Svømmesport 1989 07

Page 1


arena

• •• Forbundets kontor: Postboks 119, Kongebro gade 39, 6000 Kolding, til. 75535522 Telelax: 75 52 9710 Ma. 10-14, tirs. 10-17, ons., tors. og lr. 10-14 Giro-nr. 6 45 77 70 Telegramadr.: Danswim. Bestyrelsen : Forbundslormand . FU-medlem: J0rn T0nnov Nielsen Jellebakken 7, 8240 Risskov, til. 86211825. Nrestformand, FU-medlem : SVend Holm, Egernvej 18, 6400 S0nderborg, til. 74 42 33 35. Nrestformand, FU- medlem : Peter M0ller Nielsen, Langeline 3, 7500 Holstebro, tlf. 97 41 34 48. Nrestformand, FU-medlem : Ole Rasmussen , Erantisvej 30, 4900 Nakskov. til. 53 92 43 34 Nrestformand, FU-medlem : S0ren Korba, Overgaden oven Vandet 70 st., 1415 K0benhavn K, tlf. 31 95 38 26. Region vest: JSU's Iormand : Knud Jergensen, Brabrand Skovvej t 0, 8220 Brabrand. til. 86 25 82 53. JSU's nrestformand : Tonny Johansen, Mandevrenget 5, 8381 Mundelstrup, 86 24 2512. FSU's Iormand: Finn Thomsen, RAdyrvrenget 87, 5800 Nyborg, til. 65 31 58 56. Region 0st: SSU's Iormand : Paul Johansen, Bj0rnens Kvarter 10 E, 2620 Albertslund, til. 42 64 94 47. KSU's Iormand : Svend Rom, Gillesager 270, 3. sal, 2650 Hvidovre SUS's Iormand : Ole Rasmussen, Erantisvej 30, 4900 Nakskov, til. 53 92 43 34. Udvalgsleder: DSLF's livredningsleder: Erik Kjeldsen, Syvagervej 12, Grundvad , 8800 Viborg, til. 86 66 71 53. DSLF's uddannelsesleder: Arthur Brander, Gevn0gade 1, Gevn0, 4660 St. Heddinge, til. 53 70 80 87. DSLF's sv0mmeleder: Kirsten Hansen, c/o Witting Dal, Lillevangsvej 122, 3520 Farum.

42958793 DSLF's vandpololeder: Niels Graversen, Gyvelvrenget 205, 7730 Hanstholm, tlf. 97 9613 25 DSLF's springleder: Peder Brandt, Soliendalsvej 39, 5500 Middelfart, tlf. 64 40 25 61. DSLF's synkroleder: Kathe Storm, H0gho1tvej 11, 5690 Tommerup, til. 64 76 23 25. DSLF's Tekniske Udvalg: Pout H. Stitz, Nyl0kkevej 44, 8340 Mailing, tlf. 86 93 2211.

NAR KRYBBEN ER ToM Ordsprog kan ofte danne gode billeder at de forhold der g0r sig geeldende i forskellige situationer. Netop nu er det budgetterne for 1990 der behandles og forhandles, hvad enten det drejer sig om samfundets 0konomi fremstillet gennem finanslovsforslaget for 1990, DSLF's 0konomi eller klubbernes 0konomiske situation i det kommende ar,.ma vi nok erkende, at 0nskerne som oft est er st0rre end den 0konomiske formaen. En ting er st0rrelsen at den pose penge, der er til radighed, en anden den eller de ideologier, som skal danne baggrund for det fremtidige arbejde. Mal/middel debatten kan at og til f0re til, at »hestene bides<<. Nar de batten bliver afsporet og argumentationen mangelfuld, er det ofte fordi egoismen sniger sig ind og 0deleegger vor evne til at se pa helheden. Vi er kun opmeerksom pa et enkelt element i denne. Nye begreber, eksempelvis brugerbetaling, har nu ogsa fundet vej til idreettens verden. Ord som ••betalingsture og selvfinansiering<< at landsholdsarbejdet stiller st0rre krav til foreningernes 0konomiske formaen. Det er derfor ikke uforstaeligt, at foreningerne fors0ger at skaffe yderligere ressourcer blandt andet ved at engagere sig med erhvervslivet gennem indgaelse at sponsoraftaler. Verdensforbundene og de europeeiske sammenslutninger - for sv0mmesportens vedkommende FINA og LEN- har l0bende revideret geeldende amat0rbestemmelser, for herigennem at give foreningerne bedre muligheder for at skaffe sponsorkroner til aktiviteterne. Ogsa pa nationalt plan er der observeret en meerkbar »holdningseendring<<. Etableringen at TEAM DAN MARK har n0dvendiggjort en revision at Dansk ldreets Forbunds amat0rbestemmelser, og som medlem at DIF, har DSLF presset pa, for at fa liberaliseret netop dette omrade. Gennem hele processen harder vee ret et helt centralt element- den aktive idra:Jtsud0ver. lngen har 0nsket en liberalisering pa bekostning at den aktive idreetsud0ver. Derfor er der aftalt helt klare regler, sa den aktive ikke skallade sig prostituere med reklamer, der omfatter varegrupper eller illustrationer, som virker forstyrrende eller strider mod amat0ridreettens ide. Opfordringer i teksten og politiske reklamer kan ikke godkendes. Det kan derfor anbefales, at foreningens ledelse g0r sig bekendt med DSLF's AMAT0RBESTEMMELSER inden der skrives kontrakt med en interesseret sponsor! For at beskytte den aktive idreetsud0ver er der endvidere udarbejdet retningslinier, der beskriver, hvorledes der kan udbetales vederlag, uden at den aktive mister sine amat0rrettigheder. Disse forhold er omtalt i DSLF's REKLAMEREGULATIV. I forbindelse med dette regulativ er det maske veerd at bemeerke, atvederlag for reklamer skal tilga foreningen og f0res pa en seerskilt konto i foreningens bogholderi. Vederlag ma kun anvendes til fremme at foreningens arbejde og maunder ingen omsteendigheder udbetales til aktive eller ledere. DSLF har ret til nar som heist at kontrollere, om dette pabud overholdes. Statsskattedirektoratet vurderer for 0jeblikket, hvorvidt de geeldende regler for beskatning at reklame- og sponsorindteegter vii blive fastholdt. Endvidere overvejes den fremtidige beskatning at udbetalinger til idreetsud0vere fra private preemie- og reklamekonti. Nar forhandlingerne om disse sp0rgsmal er afsluttet, vii vi her i SV0MMESPORT bringe en redeg0relse. Svend Holm Na:Jstformand

!Eresmedlemmer: Livsvarigt medlem : Grethe Ericksson, SkovgArdsvej 49, 4900 Nakskov, tlf. 53 92 09 33. Svammesport, redaktion m.v.: Kongebrogade 39, Postboks 119, 6000 Kolding, tlf. 75 53 55 22, Hverdage Ira 10.00-14.00. Ansvarshavende redaktar: Flemming M0nster (DJ) , tit. 86182632. Annoncer: DSLF, Kongebrogade 39, Postboks 119, 6000 Kolding, tlf. 75 53 55 22. Byens Tryk, Viborg, 86 61 05 88. Layout, sats, repro og tryk: Skive Offset · Oddense. 97 581211 . Sv0mmesport nr. 8 1989 udkommer ca. den 24. oktober. lndlreg og annoncer senest den 2. oktober 1989. Sv0mmesport nr. 9 1969 udkommer ca . den 24. november. lndlreg og annoncer senest den 1. november 1989.

arena Leverandi/Jr • • • tiiDSLF

SIDE 2 - SV0MMESPORT NR. 7 · 1989

FORSIDEN Arets EM i Bonn blev et nyt skulderklap til dansk sv0mning. EM blev i seerdelshed det helt store _g ennembrud for Mette Jacobsen, der imponere med bronzemedaljer i 200 meter fri ·og 200 meter butterfly. (Foto: Jan-Erik Leonthin) .

Lees inde i bladet.


------., arena

•••• Sv0mmesport · Nr. 7

Side 5

Side 9

Side 12

Optur ...... . . . ..............

4

De var med .................

6

Holdkapper med fremtid i

9

Endelig en A-finale ........

12

Holstebro - flop ? . .. ......

13

En ny verden ..............

15

ltaliensk krydderi ... . ..... .

16

Til kamp mod doping .....

19

Et skridt pa vejen ..........

21

Vive Ia France .............

24

Perfekte kravtider .... . ....

26

H0j satsning .......... . ....

29

Professionel skilsmisse ...

29

En eventrylig virkelighed .

29

Gik ned ......... . ...... . .. ..

29

Unge med stortalent .... . .

30

Sv0m langt Dan mark ... . ..

32

Dobbelt Dansk Mester . . ..

33

Charlottes gennembrud ..

33

Charlotte Carstensen nr. 11 ved VAM .. . . . ........

33

Waders i Dragsholm . . ....

34

Lresebreve .. . .. . ... . . . . . ...

35

Tavlen . . . .............. . .. . .

36

Resultatb0rs ..... . .........

39

Side 21

Din direkte kontakt til Sv0mmesport: ANSV. REDAKT0R: Flemming M0nster (DJ), Ch r. K0bkesgade 4 uh, 8000 Arhus C, 86182632

SV0MMING: Johnny Petersen Nyvej 2 C 4230 Skrelsk0r 53 59 51 50

UDSPRING: Peder Brandt Sofiendalsvej 39 5500 Middelfart 64 40 25 61

SYNKRO: love Bentsen Uhres0vej 47 7500 Holstebro 97 40 22 79

LIVREDNING: Claus Hemmert Lund Erantisvej 2 4300 Holbrek 53 43 59 55

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 3


arena

•••

19.SCHWIMM~e

EUROPAMEISTERSCHAFTEN 19th EUROPEAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS

0

0

BONN 1969

Med to bronzemedaljer, 11 A-finaler, 8 B-finaler og 7 nordiske og 11 danske rekorder fortsatte dansk svemning sit triumftog - trods enkelte skuffelser Af Flemming Menster Foto: Jan-Erik Leonthin Det flasker sig stadig for dansk svemning. Trods tabet af Benny Nielsen og trods den lidt irriterende kendsgerning, at der var for mange, der skuffede for meget, star der tilbage et helhedsbillede af et dansk svemmelandshold, der gik styrket ud arets Europa Mesterskaber i Bonn i august. Mette Jacobsens to bronzemedaljer var kronen pa Va!rket, men for en helhedsvurdering ta!ller det lige sa meget, at finale-deltagelserne ikke bare holdt stand med EM i Strasbourg for to ar siden, men samaend fordelte sig endnu bedre end dengang. I Bonn blev det til11 danske Afinaler og otte B-finaler - i Strasbourg hed fordelingen 6-13. Endnu mere taeller dog pigeholdkappernes eventyrlig succes i Bonn. Aile tre holdkapper svemmede sig i tinalen og satte dermed en tyk streg under, at dansk topsvemning ikke tegnes af en en kelt. Med 11 danske rekorder, hvoraf de 7 var nordiske, fik de danske svemmere ikke bare en placeringsmaessig tilfredsstillelese, men kunne ogsa notere sig en succes hvad angar faktisk opnaede tider. »Ait i alt synes jeg kun, vi kan va!re tilfredse. ISa!r Va!gter pigeholdkapperne, fordi deres resultater viser, der er bredde i toppen«, konstaterer formanden for forbundets svemmeudvalg Kirsten Hansen. Pigernes fremskridt Gennem de seneste par ar har der da ogsa va!ret aile mulige tegn i sol og mane pa, at det ville blive pigerne, der kom til at gere de store fremskridt. Lige sa tydeligt har det imidlertid vaeret, at herrerne som

helhed ikke la!ngere star sa staerkt. Det kom da ogsa til at holde stik ved EM i Bonn. Miserabelt sa det absolut ikke ud, men decideret store opmuntringer eller oplevelser var de danske herresvemmere ikke i stand til at byde pa. Helt tilfaeldigt er det saledes heller ikke, at Kirsten Hansen som egentlige skuffelser naevner to herresvemmere, Jan Larsen og Peter Rohde. Selvom de andre maske ikke skuffede fa!lt, var der dog generel tilbagegang at spore hos herrerne i forhold til OM fire uger i forvejen, og isaer i forhold til de forventninger, der var stillet til dem. Landstraener Flemming Poulsen ser dog ikke noget usa!dvanligt i, at enkelte skuffer, og heller ikke i at det fortrinsvis er herrerne. »Det er det sa!dvanlige: kun en trediedel af deltagerne til et stort internationalt mesterskab svemmer op til deres bedste. Resten gar tilbage, fordi de har sva!rt ved at lave to topninger hurtigt efter hinanden, og det ga!lder selvfelgelig ogsa for danske svemmere. Og da herresvemmere pa grund af deres sterre fysik og va!gt er vanskeligere at nedtrappe end de kvindelige svemmere, er det ogsa dem, som har svaerest ved at praestere to topninger taet pa hinanden«, siger Flemming Poulsen. Bredde Trods sine to fornemme bronzemedaljer kom Nakskovs Mette Jacobsen alligevel ikke til at overskygge alt og aile. lkke kun fordi, holdkapperne gjorde det sa godt, men i hej grad ogsa fordi andre danske svemmere satte sit pra!g pa de individuelle leb. Det ga!lder isa!r Gitta Jensen og Berit Puggaard. Selv om de begge klokkeklart havde et fornemt EM, var deres vej til succes unaegtelig

SIDE 4 - SV0MMESPORT NR. 7 · 1989

noget forskellig i den uge, sta!vnet varede. Berit Puggaard var benovet, overrasket og stolt, da det i sin tid lykkedes for hende at kvalificeres sig hoverhovedet til EM i 200 fri og 200 butterfly. Men at hun skulle ende pa en markant position pa det danske hold, kom nok bag pa de fleste. Optimismen havde hun som Sa!dvanlig i behold, og den havde en god tid og et par B-finalepladser som horisont. Det kom una!gteligt til at ga anderledes. I 200 fri blev det til en 2. plads i B-finalen, og i 200 butterfly fulgte hun minsandten Mette til ders og svemmede sig ind pa en fjerdeplads med en tid, 2.14.23, der var hurtigere end Mette Jacobsens nordiske rekord ved OM en maned i forvejen. Pres pa Gitta For Gitta Jensen sluttede EM ogsa med nordisk rekord, men med de kolossale forventninger, der var stillet til hen de efter hen des noget opsigtsvaekkende OM i Greve, var der en tid lang udsigt til, at hendes faktisk ganske fremragende tider ved EM skulle ende med at blive bedemt som en skuffelse. For en svemmer, som en man~ i forvejen bliver udskreget til medalje-favorit, er det ikke nok at svemme i naerheden af sine egne rekorder. De skal slaes. Derfor naede begejstringen ikke de store hejder, da Gitta svemmede en syvendeplads hjem i A-finalen i 100 meter fri, og det gjorde den heller ikke, da hun kun var taet pill rekorden i holdkappen. Hun vii ikke afvise, at det er det store offentlige pres, der har lammet hende en smule, men nogen sterre belastning felte hun egentlig ikke det var. Men det ligner en tanke, at i selvsamme ejeblik hun var stemplet som en skuffelse og sportlightet pa sidstedagen var stillet ensidigt ind pa Met-

te Jacobsen, slog Gitta til. Uden at nogen darligt nok havde opdaget det, havde hun svemmet sig i finalen i 50 fri, og her gjorde hun det, aile havde forlangt pa 100 meteren. Med 25,94 var den nordiske rekord en realitet, og selv om det lige i ejeblikket aergrede hende, at det lige netop ikke rakte til3. pladsen og bronzemedaljen, var det dog en personlig kaempesejr efter at hun i en uge havde plasket rundt i toppen af den europaeiske svemmeelite og alligevel var blev udnaevnt til en skuffelse. Respekt For dansk svemning var det af dobbelt vaerdi, at Gitta og Berit slog til pra!Cis den dag, aile medier var linet op til at saette lighedstegn mellem Mette Jacobsen og dansk topsvemning. Mette Jacobsen svemmede medaljerne hjem, Berit Puggaard, Gitta Jensen og de tre holdkapper trak uvurderligt meget til, da respekten for Mettes enestaende talent blev suppleret med respekten for dansk svomning som helhed.


~.

llf!NN 1989

Aile pigeholdkappeme i finaleme - to fjerdepladser til crawleme At Flemming Mtimster Foto: Jan-Erik Leonthin

Hvis der var noget, der glredede den danske delegation var det, udover Mette Jacobsens medaljer, sA afgjort pigernes indsats i holdkapperne. I sAve I holdmedleyen som ide to crawl-holdkapper kom det danske mandskab i finalen , og selv om der blev ironiseret over, at 4 x 200 meteren blev sv0mmet som direkte finale, fordi der kun var otte tilmeldte hold, formAede Gitta Jensen, Mette Jacobsen, Berit Puggaard og Anette Poulsen i h0j grad at srette trumf pA. lkke fordi de med en fjerdeplads var meget tret pA at hente en medalje hjem, men i langt h0jere grad, fordi de med deres nordiske rekord pA 8 :11.53 placerede sig som det syvende bedste hold i verden pA distancen nogensinde. De fire piger var selvsagt temmelig stolte over prrestationen, men kunne ikke helt sige sig fri for at vrere lidt rergerlige over at

se bronzen glide af hrende- ikke mindst, fordi den gik til italienerne, som i 0vrigt efterhAnden som EM skred frem viste sig som den helt store overraskelse. ÂťAitsA, hvor kom de italienre fra. Det var stik imod aile beregninger, vi havde ikke sA meget som trenkt pA dem. Det er altsA lidt mrerkeligt at have siAet bAde russere og vesttyskere, og det sA ikke rrekker til en medalje", sagde Mette Jacobsen. De sam me fire gjorde kunststykket efter i 4 x 100 fri, hvor den nordiske rekord blev trykket ned pA 4.46.94, hvor Mette Jacobsen og Gitta Jensen stod for de bedste tider med 55.53 og 56.29 pA henholdsvis sidste og f0rste tur, men hvor det i h0j grad var Berit Puggaard med 57,31 pA anden tur og Annette Poulsen med 57,81 forbedrede sig bemrerkelsesvrerdigt. Forts<Bttes n<Bste side

SV0MMESPORT NR. 7 ¡ 1989 - SIDE 9


IEngstelse has de tre pfi. land mens Mette sv0mmer sidste tur. ...

