Page 1

entreprenøren

Foto: Stig Larsen

NR. 5/2015 – OKTOBER

KLOAKARBEJDE PÅ BRYGHUSGRUNDEN SKER 15 METER UNDER VANDLINJEN


entreprenøren

NYE FORDELE INDEN FOR REGNVANDSHÅNDTERING

50%

hurtigere installation

Smarte integrerede låsekiler

Lynhurtig installation. Dobbelt så hurtig som systemer med clips og stabelpinde Ergonomiske håndgreb og et topdæk du kan gå på Et nyt kassettesystem, der er lynhurtigt at installere Q-Bic Plus sætter nye standarder for installation og enkelthed. Med sine integrerede låsekiler og en maksimal enhedsvægt på 14 kg, er systemet dobbelt så hurtigt at installere som kassettesystemer med clips og stabelpinde. Derudover får du komplet designfrihed og nem tovejsadgang til inspektion og rensning. Med Q-Bic Plus ændrer vi, hvad der er muligt inden for regnvandshåndtering. Opdag de nye fordele på regnvand.wavin.dk Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution | Waste water drainage | Cable ducting

CONNECT TO BETTER


entreprenøren

SKATTEMINISTERENS IDEOLOGISKE SELVMÅL

INDHOLD:

KLOAKARBEJDE PÅ BRYGHUSGRUNDEN SKER 15 METER UNDER VANDLINJEN Det var en udfordring lidt ud over det sædvanlige for Tscherning’s folk, da der skulle indstøbes 700 m kloak i bundpladen på det nye byggeri BLOX på Bryghusgrunden. Der blev anvendt en helt ny metode til at sikre at kloakrørene ikke flyttede sig under støbningen, alt imens logistikken hele tiden skulle gennemtænkes. Side 4.

entreprenøren NR. 5/2015 – OKTOBER

AF LARS STORR-HANSEN, ADM. DIR. DANSK BYGGERI & KIM LIND LARSEN, FMD. 3FS BYGGEGRUPPE Der er ikke nogen tvivl om, at Skatteministeren og de borgerlige partier har de bedste intentioner med deres forslag om at svække SKAT. Problemet er bare, at det ender med at beskytte folks ret til at få foretaget sort arbejde. De seneste dage har villahaver og SKATs adgang til villahaver fyldt her i avisen og i medierne generelt. Men i virkeligheden er det centrale i diskussionen om SKATs adgang til private haver slet ikke hverken SKAT eller den private have, men kampen mod sort arbejde, social dumping og lige konkurrence for virksomheder og håndværksmestre, der følger loven og betaler deres skat.

KLOAKARBEJDE PÅ BRYGHUSGRUNDEN SKER 15 METER UNDER VANDLINJEN

Derfor er det selvfølgelig vigtigt at stille spørgsmålet: Hvorfor skal SKAT have muligheden for, uden en dommerkendelse, at kunne gå ind i en privat have, hvis de har begrundet mistanke om, at der foregår noget, der ikke er efter reglerne? Dels fordi det har en præventiv effekt, når alle ved, at man ikke kan gemme sig bag villahækken, hvis ikke man har papirerne i orden. Men også fordi det betyder, at SKAT kan sætte ind over for snyd og bedrag i de mindre byggerier og renoveringer uden at skulle sætte et stort system i gang, hvor domstolene skal aktiveres. Vel og mærke for at SKAT kan bede folk, der er på arbejde, om dokumentation for, at de betaler skat efter reglerne.

PENSIONSPENGE PÅ BANEN Pengeproblemerne i Togfonden vil være en god anledning til at få betydelige private investeringer i spil. Der vil i og for sig ikke være problemer ved at lade PensionDanmark eller andre pensionskasser stå for de betydelige investeringer i nye og forbedrede jernbaner, så timemodellen kan realiseres. Side 10. TOUR DE ANLÆGSARBEJDE 2.0 For præcis to år siden tog vi bilen fra redaktions lokaler på Charlottenlund Travbane, og kørte ind til København og tilbage igen. På strækningen, som alt i alt var på ca. 20 kilometer, stødte vi på en hel række anlægsprojekter, som vi beskrev i entreprenøren 5/2013. Nu har vi taget turen igen for at se hvad der er sket på de to år der er gået. Side 16.

ENTREPRENØREN NR. 5 – OKTOBER 2015 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund Telefon 35 25 34 00 · Telefax 36 70 50 63 Internet: www.entreprenoeren.dk E-mail: entreprenoeren@forlaget-coronet.dk Udkommer 6 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet 19.09. 2015 Layout: Stig Larsen Distribueret oplag: 4.810 Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms) Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S telefon 35 25 34 00 · telefax 36 70 50 63

Faktisk viser erfaringen med SKATs kontrolbesøg, at de har en virkning, og at det er med til at mindske sort arbejde og snyd. Hertil kommer, at vi selvfølgelig betinger vores støtte til SKAT i forhold til, at de håndterer den fornuftigt og ikke unødigt chikanerer borgere og virksomheder. Og det har de levet optil - indtil nu. Derfor undrer det os, at Skatteminister Karsten Lauritzen vægter ideologien højere end kampen mod brodne kar i byggebranchen. Som repræsentanter for både arbejdsgivere og arbejdstagere i den danske byggebranche, vil vi gerne sammen slå til lyd for, at man fra Christiansborg fortsætter kampen mod social dumping og sort arbejde i vores branche. Der er ikke nogen tvivl om, at Skatteministeren og de borgerlige partier har de bedste intentioner med deres forslag om at svække SKAT. Problemet er bare, at det ender med at beskytte folks ret til at få foretaget sort arbejde. Det vil i nogle tilfælde betyde, at de virksomheder, der følger reglerne, ender med at miste ordrer, fordi de ikke kan konkurrere med de virksomheder, som ikke følger reglerne. Og det er der ikke meget retssikkerhed i. Det er ellers netop retssikkerheden, som er argumentet for at svække kampen mod sort arbejde. Og med det billede, som nogen prøver at tegne af SKATs indsats på deres kontrolbesøg i hele landet, så kan vi sagtens forstå, at der er politikere, der kan blive fristet til at svække SKATs beføjelser. Men de beføjelser, SKAT har fået, har faktisk givet mere lige konkurrence for de virksomheder, der gerne vil opføre sig ordentligt. Ligesom det har været med til at fjerne et bureaukratiserende lag i SKATs arbejde.

3


Foto: Stig Larsen

entreprenøren

KONGENS BRYGHUS • Bryghusgrunden opstod i 1660’erne, da man begyndte at fylde op i havnen og på Frederiksholm. Fra 1772 og

4

frem til 1923 var Bryghusgrunden hjemsted for Kongens Bryghus. Her er der altså blevet brygget øl til kongen og til

folket i mere end 150 år. • Bryghuset brændte i 1960. I de seneste 50 år har området fungeret som både midlertidig

legeplads og parkeringsplads. • Fagentreprise kloak • Byggeri BLOX • Chr. Brygge,1219 København K


entreprenøren

KLOAKARBEJDE PÅ BRYGHUSGRUNDEN SKER 15 METER UNDER VANDLINJEN DET VAR EN UDFORDRING LIDT UD OVER DET SÆDVANLIGE FOR TSCHERNING’S FOLK, DA DER SKULLE INDSTØBES 700 M KLOAK I BUNDPLADEN PÅ DET NYE BYGGERI BLOX PÅ BRYGHUSGRUNDEN. DER BLEV ANVENDT EN HELT NY METODE TIL AT SIKRE AT KLOAKRØRENE IKKE FLYTTEDE SIG UNDER STØBNINGEN, ALT IMENS LOGISTIKKEN HELE TIDEN SKULLE GENNEMTÆNKES. AF KLAUS HYBLER Da produktionschef Per Starklint fra G. Tscherning i foråret 2014 begynder på Bryghusgrunden på Christians Brygge, som ligger lige op af Frederiksholms Kanal, ser han ned i en kæmpe stor byggegrube. Længst nede – sådan cirka 17 meter under terræn – er der støbt renselag og lagt membran under det område, der senere skal udgøre et underjordisk p-anlæg. ”Vi har i mange år arbejdet

med mange slags kloakprojekter, men aldrig før haft sådan en opgave. Det specielle er naturligvis, at kloakrørene skal placeres i bunden af byggegruben, hvilket giver en masse logistiske udfordringer. Der er meget lidt plads til materialer og maskiner, og vi arbejder jo samtidig med andre underleverandører på et meget afgrænset område,” fortæller Per Starklint. ”Normalt modtager vi størstedelen eller hele leverancen af materialer på en gang, men her

5


entreprenøren

ENTREPRISE: • Indstøbning af 700 m kloak i bundplade 15 m under vandoverfladen. • Etablering af pumpeanlæg samt afløb til regn og spildevand. • Fagentreprise kloak: G. Tscherning A/S, entreprisesum ca. 15 mio. kroner. • Hovedentreprenør: Züblin A/S • Rådgiver: COWI • Bygherre: Realdania Byg • Byggeår: 2014-2017

når vi kommunikerer med projektlederen,” lyder de rosende ord fra Per Starklint. Han mener, at Tscherning er valgt netop fordi virksomheden er kendt for at løse de komplicerede kloakopgaver.

En stålbjælke på vej op

NY METODE TIL INDSTØBNING

Montage af kloakken. Adgangsveje og tilgængelighed til og fra arbejdsstedet samt på selve arbejdsstedet viser med al tydelighed de logistiske udfordringer.

har vi fået leverancerne af cirka 10 gange,” fortsætter produktionschefen. I begyndelse var seks mand fra Tscherning beskæftiget med projektet, men ikke hele tiden. Den tyske projektleder fra hovedentreprenøren Züblin koordinerede arbejdet sådan, at kloakarbejdet skulle udføres i bestemte perio-

6

der alene af den grund, at der ikke var plads til alle fagentrepriser på en gang. På pladsen må Tschernings folk desuden indstille sig på snævre plads- og tilkørselsvilkår, stærk trafik i området samt betydelig koordinering med øvrige underentreprenører. ”Det er meget vigtigt med

fremdriften i sådan et projekt, hvor man er meget afhængige af hinanden. Vi kommer efter dem der støber og udfører armering, og det kræver en god planlægning. Men heldigvis har vi et godt samarbejde og får god hjælp fra Züblin, så arbejdet glider på en ordentlig måde. Og, de engelske gloser bliver lige genopfrisket,

Kloaksystemets opgave er at aflede vand fra det underjordiske P-hus, og er grundet byggeriets placering langs kajen bl.a. sikret mod opdrift og sætninger. Metoden som Tscherning har anvendt er helt ny, når det handler om indstøbning af kloakrør. Metoden går ud på at benytte justerbare bøjler omkring kloakrørene, som er let at indstille og samtidig sikrer at der ikke sker sætninger, der kan komme pga. af tryk fra omgivelserne. Desuden er man helt sikker på, at intet flytter sig en eneste millimeter, når det 1,3 meter tykke betonlag lægges ud. Formand Kurt Eg fra Tscherning fik hjælp fra en landmåler, da der skulle sættes af: ”Der gik en landmåler og afsatte alle afløb, og herefter var det vores opgave at etablere kloaksystemet og ikke mindst sørge for det præcise fald. Det skal være miraret, det vi sige en retlinjet rørføring med et givent fald. Og der er ikke noget, der må gå galt, for når først der er


Har du overvejet, om laveste pris er økonomisk mest fordelagtig? sŝŬĞŶĚĞƌĂůůĞƟůĞƚŐŽĚƚƟůďƵĚŽŐĚĞŶƐĞŶĞƌĞ     ĨŽƌŶĞŵŵĞůƐĞĂĨ͕ĂƚǀŝǀŝĚƐƚĞ͕ĚĞƚǀŝůůĞŐĊŐĂůƚ͘     ,ŽƐdƐĐŚĞƌŶŝŶŐĨĊƌĚƵŝŬŬĞƟůĨčůĚŝŐĞĂƌŵĞŽŐďĞŶ͘     ƵĨĊƌĞŐĞŶƉƌŽĚƵŬƟŽŶ͕ĂŶĐŝĞŶŶŝƚĞƚƉĊ   ŶƆŐůĞƉŽƐƚĞƌŽŐŐƌƆŶƚĂŶŬĞŐĂŶŐ͘  ŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ĚĞƌŬĂŶ  ŽŐǀŝůƐĂŵĂƌďĞũĚĞ͘  ^ƆƌĞŶZĞĨƐŐĂĂƌĚ Adm. direktør G. Tscherning A/S

TTelefon ele e fon +45 7020 7050 w ww.tscherning.dk www.tscherning.dk

RESPEKTERET RE ESPEKTERET S GE GENNEM ENNEM 40 ÅR

E  Z / s E / E 'ͽD ' ͽ D / > : T ^ ^ E Z / E 'ͽ: ' ͽ : K Z ͕< ͕ < >K > K <K < K ' '  dK d K Eͽz' E ͽ  z ' ' W >  ^ ^ Zs Z s / ͽD  ͽ D d d Z / >h >h > : E / E '


entreprenøren

BLOX føres over vejen. Set fra havnefronten

blevet støbt, kan det ikke laves om,” siger Kurt Eg og fortæller videre, at kvaliteten og holdbarheden er sikret ved fuldsvejsning af rør ligesom man har foretaget trykprøvninger og udført tv-inspektion af rørsystemet.

8

PUMPER OG OLIEUDSKILLERE G. Tscherning’s kloak- og pumpeeksperter har fra projektstart assisteret bygherre og rådgiver med detaljer og ideer til praktisk udførelse af de komplicerede

pumpeløsninger, der indbefatter anlæg af pumpebrønde, olie- og fedtudskillere samt afløb til regn og spildevand som lægges i terræn. De 4,5 tons olieudskillere sørger for at forurenet regnvand fra

et underjordisk p-anlæg bliver samlet op, og siden pumpet til tank, hvorfra det kan bortskaffes. Selve teknikken er enkel, idet olien flyder over på vandet og på den måde let kan overføres til separat opsamlingstank. ”Det er ikke så tit, vi står med så stor en tank, der skal fires 17 meter ned, men det er da gået fint,” fortæller Per Starklint, som har været i G. Tscherning Anlæg i de seneste otte år. G. Tscherning er siden etableringen for 40 år forbundet med udlejning af maskiner og ikke mindst med nedrivning, som kom til i begyndelsen af 90’erne. Virksomheden udvidede for 10 år siden med G. Tscherning Anlæg, som i dag beskæftiger omkring 75 mand.

BLOX REJSER SIG OVER JORDEN Bryghusprojektet er blevet til BLOX. Det skete fredag den 21. august, da Bryghusprojektet fik sit endelige navn, og lige nu skyder bygningskroppe op i


entreprenøren

Her ses bundpladen under arbejdet med undersidearmering og kloak. Til højre er oversidearmeringen udført. De lodrette blå rør er til tørholdelse af gruben, mens de sorte ribberør med stålwirer er til forankring af bundpladen.

højden på Bryghusgrunden. Siden Kongens Bryghus nedbrændte i 1960 har der været mange forslag og ideer til, hvad den centralt beliggende grund skulle bruges til. Med Realdania Bygs køb af grunden blev visionerne om et byrum i verdensklasse skabt og den 16. maj 2013 blev der taget første spadestik til BLOX, som forventes at stå færdigt i slutningen af 2017. BLOX kommer til at rumme boliger, kontorer og spisesteder. I hjertet af huset skal Dansk Arkitektur Center bo - med udstillingslokaler, boghandel og café. Huset får en havnepromenade, så man kan gå forbi huset langs havnen, hvis man da ikke vælger at gå ind igennem huset ad den store, åbne fodgængerpassage. Under huset kommer der en fuldautomatisk parkeringskælder. Området uden om huset bliver indrettet med legepladser og en plads, hvor man kan sidde og nyde solen.

8.000 M2 UNDER TERRÆN I 1660’erne beordrede Kong Frederik den 3. Frederiksholmskvarteret anlagt som en del af byens forsvar. Mens arbejdere dengang

knoklede med at opfylde havnebassinet for at skabe den nye bydel har gravemaskiner og ingeniører knoklet med at fjerne 82.000 m3 af den selvsamme jord for at skabe den 25 meter dybe

Formand Kurt Eg (tv) og produktionschef Per Starklint i G. Tscherning A/S roser hovedentreprenøren Züblin for en god koordinering af de mange fagentrepriser.

kældergrube, der udgør fundamentet for Bryghusprojektet. Projektet er tegnet af den verdenskendte hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA, og er et meget ambitiøst projekt med 17.000 m2 over terræn og ca. 8.000 m2 under terræn inkl. et automatisk parkeringsanlæg. Huset konstrueres som en stabel af kompakte kuber, der skal indeholde vidt forskellige funktioner, fra udstillingsrum til kontorer og boliger. Det giver spændende udfordringer for konstruktionen af de bærende konstruktioner såvel som de mekaniske installationer, brandsikkerhed, akustik og dagslysforhold. Derudover skal huset bygges over, under og på siderne af Københavns Ring 2 uden at genere trafikken unødigt, og sammen med det underjordiske p-anlæg, som skal bygges lige op ad havnen, er det en stor teknisk udfordring.

9


entreprenøren

PENSIONSPENGE PÅ BANEN Der var ikke slinger i valsen, da de første udmeldinger fra regeringen kom om rammerne for næste års finanslov. Med afsæt i kasseeftersynet og nogle indledende bemærkninger om, at den tidligere regering havde sat for mange offentlige investeringer i gang i forhold til, hvad der var råd til, forberedte statsministeren danskerne på en stram finanslov for 2016.

Såvel statsministeren som transportministeren har ikke holdt sig tilbage fra at adressere de økonomiske ligtorne på infrastrukturområdet - og et af dem er Togfonden. Og Togfonden er sandt at sige et problembarn, hvis man alene ser på det i relation til den forudsatte finansieringsmodel for Togfonden. Investeringerne i Togfonden på 28,5 mia. kr. skal

nemlig finansieres via indtægterne fra olieaktiviteterne i den danske del af Nordsøen, men da en af de væsentlige forudsætninger for finansieringsmodellen var en oliepris på 121 dollars pr. tønde, så er der ikke mangel på dommedagsprofetierne for projektet. Aktuelt er olieprisen på 45 dollars pr. tønde, og det giver unægtelig et andet regnestykke end det, som den tidligere regering

stolt kunne præsentere i begyndelsen af 2014. Om hullet i Togfondens pengekasse så er på 9 eller 11,5 mia. kr., som er skønnet af henholdsvis regeringen og tænketanken Cepos, er ikke så afgørende for, hvilke beslutninger hullet i pengekassen kalder på. Flere har allerede talt om, at hullet i Togfondens pengekasse skal dækkes bl.a. ved at spare den nye bro over Vejlefjord.

