Page 1

Jaargang 12, maart 2012, nr. 1

Directeuren Hibin en VVNH over BouwtoeleveringNL

5

12/13

23

Unieke workshop voor Hibin-leden

Bpf-bestuursvoorzitters Van Duijn en Mantel:

Hrm-adviseur Marcel van Meer:

Kansen benutten via internet en social

“We zijn trots dat we niet hoeven af te

“Ik zie veel goed werkgeverschap”

media

stempelen”


Advertentie

Met IsoBouw kunt u altijd ‘ja’ verkopen. IsoBouw brengt nieuwe ideeën in praktijk. Door steeds goed naar u en uw afnemers te luisteren, komt IsoBouw telkens met doordachte, innovatieve oplossingen. Die zorgen ervoor dat u makkelijker, sneller en winstgevender kunt werken. Zo zorgen onze duurzame isolatieconcepten ervoor dat u kunt uitblinken in de markt. Onze uiterst betrouwbare leveringen en kwalitatief hoogstaande producten zorgen ervoor dat wij een klanttevredenheid van 99,9% scoren. Zoals uw klanten van u verwachten. Daarbij zijn het de details die een wereld van verschil maken. Meer weten over onze innovaties? Kijk op onze website of maak een afspraak: 0493-49 81 11.

www.isobouw.nl/handelaren

2

210x297.indd 1

04-09-2009 18:22:32


Met het oog op onze toekomst De Hibin Branchedag op 12 juni staat dit jaar in het teken van de lange termijn. In stadion Nieuw Galgenwaard brengt dagvoorzitter Tom van ’t Hek praktijkmensen en wetenschappers bij elkaar onder de noemer ‘2020: de voorbeschouwing’ en kijken we naar het antwoord van de bouwmaterialengroothandel op de optelsom van ontwikkelingen in de maatschappij en de sector. Daarnaast wordt tijdens deze branchedag extra ruimte geboden voor het onderling contact tussen de deelnemers. Elders in deze

Inhoud

editie van Hibinfo leest u er meer over. De Hibin Branchedag is een belangrijk ijkpunt in hoe we ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden en kunnen omzetten in kansen. Tegelijkertijd is het niet meer dan een stap in het continu anticiperen op ontwikkelingen. Zo dendert de trein die ons een datapool voor de bouwmaterialengroothandel moet opleveren, onverminderd voort. We hebben goede hoop dat we op 12 juni kunnen laten zien hoe de Hibin Datapool op basis van een uniforme artikelcodering (UAC) gaat werken. De werkgroep Uniforme Artikel Codering heeft er al heel wat uurtjes opzitten in de zoektocht naar de beste oplossing voor de branche. Het benodigde draagvlak is er. Niet alleen binnen de bouwmaterialenhandel, maar ook bij de buitengewone leden van Hibin, die nu nog geconfronteerd worden met uiteenlopende vragen van verschillende groepen

Kansen benutten via internet en social media 5

afnemers en net als de groothandel gebaat zijn bij een systeem dat efficiënte digitale afhandeling van bestellingen, voorraadbeheer en facturering mogelijk maakt. Voor de

Zorgen bouwmaterialengroothandel

aannemerij is het belang zo mogelijk nog groter.

terug op niveau 2009 7

Vanuit Koninklijke Hibin streven we naar een open systeem, waar we ook aannemers en

Branchedag 2012: Voorbeschouwing op 2020 8

softwarehuizen gebruik van kunnen laten maken. De Hibin Datapool bevat die gegevens die niet-concurrentieel van aard zijn. De individuele leden staat het vrij om de gegevens te

‘We zijn trots dat we niet hoeven af

verrijken met eigen specifieke (handels)informatie.

te stempelen’ 12

De invalshoek van dit project zijn het logistieke proces en de administratieve afhandeling van het orderproces. In dat specifieke domein van de bouwtoelevering heeft Hibin een be-

Geen topprestaties zonder topgroothandel 14

lang in een sterke, zelfstandige positie. Tegelijkertijd gaan we ervan uit dat de verschillende digitale systemen op termijn in elkaar moeten kunnen schuiven. Digitale productinformatie

Ketenintegratie nodig om in de behoefte

die is gericht op het ontwerpproces, zoals BIM, kan dan gekoppeld worden aan het logis-

van bouwende partijen te voorzien 20

tieke distributieproces. Diezelfde insteek vinden we terug bij het recente initiatief Branchebreed Artikelen Beheer (BAB), waarin Hibin participeert naast partijen als Bouwend Nederland, de bouwmaterialenindustrie, de ijzerwarenbranche en de houtbranche en waar door de brede vertegenwoordiging de toekomstige afstemming van verschillende initiatieven gewaarborgd is. Gert Smit, voorzitter Koninklijke Hibin 3


Webshop Hibin

Overzicht ledenvoordeel De website van Koninklijke Hibin is

In de afspraken met partners heeft Hibin

Via de webshop krijgen leden tot 28%

sinds begin deze maand uitgebreid met

de rol van intermediair. Er worden af-

korting op marktinformatie van Bouw-

een webshop voor leden. U vindt daar

spraken

aanbiedingen

Kennis. Leden kunnen ook met 10%

alle aanbiedingen van Hibin-partners

voor Hibin-leden, waarbij de administra-

korting gebruikmaken van de zaalver-

overzichtelijk bij elkaar. Zowel aantrek-

tieve afhandeling altijd in handen is van

huurservice van het Kenniscentrum

kelijke kortingen op bestaande produc-

de uitvoerende partij. Wie zich via de

Bouwmaterialen (KCBM) in Soest. Via

ten en diensten als exclusieve aanbiedin-

Hibin-webshop voor een dienst of acti-

The Bill Doctor kunt u 8-12% op uw

gen voor bijvoorbeeld workshops. Ter

viteit aanmeldt, verstuurt daarmee au-

energiekosten besparen op basis van no

gelegenheid van de aftrap van deze web-

tomatisch een bericht naar de desbe-

cure, no pay. Normaal gesproken vraagt

shop zijn aantrekkelijke nieuwe aanbie-

treffende partner, die daar vervolgens

The Bill Doctor 33% van de gerealiseer-

dingen toegevoegd. Met andere partijen

mee aan de slag gaat. Koninklijke Hibin

de besparing. Voor leden en buitenge-

zijn nog onderhandelingen gaande. Het

is dus ook geen partij in overeenkom-

wone leden van Koninklijke Hibin is

aanbod zal dus steeds worden ver-

sten die tussen leden en Hibin-partners

daarop een korting van 10% bedongen.

nieuwd en aangevuld.

worden gesloten.

gemaakt

over

Advertentie

kooiaap foto...

Van der Werff Logistics DĂŠ vervoerder van uw bouwmaterialen Een belangrijk specialisme binnen Van der Werff Logistics is de distributie van bouwmaterialen. Door de inzet van een groot wagenpark met meeneemheftrucks en kranen kunnen wij in de gehele Benelux uw zendingen met een snelle doorlooptijd afleveren bij uw afnemers. Zowel deelzendingen als complete ladingen. Wilt u de zending geleverd hebben op een afgesproken tijd? Geen probleem, ook

dat is onderdeel van onze dienstverlening. Wij bieden u toegevoegde waarde door onze snelle en kwalitatief goede dienstverlening. Meer weten over ons bedrijf? Kijk dan op onze website of maak een afspraak met ons: 0513 - 657 871 info@vdwerff.nl www.vdwerff.nl

Van der Werff Logistics Postbus 216 I 8440 AE Heerenveen I tel.: +31 513 - 657 871 I fax: +31 513 - 621 597

4


Unieke workshop voor Hibin-leden

Kansen benutten via internet en social media

Eindelijk een praktische workshop die con-

groep consumenten bezig is gezamenlijk

onderwerp hebben. Deze beperken zich

crete handvatten biedt om de kansen die in-

dakkapellen aan te schaffen. De wensen van

veelal tot kennisoverdracht over hoe soci-

ternet en speciale media bieden, ook daad-

deze mensen, de situatie ter plaatse en zelfs

al media werken, de spectaculaire groei

werkelijk te benutten. In samenspraak met

eerder aangevraagde offertes konden we

ervan en de oproep om toch vooral de

Hibin heeft Sistermans Inspired Systems

met een zoekopdracht boven water krijgen.

boot niet te missen. De SIS/Hibin-work-

(SIS) een workshop ontwikkeld die ge-

Het is een voorbeeld van hoe de kansen in

shop gaat daarentegen juist in op hoe je

bruiksklaar gereedschap biedt om kansen

feite voor het oprapen liggen. Het enige dat

concreet commerciële kansen kunt benut-

voor uw bedrijf te filteren uit de enorme in-

je nodig hebt, is een goed instrument waar-

ten. Hubert Sistermans: “Dat doen we in

formatiestroom op internet en via social

mee je je eigen filter kunt samenstellen, zo-

de taal van de bouw en met voorbeelden

media. Aanvullend krijgen deelnemers met-

dat je efficiënt en gericht kunt werken. Aan-

uit de bouw. Bovendien bieden we de mo-

een aangeboden hoe je het benutten van

vullend geven we tips hoe je het benutten

gelijkheid om al meteen zelf op internet

deze kansen concreet kunt borgen binnen

van deze kansen kunt borgen binnen je ei-

aan de slag te gaan. Dat is zeer inspire-

de eigen organisatie. Praktisch, resultaatge-

gen organisatie. Het hoeft niet ingewikkeld

rend en maakt deelname aan de work-

richt en op-en-top afgestemd op de bouw-

te zijn. Het is in feite een nieuwe vorm van

shop voor Hibin-leden al bij voorbaat tot

materialengroothandel. Deelname aan de

netwerken, waarbij je even moet leren waar

een welbesteed dagdeel.”

workshop is gratis voor leden en buitenge-

en hoe je moet luisteren om rendement uit

wone leden van Koninklijke Hibin. U kunt

je netwerk te halen.”

kiezen uit drie mogelijkheden: woensdag 11

Aanmelden voor de workshops kan via de Hibin-webshop of rechtstreeks via

april (9.30 – 12.30 uur), maandag 16 april

Er is veel belangstelling voor lezingen, cur-

(13.30 – 16.30 uur) of woensdag 18 april

sussen en workshops die social media als

info@hibin.nl.

