Page 1

วันที พุ ธ ธันวาคม 2552  พิ มพ์ หนานี ้  |  ดู บ ล๊ อกอื นๆ ที  OKnation

แล้ วใครล่ ะ .. จะไม่ ร ัก

แล้ วใครล่ ะจะไม่ ร ัก +++++++++++

1.ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น.

2.นายแพทย์ ผทํ ู ้าคลอดชื อ ดับลิ ว สจ๊ วต วิ ตมอร์  ทรงมี นํ าหนักแรกประสู ต ิ 6 ปอนด์

3.พระนาม 'ภู มพ ิล' ไดรั้ บพระราชทานจากพระบาทสมเด็ จพระปกเกลา เจ ้ าอยู ้ ห ่วั  รัชกาลที  7 

4.พระยศเมื อแรกประสู ต ิ คื อ พระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจา ภู ้ มพ ิลอดุ ลยเดช 


ื น ว่ 5.ทรงมี ชอเล่ า เล็ ก หรื อ พระองค์ เล็ ก

6.ทรงเคยเป็ นศิ ษย์ เก่ าโรงเรี ยนมาแตร์ เดอี  เพราะช่ วงพระชนมายุ  5 พรรษา ทรงเคยเขาเรี ้ ยนที โรงเรี ยนแห่ งนี  1 ปี  มี พระนามในใบลงทะเบี ยนว่ า 'H.H Bhummibol Mahidol'หมายเลขประจํ าตัว 449 

  7.ทรงเรี ยกสมเด็ จพระราชชนนี หรื อ สมเด็ จย่ า อย่ างธรรมดาว่ า 'แม่ ' 


8.สมัยทรงพระเยาว์ ทรงไดค่ ้ าขนม อาทิ ตย์ ละครัง

9.แมจะได ้ เงิ ้นค่ าขนมทุ กอาทิ ตย์  แต่ ยงั ทรงรับจางเก็ ้ บผักผลไมไปขาย เมื ้ อไดเงิ ้นมาก็ นํ าไปซื อเมล็ ดผักมาปลู กเพิ ม

10.สมัยพระเยาว์ ทรงเลี ยงสัตว์ หลายชนิ ดทังสุ นัข กระต่ าย ไก่  นกขุ นทอง ลิ ง แมแต่ ้ งก ูเ็ คยเลี ยง ครังหนึ งงู ตายไปก็ มพ ีธิ ฝ ีั งศพอย่ างใหญ่ โต 


11.สุ นัขตัวแรกที ทรงเลี ยงสมัยทรงพระเยาว์ เป็ นสุ นัขไทย ทรงตังชื อใหว่ ้ า'บ๊ อบบี ' 

12.ทรงฉลองพระเนตร(แว่ นสายตา)ตังแต่ พระชันษายังไม่ เต็ ม 10 ขวบ เพราะครู ประจํ าชันสังเกตเห็ นว่ าเวลาจะทรงจดอะไรจากกระดานดํ าพระองค์ ตองลุ ้ กขึ น บ่ อยๆ 

13.สมัยพระเยาว์ ทรงซนบาง หากสมเด็ ้ จย่ าจะลงโทษ จะเจรจากันก่ อนว่ า โทษนี ควรตี กที ี ในหลวงจะทรงต่ อรองว่ า 3 ที  มากเกิ นไป 2 ที พอแลว้


้ ้ 14.ระหว่ างประทับอยู ่ สวิ ตเซอร์ แลนด์ นันระหว่ างพี นองจะทรงใช ้ ภาษาฝรั งเศส แต่ จะใชภาษาไทยกั บสมเด็ จย่ าเสมอ

15.ทรงไดรั้ บการอบรมใหรู ้ จั้ ก 'การให' โดยสมเด็ ้ จย่ าจะทรงตังกระป๋ องออมสิ นเรี ยกว่ า 'กระป๋ องคนจน' เอาไว หากทรงนํ ้ าเงิ นไปทํ ากิ จกรรมแลวมี ้กํ าไร จะตอง ้ ถู ก 'เก็ บภาษี ' หยอดใส่ กระปุ กนี  10% ทุ กสิ นเดื อนสมเด็ จย่ าจะเรี ยกประชุ มเพื อถามว่ าจะเอาเงิ นในกระป๋ องนี ไปทํ าอะไร เช่ น มอบใหโรงเรี ้ ยนตาบอด มอบให ้ เด็ กกํ าพรา หรื ้ อทํ ากิ จกรรมเพื อคนยากจน


