Issuu on Google+

net qua danh gra hgc phfin (m0n hgc) Ket cf,u tinh torfln toa xe Fl Ldrp :DAu mdy - Toa xe

4gCe

K48

tAn thi : I Ngdy Thi

:

b-...,.CI vr2/2010

Ghi chri

:

Bdng a$m phdi rd rdng, kh6ng cluqc tdy x6a Sinh vi6n b6 thi cho dtdm

O

BA mdn nQp didm chQm nhdt sau

I0 ngdy ke t* ngdy thi

Sinh viâ‚Źn khdng nflp d* hpc phi bi cdm thi

Hd n\i, a,

12t14t2010

ng vlen chfm

{q '"J

thi fl1uu'1 fltvu

J

D6u m6y - Toa xe 4gCe

ngdyts thdng.4.*ram 20d,fr Tru0ng b0 ry6n

fA /,,tV l[nt'

,i/ -'

-:z/'

I

t

Pc;T$ EdviJt').,-ltl Irari$

1


KCTTTXF1