ALT I JORD – VEJ OG KLOAKARBEJDE ENTREPRENØRFIRMA BRDR. MØLLER A/S EDWIN RAHRS VEJ 77, 8220 BRABRAND - TELEFON 87 47 60 60 www.brdrmoller.dk – mail@brdrmoller.dk

10


entreprenøren Den står til en anlægsudgift på 4,3 mia. kr., og modstandere af denne investering, som er afgørende for gennemførelse af timemodellen, mener, at broen over Vejlefjord skal skrottes, fordi en investering på mere end 4 mia. kr. ikke står mål med de få minutter, man kan spare ved at lade togene køre over fjorden frem for at køre ind gennem Vejle.

LOKALE INTERESSER Beslutningen om at føre den overordnede togtrafik uden om Vejle by har tidligere fået Vejles borgmester til at kalde beslutningen katastrofal. Den holdning fik opbakning fra andre borgmestre i området, som heller ikke får deres by på landkortet som en del af timemodellen. Det er ikke nyt, at borgmestre, borgergrupper og andre prøver at påvirke overordnede infrastrukturprojekter med isolerede lokale synspunkter. De kæmper selvfølgelig deres kamp, som det er naturligt for en politiker, der skal varetage lokalsamfundets interesser og opnå gen-

valg. Herfra kan man ikke forvente, at hensynet til en optimal overordnet infrastruktur vejer tungt. Det var vist sådanne lokale forhold og hensyn den tidligere transportminister Magnus Heunicke kom ud for, da han mødte en sand shit storm fra Langeskov, da de fandt ud af, at IC3 togene ikke skulle stoppe i byen. Det er ikke sidste gang, at ministre vil komme ud for pres for at ændre overordnede infrastrukturprojekter med isolerede betragtninger, som at en dyr Vejlebro kun giver få minutters besparelser. Men sådan planlægger man ikke Danmarks infrastruktur effektivt og med størst samfundsmæssig nytte. Derfor skal hullet i Togfondens pengekasse ikke dækkes ved besparelser, som skrotning af den nye bro over Vejlefjord. Vi skal holde fast i det langsigtede perspektiv, og det må politikerne have tilstrækkeligt køligt overblik til og holde fast i de mere visionære løsninger.

PENSIONSMIDLER KAN LUKKE HULLET Pengeproblemerne i Togfonden vil i stedet være en god anledning til at få betydelige private investeringer i spil. Der vil i og for sig ikke være problemer ved at lade PensionDanmark eller andre pensionskasser stå for de betydelige investeringer i nye og forbedrede jernbaner, så timemodellen kan realiseres. Det vil sætte vores pensionspenge i sving i infrastrukturen i Danmark i stedet for som det sker i dag i udlandet. Det vil også give mulighed for udbygning af sidebaner og måske ligefrem letbaneløsninger, som borgmestrene i det østjyske bånd kan glæde sig over i stedet for at bekymre sig over, at hovedbanen bugter sig gennem landskabet som en fed og veltilfreds ål med et overordnet trafikpolitisk sigte. Gevinsten er samtidig, at virksomhederne i området på grund af de kortere rejsetider nemmere kan skaffe den nødvendige arbejdskraft fra et større område

AF BRANCHEDIREKTØR NIELS NIELSEN, DANSKE ANLÆGSENTREPRENØRER

og byens borgere kan blive boende selv om et attraktivt job ligger lidt langt væk. Kære politikere vis mod, bevar det kølige overblik og tag fat på Danmarks fremtid med visionære beslutninger om infrastrukturen – og gerne med fornuftig anvendelse af pensionsmilliarderne.

JCB 100C-1

Jylland • Fyn • Øst for Storebælt 70 10 12 14 Ring og hør nærmere

Besøg vores hjemmeside & webshop på www.jcb.dk & www.jcbparts.dk 11


entreprenøren

BROLÆGGERPRISEN 2015 BROLÆGGERPRISEN UDDELES I 2015 FOR 30. GANG, OG IGEN I ÅR ER DET ET SÆRDELES KVALIFICERET FELT AF KANDIDATER FRA ÅRHUS, ROSKILDE OG KØBENHAVN, DER KÆMPER OM DEN EFTERTRAGTEDE PRIS. Fællesnævneren for alle projekterne, der er i spil, er belæg-

Jette Tikøbs Plads, Aarhus Havn

ningsarbejde af høj kvalitet, som er udført af laugsmedlemmer.

Vitus Berings Plads, Horsens

- Priskomitéen her i fuld gang med at bedømmes de flotte fina-

Trekanttorvet, Viborg Gågader

Aarhus Universitet

leprojekter, hvor også kreativitet samt valg af materialer spiller ind foruden, at der naturligvis lægges vægt på den håndværksmæssige kvalitet, fortæller laugskonsulent Mikael Mortensen, og fortsætter: - Med den årlige uddeling af Brolæggerprisen ønsker Brolæggerlauget under Dansk Byggeri netop at sætte fokus ved det gode håndværk, som skal bryde de danske byrum og pladser i mange år fremover.

DET ER EN BEST-SELLER

Viengevej 8 . 8240 Risskov · Tlf. 86212655 . Fax 86211728 e-mail danjord@danjord.dk · web-site www.danjord.dk 12

Belægningerne på og ved BestSellers nye domicil i Århus er bogstaveligt af høj kvalitet – ja, faktisk helt oppe på 12. etage. Her har mandskabet fra DanJord A/S nemlig måttet iføre sig noget for en brolægger så usædvanligt et sikkerhedsudstyr som faldsikring, for at kunne udføre belæg-


entreprenøren ningerne helt ude på kanten af toppen på bygningen. 3.600 kvadratmeter af belægningen er lagt i terrænet omkring bygningen, mens resten af de i alt 6.000 kvadratmeter sicilianske granitfliser er lagt rundt på tagterrasser og gårdrum i forskellige højder, så brolæggerne har haft god mulighed for at nyde den flotte udsigt over Århus i de alt for korte og sjældne pauser. Det sværeste var ikke at fragte stenene fra Sicilien til Århus, men fra terræn til tag, fortæller DanJords direktør Stef Heykoop, som understreger, at logistikken med at krane stenene på plads i rette højde, tid og mængde, har været en større udfordring, end når det hele som normalt foregår i terrænniveau.

ikke længere en mere uddybende præsentation, men der er ingen tvivl om, at rigtig mange københavnske borgere samt pendlere udefra nu dagligt nyder, at man kan benytte områderne i deres fulde omfang igen, fortæller Mikael Mortensen, og afslutter: - Priskomiteen er endnu ikke helt færdige med at bedømme årets kandidater, og vi regner først med at afsløre vinderen i slutningen af september, hvorefter prisoverrækkelsen finder sted i slutningen af året.

ROSKILDE NYESTE PLADS SCT. OLAI Når man siger brolægning i Roskilde kommer man ikke udenom P.P. Brolægning A/S, som med færdiggørelsen af Sct. Olai nu har brolagt hele det centrale Roskilde, siden firmaet så dagens lys for godt 35 år siden. I Rosenhavestræde foran hovedindgangen til det nyrenoverede Roskilde Museum har brolæggerne fra P.P. Brolægning nu sat de sidste sten omkring Bjørn Nørgaards keramiske skulptur Ragnarok, som sammen med den nyetablerede vandrende gennem Rosenhavestrædet er blevet en markant del af Sct. Olai Plads. Projektleder Niels Meldgaard fra P.P. Brolægning beskriver brolægningen omkring pladsen som af fineste kvalitet, hvor pladsen med skulpturen og belægningen udgør en helhed i form, funktion og konstruktion, og derfor er en værdig kandidat til årets Brolæggerpris.

KØBENHAVNSKE KVALILTETSPROJEKTER Sidst men ikke mindst er Københavns Kommune indstillet til prisen i år, og det er på baggrund af flere færdiggjorte projekter, hvoraf der især kan fremhæves belægningerne på Købmagergade samt pladserne ved Ny Nørreport og Israels Plads. - Disse projekter behøver vist

Er d E du træt træ t ætt aff synlig synlige lige brønddæksler? brønddæ æksler? - så er Jesmig Br Brønddæksler rønddæksler løsning løsningen gen for dig. Med Jesmig Brøn Brønddæksler nddæksler får du et brønddæksel, b der kan integrere integreres es i alle typer belægn belægning. ning ning. Dermed bliver dækslerne dæ ækslerne næsten usynlige. usyynlige. Jesmig Brønddæ Brønddæksler æksler giver dig en un unik nik løsning tilpasset dine d behov behov.. 'HWHUGHQVLGVWH¿QLVKWLOGLQKDYH 'HWHUGHQVLGVWH H¿QLVKWLOGLQKDYH www.jesmig.com www .jesmig.com - inf info@jesmig.com fo@jesmig.com - tlf.: 4844 1024 10 024

13


entreprenøren

FLOT SØLVMEDALJE TIL NYUDLÆRT BROLÆGGERSVEND JENS ERICHSEN FRA BARSLUND A/S LEVEREDE SÅ FLOT EN SVENDEPRØVE, AT HAN BLEV BELØNNET MED EN SØLVMEDALJE. DET ER BLOT TREDJE GANG PÅ 11 ÅR, AT EN BROLÆGGER AFSLUTTER SVENDEPRØVEN MED EN SØLVMEDALJE Da 14 nye brolæggere den 3. september fik overrakt deres svendebreve, berettede Brolæggerlaugets oldermand, Claus

Johnsen, om et højt niveau i hele landet. En af de nyudlærte brolæggere klarede sig dog specielt godt, da Jens Erichsen fra

Barslund A/S fik en sølvmedalje for sin svendeprøve. - Det er helt fantastisk. Jeg gik efter sølvmedaljen, men det var

Alt i granit og flisearbejde. Total renovering af gårde m.m. Alt i asfalt arbejde. Brolægning og reparationer.

BJARNE STAAL BROLÆGGER & ENTREPRENØR

Dronning Olgasvej 18 · 2000 Frederiksberg · Bil tlf: 4095 1965 · Fax: 4676 9220 BROLÆGGER & ENTREPRENØR info@bjarnestaal.dk · www.bjarnestaal.dk

14

lidt presset til sidst. Jeg var først færdig med opgaven klokken 15, så jeg havde kun en time til at støde og rette fuger, så der var ikke meget tid. Men jeg havde sat den i færdig højde, så der var heldigvis ikke så meget at støde, siger en stolt Jens Erichsen. Sølvmedaljen er den højeste karakter, der kan opnås ved en svendeprøve, og Jens Erichsens sølvmedalje er blot den tredje, der er uddelt siden 2004. Oldermand i Brolæggerlauget under Dansk Byggeri, Claus Johnsen, var skuemester ved svendeprøven og var derfor med til at uddele topkarakteren. - På brolæggeruddannelsen er det – i forhold til andre fag - meget sjældent, at der bliver uddelt medaljer, så det er virkelig en toppræstation, Jens har leveret. Jens er noget helt specielt, fordi han er så interesseret i sit fag. Det er ikke kun et arbejde for ham, det er også en hobby. Han var rigtig god til den teoretiske del, hvor han snakkede uafbrudt, i de 15 minutter han havde til rådighed. Han vidste virkelig, hvad han snakkede om og svarede godt, på de spørgsmål vi havde. Hans svendeprøve var stort set fejlfri og de enkelte småting, der kunne påtales, var han selv klar over, siger Claus Johnsen. Med et svendebrev og en sølvmedalje er mulighederne mange for Jens Erichsen, men ifølge ham selv kommer den flotte karakter ikke til at ændre noget. Og måske kommer vi endda til at se flere fra Barslund A/S med medaljer i fremtiden. - Jeg bliver i Barslund. Nu har jeg været der i nogle år, og det er et godt sted at være, hvor der hele tiden er knald på. Og det bliver der ved med at være mange år frem med alt det, der skal bygges og anlægges i de næste år. slutter Jens Erichsen.


entreprenøren

HØJT NIVEAU BLANDT NYUDLÆRTE BROLÆGGERSVENDE 14 NYE BROLÆGGERE HAR FÅET UDLEVERET DERES SVENDEBREVE PÅ DE TRE UDDANNELSESSTEDER I DANMARK. NIVEAUET VED SVENDEPRØVEN VAR HØJT I HELE LANDET, OG OLDERMAND CLAUS JOHNSEN SPÅR DE NYUDLÆRTE SVENDE EN GOD FREMTID I FAGET Med de 14 nyudlærte brolæggersvende er der blevet udlært 23 på landsplan i 2015. En god fremgang i forhold til 2014, hvor der kun blev udlært 16. - Det ville være en drøm, hvis vi kan ligge mellem 30 og 40 svendebreve om året. Det er nødvendigt, for at holde nogenlunde trit med den afvikling, der er med de mange ældre, der går på pension. Det skal gerne balancere sådan, at antallet af folk, der går i gang med uddannelsen, er lige så stort som antallet, der går på pension. I den nærmeste fremtid skal jeg ud på de tekniske skoler i hele landet for at overbevise de unge om, at de skal vælge brolæggerfaget, så vi kan få øget tilgangen til faget i fremtiden, slutter Claus Johnsen.

Det var glædens dag i brolæggerbranchen, da der i Horsens, Aarhus og København blev uddelt svendebreve til 14 nyudlærte brolæggersvende. Foruden den teoretiske del bestod svendeprøven denne gang i at sætte en overkørsel i bro- og chaussésten. Oldermand i Brolæggerlauget under Dansk Byggeri, Claus Johnsen, havde æren af at være skuemester ved svendeprøven på Københavns Tekniske Skole og ifølge ham, har de nyudklækkede brolæggersvende god grund til at være stolte. - Det betyder alt for brolæggerfaget, at der bliver udlært dygtige svende, og det er gået rigtig godt i år i hele landet. Niveauet har været meget højt, og holdene har været gode til at holde modet oppe hos hinanden. Selvom de kommer fra hver deres firma, har sammenholdet været godt, og det resultat, de har præ-

steret, er rigtig flot. De kan være stolte af sig selv, og jeg er sikker på, at fremtiden tegner godt for dem, siger Claus Johnsen, der i sin tale lagde vægt på, at de nye svende nu kan se frem til mere ansvar, men skal huske at passe på kroppen, mens de udfører deres arbejde. En af dem, der med skiftet fra lærling til svend kan se frem til mere ansvar på arbejdspladsen, er Frederik Victor Groth Bøtcher. Den nyudlærte brolæggersvend har været dele-lærling hos Hvidovre Kommune og Brolæggermester Claus Nestved og afsluttede svendeprøven med ros. - Det er en lettelse og dejligt at være færdig med noget, jeg har kæmpet for i så lang tid. Jeg havde været tilfreds med at bestå svendeprøven, men det er et ekstra skulderklap, at jeg slutter det hele af med at få ros, siger Frederik Victor Groth Bøtcher.

Brolægning Belægninger Entreprenør Udgravninger

Sandvadgyden 30 - Søndersø Tlf: 64891158 - mail: nbh@firma.tele.dk www.nordfyns-brolaegning.dk 15


entreprenøren

TOUR DE ANLÆGSARBEJDE 2.0 For præcis to år siden tog vi bilen fra redaktions lokaler på Charlottenlund Travbane, og kørte ind til København og tilbage igen, ad en anden vej. På strækningen, som alt i alt var på ca. 20 kilometer, stødte vi på en hel række anlægsprojekter, som vi beskrev i entreprenøren 5/2013. Nu har vi taget turen igen for at se hvad der er sket på de to år der er gået. De 6 metroprojekter vi passerede, Trianglen, Sortedamssøen, Østerport, Marmorkirken, Kongens Nytorv og Rådhuspladsen, har på overfladen ikke ændret sig alverden, så dem springer vi over i denne gennemgang. Det er dog ikke småting, der er sket under jorden, så det vender vi tilbage til i næste nummer af entreprenøren.

16


entreprenøren

AXELTORV Efter at den gamle Scalagrund i flere år har været et stort hul i jorden, er der virkelig begyndt at ske noget med Axel Towers, som de 5 bygninger kommer til at hedde. Med 5 sammenbyggede tårne, runde former, gennemtænkte detaljer, masser af grønne træer, grundlæggende bæredygtighed og en klar sammenhæng mellem by, plads og erhverv, vil mange nok mene, at Axel Towers har potentiale til at blive Københavns nye vartegn. Det er arkitekterne Lundgaard og Tranberg, der har tegnet den visionære bygning – og de har sat barren højt hele vejen rundt. Med sine op til 16

flotte etager vil Axel Towers stige smukt til vejrs – uden at overgå hverken Københavns Rådhustårn eller Det Gyldne Tårn i Tivoli. Axel Towers er en komposition af fem fritstående runde bygninger, som på organisk vis forbindes i højden af et varierende bånd af gangbroer. På mezzaninen i tårnenes midte dannes et overdækket byrum. De nederste etager indrettes med kvalitets retail- og restaurationsmiljø, så der kommer liv og aktivitet på torvet. Projektet forventes færdigt i slutningen af 2016.

2013

ISRAELS PLADS Israels Plads blev officielt indviet i august 2014, selvom den på det tidspunkt var et stykke fra at være færdiganlagt. Det er den så nu, og da vi var forbi summede det af liv overalt på pladsen – boldbanerne var fyldt med boldspillende teenagere og overalt på pladen vrimlede

det med børnehave- og skolebørn. I hjørnet var trappen/tribunen godt fyldt op med unge og gamle, der sad og nød frokosten, indkøbt i Torvehallerne ved siden af, og kiggede ud over den flotte og vellykkede plads.

2013

17


entreprenøren

TUNNELEN VED NORDHAVNSVEJ

2013

Tunnelen under Strandvejen ved Svanemølle Kasserne er, som man kan se på billederne, dækket til og skråningerne, vejen og broen er genetableret. Jernbanen er ikke længere generet at projektet, så fra den vinkel ser det fint og færdigt ud. Historien er en ganske anden, når man kommer over på den anden side af Strandvejen og kigger ned mod Strandvænget, hvor til- og afkørselsramperne til tunnelen skal tilsluttes. Der arbejdes fortsat med boring og støbning af sekantpæle.