16. ครังหนึ ง ในหลวงกราบทู ลสมเด็ จย่ าว่ าอยากไดรถจั ้ กรยาน เพราะเพื อนคนอื นๆ เขามี จักรยานกัน สมเด็ จย่ าก็ ตอบว่ า 'ลู กอยากไดจั้ กรยาน ลู กก็ ตองเก็ ้ บค่ า ขนมไวสิ ้  หยอดกระป๋ องวันละเหรี ยญ ไดมาก ค่ ้ อยเอาไปซื อจักรยาน' 

17.กลองถ่ ้ ายรู ปกลองแรกของในหลวง คื ้ อ Coconet Midget ทรงซื อดวยเงิ ้ นสะสมส่ วนพระองค์  เมื อพระชนม์ เพี ยง 8 พรรษา

18.ช่ วงเกิ ดสงครามโลกครังที  2 ทรงปั นจักรยานไปโรงเรี ยนแทนรถพระที นัง

ื 19. พระอัจฉริ ยภาพของในหลวง มี พนฐานมาจาก 'การเล่ ื น' สมัยทรงพระเยาว์  เพราะหากอยากไดของเล่ ้ นอะไรตองทรงเก็ ้ บสตางค์ ซอเอง หรื อ ประดิ ษฐ์ เอง ทรงเคยหุ นค่ ้ าขนมกับพระเชษฐา ซื อชิ นส่ วนวิ ทยุ ทล ีะชิ นๆ แลวเอามาประกอบเองเป็ ้ นวิ ทยุ  แลวแบ่ ้ งกันฟั ง


้ และภู 20.สมเด็ จย่ าทรงสอนใหในหลวงรู ้ จั้ กการใชแผนที มป ิระเทศของไทย โดยโปรดเกลาฯให ้ โรงเรี ้ ยนเพาะช่ างทํ าแผนที ประเทศไทยเป็ นรู ปตัวต่ อ เลื อยเป็ น ชิ นสี เหลี ยมเล็ กๆเพื อใหทรงเล่ ้ นเป็ นจิ กซอว์  

ิ 21.ในหลวงทรงเครื องดนตรี ไดหลายชนิ ้ ด เช่ น เปี ยโน กี ตาร์  แซกโซโฟน แต่ รหรื ู ้อไม่ วา่ เครื องดนตรี ชนแรกที ทรงหัดเล่ นคื อ หี บเพลง (แอกคอร์ เดี ยน)

้นสะสมส่ 22.ทรงสนพระทัยดนตรี อย่ างจริ งจังราวพระชนม์  14­15 พรรษา ทรงซื อแซกโซโฟนมื อสองราคา 300 ฟรังก์ มาหัดเล่ น โดยใชเงิ วนพระองค์ ครึ งหนึ ง


้นสะสมส่ 22.ทรงสนพระทัยดนตรี อย่ างจริ งจังราวพระชนม์ 14­15 พรรษา ทรงซื อแซกโซโฟนมื อสองราคา 300 ฟรังก์ มาหัดเล่ น โดยใชเงิ วนพระองค์ ครึ งหนึ ง และอี กครึ งหนึ งสมเด็ จย่ าออกให ้

23.ครู สอนดนตรี ใหในหลวง ชื ้ อ เวย์ เบรชท์  เป็ นชาว อัลซาส

24.ทรงพระราชนิ พนธ์ พลงครังแรก เมื อพระชนมพรรษา 18 พรรษา เพลงพระราชนิ พนธ์ แรกคื อ 'แสงเที ยน' จนถึ งปั จจุ บน ั พระราชนิ พนธ์ เพลงไวทั ้งหมด 48 เพลง

้ องดนตรี ้ 25.ทรงพระราชนิ พนธ์ เพลงไดทุ ้กแห่ ง บางครังไม่ จํ าเป็ นตองใช ้ เครื ชว่ ย อย่ างครังหนึ งทรงเกิ ดแรงบันดาลพระทัย ทรงฉวยซองจดหมายตี เสน 5 เส น้ แลวเขี ้ ยนโนตทํ ้ านองเพลงขึ นเดี ยวนัน กลายเป็ นเพลง 'เราสู ' ้


