Page 1

Jubileumsextra med festliga minnen

Sidorna 7–10

SHR

Hårt arbete för en modern alkohollag

Sidan 6

[Verksamhetsberättelse 2009]

”SHR – en växande 100-åring med 1 000 järn i elden” Ett glittrande jubileumsår, men också omfattande verksamhet på många plan. SHR blev större, flyttade till nya lokaler, svarade på tusentals frågor, drev tunga politiska frågor ett stycke framåt, byggde upp en forskningsfond och skräddade en ny kostym för utbildningsverksamheten. För att nämna något. SHR har under 2009 etablerat sig som besöksnäringens branschoch arbetsgivarorganisation. Från årsskiftet blev medlemmarna i SCR och SLAO branschmedlemmar i SHR. Under våren bildades Svenska Nöjesparksföreningen och på höstkanten etablerades Besöksnäringens Ledarforum i SHR:s regi. Som vd för SHR är jag stolt och glad över att ha fått vara med och utveckla SHR till en ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för en viktig näring. Det politiska intresset för besöksnäringen har ökat markant och vi börjar nu se politiska ambitioner inom såväl vår näring som inom hela tjänstesektorn.

Marknadsföring en god investering

Under året ökade regeringen de statliga anslagen för marknadsföring av Sverige rejält, från 100 till 150 miljoner kronor per år. Äntligen, tycker SHR, som länge tryckt på betydelsen av ordentlig marknadsföring. Visit Sweden har en bra verksamhetsmodell och en tydlig kommunikationsplattform som gör de extra miljonerna till väl investerade pengar. En annan viktig fråga under 2009 var förändringarna av alkohollagen. SHR har efterlyst ett regelverk som är bättre anpas-

sat efter restaurangföretagens verksamhet och gästernas efterfrågan. Vi har även velat att tydliga brister och problemparagrafer i alkohollagen rättas till, och nu föreslår regeringen en rad förbättringar. Även från den politiska oppositionen ser vi ett stort ökat engagemang för våra frågor. Ett intressant politiskt program för besöksnäringen som omfattar bland annat marknadsföring, evenemang och FoU har tagits fram gemensamt av de tre oppositionspartierna.

Upplevelseakademin lyft för våra kurser

Upplevelseakademin såg dagens ljus under 2009 och är namnet på SHR:s, SLAO:s och SCR:s nya plattform för utbildningsverksamhet. Här samlar vi den mängd kurser som organisationerna driver – lätt att hitta, stort urval och viktiga synergieffekter. Vi har kommit ett stort stycke på vägen mot en gemensam europeisk hotellklassificering. I december slöt sju länder, däribland Sverige, avtal om ett gemensamt system för hotellstjärnor från och med årsskiftet. Tillsammans med Hotell- och Restaurangfacket presenterade vi under Almedalsveckan ett program för fler och bättre jobb i besöksnäringen. Med HRF och med stöd från statliga Vinnova har vi även etablerat Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond.

Fortsatt tillväxt för SHR

Under året passerade SHR 4 000 medlemsföretag. Medlemmarna kommer till oss för att vi erbjuder en attraktiv produkt, och det ska vi fortsätta att göra. Det ställer i sin tur krav på bemanning, profes-

sionalitet och faciliteter på SHRkansliet. I våra nya, rymliga lokaler på Sveavägen 25 i Stockholm kan vi hålla kurser, har plats för möten och för kansliets duktiga medarbetare. Här träffar vi också gärna medlemmar och vänner för en fika och lite branschsnack. SHR:s telefonjour för arbetsgivarfrågor tog emot tiotusentals samtal och våra jurister företräder medlemmarna i förhandlingar med facket och i domstol. Juridisk expertis finns också i branschfrågor, och SHR deltar i mängder av samarbeten, referensgrupper, seminarier, branschdagar, projekt och andra sammanhang. Vår kunskap är efterfrågad och vi är angelägna att sprida kunskap om branschens förutsättningar. Under året aktualiserades frågan om hur kassaregisterlagen ska kunna implementeras från 2010 utan orimliga kostnader för restaurangföretagen. Här har SHR haft en intensiv dialog med Skatteverket, där vi trycker på vikten av att lagen uppnår sitt syfte och utan skada för seriösa företag bidrar till att stoppa skattefusk och oseriösa aktörer i kontantbranscherna.

Avtalsrörelse i antågande

En viktig fråga har varit 2010 års avtalsrörelse med ett omfattande förberedelsearbete. Vi har analyserat befintliga avtal, den ekonomiska situationen, övriga arbetsmarknaden och haft dialog med våra medlemmar. Vad kan vi vänta oss av

avtalsrörelsen, som är den mest omfattande i mannaminne under en ovanligt kritisk period, och hur förbereder vi oss på bästa sätt? Avslutningsvis vill jag återkomma till att 2009 var festens år. SHR fyllde 100 år och firade med stor jubileumsbankett i Stockholms Stadshus. En magnifik kväll och ett spännande år, där vi förgyllde både logotyp och aktiviteter med extra 100-årskrydda. Tack alla som bidrog under året, och tack alla som stöttat näringen och SHR under alla år dessförinnan. Utan er positiva eldsjälar hade vi ingen förening och ingen växande, kreativ besöksnäring. Mats Hulth vd SHR Stockholm, mars 2010


En bransch med imponerande historia och strålande framtid 2009 blev året då vi tog ytterligare ett steg för att etablera SHR som en av de tunga aktörerna på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser en allt större acceptans från politikerhåll och det satsas mer pengar på vår näring. Allt fler politiker inser att med rätt förutsättningar kan besöksnäringen skapa massor av jobb och ge ytterligare inkomster till statsfinanserna. En stor roll i detta erkännande spelar SHR:s kansli. Här arbetar ett 60-tal drivna personer med viktiga bransch- och arbetsgivarfrågor med målet att förbättra villkoren för företagande inom besöksnäringen. De olika avdelningarna besitter spetskompetens inom sina områden och det är ingen slump att organisationen fortsätter växa. Vid årsskiftet 2009/2010 var mer än 4 000 företag, med tillsammans 5 500 arbetsplatser anslutna.