Tine og Malene slog til Holdmedleyen naede ikke sa langt frem, men dog i finalen, hvor den sv0mmede en dansk rekord i land pa syvendepladsen. I den sammenhreng var det nok sa interessant, at det i virkeligheden var Tine Lund i rygcrawl og Malene Mantzius i brystsv0mning, der trak holdet op til rekord, fori forhold til indledende gik bAde Mette Jacobsen og Gitta Jensen darligere, mens Tine og Malene forbedrede sig sa meget, at det rigeligt kompenserede for de to andres tilbagegang. Dermed slog Tine og Malene med fynd og klem fast, at en EMudtagelse i kraft af en hold-kvalifikation absolut ikke er at sammenligne med en fribillet. Havde det ikke vreret for dem, var det ikke blevet til nogen dansk rekord eller til en sam let prrestation, som i udprreget grad var bedre end udtagelsesgrundlaget. Toft slog til Det samme kan siges om brystsv0mmeren Chr. Toft fra Holstebro. Heller ikke han havde klaret de individuelle krav, men kom med til Bonn i kraft af holdkappen. I sin sekundrere l0b gjorde han det i hvert fald ikke fremragende, men da det gjaldt, da det kom til det l0b, han var udtaget til, var han pa toppen , og med hans hidtil bedste 100 meter bryst, pa 1:05.40, var han i h0j grad medvirkende til den danske rekord pa 3 :50.77, som rakte til en 11. plads. ¡ Ydermere stod han og Franz Mortensen for EMs suverrent bed ste og hurtigste skitter. En reaktionstid pa mellem 0,1 og 0,2 er acceptabelt, under 0,1 er virkelig godt, under 0,07 er direkte hasarderet. Chr. og Franz prresterede, hold nu godt fast, 0,00! SIDE 10 - SV0MMESPORT NR. 7 ¡ 1989

Tina Lund fik aile nerver rystet af sig og viste konstant stigende form under EM.


arena

•••

Jubel, da hun

n~r

i

m~l....

og Gitta kan omfavne Mette, da rekorden er i hus.

Malene Mantzius gjorde en tremtr~dende figur i holdmed/eyen.

Annette P. ideel som holdkapsvfiJmmer Herrernes holdkap kunne altsfl ikke helt leve op til kvindernes. Hvor der er al mulig grund til at glrede sig over fremtidsperspektiverne. Besretningen er ret ung og kan sagtens holde sig til VM, medmindre andre sv0mmer hurtigt nok til at fortrrenge dem, der er der nu. Af de seks, der var med i Bonner kun Annette Poulsen over 16. Men med sine 20 fir b0r hun langt fra vrere afskrevet i VM sammenhreng . Nflr alter gjort op og dechifreret ud i mindste detalje stflr hen des holdkap-indsats mflske i virkeligheden som den mest interessante. Hen des individuelle EM-optrreden var dybest set ret skuffende, men nAr hun tradte ind pA sv0mmestadion sammen med de tre andre skete en forvandling. Med en Djrevels energi afsl0rede hun en kampiver, der g0r hende til den ideelle holdkapsv0mmer. PA bade 100 og 200 meteren forbedrede hun sine bedste tider, sfl det kunne mrerkes. Endnu har hun ikke gjort sin fremtid op, men VM i Australien har pludselig fflet en vresentlig plads i hendes tanker. »Jeg er lige blevet frerdig med gymnasiet, men efter det her kan jeg godt forestille mig, at jeg satser lidt mere. De holdkapper er der muligheder i, hvis vi snakker VM, og for mig selv gflr det jo helt godt, nflr jeg sv0mmer sammen med de andre. Men jeg vii ud og finde mig et arbejde. Jeg skal have noget at leve at, og jeg kan heller ikke n0jes med bare at sv0mme - sA gAr jeg i stA«, sagde Annette Poulsen ved afslutningen at EM, da hun tunderede lidt over sin indsats.

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 11


Hvis der er noget Franz Mortensen er trcet at, er det B- finaler. Han aftalte med sig selv, at nu skulle der ske noget - og det gjorde der. Han satte alt pA et brcedt og satsede. Det blev til en A-finale i 100 meter fri, hvor han i indledende sv0mmede op til sit bedste (50.76). Han lagde ud et par hundrededele over 24 sekunder pA de f0rste 50 meter. Det sam me skete i finalen, men her blevtiden lidt dArligere (51 .32). lkke aile var helt tilfreds med Franz mAde at disponere sit l0b pA. Ncestvedtrcener Jasper Nordsted J0rgensen, der ogsA havde fundet vej til Bonn, var ikke helt enig i Ncestvedamerikanerens taktik. Selv forklarer Franz det med:

ÂťNu ville jeg satse. Lcegge hArdt ud, sA mAtte det bcere eller bristeÂŤ. Et mAl opnAede han dog, han kom i A-finalen. Han sv0mmede ikke op til sit bedste, men han har konkurrencementaliteten i sig. Hatten af for initiativet. Franz' hurtighed lovede godt for 50 meter fri. Her havde han ogsA et spinkelt hAb om at nA A- finalen. Men det gik lige n0jagtig ikke. Franz sv0mmede pA 23.32 og det var en tan gering at hans personlige rekord. Det var 12/100 fra final en og efter de indledende h\ han nummer 11 . Han sluttede som toer i B-finalen 11/100 langsommere end tid en fra om formiddagen. Enten eller Franz har ikke haft de bedste forberedelser i denne season. Han var lang tid om at tage sig sammen efter OL. Han gik og vcevede frem og tilbage, om

det skulle vcere. Det skulle det, men nok lidt for sent. Han har altsA ikke fAet trcenet den mcengde han burde. Men bemcerkelsesvcerdigt alligevel han fighter altid. lntet er afgjort, inden l0bet er sv0mmet. Den attitude har Franz altid pA. Han var skuffet over, at han ikke sv0mmede op til sit bedste i aile l0b. Skuffet over 200 meteren, hvor han var et godt stykke fra sin bedste tid. Franz er celdste sv0mmer pA landsholdet. Han afviser ikke, at der kan blive tale om VM-deltagelse for ham i 1991 . G0r der det, kommer han velforberedt. ÂťDet skal vcere enten eller. Nu skal jeg til at studere igen. Jeg er kommet ind pA et universitet i San Fransisco, hvor jeg vii tage en Bachelor i Buisness and Administration. Hvordan jeg skal komme til at sv0mme, ved - jeg ikke, men jeg tror jeg finder ud at noget<c. Franz er i den situation, at han

ikke kan sv0mme pA et universitetshold mere. Det har han gjort i de fire Ar, det kan lade sig g0re. PA den anden side skal han have mere uddannelse. Det f0ler han tiden er inde til nu. Han kunne dog ogsA godt fristes til at udscette starten at den videre uddannelse for at trcene. Nu da han har fAet studiepladsen, kan han lade den stA et Ar, dvs. vente til nceste Ar. Men en ting er sikkert: Franz er altid spcendende at f0lge. Han har vikingeblod i Arerne, og det pumper altid rundt, nAr han er til konkurrencer. Franz opgiver aldrig, og han kan lige som ikke fA sig selv til at holde op.I

. 7 · 1989 MESPORT NR SIDE 14 • SV0M


~.

~_:NN1989

rsen A t Johnny Pete onthin Le ik Er Foto : Jan26 Jens Glavind, oro st nd la og ar rte ef n de ne r si pa aret 19 88 har er de fa maned et han har arbejd t, de ol sh nd la ed m r te ef r de ger, h0stet erfarin meget voord . er g in hans men hel del klogeHan er blevet en ldet pa plads, fa er r ke re. Brik blevet afdraog en hel del er kommet ind er matiseret. Han tjernerne«, og pa livet at »S n er gaet af uden at glanse t overrasket lid dem, er han egentlig skal til over, hvad de r fremme i elifor at voore med ten . eropgaven ved Jens delte troon ed Flemming EM sammen m e sit f0rste vd ha r Poulsen, de . Han blev op 85 19 fia So i EM mings assifattet som Flem e ham tint. ed ss stant. Det pa t lid t af ham, Presset var tage vde han sin ha men i realiteten at sv0mmere. pe up gr en eg et ud at at ar Han har faet meg ed Poulsen, m en bejde samm r 0set ud at de som velvilligt ha n har. Samha r, ge flere erfarin ngeret perfekt, fu r ha et jd be ar udeblev ikke. og resultaterne Overrasket ark i spidsen Jens star i Danmoningsfoollsetro for start- og TIK, Vallensskabet mellem nd . Overralu rts be book og Al t Jensen ekstra skelse har g ive kommer hjem n Ha e. optimism pa , at det virtro med en ekstra sig g0re at lave kelig kan lade r. Erkendelsen te lta gode resu

gvendt. Han er kommer lid t ba , at nogle er ov overrasket kan mere 0m sv ds ol sh land at de en ud kt or sto SV0mme Sa noget at prale res baggrund er at . primoort fire af Glavind havde EM -truppen til sv0mmerne fra terskabet. De es m og trooning Mantzius, TIK, fire var Malene erborg, Franz Tine Lund, S0nd tved og Peter os Mortensen , No p. Pa trooru st lo G e, hd Ro krig. Her var ningslejr i Fran nske trooner da Peters egen dog nede for Benny Pedersen de te r netop g O . m at troone ha overrasket den Peter, de r har er en del. nye landstroon over, at Peter sig Han un dr er gere end han ikke trooner loon de r star pa t, rin sp g0 r. Det er n form, Peter De . et m m ra og pr erken til lang er i, egner sig hv trooning eller r de sv0mning un konkurrence. t ikke bare ne Jens opfatter de r vooret be dte Pe gativt. Havde den EM , tro r in t ed er rb re fo vde givet et ha t Jens, at de n erkender, Ha bedre resultat. ke kan voore ik at det maske en det har anderledes, m den nye troot unoogtelig brag rden . ve ner ind i en ny et M er e end vent et ha r allebb Landstroonerjo mere viden , ns Je t ve gi rede e fa hjemme. end han kunn ogsa, at det n ha Derfor mener metroonerne em hj at , tig er vig d i arbejdet. in ed m skal mere nde 0jnene ve Klubberne skal e stoovner sk nd la en mod ud

aile kan loore det mener han, at det hele er r fo , n at . Angste mindre. Slet sa svoort, bliver er at mindre en ikke fordi han m re det, men g0 seri0sitet kan bedre arbejder fordi sa meget . ke ik de andre ere end Jens Jo bb et er hard t er mere end havde ventet. De en hel del er trooning . Der rbundet med fo ng ni og lo plan lille pe rs on en er det. »Det jder med be ar kreds, de r de har meget landsholdet, og n. · ha r ge at lave «, si hele k0rte meHan troede det end det g0 r. ht ig ra st e get mer mt for ham at Det har vooret ne 0mmerne pa sv komme ind pa pa lederne. landsholdet og vilje i sv0mDer er en god at satse pa meudvalget til de r er skabt landsholdet, og sholdet. Han ro omkring land sv0mning er k mener, at da ns or. Der er en sp dt go et pa de in at erfaringer i g lin ks ve stor ud jen til at savil og Danmark, st0rre . Selv marbejde bliver t ved , at han de t ve le op har han de sooson skal i den kommen i startfoolleser voore cheftroon tre kl ub be r. skabet mellem flere vii tage n Den ide tro r ha op . en tydeligere •.Vi skal have re langsigtede· satsning og fle dansk sv0mfa vii t pl an er - de m", siger den ning Ioong ere fre . er unge landstroon

15 R SV 0M M ES PO T NR. 7 . 1989 - SIDE


Georgia Lambertls EM er hjemme, men hvad med tiden ...

... jo, den er hjemme ...

....en helt klar. ...

SIDE 16 • ...VERDENSREKORD!


arena

•••

J I

J

Af Flemming M11Jnster Foto : Jan Erik Leonthin

Hvis Michael Gross havde reg net med en EMuge, hvor han bare kunne dalre rundt og fise den at med lidt smakommentarer her og der og et par daglige skriverier i Bild Zeitung , tog han grundigt fejl. Allerede pa EMs forste stoovnedag erfarede det tidligere vesttyske svommekoryfoo- og Benny Nielsens onde and -at livet som reporter ved et svommestoovne er psykisk hArdt, fordi begivenhederne i bassinet dernede foran den andoogtigt hojt hoovede presseloge er sa forbandet dramamoottede, at de hiver og slider i aile nervetrAde pa selv de mest hoordede og blaserte journalister. Michael Gross gik da ogsa fuldstoondig grassat, og rabte og skreg ind i den sageslose mikrofon, da ltaliens Georgio Lamberti svommede lobet over dem aile, 200 meter fri, og i en utrolig timing og finish klaskede hAnden i bassinvooggen i 1:46.69 og dermed eliminerede den verdensrekord , som australieren Duncan Armstrong satte, da han under OL dukkede op fra de ukendtes gemakker og vandt guld i 1:47.25. I Bild Zeitung fulgte Michael Gross begivenheden op med en kommentar om, at de dage er forbi, da man - som han kunne sootte sig pa verdensrekorderne i flere forskellige discipliner. Nu har udviklingen baret os derhen, hvor verdensrekorderne er fordelt pa eksperter, og ingen er da heller i tvivl om, at findes der i vor verden et menneske, der kan kalde sig ekspert i 200 meter fri svomning, sa er det Georgio Lamberti. Sprudlende italienere Dermed fik EM en symbolsk start, for arets europooiske sammenrend skulle nemlig vise sig at blive en abenbaring at sprudlende italienere, som i

den grad gjorde mesterskaberne til deres, at det ikke bare under, men sikkert ogsa lang tid efter, vii voore det store samtaleemne. For EM i Bonn havde ltalien i tidens lob erobret ialt tre Europa Mesterskaber. Det blev mere end fordoblet i Bonn, hvor den italienske nationalhymne, som sikkert lyder smuk for folk, der holder at den, blev afspillet hele fire gange. Lamberti gentog nemlig kunststykket i 100 meter fri , men dog et stykke fra verdensrekorden , mens Stefano Battistelli tog stikket hjem i 200 ryg . Begge var med pa italienernes hold i 4 x 200 fri , hvor de minsandten ogsa trak at med sejren - ovenikobet i et lob, som ellers plejer at voore sat at til en barsk duel med nationale over- og undertoner mellem de to Tysklande. Den italienske overraskelse satte i hoj grad kolorit og krydderi pa mesterskaberne, som ellers sa smat var frygtet ville blive en lidt dagen-der-pa forestilling efter OL sidste ar. ltaliernernes succes skal bl.a. ses som et resultat at en meget malrettet indsats, der kun har vooret mulig, fordi savel det italienske forbund som de en kelte svommere voolter sig i sponsorpenge, som antager dimensioner at en at verden , der forekommer ufattelig i danske hoveder. Tangering Et at andet er hojdepunkterne vat sa afgjort da engloonderen Nick Gillingham i 200 meter Eng/ands Nick Gillingham har grund lillilfredshed: Med 2:12.90 tangerede han Barrowmans verdensrekord.

Englands Adrian Moorehouse satte verdensrekord ptJ 100 m bryst i indledende heat.

brystsvomning tangerede den verdensrekord pa 2.12.90, som amerikaneren Mike Barrowman . satte 3. august. Ameikaneren blev dog hurtigt ene-ejer igen, da han ved Pan Pacific Games i Tokyo et par dage senere pressede den ned pa 2:12.89. Engloonderne Iader imidlertid til at have et ganske soorligt forhold til brystsvomning . I det indledende heat pa 100m formaede Adrian Morehouse nemlig at trykke Steve Lundquist's fern ar gamle verdensrekord ned pa 1:01,49. Dominansen fra 0st Meget var trods alt stadig ved det gamle. 0sttyskernes dominans hos kvinderne var at den soodvanlige storrelse. Hele 14 guld -medalje tog de med sig i rejsebagagen hjem - lidt trivielt maske, men det kan man jo ikke sa godt bebrejde

Norges f"rste medalje Sa var der anderledes gloode i den norske lejr, da Irene Dalby med 3. pladsen og nordisk rekord 8.28.59 i 800 meter fri sikrede norsk svomning sin forste EM-medalje nogen side. En stor opmuntring for Irene Dalby og den nye - og at dansk svomning velkendte landstrooner Frank Pedersen, selv om han ganske vist ikke rigtigt kan tilloogges ooren for den proostation . Med svenskernes lidt skuffen de resultater blev Danmark i ovrigt bedste nordiske nation med en 8. plads i holdkonkurrencen (hvilket i ovrigt er en lidt tabelig opgorelse, eftersom mesterskaberne ikke svommes som en holdkonkurrencer og de enkelte nationshold derfor heller ikke er bemandet efter det) . Set med danske ojne blev herrernes butterfly-lob et par bedmvelige affoorer at overvoore. Guldmedaljerne i 100 og 200 meter skulle voore polakken Rafal Szukala og ungareren Tamas Darnyi velundt - men det stak lidt i hjertet, da de svommede dem hjem i tider, der Ia voosentligt under Benny Nielsens danske rekorder. Paden anden side: hvad sku lIe Benny med et par guldmedaljer, nar den eneste, han onskede at sla, sad hojt hoovet over det hele og rabte og skreg - pa grund at en italiener...

dem.

