Page 1

OZ HA TÓ K IN ERE GY SK FR EN ED EE ES ELM CO PÉ I F LD O PY ÁN RG Y AL NO OM T BA FO R NE SA M LE H

A fogyatékos  személyeket   támogató-­szabályozó  rendszer   helyzetéro  l Európában  és  Magyarországon,   és  az  ezzel  kapcsolatos,   az  országos  érdekvédelmi   szervezetek  által  készített  javaslatokról

Összefoglaló tanulmány


A  fogyatÊkos  szemÊlyeket  tåmogató-­szabålyozó  rendszer   helyzetÊrol  Európåban  Ês  Magyarorszågon,  Ês  az  ezzel  kapcsolatos,   az  orszågos  ÊrdekvÊdelmi   szervezetek  åltal  kÊszített  javaslatokról

LovĂĄszy LĂĄszlĂł

Sziklai IstvĂĄn (szerk).

.LDGMD.yVDÉGiPHXUySDLSDUODPHQWLNpSYLVHOĒ


Kósa Ádám  eloszava EHQD)LGHV].'13SiUWV]|YHWVpJD](XUySDL3DUODPHQWEHMHO|OWH]]HOPHJ DGYDD]HVpO\W0DJ\DURUV]iJHJ\LNOHJQDJ\REEKiWUiQ\RVKHO\]HWĠWiUVDGDOPLFVR SRUWMiQDNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNV]iPiUDVDMiWpUGHNHLNN|]YHWOHQPHJMHOHQtWpVp UH$Å6HPPLWUyOXQNQpONOQNµHOYHWD]yWDLVFVDND)LGHV].'13SiUWV]|YHWVpJ MHOHQtWLPHJ0DJ\DURUV]iJRQpVD](XUySDL8QLyEDQHJ\DUiQW $PDJ\DUYiODV]WySROJiURNMyYROWiEyOD]HVpO\WPHJNDSWDPMHO|OWEĒOHXUySDLSDUOD PHQWLNpSYLVHOĒYpYiOKDWWDPeUGHNYpGĒEĒOOHWWSROLWLNXVNpQWpVN|]|WW OHJIRQWRVDEEIHODGDWRPQDND]WWHNLQWHWWHPKRJ\PHJWXGMDPMHOHQtWHQLDIRJ\DWp NRVViJJDOpOĒHPEHUHNLJpQ\HLWHQQHNpUGHNpEHQPLQWHJ\UHQGH]YpQ\WNRQIH UHQFLiW pV NLiOOtWiVW V]HUYH]WHP MRJDONRWyNpQW SHGLJ V]iPRV MRJV]DEiO\EDQ RO\DP PyGRVtWyLQGtWYiQ\RNDWWHJ\HNDPHO\HNKDWpNRQ\DQpVpVV]HUĠHQMREEtWMiNDIRJ\D WpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNNHO NDSFVRODWRV UHQGHONH]pVHNHW$] (XUySDL 3DUODPHQW HOVĒ VLNHW NpSYLVHOĒMHNpQW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN J\HLYHO IRJODONR]y IUDNFLyN|]L PXQNDFVRSRUWD'LVDELOLW\,QWHJURXSHOQ|NHOHKHWWHP²PHJMHJ\]HPHOĒV]|UIRU GXOWHOĒKRJ\pULQWHWWYH]HWKHWWHDUyOXNV]yOyPXQNDFVRSRUWRW

0XQNiMXNDWHJ\VpJHVV]HPSRQWpVHOYiUiVV]HULQWNpV]tWHWWpNHOH]HNHWNpWDV]RFL iOLVMRJEDQLOOHWYHIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNNHONDSFVRODWRVMRJDONRWiVEDQMiUWDVV]DNHP EHU6]LNODL,VWYiQpV/RYiV]\/iV]OyIHOJ\HOWpN.O|Q|U|PV]iPRPUDKRJ\XWyEEL V]HPpO\HJ\EHQD)RJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\ EL]RWWViJiQDNPDJ\DUWDJMDLVH]NO|QJDUDQFLDDUUDKRJ\YDOyEDQpUGHPLPXQND pVHJ\WWPĠN|GpVDODNXOMRQNLDSROLWLNDDV]DNHPEHUHNpVD]pUGHNYpGHOHPN|]|WW $WDQXOPiQ\RNHJ\VpJHVV]HUNH]HWEHQW|UWpQĒPHJMHOHQWHWpVpYHOD]DOHJIĒEEFp ORPKRJ\PLQGD0DJ\DU.RUPiQ\PLQGSHGLJ0DJ\DURUV]iJHXUySDLXQLyVNpSYL VHOHWpWHOOiWyV]HPpO\HNPXQNiMiWVHJtWVHDM|YĒEHQ+LV]HPpVYDOORPKRJ\DIR J\DWpNRVViJJDOpOĒNKDQJMiQDNN|]YHWtWpVHW|EEWt]pYHVWDSDV]WDODWDLNpVWDQiFVDLN IHOKDV]QiOiVDQpONOKDWpNRQ\DQQHPIRJMXNWXGQLHOĒVHJtWHQLD0DJ\DURUV]iJRQpOĒ PLQWHJ\KDWV]i]H]HUD]HXUySDLXQLyEDQSHGLJPLQWHJ\Q\ROFYDQPLOOLyIRJ\DWpNRV ViJJDOpOĒV]HPpO\KHO\]HWpQHNWRYiEELMDYtWiViW (QQHN UHPpQ\pEHQ DMiQORP V]tYHV ÀJ\HOPpEH H]W D] LJHQ ÀJ\HOHPUH PpOWy NLDG YiQ\W D] DEEDQ IHOKDOPR]RWW WXGiVW pV WDSDV]WDODWRW9iOMpN H] PLQGDQQ\LXQN HOĒ Q\pUH

EHQVLNHUOWHOpUQHPKRJ\D](XUySDL3DUODPHQWNO|QMHOHQWpVEHQIRJODONR] ]RQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNNHO$]HONpV]OWMHOHQWpVWDOiQDOHJQDJ\REEW|EEVpJHW NDSWDPHJD](XUySDL3DUODPHQWEHQQHPYpOHWOHQO$MHOHQWpVD]yWDLVD](XUySDL %XGDSHVWiSULOLVD 3DUODPHQWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNNHONDSFVRODWRVMRJDONRWyLPXQNiMiQDNKR]]iiOOi ViQDNHJ\LN~WPXWDWyMDNpQWV]ROJiOpVDQQDNHOHPHLPiUV]iPRVPiVMRJV]DEiO\ED EHpStWpVUH NHUOWHN$ MHOHQWpV HOIRJDGiViW LJHQ KRVV]~ PLQWHJ\ PiVIpO pYHV HOĒ NpV]tWĒLPXQNDHOĒ]WHPHJPHO\QHNVRUiQDKD]DLQDJ\pUGHNNpSYLVHOHWLV]HUYHN PLQGHQ pV]UHYpWHOpW EHpStWHWWHP YDJ\ WRYiEEGROJR]WDP (NNRU PiU HONH]GWHP D]RQJRQGRONR]QLKRJ\H]HNQHNDV]HUYH]HWHNQHNDPDJ\DURUV]iJLpVHXUySDLXQL yVIRJ\DWpNRVViJJ\SROLWLNiYDONDSFVRODWRViOOiVSRQWMiWKDWDOPDVWDSDV]WDODWXNpV pULQWHWWVpJNRNiQLJHQLVpStWHQLNHOOUiMXNDM|YĒEHQ 

dr. Kósa Ádám (XUySDLSDUODPHQWLNpSYLVHOĒ

 WDYDV]iQ H]pUW IHONpUWHP D]RNDW D UHSUH]HQWDWtY IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒNHW NpSYLVHOĒ V]HUYH]HWHNHW D]$XVWLVWiN 2UV]iJRV 6]|YHWVpJpW D] eUWHOPL )RJ\DWp NRVViJJDOeOĒNpV6HJtWĒLN2UV]iJRVeUGHNYpGHOPL6]|YHWVpJpWD0DJ\DU9DNRNpV *\HQJpQOiWyN2UV]iJRV6]|YHWVpJpWD0R]JiVNRUOiWR]RWWDN(J\HVOHWHLQHN2UV]i JRV6]|YHWVpJpWD6LNHWHNpV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV6]|YHWVpJpWpVD6LNHWYDNRN 2UV]iJRV (J\HVOHWpW KRJ\ iWIRJy WDQXOPiQ\W NpV]tWVHQHN VDMiW V]DNWHUOHWNUĒO

5


6


Az összefoglaló  tanulmány  eloszava -HOHQ NLDGYiQ\ D]RQ PXQND U|YLG |VV]HIRJODOyMiW DGMD DPHO\HW .yVD ÉGiP HXUy SDL SDUODPHQWL NpSYLVHOĒ NH]GHPpQ\H]HWW V DPHO\QHN FpOMD KRJ\ D 0DJ\DURUV]i JRQ PĠN|GĒ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN J\pW NpSYLVHOĒ OHJQDJ\REE pUGHNNpSYLVHOHWL V]HUYH]HWHNiWWHNLQWVpNDKD]DLpVD]HXUySDLXQLyVMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWHWVPLQpO NRQNUpWDEELOOHWYH²DPHQQ\LEHQH]OHKHWVpJHV²N|OWVpJYHWpVLV]HPSRQWEyOLVpU WHOPH]KHWĒMDYDVODWRWGROJR]]DQDNNLDV]DEiO\R]iVPHJYiOWR]WDWiViUDLGHpUWYHD] HXUySDLXQLyVMRJDONRWiVUDYRQDWNR]yHOHPHNHWLV(QQHNRNDD]KRJ\D]HXUySDL XQLyVWDJViJpVD/LVV]DERQL6]HU]ĒGpVDODSMiQDWDJiOODPLMRJDQ\DJRWNO|Q|VHQD] DODSV]HU]ĒGpVHNEHQPHJKDWiUR]RWWNRPSHWHQFLiNUpYpQPDPiUHJ\UHQDJ\REE PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDD](XUySDL3DUODPHQWpVWDJiOODPRNNRUPiQ\IĒLEĒOiOOy(X UySDL7DQiFVHJ\WWHVN|]|VMRJDONRWiVD HJ\WWG|QWpVLHOMiUiV (]NO|Q|VHQLJD] DKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVHOOHQLN]GHOHPYRQDWNR]iViEDQPtJDV]RFLiOLVpV IRJODONR]WDWiVLWHUOHWUHNHYpVEpLJD](QQHNHOOHQpUHD]XWyEELpYHNEHQ~MLGĒV]iPt WiVNH]GĒG|WWD]HXUySDLSROLWLNiEDQKLV]HQQHPFVDNDJD]GDViJLNRUPiQ\]iVpVD] HXUySDLV]HPHV]WHUNHUHWpEHQD](8IRJODONR]WDWiVLWHUOHWHHUĒV|G|WWPHJDJ\D NRUODWEDQKDQHPDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNUHYRQDWNR]y(16=HJ\H]PpQ\ UDWLÀNiOiVD LV PHJW|UWpQW PpJSHGLJ QHPFVDN WDJiOODPL V]LQWHQ KDQHP D] (XUySDL 8QLyPLQWUHJLRQiOLVV]HUYH]HWV]LQWpQUDWLÀNiOWDD]HJ\H]PpQ\WYpJpQ

(QQHNpUGHNpEHQD]$XWLVWiN2UV]iJRV6]|YHWVpJH $26= D]eUWHOPL)RJ\DWpNRV ViJJDO eOĒN pV 6HJtWĒLN 2UV]iJRV eUGHNYpGHOPL 6]|YHWVpJH e)2e6= D 0R]JiV NRUOiWR]RWWDN (J\HVOHWHLQHN 2UV]iJRV 6]|YHWVpJH 0(26= D 0DJ\DU9DNRN pV *\HQJpQOiWyN2UV]iJRV6]|YHWVpJH 09*<26= D6LNHWHNpV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV 6]|YHWVpJH 6,126= YDODPLQWD6LNHWYDNRN2UV]iJRV(J\HVOHWH 692( V]DNHPEH UHLiWWHNLQWHWWpNDKDWiO\RVPDJ\DUpV(8VV]DEiO\R]iVWWRYiEEipUWpNHOWpNDPLQ GHQQDSLWDSDV]WDODWRNDW(]HQV]HUYH]HWHNNXOFVV]DNpUWĒLQDJ\WHPDWLNXVWHUOHWHQ J\ĠMW|WWpN|VV]HVtUWiNOHPyGRVtWiVLMDYDVODWDLNDW(]HQWHUOHWHNDN|YHWNH]ĒNYROWDN +R]]iIpUKHWĒVpJDNDGiO\PHQWHVtWpV 5pV]YpWHOWiUVDGDOPLEHIRJDGiV (VpO\ HJ\HQOĒVpJ )RJODONR]WDWiV 2NWDWiVpVNpS]pV 6]RFLiOLVYpGHOHP (JpV]VpJ DPHO\IHORV]WiVKtYHQWNU|]LD](XUySDL)RJ\DWpNRVViJJ\L6WUDWpJLDV]HUNH]HWpW

7HUPpV]HWHVHQDPHJIRJDOPD]RWWMDYDVODWRNHOWpUĒHND]DGRWWV]HUYH]HWLUiQ\XOWVi JDFpOFVRSRUWVSHFLÀNXPDLPHQWpQ0LQGD]RQiOWDOQDJ\RQVRNN|]|VPLQGDQQ\LX Q

NV]iPiUDD]RQRVSUREOpPiUDPXWDWQDNUiLOOHWYHMDYDVROQDNHJ\EHKDQJ]yDQYiOWR] WDWiVRNDWKRONRQNUpWDEEDQKROHJ]DNWPyGRQNHYpVEp YDJ\HJ\iOWDOiQQHP DOiWi PDV]WRWWPyGRQ$IHONpUWpVMHOHQ|VV]HIRJODOyWHONpV]tWĒV]DNHPEHUHNIHODGDWDQHP D]YROWKRJ\D]pUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWHNV]DNHPEHUHLiOWDONpV]tWHWWWDQXOPiQ\RNDW V]XEMHNWtYV]HPSRQWRNDODSMiQpUWpNHOMpNYDJ\UDQJVRUROMiN H]WĒNPDJXNVHPYiOODO (]pUWNHUOWVRU'U6]LNODL,VWYiQpV'U/RYiV]\/iV]OyIHONpUpVpUHKRJ\DPHJ WiN KLV]HQWLV]WHOHWEHQNtYiQWiNWDUWDQLYDODPHQQ\LV]HUYH]HWDXWRQyPLiMiWpVDMRJDO V]OHWHWWWDQXOPiQ\RNDWIRJODOMiN|VV]HLOOHWYHNpV]tWVHQHNHJ\U|YLGiWWHNLQWpVWD NRWiVLNRQ]XOWiFLyVV]HUHSN|UNEHQPiUHGGLJLVNLDODNXOWV]HUHSpWpVIJJHWOHQVpJpW NLNULVWiO\RVRGRWWpUGHNYpGHOPLiOOiVSRQWRNUyO $ YiOWR]WDWiVL MDYDVODWRN HJ\ UpV]H RO\DQ DPHO\ MHOHQWĒV IRUUiVLJpQ\W W|EE pYUH $ MHOHQ |VV]HIRJODOyW HONpV]tWĒ V]DNHPEHUHN IHONpUpVpQHN DODSMiXO V]ROJiOy NRUiEEDQ V]yOyIHMOHV]WpVLiWDODNtWiVLPHQHWUHQGHWNtQiOPtJPiVUpV]NU|YLGHEEOpQ\HJHVHQ ĒV]pQ HONpV]tWHWWWDQXOPiQ\RNYiOWR]WDWiVLMDYDVODWDLQDNFpOMDD]YROW KRJ\DIR NLVHEE N|OWVpJNLDGiVVDO MiU YDJ\ DNiU HJ\HWOHQ IRULQW SOXV]IRUUiV QpONO PHJYDOy J\DWpNRVHPEHUHNKHO\]HWpQHNMDYtWiViUDLUiQ\XOy(16=HJ\H]PpQQ\HOpVD](XUySDL%L VtWKDWy VRNNDOWDLQNiEERGDÀJ\HOpVUĒONRQ]HNYHQVpVNRKHUHQVKR]]iiOOiVUyOV]yO ]RWWViJEHQNLDGRWWIRJ\DWpNRVViJJ\LVWUDWpJLiMiYDO6PLQpOMREEDQKDUPRQL]iOMDD 8J\DQDNNRUQpKiQ\HVHWEHQNLIHMH]HWWHQSUREOHPDWLNXVPHJN|]HOtWpVVHOLVWDOiONR] PiUPHJOpYĒNRUiQWVHPW|NpOHWHVPDJ\DUMRJLN|UQ\H]HWHWpVPLQGHQQDSLJ\DNRUODWRW WDND]|VV]HIRJODOyHONpV]tWĒL $PHJHUĒVtWHWWNRUPiQ\]iV~MV]LQNURQL]iOWPXQNDPRGHOOWWDUWDOPD]–D]HXUySDLV]HPHV]WHUW–DJD]GDViJLpVN|OWVpJYHWpVLSULRULWiVRNPHJYLWDWiVDpUGHNpEHQYDODPLQWDVWDELOLWiVLpVQ|YHNHGpVLSDNWXPUpV]HNpQWDÀVNiOLVSROLWLNiN (8iOWDOLV]LJRU~EEHOOHQĒU]pVpWDPDNURJD]GDViJLHJ\HQV~O\WDODQViJRNNLLJD]tWiViWV]ROJiOy~MHV]N|]|NHWpVDSpQ]J\LQHKp]VpJHNNHON]GĒWDJiOODPRNNDOIRJODONR]yHV]N|]|NHW$]HXUySDLV]HPHV]WHUPLQGHQpYEHQRO\DQKDW KyQDSRVLGĒV]DNRWMHOHQWDPHO\QHNVRUiQPHJYDOyVXODWDJiOODPRNN|OWVpJYHWpVLPDNURJD]GDViJLpVVWUXNWXUiOLVSROLWLNiLQDNNRRUGLQiFLyMDKRJ\OHKHWĒYpWHJ\pNDWDJiOODPRNV]iPiUDD](8V]HPSRQWMDLQDNÀJ\HOHPEHYpWHOpWVDMiW QHP]HWLN|OWVpJYHWpVLHOMiUiVXNNRUDLV]DNDV]iEDQYDODPLQWDJD]GDViJSROLWLNiMXNNLDODNtWiViQDNHJ\pEDVSHNWXVDLVRUiQ KWWSZZZHXURSDUOHXURSDHXDERXWSDUOLDPHQWKXGLVSOD\)WXKWPO"IWX,G )78BKWPO $WDYDV]L(XUySDL7DQiFVVWUDWpJLDLLUiQ\PXWDWiVWDGDV]HPHV]WHUFLNOXVVRUiQN|YHWHQGĒSULRULWiVRNUyO.LIHMH]HWWHQIHONpULD](8WDJiOODPRNDWKRJ\VWDELOLWiVLpVNRQYHUJHQFLDSURJUDPMDLNYDODPLQWQHP]HWLUHIRUPSURJUDPMDLN HONpV]tWpVHNRU²DQHP]HWLIRJODONR]WDWiVLWHUYHNHWLVEHOHpUWYH²YHJ\pNÀJ\HOHPEHH]HQSULRULWiVRNDWKWWSZZZHXURSDUOHXURSDHXDERXWSDUOLDPHQWKXGLVSOD\)WXKWPO"IWX,G )78BKWPO KWWSZZZXQRUJGLVDELOLWLHVFRXQWULHVDVS"LG  'U6]LNODL,VWYiQDEXGDSHVWL(|WY|V/RUiQG7XGRPiQ\HJ\HWHP7iUVDGDORPWXGRPiQ\L.DUD6]RFLiOSROLWLND7DQV]pNpQHNHJ\HWHPLDGMXQNWXVD)ĒNXWDWiVLWHUOHWHD](XUySDL8QLyV]RFLiOSROLWLNiMDYDODPLQWDIHMOHV]WpVSROLWLNDHVpO\ HJ\HQOĒVpJUHYRQDWNR]yKDWiVD$N|]SRQWLN|]LJD]JDWiVLWDSDV]WDODWRNPHOOHWW8QLyVWiUVÀQDQV]tUR]iV~IHMOHV]WpVLSURJUDPRNWHUYH]pVpEHQYpJUHKDMWiViEDQpVpUWpNHOpVpEHQYHV]UpV]W$V]RFLiOLVWHUOHWHWIHOJ\HOĒLUiQ\tWy PLQLV]WpULXPEDQVWUDWpJLDLWHUYH]pVLSURJUDPDONRWiVLpVYpJUHKDMWiVLMRJDONRWiVLWHUOHWHQV]HU]HWWW|EEpYHVWDSDV]WDODWRW 'U/RYiV]\/iV]OyD](16=IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLYDOIRJODONR]y(16=HJ\H]PpQ\ &53' V]DNpUWĒLWHVWOHWpQHNPDJ\DUWDJMDpVD3pFVL7XGRPiQ\HJ\HWHP3ROJiUL-RJL7DQV]pNpQHNyUDDGyWDQiUD-HOHQOHJD](XUySDL3DUODPHQWDONDOPD]iViEDQ .yVDÉGiP(3NpSYLVHOĒV]DNPDLWDQiFVDGyMD)ĒNXWDWiVLWHUOHWHD](XUySDL8QLyHVpO\HJ\HQOĒVpJLSROLWLNiMDpVD]iOWDOiQRVIHMOHV]WpVSROLWLNDV]RFLiOSROLWLNDLYRQDWNR]iVDLNO|Q|VWHNLQWHWWHODIRJ\DWpNRVHPEHUHNKHO\]HWpUHOHKHWĒVpJHLUH$N|] SRQWLN|]LJD]JDWiVLWDSDV]WDODWRNPHOOHWWXQLyVWiUVÀQDQV]tUR]iV~IHMOHV]WpVLSURJUDPRNWHUYH]pVpEHQYHWWNRUiEEDQUpV]WWRYiEEiFLYLOV]IpUDEHOLpVpUGHNYpGHOPLPXQNDWDSDV]WDODWRNNDOLVUHQGHONH]LN 6 KWWSHFHXURSDHXQHZVMXVWLFHBKXKWPKWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &20),1+83') 

7


Átfogó nemzetközi  és  európai   kitekintés  a  fogyatékossággal  élo emberek  helyzetével   kapcsolatosan

5iDGiVXOD9LOiJEDQNQHPUpJLEHQNpV]tWHWWKDWDOPDVDGDWEi]LVRNRQDODSXOyV]HUWH iJD]yMHOHQWpVHV]HULQWD]DPHULNDLNRQWLQHQVHQDÀDWDO DEE DNWtYNRU~PXQNDHUĒ GLQDPLNXVDEEDQIRJQĒQLPLQW(XUySiEDQUpV]EHQDGpOLIĒOHJPH[LNyLKDWiURQiW W|PHJHVHQpUNH]ĒÀDWDODEEEHYiQGRUOyNLOOHWYHD]pYWL]HGHNDODWWNLpStWHWW(XUy SiWNO|Q|VHQKiWUiQ\RVDQpULQWĒDJ\HOV]tYiVLMHOHQVpJKDWiViUD8 $Q\HOYLDNDGi O\RNVHPOpWH]QHND]86$PH[LNyLKDWiUYLGpNHQKLV]HQDKDWiUPLQGNpWROGDOiQD VSDQ\ROQ\HOYHWEHV]pOĒNDUiQ\DODVVDQYDJ\PiUWpQ\OHJHVHQPHJKDODGMDD]DQJRO Q\HOYHWEHV]pOĒNDUiQ\iW

(Lovászy László)

.|]LVPHUW WpQ\ KRJ\ D] (XUySDL 8QLy QpSHVVpJH N|]HO PLOOLy HPEHU IR O\DPDWRVDQLGĒV|GLNKDEiUDQpSHVVpJFV|NNHQpVHHOVĒVRUEDQD]~MWDJiOODPRNDW pULQWLMREEDQUpV]EHQDPLDWWLVKRJ\H]HQRUV]iJRNQHPYHWWHNUpV]WDJ\DUPDWR VtWiVRNEDQOpWUHKR]YDNROyQLiNDWDKRQQDQD]HOP~OWLGĒV]DNEDQDQ\XJDWLRUV]iJRN QpSHVVpJQ|YHNHGpVHpVDQpSHVVpJFV|NNHQpVpQHNVWDELOL]iOiVDV]iUPD]RWWLOOHWYHD YROWNRPPXQLVWDW|PERUV]iJDLQHPHOVĒGOHJHViOORPiVDLD](XUySiQNtYOUĒOpUNH ]ĒEHYiQGRUOiVQDNVHP(]D]WLVMHOHQWLKRJ\DPHJOpYĒKD]DLQpSHVVpJHJpV]VpJL iOODSRWDpVIRQWRVViJDHJ\HQHVHQDUiQ\RVPpUWpNEHQIHOpUWpNHOĒGLNKLV]HQD](X UySiQEHOOLDNWtYNRU~PXQNDNpSHVQpSHVVpJPRELOLWiVDDIHOHUĒV|G|WWNLYiQGRU OiVRNQDNN|V]|QKHWĒHQLVPpJPLQGLJQDJ\RQDODFVRQ\PLQWDKRJ\H]D9LOiJEDQN DOiEELDGDWDLEyOLVOiWV]LN NpWVpJWHOHQKRJ\H]HQDGDWRNEyOPpJQHPOiWKDWyDND YLOiJJD]GDViJLYiOViJKDWiVDLD]RQEDQDWUHQGMyOpU]pNHOKHWĒ 

/iWKDWyKRJ\(XUySDWHOMHVHQPiVNLKtYiVRNNDOV]HPEHVO0LQWDKRJ\DYLOiJJD]GD ViJLYiOViJpYpEHQSXEOLNiOWHV,/2WDQXOPiQ\iEyONLWĠQLND]LGĒV|GpVVHONDS FVRODWRVHXUySDLWHQGHQFLiNDJJRGDORPUDDGQDNRNRWKDQHPWHV]QHND]HXUySDL RUV]iJRNHOOHQHUHDQpSHVVpJiUyOiUDQĒDpYIHOHWWLHNDUiQ\DD IHMOĒGĒYLOiJEDQPtJDIHMOHWWYLOiJEDQ VLGHWDUWR]LN0DJ\DURUV]iJLV H]DV]iPPiU OHV] UyO DPLHJ\HQHVHQRVQ|YHNHGpVWMHOHQW$],/2NLPXWDWiVD V]HULQWDHJpV]VpJJ\LNLDGiVRNLVMHOHQWĒVHQQĒQLIRJQDNKLV]HQDpYIHOHWWLHN YHV]LN LJpQ\EH D WHOMHV HJpV]VpJJ\L NLDGiVRN N|]HO iW DPL V]RU DQQ\L PLQWDpYDODWWLDNUDN|OW|WWIRUUiVRNPHQQ\LVpJH $NLYiQGRUOiVQHPHJ\HGLHQNHOHWHXUySDLMHOHQVpJSpOGiXOD](J\HVOW.LUiO\ViJEDQpVN|]|WWV]HUHVpUHHPHONHGHWWDNLYiQGRUOyEULWHNV]iPDKHWLIĒUHDPHO\QHNN|]HOP~OWEHOLHJ\LNFV~FVSRQWMDEHQYROW PpJDYLOiJJD]GDViJLYiOViJHOĒWWKWWSZZZH[SUHVVFRXNQHZVXNSHRSOHDZHHNWU\LQJWROHDYH8. :RUOGEDQN*ROGHQ*URZWK5HVWRULQJWKH/XVWUHRIWKH(XURSHDQ(FRQRPLF0RGHO :RUOGEDQN R ,/2:RUOGRI:RUN1RR LELGR 8

8


0LQGH]DODWWD](XUySDL%L]RWWViJOHJIULVVHEEiWWHNLQWpVpEĒOMyOOiWKDWyKRJ\ DIRJ\DWpNRVViJJDONDSFVRODWRVNLDGiVRNEDQDQpSHVVpJLGĒV|GpVpYHOSiUKX ]DPRVDQV]LQWpQHPHONHGpVWDSDV]WDOKDWyWRYiEEiDYLOiJJD]GDViJLYiOViJRW PHJHOĒ]ĒHQ RO\DQ UHIRUPLQWp]NHGpVHN V]OHWWHN $XV]WULiEDQ )LQQRUV]iJ EDQ+ROODQGLiEDQ/HQJ\HORUV]iJEDQYDJ\D](J\HVOW.LUiO\ViJEDQDPHO\HN VRUiQDIRJ\DWpNRVViJJDONDSFVRODWRVHOOiWiVRNDWLJpQ\OĒNV]iPiEDQMHOHQWĒV FV|NNHQpVPXWDWNR]RWWWyO $VNDQGLQiYRUV]iJRNEDQSHGLJUREXV]WXV HPHONHGpV W|UWpQW UpV]EHQ D]RN HOWpUĒ JD]GDViJL OHKHWĒVpJHLNUH LV WHNLQ WHWWHO 

$9LOiJEDQNNRUiEEDQLGp]HWWpVV]LQWHWHOMHVN|UĠHOHP]pVHLOOHWYHD]DOiEELiEUD YLOiJRVDQUiPXWDWDUUDKRJ\DV]ĠN|VJD]GDViJLOHKHWĒVpJHNpVPR]JiVWpUHJ\pU WHOPĠHQ PHJQ\LOYiQXO DEEDQ LV KRJ\ PHQQ\L IRUUiV iOO UHQGHONH]pVUH NO|QE|]Ē V]RFLiOLV FpORNUD(XUySDNO|QE|]ĒWpUVpJHLEHQDQQDNHOOHQpUHKRJ\D](8 pV NO|Q|VHQDQQDNQ\XJDWLUpV]H N|OWLHODYLOiJ|VV]HVV]RFLiOLVMHOOHJĠNLDGiVDLQDN W|EEPLQWiW PLN|]EHQDYLOiJQpSHVVpJpQHNNHYHVHEEPLQWiWWHV]LNL D](8 

0LQGH]HNHQW~OD]HOĒ]HWHVKRVV]~WiY~NDONXOiFLyNDODSMiQDYiUKDWyJD]GDViJLQ| YHNHGpVDODFVRQ\PDUDGD](8EDQNO|Q|VHQ1\XJDW(XUySiEDQPtJ.HOHWN|]pS (XUySiEDQHQQHNN|]HOGXSOiMDYiUKDWy$]DOiEELiEUDD]|VV]HXUySDL (8 IHMOĒGpVWPXWDWMD (XURSHDQ&RPPLVVLRQ$QDO\WLFDOSDSHU3(6DSSURDFKHVIRUVXVWDLQDEOHDFWLYDWLRQRISHRSOHZLWKGLVDELOLWLHV%UVV]HO (XURSHDQ&RPPLVVLRQ R 0HJMHJ\]HQGĒKRJ\H]HQXWyEELRUV]iJRNJD]GDViJLPpUHWHMyYDONLVHEE tJ\DPR]JiVWHUNLV PLQWDQ\XJDWLDNpKLV]HQHJ\VRNNDODODFVRQ\DEEEi]LVpUWpNUĒOIHMOĒGQHN,JD]KRJ\HJ\SLFLWJ\RUVDEEDQ NpSHVHNIHMOĒGQLDNHOHWLRUV]iJRNÀJ\HOHPPHODPiUPHJOpYĒDGRWWViJDLNUD SOiOODPDGyVViJPpUWpNHGLQDPLNiMDDQpSHVVpJDNWLYLWiVLUiWiMDVWE  (XURSHDQ&RPPLVVLRQ$JHLQJUHSRUWR :RUOGEDQNR 

9


$QHP]HWHNN|]|WWLYHUVHQ\YiOWR]DWODQXOHUĒVPLW|EEiWUHQGH]ĒGLN$WHUPHOp NHQ\VpJGUiPDLDQURPORWWD9LOiJEDQNPHJOiWiVDV]HULQWNO|Q|VHQDPHGLWHUUiQ WpUVpJEHQGHpUGHNHVPyGPpJ$XV]WULDSR]tFLyMDLVVRNDWHVHWW0DJ\DURUV]iJD UHQGV]HUYiOWiV pVN|]|WWD]XWROVyHOĒWWLKHO\UHNHUOWDUpJLyVYHU VHQ\EHQPLQWDKRJ\D]DOiEELiEUiQOiWKDWy

$IRJODONR]WDWiVSROLWLNDHJ\LNKDQHPDOHJIRQWRVDEENLKtYiVDD]KRJ\D]HPEHUHNN|Q\ Q\HQWDOiOMDQDNPXQNiWKDHOYHV]WLNPXQNiMXNDW0DJ\DURUV]iJRQKDVRQOyDQVRNPiV IHMOHWWRUV]iJKR]²KDYDODNLPDJDVDEEYpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]LNDNNRUN|QQ\HEEHQ WDOiOiOOiVWLV(]WHUPpV]HWHVHQQHPD]WMHOHQWLKRJ\iOWDOiEDQYpYHN|QQ\ĠHOKHO\H]NHGQL PD0DJ\DURUV]iJRQVRNNDOWDLQNiEED]WKRJ\NO|Q|VHQQHKp]D]RNQDNDNLNOpQ\H JHVHQURVV]DEENpS]HWWVpJĠHNYDJ\HJ\iOWDOiQQHPUHQGHONH]QHNYDODPLO\HQPpUWpNĠ LVNRODLYpJ]HWWVpJJHOpVH]HQDWpUHQ0DJ\DURUV]iJNLUtYyDQURVV]KHO\]HWEHQYDQ

$ .HOHWN|]pS HXUySDL UpJLy QHPFVDN QDJ\REE Q|YHNHGpVW WXG SURGXNiOQL pV D] DODFVRQ\DEEEpUHNPLDWWQDJ\REEYHUVHQ\HOĒQQ\HOLVUHQGHONH]LNGHHQQHNiUDYDQ W|EEHWLVGROJR]QDND]HPEHUHNPLQWEiUKRO(XUySDJD]GDJDEEYDJ\QDSIpQ\HVHEE UpV]HLQDKRJ\DQH]D]DOiEELiEUiEyOLVMyOOiWKDWy SHUV]HD]86$WPpJtJ\VHOHKHW PHJHOĒ]QLHEEHQDNpUGpVEHQ LELGR LELGR LELGR

 

10


(]WHJ\pENpQWPHJHUĒVtWLD7É5.,DV´(J\HQOĒWOHQVpJpVSRODUL]iOyGiVDPDJ\DU társadalomban”FtPĠMHOHQWpVHLVPLV]HULQWDV]HJpQ\VpJLNRFNi]DWHOVĒVRUEDQD]pUHWW VpJLYHO VHP UHQGHONH]ĒNN|UpEHQMyYDOPDJDVDEEtJ\DIRJ\DWpNNDOpOĒHPEHUHNDNLN iOWDOiEDQ MyYDO NHGYH]ĒWOHQHEE YpJ]HWWVpJL PXWDWyNNDO UHQGHONH]QHN KiWUiQ\RVDEE KHO\]HWEHQYDQQDNDPXQNDHUĒSLDFWHNLQWHWpEHQ²PLQWDKRJ\H]LJD]EiUKROPiVKRO (XUySiEDQLV

$](XUySDL%L]RWWViJD]WLVPHJYL]VJiOWDKRJ\D NHOHWHXUySDL UHQGV]HUYiOWiVRN LGHMpWĒO  KRJ\DQ DODNXOW D IRJ\DWpNRV HPEHUHN IRJODONR]WDWiVD HJpV]HQ D HVpYHNYpJpLJ(OHP]pVNEĒOD]GHUOWNLKRJ\J\DNRUODWLODJN|]HOIHMOHWW RUV]iJN|]O LGHpUWYHD]eV]DN$PHULNDLNRQWLQHQVRUV]iJDLWLV PLQG|VV]HKiURP EDQ 6YpGRUV]iJEDQ6SDQ\RORUV]iJEDQpVD](J\HVOW.LUiO\ViJEDQ QĒWWDIRJODONR] WDWRWWIRJ\DWpNNDOpOĒHPEHUHNDUiQ\D

$]iOWDOiQRVJD]GDViJLpVIRJODONR]WDWiVLKHO\]HWiWWHNLQWpVpWN|YHWĒHQPRVWWpUMQNUi NLIHMH]HWWHQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNPXQNDHUĒSLDFLKHO\]HWpUH(XUySiEDQDPHO\HOHP]pV DODSMiXOD](XUySDL%L]RWWViJOHJIULVVHEEDVWDQXOPiQ\DV]ROJiOVRUYH]HWĒNpQW $](XUySDL%L]RWWViJNRUiEEDQHPOtWHWWOHJIULVVHEEWDQXOPiQ\iEDQUiPXWDWRWWDUUD KRJ\0DJ\DURUV]iJN|]pSPH]ĒQ\EHQYDQD]DNWtYNRU~GHWDUWyVEHWHJVpJJHOUHQ GHONH]Ē HPEHUHN DUiQ\D WHNLQWHWpEHQ D PDJDV OHGROJR]RWW PXQNDyUiN HOOHQpUH LV 8J\DQDNNRU D] (8 NHOHWL pV Q\XJDWL UpV]HLQ pOĒ IRJ\DWpNRVViJJDO UHQGHONH]Ē PXQNDHUĒYRQDWNR]iViEDQDNiURVHOWpUpVLVOHKHW(XUySDJD]GDJDEELNIHOH MDYiUDDHVDGDWRNDODSMiQ

(]WDQQDNWXODMGRQtWMiND](XUySDL%L]RWWViJHOHP]ĒLKRJ\D]HVpYHNEHQOiWYiQ\R VDQPHJHPHONHGHWWDIRJ\DWpNRVViJUDN|OW|WWV]RFLiOLVFpO]DW~NLDGiVRNDUiQ\DDPHO\ pUWpNHOpVNV]HULQWMHOHQWĒVPpUWpNEHQWDUWRWWDWiYROD]DNWtYNRU~IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒV]HPpO\HNHWDWWyO KRJ\PXQNiWNHUHVVHQHNYiOODOMDQDN 5pV]EHQHQQHNLVN|V]|Q KHWĒHQDOHJW|EE(8WDJiOODPEDQiWODJRVDQN|]HODV]HUHVpWN|OW|WWpNDSpQ]EHOL HOOiWiVRNUD PLQWDUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNUD$NRUiEEDQEHYH]HWHWWUHIRUPRND OHJW|EEHXUySDLRUV]iJEDQHGGLJPpJQHPMiUWDNiWWĒVLNHUUHO pVQHPN|YHWNH]HWW EH V]LJQLÀNiQV MDYXOiV D IRJ\DWpNNDO pOĒ HPEHUHN PXQNDHUĒSLDFL KHO\]HWpEHQ 6ĒW QpKiQ\RUV]iJNLYpWHOpYHO PLQWDPLO\HQ)LQQRUV]iJ )UDQFLDRUV]iJ 1pPHWRUV]iJ +RO ODQGLDpV6YpGRUV]iJ VHKROQHPVLNHUOWRO\DQUHKDELOLWiFLyVUHQGV]HUWNLpStWHQLDPHO\ KDWpNRQ\DQpVYDOyEDQD]HJ\HGLLJpQ\HNUHUHDJiOYDWXGPĠN|GQL7RYiEEPHQYHHJ\HW OHQRO\DQRUV]iJVHPOpWH]LND](8EDQ DKROWpQ\OHJHVHQKDWpNRQ\DQpVPHJIHOHOĒHQ PĠN|GLNDUHKDELOLWiFLyVLQWp]PpQ\UHQGV]HUD](XUySDL%L]RWWViJpUWpNHOpVHV]HULQW 7É5.,R (XURSHDQ&RPPLVVLRQ LELGR LELGR LELGR LELGR LELGR LELGR  

11


$](XUySDL%L]RWWViJPHJYL]VJiOWDD]WLVKRJ\DMRJDONRWiVEDQDONDOPD]RWWPHJN| ]HOtWpVHNPLO\HQKDWiVIRNNDOPĠN|GWHN$]HOHP]ĒNV]HULQWDPHJOpYĒpVNLWHUMHGW HPSLULNXVNXWDWiVRNV]HULQWQLQFVDUUDEL]RQ\tWpNKRJ\D]XQDQWLGLV]NULPLQiFLyV MRJDONRWiVQDN OHQQH D IRJODONR]WDWiVUD J\DNRUROW OpQ\HJL SR]LWtY KDWiVD VĒW QpKRO NLIHMH]HWWHQ NRQWUDSURGXNWtY YROW D] DGRWW WDJiOODPEDQ YpJUHKDMWRWW DONDOPD]iV DODSMiQDQQDNHUHGPpQ\pWWHNLQWYH0pJD]HJ\LNOHJHOĒUHPXWDWyEEPHJROGiVD NYyWDUHQGV]HUVHPQHPPLQGHQKROSURGXNiOWpUGHPLpVHJ\pUWHOPĠHUHGPpQ\W$ OHJIRQWRVDEEHV]N|]QHNDEL]RWWViJLV]DNHPEHUHND]DNWtYPXQNDHUĒSLDFLHV]N|]| NHWWHNLQWLNDPHO\HNV]HPpO\UHV]DERWWDNpVPHJIHOHOĒV]DEDGViJRWLVEL]WRVtWDQDN PLQWSpOGiXODWiPRJDWRWWIRJODONR]WDWiV

$OHJXWyEELpYLQpSV]iPOiOiVDIRJ\DWpNRVViJUDYRQDWNR]yDGDWJ\ĠMWpVWD] HJpV]VpJLiOODSRWUDYRQDWNR]yDGDWNpUpVWpPDN|UpQEHOONH]HOWH(]HQDGDWRNV]H ULQWD0DJ\DURUV]iJRQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOđHPEHUHNV]iPDPLQWHJ\457 IđYROWPHO\DODNRVViJiWWHV]LNL.O|QOHJHVKRJ\PtJUĒOUH DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNDUiQ\DDQpSHVVpJHQEHOOIĒUĒO IĒUHQĒWWDQpSHVVpJHQEHOODUiQ\XNSHGLJUyOUDDOHJ~MDEEQpSV]iP OiOiVLDGDWRNDODSMiQFV|NNHQWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNDUiQ\D(QQHNRND YDOyV]tQĠOHJDEEDQNHUHVHQGĒKRJ\DWHOMHVQpSHVVpJV]iPDLVMHOHQWĒVFV|NNHQpVW PXWDWRWWXJ\DQHEEHQD]LGĒV]DNEDQ

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOđNDIRJ\DWpNRVViJWtSXVDV]HULQW $IRJ\DWpNRVViJWtSXVD

)pUÀ

(Sziklai István) (XUySDOHJW|EERUV]iJiEDQDIRJ\DWpNRVpVURNNDQWHPEHUHNHVpO\HJ\HQOĒVpJpQHN LQWp]PpQ\LMRJV]DEiO\LDODSMDLWD],pV,,YLOiJKiERU~WN|YHWĒHQDKDGLURNNDQWDNW| PHJHVPHJMHOHQpVHpVDV]iPXNUDWiPRJDWiVWQ\~MWyiOODPLJRQGRVNRGiVWHUHPWHWWH PHJ(]]HO|VV]HIJJpVEHQM|WWHNOpWUHDUHKDELOLWiFLyRUYRVLV]RFLiOLVpVIRJODONR]WD WiVLLQWp]PpQ\HL$VpUOWHPEHUHNWiUVDGDOPLHOIRJDGiViWDNDWRQiNLUiQWLWiUVDGDOPL HJ\WWpU]pVDVHJtWpVNLUiQWPHJQ\LOYiQXOyWiUVDGDOPLNRQV]HQ]XVLVVHJtWHWWH $ IRJ\DWpNRV HPEHUHNNHO NDSFVRODWRV DGDWJ\ĠMWpV PiU D OHJUpJHEEL PDJ\DU QpS V]iPOiVEDQLVV]HUHSHOW $MHOHQNRULQpSV]iPOiOiVRND]RNDWWHNLQWHWWpNIR J\DWpNRVV]HPpO\QHNDNLNQHNRO\DQYpJOHJHVD]HJpV]WRYiEELpOHWUHNLKDWyWHVWL YDJ\pUWHOPLLOOHWYHpU]pNV]HUYLIRJ\DWpNRVViJDYDQDPHO\JiWROMDĒWDQRUPiOLVD PHJV]RNRWWHOYiUKDWypOHWYLWHOJ\DNRUOiViEDQ$QpSV]iPOiOiVQiODYiODV]DGiVHNpU GpVHNUHQHPYROWN|WHOH]ĒLOOHWYHDYiODV]DGiV|QEHYDOOiVDODSMiQW|UWpQW

Forrás: KSH. 2011. LELGR LELGR

 

12

0R]JiVVpUOW *\HQJpQDOLJOiWy 9DN 1DJ\RWKDOOy Siket 6~O\RVEHOV]HUYLIRJ\DWpNRV 0HQWiOLVDQVpUOW SV]LFKpV VpUOW

eUWHOPLIRJ\DWpNRV %HV]pGKLEiV %HV]pGIRJ\DWpNRV Autsita 6LNHWYDN OiWiVpVKDOOiVVpUOW

(J\pE Ismeretlen )RJ\DWpNRVViJJDOpOĒN

gVV]HVHQ )đ

$QpSHVVpJ V]i]DOpNiEDQ

   

   

   

   

    

    

    

    

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás, 3. kötet - Országos adatok, Budapest 2013


$IRJ\DWpNRVHPEHUHNN|]|WWDQHPLDUiQ\RNPHJRV]OiVDWHNLQWHWpEHQDN|YHWNH ]ĒNÀJ\HOKHWĒNPHJPtJEHQDIpUÀDNDUiQ\DYROWDPDJDVDEEDIRJ\DWpNRVRN N|]|WWDGGLJUHH]D]DUiQ\DQĒNMDYiUDIRUGXOWPHJ(QQHNRNDDUUDYH]HW KHWĒYLVV]DKRJ\DQĒNDUiQ\DDWHOMHVQpSHVVpJEHQLVPDJDVDEED]LGĒVHPEHUHN N|]|WW$ IpUÀDN DUiQ\D PtJ D QĒN DUiQ\D D IRJ\DWpNNDO pOĒ HPEHUHN N|]|WW EHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNN|UpEHQDQĒNDUiQ\DYROW EHQSHGLJ 

1HPPHJOHSĒPyGRQDIRJ\DWpNRVViJWtSXVDHOHPH]YHD]HPEHUHNHWDOHJQDJ\REE DUiQ\EDQ D PR]JiVVpUOWHN YDQQDN$UiQ\XN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNHQ EHOO DHVDGDWRNDODSMiQ đNHWN|YHWLNNDODOiWiVNiURVRGRW WDN PDMG NDO D KDOOiVVpUOWHN NRV DUiQQ\DO D EHOV]HUYL pV D SV]LFKpV NiURVRGRWWDNLVMHOHQWĒVUpV]WWHV]QHNNLDIRJ\DWpNRVRNDUiQ\iEDQ$]pUWHOPLOHJ DNDGiO\R]RWWDNDUiQ\D

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNW|EEPLQWDpYHVQpOLGĒVHEEPHJHJ\H]ĒHQD HVQpSV]iPOiOiVLHUHGPpQ\HNNHOÉOWDOiQRVWHQGHQFLDKRJ\DIRJ\DWpNNDOpOĒNDUi Q\DD]pOHWNRUHOĒUHKDODGWiYDOQĒDpYDODWWLQpSHVVpJHVHWpQD]DUiQ\XNPLQWHJ\ PtJ pY IHOHWW D] pOHWNRUL NRKRUV]RNEDQ HOĒUH KDODGYD IRO\DPDWRVDQ QĒ D] $IRJDOPDNUHQGNtYOLMHOHQWĒVpJpWMyOPXWDWMDD]KRJ\DQpSV]iPOiOiVEDQNLPXWD DUiQ\XND]DGRWWNRUFVRSRUWRQEHOO WRWWOpWV]iPQiOOpQ\HJHVHQQDJ\REED]RNDUiQ\DDNLNYDODPLO\HQHJpV]VpJNiURVR $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNLVNRODLYpJ]HWWVpJHKDVRQOyDQDHVDGDWRN GiVRQDODSXOyHOOiWiVEDQUpV]HVOQHNpVPpJW|EEHQYDQQDND]RNDNLN|QPDJXNDW KR]MyYDODODFVRQ\DEEPLQWDWHOMHVQpSHVVpJEHQ$HVDGDWRNV]HULQWDIR HJpV]VpJLiOODSRWXNPLDWWDNDGiO\R]RWWQDNNRUOiWR]RWWQDNPLQĒVtWLN$HVIHO J\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNW|EEPLQWIHOH D OHJIHOMHEED]iOWDOiQRVLVNROiW PpUpVDGDWDLV]HULQWPLQGH]HNDIHOQĒWWODNRVViJNEiWpULQWLN(]HVHWEHQLV YpJH]WHHO7DOiQNHYpVVpPHJOHSĒPyGRQD]iOWDOiQRVLVNROiWEHVHPIHMH]ĒNDUiQ\D pUYpQ\HVD]KRJ\DYDODPLO\HQWtSXV~D]HJpV]VpJLiOODSRWUDYLVV]DYH]HWHWWNRUOiWR DIRJ\DWpNRVHPEHUHNN|]|WWOHJPDJDVDEED]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒWRYiEEi ]RWWViJHOĒIRUGXOiVDD]pOHWNRUUDOSiUKX]DPRVDQQĒ$OHJXWyEELQpSV]iPOiOiVNpU GpVpUHPLV]HULQWÅ9DQHRO\DQHJpV]VpJNiURVRGiVDDYiODV]DGyQDNDPHO\DYL]VJiOW DEHV]pGIRJ\DWpNRVpVDXWLVWDV]HPpO\HNN|]|WW LGĒV]DNRWPHJHOĒ]ĒIpOpYEHQIHQQiOOWYDJ\OHJDOiEELO\HQKRVV]DQPpJIHQQIRJiOOQL 8J\DQDNNRUWpQ\D]LVKRJ\LVNRODLYpJ]HWWVpJyWDDIRJ\DWpNRVHPEHUHNN| D]D]WDUWyVQDNWHNLQWKHWĒ"µD]DNWtYNRU~ pYHV YiODV]DGyNPLQWHJ\D UpEHQLVHPHONHGHWWXJ\DQDNNRUD]LVNROi]RWWViJLV]LQWMNPLQGH]]HOHJ\WWOpQ\H YiODV]ROWLJHQQHODPLN|]HOPiVIpOPLOOLyHPEHUWMHOHQW(]PLQWHJ\H]HUIpUÀW JHVHQHOPDUDGDQHPIRJ\DWpNNDOpOĒNpWĒO0tJDIHOQĒWWODNRVViJDIHOVĒIRN~ pVH]HUQĒWMHOHQWHWW$]RQEDQDEHWHJVpJHNEL]RQ\RVN|UHHVHWpEHQHUĒVWiU YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]LNDGGLJDIRJ\DWpNNDOpOĒNN|]|WWH]D]DUiQ\HQQHNFVDN VDGDOPLQHPHNN|]WLNO|QEVpJPXWDWNR]LN SODNUyQLNXVV]RURQJiVpVGHSUHVV]Ly PLQWHJ\IHOH $]LVNRODLYpJ]HWWVpJEHOLpVDNpS]HWWVpJEHOLV]LQWHOPDUDGiVD DUiNRVpVGDJDQDWRVPHJEHWHJHGpVHNLOOHWYHHJ\pESURJUHVV]tYEHWHJVpJHNHOĒIRU DWHOMHVQpSHVVpJEHQPpUWKH]NpSHVWHJ\pUWHOPĠHQHOĒUHYHWtWLD]WKRJ\DIRJ\DWp GXOiVDDQĒNN|UpEHQJ\DNRULEE NRVViJJDOpOĒQpSHVVpJIRJODONR]WDWRWWViJDDODFVRQ\$]DGDWRNYLVV]DLJD]ROMiNH]W $] pOHWNRU HOĒUHKDODGiVD H WHNLQWHWEHQ LV PHJKDWiUR]y D] HJpV]VpJL SUREOpPiN UiPXWDWYDHWiUVDGDOPLUpWHJMHOHQWĒVHQURVV]DEEPXQNDYiOODOiVLHVpO\HLUH $WHOHSOpVWtSXVV]HULQWLDMHOHQOHJL HV pVDNRUiEELDGDWRNDODSMiQLVD]WPX PHJMHOHQpVHpVV~O\RVViJDHJ\HQHVDUiQ\EDQQĒD]pOHWNRUUDO$WDUWyVEHWHJVpJJHO WDWMiNKRJ\DIRJ\DWpNRVHPEHUHNPDJDVDEEDUiQ\EDQpOQHNDN|]VpJHNEHQDWHOMHV pOĒNW|EEPLQWDpYHVYDJ\LGĒVHEEDHVDGDWRNDODSMiQ QpSHVVpJKH] NpSHVW V NHYpVEp %XGDSHVWHQ YDODPLQW D YiURVRNEDQ$ IRJ\DWpNNDO $] RUV]iJ WHUOHWL OHIHGHWWVpJpW WHNLQWYH D N|]pSPDJ\DURUV]iJL UpJLyEDQ pOĒN pOĒNN|]HODN|]VpJEHQYDJ\NLVHEEYiURVEDQpO$WHOHSOpVWtSXVpVDIRJ\DWp YDOORWWiNPDJXNDWDOHJNHYpVEpNRUOiWR]RWWQDN $]RUV]iJNHOHWLIHOpEHQpV NRVViJJDOpOĒNLO\HQLUiQ\~|VV]HIJJpVHD]MHOHQWLKRJ\H]HQHPEHUHNQHKp]VpJHLW 'pO'XQiQW~ORQ DIRJODONR]WDWiVV]HPSRQWMiEyOKiWUiQ\RVUpJLyNEDQH]D] HVpO\HJ\HQOĒWOHQVpJNHWDWHOHSOpVQDJ\ViJV]HULQWLHJ\HQOĒWOHQVpJEĒON|YHWNH]Ē DUiQ\D]RQEDQHQQpOMyYDOPDJDVDEE JD]GDViJLIRJODONR]WDWiVLN|]V]ROJiOWDWiVRNNDOYDOyHOOiWDWODQViJL QHKp]VpJHNHWWR YiEE V~O\RVEtWMiN$ IRJ\DWpNNDO pOĒN NE D N|]VpJEHQ pO pV DODSIRN~ LVNRODL 0LQWHJ\H]HUIĒMHOH]WHKRJ\DKpWN|]QDSMDLEDQDPR]JiVVDONDSFVR YpJ]HWWVpJJHOUHQGHONH]LNDPLQDJ\RQPDUNiQVViWHV]LH]HQWiUVDGDOPLUpWHJHJ\ ODWRV WHYpNHQ\VpJpEHQ WDSDV]WDO NRUOiWR]y WpQ\H]ĒNHW 8J\DQDNNRU ÀJ\HOHPUH pUGHPHV KRJ\ H]HQ HPEHUHN DUiQ\D D] HOP~OW LGĒ NO|Q|VHQKiWUiQ\RVKHO\]HWEHQpOĒFVRSRUWMiW

13


V]DNEDQD]LGĒVHEENRURV]WiO\UyOiWWROyGRWWDÀDWDONRURV]WiO\UDLV(QQHNKiWWH DODSMDLEDQ PHJ YiOWR]y PXQNDHUĒSLDFRW YHWtW HOĒUH$ PXQNDHUĒ NtQiODW EĒYtWp UpEHQIHOWHKHWĒHQDPR]JiVV]HJpQ\pOHWPyGLOOHWYHD]LURGDLPXQNDN|UQ\H]HWiOO VpQHNV]NVpJHVVpJHDMHOHQOHJLQDNWtYFVRSRUWRNPXQNDHUĒSLDFLPHJMHOHQpVpQHN XWyEELWHUPpV]HWV]HUĠOHJOHJLQNiEED]DNWtYNRU~DNDWpULQWL HVpO\HLWLOOHWYH²PLQWD]WD]XWyEELpYHNYiOWR]iVDLWNU|]LNLV²NpQ\V]HUpWWHUHPWL PHJ $] pUWHOPL NpSHVVpJ YDODPLIpOH ]DYDUiW D NRUOiWR]RWWViJRW MHO|OĒN D tWpOWH IĒSUREOpPiMiQDNPLN|]EHQRO\DQNRPRO\DEEOiWiVSUREOpPiWXNKDOOiVSURE $JD]GDViJL²PXQNDHUĒSLDFLHOĒUHMHO]pVHNDODSMiQDPXQNDHUĒNHUHVOHWQ|YHNH OpPiWSHGLJXNpU]pNHODPHO\VHJpGHV]N|]]HOPiUQHPNRUULJiOKDWy$PLQ GpVHDV]ROJiOWDWyV]HNWRUEDQpVDPDJDVKR]]iDGRWWpUWpNHWHOĒiOOtWyiJD]DWRNEDQ GHQQDSRNEDQ YpJ]HWW WHYpNHQ\VpJHN N|]O HOVĒVRUEDQ D PR]JiVVDO MiUy IXQNFLyN YDQ$]DWLSLNXVPXQNDYpJ]pVHOWHUMHGpVHSURJQRV]WL]iOKDWyDPHO\HJ\DUiQW~MNL RNR]QDNQHKp]VpJHWPLQWDPLO\HQD]HPHOpVFLSHOpV.|]HOH]HUIĒQHNRNR] KtYiVRNDW DONDOPD]NRGiVW WiPDV]W PLQG D PXQNDDGyN PLQG D PXQNDYiOODOyN IHOp SUREOpPiWQDSLV]LQWHQHWHYpNHQ\VpJH]WN|YHWĒHQDMiUiVpVDOpSFVĒ]pVH]HU LOOHWYHDNO|QIpOHiOODPLWiPRJDWiVRNNDOV]ROJiOWDWiVRNNDOV]DEiO\R]yNNDOV]HPEHQ IĒHVHWpEHQ 0DJ\DURUV]iJDURNNDQWViJLQ\XJGtMDVRNQpSHVVpJHQEHOOLDUiQ\DDODSMiQEHQ $PDJ\DURUV]iJLJD]GDViJLiWDODNXOiV ²N|]|WW N|]HOPLOOLyPXQ DN|]pSPH]ĒQ\EHQIRJODOWKHO\HWD](8WDJiOODPDLN|]|WWDURNNDQWViJLQ\XJGtMDNUD NDKHO\HOYHV]WpVpYHOMiUWPLN|]EHQDIRJODONR]WDWiVLV]HUNH]HWLVMHOHQWĒVHQiWDOD IRUGtWRWWNLDGiVRN*'3KH]YLV]RQ\tWRWWRVDUiQ\DHQQHNHOOHQpUHPHJKDODGWD NXOW$WHUYJD]GDViJEyODSLDFJD]GDViJIHOpYDOyHOPR]GXOiVHJ\WWMiUWD]]DOKRJ\ D] (8 RV iWODJiW WĒO D Q\XJGtMUHQGV]HU MHOHQWĒVHQ iWDODNXOW HQQHN D NpS]HWOHQ NHYpVVp WHUKHOKHWĒ D IRJ\DWpNRVViJXN YDJ\ PHJYiOWR]RWW PXQNDNp HJ\LNIRQWRVHOHPHDURNNDQWViJLQ\XJGtMMDONDSFVRODWRVMRJV]DEiO\LYiOWR]iVRNEH SHVVpJN PLDWW DNDGiO\R]RWW HPEHUHN D] HOVĒN N|]|WW pV WDUWyVDQ NLV]RUXOWDN D N|YHWNH]WHYROW PXQNDHUĒSLDFUyO(OWHUMHGWÅPHJROGiVNpQWµDURNNDQWViJLQ\XJGtMpVDPHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠHNV]RFLiOLVHOOiWiVDLNHUOWHNHOĒWpUEH$V]DNpUWĒNN|UpEHQNRQ V]HQ]XVYDQDWHNLQWHWEHQKRJ\D]iOODPL WiUVDGDORPEL]RVtWiVL V]DEiO\R]iVDODSYH WĒHQWiPRJDWWDHQJHGWHH]W0LQGH]HNQHNN|V]|QKHWĒHQD]HVpYHNHOHMpWĒO IRO\DPDWRVDQQĒWWD]HJpV]VpJNiURVRGiVRQDODSXOyHOOiWiVRNDWLJpQ\EHYHYĒNV]iPD HJpV]HQ D] pYWL]HG YpJpLJ$] 2UV]iJRV 1\XJGtMIRO\yVtWy )ĒLJD]JDWyViJ 21<) DGDWDLV]HULQWV]HSWHPEHUpEHQ|VV]HVHQH]HUHPEHUNDSRWWURNNDQWViJL $]$XWLVWiN 2UV]iJRV 6]|YHWVpJH $26= D] eUWHOPL )RJ\DWpNRVViJJDO eOĒN pV Q\XJGtMDW 0DJ\DURUV]iJRQ .|]ON H]UHQ PiU EHW|OW|WWpN D UiMXN LUiQ\DGy 6HJtWĒLN 2UV]iJRV eUGHNYpGHOPL 6]|YHWVpJH e)2e6= D 0R]JiVNRUOiWR]RWWDN Q\XJGtMNRUKDWiUW WHKiW ÅNRUEHW|OW|WW |UHJVpJL Q\XJGtMDWµ NDSWDN  H]UHQ SH (J\HVOHWHLQHN2UV]iJRV6]|YHWVpJH 0(26= D0DJ\DU9DNRNpV*\HQJpQOiWyN GLJNRUKDWiUDODWWLURNNDQWQ\XJGtMEDQUpV]HVOQHN(]QHP]HWN|]LYLV]RQ\ODWEDQHJ\ 2UV]iJRV6]|YHWVpJH 09*<26= D6LNHWHNpV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV6]|YHWVpJH |QPDJiEDQ NLXJUyDQ PDJDV V]iP$] 21<) HJ\ EHQ NpV]tWHWW QHP]HWN|]L 6,126= YDODPLQWD6LNHWYDNRN2UV]iJRV(J\HVOHWH 692( V]DNpUWĒLD]DOiEEL HOHP]pVpEĒOD]GHUONLKRJ\HXUySDLRUV]iJN|]OFVDN/LWYiQLD/HQJ\HORUV]iJ MDYDVODWRN HVHWpEHQ D V]iPXNUD EiUPLO\HQ RN PLDWW NXOFVIRQWRVViJ~ WHUOHWHNUH eV]WRUV]iJ)LQQRUV]iJpV6YpGRUV]iJHOĒ]LPHJ0DJ\DURUV]iJRWDURNNDQWQ\XJGtMD NRQFHQWUiOWDNVMDYDVODWDLNDWDĒV]pQKDWiO\RVMRJV]DEiO\RNDODSMiQHOVĒVRU VRNV]iPiQDNDWHOMHVQpSHVVpJKH]YLV]RQ\tWRWWDUiQ\iEDQ$OHJMREEKHO\HQDGpO EDQDV]DEiO\R]iVPHJYiOWR]WDWiVDpUGHNpEHQNRQNUpWMDYDVODWRNIRUPiMiEDQWHWWpN HXUySDLiOODPRNpV1pPHWRUV]iJiOOQDN0DJ\DURUV]iJRQDUiQ\DLEDQQpJ\V]HUDQQ\L PHJ.|YHWHOPpQ\YROWHJ\NRQNUpWLQWp]NHGpVKH]N|WKHWĒpVDYpJUHKDMWiVWpULQWĒ NRUKDWiUDODWWLURNNDQWQ\XJGtMDVpOWPLQWSpOGiXO&LSUXVRQYDJ\*|U|JRUV]iJEDQ N|OWVpJYHWpVLNLDGiVLEHFVOpVLVDPHO\HWV]iPRVHVHWEHQQHPVLNHUOWNLHOpJtWĒPy GRQWHOMHVtWHQL $ IRJ\DWpNRV LOOHWYH YDODPLO\HQ WDUWyV HJpV]VpJNiURVRGiVVDO DNDGiO\R]RWWViJJDO pOĒ HPEHUHN IRJODONR]WDWiVD (XUySD GHPRJUiÀDLODJ HO|UHJHGĒ RUV]iJDLEDQ HJ\UH $ WpPDWHUOHWHN OpQ\HJpEHQ IHO|OHOWpN D WiUVDGDORP PĠN|GpVpQHN D IRJ\DWpNRV KDQJV~O\RVDEEiYiOLN0DJDDGHPRJUiÀDLYiOWR]iVLV IĒNpQWHJpV]VpJJ\LpVV]RFL HPEHUHN PLQGHQQDSMDLYDO NDSFVRODWRV OHJIRQWRVDEE WiPRJDWiVL UHQGV]HUHNQHN D iOLV V]ROJiOWDWiVLNHUHVOHWHWWiPDV]WEĒYtWLH]HQV]ROJiOWDWiVRNpVWHUPpNHNSLDFiW N|UpW |VV]KDQJEDQ PiU PHJOpYĒ (XUySDL )RJ\DWpNRVViJJ\L 6WUDWpJLD WpPiLYDO 0LQGH]D]DNWtYNRU~QpSHVVpJV]iPiQDNpVDUiQ\iQDNFV|NNHQpVpYHOHJ\WWHJ\ (]HQ WpPDWHUOHWHN  +R]]iIpUKHWĒVpJ DNDGiO\PHQWHVtWpV  5pV]YpWHO WiU

Az országos  érdekképviseleti   szervezetek  javaslatainak  összegzése

14


VDGDOPL EHIRJDGiV  (VpO\HJ\HQOĒVpJ  )RJODONR]WDWiV  2NWDWiV pV NpS]pV 6]RFLiOLVYpGHOHP (JpV]VpJ7HUPpV]HWHVHQH]HNPHOOHWWPHJIRJDOPD]yGWDN NRQNUpWDGRWWMRJV]DEiO\RNV]|YHJV]HUĠPyGRVtWiViWWDUWDOPD]yMDYDVODWRNLVFVDN ~J\PLQWD]iOWDOiQRVDEEDWHOMHVWiPRJDWiVLNHUHWUHQGV]HUWDODSMDLEDQUHIRUPiOy UpV] HONpS]HOpVHNLV

WiVD VRUiQ ÉOWDOiEDQ D] DNDGiO\PHQWHVtWpV NDSFViQ IRJDOPD]yGRWW PHJ NO|Q|VHQ D] HJ\LN V]HUYH]HWQpO D] KRJ\ V]NVpJ OHQQH HJ\ RO\DQ |QiOOy V]HUYH]HW KDWyViJ OpWUHKR]iViUDPHO\NLIHMH]HWWHQD]pSOHWHNHVpO\HJ\HQOĒVpJLV]HPSRQW~DNDGiO\PHQ WHVtWpVUHD]pULQWHWWIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNEHYRQiViYDOW|UWpQĒRUV]iJRVSURJUDPMD NLGROJR]iViUD HOOHQĒU]pVpUH pV D] HJ\HV N|]pSOHWHN DNDGiO\PHQWHVVpJpQHN HOOHQ ĒU]pVpUHLOOHWYHDPXODV]WiVRNV]DQNFLRQiOiViUD|QiOOyDQKDWiVN|UUHOUHQGHONH]LN$ $]DOiEELDNEDQN|]|OWMDYDVODWRNFVDNDQDJ\REEOpSWpNĠHJ\DGRWWUHQGV]HUWMHOHQ MHOHQOHJL iOODSRW XJ\DQLV PHO\ D] HOĒtUiVRNDW pV D IHODGDWRNDW LV V]pWV]yUYD pV QHP WĒVHQ YiOWR]WDWQL V]iQGpNR]y PyGRVtWiVRNDW WDUWDOPD]]iN (]HN PHOOHWW UHQJHWHJ N|WHOH]ĒHUĒYHODGMDPHJDMRJUHQGV]HUEHQHJ\pUWHOPĠHQDKKR]YH]HWKRJ\D]DND RO\DQpV]UHYpWHOMDYDVODWLVV]OHWHWWDPHO\UHQGNtYOKDV]QRVHOĒUHPXWDWyD]RQEDQ GiO\PHQWHVtWpVD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVHOPDUDGiVDKLiQ\RVQHPPHJIHOHOĒ QHPUHQGV]HUV]LQWĠPyGRVtWiVWNH]GHPpQ\H]$]YDODPHQQ\LWDQXOPiQ\HVHWpEHQ HOPRQGKDWyKRJ\V]iPRVYiOWR]WDWDQGy~MUDV]DEiO\R]DQGyWHUOHWpVMDYDVROWIHM $MHOQ\HOYKDV]QiODWiYDONDSFVRODWEDQD]pULQWHWWHNW|EEpV]UHYpWHOWWHWWHNHOVĒG OHJHV OHQQH KRJ\ D MHOQ\HOY OHJ\HQ DQ\DQ\HOYNpQW HOLVPHUYH WRYiEEi D] KRJ\ D OHV]WpVLQWp]NHGpVNHUOWEHD]RQRVtWiVD MHOHQOHJL WHUOHWL IHORV]WiVRQ DODSXOy UHQGV]HUHQ W~O NHOO OpSQL OHJDOiEELV D] LQIR NRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVpUGHNpEHQ(]D]WVHJtWHQpHOĒKRJ\D]RQWtSXV~  +R]]iIpUKHWĒVpJ DNDGiO\PHQWHVtWpV SO N|]OHNHGpV pStWHWW WROPiFVROiVDPHO\QHPIHOWpWOHQLJpQ\HOV]HPpO\HVKHO\V]tQLMHOHQOpWHWKDQHPN|OW N|UQ\H]HW

VpJKDWpNRQ\DQPHJROGKDWyD]LQIRNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLDVHJtWVpJpYHOV]LQWpQ IHQQWDUWKDWyDNÀQDQV]tUR]KDWyDNOHJ\HQHN(WpUHQPHJIRJDOPD]yGWDNRO\DQMDYDV $V]HUYH]HWHNV]LQWHNLYpWHOQpONOD]HOVĒNN|]WVDOHJIRQWRVDEENpQWHPOtWHWWpN ODWRNLVDPHO\HNDMHOHQOHJLV]DEiO\R]iViWJRQGROiViWpVHJ\~MPLQGHQNRPPXQLNi D]~QpVV]HUĠDONDOPD]NRGiVHOYpQHNJ\DNRUODWLpVDONDOPD]iVLSUREOpPiLW$V]HU FLyVLJpQ\WOHIHGĒ~MNRPPXQLNiFLyVW|UYpQ\PHJDONRWiViW D](16=HJ\H]PpQ\ YH]HWHN]|PHNLHPHOWHKRJ\V]NVpJHVOHQQHPLQG(8VPLQGSHGLJKD]DLV]LQWHQ FLNNHO\pUHXWDOYD LUiQ\R]QDNHOĒDPHO\PDJiEDQIRJODOQDPLQGHQNRPPXQLNiFLyV HJ\~WPXWDWyUDD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVpUWHOPH]pVpUHpVYpJUHKDMWiViUD(]W FVDWRUQiW(]OHKHWĒVpJHWEL]WRVtWKDWQDDUUDDNpVĒEELHNEHQKRJ\DVLNHWYDNDV~ WHUPpV]HWHVHQ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]HUYH]HWHLQHN EHYRQiViYDO OHQQH FpOV]HUĠ O\RVIRNEDQPR]JiVVpUOWD]DXWLVWDD]pUWHOPLVpUOWV]HPpO\HNHFpO~PHJVHJtWpVH NLPXQNiOQL$] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV PHJWHUHPWpVpUH YRQDWNR]y N|WHOH]HWWVpJ LVOHKHWĒYpYiOQDNLV]pOHVHGQH YDODPLQWDQQDNPHJYDOyVtWiViQDNPyGMDpVOHKHWVpJHVIRUPiLH]XWiQPHJLVPHUWHWp VpUHNHOOHQHKRJ\NHUOMHQHNPLQGHQpULQWHWW VNO|Q|VHQDPXQNiOWDWyN V]iPiUD $]LQIRUPiFLyNKR]YDOyKR]]iIpUpVWNLYpWHOQpONOV]LQWHPLQGHJ\LNV]HUYH]HWDODS (]]HOHJ\WWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVKR]V]NVpJHVIHMOHV]WpVHNEHUXKi]iVRNWi YHWĒQHNWHNLQWL(EEHQHOVĒVRUEDQNHYpVVpDIRUPDPLQWLQNiEEDWDUWDOPLSUREOp PRJDWiViWLVMDYDVROMiNDV]HUYH]HWHNOHV]|JH]YHKRJ\D]LO\HQFpO~pVMHOOHJĠWiPR PiNMHOHQWLNDQHKp]VpJHW1RKDDPDJ\DUMRJV]DEiO\LDODSYHWĒHQWiPRJDWMDD]LQ JDWiVRN IRO\DPDWRV UHQGV]HUHV pV NLV]iPtWKDWy PĠN|GWHWpVH IHOWpWOHQ V]NVpJHV IRUPiFLyNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWD]RQEDQDPHJYDOyVtWiVLV]LQWMHLJHQ /HJHUĒWHOMHVHEEHQDIRJODONR]WDWiVVDONDSFVRODWEDQPHUOWIHOD]pVV]HUĠDONDOPD] DODFVRQ\ -ySpOGDNpQWNHUOWHPOtWpVUHSODNRUiEEL3pQ]J\L6]HUYH]HWHNÉOODPL NRGiVHOYpQHNIRQWRVViJD(QQHNpUGHNpEHQD]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOV]yOy )HOJ\HOHWHHOQ|NpQHNDMiQOiVDDPHO\IRQWRVQDNWDUWMDKRJ\D]DNDGiO\PHQWHVVpJ pYL&;;9 W|UYpQ\WNHOOHQHPLQGHQHNHOĒWWPyGRVtWDQLDV]HUYH]HWHNV]HULQW QHFVDNDÀ]LNDLPHJN|]HOtWpVWKDQHPDÀyNRQJ\IpOV]ROJiODWRQEHOOLPR]JiVWpV WiMpNR]yGiVWLVV]ROJiOMDD]D]DSpQ]J\LV]HUYH]HWHND]pStWpV]HWLPHJROGiVRNRQ $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVHOYHVRNUpWĠWiPRJDWiVWMHOHQWKHWQHNO|Q|VHQDPXQND W~OIRUGtWVDQDNÀJ\HOPHWD]LQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVUHLGHVRUROYDD YLOiJiKR] NDSFVROyGYD DNiU D UHKDELOLWiFLy DNiU D PXQNDKHO\L EHUHQGH]pV iWDODNt V]HPpO\HVVHJtWVpJQ\~MWiVIHODMiQOiViWLV DQJROXOUHDVRQDEOHDFFRPPRGDWLRQ (UUHHJ\pENpQWD](16=HJ\H]PpQ\ &53' YRQDWNR]iViEDQLVQDJ\V]NVpJOHQQHHJ\XQ*HQHUDO&RPPHQWNLDGiVDIRUPiMiEDQPiUFVDND]pUWLVPHUWDUpV]HViOODPRNNDO D]RQRUV]iJRNDNLNUDWLÀNiOWiND]HJ\H]PpQ\W W|UWp QĒNRQVWUXNWtYSiUEHV]pGHNVRUiQHQQHNKLiQ\DHJ\UHQDJ\REEPpUWpNEHQDNDGiO\R]]DD](16=HJ\H]PpQ\HJ\VpJHVpVPLQGHQUpV]HViOODPV]iPiUDN|YHWHQGĒpUWHOPH]pVpWpVtJ\DQQDNNLHJ\HQV~O\R]RWWDEEpVKDWiUR]RWWDEE V]iPRQNpUKHWĒVpJpWLV 0HJMHJ\]HQGĒKRJ\PiUFLXViEDQHXUySDLXQLyVIRUUiVRNEyOHJ\LQQRYDWtYpV~M,7DODS~V]ROJiOWDWiVLQGXOWHO0DJ\DURUV]iJRQ.RQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiVQpYHQDPHO\(XUySiEDQLVSpOGDpUWpNĠPLQĒVpJEHQpVKR]]iIpUKH WĒVpJEHQIRJUHQGHONH]pVUHiOOQLDVLNHWpVQDJ\RWKDOOyIHOKDV]QiOyNV]iPiUDKWWSZZZVLQRV]KX"T FLPNHNNRQWDNWYLGHRWROPDFVV]ROJDOWDWDV+DVRQOyMHOOHJĠpVWtSXV~V]ROJiOWDWiVLQGXOWPHJiSULOLVEDQD](8VLQWp]PpQ\HN V]iPiUDLVD](XUySDL3DUODPHQWNH]GHPpQ\H]pVpUHDPHO\V]LQWpQSUyEDLGĒV]DNDODWWiOOKWWSZZZHXGHXYLGHRVSKS"DFWLRQ YLHZ QHZVBLG  

15


0HJIRJDOPD]yGRWWHJ\~M~QÅMHJ\]HWHOĒV]ROJiOWDWiVµEHYH]HWpVHV]NVpJHVVpJHHO JRQGQRNViJ ORJLNiMiW N|YHWLN PHUHY DGPLQLV]WUDWtY NHUHWHNHW DGYD HJ\ HJ\pENpQW VĒVRUEDQ D IHOVĒRNWDWiVEDQ WDQXOy IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN V]iPiUD GH YDOyMiEDQ D] UXJDOPDVViJRWpVSURJUHVV]LYLWiVWN|YHWHOĒUHQGV]HUQHN(]HQHON|WHOH]ĒGpVNDSFViQ pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiVNO|QIpOHV]DNDV]DLEDQNpS]pVHLEHQLVNXOFVV]HUHSHOHKHWQH W|EEKD]DLpVQHP]HWN|]LFLYLOMRJYpGĒV]HUYH]HWLVDJJiO\iWIHMH]WHNLVPHVV]HPH QĒNLJNLiOOHJ\DMHOHQOHJLQpOHOWpUĒEEPHJN|]HOtWpVPHOOHWW.pWVpJWHOHQD]LVKRJ\D $]DNDGiO\PHQWHVtWpVLWiPRJDWiVLJpQ\EHYpWHOpQHNOHKHWĒVpJpQHNNLWHUMHV]WpVHD] YLVV]DpOpVHNUHYRQDWNR]yJDUDQFLiOLVpVD]pUWHOPLVpUOWHPEHUHNHWPDJXNDWLVYpGĒ MRJLHOHPHNHGGLJPpJNHYpVVpYROWDNLVPHUWHNYDJ\NHOOĒHQDOiWiPDV]WRWWDNDKKR] DXWL]PXVVDOpOĒNHVHWpEHQPHUOWIHOMDYDVODWNpQW KRJ\DMRJDONRWyPHJJ\Ē]pVpYpYiOMRQDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOQDND]HJ\HVNO| $PR]JiVVpUOWHPEHUHNNHONDSFVRODWEDQPHUOWIHODOHJHUĒWHOMHVHEEHQGHPXWDWLV Q|VHQDQJROV]iV]RUV]iJRNEDQLVLVPHUWV]pOHVHQpUWHOPH]HWWYiOWR]DWD DKROHJ\pE PXWDQGLVDW|EELIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHVHWpEHQLVOpQ\HJHVV]HUHSOHQQHDN|]OHNH NpQW QHP D NRQWLQHQWiOLV MRJUHQGV]HU HOHPHL GRPLQiOQDN gVV]HJ]Ē iOOiVSRQWNpQW GpVMDYtWiViQDN$NDGiO\PHQWHVVpJLV]HPSRQWEyOH]D]WMHOHQWLKRJ\HJ\KRPRJpQ MHOHQLN PHJ D V]HUYH]HWHN UpV]pUĒO KRJ\ D] ~M 3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YEHQ V]HUHSOĒ NRQ]LV]WHQVpVNLV]iPtWKDWyV]DEiO\R]iVLN|UQ\H]HWHWEL]WRVtWVRQDV]HPpO\V]iOOtWiVL FVHOHNYĒNpSHVVpJHW WHOMHVHQ NRUOiWR]y JRQGQRNViJ LQWp]PpQ\H YDODPLQW D] DKKR] NDSFVROyGy UHQGHONH]pVHN OpQ\HJpEHQ HOOHQWpWHVHN D] (16= (J\H]PpQQ\HO7~O V]ROJiOWDWiVRNEDQpULQWHWWPLQGHQV]HUHSOĒV]iPiUD H]HQWRYiEELSUREOpPiWMHOHQtWPHJH]DWHNLQWHWEHQLVKRJ\H]HQV]HPOpOHWPDUDG 5pV]YpWHOWiUVDGDOPLEHIRJDGiV SON|]EHV]HU]pV(8VIRUUi U|J]ODPDJ\DUWiUVDGDORPEDQ~MDEEKRVV]~pYHNUHNRQ]HUYiOYDD IĒNpQWpUWHOPL VpUOWHPEHUHNNHONDSFVRODWRVHOĒtWpOHWHNHW

VRNpUGHNHJ\H]WHWpV

.O|Q|VHQD]pUWHOPLOHJVpUOWHPEHUHNHVHWpEHQYDQMHOHQWĒVpJHDFVHOHNYĒNpSHV VpJNRUOiWR]iViQDNLOOHWYHDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOHUĒVtWpVpQHN$PDJ\DUV]D EiO\R]iV D KDJ\RPiQ\RV PDJiQMRJL IHOIRJiV PHQWpQ UHQGH]L D QDJ\NRU~ V]HPpO\HN FVHOHNYĒNpSHVVpJpQHNNpUGpVpWD]D]DFVHOHNYĒNpSHVVpJNRUOiWR]RWWViJDYDJ\KLiQ\D PHJiOODStWiVDpUGHNpEHQDODSYHWĒHQRUYRVLWpQ\HNHWYHV]DODSXOtJ\DNLQHPUHQGHONH ]LND]J\HLYLWHOpKH]V]NVpJHVEHOiWiVL pUWHOPL NpSHVVpJJHODQQDNDFVHOHNYĒNpSHV VpJHLVKLiQ\]LN8J\DQDNNRUD)RJ\DWpNRVViJJDOeOĒ6]HPpO\HN-RJDLUyOV]yOy(16= (J\H]PpQ\ OpQ\HJH pSSHQ D IRJ\DWpNRVViJUyO YDOy JRQGRONRGiV SDUDGLJPDYiOWiViW iOOtWMDN|]pSSRQWEDH]DODSMiQHJ\UpV]WQHPHJ\V]HUĠHQRUYRVLHVHWNpQWEHWHJNpQW WHNLQWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUUHKDQHPD;;V]i]DGPiVRGLNIHOpEHQPHJLQ GXOyDODSMRJLJRQGRONRGiVWHQJHO\pEHLOOHV]NHGYHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUWPi VRNNDOD]RQRVMRJRNNDOUHQGHONH]ĒHJ\HQUDQJ~HJ\pQNpQWMHOHQtWLPHJeSSHQH]pUW KDWiUR]RWWSUREOpPDNpQWNHUOWQHYHVtWpVUHD]KRJ\D]~M3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YPy GRVtWiVDLVRUiQD]KRJ\0DJ\DURUV]iJWRYiEEUDLVIHQQWDUWRWWDDKHO\HWWHVG|QWpV KR]DWDOOHKHWĒVpJpWVQHPKDV]QiOWDIHODMRJV]DEiO\PyGRVtWiViWDUUDKRJ\UpV]OHWHV pVPHJYDOyVtWKDWyNHUHWUHQGV]HUWEL]WRVtWVRQDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOpVDFVH OHNYĒNpSHVVpJJ\DNRUOiViUDYRQDWNR]yDQ$WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOUyOUHQGHONH]Ē MRJV]DEiO\ pYL&/9WY SHGLJ²D]pUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWHNV]HULQWW~O]RWWDQ U|YLGHQ UHQGH]L D WiPRJDWRWW G|QWpVKR]DWDO NpUGpVpW UHQGHONH]pVHL DODSYHWĒHQ D

$WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOPHJHUĒVtWpVHpUGHNpEHQW|EEMDYDVODWLVPHJIRJDOPD]iV UDNHUOW(]HQMDYDVODWRNN|]OUHiOLVIRUJDWyN|Q\YHWNtQiOD]DPHO\DWiPRJDWyNL UHQGHOpVHNDSFViQDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOEi]LViWKiWWpULQWp]PpQ\pWDWiPRJDWy V]ROJiODWRNUDDODSR]]D(]MHOHQWKHWQpD]WKRJ\DWiPRJDWypVDWiPRJDWRWWV]HPpO\ PHJKDOOJDWiViWDWiPRJDWRWWV]HPpOO\HONDSFVRODWRVN|UQ\H]HWWDQXOPiQ\HONpV]tWpVpW DWiPRJDWiVQ\~MWiViUDOHJMREEDQIHONpV]OWWiPRJDWyV]HPpO\HNPHJIHOHOĒNLYiODV]Wi ViWYDJ\LVPLQGD]RQOpSpVHNHWDPHO\HNDWiPRJDWyNLYiODV]WiViWPHJHOĒ]ĒHOMiUiVOH IRO\WDWiViUDYRQDWNR]QDN(]UpV]EHQMiUSOXV]IRUUiVLJpQQ\HOD]RQEDQH]HQPyGV]HU EL]WRVtWMDWDOiQDOHJN|OWVpJKDWpNRQ\DEEPHJROGiVWKRVV]DEEWiYRQ(WHNLQWHWEHQD]LV H]HQPHJROGiVPHOOHWWV]yOKRJ\PiUMHOHQOHJLVPĠN|GQHNV]HPpO\LVHJtWĒNH]HQWi PRJDWyV]ROiJDWRNEDQUiDGiVXOV]DNPDLHON|WHOH]ĒGpVNDV]RFLiOLVV]DNPD V]RFLiOLV PXQND WDODMiQiOODPLIRQWRVKLV]HQDWiPRJDWyQDNQHPIHODGDWDG|QWpVWKR]QLDWi PRJDWRWWV]HPpO\KHO\HWWDG|QWpVWPLQGLJDWiPRJDWRWWV]HPpO\KR]]DPHJYLV]RQW DWiPRJDWyQDN~J\NHOOHOMiUQLDKRJ\HOMiUiViYDODG|QWpVPHJV]OHWpVpWDQQDNNLIHOp YDOyPHJIHOHOĒNRPPXQLNiOiViWHOĒVHJtWVHPLQGH]W~J\KRJ\DWiPRJDWRWWV]HPpO\D] DGRWWKHO\]HWEĒOWDQXOKDVVRQG|QWpVLNRPSHWHQFLiLIHMOĒGKHVVHQHNG|QWpVHLWDVDMiW MiQDNpUH]KHVVHD]RQEDQHQQHNMRJLJDUDQFLiLWXJ\DQ~J\PHJNHOODONRWQLpVD]RNQDN NHOOĒHQNLGROJR]RWWQDNNHOOOHQQLNHOOHQNH]ĒHVHWEHQPHJQ|YHNV]LNDQQDNDNRFNi ]DWDKRJ\DV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUWHUKHLW~O]RWWPpUWpNEHQV~O\RVERGQDNVHQQHN N|YHWNH]PpQ\HLWpSSDOHJNLV]ROJiOWDWRWWDEEHPEHUHNV]HQYHGQpNHO

$WDQXOPiQ\RNHONpV]OWpWN|YHWĒHQD1HP]HWL)HMOHV]WpVL0LQLV]WpULXPPiUFLXViEDQNLDGWD´$N|]IRUJDOP~V]HPpO\V]iOOtWiVpVpStWPpQ\HLQHNWHUYH]pVHpVPHJYDOyVtWiVDVRUiQDONDOPD]DQGyDNDGiO\PHQWHVtWpVLV]DEiO\RNµUyO V]yOy~WPXWDWyMiW KWWSZZZNRUPDQ\KXKXQHP]HWLIHMOHV]WHVLPLQLV]WHULXPLQIUDVWUXNWXUDHUWHOHORVDOODPWLWNDUVDJKLUHNXWPXWDWRDNR]IRUJDOPXV]HPHO\V]DOOLWDVDNDGDO\PHQWHVLWHVHQHNV]DEDO\DLURO $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=HJ\H]PpQ\ &53' V]DNpUWĒLEL]RWWViJiQDNiSULOLVLOpVpQHOIRJDGWDD](16=(J\H]PpQ\FLNNHO\pUHYRQDWNR]y*HQHUDO&RPPHQWHWDPHO\DW|UYpQ\HOĒWWLHJ\HQOĒ VpJJHO LGHpUWYHDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOODO NDSFVRODWRVpUWHOPH]pVLNpUGpVHNHWWDJODOMDKWWSZZZRKFKURUJ(1+5%RGLHV&53'3DJHV*&DVS[ 

16


 (VpO\HJ\HQOĒVpJ SON|]V]ROJiOWDWiVRN

VHJtWKHWĒ OHQQH D EL]WRQViJRVDEE EDQNROiV D NRQWUROOiOW SpQ]J\L PĠYHOHWHN HO WHUMHV]WpVH D YDN pV J\HQJpQOiWyN V]iPiUD DPHO\UH HJ\pENpQW D] (16= &53' $]HVpO\HJ\HQOĒVpJNDSFViQiOWDOiEDQD]DODSHOYYLWDWKDWDWODQIRQWRVViJiWHPHOLNNLD EL]RWWViJDN|WHOH]WH0DJ\DURUV]iJRWpVtJ\N|]YHWYHYDODPHQQ\L(8VWDJiOODPRW GRNXPHQWXPRN$](16=(J\H]PpQ\pVDPDJ\DUKDWiO\RVMRJUHQGIRJ\DWpNRVViJ IRJDOPDN|]|WWLHOWpUpVUHPLQGHJ\LNV]HUYH]HWIHOKtYWDDÀJ\HOPHW7HUPpV]HWHVHQ )RJODONR]WDWiV SONYyWiNPXQNDKHO\HNiWDODNtWiVD

D] (16= GRNXPHQWXP PHJKDWiUR]iViW WDUWMiN NtYiQDWRVQDN D KD]DL MRJUHQGEHQ LV YH]pUIRQiONpQW YpJLJYH]HWHQGĒQHN7|EE V]HUYH]HW HVHWpEHQ D] LGH YRQDWNR]y $IRJODONR]WDWiVWHUOHWpYHONDSFVRODWEDQÅWHUPpV]HWHVHQµD]iWDODNtWRWWUHKDELOLWi MDYDVODWRNPiUOHtUiVUDHPOtWpVUHNHUOQHNPiVUpV]HNEHQVLWWLQNiEEFVDND]|V] FLyUHQGV]HUHNDSFViQIRJDOPD]yGRWWPHJW|EEQHJDWtYXP(]HNN|]|WWHPOtWĒGLND] V]HIRJODOiVXNUyOYDQV]y KRJ\DUHKDELOLWiFLyVHOOiWiV|VV]HJHW~O]RWWDQDODFVRQ\DNRQNUpWLGĒWiYKR]YDOyN| WpVNDSFViQLVW|EEHQFVDNDSUREOpPD DÅUHKDELOLWiFLyVERPEDµ HORGi]iViWHPOtWLN $ VLNHWYDNViJ HVHWpEHQ KDWiUR]RWW iOOtWiVNpQW NHUOW OHtUiVUD KRJ\ D] OHJ\HQ HJ\ ~M|QiOOyMRJLNDWHJyULDNHUOM|QNLDW~O]RWWDQKHWHURJpQÅKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RV 8J\DQDNNRUQDJ\RQSR]LWtYpVKDWpNRQ\LQWp]NHGpVNpQWMHOHQLNPHJDIRJ\DWpNNDOpOĒN IRJ\DWpNRVµNDWHJyULiEyO(QQHNN|YHWNH]HWHVYpJLJYH]HWpVHDMRJV]DEiO\RNRQpVD PXQNDHUĒSLDFL UH LQWHJUiFLyMDNDSFViQDUHKDELOLWiFLyVKR]]iMiUXOiVMHOHQWĒVPpUWpNĠ V]ROJiOWDWyUHQGV]HUHNHQD]]DOD]HOĒQQ\HOMiUQDKRJ\HJ\VSHFLiOLVDEEH]pUWKDWp PHJHPHOpVHLOOHWYHHKKH]NDSFVROyGyDQD]~MRQQDQEHYH]HWHWWUHKDELOLWiFLyVNiUW\D NRQ\DEEWiPRJDWy²V]ROJiOWDWyUHQGV]HUM|KHWQHOpWUH 6]RUJDOPD]]DD]pULQWHWWHNpUGHNNpSYLVHOHWLV]HUYH]HWHLQHNHJ\UpV]HKRJ\D]DWL $VLNHWHNpVQDJ\RWKDOOyNHVHWpEHQIRJDOPD]yGRWWPHJMDYDVODWNpQWKRJ\DMRJRVtW SLNXVIRJODONR]WDWiVNHUOM|QHOWHUMHV]WpVUHNO|Q|VHQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]i YiQ\V]HU]pVV]DEiO\DLWJ\|NHUHVHQ~MUDNHOOHQHJRQGROQLPHUWDMHOHQOHJLLQGRNRODW PiUD (KKH] D]RQEDQ V]NVpJHV OHQQH D MHOHQOHJLQpO NRPSOH[HEE pV MHOHQWĒVHEE ODQXONL]iUNRUOiWR](QQHNiWDODNtWiVDV]iPRWWHYĒW|EEOHWN|OWVpJJHOQHPMiUYLV]RQW PpUWpNĠWiPRJDWiVLUHQGV]HUDPXQNiOWDWyNV]iPiUDDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHV D]HVpO\HJ\HQOĒVpJHWH]HQHPEHUHNHVHWpEHQQDJ\PpUWpNEHQQ|YHOKHWL VpJĠV]HPpO\HNIRJODONR]WDWiViYDOMiUyW|EEOHWEHUXKi]iVRNiWDODNtWiVRNHV]N|]|N WiPRJDWiVD$ KR]]iIpUKHWĒVpJ NDSFViQ PiU NLIHMWHWW pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV HOYH $N|]V]ROJiOWDWiVRNHVHWpEHQ HOVĒVRUEDQDNXOWXUiOLVWHUOHWYRQDWNR]iViEDQ IR OHJJ\DNUDEEDQH]HQFpONLWĠ]pVHVHWpEHQN|V]|QYLVV]D7|EEHVHWEHQDV]HUYH]HWHN JDOPD]yGRWWPHJD]~QÅ(J\VpJHV)RJ\DWpNRV.iUW\DµEHYH]HWpVpQHN|WOHWHDPHO\ HOHYHH]HQIRJODONR]WDWiVLFpOHOpUpVpQHNHJ\LNOpQ\HJLHV]N|]HNpQWWHNLQWHQHND] DFKLSNiUW\iNHOĒQ\|VWXODMGRQViJiWNLKDV]QiOYDDNHGYH]PpQ\HNiWOiWKDWyEESRQ pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVSRQWRVDEEPHJKDWiUR]iViUDVHPHQWpQYDOyHUĒWHOMHVHEE WRVDEENH]HOpVpWWHQQpOHKHWĒYp WiPRJDWiViUDPLQWDKRJ\HUUĒONRUiEEDQPiUYROWUyODV]y $ YDN pV J\HQJpQOiWy HPEHUHN pUGHNNpSYLVHOHWH SO D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ NDSFViQ KR]]DIHOD]RQKLiQ\RVViJRNDWDPHO\HND]DNDGiO\PHQWHVtWpVNDSFViQNHUOWHNOH tUiVUDPiVV]HUYH]HWHNQpO$]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVNDSFViQSOD]DGy]iVVDONDS FVRODWEDQYLOiJtWRWWDNUiNRPRO\SUREOpPiUDD]DGyKDWyViJÉOWDOiQRV1\RPWDWYiQ\ .LW|OWĒ3URJUDPMDpVDKR]]iNpV]tWHWWHOHNWURQLNXVĠUODSRNDYDNRNV]iPiUDQHP KDV]QiOKDWyDN7RYiEEiPDJDDNRUPiQ\]DWLJ\IpONDSXVHPWHOMHVPpUWpNEHQDND GiO\PHQWHV(]HNPLDWWDV]HUYH]HWHNV]HULQWDYDNRNNLYDQQDN]iUYDD]HOHNWURQL NXVJ\LQWp]pVEĒO0iVLNLO\HQDNDGiO\R]yWpQ\H]ĒNpQWD]RQRVtWRWWiNEHDSpQ]J\L DXWRQyPLD FVRUEXOiViW D] DNDGiO\PHQWHV LQWHUQHWHV pV V]HPpO\HV EDQNROiVVDO D EHV]pOĒEDQNDXWRPDWiNHOWHUMHV]WpVpYHODWHUPLQiORNEHV]pOĒYpWpWHOpYHOVWEHOĒ

0HJIRJDOPD]yGLN D] DGy pV MiUXOpNNHGYH]PpQ\HN FpO]RWW FpOFVRSRUWRULHQWiOW DONDOPD]iVDLVDIRJ\DWpNNDOpOĒHPEHUHNPXQNDYiOODOiVDWiPRJDWiViUDNO|Q| VHQDPXQNDHUĒSLDFWyOQDJ\RQWiYROOpYĒNHVHWpEHQ$MDYDVODWRNHWHNLQWHWEHQ NLWpUQHN DNiU D PXQNDDGyQDN Q\~MWRWW NHGYH]PpQ\HNUH GH OHJJ\DNUDEEDQ D PXQNDYiOODOyQDNV]HPpO\KH]N|WĒGĒHQQ\~MWRWWNHGYH]PpQ\HNNHUOQHNOHtUiVUD 0LQGHQQHNN|OWVpJYRQ]DWDNDSFViQQHPERFViWNR]QDNDV]HUYH]HWHNEHFVOpVHN EH$NRUiEELLOOHWYHMHOHQOHJLWDSDV]WDODWRNDODSMiQDIRUUiVV]NVpJOHWDNiUW|EE Wt]PLOOLiUGRVQDJ\ViJUHQGĠ8J\DQDNNRUD]LVHOPRQGKDWyKRJ\FpOFVRSRUWV]HP SRQWMiEyOSRQWRVDQPHJKDWiUR]RWWMyOPHJWHUYH]HWWWiPRJDWiVVRNNDOQDJ\MH OHQWĒVHUHGPpQ\HNpUKHWĒNHO

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=HJ\H]PpQ\ &53' V]DNpUWĒLEL]RWWViJiQDNiSULOLVLOpVpQHOIRJDGWDD](16=(J\H]PpQ\FLNNHO\pUHYRQDWNR]y*HQHUDO&RPPHQWHWDPHO\D KR]]iIpUKHWĒVpJJHONDSFVRODWRVpUWHOPH]pVLNpUGpVHNHWWDJODOMDKWWSZZZRKFKURUJ(1+5%RGLHV&53'3DJHV*&DVS[17


$V]HUYH]HWHNW|EEVpJHDIRJODONR]WDWiVYiJ\RWWFpOMiQDNHOpUpVHNDSFViQDWWyO HOYiODV]WKDWDWODQXO NH]HOL D NO|QIpOH PHJHOĒ]Ē pV N|YHWĒ KXPiQV]ROJiOWDWiVRN VRNV]tQĠVpJpQHN HOpUKHWĒVpJpQHN DGHNYiWViJiQDN V]NVpJHVVpJpW (]HQ UH LQ WHJUiOyWiPRJDWyKXPiQV]ROJiOWDWiVRN W|EEQ\LUH D] V]RFLiOLV WHUOHWKH] N|WKH WĒHND]RQEDQPHJMHOHQLNWHUPpV]HWHVHQD]HJpV]VpJJ\LOOHWYHD]RNWDWiVNpS]pV UHQGV]HUHLV

$PHJIRJDOPD]RWWMDYDVODWRNOpQ\HJpEHQHJ\~MFpOFVRSRUWVSHFLÀNXVLQWp]PpQ\L V]ROJiOWDWiVLUHQGV]HUNLpStWpVpWV]RUJDOPD]]iNDKROFVDNOHKHWDQQDNMHOHQOHJLEi]L VDLQÓJ\YpOLDV]HUYH]HWHNN|]OSOD]DXWLVWiNNDOIRJODONR]yKRJ\ÅPLQpOV~O\RVDEE IRNEDQIRJ\DWpNRVHJ\J\HUPHNDQQiOVSHFLÀNXVDEEpVNRPSOH[HEEWXGiVV]NVp JHVDKKR]KRJ\DIHMOHV]WĒWHYpNHQ\VpJYDOyEDQKDWpNRQ\OHJ\HQ$IHQWHEEPHJ IRJDOPD]RWWMDYDVODWDLQNPHO\HNEHQDVSHFLÀNXVNRUDLIHMOHV]WĒN|]SRQWRNYL]VJiOy EL]RWWViJRNpVSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWRNUDWHWWQNMDYDVODWRWHQQHNDPXQNiQDND EL]WRVDODSMiWNpV]tWHQpNHOĒ$UHQGV]HUHVIHOOYL]VJiODWRNDONDOPDWWHUHPWHQpQHN DPHJIHOHOĒLQWp]PpQ\UHQGV]HUNLYiODV]WiViUDpVUHOHYDQFLiMiQDNHOOHQĒU]pVpUHYD ODPLQWDWHUiSLiVV]NVpJOHWHNPHJKDWiUR]iViUDpVV]NVpJHVVpJpQHNLVµ(MDYDVODW HJ\ WHOMHVHQ ~M VWUXNW~UD IHOpStWpVpW LUiQ\R]]D HOĒ +DVRQOy MDYDVODW IRJDOPD]yGLN PHJDVLNHWYDNRNHVHWpEHQLV

$ IRJODONR]WDWiVL WiPRJDWiVRN PHOOHWW D] DNWtY PXQNDHUĒSLDFL HV]N|]|N N|]O QDJ\ KDQJV~O\W NDS D MDYDVODWRN N|]W D NpS]pVL UHQGV]HU IHMOHV]WpVH .LHPHOHQGĒ KRJ\ D] pOHWKRVV]LJ WDUWy WDQXOiV HOYpQHN ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO D V]HUYH]HWHN HJ\ UpV]HV]NVpJHVQHNOiWMDDQHP]HWN|]LMyJ\DNRUODWRNDGDSWiFLyMiWpVEHYH]HWpVpW 0LQGHKKH]HOHQJHGKHWHWOHQQHNYpOLNDWHUOHWHQGROJR]yNNpS]pVLWRYiEENpS]pVL UHQGV]HUpQHNNLGROJR]iViWLV$MDYDVODWRNN|]WV]HUHSHOHJ\NLIHMH]HWWHQDIRJ\DWp NRVHPEHUHNpOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiViYDONDSFVRODWRVVWUDWpJLD pVFVHOHNYpVLWHUY $IRJ\DWpNRVJ\HUPHNHNNHOLVIRJODONR]y6]DNpUWĒL%L]RWWViJNDSFViQPHJIRJDOPD NLGROJR]iVDLV ]iVUDNHUOWKRJ\DMHOHQOHJLJ\DNRUODWRQW~OOpSYHQHYH]]HLVPHJD]LVNROiWDKRYi D]pULQWHWWWDQXOyWN|WHOH]ĒIHOYHQQLPHUWHJ\pENpQWD]LVNROiNQHPV]tYHVHQYHV]LN .RQNUpWiOOiVKR]MXWiVVDONDSFVRODWEDQIHOYHWĒG|WWD1HP]HWL)RJODONR]WDWiVL6]RO DÅSUREOpPiVµJ\HUHNHNHWVDV]OĒVRNV]RUHVpO\WHOHQ JiODWWDO 1)6= YDOyV]RURVDEEHJ\WWPĠN|GpVNLpStWpVHDPHO\PDJiEDQIRJODOQi D]WKRJ\D]1)6= KHWL UHQGV]HUHVVpJJHOpUWHVtWLD]pULQWHWWpUGHNNpSYLVHOHWLV]HU $]DXWL]PXVVSUHNWUXP]DYDUHVHWpEHQD]DGRWWpUGHNNpSYLVHOHWLV]HUYH]HWMDYDV YH]HWHNHWDEHW|OWHWOHQiOOiVKHO\HNUĒOLOOHWYHD]DNWtYPXQNDHUĒSLDFLSURJUDPRNWyO ODWDDUUDLVNLWHUMHGKRJ\H]D]DYDUOHJ\HQ|QiOOyNpQWHOLVPHUYHDN|]QHYHOpVEHQ WiPRJDWiVLOHKHWĒVpJHNUĒO $KRJ\DQD]WNRUiEEDQPiV SOVLNHWYDN HPEHUHNHVHWpEHQROYDVKDWWXNDMHOHQOH JLUHQGV]HUQHPWXGMDDNHOOĒÀJ\HOPHWVSHFLDOL]iOWViJRWEL]WRVtWDQLPHJMHOHQtWHQL H]pUWWDUWMiNIRQWRVQDND]|QiOOyWtSXVNpQWYDOyIHOVRUROiViWDN|]QHYHOpVUHQGV]H 2NWDWiVpVNpS]pV UpEHQ $]RNWDWiVWHNLQWHWpEHQJ\DNUDQNHUOOHtUiVUDD]KRJ\DN|]QHYHOpVLUHQGV]HUNR UiQWVHP NpSHV D] LQNOX]tY RNWDWiV EL]WRVtWiViUD$ J\DNRUODWEDQ D] LQWHJUiFLy D] (OVĒVRUEDQ D IHOVĒRNWDWiV NDSFViQ D]RQEDQ D IHOQĒWWRNWDWiVEDQ LV EHYH]HWQL yYRGDL V]tQWpUHQ VRNNDO QDJ\REE PpUWpNEHQ WHUMHGW HO PHO\QHN RNDL ² D] V]HU pUGHPHVQHNWDUWRWWMDYDVODWDPHJIHOHOĒLVPHUHWHNNHOpVNRPSHWHQFLiNNDOUHQ YH]HWHNHJ\UpV]HV]HULQWOHJDOiEELV²D]LVNRODLWHOMHVtWPpQ\N|]SRQW~ViJEDQpVD GHONH]ĒIRJ\DWpNRVViJJ\LHVpO\HJ\HQOĒVpJLPHQWRUV]DNHPEHUHNN|WHOH]ĒDO PyGV]HUWDQL UXJDOPDWODQViJEDQ NHUHVHQGĒ (PHOOHWW D] LV PHJÀJ\HOKHWĒ KRJ\ My NDOPD]iVD$ PHQWRURN NpSHVHN OHQQpQHN D IRJ\DWpNRV KDOOJDWyN WDQXOPiQ\DL QpKiQ\V]DNPDLODJIHONpV]OWHOKLYDWRWWpVEHIRJDGyV]HPOpOHWWHOUHQGHONH]ĒLVNR YL]VJiL VRUiQ PHJIHOHOĒ pV KDWpNRQ\ VHJtWVpJHW Q\~MWDQL D NXOWXUiOLV V]DEDG OD LV PĠN|GLN DONDOPDVLQW PiU W|EE PLQW HJ\ pYWL]HGHV WDSDV]WDODWWDO 6RPPiV D LGĒVpVVSRUWWHYpNHQ\VpJHNEHQYDOyUpV]YpWHOWHOĒVHJtWHQLDIRJ\DWpNRVKDOOJD PHJiOODStWiV GH QDJ\RQ PHVV]LUH YH]HWĒ V]iODL V PHJROGiVL LUiQ\DL YDQQDN QRKD WyNNDODIHOVĒRNWDWiVLIHOQĒWWNpS]pVLLQWp]PpQ\KDOOJDWyLYDOpVDIHOVĒRNWDWiVL MRJV]DEiO\DODSMiQD]LQWHJUiOWRNWDWiVEDQpVNpS]pVEHQYDOyUpV]YpWHOOHKHWĒVpJH IHOQĒWWNpS]pVLLQWp]PpQ\RNWDWyLYDOKDWpNRQ\DQNDSFVRODWRWWDUWDQLpVHJ\WW PLQGHQNLV]iPiUDQ\LWYDiOOHJ\pUWHOPĠHQPHJiOODStWKDWyKRJ\DQQDNV]HPpO\LpV PĠN|GQLD]HVpO\HJ\HQOĒVpJLNRQÁLNWXVRNDWPHJIHOHOĒHQNH]HOQLpVD]RNUDKD WiUJ\LIHOWpWHOHLQHPiOOQDNUHQGHONH]pVUHtJ\PLQGH]DOHJW|EEHVHWEHQFVDNHOYL WpNRQ\PHJROGiVRNDWNHUHVQL OHKHWĒVpJPDUDG(QQHNPHJYiOWR]WDWiVDNDSFViQUiDGiVXOUHQGUHHOVĒVRUEDQQHP YDJ\QHPFVDNDQ\DJLN|OWVpJW|EEOHWWHOMiUyIHMOHV]WpVLV]NVpJOHWHNIRJDOPD]yGQDN $]pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiVSUREOpPiLUDPiUDIRJODONR]WDWiVVDONDSFVRODWRVUpV] PHJ²OHJDOiEEHQQ\LUHSUREOpPiVPHJYiOWR]WDWDQGyPLQGDV]DNHPEHUHNPLQGD EHQNLWpUWQN(KHO\WWDNpS]pVLRNWDWiVLUHQGV]HUWHOMHVVSHNWUXPiUDYRQDWNR]yDQ D]WD]HOYiUiVWIRJDOPD]WiNPHJDV]HUYH]HWHNKRJ\DV]DNHPEHUNpS]pVQHNPLQ V]OĒNKR]]iiOOiVD

18


GHQNpSSHQLJD]RGQLDNHOOD]RNWDWiVLIHODGDWRNKR]pVDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNKH]LV $IRJ\DWpNRVHPEHUHNKiWUiQ\RVKHO\]HWpEĒONLLQGXOYDQHPPHJOHSĒKRJ\DV]HU ÀJ\HOHPEHYpYHKRJ\QDJ\RQKHWHURJpQDFpOFVRSRUWDPLPLQGNO|QIpOHPHJVHJt YH]HWHNJ\DNUDQHPOtWLNDNiUDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVNLV]pOHVtWpVpQHN D]LJpQ\ WpVLPyGRWWHKHWLQGRNROWWi EHYHYĒNN|UpQHNEĒYtWpVH DNiUD]iSROiVLGtMiWDODNtWiViQDNLJpQ\pW$]XWyEEL HVHWpEHQSOHJ\GLIIHUHQFLiOWDEED]iSROiVLV]NVpJOHWDODSMiQViYRVDQQ|YHNYĒ|V] 6]RFLiOLVYpGHOHP SOIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVURNNDQWViJL V]HJOHQQHNtYiQDWRV$URNNDQWViJLHOOiWiVHVHWpEHQDMDYDVODWRNDNHUHVHWHVHWpUH YRQDWNR]y NRUOiW W~O]RWW V]LJRU~ViJiW HPHOLN NL V D] HOW|UOpVpUH PHJHPHOpVpUH ellátások) WHV]QHNMDYDVODWRW $V]RFLiOLVYpGHOHPYRQDWNR]iViEDQDMDYDVODWRNHOVĒVRUEDQDV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVL UHQGV]HUiWDODNtWiViUDYRQDWNR]WDN(]HQV]ROJiOWDWiVRNNDONDSFVRODWRVDQD]iWDOD NtWiV V]NVpJHVVpJpEHQ NLYpWHO QpONO HJ\HW pUWHWWHN D V]HUYH]HWHN$] iWDODNtWiV LUiQ\DNpQWHJ\V]HPpO\UHV]DERWWRWWKRQN|]HOLUXJDOPDVDEEHOpUKHWĒEEUHQGV]HUW YL]LRQiOQDN

1pPHO\V]HUYH]HWHVHWpEHQDFVDOiGLDGyNHGYH]PpQ\Q|YHOpVHLVIHOYHWĒG|WWPLQW V]NVpJHVLOOHWYHOHKHWVpJHVWiPRJDWiVLIRUPD $]DNDGiO\PHQWHVtWpVLWiPRJDWiVHVHWpEHQ HOVĒVRUEDQDYDNpVJ\HQJpQOiWyNIHO YHWpVpUH NLIRJiVROWiND]WKRJ\D]DIRJ\DWpNRVHPEHUHNFVRSRUWMDLN|]WGLV]NULPL QDWtYPHUWFVDNDPR]JiVVpUOWV]HPpO\HNUHYRQDWNR]LN$NLWHUMHV]WpVHLQGRNROW 0DUNiQV MDYDVODWRN NULWLND D NLWDJROiVVDO NDSFVRODWRV V]DEiO\R]iVUD YRQDWNR]RWW .|OWVpJYHWpVLYRQ]DWDDEHFVOpVV]HULQWPLQWHJ\pYLPLOOLy)W 0LN|]EHQ GY|]OHQGĒQHN WDUWMiN KRJ\ D 0DJ\DU .RUPiQ\ EHQ HON|WHOH]WH PDJiWDQDJ\OpWV]iP~EHQWODNiVRVLQWp]PpQ\HNiWDODNtWiVDPHOOHWWXJ\DQDNNRUD] (JpV]VpJ SO7%WiPRJDWiVRN

iWDODNtWiVUDKDJ\RWWpYHVLGĒV]DNRWW~O]RWWDQPHJHQJHGĒQHNDNLVOpWV]iP~RWW KRQRNIpUĒKHO\V]iPiWIĒEHQPD[LPiOyIHOWpWHOWSHGLJYLVV]iVQDNHOIRJDGKDWDW $]HJpV]VpJJ\LUHQGV]HUUHONDSFVRODWEDQDVDURNSRQWRNDWDW~O]RWWDQHV]N|]DODS~ ODQQDNWDUWMiNEiUD](XUySDL%L]RWWViJWDYDO\QRYHPEHUEHQMySpOGDNpQWD]RQRVt HOOiWyUHQGV]HU YDODPLQW D NRPSOH[ UHKDELOLWiFLyV PLQĒVtWpVL UHQGV]HU MHO|OL NL$] WRWWDPiUD]WDWpQ\WKRJ\0DJ\DURUV]iJQDNYDQVWUDWpJLiMD HV]N|]DODS~HOOiWyUHQGV]HUUHONDSFVRODWEDQD]IRJDOPD]yGRWWPHJKRJ\DWD[DWtY OLVWD KHO\HWW HJ\pQUH V]DERWW WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL HOOiWiVW OHQQH V]NVpJHV OpWUH $ V]RFLiOLV V]ROJiOWDWiVRN HVHWpEHQ D V]HPpO\UH V]DERWW UXJDOPDV ~M WtSXV~ N| KR]QLPHO\HJ\DGRWWLGĒUHPHJKDWiUR]RWWVHJpGHV]N|]|NUH D]|QiOOy pOHWYLWHOW ]|VVpJLDODS~HOOiWiVWUpV]HVtWHQpNHOĒQ\EHQ .LIHMH]HWWHQ D] iWPHQHWL HOKHO\H]pVW VHJtWĒHJ\pEHV]N|]|NUHV]DEDGRQIHOKDV]QiOKDWyDQ\DJLNHUHWHWEL]WRVtW(]PLQW Q\~MWyV]ROJiOWDWiVRNNDSDFLWiVEĒYtWpVpWW|EEHQHPOtWHWWpNVQpKiQ\V]HUYH]HWHVH YiViUOyNDWHUĒVtWHQpPHJDIRJ\DWpNRVHPEHUHNHWH]]HOLVVHJtWYHHJ\KDWpNRQ\DEE WpEHQPHJIRJDOPD]yGWDNFpOFVRSRUWVSHFLÀNXVLJpQ\HNLV PLQWSONO|QVSHFLiOLV D WiUVDGDOPL LQWHJUiOWViJ WHNLQWHWpEHQ LV KDODGyEE HOOiWyUHQGV]HUPĠN|GpVW $ ODNyRWWKRQRNOpWUHKR]iVDDKDOPR]RWWDQVpUOWHNLOOHWYHD]DXWLVWiNV]iPiUD J\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]HOOiWiViWDODNtWiVDV]NVpJHVWHKiWRO\PyGRQKRJ\DEEDQ DUHKDELOLWiFLyNHUOM|QHOĒWpUEH$MDYDVODWRNN|]WV]HUHSHOWLGHYRQDWNR]yDQD]LV $OiWiVVpUOWHNHOHPLUHKDELOLWiFLyMiQDNUHQGV]HUHPĠN|GLNXJ\DQD]RQEDQDPHJ KRJ\HJ\RO\DQVHJpGHV]N|]HOEtUiOyV]HUYH]HWHWNHOOHQHOpWUHKR]QLPHO\PHJIHOH IHOHOĒV]LQWĠMRJV]DEiO\EDQ pYL,,,W|UYpQ\ PpJVHPNHUOWQHYHVtWpVUH(QQHN OĒNpSHVtWpVĠV]DNHPEHUHNNHOUHQGHONH]LNDKKR]KRJ\DVHJpGHV]N|]|NPLQĒVpJL SyWOiVDLQGRNROWQDNWĠQLN YL]VJiODWiWpUGHPEHQKLYDWDOEyOHOYpJH]]H $V]ROJiOWDWiVRNPHOOHWWDV]RFLiOLVWHUOHWPiVLNQDJ\UpV]HDSpQ]EHOLHOOiWiVRNUD YRQDWNR]LN$]DGKRFYiOWR]WDWiVRNDWLOOHWYHD]HOOiWiVRN|VV]HJpQHNLQGH[iOiViW W|EEHQHPOtWHWWpNSUREOpPDNpQWeSSHQH]pUWNHUOWMDYDVROiVUDD]KRJ\OHJDOiEE DOHJIRQWRVDEESpQ]EHOLHOOiWiVRNHVHWpEHQ PLQWDPLO\HQSODURNNDQWViJLMiUDGpN OHJ\HQUHQGV]HUHVLQÁiFLyN|YHWĒHPHOpV

$NRPSOH[UHKDELOLWiFLyVPLQĒVtWpVLUHQGV]HUWRYiEELIHMOHV]WpVpWiWDODNtWiViWHOVĒ VRUEDQD]pUWHPOtWLNDV]HUYH]HWHNPHUWV]NVpJHVQHNWDUWMiNKRJ\D]HJpV]VpJJ\L PHJKDWiUR]RWWViJPHOOHWDV]RFLiOLVpVIRJODONR]WDWiVLV]HPSRQWDMHOHQOHJLQpOMRE EDQpUYpQ\HVOM|Q EiUPiUPRVWVHPNL]iUyODJRVD]HJpV]VpJJ\LRUYRVLV]HP OpOHW 1pPHO\ V]HUYH]HW PHJIRJDOPD]WD DEEpOL HOYiUiViW KRJ\ D NRPSOH[

KWWSNRVDDGDPKXKLURWWKRQUDBYDJ\LNBHJ\PLOOLRBHXURSDLBJ\HUPHN $WDQXOPiQ\RNHONpV]OWpWN|YHWĒHQMDQXiUMpYHOW|EEPLQWQHWWy|WH]HUIRULQWWDON|]HOQHWWyH]HUIRULQWUDHPHONHGHWWD]HPHOW|VV]HJĠiSROiVLGtMpVDNRUPiQ\EHYH]HWWHDNLHPHOWiSROiVLGtMDW PHO\QHN|VV]HJHN|]HOQHWWyH]HUIRULQWOHV]$GtMHPHOpVpVD]~MGtMNDWHJyULDEHYH]HWpVHH]HUFVDOiGRWLOOHWYHKi]WDUWiVWpULQWpVW|EEPLQWPLOOLiUGIRULQWRWMHOHQWDM|YĒpYLN|OWVpJYHWpVEHQ

 

19


V]NVpJOHWIHOPpUpVpYHQWHOHJ\HQN|WHOH]Ē DKDMOpNWDODQHPEHUHNV]iPiUDQ\~MWRWW WiPRJDWRWWODNKDWiVVRUiQDONDOPD]RWWHOMiUiVUHQGDODSMiQ $KDOPR]RWWDQVpUOWHNPLQĒVtWpVpYHONDSFVRODWEDQIRJDOPD]yGRWWPHJHJ\NO|Q 6]DNpUWĒL%L]RWWViJLUiQWLLJpQ\DPHO\D]pULQWHWWV]iPiUDU|YLGHEEV]DNV]HUĠEE HJ\pUWHOPĠ EE PLQĒVtWpVWWHQQHOHKHWĒYp

$ V]ROJiOWDWiVRN pV SHUV]H D UHKDELOLWiFLy LV OHJ\HQ NRPSOH[ HJ\PiVUD pSOĒ UHQGV]HUQHHJ\PiVWyOIRJODOMDQDNHOIRUUiVRNDWSR]tFLyNDWKDQHPHJ\PiVWNLHJp V]tWYHIXQNFLRQiOMDQDN

(J\V]HUUHYDQV]NVpJHJ\Q\LWiVUDÅPDLQVWUHDPLQJµUHDPLDW|EEVpJV]iPiUDLV SR]LWtYOHQQH SODPiVViJUDIHONpV]OWRNWDWiVHJpV]VpJJ\PpGLDMHOHQOpW²YDJ\LV (OVĒVRUEDQD]DXWLVWiNV]HUYH]HWHYHWHWWHIHOD]WKRJ\FpOV]HUĠOHQQHD]HJpV]VpJ WROHUDQFLD pVV]NVpJOHWHNSUHFt]HEESRQWRVDEEPHJKDWiUR]iViUDpVOHKDWiUROiVi J\L HOOiWyUHQGV]HUEHQ HJ\ RO\DQ ÅPiWUL[HOOiWiVµ OpWUHKR]iVD DPHO\ D]W MHOHQWL UDVD]RNDGHNYiWV]iPRQNpUKHWĒ IHO YiOODOWWiPRJDWiVLHV]N|]HLQHN KRJ\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒEHWHJHNUpV]pUHiJ\DVIHNWHWĒYHOUHQGHO NH]ĒiSROiVLPiWUL[RWKR]QiQNOpWUHHJ\W|EEV]DNPiVNyUKi]WHUOHWpQ$EHWHJHN &pODIRJ\DWpNRVHPEHU pVFVDOiGMD iOODPSROJiUNpQWYDOyWiUVDGDOPLUpV]YpWHOpQHN V]DNRUYRVLHOOiWiViWV]HU]ĒG|WWRUYRVRNOiWQiNHODPHO\QHNV]HUYH]pVpWDEHWHJHN PHJHUĒVtWpVHHQQHNpUGHNpEHQIHOUXKi]iVDYiODV]WiVLMRJJDO SODVHJpGHV]N|]|N EHUHQGHOpVpWDV]DNPDLWHDPHNpVD]DQHV]WH]LROyJLDHJ\VpJHVWHPH]pVpWV]DNPD pVD]|QiOOypOHWYLWHOWOHKHWĒYpWHYĒHJ\pEHV]N|]|NHVHWpEHQDYiViUOyLMRJJ\D LODJMyONpS]HWWpVJ\DNRUORWWNRRUGLQiWRURNOiWQiNHO7HKiWD]RUYRVRNPHQQpQHND NRUOiViYDO D N|] V]ROJiOWDWiVRNHVHWpEHQDIRJ\DWpNRVHPEHUV]NVpJOHWHLQHNN| EHWHJKH]VQHPIRUGtWYD8J\DQĒNIRJDOPD]]iNPHJDV~O\RVDQYLROHQVSV]LFKLiWULDL ]pSSRQWEDiOOtWiViYDO DPHO\MHOHQWHQpD]WKRJ\DV]ROJiOWDWiVRNpVD]LQWp]PpQ\HN EHWHJHN WDUWyV LQWp]HWL HOKHO\H]pVpQHN PHJROGDWODQViJiW MHOH]YH KRJ\ V]NVpJHV YDQQDND]HPEHUpUWVQHPIRUGtWYDWHKiWHOpUKHWĒHNUXJDOPDVDNiWOiWKDWyDNPHJ OHQQHDPHJIHOHOĒMRJV]DEiO\LNHUHWHNNLGROJR]iVDYDODPLQWH]HQVSHFLiOLVHOOiWiVW IHOHOĒPLQĒVpJĠHN YDODPLQWD]WKRJ\DWiUVDGDORPpV N|] LQWp]PpQ\HLiOWDOiQRV EL]WRVtWyLQWp]PpQ\HNOpWUHKR]iVD PĠN|GpVH RO\DQ DPHO\ PLQGHQNL V]iPiUD HJ\pUWHOPĠEE D] DNDGiO\PHQWHVVpJ D KiWUiQ\RVKHO\]HWĠHNUHYDOyÀJ\HOHPPHV]HQHPFVDNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNJ\H $]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDEL]RQ\RVHJpV]VpJJ\LOHJIĒNpS KDQHPD]HJpV]WiUVDGDORPp SHQDIRJiV]DWLpVQĒJ\yJ\iV]DWLYDODPLQWD]iOWDOiQRVV]ĠUĒYL]VJiODWRNQHPKR]]i IpUKHWĒHN(]HQV]ĠUpVHNEL]WRVtWiVDPpJDEHQWODNiVRVV]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNEHQ VHPPHJROGRWWD]pUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWHNV]HULQW $] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRNDW YpJ]Ē YH]HWĒN pV DONDOPD]RWWDN V]iPiUD EL]WR VtWDQL NHOO D IRJ\DWpNRVViJUyO V]yOy NpS]pVW PHUW MHOHQ WXGiVXN QHP HOHJHQGĒ D]pUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWHNWDSDV]WDODWDLV]HULQW(WHNLQWHWEHQNO|QNLHPHOpVUH NHUOWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒQĒNKHO\]HWHLVDPLWHJ\pENpQWD](16=HJ\H]PpQ\ QRUPDV]|YHJHLVDOiWiPDV]W

Összegzés 6]NVpJHVDIRJ\DWpNRVViJpVDNDSFVROyGyIRJDOPDNHJ\VpJHVPLQGHQMRJV]DEiO\ EDQD]RQRVKDV]QiODWDDPLQHNDODSMiWD](16=HJ\H]PpQ\GHÀQtFLyMDDGMD,O\HQPD JiQDNDIRJ\DWpNRVViJQDNDIRJDOPDGHD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVpVDWiPRJDWRWW G|QWpVKR]DWDOHOYHLV /HJ\HQHNUXJDOPDVPLQpOLQNiEEHJ\pQUH pVFVDOiGMiUD V]DERWWV]ROJiOWDWiVRN²N O|Q|VHQDV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNEDQGHD]HJpV]VpJJ\EHQpVD]RNWDWiVJ\EHQLV

20


Irodalomjegyzék (XUySDL%L]RWWViJN|]OHPpQ\HD](XUySDL3DUODPHQWQHND7DQiFVQDND](XUySDL .|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDO pYLQpSV]iPOiOiV2UV]iJRVDGDWRN *D]GDViJLpV6]RFLiOLV%L]RWWViJQDNpVD5pJLyN%L]RWWViJiQDN(XUySDLIRJ\DWp Budapest NRVViJJ\L VWUDWpJLD ² PHJ~MtWRWW HON|WHOH]HWWVpJ D] DNDGiO\PHQWHV (XUySDPHJYDOyVtWiVDLUiQW%UVV]HO&20 YpJOHJHV 1HP]HWL5HKDELOLWiFLyVpV6]RFLiOLV+LYDWDO %HV]iPROy-HOHQWpVD+LYDWDO pYLV]DNPDLPXQNiMiUyO,pV,,N|WHW156=+%XGDSHVW 7KH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ 0XWXDO/HDUQLQJ3URJUDPPHIRU3XEOLF(PSOR\PHQW 6HUYLFHV '* (PSOR\PHQW 6RFLDO $IIDLUV DQG ,QFOXVLRQ 3(6 DSSURDFKHV IRU VXVWDLQDEOHDFWLYDWLRQRISHRSOHZLWKGLVDELOLWLHV$QDO\WLFDO3DSHU $XJXVW  7É5., ´(J\HQOĒWOHQVpJpVSRODUL]iOyGiVDPDJ\DUWiUVDGDORPEDQµ %UVV]HO 7É5.,%XGDSHVW KWWSHFHXURSDHXVRFLDO%ORE6HUYOHW"GRF,G ODQJ,G HQ :RUOGEDQN 9LOiJEDQN *ROGHQ*URZWK5HVWRULQJWKH/XVWUHRIWKH(XURSHDQ 7KH(XURSHDQ&RPPLVVLRQ '*(FRQRPLFDQG)LQDQFLDO$IIDLUV (FRQRPLF0RGHO:DVKLQJWRQ 7KH$JHLQJ5HSRUW8QGHUO\LQJ$VVXPSWLRQVDQG3URMHFWLRQ0HWKRGRORJLHV KWWSZZZZGVZRUOGEDQNRUJH[WHUQDOGHIDXOW:'6&RQWHQW6HUYHU:'63 (XURSHDQ(FRQRP\_$JHLQJUHSRUW%UVV]HO ,%B5HQGHUHG3')38%(3, KWWSHFHXURSDHXHFRQRP\BÀQDQFHSXEOLFDWLRQVHXURSHDQBHFRQRP\ %R[%SGI SGIHHBHQSGI ,/2 1HP]HWN|]L0XQNDJ\L6]HUYH]HW :RUOGRI:RUN1R'HFHP EHU *HQHYD KWWSZZZLORRUJZFPVSJURXSVSXEOLFGJUHSRUWVGFRPP GRFXPHQWVSXEOLFDWLRQZFPBSGI .iOPiQ=VyÀD.|QF]HL*\|UJ\7DLJHWRV]WyOD]HVpO\HJ\HQOĒVpJLJ 2VLULV.LDGy.IW .|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDO 0HJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHNDPXQND HUĒSLDFRQ%XGDSHVW )RUUiVKWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLSGIPHJYDOWPXQNDNHSSGI

21


22


SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

TanulmányGU.iOy]\0LUMDP AOSZ jogsegélyszolgálat

đV]L7DPiVQp3DWUtFLD Gyógypedagógus az Autizmus Alapítvány Egységes Módszertani *\yJ\SHGDJyJLDL,QWp]PpQ\pQHNLJD]JDWyMD

GU%tUy(QGUH ügyvéd, címzetes egyetemi docens (ELTE BGGYK) D-RJLVPHUHW$ODStWYiQ\V]DNPDLYH]HWĒMH 23


24


-HOHQWDQXOPiQ\FpOMDKRJ\EHPXWDVVDD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpULQWHWWV]H PpO\HN pV FVDOiGMDLN iOWDO D KR]]iIpUKHWĒVpJ pV DNDGiO\PHQWHVtWpV D WiUVDGDOPL UpV]YpWHO pV EHIRJDGiV D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ D IRJODONR]WDWiV pV RNWDWiV D V]RFLiOLV YpGHOHPODNKDWiVpVFVDOiGWiPRJDWiVRNYDODPLQWD]HJpV]VpJJ\WHUOHWpQWDSDV] WDOWOHJMHOHQWĒVHEEQHKp]VpJHNHW$IHOVRUROWWHUOHWHNQHNDWDQXOPiQ\EDQHJ\HJ\ IHMH]HWHW V]HQWHOQN D IHQWL VRUUHQGEHQ pV MRJDONDOPD]iVL MRJV]DEiO\ PyGRVtWiVL LOOHWYHMRJDONRWiVLMDYDVODWRNNDOPHJROGiVWNtQiOYDDIHOPHUOĒSUREOpPiNUD $WDQXOPiQ\NpV]tWpVHVRUiQDEEyOLQGXOWXQNNLKRJ\DMRJDONRWypVD]$XWLVWiN2U V]iJRV6]|YHWVpJpQHNN|]|VFpOMDKRJ\DMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWD]DXWL]PXVVSHNW UXP]DYDUUDON]GĒWiUVDLQNV]iPiUDRO\DQpOHWPLQĒVpJHWWXGMRQEL]WRVtWDQLPHO\ EHQNpSHVDOHJ|QiOOyEEpVOHJWHOMHVHEEHPEHUKH]PpOWypOHWYLWHOUH&pOXQNYROW WRYiEEiKRJ\RO\DQNRPSOH[V]HPOpOHWWHON|]HOtWVNPHJDWDQXOPiQ\HONpV]tWpVpW PHO\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒV]HPpO\HNpVDPLQGHQNRULNRUPiQ\]DW V]iPiUDUHQGV]HUV]HPOpOHWĠpVKDWpNRQ\MDYDVODWWXGOHQQL $WDQXOPiQ\DN|]QHYHOpVWpPiMiWKHO\H]LDN|]pSSRQWED$]DXWL]PXVVSHNWUXP ]DYDUUDOpOĒV]HPpO\HNPLQGHQQDSMDLEDQIHMOĒGpVpEHQpOHWNHJpV]pEHQDODSYHWpV KRJ\PHJNDSMiNDSHGDJyJLDLDODSRNRQQ\XJYyDXWL]PXVVSHFLÀNXVVHJtWVpJHW(QQHN KLiQ\DHUĒVHQEHIRO\iVROMDD]pULQWHWWHNpOHWPLQĒVpJpWpVNLOiWiVDLWDN|UQ\H]HWN PLQGHQQDSMDLWLV(OHQJHGKHWHWOHQIHOWpWHODWiUVDGDOPLEHLOOHV]NHGpVD]|QiOOypOHW YLWHOD]HPEHULPpOWyViJWHNLQWHWpEHQVHJ\EHQDODSYHWĒMRJXNLVD]DXWL]PXVVSH FLÀNXVVHJtWVpJKH]YDOyKR]]iIpUpV1pONO|]KHWHWOHQpVDODSYHWĒMRJKRJ\DN|]RN WDWiVEDQPLQGHQDXWL]PXVVDON]GĒNLVJ\HUPHNHJ\HQOĒHVpO\HNNHOpVKR]]iIpUpVVHO HOVDMiWtWKDVVDD]RNDWDNRPSHWHQFLiNDWDPHO\HNSyWROMiNV]iPiUDDNRPPXQLNiFLyV VpUOpVpEĒODGyGyKiWUiQ\RNDWpVVHJtWLNV]iPiUDDWiMpNR]yGiVWDYLOiJEDQ(]D] DODSMDDVLNHUHVWiUVDGDOPLUpV]YpWHOQHNHQQHNVHJtWVpJpYHOWXGDNWtYSURGXNWtY|Q iOOyWDJMDOHQQLHJ\DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\DWiUVDGDORPQDN