Ett tydligt exempel på att vår bransch nu blir alltmer etablerad är också det faktum att SHR, tillsammans med HRF och med stöd av Vinnova, under året etablerade Besöksnäringens Forsknings- och utvecklingsfond. Fonden finansierar en rad projekt som ska utveckla branschen, ge oss än större trovärdighet och skapa bättre förutsättningar för att arbeta och driva företag inom besöksnäringen. 2009 blev också det  år då  vi kläckte idén att sammanföra hela den svenska besöksnäringen. Vi kände att det fanns ett behov att finna  ett  forum för företrädare från hela näringen att möta varandra, tala om gemensamma möjligheter och problem, och inse att vi arbetar mot samma mål och kan dra nytta av varandra.

februari 2010 på Vildmarkshotellet i Kolmården. 150 deltagare från besöksnäringens alla delar – besök, handel, transport, kultur och idrott – mötte upp och diskuterade viktiga frågor under två dagar. Genomgående var stämningen mycket god och kreativ och Kolmården blev ett ställe där ett otal värdefulla kontakter knöts. På stående fot beslutades att en uppföljning ska ske den 1 februari 2011. Ulf Adelsohn styrelseordförande SHR Stockholm, mars 2010

Resultatet blev Besöksnäringens Ledarforum, som hölls den 2–3

Historiskt bra år trots lågkonjunktur När vi summerar 2009 ser vi att SHR under året vuxit med 546 företag, vilket innebär den näst snabbaste medlemsökningen under SHR:s historia. Endast fusionen med SRF i slutet av nittiotalet innebar en snabbare ökning. Vid årsskiftet organiserade SHR över 4 000 medlemsföretag med totalt 5 482 arbetsplatser, båda siffrorna de högsta i organisationens historia.

2009 Medlem i Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare Member of the Swedish Hotel & Restaurang Association

Den unikt snabba ökningen beror till stor del på att SHR från och med 2009 även organiserar medlemmarna i SCR och SLAO, men även på det aktiva rekryteringsarbete SHR bedrivit de senaste åren. Inflödet av nya medlemmar utgörs av en blandning av nystartade och etablerade företag, såväl stora som små, som tidigare stått utanför organisationen men nu valt att bli med-

SHR är därmed den samlade svenska besöksnäringens organisation och företräder hotell, restauranger, cateringföretag, campingplatser och stugor, skidanläggningar, konferens- och kongressanläggningar, djur- och nöjesparker samt ytterligare flera verksamhetstyper.

1999  medlemsantalet passerar 2 000-strecket i och med att Svenska Restauratörsförbundet går upp i SHR.

4000 3500 3000 1959  SHR går med i SAF vilket ökar intresset att gå med i arbetsgivarföreningen.

2500 2000

2009  SHR fyller 100 år och passerar 4 000-strecket.

1977  medlemsantalet passerar 1 000-strecket. 2006  passerar 3 000-strecket

Tidigt 70-tal  intern omorganisation och skenbar nedgång. Fler driftsställen går ihop i större juridiska enheter.

1500 1000

lemmar. Särskilt glädjande är att medlemsökningen fortsatt trots den svaga konjunktur som rått under året.

1950  504 medlemmar. Medlemsavgiften ligger på 6 kr/anställd.

500

1990-1991  kristider i branschen och medlemstapp

0

1950 [2]

1960

1970

1980

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

1990

2000

2009


En helt ovanlig dag i Almedalen

[SHRs verksamhetsber채ttelse 2009]

[3]


Lågkonjunkturen slog till men läget ändå bättre än befarat Den värsta internationella ekonomiska krisen på över 50 år drabbade Sverige hårt 2009. Nivån på den totala produktionen i den svenska ekonomin var nästan 5 procent lägre än 2008.

den svenska konsumtionen utomlands med drygt 10 procent.

Branschen

Hotell- och restaurangbranschen påverkades självklart av den svaga konjunkturen. Den svaga valutan gjorde dock Sverige attraktivt som resmål under året. Den bidrog också till att många svenskar valde att förlägga sin semester i Sverige. Detta hjälpte till att upprätthålla efterfrågan i branschen under året.

Det var den exportinriktade industrin som drabbades hårdast i den svenska ekonomin, vilket var en följd av att den internationella handeln minskade dramatiskt. Produktionen i tillverkningsindustrin låg 2009 på en nivå som var nästan 20 procent lägre än 2008. Även den privata tjänstesektorn krympte under året, men inte i lika stor omfattning.

Restaurangerna

Omsättningen på restaurangmarknaden var oförändrad under 2009 jämfört med 2008. Andra halvåret var något bättre än första halvåret. En stark turistsommar innebar en kraftig ökning av omsättningen under juli, plus 5 procent jämfört med

Trots det mycket svaga konjunkturläget ökade den utländska konsumtionen i Sverige med närmare 10 procent. Samtidigt minskade

samma månad 2008. Prisnivån 2009 låg nästan 3 procent över nivån 2008. Detta innebär att trots en oförändrad omsättning minskade volymen producerade restaurangtjänster under 2009. Omsättningsutvecklingen skiljde sig ganska mycket åt mellan olika segment på restaurangmarknaden. Snabbmatsrestaurangerna ökade omsättningen med 4 procent medan omsättningen på nöjesrestauranger, barer och pubar backade med nästan 4 procent under 2009. Den svaga utvecklingen i näringslivet har tydligt drabbat restauranger där en stor del av omsättningen kommer från företagsrepresentation. Här syns också kraftiga lokala och regionala skillnader.

