Page 1

CONCURS FOTOGRÀFIC "¡Y UN JAMÓN!" PATRONALS DE LES ALQUERIES 2012

– PENYES DE LES FESTES

BASES 1-PARTICIPANTS: Podran participar tots els aficionats a la fotografia que ho desitgen, sense límit d'edat. 2-TEMA: El tema serà "La nostra penya", fotos en què apareguen les persones que formen la penya d'amics/es. Ha d'aparéixer algun element (camiseta, cartell, etc. ) que faça recognoscible a la penya com a tal. Les fotos poden estar realitzades dins dels casals o dins del marc d'alguna activitat de les festes de les Alqueries 2012. Es valorarà l'originalitat i la composició artística. 3-OBRES: Les obres seran entregades a nom de la penya perquè el premi serà per a tots els membres de la mateixa, encara que s'indicarà el nom de l'autor o autora. El termini d'entrega de les obres finalitza el dia 24 d'octubre a les 24:00 4-GRANDÀRIA I FORMA D'ENVIAMENT DE LES OBRES. Els participants hauran d'enviar casaljove@lesalqueries.com.

les

fotografies

a

l'adreça

de

correu:

Els participants hauran d'incloure en un document de text les dades personals d'un/a d'ells, preferiblement el/l'autor/a de la foto, el seu DNI, telèfon de contacte i data de naixement, així com el nom de la penya. El nom de l'arxiu haurà de ser el títol de la fotografia. Les fotografies només podran ser manipulades digitalment a l'efecte de tonalitats de color i contrastos. No s'acceptaran imatges en què s'introduïsquen o s'extraguen elements de la fotografia. Les imatges no podran estar firmades i tindran un grandària mínim de 3 megapixeles Les imatges que no complisquen les dimensions mínimes de grandària i resolució no seran acceptades per l'organització, avisant al participant per correu electrònic. 5-PREMI


El premi consistirà en una pota de pernil per als integrants de la penya. 6-JURAT El jurat serà popular i estarà compost per totes aquelles persones que disposen d'un compte en les xarxes socials de Facebook o Tuenti. En les pàgines del Casal Jove es farà un album amb el nom "Y un jamón" (i un pernill) en el que se n'aniran pujant les fotos rebudes i sobre les quals es podrà votar utilitzant el botó de "Me gusta" (m'agrada). Aquella foto que reba més vots "me gusta", sumant les rebudes en ambdós xarxes, guanyarà la pota de pernil. 7-ENTREGA DE PREMIS Al llarg del mes d'octubre es realitzarà la resolució amb les fotografies entregades i la penya guanyadora es publicarà en el blog del Casal Jove de les Alqueries casaljove.lacoctelera.net i es difondrà a través de les xarxes socials (Facebook, Tuenti i Twitter) L'organització es posarà en contacte amb la penya guanyadora a través de la persona de contacte. 8-REPRODUCCIÓ Els participants accepten que l'organització reproduïsca una còpia de les imatges seleccionades com a finalistes per a exposar durant l'entrega del premi, mostrant el nom de l'autor o autora. Els guanyadors permeten que la seua obra puguen ser reproduïdes en futures publicacions o exposicions del Casal Jove de les Alqueries o l'Ajuntament dels Alqueries mostrant el nom de l'autor. Els participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge i declaren que la difusió o reproducció de l'obra en el marc del present concurs no perjudicarà cap dret del participant ni de tercers. Els autors que es presenten al concurs es comprometen a acceptar les presents bases. 9-PROTECCIÓ DE DADES La participació suposa que l'interessat queda informat i declara la seua conformitat a la incorporació de les seues dades a un fitxer automatitzat, la titularitat i responsabilitat del qual correspon al Casal Jove de les Alqueries, que prendrà les mesures oportunes per a garantir la seua seguretat i confidencialitat. Les dades subministrades seran utilitzades per a la participació en el present concurs.


Segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) l'interessat pot exercitar, en tot moment, els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals, comunicant-ho per escrit al Casal Jove de les Alqueries, carrer Virgen de la Rosa, 56, 12539 Les Alqueries. I CONCURSO FOTOGRAFICO "Y UN JAMÓN" – PEÑAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LES ALQUERIES 2012 BASES 1-PARTICIPANTES: Podrán participar todos los aficionados a la fotografía que lo deseen, sin límite de edad. 2-TEMA: El tema será "Nuestra peña", fotos en las que aparezcan las personas que forman la peña de amigos/as reconocibles por algún indicador con el nombre de la misma (camisetas, cartel, etc.). Las fotos pueden estar realizadas dentro de los casales o dentro del marco de alguna actividad de las fiestas de les Alqueries 2012. Se valorará la originalidad y la composición artística. 3-OBRAS: Las obras serán entregadas a nombre de la peña pues el premio será para todos los miembros de la misma, aunque se indicará el nombre del autor o autora. El plazo de entrega de las obras finaliza el día 24 de octubre a las 24:00 4-TAMAÑO Y ENVIO DE LAS OBRAS. Los participantes deberán enviar las fotografías a la dirección de correo: casaljove@lesalqueries.com. Los participantes deberán incluir en un documento de texto los datos personales de uno/a de ellos/as, preferiblemente el/la autor/a de la foto, su DNI, teléfono de contacto y fecha de nacimiento, así como el nombre de la peña. El nombre del archivo deberá ser el título de la fotografía. Las fotografías solo podrán ser manipuladas digitalmente a efectos de tonalidades de color y contrastes. No se aceptarán imagenes en las que se introduzcan o se extraigan elementos de la fotografía. Las imágenes no podrán estar firmadas y tendrán un tamaño mínimo de 3 megapixeles


Las imágenes que no cumplan las dimensiones mínimas de tamaño y resolución no serán aceptadas por la organización, avisando al participante por correo electrónico. 5-PREMIO El premio consistirá en una pata de jamón para los integrantes de la peña. 6-JURADO El jurado será popular y estará compuesto por todas aquellas personas que dispongan de una cuenta en las redes sociales de Facebook o Tuenti. En las páginas del Casal Jove se hará un album con el nombre "Y un jamón" en el que se irán subiendo las fotos recibidas y sobre las que se podrá votar utilizando el botón de "Me gusta". Aquella foto que reciba más votos "me gusta", sumando las recibidas en ambas redes, ganará la pata de jamón. 7-ENTREGA DE PREMIOS A lo largo del mes de octubre se realizará el fallo con las fotografías entregadas y la peña ganadora se publicará en el blog del Casal Jove de les Alqueries casaljove.lacoctelera.net y se difundirá a través de las redes sociales (facebook, tuenti y twitter) La organización se pondrá en contacto con la peña ganadora a través de la persona de contacto. 8-REPRODUCCION Los participantes aceptan que la organización reproduzca una copia de las imágenes seleccionadas como finalistas para exponer durante la entrega del premio, mostrando el nombre del autor o autora. Los ganadores permiten que su obra puedan ser reproducidas en futuras publicaciones o exposiciones del Casal Jove de les Alqueries o el Ayuntamiento de les Alqueries mostrando el nombre del autor. Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen y declaran que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso no perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. Los autores que se presenten al concurso se comprometen a aceptar las presentes bases. 9-PROTECCION DE DATOS La participación supone que el interesado queda informado y declara su conformidad a la incorporación de sus datos a un fichero automatizado, cuya titularidad y


responsabilidad corresponde al Casal Jove de les Alqueries, que tomará las medidas oportunas para garantizar su seguridad y confidencialidad. Los datos suministrados serán utilizados para la participación en el presente concurso. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999) el interesado puede ejercitar, en todo momento, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, comunicándolo por escrito al Casal Jove de les Alqueries, calle Virgen de la Rosa, 56, 12539 Les Alqueries.

Consurs fotogràfic "Y un jamón"  

Feu una foto divertida de la vostra penya en les festes patronals de les Alqueres 2012 i enviu-la a casaljove@lesalqueries.com. Podeu guanya...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you