Page 1


002.qxd

8/31/2005

3:18 AM

Page 2


003 editorial UCK.qxd

8/31/2005

4:28 AM

Page 3

Publicaøie editatã de S.C. HIPARION S.R.L.

EDITORIAL

e-mail: casamea@hiparion.com

Director general: Cãtãlin BERARI Director executiv: Adrian RUS Redactor-šef: Ana-Maria NOTAR Secretar de redacøie: Adina Maria MIREL

Ši totuši... toamna Aerul contaminant al vacanøelor începe sã se rãceascã, ne întoarce "pe la casele noastre" cu bagajele afective încãrcate cu amintirile cãlãtoriilor. Ši totuši… toamna nu ne ocolešte posibil sã reflecteze nostalgic muløi dintre noi. Ši totuši… toamna este un anotimp al inimii pline de elanuri pentru demersuri… serioase. Aspiraøiile ni se ašazã într-o matcã a prefacerilor, maturã; ideile "coapte" îši au momentul propice pentru definitivãri ši fructificare. Cu avântul specific începuturilor, debutul unei vieøi pãšind în doi, al unei noi toamne pentru cuplurile "pârguite", septembrie este un interval însorit, pregãtind o nouã recoltã de satisfacøii. Suficient timp pentru deciziile de care depinde confortul ši stilul casei: eventuale modificãri arhitecturale, realizarea lucrãrilor la faøade, instalaøii ši echipamente tehnice, compartimentarea interiorului ši amenajarea acestuia. Am avut rãgaz ši, probabil, suplimentare surse de inspiraøie ši documentare. Noi argumente pentru noi opøiuni. De la sezon la sezon, gama produselor de finisaj ši dotare a casei aduce noi propuneri, perfecøionându-ši caracteristicile ši tipul de ofertare. Septembrie este o lunã a promovãrilor ši a promoøiilor. Firmele se întrec în a câštiga atenøia pieøei de profil ši, cu certitudine, propunerile de actualitate vin cu avantaje suplimentare. În anotimpul cãsãtoriilor, tinerele familii încep sã contureze profilul unor noi cãmine - fie cã este vorba de faza imaginãrii idealului de locuinøã, de proiect efectiv, de cea a lucrãrilor de construire sau modernizare. Paginile revistei vã vor susøine inspirativ în selectarea ideilor de stil ši funcøionalitate, partenerii de publicitate prezenøi la aceastã nouã întâlnire de toamnã cu dumneavoastrã având a vã spune ceva… Urmãriøi-i! De asemenea, vã recomandãm sã acordaøi atenøie ši sondajului de opinie pe care l-am lansat (pagina 129). Mai mult decât un simplu set de întrebãri, acesta se vrea a fi o cale de dialog, rãspunsul nostru întorcându-se cu materializarea acelor aspecte care vã intereseazã în mod expres. Nu în ultimul rând, sondajul conøine o surprizã - un cadou de toamnã.

Redacøia: Ana-Maria DURBACà Monica DUØULESCU Delia NAN Foto: Radu VINTILESCU Alex TRÃILà La acest numãr au colaborat: arh. Gabriel GEORGESCU ing. hort. Luminiøa MUŠETESCU Culegere texte: Elisabeta RUSU Corecturã texte: Lucia LAZÃR Departament producøie: Dan CREØU (director)) Gheorghe GAL, Mihai VOIVOD, Daniel DRAGOMIR, Iulian FILACHE, Bogdan LAZÃR, Alexandru NEDELSCHI, Marius IANCU, Florin TÃNASE Departament Marketing: Radu GÃVRUŠ (director), Rãzvan TEODORU Departament Publicitate: Bianca PÃTAC (director)) Irinel MATACHE (brand-manager)) Bogdan TOMA, Simona BUFTEA Dan BUØIU, Viorica LELIUC Lãcrãmioara RÎPAN PR Manager: Clementina TUDOSE Adresa: Bucurešti, Piaøa Presei Libere nr. 1, corp A3 (latura stângã), et. 1, sector 1 Tel.: 021 222.31.34/35/48; Fax: 021 222.31.49 Tiparul: LIBEDI PRINTING Pre-press: ARVIN GRAPHICS

Distribuøie prin: Tel.: 021 224.39.26/27, 0264 411.100 Corespondenøã: O.P. 33, C.P. 37, BUCUREŠTI Abonamente: Mariana GHEORGHE Tel.: 021 222.31.35

E-mail: abonamente@hiparion.com

O.P. 33, C.P. 37, BUCUREŠTI

Redactor šef, Ana-Maria NOTAR anamaria@hiparion.com

Revista CASA MEA beneficiazã de rezultate de audienøã conform Studiului Naøional de Audienøã mãsurate în perioada mai 2004-aprilie 2005


004 sumar.qxd

8/31/2005

5:48 AM

Page 4

SUMAR

4 Casa Mea

EVENIMENTE 6, 121-127 – Manifestãri, noutãøi, tendinøe

70 – Cãrãmida, material principal în construcøii 88 – Birouri amenajate la mansardã

PREZENTÃRI 8 – Nobleøe prin cromatic㠚i volumetrie 26 – Între douã tendinøe: tradiøional ši modern 38 – Farmecul atemporal al influenøelor clasice 62 – Confort, intimitate ši un cadru natural favorizant 72 – Proiect clasic, volumetrii moderne 80 – Proiect locativ de anvergurã 90 – Confort ši intimitate ca exigenøe principale 96 – Ambianø㠚i intimitate în variantã duplex 110 – Lemnul - finisaj principal pentru o casã de vacanøã

SOLUØII 5 – Junkers-Bosch - Centrale termice cu condensare 24 – Fereastra Corina Gealan - simbolul calitãøii ši fiabilitãøii 60 – Puterea culorii de la Köber 69 – Øigla ceramicã Tondach - diversitate ši calitate

SPECIALIŠTI 7 – Decorarea ši protejarea ferestrelor

129 Chestionar

REPERE DE STIL ŠI CONFORT 116 – Locuirea în clãdiri cu suprafeøe vitrate mari ARHITECTURA VERDE 104 Grãdini la înãløime


005.qxd

8/31/2005

3:19 AM

Page 5


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:22 AM

Page 6

EVENIMENT

Bebeko se gândešte la copii Acum, mãmicile ši tãticii se pot relaxa, pentru cã noua mašinã de spãlat rufe Bebeko de la Beko încorporeazã tehnologie de ultimã generaøie ši dotãri speciale. Funcøia Baby Care asigurã performanøe la spãlare ši cicluri suplimentare de limpezire a rufelor, astfel încât pielea sensibilã a copiilor va fi cu siguranøã protejatã. În plus, prin opøiunea Child Lock, cei mici nu vor avea acces la butoanele mašinii de spãlat în timpul funcøionãrii. Mašinile de spãlat Bebeko au ši programul "Biowash 60o C", prin care se pot îndepãrta foarte ušor petele organice cauzate de alimente cu un conøinut de proteine ridicat (ouã, lapte etc.). S-a terminat cu grijile! Prin soluøiile sale de înaltã tehnologie, noua gamã Bebeko asigurã igiena ši protecøia oricãrui copil. (Bebeko recomandã modelul WML 25100 cu eficienøã energeticã ši de spãlare clasa AA, 1000 rpm, 4 ani garanøie, programator electronic, la preøul de 1.200 lei).

Gama produselor cu ecran plat LG Electronics, apreciatã în SUA ši Germania Tehnologiile inovatoare de la LG au fost evaluate ši premiate încã o datã de publicaøiile specializate de prestigiu din SUA ši Germania. Televizorul plasma LG Electronics HD (High Definition - rezoluøie mare) cu diagonala de 50 inch, cu DVR (Digital Video Recorder) încorporat este apreciat de revista americanã "Sound & Vision", care îl calificã drept "cel mai bun HDTV". În numãrul din iulie 2005, modelul a fost apreciat pentru claritatea imaginii ši pentru transmiterea de înaltã calitate a imaginii DVD. De asemenea, revista menøioneazã ušurinøa utilizãrii funcøiilor DVR, structura bine organizatã a meniului ši posibilitatea de a salva ši de a rula muzicã ši fotografii digitale încãrcate prin intermediul cardurilor de memorie amplasate lateral. Publicaøia germanã "HiFi Test" a poziøionat televizorul LCD cu diagonala de 32 inch pe primul loc, premiind modelul lansat de LG Electronics (32LP1R) pentru calitatea înaltã a imaginii ši sunetului, precum ši pentru designul inovator. Revista a apreciat îmbunãtãøirile aduse noului model în ceea ce privešte 6 Casa Mea

luminozitatea ši contrastul, rapiditatea comenzilor ši sonorizarea asemãnãtoare sãlilor de cinematograf. "HiFi Test" este membrã a asociaøiei EISA (European Imaging and Sound Association). În fiecare an, publicaøiile membre EISA nominalizeazã cele mai bune produse din Europa din punct de vedere al funcøionalitãøii ši al calitãøii. Aprecierile pozitive ale acestor reviste de specialitate importante dovedesc influenøa LG Electronics, Inc. (Korea) - o forøã mondialã în electronicã, în produse din domeniile informaøiilor ši comunicaøiilor -, aflatã în continuã dezvoltare pe douã dintre cele mai importante pieøe internaøionale de FPD (Flat Panel Display - displayer-e cu ecrane plate) din SUA ši Germania. LG Electronics se folosešte de expertiza sa în domeniul tehnologiei televizoarelor digitale, inclusiv în producerea de circuite integrate pentru placa de bazã, pãrøi componente ale ecranelor, programe software ši tehnologia transmisiilor televizoarelor digitale, contribuind la dezvoltarea rapidã a pieøei FPD.


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:26 AM

Page 7

SOLUØII PENTRU DECORAREA ŠI PROTECØIA FERESTRELOR Locuinøele noastre sunt supuse unui cumul de factori agresivi: intemperii, insecte, zgomot, infractori. O întreagã gamã de produse ne vin în ajutor.

Pentru o protejare completã, vã propunem rulourile exterioare din aluminiu, care vã garanteazã beneficii în acest sens, iar în plus favorizeazã economisirea cheltuielilor pentru energie. Rulourile permit un somn liništit datoritã proprietãøilor acestora de a asigura întunericul ši liništea în camerã. Rulourile exterioare pot fi montate o datã cu tâmplãria (rulouri suprapuse) sau dupã aplicarea tâmplãriei (rulouri aplicate). Rulourile din aluminiu pot fi realizate în aproape orice culoare. Variantele de acøionare sunt: manualã (cu panglicã, šnur, manivelã ši arc) ši automatã (cu întrerupãtor aplicat sau îngropat, cu telecomandã sau cu întrerupãtor cu cheie). La achiziøionare, foarte importante sunt garanøia acordatã de producãtor ši tradiøia în execuøia acestui produs.

Plasele contra insectelor se pot monta o datã cu rulourile exterioare. Acestea asigurã un somn odihnitor pe timpul nopøii, dar ši protecøie împotriva insectelor pe timpul zilei. Avantajele oferite de plasele contra insectelor RollDesign sunt faptul cã asigurã ventilaøia în interior, vizibilitatea maximã în exterior ši materialele ecologice din care sunt confecøionate. Graøie designului, plasele se integreazã perfect ferestrei, fãrã a modifica aspectul faøadei.

Parasolarele sunt gândite pentru a proteja din exterior obiectele de mobilier ši pentru a oferi o atmosferã de vacanøã ši relaxare. Aducând rãcoarea pe veranda casei, ele pot fi montate chiar ši în balconul apartamentului. De asemenea, se pot monta chiar ši în grãdinã, fiind ideale pentru petrecerile în aer liber, în serile de varã. Diferenøa pe care o prezintã parasolarele RollDesign este aceea cã utilizeazã profile rectangulare, care conferã o structurã foarte solidã. Semi-caseta oferã o protecøie perfectã a pânzei pe perioada iernii. Parasolarul se poate înclina cu un unghi de 21 O cu ajutorul consolelor reglabile. Un tip mai avansat de parasolar este cel care protejeazã materialul pe perioada iernii. Acesta este prevãzut cu o perie care îl curãøã de fiecare datã când este rulat pentru a fi închis.

Foarte importantã pentru întregirea peisajului unei case este uša de garaj. Cu lamele din aluminiu, injectate cu spumã poliuretanicã pentru o mai bunã izolare, ušile de garaj nu trebuie sã ocupe spaøiu în interiorul garajului sau pe plafon, unde pot exista corpuri de iluminat sau diverse forme de suspendare. Estetica garajului este importantã pentru a asigura armonia întregului habitat. Ušile de garaj sunt disponibile în toate culorile ši sunt motorizate. Acestea pot fi acøionate cu telecomanda, printr-un întrerupãtor simplu sau cu cheie. Toate ušile sunt prevãzute cu manivelã, în caz de întrerupere a curentului.


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:11 AM

Page 8

PREZENTARE

Amplu dimensionate, proprietãøile recent construite dispun de suprafeøe interioare care asigurã un confort la standarde ridicate, înscriindu-se într-o imagine de ansamblu coerent㠚i fructificându-ši integral potenøialul estetic.

Redactor-reporter: Ana-Maria DURBACÃ Foto: Alex TRÃILÃ

8 Casa Mea

NOBLEØE

prin cromatic㠚i volumetrie


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:12 AM

Page 9

PREZENTARE

Situatã într-o zonã rezidenøialã a Bucureštiului, proprietatea din imagini fostã rešedinøã de ambasador - invocã un standard habitativ ridicat, constituind un cadru adecvat pentru o familie compusã din mai muløi membri. Terenul, de dimensiuni apreciabile - 3000 mp -, a permis încadrarea unei construcøii cu o desfãšurare volumetricã amplã, lãsând loc de dezvoltare pentru amenajãri peisajere ši pentru o zonã de agrement compusã dintr-o piscinã, foišor cu patru camere ši bar, balansoar ši barbeque. Casa Mea 9


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:12 AM

Page 10

PREZENTARE Amenajare exterioar㠚i caracteristici volumetrice Curtea a fost preponderent amenajatã cu gazon ši arbušti pereni, vegetaøie ce nu încarcã spaøiul, ci, din contrã, dã impresia de spaøiu vast, aerisit, simplu organizat, dupã tiparul grãdinilor englezešti. Aceasta împreunã cu aspectul elaborat al imobilului, caracterizat printr-un contrast cromatic expresiv - alb (pentru vopsitorie) ši albastru (pentru acoperiš, jaluzelele ši ramele ferestrelor) -, constituie un ansamblu rafinat. La nivel cromatic, existã o serie de corespondenøe. Astfel, albul coloanelor grecešti ši al baluštrilor rimeazã cu vopsitoria faøadelor ši cu porøiunile pavate cu marmurã, iar nuanøele calde de crem ši oranj se regãsesc la nivelul aleilor pavate cu dale, al terasamentului ši treptelor ce asigurã accesul la piscin㠚i în amenajarea foišorului cu barbeque sud-american cu rotisor. Treptele intrãrii principale, pavate cu marmurã de cea mai bunã calitate, într-o nuanøã plãcutã de un alb intens, urmeazã aceeaši cromaticã cu vopsitoria faøadelor ši a împrejmuirii proprietãøii, imprimând casei nobleøe ši expresivitate ši constituind totodatã detalii ce se încadreazã în intenøia beneficiarilor de a impregna o notã de prestanøã ansamblului. Tot în ideea de a conferi amploare ši un aer de maiestuozitate bine dozat - pentru a nu crea efecte vizuale neplãcute -, s-a creat o intrare principalã cu o notã de impozanøã prin cele opt

10 Casa Mea


011.qxd

8/31/2005

4:04 AM

Page 11


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:12 AM

Page 12

PREZENTARE

trepte ale zonei de ašteptare, unde se remarcã flancarea ušii de patru coloane grecešti; uša de la intrarea principalã denotã masivitate, datoritã dimensiunilor generoase, personalitatea fiindu-i subliniatã de forma în arcadã - marcã a stilului clasic; casetãrile cu forme atât pe rotund, cât ši rectangulare dau un plus de rafinament ši compenseazã plãcut efectul de masivitate. Foarte eficient gândit ši amplasat pe laterala intrãrii principale, garajul comunicã direct cu locuinøa, accesând nivelul cu funcøionalitãøi preponderent de depozitare de la demisol. Pe latura din spate - cu vedere spre piscinã existã un al treilea acces, de asemenea foarte 12 Casa Mea

elaborat ca design. Aici, conturul pe rotund al terasei exterioare este plãcut "urmãrit" de treptele ušor curbate ši de cele trei arcade de la nivelul parterului. Apoi, ca într-un joc - foarte atent gestionat , la etaj, aceleaši arcade se transformã în forme rectangulare ce delimiteazã o terasã amplã, acoperitã, ce corespunde zonei nocturne a casei. În sfâršit, cel de-al patrulea acces se aflã pe o laturã a casei, fiind foarte practic, deoarece este în imediata apropiere a bucãtãriei. Ca volumetrie, clãdirea în sine fiind masivã, s-a pretins un raport gol-plin tratat cu mare


