editoriaL: Diana Ionescu director de ProdUcøie: Mihai Voivod PreLUcrare imagine: Daniel Dragomir aBonamente: Mariana Gheorghe Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti coresPondenøã: O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti e-mail: rue@hiparion.com www.hiparion.com adresa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3, Bl. M 101, Et. 8, sector 3; Tel.: 021-202.82.70, Fax: 021-202.82.69 memBrU fondator: Cãtãlin Berari tiPar: mega Press HoLdings s.a. Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09 distribuøie prin: RAUTAkIRjA ROMANIA TUTUN ŠI ZIARE MILLENIUM PRESS HACHETTE DISTRIBUTION TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32 revista de Unelte ši echipamente este marcã înregistratã

issn 1582-4217 copyright media gamma PUBLisHers

Dragoš Nicolae

Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau ilustraøiilor din Revista de Unelte ši Echipamente este posibilã numai cu acordul prealabil scris al MEDIA GAMMA PUBLISHERS. Întreaga rãspundere privind corectitudinea informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor care îši fac publicitate.


N O U T ã ø I

Noutate absolutã îN gama utilajelor de grãdiNã de la ViKiNg: mašina de tuns iarbã

ViKiNg mb248 dotatã cu sac colector textil b248 funcøioneazã cu un motor pe benzinã ši este conceputã pentru a avea o lãøime de tãiere de 46 cm, mašina fiind idealã pentru suprafeøele de ga-

m

zon de dimensiuni mici ši medii. MB248 este protejatã de o carcasã robustã din oøel, ambutisatã dintr-o singurã foaie, conferindu-i rezistenøã la šocuri. Forma carcasei ši a cana-

gama ViKiNg a producãtorului stiHl s-a îmbogãøit cu un nou model de mašinã de tuns iarba - mb248. acesta este singura mašinã de tuns iarbã de la ViKiNg dotatã cu un sac colector textil. Cošul are o capacitate mare de colectare ši un indicator al nivelului de umplere integrat. avantajul utilizãrii sacului textil constã în manevrarea cu mai mare ušurinøã a utilajului, dar ši în preøul redus, având în vedere cã sistemul colector nu este construit dintr-un material scump.

lului de dirijare a ierbii cãtre sacul textil sunt optimizate, crescând viteza de colectare. Cu un motor B&S din seria 450 de 3,5 CP, mašina dezvoltã o putere nominalã de 1,8 kW/ 2,5 CP cu 2800 rot/min. MB 248 se bazeazã pe principiul de tundere în douã faze. În prima fazã, cuøitele elicoidale produc un curent puternic de aer în carcasa aerodinamicã, astfel cã, înainte de tãiere, firele de iarbã sunt ridicate în poziøie perfect verticalã. Înãløimea de tãiere poate fi ajustatã cu ajutorul unui sistem central de reglare în 7 trepte. În faza a doua a tunderii, iarba este retezatã ši suflatã cãtre cošul colector. În acelaši timp, fluxul de aer rãcešte motorul. În felul acesta este garantatã puterea ridicatã ši o duratã de viaøã îndelungatã. VIKING MB 248 este gânditã cu un ghidon rabatabil pentru a fi mai ušor transportatã ši depozitatã în spaøii mici.

La distribuitorii autorizaøi STIHL gãsiøi informaøii, sfaturi utile, dar ši service profesionist. Pe site-ul www.stihl.ro puteøi gãsi datele. n Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

7


A D V E R TO R I A L

HitACHi – PutErEA în sLujbA PErformAnøEi

Hitachi – primul producãtor exclusivist de echipamente pentru construcøii Datoritã unei calitãøi de un nivel nemaiatins de niciun alt producãtor, Hitachi este privit pe pieøele mature de utilaje de constructii ca un brand exclusivist în domeniu. Aceastã calitate împreunã cu preøurile abordabile ale echipamentelor au fãcut ca pe domeniile sale de activitate sã fie pe primul loc, pe plan mondial. cordând o atenøie deosebitã dorinøelor utilizatorului final, HITACHI împreunã cu Powertek Company – dealer exclusiv Hitachi pe piaøa din România (www.powertekcompany.ro) – nu numai cã înøeleg afacerea dumneavoastrã, ci oferã ši soluøii fiabile personalizate.

lor de acøionare ši producøie, cu o economie de combustibil ridicatã. Productivitatea în cazul acestor noi modele de excavatoare a crescut cu 12%, comparativ cu modelul anterior ZAXIS-1. Noua tehnologie hidraulicã avansatã de la Hitachi, HIOS III, pen-

A

Excavatorul ZX210LC-3 – nou ši avansat Seria ZAXIS-3 reprezintã o nouã generaøie de excavatoare, concepute cu scopul de a asigura putere mai efici entã, productivitate mai mare ši con fort sporit pentru operator. Productivitate crescutã Noul sistem hidraulic HIOS III ši noul motor diesel OHC cu 4 supape au fost proiectate special pentru ZAXIS-3. Aceastã combinaøie permite utiliza rea eficientã a presiunii hidraulice, pentru a crešte vitezele mecanisme -

8

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

tru ZAXIS-3 asigurã pe lângã o manevrabilitate precisã ši eficienøa circuitului hidraulic ši viteza mecanis melor de acøionare. Noul motor diesel OHC cu 4 supape a fost proiectat ši fabricat astfel încât sã respecte regulamentele riguroase referitoare la


A D V E R TO R I A L

diøii de lucru optime. Scaunul poate fi reglat pe orizontalã ši verticalã ši are un spãtar confortabil, inscripøionat cu sigla HITACHI. Cabina este presurizatã pentru a nu permite pãtrunderea prafului. Zgomotul ši vibraøiile sunt menøinute la un nivel minim, datoritã tampoanelor elastice umplute cu ulei siliconic pe care se sprijinã cabina. Comenzile ši comutatoarele ergonomice, sistemul de aer condiøionat complet automatizat ši radioul completeazã acest ansamblu. O bazã solidã pentru o duratã lungã de viaøã Tehnologia HITACHI are la bazã o vastã experienøã de lucru ši knowhow în minele ši carierele din întreaga lume. Šasiul de pe ZAXIS 210 este acum mult mai rezistent. Construcøia îmbunãtãøitã ši secøiunile casetate extinse, placa de protecøie inferioarã a šenilei care protejeazã articulaøia centralã ši utilizarea de furtunuri hidraulice contribuie la crešterea durabilitãøii utilajului.

emisii, intrate în vigoare în UE în anul 2006. Datoritã acestui lucru, noul motor contribuie la protejarea mediului înconjurãtor. De asemenea, utilizarea celei mai avansate tehnologii în domeniul motoarelor crešte durabilitatea ši scade consumul de combustibil. Cuplul de rotire ši forøa de tracøiune au crescut considerabil. La abordarea rampei sau la bracare, dacã utilajul are nevoie de o forøã de tracøiune mai mare, turaøia motorului crešte automat, ceea ce face ca echipamentul sã funcøioneze mai rapid. În felul acesta se reduce consumul în condiøiile crešterii vitezei de ope rare ši profitabilitãøii.

Un nou standard de confort pentru operator Cabina seriei ZAXIS-3 a fost reproiectatã pentru a corespunde cerinøe lor clienøilor. De pe scaun, operatorul are o vizibilitate excelentã asupra zo nei de lucru. Pe monitorul LCD de mari dimensiuni ši cu afišaj color, operatorul poate vizualiza starea utilajului (toøi parametrii de utlilizare sunt continuu monitorizaøi), iar cu ajutorul camerei de luat vederi retrovizoare poate observa zona din spatele e chipamentului. Spaøiul generos pen tru picioare, manetele cu cursã scurtã ši scaunul prevãzut cu suspensii ši dispozitiv de încãlzire asigurã con-

Excavatorul ZX210LC-3 – nepoluant, silenøios, reciclabil Când vine vorba de mediul înconjurãtor, HITACHI îši asumã cu adevãrat responsabilitatea. Unitãøile de producøie sunt certificate ISO 14001. Deoarece utilajul HITACHI nu conøine plumb ši este silenøios, clienøii HITACHI utilizeazã unul dintre cele mai ecologice excavatoare hidraulice disponibile la momentul actual. Seria ZAXIS-3 este dotatã cu un motor nepoluant, puternic ši care respectã regulamentele referitoare la emisii, Nivelul 3 ši Etapa III A, intrate în vigoare în S.U.A. ši UE din anul 2006. Gazul de ešapament este supus unui proces de recombustie parøialã pentru reducerea nivelului de particule

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

9


A D V E R TO R I A L

diesel (PM) rezultate ši pentru scãderea nivelurilor de oxizi de azot (NOx). Existã o serie de elemente care asi gurã o silenøiozitate mai mare a utilajului. În primul rând, reglarea izocronã a turaøiei motorului reprezintã o limitare a turaøiei motorului în timpul exploatãrii fãrã sarcinã sau în regim ušor, pentru a suprima zgomotul motorului. Ventilatorul cu palete curbate reduce rezistenøa aerului ši zgomotul fluxului de aer. În al treilea rând, toba de ešapament a fost testatã ši a demonstrat cã suprimã semnificativ zgomotul produs de motor. Peste 97% din piesele seriei ZAXIS-3 pot fi reciclate. Toate componentele pe bazã de rãšini sunt marcate pentru a faci lita reciclarea. Echipamentul este în totalitate fãrã plumb. Radiatorul ši rãcitorul de ulei sunt fabricate din alu miniu ši toate cablajele sunt fãrã plumb. De asemenea, pentru šantie rele unde se cere o atenøie specialã faøã de mediul înconjurãtor este disponibil un ulei hidraulic biodegradabil. Monitorizarea utilajelor prin satelit – e-Service Owner’s Site e-Service Owner’s Site este un instrument de administrare a flotei online, oferit de HCME pentru fiecare client al sãu. Acest instrument va prezenta pe ecranul computerului dumneavoastrã din birou toate informaøiile operaøionale ši locaøia echi pamentelor, oferindu-vã o imagine de ansamblu actualizatã a acestora ši un control total al flotei. Fiecare echipament va transmite regulat date le sale operaøionale cãtre un satelit, iar de acolo, prin intermediul unei staøii de la sol, aceste informaøii ajung la un server Hitachi. Datele colectate pe server vor fi apoi procesate ši direcøionate cãtre fiecare client din orice zonã a globului. Informaøiile re-

10

Revista de Unelte ši Echipamente

n

feritoare la echipament vor fi disponibile pentru dumneavoastrã ši pentru Powertek Company printr-o conexiune internet securizatã. Acest lanø de comunicare este funcøional 24 din 24 h, 365 zile pe an. Vã va ajuta la planificarea activitãøii, la în treøinerea echipamentului ši va permite o îmbunãtãøire a asistenøei Powertek în privinøa serviciilor oferite ši a reparaøiilor, toate aceste aspecte iulie - august 2010

contribuind la reducerea timpului de neutilizare a echipamentului ši la crešterea profitabilitãøii flotei. Toate echipamentele noi ZAXIS-3 ši ZW oferite de HCME vor fi dotate cu o unitate de comunicare prin satelit, ca dotare standard, ceea ce înseamnã cã fiecare utilizator poate beneficia direct de avantajele e-Service Owner’s Site. n


E V E N I M E N T

SOCOMEC

se extinde în România Grupul franco-italian SOCOMEC – lider european ši mondial în asigurarea disponibilitãøii, controlului ši securizãrii reøelelor de energie electricã de joasã tensiune – a achiziøionat recent Power System Rom (PSR), o companie româneascã distribuitoare de sisteme de alimentare electricã, având sediul în Bucurešti.

nizãrii energiei electrice pe piaøa din România. Prin aceastã acøiune, SOCOMEC urmãrešte consolidarea prezenøei sale în Europa de Est. De fapt, noua structurã ce va funcøiona sub numele de SOCOMEC România va reprezenta un element esenøial în strate gia dezvoltãrii comerciale din aceastã zonã. Muløumitã expertizei profesionale a managementului ši personalului de

u o cifrã de afaceri anualã de 3 milioane de euro (2009) ši 25 de angajaøi, PSR a fost distribuitorul exclusiv de UPS-uri pentru SOCOMEC în România pentru mai mult de 10 ani. Crešterea constantã a portofoliului de clienøi ši a cifrei de afaceri din ultimii ani a permis PSR sã atingã o cotã de piaøã de 15% ši sã fie clasificat printre liderii distribuitorilor de soluøii pentru protecøia ši continuitatea fur-

C

12

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

vânzãri actual – ce va continua sã activeze în noua structurã –, dar ši experienøei în sectorul UPS-urilor câštigate în timpul unei decade de colaborare între cei doi parteneri, SOCOMEC România are scopuri de creštere foarte ambiøioase. Aša cum întotdeauna a oferit produse foarte avansate, noua structurã urmãrešte crešterea calitãøii serviceului astfel încât sã asigure o relaøie mai apropiatã cu clientul ši satisfacerea lui continuã. Alianøa dintre cele douã firme ajutã, de asemenea, la crešterea specializãrii în sectoare strategice ale pieøei, ce nu au fost încã dezvoltate ši exploatate în România. “Pe parcursul celor 10 ani de colaborare profitabilã am crezut întotdeauna în calitatea produselor SOCOMEC, iar aceastã calitate a fost confirmatã de clienøii noštri”, declarã cu satisfacøie Bogdan Velcescu, fost prešedinte al PSR ši actual Managing Director al noii sucursale. “Urmând tren dul actual de globalizare, SOCOMEC România va aduce toatã experienøa Grupului pe piaøa noastrã. În acelaši timp, prezenøa directã a SOCOMEC împreunã cu reputaøia PSR câštigatã în decursul


E V E N I M E N T

acestor ani ne vor ghida în crearea unui service excelent pentru clienøii noštri, pornind de la asistenøa aftersales.” Pascal Kim, Managing Director al Diviziei SOCOMEC UPS, confirmã: “Suntem mândri sã îi urãm lui Bogdan Velcescu ši echipei sale bun venit în familia SOCOMEC. Împreunã vom crešte capacitatea de a furniza valoare adãugatã clienøilor noštri din România; prioritatea noastrã comunã va fi de a-i sprijini pe aceštia în gestionarea eficientã a reøelelor lor de energie. SOCOMEC România va beneficia de experienøa de 40 de ani a SOCOMEC în a oferi suportul pe cele mai exigente pieøe, în grija pentru cerinøele lor ši în furnizarea

arhitecturilor ši tehnologiilor de vârf.” Despre SOCOMEC Group SOCOMEC este un grup industrial independent, specializat în asigurarea disponibilitãøii, controlului ši securizãrii reøelelor electrice de joasã tensiune în industrie ši în sectorul serviciilor. Înfiinøatã în 1922, dezvoltarea companiei se bazeazã pe douã activitãøi industriale complementare: - Sisteme de Protecøie ši Automatizãri Electrice (întrerupãtoare, sigu ranøe, inversoare de sarcinã, întrerupãtoare de protecøie, monitorizare electronicã ši de protecøie, carcase, dulapuri etc.); - Sisteme de Alimentare Electricã Continuã (invertoare, module de

transfer de sarcinã, redresoare/încãrcãtoare, compensatori armonici etc.). SOCOMEC este lider ši specialist în domeniul sãu. Având 2500 de angajaøi în 22 de subsidiare în toatã lumea, SOCOMEC deøine controlul total asupra proiectãrii, producerii ši comercializãrii produselor sale. Nouã site-uri industriale (4 în Franøa, 1 în Italia, 1 în Tunisia, 1 în India, 2 în China) funcøioneazã utilizând expertiza tehnologicã a Grupului, garantând în permanenøã calitatea producøiei ši respectarea termenelor. În 2009, SOCOMEC Group a avut o cifrã de afaceri de 310 millioane de euro. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

13


N O U T ã ø I

GRUPUL TERRA – NOUL DISTRIBUITOR SENNEBOGEN PENTRU ROMÂNIA,

cu exclusivitate pe gama de macarale Grupul TERRA România este în topul preferinøelor producãtorilor de utilaje de talie mondialã ca partener pe piaøa româneascã, ši acest lucru este încã o datã demonstrat prin noul parteneriat TERRA – SENNEBOGEN, demarat în iunie 2010.

ERRA România este noul dealer SENNEBOGEN pe ambele game de produse, Green Line (utilaje pentru manipulat materiale) ši Crane Line (macarale teles copice ši cu braø zabrelit), obøinând exclusivitate pe gama Crane Line, atât datoritã know-how-ului pe care TERRA îl deøine (department tehnic specializat pe acest tip de utilaje, prospectare ši cunoaštere temeinicã a pieøei), cât ši a altor avantaje reale cum ar fi: logisticã excelentã, acoperire teritorialã la nivel naøional, portofoliu de clienøi cu potenøial major, viziune ši planificare pe termen lung a marketãrii brandului, proiecte în curs de materializare. De peste 50 de ani, SENNEBOGEN ši-a format o reputaøie în manipula rea materialelor în industria globalã. Având în vedere tehnologia de ultimã generaøie, echipamentele de

T

14

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


N O U T ã ø I

ma­nipulare­a­materialelor­cu­per­for­manøe­ ridicate­ sunt­ rezultatul­ unei activitãøi­intense­de­cercetare­ši­dez­vol­tare.­Flexibilitatea­ši­beneficiul­ma­xim­ pentru­ client­ sunt­ cele­ mai­ im­por­tante­considerente­în­dezvoltarea de­ noi­ produse.­ „Green Line” (Linia Verde)­include­încãrcãtoare­teles­co­pice­cu­cabinã­liftabilã­ši­excava­toa­re­ pe­ šenile­ sau­ roøi­ manipulatoare de­ materiale.­ Apli­ca­øiile­ pentru­ care este­conceputã­seria­„Green Line” sunt multiple,­res­pec­tiv­sortare­ši­reci­clare, manipu­la­rea­ dešeurilor,­ con­struc­øii­ ši demolãri­etc. Pentru­ domeniul­ sortãrii­ ši­ reciclãrii exemplificãm­unul­dintre­tipurile­de­ex­cavatoare pe­pneuri­din­gama­„Green Line”, destinat­ acestei­ aplicaøii,­ res­pec­tiv­ SENNEBOGEN­ 818M,­ cu­ ur­mã­toarele­caracteristici­de­bazã:­mo­tor diesel­ de­ 97­ kW/132­ CP,­ tip CUMMINS­QSB­4.5­TIER­3,­rãcit­cu apã,­ cu­ injecøie­ directã,­ turbo,­ inter­cooler,­emisii­reduse,­sistem­de­reve­nire­la­relanti,­mod­economic,­capa­citate­ rezervor­ de­ combustibil­ de 330­l,­sistem­electric­de­24­V.­ Sistem­Multi-Cab­–­cabinã­liftabilã­la o­înãløime­de­4,80­m pentru­vizua­li­zarea­ optimã­ a­ zonei­ de­ acøiune­ a utilajului.

dezvoltarea­ unei­ tehnologii­ puter­ni­ce­care­sã­confere­o­duratã­de­viaøã îndelungatã­ ši­ întreøinere­ redusã chiar­ši­în­cele­mai­grele­condiøii.­Sta­øiile de­lucru­ergonomice­ši­siste­me­le­ inteligente­ de­ diagnosticare­ asi­gurã­o­eficienøã­maximã­a­activitãøii zilnice.­ Conceptul­ „Green Line” re­pre­zintã­ filozofia­ „verde” dezvoltatã de­SENNEBOGEN­cu­privire­la­pro­tecøia­ mediului­ ši­ evidenøiazã­ abor­-

da­rea­responsabilã­a­acestui­pro­du­cãtor­faøã­de­problemele­aferente.­

Gama de macarale SENNEBOGEN – CRANE LINE – DISTRIBUITOR EXCLUSIV TERRA ROMÂNIA SENNEBOGEN,­deøine­în­portofoliul de­produse­„Crane line” macarale cu­braø­zãbrelit­ši­macarale­cu­braø telescopic­pe­pneuri­sau­pe­šenile.­

Acest­model­este­ideal­pentru­sor­ta­re­ši­reciclare,­fiind­dotat­cu­un­geam suplimentar­la­nivelul­podelei­pentru mãrirea­perspectivei­operatorului,­cu elemente­de­comandã­ušor­de­ma­nevrat,­dimensiuni­compacte,­acces facil­ la­ interior­ în­ vederea­ servisãrii, precum­ši­multe­alte­opøiuni­pe­care le­ puteøi­ afla­ contactând­ distri­bui­to­rul­TERRA­România.­ Fiabilitatea­ ši­ disponibilitatea­ ma­xi­mã­au­o­importanøã­esenøialã­în­ma­jo­ritatea­ aplicaøiilor.­ SENNEBOGEN se­concentreazã­în­mod­constant­pe Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

15


N O U T ã ø I

Macaralele cu braø telescopic SENNEBOGEN sunt extrem de fiabile ši pot fi utilizate pentru activitãøi de ridicare pe orice šantier de construcøii, în industriile în care se solicitã siguranøã, precizie, durabilitate ši fiabilitate. Având în vedere costurile scãzute de operare (printr-un consum optimizat), construcøia compactã ši mobilitatea excelentã, macaralele telescopice pe šenile sau pe pneuri sunt echipamente ideale pentru aplicaøii universale.

