Page 1

entreprenøren NI ENTREPREN Ø KONSORT RIER REGNER P Å FEMERN

Foto: Stig Larsen

NR. 5/ 2013 – OKTOBER

TOUR DE ANLÆGSARBEJDE


Ingen kender branchen som dig (og os)

NGENKENDERBRANCHENOGBEHOVETFORNYTMATERIELSOMDIGƒDETERKLART†EN€NANSIERINGEN – er den også klar? Ønsker du at investere i nyt, står vi parat med over 50 års erfaring med ANLaGS€NANSIERING™OGENGAGEREDEMEDARBEJDEREƒDERLsBENDETILEGNERSIGNYVIDEN†ERFOR ERVITILATTALEMEDƒOGS`OMDETDERRsRERSIGP`DITFAGOMR`DE†

Høj kvalitet i professionelt regi ULIGHEDERNEERMANGEP`€NANSIERINGSMARKEDET™VaLGENƒDUKANREGNEMED† Jyske Finans er en professionel og stærk organisation, der leverer varen. Papirerne er IORDENOGJURAENP`PLADS†ETƒVIHARAFTALTƒERDETƒDUF`R† sJKVALITET™ALTID†GMED SAMMEKONTAKTPERSONGENNEMHELEFORLsBET† ETERMEREENDBAREORD™KONTAKTOSOGOPLEVDET†

Jyske Finans A/S ›WWW†JYSKE€NANS†DK› Tlf. 89 89 40 00


entreprenøren INDHOLD: NI ENTREPRENØRKONSORTIER REGNER PÅ FEMERN VERDENS LÆNGSTE SÆNKETUNNEL

entreprenøren NR. 5/ 2013 – OKTOBER

NI ENTREPRENØR KONSORTIER REGNER PÅ FEMERN

DANSK BYGGERI TAGER GODT IMOD RANGVID-RAPPORTEN, DER BÅDE INDEHOLDER VÆSENTLIGE ANALYSER, GODE DIAGNOSER OG LØDIGE FREMADRETTEDE ANBEFALINGER TIL POLITIKERNE, MEN KONKLUSIONERNE REJSER OGSÅ BEKYMRING.

Foto: Stig Larsen

Femern A/S er gået i gang med at finde de entreprenørkonsortier, som i sommeren 2015 vil begynde at opføre den faste forbindelse over Femern Bælt. Danske Entreprenører og rådgivervirksomheder har gode muligheder for at få andel i de 6 kontrakter til en samlet værdi på 40,7 mia. kroner. Der er tale om en meget lang og grundig udbudsproces, hvor bygherren i høj grad vil inddrage de bydende entreprenører og deres rådgivere for i fællesskab at finde frem til de bedste løsninger. Læs mere fra side 4

BEKYMRING I BYGGERIET FOR RIGTIG MEDICIN PÅ FORKERT TIDSPUNKT

TOUR DE ANLÆGSARBEJDE

TOUR DE ANLÆGSARBEJDE Der er utallige anlægsprojekter i gang i København og omegn, så i denne artikel vil Femern-forbindelsen ikke blive nævnt yderligere. Entreprenøren tog en tur fra redaktionens lokaler, som ligger ved Charlottenlund Travbane, ind til Rådhuspladsen og retur, hvilket endte i en køretur på ca. 20 kilometer og der var nok at se på. Følg med på touren – start side 14. DÅRLIGERE VEJE TRÆKKER DANMARKS KONKURRENCEEVNE NED Danmark lå i top 10 i den årlige måling af konkurrenceevnen for bare få år siden. Nu er vi dumpet ned på 15. pladsen. Detaljerne bag den dårligere score for vejene fremgår ikke af den offentliggjorte rapport, men det er velkendt, at utilstrækkelig vejvedligeholdelse er et problem. Især i kommunerne, der er bagud med vejvedligeholdelse for skønsmæssigt 20 mia. kroner. Læs side 27.

AF LARS STORR-HANSEN, ADM. DIREKTØR I DANSK BYGGERI Dansk Byggeri tager godt imod Rangvid-rapportens analyse af finanskrisens anatomi. Men som erhvervsorganisation for et område af samfundsøkonomien, der har været særlig hårdt ramt af finanskrisen, er vi i Dansk Byggeri også bekymret for, at der ordineres den rigtige medicin på det forkerte tidspunkt. Det er ikke det rette tidspunkt for Danmark at gå enegang i EU og indføre både hurtigere og skrappere kapital- og solvenskrav overfor bankerne, end tilfældet er i de lande, vi normalt sammenligner os med.

HÆMMER VÆKST entreprenøren nr. 5 - oktober 2013 Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund Telefon 35 25 34 00 · Telefax 36 70 50 63 Internet: www.entreprenoeren.dk E-mail: entreprenoeren@forlaget-coronet.dk Udkommer 6 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet 20. 09. 2013 Layout: Stig Larsen Distribueret oplag: 4.810 Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms) Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S telefon 35 25 34 00 · telefax 36 70 50 63

Hvis Danmark strammer kapital- og solvenskravene for hurtigt og for meget nu, risikerer man at bremse det spæde økonomiske opsving og udbygge den kreditklemme, der allerede har hæmmet vækst og udvikling især i de små og mellemstore virksomheder. Der er stadig problemer med at skaffe kapital, og mange virksomheder mærker ikke nogen form for lempelse af kreditklemmen. Derfor er tidspunktet ikke det rette til at anbefale en yderligere opstramning af kreditpolitikken til arbejdskapital for erhvervslivet. 3


entreprenøren

NI ENTREPRENØRKONSOR -VERDENS LÆNGSTE SÆN

AF KLAUS HYBLER FOTO: FEMERN A/S Entreprenørkonsortierne skal efter planen afgive bindende tilbud inden udgangen af 2014, og vi må hen til foråret 2015, før der bliver sat navne på de konsortier, som Femern A/S på vegne af den danske stat har fået til opgave at udvælge. Der er tale om en me-

get lang og grundig udbudsproces, hvor bygherren i høj grad vil inddrage de bydende entreprenører og deres rådgivere for i fællesskab at finde frem til de bedste løsninger såvel teknisk, miljø- og sikkerhedsmæssigt. Entreprenørerne skal også finde gode logistiske løsninger og i det hele taget vise, at der vil være styr på ledelsen af projekterne.

Luftfoto, Rødby havn – øverst Sænketunnelens foreslåede linjeføring løber øst for færgehavnene i Puttgarden og Rødbyhavn. Femern Bælt-tunnelen vil bestå af enkeltelementer, som bliver støbt på et produktionsanlæg, der bliver etableret specielt til dette formål i Rødbyhavn. Elementerne bliver derefter bugseret hen på plads og sænket ned i en rende gravet i havbunden. Renden bliver så genopfyldt. Arbejdet vil ikke få varig indvirkning på havmiljøet.

4

En fast forbindelse under Femern Bælt realiserer en drøm om en fast, nær og direkte forbindelse mellem Skandinavien og kontinental Europa. I dag tager det 45 minutter med færgen plus ventetid, men når den faste forbindelse med en firesporet motorvej og en tosporet jernbane står færdig i år 2021, vil togrejsende gøre turen på kun syv minutter, mens bilisterne kommer over det ca. 20 kilometer brede bælt på 10 minutter. Rejsetiden for en togrejse mellem København og Hamborg vil blive forkortet fra i dag fire en halv time til omkring tre timer, og godstog vil ligeledes kunne undgå den 160 kilometer lange

omvej via Storebælt. Den ny forbindelse vil skabe en stærk transportkorridor mellem Øresundsregionen og Hamborg i Tyskland. Dermed er der grobund for, at en konkurrencekraftig Femern Bælt region kan vokse frem.

DANMARK HAR HOVEDROLLEN Den 3. september 2008 underskrev Danmark og Tyskland traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt, og traktaten blev i 2009 ratificeret i de to lande. Danmark har ansvaret for planlægning og design samt finansiering, anlæg, drift og vedligehold af Femern Bælt-forbindelsen, og


entreprenøren

TIER REGNER PÅ FEMERN KETUNNEL FEMERN A/S ER GÅET I GANG MED AT FINDE DE ENTREPRENØRKONSORTIER, SOM I SOMMEREN 2015 VIL BEGYNDE AT OPFØRE DEN FASTE FORBINDELSE UNDER FEMERN BÆLT. DANSKE ENTREPRENØRER OG RÅDGIVERVIRKSOMHEDER HAR GODE MULIGHEDER FOR AT FÅ ANDEL I DE 6 KONTRAKTER TIL EN SAMLET VÆRDI PÅ 40,7 MIA. KRONER.

de opgaver er lagt i hænderne på Femern A/S, der i den kommende tid vil arbejde med myndighedsgodkendelser og gå i dialog med de konsortier, der afgiver tilbud. Det forventes, at forslag til anlægslov kan fremsættes til Folketingets behandling i slutningen af 2014, så loven vil kunne vedtages i begyndelsen af 2015. Den tyske myndighedsgodken-

Teknisk dir. Steen Lykke (tv) og adm. dir. Claus F. Baunkjær i Femern A/S er gået i dialog med de bydende konsortier for at finde frem til de detailløsninger, der skal regnes på. Foto Klaus Hybler.

delse forventes at foreligge i første halvår 2015. Selve anlægsarbejdet på kystkyst forbindelsen vil dermed

kunne begynde i sommeren 2015. Det er målet, at tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden åbner ved udgangen af 2021.

entreprenøren er kommet på besøg hos Femern A/S under Sund og Bælt Holding, som har til huse i Vester Søgade i København. Adm. dir. i Femern A/S Claus F. Baunkjær samt teknisk dir. Steen Lykke er gået ind i en fase, der bliver præget af samarbejde og dialog med de 9 internationale konsortier, som er prækvalificeret til at give tilbud på de fire store anlægskontrakter på den faste forbindelse over Femern Bælt. De fire kontrakter er: 1) tunnel nord, 2) tunnel syd, 3) portaler og ramper samt 4) udgravninger og landopfyldning. Der er prækvalificeret mellem tre og fem konsortier til at

5


entreprenøren byde på hver af de fire kontrakter. ”Det er nu, at det for alvor tager fart. Konsortierne er gået i gang med at udregne tilbud, og der ligger en fast plan for, hvordan det vil foregå. Sideløbende skal vi have afsluttet myndighedsgodkendelse først i Danmark og siden i Tyskland,” siger Claus F. Baunkjær of fortsætter: ”Vi er gået ind i en konkurrencepræget dialog, hvor det gælder om at få de bydende entreprenørers idéer og erfaringer ind i projektet.”

Femern A/S har inddelt udbudsprocessen i tre faser. Den første fase går ud på at vurdere de tekniske og administrative løsninger som entreprenørerne vil tilbyde. De bydende konsortier skal i detaljer beskrive, hvordan man har tænkt sig at bygge Anden fase er en dialog med entreprenørkonsortierne, som vil foregå over et halvt år, og hvor man gennemgår alle løsninger, afklarer tvivlsspørgsmål og justerer det konkrete sæt af kontraktdokumenter inden tredje fase,

hvor det færdige sæt af udbud vil ligge klar. Det omfatter også en klar plan for håndteringen af de sociale klausuler, f.eks. arbejdsvilkår og kravet om lærlinge.

60 TOPCHEFER I KØBENHAVN I slutningen af august kom mere end 60 topchefer fra de i alt ni internationale prækvalificerede entreprenørkonsortier på besøg i København for at møde ledelse og kontraktchefer hos Femern A/S. Virksomhederne i de ni entre-

Systemafspærring r6EMFKOJOHBGBGTQŽSSJOHTNBUFSJFM r4BMHBGBGTQŽSSJOHTNBUFSJFM r1SPEVLUJPOPHTBMHBGTLJMUF

70 26 22 44

prenørkonsortier kommer fra Danmark, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Frankrig, og Sydkorea. Hertil kommer virksomheder fra England og USA, der er tilknyttet nogle af de ni grupper. Tilbudsgivningen er en lang og grundig proces, hvor hvert konsortium skal vise sin formåen og evne til at leve op til kravene fra bygherren, også når det gælder miljø, sikkerhed og arbejdsforhold. Tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har den fornødne økonomiske styrke og de tekniske og ledelsesmæssige kompetencer. Herudover skal de vise, at de kan tilbyde en robust og gerne innovativ måde at gennemføre opgaven på indenfor de opstillede krav, samt ikke mindst en rigtig og konkurrencedygtig pris. Alle konsortierne kommer igen til november, hvor de besøger Lolland-Falster og Slesvig-

KONSORTIER, DER ER PRÆKVALIFICERET TIL AT GIVE BUD PÅ EN ELLER FLERE AF DE FIRE ANLÆGSKONTRAKTER: Tunnel nord: • Fehmarn Belt Contractors (Tyskland) • Femern Link Contractors (Frankrig) • JV Salini-Impregilo-Samsung-Bunte (Italien) • OHL-Daewoo-Daelim JV (Spanien) • Immersia (Spanien) Tunnel syd: • Fehmarn Belt Contractors (Tyskland) • Femern Link Contractors (Frankrig) • JV Salini-Impregilo-Samsung-Bunte (Italien) • OHL-Daewoo-Daelim JV (Spanien) • Immersia (Spanien) Portaler og ramper: • Fehmarn Belt Contractors (Tyskland) • Femern Link Contractors (Danmark) – gruppen har en anden ledende virksomhed end på de andre kontrakter • JV Salini-Impregilo-Samsung-Bunte (Italien) • OHL-Daewoo-Daelim JV (Spanien) Udgravning og landopfyldning • Fehmarn Belt Contractors (Holland) – gruppen har en anden ledende virksomhed end på de andre kontrakter • Femern Link Contractors (Belgien) – gruppen har en anden sammensætning end på de andre kontrakter • Jan De Nul NV (Belgien).

6


entreprenøren

TUNNEL PORTAL PUTTGARDEN

På baggrund af indledende undersøgelser og projektering tyder alt på, at en 17,6 km lang sænketunnel for biler og tog er den trafikalt, sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt bedste løsning. Anlægsoverslaget for det samlede kyst-kyst projekt er på 40,7 mia. kr. (2008-priser), inkl. omkostninger til projekteringen på 2,8 mia. kr. (2008-priser). Brugerbetaling medfører, at investeringen i kyst-kyst forbindelsen inklusive de danske landanlæg ventes at være betalt tilbage på 39 år.

Holsten for at få et førstehåndskendskab til anlægsområderne ved Rødbyhavn og Puttgarden. Det sker i forbindelse med en såkaldt ’pre-bid conference’ hvor der gås i detaljer med kravene til, hvad tilbuddene skal indeholde og hvilke vilkår der gælder, når der skal bygges på både tysk og dansk territorium.

DANSKE VIRKSOMHEDER ER MED Danske entreprenører og rådgivervirksomheder er godt repræsenteret blandt de seks internationale konsortier, som er prækvalificerede til at byde på Femernprojekterne. Konsortiet Femarn

Belt Contractors, som har MT Højgaard som underentreprenør og Grontmij som rådgiver, er prækvalificeret til tunnel nord, tunnel syd samt portaler og ramper. Og dertil kommer en prækvalifikation til udgravning og landopfyldning. Femern Link Contractors, som ligeledes er prækvalificeret til alle overordnede entrepriser har Per Aarsleff som en af partnerne og oprindelig også konkursramte E. Pihl & Søn, mens COWI er med som rådgiver. Endelig er CG Jensen og Barslund valgt som underentreprenører i konsortiet JV Salini-Impregilo-Samsung-Bunte, som er

prækvalificeret til tunnel nord, tunnel syd samt portaler og ramper. Konsortiet, som består af virksomheder fra Italien, Sydkorea og Tyskland, har ligeledes valgt at samarbejde med danske rådgivere, nemlig EKJ og GEO.

GÅR EFTER KREATIVITET Ifølge teknisk dir. Steen Lykke er evalueringen af tilbuddene en forholdsvis standardiseret proces, som er fastsat af EU: ”Man må meget gerne udvikle nye metoder, men vi lægger vægt på, at løsningerne er baseret på kendt teknologi, og vi stiller store krav til, hvordan entreprenørerne leder arbejdet, også når det gæl-

der miljø- og kvalitetsstyring. Der vil også være udfordringer i forhold til logistik og byggepladsplanlægning, som entreprenørerne skal have styr på,” fortæller Steen Lykke. Et af nøgleordene i byggefasen er risikostyring, og god risikostyring vil samtidig betyde bedre indtjening for entreprenørerne. Den tekniske direktør betoner desuden, at længden på tunnelen og produktion af 79 betonelementer i Rødby kræver både god planlægning samt en teknisk avanceret løsning. Øresundsbyggeriet flyttede ifølge Steen Lykke teknikken for hvordan man producerer en sæn-

AASFALTARMERING S FA LTA RMERI NG Spar mange mangge penge på fremtidens fremtiddens vejbelægning vejbelægning Undgå rrevnedannelser evneda annelser og forbedr asfaltbelægningens asfaltbelægning gens levetid væsentlig. Læs mere mere på

www.byggros.com/da/asfaltarmering www .byggros s.com/da/asfaltarmering g HaTelit® asfaltarmeringsnet www.byggros.com ww ww w.byggrro os.com Tlf.: 59 48 8 90 00 7


entreprenøren

8


entreprenøren

Femern A/S har fået foretaget beregninger, der viser, at det vil være mere sikkert at køre i bil og tog igennem tunnelen sammenlignet med en motorvejs- og banestrækning på land i Danmark.

ketunnel. Her serieproducerede man betonelementerne i et lukket miljø på land. Man bandt armering i en hal og støbte i en anden, for til sidst at skubbe elementerne i dok, hvorfra de blev bugseret til den endelige placering.

VERDENS SIKRESTE TUNNEL Selv om det er præcis det samme projekt, der søges godkendelse til, så omfatter den danske VVM-redegørelse omkring 1.000 A4 sider, mens rapporten til de tyske myndigheder løber op i 10.000 sider. Både miljø- og sikkerhedskrav er blevet skærpet i forhold til dengang, da Øresundsbroen blev bygget, og i Femern A/S er det ambitionen at opføre verdens sikreste tunnel. ”Vi følger med i, hvordan det er gået med tunnelprojekter i hele verden. Ikke mindst, når det gælder trafiksikkerhed, og i dag er der ingen tvivl om, at en sænketunnel vil være det sikreste,” siger teknisk dir. Steen Lykke. I statstraktaten mellem Tysk-

BESKÆFTIGELSESEFFEKTER AF FEMERN BÆLT BYGGERIET Årsværk

Dansk side

Tysk side

Andre Lande

Samlet*

Direkte

19.000

4.000

2.000

25.000

Indirekte

25.000

3.000

2.000

30.000

Direkte og indirekte

44.000

7.000

4.000

55.000

Note: Opgørelse af samlet antal årsværk over hele perioden 2008-2021. *) inkl. øvrige lande. Kilde: Copenhagen Economics baseret på input-output model samt data fra Femern A/S og Danmarks Statistik.

MILEPÆLE FOR FEMERN BÆLT FORBINDELSEN 2013

VVM-proces og igangsætning af forberedelse af anlægslov Udbudsprocessen påbegyndes med de prækvalificerede konsortier Indsendelse af samlet ansøgning til Tyskland

2014

Prisoverslag fra entreprenørerne ultimo 2014 Fremsættelse af anlægslov ultimo 2014

2015

Anlægslov vedtages og tysk myndighedsgodkendelse opnås Kontrakter med vindende entreprenører underskrives Byggeriet går herefter i gang i sommeren 2015

2021

Femern Bælt-forbindelsen åbner i december 2021

land og Danmark fra september 2008 var den foretrukne tekniske løsning nævnt som en skråstagsbro med en sænketunnel som det foretrukne alternativ. Efter færdiggørelsen af skitseprojekterne

vurderede Femern A/S i november 2010, at en sænketunnel samlet set vil indebære færre risici end en skråstagsbro både i anlægs- og i driftsfasen. Ved vurderingen er der lagt

særlig vægt på miljøforhold, sejladssikkerhed, tekniske risici samt anlægsøkonomi. Ifølge Steen Lykke er prisen på en samlet sænketunnel nogenlunde den samme som hvis det blev en skråstagsbro med tilslutningsfag, men ved at vælge en tunnel bliver man fri for pyloner og bropiller, der vil være til fare for skibstrafikken. ”Der har været tvivl om, hvordan man kunne klare ventilationen i en sænketunnel på 17,6 km, som er verdens længste. Men teknikken har udviklet sig, så det kan lade sig gøre uden at etablere en ventilations-ø, og den løsning er samtidig medvirkende til, at vi har kunnet mindske tværsnittet med 12 procent, ” siger Steen Lykke. En sænketunnel medfører, når den er færdig, ingen risici for skibstrafikken, og en ensrettet trafik samt nødspori hele tunnelen vil øge sikkerheden for bilister. Der vil endvidere blive etableret nøddøre for hver 100 meter og et særligt brandventilationssy-

ALT I JORD – VEJ OG KLOAKARBEJDE ENTREPRENØRFIRMA BRDR. MØLLER A/S EDWIN RAHRS VEJ 77, 8220 BRABRAND - TELEFON 87 47 60 60 - TELEFAX 87 47 60 70 www.brdrmoller.dk – mail@brdrmoller.dk

9


entreprenøren

Bugsering af tunnelelement på åbent hav

stem, der skal fjerne røg i tilfælde af brand. Løsningen med en samlet sænketunnel vil desuden give en marginalt bedre indtjening, fordi tunnelen vil kunne være åben for trafik uafhængig af vind og vejr.

