Page 1

Num. 6603 / 07.09.2011

31537

Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Conselleria de Educación, Formación y Empleo

ORDE 8/2011, de 3 de agost, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs acadèmic 2011/2012 en les universitats de la Comunitat Valenciana. [2011/9221]

ORDEN 8/2011, de 3 de agosto, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2011/2012 en las universidades de la Comunitat Valenciana. [2011/9221]

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, establix en l’article 53, que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en la regulació i l’administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjuí de les facultats que corresponen a l’Estat. La Llei de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de desembre, de Pressupostos per a l’exercici de 1993, va disposar que el Consell hauria de desplegar una línia de beques o ajudes dirigides a atendre els gastos de matrícula d’aquells alumnes de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana que ho sol·liciten. Per a la seua concessió es tindrà en compte la capacitat econòmica i l’aprofitament acadèmic, sense perjuí de la coordinació amb el sistema general de beques i ajudes a l’estudi. El Consell, conscient de la necessitat d’invertir en formació de capital humà, pretén continuar amb esta línia d’ampliar l’abast de les beques i ajudes perquè arriben a una majoria d’estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la igualtat d’oportunitats i l’excel·lència en el rendiment acadèmic. Amb esta finalitat, el Decret 40/2002, de 5 de març (DOGV núm. 4.207, de 11.03.2002), del Govern Valencià, de mesures de suport als estudiants universitaris en la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 88/2006, de 16 de juny (DOGV núm. 5.284, de 20.06.2006), va disposar que es podrien establir ajudes per a l’exempció del pagament de la tarifa de les taxes per servicis acadèmics universitaris. El referit Decret 88/2006 amplia la cobertura d’estes ajudes als alumnes que cursen estudis en les universitats privades de la Comunitat Valenciana. L’article 148.3 del text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, establix que es compensarà a les universitats l’import de les taxes no satisfetes pels alumnes becaris. Atés el caràcter d’estes ajudes i que van dirigides a un col·lectiu que no exercix activitat econòmica, estes subvencions, per la mateixa naturalesa dels beneficiaris als quals van destinades, queden excloses de l’aplicació del principi d’incompatibilitat amb el Mercat Comú formulat en l’article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i no és, per tant, obligatòria la notificació d’estes a la Comissió Europea.

La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, establece en el artículo 53 que corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en la regulación y la administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado. La Ley de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio de 1993, dispuso que el Consell debería desarrollar una línea de becas o ayudas dirigidas a atender los gastos de matrícula de aquellos alumnos de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana que lo soliciten. Para su concesión se tendrá en cuenta la capacidad económica y el aprovechamiento académico, sin perjuicio de la coordinación con el sistema general de becas y ayudas al estudio. El Consell, consciente de la necesidad de invertir en formación de capital humano, pretende continuar en esta línea de ampliar el alcance de las becas y ayudas para que lleguen a una mayoría de estudiantes universitarios de la Comunitat Valenciana, y así favorecer la competencia, la igualdad de oportunidades y la excelencia en el rendimiento académico. Con esta finalidad, el Decreto 40/2002, de 5 de marzo (DOGV nº 4.207, de 11.03.2002), del Gobierno Valenciano, de medidas de apoyo a los estudiantes universitarios en la Comunidad Valenciana, modificado por el Decreto 88/2006, de 16 de junio (DOGV nº 5.284, de 20.06.2006), dispuso que podrían establecerse ayudas para la exención del pago de la tarifa de las tasas por servicios académicos universitarios. El referido Decreto 88/2006 amplía la cobertura de estas ayudas a los alumnos que cursan sus estudios en las universidades privadas de la Comunitat Valenciana. El artículo 148.3 del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, establece que se compensará a las universidades el importe de las tasas no satisfechas por los alumnos becarios. Dado el carácter de estas ayudas y que van dirigidas a un colectivo que no ejerce actividad económica, estas subvenciones, por la propia naturaleza de los beneficiarios a quienes van destinadas, quedan excluidas de la aplicación del principio de incompatibilidad con el Mercado Común formulado en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no siendo, por tanto, obligatoria la notificación de las mismas a la Comisión Europea. La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas. Por todo ello, de acuerdo con el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y haciendo uso de las atribuciones que me confieren los artículos 28.e y 37 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, modificada por la Ley12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat y vista la propuesta de 28 de julio de 2011, del director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, y de conformidad con la misma,

La present convocatòria es regix pel que disposa el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. Per tot això, d’acord amb l’article 47 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i fent ús de les atribucions que em conferixen els articles 28.e i 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat i vista la proposta de 28 de juliol de 2011, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, i de conformitat amb esta, ORDENE Primer Es convoquen beques per al curs 2011/2012, per a la realització d’estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià, a les quals fa referència l’article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del sistema universitari valencià. La concessió d’estes beques es regirà per les bases que s’adjunten com a annex I a esta orde.

ORDENO Primero Se convocan becas para el curso académico 2011/2012, para la realización de estudios universitarios en las universidades que integran el sistema universitario valenciano, a las que hace referencia el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del sistema universitario valenciano. La concesión de estas becas se regirá por las bases que se adjuntan como anexo I a esta orden.


Num. 6603 / 07.09.2011

31538

Segon La compensació a les universitats públiques de l’import de les taxes no satisfetes pels estudiants als quals es concedisca l’exempció i el pagament de l’ajuda de matrícula als alumnes d’universitats privades, estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a això en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012. La convocatòria es finançarà a càrrec de la línia T1313000 del programa 422.60 «Universitat i Estudis Superiors», del pressupost de gastos de la Generalitat. En compliment del que preveu l’article 47.11 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i d’acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012, per resolució de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació es donarà publicitat a l’import global màxim destinat a la concessió de les ajudes previstes en la present disposició. Durant l’any 2011 tan sols es podrà arribar al moment procedimental anterior al de resolució de concessió. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Segundo La compensación a las universidades públicas del importe de las tasas no satisfechas por los estudiantes a los que se conceda la exención y el pago de la ayuda de matrícula a los alumnos de universidades privadas, estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para ello en los presupuestos de la Generalitat para el año 2012. La convocatoria se financiará con cargo a la línea T1313000 del programa 422.60 «Universidad y Estudios Superiores», del presupuesto de gastos de la Generalitat. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 47.11 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2012, por resolución de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo se dará publicidad al importe global máximo destinado a la concesión de las ayudas previstas en la presente disposición. Durante el año 2011 tan sólo se podrá llegar al momento procedimental anterior al de resolución de concesión. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera Per als alumnes d’universitats privades l’ajuda per al pagament dels gastos de matrícula a què fa referència la base segona, punt 2, no excedirà l’import per activitat docent de la taxa per servicis acadèmics universitaris que s’establisca, per a titulacions equivalents, en el corresponent decret de taxes de la Generalitat.

Primera Para los alumnos de universidades privadas la ayuda para el pago de los gastos de matrícula a la que hace referencia la base segunda, punto 2, no excederá del importe por actividad docente de la tasa por servicios académicos universitarios que se establezca, para titulaciones equivalentes, en el correspondiente decreto de tasas de la Generalitat.

Segona Les comissions de selecció, establides en la base vint-i-quatre, adaptaran els requisits acadèmics establits en esta orde als alumnes que seguisquen plans d’estudi organitzats per assignatures

Segunda Las comisiones de selección, establecidas en la base vigésimo cuarta, adaptarán los requisitos académicos establecidos en esta orden a los alumnos que sigan planes de estudio organizados por asignaturas.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera Es faculta el director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, de conformitat amb el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, perquè dicte les resolucions complementàries necessàries per a dur a terme el que disposa esta orde i es delega en ell l’atribució d’atorgar les subvencions a què es referix esta convocatòria.

Primera Se faculta al director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, de conformidad con el Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Educación, para que dicte las resoluciones complementarias que sean necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en esta orden y se delega en él la atribución de otorgar las subvenciones a que se refiere esta convocatoria.

Segona La present orde produirà efectes l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segunda La presente orden producirá efectos al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercera D’acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

Tercera De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación: a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Educación, Formación y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller d’Educació, Formació i Ocupació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 3 d’agost de 2011 El conseller d’Educació, Formació i Ocupació JOSÉ CISCAR BOLUFER

Valencia, 3 de agosto de 2011 El conseller de Educación, Formación y Empleo JOSÉ CISCAR BOLUFER


Num. 6603 / 07.09.2011

31539

ANNEX I

ANEXO I

Bases

Bases

Normes de caràcter general Primera. Estudis compresos 1. Es podrà sol·licitar la beca per a la realització d’estudis universitaris, durant el curs acadèmic 2011/2012, en qualsevol de les ensenyances següents: a) Ensenyances universitàries adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau i de màster universitari. b) Les conduents a l’obtenció dels títols de llicenciat/da, enginyer/a, arquitecte/a, diplomat/ada, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a. c) Complements de formació per a accés als estudis de màster, grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura. 2. No s’inclouen en esta convocatòria exempcions ni ajudes per a la realització d’estudis corresponents a tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització ni d’estudis conduents a l’obtenció de títols propis de les universitats. Segona. Naturalesa i quantia de les beques 1. Per als alumnes d’universitats públiques la beca consistirà en l’exempció del pagament de les tarifes per activitat docent de les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris que s’aproven per al curs 2011/2012, que hagen hagut de ser efectivament abonades pel beneficiari. 2. Per als alumnes d’universitats privades esta beca consistirà en una ajuda per al pagament dels gastos de matrícula. La quantia d’esta ajuda de matricula no excedirà, per als estudis relacionats en el punt 1 de la base primera d’esta orde, l’import per activitat docent de la taxa per servicis acadèmics que s’establisca per a la mateixa titulació o pla d’estudis en les universitats públiques de la nostra Comunitat. En el cas d’alumnes matriculats en les ensenyances oficials de màster, a les quals es referix el punt 1, apartat a) de la base primera d’esta orde, la quantia de l’ajuda serà de 19 euros per crèdit matriculat, sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera d’esta orde.

Normas de carácter general Primera. Estudios comprendidos 1. Podrá solicitarse la beca para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2011/2012, en cualquiera de las enseñanzas siguientes: a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de grado y de máster universitario. b) Las conducentes a la obtención de los títulos de licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/a, maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a. c) Complementos de formación para acceso a los estudios de máster, grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura. 2. No se incluyen en esta convocatoria exenciones ni ayudas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni estudios conducentes a la obtención de títulos propios de las universidades.