Macaralele pe šenile sunt extrem de apreciate pentru capacitãøile de ridicare impresionante, mobilitatea aproape nelimitatã pe šantierele de construcøii, ušurinøa ši rapiditatea transportului, sistemele de auto-asamblare ši investiøia ši costurile de operare scãzute care garanteazã operatorilor un beneficiu maxim. Puternicele macarale pe šenile SENNEBOGEN dispun de o tehnologie de ultimã generaøie, flexibilitate maximã ši economie excelentã.

Macaralele Mobile Portuare sunt proiectate, construite ši adaptate pentru a servi multiplelor cerinøe de manipulare care existã într-un port, indiferent de mãrimea acestuia. Datoritã designului modular, ele pot deservi orice tip de navã ši pot manipula orice tip de marfã în cel mai sigur mod posibil. Construcøia stabilã ši com ponentele puternice de acøionare garanteazã fiabilitatea, performanøe în exploatare ši durata îndelungatã de viaøã. Totodatã existã o gamã va riatã de tehnici ši standarde de siguranøã în baza cãrora macaraua acøioneazã în permanenøã. În cadrul târgului internaøional de utilaje BAUMA 2010, care a avut loc la München în luna aprilie, a fost lansatã în premierã mondialã noua macara pe šenile SENNEBOGEN tip 7700, cu o capacitate de 300 t, având lungimea braøului de 114 m ši o razã de acøiune de peste 100 m. Acesta este modelul de top al seriei SENNEBOGEN Star Lifter, excelent pentru construcøiile din secøiuni modulare de beton, centrale eoliene ši aplicaøii portuare. Pentru orice detalii referitoare la produsele ši soluøiile SENNEBOGEN, echipa tehnicã ši de vânzãri de la TERRA ROMÂNIA vã stã la dispoziøie în teritoriu, atât la sediul central din Tunari, jud. Ilfov, cât ši la sediile aflate în Brašov, Timišoara ši Turda sau prin reprezentanøii de vânzãri care deservesc restul teritoriului naøional.

Toate solicitãrile le primim în Šos. de Centurã nr. 11, Comuna Tunari, jud. Ilfov, sau la telefoanele: 031.730.7301/2/3, fax: 031.730.7307 ši pe e-mail: office@terra-românia.ro. n

16

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


I N F O

-

N E W S

Wacker NeusoN va fabrica miniexcavatoare pentru caterpillar Wacker Neuson ši caterpillar au semnat un parteneriat strategic în urma cãruia cele douã companii vor colabora la design, producøie, vânzãri ši logisticã pentru un nou miniexcavator caterpillar de mai puøin de trei tone. onform acordului, Wacker Neuson va produce trei modele din aceastã serie de miniexcavatoare pe šenile la fabrica sa din Linz, Austria. Aceste utilaje vor fi construite conform specificaøiilor Caterpillar ši vor fi vândute de cãtre reøeaua de dealeri a companiei din întreaga lume, cu excepøia Japoniei. O declaraøie comunã a celor douã societãøi a spus: „Toate modelele Caterpillar pe šenile vor fi clar diferenøiate de mo-

c

dele comparabile produse de Wacker Neuson.” Companiile au afirmat cã prin trecerea producøiei la Wacker Neuson ambii producãtori ar putea beneficia de economii importante la costul de fabricaøie, datoritã producøiei în cantitãøi mai mari. Într-adevãr, Wacker Neuson a declarat cã afacerea ar avea ca rezultat mai mult decât dublarea volumului pânã în 2012 a miniexcavatoarelor mai mici de 3 tone,

odatã cu începerea producøiei la uzina din Linz. De asemenea, compania a declarat cã tranzacøia ar crešte numãrul de modele disponibile în aceastã categorie de greutate pentru clienøii Caterpillar. Termenul iniøial al acordului este de 20 de ani. n


E V E N I M E N T

BAUER Maschinen Group la CONSTRUCT EXPO UTILAJE 2010 În perioada 11 - 15 mai 2010, la complexul expoziøional ROMEXPO din Bucurešti s-a desfãšurat tradiøionalul târg internaøional al firmelor ce activeazã în domeniul construcøiilor, CONSTRUCT EXPO. Pentru prima datã dupã cinci ani, cele trei secøiuni ale târgului, UTILAJE, AMBIENT ši ANTREPRENOR, s-au desfãšurat simultan, pe mai puøin de o treime din suprafaøa ocupatã în anii precedenøi doar de una dintre secøiuni. Tot în aceastã perioadã ši tot la ROMEXPO s-a desfãšurat ši expoziøia ROMTHERM.

18

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


E V E N I M E N T

vând în vedere nivelul de participare al expozanøilor ši cel al vizitatorilor, se poate spune cã aceastã ediøie CONSTRUCT EXPO a reflectat foarte bine situaøia actualã din economia româneascã, în general, ši pe cea din domeniul construcøiilor, în special, profund afectate de crizã. Deši marii producãtori de utilaje de construcøii prezenøi pe piaøa româneascã, precum Caterpillar, Komatsu, JCB sau Liebherr, au lipsit de la târg, cele mai importante firme producãtoare de utilaje pentru foraje în construcøii au fost totuši de faøã. Grupul BAUER, prin reprezentanta sa co mercialã în România, firma Tractor Proiect Comerø din Brašov, a considerat utilã prezenøa ši la aceastã ediøie CONSTRUCT EXPO UTILAJE, øara noastrã fiind o piaøã cu un potenøial foarte ridicat, dacã se are în vedere numãrul mare de proiecte de suprastructurã începute, dar mai ales cele de perspectivã, care mai devreme sau mai târziu tot vor trebui realizate în România. La standul Tractor Proiect Comerø au fost expuse douã utilaje de foraj: modelul BAUER MBG12, pentru foraje de piloøi cu diametre cuprinse între 600 ši 1300 mm ši adâncimi de pânã la 36 m, ši modelul PRAKLA RB 8R, pentru foraje verticale de captare a energiei geotermale. Linia M este derivatã din seria BG, prin simplificarea acesteia, pentru cazul în care utilajul de foraj este folosit pentru lucrãri mai puøin dificile sau în condiøii speciale. Modelul BAUER MBG 12 se carac terizeazã prin: • configuraøie standard cu troliul ba rei kelly poziøionat spre spatele ma šinii ši cu cilindru de avans pe mast, ceea ce contribuie la reducerea gre-

A

utãøii mašinii; • opøional se poate obøine o cursã mãritã prin folosirea unui sistem de avans cu lanø; • cinematica mastului cu deplasare independentã pe douã direcøii, x/y; • instalarea tuburilor de foraj se face cu capul de rotire, nu ši cu oscilator; • sistem de blocare a barei kelly pentru foraje în rocã durã; • este posibilã echiparea mašinii pentru foraj în sistem CFA sau FDP.

Fiind dedicatã forajelor cu barã kelly pânã la diametre de foraj de 1300 mm netubat ši 1000 mm tubat, în construcøie compactã, cu greutate redusã, ušor transportabilã, mašina MBG 12 este foarte atractivã ši din punctul de vedere al preøului de achiziøie. Utilajul de foraj PRAKLA RB 8 R este autopropulsat, pe šenile, cu acøionare hidraulicã. Este utilajul ideal pentru foraje de captare a energiei

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

19


E V E N I M E N T

geo­ter­male­ în­ proiecte­ de­ mãrime micã­sau­medie,­pentru­care­trans­por­tul­ušor,­mobilitatea­ši­dimen­siu­ni­le­com­pacte sunt­foarte­importante.­ Utilajul­de­foraj­este­dotat­cu­un­cap dublu­ de­ rotire,­ care­ asigurã­ antre­na­rea­ independentã­ a­ coloanei­ in­te­rioare­de­foraj­faøã­de­coloana­ex­terioarã­ de­ tuburi.­ Capul­ dublu­ de rotire­este­foarte­eficient­la­forajul­în soluri­dure,­când­se­lucreazã­cu­un ciocan­de­fund­acøionat­de­un­com­presor­extern.­ Pompa­ excentricã­ cu­ šurub­ a­ ma­šinii­este­folositã­la­metoda­de­foraj cu­circulaøie­directã,­pentru­eli­mi­na­rea­materialului­forat­antrenat­de­li­chidul­de­foraj.­Aceeaši­pompã­este folositã­ dupã­ introducerea­ tuburilor de­ captare­ a­ energiei­ geotermale, pen­tru­umplerea­gãurii­forate­cu­ma­terialul de­fixare.­ Capul­dublu­de­rotire­este­prevãzut cu­ un­ manšon­ de­ cuplare­ acøionat hi­draulic,­folosit­la­înšurubarea­ši­des­facerea­prãjinilor­ši­tuburilor­de­foraj. La­partea­de­jos­a­mastului­se­aflã dispozitivul­cu­fãlci,­acøionate­hi­dra­u­lic,­de­prindere­ši­desfacere­a­co­loanelor­de­foraj.­Acesta­poate­fi­cu douã­ sau­ trei­ secøiuni:­ o­ secøiune fixã­ în­ partea­ de­ jos­ ši­ una­ mobilã pe­verticalã,­cca.­400­mm,­ce­poate fi­ folositã­ ši­ ca­ ajutor­ la­ scoaterea coloanei­de­foraj.­ La­partea­superioarã­a­mastului­se aflã­un­braø­rabatabil­hidraulic­pen­tru­cablul­troliului­auxiliar,­folosit­la­ma­nipularea­prãjinilor­ši­tuburilor­de­foraj. Deši­ nu­ au­ fost­ expuse­ mašini­ ale celorlalte­ firme­ producãtoare­ din gru­pul­BAUER,­ele­au­fost­prezente în­oferta­noastrã­de­utilaje­de­foraj: KLEMM Bohrtechnik GmbH –­ utilaje­ de­ foraj­ pentru­ micropiloøi, pentru­fo­raje­de­ancorare­ši­pentru injecøii­ de­ beton­ în­ tehnologia­ "jet

20

Revista de Unelte ši Echipamente

n

grouting". -­utilaje­pentru­foraje­geotermale. MAT Mischanlagentechnik GmbH -­insta­la­øii­de­preparare,­amestec,­in­jecøie­ši­separare­a­fluidelor­de­foraj. RTG Rammtechnik GmbH -­utilaje­pentru­instalat­palplanše­prin vibroapãsare. PILECO Inc. -­ciocane­diesel­pentru­bãtut­piloøi me­talici­sau­palplanše.­ FAMBO Sweden AB -­echipamente­de­bãtut­palplanše­sau

iulie - august 2010

piloøi­metalici,­acøionate­hidra­u­lic­de la­utilajul­purtãtor­(ex.­un­exca­vator). HAUSHERR System Bohrtechnik -­ utilaje­ ši­ accesorii­ de­ foraj­ pentru ca­riere­ ši­ exploatãri­ miniere­ la­ su­pra­faøã.­ ABS Trenchless GmbH -­mašini­ši­echipamente­pentru­fo­ra­je­orizontale­de­subtraversare.­ Cele­ douã­ utilaje­ prezentate­ la CONSTRUCT­ EXPO­ 2010­ pot­ fi­ vã­zute­ acum­ la­ sediul­ Tractor­ Proiect Comerø­din­Brašov.­n


UTILAJE PENTRU FORAJE ÎN CONSTRUCØII Foraje pentru piloøi ši pereøi diafragmã

Foraje pentru micropiloøi ši ancorãri

Foraje în cariere

Foraje puøuri ši geometrale Instalare palplanše

Fluide de foraj Ciocane pentru bãtut piloøi metalici Hidraulice

Foraje de subtravesare

Diesel

TRACTOR PROIECT COMERT Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov, Tel. / Fax: 0268-406406; 0268-548147;

E-mail: office@tpcom.ro; tpcom@rdslink.ro; Web: www.tpcom.ro


M E G AT E H N I C

demonstraøie hilti sau … investiøie pentru viitor la Facultatea de Utilaj tehnologic pentru Construcøii Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Catedra Mašini de Construcøii

Facultatea de Utilaj tehnologic a Universitãøii tehnice de Construcøii din Bucurešti continuã sã reprezinte principalul izvor de speciališti din domeniul ingineriei mecanice, cu specializarea în echipamente tehnologice pentru construcøii. În cadrul facultãøii se pregãtesc ingineri cu studii de licenøã pentru douã specializãri acreditate: “Utilaje pentru construcøii (UC)” ši “ingineria ši managementul alocãrii resurselor tehnologice în construcøii (imrtC)”. Facultatea are ši o specializare în curs de acreditare, “mecatronicã în construcøii”.

tudiile pot fi continuate prin studii universitare de masterat în specializãrile “Cercetarea, proiectarea ši experimentarea sistemelor mecanice avansate”, “Echipa mente tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcøiilor ši reciclarea materialelor” ši “Manage mentul ši gestionarea situaøiilor de urgenøã”, precum ši prin studii doctorale în douã domenii fundamentale: • Inginerie mecanicã, în specializãrile “Mašini ši utilaje pentru construcøii”, “Mecanicã tehnicã ši vibraøii” ši “Termotehnicã”; • Inginerie industrialã, în specializã rile “Tehnologia construcøiilor de mašini” ši “Ingineria calitãøii”. Din preocuparea pentru asigurarea unei pregãtiri teoretice ši practice te meinice, facultatea a dezvoltat parte neriate cu numeroase firme precum:

s

22

Revista de Unelte ši Echipamente

n

S.C. APOLODOR SRL, DANEX CONSULT SRL, GENCO'93 SA, S.C. HIDROCONSTRUCØIA SA, HILTI ROMÂNIA SRL, ICECON SA, LIEBHERR ROMÂNIA SA, MARCOM RMC'94 SRL, S.C. SOPMET SA, TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCØII SRL, WIRTGEN ROMÂNIA SRL etc., care sunt, totodatã, ši principalele beneficiare ale “produselor facultãøii”. Numeroši absolvenøi ai Facultãøii de Utilaj Tehnologic lucreazã la aceste firme, iar muløi dintre ei au funcøii importante sau fac parte din acøionariatul firmelor. Aceste parteneriate au asigurat cadrul unor acøiuni comune ši susøineri materiale, prin sponso rizãri destinate desfãšurãrii unor activitãøi štiinøifice ši didactice specifice: organizãri de simpozioane tehnicoštiinøifice, desfãšurarea practicii stu denøilor, organizarea unor cursuri ši aplicaøii demonstrative, sponsorizaiulie - august 2010

rea achiziøionãrii unor aparate ši echipamente didactice sau publicarea unor cursuri etc. În acest sens, nu mã pot abøine sã nu fac public sprijinul dat de firma DANEX CONSULT SRL, care încã din anul 2005 a investit o sumã de 1000 de euro, sub formã de sponsorizare, în vederea achizi øionãrii de aparaturã multimedia necesarã desfãšurãrii activitãøilor didactice în cadrul laboratorului de “In gineria ši managementul resurselor tehnologice din construcøii” al Catedrei Mašini de Construcøii. În cele ce urmeazã voi încerca sã prezint modul de desfãšurare a unui curs aplicativ la disciplina “Utilaje de micã mecanizare”, pe care o predau la anul IV, prevãzutã în planul de învãøãmânt al specializãrii “Ingineria ši managementul alocãrii resurselor tehnologice în construcøii”, organizat cu sprijinul firmei HILTI ROMÂNIA SRL.


M E G AT E H N I C

Iatã pe scurt regia ši modul de desfãšurare a aplicaøiei: Demararea acøiunii s-a fãcut printr-o convorbire telefonicã cu Mihaela Dabija, HR Manager la firma HILTI, urmatã de o întâlnire la facultate pentru a stabili în linii mari programul ši cadrul desfãšurãrii lucrãrilor. La a doua întâlnire, fãcutã tot la facultate, îm preunã cu Mihaela Dabija ši ing. Ion Cojan – Director de Vânzãri, Bucurešti, absolvent al facultãøii noastre, s-au definitivat aspectele legate de locul, conøinutul, logistica ši programul de desfãšurare a activitãøilor didactice. Lecøia demonstrativã a fost progra matã pentru data de 18 mai, ora 8.00, pe parcursul a 2 ore, durata din programul orar al cursului, cu posibilitatea de extindere, în funcøie de in teresul manifestat de studenøi, ši pe segmentul orar destinat urmãtorului curs. Personal, eram dominat de un vag sentiment de scepticism legat de reušita unui astfel de program, cel puøin din punctul de vedere al volumului de resurse alocate, în codiøiile specifice crizei pe care o traversãm. Acest sentiment era alimentat ši de impresia pe care mi-a creat-o vizita la ediøia din anul acesta a Târgului Construct Expo, unde am constatat prezenøa redusã a firmelor cu domenii de activitate specifice echipamentelor tehnologice pentru construcøii, precum ši a firmelor din domeniul tehnologiilor, materialelor ši al lucrã rilor de construcøii, semn indubitabil al efectelor crizei. Dar, sã lãsãm filmul sã ruleze: Prima zi. 17 mai, ora 18:00, ciripitul vesel al tradiøionalilor locatari ai arborilor parcului ce desparte Facultatea de Utilaj Tehnologic de Facultatea de Drept a Universitãøii din Bucurešti, situat în vecinãtatea platformei beto-

nate a Laboratorului de mašini de construcøii amplasat în corpul “H” al facultãøii, capãtã tente din ce în ce mai alerte, semn cã arealul a fost încãlcat de “musafiri nepoftiøi” pentru pãsãrelele care pânã atunci îši derulau zgomotos jocurile erotice specifice primãverii. Echipe ale firmei HILTI au adus la facultate “materia lele didactice” necesare: un bloc mare ši un fragment de perete din beton armat, decupate cu mašini cu scule diamantate, precum ši diverse blocuri sau borduri din beton simplu, pe care le-au ašezat în poziøiile “stra tegice” ale viitoarelor posturi de lucru de pe platformã, fiind destinate procesãrii în timpul demonstraøiilor ce urmau sã fie fãcute cu echipamentele tehnologice marca HILTI. S-au adus ši s-au depozitat în laborator genøile ši cutiile rošii, inscripøionate HILTI, care conøineau miniechipamente, unelte portabile ši aparate spe cializate, toate prevãzute cu sculele ši accesoriile aferente. Timpul instabil cerea mãsuri suplimentare, care

au impus instalarea barelor de susøinere a unor copertine deasupra platformei, pentru a ne proteja în cazul cã a doua zi va ploua. La ora 21:00, totul era pregãtit pentru ziua urmãtoare; o scurtã privire asupra amplasamentului ši echipele au plecat, urmând ca, în continuare, “somnoroasele pãsãrelele” sã-ši petreacã liništite noaptea. Nu bãnuiau sãracele ce le ašteaptã ziua urmãtoare!... A doua zi. 18 mai, ora 7:00, motiv nou pentru pãsãrelele de-abia trezite din somn sã intre în panicã. Au început sã soseascã, rând pe rând, în parcarea din vecinãtatea corpului “H”, cele patru autoturisme rošii marca Skoda, inscripøionate HILTI, din care au coborât specialištii firmei ši s-au echipat cu veste ši jachete rošii, de asemenea inscripøionate HILTI: • Mihaela Dabija – HR Manager; • Ion Cojan - Director de Vânzãri, Bucurešti; • Cristian Savu – Manager de Produs (Drilling & Demolition; Cordless & Cutting; Direct Fastening; Screw);

Fig. 1

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

23


M E G AT E H N I C

Fig. 2

• Ana-Maria Cioroianu – Manager de Produs (Anchors; Installation & Firestop); • Mihai Neaøã – Manager de Produs (Diamond Drilling, Grinding and Sawing, Measuring Systems); • Mihaela Stancu – HR Specialist; • Daniel Bãtrâneanu – Logistics Manager. Vãzându-i, m-a strãfulgerat un gând neîntemeiat de altfel, având în vedere prezenøele studenøilor la orele de curs din timpul semestrului, dar omenesc: oare vor fi mai muløi studenøi prezenøi decât speciališti? Estimarea prudentã a participãrii, pe care o fãcusem dupã experienøa ore lor anterioare ši pe care o comuni casem organizatorilor din partea HILTI, era de maximum 20 de stu denøi. Vremea, deši friguroasã pentru data calendaristicã, cu “cerul închis, mai mult noros ši vânt moderat”, fãrã semne evidente de ploaie, este ac ceptabilã pentru lucrul în aer liber, aša cã nu a mai fost necesar sã se monteze prelatele.