Svensk skuffelse Svenskerne havde gjort sig store forhabninger til dette EM, men det gik langt fra som ventet. En bronzemedalje i 200 meter fri til Anders Hol mertz er ikke at kimse ad, men det var ikke helt som habet. lsoor var det en streg i reg ningen, at herrerne pa de sidste meter blev svommet ned pa fjerdepladsen i 4 x 200 fri , og at Holmertz i 400 m fri sku lIe ud i en omsvomning med Lamberti for overhovedet at komme i finalen , hvor han sa i ovrigt lidt skuffende blev henvist til fjerdepladsen .

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 • SIDE 17arena

•••

Af Johnny Petersen Foto: Jan-Erik Leonthin. De aktive er nu gliet ind i kampen mod doping, pli initiativ fra den franske storsv0mmer Stephan Caron. Helt spontant bakkede Michael Gross, BAD op bag det. Det samme gjorde Verdensrekordsretteren i 100 meter bryst Englands Adrian Moorhouse. Under EM blev der sam let underskrifter ind fra de aktive og mere end 200 skrev under. lnden aktionen gik i gang indkaldte Michael Gross Og Adrian Moorhouse til pressem0de. lngen af dem kunne svare pli, hvad deres initiativville f0retil, men de Mber pli hele verdenens tilslutning. Michael Gross udtalte ogsli, at han ville kontakte sine venner fra andre idrretsgrene. Aktionen grelder for aile sportsgrene.

er de aktive, der kommer med initiativet. To punkter er der virkelig sprrengstof i. Det f0rste er, at der i erklreringen stlir, at sv0mmere kan forbeholde sig ret til ikke at deltage i sv0mmestrevner uden, der er dopingkontrol. En vag formulering, som Gross forklarede med, at det mliske kunne vrere umuligt, at sv0mme konkurrencer, hvis man pure nregtede. Men han pointerede, at et kriterium for et godt strevne er, at der er dopingtests. »Hvis aile deltagere vrelger de strevner med tests, sli vii arrang0rerne ogsli foranledige detcc, sagde han. Vresentligt for de to er, at de ansvarlige internationale forbund skal kunne komme til at teste ud0verne under trrening. Bes0get skal blot an meldes 48 timer inden. Grunden til forvarslingen er, at det rent organisatorisk skal kunne lade sig g0re. Sv0mmerne sku lIe gerne vrere der.

Ude med sn"ren Erklreringen indeholder et par kontroversielle punkter, foruden det faktum, at det netop

Over 200 underskritter Under EM skrev mere end 200 sv0mmere under pli erklreringen. Fra det ungarske

Stephan Caron (t.v.) og Michael Gross erklcerer doping krig.

landshold blev underskriften fulgt op af en skrivelse, hvor de ungarske understreger sv0mmere deres fulde interesse i at holde deres sport helt ren. Den ungarske skrivelse var underskrevet af Krisztina Egerszegi, Tamas Darnyi og Josef Szabo og grelder for hele holdet. Andre Iandes landshold skrev under. USSR, Frankrig, ltalien, England, og DDR.

Dopingerklreringen og resolutionens fulde ordlyd Hermed erklrerer jeg, at jeg ikke tager, distribuerer eller skaffer, substanser eller medikamenter, der er opf0rt pa lOG's if FINA's dopingliste. · Jeg er til enhver tid parat til afgive uanmeldte dopingpmver til trrening og/eller i konkurrencer til et autoriseret lOG eller FINApersonale under tilstedevrerelse af en re-

prresentant for det nationale forbund. Kontrollen ved trren ing skal anmeldes 48 timer inden pr0ven, sa det det hele kan forega planmressigt. Jeg oprfordrer lOG og FINA til: 1. Ved aile vigtige konkurrencer, (ikke kun EM, VM eller OL) f.eks ved internationale vinterstrevner, at gennemf0re dopingkontroller.

For DDR skrev Kristin Otto og Dirk Richter under pli hele holdets vegne. For f0rste gang kommer kravene fra de aktive. Michael Gross mente at der skete mere, hvis denne kamp blev f0rt som et grresrodsopr0r. ..vi mli aldrig miste idealismen .. , sagde Gross.

2. At beslutte at gennemf0re uan meldte dopingkontroller under trreningen . 3. Kun at anerkende rekorder ved negativ dopingtests. Jeg forbeholder mig retten til ikke at stille op i konkurrencer uden dopingkontrol , hvis de f0rnrevnte krav ikke bliver fuldbyrdet. Denne erklrering og resolution er aben for aile idrretsud0vere under FINA og andre forbund . Det f0rnrevnte st0ttes hermed med id rretsud0verens underskrift. Underskrevet Michael Gross Stephan Caron Adrian Moorhouse

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 • SIDE 19arena

•••

~

~_:NN1989

Mette Jacobsen triumferede med to bronzemedaljer, men det store malligger halvandet ar fremme At Flemming M0nster Foto: Jan-Erik Leonthin

Foret ar siden var hun kendt som et lovende talent. I sv0mmekredse. I den brede otfentlighed var hun sa godt som anonym. Etter OL blev interessen straks mere omfattende. I dag, godt en maned etter EM i Bonn, er 16-arige Mette Jacobsen et at landets kendteste idr~tsnavne .

Med sine bronzemedaljer i 200 meter fri og 200 meter butterfly l0ftede hun i enhver henseende arven efter Benny Nielsen, og selv om det er noget stort, hun pr~sterede, har hun stadig begge ben solidt plantet i lollandsk muld, nar de da ikke ligger og plasker i vandoverfladen Nakskov Sv0mmehal. For nok var hun jublende glad og lykkelig over sine to EMmedaljer, men overkad og vild - aldrig. For Mette Jacobsen var EM en station pa vejen, og

de to medaljer var om ikke forudprogrammerede sa i hvert fald hele tiden inde i billedet som ikke helt usandsynlige udfald i bestr~belserne pa at na til tops ved i f0rste omgang VM 1991 i Perth, Australien og ved OL aret efter i Barcelona. I fire-fern ar har Mette og hendes far og tr~ner, Per Jacobsen sat aile ledige ressourcer ind pa at pleje hendes medf0dte talent sa fornuftigt og malrettet, at det ville kunne tage kampen op mod de 0sttyskere, som gennem arene -

netop i kraft at st~rk malrettet og livsf0relse - har skabt sig en position, sa n~­ sten aile andre har stillet sig tilfredse med en plads i deres k0lvand . Mettes talent er sa stort, at det forl~ngst har staet klart, at hun h0rer hjemme ikke bag, men pa siden at de bedste i verden. Med medaljerne i Bonn har hun bevist, a det rent faktisk kan lade sig g0re, og at alt allerede n taler for, at chancen for sagar at omme foran dem, n~r der star VM og tr~ning

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 21


OL pfl programmet, i h0j grad er realistisk. Samtidig er hun altsfl det lyslevende bevis pfl, at man kan nfllige sfllangt talentet og viljen rookker, hvis man vel at moorke ikke stiller sig hen i koret, der br0ler med pfl melodien om de uovervindelige 0sttyskere, so de pro sionelle og ogsfl ede, og hvad de nu ellers e man finder pfl, nflr et nederla~skal omskrives til en hffiderlig placering.

len, og kun i 100 meter butterfly og damernes holdmedley satte hun ikke nordisk rekord, men mfltte n0jes med dansk rekord . Ellers blev det til 6 Afinaler, hvor hun i fire af dem sv0mmede sig til nof'tjisk rekord . Fuldstoondig forrykt var det lige ved, at t red i epl ~sen i 200 meter fri var bl~et fremstillet som en skuffels'&, fordl hun sv0mmede sig i finalen I ste tid og dermed still pA . Kun

pA

Med to Nord og e to forreste pladser med 2.09.33 og 2.10.94 var der ikke sfl megen tvivl om rookkef01gen, men presset fra Mette, og tildels ogsfl fra Berit Puggaard1 har givet DDR- svf21mmerne noget at spekulere over ed henblik p• fremtiden, og det har de i 0\ll'lgt i Den 121sttyske


arena

•••

Wolfgang Richter var en f0rste gratulanter og ga tryk for, at DDRs sv0mm iger faktisk sukker etter. live pressed e. og ..JlU kom "nanmark altsa lige plud.Jelig med et kort, som ikke bar~'Presser, men oge8 en egentlig i forestaende UL·-samnlP.nhreng.

Bagsl Selv o e acobsen trods et ar med store merkbare omveltninger stadig er den samme glade og umiddelbare pige, har hun forlrengst mrerket, at verden omkring hende bestemt ikke e.t.den samme. Forude den lenharde trsening

har hverdagen vreret fyldt med hyldest og abenhjertig begejstring - og det stik modsatte. At vrere mediefigdt stort set dag og nat, generer hende ikke synderligt, men det g0r reaktionerne. ..Jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg synes stadig, jeg er den sam me, for jeg g0r jo bare det, jeg hele tiden har gjort, det vii sige jeg sv0mmer sa meget som muligt. Jeg pmver at tage virakken, som den kommer, men efterhanden merker jeg lidt for tit, at der er mange mennesker, som jeg slet ikke kender, der har meget ondt af,

Kamp for' holdet For en sl kkerheds skyld brugte Hun heldigvis EM til at vise, at hun lkke bare er sig selv

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 • SIDE 23


~

J_:NNI989

t

I

~I At Tonie 0rvad Andersen Foto: Jan-Erik Leonthin

var da ogsA blandt disse fire hold, medaljerne blev fordelt senere, da musikken standsede, og de lakerede frisurer blev sluppet 10s. Smukt og praecist

Der var egentlig kun en ting, der manglede ved deHe Ars EM-konkurrencer i synkrosv0mning : Et par afvcebnende, fynske brokker, det charmerende smil og de glade, smuttende 0jne hos Ulla Jacobsen, dansk synkros st0rste internationale navn i firserne. JErgerligt, at hun valgte at stoppe karrieren, endda f0r OL, men mAske forstaeligt nok. For der findes vel nceppe en sportsgren som synkrosv0mning, hvor der i den grad arbejdes bag sk0nheden. Uden at menigmand overhovedet kan forestille sig, hvor Mrdt deter. Synkrosv0mning ser fuldstcendig ubesvceret ud, man kan ikke h0re vejrtrcekningerne, man kan ikke se sveden, og man kan ikke selv i sin vildeste fantasi forestille sig, hvor mange hundrede timers arbejde, der ligger bag at kunne stA pA hovedet i vandet i 45 sekunder- og oven i k0bet stA stille! Synkrosv0mning forekommer mange uvirkeligt. En showverden. NAr man treader ind i hallen lugter der ncesten mere af hArlak end af klorvand. Men selv de strengeste kritikere overgiver sig, nar de ser holdkonkurrencerne - ogsA i Ar i Frankenhalle i Bonn, pA synkrosv0mningens sidste aften. Stemningen og forventningerne steg, efterhAnden som deltagerne fik sv0mmet sig frem i programme Sidste fire hold var Sch eiz, Sovjet, Frankrig og E gland , og det

Frankrig forsvarede sin titel med held og genvandt guldet, uden Muriel Hermine, OHe fuldstcendig lige solbrcendte kvinder - hvordan G0R de det? - i fuldstcendig timet, synkron stil, som en stor, b01gende figur, sammensat af otte n0jagtig ens, bevcegelige dele. Holdet startede til kraftige, computerstyrede Jean Michel Jarre rytmer med at bevise sin fysiske styrke, sin kraft og spcendvidde. Derefter gik musikken over i en ballade, og her lavede kvinderne det, der for mig at se, var det smukkeste i deres 0velse: En rcekke floHe, uhyre prcecise, glidende kombinationer, hvor aile deltagere lA lige akkurat i vandkanten, sommetider pA siden, sommetider pA ryggen, De foldede sig ud og ind som en stor vandblomst. Det var meget smukt, men if01ge eksperter ikke engang det svcereste i 0velsen. Programmet sluHede lige sA effektivt som det startede, og midt i den bragende jubel dalede en buket blomster lige sA stille ned midt i bassinet, hvor en af de franske sv0mmere hentede den. Overraskelsen

Sovjetunionens progra . en stor overrask.else for mange. De oHe v0mmere i IilIa badedragt r leverede et meget c armerende, kcerligt, ncesten sensuelt program, som lyste af livslyst og gleed en ved at optrcede. Den fine uskyld , som kvinderne viste, nar de SV0mmede til deres traditionelle, russiske ballader, blev afl0st af eksplosiv, syd-

landsk flirteri, med publikum og med hinanden. nar, de brasilianske sambatoner satte in d. Nogle eksperter siger, at begejstringen tog overhand og fik enkelte af 0velserne til at blive lidt l0se i fugerne, men holdet fik alligevel s0lv. Bronzemedaljen stod mellem Schweiz og England, og nAr det her afsl0res, at der var en blandt publikum, som i ren og skcer begejstring begyndte at gjalde med sine koklokker og jodie begejstret under medaljeoverrcekkelserne, sA er det nok til at gcette, hvem der vandt den. Med en lille margin, 174.080 point mod Englands 173.299 point, hev Schweiz bronzen i land, og det var der mange, der ikke kunne forsta. En af de schweiziske sv0mmere lavede i starten af programmet en reg ulcer sv0mmefejl, og den syntes mange burde have trukket holdet yderligere ned. Musik

"Let's stick together.. , sang Bryan Ferry for det engelske hold, og det gjorde de sAmcend ogsa, men altsa ikk helt nok. Til gengceld va eres musik den bedste, og sadan noget tcelle~ da for tilskueren, som siader og rocker med ved bassinkanten. Det tate i hvert fald for de enge ske konkurrencesv0mmere, som efter finalerne i Romerbad havde taget turen om ad Frankenhalle f0r aftensmaden for at huje med. De bel0nnede deres kvinder med masser af langstilkede, r0de roser, som sejlede ud over vandet enkeltvis. Under konkurrencerne stod en celdre, graharet dame med alpehue dekorativt pa fernmeter vippen og malede sceneriet, og da prcemierne var fordelt, pakkede hun stille og

roligt sine iagttagelser sammen og kravlede ned ad vippen igen. De slagne hold klappede soliarisk med, nar de stod bag vip en med badekaber, udslaet ar, og enkelte af dem ogsa medbr"ller. De kunne samcend vcere trMt ud af et hvilket som heist 15a evcerelse, hvis det altsa ikke lig ar for den kraftige make-up, som der skal mere end almindeli vand- og vindstyrke til at t0rre

at.

lmponeret

En dansk journalist, som aldrig havde set synkrosv0mning f0r og pa forhand var temmelig skeptisk, maHe ogsA indmmme, at det var imponerende. ÂťDe foretager sig jo ting, som gymnastikpiger ville have svcert ved at finde balance til, selv pa et fast gulvcc, l0d det undrende fra ham ...


arena

Nogen revolution kan man jo ikke kalde det, men Frankrig fejrede alligevel sit 200-ar ved at vinde EM-guldet i synkrosvemning for hold. Igen.

•••

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 25


Uanset de fakti ske danske resultater ved EM i Bonn, kan det konstateres, at de EM-kravtider, der blev vedtaget for over et ar siden , kom til at ramme plet. Niveauet for dansk deltagelse var i ar som tidligere en forventning om minimum en 14. plads. De kravtider, man dengang regnede sig frem til som realistiske, viste sig ogsa at vcere det. I en sport, der afg0res pa hundrededele sekunder kan man aldrig ram me helt prcecist, nar man skal omscette et forventet niveau i en konkrettid. Men pa EM-resultaterne at d0mme har kravtiderne ligget pa det niveau, man 0nskede. I forbindelse med OL var der

en hidsig debat om kravtiderne. Som papeget i Sv0mmesport nr. 8 sidste ar, var der ogsa enkelte svipsere, og pafaldende var det, at afvigelserne i langt overvejende grad faldt ud til den forkerte side, dvs. selvom der i de fleste tilfcelde kun drejede sig om sma decimaler, la de danske kravtider generelt under det 0nskede niveau . Denne gang er det faktisk lige omvendt. I hvert fald at sk0nne efter det resultat-materiale, der var tilgaet Sv0mmesports redaktion, da bladet gik i trykken . Kun i 8 tilfcelde rakte de danske kravtider til mindre end en 14. plads, mens den i resten rakte til en 14. plads eller - og det var i de fleste tilfcelde - bedre. Under aile omstcendigheder var der kun tale om minimale udsving, til bade

SIDE 26 - SV0MMESPORT NR. 7 ¡ 1989

den ene og den anden side, og egentlige flop i kravtiderne var der ikke denne gang . Med andre ord : ingen kom med, som ikke havde klasse til det, og ingen matte blive hjemme, selv om de havde klassen . Dermed rna kravtiderne vist befinde sig i rimelig ncerhed af m12mster idealet...