3. S’entendran excloses de l’import de la beca les exempcions i bonificacions del pagament de les mencionades taxes a què tinga dret el beneficiari. 4. Tant les exempcions de les taxes com les ajudes per al pagament dels gastos de matrícula arribaran únicament a les assignatures o crèdits dels quals s’haja matriculat el sol·licitant, en el curs 2011/2012, en una única titulació i especialitat. 5. En els estudis de les branques d’arquitectura i enginyeria, la beca de matrícula no cobrirà l’import dels crèdits que es matriculen per quarta o successives vegades; en les altres titulacions la beca de matrícula no cobrirà l’import dels crèdits que es matriculen per tercera o successives vegades.

Segunda. Naturaleza y cuantía de la beca 1. Para los alumnos de universidades públicas la beca consistirá en la exención del pago de las tarifas por actividad docente de las tasas por la prestación de servicios académicos universitarios que se aprueben para el curso 2011/2012, que hubieran tenido que ser efectivamente abonadas por el beneficiario. 2. Para los alumnos de universidades privadas esta beca consistirá en una ayuda para el pago de los gastos de matrícula. La cuantía de esta ayuda de matrícula no excederá, para los estudios relacionados en el punto 1 de la base primera de esta orden, del importe por actividad docente de la tasa por servicios académicos que se establezca para la misma titulación o plan de estudios en las universidades públicas de nuestra Comunitat. En el caso de alumnos matriculados en las enseñanzas oficiales de máster, a las que se refiere el punto 1, apartado a) de la base primera de esta orden, la cuantía de la ayuda será, con carácter general, de 19 euros por crédito matriculado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de esta orden. 3. Se entenderán excluidas del importe de la beca las exenciones y bonificaciones del pago de las mencionadas tasas a que tuviera derecho el beneficiario 4. Tanto las exenciones de las tasas como las ayudas para el pago de los gastos de matrícula alcanzarán únicamente a las asignaturas o créditos de que se haya matriculado el solicitante, en el curso 2011/2012, en una única titulación y especialidad. 5. En los estudios de las ramas de arquitectura e ingeniería la beca de matrícula no cubrirá el importe de los créditos que se matriculen por cuarta o sucesivas veces; en las demás titulaciones la beca de matrícula no cubrirá el importe de los créditos que se matriculen por tercera o sucesivas veces.

Tercera. Criteris d’adjudicació 1. Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. En el cas que l’import de les ajudes proposades per a concessió superara l’import global màxim a què fa referència l’apartat 2n d’esta orde, estes ajudes s’adjudicaran, en orde descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda pels alumnes proposats per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. 2. La nota mitjana a què fa referència el punt 1 anterior s’obtindrà d’acord amb el que disposa el sistema de qualificacions establit en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’establix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional (BOE núm. 224, de 18.09.2003). 3. Per als alumnes de primer curs, que no hagen realitzat altres estudis universitaris, la nota mitjana a què fa referència el punt 1 anterior serà la nota d’accés a la universitat. La dita nota d’accés a la universitat no inclourà, en cap cas, la qualificació de les matèries de la fase específica a què fa referència el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments univer-

Tercera. Criterios de adjudicación 1. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. En el supuesto de que el importe de las ayudas propuestas para concesión superase el importe global máximo al que hace referencia el apartado 2º de esta orden, estas ayudas se adjudicarán, en orden descendente, de acuerdo con la nota media obtenida por los alumnos propuestos para concesión, en el curso académico anterior o último realizado. 2. La nota media a la que hace referencia el punto 1 anterior se obtendrá de acuerdo con lo dispuesto en el sistema de calificaciones establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE núm. 224, de 18.09.2003). 3. Para los alumnos de primer curso, que no hayan realizado otros estudios universitarios, la nota media a la que hace referencia el punto 1 anterior será la nota de acceso a la universidad. Dicha nota de acceso a la universidad no incluirá, en ningún caso, la calificación de las materias de la fase específica a la que hace referencia el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso


Num. 6603 / 07.09.2011

31540

sitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE núm. 283, de 24.11.2008).

a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas (BOE núm. 283, de 24.11.2008).

Quarta. Requisits generals exigibles Per a la concessió d’esta beca cal complir els requisits següents:

Cuarta. Requisitos generales exigibles Para la concesión de esta beca se habrán de cumplir los requisitos siguientes: a) Cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el sistema de becas y otras ayudas al estudio personalizadas (BOE nº 15, de 17.01.2008). A estos efectos, el requisito del trabajo en España se aplicará tanto al alumnado comunitario como no comunitario y se referirá al ejercicio de 2010. Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, los estudiantes extranjeros no comunitarios deberán acreditar su condición de residentes, quedando excluidos de concurrir a estas becas quienes se encuentren en situación de estancia. b) Acreditar la residencia administrativa en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana. c) Cursar estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales a los que hace referencia la base primera, punto 1 de esta orden, en universidades valencianas o centros adscritos a las mismas. d) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca o ayuda. e) Reunir los requisitos económicos y académicos que se establecen en esta orden.

a) Complir els requisits establits en l’apartat 1 de l’article 4 del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’establix el sistema de beques i altres ajudes a l’estudi personalitzades (BOE núm. 15, de 17.01.2008). Als dits efectes, el requisit del treball a Espanya s’aplicarà tant a l’alumnat comunitari com no comunitari, i es referirà a l’exercici de 2010. A més, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents, i quedaran exclosos de concórrer a estes beques els que es troben en situació d’estada. b) Acreditar la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. c) Cursar estudis conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials als quals fa referència la base primera, punt 1 d’esta orde, en universitats valencianes o centres adscrits a estes. d) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a obtenció d’un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda. e) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s’establixen en esta orde. Requisits econòmics Quinta. Renda 1. La renda familiar s’obtindrà sumant les rendes de l’exercici 2010 de cada un dels membres computables de la família, calculades segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Requisitos económicos

2. Per a determinar la renda dels membres computables que presenten la declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’ha de procedir de la manera següent: Primer. Se suma la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-se les liquidacions negatives de guanys i pèrdues patrimonials corresponents als exercicis anteriors a 2010, així com la liquidació negativa de rendiments del capital mobiliari que constituïxen la renda de l’estalvi corresponent a 2007, 2008 i 2009. Segon. Del resultat s’ha de restar la quota resultant de l’autoliquidació.. 3. Per a determinar la renda dels membres computables que obtinguen ingressos propis i no hagen presentat declaració per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’ha de continuar el procediment descrit en el punt primer de l’apartat anterior i del resultat obtingut s’han de restar els pagaments a compte efectuats. 4. La presentació de la sol·licitud de la beca implica l’autorització a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda a efectes de beca a través de les corresponents administracions tributàries.

Quinta. Renta 1. La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas del ejercicio 2010 de cada uno de los miembros computables de la familia calculada según se indica en los párrafos siguientes y de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 2. Para la determinación de la renta de los miembros computables que presenten declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá del modo siguiente: Primero. Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, excluyéndose los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales correspondientes a ejercicios anteriores a 2010, así como el saldo neto negativo de rendimientos del capital mobiliario que constituyen la renta del ahorro correspondiente a 2007, 2008 y 2009. Segundo. De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación 3. Para la determinación de la renta de los miembros computables que obtengan ingresos propios y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se seguirá el procedimiento descrito en el punto primero del apartado anterior y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados. 4. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo para obtener los datos necesarios para determinar la renta a efectos de beca a través de las correspondientes administraciones tributarias.

Sexta. Membres computables 1. Per al càlcul de la renda familiar a efectes de beca, són membres computables de la família el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, si és el cas, el sol·licitant, els germans fadrins menors de vint-i-cinc anys i que conviuen en el domicili familiar el 31 de desembre de 2010 o els majors d’edat, quan es tracte de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen la residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. En el cas de sol·licitants que constituïxen unitats familiars independents, també es consideren membres computables el cònjuge o, si és el cas, la persona a qui està unit per anàloga relació, així com els fills si n’hi ha.

Sexta. Miembros computables 1. Para el cálculo de la renta familiar a efectos de beca, son miembros computables de la familia el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar a 31 de diciembre de 2010 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente. En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se consideran miembros computables el cónyuge o, en su caso, la persona a la que se halle unido por análoga relación, así como los hijos si los hubiere.


Num. 6603 / 07.09.2011

31541

2. En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares no és considera membre computable aquell que no convisca amb el sol·licitant de la beca. Té, no obstant això, la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o la persona unida per una anàloga relació les rendes i patrimoni dels quals s’han d’incloure dins del còmput de la renda i del patrimoni familiars. 3. En els casos en què el sol·licitant al·lega la seua independència familiar i econòmica, siga quin siga el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permeten la dita independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili que, amb caràcter general, serà el que l’alumne habite durant el curs escolar. En cas contrari s’entendrà no provada la independència, per la qual cosa, per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l’efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família a qui es referixen els apartats 1 i 2 d’esta base.

2. En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la beca. Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares. 3. En los casos en que el solicitante alegue su independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio que, a todos los efectos, será el que el alumno habite durante el curso escolar. En caso contrario se entenderá no probada la independencia por lo que, para el cálculo de la renta y patrimonio familiar a efectos de beca, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computables de la familia a que se refieren los apartados 1 y 2 de esta base.