(]DIRJ\DWpNRVViJLWHUOHWHOpJLQWHQ]tYIHMOĒGpVWPXWDWPHO\WiPRJDWyG|QWpVKR ]yLDWWLWĠGEHIHNWHWpVQpONOQHPOHKHWVpJHV$]HOOiWiVRNPLQGHQWHUOHWHQ RN WDWiV V]RFLiOLV HJpV]VpJJ\L W|EE pV DXWL]PXV VSHNWUXP ]DYDURN SHGDJyJLiMiEDQ NpS]HWWV]DNHPEHUWLJpQ\HOQHN(]pUWDN|]QHYHOpVWN|YHWĒHQDNpS]pVQHNpVD] LQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVQHNYDQNLHPHOWV]HUHSH 0LQGDGGLJDPtJH]DUHQGV]HUV]HPOpOHWPĠN|GĒNpSHVVpQHPYiOLNDGGLJDV]RFL iOLV HOOiWyUHQGV]HUQHN LV NLHPHOW V]HUHSH YDQ (J\ UpV]UĒO D FVDOiGRN WiPRJDWiVD HOHQJHGKHWHWOHQNO|Q|VHQDUUDYDOyWHNLQWHWWHOKRJ\IRNR]RWWSV]LFKpVPHJWHUKH OpVQHNYDQQDNNLWpYHDSpQ]EHOLHOOiWiVRNPHOOHWWDWiUVDGDOPLVHJtWVpJQ\~MWiVpUWĒ pVVHJtWĒDWWLWĠGLVMHOHQWĒVV]HUHSHWNDS0iVUpV]WD]HOpUKHWĒVpUOpVVSHFLÀNXV V]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVKD]iQNEDQOHJLQNiEEFLYLONH]GHPpQ\H]pV~WMiQYDQMHOHQpVV~ O\RVIHQQWDUWiVLSUREOpPiNNDON]G(]HQHOOiWiVRNIRUUiVKLiQ\DEL]RQ\WDODQQiWHV]L DOpWH]pVNHW0HJV]ĠQpVNHVHWpQFVDNSV]LFKLiWULDLHOOiWiVRNQDJ\OpWV]iP~LQWp] PpQ\HNPDUDGQDNHOpUKHWĒHNDV~O\RVDEEDQpULQWHWWFVDOiGRNpULQWHWWHNV]iPiUD $IRJ\DWpNRVViJJ\LW|UHNYpVHNH]]HODV]HPOpOHWWHONtYiQQDNV]DNtWDQLpVDPRVW MHOHQOpYĒHOOiWiVRNLUiQ\iEDNtYiQQDNHOPR]GXOQL,QGRNROWOHQQHHQQHNDWHUOHWQHN LVNLHPHOWÀJ\HOPHWV]HQWHOQL

$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUWHNLQWHWpEHQDSHGDJyJLDLV]tQWpUNXOFVIRQWRVViJ~V]H UHSHW W|OW EH (]HQ PyGV]HUHN pV HV]N|]|N Q\~MWRWWD OHKHWĒVpJHN DNNRU WXGQDN KDV]QRVXOQLKDDV]ROJiOWDWiVRNPLQGHQWHUOHWpQPHJMHOHQQHN SOHJpV]VpJJ\V]R FLiOLVHOOiWiVN|]OHNHGpVN|]V]ROJiOWDWiVRN D]RNLVPHUHWHpVKDV]QiODWDHYLGHQFLD DODS~PHO\QHNPHJYDOyVtWiVDFVDND]RNWDWiVEyOWXGNLLQGXOQL+DH]WN|]|VFpOXO WXGMXNNLWĠ]QLDNNRUD]pULQWHWWV]HPpO\HNpVFVDOiGMDLNV]iPiUDD]DNWtYWiUVDGDOPL UpV]YpWHOOHKHWVpJHVVpYiOLND]D]DEHIHNWHWpVPHJWpUO

25

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Vezeto  összefoglaló


26


$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUIRJDOPD1

$J\HUPHNHNDOHJV~O\RVDEEWQHWHNHWpYHVNRUXNN|]|WWPXWDWMiN.|]YHWOHQ N|UQ\H]HWNK|]YDOyNDSFVRODWXNDONDOPD]NRGiVXNH]XWiQOpQ\HJHVHQMDYXOKDWGH $] DXWL]PXV D V]RFLiOLV NRPPXQLNiFLyV pV NRJQLWtY NpV]VpJHN PLQĒVpJL IHMOĒGpVL D]DODSSUREOpPDQHPYiOWR]LN0LQGHQWtSXVRVV]ĠNpUWHOHPEHQYHWW ÅJ\HU ]DYDUDDPHO\D]HJpV]pOHWHQiWWDUWyIRJ\DWpNRViOODSRWRWHUHGPpQ\H]KHW$KD PHNNRULDXWL]PXVµ DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNEĒONEYiOLN|QiOOyIHOQĒWWp J\RPiQ\RVIHOIRJiVVDOV]HPEHQD]DXWL]PXVWQHPEHWHJVpJQHNQHPHOPHEHWHJVpJ MHOHQWĒVIHMOĒGpVWPXWDWGHWiPDV]WHOOHQĒU]pVWLJpQ\HODW|EELHNV~O\RVDQIRJ\DWp QHN SV]LFKy]LV WDUWMXNKDQHPDIHMOĒGpVRO\DQ]DYDUiQDNDPHO\PLQĒVpJpEHQpV NRVDNpVHOOiWiVUDV]RUXOQDN PHQQ\LVpJpEHQLVHOWpUDWLSLNXVIHMOĒGpVWĒOpVD]HVHWHNW|EEVpJpEHQIRJ\DWpNRV iOODSRWKR]WtSXVRVDQLJHQV~O\RVIRJ\DWpNRVViJKR]YH]HW(QQHNPHJIHOHOĒHQRUYRVL .OI|OGLDGDWRNDODSMiQV]iPROYDPLQLPXPH]HUDXWLV]WLNXVV]HPpO\pO0D pUWHOHPEHQQHPJ\yJ\tWKDWy$YiUKDWypOHWWDUWDPRWD]DXWL]PXVQHPEHIRO\iVROMD J\DURUV]iJRQ$GLDJQRV]WL]iOWV]HPpO\HNV]iPDLVPHUHWHLQNGLDJQRV]WLNXVPyGV]H $]HVHWOHJMHOHQWĒVPpUWpNĠIHMOĒGpVPHOOHWWD]DODSYHWĒSUREOpPDD]HJpV]pOHWHQ UHLQNMDYXOiViYDOQ|YHNV]LN iWIHQQiOOpVG|QWĒKDWiVVDOYDQDV]RFLiOLVEHLOOHV]NHGpVUHpVpOHWPLQĒVpJUHDNp SHVVpJHNQHNPHJIHOHOĒV]tQYRQDO~pOHWYH]HWpVHOpUpVpUH(]XWyEELD]|QHOOiWiVSOD $PLQĒVpJLNiURVRGiVpViOWDOiQRVHOPDUDGiVKiURPWHUOHWHQDOHJMHOOHP]ĒEE V]REDWLV]WDViJNLDODNtWiViWyODPHJV]HU]HWWHJ\HWHPLGLSORPDULWNiQVLNHUHVJ\DNRU D DUHFLSURN N|OFV|Q|VVpJHWLJpQ\OĒ V]RFLiOLVLQWHUDNFLyNEDQ DPHWDNRPPXQLNiFLy SOV]HPNRQWDNWXVKDV]QiODWDDV]RFLiOLVNDSFVRODWRNV]DEiO\R]iViEDQDN|OFV|Q|V ODWLIHOKDV]QiOiViLJWHUMHGKHW VpJDNRUWiUVNDSFVRODWRNDYLJDV]D]|U|PpOPpQ\HNN|OFV|Q|VPHJRV]WiVVWE $] DXWL]PXVVDO pOĒ V]HPpO\HN FVRSRUWMiED VRUROMXN PLQGD]RNDW D] DXWLV]WLNXV E DNRPPXQLNiFLyEDQ EHV]pGNLDODNXOiVDDNLDODNXOWEHV]pGIXQNFLRQiOLVKDV]Qi ODW SO WiUVDOJiV IHQQWDUWiViUD LOOHWYH QHP EHV]pOĒ J\HUPHNQpO NRPSHQ]iFLyUD VSHNWUXPED DXWLVP VSHFWUXP GLVRUGHU $6' WDUWR]y J\HUPHNHNHW IHOQĒWWHNHW YDOyW|UHNYpVPiVHV]N|]|NNHODEHV]pGPHWDNRPPXQLNDWtYROGDODPLQWULWPXV D J\DNRUODWEDQ NO|QE|]Ē RUYRVL V]HPSRQWEyO D] ~Q SHUYD]tY IHMOĒGpVL ]DYDURN KDQJV~O\LQWRQiFLyVWE >SHUYDVLYHGHYHORSPHQWDOGLVRUGHU3''@N|]pVRUROWGLDJQy]LVXNYDQPLQWSpOGiXO F DUXJDOPDVYLVHONHGpVV]HUYH]pVWHUOHWpQSODMiWpNEDQ YiOWR]DWRVpVVSRQWiQ J\HUPHNNRULDXWL]PXVDWtSXVRVDXWL]PXVYDJ\$VSHUJHUV]LQGUyPD V]HUHSLOOHWYHLPLWDWtYMiWpNVpUOpVH V]WHUHRWLSUHSHWLWtY D]RQRVDQYDJ\D]R $]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDURNEDQpULQWHWWV]HPpO\HNUĒON|]|VV]NVpJOHWHLNDODS QRVMHOOHJJHOLVPpWOĒGĒ LOOHWYHD]RQRVViJKR]YDOyUDJDV]NRGiVWWNU|]ĒWQHWHN MiQD]HOOiWiVV]HPSRQWMiEyOHJ\VpJHVHQNHOOJRQGRONR]QXQNPHUWiOWDOiQRVpUWHOPL NpSHVVpJHLNWĒOIJJHWOHQOD]RQRVMHOOHJĠVSHFLiOLVV]NVpJOHWHLNHWNLHOpJtWĒVDMiWRV PHJN|]HOtWpVUHYDQV]NVpJN $]HOOiWyUHQGV]HUMHOOHP]ĒL0DJ\DURUV]iJRQ $]DXWL]PXVVSHNWUXPDD]LJHQV~O\RVMiUXOpNRVIRJ\DWpNRVViJRNNDOKDOPR]RWWVp UOpVWĒODNRPSHQ]iOW ULWNiQMyONRPSHQ]iOW iOODSRWLJWHUMHG$V~O\RVDQpULQWHWWHN HJpV] pOHWHQ iW WHOMHV HOOiWiVUD D My NpSHVVpJĠHN HJ\pQLOHJ YiOWR]y WiPRJDWiVUD V]RUXOQDN.O|QE|]ĒIRUPiLWHJ\VpJHVNyUNpSNpQWÄDXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUNpQW· LOOHWYHÄSHUYD]tYIHMOĒGpVL]DYDURN·FVRSRUWMDNpQWGHÀQLiOMDDPRGHUQV]DNLURGDORP *HQHWLNXVDQHUĒVHQPHJKDWiUR]RWWDFVDOiGRNEDQKDOPR]yGLN *\DNRULViJiW DPHO\HWNH]GHWEHQWt]H]UHOpNQHNJRQGROWDN MHOHQOHJUDEH FVOMNDWHOMHVSRSXOiFLyEDQGHDJ\DNRULViJOiWV]yODJ HJ\HVV]HU]ĒNV]HULQWYD OyEDQ Q|YHNV]LN$FVDOiGWDJRNNDOHJ\WWH]DODNRVViJNERVN|]YHWOHQpV N|]YHWHWWpULQWHWWVpJpWMHOHQWL

$] iOODSRW OHtUiVD YLV]RQ\ODJ NpVĒL YROW HPLDWW D] HOOiWiV PHJV]HUYH]pVH HOPDUDG DW|EELIRJ\DWpNRVWHUOHWHNpWĒOEiUyULiVLIHMOĒGpVHQPHQWiWD]XWyEELNpWpY WL]HGEHQ 0HJIHOHOĒ VSHFLiOLV PyGV]HUHNNHO LJHQ My HUHGPpQ\HN pUKHWĒN HO D] HJ\pQV]LQWMpQ DQHKp]VpJHNNRPSHQ]iOiViEDQpVDV]RFLiOLVEHLOOHV]NHGpVEHQpV D]HUHGPpQ\MREEDNRUiEEDQHONH]GHWWNH]HOpVHNQpO$]DXWL]PXVVDONDSFVRODWRV NXWDWiVRN yULiVL WHPSyEDQ IRO\QDN D] XWyEEL Wt] pYEHQ GH D V]ROJiOWDWiVRN VHKROVHPNLHOpJtWĒHN0DJ\DURUV]iJRQD]iOODPHOOiWiVLN|WHOH ]HWWVpJHLNO|QE|]ĒSUHFL]LWiVVDOGHW|UYpQ\LOHJLVHJ\UHMREEDQ PHJIRJDOPD]RWWDN(]HNPHJYDOyVtWiVDDIHOWpWHOHN SpOGiXOV]DN HPEHUNpS]pV KtMiQOHKHWHWOHQ

)RUUiVKWWSZZZDXWL]PXVKX$$VSHNWUXPVKWPO27

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Bevezetés


6]NVpJOHWHN

 2NWDWiVWHUOHWpQ

$]$XWLVP(XURSHDN|YHWNH]ĒDMiQOiVRNDWWHV]LD]yYRGiNiOWDOiQRVpVN|]pSLVNR OiNV]iPiUD ‡VHJtWVpNHOĒDWDQWHUYIHMOHV]WpVUXJDOPDVDEEPHJN|]HOtWpVpWpVD]LVNRODL N|UQ\H]HWYiOWR]DWRVDEEiWpWHOpWDSHGDJyJLDLNXOW~UDWHUpQ ‡ W|UHNHGMHQHN V]RURVDEE HJ\WWPğN|GpVUH D] LVNROD HJpV]VpJJ\ pV D FVDOiGRNN|]|WW ‡ EL]WRVtWVDQDN D] DXWL]PXV WHUOHWpQ NpS]HWW WDQiURNDW KRJ\ VHJtWVpN D] (JpV]VpJJ\LWHUOHWHQ iOWDOiQRVNpS]HWWVpJJHOUHQGHONH]ĒSHGDJyJXVRNDWpVPHJN|QQ\tWVpNDW|EEL J\HUPHNNHOYDOyNDSFVRODWWHUHPWpVW $]$XWLVP(XURSHNO|Q|VHQD]DOiEELLQWp]NHGpVHNPHJKR]DWDOiWMDYDVROMD ‡0LQđVpJLJRQGR]yV]ROJiOWDWiVRNNLDODNtWiVDD]DXWL]PXVVDOpOĒpVPiVWiPR ‡EL]WRVtWVDQDNRO\DQIHONpV]OWW|EEVpJLLVNRODLpVJ\yJ\SHGDJyJLDLWDQiURNDWDNLND]DXWL]PXVVSHFLÀNXVRNWDWiVLVWUDWpJLiNDWQHPFVDNDW|EELWDQDQ\DJ JDWiVUDV]RUXOyV]HPpO\HNUpV]pUH PHJWDQtWiVDFpOMiEyOKDV]QiOMiNKDQHPDPLQGHQQDSLpOHWEHQYDOy|QiOOyViJKR] ‡$VSHFLiOLVHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNOpWH]ĒPXWDWyLQDNMDYtWiVDDQQDNpUGHNpEHQ V]NVpJHVDODSNpV]VpJHNpV|QHOOiWiVLNpV]VpJHNIRO\DPDWRVIHMOHV]WpVpUHLV KRJ\IHOPpUKHWĒOHJ\HQD]RNQDND]DXWL]PXVVDOYDJ\HJ\pEVRNUpWĠIJJĒVpJHW RNR]yIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒJ\HUHNHNQHND]DUiQ\DDNLNPHJIHOHOĒUHHGXNiFLyV ‡D]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNIHMOHV]WpVHHJ\pQLIHMOHV]WpVLSURJUDPRN alapján W|UWpQMHQPHO\VWDQGDUGWHV]WHNNHOW|UWpQWIHOPpUpVHNHQDJ\HUPHNNpSHVVpJHLQ SURJUDPRNEDQUpV]HVOQHN OHKHWĒVpJHLQYiJ\DLQpUGHNOĒGpVpQpVDFVDOiGiOWDONLMHO|OWSULRULWiVRNRQDODSXO ‡ $ QHP]HWN|]LOHJ HOIRJDGRWW GLDJQRV]WLNXV UHQGV]HUHN pV EL]RQ\tWpNRNRQ DODSXOy HOOiWiVRN RNWDWiViQDN PHJHUđVtWpVH D] HJpV]VpJJ\L $QQDNpUGHNpEHQKRJ\D]DXWL]PXVVDOpOĒIHOQĒWWHNDOHKHWĒOHJ|QiOOyEEpOHWHWpO V]DNHPEHUHNDODSpVWRYiEENpS]pVpEHQ ‡$]DXWL]PXVVDOYDJ\HJ\pEVRNUpWĠIJJĒVpJHWRNR]yIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]H KHVVpNDN|]|VVpJEHQDKRYiWDUWR]QDND]$XWLVP(XURSHDN|YHWNH]ĒDMiQOiVRNDW PpO\HN VSHFLÀNXV YLVHONHGpVHV pV NRPPXQLNiFLyV WXODMGRQViJDLQDN WHV]LD]pOHWKRVV]LJWDUWyRNWDWiVWHUOHWpQ pVV]NVpJOHWHLQHNLQWHJUiOiVDD]iOWDOiQRVRNWDWiVLUHQGV]HUHNEHD] ‡N|]|VVpJLFHQWUXPRNpVDEHQWODNiVRVHOKHO\H]pVVWUXNW~UiLQDNpVHUđIRUUiVDLQDNEL]WRVtWiVD HJpV]VpJJ\L V]DNHPEHUHN PLQGHQ V]LQWHQ pV QHP FVXSiQ VSHFLiOLV NpS]pVHN ‡N|]|VVpJLLQWHJUiFLyVSURJUDPRNEL]WRVtWiVDPHO\HNKDWpNRQ\DQWiPRJDWMiN NHUHWpEHQW|UWpQĒIRO\DPDWRVNpS]pVHiOWDO pVVHJtWLNDV]RFLiOLVpVV]HPpO\HVNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVpWDV]DNNpS]pVVRUiQ ‡$]iOWDOiQRVHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNPHJHUĒVtWpVHpVDGDSWiOiVDD]DXWL]PXV ‡D]|QHOOiWypV|QNLV]ROJiOyNpV]VpJHNIHMOHV]WpVpWDV]DEDGLGĒHOW|OWpVp VDOYDJ\HJ\pEVRNUpWĠIJJĒVpJHWRNR]yIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]N QHNpVDKi]LPXQNiYDONDSFVRODWRVIHODGDWRNHOYpJ]pVpQHNV]HUYH]pVpW VpJOHWHLKH]VSHFLiOLVWiPRJDWiVpVOHKHWĒVpJHNEL]WRVtWiViYDO ‡$V]OĒV]|YHWVpJHNNHOHJ\WWPĠN|GpVEHQQHP]HWN|]LNRQV]HQ]XVRQDODSXOyGR ‡DVDMiWpUGHNHNNpSYLVHOHWpKH]V]NVpJHVNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVpW VHOIDGYRFDF\

NXPHQWXPRNWHUYH]pVHpVNpV]tWpVHDXWL]PXVVSHFLÀNXVRUYRVLHOOiWiVL~W- ‡D]V]HPpO\HVpUGHNOđGpVpQHNpVKDMODPiQDNIHMOHV]WpVpW PXWDWyKR]PHO\WDUWDOPD]]DDGLDJQRV]WLNXVIRO\DPDWUDpVDJ\yJ\V]HUH]pVUH $IRJODONR]WDWiVWHUOHWpQ YRQDWNR]ySURWRNROORNDWYDODPLQWDUHKDELOLWiFLyVEHDYDWNR]iV~WPXWDWyLW ‡$ FVDOiGRN UHQGV]HUH]HWW LQIRUPiOiVD J\HUPHNN HJpV]VpJL iOODSRWiYDO NDSFVR ODWEDQLOOHWYHDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNUyOpVWiPRJDWiVRNUyOPHO\HNOHKHWĒYp ‡$]$XWLVP(XURSHD]DOiEELLQWp]NHGpVHNPHJWpWHOpWMDYDVROMD ‡$XWL]PXVVDOpVHJ\pEVRNUpWĠIJJĒVpJHWRNR]yIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNpOHWKRV]WHV]LNV]iPXNUDKRJ\J\HUPHNNQHNDOHJMREEHOOiWiVWEL]WRVtWViN V]LJ WDUWy NpS]pVpQHN WiPRJDWiViW NO|Q|V WHNLQWHWWHO D V]DNPDL ‡$]DXWL]PXVWpVHJ\pEVRNUpWĠIJJĒVpJHWRNR]yIRJ\DWpNRVViJRNDWpULQWĒOHJ NpS]pVHNUH IULVVHEERUYRVLVWDQGDUGRNNDONDSFVRODWRVPHJEt]KDWyLQIRUPiFLyUHQGV]HUH]HWW ‡$XWL]PXVVDO pV HJ\pE VRNUpWĠ IJJĒVpJHW RNR]y IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN V]iPiUD WHUMHV]WpVH V]HPpO\HVV]HPpO\UHV]DERWWWiPRJDWiVQ\~MWiVDDPXQNDKHO\HQ (]HNDV]NVpJOHWHNWiJpUWHOHPEHQYHHQGĒNQHPFVDNPDJiUDD]DXWL]PXVVDOpOĒ V]HPpO\UHYRQDWNR]QDNKDQHPDQQDNFVDOiGWDJMDLUDLVDNLNDKiWWHUHWpVV]NVpJHV VHJtWVpJHWEL]WRVtWMiNV]iPiUD(WiUJ\EDQD]$XWLVP(XURSHDMiQOiVDLWLGp]]NPH O\HND]DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDOHJIRQWRVDEEWHUOHWHNHQIRJODOMiN|VV]HD OHJV]NVpJHVHEELQWp]NHGpVHNHWPHO\HNDN|YHWNH]ĒN

28


0LQGHQ WHUOHWHQ iOWDOiQRV DODSHOY D WiUVDGDOPL LQWHJUiFLy OHJPDJDVDEE V]LQWğPHJWHUHPWpVH$W|EEVpJEHYDOyLQWHJUiFLyQDNDNpSHVVpWpWHOHQNHOODODSXO QLDQHPDNLYiOWViJRVKHO\]HWHQpVWNU|]QLHNHOOD]HJ\pQHNpUGHNHLWpVV]NVpJOHWHLW HJ\pQLEiQiVPyGPHJYDOyVtWiVD ÅeVV]HUĠPyGRVtWiVRNHOYiUKDWyDND]RNWDWiVEDQpV PiVWHUOHWHNHQKRJ\EL]WRVtWKDVVXND]LQWp]PpQ\HNKH]YDOyMREEKR]]iIpUpVWDVLNH UHVUpV]YpWHOWpVD]LQWHJUiFLyEyOV]iUPD]yKDV]QRW$]LQWHJUiFLyHOYHLQHPKDV]QiOKD WyNDUUDKRJ\EL]RQ\RVV]ROJiOWDWiVRNDWPHJWDJDGMXND]HJ\pQHNWĒOYDJ\DUUDKRJ\D V]LPEROLNXVYDJ\MHONpSHVV]ROJiOWDWiVRNDWEL]WRVtWVXQNDPHO\DJRQGRVNRGiVLOO~]LyMiW DGMDPLN|]EHQDYDOyViJEDQPHJWDJDGMXNDOHKHWĒVpJHNHW$]LQWHJUiFLyJ\DNRUODWiQDN IHOWpWOHQOEL]WRVtWDQLDNHOODV]HPpO\UHV]DERWWWDQXOiVWYDJ\PiVSR]LWtYWDSDV]WDODWR NDW1HPFVDNHJ\V]HUĠHQDUUyOYDQV]yKRJ\KROWXGMXND]RNWDWiVWDV]ROJiOWDWiVRNDW DWiPRJDWiVWPHJYDOyVtWDQLKDQHPH]HNPLQĒVpJpUĒOpVPHJIHOHOĒVpJpUĒOµ

1. Autizmussal  éloket  és  családtag-­ jaikat   érinto   legfontosabb   nem-­ zetközi  és  EU  jogi  dokumentumok   bemutatása 1HP]HWN|]LMRJDQ\DJRN

$] (85Ð3$ ²$] LQWHOOLJHQV IHQQWDUWKDWy pV LQNOX]tY Q|YHNHGpV VWUDWpJLiMDV]LQWpQUHOHYiQV(OVĒGOHJHVFpOMDDIHQQWDUWKDWyQ|YHNHGpVEL]WRVtWiVD DJD]GDViJLpVSpQ]J\LYiOViJRWN|YHWĒLGĒV]DNEDQ$](XUySDL%L]RWWViJiOOiVSRQW MDV]HULQWDYiOViJRWN|YHWĒHQ~MIHQQWDUWKDWyV]RFLiOLVSLDFJD]GDViJUDNHOOiWWpUQLH D] 8QLyQDN DKRO D MyOpW IRUUiVD D] LQQRYiFLy pV D] HUĒIRUUiVRN KDWpNRQ\DEE pV N|UQ\H]HWEDUiWIHOKDV]QiOiVD(]HQIRO\DPDWRNOHJIRQWRVDEELQSXWMDSHGLJDWXGiV $](85Ð3$VWUDWpJLiKR]NDSFVROyGyDQDONRWWDPHJD](XUySDL%L]RWWViJ D](XUySDL)RJ\DWpNRVJ\L6WUDWpJLiW $VWUDWpJLDDIRJ\DWpNRVHPEHUHNWiUVDGDOPLEHIRJDGiViQDNHOĒVHJtWpVHpUGHNpEHQ HJ\HEHNPHOOHWWDN|YHWNH]ĒWHUOHWHNHQLUiQ\R]HOĒIHODGDWRNDWDWDJiOODPRNV]i mára: ‡HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDDNO|QIpOHMDYDNKR]pVV]ROJiOWDWiVRNKR] ‡PDJDVPLQĒVpJĠN|]|VVpJLV]ROJiOWDWiVRNEL]WRVtWiVD ‡D]LQNOX]tYRNWDWiVpVD]HJpV]pOHWpQiWWDUWyWDQXOiVYtYPiQ\DLKR]YDOyKR]]iIp UpVEL]WRVtWiVDDIRJ\DWpNRVWDQXOyNpVKDOOJDWyNV]iPiUD ‡KDUFDV]HJpQ\VpJpVDWiUVDGDOPLNLUHNHV]WpVHOOHQPHJIHOHOĒpOHWV]tQYRQDOEL]WR VtWiViYDO ‡DW|EEVpJLWiUVDGDORPWDJMDLQDNPHJLVPHUWHWpVHDIRJ\DWpNRVHPEHUHNMRJDLYDO YDODPLQWDIRJ\DWpNRVHPEHUHN|QpUYpQ\HVtWpVpQHNWiPRJDWiVD ‡MHOHQWĒVHQPDJDVDEEV]iP~IRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyQ\tOWPXQNDHUĒSLDFRQW|UWp QĒHOKHO\H]NHGpVpQHNVHJtWpVH $ VWUDWpJLD D Q\tOW PXQNDHUĒSLDFL LQWHJUiFLy WiPRJDWiViW D IRJ\DWpNRV HPEHUHN WiUVDGDOPLLQWHJUiFLyMDWHNLQWHWpEHQNXOFVWpQ\H]ĒNpQWGHÀQLiOMD$PHJIHOHOĒV]tQ YRQDO~PXQNDKHO\HNpVPXQNDN|U|NDGRNXPHQWXPV]HULQWQ|YHOLNDFpOFVRSRUW JD]GDViJLIJJHWOHQVpJpWtJ\DOHJMREEYpGHOPHWMHOHQWLND]HOV]HJpQ\HGpVHOOHQ $](XUySDL%L]RWWViJD6WUDWpJLiEDQHOVĒGOHJHVQHNWDUWMDDPXQNDKHO\HNDNDGiO\ PHQWHVtWpVpWDPXQNDYiOODOiVWHOĒVHJtWĒIHMOHV]WĒWUpQLQJHNWiPRJDWiViWYDODPLQWD YpGHWWIRJODONR]WDWiVEDQGROJR]yIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyNPLQpOQDJ\REEDUiQ\~ WUDQ]LWMiWDQ\tOWSLDFIHOp0LYHODIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyNpViOOiVNHUHVĒNMHOHQWĒV KiQ\DGDWiPRJDWiVWLJpQ\HOD]HOKHO\H]NHGpVKH]DPXQNDHUĒSLDFLV]ROJiOWDWyV]HU YH]HWHN iOODPLpVFLYLOHJ\DUiQW V]HUHSpWDWDJiOODPRNQDNHUĒVtWHQLNHOO8J\DQH]W DFpOWHUĒVtWLPHJD]2NWDWiVpV.pS]pV6WUDWpJLDLV

$]HOĒEELNpWV]DNSROLWLNDLGRNXPHQWXPKR]NDSFVROyGyDQD(XURSHDQ'LVDELOLW\ $WDQXOPiQ\EDQNLLQGXOySRQWXQND)RJ\DWpNRVViJJDOpOđV]HPpO\HNMRJDLUyO )RUXP D IRJ\DWpNRV HPEHUHN HXUySDL V]LQWĠ pUGHNNpSYLVHOHWL V]HUYH]H V]yOy(16=HJ\H]PpQ\$]HJ\H]PpQ\iWIRJypVNRKHUHQVPyGRQJ\ĠMWLHJ\EH WH iOWDO PHJDONRWRWW D LGđV]DNUD YRQDWNR]y (XUySDL )RJ\DWpNRVJ\L 3DNWXPD LV D NpS]pV pV D Q\tOW PXQNDHUĒSLDFL DIRJ\DWpNRVHPEHUHNHWpULQWĒDODSYHWĒMRJRNDW )RUUiVKWWSZZZDXWL]PXVKXVSHFBMRJRNVKWPO29

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

‡ 0LQđVpJL JRQGR]iVL V]ROJiOWDWiVRN OpWUHKR]iVD PLQGHQ V]HPpO\ UpV]pUH DNLNPiVWyOIJJHQHN J\HUPHNHNLGĒVHNIRJ\DWpNNDOpOĒN

‡$J\HUPHNHOOiWiVOpWH]ĒPXWDWyLQDNMDYtWiVDDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DIRJ\DWpNRV J\HUPHNHNUpV]HVHGpVHH]HNEĒODV]ROJiOWDWiVRNEyOPpUKHWĒOHJ\HQ ‡5XJDOPDVPXQNDLGđNLDODNtWiVDDFVDOiGRNV]RFLiOLVMRJDLQDNIHQQWDUWiVDPHOOHWW V]OĒLV]DEDGViJÀ]HWpVQpONOLV]DEDGViJ

‡$FVDOiGRNIRO\DPDWRVWiMpNR]WDWiVDDNWXiOLVMRJV]DEiO\RNUyOpVV]ROJiOWDWiVRNUyO PHO\HN OHKHWĒYp WHV]LN D FVDOiGL pOHW pV V]DNPDL pOHW N|]WL HJ\HQV~O\IHQQWDUWiViW


HOKHO\H]NHGpVpVDPXQNDPHJWDUWiViQDNIRQWRVViJiWHUĒVtWLPHJ.LHPHOLNHPHOOHWW $] HOP~OW pYEHQ V]iPRV HXUySDL RUV]iJEDQ NHUOW HOIRJDGiVUD D] HOOiWyUHQG DNRUUHNWEpUH]pVpVNDUULHUSROLWLNDV]HUHSpWLVDIRJ\DWpNRVHPEHUHNWiUVDGDOPL V]HUHNIHONpV]OWVpJpWFpO]yQHP]HWLDXWL]PXVVWUDWpJLD SO1DWLRQDO$XWLVP3ODQ LQWHJUiFLyMiQDNVLNHUHWHNLQWHWpEHQ IRU&KLOGUHQ8. YDODPLQWW|EEiJRQHOLQGXOWD]HJ\VpJHVHXUySDLDMiQOiVRN pVVWUDWpJLDNLGROJR]iVDLV SOD](XUySD7DQiFVSURJUDPMDNHUHWpEHQ&RPPLWWHH RI([SHUWVRQWKH(GXFDWLRQDQG,QWHJUDWLRQRI&KLOGUHQZLWK$XWLVPYDJ\ $XWL]PXVWpPiM~QHP]HWN|]LDMiQOiVRN D] (XURSHDQ$XWLVP$FWLRQ SURJUDP PLQGNHWWĒEHQ 0DJ\DURUV]iJ LV UpV]W $0LQLV]WHUHN7DQiFVDGHFHPEHUpQIRJDGRWWHODMiQOiVRNDWD]DXWL]PXVVDO YiOODOWNpSYLVHOĒLiOWDO 8WyEELFpOMDHJ\pYHVHXUySDLVWUDWpJLDLWHUYNLGROJR]iVD pOĒJ\HUPHNHNpVÀDWDORNRNWDWiVDpVV]RFLiOLVLQNO~]LyMDWHUOHWpQ(]HQDMiQOiVRN (XURSHDQ$XWLVP$FWLRQ $ VWUDWpJLD NLGROJR]iVD pUGHNpEHQ NRQ]XOWiFLyV IRO\DPDW NH]GĒG|WW PHJ D NHOHWHXUySDL V]HSWHPEHU %XGDSHVW pV OiEMHJ\]HWEHQROYDVKDWyDN Q\XJDWHXUySDLRUV]iJRN V]HSWHPEHU0DOORUFD NpSYLVHOĒLQHNV]pOHV $]$XWLVP(XURSHEHQNLDGRWWWDQXOPiQ\DV]HULQWD]DXWL]PXVVSHNWUXP N|UĠEHYRQiViYDO$VWUDWpJLDLWHUYSUH]HQWiOiViUDQRYHPEHUYpJpQNHUOVRU ]DYDUUDOpOĒV]HPpO\HNV]DNV]HUĠpVKDWpNRQ\WiPRJDWiVDDV]iPXNUDPDJDVV]tQ 'XEOLQEDQD]HXUySDLRUV]iJRNNLHPHOWG|QWpVKR]yLV]iPiUDPHO\HWN|YHWĒHQHJ\ YRQDO~V]ROJiOWDWiVRNEL]WRVtWiVDDEEyOD]RNEyOIRQWRVDWHOMHVWiUVDGDORPQDNKRJ\ pYHVIHMOHV]WpVLIRO\DPDWNH]GĒGKHWPHJ(XUySiEDQD]DXWL]PXVVDOpOĒNpVFVD tJ\DV]HPpO\HNpVFVDOiGMDLNSURIHVV]LRQiOLVPHJVHJtWpVHPHOOHWWKR]]iMiUXOKDWXQN OiGMDLNHOOiWiViQDNIHMOHV]WpVHpUGHNpEHQ (XURSHDQ$XWLVP3XEOLF+HDOWK$OOLDQFH ($3+$ D](XUySDL8QLyWDJiOODPDLQDNJD]GDViJLpVWiUVDGDOPLMyOpWpKH]LV 5HV$3 KDWiUR]DWD]DXWLV]WLNXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒJ\HUPHNHNpVÀDWDORNRNWDWiViUyOpVWiUVDGDOPLLQWHJUiFLyMiUyOHOIRJDGWDD0LQLV]WHUL%L]RWWViJGHFHPEHUpQDPLQLV]WHULPHJEt]RWWDNOpVpQ (QQHNOHJIRQWRVDEEUHQGHONH]pVHLDN|YHWNH]ĒN $WDJRUV]iJRNQDNRO\DQMRJV]DEiO\LKiWWHUHWNHOOOpWUHKR]QLXNPHO\EL]WRVtWMDD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒJ\HUPHNHNMRJDLWDUUDKRJ\V]NVpJOHWHLNQHNPHJIHOHOĒRNWDWiVEDQUpV]HVOMHQHNWRYiEEiPHO\QHPGLV]NULPLQDWtY pVDV]RFLiOLVLQWHJUiFLyWV]ROJiOMD6]NVpJYDQPHJIHOHOĒHUĒIRUUiVRNEL]WRVtWiViUDDMRJV]DEiO\RNWHOMHVN|UĠEHYH]HWpVpUH $]LQNO~]LyDQQDNIHOLVPHUpVpQDODSXOKRJ\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDURNHJ\HGOiOOyNO|QOHJHVV]NVpJOHWHNPHJOpWpKH]YH]HWQHNPHO\HNPLQĒVpJNEHQHOWpUQHNPiVVDMiWRVQHYHOpVLV]NVpJOHWHNWĒOpVVSHFLÀNXVPHJpUWpVW pVPHJN|]HOtWpVWNtYiQQDNPHJ $]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDURNPXOWLGLV]FLSOLQiULVPHJN|]HOtWpVWNtYiQQDNPHJDGLDJQy]LVIHOPpUpVpVRNWDWiVWHUpQDKLYDWDORNQDNSHGLJHJ\WWNHOOPĠN|GQLNDQQDNpUGHNpEHQKRJ\NRRUGLQiOWV]ROJiOWDWiVWQ\~MWVDQDNDJ\HU PHNHNQHNpVFVDOiGMXNQDN $]iOODPLODJÀQDQV]tUR]RWWV]ROJiOWDWiVRNQDNHOpUKHWĒQHNNHOOOHQQLNPiUD]$6'J\DQ~MiQDNIHOPHUOpVpWĒO(]]HOPHJHOĒ]KHWĒDMiUXOpNRVSUREOpPiNNLDODNXOiVDpVNLHOpJtWKHWĒYpYiOQDNDJ\HUPHNpVDFVDOiGV]NVpJOHWHLD GLDJQy]LVPHJKR]DWDOiLJ $GLDJQRV]WLNDLUHQGV]HUQHNOpSFVĒ]HWHVV]ROJiOWDWiVRNDWNHOOEL]WRVtWDQLD$GLDJQy]LVQDNDQHP]HWN|]LOHJHOIRJDGRWWNULWpULXPRNDODSMiQD]HVHWHNW|EEVpJpEHQKHO\EHQDOHKHWĒOHJU|YLGHEELGĒDODWWNHOOPHJV]OHWQLH GHOHJNp VĒEEIpOpYHQEHOODJ\DQ~IHOPHUOpVpWĒOV]iPtWYD $GLDJQy]LVWN|YHWĒHQD]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHN $6' RNWDWiViQDNDV]NVpJOHWHNUpV]OHWHVHJ\pQLIHOPpUpVpQNHOODODSXOQLD OHJDOiEEDQQ\LUDD]HUĒVVpJHNPLQWDJ\HQJHVpJHNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO $FVDOiGRNDWWHOMHVN|UĠHQWiMpNR]WDWQLNHOOpVEHNHOOYRQQLDIHOLVPHUpVGLDJQy]LVIHOPpUpVpVRNWDWiVPLQGHQV]LQWMpQYDODPLQWWiPRJDWQLNHOODEEDQKRJ\J\HUPHNNHWNpSHVHNOHJ\HQHNPHJWDUWDQLDFVDOiGEDQ $V]OĒNQHNOHKHWĒVpJHWNHOONDSQLXNKRJ\RO\DQNpS]pVHNEHQYHKHVVHQHNUpV]WPHO\HNNHOHOĒVHJtWKHWLNJ\HUPHNNIHMOĒGpVpWpVPHJHOĒ]KHWLNYDJ\NH]HOKHWLNDYLVHONHGpVSUREOpPiNDW$V]OĒNV]iPiUDKR]]iIpUKHWĒYpNHOOWHQQL DV]DNHPEHUHNIRO\DPDWRVWiPRJDWiViWpVOHKHWĒVpJHWNHOOQ\~MWDQLDUUDKRJ\PiVV]OĒNNHONDSFVRODWRWDODNtWVDQDNNL 6]NVpJYDQNpS]pVLSURJUDPRNUDPLQGHQRO\DQV]DNHPEHUQpODNLUpV]WYHKHWDXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNRNWDWiViEDQNO|QE|]ĒV]LQWHNHQD]DODSNpS]pVEHQpVDWRYiEENpS]pVEHQ$]HOVĒV]LQWD]DXWL]PXVVDONDSFVRODWRV DODSYHWĒWXGiVPHJV]HU]pVH$WRYiEELV]LQWHNHQPpO\HEENLWHUMHGWHEENpS]pVV]NVpJHVD]DXWL]PXVWHUOHWpQGROJR]yV]DNHPEHUHNV]iPiUDDNLNDVSHFLiOLVHOOiWyKHO\HNHQGROJR]QDNpVYDJ\WiPRJDWiVWpVNpS]pVWQ\~MWDQDN NROOpJiLNQDN $]HJ\pQLV]NVpJOHWHNDODSMiQ(J\pQL7HUYNpV]OPHO\HWUHQGV]HUHVHQIHOOYL]VJiOQDNpVNLWHUMHGD]RNWDWiVUDDVSHFLiOLVWiPRJDWiVUDpVDV]DEDGLGĒUH$](J\pQL7HUYNRRUGLQiOWPHJN|]HOtWpVWNtYiQPHJpVD]iWPHQHWHWNHOO V]ROJiOQLDD]RNWDWiVEyODIHOQĒWWNRUpVDIRJODONR]WDWiVIHOp 6SHFLÀNXVWDQtWiVWpVRNWDWiVLOHKHWĒVpJHNHWNHOOEL]WRVtWDQLD]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNpVÀDWDORNUpV]pUHKRJ\V]HUWWHJ\HQHNV]RFLiOLVNpV]VpJHNUHpVPHJpUWpVUHPHO\OHKHWĒYpWHV]LKRJ\UpV]WYHJ\HQHNV]RFLiOLVDQLQNOX]tY KHO\]HWHNEHQ $EHLVNROi]iVLOHKHWĒVpJHNHJpV]VRUiUDYDQV]NVpJPHO\HNPHJIHOHOQHND]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNpVÀDWDORNHOWpUĒV]NVpJOHWHLQHN$WiPRJDWiVPpUWpNHpVDV]RFLiOLVLQWHJUiFLyOHKHWĒVpJHIRUPiMDDPHJOpYĒV]NVpJOH WHLNKH]LJD]RGMRQ 3RQWRVHOpUKHWĒDGDWEi]LVUDYDQV]NVpJD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUEDQpULQWHWWJ\HUPHNHNV]iPiUyO PHO\DQHP]HWN|]LOHJHOIRJDGRWWGLDJQRV]WLNXVNULWpULXPRNRQDODSXO DQQDNpUGHNpEHQKRJ\DG|QWpVKR]yNPHJIHOHOĒHQ WHUYH]KHVVpNDV]NVpJHVV]ROJiOWDWiVRNDW .OVĒpVEHOVĒpUWpNHOpVLIRO\DPDWRNUDYDQV]NVpJD]RNWDWiVpVLQWHJUiFLyHOpUKHWĒVpJpQHNpVPLQĒVpJpQHNYL]VJiODWiKR]%L]WRVtWDQLNHOODWDQiFVDGiVWpVV]DNPDLWiPRJDWiVWDN|]SRQWLWHUYH]pVEHQpVDKHO\LV]ROJiOWDWiVRN V]LQWMpQ %iUHJ\HVDXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNYLVHONHGpVSUREOpPiNDWPXWDWQDNH]QHPD]iOODSRWMHOOHP]ĒVDMiWRVViJD$YLVHONHGpVSUREOpPiNDWNRPSOH[DJ\HUPHNpVDN|UQ\H]HWN|OFV|QKDWiViEyOIDNDGy SUREOpPDNpQWNHOOD]RQRVtWDQLDFVDOiGRNDWpVD]RNWDWiVLLQWp]PpQ\HNHWSHGLJVHJtWHQLNHOODPHJHOĒ]pVLpVNH]HOpVLVWUDWpJLiNNLIHMOHV]WpVpEHQ$YLVHONHGpVSUREOpPiNPHJROGiViUDNLGROJR]RWWPyGV]HUH NHWDGDSWiOQLNHOOD]HJ\HVDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNUH $NRPRUELGiOODSRWRNWiUVXOyGLDJQy]LVRNpVMiUXOpNRVSUREOpPiNJ\DNRULDN$6'HVHWpEHQ$GLDJQRV]WLNXVIRO\DPDWEDQH]HNHWLVD]RQRVtWDQLNHOOIHONHOOPpUQLpVHJ\pQUHV]DERWWDQPHJNHOOKDWiUR]QL D]H]HNEĒOIDNDGyRNWDWiVLV]NVpJOHWHNHW $]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNpVÀDWDORNHVHWpEHQVSHFLiOLVRNWDWiVUDpVWiPRJDWiVUDYDQV]NVpJD]RO\DQPiVRGODJRV]DYDURNNLDODNXOiViQDNPHJHOĒ]pVpUHPLQWDV]RURQJiVRVNyUNpSHNpVGHSUHVV]Ly (]HNQpOpVHJ\pEHVHWOHJNLDODNXOyPHQWiOLV]DYDURNQiOD]iOWDOiEDQDONDOPD]RWWRUYRVLpVSV]LFKROyJLDLNH]HOpVHNUHYDQV]NVpJGHD]RNDWDGDSWiOQLNHOODXWL]PXVXNUD 

30


$ 1HP]HWL (UĒIRUUiV 0LQLV]WpULXP MRJHOĒGMpQHN PHJEt]iViUD D]$XWLVWiN 2UV]i JRV 6]|YHWVpJH EDQ HONpV]tWHWWH D] 2UV]iJRV$XWL]PXV 6WUDWpJLiW$X WL]PXV ,QWp]PpQ\IHMOHV]WpVL .RQFHSFLyW WRYiEELDNEDQ 6WUDWpJLD ( GRNXPHQWXP HONpV]tWpVpUĒOD]~M2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPYpJUHKDMWiViQDN pYHNUHYRQDWNR]yN|]pSWiY~LQWp]NHGpVLWHUYpUĒOV]yOy 9,,, .RUPiQ\KDWiUR]DW ,9 SRQWMD PDMG D] H]W PyGRVtWy ,, V]iP~ .RUPiQ\KDWiUR]DW UHQGHONH]LN$ 6WUDWpJLD WHKiW D NRUPiQ\KDWiUR]DWRNQDN PHJ IHOHOĒHQHJ\N|]pSWiYUDWHUYH]HWWLQWp]PpQ\IHMOHV]WpVLNRQFHSFLyDPHO\IHMOHV]Wp VLpVLQWp]NHGpVLWHUYHWWDUWDOPD]D]DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNHOOiWiViQDNPLQGHQ WHUOHWpUHYRQDWNR]yDQ V]ĠUpVGLDJQRV]WLNDV]DNHPEHUNpS]pVRNWDWiVIHMOHV]WpV IRJODONR]WDWiVIHOQĒWWNpS]pVFVDOiGWiPRJDWiVLVPHUHWWHUMHV]WpV $PiUFLXViEDQOpWUHM|WWLQWp]PpQ\LIpUđKHO\NLYiOWiVLVWUDWpJLDV]HULQW DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNQHNDEHQWODNiVRVLQWp]PpQ\LHOOiWiVRNKHO\HWWDO WHUQDWtY ODNKDWiVL PHJROGiVRNDW NHOO NLDODNtWDQL KD]iQNEDQ$ VWUDWpJLD FpOMD KRJ\ NLMHO|OMHDKRVV]~WiY~LUiQ\RNDWD]LQWp]PpQ\HNpVDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD Q\~MWRWWV]ROJiOWDWiVLUHQGV]HUWHOMHViWDODNtWiViUD$)RWIHOKDWDOPD]iVDODSMiQHOOi WRWWLROGDOUyODVWUDWpJLDN|]YHWOHQFpOFVRSRUWMiEDD]RNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNWDU WR]QDNDNLNMHOHQOHJQDJ\OpWV]iP~LQWp]PpQ\iOWDOQ\~MWRWWHOOiWiVEDQUpV]HVOQHN $FpOFVRSRUWDODQ\DLD]RQIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNLVDNLNV]HQYHGpO\EHWHJVpJJHOSV]L FKLiWULDL]DYDUUDON]GHQHN$MHOHQVWUDWpJLDQHPWHUMHGNLDNL]iUyODJSV]LFKLiWULDL EHWHJHOOiWRWWDNLQWp]PpQ\LIpUĒKHO\NLYiOWiViUD M~OLXVpQOpSHWWpOHWEHD.RUPiQ\V]iP~KDWiUR]DWD PHO\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDiSROiVWJRQGR]iVWQ\~MWyV]RFLiOLVLQWp]PpQ\L IpUĒKHO\HNNLYiOWiViQDNVWUDWpJLiMiUyOpVDYpJUHKDMWiViYDONDSFVRODWRVNRUPiQ\]DWL IHODGDWRNUyOV]yO$VWUDWpJLDPHJYDOyVtWiViWDKDWiUR]DWDODSMiQOpWUHM|WW,QWp]PpQ\L )pUĒKHO\.LYiOWiVW.RRUGLQiOy7HVWOHWLUiQ\tWMDpVIHOJ\HOL

II. Autizmussal  éloket  és  családtag-­ jaikat  érinto  magyar  jogszabályok +R]]iIpUKHWĒVpJDNDGiO\PHQWHVtWpV $MRJV]DEiO\LHOHP]pVHNHWPHJHOĒ]ĒHQIRQWRVOHV]|JH]QLKRJ\HJ\DXWL]PXVVDOpOĒ HPEHUV]iPiUDPLWLVMHOHQWD]DNDGiO\PHQWHVtWpVpVD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV

$]DXWL]PXVEDQpULQWHWWHPEHUHNWLSLNXVDQV]RFLiOLVNpV]VpJHLNWHNLQWHWpEHQLOOHW YH NRPPXQLNiFLyMXNEDQ N]GHQHN QHKp]VpJHNNHO YDODPLQW V]iPRV HVHWEHQ MiUXO H]HQiOODSRWXNKR]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJLV6]iPXNUDWHKiWHOVĒVRUEDQDPHQWiOLV DNDGiO\PHQWHVtWpVMHOHQWKHWQDJ\VHJtWVpJHWD]LQIRUPiFLyN|QQ\HQpUWKHWĒIRUPi EDQYDOyPHJMHOHQtWpVHD]DOWHUQDWtYNRPPXQLNiFLyVIRUPiNOHKHWĒYpWpWHOHDGRWW HVHWEHQHJ\VHJtWĒV]HPpO\MHOHQOpWpQHNEL]WRVtWiVD$]DXWL]PXVVDON]GĒHPEHU V]iPiUDVRNV]RUWHKHUDW|EELHPEHUWiUVDViJDYDJ\DN|UQ\H]HWLLQJHUHN KDQJRN V]DJRN IpQ\KDWiVRN W~O]RWW LQWHQ]LWiVD D] D]RNUD YDOy W~OpU]pNHQ\VpJ PHO\HNUH DNiUGKNLW|UpVVHOPiVRNV]iPiUDIXUFVDYLVHONHGpVVHOUHDJiOKDWeSSHQH]pUWHO HQJHGKHWHWOHQIRQWRVViJ~KRJ\D]DXWL]PXVVDON]GĒHPEHUHNRO\NRUPDJXNEDQ OHKHVVHQHNNL]iUYDDNOYLOiJRWVĒWVRNDQN|]ONPiVHPEHUHNNHOQHPLVNpSHVHN KX]DPRVDEE LGHLJ HJ\WW OHQQL (]pUW D]WiQ D OHJW|EEMN V]iPiUD D W|PHJN|]OH NHGpVDKLYDWDOLJ\LQWp]pVpViOWDOiEDQYpYHD]RO\DQKHO\]HWHNDPHO\HNEHQPiV HPEHUHNNHO NHOO HJ\WWPĠN|GQL NRPRO\ QHKp]VpJHW YDJ\ HOKiUtWKDWDWODQ DNDGiO\W MHOHQWHQHN$]DNDGiO\PHQWHVtWpVWHKiWD]ĒHVHWNEHQFVXSiQNLVHEEPpUWpNEHQ NtYiQMDPHJDÀ]LNDLN|UQ\H]HWiWDODNtWiViWVRNNDOLQNiEEDIHQWLIHOWpWHOHNPHJWH UHPWpVH~WMiQVHJtWKHWQNQHNLN $)RWpVD](ENWY -HOHQ WDQXOPiQ\ PHJtUiViQDN LGĒSRQWMiEDQ PyGRVtWiV DODWW iOO D IRJ\DWpNRV V]H PpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWiViUyOV]yOypYL;;9,W|UYpQ\ )RW PHO\ PHJKDWiUR]]D D] DNDGiO\PHQWHVVpJ pV D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV IRJDOPDLW 4.§ g) akadálymentesség:D]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĒOV]yOypYL /;;9,,,W|UYpQ\†iQDNSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHOĒpStWHWW N|UQ\H]HW K HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV KD DV]ROJiOWDWiVHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒDNNRUKDLJpQ\EHYpWHOHD]LJpQ\EHYHYĒ iOODSRWiQDNPHJIHOHOĒ|QiOOyViJJDOPLQGHQNLNO|Q|VHQDPR]JiVLOiWiVLKDOOiVLPHQ WiOLVpVNRPPXQLNiFLyVIXQNFLyNEDQVpUOWHPEHUHNV]iPiUDDNDGiO\PHQWHVNLV]iPtW KDWypUWHOPH]KHWĒpVpU]pNHOKHWĒ KE D]pSOHWHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒKDPLQGHQNLNO|Q|VHQDPR]JiVLOiWiVLKDO OiVLPHQWiOLVpVNRPPXQLNiFLyVIXQNFLyNEDQVpUOWHPEHUHNV]iPiUDPHJN|]HOtWKHWĒ DQ\LOYiQRVViJV]iPiUDQ\LWYDiOOyUpV]HEHMiUKDWyYpV]KHO\]HWEHQEL]WRQViJJDOHOKDJ\ KDWyYDODPLQWD]pSOHWEHQDWiUJ\DNEHUHQGH]pVHNPLQGHQNLV]iPiUDUHQGHOWHWpVV]H UĠHQKDV]QiOKDWyN KF D]LQIRUPiFLyHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒDNNRUKDD]PLQGHQNLNO|Q|VHQDPR] JiVL OiWiVL KDOOiVL PHQWiOLV pV NRPPXQLNiFLyV IXQNFLyNEDQ VpUOW HPEHUHN V]iPiUD NLV]iPtWKDWypUWHOPH]KHWĒpVpU]pNHOKHWĒD]DKKR]YDOyKR]]iMXWiVSHGLJD]LJpQ\EH YHYĒV]iPiUDDNDGiO\PHQWHV

31

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 +D]DLVWUDWpJLiNPHO\HNpULQWLND]DXWL]PXVVDOpOĒNKHO\]HWpW


$W|UYpQ\$&†DLSHGLJH]HQN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]i IpUpVLOOHWYHDNDGiO\PHQWHVtWpVPHJWHUHPWpVpKH]NDSFVROyGyKDWiULGĒNHWIRJODOMiN PDJXNED(]HNDKDWiULGĒNQDJ\UpV]WPiUUpJOHMiUWDNXJ\DQDNNRUD]HJ\HQOĒHVpO\Ġ KR]]iIpUpVDPDLQDSLJQHPYDOyVXOWPHJ$0DJ\DUÉOODPRWWHKiWD]HJ\HQOĒHVp O\ĠKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDWHNLQWHWpEHQPXODV]WiVWHUKHOLiPDW|UYpQ\WHUYH]HWW PyGRVtWiVDHKDWiULGĒNNLHPHOpVpWpVHVHWOHJPiVMRJLHV]N|]|NNHOW|UWpQĒV]DEi O\R]iViWMDYDVROMD

W|UYpQ\HN PyGRVtWiViQDN ~WMiQ HJ\pUWHOPğHQ V]DEiO\R]QL (]iOWDO D] DNDGiO\PHQWHVtWpV pV D] HJ\HQOđ HVpO\ğ KR]]iIpUpV EL]WRVtWiViQDN HOPXODV]WiVD H[SUHVVLV YHUELV D] HJ\HQOđ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN PHJVpUWpVpWMHOHQWHQpN4

$N|]OHNHGpVKH]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV

6RN DXWL]PXVVDO pOĒ V]HPpO\ V]iPiUD D N|]OHNHGpV LJHQ NRPRO\ JRQGRW RNR] 9DQQDN DNLNQHN D WiMpNR]yGiV PHJ\ QHKH]HQ pV FVDN PHJV]RNRWW ~WYRQDODNRQ NpSHVHN N|]OHNHGQL pV YDQQDN RO\DQRN DNLN D W|PHJN|]OHNHGpVEHQ HJ\iOWDOiQ QHPNpSHVHNUpV]WYHQQLÅIXUFVDµYLVHONHGpVNPLDWWYDJ\D]HPEHUHNN|]HOVpJH RNiQ7LSLNXVHVHWD]LVKRJ\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUEDQpULQWHWWJ\HUPHNH NHW WDQXOyNDW QHP WXGMiN D ODNyKHO\NK|] OHJN|]HOHEEL LVNROiEDQ IRJDGQL YDJ\ QHP WXGMiN D ODNyKHO\NK|] N|]HO EL]WRVtWDQL IHMOHV]WpVNHW WHUiSLiMXNDW tJ\ D V]RPV]pGRVWHOHSOpVUHYiURVEDYDJ\PpJPHVV]HEENHOOĒNHWQDSLV]LQWHQV]iOOt WDQL ,JD]OHKHWH]DPHJIHOHOĒHJpV]VpJJ\LHOOiWiVpVDPXQNDKHO\UHYDOyHOMXWiV HVHWHLEHQLV (]DIDMWDLQJi]iVPHJWHUKHOĒOHKHWD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUEDQ pULQWHWWJ\HUPHNWDQXOyYDJ\IHOQĒWWLOOHWYHFVDOiGMDV]iPiUDQHPEHV]pOYHHQQHN ÉOOiVSRQWXQNV]HULQWWHKiWVRNNDOYLOiJRVDEEKHO\]HWHWWHUHPWHQHD]KD DQ\DJLYRQ]DWDLUyOLV D]DNDGiO\PHQWHVtWpVLKDWiULGđNWRYiEEUDLVEHQQHPDUDGQiQDNDW|UYpQ\EHQpVKLYDWNR]iVLDODSRWNpSH]KHWQpQHNDPXODV]WiVV]DQNFLRQiOi- )RJ\DWpNRVViJJDOpOĒNN|]OHNHGpVLNHGYH]PpQ\HL VDpUGHNpEHQ$OHJLGHiOLVDEEKHO\]HWD]RQEDQNpWVpJWHOHQODNNRUiOOQD HOđKDDW|UYpQ\iOWDOHOđtUWHJ\HQOđHVpO\ğKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDPDUD- -HOHQOHJD ,9 .RUPUHQGHOHWDN|]IRUJDOP~V]HPpO\V]iOOtWiVLXWD]i GpNWDODQXOPHJYDOyVXOQDKLV]HQDMHOHQOHJIHQQiOOyKHO\]HWVpUWL0DJ\DU- VLNHGYH]PpQ\HNUĒOWDUWDOPD]]DD]RNDWDMRJFtPHNHWDPHO\HNDODSMiQD]DXWL]PXV RUV]iJQHP]HWN|]LN|WHOH]HWWVpJYiOODOiVDLW /iVG$)RJ\DWpNRVViJJDO GLDJQy]LVVDOpOĒV]HPpO\HNLVPLQWIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNUpV]WYHKHWQHNDKHO\LpV pOđV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\ 0LQGH]HNDODSMiQDIHQWL KHO\N|]LN|]OHNHGpVEHQ$NHGYH]PpQ\IĒNtVpUĒV]iPiUDLVMiUDEEDQD]HVHWHQ PyGRVtWiVVDOWHKiWD]DNDGiO\PHQWHVtWpVLKDWiULGđN)RWEyOYDOyNLNH- KDDIRJ\DWpNNDOpOĒV]HPpOO\HOHJ\WWXWD]LN+DD]HJ\WWXWD]iVRO\DQFpOODOYDJ\ UOpVpYHOQHPWXGXQNHJ\HWpUWHQL RO\DQKHO\UHW|UWpQLNKRJ\DNtVpUĒD]RGDYDJ\DYLVV]DXWDWQHPDJ\HUPHNNHO WHV]LPHJDNNRUDNtVpUĒV]iPiUDRO\DQPLQWKDQHPNDSRWWYROQDNHGYH]PpQ\W$ 7RYiEELSUREOpPDKRJ\D]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR] YLVV]iVKHO\]HWHJ\SpOGiQNHUHV]WOV]HPOpOWHWYH$GRWWHJ\LVNROiVNRU~DXWL]PXV GtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\VHPUHQGHONH]LNNLIHMH]HWWHQDUUyOKRJ\ EDQpULQWHWWNLVJ\HUPHNDNLWPLQGHQQDSDV]OĒMHNtVpUD]LVNROiED+DDV]OĒQHP a]HJ\HQOđHVpO\ğKR]]iIpUpVpVD]DNDGiO\PHQWHVtWpVPHJVpUWpVHD] NtYiQMDPHJYiUQLDWDQtWiVYpJpWPRQGMXNPHUWGROJR]LNQDSN|]EHQDNNRUUHJJHO HJ\HQOđ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN PHJVpUWpVpW MHOHQWHQp ÉP D] KD]DIHOpPiUQHPYHKHWLLJpQ\EHDNHGYH]PpQ\WYDODPLQWGpOXWiQRGDIHOpV]LQWpQ (J\HQOĒ%iQiVPyG7DQiFVDGy7HVWOHWpQHNW|EEiOOiVIRJODOiVD ,, QHPNDSKDWNHGYH]PpQ\WPLYHODXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHpSSHQQHPXWD]LNYHOH 77 V] iOOiVIRJODOiVD , 77 iOOiVIRJODOiVD YDODPLQW 77 (EEHQDKHO\]HWEHQDV]OĒQHNYDOyV]tQĠOHJEpUOHWHWNHOOYiViUROQLDPHUWDEXV]MHJ\ iOOiVIRJODOiVD LV IRJODONR]RWW D WpPiYDO pV D MRJDONDOPD]iV ~WMiQ WHUHPWHW- PHJYiViUOiVD QHP JD]GDViJRV$ SpOGiEDQ LVPHUWHWHWW SUREOpPD D]RQEDQ IHOQĒWW WH PHJ H]W D ORJLNDL NDSFVRODWRW DPHO\HW D]RQEDQ V]NVpJHV YROQD D DXWLVWDV]HPpO\HVHWpEHQLVpUYpQ\HV (]D]pUWHOIRJDGKDWDWODQPHUWtJ\D]pULQWHWWHNV]iPiUDDV]iPRQNpUpVpVD]HJ\HQ OĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVPHJWHUHPWpVpKH]V]NVpJHVLQWp]NHGpVHNNLNpQ\V]HUtWpVHOH KHWHWOHQQpYiOLNKLV]HQPHJV]ĠQLND]DNRQNUpWMRJV]DEiO\LKLYDWNR]iVLDODSPHO\H]W OHKHWĒYpWHQQp2O\DQpUWHOPH]pVLVOHKHWVpJHVKRJ\DKDWiULGĒNMRJV]DEiO\EyOYDOy HOWĠQpVpW~J\WHNLQWMNKRJ\D]DNDGiO\PHQWHVtWpVPiUPHJYDOyVXOWH]pUWKDHQQHN KLiQ\iWpV]OHOMNEiUPHO\WHUOHWHQDNNRUSXV]WiQDKLiQ\UDKLYDWNR]iVVDONpUMND PHJYDOyVtWiVW$]D]RQEDQKRJ\DMRJDONRWyV]iQGpNDYDOyEDQH]YROQDQHPWXGKDW MXNEL]WRVDQPLQWDKRJ\D]WVHPKRJ\HVHWOHJHVHQHJ\HWiUJ\EDQLQGtWRWWEtUyViJL HOMiUiVIRO\DPiQDEtUyViJLVHOIRJDGMDHH]WD]pUYHOpVWpUWHOPH]pVW

$SUREOpPiUDD'RZQ$ODStWYiQ\NLDGiViEDQEHQPHJMHOHQWÅ0HQWiOLVDNDGiO\PHQWHVtWpVµFtPĠNLDGYiQ\EDQ*D]VL$GULHQQLVUiPXWDWRWW ROGDO32


-DYDVROMXNWHKiWKRJ\D]XWD]iVLNHGYH]PpQ\UHMRJRVXOWV~O\RVDQIRJ\DWpNRVDXWLVWDV]HPpO\NDSMRQHJ\RO\DQNiUW\iWDPHO\HWD]đWNtVpUđ V]HPpO\QHN iWDGKDW pV tJ\ D NtVpUđ D NiUW\D ELUWRNiEDQ DQQDN IHOPXWDWiViYDODNNRULVLJpQ\EHYHKHWLDNHGYH]PpQ\WKDD]DXWLVWDV]HPpO\ QLQFVYHOH(]YpOHPpQ\QNV]HULQWFVHNpO\DQ\DJLUiIRUGtWiVVDONLYLWHOH]KHWđpVMRJV]DEiO\PyGRVtWiVWFVXSiQDIHQWLUHQGHOHWYRQDWNR]iViEDQ LJpQ\HO $MDYDVROWPHJROGiVHJ\pENpQWD]pUWLVOHKHWMyPHUWKDQHPXJ\DQD]RQV]HPpO\ NtVpULPLQGLJD]DXWLVWDV]HPpO\WDNNRUDNiUW\DHJ\PiVLNFVDOiGWDJQDNYDJ\NtVpUĒ QHNLViWDGKDWyDNLDUUDD]LGĒUHDPtJDNiUW\DQiODYDQMRJRVXOWD]XWD]iVLNHGYH] PpQ\UH3HUV]HHPHJROGiVNDSFViQIHOPHUODNpUGpVKRJ\PLDJDUDQFLDDUUDKRJ\ YDOyEDQRNNDOD]DXWLVWDpUGHNpEHQKDV]QiOMDYDODNLDNtVpUĒQHNMiUyNiUW\iW"(UUH DYiODV]KRJ\WXODMGRQNpSSHQHQQHNNLYpGpVpUHQHPWXGXQNJDUDQFLiWDGQLYLV]RQW D]]DOKRJ\HJ\DXWLVWDV]HPpO\UpV]pUHFVDNHJ\NtVpUĒNiUW\DMiUpVD]Q\LOYiQYDOyDQ HJ\V]HUUHFVDNHJ\V]HPpO\QpOOHKHWH]pUWH]DUUD|V]W|Q|]KRJ\PLQGLJXJ\DQD]D V]HPpO\NtVpUMHDV~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\WKLV]HQtJ\KDV]QiOKDWyNLOHJLQNiEE DNHGYH]PpQ\+DSpOGiXOiOWDOiEDQDQ\XNDV]RNWDNtVpUQLDXWLVWDJ\HUPHNpWDNNRU pOHWV]HUĠ KRJ\ Ē WDUWVD PDJiQiO iOWDOiEDQ D NtVpUĒQHN MiUy NiUW\iW +D D]RQEDQ DGRWWHVHWEHQPHJNpULDWHVWYpUWDNLHJ\pENpQWLViOWDOiEDQW|PHJN|]OHNHGpVVHO MiUpVUHQGHONH]LNEpUOHWWHOKRJ\NtVpUMHKD]DD]LVNROiEyODXWLVWDWHVWYpUpWDNNRU QDJ\ YDOyV]tQĠVpJJHO D NtVpUĒ NiUW\D iWDGiViUD QHP LV NHUO VRU KLV]HQ D WHVWYpU XWD]iVDHJ\pENpQWLVPHJROGRWW0HJMHJ\]HQGĒKRJ\D]DXWLVWDV]HPpO\HNDPHJ V]RNRWWHPEHUHNKH]N|UQ\H]HWKH]UDJDV]NRGQDNtJ\YpOKHWĒHQÅDGKRFµNtVpUĒUH HVHWNEHQFVDNHOYpWYHOHKHWPDMGSpOGiWWDOiOQL0LQGHUUHWHNLQWHWWHOQHPWDUWMXN pOHWV]HUĠQHND]H]]HOYDOyW|PHJHVYLVV]DpOpVHNHW $SDUNROiVLNiUW\iYDOpVNLDGiViYDONDSFVRODWRVMRJLSUREOpPiN 1DJ\VHJtWVpJHWMHOHQWDV]OĒNQHNDPR]JiViEDQNRUOiWR]RWWV]HPpO\SDUNROiVLLJD ]ROYiQ\iUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHWV]HULQWDGDQGy~QÅSDUNROiVL NiUW\Dµ6DMQiODWRVPyGRQD]RQEDQVRNV]RUNRPRO\JRQGRWRNR]pVMRJpUWHOPH]pVL SUREOpPiNDWYHWIHOD]DUUDYDOyMRJRVXOWViJPHJiOODStWiVD

pUWHOPpEHQN|]OHNHGĒNpSHVVpJpEHQV~O\RVDQDNDGiO\R]RWW E DNLDV~O\RVIRJ\DWpNRVViJPLQđVtWpVpQHNpVIHOOYL]VJiODWiQDNYDODPLQWD IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVIRO\yVtWiViQDNV]DEiO\DLUyOV]yOy 9,,, .RUPUHQGHOHW†iQDN EHNH]GpVpQHNpUWHOPpEHQOiWiVLIRJ\DWpNRVQDN  EHNH]GpVpQHN pUWHOPpEHQ pUWHOPL IRJ\DWpNRVQDN  EHNH]GpVpQHN pUWHOPpEHQ DXWLVWiQDNLOOHWYH EHNH]GpVpQHNpUWHOPpEHQPR]JiVV]HUYLIRJ\DWpNRVQDNPLQĒVO F DNLWDYDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiQDNEHYH]HWpVpUĒOV]yOy 9,, .RUP KDWiUR]DWYpJUHKDMWiViUyOV]yOy ;, (0UHQGHOHWDODSMiQM~OLXV MpWPHJHOĒ]ĒHQYDNQDNPLQĒVtWHWWHNYDJ\ G DNL D PDJDVDEE |VV]HJğ FVDOiGL SyWOpNUD MRJRVtWy EHWHJVpJHNUđO pV IRJ\DWpNRVViJRNUyOV]yOy ,, (6]&V0UHQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWH V]HULQW YDNQDN YDJ\ J\HQJpQOiWyQDN . PR]JiVV]HUYL IRJ\DWpNRVQDN / pUWHOPLIRJ\DWpNRVQDN 0 YDJ\DXWLVWiQDN 1 PLQĒVOpVH]WD] V]iP~PHOOpNOHWEHQPHJKDWiUR]RWWV]DNYpOHPpQ\HNYDJ\V]DNKDWyViJL iOOiVIRJODOiVRNYDODPHO\LNpYHOLJD]ROMD

$] DXWL]PXVVDO pOĒ V]HPpO\ WHKiW NpWIpOHNpSSHQ MRJRVXOW SDUNROiVL NiUW\iUD KD D .RUPUHQGDODSMiQDXWLVWiQDNPLQĒVOYDODPLQWKDPDJDVDEE|VV]HJĠFVD OiGLSyWOpNMiUXWiQDD](6=&60UHQGHOHWDODSMiQ0LQGNpWHVHWEHQDIHQQiOOy iOODSRWRWD.RUPUHQGV]iP~PHOOpNOHWpEHQIHOVRUROWV]DNYpOHPpQ\HN NHOYDJ\V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVRNNDOOHKHWpVNHOOLJD]ROQL(]HNSHGLJD]DOiEELDN V]iP~PHOOpNOHWD ;,, .RUPUHQGHOHWKH] $PR]JiViEDQNRUOiWR]RWWV]HPpO\SDUNROiVLLJD]ROYiQ\iQDNLJpQ\OpVpKH]HOIR JDGKDWyV]DNYpOHPpQ\HNpVV]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVRN $V~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNN|]OHNHGpVLNHGYH]PpQ\HLUĒOV]yOy 9, .RUPUHQGHOHW† EHNH]GpVD SRQWDF DOSRQWMDV]HULQWLV]DNYpOHPpQ\ $ V~O\RV IRJ\DWpNRVViJ PLQĒVtWpVpQHN pV IHOOYL]VJiODWiQDN YDODPLQW D IR J\DWpNRVViJLWiPRJDWiVIRO\yVtWiViQDNV]DEiO\DLUyOV]yOy 9,,, .RUP UHQGHOHW V]HULQWL D V~O\RV IRJ\DWpNRVViJUD YRQDWNR]y V]DNYpOHPpQ\ YDJ\V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiV $YDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiQDNEHYH]HWpVpUĒOV]yOy 9,, .RUPKDWi UR]DWYpJUHKDMWiViUyOV]yOy ;, (0UHQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWpEHQ PHJKDWiUR]RWWQ\LOYiQWDUWiVLODS $PDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNUDMRJRVtWyEHWHJVpJHNUĒOpVIRJ\DWpNRVVi JRNUyOV]yOy ,, (6]&V0UHQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWpEHQPHJ KDWiUR]RWWLJD]ROiV

33

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

*\DNRUODWEDQWHKiWDNRUPiQ\UHQGHOHWYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHLD]DXWLVWDV]HPp $YRQDWNR]yUHQGHOHWDN|YHWNH]ĒNHWPRQGMD O\HNHVHWpEHQQHPW|OWLNEHUHQGHOWHWpVNHWEiUFpOMXNNpWVpJWHOHQOD]YROQDKRJ\ PLQGDIRJ\DWpNRVV]HPpO\WPLQGSHGLJNtVpUĒMpWXWD]iVLNHGYH]PpQ\EHQUpV]HVtW †(UHQGHOHWDODSMiQLJD]ROYiQ\UDD]DV]HPpO\MRJRVXOW VpN0LYHODNtVpUĒNWLSLNXVDQFVDOiGWDJRNV]RNWDNOHQQLH]pUWDV]DEiO\R]iVPHJUH D DNL D V~O\RV PR]JiVNRUOiWR]RWW V]HPpO\HN N|]OHNHGpVL NHGYH]PpQ\HLUĒO V]yOy IRUPiOiViYDODFVDOiGRWLVVHJtWKHWQpQN 9,  .RUP UHQGHOHW D WRYiEELDNEDQ .U  † D SRQW DF DOSRQWMD


*\DNRUODWEDQ D SRQW V]HULQWL LJD]ROiV QDJ\RQ NRQNUpWDQ PHJKDWiUR]RWW tJ\ KD YDODNLD](6]&V0UHQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWpWNpSH]ĒLJD]ROiVVDOWiPDV]WMD DOiMRJRVXOWViJiWDNNRUD]iOWDOiEDQQHPV]RNRWWSUREOpPiWRNR]QL 1HP LJD] H] D SRQW V]HULQWL LJD]ROiVUD DPHO\UĒO D YRQDWNR]y D KLYDWNR]RWW .RUPUHQGHOHWD]DOiEELDNDWWDUWDOPD]]D $V~O\RVIRJ\DWpNRVViJPLQĒVtWpVH … $)RW† EHNH]GpVHG SRQWMDDONDOPD]iVDVRUiQDXWLVWiQDND]WDV]H PpO\WNHOOWHNLQWHQLDNLQHND]V]iP~PHOOpNOHWSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWW IRJ\DWpNRVViJDIHQQiOOµ 7HKiW )RWV]0HOOpNOHWSRQWMDÅ,4pUWpNpWĒOIJJHWOHQODXWLVWiQDNNHOOWHNLQWHQL D]WDV]HPpO\WDNLDIHMOĒGpViWKDWy SHUYD]tY ]DYDUiEDQV]HQYHGpVD]DXWRQy PLDWHV]WHNDODSMiQiOODSRWDV~O\RVYDJ\N|]pSV~O\RV %12V]HULQWLEHVRUROiVD )) 

(]WDJ\DNRUODWEDQ~J\pUWHOPH]LN KRJ\DNLIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDMRJRVXOWpVD IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVPHJV]HU]pVpKH]V]NVpJHVD1HP]HWL5HKDELOLWiFLyVpV6]R FLiOLV+LYDWDOiOWDOLO\HQMRJFtPHQNLiOOtWRWWV]DNYpOHPpQQ\HOUHQGHONH]LNFVDNDQQDNDGMiN NLDSDUNROiVLNiUW\iW(]D]RNUDD]DXWLVWDV]HPpO\HNUHQp]YHKiWUiQ\RVDNLNQHPNpU YpQ\H]WpNDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVW KDQHPIHOQĒWWNpQWLV²MRJV]HUĠHQPDJDVDEE |VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNEDQUpV]HVOQHN tJ\PiUQHPUHQGHONH]QHND](6]&V0 UHQGHOHWV]HULQWNLiOOtWRWWÅ,JD]ROiVWDUWyVDQEHWHJ LOOHWĒOHJV~O\RVDQIRJ\DWpNRVJ\HU PHNUĒOµHOQHYH]pVĠLJD]ROiVVDO PiUFVDND]pUWVHP PHUWDPLNRUD]HPHOW|VV]HJĠ FVDOiGLSyWOpNRWPHJNDSWiNPpJQHPHV]HULQWD]LJD]ROiVV]HULQWNHOOHWWNpUYpQ\H]QL DWiPRJDWiVW pVMHOHQOHJD]WFVDNJ\HUPHNHNV]iPiUDiOOtWMiNNL WHKiWSyWROQLVHPOH KHW YLV]RQWPiVMXWWDWiVLJpQ\EHYpWHOHNDSFViQ²SpOGiXOURNNDQWViJLMiUDGpNLJpQ\OpVH PLDWW²UHQGHONH]QHND]156=+ YDJ\MRJHOĒGMHD]256=, iOWDONLiOOtWRWWpUYpQ\HVpV KDWiO\RVV]DNYpOHPpQQ\HO PHO\DXWL]PXVEDQYDOypULQWHWWVpJNHWLJD]ROMD$]LO\HQIHO QĒWWDXWL]PXVGLDJQy]LVVDOpOĒV]HPpO\HNHWDNLNIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWQHPNDSQDN J\DNUDQNOGLNHOH]pUWN|]OHNHGĒNpSHVVpJYL]VJiODWUDIHOHVOHJHVHQ~MDEEÅWRUW~UiQDNµ NLWpYHD]HJpV]FVDOiGRW QRKDSXV]WiQDKHO\HVMRJpUWHOPH]pVVHOPHJROGKDWyYROQDD ERQ\RGDORP 8J\DQLVDIHQWKLYDWNR]RWWMRJV]DEiO\NLPRQGMD KRJ\D]DXWL]PXVVSHNW UXP]DYDUUDOpOĒV]HPpO\QHNMiUDSDUNROiVLNiUW\D²tJ\DN|]OHNHGĒNpSHVVpJYL]VJiOD WiUDVLQFVV]NVpJ²iPD]HPOtWHWWKHO\HQSRQWDWODQNLVVpDPiVLNMRJV]DEiO\KHO\UHYDOy XWDOiV DPLPHJQHKH]tWLDMRJDONDOPD]iVW ÉOOiVSRQWXQNV]HULQWD.RUP UHQG V]0HOOpNOHWpQHNSRQWMDiOWDOiQRVViJEDQXWDOD.RUPUHQGHOHWUHpV~J\ pUWHOPH]HQGĒ KRJ\ PLQGHQ RO\DQ V]DNYpOHPpQ\W LOOHWYH V]DNKDWyViJL iOOiVIRJODOiVW HO

34

NHOOIRJDGQLDSDUNROiVLNiUW\iUDYDOyMRJRVXOWViJLJD]ROiViUDDPHO\D]156=+WyOYDJ\ MRJHOĒGMpWĒOV]iUPD]LNpVWDUWDOPD]]D%12NyGV]HULQWD]DXWL]PXVGLDJQy]LVW$]KRJ\ PLO\HQMRJFtPHQNpUWpND]156=+YDJ\MRJHOĒGMHLO\HQYpOHPpQ\pW QHPUHOHYiQV D OpQ\HJKRJ\D]DXWL]PXVGLDJQy]LVWLO\HQPyGRQLJD]ROQLWXGMDDNpUHOPH]Ē $ WpPiEDQ HJ\pENpQW PHJQ\LODWNR]WDWWXN D] 156=+W LV DNL D OHtUWDNNDO OpQ\H JpEHQ HJ\H]Ē iOOiVSRQWUD KHO\H]NHGHWW iP PLYHO D] |QNRUPiQ\]DWRN J\LQWp]ĒL D]RNDNLNJ\DNRUODWEDQLQWp]LNDSDUNROiVLNiUW\iYDONDSFVRODWRVNpUHOPHNHWpVD IHQWLHNEĒO NLWĠQĒHQ D MRJpUWHOPH]pV VHP HJ\V]HUĠ tJ\ D YDOyGL PHJROGiVW D] MHOHQWHQpKDHJ\pUWHOPğYpWHQQpDMRJDONRWyKRJ\DSDUNROiVLNiUW\iUD YDOyMRJRVXOWViJRWPLO\HQWDUWDOP~LUDWWDONHOOLJD]ROQLRO\DQHVHWEHQKD D]DGRWWV]HPpO\V~O\RVIRJ\DWpNRVViJiUDKLYDWNR]iVVDOQ\~MWEHNpUHOPHWÉOOiVSRQWXQNV]HULQWWHKiWDMRJV]DEiO\EDQHJ\pUWHOPğYpNHOOWHQQL KRJ\ D SDUNROiVL NiUW\D DXWL]PXV GLDJQy]LV HVHWpQ MiU DPHQQ\LEHQ H]WD]iOODSRWRWD]156=+YDJ\MRJHOđGMHiOWDONLiOOtWRWW²pUYpQ\HVpV KDWiO\RVV]DNYpOHPpQQ\HOYDJ\V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVVDOLJD]ROMiN IJJHWOHQODWWyOKRJ\PLO\HQRNEyO MRJFtPHQ NHUOWVRUDYL]VJiODWUD *pSMiUPĠDGyNHGYH]PpQ\ 6RNDXWL]PXVEDQpULQWHWWFVDOiGV]iPiUDV]LQWpQQDJ\VHJtWVpJHWMHOHQWHWWLOOHWYHMH OHQKHWQHKDPpJPLQGLJHOpUKHWĒYROQDDJpSMiUPĠDGyNHGYH]PpQ\$JpSMiUPĠDGy UyOOpQ\HJpEHQNpWMRJV]DEiO\UHQGHONH]LNDJpSMiUPĠDGyUyOV]yOypYL/;;;,, W|UYpQ\DPHO\IRJDORPPHJKDWiUR]iVN|UpEHQYLVV]DXWDODV~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWW V]HPpO\HNN|]OHNHGpVLNHGYH]PpQ\HLUĒOV]yOy 9, .RUPUHQGHOHWUH (V]DEiO\R]iVDODSMiQPiUFVDND]XWiQDV]HPpO\XWiQYHKHWĒLJpQ\EHH]DNHGYH] PpQ\DNLV~O\RVDQPR]JiVNRUOiWR]RWWQDNPLQĒVO$YRQDWNR]yMRJV]DEiO\LUHQGHO NH]pVHNHJpV]HQSRQWRVDQD]DOiEELDN 7|UYpQ\ †0HQWHVD]DGyDOyO I DV~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\DV~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWNLVNRU~DFVHOHN YĒNpSHVVpJHWNRUOiWR]y NL]iUy JRQGQRNViJDODWWiOOyV~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWQDJ\ NRU~ V]HPpO\W UHQGV]HUHVHQ V]iOOtWy YHOH N|]|V Ki]WDUWiVEDQ pOĒ V]OĒ LGHpUWYH D QHYHOĒPRVWRKDYDJ\|U|NEHIRJDGyV]OĒWLV DWRYiEELDNEDQHJ\WWPHQWHVVpJUH MRJRVXOWDGyDODQ\ HJ\GDUDEN:WHOMHVtWPpQ\WHOQHPpUĒQHPV]HPpO\WD[LNpQW ]HPHOĒV]HPpO\JpSNRFVLMDXWiQOHJIHOMHEEIRULQWHUHMpLJ+DDPHQWHVVpJUHMR JRVXOWDGyDODQ\DGyDODQ\LViJDpVDGyN|WHOH]HWWVpJHD]DGypYEHQW|EEV]HPpO\JpSNRFVL XWiQLVIHQQiOODNNRUDPHQWHVVpJNL]iUyODJHJ\DOHJNLVHEEWHOMHVtWPpQ\ĠV]HPpO\JpS NRFVLXWiQMiU


0LQGHQQHNpUWHOPpEHQWHKiWD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\FVDNDNNRUUpV]HVOKHW HEEHQDNHGYH]PpQ\EHQKDPR]JiVV]HUYLIRJ\DWpNRVViJLVWiUVXOD]DXWL]PXVi KR] +D D] DXWL]PXVVDO pOĒ V]HPpO\ QHP PR]JiVVpUOW DNNRU UpV]W NHOO YHJ\HQ D N|]OHNHGĒNpSHVVpJ YL]VJiODWRQ DKRO V]LQWpQ D PR]JiVVpUOWHNUH YRQDWNR]y V]HPSRQWUHQGV]HU V]HULQW KDWiUR]]iN PDMG PHJ KRJ\ N|]OHNHGĒNpSHVVpJpEHQ V~O\RVDQDNDGiO\R]RWWHiPPLQWD]WNRUiEEDQNLIHMWHWWND]DXWL]PXVEDQpULQ WHWW V]HPpO\HN WLSLNXVDQ QHP PR]JiVV]HUYL SUREOpPiLNEyO DGyGyDQ V]RUXOQDN DUUDKRJ\V]HPpO\JpSNRFVLYDON|]OHNHGMHQHNKDQHPD]pUWPHUWD]DXWL]PXVEyO IDNDGy iOODSRWXN QHP WHV]L ĒNHW DONDOPDVVi D] HJ\pE N|]OHNHGpVL OHKHWĒVpJHN LJpQ\EHYpWHOpUH $NRUiEELV]DEiO\R]iVDODSMiQD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNpVFVDOiGMDLNLVLJpQ\ EHYHKHWWpNH]WDJpSMiUPĠDGyNHGYH]PpQ\WGHDM~OLXViWyOKDWiO\EDOpSHWW V]DEiO\R]iVH]WDPiUWDJODOWDNV]HULQWV]LQWHOHKHWHWOHQQpWHWWH(]D]HJ\pENpQW V]RFLiOLVDQLVUiV]RUXOyFVDOiGRNKHO\]HWpWWRYiEEQHKH]tWHWWHpVVRNDNV]iPiUD D]WMHOHQWHWWHKRJ\DV]HPpO\JpSNRFVLUyODIHQQWDUWiVLN|OWVpJHNQ|YHNHGpVHPL DWWOHNHOOHWWPRQGDQLXN $]$XWLVWiN2UV]iJRV6]|YHWVpJHM~OLXViEDQDJpSMiUPĠV]HU]pVLpViWDODNt WiVLWiPRJDWiVDXWLVWDV]HPpO\HNUHYDOyNLWHUMHV]WpVHNDSFViQMDYDVODWRWWHWWDPiU KLYDWNR]RWW.RUPUHQGHOHWPyGRVtWiViUDLVDPHO\EHQD]WV]RUJDOPD] WDKRJ\NHUOMHQHNDUHQGHOHWKDWiO\DDOiDV~O\RVDXWL]PXVVDOpULQWHWWV]HPpO\HN pVDN|]OHNHGĒNpSHVVpJYL]VJiODWDVRUiQDONDOPD]]DQDNRO\DQV]HPSRQWUHQGV]HUW DPHO\ÀJ\HOHPEHYHV]LD]DXWL]PXVN|]OHNHGĒNpSHVVpJHWEHIRO\iVROyKDWiViW(]W N|YHWĒHQ D JpSMiUPĠV]HU]pVL pV iWDODNtWiVL WiPRJDWiV LJpQ\EH YpWHOH D] DXWL] PXVVDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDLVPHJQ\tOWD]RQEDQD.RUPUHQGHOHW D]$26=MDYDVODWDV]HULQWQHPNHUOWPyGRVtWiVUD²NRQNUpWDEEDQDV~O\RVPR] JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\GHÀQtFLyMDtJ\DJpSMiUPĠDGyNHGYH]PpQ\VHPYHKHWĒ LJpQ\EHSXV]WiQD]DXWL]PXVWpQ\pUHYDOyKLYDWNR]iVVDO (N|UEHQMDYDVODWXQNWHKiWKRJ\DJpSMiUPğDGyUyOV]yOyW|UYpQ\ pVD.RUPUHQGHOHWPHJIHOHOđPyGRVtWiViYDOWHJ\pNHOpUKHWđYpD]DXWL]PXVVDOpOđV]HPpO\HNpVDUyOXNN|]YHWOHQOJRQGRVNRGy V]iOOtWiVXNDW YpJ]đ FVDOiGWDJ V]iPiUD D NHGYH]PpQ\W $PHQQ\LEHQDNHGYH]PpQ\UHMRJRVXOWViJRWDMRJDONRWyPpJLVNO|QYL]VJiODWKR]N|WQppVDN|]OHNHGđNpSHVVpJPLQđVtWpVpWD WiPRJDWiV LJpQ\OpVpKH] HOHQJHGKHWHWOHQO V]NVpJHVQHN WDUWMD~J\PLQGHQNpSSHQMDYDVROMXNDXWL]PXVVSHFLILNXV YL]VJiODWL pV PLQđVtWpVL V]HPSRQWUHQGV]HU DO-

35

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

†SRQW V~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWD]DV]HPpO\DNLDV~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWDNN|]OHNHGp VLNHGYH]PpQ\HLQHNUHQGV]HUpUĒOV]yOyMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWiOODSRWDPLDWWV~ O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWQDNPLQĒVOpVH]WDWpQ\WD]RWWPHJKDWiUR]RWWV]DNYpOHPpQ\ V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVLJD]ROiVKDWyViJLKDWiUR]DWPiVRODWiYDOLJD]ROMD .RUPiQ\UHQGHOHW †(UHQGHOHWDONDOPD]iViEDQ D V~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\ DD D]DV]HPpO\DNLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWiViUyOV]yOy pYL;;9,W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ)RW † EHNH]GpVH SRQWMDDODSMiQPR]JiV V]HUYLIRJ\DWpNRVQDNPLQĒVOYDJ\I SRQWMDDODSMiQKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVQDNPLQĒVO pVKDOPR]RWWIRJ\DWpNRVViJDLN|]OOHJDOiEED]HJ\LNPR]JiVV]HUYLIRJ\DWpNRVViJ DE D]DV]HPpO\DNLDpOHWpYpWQHPW|OW|WWHEHpVDPDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyW OpNUDMRJRVtWyEHWHJVpJHNUĒOpVIRJ\DWpNRVViJRNUyOV]yOy ,, (6=&60 UHQGHOHW DWRYiEELDNEDQ0U V]iP~PHOOpNOHWpQHN/ SRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWW PR]JiVV]HUYLIRJ\DWpNRVViJEDQV]HQYHGYDJ\3 SRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWW|EEV]| U|VpV|VV]HWHWWEHWHJVpJEHQV]HQYHGpVW|EEV]|U|VpV|VV]HWHWWEHWHJVpJHLN|]O OHJDOiEED]HJ\LNPR]JiVV]HUYLIRJ\DWpNRVViJRWRNR] DF D$DOFtPV]HULQWLPLQĒVtWpVLUHQGV]HUV]HULQWDN|]OHNHGĒNpSHVVpJpEHQV~O\RVDQ DNDGiO\R]RWW V]HPpO\ DPHQQ\LEHQ H] D] iOODSRWD YiUKDWyDQ OHJDOiEE KiURP pYHQ NHUHV]WOIHQQiOO $$N|]OHNHGĒNpSHVVpJPLQĒVtWpVH $† +DDNpUHOPH]ĒD† EHNH]GpVD SRQWDD DF DOSRQWMDV]HULQWLLUDWRN HJ\LNpWVHPFVDWROWDDKLYDWDODNpUHOHPEHpUNH]pVpWĒOV]iPtWRWWQ\ROFQDSRQEHOO D† EHNH]GpVD SRQWDG DOSRQWMDV]HULQWLLUDWRNPHJNOGpVpYHOPHJNHUHVL DUHKDELOLWiFLyVV]DNLJD]JDWiVLV]HUYHWDN|]OHNHGĒNpSHVVpJPLQĒVtWpVHpUGHNpEHQ $ V]DNpUWĒL V]HUY N|]OHNHGĒNpSHVVpJpEHQ V~O\RVDQ DNDGiO\R]RWWQDN PLQĒVtWL D]W DV]HPpO\WDNLQHNDNRPSOH[PLQĒVtWpVUHYRQDWNR]yUpV]OHWHVV]DEiO\RNUyOV]yOy ,, 1()0,UHQGHOHWPHOOpNOHWHV]HULQWL D PR]JiVV]HUYLUpV]NiURVRGiVD E LGHJUHQGV]HULNiURVRGiVRNR]WDIHOVĒYpJWDJLUpV]NiURVRGiVD F LGHJUHQGV]HULNiURVRGiVEyOHUHGĒMiUiV]DYDUD G DOVyLOOHWYHIHOVĒYpJWDJLSHULIpULiVNHULQJpVLNiURVRGiVPLDWWLUpV]NiURVRGiVDYDJ\ H D]HJpV]VpJLiOODSRWPHJKDWiUR]iViQDNPyGV]HUpUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNDODSMiQD] D G SRQWV]HULQWLNpWUpV]NiURVRGiVDHJ\WWHVHQHOpULYDJ\PHJKDODGMDDRW pVN|]OHNHGpVLNpSHVVpJHDGGGYDJ\G)12NyGRNV]HULQW OHJDOiEEV~O\RVDQQHKH]tWHWW $V]DNpUWĒLV]HUYDV]DNYpOHPpQ\pWQDSRQEHOODGMDNL$V]DNYpOHPpQ\DMRJV]D EiO\EDQPHJKDWiUR]RWWDNRQW~OWDUWDOPD]]D D DN|]OHNHGĒNpSHVVpJV~O\RVDNDGiO\R]RWWViJiQDNIHQQiOOiViWYDJ\IHQQQHPiOOiViW E DN|YHWNH]ĒIHOOYL]VJiODWLGĒSRQWMiW $N|]OHNHGĒNpSHVVpJYL]VJiODWDDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNHOOiWi VDLUyOpVHJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWLNRPSOH[PLQĒVtWpV NHUHWpEHQLVNpUKHWĒ +DDN|]OHNHGĒNpSHVVpJYL]VJiODWDQHPIRO\DPDWEDQOHYĒKDWyViJLHOMiUiVNHUHWpEHQ YiOLN V]NVpJHVVp D]W D IĒYiURVL pV PHJ\HL NRUPiQ\KLYDWDO MiUiVL IĒYiURVL NHUOHWL KLYDWDOiQiOOHKHWNH]GHPpQ\H]QLDPHO\DWRYiEELDNEDQD] EHNH]GpVV]HULQWMiUHOµ


NDOPD]iViW DPHO\ IHOWHKHWđHQ D ,,  1()0, UHQGHOHW $PiUKLYDWNR]RWW(16=(J\H]PpQ\ÅFLNNHV]yOD]|QiOOypOHWYLWHOUĒOpVDN| PHJIHOHOđPyGRVtWiViWLVLJpQ\HOQp 5 ]|VVpJEHYDOyEHIRJDGiVUyO/HJOpQ\HJHVHEEHOHPHLDN|YHWNH]ĒN ‡HJ\HQOĒMRJDN|]|VVpJEHQYDOypOHWKH]pVDV]DEDGG|QWpVKH] 5pV]YpWHOWiUVDGDOPLEHIRJDGiV ‡WHOMHVN|]|VVpJLEHIRJDGiVpVUpV]YpWHO ‡DODNyKHO\ KROpVNLYHO PHJYiODV]WiViQDNMRJD ÉOWDOiQRVViJEDQ HOPRQGKDWy KRJ\ PD PpJ H]HN D MRJRN VDMQiODWRV PyGRQ QHP ‡QHPN|WHOH]KHWĒHNEL]RQ\RVPHJV]DERWWN|UOPpQ\HNN|]|WWpOQL pUYpQ\HVOQHN WHOMHV PpUWpNEHQ 0DJ\DURUV]iJRQ 0pJ PLQGLJ W|EEVpJEHQ YDQ D ‡W|EEIpOHRWWKRQLLQWp]PpQ\LpVHJ\pEN|]|VVpJLWiPRJDWyV]ROJiODW ÅSDWHUQDOLVWDµLOOHWYHD]ÅRUYRVLµQp]HWPLV]HULQWDIRJ\DWpNRVHPEHUHNHW²N|]WN ‡V]HPpO\HVVHJtWVpJDN|]|VVpJEHQpOpVKH]pVDN|]|VVpJEHW|UWpQĒEHLOOHV]NHGpV D]DXWL]PXVVDOpOĒNHWLV²ÅJ\yJ\tWDQLµNHOOpVyYQLĒNHWDWiUVDGDORPWyOLOOHWYHDWiU KH]DN|]|VVpJWĒOYDOyHOV]LJHWHOĒGpVpVNLUHNHV]WĒGpVPHJHOĒ]pVpKH] VDGDOPDWWĒON(QQHNHUHGPpQ\HD]WiQDKHO\HWWNYDOyG|QWpVKR]DWDODWiUVDGDOPL ‡ D PLQGHQNL V]iPiUD Q\~MWRWW N|]|VVpJL V]ROJiOWDWiVRN pV OpWHVtWPpQ\HN D]RQRV HOV]LJHWHOĒGpVNLUHNHV]WĒGpVDV]RURQJiVpVDPHJQHPpUWHWWVpJpU]pVH$)RJ\D DODSRQKR]]iIpUKHWĒHNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDLVpVLJpQ\H WpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(J\H]PpQ\ pYL;&,,W|UYpQ\ H]]HO LNKH]LJD]tWRWWDNµ6 V]HPEHQ D] HPEHUMRJL PHJN|]HOtWpV WDODMiQ iOO D]W D] HOYiUiVW WiPDV]WMD KRJ\ D (NULWpULXPRNQDNNHOOHQHWHKiWPHJIHOHOQLDIRO\DPDWYpJUHKDMWiVDVRUiQ IRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDpOKHWĒWiUVDGDOPDWNHOOWHUHPWHQLDPHO\EHQPiVRNNDO HJ\HQOĒPpUWpNEHQHOWXGQDNLJD]RGQLpVNLWHOMHVtWKHWLNpOHWNHW$XWL]PXVVSHNW $)RW† EHNH]GpVpEĒONLNHUOWHVKDWiULGĒDNLWDJROiVYpJUHKDMWiViUyO UXP]DYDUUDOpOĒV]HPpO\HNHVHWpQOHJLQNiEED]RNDNpSHVVpJHNVpUOWHNPHO\HND V]yOyNRUPiQ\VWUDWpJLiED .RUPKDWiUR]DW NHUOWiWRO\PyGRQKRJ\ WiUVDGDOPLEHLOOHV]NHGpVWV]iPXNUDPHJQHKH]tWLN$WiUVDGDOPLUpV]YpWHO~J\YiOLN pYHVLGĒLQWHUYDOOXPRWKDWiUR]WDNPHJHJ\RO\DQIHODGDWYpJUHKDMWiViUDDPHO\HW OHKHWĒYpV]iPXNUDKDDVpUOpVVSHFLÀNXVDQGLIIHUHQFLiOWDQHJ\pQUHV]DERWWDQGH PLQGD](16=PLQGSHGLJD](XUySDL8QLyUpJyWDV]RUJDOPD]RWW$]]DOHJ\HWWX HJ\VpJHVHQ NDSMiN PHJ D VHJtWVpJHW (]pUW UHQGNtYO IRQWRV D] HJpV] pOHWKRVV]W GXQNpUWHQLKRJ\DPXQNiWHJ\LNQDSUyODPiVLNUDQHPOHKHWHOYpJH]QLiPDpY DQQDNPLQGHQWHUOHWHWpULQWĒGLV]FLSOLQiULVIRO\WRQRVViJRWIHOWpWHOH]ĒV]HPOpOHW PpJLVLQGRNRODWODQXOKRVV]~LGĒ6DMQiODWRVWpQ\D]LVKRJ\DpYHVQHNKLUGHPHO\QHNDMRJDONRWiVEDQLVHJ\VpJHVHQPHJNHOOMHOHQQLH WHWWVWUDWpJLDYDOyMiEDQLJD]iEyOpYHVXJ\DQLVPLQG|VV]HHUUHD]LGĒV]DNUD V]HUHSHOQHN D NRUPiQ\KDWiUR]DWEDQ RO\DQ UpV]OHWHN DPLWĒO D GRNXPHQWXP PpJ .LWDJROiV LQWp]PpQ\WHOHQtWpV

UHiOLVMRJLpVSpQ]J\LWHUYQHNWHNLQWKHWĒ hGY|]OHQGĒKRJ\²DPpJXUDONRGyQp]HWWHOV]HPEHQ0DJ\DURUV]iJRQHOLQGXOWDN D](16=(J\H]PpQ\V]HOOHPLVpJpWWNU|]ĒDWiPRJDWRWWpOHWYLWHOWOHKHWĒYpWpYĒ $ NRQFHSFLy QDJ\ KLiQ\RVViJD KRJ\ D PHJYDOyVtWiVUD JDUDQFLiNDW QHP SURJUDPRNpVDNLWDJROiVPHJWHUHPWĒGWHND]RNDODSYHWĒMRJLIHOWpWWHOHL WDUWDOPD]WHKiWKDD]DEEDQPHJKDWiUR]RWW~MKDWiULGđFV~V]LND]V]DQNFLyYDOQHPMiUtJ\FVXSiQEt]QLOHKHWDN|YHWNH]HWHVYpJUHKDMWiVEDQ $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOĒVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOy pYL ;;9, W|UYpQ\ )RW †D EL]WRVtWMD D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ MRJiW DUUD KRJ\ D IRJ\D WpNRVViJiQDN V]HPpO\HV N|UOPpQ\HLQHN PHJIHOHOĒ FVDOiGL ODNyRWWKRQL LQWp]PpQ\L ODNKDWiVLIRUPiNN|]OYiODV]WKDVVRQµ $)RWPiUFLXVWĒOKDWiO\RQNtYOKHO\H]HWW† EHNH]GpVHHOĒtUWDÅKRJ\ DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDWDUWyVEHQWODNiVWQ\~MWyLQWp]PpQ\HNHWIRNR]DWRVDQ GHOHJNpVĒEEMDQXiULJiWNHOODODNtWDQLRO\DQPyGRQKRJ\D]|QiOOypOHWYLWHOUH V]HPpO\LVHJtWpVVHONpSHVIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHOOiWiVDNLVN|]|VVpJHWEHIRJDGyODNy RWWKRQEDQW|UWpQMHQWRYiEEiD]DUUDUiV]RUXOyV~O\RVIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD KXPDQL]iOWPRGHUQL]iOWLQWp]PpQ\LHOOiWiVWNHOOEL]WRVtWDQL

7RYiEELNULWLNDKRJ\DNRUPiQ\KDWiUR]DWUDJDV]NRGLNDPD[IpUđKHO\HV OpWV]iPPHJWDUWiViKR]DPLQDJ\YDOyV]tQğVpJJHOXJ\DQ~J\DNRUiEEL LQWp]PpQ\LV]HOOHPLVpJNRQ]HUYiOiViWVHJtWLNPDMGHOđ )RQWRVPHJMHJ\H]QLD]WLVKRJ\DNLWDJROiVVDOHJ\WW²DQQDNVLNHUHpUGHNpEHQ D] RO\DQ QDJ\ UHQGV]HUHNEHQ LV DODSYHWđ YiOWR]WDWiVRNDW NHOOHWW YROQDpVNpQHHV]N|]|OQLPLQWDFVHOHNYđNpSHVVpJKD]DL²DSROJiULW|UYpQ\N|Q\YEHQWDOiOKDWyV]DEiO\R]iVD KHO\HWWHVG|QWpVKR]DWDOKHO\HWW

$]HPOtWHWWWDQXOPiQ\pVDPyGRVtWiVLMDYDVODWRNYDODPLQWDMDYDVROWYL]VJiODWLV]HPSRQWUHQGV]HUD]$26=ZHEROGDOiQKWWSZZZDRV]KXGPGRFXPHQWVNR]OHNHGHVBMDYDVODWBDRV]SGIOLQNHQHOpUKHWĒ KWWSZZZKR]]DIHUHVKXGRFV.LWDJRODVSGIÅ(PEHUKH]PpOWyMREEODNypVpOHWN|UOPpQ\HNQHNLNLVµeUWHOPLOHJDNDGiO\R]RWWHPEHUHNpOHWPLQĒVpJHpVDNLWDJROiVNpUGpVH²'U5DGYiQ\L.DWDOLQ5HJpQ\L(QLNĒ0iULD'U&VRUED-iQRVROG $.RUPiQ\KDWiUR]DWV]|YHJHLWWROYDVKDWyKWWSIV]NKXLINNRW6WUDWHJLDSGI

 6 

36


KR] N|W|WW WHKiW EL]RQ\RV ODNRVViJV]iP~ WHOHSOpVHNHQ NHOO FVDN PHJV]HUYH]QL PpJD]DODSV]ROJiOWDWiVRNW|EEVpJpWLV$V]DEiO\RNUpV]OHWHVHEELVPHUWHWpVHQpONO D]RQEDQiOWDOiQRVViJEDQHOPRQGKDWyKRJ\DJ\DNRUODWEDQDNLVHEEWHOHSOpVHNHQ DKRODOHJQDJ\REEV]NVpJYROQDSpOGiXOD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDLJHQ IRQWRV WiPRJDWy V]ROJiOWDWiVRNUD HOĒIRUGXO KRJ\ PpJ W|EE WHOHSOpV N|]|VHQ ² WiUVXOiVIRUPiMiEDQVHPWXGMDLOOHWYHHOPXODV]WMDPHJROGDQLHQQHNEL]WRVtWiViW0L $MHOHQOHJLV]RFLiOLVUHQGV]HUiOWDOQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRN YHODW|UYpQ\V]DQNFLyWQHPKHO\H]NLOiWiVEDDUUDD]HVHWUHKDD]DGRWWV]ROJiOWDWiVW DWHOHSOpVQHPQ\~MWMDH]pUWD]LJpQ\EHYHYĒNQHNYDOyGLMRJRUYRVODWLOHKHWĒVpJN $V]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVDV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNUyOV]yOypYL,,,W|UYpQ\ VLQFVHQQLQFVHV]N|]DNH]NEHQDPHOO\HONLNpQ\V]HUtWKHWQpNDV]ROJiOWDWiVRNEL] NpSH]LDV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUDODSMiW(QQHN†DVRUROMDIHODV]RFLiOLVDODSHOOi WRVtWiViW*\DNRULKRJ\D]|QNRUPiQ\]DWRNIRUUiVKLiQ\UDKLYDWNR]iVVDOQHPEL]WR WiVRNDWpVV]DNHOOiWiVRNDWPHO\HNDN|YHWNH]ĒN VtWMiNDV]RFLiOLVHOOiWiVRNDW 6]RFLiOLVDODSV]ROJiOWDWiVRN a)DIDOXJRQGQRNLpVWDQ\DJRQGQRNLV]ROJiOWDWiV b) c)D]pWNH]WHWpV d) DKi]LVHJtWVpJQ\~MWiV e) a családsegítés, I DMHO]ĒUHQGV]HUHVKi]LVHJtWVpJQ\~MWiV g) a közösségi ellátások, K a támogató szolgáltatás, i) D]XWFDLV]RFLiOLVPXQND j) a nappali ellátás. $V]HPpO\HVJRQGRVNRGiVNHUHWpEHWDUWR]yV]DNRVtWRWWHOOiWiV a) D]iSROiVWJRQGR]iVWQ\~MWyLQWp]PpQ\ LGĒVHNRWWKRQDDSV]LFKLiWULDLEHWHJHNRWW KRQDDV]HQYHGpO\EHWHJHNRWWKRQDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNRWWKRQDYDODPLQWDKDM OpNWDODQRNRWWKRQD

b) DUHKDELOLWiFLyVLQWp]PpQ\ DSV]LFKLiWULDLEHWHJHNDV]HQYHGpO\EHWHJHNDIRJ\DWpNRV V]HPpO\HNDKDMOpNWDODQV]HPpO\HNUHKDELOLWiFLyVLQWp]PpQ\H

c)DODNyRWWKRQ DWRYiEELDNEDQa)-c)SRQWHJ\WWWDUWyVEHQWODNiVRVLQWp]PpQ\ IRJ\D WpNRVV]HPpO\HNODNyRWWKRQDSV]LFKLiWULDLEHWHJHNODNyRWWKRQDV]HQYHGpO\EHWHJHN ODNyRWWKRQD

d)D]iWPHQHWLHOKHO\H]pVWQ\~MWyLQWp]PpQ\ DWRYiEELDNEDQa)-d)SRQWHJ\WWEHQWOD NiVRVLQWp]PpQ\ e)DWiPRJDWRWWODNKDWiV IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNDSV]LFKLiWULDLLOOHWYHV]HQYHGpO\EHWH JHNYDODPLQWDKDMOpNWDODQV]HPpO\HNUpV]pUHEL]WRVtWRWWHOOiWiV

I D]HJ\pEVSHFLiOLVV]RFLiOLVLQWp]PpQ\

$ODSYHWĒHQWHKiWDW|UYpQ\V]HPOpOHWpEHQYDQDSUREOpPDKLV]HQDV]RFLiOLVHOOiWiVRNDWQHPDWHOMHVODNRVViJV]iPiWyONpQHIJJđYpWHQQLKDQHPD] HOOiWRWWDN D UiV]RUXOyN V]iPiWyO (] DODSMiQ OHKHWQH D N|]SRQWL N|OWVpJYHWpVEđOLVIRUUiVRNDWEL]WRVtWDQLDIHODGDWHOOiWiVKR]LJD]ViJRVDEEDQ HORV]WYDDN|]SpQ]HNHW$ODSYHWđHQIRQWRVYROQDWHKiWDKHO\LLJpQ\HNHW IHOPpUQLpVD]RNKR]LJD]tWDQLDV]ROJiOWDWiVRNDW )RQWRVQDNWDUWDQiQNKRJ\DV]RFLiOLVW|UYpQ\DEHQQHV]HUHSOđNO|QE|]đ V]ROJiOWDWiVRNDWLV|VV]HKDQJROMDD]HJ\HVV]ROJiOWDWiVRNOpSFVđ]HWHVHQ Kp]DJPHQWHVHQpSOKHVVHQHJ\PiVUDtJ\HJ\UpV]WN|OWVpJKDWpNRQ\DEE PğN|GWHWpVOHQQHHOpUKHWđPiVUpV]WD]HJ\HGLHVtWpVD]HJ\pQLV]LQWHQ IHOPHUOđQHKp]VpJHNUXJDOPDVPHJROGiViUDLVOHKHWđVpJYROQD.LVHEE OHQQHWHKiWD]HVpO\HDQQDNKRJ\YDODNLWHOMHVHQHOOiWiVQpONOPDUDG-ySpOGDHUUH D NpVĒEE WiUJ\DODQGy ÅKLJK VHFXULW\µ LQWp]PpQ\HN KLiQ\D RNR]WD HOOiWDWODQViJ pV MRJVpUHOHP PHO\ D] DJUHVV]tY |Q pV N|]YHV]pO\HV IRJ\DWpNRV LOOHWYH SV]LFKLiWULDL EHWHJHNHOOiWiViWKLYDWRWWYROQDPHJROGDQLKDOpWH]QH ÉOWDOiQRV SUREOpPD WRYiEEi KRJ\ Å$ V]HPpO\HV JRQGRVNRGiVW Q\~MWy V]RFLiOLV HO OiWiVRN WHUOHWpQ D MRJV]DEiO\RN D IRJ\DWpNRV HPEHUHN ² PLQW HOOiWRWWDN ² N|UpUH V]ĠNtWLNOHDV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpQHNIHOWpWHOHLWWDUWDOPiWV]HPpO\LpVWiUJ\LpV QRUPDWtYÀQDQV]tUR]iViQDNPpUWpNpW(]HQW~OPHQĒHQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNHJ\HV FVRSRUWMDLUDQp]YH pUWHOPLVpUOWDXWLVWDVLNHWYDNPR]JiVVpUOWLOOHWYHKDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV QLQFVHQMRJV]DEiO\LV]LQWHQGLIIHUHQFLiOiV$MHOHQOHJKDWiO\RVV]DEiO\R]iV DODSMiQQLQFVWRYiEELV]ĠNtWpVDV]ROJiOWDWiVRNWDUWDOPiUDYRQDWNR]yDQ

$W|UYpQ\†DLUHQGHONH]QHNDUUyOKRJ\H]HNN|]ODV]ROJiOWDWiVRNN|]OD $MHOHQOHJLV]ROJiOWDWiVLUHQGV]HUEHQV]ROJiOWDWiVWtSXVRQNpQWHOWpUĒ WHOHSOpVHNQHNPHO\HOOiWiVRNDWNHOOEL]WRVtWDQLD(]DN|WHOH]HWWVpJODNRVViJV]iP HNDV]HPpO\HVJRQGRVNRGiVWQ\~MWyV]RFLiOLVHOOiWiVRNLJpQ\EH

37

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDO DPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJğHPEHUHN MRJLVWiWXV]DpVIRJODONR]WDWiVLOHKHWđVpJHLNLOOHWYHDN|]RNWDWiVIRJ\DWpNRV HPEHUHNHW pULQWđ UpV]H (]HNUđO D]RQEDQ QLQFV V]y D VWUDWpJLiEDQ EiU PHJMHJ\]HQGđ KRJ\ H] W|EE W|UYpQ\ PHJIHOHOđ PyGRVtWiViW LJpQ\HOWHYROQDLOOHWYHLJpQ\HOQp


YpWHOpQHNIHOWpWHOHL DODSYL]VJiODWpOHWNRULKDWiURN D]RNWDUWDOPDHOWpUĒD]HJ\HV V]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOHVRUiQNHOHWNH]ĒHOOiWRWWLGRNXPHQWiFLyUHQGMHLV7|EE V]RFLiOLV HOOiWiV HVHWpQ D] LJpQ\EHYpWHO IHOWpWHOH D IRJ\DWpNRVViJRW LJD]ROy RUYRVL V]DNYpOHPpQ\ NLVNRU~DNHVHWpEHQD7DQXOiVL.pSHVVpJHW9L]VJiOy6]DNpUWĒLpV5H KDELOLWiFLyV%L]RWWViJV]DNYpOHPpQ\H %HQWODNiVRVLQWp]PpQ\LHOOiWiVRNHVHWpQD] RUYRVLV]DNYpOHPpQ\HNDODSMiQNHUOOHIRO\WDWiVUDD]DODSYL]VJiODWLOOHWYHDUHKDELOL WiFLyVDONDOPDVViJLYL]VJiODW NpVĒEELHNEHQJRQGR]iVLIHOOYL]VJiODW $V]RFLiOLVHOOi WiVVDOSiUKX]DPRVDQD]pULQWHWWMHOHQOHKHWDN|]RNWDWiVUHQGV]HUpEHQ VĒWYDQDKRO DN|]RNWDWiVLIHODGDWRWV]RFLiOLVLQWp]PpQ\OiWMDHOOiVGNO|QHFpOUDOpWUHKR]RWW QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNIHMOHV]WĒLVNRODLRNWDWiV $]HOOiWiVEL]RQ\RVV]RFLi OLVHOOiWiVRNHVHWpEHQPDJiEDQIRJODOMDD]HOOiWRWWHJpV]VpJJ\LHOOiWiViWWRYiEEiD V]RFLiOLVHOOiWiVVDOSiUKX]DPRVDQD]HOOiWRWWPXQNiWLVYiOODOKDW V]RFLiOLVLQWp]PpQ\L IRJODONR]WDWiVQ\tOWPXQNDHUĒSLDFLIRJODONR]WDWiVNHUHWpEHQ .O|Q|VMHOHQWđVpJHYDQH]pUWD]pULQWHWWpOHWpEHQNO|QE|]đWHUOHWHNHQ HJpV]VpJJ\ RNWDWiVIRJODONR]WDWiVV]RFLiOLVHOOiWiV NHOHWNH]đV]HPpO\HVGRNXPHQWXPRN NRPSOH[ V]HPOpOHWpQHN D GRNXPHQWXPRN HJ\PiVUD pSOpVpQHNpVDJRQGR]iVLV]NVpJOHWHNEđONLLQGXOyV]ROJiOWDWiVRNQDN

KRJ\DIHQQWDUWyNDOpWV]iPPLQLPXPRNDWV]DNPDLDMiQOiVQDNLVWHNLQWLNµH]pUWV]LQWHPLQGHQKROiOWDOiQRVMHOHQVpJDV]DNHPEHUKLiQ\8 7iPRJDWyV]ROJiODW 6DMQRVLJHQVRNV]RUIRUGXOHOĒKRJ\HJ\NLVHEEWHOHSOpVHQQLQFVLVNRODDVDMiWRV QHYHOpVLLJpQ\ĠDXWL]PXVEDQpULQWHWWWDQXOyQDNH]pUWYDQKRJ\DPHJ\HV]pNKHO\HQ MHO|OKHWĒFVDNNLPHJIHOHOĒLQWp]PpQ\$]LVHOĒIRUGXOKRJ\EiULVNRODYDQDWHOH SOpVHQiPDIHMOHV]WpVHNUHFVDNWiYRODEELLQWp]PpQ\EHQNHUOKHWVRU(]HNEHQD] HVHWHNEHQDWiPRJDWyV]ROJiODWNHUHWpEHQQ\~MWRWWXWD]WDWiVV]iOOtWiVMyV]ROJiODWRW WHKHWQDJ\EDQVHJtWLDFVDOiGPLQGHQQDSMDLW9LV]RQWKDD]DGRWWWHOHSOpVHQH]WD] HOOiWiVWQHPV]HUYH]WpNPHJDNNRUEL]RQ\QHKp]KHO\]HWEHNHUODFVDOiGKLV]HQ HJ\FVDOiGWDJQDNiOODQGyDQNtVpUQLHNHOOD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\WDPLD]]DOMiU KRJ\DNtVpUĒYDJ\WHOMHVHQNLHVLNDPXQNiEyOYDJ\SHGLJFVDNUpV]PXQNDLGĒEHQWXG GROJR]QLÌJ\LV~J\LVH]DQ\DJLODJQHKp]KHO\]HWEHKR]KDWMDDFVDOiGRW

$WiPRJDWyV]ROJiODWWDONDSFVRODWRVDQDPiUKLYDWNR]RWW1HP]HWL&VDOiGpV6]RFL iOSROLWLNDL,QWp]HW2UV]iJRV6]ROJiOWDWiVPyGV]HUWDQL.RRUGLQiFLyV.|]SRQWMDiOWDO $] LQWp]PpQ\HQ EHOOL IRJODONR]WDWiV UHQGV]HUH D V]DNpUWĒN V]HULQW PHJpUHWW D] NpV]tWHWWWDQXOPiQ\D]DOiEELSUREOpPiNDWWiUWDIHO ~MUDJRQGROiVUDNO|Q|VHQD]HOOiWRWWDNIRJODONR]WDWKDWyViJiQDNYL]VJiODWDDIRJODO NR]WDWiVLWiPRJDWiVLJpQ\EHYpWHOHpVIHOKDV]QiOiVDDVHJtWĒV]HPpO\HNOpWV]iPDUi ‡ D V]ROJiOWDWiVRN WHUOHWL HJ\HQOĒWOHQVpJH D OHJKiWUiQ\RVDEE NLVWpUVpJHNEHQ pOĒ Q\DLQDNPHJKDWiUR]iVDDPXQNDUHKDELOLWiFLyVGtMMDOpVDIHMOHV]WĒIHONpV]tWĒIRJODO IRJ\DWpNRV J\HUPHNNHW QHYHOĒIRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW HOOiWy FVDOiGRN QHP NR]WDWiVVDONDSFVRODWRVDJ\DNRUODWEDQIHOPHUOĒV~O\RVSUREOpPiNWHUpQµ WXGMiNLJpQ\EHYHQQLDV]ROJiOWDWiVW ‡DNDSFLWiVKLiQ\pVD]DOXOÀQDQV]tUR]iVDWiPRJDWyV]ROJiODWRNDNHYpV ÀQDQV]tUR Å)RQWRV D IRJ\DWpNRV HPEHUHNHW QHYHOđ FVDOiGRN ODNyKHO\KH] N|]HOL ]RWW IHODGDWHJ\VpJPLDWWQHPWXGMiNHOOiWQLDWHUOHWHNHW V]ROJiOWDWiVDLQDNIHMOHV]WpVH5XJDOPDVV]ROJiOWDWiVRNNDONHOOWiPRJDWQL ‡-HOHQOHJQLQFVHQRO\DQVWDWLV]WLNDLUHQGV]HUDGDWEi]LVDPHO\EĒOSRQWRVDQNLPXWDWKD đNHWD]pUWKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOđJ\HUPHNHNDGGLJPDUDGKDVVDWyKRJ\SRQWRVDQPHQQ\LD]DGRWWV]ROJiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĒNV]iPDDFpOFVRSRUW QDN FVDOiGL N|UQ\H]HWEHQ DPHGGLJ đN PDJXN pV FVDOiGMXN H]W DNDUMD V]ROJiOWDWiVV]HPSRQWMiEyOIRQWRVMHOOHP]ĒLLOOHWĒOHJKRJ\DÀQDQV]tUR]RWWIHODGDW V]HUHWQp$ IRJ\DWpNRV ² NO|Q|VHQ D] pUWHOPLOHJ DNDGiO\R]RWW D] DXHJ\VpJKH]NpSHVWHJ\DGRWWUpJLyEDQPHQQ\LUHNLHOpJtWHWWHND]LJpQ\HN WL]PXVVDO pOđ D V~O\RVDQKDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV ² J\HUPHNHW LOOHWYH ‡ D WiPRJDWy V]ROJiOWDWiV V]DNPDL OpWV]iPQRUPiMD D MHOHQOHJL V]DEiO\R]iV V]HULQW IHOQđWWHWHOOiWyV]OđNV]iPiUDD]DONDOPDQNpQWLNOVđVHJtWVpJLJpQ\EHVWDWLNXVQHP|V]W|Q|]DWRYiEEOpSpVUH YpWHOpQHNOHKHWđVpJpWV]NVpJHVEL]WRVtWDQL0HJNHOOYL]VJiOQLVSHFLiOLV ‡DQRUPDWtYÀQDQV]tUR]iVWyOHOWpUĒMHOHQOHJSiO\i]DWLDODS~ÀQDQV]tUR]iVLUHQGV]HU WiPRJDWiVWQ\~MWyV]ROJiODWOpWUHKR]iViQDNLOOHWYHDPHJOpYđV]ROJiOWDEHQDV]DNPDLOpWV]iPQRUPDHOĒtUiVRNQHPNHUOWHNiWGROJR]iVUDDQQDNHOOH WiVRNLO\HQIHODGDWWDOW|UWpQđNLEđYtWpVpQHNOHKHWđVpJpW QpUHKRJ\D]~MUHQGV]HUDV]ROJiOWDWyNHOOiWiVLWHUOHWHLQHNNLWHUMHV]WpVpUHpV HJ\EHQQ|YHOpVpUHLVOHKHWĒVpJHWDGRWW $ V]ROJiOWDWiVKR] NDSFVROyGy OpWV]iP HOđtUiVRNNDO NDSFVRODWRV NLIR- ‡$PXQNDLGĒQNtYOLV]ROJiOWDWiVQ\~MWiVV]LQWHPHJROGKDWDWODQLOOHWYHFVDNPHJÀ JiVRN V]LQWH PLQGHQ V]ROJiOWDWiVQiO PHJMHOHQQHN$ODSYHWđ SUREOpPD ]HWKHWHWOHQiURQ $1HP]HWL&VDOiGpV6]RFLiOSROLWLNDL,QWp]HW2UV]iJRV6]ROJiOWDWiVPyGV]HUWDQL.RRUGLQiFLyV.|]SRQWÅ*\HUPHNMyOpWLDODSHOOiWiVRNpVV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNKHO\]HWpUWpNHOpVPiUFLXVµFtPĠNLDGYiQ\DR 1HP]HWL&VDOiGpV6]RFLiOSROLWLNDL,QWp]HW2UV]iJRV6]ROJiOWDWiVPyGV]HUWDQL.RRUGLQiFLyV.|]SRQWÅ*\HUPHNMyOpWLDODSHOOiWiVRNpVV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNKHO\]HWpUWpNHOpVPiUFLXVµFtPĠNLDGYiQ\DQ\RPiQR

8 

38


39

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

‡$MHOHQOHJLV]ROJiOWDWiVLUHQGV]HU WiPRJDWyV]ROJiODWKi]LVHJtWVpJQ\~MWiVLV MHOHQ pUWHOPH]KHWĒKRORWWDIRJ\DWpNRVHPEHUHNHJ\UpV]pQHNLO\HQWtSXV~HOOiWiVUD OHJUHQGV]HULQWQDSLyUiViWODJPXQNDLGĒEHQ WyOyUiLJPXQNDQD YROQDV]NVpJH SRNRQ HOpUKHWĒD]LJpQ\EHYHYĒNV]iPiUDDQQDNHOOHQpUHKRJ\DV]NVpJOHWHN ‡(N|UEHWDUWR]QDNHJ\UpV]WD]|QiOOyYDJ\UpV]EHQ|QiOOypOHWHWpOĒD]RQIRJ\D PXQNDLGĒQNtYOVHPV]ĠQQHNPHJ WpNRVHPEHUHNDNLNQHNiOODSRWXNMDYtWiVDYDJ\IHQQWDUWiVDPLDWWYDQV]NVpJN ‡7RU]tWyMHOOHJĠÀQDQV]tUR]iVDV]ROJiODWRNQDNVRNNDON|QQ\HEEYH]HWHWWNPHNNHO UHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpUH~J\KRJ\N|]EHQHVHWOHJLVNROiED ÅOHWXGQLµDV]NVpJHVIHODGDWHJ\VpJHWPLQWWpQ\OHJHVV]HPpO\LVHJtWpVVHOPiUSH MiUQDNGROJR]QDN3UREOpPDKRJ\DMHOHQOHJLMRJLV]DEiO\R]iVHVHWOHJHVV]LJRU~ GLJH]XWyEELUDQDJ\REEV]NVpJYDQ pUWHOPH]pVHDODSMiQDQDSSDOLLQWp]PpQ\LHOOiWiVLIRUPiEyONL]iUyGKDWQDND]RN DPR]JiVVpUOWYDJ\PiVIRJ\DWpNRVHPEHUHNDNLNQHPV]RUXOQDNIRO\DPDWRV 0HJROGiVLMDYDVODWRN QDSN|]EHQLIHOJ\HOHWUHHVHWOHJFVDNV]HPpO\LVHJtWpVUHDPLPHOOHWWD]|QiOOy ‡$NpS]pVHNDNNUHGLWiFLyMDLQGRNROWOHQQHPLQGPLQđVpJEL]WRVtWiVLV]HPpOHWYLWHO LV OHKHWVpJHV D]RQEDQ iOODSRWXN MDYtWiViUD PHJĒU]pVpUH IHQQWDUWiVi SRQWEyOPLQGD]DONDOPD]RWWGROJR]yNPRWLYiOiVDV]HPSRQWMiEyO NUHUDUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpUHLJHQLVV]NVpJNOHQQH.|]WX GLWKH]FVDND]DNNUHGLWiOWNpS]pVHNHQW|UWpQđUpV]YpWHO~WMiQMXWKDWQDN GRWWD]RQEDQKRJ\LO\HQWtSXV~V]ROJiOWDWiVRN SOPR]JiVWHUiSLDSV]LFKROyJLDL ‡-DYDVROMXNDV]ROJiOWDWiVHJ\pQLV]NVpJOHWHNKH]W|UWpQđLJD]tWiViW VHJtWVpJQ\~MWiVUpV]NpSHVVpJIHMOHV]WpV« PiViOODPLODJWiPRJDWRWWPyGRQH ‡$V]DEiO\R]iVLUHQGV]HUtUMDHOđDÀQDQV]tUR]iVLSHGLJYHJ\HÀJ\HOHPEH FpOFVRSRUWV]iPiUDKDFVDNQHPYiODV]WMDDEHQWODNiVRVLQWp]PpQ\LHOKHO\H]pVW KRJ\DV]iOOtWiVLpVJRQGR]iVLV]NVpJOHWHNQDSLyUiEDQiOOQDNIHQQ QHPLJD]iQYHKHWĒNLJpQ\EHYDJ\D]WFVDNPDJiQ~WRQpVLJHQPDJDViURQWXGMD H]pUWV]NVpJHVDV]ROJiOWDWiVRNIRO\DPDWRV EHOHpUWYHDPXQNDV]QHPHJV]HUYH]QLPDJiQDN WLQDSRNDWLV Q\~MWiVD(QQHNpUGHNpEHQV]NVpJHVDUXJDOPDVPXQND- ‡$IRJ\DWpNRVHPEHUHNHJ\MHOHQWĒVUpV]HQHPV]RUXOWDUWyVDQLQWp]PpQ\LHOKH V]HUYH]pVLpVIRJODONR]WDWiVLIRUPDEHYH]HWpVHOHKHWđYpWpWHOHDIHQWL O\H]pVUH NpV]VpJHL pV NpSHVVpJHL OHKHWĒYp WHV]LN D]W KRJ\ D V]NVpJOHWHLQHN V]ROJiOWDWiVRNQiO PHJIHOHOĒV]ROJiOWDWiVRNUHQGV]HUHVLJpQ\EHYpWHOHPHOOHWWFVDOiGMiEDQYDJ\VDMiW ‡ 6]NVpJHV D ÀQDQV]tUR]iVL DUiQ\ PyGRVtWiVD D V]HPpO\L VHJtWpV MDYiUD RWWKRQiEDQ|QiOOy|QUHQGHONH]ĒpOHWHWpOMHQ(KKH]D]RQEDQIHOWpWOHQOV]NVp DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ QH NHUOM|Q W~OV~O\ED D V]iOOtWiVVDO WHOMHVtWHWW JHVKRJ\OHKHWĒVpJHOHJ\HQPLQGDV]HPpO\LVHJtWpVPLQGD]iOODSRWiQDNPHJĒU IHODGDWHJ\VpJ ]pVpWFpO]yUHKDELOLWiFLyVpVHJ\pEV]ROJiOWDWiVRN NpS]pVIRJODONR]iVLUHKDELOL ‡$7iPRJDWy6]ROJiODWLQWHJUiFLyMDHVHWpQD]HOđtUWOpWV]iPNHYpVH]pUW WiFLyV]RFLiOLVpVSV]LFKROyJLDLWiPRJDWiV QDSSDOLIRUPiEDQW|UWpQĒUHQGV]HUHV D]WWDUWDQiQNFpOV]HUğQHNKDHOOiWRWWDNV]iPiKR]LOOHWYHPğN|GpVLWHLJpQ\EHYpWHOpUH UOHWQDJ\ViJiKR]OHQQHLJD]tWYDD]HOđtUWV]DNPDLGROJR]yNOpWV]iPD 0HJROGiVLMDYDVODWRN )RJ\DWpNRVV]HPpO\HNQDSSDOLLQWp]PpQ\H ‡6]NVpJHVDQDSSDOLHOOiWiVMHOHQOHJLV]DEiO\R]iViQDNUXJDOPDVViWpWHOH RO\PyGRQKRJ\DEEDQQHD]HJpV]QDSRVQDSN|]EHQLHOOiWiVKDQHP $]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNpVFVDOiGWDJMDLNiOWDOLJpQ\EHYHWWV]ROJiOWDWiVRNN|]O DNO|QE|]đUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNDPEXOiQVIRUPiEDQW|UWpDQDSSDOLHOOiWiVRNLVQDJ\VHJtWVpJHWQ\~MWKDWQDNH]pUWPLQGHQNpSSHQIRQWRVQDN QđEL]WRVtWiVDYiOMpNKDQJV~O\RVViGHOHJDOiEELVDV]DEiO\R]iVEDQH] WDUWMXNH]HQV]ROJiOWDWiVRNIHMOHV]WpVpWV]pOHVN|UĠHOpUKHWĒYpWpWHOpW6RNV]RUD] DOHKHWđVpJLVNDSMRQWHUHW$UHKDELOLWiFLyKDWpNRQ\ViJiQDNYDOyV]tDXWL]PXVVDO pOĒ HPEHUHN V]iPiUD FVXSiQ FVDN H] DG PyGRW D N|]|VVpJL pOHWUH QğVpJpWXJ\DQLVQDJ\EDQQ|YHOLKDD]pULQWHWWHPEHUWQHPYRQMXNNL NpSHVVpJHLNIHMOHV]WpVpUHH]pUWLVWDUWMXNNLHPHOWHQIRQWRVQDNiPHWpUHQLVPXWDW DEEyODV]RFLiOLVN|UQ\H]HWEđOPHO\EHEHYDQiJ\D]yGYDPiVUpV]WD NR]QDNKLiQ\RVViJRNPHO\HND]DOiEELDN KHO\LV]LQWHQPHJV]HUYH]HWWQDSSDOLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNMy‡$QDSSDOLHOOiWiVWLJpQ\EHYHYĒHPEHUHNQHNLVMRJXNYDQDPXQNiKR]XJ\DQ~J\ YDON|OWVpJKDWpNRQ\DEEDNPLQWDN|]SRQWRVtWRWWEHQWODNiVRVQDJ\PLQW D EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\HNEHQ pOĒNQHN 0pJLV KyQDSRV MRJYLV]RQ\KR] LQWp]PpQ\L HOOiWiV 7HUPpV]HWHVHQ FVDN D] DODSV]ROJiOWDWiVRN N|W|WWDIRJODONR]WDWiVXN EL]WRVtWiVDLOOWiPRJDWyFVDOiGLKiWWpUYDJ\PHJIHOHOđV]LQWğ ‡$]ÅDPEXOiQVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVµDMHOHQOHJLV]RFLiOLVHOOiWiVLUHQGV]HUQDS |QHOOiWiVLNpSHVVpJHVHWpQ $]LO\HQWtSXV~V]ROJiOWDWiVSDOLHOOiWiVUDYRQDWNR]yIRJDOPLpVHOOiWiVLÀQDQV]tUR]iVLNDWHJyULiLDODSMiQQHP Q\~MWiVQDNDMHOHQOHJLMRJLV]DEiO\R]iVQHPDGMDPHJ