!reclame cm.qxd

8/31/2005

4:10 AM

Page 13


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:12 AM

PREZENTARE

14 Casa Mea

Page 14


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:13 AM

Page 15

atenøie, concretizat prin realizarea unor decupaje ample (casa nu este astfel opacã, ci se deschide pe fondul unui aspect destins). Fiind foarte mari, deši bine proporøionate în raport cu dimensiunea faøadelor, vitrajele au impus crearea unei casetãri, pe fondul cãreia s-au profilat subcasetãri pe contur foarte subøire. Acestea conferã o binevenitã notã de rafinament, cu o trimitere subtilã, în formã schematicã, la ideea de vitraliu, încadrându-se în nota generalã de pretenøios ši nobil a ansamblului. Tot din punct de vedere volumetric se remarcã acoperišul cu un joc de pante plãcut completat, la nivelul a douã faøade, de douã forme geometrice triunghiulare ce "susøin" coloanele gre-

cešti, detalii de impact vizual ce conferã structurii o alurã mai elansatã. Amenajare ši structurare interioarã Cu un aer impunãtor, casa din imagini te "invitã" cu maiestuozitate sã pãšešti într-un cadru privilegiat, desprins parcã din alte timpuri... Este vorba de un loc cu totul special, pentru concretizarea cãruia gazdele noastre - familia Stephan - au pus mult suflet ši cunoštinøele lor rafinate în domeniul artei - în special al mobilierului din sec. al XVIII -lea. Ca structurare interioarã, locuinøa, extinsã pe patru niveluri - demisol, parter ši douã etaje -, departajeazã, la nivelul parterului, trei zone distincte, ce se constituie într-un cadru unitar, plus


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:13 AM

Page 16

PREZENTARE

alte câteva funcøiuni suplimentare, cum ar fi biblioteca sau anticamera. Chiar de la accesul principal se deschide un hol splendid, înalt de 10 m, cu un volum amplu - deoarece s-a optat pentru o formulã fãrã planšeu între parter ši etaj -, spaøiu de primire ce se prezintã ca o avanpremierã a întregii zone diurne, sintetizând stilistic ansamblul. Chiar din holul de primire impunãtor - fãrã a exista o compartimentare cu uši, ce ar fi obstrucøionat amploarea cadrului - se face trecerea, în partea stângã, spre camera cu bar ši loc de conversaøie. În dreapta, pe o porøiune ušor ridicatã cu câteva trepte, se aflã dining-ul ši un spaøiu mai intim, de breakfast. Etajul este preponderent spaøiu nocturn, aici gãsindu-se douã dormitoare master - dintre care unul matrimonial - ši douã pentru oaspeøi, toate prevãzute cu bãi proprii, pentru ca ši confortul sã fie pãstrat la cele mai înalte standarde. Spaøiul mansardei a fost amenajat ca un cazino-party room (pe o suprafaøã de 400 mp). 16 Casa Mea


017.qxd

8/31/2005

4:12 AM

Page 17


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:13 AM

PREZENTARE

18 Casa Mea

Page 18


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:13 AM

Page 19

PREZENTARE Aici, grinzile aparente din lemn de brad lãcuit cu rol nu doar estetic, ci ši funcøional, întrucât fac parte din structura de rezistenøã a acoperišului - sunt perfect omogenizate cu dušumeaua ši cu mobilierul în stil English pub, din aceeaši esenøã lemnoasã. Sistem constructiv ši finisaje Construcøia a fost realizatã pe structurã de cadre din beton armat, iar zidurile exterioare au fost izolate suplimentar, pentru a se evita pierderile energetice. Compartimentãrile interioare sunt realizate din cãrãmidã porotherm ši gips-carton, confortul termic ši fonic fiind asigurat prin izolaøii. La nivelul texturilor, se remarcã finisaje precum marmura albã, folositã pentru pavarea teraselor din dreptul a douã accese importante, material nobil, perfect pliat pe nota generalã de prestanø㠚i preøiozitate. Deši controversate ca elemente ale compoziøiei arhitecturale, coloanele grecešti prezente în finisajul faøadelor imprimã un aer de casã nobiliarã, în special prin formele elaborate pe care le genereazã.

SOLUØII

pentru încãlzit Aplicaøii ale GPL: Uz casnic: - încãlzire, gãtit Turism: - industria hotelierã, instalaøii de climatizare Industrie: - tratamente termice, industria materialelor de construcøii Agricultur㠚i alimentaøie: uscarea cerealelor, încãlzirea fermelor, încãlzirea serelor

Contact:

Jud: B, IF, IL, DB, AG, TR, GR : 0722. 217. 563; 0722. 217. 570 Jud: OT, DJ: 0722. 538. 313 Jud: PH, DB: 0722. 366. 143 Jud: BZ, BR: 0722. 642. 369 Jud: MS, CV, HR: 0722. 204. 019 Jud: SB, BV, VL: 0722. 430. 982 Jud: NT, BC: 0722. 357. 166 Jud: VN, GL: 0722. 217. 566 Jud: SV, BT: 0722. 217. 569 Jud: IS, VS: 0722. 457. 203 Jud: CT, TL: 0722. 623. 439 Jud: SJ, BH, SM: 0722. 357. 220 Jud: CJ, MM, BH: 0722. 366. 141 Jud: AR, TM, CS: 0722. 528. 994 Jud: MH, GJ: 0722. 633. 931 Jud: HD, AB: 0722. 629. 341


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:14 AM

Page 20

PREZENTARE

S-a preferat, de asemenea, sticla termoizolantã cu casetãri geometrice decorative, ce protejeazã atât accesele, cât ši vitrajele. Nuanøa de albastru intens, ce conferã individualitate acestui ansamblu arhitectural, se regãsešte la nivelul acoperišului clãdirii principale ši al foišorului, la ramele ši jaluzelele de la ferestre ši, nu în ultimul rând, la nivelul piscinei înãløate, "bordatã" cu gazon; s-a creat astfel o întrepãtrundere cromaticã foarte bine echilibratã între aceastã nuanøã de albastru, verdele vegetaøiei, albul zidãriei ši nuanøele calde ale pavimentãrilor exterioare. 20 Casa Mea


021.qxd

8/31/2005

4:15 AM

Page 21


008-023 Stephan - RCCK.qxd

8/31/2005

5:14 AM

Page 22

PREZENTARE

Proprietatea cuprinde toate elementele necesare unei arhitecturi bine valorizate, dozate ši reprezentate: formã, culoare, cadru ambiental. S-a optat, de asemenea, pentru o vegetaøie parøial înaltã, prin plantarea unor brazi ši a unor arbori foarte decorativi - de exemplu, magnolia de 7 metri din faøa casei -, ce rimeazã foarte bine cu masivitatea locuinøei. Proiect imobil - SC REMARK, arh. Paul Radulescu, tel.: 222.22.00 / 0723.195.048 Finisãri exterioare imobil ing. Arthur Udrescu, tel.: 335.64.69

22 Casa Mea


023.qxd

8/31/2005

4:16 AM

Page 23


024 art CORINA GEALAN - UCK.qxd

8/31/2005

4:29 AM

Page 24

SPECIALIŠTI

FEREASTRA CORINA GEALANsimbolul calitãøii ši fiabilitãøii

Fereastra a cãpãtat, de-a lungul timpului, simbolul receptivitãøii ši al deschiderii cãtre lume. O casã, un apartament înseamnã, în primul rând, protecøie: aproape toatã viaøa, indiferent de ceea ce facem, o petrecem "înãuntru". Necesitatea de a asigura confort termic, de a reduce poluarea fonic㠚i de a micšora timpul alocat întreøinerii tâmplãriei face ca tot mai multe persoane sã aleagã tâmplãria cu geam termoizolator, iar dintre acestea o mare parte preferã tâmplãria PVC. Alegerea tâmplãriei nu este deloc ušoarã atunci când pe piaøã existã foarte multe firme producãtoare, ce oferã un preø bun pe metrul pãtrat în detrimentul calitãøii. Astfel, noi recomandãm clienøilor noštri sã se informeze temeinic înainte de a face o investiøie ši sã solicite producãtorilor calculaøii detaliate pentru fiecare ansamblu în parte. Înainte de a lua decizia achiziøionãrii de tâmplãrie, vã invitãm ši la firma noastrã sã vedeøi cum se proiecteazã, execut㠚i monteazã fereastra Corina Gealan, care sunt elementele componente, furnizorii de materiale, precum ši liniile automate ši semiautomate pe care se executã. Fereastra Corina Gealan este confecøionatã din : • Profile cu 3 - 6 camere din PVC GEALAN - GERMANIA, cu un coeficient de transfer termic K= 1,5 W/mpK, într-o varietate de culori: 12 culori RAL ši 7 culori imitaøie de lemn. • Feronerie reglabilã WINKHAUS, recunoscutã în UE pentru calitatea ši fiabilitatea ei. Este caracterizatã prin 3 coløari pe cercevea, care asigurã rezistenø㠚i fiabilitate mare în exploatare, o închidere în plus în coløul de jos, tip ciupercã, aceasta fiind o mãsurã antiefracøie, ši plãcuøã standard antiefracøie. • Balamale Dr. Hahn din aluminiu extrudat, reglabile pe trei direcøii, prinse pe tocul ferestrei în 4 šuruburi, garantate la 210.000 cicluri închis-deschis. Pentru rigidizarea ferestrei, Corina Gealan folosešte armãtura HUTTENBRAUCK - Germania, din oøel zincat cu grosimea de 1,5 ši 2 mm. De menøionat cã rigidizarea profilelor se efectueazã pe întregul perimetru, atât al ramei, cât ši al cercevelei. Geamul termoizolator tip FLOAT LOW E OPTITHERM - PILKINGTON - Anglia are un coeficient de transfer termic K= 1,4 W/mpK, faøã de 2,8 W/mpK, cât se utilizeazã frecvent în România. Noi le recomandãm clienøilor noštri geamul cu LOW E, motivând aceasta cu urmãtorul exemplu: la -10 OC în exterior ši +20 OC în interior, pe faøa interioarã a unui geam termoizolator float clar vor fi +9 OC, în timp ce pe geamul termoizolator LOW E vor fi +17 OC. Montajul ferestrei Corina Gealan se executã dupã STANDARDE GERMANE ši în conformitate cu catalogul tehnic GEALAN. Pentru a aduce confortul în casa dumneavoastrã, Corina Gealan mai executã, livreaz㠚i monteazã: tâmplãrie de aluminiu, pereøi cortinã, placãri cu paneluri compozite din aluminiu, sere ši luminatoare, tâmplãrie din lemn stratificat, uši de garaj ši porøi industriale, geam termoizolator cu Low E, rulouri exterioare din PVC ši aluminiu, sisteme de protecøie împotriva insectelor, instalaøii de încãlzire solarã, pompe de cãldurã, centrale termice, sisteme de încãlzire în pardosealã, sisteme de învelitori Lindab ši Bramac, uši rezistente la foc ši uši metalice, glafuri de interior ši exterior, cofraje modulare termoizolante din polistiren expandat - sistemul AMVIC etc. Dacã nu aøi intrat încã în posesia ofertei noastre de produse ši servicii, vã recomandãm sã accesaøi www.corinagealan.ro sau sã ne apelaøi gratuit la numãrul de telefon 0800 88 66 88. 24 Casa Mea


025.qxd

8/31/2005

4:26 AM

Page 25


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

4:59 AM

Page 26

PREZENTARE

Casã de vacanøã aflatã în Bušteni, cu o situare mai mult decât favorizantã - beneficiind de proximitatea pãdurii -, locuinøa prezentatã propune o imagine originalã, pendulând între o abordare stilisticã de tip tradiøional (marcatã în special de alegerea ši distribuøia finisajelor) ši elemente de esenøã contemporanã (la nivelul volumetric ši al intervenøiilor arhitecturale nonconformiste). Reporter: Adina Maria MIREL Redactor: Monica DUØULESCU Foto: Radu VINTILESCU

26 Casa Mea

ÎNTRE DOUÃ TENDINØE:

tradiøional ši modern


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

4:59 AM

Page 27

PREZENTARE Punctãrile ce contrasteazã benefic atât cu orientarea de esenøã tradiøionalã, cât ši cu peisajul natural sunt reprezentate pe de o parte de preferinøa pentru un acoperiš cu o singurã pant㠚i, pe de altã parte, de crearea unui volum vitrat integral (pe cele douã laturi) cu geamuri-oglindã. Date de amplasare Terenul de dimensiuni medii (500 mp) este acoperit aproape în întregime de construcøie, poziøionatã oarecum central în raport cu perimetrul avut la dispoziøie. Preferinøa expresã a proprietarilor s-a îndreptat cãtre achiziøionarea unui teren nu foarte mare, suficient însã pentru a "gãzdui" o locuinøã de dimensiuni generoase, cu desfãšurãri interioare spaøioase. Interesul gazdelor pentru acest teren a fost condiøionat în special de proximitatea zonei de pãdure ši în general de peisajul montan înconjurãtor, atuuri pe care, dacã nu excludem neapãrat amenajãrile peisajere de curte, le transformãm într-o variantã opøionalã. S-a exploatat deci într-o mãsurã cât mai mare potenøialul ofertant al cadrului natural, uzând nu de punctãri decorative, ci de accentuarea expresivitãøii anumitor elemente funcøionale: spre exemplu, aleile, parapeøii protectori ši traseele de scarã exterioarã pietruite, în ton cu atmosfera localã. Contrabalansând avantajele evidente din punctul de vedere al poziøionãrii, terenul a prezentat ši o caracteristicã dezavantajoasã, inerentã însã tipului de context constructiv: situarea într-o pantã ušoarã, ce "parcurgea" întreaga suprafaøã a perimetrului. Modularea construcøiei a trebuit sã preia denivelarea existent㠚i sã propunã o dispunere a volumelor care sã se plieze pe caracteristicile solului. Volumetrie Din aceastã acomodare la profilul terenului a rezultat o geometrie originalã, ce a fructificat imaginativ aspectele dezavantajoase ši a folosit potenøialul decorativ al limitãrilor. Prin traseul scãrilor s-a camuflat cu abilitate diferenøa existentã între zonele spate/faøã, iar prin dispunerea jucatã a volumelor casei s-a creat o perspectivã vizualã interesantã, din care se obøine iluzia unui nivel constant. Casa Mea 27


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

7:27 AM

Page 28

PREZENTARE

Marcatã de evidenøierea unor geometrii reliefate, toate conturate pe profil dreptunghiular, faøada principalã propune cea mai interesantã abordare decorativã. Îmbinãrile acestora dau impresia unui ansamblu de corpuri cu ruperi de 28 Casa Mea

ritm succesive. Evitând o conturare omogenã, liniarã, locuinøa se distinge, dimpotrivã, printr-o alcãtuire originalã. Decupajele geometrizate acompaniazã fiecare dintre profilele iešite în faøadã, fie cã acestea


029.qxd

8/31/2005

4:27 AM

Page 29


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

7:27 AM

Page 30

PREZENTARE

sunt vitrate sau deschise. Situat la întâlnirea a douã laturi, bovindoul vitrat reprezintã totodatã o zonã de echilibrare a faøadelor ši un punct de forøã expresivã a look-ului exterior. Desfãšurarea spaøiilor interioare Compusã din demisol, parter, etaj ši mansardã, vila s-a dorit a fi o locuinøã care prin spaøialitate ši prin oferta diversificatã sã îndeplineascã exigenøe de confort cu trimiteri cãtre lux. Suprafaøa utilã desfãšuratã (454 mp) demonstreazã opøiunea pentru un standard de viaøã susøinut la înãløime. Demisolul cuprinde douã garaje, o bucãtãrie, o baie ši spaøiul destinat centralei termice. La parter se regãsesc douã livinguri, o bucãtãrie, o baie ši o terasã amplasatã în spatele casei, cu vedere cãtre peisajul de pãdure. Etajul ši mansarda sunt alocate zonelor de odihnã. 30 Casa Mea


031.qxd

8/31/2005

4:30 AM

Page 31


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

7:27 AM

Page 32

PREZENTARE

La etaj se aflã douã dormitoare, fiecare dispunând de o salã de baie proprie, iar mansarda propune aproximativ aceeaši schemã funcøionalã, aici fiind repartizate douã camere de dormit, o baie ši un balcon. Sistem constructiv ši finisaje Realizare recentã, locuinøa a uzat de achiziøii moderne în domeniul constructiv, alegând atât la nivelul structurii, cât ši în privinøa finisajelor materiale ši 32 Casa Mea


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

7:28 AM

Page 33

PREZENTARE

tehnologii moderne, dar fãrã ostentaøie. Fundaøia casei este din beton, iar zidãria, din cãrãmidã, tencuitã interior-exterior. În privinøa finisajelor de exterior s-a ales o îmbinare de texturi tradiøionale (lemnul de brad îmbracã porøiuni apreciabile din suprafaøa faøadelor) ši de finisãri ceva mai moderne (vopsea de exterior). În acest context intervine contrastant o porøiune vitratã cu geam reflectorizant, aparent un apanaj al construcøiilor industriale, aducând o notã tehnicistã ansamblului, în mare compatibil peisajului montan. Peisajul de curte - relativ restrâns - propune un aranjament minimal. Asta ši datoritã faptului cã s-a dorit menøinerea unui aspect natural, care sã se continue fãrã stridenøe cu peisajul montan ši cu pãdurea aflatã în proximitate. S-au trasat doar câteva linii discrete de decor, fãrã aranjamente prea pretenøioase, care ar fi fost potrivite mai degrabã unei locaøii urbane.