Sèptima. Deduccions Calculada la renda familiar a efectes de la beca segons el que establixen els articles anteriors, s’hi poden deduir les quantitats que corresponen pels conceptes següents: a) El 50% dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels sustentadors principals. b) 500 euros per cada germà, fins i tot el sol·licitant, que conviu al domicili familiar, quan es tracte de famílies nombroses de categoria general i 765 euros per a famílies nombroses de categoria especial, sempre que tinguen dret a este benefici. Quan el mateix sol·licitant siga el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades han de ser computades en relació amb els fills que la formen. c) 1.811 euros per cada germà o fill de la persona sol·licitant o el mateix sol·licitant que estiga afectat per una minusvalidesa legalment qualificada, de grau igual o superior al trenta-tres per cent. Esta deducció serà de 2.881 euros quan la minusvalidesa és de grau igual o superior al seixanta-cinc per cent. d) 1.176 euros per cada fill menor de 25 anys que curse estudis universitaris i residisca fora del domicili familiar, quan siguen dos o més fills estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó dels estudis universitaris. e) S’incrementa el llindar de la renda familiar aplicable en un 20% quan es done alguna de les següents circumstàncies: — Que el sol·licitant siga orfe absolut i menor de 25 anys. — Quan el que és sustentador principal de la família passe a una situació de desocupació sense percepció de prestacions. — Quan el sustentador principal siga viudo o cònjuge separat legalment o de fet, sempre que l’única font d’ingressos de la família siga la pensió o el guany dels aliments, si és el cas. — Quan el sustentador principal siga pare o mare fadrí, viudo o separat legalment o de fet, sempre que els únics ingressos de la família siguen els procedents del seu treball. Per a tenir-les en compte s’ha d’acreditar que estes situacions concórreguen el 31 de desembre de 2010.

Séptima. Deducciones Hallada la renta familiar a efectos de beca según lo establecido en los artículos anteriores, podrán deducirse de ella las cantidades que correspondan por los conceptos siguientes: a) El 50 por 100 de los ingresos aportados por cualquier miembro computable de la familia distinto de los sustentadores principales. b) 500 euros por cada hermano, incluido el solicitante, que conviva en el domicilio familiar, cuando se trate de familias numerosas de categoría general y 765 euros para familias numerosas de categoría especial, siempre que tenga derecho a este beneficio. Cuando sea el propio solicitante el titular de la familia numerosa, las cantidades señaladas serán computadas en relación con los hijos que la compongan. c) 1.811 euros por cada hermano o hijo del solicitante o el propio solicitante que esté afectado de minusvalía, legalmente calificada, de grado igual o superior al treinta y tres por ciento. Esta deducción será de 2.881 euros cuando la minusvalía sea de grado igual o superior al sesenta y cinco por ciento. d) 1.176 euros por cada hijo menor de 25 años que curse estudios universitarios y resida fuera del domicilio familiar, cuando sean dos o más los hijos estudiantes con residencia fuera del domicilio familiar por razón de estudios universitarios. e) Se incrementará el umbral de renta familiar aplicable en un 20 por 100 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: — Que el solicitante sea huérfano absoluto y menor de 25 años. — Cuando el que viniera siendo sustentador principal de la familia pase a encontrarse en situación de desempleo sin percepción de prestaciones. — Cuando el sustentador principal sea viudo o cónyuge separado legalmente o de hecho, siempre que la única fuente de ingresos de la familia sea la pensión o los alimentos devengados, en su caso. — Cuando el sustentador principal sea padre o madre soltero, viudo o separado legalmente o de hecho siempre que los únicos ingresos de la familia sean los procedentes de su trabajo. Para poder ser tenidas en cuenta deberá acreditarse que estas situaciones concurrían a 31 de diciembre de 2010.

Huitena. Llindars Per a tindre dret a la beca, els llindars de la renda familiar no superables han de ser els següents: Famílies d’1 membre: 15.839 euros Famílies de 2 membres: 27.073 euros Famílies de 3 membres: 36.744 euros Famílies de 4 membres: 43.846 euros Famílies de 5 membres: 47.778 euros Famílies de 6 membres: 51.228 euros Famílies de 7 membres: 54.601 euros Famílies de 8 membres: 57.928 euros A partir de l’octau membre s’hi ha d’afegir 3.172 euros per cada nou membre computable.

Octava. Umbrales Para tener derecho a la beca, los umbrales de renta familiar no superables serán los siguientes: Familias de 1 miembro: 15.839 euros Familias de 2 miembros: 27.073 euros Familias de 3 miembros: 36.744 euros Familias de 4 miembros: 43.846 euros Familias de 5 miembros: 47.778 euros Familias de 6 miembros: 51.228 euros Familias de 7 miembros: 54.601 euros Familias de 8 miembros: 57.928 euros A partir del octavo miembro se añadirán 3.172 euros por cada nuevo miembro computable.

Novena. Patrimoni 1. Es denega la sol·licitud de beca o ajuda a l’estudi per raons del patrimoni del conjunt dels membres computables de la família, siga quina siga la renda familiar a efectes de la beca que puga resultar al

Novena. Patrimonio 1. Se denegará la solicitud de beca o ayuda al estudio por razón del patrimonio del conjunto de miembros computables de la familia, cualquiera que sea la renta familiar a efectos de beca que pudiera resultar al


Num. 6603 / 07.09.2011

31542

computar els ingressos anuals d’esta, d’acord amb el que disposen les regles següents: A) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanguen a la unitat familiar, exclosa la vivenda habitual, no podrà superar 42.900 euros. En cas de municipis en què la data d’efecte de l’última revisió cadastral estiga compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multiplicaran els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de la mencionada revisió fóra posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels coeficients següents: Per 0,43 els revisats en 2003 Per 0,37 els revisats en 2004 Per 0,30 els revisats en 2005 Per 0,26 els revisats en 2006 Per 0,25 els revisats en 2007 Per 0,25 els revisats en 2008 Per 0,26 els revisats en 2009 Per 0,28 els revisats en 2010

computar los ingresos anuales de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en las siguientes reglas: A) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a la unidad familiar, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 42.900 euros. En caso de municipios en los que la fecha de efecto de la última revisión catastral estuviera comprendida entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2002 se multiplicarán los valores catastrales por 0,49. En el caso de que la fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores catastrales se multiplicarán por los coeficientes siguientes: Por 0,43 los revisados en 2003 Por 0,37 los revisados en 2004 Por 0,30 los revisados en 2005 Por 0,26 los revisados en 2006 Por 0,25 los revisados en 2007 Por 0,25 los revisados en 2008 Por 0,26 los revisados en 2009 Por 0,28 los revisados en 2010

En els municipis enclavats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicarà en tot cas per 0,50. B) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanguen a la unitat familiar no ha de superar 13.130 euros per cada membre computable de la unitat familiar. C) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius dels guanys i de les pèrdues patrimonials que pertanyen als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, si és el cas, la renda bàsica d’emancipació, no han de superar 1.700 euros. No es tindran en compte als efectes previstos en este apartat els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries fins al límit de 1.500 euros.

En los municipios enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se multiplicará en todo caso por 0,50. B) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas que pertenezcan a la unidad familiar no podrá superar 13.130 euros por cada miembro computable de la unidad familiar. C) La suma de los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más los saldos netos positivos de ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los miembros computables de la familia, excluyendo las subvenciones recibidas para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual y, en su caso, la renta básica de emancipación, no podrá superar los 1.700 euros. No se tendrán en cuenta a los efectos previstos en este apartado los premios en metálico o en especie obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias hasta el límite de 1.500 euros. Estos elementos indicativos del patrimonio se computarán, conforme a lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por su valor a 31 de diciembre de 2010. 2. Cuando sean varios los elementos patrimoniales descritos en los apartados anteriores de que disponga la unidad familiar, se calculará el porcentaje de valor de cada elemento patrimonial respecto del umbral correspondiente. Se denegará la beca cuando la suma de los referidos porcentajes supere 100. No obstante, si una vez resuelta la convocatoria el número de becarios resultase inferior al del curso 2010-2011 incrementado en un 10 por ciento, se podrá determinar que no se aplique lo dispuesto en este apartado. Asimismo, se podrá determinar que no se aplique lo dispuesto en este apartado en todo caso, siempre que el incremento de las ayudas no supere el importe máximo establecido para la línea presupuestaria T1313000 en el artículo segundo de esta orden. 3. También se denegará la beca solicitada cuando las actividades económicas de que sean titulares los miembros computables de la familia tengan un total de ingresos computables de actividades económicas en estimación directa y en actividades agrícolas, ganaderas y forestales en estimación objetiva, en 2010, superior a 155.500 euros. 4. A los efectos del cómputo del valor de los elementos patrimoniales a que se refieren los párrafos anteriores, se deducirá el cincuenta por ciento del valor de los elementos patrimoniales que pertenezcan a cualquier miembro computable de la familia, excluidos los sustentadores principales. 5. La presentación de la solicitud de beca implicará la autorización a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo para obtener los datos necesarios para determinar el patrimonio a efectos de beca a través de las correspondientes administraciones tributarias y de la Dirección General del Catastro.

Estos elements indicatius del patrimoni es computaran, d’acord amb el que disposa la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, pel seu valor a 31 de desembre de 2010. 2. Quan siguen diversos els elements patrimonials descrits en els apartats anteriors de què dispose la unitat familiar, s’ha de calcular el percentatge del valor de cada element patrimonial pel que fa al llindar corresponent. Es denega la beca quan la suma dels esmentats percentatges supere 100. No obstant això, si una vegada resolta la convocatòria el nombre de becaris resulta inferior al del curs 2010-2011 incrementat en un 10 per cent, es podrà determinar que no s’aplique el que disposa este apartat. Així mateix, es podrà determinar que no s’aplique el que disposa este apartat en tot cas, sempre que l’increment de les ajudes no supere l’import màxim establit per a la línia pressupostària T1313000 en l’article segon d’esta orde. 3. També es denegarà la beca sol·licitada quan les activitats econòmiques de què siguen titulars els membres computables de la família tinguen un volum de facturació, en 2010, superior a 155.500 euros. 4. Als efectes del còmput del valor dels elements patrimonials a què fan referència els paràgrafs anteriors, s’ha de deduir el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyen a qualsevol membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals. 5. La presentació de la sol·licitud de la beca implica l’autorització a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per a obtindre les dades necessàries per a determinar el patrimoni als efectes de la beca per mitjà de les corresponents administracions tributàries i de la Direcció General del Cadastre. Requisits acadèmics I. Estudis conduents al títol oficial de màster universitari Deu. Mínim de crèdits matriculats 1. Per a ser beneficiari de les beques que es convoquen per esta orde per a estudis de màster oficial, el sol·licitant haurà d’estar matriculat, en el curs 2011/2012 en, almenys, 60 crèdits.

Requisitos académicos I. Estudios conducentes al título oficial de máster universitario Décima. Mínimo de créditos matriculados 1. Para ser beneficiario de las becas que se convocan por esta orden para estudios de máster oficial, el solicitante deberá estar matriculado, en el curso 2011/2012 en, al menos, 60 créditos.