Hotellen

Den försämring av hotellkonjunkturen som började under hösten 2008 blev ännu tydligare under början av 2009. Under perioden januari till maj minskade antalet belagda hotellrum i riket med 7 procent, motsvarande drygt en halv miljon hotellrum, jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången kom helt och hållet från affärs- och konferensgästerna. Under juni och juli ökade dock antalet belagda hotellrum kraftigt. Den svaga svenska valutan gjorde att det kom många utländska besökare till Sverige under sommaren, inte minst från våra nordiska grannländer. Även antalet inhemska gäster på hotellen ökade kraftigt under sommaren. fortsättning på sidan 5

2009 i siffror Logiomsättningen på hotell, årlig procentuell förändring, löpande priser

Restaurangomsättningen, årlig procentuell förändring, löpande priser

KƒLLA: SCB, bearbetning SHR

KƒLLA: SCB, bearbetning SHR

10

8

9

7

8 7

6

6 5

5

4 3

4

2 1

3

0

2004

1,6

3,6

4,2

5,9

7,6

3,7

0,6

11,3

5,8

2005

2006

2007

2008

-5,2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-4 -5 -6

Trots en oförändrad omsättning minskade volymen restaurangtjänster.

BNP

23,9

KƒLLA: SCB

1

Bruttoinvesteringar Totalt antal anställda

Privat konsumtion

Tidsbegränsat anställda 12,2

Tillsvidareanställda

Arbetslöshet (ILO)

10 5,7

4,3

5,8 6,2

4,6 3,5

2,0 1,7

4,9

2 3 1

-0,7 -2,5 -4,2

Kraftigaste BNP-tappet sedan andra världskriget. -8,5

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008

2009

-0,2

-4,9

-0,5

-22,9

0,3

0,2

3,5

-0,3

6,1

8,5

75,7

73,3

2,4

1 Årlig procentuell förändring 2 Nivå i procent av arbetskraften (inklusive heltidsstuderande som sökt arbete) 3 Andelen sysselsatta av befolkningen

0,5

0

1

Arbetade timmar i näringslivet

2,7

2,6

1,9

1

Sysselsättningsgrad

7,7

5

1

KPI, konsumentprisindex

15

2009

Det är affärs- och konferensgästerna som står för hela tappet.

Nyckeltal i ekonomin

Anställda i hotell- och restaurangbranschen, årlig procentuell förändring

20

-8,6

2009

Det var bland de tidsbegränsat anställda som minkningen var som störst.

[4]

9,3

-3

0

-10

2003

8,4

-2

1

-5

-0,6

-1

2

25

-2,2

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

-3,7 KÄLLA: SCB


Antalet belagda hotellrum minskade med 3 procent under 2009, vilket motsvarar drygt en halv miljon färre sålda rum. Nedgången kom från affärs- och konferensgäster. Antalet belagda hotellrum av privatgäster ökade med drygt 200 000 under året. Utvecklingen präglades av stora regionala skillnader. I sex av 21 län ökade antalet belagda hotellrum, medan i åtta av länen minskade antalet belagda hotellrum med mer än 5 procent.

Arbetsmarknaden

Trots den mycket svaga utvecklingen i branschen var effekterna på hotell- och restaurangarbetsmarknaden förvånansvärt små.

Antalet anställda i branschen minskade med en knapp procent mellan 2009 och 2008, motsvarande runt 1 000 anställda. Det var bland de tidsbegränsat anställda som minskningen var störst, en nedgång med nästan 10 procent. Antalet tillsvidareanställda ökade däremot något under året. Det var framförallt under första halvåret som minskningen av antalet anställda var tydlig. Under andra halvåret skedde en återhämtning med ökat antal anställda, såväl tillsvidare som tidsbegränsat anställda.

Gemensamt klassificeringssystem för Europas hotell Under 2009 utvecklades diskussionerna inom HOTREC till att sju länder gick samman och enades om ett enhetligt klassificeringssystem för hotell i Europa under namnet Hotelstars Union. I första fasen deltar Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Holland, Ungern och Tjeckien. Övriga medlemsländer inom HOTREC följer utvecklingen som observatörer och kommer att ansluta sig så fort det är praktiskt möjligt. Det nya systemet, som bygger på det tyska klassificeringssytemet som bas, innehåller 270 kriterier.

För varje stjärnnivå ska dels de obligatoriska kriterierna vara uppfyllda, dels ska en procentsats av tilläggspoängen uppnås. För hotell som erhåller ett högre antal tilläggspoäng är en superiorkategori möjlig inom samtliga stjärnklasser. Efter flera års diskussioner och påstötningar från såväl EU som branschen har svenska hotell möjlighet att från och med den 1 januari 2010 klassificera sig efter ett efterlängtat gemensamt europeiskt system.

Den svaga valutan gjorde Sverige till ett attraktivt resmål samtidigt som många svenskar valde att stanna hemma.

Branschkunniga ledamöter snart i alla Sveriges hyresnämnder Det har rått brist på branschfolk i Sveriges åtta hyresnämnder. Men det blev det ändring på från och med årsskiftet 2009/2010 då samtliga 27 kandidater som SHR föreslagit har antagits av Domstolsverket. Hotell- och restaurangbranschen har specifika krav på lokaler., men kunskapen om dessa har saknats i hyresnämnderna – fram till nu. Under 2009 har SHR arbetat för att få fram nya ledamöter med lång erfarenhet från branschen för att skapa större förståelse för företagarnas

krav och behov på hyreslokaler, som ofta är mycket specifika. Från att endast ha haft två, i Göteborgs och Malmös hyresnämnder, kommer branschen från och med årsskiftet att representeras av 29 ledamöter. Under våren 2010 kommer SHR att hålla utbildningsträffar för ledamöterna. De åtta kommunerna med hyresnämnder är Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping, Jönköping, Umeå och Sundsvall.

En efterlängtad kunskapskanal Genom samarbete mellan SHR, SCR och SLAO skapades under året Upplevelseakademin. Här samlas kurser för hela besöksnäringen inom allt från ekonomi till lavinkunskap. Förutom kunskap ger Upplevelseakademin tillfällen till intressanta möten och nya kontakter inom besöksnäringen. Utbildning var ett av de främsta argumenten när en sammanfogning av SHR, SCR och SLAO inledningsvis diskuterades. Ett större underlag av deltagare skulle göra det möjligt att hålla kurser på fler orter och inom fler ämnen. Dessutom skulle utbildningarna utgöra ett bra tillfälle för branschfolk från hela besöksnäringen att träffas, knyta kontakter och lära av varandra.