Udgravningen af byggegruben mellem sekantpælene, som begyndte i andet kvartal 2015, er stadig i gang, og der bores fortsat jordankre og laves grundvandsboringer. Tidsplanen er skubbet, da det i mellemtiden er blevet besluttet at gennemføre en tunnel under Svanemøllebugten, så nu bliver der gjort forberedelse til et nyt tilkoblingsanlæg. Vejen forventes færdig i 2017. Züblin er entreprenør på projektet.

info@bredal.com www.bredal.com

/"!)0$˸0"/&" *GȓMNFnER QanB ME QalRQNreBer. DrGȓQGkker #nkel @eRjenGnE TTanEQBMQerGnE fra 5 Eram Nr. m2 'nEen Mmržrer 1RMr kaNaAGReR +SlGEFeB fMr AMmNSRerQRWrGnE (Tn BMQerGnE G Fele ar@ejBQ @reBBen NYHED! ,S meB 2.000 lRr. @eFMlBer

7120 Vejle Ø . Danmark . Tlf.: (+45) 75 89 51 77

18


www.fs2.dk

SUCCES? Hvis du vil have succes med din maskininvestering, så gå ikke kun efter laveste indkøbspris. Lavt brændstofforbrug, driftssikkerhed og serviceomkostninger er ofte meget vigtigere. Vi laver hele regnestykket for dig, og fokuserer på god totaløkonomi for din maskine. Hos Scantruck får du markedets bedste maskiner, et unikt servicekoncept og optimal tryghed.

Din succes er nemlig vores succes!

40

Katkjærvej 5, Skive . Kærup Parkvej 12, Ringsted . Tlf. +45 96 147 147 . www.scantruck.dk

19


entreprenøren

NØRREPORT STATION Nørreport Station blev indviet den 10. januar i år, selvom der på det tidspunkt lige manglede lidt hist og pist. Renoveringen blev udførligt beskrevet i entreprenøren 6/2014, så her er et lille resume: Efter mere end tre år er hovedentreprenør Aarsleff Rail tæt på at afslutte renoveringen af Danmarks travleste station, Nørreport Station i København. Entreprisesummen på knap 400 mio. kroner omfatter blandt andet en ny forplads

og stationsbygninger, renovering af betonkonstruktioner og nye ventilationsanlæg. Ni områder er reserveret til cykler og optager er stor del af den 18.000 m2 store forplads, der også får billetsalg, toiletter, bænke og områder, hvor publikum kan tage ophold i skyggen af træer. Og, den vigtigste funktion nemlig adgangen til S-tog og fjerntog kan gøres flere steder fra.

2013

VESTERBRO PASSAGE 2013

Strækningen mellem Rådhuspladsen og Hovedbanegård hedder Vesterbro Passage, og som det fremgår af billederne er renoveringen færdig, bortset fra det lille stykke ved det gamle Scala, som bliver omtalt senere. Resultatet af at sløjfe en vognbane i begge sider, har været til gavn for de bløde trafikanter. Der er blevet lagt nyt bredt fortov, nye bredere cykelstier og lygtepæle er blevet flyttet sådan at forholdene for fodgængere er blevet bedre. Der er blevet plads til ophold på de mange

20

bænke på de brede fortove. Der er blevet plantet træer i begge sider af gaden, hvilket giver den boulevard-stemning som var planen. Champs Elysees og Unter den Linden har været inspirationskilder for projektet. Fodgængerne bliver prioriteret på langs af gaden, der har et af byens største fodgængerflows fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen, men også på tværs af gaden, hvor der er skabt bedre sammenhæng mellem de to fortove - og også med Axeltorv og Tivolis Hovedindgang.


Experience the Progress. ke med nsker tillyk LIEBHERR ø rskab

ne 50 års part m i Dan ark

iner A/S øllers Mask M s. h Jo d e m

info.lhb@liebherr.com www.facebook.com/LiebherrConstruction www.liebherr.com

Firmagruppen


entreprenøren

BRYGHUSPROJEKTET/BLOX Bryghusprojektet fik i slutningen af august nyt navn, så det nu hedder BLOX, hvilket blev begrundet således: Navnet BLOX matcher form og funktion i det markante byggeri. Arkitektonisk, fordi huset er bygget op omkring en række blokke, stablet forskudt oven på hinanden. Indholdsmæssigt, fordi BLOX skal rumme mange forskellige funktioner, der li-

gesom klodser, bygger ovenpå og understøtter hinanden. Da vi var forbi for to år siden, lå byggeriet stille, da det var Pihl & Søn, der var entreprenører på projektet, men kort efter overtog Züblin endnu engang, og nu går det efter den nye tidsplan, og skal stå færdigt i 2017. Læs mere om projektet andetsteds i bladet.

2013

INDERHAVNSBROEN Et godt stenkast sydpå og lige efter Nyhavn, ligger Københavns svar på La Sagrada Familia i Barcelona, nemlig Inderhavnsbroen, som bliver en gang og cykelbro, der forbinder Havnegade med Christianshavn. Inderhavnsbroen er en del af de tre broer (de andre to er Trangravsbroen og Proviantbroen), som skal få bl.a. Holmen tættere på resten af København. Broen skulle ifølge de første tidsplaner have stået færdigt i 2013, men utallige ingeniørfejl, Pihl & Søns konkurs og store

problemer med leverandørerne, har betydet at broen endnu ikke er færdig, men nu nærmer det sig. Broen skal kunne åbne for sejlskibe, ikke med en broklap men ved at skyde de to midterste fag tilbage. Da vi var forbi var fagene netop lagt oven på, så nu varer det ikke så længe før broen kan indvies. Ingen tør efterhånden love hvornår, men et godt gæt er omkring 1. oktober.

2013

22


entreprenøren

2013

KVÆSTHUSPROJEKTET Efter at passeret de fleste af de tidligere nævnte metroprojekter, var vi kommet ind til næste delmål på vores tour, nemlig Kvæsthusprojektet som ligger ved siden af Skuespilhuset (kvæsthus, ældre betegnelse for hospital for kvæstede). Umiddelbart var det svært at se den helt store udvikling i projektet, for det meste er sket under jorden/vandet, nemlig parkeringskælderen, som er en af de fire delprojekter, som Kvæsthusprojektet består af. Kvæsthuspladsen Syd, som ligger sydsiden af Skuespilhuset, er færdig. Bassinet, som tidligere husede de store færger til Bornholm og

Anlægstekniske løsninger indenfor:

Oslo, ligger bare og venter på, at den sidste del, nemlig Kvæsthuspladsen bliver færdig. Kvæsthuspladsen, som ligger oven på parkeringskælderen, er 320 meter lang og 40 meter bred. Det varer ikke så længe før containere og skurvogne bliver fjernet, og så kan pladsen gøres færdig. Pladsen får i hele sin længde en belægning af mørk, rillet beton i store felter. Kunstlys skal være med til at skabe stemningen på pladsen og invitere besøgende længere ud til pladsens attraktioner. Hele projektet, som udføres af NCC, forventes færdigt i starten af 2016.

• • • • • • • • •

Asfaltarmering Jordarmering Eurosionssikring Støttemure Permeable befæstelser Grønne tage Græsarmering Drænsystemer Afvandingsrender

Se mere på www.byggros.com

Byggros A/S

Tlf.: 59 48 90 00

www.byggros.com

23


entreprenøren

NKU STYRKER VOGNPARKEN MED NY MOBILKRAN NKU PÅ NYKØBING FALSTER HAR NETOP TILFØJET EN NY LØFTESTÆRK MOBILKRAN TIL VOGNPARKEN. VIRKSOMHEDEN, SOM HAR SPECIALISERET SIG I SPECIALTRANSPORT, LASTBIL- OG MOBILKRANER, TROR PÅ ET SOLIDT OPSVING I BRANCHEN, OG DEN NYE GROVE GMK5130-2 MED EN LØFTEKAPACITET PÅ 130T ER DERFOR ET VELKOMMENT SUPPLEMENT TIL VOGNPARKENS ØVRIGE TO MOBILKRANER

”Vi mærker et opsving i ordreaktiviteten og var derfor på udkig efter en kran med stor fleksibilitet. Valget faldt på en Grovekran, da vi her oplevede et sammenfald mellem service og kvalitet til fornuftig pris”,

GROVE VAR ET VELOVERVEJET VALG Med 45 år på bagen kender NKU sin branche rigtig godt. Derfor var det også med helt ro i maven, at ordren på den nye GMK5130-2 blev lagt hos UN Mobilkraner, som varetager salg og service på Grove i Danmark og Sverige. ”Vi mærker et opsving i ordreaktiviteten og var derfor på udkig efter en kran med stor fleksibilitet. Valget faldt på en Grovekran, da vi her oplevede et sammenfald mellem service og kvalitet til fornuftig pris”, fortæller Torben Skab, direktør hos NKU. Den nye 130 tons mobilkran skal udfylde et hul ml. de to eksisterende mobilkraner, som løfter hhv. 80t og 220t. NYHAVN OG SKT. ANNÆ PLADS BELÆGNING - KLOAKERING - SKYBRUDSSIKRING

WWW.ZACHO-LIND.DK TLF. 43 55 07 90 zl@zacho-lind.dk

24

ALSIDIG OG FLEKSIBEL MOBILKRAN Grove 5130-2 er en klassisk allround kran og passer derfor godt til de varierende opgavetyper hos NKU, som foretager alle former for løft, bl.a. elementmontage og montage af stålkonstruktioner.

Forud for levering fik to af NKUs medarbejdere en to-dages introduktion til den nye Grovekran. ”Vores kranfører fik gode forudsætninger for at betjene maskinen, så da den ankom medio august, kunne vi straks sætte den i drift”, fortæller Torben Skab.

DØGNSERVICE OG RESERVEDELE PÅ LAGER Hos NKU har man i det hele taget været meget tilfredse med samarbejdet med UN Mobilkraner. ”De har levet op til de aftaler, der er indgået – og vi har oplevet god service hele vejen igennem processen”, siger Torben Skab. Samtidig har UN Mobilkraner altid reservedele på lager på hovedkontoret i Sorring ved Silkeborg, og virksomhedens kranmontører kan tilkaldes via den døgnbemandede vagttelefon, så NKU ikke skal vente længe, før deres kran igen kører optimalt i tilfælde af nedbrud.


…er vores nøgleord for store anlægsentrepriser og asfaltarbejder.

ncc.dk/roads

Foto: Erik Mårtensson

Fleksibilitet, høj faglighed og nytænkning…


Foto: Stig Larsen

entreprenøren

26


entreprenøren

DANSK VEJFORENING KOMMER MED NYT VEJUDSPIL

AF HELLE MICHELSEN, SEKRETARIATSCHEF I

DANSK VEJFORENING I Dansk Vejforening er vi af den holdning, at infrastrukturen i Danmark skal ses ud fra et langsigtet perspektiv. I stedet for at planlægge infrastrukturen bare få år frem, skal vi planlægge meget længere. Desværre ser vi alt for ofte en modsat tendens. Veje anlægges på baggrund af et pludseligt behov. Eller også er de veje, der anlægges et resultat af politi-

ske statusprojekter. Den tankegang og tendens vil vi i Dansk Vejforening gerne bevæge os væk fra, og vi vil lægge hårdt og kvalificeret arbejde i det. Tilbage i 2009 kunne Dansk Vejforening præsentere et vejudspil under titlen ”Effektiv og fleksibel mobilitet – et debatoplæg om Dansk Vejforenings visioner for motorveje, trængsel og miljø.” Visionen i dette debatoplæg var en etablering af en parallel struktur til det eksisterende motorvejsnet. Vejudspillet har foreningen haft stor glæde af, og det har været med til at sætte rammerne for infrastrukturdebatten. Dette efterår går vi i Dansk Vejforening i gang med et nyt vejudspil. Et vejudspil hvor vi vil bevæge os væk fra tendensen af manglende planlægning og i stedet lave en plan for vejene frem til 2040, altså 25 år frem i tiden. Her vil vi tage udgangspunkt i vores sunde fornuft, og vi vil gøre en forskel der, hvor det virke-

lig kan mærkes, nemlig der hvor trængslen er størst. Vi kan ikke komme uden om, at Danmark har et mærkbart problem med trængsel. Det er noget, vi alle selv kender til og har prøvet. Mange danskere sidder op til flere timer i kø hver dag til eller fra arbejde, og det er et problem. Vores udspil skal komme med forslag til, hvordan vi kan komme trængslen på vejene til livs. Til at lave udspillet har Dansk Vejforening samlet en arbejdsgruppe med absolut eksperter inden for vejplanlægning fra blandt andre Grontmij, COWI, NIRAS, Rambøll og Munck Gruppen. I Dansk Vejforening forventer vi bred politisk opbakning til vores kommende udspil. For udover at vi foreslår en plan for, hvordan vi

kan udvikle vejene, således at hverdagen bliver nemmere for mange danskere, skal vi ikke glemme, at ønsker politikerne vækst og stigende beskæftigelse, så er investeringer i infrastruktur en yderst veldokumenteret metode. Sidst men ikke mindst må vi ikke glemme Produktivitetskommissionens anbefaling fra 2014 om at investere i trafik, hvor der er størst trængsel.

27


entreprenøren

FEMERN A/S SNART FÆRDIG MED DE FREMRYKKEDE AKTIVITETER FEMERN A/S ER LANGT MED DE FREMRYKKEDE AKTIVITETER, DER SKAL FORBEREDE OMRÅDET VED RØDBYHAVN TIL ARBEJDET MED FEMERN TUNNELEN. ARKIL A/S HAR VUNDET EN AF DE SIDSTE OPGAVER, DER BLANDT ANDET INDEBÆRER AT LÆGGE DET SIDSTE SLIDLAG PÅ VEJE OG CYKELSTIER VED RØDBYHAVN Infrastrukturen omkring Rødbyhavn er ved at være klar til, at de lokale borgere uhindret kan komme igennem og omkring byen, og entreprenører, materiel

og tunnelarbejdere kan komme effektivt og nemt til og fra tunnelelementfabrikken, når det omfattende anlægsarbejde med Femern tunnelen går i gang. En ny stor

pumpestation til afvanding af de lavtliggende områder er ligeledes snart færdig. Kloakering og vandforsyning er blevet opgraderet. Og der er blevet etableret

vandhuller og ny natur som erstatning for det, der bliver berørt af det kommende anlægsarbejde, ligesom de jordmæssige forhold er ved at være endelig håndteret.

FAKTA OM FEMERN TUNNELEN: Femern A/S er det statsejede selskab, der står for projekteringen og byggeriet af den 18 kilometer lange Femern tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Femern A/S har siden september 2013 været i gang med de fremrykkede aktiviteter, som skal forberede området omkring Rødbyhavn til anlægsarbejdet med etableringen af tunnelen og portalen. Arbejdet indebærer blandt andet etablering af nye og forbedrede veje og cykelstier, opgradering af forsyningen af el, vand og kloakering, byggeri af en ny pumpestation til afvanding af lavtliggende områder Rødbyhavn, arkæologiske udgravninger og etableringen af erstatningsnatur.

28


entreprenøren - Det er güet rigtig godt og planmÌssigt med de fremrykkede aktiviteter, som vi afslutter ved ürets udgang. Virksomheder fra hele landet har budt ind med kvalificerede løsninger og har vundet og udført opgaver til vores store tilfredshed, og alle har vÌret glade for at se den øgede aktivitet, som anlÌgsarbejderne har givet pü Lolland, siger Bo Eske Nielsen, direktør i Femern A/S. Netop nu ivÌrksÌttes opgaven med at etablere det sidste asfaltslidlag pü de nye veje og cykelstier, som Femern A/S har anlagt i omrüdet under de fremrykkede aktiviteter. Og det blev Arkil A/S fra Vojens i Sønderjylland, der vandt Femern-udbuddet.

SLIDLAG OG KĂ&#x2DC;REBANEAFMĂ&#x2020;RKNINGER

scoop-reklame.dk

Opgaven gĂĽr ud pĂĽ at etablere det sidste lag asfalt â&#x20AC;&#x201C; slidlaget â&#x20AC;&#x201C; og kørebaneafmĂŚrkningen pĂĽ hele det net af udvidede og forlĂŚngede veje og nye cykelstier, som Femern A/S har anlagt siden

september 2013. Opgaven omfatter 5.500 meter vej og vejtilslutninger (cirka 46.000 m2) og 4.900 meter cykelstier (cirka 13.000 m2). Derudover skal der etableres belysning og skiltning pü stierne, og sü skal autovÌrn skiftes pü visse veje. Nogle veje gøres bredere og stÌrkere, sü de ogsü kan holde til store og tunge køretøjer. -Vi er stolte af, at vi snart kan aflevere et fÌrdigt og solidt net af adgangsveje og cykelstier til Rødbyhavn. For os som bygherre pü Femern tunnelen, er etableringen af en solid infrastruktur selvfølgelig meget vigtig for at büde entreprenører og tunnelarbejdere kan have en hurtig og sikker adgang til tunnelelementfabrikken og byggepladsen, sü vi für optimeret byggeprocesserne. Men veje og stier skal jo samtidig i høj grad ogsü gavne de lokale borgere pü Lolland, sü de büde i bil og pü cykel kan komme rundt i og omkring Rødbyhavn, siger Bo Eske Nielsen.

INFRASTRUKTUR KAN REDDE UDKANTSDANMARK Regeringen vil flytte statslige arbejdspladser til bl.a. udkantskommunerne for at rette op pĂĽ det skĂŚve Danmark. Men effekten og arbejdspladserne risikerer at forsvinde, hvis ikke de grundlĂŚggende rammebetingelser er i orden. Der bor 661.000 mennesker i de 19 kommuner der betegnes som udkantskommuner â&#x20AC;&#x201C; det er f.eks. Bornholm, Haderslev, Kalundborg, Langeland og Thisted. FĂŚlles for kommunerne er faldende folketal og fĂŚrre arbejdspladser. Derfor er det forstĂĽeligt, at politikerne ønsker at gøre noget. Men hvis ikke den grundlĂŚggende infrastruktur fungerer, risikerer udflytningen at føre til fiasko. For man kan ikke fastholde borgere og arbejdspladser, hvis internettet ikke virker, hvis bussen kun kører hver anden time, hvis fĂŚrgen ikke sejler eller hvis vejnettet er forfaldent. Derfor skal der rettes op pĂĽ infrastrukturen i udkantskommunerne, sĂĽ de kommer pĂĽ omgangshøjde med byerne, og sĂĽ de kan klare sig selv â&#x20AC;&#x201C; udflytning af arbejdspladser eller ej. Asfaltindustrien har en interesse her. Vi lever af at bygge infrastruktur. Derfor foreslĂĽr vi, at regeringen og kommunerne etablerer en Vejfond, der sikrer en langsigtet, landsdĂŚkkende planlĂŚgning, sĂĽ vi hverken over- eller underinvesterer i infrastruktur og veje. Og at vi har en interesse i sagen rører ikke ved, at en succesfuld opretning af det skĂŚve Danmark krĂŚver gode og lige rammebetingelser for land og by.