Num. 6603 / 07.09.2011

31543

2. Els que opten per la matrícula parcial i en els casos en què la universitat, en virtut de la seua pròpia normativa, limiten el nombre de crèdits en què pot quedar matriculat l’estudiant, podran també obtindre beca matriculant-se, almenys, de 30 crèdits que hauran d’aprovar en la seua totalitat per a mantindre-la en el següent curs. 3. En cas de matricular-se en un nombre de crèdits superior al mínim exigit, tots estos seran tinguts en compte per a la valoració del rendiment acadèmic del sol·licitant. 4. Els estudiants que cursen complements de formació hauran de quedar matriculats en la totalitat dels crèdits.

2. Quienes opten por la matrícula parcial y en los casos en que la universidad, en virtud de su propia normativa, limiten el número de créditos en que puede quedar matriculado el estudiante, podrán también obtener beca matriculándose de, al menos, 30 créditos que deberán aprobar en su totalidad para mantenerla en el siguiente curso. 3. En el caso de matricularse en un número de créditos superior al mínimo exigido, todos ellos serán tenidos en cuenta para la valoración del rendimiento académico del solicitante. 4. Los estudiantes que cursen complementos de formación deberán quedar matriculados en la totalidad de los créditos.

Onze. Rendiment acadèmic 1. Els alumnes que sol·liciten beca per a primer curs dels estudis conduents a l’obtenció del títol oficial de màster hauran d’acreditar una nota mitjana de 6,00 punts en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris que li donen accés al màster, comptabilitzant la totalitat de les assignatures requerides per a l’obtenció del títol. A estos efectes, les notes mitjanes procedents d’estudis de ensenyances tècniques es multiplicaran pel coeficient 1,17. Quan l’accés al màster es produïsca des de titulacions sols de segon cicle, la nota mitjana es calcularà tenint en compte també les qualificacions obtingudes en el primer cicle anterior. La nota mitjana s’obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en cada una de les assignatures. 2. Els sol·licitants de beca per a posteriors cursos hauran d’acreditar haver superat la totalitat dels crèdits en què hagen estat matriculats en el curs 2010/2011. Este mateix criteri s’aplicarà també als casos d’estudiants amb discapacitat igual o superior al 65 per cent, que hagen aplicat la reducció de càrrega lectiva.

Undécima. Rendimiento académico 1. Los alumnos que soliciten beca para primer curso de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de máster deberán acreditar una nota media de 6,00 puntos en el expediente académico correspondiente a los estudios universitarios que le dan acceso al máster, contabilizándose la totalidad de las asignaturas requeridas para la obtención del título. A estos efectos, las notas medias procedentes de estudios de enseñanzas técnicas se multiplicarán por el coeficiente 1,17. Cuando el acceso al máster se produzca desde titulaciones de sólo segundo ciclo, la nota media se hallará teniendo en cuenta también las calificaciones obtenidas en el primer ciclo anterior. La nota media se obtendrá de la suma de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas. 2. Los solicitantes de beca para posteriores cursos deberán acreditar haber superado la totalidad de los créditos de que hubieran estado matriculados en el curso 2010/2011. Este mismo criterio se aplicará también a los casos de estudiantes con discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que hubieran aplicado la reducción de carga lectiva.

Dotze. Càlcul de la nota mitjana Per al càlcul de la nota mitjana a què es referix la base anterior s’aplicaran les regles següents: 1. Les qualificacions es computaran segons el barem següent: Menció de matrícula d’honor (excel·lent i menció) = 10 punts.

Duodécima. Cálculo de la nota media Para el cálculo de la nota media a que se refiere la base anterior se aplicarán las siguientes reglas: 1. Las calificaciones se computarán según el siguiente baremo: Mención de matrícula de honor (sobresaliente y mención) = 10 puntos. Sobresaliente (entre 9 y 10 puntos) = 9 puntos. Notable (entre 7 y 8,9) = 7,5 puntos. Aprobado o apto (entre 5 y 6,9) = 5,5 puntos. 2. La puntuación que resulte de aplicar el baremo anterior a cada asignatura se ponderará en función del número de créditos que la integren, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Excel·lent (entre 9 i 10 punts) = 9 punts. Notable (entre 7 i 8,9) = 7,5 punts. Aprovat o apte (entre 5 i 6,9) = 5,5 punts. 2. La puntuació que resulte d’aplicar el barem anterior a cada assignatura es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d’acord amb la fórmula següent: P x NCa V= ---------------NCt V= valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura. P= puntuació de cada assignatura segons el barem de l’apartat anterior. NCa= nombre de crèdits que integren l’assignatura. NCt= nombre de crèdits cursats i que tenen la consideració de computables en esta orde. Els valors resultants de l’aplicació de la dita fórmula se sumaran i el resultat serà la nota mitjana final. 3. Els crèdits convalidats i adaptats tindran l’equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en el centre de procedència. Quan no existisca esta qualificació es valoraran com a aprovat (5,5 punts). 4. Els crèdits reconeguts en els quals no hi haja qualificació no entraran a formar part de l’expedient. 5. Els treballs, projectes o exàmens de fi de carrera es comptabilitzaran com a assignatures amb els crèdits que tinguen assignats, sempre que figuren amb una qualificació que permeta incloure’ls en el còmput de la nota mitjana. 6. A fi de trobar la nota mitjana a què es referix esta base dels sollicitants de beca de màster universitari s’hauran de tindre en compte les situacions següents: a) Els alumnes que han cursat estudis universitaris de conformitat amb un sistema educatiu estranger hauran d’aportar el certificat de l’expedient acadèmic de la seua universitat en què s’indique l’escala de

P x NCa V= ----------------NCt V= valor resultante de la ponderación de la nota obtenida en cada asignatura. P= puntuación de cada asignatura según el baremo del apartado anterior. NCa= número de créditos que integran la asignatura. NCt= número de créditos cursados y que tienen la consideración de computables en esta orden. Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media final. 3. Los créditos convalidados y adaptados tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. Cuando no exista esta calificación se valorarán como aprobado (5,5 puntos). 4. Los créditos reconocidos en los que no exista calificación no entrarán a formar parte del expediente. 5. Los trabajos, proyectos o exámenes de fin de carrera se contabilizarán como asignaturas con los créditos que tengan asignados, siempre y cuando figuren con una calificación que permita incluirlos en el cómputo de la nota media. 6. Al objeto de hallar la nota media a que se refiere esta base de los solicitantes de beca de máster universitario se deberá tener en cuenta las siguientes situaciones: a) Los alumnos que han cursado estudios universitarios conforme a un sistema educativo extranjero deberán aportar la certificación del expediente académico de su universidad en la que se indique la escala


Num. 6603 / 07.09.2011

31544

puntuació utilitzada, incloent les qualificacions màxima i mínima, així com la nota mínima necessària per a aprovar. La comissió de selecció establirà l’equivalència al sistema decimal espanyol assignatura per assignatura, tenint en compte la nota mínima d’aprovat i la màxima de la qualificació original i la consegüent relació de correspondència amb el sistema de qualificació decimal espanyol b) Els sol·licitants de beca per a màster universitari que hagen cursat estudis universitaris anteriors, totalment o parcialment, en una universitat espanyola diferent d’aquella en què s’ha formalitzat la matrícula de màster, hauran d’aportar la certificat de l’expedient acadèmic de la universitat on van cursar els dits estudis.

de puntuación utilizada, incluyendo las calificaciones máxima y mínima, así como la nota mínima necesaria para aprobar. La comisión de selección establecerá la equivalencia al sistema decimal español asignatura por asignatura, teniendo en cuenta la nota mínima de aprobado y la máxima de la calificación original y la

Tretze. Duració de la condició de becari 1. Podrà gaudir-se de beca per als estudis conduents al títol oficial de màster universitari durant els anys que conste el pla d’estudis.

Decimotercera. Duración de la condición de becario 1. Podrá disfrutarse de beca para los estudios conducentes al título oficial de máster universitario durante los años de que conste el plan de estudios. 2. Quienes hayan optado por la matrícula parcial podrán disfrutar de la beca durante un año más de lo previsto en el apartado anterior. A estos efectos, se entenderá que los planes de estudios integrados por 90 créditos tienen una duración de año y medio. 3. Los becarios afectados por una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que hubieran aplicado la deducción de carga lectiva, dispondrán de hasta el doble de lo establecido en el punto primero de esta base.

2. Els que hagen optat per la matrícula parcial podran gaudir de la beca durant un any més del que preveu l’apartat anterior. A estos efectes, s’entendrà que els plans d’estudis integrats per 90 crèdits tenen una duració d’any i mig. 3. Els becaris afectats per una discapacitat igual o superior al 65 per cent, que hagen aplicat la deducció de càrrega lectiva, disposaran fins al doble del que establix el punt primer d’esta base.

b) Los solicitantes de beca para máster universitario que hayan cursado estudios universitarios anteriores, total o parcialmente, en una universidad española distinta de aquella en la que se ha formalizado la matrícula de máster, deberán aportar la certificación del expediente académico de la universidad donde cursaron dichos estudios.