Ett 70-tal utbildningar

Resultatet av samordningen blev Upplevelseakademin, som lan-

serades den 17 november 2009. Under dess paraply fanns i slutet av året ett 70-tal utbildningar inom hotell, restaurang, konferens, skidanläggning och camping att välja mellan. Förutom specialutbildningar som pistmaskinförare, livsmedelsäkerhet och grundkurs för nya campingföretagare erbjuds även branschanpassade kurser inom ledarskap, arbetsrätt och service.

samla de bästa kortutbildningarna i branschen. – Det här är ett sätt att bredda och säkerställa kompetensen i branschen, säger Hans Gerremo, vd för SLAO. – Kompetenta och kvalificerade medarbetare leder till konkurrensfördelar och skapar stabilitet och långsiktighet. Och genom att samla alla utbildningar blir det lättare för personalen att bredda

sitt kunnande och därigenom öka chansen att arbeta året runt i den här säsongsbetonade branschen, säger Mats Hulth, vd för SHR. – Möjliggörandet av nätverksbildande är minst lika viktigt som utbildningen i sig, säger SCR:s vd Lars Isacson. Läs mer om Upplevelseakademin och kursutbudet på adressen www.upplevelseakademin.se.

– Alla företag som är medlemmar i SHR, SCR och SLAO har rätt att skicka sin personal till alla utbildningar som ingår i Upplevelseakademin. Det är det första exemplet på ett konkret samarbete sedan SCR och SLAO blev medlemmar i SHR, säger Rikard Bergsten, samordnare av projektet på SHR.

Bästa kortutbildningarna

Alla kurser är bokningsbara på hemsidan och ambitionen är att [SHRs verksamhetsberättelse 2009]

[5]


Modern alkohollag Viktig dialog kring snart verklighet Matlandet Sverige Den 15 januari 2010 kom regeringen med sitt förslag till ny alkohollag. Förslaget ligger till stora delar i linje med de synpunkter som SHR framfört under arbetets gång och kommer att innebära fördelar för branschen.

punkter vi från branschens sida haft under lång tid. Alkoholservering är en ansvarsfull uppgift, men det är samtidigt viktigt att skapa goda förutsättningar för de företag som är seriösa och hanterar detta på ett bra sätt. Flera av regeringens förslag är steg i rätt riktning, säger Mats Hulth.

I mars 2009 lämnade Alkohollagsutredningen sitt förslag till ny alkohollag till regeringen. SHR hade genom Stefan Lundin medverkat i utredningen som expert. Förslaget lämnade dock en del övrigt att önska. Bland annat ville utredaren inskränka serveringstiderna för restauranger till klockan 03.00, vilket SHR framförde synpunkter på i det remissvar som lämnades in den 8 juni.

I lagrådsremissen föreslogs att kraven gällande köksutrustning och matutbud på restauranger med serveringstillstånd ska moderniseras, att påföljdssystemet vid överträdelser av alkohollagen ska förändras till en trappstegsmodell där åtgärderna erinran, varning och återkallelse ingår.

Representanter från SHR:s ledning träffade under året bland andra berörda politiker och framförde SHR:s synpunkter på alkohollagen.

Gehör – till slut

SHR skrev även under året en rad debattartiklar och debattsvar om ämnet i riks-, bransch- och lokalmedier och debatterade även ämnet på nyhetsplats i medierna. Arbetet bidrog till att branschen till slut fick gehör för synpunkterna, då regeringens förslag i stort gick i linje med det SHR påpekat. – Vi är glada över att regeringen har lyssnat på så många av de syn-

Under året fortlöpte regeringens arbete med att stärka Matlandet Sverige.

hoppas SHR att en ansenlig del ska gå till projekt och insatser som stärker restaurangerna och turistiska aktiviteter.

SHR har följt frågan noga, deltagit i dialogen med regeringen och lämnat synpunkter på hur vi som organisation skulle kunna bidra i arbetet med ett skapa ett ännu mer attraktivt och högkvalitativt matland, liksom vad vi tror att vi inte kan göra.

SHR arbetar aktivt med att stödja och initiera satsningar som kommer branschen tillgodo och långsiktigt utvecklar Sverige som destination, livsmedelsproducent och producent av restaurangupplevelser.

SHR menar att det är viktigt att visionen om Sverige som Europas främsta matland omsätts på en realistisk och praktisk nivå.

SHR ställer sig också positiv till den marknadsföringssatsning för Matlandet Sverige som sker inom ramen för Visit Swedens verksamhet, och deltar i styrgruppen för detta stora kommunikationsprojekt.

Ingen inskränkning av serveringstiderna

Av de pengar som regeringen avsatt till jordbruksdepartementet för att förverkliga jordbruksminister Eskil Erlandssons vision

– Att försöka komma tillrätta med alkoholrelaterade problem i samhället genom att begränsa serveringstiderna för restauranger hade varit kontraproduktivt. Det som skulle ha skett vid en begränsning är att alkoholintaget skulle ha flyttas till ställen utan kontroll och utanför myndigheternas tillsynsmöjligheter, säger Stefan Lundin.

– Sverige sjuder av kreativa och kunniga människor inom området mat och turism. Det finns ett stort urval av duktiga producenter och initierade restaurangägare, skickliga turismföretagare och framstående mathantverkare. Min tanke är att skapa ett nätverk genom hela landet för att gemensamt arbeta för att vi ska bli bäst i Europa på mat, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Dessutom ska rumsservering av alkohol på hotell uttryckligen tillåtas i lagen och den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kunna få stadigvarande serveringstillstånd. Regeringen föreslog dock inte den inskränkning av serveringstider som Alkohollagsutredningen förordat.

Landets bästa turistkommuner korade Den 21 oktober presenterades 2009 års upplaga av rapporten Besöksnäringen i Sverige, som tagits fram av Handels Utredningsinstitut, HUI, på uppdrag av SHR, Svensk Handel och American Express. Rapporten ger en bild av hur besöksnäringen utvecklats under året, kommun för kommun, och tydliggör turismens inverkan på den lokala ekonomin.