(9.30 – 12.30 uur). De workshops vinden plaats bij KCBM in Soest.

500ste in LinkedIn-groep

SIS bouwt de workshop rondom drie con-

De Hibin LinkedIn-groep groeit als kool. Op 1 februari

crete cases. Deze zijn herkenbaar voor de

werd de 500ste deelnemer verwelkomd. Hbo-student

bouwmaterialengroothandel en laten ieder

Thijs Visser, die stage loopt bij Imabo Esselink in Mid-

voor zich zien dat het volgen van blogs,

delharnis, maakte de 500 vol. De groep werd in sep-

chatsessies en social media directe leads kan

tember 2009 opgericht en kwam voorzichtig op gang.

opleveren. Hierbij wordt een op maat in te

In 2011 begon de groep echt te groeien, met in novem-

stellen zoek- en monitoringsinstrument ge-

ber 2011 de aanmelding van de 400ste deelnemer. De

bruikt. Hubert Sistermans: “We presente-

groei met 25% in een kwartaal zet zich voort.

ren een concreet voorbeeld van hoe een

5


Advertentie

Voortschrijdend inzicht. Al 56 jaar. K캐k voor meer info, tips over al onze afbouwproducten op www.omnicol.info

We bl캐ven verbeteren.

OMNICBE0367_adv HIBinfo.indd 1

02-03-12 09:52


Zorgen bouwmaterialengroothandel terug op niveau 2009 De effecten van de economische crisis voor de bouwmaterialengroothandel

de betalingstermijnen niet verder op. De

zijn terug op het niveau van juni 2009. Waar de halfjaarlijkse conjunctuur-

handelaren ervaren daarnaast minder

meting van Koninklijke Hibin, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy, sinds eind 2010 lichte verbeteringen te zien gaf, zijn die inmiddels weer

problemen met financiering en hebben minder problemen om voldoende werkkapitaal aan te trekken.

tenietgedaan. Het percentage bedrijven dat verwacht dat herstel al begin 2013 zal intreden, is gedaald tot 7%. De overgrote meerderheid verwacht pas later zicht op herstel.

Maatregelen Een strakker debiteurenbeleid, actievere marktbenadering en scherpere inkoop zijn onveranderd de meest genomen maatre-

Inmiddels is het percentage bedrijven dat

van financieringsproblemen aan opdracht-

gelen om de gevolgen van de crisis af te

zich in lichte mate zorgen maakt over het

geverszijde acht men beduidend minder

wenden. Opvallend is dat aanzienlijk min-

voortbestaan, gegroeid van 4 tot 11%. In

groot dan voorheen (van 26 naar 19%).

der bedrijven verwachten in 2012 nog op

het zuiden is dat percentage (46%) fors

De omzetafname doet zich het sterkst

loonkosten te besparen.

hoger dan in de rest van het land. In heel

gelden in ruwbouwproducten (75% er-

2011 kwam de omzetindice uit op 103,5

vaart daling), afbouwproducten (22%),

Werkgelegenheid

ten opzichte van 2010. De verwachtingen

tegels (16%) en keukens (11%). Alleen in

De daling van het aantal medewerkers in

voor 2012 zijn aanzienlijk pessimistischer.

de sanitairverkopen is de omzetval gestuit

de sector is in 2011 nagenoeg tot stilstand

Gemiddeld verwachten de Hibin-leden uit

(1% ervaart daling).

gekomen. Begin 2010 hadden bedrijven

te komen op 92,3. In Zuid-Nederland verwacht men zelfs 90,7 te bereiken.

gemiddeld 29,1 mensen in dienst. Dat aanGevolgen

tal daalde naar 28,5 begin 2011 en ligt be-

De gevolgen van de economische malaise

gin 2012 op 28,1 en zal naar verwachting

Oorzaken

vertalen zich in de praktijk in een toene-

eind 2012 nog steeds op dat niveau liggen.

De terugloop in de woningnieuwbouw is

mende discussie over prijzen. Inmiddels

Bij de nulmeting in januari 2009 lag het

bij 82% van de respondenten nog steeds

ervaart 81% van de bedrijven dat effect

gemiddelde aantal werknemers nog op

de grootste oorzaak van de teruggang. Af-

(was 71%). Ook het effect van uitgestelde

33,2. Sinds die eerste conjunctuurmeting

name in renovatie en onderhoud wordt

opdrachten (van 40 naar 50%) neemt

in 2009

net als eind 2011 door iets meer dan 40%

weer toe. Daarentegen neemt het aantal

bouwmaterialengroothandel met 15% te-

van de handelaren ervaren. De invloed

faillissementen bij klanten iets af en lopen

ruggelopen.

is de werkgelegenheid in de

7


De Voorbeschouwing: het spel is veranderd

Het spel in de bouwmaterialenhandel is

kunnen. Maar zo’n tactische aanpassing vol-

presteren? Misschien zijn er zelfs mogelijk-

structureel veranderd. Na de eerste crisis-

doet niet meer. Er zijn minder klanten op de

heden om een eigen competitie op te zet-

golf in 2008 en de tweede waar we nu mid-

tribune. De skyboxen van de grote projec-

ten, al dan niet naast degene waarin u al ac-

denin zitten, zal de bouwsector voorgoed

ten

mondjesmaat

teert. Een competitie waar uw aanpak en

zijn veranderd. De nieuwbouwproductie

bezocht. Lager op de tribune lopen meer

spelwijze uniek zijn. Wachten is in ieder ge-

blijft hangen op een veel lager niveau dan

gelegenheidssupporters rond, private op-

val geen optie. De roep om een andere

voor de crisis. Het stuwmeer aan onver-

drachtgevers die nog geen trouw voor een

coach zal toenemen. Degradatie dreigt.

kochte woningen groeit, waardoor er min-

bepaalde club hebben uitgesproken. In het

De verstandige coach kijkt ook buiten het

der verhuizingen en verbouwingen plaats-

veld spelers die alleen oog voor de bal heb-

stadion, bezoekt wedstrijden in andere

vinden. En kredietstromen zijn opgedroogd.

ben en de tribune negeren. En aan de zijlijn

competities waar nieuwe strategieën al suc-

Wat betekent dat voor de branche? Tijdens

een oud-speler als coach die nooit heeft ge-

cesvol geïmplementeerd zijn, en kijkt uiter-

de Hibin Branchedag op 12 juni verkennen

leerd om ook aandacht te hebben voor die

aard ook wat zijn bond voor hem kan doen.

we het nieuwe speelveld en onderzoeken

tribune. En dat terwijl elke wedstrijd een

Die coaches bezoeken de Hibin Branchedag

we nieuwe spelstrategieën onder leiding van

nieuw gevecht zal zijn om zo veel mogelijk

op 12 juni 2012 in voetbalstadion Nieuw

Tom van ’t Hek. Het thema is: Voorbe-

stoelen bezet te krijgen. Seizoenkaarten zijn

Galgenwaard in Utrecht. Onder leiding van

schouwing op 2020.

zeldzaam, terwijl de supportersgroep die

Tom van ’t Hek kijken coaches daar hoe het

voor een dubbeltje op de eerste rang wil

nieuwe speelveld eruitziet, waar verande-

zitten, groeit.

ringen nodig zijn om het spel aantrekkelijker

De omstandigheden vragen om een geheel

worden

nog

maar

nieuwe spelstrategie. In de crisis konden we

8

te maken en zo de mensen op de tribune

nog extra inzetten op de verdediging in de

Hoe ziet uw volgende wedstrijd eruit? Be-

aan zich te binden. Aan de Hibin Branche-

hoop de nul te houden, of juist extra sales-

sluit u in een andere competitie te gaan spe-

dag wordt in ieder geval meegewerkt door

mensen in de spits zetten om de scorings-

len? Gaat u het met minder spelers doen?