D IHOWpWHOHLW KRORWW H] IRJ\DWpNRV HPEHUHN MRJDLQDN pUYpQ\HVOpVpW QDJ\PpUWpNEHQV]ROJiOQi3O2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPKR] ,,,IHMH]HWSRQW$UHKDELOLWiFLyYDONDSFVRODWRVFpORN ‡6]NVpJHVYROQDD]RQMRJV]DEiO\LIHOWpWHOHNPHJWHUHPWpVHPHO\HNOHKHWđYpWHV]LNKRJ\DQDSSDOLV]ROJiOWDWiVRNDWV]ROJiOWDWiVFHQWULNXV IRUPiEDQ pV RO\DQ IRJ\DWpNRV HPEHUHNQHN LV Q\~MWViN DNLN DODSYHWđHQ|QiOOyDNpV|QHOOiWyDND]RQEDQiOODSRWXNMDYtWiVDLOOHWYHIHQQWDUWiVD pUGHNpEHQ DPEXOiQV UHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EHYpWHOpUH YDQ V]NVpJN PHO\ D]RQEDQ QHP WHUMHG NL D IRO\DPDWRV QDSN|]EHQLLOOHWYHQDSN|]LHOOiWiVUD ‡$QDSSDOLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNMRJV]DEiO\LIHOWpWHOUHQGV]HUpQHNNLDODNtWiVDNRUV]NVpJHVÀJ\HOHPEHYHQQLD]WLVKRJ\DPLQđVpJLpVKDWpNRQ\UHKDELOLWiFLyN|OWVpJLJpQ\HVXJ\DQiPKRVV]~WiYRQ PHJWpUOđ IRO\DPDW7HUPpV]HWHV KRJ\ HJ\ QDSSDOL UHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWyLQWp]PpQ\V]DNPDLOpWV]iPDPDJDVDEENHOO OHJ\HQ iP D IRJ\DWpNRV HPEHU HOOiWiVD KDWpNRQ\ UHKDELOLWiFLyMD HVHWpQ PpJ tJ\ LV NHYHVHEE N|OWVpJJHO IRJ MiUQL D] iOODP V]iPiUD PLQW HOOHQNH]đ HVHWEHQ W|EE pYHV HVHWOHJ D QHP PHJIHOHOđ FVDOiGL KiWWpU HVHWpQ W|EE pYWL]HGHV EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\L HOOiWiVD 0LQGHPHOOHWW JD]GDViJL pUGHN LV KRJ\ D IRJ\DWpNRV HPEHUW PLQpO J\RUVDEEDQpVKDWpNRQ\DEEDQVHJtWVNUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRN UpYpQDWiUVDGDOPLpVPXQNDHUđSLDFLUHLQWHJUiFLyEDQ ‡7HKiWRUV]iJV]HUWHUHQGNtYOQDJ\V]NVpJYROQDRO\DQPHJÀ]HWKHWđ iURQ Q\~MWRWWKHO\LQDSSDOLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNUD PHO\HW D IRJ\DWpNRVHPEHUHNDNiUUHKDELOLWiFLyVFpOODODNiUUHKDELOLWiFLyMXNDW N|YHWđHQpOHWPLQđVpJNiOODSRWXNPHJđU]pVHFpOMiEyOWDUWyVDQpV UHQGV]HUHVHQLJpQ\EHYHKHWQHN(QQHNEL]WRVtWiVDOHJLQNiEEDKHO\L |QNRUPiQ\]DWRNRQ LOOHWYH HJpV]VpJJ\L pV V]RFLiOLV V]ROJiOWDWyNRQ NHUHV]WO YROQD FpOV]HUğ PHUW EiU HJ\HV EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\HN NOLHQVHLN V]iPiUD Q\~MWDQDN KDVRQOy V]ROJiOWDWiVRNDW tJ\ D] RWWKRQXNEDQpOđIRJ\DWpNRVHPEHUHNVHPHVQpQHNHOD]LO\HQWtSXV~HOOiWiVRNWyO ÉWPHQHWLHOKHO\H]pVWQ\~MWyRWWKRQRNpVNUt]LVHOOiWiV $XWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNHVHWpQLVRO\DQpOHWKHO\]HWHNEHQOHKHWUiV]NVpJDPLNRU ‡DIRJ\DWpNRVV]HPpO\VDMiWRWWKRQiEDQ|QKLEiMiQNtYOQHPPDUDGKDW ‡iOODSRWURPOiVYDJ\DJRQGR]iVLV]NVpJOHWpEHQEHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVPLDWWYDJ\ ‡RWWKRQiEDQQHPEL]WRVtWKDWyDV]DNV]HUĠHQHOOiWiVD

40

‡DPLNRUDFVDOiGWDJMDLQDN EHOVĒHUĒIRUUiVDLNLDSDGiVDPLDWW DV]OĒNQHNKR]]i WDUWR]yNQDNSLKHQpVUHYDQV]NVpJN ‡DPLNRUNUt]LVKHO\]HWEHN|YHWNH]WHLQGRNROMDD]HOKHO\H]pVW V]OĒJRQGYLVHOĒEH WHJVpJHKDOiOHVHW ‡DPLNRUPiVLQWp]PpQ\LHOKHO\H]pVUHYiUGHRWWQLQFVV]DEDGIpUĒKHO\ 6DMQRVD]RUV]iJEDQNLVV]iPEDQPĠN|GQHNLO\HQLQWp]PpQ\HNpVQDJ\UpV]WpUWHOPLIR J\DWpNRVV]HPpO\HNUHVSHFLDOL]iOyGWDN9pOHPpQ\QNV]HULQWD]RQEDQH]HND]LQWp]Pp Q\HNNLLQGXOySRQWMDLOHKHWQpQHNDKD]iQNEDQPpJQHPOpWH]ĒNUt]LVHOOiWiVQDN KDEL]R Q\RVD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNUHVSHFLDOL]iOWSOXV]V]ROJiOWDWiVRNNDOLVNLHJpV]OQpQHN 6RNFVDOiGEDQDKRODXWL]PXVEDQpULQWHWWV]HPpO\YDQLGĒQNpQWHOĒIRUGXOKRJ\D] pULQWHWW V]HPpO\ iOODSRWD URVV]DEERGLN W|EE pMV]DNiQ NHUHV]WO QHP DOV]LN YDJ\ RO\DQIDMWD]DYDUyPDJDWDUWiVWSURGXNiODPLYHODFVDOiGQHPWXGPLWNH]GHQL$] LO\HQiWPHQHWLRWWKRQRNEDQOHKHWQHNLDODNtWDQLV]iPXNUDpVFVDOiGMXNV]iPiUDRO\DQ NUt]LVHOOiWiVW DPHO\QHN NHUHWpEHQ PHJNDSKDWQiN D V]NVpJHV V]DNPDL VHJtWVpJHW RUYRVLHOOiWiVWYDODPLQWDUUDLVYROQDOHKHWĒVpJNKRJ\FVDOiGWDJDNiUQpKiQ\ QDSLJEHQWLVPDUDGMRQD]LQWp]PpQ\EHQD]HOOiWRWWDO $]HIDMWDNUt]LVHOOiWiVPRGHOOSURJUDPMDD]2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLD DODSMiQPiUHOLQGXOWpVPğN|G|WWW|EEHNN|]|WW%XGDSHVWHQ pV0LVNROFRQLV$]RWWV]HU]HWWWDSDV]WDODWRNKDV]QRVtWiViYDONH]GHWEHQ D] iWPHQHWL HOKHO\H]pVW Q\~MWy RWWKRQRNEDQ OHKHWQH NLDODNtWDQL LO\HQ HJ\VpJHNHWYDJ\DNiU|QiOOyLQWp]PpQ\NpQWLVV]NVpJHVYROQDOpWUHKR]iVXN (] WHUPpV]HWHVHQ D] LOOHWpNHV PLQLV]WpULXPRNNDO HJ\WWPğN|GpVEHQMRJV]DEiO\DONRWiVLIHODGDWRWMHOHQWKRJ\DPiUPHJOpYđWDSDV]WDODWRNDODSMiQPHJWHUHPWVpND]LO\HQLQWp]PpQ\HNPğN|GpVLDODSMDLW $ MHOHQOHJ OpWH]Ē iWPHQHWL HOKHO\H]pVW Q\~MWy RWWKRQRNEDQ D] iWPHQHWLVpJ FVDN DEEDQD]HVHWEHQpUWHOPH]KHWĒKD ‡YDOyEDQHJ\V]HUĠVtWHWWpVJ\RUVDEHNHUOpVYDJ\D]HJ\HVHOOiWiVLIRUPiNN|]|WWLiWMiUiV ‡$ÁH[LELOLWiVUDD]DGPLQLV]WUiFLypVDIHODGDWHOOiWiVPHJV]HUYH]pVHWHNLQWHWpEHQ HJ\DUiQWV]NVpJYDQ ‡9DOyVLJpQ\NpQWPHUOIHODV]DNiSROiVWLJpQ\OĒWHYpNHQ\VpJHNPHJV]HUYH]pVHSO V]RQGDWiSOiOiV NDWpWHUH]pV LQI~]Ly EL]WRVtWiVD H]HNUH MHOHQOHJ QLQFV OHKHWĒVpJ V]NVpJHVHWpQ ‡7DQN|WHOHVNRU~HOOiWRWWHVHWpQNO|QNpUGpVD]RNWDWiVPHJV]HUYH]pVH WiUJ\L V]HPpO\LIHOWpWHOHN DEEDQD]HVHWEHQKDD]HOOiWiVWFVDNDNUt]LVKHO\]HWPHJV]Ġ QpVpLJLJpQ\OLpVH]U|YLGHEELGĒWDUWDP


6]NVpJHV OHQQH WHKiW D] iWPHQHWL RWWKRQRN V]iPiQDN Q|YHOpVpUH PLQGHQUpJLyEDQPHUWD]LO\HQWtSXV~LQWp]PpQ\HNV]iPDMHOHQOHJQDJ\RQDODFVRQ\)RQWRVV]HUHSHWMiWV]KDWQiQDNH]HQW~OPHQđHQPLQGD] LQWp]PpQ\WHOHQtWpVYpJUHKDMWiViEDQPLQGSHGLJD]DXWL]PXVVDON]Gđ V]HPpO\HNNUt]LVHOOiWiViQDNPHJWHUHPWpVpEHQ 7iPRJDWRWWODNKDWiV hGY|]OHQGĒ KRJ\ D WiPRJDWRWW ODNKDWiV LQWp]PpQ\H D N|]HOP~OWEDQ EHNHUOW D V]RFLiOLVW|UYpQ\EHtJ\OHKHWĒVpJQ\tOLNHQQHNNLpStWpVpQIHMOHV]WpVpQNHUHV]WOD] LQWp]PpQ\WHOHQtWpVYpJUHKDMWiViQDNWiPRJDWiViUDÉOOiVSRQWXQNV]HULQWH]DONDOPDV OHKHWRO\DQN|]|VVpJLDODS~WiPRJDWyV]ROJiOWDWiVRNOpWUHKR]iViUDDPHO\HNQDJ\ EDQVHJtWKHWLNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNPLQGHQQDSMDLWtJ\DN|]|VVpJEHYDOyEHIRJD GiVXNDW /DNyRWWKRQRN pVEHQWODNiVRVLQWp]PpQ\HN

(J\LNOHJQDJ\REESUREOpPiWD]MHOHQWLKRJ\D]LQWp]PpQ\HNEHQDV]HPpO\HVJRQGRV NRGiVWQ\~MWyV]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNV]DNPDLIHODGDWDLUyOpVPĠN|GpVNIHOWpWHOLUĒO V]yOy , 6]&V0UHQGHOHWV]HULQWLPLQLPiOLVDQPHJKDWiUR]RWWV]DNHPEHU OpWV]iPRWVHPWDUWMiNEH$]iOODPLQRUPDWtYDFV|NNHQWpVHPLDWWDIHQQWDUWKDWyViJ PLQWV]HPSRQWNHUOHOĒWpUEHH]pUWD]HPOtWHWWMRJV]DEiO\EDQU|J]tWHWWOpWV]iPR NDWFVDNDMiQOiVQDNWHNLQWLNH]HQIHOOQHPLVSUyEiOMiNPHJQ|YHOQLDV]DNHPEHU iOORPiQ\W7HUPpV]HWHVHQH]D]HOOiWiVPLQĒVpJpQHNURYiViUDPHJ\0LQGHPHOOHWWD JD]GDViJLYiOViJPpJV~O\RVDEEDQpULQWLDIRJ\DWpNRVHPEHUHNFVDOiGMDLWtJ\HJ\UH W|EEHQ NpSWHOHQHN YiOODOQL D] LQWp]PpQ\L WpUtWpVL GtM PHJÀ]HWpVpW DPL D V]RFLiOLV LQWp]PpQ\HNIHQQWDUWiViWLVYHV]pO\H]WHWLtJ\SXV]WiQD]iOODPiOWDOEL]WRVtWRWWQRU PDWtYiEyOSUyEiOQDNNLM|QQL

$IRJ\DWpNRVHPEHUHNXWiQMiUyQRUPDWtYDYLV]RQWQHPGLIIHUHQFLiODIRJ\DWpNRVViJ WtSXVD V~O\RVViJDV]HULQW LOOHWYHDV]HULQW KRJ\D]HOOiWRWWJ\HUPHNYDJ\IHOQĒWW %iUD] HJ\HViOODSRW~pVNRU~HOOiWRWWDNJRQGR]iVLV]NVpJOHWHQDJ\EDQHOWpUHJ\PiVWyOPpJ LVDQRUPDWtYDPLQGHQLQWp]PpQ\EHQ iSROyJRQGR]yYDJ\UHKDELOLWiFLyV XJ\DQRO\DQ PpUWpNĠHN$J\HUPHNHOOiWRWWDNHVHWpQXJ\DQPyGYDQD]RNWDWiVLQRUPDWtYDOHKtYi ViUDLVDPHQQ\LEHQDV]RFLiOLVLQWp]PpQ\YpJ]LH]WDIHODGDWRWGHDNpWQRUPDWtYDPpJ HJ\WWYpYHVHPHOHJHQGĒDIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHNHOOiWiViUDpVLVNROi]WDWiViUD 7RYiEELSUREOpPDKRJ\H]HND]LQWp]PpQ\HNVRNV]RUUpJLNDVWpO\RNEDQYDJ\PiV IXQNFLyUDV]iQWpSOHWHNEHQNHUOWHNNLDODNtWiVUDYLV]RQWDIHQWYi]ROWKHO\]HWEHQ D]pSOHWHNIHO~MtWiVDYpJNpSSQHPPHJROGKDWy ( SUREOpPiN PHJROGiViUD D 1HP]HWL &VDOiGpV 6]RFLiOSROLWLNDL ,QWp]HW 2UV]iJRV 6]ROJiOWDWiVPyGV]HUWDQL .RRUGLQiFLyV .|]SRQW iOWDO NLGROJR]RWW Å*\HUPHNMyOpWL DODSHOOiWiVRNpVV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNKHO\]HWpUWpNHOpVPiUFLXVµFtPĠNL DGYiQ\DN|YHWNH]ĒMDYDVODWRNDWIRJDOPD]WDPHJPHO\KH]PLLVFVDWODNR]XQN ‡ ÅD GROJR]yN OpWV]iPiW D] RWW pOđN V]ROJiOWDWiVL V]NVpJOHWpWđO WHJ\pN IJJđYpVHKKH]LJD]RGMpNDÀQDQV]tUR]iVLVVQHPIRUGtWYD-HOHQOHJD UHQGHONH]pVUHiOOyOpWV]iPWyOIJJHQHNDIHOYHWWIRJ\DWpNRVHPEHUHN V]iPiUD Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRN ² V]NVpJOHWHLNWđO J\DNUDQ IJJHWOHQOVtJ\DV~O\RVDQKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVHPEHUHNHOHYHKiWUiQ\EyO ÅLQGXOQDNµ ‡DPHQQ\LEHQH]DWHOMHVN|UğGLIIHUHQFLiOiVQHPOHKHWVpJHVDNNRULQGRkolt a ODNyRWWKRQLOpWV]iPQRUPiQDNOHJDOiEEDIRJ\DWpNRVViJV]HULQWL GLIIHUHQFLiOiVD KLV]HQWHOMHVHQHOWpUđV]DNHPEHUHNpVWiUJ\LN|UQ\H]HWNHOOSODPR]JiVVpUOWpVD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVHPEHUHNPHJIHOHOđV]ROJiOWDWiViKR] 7HKiWQHD]LQWp]PpQ\LIRUPDKDWiUR]]DPHJ DGROJR]yNNpS]HWWVpJpWKDQHPDNOLHQVHNV]ROJiOWDWiVLV]NVpJOHWHL ‡$EHQWODNiVRVLQWp]PpQ\HNN|OWVpJYHWpVpEHQDEpUpVEpUMHOOHJğNLDGiVRNpYHVN|OWVpJYHWpVNiWWHV]LNNLH]pUWLVNO|Q|VHQIRQWRV DV]DNPDLOpWV]iPHOĒtUiVRN MDYDVODWRN |VV]HKDQJROiVDHJ\IHOĒOD]HJ\HV FpOFVRSRUWRNV]NVpJOHWHLYHOPiVIHOĒODQRUPDWtYWiPRJDWiVVDO²D]D]D QRUPDWtYWiPRJDWiVRNKR]]iLJD]tWiVDDV]DNPDLOpWV]iPHOĒtUiVRNKR] és QHPIRUGtWYD ‡ $ J\HUPHNNRU~ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW HOOiWy EHQWODNiVRV LQWp]Pp Q\HNHVHWpEHQV]NVpJHVOHQQHDW|EEOHWQRUPDWtYDEL]WRVtWiVD PLYHOđNM|YHGHOHPPHOQHPUHQGHONH]QHN FVDNFVDOiGLSyWOpNNDO $NLHVHWWQRUPDWtYEHYpWHOWpVHQQHN

41

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

‡ $]iWPHQHWLHOKHO\H]pVWQ\~MWyRWWKRQRNEDQDFVDOiGDWiUVDGDOPLN|UQ\H]HWWHO YDOy NDSFVRODWWDUWiV HJ\WWPĠN|GpV NLHPHOWHQ KDQJV~O\RV /HJ\HQ V]y DNiU D VpUOWHPEHUVDMiWRWWKRQiEDW|UWpQĒYLVV]DKHO\H]pVpUĒODNiUPiVLQWp]PpQ\EH YDOyHOKHO\H]pVUĒODV]RFLiOLVPXQNDMHOHQWĒVpJHIHOpUWpNHOĒGLN|VV]HWHWWHEEIHO DGDWRNEDQIRJDOPD]yGLNPHJ1pONO|]KHWHWOHQDV]RFLiOLVPXQNiVMHOHQOpWH ‡ $]iWPHQHWLRWWKRQPLQWDEHQWODNiVRVHOKHO\H]pVHJ\LNIRUPiMDEL]WRVtWYDHJ\ IDMWDOpSFVĒ]HWHVVpJHWD]ÅLQWp]PpQ\WHOHQtWpVLIRO\DPDWµHJ\LNiOORPiVDLVOHKHW (PHOOHWWiWPHQHWLNLPHQHWLXWDWNpSH]KHWSODQDJ\EHQWODNiVRVUHKDELOLWiFLyV LQWp]PpQ\HNEĒOD]RQLJpQ\EHYHYĒNHVHWpEHQDNLNUpV]EHQYDJ\HJpV]EHQ|QiOOy pOHWYLWHOUHIRNR]DWRVDQNpSHVVpWHKHWĒN


KDWiViUD PHJQ|YHNHGHWW NLDGiVRNDW D IHQQWDUWyN QHP WXGMiN KR]]iMiUXOiVNpQW PHJÀ]HWQL D] LQWp]PpQ\HNQHN PğN|GpVL QHKp]VpJHN OpSKHWQHNI|O ‡0HJROGiVWMHOHQWHQHDV]DNPDLV]ROJiOWDWiVLHOOiWiVLVWDQGDUGRNEHYH]HWpVHDPLQLPiOLVDQEL]WRVtWDQGyV]ROJiOWDWiVHOOiWiVPHJKDWiUR]iViYDOpV D]HKKH]V]NVpJHVQRUPDWtYWiPRJDWiV|VV]HJpQHNGLIIHUHQFLiOW pOHWNRUpVIRJ\DWpNRVViJLWtSXVpVV~O\RVViJDV]HULQWLV]NVpJOHW PHJKDWiUR]iVDµ .LIHMH]HWWHQD]DXWL]PXVVDOpOĒNHWpULQWĒMDYDVODWRN $XWL]PXVV]HPSRQWEyOHWpPDN|UEHQNLHPHOHQGĒKRJ\DXWLVWDHOOiWiVPHJIHOHOĒV]DN HPEHUHNDV]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNEHQQLQFVHQHN6RNV]RUYDQQDNÅ|VV]H]iUYDµD]DXWLV WiNPiVIRJ\DWpNRVHPEHUHNNHO~J\KRJ\D]|VV]HIpUKHWĒVpJNHWVHQNLVHPYL]VJiOMD DEHN|OW|]pVHOĒWW7|EEHVHWEHQDV]OĒNPDJXNSUyEiOQDND]LQWp]PpQ\GROJR]yL QDNLQIRUPiFLyNDWV]ROJiOWDWQLDUUyOKRJ\DQNHOOEiQQLDXWLVWDJ\HUPHNNNHOKRJ\D PiVRNNDOYDOyHJ\WWpOpVYLV]RQ\ODJV~UOyGiVPHQWHVOHJ\HQ0LYHOD]LQWp]PpQ\HNEHQ GROJR]yV]HPpO\]HWHJ\pENpQWLVW~OWHUKHOW²V]DNHPEHUKLiQ\²pVVRNV]RUQHPPHJ IHOHOĒHQNpS]HWWDV]OĒNLQVWUXNFLyLWQHPYHV]LNÀJ\HOHPEHQLQFVNDSDFLWiVXNDUUD KRJ\D]DXWLVWiNUDW|EEÀJ\HOPHWIRUGtWVDQDNPLQWDW|EELEHQWODNyUDH]pUWHOĒEE XWyEEyKDWDWODQXONLDODNXOQDNDODNyNN|]WLNRQÁLNWXVRNPHO\HNHWDV]HPpO\]HWNpSWH OHQPHJROGDQL(QQHNIRO\RPiQ\DNpSSHQV]iPRVHVHWEHQDÅKi]LUHQGPHJVpUWpVpUHµ KLYDWNR]iVVDOYiOQDNPHJD]DXWLVWDHPEHUHNWĒOD]LQWp]PpQ\HNPHO\LQGRNOHJW|EE HVHWEHQQHPiOOMDPHJDKHO\pWKLV]HQD]HOOiWiVLV]HU]ĒGpVPHJN|WpVpWN|YHWĒHQD] LQWp]PpQ\QHNNHOOHWWYROQDPHJIHOHOĒHOOiWiVWpVDPHJIHOHOĒV]DNHPEHUHNHWEL]WRVtWDQL D]DXWLVWDV]HPpO\HNPHOOpiOOtWDQL(]WN|YHWĒHQDV]OĒNQDJ\QHKH]HQWDOiOQDNFVDN ~MDEEPHJIHOHOĒLQWp]PpQ\WJ\HUPHNHLNV]iPiUDDKRODSUREOpPiN~MUDNH]GĒGQHN

V]NVpJOHWHLNV]HULQWKR]]iIpUMHQHN$W|UYpQ\LV]DEiO\R]iVDIRJ\DWpNRVV]HPp O\HNN|UpUHV]ĠNtWLOHD]DXWL]PXVHOOiWiViW1LQFVDIRJ\DWpNRVNDWHJyULiQEHOOD] HJ\HVFVRSRUWRNUDQp]YHGLIIHUHQFLiOiVDV]ROJiOWDWiVRNUHQGV]HUpWLOOHWĒHQ iOWD OiQRVUHQGHONH]pVHNV]HPpO\LWiUJ\LIHOWpWHOHNOpWV]iPQRUPiNPXQNDN|U|NNpS ]HWWVpJYpJ]HWWVpJ HPLDWW D] DXWL]PXVVDO pOĒN V]iPiUD D VSHFLÀNXV V]HPpO\HV JRQGRVNRGiVWQ\~MWyHOOiWiVRNKR] V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVWRYiEEUDLV NRUOiWR]RWW $V]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVV]RFLiOLVHOOiWiVRNUyOV]yOypYL,,,W|UYpQ\ 6]WY KiURPKHO\HQHPOtWLD]DXWL]PXVW DXWLVWDV]HPpO\HNHW ‡ D† GF SRQWEDQDN|]HOLKR]]iWDUWR]yIRJDOPiQDNGHÀQtFLyMiEDQ ‡ DQDSSDOLHOOiWiVN|UpEHQ)† EHNH]GpVF SRQWMiEDQ ‡ DODNyRWWKRQLHOOiWiVN|UpEHQD$† EHNH]GpVEHQ

-DYDVODWXQNKRJ\D]DXWL]PXVDXWLVWDV]HPpO\HNNLIHMH]pVMHOHQMHQPHJ D] 6]WY PLQGHQ UHOHYiQV UHQGHONH]pVEHQ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN foJDORP PHOOHWW$ JDUDQFLiOLV V]LQWHW NpSYLVHOđ W|UYpQ\L QHYHVtWpVVHO HJ\UpV]WNRKHUHQVOHQQHDIRJDORPKDV]QiODWDQRUPDV]|YHJEHQPiVUpV]WDQHYHVtWpVNLGRPERUtWMDD]DXWL]PXVVSHFLiOLVMHOOHJpWHJ\EHQ HOKDWiURO D IRJ\DWpNRVViJ iOWDOiQRVDQ YHWW IRJDOPiWyO pV OiWKDWyYi WHV] $] , V]iP~ D V]HPpO\HV JRQGRVNRGiVW Q\~MWy V]RFLiOLV LQWp]PpQ\HN V]DNPDLIHODGDWDLUyOpVPĠN|GpVNIHOWpWHOHLUĒOV]yOy6]&V0UHQGHOHW DWRYiEELDN EDQ5HQGHOHW HJ\KHO\HQHPOtWLD]DXWL]PXVWD]iSROyJRQGR]yFpO~ODNyRWWKRQUD YRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNQpOD$† EHNH]GpVpEHQ

7RYiEELQHKp]VpJHWMHOHQWKRJ\QDJ\RQNHYpVD]RO\DQLQWp]PpQ\DKROHVHWOHJFVDN -DYDVODWXQNDW|UYpQ\UH 6]WY YRQDWNR]yDMiQOiVVDO|VV]KDQJEDQKRJ\ DXWLVWiNYROQiQDNDODNyN D]DXWL]PXVDXWLVWDV]HPpO\NLIHMH]pVDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNIRJDORP 0HJiOODStWKDWy WHKiW KRJ\ D MHOHQOHJL MRJV]DEiO\L N|UQ\H]HW QHP HOpJVpJHV DK PHOOHWWMHOHQMHQPHJDYpJUHKDMWyMRJV]DEiO\EDQLVDUHOHYiQVMRJV]DEiO\ KR]KRJ\D]DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNDV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUV]ROJiOWDWiVDLKR] KHO\HNHQ d) N|]HOLKR]]iWDUWR]y dc) NRUKDWiUUDYDOyWHNLQWHWQpONODWDUWyVDQEHWHJD]DXWLVWDLOOHWYHDWHVWLpU]pNV]HUYLpUWHOPLYDJ\EHV]pGIRJ\DWpNRVYpUV]HULQWL|U|NEHIRJDGRWWLOOHWYHQHYHOWJ\HUPHNDPHQQ\LEHQH]D]iOODSRWDJ\HUPHNpOHWpYpQHNEH W|OWpVpWPHJHOĒ]ĒHQLVIHQQiOOW DWRYiEELDNEDQIRJ\DWpNRVJ\HUPHN  )† $QDSSDOLHOOiWiVKDMOpNWDODQV]HPpO\HNpVHOVĒVRUEDQDVDMiWRWWKRQXNEDQpOĒ F KDUPDGLNpOHWpYNHWEHW|OW|WW|QNLV]ROJiOiVUDUpV]EHQNpSHVYDJ\|QHOOiWiVUDQHPNpSHVGHIHOJ\HOHWUHV]RUXOyIRJ\DWpNRVLOOHWYHDXWLVWDV]HPpO\HNUpV]pUHEL]WRVtWOHKHWĒVpJHWDQDSN|]EHQLWDUWy]NRGiVUDWiUVDVNDSFVRODWRNUD YDODPLQWD]DODSYHWĒKLJLpQLDLV]NVpJOHWHLNNLHOpJtWpVpUHWRYiEEiLJpQ\V]HULQWPHJV]HUYH]LD]HOOiWRWWDN²LGHQHPpUWYHD]LGĒVV]HPpO\HNHW²QDSN|]EHQLpWNH]WHWpVpW $† $ODNyRWWKRQRO\DQQ\ROFWL]HQNHWWĒDNO|QMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWHVHWEHQWL]HQQpJ\SV]LFKLiWULDLEHWHJHWYDJ\IRJ\DWpNRVV]HPpO\W²LGHpUWYHD]DXWLVWDV]HPpO\HNHWLV²LOOHWĒOHJV]HQYHGpO\EHWHJHWEHIRJDGy LQWp]PpQ\DPHO\D]HOOiWiVWLJpQ\EHYHYĒUpV]pUHpOHWNRUiQDNHJpV]VpJLiOODSRWiQDNpV|QHOOiWiVDPpUWpNpQHNPHJIHOHOĒHOOiWiVWEL]WRVtW $† $]iSROyJRQGR]yFpO~ODNyRWWKRQEDQHOKHO\H]KHWĒD]DIRJ\DWpNRVLOOHWYHDXWLVWDV]HPpO\LVDNLQHPIHOHOPHJD† EHNH]GpVpQHND pVF SRQWMiEDQIRJODOWIHOWpWHOHNQHN 

42


OiVDpVJRQGR]iVDW|UWpQLN

(QQHNPHJIHOHOđHQD5HQGHOHWPHOOpNOHWHLEHQDIRJ\DWpNRVRNWDUWyVEHQWODNiVWQ\~MWyLQWp]PpQ\HNDWHJyULDHVHWHQNpQWHJpV]OM|QNLD]DXWLVWDV]HPpO\HNRWWKRQDHOQHYH]pVğNDWHJyULiYDOpVD]DOiEEMDYDVROWW|EEOHWQRUPiNNDO

-DYDVROMXNWRYiEEiD5HQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWH,,IHMH]HWpQHN+ ODNyRWWKRQ DOSRQWMiQEHOOLiSROiVWJRQGR]iVQ\~MWyODNyRWWKRQMHOHQOHJL IđV]RFLiOLVVHJtWđIđUHW|UWpQđYDODPLQWD]IđiSROyJRQGR]yIđUH W|UWpQđPyGRVtWiViW

$QHYHVtWpVPHOOHWWDOHJIRQWRVDEESUREOpPDN|UWHUPpV]HWHVHQDV]RFLiOLVHOOiWiVRN WHUOHWpUHIRUGtWRWWIRUUiVRNQDJ\ViJDDPHO\UpV]EHQWNU|]ĒGLND5HQGHOHWiOWDO PHJKDWiUR]RWW OpWV]iPQRUPiNEDQ D N|WHOH]Ē pV DMiQORWW PXQNDN|U|N PHJRV]Oi ViEDQWHNLQWYHKRJ\H]XWyEELNDWHJyULDKLiQ\]LNLOOHWYHD]DMiQORWWiPLQĒVtWpVVHO HJ\LGHMĠOHJJ\DNRUODWLODJHOWĠQLNDV]ROJiOWDWiVRNUHQGV]HUpEĒO

-DYDVROMXNH]HQIHOOKRJ\DN|OWVpJYHWpVLW|UYpQ\EHQDV]HPpO\HVJRQGRVNRGiVW Q\~MWy LQWp]PpQ\HN HVHWpEHQ D ÀQDQV]tUR]RWW OpWV]iP D] 6]&V0 UHQGHOHWEHQ V]DEiO\R]RWW OpWV]iPQDN PHJIHOHOđHQ W|UWpQMHQ$ÀQDQV]tUR]iVYHJ\HÀJ\HOHPEHD]DXWL]PXVVDOpOđV]HPpO\HN IRNR]RWWV]DNHPEHULJpQ\pW$NRUUHNFLyVV]iPNLDODNtWiVDNRUSHGLJMHÅ$ PR]JiVWHUDSHXWD pV D IRJODONR]WDWiV V]HUYH]Ē DMiQORWWi WpWHOH HJ\HQOĒ H]HNQHN D OHQMHQPHJHJ\NO|QNDWHJyULDDPLQHYHVtWLD]DXWL]PXVWNO|QIRJ\DPXQNDN|U|NQHNDPHJV]QWHWpVpYHO)RJODONR]WDWiVV]HUYH]ĒQpONOHOOiWKDWDWODQQiYiOLN WpNRVViJLNDWHJyULDNpQWH]iOWDOD]HPHOpVVHOHOLVPHUYHD]DXWLVWDV]HDIHQWLN|WHOH]ĒIHODGDW 0R]JiVWHUDSHXWDMHOHQOpWHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHW PpO\HNVSHFLiOLVHOOiWiVLV]NVpJOHWpW HOOiWyLQWp]PpQ\EHQpVNO|Q|VHQDV~O\RVIRJ\DWpNRVFVRSRUWHVHWpEHQQpONO|]KHWHWOHQ $Å.|WHOH]ĒPXQNDN|UµPDUDGMRQPHUWDV~O\RVDQKDOPR]RWWDQVpUOWV]HPpO\QHN J\HU- (VpO\HJ\HQOĒVpJ PHNpVIHOQĒWW DODSYHWĒIHMOHV]WpVLIRUPiMDDPR]JiViQDNIHMOHV]WpVH(]DIHMOHV]WpVD] DODSMDDWRYiEELWHYpNHQ\VpJHNQHN0HJNpUGĒMHOH]pVHV]DNPDLV]HPSRQWEyOpVD]HOOiWRW- $] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\H D]W MHOHQWL KRJ\ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN tak jogainak érvényesülése szempontjából is aggályos!” 14 WiUVDGDOPL HVpO\HJ\HQOĒVpJpQHN PHJWHUHPWpVH pUGHNpEHQ PLQGHQ RO\DQ LQWp]NH GpVWPHJNHOOWHQQLDPLDWiUVDGDORPW|EELWDJMiUDQHPUyDUiQ\WDODQXOQDJ\WHUKHW $IHQWLHNUHWHNLQWHWWHOMDYDVROMXNKRJ\D5HQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWH,, YLV]RQWDIRJ\DWpNRVHPEHUHNpOHWpWWiUVDGDOPLUpV]YpWHOpWPHJN|QQ\tWL(]DNULWp IHMH]HWpQHN %HQWODNiVWQ\~MWyLQWp]PpQ\HNHOQHYH]pVğ ' DOSRQWMi- ULXPD&53'FLNNpEHQMHOHQLNPHJpVVRNV]RUDIRJODONR]WDWiVWHUpQKLYDWNR]QDN EDQ )RJ\DWpNRVRNWDUWyVEHQWODNiVWQ\~MWyLQWp]PpQ\H D]DOiEELPy- UiPLQWPXQNDDGyLN|WHOH]HWWVpJUH GRVtWiVRNDW ‡RUYRVD]DXWLVWDV]HPpO\HNRWWKRQiEDQNHUOM|QQHYHVtWpVUHDV]DN- 0HJVpUWpVpWD]RQEDQDPDJ\DUMRJEDQVHPPLVHPV]DQNFLRQiOMDtJ\VHPD)RWVHP RUYRVLYpJ]HWWVpJDSV]LFKLiWHUQHXUROyJXVJ\HUPHNRUYRVYDJ\ODJRV SHGLJD](ENWYQHPWDUWDOPD]HUUHYRQDWNR]yiOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\WYDODPLQWQHP NDWHJyULiLYDO PRQGMDNLKRJ\QHPWHOMHVtWpVHKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVQHNPLQĒVOQH ‡IpUđKHO\UHYHWtWYHDIHMOHV]WđSHGDJyJXVOpWV]iPQRUPDHPHONHGMHQD NpWV]HUHVpUHDMHOHQOHJLIđUđOIđUHD]DXWLVWDV]HPpO\HNRWWKRQiEDQ ,WWNtYiQXQNKLYDWNR]QLD](J\HQOĒ%iQiVPyG7DQiFVDGy7HVWOHW ;,  ‡DIRJODONR]WDWiVV]HUYH]đpVDPR]JiVWHUDSHXWDPXQNDN|U|NDMHOHQOH- 77V] KDWiUR]DWiUD PHO\V]|YHJV]HUĠMDYDVODWRWWDUWDOPD]H]HQKLiQ\RVViJ JLDMiQORWWEyODODNXOMDQDNiWN|WHOH]đPXQNDN|U|NNp NLNV]|E|OpVpUH DPHO\UHHJ\pENpQWPiUD]RPEXGVPDQLVIHOKtYWDDÀ IRUUiV1&66=,2UV]iJRV6]ROJiOWDWiVPyGV]HUWDQL.RRUGLQiFLyV.|]SRQWÅ*\HUPHNMyOpWLDODSHOOiWiVRNpVV]RFLiOLVHOOiWiVRNµHOQHYH]pVĠKHO\]HWpUWpNHOpVHPiUFLXVROGDO $MRJV]DEiO\PyGRVtWiVLMDYDVODWpVLQGRNOiVDWHOMHVHJpV]pEHQLWWROYDVKDWyKWWSZZZHJ\HQOREDQDVPRGKXWW77DIBMM

 

43

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

-DYDVROMXNKRJ\D5HQGHOHW,,,IHMH]HWpQHND]iSROiVWJRQGR]iVQ\~M- ‡DV]RFLiOLVJ\LQWp]đN|WHOH]đPXQNDN|UHD]IđUHYHWtWYHNHUOM|Q Wy LQWp]PpQ\HNUH YRQDWNR]y V]DEiO\RN HOQHYH]pVğ FtPH HJpV]OM|Q NL PHJKDWiUR]iVUD HJ\$†DOD]DOiEELIRUPiEDQ ‡ D] iSROy JRQGR]y V]HPpO\]HW OpWV]iPD HPHONHGMHQ PHJ KLV]HQ D] DXWL]PXVVDO pOđ J\HUPHNHN pV ÀDWDORN JRQGR]iVD HVHWpEHQ QDJ\RQ $† IRQWRVDPHJIHOHOđV]iP~V]HPpO\LIHOWpWHOEL]WRVtWiVD$]DXWL]PXV$XWLVWDV]HPpO\HNRWWKRQiEDQD]DXWLVWDVSHNWUXP]DYDUEDQV~O\RVDQN|VDOpOđV]HPpO\HNHVHWpEHQDJRQGR]iVLV]NVpJOHWHNQHNPHJIHOHOđHQ ]pSV~O\RVDQpULQWHWWiOODQGypVIRO\DPDWRViSROiVWLJpQ\OđV]HPpO\HNiSRV]NVpJHVEL]WRVtWDQLDV]DNGROJR]yLOpWV]iPRW


J\HOPHW$KLYDWNR]RWW(%77KDWiUR]DWHJ\IRJODONR]WDWiVV]HPSRQW~pVHJ\iOWDOiQRV ODONR]WDWiVLpVPXQNDKHO\LHJ\HQOĒEiQiVPyGiOWDOiQRVNHUHWHLQHNDOpWUHKR]iViUyO MHOOHJĠMDYDVODWRWWDUWDOPD]PHO\EĒOPRVWD]iOWDOiQRVMHOOHJĠMDYDVODWRWLGp]]N NpVĒEE )RJODONR]WDWiVL .HUHWLUiQ\HOY DPHO\ D WHUYHN V]HULQW QHP FVDN D IRJODONR]WDWiV NHUOVRUDIRJODONR]WDWiVVDOIRJODONR]yUpV]EHQDPiVLNMDYDVODWLVPHUWHWpVpUH WHUOHWpUHYRQDWNR]yHOYOHV]KDQHPD]pOHWWRYiEELWHUOHWHLUHLVNLWHUMHV]WLNPDMG HJpV]VpJJ\ODNKDWiVV]ROJiOWDWiVRNVWE (]D](8WyOWRYiEELMRJDONRWiVWNtYiQ $](8iOWDOLWHHQGĒNPHJWpWHOHWHNLQWHWpEHQD3DUODPHQWÅ$](XUySDL3DUOD$](ENWY† EHNH]GpVHD]DOiEELDNV]HULQWPyGRVXO PHQWRNWyEHULiOOiVIRJODOiVDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOđV]HPpO\HN PRELOLWiViUyOpVEHIRJDGiViUyOYDODPLQWD²N|]|WWLLGđV]DNUD † $]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWMHOHQWLNO|Q|VHQD,,, IHMH]HWEHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWDN|]YHWOHQKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVDN|] YRQDWNR]y HXUySDL IRJ\DWpNRVViJJ\L VWUDWpJLiUyO ,1,

 HOYHWHWW KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV D ]DNODWiV D MRJHOOHQHV HONO|QtWpV D PHJWRUOiV QHYH]pVğ&(V]iP~iOOiVIRJODOiVDDGWHOMHVN|UğLUiQ\PXYDODPLQWD]H]HNUHDGRWWXWDVtWiVWRYiEEiD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHN WDWiVW HOPXODV]WiVD $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\H

$](ENWYD]DOiEEL$†DOHJpV]ONL $† $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HD]WMHOHQWLKRJ\D]HW|UYpQ\iOWDO N|WHOH]HWWV]HPpO\YDJ\V]HUYH]HWN|WHOHVDIRJ\DWpNRVViJEyOHUHGĒKiWUiQ\NRPSHQ ]iOiViKR]V]NVpJHVpVHOpJVpJHVPLQGHQRO\DQLQWp]NHGpVWPHJKR]QLDPHO\OHKHWĒYp WHV]LD]WKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDYDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVUpV]YpWHOL YDJ\ HOĒPHQHWHOL OHKHWĒVpJ PiV |VV]HKDVRQOtWKDWy KHO\]HWEHQ OpYĒ QHP IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNNHOYDJ\FVRSRUWRNNDOD]RQRVPyGRQEL]WRVtWRWWOHJ\HQ (N|WHOH]HWWVpJDOyODN|WHOH]HWWV]HPpO\YDJ\V]HUYH]HWNL]iUyODJDNNRUPHQWHVO KHWKDD]LQWp]NHGpVHNPHJWpWHOHÀJ\HOHPPHODN|WHOH]HWWKHO\]HWpUHDV]HUYH]HW PpUHWpUHJD]GDViJLpVHPEHULHUĒIRUUiVDLUDYDODPLQWD]LQWp]NHGpVVHOHOpUKHWĒHUHG PpQ\UHDV]iPiUDEL]RQ\tWKDWyDQDUiQ\WDODQWHUKHWMHOHQW 1HPPHQWHVOKHWDN|WHOH]HWWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNEHWDU WiVDDOyOKDD]DQQDNEHWDUWiViYDOHJ\WWMiUyWHUKHWD]iOODPiOODPLV]HUYH]HW|QNRU PiQ\]DW YDJ\ N|]|VVpJL WiPRJDWiV iOWDO EL]WRVtWRWW WiPRJDWiVL UHQGV]HU YDJ\ HJ\pE LQWp]NHGpVHOpJVpJHVPpUWpNEHQHOOHQV~O\R]]D

(]HQPyGRVtWiVRNHOYpJ]pVpWHJ\pENpQWNpWN|UOPpQ\LVVUJHWL$]HJ\LNDPiU KLYDWNR]RWWHV&53'YL]VJiODW]iUypV]UHYpWHOHLDKRODYL]VJiODWRWYpJ]ĒEL ]RWWViJD]HJ\H]PpQ\FLNNpYHONDSFVRODWEDQIHOKtYWD0DJ\DURUV]iJRWDUUDKRJ\ WHJ\HQLQWp]NHGpVHNHWDUUDQp]YHKRJ\DPDJ\DUMRJV]DEiO\RNEDH[SOLFLVYHUELVNH UOM|QEHOHKRJ\D]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVHKiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVWHUHGPpQ\H]

 $ IRJ\DWpNRVViJ IRJDOPiQDN D )RJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy (16= (J\H]PpQQ\HOYDOy|VV]KDQJMiQDNPHJWHUHPWpVH ,WWNtYiQMXNMHOH]QLKRJ\D)RWMHOHQOHJIRO\DPDWEDQOpYĒPyGRVtWiVDNDSFViQPHJ V]OHWHWW7V]iP~W|UYpQ\MDYDVODWPiUPHJROGMDDIRJ\DWpNRVViJIRJDOPiYDO NDSFVRODWRVSUREOpPiWHOHJHWWpYHH]]HOD](J\H]PpQ\EHQYiOODOWN|WHOH]HWWVpJQHN pV D HV ]iUy pV]UHYpWHOHNEHQ PHJIRJDOPD]RWW %L]RWWViJL DJJiO\RNQDN ,WW V]HUHWQpQND]RQEDQPHJMHJ\H]QLKRJ\D7V]iP~W|UYpQ\PyGRVtWiVLMDYDVODWHJ\HEHNEHQV~O\RVKLiQ\RVViJRNNDOEtUpVQHPVHJtWLHOđD IRJ\DWpNRVHPEHUHN²N|]WND]DXWL]PXVVDOpOđN²WiUVDGDOPLKHO\]HWpQHNMDYtWiViW$W|UYpQ\MDYDVODW~MUDJRQGROiViWMDYDVROMXN

 )RJODONR]WDWiV $IRJODONR]WDWiVWHUpQD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNQDJ\UpV]HXJ\DQ~J\KiWUiQ\RV KHO\]HWEHQYDQPLQWDPiVIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN1HNLNDV]RFLiOLVNDS FVRODWRNDNRPPXQLNiFLyWHUpQYDQOHJLQNiEEV]NVpJNVHJtWVpJUHDIRJODONR]WDWiV WHUOHWpQLV9DQQDND]RQEDQRO\DQRNLVDNLNiOODSRWXNV~O\RVViJDPLDWWYDJ\HVHWOHJ pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJXNRNiQQHPNpSHVHNPXQNiWYpJH]QLYDJ\FVXSiQQDJ\RQ HJ\V]HUĠPXQNDIHODGDWRNYpJ]pVpUHDONDOPDVDNHVHWOHJNHYpVVpWHUKHOKHWĒN

ÉOWDOiQRVMHOHQVpJKRJ\D]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HN²NLYpYHDQDJ\RQMyNpSHV $PiVLNVUJHWĒN|UOPpQ\KRJ\D](8EDQPiUOpWH]LND]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiV VpJĠHNHW²D]RNWDWiVEDQQHPMXWQDNPDJDVDEEYpJ]HWWVpJLJYDJ\KDPpJLVDNNRU N|YHWHOPpQ\pWHOĒtUyMRJLDNWXVQHYH]HWHVHQD7DQiFV(.LUiQ\HOYHDIRJ D]YDODPHO\LNV]OĒIiUDGKDWDWODQ|QIHOiOGR]yJRQGRVNRGiViQDNN|V]|QKHWĒKRJ\ Å0pOWyNpSSHQPiVNpSSµ)RJ\DWpNRVJ\LSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVIRJ\DWHNRVXJ\LSGIFGIFGDFDGHDFEEEEDF"YHUVLRQ ROG RNWyEHUL&53'MHOHQWpVKWWSZZZRKFKURUJ'RFXPHQWV+5%RGLHV&53'WK6HVVLRQ&53'&+81&2BHQGRF $](J\H]PpQ\FLNNpYHONDSFVRODWRVPHJiOODStWiVRN

KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL 2-&+8+70/ KWWSZZZSDUODPHQWKXLURPSGI RNWyEHUL&53'MHOHQWpVKWWSZZZRKFKURUJ'RFXPHQWV+5%RGLHV&53'WK6HVVLRQ&53'&+81&2BHQGRF $](J\H]PpQ\FLNNpYHONDSFVRODWRVPHJiOODStWiVRN

 

44


7RYiEELSUREOpPDKRJ\DMHOHQOHJLPDJ\DURUV]iJLMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWpVD]HQ QHN Q\RPiQ IHOpSOW N|]LJD]JDWiVL UHQGV]HU DPHO\ D] HJpV]VpJNiURVRGiVW LOOHWYH D PXQNDNpSHVVpJ FV|NNHQpVW PLQĒVtWL H PLQĒVtWpV VRUiQ QHP YHV]L PHJIHOHOĒHQ ÀJ\HOHPEHpVQHPLVWXGMDPHJIHOHOĒHQpUWpNHOQL DXWL]PXVEDQMiUWDVV]DNHPEHU KLiQ\DpVDXWL]PXVVSHFLÀNXVpUWpNHOpVLUHQGV]HUKLiQ\D D]DXWL]PXVRNR]WDHJpV] VpJNiURVRGiVWPXQNDNpSHVVpJFV|NNHQpVW0LYHODMHOHQOHJLUHQGV]HUDODSYHWĒFpOMD KRJ\PLQpOW|EEV]HPpO\WYLVV]DYH]HVVHQDQ\tOWPXQNDHUĒSLDFUDDPLHOPpOHWLOHJ GY|]OHQGĒ²PpJLVH]WQHPPHJIHOHOĒPyGRQWHV]LPHO\QHNHUHGPpQ\HD]KRJ\ VRNHQ\KpQIRJ\DWpNRVYDJ\DXWL]PXVEDQpULQWHWWV]HPpO\WKDJ\PLQGHQHOOiWiVQpO NODNLNHJ\pENpQWWiPRJDWiVUDV]RUXOQiQDNLOOHWYHVRNRO\DQV]HPpO\WPLQĒVtWH QHNUHKDELOLWiOKDWyQDNDNLHJ\pENpQWQ\LOYiQYDOyDQQHPD]

Amint a IRJDORP PHJKDWiUR]iVRNEyO OiWKDWy D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN NDWHJyULiMiQ EHOO WDOiOKDWy D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN NDWHJyULiMD DPL W|EE V]HPSRQWEyO VHP V]HUHQFVpV$ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiO ODOy IRJDOPD XJ\DQLV tJ\ W~O WiJ W|EE RO\DQ FVRSRUWRW IRJODO PDJiED DNLN PiV PiV LJpQ\HNNHO UHQGHONH]QHN .|QQ\HQ EHOiWKDWy KRJ\ HJ\ PXQNDKHO\L EDOHVHW PLDWWHJpV]VpJNiURVRGRWWV]HPpO\WHOMHVHQPiVLJpQ\HNNHOUHQGHONH]LNPLQWHJ\ V]HOOHPL IRJ\DWpNRV LOOHWĒ 3pOGiXO KD YDODNL PXQNDKHO\L EDOHVHWEĒO DGyGyDQ JH ULQFVpUYHW NDSRWW pV H] RO\DQ V]LQWHQ EHIRO\iVROMD D] HJpV]VpJL iOODSRWiW KRJ\ PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHNPLQĒVOiPJ\DNRUODWEDQFVXSiQH]D]WMHOHQWL KRJ\À]LNDLPXQNiUDQHPDONDOPDVD]WHOMHVHQPiVHVHWPLQWHJ\RO\DQV]HPpO\ $IRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOypVDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\IRJDOPD DNLHQ\KpQpUWHOPLIRJ\DWpNRVDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\DNLPHOOpVHJtWĒV]HPpO\ V]NVpJHVYDJ\PiVPyGRQDPXQNDKHO\V]iPiUDYDOyDNDGiO\PHQWHVtWpVpWPHJ $PiUW|EEV]|UKLYDWNR]RWW)RW†D SRQWMDKDWiUR]]DPHJDIRJ\DWpNRVV]HPpO\ NHOOROGDQL0XQNDYpGHOPLV]HPSRQWEyOLVPiVV]DEiO\RNDWNHOODONDOPD]QLDSpO GiEDQV]HUHSOĒNpWV]HPpO\UH IRJDOPiWD]DOiEELDNV]HULQW IRJ\DWpNRVV]HPpO\D]DNLpU]pNV]HUYLtJ\NO|Q|VHQOiWiVKDOOiVV]HUYLPR]JiVV]HU YL pUWHOPL NpSHVVpJHLW MHOHQWĒV PpUWpNEHQ YDJ\ HJ\iOWDOiQ QHP ELUWRNROMD LOOHWĒOHJ D NRPPXQLNiFLyMiEDQV]iPRWWHYĒHQNRUOiWR]RWWpVH]V]iPiUDWDUWyVKiWUiQ\WMHOHQWD WiUVDGDOPLpOHWEHQYDOyDNWtYUpV]YpWHOVRUiQ

MiQGHEEĒOD]N|YHWNH]LNKRJ\DIRJDORPGLIIHUHQFLiODWODQViJDDJ\DNRUODWEDQ is SUREOpPiNDWV]O(]HQPHJiOODStWiVRNDWWiPDV]WMDDOiD]DODSYHWĒMRJRN EL]WRViQDNÅ$PXQNDPpOWyViJDµFtPĠEHQNpV]OWSURMHNWMH (EEHQDSURMHNWEHQD]RPEXGVPDQPHJiOODStWMDKRJ\D]HJpV]

$PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R45

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

HJ\WWWDQXOJ\HUPHNpYHOpVPDJDLVWDQtWMDĒWÌJ\DOHJW|EEDXWL]PXVVDOpOĒWiUVXQN $W|UYpQ\WHUYH]HWWPyGRVtWiVDSHGLJD]DOiEELDNV]HULQWKDWiUR]QiPHJXJ\DQH]W QHPUHQGHONH]LNN|]pSIRN~YDJ\IHOVĒIRN~YpJ]HWWVpJJHOPHO\Q\LOYiQYDOyKiWUiQ\ DIRJDOPDW DPXQNDHUĒSLDFRQ$NLNPpJLVHOMXWQDNHJ\PDJDVDEEYpJ]HWWVpJLJD]RNSHGLJD] LVNROiEyOYDOyNLNHUOpVVHOV]HPEHWDOiOMiNPDJXNDWD]]DODSUREOpPiYDOKRJ\EiU D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ D] D V]HPpO\ DNL WDUWyVDQ YDJ\ YpJOHJHVHQ RO\DQ pU]pNV]HUYL YpJ]HWWVpJNPHJIHOHOĒYROQDGHV]RFLiOLVNpV]VpJHLNKLiQ\RVViJDLQHPWHV]LNNp NRPPXQLNiFLyVÀ]LNDLpUWHOPLSV]LFKRV]RFLiOLVNiURVRGiVVDO²LOOHWYHH]HNEiUPLO\HQ SHVVpĒNHWDPXQNDYiOODOiVUDDPXQNDKHO\PHJWDUWiViUD6]RNYiQ\RVMHOHQVpJD]LV KDOPR]yGiViYDO²pODPHO\DN|UQ\H]HWLWiUVDGDOPLpVHJ\pEMHOHQWĒVDNDGiO\RNNDON|O KRJ\D]DGRWWV]HPpO\DJ\DNRUODWLNpUGpVHNDUDFLRQiOLVGROJRNWHUpQLJHQIHMOHWW FV|QKDWiVEDQ D KDWpNRQ\ pV PiVRNNDO HJ\HQOĒ WiUVDGDOPL UpV]YpWHOW NRUOiWR]]D YDJ\ JiWROMD D]RQRVNRU~WiUVDLKR]NpSHVWNLHPHONHGĒWHOMHVtWPpQ\UHNpSHViPH]DNpSHVVpJ NLDNQi]DWODQXOPDUDGPLYHODPLQGHQQDSRVJ\DNRUODWLIHODGDWRNYpJ]pVpUH SOWLV] WiONRGiV|OW|]N|GpVN|]OHNHGpVVWE FVXSiQFVDNVHJtWVpJJHONpSHV (KKH]NpSHVWDIRJODONR]WDWiVHOĒVHJtWpVpUĒOpVDPXQNDQpONOLHNHOOiWiViUyOV]yOy )RQWRV YROQD D]RQEDQ D] DXWL]PXVEDQ pULQWHWW V]HPpO\HN ² XJ\DQ~J\ PLQW PiV pYL,9W|UYpQ\ )OW † EHNH]GpVP SRQWMDKDWiUR]]DPHJDPHJYiOWR IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN ² IRJODONR]WDWiViQDN HOĒVHJtWpVH D IRJODONR]WDWiV pV D] RN ]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHNIRJDOPiWD]DOiEELDNV]HULQW WDWiVJ\ H N|UEHQ YDOy V]RURV HJ\WWPĠN|GpVH KLV]HQ D PHJIHOHOĒ PXQND D My PXQNDKHO\Q|YHOLD]|QEHFVOpVWEL]WRVtWMDDIHMOĒGpVWpVQHPXWROVyVRUEDQDQ\DJL P PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\DNLWHVWLYDJ\V]HOOHPLIRJ\DWpNRVYDJ\DNLQHN EL]WRQViJRWLVQ\~MWtJ\FV|NNHQWYHD]DXWL]PXVEDQpULQWHWWFVDOiGRNN|UQ\H]HWp D]RUYRVLUHKDELOLWiFLyWN|YHWĒHQPXQNDYiOODOiVLpVPXQNDKHO\PHJWDUWiVLHVpO\HLWHVWL QHNDQ\DJLpVHJ\pEOHWHUKHOWVpJpWLV YDJ\V]HOOHPLNiURVRGiVDPLDWWFV|NNHQQHN


VpJNiURVRGRWWDNpVIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHJ\WWNH]HOpVHD]DOiEELJ\DNRUODWEDQ $PXQNDYpGHOHPUĒOV]yOypYL;&,,,W|UYpQ\YDODPLQWDPXQNDKHO\HNPXQ NDYpGHOPLN|YHWHOPpQ\HLQHNPLQLPiOLVV]LQWMpUĒOV]yOy ,, 6]&V0(0 PHJMHOHQĒSUREOpPiNPLDWWVHPV]HUHQFVpV HJ\WWHV UHQGHOHW V]ĠNV]DY~DQ Q\LODWNR]LN DUUyO KRJ\ PLO\HQ HOĒtUiVRNQDN NHOO PHJIHOHOMHQ HJ\ RO\DQ PXQNDKHO\ DKRO PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ H]HQ EH 7iPRJDWiVXNUHKDELOLWiFLyMXNVHPOHKHWH]iOWDONHOOĒHQVSHFLÀNXVV]HPpO\UHV]DERWW OO IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW IRJODONR]WDWQDN LOOHWYH H V]DEiO\RN OHJLQNiEE D PR] JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNLJpQ\HLWÀJ\HOHPEHYpYHtUyGWDN(]pUWD]RPEXGVPDQ Å$ YL]VJiODW VRUiQ PHJNHUHVHWW OHJW|EE IRJODONR]WDWy V]LQWpQ QHP KDV]QiO PHJiOODStWMDKRJ\Å0LQGH]HNUHÀJ\HOHPPHODKKR]KRJ\DPXQNDYpGHOPLUHQGV]HU MDN|YHWNH]HWHVHQDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠLOOHWYHDIRJ\DWpNRVViJJDO YDODPHQQ\LIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒPXQNDYiOODOyHVHWpEHQKDWpNRQ\DQEHW|OWVHUHQ pOĒV]HPpO\IRJDOPiW(]PHJHUĒVtWLD]WDYpOHNHGpVWKRJ\DMHOHQOHJLIRJODO GHOWHWpVpWD]RPEXGVPDQFpOV]HUĠQHNWDUWMDDW|UYpQ\KH]NDSFVROyGyYpJUHKDMWiVL NR]WDWiVLUHQGV]HUQHPWiPRJDWMDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNIRJODONR]WDWiViW$ UHQGHOHWHNQHN²DNO|QE|]ĒIRJ\DWpNRVViJLFVRSRUWEDWDUWR]yV]HPpO\HNpUGHNH PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNHOOiWiVDLUyOpVHJ\HVW|UYpQ\HNPy LWNpSYLVHOĒFLYLOV]HUYH]HWHNWDSDV]WDODWDLQDNIHOKDV]QiOiViYDOYDOy²PyGRVtWiViWµ GRVtWiViUyOV]yOypYL&;&,W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ0PWY †DpU WHOPpEHQDPXQNDDGyDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNIRJODONR]iVL $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HDIRJODONR]DWiVEDQ UHKDELOLWiFLyMiQDNHOĒVHJtWpVHpUGHNpEHQUHKDELOLWiFLyVKR]]iMiUXOiVÀ]HWpVpUH N|WHOHVKDD]iOWDODIRJODONR]WDWRWWDNOpWV]iPDDIĒWPHJKDODGMDpVD]iOWDOD $] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\H D] (16= )RJ\DWpNRVJ\L HJ\H]PpQ\ IRJODONR]WDWRWWPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNV]iPDQHPpULHOD &LNNpEHQMHOHQLNPHJPHO\NLPRQGMD OpWV]iPV]i]DOpNiW$EL]WRVNRUiEELYL]VJiODWD $-%V]MHOHQWpV VRUiQPHJNHUHVHWWV]HUYHNYDODPHQQ\LHQMHOH]WpNKRJ\DUHKDELOLWiFLyVKR] $]ÅpVV]HUĠDONDOPD]NRGiVµD]HOHQJHGKHWHWOHQpVPHJIHOHOĒPyGRVtWiVRNDWpVYiOWR]WD WiVRNDWMHOHQWLDPHO\HNQHPMHOHQWHQHNDUiQ\WDODQpVLQGRNRODWODQWHUKHWpVDGRWWHVHW ]iMiUXOiVPHJÀ]HWpVpQHNN|WHOH]HWWVpJHD]pUWVHP|V]W|Q]LDPXQNiOWDWyNDW EHQV]NVpJHVHNKRJ\EL]WRVtWViNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\DODSYHWĒHPEHULMRJD IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ IRJODONR]WDWiViUD PHUW D PHJYiOWR]RWW PXQND LQDNpVV]DEDGViJDLQDNDPLQGHQNLWPHJLOOHWĒHJ\HQOĒPpUWpNĠpOYH]HWpWpVJ\DNRUOiViW NpSHVVpJĠ V]HPpO\ IRJDOPiEyO NLLQGXOYD D PXQNiOWDWy D]W D] HJpV]VpJNiUR VRGRWWV]HPpO\WIRJMDHOĒQ\EHQUpV]HVtWHQLDNLQHNDIRJODONR]WDWiVDQHPLJp Q\HO WRYiEEL LQWp]NHGpVHNHW SO pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV µ &pOV]HUğ YROQD (]HQHOYpUYpQ\HVOpVpWD]pOHWPLQGHQWHUOHWpQtJ\WHUPpV]HWHVHQDIRJODONR]D WHKiWRO\DQUHQGHONH]pVHNHWKR]QLMRJV]DEiO\RNDWDONRWQLDPHO\HN WiVEDQLVHOĒNHOOVHJtWHQL YDOyEDQ pUGHNHOWp WHV]LN D PXQNDDGyNDW DEEDQ KRJ\ IRJ\DWpNRV $](XUySDL8QLyMRJDQ\DJiEDH]HQD]HOYSRQWRVDQDIRJODONR]DWiVWHUOHWpQEL]WRVt V]HPpO\HNHWLVIRJODONR]WDVVDQDN(]HOpUKHWđYROQDDPHJYiOWR]RWW WDQGyIHOWpWHOHNNDSFViQNHUOWEHpVPHJMHOHQLND(.LUiQ\HOYFLNNpEHQ PXQNDNpSHVVpJğPXQNDYiOODOyNIRJDOPiQDNPyGRVtWiViYDORO\PyGRQKRJ\D]HJpV]VpJNiURVRGRWWV]HPpO\HNpVDIRJ\DWpNRVV]HPp$]HJ\HQOĒEiQiVPyGHOYpQHNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNNHONDSFVRODWEDQW|UWpQĒYpJUHKDM WiVDFpOMiEyOpVV]HUĠLQWp]NHGpVHNHWNHOOEHYH]HWQL(]D]WMHOHQWLKRJ\DPXQNDDGyNQDN O\HNQHNHUOKHVVHQHNHJ\PiVKR]NpSHVWKiWUiQ\RVDEEKHO\]HWEHD PHJNHOOWHQQLNDPHJIHOHOĒpVD]DGRWWHVHWEHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHWKRJ\DIRJ\D PXQNDDGyQDNQHOHJ\HQpUGHNHIRJ\DWpNRVV]HPpO\KHO\HWWFVXSiQ WpNRVV]HPpO\V]iPiUDOHKHWĒYpYiOMRQDPXQNiKR]MXWiVDPXQNiEDQYDOyUpV]YpWHOD] HJpV]VpJNiURVRGRWWV]HPpO\WDONDOPD]QL(]WDNiUDIRJ\DWpNRVV]HHOĒPHQHWHOD]iWYDJ\WRYiEENpS]pVNLYpYHKDD]LO\HQLQWp]NHGpVDUiQ\WDODQXOQDJ\WHU KHWUyDPXQNDDGyUD(]WDWHUKHWQHPOHKHWDUiQ\WDODQXOQDJ\QDNWHNLQWHQLDPHQQ\LEHQ PpO\HNDONDOPD]iVDHVHWpQW|UWpQđWRYiEELNHGYH]PpQ\HNEL]WRVtD]DGRWWWDJiOODPIRJ\DWpNJ\LSROLWLNiMiQDNLQWp]NHGpVHLH]WNLHOpJtWĒHQHOOHQV~O\R]]iN WiViYDOLVPHJROGKDWyYROQD $PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R † $OpWHVtWpVVRUiQDPXQNDYpGHOPLN|YHWHOPpQ\HNpUYpQ\UHMXWWDWiVDDOpWHVtWpVEHQN|]UHPĠN|GĒNIHODGDWDDPHO\QHNWHOMHVtWpVpEHQHJ\WWNHOOPĠN|GQLN 

 $PXQNDKHO\HNPXQNDHV]N|]|NNLDODNtWiVDWHOHStWpVHWRYiEEiDPXQNDPHJV]HUYH]pVHVRUiQD]HUJRQyPLDLV]HPSRQWRNDWLVÀJ\HOHPEHNHOOYHQQL  2O\DQPXQNDKHO\HNOpWHVtWpVpQpODKROPR]JiVNRUOiWR]RWWYDJ\HJ\pEWHVWLIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyNDWIRJODONR]WDWQDNDÀ]LNDLN|UQ\H]HWQHNLOOHV]NHGQLHNHOOD]HPEHULWHVWPHJYiOWR]RWWWXODMGRQViJDLKR] † $PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyNDGRWWViJDLUDDPXQNDKHO\HNNLDODNtWiViQiOÀJ\HOHPPHONHOOOHQQL  $]RNRQDPXQNDKHO\HNHQDKROPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyNDWNtYiQQDNIRJODONR]WDWQLD]DMWyNDWD]iWMiUyNDWDV]LQWEHOLNO|QEVpJHNHWiWKLGDOyNDWDOpSFVĒNHWD]XKDQ\R]yNDWDPRVGyNDWpVD PXQNDKHOO\HO|VV]HIJJĒEHUHQGH]pVHNHWDWHVWLDGRWWViJDLNQDNPHJIHOHOĒHQLOOHWYHPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJNUHÀJ\HOHPPHONHOONLDODNtWDQLYDJ\V]NVpJHVHWpQiWDODNtWDQL  $PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyNUpV]pUHPXQNDKHO\N|QEL]WRVtWDQLNHOOD]HJpV]VpJHVpVEL]WRQViJRVPXQNDYpJ]pVNK|]V]NVpJHViOWDOXNIHOLVPHUKHWĒMHO]pVHNHW $PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R 

46


(UUHD%tUyViJD]DOiEELYiODV]WDGWD Å$PLQWD]WD]HPOtWHWWFLNNNLPRQGMDDPXQNDDGyNQDNPHJNHOOWHQQLNDPHJIHOHOĒ LQWp]NHGpVHNHWW|EEHNN|]|WWKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDOHKHWĒYpYiOMRQ DPXQNiKR]MXWiVDPXQNiEDQYDOyUpV]YpWHOYDJ\D]HOĒPHQHWHO(EEHQDWHNLQWHW EHQD]HPOtWHWWLUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]GpVHWDUWDOPD]]DH]HQLQWp]NHGpVHN 6]iPRVMRJHVHWVRUiQLVIRJODONR]RWWD](XUySDL%tUyViJ(.LUiQ\HOYpQHN QHP NLPHUtWĒ IHOVRUROiViW DPHO\ LQWp]NHGpVHN À]LNDL V]HUYH]pVL pVYDJ\ NpS]pVL pUWHOPH]pVpYHONDSFVRODWRVNpUGpVHNNHO(]HQMRJHVHWHNN|]ONLHPHOHQGĒND6RQLD MHOOHJĠHNOHKHWQHN &KDFyQ1DYDV és a HK DanmarkHJ\HVtWHWWJ\HNPHO\HNEHQD](XUySDL%t UyViJNRQNUpWDQD]LUiQ\HOYEHQV]HUSHOĒpVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHN 5i NHOO PXWDWQL KRJ\ VHP D LUiQ\HOY FLNNH VHP DQQDN  pUWHOPH]pVpYHOIRJODONR]RWW SUHDPEXOXPEHNH]GpVHQHPWHV]HPOtWpVWDPXQNDLGĒFV|NNHQWpVpUĒO0LQGD]RQiO WDOV]NVpJYDQD]HPOtWHWWSUHDPEXOXPEHNH]GpVEHQV]HUHSOĒÅPXQNDLGĒEHRV]WiVµ A &KDFKyQ 1DYDV J\EHQ D %tUyViJ NLPRQGWD KRJ\ D EHWHJVpJEHQ V]HQYHGĒ IRJDOPiQDN pUWHOPH]pVpUH DQQDN PHJKDWiUR]iVD pUGHNpEHQ KRJ\ H IRJDORP DOi PXQNDYiOODOyNYpGHOPHpUGHNpEHQD(.LUiQ\HOYUHQHPOHKHWKLYDWNR]QL WDUWR]KDWHDPXQNDLGĒNLDODNtWiVD YLV]RQWDUUDLVXWDOWKRJ\KDDEHWHJVpJRO\DQKRVV]~LGĒQNHUHV]WOIHQQiOOKRJ\D] DV]DNPDLpOHWpEHQDPXQNDYiOODOyWWDUWyVDQDNDGiO\R]]DDNNRUD]PiUWHNLQWKHWĒ $](16=HJ\H]PpQ\FLNNpQHNQHJ\HGLNEHNH]GpVHV]HULQWD]ÅpVV]HUĠDONDOPD] IRJ\DWpNRVViJQDN$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHVHWpEHQSHGLJRO\DQPXQNDKHO\LN|UO NRGiVµÅD]HOHQJHGKHWHWOHQpVPHJIHOHOĒPyGRVtWiVRNDWpVYiOWR]WDWiVRNDWMHOHQWL PpQ\HNHWNHOOEL]WRVtWDQLD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVHOYHDODSMiQDPHO\DPXQNiEDQ DPHO\HNQHPMHOHQWHQHNDUiQ\WDODQpVLQGRNRODWODQWHUKHWpVDGRWWHVHWEHQV]NVp YDOyUpV]YpWHOpWOHKHWĒYpWHV]LLOOHWYHPHJN|QQ\tWL(]YRQDWNR]LND]HOERFViWiVpVD JHVHNKRJ\EL]WRVtWViNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\DODSYHWĒHPEHULMRJDLQDNpV GtMD]iVNDSFViQDONDOPD]RWWIHOWpWHOHNUHLVÌJ\DIRJ\DWpNRVViJRQDODSXOyKiWUiQ\RV V]DEDGViJDLQDNDPLQGHQNLWPHJLOOHWĒHJ\HQOĒPpUWpNĠpOYH]HWpWpVJ\DNRUOiViWµ PHJNO|QE|]WHWpVWLODOPiYDOHOOHQWpWHVDIRJ\DWpNRVViJRQDODSXOyRO\DQPXQNiOWD (EEĒON|YHWNH]ĒHQD]HPOtWHWWUHQGHONH]pVD]ÅpVV]HUĠDONDOPD]NRGiVµIRJDOPiQDN WyLIHOPRQGiVDPHO\QHNLQGRNDD]KRJ\D]pULQWHWWQHPDONDOPDVQHPNpSHVYDJ\ WiJPHJKDWiUR]iViWV]RUJDOPD]]D QHPYHKHWĒLJpQ\EHPXQNDN|UHDODSYHWĒIHODGDWDLQDNHOOiWiViUD$]LO\HQIHOPRQGiV D]pUWPLQĒVOKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVQHNPHUWDPXQNiOWDWyQDNN|WHOHVVpJH ,O\ PyGRQ D LUiQ\HOYHW LOOHWĒHQ H]W D IRJDOPDW ~J\ NHOO pUWHOPH]QL KRJ\ D]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVHOYpQHNPHJIHOHOĒHQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNQpOMHOHQWNH DQQDND]RQNO|QIpOHDNDGiO\RNPHJV]QWHWpVHDFpOMDDPHO\HNNRUOiWR]]iNDIR ]ĒKiWUiQ\RNNLNV]|E|OpVpUH J\DWpNRVV]HPpO\WHOMHVKDWpNRQ\pVPiVPXQNDYiOODOyNNDOHJ\HQOĒV]HUHSYiOODOiViW DV]DNPDLpOHWEHQ 7pPiQNV]HPSRQWMiEyOD+.'DQPDUNHJ\HVtWHWWJ\HNEHQD](XUySDL%tUyViJ WpPiQN V]HPSRQWMiEyO PpJ IRQWRVDEE N|YHWNH]WHWpVHNUH MXWRWW (]HQ HOĒ]HWHV $PHQQ\LEHQHJ\UpV]WDLUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]GpVHpVD](16= G|QWpVKR]DWDOLHOMiUiVUDLUiQ\XOyJ\HNEHQNpWRO\DQPXQNDYiOODOyUyOYROWV]yDNLN HJ\H]PpQ\FLNNpQHNQHJ\HGLNEHNH]GpVHQHPFVDNWiUJ\LKDQHPV]HUYH]pVLLQ WDUWyVDQEHWHJHNYROWDNpVH]PXQNDNpSHVVpJFV|NNHQpVWHUHGPpQ\H]HWQiOXNÌJ\ Wp]NHGpVHNHWLVPDJiEDQIRJODOPiVUpV]WDPXQNDLGĒÅEHRV]WiVDµNLIHMH]pVHQD]WD HOĒV]|ULVD]WNHOOHWWWLV]Wi]QLKRJ\D]LUiQ\HOYKDWiO\DDOiWDUWR]QDNHWHKiWKRJ\ WHPSyWYDJ\VHEHVVpJHWNHOOpUWHQLDPHOO\HODPXQNiWHOYpJ]LNQHPOHKHWNL]iUQL ÅIRJ\DWpNRVµPXQNDYiOODOyNQDNPLQĒVOQHNH(UUHD%tUyViJLJHQQHOYiODV]ROW(]W KRJ\DPXQNDLGĒFV|NNHQWpVHD]H]HQLUiQ\HOYFLNNHV]HULQWLDONDOPD]NRGiVLLQ N|YHWĒHQOHKHWHWWiOOiVWIRJODOQLDEEDQDNpUGpVEHQKRJ\D>«@LUiQ\HOY Wp]NHGpVQHNPLQĒVOKHW FLNNHV]HULQWLLQWp]NHGpVHNN|]pWDUWR]LNHDPXQNDLGĒFV|NNHQWpVH"7HKiWKRJ\ DPXQNDLGĒFV|NNHQWpVD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVHJ\HV]N|]HPHJQ\LOYiQXOiVDOH (J\pELUiQW Ui NHOO PXWDWQL KRJ\ D LUiQ\HOY  KHWH" SUHDPEXOXPEHNH]GpVpEHQ WDOiOKDWy D PXQNDKHO\HN IRJ\DWpNRVRN &V]J\6RQLD&KDFyQ1DYDVNRQWUD(XUHVW&ROHFWLYLGDGHV6$M~OLXVLtWpOHWKWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;&-+8+70/ &-+.'DQPDUNNpSYLVHOHWpEHQ-HWWH5LQJNRQWUD'DQVNDOPHQQ\WWLJW%ROLJVHOVNDE & pV+.'DQPDUNNpSYLVHOHWpEHQ/RQH6NRXERH:HUJHNRQWUD'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJNpSYLVHOHWpEHQ3UR'LVSOD\$6 & iSULOLVLtWpOHW KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;&-+8+70/ 

47

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$] LUiQ\HOY WHKiW D IRJODONR]WDWiV WHUpQ LJHQ V]pOHVN|UĠHQ tUMD HOĒ D] pVV]HUĠ DO NDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNDONDOPD]iViWDIHOWpWHOHNPHJWHUHPWpVpW7HKiWPiU QHPFVDNDPXQNDYiOODOyNNLYiODV]WiViQiOKDQHPDUpV]YpWHOHOĒPHQHWHOVĒWD]iW pVWRYiEENpS]pVWHUpQLV


LJpQ\HLQHN PHJIHOHOđ NLDODNtWiViUD LUiQ\XOy LQWp]NHGpVHN IHOVRUROiVD QHPNLPHUtWđN|YHWNH]pVNpSSHQDPXQNDLGđFV|NNHQWpVW²MyOOHKHWD] QHPWDUWR]LNDÅPXQNDLGđEHRV]WiVµIRJDOPiKR]²D]H]HQLUiQ\HOY FLNNpEHQIRJODOWDONDOPD]NRGiVLLQWp]NHGpVQHNOHKHWWHNLQWHQLD]RNEDQ D]HVHWHNEHQDPLNRUDPXQNDLGđFV|NNHQWpVDPXQNDYiOODOyV]iPiUD OHKHWđYpWHV]LKRJ\D]HPOtWHWWFLNNFpONLWğ]pVpYHO|VV]KDQJEDQWRYiEEUDLVYpJH]KHVVHDPXQNiMiW

NHYpVVpLVPHUWHNWRYiEEiDPDJ\DUMRJDONRWyHOPXODV]WRWWDPHJWHUHPWHQLD]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pVV]HPSRQWUHQGV]HUpWYDODPLQWD]DKKR]NDSFVROyGyWiPRJDWiVRNpVDIRJODONR]WDWiVWHOđVHJtWđ WiPRJDWiVLUHQGV]HU|VV]KDQJMiW0LQGHQQHNHUHGPpQ\HNpSSHQDPXQNiOWDWyQLQFV|V]W|Q|]YHDUUDKRJ\D]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVHOYpQHN PHJIHOHOđSR]LWtYLQWp]NHGpVHNHWKR]]RQKLV]HQH]pUWD]iOODPWyOVHP NDSPHJIHOHOđWiPRJDWiVWDQ\DJLNRPSHQ]iFLyW-DYDVROMXNWHKiWDPiU PHJOpYđUHQGV]HUUHYt]LyMiW

(J\pELUiQWUiNHOOPXWDWQLKRJ\D]HPOtWHWWLUiQ\HOYFLNNpQHNPHJIHOHOĒHQDIRJ\D WpNRVV]HPpO\HNiOWDOLJpQ\HOKHWĒLQWp]NHGpVHNQHNpVV]HUĠHNQHNNHOOOHQQLNDEEDQ 0HJMHJ\]HQGđ D] LV KRJ\ D] pVV]HUğ DONDOPD]NRGiV HOYpQHN PHJIHOHD]pUWHOHPEHQKRJ\D]RNDPXQNiOWDWyV]iPiUDQHPMHOHQWKHWQHNDUiQ\WDODQWHUKHW Ođ LQWp]NHGpV PHO\ DGRWW HVHWEHQ PXQNDLGđ NHGYH]PpQ\EHQ PXQNDLGđFV|NNHQWpVEHQ Q\LOYiQXO PHJ QHP VpUWKHWL D] HJ\HQOđ PXQNipUW $]DODSJ\HNEHQWHKiWDQHP]HWLEtUyViJQDNNHOOPHJYL]VJiOQLDKRJ\DPXQNDLGĒ HJ\HQOđEpUH]pVHOYpWWHKiWKDD]pULQWHWWV]HPpO\D]D]RQRVIHOWpWHOHN FV|NNHQWpVPLQWDONDOPD]NRGiVLLQWp]NHGpVDUiQ\WDODQWHUKHWMHOHQWHDPXQNiOWD PHOOHWWGROJR]yW|EELPXQNDYiOODOyQiOYDOyMiEDQNHYHVHEEHWLVGROJR]LN WyNV]iPiUD XJ\DQD]W D EpUW NHOO PHJNDSQLD PLQW D W|EELHN (] PHJYDOyVtWKDWy LV YROQDKDD]iOODPD]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVHOYpQHNPHJIHOHOđLQWp]NH$PLQW D] D LUiQ\HOY  SUHDPEXOXPEHNH]GpVpEĒO NLWĠQLN HEEHQ D WH GpVWDONDOPD]yPXQNiOWDWyQDNDIHQWLHNV]HULQWiWOiWKDWyUHQGV]HUEHQ NLQWHWEHQÀJ\HOHPEHNHOOYHQQLD]LO\HQLQWp]NHGpVHNPLDWWIHOPHUOĒSpQ]J\LpV Q\~MWDQDNRPSHQ]iFLyWDPHQQ\LEHQD]LQWp]NHGpVHJ\HWOHQDNDGiO\DD] HJ\pEN|OWVpJHNHWDYiOODONR]iVQDJ\ViJiWpVSpQ]J\LHUĒIRUUiVDLWYDODPLQWDN|] KRJ\H]ÅQHPpUQpµPHJDPXQNiOWDWyQDN WiPRJDWiVRNYDJ\EiUPHO\PiVWiPRJDWiVOHKHWĒVpJpWµ $UUDLVIHONtYiQMXNKtYQLDÀJ\HOPHWKRJ\DOHJW|EEHVHWEHQD]DWLSLNXVIRJODONR] 7HNLQWHWWHODUUDKRJ\HEEHQD]J\EHQD]HOERFViWRWWPXQNDYiOODOyKHO\HWWXJ\DQ WDWiV D] RWWKRQL PXQNDYpJ]pV LV yULiVL VHJtWVpJHW MHOHQKHW D] DXWLVWD PXQNDYiOOD DUUDDPXQNDN|UUHUpV]PXQNDLGĒVV]HPpO\WYHWWHNIHOLOOHWYHD]HOERFViWRWWPXQ OyN V]iPiUD tJ\ ĒN DNiU D WiYPXQND UHQGV]HUpQHN OHKHWĒVpJHLQHN IHMOHV]WpVpEĒO NDYiOODOy PDJD LV UpV]PXQNDLGĒEHQ WXGRWW HOKHO\H]NHGQL KDVRQOy PXQNDN|UEHQ LVVRNDWSURÀWiOKDWQiQDN0LYHOD]DXWL]PXVDV]RFLiOLVNpV]VpJHNWHUpQRNR]SURE PiVPXQNDDGyQiOWRYiEEiDGiQMRJDODSMiQD]iOODPDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNXWi OpPiW iP V]iPRV HVHWEHQ PiV UDFLRQiOLV JRQGRONRGiVW LJpQ\OĒ WHYpNHQ\VpJHNHW QLNHGYH]PpQ\WEL]WRVtWRWWDYiOODONR]iVRNQDNH]pUWDGRWWHVHWEHQQHPYROWPLUH D] pULQWHWW V]HPpO\HN iWODJRQ IHOO NpSHVHN YpJH]QL tJ\ D] LO\HQ DXWLVWD HPEHUHN KLYDWNR]iVVDO PHJWDJDGQL D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV IHOWpWHOHLQHN PHJWHUHPWpVpW NpSHVVpJHLD]pUWQHPWXGQDNKDV]QRVXOQLPHUWDPXQNDKHO\LN|UOPpQ\HNKH]QHP NRQNUpWDQDPXQNDLGĒNHGYH]PpQ\EL]WRVtWiViW WXGQDNDONDOPD]NRGQLYDJ\DGRWWHVHWEHQNRPRO\JRQGRWRNR]QHNLNDPXQNDKHO\ UHYDOyEHMiUiVDW|PHJN|]OHNHGpVtJ\QHPLQWHJUiOyGQDNDPXQNDYLOiJiED (]HN (]DG|QWpVD]DXWL]PXVEDQpULQWHWWPXQNDYiOODOyNHVHWpQLVMyKLYDW- DPHJiOODStWiVRNHJ\pENpQWiOWDOiQRVViJEDQLVLJD]DND]DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNUH NR]iVLDODSOHKHWKDVRQOyJ\HNEHQKLV]HQQHNLNSRQWRVDQDPXQNDLGđ DNNRULVKDQLQFVHQHNiWODJRQIHOOLNpSHVVpJHLN +DH]PpJLVPHJROGRWWDNNRUD NHGYH]PpQ\ D NLV]iPtWKDWy UHQGV]HUHV V]QHWHN H]iOWDO D U|YLGHEE PXQNDKHO\HQWRYiEELVHJtWVpJUHYDQV]NVpJHD]pULQWHWWV]HPpO\QHNYDJ\LVPHOOp PXQNDYpJ]pV YDJ\PDJDDUpV]PXQNDLGđVIRJODONR]WDWiVMHOHQWKHWQHN HJ\SOXV]VHJtWĒV]HPpO\DONDOPD]iVDLQGRNROWDPHO\N|OWVpJHVHEELVOHKHWPLQWD YDOyGLVHJtWVpJHW0LYHOD]LO\HQLQWp]NHGpVDONDOPD]iVDQHPRNR]KDWD PXQNDYpJ]pV RWWKRQL IHOWpWHOHLQHN PHJWHUHPWpVH 0LYHO D WiYPXQNiV XJ\DQRO\DQ PXQNiOWDWyV]iPiUDDUiQ\WDODQWHUKHWtJ\D]iOODPQDNNHOO|V]W|Q|]QL PXQNDYiOODOyPLQWD]DNLDPXQNDKHO\pUHEHMiUtJ\V]iPiUDLVEL]WRVtWDQLNHOOPLQG D]RN PHJKR]DWDOiW 6DMQiODWRV KRJ\ ² D NpVđEELHNEHQ UpV]OHWHVHEEHQ D]RNDWDIHOWpWHOHNHWNHGYH]PpQ\HNHWDPHO\HNDW|EELYDJ\DNiUDPHJYiOWR]RWW NLIHMWHQGđNV]HULQW²0DJ\DURUV]iJRQEiUYDQQDNW|UHNYpVHNDPHJYiO- PXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyNQDNMiUQDN8J\DQ~J\NDSKDWQDWHKiWD]LO\HQV]H WR]RWWPXQNDNpSHVVpJğPXQNDYiOODOyNDWIRJODONR]WDWyPXQNiOWDWyNWi- PpO\UHKDELOLWiFLyVNiUW\iWpVV]NVpJHVHWpQLJpQ\EHYHKHWQpD]RNDWDUHKDELOLWiFL PRJDWiViUD D UHQGHONH]pVUH iOOy OHKHWđVpJHN D PXQNiOWDWyN V]iPiUD yVV]ROJiOWDWiVRNDWPHO\HNHWiOODSRWDpVKHO\]HWHLQGRNRO

48


+LiQ\]LND]RQEDQDQQDNHOĒtUiVDKRJ\DPXQNiOWDWyDQQDNpUGHNpEHQLVN|WHOHVOHJ\HQ D]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVKR]V]NVpJHVOpSpVHNHWPHJWHQQL KRJ\PHJWHUHPWVHDIR J\DWpNRV V]HPpO\HN PDMGDQL PXQNDYpJ]pVpQHN pV HNNpQW IHOYpWHOpQHN D OHKHWĒVpJpW D]D] ~J\ OHJ\HQ N|WHOHV D PXQNDKHO\L N|UQ\H]HWHW NLDODNtWDQL KRJ\ OHKHWĒYp WHJ\H D IRJ\DWpNRVMHOHQWNH]ĒV]iPiUDKRJ\HVHWOHJHVIHOYpWHOHHVHWpQDM|YĒEHQHOWXGMDOiWQL $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVVDONDSFVROWEDKR]KDWyNRQNUpWPDJ\DUMRJV]DEiO\KHO\HN D]DGRWWIHODGDWRW D]DOiEELDN 6]LQWpQKLiQ\]LND]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNHOĒtUiVDD]HOĒPHQHWHO )RW†† YDODPLQWD]iWYDJ\WRYiEENpS]pVWHNLQWHWpEHQµ † $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ OHKHWĒVpJ V]HULQW LQWHJUiOW HQQHN KLiQ\iEDQ YpGHWW IRJODONR]WDWiVUDMRJRVXOW  $ IRJODONR]WDWiVW EL]WRVtWy PXQNiOWDWy N|WHOHV EL]WRVtWDQL D PXQNDYpJ]pVKH] V]NVpJHVPpUWpNEHQDPXQNDKHO\LN|UQ\H]HWtJ\NO|Q|VHQDPXQNDHV]N|]|NEH UHQGH]pVHNPHJIHOHOĒiWDODNtWiViW$]iWDODNtWiVVDONDSFVRODWRVN|OWVpJHNIHGH]pVpUH DN|]SRQWLN|OWVpJYHWpVEĒOWiPRJDWiVLJpQ\HOKHWĒ  $PXQNiOWDWyDIRJ\DWpNRVV]HPpO\PXQNiKR]MXWiViQDNHOĒVHJtWpVHpUGHNpEHQ DIHOYpWHOLHOMiUiVVRUiQN|WHOHVEL]WRVtWDQLD]HJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒN|U Q\H]HWHW  $PXQNiOWDWyWD EHNH]GpVEHQIRJODOWN|WHOH]HWWVpJDEEDQD]HVHWEHQWHUKHOL DPHQQ\LEHQ a)DPHJUHVHGHWWiOOiVKHO\HWQ\LOYiQRVDQPHJKLUGHWWH b) D]iOOiVKHO\UHDIRJ\DWpNRVV]HPpO\RO\PyGRQMHOHQWNH]HWWKRJ\MHOH]WHDPHJ KDOOJDWiVKR]V]NVpJHVVSHFLiOLVLJpQ\HLWpV c) D]RNEL]WRVtWiVDDPXQNiOWDWyV]iPiUDQHPMHOHQWDUiQ\WDODQXOQDJ\WHUKHW$UiQ\ WDODQXOQDJ\WHKHUQHNPLQĒVOD]KDDN|WHOH]HWWVpJWHOMHVtWpVHDPXQNiOWDWyPĠN| GpVpWHOOHKHWHWOHQtWL †+DDIRJ\DWpNRVV]HPpO\IRJODONR]WDWiVDD]LQWHJUiOWIRJODONR]WDWiVNHUHWpEHQQHP PHJYDOyVtWKDWy ~J\ V]iPiUD VSHFLiOLV PXQNDKHO\HN PĠN|GWHWpVpYHO D PXQNiKR] YDOyMRJiWOHKHWĒVpJV]HULQWEL]WRVtWDQLNHOO$YpGHWWPXQNDKHO\HWDN|]SRQWLN|OW VpJYHWpVQRUPDWtYWiPRJDWiVEDQUpV]HVtWL

ÓM0WD]D]DPXQNDW|UYpQ\N|Q\YpUĒOV]yOypYL,W|UYpQ\†D † $PXQNiOWDWyN|WHOHVDPXQNDYiOODOyWDPXQNDV]HU]ĒGpVpVDPXQNDYLV]RQ\UD YRQDWNR]yV]DEiO\RNV]HULQWIRJODONR]WDWQLWRYiEEiDIHOHNHOWpUĒPHJiOODSRGiVD KLiQ\iEDQDPXQNDYpJ]pVKH]V]NVpJHVIHOWpWHOHNHWEL]WRVtWDQL $PXQNiOWDWyN|WHOHVDPXQNDYiOODOyQDND]WDN|OWVpJpWPHJWpUtWHQLDPHO\DPXQ NDYLV]RQ\WHOMHVtWpVpYHOLQGRNROWDQPHUOWIHO $PXQNDYiOODOyWFVDNRO\DQPXQNiUDOHKHWDONDOPD]QLDPHO\WHVWLDONDWiUDYDJ\IHM OHWWVpJpUHWHNLQWHWWHOUiKiWUiQ\RVN|YHWNH]PpQ\HNNHOQHPMiUKDW $PXQNiOWDWyEL]WRVtWMDD]HJpV]VpJHWQHPYHV]pO\H]WHWĒpVEL]WRQViJRVPXQNDYpJ ]pV N|YHWHOPpQ\HLW$ PXQNiED OpSpVW PHJHOĒ]ĒHQ pV D PXQNDYLV]RQ\ IHQQiOOiVD DODWWUHQGV]HUHVLGĒN|]|QNpQWN|WHOHVLQJ\HQHVHQEL]WRVtWDQLDPXQNDYiOODOyPXQ NDN|ULDONDOPDVViJLYL]VJiODWiW $IRJ\DWpNRVViJJDOpOđV]HPpO\IRJODONR]WDWiVDVRUiQJRQGRVNRGQLNHOO D]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWiViUyO )HOKDWDOPD]iVWNDSD.RUPiQ\KRJ\UHQGHOHWEHQiOODStWVDPHJDPXQNDYiOODOyPXQ NDYLV]RQQ\DO|VV]HIJJĒN|OWVpJHLQHNPHJWpUtWpVpUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNDW

$]RPEXGVPDQDPiUW|EEV]|UKLYDWNR]RWWD0XQNDPpOWyViJDFtPHWYLVHOĒSURMHNWMpEHQ PHJiOODStWRWWDKRJ\EiUD](16=)RJ\DWpNRVJ\L(J\H]PpQ\iOWDOPHJNtYiQWÅpVV]HUĠDO NDOPD]NRGiVµHOYpWWXODMGRQNpSSHQ²iOOiVSRQWXQNV]HULQWPpJtJ\VHPNLHOpJtWĒHJ\pUWHO (MRJV]DEiO\KHOO\HONDSFVRODWEDQNtYiQXQNHPOtWpVWWHQQLD](J\HQOĒ%iQiVPyG7D PĠPyGRQ²iWYHWWHD)RWpVD]~M0WPpJLVMRJDONRWiVLKLiQ\RVViJKRJ\HJ\LNMRJV]DEiO\ QiFVDGy7HVWOHWpQHNpUWHOPH]pVHVRUiQIHOWiUWKLiQ\RVViJRNUyOQHYH]HWHVHQKRJ\ VHPDGDPXQNiOWDWyNQDNPHJIHOHOĒWiPSRQWRWDUUDQp]YH KRJ\KRJ\DQLVWHKHWQpQHN ÅDKDWiO\RVMRJLV]DEiO\R]iVFVDNDIHOYpWHOLHOMiUiVWHNLQWHWpEHQtUMDHOĒD]pVV]HUĠ HOHJHWHQQHNDN|YHWHOPpQ\QHNYDJ\LVD]RPEXGVPDQV]yKDV]QiODWiYDOpOYHÅD]~M0WpV DONDOPD]NRGiVN|WHOH]HWWVpJpWLOOHWYHD]RNUDDPXQNiOWDWyNUDQp]YHDNLNPiUDONDO D)RWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVIRJDOPiWXJ\DQiWYHWWHDWDUWDOPLN|YHWHOPpQ\HN UHQGV]HUpQHNPHJKDWiUR]iViWD]RQEDQDMRJDONRWyHOPXODV]WRWWDµ PD]QDNPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNHW (WpPDN|UEHQKDV]QRVpVpUGHNHVLQIRUPiFLyNDWDXWLVWDPXQNDYiOODOyNNDONpV]OWLQWHUM~NDWWDUWDOPD]D]$XUD$XWLVWiNDW7iPRJDWy.|]KDV]Q~(J\HVOHWD]$XWLVWiN2UV]iJRV6]|YHWVpJHYDODPLQWD)OyUD$ODStWYiQ\N|]|VHV NLDGYiQ\DPHO\QHNFtPHÅ)RJODONR]]XQNYHOH)yNXV]EDQD]DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNPXQNDYiOODOiVDµ$NLDGYiQ\HOHNWURQLNXVIRUPiEDQHOpUKHWĒD]DOiEELOLQNHQKWWSPHNRV]NKXSGI & iSULOLV LtWpOHWKWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;&-+8+70/ $](J\HQOĒ%iQiVPyG7DQiFVDGy7HVWOHWQHN ;, 77V]KDWiUR]DWiQDN$UpV]HKWWSZZZHJ\HQOREDQDVPRGKXWW77DIBMM $PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R 

49

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

-DYDVROMXN WHKiW D] DWLSLNXV IRJODONR]WDWiVL IRUPiN IđOHJ D WiYPXQND UHQGV]HUpQHNpVOHKHWđVpJHLQHNIHMOHV]WpVpWpVD]DXWLVWDHPEHUHNV]iPiUDDV]pOHVN|UğKR]]iIpUpVPHJWHUHPWpVpWYDODPLQWDNDSFVROyGy WiPRJDWiVRNNHGYH]PpQ\HNUHQGV]HUpQHNiWOiWKDWyYiWpWHOpW


(]]HONDSFVRODWEDQD]DODSYHWĒMRJRNEL]WRVDWRYiEELN|YHWNH]WHWpVWYRQOHPL V]HULQWÅQHKp]VpJHWMHOHQWKRJ\DPXQNiOWDWyNV]iPiUDQHPHOpUKHWĒHND]pV] V]HUĠ DONDOPD]NRGiV IHOWpWHOHLQHN PHJWHUHPWpVpKH] PHJIHOHOĒ IRUUiVRN LOOHWYH WiPRJDWiVLUHQGV]HU0LQGH]WD]RPEXGVPDQiOWDOPHJNHUHVHWWYDODPHQQ\LPXQ NiOWDWyMHOH]WH3UREOpPiWMHOHQWD]LVKRJ\IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNIRJODO NR]WDWiViKR]pVD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HLQHNPHJYDOyVtWiViKR]D SiO\i]DWRNNLtUiViWD]LOOHWpNHVV]HUYHNQHPKDQJROMiN|VV]H.|]SRQWLN|OWVpJYH WpVEĒOWiPRJDWiVWMHOHQOHJFVDND]DNNUHGLWiOWPXQNiOWDWyNLJpQ\HOKHWQHNDQHP DNNUHGLWiOW PXQNiOWDWyNDW D UHKDELOLWiFLyV KR]]iMiUXOiV PHJÀ]HWpVpQHN N|WHOH ]HWWVpJHDOyOYDOyPHQWHVtWpVVHOpVDUHKDELOLWiFLyVNiUW\DLQWp]PpQ\pYHONtYiQMD WiPRJDWQLDMRJDONRWyµ 0LQGH]HQYLVV]iVViJRNPHJiOODStWiViWN|YHWđHQD]DODSYHWđMRJRNEL]WRVDNRQNUpWLQWp]NHGpVHNHWLVWHWWpVIHOKtYWDDQHP]HWJD]GDViJLPLQLV]WHUWYDODPLQWD]HPEHULHUđIRUUiVRNPLQLV]WHUpWKRJ\HJ\WWPğN|GMHQHND]RQMRJV]DEiO\DONRWiVLIRO\DPDWEDQPHO\QHNVRUiQNLGROJR]iVUD NHUO D] pVV]HUğ DONDOPD]NRGiV IHOWpWHOUHQGV]HUH YDODPLQW PHJW|UWpQLN D IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyN IRJODONR]WDWiViW ² H]HQ EHOO D] pVV]HUğ DONDOPD]NRGiV IHOWpWHOHLQHN PHJWHUHPWpVpW ² HOđVHJtWđ WiPRJDWiVL UHQGV]HU |VV]HKDQJROiVD (]HQ IHOKtYiVKR] HKHO\WW PL LV FVDWODNR]QL NtYiQXQNKLV]HQDPHQQ\LEHQD]LOOHWpNHVPLQLV]WpULXPRNHIHOKtYiVQDN PHJIHOHOđHQHOHJHWWHV]QHNDNNRUD]DXWL]PXVVDOpOđPXQNDYiOODOyNpUGHNHLWMRJLQDNpUYpQ\HVOpVpWLVV]ROJiOQi ( WpPDN|UW NL NtYiQMXN PpJ HJpV]tWHQL D]]DO D JRQGRODWWDO PHO\HW D] HJ\HQOĒ EiQiVPyGUyOV]yOyUpV]EHQLVHPOtWHWWQNPiU²KRJ\D]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVHVHPiOWDOiQRVMHOOHJJHOVHPSHGLJ D IRJODONR]WDWiVUDYRQDWNR]yDQQLQFVV]DQNFLRQiOYD D PDJ\DU MRJEDQ D] HOY PHJVpUWpVpW VHP D )RW VHP D] (ENWY QHP QHYHVtWL ~J\ PLQW D]HJ\HQOđEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNNRQNUpWHVHWpW(]DKLiQ\RVViJ HJ\pENpQWD]WHUHGPpQ\H]LKRJ\VHPD](16=)RJ\DWpNRVJ\L(J\H]PpQ\VHP SHGLJD(.LUiQ\HOYUHQGHONH]pVHLYHOQLQFVWHOMHV|VV]KDQJEDQDPDJ\DU V]DEiO\R]iV

Å$](ENWY†D~M EHNH]GpVVHOHJpV]ONLD  EHN  EHNH]GpVUHYiOWR]LN † $]HJ\HQOđEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWMHOHQWLNO|Q|VHQD,,,IHMH]HWEHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWDN|]YHWOHQKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVDN|]YHWHWWKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVD]DNODWiVDMRJHOOHQHV HONO|QtWpVDPHJWRUOiVYDODPLQWD]H]HNUHDGRWWXWDVtWiV $ IRJODONR]WDWiV WHNLQWHWpEHQ D]  EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWWDNRQ W~OD]HJ\HQO}EiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWMHOHQWLD]pVV]HU€ DONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNHOPXODV]WiVDLV $](ENWY†DNLHJpV]OD]DOiEEL  EHNH]GpVVHO † $]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HDODSMiQDPXQNiOWDWyQDN DIRJODONR]WDWiVLMRJYLV]RQ\WHNLQWHWpEHQPHJNHOOWHQQLHDPHJIHOHOđpVD] DGRWWHVHWEHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHWKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDOHKHWđYpYiOMRQDPXQNiKR]MXWiVDPXQNiEDQYDOyUpV]YpWHOD]HOđPHQHWHOYDODPLQWD]iWYDJ\WRYiEENpS]pV (N|WHOH]HWWVpJDOyODPXQNiOWDWyNL]iUyODJDNNRUPHQWHVOKHWKDH]HQ LQWp]NHGpVHNPHJWpWHOHÀJ\HOHPPHODPXQNiOWDWyKHO\]HWpUHDV]HUYH]HWPpUHWpUHJD]GDViJLpVHPEHULHUđIRUUiVDLUDYDODPLQWD]LQWp]NHGpVVHO HOpUKHWđ HUHGPpQ\UH D PXQNiOWDWy V]iPiUD EL]RQ\tWKDWyDQ DUiQ\WDODQ WHUKHWMHOHQW 1HPPHQWHVOKHWDPXQNiOWDWyD]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNEHWDUWiVDDOyOKDD]DQQDNEHWDUWiViYDOHJ\WWMiUyWHUKHWD]iOODP iOODPLV]HUYH]HW|QNRUPiQ\]DWYDJ\N|]|VVpJLWiPRJDWiViOWDOEL]WRVtWRWW WiPRJDWiVLUHQGV]HUYDJ\HJ\pELQWp]NHGpVHOpJVpJHVPpUWpNEHQHOOHQV~O\R]]Dµ

0HJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyNpVDPXQNDNpSHVVpJYL]VJiODWDD ÅNRPSOH[PLQĒVtWpVµ 0LQWIHQWHEEPiUNLIHMWHWWNDPDJ\DUMRJDIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyWDPHJYiOWR ]RWWPXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyIRJDOPLN|UpEHKHO\H]L6]yOWXQNDUUyOLVKRJ\ H]D]HOYLSUREOpPDDJ\DNRUODWEDQPLO\HQYLVV]iVViJRNDWHVHWOHJVpUHOPHNHWRNR]

,WWNtYiQMXNWHKiWEHLGp]QLH]HQKLiQ\RVViJRWRUYRVRODQGyD](J\HQOđ %iQiVPyG7DQiFVDGy7HVWOHWpQHNHUUHYRQDWNR]yV]|YHJV]HUğ(ENWYW $KKR]KRJ\HJ\IRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyDGRWWHVHWEHQHJ\DXWL]PXVVDOpOĒV]H PpO\PHJIHOHOĒVHJtWVpJHWDQ\DJLpVHJ\pEWiPRJDWiVWNDSMRQDKKR]KRJ\PXQNi pULQWđPyGRVtWiVLMDYDVODWiW $PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R $](J\HQOĒ%iQiVPyG7DQiFVDGy7HVWOHWQHN ;, 77V]KDWiUR]DWiQDN$UpV]HKWWSZZZHJ\HQOREDQDVPRGKXWW77DIBMM

50


 †  0HJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN HOOiWiVDLUD MRJRVXOW D] DNLQHN D] HJpV]VpJLiOODSRWDDUHKDELOLWiFLyVKDWyViJNRPSOH[PLQđVtWpVHDODSMiQ V]i]DOpNRVYDJ\NLVHEEPpUWpNğ DWRYiEELDNEDQPHJYiOWR]RWWPXQNDNp SHVVpJĠV]HPpO\ és aki a)DNpUHOHPEHQ\~MWiViWPHJHOĒ]ĒpYHQEHOOOHJDOiEEQDSRQiWD7EM†D V]HULQWLEL]WRVtWRWWYROW b)NHUHVĒWHYpNHQ\VpJHWQHPYpJH]pV c)UHQGV]HUHVSpQ]HOOiWiVEDQQHPUpV]HVO  $] EHNH]GpVD SRQWMiEDQIRJODOWDNWyOHOWpUĒHQEL]WRVtWiViQDNWDUWDPiUDWH NLQWHWQpONOMiUDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNHOOiWiVDDQQDN a)DNLLVNRODLWDQXOPiQ\DLPHJV]ĠQpVpWN|YHWĒQDSRQEHOOEL]WRVtWRWWiYiOWpVD NpUHOHPEHQ\~MWiViWPHJHOĒ]ĒHQQDSQiOKRVV]DEEPHJV]DNtWiVQpONOEL]WRVtWRWW YROWYDJ\ b) DNLGHFHPEHUpQURNNDQWViJLQ\XJGtMEDQEDOHVHWLURNNDQWViJLQ\XJGtMEDQ UHKDELOLWiFLyVMiUDGpNEDQYDJ\D]HJpV]VpJNiURVRGRWWV]HPpO\HNV]RFLiOLVMiUDGpND LEDQUpV]HVOW  $] EHNH]GpVD SRQWMDV]HULQWLQDSEL]WRVtWiVLLGĒEHEHNHOOV]iPtWDQL a) DEL]WRVtWiVPHJV]ĠQpVpWN|YHWĒWiSSpQ]EDOHVHWLWiSSpQ]WHUKHVVpJLJ\HUPHN iJ\LVHJpO\J\HUPHNJRQGR]iVLGtMiOOiVNHUHVpVLWiPRJDWiVIRO\yVtWiViQDND]LGHMpW b) DURNNDQWViJLQ\XJGtMEDOHVHWLURNNDQWViJLQ\XJGtMUHKDELOLWiFLyVMiUDGpNHJpV] VpJNiURVRGRWWV]HPpO\HNV]RFLiOLVMiUDGpNDLpVPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]H PpO\HNHOOiWiVDIRO\yVtWiViQDNLGHMpW c)DQ\XJHOOiWiVUDMRJRVtWyV]ROJiODWLLGĒpVQ\XJGtMDODSRWNpSH]ĒM|YHGHOHPV]HU]pVH FpOMiEyO D7EM †D V]HULQW N|W|WW PHJiOODSRGiV DODSMiQ V]HU]HWW V]ROJiODWL LGĒW DPHQQ\LEHQDPHJiOODSRGiVWGHFHPEHUpLJPHJN|W|WWpN

DPXQNDHUĒSLDFRQWRYiEELHOOiWiVĒWPiUQHPLOOHWL$PiVLNHOOiWiVLIRUPDDURNNDQW ViJL HOOiWiV PHO\HW FVDN D]RN NDSKDWQDN DNLNQHN UHKDELOLWiFLyMD QHP MDYDVROW H]HN WLSLNXVDQ D]RN DNLNQHN HJpV]VpJL iOODSRWD RV$ UHQGV]HU IĒ FpOMD D PXQNDHUĒ SLDFUDPpJYLVV]DYH]HWKHWĒHJ\pQHNNLV]ĠUpVHpVUHKDELOLWiFLyMDPHO\DODSYHWĒHQG Y|]OHQGĒiPVDMQiODWRVPyGRQDJ\DNRUODWLPHJYDOyVtWiVVRUiQQDJ\RQVRNDQHJDWtY YLVV]DMHO]pV6RNRO\DQV]HPpO\NHUONLD]HOOiWiVLUHQGV]HUEĒOYDJ\HOHYHEHVHPNHUO RGDDNLNQHNSHGLJQDJ\V]NVpJNYROQDVHJtWVpJUH(]HNiOWDOiEDQD]HQ\KHpUWHOPL IRJ\DWpNRVpVYDJ\DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HN3UREOpPiWMHOHQWD]LVKRJ\KDYDODNL QHNDUHKDELOLWiFLyMDDUHQGHONH]pVUHiOOypYHQEHOOQHPMiUVLNHUUHOiPHJpV]VpJL iOODSRWDQHPURPOLNDNNRUYpJHUHGPpQ\EHQHOOiWDWODQXOpVPXQNDQpONOPDUDG 1DJ\WHKiWDIHOHOĒVVpJDQQDNPHJKDWiUR]iVDWHNLQWHWpEHQKRJ\NLD]DNLUHKDELOL WiOKDWypVNLD]DNLQHP $]$26= H] pY iSULOLViEDQ D 6DOYD9LWD$ODStWYiQQ\DO pV PiV FLYLO V]HUYH]HWHNNHO HJ\WWPĠN|GYHNpV]tWHWWWpQ\IHOWiUiVWpVV]DNPDLMDYDVODWRWD]DXWLVWDV]HPpO\HNHW pULQWĒSUREOpPiNUyOpVD]RNPHJROGiVLDOWHUQDWtYiMiUyO (EEĒOLGp]]NPRVWD]WDUpV]WPHO\DSUREOpPDOHtUiViWWDUWDOPD]]D Å$]pUWHOPLVpUOWpVD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HN|VV]V]HUYH]HWLHJpV]VpJNiURVRGiViQDN megítélésére a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet keretében speciális szabályok vonatkoznak. %iUDV]DEiO\R]iVD]HJpV]VpJLiOODSRWYL]VJiODWiQW~OEHYH]HWLDPXQNDNpSHVVpJYL]VJiODWiQDNIRJODONR]WDWiVLpVV]RFLiOLVV]HPSRQWMDLWLV DUHQGHOHWD]XWyEELV]HPSRQWRNDWpOHVHQ OHYiODV]WMD D]HJpV]VpJLiOODSRW YL]VJiODWiUyO tJ\DNRPSOH[PLQĒVtWpVVRUiQHOVĒVRUEDQ D] RUYRVLV]HPOpOHWD]D]D]HJpV]VpJLiOODSRWV]i]DOpNRVPHJKDWiUR]iVDDG|QWĒ(VSHFLiOLV V]DEiO\RNDODSMiQD]HQ\KpQpUWHOPLVpUOWLOOHWYHDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HND NRPSOH[ PLQĒVtWpV VRUiQ WDSDV]WDODWDLQN V]HULQW iOWDOiEDQ D RV |VV] V]HUYH]HWLHJpV]VpJNiURVRGiVLViYEDNDSQDNEHVRUROiVWEz a sáv egyaránt magáEDQ IRJODOMD D IRJODONR]iVL UHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EHYpWHOpUH MRJRVXOW RV |VV]HJpV]VpJNiURVRGiVVDOpOĒV]HPpO\HNHWYDODPLQWD]HEEĒONLHVĒRVViYEDHVĒNHW 7HUPpV]HWHVHQH]WDIRJODONR]iVLpVDV]RFLiOLVUHKDELOLWiFLyV]HPSRQWMDLPpJiUQ\DOKDWMiN

0LQGHEEĒOD]LVN|YHWNH]LNKRJ\D]HQ\KpQpUWHOPLVpUOWLOOHWYHDXWL]PXVVDOpOĒ +DYDODNLUHKDELOLWiOKDWyDNNRUMRJRVXOWUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVUDPHO\HJ\UpV]WSpQ]EHOL HPEHUHN QHP IHOWpWOHQO PLQĒVOQHN PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠQHN33 HOOiWiVW MHOHQW PiVUpV]W SHGLJ UHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EH YpWHOpW 0LQGH]W így a 2011. évi CXCI. törvény 23.§-a34 szerinti N|WHOH]ĒIRJODONR]WDWiVLV]LQWVHP FVXSiQpYLJNDSKDWMDpVDPHQQ\LEHQH]LGĒDODWWQHPVLNHUOWDUWyVDQHOKHO\H]NHGQLH IHOWpWOHQO WHOMHVtWKHWĒ DONDOPD]iVXNNDO$ PXQNiOWDWyN QHP PRWLYiOWDN D 0PWY†$†DONDOPD]iViEDQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\QHNNHOOWHNLQWHQLD]WDV]HPpO\W a) DNLD† EHNH]GpVHDODSMiQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHNPLQĒVO b) DNLOHJDOiEEV]i]DOpNRVHJpV]VpJNiURVRGiVVDOUHQGHONH]LND]HUUĒOV]yOyV]DNYpOHPpQ\V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVLGĒEHOLKDWiO\DDODWW c) DNLQHNDPXQNDNpSHVVpJFV|NNHQpVHV]i]DOpNRVPpUWpNĠD]HUUĒOV]yOyV]DNYpOHPpQ\LGĒEHOLKDWiO\DDODWWYDJ\ d)DNLIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVEDQYDJ\YDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVOpVDPXQNDV]HU]ĒGpVHV]HULQWLQDSLPXQNDLGHMHDyUiWHOpUL 0PWY† $PXQNDDGyDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNIRJODONR]iVLUHKDELOLWiFLyMiQDNHOĒVHJtWpVHpUGHNpEHQUHKDELOLWiFLyVKR]]iMiUXOiVÀ]HWpVpUHN|WHOHVKDD]iOWDODIRJODONR]WDWRWWDNOpWV]iPDDIĒWPHJKDODGMD pVD]iOWDODIRJODONR]WDWRWWPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNV]iPDQHPpULHODOpWV]iPV]i]DOpNiW DWRYiEELDNEDQN|WHOH]ĒIRJODONR]WDWiVLV]LQW 

51

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

KR]MXVVRQpVRWWPHJLViOOMDKHO\pWPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHNNHOOPLQĒVO M|Q$PLQĒVtWpVWDUHKDELOLWiFLyVV]DNLJD]JDWiVLV]HUYYpJ]LPHO\MDQXiUyWD PĠN|GLNMHOHQOHJLIRUPiMiEDQ$PLQĒVtWpVPyGMDÅNRPSOH[µYDJ\LVYDQHJ\RUYRVL V]HPSRQW~YL]VJiODWDPHO\HWN|YHWHJ\V]RFLiOLVpVHJ\IRJODONR]WDWiVUHKDELOLWiFL yVV]HPSRQW~YL]VJiODW$PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNHOOiWiVDLUyOpV HJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOypYL&;&,W|UYpQ\ 0PWY †V]HULQW PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHNPLQĒVOpVH]pUWHOOiWiVUDMRJRVXOW


NYyWiEyONLPDUDGyHQ\KpQpUWHOPLVpUOWLOOHWYHDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HN QHYH]pVHNHWWDUWDOPD]yV]DNYpOHPpQ\HNHWHJ\VpJHVHQÀJ\HOHPEHYHQQpND IRJODONR]WDWiViUDDPLKiWUiOWDWMDPXQNDHUĒSLDFLLQWHJUiFLyMXNDW NRPSOH[PLQĒVtWpVVRUiQ «

$)RJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\FLNNpEHQHOLVPHUW «MDYDVROMXN KRJ\D]DXWL]PXVWpUWHOPLVpUOpVWLJD]ROyV]DNYpOHPpQ\OHJ\HQ DIRJ\DWpNNDOHOĒHPEHUHNPXQNDYiOODOiVKR]YDOyMRJDVpUOPLYHOD]iWODJHPEHUXJ\DQ- HOHJHQGĒ DKKR] KRJ\ D V]HPpO\ HJpV]VpJJ\L V]HPSRQWEyO DXWRPDWLNXVDQ RO\DQ PXQNDYiOODOyQDN PLQĒVO PLQW D] DXWL]PXVVDO YDJ\ pUWHOPL DNDGiO\R]RWWViJJDO PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHNPLQĒVOM|QD]D]NDSMRQDIRJODONR]DWiVLNYypOĒWiUVD$]HVpO\HJ\HQOĒVpJHOYHFVRUEXO PLYHOYDQQDNRO\DQpUWHOPLVpUOWLOOHWYH WiEDYDOyEHNHUOpVKH]V]NVpJHVOHJIHOMHEEPHJPDUDGWHJpV]VpJLiOODSRWV]HULQWL DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNDNLNYpJOHJNLHVQHNDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHV PLQĒVtWpVW9DJ\LVDNRPSOH[PLQĒVtWpVRUYRVLYL]VJiODWiWYiOWVDNLD]DXWL]PXVW VpJĠHNIRJODONR]WDWiViWHOĒVHJtWĒWiPRJDWyLUHQGV]HUEĒO²PLN|]EHQNLWĠQĒ pUWHOPLVpUOpVWLJD]ROyV]DNYpOHPpQ\EHPXWDWiVD$NRPSOH[PLQĒVtWpVYpJHUHGPXQNDHUĒOHKHWQpQHNpVPRWLYiOWDNLVDPXQNDYiOODOiVUDµ35 PpQ\pWpVDV]NVpJHVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNDWWHUPpV]HWHVHQDIRJODONR]iVLpVD V]RFLiOLVV]DNpUWĒNYpOHPpQ\HLVEHIRO\iVROMDµ $SUREOpPDWHKiWDNNRUNHOHWNH]LNDPLNRUD]DXWLVWDV]HPpO\UĒOPHJiOODStWMiNKRJ\ HJpV]VpJNiURVRGiVDFVXSiQRVYDJ\LVD]HJpV]VpJLiOODSRWDI|O|WWYDQ (]DMDYDVODWPHJROGDQiDIHQWYi]ROWSUREOpPiWpVQHPMHOHQWHQHW|EEOHWN|OWVpJHW HVHWpEHQD]RQEDQPpJLVV]NVpJYROQDUHKDELOLWiFLyUDPHUWD]iWODJHPEHUKH]Np D]iOODPQDNVHPKLV]HQFVXSiQD]pULQWHWWDXWLVWD²pVHQ\KpQpUWHOPLVpUOWV]H SHVWKiWUiQ\RVDEEKHO\]HWEĒOLQGXOPLYHOIRJ\DWpNRVViJDIHQQiOOPRQGKDWQLÅNLFVLW PpO\HNHWMXWWDWQiNPXQNDHUĒSLDFLHOĒQ\K|]D]iWODJPXQNDYiOODOyYDOV]HPEHQ SUREOpPiVDEEµ GH PLYHO QHP PLQĒVO PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiO $PHJROGiVQHPRNR]QDSUREOpPiNDWD]iWOiWKDWyViJWHUpQVHPPLYHODIHQWLGLDJ ODOyQDNH]pUWVHPPLO\HQWiPRJDWiVWQHPNDS5iDGiVXODPXQNDDGyVHPMRJRVXOW Qy]LVRNDW WDUWDOPD]y LJD]ROiVRN D NRPSOH[ PLQĒVtWpV VRUiQ FVDN D] RUYRVL V]HP EHV]iPtWDQLĒWD]RQPXQNDYiOODOyNN|]pDNLNXWiQPHQWHVODUHKDELOLWiFLyVKR]]i SRQW~pUWpNHOpVWYiOWDQiNNL$NLLO\HQPyGRQYiOQDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠYp MiUXOiVÀ]HWpVHDOyOÌJ\WHKiWDPXQNiOWDWyVHPpUGHNHOWDEEDQKRJ\D]LO\HQDXWLVWD D]FVXSiQDIHQWLNYyWiEDYDOyEHNHUOpVUHYiOQDMRJRVXOWWiYDJ\LVDPXQNiOWDWyQiOD V]HPpO\HNHWDONDOPD]]DDPLNRUYDQEĒYHQÅiWODJRVµMHOHQWNH]ĒLV V]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVLDGyDOyOLPHQWHVOpVKH]V]NVpJHVPXQNDYiOODOyLOpWV]iPPHJ KDWiUR]iViQiOÀJ\HOHPEHOHKHWQHĒWYHQQLPLQWPXQNDYiOODOyW$KKR]KRJ\D]LO\HQ $] HPOtWHWW V]DNPDL MDYDVODW D SUREOpPD PHJROGiViUD N|OWVpJKDWpNRQ\ PHJROGiVL PXQNDYiOODOyHJ\pEUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVRNUDYiOMRQMRJRVXOWWiDNRPSOH[PLQĒVtWpV MDYDVODWRWWHV]PLV]HULQW VRUiQĒWIRJODONR]WDWiVLpVV]RFLiOLVV]HPSRQWEyOLVPLQĒVtWHQLNHOO7HKiWD]156=+ iOWDO tJ\ NLDGDQGy V]DNpUWĒL YpOHPpQ\EĒO HJ\pUWHOPĠHQ NLGHUOQH KRJ\ D] pULQWHWW „Az autizmus, illetve az értelmi sérülés igazolására szakmai javaslatunk szerint az alábbi V]HPpO\iOODSRWiEyODGyGyDQpVDIHQWLLJD]ROiVRNELUWRNiEDQDXWRPDWLNXVDQNDSRWW RUYRVV]DNpUWĒNLOOHWYHV]HUYHNiOWDONLiOOtWRWWV]DNYpOHPpQ\IRJDGKDWyHO FVXSiQRUYRVLV]HPSRQW~pUWpNHOpVWPHO\DODSMiQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHN PLQĒVOYDJ\DWHOMHVNRPSOH[PLQĒVtWpVLHOMiUiVRQÅYpJLJPHQWµpVtJ\IRJODONR]WDWiVL *\HUPHNSV]LFKLiWHUSV]LFKLiWHUV]DNYpOHPpQ\H YDODPLQWV]RFLiOLVV]HPSRQW~PLQĒVtWpVHLVPHJW|UWpQWPHO\DPHJIHOHOĒHUHGPpQ\ 2. Autizmus diagnózis kiadására jogosult szervezet (autizmus diagnosztikus centrumok) HVHWpQUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVRNLJpQ\EHYpWHOpUHLVMRJRVXOWWiWHQQp)RQWRVKDQJV~ szakvéleménye O\R]QLWRYiEEiD]WLVKRJ\D]DXWL]PXVWQHPOHKHWÅNLQĒQLµpVQHPOHKHWÅPHJJ\yJ\t 7DQXOiVL NpSHVVpJHW YL]VJiOy V]DNpUWĒL pV UHKDELOLWiFLyV EL]RWWViJRN iOWDO NLiOOtWRWW WDQLµtJ\D]D]]DOMiUyWQHWHNQHKp]VpJHNHJ\HJpV]pOHWHQiWYpJLJNtVpULNDV]HPpO\W szakvélemény $] iOODSRW SHUV]H MDYtWKDWy GH D] LV FVDN EL]RQ\RV PpUWpNLJ tJ\ D J\HUPHNNRUEDQ 1HP]HWL5HKDELOLWiFLyVpV6]RFLiOLV+LYDWDO LOOHWYHMRJHOĒGMHL iOWDONRUiEEDQNLiOOtWRWW NDSRWWGLDJQy]LVWXODMGRQNpSSHQHJpV]pOHWHQiWpUYpQ\HVPDUDG V]DNpUWĒLYpOHPpQ\ SOIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVKR]

$NRPSOH[YL]VJiODWRNNDONDSFVRODWEDQHJ\pENpQWD]HGGLJLWDSDV]WDODWRNQDJ\RQURV] (J\V]HUĠVtWHQpKDWpNRQ\DEEipVQHPXWROVyVRUEDQN|OWVpJNtPpOĒYpWHQQp V]DN5HQJHWHJJ\IpOSDQDV]NRGLNDYL]VJiODWRWYpJ]ĒEL]RWWViJLWDJRNQHPPHJIHOH D]HJpV]HOMiUiVWKDH]HNHWD%12NyGRNDWYDJ\D]D]RNKR]WDUWR]yPHJ OĒHQHPEHUVpJHVKR]]iiOOiViUDpVDV]DNPDLWXGiViQDNKLiQ\RVViJDLUD6DMQRVHN|UEHQ 6=$.0$,-$9$6/$7$=e57(/0,6e5h/7e6$87,=0866$/e/đ(0%(5(.081.$9É//$/É6,/(+(7đ6e*(,1(.-$9Ì7É6É+2= 6$/9$9,7$$/$3Ì79É1<e)2e6=$26=(&1/.g=g6-$9$6/$7

$MRJV]DEiO\V]HULQWDQpJ\WDJ~EL]RWWViJEyONpWIĒRUYRVV]DNpUWĒHJ\V]RFLiOLVV]DNHPEHUpVHJ\IRJODONR]WDWiVLUHKDELOLWiFLyVV]DNHPEHU