ั สนใจการถ่ 26. รู ไหม...? ทรงมี ้ พระอุ ปนิ สย ายภาพเหมื อนใคร : เหมื อนสมเด็ จย่ า และ รัชกาลที 5 

27. นอกจากทรงโปรดการถ่ ายภาพแลว ยั ้ งสนพระทัยการถ่ ายภาพยนตร์ ดวย ทรงเคยนํ ้ าภาพยนตร์ สว่ นพระองค์ ออกฉายแลวนํ ้าเงิ นรายไดมาสร ้ างอาคาร ้ ้ สภากาชาดไทย ที  รพ.จุ ฬาฯ โรงพยาบาลภู มพ ิล รวมทังใชในโครงการโรคโ ปลิ โอและโรคเรื อนดวย ้


28. ทรงพระราชนิ พนธ์ เรื อง 'นายอิ นทร์ ' และ 'ติ โต' ทรงเขี ยนดวยลายพระหั ้ ตถ์  แลวให ้ เสมี ้ ยนพิ มพ์  แต่  'พระมหาชนก' ทรงพิ มพ์ ลงในเครื องคอมพิ วเตอร์  

29. ทรงเล่ นกี ฬาไดหลายชนิ ้ ด แต่ กฬ ีาที ทรงโปรดเป็ นพิ เศษไดแก่ ้ แบดมิ นตัน สกี  และ เรื อใบ ทรงเคยไดเหรี ้ ยญทองจากการแข่ งขันเรื อใบประเภทโอเค ใน กี ฬาแหลมทอง(ต่ อมาเปลี ยนชื อเป็ น'กี ฬาซี เกมส์ ') ครังที  4 ปี  พ.ศ.2510 

  30. ครังหนึ ง ทรงเรื อใบออกจากฝั งไปไดไม่ ้นานก็ ทรงแล่ นกลับฝั ง และตรัสกับผู ที ้คอยมาเฝ้ าฯว่ า เสด็ จฯกลับเขาฝั ้งเพราะเรื อแล่ นไปโดนทุ น ่เขา ซึ ้ งในกติ กา การแข่ งเรื อใบถื อว่ าฟาวส์  ทังๆที ไม่ มใี ครเห็ น แสดงใหเห็ ้นว่ าทรงยึ ดกติ กามากแค่ ไหน 


้ 31. ทรงเป็ นพระมหากษั ตริ ยพ ์ระองค์ แรกของโลกที ไดรั้ บสิ ทธิ บต ั รผลงานประดิ ษฐ ์ คด ิคนเครื ้ องกลเติ มอากาศที ผิ วนํ าหมุ นชาแบบทุ ม ่ลอย หรื อ 'กังหันชัย พัฒนา' เมื อปี  2536 

้นพลังงานทดแทน เช่ 33. ทรงเป็ นผู ริ ้ เริ มการพัฒนาเชื อเพลิ งนํ ามันจากวัสดุ การเกษตรเพื อใชเป็ น แก๊ สโซฮอล์ ,ดี โซฮอลล์  และ นํ ามันปาล์ มบริ สท ุธิ  ต่ อเนื อง เป็ นเวลากว่ า 20 ปี แลว้

34. องค์ การสหประชาชาติ  ไดถวายรางวั ้ ลความสํ าเร็ จสู งสุ ดดานการพั ้ ฒนามนุ ษย์  แด่ ในหลวงเมื อ วันที  26 พฤษภาคม 2549 เพื อสดุ ดพ ีระเกี ยรติ คณ ุพระราช กรณี ยกิ จดานการพั ้ ฒนาชี วต ิความเป็ นอยู ข ่องประชาชนชาวไทย โดยมี  นายโคฟี  อันนัน เลขาธิ การสหประชาชาติ  เดิ นทางมาถวายรางวัลดวยตนเอง  ้


35. พระนามเต็ มของในหลวง : พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรา มหาภู มพ ิลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี  จักรี นฤบดิ นทร สยามิ นทราธิ ราช บรมนาถบพิ ตร