Til vintertrĂŚtte veje tilbyder vi fx: 6WÄ&#x2030;UUHUHSDUDWLRQHUVRPXGVNLIWQLQJDISDUWLHURSUHWQLQJHURJIRUVHJOLQJHU 1\HEHOĂ&#x2018;JQLQJHU 5HSDUDWLRQDIVODJKXOOHU

Nul huller ?

 )RUVHJOLQJDIUHYQHUPHGQ\XGYLNOHWRJIRUEHGUHWUHYQHPDVWLN 5DEDWRSUHWQLQJ*UXVWLONDQWRJDIKÄ&#x2030;YOLQJDIUDEDWWHU 9HMPDUNHULQJ*HQHOOHUQ\PDUNHULQJDIDIVWULEQLQJ

Ring - vi er klar ! 7LOGHPLQGUHRSJDYHUWLOE\GHUYL VPĂ&#x17D;XGU\NQLQJVKROGNRPSULPHUHGH WHDPVEHVWĂ&#x17D;HQGHDIHUIDUQHIRONRJ VSHFLHOWXGYDOJWXGVW\UQÄ&#x2030;MDJWLJWWLOSDVVHWWLO RSJDYHQ 'HWWHEHW\GHUVWÄ&#x2030;UUHIOHNVLELOLWHWKXUWLJHUH OÄ&#x2030;VQLQJDIRSJDYHUQHRJLNNHPLQGVW NRQNXUUHQFHG\JWLJHSULVHU

Om Lemminkäinen

Ja, selvfølgelig ! Lad os tjekke belÌgningen, lave hullerne og sørge for at hajtÌnderne er superskarpe...

Lemminkäinen A/S varetager alle opgaver inden for produktion, udlÌgning af asfalt, vedligeholdelse af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og industrigulve. Med 7 asfaltfabrikker fordelt over hele Danmark, beskÌftiger vi samlet ca. 280 medarbejdere. Lemminkäinen A/S er en del af den finske Lemminkäinen Group med ca. 4.700 ansatte.

Hovedkontor: 1Ä&#x2030;UUHVNRY%DNNHĹĄ6LONHERUJ 7HOĹĄ)D[ LQIR#OHPPLQNDLQHQGN Region Nord: 7HO Region Midt: 7HO Region Syd: 7HO Region Ă&#x2DC;st: 7HO Vejmarkering: 7HO

www.lemminkainen.dk 29


entreprenøren

DIGITALISERING OG ANLÆG 3D MODELLER SKABER SMIDIGERE ANLÆGSPROJEKTER

Anlægsbranchen er i disse år ved at finde deres ben i den digitale tidsalder. Rådgiverne har i årevis udarbejdet digitale modeller, men nu er anlægsbranchen for alvor ved selv at indarbejde brugen af 3D-modeller allerede i tilbuds-og opstartsfasen. Både fordi anlægsprojekterne bliver mere og mere komplekse, og fordi bygherrerne i højere grad stiller krav om, at udbudsmaterialet indeholder 3D modeller. Men også fordi entreprenøren selv har brug for modeller, der er forståelige og brugbare i marken. Hos Entreprenørfirmaet Arkil er brugen og udarbejdelsen af 3D modeller allerede i tilbudsfasen

30

en vigtig satsning, som bliver betragtet som et uundværligt værktøj i forbindelse med store infrastrukturprojekter. - Det begynder at blive en naturlig del af hele projekteringen, forklarer projektchef Jens Andersen fra Arkil, der til daglig koordinerer arbejdet med rådgiverne i forbindelse med Arkils store totalentrepriser. - Når vi som entreprenører allerede er med i udarbejdelsen af modellerne, undgår vi nogle af de situationer, hvor vi taler forbi hinanden. Modellerne skal jo passe til virkeligheden og anlægslogistisk være til at udføre, siger Jens Andersen.

- Ofte kan vi som entreprenører opleve, at rådgiverenes modeller indeholder informationer, man ikke ved, hvad man skal bruge til. Rådgiverne lægger jo de info i modellerne, som de mener, er vigtige. Vi kan godt have forskellige opfattelser af, hvilke værdier, vi mener, er vigtige at lægge ind i modellen, supplerer projektingeniør Michael Baastrand Jensen. - Ved at få fingrene i modelarbejdet helt fra starten, har vi også bedre mulighed for at præge modellerne, så de passer til det entreprenørarbejde, der skal udføres, forklarer han. - På den måde undgår vi for

mange fejl og justeringer og undgår, at vores landmålere eksempelvis står og klør sig i nakken ude på byggepladserne, fordi de ikke forstår modellerne, forklarer Jens Andersen om baggrunden for den massive satsning på digital projektering hos Arkil.

MANGE SCENARIER Arbejdet med optimering af et design er en kompleks proces, da optimeringen foretages med udgangspunkt i projektets helhed. Fordelen ved 3D-modellerne er, at man noget hurtigere og mere enkelt kan arbejde med forskellige scenarier og stille spørgsmål undervejs – som hurtig kan plottes ind


entreprenøren

FAKTA: Arkil har totalentreprise på Tvis-Aulum motorvejsstrækningen - et projekt til 308 millioner kroner, der skal stå helt færdigt i 2018. Etapen omfatter en 8,5 kilometer dobbeltsporet motorvej, herunder opførelse af seks større broer, syv mindre faunapassager, inklusiv udførelse af jordarbejder og asfaltbelægninger på strækningen

i modellerne og give et overblik. Det er en kæmpe gevinst, understreger projektingeniør Michael Baastrand Jensen. CITAT: ”Groft sagt er der jo ingen optimale eller eneste rigtige løsninger – men med de digitale værktøjer kan vi i højere grad simulere os frem til en model, der fungerer så optimalt som muligt” Projektingeniør Michael Baastrand Jensen. - På den måde kan man hurtigt vurdere, om et bestemt scenarie var en god idé, eller om det skal droppes igen, fortæller Jens Andersen og supplerer: - Kort sagt: Vi kan teste nogle ting, som ellers ville være om-

kostningsfuldt at regne på, pointerer han. Gevinsten ved selv at have fingrene i modeludarbejdelsen er meget klar. - Ved at være med allerede fra tilbudsfasen, får vi bedre føling med de risici, der er forbundet med nogle af vores store projekter. Vi ved også godt, hvad vi ønsker den model skal vise os, og vi ved hvilke spørgsmål og problemer, der kan opstå ude på projek-

Karsten Lægdsgaard – projektchef hos Arkil på motorvejsprojektet Tvis-Aulum.

31


entreprenøren tet. Med andre ord handler det om at lave nogle modeller, som umiddelbart kan bruges. I sidste ende betyder det også, at folkene ude på projektet kan komme hurtigere i gang, forklarer projektingeniør Michael Baastrand Jensen.

BEDRE SAMARBEJDE INTERNT Både projektingeniørerne på kontoret og folkene i marken taler sammen undervejs. En proces, der løbende er i gang. Der bliver hele tiden evalueret og justeret med modellerne, og projektingeniører og chefer er afhængige af den feedback, de får fra projekterne. Ofte handler det om nogle helt lavpraktiske ting, der skal justeres i forhold til modellerne og den daglige brug. - Der foregår løbende en forbedringsdialog, og da det endnu er forholdsvist nyt for os i anlægsbranchen at bruge 3D modeller, er der stadig meget at lære, erkender Jens Andersen. - Der er ingen tvivl om, at

arbejdsprocesserne bliver mere smidige, og vi kan håndtere stadig større og mere komplekse opgaver, når vi har alle kompetencer internt i Arkil. Mellem os, der laver modellerne og dem, der skal udføre arbejdet. Det er en gevinst på vores store totalentrepriser, siger Michael Baastrand Jensen. - I takt med, at man betragter de digitale 3D modeller som et væsentligt stykke værktøj i de store anlægsopgaver, og at vi, efterhånden som vi får erfaring og rutine med at bruge dem, får så mange ambassadører for modellerne som muligt, skulle de gerne være med til at smidiggøre et projekt, og vi skulle også gerne mærke en reel timebesparelse på projektet, lyder det fra Jens Andersen. Han understreger, at det, i lighed med tidligere, er vigtigt med en god dialog mellem entreprenør og rådgiver således at samarbejdet om modellerne bliver så gnidningsfrit som muligt. Jo hurtigere man kommer i gang med

udførelsen, jo mere gavner det projektet i sidste ende. - Når det kun er rådgiverne, der laver modellen, vil der ofte være info, som ikke altid bliver udnyttet optimalt. Her har vi hånd i hanke med, hvad vi skal bruge modellerne til og præcis hvilke info, vi har brug for for at kunne udføre projektet i marken. Man kan sige, at modellerne bliver mere entreprenørvenlige, pointerer Jens Andersen. CITAT: ”Her har vi hånd i hanke med, hvad vi skal bruge modellerne til og præcis hvilke info, vi har brug for at kunne udføre projektet i marken. Man kan sige, at 3D modellerne bliver mere entreprenørvenlige”. siger Projektchef hos Arkil, Jens Andersen. I det hele taget er dialogen mellem rådgiverne og Arkil undervejs i udarbejdelsen af 3D modellerne vigtige. Indflydelsen på og udarbejdelsen af 3D modellerne betyder også, at entreprenøren og de folk, der skal udføre projektet, får et

FOR ARKILS KUNDER ER KVALITETEN AFGØRENDE

Broprojekt ved Susåen, Næstved

...DERFOR LEVERER L VI ET ORDENTLIGT STYKKE S ARBEJDE Som entreprenør entreprrenør leverer leverer vi løsninger, løsningerr, der ska al holde i generationer s Arkils kunder skal generationer.. Derfor skal kunne regne regne e med, at vi holder, holderr, hvad vi lover, loverr, og altid leverer leverer et or dentligt o g fær digt stykke ordentligt og færdigt arbejde. Det gælder også, når vi laver infras struktur. infrastruktur.

32

større ejerskab til projektet. - Det er i det hele taget en fordel, at vi nu i højere grad kan ”ping-ponge” med rådgiverne så tidligt i processen som muligt for at sikre et bedre flow og i


entreprenøren

bund og grund skabe et smidigere forløb og dermed forhåbentligt et bedre resultat, siger projektchefen hos Arkil.

MOTORVEJSPROJEKT PÅ SKÆRMEN Flere af Arkils store totalentrepriser nyder godt af 3D modellerne. Blandt andet hos Arkils projektchef Karsten Lægdsgaard

og hans team. De er i foråret gået i gang med en etape af den nye motorvej mellem Herning og Holstebro – Tvis-Aulum strækningen. Et projekt, Arkil har totalentreprise på.

- Fordelene er jo, at modellerne kan plottes direkte ind i maskinerne og folk kan komme hurtigt i gang. Det giver på nogle områder en reel tidsbesparelse – og det giver et nemmere flow,

;PSKLÅLZ[L]LQL

:¤URLY[YHÄRZ[¥QTHYRHU[ NLUHU]LUKLSZLHMLRZPZ[LYLUKLILS¤NUPUN :\WLYZ[¤YRILS¤NUPUN[PSZ[¥YYLILSHZ[UPUN

33


entreprenøren

vurderer projektchef hos Arkil, Karsten Lægdsgaard. - Man minimerer helt klart antallet af fejl undervejs – eksempelvis læsser man ikke jord af det forkerte sted, nævner Karsten Lægdsgaard som et eksempel på optimering. Især landmålernes arbejde har ændret sig markant i forbindelse med indførelsen af 3D modellerne. - De skal ikke længere bruge tid på at gå rundt og afsætte hvi-

de pæle i jorden. Det hele kan stort set styres fra kontoret og data lægges ind i de store maskiner herfra. Herefter ligger tegningerne hos manden i maskinen. Det er nok især på det punkt, hverdagen har ændret sig markant med indførelsen af den digitale projektering, vurderer han. Med 3D modellerne kan folkene også hele tiden se, hvor de er i projektet, eller eksempelvis visualisere, hvor fløjvæggene slutter i et broprojekt.

bejdet med modellerne for hvert projekt bliver en mere og mere integreret del af processen, er der mange bygherrer og rådgivere, der gerne stadig vil have de traditionelle 2D tegninger. - Der vil klart være en overgangsfase mellem denne digitale projektering og den traditionelle tegningstilgang, som stadig koster ekstra tid. Men der er ingen tvivl om, at det for os i anlægsbranchen har lettet nogle arbejdsprocedurer fra start til slut, mener han.

Ulempen er dog, at de mange markeringer i landskabet ikke længere er der. - Du kan stå ude på en bar mark og reelt ikke kunne se, hvor projektet starter eller slutter. Det er løst på den måde, at både formænd og sjakbajser nu er udstyret med en iPad, hvor de til hver en tid kan fremkalde 3D modellen og dermed se projektet. Så alle har adgang til modellerne, fortæller projektchefen. Selv om indførelsen af og ar-

Stærkt maskinprogram til bygge- og anlægsbranchen Giant minilæssere Gia

Venieri gummihjulslæssere

· Hollandsk Ho kvalitet · 1 til 6 ton ·H Høj løftekraft · Lav La egenvægt

· Italiensk kvalitet · Bosch-Rexroth hydr. transmission · Perkins motor · 5-20 ton

IHI minigravere · Japansk kvalitet · 900 kg til 8 ton · Mange optioner

Merlo teleskoplæssere · Italiensk kvalitet · Stort maskinprogram · Komfort og sikkerhed i verdensklasse · Løftehøjde 6 til 30 m. · Side-shift og meget mere

Landsdækkende salgs- og servicenet et · 50 års brancheerfaring

Brdr. Holst Sørensen A/S · Tlf. 76 88 44 00 · www.bhsribe.dk 34

Læs referencer på hjemmesiden


entreprenøren

ØKONOMISK LUSSING TIL HENSYNSLØSE TRAFIKANTER DOBBELT OP PÅ BØDESATSER OG 100 NYE FOTOVOGNE – DET ER MODTRÆKKET, TIL NOGLE BILISTERS KONTINUERLIGE TILSIDESÆTTELSE AF SIKKERHEDEN FOR LANDETS VEJARBEJDERE.. Risikoen for at få en stor bøde kan få trafikanterne til at lette foden på speederen. Det var baggrunden for at politiet i starten af året fik 100 nye fotovogne til automatisk fartkontrol. For at få farten ned ved vejarbejder blev bødesatserne for fartoverskridelser ved vejarbejder samtidig fordoblet. Trafikanternes hastighed forbi vejarbejder, bliver nemlig oplevet som den væsentligste arbejdsmiljørisiko for en medarbejder på vejen. For at øge medarbejdernes sikkerhed ved vejarbejde har brancheforeningerne Asfaltindustrien og SIKRE VEJE – der repræsenterer de virksomheder, der arbejder på vejen – netop fået udarbejdet en vejledning om, hvordan vejentreprenørerne kan anmode

politiet om at få udført en automatisk fartkontrol ved et givet vejarbejde. Vejledningen er lavet i samarbejde med Rigspolitiet Nationale Færdselscenter.

EFFEKTIVE VÆRKTØJER ”Med de nye tiltag som dobbelte bøder for hastighedsoverskridelser ved vejarbejder og flere fotovogne til automatiske trafikkontroller har vi endelig fået nogle effektive værktøjer, der kan forbedre trafiksikkerheden ved vejarbejder”, oplyser Anders Hilbert, der er sekretariatschef i SIKRE VEJE, og fortsætter: ”Men for at få alle trafikanter til at overholde de skiltede hastighedsbegrænsninger ved vejarbejder – og dermed effekt at de nye

regler – er det nødvendigt, at der løbende bliver gennemført hastighedskontroller ved vejarbejder. Derfor har vi lavet denne vejledning i samarbejde med Rigspolitiet”. For Rigspolitiet passer initiativet godt med deres øgede fokus på at nedbringe fartoverskridelserne på udsatte strækninger, som fx ved skoler, på kendte uheldsstrækninger og ved vejarbejder. ”Den vigtigste grund til at få hastigheden ned ved vejarbejder er hensynet til vores medarbejderes sikkerhed”, fastholder Trine Leth Kølby, der er arbejdsmiljøkonsulent i Asfaltindustrien. ”Og vi gør alt hvad vi kan for vores medarbejderes sikkerhed, men det er desværre ikke altid

nok, at vi som vejentreprenører overholder alle regler. Arbejdstilsynet har nemlig givet påbud til vejentreprenører, fordi de forbipasserende trafikanter ikke overholder den skiltede hastighed – og dermed bliver vi i princippet holdt ansvarlige for andres adfærd. Derfor er det – også af dén grund – vigtigt at få trafikanterne til at overholde de skiltede hastigheder ved vejarbejder”. Asfaltindustrien og SIKRE VEJE forventer, at de fordoblede bøder, de 100 nye fotovogne og deres målrettede indsats om mere automatisk fartkontrol ved vejarbejder vil give mærkbart bedre sikkerhed for medarbejdere på vejen. Så pas på med hastigheden, når du kører forbi et vejarbejde

Colas – ikke bare asfalt, men den helt rigtige løsning Et samarbejde med Colas er garanti for: • Professionel rådgivning og sparring. • Højeste standard for miljø og kvalitet. • Samarbejde med dygtige, erfarne og motiverede medarbejdere. • En aftale med en solid og bæredygtig virksomhed. Få en professionel vurdering og et uforpligtende tilbud. Ring 4598 9898 www.colas.dk

35


entreprenøren

ÆBLET FALDER IKKE LANGT FRA MANITOU’EN TO GENERATIONER SPILLER UD HOS SCANTRUCK I RINGSTED

Der er ingen tvivl om, at stammen i familien Lehnshøjs hverdag hedder Manitou. Og dermed er det nu en kendsgerning, at æblet ikke falder langt fra Manitou’en. Distriktschef Finn Lehnshøj har de seneste 16 år fyldt både arbejdsliv og til dels også fritid med de franske teleskoplæssere, som importeres til Danmark af Scantruck. Sønnen Michael var blot ni år, da farmand blev Manitou-mand. Det er ikke gået sporløst hen over knægten. Derfor troner far og søn nu side om side, når man tjekker ind på Scantrucks store galleri af salgsfolk. Distriktschef Finn Lehnshøj og sælger Michael Lehnshøj. - Både jeg og min lillebror, som går på handelsskole, har aldrig hørt om andet, end at teleskoplæssere skal være røde og komme

DET LÅ I LUFTEN - Nogle vil nok mene, at det tangerer børnemishandling. Men drengene har aldrig protesteret. De har været med på dyrskuer og andre steder med maskiner fra de var små. Og det har vel li’som ligget i luften, at Michael skulle være noget med røde teleskoplæssere, fortæller den sjællandske Mr. Manitou, Finn Lehnshøj. - Salg af maskiner har altid fyldt meget i vores hjem. Telefonen har ringet tidligt og sent og i weekender, og far har altid været klar til at tage den og følge kunderne godt til dørs. Det forsøger jeg nu at leve op til, og det er egentlig ikke svært. Måske ligger det på en eller anden måde i generne, funderer 25-årige Michael Lehnshøj. fra Scantruck. Jeg kunne vist nok produktkataloget, før jeg lærte

syv-tabellen i skolen, fortæller Michael Lehnshøj med et grin.