026-035 Zamora RUCCK.qxd

8/31/2005

7:28 AM

Page 34

PREZENTARE

Astfel, gazonul - crescut natural - este strãbãtut de cãrãri pietonale pavate cu piatrã. Traseul aleilor ši al treptelor s-a realizat øinând cont ši de potenøialul decorativ al intervenøiei

34 Casa Mea

unui astfel de finisaj, compatibil cu cel utilizat pentru placarea soclului locuinøei. Pagini realizate cu sprijinul agenøiei imobiliare MERVANI, w.w.w.mervani.ro


035.qxd

8/31/2005

4:32 AM

Page 35


036-037.qxd

8/31/2005

4:36 AM

Page 36


036-037.qxd

8/31/2005

4:37 AM

Page 37


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:36 AM

Page 38

PREZENTARE

E dificil de construit o casã care sã se menøinã "în tendinøe" de-a lungul timpului … De aceea, exagerãrile de orice fel - fie cromatice, volumetrice ori la nivel de finisaje - trebuie evitate, originalitatea ideilor proprietarilor ši conceptul arhitectural bine gândit fiind reøeta idealã pentru a obøine o variantã de bun-gust a casei mult visate. Reporter: Ana-Maria NOTAR Redactor: Ana-Maria DURBACÃ, Ana-Maria NOTAR Foto: Alex TRÃILÃ

38 Casa Mea

FARMECUL ATEMPORAL

al influenøelor clasice


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:37 AM

Page 39

PREZENTARE Desprinsã parcã dintr-o poveste, locuinøa din imagini, situatã în centrul orašului Focšani, îši are personalitatea bine definitã prin expresivitatea finisajelor exterioare impecabile, precum ši prin amenajarea peisajerã deosebitã. Imobilul reušešte sã valorifice ši sã îmbine avantajos atât realizarea exigenøelor proprietarilor, cât ši concretizarea unei viziuni arhitecturale unitare, ce face ca funcøionalitatea sã fie dublatã de o ambianøã foarte plãcutã, perfect reconfortantã. Familia de proprietari începuse deja construcøia casei, când, consultând revista de amenajãri "Domus", a fost foarte plãcut impresionatã de un interior realizat de arhitect Alina Alecu. Astfel, tinereøea ši deschiderea cãtre nou ši estetic a beneficiarilor au coincis în mod fericit cu viziunea arhitectei. Per ansamblu, a rezultat o locuinøã cu o alurã modern㠚i cu evidente accente clasice, amenajare ce amintešte de un stil atemporal. Amplasament ši volumetrie Amplasatã pe un lot ce deseneazã o foarte ušoarã pantã, mult retrasã de la stradã, casa pare cã troneazã asupra terenului aferent, datoritã configurãrii unui demisol înalt ši terasei care înconjoarã casa. Înãløatã ca pe un podium, construcøia îši etaleazã pe deplin øinuta foarte cochetã. Împrejmuirea concurã la buna vizibilitate ši punere în valoare a casei, întrucât nu s-a optat pentru un gard cu structurã plinã. Mai mult, s-a urmãrit proiectarea întregii proprietãøi ca un ansamblu armonios, unitar din punct de vedere stilistic. Locuinøa permanentã, destinatã unei familii alcãtuitã din patru membri - pãrinøi ši doi copii -, are partiul dezvoltat pe o suprafaøã foarte generoasã (aproximativ 500 mp suprafaøã utilã), cu o amprentã la sol de circa 250 mp. Regimul de înãløime este demisol parøial plus parter plus etaj mansardat.


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

7:33 AM

Page 40

PREZENTARE

Deši în principiu simplã, pe sistem clasic, cu šarpantã, structura casei cuprinde volume ce se detašeazã din planul faøadelor, inspirat speculate în ceea ce privešte finisajul (îmbinare de texturi ši culori diverse), ceea ce-i conferã o eleganøã jucatã foarte plãcutã.

40 Casa Mea


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:38 AM

Page 41

PREZENTARE

Casa Mea 41


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

7:34 AM

Page 42

PREZENTARE

Organizare interioarã La demisolul parøial se regãsesc centrala termicã, spaøiile pentru depozitare ši o spãlãtorie-uscãtorie, funcøiuni ce beneficiazã de aerisire ši iluminat natural prin vitrajele decupate în subsolul înãløat. Garajul conceput pentru douã autoturisme se aflã la nivelul solului ši comunicã printr-un hol secundar atât cu subsolul (scara dreaptã), cât ši cu parterul (uša glisantã). De la intrarea principalã se dezvoltã amplu holul central al casei. Elementul arhitectural de rezistenøã este scara de acces spre etaj, semicircular㠚i complet deschisã la etaj, pardositã cu lemn ši având o foarte esteticã balustradã din fier forjat, scarã ce constituie

42 Casa Mea


043.qxd

8/31/2005

4:48 AM

Page 43


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

7:34 AM

Page 44

PREZENTARE în sine un element foarte decorativ al livingului. Estetica sa este datã de lucrãtura artisticã a balustradei din fier forjat patinat, în nuanøa cuprului. Acest element a fost preferinøa expresã a proprietarilor; mai mult chiar, în jurul acestei zone a prins contur întreaga atmosferã a casei - o îmbinare de clasic ši modern. Holul central repartizeazã pe o laturã biroul ši livingul, frontal dining-ul ši pe cealaltã lateralã bucãtãria (cu loc propriu de servit masa, mascat din perspectiva livingului de un bar) ši o baie. Livingul ši dining-ul relaøioneazã fluent, iar bucãtãria este compartimentatã printr-o ušã glisantã. Dining-ul este organizat în spaøiul unui bovindou luminos ši flancat de accesele corespondente în terasa exterioarã, accese aferente livingului ši bucãtãriei. De asemenea, biroul prezintã acelaši tip de acces dublu (în douã canaturi) cãtre terasa circularã ce "îmbrãøišeazã" casa pe trei laturi. La etaj sunt configurate dormitoarele: dormitorul matrimonial cu baie ši dressing proprii ši o micã zonã de conversaøie înglobatã în volumul bovindoului, prelungit ši la acest nivel; douã dormitoare pentru copii (fiecare cu dressing), deservite de o salã de baie foarte mare, dotatã inclusiv cu aparaturã fitness. Holul etajului dezvolt㠚i un balcon cu deschidere spre faøada principalã, protejând zona de ašteptare a intrãrii de la parter. În dormitoare, plafoanele sunt predominant drepte, iar šarpanta apare în bãi ši dressing-uri, tocmai pentru a se pãstra eleganøa funcøiunilor principale. Finisaje exterioare Acoperišul, moderat jucat, prezintã douã ape, cu o înãløare peste camerele copiilor; învelitoarea este metalicã, din profile ondulate ce reproduc forma ši culoarea øiglei tradiøionale. Acoperišul este prevãzut cu mai multe ferestre de mansardã, ce concurã la iluminarea optimã a încãperilor.


045.qxd

8/31/2005

4:50 AM

Page 45


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:39 AM

Page 46

PREZENTARE

Intrãrile în curte (pietonal㠚i auto) sunt pavate uniform într-o cromaticã uni, ceea ce amplificã zona de debut a proprietãøii, deschiderea dinspre artera stradal㠚i expunerea construcøiei. Pentru faøade s-a practicat un joc rafinat al luminãrilor: douã tipuri de piatrã naturalã. Soclul este din calcar cu suprafaøa rugoasã, tãiat în fâšii de 3 ši 7 cm. Foarte plãcutã ca aspect, aceastã piatrã apare în combinaøie cu marmura bej la faøade, la nivelul pereøilor iešiøi în afarã, în dreptul ancadramentelor ferestrelor, la borduri ši jardiniere. 46 Casa Mea


049 ruukki.qxd

8/31/2005

5:05 AM

Page 49


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

PREZENTARE

48 Casa Mea

7:49 AM

Page 48


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

7:49 AM

Page 49

PREZENTARE Tratatã special, marmura nu prezintã aspect lucios, ci un aspect patinat, rafinat. Din mixajul texturilor se evidenøiaz㠚i tencuiala mixtã; pe anumite porøiuni este structuratã (cu striaøii, într-o nuanøã de café au lait) în alternanøã cu tencuiala netedã, bej deschis, apropiatã de culoarea marmurei antichizate. Tâmplãria interioar㠚i exterioarã este din lemn stratificat de cireš bãiøuit ši prezintã geamuri termoizolante. Uša principalã, amplã, în douã canaturi este reprezentativã pentru designul cu tente clasice, cuprinzând ochiuri de sticlã. Nuanøa mai deschisã a baiøului (spre oranj) imprimã o notã caldã, jovialã, completând binevenit fondul discret al faøadelor.

Casa Mea 49


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:40 AM

Page 50

PREZENTARE

Treptele intrãrii principale ši terasa sunt pardosite cu gresie, iar aleile pietonale acoperite cu dale din beton au o nuanøã similarã, armonizatã. Gardul cu soclul jos (50 cm) ši stâlpi înaløi (2,50 m) creeazã o imagine cu prestanøã, reluând marmura ši calcarul ca tip de finisaj. Intrarea în curte pentru autoturisme ši uša garajului sunt automatizate, iar locuinøa este prevãzutã cu sistem de monitorizare antiefracøie. Corpurile de iluminat de exterior care mãrginesc terasa ši puncteazã spaøiul curøii reiau designul gardului ši formeazã o gamã stilisticã unitarã cu balustradele balconului ši ale terasei, stil derivat din cel al scãrii interioare (fier forjat patinat în nuanøa cuprului). Manopera tuturor acestor elemente este laborioasã, ca 50 Casa Mea


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

7:34 AM

Page 51

PREZENTARE de altfel toate lucrãrile de finisaj practicate. Detalii precum numãrul casei ši cutia poštalã au un šic aparte ši "pigmenteazã" plãcut ansamblul. Intrarea principalã este iluminatã de trei corpuri de tip felinar ši flancatã de douã jardiniere de sol, urmãrind ascensiunea treptelor. Amenajãri peisajere Prin amenajarea peisajerã s-au evidenøiat anumite volume, care, altfel, pãreau masive; jardinierele de la nivelul intrãrii principale, proiectatã în pantã, prezintã o vegetaøie în degradé, ce urcã de la verde crud la verde intens, creându-se astfel, cu subtilitate, un efect pregnant. Cu nobleøea specificã, ienuperii decoreazã foarte elegant accesul principal ši dau un aer ospitalier locuinøei. Terasa este, de asemenea, punctatã, la fiecare colø, de jardiniere înalte ši de floricele în trei nuanøe vesele (rošu, galben ši portocaliu).


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:40 AM

Page 52

PREZENTARE

Între aleea pietonal㠚i cea auto s-a creat o demarcaøie constând în zone verzi cu trandafiri pitici rošii ši felinare care lumineazã traseul de la poarta la intrare. Aceste inserøii florale segmenteazã oportun suprafaøa foarte amplã a zonei de paviment din partea frontralã a casei, care, altfel, ar fi pãrut monotonã. Întreaga curte, impecabil gazonatã, cuprinde insule de aranjamente florale ši diverši arbori ornamentali - brazi, tuya, sãlcii ši tei. Din punctele de atracøie ce agrementeazã curtea fac parte mici rocãrii (stâncãrii), un iaz, tot aici urmând a fi realizat un pavilion cochet cu pergolã. 52 Casa Mea


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:40 AM

Page 53


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:41 AM

Page 54

PREZENTARE La amenajarea peisajerã s-a acordat atenøie tuturor detaliilor ši aspectelor, urmãrindu-se selectarea cât mai multor plante perene, astfel încât, indiferent de anotimp, curtea sã fie vitalizatã prin decorativitatea viului vegetal. Finisaje interioare Ca ši lucrãrile pentru exterior, finisajele interioare sunt de o calitate superioarã - ca texturi ši manoperã -, constând în zugrãveli decorative de lux. Compoziøia partiului ši volumetria imobilului (camere înalte, ample, circulaøii fluide) au predispus la o amenajare de anvergurã, susøinutã printr-o eleganøã deosebit㠚i prin combinaøii cromatice ši texturale. Decalajul de nivel al pardoselilor de la parter (baia, livingul, dining-ul fiind cu câteva trepte mai jos decât holul) induce un dinamism vizual ši permite o alternanøã de finisaje. Se remarcã jocurile aparte ale pardoselilor prin crearea unor trasee diferenøiate, care conduc vizual cãtre diferite puncte de interes. Astfel, începând cu prima treaptã dinspre exterior cãtre interiorul casei, "un covor" de gresie maroauriu (în ušor contrast cu restul pardoselii mai deschise) traverseazã median culoarul, conducând spre dining-ul din bovindou; mãrginit de ferestre înalte, decorate cu perdele vaporoase, acesta formeazã un cap de perspectivã de impact. Culoarul din gresie are o lucrãturã aparte, îmbinând lateral un zig-zag din spãrturi de pietre naturale (marmurã, granit, travertin). Acelaši tip de finisaj este practicat din bucãtãrie spre terasã, iar la etaj, dinspre camera copiilor spre baia corespondentã. În bucãtãrie, în dreptul zonei de lucru, sunt inserate aceleaši elemente decorative cu spãrturi de piatrã; estetica celor trei detalii create este accentuatã de câte un corp de iluminat - sferã de sticlã. Modelul sferei se repetã ca un laitmotiv al 54 Casa Mea


055.qxd

8/31/2005

5:07 AM

Page 55


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:42 AM

Page 56

PREZENTARE

designului interior, ce îndulcešte liniile drepte ši pornešte de la desenul scãrii rotunde. Acest laitmotiv geometric se regãsešte atât la modelul corpurilor de iluminat, cât ši la anumite piese de mobilier. Iluminatul este mixt, compus din: jocuri de luminã indirectã, prin 56 Casa Mea


057.qxd

8/31/2005

5:08 AM

Page 57


038-059 Focsani -alina RCCK.qxd

8/31/2005

6:42 AM

Page 58

PREZENTARE

intermediul unor scafe simple, drepte; luminã localã atent proiectatã (multe aplice ši lãmpi de tablouri); luminã generalã (plafoniere, lustre) ši iluminare direcøionatã (câteva spoturi). 58 Casa Mea

Amenajãri interioare ši exterioare: HOUSE EXPERT - arh. Alina Alecu, tel.: 0722.518.518 / 021-324.80.25 Consultanøã tehnicã de specialitate: ing. Miša Alecu, tel.: 0722.302.307


059.qxd

8/31/2005

5:10 AM

Page 59


060.qxd

8/31/2005

5:11 AM

Page 60


061.qxd

8/31/2005

5:14 AM

Page 61


062-068 Snagov - RUCK.qxd

8/31/2005

4:38 AM

Page 62

PREZENTARE

Locuinøa din imagini reušešte sã îmbine o panoramã privilegiatã cu întreg confortul citadin dorit, un dublu atu pe care proprietarii îl valorificã maximal, aici existând un cadru propice fie locuirii permanente, fie desfãšurãrii unor activitãøi de protocol.

Reporter: Adina Maria MIREL Redactor: Ana-Maria DURBACÃ Foto: Radu VINTILESCU

62 Casa Mea

CONFORT, INTIMITATE

ši un cadru natural favorizant


062-068 Snagov - RUCK.qxd

8/31/2005

4:39 AM

Page 63

PREZENTARE Menitã sã atenueze impresiile trepidante ale mediului citadin, amplasarea construcøiei - orašul Snagov - a fost aleasã în conformitate cu gustul gazdelor pentru farmecul aparte al naturii, casa fiind totodatã o locaøie disponibilã pentru închiriere - atât pentru activitãøi de protocol, cât ši în vederea locuirii pentru o perioadã nedeterminatã. Amplasament ši departajare interioarã Aflatã la o distanøã moderatã de šosea, fapt ce o pune optim în valoare, locuinøa a trebuit sã se adapteze la un teren ce descrie o micã pantã. Caracteristicile lotului - cu o suprafaøã generoasã, de 1300 mp - au permis amenajarea unei piscine în partea din spate a casei ši au contribuit la repartizarea amenajãrilor peisajere pe toate laturile acesteia; amenajãrile exterioare includ atât plante agãøãtoare - iedera, glicina -, cât ši pomišori ši vegetaøie veselã, specificã acestei zone.