Ingen bortglömd tvåa. Malung/Sälen gick från fjärde plats till andra plats. Här ser vi Lars Bälter, turistchef på Malung/Sälen Turism AB. Precis som föregående år kom Strömstad på första plats.

[6]

Ur 2009 års rapport gick att utläsa att näringen blivit allt viktigare och turismen utvecklades väl trots finanskris och lågkonjunktur. Toppositionen togs liksom 2008 av Strömstad som med

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

sitt läge intill havet och den norska gränsen lockar mängder av besökare. Besöksnäringen i Sverige – tio i topp (2008 års placering inom parantes) 1. Strömstad (1) 2. Malung-Sälen (4) 3. Tanum (3) 3. Åre(2) 5. Härjedalen (5) 6. Älvdalen (6) 7. Storuman (7) 8. Sotenäs (8) 8. Arjeplog (9) 10. Arvidsjaur (14) För mer information om rapporten, gå in på www.shr.se.


SHR 100 år – 24 april 2009

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

[7]


SHR 100 år – 24 april 2009

[8]

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]


SHR 100 år – 24 april 2009

SHR-dagen 2009 på Grand Hôtel

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

[9]


SHR 100 år – 24 april 2009

[10]

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]


Massivt förarbete inför Avtal 2010 Få avtalsrörelser har diskuterats så livligt under så lång tid i förväg som Avtal 2010. Det har flera förklaringar:

nade, och lönelyften blev höga den gången. Hur ska utfallet bli 2010?

Sverige och stora delar av världen har genomgått en djup ekonomisk kris där osäkerheten alltjämt är stor inför de kommande åren. Det har påverkat lönsamheten i svensk industri kraftigt negativt och skapat ökande arbetslöshet. Det är en sällsynt omfattande avtalsrörelse. Kollektivavtal omfattande 3,3 miljoner svenska löntagare löper ut i stort sett samtidigt under 2010.

Mot denna bakgrund har hela arbetsmarknaden varit angelägen att förbereda sig noga inför avtalsförhandlingarna. Även SHR har arbetat med frågan på flera plan. SHR har diskuterat avtals- och lönefrågor internt inom organisationen, följt konjunkturläget och all branschstatistik mycket noga, följt samhälls-, mediedebatter och utspel inför avtalsrörelsen, analyserat brister och styrkor i gällande avtal samt förberett avtalskrav och kommunikation.

Under och efter avtalsrörelsen 2007 följde en het debatt om samverkansordningen på arbetsgivarsidan respektive den fackliga sidan. Facken uppfattas av många ha varit bättre samord-

SHR deltar i Svenskt Näringslivs samverkan och har under året deltagit i förekommande arbetsgrupper inför 2010 års avtalsförhandlingar.

Jubileumsbok fick fint pris I samband med SHR:s 100-årsfirande togs en jubileumsbok fram. Författaren Lennart Jarnhammar fick uppdraget, och resultatet blev Reserverat & Serverat – Historien om Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Boken lanserades i samband med White Guide-galan den 9 mars. I en bokpanel fanns förutom författaren själv även Mats

Hulth, Alexandra Charles, Erik Lallerstedt och Yvonne Sörensen Björud. Boken fick under hösten pris i klassen Historisk måltidslitteratur under Måltidens dag i Grythyttan. Motiveringen löd: En suveränt initierad och unikt illustrerad skildring av ett omvälvande restauratörsekel. Lennart Jarnhammar gör det igen – denna gång hitom svängdörrarna.

Under Hotrecs General Assembly i maj passade Hotrecpresidenten Kent Nyström på att bjuda upp kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth till dans.

Hotrec rockade loss i Stockholm I början av maj stod SHR som värd för Hotrecs 59:e generalförsamling. Inte mindre än 32 branschorganisationer från 23 länder deltog under tre dagar i Stockholm. Generalförsamlingen leddes av Hotrecs svenske president, Kent Nyström.   Förutom sedvanliga diskussioner kring ämnesområden som  moms, alkoholhantering, standardisering, märkning av mat, copyright och brandsäkerhet bjöds deltagarna på kvällsarrangemang som ”steam boat dinner cruise” med bryggdans och en No-

Hotrec har medlemmar i 24 europeiska länder, med huvudkontor i Bryssel. Kent Nyström är förste svenske president på posten, medan Ejnar Söder är ende svensk som varit president i IH&RA – International Hotel and Restaurant Association.

Momssänkning blev ny utredning När den planerade sänkningen av arbetsgivaravgifter för restaurangbranschen inte gick att genomföra lovade finansminister Anders Borg våren 2008 att se över möjligheterna att i stället sänka restaurangmomsen – en åtgärd där regeringen räknade med likvärdiga stimulanseffekter och därmed nya jobb och minskad svartekonomi. En momssänkning var vid tillfället inte möjligt, då EU:s regelverk inte gav utrymme för reducerade momssatser på restaurangtjänster. Mot bakgrund av finanskrisen skyndades dock en mångårig debatt om EU:s momsregler på, och ett beslut av EU:s ministerråd våren 2009 öppnade möjligheten att införa reducerad restaurangmoms.

260 sidor svensk hotell- och restauranghistoria presenterades i Lennart Jarnhammars prisbelönta bok Reserverat & Serverat.

belmiddag à la 2006 i Stadshuset med Wallmans mycket uppskattade ABBA-framträdande. SHR fick ta emot mycket beröm för inte bara en väl genomförd konferens utan även för ett mycket uppskattat kvällsprogram.

Trots tidigare utspel, och ett aktivt arbete i EU för att möjliggöra reducerad restaurangmoms, ville

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

finansministern efter EU-beslutet inte upprepa sitt löfte om en svensk momssänkning. I budgetpropositionen hösten 2009 lät regeringen frågan hänskjutas till en snabbutredning – en utredning som vintern 2010 enligt uppgift ännu inte kommit igång. HUI har i en utredning våren 2008 räknat på frågan och kommit fram till att en momssänkning från 25 till 12 procent skulle ge runt 10 000 nya jobb. Lägre priser leder till efterfrågestimulans och ökad omsättning. Därtill kommer effekter i form av minskad svartekonomi. SHR har argumenterat hårt i frågan och anser att en momssänkning vore oerhört positiv för att stimulera efterfrågan och minska svartekonomin i branschen. Dessutom skulle 12 procents restaurangmoms innebära att mat i butik och mat på restaurang beskattas lika.