DET KØRER FOR LENDEMARK ENTREPRENØRFORRETNING MOBILE GRAVEMASKINER HAR I MANGE ÅR VÆRET EN DEL AF UDSTYRET HOS LENDEMARK ENTREPRENØRFORRETNING, SOM KØBTE DEN FØRSTE AF SLAGSEN TILBAGE I 1995 OG HURTIGT KUNNE SE EN RÆKKE FORDELE Derfor har Lendemark Entreprenørforretning også for nylig anskaffet sig en helt ny Cat M316D hjulgravemaskine. - Det har vi fordi, den er utrolig alsidig. Den er hurtig og nem at komme rundt med. Vi har købt den med ekstra brede dæk, og det betyder, at den er meget stabil. Den klarer sig godt på mange forskellige typer underlag, siger indehaver Jens Jørgen Nielsen, Lendemark Entreprenørforretning.

SPARER UDGIFTER TIL BLOKVOGN Netop nu er han i gang med nedgravning af dræn til en land-

36

brugshal i nærheden af Bylderup Bov. Og man får her straks bevis for Jens Jørgen Nielsens ord. Det går hurtigt, da han kører ned ad

marken for at dække renden med rør til. Og herefter i høj fart tilbage for at skifte til en anden skovl. Men der er også andre fordele.

- Jeg sparer udgifterne til en blokvogn, fordi jeg kan køre på vejen mellem vores forskellige byggepladser i området. Det betyder, at min planlægning bliver mere optimal, og at jeg kan arbejde mere effektivt og rationelt, siger Jens Jørgen Nielsen.

TRANSPORT AF BYGGEMATERIALER Han bruger også ofte maskinen, når han skal transportere forskellige byggematerialer. - Fx kan jeg hurtigt lige køre hen og hente en brønd i stedet for at skulle bruge tid og penge på at få den leveret, siger Jens Jørgen Nielsen.


entreprenøren

Dansk besøg på Liebherrs gravemaskinefabrik i Kirchdorf. Fra venstre er det Karsten Klöcker og Rudolf Arnold fra Liebherr og derefter tre Johs. Møller folk – Leif Rudebeck Petersen, Jan K. Møller og Hans Holm.

SØLV I GAVE TIL GULDBRUDEN MASKINGIGANTEN LIEBHERR SAGDE TAK TIL JMM FOR DE FØRSTE 50 ÅRS PARTNERSKAB Antallet af skilsmisser øges år for år, og der bliver længere og længere mellem dem, der holder sammen i tykt og tyndt i rigtig mange år. Et af de mest trofaste par har guldbryllup i år. Den tyske maskingigant Liebherr og den danske maskinvirksomhed Johs. Møllers Maskiner har været partnere i 50 år. - Det er faktisk ganske unikt. Johs. Møllers Maskiner A/S og Liebherr har sammen det længst varende forhold i den danske branche for entreprenørmaskiner.

Som guldbrud har vi netop været på besøg på Liebherr-fabrikken i Kirchdorf øst for München i det sydligste Tyskland. Her sagde Liebherr tak for det halve århundrede med en stor, flot sølvfarvet plade, som vi nu skal have sat op i vores hovedafdeling i Horsens, fortæller direktør Hans Holm, Johs. Møllers Maskiner A/S.

LIEBHERR VERDEN OVER Det danske besøg i Kirchdorf vi-

ste på bedste vis, at den danske importør har en særlig stjerne hos giganten, som i dag beskæftiger flere end 40.000 medarbejdere på Liebherr-fabrikker rundt om i verden. Det hele startede i øvrigt i Kirchdorf. Det var her, den 34-årige Hans Liebherr i 1949 lagde grunden til kæmpekoncernen med Hans Liebherr Maschinenfabrik og patent på en mobil tårnkran. Virksomheden er i øvrigt stadig familieejet. Fabrikken i Kirchdorf er fortsat en af de helt centrale fabrik-

ker i Liebherr-koncernen. Det er også i Kirchdorf, man finder Liebherr Museum med den oprindelige bygning med bolig og kontor. - Det er naturligvis ikke uden en ganske stor portion stolthed, vi skruer jubilæumsgaven fra Liebherr op på væggen. Den manifesterer jo, at Johs. Møllers Maskiner i Danmark og Liebherr har været trofaste og solide partnere i hele 50 af Liebherrs totale 66 år, siger direktør Hans Holm.

37


entreprenøren

SOMMERMØDE HOS MASKINLEVERANDØRERNE DEN 15. SEPTEMBER HOLDT MASKINLEVERANDØRERNE SOMMERMØDE PÅ HOTEL NYBORG STRAND, HVOR DER SKULLE SAMLES OP PÅ DET SIDSTE HALVE ÅRS AKTIVITETER, SOM BLANDT ANDET OMFATTEDE E&H I MAJ OG DET NETOP AFSLUTTEDE HAVE & LANDSKAB’15, SAMT SES FREM MOD NÆSTE ÅRS NYE GRØNNE MESSE, MESSE UNDER BROEN. AUTOPROFF Første punkt på dagsordenen var dog et indlæg fra AUTOProff, som siden lanceringen i Danmark i 2013 har opbygget en kundeportefølje på ca 3.300 brugere blandt de professionelle aktører i autobranchen. AUTOProffs kerneforretningsområde er at tilbyde en effektiv markedsplads og koncept til handel med engrosbiler blandt kunderne, som via AUTOProffs daglige auktioner kan byde på hinandens ibyttetagne biler. Meningen med indlægget var at denne handelsform også kan blive relevant inden for entreprenørmaskiner, selvom det ikke virkede som om det var lige op over.

HAVE OG LANDSKAB Efter lidt orientering af Per Hedentoft om den nye ML-stati-

orientere om det vigtigste.

MARKEDSSITUATIONEN

Klaus Nissen præsenterer den nye HR-partner Birgit Karlsen.

stik, som træder i kraft til nytår og en præsentation af sekretariatets nye HR-Partner Birgit Karlsen, trådte formand for Sektion 2, Niels Kirkegaard ind på scenen og gjorde status på

System

afspærring ● Salg og udlejning af afspærringsmateriel. ● Permanente og midlertidige trafikværn. ● Specialist i TMA/MO kørsel. ● Lægning af permanente og

midlertidige vejstriber. ● Produktion af permanente og

midlertidige vejskilte.

Tlf: 70 26 22 44

38

Have og Landskab’15 Hovedkonklusionen var generel tilfredshed blandt udstillere og besøgende, selvom målet på 12.000 besøgende ikke blev nået. Det officielle tal var 10.829, men koks med registreringen ved en af indgangen, gjorde at ikke alle blev registreret.

MESSE UNDER BROEN Et af problemerne med Have og Landskab-udstillingen er, at den har meget svært ved at få fat i besøgende fra Jylland. Derfor vil Sektion 2 i ML næste år arrangere Messe under Broen, på samme sted under Lillebæltsbroen, hvor festivallen Musik under Broen holder til. Messen bliver afholdt 24. & 25. august 2016, og ambitionen er omkring 80 udstillere, primært fra Sektion 2, men Sektion 1 er også velkomne, med de små maskiner, da der, på grunde af områdets beskaffenhed, vil blive en vægtgrænse for maskinerne. Man håber på 4.000 besøgende og man vil tilbyde spotkurser, hvilket var en stor succes på Have & Landskab. Spotkurser har en varighed på 20-30 minutter, lige nok til at

Inden folkene fra MCH, som arrangerede EH’15 ankom til Nyborg, var der tid til at tage pulsen på markedet for medlemmerne af Sektion 1, altså de større entreprenørmaskiner, og det var en lidt blandet oplevelse. 1. halvår af 2015 har været præget af godt salg, men også hård konkurrence, hvilket har presset indtjeningen, men i det store og hele var der tilfredshed. Til gengæld var der noget bekymring om fremtiden. Meldingerne fra politisk hold om at spare mange af de store anlægsprojekter væk eller i hvert fald udskyde dem, vil unægtelig have negativ indflydelse på maskinsalget.

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRK’15 EH-messen i maj måned blev endnu en gang ramt af utrolig dårligt vejr med masser af regn, og selvom Knud Sørensen fra MCH kunne fremvise analyser, der viste stigende tilfredshed blandt udstillere og besøgende i forhold til 2012, hvor vejret var endnu dårligere, så kunne det

Formand for Sektion 2, Niels Kirkegaard orienterer forsamlingen.


entreprenøren ikke dÌkke over, at konceptet og messeomrüdet ved MCH-Arena i Herning ikke fungerer optimalt. Selvom tallene blev pumpet noget op, var den generelle opfattelse at der var alt for fü besøgende pü messen. Testomrüdet for dumpere druknede nÌrmest inden messen overhovedet startede, flere udstillere have vand under gulvbrÌdderne i teltene og der var ikke rigtig flow i den müde standene var delt ud. Der var dog stor tilfredshed med det fÌlles knuseromrüde, som fungerede og hvor samarbejdet mellem de 5-6 udstiller var perfekt.

ENTREPRENĂ&#x2DC;R & HĂ&#x2026;NDVĂ&#x2020;RKâ&#x20AC;&#x2122;18 PlanlĂŚgningen af messen i 2018 er allerede i gang, og man vil selvfølgelig forsøge at rette op pĂĽ de ting, der fungerede dĂĽrligt i 2015. En af de ting der fungerede rigtig dĂĽrligt var vejret og selvom det er svĂŚrt at lave om pĂĽ, vil Maskinleverandørerne i

Formand for Sektion 1, Hans Holm lytter til forsamlingen

hvert fald forsøge â&#x20AC;&#x201C; man rykker simpelthen messen en mĂĽned, sĂĽ den kommer til at ligge i juni mĂĽned, nĂŚrmere bestemt fra den 14. til 16. juni. Det skulle gerne betyde at jorden er mere tør, sĂĽ problemerne med metertyk mudder kan undgĂĽs. Der er stadig god opbakning til konceptet og messen generelt, selvom Volvo allerede nu har meldt ud, at de ikke deltager â&#x20AC;&#x201C; de deltog heller ikke i ĂĽr.

Entreprenørmaskiner

7JMMZ 1PVMTFO "4 FS FLTQFSUFS J QSÂ?DJ TJPOTBSCFKEFVOEFSKPSEFOPHFSNFEUJM BUTÂ?UUFOZFTUBOEBSEFSJOEFOGPS t4UZSCBSCPSJOH t*CMÂ?TOJOHBGLBCMFS t1JMPUSÂ&#x201C;STCPSJOH t1&TWFKTOJOH t,MPBLSFOPWFSJOH t1JQFCVSTUJOH

)PMTUFCSPWFKt4LKFSO 5 tWJMMZQPVMTFOEL

Transportmateriel

Landbrugsmaskiner

RĂĽdgivning

Industrimaskiner

Fleksibilitet

Ved du nok om, hvad leasing kan gøre for din virksomhed? Du ved sikkert, at du kan lease nÌsten hvad som helst. Men ved du ogsü, hvordan leasing i det hele taget kan skabe vÌkst for din virksomhed? Hent gratis viden pü nyetider.nu

` EINSPIRATIONSÂ&#x2C6;Â&#x20AC;LMENOM leasing og vĂŚkst pĂĽ nyetider.nu

Fü den gratis rapport "Løftestang til vÌkst" pü nyetider.nu

39


entreprenøren

B

Y

G

G

E

J

U

R

A

ENTREPRENØR BUNDET AF TASTEFEJL I LICITATIONSTILBUD I EN VOLDGIFTSKENDELSE FRA 2014 (OPTRYKT I ”KENDELSER OM FAST EJENDOM” 2014, SIDE 490) FANDT VOLDGIFTSRETTEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED, AT EN ENTREPRENØR VAR BUNDET AF SIT LICITATIONSTILBUD, DER INDEHOLDT EN BETYDELIG TASTEFEJL. I TILBUDET VAR EN KRANUDGIFT ANGIVET TIL 58.000 KR. I STEDET FOR 5.800.000 KR, MEN DA TILBUDSMOTAGE REN IKKE BEVISELIGT VAR I OND OND TRO, VAR TILBUDDET BINDENDE. AFGØRELSEN UNDERSTREGER, AT ENTREPRENØREN ER FORPLIGTET EFTER INDHOLDET AF SIT TILBUD, OG DETTE EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE SELVOM TILBUDDET HAR FÅET ET ANDET INDHOLD END TILSIGTET. ENTREPRENØREN MÅ DERFOR VÆRE OMHYGGELIG I UDFORMNINGEN AF SIT TILBUD OG LIGE SÅ GRUNDIG I SIN GENNEMGANG I FORHOLD TIL EKSEMPELVIS SKRIVE- ELLER REGNEFEJL.

AF JES A. ROSENVINGE, PARTNER, ADVOKAT (H), LETT ADVOKATFIRMA

REGLERNE OM ENTREPRENØRENS TILBUDSGIVNING I almindelige aftaleforhold er et løfte, herunder afgivelse af tilbud, bindende for afsenderen. Et tilbud kan kun tilbagekaldes, hvis det ikke er kommet til modtagerens kundskab, eksempelvis

40

fordi modtageren endnu ikke har læst tilbuddet. Det hænder dog, at et tilbud er behæftet med fejl i form af forkerte beregninger, tastefejl eller lignende, og i disse tilfælde opstår spørgsmålet, om tilbudsgiveren alligevel er bundet af sit tilbud. Ifølge aftalelovens § 32, stk. 1, er tilbudsgiveren ikke er bundet af sit tilbud, hvis modtageren faktisk indså eller burde have indset, at tilbuddet havde et andet indhold end tilsigtet. Med andre ord er tilbudsgiveren ikke bundet, hvis modtageren er i ond tro om fejltagelsen.

OND TRO Det ses i rets- og voldgiftspraksis, at der ved udbud af bygge- og anlægsopgaver skal ganske meget til, før udbyderen anses for at være i ond tro om diverse fejlta-

gelser i tilbuddene. Store prisudsving er ikke ualmindelige, og selvom en stor prisforskel mellem lavestbydende og næstlavestbydende kan indgå som et tungtvejende moment, når tilbudsmodtagerens gode tro skal bedømmes, medfører en stor prisforskel ikke i sig selv ond tro. Dette illustreres bl.a. af en voldgiftskendelse fra 2000, optrykt i ”Kendelser om Fast Ejendom” (KFE 2000.34), hvor afvigelsen fra næstlaveste bud var 38,6 %, og Voldgiftsretten ikke fandt, at udbyderen var i ond tro. På linje hermed er en afgørelse fra Højesteret samme år, optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen (U 2000.60 H), hvor det forhold, at laveste tilbud var 1,3 mio. kr. og næstlaveste 1,8 mio. kr., ikke sig selv betød, at udbyderen var ond tro om en fejltagelse i tilbud-

det. Det fremgik dog tydeligt af det omtvistede tilbud, at det kun vedrørte en del af entreprisen, og udbyderen burde derfor have indset fejlen, hvorfor han på den baggrund var i ond tro.

DEN KONKRETE AFGØRELSE I sagen fra 2014, som er nævnt i indledningen og optrykt i ”Kendelser om Fast Ejendom” (KFE 2014.490), havde entreprenøren i sit licitationstilbud ved en tastefejl angivet kranudgiften til 58.000 i stedet for 5.800.000 kr. Entreprenøren blev lavestbydende, og Voldgiftsretten skulle herefter vurdere, om udbyderen var i ond tro om fejlen efter aftalelovens § 32, stk. 1, dvs. indså eller burde have indset, at tilbuddet som følge af en fejl havde fået et andet indhold end tilsigtet.


entreprenøren Bygherrens rådgiver, der skulle give indstilling om de indkomne tilbud, forklarede, at han faktisk var opmærksom på, at kranudgiften var usædvanlig lav og derfor foretog en ekstra gennemgang af tilbuddet. Rådgiveren fandt dog ikke grund til at tro, at der var tale om en fejl, bl.a. fordi byggesagsbeskrivelserne på de tre laveste tilbud var sammenlignelige og fordi entreprenørens tilbud på et andet underpunkt var væsentligt højere end tilbuddet fra næstlavestbydende. Rådgiveren mente, at der kunne ligge strategiske overvejelser bag en lav udgift til kraner, og at udgiften kunne være dækket under andre poster. Rådgiveren undlod derfor at orientere udbyderen herom. På baggrund af denne forklaring, og fordi tilbuddets underpost, hvori kranudgiften var indeholdt, samlet set ikke var lavere end næstlavestbydendes – underposten var tilmed en smule højere – fandt Voldgiftsretten ikke, at bygherren og dennes rådgivere

indså eller burde have indset, at tilbuddet havde et andet indhold

Afgørelsen bekræfter den praksis, som er skitseret ovenfor,

end tilsigtet. Bygherren var altså ikke i ond tro, og entreprenøren fik derfor ikke entreprisesummen forhøjet. Det synes helt urimeligt, at entreprenøren skal være bundet af en så lille tastefejl med så stor en konsekvens. Som det ses vejer hensynet til, at tilbudsmodtageren kan indrette sig i tillid til indholdet i tilbuddet dog tungt.

nemlig at entreprenøren ved tilbudsgivning på bygge- og anlægsopgaver som det klare udgangspunkt er bundet af det indhold, som hans tilbud har fået, og at der skal meget til, før han kan blive frigjort herfra, som følge af at udbyderen anses for at være i ond tro om fejlskrifter, regnefejl eller lignende.