Walther Ploos van Amstel (Vrije Universi-

kans te verhogen, in de hoop dat we na de

Of breidt u de ondersteuning buiten het

teit van Amsterdam) en professor Paul Mat-

crisis weer op de oude voet door zouden

veld juist uit om de spelers beter te laten

thyssens van de universiteit Antwerpen.


Probleemloos besparen op energiekosten Lean bouwen in de praktijk Hibin-leden kunnen fors besparen op hun

ren vaak een besparing van 10-12%. We ga-

energiekosten. Begin 2012 is een samenwer-

randeren de besparing die we berekend

“Hans, eigenaar van een bouwbedrijf,

king tot stand gekomen met The Bill Doc-

hebben”, aldus Stan van den Heuvel. “Hier-

loopt vast in zijn werk. Steeds weer

tor, een onafhankelijk energieadviesbureau

voor brengen we eenmalig 33% van de bere-

krijgt hij te maken met overschrijdin-

dat bedrijven op no-cure-no-pay-basis helpt

kende besparing in rekening. In de afspraak

gen van bouwbudgetten, te late ople-

om de energierekening omlaag te krijgen.

met Hibin is afgesproken dat Hibin-leden

veringen en gebrek aan vertrouwen.

Let op, de rekening, dus niet het verbruik.

10% korting krijgen op de verschuldigde

Bij toeval komt hij op het spoor van

vergoeding. We hebben al meer bedrijven

lean bouwen …” Arend van Randen

The Bill Doctor brengt geheel vrijblijvend in

uit de bouwsector als klant mogen verwel-

schreef een roman om de voordelen

kaart hoeveel er bespaard kan worden op

komen; ook bedrijven waar het besparen op

van lean bouwen op een praktijkge-

de energiekosten en kijkt daarbij naar:

de energiekosten niet hoog op het prioritei-

richte, toegankelijke manier over te

- energietarieven

tenlijstje stond. Als men ziet wat het kan

brengen. Het boek van Van Randen,

- netwerkkosten

opleveren, is de keuze echter snel gemaakt.”

eigenaar van Arpa Lean Bouwen, is

- energiebelasting

verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN/

- enkeltarief versus hoog-/laagtarief

TBD levert na het eerste jaar desgewenst

- factuurcontrole

aanvullende diensten. Wanneer het con-

EAN: 978-90-818254-0-5).

tract bijna is afgelopen, kan een serviceconThe Bill Doctor gaat vervolgens op zoek

tract voor screening en onderhoud van

naar de beste aanbieder en onderhandelt

energiecontracten worden afgesloten. Stan

over de tarieven. Op basis van een energie-

van den Heuvel: “Voor een vast bedrag per

scan blijkt op welke posten hoeveel be-

jaar hoeft het bedrijf daar dus niet meer

spaard kan worden. Het unieke is dat The

naar om te kijken.”

Bill Doctor (TBD) de berekende besparing

Nieuw buitengewoon lid Per 1 januari 2012 is Handelsmaat-

vervolgens ook realiseert en garandeert.

Het aanbod van The Bill Doctor is

schappij Mawipex B.V. uit Rilland bui-

Hiervoor zet TBD energiecontracten om,

ook te vinden op de Hibin-webshop op

tengewoon lid geworden van Konink-

biedt het een klantenservice aan en houdt

www.hibin.nl.

lijke Hibin.

het de contracten in de gaten. “We realise-

Bezoekadres: De Poort 21, 4411 PB Rilland

Fabrikantennieuws op de website

Postadres: Postbus 15, 4410 AA Rilland Tel.nr. 0113-55 77 77

Onder het kopje ‘Branchenieuws’ op de

de medialijsten. Dat is een gemiste kans. Be-

Fax-nr. 0113-55 77 78

website van Koninklijke Hibin worden

richten over nieuwe producten/diensten,

Website: www.mawipex.com

(pers)berichten geplaatst van buitengewone

benoemingen, verhuizingen en dergelijke

E-mail: info@mawipex.com

leden van Koninklijke Hibin. In de praktijk

kunt u, liefst met foto, sturen naar:

blijkt dat Hibin lang niet altijd voorkomt op

info@hibin.nl.

9


Langs de weg der geleidelijkheid

Directeuren Hibin en VVNH over BouwtoeleveringNL De samenwerking tussen de twee Koninklijke brancheorganisaties in de bouwtoelevering, VVNH en Hibin, is een nieuwe fase ingegaan. Met respect voor elkaars eigenheid, cultuur en specifieke aandachtspunten gaan de twee organisaties concreet invulling geven aan samenwerking op een aantal beleidsterreinen. Gezamenlijke activiteiten worden ondergebracht in de nieuwe entiteit BouwtoeleveringNL, die nadrukkelijk ook aan andere brancheorganisaties de mogelijkheid biedt te participeren. Daarnaast blijven Hibin en VVNH eigen activiteiten onder eigen vlag voortzetten. De directeuren van beide organisaties, Paul van den Heuvel van VVNH en Peter van Heijgen van Hibin, geven een beeld van de verwachtingen voor 2012.

Wat zijn de voordelen van deze

hoefte aan een krachtige organisatie in een

samenwerking?

markt waar door concentratie het ledental

Paul van den Heuvel: “Er zijn natuurlijk ver-

afneemt en de druk op een nog efficiënte-

schillende voordelen, variërend van draag-

re werkwijze toeneemt. Ten derde biedt

vlakvergroting tot een bredere en verbeter-

de samenwerking de mogelijkheid om het

de dienstverlening voor alle leden. De leden

dienstenpakket verder te verbreden en de

van de beide organisaties zullen de samen-

kwaliteit ervan te verhogen.”

werking o.a. merken in het grotere aanbod aan activiteiten. Al langere tijd is de tendens

Herkent de achterban die

zichtbaar dat leden van beide branches naar

voordelen al?

elkaar toegroeien wat betreft activiteiten en

Paul van den Heuvel: “Onze achterban va-

producten. Afstemming van arbeidsvoor-

rieert van groothandelsbedrijven met een

waarden via zowel de cao’s als de bedrijfs-

breed pakket tot bedrijven die specifiek

takpensioenregelingen ligt dan ook voor de

aan bijvoorbeeld de meubel- of timmerin-

hand. Daarnaast helpt BouwtoeleveringNL

dustrie leveren. Het belang dat men heeft,

de slagkracht in de lobby te versterken. Het

verschilt daardoor. Het is aan ons om in

zou mooi zijn als BouwtoeleveringNL op

beide organisaties aannemelijk te maken

termijn in Den Haag als evenknie van Bou-

dat de samenwerking voor alle betrokke-

wend Nederland wordt gezien.”

nen toegevoegde waarde biedt.”

Peter van Heijgen: “We vergroten de massa en daarmee de invloed en verdere positionering en profilering van de bouwtoelevering in Nederland. Dat is het grootste primaire belang van de samenwerking, omdat leden van beide organisaties in dezelfde afnemersmarkt actief zijn. Verder is er be-

10


Peter van Heijgen: “We hebben hoge am-

den. Het vormt een vraagbaak met vele

bities, maar moeten ook realistisch zijn.

houtvoorlichtingsactiviteiten rondom alle

Er komt een samenwerking op onderde-

denkbare aspecten van hout en houtpro-

len van twee organisaties die in meer dan

ducten. Bovendien hebben we hier in Al-

honderd jaar een eigen DNA hebben op-

mere een goedgeolied secretariaat met de

gebouwd. We mogen niets forceren. El-

nodige expertise.”

kaar beter leren kennen, zal het fundament voor succes zijn. Wij stropen onze

Wat brengt Hibin mee in de

mouwen op om aan de slag te gaan. Tege-

samenwerking?

lijkertijd hebben we de opdracht om de

Peter van Heijgen: “Hibin brengt kennis,

voordelen van de samenwerking in te la-

expertise en netwerken in op het gebied

ten dalen binnen de verenigingen, waarbij

van allerlei niet-productgebonden zaken

we ook duidelijk moeten maken dat er

die van groot belang zijn voor de functie

niet op alle beleidsterreinen sprake is van

van de groothandel. Bijvoorbeeld op het

een grootste gemene deler en dat Hibin

gebied van logistiek, duurzaamheid en

en VVNH blijven bestaan.”

ICT. Verder beschikken we over een goed en breed opleidingsaanbod, dat een aan-

Wat brengt VVNH mee in de

vulling is op de vaktechnische opleidingen

samenwerking?

die VVNH aanbiedt.”

Paul van den Heuvel: “Allereerst uitgebreide kennis op het gebied van hout en hout-

Hoe is de onderlinge taakverdeling

producten. Voor Hibin-leden die steeds

geregeld?

meer hout in het pakket hebben, biedt dat

Paul van den Heuvel: “Natuurlijk hebben

toegevoegde waarde. We hebben een

we zicht op de taken en activiteiten, maar

groot en snel aan te boren netwerk, met

we zitten nu nog in de voorbereidingsfase.

name waar het gaat om sociale aangelegen-

De taakverdeling groeit met de ontwikke-

heden en duurzaamheid. De VVNH heeft

ling mee.”

al deuren geopend waar Hibin nog niet op

Peter van Heijgen: “BouwtoeleveringNL

heeft geklopt. Daarnaast hebben we met

zal heel geleidelijk inhoud krijgen. De

het Centrum Hout een goedlopend infor-

taakverdeling zal daarmee gelijke tred

matiecentrum voor de klanten van onze le-

houden.”