De danske sve~mmere kom til EM et reelt kvalitikations grundlag. Flere at dem kom ogs~ i tina/ern e - bl.a. Berit Puggaard (0verst) og Lars S0ren sen. p~-

--

.I

: JM 89 · EJM 89 · EJM 89 · EJM 89 · E I

At Johnny Petersen Foto : Jan-Erik Leonthin

Nu ligner han for alvor en sv0mmer, der kan g0re livet surt for seniorerne. Rasmus Jensen, Lyngby leverede ved sit tredie EJM en rutineret og flot indsats. Han var 100 procent opsat, og nedtrapningen var lagt an paden store top i Leeds. Han kom for at fa en A-finale i 100 meter friog det fik han. Etter indledende heats var han selv lidt overrasket over, at det gik. Han var ikke tilfreds med tiden 0:53.68, det var for langsomt, mente han. Han kvalificerede sig til A-finalen med ottende bedste tid, sa de andre sv0mmede ogsa langsommere end ventet. Nu har Rasmus det bedst med at sootte rekorder, og EJM skulle ikke voore nogen undtagelse. Han blev nummer 5 i Afinalen i tiden 0:53.09. Placeringen var han godt tilfreds med, men han havde dog habet pa at komme under 53 se-

kunder. Placeringen var en klar forbedring i forhold til sidste ar, da Rasmus blev nummer ni, sa han er pa rette vej. Vinder blev russeren Raimundas Mazhuolis i 0:50.41 - 21 100 langsommere end sidste ar. Rasmus satser helt klart pa 50 og 100 meter fri. Ved EJM er 50 meteren str0get, sa han tog for god ordens skyld 200 meter fri med. Her kravler han ikke sa langt op ad rangstien, men han er helt klart Danmarks bedste junior pa denne distance. Det blev til to juniorrekorder i dette l0b. F0rst i indledende med 1:56.30, hvor han blev nummer 11. I B-finalen fik rekorden endnu et gok, sa den nu lyder pa 1:55.95. Det rakte til en tredieplads og sammenlagt nummer 11. VM-91

I sidste nummer af Sv0mmesport blev Rasmus omtalt som manden,dererpav~indiden

harde seniorkerne. Det finder han yderst interessant, spoonden de og udfordrende. Han ved, at Peter Rohde og Franz

SIDE 28 - SV0MMESPORT NR. 7 · 1989

Mortensen er svoore at sla, men alligevel har han malet at na VM-91 i Australien. »Det var noget stort for mig at komme i A-finalen ved EJM. Jeg ved ikke hvor langtjeg kan na, men jeg har faet ekstra blod pa tanden etter det her, men jeg ved ogsa at kravene er meget harde«. Rasmus er ikke den storrabende stjerne. Han tager det hele stille roligt og fattet, men satser, det g0r han . USA

Rasmus gar for 0jeblikket i 3.g. Etter studentereksamen regner han med at tage til USA. »Det ligger noosten helt fast, at jeg tager afsted. Jeg skal samme sted hen som Kristian BrOggert (Bakersfield University red.), hvor Maglischo er trooner. Hans made at troone pa, ligner det, jeg er vant til«. Rasmus vii til USA fordi, han gerne vii loose videre. Det mener han er svoort i Danmark, hvis man samtidig gerne vii troone. Han regner med at studere 0konomi. Og nu da der

tales 0konomi, er det lige netop det, der hoonger lidt. Rasmus mangler pengene til turen, men det haber han bliver l0st, og han er meget optimistisk. Forel0big startede han trooningen i Lyngbyf0rst i september, og han er klartil at give den en skalle ved DKM i Holstebro. Rekord

Rasmus var ikke den eneste, der satte rekord af drengene. Alborgs Dan Kristensen sv0mmede en meget flot 400 meter medley. Han kom i 8-finalen med 14. bedste tid . Den placering forbedrede han to pladser ved at sv0mme fern sekunder hurtigere i 8-finalen. Tiden 4:40.72 var dansk juniorrekord. Dan havde ikke sa stort held med sig i sine butterfly-10b. I 100 meteren var han nresten et sekund fra sine egen rekord og i 200 meteren var tid en kun et par tiendedele fra rekorden. Tiderne rakte ikke til nogen finaleplads.


liM 89 · EJM 89 · EJM 89 · EJM 89 · EJI EN EVENTYRLIG VIRKELIGHED At Johnny Petersen

Gode vennererde, Michael Andersen (t.v.) og John Ludvigsen - men nu er det rent professionelle samarbejde afbrudt.

PROFESSIONEL SKILSMISSE At Johnny Petersen De to danske juniorlandshol strcenere skilles efter EJM, rent professionelt. Venner i fritiden, men uenighed pa bassinkanten, har f0rt til et brud mellem John Ludvigsen og Michael Andersen. Deter John Ludvigsen, der har smidt handklcedet i ringen. Han papeger dog, at det sker uden »hard feelings". »Michael og jeg er uenige om mange ting, sa jeg trcekker mig••, siger Ludvigsen. Endvidere siger han til Sv0mmesport, at det dog ikke bare er samarbejdsvanskelighe-

der, der er arsagen . Pa grund at arbejdet i sin klub har han svcert ved at finde overskud til arbejdet. Han mener ogsa, at der er for fa st0tteordninger til trcenerne. ••0konomisk er det svcert, at klare det, nar man skal arbej de gratis. Jeg har taet mange erfaringer og oplevelser, men lige nu mener jeg ikke, det er det vcerd«. Den anden part Michael Andersen er bekendt med Johns beslutning. Michael har ikke meget at sige til bruddet. Han ved godt, de er meget forskel lige. Han har dog ikke opfattet problemet st0rre, end det kunne l0ses, men han accepterer Johns beslutning.

»Nu har hun en fornemmelse at, hvad sv0mning er••. Sagt at Michael Andersen . Om Line R0nn Poulsen- »kometen fra Kolding •• . Michael lcerte Line at kende i marts. Da havde hun ikke meget check pa hvad sv0mning var. Pa kun 4 maneder har hun udviklet sig mentalt, hun svommer som en dram og stcerkere for hver gang hun hopper i vandet. Var historien om Line et eventyr, ville forfatteren blive lcesterligt til grin . Nu er det hele den skinbarlige sandhed, der kun kan beteg nes som: JA, det er bare utroligt. Der var en gang 1. januar 1989. Det var dengang Line kom pa Koldings 1.hold. Det blev april, der brillerede hun pa juniorlandsholdet i Finland. Det blev juli og hun blev dansk mester og dobbelt dansk juniormester. Senere i juli endte hun i A-finalen i 200 meter bryst ved EJM i Leeds. Under 2:40 to gange og to gange DJR. Tiden i A-finalen blev 2:38.95. Hun har taget springet fra p0len i Kolding, hvor hun inden 1. januar ikke havde sv0mmet un der 1.20 pa 100 meter, til en syvendeplads i 200 meter bryst i Leeds. I 100 meter bryst var hun 3/100 fra sin rekord . Hun kom i 8 -finalen , hvor hun blev nummer fern i 1:14.93.

At Johnny Petersen En at juniorlandsholdets mest erfarne sv0mmere flop pede ved EJM. Thisteds Thomas J0rgensen deltog i sit tredie EJM, men uden det store held. Til trods for en tidlig kvalifikation, gik den ikke. Han lagde ud med et darligt resultat i 100 meter ryg og, det fik abenbart en stor indflydel se pa den videre deltagelse. Han blev nummer 17 i l0bet og kom med pa et afbud i 8-finalen . 400 meter medley sv0mmede han ncesten 10 sekun der langsommere end sit bed ste. Favoritdisciplinen 200 meter ryg k0rte heller ikke. Han naede til 8 -finalen med 14. bedste tid 2:10.50, som er

Hvor ender det? Det er gaet stcerkt for Line R0nn . Nceppe mange t0r spa, hvad det skal ende med. Hun er uerfaren og alligevel sv0mmer hun med en teknik, der kan g0re de mest erfarne mi sundelige. Hun holder teknikken hele l0bet igennem, og med mere erfaring og trcening kan hun vcere med til at g0re dansk svomnings sorte kapi tel til et eventyr igen . Ogsa pa vej Helt sa ukendt er Alborgs Tin na Lythje ikke. Hun har prceget argangsv0mningen i Danmark i et par ar. Hendes forste EJM rna ogsa betegnes som en succes. I 100 meter butterfly kom hun i A-finalen . Hun kvali ficerede sig med fjerdehurtig ste tid 1:04.39. I finalen blev hun nummer seks i 1:04.21 . Pa den dobbelte distance blev hun nummer ti , altsa to i 8 -fi nalen, i tiden 2:20.36. Hun kan ikke f0re danske juniorrekorder ind i bogen endnu. Hun· har et ar mere som junior og hun har valgt at vcere god i det samme, som stortalenterne Mette Jacobsen og 8erit Puggaard, sa hendes vej til den absolutte seniortop kan vcere lang. Det skal nu ikke skrcemme hende. Med det hun prcesterer i dag , kan det blive til hvad som heist.

et skuffende resultat. I 8-finalen sv0mmede han 1 1h sekund langsommere og r0g dermed ned pa en samlet 15. plads. Thomas er ellers kendt for sin barske og frygtl0se indstilling. Den har bragt ham mange sejre. I EJM-sammenhceng har han ogsa vceret pa vej. Han formaede ikke at leve op til sit rygte i ar. Alt andet lige, har han stadig potentialet. »Han var abenbart for nem at sla ud. Det forste lob gik darligt og sa gik det hele galt. Thomas har forel0big et meget start potentiale i 200 meter ryg ••, siger juniorlandstrcener Michael Andersen.

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 29


arena

•••

I

L ,, •

,.o;..

\,

.

.;

~.·,.

·~~·

.,

4 nationers ynglinge-tum ering i Ronneby, Sverige

··'1989 •. . '# •

~··

•<


At Flemming Bertram, Ynglinge-landstramer

Der ER talent og masser af muligheder i dansk ungdoms- og ynglingevandpolo. Vi sA det sidst i den tilsvarende ROnnebyturn . i 1988, hvor et stoorkt dansk hold bl.a. slog USA. Men, men, men. Sid en har dette talentfulde landshold ikke vooret sam let. Arsag : lngen penge. Tragisk for dansk vandpolo. SA det var et usammenspillet og noget spoondt dansk hold som m0dtes ons. d. 5. juni i Bellah0jbadet. .For mig - som landstrooner - var det ogsA yderst utilfredsstillende at troppe op halvanden dag f0r f0rste kamp- for for f0rste gang at se holdet sam let og pA sA kort tid fA det til at fungere bAde spillemoossigt og socialt. NAr man nu ved at potentialet til noget RIGTIGT STOAT er til stede ... Hurtig fremgang Vi lag de ud mod de norma It stoorke franskmoond . Kampen var prooget af manglende spilfor'stAelse spillerne imellem. Et problem som let kunne l0ses med nogle ganske fA trooningssamlinger. Kampen var lige hele vejen igennem, indtil de sidste 1 112 minut, hvor franskmoon ,,dende scorede 2 gange til kampens resultat: 10-8. Men OK, alt ialt en acceptabel og loorerig start pA turneringen. Kampens topscorere blev Lasse N0rbook og Brian Kirk med hver 3 mAl. Dagens an den kamp stod mod de biA/gule svenskere. Spillerne virkede oplagte, motiverede og koncentrerede under vores opvarmning. Og det holdt ved kampen igennem. Resultat: 105 til Dan mark. Et godt resultat- og en klar fremgang fra f0rste kamp. Nu begyndte holdet at fungere som en harmonisk enhed, hvilket ogsA bet0d at nerv0siteten forsvandt. Spillerne begyndte at folde sig ud. Specielt fremhooves skal Peter HaugArd for sit uforudsigelige og frookke angrebsspil, som da ogsA resulterede i 3 mAl. Han er en af fremtidens storspillere, hvis den udvikling fortsootter, som han specielt har vooret inde i det sidste Arstid . Flot semifinale Polen var vel nok det stoorkeste hold i turneringen- efter os! Et fysisk og teknisk godt rustet hold. Vi fik desvoorre den voorst toonkelige start, da Lasse N0rbook pA rekordtid mg ud med 3 fejl. Kun 4 min. af f0rste periode var spillet! Perioden endte 1-5 til polakkerne. Vi oondrede sA pA taktikken- hvilket ogsA gav bonus ianden periode som ende 2-1 i vores fav0r. Vi fik doommet op for deres farlige skytter i vores meget velfungerende og upAklagelige forsvar med Morten Christensen som sidste skanse. 3. peri ode endte 3-2 til Polen. 4. periode blev den mest velspillede i kampen. Et heroisk koompende dansk hold vandt period en 5-2. Desvoorre 1 mAl for lidt. Kampen endte 10-11. Men vigtigst - stadig fremgang . Danske topscorere Brian Kirk og Peter HaugArd med hver 3 mAl. Vi havde nu spillet os frem til en semifinale mod Frankrig (Nr. 2 mod Nr. 3) . Denne kamp blev den mest velspillede fra det danske holds side. Franskmoondende var luret - og blev spillet ned. Kampens resultat: 17-8 til Dan mark. Flot, flot efter en virkelig holdproostation hvor aile It pA 7 spillere med Lasse som spillere blev benyttet - og gjorde det godt. MAiene var f .• ... topscorer med 6 mAl efterfulgt af Brian Olsen med if '

...._.._ .·-·

Vi havde nu spillet os frem til finalen mod Polen. . ;,:.. ' ' Denne kamp skulle gA hen og blive lidt af en gyser. To meget joovnbyrdige..!).old, som begge , . ville vinde. F0rste periode : 2-1 til Polen . Etter 2. periode still in 4-3 ti f~JilHElark. .'·periode 11 ?~· 8g 0-0. 4. periode: Polen udligner til 4- 4. Vi kommer to~,!! 5 - . qpu e.n...ut~fl!'rn· desvoorre. 1 min . f0r tid scorer polakkeJife til,slu!§.tilling ~-5 . tn ~tte sA n0jes med en andenplads i turnerin'gen. MamJil'a'r:'alt;e entbftl~r smag i munden efter en sA joovntrytd· · ate- som malil buri:re havctE?v'undet. Grun n til , jeg skriver burde, er,·afvl f~kescorede pA mer1rencf2 ud ~~and -mere si-..,., • tuationer (NAr en modspiller er u!'l\list). Deter altid let are~tj,pnaJiSJ;Wl, :"'- : men jeg mener helt klart, at denne lave udnyttelsesprocent kunrr~tJ_swde vooret voosentligt forbedret med en ordentl ig forberedelse. En god mere kroover et v~rkelig godt kendskab til hinanden bl.a. med ~ nsy_ spilforstAelse, bevoogelses- og reaktionsm0nster, placering~ . . mand-mere ER en n0dvendighed , hvis man vii begA sig int . ~tio : .

.

~,.

.-

Alt i alt: et flot resultat af et meget>talentfuldt hold (so~urde havde ~:C;i;;Jfj~~e~ til EM i 19"88). Holdet bestod af fig. spillere: Morten Christen.: Carsten Bramsen, FREM, Bria n..~irk og Michael Toft, TIK, Steen og Henrik J0rgense-~~ Erik Nielsen Nyk.F., "~'"lllr; .,... Olsen og Jan Christensen, FREM, Jens Orheim;-_ Arhus 1900, Morten Dines, OSLF. SV0 MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 31

.,.


arena

•••

Nar disse linier llBses har klubberne allerede modtaget materialet til »DANMARK SV0M LANGT«. Formalet er at de danske sv0mmeklubber sammen med DSLF skal holde abent hus samme dag. Formalet er selvf0lgelig at hverve nye medlemmer. Samtidig er der en konkurrence med kontante prlBmier fori alt 15.000 kr. Arrangementet Ia. ves sammen med vores hovedsponsor Carlsberg Grape. ·' ' Der er ikke planlagt et bestemt forl0b for dagen, deter helt · . ·. op til de enkelte klubbers kreativitet. Der er aile muligheder ·.· for at fa aile mulige vandaktiviteter i gang. Aben d0rene for • befolkningen og lad aile pr0ve, hvor sjovt og givtigt, det kan vlBre at vlBre i vandet. Inviter den kendteste person i omradet til at deltage.

senest en uge efter arrangementet, hvor en dommerkommite bestaende at Hans Henrik Burkal og Kaj Aagaard beg- ,, ge DSLF og Jens R0nn, Carlsberg. Der er individuelle prlBmier til den lBidste kvindelige og ·· mandlige deltager. Det samme glBider for de yngste. Lige- · ledes er der prlBmier til bade lBidste, yngste og bare kvin- .. ·. delig eller mandlig deltager, som sv0mmer llBngst. Disse far en sportstaske fra Carlsberg.

Ud til medierne DSLF og klubberne skal ikke bare have folk i sv0mmehallen, selv om deter det vigtigste. Vi skal ogsa ud i medierne. Derfor vii forbundskontoret vlBre abent den dag, arrangementet foregar. Det er meningen, at aile resultater fra hele · landet skal ringes ind, sa vi kan se, hvor langt Danmark sv0mmede den dag. Fra kontorets side vii det samlede resultat na Ritza us Bureau, TV-DR, TV 2 og Radioen . Vi regner · med, at resultatet kommer ud i de landsdlBkkende elektroniske medier den dag. Men nu er det ikke kun dem, der er vigtige. Aile lokale medier er meget vigtige. Fra DSLF vii klubberne modtage pressemateriale til bade lokal-tv, lokalradioer, lokalaviser, blade m.m. Det kan blot distribueres, ..... men det kan ogsa suppleres med, hvordan klubbens eget · arrangement foregar, og det kan vlBre lige sa splBndende . ' Endelig men ikke mindst, regner Sv0mmesport med at blive overdynget med masser af billeder og sma historier fra arrangementerne.