[11]


SHR:s styrelse ser tillbaka

Bästa minnet från jubileumsåret?

Anders Sessler

Eva Werkelin

Susanne Pripp

[Lindvallen Restauranger – Sälen]

[Kneippbyn – Visby]

[Best Western Gamla Teatern – Östersund]

Hur otroligt olika lågkonjunkturen slår mot olika delar av vår bransch. Fjällvärlden, där jag driver företag, som blomstrade 2009 mot kollegerna i andra delar av vårt avlånga land som kämpar för sin överlevnad.

– Som gotlänning får jag nog säga minglet på Kallbadhuset under Almedalsveckan. Arrangemanget var glatt, positivt och med jättebra samtal. ”Alla” var där, SHR är duktiga på att samla ”rätt” personer.

– Mitt starkaste minne är när jag under vår jubileumsmiddag kände vingslagen av organisationens 100-åriga historia och det magiska i att få vara en del av att vända blad för vad vi hoppas blir ytterligare 100 fantastiska år.

Christer Johansson

[Park Lane – Göteborg] – SHR har under 2009 fortsatt att utvecklas till en mycket stark och vital 100-åring. Såväl centralt som regionalt har SHR ytterligare positionerat sig som en viktig och respekterad organisation i samhällsdebatten. Firandet av 100-årsjubileet och Besöksnäringens Ledarforum i Kolmården var absolut glimrande.

Martin Creydt

Ulf Adelsohn

Patrik Åström

[Summit – Stockholm] – Min bestående känsla av 2009 är att vi lagom till 100-årsjubileet känns som en viktig bransch för Sverige. Vi får mer uppmärksamhet och det visas mer intresse för vår bransch än någonsin förut.

Barbro Edberg

[Scandic Hotels – Stockholm]

[Styrelseordförande – Stockholm]

[Hooks Herrgård – Hok]

– Jubileumsåret 2009 blev ett kontrasternas år då vår bransch växlade härlig feststämning genom SHR:s jubileum, med fallande intäkter och försämrade resultat. Kontrasten fortsatte med att Stockholm tog mest stryk medan hotellen på landsort klarade sig förvånansvärt bra.

– Det blir självklart 100-årsmiddagen i Stockholms Stadshus. Det var ett firande värdigt en 100-åring.

– Under jubileumsåret har SHR stärkt sin ställning ytterligare. Besöksnäringens företrädare är nu samlade i ett förbund. Det kommer att göra det lättare för oss att få gehör för våra förslag och krav gentemot våra politiker.

Kjell Grubin

[Big Bowl – Malmö]

Alexander Andrén [Palace – Norrköping]

– 2009 var ett kontrasternas år; samtidigt som en optimism över ökad förståelse och respekt för vår bransch ger mig tillfredsställelse så blev året ett av de mörkaste från ekonomisk synpunkt. Jag ser fram emot ett bättre 2010 och hoppas att vi löser avtalsfrågan på bästa sätt.

Eva Dunér

[McDonald’s – Göteborg]

– Arbetet med rektryteringen av den nya vd:n var en fråga av hög prioritet och därmed också ett av de viktigaste besluten under verksamhetsåret.

Christer Rosén

[Säfsen Resort AB – Säfsen] – Som nyvald var det minnesvärt att få komma in i en anrik, mycket öppen och ungdomlig organisation. Med SLAO som associerad medlem blev vi under året en starkare branschaktör och en ännu bättre företrädare för upplevelseindustrin i Sverige.

– Det blir givetvis den fantastiska festen på Stadshuset och där uppskattade jag mest Eskil Erlandssons tal om Sverige som Matland och alla fantastiska möjligheter som finns här. Vi kanske kan servera lingonburgare på McDonald’s inom några år!

Bengt Linde

[Babar – Göteborg] – Det jag minns bäst är den fina heldagen med firande av en fantastisk 100-åring, samt alla lyckosamma regionala SHR-arrangemang i Göteborg.

Linda Frohm

Göran Andersson

[Hotel Valhall – Kalix]

[Hotel Öresund – Landskrona]

Elisabeth Haglund

[Hotel Tylösand – Halmstad] – Att jubileumsåret blev så lyckat och uppmärksammat. Man kände en stor stolthet av att tillhöra SHR. Dessutom fick breddningen av SHR och kännedomen om organisationen en rejäl skjuts i och med jubileet.

[12]

– Vad jag minns bäst från 2009 är vår storslagna 100 års fest på Stadshuset där vi äntligen fått i hamn sammanslagningen med SLAO och SCR, detta var den enskilt största frågan under 2009 att vi blir den enade aktören inom Besöksnäringen och att vi lyckades göra detta vid vårt jubileumsår.

Sören Ahlbom

[Storstad/Hotellet – Stockholm] – SHR:s 100-årsfest var trevlig, men annars var 2009 ett riktigt skitår.

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

– Jag minns mest av allt Elisabeth Haglunds inträde i Restauratörens Hall of Fame och jag är mycket stolt över att vara en del av en styrelse med så bred kompetens, brinnande engagemang och en vilja att göra skillnad.


”Bättre vardag” Ny symbol ska ge på arbetsplatsen gäster trygghet Bättre vardag är ett gemensamt projekt mellan SHR, HRF och Unionen med syfte att motverka arbetsplatsolyckor genom utbildning av både arbetsgivare och anställda. Under det första året har fler än 2  500 personer testat utbildningen. Projektet Bättre vardag finansieras med drygt 4 miljoner kronor från AFA Försäkring. Representanter från SHR, HRF och Unionen har dragit upp riktlinjerna och Prevent har lett projektet. Utbildningen är webbaserad och gratis. Den är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka två till tre timmar att gå igenom. Utbildningen kan också användas som en grupputbildning under ledning av lärare.