Per 1 juli 2012 verhuist het bureau van Koninklijke Hibin naar Almere, waar een nog nader te bepalen aantal vierkante meters in onderhuur van VVNH zal worden afgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst tussen VVNH en Hibin is uit kostenoogpunt voor deze tijdelijke maatregel gekozen. Er is afgesproken dat de organisaties zich zullen inspannen om ultimo in 2013 gezamenlijke nieuwe huisvesting tot stand te brengen.

11


Bpf-bestuursvoorzitters Van Duijn en Mantel:

“We zijn trots dat we niet hoeven af te stempelen”

12

Terwijl een aantal grote pensioenfondsen de

Bondgenoten in het bestuur zit. “Tegelijker-

In een gesprek met beide bestuursvoorzit-

noodklok luidt en er over het algemeen een

tijd is het natuurlijk wel heel vervelend dat

ters overheerst niet alleen de kalmte, maar

somber beeld wordt geschetst van het Ne-

we niet kunnen indexeren. Er is zeker geen

ook de saamhorigheid. “Verschillen van me-

derlandse pensioenstelsel, stralen de twee

sprake van euforie, maar we zijn goed op

ning in de cao-besprekingen zie je aan de

bestuursvoorzitters Inge van Duijn en Ge-

weg om het basispensioen steviger te ma-

bestuurstafel van het pensioenfonds niet te-

rard Mantel van Bedrijfspensioenfonds (Bpf)

ken.” “En tegelijkertijd wordt er goed geke-

rug. We zijn weliswaar elkaars tegenpolen,

Hibin vooral rust en kalmte uit. “We vol-

ken naar de kostenstructuur en het effici-

maar binnen het bestuur is de samenwer-

doen aan het herstelplan van De Neder-

ënter maken van de organisatie”, aldus

king goed”, aldus Inge van Duijn. “We heb-

landsche Bank en hoeven niet af te stempe-

Gerard Mantel, bestuursvoorzitter namens

ben een gezamenlijk belang”, vult Gerard

len”, aldus Inge van Duijn, die namens FNV

de werkgevers.

Mantel aan. “Als werkgever wil je dat je


(oud-)werknemers een goed pensioen heb-

Duijn. “We merken dat vragen vaak voort-

gerekend met deze lage rentestand over

ben. Daar doe je het voor.”

komen uit onzekerheid, vanuit de gedachte

dertig jaar, een dekkingsgraad van 105%

dat hun pensioen het enige is dat ze krijgen.

moet staan.”

Het gezamenlijk tegemoettreden van de

De gevolgen van eventuele wijzigingen in de

uitdagingen die de economische situatie en

pensioenuitkering worden daardoor zwaar

Uitdagingen

de toezichthoudende instanties bieden,

overschat. De eerste pijler voor het inko-

De eisen van De Nederlandsche Bank

neemt niet weg dat ook binnen Bpf Hibin

men na de pensionering blijft de AOW. Uit

(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten

hard gewerkt moet worden. Risico mijden,

onderzoek blijkt dat het pensioen dat men-

(AFM) vergen veel meer van de organisatie

solide beleggen, het efficiënter maken van

sen daarbovenop krijgen, gemiddeld drie-

van pensioenfondsen dan in het verleden.

de organisatie, het vergroten van de kennis

honderd euro per maand is.”

De eisen ten aanzien van transparante com-

binnen bestuur en organisatie én intensie-

“Het is een wijdverbreid misverstand”, zegt

municatie, verantwoording en toezicht vra-

vere communicatie met de achterban zijn

ook Gerard Mantel. “Als blijkt dat bij een

gen meer kennis, tijd en geld. Het werken

de belangrijkste elementen op de weg naar

pensioenfonds de uitkering met 6% wordt

aan efficiëntie binnen de organisatie is nodig

herstel. “In ons streven het basispensioen

verlaagd, denkt men dat dat voor het gehele

om per saldo niet duurder uit te zijn. Uit de

steviger te maken, is een werkgroep aan

inkomen geldt. En de realiteit is bovendien

toegenomen druk volgt echter niet automa-

het kijken hoe we een en ander het beste

dat van de circa zeshonderd pensioenfond-

tisch dat schaalvergroting nodig is. Gerard

kunnen inrichten. Dat proces is op 1 juli af-

sen in Nederland er waarschijnlijk niet meer

Mantel: “We werken hard aan versteviging

gerond, zodat we het resultaat kunnen

dan 125 moeten afstempelen. En dat op z’n

van de structuur. Als de basis goed is, kun-

meenemen in de cao-onderhandelingen”,

vroegst per 1 april 2013 en alleen als de re-

nen we eventueel eens om ons heen kijken

vertelt Inge van Duijn.

kenrente eind 2012 nog net zo laag is als nu.

of samenwerking mogelijk is. Als zich in de

In de media lijkt het probleem weleens gro-

tussentijd potentiële partners melden, zul-

ter dan het in werkelijkheid is.”

len we die niet wegsturen. Nu is er nog

Achterban “We hebben een heel communicatietraject

geen sprake van noodzaak, maar naar de

opgezet om betrokkenen mee te nemen in

Korte en lange termijn

toekomst kijkend, zal samenwerking nood-

deze ontwikkelingen”, aldus Gerard Mantel.

“In deze hele pensioendiscussie is het pro-

zakelijk blijken. Uitgangspunt bij welk ge-

“Dat vinden we als bestuur heel erg belang-

bleem dat we per definitie te maken hebben

sprek dan ook zal zijn dat onze deelnemers

rijk. We hebben onlangs al een nieuwe, uit-

met een langetermijnplanning, terwijl be-

er geen schade van mogen ondervinden.”

gebreidere website in gebruik genomen.

oordeling van prestaties vanuit de ontwik-

Naast het uitbrengen van de Pensioen Flits

kelingen op korte termijn plaatsvindt. Dat

overwegen we om regionale bijeenkomsten

bepaalt de beeldvorming”, aldus Inge van

te organiseren waar de actieve deelnemers

Duijn. Gerard Mantel over de betrekkelijk-

en gepensioneerden een-op-een met be-

heid van de kortetermijnbeoordeling: “Afge-

stuursleden en medewerkers van het pensi-

lopen jaar is het vermogen van Bpf Hibin ge-

Het bestuur van Bpf Hibin is actief op

oenfonds kunnen praten.”

groeid van circa 410 tot 485 miljoen euro.

zoek naar mensen die plaats willen ne-

Deelnemersraad

Maar doordat de rekenrente is gedaald,

men in de deelnemersraad. Mogelijke

“In de praktijk zijn het vooral deelnemers

hebben we toch maar een dekkingsgraad

kandidaten zijn mensen die lid zijn van

die vlak tegen hun pensioen aan zitten of die

van 98%. We zijn dus wel gegroeid, maar we

De Unie, FNV Bondgenoten of het

bij een ander pensioenfonds vandaan ko-

voldoen niet aan het criterium dat tegen-

CNV, die in de branche werken of ge-

men, die vragen hebben”, vertelt Inge van

over onze verplichtingen aan deelnemers,

werkt hebben.

13


Geen topprestaties zonder topgroothandel

Het ministerie van EL&I heeft een aantal

ervoor te zorgen dat de groothandel zijn

gebracht. De kengetallen spreken boek-

sectoren benoemd waarin Nederland we-

partijtje kan meeblazen, is het beleid van

delen. De groothandel in Nederland be-

reldwijd sterk is en waarvoor de overheid

het Nederlands Verbond van de Groothan-

haalde in 2010 een omzet van € 383 mil-

extra aandacht heeft. De groothandel is op

del (NVG) er dan ook op gericht die zicht-

jard, met daarin € 142 miljard aan export,

een of andere manier in al die sectoren

baarheid te verbeteren. Algemeen secreta-

vertegenwoordigd en speelt naar de aard

ris Geo Aldershof: “Daarvoor hebben we

van de activiteiten uiteraard bij uitstek een

in eerste aanleg cijfers en feiten nodig. We

rol in de sector logistiek. Net als de bouw

hebben een rapport laten maken waarin al-

is de groothandel geen topsector (zie ka-

le kengetallen zijn terug te vinden, naast de

der), maar door de minister in een brief

visie van zeventien ceo’s van bedrijven uit

aan de Tweede Kamer wel aangemerkt als

verschillende groothandelssectoren, plus

AgroFood

sector met een ‘verbindend karakter’.

een overzicht van wat wij van de overheid

Tuinbouw en uitgangsmaterialen

vragen om onze sectoren zo goed mogelijk

Hightech

te laten functioneren.”