062-068 Snagov - RUCK.qxd

8/31/2005

4:39 AM

Page 64

PREZENTARE

Cele douã accese exterioare oferã avantajul tranzitãrii cu ušurinøã a parterului (pe linie medianã), de la intrarea principalã în locuinøã, decupatã în faøada principalã, pânã la accesul prin terasã, ce duce cãtre living. Însumând o suprafaøã de 140 mp, casa se dezvoltã pe regimul de înãløime parter ši mansardã. Parterul gãzduiešte urmãtoarele funcøiuni: livingul, bucãtãria, un dormitor, baia de serviciu ši o camerã cu rol de depozitare. La mansardã se gãsesc douã dormitoare, un dressing ši o baie, camere repartizate dintr-un hol amplu, compunând zona intimã a casei. Volumetrie ši sistem constructiv Cu o dinamicã echilibratã, imaginea de ansamblu se compune atât din suprapuneri de linii ši unghiuri drepte, ascuøite sau obtuze, "îndulcite" de cromatica în tonuri calde, cât ši dintr-o oarecare


062-068 Snagov - RUCK.qxd

8/31/2005

4:39 AM

Page 65

variere de plin-gol a faøadelor. Jocul de pante ši ape al acoperišului contribuie din plin la imaginea interesant㠚i agreabilã a clãdirii, cu beneficii evidente în ceea ce privešte cadrul interior. Cu alura unei case de vacanøã, clãdirea se compune armonios ca arhitecturã din douã volume ce se leagã în mod firesc: unul este chiar corpul mare de clãdire, iar celãlalt este constituit de terasa acoperitã integral. Baluštrii albi, din beton - pentru a le asigura maximum de rezistenøã - deschid faøadele, conferind o notã mai primitoare ansamblului. Ca volumetrie, se remarcã închiderea unui volum rectangular ce formeazã o terasã exterioarã complet acoperitã. Acest element arhitectural alungešte livingul de la parter ši, prin urmare, corespunde unor exigenøe de esteticã spaøialã interioarã, oferind totodatã un aspect plãcut perspectivei exterioare.


062-068 Snagov - RUCK.qxd

8/31/2005

4:40 AM

Page 66

PREZENTARE

Structura de rezistenøã a imobilului este din beton armat, cu fundaøie înaltã, pentru a remedia problema terenului parøial în pantã. Zidãria este din cãrãmidã portantã termoizolantã, iar pereøii sunt tencuiøi ši zugrãviøi cu vopsea lavabilã texturatã, rezistentã la

66 Casa Mea

intemperii, într-o nuanøã plãcutã de galbenmuštar. Finisaje precum soclul vopsit într-un bordeaux-maroniu, nuanøã similarã øiglei acoperišului ši ancadramentelor de la uši ši ferestre, cadreazã cu amplasarea locuinøei într-un


067.qxd

8/31/2005

5:15 AM

Page 67


062-068 Snagov - RUCK.qxd

8/31/2005

4:40 AM

Page 68

PREZENTARE

cadru vegetal de excepøie. Întreaga amenajare exterioarã reflectã pasiunea gazdei pentru natural, peste tot fiind "presãrate" cu atenøie elemente vegetale ce dau o notã familiar㠚i veselã.

Pentru informaøii suplimentare: 0724.074.852; 491.02.34 (Snagov Sat) Proiect imobil: arh. Florenøa PANÃ, tel.: 0722.246.311

68 Casa Mea


069 art tondach - UCK.qxd

8/31/2005

4:30 AM

Page 69

SOLUØII

Øigla ceramicã TONDACH -

DIVERSITATE ŠI CALITATE Din antichitate ši pânã astãzi, øigla ceramicã este materialul cel mai frecvent folosit pentru învelitori. Elementul fascinant în ceea ce privešte øigla ceramicã îl reprezintã calitatea superioarã a materiei prime, multitudinea formelor ši a utilizãrilor, cât ši rezistenøa în timp. În producerea øiglei ceramice, TONDACH folosešte ca materie primã argila purã, amestecatã cu apã, uscat㠚i arsã în cuptoare cu gaz metan, tehnologie ecologicã de ultimã orã. Folosind culori naturale, fãrã adaos de substanøe colorante, TONDACH produce øiglã ceramicã destinatã oricãrui stil arhitectonic. Aproape în fiecare an, pe piaøã se introduce o noutate TONDACH, fie în ceea ce privešte îmbunãtãøirea suprafeøelor (glazuri), fie o formã nouã (format mare). TONDACH România intenøioneazã sã introducã, din cel de-al treilea trimestru al anului, o nouã øiglã pe piaøã - øigla profilatã -, încercând astfel sã satisfacã toate pretenøiile ši sã ofere soluøii globale într-un design perfect. În gama de produse comercializate de TONDACH România se regãsesc nu numai producøia internã, ci ši produsele realizate în cadrul concernului, în special în Ungaria ši Serbia. În cadrul concernului sunt promovate sisteme complete de învelitori ceramice pentru toate gradele de complexitate, în toate categoriile de preø ši calitate, de la standard la exclusiv. TONDACH oferã clienøilor sãi un sistem integrat, care reprezintã cea mai bunã soluøie atât pentru renovãri, cât ši pentru construcøiile noi. Calitatea, garantatã, este aceeaši în cadrul concernului, indiferent de øara din care se importã øigla. TONDACH îši mãsoarã succesele prin muløumirea clienøilor, a angajaøilor ši acøionarilor, precum ši prin crešterea economicã a întreprinderii.

Casa Mea 69


070-071 CITYGATE.qxd

8/31/2005

5:29 AM

Page 70

Cãrãmida -

MATERIALUL PRINCIPAL ÎN CONSTRUCØII În zona Pipera, unde construcøiile se remarcã prin stilul arhitectural modern, este în curs de definitivare un nou cartier rezidenøial de vile, ce cuprinde 235 de case ši douã blocuri P+5. Ansamblul se aflã în N-E capitalei, în zona Pipera, pe strada Popasului, cu iešire directã în šoseaua Pipera-Tunari (acces rapid în zonele Barbu Vãcãrescu, Lacul Tei ši Colentina, la doar 25 de minute de mers cu mašina din centrul orašului). Proiectele propuse sunt realizate pentru a satisface toate cerinøele clienøilor ši pentru a oferi o atmosferã de echilibru în interiorul complexului rezidenøial. Sunt prezente patru tipuri de vile, cu suprafeøe utile cuprinse între 150 ši 350 mp, ce prezintã spaøii interioare foarte generoase ši în acelaši timp deosebit de practice. Specialištii de la DOMUS STIL - promotorii acestui proiect - au ales ca material de bazã cãrãmida EUROTERM .

Domus Stil - când o casã devine acasã 70 Casa Mea


070-071 CITYGATE.qxd

8/31/2005

5:30 AM

Page 71

Sistemul

EUROTERM Blocurile ceramice tip EUROTERM sunt materiale de construcøii 100% naturale, se folosesc la realizarea pereøilor atât exteriori, cât ši interiori, portanøi sau de umpluturã, la clãdiri private sau publice. Datoritã caracteristicilor tehnice superioare de izolare termicã ši acusticã, blocurile ceramice tip EUROTERM sunt materiale de construcøii ideale pentru obøinerea, într-un timp foarte scurt, a unor zidãrii de înaltã calitate. Proprietãøi ši calitãøi tehnice Cãrãmida este folositã pentru construcøii din cele mai vechi timpuri, datoritã proprietãøilor structurale, economice ši, nu în ultimul rând, diversitãøii, valorii estetice ši ecologice. Graøie golurilor ši canelurilor de la capete, cãrãmida EUROTERM, folositã atât la zidãria de exterior, cât ši la cea de interior, asigurã valori considerabile în izolarea termicã. Proprietãøile mecanice specifice înlesnesc utilizarea acestui material - fãrã a exista riscuri - ši în zonele cu grad ridicat de seismicitate.

TIP

DIMENSIUNI[cm]

CARACTERISTICI

ET 38

NF = 12 Masa = Kg 18 σ = N/mm2 10 Conductivitatea termica a corpului ceramic = W/mK 0.49 Indice de reductie sonora=db 60

NUT+ FEDER 25 x 38 x 23,8

ET 30 NUT + FEDER 30 x 25 x 23,8

ET 25 NUT + FEDER 38 x 25 x 23,8

ET 12 NUT + FEDER O altã caracteristicã foarte importantã este ši rezistenøa la foc; în plus, prin formã ši culoare, oferã numeroase soluøii arhitecøilor ši designerilor. Avantajele blocului ceramic tip EUROTERM protecøie termicã ši acusticã superioarã faøã de produsele tradiøionale; execuøie rapidã; economii de materiale ši manoperã; modelarea structurii din faza de proiectare; preø avantajos; soluøii creative în domeniul amenajãrilor interioare ši exterioare; durabilitate, fiabilitate, calitate. Unul dintre avantajele cãrãmizii EUROTERM este ušurinøa punerii în operã. Datoritã calitãøilor tehnice, acest material se lucreazã ši se modeleazã cu ušurinøã, grãbind finalizarea unei construcøii, indiferent de condiøiile de amplasare sau de cerinøa beneficiarului. Izolaøia bunã ši rezistenøa în timp conferã oricãrei locuinøe siguranøa ši liništea unui cãmin.

50 x 12 x 23,8

ET 10 NUT + FEDER 50 x 10 x 23,8

NF = 10 Masa = KG 13 σ = N/mm2 10 Conductivitatea termica a corpului ceramic = W/mK 0.56 Indice de reductie sonora = db 80 NF = 12 Masa = KG 17 σ =N/mm2 10 Indice de reductie sonora = db 60

NF = 7 Masa = KG 12 σ = N/mm2 5 Indice de reductie sonora = db 96

NF = 6.1 Masa = KG 10 σ = N/mm2 7 Indice de reductie sonorã = db 112

Casa Mea 71


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:30 AM

Page 72

PREZENTARE

Un exemplu despre cum se pot varia geometriile de exterior pornind de la un plan de concepøie clasicã îl reprezintã realizarea din imagini, o vilã pentru locuire permanentã, situatã undeva în proximitatea Capitalei. Reporter: Adina Maria MIREL Redactor: Monica DUØULESCU Foto: Radu VINTILESCU

72 Casa Mea

PROIECT CLASIC, volumetrii moderne


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:31 AM

Page 73

PREZENTARE Aspectul final al casei - în care se remarcã vizibil suprapunerea de elemente moderne pe o concepøie iniøialã de tip clasic - reprezintã un bun compromis între cerinøele proprietarului ši propunerile arhitectului. Într-o primã fazã, construcøia trebuia sã aibã o alurã mai pregnant contemporanã, ulterior beneficiarul dorindu-ši o temperare a elementelor ce depãšeau tiparul unui look "bucureštean". Astfel, dat fiind cã discuøiile au avut loc în etapa de proiect, amprenta casei a rãmas una clasicã, iar abordãrile moderne au fost adãugate aspectului exterior, fãrã sã se modifice cu nimic schema constructivã. Volumetrie Astfel, ceea ce iniøial se prevãzuse sub aspectul volumetric - mai multe planuri retrase, de exemplu - ši modificãrile ce au intervenit inevitabil pe parcurs - bovindoul vitrat trebuia sã aparã în contextul casei ca o fereastrã cu o realizare de tip special - au fost "confruntate" cu exigenøele beneficiarului, rezultând o imagine dinamicã, dar în acelaši timp temperatã


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:31 AM

Page 74

PREZENTARE

stilistic prin echilibrul menøinut între modern ši clasic. Colaborarea proprietar-arhitect, muløumitoare pentru amândoi, s-a concretizat într-o realizare potrivitã contextului constructiv, dar ši necesitãøilor familiale (locuinøã permanentã pentru trei persoane). Axul principal al casei este unul obišnuit (holul central ši casa scãrii mediazã accesele stânga-dreapta cãtre încãperi), variat sub aspect exterior de intervenøia unor elemente "responsabile" de imaginea mai puøin conformistã. Ceea ce se evidenøiazã în aspectul vilei sunt în primul rând bovindoul vitrat din zona parterului ši scara etajului (care deservešte, împreunã cu terasa adosatã dormitorului, camera de odihnã matrimonialã). 74 Casa Mea


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:31 AM

Page 75

PREZENTARE Terasele au fost gândite astfel încât sã acopere nevoile funcøionale (dacã la etaj aceasta a fost "alocatã" dormitorului matrimonial, cea de la parter creeazã o corespondenøã cu bucãtãria, funcøionând ca loc de luat masa), dar ši sã exploateze maximal potenøialul lor decorativ. Din acest punct de vedere, au fost conformate dupã o geometrie imaginativã, îmbinând formele pe rotund cu liniile drepte. Accesorizarea lor cu parapeøi din fier forjat, urmând fidel modularea geometricã, le oferã un aport ornamental binevenit. O altã interesantã abordare esteticã rezidã în sistemul de conformare a acoperišului, cu pante multiple ši coborâri în zone cu necesitate de protejare (terase, reliefãri în faøadã). Tot în acelaši context se poate menøiona valenøa decorativã a camerei mansardate, care a condus la obøinerea unui look mai special, în parte ši datoritã modulãrii acoperišului. Organizare interioarã Realizatã clasic ši la nivelul parterului, locuinøa oferã o departajare optimã între zonele diurne ši cele de noapte, în strictã dependenøã


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:31 AM

Page 76

PREZENTARE

de desfãšurarea nivelurilor. Dacã demisolul gãzduiešte garajul, spaøii de depozitare ši o pivniøã specialã pentru pãstrarea în bune condiøii a vinului, la parter s-au creat zonele diurne (de primire ši relaxare), accesorizate clasic de spaøiile de servire ši preparare (dining, bucãtãrie cu deschidere cãtre terasa în aer liber). Din holul principal, deschiderile se realizeazã de o parte ši de alta, prezentînd în stânga o zonã de living, iar în dreapta, dining cu bucãtãrie. Tot la parter se aflã garajul, iar cãtre spatele casei s-a creat un spaøiu special pentru centrala termicã industrialã. 76 Casa Mea


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:31 AM

Page 77

PREZENTARE Cu o amprentã la sol de 160 mp ši cu o desfãšurare de 320 mp per total, locuinøa dispune de spaøii mari - cerinøã specialã a beneficiarului atât în zonele comune ale parterului, cât ši în cele de odihnã. Acestea sunt organizate în zona etajului întâi (dormitor matrimonial cu terasã, un al doilea dormitor de dimensiuni mai restrânse, fiecare cu baie proprie), dar ši la nivelul mansardei (care gãzduiešte la rândul ei o zonã de noapte). Stilul de amenajare la interior se suprapune tot unei concepøii clasice, completând astfel conformarea tradiøionalã a parterului. Sistem constructiv ši finisaje În ceea ce privešte structura de rezistenøã a vilei, s-a realizat o importantã derogare de la sistemul clasic, evident cerutã de condiøiile constructive cu care s-a confruntat arhitectul. Fundaøia s-a realizat într-un sistem combinat, pivniøa subsolului fiind din beton, iar sub camerele din faøã s-a intervenit cu perete masiv, în care s-au încadrat armãturile. Casa structuratã pe stâlpi ši cadre cu umpluturã din zidãrie (blocuri ceramice) folosešte o


072-079 Antonescu RUCK.qxd

8/31/2005

4:32 AM

Page 78

PREZENTARE

structurã a acoperišului din lemn, cu învelitoare din tablã într-o nuanøã de cãrãmiziu, asemãnãtoare cu cea a solului realizat din pišcoøi de piatrã artificialã, peste care s-a aplicat culoare. Din punct de vedere cromatic, în afara nuanøelor puternice care marcheazã zonele extreme (acoperiš ši soclu), culorile alese au fost menøinute într-o zonã temperatã, preferându-se non-culori (albul fiind folosit pentru marcarea anumitor porøiuni) sau nuanøe pale. Datã fiind preferinøa pentru stilul clasic, vitrajele au fost accesorizate cu tâmplãrie finisatã cu vopsea care imitã lemnul, dar a cãrei tehnologie de fabricaøie garanteazã o bunã calitate. Ancadramentele realizate din profile de aluminiu au fost comandate ši importate din Germania de cãtre beneficiar, iar împreunã cu geamurile termopan acestea asigurã o izolaøie fonic㠚i termicã idealã la interior. Proiect imobil: arh. Dragoš Cristian, tel.: 0741.69.66.02

78 Casa Mea


079.qxd

8/31/2005

5:39 AM

Page 79


080-086 Silvia RCK.qxd

8/31/2005

4:27 AM

Page 80

PREZENTARE

Pornit singur în întreprinderea anevoioasã a construirii unei case "de la fundaøie la acoperiš" -, proprietarul ši-a dorit ca, în schimbul unei experienøe câštigate "pe teren", sã obøinã o locuinøã cât mai apropiatã de profilul "casei ideale".