52


NRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\EHQU|J]tWHWW²pVD pYL ;&,,W|UYpQQ\HONLKLUGHWHWW²|QiOOypOHWYLWHOpVWiUVDGDOPLUpV]YpWHOQRUPiLQDN$MHOHQOHJL NHYpVEp iWOiWKDWy pV QHP NHOOĒ DODSRVViJJDO NLGROJR]RWW IRJODONR]WDWiVL pV WiPRJDWiVL UHQGV]HUQHPVHJtWLHOĒDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDDPXQNDYLOiJiEDYDOy EHNDSFVROyGiVpVDNWtYUpV]YpWHOOHKHWĒVpJpW(EEĒON|YHWNH]ĒHQVpUODIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNHW PHJLOOHWĒ HPEHUL PpOWyViJKR] pV D PXQND V]DEDG PHJYiODV]WiViKR] YDOyMRJLOOHWYHQHPYDOyVXOPHJD]$ODSW|UYpQ\EHQGHNODUiOWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPp$ IHQW KLYDWNR]RWW V]DNPDL MDYDVODW LV NLWpU DUUD pV PL LV KDQJV~O\R]QL O\HNYpGHOPHpVD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\HVHP7RYiEEiDIHOWiUWMRJJ\DNRUODW NtYiQMXNKRJ\QDJ\RQIRQWRVYROQDDPHJIHOHOđV]DNHPEHUNpS]pVYD- D MRJDONDOPD]y V]HUYHN PXQNiMD VRUiQ VRN HVHWEHQ IHOPHUOĒ EL]RQ\WDODQViJ D MRJiOODPLQWDQQDNHOđtUiVDKRJ\DNRPSOH[PLQđVtWpVVRUiQHOMiUyEL]RWWViJ ODPLViJ HOYpEĒO IDNDGy MRJEL]WRQViJ N|YHWHOPpQ\pYHO |VV]HIJJĒ YLVV]iVViJRW RNR] D] HJ\LNRUYRVV]DNpUWđWDJMDDYL]VJiOWV]HPpO\²W|EEIRJ\DWpNRVViJHVH- érintettek vonatkozásában.” 37 WpQDGRPLQiQV²IRJ\DWpNRVViJiQDNV]DNpUWđMHOHJ\HQDXWLVWDV]HPpO\ YL]VJiODWDHVHWpQHJ\DXWL]PXVEDQMiUWDVV]DNHPEHU9pOHPpQ\QNV]HULQW 0LQGH]HN DODSMiQ MDYDVROMXN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN XWiQ NpUHOPH]tJ\QDJ\REEHVpOO\HOHONHUOKHWĒHNYROQiQDNDIpOUHVLNHUOWPLQĒVtWpVHN KHWđ EpUWiPRJDWiVL UHQGV]HU PğN|GWHWpVpW YDODPLQW D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNIRJODONR]WDWiViUDYRQDWNR]yUHOHYiQVDGDWRNDWWDUWDOPD]y (J\pEDIRJODONR]DWiVWHUOHWpQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNHWpULQWĒSUREOpPiN Q\LOYiQWDUWiVLUHQGV]HUOpWUHKR]iViWDIRJODONR]WDWiVMDYtWiViWV]ROJiOy VWUDWpJLD NLGROJR]iViW pV D] D]W WiPRJDWy SiO\i]DWL UHQGV]HU NLDODNt(IHMH]HWEHQQpKiQ\JRQGRODWHUHMpLJYLVV]DWpUQpQND]DODSYHWĒMRJRNEL]WRVDiOWDO WiViW NpV]tWHWWÅ$PXQNDPpOWyViJDSURMHNWµFtPHWYLVHOĒWDQXOPiQ\UDPHO\EHQDEL]WRV WRYiEELD]DXWLVWDV]HPpO\HNHWLVpULQWĒKLiQ\RVViJRNDWMHJ\]HWWPHJ $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNNHO NDSFVRODWRV PXQNDYpGHOPL pV PXQNDJ\L HOOHQ ĒU]pVHN $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNPXQNiKR]MXWiVD $]RPEXGVPDQHWpPDN|UEHQLVIRO\WDWRWWYL]VJiOyGiVWPHO\QHNVRUiQD]WWD $] RPEXGVPDQ YL]VJiODWDL VRUiQ ~J\ WDSDV]WDOWD KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN SDV]WDOWDKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWIRJODONR]DWyPXQNDYiOODOyNPXQNDJ\L PXQNiKR]MXWiVLOHKHWĒVpJHLQHPPXWDWQDNMDYXOiVWDPXQNiOWDWyiOWDODIRJ\DWp PXQNDYpGHOPLHOOHQĒU]pVHQHPYDOyVXOPHJPHJIHOHOĒHQPLYHODPXQNDJ\LIH NRVV]HPpO\HNXWiQNpUHOPH]KHWĒEpUWiPRJDWiVLUHQGV]HUPĠN|GWHWpVHV]QHWHO OJ\HOĒVpJHN Q\LOYiQWDUWiVL UHQGV]HUH QHP WDUWDOPD] DUUD YRQDWNR]y DGDWRNDW EiUDPXQNDJ\LN|]SRQWRNV]ROJiOWDWiVDLIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDLVPiVRN KRJ\D]DGRWWIHOJ\HOĒVpJWHUOHWpQPĠN|GĒPXQNiOWDWyNN|]OPHO\LNDONDOPD] NDO D]RQRV DODSRQ HOpUKHWĒHN D]RN PpJLV LQNiEE D FLYLO V]HUYH]HWHNQpO NHUHVLN IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW H]pUW D FpOFVRSRUWUD YRQDWNR]y HOOHQĒU]pVHNUĒO VLQFV D PXQNDOHKHWĒVpJHW pV D NpW V]IpUD HJ\WWPĠN|GpVH QHP PHJROGRWW WRYiEEi LQIRUPiFLyMDDKLYDWDOQDNtJ\D]HOOHQĒU]pVHNOHIRO\WDWiViKR]V]NVpJHVHJ\VpJHV KLiQ\]LN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN IRJODONR]DWiViUD YRQDWNR]y UHOHYiQV DGDWRNDW VWUDWpJLD YDODPLQW YL]VJiODWL V]HPSRQWUHQGV]HU VLQFV NLGROJR]YD$] HOOHQĒU]p WDUWDOPD]yQ\LOYiQWDUWiVLUHQGV]HUPHO\VHJtWVpJHWQ\~MWKDWQDDIRJODONR]DWiVMD VLWHUYHWDIHOJ\HOĒVpJHNVDMiWKDWiVN|UNEHQGROJR]]iNNL$J\DNRUODWEDQD] YtWiViWV]ROJiOyVWUDWpJLDNLDODNtWiViEDQpVD]D]WWiPRJDWySiO\i]DWLUHQGV]HUNL DNNUHGLWiOWPXQNiOWDWyND]RNDNLNHWOHJVĠUĠEEHQHOOHQĒUL]QHNPtJQHPDNNUHGL DODNtWiViEDQ WiOWiPIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyNDWIRJODONR]WDWyPXQNDDGyNQiOYDQKRJ\pYHNLJ (UUHWHNLQWHWWHOD]RPEXGVPDQD]DOiEELPHJiOODStWiVUDMXWRWW QHPW|UWpQLNHOOHQĒU]pV0LQGH]WHKiWD]WHUHGPpQ\H]LKRJ\J\DNRUODWLODJQHP IHOOHOKHWĒ KLWHOHV LQIRUPiFLy DUUD YRQDWNR]yDQ KRJ\ EHWDUWMiNH D IRJ\DWpNRV Å«DKDWiO\RVMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWQHPIHOHOPHJWHOMHVPpUWpNEHQD](XUySDL8QLyiOWDO PXQNDYiOODOyN HVHWpEHQ D PXQNDJ\L PXQNDYpGHOPL V]DEiO\RNDW D PXQ NLGROJR]RWW(XUySD6WUDWpJLiEDQIRJODOWDNQDN 1HPIHOHOPHJWRYiEEiD)RJ\DWp- NiOWDWyN $PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R53

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

LVSUREOpPiWMHOHQW KRJ\D]DXWL]PXVKR]MHOHQOHJQDJ\RQNHYpVV]DNHPEHUpUW eSSHQ H]pUWD]DXWL]PXVGLDJQy]LVVDOQHPQDJ\RQWXGQDNPLWNH]GHQL QHPWXGMiNPLYHOMiU HJ\ LO\HQ iOODSRW pV PHO\ NpV]VpJHN KLiQ\iW RNR]]D LOOHWYH PLO\HQ PyGV]HUHNNHO NHOO IHOPpUQLD]DGRWWV]HPpO\iOODSRWiW+DD]DXWL]PXVKR]HJ\pEIRJ\DWpNRVViJLVWiUVXOSO pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJYDJ\HSLOHSV]LDDNNRUDÅV]DNpUWĒNµiOWDOiEDQD]D]iOWDORNR]RWW KiWUiQ\RNDWpUWpNHOLNPHUWD]WMREEDQLVPHULNpVD]DXWL]PXVWÀJ\HOPHQNtYOKDJ\MiN


Å)HQWLHNDODSMiQD]RPEXGVPDQPHJiOODStWRWWDKRJ\DMHOHQOHJKDWiO\RVMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWFVDNUpV]EHQIHOHOPHJD](XUySDL8QLyiOWDONLGROJR]RWW(XUySD6WUDWpJLiEDQIRJODOWDNQDNGHQHPIHOHOPHJD)RJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16= (J\H]PpQ\EHQ U|J]tWHWW ² pV D pYL ;&,, W|UYpQQ\HO NLKLUGHWHWW ² |QiOOy pOHWYLWHO pVWiUVDGDOPLUpV]YpWHOQRUPiLQDNVHP$YL]VJiODWV]HULQWQLQFVFpO]RWWDQDIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ PXQNDYiOODOyN IRJODONR]WDWiViQDN HOOHQĒU]pVpUH LUiQ\XOy N|]SRQWL VWUDWpJLD HOOHQĒU]pVLWHUY$MRJDONRWySHGLJHOPXODV]WRWWDPHJWHUHPWHQLD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\pVV]HPSRQWUHQGV]HUpW YDODPLQWD]DKKR]NDSFVROyGyWiPRJDWiVRNpVD IRJODONR]WDWiVWHOĒVHJtWĒWiPRJDWiVLUHQGV]HU|VV]KDQJMiWµ38

DPHO\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNIRJODONR]WDWiViWpVNpS]pVpWKDWpNRQ\DQpVWUDQV]SDUHQV PyGRQWiPRJDWKDWQi$MHOHQOHJKDWiO\RVMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWQHPIHOHOPHJWHOMHVPpUWpNEHQD](XUySDL8QLyiOWDONLGROJR]RWW(XUySD6WUDWpJLiEDQIRJODOWDNQDNpVQHP IHOHOPHJD)RJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\EHQU|J]tWHWW ²pVDpYL;&,,W|UYpQQ\HONLKLUGHWHWW²|QiOOypOHWYLWHOpVWiUVDGDOPLUpV]YpWHOQRUPiLQDNVHP$MHOHQOHJLiWOiWKDWDWODQpVKLiQ\RVDQNLGROJR]RWW DGKRFMHOOHJJHOPĠN|GĒ WiPRJDWiVL SiO\i]DWL UHQGV]HUQHPVHJtWLHOĒDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUD DPXQNDYLOiJiEDYDOyEHNDSFVROyGiVpVDNWtYUpV]YpWHOOHKHWĒVpJpW (EEĒO N|YHWNH]ĒHQ VpUO D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNHW PHJLOOHWĒ HPEHUL PpOWyViJKR]pVDPXQNDV]DEDGPHJYiODV]WiViKR]YDOyMRJ LOOHWYHQHPpUYpQ\HVOD]$ODS$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNiWNpS]pVHWRYiEENpS]pVH W|UYpQ\EHQGHNODUiOWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNYpGHOPHpVD]HJ\HQOĒEiQiVPyG N|YHWHOPpQ\HVHP$IHOWiUWMRJJ\DNRUODWYDODPLQWDMRJDONDOPD]yV]HUYHNPXQNiMiEDQ $]RPEXGVPDQLYL]VJiODWPHJiOODStWRWWDKRJ\MHOHQOHJ0DJ\DURUV]iJRQQHPOpWH]LN WDSDV]WDOW EL]RQ\WDODQViJ D]pULQWHWWHNYRQDWNR]iViEDQ D MRJiOODPLViJ HOYpEĒO IDNDGy RO\DQ N|]SRQWLODJ NLGROJR]RWW VWUDWpJLD DPHO\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN pOHWKRVV]LJ MRJEL]WRQViJN|YHWHOPpQ\pYHO|VV]HIJJpVEHQLGp]HOĒYLVV]iVViJRWµ WDUWyNpS]pVpWpVWRYiEENpS]pVpWEL]WRVtWDQi(WpPDN|UEHQDNO|QE|]ĒPLQLV]Wp ULXPRNKDWiVN|UNKLiQ\iUDKLYDWNR]iVVDOÅHJ\PiVUDPXWRJDWQDNµHJ\LNVHPYiOODOMD 6]NVpJHVWHKiWD]LOOHWpNHVPLQLV]WpULXPRNpVDFLYLOV]HUYH]HWHNHJ\WWIHODIHODGDWRWLOOHWYHQHPLVPĠN|GQHNHJ\WWDIHODGDWPHJROGiVDpUGHNpEHQ$J\D PğN|GpVpYHOHJ\RUV]iJRVVWUDWpJLDNLGROJR]iVDDPHO\QHNPHQWpQDIRNRUODWEDQWHKiWD]W|UWpQLNKRJ\DNO|QE|]ĒFLYLOV]HUYH]HWHNSiO\i]DW~WMiQQ\HUW J\DWpNRVHPEHUHNIRJODONR]WDWiVDpVNpS]pVHPHJV]HUYH]KHWđYDODPLQW IRUUiVRNEyOSUyEiOMiNPHJPHJROGDQLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNWRYiEENpS]pVpWpViW V]LQWpQV]NVpJHVD]HJ\HVFLYLOV]HUYH]HWHNQpOPiUNLDODNXOWIHQWHPOtWHWW NpS]pVpWiPPLYHOH]HNQHPiOODQGySURJUDPRNH]pUWKRVV]~WiYUDQHPWHUYH]KH SURJUDPRNMyJ\DNRUODWDONDOPD]iViWV]pOHVN|UEHQHOWHUMHV]WHQL WĒV]ROJiOWDWiVRNDWWXGQDNFVDNQ\~MWDQL%iUDYL]VJiODWRNVRUiQDQHP]HWJD]GDViJL PLQLV]WHU DUUyO WiMpNR]WDWWD D] RPEXGVPDQW KRJ\ D] ÓM 2UV]iJRV )RJ\DWpNRVJ\L 6DMQRV H WDQXOPiQ\ NHUHWHL QHP DONDOPDVDN HJ\ LO\HQ DXWL]PXV VSHFL3URJUDPWHNLQWKHWĒRO\DQVWUDWpJLiQDNPHO\EL]WRVtWMDDNpS]pVWpVWRYiEENpS]pVWD ÀNXVIRJODONR]WDWiVLPyGV]HUEHPXWDWiViUDiPHWiUJ\EDQD)RJ\DWpIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDiPDYDOyViJEDQH]DGRNXPHQWXPQHPIRJODONR]LND NRV6]HPpO\HN(VpO\HJ\HQOđVpJppUW.|]DODStWYiQ\iOWDOPHJMHOHQWHWHWW IRJ\DWpNRVYDJ\PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyNRNWDWiViYDONpS]pVpYHO -iVSHU eYD pV .DQL]VDL 1DJ\ ,OGLNy iOWDO NpV]tWHWW$XWL]PXV VSHFLÀNXV 7iPRJDWRWW )RJODONR]WDWiV FtPğ PyGV]HUWDQL Np]LN|Q\Y UpV]OHWHVHQ $EL]WRVLJHQIRQWRVPHJiOODStWiVWWHWWDPLNRUNLPRQGWDÅiOOiVSRQWMDV]HULQW IRJODNR]LNDWpPiYDO DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNpOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiViWEL]WRVtWypVDIRJODO NR]WDWiVXNDWHOĒVHJtWĒNpS]pVLUHQGV]HUNLpStWpVHpUGHNpEHQD]LOOHWpNHV $FVHOHNYĒNpSWHOHQPXQNDYiOODOyNKHO\]HWH PLQLV]WpULXPRNQDNFpOV]HUĠOHQQHDFLYLOV]HUYH]HWHNiOWDONLGROJR]RWWLJD ]ROWDQ HUHGPpQ\HV pV KDWpNRQ\ J\DNRUODWL PyGV]HUHNHW pV SURJUDPRNDW $ IRJODONR]WDWiV WpPiMiQDN NDSFViQ VHP WXGXQN HOPHQQL V]y QpONO D FVHOHNYĒ SpOGiXO0XQNDKHO\L*\DNRUODW3URJUDP7iPRJDWRWW)RJODONR]WDWiV0 NpSHVVpJHWNRUOiWR]yLOOHWYHNL]iUyJRQGQRNViJLUHQGV]HUPHOOHWW(EEĒOLVOiWV]LN PyGV]HU WiPRJDWQLYDODPLQWRUV]iJRVV]LQWHQYDOyDONDOPD]iVXNDW|V] PHQQ\LUHDODSYHWĒD]pOHWPLQGHQWHUOHWpUHNLKDWyPHJKDWiUR]yMRJLQWp]PpQ\UĒO W|Q|]QLµ YDQV]yPHO\V]iPRVSUREOpPDIRUUiVDOHKHW 9pJN|YHWNH]WHWpVNpQWÅD]RPEXGVPDQPHJiOODStWRWWDKRJ\KLiQ\]LND]HJ\VpJHVV]D- ,O\HQSUREOpPDYHWĒG|WWIHOHJ\HVHWEHQDPLNRUDPXQNDJ\LN|]SRQWPHJWDJDGWD EiO\R]iVpVD]|VV]HKDQJROWDQPĠN|GĒ N|]SRQWLLUiQ\tWiVDODWWiOOyLQWp]PpQ\UHQGV]HU DFVHOHNYĒNpSWHOHQPXQNDYiOODOyUHJLV]WUiOiViWD]]DOD]LQGRNOiVVDOKRJ\DPDJ\DU $PXQNDPpOWyViJDSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVPXQNDBPHOWRVDJDBSGIFEEDHIHFFEFIFDFI"YHUVLRQ R $GRNXPHQWXPLQQHQHOpUKHWĒKWWSZZZIV]NKXUSLV]DNPDLBDQ\DJRN$XWL]PXVVSHFLÀNXVBWDPRJDWRWWBIRJODONR]WDWDVSGI

54


$]$ODSW|UYpQ\ ;,, FLNN  HV  EHNH]GpVHL pUWHOPpEHQ PLQGHQNLQHN MRJD YDQDPXQNDpVDIRJODONR]iVV]DEDGPHJYiODV]WiViKR]YDODPLQWDYiOODONR]iV KR] .pSHVVpJHLQHNpVOHKHWĒVpJHLQHNPHJIHOHOĒPXQNDYpJ]pVVHOPLQGHQNLN|WHOHVKR] ]iMiUXOQLDN|]|VVpJJ\DUDSRGiViKR]0DJ\DURUV]iJW|UHNV]LNPHJWHUHPWHQLDQQDN IHOWpWHOHLWKRJ\PLQGHQPXQNDNpSHVHPEHUDNLGROJR]QLDNDUGROJR]KDVVRQ

 † $ PXQNDYiOODOy D MRJQ\LODWNR]DWiW V]HPpO\HVHQ WHKHWL PHJ -RJQ\LODWNR]DWRW PHJKDWDOPD]RWWNpSYLVHOĒMH~WMiQLVWHKHWD]HUUHLUiQ\XOyPHJKDWDOPD]iVWtUiVED NHOOIRJODOQL,O\HQPHJKDWDOPD]iVKLiQ\iEDQLVHOMiUKDWDPXQNDYiOODOyNpSYLVHOHWpEHQ KR]]iWDUWR]yMD DPHQQ\LEHQ D MRJQ\LODWNR]DW PHJWpWHOpEHQ D PXQNDYiOODOy DNDGi O\R]YDYDQ9LWDHVHWpQD]DNDGiO\R]WDWiVWpQ\pWLJD]ROQLDNHOO «

 $FVHOHNYĒNpSWHOHQV]HPpO\QHYpEHQW|UYpQ\HVNpSYLVHOĒMHWHV]MRJQ\LODWNR]DWRW $FVHOHNYđNpSWHOHQPXQNDYiOODOy † $FVHOHNYĒNpSWHOHQPXQNDYiOODOyFVDNRO\DQPXQNDN|UUHOpWHVtWKHWPXQND YLV]RQ\WDPHO\HWHJpV]VpJLiOODSRWiQiOIRJYDWDUWyVDQpVIRO\DPDWRVDQNpSHVHOOiWQL  $PXQNDYiOODOyPXQNDN|UpWD]DKKR]WDUWR]yIHODGDWRNUpV]OHWHVOHtUiViYDONHOO PHJKDWiUR]QL$PXQNDYiOODOyUDYRQDWNR]yHJpV]VpJJ\LDONDOPDVViJLYL]VJiODWNLWHU MHGDUpV]OHWHVPXQNDN|ULIHODGDWRNHOOiWiViUD  $PXQNDYiOODOyPXQNDYpJ]pVpWIRO\DPDWRVDQpVRO\PyGRQNHOOIHOJ\HOQLKRJ\ D]D]HJpV]VpJHVpVEL]WRQViJRVPXQNDIHOWpWHOHNPHJWDUWiViWEL]WRVtWVD  $PXQNDYiOODOyHVHWpEHQD;,9IHMH]HWV]DEiO\DLQHPDONDOPD]KDWyNHJ\HEHNEHQ DÀDWDOPXQNDYiOODOyUDYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNPHJIHOHOĒHQLUiQ\DGyN

$]$ODSW|UYpQ\WHKiWWXODMGRQNpSSHQD]WPRQGMDNLKRJ\HJ\UpV]WNpSHVVpJH LKH]PpUWHQPLQGHQNLQHNkötelességePXQNDYpJ]pVVHOKR]]iMiUXOQLDWiUVDGDOPL V]LQWĠJ\DUDSRGiVKR]PiVUpV]WD]iOODPPHJWHV]PLQGHQWD]pUWKRJ\PLQGHQ PXQNDNpSHVHPEHUQHNDNLGROJR]QLDNDUHUUHPHJLVOHJ\HQDOHKHWĒVpJH(]pUW HEEH D N|UEH D FVHOHNYĒNpSWHOHQ V]HPpO\HN LV EHOHpUWHQGĒN QHNLN LV XJ\DQ RO\DQMRJXNYDQDPXQNiKR]pVDQQDNV]DEDGPHJYiODV]WiViKR]PLQWDWiUVDGD 1LQFVWHKiWMRJLDNDGiO\DDQQDNKRJ\DFVHOHNYĒNpSWHOHQV]HPpO\PXQNDV]HU]ĒGpVW N|VV|QpVGROJR]]RQDPHQQ\LEHQPXQNDNpSHVFVXSiQDPXQNDN|UOHtUiViQiOpVD] ORPW|EELWDJMiQDN D]RNUDYDOyDONDOPDVViJPHJtWpOpVpQpONHOOQDJ\RQN|UOWHNLQWĒHQHOMiUQL $FVHOHNYĒNpSHVVpJUpV]OHWHVV]DEiO\DLWPLQWPiUNLWpUWQNUiNRUiEEDQD3WN WDUWDOPD]]D$FVHOHNYĒNpSHVVpJHWNL]iUyJRQGQRNViJEtUyLtWpOHWDODSMiQNHOHW NH]LNPHO\HWSHUHVHOMiUiVHOĒ]PHJDKRORUYRVV]DNpUWĒYL]VJiOMDPHJD]DGRWW V]HPpO\ EHOiWiVL NpSHVVpJpW$PHQQ\LEHQ YDODNLQHN D] J\HL YLWHOpKH] V]NVp JHV EHOiWiVL NpSHVVpJ KLiQ\]LN ~J\ LQGRNROW D FVHOHNYĒNpSWHOHQQp Q\LOYiQtWiV pV JRQGQRNViJ DOi KHO\H]pV ( YL]VJiODW VRUiQ D]RQEDQ D PXQNDNpSHVVpJHW D] RUYRVV]DNpUWĒQHPPLQĒVtWLKLV]HQD]QHPLVIHODGDWD$FVHOHNYĒNpSWHOHQVpJHW NL]iUyJRQGQRNViJDODWWiOOyV]HPpO\MRJQ\LODWNR]DWDVHPPLVKHO\HWWHJRQGQRND WHV]MRJQ\LODWNR]DWRW

0LQGD]RQiOWDOPHJMHJ\]HQGđKRJ\H]DPHJROGiVQHPDOHJMREEFVXSiQ V]NVpJV]HUğKLV]HQDYDOyGLPHJROGiVDJRQGQRNViJLUHQGV]HUKHO\HWW D WiPRJDWRWW G|QWpVKR]DWDO LQWp]PpQ\pQHN EHYH]HWpVH YROQD 6DMQRV H]WD]~MPiUFLXVQDSMiQKDWiO\EDOpSđ3WNVHPWHV]LPHJ PDUDGpNWDODQXOPHOO\HONDSFVRODWRVDQD](16=)RJ\DWpNRVJ\L(J\H]PpQ\pUYpQ\HVOpVpWYL]VJiOy%L]RWWViJRNWyEHUNHOW]iUyMHOHQWpVpEHQDJJRGDOPiWIHMH]WHNLpVRO\DQMRJDONRWiVLOpSpVHNPHJWpWHOpW VUJHWWHDPHO\HNDKHO\HWWHVG|QWpVKR]DWDO JRQGQRNViJLUHQGV]HU KHO\HWWEHYH]HWLNDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOW40

0LQGHEEĒOD]N|YHWNH]LNKRJ\HJ\FVHOHNYĒNpSWHOHQQHNQ\LOYiQtWRWWV]HPpO\LVOH $]RPEXGVPDQLVPHJMHJ\]LVRNV]RUKLYDWNR]RWWWDQXOPiQ\iEDQKRJ\ KHW PXQNDNpSHV pV YiOODOKDW LV PXQNiW JRQGQRNiQ NHUHV]WO PXQNDV]HU]ĒGpVW LV Å0D0DJ\DURUV]iJRQHPEHUpOJRQGQRNViJDODWWDNLNN|]OPLQWHJ\ N|WKHW(]WEL]WRVtWMiND]~M0WDOiEELV]DEiO\DLLV V]HPpO\ FVHOHNYĒNpSHVVpJHWNL]iUyJRQGQRNViJDODWWiOO ´7KH&RPPLWWHHUHFRPPHQGVWKDWWKH6WDWHSDUW\XVHHIIHFWLYHO\WKHFXUUHQWUHYLHZSURFHVVRILWV&LYLO&RGHDQGUHODWHGODZVWRWDNHLPPHGLDWHVWHSVWRGHURJDWHJXDUGLDQVKLSLQRUGHUWRPRYHIURPVXEVWLWXWHGHFLVLRQ PDNLQJWRVXSSRUWHGGHFLVLRQPDNLQJZKLFKUHVSHFWVWKHSHUVRQ·VDXWRQRP\ZLOODQGSUHIHUHQFHVDQGLVLQIXOOFRQIRUPLW\ZLWKDUWLFOHRIWKH&RQYHQWLRQLQFOXGLQJZLWKUHVSHFWWRWKHLQGLYLGXDO·VULJKWLQKLVKHURZQFDSDFLW\WR JLYHDQGZLWKGUDZLQIRUPHGFRQVHQWIRUPHGLFDOWUHDWPHQWWRDFFHVVMXVWLFHWRYRWHWRPDUU\WRZRUNDQGWRFKRRVHDSODFHRIUHVLGHQFH7KH&RPPLWWHHIXUWKHUUHFRPPHQGVWKDWWKH6WDWHSDUW\SURYLGHWUDLQLQJLQFRQVXOWDWLRQ DQGFRRSHUDWLRQZLWKSHUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVDQGWKHLUUHSUHVHQWDWLYHRUJDQL]DWLRQVDWWKHQDWLRQDOUHJLRQDODQGORFDOOHYHOVIRUDOODFWRUVLQFOXGLQJFLYLOVHUYDQWVMXGJHVDQGVRFLDOZRUNHUVRQWKHUHFRJQLWLRQRIWKHOHJDOFDSDFLW\RI SHUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVDQGRQPHFKDQLVPVRIVXSSRUWHGGHFLVLRQPDNLQJµ 

55

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

MRJV]DEiO\RNQHPWHV]LNOHKHWĒYpD]LO\HQV]HPpO\HNPXQNDYiOODOiVW$JRQGQRNROW NpSYLVHOHWpEHQHOMiUyV]HPpO\H]HQWpQ\iOOiVDODSMiQWHWWSDQDV]WD]DODSYHWĒMRJRN EL]WRViQiO 0HJMHJ\H]]NKRJ\D]LO\HQSUREOpPDQHPHJ\HGLDPXQNDYiOODOiVNRU V]iPRVHVHWEHQWDOiONR]RWWV]HUYH]HWQNLVFVHOHNYĒNpSWHOHQQHNQ\LOYiQtWRWWDXWLVWD V]HPpO\HVHWpQKDVRQOyQHKp]VpJHNNHOIĒOHJDPXQNDV]HU]ĒGpVDOitUiViWLOOHWĒHQ


$]DGDWYLOiJYLV]RQ\ODWEDQLVPHJG|EEHQWĒHQPDJDVUiYLOiJtWDJRQGQRNViJLUHQG V]HUGLV]IXQNFLRQiOLVPĠN|GpVpUH0DJ\DURUV]iJRQVDMQRVQHPFVDNRO\DQIR J\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN NHUOQHN FVHOHNYĒNpSHVVpJHW NL]iUy JRQGQRN ViJDOiDNLNQHNÅKLiQ\]LNDEHOiWiVLNpSHVVpJHµKDQHPRO\DQRNLVDNLNQHN J\HLLQWp]pVpKH]VHJtWVpJUHOHQQHV]NVpJHDMRJLV]DEiO\R]iVLOOHWYHD]HO OiWyUHQGV]HUD]RQEDQQHPWXGDOWHUQDWtYiWIHODMiQODQLV]iPXNUD

N|]W OpWUH M|WW EL]DOPL YLV]RQ\UD DODStWYD VHJtWVH D] DUUD UiV]RUXOy V]HPpO\W D PLQGHQQDSL pOHWEHQ HOĒIRUGXOy G|QWpVHN PHJKR]DWDOiEDQ VHJtWVH PpUOHJHOQL D G|QWpVHN NRFNi]DWDLW pV OHKHWVpJHV NLPHQHWHONHW$ WiPRJDWy V]HPpO\ PLQGLJ HJ\EL]DOPLV]HPpO\DNLVRKDQHPG|QWDWiPRJDWRWWKHO\HWWKDQHPFVDNÅEiEiV NRGLNµDG|QWpVPHJV]OHWpVHN|]EHQpVLJ\HNV]LNWDQtWDQLDWiPRJDWRWWV]HPpO\W LOOHWYHIHMOHV]WHQLNpSHVVpJHLWG|QWpVLNRPSHWHQFLiLW$]LO\HQIDMWDPHQWRULDWWLWĠG QDJ\RQIRQWRVD]|QiOOypOHWYLWHONLDODNtWiViEDQpVDWiPRJDWRWWV]HPpO\|QPDJi $FVHOHNYđNpSWHOHQVpJHJ\HODYXOWQHKH]HQGHÀQLiOKDWyMRJLNDWHJyULD pUWYDOyIHOHOĒVVpJpU]HWpQHNNLDODNtWiViEDQ PHO\HW D IRJ\DWpNRVViJJDO IRJODONR]y WXGRPiQ\RN PiU UpJHQ PHJKD0LQGHEEđONLLQGXOYDDWiUVDGDOPLHJ\H]WHWpVVRUiQMDYDVROWXNDW|UYpQ\ODGWDN WHUYH]HW~MUDJRQGROiViWKLV]HQPiUDQQDNDODSYHWđV]HOOHPLVpJHHOKLEi$MRJDONRWyDFVHOHNYĒNpSWHOHQVpJIRJDOPiYDOHJ\RO\DQKHWHURJpQFVRSRUWRWIRJODO ]RWW/HJIđEENULWLNDLpV]UHYpWHOHLQNDW|UYpQ\WHUYH]HWWHONDSFVRODWRVDQ HJ\NDWHJyULiEDDPHO\EHHJ\DUiQWWDUWR]KDWV~O\RVDQKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVHPEHU D]DOiEELDNYROWDN HVSV]LFKLiWULDLEHWHJVHJJHON]GĒHJ\HWHPLSURIHVV]RULVGHD]LGĒVNRULGHPHQFLiYDO N]GĒV]HPpO\HNpVDV]HQYHGpO\EHWHJHNLVHOPpOHWLOHJHEEHDN|UEHWDUWR]KDWQDN ‡DWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOQHPNHUOKHWXJ\DQD]RQV]HUY J\iPKDWyViJ IHOJ\HOHWHpVLUiQ\tWiVDDOiPLQWDPHO\DJRQGQRNViJLUHQG.RPRO\KLEiWMHOHQWHJ\LO\HQFVRSRUWRWHJ\VpJHVHQNH]HOQLpVFVXSiQDFVRSRUWKR] YDOyWDUWR]iVFtPpQHJ\VpJHVHQPHJtWpOQLPXQNDYpJ]ĒNpSHVVpJNHWµ V]HUWPğN|GWHWLKLV]HQD]yKDWDWODQXODJRQGQRNViJLQWp]PpQ\pQHN PHJNHWWđ]đGpVpKH]YH]HWQH $WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOEHYH]HWpVHDPDJ\DUMRJEDVRNDXWLVWDV]HPpO\JRQG ‡ D WiPRJDWRWW G|QWpVKR]DWDO LJpQ\EHYpWHOH FVDN D ÅEHOiWiVL NpSHVVpJ QRNViJJDONDSFVRODWRVSUREOpPiMiWLVPHJROGDQiKLV]HQN|]ONLVVRNDQYDQQDN NLVHEE PpUWpNğ FV|NNHQpVH PLDWW VHJtWVpJUH V]RUXOy QDJ\NRU~ V]HDNLNÅMREEKtMiQµJRQGQRNViJDODWWYDQQDNYDJ\EiUQLQFVHQHNJRQGQRNViJDODWW PpO\µV]iPiUDEL]WRVtWRWWKRORWWD](16=(J\H]PpQ\V]HOOHPpEHQ PpJLViOODQGyWiPRJDWiVUDV]RUXOQiQDN(]HNDGLOHPPiNpVSUREOpPiNQHPFVDN DWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOLJpQ\EHYpWHOpWIRJ\DWpNRVViJDPpUWpNpDIRJODONR]WDWiVEDYDOyEHOpSpVNRUYHWĒGQHNIHOKDQHPPiUVRNNDOHOĒEE²DKR UHWHNLQWHWQpONOEiUNLV]iPiUDOHKHWđYpNHOOHQHWHQQL J\DQ HJ\ WDJXQN MHOH]WH LV ² My NpSHVVpJĠ QDJ\NRU~ J\HUPHNpQpO PiU D IHOVĒ ‡DWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDO|QNpQWHVEL]DOPLYLV]RQ\RQDODSXOyMHOOHRNWDWiVEDQLV JpYHOHOOHQWpWHVD]RUYRVLV]HPOpOHWGRPLQDQFLiMDQHYH]HWHVHQKRJ\ D WiPRJDWy NLUHQGHOpVpKH] D ÅEHOiWiVL NpSHVVpJ NLVHEE PpUWpNğ )RQWRVD]RQEDQKRJ\H]D]~MMRJLQWp]PpQ\PLO\HQV]HOOHPLVpJEHQNHUOPHJKR FV|NNHQpVpWLJD]ROyYpOHPpQ\WµV]NVpJHVEHV]HUH]QL QRVtWiVUD D PDJ\DU MRJUHQGV]HUEHQ -HOHQ WDQXOPiQ\ OHNWRUiOiVD LGHMpQ D WiPR ‡EL]DOPLYLV]RQ\EDQiOOyV]HPpO\QHNDWHUYH]HWFVDND3WNGHÀQtFLyMDV]HJDWRWWG|QWpVKR]DWDOLQWp]PpQ\pQHNDODSYHWĒV]DEiO\DLNHUOWHNFVDNEHD ULQWLKR]]iWDUWR]yNDWWHNLQWLDPHO\IHOWpWHOH]LKRJ\EL]DOPLYLV]RQ\FVDN PiUFLXVQDSMiQKDWiO\EDOpSĒ3WNEDPtJDMRJDONRWy~J\YpOWHKRJ\DUpV] DMRJLGHÀQtFLyV]HULQWLKR]]iWDUWR]yNN|]|WWiOOKDWIHQQNL]iUYDURNRQL OHWV]DEiO\RNQDNMREEKHO\NYDQHJ\NO|QW|UYpQ\EHQPHO\QHNWHUYH]HWV]LQWpQ EDUiWLYLV]RQ\EDQiOOyV]HPpO\HNHWDWiPRJDWyV]HPpO\HNN|UpEđO WiUVDGDOPL HJ\H]WHWpVUH NHUOW PiU$ WHUYH]HW VDMQRV HOpJ URVV] PHJN|]HOtWpVW DONDOPD]DEHYH]HWHQGĒMRJLQWp]PpQ\V]DEiO\DLYDONDSFVRODWRVDQ6DMQiODWRVPy ‡KLiQ\]LNDWiPRJDWyHOMiUiViQDNUpV]OHWHVNLIHMWpVH GRQ D *\iPKLYDWDOL UHQGV]HUUH yKDMWMD UipStWHQL D W|UYpQ\MDYDVODW D WiPRJDWRWW ‡ D JDUDQFLiOLV HOHPHW EL]WRVtWy EtUyViJL NLQHYH]pV KHO\HWW D WiPRJDWy NLUHQGHOpVHDJ\iPKDWyViJIHODGDWD G|QWpVKR]DWDOLQWp]PpQ\pWPHO\D]pUWHOIRJDGKDWDWODQ PHUW tJ\ IpOĒ KRJ\ D] D ‡DKLYDWiVRVWiPRJDWyNiOWDOHOOiWKDWyWiPRJDWRWWV]HPpO\HNQDJ\V]iSDWHUQDOLVWD NRQ]HUYDWtY pV HODYXOW UHQGV]HU DPHO\QHN PĠN|GpVpW HGGLJ LV VRN PD LOOHWYHV]HPpO\ DJRQGQRNViJKR]KDVRQOyDQHOOHKHWHWNULWLNDpUWHVDMiWPLQWiMiUDDODNtWYDIRJMDPHJKRQRVtWDQLDWiPRJDWRWWG|QWpVKR]D OHQtWLDUHQGV]HUHVV]HPpO\HVNDSFVRODWWDUWiVOHKHWđVpJpWH]iOWDOD] WDOLQWp]PpQ\pW$WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOOpQ\HJHD]YROQDKRJ\D]DGRWWV]H HJ\pQUHV]DERWWQDSUDNpV]VHJtWVpJHW PpO\FVHOHNYĒNpSHVVpJpQHNNRUOiWR]iVDQpONOWHKiWMRJIRV]WiVQpONOD]HJ\pQ DXWRQyPLiMiWPD[LPiOLVDQWLV]WHOHWEHQWDUWYDD]HJ\PiVKR]N|]HOiOOyV]HPpO\HN

56


)RJDOPLNpUGpVHNSUREOpPiN $ÅVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNWDQXOyµN|]QHYHOpVLMRJLIRJDOPiEDQD] DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUHNHN $MRJLSUREOpPDDEEyODGyGLN KRJ\D.QWY † SRQWMiQDNIRJDORPPHJKDWiUR]iVD V]HULQWDW|UYpQ\DONDOPD]iViEDQÅVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNWDQXOyD]DNO|QOHJHVEiQiVPyGRWLJpQ\OĒJ\HUPHN WDQXOy DNLDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\H DODSMiQ PR]JiVV]HUYL pU]pNV]HUYL pUWHOPL YDJ\ EHV]pGIRJ\DWpNRV W|EE IRJ\DWpNRVViJ HJ\WWHV HOĒIRUGXOiVD HVHWpQ KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV DXWL]PXV VSHNWUXP ]DYDUUDO YDJ\ HJ\pE SV]LFKpV IHMOĒGpVL ]DYDUUDO V~O\RV WDQXOiVL ÀJ\HOHP YDJ\ PD JDWDUWiVV]DEiO\R]iVL]DYDUUDO N]Gµ$GHÀQtFLyVMRJLUHQGHONH]pVHJ\LNOHKHW VpJHVQ\HOYWDQLpUWHOPH]pVHV]HULQWD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUD]HJ\pESV]LFKpV IHMOĒGpVL ]DYDU HJ\LN IDMWiMD PtJ D W|EEL D V~O\RV WDQXOiVL ÀJ\HOHP YDJ\ PDJDWDU WiVV]DEiO\R]iVL]DYDU$YDOyViJEDQD]RQEDQH]QHPtJ\YDQD]DXWL]PXVVSHNWUXP ]DYDUpSSHQ~J\HJ\PiVLNIRJ\DWpNRVViJLWtSXVPLQWDIHOVRUROiVEDQHOĒWWHiOOyDN $] pUWHOPH]pVL SUREOpPiW D] RNR]]D KRJ\ D PRQGDW MHOHQOHJL V]HUNH]HWpEHQ D] ÅHJ\pEµ V]y MHO]ĒNpQW V]HUHSHO pV QHP IĒQpYNpQW DKRJ\DQ D J\yJ\SHGDJyJLiEDQ EHYHWWÅHJ\pESV]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDUµIRJDORPKHO\HVKDV]QiODWDH]WLQGRNROQi $PHJROGiVWHJ\PiVLNMRJKHO\V]HOOHPHVQ\HOYWDQLYiODV]DMHOHQWHQp $SHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy ,, (00, UHQGHOHW† EHNH]GpVF SRQWMDDWiUJ\LIRJ\DWpNRVViJLWtSXVRNIHOVRUROiViWD N|YHWNH]ĒNV]HULQWDONDOPD]]DÅ«DPR]JiVV]HUYL D]pU]pNV]HUYL OiWiVL KDOOiVL D] pUWHOPL D EHV]pGIRJ\DWpNRVViJ W|EE IRJ\DWpNRVViJ HJ\WWHV HOĒIRUGXOiVD HVHWpQ D KDOPR]RWWIRJ\DWpNRVViJ D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUYDJ\D]HJ\pESV]LFKpVIHMOĒGpVL ]DYDUV~O\RVWDQXOiVLÀJ\HOHPYDJ\PDJDWDUWiVV]DEiO\R]iVL]DYDUPHJiOODStWiVDYDJ\ kizárása ….” $OiK~]iVVDOpVYDVWDJtWiVVDOMHO|OWND]WDKDWiUR]RWWQpYHOĒWDPHO\LPPiUQ\HOYWD QLpUWHOHPEHQLV²DV]DNPDLWDUWDORPQDNPHJIHOHOĒHQWHOMHVVpJJHOHONO|QtWLD] ÅDXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUWµD]ÅHJ\pESV]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDUµNDWHJyULDWDUWDOPiW MHOHQWĒV~O\RVWDQXOiVLÀJ\HOHPYDJ\PDJDWDUWiVV]DEiO\R]iVL]DYDUWyO(]WDKDWi UR]RWWQpYHOĒWNHOOHQHD.QWYEHQpVDNDSFVROyGy|VV]HVW|EELMRJV]DEiO\EDQLV YpJLJYH]HWQLDIRJ\DWpNRVViJLIHOVRUROiVRNEDQDQQDNpUGHNpEHQKRJ\EL]WRQViJJDO HONHUOKHWĒOHJ\HQD]DWpYHVMRJpUWHOPH]pVDPHO\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUWD] HJ\pESV]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDURNNDO V~O\RVWDQXOiVLÀJ\HOHPYDJ\PDJDWDUWiVV]D

EiO\R]iVL]DYDUUDO HJ\VRUEDQpVHJ\NpQWNH]HOL$NRUiEEDQKDWiO\RVN|]RNWDWiVL W|UYpQ\ pYL /;;,;W|UYpQ\ LVNO|QIRJ\DWpNRVViJLWtSXVNpQWVRUROWDI|O 61,IRJDORPPHJKDWiUR]iViEDQD]DXWL]PXVWpVYHVV]ĒtUiVMHOOHOYiODV]WRWWDHOIHO VRUROiVEDQD.QWYiOWDODONDOPD]RWWÅYDJ\HJ\pE«µPRQGDWV]HUNH]HWKHO\HWWD W|EELIRJ\DWpNRVViJWyO$PRVWNLDGRWWOHJ~MDEE61,VWDQXOyNLVNRODLRNWDWiViQDN LUiQ\HOYH WHUPpV]HWV]HUĠHQ NO|Q IHMH]HWHNEHQ WiUJ\DOMD D NpW 61,WtSXVW D V] 0HOOpNOHWpEHQÅ$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒWDQXOyNLVNRODLIHMOHV]WpVpQHN HOYHLµ Å 3V]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDUUDON]GĒWDQXOyNLVNRODLIHMOHV]WpVpQHNHOYHLµ Más je OHQVpJHNUĒOPiV J\yJ\ SHGDJyJLDLIHODGDWRNUyOpVPiVPyGV]HUWDQUyOYDQV]yD NpW IHMH]HWEHQ (EEĒO LV SRQWRVDQ NLWĠQLN KRJ\ D] DXWL]PXV VSHNWUXP]DYDU QHP D] ÅHJ\pE SV]LFKpV IHMOĒGpVL ]DYDURNµ HJ\ IDMWiMD H]pUW D] HUUH XWDOy YDJ\ tJ\ LV pUWHOPH]KHWĒIHOVRUROiVRNDWMDYtWDQLNHOOD.QWY†iEDQDWDQN|Q\YSLDFUHQGMpUĒO V]yOypYL;;;9,,W|UYpQ\† EHNE SRQWMiEDQD(00,UHQ GHOHWV]0HOOpNOHWpEHQpVpUGHNHVPyGRQPpJDJ\yJ\SHGDJyJLDLV]HPSRQWEyO ÅOHJV]DNPDLEEµ~M61,LUiQ\HOYEHQD(00,UHQGHOHWEHQLV $ÅNLHPHOWÀJ\HOPHWLJpQ\OĒJ\HUPHNWDQXOyµpVDÅNO|QOHJHVEiQiVPyGRW LJpQ\OĒJ\HUPHNWDQXOyµIRJDORPN|UpQHNYLV]RQ\D $N|]QHYHOpVLW|UYpQ\²DE SRQWWHNLQWHWpEHQFVDNV]HSWHPEHUQDSMiWyO KDWiO\RV² †SRQWMDV]HULQWDÅNLHPHOWÀJ\HOPHWLJpQ\OĒJ\HUPHNWDQXOy D NO|QOHJHVEiQiVPyGRWLJpQ\OĒJ\HUPHNWDQXOy DD VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNWDQXOy DE EHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒJ\HUPHNWDQXOy DF NLHPHOWHQWHKHWVpJHVJ\HUPHNWDQXOy E DJ\HUPHNHNYpGHOPpUĒOpVDJ\iPJ\LLJD]JDWiVUyOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWKiWUiQ\RVpV KDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĠJ\HUPHNWDQXOy

7pYHGpVQHNWDUWRPKRJ\DNLHPHOWHQWHKHWVpJHVJ\HUPHNXJ\DQRO\DQMHOOHJĠWtSXV~ NRUOiWR]RWWViJJDODNDGiO\R]RWWViJJDOQHKp]VpJJHOpVPLQGH]HNPLDWWVSHFLDOLWiVRNNDO N]GPLQWD]VQLVYDJ\EWPQHVWDQXOyN$WHKHWVpJHVJ\HUPHNQHPNO|QOHJHVEi QiVPyGRWLJpQ\HOKDQHPNO|QWHKHWVpJJRQGR]iVLOHKHWĒVpJHNHWpVHVHWOHJHVHQPiV RNWDWiVPyGV]HUWDQW +DVRQOyNpSSHQDKiWUiQ\RVKHO\]HWĠJ\HUHNKH]DNLNNO|QIHO ]iUNy]WDWiVLOHKHWĒVpJHNHWLJpQ\HOQHNpVHVHWOHJHVHQPiVRNWDWiVPyGV]HUWDQW 'HQHPDQHYHOpVRNWDWiVHJpV]pUHNLWHUMHGĒNO|QOHJHVEiQiVPyGRW

9pOHPpQ\HP V]HULQW D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUHNHN WDQXOyN ÅQHNLPHJIHOHOĒRNWDWiVKR]µYDOyMRJiQDNEL]WRVtWiVDHJpV]HQ

57

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 2NWDWiVpVNpS]pV


PiVWtSXV~LQWp]PpQ\HNHWV]ROJiOWDWiVRNDWpVOHKHWĒVpJHNHWLJpQ\HOQHNPLQWDNL .|]QHYHOpVLDODSIHODGDWN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\DODSIHODGDWD61,VNO|QLV HPHOWHQ WHKHWVpJHV J\HUHNHN DNLNQHN LUiQ\iEDQ D J\DNRUODQGy NLHPHOW ÀJ\HOPHW NRODWtSXVRN" PHJYDOyVtWyN|]QHYHOpVLWHYpNHQ\VpJHNVRNNDON|]HOHEEiOOQDNDKiWUiQ\RVpVKDO PR]RWWDQKiWUiQ\RVJ\HUHNHNLUiQ\iEDQV]NVpJHVNLHPHOWÀJ\HOHPKH] $N|]QHYHOpVLW|UYpQ\D]DODSHOYLV]LQWĠUHQGHONH]pVHNN|]|WWWDUWDOPD]]D $ORJLNXVIRJDOPLFVRSRUWRVtWiVH]pUWD]OHQQHKRJ\DNLHPHOWÀJ\HOPHW Å$N|]QHYHOpVNLHPHOWIHODGDWDD]LVNROiWPHJHOĒ]ĒNLVJ\HUPHNNRULIHMOHV]WpV WRYiEEiDVDLJpQ\OđJ\HUHNHNWDQXOyNKiURPFVRSRUWMD MiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠpVDEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒJ\HUPHNHN a.)NO|QOHJHVEiQiVPyGRWLJpQ\OđJ\HUPHNWDQXOy WDQXOyNVSHFLiOLVLJpQ\HLQHNÀJ\HOHPEHYpWHOH HJ\pQLNpSHVVpJHLNKH]LJD]RGy OHJHUHGPpQ\HVHEEIHMOĒGpVNHOĒVHJtWpVHDPLQpOWHOMHVHEEWiUVDGDOPLEHLOOHV]NHGpVOHKHWĒVpJHLQHNPHJWHaa)VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğJ\HUPHNWDQXOy remtése.” .QWY† EHN

DE EHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GđJ\HUPHNWDQXOy E NLHPHOWHQWHKHWVpJHVJ\HUPHNWDQXOy c.)KiWUiQ\RVpVKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWğJ\HUPHNWDQXOy ÓJ\WĠQKHWQHWHKiW²D†W|EELUHQGHONH]pVpQHNiWWHNLQWpVpEĒOKRJ\DVDMiWRVQH YHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNNHOWDQXOyNNDOIRJODONR]iVPLNpQWMHpSSHQRO\DQiOWDOiQRVV]LQWĠ $ÅNLHPHOWHQWHKHWVpJHVJ\HUPHNWDQXOyµIRJDOPiWVHPWDUWRPPHJIHOHOĒQHN IXQNFLRQiOLVPLQGHQLVNROiUDNLWHUMHGĒNpUGpVPLQWDW|EELLWWWiUJ\DOWN|YHWHOPpQ\ DKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWLODOPDDMRJRNEDQpVD]HJ\pQLEiQiVPyGUDW|UHNYpV Å NLHPHOWHQ WHKHWVpJHV J\HUPHN WDQXOy D] D NO|QOHJHV EiQiVPyGRW LJpQ\OĒ DSHGDJyJLiEDQDJ\HUPHNLOOHWYHWDQXOyHOIRJDGiVDDEL]DORPV]HUHWHWHPSiWLDiOWDO J\HUPHNWDQXOyDNLiWODJIHOHWWLiOWDOiQRVYDJ\VSHFLiOLVNpSHVVpJHNELUWRNiEDQPD YH]pUHOWN|]QHYHOpVLN|YHWHOPpQ\HNN|]|WWD]HJpV]VpJHVpOHWPyGUDQHYHOpVDQHYH JDVIRN~NUHDWLYLWiVVDOUHQGHONH]LNpVIHONHOWKHWĒEHQQHDIHODGDWLUiQWLHUĒVPRWL OpVRNWDWiVQ\HOYHYDJ\DYDOOiVLYLOiJQp]HWLLVPHUHWHNWiUJ\LODJRVVRNROGDO~N|]YHWt YiFLyHON|WHOH]HWWVpJµ WpVHYDJ\pSSHQDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNV]DNPDL|QiOOyViJiQDNpVD]LVNROD UHQGV]HUiWMiUKDWyViJiQDNN|YHWHOPpQ\HLÓJ\WĠQKHWQHWHKiWKRJ\H]HNDPĠN|GpVL .pWRNEyOVHPPHJIHOHOĒDGHÀQtFLyHJ\UpV]WPHUWDNLHPHOWHQWHKHWVpJHVJ\HUPH HOYHNQHPFVDNEL]RQ\RVLQWp]PpQ\WtSXVRNUDPHJKDWiUR]RWWVSHFLDOLWiVRNQHPNO|Q NHNQHPNO|QOHJHVEiQiVPyGRWLJpQ\HOQHN DPHO\V]DNPDLWHUPLQROyJLDDVDMiWRV IHODGDWRN KDQHP PLQGHQ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQQ\HO V]HPEHQ WiPDV]WRWW iOWD QHYHOpVLLJpQ\KH]pVDEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJKH]UHQGHOWHWHWW OiQRVPĠN|GpVLN|YHWHOPpQ\HN$YDOyViJEDQD]RQEDQQHPtJ\YDQPLYHOD.QWY VDPHO\HNHVHWpEHQYDOyEDQDEiQiVPyGPiVVQHPDWDQtWiVPHWRGLNiMDWHFKQLNiMD † U SRQWMiEDQ NO|Q ÅN|]QHYHOpVL DODSIHODGDWNpQWµ NHUOW PHJKDWiUR]iVUD „a többi LQWHQ]LWiVDWHPH PiVUpV]WSHGLJD]HJ\V]DNPDLWpYHGpVKRJ\FVDNDWHKHWVp J\HUPHNNHOWDQXOyYDOHJ\WWQHYHOKHWĒRNWDWKDWyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNWDQXOyN JHVJ\HUPHNEHQNHOWKHWĒIHODÅIHODGDWLUiQWLHUĒVPRWLYiFLy HON|WHOH]HWWVpJµH]pUWD óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása; az s) pontban írt valóban külön köznevelési WHKHWVpJHVVpJIRJDOPLHOHPpYpOHKHWWHQQL9pOHPpQ\HPV]HULQWH]iOWDOiQRVSHGD DODSIHODGDWPHOOHWWÅD]RNQDNDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNQHNWDQXOyNQDND]yYRGDL JyJLDLFpOIHODGDWHUHGPpQ\²QHPFVXSiQDWHKHWVpJHVJ\HUPHNHNVDMiWMD1DJ\RQ LVNRODLNROOpJLXPLHOOiWiVDDNLNDW|EELJ\HUPHNNHOWDQXOyYDOQHPIRJODONR]WDWKDWyNHJ\WWµ QDJ\ EDM OHQQH KD D N|]QHYHOpV UHQGV]HUpEHQ FVDN D WHKHWVpJHV YDJ\ NLHPHOWHQ WHKHWVpJHVJ\HUPHNHN|U|PIRUUiVDpVpOPpQ\HDWDQXOiVLIHODGDWRNPHJROGiViEDQ (V]DEiO\R]iVWD]pUWWDUWMXNNLVPpUWpNEHQSUREOpPiVQDNPHUWDN|]D]HUĒVPRWLYiOWViJD]pUGHNOĒGpVDODS~HON|WHOH]HWWVpJ QHYHOpVLLQWp]PpQ\HNDODSIHODGDWDLKR]²DPHO\HNHWD]DODStWyRNLUDWDLNEDQPHJNHOOMHOHQtWHQLNN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\WtSXVRNUHQGHOđGQHN (]WD]pUWWDUWMXNIRQWRVQDNMHOH]QLD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUHNHNMR yYRGDiOWDOiQRVLVNRODJLPQi]LXPV]DNN|]pSLVNRODV]DNLVNRODIHOQđWWJDLWHOHP]ĒWDQXOPiQ\EDQPHUWpSSHQD]DXWLVWDWDQXOyND]RNDNLNJ\DNUDQHJ\V]HUUH RNWDWiVLLQWp]PpQ\SHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODW²VDWpPiNV]HPSRQWMiEyO MRJRVXOWDNNpWIpOHMRJFtPHQLVDN|]QHYHOpVLUHQGV]HUNLHPHOWÀJ\HOPpUHHJ\UpV]WVD PRVW IRQWRV J\yJ\SHGDJyJLDL NRQGXNWtY SHGDJyJLDL QHYHOpVLRNWDWiVL MiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠNpQWPiVUpV]WSHGLJNLHPHOWHQWHKHWVpJHVNpQW1\LOYiQYDOyKRJ\ LQWp]PpQ\ .QWY† EHN QHPXJ\DQD]WD]HV]N|]WiUDWPyGV]HUWDQWNHOODONDOPD]QLDpVHOWpUĒMHOOHJĠV]DNPDL V]ROJiOWDWiVRNDWNHOOEL]WRVtWDQLDDSHGDJyJLiQDNpVDJ\yJ\SHGDJyJLiQDND]DXWL]PXV $N|]QHYHOpVLW|UYpQ\H]]HODVWUXNWXUiOLVV]DEiO\R]iVVDOLVD]WMHO]LKRJ\DVDMiWRV PLQWIRJ\DWpNRVViJLOOHWYHDWHKHWVpJPLQWNO|QOHJHVHJ\pQLDGRWWViJHVHWpEHQ QHYHOpVL LJpQ\Ġ WDQXOyYDO MRJYLV]RQ\EDQ iOOy LQWp]PpQ\QHN WHOMHV N|UĠHQ UHQGHO

58


(KKH]NpSHVWV]NVpJWHOHQIRJDOPLiOWDOiQRVtWiVQDN|VV]HFV~V]iVQDNQDJ\RQNO|Q E|]ĒPĠN|GpVLN|YHWHOPpQ\HN|VV]HPRVyGiViWHUHGPpQ\H]ĒVH]pUWNiUWpNRQ\ OHHJ\V]HUĠVtWpVQHNWDUWMXND]WKRJ\D.QWY† EHNH]GpVHD„gyógypedagógiDL QHYHOpVEHQ RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQµ IRJODOMD |VV]H D IRJ\DWpNRVViJL WtSXV V]HULQW NO|Q H FpOUD OpWUHKR]RWW V]HJUHJiOW LQWp]PpQ\WĒO D ODNyKHO\pQDW|EELWDQXOyYDOHJ\WWLVNROiEDMiUyIRJ\DWpNRVJ\HUHNHWLVLQWHJUiOWDQ WDQtWyiOWDOiQRVLVNROiLJD]|VV]HV²NLVUpV]EHQQDJ\UpV]EHQHJpV]HQLQWHJUiOyD W|EELJ\HUPHNNHOD]RQRVFVRSRUWEDQRV]WiO\EDQpYIRO\DPEDQLVNROiEDQLQWHJUiOy ²yYRGiWLVNROiWNROOpJLXPRW

+DQJV~O\R]QLV]HUHWQpQNKRJ\QHPD]WWDUWMXNDIHQWLHNEHQMHO]HWWSUREOpPDPHJ .QWY† $VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNyYRGDLQHYHOpVHWDQXOyLVNRODLQH ROGiViQDNKDD.QWY† EHNH]GpVHNLHJpV]OD.QWY† EHNH]GpVpEHQ YHOpVRNWDWiVDWRYiEEiNROOpJLXPLQHYHOpVHD]HFpOUDOpWUHKR]RWWJ\yJ\SHGDJyJLDLQH HJ\pENpQWKHO\HVHQGHÀQLiOW ÅJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQ RNWDWiVEDQ UpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQNRQGXNWtYSHGDJyJLDLLQWp]PpQ\EHQyYRGDLFVRSRUWEDQ LVNRODL RV]WiO\EDQ YDJ\ D W|EEL J\HUPHNNHO WDQXOyYDO UpV]EHQ YDJ\ HJpV]EHQ HJ\WW velési-oktatási intézmény” LQWp]PpQ\WtSXVVDO KDQHP D]W WDUWDQiQN HOđUHPXWDD]RQRVyYRGDLFVRSRUWEDQLVNRODLRV]WiO\EDQ DWRYiEELDNEDQDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\Ġ WyPyGRVtWiVQDNKDD.QWY†U SRQWMDW|UOpVUHNHUOQHKLV]HQDÅD J\HUPHNHNWDQXOyNNO|QYDJ\N|]|VYDJ\UpV]EHQN|]|VQHYHOpVpEHQpVRNWDWiVi W|EELJ\HUPHNNHOWDQXOyYDOHJ\WWQHYHOKHWđRNWDWKDWyVDMiWRVQHYHOpVL EDQUpV]WYHYĒyYRGDpVLVNRODNROOpJLXPHJ\WWJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiV LJpQ\ğ J\HUPHNHN WDQXOyN yYRGDL QHYHOpVH pV LVNRODL QHYHOpVHRNWDWiEDQUpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\ W|UWpQKHW VDµ QHP N|]QHYHOpVL DODSIHODGDW KDQHP PLQGHQ yYRGD PLQGHQ LVNROD pVPLQGHQNROOpJLXPDODSYHWđN|WHOH]HWWVpJHDJ\HUPHNWDQXOyQHJDWtY GLV]NULPLQiFLyWyOPHQWHVN|]QHYHOpVLMRJDLQDNWLV]WHOHWEHQWDUWiViUD6 $.QWY† EHNH]GpVpQHNHOVĒIHOpWIRQWRVpVHUĒVtWHQGĒMRJLV]DEiO\QDNWDUW SHUV]HD.QWY† EHNH]GpVpEHIRJODOWDODSHOYLV]LQWğV]DEiO\pUYp- MXN DV]HJUHJiOWpVLQWHJUiOWRNWDWiVHJ\HQpUWpNĠVpJpUĒOpVYiODV]WKDWyViJiUyO PtJ DEHNH]GpVPiVRGLNIHOpEHQHOYpJ]HWWMRJLIRJDORPDONRWiVWpVDEV]WUDNFLyWPHOOĒ]QL Q\HVtWpVpUH MDYDVROMXNPHUWDVSHFLiOLVIHOWpWHOUHQGV]HUQHND]iOWDOiQRVLQWp]PpQ\WtSXVRNUDW|U *\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOpVEHQ RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp] WpQĒYRQDWNR]WDWiVDDUUDD]HUHGPpQ\UHYH]HWKHWKRJ\VQLVJ\HUHNHWFVDNDVSHFL iOLVIHOWpWHOUHQGV]HUQHNPHJIHOHOĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\IRJDGKDWWDQtWKDWpV PpQ\GLIIHUHQFLiODWODQIRJDOPLN|UH V]iPROKDWHOD]iOODPKi]WDUWiVIHOp $.QWYD† EHNH]GpVH²PLN|]EHQHJ\PiVVDOD]RQRVpUWpNĠDOWHUQDWtYDNpQW WQWHWLIHOD]VQLVWDQXOyNW|EELJ\HUHNWĒOHONO|QtWHWWYDJ\HJ\WWW|UWpQĒQHYHOp )RQWRVKDQJV~O\R]QLKRJ\D]DXWL]PXVVSHFLÀNXVV]DNWXGiVPyGV]HUWDQWDUWDORP VpWRNWDWiViWRO\DQIRJDOPLPHJKDWiUR]iVWLVWDUWDOPD]DPHO\QHNHUHGPpQ\HNpQW pVHV]N|]UHQGV]HUQHPÅKHO\UDM]LµNpUGpVDKRODJ\HUPHNUpV]WYHV]D]RNWDWiVEDQ D]HJ\pUWHOPĠHQQDJ\REEKDOPD]UD D]LQWHJUiOWQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒ RWW HQQHN YDOyEDQ IHOWpWOHQO PHJ NHOO MHOHQQLH V]DNPDLODJ QHP IRJDGKDWy HO D] J\HUHNHNUH WDQXOyNUD pV LQWp]PpQ\HLNUH XJ\DQD]RNDW D MRJV]DEiO\L HOĒtUiVRNDW pULQWHWWHNpUGHNHLWQHPV]ROJiOMDKRJ\HJ\WWQHYHOpVHVHWpEHQD]DXWL]PXVWpQ\pW UHQGHOLWHOMHVN|UĠHQDONDOPD]QLDPHO\HNDFVDNNO|QQHYHOKHWĒRNWDWKDWyJ\HU QHPYHV]LNÀJ\HOHPEH 1HP]HWN|]L NXWDWiVRN HUHGPpQ\HL LV PHJHUĒVtWLN KRJ\ HJ\HQpUWpNĠ FVDN DNNRU PHNHNUHWDQXOyNUDpVLQWp]PpQ\HLNUHYRQDWNR]QDN OHKHWDW|EEVpJLRNWDWiVDXWL]PXVEDQKDDJ\HUPHNPHJNDSMDDV]NVpJHVHJ\pQL ÀJ\HOPHW W|EEOHWWDUWDOPDNDW pV D VSHFLiOLV PyGV]HUWDQW $PHO\LN LQWp]PpQ\ A .QWY† EHNH]GpVHPHJKDWiUR]]DDÅJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp] YiOODOMD D] DXWL]PXVVDO pOđ J\HUPHN WDQXOy HOOiWiViW OHJ\HQ PHJ PpQ\µIRJDOPiWÅ$J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NRQGXNWtYSHGDJyJLDL DOHKHWđVpJHIHOYHQQLDJ\HUPHNHWXJ\DQDNNRUOHJ\HQN|WHOHV LQWp]PpQ\ D NL]iUyODJ VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHNHNHW WDQXOyNDW HOOiWy QHYHOpVL PHJWHUHPWHQLDMRJV]DEiO\EDQU|J]tWHWWpVV]HUğKDWiULGđQ RNWDWiVLLQWp]PpQ\DPHO\DV]DNpUWĒLEL]RWWViJYpOHPpQ\HDODSMiQYHKHWĒLJpQ\EHµ EHOO D PHJIHOHOđ V]DNPDL IHOWpWHOHNHW 6]NVpJHV WR-

59

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

NH]QLHNHOODJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\PĠN|GpVpUHYRQDWNR]y |VV]HVIHOWpWHOOHO0iUSHGLJH]DN|YHWHOPpQ\D]LQWHJUiOW LQNOX]tY RNWDWiVKR]QH YHOpVKH]IĠ]ĒGĒHPEHULMRJQDNIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJiQDNJ\HUPHNLMRJQDNpV WDQXOyLMRJQDNDODSYHWĒHQHOOHQWPRQG$J\DNRUODWEDQXJ\DQLVDFVDNQpKiQ\VQLV WDQXOyWQHYHOĒLQWp]PpQ\DODStWyRNLUDWiEDLVÅN|]QHYHOpVLDODSIHODGDWNpQWµNHOONH UOM|QHJ\RO\DQWHYpNHQ\VpJpVV]DNPDLN|YHWHOPpQ\UHQGV]HUDPHO\HWDMRJV]DEiO\ D NO|Q QHYHOpVW PHJYDOyVtWy J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\UH iOOtW IHO$IRJ\DWpNRVJ\HUHNHNWiUVDGDOPLLQWHJUiFLyMiQDNIRO\DPDWDtJ\NDSHJ\IDMWDJHO OHUWDN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\UHQGV]HUW|UYpQ\LIRJDOPLV]DEiO\R]iViEDQ


YiEEiD]LVKRJ\D]HPOtWHWWIHOWpWHOHNPHJOpWpQHNHOOHQđU]pVpUHV]ROJiOyHOMiUiVV]LQWpQNHUOM|QNLGROJR]iVUDpVDONDOPD]iVUDDUHQGV]HUEHQ (J\J\HUPHNMRJDLpVV]NVpJOHWHLpSSHQRO\DQIRQWRVDNPLQWDVSHFLiOLVLQWp]PpQ\ EHQHOOiWRWWVRNDNp

$.QWYYpJUHKDMWiVLUHQGHOHWHLLVD]WpUWLNNLMHO|OWLVNRODDODWWDPHO\HWDV]DNpUWĒLEL ]RWWViJDV]DNYpOHPpQ\pEHQDJ\HUPHNWDQXOyHOKHO\H]pVpUHPHJQHYH]HWW3pOGiXOD QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOpVDN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\HNQpYKDV] QiODWiUyOV]yOy 9,,, (00,UHQGHOHW† EHNH]GpVHD]yYRGiUD † EHNH]GpVHSHGLJD]iOWDOiQRVLVNROiUDYRQDWNR]yDQtUMDHOĒD]WKRJ\D] Å.LMHO|OWLVNRODµ LQWp]PpQ\YH]HWĒ DN|WHOH]ĒIHOYpWHOWEL]WRVtWyLQWp]PpQ\YH]HWĒMHYDODPLQWDÅNL MHO|OWyYRGDµDÅNLMHO|OWLVNRODµYH]HWĒMH pUWHVtWLyYRGDHVHWpEHQDMHJ\]ĒWLVNROD $N|]RNWDWiVUyOV]yOypYL/;;,;W|UYpQ\ .WY DÅNLMHO|OWLVNRODµIRJDOPD HVHWpEHQDNRUPiQ\KLYDWDOWKDDJ\HUPHNHWD]yYRGiEDLOOHWYHDWDQXOyWD]LVNROiED DODWWHJ\WWpUWHWWHDV]OĒiOWDOYiODV]WRWWLVNROiWpVDMHJ\]ĒiOWDOEL]RQ\RVKHO\]H QHPtUDWWiNEH$J\DNRUODWEDQWHKiWQDJ\RQLVOpWH]LNÅNLMHO|OWyYRGDµpVÅNLMHO|OW WHNEHQNLMHO|OWLVNROiW LVNRODµRO\DQQ\LUDLJHQKRJ\D(00,U† EHNH]GpVHWpWHOHVHQNLLV PRQGMDÅ$]DGRWWpYEHQWDQN|WHOHVNRUEDOpSĒVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHWD V]OĒDV]DNpUWĒLEL]RWWViJYpOHPpQ\pEHQYDJ\DNRUPiQ\KLYDWDOMRJHUĒVKDWiUR]D .WY† $J\HUPHNWDQXOypUGHNpEHQDMHJ\]ĒN|WHOH]KHWLDV]OĒWKRJ\J\HUPH WiEDQPHJMHO|OWLGĒSRQWLJN|WHOHVEHtUDWQLDNLMHO|OWLVNROiEDµ NpYHOMHOHQMHQPHJV]DNpUWĒLYL]VJiODWRQLOOHWYHDV]DNpUWĒLYpOHPpQ\DODSMiQJ\HUPHNpW D PHJIHOHOĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\EH tUDVVD EH >D WRYiEELDNEDQ D  EHNH]GpV V]HULQWNLYiODV]WRWWLOOHWYHD EHNH]GpVV]HULQWDMHJ\]ĒiOWDONLMHO|OWQHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\NLMHO|OWQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NLMHO|OWyYRGDNLMHO|OWLVNROD@

,O\PyGRQD.WYpVYpJUHKDMWiVLUHQGHOHWHND]RQUpV]HLDPHO\HND]LVNRODYiODV]WiV pVDWDQXOyLMRJYLV]RQ\NHOHWNH]pVpQHNIRO\DPDWiEDQDÅNLMHO|OWLVNROiWµHPOtWHWWpN NRUiEEDQPpJHJ\V]HUUHYRQDWNR]WDNDV]OĒiOWDOYiODV]WRWWpVDV]DNpUWĒLEL ]RWWViJMDYDVODWDDODSMiQDMHJ\]ĒiOWDONLMHO|OWLVNROiNUD(]DV]DEiO\R]iVLN|UOPpQ\ HUĒVtWHWWHDJ\HUPHNWDQXOyLQWHJUiFLyLUiQWLMRJiUDW|UWpQĒKLYDWNR]iVMRJLDODSMDLW

$]iOODPLQHYHOpVRNWDWiVEDQUpV]YpWHOKH]NDSFVROyGyLQWHJUiFLyVMRJRN HPEHUL IRJ\DWpNJ\L J\HUPHNL pV WDQXOyL MRJRN YRQDWNR]iVDLEDQ YpGHOPpEHQV]NVpJHVOHQQHDÅNLMHO|OWLVNRODµIRJDOPiQDNWDUWDOPiWD .QWYEHQLVPpWV]DEiO\R]QLDNiU~J\DKRJ\DQD.WYWHWWHNRUiEEDQpV NLMHO|OWLVNROiQDNWHNLQWHWWHDV]OđiOWDOYiODV]WRWWLVNROiWLVDNiUHQQpO WDOiQ HOđUHPXWDWyEEDQ SpOGiXO ~J\ KRJ\ D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ğ WDQXOyNWDQN|WHOH]HWWVpJpQHNPHJYDOyVXOiVDWiUJ\N|UpEHQDÅYiODV]WRWW YDJ\NLMHO|OWLVNRODµPHJKDWiUR]iVWDONDOPD]]DVH]]HOQHPNRUOiWR]]D DV]OđLVNRODYiODV]WiVLMRJiQDNpUYpQ\HVOpVpWD]VQLVWDQXOyNV]DNpUWđL EL]RWWViJLMDYDVODWDKLiQ\iEDQYDJ\DNiUDWWyOHOWpUđHQLV

$ N|]QHYHOpVUĒO V]yOy pYL &;& W|UYpQ\ PiU KDOOJDW D ÅNLMHO|OW LVNRODµ IR JDOPiUyODV]DEiO\R]iVNpWMRJIRUUiVLV]LQWWHOOHMMHEEUHNHUOWpVYpJUHKDMWiVLOHtUy $OiWiPDV]WMDDIHQWLJRQGRODWPHQHWHWD]DN|UOPpQ\KRJ\DSHGDJyJLDLV]DNV]RO QRUPDNpQWMHOHQWPHJDSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy JiODWLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy ,, (00,UHQGHOHWpUWHOPpEHQ ,, (00,UHQGHOHWEHQDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNYpOHPpQ\pQHNHJ\LN D WDQNHUOHWL LJD]JDWy MHO|O NL ÅPHJIHOHOĒµ yYRGiW YDJ\ LVNROiW KD D] LQWp]PpQ\L UpV]HNpQW MHJ\]pNEHQDNRQNUpWJ\HUHNYRQDWNR]iViEDQDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]HULQWQLQFVHQ LO\HQ$V]OĒLVNRODYiODV]WiVLMRJiWWHKiWQHPFVDNDV]DNpUWĒLEL]RWWViJKDQHPPpJ † $V]DNpUWĒLEL]RWWViJDV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHQWHV]MDYDVODWRWDNO|QOHJHVEiQiVDWDQNHUOHWLLJD]JDWyLVPHJHOĒ]L« PyGRWLJpQ\OĒJ\HUPHN WDQXOyHOOiWiViUD D]HOOiWiVPyGMiUD IRUPiMiUDpVKHO\pUH D]HOOiWiVKR]NDSFVROyGySHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWRNWtSXVDLUDDV]NVpJHVV]DNHPEHUUHpVDQQDN IHODGDWDLUD$V]DNpUWĒLYpOHPpQ\QHNWDUWDOPD]QLDNHOO … K DJ\HUPHNWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pQHNPHJIHOHOĒ KD yYRGiUDFVRSRUWUD KE iOWDOiQRVLVNROiUDFVRSRUWUDRV]WiO\UDWDJR]DWUD DWRYiEELDNEDQNLMHO|OWLVNROD KF NROOpJLXPUD>DK SRQWDODWWLDNDWRYiEELDNEDQHJ\WWNLMHO|OWQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\@ vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését,

60

(00,U† +DD]yYRGDLQHYHOpVLVNRODLQHYHOpVpVRNWDWiVDW|EELJ\HUPHNNHO WDQXOyYDON|]|VyYRGDLFVRSRUWEDQ LVNRODLRV]WiO\EDQD]pUWQHPV]HUYH]KHWĒPHJ PHUW D]LQWp]PpQ\LMHJ\]pNEHQQLQFVHQPHJIHOHOĒyYRGD LVNROD DV]DNpUWĒLEL]RWWViJDV]DNpUWĒL YpOHPpQ\pWPHJNOGLDJ\HUPHN WDQXOyODNyKHO\H HQQHNKLiQ\iEDQWDUWy]NRGiVLKHO\HV]HULQWLOOHWpNHVWDQNHUOHWLLJD]JDWyQDN$WDQNHUOHWLLJD]JDWyLQWp]NHGLNDUUyOKRJ\DJ\HUPHN WDQXOyN|WHOH]ĒIHOYpWHOpWHOOiWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NLMHO|OpVUHNHUOM|Q$WDQNHUOHWL LJD]JDWyKDUPLQFQDSRQEHOOWiMpNR]WDWMDD]LQWp]NHGpVpUĒODV]DNpUWĒLEL]RWWViJRW


$]LVNRODYiODV]WiVV]OĒLMRJDVHQQHNJ\DNRUOiVLNRUOiWR]RWWViJD $SUREOpPiWLVMHOOHP]ĒPyGRQD]ÅpSµ QHPVQLV J\HUPHNHNpVD]ÅpSµ QHP VQLV WDQXOyNYRQDWNR]iViEDQVRKDVHPYLWiVKRJ\DV]OĒQHNYDQMRJDPHJKDWiUR]QL J\HUPHNHLVNROi]WDWiViQDNPyGMiWWtSXViWV]tQKHO\pWLQWp]PpQ\pW$ODNyKHO\DODS MiQLOOHWpNHVQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\N|WHOHVIHOYHQQLD]ÅpSµ QHPVQLV WDQXOyW D]LVNROiEDDN|WHOH]ĒIHOYpWHOWEL]WRVtWyLVNROiQNtYOLQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\ SHGLJ²KDYDQPpJIHOYpWHOUHKHO\DPD[LPiOLVWDQXOyLOpWV]iPLJFVDNDW|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWWRNRNEyOpVHVHWHNEHQXWDVtWKDWMDHODIHOYpWHOW(]DNLNH]GKHWHWOHQ pVV]LOiUGORJLNDPHJELFVDNOLNDIRJ\DWpNRVVQLVJ\HUPHNHNpVWDQXOyNyYRGi]WD WiVDpVLVNROi]WDWiVDHVHWN|UpQ$QQDNHOOHQpUHPHJELFVDNOLNKRJ\Q\LOYiQYDOyDQD] HPEHULiOODPSROJiUL MRJRNEDQ J\HUPHNL MRJRNEDQ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLEDQ pVWDQXOyLMRJRNEDQW|UWpQĒKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVW QHJDWtYGLV]NULPLQiFL yW YDOyVtWPHJD]DQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\DPHO\NL]iUyODJpVNRQNUpWDQDNiU QHYHVtWHWWHQLVDIRJ\DWpNRVViJD VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\H PLDWWXWDVtWMDHOHJ\J\HU PHNWDQXOyIHOYpWHOpW$J\DNRUODWEDQVDMQRViOWDOiQRVEHYHWWpVHOIRJDGRWWYiODV]RN HOKiUtWiVRN HOXWDVtWiVRN D] VQLV J\HUHN IHOYpWHOpQHN PHJWDJDGiViUD LUiQ\XOyDQ WHKiWQHPKRJ\FVDNV]DNPDLODJNLIRJiVROKDWyDNGHMRJLV]HPSRQWEyONLIHMH]HWWHQ W|UYpQ\VpUWĒHNPpJKR]]iDODSMRJLV]LQWHQ $ .QWY †  EHNH]GpVH V]HULQW Å$ V]OĒ YiODV]WMD NL D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ĠWDQXOyV]iPiUDPHJIHOHOĒHOOiWiVWQ\~MWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\WD]LOOHWpNHV V]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\HDODSMiQDV]OĒpVDJ\HUPHNLJpQ\HLQHNpV OHKHWĒVpJHLQHNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHOµ(W|UYpQ\LUHQGHONH]pVDODSMiQ²DPHO\V]yV]H ULQWXJ\DQH]YROWDNRUiEELN|]RNWDWiVLW|UYpQ\EHQLV²W|EEIpOHMRJDONDOPD]iVL J\DNRUODWDODNXOWNL D $V]OĒDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHIRJODOWMDYDVODWQDNPHJIH OHOĒHQFVDNDEEDD]LQWp]PpQ\EHtUDWKDWMDEHDJ\HUPHNpWDPHO\HWDV]DNYpOH PpQ\NRQNUpWDQPHJQHYH]HWW E $V]OĒDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHIRJODOWMDYDVODWQDNPHJIH OHOĒHQD]RNN|]OD]LQWp]PpQ\HNN|]OYiODV]WKDWDPHO\HNHWDV]DNYpOHPpQ\ IHOVRUROWPLQWOHKHWVpJHVDONDOPDVLQWp]PpQ\HNHW F $ V]OĒ D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ MDYDVODWiW PHJNDSYD pV HOROYDVYD D MDYDVODWRW MD YDVODWQDNpVQHPNLMHO|OpVQHNWHNLQWYHDV]DNYpOHPpQ\LVPHUHWpEHQYiODV]WRWW DJ\HUPHNV]HPSRQWMDLQDNOHJLQNiEEPHJIHOHOĒLVNROiW 3RQWRVDQ~J\pVXJ\DQ D]RQDMRJLDODSRQPLQWD]ÅpSµJ\HUPHNV]OĒMHDNLQHNYiODV]WiViWQHPNRUOi WR]]DVHPPLIpOHMDYDVROWLQWp]PpQ\LOLVWD

$MRJDONDOPD]iVLJ\DNRUODWPiUUpJHEEHQpV]OHOWHH]WDMRJLHOOHQWPRQGiVWDV]OĒ LVNRODYiODV]WiVL MRJD pV D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ LQWp]PpQ\W NLMHO|OĒ MDYDVODWD N|]|WW H]pUW D] J\HN W|EEVpJpEHQ D] D N|]YHWtWĒ WHFKQLND DODNXOW NL KRJ\ D V]DNpUWĒL EL]RWWViJQiODV]OĒMHOH]KHWWHKDNRQNUpWV]iQGpNDYROWYDODPHO\LVNRODYiODV]WiViW LOOHWĒHQVDEL]RWWViJLJ\HNH]HWWH]WDÅYiODV]WRWWµLVNROiWÅNLMHO|OQLµDV]DNYpOHPp Q\pEHQ$SUREOpPiNDEEyODGyGQDNPLQGPiLJpVQDJ\W|PHJEHQKDDV]DNpUWĒLEL ]RWWViJÅPHJIHOHOĒµLQWp]PpQ\LNLMHO|OpVpWPHJDODSR]yNRUPiQ\KLYDWDOL NRUiEEDQ MHJ\]ĒL OLVWiNRQQHPV]HUHSHODV]OĒiOWDOYiODV]WRWWLVNROD(]LJHQN|QQ\HQOHKHW VpJHVD]LQWHJUiFLyWYiODV]WyV]OĒNHVHWpEHQ SpOGiXOKDDODNyKHO\N|QV]HUHWQpN D N|U]HWL LVNROiED MiUDWQL J\HUPHNNHW V YLV]RQ\ODJ ULWND D IRJ\DWpNRV J\HUHNHN NO|QQHYHOpVpWPHJYDOyVtWyLQWp]PpQ\HNEHQDPHO\QHNYiODV]WiVDiOWDOiEDQÅFVDNµ I|OGUDM]LV]HPSRQWRNEyOWpUHODEL]RWWViJiOWDONLMHO|OHQGĒWĒO +RJ\VHPPLNpWVpJQNQHOHJ\HQD.QWY† EHNH]GpVpQHNYDOyViJRVWDUWDOPD IHOĒOLGp]]NIHODQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy(00, U† EHNH]GpVpWDPHO\PLQGHQV]pJ\HQOĒVpJQpONOPiUN|]YHWOHQOPRQG MD NL D V]OĒ EHtUDWiVL N|WHOH]HWWVpJpW D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ iOWDO NLMHO|OW LVNROiED 5iDGiVXOPLQGHQV]pJ\HQOĒVpJQpONON|]YHWOHQOD]ÅpSµ QHPVQLV J\HUHNHNUH YRQDWNR]yV]DEiO\XWiQ $]DGRWWpYEHQWDQN|WHOHVNRUEDOpSĒJ\HUPHNHWDV]OĒPiUFLXVMHpViSULOLVDN|]|WW DNRUPiQ\KLYDWDOiOWDON|]OHPpQ\EHQYDJ\KLUGHWPpQ\EHQN|]]pWHWWLGĒSRQWEDQN|WHOHVEHtUDWQLDODNyKHO\HV]HULQWLOOHWpNHVYDJ\DYiODV]WRWWLVNRODHOVĒpYIRO\DPiUD $]DGRWWpYEHQWDQN|WHOHVNRUEDOpSĒVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHWDV]OĒDV]DNpUWĒL EL]RWWViJYpOHPpQ\pEHQYDJ\DNRUPiQ\KLYDWDOMRJHUĒVKDWiUR]DWiEDQPHJMHO|OWLGĒSRQWLJ köteles beíratni a kijelölt iskolába.

(]DIRJ\DWpNNDOpOđJ\HUHNHNQHNpVV]OHLNQHNMRJV]DEiO\EDIRJODOWV~O\RVPpUWpNğQHJDWtYGLV]NULPLQiFLyMD ÉOOiVSRQWXQNV]HULQWDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğJ\HUHNHNWDQXOyNV]OHLW LVPHJLOOHWLDV]DEDGLVNRODYiODV]WiVMRJDH]pUWD† EHNH]GpVpEHQ LV ² XJ\DQ~J\ PLQW W|EE PiV D NLMHO|OW LVNROiUD YRQDWNR]y MRJV]DEiO\L KHO\HQ²DÅNLMHO|OWµMHO]đWNLNHOOHJpV]tWHQLDÅYiODV]WRWWµMHO]đYHO $IHQWLHNHQNtYOHJ\PiVLNOHKHWVpJHVMRJIHMOHV]WpVLLUiQ\OHKHWD] LV KD D MRJV]DEiO\ U|J]tWHQp KRJ\ ² KDVRQOyDQ D QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\ PHJV]ğQpVHNRU YDJ\ YDOOiVL YLOiJQp]HWL V]HPSRQWEyO HON|WHOH]HWWp YiOiVDNRU HOđiOOy KHO\]HW-

61

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

,VNRODYiODV]WiVMRJDpVJ\DNRUODWD


KH]²DNLMHO|OWLQWp]PpQ\EHQDJ\HUPHNWDQXOyV]OđV]iPiUDDQHYH- V]OĒLVNRODYiODV]WiVLMRJiQDNWLV]WHOHWEHQWDUWiVDHOVĒVRUEDQQHPV]DNPDLKDQHP OpVRNWDWiVLJpQ\EHYpWHOHQHMHOHQWKHVVHQDUiQ\WDODQWHUKHW$.QWY† LQNiEELQWp]PpQ\LpUGHNHNHWVpUW SRQWMDV]HULQWÅDUiQ\WDODQWHKHUKDDQHYHOpVDQHYHOpVRNWDWiVN|UO PpQ\HL D] iWODJRV N|UOPpQ\HNKH] NpSHVW D J\HUPHN D WDQXOy pOHWNRUiW (00,U† +DD]yYRGDLQHYHOpVLVNRODLQHYHOpVpVRNWDWiVDW|EELJ\HUpV VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\HLW ÀJ\HOHPEH YpYH OpQ\HJHVHQ QHKH]HEEHN YDJ\ PHNNHOWDQXOyYDON|]|VyYRGDLFVRSRUWEDQLVNRODLRV]WiO\EDQD]pUWQHPV]HUYH]KHWĒPHJ MHOHQWĒVN|OWVpJQ|YHNHGpVWRNR]QDNDJ\HUPHNQHNWDQXOyQDNYDJ\DV]OĒ PHUW D] LQWp]PpQ\L MHJ\]pNEHQ QLQFVHQ PHJIHOHOĒ yYRGD LVNROD D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ D V]DNpUWĒLYpOHPpQ\pWPHJNOGLDJ\HUPHNWDQXOyODNyKHO\HHQQHNKLiQ\iEDQWDUWy]NRGiVL QHNµ$KRJ\DQPiVKDWyViJLMHOOHJğLVNRODNLMHO|OpVNRUH]OpWH]đW|UYpQ\L KHO\HV]HULQWLOOHWpNHVWDQNHUOHWLLJD]JDWyQDN$WDQNHUOHWLLJD]JDWyLQWp]NHGLNDUUyOKRJ\ NRUOiWpVV]HPSRQWXJ\DQ~J\DVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğWDQXOyLVNROiMiDJ\HUPHNWDQXOyN|WHOH]ĒIHOYpWHOpWHOOiWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NLMHO|OpVUHNHUOM|Q QDNNLMHO|OpVHNRULVOHJ\HQD] $WDQNHUOHWLLJD]JDWyKDUPLQFQDSRQEHOOWiMpNR]WDWMDD]LQWp]NHGpVpUĒODV]DNpUWĒLELÅ0HJIHOHOĒLQWp]PpQ\HNµOLVWiMiQDNPHJKDWiUR]yV]HUHSHDV]DNpUWĒLEL]RWW ViJiOWDOMDYDVROWLQWp]PpQ\NLMHO|OpVpEHQ

zottságot.

6]DNpUWĒLEL]RWWViJMDYDVODWWpWHOLMRJiQDNG|QWpVLMRJJiHUĒV|GpVHD]HOKHO\H $V]DNpUWĒLEL]RWWViJDV]DNYpOHPpQ\pEHQ„a vizsgálatok eredményei alapján javasla- ]pVLIRO\DPDWEDQ WRWWHV]DEHLOOHV]NHGpVL DWDQXOiVL DPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒ DVDMiWRVQHYHOpVL LJpQ\ĠJ\HUPHNHNWDQXOyNNO|QOHJHVEiQiVPyGNHUHWpEHQW|UWpQĒHOOiWiViUDD]HOOiWiV $.QWY† EHNH]GpVHV]HULQWÅ$V]OĒYiODV]WMDNLDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyV]iPiUDPHJIHOHOĒHOOiWiVWQ\~MWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\WD]LOOHWpNHVV]DNpUWĒL PyGMiUDIRUPiMiUDpVKHO\pUHµ ,, (00,U† EHN EL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\HDODSMiQDV]OĒpVDJ\HUPHNLJpQ\HLQHNpVOHKHWĒVpJHLQHN $V]DNpUWĒLEL]RWWViJD]LOOHWpNHVVpJLWHUOHWpQPĠN|GĒWHOHSOpVL|QNRUPiQ\]DWRN ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHOµ $ SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODWL LQWp]PpQ\HN PĠN|GpVpUĒO V]yOy VQLVJ\HUPHNHNHWHOOiWyyYRGiNMHJ\]pNH LOOHWYHMiUiVLKLYDWDO VQLVJ\HUPHNHNHW ,,  (00, UHQGHOHW V]HULQW D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ Å« D] LQWp]PpQ\ HOOiWyLVNROiNMHJ\]pNH iOWDOQ\~MWRWWDGDWRNEyOiOOtWMD|VV]HD]iOWDODDONDOPD]DQGy MHJ\]pNDODSMiQWiMpNR]WDWMDDEL]RWWViJDV]OĒWD]RNUyODOHKHWĒVpJHNUĒODPHO\HN LQWp]PpQ\MHJ\]pNHW$UHQGHOHWV]HULQWHMHJ\]pN„… alapján tájékoztatja a bizottság DODSMiQVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHDNRUDLIHMOHV]WpVEHQpVJRQGR]iVEDQD] D V]OĒW D]RNUyO D OHKHWĒVpJHNUĒO DPHO\HN DODSMiQ VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHNH D yYRGDLQHYHOpVEHQDIHMOHV]WĒQHYHOpVEHQUpV]WYHKHWWDQN|WHOH]HWWVpJpQHNHOHJHW NRUDL IHMOHV]WpVEHQ pV JRQGR]iVEDQ D] yYRGDL QHYHOpVEHQ D IHMOHV]WĒ QHYHOpVEHQ UpV]W WHKHW$N|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\WDV]OĒYiODV]WMDNLDV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOWDOMDYD YHKHW WDQN|WHOH]HWWVpJpQHN HOHJHW WHKHW$ N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\W D V]OĒ YiODV]WMD NL VROWLQWp]PpQ\HNN|]Oµ ,, (00,U†  EHN $UHQGHOHW DV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOWDOMDYDVROWLQWp]PpQ\HNN|]Oµ ,, (00,U† † EHNH]GpVHD]WLVHOĒtUMDKRJ\Å$]LQWp]PpQ\MHJ\]pNHWDYL]VJiODWRQPHJMHOHQĒ V]OĒNUpV]pUHPHJWHNLQWpVUHiWNHOODGQL«µ  EHN

+DYLV]RQWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJQHPWDOiOD]LQWp]PpQ\MHJ\]pNpEHQPHJIHOHOĒNL MHO|OKHWĒLVNROiWDNNRUDSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy ,, (00,UHQGHOHWpUWHOPpEHQDWDQNHUOHWLLJD]JDWyMHO|OLD]WNL$QpO NOKRJ\PLQGHQIHOWpWHOHJ\WWiOOQD$V]OĒLVNRODYiODV]WiVLMRJiWWHKiWQHPFVDND V]DNpUWĒLEL]RWWViJKDQHPPpJDWDQNHUOHWLLJD]JDWyLVIHOOtUKDWMD« 9DOyMiEDQWHKiWV]yQLQFVHQDUUyOKRJ\D]DEV]RO~WV]DNPDLN|YHWHOPpQ\HNPHQWpQ |VV]HiOOtWRWWLQWp]PpQ\MHJ\]pNDPHJIHOHOĒVQLVHOOiWiVJDUDQFLiMDV]DNPDLpUWHOHP EHQ 6RNNDO LQNiEE DUUyO YDQ V]y KRJ\ LQWp]PpQ\V]HUYH]pVL PĠN|GWHWpVL JD]GD ViJRVViJLV]HPSRQWRNPLDWWDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNDWFpOV]HUĠEEDIHQQ WDUWyQDNPLQpOQDJ\REEFVRSRUWRNEDV]HUYH]YHWHUOHWLOHJNRQFHQWUiOWDQpVHEEĒO N|YHWNH]ĒHQHJ\HQOHWHVHEEpVNLV]iPtWKDWyEEIHOWpWHOEL]WRVtWiVPHOOHWWHOOiWQL$

62

$MRJDONRWyiOWDOPRGHOOH]HWWIRO\DPDWWHKiW~J\]DMOLNKRJ\DV]DNpUWĒLEL]RWWViJ PHJiOODStWMDDJ\HUPHNWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pWVMDYDVODWRWWHV]DNO|QOHJHV EiQiVPyGRWPHJYDOyVtWyHOOiWiVPyGMiUDIRUPiMiUDKHO\pUH(QQHNWNUpEHQWiMp NR]WDWMDDV]OĒWD]LQWp]PpQ\MHJ\]pNDODSMiQLJpQ\EHYHKHWĒVQLVJ\HUPHNHNHWPiU PRVWLVPHJIHOHOĒV]tQYRQDORQHOOiWyIRJDGyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\ HN UĒO$ V]OĒ SHGLJ H]HN N|]O YiODV]WKDW ÌJ\ pUWHOPH]L ² pV V]ĠNtWL ² D (00, UHQGHOHWD.QWY† EHNH]GpVpEHQtUWV]DNYpOHPpQ\EHIRJODOWMDYDVODWDODSMiQ W|UWpQĒV]OĒLYiODV]WiVLMRJRW$PLUHDUHQGHOHWD†EDQDVDMiWV]DEiO\R]iVL ORJLNiMiWN|YHWYHD]LQWp]PpQ\MHJ\]pNWĒODV]OĒWiMpNR]WDWiViQiWDV]DNYpOHPpQ\ N|WHOH]Ē WDUWDOPiLJ HOMXW PiU NHQGĒ]HWOHQO iOODStWMD PHJ D V]OĒ LVNRODYiODV]WiVL MRJiQDNDV]DNpUWĒLEL]RWWViJÅMDYDVODWiKR]µN|W|WWVpJpW


1HPNLVHEENpUGpVUĒOJRQGRONRGXQNHEEHQDSUREOpPDN|UEHQPLQWDUUyOKRJ\PLQGHQ LVNROiQDNN|WHOH]ĒHÅIRJDGQLDµDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyWKDpSSHQRGDV]OHWHWW RWWODNLNYDJ\EiUPLpUWH]WD]LQWp]PpQ\WYiODV]WMD"0HJWDJDGKDWMDHW|UYpQ\HVHQD]VQLV WDQXOy IHOYpWHOpW D] LVNROD D]RQ D] DODSRQ KRJ\ QLQFVHQ EHQQH D] LOOHWpNHV WDQNHUOHWL PHJ\HLYDJ\RUV]iJRVLQWp]PpQ\MHJ\]pNEHQ" 1\LOYiQD]pUWQLQFVHQEHQQHDMHJ\]pNEHQ PHUWPLQGH]LGiLJQHPYROWLO\HQWDQXOyMXNVKDH]HQDUHQGV]HUHQP~OLNDNNRUQHPLVOHV] VRKD+LV]HQPLpUWWHUHPWĒGMHQHNPHJRGDMiUyWDQXOyNQpONOD]VQLVQHYHOpVRNWDWiV HOOiWiViKR]V]NVpJHVV]HPpO\LWiUJ\LV]HUYH]HWLIHOWpWHOHN"$VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQX OyNLVNRODYiODV]WiVLMRJDWHKiWNRUOiWR]yGRWWDUUDDWHUOHWLOHJNLDODNXOWQpKiQ\QHYHOpVLRN WDWiVLLQWp]PpQ\UHDPHO\DJ\HUPHNIRJ\DWpNRVViJiQDNPHJIHOHOĒWtSXV~V]HJUHJiOWYDJ\ LQWHJUiOW VH]HNQHNOHJNO|QE|]ĒEEYHU]LyLD]LVNRODLpYIRO\DPRV]WiO\YDJ\FVRSRUW V]LQWĠHJ\WWQHYHOpVVHO N|]QHYHOpVLHOOiWiVWJ\DNRUROMDDIHQQWDUWyV]iPiUDRSWLPiOLVDQ IRUPiOWOpWV]iPNRQFHQWUiFLypVHJ\pEIHOWpWHOHNPHOOHWW ÉOOiVSRQWXQNV]HULQW²VNO|Q|VHQDPĠV]DNLLQIUDVWUXNW~UiUDQHPDQQ\LUDpU]pNHQ\ DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUVQLN|UpEHQ²DPHJIHOHOĒV]tQYRQDO~HJ\WWQHYHOpVKH]V]N VpJHVIHOWpWHOHNiOWDOiEDQPHJWHUHPWKHWĒHNDJ\HUPHNKH]WDQXOyKR]OHJN|]HOHEEHVĒ EiUPHO\LNyYRGiEDQ LVNROiEDQLV )RQWRVD]RQEDQPHJMHJ\H]QL KRJ\EiUD]DXWL]PXV VSHFLÀNXV LQIUDVWUXNW~UD HOVĒVRUEDQ QHP PĠV]DNL MHOOHJĠ GH D] HJ\HGL WDQHV]N|]|N V]HPSRQWMiEyO PpJLV LQIUDVWUXNW~UD LJpQ\HV OHKHW$ V]NVpJHV J\yJ\SHGDJyJLDL V]RO JiOWDWiVRNHV]N|]|NQHPKHO\KH]N|W|WWHNDIHMOĒGpVWHOĒVHJtWĒQHYHOpVLN|UQ\H]HWpV EiQiVPyGDYDOyGLLQWHJUiOWQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQDN|UQ\H]HWUpV]pUĒOPHJ WDQXOKDWy$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUHJ\HVHVHWHLWHKiWQHPIHOWpWOHQONtYiQQDNVSH FLDOL]iOWHONO|QtWHWWQHYHOpVWRNWDWiVWeSSHQHOOHQNH]ĒOHJPLYHOIĒNpQWNRPPXQLNiFLyV DNDGiO\R]RWWViJUyOYDQV]yD]DXWL]PXVHVHWpEHQDPHJIHOHOĒNO|QOHJHVEiQiVPyGGDO HJ\pENpQW VRNUD KLYDWRWW PDJDV LQWHOOLJHQFLiM~ VRN WHUOHWHQ NLIHMH]HWWHQ WHKHWVpJHV WDQXOyNWDUWKDWyDNEHOOD]LQWHJUiOWN|]QHYHOpVHQIHOVĒRNWDWiVRQpVPXQNDHUĒSLDFRQ $NLIHMH]HWWHQHUUHV]DNRVRGRWWpVDV~O\RVDEEYDJ\KDOPR]RWWIRJ\DWpNRVViJJDOMiUy

HVHWHNEHQ NpWVpJNtYO V]NVpJHV V]HJUHJiOW IpOV]HJUHJiOW LQWp]PpQ\HN YLV]RQW QHP WXGQDNLO\HQpOHWHVpO\HNHWEL]WRVtWDQL EiUMHOHQOHJD]LQWHJUiOyKHO\HNVHP6]iPXQNUD ~J\WĠQLNWHKiWKRJ\DV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOWDOHJ\WWQHYHOpVUHDONDOPDVQDNPLQĒVtWHWW J\HUHNHNWDQXOyNPHJIHOHOĒM|YĒMpWD]LQWHJUiOWQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]YpWHOEL]WR VtWMDLQNiEEGHDNXWDWiVRNV]HULQWFVDNDEEDQD]HVHWEHQKDD]LQWHJUiOyLQWp]PpQ\EHQ PHJYDOyVXOD]DXWL]PXVVSHFLÀNXVHOOiWiVPtJD]DXWLVWiNNO|QQHYHOpVpWPHJYDOyVtWy V]HJUHJiOWLQWp]PpQ\HNDV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOWDOLVNO|QJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\EH XWDOWJ\HUHNHNHVHWpEHQMHOHQWHQHNSR]LWtYPHJROGiVW 9pOHPpQ\QNV]HULQWD]LQWHJUiFLyDODSMRJDQQDNpUYpQ\HVOpVHWHKiWPLQGHQNpSS SULRULWiVWpOYH]eSSHQH]pUW~J\JRQGROMXNKRJ\DYDOyGLGLOHPPDQHPD]KRJ\DX WL]PXVVDOpOĒJ\HUHNHNÅDONDOPDVDNYDJ\DONDOPDWODQRNµHD]HJ\WWQHYHOpVUHVRNNDO LQNiEED]DNpUGpVKRJ\PLO\HQRNWDWiVLN|UQ\H]HWUHYDQV]HPpO\V]HULQWV]NVpJN PHO\YDOyMiEDQDMDYXNDWV]ROJiOMDpVPHO\EĒOSURÀWiOKDWQDNDIHOQĒWWNRUL|QiOOyViJpV PHJIHOHOĒ pOHWPLQĒVpJ pUGHNpEHQ (]pUW D] RNWDWiVL N|UQ\H]HW V]HPpO\UH V]DERWW ViJiQDNPHJYDOyVtWiViQNHUHV]WOpUYpQ\HVOKHWOHJLQNiEED]LQWHJUiFLyKR]YDOyMRJ )RQWRVKDQJV~O\R]QLWHKiWKRJ\DQDLYV]HPOpOHWĠYDJ\ÅULGHJµLQWHJUiFLyVDMQRV QHPDGMREEHVpO\HNHWYLV]RQWVRNV]RULJHQYHV]pO\H]WHWĒ$]DXWL]PXVVDOpOĒNHW QHPFVDNHOVĒVRUEDQDNO|QQHYHOpVL]ROiOMDKDQHPDV]RFLiOLVNRJQtFLyVpUOpVHtJ\ D]pULQWHWWHNDODSYHWĒMRJDpVpUGHNHKRJ\PLQGHQRNWDWiVLN|UQ\H]HWEHQFpO]RWW V]RFLiOLVNRPPXQLNiFLyVIHMOHV]WpVWNDSMDQDN /iWXQND]RQEDQSR]LWtYMRJV]DEiO\LWHQGHQFLiWLVD]LWWWiUJ\DOWNpUGpVHNEHQ$ PiUFLXVQDSMiWyOKDWiO\RVDSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒO V]yOy ,, (00, UHQGHOHW PHJOHSĒ UXJDOPDVViJRW PXWDW pV V D V]OĒ LVNRODYiODV]WiVLMRJiQDNDNFHSWiOiViWVHMWHWLDUUDD]HVHWUHNLGROJR]RWWV]DEiO\iEDQ DPHO\D]VQLVWDQXOyLVNRODYiOWiViUDYRQDWNR]LN (00, U †  +D D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ WDQXOy LVNROiW NtYiQ YiOWR] WDWQLV]iQGpNiUyODWDQXOyV]OĒMpQHNtUiVEDQWiMpNR]WDWQLDNHOOD]LOOHWpNHVV]DNpUWĒL EL]RWWViJRW$V]DNpUWĒLEL]RWWViJDPHQQ\LEHQD]D]LVNRODDPHO\EHDWDQXOyD]iWYp WHOpWIHOYpWHOpWNpULD]DGRWWVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\UHWHNLQWHWWHOV]HUHSHOD]LQWp]Pp Q\LMHJ\]pNEHQDEHMHOHQWpVWWL]HQ|WQDSRQEHOOtUiVEDQWXGRPiVXOYHV]LpVV]DNpUWĒL YpOHPpQ\pQHN D] LVNROD NLMHO|OpVpUH pV D] LVNROiED W|UWpQĒ EHLUDWNR]iVUD YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHLWPyGRVtWMD+DD]LVNRODQHPYDJ\QHPD]DGRWWIRJ\DWpNRVViJUDWHNLQ WHWWHOV]HUHSHOD]LQWp]PpQ\LMHJ\]pNEHQDV]DNpUWĒLEL]RWWViJDWDQXOyV]NVpJV]H ULQWLYL]VJiODWDXWiQ~MV]DNpUWĒLYpOHPpQ\WNpV]tW$WDQXOyYL]VJiODWDPHOOĒ]KHWĒKD DPHJOpYĒYL]VJiODWLHUHGPpQ\HNNLHJpV]tWpVpUHQLQFVV]NVpJ(UHQGHONH]pVHNHWDONDO PD]QLNHOOD]yYRGDDNROOpJLXPDNRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVYDJ\DIHMOHV]WĒQHYHOpV IHODGDWDLEDQN|]UHPĠN|GĒLQWp]PpQ\YiOWR]iVDNRULV$]HEHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWW LQWp]NHGpVHNHWKDDJ\HUPHNWDQXOyYL]VJiODWiUDQLQFVV]NVpJDV]DNpUWĒLEL]RWWViJ YH]HWĒMHYDJ\D]iOWDODNLMHO|OWV]DNpUWĒLEL]RWWViJLWDJKDMWMDYpJUH

63

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$ V]DNpUWĒL EL]RWWViJ D V]DNpUWĒL YpOHPpQ\pEHQ WHV] MDYDVODWRW D NO|QOHJHV EiQiVPyGRW LJpQ\OĒJ\HUPHNWDQXOyHOOiWiViUDD]HOOiWiVPyGMiUDIRUPiMiUDpVKHO\pUHD]HOOiWiVKR]NDSFVROyGySHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWRNWtSXVDLUDDV]NVpJHVV]DNHPEHUUHpVDQQDNIHODGDWDLUD $V]DNpUWĒLYpOHPpQ\QHNWDUWDOPD]QLDNHOO ………… K DJ\HUPHNWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pQHNPHJIHOHOĒ KD yYRGiUDFVRSRUWUD KE iOWDOiQRVLVNROiUDFVRSRUWUDRV]WiO\UDWDJR]DWUD DWRYiEELDNEDQNLMHO|OWLVNROD KF NROOpJLXPUD>DK SRQWDODWWLDNDWRYiEELDNEDQHJ\WWNLMHO|OWQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\@ vonatkozó javaslatot és a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését, … (00,U† EHN


8J\DQDIHQWLLGp]HWWUHQGHONH]pVEHQV]yV]HULQWQLQFVHQEHQQHVHPD]KRJ\DV] OĒLVNRODYiOWiVLG|QWpVpWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJDNFHSWiOQLIRJMDVHPD]KRJ\EL]WRVDQ QHPDYiODV]WRWWLVNROiWMHO|OLNLGHD]HJpV]SDUDJUDIXVUXJDOPDVMHOOHJHDUUDXWDO KRJ\DNiU~MDEEV]DNpUWĒLYL]VJiODWQpONOEiUPHO\LNEL]RWWViJLWDJiOWDOHONpV]tWKHWĒ DYiODV]WRWWLVNROiWNLMHO|OĒ~MV]DNYpOHPpQ\+LV]HQFVDND]XWROVyMDYDVODWLUpV]pEHQ W|UWpQLNYiOWR]iV²VHQQHNLVFVDNiOODPKi]WDUWiVLYRQDWNR]iVDLOpQ\HJHVHN6]DNPDL pUWHOHPEHQXJ\DQD]WDNO|QOHJHVEiQiVPyGWDUWDOPDWtUMDHOĒDV]DNpUWĒLEL]RWWViJ W|UWpQMHQLVEiUKRODWDQXOyNRQNUpWLQWp]PpQ\LHOOiWiVD *\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp] PpQ\PĠN|GpVLIHOWpWHOHL $]VQLVJ\HUPHNWDQXOyV]OđMpQHNLVNRODYiODV]WiVLMRJDMHOHQWđVPpUWpNEHQ FVRUEXO pV DNDGiO\R]yGLN D]iOWDO KRJ\ D MRJV]DEiO\RN NO|Q PğN|GpVL IHOWpWHOHNHW MRJL PğV]DNLWHFKQLNDL KXPiQ IHOWpWHOHNHW iOODStWDQDNPHJDJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYđQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\UHVDN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\HN pVDV]DNpUWđL EL]RWWViJRNLV HIHOWpWHOHNDNiUFVDNUpV]OHJHVKLiQ\iWYDJ\pSSHQIHQQiOOy PHJROGDWODQViJiW RO\DQ WpQ\NpQW NH]HOLN DPHO\ MRJV]HUğHQ WHKHWL OHKHWđYp D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ğ J\HUPHN MHOHQWNH]pVpQHN IHOYpWHOpQHN HOKiUtWiViW HOXWDVtWiViW (] yULiVL WpYHGpV V DODSYHWđHQ MRJHOOHQHV N|YHWNH]WHWpV

SHGDJyJLDL LQWp]PpQ\N|]SRQWRN UHQGHONH]QHN WHOMHV N|UĠHQ KDQHP NRQNUpWDQ DKKR]DJ\HUPHNKH]WDQXOyKR]LJD]RGyDQDNLQHNHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~ KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVDPHJYDOyVXOW $]~MN|]QHYHOpVLW|UYpQ\pVYpJUHKDMWiVLUHQGHOHWHLPHJtWpOpVQNV]HULQWPpJV]R URVDEEDQ YDOyVtWMiN PHJ D]W D V]DEiO\R]iVW DPHO\ D J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOpVEHQ RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\ PĠN|GpVL IHOWpWHOHLQHN PHJOp WpWYDJ\KLiQ\iW|VV]HIJJpVEHiOOtWRWWDDV]OĒLVNRODYiODV]WiVLMRJiQDNJ\DNRUOiVL OHKHWĒVpJpYHO$.QWY†U|J]tWLD]RNDWDIHOWpWHOHNHWDPHO\HND]VQLVJ\HUPHN QHYHOpVpKH]RNWDWiViKR]LQWp]PpQ\LV]LQWHQV]NVpJHVHN $VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNWDQXOyQHYHOpVpKH]pVRNWDWiViKR]D]DOiEELIHOWpWHOHN szükségesek: D D J\HUPHN WDQXOy NO|Q QHYHOpVpKH] pV RNWDWiViKR] D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ WtSXViQDN pVV~O\RVViJiQDNPHJIHOHOĒJ\yJ\SHGDJyJXV NRQGXNWRUIRJODONR]WDWiVD DQHYHOpVKH]pV RNWDWiVKR]V]NVpJHVVSHFLiOLVWDQWHUYWDQN|Q\YpVHJ\pEVHJpGOHW E HJ\pQLHOĒUHKDODGiV~NpS]pVKH]LQWHJUiOWyYRGDLQHYHOpVKH]LVNRODLQHYHOpVRNWDWiVKR]IHMOHV]WĒQHYHOpVKH]IHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVKR]D]LOOHWpNHVV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOWDOPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWLIRJODONR]iVKR]V]DNLUiQ\~YpJ]HWWVpJĠJ\yJ\SHGDJyJXV DIRJODONR]iVRNKR]VSHFLiOLVWDQWHUYWDQN|Q\YYDODPLQWVSHFLiOLVJ\yJ\iV]DWLpVWHFKQLNDLHV]N|]|N F DIHMOHV]WpVLWHUOHWHNV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOWDOW|UWpQĒPHJKDWiUR]iVD $J\HUPHNNO|QyYRGDLQHYHOpVpWYpJ]ĒyYRGDLFVRSRUWRW DWDQXOyNNO|QLVNRODLQHYHOpVpW RNWDWiViWYpJ]ĒLVNRODLRV]WiO\WDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\WtSXViQDNPHJIHOHOĒHQNHOO OpWUHKR]QL$ J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOpVEHQ RNWDWiVEDQ UpV]W YHYĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQDJ\HUPHNWDQXOyHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyV ellátásban is részesül.

$ NRUiEEDQ KDWiO\RV .WY †  EHNH]GpVH NLPRQGWD D IHOWpWHOHN PHJOpWpQHN V]NVpJHVVpJpW„A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban, a konduktív nevelésben-okWDWiVEDQUpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\QHNUHQGHONH]QLHNHOOD]RNNDODV]HPpO\L pVWiUJ\LIHOWpWHOHNNHODPHO\HNDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNWDQXOyHJpV]VpJJ\LpV $ EHNH]GpVD SRQWMiKR]NDSFVROyGyDQIRQWRVQDNWDUWMXNPHJMHJ\H]SHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVKR]V]NVpJHVHNµ QLKRJ\DW|UYpQ\LHOđtUiVHOOHQpUHVHPNpV]OKHWHWWDXWL]PXVVSHFLÀNXV WDQWHUYSHGLJHUUHyULiVLV]NVpJOHQQH .pWPRPHQWXPRWHPHOQNNLHJ\UpV]WD]WKRJ\D]LQWp]PpQ\QHNQHPiOWDOiEDQ pV EiUPLNRU WHKiW SpOGiXO IHEUXiUEDQ D] VQLV J\HUPHN MHOHQWNH]pVHNRU NHOOHWW $E SRQWKR]NDSFVROyGyDQSHGLJMDYDVODWXQND]KRJ\D]DXWL]PXVVSHUHQGHONH]QLH D V]NVpJHV V]HPpO\L pV WiUJ\L IHOWpWHOHNNHO KDQHP DNNRU DPLNRU D FLÀNXV HV]N|]|N NHUOMHQHN UpV]OHWHVHEE IHOVRUROiVUD D (00, J\HUPHNWDQXOyHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVHOOiWi UHQGHOHWYRQDWNR]yUpV]pEHQ VDPHJYDOyVXOW 7HKiWSpOGiXOV]HSWHPEHUEHQ $]DXWL]PXVVSHFLÀNXVHV]N|]|NOLVWiMDSpOGiXOD])6=.ROGDOiUyOOHW|OW0iVUpV]WIRQWRVQDNWDUWMXNNLHPHOQLDNRUiEEDQKDWiO\RVW|UYpQ\V]|YHJEĒOKRJ\ KHWđÅ$MiQOiVRND]DXWL]PXVVSHFLÀNXVDODSV]ROJiOWDWiVRNNLDODNtWiViKR] D]yYRGiQDNLVNROiQDNQHPiOWDOiEDQNHOOHWWUHQGHONH]QLHDWHOMHVVQLVN|]QHYHOpVL DN|]RNWDWiVEDQPğN|GpVNPLQLPiOLVpVRSWLPiOLVV]DNPDLIHOWpWHOUHQGV]ROJiOWDWiVL IHOWpWHOUHQGV]HUUHO ² PHUWKRJ\ H]]HO FVDN D QDJ\ V]HJUHJiOW J\yJ\ V]HUHµFtPğEHQNpV]OWV]DNPDLGRNXPHQWXPEDQpUKHWđHO KWWSZZZIV]NKXRSLV]DNPDLBDQ\DJRN$XWL]PXVB$MDQODVRNB2NWDWDVLBV]WHQGHUGHNSGI64


.QWY† $J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]ményben D DIRJ\DWpNRVViJWtSXViQDNPHJIHOHOĒV]DNLUiQ\RQV]HU]HWWJ\yJ\SHGDJyJXVLJ\yJ\SHGDJygiai tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeuta szakkép]HWWVpJNHOOKDD]yYRGDLIRJODONR]iVYDJ\DWDQyUDLIRJODONR]iVHOVĒGOHJHVFpOMD DD DVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\EĒOHUHGĒKiWUiQ\FV|NNHQWpVH DE D]HJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyUHKDELOLWiFLy DF D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ WDQXOy LVNRODL QHYHOpVRNWDWiVD D NO|Q H FpOUD OpWUHKR]RWW gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik, E D]D SRQWEDQPHJKDWiUR]RWWYDJ\D]iOWDOiQRVV]DEiO\RNV]HULQWLYpJ]HWWVpJpVV]DNNpS]HWWVpJNHOO ED KDD]yYRGDLIRJODONR]iVDWDQyUDLIRJODONR]iVHOVĒGOHJHVHQQHPDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\EĒOHUHGĒKiWUiQ\FV|NNHQWpVpW DWDQXOyHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyMiW UHKDELOLWiFLyMiWV]ROJiOMD EE D]HJ\pEIRJODONR]iVKR]DNROOpJLXPLIRJODONR]iVKR] F D] HQ\KH pUWHOPL IRJ\DWpNRV WDQXOyN LGHJHQ Q\HOY RNWDWiViW HOOiWKDWMD J\yJ\SHGDJyJXV YpJ]HWWVpJJHOpVV]DNNpS]HWWVpJJHOWRYiEEiÅNRPSOH[µWtSXV~IHOVĒIRN~iOODPLODJHOLVPHUW Q\HOYYL]VJDEL]RQ\tWYiQQ\DOYDJ\D]]DOHJ\HQpUWpNĠRNLUDWWDOUHQGHONH]ĒSHGDJyJXVLV

7HUPpV]HWHVHQ²KLV]HQH]NRUiEEDQLVtJ\YROW²DIHQWLHNV]HULQWEL]WRVtWDQGyDO NDOPDVV]DNHPEHUQHNQHPNHOOIHOWpWOHQODJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQ UpV]W YHYĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\ DONDOPD]iViEDQ YDJ\ yUDDGyL PHJEt]iViEDQ iOOQLD KDQHP OHKHWVpJHV D] DONDOPDV pV V]NVpJHV V]DNHPEHU EL]WRVtWiVD D] XWD]y J\yJ\SHGDJyJXVLKiOy]DW~WMiQLV(QQHNPHJV]HUYH]pVHpVPĠN|GWHWpVHDN|]QHYHOpV ~MUHQGV]HUpEHQD]iOODPLLQWp]PpQ\IHQQWDUWyN|]SRQWIHODGDWD .QWY† EHN $IHQWLÅKXPiQµIHOWpWHOHNHQNtYODJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]W YHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\QHNUHQGHONH]QLHNHOOPLQGD]RNNDODPĠV]DNLWHFK QLNDLIHOWpWHOHNNHOLVDPHO\HNHWDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOpVD N|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\HNQpYKDV]QiODWiUyOV]yOy 9,,, (00,UHQGHOHW V]iP~ 0HOOpNOHWH WDUWDOPD] -HJ\]pN D QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN N|WHOH]Ē PLQLPiOLV HV]N|]HLUĒOpVIHOV]HUHOpVpUĒO.O|QMHO|OYHEHQQHDÅJ\yJ\SHGDJyJLDL yYRGiUDµLOOHWYHµJ\yJ\SHGDJyJLDLLVNROiUDµYRQDWNR]yHOWpUĒN|YHWHOPpQ\HND]iO WDOiQRVN|YHWHOPpQ\HNÅ0HJMHJ\]pVµURYDWDLEDQYDODPLQWNO|QIHMH]HWHNEHIRJODO

WDQDÅ6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNyYRGDLQHYHOpVpQHNWRYiEELHV]N|]HLµLO OHWYHDÅ6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNLVNRODLQHYHOpVpQHNRNWDWiViQDNWRYiEEL HV]N|]HLµHOĒtUiVRNNDOQpKiQ\IRJ\DWpNRVViJLWtSXVUDGLIIHUHQFLiOYD 0HJiOODStWKDWyKRJ\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUQDNDUHQGHOHWEHQQLQFVHQNO|Q HV]N|]LJpQ\HIHOWQWHWYHDPLV~O\RVKLiQ\RVViJH]pUWDIHQWLHNV]HULQW LQGtWYiQ\R]]XNDMRJV]DEiO\HWiUJ\EDQYDOyNLHJpV]tWpVpW $ PDL MRJDONDOPD]iVL J\DNRUODW V]HULQW D WHOHSOpVL |QNRUPiQ\]DWRN MHJ\]ĒLQHN yYRGDL LQWp]PpQ\OLVWiMiQ YDODPLQW D WDQNHUOHWHN LVNRODL LQWp]PpQ\OLVWiMiQ FVDN D]RNDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNV]HUHSHOKHWQHNDPHO\HNQpODIHQWLHNEHQLV PHUWHWHWWMRJLKXPiQpVPĠV]DNLWHFKQLNDLIHOWpWHOHNHJ\WWiOOQDN(]QHPOHKHWVp JHVPiVNpQWFVDN~J\KDPiUMiUQDNDEEDD]LQWp]PpQ\EHVQLVJ\HUHNHNWDQXOyN 0LQpOW|EEHQpVPLQpOUpJHEEHQDQQiOQDJ\REEYDOyV]tQĠVpJJHOWHOMHVOD]|VV]HV MRJV]DEiO\LIHOWpWHODJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]YpWHOHOĒWW/HJWHO MHVHEEHQDIRJ\DWpNRVJ\HUHNHNNO|QQHYHOpVpWPHJYDOyVtWyHJ\HJ\IRJ\DWpNRV ViJLWtSXVUDV]HUYH]HWWV]HJUHJiOWLQWp]PpQ\HNYDJ\DQDJ\WHUOHWLOHJFHQWUDOL]iOW J\yJ\SHGDJyJLDLPyGV]HUWDQLN|]SRQWLQWp]PpQ\HNIHOHOQHNPHJD]|VV]HVMRJV]D EiO\L IHOWpWHOQHN $ V]DNpUWđL EL]RWWViJRN WHKiW DPLNRU D] LQWp]PpQ\OLVWiEyOÅMDYDVROQDNµDV]OđV]iPiUDPHJIHOHOđLVNROiWHOVđVRUEDQDIHQWLIHOWpWHOHNQHNYDOyOHJPDJDVDEEV]LQWğPHJIHOHOpVWYL]VJiOMiNPDMGV ORJLNXVDQQHPDJ\HUPHNWDQXOyODNyKHO\pKH]NRUiEELV]RFLDOL]iFLyV WHUHSHLKH] V]RFLiOLV pV HJ\pE IRQWRV N|UOPpQ\HLKH] IRJMiN LJD]tWDQL D PHJIHOHOđ LVNROD NLMHO|OpVpUH YRQDWNR]y G|QWpVNHW 0tJ D V]OĒ LVNROD YiODV]WiVL G|QWpVHLEHQ H]HN D N|UOPpQ\HN pV V]HPSRQWRN D PHJKDWiUR]yDN ,WW OiWV]yODJRVNRQÁLNWXVpVOiWV]yODJRVpUGHNHOOHQWpWiOOHOĒDV]DNpUWĒLEL]RWWViJÅVQLV V]DNPDLµiOOiVSRQWMDLOOHWYHDV]OĒFVDOiGMRJLW|UYpQ\HVNpSYLVHOĒLV]HPSRQWMDLN| ]|WW$]pUWWDUWRPOiWV]yODJRVQDNDNRQÁLNWXVWpVD]pUGHNHOOHQWpWHWPHUWDV]DN pUWĒLEL]RWWViJDYL]VJiODWDDODSMiQHONpV]tWHWWV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHQPHJiOODStWMD DJ\HUPHNWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pW YDJ\EHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVL QHKp]VpJpW HOĒtUMDDV]NVpJHVQHNWDUWRWWNO|QOHJHVEiQiVPyGWDUWDOPLHOHPHLWV H]HNHWEiUPHO\LNLVNROiEDLVPHJ\DWDQXOyDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\QHNYpJUH NHOOKDMWDQLD$V]DNYpOHPpQ\FVDNDMDYDVODWLMHOOHJĠXWROVyUpV]pEHQV]yODÅNLMHO|OW QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\UĒOµ DPHO\ QHP XJ\DQRO\DQ HUHMĠ pV MHOOHJĠ G|QWpV D EL]RWWViJ UpV]pUĒO PLQW D] VQL PHJiOODStWiVD YDJ\ D V]NVpJHV NO|QOHJHV EiQiV PyGED WDUWR]y J\yJ\SHGDJyJLDL V]ROJiOWDWiVRN pV N|]QHYHOpVL PyGV]HUWDQL PHJROGiVRN WDQXOyL MRJRVXOWViJRN PHJiOODStWiVD ÉOOiVSRQWXQN V]HULQWDV]DNpUWđLEL]RWWViJV]DNYpOHPpQ\pWPLQGHQQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\QHNHONHOOIRJDGQLDpVPHJNHOO

65

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

8J\DQH]HQ† EHNH]GpVHUpV]OHWH]LKRJ\DJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWD WiVEDQUpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQPLO\HQYpJ]HWWVpJpVV]DNNpS]HWW VpJV]NVpJHVDWDQyUDLIRJODONR]iVRNFpOMiWyOIJJĒHQ²KRJ\XJ\DQLVVQLVKiWUiQ\ FV|NNHQWpVHYDJ\SHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyUHKDELOLWiFLyDWDQyUDHOVĒOHJHVFpOMD YDJ\QHP SpOGiXOD]HJ\WQHYHOpVLQWHJUiOWRNWDWiVVRUiQWDUWRWWN|]LVPHUHWLYDJ\ V]DNPDLWDQWiUJ\WDQtWiVD 


YDOyVtWDQLD$QQDN LV DPHO\HW D V]Ođ NLYiODV]WRWW J\HUPHNH LVNROi]WDWiViUD6KDH]W|UWpQHWHVHQRO\DQLQWp]PpQ\DPHO\DIHOYpWHONRUPpJQHPIHOHOW PHJYDJ\QHPWHOMHVHQIHOHOWPHJDJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]W YHYĒLQWp]PpQ\HNNHOV]HPEHQOpWH]ĒMRJV]DEiO\LIHOWpWHOHNQHNDNNRUPLQGHQWPHJ NHOOWHQQLHDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DPLNRUUDDJ\HUPHNWDQXOyLQWp]PpQ\EHYDOy EHtUDWiVDPHJW|UWpQLNpVDJ\yJ\SHGDJyJLDLN|]QHYHOpVLHOOiWiVV]ROJiOWDWiVRNWpQ\ OHJHVHQPHJNH]GĒGQHNDGGLJUDDMRJLKXPiQpVPĠV]DNLWHFKQLNDLIHOWpWHOHNOHKHWĒ OHJQDJ\REEN|UHiOOMRQWHOMHVVpJJHOUHQGHONH]pVUH

VpJHVWDQHV]N|]|NUHLVV]NVpJYDQLOOHWYHDÀ]LNDLN|UQ\H]HWPLQLPiOLVDGDSWiOiViUD $]ÅpSµ QHPVQLV J\HUHNHNUHWDQXOyNUDpVDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNUD HJ\DUiQWD.QWY††V]DEiO\R]]DD]yYRGDLLVNRODLNROOpJLXPLIHOYpWHOUHQGMpW DWDQXOyLMRJYLV]RQ\OpWHVtWpVpQHNIHOWpWHOHLW$W|UYpQ\HIHOWpWHOHNQRUPDWtYPHJKD WiUR]iVDNRUQHPV]yODJ\HUPHNWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pUĒOORJLNXVDQQHPLV V]yOKDWKLV]HQDN|]V]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYpWHOpQHNHJpV]VpJJ\LIHOWpWHOHNKH]iOOtWiVD Q\LOYiQYDOyDQQHJDWtYGLV]NULPLQiFLyWYDOyVtWDQDPHJ $.QWY† EHNH]GpVH VHPDPHO\pUWHOPH]pVHPV]HULQWDWHUOHWLOHJFHQWUDOL]iOWV]HJUHJiOWJ\yJ\SHGD JyJLDLLQWp]PpQ\HNIHOYpWHOLN|U]HWpQHNPHJiOODStWiVLHOMiUiViWV]DEiO\R]]DIHOYpWHOL NRUOiWRWYDJ\D]ÅpSVpJHWµD]VQLNL]iUWViJiWWDUWDOPD]]DIHOWpWHONpQWKDQHPFVDN HOMiUiVLV]DEiO\NpQWU|J]tWLKRJ\ÅDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNQHYHOpVRNWDWiViW W|EEPHJ\pUHRUV]iJUpV]UHNLWHUMHGĒHQHOOiWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\PĠN|GpVLIHOYpWHOLN|U]HWpQHNPHJKDWiUR]iVDHOĒWWD]LQWp]PpQ\V]pNKHO\HV]HULQWLOOHWpNHVNRUPiQ\KLYDWDOQDNEHNHOOV]HUH]QLHD]pUGHNHOWNRUPiQ\KLYDWDORNYpOHPpQ\pW$QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\WHKiWXJ\DQD]RQV]DEiO\RNV]HULQWpVXJ\DQD]RQIHOWpWHOHNDODSMiQYHV]L IHOYDJ\XWDVtWKDWMDHOD]ÅpSµWDQXOyWPLQWDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWÉOOiVSRQWRP V]HULQWVHPPLIpOHNO|QPpUOHJHOpVUHQLQFVHQW|UYpQ\HVPyGMDD]yYRGiQDNLVNR OiQDNDIHOYpWHOWHNLQWHWpEHQKDDV]DNpUWĒLEL]RWWViJDW|EELJ\HUPHNNHOWDQXOyYDO HJ\WWQHYHOKHWĒQHNRNWDWKDWyQDNPLQĒVtWHWWHDWDQN|WHOHVMHOHQWNH]ĒW1HPÅEH IRJDGMDµÅIHONDUROMDµÅYiOODOMDµD]LQWp]PpQ\DJ\HUHNHWKDQHPWHOMHVtWLN|]QHYHOpVL N|WHOH]HWWVpJpW 6 D] HJ\ WHOMHVHQ PiVLN NpUGpV KRJ\ HKKH] D N|]QHYHOpVL N|WH OH]HWWVpJWHOMHVtWpVKH]PLO\HQMRJV]DEiO\LIHOWpWHOHNQHNNHOOHJ\pENpQWPHJIHOHOQLH 8J\DQ~J\PiVLNNpUGpVPLQWDPLNRUDJ\HUHNHNQHPpKH]IHMOHWWVpJpKH]QHP]HWL VpJpKH]YDOOiViKR]V]RFLiOLVKHO\]HWpKH]WHKHWVpJpKH]KiWUiQ\DLKR]EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVLpVPDJDWDUWiVLQHKp]VpJpKH]YDJ\PiVHJ\pQLDGRWWViJDLKR]pViOODSRWiKR] NHOODONDOPD]NRGQLDHJ\HVMRJRNpVOHKHWĒVpJHNEL]WRVtWiViYDO$]DXWL]PXVVSHNW UXP]DYDUUDON]GĒWDQXOyNHVHWHLEHQLVWDSDV]WDOWLQWp]PpQ\LPpUOHJHOpVDUUyOKRJ\ ÅEHIRJDGMiNHµ D] LQWHJUiOW RNWDWiVEDQ UpV]YpWHOUH DONDOPDV WDQXOyW D] LVNROiED V KRJ\ÅYiOODOMiNHµD]ĒV]iPiUDLVDN|]QHYHOpVLHOOiWiVEL]WRVtWiViW²iOGLOHPPD$ W|UYpQ\V]HULQWXJ\DQLVD]LQWp]PpQ\QHNQLQFVHQLO\HQPpUOHJHOpVLMRJDPLQWDKR J\DQD]ÅpSµ QHPVQLV J\HUHNHNpVWDQXOyNN|]|WWVHPYiORJDWKDWHJ\pERO\DQ PiVV]HPSRQWRNV]HULQWVHPDPHO\HN|VV]HIJJpVEHQiOOQiQDNDSHGDJyJLDLPXQND QHKp]VpJpYHODN|]QHYHOpVLIHODGDWHOOiWiVHJ\HVIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWRWWViJiYDOYDJ\ pSSHQKLiQ\RVViJDLYDODSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiOWDWiVRNV]tQYRQDOiYDOpVKR]]iIpUKH WĒVpJpYHOVWE«