ANBEFALING Entreprenørens tilbud bliver typisk en del af kontrakten, hvis han vinder opgaven, og det er derfor vigtigt at være omhyggelig i udformningen af tilbuddet. Dette gælder naturligvis i alle faser af tilbudsskrivningen, herunder forberedelsen og prissætningen af opgaven. Den retstilstand, som er beskrevet her, understreger blot vigtigheden af, at entreprenøren foretager en grundig gennemgang af tilbuddet, inden det sendes til udbyderen, da entreprenøren kan blive forpligtet af selv mindre fejl som taste eller regnefejl. Hvis entreprenøren opdager, at der er fejl i tilbuddet, bør han straks rette henvendelse til udbyderen, og hvis tilbudsfristen ikke er udløbet, fremsende et nyt tilbud. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jes Rosenvinge, Partner, advokat (H), LETT Advokatpartnerselskab, tlf. 3334 0000, eller jro@lett.dk.

IKKE TID OG PENGE TIL DÅRLIGE PROJEKTER? ĞƚƐƚĂƌƚĞƌŵĞĚĚŝŶĞƟůďƵĚ͊ WƌŽŐƌĂŵŵĞƚƟůƐŵĊŽŐƐƚŽƌĞ virksomheder >čƐŵĞƌĞƉĊ͗

ǁǁǁ͘ŬĂůŬƵůĂƟŽŶ͘ĚŬ

41


entreprenøren

STØRSTE BYGGEPROJEKT I CARLSBERG BYEN NÅR MILEPÆL D. 10. september var der rejsegilde for det første store byggeprojekt i Carlsberg Byen. Byggeriet omfatter Campus Carlsberg, hvor 10.000 studerende fra 2016 vil få deres daglige gang, det 100 meter høje Bohrs Tårn med 88 nye luksuslejligheder samt 32 mindre boliger og erhvervslokaler. Carlsberg Byen skrider fremad med hastige skridt, og allerede i 2016 får bydelen sine første nye beboere i det sydøstlige hjørne langs Vigerslev Allé og Vesterfælledvej. Men før beboerne kan flytte ind, skal byggeriet selvfølgelig være indflytningsklar, og et vigtigt skridt i den retning var rejsegildet på byggepladsen i går. ”Rejsegildet viser, at Carlsberg Byen udvikler sig med hastige skridt mod den færdige bydel. Allerede i 2016 flytter vores første beboere ind i bydelen. Det er en milepæl, som vi ser frem til med stor forventning. Desuden glæder vi os over, at det snart 100 meter høje Bohrs Tårn vokser for hver dag, der går. I 2017 vil de første flytte ind i Køben-

42

Jens Nyhus, adm. direktør i Carlsberg Byen P/S holdt tale til rejsegildet i Carlsberg Byen.

havns højest beliggende lejligheder med udsigt over alle Københavns tårne.” siger Jens Nyhus adm. direktør i Carlsberg Byen P/S og fortsætter: ”Vi er generelt set utrolig stolte over netop det her byggeri. Vores entreprenør NCC har løst den store opgave uden forsinkel-

ser, og vi i Carlsberg Byen P/S er yderst tilfredse med både kvaliteten og indsatsen.”

NYE BEBOERE Carlsberg Byen begyndte byggeriet af de ca. 80.000 etagemeter i 2012 som det første afgrænsede byggeafsnit i Carlsberg Byen.

Siden da har byggeriet, der også er det største byggeprojekt i Carlsberg Byen, holdt tidsplanen og står altså klar til at invitere de første beboere ind i bydelen som planlagt i 2016. En af de første indflyttere i Carlsberg Byen er UCC, der med Campus Carlsberg får et Europas største uddannelses- og forskningsmiljøer inden for det pædagogiske felt. Ca. 10.000 studerende og 1.000 ansatte kommer til at have deres dagligdag i Carlsberg Byen, og det glæder rektor hos UCC Laust Joen Jakobsen: ”Vi glæder os utrolig meget til at flytte ind i Carlsberg Byen og sætte vores præg på området. Vi vil med Campus Carlsberg etablere et stærkt og innovativt uddannelsesmiljø med klare visioner for fremtidens professionsbachelor-uddannelser. Jeg er sikker på, at rammerne i Carlsberg Byen giver os plads og inspiration til at arbejde hen imod det mål”. Arkitekterne bag byggerierne er et team bestående Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter A/S, COBE arkitekter, NORD Arkitekter ApS og Effekt I/S, der i 2011 vandt konkurrencen om projektet.


“Vil du gerne kunne skræddersy en gravko?”

Løs det med leasing. Vi samarbejder med dig lige fra starten. Det giver dig mulighed for at få præcis de maskiner og det udstyr, der passer bedst til opgaven.

Kent Dupont Walhøj, Specialist i entreprenørleasing.

Læs mere på Nordania.dk/entreprenor eller ring 45 12 12 12 og book et møde.

43


entreprenøren

INNOVATIVE PLASTNET-LØSNINGER FORTSÆTTER GRØN MESSE-SUCCES Efter sidste års debut på Building Green var Hjørring-virksomheden EXPO-NET ikke i tvivl om, at successen skulle gentages, når messen igen løber af stablen d. 28. og 29. oktober i år. Messens besøgende kan forvente at blive præsenteret for de innovative BIO-BLOK® -elementer, snefangsrør og sneog fuglestop, som alle er fremstillet af miljøvenlige materialer. - Sidste år oplevede vi stor interesse for vores løsninger fra arkitekter og rådgivere på Building Green. Derfor var vi ikke et sekund i tvivl om, at vi også skulle med i år. På Building Green møder vi mange beslutningstagere inden for byggeriet, og igen i år står vi klar til at rådgive dem om anvendelse og montering af vores løsninger, fortæller salgschef Niels Arp-Nielsen fra EXPO-NET.

INNOVATIVE BLOKKE VÆRNER OM MILJØET Alle produkter i EXPO-NETs

Montering af EXPO-NETs sne- og fuglestop

sortiment er fremstillet i det miljøvenlige materiale Polyethylen. Polyethylen afgiver ikke miljøskadelige stoffer til omgivelserne, har en meget lang levetid og kan genanvendes. Ud over det ”grønne” materialevalg, værner

L A S E R

Det sikre valg.

Planlaser “Det drift sikre valg”

Multilaser “Den komplette laser”

TOPCON GUARANTEE

To falds laser “Når nøjagtighed tæller”

Rørlægnings laser “Markedets bedste”

47 199 299 www.topptopo.dk

44

EXPO-NETs BIO-BLOK®-elementer også om vandmiljøet og drikkevandskvaliteten. - Vi glæder os til at vise de mange besøgende, hvordan man kan projektere en enkel og effektiv LAR-løsning, som beskytter vandmiljøet og drikkevandskvaliteten ved at skåne grundvandet for unødvendig forurening, fortæller Niels Arp-Nielsen. BIO-BLOK®-elementerne består af extruderede plastnet, som nedgraves i jorden og derefter opsamler regnvandet og lader det nedsive langsomt. Overfladen på plastnettene gør dem velegnede som levesteder for bakterier, der lever af forurenende stoffer i vandet og på den måde fungerer som små biologiske rensningsanlæg. - Når man skal projektere regnvandsfaskiner er det afgørende, at dimensionere efter jordlagets beskaffenhed, og at man overholder de gældende afstandskrav til bl.a. skel. Vi tilbyder i den forbindelse at hjælpe med råd og vejledning, og har et beregningsskema til dimensionering på hjemmesiden, siger Niels Arp-Nielsen. PATENTEREDE PLASTNET TIL TAGKONSTRUKTIONER Med sig på Building Green med-

bringer EXPO-NET også snefangsrør og sne- og fuglestop. Ligesom BIO-BLOK®-elementerne er de lavet af extruderede plastnet. Begge løsninger er beregnet til at forhindre invasioner af insekter og fugle om sommeren, og at fygesne trænger ind på lofter om vinteren. - Snefangsrørene og sne- og fuglestoppene er enkle løsninger på tilbagevendende problemer, som kræver mange, overflødige ressourcer i bl.a. boligforeninger og på villavejene. Fygesne kan eksempelvis give vandskader, hvis ikke den fjernes, før tøvejret sætter ind. Og insekter og fugle kan hurtigt gøre stor skade på f.eks. isoleringsmaterialerne på et loft, forklarer Niels-Arp Nielsen, som understreger, at begge løsninger gør det muligt at bevare den krævede udluftning på loftet selvom luftgennemstrømningen reduceres. Snefangsrørene monteres i tagudhæng og udluftningsspalter, mens sne- og fuglestoppet kan monteres i såvel tagfod som kip, hvor løsningen bl.a. sikrer en luftgennemstrømning på ca. 97 cm² pr. løbende m tag. Dette forhindrer, at der opstår et vakuum, som kan trække fygesneen ind under taget.


entreprenøren

ATLAS COPCOS DUPLEXTROMLE FÅR NYT DESIGN

ain-overfl ad rlgr a e

e

P

Form og funktion går hånd i hånd, når Atlas Copco lancerer sin nye duplextromle LP6505. Under de foldbare sikkerhedsskærme er den nye duplextromle fuld af effektivitet og ydeevne. Maskinens nye udvendige design er muligvis den mest åbenlyse forskel. De nye sikkerhedsskærme, som kan klappes op, giver let adgang til alle servicepunkter, fx for vedligeholdelse af motor og batteri. Bremserne, som før var manuelle, er nu udskiftet med nye automatiske hydrauliske bremser. Når trykket falder, bremses tromlen automatisk, og når trykket stiger, slipper bremserne. LP6505 har derudover nye skraberinge, som forhindrer materiale i at sætte sig fast på valserne. Alt i alt er den nye version en enklere maskine at håndtere. ”Efter ti succesrige år med vores fuldt ud hydrauliske dup-

Høj kvalitet og funktionalitet: Brandsikre skydeporte • Kun hos Hörmann: Den galvaniserede Pearlgrainlextromle LP6500 opgraderer vi nu til LP6505", fortæller Kjell Helgesson, produkt- og applikationsspecialist i Light Compaction. ”Den nye tromle er naturligvis helt hydraulisk, både hvad angår vibration og kørsel, men den har også et flot kabinet med nyt design. Derudover anvender vi vores nye kølesystem til hydraulikolien, således at temperaturen holdes nede selv ved høje omgivelsestemperaturer”. Atlas Copco er den eneste producent af produkter med denne type afkølning af hydraulikolien. Der findes flere fordele ved at holde temperaturen nede: Slitagen på komponenterne mindskes, batteriets levetid øges, og polymerdetaljer såsom tætninger og gummi bevarer deres funktion bedre og forhindrer lækager fra maskinen. At maskinen holdes kold forlænger ganske enkelt dens levetid. LP6505 har derudover andre brugervenlige funktioner. ”Operatøren har også nem adgang til gashåndtaget, elstarteren og vandstyringen, og maskinen har samme lave vibrationsniveau som LP6500”, slutter Kjell Helgesson.

overflade gør portene ekstra upåvirkelige

• Imponerende helhedsindtryk på grund af patenterede elementforbindelser

• Kan leveres i stål og rustfrit stål og desuden som universalskydeporte

MZ

T30

T90

RS

45


entreprenøren

Der var stor interesse for de nye modeller af teleskoplæssere, som bliver beskrevet i næste nummer.

JCB PRÆSENTERER EN HEL PALET AF NYHEDER VED ET STORSTILET PRESSEEVENT VED JCB HEADQUARTER I ROCHESTER, ENGLAND, PRÆSENTEREDE JCB EN RÆKKE NYE MASKINER OG MOTORER FOR DEN EUROPÆISKE FAGPRESSE NY KOMPAKT RENDEGRAVER JCB er verdens førende mærke inden for rendegravere, så derfor er der ekstra opmærksomhed, når

der komme nyheder fra den front, og sådan var det også denne gang. Nyheden modellen CX3 Compact og den blev præsenteret af

ingen ringere end bestyrelsesformanden Lord Anthony Bamford, søn af den legendariske stifter af JCB, Joseph Cyril Bamford. CX3 Compact er, som navnet

også antyder, en kompakt model af CX3-rendegraveren, JCB’s besdt sælgende rendegraver. Maskinen er udviklet til at arbejde under relativt trange byggepladser og ved vejarbejder inde i byerne. Den er 35% mindre i højde og bredde end sin ”storebror” og med en venderadius på mindre end 6 meter, er den i stand til at lave U-vending inde i byerne. Dennis Faurby, som er salgschef hos den danske importør Nicolaisen & Larsen, ved på nuværende tidspunkt ikke hvornår CX3 Compact lander i Danmark, men når det sker, kommer der selvfølgelig yderligere detaljer, her i entreprenøren.

KOMPAKTE GRAVEMASKINER En af de maskintyper, som er i vækst specielt i Europa, er de

Midi graveren bliver nøje studeret – modellen med konventionel bagende JCB 100C-1 bliver præsenteret til Nicolaisen & Larsens Åbent Hus arrangementer.

46


entreprenøren Minidumperen 6T i forgrunden og den mindre 3T holder sig i baggrunden

kompakte gravemaskiner eller midi, som de også kaldes. De ligger typisk omkring de 10 ton og er for store til af være minigravere og for små til at være en ”rigtig” gravemaskine. JCBs nye bidrag i denne klasse, er 90Z-I og 100C-1, hvor Z og C står for hhv. ”Zero tailswing” og ”Conventionel Tailswing”. Zero tailswing betyder, at bagenden ikke kommer ud over bælterne, og derfor kan dreje på meget små områder. Ved præsentationen var der primært fokus på den 8,9 ton tunge 90Z-1, som med en række forbedringer, er blevet nået mere kraftfuld end den forholdsvis nye kollega 86C-1. ”Søstermodellen” med den store bagdel JCB 100C-1, har samme motor, men har lidt længere rækkevidde og gravedybde, på grund af kontravægten.

Sådan ser det ud fra bageste række, når JCB fremviser deres nyheder.

40 ÅRS JUBILÆUM SOM JCB FORHANDLER Ved de forestående Åbent Husarrangementer i forbindelse med Nicolaisen & Larsens 40 års jubilæum som eneforhandler, vil netop JCB 100C-1 være et af trækplastrene. En anden nyhed, som Dennis Faurby også forventer sig meget af i Danmark, er de nye minidumpere – en maskintype som JCB ikke tidligere har haft i Danmark.

JCB’s bestyrelsesformand Lord Anthony Bamford blev modtaget som en filmstjerne, da ham var med til præsentationen af den nye 3CX compact.

På pressemødet i England blev fremvist 2 modeller 6T, som sjovt nok vejer 6 ton og 3T som vejer 3 eller 3, 5 ton. Maskinerne er me-

get populære for udlejningsbranchen, men også på mindre byggepladser, hvor der skal flyttes jord på mindre afstande.

Åbent Hus-arrangementerne bliver afholdt i alle 3 afdelinger af Nicolaisen & Larsen, startende i Ulfsborg 24. september (efter dette blads udgivelse), i Vissenbjerg 1. oktober og sidst i Benløse/Ringsted den 8. oktober, alle dage fra 11,00 til 18.00

ØVRIGE MODELLER JCB havde også nyheder inden for teleskoplæssere og store gravemaskiner, motornyheder og meget mere, og det bliver der fokus på i næste nummer af entreprenøren.

47


entreprenøren

KLART FLEST JOBÅBNINGER I HOVEDSTADEN ARBEJDSMARKEDET ER GENERELT I GOD GÆNGE, OG DET BEKRÆFTES AF, AT ANTALLET AF JOBÅBNINGER STEG I 2. KVARTAL. MEN HOVEDSTADEN ER I EN LIGA FOR SIG, MENS TEMPOET ER MERE ROLIGT I RESTEN AF LANDET Ifølge Danmarks Statistik var der i 2. kvartal 26.700 ledige stillinger på det private arbejdsmarked. Det er 2.100 flere end i 2. kvartal 2014. De ledige stillinger udgør 1,7 pct. af den samlede private beskæftigelse, og udtrykker en fortsat positiv tendens på arbejdsmarkedet, som vi har set de seneste godt og vel to år. - Arbejdsmarkedet er den notoriske solstrålehistorie i dansk økonomi. Og med lidt flere jobåbninger, ser tendensen ud til at fortsætte. Men der er markant forskel på antal jobåbninger i Hovedstaden og i resten af

landet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. I Hovedstaden udgør de ledige stillinger 2,1 pct. af beskæftigelsen. Omvendt ligger alle de øvrige fire regioner under landsgennemsnittet med mellem 1,1 pct. i Midtjylland og 1,4 pct. på Sjælland og i Syddanmark ledige stillinger. - Når der er fremgang i samfundsøkonomien, er der høj jobomsætning og mange jobopslag. Derfor ser man typisk i opgangsperioderne, at ledigheden og antal ledige stillinger bevæger sig i hver sin retning. Ledigheden går

NYHED

!

EC214 til 9-14 tons gravemaskiner Den nye EC214, den femte model i Generation 2. I lighed med sine søskende har den fordele, der adskiller sig markant fra konkurrenterne. Integrerede smørekanaler, som alle er ført frem til et enkelt smørested, 45 graders tiltvinkel m.m.

engcon Denmark A/S Knarreborgvej 19a, Verninge, DK-5690 Tommerup Tlf. +45 20 20 35 84 | Web www.engcon.dk E-mail info@engcon.dk

48

ned, og antallet af ledige stillinger går op, siger Bo Sandberg og uddyber: - De nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter, at det især er i hovedstadsområdet, det går fremad, mens det mest er en march på stedet i de øvrige regioner. Andelen af ledige stillinger på arbejdsmarkedet er en opgørelse af antallet af ledige stillinger i forhold til summen af ledige og besatte stillinger. Statistikken er ifølge Dansk Byggeri ikke helt dækkende, fordi alle de jobskift, der sker uden egentlige stillingsopslag, ikke opfanges i statistikken. Derfor bør man ikke lægge så meget i de absolutte tal, men mere hæfte sig ved retningen, det vil sige, om det går op eller ned.