Konkurrencen Konkurrencen pa dagen gar ud pa at sv0mme langt. Aile kan deltage, bade nuvlBrende medlemmer og folk, der er •· blevet lokket til af arrangementet. Dog er der en klausul pa . . Sv0mmere, der har erhvervet DSLF's s0lvdelfinnal, rna ikke deltage, men de skal ogsa deltage som hjlBipere. Stilarten · · er fri, og der rna skiftes under sv0mningen. Som et mini·. mum skal der sv0mmes 100 meter, for at dettlBIIer. Det ertil. ladt at trlBde af pa naturens vegne, og ved llBngere sv0mning tilrades det at indtage VlBske og korte pauser rna indllBgges. ·: . Der er konkurrence klubberne i mellem. Den klub, dertilbagellBgger flest kilometer sammenlagt, far 7.000 kr. Den :. ·· klub, der kan mobilisere flest deltagere, far 5000 kr. -beg . ge prlBmier kan dog ikke vindes af sam me klub. Endelig er der 3000 kr. til den klub, der har udvist den st0rste kreativi- . · · tet m.h.t. arrangementet. Rapporter skal indsendes til DSLF . .··

SIDE 32 - SV0MMESPORT NR. 7 · 1989

· • .. : · ·


arena

••• CHARLOTTES GENNEMBRUD Charlotte Carstensen fra AGF blev ikke kun nr. 5 - men var bedst af de vesteurop~iske springere.

DOBBELT DANSK MESTER Uden at imponere lykkedes det igen Charlotte at tage det dobbelte guld hjem til Arhus, ved DM i Horsens 6. august. Det hc\rde program og efterf0lgende skader har sat sit prreg pa hende- og det kan blive for meget med aile rejser, hvor hun ikke kan restituere sig in den nreste strevne- ogden indre balance er ikke uvresentlig, nar konkurrencerne krrever 100% koncentration og yderst seri0se trreningsforberedelser. En meget veltrimmet og koncentreret springer fik sit f0rste officielle mesterskab pa en yderst elegant prrestation fra tarnet. Claus Friislund, Hermes var regerende mester, men p.gr..a. en handskade, stillede han op

pa halv kraft uden de meget vigtige trreningsforberedelser som tarnet krrever- og det blev udslagsgivende for konkurrencens forl0b . Finn Hansen fra Frem vandt med 410 points og Claus naede ikke over de 400 points, men har sa meget rutine at en yderst godt springende Peter Rasmussen fra Greve ikke kunne fravriste Claus s0lvet - men fik dog bronze. Godt kommet igen af den unge Peter, der har mattet holde pause noget af aret pga. Englandsrejse. Et dansk mesterskab pa 3m-vippenog det f0rste officielle mesterskab pa 3m-vippen er en flot prrestation og med sin lange elegante krop- og ikke mindst springh0jde- forventes Claus Friislund at komme over de 500 points i 10bet af aret.

At Peder Brandt Med et kvalifikationskrav pa 370,95 hrengende over hovedet drog den danske trup bestaende af Charlotte Carstensen og Kim Lisbjerg, der er Charlottes trrener til EJM i Leeds. Axel Thygesen var med som Ieder. Skader op til eet af kvalifikationsstrevnerne, Sindelfingen, og aflysning af Swedish Age-group lagde en del pres pa Charlottes skuldre- og sa kom skaden til Nordiske Mesterskaber, sa ogsa her forsvandt muligheden- i hvert fald pa tarn og 1m-vippen. Med disse optakter til kvalifikationen gik Charlotte pa 3m-vippen - velvidende at det var den sidste chance- og det lykkedes!!! Bedste Vesteuropreer - kun overgaet af 2 DDR-piger og 2 Sovjet-piger- og samtidig en flot kvalifikation til VM for juniorer i Madrid . Sv0mmesport har spurgt trreneren Kim Lisbjerg, hvad der var arsag til den helt enestaende prrestation : »Etter NM, hvor hun var helt nede bade psykisk og fysisk, brugte vi faktisk 3 dage pa at bygge Charlottes form op igen- hun kunne darligt l0fte armen sa tasker matte breres for hende, og aile krcefter blev sat ind for at fa lysten og hum0ret til bag e. Axel fik fat i den engelske mass0r, og Charlotte fik behandling for sin skulderskade. Vi n0jedes med at springe ben spring indtil hun blev klar torsdag, sa der kunne trrenes igennem en hel dag, indtil l0rdag, hvor 3m-konkurrencen skulle vcere", fortreller trceneren. Selve konkurrencen .. oet er vigtigt at starte med et godt spring og det gjorde hun- aile Ia faktisk side om side efter 5 spring«. »Charlotte k0rte sikkert og de andre kiksede, for man skal ikke sla st0rre br0d op end man kan bag e. Charlotte var 100 points efter Unni 0stb0 fra Norge til NM, men slog Unni med 100 points til EJM - i 0vrigt tankevcekkende- og det kan kun fortrelle mig een ting og deter, at deter utrolig vigtigt at bade trcener og Ieder laver et godt stykke arbejde, nar man er i en international konkurrence, og det t0r jeg nok sige, at vi har gjort her men deter nu een gang springeren, der laver springene og Charlottes indstilling er helt formidabel, og en personlig rekord ved et europreisk mesterskab er imponerende.

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 33


arena

•••

WADERS

I

DRAGSHOLM med hovedet mod bunden, derefter skal personen b0je lidt sam men i hofte og knee og observere den langsomme

Med dette nummer at Sv0mmesport vi/ jeg gerne introducere en artikelserie, der tortceller om, hvordan man driver livredningsarbejde i en rcekke klubber. Form/1/et er at give gode ideer, praktiske vink, trceningstors/ag tra de enkelte klubber videre, s/1/edes at vi aile kan nyde godt at, hvad der toreg/1r rundt om i landet. Dette kan kun lade sig g0re, hvis k/ubber med livredderkursus giver deres erfaringer videre. Jeg skat derfor optordre til at kontakte mig, s/1 jeg el/er en anden tra Dansk Livrednings Selskab kan bes0ge jer med kamera og notesb/ok i Mnden. Ud at dette kommer s/1 et vceld at ideer samlet i det eneste blad, der g/1r ud til livredderdommere og andre med interesse for livredningssagen. Claus Hemmert Lund

beveeg~se , derbringerove~

kroppen op til overfladen, med ryggen vendende mod bunden . Nar man har faet hovedet over vandet igen, skal man , eftervoresteori, beholde wadersene pa og sv0mme lav rygsv0mning. Derved bevarer man maksimal opdrift at den luft, der er tilbage i wadersene og minimerer afk0lingen at kroppen . Nar man ind0ver denne 0velse skal der naturligvis veere mindst to livreddere klar til at vende fors0gspersonen , hvis panikken skulle komme pa vi sit. Vi har haft over1 00 mennesker gennem denne 0velse uden uheld eller panik at nogenart; menveerpadupperne alligevel!!! 0velsen kan udvides ved at pmve at presse benene under vandet ; derved mister man den luft, der beerer oppe, og man kan sv0mme en no get besveeret brystsv0mning og kan foretage dykninger. Skulle en gaining tilbyde at foretage hovedspring fra 3 m vippen , kan jeg oplyse, at personen ikketagerskade; de~ imod kan selerne i wadersene ikke holde.

De f0rste artikler kommer tra Dragsholm Sv0mme Klub, hvor man b/.a. har arbejdet med waders: I foraret har der veeret en del presseomtale at ulykker, hvor waders (gummist0vler der gar helt op under armhulerne, oftest anvendt at lystfiskere) har veeret arsag til drukneulykker. Der har veeret foretaget en del fors0g , hvor konklusionen har veeret, at uden redningsvest er man ude at stand til at overleve. Nedenstaende er selvf0lgelig ikke en opfordring til at undlade at tage redningsvest pa; kun en tabe beveeger sig ud pa eller i vandet med waders, uden redningsvest. Men pmv alligevel at g0re som taberne- under kontrollerede forhold i en sv0mmehal. Vi har i to ar arbejdet med waders i Dragsholm Sv0mmeklub, og jeg vii her forteelle om vore erfaringer med waders. Veelter man, eller endnu veerre falder man i vandet med waders, vii den luft, der er i disse og den pakleedning , man har pa benene og underkroppen f.eks. termot0j uldent t0j osv., holde benene oppe, og derved hovedet nede. Man star populeert sagt med >>steengerne lige i vejret«. En i sig selv ganske uheldig si tuation at befinde sig i, iseer

Underholdning

hvis man er lystfisker uden seerlig god vandtilveenning. Vores teori var, inden vi med rystende knee kastede os ud i fors0get, at man ved at b0je sam men i hofte og knee, kunne presse en del at den luft, der var tilbage i waders og bekleedning om pa maven, og derved gik vores teori pa, at man ville rulle om pa ryggen , og fa hovedet over vand , og

SIDE 34 - SV0 MMESPORT NR. 7 · 1989

det virker faktisk udmeerket ved praktiske fors0g. Rygsvemning

0velsen foretages ved hoved spring fra kanten i den dybe ende at bassinet; dette kan illudere en keentring at en jolle eller lign. Fors0gspersonen er instrueret i f0rst at observere den magtesl0se situation, der er ved at flyde i lodret stilling

Deter en seerdeles underholdene 0velse at have med i vores livredningsprogram, og det er da ogsa en 0velse, der har veeret anvendt ved dom merkurset i 88 samt ved dommertreeffet i foraret 89 i Dragsholm Sv0mmehal. En vigtig ting jeg gerne til slut vii tilf0je: pas pa, hvis der dukker en lystfisker op, der gerne vii afpmve skridtst0vler i sv0mmehallen (skridtst0vler, er lange gummist0vler, der sn0res fast til livremmen) . Falder man i vandet med sadanne, vii st0vlerne hurtigt fyl des med vand , og ved den mindste beveegelse med benene, vii det vand , der er i st0vlerne, blive presset opad, og derved vii sv0mmeren blive presset ned under vandet med en form for jeteffekt. Ved anvendelse at skridtst0vler rna man for alt i verden ikke beveege benene. Morten Slot


arena

Tillykke fra Carlsberg Velkommen hjem og til lykke med de meget fine resultater, som ikke kun er til glcede for DSLF, men sa sandelig ogsa for en sponsor. Resultaterne ved EM viser medal tydelighed , at vi har set rigtigt ved at indga dette samarbejde - talentmassen er bred, og deter kun et sp0rgsmal om tid, f0r resultaterne bliver endnu st0rre. Ud over det rent sv0mmemcessige kan vi som sponsor eller samarbejdspartner, som vi heist 0nsker at kalde det, konstatere at bestrcebelserne pa at anvende de materialer,

•••

som der inden for den aller sidste tid er patrykt Carlsberg Grape logo, bliver anvendt til stor tilfredshed . lkke mindst pa landsholdsdragten med logo placeret pa brystet. Nceste store arrangement hvor samarbejdet skal sta sin pmve, - og som vi er sikre pa vii blive bestaet med UG - er Danmark Sv0m Langt. Lad os i fcellesskab vise danskerne, at der er flere krcefter i DSLF/Carlsberg Grape samarbejdet. Med venlig hilsen CARLSBERG A/S Kaare Truds121

Kaare Truds0 0nsker tillykke.

Hjaelp de unge og de seriese Etter at have lcest Poul Erik Nielsen's svar pa mit lceserbrev fra nr. 5/1989 rna jeg desvcerre konstatere, at Poul Erik Nielsen ikke har fattet hvad meningen med dette indlceg var. I mit f0rste indlceg skrev jeg at dansk vandpolo er et stort nul. Det var ment som en helhedsvurdering . Selvf0lgelig er der 2-3 klubhold, som har et lille snit at international styrke. Men nar disse hold spiller mod de virkelige tophold fra Europa, rna de indkassere ret store nederlag . Desuden rna man konstatere, at bredden er for darlig i dansk top vandpolo. Dette skriver jeg ud fra den · betragtning, at jeg i Sv0mmesport nr. 6/1989 kunne Ieese, at landstrceneren klager over, at flere at landsholdsspillerne er i for darlig form . Hvis bredden i dansk vandpolo var god nok, ville de spillere, som ikke er i form, blive sat at holdet. Men da der abenbart kun er de spillere, som er pa landshol det, rna landstrceneren lcerer at leve med dette ••lille« problem. Hvis Poul Erik havde lcest mit indlceg ordentligt, ville han

have opdaget, hvad det var, jeg skrev dengang! Jeg skrev bl.a. at VpU skulle tage de fa klubber alvorligt, som scetter ungdommen i h0jscedet. Jeg er selvf0lgelig godt klar over, at der er en del danske vandpoloklubber, som ikke g0r ret meget for de unge spillere. Derfor mener jeg, at vandpoloudvalget rna g0re noget for at hjcelpe de klubber, som gerne ser dansk vandpolo bevaret. Jeg kan kun beklage, at det ikke kan lade sig g0re at lave en konference om dansk polos fremtid . Jeg vii derfor appellere til aile klubber om at fa kridtet skoene og komme ud pa banen , for at hjcelpe de nye talenter i dansk polo. Det er jo ungdommen, der skal s0rge for, at vand polosporten ikke udd0r. En anden vigtig ting for de nye unge spillere er, at der kommer nogle trcenere til at hjcelpe dem pa vej . Alt for mange klubber rna klare sig med halve l0sninger, som ikke dur. I de klubber, hvor der er en trcener, rna denne tit slide og slcebe for vandpolosporten , pa et tidspunkt bliver det for meget, og sa mangler man vedkommende, nar denne pludselig er vcek. Derfor vii jeg habe, at aile de gamle vandpolospillere som ikke spiller mere, vii blive i klubben og hjcelpe til, for deter det, der er brug for. I den danske 2. div. er der ty-

delig forskel pa top og bund. Det er hovedsageligt bund holdene, som jeg mener ikke altid tagervandpolosporten lige alvorligt. Flere at disse klubber stiller med meget svage hold i hovedturneringen , og nar der sa skal spilles slutspil, sa graver man nogle gamle garvede gutter frem . Pa den made undgar disse hold nedrykning. Hvis det er, hvad Poul Erik kalder en god??? og velfungerende??? turnering , sa siger jeg tak, for sa vii jeg n0dig se en darlig og ikke fungerende turnering. Angaende problemet, om 1. div. klubbernes 2. hold skal have lovtil at spille i 2. div., kan jeg kun sige, at dette vii hceve standarden i 2. div. Som det k0rer nu, er der alt for mange 30-5 kampe i 2. div. Hvis man fra VpU's side ikke vii vcere med til at cendre reglerne (for de kan vel cendres?), sa kan man som n0dl0sning blive n0dt til at sla 3. divisionerne sammen . Hovedproblemet er, at de 8 kampe vi spiller pa en sceson er alt for lidt. Ved flere lejligheder har jeg set nogle spillere drikke 01 mellem kampene . Dette tager jeg klart afstand fra, da alkohol og sport ikke har noget med hinanden at g0re. Det er heldigvis kun i fa klubber dette foregar. Derfor vii jeg hermed undskylde over for de seri0se 2. div. hold ; for selvf0lgelig er de fleste hold det.

I henhold til DyM-placering, mener jeg , at der er mange andre steder end Odense, som er egnet til at spille et DyM. Hvis DyM skal afvikles i et bassin med lavt vand , hvorfor sa vcelge det som ligger i den yderste afkrog at Danmark. Man kunne jo have valgtTarm , Fredericia, Arhus, Kolding , Nord borg , Horsens, Vildbjerg , Esbjerg , men det tcenkte man selvf0lgelig ikke lige pa. Sa derfor vii jeg opfordre VpU til selv at afvikle et DyM nceste gang, for sa kan de jo placere det, hvor det er nogen Iunde hensigtsmcessigt for aile hold, og ikke kun et. · Jeg mener ikke, at jeg tilsviner ganske uskyldige mennesker, da jeg selv har spillet 2. div. og pmvet hvordan det cirkus kan vcere. Desuden kan jeg oplyse Poul Erik om, at jeg nu k0rer 600-800 km om ugen for at komme til trcening i den fynske andedam. Jeg har ogsa h0rt, at et par at de store profiler i 2. div. ikke gider spille i 2. div., fordi mange at kampene er en parodi pa ••rigtige vandpolo kampe«. Til sidst vii jeg opfordre Poul Erik til at abne 0jnene for, hvad der sker ude i den virkelige verden , langt vcek fra det midtjyske. Polo hilsen Allan From Ynglingespiller i FREM Odense

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 35


SYNKRo. KONTAKT MASTERS Abne Nordiske Mast~rs De f0rste abne nordlske mesterskaber for masters finder sted i 1990 d. 6. -10· juni i Finland . Stoovn~t far en ekstra fin indpakm~g idet det finske Centralldrootsforbund fylder 90 ~r. F0dselsdagen bliv~r fejret som et ••ldroottens lnternationale Stortroofcc, so~ medfeJrer masser a~ ~~­ rootsbegivenheder I Finland. Masterskonkurrencer bliver gennemfeJrt i et 50 meterbassi n.