Reporter-redactor: Monica DUØULESCU Foto: Radu VINTILESCU

80 Casa Mea

PROIECT LOCATIV de anvergurã


080-086 Silvia RCK.qxd

8/31/2005

4:27 AM

Page 81

PREZENTARE Iar casa idealã înseamnã o îmbinare de spaøii ample, chiar impresionante, cu o abordare decorativã specialã, care sã nu iasã din obišnuit, dar nici sã fie repetitivã - o adevãratã încercare atunci când este vorba despre modelarea unei construcøii cu deschidere cãtre monumental. Ši asta, pentru cã, în continuarea realizãrii prezentate, se aflã o altã aripã - în curs de amenajare -, pentru care s-a gândit o imagine ši îndeajuns de apropiatã de prima pentru a închega un profil ušor recognoscibil, ši suficient de nuanøatã pentru a-i contura propria personalitate, evitând monotonia. Evident cã pe parcursul lucrãrilor s-au abordat "din mers" ši alte caracteristici de detaliu care au desãvâršit portretul casei ideale. Aša cum este acum - rezultatul a doi ani de muncã (incluzând amenajarea de interior) -, locuinøa concretizeazã muløumitor visele de început. Caracteristici ale locaøiei Terenul achiziøionat în vederea construcøiei se regãsešte într-o zonã cu specific rezidenøial, la o distanøã foarte micã de Capitalã. Datoritã acestor considerente ši în special faptului cã mãsoarã


080-086 Silvia RCK.qxd

8/31/2005

4:27 AM

Page 82

PREZENTARE aproximativ 2000 mp - dimensiuni potrivite fructificãrii proiectului locativ de mare anvergurã -, terenul a fost considerat ideal pentru a gãzdui "locuinøa idealã". Ši, pe lângã aceasta, zone de curte ši spaøii circulabile ample (atât pentru accesul automobilelor, cât ši pentru o plimbare "în voie"). Zonele gazonate, strãbãtute de alei ši întrerupte de suprafeøe pavate cu dale, au fost organizate în "avanpostul" casei, obøinându-se astfel o valorizare beneficã a faøadei principale (cea mai interesantã ca realizare arhitecturalã). Cãtre aceastã parte se îndreaptã, de altfel, ši toate deschiderile aferente zonelor de interior (terasa corespunzãtoare livingului ši balcoanele dormitoarelor). Realizate în formã de U, cele douã aripi aflate în comunicare au necesitat crearea unui spaøiu de legãturã între ele, pavat cu dale ši agrementat de prezenøa arbuštilor, asemenea altor zone de interes ca intrarea principalã, aleile etc. Volumetrie Cea mai bine expusã faøadã - cea principalã este totodat㠚i cea mai expresiv articulatã din punctul de vedere al geometriilor, ilustrând un mix stilistic interesant, aflat la intersecøia dintre clasic ši modern. La o primã privire, rešedinøa apare ca o reproducere a tuturor coordonatelor clasice, cu excepøia preferinøei pentru accesorizarea spaøiilor exterioare de tip terasã, respectiv balcoane, cu balustrade de protecøie din inox. Aceastã texturã a fost preferatã în primul rând datoritã calitãøilor ei practice (rezistenøã, întreøinere facilã), dar ši pentru potenøialul ei estetic contrastiv în raport cu ansamblul. Designul a fost conceput în aša fel, încât sã aducã o notã originalã, dat fiind cã materialul reprezintã de acum o prezenøã foarte obišnuitã în peisajul constructiv autohton. Acelaši lucru s-a urmãrit ši pentru ornamentarea scãrii de la interior, parapetul acesteia fiind realizat tot din inox cu "broderie" šerpuit㠚i inserøii din lemn - design original, îmbinare de texturi, cromatic㠚i strãluciri foarte diferite. Locuinøa nu variazã foarte mult de la clasicul dreptunghi, cu subsol, respectiv mansardã de dimensiuni mai restrânse decât suprafeøele parterului ši etajului, temperând din masivitate prin alegerea de a contura balcoanele pe profil rotund. În zona lateralã se aflã, de asemenea, un volum rotunjit, ce marcheazã un acces secundar în casã prin zona livingului. Ca elemente de varietate - în lipsa unor alternãri de planuri sau a unor secvenøe de relief ši


083.qxd

8/31/2005

5:44 AM

Page 83


080-086 Silvia RCK.qxd

8/31/2005

4:27 AM

Page 84

PREZENTARE adâncime la nivelul faøadei principale - se remarcã soluøia balcoanelor iešite în faøad㠚i repartizarea în sistem suprapus a terasei parterului cu balconul etajului. Dat fiind faptul cã rešedinøa se întinde pe o suprafaøã apreciabilã, s-a ales situarea volumelor în formã de U - interesantã pentru a evita obøinerea unei înširuiri masive, care, chiar bogat ornamentat㠚i variatã, ar fi avut ca rezultat o perspectivã monotonã. Repartizarea spaøiilor interioare De la intrarea principalã - marcatã de prezenøa câtorva trepte -, spaøiul se deschide cu un mic hol responsabil cu repartizarea funcøiunilor: în dreapta, biroul stãpânului casei, în stânga, livingul foarte spaøios, continuat cu o zonã de dining ši cu un spaøiu special de bar (dotat cu mobilier specific ši mašinã de gheaøã). Paralel cu intrarea se regãsešte casa scãrii, iar pe un holišor adiacent se aflã sala de baie ce deservešte spaøiul parterului. Se pot remarca apetitul pentru desfãšurarea de spaøii largi ši intenøia de a evita deschiderile, acolo unde acestea nu sunt neapãrat necesare. Toate sectoarele parterului comunicã liber, aflându-se în continuitate, traseul care se realizeazã între aceste zone marcând un circuit rotund. Ši aici, ca ši la exterior, se poate vedea îmbinarea dintre alegeri clasice ši preferinøe moderne (šemineul ši mobilierul sculptat este acompaniat

84 Casa Mea


080-086 Silvia RCK.qxd

8/31/2005

4:27 AM

Page 85

de prezenøa spoturilor încastrate în tavan ši de televizorul cu look ultramodern). Etajul dispune de trei dormitoare - organizate pe un spaøiu amplu -, cu un profil diferit prin preferinøa pentru o anumitã culoare (remarcându-se în mod special "camera albastrã" a bãiatului gazdelor). Tot pe nivel se regãsesc douã bãi, una dintre ele fiind aferentã încãperii matrimoniale. Dacã la mansardã se aflã o încãpere destinatã recreãrii, acompaniatã de o altã salã de baie, subsolul gãzduiešte spaøiile de preparare ši servire (separate de un mic hol ce pornešte de la scara interioarã, funcøionând ca un ax al casei). De o parte se aflã un spaøiu de dining, iar de cealaltã parte, bucãtãria, realizând o împãrøire mai puøin obišnuitã a zonelor, în special datoritã delimitãrii dining-ului de restul funcøiunilor ši organizãrii acestuia ca încãpere separatã. Pe de altã parte însã, cele douã sectoare au fost unificate printr-o decorare omogenã sub raportul finisajelor, diferenøa constând în special în creionarea unui profil clasic pentru spaøiul de dining ši a unei ambianøe accentuat moderne în zona bucãtãriei. Sistem constructiv ši finisaje Pentru cã este implicat într-o afacere foarte apropiatã de domeniul constructiv ši, prin urmare, cunoscãtor atât al tehnologiilor disponibile în momentul actual pe piaøã, cât ši al capcanelor traseului constructiv, proprietarul a apelat la sisteme de realizare ši de finisare garantate. La nivelul fundaøiei s-a adoptat tehnica clasicã - beton, cu zidãria din cãrãmidã de 37 cm -, peste care s-a


080-086 Silvia RCK.qxd

8/31/2005

4:28 AM

Page 86

PREZENTARE

aplicat izolaøia - un strat de polistiren de 8 cm cu plas㠚i adezivi speciali, "la pachet" -, iar apoi tencuiala. Cu toate cã adoptarea acestor mãsuri de izolaøie - de altfel temeinic㠚i foarte sigurã a presupus costuri suplimentare, aceasta s-a dovedit a fi foarte rentabilã pe termen lung. Prin obøinerea unei grosimi a zidului de 55 cm, cheltuielile de încãlzire în sezonul rece s-au redus substanøial - cu aproximativ o treime. Vopseaua de exterior este Baumit, iar cromatica aleasã - prin testare pe computer - se armonizeazã cu alcãtuirea faøadelor, texturile-accesorii ši cadrul natural.

86 Casa Mea


087 Art Ruck Zuck

CK.qxd

8/31/2005

4:32 AM

Page 87

ROTH, SISTEME DE ÎNCÃLZIRE ŠI RÃCIRE PRIN PARDOSEALà ...Inventivitate ši performanøã pentru o locuinøã modernã Exigenøele calitative pe care trebuie sã le îndeplineascã spaøiul locuit cresc pe zi ce trece. Ši o datã cu ele, ši dorinøa de a dispune de un mijloc modern de climatizare a încãperilor. Fie cã e vorba de apartamente, birouri, spaøii comerciale, hale industriale, sãli de sport sau de terenuri neconstruite, ceea ce ieri mai însemna încã o excepøie a devenit azi realitate: sistemele plane de încãlzire ši rãcire cu consum energetic optimizat, adaptabile continuu la cerinøele specifice ale clientului. Astfel, nu mai surprinde pe nimeni faptul cã arhitecøii ši constructorii recurg tot mai des la sistemul de încãlzire ši climatizare prin pardosealã, în dorinøa de a oferi clienøilor o soluøie modern㠚i de perspectivã. Cu ingeniozitatea de care a dat dovadã de-a lungul anilor, firma ROTH ši-a adus la aceasta o contribuøie decisivã. Principalele criterii care conduc la alegerea sistemului plan de încãlzire ši climatizare sunt: confortul sporit, libertatea acordatã unor soluøii arhitecturale ingenioase, economia de energie, igiena ši protecøia mediului.

Performanøa sistemelor ROTH de încãlzire ši rãcire prin pardosealã constã în asigurarea zilnicã a unei temperaturi ambiante optime ši exact realizabile. Factorii negativi care influenøeazã climatul interior (cum ar fi turbioanele ši curenøii de aer, acumularea staticã a cãldurii) øin de domeniul trecutului, de altfel ca ši "tãlpile umflate", un efect secundar nedorit al instalaøiilor normale de încãlzire prin pardosealã. Temperatura interioarã se apropie în realitate de cea asiguratã de încãlzirea idealã. Specialištii cunosc faptul cã, cu cât suprafaøa care radiazã cãldura este mai mare, cu atât mai mari sunt randamentul ši eficienøa economicã a instalaøiei de încãlzire. În comparaøie cu radiatoarele convenøionale, temperatura ambiantã asiguratã de o încãlzire prin pardosealã este cu 1°C - 2°C mai micã. Economia de energie astfel obøinutã este de 6 - 12%, avantaj care vorbešte de la sine, la fel ca cel al temperaturii mai reduse din sistem ši conductele de tur. Toate aceste aspecte creeazã cele mai bune condiøii pentru

combinarea acestui sistem plan de încãlzire cu sistemele care folosesc energiile regenerabile. Un alt avantaj îl constituie igiena asiguratã de aceste sisteme. Astfel, din cauza deshidratãrii, vor fi distruse toate condiøiile de supravieøuire ši înmuløire a bacteriilor ši insectelor acumulate în praf, nemaifiind necesarã curãøarea specialã a suprafeøelor încãlzite.

Str. Constantin Cel Mare nr. 54 Timišoara Tel.: 0256-211.272, Fax: 0256-284.146 E-mail: ruck-zuck@lasting.ro

Casa Mea 87


088-089 velux RUCK.qxd

8/31/2005

7:46 AM

Page 88

SPECIALIŠTI

Amenajarea de birouri sub acoperišurile în pantã reprezintã o soluøie deosebit de atractivã, datoritã flexibilitãøii caracteristice mansardei, care permite o organizare spaøialã adaptabilã, fãrã pereøi de susøinere obligatorii. Birourile amenajate sub acoperišurile în pantã se desprind de monotonia celor clasice, reprezentând un spaøiu de gãzduire a activitãøilor care se distinge prin designul atipic, culorile vii aduse în prim-plan de abundenøa de luminã naturalã. Altfel spus, un spaøiu care încântã mintea, beneficiind de linište ši deschidere vizualã. Alãturi de un design nonconformist ši atmosfera diurnã, încãperile de la mansardã sunt cadrul ideal pentru amenajarea de birouri, datoritã aerului curat care le inundã, satisfãcând astfel unul dintre factorii esenøiali pentru desfãšurarea într-un mod corect a oricãrei activitãøi profesionale. Text: Oana CIOBOTARU Foto: VELUX

88 Casa Mea

BIROURI

amenajate la mansardã


088-089 velux RUCK.qxd

8/31/2005

4:33 AM

Page 89

SPECIALIŠTI Gânditã sã gãzduiascã birouri, încãperea de la mansardã trebuie sã fie proiectatã pentru a facilita distribuøia optimã a luminii, o atenøie maximã fiind acordatã alegerii ferestrelor potrivite ši poziøionãrii corecte, care sã permitã o manevrare ušoar㠚i sã faciliteze accesul la privelištea exterioarã. Folosirea din ce în ce mai frecvent a luminii fluorescente a dus la neglijarea efectelor pozitive, care derivã din utilizarea luminii naturale. Sursã de iluminare cu spectru complet, ea oferã valori ši intensitãøi schimbãtoare, ceea ce permite ochiului sã se adapteze, reducând în acest fel oboseala. Amenajarea ferestrelor potrivite pentru fiecare interior, fie el rezidenøial sau comercial, reprezintã modalitatea idealã de a invita lumina, facilitând în acelaši timp contactul cu mediul exterior ši, implicit, cu natura înconjurãtoare. Amprenta ambientalã unicã este creatã de linia arhitecturalã definitã de unghiul de înclinaøie al pereøilor, precum ši de posibilitatea de valorificare maximã a spaøiului care, la acest nivel al clãdirii, nu este încorsetat de obligativitatea pereøilor de susøinere. De asemenea, exist㠚i posibilitatea ca acest ultim nivel, a cãrui înãløime este aproape dublã comparativ cu a celorlalte încãperi, sã poatã fi conceput ca salã de conferinøe. Proiectul îmbinã în mod fericit relaøia om-spaøiu cu aspectul ambiental, iar atmosfera obøinutã la mansardã dobândešte personalitate ši unicitate. Extinderea pe verticalã reprezintã o adaptare creativã la situl existent, care posedã capacitatea de a evita rigiditatea ši constrângerile estetice, aducând farmec ši valoare. Bugetul alocat mansardãrii este relativ scãzut, în condiøiile folosirii infrastructurilor existente ši utilizãrii de materiale ši tehnologii constructive abordabile. Intervenøiile din punct de vedere al instalaøiilor sunt minore, operaøia nepresupunând noi reøele de gaz, ap㠚i electricitate, noi fundaøii sau pereøi verticali. Nota personalã a birourilor amenajate la mansardã, eleganøa abordãrii alãturi de coerenøa decorurilor, valorificarea maximã a spaøiilor disponibile prin punerea în practicã a ideii de mansardã locuibilã ne dovedesc faptul cã spaøiul existent sub acoperišurile în pantã dispun de un imens potenøial, insuficient valorificat.

Casa Mea 89


090-095 Remark RCK.qxd

8/31/2005

4:33 AM

Page 90

PREZENTARE

Interpretãrile spaøiului numit „acas㔠diferã uneori de la un proprietar la altul. În cazul de faøã, locuinøa proprie semnificã pentru proprietari un loc al retragerii, al odihnei ši confortului casnic, ce trebuie s㠚teargã impresiile unei zile obositoare. Reporter-redactor: Ana-Maria DURBACà Foto: Radu VINTILESCU

90 Casa Mea

CONFORT ŠI INTIMITATE

ca exigenøe principale


090-095 Remark RCK.qxd

8/31/2005

4:34 AM

Page 91

Cu toate cã reprezintã o rešedinøã urbanã ce beneficiazã de caracteristicile aferente acestei calitãøi -, casa a fost construitã dupã anumite criterii, în principal referitoare la exigenøele de linište, intimitate ši confort. Provocarea nu a fost una ušoarã, øinând cont de faptul cã lotul - de dimensiuni relativ reduse, mai exact de 284 mp - impunea constrângerea de a fi alipit, pe o laturã a imobilului, de o altã construcøie învecinatã. Vãzutã în ansamblu, de la distanøã, construcøia pare un duplex, cromatica în nuanøe asemãnãtoare de crem ši banane recomandând-o astfel. Ši totuši, delimitarea a fost fãcutã atât cu inspiraøie, cât ši øinându-se cont de un standard ridicat în ceea ce privešte sistemul constructiv. În raport cu strada, casa este ušor retrasã, creându-se atât frontal, cât ši în spatele acesteia spaøii intermediare, ornate cu arbušti ši mici suprafeøe gazonate.