(J\pUGHNHVDQDOyJLiYDOV]HUHWQpQNH]WDJRQGRODWPHQHWHWOH]iUQL +DOORWWPiUYDODNLRO\DQHVHWUĒOKRJ\D]ÅpSµ QHPVQLV WDQXOyNDWIRJDGyLVNRODHO XWDVtWRWWDYDODPHO\J\HUPHNIHOYpWHOLNpUHOPpWD]]DOD]LQGRNNDOKRJ\D]LQWp]PpQ\ QHPIHOHOPHJWHOMHVPpUWpNEHQDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy 9,,, (00,UHQGHOHWV]iP~0HOOpNOHWpEHIRJODOWN|WHOH]Ē PLQLPiOLV HV]N|] pV IHOV]HUHOpVL MHJ\]pNQHN"9DJ\ YLVV]DXWDVtWRWWiN ÅpSµ QHP VQLV WDQXOy LVNRODLIHOYpWHOpWD]]DOKRJ\pSSHQDWDQXOyIHEUXiULMHOHQWNH]pVNRUQLQFVHQDWDQ WHVWOHWEHQHOĒtUWYpJ]HWWVpJĠYDODPHO\V]DNRVWDQiUYDJ\OHKHWVpJHVKRJ\QHPOHV] DV]HSWHPEHULpYNH]GpVUHYRQDWNR]WDWYD"0LpUWYDQD]KRJ\DPĠN|GpVLIHOWpWHOHN KLiQ\RVViJDL MRJLKXPiQpVPĠV]DNLWHFKQLNDLpUWHOHPEHQLV FVDNpVNL]iUyODJD] VQLVJ\HUPHNHNQpOWDQXOyNQiODNDGiO\DDIHOYpWHOQHN"$]pSHNQpOSHGLJVRKDVHP" $]DQDOyJLiYDOD]WLVV]HUHWQpQNpU]pNHOWHWQLKRJ\DJ\HUPHNWDQXOyLVNRODYiODV]WiVLMRJiQDNMRJLpUWHOHPEHQVHPPLN|]HQLQFVHQDKKR]IHQQWDUWyLN|WHOH]HWWVpJKH]KRJ\DMRJV]DEiO\EDQHOđtUWPğN|GpVLIHOWpWHOHNHWPLQGHQLVNRODHVHWpEHQEL]WRVtWDQLNHOO$W|UYpQ\QHPLViOOtWMDHNHWWĒW VHPPLO\HQ|VV]HIJJpVEHPpJLVDMRJDONDOPD]yLJ\DNRUODWMyUpV]WFVDNDEEDQD]HVHW EHQHQJHGLDV]OĒLVNRODYiODV]WiVLMRJiWpUYpQ\HVOQLKDD]LVNRODIHQQWDUWyMDPDUD GpNWDODQXO HOHJHW WHWW D N|WHOH]HWWVpJHLQHN$ V]OĒ iOWDO NpUW OLVWiQ NtYOL SpOGiXO N|U]HWL LVNRODNLMHO|OpVpWD]VQLVWDQXOyWDQN|WHOH]HWWVpJpQHNWHOMHVtWpVpUHPiUDIHE UXiULMHOHQWNH]pVNRUHOV]RNWiNXWDVtWDQLD]]DODIHOWpWHOH]pVVHOKRJ\V]HSWHPEHUEHQ LVIHQQiOOQDNPDMGXJ\DQH]HQIHOWpWHOKLiQ\RN0LN|]EHQD]DODStWyRNLUDWRWPyGRVtWDQL OHKHWDKHO\LWDQWHUYHWNLOHKHWHJpV]tWHQLV]NVpJV]HULQWD]~MVQLVWDQXOyIRJ\DWp NRVViJiQDNPHJIHOHOĒIHMH]HWWHOUpV]HNNHOVSHFLDOLWiVRNNDODIRJDGyLVNRODSHGDJyJX VDLWDV]DNV]ROJiODWJ\yJ\SHGDJyJXVDIHOWXGMDNpV]tWHQLD]VQLVJ\HUHNNHOEiQiVPyG V]DNPDLNpUGpVHLUHD]HJpV]VpJJ\LFpO~KDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVIRJODONR]iVRNDW DNiUyUDDGyLPHJEt]iVVDODNiUXWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVLKiOy]DWWDOEL]WRVtWDQLOHKHWPpJ DNNRULVKDFVDNHJ\HWOHQVQLVJ\HUHNMiUPDMGD]LVNROiEDQHPEHV]pOYHDUUyOKRJ\D V]NVpJHVWDQHV]N|]|NQHNDEHV]HU]pVpUHVH]HNKH]IRUUiVV]HUYH]pVpUHW|EEKyQDS $IHQWLHNEHQtUWDNQDNPpJMREEDQPHJIHOHOđMRJLKiWWpUNLDODNtWiVDpUiOOUHQGHONH]pVUH$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHNWDQXOyNHVHWpEHQ GHNpEHQ V]NVpJHV OHQQH D .QWY †  EHNH]GpVpQHN V]|YHJpW ~J\ H]D]WMHOHQWLKRJ\DMRJLpVKXPiQIHOWpWHOHNHQW~OVSHFLiOLV²iPQHPIHOWpWOHQON|OW PyGRVtWDQL KRJ\ D] PpJ YpOHWOHQO VH OHKHVVHQ pUWHOPH]KHWđ PLQGHQ

66


Å $VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNNO|QQHYHOpVRNWDWiViWW|EEPHJ\pUH RUV]iJUpV]UHNLWHUMHGĒHQHOOiWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\PĠN|GpVLIHOYp WHOLN|U]HWpQHNPHJKDWiUR]iVDHOĒWWD]LQWp]PpQ\V]pNKHO\HV]HULQWLOOHWpNHV NRUPiQ\KLYDWDOQDNEHNHOOV]HUH]QLHD]pUGHNHOWNRUPiQ\KLYDWDORNYpOHPp nyét. .|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\DODStWyRNLUDWiEDQD]VQLVWDQXOyNÅIRJDGiViQDNµIHO WQWHWpVLN|YHWHOPpQ\H $ÅN|]QHYHOpVLDODSIHODGDWµIRJDOPiQiOtUWMRJLSUREOpPDHJ\LNMHOOHJ]HWHVPHJMHOH QpVHD]KRJ\VRNLQWHJUiOWDQQHYHOKHWĒRNWDWKDWyJ\HUPHNpVWDQXOyV]OĒMHiOWDO YiODV]WRWWQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NpQ\WHOHQLQIRUPiOLVDQHOKiUtWDQLDIHOYpWHOW iWYpWHOW²PLYHOQHPV]HUHSHOD]DODStWyRNLUDWiEDQDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HU PHNHNWDQXOyNQHYHOpVHRNWDWiVDYDJ\SHGLJV]HUHSHOGHDMHOHQWNH]ĒpWĒOHOWpUĒ IRJ\DWpNRVViJL WtSXVW WDUWDOPD] 6 LO\HQNRU ~J\ WHV] D UHQGV]HU PLQWKD QRUPDWtY REMHNWtYWpQ\HNNHONHOOHQHLWWV]HPEHPHQQLHJ\HWOHQV]HPpO\HJ\pQLpUGHNpWpUYp Q\HVtWHQGĒ«3HGLJpSSHQIRUGtWYDiOODMRJLV]HPSRQW~WpQ\iOOiVDOpWHVtWĒRNLUDW IXQNFLyMDKRJ\WNU|]]HD]RNDWDN|]QHYHOpVLDODSIHODGDWRNDWDPHO\HNHWD]LQWp] PpQ\HOOiWDJ\HUHNHLYHOWDQXOyLYDONDSFVRODWRVDQ 0LQGHQN|]QHYHOpVLUpV]IHODGD WRWQHPWDUWDOPD]KDWD]DODStWyRNLUDWVtJ\NLKDJ\iVXNVHPMiUKDWHJ\WWHW|UYpQ\L IHODGDWRNQHPYpJ]pVpYHOH]pUWMDYDVROWXNDÅ)RJDOPDNµIHMH]HWEHQKRJ\DVDMiWRV QHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNQDNDW|EELJ\HUPHNNHOWDQXOyYDOHJ\WWW|UWpQĒQHYHOpVH RNWDWiVDQHPLQĒVOM|QN|]QHYHOpVLDODSIHODGDWQDNKLV]HQPLQGHQLVNRODWtSXVUpV] IHODGDWD

+DDYDOyViJRV YDJ\YiUKDWyDQDN|]HOM|YĒEHQEHiOOy WDQXOyLpVWHYpNHQ\VpJL|V] V]HWpWHOQHN D] DODStWy RNLUDW QHP IHOHO PHJ DNNRU D]W D IHQQWDUWyQDN KR]]i NHOO LJD]tWDQLD D] ~M KHO\]HWKH] PyGRVtWDQLD NHOO D]W$PLO\HQ KDPDU WHKHWL 0iU FVDN DQQDNpUGHNpEHQLVKRJ\D]iOODPKi]WDUWiVLÀQDQV]tUR]iVORJLNiMiQPHJIHOHOMHQD] VQLVJ\HUPHNUHWDQXOyUDYRQDWNR]yHOWpUĒOpWV]iPDONDOPD]RWWWDQyUDHJ\pE IRJODONR]iVWiPRJDWiVRNV]iPtWiVLV]DEiO\DLQDN$J\DNRUODWIRUGtWYDODORYRQD] DP~J\N|WHOH]ĒVQLVWHYpNHQ\VpJHNHWVHJtWĒÀQDQV]tUR]iVLIHOWpWHOHNKLiQ\iW SpO GiXOD]WKRJ\QLQFVHQD]DODStWyRNLUDWEDQD]VQLIHOWQWHWYHYDJ\FVDNHJ\PiVLN IRJ\DWpNRVViJLWtSXVV]HUHSHOEHQQHPHUWpSSHQLO\HQJ\HUHNNYROWHGGLJ« RO\DQ N|UOPpQ\QHNiOOtWMDEHpVIRJDGMDHODPHO\NL]iUMDDMHOHQWNH]ĒIHOYpWHOpW0RQGYiQ

KRJ\ PLEĒO pV KRJ\DQ OiVVD HO D W|UYpQ\EHQ tUW VQLV N|]QHYHOpVL IHODGDWRNDW KD HJ\V]HUQLQFVHQ PiUPRVWPHJOpYĒ ÀQDQV]tUR]iVpVIHOWpWHOEL]WRVtWiVP|J|WWH" $N|QQ\HEEHOKiUtWiVWYiODV]WYDHV]NEHQHPMXWD]LQWp]PpQ\HNQHNLO\HQNRUKRJ\ D]VQLVWDQXOyMHOHQWNH]pVpYHO LVNRODYiODV]WiViYDO ~MKHO\]HWiOOHOĒRO\DQJ\HUH NNWDQXOyMXNOHV]DM|YĒEHQDNLpVDPLO\HQHJ\EL]RQ\RVV]HPSRQWEyOPpJQHP YROWQiOXN(QQHNPHJIHOHOĒHQNHOOIHONpV]OQLDN|]QHYHOpVLHOOiWiViUDDQHNLPHJIH OHOĒN|]QHYHOpVLV]ROJiOWDWiVRNQ\~MWiViUDPHJV]HUYH]pVpUHIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWi ViUD +R]]iNHOOPyGRVtWDQLD]DODStWyRNLUDWRWKRJ\PHJIHOHOMHQHNDÀQDQV]tUR]iV iOODPKi]WDUWiVLIHOWpWHOHLQHNKR]]iNHOONLHJpV]tWHQLDSHGDJyJLDLSURJUDPRWpVKHO\L WDQWHUYHWKRJ\PHJIHOHOMHQHNDN|]QHYHOpVLV]DNPDLIHOWpWHOHNQHNVPLDWWDNHOOD YHOHIRJODONR]ySHGDJyJXVRNQDNiWWDQXOPiQ\R]QLDONDOPD]QLD]VQLVV]DNPDLLUiQ\ HOYUHQGHOHWHWKRJ\DOHKHWĒOHJQDJ\REEpUWpVVHOWXGMDQDNDIRJ\DWpNRVViJiQDNOHJ LQNiEEPHJIHOHOĒPyGRQEiQQLYHOH$]VQLVJ\HUPHNWDQXOyPHOOpNHOOV]HUYH]QLD QHNLNO|QMiUyJ\yJ\SHGDJyJLDLV]ROJiOWDWiVRNDW²iOWDOiEDQDSHGDJyJLDLV]DNV]RO JiODW~WMiQVEL]WRVtWDQLNHOODJ\yJ\SHGDJyJXVYDJ\PiVVHJtWĒ SpOGiXOD]DXWLVWD J\HUHNHNHVHWpEHQJ\DNRUWDpVNO|Q|VHQIRQWRVDVV]LV]WHQV HJ\WWPĠN|GpVpW .O|QOHJHVEiQiVPyG $ÅNO|QOHJHVEiQiVPyGµWDUWDOPD $.QWYpVDYpJUHKDMWiViWV]ROJiOyUHQGHOHWHNEHQDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HU PHNHNQHNpVWDQXOyNQDNDEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒ J\HUPHNHNQHNpVWDQXOyNQDNN|]|WWND]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\H UHNHNQHNWDQXOyNQDNMiUyÅNO|QOHJHVEiQiVPyGµ .QWY† EHN N|]QHYH OpVLHV]N|]HLDN|YHWNH]ĒN D ÉOODSRWXNQDNPHJIHOHOĒSHGDJyJLDLHOOiWiV .QWY† EHN

E ÉOODSRWXNQDNPHJIHOHOĒJ\yJ\SHGDJyJLDL NRQGXNWtYSHGDJyJLDL HOOiWiV .QWY† EHN

F $] D pV E SRQW DODWW tUWDNQDN D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ YpOHPpQ\H DODSMiQ W|UWpQĒ EL]WRVtWiVLN|WHOH]HWWVpJH .QWY† EHN G $]yYRGDLSHGDJyJLDLSURJUDPNLHJpV]tWpVLN|WHOH]HWWVpJHVSHFLiOLVIHMOHV]WĒWHYp NHQ\VpJHNNHOpVD]LVNRODLKHO\LWDQWHUYNLHJpV]tWpVHIHMOHV]WĒSURJUDPPDO (00,U† EHN

H .O|QQHYHOpVNO|QRNWDWiV V]HJUHJiOWJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\EHQ HVHWpQD yYRGDLFVRSRUWRWD]LVNRODLRV]WiO\WDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\WtSXViQDNPHJIHOHOĒHQ NHOOOpWUHKR]QL .QWY† EHN I (JpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVD]HJ\WWQHYHOpVW HJ\WWRNWDWiVWPHJYDOyVtWy LQWHJUiOW QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQDJ\HUPHN WDQXOyV]iPiUD .QWY† EHNV]0HOOpNOHW

67

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğWDQXOyUDFVDNpVNL]iUyODJDNO|QQHYHOpVWPHJYDOyVtWyV]HJUHJiOWJ\yJ\SHGDJyJLDLLQWp]PpQ\HNUH$MDYDVROWPyGRVtWRWWV]|YHJtJ\V]yOQD


J (J\pQL IRJODONR]iV NHUHWpEHQ W|UWpQĒ IHONpV]tWpV D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ YpOHPpQ\H DODSMiQYDJ\V~O\RVEHWHJVpJPLDWWPDJiQWDQXOyNpQWWDQXOPiQ\RNDWIRO\WDWyNV]i PiUD .QWY† EHN

K $]yYRGDLFVRSRUWLVNRODLRV]WiO\NROOpJLXPLFVRSRUWOpWV]iPiQDNV]iPtWiViQiOKD QHYHOpVRNWDWiVXNDW|EELJ\HUPHNNHOWDQXOyYDOHJ\WWW|UWpQLN²DVDMiWRVQHYHOpVL LJpQ\ĠJ\HUPHNHWWDQXOyWW|EEJ\HUPHNNpQWNHOOÀJ\HOHPEHYHQQL .QWY†  EHN

L )HMOHV]WĒ IRJODONR]WDWiV D EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVL PDJDWDUWiVL QHKp]VpJJHO N]GĒ J\HUPHNWDQXOyV]iPiUD .QWY† EHN

M 3HGDJyJLDL pV J\yJ\SHGDJyJLDL V]DNpUWHOHPPHO UHQGHONH]Ē V]HPpO\HN EL]WRVtWiVD .WYV]0HOOpNOHW

N $ SHGDJyJXVRN WHOMHV PXQNDLGHMpEĒO D QHYHOpVVHORNWDWiVVDO OHN|W|WW PXQNDLGĒ HOWpUĒ PHJiOODStWiVD D J\yJ\SHGDJyJLDL NRQGXNWtY SHGDJyJLDL QHYHOpVLRNWDWiVL LQ Wp]PpQ\EHQ(]EL]WRVtWMDDQHYHOpVRNWDWiVWHOĒNpV]tWĒDQHYHOpVVHORNWDWiVVDO|V] V]HIJJĒWDQyUiQNtYOLYDJ\DWDQXOyNIHOJ\HOHWpKH]NDSFVROyGyIHODGDWRNUDMXWy QDJ\REELGĒPHQQ\LVpJHW .QWY†  EHN

O (OĒQ\EHQUpV]HVtWpVOHKHWĒVpJHDIHOYpWHOQpOÉOWDOiQRVLVNRODLIHOYpWHOQpODKHO\KLiQ\ PLDWWLVRUVROiVHOĒWW²DKDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĠWDQXOyNIHOYpWHOLiWYpWHOL NpUHOPpQHN WHOMHVtWpVpW N|YHWĒHQ VRUVROiV QpONO LV IHOYHKHWĒ D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ĠWDQXOy (00,U† EHN

P )HOPHQWpVLMRJRNpVOHKHWĒVpJHND]yYRGDLQHYHOpVEHQUpV]YpWHODNpV]VpJWiUJ\DN WDQXOiVDDOyODN|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]iVRNRQUpV]YpWHOUHYRQDWNR]yDQD]HJ\pE IRJODONR]iVRNRQ UpV]YpWHO DOyO D] pUGHPMHJ\HNNHO pV RV]WiO\]DWRNNDO W|UWpQĒ pU WpNHOpV PLQĒVtWpV DOyO LOOHWYH HJ\HV WDQWiUJ\DNEyO WDQWiUJ\UpV]HNEĒO iOWDOiEDQ D] pUWpNHOpVPLQĒVtWpVDOyO .WY†.QWY†.QWY†

Q eUHWWVpJLYL]VJiQPiVLNYL]VJDWiUJ\YiODV]WiViQDNMRJDKDD]LVNROiEDQPHJHOĒ]ĒOHJ HJ\HV WDQWiUJ\DNEyO WDQWiUJ\UpV]HNEĒO D] pUWpNHOpV pV D PLQĒVtWpV DOyO D] VQLV WDQXOyIHOYROWPHQWYH .QWY† EHN

R )HOYpWHOLYL]VJiQKRVV]DEEIHONpV]OpVLLGĒEL]WRVtWiVDDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠpVD EHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒWDQXOyNV]iPiUD .QWY†

S $]tUiVEHOLYDJ\V]yEHOLIHOPpUpVHNHQEL]WRVtWDQLNHOODVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠpVD EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVL PDJDWDUWiVL QHKp]VpJJHO N]GĒ WDQXOyN V]iPiUD D] LVNRODL WDQXOPiQ\DLNVRUiQiOWDODKDV]QiOWPHJV]RNRWWHV]N|]|NHWDYL]VJDV]HUYH]pVpYHO DONDOPD]NRGQLNHOOD]DGRWWViJDLNKR] .QWY†

T ÌUiVEHOLYL]VJDKHO\HWWV]yEHOLYL]VJDpVIRUGtWYDV]yEHOLYL]VJDKHO\HWWtUiVEHOLYL]VJD HQJHGpO\H]pVpQHNOHKHWĒVpJH (00,U† EHN† EHN

U *\yJ\SHGDJyJLDLRNEyODV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNYpOHPpQ\HDODSMiQPDJiQWDQX OyHVHWpEHQLVNRODLQHYHOpVpUĒOpVRNWDWiViUyOIHONpV]tWpVpUĒOpUGHPMHJ\HLQHNpV RV]WiO\]DWDLQDNPHJiOODStWiViUyOD]HKKH]V]NVpJHVSHGDJyJXVRNUyODV]DNpUWĒL YpOHPpQ\EHQIRJODOWDNV]HULQWDQQDND]LVNROiQDNNHOOJRQGRVNRGQLDDPHOO\HOD WDQXOyWDQXOyLMRJYLV]RQ\EDQiOO$]LVNROiEDQQHPIRJODONR]WDWRWWV]DNHPEHUH NHW D EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVL QHKp]VpJJHO PDJDWDUWiVL UHQGHOOHQHVVpJJHO N]GĒ WDQXOyHVHWpQDQHYHOpVLWDQiFVDGyQDNVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyHVHWpQ D]XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVLKiOy]DWQDNNHOOEL]WRVtWDQL (00,U†  EHN

68

V (J\pQL IHMOHV]WpVL WHUY NpV]tWpVpQHN N|WHOH]HWWVpJH D QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\ UpV]pUĒO D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHN WDQXOy V]iPiUD DPHO\ IHMOHV]WpVL WHUY YpJUHKDMWiViEDQN|]UHPĠN|GĒSHGDJyJXVpYHQWHOHJDOiEEHJ\DONDORPPDOU|J]tWLD IHMOHV]WpVHUHGPpQ\pW (00,U† EHN

W (J\pQL IHMOĒGpVL ODSRQ NHOO GRNXPHQWiOQL D W|EEL WDQXOyYDO HJ\WW RNWDWRWW WDQXOy HJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~UHKDELOLWiFLyMiW (00,U† EHN

X )HMOHV]WĒQHYHOpVIHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVDV~O\RVpVKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVVDMi WRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNWDQXOyNV]iPiUD .QWY†(00,U†

Y .RQGXNWtYSHGDJyJLDLHOOiWiVDN|]SRQWLLGHJUHQGV]HULVpUOWHNNRQGXNWtYQHYHOpVH IHMOHV]WpVHpVJRQGR]iVDFpOMiEyO .QWY† EHNJ SRQW(00,U† Z 7DQN|WHOH]HWWVpJKRVV]DEELGĒWDUWDPiQDNOHKHWĒVpJH .QWY†

[ 1DSSDOLWDJR]DWRQWDQXOiVKRVV]DEELGĒWDUWDP~OHKHWĒVpJH .QWY†

\ 3HGDJyJLDLV]DNV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOLOHKHWĒVpJHD J\yJ\SHGDJyJLDLWDQiFV DGiVNRUDLIHMOHV]WpVRNWDWiVpVJRQGR]iVE IHMOHV]WĒQHYHOpVF V]DNpUWĒLEL]RWWViJL WHYpNHQ\VpJG QHYHOpVLWDQiFVDGiVH ORJRSpGLDLHOOiWiVI WRYiEEWDQXOiVLSiO\DYi ODV]WiVL WDQiFVDGiV J NRQGXNWtY SHGDJyJLDL HOOiWiV K J\yJ\WHVWQHYHOpV L LVNROD SV]LFKROyJLDLyYRGDSV]LFKROyJLDLHOOiWiVM NLHPHOWHQWHKHWVpJHVJ\HUPHNHNWDQXOyN JRQGR]iVD ] 6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNyYRGDLQHYHOpVpQHNLUiQ\HOYHpVD6DMiWRVQHYH OpVLLJpQ\ĠWDQXOyNLVNRODLRNWDWiViQDNLUiQ\HOYHDODSMiQNHOODONDOPD]QLDNO|QOHJHV EiQiVPyGHJ\HVHV]N|]HLW ,,, 20UHQGHOHWDXJXV]WXVLJWHO MHVN|UĠHQKDWiO\RVD]WiQV]HSWHPEHUWĒOIHOPHQĒUHQGV]HUEHQPiUD]~M ; (00,UHQGHOHWHWNHOODONDOPD]QL$WHOMHVKDWiO\FVHUHDXJXV]WXV pQN|YHWNH]LNEH

$ ÅNO|QOHJHV EiQiVPyG HV]N|]HLµ OLVWD YLV]RQ\ODJRV WHUMHGHOPHVVpJH HOOHQpUH LV KRUGR] KLiQ\RVViJRNDW9pOHPpQ\QN V]HULQW D] DXWL]PXV VSHNWUXP]DYDUUDON]GđJ\HUPHNHNpVWDQXOyNQHYHOpVpQHNpVRNWDWiViQDNKDWpNRQ\ViJiWDJ\HUPHNKH]pVWDQXOyKR]PpUWÅQHNLPHJIHOHOđMHOOHJpWµHUHGPpQ\HVVpJpWVLNHUHVVpJpWpVDJ\HUPHNWDQXOyV]HPSRQWMiEyOpUWpNHOKHWđSR]LWtYpOPpQ\V]HUğVpJpWMDYtWDQiNpVHUđVtWHQpN D]DOiEELMRJRNOHKHWđVpJHNpVPyGV]HUHNDPHO\HNNHOEđYOQHDÅNO|QOHJHV EiQiVPyGµ WDUWDOPD V DPHO\HNHW D N|]HOM|YđEHQ V]NVpJHV OHQQHMRJV]DEiO\EDIRJODOQL D $SHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWiOWDODVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğJ\HUPHNHN pVWDQXOyNW|EELJ\HUHNNHOWDQXOyYDOW|UWpQđHJ\WWQHYHOpVpKH]RNWDWiViKR]V]NVpJHVKHO\LV]DNPDLGRNXPHQWXPRN KHO\LWDQWHUYNLHJpV]tWpVH IHMOHV]WpVL WHUYYHO HJ\pQL IHMOHV]WpVL WHUY HONpV]tWpVpEHQ LQWp]PpQ\HV VHJtWVpJ Q\~MWiVD D] yYRGiNQDN LVNROiNQDN NROOpJLXPRNQDN


$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUHNHNWDQXOyNHVHWHLEHQDNO|QOH JHVEiQiVPyGSRQWEDQ|VV]HVtWHWWHV]N|]WiUiQDNMRJLV]DEiO\R]iViYDONDSFVROD WRVDQpV]OHOWMRJDONDOPD]iVLSUREOpPiN $NO|QOHJHVEiQiVPyGUDMRJRVXOWViJpVD]HQQHNPHJIHOHOĒHOOiWiVLN|WHOH ]HWWVpJDUWLNXOiOWDEEKDWpNRQ\DEEMRJLPHJMHOHQtWpVH *\HQJpQHNWDUWMXNDMRJLV]DEiO\R]iVQDND]WDYRQXODWiW VYpOHPpQ\QNV]HULQWDKD WpNRQ\pVWpQ\OHJHVLQWHJUiFLyQDNLVH]DOHJIĒEEJiWMD KRJ\DW|EELWDQXOyYDOHJ\WW QHYHOKHWĒRNWDWKDWyJ\HUPHNWDQXOyV]iPiUDpSSHQRO\DQiOWDOiQRVN|WHOH]HWWVpJD ÅNO|QOHJHVEiQiVPyGµHJ\HVW|UYpQ\HVHV]N|]HLQHNDONDOPD]iVD D]H]HNKH]W|UWpQĒ KR]]iMXWiVKR]]iIpUpVH]HQV]ROJiOWDWiVRNEL]WRVtWiVD PLQWDJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYH OpVRNWDWiVEDQ$.QWY† EHNH]GpVpEHQWDOiOKDWy²DN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\ KDWyViJL W|UOpVL RNDLQDN NLERQWiViKR] NDSFVROyGyDQ ² ÅV~O\RV MRJV]DEiO\VpUWpVµ pV ÅV]DNPDLMRJV]DEiO\VpUWpVµIRJDOPiQDNGHNODUDWtYPHJiOODStWiVDVHPMDYtWYDOyV]tQĠOHJ D]RQDKHO\]HWHQKRJ\D]VQLVWDQXOyD]LVNROiEDQYDJ\KR]]iMXWDUHKDELOLWiFLyVyUiN KR]NHOOĒV]iPEDQYDJ\QHPLOOHWYHKRJ\UHQGHONH]pVpUHiOOHDV]NVpJHVPpUWpNEHQ

DJ\yJ\SHGDJyJXVSHGDJyJLDLDVV]LV]WHQVYDJ\QHPLOOHWYHKRJ\EL]WRVtWMiNHV]iPiUD D]RNWDWiVEDQW|UWpQĒKDWpNRQ\UpV]YpWHOpKH]V]NVpJHVVHJpGHV]N|]|NHWYDJ\VHP" $.QWY† EHNH]GpVpEHQV]DEiO\R]RWWÅV~O\RVMRJV]DEiO\VpUWpVµIRJDOPiEDH]HN DMRJHOOHQHVPXODV]WiVRNFVDNDNNRUWDUWR]QiQDNEHOHKDKDWyViJLHOOHQĒU]pVYL]VJiOQi H NpUGpVHNHW QHP V]RNWD V KD H]HQ PHJiOODStWRWW MRJV]DEiO\VpUWpVHNHW IHOV]yOtWiV PDMG IHOJ\HOHWL EtUViJ HOOHQpUH VHP V]QWHWQpN PHJ $ ÅV]DNPDL MRJV]DEiO\VpUWpVµ IRJDOPiWSHGLJDMRJDONRWyDV]DNPDLWtSXV~MRJLQRUPiN WDQWHUYHNNHUHWWDQWHUYHN DODSSURJUDPRNYL]VJDV]DEiO\]DWRNQHYHOpVLpVRNWDWiVLSURJUDPRNHOPpOHWLpVPyG V]HUWDQLMHOOHJĠLUiQ\HOYHNN|]|WWNDÅ6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNyYRGDLQH YHOpVpQHNLUiQ\HOYHpVD6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNLVNRODLRNWDWiViQDNLUiQ\HOYHµ  PHJVpUWpVpQHN IHOPXWDWiViUD PRGHOOH]WH (EEĒO N|YHWNH]ĒHQ D] DXWL]PXV VSHNW UXP]DYDUUDON]GĒJ\HUHNHNQHNpVWDQXOyNQDNV]NVpJHVÅNO|QOHJHVEiQiVPyGKR]µ WDUWR]yN|]QHYHOpVLMRJLHV]N|]|NIRUUiVRNOHKHWĒVpJHNEL]WRVtWRWWViJiWLOOHWYHHQQHN KLiQ\iWD]RQDORJLNiQNHUHV]WOOHKHWHOOHQĒUL]WHWQLYL]VJiOWDWQLNLNpQ\V]HUtWWHWQLKRJ\ D]LQWp]PpQ\PĠN|GpVHQHPVpUWKHWLD]61,V,UiQ\HOYEHIRJODOWDNDW .QWY† $N|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\WW|U|OQLNHOODQ\LOYiQWDUWiVEyOKD … J KDWyViJV~O\RVYDJ\D]RUV]iJRVSHGDJyJLDLV]DNPDLHOOHQĒU]pVVRUiQPHJiOODStWRWWV]DNmai jogszabálysértés miatt a nyilvántartásból való törlését elrendeli. … (†DONDOPD]iViEDQV~O\RVMRJV]DEiO\VpUWpVKD D DN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\N|]WDUWR]iVDPHJKDODGMDD]LQWp]PpQ\pYHVN|OWVpJYHWpVpQHN IHOpWpVD]WDIHQQWDUWyHJ\KyQDSRQEHOOQHPÀ]HWLNLYDJ\UpV]OHWÀ]HWpVNpUpVHHVHWpQQHP À]HWpVPLDWWDIHQQiOOyWDUWR]iVHJ\|VV]HJEHQHVHGpNHVVpYiOLN E DN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\QHNKDWKyQDSRWPHJKDODGyOHMiUWWDUWR]iVDYDQpVDIHQQWDUWy nem tett intézkedéseket ennek rendezése érdekében, F DN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\DKDWyViJLHOOHQĒU]pVNHUHWpEHQPHJiOODStWRWWMRJV]DEiO\VpUWpVW D] HOVĒ IHOV]yOtWiVW PDMG XJ\DQD]RQ MRJV]DEiO\VpUWpV PLDWW NLV]DERWW IHOJ\HOHWL EtUViJ NLV]DEiViWN|YHWĒHQVHPV]QWHWLPHJDKDWiUR]DWEDQPHJiOODStWRWWKDWiULGĒQEHOO G DN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\EHQIRO\yQHYHOĒpVRNWDWyPXQNDDN|]EL]WRQViJRWDN|]UHQdet, a közegészségügyet, a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, WRYiEEi KDDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\DIHODGDWDLQDNHOOiWiViKR]V]NVpJHVIHOWpWHOHNNHO nem rendelkezik. 6]DNPDLMRJV]DEiO\VpUWpVKDD]LQWp]PpQ\PĠN|GpVHD]LQWp]PpQ\iOWDOHOOiWRWWIHODGDWRNWyOIJJĒHQD]ÐYRGDLQHYHOpVRUV]iJRVDODSSURJUDPMDD1DWD]DGRWWLQWp]PpQ\UHpUYpQ\HVNHUHWWDQWHUY YDJ\HW|UYpQ\IHOKDWDOPD]iVDDODSMiQNpV]tWHWWpVMyYiKDJ\RWW más nevelési, oktatási program, az érettségi vizsgaszabályzat, az érettségi vizsga részletes YL]VJDN|YHWHOPpQ\HLUĒOV]yOyMRJV]DEiO\ D.ROOpJLXPLQHYHOpVRUV]iJRVDODSSURJUDPMD D nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve, a .pWWDQtWiVLQ\HOYĠLVNRODLRNWDWiVLUiQ\HOYH D6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNyYRGDL QHYHOpVpQHNLUiQ\HOYH D6DMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNLVNRODLRNWDWiViQDNLUiQ\HOYH D] $ODSIRN~PĠYpV]HWRNWDWiVN|YHWHOPpQ\HLpVWDQWHUYLSURJUDPMDUHQGHONH]pVHLWVpUWL

69

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

E .|]LVPHUW D V]DNPDL J\DNRUODWEDQ D ÅNpWWDQiURV PRGHOOµ LOOHWYH D J\yJ\ SHGDJyJLDL DVV]LV]WHQV YDJ\ VHJtWđ DONDOPD]iViQDN VLNHUH D] yYRGiEDQ LVNROiEDQ pV NROOpJLXPEDQ D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ğ J\HUHNHNWDQXOyNHVHWHLEHQ6~O\RVQHKp]SUREOpPiVHVHWHNHWLVMyHVpOO\HO LQWHJUiOQDNH]]HODPyGV]HUUHODPLD]WMHOHQWLWDUWDOPLODJKRJ\DNO|QOHJHVEiQiVPyGHJ\LN~MDEEPyGV]HUHDSOXV]V]DNHPEHUDONDOPD]iVD D]LQWHJUiOWVQLVFVRSRUWEDQ1HPQHKp]EHOiWQLKRJ\DFVRSRUWRQNpQW DNiUVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğJ\HUPHNYDJ\WDQXOyLQWHJUiFLyMiWVHJtWđ V]DNHPEHUIRJODONR]WDWiVDPpJPLQGLJ|VV]HKDVRQOtWKDWDWODQXOROFVyEE PHJROGiVDN|OWVpJYHWpVQHNPLQWHQQHNDVQLVJ\HUPHNQHNpVWDQXOyQDNDV]HJUHJiOWLQWp]PpQ\EHQHOKHO\H]pVH$J\HUPHNQHNWDQXOyQDN PLQGH]HNPHOOHWWQDJ\YDOyV]tQğVpJJHOMREEDWWHV]D]LQWHJUiOWRNWDWiVEDQWDUWiVPLQWD]HONO|QtWpVYDJ\OHJIđNpSSHQDPDJiQWDQXOyLMRJYLV]RQ\EDNpQ\V]HUtWpV6]NVpJHVOHQQHDN|]QHYHOpVLW|UYpQ\EHQMRJFtPHW NLGROJR]QL V HKKH] IHOWpWHOHNHW UHQGHOQL D ÅPiVRGLN SHGDJyJXVµ Å J\yJ\ SHGDJyJLDLDVV]LV]WHQVVHJtWđµDONDOPD]iVLOHKHWđVpJHpVHQQHN N|OWVpJYHWpVLÀQDQV]tUR]iVDWiUJ\N|UpEHQ F )RQWRVOHQQHPHJMHOHQtWHQLDMRJV]DEiO\EDQD]HJ\WWQHYHOpVWVHJtWđ DVV]LV]WHQV DONDOPD]iViQDN OHKHWđVpJpW DPHQQ\LEHQ D]W D V]DNpUWđLEL]RWWViJD]DGRWWJ\HUPHNHVHWpEHQYpOHPpQ\pEHQLQGRNROWQDN WDUWMDpVHUUHYRQDWNR]yDQMDYDVODWRWWHV]


$IHQWLSUREOpPiUDDGDQGyYiODV]NpQW LV V]NVpJHVQHNWDUWXQNDQHP]HWLN|]QH YHOpVUĒOV]yOyW|UYpQ\EHQD]HGGLJLHNQpOHJ\pUWHOPĠEEpV|VV]HIRJODOyYDJ\iWIRJy MHOOHJĠHOLJD]tWiVWQ\~MWDQLDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\DQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQ D W|EEL WDQXOyYDO HJ\WW QHYHOW RNWDWRWW VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ WDQXOyQDN D MRJ V]DEiO\RNEDQ pV D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ V]DNYpOHPpQ\pEHQ IRJODOW HOOiWiVUD V]ROJiO WDWiVRNUDHJ\IHOĒOMRJDYDQPiVIHOĒOSHGLJPHO\LNN|]QHYHOpVLLQWp]PpQ\QHNYDJ\ YH]HWĒQHNpULQWHWWMRJDODQ\QDNDN|WHOH]HWWVpJHH]HNUHQGHONH]pVUHiOOiViQDNEL] WRVtWiVD ‡DYiODV]WRWWYDJ\NLMHO|OWLVNROiQDN" ‡DV]DNpUWĒLEL]RWWViJQDN" ‡DIHQQWDUWyQDN"iOODPLLQWp]PpQ\IHQQWDUWyQDN" ‡PĠN|GWHWĒQHN" ‡NRUPiQ\KLYDWDOQDN" 7XGMXNpVpUWMNKRJ\H]HQPR]]DQDWRNQDJ\REEKiQ\DGDDP~J\PiUV]DEiO\R]RWW DN|]QHYHOpVLW|UYpQ\NO|QE|]ĒIHMH]HWHLEHQ0pJLVV]NVpJHVQHNWDUMXNHJ\ RO\DQiWIRJyIHOHOđVVpJLV]DEiO\PHJDONRWiViWDPHO\DW|EELHNNHOHJ\WW QHYHOWRNWDWRWWVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ğJ\HUHNQHNWDQXOyQDNMiUyN|]QHYHOpVLHOOiWiVRNV]ROJiOWDWiVRNpVIRUUiVRNÅPHQHG]VHOpVpWµ ÀJ\HOHPPHONtVpUpVpWLJpQ\OpVpWVUJHWpVpWKLiQ\HVHWpEHQDMRJRVXOWQHYpEHQ HOMiUiVW WHOHStWLYDODPHO\LNLQWp]PpQ\LDNWRUKR] $PDLMRJDONDOPD]yLJ\DNRUODWEDQXJ\DQLVD]HONpVHWWYDJ\LO\HQRO\DQ SpOGiXOHVHW OHJHVKLiQ\RV LVNRODLLJpQ\OpVUHNpUHOHPUHEHMHOHQWpVUHD SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODW LQWp]PpQ\HLWĒODÅQLQFVµÅQHPOHKHWµYDJ\ÅNpVĒEEµÅPDMGHJ\V]HUµYiODV]RNDWLSL NXVDNPLN|]EHQD]iOODPKi]WDUWiVPLQGHQDGPLQLV]WUDWtYHV]N|]]HODMRJRVXOWViJRN V]iPiQDNpVNLWHUMHGWVpJpQHNFV|NNHQWpVpUHW|UHNV]LN6H]HQV]HUYH]HWLLQWp]PpQ\L pUGHNHNPHQWpQPDUDGQDNDJ\HUHNHNYpJOLVDULGHJLQWHJUiFLyEDQ9DJ\NHUOQHN EHpSSHQD]LQWHJUiFLyULGHJYROWDPLDWWDV]HJUHJiFLyEDVOHV]QHNWDQXOyLDIRJ\DWp NRVViJLWtSXVRNV]HULQWNLDODNtWRWWNO|QQHYHOpVWPHJYDOyVtWyJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYH OpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNQHN(OYHV]tWYHHJ\~WWDOMREEHVpO\HLNHWDWiUVDGDOPLLQWHJ UiFLyUD WRYiEEWDQXOiVUD NDSFVRODWV]HU]pVUH DONDOPD]NRGiVUD D] DNDGiO\R]RWWViJRW NLHJ\HQOtWĒKHO\HWWHVtWĒNRPSHQ]iOy|QNRUUHNFLyVPHFKDQL]PXVRNNLpSOpVpUH $ÅPDJDVJRQGR]iVLV]NVpJOHWµNDWHJyULiMiQDNEHYH]HWpVHDMRJLV]DEiO\R]iV EDV|VV]HIJJpVEHiOOtWiVDPD[LPiOLVRV]WiO\pVFVRSRUWOpWV]iPPHJKDWiUR]iViYDO

SHGDJyJLDLHOOiWiVUDÅ$NO|QOHJHVEiQiVPyGQDNPHJIHOHOĒHOOiWiVWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJ V]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHQIRJODOWDNV]HULQWNHOOEL]WRVtWDQLµ $ V]DNpUWĒL EL]RWWViJ YpOHPpQ\H QHP GLIIHUHQFLiO NHOOĒ PpUWpNEHQ D] DXWL]PXV VSHNWUXP]DYDU PpO\VpJpUH MHOOHJpUH V~O\RVViJiUD YRQDWNR]yDQ D] HJ\WWQHYHOpVW PHJYDOyVtWyLQWHJUiOWRV]WiO\EDFVRSRUWEDQHOKHO\H]pVWLOOHWĒHQ$]LQWHJUiFLyUD DONDOPDVViJEL]RWWViJLPHJiOODStWiVDPHOOHWWV]NVpJHVOHQQHDV]DNWXGRPiQ\iOWDOPiUNLPXQNiOWÅDPDJDVJRQGR]iVLV]NVpJOHWğµNDWHJyULD YDJ\PLQđVtWpVDONDOPD]iVDDQQDNpUGHNpEHQKRJ\PLQGDV]OđPLQG DYiODV]WRWWpVNLMHO|OWLVNRODPLQGDSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWRULHQWiOyGMRQDEEDQDV]DNPDLpVMRJLNpUGpVEHQKRJ\DKiQ\IđVFVRSRUWEDQ RV]WiO\EDQOHKHWVpJHVD]HUHGPpQ\HVHJ\WWQHYHOpV" (J\PDJDVDQIXQNFL RQiOyDXWL]PXVVDOpOĒWDQXOyHVHWpEHQDW|UYpQ\V]HULQWLPD[LPiOLVRV]WiO\OpWV]iP LV DONDOPDV N|UQ\H]HW OHKHW$ PDJDV JRQGR]iVL V]NVpJOHWĠ DXWL]PXV VSHNWUXP ]DYDUUDO N]GĒ J\HUPHN N|UQ\H]HWpEHQ H] D OpWV]iP MHOHQWĒVHQ DODFVRQ\DEE NHOO OHJ\HQ 0LYHODYRQDWNR]yW|UYpQ\LUHQGHONH]pVQDJ\RQWiJKDWiURNN|]|WWHQJHGL PHJiOODStWDQLDWpQ\OHJHVRV]WiO\YDJ\FVRSRUWOpWV]iPRNDWIRQWRVV]HPSRQWOHQQH HEEHQDNpUGpVEHQDV]DNpUWĒLEL]RWWViJÅPDJDVJRQGR]iVLV]NVpJOHWUHµLUiQ\XOy N|]OpVH$PD[LPiOLVFVRSRUWpVRV]WiO\OpWV]iPRNUDYRQDWNR]yW|UYpQ\LUHQGHONH ]pVWSHGLJV]NVpJHVOHQQHNLHJpV]tWHQLD]]DODV]DEiOO\DODPLWDV]DNPDLSURWRNROORN PiUNLPXQNiOWDNVPHJKDWiUR]]iNDPDJDVJRQGR]iVLV]NVpJOHWĠDXWL]PXVVSHNW UXP]DYDUUDON]GĒJ\HUHNHNN|]|VVpJHLQHNPD[LPiOLVOpWV]iPiW $IHMOHV]WĒSURJUDPPHJDONRWiViKR]V]DNPDLVHJtWVpJNHOOD]LQWHJUiOyLQ Wp]PpQ\HNEHQ $MRJV]DEiO\HOĒtUMDDJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒ HJ\WWQH YHOĒLQWHJUiOy LVNRODV]iPiUDDKHO\LWDQWHUYQHND]VQLVJ\HUHN HN WDQXOy N IRJ\D WpNRVViJWtSXViKR]pVIRNiKR]LJD]RGyIHMOHV]WĒSURJUDPPDOW|UWpQĒNLHJpV]tWpVpW (00,U† $VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNWDQXOyN D yYRGDLQHYHOpVHHVHWpQD]yYRGDSHGDJyJLDLSURJUDPMDDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\EĒOHUHGĒ KiWUiQ\RNFV|NNHQWpVpWV]ROJiOyVSHFLiOLVIHMOHV]WĒWHYpNHQ\VpJHW E LVNRODLQHYHOpVHpVRNWDWiVDHVHWpQDKHO\LWDQWHUYDIRJ\DWpNRVViJWtSXViKR]pVIRNiKR] LJD]RGyIHMOHV]WĒSURJUDPRWLVWDUWDOPD]]D

HiáQ\]LNDMRJLV]DEiO\R]iVEyOHJ\RO\DQN|WHOH]HWWVpJPHJKDWiUR]iVDDSHGDJyJLDL $.QWY† EHNH]GpVHNLPRQGMDKRJ\DVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNQHN V]DNV]ROJiOWDWiVV]iPiUDKRJ\DPRVWLQWHJUiOyYiYiOyD]VQLVJ\HUHN HN HJ\WW WDQXOyQDNMRJDYDQD]iOODSRWiQDNPHJIHOHOĒSHGDJyJLDLJ\yJ\SHGDJyJLDLNRQGXNWtY QHYHOpVpWPRVWNH]GĒVH]pUWDIHMOHV]WpVLSURJUDPNpV]tWpVpEHQMiUDWODQQHYHOp

70


eSSHQ H]pUW MDYDVROMXN H]HQ MRJV]DEiO\KHO\ PyGRVtWiViW DNNpQW KRJ\ OHKHWđYpYiOMRQDV]DNPDLV]HPSRQWRNDWÀJ\HOHPEHYHYđUXJDOPDVD J\HUPHNHN WDQXOyN DGRWWViJDLKR] OHJPHVV]HEEPHQđNLJ LJD]RGy FVRSRUWLOOHWYHRV]WiO\|VV]HWpWHODONDOPD]iVD

$ V]DNpUWđL WDQiFVDGiVQDN NL NHOO WHUMHGQLH D IHMOHV]Wđ SURJUDP D]RQ $]HJpV]VpJJ\LKDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVFpO~N|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]i UpV]HLQHNV]DNPDLPHJDODSR]iViUDLVDPHO\HNDIHMOHV]WpVLWHUYYpJUH- VRND]LVNROiEDQ KDMWiViEDQ N|]UHPğN|Gđ SHGDJyJXV N|WHOH]HWWVpJpW UpV]OHWH]LN DUUD YRQDWNR]yDQKRJ\pYHQWHOHJDOiEEHJ\DONDORPPDOU|J]tWHQLNHOODIHM- $ $PDPpJKDWiO\RVN|]RNWDWiVLW|UYpQ\ .WY UHQGHONH]pVHLV]HULQW OHV]WpVHUHGPpQ\pW (00,U† EHN )RQWRVOHQQHWRYiEEiU|J]tWHQLDPXQNDWiUVDNV]DNPDLIHONpV]tWpVpQHN V]NVpJHVVpJpWpVNHUHWHLW &VRSRUWpVRV]WiO\V]HUYH]pVDXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUHVHWpQ $N|]QHYHOpVLW|UYpQ\ .QWY † EHNH]GpVHNLPRQGMDKRJ\„A gyermek külön yYRGDLQHYHOpVpWYpJ]ĒyYRGDLFVRSRUWRWDWDQXOyNNO|QLVNRODLQHYHOpVpWRNWDWiViWYpJ]Ē LVNRODLRV]WiO\WDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\WtSXViQDNPHJIHOHOĒHQNHOOOpWUHKR]QLµ (]]HONDSFVRODWEDQPHJMHJ\H]]NKRJ\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUHVHWpEHQV]DN PDLV]HPSRQWRNEyOD]VQLVJ\HUHNHNWDQXOyNIRJ\DWpNRVViJLWtSXVV]HULQWLNO|Q FVRSRUWEDRV]WiO\EDV]HUYH]pVHFVDND]HJ\LNOHKHWĒVpJHVHWNEHQDVSHFLiOLVQHYH OpVpVD]HJ\WWQHYHOpVHJ\DUiQWOpWMRJRVXOW$]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNWDQXOyN HVHWpEHQHJ\pQLPpUOHJHOpVWNtYiQKRJ\PHO\RNWDWiVLN|UQ\H]HWDOHJHOĒQ\|VHEE H]HQEHOOOHKHWĒYpNpQHWHQQLDQHXURWLSLNXVJ\HUPHNHNNHOWDQXOyNNDODWDQXOiV EDQ DNDGiO\R]RWW pV D] pUWHOPLOHJ DNDGiO\R]RWW J\HUPHNHNNHO WDQXOyNNDO YHJ\HV FVRSRUWEDQW|UWpQĒWDQXOiVWLVPLYHODV]RFLiOLVNRPPXQLNiFLyVNpSHVVpJHNIHMOHV] WpVHV]HPSRQWMiEyOH]OHKHWHOĒQ\|VKDHJ\pENpQWD]DXWL]PXVVSHFLÀNXVHJ\pQL IHMOHV]WpVPHJYDOyVXO6]LQWpQV]NVpJYDQD]DXWL]PXVVSHFLÀNXVNLIHMH]HWWHQDIR J\DWpNRVViJLWtSXVV]HULQWV]HUYH]ĒGĒFVRSRUWRNRV]WiO\RNPHJĒU]pVpUHLV (EEĒON|YHWNH]LNWHKiWKRJ\DIHQWLMRJV]DEiO\KHO\W~O]RWWDQPHUHYHQNH]HOLD]VQL J\HUPHNHNWDQXOyNHVHWpQDFVRSRUWRV]WiO\|VV]HWpWHOpQHNPHJKDWiUR]iViWPHO\ DXWL]PXVV]HPSRQWEyOQHPPLQGLJDOHJPHJIHOHOĒEEPHJROGiVWMHOHQWL$V]DEiO\R ]iVFpOMDQ\LOYiQYDOyDQD]YROWKRJ\RO\DQNO|QE|]ĒIRJ\DWpNRVViJJDOEtUyWDQXOyN HJ\WWQHYHOpVpUHQHNHUOM|QVRUDNLNHVHWOHJHVHQHJ\PiVIHMOĒGpVpWKiWUiOWDWQiN ÉP DXWLVWD J\HUPHNHN WDQXOyN HVHWpQ V]DNPDL PHJIRQWROiVEyO LQGRNROW OHKHW H V]DEiO\iWW|UpVH

.WY† $WDQXOyN|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]iVDD pV EHNH]GpVNLYpWHOpYHOQHP OHKHWW|EE D D]HOVĒKDUPDGLNpYIRO\DPRQQDSLQpJ\WDQtWiVLyUiQiO E DQHJ\HGLNKDWRGLNpYIRO\DPRQQDSLQpJ\YDJ\|W KHWLiWODJEDQQpJ\pVIpO WDQtWiVLyUiQiO F DKHWHGLNQ\ROFDGLNpYIRO\DPRQQDSL|WWDQtWiVLyUiQiO G DNLOHQFHGLNWL]HGLNpYIRO\DPRQQDSL|WYDJ\KDW KHWLiWODJEDQ|WpVIpO WDQtWiVLyUiQiO H N|]pSLVNROiEDQ D] I J SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW NLYpWHOOHO D WL]HQHJ\HGLN pYIRO\DPWyO QDSLKDWWDQtWiVLyUiQiO I DV]DNNpS]pVEHQD]LVNRODLpVLVNROiQNtYOLJ\DNRUODWLNpS]pVDV]DNNpS]pVLW|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWWLGĒQpO J V]DNNpS]pVLpYIRO\DPRQDV]DNPDLHOPpOHWLWDQtWiVLyUiNV]iPDQDSLKpWWDQtWiVLyUiQiOHJ\ tanítási napon a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati tanítási órák száma napi nyolc taQtWiVLyUiQiOKDDV]DNLVNRODYDJ\DV]DNN|]pSLVNRODPĠYpV]HWLV]DNPDLYL]VJiUDNpV]tWIHO SiUKX]DPRVRNWDWiVHVHWpQKHWLiWODJEDQQDSLQ\ROFWDQtWiVLyUiQiO+DDV]DNLVNRODYDJ\D V]DNN|]pSLVNRODSiUKX]DPRVRNWDWiVNHUHWpEHQNpV]tWIHODPĠYpV]HWLV]DNPDLYL]VJiUDD WDQtWiVLpYiWODJiEDQD]iOWDOiQRVPĠYHOWVpJHWPHJDODSR]ySHGDJyJLDLV]DNDV]N|YHWHOPpQ\HLQHNiWDGiViUDIRUGtWRWWWDQtWiVLyUiNV]iPDQHPOHKHWNHYHVHEED EHNH]GpVE H SRQWMiEDQD]pYIRO\DPUDPHJKDWiUR]RWWWDQyUDLIRJODONR]iV|WYHQV]i]DOpNiQiO $QHP]HWLHWQLNDLNLVHEEVpJLLVNRODLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQD EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWN|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]iVRNLGĒWDUWDPDWt]V]i]DOpNNDOPHJHPHONHGLN $ WDQXOy N|WHOH]Ē WDQyUDL IRJODONR]iVD D] H W|UYpQ\ †iQDN  EHNH]GpVH V]HULQWL V]DNNpS]pVEHQpVD†iQDN EHNH]GpVHV]HULQWLIHO]iUNy]WDWyRNWDWiVHVHWpQQDSL KpWWDQtWiVLyUiQiOQHPOHKHWW|EE$]HW|UYpQ\ †iQDN EHNH]GpVHV]HULQWLV]DNNpS]pVEHQDWDQXOyN|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]iVDD]LVNRODLpVD]LVNROiQNtYOLJ\DNRUODWL NpS]pVEHQQHPOHKHWW|EEDV]DNNpS]pVLW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWLGĒQpO $ J\yJ\SHGDJyJLDL QHYHOpVEHQRNWDWiVEDQ UpV]W YHYĒ QHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQ D VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNUpV]pUHD EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWWDQyUDLIRJODONR]iVRNRQW~ON|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVWDQyUDL IRJODONR]iVRNDWNHOOV]HUYH]QL$WDQXOyDQQ\LHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVRQYHV]UpV]WDPHQQ\LDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pEĒOHUHGĒ KiWUiQ\DFV|NNHQWpVpKH]V]NVpJHV$N|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVRNPHJV]HUYH]pVpQHNKHWLLGĒNHUHWHD EHNH]GpVEHQD]pYIRO\DPUDPHJKDWiUR]RWWKHWLWDQtWiVLyUD

71

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

VLRNWDWiVL LQWp]PpQ\ V]iPiUD V]DNpUWĒL VHJtWVpJHW Q\~MWVRQ H IHMOHV]WĒ SURJUDP HONpV]tWpVpKH]8J\DQHUUHDWDQiFVDGyLV]DNpUWĒLV]ROJiOWDWiVUDOHQQHMRJRVXOWD]D J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒLQWp]PpQ\DPHO\~MIRJ\DWpNRV ViJLWtSXVVDOEĒYtWLPiUPHJOpYĒIHMOHV]WpVLSURJUDPMiW


72

RV]WiO\RNKHWLLGĒNHUHWH

QHP]HWL VpJLLVNRODL QHYHOpV RNWDWiV W|EEOHW tanórai IRJODONR ]iVDLQDN V]iPD

(

EE siket és autista

()HJ\pE

yYRGDHOVĒ pYIRO\DP

8PiVRGLN pYIRO\DP

8

6

KDUPDGLN pYIRO\DP

8QHJ\HGLN pYIRO\DP

8

8

|W|GLN pYIRO\DP

8

KDWRGLN pYIRO\DP

8

KHWHGLN pYIRO\DP

8

Q\ROFDGLN pYIRO\DP

81\HOYL HOĒNpV]tWĒ és +tG pYIRO\DPRNNLOHQFHGLN pYIRO\DPWL]HGLN pYIRO\DP

7L]HQ HJ\HGLN pYIRO\DP7L]HQNHW tedik pYIRO\DPBC órák testneveléssel

BB testnevelés

(&YDNQDJ\RWKDOOyPR] JiVpVEHV]pGIRJ\DWpNRV

VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNKHWL HJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~ KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVWDQyUDL IRJODONR]iVDLQDNV]iPD

(%J\HQJpQOiWy

J\HUPHNWDQXOyKHWL yUDV]iPD

'

($pUWHOPLIRJ\DWpNRV

pYIRO\DP

&

'$QHP]HWLVpJ%

&&pVpYIJLPQi]LXP W|EEOHWyUiL

A

&%DKLWWDQW|EEOHW yUDNHUHWHHJ\Ki]L LQWp]PpQ\HNEHQ

.QWY † $J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNUpV]pUHN|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~ KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVRNDWNHOOV]HUYH]QL$WDQXOyDQQ\LHJpV]VpJJ\L pVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVRQYHV]UpV]W DPHQQ\LDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pEĒOHUHGĒKiWUiQ\DFV|NNHQWpVpKH]V]NVpJHV$N|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\L pV SHGDJyJLDL FpO~ KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyV WDQyUDL IRJODONR]iVRN PHJV]HUYH]pVpQHN KHWL LGĒNHUHWpWD PHOOpNOHWKDWiUR]]DPHJ$KHWLLGĒNHUHWDWDQtWiVLKHWHNN|]|WWDWDQXOypUGHNVpUHOPHQpONONO|Q|VHQLQGRNROWHVHWEHQiWFVRSRUWRVtWKDWy

*\HUPHNHNWDQXOyNÀQDQV]tUR]RWWKHWLIRJODONR]WDWiVLLGđNHUHWH

&$HQJHGpO\H]HWW

% $V]HSWHPEHUQDSMiWyOKDWiO\RVN|]QHYHOpVLW|UYpQ\ .QWY V]DEiO\R]iVDV]HULQW

.QWYPHOOpNOHWDpYL&;&W|UYpQ\KH]

%$WHVWQHYHOpVQpONO

D WL]HQ|WV]i]DOpNDpUWHOPLIRJ\DWpNRVWDQXOy E WL]HQ|WV]i]DOpNDD]DXWLVWDNLYpWHOpYHOW|EELIHOQHPVRUROWIRJ\DWpNRVWDQXOy F KDUPLQF|WV]i]DOpNDDJ\HQJpQOiWyWDQXOy G QHJ\YHQV]i]DOpNDDPR]JiVIRJ\DWpNRVDYDNDQDJ\RWKDOOyDEHV]pGIRJ\DWpNRVWDQXOy H |WYHQV]i]DOpNDDVLNHWpVD]DXWLVWDWDQXOyHVHWpQ$KHWLLGĒNHUHWHWDEEDQD]HVHWEHQ KDDWDQXOyWNO|QRV]WiO\EDQWDQtWMiN RV]WiO\RQNpQWNHOOPHJiOODStWDQL +DDWDQXOyWD W|EELQHPIRJ\DWpNRVWDQXOyYDON|]|VHQHJ\RV]WiO\EDQWDQtWMiNDKHWLyUDNHUHWHWQ\ROF IĒVFVRSRUWRNUDNHOOPHJKDWiUR]QLRO\PyGRQ KRJ\D]D]RQRVHOOiWiVUDMRJRVXOWWDQXOyN V]iPiWHORV]WMiNQ\ROFFDO$FVRSRUWUDMXWyLGĒNHUHWDNNRULVIHOKDV]QiOKDWyKDD]RV]WiV alapján a csoportban nincs nyolc tanuló. Ennél a számításnál a tanulói létszámot a tényOHJHVOpWV]iPDODSMiQNHOOV]iPtWiVEDYHQQL+DD]LVNROiEDQD]RV]WiO\WW|EENO|QE|]Ē pYIRO\DPUDMiUyWDQXOyEyOV]HUYH]LNPHJ DWRYiEELDNEDQ|VV]HYRQWRV]WiO\ pVD]HJ\HV pYIRO\DPRNUDD EHNH]GpVHOWpUĒPpUWpNĠKHWLN|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]iVWiOODStWPHJ D KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyV WDQyUDL IRJODONR]iV KHWL LGĒNHUHWpW D PDJDVDEE pYIRO\DPUD PHJiOODStWRWWKHWLN|WHOH]ĒWDQyUDLIRJODONR]iVPpUWpNHDODSMiQNHOOPHJKDWiUR]QL$KHWL LGĒNHUHWD]HJ\HVpYIRO\DPRNRV]WiO\RNWDQtWiVLpYN|]EHQDWDQtWiVLKHWHNN|]|WWiWFVRSRUWRVtWKDWy$N|]pSV~O\RVpUWHOPLIRJ\DWpNRVWDQXOyUpV]pUHD]LVNRODDQHYHOpVLRNWDWiVL IHODGDWRNDWHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLKDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVFpO~WDQyUDLIRJODONR]iV NHUHWpEHQV]HUYH]LPHJD EHNH]GpVEHQpVHEHNH]GpVD SRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWW LGĒNHUHWEHQ >D WRYiEELDNEDQ D   EHNH]GpV DODWWL IRJODONR]iVRN N|WHOH]Ē WDQyUDL IRJODONR]iVRN@


J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQUpV]WYHYđLQWp]PpQ\FVDNDNNRU MXW D WHOMHV ÀQDQV]tUR]iVKR] KD IđV DXWLVWD OpWV]iPRW WXG ÅSURGXNiOQLµD]HQQpONLVHEEOpWV]iP~DXWLVWDWDQXOyFVDNRVÀQDQV]tUR]iVKR] MXWWDWMDD]LQWp]PpQ\W«(]WLSLNXVDQDJ\HUPHNMRJDLpVD]VQLVWDQXOyN N|]QHYHOpVL LQWHJUiFLyMD HOOHQ KDWy JD]GiONRGiVL UDFLRQDOL]iOiVL HUHGHWğ V]DEiO\0yGRVtWiViWVDQpJ\IđVNRUOiWR]iVHOKDJ\iViWMDYDVROMXN

$QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy 9,,, (00,UHQ GHOHW UpV]OHWHVHQ WRYiEE V]DEiO\R]]D D N|WHOH]Ē HJpV]VpJJ\L pV SHGDJyJLDL FpO~ KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVRNDW 7RYiEEL QHJDWtY WHQGHQFLD KRJ\ D NRUiEEL Iđ KHO\HWW D] ~M W|UYpQ\L V]DEiO\R]iVEDQ IđYHO NHOO HORV]WDQL D UHQGHONH]pVUH iOOy KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyV yUDNHUHWHW PHO\ D] DXWL]PXVVDO pOđ J\HUPHNHN WDQXOyN (00,U† $]1NWPHOOpNOHWpEHQDN|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDL VpUOpVVSHFLÀNXV HOOiWiViQDN LGđNHUHWpW FV|NNHQWL PLN|]EHQ D] PRVW FpO~ KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyV WDQyUDL IRJODONR]iV PHJV]HUYH]pVpUH PHJKDWiUR]RWW KHWL VHPN|]HOtWLPHJDQHP]HWN|]LWDQXOPiQ\RNV]HULQWLJD]ROWDQKDWpNRQ\ IRJODONR]WDWiVLLGĒNHUHWHWDEEDQD]HVHWEHQ KDDWDQXOyWNO|QRV]WiO\EDQWDQtWMiN RV]tályonként kell biztosítani. NtYiQDWRVKHWLyUDLQWHQ]tYHJ\pQLIHMOHV]WpVW $EEDQD]HVHWEHQ KDDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyQHYHOpVRNWDWiVDDW|EELWDQXOyYDO HJ\WWW|UWpQLND]1NWPHOOpNOHWpEHQDN|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVRNPHJV]HUYH]pVpUHPHJKDWiUR]RWWKHWLLGĒNHUHWHW NLOHQFIĒUHNHOOPHJKDWiUR]QLpVEL]WRVtWDQLRO\PyGRQ KRJ\D]1NW PHOOpNOHWpQHN( RV]ORSiEDQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWD]D]RQRVKHWLyUDV]iPEDQIRJODONR]iVUDMRJRVXOW WDQXOyNV]iPiWHORV]WMiNNLOHQFFHO+DD]RV]WiVDODSMiQD]D]RQRVKHWLLGĒWDUWDP~IRJODONR]iVUDMRJRVXOWWDQXOyNV]iPDDQpJ\IĒWPHJKDODGMDDNNRUD]1NWPHOOpNOHWpQHN ( RV]ORSiEDQ PHJKDWiUR]RWW KHWL yUDV]iPRW QpJ\ YDJ\ NHYHVHEE IĒ HVHWpQ D] 1NW PHOOpNOHWpQHN(RV]ORSiEDQPHJKDWiUR]RWWKHWLyUDV]iP|WYHQV]i]DOpNiWNHOOEL]WRVtWDQL +DDWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pWKDOPR]RWWVpUOpVDODSR]]DPHJDN|WHOH]ĒHJpV]VpJJ\L pV SHGDJyJLDL FpO~ KDELOLWiFLyV UHKDELOLWiFLyV WDQyUDL IRJODONR]iVRN KHWL LGĒNHUHWpQHN V]iPtWiViQiODPDJDVDEEyUDV]iPUDMRJRVtWyIRJ\DWpNRVViJRWNHOOÀJ\HOHPEHYHQQL gVV]HYRQWRV]WiO\EDQD]RV]WiO\OHJPDJDVDEEpYIRO\DPiUDMiUyWDQXOypYIRO\DPiUDD] 1NWPHOOpNOHWpQHN(RV]ORSiEDQPHJKDWiUR]RWWyUDV]iPRNDWNHOODONDOPD]QL $]iOWDOiQRVLVNRODIHOVĒWDJR]DWiQDQHYHOĒWHVWOHWG|QWpVHDODSMiQDKDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyV WDQyUDLIRJODONR]iVRNOHJIHOMHEE|WYHQDN|]pSIRN~LVNROiEDQOHJIHOMHEEKHWYHQ|WV]i]DOpNDDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNWHKHWVpJJRQGR]iViUDDWDQWiUJ\LN|YHWHOPpQ\HNHUHGPpQ\HVWHOMHVtWpVpWV]ROJiOyIHO]iUNy]WDWiVUDLVIRUGtWKDWy$QHYHOĒWHVWOHWD]HUUHLUiQ\XOyG|QWpVpWIpOpYHQNpQW N|WHOHVIHOOYL]VJiOQLpVDWDQXOyIHMOĒGpVpQHNLVPHUHWpEHQPHJHUĒVtWHQLYDJ\PyGRVtWDQL

 2V]WiO\ YDJ\ FVRSRUWOpWV]iPED V]iPtWiV MRJL V]DEiO\R]iVD D] DXWL]PXV VSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHNWDQXOyNHVHWpEHQ $ $PDPpJKDWiO\RVN|]RNWDWiVLW|UYpQ\ .WY UHQGHONH]pVHLV]HULQW Å$]WDJ\HUPHNHWWDQXOyWDNLEHV]pGIRJ\DWpNRVHQ\KHpUWHOPLIRJ\DWpNRVDPHJLVPHUĒIXQNFLyN YDJ\DYLVHONHGpVIHMOĒGpVpQHNWDUWyVpVV~O\RV YDJ\V~O\RVUHQGHOOHQHVVpJHPLDWWVDMiWRVQHYHOpVL LJpQ\ĠYDJ\EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVL PDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]G D]yYRGDLFVRSRUW LVNRODLRV]WiO\ NROOpJLXPLFVRSRUWOpWV]iPiQDNV]iPtWiViQiONHWWĒ D]WDJ\HUPHNHW WDQXOyWSHGLJ DNLWHVWL pU]pNV]HUYLN|]pSV~O\RVpUWHOPLIRJ\DWpNRVDXWLVWDKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVKiURPJ\HUPHNNpQW WDQXOyNpQWNHOOV]iPtWiVEDYHQQLIJJHWOHQODWWyOKRJ\DW|EELJ\HUPHNNHOWDQXOyYDOHJ\WWYDJ\ külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és okWDWiVEDQ.pWWDQXOyNpQWNHOOV]iPtWiVEDYHQQLDIHO]iUNy]WDWyRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒWDQXOyW$]H SRQWEDQIRJODOWDND]DODSIRN~PĠYpV]HWRNWDWiVEDQQHPDONDOPD]KDWyNµ V]0HOOpNOHWD]pYL/;;,;W|UYpQ\KH] .WY ,,SRQW

$XWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHNHJpV]VpJJ\LSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFL % $V]HSWHPEHUQDSMiWyOKDWiO\RVN|]QHYHOpVLW|UYpQ\ .QWY V]DEiO\R yVUHKDELOLWiFLyVIRJODONR]WDWiVDV]HPSRQWMiEyODUHQGHOHW† EHNH]GpVpYHOYDQ ]iVDV]HULQW OpQ\HJHVSUREOpPiQN$MRJLV]DEiO\R]iVV]HULQWXJ\DQLVKDHJ\LQWHJUiOWLVNRODLpYIRO\D Å.QWY† $]HQ\KHpUWHOPLIRJ\DWpNRVEHV]pGIRJ\DWpNRVYDJ\SV]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDUUDO PRQQpJ\YDJ\HQQpONHYHVHEEDXWLVWDWDQXOyYDQDNNRUDKHWLyUDNHUHWiWEL]WR N]GĒVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyWNpWJ\HUPHNNpQW DPR]JiVV]HUYL pU]pNV]HUYL N|]pSVtWMDD]iOODPKDQpJ\QpOW|EE PD[LPXPNLOHQFIĒVFVRSRUWLJ DNNRUDWHOMHVyUDNHUHWHW V~O\RVpUWHOPLIRJ\DWpNRV DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒYDJ\KDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRV (]D]WMHOHQWLKRJ\D]DXWL]PXVMHOOHJ]HWHVVpJHLYHOpSSHQKRJ\HOOHQWpWHVKRPRJpQQD J\HUPHNHWWDQXOyWKiURPJ\HUPHNNpQWNHOOÀJ\HOHPEHYHQQLD]yYRGDLFVRSRUWLVNRODLRV]WiO\ J\REEOpWV]iPEDQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiVWSUHIHUiOMDDMRJV]DEiO\VQHPDV]DNPDLV]HP NROOpJLXPLFVRSRUWOpWV]iPiQDNV]iPtWiViQiOKDQHYHOpVRNWDWiVXNDW|EELJ\HUPHNNHOWDQXSRQWRNEyODGHNYiWPLQpONLVHEEFVRSRUWEDQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiVW(EEĒON|YHWNH]ĒHQ lóval együtt történik.” D]LQWHJUiFLyVIRO\DPDWNLV]pOHVHGpVHLVNRQWUDLQGLNiOWD]LQWp]PpQ\HNV]LQWMpQKLV]HQa

73

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$WiEOi]DWEyONLWĠQLNKRJ\D]DXWLVWDWDQXOyNpYIRO\DPLJPLQGHQKRODOHJW|EE HJpV]VpJJ\LpVSHGDJyJLDLFpO~KDELOLWiFLyVUHKDELOLWiFLyVWDQyUDLIRJODONR]iVUDMR JRVXOWDN (OVĒpYIRO\DPRQKHWLWL]HQNHWWHGLNpYIRO\DPRQKHWLWDQyUiVIRJODO NR]iVLNHUHWHWÀQDQV]tUR]DN|OWVpJYHWpV 


$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOyNV]HPSRQWMi EyOD]LUiQ\DGyV]DEiO\R]iVPHJYiOWR]LNV]HSWHPEHUQDSMiWyOFVDNDEEDQ D] HVHWEHQ NHOO ĒNHW KiURP WDQXOyNpQW V]iPtWiVED YHQQL D] RV]WiO\ pV FVRSRUW OpWV]iPRN V]iPtWiVDNRU KD D W|EEL WDQXOyYDO W|UWpQĒ HJ\WW QHYHOpVRNWDWiVEDQ YHV]QHNUpV]W $]~MV]DEiO\R]iVEDQD]RQEDQQHPMHOHQLNPHJNO|QEVpJWpWHODIHODGDW W|EEOHWÀQDQV]tUR]iVDWHNLQWHWpEHQtJ\IpOđKRJ\D]LQWp]PpQ\HNQHP OHV]QHNpUGHNHOWHND]HJ\WWQHYHOpVEHQ 7RYiEEL SUREOpPD KRJ\ D J\yJ\SHGDJyJLDL RV]WiO\RN HVHWpEHQ D] ~M V]DEiO\R]iV V]HULQW OpWV]iPEDQ QLQFV NO|QEVpJ SO D] HQ\KpQ pUWHOPL IRJ\DWpNRV pV D] DXWL] PXVVDOpOĒJ\HUPHNHWHOOiWyNWHNLQWHWpEHQDQQDNHOOHQpUHKRJ\H]LQGRNROWOHQQH -DYDVROMXN KRJ\ D MRJV]DEiO\ED NHUOM|Q EHOH KRJ\ NL]iUyODJ DXWL]PXVVDO pOđ WDQXOyNDW HOOiWy J\yJ\SHGDJyJLDL RV]WiO\ OpWV]iPD VHPPLNpSSHQ QH KDODGKDWMDPHJDIđW .|WHOH]ĒYDJ\DMiQORWWSHGDJyJXVpVPiVDONDOPD]RWWLOpWV]iPRNEL] WRVtWiVDVQLVpVEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒWDQXOyN mellé $ $PDPpJKDWiO\RVN|]RNWDWiVLW|UYpQ\ .WY UHQGHONH]pVHLV]HULQW pYL/;;,;W|UYpQ\ .WY V]0HOOpNOHW(OVĒUpV] $1(9(/e6,2.7$7É6,,17e=0e1<(.%(1)2*/$/.2=7$72779(=(7đ. e6$/.$/0$=277$..g7(/(=đe6$-É1/277/e76=É0$ $.g7(/(=đ /e76=É0 *$/9$1-(/g/9(

Iskolában és kollégiumban IHMOHV]WĒSHGDJyJXV  D]LQWHJUiFLyVIHONpV]tWpVEHQUpV]WYHYĒLVNROiEDQ  D]LQWHJUiFLyVRNWDWiVEDQ UpV]WYHYĒKiWUiQ\RVKHO\]HWĠWDQXOyNOpWV]iPDDODSMiQV]iPtWYD  KiURPV]i]WDQXOyLJDV]DEDGLGĒV]HUYH]ĒIHODGDWDLQDND]HOOiWiViUDLV  KiURPV]i]QpJ\V]i]|WYHQWDQXOyLJ 1pJ\V]i]|WYHQWDQXOyIHOHWW NRQGXNWRU  $NRQGXNWtYSHGDJyJLDLLQWp]PpQ\LVNROiMiEDQRV]WiO\RQNpQWpVPĠV]DNRQNpQW ORJRSpGXV  EHV]pGMDYtWyLVNROiEDQWL]HQ|WWDQXOyQNpQW XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVORJRSpGXVSV]LFKROyJXVNRQGXNWRUKDD]LVNRODDW|EEL J\HUPHNNHOHJ\WWIHMOHV]WLDIRJ\DWpNRVWDQXOyWOHJDOiEEKHWL|WyUD IRJODONR]WDWiVNHUHWpEHQQ\ROFWDQXOyQNpQW

   

$QHYHOĒpVRNWDWyPXQNiWN|]YHWOHQOVHJtWĒDONDOPD]RWWDN ÐYRGiEDQ V]DNRUYRV  NL]iUyODJIRJ\DWpNRVRNDWQHYHOĒyYRGiEDQDIRJ\DWpNRVViJWtSXViQDN PHJIHOHOĒHQ J\HUPHNpVLIM~ViJLIHOJ\HOĒYDJ\J\yJ\SHGDJyJLDLDVV]LV]WHQVIRJ\DWpNRV J\HUPHNHNHWQHYHOĒyYRGDLFVRSRUWEDQ GDMNDYDJ\KHO\HWWHJRQGR]yQĒpVWDNDUtWyHJ\WW  DNRQGXNWtYSHGDJyJLDLLQWp]PpQ\yYRGiMiQDNNLYpWHOpYHOFVRSRUWRQNpQW 

Iskolában és kollégiumban 3HGDJyJXVRN ÐYRGiEDQ

ORJRSpGXV DEHV]pGMDYtWyyYRGiEDQWL]HQ|WJ\HUPHNHQNpQW NRQGXNWRU DNRQGXNWtYSHGDJyJLDLLQWp]PpQ\yYRGiMiEDQFVRSRUWRQNpQWpVPĠV]DNRQNpQW XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVORJRSpGXVSV]LFKROyJXVNRQGXNWRUKDD]yYRGDDW|EEL J\HUPHNNHOHJ\WWIHMOHV]WLDIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHWOHJDOiEEKHWL|WyUD IRJODONR]WDWiVNHUHWpEHQQ\ROFJ\HUPHNHQNpQW 

74

V]DNRUYRVNL]iUyODJIRJ\DWpNRVRNDWQHYHOĒLVNROiEDQNROOpJLXPEDQ DIRJ\DWpNRVViJWtSXViQDNPHJIHOHOĒHQ J\HUPHNpVLIM~ViJLIHOJ\HOĒYDJ\J\yJ\SHGDJyJLDLDVV]LV]WHQV iOWDOiQRVLVNRODLNROOpJLXPEDQ IRJ\DWpNRVRNDWQHYHOĒLVNROiEDQWL]HQ|WWDQXOyQNpQW J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NpQWPĠN|GĒiOWDOiQRVLVNRODL NROOpJLXPEDQWL]HQ|WWDQXOyQNpQW DVLNHWDYDNDN|]pSV~O\RVpUWHOPLIRJ\DWpNRVD]|QiOOyKHO\YiOWR]WDWiVUD NpSWHOHQWHVWLIRJ\DWpNRVD]DXWLVWDpVDKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVWDQXOyNDW QHYHOĒpVRNWDWyLVNROiEDQpVNROOpJLXPEDQKDWWDQXOyQNpQW

  


7RYiEELIRJODONR]WDWiVDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQ *D]GDViJLJ\YLWHOLPĠV]DNLNLVHJtWĒNDUEDQWDUWyIĠWĒXGYDULPXQNiVSRUWiVVWEPXQ NDN|U|NEHQD]HOOiWDQGyIHODGDWRNWyOIJJĒHQDMiQORWWPHJROGDQLDIRJODONR]WDWiVW $QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNEHQDIHODGDWRNWyOIJJĒHQD]UpV]EHQDMiQORWW IRJODONR]WDWiVRNRQW~O D WRYiEELYH]HWĒLPHJEt]iVRNDGKDWyN E DSHGDJyJXVPXQNDN|UEHQIRJODONR]WDWRWWDNOpWV]iPDPHJQ|YHOKHWĒ F VSHFLiOLV YpJ]HWWVpJĠ V]DNHPEHUHN >SpOGiXO RUYRV SV]LFKROyJXV V]RFLiOLV PXQNiV V]RFLiOSHGDJyJXV N|Q\YWiUWHFKQLNXV N|Q\YWiURV DVV]LV]WHQV LVNRODWLWNiU yYRGD WLWNiU V]DEDGLGĒV]HUYH]Ē SHGDJyJLDL DVV]LV]WHQV RNWDWiVWHFKQLNXV V]iPtWyJpS NH]HOĒV]iPtWyJpSUHQGV]HUSURJUDPR]yODERUiQVJ\YLWHOLJpSNH]HOĒPXQNDJ\L V]HPpO\]HWLpVRNWDWiVLHOĒDGy@IRJODONR]WDWKDWyN G UHQGV]HUJD]GDKDDWDQXOyLOpWV]iPHOpULDKiURPV]i]DW $ IHQQWDUWy EL]WRVtWMD D] pV D F SRQWEDQ IHOVRUROW PXQNDN|U|N EHW|OWpVpKH] V]DNHPEHUHNIRJODONR]WDWiViKR]V]NVpJHVOpWV]iPRW DWRYiEELDNEDQWHFKQLNDLOpW V]iP $WHFKQLNDLOpWV]iPV]iPtWiViQiODN|YHWNH]ĒHOMiUiVDMiQORWW$OpWV]iPQH OHJ\HQ NHYHVHEE PLQW D SHGDJyJXVRN WHOMHV PXQNDLGHMpUH EHOHpUWYH D] yUDDGy WDQiURNIRJODONR]WDWiVLLGHMpWLVV]iPtWRWWOpWV]iPiQDN D Wt]V]i]DOpNDGHOHJDOiEEHJ\OpWV]iPD]DODSIRN~PĠYpV]HWRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQ E WL]HQ|WV]i]DOpNDGHOHJDOiEENHWWĒOpWV]iPV]DNLVNROiEDQNpV]VpJIHMOHV]WĒV]DNLVNR OiEDQVSHFLiOLVV]DNLVNROiEDQHOĒNpV]tWĒV]DNLVNROiEDQ F WL]HQ|WV]i]DOpNDGHOHJDOiEENHWWĒOpWV]iPD]yYRGiEDQ G K~V]V]i]DOpNDGHOHJDOiEENHWWĒOpWV]iPD]iOWDOiQRVLVNROiEDQJLPQi]LXPEDQ H KDUPLQFV]i]DOpNDGHOHJDOiEEQpJ\OpWV]iPDV]DNN|]pSLVNROiEDQ I KDWYDQV]i]DOpNDGHOHJDOiEENHWWĒOpWV]iPDNROOpJLXPEDQ 7|EEFpO~LQWp]PpQ\HVHWpQDWHFKQLNDLOpWV]iPRWDN|YHWNH]ĒNV]HULQWDMiQORWWPHJ KDWiUR]QLD]HOOiWRWWIHODGDWRNQDNPHJIHOHOĒLQWp]PpQ\UHPHJKDWiUR]RWWSHGDJyJXV OpWV]iPRN|VV]HJpWHONHOORV]WDQLD]HOOiWRWWIHODGDWRNV]iPiYDO$]tJ\V]iPtWRWW OpWV]iPQHPOHKHWNHYHVHEEPLQWD]HJ\HVLQWp]PpQ\HNKH]PHJKDWiUR]RWWWpQ\OH JHVOpWV]iPRN|VV]HJpQHNDD$V]iPtWiVRNQiODSRQWEDQIHOVRUROWQHYHOpVL pVRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNHWNHOOÀJ\HOHPEHYHQQL(PHOOHWWEL]WRVtWDQLDMiQORWWDSRQWEDQIHOQHPVRUROWIHODGDWKR]MRJV]DEiO\EDQEL]WRVtWRWWOpWV]iPRW+DMRJV]DEiO\ D]DGRWWIHODGDWUDQHPKDWiUR]PHJOpWV]iPRWDNNRUDWHFKQLNDLOpWV]iPRWIHODGD WRQNpQWHJ\HJ\OpWV]iPPDOPHJNHOOQ|YHOQL $WHFKQLNDLOpWV]iPRWDV]pNKHO\HQpVDWHOHSKHO\HQIRJODONR]WDWRWWYDODPHQQ\LSHGD JyJXVIRJODONR]WDWiVLLGHMpUHYHWtWYHDMiQORWWV]iPtWDQL $WHFKQLNDLOpWV]iPKR]HJ\OpWV]iPRWLQGRNROWKR]]iV]iPtWDQLKDDQHYHOpVLRNWDWiVL LQWp]PpQ\EHQDJ\HUPHNHNWDQXOyNOHJDOiEEK~V]V]i]DOpNDKiWUiQ\RVKHO\]HWĠYDJ\ EHLOOHV]NHGpVL WDQXOiVL QHKp]VpJJHO PDJDWDUWiVL UHQGHOOHQHVVpJJHO N]G LOOHWYH KD D VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNHWWDQXOyNDWDW|EELHNNHOHJ\FVRSRUWEDQRV]WiO\ EDQQHYHOLNWDQtWMiN$NO|QE|]ĒFVRSRUWEDWDUWR]yJ\HUPHNHNWDQXOyNOpWV]iPiW HJ\WWHVHQ LV ÀJ\HOHPEH OHKHW YHQQL D K~V] V]i]DOpN PHJiOODStWiViKR]$ WHFKQLNDL OpWV]iPKR]WDJLQWp]PpQ\HQNpQWWRYiEELHJ\HJ\OpWV]iPRWLQGRNROWKR]]iV]iPtWDQL $QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\YH]HWĒMHG|QWLHOKRJ\DWHFKQLNDLOpWV]iPWHUKpUHPLO\HQ DQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\PĠN|GpVpYHO|VV]HIJJĒWHFKQLNDLIHODGDWRNDW J\YLWHOL PĠV]DNLNLVHJtWĒNDUEDQWDUWyIĠWĒXGYDULPXQNiVSRUWiV ROGPHJLOOHWYHDN|WHOH]Ē IRJODONR]iVRQIHOOPLO\HQVSHFLiOLVYpJ]HWWVpJĠV]DNHPEHUW SV]LFKROyJXVWFVDOiGSH GDJyJXVWIHMOHV]WĒSHGDJyJXVWORJRSpGXVWJ\HUPHNpVLIM~ViJYpGHOPLIHOHOĒVWRUYRVW VWE DONDOPD]$OHJDOiEEN|]pSLVNRODLYpJ]HWWVpJJHOpVV]DNLUiQ\~V]DNNpS]HWWVpJJHO UHQGHONH]ĒUHQGV]HUJD]GD DONDOPD]iVDN|WHOH]ĒD]RO\DQN|]pSLVNROiEDQpVV]DNLVNR OiEDQDPHO\EHQDWDQXOyLOpWV]iPPHJKDODGMDDKiURPV]i]DWpVD]LVNROiEDQDWDQtWiVL yUiNOHJDOiEEK~V]V]i]DOpNiEDQDONDOPD]]iNDV]iPtWyJpSHW

% $V]HSWHPEHUQDSMiWyOKDWiO\RVN|]QHYHOpVLW|UYpQ\ .QWY V]DEiO\R]iVDV]HULQW PHOOpNOHWDpYL&;&W|UYpQ\KH] $QHYHOĒpVRNWDWyPXQNiWN|]YHWOHQOVHJtWĒDONDOPD]RWWDNÀQDQV]tUR]RWWOpWV]iPD 

pedagógiai asszisztens óvodában

3 óvodai csoportonként

7

pedagógiai asszisztens iskolában

100 tanulónként

1 1

8

LVNRODSV]LFKROyJXVyYRGDSV]LFKROyJXV

J\HUPHNWDQXOyN|]|WW

LVNRODSV]LFKROyJXVyYRGDSV]LFKROyJXV

J\HUPHNWDQXOyIHOHWW

1

14

V]DNRUYRVNL]iUyODJVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\Ġ J\HUPHNHNHWWDQXOyNDWQHYHOĒLQWp]PpQ\EHQ

J\HUPHNHQNpQW tanulónként

1J\HUPHNpVLIM~ViJYpGHOPLIHOJ\HOĒYDJ\ gyógypedagógiai asszisztens

-

IHQQWDUWyG|QWpVpWĒOIJJ

17

3V]LFKRSHGDJyJXV

-

IHQQWDUWyG|QWpVpWĒOIJJ

20.

iSROyNL]iUyODJRVDQVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\Ġ gyermekeket, tanulókat ellátó kollégiumban

24 órás ellátásra

1

24.

iSROyNL]iUyODJRVDQVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠHNHW ellátó kollégiumban

WDQXOyN|]|WW

iSROyNL]iUyODJRVDQVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠHNHW ellátó kollégiumban

WDQXOyN|]|WW

1iSROyNL]iUyODJRVDQVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠHNHW ellátó kollégiumban

WDQXOyIHOHWW

2

75

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$]XWD]yV]DNHPEHUKiOy]DWNHUHWpEHQDIRJODONR]WDWiVDPHJ\HLNRUPiQ\KLYDWDOIĒYiURVHVH WpQDIĒYiURVL|QNRUPiQ\]DWiOWDONLMHO|OWN|]RNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQW|UWpQLN$]iOOiVKHO\HNHW DIĒYiURVEDQLOOHWĒOHJPHJ\pEHQDV]DNpUWĒLpVUHKDELOLWiFLyVEL]RWWViJQ\LOYiQWDUWiVDV]HULQW DW|EELJ\HUPHNNHO WDQXOyYDOHJ\WWyYRGDLQHYHOpVEHQ LVNRODLQHYHOpVEHQpVRNWDWiVEDQ UpV]HVtWHWWJ\HUPHNHN WDQXOyNDIRJ\DWpNRVViJWtSXVDV]HULQWOpWV]iPiWQ\ROFFDO D]XWD ]yJ\yJ\WHVWQHYHOĒLiOOiVKHO\HNOpWV]iPiWD]pULQWHWWWDQXOyNOpWV]iPiWWL]HQNHWWĒYHOHORV]WYD DMiQORWWPHJKDWiUR]QL$]RV]WiVVDODNHUHNtWpVV]DEiO\DLV]HULQWNLDODNtWRWWFVRSRUWUDDMiQ ORWWWHUYH]QLHJ\HJ\HJ\FVRSRUWHVHWpQDFVRSRUWOpWV]iPiWyOIJJHWOHQOOHJDOiEEHJ\D IHODGDWHOOiWiViKR]V]NVpJHVV]DNHPEHUW$]XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVWORJRSpGXVWNRQGXNWRUW J\yJ\WHVWQHYHOĒWVWEDJ\HUPHNHWWDQXOyWQHYHOĒLOOHWYHRNWDWyyYRGDLVNRODPHJNHUHVpVpUH DPXQNiOWDWyLMRJRWJ\DNRUOyN|]RNWDWiVLLQWp]PpQ\YH]HWĒMHUHQGHOLNL 


.QWY † $ VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHNQHN WDQXOyQDN MRJD KRJ\ NO|QOHJHV EiQiVPyG NHUHWpEHQ iOODSRWiQDN PHJIHOHOĒ SHGDJyJLDL J\yJ\SHGDJyJLDL NRQGXNWtY SHGDJyJLDLHOOiWiVEDQUpV]HVOM|QDWWyONH]GĒGĒHQKRJ\LJpQ\MRJRVXOWViJiWPHJiOODStWRWWiN$ NO|QOHJHVEiQiVPyGQDNPHJIHOHOĒHOOiWiVWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHQ IRJODOWDNV]HULQWNHOOEL]WRVtWDQL $VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHN WDQXOyQHYHOpVpKH] RNWDWiViKR]V]NVpJHVVSHFLiOLV V]DNNpS]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ē V]DNHPEHU XWD]y J\yJ\SHGDJyJXVL KiOy]DW ~WMiQ LV EL]WRVtWKDWy $] XWD]y J\yJ\SHGDJyJXVL KiOy]DW PHJV]HUYH]pVH pV PĠN|GWHWpVH D] iOODPL LQWp]PpQ\IHQQWDUWyN|]SRQWIHODGDWD

D]HOĒQ\EHQUpV]HVtWpVIRJDOPDÅ1HPMHOHQWLD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHN PHJVpUWpVpWD]DUHQGHONH]pVDPHO\HJ\NLIHMH]HWWHQPHJMHO|OWWiUVDGDOPLFVRSRUWWiUJ\LODJRVpUWpNHOpVHQDODSXOyHVpO\HJ\HQOĒWOHQVpJpQHNIHOV]iPROiViUDLUiQ\XOµWRYiEEiW|UYpQ\HQYDJ\W|UYpQ\IHOKDWDOPD]iVDDODSMiQNLDGRWWNRUPiQ\UHQGHOHWHQDODSXO pVKDWiUR]RWWLGĒUHYDJ\KDWiUR]RWWIHOWpWHOEHN|YHWNH]WpLJV]yOÅ$]HOĒQ\EHQUpV]HVtWĒUHQGHONH]pV QHPVpUWKHWDODSYHWĒMRJRWQHPEL]WRVtWKDWIHOWpWOHQHOĒQ\WpVQHP]iUKDWMDNLD]HJ\pQL szempontok mérlegelését.”

$pYL&;;9W|UYpQ\†DV]HULQWÅ7|UYpQ\YDJ\W|UYpQ\IHOKDWDOPD]iVDDODSján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren NtYOLRNWDWiVEDQUpV]WYHYĒNPHJKDWiUR]RWWN|UpUHD]RNWDWiVVDO NpS]pVVHO|VV]HIJJpVEHQHOĒQ\EHQUpV]HVtWpVLN|WHOH]HWWVpJHWtUKDWHOĒµ(]W|UWpQWDIHQWLV]DEiO\R]iV HVHWpEHQ LV WXODMGRQNpSSHQ QDJ\RQ LV J\HQJH pV HUĒWOHQ WDUWDORPPDO$ VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ WDQXOy H V]DEiO\R]iVEDQ ÅHJ\ SROFUDµ NHUOW D N|]HOL ODNyKHO\ pV DN|]HOLPXQNDKHO\N|UOPpQ\pYHODWHVWYpUD]LVNROiEDMiUiVWpQ\pYHOYDODPLQWD V]OĒYDJ\DWHVWYpUWDUWyVDQEHWHJLOOHWYHIRJ\DWpNRVV]HPSRQWMiYDOđNHWVHPNHOO VRUVROQLKDD]LJD]JDWy~J\JRQGROMDHOWHNLQWKHWDYpOHWOHQV]HUĠG|QWpVWĒOVN|]YHW OHQOLVIHOYHKHWLD]LO\HQN|UOPpQ\HNN|]|WWMHOHQWNH]ĒW(QQHNWNUpEHQPiUQHP $NpWV]DEiO\R]iVW²DUpJLN|]RNWDWiVLWpVD]~MN|]QHYHOpVLW²QHKp]|VV]HKDVRQ DQQ\LUD SURJUHVV]tY H] D V]DEiO\ LQNiEE WDOiQ PLQLPiOMHOOHJĠ NO|Q|V WHNLQWHWWHO OtWDQL D] DONDOPD]RWWL V]DNHPEHUL OpWV]iPRN V]HPSRQWMiEyO PHUW D SHGDJyJXVRN DUUDKRJ\FVDNDIHOYpWHOOHKHWĒVpJpWWHUHPWLPHJHOĒQ\|VPyGRQVRUVROiVQpONO ÀQDQV]tUR]RWW DONDOPD]iVL OpWV]iPiQDN PHJKDWiUR]iVD HJpV]HQ PiV DODSRNRQ pV VQHPDN|WHOH]ĒIHOYpWHOW V]iPtWiVLPyGRNRQW|UWpQLNV]HSWHPEHUWĒOPLQWW|UWpQWNRUiEEDQ .QWY † $WHOMHVPXQNDLGĒ|WYHQ|WKDWYDQ|WV]i]DOpNiEDQ DWRYiEELDNEDQQHYHOpVVHORNWDWiVVDOOHN|W|WWPXQNDLGĒ WDQyUDLpVHJ\pEIRJODONR]iVRNPHJWDUWiVDUHQGHOKHWĒ HO$N|W|WWPXQNDLGĒIHQQPDUDGyUpV]pEHQDSHGDJyJXVDQHYHOpVRNWDWiVWHOĒNpV]tWĒ QHYHOpVRNWDWiVVDO|VV]HIJJĒHJ\pEIHODGDWRNDWWDQXOyLIHOJ\HOHWHWWRYiEEiHVHWLKHO\HWtesítést lát el. …………………….. (10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkaN|UWEHW|OWĒQHYHOpVVHORNWDWiVVDOOHN|W|WWPXQNDLGHMHDWHOMHVPXQNDLGHMH|WYHQV]i]DOpND

(OĒQ\EHQUpV]HVtWpVOHKHWĒVpJHDIHOYpWHOQpO (00,U† +DD]iOWDOiQRVLVNRODDPHJDGRWWVRUUHQGV]HULQWD]|VV]HV IHOYpWHOL NpUHOPHW KHO\KLiQ\ PLDWW QHP WXGMD WHOMHVtWHQL D] pULQWHWW FVRSRUWED WDUWR]yN N|]|WWVRUVROiV~WMiQG|QW$VRUVROiVUDDIHOYpWHOL iWYpWHOLNpUHOPHWEHQ\~MWyNDWPHJNHOO KtYQL$ VRUVROiV OHERQ\ROtWiViQDN UpV]OHWHV V]DEiO\DLW D Ki]LUHQGEHQ NHOO PHJKDWiUR]QL $KDOPR]RWWDQKiWUiQ\RVKHO\]HWĠWDQXOyNIHOYpWHOL iWYpWHOLNpUHOPpQHNWHOMHVtWpVHXWiQ VRUVROiVQpONOLVIHOYHKHWĒDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠWDQXOy WRYiEEiD]DWDQXOy DNLQHN H]WNO|QOHJHVKHO\]HWHLQGRNROMD .O|QOHJHVKHO\]HWQHNPLQĒVOKDDWDQXOy D V]OĒMHWHVWYpUHWDUWyVDQEHWHJYDJ\IRJ\DWpNNDOpOĒYDJ\ b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy F PXQNiOWDWyLLJD]ROiVDODSMiQV]OĒMpQHNPXQNDKHO\HD]LVNRODN|U]HWpEHQWDOiOKDWyYDJ\ G D]LVNRODDODNyKHO\pWĒO HQQHNKLiQ\iEDQWDUWy]NRGiVLKHO\pWĒOHJ\NLORPpWHUHQEHOO WDOiOKDWy

(]HJ\NODVV]LNXVHOĒQ\EHQUpV]HVtWpVLMRJLUHQGHONH]pV$]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpV D]HVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\†DV]HULQW

76

)HOYpWHOLWiMpNR]WDWyDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠYDJ\EHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVL PDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒWDQXOyNIHOYpWHOLYL]VJDV]DEiO\DLUyO $.QWY† EHNH]GpVHNLPRQGMDÅ$VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠpVDEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVL PDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒWDQXOyUpV]pUHDIHOYpWHOLYL]VJiQLQGRNROWHVHWEHQEL]WRVtWDQL NHOODKRVV]DEEIHONpV]OpVLLGĒWD]tUiVEHOLYDJ\V]yEHOLIHOPpUpVHQEL]WRVtWDQLNHOOD]LVNRODL WDQXOPiQ\DLVRUiQiOWDODKDV]QiOWPHJV]RNRWWHV]N|]|NHWDYL]VJDV]HUYH]pVpYHODONDOPD]NRGQLNHOOD]DGRWWViJDLKR]µ

$QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy 9,,, (00,UHQ GHOHWHKKH]NDSFVROyGyDQDIHOYpWHOLWiMpNR]WDWyN|WHOH]ĒWDUWDOPiWV]DEiO\R]]D † $IHOYpWHOLWiMpNR]WDWyWDUWDOPD]]D ……….. G DVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠYDODPLQWDEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GĒMHOHQWNH]ĒUH vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,”


Q\LOYiQDNFHSWiOKDWyRNDDPXODV]WiVQDNGHDJ\HUPHNYLVV]DIRUGtWKDWDWODQiOODSRW URPOiVDYDJ\W|EEpPiUQHPNRUULJiOKDWyNpSHVVpJYHV]WpVHV]HPSRQWMiEyOPHJ ERFViWKDWDWODQEĠQ E )HOOYL]VJiODWLHOMiUiV $ V]DNpUWĒL EL]RWWViJ IHOOYL]VJiODWL HOMiUiViW D SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODWL LQWp]Pp Q\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy ,, (00,UHQGHOHWV]DEiO\R]]D$]DXWL]PXV VSHNWUXP]DYDUUDO N]GĒ J\HUPHNHN YRQDWNR]iViEDQ D NRUiEEL IHOOYL]VJiODWL J\D NRUODWpVDPiUFLXVQDSMiWyOKDWiO\RV~MMRJV]DEiO\N|]|WWD]DOiEELNpUGp VHNEHQIHV]OHOOHQWPRQGiVNpUGpV

$V]DNpUWĒLEL]RWWViJRNPĠN|GpVpYHONDSFVRODWRVDQWDSDV]WDOWSUREOpPiN

ED $V]OĒIHOOYL]VJiODWLHOMiUiVWNH]GHPpQ\H]ĒMRJiQDNNRUOiWMDD]DV]DEiO\DPHO\ V]HULQWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJFVDNDNNRUN|WHOHVOHIRO\WDWQLDIHOOYL]VJiODWLHOMiUiVW D 6]DNpUWđLEL]RWWViJHOMiUiViQDNLGđWDUWDPDVHQQHN|VV]HIJJpVHD KDDKLYDWDOEyOW|UWpQĒIHOOYL]VJiODWyWDW|EEPLQWKDWKyQDSWHOWHOpVDVRURQN| J\HUPHNWDQXOyMRJDLQDNpUYpQ\HVOpVpYHO YHWNH]ĒKLYDWDOEyOW|UWpQĒIHOOYL]VJiODWLGĒSRQWMiLJW|EEPLQWKDWKyQDSYDQKiWUD .pUGpV KRJ\ D] DXWL]PXV VSHNWUXP]DYDU MHOHQVpJN|UEHQ D KyQDSRV N|WHOH]Ē )RQWRVpViOWDOiQRVJ\HUPHNMRJL|VV]HIJJpVKRJ\DJ\HUPHNHNMRJDLKR]NDSFVR ÅKHO\EHQMiUiVµQHP HUHGPpQ\H]KHWH D J\HUPHN V]HPSRQWMiEyO NiURVRGiVWYDJ\ OyGyHOMiUiVMRJRNEDQNLHPHONHGĒMHOHQWĒVpJHpVYHV]pO\HYDQD]LGĒP~OiVQDN(OVĒ DNpVHGHOHPN|YHWNH]WpEHQHOĒiOOyKLiQ\W"(N|UEHQMDYDVROMXNUXJDOPDVDEE VRUEDQD]pUWPHUWDJ\HUHNHNpOHWpEHQWHVWL²pUWHOPLpU]HOPLIHMOĒGpVNEHQN| V]DEiO\R]iVPHJDONRWiViW UOPpQ\HLNpVV]NVpJOHWHLNYiOWR]iViEDQV]HPpO\LVpJNDODNXOiViEDQDYLV]RQ\ODJ NLVLGĒWDUWDP~KDWyViJLEtUyViJLNpVHGHOPHNpVPXODV]WiVRNLVKHO\UHKR]KDWDWODQ EE $]yYRGDpVD]LVNRODDJ\HUPHNWDQXOyV]DNYpOHPpQ\pQHNIHOOYL]VJiODWiW NiURNDW WXGQDN RNR]QL 0iVRGVRUEDQ SHGLJ D]pUW PHUW D MRJDONDOPD]iV MRJpUYp EiUPLNRU NH]GHPpQ\H]KHWL WDQpYHQNpQW OHJIHOMHEE HJ\ DONDORPPDO$ Q\HVtWpVLGĒV]HUĠVpJpQHNNpVĒEEPiUQHPHOpUKHWĒpV~MUDQHPNLYiOWKDWySR]LWtY (00, U †  EHNH]GpVH HOĒtUMD ² YpOHPpQ\QN V]HULQW QDJ\RQ KHO\HVHQ SHGDJyJLDLKDWiVDLOHKHWQHNDJ\HUHNUH KRJ\ Å$] LVNRODL NH]GHPpQ\H]pVUH W|UWpQĒ IHOOYL]VJiODW HVHWpQ D IHOOYL]VJiODW UpV]HNpQW D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ HJ\ WDJMD OHJDOiEE HJ\ WHOMHV QDSRW D J\HUPHN yYRGDL $N|]QHYHOpVWV]DEiO\R]yMRJiJLWHUOHWUHLVNLPRQGKDWyWHKiWKRJ\D]HOMiUiVLV]D FVRSRUWMiEDQDWDQXOyLVNRODLRV]WiO\iEDQKRVSLWiOPHJÀJ\HOpVHLUĒOIHOMHJ\]pVWNpV]tWµ EiO\RNEDQDG|QWpVHNLGĒV]HUĠVpJpWDNWXDOLWiViWJ\RUVDViJiWIHOWpWOHQOEL]WRVtWDQL .pUGpV KRJ\ D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ H N|]YHWOHQ WDSDV]WDODWV]HU]pVL PyGV]HUpUH NHOO(KKH]NpSHVWNO|Q|VHQV~O\RVV]DEiO\R]iVLPXODV]WiVYpOHPpQ\HPV]HULQWD] PLpUWFVDNDQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\iOWDONH]GHPpQ\H]HWWIHOOYL]VJiODWHVH KRJ\DV]DNpUWĒLEL]RWWViJRNQDNQLQFVHQHNHOMiUiVLKDWiULGĒLNDV]DNYpOHPpQ\HO WpEHQYDQV]NVpJ"$V]OĒiOWDONH]GHPpQ\H]HWWIHOOYL]VJiODWVRUiQQHPXJ\DQ NpV]tWpVpUHYRQDWNR]yDQ$V]DNpUWĒLYL]VJiODWLGĒSRQWMiQDNNLWĠ]pVpUHYDQHOMiUiVL DQQDNDJ\HUHNQHNQHPXJ\DQDEEDQD]LVNROiEDQW|UWpQĒXJ\DQD]RQNO|QOHJHV KDWiULGĒ D PHJNHUHVpVWĒO V]iPtWRWW QDS D (00, UHQGHOHW †  EiQiVPyGGDOHOOiWiViUyOYDQV]y"ÉOOiVSRQWXQNV]HULQWDOHJDOiEEHJ\QDS EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ GH D YL]VJiODWRW N|YHWĒHQ D V]DNYpOHPpQ\ HONpV]tWpVpUH yYRGDL LVNRODL KRVSLWiOiV iOWDOiQRV V]DNpUWđL EL]RWWViJL PyGV]HU NHOO QLQFVHQ6]NVpJHVQHNWDUWMXNDV]DNpUWĒLEL]RWWViJRNDWKDWiULGĒYHOPXODV]WiVLMRJ OHJ\HQKDQHPLVPLQGHQV]DNYpOHPpQ\HONpV]tWpVHHOđWWGHSpOGiXOD N|YHWNH]PpQQ\HOpVIHOHOĒVVpJJHOWHUKHOQLD]RNPLDWWDNpVHGHOPHNPLDWWDPHO\HN YL]VJiODWLLUiQWLNpUHOHPEHQN|]|OWH]LUiQ\~NpUpVUHYDJ\MDYDVODWUD DJ\DNRUODWEDQEL]RQ\EHN|YHWNH]QHND]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDONDSFVRODWRV PLQGHQNpSSHQ J\DQ~YL]VJiODWDpVIHQQiOOiViQDNYiOWR]iViQDNV]DNpUWpVHN|UO.O|Q|VHQDNR UDLIHMOHV]WpVWiUJ\N|UpEHQMiUKDWVRKDQHPSyWROKDWyNpVHGHOHPPHODV]DNpUWĒL EL]RWWViJ HVHWOHJHV N|UOPpQ\HVVpJH ODVV~ViJD YDJ\ pSSHQ W~OWHUKHOWVpJH DPHO\

77

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

(] D V]DEiO\ DNNRU ]iUQi NL D EHQQH UHMOĒ QHJDWtY GLV]NULPLQiFLy QRUPDWtY DODSUD IHOYpWHOLV]DEiO\ED U|J]tWpVpWKDQHPDMHOHQWNH]pVHOEtUiOiViQDNVSHFLiOLVV]DEiO\D LUyOV]yOQDKDQHPÅDIHOYpWHOLYL]VJDHOMiUiVLV]DEiO\DLUyOµYDJ\DÅNO|QYL]VJDV]D EiO\RNUyOµ HVHWOHJ ÅD] HOĒQ\EHQ UpV]HVtWpV IHOWpWHOHLUĒO IRUPiMiUyO PyGV]HUpUĒO PpUWpNpUĒO µ-HOHQOHJLPHJIRJDOPD]iViEDQDV]DEiO\EL]RQ\DONDOPDVDUUDLVKRJ\ NO|QIHOYpWHOLNRUOiWR]iVRNDWWDUWDOPD]]RQHJ\HVV]DNPiNUDYL]VJDV]LQWHNUHYDJ\ YL]VJDWiUJ\DNUDYRQDWNR]yDQ-DYDVROMXNDIHOYpWHOLWiMpNR]WDWyUDYRQDWNR]y WDUWDOPLN|YHWHOPpQ\EHEHHPHOQLD.QWY† EHNH]GpVpQHNPHJIHOHOđOHKHWđVpJHNEL]WRVtWiVLN|WHOH]HWWVpJpUHYRQDWNR]yXWDOiVWLOOHWYHD W|UYpQ\V]|YHJEHQV]HUHSOđÅLQGRNROWHVHWEHQµPHJiOODStWiViQDNWDUWDOPLpVHOMiUiVLUpV]OHWH]pVpW


(00,U† +DDJ\HUPHNWDQXOyEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHO N]GYDJ\VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠDV]DNpUWĒLEL]RWWViJKLYDWDOEyOKDWyViJLPHJNHUHVpVUHV]OĒLNpUHOHPUHYDJ\DJ\HUPHNQHYHOpVpWHOOiWyyYRGDQHYHOpVpWRNWDWiViWHOOiWyLVNRODNpUHOPH DODSMiQIHOOYL]VJiODWLHOMiUiVWIRO\WDWOH$IHOOYL]VJiODWLHOMiUiVUDDIRO\DPDWRVÀJ\HOHPPHONtVpUpVNLYpWHOpYHODV]DNpUWĒLEL]RWWViJLYL]VJiODWUDYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNHWNHOODONDOPD]QL +DHUHQGHOHWPiVNpSSQHPUHQGHONH]LN DV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pWD YpJUHKDMWKDWiViQDNPHJNH]GpVpWN|YHWĒHOVĒQHYHOpVLpY WDQpYVRUiQKLYDWDOEyOIHOONHOO YL]VJiOQL$]HOVĒKLYDWDOEyOW|UWpQĒIHOOYL]VJiODWiEDQQHPYHKHWUpV]WD]DNLDV]DNpUWĒL YpOHPpQ\PHJDONRWiViEDQN|]UHPĠN|G|WW +DDJ\HUPHN WDQXOyHQ\KHpUWHOPLIRJ\DWpNRV LOOHWYHHJ\pESV]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDUUDO N]GDV]DNpUWĒLYpOHPpQ\WD]HOVĒKLYDWDOEyOW|UWpQĒIHOOYL]VJiODWXWiQDGGLJDWDQpYLJ DPHO\EHQ D WDQXOy D Wt] pYHV pOHWNRUW EHW|OWL PLQGHQ PiVRGLN D]W N|YHWĒHQ pV HJ\pE IRJ\DWpNRVViJYDODPLQWDXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUHVHWpEHQLOOHWYHKDDWDQXOyEHLOOHV]NHGpVLWDQXOiVLPDJDWDUWiVLQHKp]VpJJHON]GDGGLJDWDQpYLJDPHO\EHQDWDQXOyDWL]HQKDWRGLNpOHWpYpWEHW|OWLPLQGHQKDUPDGLNWDQpYEHQKLYDWDOEyOIHOONHOOYL]VJiOQL † $V]OĒDIHOOYL]VJiODWLHOMiUiVWEiUPLNRUNH]GHPpQ\H]KHWL$V]DNpUWĒLEL]RWWViJD V]OĒNpUHOPpUHDNNRUN|WHOHVOHIRO\WDWQLDIHOOYL]VJiODWLHOMiUiVW KDDKLYDWDOEyOW|UWpQĒ IHOOYL]VJiODW yWD W|EE PLQW KDW KyQDS WHOW HO pV D VRURQ N|YHWNH]Ē KLYDWDOEyO W|UWpQĒ IHOOYL]VJiODWLGĒSRQWMiLJW|EEPLQWKDWKyQDSYDQKiWUD +DDIHOOYL]VJiODWUDD QHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\EHQNHUOVRU D YL]VJiODWLGĒSRQWMiUyO pV KHO\pUĒODV]DNpUWĒLEL]RWWViJJDOW|UWpQĒHJ\H]WHWpVDODSMiQDJ\HUPHN WDQXOyQHYHOpVpW QHYHOpVpWRNWDWiViWHOOiWyLQWp]PpQ\DIHOOYL]VJiODWLGĒSRQWMDHOĒWWOHJDOiEEQ\ROFQDSSDOpUWHVtWLDV]OĒW$IHOOYL]VJiODWVRUiQDV]OĒMHOHQOpWpWĒOYDODPLQWN|]UHPĠN|GpVpWĒODV]DNpUWĒL EL]RWWViJHOWHNLQWKHWKDDV]OĒDYL]VJiODWOHIRO\WDWiVDHOĒWWtUiVEDQQ\LODWNR]LNDIHOOYL]VJiODW WpQ\pQHNpVLGĒSRQWMiQDNWXGRPiVXOYpWHOpUĒOpVDUUyOKRJ\D]RQQHPNtYiQMHOHQOHQQL 7HOMHVN|UĠYL]VJiODWLHOMiUiVWNHOOOHIRO\WDWQL D D] HQ\KpQ pUWHOPL IRJ\DWpNRV YDODPLQW D] HJ\pE SV]LFKpV IHMOĒGpVL ]DYDUUDO N]GĒ J\HUPHNWDQXOyHOVĒKLYDWDOEyOW|UWpQĒIHOOYL]VJiODWLHOMiUiViEDQ E KDDUUDDKDWyViJLPHJNHUHVpVEHQIRJODOWDNWHOMHVtWpVpKH]V]NVpJYDQ F DV]OĒNpUpVpUHLQGtWRWWHOMiUiVEDQIHOWpYHKRJ\D]XWROVyWHOMHVN|UĠYL]VJiODWyWDW|EE mint két év telt el. $J\HUPHNQHYHOpVpWHOOiWyyYRGD QHYHOpVpW RNWDWiViWHOOiWyLVNRODDIHOOYL]VJiODWLHOMiUiVW WDQpYHQNpQW OHJIHOMHEE HJ\ DONDORPPDO EiUPLNRU NH]GHPpQ\H]KHWL PHO\UĒO D IHOOYL]VJiODW V]NVpJHVVpJpQHN LQGRNROiViYDO D V]OĒW WiMpNR]WDWQL N|WHOHV $] LVNRODL NH]GHPpQ\H]pVUHW|UWpQĒIHOOYL]VJiODWHVHWpQDIHOOYL]VJiODWUpV]HNpQWDV]DNpUWĒLELzottság egy tagja legalább egy teljes napot a gyermek óvodai csoportjában, a tanuló iskolai RV]WiO\iEDQKRVSLWiOPHJÀJ\HOpVHLUĒOIHOMHJ\]pVWNpV]tW +DDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\HDODSMiQDWDQXOyVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\pQHNPHJIHOHOĒHOOiWiViUDDWRYiEELDNEDQQLQFVV]NVpJ DWDQXOyDN|YHWNH]ĒWDQpYHWD N|WHOH]ĒIHOYpWHOWEL]WRVtWyYDJ\DYiODV]WRWWLVNROiEDQNH]GLPHJ$V]DNpUWĒLEL]RWWViJD V]DNpUWĒLYpOHPpQ\pWPHJNOGLDV]OĒQHNDNLMHO|OWLVNROiQDNDODNyKHO\V]HULQWLN|WHOH]Ē IHOYpWHOWEL]WRVtWyLVNROiQDNpVDODNyKHO\V]HULQWLOOHWpNHVMiUiVLKLYDWDOQDN $V]DNpUWĒLEL]RWWViJNH]GHPpQ\H]LDWHUOHWLOHJLOOHWpNHVNRUPiQ\KLYDWDOQiODQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\KDWyViJL DIHQQWDUWyQiOSHGLJV]DNPDLHOOHQĒU]pVpW KDDIHOOYL]VJiODWL HOMiUiVVRUiQYDJ\D]pUWpNHOĒODSDODSMiQD]WLQGRNROWQDNWDUWMDµ

78

8WD]yJ\yJ\SHGDJyJXVKiOy]DW 0LYHOD]~MV]DEiO\R]iVĒV]pWĒOMHOHQWNH]ĒKDWiVDLPpJYLOiJRVDNHEEHQDNpU GpVN|UEHQDUUDV]RUtWNR]XQNKRJ\MHOH]]ND]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒ J\HUPHNHNpVWDQXOyNWtSXVSUREOpPiLWDNRUiEELV]DEiO\R]iVDODSMiQPĠN|GWHWHWW XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVKiOy]DWWDONDSFVRODWRVDQ D $]DXWL]PXVVDOpOĒJ\HUPHNHNWDQXOyNHVHWpEHQNXOFVIRQWRVViJ~KRJ\D]XWD]y J\yJ\SHGDJyJXVUHQGHONH]]HQVSHFLÀNXVPyGV]HUWDQLLVPHUHWHNNHOGHH]QHP PLQGLJYDQtJ\H]pUWMDYDVROWD]XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVRNDXWL]PXVVSHFLÀNXVNRPSHWHQFLiLQDNRUV]iJRVIHOPpUpVHPDMGV]NVpJHVHWpQWRYiEENpS]pVHD]DXWL]PXVWHUOHWpQ E *\DNRULWDSDV]WDODWKRJ\DEHIRJDGyLQWp]PpQ\PXQNDWiUVDLQHPIRJDGMiNHO YDOyVtWMiNPHJD]XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVWDQiFVDLWSHGLJD]DXWL]PXVVSHFLÀNXV PyGV]HUWDQW HJ\WWQHYHOpV HVHWpEHQ LV DONDOPD]QL V]NVpJHV D QHYHOpVRNWD WiVPLQGHQV]tQWHUpQ(J\pUWHOPğHQV]DEiO\R]QLNHOOHQHWHKiWD]XWD]y J\yJ\SHGDJyJXVLOOHWYHDEHIRJDGyLQWp]PpQ\PXQNDWiUVDLQDNIHOHOđVVpJpWpVKDWiVN|UpWDQQDNpUGHNpEHQKRJ\D]DXWL]PXVVSHFLÀNXV PyGV]HUWDQJ\DNRUODWLDONDOPD]iVDPHJYDOyVXOMRQ F .HYpVVpKDWpNRQ\KDD]XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVNL]iUyODJDN|]|VVpJEĒONLHPHO YHHJ\pQLIHMOHV]WpVWQ\~MWYDDYDWNR]LNEHPLYHODMyNpSHVVpJĠDXWL]PXVVDOpOĒ J\HUPHNHNWtSXVRVWiUVDVPHJpUWpVLpVDONDOPD]NRGiVLQHKp]VpJHLJ\DNUDQOHJ LQNiEE D FVRSRUWKHO\]HWHNEHQ Q\LOYiQXOQDN PHJ H]pUW PHJpUWHQL PHJHOĒ]QL NH]HOQLLVHEEHQDNRQWH[WXVEDQOHQQHV]NVpJHVD]RNDW$]XWD]yJ\yJ\SHGDJyJXVV]iPiUDLGđNHUHWpVMRJRVXOWViJNHOOHQHDJ\HUPHNN|]|VVpJHQEHOOLIHOPpUpVHNpVIHMOHV]WpVHNPHJYDOyVtWiViUDpVDEHIRJDGy LQWp]PpQ\PXQNDWiUVDLQDNPyGV]HUWDQLVHJtWpVpUHNpS]pVpUHLV .RUDLIHMOHV]WpV $SHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpUĒOV]yOy ,, (00, UHQGHOHWPiUFLXVMHLKDWiOO\DO~MUDV]DEiO\R]WDDNRUDLIHMOHV]WpVWD]DOiEELDN V]HULQW
WHUYHWOHJDOiEENHWWĒ OHJIHOMHEEWL]HQNHWWĒKyQDSUDNHOOHONpV]tWHQL LGĒWDUWDPiWDIHMOHV]WpVWHOOiWyV]DNHPEHUKDWiUR]]DPHJDJ\HUPHNpOHWNRUiQDN GLDJQy]LViQDNIJJYpQ\pEHQ$]HJ\pQLIHMOHV]WpVLWHUYV]NVpJV]HULQWPyGRVtWKDWy$]HJ\pQLIHMOHV]WpVLWHUYQHN WDUWDOPD]QLDNHOODJ\HUPHNiOODSRWiWyOIJJĒHQDJ\yJ\SHGDJyJLDLIHMOHV]WpVDWDQiFVDGiV DWiUVDV DNRPPXQLNiFLyVpVQ\HOYLNpV]VpJHNIHMOHV]WpVH DPR]JiVIHMOHV]WpVpVD SV]LFKROyJLDLVHJtWVpJQ\~MWiVIHODGDWDLW $NRUDLIHMOHV]WpVWpVJRQGR]iVWYpJ]ĒV]DNHPEHUJ\HUPHNHQNpQWHJ\pQLIHMOHV]WpVLQDSOyW YH]HW pVDJ\HUPHNIHMOĒGpVpWDIHMOHV]WpVLpYYpJpQpUWpNHOL$]pUWpNHOpVLODSHJ\SpOGiQ\iWiWNHOODGQLDV]OĒQHNHJ\SpOGiQ\iWD]LOOHWpNHVPHJ\HLV]DNpUWĒLEL]RWWViJQDNHJ\ SpOGiQ\DNRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVIHODGDWDLWHOOiWyLQWp]PpQ\QpOPDUDG +DDNRUDLIHMOHV]WpVWpVJRQGR]iVWRWWKRQLHOOiWiVNHUHWpEHQYDJ\DSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWWDOLQIUDVWUXNW~UDKDV]QiODWUDYRQDWNR]yV]HU]ĒGpVWN|W|WWLQWp]PpQ\EHQV]HUYH]LN PHJDSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\JRQGRVNRGLNDV]NVpJHVV]DNHPEHUUĒO $V]DNpUWĒLEL]RWWViJD]pUWpNHOpVLODSPHJiOODStWiVDLYDJ\DJ\HUPHNYL]VJiODWDIHOOYL]VJiODWDDODSMiQV]NVpJV]HULQWPyGRVtWMDDV]DNpUWĒLYpOHPpQ\QHNDNRUDLIHMOHV]WpVpV JRQGR]iVPHJV]HUYH]pVpYHONDSFVRODWRVHOĒtUiVDLW

$]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHNYRQDWNR]iViEDQD]DOiEELMRJDO NDOPD]iVLNpUGpVHNMHOHQVpJHNSUREOpPiNMDYDVODWRNPHUOQHNI|O D $NRUiEELUHQGHOHWLV]DEiO\R]iVLVWDUWDOPD]WDD]WDV]DEiO\WKRJ\D J\HUPHNQHPYHKHWLJpQ\EHHJ\V]HUUHSiUKX]DPRVDQNpWiOODPLHOOiWiVWD]yYRGDLQHYHOpVWLOOHWYHDNRUDLIHMOHV]WpVW † EHNH]GpV (]WpOHWV]HUğWOHQONRUOiWR]yV]DEiO\QDNWDUWMXNpVKDWiO\RQNtYOKHO\H]pVpW MDYDVROMXN PLYHO WtSXVRVDQ D] DXWL]PXV VSHNWUXP ]DYDUUDO N]GđJ\HUHNHNVDMiWRVViJDKRJ\NRUDLIHMOHV]WpVNHWD]DP~J\V]LQWpQV]NVpJHVyYRGDLQHYHOpVPHOOHWWNHOOHQHYpJH]QLPHUWH]V]ROJiOQiOHJMREEDQDJ\HUPHNpUGHNpWpVDOHKHWđOHJPDJDVDEEV]LQWğ NO|QOHJHVEiQiVPyGKR]YDOyMRJiW6QHPDNpWHOOiWiVN|]|WWLNpQ\V]HUğYiODV]WiV E $]LQWHQ]tYPDJDVyUDV]iPEDQ KHWLyUD Q\~MWRWWDXWL]PXV VSHFLÀNXVNRUDLIHMOHV]WpVOHQQHD]HJ\pQV]iPiUDOHJLQNiEEKDWpNRQ\ D WiUVDGDORP V]iPiUD SHGLJ OHJLQNiEE N|OWVpJKDWpNRQ\ PHJROGiV H]pUWMDYDVROWDOHKHWđOHJPDJDVDEEyUDV]iPEDQNpS]HWWV]DNHPEHU EL]WRVtWiViYDOHOpUKHWđYpWHQQL

† $NRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVIHODGDWDLWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\H DODSMiQDJ\HUPHNHWHOOiWyIHMOHV]WĒV]DNHPEHUHNiOWDONLGROJR]RWWHJ\pQLIHMOHV]WpVLWHUYEHQIRJODOWDNV]HULQWNHOOYpJH]QL$IHMOHV]WpVLWHUYHWDV]OĒYHOLVPHUWHWQLNHOO$IHMOHV]WpVL

79

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 (00, U † $] 1NW †  EHNH]GpV D SRQWMD V]HULQWL J\yJ\SHGDJyJLDL WDQiFVDGiVNRUDLIHMOHV]WpVRNWDWiVpVJRQGR]iV DWRYiEELDNEDQNRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iV IHODGDWD D NRPSOH[ NRUDJ\HUPHNNRUL LQWHUYHQFLy pV SUHYHQFLy D] HOOiWiVUD YDOy MRJRVXOWViJ PHJiOODStWiViQDNLGĒSRQWMiWyONH]GĒGĒHQDJ\HUPHNIHMOĒGpVpQHNHOĒVHJtWpVH DFVDOiGNRPSHWHQFLiLQDNHUĒVtWpVH DJ\HUPHNpVDFVDOiGWiUVDGDOPLLQNO~]LyMiQDNWiPRJDWiVD$NRUDL IHMOHV]WpVpVJRQGR]iVWHYpNHQ\VpJHLDNRPSOH[J\yJ\SHGDJyJLDLIHMOHV]WpV WDQiFVDGiV D WiUVDVDNRPPXQLNiFLyVpVQ\HOYLNpV]VpJHNIHMOHV]WpVHDPR]JiVIHMOHV]WpVpVDSV]LFKROyJLDLVHJtWVpJQ\~MWiV $NRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVPHJNH]GpVpUHDV]DNpUWĒLEL]RWWViJWHV]MDYDVODWRW$V]DNpUWĒLEL]RWWViJDWL]HQQ\ROFKyQDSQiOÀDWDODEEJ\HUPHNV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pWDJ\HUPHN NO|QYL]VJiODWDQpONODJ\HUPHNQHXUROyJLDLV]DNRUYRViOWDOIHOiOOtWRWWGLDJQRV]WLNDLYpOHPpQ\pVWHUiSLiVMDYDVODWDODSMiQLVHONpV]tWKHWL +DDJ\HUPHNE|OFVĒGHLQHYHOpVEHQ J\HUPHNRWWKRQLHOOiWiVEDQ IRJ\DWpNRVRNQDSSDOLLQWp]PpQ\pEHQ IRJ\DWpNRVRN iSROyJRQGR]y EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\pEHQ LQWp]PpQ\L HOOiWiVEDQUpV]HVODNRUDLIHMOHV]WpVWpVJRQGR]iVWDPHQQ\LEHQDIHODGDWHOOiWiViKR]V]NVpJHVIHOWpWHOHNEL]WRVtWRWWDND]LQWp]PpQ\EHQNHOOHOOiWQL$SHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWL LQWp]PpQ\DWDQiFVDGiVWDV]OĒQNtYODIHODGDWHOOiWiVLKHO\DGRWWJ\HUPHNNHOIRJODONR]y szakalkalmazottal részére is biztosítja. +DDJ\HUPHNKDUPDGLNpOHWpYpWEHW|OW|WWHDNNRUYHKHWUpV]WNRUDLIHMOHV]WpVEHQpVJRQGR]iVEDQKDDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒYpOHPpQ\HDODSMiQQHPNDSFVROyGKDWEHD] óvodai nevelésbe. $NRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVHJ\pQLIRJODONR]iVYDJ\OHJIHOMHEEKDWJ\HUPHNEĒOiOOyFVRSRUWIRJODONR]iVNHUHWpEHQYDOyVtWKDWyPHJ $NRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVNHUHWpEHQDJ\HUPHNiOODSRWiQDNV]NVpJOHWHLQHNYDODPLQW DFVDOiGWHUKHOKHWĒVpJpQHNIJJYpQ\pEHQDIHMOHV]WpVLIHODGDWRNYpJUHKDMWiViQDNLGĒNHrete D pYHVNRUN|]|WWOHJDOiEEKHWLHJ\OHJIHOMHEEKHWLQpJ\yUD E pYHVNRUN|]|WWOHJDOiEEKHWLNHWWĒOHJIHOMHEEKHWL|WyUD $KHWLLGĒNHUHWHWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJiOODStWMDPHJ$]LGĒNHUHWHWDIHMOHV]WpVWHOOiWyV]DNHPEHUDV]DNpUWĒLEL]RWWViJtUiVEHOLHJ\HWpUWpVpYHOPyGRVtWKDWMD$IHMOHV]WpVDJ\HUPHN iOODSRWDDODSMiQHJ\pQLYDJ\FVRSRUWIRJODONR]iVRQLOOHWYHYHJ\HVHQHJ\pQLpVFVRSRUWIRJODONR]iVRQLVW|UWpQKHW +DDNRUDLIHMOHV]WpVpVJRQGR]iVLJpQ\EHYpWHOHDSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\EHQ QHPROGKDWyPHJDJ\HUPHNIHMOHV]WpVpUH D RWWKRQLHOOiWiVNHUHWpEHQYDJ\ E DSHGDJyJLDLV]DNV]ROJiODWLLQWp]PpQ\IHQQWDUWyMiYDOLQIUDVWUXNW~UDKDV]QiODWUDYRQDWNR]yV]HU]ĒGpVWN|W|WWLQWp]PpQ\EHQNHUOVRU  2WWKRQL HOOiWiV YDJ\ D SHGDJyJLDL V]DNV]ROJiODWL LQWp]PpQ\ IHQQWDUWyMiYDO LQIUDVWUXNW~UDKDV]QiODWUDYRQDWNR]yV]HU]ĒGpVWN|W|WWLQWp]PpQ\EHQW|UWpQĒHOOiWiVHVHWpQD]  EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWLGĒNHUHWHWDV]OĒHJ\HWpUWpVpYHOpVDJRQGR]iVEDW|UWpQĒ EHYRQiViYDODIHMOHV]WpVLpYiWODJiEDQNHOOWHOMHVtWHQL


)HMOHV]WĒLVNRODIHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVKHO\]HWpQHNDXWL]PXVVDONDSFVR ODWRVYRQDWNR]iVDLUyO .QWY† $J\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\NRQGXNWtYSHGDJyJLDLLQWp]PpQ\ DNL]iUyODJVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNHNHW WDQXOyNDWHOOiWyQHYHOpVLRNWDWiVLLQWp]PpQ\DPHO\DV]DNpUWĒLEL]RWWViJYpOHPpQ\HDODSMiQYHKHWĒLJpQ\EH  +D D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHN V~O\RV pV KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV DWWyO D] pYWĒO NH]GYHDPHO\EHQD]|W|GLNpOHWpYpWEHW|OWLIHMOHV]WĒQHYHOpVEHQDWWyOD]pYWĒONH]GĒGĒHQ KRJ\WDQN|WHOHVVpYiOLN IHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVEDQYHV]UpV]W$IHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDtást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési, nevelési-oktatási intézmény látja el HJ\pQLYDJ\FVRSRUWRVIRUPiEDQ D VDMiWLQWp]PpQ\pEHQNO|QHUUHDFpOUDOpWUHKR]RWWFVRSRUWEDQ E RWWKRQLHOOiWiVNHUHWpEHQ c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. $ V~O\RV pV KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV J\HUPHN DQQDN D WDQtWiVL pYQHN D] HOVĒ QDSMiWyO DPHO\EHQ D KDWRGLN pOHWpYpW EHW|OWL IHMOHV]WĒ QHYHOpVRNWDWiV NHUHWpEHQ WHOMHVtWL D WDQN|WHOH]HWWVpJpW$IHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVWD]RNWDWiVpUWIHOHOĒVPLQLV]WHUUHQGHOHWpEHQ IRJODOWDN DONDOPD]iViYDO D V]OĒ LJpQ\H D J\HUPHN iOODSRWD pV D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ IHMOHV]WĒIRJODONR]iVRNKHWLyUDV]iPiUDYRQDWNR]yMDYDVODWiQDNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHONHOO PHJV]HUYH]QL$KHWLIHMOHV]WĒIRJODONR]iVRNV]iPDQHPOHKHWNHYHVHEEK~V]yUiQiO ,QGRNROWHVHWEHQDV]OĒNpUpVpUH KDDJ\HUPHNiOODSRWDV]NVpJHVVpYDJ\OHKHWĒYpWHV]L HQQpO W|EE YDJ\ NHYHVHEE yUDV]iP LV PHJiOODStWKDWy 0HJV]HUYH]pVHNRU H W|UYpQ\QHN a tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, a Nat-ra és a kerettantervekre, D]LQWp]PpQ\WtSXVRNUD DWDQtWiVLpYUHQGMpUH DWDQtWiVL NpS]pVLLGĒUHQGMpUH DWDQXOyL MRJYLV]RQ\OpWHVtWpVpUHDJ\HUPHNWDQXOyN|WHOHVVpJpQHNWHOMHVtWpVpUHpVDIHOQĒWWRNWDWiVUD YRQDWNR]yUHQGHONH]pVHLWQHPOHKHWDONDOPD]QL $IHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVEDQDWDQXOyDQQDNDWDQtWiVLpYQHND]XWROVyQDSMiLJN|WHOHV UpV]WYHQQL DPHO\EHQEHW|OWLDWL]HQKDWRGLNpOHWpYpWpVDQQDNDWDQtWiVLpYQHND]XWROVy QDSMiLJYHKHWUpV]W DPHO\EHQEHW|OWLDKXV]RQKDUPDGLNpOHWpYpW$IHMOHV]WĒQHYHOpVEHQ IHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVEDQDWDQXOyNDWDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\NIHMOHWWVpJNpVpOHWNRUXNDODSMiQRV]WMiNEHIHMOHV]WĒFVRSRUWRNED +DDWDQXOyDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\pEHQIRJODOWDNV]HULQWLVNROiEDMiUiVVDOQHPWXGUpV]WYHQQLDIHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVEDQDWDQN|WHOH]HWWVpJpWDIHMOHV]WĒ QHYHOpVRNWDWiVWQ\~MWyLVNRODiOWDOV]HUYH]HWWHJ\pQLIHMOHV]WpVNHUHWpEHQWHOMHVtWL$]HJ\pQL IHMOHV]WpVPHJV]HUYH]KHWĒ D RWWKRQLHOOiWiVNHUHWpEHQ b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja. (00,U † $]1NW † EHNH]GpVE SRQWMDV]HULQWLIHMOHV]WĒQHYHOpVD J\HUPHN HJ\pQL QHYHOpVLIHMOHV]WpVL WHUYH DODSMiQ YpJ]HWW NRPSOH[ J\yJ\SHGDJyJLDL IHMOHV]WpV PHO\QHNIHODGDWDDJ\HUPHNIHMOHV]WĒQHYHOpVRNWDWiVUDYDOyIHONpV]tWpVHDV]OĒ EHYRQiViYDODV]OĒUpV]pUHWDQiFVDGiVQ\~MWiViYDO  +D D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHN V~O\RV pV KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV DWWyO D] pYWĒO NH]GYHDPHO\EHQD]|W|GLNpOHWpYpWEHW|OWLIHMOHV]WĒQHYHOpVEHQYHV]UpV]W