36. รักแรกพบ ของในหลวงและหม่ อมสิ รก ิต ิเกิ ิดขึ นที สวิ สเซอร์ แลนด์  แต่ เหตุ การณ์ ครังนัน สมเด็ จพระบรมราชิ นน ีาถฯทรงใหสั้ มภาษณ์ วา่ 'น่ าจะเป็ น เกลี ยดแรก ้ าเวลานัดหมายตังสามชัวโมง  พบ มากกว่ ารักแรกพบ เนื องเพราะรับสังว่ าจะเสด็ จถึ งเวลาบ่ าย 4 โมง แต่ จริ งๆแลวเสด็ ้ จมาถึ งหนึ งทุ ม ่ ชากว่

37. ทรงหมันกับ ม.ร.ว.สิ ร ิ กิ ต กิ ิตย ิากร เมื อวันที  19 กรกฎาคม 2492 และจัดพระราชพิ ธรี าชาภิ เษกสมรส ที วังสระปทุ ม เมื อวันที  28 เมษายน 2493 โดยทรง จดทะเบี ยนสมรสเหมื อนคนทัวไป ขอความในสมุ ้ ดทะเบี ยนก็ เหมื อนคนทัวไปทุ กอย่ าง ปิ ดอากรแสตมป์  10 สตางค์  เสี ยค่ าธรรมเนี ยม 10 บาท 

37. หลังอภิ เษกสมรส ทรง'ฮันนี มน ู'ที หัวหิ น 


38. ทรงผนวช ณ พระอุ โบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื อวันที  22 ตุ ลาคม 2499 และประทับจํ าพรรษา ณ วัดบวรนิ เวศวิ หาร เป็ นเวลา 15 วัน

39. ระหว่ างทรงผนวช พระอุ ปัชฌาย์ และพระพี เลี ยง คื อ สมเด็ จพระญาณสังวร สมเด็ จพระสังฆราช

้ 40. ของใชส่ วนพระองค์ นันไม่ จํ าเป็ นตองแพงหรื ้ อตองแบรนด์ ้ เนม ดังนันการถวายของใหในหลวงจึ ้ งไม่ จํ าเป็ นจะตองเป็ ้ นของแพง อะไรที มาจากนํ าใจจะทรงใช ้ ทังนัน

ิ 41. เครื องประดับ : ในหลวงไม่ ทรงโปรดสวมเครื องประดับ เช่ น แหวน สรอยคอ ของมี ้ คา่ ต่ างๆ ยกเวน นาฬ ้ กา


42. พระเกศาที ทรงตัดแลว : ส่ ้ วนหนึ งเก็ บไวที ้ธงชัยเฉลิ มพลเพื อมอบแก่ ทหาร อี กส่ วนหนึ งเก็ บไวสร ้างวั ้ ตถุ มงคล เพื อมอบแก่ ราษฎรที ทํ าคุ ณงามความดี แก่ ประเทศชาติ

้ 43. หลอดยาสี พระทนต์  ทรงใชจนแบนราบเรี ยบคลายแผ่ ้ นกระดาษ โดยเฉพาะบริ เวณคอหลอด ยังปรากฏรอยบุ ม ๋ลึ กลงไปจนถึ งเกลี ยวคอหลอด ซึ งเป็ นผลจาก การใชด้ ามแปรงสี ้ พระทนต์ ชว่ ยรี ด และ กดเป็ นรอยบุ ม ๋ 

ีหา พอแม่ 44. วันที ในหลวงเสี ยใจที สุ ด คื อวันที สมเด็ จย่ าเสด็ จสวรรคต มี หนังสื อเล่ าไวว่ ้ า วันนันในหลวงไปเฝ้ า แม่ ถงึ ตี สตี ้ หลับจึ งเสด็ จฯกลับ เมื อถึ งวัง ทาง โรงพยาบาลก็ โทรศัพท์ มาแจงว่ ้า สมเด็ จย่ าสิ นพระชนม์ แลว ในหลวงรี ้ บกลับไปที โรงพยาบาล เห็ นแม่ นอนหลับตาอยุ บ ่นเตี ยง ในหลวงคุ กเข่ าเขาไปกราบที ้ อก แม่  ซบหนานิ ้งอยู น ่าน ค่ อยๆเงยพระพักตร์ ขนมานํ ึ าพระเนตรไหลนอง 