090-095 Remark RCK.qxd

8/31/2005

4:34 AM

PREZENTARE

92 Casa Mea

Page 92


090-095 Remark RCK.qxd

8/31/2005

4:34 AM

Page 93

PREZENTARE Volumetrie „Datul” constructiv al terenului a fost folosit ingenios, obøinându-se amenajarea unui acces auto adâncit spre demisol ši, în dreptul accesului principal de la parter, a unor alei pietonale, între care sunt plãcut intercalate spaøii verzi cochete. Cu o amprentã la sol de 180 mp, locuinøa din imagini beneficiazã de un tratament volumetric interesant - chiar ši în contextul amplasãrii acesteia pe un lot de dimensiuni reduse. Clãdirea, articulatã prin alipirea în unghi de 90O a douã corpuri, prezintã câteva „decupaje” inspirate ši jocuri plin-gol ce conferã ansamblului o expresie generalã dinamicã. Punctate de câteva elemente decorative, corpurile retrase sunt totuši valorizate prin prezentarea expresivã a zonelor de interes funcøional: cele douã intrãri. Accesul principal are o rezolvare stilisticã ce sugereazã un joc de linii ši unghiuri, întrepãtrunderea curb-rectiliniu ši ascuøit-obtuz contribuind din plin la senzaøia de dinamism. Accesul secundar este dublu evidenøiat stilistic, în primul rând prin terasa amenajatã pe soclul din beton - ridicat pânã la nivelul parterului -,


090-095 Remark RCK.qxd

8/31/2005

4:34 AM

Page 94

PREZENTARE iar în al doilea rând prin volumul conferit de balconul ce corespunde unui dormitor de la primul etaj. Amenajãri interioare Dispusã pe patru niveluri - demisol, parter, etaj ši mansardã -, locuinøa întrunešte cu succes toate funcøiunile destinate confortului, dar cu preponderenøã pe cele de odihn㠚i relaxare. La demisol se aflã garajul - ce se constituie ši ca acces suplimentar în locuinøã -, camera centralei ši un spaøiu cu rol de depozitare. La parter se gãsesc bucãtãria ši livingul spaøios cu dining, amenajate într-o notã destins㠚i caldã. Etajul ši mansarda sunt destinate odihnei, relaxãrii ši studiului. Astfel, la acest nivel existã trei dormitoare ši douã bãi, iar la mansardã, douã dormitoare ši o camerã de zi prevãzutã cu baie. De asemenea, încãperile beneficiazã de luminã naturalã din abundenøã, datoritã vitraliilor generoase existente pe trei dintre laturi. Sistem constructiv ši finisaje Structura de rezistenøã a imobilului este din beton armat, iar zidãria, din cãrãmidã portantã termoizolantã. Finisajele exterioare se încadreazã într-o notã discret㠚i rafinatã, pereøii fiind tencuiøi (atât la interior, cât ši la exterior) cu ciment ši zugrãviøi cu vopsea lavabilã texturatã, rezistentã la intemperii. Soclul oranj ši jocul cromatic practicat la gresia de exterior de la nivelul accesului secundar conferã faøadelor o notã elegantã. Circularitatea cromaticã este asiguratã, de asemenea, de împrejmuirea clãdirii ši de cele câteva ghivece cu flori ce agrementeazã ferestrele. Întreaga amenajare exterioarã reflectã pasiunea gazdelor pentru natural, peste tot fiind „presãrate” cu atenøie elemente vegetale ce dau o notã familiar㠚i veselã. Rezultatul concepøiei arhitecturale inspirate se evidenøiazã, în cazul de faøã, ca o reušit㠚i abilã adaptare la dimensiunile ši specificitãøile lotului avut la dispoziøie, imobilul beneficiind de o realizare estetic㠚i funcøionalã foarte agreabilã. Material realizat cu sprijinul B&A IMOBILIARE - dl. Bogdan Liviu Gogan, tel.: 021-231.04.20 / 0726.386.776 Proiect ši construcøie imobil - SC REMARK SRL, tel.: 222.22.00 / 0723.195.048

94 Casa Mea


095.qxd

8/31/2005

5:48 AM

Page 95


096-103 Codruta RCCK.qxd

8/31/2005

5:25 AM

Page 96

PREZENTARE

În acest moment, complexurile de tip rezidenøial sunt din ce în ce mai apreciate atât datoritã retragerii pe care acestea le presupun în raport cu aglomeraøia urbanã, cât ši datoritã mediului înconjurãtor ofertant ca privelište ši climat ambiental.

Reporter-redactor: Luminiøa MUŠETESCU Foto: Radu VINTILESCU

96 Casa Mea

AMBIANØà ŠI INTIMITATE

în variantã duplex


096-103 Codruta RCCK.qxd

8/31/2005

5:25 AM

Page 97

Locuinøa ce face obiectul acestui fotoreportaj este situatã în apropierea complexului Jolie Ville, într-o zonã limitrofã Capitalei, ce oferã, pe lângã standardul locativ ridicat, ši un cadru favorabil pentru convieøuirea a douã familii total diferite. Amplasament ši volumetrie Casa din imagini este o vilã Prestige (accesibilã), de tip duplex, ce se încadreazã cu eleganøã în ambientul primitor ši relaxant al complexului. Ansamblul construit se desfãšoarã pe câteva hectare, iar suprafaøa de teren alocatã acestuia este de aproximativ 250 mp.


096-103 Codruta RCCK.qxd

8/31/2005

5:25 AM

Page 98

PREZENTARE

Locuinøa a fost gânditã astfel încât sã valorifice optim dimensiunile lotului, reušind totodatã sã satisfacã atât nevoia de intimitate a proprietarilor, cât ši pe cea de comunicare ši socializare. Sub formã de duplex, fiecare corp de imobil beneficiazã de un mic teren, care poate fi amenajat dupã dorinøa beneficiarilor. Lotul respectiv poate satisface atât nevoia de vegetaøie, cât ši plãcerea de intimitate ši relaxare, într-un spaøiu corespunzãtor. Casa se remarcã printr-o volumetrie compactã, bine aspectatã cromatic; faøadele sunt finisate în alb imaculat, formând un tot unitar plãcut, ce sugereazã deschidere ši ospitalitate. Compus din douã corpuri, imobilul are un acoperiš atipic, ce prezintã pante aproape paralele cu pereøii exteriori. Organizare interioarã Pentru ca stilul modern ši elegant al locuinøei sã se continue ši la interior, s-a apelat la dotarea 98 Casa Mea


099 thermostahl.qxd

8/31/2005

3:07 AM

Page 99

Leader pe piaøa greacã în producøie de cazane din oøel pentru încãlzire, societatea THERMOSTAHL îši extinde activitatea ši pe piaøa româneascã unde este proprietara unui spaøiu industrial de 3000 m2. Societatea noastrã construiešte cazane din oøel cu puteri cuprinse între 20.000 Kcal -3.000.000 Kcal/h ši funcøionare pe combustibil gazos, lichid ši solid, comercializeazã generatoare de aer cald, arzãtoare, sisteme de încãlzire solarã, rezervoare din polietilenã ši cošuri de fum. Echipamentele produse în ambele fabrici (Thessaloniki - Grecia ši Bucurešti - România) sunt construite conform standardelor europene de calitate. Implementând sistemul de asigurare a calitãøi ISO 9001, THERMOSTAHL îši îmbunãtãøešte produsele ši le exportã în øãri precum Spania, Israel, Polonia, Cipru, Ucraina. THERMOSTAHL oferã consultanøã tehnicã pentru alegerea unor sisteme de încãlzire complete destinate spaøiilor de diferite dimensiuni.

Începând cu anul 2004, SC THERMOSTAHL S.A. ši-a propus crešterea performanøelor de funcøionare a întregii game de cazane ignitubulare ši microcentrale de pardosealã prin echiparea acestora cu arzãtoare tip BENTONE cu funcøionare pe gaz natural, G.P.L, biogas, motorinã sau rumeguš. Arzãtoarele tip BENTONE produse de compania ENERTECH AB BENTONE Suedia se disting în special printr-o funcøionare silenøioasã, întreøinere ušoarã, emisii poluante reduse ši nivel de zgomot scãzut. Pot funcøiona pe toate tipurile de cazane de apã caldã, apã fierbinte sau abur, cu focare în suprapresiune sau în depresiune. Emisiile poluante ale arzãtoarelor BENTONE se încadreazã în limitele maxime admisibile impuse de SR EN 676 ši SR EN 297, toate modelele cu funcøionare pe gaz ši modelele cu funcøionare pe motorinã cu puteri cuprinse între 15-120 kw sunt disponibile ši în varianta ,,Low NOx". Arzãtorele BENTONE sunt certificate CE, TUV, ISO, DVGW, GASTEC. Bianca Michi - Director Executiv Bogdan Chitescu - reprezentant departament tehnico-comercial S.C. Thermostahl Romania SA


100.qxd

8/31/2005

5:52 AM

Page 100


096-103 Codruta RCCK.qxd

8/31/2005

5:26 AM

Page 101

PREZENTARE acesteia cu toate necesitãøile destinate confortului. Circulaøia este fluidã, asiguratã de o compartimentare bine relaøionatã. Intrarea directã din curtea din faøa casei ši garaj este completatã de accesul cu scarã interioarã, ce face legãtura între cele douã niveluri. Parterul cuprinde vestibulul, livingul, bucãtãria ši baia, formând cadrul diurn. La etaj, zona dedicatã repausului, se gãsesc trei dormitoare, douã bãi ši o debara destul de încãpãtoare, transformatã în dressing. Podul construcøiei are un rol pur tehnic, nefiind locuibil. Terasa situatã în continuarea livingului permite petrecerea serilor cãlduroase de varã în aer liber. Sistem constructiv ši finisaje Locuinøa prezentatã, ca ši celelalte rešedinøe ale complexului, se remarcã atât prin stilul arhitectural ši poziøionarea agreabilã în cadrul ansamblului, cât ši prin calitatea materialelor folosite la construcøie ši finisaje.


096-103 Codruta RCCK.qxd

8/31/2005

5:26 AM

Page 102

PREZENTARE

Fundaøia este din beton armat, iar pereøii, din cãrãmidã portantã, hidroizolaøi cu membranã bituminoas㠚i termoizolaøi cu vatã mineral㠚i polistiren. Acoperišul este din øiglã ceramicã, ce reproduce astfel aspectul celei tradiøionale. Ca structurã de rezistenøã, locuinøa prezintã stâlpi de beton ši grinzi. Faøadele sunt tencuite ši finisate cu vopsea lavabilã, iar tâmplãria este din aluminiu cu profile mici. Terasa din spate este pavatã cu dale de beton maro-rošcat, ce continuã cromatica ansamblului, fiind destinatã petrecerii timpului în aer liber ši relaxãrii. În continuarea terasei, fiecare imobil beneficiazã de câte un lot amenajat cu gazon, rabate de flori perene ši arbušti ornamentali, jardiniere ši ghivece de ceramicã cu flori peltate (petunia, mušcate). Piesa de rezistenøã a acestui coløišor de relaxare o reprezintã cãruøa în miniaturã, decoratã cu ghivece cu flori frumos colorate.

1 0 2 Casa Mea


103.qxd

8/31/2005

5:59 AM

Page 103


104-109 Terasa RUCK.qxd

8/31/2005

4:35 AM

Page 104

ARHITECTURA VERDE

GRÃDINI LA ÎNÃLØIME Reporter-redactor: Luminiøa MUŠETESCU Foto: Radu VINTILESCU

Grãdina, terasa, florile, pomii sau arbuštii floriferi, plantaøi în ghivece sau în straturi de grãdinã, vor constitui întotdeauna un aspect care nu trebuie neglijat în amenajarea caselor ši apartamentelor. Dacã locuiøi la casã, acest lucru se poate îndeplini foarte ušor, nefiind imposibil sã gãsiøi un petec de teren pe care sã-l însufleøiøi. Nu la fel se întâmpl㠚i la bloc, unde spaøiul este mai restrâns, iar singurul loc disponibil rãmâne balconul sau terasa. Existã îns㠚i apartamente generoase, care dispun de un spaøiu mai mare ši care pot fi decorate cu ghivece cu flori. Se poate recurge ši la o altã metodã, mai simpl㠚i care nu necesitã cheltuieli foarte mari: aceea de a muta, pe perioada verii sau chiar de primãvara pânã toamna, plantele din apartament pe balcon. O variantã ideal㠚i de lungã duratã ar fi aceea de a crea coløuri verzi generoase, perdele de

1 0 4 Casa Mea


104-109 Terasa RUCK.qxd

8/31/2005

4:35 AM

Page 105

ARHITECTURA VERDE protecøie, spaøii de relaxare ši de petrecere a timpului împreunã cu familia ši prietenii. Iar dacã sunteøi foarte exigenøi ši doriøi un rezultat "ca la carte", apelarea la un specialist în amenajãri peisajere este cea mai recomandatã pentru acest demers. Iatã câteva idei practice pentru amenajarea unei terase de bloc cu tot ceea ce-i este necesar pentru a o transforma într-un loc de atracøie pe perioada verii. În primul rând, terasa trebuie sã beneficieze de o hidroizolaøie ši o termoizolaøie foarte bune, øinând cont cã dedesubt mai existã un apartament de bloc. Astfel, aceasta se izoleazã iniøial cu un strat de pietriš, peste care se amplaseazã câteva plase de drenaj pentru scurgerea apei. Peste acestea se vor ašeza pavele ceramice sau de piatrã, pardoseli de lemn tratat special pentru rezistenøa la umezealã sau gresie de exterior (care trebuie sã fie poroasã, ši nu lucioasã). Vizându-se efectul de dinamism al terenului, puteøi prelungi lucrãrile de šantier prin practicarea unei variaøii de nivel. A doua etapã este distribuirea oportunã a zonelor de interes. Pentru locurile de odihn㠚i conversaøie se poate folosi mobilier rustic din


104-109 Terasa RUCK.qxd

8/31/2005

4:35 AM

Page 106

ARHITECTURA VERDE

lemn (banchete, scaune ši šezlonguri) sau din fier forjat, mai sobru ši mai cochet. Atât aceste utilitãøi, cât ši obiectele de uz - umbrela de soare, scãunelele ši altele - vor fi alese în total consens cu stilul ši cromatica ambientalã, cãpãtând astfel valenøe decorative. Majoritatea obiectelor trebuie sã joace un rol decorativ-utilitar, reflectând totodatã sensibilitatea pentru estetic a proprietarilor. Pentru desãvârširea ambientului ši împrospãtarea naturalã a acestuia se folosesc cât mai multe plante ornamentale. Amplasate pe orizontal㠚i verticalã, în ghivece ši jardiniere de sol sau suspendate, acestea vor compune în final o adevãratã grãdinã botanicã în miniaturã: trandafiri, hortensii, gura leului sau ficuši, leandrii etc. Iatã numai câteva specii pe care le puteøi cultiva cu multã ušurinøã pe terasa dumneavoastrã. Dacã timpul de care dispuneøi este redus, apelaøi la plante de exterior (arbušti ornamentali sau chiar arbori de talie micã). 1 0 6 Casa Mea


107.qxd

8/31/2005

6:04 AM

Page 107


108.qxd

8/31/2005

6:08 AM

Page 108


104-109 Terasa RUCK.qxd

8/31/2005

4:36 AM

Page 109

ARHITECTURA VERDE

Dintre plantele care se preteazã la astfel de aranjamente sunt Thuya Orientalis, Thuya Occidentalis "Smaragd", Juniperus Horizontalis, Juniperus Media "Pfitzeriana Aurea", arøarul rošu american, plopi, sãlcii pletoase, Salix Capreea ši altele. Acestea se planteazã în jardiniere montate pe marginea terasei, creând totodatã perdele de protecøie împotriva privirilor iscoditoare ale vecinilor. Modul de amplasare al acestora se va face în douã trepte: plantele înalte vor fi dispuse la periferie, iar cele târâtoare (cum sunt ienuperii), la baza lor. Lucrãrile de amenajare pot continua printr-o permanentã optimizare a confortului acestui cadru: proiectarea unei pergole deasupra locului de servit masa, realizarea unor balustrade din lemn sau fier forjat în concordanøã cu mobilierul folosit, crearea unor rocãrii ši a unei oaze care sã vã relaxeze dupã o zi plinã de peripeøii ši agitaøie.