Tanken är snarare att väcka intresse och visa att det är enkelt att jobba med arbetsmiljön än att ge komplett kunskap inom området. – Det finns en lag som säger att arbetsgivare måste arbeta med arbetsmiljöfrågor. Men tyvärr hinns det inte alltid med och upplevs som krångligt av många. Bättre vardag ska underlätta det arbetet, säger Lise-Lotte Argulander Klavebäck, förbundsjurist på SHR och en av initiativtagarna till utbildningen. Utbildningen finns att hitta på www.bättrevardag.nu.

Vid ett Brandskyddsseminarium arrangerat i samarbete med Brandskyddsföreningen på Royal Viking i Stockholm lanserades SHR:s frivilliga brandskyddscertifiering Brandskyddat Hotell™.

certifiering ger därför hotellet ett kvitto på att lagkrav och myndighetsföreskrifter på brandskyddsområdet är uppfyllda. Hotellet får alla förutsättningar för ett effektivt brandskyddsarbete vilket skapar trygghet för hotellets gäster och medarbetare.

Certifieringen är en signal till hotellgäster och ett verktyg för hotell att försäkra sig om att man uppfyller de omfattande lagkraven på brandskyddsområdet: att man vet vad som behövs för att gästerna ska kunna känna sig trygga och för att medarbetarna ska agera snabbt och på rätt sätt om det värsta skulle inträffa.

Certifikatet Brandskyddat hotell™ tydliggör viljan att hotellgästens vistelse ska vara så säker som möjligt. Dessutom underlättar den även kontakterna med räddningstjänsten vid exempelvis tillsyn.

Certifieringens kriterier har tagits fram i samverkan mellan SHR och Brandskyddsföreningen samt i dialog med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En genomförd

Pilotprogram utmynnade i ny FoUfond för besöksnäringen Besöksnäringens samarbete med statliga Vinnova utmynnade, förutom i ett pilotprogram för utveckling i besöksnäringen, också i en helt ny FoU-fond som föddes under 2009. Planer på en fond har funnits länge, men ekonomiskt och praktsikt stöd från Vinnova gjorde idéerna till verklighet. Det formella beslutet att partsgemensamt med Hotell- och Restaurangfacket bilda en forsknings- och utvecklingsfond togs för SHR:s räkning vid årsstämman i april. Den samlade insatsen från branschen beslöts uppgå till 8 miljoner kronor per år, där SHR-företagen bidrar med hälften och HRF med hälften. Målet är en lika stor medfinansiering från statliga och andra finansiärer.

Partsgemensamt branschråd SHR-HRF

Stämmobeslutet följde på en flerårig process där SHR, HRF och Vinnova i samverkan med företagare och nyckelaktörer i näringen genomfört ett pilotpro-

gram för besöksnäringen. Programmet omfattade fem projekt, som löpte i mellan ett och två år från 2008. Totalt omslöt det 16 miljoner kronor, inklusive ett externt projekt som initierats vid sidan om SHR:s och HRF:s engagemang. SHR och HRF gick via sitt partsgemensamma branschråd in med drygt 2 miljoner kronor, Vinnova med 8 miljoner kronor och övriga aktörer med resterande medel. De fem projekten belyste sinsemellan helt olika områden: •

• • • •

Destinationsutveckling i Dalarna och konstruktion av en modell för exportmognad; Onlinebokningssystem för mötesmarknaden; Energiberäkningar för skidsystem och en eventuell inomhusbacke i Lindvallen; Arbetstidsoptimering i praktiken för hotell- och restaurangbranschen; Arenautveckling, där teknisk innovation sammanlänkas med arenor av olika slag i syfte att öka attraktions- och konkurrenskraften.

Kreativa nätverk

Projekten blev lyckosamma. De drev utvecklingen inom respektive område ett stycke framåt, väckte idéer och planer på ytterligare utvecklingsområden och ökade engagemanget för FoU i näringen. Inte minst har de haft betydelse för att skapa kreativa nätverk. Ett särskilt projekt blev uppbygg-naden av FoU-fonden som till hälften finansierades av Vinnova, med en miljon kronor, och till hälften av parterna, och i december 2009 bildades den ideella föreningen Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond. Vinnova beslutade också att satsa ytterligare en miljon kronor under 2010 för att få etablera verksamheten.

områden fastställas och projekt initieras. Ett par utvecklingsområden har identifierats redan i verksamhetsstarten: •

• •

Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för företag och anställda i säsongsberoende verksamheter? Hur kan ett system för schablonbeskattning för restauranger se ut i praktiken? Ytterligare ett projekt har initierats av SKL, Sverige Kommuner och Landsting, och avser att se över det offentligas roll i besöksnäringen.

Projektanställd för att leda fondens arbete är Sabina Nordström. Beslut om fondens verksamhet fattas av en partssammansatt Stort externt intresse Intresset för fonden bland exter- styrelse under våren 2010, unna aktörer – universitet och hög- der ledning av ordförande Ulf skolor, forskningsstiftelser, myn- Adelsohn. digheter och politiker – har varit stort. Runt 40 projektförslag kom in under året. Branschens finansiering ska säkerställas, informationskanaler etableras, kontakter knytas, prioriterade utvecklings-

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

[13]


Detta hände också 2009 ...

VIKTORY Viktor Westerlind från restaurang Fredsgatan 12 blev Årets Kock 2009. Juryns motivering löd: Perfekt helt enkelt! Med egen stil, elegant fräschör och väl tillagade råvaror har juryn enats om en vinnare som skapar naturlig mat med teknisk finess. Temat för Årets Kock var ”Naturlighet möter teknik”.

SCR & SLAO SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation, och SLAO, Sveriges Liftanläggningars Organisation, blir branschmedlemmar i SHR från årsskiftet och ett första större steg har tagits mot en samlad organisation för turism- och besöksnäringen.