45. โครงการอันเนื องมาจากพระราชดํ าริ  จนถึ งปั จจุ บนมี จํ านวนกว่ า 3,000 โครงการ


ิ 46. ทุ กครังที เสด็ จฯไปยังสถานต่ างๆจะทรงมี สงของประจํ าพระองค์ อยู  ่ 3 สิ ง คื อ แผนที ซึ งทรงทํ าขึ นเอง(ตัดต่ อเอง ปะกาวเอง) กลองถ่ ้ ายรู ป และดิ นสอที มี ยางลบ 

47.ในหลวงทรงงานดวยพระองค์ ้ เองทุ กอย่ างแมกระทั ้ งการโรเนี ยวกระดาษที จะนํ ามาใหข้ าราชการที ้ เขาเฝ้ ้ าฯถวายงาน

48. เก็ บร่ ม : ครังหนึ งเมื อในหลวงเสด็ จฯเยี ยมโครงการหวยสั ้ ตว์ ใหญ่  เมื อเฮลิ คอปเตอร์ พระที นังมาถึ ง ปรากฏว่ าฝนตกลงมาอย่ างหนัก ขาราชการและราษฎรที ้ เขาแถวรอรั ้ บเปี ยกฝนกันทุ กคน เมื อทรงเห็ นดังนัน จึ งมี รับสังใหองครั ้ กษ์ เก็ บร่ ม แลวทรงเยี ้ ยมขาราชการและราษฎรท่ ้ ามกลางสายฝน

49. ทรงศึ กษาลักษณะอากาศทุ กวัน โดยใชข้ อมู ้ลที กรมอุ ตน ุย ิมวิ ทยานํ าขึ นทู ลเกลาฯ ร่ ้ วมกับขอมู ้ลจากต่ างประเทศที หามาเอง เพื อป้ องกันภัยธรรมชาติ ทอาจ ี ก่ อความเสี ยหายแก่ ประชาชน

50. โครงการส่ วนพระองค์  สวนจิ ตรลดา เริ มตนขึ ้ นจากเงิ นส่ วนพระองค์ จํ านวน 32,866.73บาท ซึ งไดจากการขายหนั ้ งสื อดนตรี ทพระเจนดุ ี รย ิางค์  จากการขายนมวัว ก็ คอ ่ยๆเติ บโตเป็ นโครงการพัฒนามาจนเป็ นอย่ างที เราเห็ นกันทุ กวันนี  


51. เวลามี พระราชอาคันตุ กะเสด็ จมาเยี ยมชมโครงการฯสวนจิ ตรลดา ในหลวงจะเสด็ จฯลงมาอธิ บายดวยพระองค์ ้ เอง เนื องจากทรงรู ทุ ้กรายละเอี ยด

52. ม.ร.ว.คึ กฤทธิ  ปราโมช กราบบังคมทู ลถามว่ า เคยทรงเหนื อยทรงทอบ ้ างหรื ้ อไม่  ในหลวงตอบว่ า 'ความจริ งมันน่ าทอถอยอยู ้ ห ่รอก บางเรื องมันน่ าทอถอย ้ แต่ วา่ ฉั นทอไม่ ้ ได เพราะเดิ ้ มพันของเรานันสู งเหลื อเกิ น เดิ มพันของเรานันคื อบานเมื ้ อง คื อความสุ ขของคนไทยทัวประเทศ

53. ทรงนึ กถึ งแต่ ประชาชน แมกระทั ้ งวันที พระองค์ ทรงกํ าลังจะเขาห ้องผ่ ้ าตัดกระดู กสันหลังในอี ก 5 ชัวโมง (20 กรกฎาคม 2549) ยังทรงรับสังใหข้ าราช ้ บริ พารไปติ ดตังคอมพิ วเตอร์ เดิ นสายออนไลน์ ไว เพราะกํ ้ าลังมี พายุ เขาประเทศ พระองค์ ้ จะไดมอนิ ้ เตอร์  เผื อนํ าท่ วมจะไดช่ ้ วยเหลื อทัน