Energie

Qua omvang en belang voor de Nederlandse economie hoort de groothandel eigen-

14

Topsectoren, aangewezen door EL&I

Logistiek

lijk wel in het rijtje topsectoren thuis. On-

In het rapport ‘Geen topprestatie zonder

Creatieve industrie

voldoende

uit

topgroothandel’ heeft DBSC Consulting

Life sciences

tientallen sectoren opgebouwde Neder-

in opdracht van het NVG het belang van

Chemie

landse groothandel wordt als voornaamste

de groothandel voor de Nederlandse eco-

Water

reden gezien dat dat niet is gebeurd. Om

nomie nauwgezet en uitgebreid in kaart

zichtbaarheid

van

de


Bouwmaterialengroothandel in beeld bij Den Haag

Oproep van het NVG aan de Nederlandse overheid

Voorafgaand aan een discussie over de

inkoop en marketing, een inkijkje ge-

• Zorg voor optimale succesfactoren voor het

rol van de groothandel in de Neder-

ven in het dagelijkse reilen en zeilen

landse economie, bracht een delegatie

van een breed assortiment bouwmate-

van het ministerie van Economische

rialengroothandel. Elsemarie van Rijs-

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

bergen en Hans de Jong deden hetzelf-

een bezoek aan twee Hibin-leden. Di-

de vanuit het perspectief van een

recteur Topsectoren Guido Landheer

gespecialiseerde tegelhandel.

Nederlandse exporterende bedrijfsleven! • Zorg voor assertievere en gecoördineerde verkoop van de BV Nederland. • Denk daarbij in topketens, met aandacht

en senior beleidsmedewerker Roel

voor mainports, greenports en diverse val-

Bekhof waren te gast bij BMN in Nieu-

leys, alsmede voor een brede rol van de (im-

wegein (grote foto) en Lingen Keramiek

porterende/binnenlandse/exporterende)

in Capelle aan den IJssel (kleine foto).

groothandel.

Namens Koninklijke Hibin gaf voorzit-

• Zorg voor mondiale level playingfields en fo-

ter Gert Smit een toelichting op de

cus op duurzaamheid als key-issue.

functie van de bouwmaterialengroothandel, de rol van Koninklijke Hibin en

• Zorg voor goede, betaalbare faciliteiten op

op de huidige bedrijfseconomische si-

het gebied van exportfinanciering.

tuatie. Namens CRH Bouwmaterialenhandel kon Frenk Lamers, directeur

• Behoud/versterk ambassades in belangrijke handelslanden, dit zijn onze voornaamste handelsbruggenhoofden.

een toegevoegde waarde van € 43,5 mil-

zullen vertegenwoordigers van het ministe-

jard, een winst van € 13 miljard en een

rie wederom aanschuiven bij een nieuwe

omzetgroei van 8,8%, en was werkgever

groothandelsbrede rondetafelconferentie.

voor 530.000 mensen (447.000 FTE).

• Zorg voor goede logistieke infrastructuur (minimale congestie en toegesneden import-/ exportfaciliteiten), zorg voor een goed vesti-

Vervolgtraject

gingsklimaat.

Eind november werd het rapport in breed

Koninklijke Hibin blijft ook actief bij het

NVG-verband en in aanwezigheid van

vervolgtraject betrokken. In 2012 geeft

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes

het NVG opdracht voor een tweede on-

besproken met de directeur Topsectoren

derzoek, maar dan op het gebied van ‘hu-

van EL&I, drs. Guido Landheer. Namens de

man capital’. Dezelfde ceo’s die in het eer-

bouwmaterialengroothandel nam Hibin-be-

ste rapport hun visie gaven, hebben

stuurslid Eric Snijer deel aan de discussie.

wederom hun medewerking toegezegd.

Samen met dertien andere ceo’s onder-

“Zo willen we steeds beter zichtbaar zijn

• Neem een voorbeeldrol in het benadrukken

streepte hij mede de oproep aan de Neder-

voor alle actoren in de Nederlandse

van het belang van de topgroothandel voor

landse overheid (zie kader) die als conclusie

maatschappij”, verduidelijkt Geo Alders-

(het exportsucces van) de BV Nederland.

aan het rapport van DBSC Consulting ver-

hof. “Niet alleen bij de verschillende top-

bonden is. In het gesprek bood Guido Land-

sectoren en de politiek, maar ook binnen

heer namens EL&I aan om een ondersteu-

bijvoorbeeld het onderwijs. De ambitie is

handel op duurzaamheid (minder

nende rol te spelen in het bij elkaar brengen

om uiteindelijk een hoogleraar logistiek/

transportbewegingen/-kosten, minder files,

van groothandel en topsectoren. In 2012

groothandel te kunnen aanstellen.”

minder vervuiling).

• Zorg voor goed handelsonderwijs, met aandacht voor goede talenbeheersing. • Zorg voor goed en hands-on (technisch) onderwijs, met name hbo/universitair.

• Stimuleer de positieve impact van de groot-

15


Het verdienmodel van de toekomst in de bouw

16

De presentatie van de Bouwprognoses

van 2030 of zelfs 2040. “Laten we ons

grote beurt van 90.000 euro, dan hebben

2011-2016 van TNO afgelopen december

eens anticonjunctureel gedragen. Laten

we het over 207 miljard. Als je die reno-

ging gepaard met een aantal interessante

we uitgaan van wat het Centraal Planbu-

vatieopgave spreidt, kun je zomaar weer

bijdragen aan ‘Het verdienmodel van de

reau verwacht voor 2040 en van daaruit

tien jaar vooruit. De vraag is natuurlijk

toekomst in de bouw’. Tijdens het door

terugredeneren. Stel dat blijkt dat in

wel wie dat allemaal gaat betalen, en

het Blomberg Instituut georganiseerde

2040 het evenwicht in Nederland ge-

daar moet de sector nog trucjes op ver-

symposium met dezelfde titel kwamen vi-

diend is met 200.000 medewerkers in de

zinnen. We moeten naar andere verdien-

sies voor het voetlicht die de problemen

bouw. Dan kun je kijken naar een goed

modellen.”

in de bouw soms vanuit een verrassend

en gezond afbouwscenario.” Of het zover

andere invalshoek lieten zien. Dagvoorzit-

moet komen, is nog maar de vraag. Vol-

Nieuw evenwicht

ter en hoogleraar Bouwprocessen Hen-

gens Eekhout’s eigen rekensom kan re-

Henk Bol, vicevoorzitter van Bouwend

nes de Ridder constateerde dan ook: “Be-

novatie in potentie veel van de klap op-

Nederland: “Het is aan de overheid om

dreigingen omzetten in kansen wordt de

vangen. “Nederland telt 3,2 miljoen

de sterke reacties op de woningmarkt af

nieuwe sport.”

woningen die voor 1972 zijn gebouwd.

te zwakken. Daarna is het aan de markt

Als al die woningen de komende jaren

om zelf een nieuw evenwicht te vinden.

Professor Mick Eekhout, hoogleraar pro-

een kleine beurt krijgen, voor, zeg,

De branche kent circa 4.500 bedrijven

ductontwikkeling aan de TU Delft, pleit-

20.000 euro, dan betekent dat een om-

met minder dan 25 medewerkers. Die be-

te voor een visie vanuit de verre horizon

zet van 46 miljard. Gaan we uit van een

drijven hebben een goede relatie met hun


klanten en weten nog geld te verdienen.

Tijdens het symposium werden verschillen-

Henk Veerman, directeur-bestuurder wo-

Dat blijkt onder andere uit een onder-

de concrete voorbeelden van succesvolle

ningbouwcorporatie Wonion, en Rob Nij-

zoek van ING. Ondanks de crisis is er een

verdienmodellen gepresenteerd, zoals dat

huis, directeur Nijhuis Bouw, verzorgden

onderstroom van activiteiten in de bouw

van Architectenbureau Paul de Ruiter BV.

een gezamenlijke presentatie van sloop- en

die altijd blijft bestaan. Tegelijkertijd is de

Architecte Caro van Dijk lichtte toe hoe

nieuwbouwproject Bosveld in Ulft. Een bij-

bouw heel arm waar het gaat om marke-

onder andere voor het TNT-kantoor in

zondere manier van aanbesteden maakt

ting. De bouw kan er dus best wat aan

Hoofddorp duurzaamheid de onderschei-

daar het verschil en biedt marktpartijen

doen om ervoor te zorgen dat mensen

dende factor was. Jurgen Weerdenburg

nieuwe kansen. Wonion gaf vooraf aan

wat meer willen uitgeven aan de huisves-

van Era Contour gaf tekst en uitleg bij het

welk budget beschikbaar was en vroeg de

tingscomponent van hun leven.”

nieuwbouwproject Co-Green in Amster-

markt om binnen dat budget oplossingen

dam, waar vijf bedrijven binnen het project

aan te dragen. De inzendingen van drie

Bert van Delden, plaatsvervangend direc-

als volledige partners optrekken. Voor alle

consortia werden vervolgens door een ju-

teur-generaal Wonen, Wijken en Integratie

deelnemers geldt dat hun beloning afhangt

ry beoordeeld. Het consortium met Nij-

(WWI) van het ministerie van Binnenland-

van het succes van het totaalproject. De

huis Bouw won met het mass customizati-

se Zaken: “Een nieuwbouwproductie van

gezamenlijke verantwoordelijkheid maakt

on-concept Trento, dat is gebaseerd op

55.000 lijkt de bodem. Daar kun je somber

een hoger ambitieniveau mogelijk, waar-

oplossingen die zich in de praktijk al bewe-

over zijn, maar de sector kan ook aan de

door de deelnemers zich kunnen onder-

zen hebben en per project aan klantspeci-

oplossing werken door minder aanbodge-

scheiden. Het effect van de samenwerking

fieke eisen worden aangepast. Het resul-

richt te zijn. Kijk in verdienmodellen ook

in de praktijk moet aan het eind van het

taat is een faalkostenarme uitvoering, die

eens naar de opbrengstenkant. Het gaat

project zijn dat alle betrokkenen met een

er in samenhang met de gekozen aanbeste-

niet meer alleen om de stapel stenen, maar

positief resultaat kunnen afsluiten. Het

dingsvorm toe leidt dat er bij een concur-

om de dienst die je erbij levert, zoals bij-

project is nog niet afgerond, maar volgens

rerende marktprijs toch een redelijke mar-

voorbeeld de afname van energiekosten.”