24

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Încep operaøiunile de pregãtire a derulãrii programului. Echipamentele sunt scoase din genøi ši cutii, fiind distribuite pe posturile de lucru, în funcøie de destinaøiile lor (fig. 1). Se asigurã alimentarea cu un prelungitor cu prize multiple de la o prizã cu legãturã la pãmânt a reøelei de curent monofazat (220 V) a laboratorului. Electricianul facultãøii este mobilizat pentru a asigura asistenøa în cazul cã puternicele mašini vor crea probleme reøelei electrice (ulterior s-a demonstrat cã aceastã mãsurã este inutilã ši electricianul este degrevat de sarcina datã). Se încarcã cu apã recipientul (DWP 10) care urmeazã sã asigure lichidul de rãcire ši de eva cuare a šlamului rezultat în procesul tehnologic de lucru cu echipamentele cu scule diamantate. Totul este pregãtit pentru începerea demon straøiilor. Ora 7:30 – apare primul potenøial beneficiar al programului. Studentul Tãnase Nicolae din anul IV, specia lizarea Utilaje pentru construcøii. Dar el nu aparøine grupului de studenøi iulie - august 2010

cãruia îi este destinatã demonstraøia. Se aratã totuši interesat ši se hotãrãšte sã participe la demonstraøii pâ nã la ora 9:00, când are de susøinut un examen parøial la disciplina “Mašini de construcøii pentru cãi de comunicaøii”, urmând sã revinã dupã examen, lucru care de altfel s-a ši întâmplat. Ora 7:45 – încep sã soseascã gru puri de studenøi, bãieøi ši fete din anul IV IMRTC, pentru care este organizat cursul. Animaøia crešte rapid ši se manifestã ši curiozitatea pentru conøinutul lucrãrilor. De pe o masã special amenajatã (fig. 2), studenøii îši aleg cataloage ši prospecte pentru a cunoašte caracteristicile ši facilitãøile tehnologice ale produselor firmei ši pentru a completa materialele documentare necesare elaborãrii lucrãrilor de casã la disciplina Utilaje de micã mecanizare. O scurtã vizitã a domnului prodecan, Prof. univ. dr. ing. Valentin Šoimušan, ne-a oferit ocazia sã asigurãm conducerea facultãøii cã toate lucrurile se desfã šoarã normal. Ora 8:00 – în prezenøa a 22 de studenøi din grupul øintã al anului IV IMRTC + 3 din anul IV UC începe, conform programului, derularea lecøiei. Mihaela Dabija precizeazã aspectele generale referitoare la organizarea evenimentului ši prezintã pe scurt domeniul de activitate ši obiectivele din România ale firmei HILTI. Ora 8:15 – intrã în scenã primul specialist, ing. Ion Cojan, care face, de asemenea, unele precizãri suplimentare referitoare la gama de echipamente tehnologice oferite de firmã ši domeniile de aplicare ale acestora (fig. 3): sisteme de mãsurare, tãiere ši finisare, gãurire ši demolare, fixãri directe, tehnicã diamantatã, tehnica ancorãrii, tehnica înšurubãrii,


M E G AT E H N I C

Fig. 3

sis­teme­antifoc,­suporøi­pentru­in­sta­laøii. Parcã­neîncrezãtor,­domnul­Prof.­univ. dr.­ing.­Ion­DAVID,­decanul­facultãøii,­a venit­personal­sã­se­convingã­cã­lu­crurile­sunt­în­regulã­ši­sã­transmitã oaspeøilor­ noštri­ muløumirile­ pentru efortul­fãcut. Sunt­prezentate­apoi­aparatele­ši­in­strumentele­ de­ mãsurare­ ši­ nivel­ment­cu­laser:­telemetrele­laser­pen­-

tru­ distanøe­ PD­ 4­ ši­ PD­ 40/PD­ 42, res­pectiv­nivelele­cu­cap­rotativ­PRI­2 ši­PR­20/PR­25­IF.­ Sunt­precizate­avantajele­folosirii­te­le­metrelor­cu­laser: •­ construcøie­ rezistentã,­ cu­ carcasã extrem­de­robustã­pentru­a­face­faøã în­cele­mai­aspre­condiøii­de­šantier; •­rezistenøã­la­umiditate­mare­ši­etan­­šeitate­la­praf;

Fig. 4

26

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

•­design­ergonomic­ce­oferã­como­di­tate­în­utilizare; •­operare­de­cãtre­o­singurã­per­soa­nã­cu­ajutorul­unui­simplu­buton; •­precizie­mãritã­în­condiøiile­utilizãrii rapide­ši­sigure­în­locuri­greu­acce­sibile; •­ raze­ mari­ de­ acøiune­ (0,2...70­ m, pentru­ PD­ 4,­ respectiv­ 0,05...200­ m, pentru­PD­40/PD­42). Se­ fac­ demonstraøii­ practice­ cu­ PD 42,­ iar­ studenøii­ sunt­ invitaøi­ sã­ le utilizeze­(fig. 4).­Se­determinã­di­men­siuni­ši­suprafeøe­ale­ferestrelor­la­bo­ratorului,­se­stabilešte­înãløimea­clã­dirii­corpului­H­al­facultãøii­etc.­ Sunt­ prezentate­ aparatele­ ši­ apli­ca­øiile­nivelelor­laser­cu­cap­rotativ: •­pregãtiri/excavaøii­pe­šantier; •­stabilirea­nivelurilor­pentru­turnarea be­tonului; •­nivelarea­ši­alinierea­cofrajelor; •­ alinierea­ panourilor­ sau­ placãrilor pentru­faøade; •­poziøionarea­profilelor­pentru­gipscarton; •­nivelarea­tavanelor­suspendate; •­instalarea­øevilor­ši­paturilor­de­ca­ble. Se­evidenøiazã­avantajele­nivelãrii­cu laser: •­construcøie­solidã­ši­ušurinøã­în­uti­lizare; •­utilizarea­unui­singur­aparat­pentru o­multitudine­de­operaøii­(nivelare,­ali­­niere,­nivelare­în­plan­înclinat­pânã­la pante­de­5°­ši­aliniere­în­unghi­drept); •­razã­laser­foarte­vizibilã,­pentru­citiri rapide­ši­sigure; •­sistem­de­Auto-AliniereTM,­cu­aju­to­rul­captatorului­laser,­ušor­de­co­man­dat­prin­atingerea­unui­buton; •­funcøii­flexibile­pentru­puncte,­linii­ši viteze­de­rotaøie; •­captare­simplã­a­liniei­scanate­cu ajutorul­captatorului­laser.­


M E G AT E H N I C

Fig. 5

Fig. 6

Se fac demonstraøii cu PR 25 ši se stabilesc diferenøe de nivel între diferite puncte de referinøã (fig. 5). La postul 2 de lucru, ing. Mihail Neaøã prezintã ši face aplicaøii legate de tehnica diamantatã. Sunt prezentate gama de mašini ši unelte portabile, precum ši sculele diamantate aferente: sisteme de carotat cu scule diamantate pe stativ (DD 120, DD 130, DD 200, DD 350 ši DD 500), ferãstrãul electric cu disc diamantat pentru pereøi (DS-TS 5 SE), ferãstraie hidraulice cu disc diamantat pentru pereøi (DS-TS 22 ši DS-TS 32), grupuri hidraulice pentru acøionarea ferãstraielor hidraulice (D-LP 15 ši D-LP 32), ferãstrãul cu cablu diamantat (DSWS 15). Instalarea stativului tip DD-HD 30 al mašinii de carotat DD 200 pe fragmentul de perete din beton armat a oferit prilejul parcurgerii fazelor tehnologice de instalare a unei ancore mecanice tip bucšã filetatã într-un perete din beton, nu înainte de a se face precizarea cã stativul poate fi fixat ši cu vid. S-a instalat cu ušurinøã mašina de carotat pe stativ, folosindu-se o singurã cheie tubularã, s-a montat coroana diamantatã în mandrina cu schimbare rapidã cu adaptor de fixare ši s-a pornit mašina, nu fãrã emoøii, fiind avertizaøi cã nu pornešte dacã priza nu este legatã la pãmânt. Motorul s-a pus în mišcare, semn cã împãmântarea prizei este bunã (fig. 6). Demonstraøia practicã a constat în executarea unor gãuri în beton cu ajutorul mašinii de carotat cu coroanã diamantatã, pe care chiar ši studentele au mânuit-o cu ušurinøã (fig. 7). La postul 3 de lucru, ing. Ana-Maria Cioroianu, Product Manager (Anchors; Installation & Firestop), prezintã ši fa ce aplicaøii legate de tehnica ancorãrii

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

27


M E G AT E H N I C

Fig. 7

HILTI. Sunt prezentate cele douã sisteme de ancore pentru sarcini mari: ancore chimice ši ancore mecanice. Se poartã discuøii asupra domeniilor de aplicare ši se prezintã procesul de instalare a ancorelor chimice întrun bloc din beton, folosind aparatele de injectat cu acumulator ši cartušul din folie (fig. 8), parcurgându-se pe rând fazele tehnologice, conform procedurilor prevãzute de firmã: • gãurirea cu mašina rotopercutantã (TE 7-C); • curãøarea gãurii de douã ori, cu peria; • curãøarea gãurii cu pompa de su flat; • introducerea casetei cu cartušul din folie (HIT HY 150 MAX) în aparat (ED 3500 A) ši umplerea 2/3 din gaurã cu mortar (HIT-HY 150 MAX), dupã ce

28

Revista de Unelte ši Echipamente

n

mortarul din prima apãsare a fost aruncat; • introducerea tijei de ancorare (HAS),

Fig. 8

iulie - august 2010

zincatã galvanic, cu cap hexagonal M8 – M16, prin înšurubare în mortarul proaspãt, neîntãrit.


M E G AT E H N I C

Fig. 9

Fig. 10

Studenøii au repetat practic aplicaøia, parcurgând aceleaši faze de lucru (fig. 9). Dupã circa 30 de minute s-au încer cat ancorele ši s-a constatat cã fixa rea este rezistentã. Se accentueazã cu acest prilej avantajele folosirii ancorelor chimice: • îmbinare sigurã prin lipire în beton; • sarcini sporite, durabilitate mare; • fixare fãrã forøe de expandare; • distanøe mici faøã de margini; • prelucrare simplã. Ora 9:30 – timpul se scurge pe ne simøite. Interesul studenøilor pentru ceea ce se prezintã devine din ce în ce mai mare. Primele douã ore (programul standard al cursului) sunt pe cale de a fi epuizate ši nu s-a prezentat totul. Cu scuzele de rigoare cerem permisiunea Šefului de catedrã, Prof. dr. ing. Constantin Tonciu, tocmai sosit în zona de lucru, sã prelungim activitatea în segmentul orar al cursului urmãtor, care oricum are unele interferenøe tematice cu subiectele în derulare, ši continuãm demonstraøiile. A sosit momentul sã fie prezentate ši utilizate uneltele portabile de gãurire ši demolare, la postul 4, de cãtre ing. Cristian Savu: • mašini de gãurit ši rotopercutoare (UD 30, TE 2, TE 2-S, TE 2-M, TE 6-S, TE 7-C, TE 2-A, TE 7-A, TE 30, TE 30C ši TE 30-M); • combipercutoare (TE 50, TE 60ATC/TE 60 ši TE 70-ATC/TE 70); • ciocane demolatoare (TE 706AVR/TE 706, TE 1000-AVR ši TE 1500-AVR). Pentru început, pe modelele secøionate (fig. 10), sunt prezentate structurile constructive ši principiile de funcøionare, accentuându-se principalele componente ši caracteristici care diferenøiazã ciocanele demolatoare

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

29


M E G AT E H N I C

Fig. 11

HILTI de tipurile constructive ale “concurenøei” (termenul concurenøã fãcând deontologic aluzie la alte tipuri constructive de unelte similare, fabricate pe plan mondial, fãrã referirea concretã la o anumitã denumire de firmã). Se precizeazã principalele caracteristici ale ciocanelor rotopercutante de tip ušor care se diferenøiazã constructiv faøã de mašinile de gãurit cu rotopercuøie printr-o serie de facilitãøi tehnologice suplimentare: • rezistenøã la condiøiile de lucru pe šantier; • arie largã de utilizãri, datoritã funcøiei suplimentare de dãltuire, ceea ce extinde utilizarea ši la lucrãri de demolare ušoare; • putere mare ši nivel redus al vibra øiilor; • mandrinã robustã ši rapidã pentru schimbarea facilã a sculelor (dãløi ši/sau burghie). Se menøioneazã cã toate uneltele portabile cu percuøie HILTI funcøioneazã dupã principiul electropneumatic ši se prezintã sistemul. Pis tonul flotor, care se deplaseazã liber, lovešte capul pistonului percutor cu o frecvenøã mare ši cu o energie ci neticã ridicatã, transferând-o cu ace-

30

Revista de Unelte ši Echipamente

n

eaši valoare asupra sculei. Perna de aer care se aflã între pistonul flotor ši pistonul percutor, pus în mišcare de mecanismul bielã-manivelã, asigurã o funcøionare linã, aproape fãrã recul, absorbind šocurile. Carcasa conøine un ulei special, care greseazã cu eficacitate toate piesele mecanismelor. Nu este necesarã completarea uleiului sau gresarea anumitor pãrøi ale ciocanului. Mecanismele de acøionare ši percuøie sunt protejate contra prafului prin etanšeizare. Utilizarea acestor soluøii tehnice minimizeazã probabilitatea defectãrii subansamblurilor ši mãrešte fiabilitatea funcøionalã a echipamentelor. Sunt prezentate cele douã tipuri de antrenare a mecanismelor: cu motor electric cu perii colectoare, respectiv cu motor electric fãrã perii colectoa re. Se explicã principiul de funcøionare al noilor tipuri de motoare (fig. 11). Acesta constã în inducerea unui câmp magnetic în înfãšurãtorile sta torice (1) ši preluarea acestuia de cã tre miezul metalic (2). Câmpul mag netic interacøioneazã cu magneøii permanenøi (3) montaøi pe rotor, producând astfel rotirea. Se precizeazã avantajul motorului fãrã perii colec toare: întrucât nu este necesarã iulie - august 2010

schimbarea periilor, intervalele de timp dintre douã reparaøii sunt mult mai mari decât la uneltele electrice convenøionale. Se prezintã rolul ši principiul de funcøionare al cuplajului de siguranøã, regãsit de fapt în toate concepøiile actuale, dar ši pe cel al sistemului de siguranøã suplimentar ATC care asigurã decuplarea mašinii, în decurs de câteva fracøiuni de secundã, la blocarea sculei. Rolul sistemului ATC, invenøie HILTI, este de a înlãtura pericolul de accidentare din cauza “re culului” ši de a da siguranøã pentru lucrul pe schele ši scãri. Se precizeazã performanøele ergo nomice ale uneltelor portabile, inclusiv prin utilizarea sistemului de amortizare activã a vibraøiilor (AVR – Active Vibration Reduction), care reduce nivelul vibraøiilor cu 50% faøã de cazul când nu dispun de acest sistem. Se explicã concepøia constructivã ši principiul de funcøionare al sistemului AVR. Este amintit rolul sistemului de aspiraøie a prafului, care protejeazã atât utilizatorul, cât ši mediul de lucru, dând posibilitatea de executare a lucrãrilor de gãurire fãrã praf în spaøii deosebite precum: spaøii locuite, spitale, laboratoare. Se face referire la sistemele disponibile în douã confi guraøii: • TE DRS-M, pentru douã tipuri de rotopercutoare ušoare (TE 6 – S ši TE 7 – C); • TE DRS-S, pentru toate rotopercutoarele ši combipercutoarele cu mase pânã la 5 kg. Primul sistem are avantajul cã nu necesitã racordarea la un aspirator de praf. Toate funcøiile aspiratorului ši furtunurilor suplimentare sunt inte grate într-un singur modul, compact ši ušor manevrabil, atašat mašinii ši


M E G AT E H N I C

Fig. 12

acøionat de motorul acesteia. Pentru acøionare este necesarã o putere absorbitã de maximum 60 W. Al doilea sistem are o structurã fle xibilã ši constã din componente ca-

re fac posibilã racordarea la un aspirator de praf: øeava de aspiraøie, douã tipuri de capete de aspiraøie (Ø 4 – 25 mm sau Ø 26 – 82 mm), douã opritoare, conector de furtun, inel de

prindere. Demonstraøia practicã s-a realizat cu ciocanul demolator TE 1500-AVR, nu înainte de a se menøiona cã acest echipament încorporeazã tehnologia de vârf din domeniul demolatoarelor, concretizatã prin: construcøie simetricã, sistem eficient de reducere a vibraøiilor, motor fãrã perii, sistem activ de rãcire al întregului motor ši acøionare electropneumaticã (fig. 12). În plus, se pune în evidenøã efectul de spargere îmbunãtãøit al noilor dãløi poligonale cu autoascuøire TEYP (SDS max), cu o construcøie revoluøionarã, care asigurã o eficienøã superioarã a dãltuirii. Datoritã noii forme poligonale ši procesului special de durificare prin ecruisare, aceste dãløi nu-ši pierd tãišul, existând šanse mult mai mici sã se înøepeneascã în materialul prelucrat. Prin

Fig. 13

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

31


M E G AT E H N I C

Fig. 14

Fig. 15

aceasta se eliminã procedurile normale de reforjare, redurificare ši reas cuøire necesare mentenanøei sculei, aplicate în cazul sistemelor clasice, ceea ce conduce evident la beneficii economice. Cu aceastã ocazie, studenøii au avut posibilitatea de a-ši manifesta mas culinitatea în forøã, provocare la care nu am rezistat nici eu (fig. 13), testând la propriu efectul benefic al construc øiei simetrice a ciocanului care îi con-

32

Revista de Unelte ši Echipamente

n

ferã o echilibrare excepøionalã. Astfel, am putut sã evaluez direct efectul forøelor dinamice extrem de reduse, ceea ce asigurã mânuirea ušoarã în orice poziøie de lucru. Au urmat demonstraøiile cu rotoper cutorul TE 70-ATC, ocazie cu care stu denøii au putut observa la propriu funcøionarea sistemului ATC, au re marcat rolul cuplajului de siguranøã ši au sesizat efectul sistemului AVR (fig. 14). Studentele au constatat cu iulie - august 2010

surprindere cã nu toate burghiele sunt la fel (fig. 15); HILTI oferã burghie premium (TE-C3X) cu vârf din oøel durificat ši tãiš în cruce, care, datoritã pasului mãrit, asigurã cea mai efici entã evacuare a fragmentelor desprinse în procesul gãuririi ši reduc timpul de lucru, având ši o durabilitate cu 50% mai mare faøã de modelele clasice. În final sunt prezentate tot de cãtre ing. Cristian Savu, la postul 5, aparatele pentru fixãri directe: aparatele cu gaz (GX 120, destinate fixãrii profilelor pentru construcøii ušoare – profile gips-carton, respectiv fixarea cu benzi perforatoare, ši GX 120-ME, destinate fixãrii elementelor de susøinere pentru cabluri electrice ši øevi din plastic cu diametre mici) ši tipu rile de cuie de fixare (cuie standard X-GN, cu lungimi de 20, 27, 32 ši 39 mm; cuie pentru oøel X-EGN, cu lungimi de 14 mm, ši cuie speciale XGHP, cu lungini de 18 ši 20 mm). Aplicaøiile demonstrative care au stârnit atracøia maximã au fost fãcute cu aparatul cu gaz GX 120 ši cuie standard. Asistenøa a fost uimitã de ušurinøa ši ritmul rapid de desfãšurare a operaøiunilor de fixare chiar ši în oøel (fig. 16). Aceeaši impresie a lãsat-o ši gama de unelte portabile, exponente ale tehnicii înšurubãrii, reprezentate cu cinste de mašina de înšurubat SD 5000 prevãzutã cu magazie de šu ruburi SMD 57, folositã pentru fixãri cu šuruburi autofiletante, care s-a dovedit la fel de rapidã ši ušor de utilizat (fig. 17). Ora 11:30 – ora de bilanø, cursul demonstrativ s-a dovedit deosebit de instructiv. Activitãøile s-au desfãšurat interactiv, studenøii fiind supuši la tiruri de întrebãri. Totodatã, aceštia au fost în permanenøã invitaøi sã punã


M E G AT E H N I C

Fig. 16

Fig. 17

întrebãri ši sã utilizeze echipamente le, ceea ce au fãcut cu plãcere. În timpul derulãrii programului, Mihaela Dabija ši Mihaela Stancu au obser vat modul de implicare a studenøilor în aplicaøiile practice, precum ši rãs punsul lor la întrebãri cu caracter tehnic ši au reøinut datele de contact ale acelor studenøi care au fost mai activi ši “pe meserie”, pentru a fi in troduse în baza de date a firmei în vederea unor viitoare selecøii de personal.