FULD DAMP PÅ BESKÆFTIGELSEN I alt skønnes byggeriet at skabe en beskæftigelse svarende til 55.000 mandeår i alt. Heraf ligger de 25.000 mandeår hos hovedentreprenørerne på byggepladserne og omkring Femern Bælt, mens 30.000 mandeår er indirekte beskæftigelse hos de mange underleverandører. De direkte beskæftigede på tunnelens byggepladser skal for en stor dels vedkommende arbejde med jord- og betonopgaver. Dertil kommer en række specialopgaver i forbindelse med udgravning til tunnelrende i havbunden samt transport og nedsænkning af de store tunnelelementer. Selv om der langt overvejende er udenlandske interesser i de bydende konsortier, så forventer Claus F. Baunkjær, at der vil være mange nye danske arbejdspladser i projekterne: ”Vi kan som bekendt ikke stille krav om danske arbejdspladser i kontrakterne, men der er ingen tvivl om, at danske virksomheder og medarbejdere vil være velforberedte. Arbejdskraften i Danmark er veluddannet og dygtig, og vi ved, at mange danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører er godt i gang med at forberede sig på det kommende Femern Bælt byggeri. Jeg er helt sikker på, at der kommer rigtigt mange danske arbejdspladser på Femern

10

projektet uanset hvem der i sidste ende vinder udbuddet,” siger Claus F. Baunkjær. En ny undersøgelse viser, at for hver stilling der oprettes hos de store entreprenører vil der tilsvarende blive skabt en ny stilling hos forskellige underleverandører, og erfaringen fra andre store infrastrukturprojekter viser, at mange underleverandører og en stor del af arbejdskraften findes lokalt og regionalt. Uanset om arbejdet foregår i Danmark eller Tyskland skal det udføres efter de gældende regler i det pågældende land. Femern A/S vil stille klare krav til både de danske og udenlandske entreprenører i kontrakterne – også når det gælder løn- og

ansættelsesforhold. ”Der er heller ingen tvivl om, at vi sammen med arbejdsmarkedets parter vil sikre et solidt indsyn med, hvad der foregår på byggepladserne og at arbejdsmarkedets parter ligesom os vil holde skarpt øje med, at arbejdsvilkårene bliver overholdt,” siger Claus F. Baunkjær.

SOCIALE KLAUSULER På spørgsmålet om sociale klausuler, heriblandt mulighederne for at stille krav til et vist antal lærlingepladser siger Claus F. Baunkjær: ”Vi vil stille klare krav til både de danske og udenlandske entreprenører på forhånd i kontrakterne. Der bliver ikke tale om frivil-

KYST-KYST FORBINDELSEN OPDELES I FIRE KONTRAKTER 1. Uddybning af havbund og landopfyldning. Entreprenøren skal grave en ca. 18 km lang, ca. 80 m bred og ca. 12 m dyb rende i Femern Bælt, hvor tunnelen skal placeres. Udgravningen fra renden vil resultere i ca. 15 mio. m3 havbund, der genanvendes som nye landområder primært ud for Lollands kyst og i mindre grad ud for Fehmarns kyst. Kontrakten indeholder også andre større uddybninger, fx havnebassin med sejlrende til produktionspladsen for tunnelelementer i Rødbyhavn. 2. Anlæg af den nordlige del af tunnelen. Entreprenøren skal stå for halvdelen af selve tunnelbyggeriet og dermed anlægge halvdelen af produktionspladsen for tunnelelementer i Rødbyhavn. Herudover skal entreprenøren producere, transportere og nedsænke halvdelen af tunnelelementerne, dvs. ca. 40 standardelementer og ca. 5 specialelementer, svarende til omkring 9 km tunnel. 3. Anlæg af den sydlige del af tunnelen. Kontrakten rummer samme opgaver som for den nordlige tunnel. Kontrakten for sænketunnelen er delt i to lige store dele for at få så mange virksomheder som muligt til at deltage i tilbudsgivningen og dermed opnå øget konkurrence på pris og metoder. 4. Anlæg af portalbygværker, ramper og tilsluttende anlæg på land. Entreprenøren skal bygge tunnelens to portaler samt cut-and-cover tunneler på land i hhv. Tyskland og Danmark. Herudover rummer kontrakten af- og tilkørselsramperamper og tilslutning til de eksisterende trafikanlæg på land, mindre bygninger og broer samt al færdiggørelse som fx asfaltering af alle veje og beklædning af vægge i hele tunnelen. Foruden disse fire kontrakter vil Femern A/S senere udbyde opgaver vedrørende anlæg af jernbane samt tekniske installationer i øvrigt.

lige aftaler, men om specifikke krav på alle de områder, hvor der med rimelighed kan ansættes lærlinge. Det er vores forventning, at der i Femern Bælt-projektets byggeperiode på ca. 6 et halvt år kan ansættes lærlinge svarende til op til 500 mandeår i alt. Entreprenørerne skal dokumentere, at de har det aftalte antal lærlinge ansat og at der er tale om godkendte og reelle lærlingeforløb. Vi vil løbende – måned for måned – følge og føre regnskab med entreprenørernes ansættelse af lærlinge under byggeriet, således at vi kan gribe ind straks, hvis de ikke overholder kontrakterne. Vi vil med andre ord ikke bare vente til byggeriet er overstået, før vi gør regnskabet op.”

FREMRYKKEDE ARBEJDER I begyndelsen af september indgik Femern A/S kontrakt på de første vejarbejder, der udføres forud for anlægsarbejdet med Femern Bælt tunnelen. MSE A/S fra Nørre Alslev på Falster vandt opgaven og skal opgradere og udvide en del af Færgevej øst for Rødbyhavn, så der fremover kan køre tung trafik til og fra den kommende byggeplads i området. Foruden etablering af vejen og efterfølgende asfaltering inkluderer opgraderingen også en cykelsti langs den ca. 700 m lange strækning af Færgevej, der i dag blot er en grusvej. Vejarbejdet på Færgevej er en af de fremrykkede aktiviteter på Lolland på tilsammen 700 mio. kroner, som Folketinget vedtog i foråret 2013. Formålet er at forberede den lokale infrastruktur og adgangen til den kommende tunnelelementfabrik, før de store tunnelentrepriser går i gang. Foruden opgradering af veje og cykelstier er Femers A/S i gang med at projektere hovedvandforsyning til tunnelbyggepladsen, etablering af en ny pumpestation samt cykelbroer over den eksisterende jernbane og motorvej. Der er tale om en lang række forholdsvis små udbud, hvor også lokale entreprenører har gode muligheder for at byde ind på opgaverne.


entreprenøren

Råstoffer – grundlaget for fremtiden

St. Endelt

Siem

Fra vores stenbrud, grusgrave og søpladser, placeret rundt i hele Danmark, er vi altid i nærheden af dig når det gælder kvalitetsprodukter til beton-, asfalt og anlægsområdet. Ring til 79 96 23 23 og hør mere om vores løsninger til dig.

Rom Aarhus Søplads

Vestbirk

Gilleleje

NCC Roads A/S er en af Danmarks førende råstofproducenter.

Prøvestenen Avedøre

Nyrand Igelsø Munke Bjergby

Vesterhavsral Odense Søplads

Løng

Reerslev

Køge

Nyborg Søplads Sellerup

Rønne Pederseje

NCC Roads A/S · Fuglesangsallé 16 · 6600 Vejen · Tlf. 79 96 23 23 · www.ncc.dk/roads

11


entreprenøren

FEMERN TIL VVM

Afgravet materiale læsses på pramme. Foto Femern A/S

Af Niels Nielsen, direktør i Danske Anlægsentreprenører

Mon ikke langt de fleste danskere har den opfattelse, at Femernprojektet kører derudaf, og det nu kun er et spørgsmål om, hvornår det store anlægsarbejde starter for alvor. Det er ikke helt forkert, men der er lige et par hurdler som fx en VVM-redegø-

12

relse, der skal overstås først. Der ligger et meget grundigt arbejde bag den VVM-redegørelse, der danner grundlag for hele høringsprocessen om miljøet. Femern A/S har arbejdet på VVM-redegørelsen i godt fire år, og det arbejde har resulteret i indgående redegørelser for en lang række aspekter som linjeføring, trafikprognoser, sejladsforhold, det marine miljø, rekreative forhold samt støj og vibrationer. Altså alt, hvad der har betydning for miljøet. Efter afslutningen af høringen af VVM-redegørelsen den 20. september 2013 skal høringssvarene samles, og der skal så udarbejdes et forslag til en anlægslov, der, hvis alt går efter planen, bliver fremsat i Folketinget i slutningen af 2014. Sideløbende med det danske arbejde med at få de nødvendige myndighedsgodkendelser i form

af vedtagelsen af anlægsloven kører myndighedsgodkendelsen på den tyske side. Det forventes, at de tyske myndigheder kan udstede en projektgodkendelse og afslutte indsigelsesperioden med gennemgang af indkomne klager primo 2015. Herefter vil de helt centrale myndighedsgodkendelser for Femern-projektet være på plads, så anlægsarbejdet kan begynde.

ANLÆGSKONTRAKTER Femern A/S har udpeget de konsortier, som deltager i den omfattende udbudsproces, der er påbegyndt, og som skal være afsluttet med de endelige bud og evaluering heraf i slutningen af 2014. Tilbudsgivningen gennemføres i såkaldt konkurrencepræget dialog. Det betyder, at de endelige tilbud skabes gennem en dialogproces mellem bygherren og de bydende.

De første foreløbige tilbud i slutningen af 2013 indeholder en beskrivelse af, hvordan de prækvalificerede entreprenører vil løse opgaverne, men vel at mærke uden en prisfastsættelse. Herefter vil bygherren evaluere tilbuddene og gennemføre en dialog med hver enkelt bydende. Dialogfasen er vigtig, fordi den giver entreprenørerne mulighed for at drøfte innovative idéer med bygherren og indarbejde dem i det endelige tilbud. Endvidere skal dialogfasen sikre en klar beskrivelse af grænsefladerne mellem de forskellige kontrakter. Efter dialogfasen skal entreprenørerne aflevere bindende tilbud med priser, hvilket forventes at ske i september 2014. Disse priser vil indgå i det samlede beslutningsgrundlag for Folketinget, når anlægsloven skal vedtages i slutningen af 2014.


entreprenøren Byggekontrakterne ventes så at blive indgået i 2015, hvorefter anlægsarbejdet kan gå i gang. Der bliver tale om fire anlægskontrakter på kyst-kyst forbindelsen: • Uddybning af havbund og landopfyldning • Anlæg af den nordlige del af tunnelen • Anlæg af den sydlige del af tunnelen • Anlæg af portalbygværker, ramper og tilsluttende anlæg på land Til at byde på de fire kontrakter er der prækvalificeret ni forskellige konsortier, der er fordelt, så der er fra tre til fem konsortier prækvalificeret til hver af de fire store kontrakter. Sammensætningen af de ni konsortier viser, at Femern-projektet har vakt den internationale opmærksomhed, som vi havde forventet. Konsortiedeltagerne kommer fra Danmark, Tyskland, Italien, Spanien, Holland, Belgien, Frankrig og Sydkorea. Desuden er virksomheder fra England og USA knyttet til nogle af konsortierne. Det er naturligvis set fra et dansk synspunkt tilfredsstillende, at det er lykkedes danske virksomheder at markere sig i de konsortier, der kæmper om de meget spændende og krævende kontrakter. Per Aarsleff A/S er oven i købet ledende virksomhed i et af konsortierne, der er prækvalificeret på opgaven med portalbygværker, ramper og tilsluttende anlæg på land. For danske anlægsvirksomheder er det vigtigt, at de kan være med i konkurrencen om projekter som Femernprojektet, fordi det udvikler og styrker de kompetencer, der er helt afgørende for deres internationale konkurrenceevne. Den mulighed har de kun, hvis der er en tilstrækkelig politisk vilje til at sikre et hjemmemarked med en stabil aktivitet og lige konkurrencevilkår for danske virksomheder over for de store internationale spillere på markedet.

FEMERN BLANDT DE STØRSTE Femernprojektet bliver med sine 19 km klart et projekt i verdensklasse. Tunnelen vil blive fem gange så lang som Øresundstunnelen mellem København og Malmø og tre gange så lang som Trans-Bay Tube Bart Tunnel i San Francisco, der i dag er verdens længste sænketunnel. Lange tunneler bygget med andre metoder er set flere steder i verden. Den længste jernbanetunnel er den knap 54 km lange Seikantunnel, der krydser Tsugaru-strædet i Japan. Seikantunnelen blev bygget i

perioden 1972 til 1983. Det var meningen, at de ca. 23 km af tunnelen, som er under vand skulle udføres som en boret tunnel og resten ved traditionel bjergtunnelteknik. Det viste sig dog, at tunnelboremaskinen fik så mange problemer, at den metode måtte opgives, så arbejdet blev udført manuelt ved bortsprængning. Selvom en tunnel på 54 km er imponerende, arbejder kineserne på at genoplive et projekt, der ganske eftertrykkeligt vil slette den hidtidige rekord for verdens længste tunnel. Der er tale om et projekt for en 123 km lang tunnel under Bohai Strædet.

Man kan naturligvis imponeres over de mange rekorder, men selv om ikke alle projekter sætter rekorder, er der ingen tvivl om, at en velfungerende infrastruktur vil få en større og større betydning for landes og områders globale konkurrenceevne. Derfor vil der være betydningsfulde forretningsmuligheder for de entreprenørvirksomheder, der har kompetencerne og erfaringen med bygning af store infrastrukturprojekter. I det lys skal man også se Femern-projektet, når man vurderer betydningen for Danmark af dette imponerende bygningsværk.

...Remix-metoden bygger på en genanvendelse af vejmaterialet fra den bestående vej og er derfor et oplagt valg, når det gælder vejløsninger, hvor miljøet spiller en central rolle. Vil du vide mere, så kontakt vores afdeling Inreco Remix på tlf. 7556 2588 eller inreco.dk

VI KAN SAGTENS GENBRUGE VEJEN, SÅ DEN BLIVER SOM NY IGEN...

Vi bestræber os hele tiden på, at vore produkter og løsninger er af højeste kvalitet til gavn for mennesker og miljø. At lave et ordentligt stykke asfaltarbejde, uanset størrelse, er en selvfølge hos os, det har vi gjort siden 1939.

kvalitet hele vejen

pankas.dk

13


entreprenøren

TOUR DE ANLÆGSARBEJDE

Foto: Stig Larsen

14


entreprenøren

Charlottenlund Travbane

Der er utallige anlægsprojekter i gang i København og omegn, så i denne artikel vil Femern-forbindelsen ikke blive nævnt yderligere. Entreprenøren tog en tur fra redaktionens lokaler, som ligger ved Charlottenlund Travbane, ind til Rådhuspladsen og retur, hvilket endte i en køretur på ca. 20 kilometer og der var nok at se på. Her er en kort beskrivelse af alle de anlægsprojekter, som vi så på vores tour, og så er almindelig vejarbejde og sprungne vandrør ikke med.

CHARLOTTENLUND TRAVBANE Her startede vores tour. Tribunen blev renoveret for et halvt år siden og banen blev omlagt for 2-3 år siden, men det er projekter pr.

medio september 2013 artiklen skal handle om, så travbanen er kun med fordi, det er her entreprenøren holder til, og det var her vi startede.

NORDHAVNSTUNNELLEN VED STRANDVÆNGET Vi kørte ind ad Strandvejen i Hellerup, som i meget lang tid har været gravet op, først med udskiftning af gadebelysningen og sidenhen fjernvarmerør, men det er nu overstået, så vi fortsatte indtil vi nåede Nordhavnstunnellen, eller Nordhavnsvej som den kommer til at hedde. Nordhavnsvej er en kombineret vej og tunnel. De 620 meter tunnel skal føres under befærdede veje og jernbaner. Senere på vo-

Tunnelarbejdet ved Ryvangs Allé og jernbanen mod Ryparken.

Tunnelen kommer ud på den anden side af Strandvejen mod Nordhavn

15


entreprenøren res tour kom vi forbi den anden ende af Nordhavnsvej. Tunnelen bliver bygget som en ‘cut & cover-tunnel’, det vil sige en nedgravet tunnel. Efterhånden som afstivningsvæggene bliver etableret, graves jorden væk. I den op til cirka 20 meter dybe byggegrube støbes tunnelen. Til sidst dækkes tunnelen til og overfladen genetableres. Nordhavnsvejs tunnel går under Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé, jernbanen og Strandvejen, og den har op- og nedkørsel mod øst i Strandvænget ved Svanemøllehavnen og mod vest på kaserneområdet. Processen for tunnelbyggeriet: • Den 1. november 2011 gik byg-

• Overfladen genetableres (januar 2014 - januar 2015) • Et joint venture med Pihl & Søn og tyske Ed. Züblin står for den 1,2 milliarder kroner store anlægsentreprise – og der var aktivitet i tunnelen, da vi var på besøg.

FJERNVARME ØSTERBROGADE Touren mod Rådhuspladsen fortsatte og på Østerbrogade, kom vi forbi nogle fjernvarmerør, som HOFOR, som er en fusion mellem Københavns Energi og en række vandselskaber i omegnskommunerne, var i gang med at lægge i jorden. HOFOR forsyner hele Københavns Kommune med fjernvarme og dækker ca. 98 %

Hydro Mill’en er klar til at lave hulrum i jorden.

Byggepladsen set fra den anden side. I baggrunden ses Østerbro Posthus og længst til højre ses Danmarks Nationalstadion PARKEN.

Rørene ligger klar til at komme i jorden – i baggrunden ses Østerbro Svømmehal.

Cykelstien mod nord graves op, så fjernvarmerørene kan komme ned.

geriet af tunnelen i gang • Betonpæle (sekantpæle) til de afstivende vægge bores og støbes (november 2011 - december 2012) • Grundvandet sænkes for at holde byggegruben tør (marts 2012 - maj 2014) • Byggegruben graves ud (januar 2012 - juni 2013) • Jordankre bores i væggene (januar 2012 - juni 2013) • Støbning af tunnelen (forår 2012 - forår 2014)

16

af varmebehovet i kommunen. Fjernvarmen bliver brugt til opvarmning af huse, lejligheder, erhverv og varmt vand til badet og vandhanen. Størstedelen af fjernvarmen bliver produceret på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

(Cityringen). Tidligere i år havde entreprenøren en artikel om Cityringen, så her vil vi ikke gå så meget i detaljer med de enkelte stationer, men komme med en status pr. medio september. Entreprenøren (Copenhagen Metro Team) er nu gået i gang med at lave de dybe afstivende vægge til skakten på metrobyggepladsen ved Trianglen. Væggene bliver etableret lidt af gangen. En stor maskine, der hedder en hydro mill, laver et dybt hulrum i jorden, og herefter bliver denne del af væggen støbt i beton. Hver del, der støbes kaldes et panel. Hvert panel er ca. 1, 2 meter bredt, ca. 2,7 meter langt og ca. 30 meter dybt. Når ét panel er lavet, rykker maskinen et lille stykke og laver et stykke mere af væggen. Til sidst når de afstivende vægge

hele vejen rundt om det område, hvor stationen skal graves ud. Konsortiet Copenhagen Metro Team, som bygger alle metroens tunneler, skakte og stationer mv. består af de italienske entreprenørfirmaer Salini Construttori, Tecnimont og S.E.L.I.

METRO SORTEDAMSSØEN Nu var vi for alvor kommet ind i Cityringens område, hvilket de næste par stop vil indikere og lige rundt om hjørnet fra Trianglen, gjorde vi allerede næste stop, nemlig ved Sortedamssøen, hvor en fjerdedel af søen er omdannet til Metroarbejdsplads. Også her er de i gang med at etablere afstivende vægge efter samme metode som på Trinaglen og her er hvert panel ca. 1, 2 meter bredt, ca. 2,7 meter langt og

METRO TRIANGLEN Få hundrede meter længere fremme passerede vi Trianglen, som også er under kraftig forvandling på grund af Metrobyggeriet

Kraner og Hydro Mill spejler sig i Sortedamssøen


brandstifter.dk

Laver du anlรฆgsopgaver? - Sรฅ se her

Tรฆnker globalt โ€“ handler lokalt Du har mulighed for at tรฆnke globalt ved at handle lokalt og samtidig tjene penge. Nรฅr du bruger genbrugsmaterialer er du med til at reduFHUHPยƒQJGHQDIDวžDOGRJUHGXFHUHGLQHXGJLIWHUWLONย†E DIPDWHULDOHUGDJHQEUXJVPDWHULDOHUIรฐVWLOPHJHWNRQNXUrencedygtige priser. .RQWDNWRVRJIรฐNRQNUHWUรฐGJLYQLQJKYLONHPDWHULDOHUGHUHU YHOHJQHGHWLOQHWRSGLQHRSJDYHURJHQEHUHJQLQJDIQHWRS din besparelse.