Jurgen Weerdenburg gaat dat lukken.

ge kan worden gemaakt.

17


Hrm-adviseur Marcel van Meer:

“Ik zie veel goed werkgeverschap” nen veren met de conjunctuur. Er zijn in de

had ik eerlijk gezegd niet verwacht. De in-

branche wel tijdelijke contracten, maar dan

steek waren steeds de historische ver-

is het al snel: welkom bij de familie. Dat is

zuimcijfers. Ik kan die cijfers lezen en de

hartstikke goed voor de werksfeer, maar

achterliggende problemen zien, daarover

niet zo geschikt voor tijden zoals nu. On-

adviseren en de oorzaken aanpakken.”

dernemers zijn geneigd mensen zo lang mogelijk in dienst te houden; ook als het

“Vaak zijn er geen goede contracten en

eigenlijk al niet meer kan. Ondernemers

staan afspraken niet op papier. Wat ik dan

teren daardoor in op hun eigen vermogen.

doe, is uitleggen dat met een aantal simpe-

En als het dan uiteindelijk toch niet meer

le maatregelen al veel is op te lossen. Het

anders kan en de organisatie aangepast

is voor ondernemers prettig als er in zo’n

moet worden, komt zo’n bedrijf in de knel.

situatie een externe is die alles met hen

“Wat opvalt, is dat ondernemers in deze

Dan komt de continuïteit van het bedrijf in

doorneemt. In zo’n geval maak ik een ana-

branche een heel hechte band met hun

het gedrang.”

lyse, adviseer ik over mogelijke oplossingen

medewerkers hebben. Ik zie veel goed

en voer ik die ook uit. Ik zoek bijvoorbeeld

werkgeverschap. Het is een mooie branche

Marcel van Meer begon zijn ronde langs

uit wat een reorganisatie kost, regel de za-

om in te werken. Maar soms is men een

Hibin-leden in maart 2011. “De branche

ken met het UWV en stel de ontslagpro-

beetje te sociaal.” Marcel van Meer, hrm-

was braakliggend terrein. Er was aanvanke-

cedure op. Dat maakt het voor zo’n onder-

adviseur voor Hibin Personeel&Zorg, heeft

lijk geen actieve vraag naar hrm-diensten.

nemer, die vaak erg emotioneel betrokken

het afgelopen jaar een groot aantal bedrij-

We moesten dus zelf gaan exploreren en

is, draaglijker. Daarbij ga ik overigens niet

ven in de branche bezocht. Hij helpt bedrij-

ontwikkelen. We zijn vanuit de verzuimcij-

uit naam van de ondernemer het slechte

ven onder meer bij reorganisaties.

fers gaan werken en hebben eerst de be-

nieuws vertellen. Dat moet hij zelf doen. Je

drijven benaderd die afwijkende verzuimcij-

staat voor je mensen, in goede en in slech-

“De stelregel is dat je 15-20% flexibele

fers lieten zien. Het mooie was dat elk

te tijden. Maar het traject daarna neem ik

schil zou moeten hebben om mee te kun-

bedrijf dat ik benaderde, meteen ja zei. Dat

dan wel over.”

Lichte stijging ziekmeldingen; verzuimduur daalt

Marcel van Meer is al twintig jaar als P&O’er actief. Hij heeft gekozen voor het

zelfstandig

ondernemerschap,

waarbinnen hij via Hibin P&Z hrmHet verzuimpercentage onder medewer-

in augustus (2,39%). Griep was met ruim

diensten levert aan Hibin-leden. In

kers

Hibin

43% van de gevallen de belangrijkste oor-

opdracht van SuperGarant werkt hij

Personeel&Zorg zijn aangesloten, steeg in

zaak van verzuim, gevolgd door buikgriep

ook voor andere branches. Hij ver-

2011 licht naar 2,71% (2010: 2,53%). In ab-

(7,3%) en nek-/rugklachten (7,3%). Opval-

zorgt onder andere trainingen voor

solute aantallen steeg het aantal ziekmel-

lend was dat er in 2011 84 meldingen wa-

ondernemers en hrm’ers in de retail.

dingen van 1.928 naar 1.966. Daar stond

ren van bekken-, heup-, been- en knie-

een daling van de gemiddelde verzuim-

klachten,

duur tegenover van 18,79 naar 17,77 da-

Personeel&Zorg om aan die verzuimre-

gen. Het verzuimpercentage was in febru-

den in 2011 extra aandacht te besteden.

van

bedrijven

die

bij

ari op z’n hoogst (3,33%) en op z’n laagst

18

reden

voor

Hibin


Actieve leden in de schijnwerpers

Jos Baggen

Hans de Jong

In besturen, commissies en werkgroepen leveren heel veel mensen belan-

contact met sprekers en/of adviseurs, wat

geloos een bijdrage aan hun brancheorganisatie en hun sector. Koninklijke

een bijdrage kan leveren aan verbetering

Hibin telt meer dan zeventig leden die op zo’n manier actief zijn. In Hibinfo

van je inzichten. “

zetten we er elke keer twee in de schijnwerpers. Ditmaal Jos Baggen van

Heeft u in uw huidige functie baat bij

Muris Bouwmaterialen en Hans de Jong van Lingen Keramiek.

de Hibin-activiteiten, en zo ja, hoe uit zich dat? Jos Baggen: “Als directeur/eigenaar van

Op welke manier bent u binnen

Wat is voor u de reden geweest om

een kleine zelfstandige bouwmaterialen-

Koninklijke Hibin actief, en sinds

op deze manier in Hibin-verband

handel haal ik veel voordeel uit ons lid-

wanneer?

actief te zijn?

maatschap van Koninklijke Hibin, o.a. cao,

Jos Baggen: “Ik ben actief binnen Hibin

Jos Baggen: “Ik ben van mening dat het

opleidingen, pensioenen, verkoopvoor-

als lid van het afdelingsbestuur Limburg

bestaansrecht van verenigingen binnen de

waarden, marktinformatie, etc.”

sedert 1999 en lid van de adviesraad vanaf

branche afhankelijk is van de vrijwillige in-

Hans de Jong: “Als directeur van een re-

de oprichting hiervan.”

zet van de leden. Indien niemand bereid is

latief kleine onderneming opereer je een

Hans de Jong: “Rond 1990 ben ik be-

tijd en moeite te steken in het collectief,

beetje op een eiland. Ik vind het belangrijk

stuurslid

afdeling

zijn er geen gezamenlijke voordelen te be-

om ook op de hoogte te blijven van lande-

Utrecht (dat was toen een florerende af-

geworden

van

de

halen. Het is alleen jammer dat het vaak

lijke ontwikkelingen. Met Borg hebben we

deling). Vanwege een andere functie met

op dezelfde personen neerkomt.”

een instrument in handen dat regelmatig

een andere standplaats is dat opgehou-

Hans de Jong: “Je voelt je betrokken bij

het verschil maakt tussen wel de order of

den. In 2004 ben ik lid geworden van de

de bouwmaterialenbranche en daarom wil

niet de order. Wij richten ons op het hoge-

Commissie

sinds

je meedenken en een bijdrage leveren aan

re segment, en daarbij is het belangrijk dat

2008 als voorzitter. Daarnaast ben ik van-

je branchevereniging. Daarnaast ontmoet

je je onderscheidt in veel toegevoegde

af 2006 lid van de adviesraad.”

je collega’s in de branche en kom je in

waarde. Borg is daar een onderdeel van.”