HÖJDARJURY När Årets Kock avgjordes i Lisebergshallen i Göteborg var det som vanligt en namn- och matkunnig jury som gjorde bedömningarna. I juryn satt bland andra höjdhopperskan Kajsa Bergkvist, och från New York kom de två uppmärksammade kockarna Marcus Samuelsson och Ulrika Bengtsson. TVIST TILL TWIST? I mars 2009 undertecknades en branschöverenskommelse mellan SHR och SAMI med priser för musik på hotellrum, dansställen/diskotek och restauranger. Avtalet satte punkt för den tvist som pågått mellan parterna sedan 2004.

VARDAGSHJÄLTAR Tävlingen Årets Företagsrestaurang avgjordes på Conventum i Örebro. Vinnare blev Per Ängsås och Rickard Söderberg från Stockholm Spis. Tävlingen är öppen för alla privata, kedje- och offentliga företagsrestauranger.

TURLUNCH TUR-mässan i Göteborg bjöd bland mycket annat på seminariet Sverige som ledande besöksdestination 2025, arrangerat av SHR, SCR, SLAO, Svensk Handel och Förtur. Över hundra medlemmar kom också till den traditionsenliga vdlunchen på Hotel Gothia.

SMAK AV 08 Under Smaka på Stockholm arrangerade SHR en lunch för branschfolk samt politiker och tjänstemän från Stockholms stad. Samtliga deltagande restauranger under Smaka på Stockholm är medlemmar i SHR.

UPPVAKTNING Ulf Adelsohn, Mats Hulth och Björn Arnek uppvaktade Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand angående kassaregister och moms på personalkost.

RAUKFRITT Den 11–14 juni hölls årsmöte för samarbetsorganisationen Nordisk Besöksnäring (NB) i Visby. Där ingår SHR:s nordiska systerorganisationer och man utbyter erfarenheter och samverkar inom viktiga branschfrågor.

SHR HYLLADE FREDRIK På White Guide-galan i mars fick Fredrik Eriksson från Långbro Värdshus ta emot SHR:s pris för ”Årets svenska gastronomiska hyllning”. Sofia Wistam läste upp motiveringen: För ett ödmjukt och idogt ledarskap i gastronomins tjänst som fostrat många framgångsrika kockar och skapat stort förtroende och intresse för jordnära matlagning med ett kvalitetsinriktat hälsofokus.

[14]

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

FLYTT TILL NYTT SHR:s kansli lämnar lokalerna på Kammakargatan 39 och flyttar den 5 juni till nya lokaler på Sveavägen 25 i centrala Stockholm.


UNGA & LOVANDE Den 15 mars genomfördes tävlingen SM för kock-, serverings- och hotellelever på Gymnasieskolan Vipan och Scandic Star Hotel i Lund. Guldmedaljerna i hotellkategorin gick till Pauline Sjöberg och Ellinor Bergström (Gymnasieskolan Vipan, Lund). Guldmedaljerna i kockkategorin gick till Mia Bremer och Lina Mohlin (Dackeskolan, Mjölby). Guldmedaljerna i serveringskategorin gick till Liza Resgård och Melina Loreman (Stockholms Hotell- och Restaurangskola, Johanneshov). ENADE PARKER Svenska Nöjesparksföreningen bildades den 19 mars 2009 för att gemensamt driva frågor inom nöjesparksbranschen och stärka och främja nöjesparkernas intressen.

FORUM Alla SHR:s förtroendevalda samlades på Nordic Blue på Lidingö under SHR Forum. De fick lyssna på olika föredragningar men framförallt blev Forum ett avstamp inför avtalsrörelsen.

ALKOHOL SHR var representerat vid regeringens expertmöte om alkohol och hälsa i samband med EU-ordförandeskapet. Mötet ägde rum på Norra Latin den 21–22 september.

GUDOMLIGT Mat, politik och religion diskuterades på ett välbesökt seminarium under Almedalsveckan. På bilden ser vi Mats Hulth, Helena Benauada, Dag Klackenberg samt Lennart Koskinen. PUMPA I samarbete med Ölands Skördefest genomfördes finalen i kock- och serveringstävlingen Pumpan 2009 på Strand Hotel i Borgholm. Vinnare av serveringstävlingen blev Sandra Blomdahl och Emelie Magnusson samt läraren Anneli Hammarström, Jenny Nyströmsskolan i Kalmar medan Emil Hedblom, Anna Persson, Ylva Jervhed samt läraren Jan Drevenstam, Åre gymnasieskola, Åre, segrade i kocktävlingen.

ÅRETS WERNER Magnus Ek, kökschef på Oaxens skärgårdsrestaurang, och Wibecke Ivarsson, kostchef i Kils kommun, vann utmärkelsen Årets Werner. Sedan 1989 har Årets Werner delats ut till en person inom privat restaurangnäring och en inom offentlig måltidssektor. Gemensamt för de båda vinnarna är att de ska ha gjort något som främjat svensk gastronomi. SHR sponsrar priset till Werner Vögelis minne.

FIRST LADY 1 Elisabeth Haglund från Hotel Tylösand blev som första kvinna invald i Restauratörens Hall of Fame. Motiveringen löd: Hon brinner för sin bransch i alla dess delar och har vigt sin gärning åt att kämpa för svensik företagsamhet i allmänhet och dess besöksnäring i synnerhet. Hon har genom engagemang och diplomati vunnit sina kollegers förtroende och är branschens företrädare i åtskilliga sammanhang.

[SHRs verksamhetsberättelse 2009]

FIRST LADY 2 I mitten av november offentliggjordes vem som kommer att bli SHR:s nya vd. Det blev Eva Östling Ollén, den första kvinnan på SHR:s vd-stol.

[15]


Produktion

Jubileumsbankett på Stockholms Stadshus, fredagen 24 april 2009

TEXT: Lars Nylander, Erika Rosander, Björn Arnek, Clemens Wantschura, Björn Widlert, Lars Hultsten, Jenny Rockström, Cecilia Lindahl, Rikard Bergsten FOTO: Jenny Rockström, Mattias de Frumerie, Lars Hultsten, Linda Swartz, Petter Stahre LAYOUT: Lars Hultsten TRYCK: Danagårds Grafiska

Verksamhetsberattelse 2010  

SHRs VB 2010.

Advertisement