Om RGS90: 5รฐVWRIRJJHQDQYHQGHOVHVVHOVNDEHWDI$6LGDJOLJ WDOH5*6$6HUHQDI6NDQGLQDYLHQVVWย†UVWHPLOMย†YLUN VRPKHGHUลŽUOLJWKรฐQGWHUHVPHUHHQGPLRWRQVDวžDOG IRUEUยƒQGLQJVVODJJHRJIRUXUHQHWMRUGIRUGHOWSรฐYRUHVDQOยƒJ ODQGHWRYHU9LUNVRPKHGHQHUVHOYIย†OJHOLJPLOMย†OHGHOVHVFHUWL วFHUHWHIWHU,62

RGS 90 A/S | Selinevej 4 | 2300 Kbh. S | Tlf.: 32 48 90 90 Fax: 32 50 80 80 | rgs90@dsvm.dk | www.rgs90.dk

17


Besøg volvotrucks.dk/fmx for et første kig på

DEN NYE VOLVO FMX 18


entreprenøren med afstivningen af vægge, og det har man været i gang med i et halvt års tid. Det forventes at være færdigt om et år.

KVÆSTHUSPROJEKTET

Byggepladsen set fra oven – lånt af Metroselskabet

ca. 40-45 meter dybt. Der skal laves 86 paneler, og til sidst når de afstivende vægge hele vejen rundt om det område, hvor stationen skal graves ud.

METRO ØSTERPORT STATION Videre og denne gang nåede vi helt op i 3. gear inden vi 700 meter længere fremme gjorde stop ved Oslo Plads/Østerport Station, hvor endnu et metrobyggeri dukkede op. Her er man også nået til støbning af vægge til stationsskakten, men her benytter man sig af sekantpæle. Det er den samme metode, der benyttes på hovedparten af byggepladserne i Cityringen. De afstivende vægge er med til at sikre de omkringliggende

bygninger, når der senere skal grave ud til stationsskakten. Væggene bliver etableret lidt af gangen – én pæl ad gangen. Det foregår ved, at sekantpælemaskinen laver et dybt, rundt hulrum i jorden, og herefter bliver denne del af væggen støbt i beton. Når én pæl er lavet, rykker maskinen et lille stykke og laver et stykke mere af væggen. Til sidst når de hele vejen rundt og danner en væg om det område, hvor stationen skal graves ud.

METRO MARMORKIRKEN Næste stop var på Store Kongensgade ved Marmorkirken. I og for sige en af de mindre Metrostationer, men nok den mest omtalte de sidste par måneder, på grund af naboernes klage over støjgener

Sekantpælemaskinen til højre i gang med at bore så sekantpælene kan støbes i beton.

Byggepladsen fra Store Kongensgade med Marmorkirken eller Frederiks Kirke, som den rigtigt hedder, i baggrunden. Kirken åbnede i 1894.

Hydromill arbejder ved Marmorkirken. Maskinen kaldes en Citycutter og er specialdesignet til byggepladsen ved Marmorkirken. Der findes kun to af dem i verden - og de står begge ved Marmorkirken.

om natten og efterfølgende forbud mod aften og nattearbejde. Her er man lige gået i gang med støbning af de afstivende vægge, som her bliver ca. 40 me-

ligt sted midt i byen. Her kommer byens nye store plads på Kvæsthusmolen og et parkeringsanlæg nedenunder med plads til 500 personbiler. Projektet består og-

Metrobyggepladsen på Kongens Nytorv med Rytterstatuen til venstre og Det Kongelige Teater i baggrunden.

ter dybe. Arbejdet forventes at løbe året ud.

METRO KONGENS NYTORV

Fra den anden side med det hæderkronede Monberg & Thorsens gamle hovedsæde i baggrunden.

Så var det tid til en pause for Metrobyggeriet, derfor drejede vi ned ad Sankt Annæ Gade, videre over Sankt Annæ Plads og så var vi fremme ved næste store byggeplads, Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektet ligger lige ved siden af Skuespilhuset og visionen for projektet er et eventyr-

Nu er vi for alvor kommet ind i København og for enden af Store Kongensgade ligger Kongens Nytorv, hvor vi for sidste gang inden vores destination, ramler ind i et Metrobyggeri. Her er man også i fuld gang

så af nye faciliteter ved Kvæsthusbassinet og ved Kvæsthusmolen syd på den modsatte side af Skuespilhuset. Der forberedes til en evt. senere etablering af broforbindelse til Dokøen og Operaen. Placeringen ved Skuespilhuset mellem Nyhavn på den ene side og Amalienborg og Frederiksstaden på den anden side forpligter. Her skal der både være høj arki-

19


entreprenøren

$6)$/7 $NWXHOYLGHQRJ LQIRUPDWLRQRP 925(9(-( W DJDVLQH V P I D U PH DWL VWHQXP -(WLOVHQGWJU Q H \ Q W H )nG QDY (9( 925 HGÂżUPDQDYQ 7 / $ ) P $6 HPDLO Q H G Q H V VVHWLO RJDGUH WLQGXVWULHQGN DO XK#DVI

Ă…BENT HUS HELE UGE 41

Kig forbi Tune og se vores gode kasser

Tune

0DJDVLQHW$6)$/7XGNRPPHUJDQJHnUOLJWRJ O VHVDIKHOHDVIDOWVHNWRUHQVPnOJUXSSH HQWUHSUHQ¥UHURIIHQWOLJHYHMP\QGLJKHGHUUnGJLYHUH HWFRJGHSROLWLVNHEHVOXWQLQJVWDJHUHLQGHQIRU YHMVHNWRUHQLVWDWRJNRPPXQH )nGLWHJHWDERQQHPWSn$6)$/7 HOOHUO VXGJDYHUQHKHU

Kom og se vores store udvalg i gravekasser fra E&S og KRINGS. Vi har kasser, der passer til enhver opgave fra smĂĽ til de helt store projekter. Vi Vi ses pĂĽ TjĂŚr T TjĂŚrebyvej re ebyvej 212 i T Tune u une fra fra den 7.. til 13 13. 3.. okt oktober tober o h hver ver dag kl 9-1 9 9-17 17

$VIDOWLQGXVWULHQHUEUDQFKHRJDUEHMGV JLYHUIRUHQLQJIRUGDQVNHYLUNVRPKHGHUGHU IUHPVWLOOHURJHOOHUXGI¥UHUDVIDOWEHO JQLQJHU HOOHUKHUPHGEHVO JWHGHDNWLYLWHWHU

Leverandør Le verandør af materiel materiel fra fra

MEJERIVEJ 22 ¡ Ă˜DIS ¡ 6580 V VAMDRUP A AMDRUP ¡ 75 59 80 99 ¡ WWW WWW.GRAVEKASSER.DK .GRA AVEKAS V SSER.DK

20


entreprenøren

Udgravningen til det underjordiske P-Hus med plads til 500 biler. I baggrunden ses Operaen.

Holmens nye boligområder og uddannelsesinstitutioner, til Christianshavn eller helt ud til Amager Strandpark. Broerne, som er oplukkelige, skal være med til at sikre, at hele København bliver ved med at være levende og attraktiv. Forbindelserne er et vigtigt led i visionen om at blive verdens bedste cykelby, da de gør København mere cykelvenlig og nem at færdes i. Broerne er sammentænkt med cykelruten via Arsenaløen, Christiania og Kløvermarken mod Amager kaldet ”Christianshavnsruten”, som gør det hurtigere og lettere at komme mellem Amager og Indre By. Alle får derved nemmere adgang til grønne områder og aktiviteter i de forskellige bydele. Entreprenøren er/var Pihl & Søn

ning, så det retfærdiggør at den er med. The Standard ligger i den gamle terminal for Flyvebådene til Sverige og har sidst huset den kendte restaurant Custom House, der gik konkurs sidste år. Nu har blandt andre Claus Meyer skudt penge i projektet, der skal huse 3 restauranter i forskellige prisklasser og en jazzklub. Den åbner primo oktober, så de skal skynde sig lidt. Brolægningsarbejdet så heller ikke særlig færdigt ud, men det skal nok blive flot. Chaussestenene lægges i øvrigt af J. B. Brolægning.

BRYGHUSPROJEKTET Så var det tilbage i bilen og viderekørsel langs med kanalen. Nu var der ikke så langt til Rådhuspladsen, men inden vi kom så

de ved molen. Midt på molen til højre i billedet, skal Kvæsthuspladsen, som skal være en smuk plads midt i havnen, der strækker sig hele vejen fra molens spids og frem til Nyhavn, ligge.

tektonisk kvalitet og plads til, at mennesker kan få gode oplevelser året rundt. Om sommeren når der er høj himmel og varme. Men også om vinteren når vinden og mørket lukker sig om pladsen. Entreprenør på byggegrube og råhus er NCC

INDERHAVNSBROEN Lige på den anden side af Skuespilhuset ligger indsejlingen til Nyhavn og på den anden siden af denne, var endnu et projekt i gang. Det vil sige, der var ikke noget i gang, for det var nemlig Inderhavnsbroen, som havde

Pihl & Søn som entreprenør, og de var gået konkurs ugen i forvejen, så der var helt tomt, og i skrivende stund ved Københavns Kommune ikke hvad der skal ske. Visionerne fejler elles ikke noget. De nye broer over Inderhavnen, Christianshavn Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven (de 3 andre broer ligger på Christianshavn og er derfor ikke med på vores tour) er gangog cykelforbindelser, som skal binde byen bedre sammen. Når broerne er færdige kan fodgængere og cyklister nemt komme fra hjertet af København og over til

Brolægning er ved at gøre klar til at brolægge et stykke af Havnegade med chaussesten.

Fra den anden side. Her er der 3 uger til åbning, så spændende om de når det.

Broen skulle have været færdig i februar 2013, men på skiltet var det rettet til 2014.

THE STANDARD Københavnerdelen af broen. Ender ved NOMA på Christianshavn siden

Den midterste del, som skal være oplukkelig mangler stadig.

Vi har faktisk parkeret bilen på Sankt Annæs Plads for Kvæsthusprojektet, Inderhavnsbroen og det næste projekt, The Standard ligger inden for 100 meter. I virkeligheden har det ikke så meget med anlægsarbejde at gøre, men foran bygningen bliver anlagt en flot plads med brolæg-

langt, ramlede vi ind i endnu et storstilet projekt, nemlig Bryghusprojektet. Hovedentreprenør på projektet var igen Pihl & Søn, så da vi kom forbi var det som at være med i Palle alene i Verden. Alle maskinerne stod der, men der var ingen mennesker – der er dog efterfølgende kommet gang i det videre arbejde igen. Bryghusprojektet bliver et byggeri, som skal styrke kvarteret og styrke forbindelsen mellem byen og havnen.

21


entreprenøren

Bryghusprojektet ligger ved Frederikholms Kanal og Langebro kan skimtes til venstre.

Vesterbro Passage set fra Axeltorv. Til højre ses Tivolis hovedindgang og

Som at være Palle alene i Verden. Der er dog aktivitet igen.

Passagen lige inden Rådhuspladsen.

Bryghusgrunden er den sidste ubebyggede grund ud til havnefronten mellem Langebro og Knippelsbro. Grunden har med sin beliggenhed midt i det historiske bymiljø og lige ned til vandet et enormt potentiale for at blive et af de mest attraktive ste-

der i København. Det potentiale skal Bryghusprojektet være med til at realisere. Bryghusprojektet er ved at blive opført på Bryghusgrunden, der ligger ned til havneløbet på Christians Brygge mellem Langebro og Frederiksholms Kanal.

FEMERN FORBINDELSEN Attraktiv grund til leje: På ca. 40.000 m2 grund tilbydes nye lokaler til leje til kontor, produktion og lager. Velegnet for store behov for udenomsarealer. Bygges og indrettes efter lejers behov, herunder med krandækning.

RENOVERING AF VESTERBROGADE/VESTERBRO PASSAGE

Bestående ejendom tilbydes til produktion/værksted med gode kontorlokaler.

Vi drejer nu til højre mod Centrum, forbi Hovedbanegården og så er vi på banen igen. Vesterbrogade har i mange år været slidt og grim, men nu ligner det mere en irakisk vej efter et selvmordsangreb. Næsten hele vejen er gravet op, men det skal jo være skidt før det bliver godt. Som en del af projektet Metropolzonen, der har som mål at

Beliggenhed: Finlandsvej 1-5, Rødby (lige op ad linjeføringen). Henvendelse til: DS Gruppen A/S Svend Møller Hansen Dir. tlf. +45 96 57 60 61 Mobil: +45 29 99 12 10 Mail: smh@ds-gruppen.dk

22

Byggeriet skal danne nye rammer om Dansk Arkitektur Center. Desuden skal byggeriet rumme kontorer og boliger. Huset skal ud over Dansk Arkitektur Centers udstillingsfaciliteter tilbyde udadvendte aktiviteter som café og restaurant. Under huset kommer et automatisk p-anlæg, og i forbindelse med byggeriet bliver der etableret attraktive, offentlige byrum med plads til ophold og leg. Projektet forventes færdigt i 2017. Entreprenør på projektet var som nævnt Pihl & Søn og i skrivende stund er der ikke valgt nogen ny. Et par underentreprenører er dog gået i gang med deres opgaver.

samle Københavns centrum til et unikt storbyhjerte, skal Vesterbro Passage omdannes til et attraktivt og samlet byrum. Vesterbro Passage er i dag et stort og lidt nedslidt byrum, der primært fungerer som transitrum. Stedet er præget af ”midlertidige løsninger”, der blev foretaget for over 40 år siden, da sporvognene skulle erstattes af busser. Men det er samtidig et sted med en historisk forankring, midt på de gamle voldes afgrænsning mellem byen og brokvarterene. Derfor er der også blevet kigget tilbage i tiden, som inspiration til at udnytte rummets store potentiale og skabe et samlet byrum, præget af træer og velkendte elementer som f.eks. Københavner-bænken Som entreprenøren, LK Gruppen formulerer det På top-10 over Danmarks mest befærdede områder er det sidste stykke af Vesterbrogade ud til Rådhuspladsen. Her passerer titusindvis af fodgængere hver dag i højsæsonen på vej i Tivoli eller fra Hovedbanegården til Strøget. Men nu er strækningen, der har længe haft et noget trist præg, i gang med at blive forvandlet til et grønt strøg a la Paris’ ChampsÉlysées og Berlins Unter den


entreprenøren

Det kræver teknik og ekspertise Det kræver mere end maskinkraft og almindelige byggetekniske færdigheder at udføre det nye underjordise p-anlæg på Kvæsthusmolen i hjertet af København. NCC står for udførelsen af det komplekse projekt.

Der skal graves helt ned til kridtlaget ved udgravningen til det underjordiske p-anlæg. Når fangedæmningen er færdiggjort, og gruben er etableret, udfører NCC også betonarbejdet. Opførelsen er ikke blot teknisk kompleks på grund af dybden og fugten. Der stilles også store overfladekrav til væggene, som insitu-støbes i fulde tre etagers højde.

Ud over fundering og opgaver med byggegruber udfører Hercules også havneanlæg og vandbygningsopgaver.

Under det selvstændige navn Hercules Fundering udfører NCC spuns-, ramme- og vandbygningsopgaver over hele landet. Hercules’ store moderne maskinpark gør det muligt at udføre selv meget specialiserede anlægsopgaver.

spunsning på pram

Øverst: Opfyldning af fangedæmningen. Højre: For at minimere Co2-forbruget og være til mindst mulig gene i lokalområdet bliver sand og jord sejlet til og fra pladsen.

NCC er en af Danmarks absolut førende bygge- og anlægsvirksomheder med aktiviteter i hele Danmark. Som anlægsvirksomhed er vi med til at skabe fremtidens infrastruktur. Kombinationen af teknisk viden, erfarne medarbejdere og stor maskinkraft gør os i stand til at udføre alle typer opgaver inden for infrastruktur og anlæg. Du kan læse mere om jobmuligheder og vores spændende projekter på ncc.dk

ncc.dk


entreprenøren Linden af LK Gruppen. Træer, buske og bænke er nu en del af Vesterbros afslutning.

AXELTORV/SCALA Midtvejs på Vesterbro Passage, lige over for Tivolis hovedindgang ligger eller rettere sagt lå det gamle Scala. Det er for længst revet ned af Søndergaard Nedrivning og nu er der fuld gang i opbygningen af det nye projekt. Byggeriet omfatter en parkeringskælder i 5 etager, og herover skal der opføres ca. 23.000 m2 butiksog kontor- arealer. Byggeriet over terræn opføres som 5 tårne med indbyrdes adgang på forskellige niveauer. Züblin udfører byggegruben for parkeringskælderen i 5 etager, hvor der er blevet ud gravet til ca. 16 m under terræn. Byggegruben udføres som en sekantpælevæg, hvor alle pæle føres ned i intakt hård københavnerkalk. Sekantpælene udføres med diameter ø880 mm og en centerafstand på 700 mm. Pælene er op til 19,5 m lange. Sekantpælevæggene udgør både vægge i den temporære byggegrube og vægge i den permanente kælderkonstruktion. Den ny bebyggelse kommer til

at bestå af 5 runde bygninger med varierende højder og diametre placeret på en sammenhængende stueetage. De runde former er med til at opløse det massive karréudtryk samt pladsens og gadeforløbets stramhed. De varierende højder formidler overgangen til de meget forskellige bebyggelser i nærområdet (f.eks. Tivolis hovedindgang, Cirkusbygningen, Axelborg, Palads, Vandværksgrunden og SAS-bygningen). På taget af stueetagen mellem de runde bygninger skabes en “byhave” med offentlig adgang. Højden på bygningerne varierer fra 28 m til 61 m med et etageantal på 7-16 etager. Stueetagen er 5 m. De runde bygninger sammenbygges forskellige steder. De runde bygningers øverste etager friholdes for sammenbygninger. De laveste bygninger er placeret ud mod Tivoli og Axeltorv, mens der skabes et stort skalaspring og kontrast mod den østlige karré. På hjørnet af Axeltorv og Jernbanegade placeres den højeste bygning. Bebyggelsen friholder vigtige kig og sigtelinjer. Hovedentreprenør på projektet er tyske Züblin

Udgravningen til 5-etagers parkeringskælder. I baggrunden Tivolis hovedindgang

Scala-projektet set fra Vesterbrogade. Den legendariske Cirkusbygning er nærmeste nabo.

24

Gang i afstivningen af væggene til stationerne. I baggrunden Københavns Rådhus.

Byggeriet set fra HC. Andersens Boulevard. Køn er pladsen ikke i øjeblikket.

METRO RÅDHUSPLADSEN

FJERNVARME STUDIESTRÆDE

Så nåede vi endelig målet/vendepunktet: Rådhuspladsen. Denne store stolte plads, hvor adskillige Europa- og olympiske mestre er blevet hyldet, ligner ikke rigtig sig selv, og man forstår hvis turisterne bliver noget skuffet, når de ser pladsen nu. Entreprenøren er i fuld gang med de afstivende vægge til stationsboksen på metrobyggepladsen Rådhuspladsen. De afstivende vægge sikrer de omkringliggende bygninger, når entreprenøren senere skal grave ud til stationsboksen. Væggene bliver etableret lidt af gangen. Først laver en maskine et dybt hulrum i jorden, og herefter bliver denne del af væggen støbt i beton. Maskinen rykker et lille stykke og laver lidt mere af væggen. Til sidst når de afstivende vægge hele vejen rundt om det område, hvor stationen skal graves ud. Altså meget lig de andre metrobyggepladser, så vi vendte bilen hjemad, men der var stadig en del projekter, som vi havde til gode.

Vi har kun lige forladt Rådhuspladsen, før vi kan se at Studiestræde er gravet op. Fjernvarmerørene i Studiestræde mellem Vester Voldgade og Pumpehuset skal nemlig skiftes ud med nye rør, der sikrer boliger og erhverv i området mere CO2-venlig varme I fremtiden. Derfor er HOFORs gravemaskiner i gang med at grave ud til de nye rør i krydset ved H. C.

Opgravning fra Vester Voldgade til Axeltorv. I baggrunden Palads biograferne.


entreprenøren Andersens Boulevard og mod Vester Voldgade, hvor de nye rør skulle være på plads først i september, og mod Axeltorv, hvor de nye rør er på plads i november, hvis HOFOR ikke støder ind i uforudsete forsinkelser, som fx arkæologiske fund, der skal undersøges nærmere.

NØRREPORT STATION Next stop, Nørreport Station. Danmarks mest befærdede tra-

Endelig var det også på tide at se nærmere på en bedre udnyttelse af pladsen på overfladen ved stationen og i det hele tage skabe en flot, grøn plads. Både over og under jorden har projektet været i gang i et par år og det hele forventes færdigt i løbet af næste år, selvom Pihl & Søn også var involveret i dette projekt. Medentreprenøren Aarsleff overtager hele projektet fremadrettet.

Israels Plads skal være åndehul og frirum til udfoldelse, det er lidt svært at se lige nu. I baggrunden skimtes Torvehallerne.