Consumentenzaken,

19


Ketenintegratie nodig om in de behoefte van bouwende partijen te voorzien De bouwsector is voortdurend op zoek naar een efficiĂŤntere manier van werken. Dat is niet altijd makkelijk in een gesegmenteerde branche. Ketenintegratie staat hoog op de agenda. Gemiddeld werkt ruim driekwart van de fabrikanten dan ook al samen met andere bedrijven bij het aanbieden van producten en diensten. Bij integrale samenwerking worden de kosten verdeeld en is de kans van slagen groter. Zo kunnen innovaties minder risicovol ontwikkeld worden. Marktpartijen zitten vooral te wachten op innovaties die de bouwtijd verkorten of het werk op de bouwplaats makkelijker maken. Dat blijkt uit onderzoek van BouwKennis.

De bouwsector heeft het niet gemakke-

drijven uit de bouwkolom aanbieden. Een

Toekomst

lijk. Om efficiĂŤnter te werken en minder

groot deel van de installatie- en afbouwfa-

Voor het leveren van een conceptuele op-

geld te verspillen, wordt al jaren geroepen

brikanten werkt samen met andere be-

lossing heeft een fabrikant niet per se an-

dat de verschillende partijen in de bouw

drijven in de bouwkolom. Slechts respec-

dere partijen uit de keten nodig. Een inte-

beter met elkaar moeten samenwerken.

tievelijk 13% en 14% van de fabrikanten

grale insteek is echter wel een goede

Ook is de sector telkens op zoek naar

zeggen helemaal geen producten en dien-

eerste stap richting efficiĂŤnt werken en

nieuwe verdienmodellen om zichzelf le-

sten aan te bieden met anderen. Van de

krachtenbundeling. De verwachting is dan

vensvatbaar te houden. BouwKennis on-

installatiefabrikanten

een

ook dat fabrikanten in de toekomst

derzocht in hoeverre fabrikanten samen

kwart aan zelfs in hoge mate samen te

steeds meer met anderen zullen gaan sa-

met andere partijen producten en dien-

werken met anderen bij het aanbieden

menwerken. Op de vraag of men over vijf

sten aanbieden en op welke gebieden be-

van producten en diensten. Dat geldt

jaar producten en diensten aanbiedt in sa-

hoefte is aan dergelijke innovaties.

voor 13% van de afbouwfabrikanten. Een

menwerking met bedrijven elders in de

kwart van de ruwbouwfabrikanten werkt

bouwkolom, antwoordt ruim een derde

Ketenintegratie

nooit samen met bedrijven elders in de

dat men dat in hoge mate verwacht te

Steeds vaker wordt in de bouwkolom

bouwkolom

van

doen. Gemiddeld de helft zegt dit in enige

conceptueel bouwen toegepast. Hierbij

producten en diensten. Ruim de helft

mate te gaan doen. Ketenintegratie zal in

werken marktpartijen veelal samen om

doet dit in enige mate en 18% in hoge

de toekomst dus verder toenemen.

een concept in de markt te zetten. Hoe

mate.

deze samenwerking precies is opge-

innovatieve sector.

bij

Installatie

geeft

het

is

ruim

aanbieden

dus

de

meest De eindgebruiker komt ook steeds meer

bouwd, varieert in de praktijk sterk. Als

centraal te staan. Uiteindelijk zijn innovaties

partijen integraal samenwerken, kan er van elkaars specialisatie en plaats in de ke-

Biedt producten en diensten aan met bedrijven elders in de bouwkolom (in %)

ten geprofiteerd worden. Bovendien worden de kosten verdeeld, lopen bedrijven

individueel minder risico en is de kans van

slagen groter. Om erachter te komen in

Installatiefabrikant

26

52 14

7

hoeverre bedrijven nu al hun krachten

Afbouwfabrikant

13

67 13

7

bundelen, is aan fabrikanten gevraagd in

Ruwbouwfabrikant 18

55 25

3

In hoge mate

welke mate zij momenteel producten en diensten in samenwerking met andere be-

20

Bron: BouwKennis, juni 2011

In enige mate

Niet

Weet niet/ geen mening


erop gericht die eindgebruiker zo goed mo-

aan diverse marktpartijen in de bouw ge-

bouwplaats zijn vooral van belang voor de

gelijk te bedienen. De handel kan daarom

vraagd ter behoeve van welke verbetering

uitvoerende partijen. Onder architecten

een rol van grote betekenis spelen bij het le-

zij nieuwe producten willen uitproberen.

zijn energiebesparingsmogelijkheden ver-

verings- en ontwikkelproces van diensten

uit het belangrijkst, samen met de vorm-

en producten. Die staat immers vaak in di-

Gemiddeld geeft 40% van de bedrijven in

geving van producten. Klusbedrijven stel-

rect contact met de eindgebruiker.

de bouwsector aan een nieuw product uit

len vooral ook het gemak voor de

te willen proberen als het een verbetering

eindgebruiker van het gebouw centraal.

Innovatie

bevat op het gebied van bouwtijdverkor-

Verbetering van het totaalconcept wordt

Om innovaties in te laten spelen op de

ting. Gemak voor de gebruiker op de

gemiddeld door een kwart van de markt-

klantbehoeften, is het belangrijk om te we-

bouwplaats staat met gemiddeld 38% op

partijen genoemd om een nieuw product

ten wat de eindgebruiker nou eigenlijk wil.

een tweede plaats. Een derde denkt ook

uit te proberen.

Waar zitten marktpartijen op te wachten?

aan energiebesparingsmogelijkheden.

Om daar antwoord op te kunnen geven, is

Bouwtijdverkorting en het gemak op de

Voor fabrikanten en de handel is het dus belangrijk om innovaties op de markt te zetten

Redenen om een nieuw product uit te proberen:

die het werken makkelijker en sneller ma-

verbetering op het gebied van ‌(in %)

ken voor bouwende partijen. Het moet verwerkers op de bouwplaats zo makkelijk mo-

Totaal

gelijk worden gemaakt. Ze willen ontzorgd

Bouwtijdverkorting 40

worden. Dat is vooral te realiseren door to-

Gemak voor de gebruiker op de bouwplaats

38

taalconcepten te ontwikkelen, en daarvoor

Energiebesparingsmogelijkheden 33

is kennis van verschillende (opeenvolgende)

Totaalconcepten 27

processen nodig. Ketenintegratie is dĂŠ ma-

Gemak voor de eindgebruiker van het gebouw

26

nier om die kennis te verzamelen. Fabrikan-

Vormgeving/esthetica 20

ten hebben al aangegeven dat dat in de toe-

Maatwerk 15

komst belangrijker wordt. De handel kan

Prefab 13

hier ook op inspelen door zijn kennis van de

Systeembouw 12

wensen van de eindgebruiker te delen met

Anders 5

marktpartijen. Door op deze kennisbehoef-

Weet niet/geen mening

te in te spelen, kan de handel zijn imago en

Bron: BouwKennis, juni 2011

6

positie verbeteren.

21


Hibin Opleidingen

Beleidsplan 2012-2014: werken aan duurzame inzetbaarheid Het beleidsplan van Hibin Opleidingen voor

virtueel bouwen, ketensamenwerking, de

• fabrikantenbijeenkomst;

de periode 2012-2014 staat in het teken van

invloed van ICT op communicatie, ver-

• z zp’ers als klantengroep verwerken in

keuzes maken en consolidatie. Inhoudelijke

duurzaming van de bouw, brancheverva-

keuzes die aansluiten bij ontwikkelingen in

ging, groei van het aandeel zzp’ers, lange-

de bouw en de bouwmaterialengroothandel

termijnontwikkelingen op de arbeidsmarkt,

in het bijzonder én keuzes in prioriteiten.

de inzetbaarheid van mensen en verande-

Het teruglopende aantal werknemers in de

ringen in opdrachtgeverschap in de bouw

sector en beperking van de bijdrage vanuit

komen in het beleidsplan naar voren als

het Fonds Collectieve Belangen geven druk

ontwikkelingen die van invloed zijn op het

op de begroting. De ontwikkeling van nieu-

beleid en de activiteiten van Hibin Oplei-

we opleidingen en extra investeringen in e-

dingen. Al deze ontwikkelingen leiden tot

• themadag ‘Vergroot uw klantwaarde’;

learning zullen in 2012 niet op het program-

(verandering van) kennisvragen, waarop

• actualisatieronde

ma staan. Het accent ligt de komende

Hibin Opleidingen een antwoord wil for-

periode op het verder doorontwikkelen van

muleren. In het Beleidsplan worden die

• diploma-uitreiking eerste Hbo Associate

programma’s die de afgelopen jaren in gang

voor een deel al ingevuld. Andere ontwik-

Degree-studenten, start nieuwe groep;

zijn gezet.

kelingen vergen nader onderzoek. Het Beleidsplan voorziet in de volgende

Ontwikkelingen op het gebied van lean en

activiteiten voor 2012:

opleidingen; • logische leerlijnen visueel uitgewerkt per functie; • afronden activiteiten rondom showroomopleiding,

eventueel

gekoppeld

aan

mbo-niveau; • verkenning/afstemming nadere aanbieders/branches i.v.m. brancheverbreding; bouwdeelcursussen

met fabrikanten (redactiesessies);

• vervolg Blended Learning-programma met digitaal leerplein; • communicatieplan.