54. อาหารทรงโปรด : โปรดผัดผักทุ กชนิ ด เช่ น ผัดคะนา ผั ้ ดถัวงอก ผัดถัวลันเตา 

55. ผักที ไม่ โปรด : ผักชี  ตนหอม และตั ้ งฉ่ าย


56. ทรงเสวย ขาวกล ้ อง เป็ ้ นพระกระยาหารหลัก

้ ายนํ 57. ไม่ เสวยปลานิ ล เพราะทรงเป็ นผู ?ลี ้ยงปลานิ ลคนแรกในประเทศไทย โดยใชสระว่ าในพระตํ าหนักสวนจิ ตรลดาเป็ นบ่ อเลี ยง แลวแจกจ่ ้ ายพันธุ ไ์ ปใหกรม ้ ประมง

58. เครื องดื มทรงโปรด : โปรดโอวัลติ นเป็ นพิ เศษ เคยเสวยวันหนึ งหลายครัง

่งโปรด ทรงโปรดข่ 59. ที วช ีอ าวช่ องฝรังเศส ของยู บซ ี ี เพื อทรงรับฟั งข่ าวสารจากทัวโลก 


้ 60. ทรงฟั ง จส.100 และเคยโทรศัพท์ ไปรายงานสถานการณ์ ตา่ งๆใน กทม.ไปที  จส.100ดวย โดยใช ้ พระนามแฝง

้นบรรทม ในหลวงจะเปิ 61. หนังสื อที ในหลวงอ่ าน : ตอนเชาตื ดดู หนังสื อพิ มพ์ รายวันทังไทยและเทศ ทุ กฉบับ และก่ อนเขานอนจะทรงอ่ ้ านนิ ตยสารไทม์ ส นิ ว สวี ก เอเชี ยวี ก ฯลฯ ที มี ขา่ วทัวทุ กมุ มโลก

62. รานตั ้ ดเสื อของในหลวง คื อ รานยู ้ ไลย เจาของชื ้ อ ยู ไลย ลาภประเสริ ฐ ถวายงานตัดเสื อในหลวงมาตังแต่ ปี  2501 เมื อนายยู ไลยเสี ยชี วต ิ ก็ ม ี ลู กชาย นาย สมภพ ลาภประเสริ ฐ มาถวายงานต่ อ จนถึ งตอนนี ก็ เกื อบ 50 ปี แลว้

63. หองทรงงานของในหลวง อยู ้ ใ่ ก ลห ้องบรรทม บนชั ้ น 8 ของตํ าหนักจิ ตรลดาฯเป็ นหองเล็ ้ กๆ ขนาด 3x4 เมตร ภายในหองมี ้ วท ิยุ  โทรทัศน์  โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิ วเตอร์  เครื องบันทึ กเสี ยง เครื องพยากรณ์  แผนที  ฯลฯ 


64. สุ นัขทรงเลี ยง นอกจากคุ ณทองแดง สุ วรรณชาด สุ นัขประจํ ารัชกาล ที ปั จจุ บน ั อยู ท ่พระราชวั ี งไกลกังวล แลว ยั ้ งมี สน ุัขทรงเลี ยงอี ก 33 ตัว

้ยกพระบาทสมเด็ 65. ในหลวง เกิ ดจากคํ าที ชาวเหนื อใชเรี จพระเจาอยู ้ ห ่วั  ว่ า 'นายหลวง' ภายหลังจึ งเปลี ยนเป็ น ในหลวง

66. ทรงเชี ยวชาญถึ ง 6 ภาษา คื อ ไทย ละติ น ฝรังเศส อังกฤษ เยอรมัน และ สเปน


67. อาชี พของในหลวง เมื อผู แทนพระองค์ ้ ไปติ ดต่ อเอกสารสํ าคัญใดๆทรงโปรดใหกรอกในช่ ้ อง อาชี พ ของพระองค์ วา่  'ทํ าราชการ' 

68. ในหลวงทรงพระเนตรเที ยมขางขวา เป็ ้ นผลจากอุ บต ั เิ หตุ ทางรถยนต์ ทเมื ีองโลซานน์  สวิ ตเซอร์ แลนด์  รถพระที นังชนกับรถบรรทุ กอย่ างแรง ทํ าใหเศษ ้ ้ ้ างเดี กระจกเขาพระเนตรข ้ างขวา ตอนนั ้ นมี อายุ เพี ยง 20 พรรษา และทรงใชพระเนตรข างซ ้ ายข ้ ยว ในการทํ างานบํ าบัดทุ กข์ บํ ารุ งสุ ขประชาชนชาวไทยมาตลอด กว่ า 60 ปี  