II. Estudis universitaris conduents als títols oficials de grau, llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a, diplomat/da, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a

II. Estudios universitarios conducentes a los títulos oficiales de grado, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/a, maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a

Catorze. Mínim de crèdits matriculats 1. En el curs 2011/2012, per a obtindre beca, caldrà que els sollicitants que cursen ensenyances conduents al títol oficial de grau es matriculen d’un mínim de 60 crèdits. 2. En el curs 2011/2012, per a obtindre beca, caldrà que els sollicitants que cursen ensenyances conduents als títols oficials de llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a, diplomat/da, mestre/a, enginyer/a tècnic/ a i arquitecte/a tècnic/a es matriculen del mínim de crèdits que resulte de dividir el total de crèdits què integren el pla d’estudis, exceptuats els de lliure elecció, entre el nombre d’anys que el componen. En tot cas, el dit nombre d’anys haurà d’ajustar-se al que establix el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre (BOE de 14.12.87), i modificacions posteriors, pel qual s’establixen directrius generals comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. 3. Els que opten per la matrícula parcial o cursen ensenyances no presencials, podran també obtenir beca matriculant-se, almenys, de 30 crèdits, quan es tracte dels estudis inclosos en el punt 1 anterior o, al menys, d el 50% dels crèdits quan es tracte dels estudis inclosos en el punt 2 anterior. En tot cas, els que opten per la matrícula parcial hauran d’aprovar els crèdits en la seua totalitat per a mantindre la beca en el següent curs. 4. Excepcionalment en els casos que els plans d’estudi o la normativa pròpia de la universitat limiten el nombre de crèdits en els quals es puga quedar matriculat l’alumne, es podrà optar a la beca si este es matricula de tots els crèdits en què li siga possible, encara que no arribe al mínim a què fa referència la present base. 5. El nombre mínim de crèdits fixat en els apartats 1 i 2 anteriors, no serà exigible, per una sola vegada, en el cas d’alumnes que, per a finalitzar els seus estudis, li resten un nombre de crèdits inferior al dit nombre mínim, sempre que no hagen gaudit d’estes beques durant més anys dels previstos en la base dèsset. 6. Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats no es tindran en compte a efectes del compliment dels requisits acadèmics establits en esta orde.. 7. En cap cas entraran a formar part dels mínims a què fan referència els apartats anteriors, els crèdits corresponents a distintes especialitats que superen els necessaris per a l’obtenció del títol corresponent.

Decimocuarta. Mínimo de créditos matriculados 1. En el curso 2011/2012, para obtener beca, será preciso que los solicitantes que cursen enseñanzas conducentes al título oficial de grado se matriculen de un mínimo de 60 créditos. 2. En el curso 2011/2012, para obtener beca, será preciso que los solicitantes que cursen enseñanzas conducentes a los títulos oficiales de licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/a, maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a se matriculen del mínimo de créditos que resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios, exceptuados los de libre elección, entre el número de años que lo componen. En todo caso, dicho número de años habrá de ajustarse a lo que establece el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE de 14.12.87), y modificaciones posteriores, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 3. Quienes opten por la matrícula parcial o cursen enseñanzas no presenciales, podrán también obtener beca matriculándose, al menos, de 30 créditos, cuando se trate de los estudios incluidos en el apartado 1 anterior o de, al menos, el 50% de los créditos cuando se trate de los estudios incluidos en el apartado 2 anterior. En todo caso, quienes opten por la matrícula parcial deberán aprobar los créditos en su totalidad para mantener la beca en el siguiente curso. 4. Excepcionalmente en los casos en que los planes de estudio o la normativa propia de la universidad limiten el número de créditos en los que pueda quedar matriculado el alumno, podrá optarse a la beca si éste se matricula de todos los créditos en los que le sea posible, aunque no llegue al mínimo a que se refiere la presente base. 5. El número mínimo de créditos fijado en los apartados 1 y 2 anteriores, no será exigible, por una sola vez, en el caso de alumnos que, para finalizar sus estudios, le resten un número de créditos inferior a dicho número mínimo, siempre que no hayan disfrutado de estas becas durante más años de los previstos en la base decimoséptima. 6. Los créditos convalidados, reconocidos o adaptados no se tendrán en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos académicos establecidos en esta orden.. 7. En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se refieren los apartados anteriores, créditos correspondientes a distintas especialidades que superen los necesarios para la obtención del título correspondiente. 8. Las comisiones de selección de las universidades que admitan primera matrícula en el segundo cuatrimestre, adaptarán a esa circunstancia las disposiciones de la presente orden.

8. Les comissions de selecció de les universitats que admeten primera matrícula en el segon quadrimestre adaptaran a eixa circumstància les disposicions de la present orde.


Num. 6603 / 07.09.2011

31545

Quinze. Crèdits pendents 1. A excepció dels que es matriculen per primera vegada d’estudis universitaris i dels que hagueren optat en el curs anterior per la matrícula parcial, tots els sol·licitants hauran d’haver superat el 55% dels crèdits matriculats en el curs 2010/2011 si es tracta d’estudis d’ensenyances tècniques, o de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura, o el 75% dels crèdits matriculats si es tracta dels altres estudis universitaris. 2. En tot cas, el nombre mínim de crèdits en què havia d’estar matriculat el sol·licitant en el curs 2010/2011, serà el que, per a cada cas, s’indica en la base 14a. 3. En cas d’haver deixat transcórrer algun any acadèmic sense realitzar estudis, els requisits que queden assenyalats s’exigiran respecte de l’últim curs realitzat. 4. En el cas d’estar matriculat en un nombre de crèdits superior al mínim, tots ells, inclusivament els de lliure elecció, seran tinguts en compte per a la valoració dels requisits acadèmics establits en la present orde. 5. Per al projecte de fi de carrera serà necessari haver superat tots els crèdits del pla d’estudis en el curs acadèmic 2010/2011.

Decimoquinta. Créditos pendientes 1. Con excepción de quienes se matriculen por primera vez de estudios universitarios y de quienes hubieren optado en el curso anterior por la matrícula parcial, todos los solicitantes deberán haber superado el 55% de los créditos matriculados en el curso 2010/2011 si se trata de estudios de enseñanzas técnicas, o de la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura, o el 75% de los créditos matriculados si se trata de los demás estudios universitarios. 2. En todo caso, el número mínimo de créditos en que debió estar matriculado el solicitante en el curso 2010/2011, será el que, para cada caso, se indica en la base 14ª 3. En caso de haber dejado transcurrir algún año académico sin realizar estudios, los requisitos que quedan señalados se exigirán respecto del último curso realizado. 4. En el caso de haberse matriculado en un número de créditos superior al mínimo, todos ellos, incluso los de libre elección, serán tenidos en cuenta para la valoración de los requisitos académicos establecidos en la presente orden. 5. Para el proyecto de fin de carrera será necesario haber superado todos los créditos del plan de estudios en el curso académico 2010/2011.

Setze. Aprofitament acadèmic S’entendrà que complixen els requisits acadèmics els alumnes que obtinguen un excepcional aprofitament acadèmic. Per a determinar si hi ha excepcional aprofitament acadèmic de l’alumne es calcularà l’increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim d’estos a la matrícula dels quals obliguen els apartats 1 i 2, de la base 14a. El percentatge de crèdits a superar en estos casos per a obtindre la beca es determinarà per mitjà de les següents fórmules matemàtiques: 55-Y/10% per a ensenyaments tècnics o d’enginyeria i arquitectura 75-Y/10% per a la resta d’estudis universitaris Y= increment percentual de crèdits matriculats sobre el nombre mínim d’estos a la matrícula dels quals obliga la base 14a en els apartats 1 i 2.

Decimosexta. Aprovechamiento académico Se entenderá que cumplen los requisitos académicos los alumnos que obtengan un excepcional aprovechamiento académico. Para determinar si existe excepcional aprovechamiento académico del alumno se calculará el incremento porcentual de créditos matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación obligan los apartados 1 y 2 de la base 14ª El porcentaje de créditos a superar en estos casos para obtener la beca se determinará mediante las siguientes fórmulas matemáticas: 55 – Y/10% para enseñanzas técnicas o de ingeniería y arquitectura 75 – Y/10% para el resto de estudios universitarios Y= incremento porcentual de créditos matriculados sobre el número mínimo de los mismos a cuya matriculación obliga la base 14ª en sus apartados 1 y 2.

Dèsset. Màxim d’anys com a becari 1. Únicament es podrà gaudir de d’estes beques durant tres anys més dels establits en el corresponent pla d’estudis si es tracta d’ensenyaments tècnics superiors de primer i segon cicle, de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura en el cas d’ensenyances conduents al títol oficial de grau, i dos anys més si es tracta de la resta d’estudis universitaris. En este sentit, als anys de gaudiment d’estes beques de la Generalitat se sumaran aquells en què s’ha gaudit de la condició de becari en les convocatòries del Ministeri d’Educació per a la realització d’estudis universitaris. En tot cas, hauran de complir-se els altres requisits acadèmics establits en la present orde. 2. Els que hagen optat per la matrícula parcial o cursen la totalitat dels seus estudis en modalitat no presencial podran gaudir de la beca durant un any més del que preveu l’apartat anterior. 3. La beca per al projecte de fi carrera es concedirà per a un únic curs acadèmic i per una sola vegada. 4. Els becaris afectats per una discapacitat igual o superior al 65 per cent, disposaran fins al doble del que establix el punt primer d’esta base.

Decimoséptima. Máximo de años como becario 1. Sólo se podrá disfrutar de estas becas durante tres años más de los establecidos en el correspondiente plan de estudios si se trata de enseñanzas técnicas superiores de primer y segundo ciclo, o de la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura en el caso de enseñanzas conducentes al título oficial de grado, y dos años más si se trata de los demás estudios universitarios. En este sentido, a los años de disfrute de estas becas de la Generalitat se sumarán aquellos en los que se haya disfrutado de la condición de becario en las convocatorias del Ministerio de Educación para la realización de estudios universitarios. En todo caso, deberán cumplirse los demás requisitos académicos establecidos en la presente orden. 2. Quienes opten por la matrícula parcial o cursen la totalidad de sus estudios en modalidad no presencial podrán disfrutar de la condición de becario durante un año más de los previstos en el apartado anterior. 3. La beca para el proyecto de fin de carrera se concederá para un único curso académico y por una sola vez. 4. Los becarios afectados por una discapacidad igual o superior al 65 por ciento, dispondrán hasta el doble de lo establecido en el apartado primero de esta base.

Díhuit. Canvi d’estudis 1. Quan es produïsca un canvi d’estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb la condició de beneficiari d’estes beques, no podrà obtindre’s esta beca en els nous estudis fins que el nombre de cursos matriculats en estos siga superior al nombre d’anys en què es va gaudir de beca en els estudis abandonats. 2. En el supòsit de canvi d’estudis realitzats sense la condició de becari, es considerarà a estos efectes com a rendiment acadèmic que ha de complir el sol·licitat per a obtindre la beca en els nous estudis, el requisit acadèmic que hauria d’haver obtingut en l’últim curs dels estudis abandonats.