Det st0rste og bed-

s~e SYnkrohotd i

TJekkostovakiet S0ger kontakt med danske klubber. Ncermere betegnet 8kommer hotdet fra rn?. og har rige trad1t1oner i synkrospoHen . Tjekkerne. 0nsker samar~eJde og erfanngsudveksling med hold i Danmark. De er Ofte med i europceiske konkurrencer og haber med henvendelsen til Sv"mmespoH at fa skabt interesse og de ser frem tit et Positivt svar.

lnt~resserede kan sknve til: TESLA Club of s~nchronized swimmmg Hatasov0 Namesti 2 628 00 Brno Czechoslovakia

SKUFFET SVENSKER OEDRAGTER R0DE BA danske offiFORBUDT Med fare for at deres hverv ·als skal ta9e mer SV0Mer t kom CI d en alarm for alvor I 9 MESPORT me FINA har f<;>rrende nyhe:~dedra9ter til . budtreJde konkurrencer. ennemsi9tl9et .A.rsa9: De er 9 vi ellers h{l.be ' dshold . her havde Ot9det danske l~nvores ri9tl9e ak nne stille op l .d men s{l.'n d 09 hVI • U farver r0 It {l. ikke vrere. skal det a s -q~~

R \

F\NAL~N Holland

M~~~·ha~ nM~TV\LL\NG~arianne 09 tvilli9par, t EM sv0

I M.Idred e sut andet . I ved e I er de amme flna ~e tvi\lin9ern siette den s 11966 nM rimmer en bryst. sarbe1 ~ 2oo meter {l. 100 nin9· lndt bronze ~leV ~~dePI~ds sanne 0Steren MuiS va o9 svv Mariann~. sonn o9 s meter fn I fem . num mer

{l.M skuffet ,,Je9 er s. "kke vandt. · at VI I ld er virke119 over, . skulle haVores ho 1 strerkt,doi ~ e d0de ve vun e . de sidste nresten p{l. . ved ikke 9 det meter, men J~ynes, hvorfor. Je~ f ·1 at vi er min eJ ' d. de andre alene je9 tabte, for I aile \{!. i fro~~t ~~le. Je9 0dela9~~{l.rli9t med Joakim har de det«, sa~~eefter at SveHolmquls havde faet ri9e »ku.n4« 100 meter b nze 1 x ffelsen er d~r ~o fn. Sku t at si9e til. ikke ~o9e v faktisk Joaklm ble {l. de to sidoverhalet Pf Vesttyskste mete~:ankri9, der land 09 . nrevnte rreksluttede I kef0\9e .

9

KAPTAJN-FRANZ Franz Mortensen blev va/gt til holdkaptajn under EM i sv0mning. Etter vat get, som han ikke vidste hvordan var gaet til, takkede han og var becsret. I sin tale 0nskede han aile sv0mmere held og lykke og Mbede at aile ville give den en skalle, ikke kun for sig selv, men for hele holdet.

Irene Dalby vandt den f0rste medalje til Norge nogensinde ved EM i Bonn. I 800 meter fri vandt hun bronze i tiden 8:29,59. Etter l0bet sagde hun : »Jeg kan ikke fatte det. Jeg hoongte pa Anke Mohring og Astrid Strauss (DDR red.) . Det var meget Mrdt. Men jeg forbedrede min tid fra indledende med syv sekundercc.


Jugoslavisk traener i vandpolo Gennem mange ar har jugoslavisk vandpolo h0rt med i den internationale top. O.S.L.F. har hentet stor inspiration netop her, og for klubbens vandpoloudvalg og bestyrelse var det derfor naturligt at vrelge en jugoslavisk trrener for klubbens vandpolospillere, da man sa sig om efter ny inspiration til savel trrener som spillere. Valget er faldet pa Goran lvanovski, som er 27 ar. Goran har vreret landstrrener i 1987/88 for det walisiske landshold, samtidig med at han var trrener for det bedste engelske vandpolohold: SUTTON & CHEAM fra London . I 1988/89 har Goran vreret trrener for VARDAR i Skopje, som spiller i den jugoslaviske 2. divison . Goran tiltradte i O.S.L.F. den 15. september og aftalen grelder forel0big for denne sreson.

Faosetso

Under EM ~G tage fejred rne" s· e en f Uberncerk In fedsefsd a ·:delen i sve ethed. Det ag I a/ rnen bla rnrnetorbund var ikke Lone Pa;~t journafistets trup, fyfdte to , Radiosp erne. ar. fSdag d. 17 Orten · august

pQULSENS BUKSER Det var et hold sv 0 mmere med hjemve, der mandag morgen efter EM matte udsrette afgangstidspunktet et stykke tid. La~ds­ trrener Flemmtn9 Poulsen manglede sine bukser. Han havde afleveret dem pa det tokale renseri men gtemt at h~nte dem, sa afgangen v~r f0rst efter rensenets abningstid.

DANSKE HERRER UOFFICIELLE EUROPAMESTRE

~en _danske

holdap I 4x1Qo rnedley Ud rneter · Slg selv til naavnte . . europ UoffiCielle arnestre ; holdkapskift Bonn k er. I . unne det 91steres elekt _rehvor hurt; ~onlsk gik Ch . ~ Sklfterne d . nstlan Toft er afleste L , rensen eft ars Serawlen fk er r~gc0 oo s I en tid Pa ' · arnrne tid · crawleren F f1k •• rvrortensen ranz kunne in , og det hold 9en andre 90re de Flysvernrne Jrn efter. Larsen ble r an . 9isk ha v helt lo bet H net efter le. an stod 0 sov ; hele 0 11 g kund a ' selen, h,;:lk:t~rtskarn­ te hurt· ar fernaile ho;~ste start at , rnen nog et uaccept b fer dan a elt efHoldet sk st~ndard. ~ansk r!~~~d evrigt flden 3:50.77 rned


OM-Video

Sorn SCJ?dva . nt,gt havd ren Mich Ved eM ~et Gross no e Vesttyskebassinet ~nn~ 9ang g~t ~t se tit en ' Presset g lkke i han 9av tv-kornrn en sorn bad ogen, hvor e avis- 09 (Foto . J entator. · an - nk Leothin).

d

DSLF's sv0mmeleder Kirsten Hansen kunne ikke klage over pressens indsats ved EM i Bonn - her er hun i snak med Radiosportens Lone Pagh, der havde lejet en cykel for at na det hele. (Foto: Jan-Erik Leothin) .

som sikkert aile med lidt interesse tor udspring har set, blev OM atviklet en stralende solskinsdag d. 6. august med TV-drekning pa 10 at landets lokalstationerog tor de, der endnu ikke har set den 50 minutters udsendelse, kan den rekvireres hos DSLFs springleder pa teleton 6440 2561 09 er yderst velegnet for klubattner osv. TEAM DANMARKer i denne sammenhreng arsag til den massive reklame tor udspringssporten, da TD har sponseret denne TVudsendelse i habet om at vrere behjrelpelige med st0rre interesse og information om denne dejlige sport.

:Err~: VANor

ette Jacob :J'ed rivatind:en VCJ?dede en Berit Pu n og veninkunne hold 9~ard om h vandet 14 de S/g VCJ?k fra un Det ku'hu age etter eM . n. Hun indk rede d let . errned en b . asseen, ~ndgangen til ~-ogr~fbitIVo/i og bt CJ?rnpeis G h evet betatt .o a?~den er bar VCJ?ret Ud g Plgerne enhavn Usik~e~t 90re K0-

ANNETE

fR\S0R

I 5 en har nere An nette poud bare sv0m- ·a ta\enter en tungerer ogs ningen. _Hun tris0r tor i star stll sorna \andsho~­ veninderne P bsen bi\Ver det. Met~e JacokliPPet at t· · ciP kun a \ollikens ,ne at pnn okun studset, Annette, s. p\ysnar bhv~r·s0r og Mette nar Annete- n rn 0 des.


arena

(GBR). 23.47 5. Zikarsky, Bjoern. (67) . (FAG). 23,5 4. 6. Holmquist. Joakim. (69) . (SWE) . 23,56 7. Rohde , Peter, (65) , (DEN). 23,59. 8. Kladiva . Pelr. (671. (TC H). 23,64.

100m fri A-finale 1. Lamberti , Giorgia, (69). (ITA). 49.24 (ERI . 2. Bas hkat ov, luriy, (68). (URS). 50,13. 3. Ma zhou tis, Rai mund os, (72) , (UR S), 50 ,15. 4. Caron, Stephan , {66), (FAA) , 50,16 5. Werne r. Tommy, (66). (SWE). 50 ,44. 6. Gloria. Robe rto. (681. (ITA). 50 ,46. 7. Sill. Pete r, (69) . (FAG). 50,61 . 8. Mortensen, Frantz, (64) , {DEN) , 51 ,32. 100 m fri 8 -f i nale 1. Ra n. Erik. (67) . (HOL) . 50 ,91. 2. Fibbens. Mi ke, (68). (GBR) . 50.95. 3. Melberg , Jarl. (70) , (NOR). 50.97 . 3. Schad!. And re, (66), (FAG), 50,97 . 5. Vo lery, Ste fan. (61).(SUI). 51.06 . 6. Kalfayan. Christoph e, (69).(FRA), 51,18. 6. Richter, Dirk, (64). (GDR). 51,18. 8. Kladiva , Petr, (671 . (TCH). 52,09 .

DE DANSKE RESULTATER VED EJM I LEEDS DRENGE Rasmus Jensen 100 fri nr.8 (indi.) .0 :53.68. A-fina le nr.5 0 :53.09 DJR. 200 fri nr.11 (indl.) .1:56 .3 0 DJR . B-finale nr.3 1:55.95 DJR. 100 fly nr.33 1:00.51

Morten B. Andersen 100 fri nr.26 0 :55 .26. 200 fri nr.25 1:59.41. 100 ryg nr.24 1 :04 .12. 200 ryg nr.25 2:17.96. 200 IM nr.35 2:20.24 Henrik Nissen 400 fri nr.21 4:11.54 . 1500 fri nr.13 16:36.73. 200 fly nr. 19 2:10.19 Morten Thomsen 400 fri nr. 25 4 :17.20. 1500 fri nr.1516:44.73 Lars Bang 100 bryst nr.13 1:0 7.80 (indi.).B-finale nr.3 1:07 .68 200 bryst nr.19 2:29.72

Thomas Jorgensen 100 ryg nr.171 :00.93 (i ndi.). B-fin ale nr.8 1:01.13 200 ryg nr.1 4 2:10.50 (indi.).B-finale nr.7 2:12.04 200 IM nr.27 2:15.27. 400 IM nr.21 4:50.15 Dan Christensen 100 fly nr.22 0 :59.41. 200 fly nr.17 2:09 .86. 400 IM nr.14 4:45.60 (indi.) .B-finale nr.4 4:4 0.72 DJR. HOLDKAPPER: 4x100 fri nr.12 3:38.19. 4x200 fri nr.13 8:00.51 DJR. 4x100 medley 4 :04 .49 DJR.

PIGER Line Ronn Poulsen 100 bryst nr. 10 1:15.08(indl.). B-finale nr.5 1:14 .93. 200 bryst nr.7 2:39.36 DJR (indl.) . A-finale nr.7 2:38.95 DJR.

Tinna Lythje 100 fri nr.23 1:01.91. 100 fly nr.4 1 :04 .39 (indl. ). A-fina le nr.6 1 :04 .21. 200 fly nr.10 2:20.83 (ind l.). B-finale nr.2 2:20.36. Majbritt Hansen 100 fri nr.281 :02 .28. 200 fri nr.25 2:14.60. 400 fri nr.16 4 :33.43 (indl.) . B-finale nr.7 4 :31.17. BOO fri nr.16 9:25.86 . Anne Katrine Schmidt 200 fri nr.16 2:10.93 (indl.).b-finale nr.6 2 :10.27. 400 fri nr.13 4:2 8.26 (indl .) . 8-fin ale nr.3 4:28.35. 100 fly nr.9 1:05.64 (indl.) . B-finale nr.8 1:05.99. 200 fl y nr.19 2:23.77. Mette Nerskov 100 ryg nr.24 1:10.96 . 200 ryg nr.19 2:28.4 6. Camilla Bogelund 800 fri nr.14 9:21.95. 200 IM nr.18 2:30.97 . 400 IM nr.12 5:10.12(indl.) . B-finale nr.4 5:08 .58. Mette Hajby8e 100 bryst nr.2 0 1:17.14. 200 brysl nr.13 2:41.95 (indl.) . ·s- finale nr.S 2:42.36.

EM-Sv"mning 1989 Bonn (50 m) 15.-20. aug.1989 Herrer 50 m fri A ~finale 1. Tkachenko. Vladimi r. (65). (U RS). 22,64. 2. Kotriaga. Evg eniy, (68), (URS). 22.67 . 3. Rudolph, Nils, (6 5) , (GDR), 22,76. 4. Halsa ll, Dan o, (63), (SUI) . 22.89. 5. Dekker, Ron, (66). (HOL). 23,06. 6. Volery, Stefan, (61).(SUI). 23,13. 7. Ka lfaya n. Christophe , (69), (FAA) , 23,22. 8. Hoff meister. Bernd . (63) . (FAG). 23.36. 50 m fri B-finele 1. Titus, Goeran. (67). (SWE). 23.26. 2. Mortensen , Frantz, (64) , (DEN), 23,41 . 3. Ran. Erik. (67) . (HOL). 23,46. 4. Fibbens. Mike. (68).

200 m fri A-finale 1. La mbert i. Giorgio. (ITA) . 1:46.69 (WRI . 2. Wojdat, Artur, (P0L).1 :47,96. 3. Holmertz. Anders , (SWE). 1:48,06. 4. Gloria, Roberto , (ITA). 1:48.37 . 5. Sill, Peter. (F AG ). 1:49 ,06. 6. Zesner. Steffen. (GOA), 1:49.31. 7. Dassler, Uwe. (GDR) . 1:49.62. 8. Ta ianovich, Venlam. (URS) . 1:50.27. 200 m fri 8-finale 1. Herrmann, Martin, (FAG ), 1:50,48 . 2. Podkoscien ly, Mariu sz, {POL), 1:50,53. 3. Agh, Norbert, (HUN). 1:50 .73. 4. Melberg, Jarl, (NO R), 1:50,75 . 5. Granneman, Richard, (H OL), 1 :?1,65. 6. Mortensen , Franz, (DEN} , 1:51 ,88 . 7. Brew, Paul , (GBR) . 1:51.96. 8. Bashka1ov. luriy, (URS). 1:52 ,95. 400 m fri A-finale 1. Wojdat. Artur, (68) , (PO L). 3:47.78 (CR) . 2. Pfeiffer. Stefan, (65) . (FAG). 3 :48 ,68. 3. Podkoscielny, Mariusz. (68). (POL) , 3 :49.29. 4. Holmertz. Ande rs. (68) . (SWE) . 3:49.58. 5. Dassler. Uwe. (67). (GDR) , 3 :49.78 . 6. Hoffmann. Joerg, (70). (GOA). 3:50.52. 7. Szi lagyi, Zollan. (67) (HUN). 3:52,68. 8. Buca r. Jure. (66), (Y UG), 3:55,3 6. 400 m fri 8-finale 1. Logvinov. Evgeniy, (6B).(URS). 3 :54.79 . 2. Trevisan , Massi mo, (68). (ITA). 3:55,57 . 3. J ang wall. Henrik. (66), (SWE), 3 :55,72. 4. Gaiduke vich , Alexandr, (68) . (U RS) . 3 :55,73. 5. Serra , Daniel. (68) , (ESP). 3:55 ,95 . 6. McNeil. Campbell , (69) , (GBR) , 3 :56.29. 7. Agh . Norbert, (70) . (HUN) . 3 :59.29 . Mueller. Thom as, (69) (FAG) Oi skvalifi ce ret. 1500 m fr i , finale 1. Hoffmann, Joerg. (70). (GDR) . 12 :01,91 . 2. Pfeiffer, Stefan. (65), (FAG), 12:01,85. 3. Podkoscielny, Mariu sz, (68), (POL) , I 2:12,78 . 4. Persson, Stefan. (67). (SWE) . 12:20,18. 5. Boyd , Kevin, (66). (GBR). 12:21,64 . 6. Gaidukevich, Alexa ndr. (68) . (URS). 12:21 ,58. 7. Logvin ov. Evgeniy, (68) , (URS) . 12 :25.47. 8. Bensi. Massimiliano, (69). (ITA), 12 :32,26. 4x100 m fri , finale 1. FAG. 3 :19,68. 2. France. 3:19.73. 3. Sweden. 3:19.76. 4. USSR. 3 :19.77. 5. GDR, 3 :21 ,36. 6. Italy, 3:21,37. 7. Netherlands, 3 :23.98. 4 x 200 m frl, finale 1. 1taly, 7:15,39. 2. FAG, 7: 17 ,38. 3. GDR, 7:17.79. 4. Sweden. 7:20.76. 5. U.d .S.S.R., 7:22.14.6. Po land. 7:25.19. 7. Hunga ry. 7:26.95. 8. Spai n. 7:37. 24. 100m butterfly, A-fi nale 1. Szukala. Rafal . (71). (POL), 54 ,47. 2. Gutzeit, Bruno, (66) , (FAA) , 54 ,50. 3. Herrmann, Martin , (70). (FAG). 54 ,54. 4. Rudolph , Nils, (65) . (GDR). 54,55 . 5. Yaroschuk , Vadim . (66). (URS). 54.59 . 6. Baric. Hrvoje, (65). (YUG). 5 4,65. 7. Koval skiy, Vladimir. (66). (U RS). 54.85. 8. Ballester. Jose Luis . (69). (ESP). 55.34 . 100 m butterfly, 8-finale 1. Ran Erik, (67), (HOL), 55,24 . 2. Fibbens, Mi· ke , (68), (GBR), 55, 46. 3. Wallin, Christer. (69). (SWE). 55,75 . 4. Schnabel. Uwe. (68). (GDR). 55,8 4. 5. Depickere. Ludovic. (69), (ESP), 56.02. 7. Parker. David. (71). (G BR). 56.22 . 8. Kjolh oldt , Christer. (68). (NOR) . 56 .41. 200m butterfly, A-finale 1. Darnyi. Tamas. (67). (HUN). 1:58.87 . 2. Szu kala. Rafa l, (71). (POL) . 2:00 ,62 . 3. Matijaz. Koze lj, (70). (YUG) . 2:00.73. 4. Wyzga. Wojciech. (66) . (POL) , 2:00.87. 5. Bordeau, Chri stophe . (68). (FAA), 2:01 .05. 6. Jones, Tim . (67), (GBR). 2:01,12. 7. Braida. Marco. (66), (ITA). 2:01,36. 8. Herrmann , Ma rtin , (70). {FAG), 2:02,22 . 200m butterfly, 8-finale 1. Wallin, Ch riste r. (69) . (SWE) . 2:01,08. 2. Gessne r, Ch ristian, (68). (GOA) , 2 :01 .89. 3. Savchenko . Alexand r. (68) . (URS). 2:02 .19. 4. Balle st er. Jose Luis. (69). (ESP). 2:02 .25. 5. Ki ss. Tibor, (71) , (HUN). 2:03 ,18. 6. Le itne r, Re inhold, (66). (AUT). 2:03.35. 7. Yaroschuk . Vadim . (66) . (URS). 2:03,40. 8. Hoffmann. Carsten. (66). (FRGI. 2 :03.75. 100m rygcrawl , A-finale 1. Lopez-Zubero, Marti n. (69), (ESP). 56.44 . 2. Zabolotn ov. Se rgey. (63). (URS), 56,45 . 3. Rich ter. Dirk. (64). (GDR). 56,52. 4. Hoffmeiste r, Fr an k, (65) . (FAG). 56.66 . 5. Polianskiy, Ig or, (6 7). (URS), 56.97 . 6. Weber. Tino, (701. (GDR). 57.04. 7. Deutsc h. Tama s. (69). (HUN) . 5 7,56. 8. Sorensen, Lars, (68), (DEN), 57,69. 100 m rygcr.awl , 8-fi nale 1. Scholl. Franck , (70) . (FAA) . 57,23 . 2. Ventosa . Carlos. (71). (ESP). 58.08 . 3. Binfield , Gary,

