Issuu on Google+

POSSO AL VOSTRA AVAST INFORMACIÓ D´INTERÈS 

REAL DECRET 1975/2008 Artº 86.1 per si us interesa recordar les  novetats introduides al tribut IRPF. També aprofitem per fer­vos arribar  algunes recomanacións i sugeriments.    És molt recomanable per evitar problemes, que l´Empresa faci arribar  LA CÒPIA als treballadors de l´exemplar del model 145 (IMPUESTO  SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. RETENCIONES  SOBRE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. COMUNICACIÓN DE  DATOS AL PAGADOR "ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO DEL  IRPF").   Còpia que ja és prevista per a nosaltres com a perceptors, i signada per  l´Empresa com a rebuda amb data, un cop ja signada LA  COMUNICACIÓ, per tal de que en tinguem record del que hem  comunicat a l´Empresa en tot moment, i de la nostra responsabilitat; i de  que l´engany o omissió de les dades comunicades a l´Empresa, poden  afectarnos directament i finalment a nosaltres. La nostra obligació com a  subjectes passius de permetre el gravamen de la nostra retenció fiscal, és  determinat a compte primer, o en deure de declaració anual desprès, on s ´asumeix l´obligació prevista legalment, d´efectuar­ne l´ingrés en el  tresor públic.   Cal que coneguém també, que nosaltres com a ciutadans, tenim el dret  de no comunicar a l´entitat pagadora (l´Empresa), algunes de les dades  personals, i que en tal circumstància l´únic responsable a tots els efectes  en som nosaltres com a contribuents, i no pas l´Empresa com a pagadora  delegada del nostra gravamen tributari a la prestació del salari, que  cobrem com a treballadors. 


­­ David Paraire Brugués 


POSSO AL VOSTRA AVAST INFORMACIÓ D´INTERÈS