Decimoctava. Cambio de estudios 1. Cuando se produzca un cambio de estudios universitarios cursados total o parcialmente con la condición de beneficiario de estas becas, no podrá obtenerse esta beca en los nuevos estudios hasta que el número de cursos matriculados en éstos sea superior al número de años en que se disfrutó de beca en los estudios abandonados. 2. En el supuesto de cambio de estudios realizados sin la condición de becario, se considerará a estos efectos como rendimiento académico que ha de cumplir el solicitante para obtener la beca en los nuevos estudios, el requisito académico que hubiera debido obtener en el último curso de los estudios abandonados.


Num. 6603 / 07.09.2011

3. No es considerarà canvi d’estudis les adaptacions a nous plans dels mateixos ensenyaments, i serà necessari, en tot cas, que l’alumne complisca els requisits acadèmics establits amb caràcter general. Situacions especials Dènou. 1. Quan els ingressos o els resultats acadèmics a acreditar procedisquen d’un país estranger, les corresponents comissions de selecció requeriran al sol·licitant l’aportació de documentació que consideren necessària als dits efectes. El càlcul del contravalor en euros dels dits ingressos es farà aplicant el tipus oficial que done un resultat menor i que haja tingut la moneda respectiva el primer dia hàbil de 2010. 2. Quan els ingressos a acreditar procedisquen de Navarra, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia, les comissions de selecció podran requerir al sollicitant l’aportació de documentació que consideren necessària als dits efectes. Regles de procediment Vint. Imprés de sol·licitud i documentació a presentar 1. Els alumnes que sol·liciten beca hauran d’omplir el model de sol·licitud que apareix en les adreces d’internet que s’indiquen a continuació: – <http://www.edu.gva.es/univ/val/ayudas_y_becas.htm.> – <http://www.tramita.gva.es> 2. Les sol·licituds s’adequaran als models normalitzats i s’ompliran utilitzant els mitjans electrònics facilitats pels servidors d’informació de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Les persones sollicitants que no utilitzen la firma electrònica avançada hauran d’imprimir les pàgines preceptives resultants de l’ús de mitjans electrònics i les presentaran, una vegada omplides amb les corresponents firmes originals, en qualsevol dels llocs assenyalats en l’article 38.4 de la LRJPAC. D’acord amb el que disposa la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, en el Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Electrònic de la Generalitat i la regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat s’incorpora el procediment recollit en esta orde a l’annex del dit decret, com a procediment susceptible de tramitació a través del Registre Electrònic de la Generalitat. En el cas que els sol·licitants optaren per presentar la seua sol·licitud en una oficina de correus d’Espanya, ho faran en sobre obert perquè cada imprés siga datat i segellat per separat pel personal de correus abans de ser certificat. 3. Els alumnes que sol·liciten estes beques hauran d’aportar junt amb la sol·licitud la documentació següent: a) Documentació acreditativa que concorre en el sol·licitant alguna de les circumstàncies que donen dret a deduccions en la renda familiar, de conformitat amb el que disposa la base setena d’esta orde. b) Documentació acreditativa d’independència familiar i econòmica, si és procedent. 4. Les sol·licituds hauran de presentar-se firmades en l’última pàgina pel sol·licitant, i pel pare, mare, tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant en cas de ser este menor d’edat no emancipat, entenent-se que, amb la dita firma, declaren sota responsabilitat solidària el següent: a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·liciten la beca. b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat. c) Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà lloc a la denegació o revocació de la beca. d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat d’estes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa o semblant activitat. e) Que el sol·licitant no es troba sotmés en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. Els membres computables de la família, majors d’edat, hauran de firmar l’autorització a què es referixen les bases 5.4 i 9.5 de la present orde, en el lloc indicat per a això en l’imprés de sol·licitud, per la qual

31546

3. No se considerará cambio de estudios las adaptaciones a nuevos planes de las mismas enseñanzas, y será necesario, en todo caso, que el alumno cumpla los requisitos académicos establecidos con carácter general. Situaciones especiales Decimonovena. 1. Cuando los ingresos o los resultados académicos a acreditar procedan de un país extranjero, las correspondientes comisiones de selección requerirán al solicitante la aportación de documentación que consideren necesaria a dichos efectos. El cálculo del contravalor en euros de dichos ingresos se hará aplicando el tipo oficial que dé un resultado menor y que hubiera tenido la moneda respectiva el primer día hábil de 2010. 2. Cuando los ingresos a acreditar procedan de Navarra, Álava, Guipúzcoa o Vizcaya, las comisiones de selección podrán requerir al solicitante la aportación de documentación que consideren necesaria a dichos efectos. Reglas de procedimiento Vigésima. Impreso de solicitud y documentación a presentar 1. Los alumnos que soliciten beca deberán cumplimentar el modelo de solicitud que aparece en la direcciones de internet que se indican a continuación: – <http://www.edu.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm> – <http://www.tramita.gva.es.> 2. Las solicitudes se adecuarán a los modelos normalizados y se rellenarán utilizando los medios electrónicos facilitados por los servidores de información de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo. Las personas solicitantes que no utilicen la firma electrónica avanzada deberán imprimir las páginas preceptivas resultantes del uso de medios electrónicos y las presentarán, una vez cumplimentadas con las correspondientes firmas originales, en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 de la LRJPAC. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2010, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, en el Decreto 18/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, de creación del Registro Electrónico de la Generalitat y la regulación de las notificaciones telemáticas de la Generalitat se incorpora el procedimiento recogido en esta orden al anexo de dicho decreto, como procedimiento susceptible de tramitación a través del Registro Electrónico de la Generalitat. En el caso de que los solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos de España, lo harán en sobre abierto para que cada impreso sea fechado y sellado por separado por el personal de Correos antes de ser certificado. 3. Los alumnos que soliciten estas becas habrán de aportar junto a la solicitud la documentación siguiente: a) Documentación acreditativa de que concurre en el solicitante alguna de las circunstancias que dan derecho a deducciones en la renta familiar, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de esta orden. b) Documentación acreditativa de independencia familiar y económica, si procede. 4. Las solicitudes deberán presentarse firmadas en los apartados correspondientes por el solicitante, y por el padre, madre, tutor o persona encargada de la guardia y protección del solicitante en el caso de ser éste menor de edad no emancipado, entendiéndose que, con dicha firma, declaran bajo responsabilidad solidaria lo siguiente: a) Que aceptan las bases de la convocatoria para la que solicitan la beca. b) Que todos los datos incorporados a la solicitud se ajustan a la realidad. c) Que quedan enterados de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la beca. d) Que tienen conocimiento de la incompatibilidad de estas becas con cualquier otra ayuda o beca para la misma o similar actividad. e) Que el solicitante no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 4. Los miembros computables de la familia, mayores de edad, deberán firmar la autorización a que se refieren las bases 5.4 y 9.5 de la presente orden, en el lugar indicado para ello en el impreso de solicitud,


Num. 6603 / 07.09.2011

atorguen el seu consentiment a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda i patrimoni familiars a efectes de beca, a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Direcció General del Cadastre.

31547

a) DNI de tots els membres b) Certificat de renda de l’exercici 2010, de tots els membres, expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària. c) Certificat de béns immobles, expedit per la Direcció General del Cadastre, de tots els membres de la sol·licitud d) Certificat d’empadronament del sol·licitant.

por la que otorgan su consentimiento a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo para obtener los datos necesarios para determinar la renta y patrimonio familiares a efectos de becas, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Dirección General del Catastro. 5. Asimismo los miembros computables de la familia autorizan con su firma a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo a obtener, a través de las administraciones correspondientes, los datos necesarios para la verificación de sus datos personales en el Sistema de Verificación de Datos de Residencia e Identidad. 6. Los miembros computables de la familia podrán rechazar las autorizaciones a las que se refieren los apartado 4 y 5 anteriores, denegando su consentimiento de forma expresa en la solicitud. En este caso se deberá aportar a la solicitud copia cotejada de los siguientes documentos: a) DNI de todos los miembros b) Certificado de renta del ejercicio 2010, de todos los miembros, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c) Certificado de bienes inmuebles, expedido por la Dirección General del Catastro, de todos los miembros de la solicitud d) Certificado de empadronamiento del solicitante.

Vint-i-u. Termini de presentació de sol·licituds 1. Els alumnes presentaran la seua sol·licitud preferentment en el termini de matrícula que, en cada cas, indiquen les universitats, si bé el termini general de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2010. 2. Podran presentar-se sol·licituds de beca després del 31 d’octubre de 2011 en els següents casos: a) En cas que s’haja concedit un termini de matrícula amb posterioritat al 31 d’octubre, sempre que la sol·licitud de beca es presente amb la sol·licitud de matrícula. b) En cas de mort del sustentador principal de la família o per jubilació forçosa d’este, que no es produïsca per complir l’edat reglamentària, ocorregudes després de transcorregut el dit termini. c) En cas d’estudiants la situació econòmica familiar dels quals es veja greument afectada per causa justificada. d) Podran presentar-se sol·licituds de beca per a la realització del projecte de final de carrera durant el mes següent a la data de formalització de la matrícula corresponent i, en tot cas, abans del 14 de març de 2012. 3. En els casos previstos en els punts b) i c) de l’apartat anterior en què la situació econòmica familiar haja variat substancialment, els òrgans de selecció a què fa referència la base vint-i-quatre atendran, per a la concessió o denegació de la beca sol·licitada, a la nova situació econòmica familiar sobrevinguda. Perquè esta nova situació econòmica familiar puga ser tinguda en compte, serà necessari que el sol·licitant expose i acredite documentalment tant la realitat dels fets causants de la situació com les característiques d’esta.

Vigésimo primera. Plazo de presentación de solicitudes 1. Los alumnos presentarán su solicitud preferentemente en el plazo de matrícula que, en cada caso, indiquen las universidades, si bien el plazo general de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de octubre de 2011. 2. Podrán presentarse solicitudes después del 31 de octubre de 2011 en los siguientes casos: a) En caso de que se haya concedido un plazo de matrícula con posterioridad al 31 de octubre, siempre que la solicitud de beca se presente con la solicitud de matrícula. b) En caso de fallecimiento del sustentador principal de la familia o por jubilación forzosa del mismo, que no se produzca por cumplir la edad reglamentaria, ocurridos después de transcurrido dicho plazo. c) En caso de estudiantes cuya situación económica familiar se viera gravemente afectada por causa justificada. d) Podrán presentarse solicitudes de beca para la realización del proyecto de fin de carrera durante el mes siguiente a la fecha de formalización de la matrícula correspondiente y, en todo caso, antes del 14 de marzo de 2012. 3. En los casos previstos en los puntos b) y c) del apartado anterior en los que la situación económica familiar haya variado sustancialmente, los órganos de selección a los que hace referencia la base vigésimo cuarta atenderán, para la concesión o denegación de la ayuda solicitada a la nueva situación económica familiar sobrevenida. Para que esta nueva situación económica familiar pueda ser tenida en cuenta, será preciso que el solicitante exponga y acredite documentalmente tanto la realidad de los hechos causantes de la situación como las características de la misma.