(661. (GBRI. 58,10. 4. Mihalev, Georgy, (681. (BULL 58 ,28. 5. Cullen . Stephen . (70). (IRL) . 58.64 . 6. Obergloc k . Peter, (69) . (FAG) . 58 ,6 5 7. Robin s, Grant, (69), (GBR), 58,66. 8. Ran1 s, Marek. (70), ITCH). 58,89 .

•••

100 m fri , A-fina le 1. Me1ssne r, Katnn, IGOAJ, 55 ,38 2. Stellmach, Ma nuela, IGDRJ, 55 ,40 3. MUis, Mar1a nne, fHOL ), 55,61. 4. Pte w1nsk1, Ca thenn e, IFAAJ , 55 .66 5. Muis. Mildred , I HOLJ , 56,24 6. Pickering, Kar en, IGBA). 56,87 7. Jenaen, Gitta , (DEN). 56,89 . 8. A1zpors . Mari on, (FAG) . 56,97

200 m rygcrawl , A-finale 1. Ball istell i, Ste fano, (70), (ITA). 1:59 ,96. 2. Selkov. Vladim i r. (71 ). (URS) , 2:00,02. 3. Weber, Ti na. (70). (GOAl. 2:00 ,54 . 4. Ho ffmeister, Frank, (65), (FAG) , 2:01, 44. 5. Lopez- Zubero, Martin, (69), (ESP). 2:02 .31 . 6. Holderbach, David . (71 ), (FAA). 2:02 .93. 7. Ranis. Marek, (701. (TCH). 2:04 .29. 8. Deutsch. Tamas. (69) . (HUNI. 2:08 .72 .

100 m fri , 8-finale 1. Nyberg , Eva, CSWE ), 57 ,51 2. Pers1 . Silv1a , UTA), 57.65 3. Jardm, Veron1que . CFAAJ, 5 7,85. 4. Coull . Joanna. (GBA) . 57.95 5. Pu lid o, Nata lia, I ESP ). 58,03 6. Draxler, Judith , IAUTJ. 58 ,04 7. Costache. Tamara. (ROM), 58.31 8. Ve rbauwen. Pa scale. I BEL ). 58 ,33.

200m rygcrawl , 8 -finale 1. Binfield. Gary, (66) , (GBR) . 2:03.56. 2. Kuehl . Patricll: . (68), (GOA). 2:04 ,02 . 3. Robins, Grant. (69), (GBR), 2:04,10. 4. Sorensen, Lars , (68), (DEN) , 2 :04,48. 5. Meri si. Emanuele, 1721 , (IT AI . 2:04 .77 . 6. Zabololn ov. Sergey. (63), (URSI, 2:05,13. 7. Ha c kmann . Sven. (70). (FRGI. 2:05 ,68. 8. Mihalev. Georgy, (681 . (BUL ). 2:06 .69 .

200m fri , A-finale 1. Stellma c h, Manuel a, (701. CG DR I. I :58.93 2. Mu1 s, Marianne, {68), IHOLJ , 1:59 ,96 3. Jacobsen, Mette, (73). (DEN) , 2:00,35. 4. Fned rich. Me i ke , 1701. CGDAI. 2:00.48. 5. Ptew1nsk1 , Ca l henn e. (68), (FAA) , 2:00,55. 6. Dalby, Irene , (71) , INOR), 2:02,35 7. Prun1er. Cec1le . (691. (FAA) , 2:03 ,08. 8. Lue nensch loss. He1ke . f72J . CFAGI. 2 ·03.69

100m brystsv., A-f i na le 1. Moo rhouse , Adrian , (GBA), 1:01,71 2. Volkov, Dm it riy, (UAS) , 1:01 ,94 . 3. Gillingham , N1ck. (G BR ), 1:02,12. 4. M ine rvini , Gianni, {ITA), 1:02 ,33. 5. Dekker. Ron . (HOLt. 1:02.56. 6. Debnar, Tamas , (HUN), 1:03 ,05. 7. Alexeev, Vadi m, CURS). 1:03 ,31. 8. Warne c ke , Mark. (FRGI. 1:03,57.

200 m fri , 8 -fi nale 1. MUIS, M ildred , (6 81 . (HOL). 2:01.46. 2. Pug· gaard , Berit, (72) , (DEN) , 2 :02,47. 3. Shamorova . lana. (73) , CURS) , 2:03.12 4. Nyberg, Eva. (691. (SW EI. 2:03 ,21 5. Pat ron. Or iella . (72) . (ITA). 2:04,21. 6. Coull . Joa nn a. 173). CG BRI . 2:04 ,27 7. Arnould. Isabe lle, (70 1. ! BELl. 2:04,40 7. Mahera. Ton1a, 171 ). (GREJ . 2:04 ,40.

100m brystsv., 8-finale 1. Peni c aud , Cedric, (FAA) , 1:03,69. 2. Fae rber, Ralph, (GDR) , 1:03.75. 3. Boehm. Thomas , (AUT), 1:03,76. 3. Cage lli, Ma ssimi lian o, (ITA), I :03.76. 5. Guettler. Karoly, (HUN) , 1:03.84. 6. Suom inen, Petri, (FIN ), 1:03,89. 7. Camallonga , Ramon. (ES PI. 1:04.02. 8. Goebel. Bert. (FRGI . 1:04 .69.

400 m fri , A-finale 1. Moeh ri ng , Anke . (691 . CG DR ). 4:05.84 !ERJ 2. Fried n c h, Heike , (70) (GOA). 4:10,14 3. Mel chiom . Manuela, {70) . (ITA). 4:10.89 4. Dalby, Irene . (71). (NOR). 4' 11 .51 5. Pat ro n. O n etta. (7 2). (ITA). 4:13.09 6. Arnould , Isabelle . (70). !BELt , 4 14 .41 7. Cam . Sandra . (721. (BEL l. 4:16,49 8. Lung. Noem1. (68 1. (ROMI. 4 ·19,44

200m brystsv., A-finale 1. Gill ingham, Nick.(67i.(G BR), 2:12.90 (E R) . 2. 0 Tootle, Ga r y, (68) . (I RL) , 2:15,73. 3. Szabo, Joszef, (69), (HU N), 2:16,05. 4. Bei nh aue r, Radek.(69), ITCH). 2:16,37. 5. Lopez. Sergio, (69), (ESP). 2 :16,66. 6. Debn ar, Tama s, (71). (HUN). 2:16,90 . 7. Lozi k, Valeriy, (671, (URSI. 2:17.7 4. 8. Fernandez , Joaquin, (70), (ESP). 2:19.24.

400 m fri, 8 -finale 1. Luenenschloss. He;ke. (72). (FAG). 4:15.86 2. Prunie r. Cecile . (69). (FAA) , 4:17 ,49 3. Mortensen , Eva , (70) , (DEN) , 4:19,07 . 4. N1mtz. Sonja, {72). (FAG). 4:19,80. 5. Schmich. Juliano. (73), (AUT) , 4 :22,23. 6. PulidO. Natal ia, (69). (ESP). 4:22,71. 7. Silvester. Kirste n. (71 ). (HOL). 4:24.28. 8. Krueger. Nadia . (681. (SUit . 4·29,93

200m brystsv., 8 -finale 1. Pen icaud . Cedric. (71). (FRAI. 2:16.60. 2. Marcek . Alexander, (68), iTCH). 2:17.72. 3. Mueller. Thomas. (70), (GOA) . 2:17,81. 4. Yokochi. Alexandre . (65). (POR). 2:17.96. 5. Beck. Jens. (70).(FRG) . 2:19,17. 6. Fae rber. Ralph , (71).(GDR). 2:19.78. 7. Appelboom . Sydney, (67) . (B,E L), 2:20.04. 8. Leb lanc, David . (68). (FAA). 2:21,38.

800 m tri , Finale 1. Moehring . Anke , (69) . (GDR). 8:23.g9 2. Strauss. Astrid . (68) . (G DR) . 8:28.24 3. Dalby. Irene , {7 11. (NOR). 8: 28.59. 4. Soss 1. Cnst1na . (71), (ITA). 8 :28 ,92 5. Metc h1orn. Manu ela. (70). (ITA) . 8 :36 .57 . 6. Luenensc hl oss. He1ke . (72). (FRGI. 8 :45.98. 7. Arno uld. Isabe lle. (701 . tB EL ). 8:47.67 8. Faure , Karyn , (69), (FRAt . 8:53.01

200m medley, A-finale 1. Darnyi, Tamas, {67). (HUN), 2:01,03. 2. Hannemann. Raik , (68). (GDR). 2:03.07. 3. Hladk y. Josef. (62). (FA G). 2:03 .21. 4. Ya rosc hu k . Vadim . (66). (URS) , 2:03,23. 5. Kuehl . Patr ick. (68). (GDR) . 2:03 .84 . 6. Lefevre. Frede ric. (70). (FAA). 2:04 ,14. 7. Bidrman. Jan.(66). (SWEI . 2:04 ,81 . 8. Be rme l. Peter. (67) . (FAG ). 2:04 ,83 200m medley, B-finale 1. 0 Tootl e, Gary, (68). (tALl . 2:05 ,46. 2. Sacchi. Lu ca, (68) , (ITA), 2:05,52. 3. Sorensen , Lars , (68), (DEN), 2:05,74. 4. Sanson. Benjamin.(711. (FRAI, 2:06,11 . 5. Zubkov, Mik hael. (681. (URS ). 2:06,29. 6. Robins, Grant, (69), (GBR). 2:06.68. 7. Papanikolaou. Charlambo, (69), (GA El. 2:07,48. 8. 0 Su lliva n. Peter. (67). (GB RI. 2:07.52. 400 m medly, A-finale 1. Darnyi, Tamas. (67). (HUN), 4:15,25. 2. Kuehl , Patrick. (68) . (GDR). 4:16,08. 3. Ballistelli. Ste fano. (70), (ITA). 4:19,13. 4. Gessner. Christian, (68) . (GDR) . 4:19.71. 5. Szabo. Joszef. (691 . (HUN). 4 :21,69. 6. Sacchi. Luca , (68) . (ITAI. 4:22.96. 7. Marniuk. Se rgey. (69) , (URS), 4:25 ,10. 8. Papanikotaou , Charlambo, (69). (GRE). 4:33.79. 400 m medly, 8-finale 1. Lef ev re. Frede ric. (70), {FAA). 4:23,96. 2. Bidrman. Jan. (66). (SWE) , 4:25,78. 3. 0 Sulli van , Peter, (6 7). (GBR) , 4:26,38. 4. Zubkov. Mik hael. (68). CU RS). 4 :28 ,14. 5. Brew, Paul . (65). (G BR) . 4:31.08. 6. Konecki. Maciej. (68). (POLl . 4:31,93. 7. Kudrilzki, Alexander. {68). (FAG) . 4:33,60. 8. Bure s, Ondrej. (66). (TC HI. 4:4 I ,40 4 x 100 m medley, Finale 1. US SR. 3:41 .44. 2. Fra nce. 3:43.09 . 3. Italy. 3:43 ,14. 4. FAG. 3:43 ,58. 5. Great Britain, 3 :44 .11. 6. GDR. 3:44,14 . 7. Spai n, 3:4 7.29. 8. Netherl ands. 3: 47,73.

Darner 50 m fri , A-fi nale 1. Plewi nski, Catherine. (68). (FAA). 25 ,63. 2. Hunger. Daniela , (72). {GOA) , 25.64 . 3. Meissner. Katrin , (73) , (G OA ). 25.87. 4. Jensen, Gitta, (72), (DEN) , 25,94 (NR) . 5. Aizpors. Marion. (611.(FRG), 26.11 . 6. Woo d coc k. Caroline . (62). (GBRI. 26 ,12. 7. Muis, Maria nn e. (681. (HOL), 26 ,13. 8. Cos tac he , Tam ara. (70). (ROM) . 26.21. 50 m fri , 8 · finale 1. Zili ox. Katja , (70). (FRGI . 26.53. 2. Persi . Silvia. (651. (ITA). 26.56. 3. Dr axler. Judith. (701. (AU TI. 26.62. 4. Jus. Bi rgit. (73) , (AUT). 26.65. 5. Muis. Mil dre d. (68). (HOL). 26 ,7 5. 6. Aberg . Helena, (71) . (SWE). 26.80. 7. Kurchina. Elena. (73). CURS) . (26,921 . 7. Verbauwen . Pascale. (63). (BELl . 26.92.