80

 $IHMOHV]WĒQHYHOpVNHUHWpEHQDJ\HUPHNiOODSRWiQDN V]NVpJOHWHLQHN YDODPLQWDFVDOiG WHUKHOKHWĒVpJpQHN IJJYpQ\pEHQ D IHMOHV]WpVL IHODGDWRN YpJUHKDMWiViQDN LGĒNHUHWH OHJDOiEE KHWL |W yUD$ KHWL LGĒNHUHWHW D V]DNpUWĒL EL]RWWViJ iOODStWMD PHJ$] LGĒNHUHWHW D IHMOHV]WpVWHOOiWyV]DNHPEHUDV]DNpUWĒLEL]RWWViJtUiVEHOLHJ\HWpUWpVpYHOPyGRVtWKDWMD $IHMOHV]WĒQHYHOpVHJ\pQLIRJODONR]iVLOOHWYHOHJIHOMHEEKDWJ\HUPHNEĒOiOOyFVRSRUWIRJODONR]iVLOOHWYHYHJ\HVHQHJ\pQLpVFVRSRUWIRJODONR]iVNHUHWpEHQYDOyVtWKDWyPHJ  +D D J\HUPHN E|OFVĒGHL QHYHOpVEHQ J\HUPHNRWWKRQL HOOiWiVEDQ IRJ\DWpNRVRN QDSSDOL LQWp]PpQ\pEHQ IRJ\DWpNRVRN iSROyJRQGR]y EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\pEHQ LQWp]PpQ\L HOOiWiVEDQ UpV]HVO D IHMOHV]WĒ QHYHOpVW DPHQQ\LEHQ D IHODGDW HOOiWiViKR] V]NVpJHV IHOWpWHOHNEL]WRVtWRWWDND]LQWp]PpQ\EHQNHOOHOOiWQL pVDWDQiFVDGiVWDV]OĒQNtYOD] LQWp]PpQ\QHNDJ\HUPHNNHOIRJODONR]yV]DNDONDOPD]RWWDOUpV]pUHLVEL]WRVtWDQLNHOO +DDIHMOHV]WĒQHYHOpVLJpQ\EHYpWHOHD]LQWp]PpQ\EHQQHPROGKDWyPHJ DJ\HUPHNIHMOHV]WpVpUHRWWKRQLHOOiWiVNHUHWpEHQNHUOVRU 2WWKRQLHOOiWiVHVHWpQD EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWWLGĒNHUHWHWDV]OĒHJ\HWpUWpVpYHOpVDJRQGR]iVEDW|UWpQĒEHYRQiViYDO DIHMOHV]WpVLpYiWODJiEDQNHOOWHOMHVtWHQL

$ V~O\RV pV KDOPR]RWWDQ IRJ\DWpNRV DXWL]PXV VSHNWUXP ]DYDUUDO LV N]Gđ VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\ğ J\HUPHN IHMOHV]Wđ QHYHOpVpYHO IHMOHV]Wđ QHYHOpVpYHOpVRNWDWiViYDO|VV]HIJJđWDSDV]WDODWXQNDIHMOHV]WđyYRGD pVIHMOHV]WđLVNRODLQWp]PpQ\HLQHNpVPğN|GWHWpVpQHNMRJLV]DEiO\R]iViYDONDSFVRODWRVDQKRJ\DIHMOHV]WđQHYHOpVN|WHOH]đyUDV]iPDPLQGHQ NRURV]WiO\EDQHONHOOpUMHDJ\yJ\SHGDJyJLDLQHYHOpVEHQRNWDWiVEDQHOOiWRWWJ\HUPHNHNWDQXOyNHVHWpEHQEL]WRVtWRWWyUDV]iPRW

 6]RFLiOLVYpGHOHPpVODNKDWiVFVDOiGWiPRJDWiVRN $] DXWLVWD J\HUPHNHW QHYHOĒ FVDOiGRNUD NRPRO\ V]RFLiOLV Q\RPiV QHKH]HGLN ÉO WDOiQRVMHOHQVpJKRJ\DV]OĒNN|]OD]HJ\LNNpQ\WHOHQIHODGQLiOOiViWDJ\HUPHN JRQGR]iVDpUGHNpEHQYDJ\OHJIHOMHEEFVDNUpV]PXQNDLGĒEHQWXGHOKHO\H]NHGQLKL V]HQDPLQWHGGLJLVOiWWXND]pOHWPDMGQHPPLQGHQWHUOHWpQQHKp]VpJHNEHWN|]LN DV]OĒDPLNRUPHJSUyEiOMDEL]WRVtWDQLDXWLVWDJ\HUPHNHV]iPiUDPLQGD]WDPLHJ\ QHP DXWLVWD J\HUPHN V]iPiUD HOpUKHWĒ$] DXWL]PXV QDJ\RQ V]pOHV VSHNWUXPRQ PR]RJtJ\HQQHNPHJIHOHOĒHQNLW|EENLNHYHVHEEJRQGRVNRGiVWLJpQ\HOD]RQEDQ D]pULQWHWWFVDOiGRNQDJ\W|EEVpJpQpOD]DXWLVWDJ\HUPHNUHNLHPHOWÀJ\HOPHWNHOO IRUGtWDQLpVVRNNDOW|EEWiPRJDWiVWLJpQ\HOPLQWDW|EELJ\HUPHN*RQGROMXQNFVDN D]RNUDDNLNQHND]RNWDWiVDLQWHJUiOWDQQHPYDOyVtWKDWyPHJH]pUWDJ\HUPHNIRO\ WRQRWWKRQYDQpVIHOJ\HOHWHWLJpQ\HOXJ\DQDNNRURNWDWiViWLVPHJNHOOROGDQL *\DNRULD]RO\DQFVDOiGPRGHOOLVDPLNRUD]HJ\LNV]OĒHJ\HGOPDUDGIRJ\DWpNRV J\HUPHNpYHOPHUWDPiVLNV]OĒQHPNpSHVIHOGROJR]QLD]WKRJ\J\HUPHNHQHP


(PHOHW|VV]HJĠiSROiVLGtMDQQDNMiUDNLIRNR]RWWiSROiVWLJpQ\OĒYDJ\LVDNLPiVRN V]HPpO\HVVHJtWVpJHQpONO|QiOOyDQQHPNpSHV ‡pWNH]QLYDJ\ ‡WLV]WiONRGQLYDJ\ ‡|OW|]N|GQLYDJ\ 0LQGH]WHKiWLGĒYHODQ\DJLSUREOpPiNDWRNR]KDWDFVDOiGEDQH]pUWNLHPHOWHQIRQ ‡LOOHPKHO\HWKDV]QiOQLYDJ\ WRV D] DXWL]PXVVDO pULQWHWW FVDOiGRN PHJIHOHOĒ DQ\DJL pV HJ\pE V]ROJiOWDWiVRNNDO ‡ODNiVRQEHOOVHJpGHV]N|]LJpQ\EHYpWHOpYHOVHPN|]OHNHGQL YDOyWiPRJDWiVD IHOWpYHKRJ\HVHWpEHQDIHQWLHNN|]OOHJDOiEEKiURPIHOWpWHOHJ\LGHMĠOHJIHQQiOO 6]WY$† EHN

ÉSROiVLGtM 6DMQiODWRVPyGRQH]HNDIHOWpWHOHNQHPYHV]LNÀJ\HOHPEHD]WDWpQ\WKRJ\SpOGiXO -HOHQOHJNpWOHKHWĒVpJN|UOYiODV]WKDWD]DNLQHNiSROiVUDyUiVIHOJ\HOHWUHV]R DXWL]PXVHVHWpQOHJW|EEV]|UQHPH]HQRNRNPLDWWiOOIHQQDIRNR]RWWiSROiVLLJpQ\ UXOy KR]]iWDUWR]yMD YDQ9DJ\ IHODGMD D] iOOiViW pV iSROiVL GtMDW LJpQ\HO YDJ\ PHJ pVDIRO\WRQRVIHOJ\HOHWV]NVpJHVVpJHKDQHPD]pUWPHUWNRPRO\YLVHONHGpVSURE SUyEiOMDEHQWODNiVRVLQWp]PpQ\EHQHOKHO\H]QLDXWLVWDJ\HUPHNpW%iUD]iSROiVLGtM OpPiNNDON]GDJ\HUPHNDPHO\HNRO\NRUPDJXNUDYDJ\PiVRNUDQp]YHLVYHV]pO\ PHOOHWWDQpJ\yUiVPXQNDYpJ]pVOHKHWĒVpJHDGRWWH]WD]HJ\pEHOOiWiVLIRUPiNSO IRUUiVWMHOHQWHQHN(]DV]HPSRQWHJ\V]HUĠHQKLiQ\]LNDIHQWLMRJLV]DEiO\R]iVEyO QDSSDOL LQWp]PpQ\HN YDJ\ D Ki]L VHJtWVpJQ\~MWiV QHP LJD]iQ WiPRJDWMiN (PHOOHWW tJ\EiUHJ\HVHVHWHNEHQLQGRNROWYROQDPpJVHPNDSMDPHJDKR]]iWDUWR]yD]HPHOW PHJMHJ\]HQGĒKRJ\EiUD]iSROiVLGtMIRO\yVtWiViQDNLGHMHV]ROJiODWLLGĒQHNV]iPtW |VV]HJĠiSROiVLGtMDW D]HOOiWiV|VV]HJHQHPW~OPDJDVH]pUWKRVV]~WiYRQDQ\DJLODJVHPDOHJMREEPHJ ROGiV -DYDVROMXNWHKiWKRJ\HJ\WRYiEELSRQWWDOHJpV]OM|QNLDIHQWLIHOVRUROiV PLV]HULQWD]LVPLQđVOM|QIRNR]RWWiSROiVWLJpQ\OđV]HPpO\QHNDNLÅDX$]iSROiVLGtMOHJIRQWRVDEEV]DEiO\DLWDV]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVV]RFLiOLVHOOiWiVRNUyO WL]PXViEyOHUHGđHQV~O\RVYLVHONHGpVSUREOpPiNDWPXWDWµ V]yOypYL,,,W|UYpQ\†DWDUWDOPD]]D(V]HULQWD]iSROiVLGtMDWDUWyVDQ 0iUH]D]DSUyPyGRVtWiVLVVRNDWMHOHQWHQHHJ\HVFVDOiGRNpOHWpWPHJN|QQ\tWHQp JRQGR]iVUDV]RUXOyV]HPpO\RWWKRQLiSROiViWHOOiWyQDJ\NRU~KR]]iWDUWR]yUpV]pUH EL]WRVtWRWWDQ\DJLKR]]iMiUXOiV 1HP KDJ\KDWMXN V]y QpONO D]RQEDQ D]W VHP KRJ\ D] 2UV]iJRV )RJ\DWpNRVJ\L 3URJUDP 2)3 IHMH]HWHPLWPRQGDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNpVFVDOiGMXNpOHWPL ÉSROiVLGtMUDMRJRVXOWDMHJ\HVNLYpWHOpYHODKR]]iWDUWR]y>3WN†b)SRQWMD@ QĒVpJpQHNMDYtWiVDpUGHNpEHQWHHQGĒOpSpVHNUĒOPHO\HND]DOiEELDN KDiOODQGypVWDUWyVJRQGR]iVUDV]RUXOy a)V~O\RVDQIRJ\DWpNRVYDJ\ ‡ WRYiEENHOOIHMOHV]WHQLD]iSROiVLGtMUHQGV]HUpW b)WDUWyVDQEHWHJpYDODWWLV]HPpO\JRQGR]iViWiSROiViWYpJ]L ‡ DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]XYHUHQLWiViQDNpVD]iSROiVLV]NVpJOHWPpUWpNpQHN 6~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNPLQĒVOQHNW|EEHNN|]|WWD]DXWL]PXVGLDJQy]LV ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHORO\PyGRQKRJ\ VDOUHQGHONH]ĒNLVtJ\D]ĒiSROiVXNDWJRQGR]iVXNDWYpJ]ĒNLVLJpQ\HOKHWLNH]WD] ‡ D]pULQWHWWHNpOYHYiODV]WiVLV]DEDGViJXNNDOHOG|QWKHVVpNKRJ\D]iSROiVLGtM|V] HOOiWiVW V]HJpQHNIHOKDV]QiOiViYDONLQpOKRJ\DQpVPLO\HQVHJtWVpJHW JRQGR]iVWiSROiVW YHV]QHNLJpQ\EH $] iSROiVL GtM |VV]HJH MHOHQOHJ D] iSROiVL V]NVpJOHW YDODPLQW DQQDN RND V]HULQW ‡ PHJNHOOYL]VJiOQLD]iSROiVLGtMWRYiEELGLIIHUHQFLiOWHPHOpVpQHNOHKHWĒVpJpW YiOWR]LN +iURP IDMWiMD OpWH]LN D] HJ\LN D] DODS|VV]HJĠ PHO\ MHOHQOHJ )W ‡ EĒYtWHQLNHOODQDSSDOLHOOiWiVWQ\~MWyLQWp]PpQ\HNKiOy]DWiW D] HPHOW |VV]HJĠ PHO\ MHOHQOHJ )W pV D PpOWiQ\RVViJL DODSRQ MiUy PHO\ ‡ $IRJ\DWpNRVNO|Q|VHQD]pUWHOPLOHJDNDGiO\R]RWWD]DXWL]PXVVDOpOĒD )W V~O\RVDQKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHWLOOHWYHIHOQĒWWHWHOOiWy ,, 2*<+$7É52=$7R81

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

RO\DQPLQWDW|EELH]pUW~J\G|QWPDJDP|J|WWKDJ\MDDFVDOiGRW,O\HQHVHWEHQD QDJ\V]OĒNWiPRJDWiVDD]DPLVHJtWVpJHWQ\~MWKDWD]HJ\HGOiOOyV]OĒV]iPiUDGH KDQDJ\V]OĒPiUQHPpOYDJ\PDJDLViSROiVUDV]RUXODNNRUV]LQWHVHJtWVpJQpONO PDUDGDV]OĒDXWLVWDJ\HUPHNpYHO


V]OĒN V]iPiUD D] DONDOPDQNpQWL NOVĒ VHJtWVpJ LJpQ\EHYpWHOpQHN OHKHWĒVpJpW V]NVpJHVEL]WRVtWDQL ‡ 0HJNHOOYL]VJiOQLVSHFLiOLVWiPRJDWiVWQ\~MWyV]ROJiODWOpWUHKR]iViQDNLOOHWYHD PHJOpYĒV]ROJiOWDWiVRNLO\HQIHODGDWWDOW|UWpQĒNLEĒYtWpVpQHNOHKHWĒVpJpW ‡ DPXQNDHUĒSLDFUDYLVV]DWpUĒV]OĒNIRJODONR]WDWiVLUHKDELOLWiFLyMiWEL]WRVtWDQLNHOO 6DMQiODWRVKRJ\EiUD]2)3HJ\EDQNpV]OWSURJUDPD]PpJPLQGLJDNWXiOLVpVYpJUHQHPKDMWRWWPHJiOODStWiVRNDWWDUWDOPD] ( SiU NLHPHOW JRQGRODWEyO LV YLOiJRVDQ OiWV]LN WHKiW KRJ\ D] iSROiVL GtM HPHOpVH UHQGV]HUpQHNiWDODNtWiVDFVDN~J\ROGKDWQiPHJDSUREOpPiNDWKDD]HJ\pEV]RFL iOLVHOOiWiVRNDWLVWRYiEEIHMOHV]WLN$KRJ\DWiUVDGDOPLEHIRJDGiVNDSFViQPiUYROW V]yDUUyOKRJ\DV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUV]ROJiOWDWiVDLWHOpUKHWĒYpNHOOWHQQLOHKH WĒVpJV]HULQWPLQGHQKROpVDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDLVLJpQ\EHYHKHWĒYpNHOO WHQQL~J\PRVWLWWD]iSROiVLGtMNDSFViQLVKDQJV~O\R]QXQNNHOOHQQHNIRQWRVViJiW $]HOOiWyUHQGV]HUNO|QE|]ĒV]ROJiOWDWiVDLXJ\DQLVMyONLHJpV]tWLNHJ\PiVWpVPL QpOW|EEIpOHV]ROJiOWDWiVpUKHWĒHODQQiOMREEDQLJD]tWKDWyDND]RND]LJpQ\EHYHYĒN V]NVpJOHWHLKH] $]ÉOODPL6]iPYHYĒV]pNEDQUiPXWDWRWWDUUDKRJ\DV]RFLiOLVDODSHOOiWiVRN KLiQ\RVViJDLPLDWWQ|YHNV]LNDEHQWODNiVRVLQWp]PpQ\HNLUiQWLLJpQ\DPLD]RQEDQ VRNNDON|OWVpJHVHEED]iOODPV]iPiUDPLQWKDD]RWWKRQLiSROiVWÀQDQV]tUR]QipV DNDSFVROyGyDODSV]ROJiOWDWiVRNDWIHMOHV]WHQp(]D]RQEDQD]pUWQHPYDOyVXOPHJ PHUWD]|QNRUPiQ\]DWRNDQ\DJLRNRNEyOQHPpUGHNHOWHNDV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRN IHMOHV]WpVpEHQ pV IHQQWDUWiViEDQ$] iSROiVL GtM LV D] |QNRUPiQ\]DWRN iOWDO IRO\y VtWRWW HOOiWiV PHO\ D N|]SRQWL N|OWVpJYHWpVEĒO ÀQDQV]tUR]RWW iP D PpOWiQ\RVViJL DODSRQDGRWWiSROiVLGtMD]|QNRUPiQ\]DWVDMiWN|OWVpJYHWpVpWWHUKHOLtJ\DQHKp] KHO\]HWEHQOpYĒ|QNRUPiQ\]DWRNW|EEHNN|]|WWH]HQDNLDGiVRQNtYiQQDNPHJWD NDUtWiVWHV]N|]|OQL $] iSROiVL GtMMDO QHPFVDN D] D SUREOpPD KRJ\ QDJ\RQ DODFVRQ\ |VV]HJĠ KDQHP D] LV KRJ\ UXJDOPDWODQ |VV]HJH QHP LV YiOWR]WDWKDWy D] HJ\pQL V]NVpJOHWHNKH] PpUWHQKLV]HQDPHJiOODStWiVDVRUiQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\iOODSRWiWDODSRVDQQHP YL]VJiOMiNFVXSiQFVDND]WNHOOLJD]ROQLKRJ\D]LOOHWĒV~O\RVDQIRJ\DWpNRVpVH]pUW WDUWyViSROiVUDJRQGR]iVUDV]RUXORWWKRQLN|UQ\H]HWEHQHJ\KR]]iWDUWR]yMDiOWDO $PDJDVDEE|VV]HJEHQLJpQ\HOWiSROiVLGtMQiOSHGLJDIHQWPiUIHOVRUROWIHOWpWHOHN IHQQiOOiViWYL]VJiOMiNPLV]HULQWNpSHVHD]LOOHWĒ|QiOOyDQ|OW|]N|GQLWLV]WiONRGQL N|]OHNHGQLVWEDPLPLQWHPOtWHWWND]DXWL]PXVEyODGyGyYLVHONHGpVSUREOpPiNDW QHPLVWHNLQWLV]HPSRQWQDNPHO\DMRJRVXOWViJRWPHJDODSR]KDWQi

82

$] 2)3EHQ IRJODOW PHJiOODStWiVRNNDO |VV]KDQJEDQ YpOHPpQ\QN V]HULQWD]iSROiVLGtMPHJiOODStWiViQiOV]HUHQFVpVHEEYROQDNL]iUyODJDEEyO NLLQGXOQL KRJ\ D] iSROiVUD V]RUXOy V]HPpO\ PLO\HQ iOODSRWEDQ YDQ pV PLO\HQV]NVpJOHWHLYDQQDN$]DXWL]PXVVDOpOđV]HPpO\HNV]iPiUDNHGYH]đPHJROGiVYROQDKDD]iSROiVLGtM|VV]HJpWDV]HULQWiOODStWDQiNPHJ KRJ\D]DGRWWV]HPpO\QDSLKHWLYDJ\KDYLiWODJEDQKiQ\yUDJRQGRVNRGiVWIHOJ\HOHWHWLJpQ\HO7HUPpV]HWHVHQH]FVDNDNNRUPğN|GKHWQHMyO KDH]HQiSROiVLV]NVpJOHWyUDV]iPiQDNPHJKDWiUR]iVDVRUiQDONDOPD]RWWV]HPSRQWUHQGV]HUDXWL]PXVVSHFLÀNXVYL]VJiODWLV]HPSRQWRNDWLV PDJiEDQIRJODOQDÌJ\SpOGiXOD]|QHOOiWiVLNpSHVVpJYL]VJiODWDPHOOHWW DYLVHONHGpVSUREOpPiNV~O\RVViJiWJ\DNRULViJiWLVÀJ\HOHPEHYHQQpN PLQđVtWHQpN WRYiEEi D V]RFLiOLV NRPPXQLNiFLyV NpV]VpJHNHW PHO\HN PHJQHKH]tWKHWLNYDJ\PHJN|QQ\tWKHWLND]iSROiVWUHQGV]HUHVHQYpJ]đ V]HPpO\KHO\]HWpW-DYDVROMXND]WLVKRJ\DPHQQ\LEHQD]DXWL]PXVVDOpOđ V]HPpO\LO\HQYL]VJiODWLHUHGPpQ\HNNHOPiUUHQGHONH]LNPHUWPiVHOOiWiVWiPRJDWiVLJpQ\OpVpQpOPiUD]LO\HQV]HPSRQW~YL]VJiODWDOH]DMORWW DNNRU D]RQ HUHGPpQ\HN D] iSROiVL GtM LUiQWL NpUHOHP EHQ\~MWiVDNRU LV IHOKDV]QiOKDWyNOHJ\HQHNDQQDNpUGHNpEHQKRJ\QHNHOOMHQ~MDEEYL]VJiODWRNRQPHJMHOHQQLH )RQWRVQDNWDUWMXNKRJ\D]iSROiVLGtMWHOMHV|VV]HJEHQDGKDWyOHJ\HQ PiVHOOiWiVRNPHOOHWWLVDPHO\HWDFVDOiGRNHJ\pENpQWLVNDSQDNtJ\ D *<(6 pV D *<(' PHOOHWW LV $] iSROiVL GtM XJ\DQLV MHOHQOHJ H] HVHWEHQ FVDNRO\DQ|VV]HJEHQMiUDPHO\PHJHJ\H]LNDIRO\yVtWRWW*<(6YDJ\*<('pV D] iSROiVL GtM NO|QE|]HWpYHO (] D]pUW LV YROQD LQGRNROW PHUW DPHQQ\LEHQ D] DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHWQHYHOĒiSROiVLGtMRQRWWKRQOpYĒ DQ\XND~MDEEJ\HUPHNHWYiOODODNNRUEiUD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒ J\HUPHNiSROiVLV]NVpJOHWHLQHPFV|NNHQHNDJ\HUPHNXWiQMiUySpQ]EHOLHOOi WiVLJHQ(]HJ\UpV]UĒOKiWUiQ\RVD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHN V]HPSRQWMiEyOPtJKiWUiQ\RVKHO\]HWEHVRGRUMDDWHVWYpUWLVDNLXWiQ*<(6W YDJ\*<('HWIRO\yVtWDQDNKLV]HQD]ĒHOOiWiViUDV]ROJiOy|VV]HJEĒOHVHWOHJH VHQD]DXWL]PXVEDQpULQWHWWWHVWYpUXWiQNLHVHWWiSROiVLGtM|VV]HJpWHJpV]tWLNL DFVDOiGpVLQNiEEDIRJ\DWpNRVJ\HUPHNV]NVpJOHWHLQHNNLHOpJtWpVpUHIRUGtWMD $MHOHQOHJLUHQGV]HUWHKiWQHPWiPRJDWMDDJ\HUPHNYiOODOiVWVĒWD]WDEXUNROW Ł]HQHWHWµ N|]YHWtWL KRJ\ DKRO PiU HJ\ IRJ\DWpNRV J\HUPHN YDQ D FVDOiGEDQ RWWDV]OĒNOHKHWĒOHJPiUQHYiOODOMDQDN~MDEEJ\HUPHNHWKLV]HQD]WDQ\DJLODJ PiUQHPWiPRJDWMDYDJ\FV|NNHQWHWWPpUWpNEHQWiPRJDWMDD]iOODP(]HJ\pE NpQWiOOiVSRQWXQNV]HULQWD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pYHOVHPHJ\H]WHW KHWĒ|VV]H


(UHQGHONH]pVHNYLV]RQ\ODJ~MDND]0WEHQpVGY|]OHQGĒKRJ\DMRJDONRWyDIR J\DWpNRVJ\HUPHNHNHWQHYHOĒV]OĒNHWSyWV]DEDGViJLJpQ\EHYpWHOpYHONtYiQWDWi PRJDWQL0HJMHJ\]HQGĒD]RQEDQKRJ\D]DXWL]PXVPLQWDOHJW|EEIRJ\DWpNRVViJ $]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHWQHYHOĒV]OĒNDPXQNDYLOiJiEDQ VHPQHPÅP~OLNHOµH]pUWWHOMHVHQ|QNpQ\HVD]DUHQGHONH]pVPLV]HULQWH]DNHG LVQHKp]KHO\]HWEHQYDQQDNKLV]HQKDDJ\HUPHNQHPLQWHJUiOKDWyyYRGiEDQLVNR YH]PpQ\FVXSiQDJ\HUPHNpOHWpYpQHNEHW|OWpVpLJLOOHWLPHJDV]OĒNHWeSSHQ OiEDQDNNRUiOODQGyIHOJ\HOHWpWPHJNHOOROGDQLGHKDPpJLQWHJUiOKDWyLVVRNV]RU H]pUWD]WMDYDVROMXNKRJ\DIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHWQHYHOĒV]OĒPLQGDGGLJYHKHVVH NO|Q IHMOHV]WpVUH WHUiSLiUD NHOO YLQQL yYRGD LVNROD XWiQ DPL SOXV] LGĒ WRYiEEi LJpQ\EHH]WDQpKiQ\QDSRVSyWV]DEDGViJRWDPtJDJ\HUPHNiOODSRWDIHQQiOO XJ\DQtJ\LGĒYHV]WHVpJHWMHOHQWDJ\HUPHNNHODUHQGV]HUHVRUYRVLYL]VJiODWRNRQYDOy PHJMHOHQpVQHPEHV]pOYHD]HVHWOHJHVNUt]LVHNUĒODPLNRUDJ\HUPHNiOODSRWDYDOD 6]|YHJV]HUğMDYDVODWXQNWHKiWD]0W† EHNH]GpVpUHYRQDWNR]LN PLPLDWWURVV]DEEUDIRUGXO(]HQNtYOD]DXWL]PXVEDQpULQWHWWJ\HUPHNNHOVRNNDO D]DOiEELDNV]HULQW W|EEHWNHOOIRJODONR]QLKRJ\D]LVNROiEDQWHOMHVtWHQLWXGMRQ6RNV]RUDPHJIHOHOĒIHM † $ SyWV]DEDGViJUD YDOy MRJRVXOWViJ V]HPSRQWMiEyO D J\HUPHNHW OHV]WpVWLVNRODLyYRGDLHOOiWiVWFVDNDODNyKHO\WĒOYDJ\DPXQNDKHO\WĒOWiYROWXGMiN HOđV]|UDV]OHWpVpQHNpYpEHQXWROMiUDSHGLJDEEDQD]pYEHQNHOOÀJ\HOHPPHJROGDQLDV]OĒNDPLUHQJHWHJLQJi]iVVDOMiU$]XWD]iVLN|OWVpJHNPHOOHWWWHKiWD] EHYHQQLDPHO\EHQDWL]HQKDWRGLNpOHWpYpWEHW|OWL)RJ\DWpNRVJ\HUPHNHVH LGĒYHV]WHVpJD]DPLV]LQWpQKiWUiQ\RVDQpULQWLDFVDOiGRNDWtJ\DNO|QE|]ĒPXQ WpQDSyWV]DEDGViJUDYDOyMRJRVXOWViJLGĒNRUOiWQpONOIHQQiOOPLQGDGGLJDPtJ NDLGĒNHGYH]PpQ\HNVRNDWMDYtWKDWQDNpOHWPLQĒVpJN|QWRYiEEiD]RO\DQHOOiWiVRN DV]OĒYHOHJ\Ki]WDUWiVEDQpOĒJ\HUPHNiOODSRWDH]WLQGRNROMD IRO\yVtWiVDLVDPHO\HNDPXQNiEyOYDOyNLHVpVLGHMpUHQ\~MWDQDNNRPSHQ]iFLyW )RQWRVQDNWDUWMXNWHKiWD]LO\HQJ\DNRUODWLSUREOpPiNPHJROGiViUDVSHFLiOLVMRJV]D 9pOHPpQ\QNV]HULQWH]DNHGYH]PpQ\QHPRO\DQPpUWpNĠDPHO\QHNDONDOPD]iVDD EiO\L UHQGHONH]pVHN PHJDONRWiViW HVHWOHJHVHQ ~M MRJLQWp]PpQ\HN NHGYH]PpQ\HN PXQNiOWDWyNDWOpQ\HJHVHQKiWUiQ\RVDQpULQWHQpPtJDPXQNDYiOODOyV]iPiUDDGRWW MXWWDWiVRN EHYH]HWpVpW iP PL PRVW FVXSiQ D PHJOpYĒ MRJV]DEiO\RNKR] V]RURVDQ HVHWEHQVRNDWV]iPtWKDW NDSFVROyGyNLVHEEPyGRVtWiVRNUDWHV]QNMDYDVODWRW *\HUPHNiSROiVLWiSSpQ] $PXQNDW|UYpQ\N|Q\YpEHQEL]WRVtWRWWNHGYH]PpQ\HN

%iUH]WDIDMWDMXWWDWiVWDN|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyOV]yOypYL/;;;,,, W|UYpQ\V]DEiO\R]]DPHO\HV]HULQWLQNiEEDN|YHWNH]ĒFtPDOiWDUWR]QDPpJLVLWWpUGHPHV $]~M0WV]HULQW pYL,W|UYpQ\ DPXQNDYiOODOyNUDpVDNLVJ\HUPHNHVPXQ IRJODONR]QLYHOHKLV]HQDWiSSpQ]NLIHMH]HWWHQDPXQNDYLV]RQ\KR]NDSFVROyGyMXWWDWiV NDYiOODOyNUDYRQDWNR]yNHGYH]ĒEEV]DEiO\RNRQW~ODIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHWQHYHOĒ $W|UYpQ\UHQGHONH]pVHLV]HULQW V]OĒWD]DOiEELDNV]HULQWLOOHWLPHJSyWV]DEDGViJ † $PXQNDYiOODOyQDNDWL]HQKDWpYHVQpOÀDWDODEE D HJ\J\HUPHNHXWiQNHWWĒ E NpWJ\HUPHNHXWiQQpJ\ F NHWWĒQpOW|EEJ\HUPHNHXWiQ|VV]HVHQKpWPXQNDQDSSyWV]DEDGViJMiU  $] EHNH]GpVV]HULQWLSyWV]DEDGViJIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHQNpQWNpW PXQNDQDSSDOQđKDDPXQNDYiOODOyJ\HUPHNHIRJ\DWpNRV  $SyWV]DEDGViJUDYDOyMRJRVXOWViJV]HPSRQWMiEyODJ\HUPHNHWHOđV]|U D V]OHWpVpQHN pYpEHQ XWROMiUD SHGLJ DEEDQ D] pYEHQ NHOO ÀJ\HOHPEH YHQQLDPHO\EHQDWL]HQKDWRGLNpOHWpYpWEHW|OWL  $]DSiQDNJ\HUPHNHV]OHWpVHHVHWpQOHJNpVĒEEDV]OHWpVWN|YHWĒPiVRGLNKyQDS YpJpLJ|WLNHUJ\HUPHNHNV]OHWpVHHVHWpQKpWPXQNDQDSSyWV]DEDGViJMiUDPHO\HW NpUpVpQHNPHJIHOHOĒLGĒSRQWEDQNHOONLDGQL$V]DEDGViJDNNRULVMiUKDDJ\HUPHN KDOYDV]OHWLNYDJ\PHJKDO

†.HUHVĒNpSWHOHQ D DNLEHWHJVpJHPLDWWPXQNiMiWQHPWXGMDHOOiWQL E DNLWHUKHVVpJHLOOHWĒOHJV]OpVHPLDWWQHPWXGMDPXQNiMiWHOOiWQLpVWHUKHVVpJLJ\HU PHNiJ\LVHJpO\UHQHPMRJRVXOW F D]DQ\DKDNyUKi]LiSROiVDODWWiOOyHJ\pYHVQpOÀDWDODEEJ\HUPHNpWV]RSWDWMD G H DV]OĒDNLWL]HQNpWpYHVQpOÀDWDODEEEHWHJJ\HUPHNpWiSROMDpVDJ\HUPHNHWDVDMiW Ki]WDUWiViEDQQHYHOL I DNLIHNYĒEHWHJJ\yJ\LQWp]HWLHOOiWiVEDQEHWHJVpJpQHNPHJiOODStWiVDYDJ\J\yJ\NH]H OpVHPLDWWUpV]HVO J DNLWN|]HJpV]VpJJ\LRNEyOIRJODONR]iViWyOHOWLOWDQDNpVPiVEHRV]WiVWQHPNDSYDJ\ DNLWN|]HJpV]VpJJ\LRNEyOKDWyViJLODJHONO|QtWHQHNWRYiEEiDNLMiUYiQ\J\LLOOHWĒ OHJiOODWHJpV]VpJJ\L]iUODWPLDWWPXQNDKHO\pQPHJMHOHQQLQHPWXGpVPiVPXQND KHO\HQ PXQNDN|UEHQ iWPHQHWLOHJVHPIRJODONR]WDWKDWy

83

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$XWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\WHOOiWyGROJR]yV]OĒNiOWDOLJpQ\EHYHKHWĒNHGYH]Pp Q\HNHOOiWiVRN


† 7iSSpQ]DNHUHVĒNpSWHOHQVpJWDUWDPiUDMiUOHJIHOMHEED]RQEDQ D DEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\IHQQiOOiViQDNLGĒWDUWDPDDODWWHJ\pYHQiW E HJ\pYHVQpOÀDWDODEEJ\HUPHNV]RSWDWiVDLOOHWĒOHJiSROiVDFtPpQDJ\HUPHNHJ\pYHV NRUiLJ F HJ\pYHVQpOLGđVHEEGHKiURPpYHVQpOÀDWDODEEJ\HUPHNiSROiVDFtPpQ pYHQNpQWpVJ\HUPHNHQNpQWQ\ROFYDQQpJ\QDSWiULQDSRQiW G KiURPpYHVQpOLGđVHEEGHKDWpYHVQpOÀDWDODEEJ\HUPHNiSROiVDFtPpQ pYHQNpQWpVJ\HUPHNHQNpQWQHJ\YHQNHWWđHJ\HGOiOOyQDNQ\ROFYDQQpJ\ QDSWiULQDSRQiW H KDWpYHVQpOLGđVHEEGHWL]HQNpWpYHVQpOÀDWDODEEJ\HUPHNiSROiVDFtPpQ pYHQNpQWpVJ\HUPHNHQNpQWWL]HQQpJ\HJ\HGOiOOyQDNKXV]RQQ\ROFQDSWiULQDSRQiW

† $]HJpV]VpJEL]WRVtWiVLV]HUYD]($ODSpYHVN|OWVpJYHWpVpEHQPHJKDWiUR]RWW NHUHWHNN|]|WWPpOWiQ\RVViJEyOWHUKHVVpJLJ\HUPHNiJ\LVHJpO\WJ\HUPHNJRQ GR]iVL GtMDW pV WiSSpQ]W DNNRU iOODStWKDW PHJ D EL]WRVtWRWW UpV]pUH KD D EL]WRVtWRWWD]DKKR]V]NVpJHVEL]WRVtWiVLLGđYHOQHPUHQGHONH]LN $] EHNH]GpVEHQIRJODOWDNRQW~OD]HJpV]VpJEL]WRVtWyPpOWiQ\RVViJEyOD † EHNH]GpVF H SRQWMDLEDQPHJKDWiUR]RWWLGđWDUWDPRWPHJKDODGyDQLViOODStWKDWPHJJ\HUPHNiSROiVLWiSSpQ]WD†H SRQWMDV]HULQWLNHUHVđNpSWHOHQEL]WRVtWRWWDNUpV]pUH

WL]PXVEDQ pULQWHWW J\HUPHN HVHWpQ SpOGiXO QHP W|UWpQLN pUGHPL YiOWR]iV D pOHWpYpQHNEHW|OWpVHNRUH]WN|YHWĒHQLVEiUPLNRUNHUOKHWRO\DQKHO\]HWEHKRJ\ iOODSRWDURVV]DEERGLNpVKRVV]DEELGĒUHRWWKRQLiSROiVDIRO\DPDWRVIHOJ\HOHWHLQ GRNROW$WiSSpQ]QHNSHGLJ²DPLQWD]DIHQWLHNEĒONLWĠQLN²QLQFVLVRO\DQIRUPiMD DPHO\DN|]HOLKR]]iWDUWR]yiSROiViQDNHVHWpUHDGQDMRJRVXOWViJRW (QQHNDODSMiQMDYDVROMXNKRJ\DIHQWLV]DEiO\R]iVHJpV]OM|QNLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNNHOpVDPtJD]đNHWiSROy JRQGR]yiPGROJR]yV]OđYHOHJ\Ki]WDUWiVEDQpOQHNDGGLJDV]OđOHJ\HQMRJRVXOW²DIRJ\DWpNRVV]HPpO\NRUiUDWHNLQWHWQpONOD]iSROiVL WiSSpQ]WLJpQ\EHYHQQLD† EHNH SRQWMDV]HULQWLPpUWpNEHQ7HUPpV]HWHVHQLQGRNROWOHKHWD]LO\HQMRJFtPHQQ\~MWRWWWiSSpQ]HOQHYH]pVpQHN PHJYiOWR]WDWiViUD LV PHO\UH MDYDVODWXQN IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN XWiQMiUyiSROiVLWiSSpQ] 0HJNtYiQMXNMHJ\H]QLKRJ\7V]iPRQDN|]HOP~OWEDQV]OHWHWWW|UYpQ\MDYDVODW PHO\HOIRJDGiVDHVHWpQD]iSROiVLWiSSpQ]V]DEiO\DLQLVPyGRVtWDQD7pPiQNV]HPSRQW MiEyODW|UYpQ\MDYDVODWIRQWRVYiOWR]iVWWDUWDOPD] PLV]HULQWH]pYM~OLXViWyODJ\HUPHN NyUKi]LiSROiViQDNLGHMHDODWWDJ\HUPHNPHOOHWWWDUWy]NRGyV]OĒLVMRJRVXOWWiYiOQD J\HUPHNiSROiVLWiSSpQ]UH(]PLQGHQNpSSHQGY|]OHQGĒLQWp]NHGpVYROQD

(OK~]yGyJ\LQWp]pVRNR]WDSUREOpPiNDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVVDOpVFVDOiGL 6DMQiODWRVPyGRQHEEHQDV]DEiO\R]iVEDQNHYpVVpMHOHQQHNPHJDIRJ\DWpNRVV]HPpO\W SyWOpNNDO|VV]HIJJpVEHQ HOOiWy FVDOiGRN pUGHNHL$ UHQGHONH]pVHN QLQFVHQHN WHNLQWHWWHO D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ 1DJ\RQIRQWRVQDNWDUWMXNPHJHPOtWHQLDN|]HOP~OWEDQDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiV HOOiWiViYDONDSFVRODWRVWHUKHNUHD]RNFV|NNHQWpVpUHFVDNNHYpVVpDONDOPDVDN $J\HUPHNiSROiVLWiSSpQ]WHKiWPLQGHQHVHWEHQFVDNDJ\HUPHNpYHVNRUiLJMiU NDSFViQOHIRO\WDWRWWRPEXGVPDQLYL]VJiODWHUHGPpQ\pWPHUW~J\JRQGROMXNKRJ\ EiUHJ\NRQNUpWWiPRJDWiVUyOYDQV]ypVDSDQDV]RVQHPDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\ PpOWiQ\RVViJLDODSRQD]RQEDQWRYiEELVIRO\yVtWKDWy 9pOHPpQ\QNV]HULQWD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒJ\HUPHNHNHWQHYHOĒV] YROWPpJLVUHQGV]HUV]LQWĠSUREOpPiWWiUWIHOD]HVHW OĒNHW DNLN PLQGHQ QHKp]VpJ HOOHQpUH SUyEiOQDN PHJPDUDGQL D PXQNDHUĒSLDFRQ QHPV]DEDGQDRO\DQKHO\]HWEHKR]QLKRJ\DJ\HUPHNpYHVNRUDXWiQFVXSiQD] Å3DQDV]RVEHDGYiQ\iEDQPHJtUWDKRJ\DEDOOiEiQDNDPSXWiOiViWN|YHWĒHQ HJpV]VpJEL]WRVtWiVLV]HUYHNÅMyLQGXODWiUDµPpOWiQ\RVViJiUDNHOOMHQEt]QLXNPDJXNDW V]HSWHPEHUiQQ\~MWRWWDEHNpUHOPpWD0DJ\DUÉOODPNLQFVWiULOOHWpNHVLJD]JD KDDJ\HUPHNRO\DQNUt]LVEHNHUODPHO\QpKiQ\QDSDODWWQHPROGyGLNPHJpVYL WyViJiKR] IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiV PHJiOODStWiVD LUiQW$]yWD KyQDS HOWHOW pV LGĒN|]EHQ PiVLN OiEiW LV DPSXWiOQL NHOOHWW pUGHPL KDWiUR]DWRW D]RQEDQ NpUHOPH V]RQ\ODJKRVV]DEEiSROiVUDYDQV]NVpJ WHNLQWHWpEHQQHPNDSRWWµ 0HJLQWFVDN|QNpQ\HVQHNpVLQGRNRODWODQQDNWDUWMXNKRJ\DJ\HUPHNiSROiVLWiS Å$SDQDV]RVNpUHOPHV]HSWHPEHUpQpUNH]HWWD]ÉOODPNLQFVWiU%RUVRG$ED SpQ]UH YDOy MRJRVXOWViJRW D J\HUPHN pOHWpYpQHN EHW|OWpVpKH] N|WLN (J\ DX ~M=HPSOpQ0HJ\HL,JD]JDWyViJiKR] DWRYiEELDNEDQ,JD]JDWyViJ $],JD]JDWyViJ KWWSZZZSDUODPHQWKXLURPSGI KWWSZZZDMEKKXD]RPEXGVPDQDIRJ\DWHNRVVDJLWDPRJDWDVRNHOKX]RGRRGDLWHOHVHURO 5pV]OHWD]RPEXGVPDQ$-%V]iP~J\EHQWHWWMHOHQWpVpEĒO

 

84


XPRNDWKRJ\DNpWMRJV]DEiO\|VV]KDQJMiQDNPHJWHUHPWpVHpUGHNpEHQWHJ\HQHN LQWp]NHGpVHNHW $EL]WRVPHJNHUHVpVpUHDGRWWKDWyViJLYiODV]EyOD]LVNLGHUOWKRJ\PLYHOM~ OLXVyWDiOOWIHODMHOHQOHJPĠN|GĒUHQGV]HUH]pUWWiUJ\LpVV]HPpO\LKLiQ\RVViJRN YDQQDNDPHO\HNJ\KiWUDOpNRWRNR]QDNÉOOiVSRQWXQNV]HULQW²pVD]RPEXGVPDQ YpOHPpQ\HV]HULQWLV²H]D]RQEDQQHPRNR]KDWD]J\IpOV]iPiUDVpUHOPHW

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWiViUyOV]yOy pYL;;9,W|UYpQ\†DpUWHOPpEHQDWiPRJDWiVFpOMDKRJ\²DV~O\RVDQ IRJ\DWpNRVV]HPpO\M|YHGHOPpWĒOIJJHWOHQO²DQ\DJLVHJtWVpJJHOMiUXOMRQKR]]iD V~O\RVDQIRJ\DWpNRViOODSRWEyOHUHGĒWiUVDGDOPLKiWUiQ\RNPpUVpNOpVpKH]$]RP EXGVPDQHQQHNNDSFViQ²pVHJ\NRUiEELHVHWDODSMiQPHJiOODStWRWWDKRJ\DWiPR JDWiVLUiQWLLJpQ\HOEtUiOiVLHOMiUiViQDNPLQGHQQHPĠHOK~]yGiVDHJ\~WWDOD]HPEHUL PpOWyViJKR]YDOyMRJJDOpVDV]RFLiOLVEL]WRQViJKR]YDOyMRJJDO|VV]HIJJĒVpUHOHP OHKHWĒVpJpWKRUGR]]DPDJiEDQ(]HQW~OPHQĒHQDMRJEL]WRQViJN|YHWHOPpQ\pWYDOD PLQWDWLV]WHVVpJHVKDWyViJLHOMiUiVKR]YDOyMRJRWLVVpUWLKDHJ\LO\HQMHOOHJĠWiPR JDWiVUyOYDOyG|QWpVVHODKDWyViJNpVOHNHGLN

0LYHO VRN DXWL]PXVVDO pOđ V]HPpO\ LV UpV]HVO IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVEDQpVNpUHOPHWQ\~MWEHHWiUJ\EDQYDODPLQWDFVDOiGLSyWOpNpVD] DXWL]PXVVDO pOđ V]HPpO\W JRQGR]y FVDOiGRN iOWDO LJpQ\EH YHWW HPHOHW |VV]HJğFVDOiGLSyWOpNLVKDVRQOyHOMiUiVEDQNHUOPHJiOODStWiVUDH]pUW PLQGHQNpSSHQ MDYDVROW D IHOWiUW KLiQ\RVViJRN KDODGpNWDODQ RUYRVOiVD D WRYiEEL MRJVpUHOPHN PHJHOđ]pVH pUGHNpEHQ 6]LQWpQ PHJMHJ\]HQGđ KRJ\DUHKDELOLWiFLyVV]DNLJD]JDWiVLV]HUYYpJ]LDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJğ PXQNDYiOODOyN NRPSOH[ PLQđVtWpVpW LV H]pUW D V]DNKDWyViJ J\LQWp]pVLKDWiULGHMpEHQIHOWiUWEL]RQ\WDODQViJRNpVHOK~]yGyJ\PHQHWPiVHOOiWiVRNPHJIHOHOđLGđEHQYDOyLJpQ\EHYpWHOpWLVYHV]pO\H]WHW$] J\PHQHW HJ\pENpQW ~J\ Qp] NL KRJ\ D 0DJ\DU ÉOODPNLQFVWiUKR] EHQ\~MWRWW KHWLN NpUHOPHW N|YHWĒHQ D] WRYiEEtWiVUD NHUO D] LOOHWpNHV UHKDELOLWiFLyV V]DNLJD]JDWiVL V]HUYIHOpDPHO\D]J\IHOHWEHKtYMDRUYRVLYL]VJiODWUD$]RUYRVLYL]VJiODWHUHGPp $URNNDQWViJLMiUDGpNNDONDSFVRODWRVSUREOpPiN Q\pWĒO²V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVIJJĒHQSHGLJD0DJ\DUÉOODPNLQFVWiUUHQGHONH ]LNDWiPRJDWiVIRO\yVtWiViUyOYDJ\DNpUHOHPHOXWDVtWiViUyO $]HOOiWiVUpV]OHWHVV]DEiO\DLWD ;,, 07UHQGHOHWDURNNDQWViJLMiUD $]J\LQWp]pVLKDWiULGĒNUĒODN|]LJD]JDWiVLKDWyViJLHOMiUiVpVV]ROJiOWDWiViOWDOiQRV GpNUyOWDUWDOPD]]D V]DEiO\DLUyOV]yOypYL&;/W|UYpQ\ .HW WRYiEEiD1HP]HWL5HKDELOLWiFLyV 5RNNDQWViJLMiUDGpNUDD]MRJRVXOWDNLDpOHWpYHEHW|OWpVHHOĒWWWHOMHVHQPXQND pV6]RFLiOLV+LYDWDOUyOYDODPLQWDV]DNPDLLUiQ\tWiVDDOiWDUWR]yUHKDELOLWiFLyVV]DN NpSWHOHQQpYiOWLOOHWYHRVYDJ\D]WPHJKDODGyPpUWpNĠHJpV]VpJNiURVRGiVW LJD]JDWiVLV]HUYHNIHODGDWpVKDWiVN|UpUĒOV]yOy 9 .RUPUHQGHOHW V]HQYHGHWWpVQ\XJHOOiWiVWEDOHVHWLQ\XJHOOiWiVWUpV]pUHQHPiOODStWRWWDNPHJ .RUPUHQGHOHW UHQGHONH]LN$]RPEXGVPDQPHJiOODStWRWWDKRJ\H]HQMRJV]DEiO\L $ MiUDGpNRW OHJNRUiEEDQ DQQDN D KyQDSQDN D] HOVĒ QDSMiWyO OHKHW PHJiOODStWDQL UHQGHONH]pVHNVLQFVHQHN|VV]KDQJEDQPHUWD.HWV]HULQWDV]DNKDWyViJLiOOiVIRJ DPHO\EHQD]LJpQ\OĒDpOHWpYpWEHW|OW|WWH ODOiV HONpV]tWpVpUH D KDWyViJQDN QDS iOO UHQGHONH]pVpUH PtJ D .RUP UHQGHOHWDUHKDELOLWiFLyVV]DNLJD]JDWiVLV]HUYJ\LQWp]pVLKDWiULGHMpWQDSEDQiO 6RNHVHWEHQDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVYDJ\D]HPHOW|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNPHO ODStWMDPHJD]]DODNLWpWHOOHOKRJ\KDMRJV]DEiO\PiVNpQWQHPUHQGHONH]LN0LYHOD OHWWH]D]HJ\HWOHQRO\DQHOOiWiVPHO\HWD]D]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\LJpQ\HOQLWXG .HWPiVNpQWUHQGHONH]LNpVW|UYpQ\LVWHKiWPDJDVDEEV]LQWĠMRJV]DEiO\PLQWD] DNLHJ\pENpQWVRKDQHPGROJR]RWWXJ\DQLVDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠPXQ HPOtWHWWNRUPiQ\UHQGHOHWH]pUWPHJYDQDOHKHWĒVpJDUUDKRJ\D]J\IpOD.HW NDYiOODOyNHOOiWiVDLWFVDND]DV]HPpO\LJpQ\HOKHWLDNLIHOWXGPXWDWQLPHJKDWiUR]RWW QDSRVJ\LQWp]pVLKDWiULGHMpUHKLYDWNR]]RQPHO\YLWDWiUJ\iWNpSH]KHWLDKDWyViJ EL]WRVtWRWWLMRJYLV]RQ\WWHKiWYROWPiUPXQNDYLV]RQ\D$]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPp pVD]J\IpON|]|WW7|EEHNN|]|WWH]pUWDEL]WRVIHOKtYWDD]LOOHWpNHVPLQLV]WpUL O\HNN|UpEHQD]RQEDQQHPULWNDKRJ\D]LVNRODEHIHMH]pVHXWiQiOODSRWXNEyO $YL]VJiODWIHOWiUWDD]WLVKRJ\DMRJDONRWyD]]DOKRJ\QHPJRQGRVNRGRWWDV]DNKDWyViJRNHOMiUiViUDYRQDWNR]yJ\LQWp]pVLKDWiULGĒNHWPHJKDWiUR]yMRJV]DEiO\RND.HWpVD.RUPUHQGHOHW|VV]KDQJMiUyOYDODPLQWDM~OLXVWĒO IHOiOOW~MKDWyViJLUHQGV]HUPĠN|GpVpWWiPRJDWyV]HPpO\LpVWiUJ\L LQIRUPDWLNDL IHOWpWHOHNUĒODMRJiOODPLViJHOYpEĒON|YHWNH]ĒMRJEL]WRQViJN|YHWHOPpQ\pYHO|VV]HIJJpVEHQLGp]HWWHOĒYLVV]iVViJRW$IHOWiUWYLVV]iVViJiOODQGyVtWMD YDODPHQQ\LpULQWHWWYRQDWNR]iViEDQD]iOODPLQWp]PpQ\YpGHOPLN|WHOH]HWWVpJpYHO|VV]HIJJĒMRJVpUHOPHNEHN|YHWNH]WpQHNN|]YHWOHQYHV]pO\pWLV 

85

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

V]HSWHPEHUiQWRYiEEtWRWWDDPHJNHUHVpVWD%RUVRG$ED~M=HPSOpQ0HJ\HL.RU PiQ\KLYDWDO5HKDELOLWiFLyVpV6]DNLJD]JDWiVL6]HUYpQHNV]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVNLDGiVD FpOMiEyO$V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVPiUFLXViQpUNH]HWWPHJD],JD]JDWyViJKR] DPHO\QHNDODSMiQSDQDV]RVV]HSWHPEHUKyQDSWyORVPpUWpNĠIRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVUDMRJRVXOW$WiPRJDWiV|VV]HJH)WKy$],JD]JDWyViJDWiPRJDWiVW V]HSWHPEHUpLJYLVV]DPHQĒOHJiSULOLVKyHOHMpQIRO\yVtWMDµ


DGyGyDQNpSWHOHQHNPXQNiEDiOOQLtJ\VRKDVHPOHV]HVpO\NURNNDQWViJLHOOiWiVW 8J\DQDNNRUPLWRYiEEUDLV~J\JRQGROMXNKRJ\V]NVpJYROQDH]HQHOOiWiV|VV]HJpWOHJDOiEERO\DQPpUWpNEHQHPHOQLPLQWDKRJ\DIHQWLQ\XJV]HUH]QLYDJ\UHKDELOLWiFLyVHOOiWiVWLJpQ\EHYHQQL GtMMHOOHJğHOOiWiVRNpW $MiUDGpNKDYL|VV]HJHMHOHQOHJ)WPHO\KRVV]~pYHNyWDQHPQĒWW RNWyEHUQDSMiWyOKDWiO\RVDQ\XJHOOiWiVRNpVHJ\HVPiVHOOiWiVRNpYL NLHJpV]tWĒHPHOpVpUĒOV]yOy ; .RUPUHQGHOHWPHO\V]HULQW QRYHPEHUQDSMiWyOMDQXiULYLVV]DPHQĒOHJHVKDWiOO\DOD]DOiEELHOOiWiVR NDWV]i]DOpNNDOKLYDWDOEyONHOOHPHOQL a) az öregségi nyugdíjat, E DUHKDELOLWiFLyVMiUDGpNRW c) az özvegyi nyugdíjat, G DV]OĒLQ\XJGtMDW e) az árvaellátást, I DEDOHVHWLKR]]iWDUWR]yLQ\XJHOOiWiVW J DPH]ĒJD]GDViJLV]|YHWNH]HWL|UHJVpJLPXQNDNpSWHOHQVpJL|]YHJ\LMiUDGpNRW K DPH]ĒJD]GDViJLV]DNV]|YHWNH]HWLWDJRNQ|YHOW|VV]HJĠ|UHJVpJLPXQNDNpSWHOHQVpJL|]vegyi járadékát, L DNRUKDWiUHOĒWWLHOOiWiVW j) a szolgálati járandóságot, k) az átmeneti bányászjáradékot, O DEDOHWWPĠYpV]HWLpOHWMiUDGpNRW m) a rokkantsági ellátást, Q DUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVW o) a baleseti járadékot, S D0DJ\DU$ONRWyPĠYpV]HWL.|]DODStWYiQ\iOWDOIRO\yVtWRWWHOOiWiVRNUyOV]yOyNRUPiQ\UHQGHOHWDODSMiQIRO\yVtWRWWHOOiWiVWpV T D SROJiUPHVWHUL WLV]WVpJ HOOiWiViQDN HJ\HV NpUGpVHLUĒO pV D] |QNRUPiQ\]DWL NpSYLVHOĒN WLV]WHOHWGtMiUyOV]yOypYL/;,9W|UYpQ\V]HULQWLN|]V]ROJiODWLMiUDGpNRW>D]D ²T SRQW V]HULQWLHOOiWiVRNDWRYiEELDNEDQHJ\WWHOOiWiV@DPHO\XWiQDMRJRVXOWQDNDQ\XJHOOiWiVRN pVHJ\HVPiVHOOiWiVRN MDQXiUKDYLHPHOpVpUĒOV]yOy ;,, .RUP rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt.

$.RUPiQ\UHQGHOHWJ\DNRUODWLODJPLQGHQIDMWDHOOiWiVYLVV]DPHQĒOHJHVKDWiO\~HPH OpVpUĒOUHQGHONH]HWWiPDURNNDQWViJLMiUDGpNRWQHPHPHOWpNMDQXiUQDS MiQD]$XWLVWiN2UV]iJRV6]|YHWVpJHSDQDVV]DOIRUGXOWD]RPEXGVPDQKR]HOĒDGYD KRJ\ H] D PXODV]WiV IHOYHWL D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ VpUHOPpW KLV]HQ D URNNDQWViJL Mi UDGpNUDMRJRVXOWDNPLYHOQHPWDUWR]QDND]HPOtWHWWUHQGHOHWKDWiO\DDOiRO\DQ W|EEOHWMXWWDWiVWyO HVQHN HO DPHO\KH] D KDVRQOy HOOiWiVRNEDQ UpV]HVOĒ KDVRQOy KHO\]HWEHQOpYĒHPEHUWiUVDLNKR]]iMXWQDN $]RPEXGVPDQYiODV]iEDQNLIHMWHWWHKRJ\D]HPHOpVHOPDUDGiVDYpOHPpQ\HV]HULQW QHP DODSR]]D PHJ D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ VpUHOPpW tJ\ DUUD VHP OiWRWW OHKHWĒVpJHW KRJ\MRJV]DEiO\PyGRVtWiVWNH]GHPpQ\H]]HQ

86

7RYiEELpV]UHYpWHOQNKRJ\DURNNDQWViJLMiUDGpNOpWUHKR]iViQDNHUHGHWLFpOMDDÀ DWDORQPXQNDNpSWHOHQQpYiOWV]HPpO\HNHOOiWiViQDNEL]WRVtWiVDYROW(QQHNPHJIHOH OĒHQHUHGHWLOHJDQQDNMiUWDNLEDQPXQNDNpSWHOHQQpYiOW.pVĒEEDMRJV]DEiO\ PiUFVDNRVPXQNDNpSHVVpJFV|NNHQpVWNtYiQWPHJ$MHOHQOHJLUHQGV]HUEHQ KDYDODNLQHNRVHJpV]VpJNiURVRGiVDYDQGHSpOGiQDNRNipUWDXWL]PXVDPL DWWNpSWHOHQGROJR]QLH]pUWVRKDQHPLViOOWPXQNDYLV]RQ\EDQDNNRUDIRJ\DWpNRV ViJLWiPRJDWiVWYDJ\DVDMiWMRJiQPHJtWpOWHPHOW|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNRWNLYpYH VHPPLO\HQHOOiWiVUDVHPMRJRVXOW 6DMQRVD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpULQWHWWV]HPpO\HNN|]OVRNDNNDSQDNRO\DQPLQđVtWpVWPHO\V]HULQW|VV]HUYH]HWLHJpV]VpJNiURVRGiVXNFVXSiQRVPpUWpNğiPDV]RFLiOLVNpV]VpJHNDODFVRQ\V]LQWMHYDODPLQW HJ\pEWiUVXOWEHWHJVpJHNPLDWWHQQHNHOOHQpUHDYDOyViJEDQPpJLVPXQNDNpSWHOHQHN$]đHOOiWDWODQViJXNUDNpQHPHJROGiVWWDOiOQL(QQHNHV]N|]H OHKHWQHSpOGiXODURNNDQWViJLMiUDGpNKR]V]NVpJHVRVHJpV]VpJNiURVRGiVLJD]ROiVDKHO\HWWFVXSiQRVHJpV]VpJNiURVRGiVPHJN|YHWHOpVH PHO\FVDND]DXWLVWDV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yÅNHGYH]PpQ\µYROQD /DNiVFpO~iOODPLWiPRJDWiVRN $ODNiVFpO~iOODPLWiPRJDWiVRNNDOD , .RUPUHQGHOHWIRJODONR]LNPH O\HNDUHQGHOHW† EHNH]GpVHDODSMiQDN|YHWNH]ĒN a) lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény, b) akadálymentesítési támogatás, F ÀDWDORNRWWKRQWHUHPWpVLWiPRJDWiVD G MHO]iORJOHYpOOHOÀQDQV]tUR]RWWKLWHOHNNDPDWWiPRJDWiVD H NLHJpV]tWĒNDPDWWiPRJDWiV I NDPDWWiPRJDWiVODNyKi]IHO~MtWiVUDpVYt]LN|]PĠOpWHVtWpVpUH J NDPDWWiPRJDWiVWHOHSOpVL|QNRUPiQ\]DWRNUpV]pUH>pYL/;;9,,,W|UYpQ\†  EHNH]GpV@ K NDPDWWiPRJDWiVpUWpNHVtWpVYDJ\EpUEHDGiVFpOMiUDYDOyODNiVpStWpVKH] i) a települési önkormányzatok támogatása az önkormányzati bérlakásállomány növelése, az ipaURVtWRWWWHFKQROyJLiYDOpSOWODNypSOHWHNHQHUJLDWDNDUpNRVNRUV]HUĠVtWpVHIHO~MtWiVDN|]PĠYHVtWHWWpStWpVLWHONHNNLDODNtWiVDDYiURVUHKDELOLWiFLyNHUHWpEHQODNypSOHWW|PE|NNRUV]HUĠVtWpVH IHO~MtWiVDHJ\FVDWRUQiVJ\ĠMWĒNpPpQ\HN WHUPRIRUNpPpQ\HN IHO~MtWiVDWRYiEEiQ\XJGtMDVKi]DNpVLGĒVHNRWWKRQDOpWHVtWpVH ODNEpUWiPRJDWiV HJ\Ki]DNWiPRJDWiVDQ\XJGtMDVKi]DNpV LGĒVHNRWWKRQDOpWHVtWpVHpVDODNKDWiVWV]ROJiOyHJ\Ki]LLQJDWODQRNNRUV]HUĠVtWpVH IHO~MtWiVD YDODPLQWPHJ\HL|QNRUPiQ\]DWRNWiPRJDWiVDLGĒVHNRWWKRQDOpWHVtWpVHpUGHNpEHQ


M~OLXVMpQYDJ\D]WN|YHWĒHQ a) a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményre, E DÀDWDORNRWWKRQWHUHPWpVLWiPRJDWiViUD F MHO]iORJOHYpOOHOÀQDQV]tUR]RWWKLWHOHNNDPDWWiPRJDWiViUD G NLHJpV]tWĒNDPDWWiPRJDWiVUD e) az értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítés kamattámogatására EHQ\~MWRWWWiPRJDWiVLNpUHOPHNDODSMiQD]HUHQGHOHWV]HULQWLiOODPLWiPRJDWiVQHPQ\~MWKDWy

$UpV]HViOODPRNHOLVPHULNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HND]RQMRJiW KRJ\PiVRNNDO azonos alapon vegyenek részt a kulturális életben, és minden szükséges intézkedést megWHV]QHNDQQDNEL]WRVtWiViUDKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN D KR]]iIpUKHWĒIRUPiEDQMXVVDQDNKR]]iDNXOWXUiOLVDQ\DJRNKR] E KR]]iIpUKHWĒIRUPiEDQMXVVDQDNKR]]iDWHOHYt]LyPĠVRUDLKR]ÀOPHNKH]V]tQKi]KR] pVPiVNXOWXUiOLVWHYpNHQ\VpJHNKH] F KR]]iIpUMHQHN D NXOWXUiOLV HOĒDGiVRN YDJ\ V]ROJiOWDWiVRN KHO\V]tQpKH] PLQW SpOGiXO D V]tQKi]KR] P~]HXPKR] PR]LKR] N|Q\YWiUKR] pV XWD]iVL LURGiKR] WRYiEEi OHKHWĒVpJ V]HULQW KR]]iIpUMHQHN D] HPOpNPĠYHNKH] pV D MHOHQWĒVHEEQHP]HWLNXOWXUiOLVKHO\V]tQHNKH]

(QQHNHUHGPpQ\HNpSSHQFVXSiQD]DNDGiO\PHQWHVtWpVLWiPRJDWiVNpSH]KHWLYL]V JiOyGiVXQNWiUJ\iW

0DJ\DURUV]iJRQ D PX]HiOLV LQWp]PpQ\HN OiWRJDWiViUyO D ;,  .RU PiQ\UHQGHOHWV]yOPHO\DPX]HiOLVLQWp]PpQ\HNOiWRJDWyLWPHJLOOHWĒNHGYH]Pp 6DMQRVD]DNDGiO\PHQWHVtWpVLWiPRJDWiVNL]iUyODJDPR]JiVVpUOWHNHWLOOHWKHWLPHJ Q\HNFtPHWYLVHOL PHO\HJ\UpV]UĒOpVV]HUĠLVKLV]HQD]|VV]HVIRJ\DWpNRVViJLiJN|]OQHNLNYDQOHJ $UHQGHOHW†DV]HULQWGtMWDODQXOOiWRJDWKDWMDDP~]HXPRWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\ LQNiEEV]NVpJND]pStWHWWN|UQ\H]HWiWDODNtWiViUDPiVUpV]UĒOYLV]RQWpUWKHWHWOHQ SOXV]HJ\IĒNtVpUĒMH KRJ\H]DIDMWDWiPRJDWiVPLpUWQHMiUKDWQDPiVIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDLV $XWL]PXVWHUpQLVV]NVpJYDQDNDGiO\PHQWHVtWpVUHPHO\OHKHWDJ\HUPHNV]iPiUD †  'tMWDODQXO OiWRJDWKDWMD D PX]HiOLV LQWp]PpQ\HN iOODQGy pV LGĒV]DNL NLiOOtWiVDLW D] NO|QV]REDNLDODNtWiVDDODNiVEDQYDJ\DNOYLOiJEyOpUNH]ĒLQJHUHN KDQJIpQ\KDWi (XUySDL*D]GDViJL7pUVpJUĒOV]yOyPHJiOODSRGiVEDQUpV]HViOODPiOODPSROJiUD DWRYiEVRN FV|NNHQWpVpWV]ROJiOyWiUJ\DNHV]N|]|NIHOV]HUHOpVHDODNiVEDQ1\LOYiQYDOyDQ biakban: EGT-állampolgár), amennyiben: D pOHWpYpWEHQHPW|OW|WWNLVNRU~ HJ\DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUV]iPiUDHJ\V]HUĠEEpVNHYpVEpN|OWVpJHVPHJROGDQLHJ\ b) DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWiViUyOV]yOy ODNiV DNDGiO\PHQWHVtWpVpW PLQW HJ\ PR]JiVNRUOiWR]RWW HPEHU V]iPiUD PpJLV D] pYL;;9,W|UYpQ\†D SRQWMDV]HULQWLIRJ\DWpNRVV]HPpO\ DWRYiEEL DSUyViJRNDNiUHJ\UHGĒQ\PHO\HO]iUMDDNLQWUĒOM|YĒIpQ\WD]DXWL]PXVVSHNWUXP DNEDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\ ]DYDUUDON]GĒJ\HUPHNHWQHYHOĒFVDOiGRNV]iPiUDDNiUV]iPRWWHYĒNLDGiVOHKHW c) IRJ\DWpNRVV]HPpO\WNtVpU OHJIHOMHEEIĒ iPDIpQ\HNUHpU]pNHQ\J\HUPHNV]iPiUDPpJLVEL]WRQViJRVN|UQ\H]HWHWWHUHPW G DPLQLV]WHUiOWDONLDGRWWV]DNPDLEHOpSĒYHOUHQGHONH]LN H OHJDOiEEIĒVWDJOpWV]iPPDOUHQGHONH]ĒRUV]iJRVKDWiVN|UĠN|]J\ĠMWHPpQ\LV]DN$]DNDGiO\PHQWHVtWpVQHNUHQJHWHJIRUPiMDPyGMDOpWH]KHW 

mai szervezet tagja, I N|]RNWDWiVEDQGROJR]ySHGDJyJXV g) a 70. életévét betöltötte.

eSSHQH]pUWMDYDVROMXNKRJ\D.RUPUHQGHOHWEHQV]HUHSOđDNDGiO\PHQWHVtWpVL WiPRJDWiV LJpQ\EHYpWHOpQHN OHKHWđVpJpW PHJIHOHOđHQ WHUMHVV]pN NL DXWL]PXVVDO pOđ V]HPpO\HNUH LV KRJ\ H]]HO LV N|QQ\tWHQL OHKHVVHQDFVDOiGRNKHO\]HWpQ )RJ\DWpNRVV]HPpO\QHNNHOOWHNLQWHQLWHKiWDMRJV]DEiO\XWDOiVDV]HULQWD]WDV]H PpO\WDNL %HOpSpVDP~]HXPRNED $]DXWL]PXVEDQpULQWHWWFVDOiGRNpOHWpEHQLVQDJ\RQIRQWRVDV]DEDGLGĒKDV]QRV HOW|OWpVHDNLNDSFVROyGiVOHKHWĒVpJHLOOHWYHD]KRJ\D]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\V]i PiUDDPĠYHOĒGpVKH]LVPHUHWHLQHNJ\DUDStWiViKR]OHKHWĒVpJHLDGRWWDNOHJ\HQHN $PiUVRNDWHPOHJHWHWW(16=(J\H]PpQ\&LNNHLVWDUWDOPD]HUUHYRQDWNR]y UHQGHONH]pVHNHWPHO\HND]DOiEELDN

†(W|UYpQ\DONDOPD]iViEDQ D IRJ\DWpNRVV]HPpO\D]DNLpU]pNV]HUYLtJ\NO|Q|VHQOiWiVKDOOiVV]HUYLPR]JiVV]HUYLpUWHOPLNpSHVVpJHLWMHOHQWĒVPpUWpNEHQYDJ\HJ\iOWDOiQQHPELUWRNROMDLOOHWĒOHJDNRPPXQLNi FLyMiEDQV]iPRWWHYĒHQNRUOiWR]RWWpVH]V]iPiUDWDUWyVKiWUiQ\WMHOHQWDWiUVDGDOPL életben való aktív részvétel során

87

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$UHQGHOHW$†DD]WLVNLPRQGMDKRJ\


0LQWPiUHVHWWV]yUyODH]DGHÀQtFLyHJ\N|]HOP~OWEDQD]pYL;;9,W|UYpQ\ )RW NDSFViQEHQ\~MWRWWPyGRVtWiVV]HULQWQpPLNpSSYiOWR]QLIRJ(V]HULQWWHKiWD ÅNRPPXQLNiFLyMiEDQV]iPRWWHYĒHQNRUOiWR]RWWµIRJDOPLN|UpEHD]DXWL]PXVVDOpOĒ V]HPpO\LVEHYRQKDWy6DMQRVD]RQEDQH]QHPPLQGLJHJ\pUWHOPĠDPX]HiOLVLQWp] PpQ\HNV]iPiUDtJ\PiU|QPDJiEDQH]IpOUHpUWpVHNUHYLWiNUDDGRNRW $PLD]RQEDQPpJSUREOpPiVDEEKRJ\DNRUPiQ\UHQGHOHWDIRJ\DWpNRVViJLJD]ROi ViQDNPyGMiUyOFVDNHQQ\LWN|]|O †$NHGYH]PpQ\HNUHYDOyMRJRVXOWViJRWIHOKtYiVUDLJD]ROQLNHOO

1HPGHUONLWHKiWD]KRJ\YDOyMiEDQPLO\HQPyGRQWXGMDDNHGYH]PpQ\UHMRJRVXOW IRJ\DWpNRVViJiWLJD]ROQL$J\DNRUODWEDQNLDODNXOWKRJ\D]DNLXWiQHPHOW|VV]HJĠ FVDOiGLSyWOpNMiUD0DJ\DUÉOODPNLQFVWiUiOWDONLiOOtWRWWNiUW\iYDOWXGMDLJD]ROQLMRJR VXOWViJiW$SUREOpPDH]]HOFVDND]V]RNRWWOHQQLKRJ\D]HPHOW|VV]HJĠFVDOiGLSyW OpNQHPFVDNIRJ\DWpNRVViJKDQHPHJ\HVWDUWyVEHWHJVpJHN FXNRUEHWHJVpJDV]WPD VWE HVHWpQLVMiUDNiUW\iQSHGLJQHPV]HUHSHOD]KRJ\D]DGRWWV]HPpO\PLDODSMiQ MRJRVXOWHPHOW|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNUD*\DNUDQHOĒIRUGXOKRJ\DXWLVWDV]HPpO\HN HVHWpEHQDNiUW\DPHOOpRUYRVLSDStUWLVNpUQHNDP~]HXPEDYDOyEHOpSpVNRU0L YHOD]RUYRVLSDStURNV]HQ]LWtYDGDWRNDWWDUWDOPD]QDNH]pUWQHPV]tYHVHQDGMiNNL NH]NEĒOH]HNHWD]pULQWHWWHN3HUV]HYiODV]WiVXNQLQFVKLV]HQYDODPLYHOLJD]ROQLXN NHOO D NHGYH]PpQ\UH YDOy MRJRVXOWViJXNDW (]W N|YHWĒHQ D P~]HXP PXQNDWiUVDL YDJ\HOIRJDGMiND]LJD]ROiVWYDJ\QHPPHO\PLQGHQNLV]iPiUDNHOOHPHWOHQKHO\]HWHW WHUPHWKLV]HQDMRJV]DEiO\SRQWDWODQViJDDP~]HXPPpUOHJHOpVLMRJN|UpEHXWDOMD D]W KRJ\ NL WHNLQWKHWĒ DGRWW HVHWEHQ IRJ\DWpNRVQDN PtJ D OiWRJDWy EL]RQ\JDWQL NpQ\V]HUOKRJ\ĒIRJ\DWpNRVDXWLVWDH]pUWMRJRVXOWDNHGYH]PpQ\UH(]DKHO\]HW HJ\UpV]WDGDWYpGHOHPEHWHJMRJRNV]HPSRQWMiEyODJJiO\RVPiVUpV]WD]HJ\HQOĒEi QiVPyGN|YHWHOPpQ\pWLVVpUWLKLV]HQD]DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHND]RNKR]DIRJ\D WpNRVWiUVDLNKR]NpSHVWDNLNQHNIRJ\DWpNRVViJDV]HPPHOOiWKDWypVODLNXVNpQWLV HJ\EĒOPHJiOODStWKDWy SOYDNRNPR]JiVVpUOWHN KiWUiQ\RVDEEKHO\]HWEHNHUOQHN $PHQQ\LEHQYDODNLQHPLJpQ\HOWPDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNRWtJ\PpJ0É. NiUW\iYDOVHPUHQGHONH]LNDNNRUDSUREOpPDPpJQDJ\REEKLV]HQHJ\iOWDOiQQLQFV PLUHKLYDWNR]]RQDEHOpSpVNRU

ROGMD H]W D SUREOpPiW$]$26=QiO LV NpV]OĒEHQ YDQ LO\HQ NiUW\D iP D]RNUD LV JRQGROQXQNNHOODNLNQHPWDJMDLHJ\HWOHQLO\HQV]HUYH]HWQHNVHPiPPpJLViOODSR WXNMRJRVXOWWiWHQQpĒNHWDNHGYH]PpQ\LJpQ\EHYpWHOpUH9pOHPpQ\QNV]HULQWD PHJIHOHOĒMRJV]DEiO\PyGRVtWiVYROQDDYDOyGLPHJROGiVDSUREOpPiUD -DYDVROMXNWHKiWKRJ\DMRJV]DEiO\HJpV]OM|QNLHJ\RO\DQPHOOpNOHWWHO DPHO\EHQIHOVRUROMiNKRJ\PHO\GRNXPHQWXPRNEHPXWDWiViYDOLJD]ROKDWyDIRJ\DWpNRVViJ$V]DEiO\R]iVW~J\NHOOPHJDONRWQLKRJ\D]DGDWYpGHOPLV]HPSRQWEyOVHOHJ\HQDJJiO\RVXJ\DQDNNRUHJ\pUWHOPğHQGHUOM|QNLDIRJ\DWpNRVViJLJD]ROiViUDDONDOPDVLUDWEyOKRJ\D]pULQWHWW V]HPpO\PLO\HQIRJ\DWpNRVViJJDOEtU (UUHWDOiQPHJROGiVOHKHWKRJ\KDD]HPOtWHWW0É.NiUW\iQYDODPLO\HQNyGKDV] QiODWiYDONHUOIHOWQWHWpVUHKRJ\D]WIRJ\DWpNRVViJYDJ\WDUWyVEHWHJVpJPLDWWiO OtWRWWiNNL9DJ\D]LVPHJROGiVOHKHWKRJ\DUHQGHOHWPHOOpNOHWHV]HULQWL²DEEDQ PHJDONRWDQGyLJD]ROiVWNHOONLW|OWHQLHRUYRVQDNDPLQD]WLJD]ROMDKRJ\D]LOOHWĒ V]HPpO\IRJ\DWpNRVViJDIHQQiOOpVD]RQFVDNDIRJ\DWpNRVViJKR]WDUWR]y%12NyG NHUOHVHWOHJHVHQIHOWQWHWpVUH ( V]DEiO\R]iVW ~J\ YROQD FpOV]HUğ PHJDONRWQL KRJ\ QH FVDN D P~]HXPRNUDKDQHPD]HJ\pELQWp]PpQ\HNUH V]tQKi]PR]LiOODWNHUWVWE LV YRQDWNR]]RQWHNLQWHWWHODUUDLVKRJ\UHQJHWHJDIHQWLHNEHQOHtUWSUREOpPiYDOPHJHJ\H]đSUREOpPDDGyGLNMHOHQOHJD]ÉOODWNHUWHNNHONDSFVRODWEDQLVDPHO\HWWDJMDLQNLVMHOH]WHNIHOpQN 3HUV]HD]HPOtWHWWDQRPiOLiND]HXUySDLYDJ\QHP]HWLHJ\VpJHV)RJ\DWpNRV.iUW\DEHYH]HWpVpYHOHJ\KXV]iUYiJiVVDOPHJROGyGQiQDNiPDPHGGLJ H]QHPW|UWpQLNPHJDGGLJDIHQWLPHJROGiVLOHKHWđVpJHNM|KHWQHNV]yED

 (JpV]VpJ

ÉOWDOiQRVViJEDQ HOPRQGKDWy KRJ\ EiU D EDQ NpV]OW 2UV]iJRV $XWL]PXV 6WUDWpJLDYDODPLQWD]DODSYHWĒMRJRNEL]WRViQDNEHQNpV]OW)RJ\DWpNRVJ\L SURMHNWMpEHQD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDON]GĒV]HPpO\HNHJpV]VpJJ\LHOOi ( SUREOpPD NLNV]|E|OpVpUH HJ\pENpQW D QDJ\REE RUV]iJRV V]HUYH]HWHN PLQW D WiViYDO|VV]HIJJpVEHQIHOWiUWKLiQ\RVViJRNSUREOpPiNQDJ\UpV]WOHtUiVUDNHUOWHN 6,126=pVD]e)2e6=PiUVDMiWNiUW\iWYH]HWWHNEHDPHO\QHNIHOPXWDWiVDPHJ DKHO\]HWDPDLQDSLJQHPVRNDWMDYXOW $]$26=KRQODSMiQHOpUKHWĒZZZDRV]KX Å0pOWyNpSSHQPiVNpSSµ)RJ\DWpNRVJ\LSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVIRJ\DWHNRVXJ\LSGIFGIFGDFDGHDFEEEEDF"YHUVLRQ 

 

88


$UpV]HViOODPRNPLQGHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVWPHJWHV]QHNKRJ\DIRJ\DWpNRVViJ JDOpOĒV]HPpO\HNKR]]iIpUMHQHNDQHPKH]LJD]RGyHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNKR] EHOHpUWYHD]HJpV]VpJKH]NDSFVROyGyUHKDELOLWiFLyWµ (QQHNDODSMiQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNQHNMRJXNYDQXJ\DQD]RQRUYRVLHOOiWiVRNUD PLQWDWiUVDGDORPW|EELWDJMiQDNWRYiEEiEL]WRVtWDQLNHOOV]iPXNUDDIRJ\DWpNRVVi JXNKR]LJD]RGyVSHFLiOLVHOOiWiVRNDWLV

6DMQiODWRVPyGRQD]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVRNEL]WRVtWiVDNRUVHPNDSMiNPHJD]DXWLVWD V]HPpO\HNDPHJIHOHOĒWiMpNR]WDWiVWpVD]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVRNKR]YDOyDNDGiO\PHQ $)RW†  EHNH]GpVHNLPRQGMD WHVKR]]iIpUpVNVHPEL]WRVtWRWW$]DXWL]PXVV~O\RVDEEHVHWHLEHQDSiFLHQVHNHOOiWi ViWQHPYiOODOMiNPHUWHVHWOHJHVDJUHVV]LYLWiVXNpVHJ\pEVSHFLiOLVLJpQ\HLNPLDWWPpJ † $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJJ\LHOOiWiVDVRUiQD]pYL&/,9W|UYpQ\ D]RUYRVLHOOiWiVLVQHKp]N|UOPpQ\HV-HOOHP]ĒHQH]DSUREOpPDDIRJiV]DWLHOOiWiVRN Q\HO|VV]KDQJEDQÀJ\HOHPPHONHOOOHQQLDIRJ\DWpNRVViJiEyODGyGyV]NVpJOHWHLUH HVHWpEHQPXWDWNR]LNPHJHWiUJ\EDQpUNH]LNVRNSDQDV](J\pENpQWD]HJpV]VpJJ\L $IRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOODIRJ\DWpNRVViJiYDO|VV]HIJJpVEHQ D]iOODSRWDMDYtWiViKR]D]iOODSRWURPOiVDPHJHOĒ]pVpKH]V]NVpJHVUHQGV]HUHVpV GROJR]yNÅHPEHUWHOHQµÅWUHOPHWOHQµPLQGHQWROHUDQFLiWQpONO|]ĒPDJDWDUWiViUD KDWpNRQ\HJpV]VpJJ\LHOOiWiVW$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWHOOiWyNVSHFLiOLVNpS]pVp SDQDV]NRGQDNPpJD]DXWL]PXVVDOpOĒSiFLHQVHNpVKR]]iWDUWR]yLN QHNpVWRYiEENpS]pVpQHNOHKHWĒVpJpWEL]WRVtWDQLNHOO

7LSLNXV SUREOpPD PpJ ² D] HJ\pENpQW QHP FVDN D] DXWL]PXVVDO pOĒ SiFLHQVHNHW pULQWĒ²KRVV]~YiUDNR]iVLLGĒPpJDEEDQD]HVHWEHQLVKDDNH]HOpVUHLGĒSRQWRW 0LQGH]]HO |VV]KDQJEDQ D] HJpV]VpJJ\UĒO V]yOy pYL &/,9 W|UYpQ\ (WY NpUYHpUNH]LNDEHWHJ$]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNQpOiOWDOiEDQIRQWRVDQDSLUHQG $†DDN|YHWNH]ĒNHWUHQGHOLHO DGROJRNUHQGH]HWWVpJHDEHWHUYH]HWWWHYpNHQ\VpJHNyUDPĠSRQWRVViJ~YpJUHKDM WiVDtJ\DPHJEHV]pOWLGĒSRQWWyOYDOyHOWpUpV]DYDUWpUWHWOHQVpJHWpVV]RURQJiVW (J\HVNO|QOHJHVHOOiWiVLLJpQ\WNLHOpJtWĒHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRN NHOWEHQQNPHO\QHNN|YHWNH]WpEHQIHOHUĒV|GKHWQHNHOĒM|KHWQHNDQHPNtYiQW DXWLV]WLNXVWQHWHNYLVHONHGpVIRUPiN(]YpJVĒVRURQDYL]VJiODWRNHOYpJ]pVpWQH $†$VSHFLiOLVHOOiWiVLLJpQ\ĠFVRSRUWRNUpV]pUHHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVQ\~MWi ViUDDPLQLV]WHUNO|QMRJV]DEiO\EDQIRJODOWPĠN|GpVLHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ĒFHQWUX KH]tWKHWLYDJ\KL~VtWKDWMDPHJ PRNDWMHO|ONLPHO\HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNPĠN|GpVpQHNÀQDQV]tUR]iViUDNO|Q MRJV]DEiO\UHQGHONH]pVHLLUiQ\DGyDN

$IHQWLSUREOpPiNHJ\UpV]HPHJIHOHOđKR]]iiOOiVVDOWiUVDGDOPLV]HPOpOHWIRUPiOiVVDOWiMpNR]WDWiVVDORUYRVROKDWyiPHJ\UpV]NFVDNMRJV]DEiO\PyGRVtWiVVDOpVD]HJpV]VpJJ\LUHQGV]HUEHQHOYpJ]HWWPHJIHOHOđ (]HQMRJV]DEiO\LUHQGHONH]pVHNEĒOWHKiWNLROYDVKDWyKRJ\DMRJV]DEiO\LN|WHOH]HWW iWDODNtWiVVDOROGKDWyPHJ VpJD]iOODPV]iPiUDpVDMRJV]DEiO\LOHKHWĒVpJD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒ SiFLHQVHNV]iPiUDDGRWWKRJ\OpWUHKR]iVUDNHUOM|QRO\DQHJpV]VpJJ\LLQWp]PpQ\ $0iWUL[HOOiWiV YDJ\NyUKi]LRV]WiO\DKROD]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒNVSHFLiOLVLJpQ\HLWNL HOpJtWĒWiUJ\LpVV]HPpO\LIHOWpWHOHNDGRWWDN $NRUiEELDNEDQPiUHPOtWHWWÅ0pOWyNpSSHQPiVNpSSµ)RJ\DWpNRVJ\LSURMHNWEHQ D]RPEXGVPDQPHJiOODStWRWWDKRJ\D)RJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16= $]$26=UpV]pUĒOPiUYROWNRQNUpWMDYDVODWKRJ\H]KRJ\DQOHQQHPHJROGKDWyH] (J\H]PpQ\FLNNHHOĒtUMDKRJ\Å$UpV]HViOODPRNHOLVPHULNKRJ\DIRJ\DWpNRV YROQDD0iWUL[HOOiWiVDPHO\UĒOUpV]OHWHVHEEHQ6]pSODNL0LUMDPÅ0R]JypVPiWUL[ ViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJRVXOWDNDOHKHWĒOHJPDJDVDEEV]tQYRQDO~HJpV]VpJJ\LHOOi WtSXV~HJpV]VpJJ\LHOOiWiVµFtPPHOMHOHQWPHJFLNNPpJEHQ$FLNN tásra DIRJ\DWpNRVViJDODSMiQW|UWpQĒEiUPLIpOHKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVQpONO V]HULQWD]HONpS]HOpVOpQ\HJHDN|YHWNH]Ē $FLNNLWWROYDVKDWyKWWSZZZDRV]KXLQGH[SKSNLDGYDQ\RNHVHPEHUDUFKLYXPPR]JPL[WVVJ\LHOOV89

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

7RYiEEUDLVSUREOpPiWMHOHQWD]KRJ\D]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUWQHKH]HQGLDJ QRV]WL]iOMiNVRNRUYRVQDNpVHJ\pEV]DNHPEHUQHNPpJPLQGLJQLQFVNHOOĒLVPHUHWH DUUyOKRJ\PLLVD]DXWL]PXVpVPLNDQQDNiUXONRGyMHOHLtJ\VRNHVHWEHQFVDNIHO QĒWWNRUEDQiOOtWMiNIHODGLDJQy]LVWDPLNRUUDPiUDWQHWHNHVHWOHJIRNR]yGWDNpV NH]HOHWOHQVpJNPLDWWNRPRO\SUREOpPiNDWRNR]QDNPLQGD]DXWLVWDV]HPpO\PLQG DQQDNFVDOiGMDV]iPiUD


Å$PiWUL[HOOiWiVOpQ\HJHKRJ\QHPN|WĒGLNHJ\RUYRVLV]DNPiKR] SOJpJpV]HWVHEpV]HW VWE KDQHPDEHWHJDQ\DJWyOIJJĒHQNO|QE|]ĒHOOiWiVLV]NVpJOHWĠSDFLHQVHNHWOiWHOD] iSROiVUXJDOPDVDQLOOHV]NHGLND]LJpQ\HNKH] $]DXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOpOĒEHWHJHNUpV]pUHiJ\DVIHNWHWĒYHOUHQGHONH]ĒiSROiVL PiWUL[RWKR]QiQNOpWUHHJ\W|EEV]DNPiVNyUKi]WHUOHWpQ$EHWHJHNV]DNRUYRVLHOOiWiViW V]HU]ĒG|WW RUYRVRN OiWQiN HO DPHO\QHN V]HUYH]pVpW D EHWHJHN EHUHQGHOpVpW D V]DNPDL teamek és az aneszteziológia egységes ütemezését, szakmailag jól képzett, és gyakorlott koRUGLQiWRURNOiWQiNHO$]RV]WiO\IHOpStWpVHVRNEDQKDVRQOtWD]HJ\QDSRVVHEpV]HWLRV]WiO\RN PĠN|GWHWpVpKH]0DJiWDKRVSLWDOL]iFLyWDOHKHWĒOHJU|YLGHEELGĒUHLJ\HNV]LNOHV]RUtWDQL~J\ KRJ\DV]DNRUYRVLHOOiWiVV]tQYRQDODPHJIHOHOĒPDUDGMRQ(]HQFpOHOpUpVHV]LQWHNL]iUyODJD MyV]HUYH]pVHQP~OLNH]pUWD]WLVPRQGKDWMXNKRJ\DNRRUGLQiWRURND0iWUL[V]tYH A Mátrix lelke azonban az ápolói csoport. 6]iPtWiVDLPV]HULQWHJ\iJ\DVHJ\VpJPHO\DKR]]iWDUWR]yNHOKHO\H]pVpWLVPDJiEDQ IRJODOMDOHJDOiEEKiURPiSROyWLJpQ\HOPĠV]DNRQNpQW 0LYHOH]LJHQGUiJD~J\WHKHWMNDPĠN|GpVWJD]GDViJRVDEEiKRJ\HJ\V]DNiSROyPHOOp DNLDPĠV]DNYH]HWĒLWHHQGĒNHWOiWMDHONpWiSROiVLDVV]LV]WHQVUHQGHOQN$OHJV]HUHQFVpVHEED]OHQQHKDDV]DNiSROyNLQWHQ]tYWHUiSLiVYpJ]HWWVpJĠHNpVJ\DNRUODW~DNOHQQpQHN (]V]DNPDLV]HPSRQWEyOD]pUWIRQWRVPHUWD]LQWHQ]tYHViSROyNPXQNiMXNEyODGyGyDQ több szakmában járatosak. $]LQWHQ]tYRV]WiO\EHWHJHLWFVDNQDJ\RQLQGRNROWHVHWEHQYLV]LNPiVKHO\V]tQUHYL]VJiODWUD DOHJW|EEIHODGDWRWKHO\EHQYpJ]LN tJ\D]LQWHQ]tYHVNROOpJiNVRNWHUOHWHQWDSDV]WDlatot szereznek. (…) Mit jelent a mátrix ellátás az érintett családok számára? (J\V]HUĠHQD]WKRJ\D]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\XJ\DQ~J\PHJNDSMDDV]iPiUDV]Nséges egészségügyi ellátást, mint bármelyik magyar állampolgár. $NXWNyUKi]LHOOiWiVHVHWpQ « $KR]]iWDUWR]yNQDNOHKHWĒVpJHOHQQHEHQQPDUDGQLDEHWHJJHO KDH]WLJpQ\OL SRQW~J\ DKRJ\DNLVJ\HUHNHNNHOLVEHQQPDUDGKDWDV]OĒDNyUKi]EDQµ

WRVtWiVDYpJVĒVRURQDPiUHPOtWHWWVSHFLiOLVHOOiWiVWQ\~MWyFHQWUXPOpWUHKR]iVDµ -DYDVODWXQN WHKiW HQQHN PHJIHOHOđHQ D] LOOHWpNHV PLQLV]WpULXPPDO HJ\WWPğN|GYH HJ\ RO\DQ MRJV]DEiO\ NLGROJR]iVD DPHO\ PHJWHUHPWL D IHQWL HOOiWiV PHJYDOyVtWiViQDN MRJL NHUHWHLW NLGROJR]iVUD NHUOQHN UpV]OHWV]DEiO\DLYDODPLQWDPHJYDOyVtWiVKR]KDWiULGđNHWpVIRUUiVRNDWUHQGHO 'LDJQy]LV 0LQWIHQWHEEPiUV]yOWXQNUyODD]DXWL]PXVGLDJQRV]WL]iOiViEDQPpJPLQGLJDGyG QDNKLiQ\RVViJRNPLQGDJ\HUPHNPLQGSHGLJDIHOQĒWWGLDJQRV]WL]iOiVWHUpQ$] RUV]iJEDQ FVXSiQ QpKiQ\ PHJEt]KDWy GLDJQRV]WL]iOy KHO\ PĠN|GLN D] LV IĒOHJ D )ĒYiURVEDQ$GLDJQy]LV²IĒOHJDNRUDL²D]pUWNLHPHOWHQIRQWRVPHUWH]NLKDWiVVDO OHKHWD]DXWLVWDV]HPpO\HJpV]pOHW~WMiUDIHMOĒGpVpUHpVpOHWPLQĒVpJpUH8J\DQDN NRUKDQHPLVPHULNIHOLGĒEHQD]DXWL]PXVWYDJ\IpOUHNH]HOLND]pULQWHWWV]HPpO\W DNNRUD]EHOiWKDWDWODQN|YHWNH]PpQ\HNNHOMiUKDW6RNV]RUJ\yJ\V]HUHVHQNH]HOLND] DXWLVWDV]HPpO\HNHWSV]LFKLiWULiUDNHUOQHNQ\XJWDWyNDWDOWDWyNDWNDSQDNDPHO\HN D]RQEDQ KRVV]~ WiYRQ QHP ROGMiN PHJ D SUREOpPiNDW KRORWW H]HN D SUREOpPiN PHJIHOHOĒWHUiSLiVPyGV]HUHNNHOMyONH]HOKHWĒHNYROQiQDN

$KRJ\ D] 2UV]iJRV$XWL]PXV 6WUDWpJLD LV PHJIRJDOPD]]D D IHODGDWRNDW PLQGHQ NpSSHQV]NVpJYDQD]HJpV]VpJJ\EHQpVDV]RFLiOLVWHUOHWHQGROJR]yV]HPpO\]HW DXWL]PXVLVPHUHWHNNHOYDOyIHOYpUWH]pVpUHPLQLPiOLVNpS]pVpUH6]NVpJHVWRYiEEi RO\DQ V]DNHPEHUHN NpS]pVH LV DNLN D] RUV]iJ PLQGHQ WHUOHWpQ HO WXGMiN OiWQL D V]ĠUpVLGLDJQRV]WL]iOiVLIHODGDWRNDWpVD]HKKH]V]NVpJHVVSHFLiOLVV]ĠUĒpVGLDJ QRV]WLNDLHOMiUiVRNDWWHV]WHNHWDONDOPD]QLWXGMiN $] 2UV]iJRV$XWL]PXV 6WUDWpJLiEDQ IRJODOWDN V]HULQW D V]ĠUpVHNHW GLDJQRV]WLNiW YpJ]ĒV]DNHPEHUNpS]pVHOVĒVRUEDQV]DNPDLWRYiEENpS]pVHNV]HUYH]pVH~WMiQYD OyVtWKDWyPHJ (PHOOHWW EH NHOO YH]HWQL D] 6&4 &+$7 0&+$7$'26$',5 VWE V]ĠUĒ pV GLDJ QRV]WLNDLPyGV]HUHNHWPHO\HNMRJV]DEiO\EDQYDOyPHJMHOHQtWpVHLVLQGRNROW6]NVpJHV %iUDPRGHOOPpJUpV]OHWHLEHQWRYiEELNLGROJR]iVWLJpQ\HOVDMQiODWRVPyGRQ WRYiEEiD]HV]N|]|NKDV]QiODWipUW2(3SRQWV]iPRNEHYH]HWpVH yWDHUUHD]LOOHWpNHVPLQLV]WpULXPQHPWHWWLQWp]NHGpVHNHWDQQDNHOOHQpUHKRJ\D] (QQHNPHJIHOHOđHQMDYDVROMXNKRJ\D]LOOHWpNHVPLQLV]WpULXPPDOHJ\WWDODSYHWĒMRJRNEL]WRVDDPiUKLYDWNR]RWWSURMHNWMpEHQPHJiOODStWRWWDKRJ\iOOiV PğN|GYH D N|WHOH]đ HJpV]VpJEL]WRVtWiV NHUHWpEHQ LJpQ\EH YHKHWđ EHSRQWMDV]HULQWÅD]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNHJpV]VpJJ\LHOOiWiViKR]YDOyHJ\HQ WHJVpJHNPHJHOđ]pVpWpVNRUDLIHOLVPHUpVpWV]ROJiOyHJpV]VpJJ\LV]ROOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVHMHOHQOHJQHPYDOyVXOPHJ0DJ\DURUV]iJRQ « $]iOODPQDN JiOWDWiVRNUyOpVDV]ğUđYL]VJiODWRNLJD]ROiViUyOV]yOy ;,, H]pUWKDODV]WKDWDWODQIHODGDWDHJ\UpV]WD]HJpV]VpJJ\EHQGROJR]yNWRYiEENpS]p 10 UHQGHOHWEHQ NHUOMHQHN NLGROJR]iVUD D] DXWL]PXV NRUDL V]ğUpVpUH VpQHNPHJV]HUYH]pVHPiVUpV]WDVSHFLiOLVLJpQ\HNHWNLHOpJtWĒWiUJ\LIHOWpWHOHNEL] pV GLDJQRV]WL]iOiViUD V]ROJiOy UHQGV]HUHN PHO\ ÅHJ\UpV]W D Ki]L J\HUÅ0pOWyNpSSHQPiVNpSSµ)RJ\DWpNRVJ\LSURMHNWKWWSZZZDMEKKXGRFXPHQWVIRJ\DWHNRVXJ\LSGIFGIFGDFDGHDFEEEEDF"YHUVLRQ R90


gQpVN|]YHV]pO\HVDJUHVV]tYEHWHJHNHOOiWiVDHOKHO\H]pVH

$QHP]HWLHUĒIRUUiVPLQLV]WHUHÅUiPXWDWRWWDUUD KRJ\DKDWiO\RVMRJV]DEiO\RNQHP WHV]LNOHKHWĒYpD]DNXWDQYLROHQV DJUHVV]tYSV]LFKLiWULDLEHWHJHNIHOYpWHOpWSV]LFKLiWULDL EHWHJHNRWWKRQiED (EHWHJHNHOOiWiVDKD]iQNEDQMHOHQOHJD]HJpV]VpJJ\LHOOiWyUHQGV]HUHQ EHOO SV]LFKLiWULDL RV]WiO\RNRQ W|UWpQLN WHNLQWHWWHO DUUD KRJ\ PDJDV EL]WRQViJL IRNR]DW~~QKLJKVHFXULW\HJ\VpJ²DEQWHWpVYpJUHKDMWiVLQWp]PpQ\UHQGV]HUpEHWDUWR]y ,JD]ViJJ\L0HJÀJ\HOĒpV(OPHJ\yJ\tWy,QWp]HW ,0(, NLYpWHOpYHO²QHPPĠN|GLN0LQG D]DJUHVV]tYSV]LFKLiWULDLEHWHJHN PLQGD]HJpV]VpJJ\LGROJR]yNV]iPiUDEL]WRQViJRV pVRUYRVV]DNPDLV]HPSRQWRNQDNPHJIHOHOĒHOOiWiVWH]DVSHFLiOLVV]HPpO\LpVWiUJ\LIHOWpWHOHNNHOUHQGHONH]ĒÅFLYLOµKLJKVHFXULW\HJ\VpJEL]WRVtWKDWQiµ

(WpPDN|UEHQLVHJ\UHQGV]HUV]LQWĠSUREOpPiUDNtYiQMXNIHOKtYQLDÀJ\HOPHWPHO\ VDMQRVD]DXWLVWDV]HPpO\HNHWLVpULQWKHWLpVDWDSDV]WDODWRNV]HULQWpULQWLLV $KDWiO\RVHJpV]VpJJ\UĒOV]yOypYL&/,9W|UYpQ\ (WY †DpUWHOPp EHQSV]LFKLiWULDLLQWp]HWPLQGHQRO\DQHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVWYDJ\D]WLVQ\~MWy (J\HVHWEHQD]$26=D]pUWNDSRWWPHJNHUHVpVWPHUWHJ\IHOQĒWWDXWL]PXVVDOpOĒ HOOiWyKHO\ DPHO\ SV]LFKLiWULDL EHWHJHN SV]LFKLiWULDL EHWHJVpJNEĒO HUHGĒ HOOiWiViW IpUÀYDOYROWJRQGDNLHJ\EHQWODNiVRVV]RFLiOLVLQWp]PpQ\EĒONHUOWSV]LFKLiWULiUD WRYiEEiIHOJ\HOHWpWJRQGR]iViWQDSLyUiQiWEL]WRVtWMDIJJHWOHQOD]LQWp]PpQ\ XJ\DQLV DJUHVV]tYDQ NH]GHWW YLVHONHGQL VDMiW PDJiUD pV D] LQWp]PpQ\ PiV ODNyLUD iOWDO Q\~MWRWW HJ\pE V]ROJiOWDWiVRNWyO IHQQWDUWyMiWyO pV HOQHYH]pVpWĒO LGHpUWYH D YDODPLQWDV]HPpO\]HWUHLVYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVWWDQ~VtWRWW$ODNyRWWKRQEDQ N|]|VVpJLSV]LFKLiWULDLHOOiWiVWQ\~MWyLQWp]HWHWLV QHP YROWDN PHJ D] HOOiWiV IHOWpWHOL iP PiV LQWp]PpQ\ KtMiQ FVDN D OHJN|]HOHEEL $W|UYpQ\pUWHOPpEHQYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiV~D]DEHWHJDNLSV]LFKpViOODSR NyUKi]SV]LFKLiWULDLRV]WiO\iQWXGWiNĒWNH]HOQL$PLNRUD]iOODSRWDVWDELOL]iOyGRWW WiQDN]DYDUDN|YHWNH]WpEHQVDMiWYDJ\PiVRNpOHWpUHWHVWLpSVpJpUHHJpV]VpJpUH YLVV]DNOGWpNDODNyRWWKRQEDDKRODWQHWHNQpKiQ\QDSP~OYDHOĒM|WWHNtJ\RQQDQ MHOHQWĒVYHV]pO\WMHOHQWKHWpVDPHJEHWHJHGpVMHOOHJpUHWHNLQWHWWHODVUJĒVLQWp]HWL ~MUDHJ\HQHV~WYH]HWHWWDSV]LFKLiWULiUD$]RGDYLVV]DV]iOOtWiVLVQ\LOYiQPHJYLVHOWH J\yJ\NH]HOpVEHYpWHOHQHPLQGRNROW D]pULQWHWHWWGHD]LVYLOiJRVViYiOWKRJ\D]DGRWWODNyRWWKRQEDQQHPEL]WRVtWKDWyDN $N|]YHWOHQYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVWWDQ~VtWyEHWHJ²SV]LFKpViOODSRWiQDNDNXW V]iPiUDDIHOWpWHOHNtJ\PHJNH]GĒG|WWD]LQWp]PpQ\NHUHVpVDPHO\KRVV]~LGĒQiW ]DYDUDN|YHWNH]WpEHQ²VDMiWYDJ\PiVRNpOHWpUHWHVWLpSVpJpUHHJpV]VpJpUHN|] VLNHUWHOHQOIRO\W YHWOHQpVV~O\RVYHV]pO\WMHOHQW (] VDMQRV QHP HJ\HGL HVHW VĒW D] RPEXGVPDQKR] LV V]pS V]iPPDO pUNH]WHN pV pUNH]QHN KDVRQOy SDQDV]RN$ YL]VJiODW WiUJ\iW NpSH]Ē J\HNEHQ W|EEQ\LUH DX WL]PXVVDO pOĒ HJ\pE SV]LFKpV ]DYDUEDQ V]HQYHGĒ ÀDWDO IHOQĒWWHNUĒO YROW V]y DNLN |QiOOy pOHWYLWHOUH WHOMHVHQ NpSWHOHQHN pV D EtUyViJ JRQGQRNViJ DOi KHO\H]WH ĒNHW $PHJYL]VJiOWHVHWHNW|EEVpJpEHQEiUJRQGQRNXNNpUWHDUHQGNtYODJUHVV]tYpV YHV]pO\HVYLVHONHGpVĠSV]LFKLiWULDLEHWHJHNVSHFLiOLVRWWKRQEDQYDOyWDUWyVHOKHO\H ]pVpWDODNyKHO\NV]HULQWL|QNRUPiQ\]DWRNLOOHWYHDIHOJ\HOHWNDODWWiOOyiSROiVL RWWKRQRNNO|QE|]ĒLQGRNRNUD KHO\KLiQ\VSHFLiOLVHOOiWiVKLiQ\DVWE KLYDWNR]YD HOXWDVtWRWWiNDEHWHJHNIHOYpWHOpW

$](WY†pUWHOPpEHQDSV]LFKLiWULDLEHWHJHNJ\yJ\NH]HOpVEHYpWHOHW|UWpQKHW ‡ |QNpQWHV J\yJ\NH]HOpV NHUHWpEHQ D EHWHJ EHOHHJ\H]pVpYHO FVHOHNYĒNpSWHOHQ EHWHJHVHWpEHQDMRJV]DEiO\iOWDOPHJKDWiUR]RWWV]HPpO\NpUpVpUH DFVHOHNYĒ NpSHVVpJHWNL]iUyJRQGQRNViJDODWWiOOySV]LFKLiWULDLEHWHJKHO\HWWDJRQGQRND WHKHW|QNpQWHVVpJLQ\LODWNR]DWRW (WY†

‡ VUJĒVVpJLJ\yJ\NH]HOpVIRUPiMiEDQN|]YHWOHQYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVHVHWpQ D]D]WpV]OHOĒRUYRVLQWp]NHGpVHDODSMiQ (WY†

‡ N|WHOH]ĒJ\yJ\NH]HOpVNpQWDEtUyViJN|WHOH]ĒLQWp]HWLJ\yJ\NH]HOpVWHOUHQGHOĒ KDWiUR]DWDDODSMiQ (WY†

$EL]WRVYL]VJiODWRWLQGtWRWWPHO\QHNVRUiQWiMpNR]WDWiVWNpUWD1HP]HWL(UĒIRUUiV 6UJĒVVpJLJ\yJ\NH]HOpVV]NVpJHVVpJHHVHWpQ²DPLQWH]D]$26=KR]pUNH]HWW 0LQLV]WpULXPWyOYDODPLQWV]DNPDLiOOiVSRQWMiQDNNLIHMWpVpUHNpUWHD]2UV]iJRV3V]L PHJNHUHVpVQpOLVW|UWpQWDEHWHJIHOYpWHOpWN|YHWĒHQDSV]LFKLiWULDLLQWp]HW FKLiWULDL.|]SRQW 23. LJD]JDWyMiW YH]HWĒMHyUiQEHOODEtUyViJpUWHVtWpVpYHONH]GHPpQ\H]LDEHV]iOOtWiV 2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLDR $-%V]iP~J\EHQNpV]OWRPEXGVPDQLMHOHQWpV

 

91

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

PHNRUYRV IHODGDWDLW NRUDL J\DQ~MHOHN DODSMiQ HOYpJH]KHWđ PLQLPiOLV WHUKHOpVWMHOHQWđV]ğUpVHN PiVUpV]WD]HUUHNLMHO|OWFHQWUXPIHODGDWDLW GLIIHUHQFLiOWGLDJQRV]WLNDLIHODGDWRNDWDPHJIHOHOđV]HPpO\LWiUJ\LIHOWpWHOHNNHO KDWiUR]]DPHJµ(]HQW~OPHQđHQMRJV]DEiO\EDQNHUOMHQHN U|J]tWpVUHDV]DNHPEHUNpS]pVpVWRYiEENpS]pVIHOWpWHOLUHPyGMiUDYRQDWNR]yUpV]OHWV]DEiO\RNLV


LQGRNROWViJiQDNPHJiOODStWiViWpVDN|WHOH]ĒSV]LFKLiWULDLLQWp]HWLJ\yJ\NH]HOpVHO UHQGHOpVpW$EtUyViJD]pUWHVtWpVNp]KH]YpWHOpWĒOV]iPtWRWWyUiQEHOOKDWiUR]D WRWKR]$EtUyViJKDWiUR]DWiQDNPHJKR]DWDOiLJDEHWHJLGHLJOHQHVHQD]LQWp]HWEHQ WDUWKDWy

$6]RFWY†  EHNH]GpVHLpUWHOPpEHQSV]LFKLiWULDLEHWHJHNRWWKRQiEDD]D NUyQLNXVSV]LFKLiWULDLEHWHJYHKHWĒIHODNLD]HOOiWiVLJpQ\EHYpWHOpQHNLGĒSRQWMiEDQ QHPYHV]pO\H]WHWĒiOODSRW~DNXWJ\yJ\LQWp]HWLNH]HOpVWQHPLJpQ\HOpVHJpV]VpJL iOODSRWDYDODPLQWV]RFLiOLVKHO\]HWHPLDWW|QPDJDHOOiWiViUDVHJtWVpJJHOVHPNpSHV $]RQHOOiWiVWLJpQ\OĒDNLQHNDNH]HOĒRUYRViOWDOPHJKDWiUR]RWWDODSEHWHJVpJHV~ $EtUyViJDVUJĒVVpJJHOIHOYHWWEHWHJHVHWpEHQDNNRUUHQGHOLHODN|WHOH]ĒJ\yJ\ O\RVDQWLV]RFLiOLVN|]|VVpJLHJ\WWpOpVUHNpSWHOHQV]HPpO\LVpJ]DYDUFVDNDEEDQD] NH]HOpVWKDDEHWHJYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVWWDQ~VtWpVIHQQiOOD]LQWp]HWLJ\yJ\ HVHWEHQYHKHWĒIHODSV]LFKLiWULDLEHWHJHNRWWKRQiEDKDD]LQWp]PpQ\D]DODSEHWHJ NH]HOpVV]NVpJHVVpJH$EtUyViJDJ\yJ\NH]HOpVV]NVpJHVVpJpWKDUPLQFQDSRQNpQW VpJpYHO|VV]HIJJpVEHQLVV]ROJiOWDWiVWNpSHVQ\~MWDQLV]iPiUD IHOOYL]VJiOMD$SV]LFKLiWULDLLQWp]HWEĒOHONHOOERFViWDQLDEHWHJHWKDLQWp]HWLJ\yJ\ $SV]LFKLiWULDLEHWHJHNRWWKRQiEDW|UWpQĒIHOYpWHOKH]DWHUOHWLOHJLOOHWpNHVSV]LFKL NH]HOpVHDWRYiEELDNEDQQHPLQGRNROW iWULDLJRQGR]yV]DNRUYRViQDNLOOHWYH²DPHQQ\LEHQD]HOOiWiVLJpQ\OpVHLGĒSRQWMi EDQNyUKi]LNH]HOpVEHQUpV]HVO²DIHNYĒEHWHJJ\yJ\LQWp]HWSV]LFKLiWULDLRV]WiO\D $EtUyViJDQQDNDSV]LFKLiWULDLEHWHJQHNDN|WHOH]ĒLQWp]HWLJ\yJ\NH]HOpVpWUHQGHOLHO YH]HWĒMpQHN²D]LQWp]PpQ\EHW|UWpQĒIHOYpWHOWPHJHOĒ]Ē²KiURPKyQDSQiOQHP DNLYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVWWDQ~VtWGHVUJĒVVpJLJ\yJ\NH]HOpVHQHPLQGRNROW$N| UpJHEELV]DNYpOHPpQ\HV]NVpJHV WHOH]ĒJ\yJ\NH]HOpVHOUHQGHOpVpUHLUiQ\XOyHOMiUiVWD]DQQDNV]NVpJHVVpJpWPHJiOODStWy SV]LFKLiWULDLJRQGR]yLQWp]HWV]DNRUYRVDDEtUyViJpUWHVtWpVpYHONH]GHPpQ\H]LpVMDYDV $PHQQ\LEHQD]HOOiWiVWLJpQ\EHYHYĒQHNHJpV]VpJLiOODSRWDPLDWWVUJĒVVpJLJ\yJ\ ODWRWWHV]DJ\yJ\NH]HOpVWYpJ]ĒSV]LFKLiWULDLLQWp]HWUH$EtUyViJDN|WHOH]ĒLQWp]HWL NH]HOpVUHYDQV]NVpJH~J\D]LQWp]PpQ\RUYRVDD]DUUDLOOHWpNHVHJpV]VpJJ\LV]RO J\yJ\NH]HOpVV]NVpJHVVpJpWQDSRQNpQWIHOOYL]VJiOMD$N|WHOH]ĒLQWp]HWLJ\yJ\NH JiOWDWyQiO NH]GHPpQ\H]L D] HOOiWRWW SV]LFKLiWULDL HJpV]VpJJ\L HOOiWiViW$ †  ]HOpVUHN|WHOH]HWWEHWHJHWD]LQWp]HWHOERFViWMDKDJ\yJ\NH]HOpVHPiUQHPLQGRNROW EHNH]GpVH pUWHOPpEHQ D V]RFLiOLV SV]LFKLiWULDL RWWKRQRN ² PLQW WDUWyV EHQWODNiVRV HOKHO\H]pVWEL]WRVtWyLQWp]PpQ\HN²iOWDOQ\~MWRWWHOOiWiVLJpQ\EHYpWHOH|QNpQWHVD] $ W|UYpQ\ D]RQEDQ QHP DG HJ\pUWHOPğ YiODV]W DUUD KRJ\ D J\yJ\NH- HOOiWiVWLJpQ\OĒLOOHWYHW|UYpQ\HVNpSYLVHOĒMHV]yEHOLYDJ\tUiVEHOLNpUHOPpUHW|UWpQLN ]HOpVPLNRUQHPLQGRNROWPiUÌJ\IRUGXOKDWHOđKRJ\DQDSRQNpQ- $6]RFWY(†  EHNH]GpVHLpUWHOPpEHQDV]HPpO\HVJRQGRVNRGiVWQ\~MWy WLEtUyViJLIHOOYL]VJiODWHOđWWDEHWHJHWQpPLÅ~WPXWDWiVµNtVpUHWpEHQ V]RFLiOLVLQWp]PpQ\LHOOiWiVWLJpQ\EHYHYĒHOOiWRWWQDNMRJDYDQV]RFLiOLVKHO\]HWpUH HOERFViWMiNDSV]LFKLiWULiUyODPLNRUPiUiOODSRWiWVWDELOL]iOWiNpVQHP HJpV]VpJL pV PHQWiOLV iOODSRWiUD WHNLQWHWWHO D V]RFLiOLV LQWp]PpQ\ iOWDO EL]WRVtWRWW PXWDW DJUHVV]tY PDJDWDUWiVW$ W|UYpQ\ V]|YHJpEđO D]RQEDQ QHP iO- WHOMHV N|UĠ HOOiWiVUD YDODPLQW HJ\pQL V]NVpJOHWHL VSHFLiOLV KHO\]HWH YDJ\ iOODSRWD ODStWKDWy PHJ KRJ\ KD D EtUyViJ HOUHQGHOWH D N|WHOH]đ J\yJ\NH]HOpVW DODSMiQD]HJ\pQLHOOiWiVV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYpWHOpUH$V]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNEL] DNNRUD]LQWp]HWQHNNLNHOOHYiUQLDDEtUyViJLIHOOYL]VJiODWRWpVDGGLJ WRVtWiVDVRUiQD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pWPHJNHOOWDUWDQL N|WHOHV D EHWHJUđO JRQGRVNRGQL YDJ\ ~J\ FVHOHNV]LN MRJV]HUğHQ KD D] $]LQWp]PpQ\D]iOWDODEL]WRVtWRWWV]ROJiOWDWiVWRO\DQPyGRQYpJ]LKRJ\ÀJ\HOHPPHO iOODSRWDMDYXOiViYDOHOERFViWMDđW7RYiEELSUREOpPDKRJ\KDHOERFViWRW- OHJ\HQ D] HOOiWiVW LJpQ\EH YHYĒNHW PHJLOOHWĒ DONRWPiQ\RV MRJRN PDUDGpNWDODQ pV WiNDNNRUDEHWHJKRYDNHUO" WHOMHVN|UĠWLV]WHOHWEHQWDUWiViUDNO|Q|VÀJ\HOHPPHOD]pOHWKH]HPEHULPpOWyViJ KR]DWHVWLpSVpJKH]DWHVWLOHONLHJpV]VpJKH]YDOyMRJUD $ 6]RFWY †   EHNH]GpVHL V]HULQW D] |QPDJXN HOOiWiViUD QHP YDJ\ FVDN IRO\DPDWRV VHJtWVpJJHO NpSHV V]HPpO\HN QDSL OHJDOiEE KiURPV]RUL pWNH]WHWpVpUĒO $IHQWLHNEĒON|YHWNH]LNKRJ\N|WHOH]ĒNyUKi]LNH]HOpVEHQFVDNDNNRUOHKHWDEH V]NVpJV]HULQWUXKi]DWWDOLOOHWYHWH[WtOLiYDOYDOyHOOiWiViUyOPHQWiOLVJRQGR]iViUyO WHJHWUpV]HVtWHQLKDYHV]pO\H]WHWĒLOOHWYHN|]YHWOHQYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVWWD DNO|QMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWHJpV]VpJJ\LHOOiWiViUyOYDODPLQWODNKDWiViUyO Q~VtW$NyUKi]DNSV]LFKLiWULDLRV]WiO\DLJ\yJ\NH]HOpVWYpJH]QHNpVH]WD]HOOiWiVW DWRYiEELDNEDQWHOMHVN|UĠHOOiWiV D]iSROiVWJRQGR]iVWQ\~MWyLQWp]PpQ\EHQ kell D EHWHJQHN N|WHOH]Ē LJpQ\EH YHQQLH KD VDMiW YDJ\ PiVRN pOHWpUH WHVWL pSVpJpUH JRQGRVNRGQLIHOWpYHKRJ\HOOiWiVXNPiVPyGRQQHPROGKDWyPHJ HJpV]VpJpUHQp]YHYHV]pO\HV YDJ\YHV]pO\HVOHKHW ÉSROiVWJRQGR]iVWQ\~MWyLQWp]PpQ\D]LGĒVHNRWWKRQDDSV]LFKLiWULDLEHWHJHNRWW KRQD D V]HQYHGpO\EHWHJHN RWWKRQD D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN RWWKRQD YDODPLQW D (]]HOV]HPEHQDV]RFLiOLVRWWKRQEDYHV]pO\H]WHWĒiOODSRW~ DNXWJ\yJ\LQWp]HWLNH]HOpVW KDMOpNWDODQRNRWWKRQD LJpQ\OĒEHWHJQHPYHKHWĒIHOLO\HQLQWp]PpQ\EHQRO\DQSV]LFKLiWULDLEHWHJHNKHO\H]KH

92


$] RPEXGVPDQ MHOHQWpVpEHQ IHOKtYWD D] LOOHWpNHV PLQLV]WpULXPRNDW KRJ\DV]HPpO\LpVWiUJ\LIHOWpWHOHNHJ\LGHMğPHJKDWiUR]iViYDOGROJR]]DNLDV~O\RVDQYLROHQVSV]LFKLiWULDLEHWHJHNWDUWyVLQWp]HWLHOKHO\H]pVpQHNMRJV]DEiO\LNHUHWHLWYDODPLQW²D]HJ\VpJHVMRJDONDOPD]iVpUGHNpEHQ²SRQWRVtWVDDN|WHOH]đLQWp]HWLJ\yJ\NH]HOpVWpULQWđMRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHNHWYDODPLQWKR]]DLVOpWUHH]HNHWDVSHFLiOLVHOOiWiVWEL]WRVtWyLQWp]PpQ\HNHW (UUHD]RQEDQPLQGH]LGiLJQHPNHUOWVRU 

† 0LQGHQEHWHJQHNMRJDYDQMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWNHUHWHNN|]|WWD] HJpV]VpJL iOODSRWD iOWDO LQGRNROW PHJIHOHOĒ IRO\DPDWRVDQ KR]]iIpUKHWĒ pV D] HJ\HQOĒ EiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJIHOHOĒHJpV]VpJJ\LHOOiWiVKR]

$-%V]iP~J\EHQNpV]OWRPEXGVPDQLMHOHQWpV

93

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

WĒNHODNLN|QPDJXNHOOiWiViUDVHJtWVpJJHOVHPNpSHVHNYDJ\QLQFVRO\DQV]HPpO\DNLWĒO %HWHJMRJRNpUYpQ\HVOpVHD1HP]HWL5HKDELOLWiFLyVpV6]RFLiOLV+LYDWDOHOĒWWL HKKH]VHJtWVpJHWNDSKDWQDN$]RNDEHWHJHNDNLNQHND]DODSEHWHJVpJHV~O\RVDQWLV]RFL YL]VJiODWRNVRUiQ iOLV N|]|VVpJLHJ\WWpOpVUHNpSWHOHQV]HPpO\LVpJ]DYDU FVDNDNNRUYHKHWĒNIHOV]RFLiOLV RWWKRQEDKDD]LQWp]PpQ\DEHWHJVpJpYHO|VV]HIJJpVEHQLVQ\~MWV]ROJiOWDWiVW 7|EENULWLNDLPHJMHJ\]pVQNYROWPiUD]156=+LOOHWYHDUHKDELOLWiFLyVV]DN LJD]JDWiVLV]HUYHNHOMiUiViYDONDSFVROWEDQiPUHQJHWHJSDQDV]pUNH]LND]$26= Å$IHQWLHNDODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\D]RNQDNDSV]LFKLiWULDLEHWHJHNQHNDKRVV]~WiY~ KR]DWiUJ\EDQLVKRJ\DJRQGQRNViJDODWWQHPiOOyiPQDJ\NRU~DXWLVWDV]H iSROiViUyOEHQWODNiVRVLQWp]HWLHOOiWiViUyODNLNDNyUKi]LJ\yJ\NH]HOpVQHNN|V]|QKHWĒHQ PpO\HNKR]]iWDUWR]yMiW WLSLNXVDQYDODPHO\LNV]OĒMpW QHPHQJHGLNEHDKLYDWDO LGHLJOHQHVHQQHPWDQ~VtWDQDNYHV]pO\H]WHWĒ LOOHWYHN|]YHWOHQYHV]pO\H]WHWĒPDJDWDUWiVW LOOHWYHDV]DNLJD]JDWiVLV]HUYiOWDOYpJ]HWWRUYRVLYL]VJiODWRNUD9ROWDNLHJ\HQH D]RQEDQHPDJDWDUWiV²DV]DNRUYRViOWDOMDYDVROWJ\yJ\V]HUHVNH]HOpVHOOHQpUHLV²LGĒ- VHQD]]DOIRUGXOWKR]]iQNKRJ\JRQGQRNViJDOiV]HUHWQpKHO\H]WHWQLJ\HUPHNpW V]DNRQNpQWYLVV]DWpUĒHQMHOHQWNH]LNpVHPLDWWVSHFLiOLVHOOiWiVWLJpQ\HOQHNVHPD](WY PLDWHHQGĒMH"$PLNRUMREEDQNLNpUGH]WNĒWHOKDWiUR]iVDRNiUyODNNRUNLGH sem a Szoctv. nem rendelkezik.” UOWKRJ\WXODMGRQNpSSHQQLQFVNO|Q|VHEERNDDJRQGQRNViJDOiKHO\H]pVQHN PHUWQDJ\NRU~J\HUPHNHHJ\pENpQWDPHJIHOHOĒWiPRJDWiVVDOMyOHOEROGRJXOD] )HOPHUOWHKiWDNpUGpVKRJ\D]LO\HQÅVHQNLI|OGMpQµOpYĒEHWHJHNHWD]HJpV]VpJ pOHWEHQ FVXSiQ PHJ NtYiQ LJpQ\HOQL HJ\ HOOiWiVW DPLKH] D] 156=+ V]DNpUWĒL J\LLQWp]PpQ\HNQHNYDJ\SHGLJDV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWyLQWp]PpQ\HNQHN YpOHPpQ\HNHOOpVD]WKDOORWWDKRJ\DYL]VJiODWUyOD]RNDWDV]OĒNHWÅNL]DYDUMiNµ NHOOHHOOiWQLXNKRVV]~WiYRQ"(UUHD]RQEDQD]RPEXGVPDQVHPWXGRWWKDWiUR]RWW DNLNQHPDQDJ\NRU~J\HUPHNJRQGQRNDL0LYHOD]RQEDQJ\HUPHNHVHJtWVpJUH YiODV]WDGQLtJ\DYL]VJiODWVRUiQDN|YHWNH]ĒNHWiOODStWRWWDPHJ V]RUXO D NRPPXQLNiFLyEDQ H]pUW QHP V]tYHVHQ KDJ\Qi ĒW VHJtWVpJ QpONO HJ\ Å9L]VJiODWRPDODSMiQPHJiOODStWRWWDP DKDWiO\RVMRJV]DEiO\RNQHPUHQGHONH]QHNDUUyO LO\HQKHO\]HWEHQ KRJ\PHO\LQWp]PpQ\HNIHODGDWDDV~O\RVDQYLROHQVSV]LFKLiWULDLEHWHJHNWDUWyVEHQWODNiViQDNQDSLyUiVHOOiWiViQDNEL]WRVtWiVDLOOHWĒOHJQHPHJ\pUWHOPĠHNDEEyODV]HPSRQW- +DVRQOySUREOpPiNDWHJ\pENpQWQHPFVDNWDJMDLQNKDQHPPiVIRJ\DWpNRVHPEH EyOKRJ\DSV]LFKLiWULDLEHWHJHNN|WHOH]ĒLQWp]HWLJ\yJ\NH]HOpVNHUHWpEHQPHGGLJOiWKDWyN UHNMRJDLWYpGĒV]HUYH]HWHNLVMHOH]WHNV]iPXQNUD HOD]HJpV]VpJJ\LQWp]PpQ\HLEHQ$IHQQiOOyMRJLKHO\]HWYLVV]iVViJRWRNR]DMRJiOODPLViJ pVD]DEEyOIDNDGyMRJEL]WRQViJHOYpYHO|VV]HIJJpVEHQ † $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJJ\LHOOiWiVDVRUiQD]pYL&/,9W|UYpQ\ (]HQW~OPHQĒHQMHOHQOHJ0DJ\DURUV]iJRQQHPPĠN|GQHNRO\DQWDUWyVEHQWODNiVWEL]WRVt- $)RW~J\UHQGHONH]LNKRJ\ Q\HO|VV]KDQJEDQÀJ\HOHPPHONHOOOHQQLDIRJ\DWpNRVViJiEyODGyGyV]NVpJOHWHLUH WyLQWp]PpQ\HNDPHO\HNPHJIHOHOĒV]HPpO\LpVWiUJ\LIHOWpWHOHNNHOUHQGHONH]QHNDYLROHQV SV]LFKLiWULDLEHWHJHNHOOiWiViKR](VSHFLiOLVDWDUWyVEHQWODNiVWEL]WRVtWyLQWp]PpQ\LHOOiWiVWHOMHVKLiQ\DHOOHQWpWHVD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pYHOYDODPLQWD]pULQWHWW HN $](WYNLPRQGMD HPEHULPpOWyViJKR]pVD]HJpV]VpJKH]H]HQEHOOD]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVKR]YDOyMRJiYDO|VV]HIJJpVEHQLVYLVV]iVViJRWRNR]µ


† $EHWHJMRJRVXOWDV]iPiUDHJ\pQLHVtWHWWIRUPiEDQPHJDGRWWWHOMHVN|UĠWi MpNR]WDWiVUD $EHWHJQHNMRJDYDQDUUDKRJ\UpV]OHWHVWiMpNR]WDWiVWNDSMRQ D HJpV]VpJLiOODSRWiUyOEHOHpUWYHHQQHNRUYRVLPHJtWpOpVpWLV E DMDYDVROWYL]VJiODWRNUyOEHDYDWNR]iVRNUyO F DMDYDVROWYL]VJiODWRNEHDYDWNR]iVRNHOYpJ]pVpQHNLOOHWYHHOPDUDGiViQDNOHKHWVp JHVHOĒQ\HLUĒOpVNRFNi]DWDLUyO G DYL]VJiODWRNEHDYDWNR]iVRNHOYpJ]pVpQHNWHUYH]HWWLGĒSRQWMDLUyO H G|QWpVLMRJiUyODMDYDVROWYL]VJiODWRNEHDYDWNR]iVRNWHNLQWHWpEHQ I DOHKHWVpJHVDOWHUQDWtYHOMiUiVRNUyOPyGV]HUHNUĒO J D]HOOiWiVIRO\DPDWiUyOpVYiUKDWyNLPHQHWHOpUĒO K DWRYiEELHOOiWiVRNUyOYDODPLQW L DMDYDVROWpOHWPyGUyO $EHWHJQHNMRJDYDQDWiMpNR]WDWiVVRUiQpVD]WN|YHWĒHQWRYiEELNpUGH]pVUH «

 $EHWHJQHNMRJDYDQDUUDKRJ\V]iPiUDpUWKHWĒPyGRQNDSMRQWiMpNR]WDWiVWÀJ\H OHPPHOpOHWNRUiUDLVNROi]RWWViJiUDLVPHUHWHLUHOHONLiOODSRWiUDHWHNLQWHWEHQPHJ IRJDOPD]RWW NtYiQViJiUD YDODPLQW DUUD KRJ\ D WiMpNR]WDWiVKR] V]NVpJ HVHWpQ pV OHKHWĒVpJV]HULQWWROPiFVRWYDJ\MHOQ\HOYLWROPiFVRWEL]WRVtWVDQDN