Vint-i-dos. Lloc de presentació de les sol·licituds Les sol·licituds es presentaran en els centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis durant el curs acadèmic 2011/2012. També en els registres de les universitats i en qualsevol altra de les dependències a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Vigésimo segunda. Lugar de presentación de las solicitudes Las solicitudes se presentarán en los centros donde los solicitantes formalicen la matrícula de sus estudios durante el curso académico 2011/2012. También en los registros de las Universidades y en cualquier otra de las dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Vint-i-tres. Termini de remissió de les sol·licituds pels centres 1. Les sol·licituds, correctament diligenciades pels centres receptors, amb una relació nominal de sol·licitants i una vegada solucionades les deficiències que es puguen trobar en estes o en la documentació que s’acompanya, es remetran a les unitats administratives corresponents de cada universitat abans del 31 de gener de l’any 2011.

Vigésimo tercera. Plazo de remisión de las solicitudes por los centros 1. Las solicitudes, debidamente diligenciadas por los centros receptores, con una relación nominal de solicitantes y una vez solucionadas las deficiencias que se pudieran encontrar en las mismas o en la documentación que las acompaña, se remitirán a las unidades administrativas correspondientes de cada universidad antes del 31 de enero del año 2011. 2. Los presidentes de las comisiones de selección de las universidades a que se refiere la base siguiente velarán especialmente por el cumplimiento de los plazos establecidos en el punto 1 de esta base y rendirán cuenta de su incumplimiento, si procede, a las autoridades educativas correspondientes para la eventual exigencia de responsabilidad.

5. Així mateix els membres computables de la família autoritzen amb la seua firma a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació a obtindre, a través de les administracions corresponents, les dades necessàries per a la verificació de les seues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat. 6. Els membres computables de la família podran rebutjar les autoritzacions a què es referixen els apartat 4 i 5 anteriors, denegant el seu consentiment de forma expressa en la sol·licitud. En este cas s’haurà d’aportar a la sol·licitud còpia confrontada dels documents següents:

2. Els presidents de les comissions de selecció de les universitats a què fa referència la base següent vetlaran especialment pel compliment dels terminis establits en el punt 1 d’esta base i rendiran comptes del seu incompliment, si és procedent, a les autoritats educatives corresponents per a l’eventual exigència de responsabilitat.


Num. 6603 / 07.09.2011

Vint-i-quatre. Instrucció del procediment 1. L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció de l’expedient serà l’Àrea d’Ordenació Acadèmica Superior. 2. Per a l’estudi de les sol·licituds presentades i selecció de possibles beneficiaris es constituirà, en cada una de les universitats que integren el sistema universitari valencià, un òrgan col·legiat de selecció de becaris amb la composició que a continuació s’assenyala:

31548

Vocals: cinc professors de la universitat; un representant de la comunitat autònoma; tres representants dels estudiants, triats pels òrgans de representació estudiantil que prevegen les universitats en les seues normatives corresponents. A més, en formaran part aquelles altres persones o representants, en nombre no superior a tres, la presència de les quals estimara necessària la presidència de la comissió. Secretari: el cap de la secció o negociat de beques de la gerència universitària. 3. De les reunions que realitzen les comissions de selecció s’alçarà acta i serà remesa a la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència. 4. El funcionament d’estos òrgans s’ajustarà al que disposen les normes contingudes per a este efecte en el capítol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Vigésimo cuarta. Instrucción del procedimiento 1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del expediente será el Área de Ordenación Académica Superior. 2. Para el estudio de las solicitudes presentadas y selección de posibles beneficiarios se constituirá, en cada una de las universidades que integran el sistema universitario valenciano, un órgano colegiado de selección de becarios con la composición que a continuación se señala: Presidente: el vicerrector que designe el rector de la universidad. Vicepresidente: el gerente de la universidad o persona en quien delegue. Vocales: cinco profesores de la universidad; un representante de la comunidad autónoma; tres representantes de los estudiantes, elegidos por los órganos de representación estudiantil que prevean las universidades en sus normativas correspondientes. Además, formarán parte del mismo aquellas otras personas o representantes, en número no superior a tres, cuya presencia estime necesaria la presidencia de la comisión. Secretario: el jefe de la sección o negociado de becas de la gerencia universitaria. 3. De las reuniones que realicen las comisiones de selección se levantará acta y será remitida a la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia. 4. El funcionamiento de estos órganos se ajustará a lo que disponen las normas contenidas a tal efecto en el capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Vint-i-cinc. Proposta de concessió i denegació de beques 1. Les comissions de selecció i l’òrgan instructor podran requerir els documents complementaris que es considere necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, als efectes de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a beques. 2. Les dades contingudes en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques no tindran valor vinculant per a l’administració educativa, excepte en la mesura que pogueren ser posteriorment objecte de comprovació per l’administració tributària. 3. Els òrgans citats sol·licitaran tots els informes que consideren necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució. 4. Les comissions de selecció estudiaran i comprovaran les sollicituds i elevaran al director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, a través de l’òrgan instructor i amb anterioritat al 25 de maig de 2011, la relació de beneficiaris d’estes beques que proposen, acompanyada d’un resum econòmic que permeta conéixer quin és l’import global de les ajudes que es proposa concedir. Esta relació es confeccionarà en suport paper i informàtic, indicarà els alumnes proposats per a concessió o denegació i si és el cas, indicarà el motiu d’esta, segons les instruccions impartides per la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència.

Vigésimo quinta. Propuesta de concesión y denegación de becas 1. Las comisiones de selección y el órgano instructor podrán requerir los documentos complementarios que se considere necesarios para un conocimiento adecuado de las circunstancias peculiares de cada caso, a los efectos de garantizar la inversión correcta de los recursos presupuestarios destinados a becas. 2. Los datos contenidos en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no tendrán valor vinculante para la administración educativa, salvo en la medida que pudieran ser posteriormente objeto de comprobación por la administración Tributaria. 3. Los órganos citados solicitarán todos los informes que consideren necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se ha de pronunciar la resolución. 4. Las comisiones de selección estudiarán y comprobarán las solicitudes y elevarán al director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, a través del órgano instructor y con anterioridad al 25 de mayo de 2011, la relación de beneficiarios de estas becas que proponen, acompañada de un resumen económico que permita conocer cuál es el importe global de las ayudas que se propone conceder. Esta relación se confeccionará en soporte papel e informático, indicando los alumnos propuestos para concesión o denegación y en su caso, indicando los motivos de la misma, según las instrucciones impartidas por la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia.

Vint-i-sis. Resolució 1. El director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, a la vista de la proposta de les comissions de selecció, acordarà exposar en els taulers d’anuncis dels rectorats de les universitats de la Comunitat Valenciana i en l’apartat «Ajudes i Beques» de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació: <http://www.edu.gva. es/univ/es/ayudas_y_becas.htm>, una llista provisional que contindrà la relació de tots els sol·licitants amb expressió dels motius de concessió o de denegació. Les persones interessades, en un termini no superior a 10 dies hàbils comptadors des de la data d’exposició de la dita llista provisional, podran presentar, per escrit dirigit al director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, totes les al·legacions correctament documentades que consideren pertinents.

Vigésimo sexta. Resolución 1. El director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, a la vista de la propuesta de las comisiones de selección, acordará exponer en los tablones de anuncios de los rectorados de las universidades de la Comunitat Valenciana y en el apartado «Ayudas y Becas» de la página web de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo: <http://www.edu.gva.es/univ/es/ayudas_y_becas.htm>, una lista provisional que contendrá la relación de todos los solicitantes con expresión de los motivos de concesión o de denegación. Los interesados, en un plazo no superior a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de exposición de dicha lista provisional, podrán presentar, mediante escrito dirigido al director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, todas las alegaciones debidamente documentadas que consideren pertinentes. 2. Una vez examinadas las alegaciones presentadas y previa comunicación por las comisiones de selección de un resumen económico definitivo que permita conocer cuál es el número e importe global de las becas que se propone conceder por las universidades, el director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia resolverá motivadamente el procedimiento, por delegación del conseller, y ordenará la publicación

President: el vicerector que designe el rector de la universitat. Vicepresident: el gerent de la universitat o persona en qui delegue.