Casa Mea 1 0 9


110-113 margarete RUCCK.qxd

8/31/2005

5:31 AM

Page 110

PREZENTARE

Considerat finisaj tradiøional, lemnul este materialul principal folosit la construirea cãsuøei de vacanøã prezentate. Reporter: Adina Maria MIREL Redactor: Delia NAN Foto: Radu VINTILESCU

1 1 0 Casa Mea

LEMNUL–

finisaj principal pentru o casã de vacanøã


110-113 margarete RUCCK.qxd

8/31/2005

5:31 AM

Page 111

PREZENTARE

Iubitori de naturã, proprietarii - o familie tânãrã - ši-au dorit o casã de vacanøã primitoare ši confortabilã, care sã se încadreze în ambientul pitoresc. Amplasament ši volumetrie Suprafaøa totalã a terenului este de 300 mp, dintre care 135 mp reprezintã aria construitã a imobilului. Acesta se caracterizeazã printr-o volumetrie redusã, având regimul de înãløime parter + etaj. Accesul la parterul locuinøei se face pe faøada principalã, prin intermediul unei terase. Etajul beneficiazã, de asemenea, de o terasã, care servešte celor trei dormitoare. Deši modestã ca dimensiuni, cãsuøa a fost poziøionatã astfel încât sã permit㠚i amenajarea unor parcele verzi pe toate laturile, privelištea pitoreascã fiind punctul forte al terenului retras de la šosea. Organizare interioarã Dispusã pe douã niveluri, locuinøa întrunešte necesitãøile unei familii tinere. Beneficiind de toate funcøiunile necesare, imobilul oferã la parter spaøiul destinat activitãøilor diurne: un living, bucãtãria ši douã bãi.


110-113 margarete RUCCK.qxd

8/31/2005

5:31 AM

Page 112

PREZENTARE

Etajul cuprinde zona de noapte, împãrøitã în trei dormitoare, cu iešire pe o terasã comunã. Finisaje Construitã în 2004, casa este din lemn de brad, cu fundaøie din beton ši pereøi izolaøi cu vatã mineralã. Acoperišul în douã ape este confecøionat din šiøã, care este în concordanøã cu lemnul ši care oferã totodatã construcøiei un aspect tradiøional. Spaøiul aferent acesteia pãstreazã caracteristicile iniøiale de vegetaøie, ce se încadreazã perfect în ambientul natural. Accentele rustice predominante, ce încântã prin simplitatea ši subtilitatea detaliilor, ši cadrul natural deosebit pun în valoare casa de vacanøã prezentatã.

Pagini realizate cu sprijinul agenøiei imobiliare MERVANI, www.mervani.ro

1 1 2 Casa Mea


110-113 margarete RUCCK.qxd

8/31/2005

5:31 AM

Page 113


114-115.qxd

8/31/2005

6:13 AM

Page 114


114-115.qxd

8/31/2005

6:14 AM

Page 115


116-119 Gabi Georgescu CCK.qxd

8/31/2005

4:52 AM

Page 116

REPERE DE STIL ŠI CONFORT

LOCUIREA

în clãdiri cu suprafeøe vitrate mari O nouã viziune a luat naštere din modul de orânduire, închidere ši acoperire a spaøiului folosibil, din mânuirea ritmicã a volumelor pe baza materialelor moderne. "Însuširile tehnice alcãtuiesc în arhitecturã un suport al spiritului" (Fred Berenge). Mijloacele fizice, tehnica structurilor susøinãtoare determinã hotãrâtor aspectul ši expresivitatea artei de a clãdi. Masivitatea a încetat sã mai fie privitã drept singura garanøie a rezistenøei, iar structurile de susøinere marcheazã forøe active, un nou mod de a concepe spaøiul construit, de la masivitatea compactã la arhitectura traforat㠚i transparentã, arhitectura luminoasã. Lumina naturalã devine un factor semnificativ în arhitectura de azi. Text: arh. Gabriel GEORGESCU Foto: arhiva Casa Mea

De la clãdirile dotate perimetral cu pereøicortinã, adevãrate membrane cvasi-dematerializate (uzine, laboratoare, bãnci, birouri, spaøii comerciale etc.) care închid spaøii cât mai cuprinzãtoare, la construcøiile de locuit, noua concepøie câštigã tot mai mult teren. Arhitectura vitratã oferã avantajul vizual de a elibera într-un fel spaøiul, fãcând ca încãperile sã parã mai mari decât sunt în realitate. În alegerea materialelor intervin doar necesitãøile de izolare termicã sau fonic㠚i consideraøiuni de ordin plastic. Referindu-se la arhitecturã, inegalabilul arhitect Le Corbusier o definešte ca fiind "jocul savant, corect ši magnific al volumelor reunite 1 1 6 Casa Mea

sub luminã". Numai un nivel optim de iluminare, mai ales natural, asigurã senzaøia de confort. Referindu-ne la construcøiile de locuit, pereøii de sticl㠚i segmentele de perete de sticlã asigurã o transparenøã binemeritatã în volumetria casei ši o iluminare naturalã eficientã la interior. Organizarea spaøiului funcøional al casei trebuie gânditã în aša fel încât sã rezolve o relaøionare agreabilã, direct㠚i majorã cu zonele din exterior. O faøadã reušitã este un organism deosebit de complex, ce trebuie sã rãspundã la o multitudine de probleme de ordin tehnic ši estetic (vezi articolul "Goluri ši plinuri" din "Casa mea", nr. 2/2005).


116-119 Gabi Georgescu CCK.qxd

8/31/2005

4:52 AM

Page 117

Materialele folosite pentru decorarea exterioarã, cu toate progresele înregistrate (un grad ridicat de rezistenøã la intemperii, raze ultra-violete, îngheø-dezgheø), au fãcut doar în parte arhitectura independentã faøã de climã. Alegerea configuraøiei unei case este influenøatã de un complex de factori. Rezolvãrile structurale, volumetrice, funcøionale ši decorative sunt în strânsã dependenøã de caracteristicile geografice ale zonei de amplasament, de particularitãøile construcøiilor învecinate ši de preferinøele estetice. Deschiderile ši vitrajele pot fi poziøionate cu precãdere pe latura frontalã, dar ši orientate cãtre spaøiul grãdinii sau peisajul înconjurãtor (montan, marin etc.), pentru o bunã comunicare cu exteriorul. Jocul formã-dimensiune oferã o perspectivã vizualã deosebitã, designul faøadei care dã spre grãdinã marcând de obicei marginile spaøiului virtual ce corespunde camerei de zi. Zonele puternic vitrate creeazã un raport optim între plin ši gol, pânã la un raport net în favoarea golului care dominã. Pentru obøinerea unui ambient interior optim ši economisirea energiei se poate recurge, de exemplu, la placarea pereøilor exteriori cu polistiren, plasã de fibrã de sticl㠚i tencuialã, dar ši la vitraje ample, desfãšurate atât pe orizontalã, cât ši pe verticalã, într-o concretizare plasticã deosebitã. Când livingul are înãløimea pe douã, trei niveluri trebuie sã se štie cã existã un inconvenient: întreøinerea acestor ferestre este mai dificilã. Faøada vitratã asigurã echilibrul optim între deschiderea spre exterior, dar nu trebuie neglijatã nici nevoia de intimitate a beneficiarului.

Accesul în clãdire poate oferi un plus estetic prin practicarea unuia sau mai multor deschideri vitrate, realizate din sticlã decorativã serigrafiatã sau vitralii. Bovindoul - nišã care prelungešte la exterior o încãpere - poate evidenøia intrarea principalã, mai ales dacã este închis printr-o suprafaøã vitratã mare ši transformat într-o mini-serã.

Casa Mea 1 1 7


116-119 Gabi Georgescu CCK.qxd

8/31/2005

4:53 AM

Page 118

REPERE DE STIL ŠI CONFORT Volumul casei scãrii interioare melcate (în formã de melc) poate fi scos în faøadã, creându-se un bovidou vertical vitrat, care aduce un plus estetic, o adevãratã coloanã verticalã de luminã la interior. Terasele constituie o extensie a confortului din zonele interioare ale casei. Pot fi descoperite, dar ši acoperite parøial sau total. În ultimul caz, se obøine practic o nouã incintã, acoperitã frecvent cu sticl㠚i profile de aluminiu sau cu acoperiš din plãci semitransparente. Mansarda oferã spaøii de locuit scãldate în luminã, atractive, cu temperaturã plãcutã. Ferestrele de mansardã sunt elemente constructive care contribuie la ameliorarea calitãøii vieøii la etajul situat sub planul înclinat al acoperišului ši, în plus, nu agreseazã linia arhitecturalã. Soluøiile oferite de ferestrele de la mansardã acoperã multiple necesitãøi, de la o singurã


116-119 Gabi Georgescu CCK.qxd

8/31/2005

4:53 AM

Page 119

fereastrã la o suitã de combinaøii de ferestre cu accesorii funcøionale, cu tehnici de izolaøie fonic㠚i termicã inovatoare. Tehnica ši materialele de calitate sunt factorii care conving cã investiøia meritã sã fie fãcutã, mai ales dacã mansarda a fost gânditã ca un loc deschis, ce poate fi folosit pentru relaxare, oferind spaøii tip hobby. Structura de cãrãmizi de sticlã, ca sã amintim doar una dintre posibilele materiale folosite în cazul pereøilor despãrøitori sau parøial despãrøitori, creeazã o rezonanøã armonioasã între acel spaøiu ši celelalte destinaøii ale casei. În cazul acestui material, nu existã comunicare vizualã clarã între douã spaøii, deoarece cãrãmizile de sticlã sunt foarte groase, deformeazã imaginea, iar gama de culori ši opacitãøi este foarte mare, permiøând doar distingerea unor umbre. Se pot folosi panouri de sticlã gen tâmplãrie mare. Aceasta se prinde sus ši jos, putând sã fie mobilã, fixã, cu un anumit tip de deschidere (glisare, deschidere clasicã). Trebuie sã se øinã seama cã astfel de compartimentãri transparente nu pot fi folosite între anumite spaøii, gen dormitor-dormitor, unde este nevoie de intimitate. Mai amintim de închiderile de piscine, ce conferã discreøie ši intimitate. Ferestrele piscinei pot beneficia de o folie relectorizantã, iar tâmplãria - de o deschidere verticalã. Ca o noutate, sistemele de vitrare cu prisme mobile de sticlã, menite sã asigure un iluminat mai bun al încãperilor, reacøioneazã la influenøele exterioare, reglând automat permeabilitatea la radiaøia solarã. Aceste produse fac faøadele "inteligente", asigurând un climat plãcut ši confortabil în interiorul locuinøelor ("Noutãøi ši tendinøe" - "Casa mea", nr.2/2005). Suprafeøele vitrate ale clãdirilor mijlocesc participarea cadrului natural la farmecul ambianøei de interior, graøie ferestrelor mari sau pereøilor transparenøi orientaøi spre peisajul înconjurãtor.


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:30 AM

Page 120


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:34 AM

Page 121

EVENIMENT

Încã o noutate mondialã de la Bosch: cu sistemul Ventaro se poate în sfâršit mešteri curat - fãrã praf ši mizerie Cinci funcøii într-un singur aparat: šlefuitor, aspirator, unitate de aspirare pentru multe scule electrice, pompã de aer ši ladã pentru mašina electricã; Antrenarea de aer inovatoare acøioneazã šlefuitorul ši absoarbe atât praful, cât ši depunerile. Ventaro este mašinã de šlefuit, aspirator, unitate de aspirat pentru multe scule electrice, pompã de aer ši ladã pentru mašina electricã, toate într-un singur aparat. Cu antrenarea inovatoare de aer este acøionat šlefuitorul, iar cu tehnologia "anti-praf" pulberile sunt perfect aspirate în recipientul special de 3 litri. Utilizatorul šlefuiešte singur în interiorul locuinøei, absolut fãrã praf, ši nu trebuie sã cureøe apoi piesa de lucru ši împrejurul acesteia de depuneri. În plus, Ventaro este adecvat ca aspirator de praf pentru activitãøile de curãøare în atelier, casã sau în mašinã, precum ši pentru utilizarea tuturor sculelor electrice cu conexiune pentru aspirare. La ferãstraiele verticale, circulare, rindele, freze superioare, se aspirã în mod

eficient ašchiile direct de la mašinã. Chiar ši acøiunea de gãurit fãrã praf nu mai reprezintã o problemã. Vacuumul realizat de Ventaro fixeazã ajutantul la gãurit la poziøia de perforare. Acesta preia praful de la perforare, astfel încât covoarele ši tapetele râmân curate. În plus, Ventaro este adaptabil ši ca pompã de aer pentru saltele pneumatice, mobilã sau paturi pentru oaspeøi. Motorul Ventaro, puternic de 1.400 Watt, este depozitat într-o ladã cu mâner, acøionând cu o putere ridicatã.

Noutãøi britanice la Spoga/Garden Lifestyle

Aparate de aer condiøionat care ajutã la eliminarea microorganismelor din aer

Numeroase noutãøi la Spoga/Garden Lifestyle - care s-a desfãšurat la începutul acestei luni, la Köln - au fost prezentate de firme britanice. Între produsele noi - mobilier ši accesorii de grãdinã - se pot enumera: mese elegante de terasã "linse" (care prezintã o suprafaøã extrem de netedã) ši care se pot utiliza ši în interior, scaune "altruiste" deosebit de comode, mobilier de teak, învelitori protectoare speciale pentru mobilierul de grãdinã ši barbeque (din polietilenã sau PVC), termometre ecologice (farã mercur) ideale pentru grãdini, terase sau sere, vase din ceramicã specialã ši din alte materiale noi (ca polyresin, terrazzo, cretã brunã), butoiaše speciale pentru apã, cošuri pentru flori, aparate electrice de încãlzit de exterior etc.

Noile game de aparate de aer condiøionat dispun de mai multe facilitãøi, datorate atât încorporãrii unor filtre speciale, cât ši unor componente electronice care le fac mai inteligente. Astfel, noua gamã de aer condiøionat, Gama Slim, lansatã de Whirlpool înglobeazã 3 tipuri de filtre speciale - anti-bacterian, electrostatic ši un filtru Photo Catalyst -, care ajutã la crearea unui climat ideal. Filtrul Photo Catalyst curãøã aerul de microorganisme, inclusiv de ciuperci, bacterii ši viruši transmisibili prin aer, cum ar fi virušii responsabili de producerea stãrii de gripã. În acelaši timp, filtrul descompune mirosurile neplãcute cu ajutorul carbonului activ 500, ajutând la menøinerea prospeøimii aerului. De asemenea, filtrul anti-bacterian completeazã acøiunea filtrului Photo Catalyst ši contribuie la crearea unui microclimat curat ši plãcut. Casa Mea 121


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

EVENIMENT

3:50 AM

Page 122


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:52 AM

Page 123

EVENIMENT

Omnitech Trading a deschis magazinul IL BAGNO în Bucurešti La începutul lunii iulie, din dorinøa de a fi mai aproape de nevoile ši dorinøele clienøilor sãi, Omnitech Trading - companie cunoscutã ši ca unic distribuitor Berloni în România - a deschis, în Šos. Štefan cel Mare, nr.30, magazinul IL BAGNO. IL BAGNO oferã clienøilor sãi soluøii complete de amenajare a bãii, de calitate ireprošabilã, de la diverši producãtori italieni de renume: plãci ceramice (gresie ši faianøã Marazzi), mobilier de baie (Berloni Bagno ši Regia), cãzi (Devon&Devon, Glass), robinetãrie (Mamoli, Paini ši, în curând, Cristina), chiuvete, lavoare (Hatria). Pe lângã acestea, la IL BAGNO se pot gãsi produse precum: corpuri de iluminat pentru bãi, covoraše de baie, halate de baie, prosoape, sãpunuri, sãruri, uleiuri, spumante de baie ši multe, multe alte accesorii (suporøi pentru sãpun, pahare pentru periuøe de dinøi, port-prosoape etc.). Important de menøionat este cã toate produsele expuse existã în stoc, eliminându-se astfel aspectul deloc plãcut al ašteptãrii sosirii comenzii. Ce aduce nou IL BAGNO? Pânã nu demult, conceptul de ambientare a bãii includea plãci ceramice, obiecte sanitare, piese de mobilier fie ele din lemn sau din sticlã, în stil clasic sau modern, în alb sau negru ori în culori vii.

Totul exclusiv pentru trup. Acum, lucrurile s-au schimbat. Baia este mai mult decât o încãpere destinatã curãøeniei trupului. Baia îmbie la linište ši relaxare. Arome... rãsfãø... plãcere... armonie... Pentru suflet. IL BAGNO înseamnã armonie pentru trup ši suflet. Investiøia în noul magazin IL BAGNO, cu o suprafaøã de aproximativ 100 mp, se ridicã la peste 50.000 de euro. Pentru perioada imediat urmãtoare, este prevãzutã deschiderea unui magazin IL BAGNO în Constanøa ši apoi a încã douã magazine în Brašov ši Cluj, investiøia totalã estimatã ridicându-se la peste 60.000 de euro. Magazinul IL BAGNO din Bucurešti prezintã 10 bãi model - pentru gusturi ši stiluri diferite -, amenajate ši complet accesorizate.