34

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Dupã muløumirile adresate oaspeøilor i-am îndrumat pe studenøi cãtre sala de curs ši aplicaøii pentru con tinuarea activitãøilor didactice cuprin se în programul orar, lucru pe care aceštia l-au fãcut, nu însã fãrã a-ši exprima regretul cã prima etapã a zilei s-a terminat. La ora 12:30 toate materialele ši e chipamentele erau strânse ši încãr cate în mašini. Dupã o scurtã ši bine meritatã pauzã de cafea, oferitã cu generozitate de automatul din holul iulie - august 2010

de la intrarea în corpul “H”, a sosit momentul despãrøirii. Cu noi muløumiri, mi-am luat la revedere de la oaspeøi ši am obøinut asigurarea cã vom repeta astfel de experienøe ši cu alte serii de studenøi. Animaøi de aceastã promisiune, de comun acord am lãsat pe amplasament ceea ce a rãmas din blocul de beton, pentru a constitui obiectul muncii unor demonstraøii viitoare chiar în semestrul I al anului universitar urmãtor. Sã fie acesta “cuiul lui Pepelea”?... În sfâršit, ca ši cum nu s-ar fi întâmplat nimic deosebit, pãsãrelele ši-au reluat nestingherite concertul cotidian. Totul este normal, doar ne desparte un simplu gard de Opera Românã. Revenind la tema enunøatã în titlu, se pune întrebarea fireascã: Ce a determinat firma HILTI ca într-un evident an de crizã sã facã o “risipã” de timp ši de resurse materiale, financiare ši chiar umane, prin desfãšurarea unui curs aplicativ în faøa unui grup de studenøi, fãrã oportunitatea unui beneficiu palpabil? Rãspunsul se poate exprima simplu: studenøii reprezintã viitorii speciališti ši niciun efort nu este nejustificat, dacã este menit sã contribuie la buna pregãtire a acestora! Poate cã ar fi bine sã ia aminte la aceastã afirmaøie ši unele foruri cu rol de decizie în învãøãmântul românesc! Ši ar mai fi ceva: HILTI se dovedešte o firmã puternicã ši bine manageriatã, capabilã ši dispusã sã facã investiøii pentru viitorul reprezentat de tinerii studenøi, în pofida crizei care afecteazã economia globalã, în general, ši pe cea româneascã, în special. În încheierea celor menøionate anterior, parafrazând sloganul postului de televiziune PRO TV, putem spune din toatã inima: “Jos pãlãria, HILTI !” n


A D V E R TO R I A L

ASfALt de CALitAte produs în staøiile Lintec

Powertek Company împreunã cu partenerul sãu german Lintec aduc pe piaøa româneascã tehnologia asfaltului de calitate. Staøiile de asfalt Lintec încorporeazã cele mai noi tehnologii ale momentului. Lintec, companie ce ši-a început activitatea în 1919 în Berlin, este unul dintre cei mai vechi producãtori europeni de asfalt. În anii ’70 ši ’80, Lintec a revoluøionat producøia asfaltului prin introducerea tamburului cu site.

36

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


A D V E R TO R I A L

taøiile de asfalt Lintec au di mensiuni reduse, se monteazã ši se demonteazã rapid. Pentru instalarea unei staøii Lintec nu este neapãrat nevoie de fundaøie de beton, ci doar de o compactizare suficientã a solului. Graøie modularizãrii sale, costul de transport al unei staøii de asfalt Lintec este scãzut. Consumul de energie al staøiei Lintec, pe fiecare tonã de

S

asfalt produsã, este cel mai redus de pe piaøã. Specialištii Lintec au conceput un design rigid ši compact al sta øiei de asfalt care încorporeazã com ponente cu o duratã mare de viaøã, protejate de carcase impermeabile ši izolate termic. Accesul la componentele staøiei de asfalt se face ušor la nivelul fiecãrui etaj al containerelor, lucrãrile de întreøinere ši de service fiind

astfel extrem de simplu de realizat. Staøiile de asfalt Lintec au fost concepute în spirit ecologic ši au niveluri scãzute de poluare cu zgomot, praf ši dešeuri. Economie de energie Economia de energie este posibilã în primul rând graøie tehnologiei uscãrii ši sortãrii simultane a agregatelor. Acesta este un sistem patentat

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

37


A D V E R TO R I A L

Lintec. Staøiile Lintec nu au nevoie de elevator cu cupe, precum staøiile de asfalt clasice, eliminând astfel pierderile de cãldurã provocate de transportul agregatelor pe distanøe foarte mari. Practic, într-o staøie de asfalt Lintec, agregatele încãlzite parcurg o distanøã de doar 5 metri din locul us cãrii pânã în locul folosirii în malaxor. Agregatele încãlzite beneficiazã în plus de reducerea pierderii de cãldu rã, graøie containerizãrii. Costuri mici de transport Staøia de asfalt Lintec este modularizatã sub formã de containere ISO. Acest lucru înseamnã cã nu au lãøi me sau greutate în exces ši se pot transporta cu costuri mici ši rapid, deoarece niciun transport nu se face în regim agabaritic. Fãrã fundaøie de beton Partea inferioarã a containerelor asigurã stabilitate totalã pe teren pentru o capacitate portantã a acestuia de minimum 250 kN/m2.

38

Revista de Unelte ši Echipamente

Preinstalare ši pretestare înainte de livrare Toatã staøia de asfalt trece mai întâi printr-o fazã de instalare ši testare la rece, la producãtor, astfel încât sã fie funcøionalã la parametri normali imediat dupã montarea la client. Montare ši demontare rapidã Este nevoie de macara numai pentru puøin timp, iar staøia de asfalt este gata de funcøionare în doar 3 sãptãmâni. Se demonteazã în aproximativ o sãptãmânã. Astfel, staøiile de asfalt Lintec sunt considerate drept staøii mobile. Simpla asamblare a containere lor, în condiøiile în care sunt asigurate toate cele necesare, dureazã 12 ore. Impermeabilã Carcasele componentelor din containerele rigide asigurã protecøie cli matericã totalã, precum ši siguranøã operaøiilor de întreøinere. Protecøia mediului Staøiile Lintec au emisii reduse de zgomot ši praf (sub 20 mg/Nm3). De

n

iulie - august 2010

asemenea, existã posibilitatea de a recicla pânã la 25% din materiale. Aceasta implicã un echipament opøional, izolat tot prin container. Siguranøã Accesul în turnul staøiei nu se face decât printr-o ušã de siguranøã care se blocheazã cu cheie, împiedicând astfel pãtrunderea persoanelor neautorizate, furtul sau vandalismul. Lintec – partener de încredere Powertek Group Lintec exportã în toatã lumea staøii de asfalt ši oferã, prin colaborarea cu parteneri tradiøionali, echipamente pentru prelucrarea asfaltului, închirie rea de staøii, precum ši soluøii financiare personalizate. Partenerul exclusiv al Lintec pentru piaøa din România este Powertek Company (www.powertek-company.ro), companie specializatã în soluøii complete pentru transporturi în domenii precum: construcøii, agriculturã, forestiere, reciclare, mãrfuri generale ši distribuøie. n


F I N A N C I A R

Šapte paŠi

pentru învingerea crizei Autor: Viorica Moraru Foto: România liberã

Liderii cei mai performanøi ies dintr-o crizã învingãtori, deoarece sunt deopotrivã agresivi ši curajoši atunci când folosesc provocãrile în avantajul lor. În plus, prin activitatea depusã ei doresc cu tot dinadinsul sã schimbe ceva în aceastã lume.

imic nu poate pune la încercare capacitatea de a conduce oameni aša cum o face o situaøie de crizã. De managementul performant aplicat de fiecare depinde statutul de lider. Crizele au doborât muløi lideri ši, odatã cu ei, organizaøiile conduse de aceštia, în vreme ce aløii au fãcut faøã provocãrilor, dovedindu-ši curajul ši priceperea. Cum te poøi folosi de criza economicã mondialã sau de orice altã crizã pentru a-øi transforma pieøele ši propria companie? La aceste întrebãri au încercat sã rãspundã specialištii în resurse umane, în practicã managerialã sau în economie de la Universitatea Harvard. Potrivit acestora, liderii hotãrâøi sã iasã învingãtori din orice crizã trebuie sã parcurgã šapte paši care le vor asigura succesul.

ie mãsura în care consumatorii au renunøat la mãrfurile scumpe, de lux ši s-au orientat spre articole mai practice. Acesta este motivul pentru care magazine universale cu clientelã pretenøioasã au obøinut rezultate slabe. Chiar ši unor detailišti la modã, care practicã preøuri reduse, nu le-a mers bine. Asta nu înseamnã neapãrat cã aša-numiøii consumatori tradiøionali ši-au pierdut interesul pentru mãrfurile scumpe. Întrebarea este dacã, dupã crizã, în loc sã-ši facã cumpãrãturile de la aceleaši magazine, consumatorii vor fi mai atraši de alte articole šic, mai ieftine,

N

Cei hotãrâøi sã învingã Primul pas din “strategia mangerialã pe timp de crizã” ce trebuie parcurs de un lider îndeamnã la reconsiderarea strategiei sectoriale. Pentru a înøelege cum vor arãta pieøele dupã trecerea crizei, managerul trebuie sã cunoascã foarte bine nevoile de schimbare ale clienøilor. Un exemplu desprins din criza actualã îl constitu -

40

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

ši de mãrfurile la modã care oferã un bun raport calitate-preø. Dacã lucru rile stau astfel, se ivešte întrebarea: cum poate firma sã profite de ase menea mutaøii? eliminã punctele slabe Cum te poøi folosi de crizã pentru a elimina punctele slabe ale organizaøiei proprii ši a o pregãti pentru viitor? O ocazie mai bunã pentru lideri nu se va mai ivi niciodatã. O crizã oferã liderilor posibilitatea de a elimina slãbiciunile propriei organizaøii, mai ales dacã aceasta are un caracter prea birocratic sau se mišcã


F I N A N C I A R

prea încet pentru a fi competitivã. Aša a procedat, de exemplu, Anne Mulcahy, directorul general al firmei Xerox, atunci când a redus numãrul posturilor cu douãzeci ši opt de mii pentru a ajuta compania sã redevinã competitivã. În prezent, Xerox este reorientatã spre biroul complet digi tal care nu folosešte hârtie, deši a fost cunoscutã multã vreme pentru copiatoarele pe care le fabricã. Remodeleazã sectorul Un alt pas ce trebuie urmat de lideri la îndemnul specialištilor de la Harvard este sã-ši remodeleze sectorul de activitate în aša fel încât sãši punã în valoare punctele forte. La ieširea din crizã, o strategie îndrãzneaøã presupune influenøarea întregului sector în care-øi desfãšori activitatea în aša fel încât baza competitivitãøii tale sã fie punctele tale forte

ši, în acelaši timp, dezvãluirea slãbiciunilor concurenøilor. Aša au procedat IBM, Apple ši Medtronic. Ši în cadrul acestui pas se impun douã întrebãri esenøiale: Ce strategii poøi folosi pentru a dezvãlui slãbiciunile concurenøilor? Cum poøi influenøa piaøa astfel încât aceasta sã punã preø pe atuurile tale? În ultimii ani, liderii au învãøat cã sporirea dimensiunilor unei companii cu scopul de a oferi de toate pentru toøi nu oferã rezultatele scontate. Pentru a te impune pe o piaøã în ascensiune ai nevoie de o strategie precis direcøionatã, fundamentatã pe punctele forte distincte pe care le deøii. Investiøii vitale în perioada de declin Fã investiøii vitale în perioada de declin! – este îndemnul urmãtorului pas. Intel ši Exxon oferã dovada faptului

cã investiøiile vitale de care ai nevoie pentru a te impune pe o piaøã în ascensiune nu suferã amânare. Ce investiøie trebuie sã faci atunci când declinul este maxim, pentru a ieši din aceastã situaøie în postura de lider? Poøi sã-øi imaginezi inimaginabilul ši sã investešti într-un nou demers strategic atunci câd ešti la pãmânt? Cât de mult curaj îøi trebuie ca sã sfidezi modul convenøional de gândire ši sã iniøiezi o strategie nouã, îndrãzneaøã, atunci când firma o duce rãu? Un rãspuns a fost oferit de directorul general de la Novartis, Dan Vasella. Când se pãrea cã, în industria farmaceuticã, ritmul de creštere încetinešte, Vasella a luat o serie de mãsuri neašteptate, dezvoltând producøia de medicamente generice, vaccinuri ši medicamente eliberate fãrã reøetã, prin efectuarea unor investiøii masive în achiziøii, cu scopul

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

41


F I N A N C I A R

de a oferi alternative la medicamentele patentate. Între timp, el a orientat producøia Novartis mai mult spre medicamente specifice. Voinøa de a ieši învingãtor Fã în aša fel încât persoanele cu funcøii importante sã fie hotãrâte sã iasã învingãtoare. În timpul unei crize existã riscul ca întreaga organizaøie sã se concentreze atât de mult asupra menøinerii pe linia de plutire, încât nimeni sã nu se mai gândeascã la ce trebuie fãcut mai departe. De aceea trebuie sã numešti o echipã formatã din câøiva oameni foarte competenøi care sã elaboreze o strategie post-crizã. Poate cã pare riscant sã spui unor persoane importante sã nu se mai ocupe de crizã ši sã sã se gândeascã la viitor, dar trebuie sã faci asta, dacã vrei sã învingi. Ce strategie nouã vei adopta pentru ca organizaøia ta sã iasã învingãtoare din crizã?

De exemplu, sã fie adoptate regle mentãri adecvate, contabilitatea sã se axeze pe marcarea la piaøã ši sã instituie practici de remunerare pe termen lung care sã rãsplãteascã progresele viabile.

Imaginea de lider Cum poøi reface imaginea propriei companii astfel încât aceasta sã parã a fi viitorul lider care înøelege nevoile clienøilor în noile condiøii? În condiøiile în care criticile publice la adresa comunitãøii financiare se înmuløesc, iar aceasta se apãrã împotriva lor, liderii de mâine ai sectorului serviciilor financiare anticipeazã schimbãrile care trebuie sã se pro ducã pe pieøele de capital. Soluøia este aceea de a crea companiei proprii imaginea de lider în domeniu. Într-un important discurs cu privire la politica firmei, rostit în aprilie 2009, Lloyd Blankfein de la Goldman a evidenøiat schimbãrile care trebuie sã aibã loc în cadrul domeniului respectiv, astfel încât asumarea riscuri lor sã redevinã un demers credibil.

42

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Planuri riguroase de execuøie Elaboreazã planuri riguroase de execuøie! Acest ultim pas este adeseori trecut cu vedera de liderii vizionari care concep strategii noi, dar nu le susøin cu planuri amãnunøite de execuøie. Strategiile noi sunt bune doar în mãsura în care sunt ši exe cutate. O bunã execuøie necesitã nu doar atenøie la planurile detaliate, ci ši adaptarea la condiøiile schimbã toare ale pieøei, în aša fel încât tac ticile sã corespundã nevoilor clienøi lor. În ce mãsurã reušešte organiza øia proprie sã-ši punã în aplicare planurile? Încredinøezi aceastã sarcinã celor mai buni oameni pe care-i ai ši le evaluezi munca într-un mod foarte riguros? Sunt planurile tale suficient de flexibile pentru a le putea adapta la condiøiile schimbãtoare ale pieøei, fãrã a renunøa la disciplinã? Dacã rãspunsul la toate aceste întrebãri este unul afirmativ, atunci ešti în mãiulie - august 2010

surã sã ieši din crizã ca un învingãtor între concurenøii de pe piaøa ta. Ultima lecøie pe care trebuie sã o reøii în calitate de lider este sã øii capul sus în timpul unei crize, nu la cutie, ši sã fii tot timpul hotãrât sã ieši învingãtor pe noua piaøã care se formeazã. Aceastã perioadã îøi oferã cea mai bunã ocazie pe care o vei avea vreodatã de a remodela piaøa în avantajul tãu. Liderii cei mai performanøi ies dintr-o crizã învingãtori, pentru cã sunt deopotrivã agresivi ši curajoši atunci când folosesc provo cãrile în avantajul lor. În plus, aceštia doresc cu tot dinadinsul ca, prin activitatea lor, sã schimbe ceva în aceastã lume. Un vechi proverb englezesc spune cã: “un marinar priceput nu s-a format niciodatã pe o mare liništitã”. Este mult mai ušor sã administrezi o afacere în expansiune decât sã conduci oameni în timpuri vitrege. Perioadele de expansiune nu pun la încercare dârzenia aša cum o face o problemã de anvergurã ši nu te ajutã sã afli dacã, în toiul luptei, nu te abaøi de la traiectoria sta bilitã. Administrarea unei afaceri stabile necesitã disciplinã ši abilitãøi manageriale, dar nu pune la încercare


F I N A N C I A R

abilitãøile reale de lider. Din nefericire, nu existã un teren de pregãtire care sã ajute la învãøarea felului în care trebuie sã conduci organizaøia într-o perioadã de crizã, fãrã sã capeøi propria experienøã. Programele MBA nu învaøã pe nimeni acest lucru! Sigur, se fac exerciøii de simulare a crizelor, sunt studiate cazurile unor lideri care s-au aflat, sau se aflã în crizã, dar pânã nu treci personal prin aša ceva nu vei šti cum vei reacøiona. Liderii care nu sunt puši niciodatã la încercare pânã când nu ajung în vârf este posibil sã nu facã faøã evenimentelor inevitabile, neprevãzute, care apar odatã cu preluarea postului. Unii se încovoaie sub presiune, aløii devin imobili, iar aløii fac grešeli mari. Dar din ele învaøã sã devinã lideri mai buni! n

7 paši pentru cei hotãrâøi sã învingã Pasul 1 - Reconsiderã-øi strategia sectorialã Pasul 2 - Eliminã punctele slabe Pasul 3 - Remodeleazã sectorul de activitate în aša fel încât sã-øi pui în valoare atuurile Pasul 4 - Fã investiøii vitale în perioada de declin Pasul 5 - Fã în aša fel încât persoanele cu funcøii importante sã fie hotãrâte sã iasã învingãtoare Pasul 6 - Creeazã propriei companii imaginea de lider în domeniu Pasul 7 - Elaboreazã planuri riguroase de execuøie

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

43


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

PrInCIPIIle, MetodICA šI etAPele CArACterIstICe ale proiectãrii de detaliu a echipamentelor tehnologice pentru construcøii Atenuarea problemelor serioase cu care se confruntã activitatea IMM-urilor autohtone din domeniul industrial ši al construcøiilor poate fi realizatã prin acøiunea conjugatã a conducerii firmelor, pe de o parte, ši a legislativului, pe de altã parte. Acøiunea conducerii firmei trebuie sã se regãseascã în prelucrarea de tip larg a informaøiei (informaøia fiind la ora actualã cea mai importantã sursã de avantaje competitive) care sã conducã la îmbunãtãøirea activitãøii economice, antrenând în acest scop persoane competente în domeniile cele mai diverse în materie de tehnicã, marketing ši managementul gestiunii. Acøiunea legislativã trebuie sã implice acordarea de fonduri nerambursabile pentru sprijinirea societãøilor afectate de actuala crizã economicã. Într-adevãr, asemenea probleme complexe care sã conducã la eficientizarea activitãøii economice comportã prezenøa unui numãr mare de speciališti bine pregãtiøi, care sã aplice mãsurile cele mai pragmatice, compatibile aspiraøiilor europene, asigurându-ne astfel de conectarea normalã la valorile civilizaøiei occidentale. În cele ce urmeazã vom prezenta partea a treia a procesului de proiectare a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, conštienøi fiind de rolul acestuia în domeniul industrial, sector vital al oricãrei economii care vrea sã se poatã afirma singurã.