69. ครังหนึ งหนังสื อพิ มพ์ อเมริ กน ั ลงข่ าวลื อเกี ยวกับในหลวงว่ า แซกโซโฟนที ทรงอยู เ่ ป็ นประจํ านันเป็ นแซกโซโฟนที ทํ าดวยทองคํ ้ าเนื อแทบริ ้สท ุธิ  ซึ งไดมี ้ พระ ราชดํ ารัสว่ า'อันนี ไม่ จริ งเลย สมมติ วา่ จริ งก็ จะหนักมาก ยกไม่ ไหวหรอก' 


้อนละแท่ 70. ปี หนึ งๆ ในหลวงทรงเบิ กดิ นสอแค่  12 แท่ ง ใชเดื ง จนกระทังกุ ด

71. หัวใจทรงเตนไม่ ้ ปรกติ  ในหลวงเคยประชวรหนักจนหัวใจเตนไม่ ้ ปกติ  เนื องจากติ ดเชื อไมโครพลาสม่ า ขณะขึ นเยี ยมราษฎรที อํ าเภอสะเมิ งติ ดต่ อกันหลายปี


72. รู หรื ้อไม่ วา่  ในหลวงเป็ นคนประดิ ษฐ์ รป ูแบบฟอนต์ ภาษาในคอมพิ วเตอร์ ทใช ี กั้ นอยู ท ่ก ุวันนี อย่ าง ฟอนต์ จต ิรลดา ฟอนต์ ภพ ูงิ ค์

73. ในนิ ทรรศการเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั  เนื องในโอกาสฉลองสิ รริ าชสมบัตค ิรบ 60 ปี  จัดขึ นที อิ มแพ็ ค มี ประชาชนเขาชมรวม 6ล ้ านคน ้


74. ในหลวงเริ มพระราชทานปริ ญญาบัตรครังแรกเมื อปี  พ.ศ.2493 จน 29 ปี ตอ ่มาจึ งมี ผคํ ู ้ านวณว่ าเสด็ จพระราชทานปริ ญญาบัตร 490 ครัง ประทับครังละ 3 ชม. ทรงยื นพระหัตถ์ พระราชทาน 470,000 ครัง นํ าหนักปริ ญญาบัตรฉบับละ 3 ขี ด รวมนํ าหนักทังหมด 141 ตัน 

75. ดอกไมประจํ ้ าพระองค์  คื อ ดอกดาวเรื อง

76. สี ประจํ าพระองค์ คอ ื สี เหลื อง 


77. นังรถหารสอง : ทรงรับสังกับขาราชบริ ้ พารเสมอว่ า การนังรถคนละคันเป็ นการสิ นเปลื อง จึ งใหนั้ งรวมกัน ไม่ โปรดใหมี ้ ขบวนรถยาวเหยี ยด

******* เรื องดี ๆ จาก Mail บุ ญอุ ม หงษ์ ้ คํ า     ***** ขอนํ าภาพจากเวบต่ าง ๆ มาเพิ มนะครับ เพื อจะไดชื ้ นชมพระองค์ ทา่ น  


นํ าภาพมาเพิ ม 9มิ ย.59 ภาพจากอิ นเตอร์ เน็ ต  

 