Nedkørslen til den allerede eksisterende P-Kælder. Ørstedsparken ses i baggrunden. I løbet af 2014 vil Nørreport stå færdig og klar til de 300.000 mennesker der daglig passerer. I baggrunden Dansk Byggeris hovedsæde.

ver udformet ud fra en skulpturel tankegang, hvor fladen er hævet 30 cm over den eksisterende plads og de omkringliggende ga-

der, og er tænkt som et slags gulv – eller et flyvende tæppe. Tæppet eller fladen fungerer som en stor opholds-, lege- og

WWW.HPE-AS.DK

En del af de nye nedgange til stationen er så småt ved at være færdige

Gå i dybden med kvalitet

HITACHI ZX210LC-5B: · AUTO POWER BOOST

fikknudepunkt. Hver dag passerede cirka 300.000 mennesker området - med tog, metro, bus, i bil, på cykel eller til fods. Stationsområdet var dog hverken trafikalt, sikkerhedsmæssigt eller miljømæssigt tidssvarende, og var på ingen måde gearet til den aktuelle trafikbelastning. Efter næsten hundrede år trængte fugtisoleringen på Nørreport Station til udskiftning. Også betonkonstruktionerne, som ellers var blevet renoveret flere gange gennem årene, trængte igen til en gennemgribende renovering. Desuden var der behov for at forbedre luftkvaliteten på fjerntogsperronen og i det hele taget modernisere interiøret.

ISRAELS PLADS Et godt stenkast fra Nørreport ligger Israels Plads. For et par år siden nedlagde man det gamle Grønttorv og byggede Torvehallerne og nu er turen kommet til den sydlige del af pladsen. Israels plads skal være et sammenhængende byrum, der forbinder Torvehallerne, plads og parkanlæg i et tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om, hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen. Den nye plads skal være åndehul og frirum til udfoldelse og ophold for gående, løbende, legende og siddende. Pladsen bli-

· STAGE 3B MOTOR · MED PARTIKELFILTER · 11 INDSTILLINGER AF UDSTYR

Hitachis gennemprøvede gravemaskiner er blevet endnu mere effektive. Alle modeller har øget effekt, svingmoment og hastighed. Motorerne har lavere brændstofforbrug, og med større tilgængelighed ved service reduceres driftsomkostningerne. Hitachi bringer dig foran konkurrenterne.

Bjæverskov 56 87 10 10 · Horsens 76 82 20 20 · Nuuk +299 32 27 00 H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.

25


entreprenøren aktivitetsplads. På fladen er skabt særlige udfordringer og faciliteter, der skaber rum for ophold, leg og boldspil. Eksempelvis i form af opholdsnicher med bænke under trægrupper, en forsænket grøn opholdsoase ved N. Zahles Skole, samt arealer for boldspil og leg på et underlag af asfalt- og gummibelægning. Projektet, som har Barslund som hovedentreprenør, forventes færdigt i starten af 2014.

Der bliver sat støjskærme op og lagt støjdæmpende asfalt. Status på anlægsarbejdet medio september er at DONG, HOFOR og en række teleselskaber omlægger forsyningsledninger ved Lyngbyvej vest, og senere på efteråret starter arbejdet med at bygge tilslutningsanlægget mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen

Berntorffsvej mod nord. Man kan sige at mørke skyer hænger over projektet, men der bør være fast arbejde indtil 2026.

Projektet set fra den anden side. Der ser det noget lysre ud.

Her langs med jernbanen skal Nordhavnsvej anlægges. Lidt nede af vejen starter Nordhavnstunnellen, som ender op ved det ny Nordhavn

Forberedelsen til flyover-broen over Helsingørmotorvejen er så småt gået i gang.

NORDHAVNSTUNNELEN VED RYPARKEN Nu var vi så småt på vej ud af byen, men inden vi passerede kommunegrænsen var der lige et enkelt projekt tilbage, det vil sige egentlig havde vi beskæftiget os med projektet før, nemlig ved vores første stop på touren, men nu var vi nået til den anden ende af Nordhavnsvej ved Helsingørmotorvejen og Ryparken. Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen skal forbindes via en flyover-løsning lige nord for Ryparken Station. Tilslutningsanlæggets ramper vil være nordvendte. Det betyder, at man kan komme ind på Nordhavnsvej, når man kommer kørende nordfra ad Helsingørmotorvejen. Og fra Nordhavnsvej kan man køre ud på Helsingørmotorvejen mod nord.

26

FJERNVARME BERNSTORFFSVEJ Nu var vi næsten hjemme på Travbanen, men på Bernstorffsvej, den anden store trafikåre i Gentofte ud over Strandvejen, var der igen et fjernvarmeprojekt, som vi måtte se nærmere på. Projektet, som har skabt trafikalt kaos i kommunen i flere år, er kun i sin spæde start og først i 2026, vil alle veje i Gentofte Kommune været forsynet med fjernvarme.

FORSINKELSESBASSIN VED HIK Sidste stop var ved HIKs fodboldbaner, eller fodboldbane rettere, for en af banerne blev i det tidlige forår gravet op, for at Nordvand, sammen med Grontmij og Per Aarsleff kunne anlægge en rende og et forsinkelsesbassin på 4.000 m3.

I forbindelse med de senere års kraftige regnskyl har det vist sig, at Kildeskovsrenden, som afleder vand og spildevand fra en stor del af området mellem Bernstorffsvej og Øresund kræver renovering for at kunne klare de stigende regnmængder. Projektet er et led i udmøntningen af Gentofte Kommunes Spildevandsplan. Renoveringen af Kildeskovsrenden og etablering af forsinkelsesbassinet vil mindske risikoen for oversvømmelser i området i forbindelse med kraftige regnskyl samt sikre endnu bedre badevandskvalitet gennem reduktion af antallet af overløb til Øresund. Projektet er nu i sin afsluttende fase. Det betyder, at entreprenøren er i gang med at trække

spunsjernene op af jorden igen. Hovedentreprenør er Aarsleff

SÅ ER TOUREN SLUT Hjemme på redaktionen igen kunne vi med tilfredshed konstatere, at selvom krisen stadig kradser inden for bygge- og anlægsbranchen, er det stadig masser af aktivitet, og det vil der heldigvis også være fremover. Vi passerede faktisk et par metroprojekter mere, som vi valgte at se bort fra. Andetsteds i dette blad kan man læse om det største af projekterne, Fehmern-forbindelsen – var man med fra start af artiklen, lovede vi ikke at nævne den. Det kunne vi så ikke holde – men også en masse andre, som man kan læse om i fremtidige numre af entreprenøren.

Forsinkelsesbassinet er etableret og projektet forventes afsluttet til november,

Oven på bassinet kommer til at ligge en fodboldbane med kunststofplæne


entreprenøren

DÅRLIGERE VEJE TRÆKKER DANMARKS KONKURRENCEEVNE NED World Economic Forum har udgivet sin årlige rapport om konkurrenceevnen verden rundt. Danmarks konkurrenceevne falder igen, og vejene er en del af problemet. Vi skal være meget mere ambitiøse med vores veje, mener Dansk Vejforening. Danmark lå i top 10 i den årlige måling af konkurrenceevnen

skønsmæssigt 20 mia. kroner. En anden forklaring er, at der ikke bliver bygget nye veje i et omfang, der svarer til udviklingen i erhvervslivets og samfundets transportbehov. I WEFs score for, hvor godt et land klarer de såkaldt ”basale” krav til at konkurrere, vægter WEF vejene med 25 %. Vejene

har derfor en meget væsentlig betydning for dansk økonomi. Dansk Vejforening har siden 2009 efterlyst en politisk, langsigtet masterplan for det overordnede vejnet, og er selv kommet med et forslag. ”Vi er i Danmark holdt op med at lægge langsigtede planer for vores trafik. Vi bygger fra sag

til sag uden at have en plan for, hvad det hele skal ende med. Det er for uambitiøst og understøtter ikke det behov for produktivitetsudvikling og konkurrencekraft som Danmark har så højt på agendaen. Den nye WEF rapport dokumenterer desværre dette igen”, tilføjer Thomas B. Olsen.

Sikkerhed i trafikken Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening

for bare få år siden. Nu er vi dumpet ned på 15. pladsen. Rapporten fra World Economic Forum (WEF) dokumenterer, at kvaliteten af Danmarks veje vurderes lavere og lavere. Fra 6. bedst for bare 3 år siden, er vi nu nede på en 22. plads. Det skyldes ikke, at andre lande har overhalet os, men at de danske veje vurderes lavere. ”Der er desværre tale om en langsigtet trend i vurderingen fra de eksperter, som står bag den danske del af rapporten, og det bliver man nødt til at tage alvorligt.” siger Thomas B. Olsen, formand for Dansk Vejforening.

Dansk Auto-Værn: t,WBMJUFUTM“TOJOHFS t)“KTFSWJDF t'MFLTJCFM

t"VUPWSO t5SBmLWSO t&OFSHJBCTPSCFSFOEFUFSNJOBMFS t#SPBVUPWSOPHCSPSLWSLFS t1PSUBMFS t5SBmLNPEVMFS t4U“KTLSNF

DÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE Detaljerne bag den dårligere score for vejene fremgår ikke af den offentliggjorte rapport, men det er velkendt, at utilstrækkelig vejvedligeholdelse er et problem. Især i kommunerne, der er bagud med vejvedligeholdelse for

Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg Tlf: 86 82 29 00 www.davas.dk e-mail: info@davas.dk

27


entreprenøren

REGISTER NOW TO SEE WHAT’S NEW Registration is now open for the show that offers an immense unveiling of all the newest equipment, technology and product breakthroughs in aggregates. Bringing you the latest in everything from recycling and reclaiming to expediting materials management, it’s the one show that breaks it all down, to help you work smarter.

Register online and save at www.conexpoconagg.com!

MARCH 4-8, 2014 | LAS VEGAS CONVENTION CENTER | LAS VEGAS, USA

28

Co-located with

2 014 ®


entreprenøren

Get the ultimate up-close look at the future of aggregates. Register now at www.conexpoconagg.com to save over 30%!

29


entreprenøren

GENVEJ TIL BILLIGERE RENOVERING AF GAMLE ØDELAGTE VEJE kasse på den gamle 1,8 km vej uden at landbrugsmaskinerne kommer til at ødelægge den nye bund. Da denne nye metode kunne gennemføres til 25% af normalprisen – og dermed ”kun” en ottendedel af årsbudgettet, så var der ikke meget at betænke sig på. Wirtgen Group har leveret den nye jordstabiliseringsmaskine WR 240i til SR Gruppen, der står for selve renoveringen af vejstykket. Martin Peters fra SR Gruppen mener at vejen bliver en af de mest solide i hele Sønderborg Kommune og fortæller i detaljer om forløbet: Første trin - den gamle vejbelægning fræses igennem og knuses med Wirtgen WR 2400 stabiliseringsmaskine

Så slem så vejen ud før renoveringen

I Sønderborg Kommune stod vejingeniør Jette Bork med et stort problem med et lille stykke vej på 1,8 km – Møllehøjvej. Krakeleret asfalt med råjord og ler vendt rundt i overfladen. Faktisk fortæller Jette Bork at dette stykke vej er den mest smadrede og ødelagt vej hun nogensinde har set. Men det er en meget gammel vej, der historisk er startet som et hestevognsspor der så er blevet ”opgraderet” undervejs som en genvej mellem 2 større veje og mest benyttet af de omkringliggende gårde og en større maskinstation. Hele vejstrækningen

30

Cement udlægges med Wirtgen bindemiddeludlægger

skulle renoveres og da vejen er omgivet af landbrugsjord på begge sider langs de 1,8 km, så er der ingen mulighed for ændret vejføring og dyrt at indleje jord under en eventuel renovering. Normalt vil man fjerne den gamle vejkasse og etablere ny – det er dyrt – Jette Bork kalkulerede sig frem til at de 1,8 km vej ville sluge halvdelen af årsbudgettet i kommunen – der skal dække vedligehold af de 1500 km veje som Sønderborg Kommune har.

NY BILLIGERE LØSNING Jette Bork havde dels hørt om en

ny løsning på et seminar ”Vejens Konstruktion” på Vingstedscentret, hvor Wirtgen Group havde haft et indlæg om renovering af veje med opblanding af asfalt, kalk og cement med den eksisterende vejkasse - og dels havde Jette set metoden anvendt på den nyligt etablerede motorvejstrækning mellem Sønderborg og E45, hvor man havde blandet råjord op med kalk og cement til en stabiliseret vejkasse. Helt op til 25 meters dybde på ramperne fungerede dette havde Jette set, og er derfor sikker på, at denne nye metode kan sikre en stabil vej-

1. Først fræses den gamle vejkasse igennem og knuses med Wirtgen WR 240i jordstabiliseringsmaskine 2. Dernæst ændres vejens profil så vandet løber naturligt væk 3. Der fyldes 2% flyveaske og 2% kalk på og vejkassen fræses igennem igen ned til 0,5 meters dybde 4. Der rettes af i koter og fald og komprimeres 5. 110 kg/m2 asfaltfræs lægges ud med udlægger 6. Asfaltfræs blandes i en dybde på 20 cm ved endnu en gennemfræsning 7. Der lægges 8% cement og vand på vejen 8. Vejen fræses igennem igen i 22 cm dybde og komprimeres 9. Der rettes af med grader 10. Der skæres riller i 1/3 dybde til at styre revner 11. Efter en uge vibreres direkte på rillerne, så der dannes mikroskopiske revner ned gennem vejkasse 12. Efter endnu en uge højtrykspules vejen 13. Afsluttende overfladebehandling med bitumen eller asfalt (her sker det med bitumen). Vejen er stabil og kan tages i brug efter 14 dage og efter 28 døgn er vejkassen hærdet og kan


entreprenøren tåle fuld belastning. Der regnes med at denne vej efter behandlingen kan klare sig uden nævneværdig vedligehold de næste 15 år. Dette er også med i Jette Borks overvejelser omkring vejen, idet en normal procedure vil have betydet, at der skulle forventes et vist løbende vedligehold. Jette Bork forventer at ville bruge denne nye metode oftere til andre projekter i kommunen og erfarin-

Vejoverfladen lukkes med en sandwichbelægning

Vejingeniør Jette Bork, Sønderborg Kommune, Martin Peters, SR Gruppen og Morten Wold, Wirtgen Group

gerne fra Sønderborg Kommune er vist allerede på vej ud via erfa-grupper og mund til øre metoden. Morten Wold fra Wirtgen Group er da heller ikke i tvivl om den nye metodes brugbarhed og forventer ligeledes at metoden vil finde stor udbredelse, da det

dels giver en bomstærk vejkasse og dels er en økonomisk god løsning, der kan genanvende vejkasse, flyveaske, asfaltfræs og mindske behovet for bortskaffelse og transport, samt man kan undgå at indleje landbrugsjord langs vejene.

”V går i knæ og ”Vi under jorden”... un – når der d skal laves jord, belægninger, kloak og beton belæg

Nedrivning Miljøsanering Belægning Maskinudlejning

Forurenet Forurenet jor jord d Jord, kloak og beton Jord, Byggepladsservice Gårdsanering Gårrd dsanering

TLF. T L F. 7020 7 0 2 0 7050 7050 · W WWW.TSCHERNING.DK W W. T S C H E R N I N G . D K

31


“Vi arbejder præcist og effektivt”

Entreprenør landmåling er Spotlands eksistensberettigelse. Vi er funderet på den nyeste teknologi, og kan derfor levere høj effektivitet og stor nøjagtighed i afsætningen. Vores stab af 35 landinspektører og landmålere, har både uddannelse, efteruddannelser, erfaring og er dedikeret i at anvende teknologien. se mere på www.spotland.dk

Colas har de helt rigtige løsninger Colas er en af landets førende asfaltvirksomheder og løser alle typer asfaltarbejde: • Asfaltudlægning på alt fra p-pladser til motorveje og lufthavne • Slaghuller og revneforseglinger • Større reparationer og udskiftninger af asfalt • Støjdæmpende asfalt • Fræsning i asfalt Colas Danmark A/S er det helt rigtige valg, når der skal udføres asfaltarbejde, og står altid til rådighed, når der skal gives en vurdering og et uforpligtende tilbud.

Kontakt din lokale asfaltleverandør

Colas Danmark A/S Telefon 45 98 98 98 – www.colas.dk

32


entreprenøren

TOTALENTREPRISER BETYDER TÆTTERE SAMARBEJDE TOTALENTREPRISER GIVER NYTTIG LÆRING BÅDE TIL RÅDGIVER OG ENTREPRENØR, SIGER ATKINS DANMARK, DER ER EUROPAS STØRSTE RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED. I DANMARK ER INGENIØRVIRKSOMHEDEN MED I MANGE ANLÆGSPROJEKTER INDEN FOR VEJE, BROER OG BANE Trenden for anlægsopgaver inden for veje, broer og jernbaner går mod totalentrepriser, ligesom man kender det inden for opførelse og levering af ejendomme og fabrikker. Totalentreprisen på anlægsområdet har mange tilhængere. Samtidig er der enighed om, at fordelene ved at vælge totalentreprisekontrakter frem for traditionelle entreprisekontrakter afhænger af opgavetypen. En fordel ved totalentrepriser er de frihedsgrader, som totalentreprenøren og dennes rådgiver har til i højere grad at kunne planlægge både udførelsesmetoder og -takt samt tekniske løsninger under hensyntagen til egne kompetencer og ressourcer. Dette giver ofte et ekstra udbytte til såvel de rådgivende ingeniører som til entreprenørfirmaet: ”Vi får mulighed for at være med tidligt i processen og kan udvikle projektet sammen med entreprenøren, der skal bygge det. Vi kan alle byde ind med vores erfaringer om, hvordan det kan laves bedst muligt,” siger Martin Svenning Nielsen, der er direktør for broer og konstruktioner i Atkins Danmark.

GØR HINANDEN KLOGERE Han tilføjer, at samspillet med entreprenøren giver god feedback tidligt i forløbet og bidrager til at udvide ingeniørernes viden med entreprenørens praktiske erfaringer. Eksempelvis har entreprenøren typisk en hel del specifikke ønsker til projektets konkrete udformning og hvordan arbejdet ønskes udført. Disse forhold kan rådgiveren så i højere grad tage hensyn til under anlægsarbejdets projektering.

Martin Svenning Nielsen, direktør for broer og konstruktioner i Atkins Danmark.

”Totalentrepriser udvikler vores måde at rådgive på, fordi vi går i clinch med de væsentlige udfordringer tidligt i projektet og får indblik i, hvad der vægter tungt på entreprenørsiden. Dette er vanskeligere, når vi sidder ved skrivebordet og projekterer veje, broer og baneanlæg og ikke kender den enkelte entreprenørs prioriteringer,” siger Martin Svenning Nielsen fra rådgivervirksomheden Atkins. Rådgiveren er til gengæld vant til tæt kontakt med bygherren og har derfor et godt kendskab til bygherrens ønsker og behov. Sådanne erfaringer kan rådgiveren, sammen med sin tekniske ingeniørviden, bære med over totalentrepriseprojekterne og tilsikre

Ulla Konnerup, afdelingschef for Vej & Anlæg i Atkins,

en forståelse af bygherrens mål og forventninger.

SKAL TÆNKE NYT Ulla Konnerup, der er afdelingschef for Vej & Anlæg i Atkins, peger på, at både rådgiver og entreprenør i totalentrepriser bliver udfordret, og at man skal tænke nyt. Blandt andet fordi entreprenøren med sin erfaring med udførelsesfasen kommer med forslag til at gøre tingene på andre måder end dem, ingeniørerne indledningsvist havde forestillet sig. ”Entreprenøren får meget ud af at kunne få indflydelsen på projektets løsninger på et tidligt tidspunkt, fordi der i endnu højere grad bliver taget højde for

entreprenørens praktiske udfordringer i anlægsfasen,” siger Ulla Konnerup. Dog påpeger hun, at rådgiver og entreprenører i fællesskab bør påvirke bygherren til at honorere det arbejde, der ligger i at bringe entreprenørerne tidligt med i tilbudsfasen. Lige nu er der nemlig en tendens til, at pengene er for små i tilbudsfasen. Ulla Konnerup: ”Bygherren skal betale lidt mere lidt tidligere, fordi man også beder entreprenøren være aktiv i de tidlige faser. Det koster så lidt ekstra i tilbudsfasen. Til gengæld får man en masse gode input, som samlet set kan giver gode anlægsprojekter.”

33


entreprenøren

ATKINS PĂ… BANEN I 75 Ă…R

Burj Al Arab, Dubai

Atkins er grundlagt i England for 75 ür siden og er i dag Europas største rüdgivende ingeniørvirksom med 18.000 ansatte og udfø-

rer opgaver inden for en lang rĂŚkke fagomrĂĽder. Atkins var blandt andet den officielle rĂĽdgivningspartner for

OL 2012 i London, designer af det syvstjernede luksushotel Burj Al Arab i Dubai, tunnelen under den engelske kanal, og er den

centrale rüdgiver pü et kÌmpe transport- og infrastrukturprojekter i Qatar, hvis indbyggere har verdens højeste indkomst pr. capita. Atkins var rüdgiver pü Englands første betalingsmotorvej og har frem til i dag haft indflydelse pü 24.000 km vej i England. For 12 ür siden blev Atkins etableret i Danmark og fokuserede de første ür isÌr pü baneopgaver, som fortsat er et kerneomrüde. De seneste ür har Atkins Danmark dog ogsü oprustet kraftigt inden for broer og veje gennem opkøb og nyansÌttelser og har i dag i alt 450 ansatte pü dansk grund samt en international organisation i ryggen med endnu flere specialister med mange ürs erfaring med projektering af veje og broer. Danske ingeniører deltager ligeledes i Atkins’ internationale projekter.