2. Una vegada examinades les al·legacions presentades i prèvia comunicació per les comissions de selecció d’un resum econòmic definitiu que permeta conéixer quin és el nombre i l’import global de les beques que es proposa concedir per les universitats, el director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència resoldrà motivadament el procediment, per delegació del conseller i ordenarà la publicació de la


Num. 6603 / 07.09.2011

relació de sol·licitants a qui es concedix la subvenció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, considerant-se desestimades les altres sollicituds. Esta resolució, que posarà fi a la via administrativa, haurà de ser dictada en el termini màxim de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Així mateix, la relació de sol·licituds de beca estimades i desestimades es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació indicada en l’apartat 1 anterior, així com en els taulers d’anuncis dels rectorats de les universitats de la Comunitat Valenciana. 3. Prèviament a la resolució a què es fa referència en el punt anterior, les universitats privades hauran d’acreditar que es troben al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Vint-i-set. Compensació a les universitats públiques de l’exempció de la taxa 1. L’import de les taxes per servicis acadèmics no satisfet pels alumnes beneficiaris de les beques convocades per la present orde, serà compensat a les universitats públiques amb la quantitat que els lliure la Hisenda Pública, d’acord amb el que disposa l’article 47.4 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la quantia determinada per la resolució d’adjudicació, que correspondrà a la totalitat de becaris de cada universitat. 2. Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana ajornaran l’exigència del pagament de la matrícula als alumnes sol·licitants d’estes beques, fins al moment en què es dicte la resolució definitiva de concessió o denegació. Les universitats exigiran el pagament de les taxes que corresponguen als sol·licitants als quals s’hagués denegat la beca. 3. No obstant el que disposa el paràgraf 1 anterior, les secretaries dels centres universitaris podran requerir cautelarment l’abonament de les dites taxes a aquells alumnes que no complisquen els requisits establits en la present orde. Vint-i-huit. Pagament de l’ajuda per gastos de matrícula als alumnes d’universitats privades 1. El pagament de la beca en concepte de gastos de matrícula als alumnes d’universitats privades beneficiaris de les ajudes convocades per la present orde, s’abonarà a les universitats privades amb la quantitat que els lliure la Hisenda Pública, d’acord amb el que disposa l’article 47.4 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en la quantia determinada per la resolució d’adjudicació, que correspondrà a la totalitat de becaris de cada universitat. 2. Una vegada abonat a les universitats privades l’import dels gastos de matrícula a què fa referència el paràgraf anterior, estes transferiran als alumnes beneficiaris de la beca la quantia determinada en la resolució d’adjudicació. Verificació i control Vint-i-nou. Obligacions dels beneficiaris Són obligacions dels beneficiaris d’estes ajudes les següents: a) Formalitzar la matrícula b) Complir els requisits i les condicions establits per a la concessió i gaudiment de la beca. c) Cooperar amb l’administració en les actuacions de comprovació que siguen necessàries per a verificar, si és procedent, el compliment i l’efectivitat de les condicions o els determinants de la concessió de la beca. d) Declarar, específicament en els supòsits de canvi d’estudis, el fet d’haver sigut beneficiari en anys anteriors. Trenta. Control 1. Els òrgans de l’administració educativa exerciran un rigorós control que assegure la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a estes ajudes. 2. L’ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la denegació o la revocació de la beca sol·licitada. 3. Per a intensificar el control que evite el frau en les declaracions adreçades a obtindre ajudes, l’administració podrà determinar, per

31549

de la relación de solicitantes a los que se les concede la subvención en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, considerándose desestimadas las demás solicitudes. Esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá ser dictada en el plazo máximo de seis meses a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, la relación de solicitudes de beca estimadas y desestimadas se publicarán en la página web de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo indicada en el apartado 1 anterior, así como en los tablones de anuncios de los rectorados de las universidades de la Comunitat Valenciana. 3. Previamente a la resolución motivada a la que se hace referencia en el punto anterior, las universidades privadas deberán acreditar que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Vigésimo séptima. Compensación a las universidades públicas de la exención de la tasa 1. El importe de las tasas por servicios académicos no satisfecho por los alumnos beneficiarios de las becas convocadas por la presente orden, será compensado a las universidades públicas con la cantidad que les libre la Hacienda Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.4 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en la cuantía determinada por la resolución de adjudicación, que corresponderá a la totalidad de becarios de cada universidad. 2. Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana demorarán la exigencia del pago de la matrícula a los alumnos solicitantes de estas becas, hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva de concesión o denegación. Las universidades exigirán el pago de las tasas que correspondan a los solicitantes a los que se les hubiera denegado la beca. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las secretarías de los centros universitarios podrán requerir cautelarmente el abono de dichas tasas a aquellos alumnos que no cumplan los requisitos establecidos en la presente orden. Vigésimo octava. Pago de la ayuda por gastos de matrícula a los alumnos de universidades privadas 1. El pago de la beca en concepto de gastos de matrícula a los alumnos de universidades privadas beneficiarios de las ayudas convocadas por la presente orden, se abonará a las universidades privadas con la cantidad que les libre la Hacienda Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.4 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en la cuantía determinada por la resolución de adjudicación, que corresponderá a la totalidad de becarios de cada universidad. 2. Una vez abonado a las universidades privadas el importe de los gastos de matrícula al que hace referencia el párrafo anterior, éstas transferirán a los alumnos beneficiarios de la beca la cuantía determinada en la resolución de adjudicación.

tes:

Verificación y control Vigésimo novena. Obligaciones de los beneficiarios Son obligaciones de los beneficiarios de estas ayudas las siguien-

a) Formalizar la matrícula. b) Cumplir los requisitos y las condiciones establecidos para la concesión y disfrute de la beca. c) Cooperar con la administración en las actuaciones de comprobación que sea necesario para verificar, si procede, el cumplimiento y la efectividad de las condiciones o los determinantes de la concesión de la beca. d) Declarar, específicamente en los supuestos de cambio de estudios, el hecho de haber sido beneficiario en años anteriores. Trigésima. Control 1. Los órganos de la administración educativa ejercerán un riguroso control que asegure la correcta inversión de los recursos presupuestarios destinados a estas ayudas. 2. La ocultación de cualquier información sobre los requisitos dará lugar a la denegación o la revocación de la beca solicitada. 3. Para intensificar el control que evite el fraude en las declaraciones encaminadas a obtener ayudas, la administración podrá determinar,


Num. 6603 / 07.09.2011

31550

qualsevol mitjà de prova, si s’ha produït l’ocultació a què fa referència l’apartat anterior i, en particular, per mitjà de les dades que estiguen en poder de qualsevol òrgan de les administracions públiques. 4. Pel conjunt de circumstàncies que concorren en cada cas concret, podrà determinar-se l’existència de frau i denegar la beca sol·licitada o revocar la concedida.

por cualquier medio de prueba, si se ha producido la ocultación a que se refiere el apartado anterior y, en particular, mediante los datos que estén en poder de cualquier órgano de las administraciones públicas. 4. Por el conjunto de circunstancias que concurran en cada caso concreto, podrá determinarse la existencia de fraude y denegar la beca solicitada o revocar la concedida.

Trenta-un. Revocació de les beques 1. En els supòsits previstos en la base anterior, les comissions de selecció de becaris remetran a la Direcció General d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència la documentació corresponent per a l’obertura de l’oportú expedient de revocació de la beca concedida. 2. Les adjudicacions d’ajudes seran revocades en cas de descobrirse que en la concessió va concórrer ocultació o falsejament de dades o que hi ha incompatibilitat amb altres beneficis d’esta classe, procedents d’altres administracions o altres persones físiques o jurídiques. 3. No podrà dictar-se acord de revocació d’ajudes, sense el tràmit previ de vista i audiència de la persona interessada en l’expedient, segons el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 4. Dels acords de revocació podrà donar-se trasllat a les autoritats fiscals, acadèmiques o judicials, si és procedent, per a l’exigència de la resta de responsabilitats que es pogueren derivar. 5. En el cas que de l’expedient instruït es derive l’obligació de pagament de les taxes per servicis acadèmics per a la realització d’estudis universitaris, la persona interessada haurà de realitzar el pagament d’estes en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de la resolució denegatòria o de la revocació. 6. En tot cas, per a la nul·litat de la resolució de concessió o per al reintegrament de la beca concedida s’haurà de tindre en compte el que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Trigésimo primera. Revocación de las becas 1. En los supuestos previstos en la base anterior, las comisiones de selección remitirán a la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia la documentación correspondiente para la apertura del oportuno expediente de revocación de la beca concedida. 2. Las adjudicaciones de ayudas serán revocadas en el caso de descubrirse que en la concesión concurrió ocultación o falseamiento de datos o que hay incompatibilidad con otros beneficios de esta clase, procedentes de otras administraciones u otras personas físicas o jurídicas. 3. No podrá dictarse acuerdo de revocación de ayudas, sin el trámite previo de vista y audiencia al interesado en el expediente, según lo que dispone la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. De los acuerdos de revocación podrá darse traslado a las autoridades fiscales, académicas o judiciales, si procede, para la exigencia del resto de responsabilidades que se pudiera derivar. 5. En el caso de que del expediente instruido se derive la obligación del pago de las tasas por servicios académicos para la realización de estudios universitarios, el interesado habrá de realizar el pago de las mismas en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución denegatòria o de la revocación. 6. En todo caso, para la nulidad de la resolución de concesión o para el reintegro de la beca concedida se deberá tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Trenta-dos. Incompatibilitats 1. El gaudiment de la beca és incompatible amb la percepció de qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 2. La incompatibilitat arribarà no sols als estudis de primer i segon cicle entre si, de la mateixa o una altra convocatòria, sinó que també serà incompatible gaudir simultàniament de beca per als estudis de primer i segon cicle i per als de màster oficial. En cas que un alumne resulte proposat per a ser beneficiari d’una beca per a estudis de primer i segon cicle, o de grau, en la convocatòria del Ministeri d’Educació i d’una beca d’estudis de màster oficial en la Generalitat, o viceversa, haurà d’optar per una d’estes i quedarà denegada l’altra beca.

Trigésimo segunda. Incompatibilidades 1. El disfrute de la beca es incompatible con la percepción de cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 2. La incompatibilidad alcanzará no sólo a los estudios de primer y segundo ciclo entre sí, de la misma u otra convocatoria, sino que también será incompatible disfrutar simultáneamente de beca para los estudios de primer y segundo ciclo y para los de máster oficial. En el caso de que un alumno resulte propuesto para ser beneficiario de una beca para estudios de primer y segundo ciclo, o de grado, en la convocatoria del Ministerio de Educación y de una beca de estudios de máster oficial en la Generalitat, o viceversa, deberá optar por una de ellas quedando denegada la otra beca.

Trenta-tres. Dades de caràcter personal Les dades personals arreplegades en ocasió del present procediment seran objecte de tractament automatitzat per la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. El tractament d’estes dades serà d’acord amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de l’esmentada llei.

Trigésimo tercera. Datos de carácter personal Los datos personales recogidos con ocasión del presente procedimiento serán objeto de tratamiento automatizado por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo. El tratamiento de estos datos será conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la referida ley.

Beques per al curs 2011/2012, per a la realització d’estudis universitaris Comunitat Valenciana.  

Els alumnes presentaran la seua sol·licitud preferentment en el termini de matrícula que, en cada cas, indiquen les universitats, si bé el t...

Beques per al curs 2011/2012, per a la realització d’estudis universitaris Comunitat Valenciana.  

Els alumnes presentaran la seua sol·licitud preferentment en el termini de matrícula que, en cada cas, indiquen les universitats, si bé el t...

Advertisement