Conf. dr. ing. Ioan PETREA Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galaøi

erinøele funcøionale ši meto -

majoritãøii echipamentelor. Astfel, per -

zentarea exterioarã a echipamentu-

dele proiectãrii unui echipa -

formanøa funcøionalã a unui echipa -

lui ši de la aptitudinea sa esteticã.

ment tehnologic diferã în

ment tehnologic este evident prima

De asemenea, garantarea securitãøii

funcøie de tehnologie ši de specifi-

exigenøã ši, ca atare, trebuie accep-

operatorilor în exploatare este o ca-

cul constructiv. Totuši, anumite cerin -

tatã ca ceva inviolabil, fãrã a accep -

racteristicã a cãrei exigenøã este re-

øe generale sunt, prin structura lor,

ta vreun compromis, cu excepøia

cunoscutã în proiectare ši i se acor-

mai mult sau mai puøin comune ši

beneficiarului. Beneficiarul îši for-

dã atenøia necesarã. Ca ši securita -

sunt aplicabile, în diferite procente,

meazã prima sa impresie de la pre-

tea, fiabilitatea reprezintã o altã ca-

C 44

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

sub­forma­unei­calitãøi­superioare­la un­ preø­ scãzut­ –­ costul­ produsului oglindind­tot­o­cerinøã­a­benefi­cia­ru­lui.­Proiectarea­de­detaliu­a­reperelor ši­subansamblurilor­echipamentului ia­în­considerare­procesul­prin­care produsul­ va­ fi­ fabricat,­ costurile­ de producøie­ ale­ unor­ alternative­ de pro­iectare­ fiind­ comparate­ înaintea elaborãrii­ variantei­ definitivate.­ O parte­însemnatã­din­succesul­fir­me­lor­ producãtoare­ de­ echipamente teh­nologice­din­øãrile­dezvoltate­este atribuitã­ obsesiei­ lor­ pentru­ per­ma­nen­ta îmbunãtãøire­ a­ fineøii­ pro­iec­tãrii;­acest­lucru­le­permite­obøinerea unei­calitãøi­ridicate­ši­în­acelaši­timp a­ unor­ echipamente­ teh­nolo­gi­ce performante­cu­preøuri­accep­ta­bile. rac­teristicã­ care­ se­ referã­ la­ în­su­ši­rea­unui­echipament­tehnologic­de a­funcøiona­continuu­sau­în­mod­re­petat­pe­toatã­durata­vieøii­sale.­Pen­tru­cã­fiabilitatea­–­analog­altor­ca­rac­teristici­ ale­ calitãøii­ –­ este­ analizatã încã­din­faza­de­concepøie,­pro­iec­tan­tul­trebuie­sã­fie­prudent­cu­fac­to­rii­care­o­influenøeazã.­Alte­carac­teristici­de­mare­valoare­în­elabo­ra­rea­ proiectului­ sunt­ mentenabi­lita­tea,­ simplitatea­ ši­ economicitatea struc­turii­constructive.­Mentena­bilita­tea­–­componemtã­a­disponibilitãøii prin­ care­ se­ asigurã­ readucerea rapidã­în­stare­de­funcøionare­a­unui produs­defectat,­precum­ši­întreøi­ne­rea­ sa­ –­ poate­ fi­ îmbunãtãøitã­ prin res­pectarea­unor­mãsuri­ce­fac­obiec­tul proiectãrii­de­detaliu.­ Alãturi­de­calitate,­costul­este­un­alt factor­ important­ în­ competitivitatea pe­ piaøã.­ Costul­ unui­ produs­ este dic­tat­în­mare­mãsurã­de­elaborarea proiectului­sãu.­Investiøia­de­timp­ši resurse­pentru­optimizarea­proiec­tã­rii­poate­duce­la­un­profit­mai­mare Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

45


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

1. Obiectivele proiectantului de detaliu Proiectarea de detaliu reprezintã ultima parte a procesului de proiectare a echipamentului tehnologic ši are la bazã ansamblul definitivat al utilajiului, rezultat din analiza ši cer cetarea temeinicã a variantelor propuse, elaborate cu respectarea principiilor ši criteriilor impuse în cadrul proiectãrii constructive. Astfel, pe parcursul etapelor proiectãrii de detaliu (fig. 1), proiectantul – degrevat de problematica identificãrii de noi soluøii – trebuie sã-ši foloseascã cunoštinøele ši calitãøile creative pentru satisfacerea urmãtoarelor obiective: • Optimizarea soluøiilor constructive; • Sistematizarea structurii componentelor echipamentului în sensul perceperii ši realizãrii lor cât mai facile de cãtre executanøi; • Asigurarea unei corelaøii adecvate între soluøiile constructiv-tehnologice ši costul fabricaøiei, pe baza defi nitivãrii alegerii ši utilizãrii cât mai raøionale a materialelor ši a semifabricatelor necesare proiectului; • Asigurarea tehnologicitãøii realizãrii reperelor ši subansamblurilor; • Asigurarea exhaustivã a necesarului de documente ši condiøii tehnice pentru materiale, execuøie, montaj, control, recepøie, ambalare ši transport. 2. Reguli de bazã în proiectarea de detaliu Volumul amplu de documentaøie implicã din partea proiectantului o cunoaštere temeinicã ši completã a tuturor informaøiilor rezultate din pãr øile anterioare ale procesului de proiectare, dar ši a problemelor specifi ce de execuøie, montaj, control, exploatare. Astfel, la elaborarea documentaøiei de execuøie care finalizeazã un proiect de utilaj, pentru a be -

46

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Fig. 1

neficia de toate avantajele tehnice ši economice identificate pe parcur sul etapelor proiectãrii constructive, se va avea în vedere: • Potenøialul tehnologic al executantului (dotarea tehnicã pentru execu øie ši probe), factor determinant în pregãtirea fabricaøiei; iulie - august 2010

• Nivelul optim de tipizare ši modu larizare a componentelor constructive ši a tehnologiilor de execuøie ši de utilizare a acestora; • Alegerea ši utilizarea rezonabilã a materialelor; • Asigurarea tehnologicitãøii formei constructive;


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

• Asigurarea unui nivel de detaliere corect, complet, accesibil executantului; • Corelarea cerinøelor tehnice ši tehnologice cu eficienøa economicã. Analog proiectãrii conceptuale ši constructive, etapele de lucru specifice proiectãrii de detaliu se suprapun frecvent, proiectantul având sarcina sã distingã permanent între cerinøele iniøiale ši posibilitãøile reale de realizare corectã a acestora. De regulã, proiectantul are a atitudine polemicã constantã, pe mãsura identificãrii unor alternative tehnologice ši economice apte sã conducã la îmbunãtãøirea ši optimizarea soluøiilor iniøiale, din punctul de vedere al crešterii calitãøii ši fiabilitãøii utilajului. Analiza proiectantului trebuie sã se situeze totdeauna în domeniul corelãrii proiectare constructivã/fabricaøie. Alegerea materialelor pentru reperele produsului, care sã satisfacã interdependenøele funcøionale ši constructive în condiøii optime, presupune o examinare structuralã a implicaøiilor economice asupra întregului proiect. Sistemul coeret de analizã ši decizie privind alegerea corespunzãtoare a materialelor determinã explorarea urmãtoarelor criterii: • Funcøionale, care øin seama de compatibilitatea caracteristicilor fizi ce, chimice ši mecanice ale mate rialelor cu cerinøele funcøionale ši cu forma constructivã adoptatã, deter minante în opøiunea proiectantului despre tipul ši marca de material, încã din proiectarea constructivã; • Calitative, ce conduc la cerinøe de calitate ce vizeazã încercãrile, abaterile ši toleranøele de livrare prevãzute în standarde, care trebuie analizate din punct de vedere funcøional, tehnologic, dimensional ši preponde rent economic. O alegere ši o utili-

zare corectã a materialelor obligã la atenuarea pretenøiilor calitative la valoarea garanøiilor prevãzute în standarde; • Tehnologice, care urmãresc relevarea cerinøelor rezultate din analiza fluxurilor tehnologice capabile sã asigure realizarea produsului, la forma ši cu suprafeøele funcøionale impuse de rolul pe care îl îndeplinešte în ansamblul proiectului, ca ši dimensiunea ši tipul semifabricatului iniøial (laminat, turnat, forjat etc.). Acestea urmãresc caracteristicile tehnologice ale materialelor, determinate de elementele de aliere, de tratamentele termice aplicabile, dar ši de factorii care pot afecta aceste caracteristici în timpul procesului de fabricaøie; • Dimensionale, ce înglobeazã cerinøele rezultate din aplicarea criteriilor anterioare ce urmãresc dimensiunile ši tipul semifabricatelor iniøiale uti lizate. Alegerea dimensiunii semifabricatului pe baza calculelor de rezistenøã, corelate cu gama sortimentalã fezabilã, conduce nu numai la crešterea tehnologicitãøii produsului, dar poate crea ši premisele unei achiziøii facile ši economice; • Economice, ce privesc costul ma terialelor care, de regulã, este redus în raport cu cel al piesei finite, excepøie fãcând piesele cu un volum redus de prelucrare, executate din materiale speciale, înalt aliate sau din materiale neconvenøionale. De regulã, ponderea costului scade, pe mãsurã ce cresc volumul ši precizia prelucrãrii. Deši marea parte a cerinøelor privind materialele provin din analiza cerin øelor funcøionale ši, parøial, a celor calitative ši tehnologice, în cadrul pro iectãrii constructive, exonerarea tuturor aspectelor privind execuøia ši controlul, identificarea mãrcii ši a ca-

racteristicilor materialelor (de calita te, dimensionale, tehnologice), a in formaøiilor privind compatibilitatea acestora cu capacitatea tehnicã ši economicã de execuøie, a costurilor, a furnizorilor, are loc în proiectarea de detaliu. Utilizarea în etapa proiectãrii de detaliu a mijloacelor moderne – a soluøiilor software – a mediilor de analizã permite îmbunãtãøirea productivitãøii privind alegerea corectã ši calitativã a materialelor, cu consecinøe impresionante în reducerea costurilor, a erorilor ši a timpului de finalizare a proiectului. 3. Metode pentru asigurarea tehnologicitãøii structurii constructive a echipamentului tehnologic La aprecierea tehnologicitãøii unui reper sau subansamblu se au în vedere urmãtoarele exigenøe: a. tehnologice: caracteristici tehnologice ale materialului; procedee tehnologice; tratamente termice; dotare tehnologicã; volum de producøie; mijloace pentru control ši mãsurare; cooperãri posibile. b. funcøionale: formã ši dimensiuni; condiøii de rezistenøã; condiøii funcøionale; condiøii ergonomice; condiøii de calitate; condiøii de montaj; prescripøii standarde; c. economice: costuri; termene de execuøie. Ca metode folosite de cãtre proiectantul de detaliu în ceea ce privešte asigurarea tehnologicitãøii reperelor ši subansamblurilor produsului pot fi: • Justificarea tehnico-economicã a condiøiilor de funcøionare, a cerinøelor de precizie; calitatea suprafeøelor materialelor; • Folosirea procedeelor tehnologice ši tehnologiilor tipizate, asimilate de executant;

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

47


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

• Unificarea, normalizarea, încadrarea în gama standardizatã ši tipizatã a dimensiunilor, formelor, ajustajelor reperelor ši subansamblurilor; • Unificarea bazelor constructive teh nologice de execuøie, de montaj ši de mãsurare; • Cuantificarea ansamblurilor complicate în module care pot fi executate ši montate individual; • Simplificarea operaøiilor de montare/demontare; • Stabilirea oportunã a tratamentelor termice. Pe baza analizei complexe a tuturor implicaøiilor constructive, economice, tehnologice ši de material, în proiectarea de detaliu se definitiveazã forma reperelor ši a subansamblurilor ši, în unele situaøii, se recurge la adaptãri, determinate de posibilitãøile concrete de realizare. 4. Structura documentaøiei de exe cuøie Documentaøia de execuøie, ca produs final al activitãøii proiectãrii de detaliu, sintetizeazã întregul volum de informaøii, acumulate pe parcursul etapelor succesive de proiectare a echipamentului tehnologic, selec tate, prelucrate, sistematizate ši prezentate în conformitate cu metodologiile reglementate prin prescripøiile directivelor (legi, standarde) în vigoa re. Cu alte cuvinte, datele de iešire ale proiectãrii de detaliu, în funcøie de produs, se vor regãsi sub formã de: • Pãrøi scrise: memoriul de prezenta re, studiul de marketing, breviarul de calcul, caietul de sarcini, instrucøiunile de exploatare, cartea tehnicã a produsului, lista pieselor de schimb, programul de probe, specificaøiile cantitative (materiale, condiøii tehni ce, condiøii tehnice de achiziøii), de vizul estimativ, software-ul;

48

Revista de Unelte ši Echipamente

n

• Pãrøi desenate: desenele de execuøie ši borderoul de documentaøie. La finalizarea acestor douã pãrøi se va avea în vedere ca numãrul de desene sã fie minim, dar suficient pentru definirea univocã a produsului, cu respectarea întocmai a terminologiei, simbolizãrii ši codificãrii prevãzute de standardele în vigoare. 5. Concluzii Proiectarea de detaliu este una dintre cele mai întinse ši pretenøioase faze ale procesului de proiectare; calitatea prototipului echipamentului tehnologic va depinde în mare mã surã de corectitudinea ši desãvârširea desenelor de execuøie ši a specificaøiilor de fabricaøie. Din punctul de vedere al naturii activitãøilor aferente, complet algoritmi zabile, proiectarea de detaliu oferã cele mai bune premise pentru utilizarea programelor (software) perfor mante de desenare. Rãmânerea în urmã a proiectãrii crea tive în domeniul ingineriei mecanice, ši nu numai, reprezintã un factor ex trem de serios ce va frâna din ce în ce mai mult dezvoltarea echilibratã a economiei naøionale. Lipsa legã turii dintre cercetare ši producøie, dintre cerinøele pieøei ši pregãtirea iulie - august 2010

profesionalã este un simptom foarte alarmant al pãrãsirii cãii de dezvoltare normalã a economiei. Cu alte cuvinte, lipsa ingineriei creative în economie, pe de o parte, ši a dezvoltãrii debordante a activitãøilor birocratice de orice naturã, pe de altã parte, sunt, de asemenea, nimicitoare pentru dezvoltarea armonioasã a economiei ši a integrãrii europene.

BIBLIOGRAFIE 1. DUBBEL, Manualul inginerului mecanic, Editura Tehnicã, Bucurešti, 1998 2. Petrea, I., Ingineria asistatã de calculator în domeniul proiectãrii echipamentelor tehnologice pentru construcøii, în “ Revista de Unelte ši Echipamente”, nr. 7 (95), 2008 3. Petrea, I., Principiile, metodica ši etapele caracteristice ale proiectãrii conceptuale a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, în “Revista de Unelte ši Echipamente”, nr. 11 (99), 2008 4. Petrea, I., Principiile, metodica ši etapele caracteristice ale proiectãrii constructive a echipamentelor tehnologice pentru construcøii, în “Revista de Unelte ši Echipamente”, nr. 3 (115), 2010


A D V E R TO R I A L

PoPulariTaTea MaCaralelor

turn Potain continuã sã creascã în întreaga lume

Macaralele turn modulare Topless de la Potain continuã sã câštige popularitate ši sunt tot mai des întâlnite pe šantierele din întreaga lume. Chiar ši cu criza economicã, existã în continuare presiuni pentru terminarea proiectelor începute, care sunt în termen sau în afara termenului de finalizare. Macaralele Topless Potain lucreazã excelent în echipã datoritã structurii lor fãrã vârf ši tiranøi, ceea ce le permite sã se roteascã unele pe deasupra celorlalte fãrã pericol de intersectare ši sã lucreze concomitent pe šantier.

50

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


A D V E R TO R I A L

rintre clienøii din întreaga lume care lucreazã cu macaralele Potain se numãrã ši compa nia de construcøii germanã HöhnsBau GmbH & Co. KG, care realizeazã unul dintre cele mai mari proiecte de reconstrucøie urbanã ale secolului 21: HafenCity, Hamburg. Datã fiind complexitatea proiectului, nu este de mirare cã macaralele Topless Potain au fost prima alegere a companiei de construcøii. Douã macarale turn Potain, MDT 218 ši MDT 268, au fost instalate pe šantier încã de anul trecut ši fac o echipã excelentã de lucru.

P

Jens Höhns, inginer asociat al companiei de construcøii HöhnsBau, a declarat cã datoritã macaralelor Potain existã mai multã flexibilitate în derularea proiectului pe šantier. Cele mai grele elemente ridicate au fost o contragreutate de 8,7 t ši platforma rotitoare de 8 t. Oficialii companiei de construcøii ši operatorii au fost plãcut impresionaøi de activitatea zilnicã a celor douã macarale Potain. „Ambele macarale sunt extrem de rapide ši au fost montate foarte ušor ši în siguranøã”, a declarat Jens Höhns.

Macaraua MDT 268, incluzând šasiul de 95 t, are braøul de 25 m ši o contragreutate de 13,8 t. Turnul macaralei are 50 m ši a fost foarte ušor de transportat. Ea poate fi mutatã economic, în tronsoane ušoare, ceea ce este un real avantaj atunci când calculãm costul total al construcøiei. Un alt aspect care a ušurat transpor tul a fost posibilitatea de a plia contrabraøul. Prima macara montatã pe šantier, MDT218 A J8, de 8 t, are braø de 40 m, oferind o capacitate de ridicare la cârlig de 4,6 t.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

51


A D V E R TO R I A L

Macaralele Topless Potain ši-au întãrit renumele de nivel mondial datoritã modului de lucru impecabil, chiar ši în condiøii grele de šantier ši spaøii foarte restrânse.