    !" " !"  !   "  # $ ! #  " 

       !!!"#$"% &'(#$"% 34


entreprenøren ATKINS DANMARK HAR DELTAGET I EN RÆKKE TOTALENTREPRISER I FORBINDELSE MED ANLÆGGELSE AF VEJE, BROER OG BANER OG HAR LIGE NU STOR TILBUDSAKTIVITET. HER ER NOGLE EKSEMPLER

Frederikssundmotorvejens 2. etape

TOTALENTREPRISER OVER HELE LANDET DANMARKS STØRSTE BRO PÅ LAND OVER FUNDER ÅDAL Atkins var bygherrerådgiver for Vejdirektoratet i forbindelse med udbud og udførelse af Danmarks hidtil største bro på land, som er den 742 meter lange og op til 30 meter høje dalbro over Funder Ådal i det vestlige Silkeborg. Broen, som er en del af motorvejen Århus-Herning, er etableret som tvillingebroer, der er udført i ca. 28 meter lange sektioner på land og skubbet frem over ådalen fra vest. Denne metode kaldes også taktvis fremskubning og er kun én gang tidligere blevet anvendt i Danmark. Projektperiode: 2007-2012. Broen blev udført i totalentreprise med et konsortium bestående af Züblin og Dywidag som totalentreprenør.

Tværvejen, inkl. to tilslutningsanlæg med ramper, samt skærende veje og stier, ny rundkørsel, syv bygværker for over- og underføring af veje og stier og faunapassager, afvandingssystem med kantopsamling og bortledning til regnvandsbassiner, samt terrænmodellering. • Projektperiode: 2012-2015 • Projektering: Atkins Danmark A/S • Entreprenør: E. Pihl og Søn A/S

3-SPORET MOTORTRAFIKVEJ MELLEM SDR. BORUP OG ASSENTOFT I RANDERS Detailprojektering af ca. 5,2 km tresporet motortrafikvej inkl. skærende veje med tilhørende udstyr, rundkørsel og tilslutningsog hankeanlæg samt otte bygværker, herunder en 150 meter lang dalbro, tre faunapassager inkl. en kombineret vej- og faunapassage, to vejbroer, en stibro og en stitunnel. Vejen skal anlægges mel-

FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS 2. ETAPE Detailprojektering af ca. 4,4 km motorvej mellem Motorring 4 og

3-sporet motor-trafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft i Randers

lem E45 v. tilslutningsanlæg <43> Sdr. Borup og Assentoft omfartsvej (hldv. 415). • Projektperiode: 2012-2014 • Projektering: Atkins Danmark A/S • Entreprenør: Arkil A/S

500 M DALBRO I NORDSKOVEN VED SILKEBORG Opgaven omfatter projektering og fagtilsyn af 500 m lang dalbro, som omfatter to tvillingebroer hver med 21 fag og en samlet længde på 500 m. Overbygningen udføres i efterspændt in situ støbt beton, som grundet broens længde udføres i fire etaper for hvert brodæk. Broen er en del af anlæg af motorvejen Århus-Herning og omfatter specifikt strækningen rundt om Silkeborg. Endvidere udarbejder Atkins stilladsdokumentation for bærende stillads for brodæk. • Projektperiode: 2011-2014 • Projektering: Atkins Danmark A/S • Entreprenør: Jorton A/S

35


entreprenøren

SOMMERENS SIDSTE SOL OG 9.635 BESØGENDE PÅ HAVE & LANDSKAB SÅ ER SOMMEREN OG HAVE & LANDSKAB 2013 SLUT. DET BLEV TRE DAGE, HVOR 9.635 BESØGENDE LAGDE VEJEN FORBI SLAGELSE OG HVOR 250 UDSTILLERE TOG IMOD Dermed besøgte 650 flere udstillingen i forhold til 2011, og trods en enkelt byge er udstillingsleder Kristian Larsen mere end tilfreds med 2013-udgaven af Have & Landskab. ”Det har været en stor succes i år, det må jeg sige. Alt fra toiletforhold over den nye Facebookprofil til mængden af beslutningstagere blandt de besøgende. Og nu kommer regnen jo rullende, så det er nærmest symbolsk, at man kunne opleve sommerens sidste sol på Have & Landskab. Så allerede nu ser jeg frem til 2015,” lyder det fra udstillingsleder Kristian Larsen, der heller ikke har indtrykket af, at nogen af de besøgende er gået forgæves og har overset nogle af de stande, som de kom for at se. ”Derfor vil jeg også gerne rose ruteplanen, som de besøgende kunne orientere sig i – både i stort format på plancher langs stierne, i udstillingskataloget Grønt Miljø samt i de ”baglomme-store”-vejvisere, der også

36

blev uddelt ved udgangen. Men selvom kortløsningen fungerer, afviser vi ikke de moderne, tekniske løsninger. Så frem mod 2015 vil vi undersøge både muligheden og interessen for fx en ruteplan via en App eller anden GPS-baseret kortløsning.”

ANDELEN AF BESLUTNINGSTAGERE I 2013 adspurgte Have & Landskab for første gang nogensinde de besøgende om at oplyse deres placering i virksomhedens hierarki. Dette afslørede, at 31 % af alle besøgende, hvis billet blev scannet i indgangen, var fra øverste eller mellemste ledelsesniveau. Dermed vil det, ifølge udstillingsleder Kristian Larsen, være rimeligt at vurdere, at der er en beslutningstager repræsenteret på udstillingen for langt de fleste af de virksomheder, organisationer og foreninger, udstillingen havde besøg af. Hertil udtaler Kristian Larsen ”Statistikken er således helt i

overensstemmelse med de tilbagemeldinger, vi får fra udstillerne, og bekræfter blot, at Have & Landskab er udstillingen for den professionelle, grønne branche i Danmark. Det er de "rigtige" besøgende, der kommer, og derfor er det attraktivt for virksomhederne at være meget synlige ved Have & Landskab. Men det skaber også forventning om fremtidige udbytterige Have & Landskabs udstillinger.”

STÆVNINGSHAVEN VANDT ”RÆKKEHUSFORHAVEN ANNO 2013” I år blev den stort opsatte konkurrence ”Rækkehusforhaven anno 2013” også afviklet. Med 44 % af stemmerne (i form af ”likes” på Facebook) blev det Stævningshaven, der løb med titlen, og dermed kunne landskabsarkitektstuderende Andreas Jørgensen og Julie Lund Egetoft slutte fredagen med at dele hovedpræmien på 7.000 kroner.

I DM i minigraver blev det Michael Dahl fra Tvis, der med tiden 2 minutter, 31, sekunder og 26 hundrededele løb med æren og titlen som Danmarks bedste maskinfører samt gavekortet på 8.000 kr. til Bygma. 2. pladsen blev taget af Thomas Kristiansen fra AK Entreprenørservice i Bårse, som kunne høste en god fangst af værktøj med tiden 3 minutter, 8 sekunder og 81 hundreddele, mens tredjepladsen gik til en meget ung finalist, Morten Lund Nielsen fra Arkild i Sønderborg, der kom i mål med tiden 3 minutter, 32 sekunder og 1 hundrededel. Men nu er det slut, og så skal udstillingsledelsen tilbage og vurdere, om årets eksperimenter (bl.a. de udvidede åbningstider torsdag og ”Rækkehusforhaven anno 2013”) skal genbruges, videreføres i en anden form eller sløjfes. Og så ses vi igen i Slagelse i 2015!


entreprenøren

SERVICEFLÅDEN VOKSER HOS SCANTRUCK TO ERFARNE MONTØRER BRINGER ANTALLET OP PÅ 40 Scantruck i Skive med import og forhandling af maskiner fra Komatsu, Manitou, Atlas, Mustang og McCloskey, har øget sin serviceflåde. 42-årige Morten Hansen har lukket sin virksomhed Djurs Truck på Djursland og er vendt tilbage til en servicevogn hos Scantruck, hvor han tidligere har været i syv år. Med sig har Morten Hansen taget 34-årige Jesper Nør Chris-

servicemontør hos Scantruck. Og da firmaet spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme tilbage, så jeg en god mulighed for at slippe for al det papirvælde, vi er velsignet med i Danmark. Jeg har det bedre med at skrue i maskiner og holde kunderne godt kørende, siger Morten Hansen, som kører ud fra privaten i Ryomgård. Jesper Nør Christensens nye

servicevogn overnatter i Klejtrup ved Hobro, hvor den nyslåede Scantruck-montør bor. Som ansat hos Morten Hansen har han i tæt ved tre år lavet service for kunder i en stor del af det østjyske område. Jesper Nør Christensen har tidligere arbejdet for et truck-firma og som smed med svejsning af fjernvarmerør. Men han har også tidligere været

udkørende servicemontør. - Det er en klar styrke, at vi har fået yderligere to erfarne og dygtige montører. Morten Hansen og Jesper Nør Christensen har set fordelene ved at være med i en større gruppe af servicefolk, og for Scantruck optimerer det naturligvis servicestyrken også i Østjylland, siger servicechef Jesper Groht hos Scantruck.

BRED VIFTE AF

MULIGHEDER MED BETONELEMENTER

Morten Hansen – tilbage i servicevognen hos Scantruck

tensen, som var ansat i Djurs Truck. Han er nu også en del af servicestaben hos Scantruck, som dermed runder 40 montører. - Før mine syv år som selvstændig med Djurs Truck, var jeg

Jesper Nør Christensen – ny udkørende montør hos Scantruck, men med masser af erfaring

Tlf. 8888 8200 · info@spaencom.dk · www.spaencom.dk 37


entreprenøren

DANSK BYGGERI: ANLÆGSOPGAVER MED MASSER AF DANSKE JOB

Der er roser fra Dansk Byggeri til Leo Larsen-ekspertudvalgets anbefalinger, som på mange måder tegner et realistisk billede af udfordringerne. Det står klart, at jobcentrene får en central opgave, når der skal sikres mobilitet og dynamik på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri har til gengæld ingen fidus til klausuler, som vil have lav eller negativ effekt og derfor er overflødige. Leo Larsen-udvalget har givet sine anbefalinger til en regering, som ikke har lagt skjul på, at den har forventninger om, at de store

anlægsprojekter, som skal gennemføres i de kommende år vil have stor effekt på den danske beskæftigelse. Der er ifølge

Success for you!

NYHED!

Netop nu – få et godt ti lbud ho s din maskin leveran dør

engcon’s Generation 2 er markedets mest moderne tiltrotator ! Fordele ved Generation 2: +45 graders tiltvinkel +Forberedt for centralsmøring +Større lejeflader, bolte og bøsninger +Øget brydekraft +Øget tiltmoment +Øget rotationsmoment Læs mere på www.engcon.dk

engcon’s opgraderede gribeklo GR20B ! Fordele: + Øget gribevidde: 820-950mm + Kraftigere beskyttelsesplader + Fast modhold, der kan skiftes + Opdateret aksellåsning

NYHED!

MARKEDETS STØRSTE GRIBEVIDDE

engcon Denmark Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg Tel 2020 3584 | Fax 6479 2110 | www.engcon.dk | info@engcon.dk

38

Dansk Byggeri sket en fornuftig forventningsafstemning i ekspertudvalget. - De store anlægsprojekter forventes over en årrække at beskæftige op mod 90.000 personer, og det betyder i omegnen af 8-9.000 job pr. år. Med en beskæftigelse under 150.000 er vi langt fra de 180.000, som byggeog anlægsbranchen beskæftigede, da det gik rigtig stærkt for fem år siden. Det er derfor en velkommen aktivitet, vi har udsigt til, men heller ikke mere, forklarer Louise Pihl, der er arbejdsmarkedschef i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri forventer, at der vil blive rift om jobbene. De store anlægsprojekter vil være attraktive for de dygtigste sjak, som naturligt vil søge at få del i festen. De efterlader jobåbninger andre steder, og jobcentrene skal indrette sig på at lukke disse huller. - Vi synes derfor, at der skal fastholdes fokus på jobcentrenes styrkepositioner, som handler om at sikre smidig jobrotation. Opkvalificering skal ske, som også Leo Larsen-udvalget peger på, for såvel ufaglærte ledige som beskæftigede, der har brug for supplerende kompetencer, understreger Louise Pihl, der selv peger på behovet for samarbejde og dialog mellem jobcentre og erhvervsskoler og – ikke mindst – en konstruktiv dialog med bygherrerne om nødvendige kompetencer ved kommende anlægsopgaver. Dansk Byggeri forventer, at der vil komme stor opmærksom-

hed på balancen mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft. De største projekter vil få et stort islæt af udenlandske entreprenører, fordi projekterne er så store, at danske entreprenørvirksomheder næppe vil kunne stille med de fornødne garantier. - Vi må se i øjnene, at arbejdsmarkedet ved den slags projekter er blevet europæisk. Men der vil stadig være plads til masser af danske underentreprenører. Men ingen kan udstikke garantier for, at de store projekter vil blive udført af 100 % dansk arbejdskraft, og jo flere udenlandske entreprenører, der får del i opgaverne, jo flere udenlandske ansatte må vi så også regne med. Der bliver dog masser af danske job, og i Dansk Byggeri er der stor tillid til, at både bygherrer, arbejdsgivere og fagforeninger vil arbejde for at sikre, at der bliver overholdt overenskomster, arbejdet efter danske arbejdsmiljøregler og lavet uddannelsesaftaler i naturligt omfang. - Men vi advarer mod, at der går politik og bureaukrati i de spilleregler for arbejdsmarkedet, som vi mener sagtens kan klare udfordringerne. Ingen har interesse i, at vi på dansk grund får et alternativ arbejdsmarked uden den nødvendige sikkerhed og respekt for dansk lovgivning og traditioner i øvrigt. Klausuler og tvang er således overflødig. Dialog og konstruktiv inddragelse af parterne er fortsat den mest farbare vej til løsning af konflikter på arbejdsmarkedet, slutter Louise Pihl.


entreprenøren

BĂ&#x2026;DE SĂ&#x2DC;LV OG BRONZE TIL NYE BROLĂ&#x2020;GGERSVENDE Den 5. september fik to nye kuld af brolĂŚggere svendbreve. I Learnmark Horsens lykønskede laugets konsulent fire nye lĂŚrlinge: Henrik Friis Mortensen, J.A. BrolĂŚgning, Martin Rasmussen, Entreprenør Henning Have, Nandi Alexander Mehl Skyum, RosenkĂŚr BrolĂŚgning, Michal Szalecki, Entreprenørfirmaet Ă&#x2DC;stergaard. PĂĽ Københavns Tekniske Skole København blev der uddelt en sølv- og en guldmedalje blandt de ti nye brolĂŚggersvende fra SjĂŚlland. PĂĽ begge erhvervsskoler blev de nye brolĂŚggere fejret ved et lille arrangement af deres mestre, lĂŚrere og forĂŚldre samt reprĂŚsentanter for BrolĂŚggerlauget i Dansk Byggeri.

Et nyt hold brolĂŚggere har modtaget svendbrev fra Københavns Tekniske Skole, hvor BrolĂŚggerlaugets oldermand Claus Johnsen overrakte svendebreve til ti nye brolĂŚggersvende pĂĽ SjĂŚlland: (fra venstre øverst) Peter Anker Hjort, P.P. BrolĂŚgning, Sebastian Hoffmann Larsen, Køge BrolĂŚggerfirma, oldermand Claus Johnsen, Daniel Plessner Mortensen, HC BrolĂŚgning, Daniel Abildgaard Lauridsen bestĂĽet med Ros, Dansk Kvalitets BrolĂŚgning, Tobias Thøger Gram (bronzemedalje) og Niklas ElkjĂŚr Folke Christensen fra Kaptainâ&#x20AC;&#x2122;s BrolĂŚgning, Thor Loui Hedengran Frederiksen, P.P. BrolĂŚgning, Anders Ringsborg Joost, F.J. Poulsenâ&#x20AC;&#x2122;s AnlĂŚgsgartneri. (fra venstre nederst) Per Nordhild Olsen (sølvmedalje), BrolĂŚgger Kompagniet og Niklas Nygaard Knudsen, BrolĂŚggerriet.

of Work Product of Hard Hard Work A ProductAA Product of Hard Work

JCB JCB EcoMAX EcoMAX motor, motor,

om om opfylder opfylder kravene kravene til til Stage lllB/Tier4i uden tilsĂŚtning Stage lllB/Tier4i uden tilsĂŚtning af af AdBlue AdBlue og og uden uden brug brug af partikelďŹ af partikelďŹ ltre. ltre.

Finansier din nĂŚste skine brugte ma til kun med et lĂĽn nem 1,99 % gen e. JCB Financ

Besøg vore hjemmeside & Besøg Besøg vorevore vore hjemmeside hjemmeside nye webshoppü: pü: Besøg hjemmeside && webshop Besøg vore hjemmeside &&nye nye webshop pü:

XXXKDCEL XXXKDCELt tXXXKDCQBSUTEL XXXKDCQBSUTEL XXXKDCEL t XXXKDCQBSUTEL

39


entreprenøren

FÆLLES SPROG BIDRAGER TIL DEN GODE ØKONOMI I AARSLEFF AF NINA MUNCH-PETERSEN, TEKSTBRYGGERIET Hos entreprenøren Aarsleff har overgangen fra Excel til kalkulationsværktøjet Sigma haft endnu større betydning end forventet. Med programmet har ledelse, tilbud og produktion fået et fælles sprog, der giver bedre styring og nødvendigt overblik. Resultatet er sunde projekter. ”Alle vores anlægsprojekter bliver kalkuleret i Sigma, så når vi vinder en sag, bliver Sigmafilen ganske enkelt overdraget til vores projektfolk ude på pladsen. Før var det ringbind med en masse papirer i,” fortæller Jesper Jacobsen, afdelingsdirektør i Anlæg hos Per Aarsleff A/S.

FÆLLES SPROG – FRA LEDELSE TIL SKURVOGN Han er ikke i tvivl om, at et fælles kalkulationsværktøj som Sigma giver en lang række fordele.

40

”Det er et fælles sprog i hovedparten af virksomheden. Går vi et meget stort job igennem med vores direktion, så er det Sigma, det bliver gået igennem i,” fortæller han. På samme måde går afdelingslederen altid en kalkulation igennem med kalkulatøren og projektlederen. Sammen finder de ud af, hvad der skal justeres op og ned. ”I sidste ende er det afdelingslederen, der har ansvaret for prissætningen, og det er ham eller hende, der beslutter, om vi vil tage en chance.”

begrænsninger. Med en Sigmafil kan du meget nemt trække en hel masse nøgletal ud på kryds og tværs. Hvor mange penge er der til asfalt. Hvor mange timer er der til at støbe vægge, søjler og så videre. Du kan også meget hurtigt putte nye enhedspriser ind og se, hvordan det slår igennem på totalentreprisen,” forklarer afdelingsdirektøren. ”I virkeligheden kan du godt kalde det et styringsredskab. Og det er grunden til, at vores projektfolk bruger det så meget,” siger Jesper Jacobsen.

HURTIGT OVERBLIK NEMT MED NØGLETAL For kalkulatørerne betyder Sigma, at de kan regne mere akkurat end med et traditionelt Excel-ark. Det giver tryghed og fleksibilitet, der kommer hele projektorganisationen til gode. ”Tidligere brugte ni ud af ti firmaer Excel. Men det har sine

”Programmet giver den fordel, at man langt hurtige kan få overblik over projektet. Hvor mange timer er der for eksempel sat af til en kloakstrækning. Og kan man lave det til den pris, eller er der så noget andet, der bliver dyrere?” Jesper Jacobsen er begejstret

over, at Sigma hjælper helt ned i detaljen, for som han siger: ”Det er som en tjekliste, der sikrer, at vi har alle de forskellige dele med, så vi ikke pludselig står og tænker ’hov for Søren, vi har glemt at køre jorden væk’. Vi husker at få det hele med.”

NATURLIG EFTERSPØRGSEL Fra starten var Sigma kun tiltænkt kalkulatørerne i Aarsleff, men virkeligheden blev en anden. I dag har virksomheden flere hundrede brugere på tværs af koncernen, fortæller Jesper Jacobsen. ”Der var nogle folk ude i marken, der fandt ud af, at det her program egentlig har rigtig mange gode finesser, og så fik de it-afdelingen til at lægge Sigma på deres maskiner. Så det er kommet hen ad vejen. Det er den gode historie. Det kom af sig selv.”


Et sikkert valg www.fs2.dk

på byggepladsen, i landbruget og til industrien...

Hos Scantruck koncentrerer vi os ikke kun om at levere markedets bedste maskiner. Vi sørger også for professionel service, så din maskinpark altid er kørende. nde. Scantruck har værkstedsfaciliteter og specialværktøj til alle modeller og kan tilbyde de de bedste serviceaftaler. I det 5600m2 store brugtcenter i Skive, er der altid godt 300 brugte teleskoplæssere, entreprenørmaskiner o. lign. materiel.