BYGGERIET PÅ SNITTET, HVAD LEDIGE STILLINGER ANGÅR Bygge- og anlægsbranchen ligger præcis på landsgennemsnittet med jobåbninger svarende til 1,7 pct. af branchens beskæftigelse i 2. kvartal 2015. Ikke overraskende, er det i servicesektoren – især information, kommunikation og erhvervsservice - der er relativt flest jobopslag, og det er samtidig også de brancher, der dominerer Hovedstadens arbejdsmarked. - Ser man på antal jobåbninger i bygge- og anlægsbranchen, kan man roligt sende overophedningsspøgelset på flugt. For så meget gang er der trods alt ikke i hamre, skruemaskiner og gravkøer rundt omkring i landet, siger Bo Sandberg.


entreprenøren

DANSK BYGGERI MESSE 2015 KOM TIL DANSK BYGGERI MESSE OG SE, HVORDAN DU KAN FĂ&#x2026; MEST UDBYTTE AF DIT MEDLEMSKAB HOS DANSK BYGGERI. DEN 11. OG 12. NOVEMBER 2015 SAMLER VI VORES BEDSTE TILBUD OG YDELSER BĂ&#x2026;DE DEM VI SELV TILBYDER OG DE YDELSER, SOM TILBYDES GENNEM VORES SAMARBEJDSPARTNERE DANSK BYGGERI MESSEN ER VEJEN TIL GOD FORRETNING Dansk Byggeri Messe ligner ikke nogen andre byggerimesser. Det er en helt unik mulighed for dig til at fĂĽ inspiration og konkret viden til at forbedre virksomhedens drift. PĂĽ fĂĽ timer fĂĽr du et godt overblik over de mange muligheder, der findes, nĂĽr du vil forbedre og optimere din virksomhed. Vi afholder messen i bĂĽde Taastrup og Ă&#x2026;rhus henholdsvis den 11. og 12. november.

PĂ&#x2026; MESSEN KAN DU MĂ&#x2DC;DE DANSK BYGGERIS KONSULENTER: â&#x20AC;˘ Juridisk afdeling â&#x20AC;˘ Arbejdsmiljø â&#x20AC;˘ Arbejdsgiversekretariatet â&#x20AC;&#x201C; overenskomster mv. â&#x20AC;˘ Erhvervs og Brancheservice, om Byggeteknik og Kvalitetssikring â&#x20AC;˘ Rabataftaler â&#x20AC;˘ BYG Garanti - hvordan markedsfører du dig med BYG Garanti? â&#x20AC;˘ International afdeling om bl.a. eksport â&#x20AC;˘ Uddannelseskortet â&#x20AC;˘ Kursus & Udvikling â&#x20AC;˘ Udviklingsprojektet Bedre Bundlinje

SAMARBEJDSPARTNER: â&#x20AC;˘ Teknologisk Institut â&#x20AC;˘ Byggeriets Forsikringsservice

â&#x20AC;˘ Danske Bank â&#x20AC;˘ PwC â&#x20AC;˘ Deloitte â&#x20AC;˘ Nordania Leasing â&#x20AC;˘ Danica Pension â&#x20AC;˘ Pension Danmark â&#x20AC;˘ InnoBYG â&#x20AC;˘ VĂŚkstfonden â&#x20AC;˘ Danmarks grønne investeringsfond â&#x20AC;˘ Totaladministration â&#x20AC;˘ EG â&#x20AC;˘ Byggeriets Evalueringscenter BEC â&#x20AC;˘ BASIT â&#x20AC;˘ BAM-Bus â&#x20AC;˘ Energivejlederen â&#x20AC;˘ Rørcentret â&#x20AC;˘ BA (Erhvervsakademi Kolding) - kun i Ă&#x2026;rhus â&#x20AC;˘ KEA (Københavns Erhvervsakademi) - kun i Taastrup

Tidspunkt 09:30-10:00 10:30-11:00 11:30-12:00 12:30-13:00 13:30-14:00

IndlĂŚg Deloitte Danske Bank PwC VĂŚkstfonden Dansk Byggeri

Det er gratis at deltage pĂĽ

messen. Du skal bare huske at melde dig til, sĂĽ vi ved, hvor meget forplejning og goodie bags, vi skal have klar. Hvis du alligevel ikke kan komme og har meldt dig til, sĂĽ husk at melde afbud, da vi forbeholder os retten til at opkrĂŚve et no-show gebyr pĂĽ 400,- kr.

Det endelige program offentliggøres primo oktober. Det udleveres ogsü i print ved indgangen. Ud over en spÌndende dag med indlÌg, konkurrencer, gode tilbud, netvÌrk med kolleger og stande, er der morgenbrød til de morgenfriske fra kl. 8.30, lidt let frokost og sü byder eftermiddagen pü kaffe og kage. Al forplejning er gratis!

HĂ&#x2DC;R INTERESSANTE INDLĂ&#x2020;G PĂ&#x2026; MESSEN Hele dagen kører vi indlĂŚg i separate lokaler, sĂĽ du kan komme i dybden med de emner, der interesserer dig mest.

   

 !" ###! !"

49


entreprenøren

DEN MEST VELBESØGTE HAVE & LANDSKAB NOGENSINDE

Årets udgave af Have & Landskab blev den mest velbesøgte i

udstillingens 23-årige historie. HL15 satte således ikke bare re-

AL 540 – den ideelle entreprenørmaskine • Kraftig opbygget • Comfort sæde med sikkerhedssele • 2 speed • Betjening af hydraulik uafhængig af kørselshastighed.

GEHL AL 540 Motor Ydelse Egenvægt Tiplast (med skovl) Hyd. system flow

Yanmar 4, cyl. 47 HK 3.106 kg 1.993 kg 56,8 l/min

godt i ly når Sid trygt og e lde tid i mød vi går den ko fiklys, spejle tra e, m ar /v Kabine m e arm som en 0 har samm HUSK AL 54 nomatic-led ki Zed ed m stor gummig ntiale med 100% differe ap tryk på en kn

Ring 70 10 61 91 og få oplyst nærmeste forhandler 50

kord i antallet af udstillere men også i antallet af gæster, da hele 10.829 gæster besøgte den grønne branches egen fagudstilling i løbet af de tre udstillingsdage, og det slår rekorden fra 2009, hvor 10.488 fagfolk troppede op. Derfor er det også en stolt (og træt) udstillingsleder, som lukker og slukker efter en vellykket udstillling. ”At vi får 10.829 gæster, er i den grad kronen på 1½ års forberedelser og resultatet af en meget stor indsats fra vores udstillere og bestyrelse med hensyn til at få markedsført Have & Landskab. Og det er en understregning af, at Have & Landskab for det første er branchens handelsplads og for det andet er hele branchens mødested,” understreger Kristian Larsen. Have & Landskabs formand, slotsgartner og adjungeret professor Palle Kristoffersen har ikke svært ved at opsummere årets udstilling med en enkelt sætning. ”Det er en kanonsucces. Og vi har gjort det på trods af et skybrud torsdag. Det synes jeg, at hele holdet bag udstillingen kan være meget stolte over,” siger Palle Kristoffersen og er heller ikke i tvivl om, hvorfor det gik så

godt med at tiltrække udstillere og gæster til Have & Landskab ’15: ”At Have & Landskab får et rekordår kan på den ene side ses som et parameter for, at det går godt i sektoren generelt, og er på den anden side et resultat af, at vi arrangører har sat et højere ambitionsniveau i år, er gået målrettet efter nye kundegrupper og har øget markedsføringen.” Palle Kristoffersen lufter desuden tanken om, hvorvidt man til næste udstilling skal gøre mere for at trække udenlandske gæster til. ”Udstillingen har jo for alvor cementeret sig som den mest betydningsfulde i Skandinavien, så det er måske ikke af vejen at begynde at kigge mere ud over landets grænser til næste omgang. Det er i hvert fald, hvad jeg hører fra flere af udstillerne,” pointerer Have & Landskabs formand.

GLADE UDSTILLERE Det er ikke kun folkene bag, som roser arrangementet til skyerne. Også udstillerne melder om en overordentligt vellykket omgang Have & Landskab, og på en dag, hvor solen strålede, var der passende nok mange solstrålehistorier. Fx fra Hjorthede Planteskole som forklarede, at de havde en god dag onsdag men ganske enkelt en fantastisk dag torsdag. Og for Plan-Sand ApS er det gået helt over gevind, fortæller indehaver Morten Lauritsen, som har opfundet en sandafretter til minigravere, fordi han var træt af at ligge på knæ. ”Og vi har kort og godt solgt lige så meget på disse tre dage, som vi har på to år. Vi har ramt den helt rigtige målgruppe her, så selvom det er første gang, vi er på Have & Landskab, er det absolut ikke den sidste,” understreger Morten Lauritsen. Lad det være de sidste ord fra Have & Landskab i denne omgang. Vi ses i 2017!


entreprenøren

KUNSTEN AT VINDE ANLÆGSOPGAVER MOD OG VOLUMEN BETYDER ALT, HVIS MAN VIL KLARE SIG I ENTREPRENØRBRANCHEN. HØR DIREKTØREN BAG VÆKSTFÆNOMENET GUSTAV H. CHRISTENSEN FORKLARE, HVORDAN MAN SLÅR KONKURRENTERNE, NÅR DER SKAL BYDES PÅ HOVEDENTREPRISER. Når man kører ad hovedvejen fra Aarhus til Silkeborg, bugter en bred grusvej sig langs med vejen. Gennem skoven, under jorden, over Gudenåen. Maskinerne, der graver, flytter og løfter, kommer fra Gustav H. Christensen. I dag baner firmaet vejen for flere motorveje og sygehuse i det jyske landskab. Det går godt, fortæller administrerende direktør, Lars Kristensen. Men det er ingen selvfølge. Bag succesen gemmer sig en finanskrise og to gode råd.

stiller krav om, at man omsætter for 100 millioner kroner, hvis man byder på en hovedentreprise til 100 millioner kroner. Derfor gælder det om at få bygget sin forretning op, så man kan være med. Bliver man underentreprenør, arbejder man lidt på andres nåde. Det fungerer ikke så godt for mig.

MERE MATERIEL LEASET

AF KRISE BLIVER MAN KLOG Lars’ historie begynder i 2008. Forud går en personlig fortælling om en tømrer, der faldt og brækkede ryggen, læste videre, fik nyt arbejde og købte sit eget entreprenørfirma. Den del af historien bruger Lars ikke meget tid på.

FINANSKRISEN DERIMOD BLEV ET VIGTIGT VENDEPUNKT FOR FIRMAET. Lars var vant til at købe sine entreprenørmaskiner på kredit. Men da krisen kom, røg renten i vejret, og bankerne ville pludselig have sikkerhed. - Det måtte de gerne, hvis de selv ville betale for løsørepantebrevene. Så det ville de ikke. Det gik også op for mig, at med en kassekredit kunne banken i princippet smække kassen i med 30 dages varsel. Banken foreslog i stedet en løsning, hvor jeg solgte mine maskiner til banken og leasede dem tilbage. Med den løsning fik jeg mærket lidt til, at en leasingaftale er uopsigelig. Det kunne jeg godt lide.

MOD OG VOLUMEN - Det åbnede mine øjne for, at finansiering også er andet end bare renteovervejelser. Det gav

bl.a. noget luft i budgettet at kende sine udgifter, forklarer Lars Kristensen, men understreger, at finansieringen kun er en del af succesen. - Man vinder ikke opgaver af at have den rigtige finansiering. Det kræver mod og volumen, hvis man vil vinde. I entreprenørbran-

chen er det udelukkende dem med den laveste pris, der vinder. Og så må man acceptere, at overskuddet nogle gange bliver mindre, nogle gange større, end man havde regnet med, siger han og fortsætter: Derfor er volumen så vigtigt. Som tommelfingerregel kan man sige, at Vejdirektoratet

I dag kan Lars og Gustav H. Christensen se tilbage på en øgning i omsætningen på 70-80 procent siden skæbneåret 2008. Også andelen af materiel, der er leaset, er steget med 70 procent. - Jeg har f.eks. nogle varevogne, jeg ikke er interesseret i at lease, da det er så små summer. Nogle gange hvis vi har manglet en varevogn, siger jeg ”gå ned og køb den”. Men når vi taler gravemaskiner, bulldozere og dumpere, er det en anden historie. Så tænker jeg på, hvad det var, der fik mig til at overveje finansieringen en ekstra gang, dér i 2008.

HOLSØ HCV-190 KROGHEJSEVOGN Brdr Holst Sørensen udvider kroghejsevogn programmet, med endnu en 2 akslet vogn med større lastkapacitet.

Vognen er opbygget på samme kraftige undervogn, som HCV-170. Standard leveres vognene med

udskydelig kofanger, led lys og drejebar træk. HCV-190 er udstyret med affjedret og drejebar bogie hvor akselafstanden er øget til 185 cm. Med en akselafstand over 180 cm er den tilladte aksel tryk 10 ton pr. aksel, mod 9 ton pr. aksel, hvis aksel afstanden er under 180 cm. Dette giver ekstra 2 ton nyttelast. De første vogne er allerede taget i brug, af slutbrugerne. De leverede vogne er desuden leveret med fjernbetjent LS hydraulik styring, hydraulisk containerlås med automatisk opluk ved container skift.

51


OVERSIGT OVER ENTREPRENØRMATERIEL

DUMPERE HYDREMA

KOMATSU

A/S HYDREMA DANMARK GL. KIRKEVEJ 16 - 9530 STØVRING - TLF. 98 37 13 33

SCANTRUCK A/S KATKJÆRVEJ 5 – 7800 SKIVE – TLF. 96 14 71 47

922D-2.55

Typebetegnelse

HM300-5

Motoreffekt, kW/omdr. 104

104

194

194

Motoreffekt, kW/omdr.

248/2000

353/2000

Arbejdsvægt, t.

8,0

8,7

15,8

16,6

Arbejdsvægt, t.

53

75

Hastighed, km/t.

40

40

47

47

Hastighed, km/t.

58

56

Knækstyret

Knækstyret

Typebetegnelse

HM400-5

Styring

Knæk

Knæk

Knæk

Knæk

Styring

Antal trækhjul

4

4

6

6

Antal trækhjul

6

6

12/20

Læssekapacitet, m³/t

5,6/10

5,6/10

12/20

Læssekapacitet, m³/t

17,1/28 t

24/40 t

Dækmontering for/bag

600/55-26.5

600/60-30.5

800/45-30.5600/60-30.5800/45-30.5 20.5R-25

Dækmontering for/bag

23,5 R25

29,5 R25

913/320 *

913/255

Længde/bredde, cm.

1027,5/290

1110,5/345

70

70

Længde/bredde, cm.

52

912ES MultiTip 912HM MultiTip 922D

587/247

587/287 *

Tipvinkel, º

67

67

72

72

Tipvinkel, º

Tippetid, op/ned, sek.

8/x

8/x

7,5/5,5

7,5/5,5

Tippetid, op/ned, sek.

10,5

12

Venderadius, m.

6,1

6,3

8,5

8,2

Venderadius, m.

8,10

8,89


JCB

WACKER NEUSON

NICOLAISEN & LARSEN A/S HOLMEGADE 58 – 6990 ULFSBORG – TLF. 70 10 12 14

JMM GROUP A/S TØNDERVEJ 7 - OVER JERSTAL - 6500 VOJENS - TLF. 73 54 77 00

Typebetegnelse

1 THT

2 THS

3 TST

3,5 TST

6TST

Typebetegnelse

1001

DW60

DW100

DT08

Motoreffekt, kW/omdr.

15,5kW

24,5Kw

32,4kW

32,4kW

55kW

Motoreffekt, kW/omdr.

17/23,1

55/75

86/117

6,6/9

DT25 33/44,9

Arbejdsvægt, t.

1,3

2,2

2,34

2,34

4,26

Arbejdsvægt, t.

1,215

4,866

5,228

0,695

2,730

Hastighed, km/t.

7

10

12

12

16

Hastighed, km/t.

16

25

27

4,2

11

-

-

-

-

-

Styring

Knæk

Knæk

Knæk

Knæk

Knæk

Styring

Antal trækhjul

4

4

4

4

4

Antal trækhjul

4 WD

4WD

4 WD

-

-

Læssekapacitet, m³/t

1

2

3

3,5

6

Læssekapacitet, m³/t

1T

6T

10 T

0,39 m3

1,5 m3

Dækmontering for/bag

255/75x15,2 10,0/75x15,3 11,5/80x15,3

11,5/80x15,3 405/70x20

Dækmontering for/bag

10.00/118

405/70-20 500/60-22,5-

-

395/184

Længde/bredde, cm.

380 / 118

457,5 / 225 476 / 246,5 213 / 79

325 / 155

Tipvinkel, º

Tipvinkel, º

-

-

-

-

-

Tippetid, op/ned, sek.

Tippetid, op/ned, sek.

-

-

-

-

-

Venderadius, m.

3,2

6

6,8

-

-

Længde/bredde, cm.

Venderadius, m.

298/112

2,2

355/149

3,6

395/195

4,5

4,5

453/220

5,7

53


entreprenøren

BAUMA SLÅR ALLE REKORDER Den tredje sektor er produktion af materialer som gips, beton, asfalt og lignende mens den sidste er komponenter til de forskellige maskiner inkl. motorer.

MARKEDERNE SKIFTER

Imponerede overblik over Bauma 2013

På et pressemøde i Stockholm præsenterede CEO for Bauma, Klaus Dittrich, forventningerne til næste års altoverskyggende messe inden for entreprenørmaskiner, og de var ganske optimistiske. Allerede nu er der udsolgt og mere end 600 udstillere står på venteliste. Der vil være mere end 3.400 udstillere på plads til at tage imod de over 500.000 besøgende, der forventes at lægge vejen forbi de 605.000 m2 udstillingsareal på Messe München fra 11-17. april 2016.

DE FIRE SEKTORER PÅ BAUMA Den største og vigtigste sektor på Bauma er naturligvis ”Construc-

Jörg Unger, formand for VDMA, Klaus Dittrich, CEO for Bauma og Sabrine Wagner, Marketingschef for Bauma, var alle tilstede ved pressemødet i Stockholm.

tion”, som indbefatter entreprenørmaskiner og tilbehør, entreprenørlastbiler, lifte og ikke mindst kraner, men som noget nyt har mineindustrien fået sit eget logo sammen med Bauma

under titlen ”Mining Inside” for ved sidste udstilling i 2013 svarede 125.850 besøgende at de var interesseret i mineindustri og mere end 700 udstillere vil være inde for branchen.