Macaraua a fost montatã pe un šasiu de 4,5 x 4,5 m cu o secøiune a turnului de 1,6 x 1,6 m. Înãløimea la cârlig a macaralei este de 55,7 m. A doua macara achiziøionatã, MDT 268 J12, a fost asamblatã la distanøã faøã de prima ši deasupra nivelului fundaøiei. MDT 268 se poate roti sub MDT 218, având în vedere cã a fost instalatã la o înãløime la cârlig de 52,4 m, iar baza acesteia este cu 2,5 m mai joasã decât a celeilalte macarale Potain. Deoarece distanøa dintre turnurile celor 2 macarale este de 30 m, MDT 268 lucreazã cu un braø de 25 m, are o capacitate maximã de 12 t ši poate ridica 9,4 t.

52

Revista de Unelte ši Echipamente

Gama de macarale Potain cuprinde macarale autoridicãtoare IGO ši macarale turn modulare. Domeniile de activitate care au confirmat calitatea ši aplicabilitatea macaralelor Potain în lume sunt: construcøiile civile ši industriale, construcøiile de drumuri ši poduri (viaducte), industria energeticã, industria construcøiilor de nave fluviale ši maritime, depozite de mãr furi grele ši de dimensiuni mari.

n

iulie - august 2010

Grupul Manitowoc deøine peste 100 de fabrici de producøie ši servicii în 27 de øãri din America, Europa ši Asia. Este recunoscut ca cel mai mare furnizor de echipamente de ridicat pentru industria de construcøii din întreaga lume, iar gama sa de macarale cuprinde: macarale šenilate cu braø zãbrelit Manitowoc, macarale turn (fixe) Potain, macarale mobile cu braø telescopic Grove.

Distribuitor autorizat al mãrcilor Potain ši Grove, membre ale grupului Manitowoc, în România este MARCOM RMC`94, Otopeni. n


š A N T I E R

EchiPamEntE de forare în roci Procesul de forare a rocilor sau a masivelor de pãmânt

Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Catedra Mašini de Construcøii

este un factor decisiv în viabilitatea anumitor procese tehnologice cum ar fi: executarea ancorajelor, exploatarea

agregatelor minerale din zãcãminte masive, executarea lucrãrilor de injectare a rocilor fisurate, construcøia drenajelor suborizontale în roci fisurate etc.

e baza informaøiilor obøinute prin cercetarea geotehnicã trebuie sã se stabileascã dificultãøile previzibile legate de desfãšurarea procesului de forarare: • obstacolele potenøiale la forare; • traiectoria de realizare a gãurii de foraj; • stabilitatea pereøilor forajului; • pãtrunderea apelor freatice în foraj; • pierderea de fluid de injectare prin foraj. În cazul forajelor pentru ancoraje, metoda de forare trebuie aleasã în funcøie de condiøiile de teren, cu scopul de a produce o deranjare minimã a pãmântului sau o ameliorare a capacitãøii de ancorare a acestuia ši de a permite mobilizarea rezistenøei de calcul (Rd) a ancorajului. Prin deranjarea minimã se are în vedere desfãšurarea procesului de forare în aša fel încât sã se asigure: • evitarea prãbuširii pereøilor forajului în timpul executãrii gãurii sau a punerii în lucrare a armãturii; • limitarea afânãrii terenului înconju rãtor în cazul pãmânturilor necoezive; • evitarea apariøiei în timpul forãrii a

P

54

Revista de Unelte ši Echipamente

n

unor modificãri ale terenului (de exemplu: fisurarea, preconsolidarea, postconsolidarea), asociate fiecãrei operaøii executate; • limitarea variaøiei nivelului apelor subterane; • limitarea înmuierii pereøilor forajului realizat în pãmânturi coezive sau roci stâncoase. În condiøii speciale, cum ar fi traversarea unor straturi freatice sub presiune, se impun mãsuri de neutralizare a efectelor suprapresiunii apei, precum: • utilizarea unor accesorii specifice forãrii cum ar fi sas-ul sau obturatoarele; • coborârea nivelului apelor freatice, dupã o evaluare a riscului de tasare generalã a terenului; • injectarea prealabilã. O parte dintre aceste efecte pot fi eli minate prin folosirea tubajului, acolo unde este necesar. Se pot diferenøia douã criterii de clasificare a procedeelor de forare:  dupã adâncimea forajului: • forarea gãurilor scurte; • forarea gãurilor lungi. iulie - august 2010

 dupã metoda de forare: • forarea în uscat fãrã tubaj; • forarea în uscat cu tubaj; • forarea umedã cu fluid de foraj. Alegerea metodei de lucru, cu sau fãrã lichid de forare, se stabilešte øinând cont de unele aspecte tehnologice, ši anume: a) În cazul forajelor pentru ancoraje, în prezenøa apei, unele roci cum ar fi šisturile argiloase, gipsurile ši argilele pot suferi modificãri ale proprietãøilor, manifestate prin descrešterea rezis-

Fig. 1


š A N T I E R

Fig. 2

ten­øei­rocii­sau­schimbarea­volu­mu­lui­acesteia,­ceea­ce­poate­conduce la­ reducerea­ considerabilã­ a­ rezis­ten­øei­de­fixare­a­ancorei.­Ca­urmare, folosirea­ fluidelor­ de­ foraj­ la­ exe­cu­tarea­gãurilor­scurte­este­interzisã­de unele­standarde­sau­norme.­În­unele situaøii,­ îndepãrtarea­ apei­ din­ gaura de­foraj,­prin­suflare­sau­prin­scur­ge­re­naturalã,­face­ca­reducerea­rezis­tenøelor­de­fixare­a­ancorei­sã­devinã nesemnificativã; b) În­alte­cazuri,­utilizarea­fluidelor­de foraj­este­indicatã,­în­special­pentru ex­cavaøii­ subterane,­ când­ aceastã teh­nologie­trebuie­recomandatã­din motive­ de­ protecøie­ a­ mediului­ ši­ a personalului­prin­eliminarea­ema­na­øii­lor­de­praf­în­atmosferã;­

c) În­cazul­folosirii­fluidelor­de­foraj­la lucrãrile­de­ancoraje­trebuie­avut­în vedere­ ca­ acestea­ ši­ eventualii­ lor aditivi­sã­nu­aibã­efecte­negative­a­su­pra­ armãturii,­ asupra­ protecøiei aces­teia, asupra­fluidului­de­injectare sau­ asupra­ pereøilor­ forajului­ la nivelul­zonei­de­fixare,­în­special. Pentru­ forarea­ gãurilor­ sunt­ folosite echi­pamente­ tehnologice­ ši­ pro­ce­dee­de­lucru­adecvate­naturii­rocilor forate,­caracteristicilor­forajului­ši­me­to­dei­de­forare.­ 1) Echipamente pentru executarea forajelor scurte cu diametru mic Executarea­gãurilor­de­ancoraj­scur­te­cu­diametru­mic­poate­fi­întâlnitã în­diferite­situaøii­cum­ar­fi: •­introducerea­ancorelor­scurte­(sunt necesare­ gãuri­ pânã­ la­ 3­ sau­ 4­ m lungime­ši­cu­diametrul­de­pânã­la 45­mm); •­executarea­gãurilor­scurte­de­minã (sunt­necesare­foraje­pânã­la­8...10­m lungime­ši­cu­diametrul­de­pânã­la 75­mm); •­ executarea­ gãurilor­ de­ amplasare a­ explozibililor­ la­ derocarea­ se­cun­darã­a­supragabariøilor,­în­cazul­ca­rie­relor; •­forarea­unor­gãuri­geologice­de­pros­-

pectare­în­roci­etc. Aceste­ lucrãri­ se­ pot­ executa­ de regulã­ cu­ ajutorul­ unor­ perforatoare rotopercutante­în­uscat,­fãrã­tubaj.­În vederea­obøinerii­unui­avans­bun­ši­a unei­ ghidãri­ corespunzãtoare,­ în special­la­gãurile­din­tavan,­în­cazul galeriilor,­perforatoarele­trebuie­sus­øi­nute­ ši­ rigidizate­ folosind­ suporøi mon­taøi­între­tavanul­ši­vatra­galeriei, do­taøi­cu­glisiere­de­ghidare.­ Perforatoarele­ rotopercutante­ pot­ fi hi­draulice­sau­pneumatice. Perforatorul­hidraulic­(fig. 1,­docu­men­tare [13])­ este­ o­ unealtã­ portabilã ušoa­rã,­ având­ masa­ în­ serviciu­ (in­clu­siv­ furtunurile­ hidraulice­ de­ legã­turã)­de­pânã­la­30­kg,­recomandatã pentru­executarea­gãurilor­de­minã, de­ ancorare­ ši­ de­ clivare­ a­ rocilor. Acest­ perforator­ poate­ realiza­ gãuri de­ pânã­ la­ 50­ mm diametru­ ši­ de apro­ximativ­6­m lungime,­folosind­pu­terea hidraulicã­furnizatã­de­un­grup generator­ hidraulic,­ pentru­ percuøie ši­rotire.­Generatorul­hidraulic­(fig. 2, documentare­ [13])­ poate­ fi­ antrenat de­un­motor­electric­sau­termic.­Mo­to­rul­termic­poate­fi­cu­aprindere­prin compresie­sau­cu­aprindere­prin­scân­teie. Caracteristicile­ principale­ ale unor­astfel­de­grupuri­hidraulice­sunt precizate­în­tabelul 1,­documentare­[13].

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

55


š A N T I E R

Fig. 3

Suplimentar, pentru curãøarea prin suflare a gãurii este necesar un minicompresor de aer. Aerul comprimat este alimentat printr-un furtun de rezervã, prin axul sculei. Perforatorul pneumatic (fig. 3, documentare [9]), având masa de pânã la 35 kg, perforeazã cu o vitezã considerabilã (20 la 30 cm/min). Modelele grele pot fi prevãzute cu un suport de susøinere, în cazul forãrii orizontale sau înclinate (fig. 4, documentare Boart Longyear). Modelele din categoriile medie ši grea pot fi folosite opøional ši pentru forarea umedã. Acestea sunt dotate cu un cilindru tratat termic ši cu o cã mašã de cilindru din oøel, interschim babilã. Fluxurile de aer ši de apã trec prin douã tuburi concentrice, cel ex terior conducând aerul, iar cel interior apa. Acest lucru înseamnã cã fluxul de aer începe sã vinã imediat dupã ce se dã drumul la aerul comprimat. Designul mašinii împiedicã pãtrunderea apei în mecanismul de

56

Revista de Unelte ši Echipamente

n

percuøie a forezei de rocã. Uneltele cu funcøionare umedã sunt identice cu cele standard (fãrã apã), excepFig. 4

iulie - august 2010

tând faptul cã acestea au o intrare adiøionalã pentru apã ši un tub de spãlare în interior. Toate uneltele sunt


š A N T I E R

Fig. 5

echipate cu un racord de intrare pentru aer de 20 mm (3/4”) ši un racord de intrare pentru apã de 12,5 mm (1/2”). Reøinerea sculei poate fi fãcutã cu arc de reøinere (fig. 5a, documentare [9]), pentru a reduce la minimum greutatea mašinii, în cazul modelelor ušoare, sau cu clichet de reøinere puternic (fig. 5b, documentare [9]), care asigurã o susøinere suplimentarã manšonului ši reduce uzura, în cazul modelelor medii ši grele. Opøional, unealta poate fi prevãzutã cu amortizor de zgomot (fig. 5c, documentare [9]). Folosind adaptoare speciale, el este în mãsurã sã introducã bara tirantului în gaura de ancoraj ši poate strânge piuliøele cu o forøã de 343 N. În acest caz, mašina de perforat poate fi montatã pe o coloanã de ghidaj sprijinitã între tavanul ši vatra galeriei (fig. 6, documentare Boart Longyear). Acest perforator poate aspira praful (detritusul) din gaura de foraj în cazul forajului uscat. Când se ancoreazã excavaøiile subterane de dimensiuni mari, gãurile

de ancoraj, chiar cele pentru ancore scurte, se executã cu instalaøii eficiente ši mobile cu unul sau douã dispozitive de perforat, dirijate de un pupitru de comandã instalat pe un šasiu. Unele dintre aceste mašini (fig. 7, do cumentare TAMROCK) sunt proiec tate special pentru operaøiuni de ancoraj, fiind automatizate ši adaptate pentru forarea gãurilor; ele pot introduce barele ancorelor în gaura de ancoraj (chiar cu material de cimentare sintetic), pretensionându-le la efortul necesar ales de cãtre operator.

a rocilor, în cazul carierelor, necesitã gãuri de sondã pentru amplasarea explozibililor, forate perpendicular Fig. 6

2) Echipamente pentru executarea forajelor cu lungimi ši diametre mari Forajele cu lungimi ši diametre mari se pot întâlni în diferite lucrãri, dintre care cele mai frecvente sunt: • ancorele cu o capacitate portantã mai ridicatã necesitã în general gãuri de ancoraj mai lungi (de la 5 la 50 m) ši cu diametre mai mari (de la 75 pânã la 200 mm); • forajele pentru exploatarea în trepte Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

57


š A N T I E R

Pentru aceste tipuri de lucrãri, cele mai convenabile sunt perforatoarele instalate pe platforme mobile, ušoare ši eficiente, dotate cu un ciocan pneumatic culisabil sau introdus cu setul de prãjini în gaura de foraj (perforator rabatabil). Aceste utilaje sunt echipate în vederea curãøãrii gãurilor de foraj fie cu aer, fie cu fluid. Se pot

Fig. 7

sau înclinate faøã de orizontalã, dispuse pe unul sau mai multe rânduri, cu lungimi de pânã la 100 m, uzual 15...25 m, ši cu diametre de pânã la 300 mm, uzual 75...165 mm; • forajele pentru injectarea rocilor fisurate necesitã gãuri de pânã la 35...40 m ši cu diametre de 75...150 mm; • forajele pentru drenarea suborizontalã necesitã gãuri de captare a apelor subterane pânã la 100 m ši cu diametre de 100 mm. Cele mai frecvente situaøii folosesc gãuri cu diametre de pânã la 100 mm ši lungimi de 15 m. Executarea gãurilor se face cu foreze rotative cu profil îngust, de mare capacitate, cu diametrul dispozitivului de forare adecvat diametrului gãurii. Instalaøiile de foraj trebuie sã indeplineascã urmãtoarele condiøii: • coloana de foraj sã dezvolte un cuplu mare; • turaøia coloanei de foraj sã fie în concordanøã cu viteza de avans; • instalaøia sã fie stabilã la înclinãri ale braøului de 200; • greutatea instalaøiei sã echilibreze efortul de întindere din cablu; • sã se poatã utiliza în spaøii restrânse; • sã dispunã de echipamente speci ale pentru asigurarea curãøirii gãuri lor de foraj cu aer sau cu fluid.

58

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Fig. 8

iulie - august 2010

folosi diferite variante constructive de echipamente tehnologice de forare, care se adoptã în funcøie de duritatea rocilor ši de metodele de lucru (fig. 8, documentare [12]): • forare rotativã combinatã cu apãsare; • forare rotopercutantã fãrã tubaj, cu percutor exterior;


š A N T I E R

Fig. 9

• forare rotopercutantã cu percutor interior; • forare rotopercutantã cu tubaj rotativ ši percutor exterior. Instalaøiile de foraj de acest tip sunt

perforatoare mobile acøionate hidrostatic cu ciocane perforatoare, în concepøie modularã (fig. 9, documentare [14]), dispuse pe afeturi rabatabile, montate pe un šasiu deplasabil pe šenile

(fig. 10) sau montate pe un cadru cu tãlpi (fig. 11). Ciocanul perforator poate fi dotat cu freze de diverse diametre, producând lovituri de la 500 la 5500 N pânã la adâncimi de 50 m.

Fig. 10

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

59


š A N T I E R

Mišcarea de rotaøie a prãjinilor de forare este asiguratã de un motor hidraulic prin intermediul unui angrenaj mecanic (vezi fig. 9). Se pot folosi ši ciocane perforatoare montate pe afeturi atašate la excavatoare (fig. 12). Alcãtuirea generalã a unui grup de forare, prevãzut cu douã capete de antrenare ši cilindru hidraulic pentru culisarea în mišcarea de avans a šasiului mecanismului de antrenare a sapei, este prezentatã în fig. 13 pe care s-au fãcut notaøiile: 1 – afetul (sania) suport; 2 – mecanismul de antrenare a sapei; 3 – intermediarul de cuplare; 4 – capul de inundare; 5 – distanøierul; 6 – sistemul de etanšare; 7 – inelul (centura) de inundare; 8 – inelul de preluare a lichidului de forare; 9 – inelul de închidere etanšã; 10a – prãjina de ghidare; 10b – prãjina sapei de la capãtul inferior; 10c – prãjina de antrenare a sapei; 11 – sapa de forare; 12 – tãišul excen tric; 13 – mecanismul de antrenare a tubajului; 14 – consola de sus øinere; 15 – bucša de inundare; 16 – inelul de strângere; 17 – apãrãtoarea de noroi; 18 – tubul de protecøie;

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

60

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


š A N T I E R

Fig. 14

19 – coroana tubului de protecøie. 3) Sculele ši accesoriile aferente În prezent, forajele în roci sunt realizate practic numai prin metode mecanice: roca este dislocatã din straturile geologice – sub formã de ašchii sau fragmente – prin acøiunea unor elemente active ce creeazã în strat o stare de tensiune limitã care conduce la cedarea acestuia. Detritusul format este evacuat, în general continuu, de fluidul de foraj. Existã o varietate mare de scule sau sape de dislocare prin foraj, diferen øiate în special dupã proprietãøile mecanico-fizice ale rocii cãreia îi sunt destinate, dar ši dupã procedeul de foraj, adâncimea, diametrul ši destinaøia forajului, fabricantul etc. Dupã destinaøie sapele pot fi [3], [6]: • sape de foraj propriu-zise, care dis locã roca de pe întreaga suprafaøã a secøiunii; • capete de carotierã (coroane, freze), care dislocã roca pe conturul frezei

circulare lãsând în centru, în interiorul frezei, un miez, extras apoi la suprafaøã; • sape lãrgitoare, care dislocã roca din peretele forajului, pe un contur tubular, mãrindu-i diametrul. Constructiv, sculele de forare pot fi grupate în douã mari categorii [3]: • cu elemente mobile, în raport cu corpul sapei (fig. 14a, documentare [12]): role, discuri; • cu elemente fixe: - sub formã de lame (fig. 14b, documentare [12]); - sub formã de inserøii de material dur, diamante sau diverse materiale compozite (fig. 14c, documentare [12]). Garniturile de foraj au structuri diferi te în funcøie de principiile de acøiune ale echipamentelor de lucru (vezi fig. 8). În cazul forãrii rotopercutante fãrã tubaj cu percutor exterior se folosešte o garniturã de foraj alcãtuitã din urmãtoarele componente (fig. 15, documentare [12]): În fig. 16, documentare [12], este pre zentatã alcãtuirea unei garnituri de

foraj ši detaliul capului de forare acøionat pneumatic, specifice forãrii rotopercutante cu percutor interior, iar în fig. 17, documentare [12], cazul unei garnituri de foraj specifice forãrii rotopercutante cu tubaj rotativ ši percutor exterior. În funcøie de tipul constructiv al capului de forare ši de presiunea de lucru, la forarea rotopercutantã cu ciocan interior se prevãd consumuri de aer care variazã de la 80...150 l/s, pentru 10 bar, pânã la 210...610 l/s, pentru 25...30 bar. Vitezele de rotaøie ale sapei sunt cuprinse între 20 ši 90 rot/min, în funcøie de diametrul exterior al sculei, care este cuprins între 83,5 ši 146 mm. Frezele cu diametre mai mari au viteze de rotaøie mai mici (vezi tabelul 2, documentare [12]). Alcãtuirea prãjinilor de foraj ši implicit alegerea acestora sunt determinate de o serie de factori: diametrul forajului ši adâncimea acestuia, turaøia ši apãsarea pe sapã, stabilitatea formaøiunilor din pereøii forajului, debitul de noroi circulat ši scopul forãrii.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