† $EHWHJQHNMRJDYDQDKKR]KRJ\YL]VJiODWDpVJ\yJ\NH]HOpVHVRUiQFVDND]RN D V]HPpO\HN OHJ\HQHN MHOHQ DNLNQHN UpV]YpWHOH D] HOOiWiVEDQ V]NVpJHV LOOHWYH D]RN DNLNQHNMHOHQOpWpKH]DEHWHJKR]]iMiUXOWNLYpYHKDW|UYpQ\PiVNpQWQHPUHQGHONH]LN

( UHQGHONH]pVHNEĒO NLWĠQLN KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HJpV]VpJJ\L HOOiWiViW DV]NVpJOHWHLNKH]NHOOLJD]tWDQLWRYiEEiDNDGiO\PHQWHVpVD]HJ\HQOĒEiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHNLVPHJIHOHOĒV]ROJiOWDWiVWNHOOEL]WRVtWDQL(]DXWL]PXVVDOpOĒSi FLHQVHVHWpEHQPDJiEDQIRJODOMDDNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVWKLV]HQFVDN tJ\ YDOyVXOKDW PHJ D WiMpNR]WDWiVKR] YDOy MRJD iP V]iPiUD QHP WROPiFV YDJ\ MHOQ\HOYLWROPiFVMHOHQWKHWVHJtWVpJHWKDQHPHJ\RO\DQVHJtWĒV]HPpO\DNLLVPHUL ĒWpVNpSHVDV]iPiUDIHOGROJR]KDWyIRUPiEDQN|]YHWtWHQLD]LQIRUPiFLyWLOOHWYH VHJtWVpJHWQ\~MWDKKR]KRJ\ĒLVPHJIHOHOĒPyGRQN|]YHWtWHQLWXGMDVDMiWJRQGR ODWDLW0LYHOPiUYROWV]yDUUyOKRJ\D]HJpV]VpJJ\EHQiOWDOiEDQSUREOpPiWMHOHQW D]DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNHOOiWiVDYDODPLQWKRJ\D]HJpV]VpJJ\LLQWp]PpQ\HN UiMXNQLQFVHQHNIHONpV]OYHV]iPXNUDD]DNDGiO\PHQWHVtWpVQHPPHJROGRWWtJ\ H]WDIXQNFLyWD]DXWLVWDV]HPpO\HJ\N|]HOLKR]]iWDUWR]yMDWXGMDOHJLQNiEEEHW|O WHQL$PLNRUDUHKDELOLWiFLyVV]HUYRUYRVLYL]VJiODWiUyONLNOGLND]pULQWHWWQDJ\ NRU~DXWLVWDV]HPpO\KR]]iWDUWR]yMiWDNNRUSRQW HWWĒO D] DNDGiO\PHQWHVtWpVWĒO IRV]WMiNPHJDSiFLHQVW

94

+DDNpUGpVWPiVV]HPSRQWEyOYL]VJiOMXNpVDWLWRNWDUWiVLMRJUDKLYDWNR]iVVDOWLOWMXN PHJ D]W KRJ\ QDJ\NRU~ iP JRQGQRNViJ DODWW QHP iOOy DXWLVWD V]HPpO\ KR]]iWDU WR]yMDEHQWOHJ\HQD]RUYRVLYL]VJiODWRQDNNRUVHPYpGKHWĒD]iOOiVSRQWPHUWD] (WY†DV]HULQWDYL]VJiODWRQPLQGD]MHOHQOHKHWDNLQHNDMHOHQOpWpKH]DEHWHJ KR]]iMiUXOÌJ\DPHQQ\LEHQDV]OĒMHO]LV]iQGpNiWKRJ\QDJ\NRU~DXWL]PXVVDOpOĒ J\HUPHNpQHN YL]VJiODWiQ MHOHQ NtYiQ OHQQL pV HKKH] D] pULQWHWW KR]]iMiUXO DNNRU QHPWDJDGKDWyPHJH]DNpUpV 0LQGHEEđOPHJiOODStWKDWyKRJ\iOOiVSRQWXQNV]HULQWNLIRJiVROKDWypVMRJHOOHQHVD]DJ\DNRUODWKRJ\D]156=+RUYRVLYL]VJiODWDN|]EHQDJRQGQRNViJDODWWQHPiOOyQDJ\NRU~DXWLVWDV]HPpO\YDJ\D]pULQWHWWKR]]iWDUWR]yMD NpUpVHHOOHQpUHVHPOHKHWMHOHQD]pULQWHWWDXWLVWDV]HPpO\KR]]iWDUWR]yMD $KHO\HVMRJDONDOPD]iVpUGHNpEHQMDYDVROMXNKRJ\D]HJpV]VpJJ\UđOV]yOy W|UYpQ\IHQWLSDUDJUDIXVDLD]DOiEELDNV]HULQWPyGRVXOMDQDN † $ EHWHJQHN MRJD YDQ DUUD KRJ\ V]iPiUD pUWKHWđ PyGRQ NDSMRQ WiMpNR]WDWiVWÀJ\HOHPPHOpOHWNRUiUDLVNROi]RWWViJiUDLVPHUHWHLUHIRJ\DWpNRVViJiUD OHONLiOODSRWiUD H WHNLQWHWEHQ PHJIRJDOPD]RWW NtYiQViJiUD YDODPLQWDUUDKRJ\DWiMpNR]WDWiVKR]V]NVpJHVHWpQpVOHKHWđVpJV]HULQW WROPiFVRWYDJ\MHOQ\HOYLWROPiFVRWYDJ\IRJ\DWpNRVViJiQDNPHJIHOHOĒNRP PXQLNiFLyMiQDNDNDGiO\PHQWHVtWpVpWV]ROJiOyPiVVHJtWVpJHWEL]WRVtWVDQDN † $EHWHJQHNMRJDYDQDKKR]KRJ\YL]VJiODWDpVJ\yJ\NH]HOpVHVRUiQFVDND]RNDV]HPpO\HNOHJ\HQHNMHOHQDNLNQHNUpV]YpWHOHD]HOOiWiVEDQ V]NVpJHV LOOHWYH D]RN DNLNQHN MHOHQOpWpW D EHWHJ PDJD NpUWH YDJ\ DNLQHN MHOHQOpWpKH]DEHWHJKR]]iMiUXOWNLYpYHKDW|UYpQ\PiVNpQWQHPUHQGHONH]LN

0LYHODUHKDELOLWiFLyVV]DNLJD]JDWiVLV]HUYHOMiUiViUDDN|]LJD]JDWiVLKDWyViJLHOMiUiV pVV]ROJiOWDWiViOWDOiQRVV]DEiO\DLUyOV]yOypYL&;/W|UYpQ\UHQGHONH]pVHLLV DONDOPD]DQGyNpVD]DXWLVWDV]HPpO\WJ\IpOQHNWHNLQWMNDNNRULVPHJiOODStWKDWy KRJ\VHPPLIpOHWLOWyV]DEiO\QLQFVDUUDQp]YHKRJ\D]HOMiUiVEDQUpV]WYHYĒV]HPpO\ PHOOHWWQHOHKHVVHQMHOHQ²EHOHHJ\H]pVHIRO\WiQ²KR]]iWDUWR]yMD 8WD]iVLN|OWVpJWpUtWpV $N|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyOV]yOypYL/;;;,,,W|UYpQ\†D UHQGHONH]LND]XWD]iVLN|OWVpJWpUtWpVUĒOPHO\W|EEHNN|]|WWDIRJ\DWpNRVJ\HUPHN NRUDLIHMOHV]WpVpWpVJRQGR]iViWIHMOHV]WĒIHONpV]tWpVpWQ\~MWyLQWp]PpQ\LJpQ\EHYp


SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

WHOpYHONDSFVRODWEDQIHOPHUOWXWD]iVLN|OWVpJHNKH]DEHWHJVpJHNPHJHOĒ]pVpWpV NRUDLIHOLVPHUpVpWV]ROJiOyV]HUYH]HWWV]ĠUĒYL]VJiODWLJpQ\EHYpWHOpYHONDSFVRODWEDQ IHOPHUOWXWD]iVLN|OWVpJKH]MiU $EL]WRVtWRWWDWiPRJDWiVUDDNNRUMRJRVXOWKDDMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWV]ĠUĒ YL]VJiODWRWEHKtYiVDODSMiQYHWWHLJpQ\EH$]XWD]iVLN|OWVpJKH]Q\~MWRWWWiPRJDWiVD NO|QMRJV]DEiO\EDQIRJODOWDNV]HULQWLOOHWLPHJDpYHQDOXOLJ\HUPHNNtVpUĒMpWpV DpYHQIHOOLEL]WRVtWRWWNtVpUĒMpWDPHQQ\LEHQHJpV]VpJLiOODSRWDPLDWWDNtVpUHWHW DEHXWDOyRUYRVV]NVpJHVQHNWDUWMD+HO\LXWD]iVN|OWVpJHLKH]WiPRJDWiVQHPMiU $N|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyOV]yOypYL/;;;,,,W|UYpQ\YpJUHKDM WiViUyOV]yOy ;,, .RUPUHQG†DV]HULQWD]WDEL]WRVtWRWWDWDNLDEH XWDOiVUDMRJRVXOWRUYRVG|QWpVHDODSMiQEHWHJVpJHHJpV]VpJLiOODSRWDPLDWWW|PHJN|] OHNHGpVLHV]N|]|QXWD]QLQHPNpSHVPHO\QHNWpQ\pWpVLQGRNiWDEHXWDOiVUDMRJRVXOW RUYRVD]XWD]iVLXWDOYiQ\RQIHOWQWHWLXWD]iVLN|OWVpJWpUtWpVNpQWNLORPpWHUHQNpQW IRULQWLOOHWLPHJ$PHQQ\LEHQDEL]WRVtWRWWHJpV]VpJLiOODSRWDPLDWWNtVpUĒV]NVpJHV DIHQWL|VV]HJHJ\WWHVHQLOOHWLPHJDEL]WRVtWRWWDWpVNtVpUĒMpW$]~WYRQDOKRVV]iQDN PHJKDWiUR]iViQiOD]DGRWWYLV]RQ\ODWEDQOHJU|YLGHEEWiYRQN|]OHNHGĒW|PHJN|]OH NHGpVLHV]N|]~WYRQDOiWNHOOÀJ\HOHPEHYHQQL$NtVpUĒWKD]DXWD]iVDLOOHWYHDNtVpUW EL]WRVtWRWWpUWW|UWpQĒYLVV]DXWD]iVDVRUiQXWD]iVLN|OWVpJWpUtWpVNpQWNLORPpWHUHQNpQW IRULQWLOOHWLPHJDPHQQ\LEHQDNtVpUWEL]WRVtWRWWHJpV]VpJLiOODSRWDLOOHWYHHOK~]yGy NH]HOpVHPLDWWU|YLGLGĒQEHOOQHPWXGODNyKHO\pUHWiYR]QL$NtVpUĒUpV]pUHDNt VpUWEL]WRVtWRWWQpONOLXWD]iVHVHWpQXJ\DQD]RQQDSUDOHJIHOMHEE~W RGDYLVV]D V]iPROKDWyHODNNRUKDDNtVpUĒD]HJpV]VpJEL]WRVtWiVLV]DNLJD]JDWiVLV]HUYQHNDNtVpUW EL]WRVtWRWWHOOiWiViQDNLJpQ\EHYpWHOpUHYRQDWNR]yUHQGHONH]pVpUHiOOyKLYDWDORVGRNX PHQWXPPDOLJD]ROMDD]XWD]iVV]NVpJHVVpJpQHNLQGRNiW 6RNDXWL]PXVVDOpOđJ\HUPHNHWQHYHOđV]OđKDV]QiOMDNLH]WDWiPRJDWiVW DPLNRU RUYRVKR] YDJ\ IHMOHV]WpVUH YLV]L J\HUPHNpW DPHO\ VDMQRV VRNHVHWEHQPHVV]HYDQDODNyKHO\WđOYDJ\DPXQNDKHO\WđOpVDJ\HUPHN HJ\pENpQW VHP OHQQH DONDOPDV W|PHJN|]OHNHGpV LJpQ\EH YpWHOpUH$] HPOtWHWWWiPRJDWiVL|VV]HJHN )WNPLOOHWYH)WNP PpJEDQ NHUOWHNPHJiOODStWiVUDD]yWDQHPYiOWR]WDN$]]HPDQ\DJOLWHUHQNpQWLiUDD]RQEDQyWDPDMGQHPDGXSOiMiUDQđWW 7|EEWDJXQNMHOH]WHPiUKRJ\LQGRNROWYROQDH]pUWDWiPRJDWiV|VV]HJpQHN UHYt]LyMD DPL D]RQEDQ FVDN MRJV]DEiO\ PyGRVtWiVVDO OHKHWVpJHV (]pYEHQD]J\EHQPHJNHUHVpVWLVLQWp]WQND]LOOHWpNHVPLQLV]WpULXPKR]HQQHNHOOHQpUHpUGHPEHQPpJVHPW|UWpQWYiOWR]iVpVWXGRPiVXQN V]HULQWQLQFVLVWHUYEHYpYHH]HQ|VV]HJHNPyGRVtWiVDQRKDD]RNGXSOiMiUDW|UWpQđHPHOpVHVHPYROQDHOW~O]RWWLJpQ\

95


3. Hatásvizsgálat,  megvalósíthatóság  táblázatos  bemutatása -RJV]DEiO\QHYHKHO\H

%HFVOWN|OWVpJYHWpVLYRQ]DW

.|OWVpJYHWpVKHO\H IHMH]HWVRUYDJ\HJ\pE

.DONXOiFLyDODSMDpVPyGMD

$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJN EL]WRVtWiViUyOV]yOypYL;;9,W|UYpQ\ DNDGi O\PHQWHVtWpVLKDWiULGĒNPHJWDUWiVDDW|UYpQ\ NRUV]HUĠVtWpVH~MUDJRQGROiVD $]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJ HOĒPR]GtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\ D] HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVpVD]DNDGiO\PHQWHVtWpV YDODPLQWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHN HOPXODV]WiVDD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHN PHJVpUWpVpQHNQHYHVtWHWWHVHWHLOHJ\HQHN$PR]JiViEDQNRUOiWR]RWWV]HPpO\SDUNROiVLLJD ]ROYiQ\iUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW DV~O\RVIRJ\DWpNRVViJPLQĒVtWpVpQHNpVIHOOYL]VJiOD WiQDNYDODPLQWDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVIRO\yVt WiViQDNV]DEiO\DLUyOV]yOy 9,,, .RUP UHQGHOHWDPDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNUDMRJRVtWy EHWHJVpJHNUĒOpVIRJ\DWpNRVViJRNUyOV]yOy ,, (6]&V0UHQGHOHW|VV]HKDQJROiVDDSDUNROiVL NiUW\DNLDGiVLIHOWpWHOHLQHNHJ\pUWHOPĠEEpWpWHOH pUGHNpEHQ

(J\VpJHVMRJDONDOPD]iVWVHJtWHQpHOĒN|OWVpJYRQ]DWD QHPYROQD

PLOOLyIRULQWRVEHYpWHOEĒOQHPV]iPRWWHYĒ NLHVpVYiUKDWy

;/,,IHMH]HWFtPDOFtP

$]2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLiEDQOHtUWDNV]HULQW H]HUIĒDXWL]PXVEDQpULQWHWWV]HPpO\pOPD 0DJ\DURUV]iJRQHEEĒOH]HUUHQGHONH]LNGLDJ Qy]LVVDOHV]iPDGDWRNDODSMiQEHFVOpVVHOKDWiUR]KDWy PHJDNHGYH]PpQ\DXWL]PXVVDOpOĒVV]HPpO\HNUHYDOy NLWHUMHV]WpVHHVHWpQDQQDNN|OWVpJYHWpVLYRQ]DWD

$V]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVDV]RFLiOLVHOOiWiVRNUyO V]yOypYL,,,W|UYpQ\DV]HPpO\HVJRQGRVNRGiVW Q\~MWyV]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNV]DNPDLIHODGDWDLUyOpV PĠN|GpVNIHOWpWHOHLUĒOV]yOy , 6]&V0 UHQGHOHW LQWp]PpQ\HNIHMOHV]WpVHV]DNHPEHUNpS]pV V]DNHPEHUOpWV]iPEL]WRVtWiVDWiPRJDWyV]ROJiODW IHMOHV]WpVHNUt]LVHOOiWiVPHJWHUHPWpVHUHKDELOLWiFLy IHMOHV]WpVHQRUPDWtYDHPHOpVHpVGLIIHUHQFLiOiVD

3RQWRVDQQHPLVPHUWGHMHOHQWĒV

;;IHMH]HWFtPV]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNDWpULQWĒ FtPHN

.H]GHWEHQDN|OWVpJYHWpVEHQPiUV]HUHSOĒ|VV]HJHN DIHQWLHNEHQUpV]OHWHVHQOHtUWPiVIDMWDHORV]WiVDGLI IHUHQFLiOiVDLVHUHGPpQ\WKR]QD1\LOYiQDV]DNHPEHU NpS]pVD]LQWp]PpQ\IHMOHV]WpVpVDWiPRJDWyV]ROJiODW IHMOHV]WpVHN|OWVpJLJpQ\HVWHUOHWHNOHKHWQHN

0XQNDJ\PXQNDYpGHOHPWHUOHWpQIHQWLHNEHQ UpV]OHWH]HWWMRJV]DEiO\PyGRVtWiVMRJV]DEiO\DONRWiV D]DXWLVWDV]HPpO\HNIRJODONR]WDWiViQDNHOĒVHJtWpVH IRJODONR]WDWyN|V]W|Q]pVHpVDPXQNDYiOODOyNNpS]pVH WRYiEENpS]pVHpUGHNpEHQN|]SRQWLVWUDWpJLDNLDODNt tása

3RQWRVDQQHPLVPHUWGHMHOHQWĒV $PiUPHJOpYĒIRJODONR]WDWiVLPRGHOOHNHOWHUMHV]WpVp QHNQHPYROQDMHOHQWĒVN|OWVpJYRQ]DWD NEPLOOLy )W GHDNpS]pVHNiWNpS]pVHNPHJV]HUYH]pVpQHN YDODPLQWDPXQNDYpGHOPLPXQNDIHOJ\HOHWLUHQGV]HU iWJRQGROiViQDNLJHQ$IRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyNDW IRJODONR]WDWyPXQNiOWDWyNWiPRJDWiVDD]HUUHV]iQW N|OWVpJYHWpVL|VV]HJHNLJD]ViJRVDEEHORV]WiViYDONH] GHWEHQPHJROGKDWyYROQD

/;,,,IHMH]HW $1HP]HWL)RJODONR]WDWiVL$ODS PHJIHOHOĒFtPHLWWHUKHOQp

$IRJODONR]WDWiVLPRGHOOHNUHYRQDWNR]y|VV]HJD] 2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLiEDQOHtUWDNV]HULQWNHUOW PHJMHO|OpVUH 0HJMHJ\]pV 7HNLQWHWWHODUUDKRJ\H]HQWHUOHWIHMOHV]WpVHPiVIRJ \DWpNRVViJJDOpOĒNHWLVpULQWH]pUWV]pOHVN|UĠHJ\WWHV KDWiVYL]VJiODWOHIRO\WDWiViUDYROQDV]NVpJ$JpSMiUPĠDGyUyOV]yOypYL/;;;,,W|UYpQ\pV DV~O\RVPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNN|]OHNHGpVL NHGYH]PpQ\HLUĒOV]yOy 9, .RUP UHQGHOHWPyGRVtWiVDDQQDNpUGHNpEHQKRJ\D] DXWL]PXVVDOpOĒNMRJRVXOWWiYiOMDQDNDJpSMiUPĠDGy NHGYH]PpQ\UH

eVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\UHQGV]HUpQHN PHJWHUHPWpVHMRJDONRWiV~WMiQ

96
pYL,9W|UYpQ\DSROJiULW|UYpQ\N|Q\YUĒO FVHOHNYĒNpSHVVpJLV]DEiO\DLQDNPyGRVtWiVDKHO\HWWHV G|QWpVKR]DWDOKHO\HWWWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDO

3RQWRVDQQHPLVPHUWGHDMHOHQOHJLJRQGQRNViJL UHQGV]HUOHpStWpVpUHiWVWUXNW~UiOiViUDNHUOQHVRUDPL DNiUDMHOHQOHJLLO\HQMHOOHJĠNLDGiVRNFV|NNHQWpVpWLV HUHGPpQ\H]KHWQp

1LQFVNRQNUpWpULQWHWWIHMH]HW

$IRJ\DWpNNDOpOĒHPEHUHNpOHWpQHNW|EEWHUOHWpW pULQWĒEHIRO\iVROyDODSYHWĒV]DEiO\R]iVUyOOHQQHV]y

0HJIHOHOĒWiUJ\LV]HPpO\LIHOWpWHOHNPHJWHUHPWpVH pUGHNpEHQNEPLOOLy)WWDQpYW|EEOHWN|OWVpJ

$N|]QHYHOpVN|]RNWDWiVÀQDQV]tUR]iViWpULQWĒFtPHN

%HFVOpV2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLDIHOKDV]QiOiViYDO

.EPLOOLy)WW|EEOHWN|OWVpJ

$WHOHSOpVL|QNRUPiQ\]DWRNV]RFLiOLVpVJ\HUPH NMyOpWLIHODGDWDLQDNWiPRJDWiVDFtPDODWWLÅ(J\HV M|YHGHOHPSyWOyWiPRJDWiVRNNLHJpV]tWpVHµFtPHW YLVHOĒHOĒLUiQ\]DW

0LYHODIRUUiVMHOHQOHJLVUHQGHONH]pVUHiOOpVD]WD] iSROiVLLJpQ\V]HULQWNHOOLJD]ViJRVDEEDQHORV]WDQL tJ\EHFVOpVVHOpVD]2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLiEDQ V]HUHSOĒDGDWIHOKDV]QiOiViYDOiOODStWRWWXNPHJD] |VV]HJHWiPDUHQGV]HUiWDODNtWiViYDOMiUyHJ\pEN|OW VpJHNWRYiEELKDWiVYL]VJiODWRNOHIRO\WDWiViWLJpQ\OLN$QHP]HWLN|]QHYHOpVUĒOV]yOypYL&;&W|UYpQ\ PyGRVtWiVDpVNDSFVROyGyMRJV]DEiO\RNPHJDONRWiVD ÉSROiVLGtMUHQGV]HUpQHNIHQWLHNV]HULQWL~MUDJRQGROiVD iSROiVLGtMGLIIHUHQFLiOiVDiSROiVLV]NVpJOHWKH]pVD W|EELV]RFLiOLVHOOiWiVKR]LJD]tWiVDiSROiVLGtMWHOMHV |VV]HJpQHNIRO\yVtWiVDD]HJ\pEHOOiWiVRNPHOOHWW pYL,W|UYpQ\DPXQNDW|UYpQ\N|Q\YpUĒO PyGRVtWiVDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWQHYHOĒV]OĒN SyWV]DEDGViJDWHNLQWHWpEHQ

$N|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyOV]yOy pYL/;;;,,,W|UYpQ\PyGRVtWiVDDIRJ\DWpNRVV]HPp O\HNXWiQMiUyiSROiVLWiSSpQ]EHYH]HWpVpYHO

1LQFVMHOHQWĒVN|OWVpJYRQ]DWD

/;;,,IHMH]HWFtPDOFtPMRJFtP

$J\HUPHNiSROiVLWiSSpQ]UHHONO|QtWHWW|VV]HJ W|UHGpNHNHUOQHFVXSiQLO\HQMRJFtPHQNLÀ]HWpVUH WHNLQWHWWHODUUDKRJ\QHPPLQGHQDXWLVWDV]HPpO\ KR]]iWDUWR]yMDNpSHVPXQNiEDiOOQLĒHOHYHPiVHOOi WiVWYHV]LJpQ\EHLOOHWYHD]pULQWHWWHNQHNLVFVXSiQHJ\ UpV]HD]DNLXWiQLJpQ\EHYHQQpNH]WDIDMWDWiSSpQ]W PLYHOiOODSRWDV]LQWHVRKDQHPWHV]LV]NVpJHVVpKRJ\ DV]OĒKX]DPRVDEELGHLJRWWKRQPDUDGMRQYHOH

$N|]LJD]JDWiVLKDWyViJLHOMiUiVpVV]ROJiOWDWiViOWD OiQRVV]DEiO\DLUyOV]yOypYL&;/W|UYpQ\ .HW WRYiEEiD1HP]HWL5HKDELOLWiFLyVpV6]RFLiOLV+LYDWDO UyOYDODPLQWDV]DNPDLLUiQ\tWiVDDOiWDUWR]yUHKDELOL WiFLyVV]DNLJD]JDWiVLV]HUYHNIHODGDWpVKDWiVN|UpUĒO V]yOy 9 .RUPUHQGHOHWPyGRVtWiVDD] J\LQWp]pVLKDWiULGĒN|VV]HKDQJROiVD/;;,)HMH]HW1\XJGtMEL]WRVtWiVL$ODS

GHFHPEHUpEHQIĒNDSRWWLO\HQHOOiWiVW $]HOOiWiVKDYL|VV]HJHMHOHQOHJ)W$]HPHOpVW D]|VV]HJiYDONHOOHWWYROQDYpJUHKDMWDQLDPL )WHPHOpVWMHOHQWHWWYROQDIĒKy0LYHOKyUD YLVV]DPHQĒOHJNHOOHWWYROQDH]WD]|VV]HJHWNLÀ]HWQL tJ\H]NEPLOOLyVW|EEOHWNLDGiVWMHOHQWHWWYROQDD] iOODPV]iPiUDQRYHPEHUHyWDHOWHOWIpOpYEHQ H]NEWRYiEELPLOOLyVNLDGiVWMHOHQWHWWYROQDKDH]W D]HOOiWiVLIRUPiWLVHPHOLNDPLDMRJRVXOWViJLV]i]DOpN FV|NNHQWpVpWLOOHWLRWWWRYiEELKDWiVYL]VJiODWYROQD V]NVpJHVPHUWQLQFVDGDWDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\ KiQ\DXWL]PXVEDQpULQWHWWV]HPpO\YHV]LLJpQ\EHH]WD] HOOiWiVWpVKiQ\DQYHQQpNPpJLJpQ\EH

$Q\XJHOOiWiVRNpVHJ\HVPiVHOOiWiVRNpYL NLHJpV]tWĒHPHOpVpUĒOV]yOy ; .RUP UHQGHOHWURNNDQWViJLMiUDGpNHPHOpVNDOKDD MRJRVXOWViJLNV]|E|WUyOUDFV|NNHQWpVH

.EPLOOLyD]HOPDUDGWHPHOpVW|EEOHWN|OWVpJH

97

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$NRPSOH[PLQĒVtWpVUHYRQDWNR]yUpV]OHWHVV]D EiO\RNUyOV]yOy ,, 1()0,UHQGHOHW D YL]VJiODWRWYpJ]ĒHJ\LNEL]RWWViJLWDJOHJ\HQDXWL]PXV EDQMiUWDVV]DNHPEHUPLQĒVtWpVLUHQGV]HUEHDXWL]PXV VSHFLÀNXVV]HPSRQWRNEHpStWpVHRUYRVLYL]VJiODW NLYiOWiVDDXWL]PXVGLDJQy]LVVDORVHJpV]VpJ NiURVRGiVHVHWpQ


$ODNiVFpO~iOODPLWiPRJDWiVRNNDOD , .RUPUHQGHOHWPyGRVtWiVDKRJ\D]DNDGiO\PHQWHVt WpVLWiPRJDWiVDXWLVWDV]HPpO\HNV]iPiUDLVHOpUKHWĒ OHJ\HQ

1HPV]iPRWWHYĒ

;/,,)HMH]HWFtP

$XWLVWDV]HPpO\HNHVHWpEHQFVDNNLVHEEiWDODNtWiVRN LQGRNROWDNHOWpUĒHQDPR]JiVVpUOWV]HPpO\HNWĒO

$PX]HiOLVLQWp]PpQ\HNOiWRJDWiViUyOD ;, .RUPiQ\UHQGHOHW D]DXWL]PXVLJD]ROiViUDHOIRJDGKDWyGRNXPHQWiFLy IDMWiLQDNU|J]tWpVH

(J\VpJHVMRJDONDOPD]iVWVHJtWHQpHOĒN|OWVpJYRQ]DWD QHPYROQD

PLOOLyIRULQWLQWp]PpQ\

/;;,,IHMH]HWHWWHUKHOQp

$HV2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLDiOWDOPHJiOODSt WRWWLQGtWiVLpVPĠN|GWHWpVLN|OWVpJHLQWp]PpQ\HQNpQW DPiUPHJMHO|OW|VV]HJ$]RUV]iJQDJ\REEYiURVDLEDQ OHJDOiEEPHJ\HV]pNKHO\HNHQNpQHOpWUHKR]QLLO\HQHOOi WiVWPiUPĠN|GĒNyUKi]DNNO|QHJ\VpJHNpQWNpVĒEE DNiUNO|QLQWp]PpQ\HNNpQW

PLOOLyIRULQW

/;;,,IHMH]HWHWWHUKHOQp

2UV]iJRV$XWL]PXV6WUDWpJLiEDQIHOWQWHWHWW |VV]HJHNHWWDUWMXNLUiQ\DGyQDN

3RQWRVDQQHPLVPHUW

HJpV]VpJJ\HWpULQWĒFtPHN

1HPFVDNDXWLVWDV]HPpO\HNHWpULQWĒSUREOpPDtJ\D SRQWRVN|OWVpJHNPHJKDWiUR]iViKR]PiVpUGHNYpGHOPL V]HUYH]HWHNNHOHJ\WWPĠN|GpVEHQNpQHKDWiVYL]VJiOD WRWYpJH]QL

HJ\VpJHVMRJDONDOPD]iVV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVMRJV]D EiO\PyGRVtWiVPHO\QHNQLQFVN|OWVpJYHWpVLYRQ]DWD

(FpOUDDN|OWVpJYHWpVLNLDGiVPLOOLyIRULQWPHO\ QHNGXSOiMiUDHPHOpVpUHYROQDV]NVpJWHKiWWRYiEEL PLOOLyIRULQWNLDGiVWMHOHQWHQHDN|OWVpJYHWpVEHQ

/;;,,IHMH]HWFtPDOFtPMRJFtPXWD]iVLN|OWVpJ WpUtWpV

EHFVOpV

0iWUL[HOOiWiVPHJYDOyVtWiViYDONDSFVRODWRVMRJV]DEiO\ DONRWiV

$N|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVNHUHWpEHQLJpQ\EH YHKHWĒEHWHJVpJHNPHJHOĒ]pVpWpVNRUDLIHOLVPHUp VpWV]ROJiOyHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNUyOpVD V]ĠUĒYL]VJiODWRNLJD]ROiViUyOV]yOy ;,, 10UHQGHOHWPyGRVtWiVDD]DXWL]PXVGLDJQRV]WLNDL V]ĠUpVLPyGV]HUHLQHNHOOiWDQGyRUYRVLIHODGDWRNQDNpV V]HPpO\LWiUJ\LIHOWpWHOHNQHNU|J]tWpVHFpOMiEyO pVDXWL]PXVGLDJQRV]WL]iOiViKR]V]ĠUpVpKH]V]NVpJHV V]DNHPEHUHNNpS]pVpQHNWRYiEENpS]pVpQHNIHOWp WHOHLQHNPyGMiQDNMRJV]DEiO\EDQYDOyU|J]tWpVH

+LJK6HFXULW\LQWp]PpQ\HNOpWUHKR]iViYDONDSFVRODWRV MRJDONRWiVLIHODGDW $]HJpV]VpJJ\UĒOV]yOypYL&/,9W|UYpQ\ PyGRVtWiVDDN|WHOH]ĒLQWp]HWLJ\yJ\NH]HOpVWpULQWĒ UHQGHONH]pVHNSRQWRVtWiVD .|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyOV]yOy pYL/;;;,,,W|UYpQ\YpJUHKDMWiViUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGXWD]iVLN|OWVpJWpUtWpVPHJHPHOpVH duplájára

98


SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Tanulmány

Az értelmi  fogyatékossággal  élo  emberek  és  családjaik  számára   fontos  és  szükséges  jogalkotási  javaslatok

99


100


-HOHQWDQXOPiQ\FpOMDKRJ\U|YLGiWWHNLQWpVWDGMRQD0DJ\DURUV]iJRQpOĒpUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNpVFVDOiGMDLNiOWDOiQRVpOHWKHO\]HWpUĒOD]ĒNHWpULQWĒ OHJIRQWRVDEEDNWXiOLVSUREOpPiNUyOQHKp]VpJHNUĒOpVIRJyG]yWDGMRQDYRQDWNR]y MRJV]DEiO\RNPHJIHOHOĒPyGRVtWiVLLUiQ\DLUDYRQDWNR]yDQLOOHWYHHVHWOHJHVHQIHOKtY MDDÀJ\HOPHWDMRJLHV]N|]|N|QW~OD]HJ\pELQWp]NHGpVHN V]DNSROLWLNiNFVHOHNYpVL SURJUDPRNWXGDWIRUPiOiVVWE EHYH]HWpVpQHNIRQWRVViJiUDpVV]NVpJHVVpJpUH

WHUOHWHQpYWL]HGHNyWD~WW|UĒV]DNPDLPXQNiWYpJH]D6]|YHWVpJDODStWRWWD0D J\DURUV]iJRQD]HOVĒODNyRWWKRQWDPHO\NLVHEEOpWV]iP~N|]|VVpJLHOKHO\H]pVWWHV] OHKHWĒYpEHQPRGHOOSURJUDPRWLQGtWRWWDKD]iQNEDQHJ\HOĒUHDOLJLVPHUWDO WHUQDWtYDDWiPRJDWRWWODNKDWiVLIRUPDPHJKRQRVtWiViUD$]e)2e6=pUGHNYpGHOPL IHODGDWDL PHOOHWW NO|QE|]Ē V]ROJiOWDWiVRNDW EL]WRVtW LQIRNRPPXQLNiFLyV DNDGiO\ PHQWHVtWpVW YpJH] ODNyRWWKRQRNDW MRJVHJpO\V]ROJiODWRW QDSSDOL pV NpS]Ē LQWp] PpQ\HNHWWDUWIHQQ2UV]iJV]HUWHW|EESRQWRQPĠN|GWHWWiPRJDWyV]ROJiODWRNDW DPHO\HNpULQWHWWV]HPpO\HNPLQGHQQDSMDLWPHJN|QQ\tWĒV]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWDQDN NtVpUpVIHOJ\HOHWJ\LQWp]pVV]iOOtWiVLQIRUPiFLyQ\~MWiV 

$WDQXOPiQ\WHUMHGHOPLRNRNEyOQHPWpUNLYDODPHQQ\LIHQQiOOySUREOpPiUDLOOHWYH $IRJ\DWpNRVViJpVpUWHOPLIRJ\DWpNRVViJPHJKDWiUR]iVD MRJV]DEiO\KHO\UHD]HJ\HVWpPiNV]HPSRQWMiEyODNWXiOLVpVIRQWRVNpUGpVHNHWYHV]L FVDNDODSXOpVOHJW|EEHVHWEHQ6]|YHWVpJQNQp]HWHLWWDSDV]WDODWDLWWNU|]L $PDJ\DUMRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWEHQKLiQ\]LNDIRJ\DWpNRVViJLOOHWYHDIRJ\DWpNRV ViJJDO pOĒ HPEHU IRJDOPiQDN HJ\VpJHV PHJKDWiUR]iVD D NO|QE|]Ē MRJV]DEiO\RN 9DODPHQQ\LWpPDN|UHOHP]pVpQpO]VLQyUPpUWpNOMHOHQHVHWEHQLVD)RJ\DWpNRVViJ HOWpUĒGHÀQtFLyNNDOGROJR]QDN(J\HGODIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\ JDOeOĒ6]HPpO\HN-RJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\WKDV]QiOMXN HJ\HQOĒVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOy W|UYpQ\ WDUWDOPD] GHÀQtFLyW D IRJ\DWpNRVViJUD YRQDWNR]yDQPHO\D]RQEDQW|EEV]HPSRQWEyOQHPIHOHOPHJD](16=(J\H]PpQ\ ,eUWHOPL)RJ\DWpNRVViJJDOeOĒNpV6HJtWĒLN2UV]iJRV EHQIRJODOWPHJKDWiUR]iVQDN

eUGHNYpGHOPL6]|YHWVpJH

$](16=(J\H]PpQ\pUWHOPpEHQIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\PLQGHQRO\DQV]H $]e)2e6=D]D]D]eUWHOPL)RJ\DWpNRVViJJDOeOđNpV6HJtWđLN2UV]i- PpO\ DNL KRVV]DQ WDUWy À]LNDL pUWHOPL V]HOOHPL YDJ\ pU]pNV]HUYL NiURVRGiVVDO pO JRVeUGHNYpGHOPL6]|YHWVpJHHJ\pYHVQRQSURÀWV]HUYH]HW DPHO\V]iPRVHJ\pEDNDGiOO\DOHJ\WWNRUOiWR]KDWMDD]DGRWWV]HPpO\WHOMHVKDWp WDJJDOpVD]RUV]iJYDODPHQQ\LPHJ\pMpEHQPğN|GđKHO\LV]HUYH]HW- NRQ\pVPiVRNNDOD]RQRVHJ\HQOĒWiUVDGDOPLV]HUHSYiOODOiViW WHO $] (J\H]PpQ\EHQ PHJIRJDOPD]RWW GHÀQtFLy HOOHQWpWEHQ D PDJ\DU PHJKDWi $]e)2e6=FpOMDD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNpUGHNYpGHOPHWiUVDGDOPLKiWUi UR]iVVDO SXV]WiQ SpOGiOy]y MHOOHJJHO WpU NL D] HJ\HV IRJ\DWpNRVViJRNUD D IR Q\DLQDNNLHJ\HQOtWpVHV]RFLiOLVEL]WRQViJXNpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNPHJWHUHPWpVHWiU J\DWpNRVViJIHMOĒGpVEHQOpYĒpUWHOPH]pVpQHNPHJIHOHOĒHQQHPDGWD[DWDtYIHO VDGDOPL HOIRJDGRWWViJXN Q|YHOpVH PLQGHQQDSL pOHWNEHQ YDOy VHJtWVpJQ\~MWiV$UUD VRUROiVW$ GHÀQtFLy NLLQGXOySRQWMD D PDJ\DU V]DEiO\R]iVVDO HOOHQWpWEHQ QHP W|UHNV]QNKRJ\D]pUWHOPLIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDYDODPHQQ\LHPEHULpVV]D D IRJ\DWpNRVViJ RUYRVL PRGHOOMH KDQHP NRPSOH[ PyGRQ D] HJ\pQ ELROyJLDL EDGViJMRJWHOMHVPpUWpNEHQKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVQpONOEL]WRVtWRWWOHJ\HQ DGRWWViJDLQW~ODWiUVDGDOPLN|UQ\H]HWDONDOPD]NRGiViQDNKLiQ\RVViJDLUDYH]HWL YLVV]DD]DNDGiO\R]WDWiVWpQ\pWWRYiEEiQHPWHV]NO|QEVpJHWDIRJ\DWpNRVViJ $]e)2e6=pUGHNNpSYLVHOHWLWHYpNHQ\VpJpQHNOHJKDQJV~O\RVDEEHOHPHLD]LQWHJUiOW V~O\RVViJD V]HULQW tJ\ QHP NHOO NV]|EIHOWpWHOWHOQHN SOÅV]iPRWWHYĒ NRUOiWR PXQNDKHO\HN H]iOWDO D] |QiOOy pOHWYLWHO OHKHWĒVpJpQHN PHJWHUHPWpVH D] pUWHOPL ]RWWViJµ WHOMHVOQLHDKKR]DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\DGRNXPHQWXPKD IRJ\DWpNRV HPEHUHN ODNKDWiVL OHKHWĒVpJHLQHN NRUV]HUĠVtWpVH$] e)2e6= H]HQ D WiO\DDOiWDUWR]KDVVRQ )RJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLYDJ\IRJ\DWpNRVMRJRN"²$0DJ\DU&LYLO&DXFXVSiUKX]DPRVMHOHQWpVHD](16=(J\H]PpQ\KH]ROGDO pYL;;9,W|UYpQ\††(W|UYpQ\DONDOPD]iViEDQ D IRJ\DWpNRVV]HPpO\D]DNLpU]pNV]HUYLtJ\NO|Q|VHQOiWiVKDOOiVV]HUYLPR]JiVV]HUYLpUWHOPLNpSHVVpJHLWMHOHQWĒVPpUWpNEHQYDJ\HJ\iOWDOiQQHPELUWRNROMDLOOHWĒOHJDNRPPXQLNiFLyMiEDQV]iPRWWHYĒHQNRUOiWR]RWWpVH] V]iPiUDWDUWyVKiWUiQ\WMHOHQWDWiUVDGDOPLpOHWEHQYDOyDNWtYUpV]YpWHOVRUiQ FLNN 

101

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

I. Bevezetés


$] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJ HJ\pUWHOPĠ WXGRPiQ\RV PHJKDWiUR]iVD PiLJ KDJ\ Nt DGDWRNV]HULQW0DJ\DURUV]iJRQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOđHPEHUHNV]iPDN| YiQQLYDOyWPDJDXWiQD]RQEDQD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJHVHWpQHOHQJHGKHWHWOHQD] UOEHOOIđPHO\DODNRVViJiWWHV]LNLeUGHNHV|VV]HKDVRQOtWiVKRJ\ DOiEELV]HPSRQWRNHJ\WWHVV]HPHOĒWWWDUWiVD PtJUĒOUHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNDUiQ\DDQpSHVVpJHQEHOO IĒUĒOIĒUHQĒWWDQpSHVVpJHQEHOODUiQ\XNDWUyOUD ‡ &VDNRO\DQpUYpQ\HVVRNV]HPSRQW~GLDJQRV]WLNDDODSMiQPRQGKDWyNLDPHO\D] HPHOYH D OHJ~MDEE QpSV]iPOiOiVL DGDWRN DODSMiQ FV|NNHQW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ LQWHOOHNWXiOLVIXQNFLyNpVD]DONDOPD]NRGiVLNpSHVVpJHNPHOOHWWÀJ\HOHPEHYHV]L HPEHUHNDUiQ\D DSV]LFKpV|VV]HWHYĒNHWDÀ]LNDLHJpV]VpJLNyURNLWpQ\H]ĒNHWDN|UQ\H]HWLMHO OHJ]HWHVVpJHNHW SONXOWXUiOLVpVQ\HOYLHOWpUpVHN YDODPLQWDNRPPXQLNiFLypVD $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNDIRJ\DWpNRVViJWtSXVDV]HULQW5 YLVHONHGpVYiOWR]DWDLWLV ‡ $]DONDOPD]NRGiVLNpV]VpJHNWHUpQpV]OHOWDNDGiO\R]RWWViJD]DGRWWN|]|VVpJ $IRJ\DWpNRVViJWtSXVD )pUÀ 1Ē Összesen EHQ pOĒ NRUWiUVDNUD MHOOHP]Ē PHJQ\LOYiQXOiVRNUD YRQDWNR]LN pV IHOWiUiVD D] HJ\pQVDMiWRVV]NVpJOHWHLQHNIHOWpUNpSH]pVpWFpOR]]D $QpSHVVpJ )Ē ‡ $VSHFLiOLVDONDOPD]NRGiVLJ\HQJHVpJHNJ\DNUDQHJ\pEDONDOPD]NRGiVLWHUOHWH V]i]DOpNiEDQ NHQYDJ\PiVV]HPpO\HVNpSHVVpJHNWHUpQpV]OHOKHWĒHUĒVVpJHNNHOWiUVXOQDN 0R]JiVVpUOW   ‡ 0HJIHOHOĒWDUWyVWiPRJDWiVVDOD]pUWHOPLV]HPpO\pOHWPLQĒVpJHMHOHQWĒVHQMDYXOKDW *\HQJpQDOLJOiWy   9DN

)HQWLHNEĒO LV NLWĠQLN KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJ LOOHWYH D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJ QHP 1DJ\RWKDOOy   SXV]WiQ ELROyJLDL DGRWWViJ LQWHOOLJHQFLDKiQ\DGRVRQ DODSXOy PHJKDWiUR]RWWViJ KD Siket   QHPHJ\NRPSOH[iOODSRWPHO\HWV]iPRVHJ\pEWpQ\H]ĒLVEHIRO\iVRO$ODSYHWĒHQ 6~O\RVEHOV]HUYLIRJ\DWpNRV   PHJKDWiUR]]DD]HJ\pQPLQGHQQDSMDLWpOHWPLQĒVpJpWpVMRJDLQDNJ\DNRUOiViWKRJ\ 0HQWiOLVDQVpUOW   D WiUVDGDOPL DWWLWĠG pV N|UQ\H]HW D OHJW|EE V]HPSRQWEyO QHP NHGYH] D IRJ\DWp SV]LFKpVVpUOW

NRVViJJDO pOĒ HPEHU NpSHVVpJHL OHKHWĒVpJHL NLERQWDNR]WDWiViQDN DNDGiO\R]]D D] eUWHOPLIRJ\DWpNRV   HJ\pQW D WiUVDGDORPEDQ YDOy WHOMHV pV KDWpNRQ\ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ W|UWp %HV]pGKLEiV   QĒUpV]YpWHOEHQ1HPKiUtWKDWyWHKiWDIRJ\DWpNRVpOHWKHO\]HWIHOHOĒVVpJHSXV]WiQ D] HJ\pQUH DKRJ\ D] QpKiQ\ pYWL]HGH PpJ HOIRJDGRWW Qp]HW YROW KDQHP D WiUVD $ QpSV]iPOiOiV IRJ\DWpNRVViJUD YRQDWNR]y DGDWJ\ĠMWpVH YDODPHQQ\L IHQW KLYDWNR GDORPQDN D VDMiW IHOHOĒVVpJpW LV IHO NHOO LVPHUQLH D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN ]RWWpYEHQ|QNpQWHVYROWEHQD]RQEDQFVDNDODNRVViJiQDNWHWWpNIHOH]W DNDGiO\R]WDWRWWViJiYDO|VV]HIJJpVEHQ DNpUGpVW$]XWyEELNpWQpSV]iPOiOiVDONDOPiYDODWHOMHVODNRVViJN|UpEHQYL]VJiOWiN DIRJ\DWpNRVViJWpQ\pWEHQSHGLJNHWWpYiODV]WRWWiNDIRJ\DWpNRVViJUDpVWDU ,$]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNKHO\]HWH0DJ\DURU WyVEHWHJVpJUHYRQDWNR]yDGDWJ\ĠMWpVW$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNUHYRQDWNR V]iJRQDVWDWLV]WLNDLDGDWRNWNUpEHQ ]yHVDGDWRNDW|VV]HJ]ĒWDQXOPiQ\DLEDQPDJDD.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDO LVDOiEHFVOWQHNtWpOWH 0DJ\DURUV]iJRQRNWyEHUpEHQ]DMORWWOHDQpSV]iPOiOiV-HOHQWDQXOPiQ\NpV]t WpVHNRUDQpSV]iPOiOiVLDGDWRNEyODIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNpOHWKHO\]HWpUH $ OHJ~MDEE DGDWRN DODSMiQ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ ODNRVViJ N|UpEHQ KDVRQOyDQ D YRQDWNR]yDQD]DOiEELLQIRUPiFLyNiOOQDNUHQGHONH]pVUH HVDGDWRNKR]WRYiEEUDLVDPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNV]iPDDOHJPDJD $pYLQpSV]iPOiOiVDIRJ\DWpNRVViJUDYRQDWNR]yDGDWJ\ĠMWpVW|QNpQWHVDOD VDEE IĒ PHO\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒODNRVViJN|UOEHOOIHOpWWHV]LNL$ SRQYpJH]WHD]HJpV]VpJLiOODSRWUDYRQDWNR]yDGDWNpUpVWpPDN|UpQEHOO$ODNRV OHJ~MDEEDGDWRNDODSMiQD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPDIĒ ViJN|UpEHQDYiODV]DGiVLKDMODQGyViJLHEEHQDWpPiEDQRVYROW$HV PHO\V]LQWpQFV|NNHQpVWPXWDWDHVDGDWRNKR]NpSHVW EHQD]pUWHOPL .iOPiQ=VyÀD².|QF]HL*\|UJ\$7DLJHWRV]WyOD]HVpO\HJ\HQOĒVpJLJ2VLULV%XGDSHVWROGDO )RUUiV.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOpYLQpSV]iPOiOiV2UV]iJRVDGDWRN%XGDSHVW

 

102


$WHOHSOpVWtSXVV]HULQWLDGDWRNDMHOHQOHJLpVDNRUiEELDGDWRNDODSMiQLVD]WPXWDW MiNKRJ\DIRJ\DWpNRVHPEHUHNPDJDVDEEDUiQ\EDQpOQHNDN|]VpJHNEHQpVNHYpVEp DIĒYiURVEDQYDODPLQWPiVYiURVRNEDQPLQWDQHPIRJ\DWpNRVQpSHVVpJ

$JRQGQRNViJDODWWiOOyV]HPpO\HNV]iPDEHQpVEHQ *RQGQRNViJWtSXVD

*RQGQRNViJDODWWiOOyV]HPpO\HNV]iPD NL]iUy

NRUOiWR]y

QD

gVV]HVHQ

, Å9DQ YpOHPpQ\QNµ )HOPpUpV D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNLVNRODLYpJ]HWWVpJH KDVRQOyDQDHVDGDWRNKR] pOĒHPEHUHNpOHWN|UOPpQ\HLUĒO MyYDODODFVRQ\DEED]pSHPEHUHNFVRSRUWMiEDWDUWR]yNpQiO$HVDGDWRNV]HULQWD IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNDOHJIHOMHEED]iOWDOiQRVLVNROiWYpJH]WHHOD]iOWDOi Å1LQFVPXQNiPQLQFVV]DNPiP.L]iUyJRQGQRNViJDODWWiOORNGHH]QHPMHOHQWLD]WKRJ\QHP QRVLVNROiWEHVHPIHMH]ĒNDUiQ\DSHGLJYLV]RQ\ODJPDJDVD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDO tudnék dolgozni. Nem vagyok mozgássérült, sem olyan sérült, ami kizárná a munkavégzés leKHWĒVpJpW -yNp]J\HVVpJHPYDQpVVRNDWUHOPHP NLWDUWiVRP 6]tYHVHQGROJR]QpN KDH]WD pOĒWRYiEEiDEHV]pGIRJ\DWpNRVpVDXWLVWDV]HPpO\HNN|]|WW.|YHWNH]pVNpSSIRJODONR] W|UYpQ\OHKHWĒYpWHQQp0LQWtUWDPDEEyOD]|VV]HJEĒODPLWKDYRQWDNDSRNQDJ\RQQHKp]V]LQWH WDWRWWViJXNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒQpSHVVpJHQEHOODOHJDODFVRQ\DEEN|UOEHOORV NpSWHOHQVpJHJ\HGO VHJtWVpJQpONO PHJpOQL9DJ\HQJHGMHQHNNpSHVVpJHLPV]HULQWGROJR]QLYDJ\ $ QpSV]iPOiOiV IHQWL DGDWDLQ W~O pUGHPHV NLWpUQL D EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\HNEHQ pOĒ YDODPLQWDJRQGQRNViJDODWWiOOyV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yHJ\pEDGDWRNUDLVKLV]HQHNpW WHUOHWQDJ\UpV]WD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHWpULQWL$.|]SRQWL6WDWLV] WLNDL+LYDWDODGDWDLV]HULQWDWDUWyVEHQWODNiVW YDODPLQWD]iWPHQHWLHOKHO\H]pVWQ\~MWy V]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNEHQHOOiWRWWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHN EHOHpUWYHDSV]LFKR V]RFLiOLVIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHWLV V]iPD|VV]HVHQIĒYROWEHQ $WDUWyVEHQWODNiVRVpViWPHQHWLHOKHO\H]pVWQ\~MWyV]RFLiOLVLQWp]PpQ\EHQ HOOiWRWWDND]LQWp]PpQ\WtSXVDV]HULQW 6 ,GĒV NRU~DN RWWKRQD JRQGR]y háza

3V]LFKL átriai EHWHJHN otthona

)RJ\D tékosok RWWKRQD JRQGR]y háza

Szen YHGpO\ EHWHJHN otthona

+DMOpNWDOD QRNRWWKRQD V]iOOiVDpMMHOL PHQHGpN helye

DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNWiPRJDWiViWHPHOMpNPHJ1DJ\REEWiPRJDWiVWV]HUHWQpNPLQGHQWpUHQµ

)HQWLHNHWD6]|YHWVpJQNiOWDOEHQNpV]tWHWWHJ\HGOiOOyNpUGĒtYHVIHOPpUpV HJ\LN YiODV]DGyMD IRJDOPD]WD PHJ $ N|QQ\HQ pUWKHWĒ Q\HOYHQ NpV]OW IHOPpUpV FpOMDD]YROWKRJ\KDWNO|QE|]ĒWHUOHWHWYL]VJiOYD ODNKDWiVRUYRVLHOOiWiVPXQND SpQ]NDSFVRODWRN|QiOOyViJ|QpUYpQ\HVtWpV KLWHOHVNpSHWDGMRQD]pUWHOPLIRJ\D WpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNpOHWN|UOPpQ\HLUĒO$]RUV]iJPLQGHQPHJ\pMpEĒOpV%X GDSHVWUĒO|VV]HVHQNpUGĒtYHWMXWWDWWDNYLVV]DV]iPXQNUDD]pULQWHWWHNPHO\ NpUGĒtYHNHUHGPpQ\HLWIHOGROJR]iVXWiQNLDGYiQ\IRUPiMiEDQLVPHJMHOHQWHWWN )HOPpUpVNOHJIRQWRVDEEPHJiOODStWiVDLDN|YHWNH]ĒN

‡DNpUGĒtYHWNLW|OWĒpULQWHWWHNODNyKHOO\HOYDOyHOpJHGHWWVpJHV]RURV|VV]HIJJpV EHQiOOD]]DOKRJ\D]ĒNHWN|UOYHYĒV]HPpO\HNNHOPLO\HQDYLV]RQ\XN ‡DNpUGĒtYHVIHOPpUpVLVUiPXWDWRWWKRJ\DV]DNNpS]pVLUHQGV]HUQLQFV|VV]KDQJ    88 886 EDQDIRJODONR]WDWiVLOHKHWĒVpJHNNHO ‡DSpQ]]HOSpQ]NH]HOpVVHONDSFVRODWRVSUREOpPiWD]HJ\LNIHOPpUpVEHQUpV]WYHYĒV]H $] 2UV]iJRV %tUyViJL +LYDWDO DGDWDL V]HULQW EHQ  IĒ iOOW JRQGQRNViJ PpO\YiODV]D|VV]HJ]LDOHJMREEDQ Å.LFVLWW|EEHWV]HUHWQpNNDSQLDEEyO DPLW DODWW NHUHVHNµ Év

(J\pE otthon

Összesen

)RUUiVKWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[VWDGDW[VWDGDWBHYHVLBIVLKWPO $]2UV]iJRV%tUyViJL+LYDWDOIHEUXiULDGDWV]ROJiOWDWiVDDODSMiQ

6 

103

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPDIĒYROW $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒW|EE PLQWDpYHVQpOLGĒVHEEKDVRQOyDQDHVDGDWRNKR]D]RQEDQPtJ EHQ IpUÀW|EEOHW PXWDWNR]RWW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN N|UpQ EHOO EHQpVEHQPiUDQĒNDUiQ\DYROWQDJ\REE EHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ HPEHUHNN|UpEHQDQĒNDUiQ\DYROWEHQSHGLJ )HQWLDUiQ\RN|V] V]HIJJKHWD]]DOKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNW|EEVpJHLGĒVNRU~D]LGĒV NRU~DNN|]|WWSHGLJPDJDVDEEDQĒNDUiQ\D 


‡DYiODV]DGyNN|]OVRNDQD]LQWp]PpQ\EHQGROJR]yNDWMHO|OWpNPHJEDUiWMXNQDN &VHOHNYĒNpSHVVpJ LOOHWYH ÀJ\HOHPUHPpOWy DGDW KRJ\ D OHJNHYHVHEEHQ D V]DEDGLGĒV SURJUDPRNDW MHO|OWpNPHJPLQWDMyNDSFVRODWRNNLDODNtWiViQDNKHO\V]tQpW $]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJNpUGpVpWDPDJiQMRJHOVĒVRUEDQDFVHOHNYĒNpSHVVpJIHOĒO ‡D]|QpUYpQ\HVtWpVLOOHWYHWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOIRJDOPiWPLQG|VV]HDYiODV] N|]HOtWLPHJ DGyNQHJ\HGHLVPHUL 0LQGHQHPEHUiOWDOiQRVHJ\HQOĒpVIHOWpWOHQMRJNpSHVVpJJHOUHQGHONH]LND]D]MRJYL $]HJ\HVWpPiNYpJpQOHKHWĒVpJHWDGWXQNDNLW|OWĒNQHNKRJ\PHJLQGRNROMiNYiODV]DLNDW V]RQ\V]HUHSOĒMHMRJRNpVN|WHOH]HWWVpJHNDODQ\DOHKHW$MRJNpSHVVpJNDWHJyULiMiW MHOH]]pNpV]UHYpWHOHLNHW YiOWR]WDWiVLV]iQGpNDLNDW$OHJW|EEHVHWEHQD]RQEDQD]pULQ a FVHOHNYđNpSHVVpJW|OWLPHJWDUWDORPPDOYDJ\LVD]HPEHUQHND]DNpSHVVpWHWWHNH]HNHWDKHO\HNHWUHVHQKDJ\WiNÓJ\JRQGROMXNKRJ\DW|EEVpJpEHQVHPOHJHV JH KRJ\ VDMiW FVHOHNPpQ\HLYHO MRJRNDW V]HUH]KHW pV N|WHOH]HWWVpJHNHW YDJ\SR]LWtYYiODV]RNHOOHQpUHH]HNQHND]UHVHQKDJ\RWWUpV]HNQHNYDQDOHJV~O\RVDEE YiOODOKDWtJ\SpOGiXOPDJDN|WKHWV]HU]ĒGpVWYDJ\DKR]]iLQWp]HWWMRJQ\LODWNR]D ]HQHWEiUD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNN|]WNpOQHNGHOiWKDWDWODQXO-H- WRWpUYpQ\HVHQHOIRJDGKDWMD OHQWđVUpV]NYLGpNHQHJ\LQWp]PpQ\EHQW|OWLpOHWHPLQGHQQDSMDLWPiVRN iOWDOWHUYH]HWWQDSLUHQGpVV]DEiO\RNDODSMiQÓJ\WXGMiNH]D]pOHWUHQGMH $MHOHQOHJKDWiO\RV3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YV]HULQWPLQGHQHPEHUFVHOHNYĒNpSHVDNL PLpUWLVPHUOQHIHOEHQQNDYiOWR]WDWiVLJpQ\H"6RKDVHQNLQHPWDQtWRWWD QHNDFVHOHNYĒNpSHVVpJpWDW|UYpQ\QHPNRUOiWR]]DYDJ\QHP]iUMDNL$W|UYpQ\ PHJQHNLNKRJ\OHKHWpVNHOOLVYiOWR]WDWQLD]pOHWN|UOPpQ\HLNHQ D EHOiWiVL NpSHVVpJ NRUOiWR]RWWViJiUD LOOHWYH KLiQ\iUD WHNLQWHWWHO JRQGQRNViJ DOi KHO\H]pVVHOOHKHWĒYpWHV]LQDJ\NRU~V]HPpO\HNHVHWpEHQDFVHOHNYĒNpSHVVpJNRU OiWR]iViWYDJ\PHJYRQiViW$FVHOHNYĒNpSHVVpJNRUOiWR]iViYDOYDJ\NL]iUiViYDOD] pULQWHWWW|UYpQ\HVNpSYLVHOĒMH JRQGQRND N|]UHPĠN|GLNLOOHWYHMiUHODV]HPpO\ KHO\HWWDMRJQ\LODWNR]DWRNPHJWpWHOpEHQ

II. Konkrét   jogalkotási   javaslatok   az  értelmi  fogyatékossággal  élo $PDJ\DUV]DEiO\R]iVDKDJ\RPiQ\RVPDJiQMRJLIHOIRJiVPHQWpQUHQGH]LDQDJ\ NRU~ V]HPpO\HN FVHOHNYĒNpSHVVpJpQHN NpUGpVpW D]D] D FVHOHNYĒNpSHVVpJ NRUOi emberek  és  családjaik   WR]RWWViJD YDJ\ KLiQ\D PHJiOODStWiVD pUGHNpEHQ DODSYHWĒHQ RUYRVL WpQ\HNHW YHV] helyzetének  javítása  érdekében DODSXOtJ\DNLQHPUHQGHONH]LND]J\HLYLWHOpKH]V]NVpJHVEHOiWiVL pUWHOPL NpSHV VpJJHODQQDNDFVHOHNYĒNpSHVVpJHLVKLiQ\]LN $]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVNRQNUpWUpV]WHUOHWHN YL]VJiODWDpVDV]NVpJHVMRJDONRWiVLMDYDVODWRNPHJIRJDOPD]iVDHOĒWWIRQWRVOHV]|JH]QL KRJ\DWDQXOPiQ\YL]VJiOyGiViQDNOHJIĒEEYH]pUOĒHOYpWpV]VLQyUPpUWpNpWD0DJ\DURU V]iJiOWDOLVUDWLÀNiOWN|WHOH]ĒpUYpQ\ĠD)RJ\DWpNRVViJJDOeOĒ6]HPpO\HN-RJDLUyOV]yOy (16=(J\H]PpQ\UHQGHONH]pVHLDGMiN89L]VJiOyGiVXQNDWD](16=(J\H]PpQ\PHQWpQ IRO\WDWMXNOHNLLQGXOySRQWXOWHNLQWYHDUUDKLV]HQD]RQW~OKRJ\H]HJ\N|WHOH]ĒpUYpQ\Ġ MRJLGRNXPHQWXPDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNpVNpSYLVHOĒLNWHOMHVN|UĠEHYRQiVi YDODÅ6HPPLWUyOXQNQpONOQNHOYµPDUDGpNWDODQÀJ\HOHPEHYpWHOpYHOV]OHWHWWPHJ

A )RJ\DWpNRVViJJDO eOđ 6]HPpO\HN -RJDLUyO V]yOy (16= (J\H]PpQ\ XJ\DQDNNRUDIRJ\DWpNRVViJUyOYDOyJRQGRONRGiVSDUDGLJPDYiOWiViWN|YHWLPHO\ HJ\UpV]WQHPHJ\V]HUĠHQRUYRVLHVHWNpQWEHWHJNpQWWHNLQWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ HPEHUUH KDQHP D ;; V]i]DG PiVRGLN IHOpEHQ PHJLQGXOy DODSMRJL JRQGRONRGiV WHQJHO\pEH LOOHV]NHGYH D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUW PiVRNNDO D]RQRV MRJRNNDO UHQGHONH]ĒHJ\HQUDQJ~HJ\pQNpQWNH]HOL0iVUpV]WDIRJ\DWpNRVViJELROyJLDLMHOOHJ ]HWHVVpJHLUHQHPD]DXWRPDWLNXVMRJNRUOiWR]iVHV]N|]HNpQWWHNLQWD]WLVYL]VJiOMD KRJ\DIRJ\DWpNRVViJNRUOiWR]]DHD]HJ\pQWDWiUVDGDOPLpOHWEHQYDOyUpV]YpWHOEHQ $UpV]OHWHVHEEHOHP]pVNLERQWiVDHOĒWWV]NVpJHVWRYiEEiPHJYL]VJiOQLD]pUWHOPL LOOHWYHHOLVPHUYHDWiUVDGDOPLN|UQ\H]HWIHOHOĒVVpJpWLVÀJ\HOHPEHYHV]LD]WLVKRJ\ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN V]iPiUD PLQGHQ WRYiEEL MRJ pV DQQDN J\DNRUOiVD D] PHQQ\LUH NpSHV D] HJ\pQ V]iPiUD VHJtWVpJHW Q\~MWDQL D PLQGHQQDSRNEDQ YDOy HOLJD]RGiVEDQDMRJRNpUYpQ\HVtWpVpEHQpVJ\DNRUOiViEDQ DODSIHOWpWHOpWMHOHQWĒFVHOHNYĒNpSHVVpJNpUGpVpW pYL;&,,W|UYpQ\

8

104


$FLNNEHQD]D]DW|UYpQ\HOĒWWLHJ\HQOĒVpJKH]YDOyMRJHVHWpEHQD](J\H]PpQ\ NLPRQGMDKRJ\DUpV]HViOODPRNHOLVPHULNKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOđV]HPpO\HNHWD]pOHWPLQGHQWHUOHWpQPiVRNNDOD]RQRVDODSRQPHJLOOHWLDMRJ LOOHWđOHJFVHOHNYđNpSHVVpJWRYiEEiU|J]tWLKRJ\DUpV]HViOODPRNPHJKR]]iND V]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHWDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN FVHOHNYĒNpSHVVpJpQHNJ\DNRUOiViKR]HVHWOHJHVHQV]NVpJHVVHJtWVpJKR]]iIpUKHWĒ YpYiOMRQ $FLNNiOWDOiEDQPLQGHQIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUtJ\D]pUWHOPLIRJ\DWp NRVViJJDO pOĒ HPEHUHN YRQDWNR]iViEDQ LV HOLVPHUL D FVHOHNYĒNpSHVVpJHW DQQDN J\DNRUOiViWQHPN|WLDÅEHOiWiVLNpSHVVpJµRUYRVLODJLJD]ROWV]LQWMpKH]$](J\H] PpQ\ FLNNpQHN DODSYHWpVH D] KRJ\ D FVHOHNYĒNpSHVVpJ PLQGHQNL V]iPiUD DGRWWHOLVPHUpVHQHPIJJDQQDN|QiOOyDQYDJ\VHJtWVpJJHOW|UWpQĒJ\DNRUOiViWyO $UpV]HViOODPRNEL]WRVtWMiNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDD]RNDWD] LQWp]NHGpVHNHW PHO\HN FVHOHNYĒNpSHVVpJN J\DNRUOiViKR] V]NVpJHVHN DQQDN pUGHNpEHQKRJ\ĒNPDJXN V]NVpJHVHWpQVHJtWVpJJHO PiVRNNDOD]RQRVDODSRQ J\DNRUROQLWXGMiNDW|EELN|]WWXODMGRQKR]|U|NOpVKH]SpQ]J\HLNHOOHQĒU]pVp KH]YDOyMRJXNDW

 )HQWLHNHW HUĒVtWHWWH PHJ D )RJ\DWpNRVViJJDO eOđ 6]HPpO\HN -RJDLQDN %L]RWWViJDLV0DJ\DURUV]iJEHQOH]DMORWWHOVĒIHOOYL]VJiODWDDONDOPiYDO$%L ]RWWViJYpOHPpQ\pWWDUWDOPD]y~Q=iUypV]UHYpWHOHNEHQDWHVOHWNLIHMWHWWHKRJ\ D %L]RWWViJRW DJJRGDORPPDO W|OWL HO KRJ\ D] ~M 3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\Y PyGRVtWiVDL VRUiQ 0DJ\DURUV]iJ WRYiEEUD LV IHQQWDUWRWWD D KHO\HWWHV G|QWpVKR]DWDOOHKHWđVpJpWWRYiEEiDJJiO\DLWIHMH]WHNLD]]DNDSFVRODWEDQKRJ\ D.yGH[PyGRVtWiVLIRO\DPDWiW0DJ\DURUV]iJQHPKDV]QiOWDIHODUUDKRJ\UpV]OH WHV pV PHJYDOyVtWKDWy NHUHWUHQGV]HUW EL]WRVtWVRQ D WiPRJDWRWW G|QWpVKR]DWDO pV DFVHOHNYĒNpSHVVpJJ\DNRUOiViUDYRQDWNR]yDQ$%L]RWWViJPLQGH]HNUHWHNLQWHWWHO D]WMDYDVROWD0DJ\DURUV]iJV]iPiUDKRJ\KDWpNRQ\PyGRQKDV]QiOMDIHOD3ROJiUL 7|UYpQ\N|Q\YpVDNDSFVROyGyW|UYpQ\HNMHOHQOHJL IHOOYL]VJiODWiWDQQDNpUGHNp EHQ KRJ\ D UHQGV]HUD KHO\HWWHV G|QWpVKR]DWDOIHOĒO D WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDO LUiQ\iEDPR]GXOKDVVRQHODPHO\WLV]WHOHWEHQWDUWMDD]HJ\pQ|QiOOyViJiWDNDUDWiW pVYiODV]WiVDLWpVWHOMHV|VV]KDQJEDQiOOD](J\H]PpQ\FLNNpYHO $%L]RWWViJIHONpUWH0DJ\DURUV]iJRWKRJ\D]DODSHVHWEHQUHQGHONH]pVUHiOOyQpJ\ pY KHO\HWW PiVRGLN LGĒV]DNRV MHOHQWpVpW NpW pYHQ EHOO D]D] DXJXV]WXViLJ Q\~MWVDEHPHO\EHQWiMpNR]WDWMDD%L]RWWViJRWD=iUypV]UHYpWHOHNEHQPHJIRJDOPD ]RWWDNWHOMHVtWpVpUĒO

$] ~M 3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YEHQ V]HUHSOĒ FVHOHNYĒNpSHVVpJHW WHOMHVHQ NRUOiWR]y JRQGQRNViJLQWp]PpQ\HYDODPLQWD]DKKR]NDSFVROyGyUHQGHONH]pVHNWHKiWIHQWL )RQWRV OiWQL KRJ\ D FVHOHNYĒNpSHVVpJ D] HOĒIHOWpWHOH PLQGHQ WRYiEEL MRJ WpQ\ HNDODSMiQPLQGHQNpWVpJHWNL]iUyDQHOOHQWpWHVHND](J\H]PpQQ\HOtJ\VpUWLN0D OHJHV J\DNRUOiViQDN tJ\ KD YDODNLWĒO PHJWDJDGMXN D FVHOHNYĒNpSHVVpJpW H]]HO D J\DURUV]iJQHP]HWN|]LN|WHOH]HWWVpJHLW KR]]iIpUpVpWWDJDGMXNPHJEiUPLO\HQPiVMRJiKR]$]D]DFVHOHNYĒNpSHVVpJPHJ WDJDGiViYDOQHPHJ\HWOHQL]ROiOWMRJVpUOKDQHPD]pULQWHWWYDODPHQQ\LWRYiE $]RQW~OKRJ\DKHO\HWWHVG|QWpVKR]DWDOUHQGV]HUpQHNIHQQWDUWiVDDFVHOHNYĒNp EL MRJD D]RN J\DNRUOiViKR] YDOy OHKHWĒVpJH H]pUW D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO SHVVpJHWWHOMHVHQNRUOiWR]yJRQGQRNViJRQNHUHV]WOVpUWLD](J\H]PpQ\WWRYiEEL pOĒHPEHUHNV]iPiUDYpGHOPNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQQHPDWHOMHVMRJIRV]WiVWD V~O\RV N|YHWNH]PpQ\H KRJ\ D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN WiUVDGDOPL KHO\HWWHVG|QWpVKR]DWDOUHQGV]HUpWNHOOIHQQWDUWDQLKDQHPRO\DQOHKHWĒVpJHNHW HOIRJDGiViQDNpVEHIRJDGiViQDNMDYXOiVDLVWRYiEELpYWL]HGHNUHNRQ]HUYiOyGLN(J\ VHJtWVpJHWWiPRJDWiVWV]NVpJHVV]iPXNUDEL]WRVtWDQLPHO\HNNHOPiVRNNDOQHP SURJUHVV]tY D QHP]HWN|]L WXGRPiQ\RV HUHGPpQ\HNQHN LV PHJIHOHOĒ MRJV]DEiO\ QDJ\REE YHV]pO\QHN OHV]QHN NLWpYH pV PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ WXGMiN pOQL VDMiW PHJV]LOiUGXOyDONDOPD]iVDXJ\DQLVNpSHVOHKHWDV]DNPDLKR]]iiOOiVpVDWiUVDGDOPL pOHWNHWJ\DNRUROQLMRJDLNDW N|]JRQGRONRGiVIRUPiOiViUDLV )RQWRVPHJHPOtWHQLKRJ\D](J\H]PpQ\PDJ\DUIRUGtWiViQDNHONpV]tWpVHNRUW|EEFLYLOV]HUYH]HWEHOHpUWYHD]e)2e6=WLVPHJIRJDOPD]WDDJJiO\DLWDPDJ\DUQ\HOYĠIRUGtWiVKLiQ\RVViJDLYDOSRQWDWODQViJDLYDONDSFVRODWEDQ$](J\H] PpQ\KLYDWDORVV]|YHJYHU]LyLN|]pWDUWR]LNDW|EELN|]|WWD]DQJROQ\HOYĠYiOWR]DWLVPHO\DOHJDOFDSDFLW\NLIHMH]pVWKDV]QiOMDDFLNNEHQ$OHJDOFDSDFLW\NLIHMH]pVQHNDPDJ\DUMRJLQ\HOYEHQQLQFVRO\DQHJ\V]yYDOKHO\HWWHVtWKHWĒ V]DNNLIHMH]pVHPHO\YLVV]DDGQiDOHJDOFDSDFLW\WDUWDOPiW$IRJDORPNRPSOH[WDUWDOPiQDNPHJIHOHOĒPDJ\DUQ\HOYĠYiOWR]DWDMRJpVFVHOHNYĒNpSHVVpJKLV]HQDGHÀQtFLyPDJiEDQIRJODOMDDÅFDSDFLW\WRULJKWVµpVDÅFDSDFLW\WR DFWµWDUWDOPDNDWLV(]]HOV]HPEHQDPDJ\DUQ\HOYĠV]|YHJYHU]LyDMRJLOOHWĒOHJFVHOHNYĒNpSHVVpJYDODPLQWDFVHOHNYĒNpSHVVpJNLIHMH]pVHNHWKDV]QiOMDDFLNNEHQ/iVGEĒYHEEHQ*XUEDL6iQGRU².RYiFV0HOLQGD*RQGRODWRND IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\FLNNpUĒOpVDYRQDWNR]yPDJ\DUMRJV]DEiO\RNUyOe)2e6= ,QWHUM~*RPERV*iERUUDODJRQGQRNViJUyOFVHOHNYĒNpSHVVpJUĒO7iUVDViJD6]DEDGViJMRJRNpUWPiUFLXVKWWSZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y 77]=N0,DJ $](J\H]PpQ\FLNNHpUWHOPpEHQPLQGHQUpV]HViOODPD](J\H]PpQ\QHND]DGRWWiOODPUDYRQDWNR]yKDWiO\EHOpSpVpWN|YHWĒNpWpYHQEHOO 0DJ\DURUV]iJRQD](J\H]PpQ\M~OLXVpQOpSHWWKDWiO\ED iWIRJyMHOHQWpVEHQ V]iPROEHD](J\HVOW1HP]HWHN)ĒWLWNiUiQNHUHV]WOD%L]RWWViJQDND](J\H]PpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWN|WHOH]HWWVpJHNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQWHWWLQWp]NHGpVHLUĒOYDODPLQWD]D]RNYpJUHKDMWiViEDQPHJYDOyVtWRWWHOĒUHKDODGiVUyO(]W N|YHWĒHQDUpV]HViOODPRNOHJDOiEEQpJ\pYHQWHYDJ\D%L]RWWViJiOWDONpUWLGĒSRQWEDQQ\~MWDQDNEH~MDEEMHOHQWpVW 

105

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$IRJ\DWpNRVViJIHQWLNRPSOH[PHJN|]HOtWpVpWMHOHQtWLPHJD](J\H]PpQ\FVHOHNYĒ NpSHVVpJUĒOV]yOyFLNNH


 )RQWRV PHJMHJ\H]QL KRJ\ MHOHQOHJ KD]iQNEDQ PiV HXUySDL RUV]iJRNKR] NpSHVW NLHPHONHGĒHQPDJDVDJRQGQRNViJLOOHWYHDNL]iUyJRQGQRNViJDODWWiOOyHPEHUHN V]iPD PHO\ |VV]HIJJpVEH KR]KDWy D EtUyViJRN D]RQ HOWHUMHGW J\DNRUODWiYDO LV KRJ\EiUDW|UYpQ\MHOHQOHJLVOHKHWĒVpJHWEL]WRVtWV]iPXNUDDIRJ\DWpNRVViJWpQ\pQ W~OD]pULQWHWWpOHWpEHQIHOPHUOĒUHOHYiQVJ\HNLOOHWYHUHQGHONH]pVUHiOOyVHJtWVpJ DODSMiQDJRQGQRNViJDOiKHO\H]pVVHONDSFVRODWRVPpUOHJHOpVUHW|EEVpJNQHPpO H]]HODOHKHWĒVpJJHO

EHQ 0DJ\DURUV]iJQDN tWpOWH D 5RRVHYHOW 1HP]HWN|]L )RJ\DWpNRVViJJ\L 'tMDW $PHJDONRWiVDyWDHOWHOWW|EEPLQWHJ\pYWL]HGDODWWD]RQEDQDW|UYpQ\PHJpUHWWD PyGRVtWiVUDKLV]HQQHPFVDNDQHP]HWN|]LMRJLN|UQ\H]HWYiOWR]RWWPHJ EDQ PHJV]OHWHWWD)RJ\DWpNRVViJJDOeOĒ6]HPpO\HN-RJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\ KDQHPD]yWDVRNDWIRUPiOyGRWWDIRJ\DWpNRVViJUyOYDOyJRQGRONRGiVLV

0LQGDGGLJDPtJDKHO\HWWHVG|QWpVKR]DWDOUHQGV]HUHIHQQiOO0DJ\DURUV]iJRQDODS $pYHOHMpQNRUPiQ\]DWLV]iQGpNLVYROWDW|UYpQ\V]DEiO\DLQDNiWIRJyIHOO YHWĒHQ VpUOQHN D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN MRJDL H]pUW D NRQNUpW YL]VJiODWiUDD]RQEDQDMRJV]DEiO\QpKiQ\UHQGHONH]pVpQHNPyGRVtWiViQW~OH]D MRJRNpUYpQ\HVOpVHNDSFViQLVH]WPLQGHQHVHWEHQV]HPHOĒWWNHOOWDUWDQL NH]GHPpQ\H]pV HOKDOW 5HPpQ\HLQN V]HULQW D]RQEDQ D N|]HOM|YĒEHQ LVPpW D NRU PiQ\]DWQDSLUHQGMpUHIRJNHUOQLH]DNpUGpV $FVHOHNYĒNpSHVVpJJHONDSFVRODWRVIHQWLiOOtWiVDLQNU|YLGHQD]DOiEELKDWiOOtWiVVDO IRJODOKDWyN|VV]HDOHJV]HPOpOHWHVHEEHQ $FVHOHNYĒNpSHVVpJpVJRQGQRNViJPHJIHOHOĒV]DEiO\R]iViQW~OWHKiWNLHPHONHGĒ HQIRQWRVQDNWDUWMXNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNKD]DLDODSGRNXPHQWXPiQDN iWIRJy~MUDV]DEiO\R]iViWLVKLV]HQHQpONOPLQGHQWRYiEELiJD]DWLMRJV]DEiO\IRJ\D $KRONL]iUyJRQGQRNViJYDQRWWQHPOHKHW|QiOOypOHWUHQHYHOQL WpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN pUGHNpEHQ W|UWpQĒ PyGRVtWiVD LV LJHQ QHKp]NHV YDJ\ $KRONL]iUyJRQGQRNViJYDQRWWQHPOHKHWHJ\pQLV]NVpJOHWDODS~HOOiWiV OHKHWHWOHQYiOODONR]iV $KRONL]iUyJRQGQRNViJYDQRWWD]pULQWHWWHNHWNL]iUMiNDVDMiWpOHWNEđO $KRONL]iUyJRQGQRNViJYDQRWWD]HJ\pQLNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVpUHQLQFV OHKHWđVpJ $KRONL]iUyJRQGQRNViJYDQRWWQHPYDOyVXOPHJD]|QUHQGHONH]pVpV D]HPEHULPpOWyViJWLV]WHOHWH $NLNL]iUyJRQGQRNViJDODWWYDQD]QHPOHKHWDN|]|VVpJiOWDOPHJEHFVOWHJ\HQUDQJ~iOODPSROJiU

$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWiViUyOV]yOyW|UYpQ\ 9pOHPpQ\QN V]HULQW D FVHOHNYĒNpSHVVpJ pV JRQGQRNViJ PHJIHOHOĒ V]DEiO\R ]iViQW~OV]NVpJOHQQHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLQDNKD]DLDODS GRNXPHQWXPiW MHOHQWĒ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOĒVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOy pYL ;;9, W|UYpQ\ )RW iWIRJy IHOOYL]VJiODWiUD LV $ W|UYpQ\ EDQ PHJV]OHWpVpQHN pYpEHQ NXULy]XPQDN V]iPtWRWW KLV]HQ HXUySDL YLV]RQ\ODWEDQ LV D] HOVĒ N|]|WW V]DEiO\R]WD iWIRJyDQ D IRJ\DWpNRVViJ JDOpOĒHPEHUHNMRJDLW$]HOĒUHPXWDWyV]DEiO\R]iVHOLVPHUpVHNpQWD](16=

$W|UYpQ\6]|YHWVpJQNiOWDOLVWiPRJDWRWWPyGRVtWRWWYiOWR]DWiWMHOHQWDQXOPiQ\ PHOOpNOHWHWDUWDOPD]]D

,,+R]]iIpUKHWĒVpJ $WHUPpNHNKH]pVV]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDDIRJ\DWpNRV V]HPpO\HNV]iPiUDEHOHpUWYHDN|]V]ROJiOWDWiVRNDWpVDVHJtWđHV]N|]|NHW

eUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHVHWpEHQDKR]]iIpUKHWĒVpJNpUGpVpWHOVĒ VRUEDQD]LQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVV]HPSRQWMiEyONHOOYL]VJiOQL &pOFVRSRUWXQN V]iPiUD D] LQIRUPiFLyN KR]]iIpUKHWđVpJpQHN OHJQDJ\REE DNDGiO\iWDODSYHWĒHQD]RNWDUWDOPDMHOHQWL$KRJ\DQD]WD](XUySDLIRJ\DWpNRVViJ J\L6WUDWpJLDLVNLIHMWLDWHUPpNHNKH]V]ROJiOWDWiVRNKR]LQIRUPiFLyNKR]YDOyKR] ]iIpUpVDWiUVDGDOPLpVJD]GDViJLUpV]YpWHOIRQWRVHOĒIHOWpWHOH$KR]]iIpUKHWĒVpJ EL]WRVtWiVDD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDLVNLHPHOWMHOHQWĒVpJĠ

/iVGMHOHQWDQXOPiQ\V]WiEOi]DWiW $W|UYpQ\HXUySDLMRJDONRWiVRNKR]NpSHVWVRNNDONRUiEEDQIRJODOWDiWIRJyUHQGHONH]pVHNEHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLWD]DOiEELWHUOHWHNHQHJpV]VpJJ\LHOOiWiVRNWDWiVIRJODONR]WDWiVODNKDWiVpVNXOW~UD$W|UYpQ\ PiVLNQDJ\YtYPiQ\DYROWKRJ\PHJWHUHPWHWWHD]2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L7DQiFVMRJV]DEiO\LDODSMiWDPLQGHQNRULNRUPiQ\]DWNRQ]XOWiFLyVWDQiFVDGyV]HUYHNpQW$W|UYpQ\H]HQW~OD]2UV]iJJ\ĠOpVKDWiVN|UpEHXWDOWDDIHQWL FpOWHUOHWHNKH]NDSFVROyGyWHQQLYDOyNUpV]OHWHVNLIHMWpVpWD]2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPEDQ KWWSZZZSDUODPHQWKXLURPSGI (XUySDL)RJ\DWpNRVViJJ\L6WUDWpJLDPHJ~MtWRWWHON|WHOH]HWWVpJD]DNDGiO\PHQWHV(XUySDPHJYDOyVtWiVDLUiQW,QWp]NHGpVLWHUOHWHN$NDGiO\PHQWHVtWpV 

106


A 3pQ]J\L 6]HUYH]HWHN ÉOODPL )HOJ\HOHWH HOQ|NpQHN DMiQOiVD például D]]DODFpOODOV]OHWHWWKRJ\DÅWiUVDGDORPIRJ\DWpNNDOpOĒFVRSRUWMDLDIRJ\DWpNRV ViJJDOQHPpULQWHWWJ\IHOHNNHOD]RQRVPLQĒVpJĠGHVSHFLiOLVLJpQ\HLNKH]LJD]RGy V]ROJiOWDWiVEDQUpV]HVOKHVVHQHNµ%iUD]DMiQOiVQHPN|WHOH]ĒpUYpQ\ĠGHD]DQ QDNYDOyPHJIHOHOpVWD)HOJ\HOHWDMRJV]DEiO\LHOĒtUiVRNEHWDUWiViQDNHOOHQĒU]pVH NHUHWpEHQpUWpNHOLLOOHWYH|VV]KDQJEDQD]iOWDOiQRVHXUySDLIHOJ\HOHWLJ\DNRUODWWDO PHJYDOyVtWiVXNDWÀJ\HOHPPHONtVpUL

$]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPQ\~MWRWWDOHKHWĒVpJHNpVD]H]HNKH]YDOyKR]]iIpUKH WĒVpJDODSYHWĒHVpO\HJ\HQOĒVpJHWHUĒVtWĒV]HUHSpWD]pYL;;9,W|UYpQ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOđVpJN EL]WRVtWiViUyO D WRYiEELDNEDQ)RW LVHOLVPHULKLV]HQNLPRQGMDKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNtJ\ D]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDLVEL]WRVtWDQLNHOOD]HJ\HQOđ HVpO\ğKR]]iIpUpVWDN|]pUGHNğLQIRUPiFLyNKR]YDODPLQWD]RQLQIRUPiFLyNKR]PHO\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWPHJLOOHWĒMRJRNNDOpVDUpV]NUHQ\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRNNDONDSFVRODWRVDN

$]DMiQOiVQHPWpUNLNRQNUpWDQD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒJ\IHOHNVSHFLiOLV LJpQ\HLUHGHQpKiQ\iOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\V]NVpJOHWHLNNHO|VV]KDQJEDQpUWHO PH]KHWĒ$]DMiQOiVNtYiQDWRVQDNWDUWMDD]WKRJ\DIRJ\DWpNRVJ\IHOHNNHOYDOy NRPPXQLNiFLyEDQ D VSHFLiOLV VHJtWVpJ UHQGHONH]pVUH iOOMRQ LOOHWYH D )HOJ\HOHW IRQWRVQDNWDUWMDKRJ\D]DNDGiO\PHQWHVVpJQHFVDNDPHJN|]HOtWpVWKDQHPDÀy NRQJ\IpOV]ROJiODWRQEHOOLPR]JiVWpVWiMpNR]yGiVWLVV]ROJiOMDD]D]DSpQ]J\L V]HUYH]HWHND]pStWpV]HWLPHJROGiVRNRQW~OIRUGtWVDQDNÀJ\HOPHWD]LQIRNRPPX QLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVUHLGHVRUROYDDV]HPpO\HVVHJtWVpJQ\~MWiVIHODMiQOiViW (]WIHMWLWRYiEED2*<KDWiUR]DWD]2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPUyO LV DWRYiEELDNEDQ2)3 DPLNRUHOĒtUMDKRJ\DWiUVDGDOPLpOHWEHQYDOyDNWtYUpV]YpWHO pVD]|QiOOypOHWYH]HWpVHOĒVHJtWpVpQHNHJ\LNIRQWRVHV]N|]HEL]RQ\RVHVHWHNEHQD 7RYiEEL My J\DNRUODWNpQW HPOtWKHWĒ D 6]|YHWVpJQN pV D -iV]1DJ\NXQN6]ROQRN VSHFLiOLVpVDVSHFLiOLVDQPHJIRJDOPD]RWWLQIRUPiFLyNN|]OpVHpVWHUMHV]Wp 0HJ\HL .RUPiQ\KLYDWDO N|]|WWL HJ\WWPĠN|GpVL PHJiOODSRGiV PHO\ UpV]OHWHLQHN VHYDODPLQWRO\DQNLDGYiQ\RNHONpV]tWpVHPHO\HOĒVHJtWLNDN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]pV NLGROJR]iVDMHOHQOHJIRO\DPDWEDQYDQ$]HJ\WWPĠN|GpVFpOMDKRJ\HOĒVHJtWVHD] DN|]pUGHNĠLQIRUPiFLyNKR]YDOyKR]]iIpUpVW pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN N|]V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVpWDNRUPiQ\KLYDWDOWHYpNHQ\VpJpEHQDGROJR]yNNpS]pVHpVDN|QQ\HQ $ NRPSOH[ LQIRNRPPXQLNiFLyV KR]]iIpUKHWĒVpJHW LV PDJiEDQ IRJODOy KR]]iIpU pUWKHWĒNRPPXQLNiFLyDONDOPD]iVDUpYpQ KHWĒVpJLV]LQWUHYRQDWNR]yDQD]RQEDQFVDNEHFVOpVVHOOHKHWDGDWRNDWV]ROJiOWDWQL KLV]HQMHOHQOHJQHPiOOQDNUHQGHONH]pVUHLO\HQNXWDWiVLHUHGPpQ\HN6]|YHWVpJQN $MRJV]DEiO\RNYpJUHKDMWiViWV]ROJiOyWRYiEELMyJ\DNRUODWRNHOWHUMHGpVpQW~OIRQ WDSDV]WDODWDLDODSMiQD]RQEDQOHV]|JH]KHWĒKRJ\HQQHNV]LQWMHLJHQDODFVRQ\0DJDD WRVQDNWDUWMXNDKR]]iIpUKHWĒVpJLN|YHWHOPpQ\HNEHLNWDWiViWPLQGHQRO\DQiJD]DWL 6WUDWpJLDLV~J\IRJDOPD]KRJ\D](8PpJPHVV]HiOODKR]]iIpUKHWĒVpJPHJYDOyVt MRJV]DEiO\ED²SpOGiXOD]HOMiUiVMRJLMRJV]DEiO\RNEDQLV²PHO\HNWHUPpNHNV]ROJiO WiViWyOLOOHWYHSpOGDNpQWNLHPHOLKRJ\D](8iWODJiWWHNLQWYHPLQG|VV]HSpOGiXO WDWiVRNLQIRUPiFLyNQ\~MWiViKR]NDSFVROyGQDN$PHJIHOHOĒMRJV]DEiO\PyGRVtWiVL DQ\LOYiQRVKRQODSRNDIHOHOPHJDZHEHVKR]]iIpUpVLHOĒtUiVRNQDN MDYDVODWRNNLGROJR]iVDD]LOOHWpNHVPLQLV]WpULXPRNIHODGDWD6]|YHWVpJQND]RQEDQ DKRJ\D]HGGLJLHNEHQLVQ\LWRWWD]HJ\WWPĠN|GpVUHpVDNRQNUpWPyGRVtWiVRNKR] $ PDJ\DU MRJV]DEiO\L DODSYHWĒHQ WiPRJDWMD D] LQIRUPiFLyNKR] YDOy HJ\HQOĒ HVp IĠ]|WWMDYDVODWRNNLGROJR]iViUD O\ĠKR]]iIpUpVWD]RQEDQDPHJYDOyVtWiVDV]LQWMHLJHQDODFVRQ\.|YHWHQGĒSpOGiQDN WDUWMXND]RO\DQV]HUYH]HWLNH]GHPpQ\H]pVHNHWPHO\HNDMRJV]DEiO\LHOĒtUiVRNDODS MiQDUHQGHONH]pVNUHiOOyHV]N|]|NNHOLJ\HNH]QHNHOĒPR]GtWDQLD]HJ\HQOĒHVpO\Ġ KR]]iIpUpVW $3pQ]J\L6]HUYH]HWHNÉOODPL)HOJ\HOHWHHOQ|NpQHN ;, V]iP~DMiQOiVDDIRJ\DWpNRVJ\IHOHNNHONDSFVRODWRVEiQiVPyGUyOKWWSZZZSV]DIKXGDWDFPVDMDQODVBBSGI ,,,6]HU]ĒGpVN|WpVLIHOWpWHOHNWiMpNR]WDWiVSRQW ,9$]DNDGiO\PHQWHVVpJpVHVpO\HJ\HQOĒVpJEL]WRVtWiVDSRQW 

107

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$] (16= (J\H]PpQ\ QHPFVDN V]HOOHPLVpJpEHQ N|]YHWtWL D NRPSOH[ KR]]iIpU KHWĒVpJ EL]WRVtWiViW YDODPHQQ\L IRJ\DWpNRVViJL FVRSRUW V]iPiUD D] pOHW PLQGHQ WHUOHWpQ KDQHP FLNNpEHQ NLIHMH]HWW NRQNUpW HOĒtUiVRNDW LV WDUWDOPD]$ FLNN NLWpUD]LQIRUPiFLypVNRPPXQLNiFLyDNDGiO\PHQWHVVpJpQHNEL]WRVtWiViUDYDODPLQW UHQGHONH]LND]~MLQIRUPiFLyVpVNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLiNtJ\D],QWHUQHWKR] ]iIpUKHWĒVpJpQHNEL]WRVtWiViUyOLV


II.2. Részvétel $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN WiUVDGDOPL UpV]YpWHOpQHN PHJYDOyVtWiVD D N|YHWNH]đNiOWDO ‡DQQDNOHKHWđYpWpWHOHKRJ\D]pULQWHWWHNWHOMHVPpUWpNEHQpOYH]KHVVpND] XQLyVSROJiUViJHOđQ\HLW ‡DWHOMHVpVHJ\HQOđUpV]YpWHOWPHJQHKH]tWđDGPLQLV]WUDWtYpVYLVHONHGpVEHOLDNDGiO\RNPHJV]QWHWpVH ‡PLQĒVpJLN|]|VVpJLDODS~V]ROJiOWDWiVRNQ\~MWiVDEHOHpUWYHDV]HPpO\UHV]D ERWWVHJtWVpJQ\~MWiVKR]YDOyKR]]iIpUpVW

DW|UYpQ\QHGLIIHUHQFLiOWDEEDQNHOOHQHNH]HOQLHDPHO\EHQWiPRJDWRWWODNKDWiVQDN FVDNDODNiVEDQW|UWpQĒPD[LPXPIĒLOOHWYHDODNyRWWKRQEDQHJ\WWpOĒPD[LPXP IĒHOOiWiVDPLQĒVOQHÓJ\JRQGROMXNKRJ\D]IĒVODNyFHQWUXPLLQWp]PpQ\L IRUPDVHPPLNpSSHQQHPWDUWR]KDWDWiPRJDWRWWODNKDWiVN|UpEH $NLWDJROiVVLNHUHVPHJYDOyVtWiViQDNHJ\LNNXOFVNpUGpVHKRJ\PHJIHOHOĒpVYiOWR ]DWRV~MV]ROJiOWDWiVLIRUPiNM|MMHQHNOpWUHDN|]|VVpJLpOHWYLWHOVHJtWpVHpUGHNp EHQPHO\HNQHPD]HJpV]VpJJ\LPRGHOOEHQNH]HOLNDIRJ\DWpNRVViJRWKDQHPWHOMHV PpUWpNEHQiWWpUQHNDWiUVDGDOPLPHJN|]HOtWpVSDUDGLJPiMiUD(]D]]DOLVHJ\WWMiU KRJ\NHUOQLNHOODM|YĒEHQLMRJDONRWiVVRUiQD]RO\DQNLIHMH]pVHNHW SOJRQGR]RWW HOOiWRWWiSROW NLIHMH]pVHNHWPHO\HNH]WDV]HPOpOHWHWWNU|]LNpVKHO\HWWNDV]RO JiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĒODNyIRJ\DV]WyNOLHQVNLIHMH]pVHNKDV]QiODWiWNHOOEHYH]HWQL

6]|YHWVpJQNGY|]OLKRJ\D.RUPiQ\EHQHON|WHOH]WHPDJiWDQDJ\OpWV]i P~EHQWODNiVRVLQWp]PpQ\HNiWDODNtWiVDPHOOHWWpVD]HOP~OWpYHNJ\DNRUODWiYDO ,,(J\HQOĒVpJ HOOHQWpWEHQ²UpV]OHWHVVWUDWpJLiWGROJR]RWWNLDQQDNPHJYDOyVtWiViUD

$ 6WUDWpJLiYDO NDSFVRODWEDQ PHJMHOHQpVHNRU LV PHJIRJDOPD]WXN pV]UHYpWHOHLQNHW $IRJ\DWpNRVViJRQDODSXOyPHJNO|QE|]WHWpVIHOV]iPROiVDD](8EDQ PHO\HNEĒOD]DOiEELMDYDVODWRNDWIRQWRVNLHPHOQL 6]|YHWVpJQN WRYiEEUD LV ~J\ YpOL KRJ\ D 6WUDWpJLD pYHV WHUYH]pVL LGHMH W~OViJRVDQKRVV]~PHO\D]RQEDQD]XQLyVIRUUiVRNRQNtYOPiVIRUUiVRNEHYR 0DJ\DURUV]iJ~M$ODSW|UYpQ\HIRQWRVHOĒUHOpSpVWWHWWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ QiViYDO SOV]HUHQFVHMiWpNDGyDGySULRULWiVLFpOWHUOHW FV|NNHQWKHWĒOHQQH HPEHUHNMRJDLQDNYpGHOPHpUGHNpEHQDPLNRUW|EEDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEH UHNWiUVDGDOPLEHIRJDGiViWHUĒVtWĒN|YHWHOPpQ\WHPHOWDOHJIHOVĒEEQRUPDWtYHUĒ 7RYiEEUD LV HOIRJDGKDWDWODQQDN WDUWMXN KRJ\ D WiPRJDWRWW ODNKDWiV OHKHWVpJHV YHOEtUy$ODSW|UYpQ\UHQGHONH]pVHLN|]p$OHJIRQWRVDEEH]HNN|]OD]$ODSW|UYpQ\ NHUHWHOHKHWD]IđVODNyFHQWUXPRNOpWHVtWpVH$ODNyFHQWUXPRNOpWMRJRVXOW ;9FLNN EHNH]GpVHPHO\DGLV]NULPLQiFLyVRNRNN|]pLOOHV]WHWWHDIRJ\DWpNRV ViJiQDN MRJV]DEiO\L HOLVPHUpVpYHO D WRWiOLV LQWp]PpQ\L V]HPOpOHW pV PĠN|GpVPyG ViJRW 8J\DQH]HQ FLNN  EHNH]GpVH iOODPFpONpQW IRJDOPD]]D PHJ D QĒN D J\HU WRYiEEpOpVHSURJQRV]WL]iOKDWyEHQD)RJ\DWpNRVViJJDOeOĒ6]HPpO\HN-RJD PHNHNpVD]LGĒVHNPHOOHWWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNNO|QLQWp]NHGpVHNNHOW|UWpQĒ LQDN%L]RWWViJ=iUypV]UHYpWHOHLEHQV]LQWpQNULWLNiWIRJDOPD]RWWPHJDODNyFHQW YpGHOPpW$]~M$ODSW|UYpQ\H]HQW~OPHQĒHQNO|QUHQGHONH]pVEHQYpGLDPDJ\DU UXPRNNDONDSFVRODWEDQH]pUWIHONpUWH0DJ\DURUV]iJRWKRJ\YL]VJiOMDIHOODNLVN| MHOQ\HOYHWPLQWDPDJ\DUNXOW~UDUpV]pW$]DONRWPiQ\LV]LQWHQ~MRQQDQPHJMHOHQW ]|VVpJHNEHQPĠN|GWHWHWWODNyFHQWUXPRNV]HUNH]HWpWpVPĠN|GpVpWpVEL]WRVtWVD UHQGHONH]pVHN MHOHQWĒVpJH HOYLWDWKDWDWODQ XJ\DQDNNRU IRQWRV PHJMHJ\H]QL KRJ\ D D] (16= (J\H]PpQ\ FLNNpQHN YDOy WHOMHV PHJIHOHOpVW$ WiPRJDWRWW ODNKDWiV UHQGHONH]pVHNPHOOĒ]LNDUpV]OHWHVNLIHMWpVWpVDJDUDQFLiNEL]WRVtWiViWWRYiEEiQHP OHJIRQWRVDEE LVPpUYH DPHOOHWW KRJ\ D ODNyN PDJXN YiODV]WKDWMiN PHJ KRJ\ KRO WDUWDOPD]]iNDIRJ\DWpNRVJ\LPR]JDORPiOWDOYpJKH]YLWWSDUDGLJPDYiOWiVWOHNpSH]Ē NLYHOpVKRJ\DQpOMHQHND]KRJ\EL]WRVtWRWWDNV]iPXNUDDWiUVDGDORPEDQiWODJRV V]DEiO\RNDW LOOHWYH V]iPRV OpQ\HJHV NpUGpVW PLQW SpOGiXO D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ NpQWHOIRJDGRWWpOHWN|UOPpQ\HNpOHWIHOWpWHOHN$WiPRJDWRWWODNKDWiVQDNDMHOHQ V]HPpO\HNV]DYD]DWLMRJiWQHPUHQGH]LNPHJIHOHOĒHQ OHJL IRUPiNQiO MyYDO UXJDOPDVDEE NpSHW NHOO PXWDWQLD LGHpUWYH D] HJ\pQ V]iPiUD VDMiWRWWKRQEDQQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNWyODW|EEIĒVN|]|VEpUOHPpQ\HQiWDWX $] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN iWIRJy D] HJpV] MRJUHQGV]HU V]iPiUD ODMGRQOiVRQDODSXOyPLQLPiOLVOpWV]iPQpONOLDV]HPpO\WpVQHPDODNKDWiVLIRUPiW LUiQ\DGyUpV]OHWHVV]DEiO\R]iViWD]HVpO\HJ\HQOđVpJLW|UYpQ\ (ENWY DGMD$ WiPRJDWyPHJROGiVRNLJ9pOHPpQ\QNV]HULQWH]pUWDWiPRJDWRWWODNKDWiVIRJDOPiW W|UYpQ\D](XUySDL8QLyMRJDQ\DJiYDO|VV]KDQJEDQVĒWD]RQW~OPXWDWYDWHUHPWHWWH 6WUDWpJLDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDiSROiVWJRQGR]iVWQ\~MWyV]RFLiOLVLQWp]PpQ\LIpUĒKHO\HNNLYiOWiViUyO.RUPKDWiUR]DW pYL,,,W|UYpQ\DV]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVDV]RFLiOLVHOOiWiVRNUyO pYL&;;9W|UYpQ\D]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiViUyO

 

108


YHWNH]WpEHQV]HQYHGQHNKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVW0iVUpV]WD]0WD]pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVUDYRQDWNR]yN|WHOH]HWWVpJHVHWpEHQ²HOOHQWpWEHQDPXQNDV]HU]Ē GpVWHOMHVtWpVpKH]NDSFVROyGyW|EELDODSYHWĒN|WHOH]HWWVpJJHO²QHPMHO|OPHJIHOH OĒVWFVXSiQDQQ\LWtUHOĒKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\IRJODONR]WDWiVDVRUiQ JRQGRVNRGQL NHOO D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV IHOWpWHOHLQHN EL]WRVtWiViUyO$] 0W D] pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVVWDWXiOiViQW~OQHPIRJDOPD]PHJRO\DQHJ\VpJHVN|YHWHO PpQ\UHQGV]HUWPHO\JDUDQFLiMDOHKHWQHDVLNHUHVYpJUHKDMWiVQDN

0HJMHJ\]HQGĒXJ\DQDNNRUKRJ\DIRJODONR]WDWiVYRQDWNR]iViEDQD]pVV]HUĠDONDO $MDQXiUQDSMiQKDWiO\EDOpSHWW~M0XQND7|UYpQ\N|Q\YH 0W DPXQ PD]NRGiVUDYRQDWNR]yHJ\HVN|YHWHOPpQ\HNHWD)RWiWOWHWWHDPDJ\DUMRJUHQGEH NDV]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVQHN DODSYHWĒ N|WHOH]HWWVpJHL N|]|WW V]LQWpQ WDUWDOPD]]D D] DNRQNUpWIRJDORPpVD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNWHOMHVN|UĠV]DEi pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pW O\R]iVDLOOHWYHDONDOPD]iVDD]RQEDQKLiQ\]LNDV]DEiO\R]iVEyO $IRJODONR]WDWiVpVDPXQNDYpJ]pVVRUiQDONDOPD]RWWHJ\HQOĒEiQiVPyGNHUHWHLQHN OpWUHKR]iViUyO V]yOy (. LUiQ\HOY FLNNH V]HULQW D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG HOYpQHNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNNHONDSFVRODWEDQW|UWpQĒYpJUHKDMWiVDFpOMiEyOpV] V]HUĠLQWp]NHGpVHNHWNHOOEHYH]HWQL(]D]WMHOHQWLKRJ\DPXQNDDGyNQDNPHJNHOO WHQQLNDPHJIHOHOĒpVD]DGRWWHVHWEHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHWKRJ\DIRJ\DWp NRVV]HPpO\V]iPiUDOHKHWĒYpYiOMRQDPXQNiKR]MXWiVDPXQNiEDQYDOyUpV]YpWHO D]HOĒPHQHWHOD]iWYDJ\WRYiEENpS]pVNLYpYHKDD]LO\HQLQWp]NHGpVDUiQ\WDODQXO QDJ\WHUKHWUyDPXQNDDGyUD(]WDWHUKHWQHPOHKHWDUiQ\WDODQXOQDJ\QDNWHNLQWHQL DPHQQ\LEHQD]DGRWWWDJiOODPIRJ\DWpNRVJ\LSROLWLNiMiQDNLQWp]NHGpVHLH]WNLHOpJt WĒHQHOOHQV~O\R]]iN

$ Å0XQND PpOWyViJDµ FtPĠ PXQNDMRJL SURMHNW NHUHWpEHQ D IRJ\DWpNRV V]HPp O\HN IRJODONR]WDWiViYDO NDSFVRODWEDQ D] DODSYHWđ MRJRN EL]WRVD D] pVV]HUğ DONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pYHONDSFVRODWEDQD]DOiEELDNDWiOODStWRWWDPHJÅD]~M0WpVD)RWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVIRJDOPiWXJ\DQiWYHWWHD WDUWDOPL N|YHWHOPpQ\HN UHQGV]HUpQHN PHJKDWiUR]iViW D]RQEDQ D MRJDONRWy HO PXODV]WRWWD(KKH]NDSFVROyGyDQWRYiEELQHKp]VpJHWMHOHQWKRJ\DPXQNiOWDWyN V]iPiUDQHPHOpUKHWĒHND]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVIHOWpWHOHLQHNPHJWHUHPWpVp KH]PHJIHOHOĒIRUUiVRNLOOHWYHWiPRJDWiVLUHQGV]HU0LQGH]WD]iOWDODPPHJNHUH VHWWYDODPHQQ\LPXQNiOWDWyMHOH]WH3UREOpPiWMHOHQWD]LVKRJ\IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒV]HPpO\HNIRJODONR]WDWiViKR]pVD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HLQHN PHJYDOyVtWiViKR]DSiO\i]DWRNNLtUiViWD]LOOHWpNHVV]HUYHNQHPKDQJROMiN|VV]H $ )RJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy (16= (J\H]PpQ\EHQ WDOiOKDWy .|]SRQWL N|OWVpJYHWpVEĒO WiPRJDWiVW MHOHQOHJ FVDN D] DNNUHGLWiOW PXQNiOWDWyN PHJKDWiUR]iVV]HULQWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVD]RNDWD]HOHQJHGKHWHWOHQpVPHJ LJpQ\HOKHWQHNDQHPDNNUHGLWiOWPXQNiOWDWyNDWDUHKDELOLWiFLyVKR]]iMiUXOiVPHJ IHOHOĒPyGRVtWiVRNDWpVYiOWR]WDWiVRNDWMHOHQWLDPHO\HNQHPMHOHQWHQHNDUiQ\WDODQ À]HWpVpQHN N|WHOH]HWWVpJH DOyO YDOy PHQWHVtWpVVHO pV D UHKDELOLWiFLyV NiUW\D LQ pVLQGRNRODWODQWHUKHWpVDGRWWHVHWEHQV]NVpJHVHNKRJ\EL]WRVtWViNDIRJ\DWpNRV Wp]PpQ\pYHONtYiQMDWiPRJDWQLDMRJDONRWyµ0LQGH]HNUHWHNLQWHWWHOD]DODSYHWĒ ViJJDOpOĒV]HPpO\DODSYHWĒHPEHULMRJDLQDNpVV]DEDGViJDLQDNDPLQGHQNLWPHJLOOH MRJRNEL]WRVDIHONpULDQHP]HWJD]GDViJLPLQLV]WHUWKRJ\D]HPEHUHLHUĒIRUUiVRN WĒHJ\HQOĒPpUWpNĠpOYH]HWpWpVJ\DNRUOiViW PLQLV]WHUpYHOHJ\WWPĠN|GpVEHQGROJR]]DNLD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVIHOWpWHO UHQGV]HUpQHNUpV]OHWV]DEiO\DLW $QHP]HWN|]LpVDKD]DLV]DEiO\R]iVW|VV]HYHWYHPHJiOODStWKDWyHJ\UpV]WKRJ\D] (ENWYHJ\iOWDOiQQHPLVPHULD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pWPHO\MHOHQ )HQWLHNNHO|VV]KDQJEDQD](J\HQOđ%iQiVPyG+DWyViJ7DQiFVDGy7HVWOHWĒVHQPHJQHKH]tWLD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNpUYpQ\HVtWpVpWKLV]HQD WH D]DOiEELPHJROGiVRNDWMDYDVROWDD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHN IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNVRNHVHWEHQD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVKLiQ\DN| PHJIHOHOĒiWOWHWpVpUHYRQDWNR]yDQ: $]DODSYHWĒMRJRNEL]WRViQDN-HOHQWpVHD]$-%V]iP~J\EHQ $](J\HQOĒ%iQiVPyG7DQiFVDGy7HVWOHWPiMXViLJPĠN|G|WWÉOOiVIRJODOiVDLND]RQEDQD](J\HQOĒ%iQiVPyG+DWyViJKRQODSMiQWDOiOKDWyWiMpNR]WDWiVV]HULQWLUiQ\PXWDWiVNpQWV]ROJiOQDND]HJ\HQOĒEiQiVPyGGDONDSFVRODWRV MRJDQ\DJpUWHOPH]pVpKH] $7DQiFVDGy7HVWOHWMRJV]DEiO\PyGRVtWiVLMDYDVODWDD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNNRGLÀNiOiViUD ;, 77V]KDWiUR]DW 

109

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

PHJEDQD]DQWLGLV]NULPLQiFLyVV]DEiO\R]iVKD]DLDODSMiWKLV]HQQHPFVDNIDML YDJ\HWQLNDLV]iUPD]iVDODSMiQKDQHPD]|VV]HVYpGHWWWXODMGRQViJJDO|VV]HIJJpV EHQHON|YHWHWWGLV]NULPLQiFLyHVHWpQOHKHWĒYpWHV]LDW|UYpQ\LUHQGHONH]pVHNDONDO PD]iViW$W|UYpQ\DYpGHWWWXODMGRQViJHJ\LNHNpQWQHYHVtWLDIRJ\DWpNRVViJRWLV tJ\DIRJ\DWpNRVViJDODSMiQW|UWpQĒKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVEiUPHO\W|UYpQ\ EHQIHOVRUROWIDMWiMDHVHWpQ N|]YHWOHQKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVN|]YHWHWWKiW UiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpV]DNODWiVMRJHOOHQHVHONO|QtWpVPHJWRUOiV DONDOPD]KDWyN DMRJV]DEiO\UHQGHONH]pVHL


Å$]ÅpVV]HUĠDONDOPD]NRGiVµN|YHWHOPpQ\UHQGV]HUpQHN(ENWYEHLNWDWiViUDYRQDWNR $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\H ]yDQNpWMRJV]DEiO\PyGRVtWiVLMDYDVODWNpV]O$]HJ\LNMDYDVODWJHQHUiOLVV]DEiO\R]iVW WDUWDOPD]DPiVLNFVDNDIRJODONR]WDWiVWHUOHWpUHYRQDWNR]LN$MDYDVODWRNDWPHJNHOO $](ENWYD]DOiEEL$†DOHJpV]ONL NOGHQLDV]RFLiOLVpVPXQNDJ\LYDODPLQWD]LJD]ViJJ\LpVUHQGpV]HWLPLQLV]WHUHNQHN Å$µYiOWR]DWIRJODONR]WDWiV $](ENWY†D~M EHNH]GpVVHOHJpV]ONLD  EHN  EHNH]GpVUHYiOWR]LN † $]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWMHOHQWLNO|Q|VHQD,,, IHMH]HWEHQ PHJKDWiUR]RWWDN V]HULQW D N|]YHWOHQ KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV D N|]YHWHWWKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVD]DNODWiVDMRJHOOHQHVHONO|QtWpVDPHJ WRUOiVYDODPLQWD]H]HNUHDGRWWXWDVtWiV $IRJODONR]WDWiVWHNLQWHWpEHQD] EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWDNRQW~OD]HJ\HQOĒ EiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWMHOHQWLD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHO PpQ\pQHNHOPXODV]WiVDLV

$](ENWY†DNLHJpV]OD]DOiEEL  EHNH]GpVVHO † $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HDODSMiQDPXQNiOWDWyQDNDIRJODONR]WD WiVLMRJYLV]RQ\WHNLQWHWpEHQPHJNHOOWHQQLHDPHJIHOHOĒpVD]DGRWWHVHWEHQV]NVp JHVLQWp]NHGpVHNHWKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDOHKHWĒYpYiOMRQDPXQNiKR] MXWiVDPXQNiEDQYDOyUpV]YpWHOD]HOĒPHQHWHOYDODPLQWD]iWYDJ\WRYiEENpS]pV (N|WHOH]HWWVpJDOyODPXQNiOWDWyNL]iUyODJDNNRUPHQWHVOKHWKDH]HQLQWp]NHGp VHN PHJWpWHOH ÀJ\HOHPPHO D PXQNiOWDWy KHO\]HWpUH D V]HUYH]HW PpUHWpUH JD] GDViJLpVHPEHULHUĒIRUUiVDLUDYDODPLQWD]LQWp]NHGpVVHOHOpUKHWĒHUHGPpQ\UHD PXQNiOWDWyV]iPiUDEL]RQ\tWKDWyDQDUiQ\WDODQWHUKHWMHOHQW  1HP PHQWHVOKHW D PXQNiOWDWy D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\pQHN EH WDUWiVDDOyOKDD]DQQDNEHWDUWiViYDOHJ\WWMiUyWHUKHWD]iOODPiOODPLV]HUYH]HW |QNRUPiQ\]DWYDJ\N|]|VVpJLWiPRJDWiViOWDOEL]WRVtWRWWWiPRJDWiVLUHQGV]HUYDJ\ HJ\pELQWp]NHGpVHOpJVpJHVPpUWpNEHQHOOHQV~O\R]]D

Å%µYiOWR]DWiOWDOiQRVDONDOPD]NRGiVLN|WHOH]HWWVpJ $](ENWY† EHNH]GpVHD]DOiEELDNV]HULQWPyGRVXO † $]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWMHOHQWLNO|Q|VHQD,,,IHMH ]HWEHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWDN|]YHWOHQKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVDN|]YHWHWW KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVD]DNODWiVDMRJHOOHQHVHONO|QtWpVDPHJWRUOiVYDODPLQWD] H]HNUHDGRWWXWDVtWiVWRYiEEiD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNHOPXODV]WiVD ,, 2*<KDWiUR]DW110

$ † $] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\H D]W MHOHQWL KRJ\ D] H W|UYpQ\ iOWDO N|WHOH]HWW V]HPpO\ YDJ\ V]HUYH]HW N|WHOHV D IRJ\DWpNRVViJEyO HUHGĒ KiW UiQ\ NRPSHQ]iOiViKR] V]NVpJHV pV HOpJVpJHV PLQGHQ RO\DQ LQWp]NHGpVW PHJ KR]QLDPHO\OHKHWĒYpWHV]LD]WKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDYDOyHJ\HQOĒ HVpO\ĠKR]]iIpUpVUpV]YpWHOLYDJ\HOĒPHQHWHOLOHKHWĒVpJPiV|VV]HKDVRQOtWKDWy KHO\]HWEHQOpYĒQHPIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNNHOYDJ\FVRSRUWRNNDOD]RQRVPyGRQ EL]WRVtWRWWOHJ\HQ (N|WHOH]HWWVpJDOyODN|WHOH]HWWV]HPpO\YDJ\V]HUYH]HWNL]iUyODJDNNRUPHQWHVO KHWKDD]LQWp]NHGpVHNPHJWpWHOHÀJ\HOHPPHODN|WHOH]HWWKHO\]HWpUHDV]HUYH ]HWPpUHWpUHJD]GDViJLpVHPEHULHUĒIRUUiVDLUDYDODPLQWD]LQWp]NHGpVVHOHOpUKHWĒ HUHGPpQ\UHDV]iPiUDEL]RQ\tWKDWyDQDUiQ\WDODQWHUKHWMHOHQW 1HPPHQWHVOKHWDN|WHOH]HWWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNEHWDU WiVD DOyO KD D] DQQDN EHWDUWiViYDO HJ\WW MiUy WHUKHW D] iOODP iOODPL V]HUYH]HW |QNRUPiQ\]DWYDJ\N|]|VVpJLWiPRJDWiViOWDOEL]WRVtWRWWWiPRJDWiVLUHQGV]HUYDJ\ HJ\pELQWp]NHGpVHOpJVpJHVPpUWpNEHQHOOHQV~O\R]]D

,,)RJODONR]WDWiV $QQDNOHKHWđYpWpWHOHKRJ\PLQpOW|EEIRJ\DWpNRVHPEHUGROJR]KDVVRQD Q\LWRWWPXQNDHUđSLDFRQ

Å$]8QLyQ|YHNHGpVLFpOMDLQDNPHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQW|EEIRJ\DWpNRVV]HPpO\ QHNNHOOÀ]HWHWWPXQNDYLV]RQ\EDQGROJR]QLµIRJDOPD]]DPHJD6WUDWpJLDDIRJODONR] WDWiVKR]NDSFVROyGyDQ $]~M2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPNO|QNLWpUD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN KiWUiQ\RV IRJODONR]WDWiVL N|UOPpQ\HLUH NLHPHOYH D]W KRJ\ ÅNO|Q ÀJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQLDIRJODONR]WDWiVWHUOHWpQOHJKiWUiQ\RVDEEKHO\]HWEHQOpYĒ pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNPXQNDYpJ]pVLOHKHWĒVpJpQHNPHJWHUHPWp VpUHµ$VWDWLV]WLNDLDGDWRNEyOLVPHJiOODStWKDWyKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNLVNRODL YpJ]HWWVpJH|VV]HVVpJpEHQDODFVRQ\DEEPLQWDQpSHVVpJHJpV]ppD]iOWDOiQRVLVNR OiQiOPDJDVDEEIRN~LVNRODLNpS]pVHNEĒOD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVWDQXOyNSHGLJV]LQWH WHOMHVHQNLUHNHV]WĒGQHN(]]HOKR]KDWy|VV]HIJJpVEHD]KRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒHPEHUHNIRJODONR]WDWiVLPXWDWyMDDODWWYDQ


V]DEiO\R]iV pOHVHQ NHWWpYiODV]WMD D] HJpV]VpJL iOODSRW YL]VJiODWiW PLQW D UHKDELOLWiOKDWyViJHOđIHOWpWHOpWDIRJODONR]WDWiVLpVV]RFLiOLVV]HPSRQWRNWyO $PLQĒVtWpVVRUiQQHPHJ\HQOĒV~OO\DOHVLNODWEDD]RUYRVLpVHJ\pEFpO~V]HPSRQWRN PpUOHJHOpVHD]RNQHPDONRWQDNNRPSOH[HJ\PiVVDO|VV]HIJJĒUHQGV]HUW eUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHVHWpEHQXJ\DQDNNRUDPLQĒVtWpVV]HPSRQW MiEyO QHP D] HJpV]VpJJ\L YRQDWNR]iV~ WpQ\H]ĒN D G|QWĒHN KLV]HQ NpSHVVpJHLN OHJLQNiEE D V]HPpO\LVpJ HJpV]pQHN YL]VJiODWiYDO J\yJ\SHGDJyJLDL SV]LFKROyJLD pV V]RFLiOLVV]HPSRQWRNPpUOHJHOpVpYHOKDWiUR]KDWyNPHJ $IHQWLHNEHQNLIHMWHWWHNUHWHNLQWHWWHOYpOHPpQ\QNV]HULQWV]NVpJHVDNDSFVROyGy MRJV]DEiO\RNPHJIHOHOĒPyGRVtWiVDPHO\QHNOHJIRQWRVDEEHOHPHLDN|YHWNH]ĒN

$IHQWLFpORNHOpUpVHpUGHNpEHQGROJR]WXQNNLN|]|VHQDSURMHNWNHUHWpEHQRO\DQ MRJV]DEiO\PyGRVtWiVLMDYDVODWRNDWPHO\HNiOWDOD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOLOOHWYH DXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNW|EERO\DQPLQĒVtWpVWNDSKDWQDNPHO\V]pOHVtWLIRJODNR]WD WiVLOHKHWĒVpJNHWPRWLYiOYDDPXQNiOWDWyNDWDFpOFVRSRUWDONDOPD]iViUD

-DYDVROMXNKRJ\pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOđHPEHUHNDUHQGHONH]pVNUH iOOyV]DNRUYRVLYpOHPpQ\ELUWRNiEDQDXWRPDWLNXVDQPLQđVOMHQHNPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJğV]HPpO\QHN$PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJPLQĒVtWpV DODSMiQD]HJpV]VpJJ\LiOODSRWUDYRQDWNR]yV]i]DOpNEDQPHJKDWiUR]RWWPLQĒVtWpV D NRPSOH[ IHOOYL]VJiODW DONDOPiYDO KDWiUR]]D PHJ D EL]RWWViJ 9pOHPpQ\QN $ PyGRVtWiVL MDYDVODWDLQN HOVĒVRUEDQ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN V]HULQWD]RQEDQpUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOđNHVHWpEHQD]HJpV]VpJLiOHOOiWiVDLUyOpVHJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyOV]yOypYL&;&,W|UYpQ\YDOD ODSRW IRJODONR]WDWiVL pV UHKDELOLWiFLyV V]HPSRQWRN HJ\WWHV YL]VJiODWD PLQWDNRPSOH[PLQĒVtWpVUHYRQDWNR]y1()0,UHQGHOHWV]DEiO\DLWpULQWL$ HUHGPpQ\pQHNNHOOHQHPHJDGQLDDPXQNDNpSHVVpJV]i]DOpNRVPpUWpNğ V]DEiO\R]iVEyON|YHWNH]ĒHQHOĒIRUGXOKDWKRJ\HOVĒVRUEDQHQ\KpQpUWHOPLIRJ\D FV|NNHQpVpWpVQHPNL]iUyODJD]HJpV]VpJJ\LiOODSRWQDN WpNRVLOOHWYHDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\HNQHPIHOWpWOHQOPLQĒVOQHNPHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\QHN tJ\ D N|WHOH]Ē IRJODONR]WDWiVL V]LQW VHP YRQDWNR]LN (]]HOSiUKX]DPRVDQDV]DEiO\R]iVNRKHUHQFLiMiQDNpUGHNpEHQMDYDVROMXND UiMXN$PXQNiOWDWyNHEEĒON|YHWH]ĒHQQHPpUGHNHOWHNDEEDQKRJ\pUWHOPLIRJ\D 1()0, UHQGHOHW V]iP~ Å$ NiURVRGiV PHJtWpOpVpQHN VSHFLiOLV V]HPWpNRVViJJDOYDJ\DXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\WIRJODONR]WDVVDQDN7RYiEELSUREOpPDKRJ\ SRQWMDLPHQWiOLVUHWDUGiFLy )) pVDSV]LFKpVIHMOđGpViWKDWy]DDMHOHQOHJLPLQĒVtWpVLV]HPSRQWRNLOOHWYHNDWHJyULiNDODSMiQHOĒIRUGXOKDWKRJ\HJ\D YDUD ) HVHWpEHQµHOQHYH]pVğWiEOi]DWWHOMHVN|UğIHOOYL]VJiODWiWpV 0$:,WHV]WV]HULQW,4pUWpNNHOUHQGHONH]ĒV]HPpO\VHPPLQĒVOPHJYiOWR]RWW PyGRVtWiViW(OVĒVRUEDQV]NVpJHVD]LQWHOOHNWXV,4WDUWRPiQ\DLQDNPyGRVtWiVD PXQNDNpSHVVpJĠQHNtJ\NLHVKHWDV]RFLiOLVIRJODONR]WDWiVEyOLV LOOHWYHD]|VV]V]HUYH]HWLHJpV]VpJNiURVRGiVKR]WDUWR]y,4WDUWRPiQ\RNNLEĒYtWp VHDQQDNpUGHNpEHQKRJ\D]UHiOLVDEENpSHWDGMRQD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ %iUDV]DEiO\R]iVD]HJpV]VpJLiOODSRWpVDUHKDELOLWiOKDWyViJIRJODONR]WDWiVLV]HPSRQW~ HPEHUHNiOODSRWiUyODPXQNDYpJ]pVV]HPSRQWMiEyOÌJ\QHPIRUGXOKDWQDHOĒKRJ\ YL]VJiODWiQW~OEHYH]HWWHDUHKDELOLWiOKDWyViJV]RFLiOLVV]HPSRQW~PHJN|]HOtWpVpW HJ\,4pUWpNNHOUHQGHONH]ĒV]HPpO\NLHVLNDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]H LV D]HGGLJHOYpJ]HWWYL]VJiODWRNWDSDV]WDODWDLDODSMiQHJ\pUWHOPĠHQNLMHOHQWKHWĒ KRJ\ PpO\HNHOOiWyUHQGV]HUpEĒO0iVUpV]WV]NVpJHVD]HJ\HV|QHOOiWiVUDN|]OHNHGpVUH pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHVHWpEHQH]HQV]HPSRQWRNDWQHPpUYpQ\H- WDQXOiVLNpSHVVpJUHVWEYRQDWNR]yV]HPSRQWRNPyGRVtWiVD VtWLNNHOOđV~OO\DODV]DNpUWđLEL]RWWViJRN%iUDMRJDONRWyDYL]VJiODWNRPSOH[L WiViQDNPHJYDOyVtWiViWWĠ]WHFpOXO DMRJV]DEiO\V]|YHJDODSRVYL]VJiODWDpVpUWHOPH]pVH $V]DNV]HUĠYL]VJiODWRNOHIRO\WDWiViKR]XJ\DQDNNRUV]NVpJOHQQHRO\DQNpS]HWW DODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\DIHOOYL]VJiODWRNDODSMDpVDPLQĒVtWpVV]HPSRQWMiEyO SpOGiXO J\yJ\SHGDJyJXV V]DNHPEHUHN EHYRQiViUD D V]DNpUWđL EL]RWWViG|QWĒ pV PHJKDWiUR]y WpQ\H]ĒMH WRYiEEUD LV D V]HPpO\ HJpV]VpJL iOODSRWD$ JRNEDQDNLNPHJIHOHOĒHQWXGMiNpUWpNHOQLD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHN Å$GYRFDF\IRUEURDGHQLQJDQGLPSURYLQJHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHVRISHRSOHZLWKLQWHOOHFWXDOGLVDELOLWLHVDQGDXWLVPVSHWUXPGLVRUGHUµSURMHNWD&((7UXVWWiPRJDWiViYDO111

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

6]|YHWVpJQND6DOYD9LWD$ODStWYiQQ\DOYDODPLQWD]$XWLVWiN2UV]iJRV6]|YHWVpJp YHOHJ\WWPĠN|GpVEHQHJ\QHP]HWN|]LSURMHNWNHUHWpEHQV]DNPDLMDYDVODWRWNp V]tWHWWD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpVDXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHNQ\tOWPXNDHUĒSLDFL PXQNDYiOODOiViQDNHUĒVtWpVHpUGHNpEHQ$MDYDVODWNLHPHOLDFpOFVRSRUWIRJODONR]WD WiViQDNIRQWRVViJiWKLV]HQD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpVDXWL]PXVVDOpOĒHPEHUHN DPXQNDYiOODOiViOWDOSDVV]tYHOWDUWRWWV]HUHSEĒODNWtYDGyÀ]HWĒiOODPSROJiUUiYiO QDNDPXQNDYiOODOiVFV|NNHQWLNLV]ROJiOWDWRWWViJXNDWEL]WRVtWMDPHJpOKHWpVNHWpV EĒYtWLV]RFLiOLVNDSFVRODWUHQGV]HUNHW$]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOLOOHWYHDXWL]PXV VDOpOĒHPEHUHNIRJODONR]WDWiVDWRYiEEiHOĒQ\|VDPXQNiOWDWyNV]iPiUDLVKLV]HQ H]iOWDOMDYXOKDWNOVĒpVEHOVĒPHJtWpOpVNLOOHWYHSR]LWtYYiOWR]iVN|YHWNH]KHWEHD PXQNDKHO\LOpJN|UEHQYDODPLQWIRJODONR]WDWiVXNKR]]iMiUXOKDWDYHONNDSFVRODWRV HOĒtWpOHWHNV]WHUHRWtSLiNiOWDOiQRVOHERQWiViKR]


NpSHVVpJHLWJ\yJ\SHGDJyJLDLV]RFLiOLVpVSV]LFKROyJLDLV]HPSRQWRNV]HULQWLV(PHO OHWW~J\YpOMNKRJ\D]156=+V]DNHPEHUHLQHNWRYiEENpS]pVpUHLVV]NVpJYROQDD IRJ\DWpNRVViJRNWtSXVDLQDNpVDQ\tOWPXQNDHUĒSLDFH]]HONDSFVRODWRVN|YHWHOPpQ\H LQHNPpO\HEEPHJLVPHUpVHpUGHNpEHQ pYL&;&,W|UYpQ\ DPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJğV]HPpO\HNHOOiWiVDLUyOpV HJ\HVW|UYpQ\HNPyGRVtWiViUyO †$†DONDOPD]iViEDQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\QHNNHOOWHNLQ WHQLD]WDV]HPpO\W D DNLD† EHNH]GpVHDODSMiQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠQHNPLQĒVO E DNLOHJDOiEEV]i]DOpNRVHJpV]VpJNiURVRGiVVDOUHQGHONH]LND]HUUĒOV]yOyV]DN YpOHPpQ\V]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVLGĒEHOLKDWiO\DDODWW F DNLQHNDPXQNDNpSHVVpJFV|NNHQpVHV]i]DOpNRVPpUWpNĠD]HUUĒOV]yOy V]DNYpOHPpQ\LGĒEHOLKDWiO\DDODWWYDJ\ G DNLIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVEDQYDJ\YDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVOYDJ\ e) pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOLOOHWYHDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\pVDPXQNDV]HU]Ē GpVHV]HULQWLQDSLPXQNDLGHMHDyUiWHOpUL