**************

ํน ักพระราชว ัง พระบาทสมเด็ แถลงการณ์ สา จพระเจ้ าอยู ห ่ัว เสด็ จสวรรคต  


เมื อเวลา 18.45 น. วันที  13 ตุ ลาคม สํ านักพระราชวังออกประกาศว่ า พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มพ ิลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี  จักรี นฤบดิ นทร สยามิ นทราธิ ราช บรมนาถบพิ ตร สวรรคต ความว่ า พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มพ ิลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี  จักรี นฤบดิ นทร สยามิ นทราธิ ราช บรมนาถบพิ ตร เสด็ จพระราชดํ าเนิ นไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิ รริ าช ตังแต่ วน ั ศุ กร์ ท 3 ตุ ี ลาคม พุ ทธศักราช 2557 ตามที สํ านัก พระราชวังไดแถลงให ้ ทราบเป็ ้ นระยะแลวนั ้น แมคณะแพทย์ ้ ไดถวายการรั ้ กษาอย่ างใกลชิ ้ ดจนสุ ดความสามารถ แต่ พระอาการประชวรหาคลายไม่  ไดทรุ ้ดหนัก ิ ลงตามลํ าดับถึ งวันพฤหัสบดี ท 13 ตุ ี ลาคม พุ ทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬกา 52 นาที  เสด็ จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิ รริ าช ดวยพระอาการสงบ สิ ้ ริ พระชนมพรรษาปี ท 89 ทรงครองราชสมบั ี ตไิ ด 70 ปี ้ สํ านักพระราชวัง 13 ตุ ลาคม พุ ทธศักราช 2559 ทังนี  ตังแต่ พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั  และสมเด็ จพระนางเจาฯ พระบรมราชิ ้ นน ีาถ เสด็ จฯจากวังไกลกังวล อ.หัวหิ น จ.ประจวบคี รข ีน ั ธ์  มาประทับ ณ โรง พยาบาลศิ รริ าช ตังแต่ เมื อวันที  3 ตุ ลาคม 2557 เพื อประทับรักษาพระอาการประชวร ต่ อมาสํ านักพระราชวังไดออกแถลงการณ์ ้  ฉบับที  1 เมื อวันที  4 ตุ ลาคม ระบุ วา่  พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั  ทรงมี พระปรอท (ไข) สู ้ ง 38.2 องศาเซลเซี ยส ผลการตรวจพระโลหิ ตแสดงว่ ามี ภาวะติ ดเชื อ มี การเปลี ยนแปลงในความ ดันพระโลหิ ต และอัตราการเตนของพระหทั ้ ยเร็ วขึ น คณะแพทย์ จงึ ไดกราบบั ้ งคมทู ลเชิ ญเสด็ จพระราชดํ าเนิ นไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิ รริ าช เพื อถวายการ ตรวจดวยเครื ้ องมื อพิ เศษ จากนันเมื อวันที  15 ธันวาคม 2557 สํ านักพระราชวังไดออกแถลงการณ์ ้  ฉบับที  12 ซึ งเป็ นฉบับล่ าสุ ด คณะแพทย์ ฯไดรายงานว่ ้ า พระ อาการทัวไปดี ขน และพระวรกายแข็ ึ งแรงเป็ นลํ าดับ รวมเป็ นระยะเวลาที เสด็ จฯมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิ รริ าช และในวันที  31 พฤษภาคม 2558 พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั  และสมเด็ จพระนางเจาฯ พระบรมราชิ ้ นน ีาถ เสด็ จออกจากพระตํ าหนักเปี ยมสุ ข วังไกลกังวล อ.หัวหิ น จ.ประจวบคี รข ีน ั ธ์  กลับมาประทับที โรงพยาบาลศิ รริ าช โดยมี แถลงการณ์ ฉบับที  13 ตามคํ ากราบบังคมทู ลเชิ ญของคณะแพทย์ ฯ เพื อถวายตรวจพระ ่อ ่งพระนาภี สมองดวยเครื ้ องเอกซเรย์ คอมพิ วเตอร์  เพื อติ ดตามผลของการใส่ สายระบายนํ าไขสันหลังจากช่ องไขสันหลังเขาสู ้ช  พระองค์ ประทับอยู ท ่โรง ี พยาบาลศิ รริ าช กระทังวันสวรรคต รวมระยะเวลา 502 วัน    พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มพ ิลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จักรี นฤบดิ นทร สยามิ นทราธิ ราช บรมนาถบพิ ตร สวรรคต  


่วรรคาลัย ผองผสกนิ เสด็ จสู ส กรชาวไทยนอมรํ ้ าลึ กในพระมหากรุ ณาธิ คณ ุตราบนิ จนิ รันดร์ ขาพระพุ ้ ทธเจา้   นายบุ ญอุ ม หงษ์ ้ คํ า ๑๓ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        

โดย aumboon

กล ับไปที  www.oknation.net   

แล้วใครล่ะ จะไม่รัก จากบล็อก โอเคเนชั่น oknation  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you