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive . Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted . Tlf. +45 96 147 147, info@scantruck.dk, www.scantruck.dk

41


entreprenøren

Sennebogen 870M Speciel nr. 400 har sat støttebenene på Kalundborg Havn, hvor den med sin store produktionsrate skal være med til at øge havnens laste- og lossekapacitet.

NY KRAN ØGER LASTEOG LOSSEKAPACITET PÅ KALUNDBORG HAVN Efter at have sagt farvel til to aldrende kraner sidste år, har Kalundborg Havn nu opgraderet maskinparken med en ny og yngre model. UN Mobilkraner har leveret den moderne og miljørigtige Sennebogen 870M Speciel, som kan laste og losse skibe op til 3-4.000 tons.

STOR PRODUKTIONSRATE Den nye Sennebogen materielhåndteringskran er hydraulisk, og er kendetegnet ved en meget stor driftsikkerhed. Kranen er produceret som nr. 400 i rækken af Sennebogen 870, hvoraf størstedelen anvendes til godshåndtering over hele verden.

42

Sennebogen 870M Speciel nr. 400 har sat støttebenene på Kalundborg Havn, hvor den med sin store produktionsrate skal være med til at øge havnens lasteog lossekapacitet. ”Sennebogen har en stærk markedsposition i Danmark, og efter at have afsøgt markedet føler vi os helt sikre på, at vi har fået den rigtige kran til at dække vores behov”, forklarer Bent Rasmussen, havnedirektør ved Kalundborg Havn.

SMAL OG FLEKSIBEL KRANTYPE Den nye kran, der også betegnes som en laste- og lossemaskine, er udstyret med en kraftig undervogn af stjernetypen, hvilket gør

den meget fleksibel. Den pågældende undervognstype har et stort understøtningsfald under drift, men er samtidig smal og fleksibel og derfor nem at transportere rundt samt anvende på alle kajer i Kalundborg Havn. Førerkabinen kan løftes op til ti meter og sænkes tre. ”Kranens miljørigtige Deutzmotor er opbygget med teknologier som auto-tomgangssystem og computerstyret indsprøjtning, hvilket sikrer et utrolig lavt timemæssigt brændstofforbrug”, fortæller Jens Bjørn Schmidt, salgschef, UN Mobilkraner.

EN GOD KØBSPROCES Sennebogens kraner produceres

på deres fabrik i Tyskland, og her var Kalundborg Havn på besøg. ”I forbindelse med købsprocessen inviterede UN Mobilkraner os ned på fabrikken for at følge produktionen af vores nye kran”, forklarer Bent Rasmussen. Kranen er opbygget og tilrettet, så den dækker behovene hos både kranfører og omgivelser på Kalundborg Havn. Den færdige kran blev leveret i forsommeren, og efter de første måneders brug, er havnen meget tilfreds med resultatet. ”Vi har fået en fin introduktion, og nu er vores kranfører ved at lære maskinen at kende og få rutine i brugen, så vi kan udnytte kranens fulde potentiale”, slutter Bent Rasmussen.


entreprenøren

INGEN SKAM AT VÆRE DEN FØRSTE FRÆSERFØRER ALLAN JENSEN, NCC ROADS A/S, HAR FÅET LEVERET DEN FØRSTE BOMAG BM 500/15 ASFALTFRÆSER I DANMARK, HER PÅ ARBEJDE I HOBRO

Kun hos Hörmann

op til

36 %* bedre varmeisolering

Fra venstre fræserfører Allan Jensen, salgs- og entrepriseleder Brian Nielsen, Afdelingschef Michael Pedersen

Allan havde selvfølgelig sine betænkeligheder ved at skulle være den første i Danmark, som fik en BOMAG asfaltfræser, men Allan er ikke så bange for at prøve noget nyt, så han gik ind til det med åbent sind. Det første Allan bemærkede var, at støjniveauet er ekstremt lavt, så lavt at alle omkring ham ikke troede, han lavede noget. Jeg bliver ikke nær så træt af at arbejde med BOMAG asfaltfræseren, som jeg gjorde med min gamle asfaltfræser, udtaler Allan. BOMAG BM 500/15 har, som den eneste på markedet, et støjniveau, der er så lavt, at høreværn ikke er påbudt. Eneste minus ved det er, at nu har jeg ikke længere en undskyldning for at høre telefonen, når chefen ringer, siger Allan med et smil. Efter at have arbejdet med BOMAG asfaltfræseren en tid har Allan bemærket andre gode ting ved den, bl.a. at den er meget rolig og stabil. Dette skyldes, at fræservalsen har 8 ekstra tænder, 4 på hver valsekant og det bevirker, at den skærer bedre fri.

Dermed mindre vibrationer og samtidig beskytter det valsen mod slid. Allan har også fortalt mig, at valsen er nem at af- og påmontere, fordi både valsen og lågen bliver styret på plads ved hjælp af en centreringstap. Ved brug af læssebåndet opdagede Allan hurtigt, at han nu kan fylde en 4-akslet lastbil helt op. Ved mit besøg (Henning Stampe, V. Løwener A/S) på Hobro Havn, fandt jeg hurtigt ud af, at Allan er god til at sætte sig ind i ny teknik. BOMAG asfaltfræseren har som standard 3 hastigheder på valsen, og dem brugte han fuldstændig rigtigt ifølge BOMAG’s anbefalinger. I dag har Allan absolut ikke fortrudt, at han fik en BOMAG asfaltfræser. Tekniske data: BOMAG BM 500/15 Asfaltfræser Fræsebredde 500 mm Fræsedybde 210 mm Motor: Deutz, 125 hk Vægt: 7.600 kg

Spar på varmeregningen med ThermoFrame i porten ō7HUPRUDPPHUEU\GHUNXOGHEURHQ PHOOHPNDUPRJPXUYÈUN *LYHURSWLO HOOHU EHGUHYDUPHLVROHULQJ

ō7KHUPR)UDPHIÆVVRPHNVWUDXGVW\U WLODOOH+ùUPDQQVOHGKHMVHSRUWH

* industri-ledhejseport DPU, 3 m² ** ledhejseport LPU til garager, 10 m²

43


entreprenøren

MANITOU LANCERER TRE NYE TELESKOPLÆSSERE SAMME CHASSIS, SAMME KABINE, SAMME LØFTEKAPACITET – MEN FORSKELLIGE BOMME De tre nye teleskoplæssere er bygget over samme chassis, har samme kabine og klarer alle 3,5 tons i strakt arm. Forskellen ligger hovedsagelig i bommens længde – 8, 11 eller 13 meter.

hed for at anvende maskinerne med mandskabskurv, skovl, kranarm eller i øvrigt andet tilbehør fra Manitou-programmet, siger Claus Bjerregaard.

FORSKELLIGE – TRODS ALT Det lyder lettere vanvittigt, men er ikke desto mindre en kendsgerning: Manitou lancerer nu tre nye teleskoplæssere, som faktisk er ens, men dog forskellige.

- På næsten alle felter er de tre maskiner i den nye 8-11-13 serie ens. Forskellen ligger i bommen. MT 835, MT 1135 og MT 1335 afløser den tidligere serie med

maskinerne MT 732, MT 932 og MT 1030. Og der er altså simpelthen lagt yderligere rækkevidde og kapacitet på, forklarer produktchef Claus Bjerregaard hos den danske Manitou-importør, Scantruck. - Den nye serie er Manitous teleskoplæssere til byggeri og industri. Og selv om Manitou anvender nyeste teknologi med 120 hestes Perkins-motor efter Euro IIIB-motor med automatisk regenererende partikelfilter og i øvrigt har stoppet en serie smarte nyheder ind i maskinerne, så holder grundtanken om, at det skal være enkle og nemt tilgængelige læssere, siger Claus Bjerregaard.

HJEMMEBANE PÅ BYGGEPLADSEN Hele trekløveret er udstyret med luksus-kabine magen til Manitous større 14- og 18 meter maskiner. 8-11-13 serien er ideel til opgaver på byggepladser. Dels har maskinerne en frihøjde på 41 centimeter og en kort venderadius på blot 3,85 meter. Og dels smider alle tre maskintyper problemfrit op til 3,5 tons op. - Med pallegafler er der rigelig kapacitet til både paller med mursten, tagsten og tagplader og i øvrigt til at flytte rundt med materialer på byggepladsen. Og der er naturligvis også mulig-

44

Kigger man godt efter, er det muligt at få øje på få andre forskelle, end bom-længden. Ottemeter læsseren MT 835 er uden støtteben. Ude på de 11 meter med MT 1135 kan det være praktisk at kunne slå støtteben ned, og derfor fås den mellemste maskine med eller uden. Den store 13-meter maskine MT 1335 er født med støtteben. Både MT 1135 og MT 1335 kan i øvrigt fås med radiostyret fjernbetjening, så det er muligt at stå i mandskabskurven og styre begivenhederne.

ALT I ÉT JOYSTICK - Manitous konstruktører har understreget linjen med at gøre maskinerne så enkle og robuste som muligt ved at samle alle bomfunktioner samt frem-/bakkontakt i ét joystick. Der er permanent firehjulstræk på alle tre modeller. De har automatisk håndbremse, som selv kobler til. Og maskinerne bremser på begge aksler, fortæller produktchef Claus Bjerregaard. Den nye mellemstørrelse i teleskoplæssere til byggeriet og industrien blev præsenteret for første gang på Bauma i München tidligere på året. Nu ruller maskinerne så ud i en lind strøm fra Manitou-fabrikken i Frankrig, og Scantruck har hentet de første eksemplarer til Danmark.


OVERSIGT OVER ENTREPRENØRMATERIEL

GUMMIHJULSLÆSSERE & DUMPERE · GUMMIHJULSLÆSSERE & DUMPERE · GUMMIHJULSLÆSSERE & DUMP 45


UMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJU

CASE CONSTRUCTION

CATERPILLAR

S. D. KJÆRSGAARD A/S NIBEVEJ 335 - 9200 AALBORG SV – TLF. 98 34 34 33

PON EQUIPMENT A/S PARK ALLE 363 – 2605 BRØNDBY – TLF. 70 25 22 11

Typebetegnelse

521F

721F

821F

921F

938K

950K

Motoreffekt, kW/omdr.

106/1800

145/1800

172/1800

190/1800 259/1800

1121F

Typebetegnelse

Motoreffekt, kW/omdr. 106/1800 116/1800

924K

930K

127/1800

157/1800

962K 166/1800

Arbejdsvægt, t.

11,9

14,5

18,3

20,0

27,3

Arbejdsvægt, t.

12,8

13,8

15,9

20,8

21,8

Brydekraft skovl, kN.

7591

14236

15076

17738

24269

Brydekraft skovl, kN.

95

117

131

154

154

Tippelast drejet, t.

6957

10881

12293

14409

17495

Tippelast drejet, t.

7,3

8,3

10,1

12,6

13,5

Læssehøjde, m.

3,61

3,98

4,12

4,12

4,44

Læssehøjde, m.

3,9

3,9

3,9

4,1

4,2

Dækmontering

17,5R25

20,5R25

23,5R25

23,5R25

26,5R25

Dækmontering

Michelin 20.5 R25 XHA2 Michelin 20.5 R25 XHA2

Michelin 20.5 R25 XHA2

Michelin 23.5 R25 XHA2 Michelin 23.5 R25 XHA2

Skovlstørrelse, m³

1,9

2,7

3,4

4,0

5,0

Skovlstørrelse, m³

2,1

2,5

2,8

3,5

3,8

Venderadius, m.

5,5

6,3

6,6

6,6

7,2

Venderadius, m.

5,4

5,4

5,5

5,9

5,9

Frihøjde, mm.

380

390

440

440

430

Frihøjde, mm.

400

400

390

397

397

Støjniveau inde/ude, dB.

72/104

72/104

72/104

72/104

71/108

Støjniveau inde/ude, dB. 66/-

66/-

66/-

69/108

69/108

Kørehastighed, km/t.

36

40

40

40

38

Kørehastighed, km/t.

40

40

37,9

37,9

40

HITACHI

HYUNDAI

HP ENTREPRENØRMASKINER A/S TINGBJERGVEJ 10 – 4632 BJÆVERSKOV – TLF. 56 87 10 10

DAUBJERG MASKINER APS HJULMAGERVEJ 1 – 8800 VIBORG – TLF. 87 27 12 97

Typebetegnelse

ZW140

ZW180

ZW250-5B

ZW310-5B

Typebetegnelse

HL740-9A

HL757-9A HL760-9A

HL770-9A

Motoreffekt, kW/omdr.

96/2000

128/2200 145/1900

ZW220-5B

181/2000

213/1800

Motoreffekt, kW/omdr.

118/2100

149/2200

165/2100

221/2000

262/2000

Arbejdsvægt, t.

11,1

14,5

18,0

20,5

24,6

Arbejdsvægt, t.

14,50

14,70

18,35

23,50

30,30

Brydekraft skovl, kN.

89,6

114

160

163

200

Brydekraft skovl, kg.

11250

12530

16230

21740

23750

Tippelast drejet, t.

7,18

10,2

13,3

14,5

16,6

Tippelast drejet, t.

8,3

10,06

12,10

15,35

20,84

Læssehøjde, m.

2,82

2,62

2,81

2,82

3,09

Læssehøjde, m.

3,82

3,92

4,10

4,31

4,56

Dækmontering

20.5R25

20.5R25

23.5R25

23.5R25

26.5R25

Dækmontering

20,5-25, 16pr, L3 20,5-25, 16pr, L3 23,5-25, 20pr, L3 26,5-25, 20pr, L3 29,5-25, 22pr, L3

Skovlstørrelse, m³

2,1

3,0

3,6

4,2

5,0

Skovlstørrelse, m³

2,8

Venderadius, m.

5,77

6,10

6,98

7,15

7,25

Venderadius, m.

12,00

Frihøjde, mm.

455

417

2,8

HL780-9A

3,3

4,2

5,4

13,13

13,99

14,97

405

450

420

505

Frihøjde, mm.

410

420

480

495

Støjniveau inde/ude, dB. 70/103

72/105

72/106

72/106

74/108

Støjniveau inde/ude, dB. 72/104

72/105

71/105

72/106

75/108

Kørehastighed, km/t.

38

36

35

37

Kørehastighed, km/t.

38,5

38,5

46

36

46

39

39


ULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSE

JCB

KOMATSU

NICOLAISEN & LARSEN A/S HOLMEGADE 58 – 6990 ULFSBORG – TLF. 70 10 12 14

SCANTRUCK A/S KATKJÆRVEJ 5 – 7800 SKIVE – TLF. 96 14 71 47

Typebetegnelse

417

WA250

WA320

WA380-7

Motoreffekt, kW/omdr.

93 / 2200 129/ 1600

427

435S

230 / 1600 129 / 1600 186 /1800

437

457

Typebetegnelse

Motoreffekt, kW/omdr. 95/2000

WA200

104/2000

127/2000

143/2000

173/2000

Arbejdsvægt, t.

10,001

12,734

14,765

18,386

19,302

Arbejdsvægt, t.

11,855

13,055

15,800

18,830

20,000

Brydekraft skovl, kN.

100,4

138

138

147

161

Brydekraft skovl, kN.

118,6

136,2

157,6

164

185

Tippelast drejet, t.

5,980

8,396

8,546

9,578

13,017

Tippelast drejet, t.

7,900

8,330

9,950

12,960

13,390

Læssehøjde, m.

4,428

3,624

3,627

3,755

4,028

Læssehøjde, m.

3,630

3,680

3,615

3,785

3,860

Dækmontering

17,5R25

20,5R25

750/75R26 20,5R25

23,5R25

Dækmontering

20.5 R 25 20,5 R 25

20,5 R 25

23,5 R 25

23,5 R 25

Skovlstørrelse, m³

2,1

2,4

1,8

2,3

3,1

Skovlstørrelse, m³

2,1

2,5

3,2

3,75

4,2

Venderadius, m.

5,41

5,79

5,79

5,86

6,554

Venderadius, m.

5,735

5,845

6,160

7,265

7,360

Frihøjde, mm.

448

442

494

459

470

Frihøjde, mm.

495

465

465

450

450

Støjniveau inde/ude, dB.

70/104

70 / 105

70 / 102

70 / 105

70 /104

Støjniveau inde/ude, dB. 72/104

72/104

72/104

68/106

72/107

Kørehastighed, km/t.

40

40

40

40

42,7

Kørehastighed, km/t.

38

38

40

37,2

38

WA430

LIEBHERR

LJUNGBY

JMM GROUP A/S TØNDERVEJ 7 - OVER JERSTAL - 6500 VOJENS - TLF. 73 54 77 00

LJUNGBY SERVICE DREJERGANGEN 13 – 2690 KARLSLUNDE - TLF. 46 15 55 00

Typebetegnelse

L550

L556

L566

L576

Typebetegnelse

L11

L15

L18

L 20

Motoreffekt, kW/omdr.

129/1500

140/1800

190/1300

205/1400 250/2000

L586

Motoreffekt, kW/omdr.

140/1800

150/1800

220/1900

220/1900 294/1600

L 30

Arbejdsvægt, t.

17.3

17.9

23.1

24.4

31.4

Arbejdsvægt, t.

11,8

16,8

19,5

22,0

32,0

Brydekraft skovl, kN.

140

150

200

190

235

Brydekraft skovl, kN.

95

120

170

180

250

Tippelast drejet, t.

12.1

13.5

15.7

17.5

20.3

Tippelast drejet, t.

7,0

10.0

13,5

14,8

22,0

Læssehøjde, m.

3.9

3.9

4.4

4.4

4.6

Læssehøjde, m.

3,80

3,98

3,98

4,18

4,50

Dækmontering

23.5R25

23.5R25

26.5R25

26.5R25

29.5R25

Dæk montering

20,5R 25

23,5 R25

750-65R25 750-65R25 29,5R25

Skovlstørrelse, m³

3.2

3.6

4

4.5

5.5

Skovlstørrelse, m³

2,0

2,7

3,5

4,5

6,0

Venderadius, m.

6.5

6.5

7.6

7.6

8.3

Venderadius, m.

5,51

5,95

6,08

6,43

7,36

Frihøjde, mm.

490

490

535

535

595

Frihøjde, mm.

440

440

440

440

515

Støjniveau inde/ude, dB.

68/104

68/104

68/105

68/105

69/107

Støjniveau inde/ude, dB.

68/105

68/106

68/106

68/106

68109

Kørehastighed, km/t.

40

40

40

40

35

Kørehastighed, km/t.

50

50

50

50

38

47


GUMMIHJULSLÆSSERE · GUMMIHJULSLÆSSERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE ·

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

VOLVO

BAY & KJÆRSGAARD IMPORT A/S NIBEVEJ 335 – 9200 AALBORG SV – TLF. 70 22 28 80

VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S TRANEVEJ 2 – 4100 RINGSTED – TLF. 70 22 27 28

Typebetegnelse

W130C LR

W170C

W190C

W230C

W300C

Typebetegnelse

L90G

L120G

L180G

Motoreffekt, kW/omdr.

128/1800

145/1800

172/1800

190/1800

259/1800

Motoreffekt, kW/omdr. 126/1400

L70G

129/1400

201/1700

246/1300

L250G 291/1500m

Arbejdsvægt, t.

12,5

14,5

18,3

20,1

26,8

Arbejdsvægt, t.

13,7

15,9

20,1

25,6

35,0

Brydekraft skovl, kN.

11591

14236

17420

17738

27431

Brydekraft skovl, kN.

86,6

127

173

183

290

Tippelast drejet, t.

7407

10881

12955

14409

18062

Tippelast drejet, t.

8,14

9,28

13,01

17,8

23,8

Læssehøjde, m.

4,24

3,98

4,12

4,12

4,44

Læssehøjde, m.

3,87

3,97

4,10

4,47

4,62

Dækmontering

20,5R25

20,5R25

23,5R25

23,5R25

26,5R25

Dækmontering

600/65R25 650/65R25 750/65R25 775/65R29 875/65R29

Skovlstørrelse, m³

2,2

2,7

2,8

4,0

4,0

Skovlstørrelse, m³

2,3

2,6

3,6

5,2

6,9

Venderadius, m.

6,0

6,3

6,6

6,6

7,2

Venderadius, m.

2,8

2,8

3,06

3,8

3,9

Frihøjde, mm.

370

450

390

440

440

430

Frihøjde, mm.

450

440

480

520

Støjniveau inde/ude, dB. 70/104

72/104

72/105

72/105

79/108

Støjniveau inde/ude, dB. 68/105

68/105

68/106

70/108

74/111

Kørehastighed, km/t.

40,0

40,0

40,0

38,0

Kørehastighed, km/t.

46

40

38

38

39,0

46

BELL

CATERPILLAR

HP ENTREPRENØRMASKINER A/S TINGBJERGVEJ 10 – 4632 BJÆVERSKOV – TLF. 56 87 10 10

PON EQUIPMENT A/S PARK ALLE 363 – 2605 BRØNDBY – TLF. 70 25 22 11

Typebetegnelse

Typebetegnelse

725

730

735B

Motoreffekt, kW/omdr. 203 / 2200 232 / 2200 290 / 1800

B25E

B30E

B35D

B40D

315 / 1800 390 / 1800

B50D

Motoreffekt, kW/omdr.