Sãnãtate cu noua mašinã de spãlat de la Electrolux Noua mašinã de spãlat rufe Viva Sensitive este creatã pentru a face sarcina de curãøare a hainelor cât mai ušoarã ši mai sãnãtoasã. Aceasta vã propune un buton special care reduce cu aproximativ 30% cantitatea de detergent ce rãmâne în fibrele hainelor, eliminând astfel posibilitatea de a face iritaøii de piele. Acest program specializat funcøioneazã prin adaptarea metodei de clãtire a rufelor: noul sistem evitã ca particulele dure, cum ar fi murdãria ši detergentul, sã rãmânã blocate în øesãturã, iar numãrul de clãtiri crešte de la 3 la 5. Electrolux se aflã printre primii în ceea ce privešte tehnologia avansatã de spãlare a rufelor, îmbunãtãøind metodele de economisire a apei ši a energiei, scurtând timpul de spãlare, fãrã a schimba calitatea, ši reducând nivelul de zgomot.

Pentru prima data în România, programul de spãlare Viva Sensitive este disponibil la mašina de spãlat Electrolux EWF1060, comercializatã la preøul de 1.399 lei.

Casa Mea 123


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:52 AM

Page 124


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:52 AM

Page 125

EVENIMENT

S-a deschis cel de-al 9-lea magazin Praktiker în România Firma germanã Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG a deschis, la mijlocul lunii august, în Constanøa, dupã numai 4 luni de amenajare, cel de-al 9-lea magazin din România, consolidându-ši astfel poziøia dominantã pe piaøa româneascã. Magazinul din Constanøa (Šoseaua Mangaliei, nr. 211 B) este situat pe malul Mãrii Negre ši are în jur de 130 de angajaøi. Pe o suprafaøã totalã de vânzare de aproximativ 6.220 metri pãtraøi, din care sectorul de grãdinã ocupã 750 metri pãtraøi, este oferit un sortiment complet ši perfect adaptat nevoilor de produse, numãrând peste 40.000 de articole pentru casã ši grãdinã, în marea lor majoritate provenite din producøia autohtonã. Corespunzãtor unei crešteri substanøiale a cererii de articole din domeniul construcøiilor ši renovãrii, piesa de rezistenøã a sortimentelor este reprezentatã de materialele ši elementele de construcøii, precum ši de gama completã de accesorii pentru instalaøii. Pe lângã aceasta, magazinul acoperã complet nevoile tuturor mešterilor ši pasionaøilor de bricolaj, oferind soluøii pentru decoraøiuni, expoziøii generoase de lãmpi, articole sanitare, faianøã ši gresie, produse pentru camping ši grãdinã. Serviciile sunt, de asemenea, foarte importante într-un magazin Praktiker. Clienøii sunt ašteptaøi cu o gamã de servicii, ca de exemplu serviciile financiare precum cardul de credit Praktiker, unic pe piaøa materialelor de construcøii ši amenajãrilor, acordarea de credite adaptate la nevoile clienøilor, garanøia de

schimb, procurarea de bunuri la comandã, serviciile de debitare a lemnului, combinarea cromaticã a vopselelor, livrãrile la domiciliul clientului ši multe altele. Prezent în România din toamna anului 2002, lanøul de magazine Praktiker, aparøinând concernului german Metro Group, este lider incontestabil al pieøei de bricolaj. Prin deschiderea magazinului din Constanøa, Praktiker este prezent în øarã cu nouã locaøii, având o suprafaøã de vânzare de aproximativ 61.000 metri pãtraøi, alte 2 magazine urmând a fi deschise în acest an. Firma Praktiker AG, fondatã în 1978, este, prin cele 340 de magazine ši cei 21.600 de angajaøi în 9 øãri, unul din liderii pieøei europene de bricolaj.

BCR ši ALTEX lanseazã cardul cu limitã de creditare de pânã la 5.000 de euro Banca Comercialã Românã (BCR) ši ALTEX au lansat, pe 24 august 2005, cardul de credit co-branded BCRALTEX. Produsul oferã ca avantaje o limitã de creditare foarte mare, de pânã la echivalentul în lei a 5.000 de euro, ši perioada de pre-aprobare a cererii de credit de maximum 2 ore. Cardul este emis sub sigla MasterCard, putând fi utilizat atât în øarã, cât ši în strãinãtate ši se obøine numai în magazinele din reøeaua ALTEX. Cardul de credit lansat de Banca Comercialã Românã ši ALTEX este un instrument modern, flexibil, care îmbinã avantajele creditului de consum (accesibilitate, limitã de credit foarte mare, acordare

rapidã ši direct în magazin) cu avantajele cardului de credit clasic (în primul rând, limita de credit revolving). Cu acest produs, ALTEX îši consolideazã poziøia sa pe piaøã ca retailer-ul ce oferã toate ingredientele necesare consumatorilor: gama variatã de produse la cel mai mic preø din România ši sistemele de finanøare adaptate pentru toate categoriile de clienøi. O persoanã cu un venit mediu pe economie poate beneficia de un plafon de credit de circa 10.000 de lei noi (100 mil. lei vechi), dacã nu are alte credite angajate.

Casa Mea 125


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

126 Casa Mea

8/31/2005

3:53 AM

Page 126


00000 _ EVENIMENTE CU K.qxd

8/31/2005

3:55 AM

Page 127

EVENIMENT

ACOM Materiale de Construcøii în casã nouã ACOM Materiale de Construcøii SA a inaugurat, pe 27 iulie a.c., noile sale birouri, marcând astfel o nouã etapã în dezvoltarea companiei. Succesul de pe piaøã, numãrul de acøionari ši de angajaøi în continuã creštere au fãcut ca schimbarea sediului sã devinã necesarã. Clãdirea în care este situat noul sediu a fost construitã în 1974 ši adãpostea o fabricã înainte de a fi renovatã. Noile birouri din sediul renovat, situat în nord-estul Bucureštiului, oferã un spaøiu generos: pe o suprafaøã de circa 1.000 de metri pãtraøi, peste 30 de angajaøi ai ACOM vor putea sã deserveascã mai bine clienøii firmei. Sediul dispune de o infrastructurã de telecomunicaøii modernã ši de trei sãli de šedinøã. Pe lângã acestea, s-a creat un showroom pentru furnizorii cu care lucreazã ACOM. De asemenea, sunt expuse ši produsele Sanimix, un nou brand pe piaøa româneascã a bateriilor pentru baie ši a cabinelor de duš. Transparenøa, fair-play-ul ši spiritul de echipã caracterizeazã ACOM. Aceste trãsãturi vor fi evidenøiate de acum ši prin noile birouri. ACOM Materiale de Construcøii SA are menirea de a crea un contrapol la marile lanøuri de magazine de bricolaj ale concernelor comerciale internaøionale.

Noul sediu ACOM din B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 10 A 020337 Bucurešti, sector 2

ACOM Materiale de Construcøii SA a reušit, în numai šase luni de activitate efectivã, sã atingã o cifrã de afaceri lunarã de 1,5 milioane de euro. Pânã la sfâršitul acestui an, societatea va ajunge la o cifrã de afaceri lunarã de 3 milioane de euro. Societatea urmeazã ca, pânã la sfâršitul acestui an, sã numere peste 100 de acøionari. Circa 60 de angajaøi vor asigura atunci o funcøionare impecabilã.

(România) lanseazã cea de-a 9-a staøie ecologicã de betoane Holcim (România) îši continuã extinderea reøelei de staøii ecologice de betoane, lansând o nouã staøie în Brašov, ca urmare a unei investiøii de aproximativ 1,5 milioane de euro. În acest an, alte douã staøii ecologice de betoane vor deveni operaøionale în Timišoara ši Târgu Mureš. Staøia are o capacitate de 120 metri cubi de beton pe orã ši este complet automatizatã, astfel încât sunt garantate atât calitatea constantã a betoanelor livrate, cât ši furnizarea unei cantitãøi exacte. Tehnologia de ultimã orã folositã în aceastã staøie ecologicã permite reducerea la zero a emisiilor de praf ši a zgomotului, dar ši reciclarea reziduurilor de beton proaspãt. "Investiøia de astãzi nu este doar o investiøie în tehnologie de vârf, ci mai ales o consecinøã directã a procesului de dezvoltare durabilã a companiei Holcim (România), proces în care grija faøã de mediu este o prioritate", a declarat Markus Wirth, Director General Holcim (România).

Noutatea acestui tip de staøie constã ši în faptul cã este operaøionalã pe tot parcursul anului, datoritã sistemului de încãlzire a aerului ši apei, care permite producerea betonului în condiøii optime chiar ši pe timp friguros. În acest an, Holcim (România) va continua sã investeascã peste 32 milioane euro în calitate, protecøia mediului, protecøia muncii ši sãnãtate, precum ši în alte proiecte.

Casa Mea 127


128.qxd

8/31/2005

3:57 AM

Page 128


129 - chestionar CU K.qxd

8/31/2005

5:57 AM

Page 129

sondaj de opinie cu premii Revista CASA MEA vã invitã la dialog: rãspundeøi la câteva întrebãri care ne vor ajuta sã facem o revistã cât mai apropiatã de interesele ši preferinøele dvs. Pentru timpul acordat, vã rãsplãtim cu premii substanøiale pentru confortul ši casa dvs.: 1 premiu constând într-o centralã termicã UNICAL - oferitã de ASCOMI, 4 premii constând în unelte de grãdinãrit VIKING - oferite de STIHL, 3 premii constând în šlefuitor cu aspiraøie VENTARO - oferite de Robert BOSCH SRL. Pentru a participa la extragerea premiului, expediaøi formularul la adresa OP 33, CP 37 sau completaøi-l pe site-ul www.hiparion.com pânã la data de 20.10.2005. Participã la extragere formularele din lunile august, septembrie, octombrie 2005. Extragerea va avea loc pe data de 25.10.2005. Numele câštigãtorului va fi publicat în numãrul din noiembrie al revistei. Vor fi acordate ši 5 abonamente duble pe 6 luni, la revistele CASA MEA ši PLANUL CASEI MELE.

3x

šlefuitor cu aspiraøie VENTARO

1 de 4x unelte grãdinãrit

centralã termicã UNICAL, model EVE 05 24 kw, tiraj forøat

Unical

1. Achiziøionez revista CASA MEA o frecvent o ocazional o am abonament o o împrumut

o finisaje o echipamente ši instalaøii o amenajãri exterioare altele____________________________________ _________________________________________

2. Citesc revista, întrucât doresc o sã împãrtãšesc din experienøa altor proprietari o sã contactez un specialist a cãrui lucrare (proiect/execuøie de imobil) îmi atrage atenøia o sã fiu la curent cu noutãøile domeniului o sã mã delectez

8. Doresc ca revista sã cuprindã mai mult(e): text o / imagini o

3. Dupã ce parcurg publicaøia, consider cã o sunt mai inspirat, cu idei noi pentru construirea/reamenajarea casei o sunt mai informat în domeniul construcøiilor ši amenajãrilor o identific aspecte despre care doresc sã mã informez ši mai mult o nu gãsesc aproape nimic din ceea ce caut sau mi-ar plãcea altele____________________________________ 4. Consider CASA MEA utilã pentru o ilustraøii relevante o informaøii din reclam㠚i evenimente (direcøionarea cãtre firme ši produse) o sugestii ši consiliere pentru anumite subiecte de interes o nominalizãri de arhitecøi, firme de construcøii, aløi speciališti 5. Apreciez calitatea graficã a revistei ca fiind o bunã o satisfãcãtoare o necesitã îmbunãtãøiri 6. Consider cã nivelul informaøiei din revistã o mã ajutã destul de mult o îmi este de oarecare utilitate o nu îmi furnizeazã datele care mã intereseazã 7. În mod special mã intereseazã subiecte legate de o modele de case, detalii de proiect o materiale de construcøii

9. Sunt interesat de rubrici noi sau informaøii mai aprofundate ši detaliate despre ________________________________________ ________________________________________ 10. Mai citesc ši alte reviste de gen (românešti sau strãine): ________________________________________ ________________________________________ O apreciez cel mai mult pe ________________________________________ 11. Lecturez publicaøii de profil, impulsionat fiind de o reclama care i se face în mass-media o recomandãrile persoanelor apropiate o vizibilitatea la chiošc o atractivitatea coperøii o sumarul anunøat pe copertã sau evaluat a o rãsfoire generalã o conøinutul verificat pe parcursul mai multor ediøii o obišnuinøa cu acest produs 12. La o revistã de profil, cel mai mult mã atrage o aspectul o diversitatea subiectelor o actualitatea informaøiei o consistenøa informaøiei 13. Premiile care m-ar motiva sã particip la concursuri/sondaje de opinie în revista CASA MEA o materiale de construcøii o produse de finisaj o dotãri (instalaøii ši electrocasnice) o scule, unelte de lucru performante o accesorii pentru curte, produse pentru grãdinã

o consultanøã gratuitã în proiectarea casei altele____________________________________ 14. Postul de televiziune/radio preferat _________________ /______________________ 15. Am în proprietate o apartament de bloc o locuinøã la curte (vilã) o casã de vacanøã în zonã turisticã o casã la øarã altele____________________________________ 16. În perioada urmãtoare intenøionez o sã cumpãr un teren o sã demarez construcøia unei locuinøe o sã finalizez lucrãrile deja începute o sã modernizez o casã mai veche o sã cumpãr o casã la cheie 17. Sex bãrbat

o

/

femeie

o

18. Vârstã o sub 25 de ani o cuprinsã între 25 - 35 de ani o 35 - 45 de ani o 45 - 55 de ani o peste 55 de ani 19. Statut civil cãsãtorit o

/

20. Aveøi copii da o

nu

/

necãsãtorit

o

o

21. Studii finalizate o medii o universitare o postuniversitare 22. Profesez ca angajat în domeniul ________________________ acøionar firmã în domeniul ___________________ liber profesionist în domeniul _________________ nu profesez / sunt pensionat _________________ altele ____________________________________

NUME:______________________________________PRENUME:______________________________________VÂRSTÃ:_____ ADRESÃ:__________________________________________________________________________________________________ LOCALITATE:____________________JUDEØ/ SECTOR:_________________________TELEFON:________________________ ADRESÃ DE E-MAIL:______________________________

"

"Operatorul S.C. HIPARION S.R.L. se obligã sã respecte drepturile conferite de Legea nr. 677/2001, iar la cererea mea scrisã, adresatã la OP. 33, CP 37 Bucurešti, S.C. HIPARION S.R.L. se obligã sã actualizeze datele mele personale, sã le šteargã sau sã mã informeze despre prelucrarea lor. Am luat cunoštinøã de drepturile mele, conform legii nr. 667/2001, respectiv de dreptul de informare, acces, intervenøie ši opoziøie asupra datelor. Semnând acest talon, sunt de acord ca datele mele sã fie prelucrate ši sã intre în baza de date a companiei S.C. HIPARION S.R.L., în vederea participãrii la concurs, ši sã primesc materiale informative prin SMS, e-mail, poštã sau alte mijloace de comunicare din partea S.C. HIPARION S.R.L. ši de la partenerii sãi selectaøi cu grijã."

SEMNÃTURÃ:_______________________________


130 nr viitor.qxd

8/31/2005

5:58 AM

Page 130

DIN NUMÃRUL URMÃTOR:

Vilã pe marginea lacului Mogošoaia

Locuinøã cu multe spaøii de exterior

Curtea – atuul locuinøelor pe pãmânt

Grãdinile cu ap㠖 un decor aparte

Casã montanã pe Valea Prahovei

Redacøia revistei

t de abonament sã mã abonez la revista a DCAAS,Adoresc MEA pe o perioadã de: l o n q

3 luni

16,2 LEI

q

6 luni

30,5 LEI

q

12 luni

57,6 LEI

Completaøi talonul ši trimiteøi-l prin poštã, pe adresa: OP. 33 CP. 37, Bucurešti, însoøit de copia documentului care certificã plata.

CASA MEA nu îši asumã

Nume ………………………… Prenume ………………………… Telefon ………………………… E-mail …………………..................………

responsabilitatea

Numele instituøiei …………………………………………………… Str ……………………….........…................, Nr …………, Bl …………....

pentru

Ap …………, Sc …………, Et …………, Sector/Judeø ………………………… Localitate ……………………........................................……

conøinutul

Plata se va face cãtre S . C . H I P A R I O N S . R . L . , CUI: R 2896323, în contul RO88BTRL04101202790057xx deschis la Banca

Transilvania, Suc. Lipscani Bucurešti Eventualele reclamaøii se vor semnala la telefon 021-222.31.48 sau prin e-mail la abonamente@hiparion.com

materialului publicitar (text sau imagini)


131.qxd

8/31/2005

3:59 AM

Page 131


132.qxd

8/31/2005

3:13 AM

Page 132

Caminul - septembrie 2005  

Caminul - septembrie 2005