61


š A N T I E R

Fig. 15

4) Executarea forajelor de pe platforme de susøinere Adesea apare necesitatea de a fora gãuri de pe platforme sau ešafodaje, caz în care, în funcøie de accesibili tatea ši stabilirea amplasamentului, se pot executa schele grele ši rigide, cu o capacitate portantã de cel puøin 5000 N/m2, pe care pot fi montate ši utilizate echipamente de forare prin percuøie cu o masã de cca. 1000 kg. Forøele orizontale generate de aceste instalaøii nu sunt atât de mari, ele putând fi transmise fãrã risc platfor mei de lucru de pe schelã. Situaøia poate fi mai complicatã în locuri mai greu accesibile, cum ar fi taluzele abrupte ale rocilor, unde se pot ridica numai schele ušoare, ade-

sea suspendate. Aici se pot utiliza numai instalaøii de foraj din cele mai ušoare, ce trebuie aduse pe ešafodaj manual ši demontate. În aceste cazuri sunt convenabile instalaøiile electrice ušoare, cu cap rotativ, deoarece ele nu transmit în structura schelei nicio vibraøie importantã. Se pot folosi instalaøii de foraj proiectate special pentru exploatarea prin forare din galerii. O astfel de instalaøie funcøioneazã de pe o schelã ušoarã echipatã cu un suport special. Instalaøia, adaptatã la un dispozitiv pneumatic, poate cântãri pânã la 550 kg ši foreazã gãuri ušor înclinate (67 mm diametrul ši 20 m lungime) în calcare, cu o vitezã de avansare medie de 0,5 m/orã. Pentru forarea unor gãuri scurte de pe ešafodaje se pot utiliza

Fig. 16

62

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

ši perforatoare manuale adaptate. BIBLIOGRAFIE 1. Bãrdescu, I., Tehnologia ši meca nizarea lucrãrilor de construcøii civile ši industriale, Ed. Didacticã ši Pedagogicã, Bucurešti, 1985 2. Hobst, L. ši Zajic, J., Ancorarea în roci, Editura tehnicã, Bucurešti, 1981 3. Macovei, N., Echipament de foraj, Editura Universitãøii din Ploiešti, 1996 4. Marinescu, C., Asigurarea stabilitã øii terasamentelor ši versanøilor, Editura tehnicã Bucurešti, 1988 5. Mathivat, J. ši Bougard, J.F., Procédés généraux de construction, EYROLLES, Paris, 1985 6. Mihãilescu, Št., Šoimušan, V., Mašini de construcøii. Partea a IV-a (Mašini de forat pentru construcøii),


š A N T I E R

Fig. 17

Editura Institutului de Construcøii Bucurešti, 1982; 7. Zafiu, Gh. P., Echipamente pentru forarea gãurilor de executare a ancorajelor, în revista Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 9(85)/2007 8. Zafiu, Gh. P., Echipamente pentru foraje geotermale, în revista Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 12-

13(112-113)/2009-2010 9. * * * Scule pentru industria construcøiilor, document PDF, Chicago Pneumatic Construction Tools, 2006 10. * * * Soletanche, documentaøie tehnicã, 1990 11. * * * Soletanche Foundation & underground Engineering, 1993 12. * * * Surface Drilling in Quarry and

Construction, documentaøie Atlas Copco Construction Tools AB, 2006 13. * * * Brise-béton et marteauxperforateurs hydrauliques, document PDF, Atlas Copco Construction Tools AB, 2007 14. * * * Catalogue des machines à piston axial 2.0, documentaøie Mannesmann Rexroth

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

63


A D V E R TO R I A L

Cometto – lider mondial în produCøia de trailere ši semitrailere destinate transportului agabaritic furi agabaritice, trailere modulare ši trailere autopropulsate. Dinamismul, know-how-ul, inovaøia, reacøia rapidã la necesitãøile clientului, personalul profesionist sunt ele mente-cheie responsabile pentru cotele de piaøã ši expansiunea constantã ale Cometto.

î

n ultimii ani, Cometto ši-a dezvoltat cu succes reøelele internaøionale de service, dar în special a pus accent pe departamentul propriu tehnic, acesta având la îndemânã o tehnologie de ultimã generaøie: design tridimensional, simularea mišcãrii etc. Compania ši produsele Cometto sunt reprezentate în exclusivitate în România de Powertek Company (www.powertek-company.ro).

Cometto (italia), lider mondial în producøia de trailere ši semitrailere destinate transportului agabaritic, este un pionier al acestui domeniu. este o prezenøã notabilã pe piaøã încã din anul 1954, având astãzi peste 3000 clienøi în întreaga lume. sediul central se aflã la Borgo s. dalmazzo-Cuneo, italia, ši are o reøea de dealeri în peste 60 de øãri.

64

Revista de Unelte ši Echipamente

Gama largã de produse Cometto este mereu inovatoare ši oferã clienøilor sãi soluøii perfect adaptate la specificul activitãøii fiecãruia. Certificatã ISO încã din 1998, Cometto a promovat mereu calitatea la toate nivelurile. Atent la clienøi ši la nevoile acestora, producãtorul italian îši dez voltã permanent gama de produse, anticipând mereu produsele de suc ces: trailere ši semitrailere pentru mãrn

iulie - august 2010

trailere ši semitrailere pentru mãrfuri agabaritice Caracteristici generale: - trailere ši semitrailere cu 2 pânã la 8 axe; - sunt concepute pentru transportul mãrfurilor, structurilor metalice sau al utilajelor cu tonaj mare; - se potrivesc oricãror mašini transportoare obišnuite cu sarcina utilã între 13.800 ši 34.400 kg; - permit deplasarea cu o vitezã de pânã la 100 km/h; - sunt dotate cu rampã spate pentru încãrcare; - au platforme fixe sau extensibile. În aceastã gamã se gãsesc mai multe tipuri de produse: step-frame se mitrailers, destinate transportului diferitelor echipamente utilizate în construcøii, componente industriale etc., extensia platformei fiind dublã sau simplã, cu suspensie hidraulicã sau


A D V E R TO R I A L

pneumaticã; Flat-Bed Semitrailers, destinate transportului prefabricatelor ši structurilor mari, extensia platfor mei fiind simplã, dublã sau triplã pânã la 45 m, cu suspensie hidraulicã sau pneumaticã; Low-Bed Semitrailers, destinate transportului diferitelor echipamente de construcøii etc., cu suspensie hidraulicã. Trailere modulare Caracteristici generale: - Vehicule cu 4 roøi pe ax; - Module formate din 2 pânã la 6 axe; - Capacitate de transport de pânã la 8.000 tone; - Manevrabilitate deosebitã datoritã sistemului electronic de direcøie; - Lãøimea poate fi de 2,43 sau 3 m, ce permite mutarea rapidã a trailerului. În aceastã gamã se gãsesc mai multe tipuri de produse: Light Modular Semitrailers, destinate transportului încãrcãturilor ušoare ši semi-grele, putându-se deplasa cu o vitezã de pânã la 80 km/h; Low Modular Trailers,

destinate transportului încãrcãturilor mari (nave, tancuri, turnuri eoliene etc.); Heavy Modular Vehicles, destinate transportului încãrcãturilor foarte mari care cântãresc câteva mii de tone (instalaøii diferite din industria petrochimicã, echipamente pentru staøiile de transformare etc.).

Trailere autopropulsate Caracteristici generale: - Create special pentru transportul navelor foarte mari; - 2, 3, 4 ... pânã la 36 de axe cu sarcina utilã de la 80 la 1000 tone; - Manevrabilitate deosebitã în spaøii limitate. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

65


A D V E R TO R I A L

Performanøe Cometto - “Orbiter Transporter“, construit pentru NASA în anul 1983; - primul ši cel mai mare sistem autopropulsat modular (3.000 tone), fabricat pentru Nippon Express în anul 1981; - realizarea întregului proiect spaøial european “Ariane 5”; - cel mai mare sistem autopropulsat pentru transportul echipamentelor cu o greutate de pânã la 1000 tone, realizat pentru Hyundai Heavy Industries din Coreea de Sud.

66

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Staøii mobile de Sortare a agregatelor minerale, Ciurul orizontal 984. inovaøie, încredere ši performanøã în exploatare [13] continuare

Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti n figurile 18 ši 19 este prezentatã o staøie mobilã de sortare, reprezentatã de ciurul orizontal 984, în douã ipostaze, ši anume: a) în poziøie de transport; b) în poziøie de lucru. Ciurul orizontal 984 este un ciur orizontal de mare performanøã, cu trei etaje de ciuruire, foarte versatil, ideal pentru manipularea unui volum mare de material în cariere, reciclare sau aplicaøii miniere. Este provenit din modelul Terex Cedarapidis 6203, cu arbore triplu de ciuruire, ideal pentru sortarea materialului la mãrimile specificate, cu maxim de profitabilitate. Ajustarea traiectoriilor eliptice de vibrare la cele trei niveluri de ciuruire combinã amplitudinile liniare cu cele circulare, astfel încât sã producã vibraøii agresive nece sare acøionãrii eficiente a ciurului. În acest mod se reduc depunerile de material ši crešte calitatea produsului cernut la iešire.

Î

68

Revista de Unelte ši Echipamente

n

Cele 4 transportoare cu bandã montate pe mašinã asigurã în mod generos preluarea cadenøei capacitãøii de lucru a ciururilor care îl compun, prin acøionarea hidraulicã a motoarelor tobelor pe care se înfãšoarã benzile transportoare. Transportoarele mici înglobate, pentru aceastã clasã de mašinã, asigurã o lungime de transport a materialului pânã la descãrcare de numai 3 m. trãsãturile caracteristice ale ciurului [13] - unghiul de aruncare, amplitudinea de vibrare ši viteza pot fi reglate astfel încât sã atingã performanøe op time de exploatare; - virtual, ciurul nu se colmateazã;

Fig. 18

iulie - august 2010

- este cu aproximativ 30% mai eficient decât un ciur înclinat; - cursa vibraøiilor este ajustabilã; - 3 niveluri de ciuruire (trei etaje) cu triplu arbore de mišcare; - înaltã productivitate la ieširea directã, de pânã la 800 t/h; - acces ušor la bordul cutiei de ciu ruire. buncãrul ši alimentarea - buncãrul are o capacitate de 8 m3. - buncãrul este proiectat la standarde înalte inginerešti. Deasupra lui se gãsešte un grãtar înclinat, plasat spre punctul sãu de legãturã, în partea din spate a buncãrului. Grãtarul folosešte o serie de bare sub formã de traverse, astfel încât secøiunea acestora


E C H I PA M E N T E

sã scadã impactul solicitãrii la cãderea materialului sub formã de bulgãri. Solicitãrile de impact care apar la cãderea materialului se transmit mai departe în boløurile de legãturã ale grãtarului. - momentul de rotire, aplicat tobei echipate cu motoare hidraulice pentru antrenarea benzii cu lãøimea de 1500 mm, este foarte mare ši este corelat cu controlul vitezei variabile de transport. În acest mod se asigurã optimizarea preluãrii materialului care se cerne prin ciurul respectiv. Caracteristici principale: - capacitate mare de lucru, folosind modelul de ciur Terex Cedarapidis 6203, cu triplu arbore de acøionare la ciur; - acøionarea instalaøiei se face cu un motor diesel Caterpillar C6.6 Acert, cu puterea de 151 kW (202 CP) la o turaøie de 2200 rot/min, rãcit cu apã; - buncãr cu capacitatea de 8 m3 - controlul vitezei de antrenare a benzii transportoare, cu lãøimea de 1400 mm, se face în regim de lucru foarte greu; - sistemul hidraulic al mašinii este patentat; - cele 3 transportoare cu bandã, montate pe mašinã, au lãøimea de 900 mm. La acestea se adaugã transportorul cel mai mare, cu lãøimea benzii de 1000 mm. Toate aceste transportoare cu bandã pot fi reglate pe înãløime.

rul orizontal o mašinã la care materialul sortat nu colmateazã ochiurile sitei, mãrind calitatea produsului rezultat dupã cernere. Abilitatea finã prin care se asigurã reglajul cursei ši unghiului de aruncare, amplitudinea ši viteza de lucru adaugã în plus la versatilitatea mašinii ši posibilitatea de a îmbunãtãøi condiøiile de ciuruire a diferitelor materiale folosite în industria construcøiilor. Cutia ciururilor este o construcøie foarte puternicã, fiind o structurã sudatã cu ajutorul roboøilor. Este de remarcat ši durabilitatea mare a rulmenøilor montaøi pe mašinã, care de asemenea extind durata de viaøã a utilajului. Pe schema de ansamblu a mašinii se disting în ordine urmãtoarele subansambluri: - Unitatea de putere care folosešte un motor Cat 6.6 cu puterea de 151 kW la 2200 rot/min; - Buncãrul acoperit cu bare ši un alimentator cu bandã: capacitatea buncãrului este de 8 m3, iar banda transportoare netedã are lãøimea de 1400 mm, fiind înclinatã la 55˚;

D E

L U C R U

- Ciurul cu site de mare capacitate de tipul Cedarapidis 6302, cu dimensiunile 6100 x 1930 mm. Are trei etaje, cu arbore triplu de acøionare. Ajustarea cursei se face pânã la 17,5 mm. Cutia ciurului are dimensiunile 6100 x 1930 mm. Puterea netã a motorului este de 151 kW (202 CP). Instalaøia poate fi tractatã, având masa de operare de 43000 kg, la mašina standard fãrã opøiuni; - Transportorul cu bandã transversal pentru produs de cernere cu dimensiuni Plus: lãøimea benzii 900 mm; lungimea 4800 mm; descãrcare la înãløime; cadrul transportorului este este pliabil hidraulic; - Transportorul cu bandã longitudinal pentru produs de cernere, cu dimensiuni: lãøimea benzii 1000 mm; lungimea 4600 mm; descãrcare la înãløime; cadrul este pliabil hidraulic; - Šasiul: construcøia este foarte rezistentã, cu tãlpi de susøinere, asamblatã cu boløuri, cu pasarelã galvanizatã în jurul ciurului; - Transportorul transversal cu bandã pentru produs de cernere cu grad mijlociu: lãøimea benzii 900 mm; Fig. 19

Cutia cu site Utilizând conceptul ciurului Terex Cedarapidis 6203 crešte productivi tatea mašinii ši scade recircularea încãrcãturii, în acest mod adãugân du-se profit în exploatare. Inovativa acøionare care genereazã o traiectorie elipticã a vibraøiilor face din ciuRevista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

69


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

folosit­ pentru­ produs­ grosier.­ Acest transportor­ este­ folosit­ pentru­ des­cãr­carea­ produsului­ cu­ dimensiuni mari:­lãøimea­benzii­900­mm;­viteza de­transport­este­variabilã,­iar­rolele benzii­transportoare­sunt­cu­func­øio­nare­silenøioasã;­ - Transportor­cu­bandã­longitudinal, folosit­ pentru­ produsul­ de­ ciuruire cu­dimensiuni­mici,­conøine­o­ban­dã­platã­cu­lãøimea­de­1000­mm,­vi­te­za­de­lucru­este­variabilã,­iar­ro­lele sunt­cu­funcøionare­silen­øioa­sã;­ - Transportor­ transversal­ cu­ bandã pentru­produsul­de­ciuruire­de­mã­ri­me­mijlocie.­Are­bandã­platã­cu­lã­øi­mea­de­900­mm,­prevãzutã­cu­nervuri; - Transportor­ de­ transfer­ sub­ ciur. Este­ prevãzut­ cu­ bandã­ cu­ nervuri de­tip­SCS,­cu­lãøimea­de­1400­mm, cu­vitezã­variabilã;­ - Transportor­ lateral­ pentru­ produs fin.­Este­prevãzut­cu­bandã­planã­cu nervuri,­ cu­ lãøimea­ de­ 900­ mm,­ cu vitezã­variabilã;­ - Sistem­de­mers­cu­šenile.­Este­de tip­ greu,­ cu­ lãøimea­ šenilei­ de­ 500 mm ši­lungimea­de­sprijin­pe­sol­de

lun­gimea 4800­ mm;­ descãrcare­ la înãl­øime;­plierea­cadrului­este­hi­dra­u­li­cã; - Transportorul­de­transfer­sub­ciur: lãøimea­benzii­1400­mm;­ - Transportorul­lateral­pentru­produs fin:­ lãøimea­ benzii­ 900­ mm;­ lun­gi­mea­4700­mm;­descãrcare­la­înãl­øi­me;­plierea­cadrului­este­hidraulicã.­ Dotãri­standard: Motor/unitate­ de­ putere:­ motor diesel­Caterpillar­Cat­C6.6­Acert­cu puterea­de­151­kW­(202­CP),­rãcit­cu apã,­cu­o­transmisie­auxiliarã­stan­dard­pe­mašina­de­bazã;­ Buncãr/alimentator:­capacitatea­bun­cãrului este­de­8­m3,­cu­o­bandã­de transport­de­tip­greu­cu­lãøimea­de 1400­ mm care­ are­ vitezã­ variabilã. Banda­ fiind­ echipatã­ cu­ role,­ este foar­te­silenøioasã;­ Ciur­ de­ mare­ capacitate,­ acøionat hidraulic,­ pentru­ mišcarea­ celor­ trei arbori­ ai­ generatoarelor­ de­ vibraøii. Ciurul­ are­ trei­ niveluri­ orizontale­ cu site;­ - Transportor­ cu­ bandã­ transversal,

3800­ mm.­ Šenilele­ sunt­ acøionate prin­intermediul­unei­roøi­stelate­cu arbore­rigid,­cu­o­singurã­vitezã;­ - General:­pasarelã­din­tablã­galva­ni­zatã,­ plasatã­ lateral­ ši­ în­ capãtul ciurului;­descãrcare­liniarã­cu­šasiu rezistent;­ puncte­ puøine­de­ gresare ši­ un­ sistem­ automat­ de­ oprire­ în caz­de­avarie.­ Echipãri­opøionale:­­ - comandã­ la­ distanøã­ prin­ unde radio­pentru­funcøionarea­mašinii;­ - sistem­de­mišcare­suplimentar,­fã­rã­transmisie­auxiliarã;­ - greutate­de­întindere­a­benzii;­ - transportor­pentru­recirculare;­ - ulei­hidraulic­de­68­grade;­ - sprijinire­specialã­pe­cricuri­a­ma­šinii,­dacã­este­nevoie;­ - descãrcarea­produsului­de­ciuruire de­dimensiune­mare,­cu­ajutorul­ben­zii transportoare­ plasate­ lon­gi­tu­dinal;­ NOTÃ:­ se­ folosesc­ în­ total­ 2­ trans­misii­auxiliare­(una­standard­ši­una opøionalã).­­­­­

Fig. 20

70

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

În fig. 21 este arãtat modul de ali mentare a benzii transportoare principale, plasatã longitudinal, cu materialul cernut care a trecut prin sitele ciurului. Banda transportoare are capãtul inferior plasat sub cutia cu site a ciurului. Benzile transportoare laterale preiau fiecare din refuzul înregistrat pe sitele superioare ale cutiei ciurului. În fig. 22 este arãtat modul de alimentare a buncãrului mašinii. Alimentarea se face cu ajutorul unei benzi transportoare plasate pe altã staøie de sortare. În fig. 23 este prezentat modul în care lucreazã înseriate mai multe in stalaøii de ciuruire, în vederea obøinerii mai multor sorturi de materiale pentru construcøii.