225

239

333

740B 361

Arbejdsvægt, t.

22,2

22,8

32,4

34,3

55

51,1

54,7

43,1

47,7

60,7

66,9

79,9

Arbejdsvægt, t.

Hastighed, km/t.

50

50

54

52

48,2

Hastighed, km/t.

57

Styring

Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk Hydrostatisk

Styring

Rammestyret Rammestyret Rammestyret Rammestyret

Antal trækhjul

6

6

6

6

6

Antal trækhjul

6

6

6

6

Læssekapacitet, m³/t

15,5

18

21

24

29,5

Læssekapacitet, m³/t

15,3/26

18,5/31

20,9/36

25,5/43,5

875/65R29

Dækmontering for/bag

Michelin 23.5 R25 Michelin 23.5 R25 Michelin 26.5-R25 Michelin 26.5-R25

Dækmontering for/bag 23.5R25

23.5R25

26.5R25

29.5R25

Længde/bredde, cm.

995 / 294

995 / 294

1046 / 321

1049 / 336 1083 / 390

Længde/bredde, cm.

992/287

992/295

1110/344

1110/352

Tipvinkel, º

70

70

70

70

70

Tipvinkel, º

70

70

70

70

Tippetid, op/ned, sek. 20,5

20,5

20,5

20,5

21,1

Tippetid, op/ned, sek.

10/8

12/8

11/7

12/7

Venderadius, m.

4,11

5,05

4,98

4,72

Venderadius, m.

7,2

7,2

8,1

8,1

48

4,11


DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DUMPERE · DU

HYDREMA

KOMATSU

A/S HYDREMA DANMARK GL. KIRKEVEJ 16 - 9530 STØVRING - TLF. 98 37 13 33

SCANTRUCK A/S KATKJÆRVEJ 5 – 7800 SKIVE – TLF. 96 14 71 47

Typebetegnelse

912DS MultiTip 912HM MultiTip 922D

922D-2.55

Typebetegnelse

HM300-3

HM400-3

Motoreffekt, kW/omdr.

96

96

194

194

Motoreffekt, kW/omdr.

248

350

Arbejdsvægt, t.

7,8

8,6

15,8

16,6

Arbejdsvægt, t.

52

73,4

Hastighed, km/t.

40

40

47

47

Hastighed, km/t.

58,6

55,9

Styring

Knæk

Knæk

Knæk

Knæk

Styring

knækstyret

knækstyret

Antal trækhjul

4

4

6

6

Antal trækhjul

6

6

12/20

Læssekapacitet, m³/t

5,6/10

5,6/10

12/20

Læssekapacitet, m³/t

17,1

24

Dækmontering for/bag

600/55-26.5

800/45-30.5

600/60-30.5/800/45-30.5 20.5R-25

Dækmontering for/bag

23.5 R25

29.5 R25

Længde/bredde, cm.

590/247

591/287

913/287

913/255

Længde/bredde, cm.

1027,5/ 290

1110,5/ 345

Tipvinkel, º

67

67

72

72

Tipvinkel, º

70

70

Tippetid, op/ned, sek.

8

8

7,5/5,5

7,5/5,5

Tippetid, op/ned, sek.

10,5

12

Venderadius, m.

6,1

6,3

8,5

8,2

Venderadius, m.

8,10

8,80

NÆSTE NUMMER

VOLVO VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S TRANEVEJ 2 – 4100 RINGSTED – TLF. 70 22 27 28

Typebetegnelse

A25F

A30F

A35F

Motoreffekt, kW/omdr.

235/2100

266/1980

329/1900

A40F 350/1800

Arbejdsvægt, t.

21,9

23,2

29,1

30,8

Hastighed, km/t.

53

53

57

57

Styring

Hydra mekanisk Hydra mekanisk Hydra mekanisk Hydra mekanisk

Antal trækhjul

6x6

6x6

6x6

6x6

Læssekapacitet, m³/t

15,0/24,0

17,5/28,0

20,5/33,5

24,0/39

Dækmontering for/bag

750/65R25

750/65R25

775/65R25

875/65R25

Længde/bredde, cm.

1020/294

1030/294

1118/341

1126/357

Tipvinkel, º

74

70

72

70

Tippetid, op/ned, sek.

12/10

12/10

12/10

12/10

Venderadius, m.

4,06

4,02

4,39

4,30

I NÆSTE NUMMER AF ENTREPRENØREN PRÆSENTERES:

TELESKOPLÆSSERE 49


GRAVEMASKINER OVER 25 TON & GRAVEMASKINE PÅ HJUL · GRAVEMASKINER OVER 25 TON & GRAVEMAS

NEW HOLLAND CONSTRUCTION

LIEBHERR

BAY & KJÆRSGAARD IMPORT A/S NIBEVEJ 335 – 9200 AALBORG SV – TLF. 70 22 28 80

JOHS. MØLLERS MASKINER A/S TØNDERVEJ 7 - OVER JERSTAL - 6500 VOJENS - TLF. 73 54 77 00

GRAVEMASKINER OVER 25 TON Typebetegnelse

E245 C

E265 C

E305 C

E385 C

GRAVEMASKINER OVER 25 TON E485 C

Motoreffekt netto,

Typebetegnelse

R926

R936

R946

R956

R976

Motoreffekt netto,

kW / omdr..

129 / 2000 142 / 2000 152 / 2000 213 / 2000 271 / 1850

kW / omdr..

129/1800

160/1800

200/1800 240/1800

Arbejdsvægt, t.

25,4

26,9

30,7

36,6

50,6

Arbejdsvægt, t.

26.9

31.9

39.3

51.8

400/1800 92.9

Fladetryk, kg/cm².

0,409

0,451

0,514

0,550

0,700

Fladetryk, kg/cm².

0.43

0.49

0.59

0.73

1.11

Pumpekapacitet, l/min.

2 X 220

2 X 246

2 X 246

2 X 294

2 X 370

Pumpekapacitet, l/min.

476

476

610

911

1307

Skovl, m³.

1,31

1,40

1,65

1,85

2,26

Skovl, m³.

1.75

2.20

2.50

3.30

6.60 36.3

Brydekraft skovl, kN.

155,00

187,00

191,50

241,15

248,00

Brydekraft skovl, kN.

19.5

19.7

24.2

31.9

Max gravedybde, m.

7,170

7,600

8,000

8,320

8,280

Max gravedybde, m.

7.75

7.85

7.70

9.10

11.60

Max rækkevidde, m.

10,350

10,960

11,600

11,920

12,540

Max rækkevidde, m.

10.85

11.45

11.55

13.35

16.45

Larvebåndsbredde, mm.

800

800

800

800

800

Larvebåndsbredde, mm.

750

750

750

750

750

Undervognslængde, mm. 4640

4460

4870

4980

5460

Undervognslængde, mm.

4700

4920

5030

5365

6335

Undervognsbredde, mm. 3190

3190

3390

3390

3690

Undervognsbredde, mm.

2750

3340

3340

3650

3870

NÆSTE NUMMER

LIEBHERR JOHS. MØLLERS MASKINER A/S TØNDERVEJ 7 - OVER JERSTAL - 6500 VOJENS - TLF. 73 54 77 00

GRAVEMASKINE PÅ HJUL Typebetegnelse

A910 comp. A914

Motoreff. net. kW/omdr.

75/1800

100/1800 120/1800 120/1800

A918

155/1800

Arbejdsvægt, t.

12.5

16.6

26.5

18.8

A920 20.7

A928

Pumpekapacitet, l/min.

195

250

300

390

430

Skovl, m³.

0.48

0.87

1.05

1.20

1.70

Brydekraft skovl, kN.

76.3

88.2

98.4

134.5

169.6

Løfteevne 6 m. ude, t.

2.9

4.8

6.0

7.2

11.5

Max gravedybde, m.

3.90

5.60

5.70

6.60

6.50

Max rækkevidde, m.

8.10

8.55

9.15

9.65

10.15

Venderadius, m.

-

-

-

-

-

Frihøjde, mm.

340

350

350

350

350

Støjniveau inde/ude, dB.

-

71/100

71/101

71/101

71/103

I NÆSTE NUMMER AF ENTREPRENØREN PRÆSENTERES:

RENDEGRAVERE


entreprenøren

S

INDUSTRIMESSE OG MESSEHALLER FYLDTE 50 Torsdag 5. september var der dobbelt-jubilæum i MCH Messecenter Herning. Både industrimessen hi13 og messecentret fylder rundt. - Det var visionært at bygge de fem messehaller og skabe fundamentet for Nordens største industrimesse. Siden er udviklingen fortsat, flere messer er kommet til, og MCH er i dag ét af Skandinaviens største oplevelsescentre med kongresser, koncerter og internationale sportsbegivenheder som en del af udbuddet, udtaler administrerende direktør Georg Sørensen, MCH. - Vores mantra er, at det personlige møde aldrig går af mode. Der var behov for et mødested i 1963, og behovet er der stadig. Derfor fortsætter vi med at udvikle MCH, så det fortsat vil være stedet, hvor kunder og gæster – uanset motiv – kan udveksle

besøgende. I september deltog 607 udstillere på hi13, der har manifesteret sig som Nordens største industrimesse. Blandt de fem første messehaller er Hal E stadig en del af MCH Messecenter Herning. De fire øvrige haller fra 1963 er erstattet af to nye haller, Hal D og Hal F.

FAKTA: MCH er i dag vokset til at omfatte 15 messehaller, et kongrescenter, et fodboldstadion og Jyske Bank Boxen.

idéer, finde løsninger og få oplevelser, tilføjer Georg Sørensen. De fem messehaller blev indviet 5. september 1963 af Kong Frederik IX. Siden er MCH vokset til at omfatte 15 messehaller, et fodboldstadion – FC Midtjyllands hjemmebane MCH Arena – og Danmarks første multiarena,

Jyske Bank Boxen. Hertil råder MCH over MCH Herning Kongrescenter i centrum af Herning, som var den første facilitet, der blev bygget af koncernen tilbage i 1954. Også hi-messen har udviklet sig gennem årene og er i tidens løb blevet besøgt af over 1,7 mio.

20. maj 1954 blev Herning Hallen på 1.600 m² indviet i Østergade i Hernings centrum. Den 5. september 1963 stod fem nye haller på 10.000 m² klar til at huse den første Håndværker og Industrimesse i Herning – i dag kendt som hi-messen. MCH består af fire faciliteter: MCH Messecenter Herning, MCH Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen.

ENTREPRENØRREPR PRE ENØ OG INDUSTRIMATERIEL NDUST RIEL

Dumpere

Stenskæremaskiner

Elmateriel Elm

Slibemaskinerr

Gummihjulslæssere

TTromler Tr Trom ro om mller er

St Støvsu ugere Støvsugere

Hamree

Pladev dev evib ibrat ibr atorer Pladevibratorer

ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon 98 13 77 22

KØBENHAVN: Baldersbuen 22 2640 Hedehusene Telefon 43 71 01 66

KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon76 33 60 60

info@ep.dk www.ep.dk 51


entreprenøren

SPECIALTRUCK TIL HINNERUP FJERNVARME HINNERUP FJERNVARMEVÆRK BRÆNDER CA. 30.000 BIGBALLER HALM Å ET ÅR, OG DE FLYTTES ALLE MED EN JCB TELETRUK, SOM ER VALGT, FORDI DEN PASSER PERFEKT TIL OPGAVEN

En JCB Teletruk er en truck, men har mange af egenskaberne fra en teleskoplæsser, og derfor er den velegnet på steder, hvor det er en fordel at tømme et læs fra én side, og hvor der derfor skal arbejdes både i højden og bredden. Halmballerne kommer typisk ind på lastvogn eller traktortrukket trailer i læs på 16 – 24 baller ad gangen. ”Netop den egenskab var ho-

Den nye JCB Teletruk ved afleveringen til Hinnerup Fjernvarme.

vedårsagen til, at vi i 1998 valgte vores første Teletruk, en 2,5 tons model. I 2003 blev den udskiftet med en 3-tons udgave, som har kørt indtil nu, hvor vi har skiftet til en 3,5 tons model, JCB 35D. Man kan sige, at Teletruken vokser med opgaven, for ballerne vejer i dag typisk 650-700 kg mod 450 for 15 år siden”, fortæller driftsleder Peter Bakke fra Hinnerup Fjernvarme.

HURTIG OG EFFEKTIV

PUMPER & PUMPESTATIONER TIL TRANSPORT AF SPILDEVAND DRIFTSOPTIMERING I EN TROVÆRDIG INDPAKNING! DESMI baserer sine spildevandsløsninger på gennemprøvede og anerkendte principper. DESMI benytter sig af samarbejdspartnere, der er kendt i branchen for gedigen håndværk. Det er troværdigt og seriøst! DESMI hjælper i alle projektets faser og kan rådgive om alle elementer vedrørende driftsoptimering: Energi Arbejdsmiljø Service Driftsikkerhed Fremtidig tilpasning

PROVEN TECHNOLOGY www.desmi.dk / 72 44 02 50

52

Kvalitetspumper kendt i branchen er udgangspunktet i en pumpestation fra DESMI

Når der i højsæsonen skal flyttes 250 halmballer dagligt, kræver det en effektiv maskine. Peter Bakke fortæller: ”I laden, hvor vi har fast bund, er vores Teletruk meget hurtig. Den har en lille venderadius, hvilket er en fordel, da der ikke er megen plads, når hallen er ved at være fyldt med baller. Trucken kan tage to baller ad gangen og kan nå ind til anden række på ladet, så vi kun skal køre med den på én side af ladet. Det sparer vendinger og køretid og giver en meget effektiv arbejdsgang”. Hen fremhæver samtidig, at maskinen er nem at betjene.

Det er mest den samme medarbejder, som kører med den, så han har opnået en stor rutine. Men to andre kan hoppe ind i førerhuset, hvis den faste maskinfører er forhindret, og begge oplever en maskine, som er brugervenligt og intuitivt indrettet. ”Betjeningen af læssearmen sker med én hånd. Der er eftermonteret armlæn, og kabinen er en trykkabine, så støv holdes udenfor. Vi vil gerne skabe en god arbejdsplads for maskinføreren, som har 11 års anciennitet her og som regel arbejder med Teletruk’en hel arbejdsdag”, siger Peter Bakke.

LAVE SERVICEOMKOSTNINGER Det er også vigtigt for Hinnerup Fjernvarme, at der er lave serviceomkostninger på maskinerne. Driftsleder Peter Bakke fortæller, at serviceudgifterne til Teletruk’en har været lave. ”Det beskedne vedligehold afspejler sig i en meget høj oppetid, og vi har aldrig oplevet ikke at kunne læsse halm på grund af driftsstop”, siger han. Den nye JCB ´35D Teletruk er leveret af sælger Poul C. Pedersen fra Nicolaisen & Larsen A/S’ afdeling i Ulfborg.


entreprenøren

LØFT I INDENLANDSK SALG OG LYSERE TIDER I HORISONTEN dansk økonomi, som peger i den rigtige retning. Vi forventer, at det vil give endnu et løft til byggebranchen allerede i løbet af 2. halvår af 2013, fortsætter adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre. - De positive forventninger til dansk økonomi bør i mine øjne

følges op af en finanslov, der giver et boost til det private erhvervsliv, i stedet for at øge det offentlige forbrug. Når et opsving er på vej, skal det offentlige trække sig lidt i baggrunden og give erhvervslivet de bedste rammevilkår for at skabe vækst, så kan man se på øget offentligt

forbrug, når aktiviteten er på retur, afslutter adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre. Danske Byggecentre har udgivet brancherapporten Øjebliksbillede 2. kvartal 2013, som analyserer og ser på de nøgletal, der berører dansk økonomi og byggeriet generelt.

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Det indenlandske salg i de danske byggecentre og byggemarkeder i 2. kvartal 2013 ligger på et fornuftigt niveau. Løftet i salget giver håb om, at 2013 ikke bliver et år med tilbagegang. Dertil peger forventningerne til aktiviteten i Danmark og Euro-området på bedre tider, hvilket også vil smitte af på den danske byggebranche. Offentliggørelsen af Danmarks Statistiks tal for indenlandsk salg i byggecentre og byggemarkeder viste, at 2. kvartal er steget med hhv. 3,2 % og 21,9 %, når der sammenlignes med 2. kvartal 2012. Salget ligger på niveau med 2. kvartal 2011, som er det højeste niveau de seneste 4 år. - Det er rigtig dejligt at se et løft i det indenlandske salg her i 2. kvartal, efter en skidt start på 2013. Vi ligger nu på niveau med salget i 1. halvår 2012, hvilket giver tro og håb om, at vi ikke oplever en tilbagegang, som var forventningerne efter et sløjt 1. kvartal 2013, fortæller adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre. Øvrige nøgletal for den danske økonomi, viser også tegn på bedring. Væksten i BNP viste 0,5 % for 2. kvartal 2013, at ledigheden er aftagende, forbrugernes forventninger til fremtiden er steget mærkbart over det seneste kvartal, og at der fortsat er udsigt til lave renter. - Det er dejligt, at vi endelig begynder at se flere nøgletal for

Ljungby L 30 Læssemaskine Motor Scania DC 13 Effekt 400 hk Lavt brændstofforbrug Drejningsmoment 2157 V. 1250 RPM ZF Ergopower WG310 Transmission 5 Trins Arbejdsvægt ca. 32 ton Lydniveau i kabinen 68 db (A)

Ljungby Service Drejergangen 13 · 2690 Karlslunde Kontakt Svend Sørensen 2199 6061 svend.soerensen@ljungbyservice.dk

www.ljungbymaskin.se

53


entreprenøren ENTREPRENØRFIRMAET ZACHO-LIND A/S UDVIDER SIN KAPACITET INDEN FOR

STYRBAR UNDERBORING Entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S opruster på underboringsfronten med købet af en Grundodrill 25 N fra tyske Tracto-Technik. Maskinen er udstyret med en kraftig Cummins biodiesel motor på 224 kW som producerer en tryk/- og trækkraft på hele 25 tons, hvilket gør det til den stærkeste i Tracto-Technik’s Grundodrill-serie. Desuden er maskinen udstyret med fuld boreautomatik, 288 meter borerør i magasin samt en lang række spændende egenskaber, som gør Grundodrill 25 N til den mest teknisk avancerede maskine på markedet. Zacho-Lind’s nye Grundodrill 25 N er den eneste i landet af sin slags indtil videre. Der er ikke gået på kompromis med kræfter, teknik og funktionalitet Materielchef Tonni Rehmeier, VAM A/S (th) og sælger Poul Pedersen, Nicolaisen & Larsen A/S, ved leveringen af de fire nye JCB 8085 ZTS gravemaskiner. Maskiner, der blandt andet er valgt, fordi de yder en høj førerkomfort og er konstrueret med kort bagende, så de kan manøvrere også på svært tilgængelige steder.

VAM VÆLGER JCB IGEN VAM A/S, som er en af de større spillere på markedet for lokale og regionale entreprenørvirksomheder i Kron- og Østjylland, har fået styrket maskinparken til nye opgaver. Nicolaisen & Larsen A/S har fra hovedafdelingen i Ulfborg leveret fire styk JCB gravemaskiner af modeltypen 8085 ZTS, og dermed fortsætter VAM A/S en mangeårig historik med JCB-mærket. I dag kører blandt andet en række rendegravere fra den engelske fabrik i virksomheden.

TESTMASKINEN BLEV TESTVINDER ”Vi fik en maskine ud som testmaskine, og den endte så også med at blive testvinder”, fortæller Tonni Rehmeier. ”Det er ikke mindst kabinen og manøvreringen af maskinen, som giver plusser i forhold til de andre mærker, vi tjekkede ud i forbindelse med den nye investering”, fortæller han. For kabinens vedkommende fremhæver han et særdeles godt udsyn især ned over det højre larvebånd. Det skyldes både det høje vindue i højre side af kabinen og det lavtkonstruerede motordæksel. Udsynet er vigtigt, når maskinen skal manøvreres, hvor pladsen måske ikke er så rigelig. Tonni Rehmeier fremhæver også placeringen af knapper og betjeningshåndtag i kabinen og siger, at alt er anbragt logisk og praktisk. Manøvreringen af maskinen lettes af, at den er konstrueret med kort bagende, så maskinkroppen ikke svinger ud over båndet, når den krøjer rundt. ”Samtidig er maskinen velegnet til at komme ind på snævre steder, hvor den korte konstruktion så også gør, at den kan vende. Det giver en stor alsidighed i brugen af maskinen, både ved gravearbejder i bymiljøet og i opgaver inde i bygninger”, siger Tonni Rehmeier. ”Vi har desuden valgt JCB, fordi vi har gode erfaringer med Nicolaisen & Larsen A/S, som tilbyder gode serviceløsninger. Desuden har det været enkelt for os at få gennemført nogle modifikationer på maskinerne, så de er endnu mere målrettede vore behov”, slutter materielchef Tonni Rehmeier, VAM A/S.