Jörg Unger, som ud over at være formand for den tyske pendant til DI (VDMA) også er CEO hos Bomag, gennemgik salgstallene for første halvår af 2015 i de forskellige regioner, og der var sket store ændringer det sidste år. BRIK-landende, som har buldret frem de sidste år, har i den grad tabt pusten. Værst ser det ud i Rusland, for på grunde af krigen i Ukraine og den efterfølgende boykot, er salget faldet med ikke mindre end 72%, men Jörg Unger var nogenlunde fortrøstningsfuld på lidt længere sigt for det marked. Værre var det i Kina, hvor salget er faldet med 37% og med det nylige aktiekursfald bliver det nok ikke bedre foreløbig. I Brasilien var der et lille fald og i Indien en lille fremgang og med de kraftige stigninger i salgstallene de sidste år, er det forventeligt og ikke nogen katastrofe. Den helt store positive nyhed var de traditionelt største markeder USA og Europa, som viste fremgang på hhv. 10% og 4% oven på nogle meget svære år og forventningen var helt klart, at det ville gå fremad i de næste år.

Nu også

Gå ikke i graven før du har set www.gravekasser.dk

Bemærk vores Vi har på Sjælland mreparation nye adresse: er e end med 30lager. års 1 Nyskovvej og erfVamdrup aring212 Tjærebyvej 6580

4030 Tune

Mejerivej 22, Ødis Nyskovvej 1 6580 Vamdrup 6580 Vamdrup Telefon 599980 99 Telefon 7575 59 80

54

Leverandør af materiel fra


entreprenøren

HVAD RØRTE SIG I BRANCHEN FOR 10 ÅR SIDEN I oktober 2005 var vi endnu en gang vidt omkring. Vi startede i Gentofte, hvor et salg af kommunens aktier i energiselskabet NESA, havde indbragt 3,6 mia. kr., og der var lagt en plan for hvordan de skulle investeres.

MASKINER OG MATERIEL PÅ INDKØBSLISTEN Hvor meget betyder pris, finansiering og service? Hvordan spiller erfaringer med bestemte maskinmærker ind? Hvornår er det en god ide at leje frem for at eje? entreprenøren har spurgt divisionschef Torben Bloch Nielsen i AJOS, en division i MT Højgaard. ”Pris og service kigger man nøje på, og især arbejdsmiljøet for føreren og desuden kigger man på brændstofforbrug og ydeevne og vægter de enkelte faktorer overfor hinanden. Men det der i sidste ende kan få valget til at tippe den ene eller anden vej, er erfaringer med tidligere handler”.

entreprenøren NR. 8/2005 – OKTOBER

GENTOFTE KOMMUNE INVESTERER FOR DE NÆSTE 100 ÅR

Fra Gentofte gik turen til Gibraltar, hvor der blev fortalt nogle spændende røverhistorie om tunnellerne i Gibraltarklippen. Tilbage i Danmark stillede vi skarpt på hvad der var afgørende når en entreprenør skulle anskaffe sig en ny maskine – ”Total cost of ownership” anno 2005.

REJSEN TIL GIBRALTARS INDRE entreprenø ren

MASKINER OG MATERIE L PÅ INDKØB SLISTEN

Se uddrag fra entreprenørens udgave fra august 2005

MASKINER OG MATERIEL PÅ INDKØBSLISTEN

entreprenøren

entreprenøren

GENTOFTE KOMMUNE INVESTERER FOR DE NÆSTE 100 ÅR

entreprenø ren

Hvilke over vejelser er fornu inden køb af ftige at gøre entreprenørma Hvor meget skiner? betyder pris, service? Hvor finansiering og dan spiller erfaringer med bestemte mas kinmærker ind? Og hvornår er for at eje? Entredet en god idé at leje frem pren øren har sionschef Torb en Bloch Niels spurgt dividivision i MT en i AJOS, en Højgaard.

AF KLAUS HYBLER ger at leje frem for at eje. GeneEt fornuftigt sted relt gælder det, at udnyttelsesgraat starte er at se på, hvilke opgave den af maskiner og materiel ber der løses og derefter beskriv stemmer, hvad e, hvad maskin der er økonom isk erne skal kunne. mest fordelagtigt. Kapacitet og hvor Altså mange muskle prenøren hive lommer må entrer maskinerne bør egneren have for at klare frem og se på det opgaverne bedst forventede anmuligt er vigtige tal arbejdstimer på maskinen, faktorer, når entreprenøren skal beregne de finansie vælge. lle omkostninger og vedlige Og, så kan der være særlige holdelse, samt myndighedskra vurdere den reelle v, påpeger Torben afskrivning. Bloch Nielsen. Krav som betyder, at nogle entrepr Loyal overfor enørmaskimærket ner ikke må bruges på grund af miljøhensyn. Når beslutningen om nyanskaffelse er taget, så Torben Bloch Nielsen er næste skridt er chef at for AJOS, som høre, hvad leveran på den ene side dørerne kan leverer materie tilbyde. l og rådgiver Byggeenheden i MT - Pris og service Højgaard, og på kigger man den anden side nøje på, og især udlejer maskin arbejdsmiljøet er og materiel til for føreren, fortælle bygherrer og enr Torben treprenører. Bloch Nielsen og henviser samtidig til, at maskin Måske kunne det føreren er tæt være rart for entreprenøren på beslutningen, at have en tjeklis når der skal ante, hvor han kan skaffes nyt. Desude krydse af, hvilke n kigger man på brændstofbelas eizerost. I et maskiner og materiel der skal tning og partisom en schw bruges på et byggeri kelfilter og vægter ndreder er ikke! en er hullet de enkelte . Så let er faktorer over for Torben Bloch Nielsen det Gibraltarklipp prenørarbejde over århu på kryds og hinanden. Men hvad se – og det , der ikke kanoplyser, at derHvad der findesman gigantisk entre basismateriel km tunneller der si- i sidste ende kan få valget Spanienssom bruges klar over – er, at til at tippe den ene er byggeri og boret 50 kun påfå alle -klippen på har eller anden der gravet varmemen det erden em limstens vej er erfaringerne gen afer,1700-tallet tant slutnin genn opgave rer kons t rne, med der betidligere graders tværs skæ stemmer behovet mærker og boret og spræng været .gravet , kunne en nde, i 16-18 F.eks. er der på kryds og . Ifølge Torben Bloch er stor forskel på bygget tunnell Nielsen er det af sydspids. Heri drivende ned ad væggene e gravede og de entreprenørma afgørende besom n nogl skiner tydning The Rock, , hvilke erfaring e som anvend og med fugte ske soldater bo. Mens tværs gennem es i boligbyger man Et gi-har arede andr geri sammenlignet populæ rt kaldes.hidtil briti gjort sig, og hvis klippen med anlæg af i klippen, forsv lille hær af t og en v leveran akt militær dør tidligere har og langstr og dybere ind til det vigtige Middelha kloak. Det er gantisk projektleder leveret og der har sig dybere byggeformand, ”varen” , så er vedkommende enørarbejde, ejlingen der typisk entreprplaninds d. civilt så , klan en inlægger de maskin de i som hullet varmen. – Der Gibraltar Nazi-Tys er,klippen skal meget til der skalligeså gjort anhænderne på vendes i et konkret at flytte leveran ikke faldt i en .invasion af mus. dør, hvis man har byggeri ost efter af Og herertilbyder – især fundet million én man er tilfreds holdt gnavere AJOS den blev til for sig Faktisk som med. Siden sparring - Indimel lignetspartner. hele tunda stået og lem bruger vi vore : JENS ULRICH rotter – deres indtog,maskinf år siden, har den egne TEKST OG FOTOS fær- som mel- Jeg ser et billede tegne stræde ved at være ørere HENRIK BYRN testpersoner til sig,var nelsystemet sig selv i det smalle hvor entrepr PEDERSEN OG teste man nye modeller fra Middelha- enører vælger øringenathavde vore leKabelf at haAtlanterhavet og ve bestem digt. lem verandø af tunrer, men vi tester te typer af maskin den 426 meter og Afrika. også aner og i bunden lagt i en rende vet – og Europa På overfladen har materie dre rotterne har l og facade så fravælge andre. . Vi bruger en tjekliste e på Spaniens det fandtmærker Men bag den hårde , nellerne. Men høje Gibraltarklipp Torben Bloch Nielsen somguffe vi selvkab har- udarbejdet, udseende. skiftet karaknævner fortælDe begyndteleratTorben ud af. den britiske koloni kraner sydspids ikke ændret som et eksemp Bloch Nielsen. reder. el på mateårhund riel, som entrepr ter i de seneste Leveringstid kan enøren ofte væli nogle tilfælde være en faktor. Torben

INDRE GIBRALTARS REJSEN TIL

Størstedelen af de 3,6 mia. kr. som salget af NESA-aktierne indbragte Gentofte Kommune bliver investeret i omfattende renovering af infrastruktur og bygninger. Der er tale om et gigantisk løft som vil kunne ses og mærkes. AF KLAUS HYBLER Salget af aktierne i NESA har indbragt Gentofte Kommune ca. 3,6 mia. kr. efter afgiften til staten er betalt. Det betyder, at Gentofte står i en meget gunstig finansiel situation der nu og i de kommende år betyder et kæmpe løft i infrastruktur samt ombygning og vedligeholdelse af bygningerne i kommunen. Mens kommunekassen er slunken i flere af landets kommuner, tegner fremtiden meget lys i Gentofte efter salget af NESAaktier. Nogle af pengene går til nedsættelse af kommuneskatten, som fra 2005 er faldet fra 19,5 procent til 18,5 procent. Skattenedsættelsen betyder, at borgerne på årsbasis betaler 150 mio. kr. mindre i skat. Omkring 700 mio. kroner er gået til at betale af på gælden, mens kommunen alene i perioden 2005-2008 har afsat 1,5 mia. kroner til anlæg og aktiviteter. Siden salget af aktierne har kommunalbestyrelsen haft indgående drøftelser om en langsigtet strategi for disponeringen af NESA-pengene. Gentofte Kommune har desuden sendt breve ud til samtlige borgere med invitation til borgermøder samt information om, hvordan man kan henvende sig til kommunen med forslag til anvendelse af NESApengene. Knap 800 borgere er mødt op til de fire dialogmøder, og kommunen har modtaget mere end 1000 konkrete forslag til, hvor kommunen kan gøre en særlig indsats i de kommende år. Henvendelserne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgettet for 2005 vedtaget et oplæg til disponering af NESA-pengene for det næste 10-år inden for 12 fokusområder. Hovedvægten er inve-

steringer i modernisering og vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje, fortove, cykelstier, kloakker og vandledninger, samt udbygning og modernisering af kommunes idræts- og fritidsfaciliteter. Den konservative borgmester i Gentofte, Hans Toft, fortæller at NESA-pengene er anvendt så bredt og forsvarligt som muligt. - Frem for at fyre pengene af her og nu har vi prioriteret en langsigtet strategi for modernisering af infrastruktur og bygninger. Pengene går ikke til monumenter, men til fornuftige tiltag som gavner bredt. Vi opnår drifts- og energibesparelser på cirka 20 millioner kroner om året.

Total fornyelse af infrastruktur For NESA-penge bliver der nu taget fat på en total istandsættelse af infrastrukturen. Alene i år er der afsat 53 mio. kr. af NESA-pengene til ny infrastruktur, og i perioden 2006-2008 er der forslag om anvendelse af yderligere 228 mio. kr. Kommunen har hidtil anvendt omkring 13 mio. kr. om året på veje, fortove, cykelstier og signalanlæg. Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen er godt tilfreds med at stå i en situation, hvor man godt og grundigt kan forbedre infrastrukturen. En mulighed flere andre tekniske direktører i landets kommuner kun kan drømme om. - Vores veje, fortove og ledninger er gamle og slidte, og vi var ved at nå til det punkt, hvor det var svært at vedligeholde. I dag står vi for at skulle etablere nyt frem for at reparere, og det er nye og spændende opgaver. Kantstenene i Gentofte Kommune er i sin tid blevet sat i grus, og igennem årene har biler par-

keret på kantstenene, hvilket har resulteret i nedsænkninger. - Det har været svært at vedligeholde veje uden at oprette kantsten og fortove. Over en tiårig periode bliver 2/3 af kommunens 500 kilometer fortove oprettet og samtidig sættes nye kantsten i beton. Kommunen koordinerer en renovering af kloakker og vandledninger med renovering af kommunens veje, fortove og cykelstier. – Det er sund fornuft at grave op én gang frem for at udføre arbejdet af flere omgange, siger Jørgen Steen Knudsen og påpeger, at det er en stor logistikøvelse at koordinere NESA’s arbejde – som har rammeaftale på el-forsyning, fiber/bredbånd samt vejbelysning – med de enkelte entrepriser på henholdsvis vand, kloak, fortov og asfalt.

16

17

Digitalisering som redskab Igennem de senere år har Gentofte Kommune digitaliseret data på bl.a. veje, fortove, kloak- og vandledninger, og denne registrering er til stor hjælp, når indsatsområderne skal prioriteres. Bo Lindhardt er koordinator for infrastrukturprojektet i Gentofte og viser et digitalt kort, som optegner infrastrukturen i 25 delområder, der adskiller sig fra hinanden i forhold til alder, slid og skader. Med dette som udgangspunkt planlægger kommunen sammen med NESA, hvordan de enkelte etaper af arbejdet skal forløbe. Bo Lindhardt oplyser, at der på vandledningerne er registreret bruddata siden 1973, kloakkerne er for en stor dels vedkommende tv-inspiceret og vejene er registreret m.h.t. skadespoint og alder på slidlag. - Ved hjælp af de data har vi

4

GENTOFTE KOMMUNE INVESTERER FOR DE NÆSTE 100 ÅR Størstedelen af de 3,6 mia. kr. som salget af NESA-aktierne indbragte Gentofte Kommune bliver investeret i omfattende renovering af infrastruktur og bygninger. Alene i 2005 er der afsat 53 mio. kr. af NESA-pengene til ny infrastruktur og i perioden 2006-2008 er der forslag om anvendelse af yderligere 228 mio. kr. Kommunen har hidtil anvendt omkring 13 mio. kr. om året på veje, cykelstier og signalanlæg. Teknisk direktør Jørgen Steen Knudsen er godt tilfreds med at stå i en situation, hvor man kan forbedre infrastrukturen. En mulighed flere andre tekniske direktører i landets kommuner kun kan drømme om. ”I dag står vi i en situation hvor vi skal til at etablere nyt frem for at reparere, og det er nye og spædende opgaver”.

erne som sin egen kender tunnell Richard Desoiza var vi faret vild. ham som guide bukselomme. Uden

5

10

INDRE k entreprenørGIBRALTARS ost. I et gigantis er tz ei REJSEN TIL hw sc en eller, der på n er hullet som ret 50 km. tunn bo og et Gibraltarklippe av gr r ns sydspids. hundreder er de ippen på Spanie kl sarbejde over år en st lim drivende ned ad skærer gennem og med fugten e rm kryds og tværs va ede sig nt ta ns ens nogle grav 8 graders ko soldater bo. M e Derinde, i 16-1 sk gen iti lin br ej af ds r ltar, så in e en lille hæ de andre Gibra re væggene, kunn va rs fo n, d. pe i-Tysklan re ind i klip nderne på Naz dybere og dybe en ikke faldt i hæ av lh de er alle samm de id en m M e ni klippen, de til det vigtig in s er en rd au ve ve ni af ” til et ger i flere t går ”projektet Tunnellerne lig . De 50 km i al en nd na hi ed m forbundet 55 systemer. længste tunnel


MEDIAINFORMATION 2015

entreprenøren entreprenør en n e r ø n e r p e r t entreprenøren en NR. 2/2014 – MAJ

NING NEDRIV & ING RECYCL

NR. 3/2014 – JUNI

IK –

TRAFMEGET, HVOR RFOR HVO G O DAN HVOR

NR. 5/2014 – OKTOBER

NY BYDEL K• UND UNDER ESTE BYGGESTATISTI • FAST GR S FIN VE VERDEN TUR K SKAL HA G RASTRUK • DANMAR OLÆGNIN BR • GRØN INF D ME TILSYN ARD FOR • NY STAND

Foto: Stig Larse n

SCO NSI E FRAT STORBOOM N SA - DE PRIS

T E M A | A N L ÆG • DANMARKS FØRSTE HØJHASTIG HEDSBANE • NY MODEL PÅ STORSTRØM SBROEN • UDVIDELSE OG OPGRADERI NG AF SKOVSHOVED HAVN • KOMMUNERNES ANLÆGSRA MME: ET UPRÆCIST STYRINGSINSTRUMENT

IG BOL

• CHRISTIANSFELD HAR FÅET SIN OPRINDELIGE BROLÆGNING • NY VEJ HULLET SOM EN SI • ARKIL LÆGGER LÅG PÅ MOTORVEJE N • ET UDFORDRENDE PROJEKT

Annoncepriser og formater Format *)

BxH

4 - farve

1/1 side

190 x 270

16.500

1/2 side

92 x 260

11.200

1/2 side

190 x 130

11.200

Redaktion, administration, annoncer: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund Telefon 35 25 34 00 · Fax 36 70 50 63 coronet@forlaget-coronet.dk www.entreprenoeren.dk

Brochureindstik: Indhent venligst tilbud.

Oplag: 1/3 side

190 x 85

9.100

Distribueret oplag: 4.810

Annoncemateriale: 1/4 side

190 x 62

1/4 side

92 x 130

8.100

Højopløselig pdf file version 1.3. Billeder i 300 dpi - alle fonte inkluderet. Trykmetode: Offset. Papirkvalitet: 100 g

8.100

Afleveringsfrister og udgivelsesuger Nr. 6

tirsdag den 27. oktober

uge 47

Forlaget Coronet A/S · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund

n Foto: Stig Larse

Foto: Stig Larsen

– MARTS NR. 1/2014

Profile for Carsten Stæhr

entreprenøren nr. 5- 2015  

Danmarks flotteste fagblad inden for bygge- og anlægsbranchen

entreprenøren nr. 5- 2015  

Danmarks flotteste fagblad inden for bygge- og anlægsbranchen