4 x 100 m fri, Finale 1. GDR. 3:42, 46. 2. Net her lands, 3 :43.66 3. FAG , 3:46, 15. 4. Denmark, 3:46 ,94 (NR) . 5. France. 3 ·47 ,0 4. 6. Great Br it am . 3:48.87 7. Sweden . 3 :52.2 0

4 x 200 m fr i, Finale 1. GDR. 7:58 ,54 . 2. Netherlands. 8:08 .00 3. Ita ly, 8:10,49 4. Denmark , 8:11.53 (NR) . 5. U.d .S.S.R. . 8:15.08 . 6. FAG. 8 :18.10 7. Betg1um. 8:31 ,51. 8. Ireland . 8:41 .2 5 100 m butterfly, A·finale 1. Plewinski, Catherine. (681. (FRAI. 59.08 (CA l. 2. Jakob, Jacqueline , (731 . CG DRI. 1:00 .42. 3. Nord , Kat hleen. (65), {G OA). 1:00,81. 14. De lord. Jacqueline. (70). (FAA) . 1:01 .31. 5. Anema . Judith. (66) . (HO L). I :01.4 8. 6. Ca rosi. Manuela . (6 5). (ITA). 1:01 .85. 7. Sc arborough . Made leine. (641. (GB R) , I :01 .94 . 8. Jacobsen, Mette, (73). (DEN), 1:02 ,28. 100 m butterfly, 8-finale 1. B osser~off. Susanne . 163) . (FAG ). 1:02.45 2. Lindberg , An na , (73). (SWE) . 1:02 ,51 3. Re ha. Gabi, (64) . (FRG). 1:02 .53 4. lakovleva, Natalia . (71) , (URSI. 1:03 .12 5. Purvis, Samantha. (67). (GBR), 1 :03 ,40. 6. Fern and ez. Maria Lu isa. (69). (ESPI. I :03.56. 7. Robert . Natasja. (721. (HOLt. 1:03 .94 8. Mit eva, Nevena . (70) . {BUL). 1:04,28. 200 m butterfly, A-finale 1. Nord, Kath leen. (651. (GDR J. 2:09.33 2. Ja kob. Jacqueline. (73) . (GOA) . 2 :10.94 3. Jacobsen, Mette, (73) , (DEN) , 2:12,63 (NR) . 4. Pug· gaard, Ber it , (72) . (DEN) , 2:14.23. 5. Reha . Gab i, {64). (FAG) . (2:14,75. 6. Jeanson. Cec1le . (72) . (FAA) . 2:15.53 7. Be yermann, In a, (65) , (FAG). 2:16.80. 8. Fernandez. Maria Lu isa. (69). (ESP) . 2:17.81. 200m butterfly, 8·finale 1. Sca rb orough , Mad elei ne. (64 ). (GB AI. 2:15.78. 2. Cambrini, Francesca. {71), (ITA). 2:15.85 . 3. Purvis , Saman tha , {67). (GB R). 2:15.8 7. 4. la kovleva , Natalia , (71) . (UR S) . 2:17,58. 5. Gordon, Shayne. (7 2) . (IRLI. 2:17.7 4. 6. Me skovska . Nata sa. (72). (YUG). 2:18.17. 7. Arantes, Joana. (72). (POR I. 2:16,93 . 8. Cuervo. Monica . (70). (ESP) , 2:19.73 . 100m rygcrawl , A-finale 1. Otto. Kristin , (66). (G OA ). 1:01 ,86 . 2. Egerszegi, Krisztina , (7 4), (HUN). 1:02 ,44. 3. Eichhorst. Anja , (71 ), (GOA). 1:03 ,10. 4. Voelker. San dr a, (7 4) , (FRG I. 1:03,63. 5. Aizpors. Marion , (61 ). (FRGI . I :03,64. 6. Elz erm an, Ellen. (71). (HOLt. 1:03.80. 7. Read . Kath arine, (69) . (GBR), 1:0 4,6 0. 8. Shibaeva , Natalia, (681. (URSI . 1:04 ,80 . 100m rygcrawl , 8-finale 1. Vigarani. Lorenza , (69) , (ITA) , 1:04 .54 . 2. Koch eva . Mari a, (70). (BUL). 1:05 .30. 3. Melwani. 2

1

~ao~~:~~~r um~ ·5 :~~~~r 6~r~!~·~·~~·t•l•n. ~

SV0MMESPORT NR. 7 · 1989 - SIDE 39


arena

•••

.... (YUG) , 1:06 ,15. 6. Krupskaia , Natalia, (72), (URS). 1 :06,31. 7. Lund , Tone, (72) , (DEN) , 1:06,49. 8. Dejonckheere , Petra, (72) , (BEL). 1:06,81 . 200 m rygcrawl, A-finale 1. Hase, Dagmar, (69) , (GDR). 2:12,46. 2. Egerszegi , Krisztina, (74) , (HU N). 2:12,61 . 3. Otto, Krist in, (66), (GDR), 2:14,29. 4. Elzerman , Ell en , (71) (HOL), 2:14,94 . 5. Viga rani , Lore nza, (69), (ITA) , 2:15,92. 6. Shibaeva, Natalia, (68), (URS). 2:16,50. 7. Read, Kathari ne, (69), (GBR) , 2:16,85. 8. Zoller, Marion, (68). (FRG), 2:18,73.

200m rygcrawl, B-finale 1. Marchen a, Carmen, (71), (ESP), 2:18,90. 2. Krupskaia, Natalia , (72). (URS), 2 :19,12. 3. Alauf, Darja, (68). (YUG) , 2:19,37. 4. Slatte r, Helen, (70), (GBR), 2:19,50. 5. Voelker, Sa ndra, (74), (FRG), 2:20,07. 6. Godina, Tanja , (70). (YUG), 2:21,72. 7. Barros, Ana, (69) , (POR). 2:22,04. 8. Kotcheva , Maria, (70) , (BUL). 2 :23,35.

100m brystsv., A-finale 1. Boernike, Susanne, (68). (GDR). 1:09,55. 2. Dangalakova, Tanya , (64). (B UL). 1:09,65. 3. Dalla Valle, Manuela, (63) , (ITA). 1:10,39. 4. Volkova, Elena, (68). (UR S), 1:10,47. 5. Becue, Brigitte, (72), (BEL). 1:10,60. 6. Coombes, Lorraine, (60), (GBR). 1:11 ,24 . 7. Kuzmina, Svet lana, (67). (URS), 1:11,32. 8. Bro wnsd on, Suki , (65), (GBR), 1:11,63. 100m brystsv., B- flnale 1. Haenel, Alexandra, (74), (FRG), 1:11,81 . 2. Bullen, Kira, (73) , (HOL), 1:12,27 . 3 . Splicha lova, Magda, (72), (TCH), 1:12,34. 4. Frenkeva, Antoaneta, (71). (BUL). 1 :12,50. 5. Goossens, Nancy, (74) , (BEL) , 1:12,53. 6. Csepe, Gabriella, (73) , (HUN). 1:12,77. 7. Kaszuba , Beata, (72). (PO L). 1:12,90. 8. Moes, Linda , (71 ), (HOL) , 1:12,93. 200 m brystsv., A-finale 1. Boernike, Susanne, (68) , (GDR). 2:27,77. 2. Becue, Brigitte, (72) , (BEL). 2:29,94. 3. Volkova , Elena, (68) , (U RS) , 2:29,95. 4. Dalla Valle , Manuel a, (63), (ITA) , 2:30,11. 5. Kuzm i na, Svetla na, (67). (UR S), 2:31,67. 6. Bojaryn, Vi rgin ie, (71 ), (FRA), 2:33,37. 7. Kaszuba, Beata, (72) , (POL) , 2:34,09. 8. Brownsdon, Suki, (65), (GBRJ, 2:35,78. 200m brystsv., B-finale 1. Nisiro, Anna li sa, (7 3), (ITA). 2:32,88. 2. Hae nel, Alexandra, (74). (FRG), 2:34,75. 3. Moes, Linda , (71 ), (HOL) , 2:34,92. 4. Peczak, Alicja , (70), (POL). 2:35 ,17. 5. Splic ha lova, Magda, (72). (TCH), 2:36,44 . 6. Runotlsdottir, Ragnheid, (66). (ISL). 2 :36,76. 7. Hill, Jean, (64). (GBR). 2:38 ,15. 8. Frenkeva, Antoaneta, (71) , (BUL) , 2:40,63. 200 m medley, A-finale 1. Hunger, Daniela, (72). (GDR), 2 :13,26. 2. Muis, Marianne, (68). (HOL), 2:15,85. 3. Muis, Mildred, (68). (HOL), 2 :17,23. 4. Bogacheva, lulia, (70), (URS) , 2:17,87. 5. Lohberg , Birgit, (65) , (FRG), 2:17,93. 6. Davies, Sharron, (62), (G BR), 2:18,05. 7. Shama rova , lana, (73). (URS) , 2:18,34. 8. Lung , Noemi, (68). (ROM) , 2 :18,45. 200m medley, B-finale 1. Becue, Brigilte, (72), (BEL), 2:18,92. 2. Pet ri cevic, Anamarija, (72), (YUG), 2:19,01 . 3. Parera, Silvia, (69) , (ESP), 2:19,59. 4. Hill , Jea n, (64). (GBR), 2:20,57. 5. Felotti, Roberta, (64), (ITA), 2:20,75. 6. Cam, San dra, (72). (BEL), 2:20,81. 7. Bensimon, Laurence, (63). (FAA),

gk~~ : 8. Kaelvehed, Helena, (68), (SWE), 400 m medley, A-finale 1. Hunger, Daniela , (GDR). 4 :41,82 . 2 . Egersze-

Berit Puggaard, KVIK 200 fri indl. nr.1 1 2 :0 3. 69 . B-fin ale nr.2 2:02.37.100 lly nr.171:04.16. 200 fly ind l. nr.4 2:15.27 . A- finale nr.4 2 :14.23 . Annett e Poulsen , Herlev 200 medley nr.21 2:24.91.400 medley nr.12 4:03.05 Eva Mortensen, Holstebro 400 fri indl. nr.12 4 :23.65. B- lin ale nr.3 4:19.07. 800 fri nr.11 9:00.39 Tine Lund, Senderborg 100 ryg nr.16 1:06.50.8-finale nr.7 1:06.49. 200 ryg nr.18 2 :23 .03. Malena Mantzlus, TAstrup 100 bryst nr.231 :13.91 . 200 bryst nr.21 2:38.66.

HOLDKAPPER : 4 x 100 fri (Annette Poulsen, Gilt a Jense n, Mette Jacobsen og Berit Puggaard) nr.4 3 :46.94 . NR. 4 x 200 fri (Gitta Jensen , Berit Puggaard , Annet te Poulsen og Mette Jacobs~n) nr.4 8 :11.53 NR. 4x100 medley (Tine Lund, Malene Mantzius , Mette Jacobsen og Gitta Jensen) nr.7 4 :17.1 1 DR.

HERRER Lars Sorensen , Holstebro 100 ryg indl. nr.7 0:57.28. A-finale nr.7 0:57.69. 200 ryg indl. nr.14 2:05 .53. B-finale nr.4 2:04 .48 . 200 medley indl. nr.11 2:05 .50 . B- finale nr.3 2:05.74. 400 medle y nr.18. 4 :35.66. Jan Larsen, Holstebro 200 fri nr.251 :54 .52. 100 fly nr.24 0 :56.43. 200 fly nr. 24 2:05.45. Peter Rohde, Glostrup 50 fri indl. nr.16 0:23.48 . B-finale nr.7 0:23 .59. 100 fri nr.22 0 :51 .81 . Franz Mortensen, Neestved 50 fri indl. nr.11 0 :23 .32. B-finale nr.2 0 :23 .41. 100 fri indl. nr.8 0:50.76. A-finale nr.8 0 :51.32 . 200 fri indl. nr.14 1:51 .67 . 8-finale nr.7 1:51 .88. Christian Toft, Holstebro 100 bryst nr.291 :07.02. 200 bryst nr.25 2:24.23.

HOLDKAP 4 x 100 medley nr.10 (Lars Scrensen, Christian Toft, Jan La rse n og Franz Mort ense n) 3:50 .12 DR.

OBS Ved Svammesports deadline havde de vesttyske arra ng arer endnu ikke fmrdiggjort den komp lette resultatliste . Resultaterne i vandpolo , udspring og synkro kan derfor f0rst bringe s i nreste nummer af Svcmmesport.

Jll

gi, Krisztina, (HUN) , 4:44,75. 3 .. Mueller, Grit, (GDR). 4 :46,06. 4. Lung, Noem1, (ROM) , 4 :46,75. 5. Petricevic, Anamarija , (YUG), 4:51 ,34 . 6. Bogacheva, lulia, (URS) , 4 :54,03. 8. Castello , Nuna, (ESP), 4 :56,28. 400 m medley, 8-finale 1. Brownsdon, Suki , (GB R), 4:51,45 . 2. Haussmann , Pet ra, (FAG) , 4 :54,77 . 3. Smith , Michelle, (IRL). 5 :04 ,55. 4. Poulopoulou, Gioula, (GRE), 5:04,94. 5. Peczak, Alicja, (POL). 5:06 ,53. 6. Gordon, Shayne, (IRL), 5:07,77.

4x100 m medley, finale 1. GDR, 4:07,40. 2. Italy, 4:10,78. 3. Net herlands, 4 :11 ,53. 4. FAG, 4 :12,26. 5. Great Britain , 4:13,45. 6. USSR, 4 :15,48. 7. Denmark, Lund, Tine, Mantzius, Malene, Jacobsen, Mette, Jensen, Gitta , 4:17,"11. 8. Bulgaria , 4:17,27 .

DAMER Mette Jacobsen, Nakskov 200 fri indl. nr.1 2 :01 .28 NR. A-finale nr.3 2:00.35 NR. 100 fly indl. nr.61 :02.14 DR. A-finale nr.8 1:02.28. 200 fly indl nr.2 2 :14 .09 NR. A- finale nr.3 2:12.63 NR. Gitta Jensen, SGI 50 fri indl. nr.8 0:26.35. A-finale nr.4 0 :25.96 100 fri indl. nr.5 0:56.71 . A-finale nr.7 0:56.83.

SIDE 40 - SV0MMESPORT NR. 7 · 1989

SEPTEMBER 1989 02. 16.-17. 17.-18. 24. 22.-24. 24 .-27. 29.

Sv0mning Sv0mning Vandpolo Udspring Vandpolo Sv0mning Udspring

AGF's pokalstrevne, Arhus Sv0mmestadion Holst(;lbro Cup, Holstebro Sv. hal Kval. Danske Junior Mesterskaber, Jylland Springerdyst, FSU-JSU, Horsens Sv0mmehal lndledende runder Europa Cup, mrend , Europa Europreiske Masters Mesterskaber, Finland Trip-Trap 2

OKTOBER 1989 06.-1 0. 07. 07. 07.-08. 07.-08. 08. 14.-15. 20.-23.

Udspring Sv0mning Synkro Vandpolo Sv0mning Udspring Vandpolo Sv0mning

21 .-22. 21.-23. 27.-29. 27.-29.

Vandpolo Vandpolo Sv0mning Sv0mning

28.-29. 28.-29. 28.-29. 29. 29.

Vandpolo Vandpolo Synkro Udspring Udspring

In ternational! strevne, Stavanger, Norge Sjrellands Speedstrevne, Hiller0d Sv0mmehal NEPTUN CUP, Randers SK, S0ndermarkskolen 1/4-finaler 1., Europa Cup 'en Thisted Cup, Thisted Sv0mmehal Trip-trap 1, Slagelse Sv0mmehal 1/4 -finaler 2., Europa Cup'en Sjrellandske Kortbane Mesterskaber, Glostrup Sv0mmehal Kval. Danske Ungdoms Mesterskaber, Fyn lndledende runder Europa Cup, kvinder, Europa Jydske Kortbane Mesterskaber, Fredericia Sv.hal K0benhavnske Kortbane Mesterskaber, Gentofte Sv. hal Danske Junior Mesterskaber, Fyn Semifinaler 1., Europa Cup'en Danske Argangs Mesterskaber, Thisted Springerdyst, FSU-JSU, Billund Sv. hal Trip-Trap 2, Glostrup Sv0mmehal

NOVEMBER 1989 04. 04.-05. 04.-05. 04. -05. 04.-05. 04 .-05. 11 . 12. 18. 18.-19. 19. 19. 23.-26. 25.-26. 25.-26. 26.-27.

Sv0mning Vandpolo Vandpolo Sv0mning Sv0mning Sv0mning Synkro Synkro Sv0mning Vandpolo Udspring Udspring Sv0mning Vandpolo Synkro Vandpolo

Sjrellands B0rne Cup, indl. strevner Danske Ungdoms Mesterskaber, Sjrelland Semifinaler 2., Europa Cup'en Neptuns lnternationale Strevne, Randers Sv. hal Haderslev SPAR CUP, Haderslev Sv. hal JSU mod Vest Sverige, Bon~s. Sverige KSU-SSU, junior og senior, Drag0r Sv. hal Jyske Junior Mesterskaber, Thisted Cepenhagen Open Masters, K0benhavn Finaler 1., Europa Cup'en Trip-Trap 3, Frederiksvrerk Sv. hal Springerdyst, FSU-JSU, HobroNiborg Danske Kortbane Mesterskaber, Holstebro Finaler 2., Europa Cup'en Danske Junior Mesterskaber, Nyk0bing F Sv. hal Danske Ungdoms Mesterskaber

DECEMBER 1989

FROM

BOGTRVK

&0 FFsET DR. FICHS VEJ 1 6000 KOLDING

75 52 7711 DANSKE RESULTATER EM I BONN

Kalenderen

01 .-03. 02.-03.

Vandpolo Sv0mning

09. 09.-10.

Sv0mning Sv0mning

10. 10.-11 . 10.-11 . 17.

Udspring Vandpolo Vandpolo Vandpolo

Finale Europa Cup'en, kvinder Unionsmatch SSU/KSU/SUS mod JSU, Fredericia Sv. hal Sjrellands B0rne Cup, finaler, Greve Sv0mmehal Skandinaviske Junior Mesterskaber, Lappeenranta/Finland Springerdyst, FSU-JSU, Fredericia ell. Strib Juniorlandskamp 2. division Super Cup

JANUAR 1990 05.-07.

Sv0mning

13. 13.-14. 13.-15. 20.-21. 24.- 25 .

Sv0mning Vandpolo Sv0mning Vandpolo Synkro

27.-28. 27.-28. 28.

Vandpolo Sv0mning Udspring

Australian Open - Swimming World Cup, Perth, Australien Sjrellands Senior Cup, indl. strevner 1. division Esbjerg Open 2. division Skandinavian Open Junior Mesterskaber, Oslo, Norge 1. division Sjrellands Open, Greve Sv0mmehal Trip-Trap 4, Hillemd

FEBRUAR 1990 02. - 04.

Sv0mning

05.-07. 09. -10.

Sv0mning Sv0mning

10.

Sv0mning

Coca Cola Meet - Swimming World Cup, Paris, Frankrig NOK-Meet, Berlin, DDR ARENA Festival - Swimming World Cup, ~ Bonn, Tyskland Sjrellands Senior Cup, finale , Roskilde Sv0mmehal\ ....


arena

19. SCHWIMM~e

EUROPAMEISTERSCHAFTEN 19th EUROPEAN SWIMMING CHAMPIONSHIPS

0

0

BONN 1989

•••Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.