54

på Tracto-Technik’s Grundodrill-serie. Rækkevidden for Grundodrill 25 N er op til 500 m med en reamerstørrelse på op til ø850 mm beregnet til en rørdiameter på op til ø630 mm alt afhængigt af jordbundsforholdene. Grundodrill 25 N har desuden integreret slaghammerfunktion til boringer i stenet undergrund. Maskinen leveres med et effektivt Bentonit-system, som kan pumpe 500 liter i minuttet med et max tryk på 95 bar. Bentonit-systemet er indbygget i en tilhørende trailer, ligesom Zacho-Lind A/S også har indkøbt en ny specialindrettet lastbil fra Scania til at transportere maskinen rundt, således at arbejdsgangen med boreanlægget bliver optimalt. I Grundodrill 25 N er der lagt særlig vægt på at skabe gode arbejdsvilkår for føreren af maskinen. Betjeningen af maskinen er således gjort så ergonomisk, komfortabel og skånsom for føreren som muligt. I tillæg er maskinen meget kompakt og manøvredygtig og tilmed yderst støjsvag sammenlignet med andre styrbare underboringsmaskiner med tilsvarende kapacitet. Maskinens lave støjniveau og adrætte kompakthed gør den naturligvis yderst velegnet til arbejder i tætbebyggede og tætbefærdede bymiljøer. Således ligger dens emissionsniveau også pænt stykke under EU-normen, hvilket betyder færre luft- og lugtgener for omgivelserne. I tillæg har maskinen en enestående god brændstoføkonomi, og dermed er samtlige miljøpåvirkninger fra maskinen væsentligt lavere end andre styrbare underboringsmaskiner med tilsvarende kapacitet, hvilket har været en vægtig faktor i Zacho-Lind’s overvejelser omkring indkøbet. Zacho-Lind A/S glæder sig til at tage den nye maskine i brug. I første omgang skal den anvendes til at udføre styrbar underboring til to 204 meter lange ø560 mm fjernvarmeledninger i forbindelse med Zacho-Lind’s igangværende arbejde med at etablere en næsten 7 km lang hovedledning for fjernvarme fra Lautrup over Jonstrup og videre til Novo i Måløv for I/S Vestforbrænding.


entreprenøren

HVAD RØRTE SIG I BRANCHEN FOR 10 ÅR SIDEN I oktober 2003 havde entreprenøren så forskellige emner, som Ceausescus, partnering og kompetencekrav på spisesedlen.

KOMPETENCE PÅ BUNDLINIEN Byggeriets uddannelser skal udfordres og udvikles, og Dansk Byggeri har meget naturligt påtaget sig værtsskabet for debat om fremtidige uddannelser og erhvervskompetence. Ved det første møde blev der sat fokus på byggeerhvervets generelle kompetencer med henblik på at finde stærke og svage sider. Nye samarbejdsformer og dermed nye udfordringer for virksomhederne har aktualiseret behovet ofr at vurdere erhvervets kompetencer. Også kampen om fremtidens arbejdskraft med flere ældre og færre unge vil sætte lys på uddannelsernes indhold og appel til de unge.

NR. 8/2003 – OKTOBER

Første artikel omhandlede” Republikkens Hus” i Bukarest – den absurd store parlamentsbygning, som Ceacescu lod opføre tilbage i 80’erne. Næste artikel omhandlede partnering, men alt hvad det indeholdt af potentiale men også problemer og barrierer, der skal overvindes. Og så var der også lige artiklen om de fremtidige uddannelser og erhvervskompetencer inden for byggebranchen, skrevet af Uddannelseschef i Dansk Byggeri, Marie-Louise Deth Petersen

entreprenøren

KOMPETENC BUNDLINIENE PÅ

CEAUSESCUS PALADS - DET RENE VANVID

Se uddrag fra entreprenørens udgave fra oktober 2003

AF UDDANNELSESC HEF I DANSK BYGGERI MARIE-LOUISE DETH PETERSE N

entreprenøren

entreprenøren

Parlamentspaladset, som forhenværende præsident Nicolae Ceausescu gav navnet ”Rebublikkens Hus”.

CEAUSESCUS PALADS – DET RENE VANVID Parlamentspaladset er så enormt og så prangende, at selv Ceausescu må have været tilfreds. Som en anden diktator byggede han det bare, uden at tage hensyn til landets forarmede befolkning.

Det sled naturligvis på Rumæniens økonomi, at cirka 30 pct. af landets samlede indkomst i syv år gik til byggeriet. Det er et ekstremt eksempel på en bygherre med uanede ressourcer og uanet magt. Bygningen er 275 meter lang

og 235 meter bred. Og med 12 etager, der rækker 84 meter mod skyerne, kan bygningsværket ses overalt i Bukarest. Under jorden er der 6 etager. Skarer af arkitekter og ingeniører har arbejdet hårdt for at opfylde diktatorens drøm, og måske

i lige så høj grad hustruens. Det siges, at Elena Ceausescu, som hverken kunne læse eller skrive havde stor indflydelse på, hvordan det endelige bygningsværk skulle tage sig ud. Elena kunne ikke forstå arkitekternes tegninger, så hun satte dem til at udføre

modeller i forholdet 1:1. med original materialer. Én gang kasserede hun en hovedtrappe 12 gange, fordi hun ikke kunne lide årenes forløb i marmoren. Marmor er en af rumæniens vigtige naturrigdomme, og denne rigdom – i forening med andre

ædle rumænske materialer som eg og krystaller - skulle vises i al sin pragt. Fra marmorbruddene blev der leveret 2 mio. kubikmeter marmor, og skovarbejdere fældede 1 mio. kubikmeter træ. Alle materialer, som indgår i bygningen er rumænske. Hånd-

vævede kæmpetæpper hvoraf det største vejer 14 ton matchede dekorationerne i lofterne og alle former for indretning og aptering var specieldesignet og håndlavede. Der var konstant tilknyttet 60.000 arbejdere på selve paladsbyggeriet i 3-holds skift, og der har været ca. 2 millioner mennesker indvolveret i hele komplekset i de forskellige leveringsindustrier. Opførelsen begyndte i 1984, og paladset stod næsten færdigt ved revolutionen i 1989. Resultatet er smukt og imponerende efter nogens mening, andre især rumænere mener, det er en skamplet på landet.

Ofte er det evnen til at få folk til at samarbejde, og evnen til at etablere beslutningsgru ndlag for sig selv og andre, der skaber grundlag for at der er kroner og ører på bundlin ien.

kan i forskellige sammenhænge ses som både midlet og målet. Men ofte er det evnen til at få folk til at samarb ejde, til at etablere beslutn og evnen ingsgrundlag for sig selv og andre, der skaber grundlag for at der er kroner og ører på bundlin ien. I mange nye uddann der forskellig opfatte elser er lse mellem

sering, som indsmu gler et bestemt menneskesyn, der ikke levner plads til alle. Den livlige debat blev afsluttet med en erkende lse af, apparatet, der knytter at begrebssig til kompetencer skal dyrkes inden for bygge- og anlægs området. Der skal findes en dialogf orm, som passer mellem virksomheder, medarbejdere og institutioner. Her ligger en klar udfordring for Dansk Byggeri og lønmodtagerorganisationerne inden ge- og anlægsområde for bygt.

Byggeerhverve t er midt i en omstilling, som går hurtigt. Byggeerhvervet må forhold e sig systematisk og strategi sk til udfordringerne ved at sætte fokus på de fremtidige kompet encekrav. Byggeriets uddann elser skal udfordres og udvikle s, og Dansk Byggeri har meget naturligt påtaget sig værtska bet for debat om de fremtidige uddannelser og erhvervskompe tence. Citater fra Udover repræse ntanter fra debatten ved Dansk Byggeris medlemskreds øren og sekretariat deltage møde i Dansentrepren r daglige k samarbejdspar Byggeris Udd tnere fra anlige viden- og uddann forskelnelses- og kom elsesinstitutioner i Dansk Byggeris nye petenceforum Uddannelses- og øren : pren kompet entre enceforum. ”Behov og krav Debatten fik frit kan Ved det første møde løb ved mødet vanskelige at indarbe være lblev der i Dansk Bygger Der er behov for bårne og kulture sat fokus på byggee jde i lanis Uddannelsesat lønmodtagere lse til, at person ge uddannelsesfor og kompetencefor rhvervets og arbejdsgivere kompetenceom r sig den opfatte løb uden at um. generelle kompet koncentreres barriarbejder i fællessk rådet var en af de forældes underv encer med henstiger 90 pct. tilslutte ned i substansen konklusionerne ab udvikler et begrebs ejs. i dag, har man blik på at finde i vejen. Går man apparat på stærke og svage langtsom man kender Det er le problemer står kan være sider. Nye samarb erede byggerier, lettere gennem efterude med. Det nationale kompet e forhold: ing-bas partner dannels ejdsformer og på, at bygherrerne I de ererne om følgend flere af interessentern - på gamenceregnfrygter at eltagerne peger dermed nye udfordr skab skal bruges ofte glemt at få e med en kortere En oplagt udvikli horiellen, fordi de ationer sont” som et pejlengsopg i projekterne tilbage Halvdelen af paneld inger for inform ingmod på man ave partner for falder bygger overbruge virksomhederne mærke for den lønmod t ikketager- og Derfor arbejdsgiver, medarb pris og med at udbude danske uddann har aktualiseret ysen og arbejds hensynet til egen æde.giverejdere, tilbageholdende værdik elfordi foranal end behovet for at vurdere sespoli lærlinge og uddann førende le metoder, hvor n er for koni byggeratiiets tik, ,og kontrol. onerne inden bliver vigtigere laves samtlig e aktører organis elsesinstitutierhverv hvis r, at byggebranche tidsfrister at sammiste styring og es, egne mangle ets ger fraved af”Den nde vilje tilørelse priskompetencer. Også vind menlig ge- og anlægsbranche for bygoner i relation mellem holdelsenedbry og erfarin af panelet vurdere ne os med færdigg at og til, hvad man kan andre lande. kampen om n i derettidig den fornødne tillid n. Omkring 40 pct. faggræenser ierer skal over til den rme Kompetencere forvente af kvalifik Regnskaber er hensynet ens jdsfo til, at der kan skabes effektive. arbejds gnskabet kan i.er et ekarbe sempel på Men store barr blivefremtid kraft med flere ationer. Med byggererende sam et konserv kurrenceorienteret jekter i af det totale ningervirksomhederne vigtige for ældre de udfordringer skal og færreaf nde sætningelemen gøre partnering-pro t de større entreprenørfirmaer og bundlin af erhverv vil sætte l ungeføre t. Hvis der sættes Realistiske bereg partnering lys partnerne til at pane atioinger foretagetien midt i, må det kunne et står fokus om, hvorvid n, sigepår uddann elsernes indhold på kompetencer til at virke i organis også stærk tvivl halvdelen, at beregn lade sig er og hånd ceptet på knap Der I r DET er må byggebranche ofte ing-kon DANS faggræ appel – et. vurdere gøre, at de enkelte til de unge. Dertil npartner I panelet KE NATIONALE renører økonomiske gevinst serne eerhverv ntrep interesser retvige” i stand til at få kommer, Fage SKAB ARBEJ yrelsen omKOMP ETENC Boligst at fremtidens unge ing er ter sig ind efter tidligere med praksis er 60 pct. af panelet nærer denne frygt. EREGN aktører i bygg partner skal MED 10 KOMP Erhvervs- og DES som – ført hinande sikkert ikke – aer n for erETENCER: værksfirm nen. Næsten som tidligere generat hvervets skyld. på byggerier gennem disse ering 15-20• pct. Social De faglige kom”Undervisning ioner l finder dog, at kompe partn – viltion ing halvde tence sminist inspira anden omkr finde sig i f.eks. petence den eriet en i ske – skompe r og uddannelsessy processen • Læring at sikre realisti og de store virksom jævnlige kon- iske geiet, som efter engelsk nten. Konfliktkultur stemet i tence bedre – bl.a. for er junkturskift betyde skal under alle er i overka ejdsform i bygger lige økonom ningerelsesko også inddrages heder er aktører• Selvled Tvivl om aktør forvent omstændighede Den nye samarb kan give og en usystematisk barrieng erandører skallokomotiver. Men de mindre mpeten vistcesig ved, at r bl.a. teknisk erfaring des en række holdes på sporet, elsen partnering, Materiale-lev forskellig vurderi terne. iet haroghidtil • Natursopsamling. virksom bygger så anvendelig- pris/kvalitet på produk går under betegn heder har også miljøko i panelet også en ig skal der overvin egenceøkonomi mpeten e deres heden og gevinst har sin rod i, at brug æde, der har Endelig er der iet. Men samtidJobs i byggeden rette er dersektore at forbedr og anlægs Kreativ for at indarbejde – barrier en bliver ne •søger og innovativ vinster i bygger i byggeriets værdik aktører akstørst nye kompekompe skal mulig for alle. med andre afløsesn af en af, hvilke aktører r på de andre iets forskellige tence at sikre en rojekte • Literacy ord iskal tencer ved at omsætt højere grad i byggep (regne, stave, arer blandt bygger og villighed til t-kultur, som ligne andre e viden Der blev også advaret har haft en konflik størst kompetence ing. Byggep læse) byggeriet. job med hensyn • Kommu bekostn ren i vejen til praksis.” nikatio ing hidtil i tørers Kultu byggeriet i årevis af partnering i mod til rundspørge nskomp else partner at at , ansætte etence udbred glemm byganfører onlse, karriere nde fortsat der e det almindelige tur. dog, at • Demok mener og efterud ratisk g af en omfatte nelet på, at store byggek samarbejdskul menne- er der samtidig medlemmer, kompetence enører. Besva-er igangsat nfatnin dannels skes kompetencer en som Panelet tror mest efer en samme e. skab for entrepr ng panelet som I terhånd Kulture • iet, aktører rede ”Vi ing-red vurderi skal i l iveren bygger og geriets oriente market være på forkant Denne for interkulturel kompe for at tionalt indenrne været et i højere Deltage med udviklingen i én tencer partnering udbredes styre cerner og interna førende aktører for høj grad har i vsBlad • Kropskompete et. ing at målrett ikke er nye Uddanbestem nce Erhverdet til et panel af 53 fremme partner t i øvrigt af, at dete de uddannelser, ing retning med . Det blev rings Center og entreprenører vil relserne præges handler partner some vi et ejde som team således anført, skal bruge. begreb af Byggeriets Evalue det vurderes, at men i princippet 14 grad vil samarb Vi skal ikke t at definer anvend sandr at ation til sit som model, mens mange varianter, bruge energie er muligt entydig af panelet vurdere petence elsen af begrebet komn på Partnering har - og kravs-specifik mange variant es med størst uendelige Næsten 70 pct. indeholder en general ing. Der findesreformprocesse partnering betragt laver en slags behovs partner under fælles målsætninger. stor eller meget stor. iom, at bygherren de mindre som dækker sig r”. en pris. har et som skepsis blandt ingeniører, t af et ønske til og aftaleformer, samarbejdsform synligheden herfor er man arkitekter, byggeri ledsage at partnering som rksvirksomhed 85 pct. elsen. samr også, Godt partnering” sætter håndvæ et. betegn byggeandøre mener t ”tidlig klart Panele r helt I såkaldt har set realiser rer tre og materialelever omale, end vi hidtil Byggepanelet vurdere som værende den og fagentreprenø en konhåndværksmes i forhold til det . Siden indgås langt større potenti entreprenører, e kultur tereller noget større nde panelets mede et realistisk projekt alet som langt samt hos arkitek branchens hidtidig partnering s i dag. Blandt vurderer potenti mellem de deltage men for at udform for, at brugen af ejdsform benytte økonomiske aftaler en. ne. flere forhold, som største hindring fang, den nye samarb ledsagende kommentarer på trakt, og der laves hinand tes til at hjælpe der i de enørerne ing-modellen. lemmer peges parter, der forplig ing” kommer entrepr udnyttelse af partner af I såkaldt ”sen partner kan sikre en større rede udarbejdelse detalje mere først ind efter den former er, at den Hensigten i begge projektforslaget. dag ender mange t overholdes. I aftalte pris og kvalite mellem bygherrer og de udi tvister byggeopgaver

Parlamentspaladset tæller 1.100 værelser fordelt på 365.000 kvadratmeter, og er dermed den næst største administrative bygning i verden kun overgået af Pentagon. Rumæniens præsident Nicolae Ceausescu ville vise kommunismens overlegenhed og sin egen styrke.

AF KLAUS HYBLER

nelses- og kompet enceforum lod sig udfordre af således give et indlæg billede af, om vi Vogelius fra underv fra Peter i Danmark lærer folk det, som isningsministeriet, forfatte der er brug for ren Jørgen I. i erhvervs- og arJensen samt direktø bejdslivet. r Per Tagora fra NCC Danma Undervisnings rk. ministeriets tanker fandt grobun Igennem mere end to år har d, og der var Undervisnings enighed om, at arbejde ministeriet arbejdet med udvikli finere brancherelevan for at deng af et såkaldt te elemennationalt kompet ter, som kunne indgå i et sådant enceregnskab. kompetencereg nskab.

Parlamentspaladset er den næst største administrative bygning i verden kun overgået af Pentagon. Rumæniens præsident Nicolae Ceausescu ville vise kommunismens overlegenhed og sin egen styrke. Side 4.

RING LE I PARTNE A TI N TE O P STORT

15

Af de ca. 2. millioner besøgende indenfor de sidste par år, er der kun ca. 10.000 rumænere. Står man på paladsets store balkon, og ser mod pladsen og boulevarden, kan man et øjeblik forestille sig, hvordan Ceausescu kunne have følt det, når han modtog folkets hyldest. Det opnåede han heldigvis aldrig. Udsynet er imponerende, og den sidste der har opnået det var Michael Jackson under en stor koncert sidste år. Den store brede boulevard foran paladset, skulle overgå Champs Elysee i Paris. Den er 3,5 km lang og langs siderne er der byg-

4

CEAUSESCUS PALADS – DET RENE VANVID Parlamentspaladset tæller 1.100 værelser fordelt på 365.000 kvadratmeter, og er dermed den næststørste administrative bygning i verden kun overgået af Pentagon. Rumæniens præsident Nicolae Ceausescu ville vise kommunismens overlegenhed og sin egen styrke, og som den diktator han var, byggede han det bare, uden at tage hensyn til landets forarmede befolkning. Bygningen er 275 meter lang og 235 meter bred. Og med mere end 12 etager, der rækker 84 meter miod skyerne, kan bygningsværket ses overalt i Bukarest. Der var konstant tilknyttet 60.000 arbejdere på selve paladsbyggeriet i 3-holdsskift og der har været ca. 2 millioner mennesker involveret i hele komplekset i de forskellige leveringsindustrier.

5

11

10

RTNERING iration går unNTIALE I PA ter engelsk insp ef m so STORT POTE t, ie er gg gevinster i bygbejdsform i by lige økonomiske de ty be Den nye samar erive gi n rer blandt bygg partnering, ka en række barrie es r der betegnelsen nd ha vi is er ev ov r år eriet i tidig skal de sin rod i, at bygg r ha geriet. Men sam r de r re ie ultur. aktører – barr en samarbejdsk akets forskellige skal afløses af m so l af 53 førende r, ne tu ul pa tk et lik til nf ge ko ør en sp ft nd ha ter. nde ru Evaluerings Cen gen i en omfatte at af Byggeriet gs Det er vurderin an ge ig an er m r m de so . I dag en byggeriet, itet overholdes tører inden for nalysen lte pris og kval ta af n nde, fordi fora de re fø at ud er de og r re Hensigten er bygh tlige aktører i tvister mellem faringer fra sam er og r ne io byggeopgaver at form ke bygger på in og udbuddet ik . 55 de rdikæ i byggeriets væ


MEDIAINFORMATION 2013

entreprenør en

Annoncepriser og formater Format *)

BxH

4 - farve

NR. 3/2012

1/1 side

190 x 270

16.500

1/2 side

92 x 260

11.200

1/2 side

190 x 130

11.200

1/3 side

190 x 85

9.100

1/4 side

190 x 62

8.100

1/4 side

92 x 130

– JUNI

8.100

Nr. 6

mandag den 28. oktober

uge 46

GREEN DE AL

– REDNING EN ET NYT BU FOR BYGGERIET, EL LE NDLØST M ARERIDT? R

Redaktion, administration, annoncer:

Oplag:

Forlaget Coronet A/S Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund Telefon 35 25 34 00 · Fax 36 70 50 63 coronet@forlaget-coronet.dk www.entreprenoeren.dk

Distribueret oplag: 4.810

Annoncemateriale: Højopløselig pdf file version 1.3. (2400 dpi). Billeder i 300 dpi - alle fonte inkluderet. Trykmetode: Offset. Papirkvalitet: 100 g

Brochureindstik: Indhent venligst tilbud.

" Nye broer, flere jernbanespor og udvidet metro. Vejen fra beslutning til første spadestik er lang for de offentlige byggeprojekter, men regeringens kickstart af byggeriet begynder nu at slå igennem" Uddrag af Deloittes analyse af byggebranchen

Forlaget Coronet A/S · Traverbanevej 10 · 2920 Charlottenlund

Nr. 3

Afleveringsfrister og udgivelsesuger mandag den 13. maj uge 22

Foto: Stig Lars en

*) Fire farver (CMYK) er altid inkl i prisen. Alle priser er ekskl. moms og annoncemateriale. Beskæring til kant: 5 mm

entreprenøren 5/2013  

Danmarks førende fagblad inden for bygge- & anlægssektoren

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you