Themadag ‘Vergroot uw klantwaarde’ Waarom kiezen klanten voor u en niet

Tijdens deze themadag krijgt u aan de

voor uw concurrent? Waarom kiezen

hand van theorie en het uitwisselen van

klanten voor uw concurrent en niet voor

praktijkervaring antwoorden en nieuwe

u? Een kwestie van onderscheidend ver-

inzichten. De positionering van uw orga-

mogen? De themadag ‘Vergroot uw

nisatie komt aan bod en ook het creëren

klantwaarde’ van Hibin Opleidingen en

van waarde voor uw klanten en de wijze

Businessschool Nederland geeft ant-

van klantbenadering. Bovendien krijgt u

woorden op deze vragen. De themadag

inzicht in welke klanten nu juist voor uw

vindt plaats op 28 maart 2012 van 13.30

organisatie interessant zijn. Want, lang

tot 21.00 uur bij Businesschool Neder-

niet alle klanten blijken winstgevend te

land in Buren (Gld). Leden betalen

zijn.

slechts 295 euro. Aanmelden kan via de website van Hibin Opleidingen. Via 026-363 35 55 kunt u ook eerst de folder aanvragen.

22


BuildUpSkillsNL Goed vakmanschap en samenwerking op

•d  e behoefte aan gekwalificeerd perso-

komen uit de koker van de industrie. De

de bouwplaats zijn nodig om de ambitieu-

neel op het gebied van energie-efficiency

groothandel in de bouw- en installatiesec-

ze energiedoelen in de bouw te bereiken.

en duurzame energie;

tor is nauw betrokken bij het uitzetten

Een aantal partijen, waaronder Koninklij-

• de kwalificatiestructuur;

van uit de industrie afkomstige innovaties

ke Hibin, heeft met het project BuildUp-

• het huidige en gewenste opleidingsaanbod;

en speelt een belangrijke rol in de accep-

SkillsNL met succes een aanvraag inge-

• b arrières om het vereiste kennis- en

tatie van innovaties door kennisover-

diend bij de EU om een bijdrage te

vaardigheidsniveau te realiseren.

dracht van eigenschappen, toepassing en verwerking. Vanwege dit belang en van-

leveren aan verduurzaming van de bouw. Het project is 1 november jl. van start ge-

Waarna een concreet projectplan wordt

wege de aanwezige kennis is er voor de

gaan. Jaap van der Weijden, directeur van

gemaakt waarin staat hoe de bij- en na-

industrie en handel een rol weggelegd in

Kenniscentrum Bouwmaterialen, is lid van

scholing van vakmensen op het gebied van

dit project. Naast Koninklijke Hibin is ook

de stuurgroep.

verduurzaming van de gebouwde omge-

het NVTB via Kenniscentrum Bouwmate-

Doelstelling van BuildUpSkillsNL is om de

ving vorm moet krijgen.

rialen (KCBM) actief betrokken bij Build-

kennis en vaardigheden van werkers in de

UpSkillsNL.

bouw- en installatiebranche tussen 2012 en

Het belang voor de bouwtoelevering

2020 te verhogen. In de periode december

Veel innovaties op het gebied van ver-

2011-juni 2013 wordt gekeken naar:

duurzaming van de gebouwde omgeving

Nieuwe Hbo Associate Degree van start In september 2012 gaat een nieuwe tweeja-

uit de bouw- en houtmaterialenhandel de

handel.

rige opleiding Hbo Associate Degree com-

Associate Degree-opleiding Assistent Mar-

Tijdens een bijeenkomst begin december

mercieel van start. Er is plaats voor 25

keteer bij de Hogeschool Utrecht. Een hbo-

2011 zijn potentiële deelnemers geïnfor-

werknemers uit de hout- en bouwmateria-

opleiding van twee jaar. Toenemende eisen

meerd over de inhoud en opzet van de oplei-

lenhandel, aangevuld met werknemers uit

van de markt vragen meer van het commer-

ding, en de ervaringen met de opleiding tot

de technische groothandel. Op maandag

cieel en middenkaderpersoneel. De hout-

dusver. De huidige studenten zijn zeer tevre-

19 maart 2012 wordt aan de Hogeschool

en bouwmaterialenbranches wilden in ant-

den over de opleiding en de aansluiting op de

Utrecht een open middag georganiseerd

woord daarop het opleidingenhuis aanvullen

werksituatie. Wel geven ze aan dat de combi-

waar je met al je vragen terechtkunt. De

met een Associate Degree-opleiding. Inhou-

natie van werk, studie en gezin niet altijd

informatiemiddag over de opleiding Hbo

delijk sluit de opleiding Assistent Marketeer

makkelijk is. Ook de bedrijven zien een dui-

Associate Degree zal plaatsvinden van

goed aan op de wensen van beide branches.

delijke meerwaarde. De medewerkers ma-

14.00 tot 16.00 uur in zaal 2.D1 van de

Om ook de komende jaren de opleiding

ken een duidelijke persoonlijke ontwikkeling

Faculteit Economie en Management aan

sectorgericht te kunnen invullen, brengen

door. Hier profiteert het bedrijf direct van.

Padualaan 101, Utrecht.

Hibin Opleidingen en het Hout Opleidings

Dit geldt ook voor de bedrijfsopdrachten die

Centrum deze opleiding actief onder de

de studenten per studiethema uitvoeren.

aandacht van soortgelijke sectoren in de

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Sinds 2010 volgt een groep medewerkers

kan via G.Hoenderboom@ijsselhof.nl. 23


Dynamische kalender

Cursuskalender

2012

Maart 2012

13 maart

Vergadering afdeling Nederland Noord

6 maart

Bestek en tekening lezen

15 maart

Vergadering afdeling Limburg

8 maart

Bouwdeelcursus Binnenwanden

19 maart

Vergadering afdeling Brabant Oost

8 maart Zicht op bouwen. Bouwkunde voor de bouwma-

20 maart

Vergadering afdeling Noord-Holland

28 maart

Themadag ‘Vergroot uw klantwaarde’

13 maart

De klant in de showroom

29 maart

Vergadering afdeling Zuidwest-Nederland

15 maart

Projectverkoop en -belevering (CTB 2)

03 april

Vergadering Hibin-bestuur

28 maart

Themadag ‘Vergroot uw klantwaarde’

terialenhandel ** NIEUW **

11 april Workshop ‘Kansen benutten via internet en social media’

April 2012

11 april

Vergadering Hibin Adviesraad

5 april

12 april

Vergadering afdeling Oost Nederland

10 april

16 april Workshop ‘Kansen benutten via

19 april Training voor Praktijkopleider professionele

17 april

19 april

Hoe verkoop je logistiek? ** NIEUW**

18 april Workshop ‘Kansen benutten via

26 april

Bouwdeelcursus Ramen en deuren

internet en social media’ Hrm-overleg

Bouwdeelcursus Hellend Dak Bouwen en Bouwmaterialen C (CTB 1) bouwmaterialenhandel

internet en social media’

24 april

Vergadering Commissie Sociale Aangelegenheden

Mei 2012

27 april

Koninklijke Hibin 107 jaar

8 mei Bouwen en bouwmaterialen B (Verkoop in kort

09 mei

Overleg Buitengewone Leden

10 mei

Terugvaladvies vakantie bouwvak 2012

15 mei Managementopleiding voor de Bouwtoelevering

14 mei

Fabrikantendag

(MBT), module Bedrijfseconomie en financieel

22 mei

Vergadering Commissie Vakopleiding

management

12 juni

Algemene Ledenvergadering

16 mei

Leidinggeven in de bouwmaterialenhandel

12 juni

Hibin Branchedag

24 mei

Bouwdeelcursus Tegels op Wanden en Vloeren

31 mei

Resultaatgericht accountmanagement (CTB 3)

bestek)

Juni 2012

5 juni Bouwdeelcursus Installaties in Badkamer en Keuken

Kijk voor meer informatie op: www.hibin.nl

Kijk voor meer informatie op: www.hibinopleidingen.nl

Colofon

12 ju n i: edag h c n a r B n Hi b i ieuw N n o i d a t S rec h t t U , d r a a l ge n w a G

Hibinfo is een uitgave van Koninklijke Hibin, de brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel. Hibinfo verschijnt viermaal per jaar en wordt verspreid onder leden en relaties van Koninklijke Hibin. Overname van artikelen uit deze uitgave is, mits integraal, toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding. Oplage: 1.300 Redactieadres: Koninklijke Hibin t.a.v. Peter van Heijgen, postbus 2161, 6802 CD Arnhem, 026 – 363 35 55, hibinfo@hibin.nl NB Per 1 juli 2012 verhuist Koninklijke Hibin naar: Westeinde 6, 1334 BK Almere-Buiten Redactiecommissie: Jaap Breunesse, Peter van Heijgen, Ghislaine Hoenderboom en Gert Smit Tekst: Harry Bijl Communicatie Lay-out: Carree visuele en interactieve communicatie

Hibinfo nr 1 2012  

Hibinfo is een uitgave van Hibin.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you