Fig. 23

Necesitatea unui sistem de alimen tare dual [3] al unei staøii de sortare, care poate fi comutat fie pe un sistem de acøionare cu motor diesel, fie pe un motor electric, reprezintã o

Fig. 21

Fig. 22

dorinøã a utilizatorilor de astfel de instalaøii de sortare, mai ales a celor care schimbã în timp locaøia ei. Prin noul sistem de alimentare cu energie, firma Powerscreen a reušit sã rezolve problema într-un mod simplu: comutarea de pe o sursã pe alta a întregului lanø cinematic de lucru, care presupune transmiterea mišcãrii de la o sursã unicã de putere spre mai multe sisteme de lucru. Acest lucru se face fãrã crešterea consumului de putere, influenøând pozitiv în final consumul instalaøiei [3]. Aceastã soluøie asigurã instalaøiei de sortare mobile mai multã flexibilitate în ceea ce privešte modul de alimentare a propulsorului dublu, ši anume: fie cu combustibil diesel, fie cu energie electricã. Sistemul de alimentare al instalaøiilor de sortare mobile Powerscreen permite funcøionarea acestora atât alimentate cu combustibil, cât ši cu energie electricã provenitã de la un generator. Sistemul de putere dual presupune suplimentarea dotãrilor standard, un motor diesel al unei instalaøii mobile, cu un sistem electric care permite funcøionarea acestuia pe baza energiei electrice [3].

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

71


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 24

varea funcøiilor celorlalte compo nente ale instalaøiei fãcându-se ca ši în cazul motorului diesel. Sistemul electric este format din douã motoare electrice cu puterea de 30 kW ši 37 kW ši dintr-un panou central de comandã, care permite controlul operaøiunilor instalaøiei.

O instalaøie mobilã dotatã cu un motor diesel funcøioneazã astfel: motorul pune în funcøiune sistemul hidraulic al instalaøiei, care activeazã funcøiile de pornit/oprit ale ciurului, ale grãtarului vibrant al buncãrului de alimentare, ale benzilor de alimentare ši ale celor de evacuare. În cazul instalaøiilor de sortare cu spãlare, recuperatorul de nisip este, de asemenea, activat de sistemul hidraulic al instalaøiei mobile. În cazul unei instalaøii Dual Power, pe lângã motorul diesel existã ši sistemul electric, care pune în funcøiune sistemul hidraulic al instalaøiei, acti-

Aplicaøii Dual Power [3]: - cariere, mine, balastiere, reciclare; - locaøii în care, din motive ecologice, nu este permisã utilizarea combustibilului diesel; - locaøii în care electricitatea este mai ieftinã decât combustibilul diesel. Fig. 25

72

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

Soluøii oferite de staøiile mobile de concasare ši sortare McCloskey În 1985, în Ontario, Canada, McClosky a început proiectarea ši executarea ciururilor rotative ši a benzilor transportoare. În 2002 devine cel mai mare producãtor de ciururi rotative din America de Nord, iar din anul 2004 compania începe în Irlanda de Nord dezvoltarea de echipamen te mobile de sortare ši concasare. În prezent, aceste produse de concasare ši sortare se gãsesc în funcøiune în peste 40 de øãri de pe 4 continente [8]. Pe piaøa româneascã, Terra Utilaje de Construcøii livreazã astfel de echipamente mobile necesare dotãrii unei cariere sau unei balastiere, cum ar fi: staøii mobile de concasare primarã ši secundarã, staøii mobile de sortare primarã ši secundarã, cu funcøionare uscatã sau cu spãlare, recupe ratoare de parte finã, benzi transportoare auxiliare, ciururi rotative. Deoarece sunt echipamente de concepøie recentã, staøiile mobile de concasare ši sortare McCloskey înglobeazã avantaje tehnologice de ultimã generaøie, sunt robuste, au consumuri mici, utilizeazã componente de calitate, iar mentenanøa se face ušor.


Fig. 26

O astfel de staøie de concasare de tipul C50 este prezentatã în fig. 24 ši 25 [9]. În fig. 26 ši 27 este arãtatã cuplarea în serie a unor concasoare cu staøiile de sortare [8, 9]. Câteva din activitãøile aferente domeniului industrial în care sunt incluse astfel de instalaøii, fabricate de McCloskey ši livrate de Terra Utilaje de Construcøii, sunt incluse în: pro-

ducøia de agregate naturale ši agre gate concasate, prelucrarea de dešeuri ši reciclare, construcøii ši demolãri, întreøinerea ši reparaøiile de drumuri, reciclarea lemnului etc. Principalele avantaje ale alegerii acestor instalaøii de concasare ši sortare ar fi: raportul foarte bun calitate/preø ši distribuøia regionalã cu personal calificat pentru aceste tipuri de utilaje în øarã. Echipamentele de sortare ši concasare sunt necesare

în derularea diferitelor proiecte de infrastructurã, de mediu sau pentru asigurarea de materie primã în construcøii. În continuare sunt prezentate douã tipuri de concasoare McCloskey, folosite pentru concasare primarã ši secundarã, respectiv modelele C50 ši C44, ši staøiile de sortare McCloskey din gama S. Ele sunt însoøite de o serie de detalii tehnice specifice pentru aceste tipuri de utilaje [9]. Fig. 27

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

73


E C H I PA M E N T E

Tabelul 2

L U C R U

Concasorul cu fãlci McCloskey C50 [9]

Puterea motorului

350 CP (261 kW), motor CAT 9, normã de poluare Tier 3

Deschiderea fãlcilor

1270 mm x 650 mm

Buncãr de alimentare

6,8 m 3 capacitate netã (10,2 m 3 capacitate brutã) 7

Înãløimea de transport

3,4 m

Lungimea de transport

14,3 m

Lãøimea de transport

2,9 m

Masa

48000 kg

Concasorul McCloskey C50 este echipat cu un motor Caterpillar CAT C9, camerã de concasare Telsmith, deschiderea fãlcilor este de 1270 mm, dimensiunea fiind valabilã pentru cel mai mare concasor din clasa sa, cu diagnosticare completã a echipamentului. Prin construcøia sa, modelul de concasor mobil C50 stabilešte noi standarde de performanøã în domeniu. Caracteristicile sale tehnice sunt date în tabelul 2 [9]. Concasorul McCloskey C44, prezentat în fig. 29, este un concasor cu con din gama concasoarelor mobile care a apãrut imediat dupã concasorul cu fãlci C50. Caracteristicile tehnice pentru acest concasor cu con sunt indicate în tabelul 3 [9]. Tabelul 3

74

D E

Fig. 28

Staøiile de sortare McCloskey International din gama S. Staøiile de sortare McCloskey S80/S130/S190 pot fi folosite la o gamã largã de aplicaøii, de la sortarea de agregate la circuite de concasare, sortare de dešeuri lemnoase, cãrbuni etc., cu rezultate foarte bune la obøinerea

pãrøii fine a produsului concasat. Staøiile de sortare S130/S190 pot fi echipate cu douã sau trei etaje cu site, în timp ce staøia S80 este disponibilã doar în varianta cu douã niveluri. De asemenea, staøiile de sortare din gama S pot fi echipate cu instalaøii de spãlare, McCloskey furnizând

Concasorul cu con McCloskey C44 [9]

Puterea motorului

Motor normã de poluare Tier 3 CAT C13: 430 CP (320 kW)

Con

Telsmith

Buncãr de alimentare

5 m3

Înãløimea de transport

3,4 m

Lungimea de transport

13,33 m

Lãøimea de transport

2,9 m

Masa

45000 kg

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 29

toatã gama de accesorii necesare echipãrii cu staøii de spãlare recuperatoare de parte finã, benzi transporTabelul 4

toare pentru stocarea nisipului spãlat, pompe de apã de mare putere, conducte de legãturã etc. Caracte-

risticile tehnice ale staøiilor de sortare McCloskey sunt indicate în tabelul 4 [9].

Staøii de sortare McCloskey [9]

Modelul staøiei

S80

S130

S190

Puterea motorului

80 CP

100 CP

120 CP

Suprafaøa de sortare punte superioarã

3,050 x 1,370 m

4,270 x 1,524 m

6,1 x 1,524 m

Suprafaøa de sortare punte intermediarã

-

4,270 x 1,524 m

6,1 x 1,524 m

Suprafaøa de sortare punte inferioarã

2,440 x 1,370 m

3,660 x 1,524 m

4,270 x1,424 m

Lungimea de transport

13,21 m

15,09 m

17,16 m

Lãøimea de transport

2,5 m

3,0 m

3,0 m

Înãløimea de transport pt. staøii de sortare cu douã punøi pe šenile

3,2 m

3,73 m

3,73 m

Masa de transport pt. staøii de sortare cu douã punøi pe šenile

20000 kg

29000 kg

36500 kg

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

75


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Tabelul 5 Principalele caracteristici tehnice ale concasoarelor mobile Rubble Master RM [9] Tip concasor

RM 60

RM70

RM80

RM100

Productivitatea

pânã la 80 t/h, în funcøie de material

pânã la 120 t/h, în funcøie de material

pânã la 150 t/h, în funcøie de material

pânã la 150 t/h, în funcøie de material

Deschiderea concasorului, în mm

640x550

760x600

860x600

950x700

Tipul concasorului cu impact

cu 2 sau 4 ciocane

cu 2 sau 4 ciocane

cu 2 sau 4 ciocane

cu 4 ciocane

Acøionare cu motor diesel: - putere - turaøie

67 kW 2000 rot/min

103 kW 2000 rot/min

122 kW 2000 rot/min

181 kW 2000 rot/min

Masa operaøionalã

12 t

19,5 t

23 t

28 t

Concasoare prin impact Rubble Master [9] Terra Utilaje de Construcøii mai distribuie pe piaøa utilajelor pentru materiale de construcøii ši produsele firmei austriece Rubble Master Compact Recyclers. Aceastã firmã, înfiinøatã în 1991, este recunoscutã în domeniul reciclãrii pentru soluøiile rentabile de reciclare folosind instalaøii mobile. Astfel, echipamentele RM se pot transporta ušor la orice loc de activitate ši sunt folosite pentru o gamã largã de aplicaøii. Rubble Master oferã o gamã completã de conca soare mobile cu impact. Principale le caracteristici tehnice ale concasoarelor mobile RM sunt indicate în tabelul 5 [9]. Concasoarele Rubble Master reprezintã soluøia cea mai eficientã din punctul de vedere al costurilor de operare. Avantajele utilizãrii acestora sunt urmãtoarele: - se pot folosi într-o gamã largã de aplicaøii;

76

Revista de Unelte ši Echipamente

- sunt ušor de transportat, nefiind necesare autorizaøii speciale de transport; - sunt ušor de operat; - folosesc subansambluri de calitate; - au o valoare bunã de revânzare. Produsele obøinute prin concasarea dešeurilor rezultate din demolãri sau prin concasarea pietrei naturale au o formã omogenã ši o valoare bunã de piaøã. Aceastã gamã de utilaje specializate poate reprezenta, în viitor, o achiziøie extrem de necesarã pentru derularea unor proiecte de infrastructurã ši mediu, respectiv pentru asigurarea de materie primã în construcøii. În fig. 30 a este prezentatã reciclarea cu ajutorul concasorului mobil RM100 a unor materiale de construcøii provenite din de molãri, iar în fig. 30 b, modul de trans port ši descãrcare a unor astfel de staøii de concasare de tip staøionar Rubble Master [9]. Bibliografie: 1. * * * - Romcat oferã 40 de ani de experienøã prin Powerscreen, Revis -

n

iulie - august 2010

ta de Unelte ši Echipamente, nr. 9(97) septembrie, 2008, pag. 58-60 2. * * * - Powerscreen ši Terex Pergson în Dubai, Eveniment, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 3(91), martie, 2008, pag. 96-98 3. * * * - Staøie de sortare cu sistem de acøionare dual electric-diesel, Revista de Unelte ši EchipamentePowerscreen - martie 2009, pag. 68-70 4. * * * - Finlay - succes cu staøia de sortare 694, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 8(96), august 2008, pag. 44-46 5. * * * - Powertek prezintã la Construct Expo utilaje: Finlay, specialist al concasãrii, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 3(91), martie 2008, pag. 40-42 6. * * * - Powertek ši Terex Finlay concasare la nivel înalt, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 7(107), iulie, 2009, pag. 24-27 7. * * * - Terex Finlay, calitatea echipamentelor de sortare, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 5(93), mai 2008, pag. 82-84 8. * * * - Terra România are soluøii


E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 30a

pentru concasoare - McCloskey, in terviu, Revista de Unelte ši Echipa mente, nr. 6(106), iunie, 2009, pag. 42-43 9. * * * - Soluøii multiple cu echipamente McCloskey ši Rubble Master, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 9 (109), septembrie, 2009, pag. 36-38 10. * * * - Produse de talie mondialã,

inovaøie ši spirit de echipã, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 9(109), septembrie, 2009, pag. 62-64 11. * * * - Soluøii pentru cariere de la Sandvik, Revista de Unelte ši echipamente, nr. 11 (111), noiembrie, 2009, pag. 14-16 12. * * * - Instalaøia de concasat mobilã Boby 1000, Rimac, s.p.a., Italy, pag. 6

13. * * * - Terex, Finlay, 984 Horizontal Screener, USA. 2009, pag. 6 14. * * * - Tehnologie germanã la reciclarea materialelor, Revista de Unelte ši Echipamente, nr. 9(109), septembrie, 2009, pag. 44-45, ši Hammel Recyclingtehnik, Primary Shredder, Diesel/Electric, Type 450/650/750/850/950, pag. 8

Fig. 30b

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010

77


POZA LUNII


REVIEWS

HILTI demonstration or … investment for future at the Faculty of Engineering Machine Technology The Faculty of Engineering Machine Technology of the Technical University of Civil Engineering of Bucharest continues to represent the main source of mechanic engineering experts specialized in technological machines for constructions. Within this Faculty teach the future engineers who will have bachelor degrees in two specialties accredited: “Engineering Machines (UC)” and “Engineering and management of the distribution of technological resources in constructions (IMRTC)”. The Faculty has also a specialty with the accreditation in progress, namely, „Mecatronics in Constructions”. The learning process may be continued by academic master courses for the following specialties: “Advanced Mechanic System Research, Design and Implementation”, Technological Machine for building decommission / demolition and material recycling” and “Emergency Management and Administration”, as well as by courses of mechanical and industrial engineering.

The popularity of Potain cranes keeps increasing all over the world The Topless articulated towercranes manufactured by Potain gain continually popularity and

are more and more often used on the sites across the world. Even in the context of the economic crisis there are still pressures for the completion of the projects begun with delivery term observed or exceeded. The Potain Topless cranes work very well together each to other due to their structure without top and tie rods which allow them to swing each over the other without intersecting as well as to work simultaneously on the site. Among the international clients working with such cranes we mention the German engineering company Höhns-Bau GmbH & Co. KG, which performs one of the most significant urban reconstruction project of the XX1 century HafenCity, Hamburg.

Mobile sorting plants for mineral aggregates, consisting of Terex 984 Horizontal Screen The users of the sorting plants need of a dual power supply system sorting plant, whose power supply system could be switched between a gas-oil engine acting system and an electric engine acting system, especially in case of users who change often the location of the sorting plant. The new dual power supply system manufactured by Powerscreen succeeded to solve this need in a very simple manner: the switching of the entire kinematic working chain from a power source to another, involving the transmission of the movement from a sole power

80 Revista de Unelte ši Echipamente n iulie - august 2010

source to more than one working systems. This is obtained without an increase of the power consumption, affecting positively the final consumption of the plant.

Hitachi – Power for achieving performance Due to the unique quality of its building machines, not achieved by any other manufacturer, Hitachi is recognized on the developed building machine markets as an exclusivist brand in this field. Such a quality together with the reasonable prices of the machines made from Hitachi a leading player on the relevant international markets. Paying a special attention to meet the needs of the final users, HITACHI together with Powertek Company – exclusive Hitachi dealer on the Romanian market (www.powertekcompany.ro) – understand your business and in addition offer you personalized reliable solutions. The ZAXIS-3 series represent a new generation of excavators, designed to ensure a more effective power, a bigger productivity and more comfort for the operator.

Principles, Methodology and Stages of the Technical Detail Design of the Building Technological Machines The mitigation of the serious issues the local SME in industrial and constructions fields face with may be obtained by a joint action


REVIEWS

of the management of SME and of the regulatory authorities. The management of SME must lead to the wide implementation of computerized information systems (as currently to be informed means to benefit of advantages in the strong competition on the market) able to improve the economic activity, as well as to the use, to this purpose, of personnel high qualified in different technical fields, marketing field and management field.

experience of JCB in this field lasts since 1953 when the company manufactured for the first time such a machine. During the last 60 years, the company extended the limits of the development of the bulldozer excavator so that now, two of five such machines sold across the world are manufactured by. The users will immediately see the amazing new design of the machine, showing robustness and strength due to a re-stylized deadweight and new vertical masks giving it a more aggressive aspect.

High quality asphalt manufactured by Lintec plants Powertek Company, together with its German partner, Lintec, brings on the Romanian market the top quality asphalt technology. The asphalt plants from Lintec include the newest current technologies. Lintec, a company incorporated in Berlin in 1919, is one of the oldest European asphalt manufacturers. During the ‘70 and ’80, Lintec changed essentially the asphalt manufacturing process by using the screen drum. The Lintec asphalt plants have reduced sizes and they can be mounted and dismounted very fast. To install a Lintec plant is no need of concrete bed but only of a sufficient compressed earth bed.

Absolute innovation in the VIKING garden tools range: VIKING MB248 lawn mower with its grass collecting textile chamber The VIKING tool range of the manufacturer STIHL extends with the MB248 new lawn mower. This is the only VIKING lawn mower equipped with a grass collecting textile chamber of high capacity and with a filling indicator embedded. The benefit offered by this textile chamber consists in the machine’s easy handling and in its low price due to the fact that the chamber is made of a not expensive material.

Rock Drilling Machines The best sold bulldozerexcavator in the world becomes also the best With regards to the bulldozerexcavator production, the

Rock or earth massive drilling process is crucial for the reliability of some technological procedures as performing the anchoring, exploitation of mineral aggregates

from massif deposits, performing cracked rock injection, building sub-horizontal draining works in cracked rocks, etc. In case of anchoring drilling works, the drilling method must be selected according to the soil condition, in order to affect as little as possible the soil or to improve the capacity of anchoring of the soil and to allow a strengthening of the calculation anchoring resistance (Rd).

TERRA GROUP – THE NEW EXCLUSIVE SENNEBOGEN CRANE DEALER IN ROMANIA The TERRA ROMANIA Group is in the top of the preferences of the machine manufacturers internationally significant as reliable partner on the Romanian market, perception once again proved by the new TERRA SENNEBOGEN partnership launched in June 2010. TERRA Romania is the new SENNEBOGEN dealer for both range of products - Green Line and Crane Line, who obtained exclusivity for the Crane Line products due both to its knowhow ( technical department specialized on such type of machines, as well as on research and knowledge in-depth on the relevant Romanian market ) and to other actual benefits offered as an excellent logistics, a national territorial coverage, a portfolio of clients with major potential, a long-term vision and planning concerning the brand marketers, important projects in progress. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

iulie - august 2010 81


"

Talon

de

abonamenT

Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI, pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: n 3 luni

7 lei

n 6 luni

12 lei

n 1 an

22.50 lei

Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: denumirea firmei.................................................................................. domeniul de activitate al firmei:........................................................... numele ši prenumele............................................................................. Funcøia.................................................................................................. departament......................................................................................... adresã: Strada..............................................nr...... bloc.................... Sc........... etaj.......ap............................................................................. localitate.........................................Judeø..........................Sector.......... Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu afecteazã abonamentul încheiat. Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Data: ................................

Semnãtura: ................................

OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2009: Modul

1 apariøie (Euro)

1/1 A4

900

1/2 A4

500

1/4 A4

300

Coperta 1

2600

Coperta 2

2000

Coperta 3

1600

Coperta 4 2 pag. A4 (spread)

2200 1600

Articol publicitar: 1 paginã interior A4 – 500 Euro/apariøie; Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 – 300 Euro/apariøie. Notã: Preøurile nu includ T.V.A.

“Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã un spaøiu informativ ši publicitar profesional, unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor, echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor pentru construcøii.


Revista de Unelete si Echipamete  

Revista de Unelete si Echipamete

Revista de Unelete si Echipamete  

Revista de Unelete si Echipamete

Advertisement