† (W|UYpQ\DONDOPD]iViEDQ HJpV]VpJLiOODSRWD]HJ\pQÀ]LNDLPHQWiOLVV]RFLiOLVMyOOpWpQHNEHWHJVpJLOOHWYHVpUOpV XWiQNLDODNXOWYDJ\YHOHV]OHWHWWUHQGHOOHQHVVpJN|YHWNH]WpEHQIHQQiOOyWDUWyVYDJ\ YpJOHJHV NHGYH]ĒWOHQ YiOWR]iVDLW D WRYiEELDNEDQ HJpV]VpJNiURVRGiV ÀJ\HOHPEH YpYHPHJKDWiUR]RWWiOODSRW (*7iOODPD](XUySDL8QLyWDJiOODPDpVD](XUySDL*D]GDViJL7pUVpJUĒOV]yOyPHJiO ODSRGiVEDQUpV]HVPiViOODPWRYiEEiD]D]iOODPDPHO\QHNiOODPSROJiUDD](XUySDL .|]|VVpJpVWDJiOODPDLYDODPLQWD](XUySDL*D]GDViJL7pUVpJUĒOV]yOyPHJiOODSR GiVEDQQHPUpV]HViOODPN|]|WWOpWUHM|WWQHP]HWN|]LV]HU]ĒGpVDODSMiQD](XUySDL *D]GDViJL7pUVpJUĒO V]yOy PHJiOODSRGiVEDQ UpV]HV iOODP iOODPSROJiUiYDO D]RQRV MRJiOOiVWpOYH] pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOLOOHWYHDXWL]PXVVDOpOĒV]HPpO\D]DNLDIRJ\DWpNRV ViJWpQ\pWD%12NyGRWYDJ\D]D]RNKR]WDUWR]yPHJQHYH]pVHNHWLVWDUWDO PD]yDOiEELV]DNYpOHPpQ\HNYDODPHO\LNpYHOLJD]ROMD  *\HUPHNSV]LFKLiWHUSV]LFKLiWHUV]DNYpOHPpQ\H  $XWL]PXVGLDJQy]LVNLDGiViUDMRJRVXOWV]HUYH]HW DXWL]PXVGLDJQRV]WLNXV FHQWUXPRN V]DNYpOHPpQ\H  7DQXOiVLNpSHVVpJHWYL]VJiOyV]DNpUWĒLpVUHKDELOLWiFLyVEL]RWWViJRNiOWDO NLiOOtWRWWV]DNYpOHPpQ\  1HP]HWL5HKDELOLWiFLyVpV6]RFLiOLV+LYDWDO LOOHWYHMRJHOĒGMHL iOWDONRUiE EDQNLiOOtWRWWV]DNpUWĒLYpOHPpQ\ SOIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVKR]

112

KDYLiWODJM|YHGHOHP DMRJRVXOWViJNH]GĒQDSMiWN|]YHWOHQOPHJHOĒ]ĒQDSWiULpYEHQ D WRYiEELDNEDQUHIHUHQFLDLGĒV]DN HOpUWSpQ]EHOLHJpV]VpJEL]WRVtWiVLMiUXOpNDODSMiWNp SH]ĒM|YHGHOHP DWRYiEELDNEDQM|YHGHOHP QDSLiWODJiQDNV]RURVDKDDMRJRVXOW DUHIHUHQFLDLGĒV]DNEDQQHPUHQGHONH]LNOHJDOiEEQDSWiULQDSLM|YHGHOHPPHOD MRJRVXOWViJNH]GĒQDSMiWN|]YHWOHQOPHJHOĒ]ĒQDSWiULQDSLM|YHGHOHPQDSLiWOD JiQDNV]RURVDKDDMRJRVXOWHEEHQD]LGĒV]DNEDQYDODPLQWDUHIHUHQFLDLGĒV]DNEDQ QHPUHQGHONH]LNOHJDOiEEQDSWiULQDSLM|YHGHOHPPHOYDJ\HJ\iOWDOiQQHPUHQGHO NH]LNM|YHGHOHPPHODPLQLPiOEpU|VV]HJHKDDMRJRVXOWDPLDWWQHPUHQGHONH]LN QDSWiULQDSLM|YHGHOHPPHOPHUWDYL]VJiOWLGĒV]DNEDQYDJ\HQQHNHJ\UpV]pEHQWiS SpQ]EHQEDOHVHWLWiSSpQ]EHQUpV]HVOWKDD]V]iPiUDNHGYH]ĒEEDWiSSpQ]WEDOHVHWL WiSSpQ]WPHJHOĒ]ĒQDSWiULQDSLM|YHGHOPHWNHOOÀJ\HOHPEHYHQQL NHUHVĒWHYpNHQ\VpJ D IRJODONR]WDWiV HOĒVHJtWpVpUĒO pV D PXQNDQpONOLHN HOOiWiViUyO V]yOypYL,9W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ)OW V]HULQWLNHUHVĒWHYpNHQ\VpJD]]DO KRJ\D]XQLyVUHQGHOHWHNKDWiO\DDOiWDUWR]yV]HPpO\HVHWpQD](*7iOODPEDQDV]R FLiOLVEL]WRQViJLWiUJ\~QHP]HWN|]LHJ\H]PpQ\KDWiO\DDOiWDUWR]yV]HPpO\HVHWpQD] HJ\H]PpQ\EHQUpV]HViOODPEDQYpJ]HWWNHUHVĒWHYpNHQ\VpJHWDMRJRVXOWQ\LODWNR ]DWDYDJ\D]J\EHQKDWiVN|UUHOUHQGHONH]ĒNOI|OGLV]HUYDGDWV]ROJiOWDWiVDDODSMiQ V]LQWpQÀJ\HOHPEHNHOOYHQQL PHJIHOHOĒPXQNDKHO\D])OW† pV EHNH]GpVHV]HULQWLPXQNDKHO\D]]DOKRJ\ iOOiVNHUHVĒDODWWDUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVEDQUpV]HVOĒV]HPpO\WiOOiVNHUHVpVLMiUDGpN DODWWDUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVWNHOOpUWHQL PLQLPiOEpUDWiUVDGDORPEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUDpVDPDJiQQ\XJGtMUDMRJRVXOWDNUyOYD ODPLQWHV]ROJiOWDWiVRNIHGH]HWpUĒOV]yOypYL/;;;W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ 7EM †V SRQWDOSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWPLQLPiOEpU PXQNDDGyD])OW† EHNH]GpVF SRQWMDV]HULQWLPXQNDDGy |UHJVpJLQ\XJGtMNRUKDWiU DWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLQ\XJHOOiWiVUyOV]yOy pYL/;;;, W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ7Q\ † EHNH]GpVHV]HULQWL|UHJVpJLQ\XJGtMNRUKDWiU UHKDELOLWiFLyRUYRVLV]RFLiOLVNpS]pVLIRJODONR]WDWiVLpVHJ\pEWHYpNHQ\VpJHNNRPS OH[UHQGV]HUHDPHO\QHNFpOMDDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\PXQNDHUĒ SLDFLLQWHJUiFLyMDPHJIHOHOĒPXQNDKHO\HQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiVUDYDOyIHONpV]tWpVH WRYiEEiDPXQNDNpSHVVpJpQHNPHJIHOHOĒPXQNDKHO\HQW|UWpQĒHOKHO\H]pVEL]WRVt WiVD UHQGV]HUHVSpQ]HOOiWiVDV]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVV]RFLiOLVHOOiWiVRNUyOV]yOyW|UYpQ\ iOWDO UHQGV]HUHV SpQ]HOOiWiVNpQW IHOVRUROW HOOiWiVRN LGH QHP pUWYH D KDGLJRQGR]RW WDNpVQHP]HWLJRQGR]RWWDNHOOiWiVDLWDQHP]HWLKHO\WiOOiVpUWHOQHYH]pVĠSyWOpNRWD] iSROiVLGtMDWD7Q\V]HULQWLKR]]iWDUWR]yLQ\XJHOOiWiVRNDWDJ\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\W YDODPLQWDV]RFLiOLVEL]WRQViJLWiUJ\~QHP]HWN|]LHJ\H]PpQ\HNWRYiEEiD]XQLyVUHQ GHOHWHNDODSMiQNOI|OGLV]HUYiOWDOIRO\yVtWRWWH]HNNHOD]RQRVWtSXV~HOOiWiVRNDW


$]|VV]V]HUYH]HWLHJpV]VpJNiURVRGiVEDQNLIHMH]YH QLQFV

 HQ\KH

 N|]HSHV

 MHOHQWĒV

pVIHOHWWH QDJ\RQV~O\RV

gQHOOiWiVV]HPp O\HVKLJLpQLD

gQiOOypOHWYL WHOUHIRO\DPD WRVDQNpSHV

gQiOOypOHWYL WHOUHLGĒQNpQW NLVVHJtWVpJJHO képes

gQiOOypOHWYLWHO EHQIRO\DPDWRV VHJtWVpJUHV]RUXO

gQHOOiWiVXNEDQ IRO\DPDWRVVHJtW VpJUHV]RUXO

(OOiWiVUDV]RUXO

.|]|V VpJLV]DEDGLGĒV WHYpNHQ\VpJHN

1pKiQ\N|]|V VpJQHN NOXEWiU VDViJ DNWtYWDJMD |VV]HM|YHWHOHNHW LGĒQNpQWPDJDLV NH]GHPpQ\H]

,GĒQNpQW |QiOOyDQHOPHJ\ SURJUDPRNUD V]yUDNR]yKHO\ VSRUWUHQGH]YpQ\ VWE GHH]HN V]HUYH]pVpEHQ QHPYHV]UpV]W

(J\V]HUĠEE N|]|VVpJL WHYpNHQ\VpJHN EHQNtVpUĒYHO UpV]WYHV]

eUGHNOĒGpVpWYL selkedését ismét OĒGĒV]WHUHRW\S VpPiNMHOOHP]LN .RPPXQLNiFLy EDQDN|OFV| Q|VVpJKLiQ\D MHOOHP]Ē

.|]|VVpJLOpWUH nem képes

.|]OHNHGpV

Ismeretlen KHO\UHLV|QiOOyDQ N|]OHNHGLN

Ismeretlen N|UQ\H]HWEHQ LGĒQNpQWVHJtW VpJUHV]RUXO

6]ĠNHEE N|UQ\H]HWEHQ |QiOOyOHKHW

7iUVXOyQHXUROy JLDLpVPR]JiVV] HUYLWQHWHN ODNiViQEHOOLV DNDGiO\R]KDWMiND PR]JiVEDQ

Társuló QHXUROyJLDLpV PR]JiVV]HUYL WQHWHNJ\DNUDQ DNDGiO\R]]iND PR]JiVEDQ

6]RFLiOLVV]HUH SHOYiUiVRNQDN YDOyPHJIHOHOpV SDUWQHUV]OĒ J\HUHNGROJR]y EDUiWVWE

.DSFVRODWRN SOpYHNLJWDUWy EDUiWLLOOHWYH SDUWQHUNDSFVR ODW NLDODNtWiVD pVIHQQWDUWiVD iWODJRV

1DJ\REE HOYiUiVRN Ki]DVViJJ\HUH NQHYHOpV SURE OpPiW VWUHVV]W V]RURQJiVW MHOHQWKHWQHN

$ERQ\ROXOWDEE V]HUHSHNQHN SDUWQHU Ki]DVWiUVV]OĒ PHJIHOHOQLQHP WXG*\HUPHNL V]HUHSEHQPDUDG

1HPYiODV]RO PiVRNpU]HOPL NLIHMH]pVpUH

6HPPLIpOHV] HUHSQHNPHJIHOH lni nem tud

7DQXOiVLNpSHVVpJ

Ismeretek elsa MiWtWiViUDiWODJRV WHPSyEDQNpSHV /DVV~WHPSyEDQ NpSH]KHWĒ

)L]LNDL PXQNDN|UEH EHWDQtWKDWy

2OYDViVtUiVV]i PROiVDODSNpSHV VpJpWHOVDMiWtWDQL NpSHV

Kevéssé NpSH]KHWĒ

9LVHONHGpV]DYDU

,QWHOOHNWXV,4

9LVHONHGpVpWD] &V|NNHQWLQGX DGRWWV]RFLiOLV ODWLIpNHNYDJ\ N|UQ\H]HWKH] W~OpU]pNHQ\VpJ PHJIHOHOĒHQ 9LVHONHGpVpWD DODNtWMD)HV]OW V]RFLiOLVN|UQ\H VpJHLWYHUEDOL]iOQL ]HWHOYiUiVDLQDN képes PHJIHOHOĒHQ DODNtWDQLQHKH]p re esik 

 

Csak a OHJDODSYHWĒEE PHFKDQLNXV PR]GXODWVRURN HOVDMiWtWiViUDpV YpJ]pVpUHNpSHV IHOJ\HOHWWHO

9HUEiOLV )HV]OWVpJHL 0DJDWDUWiVPLDWW DJUHVV]LyRNWDODQ YLVV]DWpUĒ LGĒV]DNRVDQ V]HPEHQiOOiVHO GKURKDPRN LQWp]HWLJ\yJ\V] OHQNH]pV*\DNRUL À]LNDLDJUHVV]Ly HUHVNH]HOpVUH IHV]OWVpJGHH]W IRUPiMiEDQ V]RUXO PHJIRJDOPD]QL Q\LOYiQXOQDNPHJ kevéssé képes HPLDWWJ\yJ\V] HUHVNH]HOpVUH V]RUXO 

 

DODWW

$]DODSYHWĒMRJRNEL]WRVDDÅ0XQNDPpOWyViJDµFtPĠPXQNDMRJLSURMHNWNHUHWpEHQW|EE DONDORPPDOIRJODONR]RWWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNPXQNDHUĒSLDFLKHO\]HWpYHO LV$] DODSYHWĒ MRJRN EL]WRVD EHQ PHJiOODStWRWWD KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN IRJODONR]WDWiVL V]LQWMH (XUySDV]HUWH GUiPDLDQ DODFVRQ\ 0DJ\DURUV]iJRQ SHGLJEiUV]iPRVHOĒUHOpSpVUĒOV]iPROKDWXQNEHHWHUOHWHQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNHW WRYiEEUDLVDUiQ\WDODQPyGRQNLUHNHV]WLNDPXQNDHUĒSLDFUyO $]DODSYHWĒMRJRNEL]WRViQDNKLYDWDODPHJiOODStWMDKRJ\ÅDMHOHQOHJKDWiO\RVMRJV]DEiO\L N|UQ\H]HW QHP IHOHO PHJ WHOMHV PpUWpNEHQ D] (XUySDL 8QLy iOWDO NLGROJR]RWW (XUySD 6WUDWpJLiEDQ IRJODOWDNQDN 1HP IHOHO PHJ WRYiEEi D )RJ\DWpNRVViJJDO pOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\EHQU|J]tWHWW²pVDpYL;&,, W|UYpQQ\HONLKLUGHWHWW²|QiOOypOHWYLWHOpVWiUVDGDOPLUpV]YpWHOQRUPiLQDN$MHOHQOHJL NHYpVEpiWOiWKDWypVQHPNHOOĒDODSRVViJJDONLGROJR]RWWIRJODONR]WDWiVLpVWiPRJDWiVL UHQGV]HUQHPVHJtWLHOĒDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDDPXQNDYLOiJiED YDOy EHNDSFVROyGiV pV DNWtY UpV]YpWHO OHKHWĒVpJpW (EEĒO N|YHWNH]ĒHQ VpUO D IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHWPHJLOOHWĒHPEHULPpOWyViJKR]pVDPXQNDV]DEDG PHJYiODV]WiViKR] YDOy MRJ LOOHWYH QHP YDOyVXO PHJ D] $ODSW|UYpQ\EHQ GHNODUiOW IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNYpGHOPHpVD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\HVHP 7RYiEEi D IHOWiUW MRJJ\DNRUODW D MRJDONDOPD]y V]HUYHN PXQNiMD VRUiQ VRN HVHWEHQ IHOPHUOĒEL]RQ\WDODQViJDMRJiOODPLViJHOYpEĒOIDNDGyMRJEL]WRQViJN|YHWHOPpQ\pYHO |VV]HIJJĒYLVV]iVViJRWRNR]D]pULQWHWWHNYRQDWNR]iViEDQµ

,,2NWDWiVpVNpS]pV %iUDQpSHVVpJW|EEVpJpKH]KDVRQOyDQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNN|UpEHQLVD]HOP~OW pYHNEHQ HPHONHGHWW D] LVNRODL YpJ]HWWVpJ GH PpJ tJ\ LV EHQ D IRJ\DWpNRV HPEHUHNLVNRODLYpJ]HWWVpJpQHNV]tQYRQDODMyYDODODFVRQ\DEED]RNpQiODNLNDQHP IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNFVRSRUWMiEDWDUWR]QDN $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNOHJPDJDVDEEEHIHMH]HWWLVNRODLYpJ]HWWVpJH ,VNRODLYpJ]HWWVpJ

)RJ\DWpNRVV]HPpO\|VV]HVHQ

ÉOWDOiQRVLVNRODpYIRO\DPQiODODFVRQ\DEEÉOWDOiQRVLVNRODpYIRO\DP.|]pSLVNRODpUHWWVpJLQpONOV]DNPDLRNOHYpOOHO.|]pSLVNRODpUHWWVpJLYHO(J\HWHPIĒLVNRODVWEgVV]HVHQ$]DODSYHWĒMRJRNEL]WRViQDNMHOHQWpVHD]$-%V]J\EHQ $]DODSYHWĒMRJRNEL]WRViQDNMHOHQWpVHD]$-%V]J\EHQ

 

113

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$NiURVRGiVPHJtWpOpVpQHNVSHFLiOLVV]HPSRQWMDLPHQWiOLVUHWDUGiFLy )) pVSV]LFKpVIHMOĒGpViWKDWy]DYDUD ) HVHWpEHQ


$] HOP~OW pYHN LQWHJUiFLyV W|UHNYpVHL D WHVWL pU]pNV]HUYL EHV]pGIRJ\DWpNRV PDJDWDUWiVL SUREOpPiYDO pV NpSHVVpJ]DYDUUDO N]GĒ J\HUPHNHN V]iPiUD NHGYH]Ē LUiQ\ED KDWRWWDN D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ WDQXOyN HEEHQ VDMQRV LQNiEE KiWUiQ\WV]HQYHGWHN(]WDOiWiPDV]WMDD]DGDWDPHO\HWDV]DNpUWĒLEL]RWWViJRNiOWDO YpOHPpQ\H]HWW WDQXOyN HVHWV]iPiEyO WXGXQN$ |V WDQpYEHQ D WHVWL pV pU]pNV]HUYL IRJ\DWpNRVViJJDO pOđ WDQXOyN HVHWpEHQ XN WDQXOW LQWHJUiOWIRUPiEDQH]]HOV]HPEHQD]HQ\KHpUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOđ J\HUPHNHNDWDQXOLQWHJUiOWDQpVD]pUWHOPLDNDGiO\R]RWWViJJDOpOđ J\HUPHNHNFVXSiQD$RVWDQpYEHQDJ\yJ\SHGDJyJLDL V]HJUHJiOWRNWDWiVEDQWDQXOyJ\HUPHNOpWV]iPKR]NpSHVWFVXSiQJ\HUPHN WDQXOWLQWHJUiOWN|UOPpQ\HNN|]|WW 0DJ\DURUV]iJRQ yWD W|UYpQ\LOHJ WiPRJDWRWW D] LQWHJUiFLyV QHYHOpVRNWDWiV (QQHN HOOHQpUH D IHQWL DGDWRN QHP PXWDWMiN D IHQQWDUWyN pV D] LQWp]PpQ\HN KDMODQGyViJiW D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ J\HUPHNHN LQWHJUiOW QHYHOpVpUH $ IRJ\DWpNRVViJL WHUOHWHN N|]O D] PR]JiV pV pU]pNV]HUYL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ J\HUPHNHN D] LQWHJUiOW QHYHOpV IĒ NHGYH]PpQ\H]HWWMHL $ SHGDJyJXVRN LQWp]PpQ\YH]HWđN V]HPOpOHWIRUPiOiVD NLHPHOW IHODGDW PHO\HW PiU D] DODSNpS]pVEHiJ\D]YDPHJNHOONH]GHQL

$EL]WRViOWDOPHJNHUHVHWWYDODPHQQ\LV]HUYLQWp]PpQ\DUUyOWiMpNR]WDWWDD]DODSYHWĒ MRJRNEL]WRViQDNKLYDWDOiWKRJ\QLQFVWXGRPiVDRO\DQHJ\VpJHViWIRJyVWUDWpJLiUyO V]DEiO\R]iVUyOPHO\NLIHMH]HWWHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNpOHWKRVV]LJWDUWy NpS]pVpWWRYiEENpS]pVpWEL]WRVtWDQi $ EL]WRV MHOHQWpVpEHQ PHJiOODStWMD KRJ\ KLiQ\]LN D] LOOHWpNHV V]DNWiUFiN N|]|WWL HJ\WWPĠN|GpV tJ\ QHP OpWH]LN HJ\ RO\DQ N|]SRQWL LQWp]PpQ\UHQGV]HU DPHO\ D IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNIRJODONR]WDWiViWpVNpS]pVpWWiPRJDWQi$V]DNLVNROiNNpS]pVL MHJ\]pNHL NHYpVEp LJD]RGQDN D PXQNDHUĒSLDF YDOyV LJpQ\HLKH] tJ\ D V]DNNpS]pVW WHOMHVtWHWWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHOKHO\H]NHGpVLHVpO\HLLJHQFVHNpO\HN %iUD]LQWHJUiOWRNWDWiVEDQpVNpS]pVEHQYDOyUpV]YpWHOOHKHWĒVpJHPLQGHQNLV]iPiUD Q\LWYDiOOHJ\pUWHOPĠHQPHJiOODStWKDWyKRJ\DQQDNV]HPpO\LpVWiUJ\LIHOWpWHOHLQHP iOOQDNUHQGHONH]pVUHtJ\PLQGH]DOHJW|EEHVHWEHQFVDNHOYLOHKHWĒVpJPDUDG

$]HJ\VpJHVV]DEiO\R]iVpVLQWp]PpQ\UHQGV]HUNLDODNtWiViWLOOHWYHDPXQNDHUĒSLDFL LJpQ\HNKH] LJD]RGy NpS]pVHN MHJ\]pNpQHN PHJKDWiUR]iViW DNDGiO\R]]D D] LV KRJ\ QHP iOO UHQGHONH]pVUH HJ\ RO\DQ NLWHUMHGW DGDWEi]LV DPHO\ Q\LOYiQWDUWMD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN NpS]pVpW EL]WRVtWy LQWp]PpQ\HNHW ,QWp]PpQ\HV NHUHWHN KLiQ\iEDQ D FLYLO V]HUYH]HWHN SiO\i]DWL IRUUiVRNEyO V]HUYH]QHN NpS]pVHNHW D $] (16= )RJ\DWpNRVViJJDO eOĒ 6]HPpO\HN -RJDLUyO 6]yOy (J\H]PpQ\ FLNNH IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNV]iPiUDDPHO\PHJROGiVD]RQEDQNLV]iPtWKDWDWODQpVKRVV]~ WDUWDOPD]]D D]W D MRJRW KRJ\ PLQGHQ J\HUPHN VDMiW ODNyKHO\pKH] OHJN|]HOHEEL WiYUDQHPWHUYH]KHWĒ LVNROiEDQ WDQXOKDVVRQ $] LQWHJUiFLy IRO\DPDWD HJ\pUWHOPĠHQ W|EEV]HUHSOĒV pV D VLNHUKH] HOHQJHGKHWHWOHQ D SDUWQHUHN KR]]iiOOiVD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ ,,6]RFLiOLVYpGHOHP IRJ\WiPURNNDQWViJLHOOiWiV

J\HUPHNV]OHLDW|EEVpJLWDQXOyNpVV]OHLNDSHGDJyJXVRND]LQWp]PpQ\YH]HWĒ pV D IHQQWDUWy EHIRJDGy DWWLWĠGMH KR]]iiOOiVD $ J\DNRUODWEDQ D] LQWHJUiFLy 0HJIHOHOđpOHWN|UOPpQ\HNEL]WRVtWiVDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD D] yYRGDL V]tQWpUHQ VRNNDO QDJ\REE PpUWpNEHQ WHUMHGW HO HQQHN RNDL HJ\pUWHOPğHQ D] LVNRODL WHOMHVtWPpQ\N|]SRQW~ViJ pV D PyGV]HUWDQL UXJDOPDWODQViJ $ V]DNPDLODJ IHONpV]OW HOKLYDWRWW pV EHIRJDGy V]HPOpOHWWHO $KD]DLV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUV]iPRVHOOiWiVLIRUPiWEL]WRVtWDIRJ\DWpNRVViJJDO UHQGHONH]Ē LVNROiN PiU W|EE PLQW HJ\ pYWL]HGHV WDSDV]WDODWWDO UHQGHONH]QHN pV pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD XJ\DQDNNRU D] HOOiWiVRN |VV]HJH IHOWpWHOUHQGV]HUH D] VRNDQN|]ONN|]]pWHV]LNDMyJ\DNRUODWDLNDW$MyJ\DNRUODWRNWHUMHV]WpVpQHN LJpQ\EHYHYĒNV]iPiUDQHPEL]WRVtWPHJIHOHOĒV]RFLiOLVYpGHOPHW%iUQLQFVHQHN HUUH YRQDWNR]y DGDWRN XJ\DQDNNRU WDSDV]WDOKDWy KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ NLHPHOWIHODGDWRNN|]|WWNHOOV]HUHSHOQLH V]HPpO\HN LOOHWYH FVDOiGMDLN D WiUVDGDORP PDUJLQDOL]iOW UpWHJHLW DONRWMiNµ A $]DODSYHWĒMRJRNEL]WRVDEHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNIRJODONR]WDWiVL WDQXOPiQ\ NRUiEEL IHMH]HWHLEHQ NLIHMWHWW KiWUiQ\RN tJ\ D] iOWDOiQRV RNWDWiVEDQ KHO\]HWpYHO|VV]HIJJpVEHQYL]VJiOWDD]WLVKRJ\PLO\HQNpS]pVHNWRYiEENpS]pVL pVDPXQNDHUĒSLDFRQYDOyDODFVRQ\DEEUpV]YpWHOPHO\UHD6WUDWpJLDLVXWDO² LOOHWYH iWNpS]pVL OHKHWĒVpJHN iOOQDN D] HJ\HV IRJ\DWpNRVViJL FVRSRUWED WDUWR]yN PLDWWNO|Q|VKDQJV~O\WNHOOIHNWHWQLDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]HJpQ\VpJpW FV|NNHQWĒSURJUDPRNUD UHQGHONH]pVpUH )RJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLYDJ\IRJ\DWpNRVMRJRN"$0DJ\DU&LYLO&DXFXVSiUKX]DPRVMHOHQWpVHD](16=(J\H]PpQ\KH]ROGDO )RJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLYDJ\IRJ\DWpNRVMRJRN"$0DJ\DU&LYLO&DXFXVSiUKX]DPRVMHOHQWpVHD](16=(J\H]PpQ\KH]ROGDO

 

114


|QNRUPiQ\]DW WHOMHVtWĒNpSHVVpJpWĒO pV QHP D YDOyV V]NVpJOHWWĒO YiOKDW IJJĒYp (OĒIRUGXOKDWSpOGiXOKRJ\D]HOOiWiVHJ\LNKyQDSUyODPiVLNUDPHJV]ĠQLNWHNLQWHWWHO D ÀQDQV]tUR]iV SUREOpPiLUD LOOHWYH V]LQWpQ J\IHOHLQN YLVV]DMHO]pVHL DODSMiQ PHJiOODStWKDWy KRJ\ D] |QNRUPiQ\]DWRN D V]DNpUWĒL N|OWVpJHW D] HOOiWiVL LJpQ\ HOXWDVtWiVDHVHWpQD]LJpQ\OĒUHWHUKHOLN)HQWLHNUHWHNLQWHWWHOEL]WRQViJRVDEEipV $ IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiV EiU D IRJ\DWpNRVViJ DODSMiQ DODQ\L MRJRQ MiU D]D] QLQFV NLV]iPtWKDWyEEiWHQQpD]HOOiWiVWDV]DNpUWĒLWHYpNHQ\VpJ1HP]HWL5HKDELOLWiFLyV V]NVpJWRYiEELM|YHGHOPLYDJ\RQLODNKDWiVLYDJ\HJ\pEV]RFLiOLVYLV]RQ\RNLJD]ROiViUD pV 6]RFLiOLV +LYDWDOKR] D] HOOiWiV IRO\yVtWiVD SHGLJ D 0DJ\DU ÉOODPNLQFVWiUKR] DMHOHQOHJKDWiO\RVV]DEiO\RNDODSMiQDUUDFVDNDV~O\RVIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN W|UWpQĒWHOHStWpVH MRJRVXOWDN$IRJODONR]WDWiVNDSFViQNLIHMWHWWHNDODSMiQOiWKDWy KRJ\SpOGiXOHJ\HQ\KH pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHU V]iPiUD LV D PHJIHOHOĒ YpJ]HWWVpJ pV RUYRVL $]HOOiWiVEHpStWpVHDWiUVDGDORPEL]WRVtWiVUHQGV]HUpEH GLDJQy]LVLOOHWYHDKR]]iIpUKHWĒPXQNDKHO\KLiQ\iEDQV]LQWHOHKHWHWOHQHOKHO\H]NHGQLtJ\ 0iVRUV]iJRNEDQ $XV]WULD1pPHWRUV]iJ D]iSROiVL MiUDGpNDWiUVDGDORPEL]WRVtWiVL V]NVpJOHQQHHFpOFVRSRUWV]iPiUDLVDWiPRJDWiVLUHQGV]HUIHMOHV]WpVpYHOEL]WRVtWDQLD UHQGV]HU UpV]H DPHO\QHN FpOMD D VHJtWVpJUH iSROiVUD V]RUXOy V]HPpO\HN W|EEOHWN|OWVpJHLQHN HJ\|VV]HJĠ HOOiWiV IRUPiMiEDQ YDOy UpV]OHJHV NRPSHQ]iFLyMD PHJIHOHOĒV]RFLiOLVYpGHOPHW DPLOHKHWĒYpWHV]LD]iSROiVLUiQWLV]NVpJOHWNLHOpJtWpVpWPLN|]EHQD]HOOiWiVEDQ %iU QHP D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNQHN MiUy N|]YHWOHQ WiPRJDWiVUyO YDQ UpV]HVOĒNDVDMiWV]HPpO\HVV]RNiVDLQDNPHJIHOHOĒHQpOLND]pOHWNHW7HKiWQHP V]y PpJLV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ J\HUPHNHW ÀDWDOW QHYHOĒ FVDOiGRN V]RFLiOLV D WRWiOLV RWWKRQL FVDOiGWDJ iOWDOL JRQGR]iV D FpO pSS~J\ DKRJ\ D QDJ\OpWV]iP~ YpGHOPpWMHOHQWKHWQpD]iSROiVLGtMMDONDSFVRODWRVV]DEiO\RNPHJIHOHOĒiWDODNtWiVD LQWp]PpQ\HN NLWDJROiViYDO H]W D WRWiOLV HOOiWiVL IRUPiW V]HUHWQpQN PHJV]QWHWQL $ PyGRVtWiV LUiQ\iYDO NDSFVRODWEDQ IRQWRV KDQJV~O\R]QL D]W KRJ\ D] iSROiVL GtM KDQHP HJ\ NRPSOH[ HOOiWiVL IRUPD DPHO\EHQ D QDSSDOL HOOiWiVRN PHOOHWW D] UHQGV]HUpQHNiWDODNtWiVDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒJ\HUPHNpVFVDOiGMDDNWtYWiUVDGDOPL LQWp]PpQ\UHQGV]HU iOWDO NL QHP HOpJtWKHWĒ V]ROJiOWDWiVRN ÀQDQV]tUR]iViKR] MiUXO UpV]YpWHOpW NHOO WiPRJDWQLD pV D MHOHQOHJL UHQGV]HUUHO HOOHQWpWEHQ QHP D WRYiEEL KR]]iD]iOODP HOV]LJHWHOĒGpVIHOpNHOOKDWQLD $]HOOiWiVPHJiOODStWiVDD]HOOiWiVWLJpQ\OđV]HPpO\V]iPiUD $ KR]]iQN pUNH]Ē V]OĒL pV]UHYpWHOHN DODSMiQ 6]|YHWVpJQN D] DOiEELDN V]HULQW &pOV]HUĠEE YROQD KD D] HOOiWiVW D] iSROiVW LJpQ\OĒ V]HPpO\ V]iPiUD iOODStWDQiN PHJ DNL PDJD G|QWKHWQH D KR]]iWDUWR]yN VHJtWVpJpYHO DNiU KRJ\ NLQHN ÅÀ]HWµ WDUWDQiHOIRJDGKDWyQDND]iSROiVLGtMV]DEiO\R]iViQDNiWDODNtWiViW D]iSROiVpUWFVHUpEH(PHOOHWWV]yOD]D]pUYLVKRJ\MHOHQOHJSpOGiXOD]iSROiVUD 'LIIHUHQFLiOWDEEUHQGV]HUNLDODNtWiVDD] iSROiVLV]NVpJOHWIHOPpUpVH V]RUXOyN WHVWYpUHL XQRNDWHVWYpUHL QHP WXGMiN LJpQ\EH YHQQL D] HOOiWiVW SHGLJ D V]OĒNKDOiODXWiQJ\DNRULKRJ\ĒNYpJ]LNDJRQGR]iVW$]LVJ\DNRULMHO]pVKRJ\ DODSMiQ $XV]WLUiEDQ SpOGiXO NDWHJyULD V]HULQW iOODStWMiN PHJ D] iSROiVL V]NVpJOHWHW D] DNiUHJ\V]RPV]pGYDJ\EDUiWiWYiOODOQiDIHODGDWRWDFVDOiGWDJRNWyOGHHJ\LO\HQ DOiEELDN V]HULQW W|EE PLQW yUD W|EE PLQW yUD W|EE PLQW yUD W|EE OpSpVVHO MHOHQOHJ HOYHV]tWHQpN D] iSROiVL GtMDW SHGLJ D JRQGR]yN PXQNDHUĒSLDFUD PLQW yUD W|EE PLQW yUD pV NLYpWHOHVHQ PDJDV V]LQWĠ JRQGR]iVL LJpQ\ YDOyYLVV]DWpUpVHPLQGHQNpSSHQNtYiQDWRVFpO W|EE PLQW yUD pV iOODQGy IHOJ\HOHW LUiQWL V]NVpJOHW W|EE PLQW yUD pV PR]JiVNpSWHOHQVpJ%iUHEEĒOPHVV]HPHQĒN|YHWNH]WHWpVHNHWQHPOHKHWOHYRQQL $WDUWyVRWWKRQLJRQGR]iVKR]WDUWR]yHOOiWiVRNIHMOHV]WpVH $]iSROiVL GtMPHOOHWWV]NVpJHVDWDUWyVRWWKRQLJRQGR]iVKR]NDSFVROyGyHOOiWiVRN GHDOHJW|EELJpQ\OĒQHNKDYLpVyUDN|]|WWLiSROiVLLJpQ\HYDQ IHMOHV]WpVH QDSSDOLHOOiWiVWiPRJDWyV]ROJiODW QHPOHKHWFpOKRJ\DV]OĒpVpUWHOPL IRJ\DWpNRV J\HUPHNH pYWL]HGHNUH D ÅODNiVED V]RUXOMRQµ QHP HJ\ LO\HQ SpOGiYDO $]HOOiWiVVWDELOLWiViQDNEL]WRVtWiVD $] HOOiWiV WHOHSOpVL |QNRUPiQ\]DWRNKR] WHOHStWpVH V]iPRV KiWUiQQ\DO MiU D] WDOiONR]XQNH]SHGLJVHPDV]OĒVHPSHGLJD]HOOiWRWWV]HPpO\V]iPiUDQHP HOOiWiVÀQDQV]tUR]iViQDNEL]WRVtWiVDV]HPSRQWMiEyOKLV]HQtJ\DQQDNIRO\yVtWiVDD] NtYiQDWRV pYL;;9,W|UYpQ\$†115

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

%iUDPHJIHOHOĒpOHWV]tQYRQDODWpVV]RFLiOLVYpGHOPHWVDMQRVQHPWXGMDEL]WRVtWDQL GH |UYHQGHWHVWpQ\KRJ\D)RWpYLPyGRVtWiVDDODSMiQHPHONHGHWWDIRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVPpUWpNH$]DODFVRQ\DEE|VV]HJĠIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiV|VV]HJH|VV]HVHQ )WWDODPDJDVDEE|VV]HJĠIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVSHGLJ)WWDOQĒWW


 $] iSROiVL GtM |VV]HJpQHN RO\DQ V]LQWğ HPHOpVH PHO\ EL]WRVtWMD D IRJ\DWpNRV QĒNHW D QĒJ\yJ\iV]DWL pV PDPPRJUiÀDL V]ĠUĒYL]VJiODWRN HOPDUDGiVD PHJIHOHOđpOHWV]tQYRQDODW PLDWW $] iSROiVL GtM KD]DL |VV]HJH LJHQ DODFVRQ\ IĒNpQW KD D PLQLPiOEpUKH] LOOHWYH HJ\ V~O\RV IRJ\DWpNRV V]HPpO\ LQWp]PpQ\EHQ W|UWpQĒ HOOiWiViQDN D] iOODPRW WHUKHOĒ N|OWVpJHLKH]YLV]RQ\tWMXNYLV]RQWHJ\GLIIHUHQFLiOWDEEUHQGV]HUEHYH]HWpVHHVHWpQ FVDNDOHJV~O\RVDEEIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒYDOyEDQyUiVHOOiWiVWLJpQ\OĒV]HPpO\HN iSROiVLGtMiWNHOOHQHPDJDVV]LQWHQWDUWDQL

,,(JpV]VpJ $] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRNKR] pV D] H]]HO |VV]HIJJđ V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOđKR]]iIpUpVHOđVHJtWpVHDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD

6]|YHWVpJQNK|]IRO\DPDWRVDQpUNH]QHNHJ\pQLSDQDV]RND]]DONDSFVRODWEDQKRJ\D] pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDEL]RQ\RVHJpV]VpJJ\LOHJIĒNpSSHQD IRJiV]DWLpVQĒJ\yJ\iV]DWLYDODPLQWD]iOWDOiQRVV]ĠUĒYL]VJiODWRNQHPKR]]iIpUKHWĒHN hJ\IHOHLQNV]iPiUDQHPYDJ\FVDNFVHNpO\V]iPEDQLOOHWYHJ\DNUDQODNyKHO\NWĒO WiYRO iOOQDN UHQGHONH]pVUH RO\DQ V]DNUHQGHOpVHN PHO\HN DOWDWiV LOOHWYH WpUtWpV QpONO EL]WRVtWDQiN H]HNHW D] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRNDW $ IRJiV]DWL HOOiWiV HVHWpQDVSHFLiOLVIHOWpWHOHNPLDWWLW|EEOHWN|OWVpJHNHWiOWDOiEDQDFVDOiGRNQDNNHOO PHJÀ]HWQLHtJ\D]HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWy²D]HOOiWiVPLQĒVpJHD]HJpV]VpJJ\L LQWp]PpQ\ IHOV]HUHOWVpJH VWE V]HPSRQWMiEyO W|UWpQĒ ² PHJYiODV]WiViEDQ QLQFV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\QHN YDOyGL YiODV]WiVL OHKHWĒVpJH $ SUREOpPD QHPFVDN D IRJiV]DWL HOOiWiV VRUiQ KDQHP EiUPHO\ PiV HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiV VRUiQ IHOPHUOKHW DKRO D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ HOOiWiVD VSHFLiOLV V]NVpJOHWHW H]iOWDOW|EEOHWN|OWVpJHNHW LJpQ\HO SOKDVLXOWUDKDQJPHOONDVU|QWJHQ HJ\HVQĒJ\yJ\iV]DWLYL]VJiODWRNVWE 

7RYiEEUD LV SUREOpPiW MHOHQW KRJ\ D] HJpV]VpJJ\EHQ GROJR]yN NpS]pVpQHN WRYiEENpS]pVpQHN WHPDWLNiMiEyO KLiQ\]LN D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒNUH YRQDWNR]yLVPHUHWHNRNWDWiVD $IHQWLSUREOpPiWDW|EELN|]W6]|YHWVpJQNPHJNHUHVpVpUHYL]VJiOWDD]DODSYHWĒ MRJRNEL]WRViQDNKLYDWDODLV$]RPEXGVPDQEHQNpV]OWMHOHQWpVpEHQNLHPHOL KRJ\D]$ODSYHWĒ-RJRN%L]WRViQDN+LYDWDOiKR]yWDIRO\DPDWRVDQHPHONHGĒ V]iPEDQ pUNH]QHN SDQDV]RN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HJpV]VpJJ\L HOOiWiViYDO NDSFVRODWRVNLIRJiVRNUyOVpUHOPHNUĒO $]RPEXGVPDQLMHOHQWpVPHJHUĒVtWLD6]|YHWVpJQNiOWDOLVWDSDV]WDOWDNDWPLV]HULQW DQQDNHOOHQpUHKRJ\WĒONH]GĒGĒHQQHPFVDNDIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHNKDQHP DIRJ\DWpNRVIHOQĒWWHNIRJiV]DWLHOOiWiViUDLVOHKHWÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpVWN|WQL RUV]iJV]HUWH PLQG|VV]H V]ROJiOWDWy N|W|WW ÀQDQV]tUR]iVL V]HU]ĒGpVW HUUH D V]DNWHUOHWUH%iUDIRJ\DWpNRVIHOQĒWWHNHOOiWiViUDDMHO]pVHNV]HULQWMHOHQWĒVHEE D] LJpQ\ YLV]RQW NHYpV V]ROJiOWDWy YiOODOMD H]W D VSHFLiOLV IHODGDWRW D IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN HOOiWiViUD V]HU]ĒG|WW V]ROJiOWDWyNKR] NpSHVW $] 2(3 IĒLJD]JDWyMD IHOKtYWDDÀJ\HOPHWDUUDKRJ\DIRJ\DWpNRVIHOQĒWWHNV]iPiUDDVSHFLiOLVIRJiV]DWL HOOiWiVFVDND]RUV]iJGpOLUpV]pQ'pOGXQiQW~OLpVD'pODOI|OGLUpJLyNEDQpUKHWĒ HOPpJDIĒYiURVEDQVHPEL]WRVtWRWWD]LO\HQWtSXV~HOOiWiV$]eV]DNDOI|OGLUpJLy WHOMHVHQHOOiWDWODQHJ\LNHOOiWiVLIRUPiUDVHPN|W|WWHNÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpVW

$]DODSYHWĒMRJRNEL]WRVDMHOHQWpVpQHN|VV]HJ]pVpEHQPHJiOODStWMDKRJ\KLiQ\R]QDN D V]HPpO\L pV WiUJ\L IHOWpWHOHN PHO\HN DNDGiO\iW NpSH]LN H EHWHJN|U PHJIHOHOĒ HOOiWiViQDN $ WpQ\OHJHV KR]]iIpUpV DNDGiO\R]RWWViJD PLDWW DODSYHWĒ MRJVpUHOHP iOODStWKDWy PHJ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ EHWHJHN DODS pV V]DNHOOiWiViQDN IRJiV]DWL HOOiWiViQDN NLPXWDWKDWyDQ HJ\HQOĒWOHQ WHUOHWL HORV]OiVD HJ\HV UpJLyEDQ SHGLJ D] HOOiWiV WHOMHV KLiQ\D HOOHQWpWHV D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pYHO WRYiEEi 1HPPHJROGRWWDEHQWODNiVRVV]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNEHQpOĒpUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDO D] pULQWHWW V]HPpO\HN HJpV]VpJKH] H]HQ EHOO D] HJpV]VpJJ\L HOOiWiVKR] YDOy pOĒ V]HPpO\HN V]ĠUĒYL]VJiODWD VHP -HOHQWĒV UpV]N NL]iUy JRQGQRNViJ DODWW iOO KR]]iIpUpVMRJiYDO|VV]HIJJĒYLVV]iVViJRWRNR] tJ\ HJpV]VpJJ\L |QUHQGHONH]pVL MRJXN LV VpUO HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRNKR] V]ĠUĒYL]VJiODWRNKR] YDOyKR]]iIpUpVNLVNRUOiWR]RWWLOOHWYHLO\HQYL]VJiODWRNKR] $] DODSYHWĒ MRJRN EL]WRViQDN iOOiVSRQWMD V]HULQW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ EHWHJ HJ\iOWDOiQ QHP IpUQHN KR]]i $ EHWHJVpJHN PHJHOĒ]pVpW pV NRUDL IHOLVPHUpVpW J\HUPHNHN pV IHOQĒWWHN IRJiV]DWL HOOiWiVKR] YDOy KR]]iIpUpVpQHN MDYtWiViKR] V]ROJiOyV]ĠUĒYL]VJiODWRNtJ\DV~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDD]HVHWHN V]NVpJHV RO\DQ HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWyN NLMHO|OpVH DPHO\HN V]DNPDL PĠN|GpVL G|QWĒ W|EEVpJpEHQ QHP HOpUKHWĒHN QHP KR]]iIpUKHWĒHN (] NLHPHOWHQ V~MWMD D IHOWpWHOHLV]HULQWDONDOPDVDNNO|QOHJHVHOOiWiVLLJpQ\HNtJ\HOVĒVRUEDQDIRJ\DWpNRVRN $]iOODPSROJiULMRJRNRUV]iJJ\ĠOpVLEL]WRViQDNMHOHQWpVHD]$-%V]iP~J\EHQ116


$QĒNNHOV]HPEHQLKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVIHOV]iPROiViYDOIRJODONR]y(16= %L]RWWViJ OHJ~MDEE EDQ NpV]OW MHOHQWpVpEHQ NO|Q IHOKtYMD 0DJ\DURUV]iJ ÀJ\HOPpWDUUDKRJ\V]iPROMDIHODIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒQĒNNpQ\V]HUVWHULOL]iFLyMiWD] HJpV]VpJJ\LV]DNHPEHUHNNpS]pVHpVVDMiWHOĒtWpOHWHLNNHONDSFVRODWRVWXGDWRVtWiVXN VHJtWVpJpYHOpVKHO\H]]HKDWiO\RQNtYOYDJ\PyGRVtWVDD]pYL&/,9W|UYpQ\ UHQGHONH]pVpW DPHO\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]DEDG pV WiMpNR]RWW EHOHHJ\H]pVpYHO NDSFVRODWRV QHP]HWN|]L HJpV]VpJJ\L VWDQGDUGRNNDO HOOHQWpWEHQ V]iPRV RNEyO OHKHWĒYp WHV]L D] RUYRVRN V]iPiUD KRJ\ NpQ\V]HUVWHULOL]iFLyW YpJH]KHVVHQHN

III. A  Fogyatékossággal  Élo Személyek  Jogairól  szóló  ENSZ Egyezmény  az  Európai  Unióban35

$] (XUySDL 8QLy W|UWpQHWpEHQ HOĒV]|U UHJLRQiOLV V]HUYH]ĒGpVNpQW GHFHPEHUiQFVDWODNR]RWWHJ\QHP]HWN|]LHJ\H]PpQ\KH]D)RJ\DWpNRVViJJDO eOĒ 6]HPpO\HN -RJDLUyO V]yOy (16= .RQYHQFLyKR]$] (J\H]PpQ\ D] HOVĒ RO\DQ QHP]HWN|]LHPEHULMRJLHJ\H]PpQ\DPHO\HWUHJLRQiOLVLQWHJUiFLyVV]HUYH]ĒGpVHN LV UDWLÀNiOKDWQDN PiVUpV]W D] (XUySDL 8QLy 0ĠN|GpVpUĒO V]yOy V]HU]ĒGpV /LVV]DERQL V]HU]ĒGpV pUWHOPpEHQ D] 8QLy PHJiOODSRGiVW N|WKHW HJ\ YDJ\ W|EE -DYDVROMXNH]pUWKRJ\DPĠYLPHGGĒYpWpWHOPLQGHQHVHWEHQNRPSOH[PpUOHJHOpVHQ KDUPDGLNRUV]iJJDOYDJ\QHP]HWN|]LV]HUYH]HWWHOPHO\PHJiOODSRGiVN|WHOH]ĒD] DODSXOy HJ\HGL EtUyViJL G|QWpV DODSMiQ W|UWpQMHQ D IRJ\DWpNRVViJJ\L PR]JDORP 8QLyLQWp]PpQ\HLUHpVWDJiOODPDLUD iOWDOPiUNRUiEEDQNLIHMWHWWDODSHOYHNPpUOHJHOpVpYHO $] (J\H]PpQ\KH] W|UWpQW FVDWODNR]iVVDO WHKiW QHPFVDN D WDJiOODPRN KDQHP ‡0HNNRUDDYDOyV]tQĠVpJHDQQDNKRJ\D]pULQWHWWV]HPpO\V]H[XiOLVWHYpNHQ\VpJHW NRPSHWHQFLiL KDWiUDLQ EHOO D] 8QLy V]iPiUD LV WRYiEEL iWOWHWpVL N|WHOH]HWWVpJ IRO\WDWLOOWHKHUEHHVLN QpONO N|WHOH]Ē HUĒYHO EtUQDN D] (J\H]PpQ\ UHQGHONH]pVHL 0LYHO D] (J\H]PpQ\ ‡$V]HPpO\NpSHVVpJHLQHNIHMOHV]WpVpYHOUHQGV]HUHVRUYRVLWDQiFVDGiVVDOHONH tJ\ D] XQLyV MRJ V]HUYHV UpV]pW NpSH]L V]NVpJHV KRJ\ D] XQLyV LQWp]PpQ\HN LV UOKHWĒHDQHPNtYiQWWHUKHVVpJ NLGROJR]]DQDN RO\DQ MRJV]DEiO\RNDW V]DNSROLWLNiNDW pV SURJUDPRNDW PHO\HN ‡0iVNHYpVEpGUDV]WLNXVHV]N|]|NNHOPHJYDOyVtWKDWyHDIRJDP]iVJiWOiV PDUDGpNWDODQXODONDOPD]]iND](J\H]PpQ\WpVEL]WRVtWMiNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ &('$:&+81&2 )RJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLYDJ\IRJ\DWpNRVMRJRN"$0DJ\DU&LYLO&DXFXVSiUKX]DPRVMHOHQWpVHD](16=(J\H]PpQ\UĒOROGDO -HOHQIHMH]HWDODSMiWD(XURSHDQ)RXQGDWLRQ&HQWUHiOWDONpV]tWHWWÅ6WXG\RQFKDOOHQJHVDQGJRRGSUDFWLFHVLQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH81&RQYHQWLRQRQWKH5LJKWVRI3HUVRQVZLWK'LVDELOLWLHV9&²)LQDO5HSRUWµ %UXVVHOV2FWREHU FtPĠWDQXOPiQ\NpSH]L Å$MHOHQ(J\H]PpQ\PiUFLXViWyODOitUiVUDQ\LWYDiOOYDODPHQQ\LiOODPpVUHJLRQiOLVLQWHJUiFLyVV]HUYH]HWHNV]iPiUDD](J\HVOW1HP]HWHN1HZ<RUNLV]pNKHO\pQ$MHOHQ(J\H]PpQ\WD]DOitUyiOODPRNQDNPHJNHOOHUĒVtWHQL D]DOitUyUHJLRQiOLVLQWHJUiFLyVV]HUYH]HWHNUpV]pUĒOSHGLJKLYDWDORVPHJHUĒVtWpVV]NVpJHVµFLNN $OitUiV pVFLNN .|WHOH]HWWVpJYiOODOiV

 $](XUySDL8QLy0ĠN|GpVpUĒOV]yOyV]HU]ĒGpVFLNN  

117

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

IRJiV]DWLHOOiWiVUDYRQDWNR]yLJpQ\HLQHNNLHOpJtWpVpUH$EL]WRVNLHPHOHQGĒQHNWDUWMD ‡ $ PĠYL PHGGĒYp WpWHOW NH]GHPpQ\H]Ē YDJ\ D] D]W WiPRJDWy V]HPpO\ WRYiEEiKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDONDSFVRODWRVLVPHUHWHND]HJpV]VpJJ\LGROJR]yNUD MyKLV]HPĠHpVpUGHNHOOHQWpWQHPiOOHIHQQ YRQDWNR]y NpSHVtWpVL N|YHWHOPpQ\HNEHQ PLQG D] DODS PLQG D V]DNNpS]pV VRUiQ ‡0HO\LQWp]NHGpVMHOHQWLDQDJ\REEOHONLVpUOpVNRFNi]DWiWD]pULQWHWWV]HPpO\ WRYiEEi D WRYiEENpS]pV UHQGV]HUpEHQ IRNR]RWWDEEDQ PHJMHOHQMHQHN KLV]HQ D] V]iPiUDKDWHKHUEHHVLNpVV]OYDJ\KDPHGGĒYpWHV]LN RUYRVRNIRJRUYRVRNpVHJpV]VpJJ\LGROJR]yNQHPUHQGHONH]QHNDIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒEHWHJHNNHOYDOyNRPPXQLNiFLypVEiQiVPyGWHUpQNHOOĒMiUWDVViJJDO 6RKDQHPHQJHGpO\H]KHWĒDPĠYLPHGGĒYpWpWHOpVpSSHQH]pUWHEEHQD]J\FVR SRUWEDQDJRQGQRNQDNQHPOHKHW|QiOOyHOMiUiVLMRJD 6]|YHWVpJQN D] HJpV]VpJJ\L MRJQ\LODWNR]DW N|UpQ EHOO XJ\DQDNNRU IRQWRVQDN HXJHQLNDLRNRNEyO WDUWMD D PĠYL PHGGĒYp WpWHO SUREOpPiMiQDN UHQGH]pVpW LV 6]LJRU~ JDUDQFLiOLV NL]iUyODJIRJDP]iVJiWOyFpOODO LQWp]NHGpVHNHWNHOONLDODNtWDQLDJRQGQRNViJDODWWiOOyHPEHUHNLOOHWYHWiPRJDWiVW DQHPLHUĒV]DNN|YHWNH]PpQ\HLQHNHONHUOpVHpUGHNpEHQ LJpQ\OĒ V]HPpO\HN YRQDWNR]iViEDQ $ PĠYL PHGGĒYp WpWHO NDSFViQ iOOiVSRQWXQN M|YĒEHOLSUREOpPiNPHJHOĒ]pVHpUGHNpEHQ V]HULQW QHP pUYpQ\HVOKHW D JRQGQRNJRQGQRNROW HJ\WWHV G|QWpVH LOOHWYH D JRQGQRN|QiOOyHOMiUiVDKLV]HQVSHFLiOLVV]pOHVN|UĠJDUDQFLiOLVIHOWpWHOHNHWLJpQ\OĒ NpUGpVUĒOYDQV]y


HPEHUHNWHOMHVN|UĠYpGHOPpW(]]HOSiUKX]DPRVDQD]8QLyQDNpVDWDJiOODPRNQDN ‡EiUPHO\HJ\pENpUGpVDPHQQ\LEHQD]HJ\H]PpQ\UHQGHONH]pVHLYDJ\D] NRKHUHQV PyGRQ HJ\WW NHOO PĠN|GQLN DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D PHJRV]WRWW HJ\H]PpQ\YpJUHKDMWiVDVRUiQHOIRJDGRWWMRJLHV]N|]|ND]8QLyiOWDONRUiEEDQ KDWiVN|UĠWHUOHWHNHQLVPDUDGpNWDODQXOWHOMHVtWVpND](J\H]PpQ\EHQPHJKDWiUR]RWW PHJiOODStWRWWN|]|VV]DEiO\RNDWpULQWHQHNYDJ\PyGRVtWQDN N|WHOH]HWWVpJHNHWpVJ\DNRUROMiND](J\H]PpQ\EĒOHUHGĒMRJRNDW $]8QLypVDWDJiOODPRNPHJRV]WRWWKDWiVN|UpEHWDUWR]QDND]DOiEELDNWHUOHWHNUH $](J\H]PpQ\pUWHOPpEHQDUHJLRQiOLVLQWHJUiFLyVV]HUYH]HWHNQHNKLYDWDORVPHJHUĒVtWpVL YRQDWNR]yLQWp]NHGpVHN YDJ\ FVDWODNR]iVL RNLUDWXNEDQ Q\LODWNR]QLXN NHOO D] (J\H]PpQ\ iOWDO V]DEiO\R]RWW NpUGpVHNUHYRQDWNR]yKDWiVN|UNWHUMHGHOPpUĒOLVWRYiEEiDKDWiVN|UWHUMHGHOPpEHQ ‡DIRJ\DWpNRVViJRQDODSXOyPHJNO|QE|]WHWpVHOOHQLN]GHOHP EHN|YHWNH]HWWPLQGHQMHOHQWĒVYiOWR]iVUyOWiMpNR]WDWMiNDOHWpWHPpQ\HVW ‡D]iUXNDV]HPpO\HNDV]ROJiOWDWiVRNpVDWĒNHV]DEDGPR]JiVD ‡DPH]ĒJD]GDViJ $] (J\H]PpQ\ PHJN|WpVpUĒO V]yOy7DQiFVL KDWiUR]DW XJ\DQDNNRU KDQJV~O\R]]D ‡DYDV~WLN|]~WLWHQJHULpVOpJLV]iOOtWiV KRJ\ D N|]|VVpJL KDWiVN|U|N PpUWpNH pV J\DNRUOiVD H]HN MHOOHJpEĒO DGyGyDQ ‡D]DGy]WDWiV IRO\DPDWRVDQIHMOĒGLND.|]|VVpJSHGLJV]NVpJHVHWpQNLHJpV]tWLYDJ\PyGRVtWMD ‡DEHOVĒSLDF D]RNDWD](J\H]PpQQ\HO|VV]KDQJEDQ ‡DIpUÀpVQĒLPXQNDYiOODOyNHJ\HQOĒGtMD]iVD ‡DWUDQV]HXUySDLKiOy]DWRNUDYRQDWNR]ySROLWLNiNpVDVWDWLV]WLND $IHQWLKDWiUR]DWpUWHOPpEHQDUDWLÀNiFLyYDOD.RQYHQFLyW²D](XUySDL.|]|VVpJ KDWiVN|UH WHNLQWHWpEHQ ² D]RQ WHUOHWHNUH NHOO DONDOPD]QL DPHO\HNUH D] (XUySDL $7DQiFVLKDWiUR]DWpUWHOPpEHQD](XUySDL.|]|VVpJFVXSiQDQQ\LEDQUHQGHONH]LN .|]|VVpJHW OpWUHKR]y V]HU]ĒGpVW DONDOPD]]iN (J\HV NpUGpVHNEHQ D] 8QLy NL]iUyODJRV KDWiVN|UUHO D] (J\H]PpQ\ PHJN|WpVpUH H NpUGpVHN WHNLQWHWpEHQ NL]iUyODJRVKDWiVN|UUHOUHQGHONH]LNPtJPiVNpUGpVHNEHQDKDWiVN|UPHJRV]OLND] DPHQQ\LEHQ D] (J\H]PpQ\ UHQGHONH]pVHL YDJ\ D] (J\H]PpQ\ YpJUHKDMWiVD VRUiQ 8QLypVDWDJiOODPRNN|]|WW$PHJRV]WRWWKDWiVN|UWHUOHWpUHWDUWR]yNpUGpVHNEHQ HOIRJDGRWW MRJL HV]N|]|N D] 8QLy iOWDO NRUiEEDQ PHJiOODStWRWW N|]|V V]DEiO\RNDW PLQGD]8QLyPLQGDWDJiOODPRNHOIRJDGKDWQDNN|WHOH]ĒHUĒYHOEtUyMRJLDNWXVRNDW pULQWHQHN$PLNRUN|]|VVpJLV]DEiO\RNOpWH]QHNGHD]RNQHPpULQWHWWHNNO|Q|VHQ DWDJiOODPRND]RQEDQH]WDMRJN|UWDQQ\LEDQJ\DNRUROKDWMiNDPHQQ\LEHQD]8QLyD] D]RNEDQD]HVHWHNEHQDPLNRUDN|]|VVpJLUHQGHONH]pVHNFVDNPLQLPXPV]DEiO\RNDW DGRWWWHUOHWHQQHPpOWV]DEiO\R]iVLOHKHWĒVpJpYHO tUQDNHOĒDWDJiOODPRNUHQGHONH]QHNKDWiVN|UUHODQpONOKRJ\VpUWHQpND]8QLyD] HWHUOHWHQYDOyIHOOpSpVUHYRQDWNR]yKDWiVN|UpW $7DQiFVLKDWiUR]DWYDODPLQWD7DQiFVDWDJiOODPRNpVD%L]RWWViJN|]|WWOpWUHM|WW PDJDWDUWiVLNyGH[pUWHOPpEHQD]8QLyMHOHQOHJD]DOiEELWHUOHWHNHQUHQGHONH]LN $7DQiFVKDWiUR]DWD)JJHOpNpEHQHJ\OLVWiWLVWDUWDOPD]PHO\D](J\H]PpQ\KDWiO\D NL]iUyODJRVKDWiVN|UUHO DOiWDUWR]yNpUGpVHNNHONDSFVRODWRVN|]|VVpJLMRJLDNWXVRNDWWDUWDOPD]]DXWDOYDDUUD KRJ\DIHOVRUROWMRJLDNWXVRNWNU|]LNDN|]|VVpJLKDWiVN|U|NPpUWpNpW$IHOVRUROiV ‡D]iOODPLWiPRJDWiVRNEHOVĒSLDFFDOYDOy|VV]HHJ\H]WHWKHWĒVpJH D]RQEDQ QHP MHOHQWL DNDGiO\iW DQQDN KRJ\ D OpWH]Ē MRJL DNWXVRNRQ W~O D] 8QLy ‡DN|]|VYiPWDULID YpJUHKDMWVDD](J\H]PpQ\WD]RNRQDWHUOHWHNHQLVDPHO\HNKDWiVN|UpEHWDUWR]QDN ‡ D VDMiW LJD]JDWiVD LGHpUWYH D QHP YiODV]WRWW WLV]WYLVHOĒNQHN D V]HPpO\]HWL V]DEiO\]DWpVDQQDNYpJUHKDMWiVLV]DEiO\DLV]HULQWLIHOYpWHOHPXQNDN|UOPpQ\HL $] (XUySDL *D]GDViJL pV 6]RFLiOLV %L]RWWViJ YpOHPpQ\pEHQ PHJIRJDOPD]RWWDN MDYDGDOPD]iVDNpS]pVHVWEV]DEiO\R]iVD PHO\HN VUJHWLN D PLHOĒEEL OpSpVHN PHJWpWHOpW D] (J\H]PpQ\ 8QLyQ EHOOL $7DQiFVKDWiUR]DWD QRYHPEHU DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\QHND](XUySDL.|]|VVpJiOWDOW|UWpQĒPHJN|WpVpUĒO (. 3UHDPEXOXP FLNNSRQW $7DQiFVKDWiUR]DWD QRYHPEHU DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\QHND](XUySDL.|]|VVpJiOWDOW|UWpQĒPHJN|WpVpUĒO (.

 $7DQiFVDWDJiOODPRNpVD%L]RWWViJN|]|WWOpWUHM|WWPDJDWDUWiVLNyGH[DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\QHND]8QLyiOWDOLYpJUHKDMWiViUDpVD](XUySDL8QLyQDND]H]HQHJ\H]PpQ\WHNLQWHWpEHQ YDOyNpSYLVHOHWpUHYRQDWNR]yEHOVĒV]DEiO\RNPHJiOODStWiViUyO &

 $7DQiFVKDWiUR]DWD QRYHPEHU DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\QHND](XUySDL.|]|VVpJiOWDOW|UWpQĒPHJN|WpVpUĒO (. ,,0HOOpNOHW $](XUySDL*D]GDViJLpV6]RFLiOLV%L]RWWViJYpOHPpQ\H²$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\XQLyVLQWp]PpQ\HNiOWDOLDONDOPD]iVDpVQ\RPRQN|YHWpVHYDODPLQWD](*%6=V]HUHSH VDMiWNH]GHPpQ\H]pVĠ YpOHPpQ\ &

 

118


$QRUPDV]|YHJEĒON|YHWNH]ĒHQHN|YHWHOPpQ\XQLYHU]iOLVMHOOHJpUHWHNLQWHWWHO D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVW QHPFVDN H FLNN NDSFViQ KDQHP D] (J\H]PpQ\ HJpV]pYHO|VV]HIJJpVEHQD]HJ\HVVSHFLiOLVUHQGHONH]pVHNUHWHNLQWHWWHOtJ\D] RNWDWiV PXQNDYiOODOiV SROLWLNDL pOHWEHQ YDOy UpV]YpWHO VWE WHUpQ LV DONDOPD]QL NHOO

-DYDVODWDLN NO|Q|VHQ D N|YHWNH]Ē LQWp]NHGpVHN NLGROJR]iViW pV YpJUHKDMWiViW |V]W|Q]LN $WDJiOODPRNiOWDOHOIRJDGRWWKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVUHYRQDWNR]yV]DEiO\R]iVRN W|EEVpJH WHNLQWHWWHO D 7DQiFV (. LUiQ\HOYpUH LV D PXQNDYiOODOiVVDO ‡DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNXQLyVLQWp]PpQ\HNEHQYDOyIRJODONR]WDWiViQDN IRJODONR]WDWiVVDONDSFVRODWEDQV]OHWHWW7|EERUV]iJD]RQEDQN|]WN0DJ\DURUV]iJLV Q|YHOpVH UHQGHONH]LND]HJ\HQOĒVpJpVDKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpViOWDOiQRVNHUHWHLWWDUWDOPD]y ‡ EHOVĒ V]DEiO\]DWRN HOMiUiVRN pV PXQNDPyGV]HUHN IHOOYL]VJiODWD D V]DEiO\R]iVVDOLV$](J\H]PpQ\HJ\HQOĒVpJJHO LOOHWYHKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVVHO IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒPXQNDYiOODOyNHVpO\HJ\HQOĒVpJpQHNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ NDSFVRODWRV UHQGHONH]pVHLQHN YDOy WHOMHVN|UĠ PHJIHOHOpV OHJQDJ\REE DNDGiO\iW D] ‡ PHJIHOHOĒ N|UQ\H]HW EL]WRVtWiVD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVVDONDSFVRODWRVUHQGHONH]pVHNiOWDOiQRVDPXQNDYiOODOiVWHUOHWpQ pOĒ PXQNDYiOODOyN HJ\HQOĒ DODSRQ YHUVHQ\H]KHVVHQ D] pS PXQNDYiOODOyNNDO D NtYOLV]DEiO\R]iViQDNLOOHWYHYpJUHKDMWiViQDNKLiQ\DLNpSH]LN PXQNDHUĒIHOYpWHOIRO\DPDWiEDQ ‡PHJIHOHOĒWiPRJDWiVEL]WRVtWiVDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒPXQNDYiOODOyNV]iPiUDD $ WDJiOODPL My J\DNRUODWRN N|]|WW HPOtWKHWĒ %HOJLXP SpOGiMD PHO\ EHQ PLQGHQQDSLPXQNDVRUiQEHOHpUWYHDV]HPpO\HVVHJtWVpJQ\~MWiVWLV IRJDGWD HO D KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVUĒO V]yOy iOWDOiQRV V]|YHWVpJL W|UYpQ\W ‡V]DNPDLpVWRYiEENpS]pVLOHKHWĒVpJHNKH]YDOyKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVD $MRJV]DEiO\NO|QE|]ĒDODSRNRQWLOWMDDKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWEHOHpUWYH ‡D]pSOHWHNZHEROGDODNDNDGiO\PHQWHVKR]]iIpUpVpQHNEL]WRVtWiVD D IRJ\DWpNRVViJRW LV VĒW D] (J\H]PpQ\ FLNNpYHO IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ QĒN |VV]KDQJEDQ D IRJ\DWpNRVViJ pV QHP W|EEV]|U|V |VV]HIJJpVpEHQ LV$ W|UYpQ\ $] 8QLy WDJiOODPRNNDO PHJRV]WRWW KDWiVN|UHLUH pV D WDQXOPiQ\ FpOMDLUD pV H[SUHVVLV YHUELV NLPRQGMD KRJ\ D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\pQHN NHUHWHLUHWHNLQWHWWHOD]DOiEELKiURPWHUOHWHQWHNLQWMNiWU|YLGHQD](J\H]PpQ\ PHJVpUWpVH D GLV]NULPLQiFLy N|UpEH HVLN$] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV GHÀQtFLyMiW YpJUHKDMWiViYDO NDSFVRODWEDQ OpWH]Ē My V]DEiO\R]iVL J\DNRUODWRNDW pV IRJDOPD]XQN D W|UYpQ\ D IRJODONR]WDWiVL LUiQ\HOYYHO |VV]KDQJEDQ KDWiUR]]D PHJ DONDOPD]iViW PHJMDYDVODWRNDW D]RQEDQQHPNRUOiWR]]DNL]iUyODJHUUHDWHUOHWUH  

‡(J\HQOĒVpJpVKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWĒOYDOyPHQWHVVpJ FLNN

‡+R]]iIpUKHWĒVpJ FLNN

‡0XQNDYiOODOiVpVIRJODONR]WDWiV FLNN 

$] 8QLy N]G PLQGHQIDMWD IRJ\DWpNRVViJRQ DODSXOy PHJNO|QE|]WHWpV HOOHQ D] HJ\HQOĒVpJ pV D KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV WHUpQ D WDJiOODPRNNDO PHJRV]WRWW KDWiVN|UUHO UHQGHONH]LN D] (J\H]PpQ\ YpJUHKDMWiVD WHNLQWHWpEHQ $] (16= (J\H]PpQ\ PHJN|WpVpUĒO V]yOy 7DQiFVL KDWiUR]DWiEDQ D N|]|VVpJL KDWiVN|U|N ,,,(J\HQOĒVpJpVKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWĒOYDOyPHQWHVVpJ PpUWpNpW WNU|]Ē D )JJHOpNEHQ IHOVRUROW MRJL DNWXVRN FVDN D IRJODONR]WDWiV WHUOHWpW |OHOLN IHO$] D WpQ\ D]RQEDQ KRJ\ D OLVWD FVDN D OpWH]Ē pV KDWiO\RV D $] (J\H]PpQ\ HJ\HQOĒVpJUĒO pV KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVUĒO V]yOy FLNNH IRJODONR]WDWiV N|UpQ NtYO HVĒ KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVUH YRQDWNR]y MRJL PDJiEDQIRJODOMDD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNEL]WRVtWiViWLVDUpV]HV DNWXVRNDW WDUWDOPD]]D QHP MHOHQWL D]W KRJ\ D] 8QLyQDN QH OHQQH OHKHWĒVpJH D] iOODPRNUpV]pUĒO pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVNpUGpVpQHNNLWHUMHV]WHWWV]DEiO\R]iViUD $] (J\H]PpQ\ ~J\ IRJDOPD] KRJ\ D] HJ\HQOĒVpJ HOĒPR]GtWiVD pV D KiWUiQ\RV $V]HPpO\HNN|]|WWLYDOOiVUDYDJ\PHJJ\đ]đGpVUHIRJ\DWpNRVViJUD PHJNO|QE|]WHWpVHOW|UOpVHpUGHNpEHQDUpV]HViOODPRNPLQGHQPHJIHOHOĒOpSpVW pOHWNRUUD YDJ\ V]H[XiOLV LUiQ\XOWViJUD YDOy WHNLQWHW QpONOL PHJWHV]QHNtJ\EL]WRVtWYDD]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVW HJ\HQOđ EiQiVPyG HOYpQHN DONDOPD]iViUyO V]yOy7DQiFVL (806=FLNN119

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

YpJUHKDMWiVDpUGHNpEHQKDWpNRQ\HV]N|]HLOHKHWQHND](J\H]PpQ\YpJUHKDMWiViQDN D]8QLyQEHOO7HNLQWHWWHODUUDKRJ\D]8QLyD]iOWDOKRJ\UHJLRQiOLVV]HUYH]ĒGpVNpQW FVDWODNR]RWWHJ\QHP]HWN|]LHPEHULMRJLHJ\H]PpQ\KH]~WW|UĒV]HUHSHWYiOODOWtJ\ NLHPHOWIHOHOĒVVpJLVKiUXOUiDEEDQKRJ\DYpJUHKDMWiVWHUpQLVSpOGiWPXWDVVRQ


LUiQ\HOY MDYDVODW &20 45 NLGROJR]iViYDO NDSFVRODWRV PXQND IRO\WDWiVD pV DQQDN D] (J\H]PpQQ\HO W|UWpQĒ |VV]HKDQJROiVD NO|Q|VHQ D] HJ\pQL KR]]iIpUpVW EL]WRVtWy PHJIHOHOĒ PHJROGiVRN pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV pV D] DNDGiO\PHQWHVVpJ PHJIHOHOĒ V]DEiO\R]iViQDN LUiQ\HOYEH pStWpVH pV D IRJDOPDN N|]|WWL N|YHWNH]HWHV NO|QEVpJWpWHO KDWpNRQ\ HV]N|]H OHKHW D] (J\H]PpQ\ YpJUHKDMWiViQDNHWHUOHWHQ

N|YHWHOPpQ\HNHW$V]DEiO\R]iVEDD(.LUiQ\HOYPyGRVtWiVDLYH]HWWpNEH D YDN LOOHWYH OiWiVVpUOW V]HPpO\HN KR]]iIpUKHWĒVpJpQHN EL]WRVtWiViUD YRQDWNR]y N|YHWHOPpQ\HNHW $] LUiQ\HOY FLNNH NLHJpV]OW D]]DO D FLNN KRJ\ D FVRPDJROiVRQ D] LUiQ\HOYEHQ PHJKDWiUR]RWW DGDWRNDW %UDLOOHtUiVVDO LV IHO NHOO WQWHWQL WRYiEEi D EHWHJWiMpNR]WDWyNQDN D YDN pV OiWiVVpUOW HPEHUHN V]iPiUD pUGHNNpSYLVHOHWLV]HUYHLNHQNHUHV]WOUHQGHONH]pVUHNHOOERFViWDQL

)HQWLHNUH WHNLQWHWWHO |VV]KDQJEDQ D PDJ\DU V]DEiO\R]iVVDO NDSFVRODWRV MDYDVODWDLQNNDO DQQDNpUGHNpEHQ KRJ\ DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ HPEHUHN KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVWĒO YDOy WHOMHVN|UĠ PHQWHVVpJH PHJYDOyVXOKDVVRQ V]NVpJHV D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV DODSMiQ W|UWpQĒ GLV]NULPLQiFLy WLODOPiQDN iOWDOiQRV GHNODUiOiVDDWDJiOODPLV]DEiO\R]iVRNEDQ

%iUD]LUiQ\HOYDKR]]iIpUKHWĒVpJMySpOGiMiWLOOXV]WUiOMDDWHUPpNEL]WRQViJWHUOHWpQ D] LUiQ\HOY PiV IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN tJ\ D] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHNYRQDWNR]iViEDQQHPWDUWDOPD]HOĒtUiVRNDW KRORWWLWWUHOHYiQVN|YHWHOPpQ\ OHKHWQH D N|QQ\HQ pUWKHWĒ NRPPXQLNiFLy V]DEiO\DLQDN N|QQ\HQ pUWKHWĒ IHOLUDWRN SLNWRJUDPRNVWE DONDOPD]iVD)RQWRVQDNWDUWMXNPHJMHJ\H]QLKRJ\DN|QQ\HQpUWKHWĒ NRPPXQLNiFLyQHPFVDND]pULQWHWWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒFpOFVRSRUWLJpQ\HLWV]ROJiOKDWMD ,,,+R]]iIpUKHWĒVpJ KDQHP DONDOPD]iVD D WiUVDGDORP V]pOHVHEE UpWHJHL V]iPiUD LV PHJN|QQ\tWKHWL D] LQIRUPiFLyNKR] YDOy KR]]iIpUpVW SO LGĒV HPEHUHN DODFVRQ\DEE LVNRODL YpJ]HWWVpJJHO $] (J\H]PpQ\ KR]]iIpUKHWđVpJUđO V]yOy FLNNH D GLV]NULPLQDWtY UHQGHONH]ĒNV]RFLiOLVDQKiWUiQ\RVKHO\]HWEHQOpYĒV]HPpO\HNEHYiQGRUOyNVWE DWWLWĠG|N|QDODSXOyDNDGiO\RNOHERQWiViWN|YHWHOLPHJDUpV]HViOODPRNWyODN|]pV DPDJiQV]IpUiEDQHJ\DUiQWNO|Q|VHQD]pSOHWHNDN|]OHNHGpVD]LQIRUPiFLypV A N|]OHNHGpV WHUpQ D] XQLyV V]DEiO\R]iV YLV]RQ\ODJ IHMOHWW W|EE MRJL DNWXV LV DNRPPXQLNiFLyYDODPLQWDV]ROJiOWDWiVRNWHUpQ$FLNNiOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\NpQW IRJODONR]LNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNMRJDLYDO$V]DEiO\R]iVMySpOGiMiWMHOHQWLD] IRJDOPD]]D PHJ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN |QiOOy pOHWYLWHOpQHN pV WHOMHV (XUySDL3DUODPHQWpVD7DQiFVDOpJLMiUPĠYHNHQXWD]yIRJ\DWpNNDOpOĒLOOHWYHFV|NNHQW N|UĠ UpV]YpWHOpQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ D] ĒNHW N|UOYHYĒ N|UQ\H]HWKH] PR]JiVNpSHVVpJĠV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(.LUiQ\HOYH$V]DEiO\R]iV YDOy KR]]iIpUpVW $ FLNN NLIHMH]HWW UHQGHONH]pVW WDUWDOPD] D] pSOHWHN pV PiV QHPFVDNDNO|QN|OWVpJIHOV]iPtWiVDQpONOEL]WRVtWRWWPHJIHOHOĒVHJtWVpJQ\~MWiVWN|YHWHOL OpWHVtWPpQ\HN KR]]iIpUKHWĒVpJpQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ D N|QQ\HQ pUWKHWĒ pV PHJDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDGHHOĒtUiVNpQWWDUWDOPD]]DYDODPHQQ\L ROYDVKDWyMHO]pVHNEL]WRVtWiViUD LQIRUPiFLy DOWHUQDWtY D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN V]iPiUD pUWKHWĒ IRUPiEDQ W|UWpQĒEL]WRVtWiViWLVDOpJLMiUPĠYHNHQ$]LUiQ\HOYWRYiEEiD]XWD]yN|]|QVpJJHO $] 8QLy D] iOWDOD NLQ\LOYiQtWRWWDN DODSMiQ D KR]]iIpUKHWĒVpJ WHUpQ D] iUXN pV N|]YHWOHQO NDSFVRODWED NHUOĒ V]HPpO\]HW IRJ\DWpNRVViJVSHFLÀNXV NpS]pVpW LV V]ROJiOWDWiVRN D V]HPpO\HV PRELOLWiV YDODPLQW D] LQIRUPiFLyV pV NRPPXQLNiFLyV HOĒtUMD$N|]OHNHGpVEHQYDOyUpV]YpWHOOHKHWĒVpJpQHNWHOMHVN|UĠEL]WRVtWiVDNDSFViQ WHFKQROyJLiNYRQDWNR]iViEDQUHQGHONH]LNDWDJiOODPRNNDOPHJRV]WRWWKDWiVN|UUHO QHPFVDNDÀ]LNDLDNDGiO\RNOHERQWiViWKDQHPDWiMpNR]yGiVKR]V]NVpJHVPHJIHOHOĒ $7DQiFVLKDWiUR]DWV]iPRVMRJLDNWXVWVRUROIHODKR]]iIpUKHWĒVpJN|UpEHQ LQIRUPiFLyQ\~MWiV V]HPSRQWMiW LV PLQGHQ HVHWEHQ V]HP HOĒWW NHOO WDUWDQL eUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDDN|QQ\HQpUWKHWĒLQIRUPiFLyNWiMpNR]WDWyN $] iUXNNDO pV V]ROJiOWDWiVRNNDO NDSFVRODWEDQ NLHPHOpVW pUGHPHO D] (XUySDL LOOHWYHD]XWD]yN|]|QVpJJHONDSFVRODWEDNHUOĒV]HPpO\]HWNpS]pVHHOHQJHGKHWHWOHQ 3DUODPHQW pV D 7DQiFV D] HPEHUL IHOKDV]QiOiVUD V]iQW J\yJ\V]HUHN N|]|VVpJL $] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN pV FVDOiGWDJMDLN HXUySDL HUQ\ĒV]HUYH]HW IHOKDV]QiOiViUyO V]yOy (. LUiQ\HOYH PHO\ D J\yJ\V]HUHN FVRPDJROiViQ D],QFOXVLRQ(XURSHSDUWQHUHLYHOHJ\WWPĠN|GpVEHQD0$3/(SURMHNWNHUHWpEHQ WDOiOKDWy LQIRUPiFLyNNDO NDSFVRODWEDQ tU HOĒ EL]RQ\RV KR]]iIpUKHWĒVpJL |VV]HJ\ĠMW|WWHpVNpSHNNHOLOOXV]WUiOWDD]RNDWDOpWH]ĒMyJ\DNRUODWRNDWDPHO\HND] KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &20),1+83') Å$]pVDFLNNEHQHPOtWHWWDGDWRNDWN|QQ\HQROYDVKDWyDQHJ\pUWHOPĠHQpVNLW|U|OKHWHWOHQOWQWHWLNIHOµ $J\yJ\V]HUNOVĒFVRPDJROiViQLOOHWYHDPHQQ\LEHQQLQFVNOVĒFVRPDJROiVDN|]YHWOHQFVRPDJROiVRQDN|YHWNH]ĒDGDWRNDWWQWHWLNIHODJ\yJ\V]HUQHYHH]WN|YHWĒHQDKDWiVHUĒVVpJHpVJ\yJ\V]HUIRUPiMDYDODPLQWDGRWWHVHWEHQ D]KRJ\FVHFVHPĒQHNJ\HUPHNQHNYDJ\IHOQĒWWQHNV]iQMiNHKDDWHUPpNOHJIHOMHEEKiURPKDWyDQ\DJRWWDUWDOPD]DQHP]HWN|]LV]DEDGQHYHW ,11 LOOHWYHHQQHNKLiQ\iEDQD]iOWDOiQRVDQKDV]QiOWN|]|QVpJHVHOQHYH]pVWLVIHONHOO WQWHWQLµ DFLNN

 Å,PSURYLQJPRELOLW\DQG$FFHVVIRU3HRSOHZLWK&RJQLWLYH,PDSLUPHQWVµKWWSZZZPDSOHHXFRP KWWSZZZPDSOHHXFRP5HSRUWV0$3/(SDJHVSGI  

120


,,,0XQNDYiOODOiVIRJODONR]WDWiV $](J\H]PpQ\FLNNHpUWHOPpEHQDUpV]HViOODPRNHOLVPHULNDIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN PXQNDYiOODOiVKR] YDOy MRJiW PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ PHO\ PDJiEDQ IRJODOMD HJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN V]iPiUD Q\LWRWW EHIRJDGy pVKR]]iIpUKHWĒPXQNDHUĒSLDFRQV]DEDGRQYiODV]WRWWpVHOIRJDGRWWPXQNDUpYpQ Q\HUKHWĒPHJpOKHWpVOHKHWĒVpJpQHNMRJiW )HQWLHNWHOMHVOpVHpUGHNpEHQDFLNNNO|Q|VHQD]DOiEELUHQGHONH]pVHNHWtUMDHOĒ  

‡ D IRJ\DWpNRVViJ DODSMiQ W|UWpQĒ D PXQNDYiOODOiVVDO NDSFVRODWRV EiUPLO\HQ GLV]NULPLQiFLy WLOWiVD EHOHpUWYH D ]DNODWiV HOOHQL YpGHOPHW pV D VpUHOPHN RUYRVOiViW ‡D]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\HNWHOMHVtWpVHDPXQNDKHO\HQ ‡ D WDQiFVDGyL SURJUDPRNKR] N|]YHWtWĒL V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy KR]]iIpUpV EL]WRVtWiVD ‡DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]DNNpS]pVpQHNpVWRYiEENpS]pVpQHN PXQNiEDQ WDUWiViQDN LOOHWYH PXQNiED YDOy YLVV]DWpUpVpQHN EL]WRVtWiVD LOOHWYH WiPRJDWiVD

 $]LQIRUPiFLyVpVNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLiNWHUpQD](XUySDL3DUODPHQW pV D 7DQiFV D] HOHNWURQLNXV KtUN|]OĒ KiOy]DWRN pV HOHNWURQLNXV KtUN|]OpVL V]ROJiOWDWiVRN N|]|V NHUHWV]DEiO\R]iViUyO V]yOy (. NHUHWLUiQ\HOYH EiU D My SpOGiN N|]p VRUROKDWy$] LUiQ\HOY HOĒtUMD SpOGiXO KRJ\ D QHP]HWL V]DEiO\R]y (XUySiEDQ PLQWHJ\ PLOOLy V]HPpO\ pO IRJ\DWpNRVViJJDO $] (XURVWDW DGDWDL KDWyViJRNHOĒPR]GtWMiNDNO|QE|]ĒWiUVDGDOPLFVRSRUWRNtJ\DIRJ\DWpNRVViJJDO V]HULQW N|UNEHQ NpWV]HUKiURPV]RU YDOyV]tQĠEE D PXQNDQpONOLVpJ PLQW D QHP IRJ\DWpNRVRNN|UpEHQ$V~O\RVIRJ\DWpNNDOpOĒNN|]OFVDNQDNYDQPXQNiMD pOĒHPEHUHNLJpQ\HLQHNPHJYDOyVXOiViW PtJ D QHP IRJ\DWpNRVRNQiO H] D] DUiQ\ (XUySiEDQ D pV pY N|]|WWL %iU D IHQWLHNEHQ W|EE My SpOGiUD LV UiPXWDWWXQN D V]DEiO\R]iV WHUpQ D IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNQHNFVDNDUHQGHONH]LNVDMiWM|YHGHOHPPHOPtJ KR]]iIpUKHWĒVpJLN|YHWHOPpQ\HNPHJYDOyVXOiVDD]RNKDWpNRQ\YpJUHKDMWiVDiOWDO DQHPIRJ\DWpNRVRNN|UpEHQH]D]DUiQ\ NpSHVpUYpQ\HVOQL $WDJiOODPRNIRJODONR]WDWiVVDONDSFVRODWRVV]DEiO\R]iViQDNDODSMiWDIRJODONR]WDWiVpV 7HNLQWHWWHODUUDKRJ\DWDJiOODPRNKR]]iIpUKHWĒVpJWHUpQWDSDV]WDOKDWyJ\DNRUODWDL PXQNDYpJ]pVVRUiQDONDOPD]RWWHJ\HQOĒEiQiVPyGiOWDOiQRVNHUHWHLQHNOpWUHKR]iViUyO PpJ QHP NLHOpJtWĒHN D] 8QLy D NRRUGLQiFLyV pV PRQLWRUR]iVL PHFKDQL]PXV V]yOy(.LUiQ\HOYDGMD$HEHQHOIRJDGRWWLUiQ\HOYFpOMDDN|]YHWOHQ IHMOHV]WpVpQ NHUHV]WO WXG KR]]iMiUXOQL D KR]]iIpUKHWĒVpJ MREE J\DNRUODWL YDJ\N|]YHWHWWYDOOiVRQPHJJ\Ē]ĒGpVHQIRJ\DWpNRVViJRQpOHWNRURQYDJ\V]H[XiOLV PHJYDOyVXOiViKR] )RQWRV WRYiEEi DQQDN KDQJV~O\R]iVD D] 8QLy UpV]pUĒO KRJ\ D LUiQ\XOWViJRQ DODSXOy KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV WLOWiVD$] LUiQ\HOY pUWHOPpEHQ KR]]iIpUKHWĒVpJJHO NDSFVRODWEDQ WHWW EiUPLO\HQ SpQ]J\L EHIHNWHWpV D EHOVĒ SLDF KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWYDOyVtWPHJD]DNODWiVLVPHO\D]HPEHULPpOWyViJRW WHUpQ W|UWpQĒ EHIHNWHWpVNpQW pUWHOPH]KHWĒ$]D] SpOGiXO D WXGDWRVViJ Q|YHOpV D VpUWĒPHJIpOHPOtWĒHOOHQVpJHVN|UQ\H]HWNLDODNtWiViYDOM|QOpWUH KR]]iIpUKHWĒVpJJHOpULQWHWWV]DNPiNNpSYLVHOĒL SOpStWpV]HN N|UpEHQKR]]iMiUXOKDW D KR]]iIpUKHWĒVpJL DNDGiO\RN OHERQWiViYDO MiUy N|OWVpJHN FV|NNHQWpVpKH] YDJ\ $]LUiQ\HOYIRQWRVHOHPHD]pVV]HUğDONDOPD]NRGiVPHJYDOyVtWiViUDYRQDWNR]y N|YHWHOPpQ\$WDJiOODPRNQDND]FLNNpUWHOPpEHQRO\DQPHJIHOHOĒpVD]DGRWW HOLPLQiOiViKR] $](XUySDL3DUODPHQWpVD7DQiFV(85HQGHOHWHD]DXWyEXVV]DON|]OHNHGĒXWDVRNMRJDLUyOpVD(.UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO FLNN H

$](XUySDL*D]GDViJLpV6]RFLiOLV%L]RWWViJYpOHPpQ\H²$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\8QLyVLQWp]PpQ\HNiOWDOLDONDOPD]iVDpVQ\RPRQN|YHWpVHYDODPLQWD](*%6=V]HUHSH VDMiWNH]GHPpQ\H ]pVĠYpOHPpQ\ & SRQW

 

121

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHN|QiOOyN|]OHNHGpVpQHNHOĒVHJtWpVpWV]ROJiOMiN $ MHOHQWpV NpW LUiQ\EyO N|]HOtWL PHJ D KR]]iIpUKHWĒVpJHW HJ\UpV]W V]NVpJHV D] pULQWHWWHNIHONpV]tWpVHPiVUpV]WQpONO|]KHWHWOHQRO\DQXWD]iVLN|UQ\H]HWNLDODNtWiVD PHO\V]iPXNUDLV|QiOOyDQpVEL]WRQViJRVDQLJpQ\EHYHKHWĒ$]HJ\HWHPHVWHUYH]pV V]HPSRQWMDLQDNÀJ\HOHPEHYpWHOHSpOGiXODSiO\DXGYDURNWHUYH]pVHVRUiQD]LNRQRN pVDKR]]iMXNWDUWR]yN|QQ\HQpUWKHWĒWiMpNR]WDWyNKDV]QiODWDDNLHJpV]tWĒDXGLWtYpV YL]XiOLVXWDVWiMpNR]WDWyUHQGV]HUHNVWEDQHPFVDND]pUWHOPLGHPiVIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒFVRSRUWRNV]iPiUDLVVHJtWLNDN|]OHNHGpVKR]]iIpUKHWĒVpJpWXJ\DQDNNRUD]pS XWD]yN|]|QVpJ V]iPiUD LV PHJN|QQ\tWKHWLN D] XWD]iVW PiUFLXV QDSMiWyO D WiYROViJL DXWyEXV] N|]OHNHGpV VRUiQ LV VSHFLiOLV MRJRN LOOHWLN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHNHW $ UHQGHOHW NLIHMH]HWWHQ XWDO D] (J\H]PpQ\ KR]]iIpUKHWĒVpJUĒO V]yOyFLNNpUHpVDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNDW|EEL iOODPSROJiUKR] KDVRQOy OHKHWĒVpJHNNHO UHQGHONH]]HQHN D] DXWyEXVV]DO W|UWpQĒ XWD]iVXN VRUiQ D UHQGHOHW PHJKDWiUR]]D D VHJtWVpJQ\~MWiV D PHJNO|QE|]WHWpV PHQWHVVpJEL]WRVtWiViQDNHOYHLWpVHV]N|]HLW


HVHWEHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVHNHWNHOOPHJWHQQLNPHO\HNDPXQNiOWDWyV]iPiUD QHPMHOHQWHQHNDUiQ\WDODQXOQDJ\WHUKHWXJ\DQDNNRUEL]WRVtWMiNDIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒHPEHUHNPXQNiKR]MXWiViWHOĒPHQHWHOpWiWYDJ\WRYiEENpS]pVpW$]pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV WHKiW PLQGHQ HVHWEHQ V]HPpO\UH V]DERWW LQWp]NHGpVHN PHJWpWHOpW MHOHQWLDPXQNiOWDWyNUpV]pUĒO $] LUiQ\HOY MHOOHJpEĒO DGyGyDQ FVDN PLQLPXP N|YHWHOPpQ\HNHW FpONLWĠ]pVHNHW WDUWDOPD] HJ\HJ\ V]DEiO\R]iVL WHUOHWHQ D PHJYDOyVtWiV PyGMiW D] LUiQ\HOY YpJUHKDMWiViUDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNPHJDONRWiViWDWDJiOODPRNUDEt]]D $](J\H]PpQ\KDWpNRQ\YpJUHKDMWiViYDONDSFVRODWEDQIHOPHUOĒOHJQDJ\REEDNDGiO\ HFLNNNDSFViQKRJ\D]LUiQ\HOYQHPPRQGMDNLH[SUHVVLVYHUELVKRJ\D]pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVHGLV]NULPLQiFLyQDNPLQĒVO $] LUiQ\HOY (J\H]PpQQ\HO |VV]KDQJEDQ iOOy KDWpNRQ\ WDJiOODPL YpJUHKDMWiVD pUGHNpEHQH]pUWHOVĒVRUEDQV]NVpJHVD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHN PHJIHOHOĒiWOWHWpVHLOOHWYHDSR]LWtYpVNO|QOHJHVD]D]DKiWUiQ\RNPHJDNDGiO\R]iViW LOOHWYHNRPSHQ]iOiVWFpO]yNO|QLQWp]NHGpVHN SpOGiXONYyWiN EHYH]HWpVH

PLQGHQ V]HPSRQWEyO NRKHUHQV YpJUHKDMWiV SpOGDNpQW V]ROJiOKDW PiV iOODPRN LOOHWYH V]HUYH]ĒGpVHN V]iPiUD 0LQGH]HNUH ÀJ\HOHPPHO D] 8QLyV MRJL DNWXVRN (J\H]PpQQ\HO |VV]KDQJEDQ W|UWpQĒ IHOOYL]VJiODWiQ V]NVpJHV PyGRVtWiViQ W~O HOHQJHGKHWHWOHQKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]NVpJOHWHLPLQGHQRO\DQ XQLyVV]LQWĠSURJUDPEDQVWUDWpJLiEDQpVV]DNSROLWLNiEDQHOLVPHUpVWQ\HUMHQPHO\ DQĒNUHJ\HUPHNHNUHpVKiWUiQ\RVDQPHJNO|QE|]WHWHWWFVRSRUWRNUDYRQDWNR]LN $]8QLyEHOVĒV]DEiO\DLYDOpVVWUDWpJLiYDOYDOyKDUPRQL]iFLyPHJWHUHPWpVpQW~OD] 8QLyNONDSFVRODWDLEDQLVV]NVpJHVD](J\H]PpQ\pUYpQ\HVtWpVHYDODPLQWPLQGHQ IyUXPRQ D] (J\H]PpQ\ PHOOHWWL HON|WHOH]HWWVpJ KDQJV~O\R]iVD$QQDN pUGHNpEHQ KRJ\D]8QLyEDQpOĒIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNPDUDGpNWDODQXNpOYH]KHVVpND] (J\H]PpQ\EĒO IDNDGy MRJRNDW PHJIRQWRODQGy D] (J\H]PpQ\KH] IĠ]|WW )DNXOWDWtY -HJ\]ĒN|Q\YK|]YDOyFVDWODNR]iVLV

gVV]HJ]pV Å$MRJV]DEiO\RNDW|UYpQ\HOĒWWLMRJHJ\HQOĒVpJHWXJ\DQEL]WRVtWMiNGHQHPWHUHPWLN PHJDXWRPDWLNXVDQD]HVpO\HJ\HQOĒVpJHW$W|UYpQ\DPHO\NLPRQGMDKRJ\DIRJ\DWp NRVViJJDO pOĒ HPEHUHNQHN MRJD YDQ D] DNDGiO\PHQWHV pV EL]WRQViJRV N|UQ\H]HWKH] PpJQHPMHOHQWLD]DNDGiO\RNWpQ\OHJHVPHJV]ĠQpVpWD]$ONRWPiQ\pVDGLV]NULPLQiFLy WLODOPiWNLPRQGyW|UYpQ\HNSHGLJQHPMiUQDND]HOĒtWpOHWHNHWDJRQGRODWRNDWEpNO\yED YHUĒNiURVV]WHUHRWtSLiNIHOV]iPROiViYDOµ

$ IpUÀDN pV D QĒN N|]|WWL HVpO\HJ\HQOĒVpJ pV HJ\HQOĒ EiQiVPyG HOYpQHN D IRJODONR]WDWiVpVDPXQNDYpJ]pVWHUOHWpQW|UWpQĒPHJYDOyVtWiViUyOV]yOy (. LUiQ\HOY iWGROJR]RWW V]|YHJH D IpUÀDN pV D QĒN N|]|WWL HJ\HQOĒ EiQiVPyG pVHVpO\HJ\HQOĒVpJN|YHWHOPpQ\pWWHUHPWLPHJD]HOĒPHQHWHOWLVPDJiEDQIRJODOy PXQNDYiOODOiV pV V]DNNpS]pV D PXQNDIHOWpWHOHN YDODPLQW D V]RFLiOLV EL]WRQViJL %iUNRQNUpWDQHJ\LNFpOWHUOHWHWVHPpULQWLMHOHQWDQXOPiQ\NDSFViQLVIRQWRVQDN WDUWMXN NLHPHOQL D WiUVDGDOPL WXGDWIRUPiOiV MHOHQWĒVpJpW PHO\ D IRJ\DWpNRVViJJDO UHQGV]HUHNWHUpQ pOĒHPEHUHNWiUVDGDOPLLQWHJUiFLyMiQDNDODSYHWĒWHUOHWH $] LUiQ\HOY V]HPpO\L KDWiO\D NLWHUMHG D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHNUH LV D] LUiQ\HOY FLNNH D PDJ\DU IRUGtWiVEDQ PXQNDYiOODOyNpQW XWDO D IRJ\DWpNRVViJJDO ÓJ\ YpOMN KRJ\ pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUWiUVDLQNDW D W|EEL pOĒ HPEHUHNUH $] LUiQ\HOY XJ\DQDNNRU QHP IRJODONR]LN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ FVRSRUWKR] NpSHVW LV VRNNDO W|EE HOĒtWpOHW |YH]L PHO\ QĒN VSHFLiOLV KHO\]HWpYHO pV QHP YRQMD V]DEiO\R]iVL N|UpEH D] (J\H]PpQQ\HO HOIRJDGiVXNpVEHIRJDGiVXNMHOHQWĒVDNDGiO\D7DSDV]WDODWDLQNV]HULQW0DJ\DURUV]iJ HOOHQWpWEHQDW|EEV]|U|VKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVNpUGpVpW(]HNUHWHNLQWHWWHO ODNRVViJiQDNW|EEVpJHVDMQRVQHPUHQGHONH]LNYDOyVLQIRUPiFLyNNDOD]pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNUĒO$OHJHQ\KpEEHVHWHNEHQIpOHOHPPHOVDMQiODWWDO V]NVpJHVQHNWDUWMXND]LUiQ\HOYIHOOYL]VJiODWiWIHQWLV]HPSRQWRNUDWHNLQWHWWHO V]iQDNR]iVVDO WHNLQWHQHN UiMXN GXUYiEE HVHWHNEHQ D] XQGRU D] YLV]RO\JiV $] 8QLy iOWDOL UDWLÀNiFLy W|UWpQHOPL MHOHQWĒVpJĠ NRPRO\ ]HQHWWHO EtU PiV pU]pVHLLVPHJMHOHQQHN$]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHWDOHJW|EEHQ WDJiOODPRN pV PiV iOODPRN YDODPLQW UHJLRQiOLV V]HUYH]ĒGpVHN V]iPiUD $ pOHWNRUXNUD WHNLQWHW QpONO J\HUPHNQHN WDUWMiN YDJ\ RO\DQ V]HPpO\QHN DNL IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNMRJDLPDJDVV]LQWĠNH]HOpVHPHOOHWWLHON|WHOH]ĒGpV pUWHOPL NpSHVVpJHL PLDWW NpSWHOHQ D WDQXOiVUD IHMOĒGpVUH PXQNDYiOODOiVUD XJ\DQDNNRUNLHPHOWIHOHOĒVVpJHWLVUyD]8QLyUDKLV]HQDPHJIHOHOĒpV(J\H]PpQQ\HO YiODV]WiVUDG|QWpVUH .iOPiQ=VyÀD.|QF]HL*\|UJ\$7DLJHWRV]WyOD]HVpO\HJ\HQOĒVpJLJROGDO122


123

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

(]HNDV]WHUHRWtSLiNWHUPpV]HWHVHQQHPLJD]DNDKRJ\D]pSHPEHUHND]pUWHOPL MHOOHP]Ē KRJ\ D IRJ\DWpNRV HPEHU QHP WXGiVD WHKHWVpJH V]DNpUWHOPH KDQHP IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNLVLJHQVRNIpOpNNRJQLWtYNpSHVVpJHLNHQW~OV]iPRV IRJ\DWpNRVViJDRNiQpVD]]DO|VV]HIJJpVEHQNHUOEHPXWDWiVUD D]pSHPEHUHNHWLVMHOOHP]ĒWpQ\H]ĒN FVDOiGLV]RFLiOLVJD]GDViJLN|UQ\H]HWHJ\pQL WXODMGRQViJRNVWE EHIRO\iVROMiNV]HPpO\LVpJNHWpVOHKHWĒVpJHLNHW $ PpGLD V]HUHSpW QHPFVDN D QHP]HWN|]L MRJL GRNXPHQWXPRN GH D KD]DL MRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWLVNLHPHONHGĒQHNWDUWMD$]2)3LVPHJHUĒVtWLDIHQWLHNHW A PpGLD V]HUHSH HOVĒGOHJHV D] LQIRUPiFLyN N|]YHWtWpVpEHQ WiUVDGDOPL WXGDWIRUPiOyV]HUHSHSHGLJHYLGHQVpVHOYLWDWKDWDWODQ$PpGLiQDNNLHPHONHGĒ Å$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNVRNiLJOiWKDWDWODQSROJiUDLYROWDNHQQHND]RUV]iJQDN IHOHOĒVVpJH YDQ D KiWUiQ\RV KHO\]HWĠ FVRSRUWRNNDO V]HPEHQ OpWH]Ē HOĒtWpOHWHN (QQHNN|YHWNH]WpEHQV]iPRVHOĒtWpOHWDODNXOWNLWpYHVLQIRUPiFLyNU|J]OWHN$] OHERQWiViEDQXJ\DQDNNRUDW|PHJWiMpNR]WDWiVNpSHVpSSHOOHQNH]ĒOHJIHQQWDUWDQL HOđtWpOHWHNOHERQWiViEDQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNPHJLVPHUWHWpVpEHQ pVHUĒVtWHQLDV]WHUHRWtSLiNDW HOVđGOHJHV V]HUHSH D PpGLiQDN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN pUGHNYpGHOPL V]HUYH]HWHLQHN LOOHWYH D QHNLN V]ROJiOWDWiVW Q\~MWy FLYLO V]HUYH]HWHNQHN YDQ $] 2UV]iJRV 5iGLy pV7HOHYt]Ly7HVWOHW 2577  pYL NXWDWiViEDQ 7iPRJDWiVW NHOO EL]WRVtWDQL H]HQ V]HUYH]HWHN V]iPiUD D WiUVDGDOPL IHOWiUWD KRJ\ D KD]DL WHOHYt]LyV FVDWRUQiNRQ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN NpSL WXGDWIRUPiOiVWVHJtWđSURJUDPRNKR] V]HPpO\HVWDOiONR]iVWOHKHWĒYpWHYĒ UHSUH]HQWiFLyMDPHQQ\LVpJLpVPLQđVpJLV]HPSRQWEyOHJ\DUiQWHOpJWHOHQ UHQGH]YpQ\HND]LQIRUPiFLyN|]YHWHWWHOMXWWDWiViWFpO]yNLDGYiQ\RNDNO|QE|]Ē $NXWDWiVNLPXWDWWDKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNPHJMHOHQpVHD]REMHNWtY V]DNPDFVRSRUWRNNpSYLVHOĒLV]iPiUDEL]WRVtWRWWNpS]pVLSURJUDPRN µ WiMpNR]WDWiVW VHJtWĒ PĠIDMRN KtUDGyN PDJD]LQPĠVRURN HVHWpEHQ DODFVRQ\ YROW LOOHWYH D WpPD FVDN NDSFVROW NpUGpVN|UNpQW PHUOW IHO D ÀNFLyV PHJMHOHQpVHN $ PpGLD LQWHJUiFLy HUđVtWđ V]HUHSH pUGHNpEHQ D] DOiEELDNDW WDUWMXN ÀOP MiWpNÀOP UDM]ÀOP HVHWpEHQ YLV]RQW D KiWWpUHOĒIRUGXOiVRN YROWDN NL]iUyODJ IRQWRVQDNNLHPHOQL MHOOHP]ĒHN $ EHV]pG YDOyViJDODNtWy WpQ\H]Ē H]pUW UHQGNtYO IRQWRV KRJ\ D VWLJPDWL]iOy $ NXWDWiV DGDWDL UiYLOiJtWRWWDN DUUD LV KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHNUĒO GLV]NULPLQDWtY HVHWOHJ OHNLFVLQ\OĒ IRJDORPKDV]QiODW KHO\HWW D] HPEHUL V]yOy PĠVRURN iOWDOiEDQ D FVHNpO\ Qp]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ē LGĒV]DNRNEDQ PpOWyViJRW WLV]WHOHWEHQ WDUWy D] HJ\HQUDQJ~ViJRW HUđVtWđ NHUOQHN VXJiU]iVUD pV OHJQDJ\REE DUiQ\EDQ D NpSLOHJ MREEDQ EHPXWDWKDWy HJ\VpJHV V]yKDV]QiODW OHJ\HQ D PpGLD VDMiWMD LV PHO\ KR]]iMiUXOKDW D] PR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNV]HUHSHOWHNDPHO\D]RQEDQDIRJ\DWpNRVFVRSRUWRN pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNNHO NDSFVRODWEDQ WDQ~VtWRWW PHJIHOHOĒ N|]|WWL DUiQ\WDODQViJRW pV QHP D] LQWHJUiFLyW HUĒVtWL $ NXWDWiV HUHGPpQ\HLW YLVHONHGpVIRUPiNNLDODNtWiViKR]LVhJ\HOYHDUUDKRJ\DMHO]ĒWPLQGLJN|YHVVH 6]|YHWVpJQNWDSDV]WDODWDLLVWHOMHVPpUWpNEHQDOiWiPDV]WMiN IĒQpY SOV]HPpO\HPEHUJ\HUPHN DN|YHWNH]ĒNLIHMH]pVHNKDV]QiODWDNtYiQDWRV pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN HVHWpQ pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ EHQD%%&NpV]tWHWWDYLOiJRQHOVĒNpQWNXWDWiVW %%&·1RWVHHQQRWKHDUG² pUWHOPLOHJDNDGiO\R]RWWWDQXOiVEDQDNDGiO\R]RWW $ÅIRJ\DWpNNDOpOĒµNLIHMH]pV OHDUQLQJGLVDEOHGDXGLHQFHVDQGWKHPHGLD· WDQXOiVEDQDNDGiO\R]RWWV]HPpO\HN KDV]QiODWDVDMQRVPHJOHKHWĒVHQHOWHUMHGWDPpGLiEDQKRORWWPDJDDÅIRJ\DWpNµ N|UpEHQWHOHYt]Ly]iVLV]RNiVDLNUyO$EULWNXWDWiVHJ\LNIRQWRVDGDWDYROWD]KRJ\D V]yQHPLVOpWH]LNDPDJ\DUQ\HOYEHQ WDQXOiVEDQDNDGiO\R]RWWV]HPpO\HNNDOW|EELGĒWW|OWHQHNWHOHYt]Ly]iVVDOPLQW PiVRN PHO\ WRYiEEL pUY H FVRSRUW YpOHPpQ\pQHN pV V]HPSRQWMDLQDN ÀJ\HOHPEH )HOPpUpVHNNXWDWiVRNYDODPLQWPRQLWRULQJWHYpNHQ\VpJ NpV]tWpVHpV YpWHOHPHOOHWWDPĠVRUNpV]tWpVVHOpVVXJiU]iVVDO|VV]HIJJpVEHQ WiPRJDWiVD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ YDOyV LQIRUPiFLyNNDO UHQGHONH]]QN D] pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNpVFVDOiGMDLNpOHWpUĒO(]HQLQIRUPiFLyN $] (J\H]PpQ\ LV D WXGDWRVViJ Q|YHOpV NLHPHONHGĒ HV]N|]pQHN WDUWMD D PpGLiW ELUWRNiEDQ N|]YHWtWKHWĒ PHJIHOHOĒ NpS D] pULQWHWW FpOFVRSRUWUyO WRYiEEi H]pUW HOĒtUMD KRJ\ YDODPHQQ\L UpV]HV iOODPQDN |V]W|Q|]QLH NHOO D EL]WRVtWKDWyND]LJpQ\HLNQHNPHJIHOHOĒV]ROJiOWDWiVRNDPpGLiEDQLV W|PHJWiMpNR]WDWiVWDUUDKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHWD.RQYHQFLy FpOMDLYDO |VV]KDQJEDQ iEUi]ROMD eUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN iEUi]ROiVD HVHWpQ WRYiEEUD LV HOWHUMHGW D] RUYRVL V]HPOpOHWĠ PHJMHOHQtWpV LOOHWYH iOWDOiEDQ


 $] pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOđ V]HPpO\HN UHSUH]HQWiFLyMiQDN Q|YHOpVH D WiMpNR]WDWy pV D ÀNFLyV WDUWDOPDNEDQ HJ\DUiQW )RQWRV KRJ\ D VXJiU]RWW PĠVRU HOpUMH FpOFVRSRUWMiW 1HP WDUWR]LN N|]YHWOHQO D WpPiKR] GH IRQWRV PHJHPOtWHQL KRJ\ D NHUHVNHGHOPL FVDWRUQiN Qp]HWWVpJH MHOHQOHJ W|EEV]|U|VHDN|]V]ROJiODWLPpGLXPRNpQDNH]pUWDNHUHVNHGHOPLFVDWRUQiNDW LVpUGHNHOWWpNHOOWHQQL SON|WHOH]ĒPĠVRUNYyWiNNDO HWpPDNLHPHOWpVKLWHOHV NH]HOpVpEHQ 3URJUDPRNKR]]iIpUKHWđVpJpQHNEL]WRVtWiVDD]pUWHOPLIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD LV tJ\ D KtUPĠVRURN QpSV]HUĠ V]yUDNR]WDWy PĠVRURN HVHWpQ SpOGiXO D N|QQ\HQ pUWKHWĒ IHOLUDWR]iV KDV]QiODWD7RYiEEi NLIHMH]HWWHQ pUWHOPL IRJ\DWpNRVViJJDO pOđ V]HPpO\HN UpV]pUH LOOHWYH EHYRQiViYDO NpV]tWHWW LQWHJUiOW PğVRUV]iPRN VXJiU]iVD $ KR]]iIpUKHWĒVpJ EL]WRVtWiVDtJ\DYLOiJRVHJ\pUWHOPĠLQIRUPiFLyN|]OpVPiVFVRSRUWRNV]iPiUD LVKDV]RQQDOV]ROJiOKDW .pS]pVHNpU]pNHQ\tWđWUpQLQJHNDPpGLiEDQGROJR]yV]DNHPEHUHNV]iPiUD $ .|]V]ROJiODWL 0ğVRUV]ROJiOWDWiVL 6]DEiO\]DWRN IHOOYL]VJiODWD LOOHWYH NLEĒYtWpVH DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D IHQWL FpORNQDN PHJIHOHOĒHQ YDODPHQQ\L IRJ\DWpNRVViJJ\LV]HPSRQWPHJMHOHQKHVVHQEHQQN

124


pYL;;9,W|UYpQ\ DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOđVpJNEL]WRVtWiViUyO 3UHDPEXOXP $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN D WiUVDGDORP HJ\HQOĒ PpOWyViJ~ PiVRNpYDO D]RQRV HPEHUL MRJRNDW pOYH]Ē WDJMDL DNLNHW D]RQEDQ V~O\RV KiWUiQ\RN pUQHN D FLYLO D SROLWLNDL D JD]GDViJLDWiUVDGDOPLpVDNXOWXUiOLVpOHWWHUOHWpQ $]2UV]iJJ\ĠOpVH]pUWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLQDNpVPpOWyViJiQDNHOĒPR]GtWiVD pV YpGHOPH YDODPLQW HJ\HQOĒ HVpO\HLN PHJWHUHPWpVH pUGHNpEHQ ² |VV]KDQJEDQ D] $ODSW|UYpQQ\HO D )RJ\DWpNRVViJJDO eOĒ 6]HPpO\HN -RJDLUyO V]yOy HJ\H]PpQQ\HO pV D QHP]HWN|]LMRJiOWDOiOWDOiQRVDQHOLVPHUWV]DEiO\RNNDO²DN|YHWNH]ĒW|UYpQ\WDONRWMD ,)HMH]HW ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK $W|UYpQ\FpOMD † ( W|UYpQ\ FpOMD D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ UpV]pUH YDODPHQQ\L HPEHUL pV DODSYHWĒ V]DEDGViJMRJWHOMHVpVHJ\HQOĒJ\DNRUOiViQDNEL]WRVtWiVDYpGHOPHpVDYHONV]OHWHWW PpOWyViJWLV]WHOHWEHQWDUWiViQDNHOĒPR]GtWiVD Alapelvek $]iOODPQDNpVDWiUVDGDORPV]HUYH]HWHLQHNPLQGHQV]NVpJHVOpSpVWPHJNHOOWHQQLN KRJ\EL]WRVtWViNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HN a) YHOHV]OHWHWW PpOWyViJiQDN WLV]WHOHWpW D] HJ\pQL DXWRQyPLiMXNDW LGHpUWYH D V]DEDGViJRWKRJ\PHJKR]KDWMiNVDMiWG|QWpVHLNHWpVDV]HPpO\HNIJJHWOHQVpJpW b)   PHJNO|QE|]WHWpVNWLODOPiW c)   WHOMHVpVKDWpNRQ\UpV]YpWHONHWpVEHIRJDGiVXNDWDWiUVDGDORPEDQ d)   NO|QE|]ĒVpJN WLV]WHOHWpW pV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN HOIRJDGiViW D] HPEHULVRNV]tQĠVpJUpV]HNpQW e)   HVpO\HJ\HQOĒVpJNHW f)   KR]]iIpUKHWĒVpJHW g)   DIpUÀDNpVDQĒNN|]|WWLHJ\HQOĒVpJHW h)   D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ J\HUPHNHN IRUPiOyGy NpSHVVpJHLQHN WLV]WHOHWEHQ WDUWiViW YDODPLQWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒJ\HUPHNHNMRJiWLGHQWLWiVXNPHJĒU]pVpKH]

 †  $] iOODPQDN D WiUVDGDORP V]HUYH]HWHLQHN pV WDJMDLQDN RO\ PyGRQ NHOO WHYpNHQ\VpJNHW YpJH]QL KRJ\ D] QH RNR]KDVVRQ RO\DQ NiURVRGiVW DPHO\ IRJ\DWpNRVViJ NLDODNXOiViKR] YH]HW LOOHWYH RO\DQ N|UOPpQ\HNHW NHOO OpWUHKR]QL DPHO\EHQ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN NpSHVHN OHV]QHN WHOMHVHEE pOHWUH pV D IRJ\DWpNRVViJXNEyOIDNDGyWHUKHLNFV|NNHQWKHWĒHN  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNNHO NDSFVRODWRV PDJDWDUWiV WHYpNHQ\VpJ VRUiQ ~J\ NHOO HOMiUQL KRJ\ D] D IRJ\DWpNRV iOODSRW URVV]DEERGiViW PHJHOĒ]]H LOOHWĒOHJ DQQDN N|YHWNH]PpQ\HLWHQ\KtWVH $WHUYH]pVLG|QWpVLIRO\DPDWRNVRUiQNLHPHOWHQNHOONH]HOQLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HN VDMiWRVV]NVpJOHWHLWpVÀJ\HOHPPHONHOOOHQQLDUUDKRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HND EiUNLiOWDOLJpQ\EHYHKHWĒOHKHWĒVpJHNNHOFVDNNO|QOHJHVPHJROGiVRNDONDOPD]iVD HVHWpQpOKHWQHN $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWpULQWĒG|QWpVHNVRUiQWHNLQWHWWHONHOOOHQQLDUUDKRJ\D IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNDWiUVDGDORPpVDKHO\LN|]|VVpJHJ\HQUDQJ~WDJMDLH]pUWPHJ NHOOWHUHPWHQLD]RNDWDIHOWpWHOHNHWDPHO\HNOHKHWĒYpWHV]LNV]iPXNUDDWiUVDGDOPL pOHWEHQYDOyUpV]YpWHOW  $] iOODP N|WHOHV JRQGRVNRGQL D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW PHJLOOHWĒ MRJRN pUYpQ\HVtWpVpUĒODIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNKiWUiQ\DLWNRPSHQ]iOyLQWp]PpQ\UHQGV]HU PĠN|GWHWpVpUĒODQHP]HWJD]GDViJPLQGHQNRULOHKHWĒVpJHLYHO|VV]KDQJEDQ †$ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN D] ĒNHW PLQGHQNL PiVVDO HJ\HQOĒHQ PHJLOOHWĒ MRJDLNNDO iOODSRWXNEyOIDNDGyDQNHYpVVpWXGQDNpOQLH]pUWLQGRNROWKRJ\PLQGHQOHKHWVpJHV PyGRQHOĒQ\EHQUpV]HVOMHQHN eUWHOPH]ĒUHQGHONH]pVHN †(W|UYpQ\DONDOPD]iViEDQ a) IRJ\DWpNRVV]HPpO\D]DNLRO\DQKRVV]DQWDUWypU]pNV]HUYLNRPPXQLNiFLyVÀ]LNDL pUWHOPLSV]LFKRV]RFLiOLVNiURVRGiVVDO²LOOHWYHH]HNEiUPLO\HQKDOPR]yGiViYDO²pO DPHO\DN|UQ\H]HWLWiUVDGDOPLpVHJ\pEMHOHQWĒVDNDGiO\RNNDON|OFV|QKDWiVEDQD KDWpNRQ\pVPiVRNNDOHJ\HQOĒWiUVDGDOPLUpV]YpWHOWNRUOiWR]]DYDJ\JiWROMD $IRJ\DWpNRVViJJDONDSFVRODWRViOODSRWRNpVD]HEEĒOHUHGĒKiWUiQ\RNPHJKDWiUR]iViQiO D])12NDWHJyULiLWNHOODODSXOYHQQL b)   0DJDVIRNR]RWW WiPRJDWiVL V]NVpJOHWĠ V]HPpO\: D] DNL IRJ\DWpNRVViJD MHOOHJH V~O\RVViJD KDOPR]yGiVD YDJ\ ULWNDViJD PLDWW IRO\DPDWRVDQ MHOHQWĒV PpUWpNĠ HJpV]VpJJ\L V]RFLiOLV SV]LFKROyJLDL RNWDWiVL G|QWpVKR]DWDOL pV WHFKQLNDL VHJtWVpJQ\~MWiVWLJpQ\HOD]pOHWPLQGHQWHUOHWpQ

125

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Melléklet –  A  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenloségük   biztosításáról  szóló  1998.  évi  XXVI.  törvény  módosítására  irányuló   javaslatok  


c) UHKDELOLWiFLy KDELOLWiFLy: HJ\ RO\DQ IRO\DPDW DPHO\ OHKHWĒYp WHV]L D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPiUD D OHJWHOMHVHEE IJJHWOHQVpJ HOpUpVpKH] pV IHQQWDUWiViKR] V]NVpJHV À]LNDL pUWHOPL NRPPXQLNiFLyV pU]pNV]HUYL SV]LFKRV]RFLiOLV V]RFLiOLV pVV]DNPDLNpSHVVpJHNIHMOHV]WpVpWDWHOMHVN|]|VVpJEHYDOyEHIRJDGiVpVUpV]YpWHO pUGHNpEHQD]pOHWPLQGHQWHUOHWpQ d)   WiPRJDWy WHFKQROyJLiN: EiUPHO\ HV]N|] VHJpGHV]N|] EHUHQGH]pV UHQGV]HU YDJ\ WHUPpN WRYiEEi D] pOHWPLQĒVpJ MDYtWiViQDN pUGHNpEHQ D] pOHWYLWHOW PHJN|QQ\tWĒ HV]N|] DPHO\ DONDOPDV DUUD KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ IXQNFLRQiOLV NpSHVVpJHLW IHQQWDUWVDMDYtWVDYDJ\Q|YHOMH e)   WiPRJDWy WHFKQROyJLDL V]ROJiOWDWiV: PLQGHQ RO\DQ V]ROJiOWDWiV DPHO\ VHJtWL D IRJ\DWpNRV V]HPpO\W D WiPRJDWy WHFKQROyJLiN NLYiODV]WiViEDQ PHJV]HU]pVpEHQ pV IHOKDV]QiOiViEDQ SpOGiXO IHOPpUpV WHUYH]pV EHV]HU]pV NpS]pV NDUEDQWDUWiV WHFKQLNDLVHJtWVpJQ\~MWiV

f) támogató szolgálat:DIRJ\DWpNRVV]HPpO\|QiOOypOHWYLWHOpWHOĒVHJtWĒDPLQGHQQDSL V]NVpJOHWHL NLHOpJtWpVpW FpO]y ² V]HPpO\HV N|]UHPĠN|GpV iOWDO PHJYDOyVXOy ² V]ROJiOWDWiV g)   ODNyRWWKRQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\|QiOOypOHWYLWHOpWHOĒVHJtWĒNLVN|]|VVpJHWEHIRJDGy ODNKDWiVLIRUPD h)   támogatott életvitel: RO\DQ ² |QUHQGHONH]pVHQ DODSXOy ² D] |QiOOy pOHWYLWHO IHQQWDUWiViKR] V]NVpJHV V]ROJiOWDWiVRN UHQGV]HUEHIRJODOiVD DPHO\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\W DEEDQ VHJtWL KRJ\ YiODV]WiVL pV EHIRO\iVROiVL NpSHVVpJNHW HUĒVtWYH WiPRJDVVDDN|]|VVpJHQEHOOLIJJHWOHQVpJNHW i)   WiPRJDWRWW G|QWpVKR]DWDO RO\DQ tUiVEHOL PHJiOODSRGiVRQ DODSXOy D JRQGQRNViJL UHQGV]HU DOWHUQDWtYiMiW MHOHQWĒ NHUHWUHQGV]HU DPHO\HQ EHOO D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ DWiPRJDWyV]HPpO\YDJ\V]HPpO\HNYDODPLQWDWiPRJDWyV]HPpO\ HN pVWiPRJDWy V]HUYH]HWHNKiOy]DWiQDNVHJtWVpJpYHO|QUHQGHONH]pVpWpVDXWRQyPLiMiWPHJĒUL]YH pUYpQ\HVG|QWpVHNHWKR]KDW j)   $WiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOUpV]OHWV]DEiO\DLUyONO|QW|UYpQ\UHQGHONH]LN k)   W|EEV]|U|VKiWUiQ\:DIRJ\DWpNRVViJPHOOpWiUVXOyHJ\pEKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVW RNR]yWXODMGRQViJKHO\]HWYDJ\N|UOPpQ\ l)   IRJ\DWpNRVViJRQ DODSXOy KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV: PLQGHQ RO\DQ NO|QEVpJWpWHO NL]iUiV YDJ\ NRUOiWR]iV DPHO\QHN FpOMD YDJ\ KDWiVD YDODPHQQ\L HPEHUL MRJ pV DODSYHWĒV]DEDGViJPiVRNNDOD]RQRVDODSRQW|UWpQĒHOLVPHUpVpQHNFVRUEtWiVDYDJ\ VHPPLEHYpWHOH m)   HUĒV]DN:PLQGHQRO\DQFVHOHNPpQ\DPHO\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDHKHO\]HWpYHO |VV]HIJJĒHQWHVWLYDJ\OHONLVpUHOPHWYDJ\NiUWRNR]

126

n) visszaélés:YHUEiOLVpVÀ]LNDLEiQWDOPD]iV o)   IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]HUYH]HWHL: D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN pV KR]]iWDUWR]yLN EHMHJ\]HWWWDJViJJDOUHQGHONH]ĒV]HUYH]HWHLWiUVXOiVDpV|QVHJtWĒN|]|VVpJHL p)   támogató személy: Kérünk javaslatot! I N|]V]ROJiOWDWiV ID PLQGHQ N|]KDWDOPL WHYpNHQ\VpJ ² LGHpUWYH D KDWyViJL NRUPiQ\]DWL pV PLQGHQ HJ\pE N|]LJD]JDWiVL YDODPLQW LJD]ViJV]ROJiOWDWiVL WHYpNHQ\VpJHW ² WRYiEEi D] 2UV]iJJ\ĠOpV D] 2UV]iJJ\ĠOpVQHN EHV]iPROiVVDO WDUWR]y V]HUYHN D] $ONRWPiQ\EtUyViJD]DODSYHWĒMRJRNEL]WRVDD]J\pV]VpJYDODPLQWDKRQYpGHOPLpV UHQGYpGHOPLV]HUYHNiOWDOKDWiVN|UNJ\DNRUOiVDVRUiQNLIHMWHWWWHYpNHQ\VpJ IE D]iOODPiOWDOIHQQWDUWRWWLQWp]PpQ\iOWDOQ\~MWRWWN|]V]ROJiODWLPpGLDV]ROJiOWDWiV WRYiEEiRNWDWiVLN|]PĠYHOĒGpVLN|]J\ĠMWHPpQ\LNXOWXUiOLVWXGRPiQ\RVV]RFLiOLV J\HUPHNMyOpWL J\HUPHNYpGHOPL HJpV]VpJJ\L VSRUW LIM~ViJL IRJODONR]WDWiVL V]ROJiOWDWiVHOOiWiVLOOHWYHWHYpNHQ\VpJ IF DKHO\LpVQHP]HWLVpJL|QNRUPiQ\]DWKDWiVN|UHJ\DNRUOiVDVRUiQNLIHMWHWWPLQGHQ WHYpNHQ\VpJ²LGHpUWYHNO|Q|VHQDKDWyViJLpVHJ\pEN|]LJD]JDWiVLWHYpNHQ\VpJHW ²YDODPLQWDKHO\LpVQHP]HWLVpJL|QNRUPiQ\]DWDQHPiOODPLpVHJ\Ki]LIHQQWDUWy LOOHWĒOHJD]iOWDODIHQQWDUWRWWN|]ÀQDQV]tUR]iVEDQUpV]HVOĒLQWp]PpQ\iOWDOQ\~MWRWW IE V]HULQWLV]ROJiOWDWiVHOOiWiVWHYpNHQ\VpJ IG PLQGHQ J\IpOV]ROJiODWL UHQGV]HUEHQ PĠN|GWHWHWW V]ROJiOWDWy WHYpNHQ\VpJ WRYiEEi IH PLQGHQ RO\DQ KDWyViJL HQJHGpO\ YDJ\ KDWyViJL N|WHOH]HWWVpJ DODSMiQ YpJ]HWW Q\LOYiQRV V]ROJiOWDWy WHYpNHQ\VpJ DPHO\ WHOHSOpV YDJ\ WHOHSOpVUpV] N|]HOOiWiViW V]ROJiOMDKDV]QiODWDQHPNRUOiWR]RWWLOOHWYHQHPNRUOiWR]KDWy g) akadálymentesség: D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViUyO pV YpGHOPpUĒO V]yOy pYL /;;9,,, W|UYpQ\ †iQDN SRQWMiEDQ PHJKDWiUR]RWW IHOWpWHOHNQHN PHJIHOHOĒ pStWHWWN|UQ\H]HW K HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV KD D V]ROJiOWDWiV HJ\HQOĒ HVpOO\HO KR]]iIpUKHWĒ DNNRU KD LJpQ\EHYpWHOH ² D] LJpQ\EHYHYĒiOODSRWiQDNPHJIHOHOĒ|QiOOyViJJDO²PLQGHQNLNO|Q|VHQDPR]JiVL OiWiVL KDOOiVL PHQWiOLV pV NRPPXQLNiFLyV IXQNFLyNEDQ VpUOW HPEHUHN V]iPiUD DNDGiO\PHQWHVNLV]iPtWKDWypUWHOPH]KHWĒpVpU]pNHOKHWĒ KE D] pSOHW HJ\HQOĒ HVpOO\HO KR]]iIpUKHWĒ KD PLQGHQNL NO|Q|VHQ D PR]JiVL OiWiVL KDOOiVL PHQWiOLV pV NRPPXQLNiFLyV IXQNFLyNEDQ VpUOW HPEHUHN V]iPiUD PHJN|]HOtWKHWĒDQ\LOYiQRVViJV]iPiUDQ\LWYDiOOyUpV]HEHMiUKDWyYpV]KHO\]HWEHQ EL]WRQViJJDO HOKDJ\KDWy YDODPLQW D] pSOHWEHQ D WiUJ\DN EHUHQGH]pVHN PLQGHQNL V]iPiUDUHQGHOWHWpVV]HUĠHQKDV]QiOKDWyN KF D]LQIRUPiFLyHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒDNNRUKDD]PLQGHQNLNO|Q|VHQ D PR]JiVL OiWiVL KDOOiVL PHQWiOLV pV NRPPXQLNiFLyV IXQNFLyNEDQ VpUOW HPEHUHN V]iPiUDNLV]iPtWKDWypUWHOPH]KHWĒpVpU]pNHOKHWĒD]DKKR]YDOyKR]]iMXWiVSHGLJ D]LJpQ\EHYHYĒV]iPiUDDNDGiO\PHQWHV


$)2*<$7e.266=(0e/<70(*,//(7đ-2*2. $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW PiVRNNDO D]RQRV PyGRQ PHJLOOHWLN D SROLWLNDL SROJiUL pV HPEHUL MRJRN DPHO\HN J\DNRUOiViQDN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ D] iOODPQDN SR]LWtY LQWp]NHGpVHNHWNHOOWHQQL $MRJDONRWiVDMRJDONDOPD]iVpVDPLQGHQQDSLpOHWWHUOHWpQEL]WRVtWDQLNHOODIRJ\DWpNRV V]HPpO\ |QUHQGHONH]pVpQHN MRJiW PHJOpYĒ NpSHVVpJHLN pV OHKHWĒVpJHLN NHUHWpQ EHOO $]|QUHQGHONH]pVMRJiQDNNLNHOOWHUMHGQLHDV]HPpO\HVPR]JiVD]LGĒDWXODMGRQpVD VDMiWWHVWIHOHWWL|QUHQGHONH]pVOHKHWĒVpJpUHLV$]|QUHQGHONH]pVLMRJpUYpQ\HVOpVpWD] iOODPQDNSR]LWtYHV]N|]|NNHOV]ROJiOWDWiVRNNDOWiPRJDWQLDNHOO 3ROLWLNDLSROJiULHPEHULMRJRN  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ iOWDOiQRV pV WHOMHV YiODV]Wy pV YiODV]KDWyViJL MRJD IRJ\DWpNRVViJXNUDWHNLQWHWWHOQHPNRUOiWR]KDWypVQHPYRQKDWyHO  $YiODV]WyMRJJ\DNRUOiViQDNiOWDOiQRVÀ]LNDLpVNRPPXQLNiFLyVIHOWpWHOHLWDW|EEVpJL WiUVDGDORPWDJMDLYDOD]RQRVPyGRQDWHOMHVWiUVDGDOPLEHIRJDGiVDKR]]iIpUKHWĒVpJ DODSHOYpQHNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHONHOONLDODNtWDQL  $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNWDUWyVWiUVDGDOPLKiWUiQ\DLQDNNLHJ\HQOtWpVpUHYRQDWNR]y SR]LWtYMRJLWiUVDGDOPLJD]GDViJLN|UQ\H]HWLLQWp]NHGpVHNHWD]iOWDOiQRVpVHJ\HQOĒ HPEHULMRJRNEL]WRVtWiViUDYRQDWNR]yN|YHWHOPpQ\HNDODSXOYpWHOpYHONHOONLDODNtWDQL $]pOHWKH]HPEHULPpOWyViJKR]pVV]HPpO\HVV]DEDGViJKR]YDOyMRJ  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\W PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ PHJLOOHWLN D] $ODSW|UYpQ\ ,, FLNNpEHQU|J]tWHWWMRJRN  )RJ\DWpNRVViJDRNiQVHQNLVHPIRV]WKDWyPHJV]HPpO\HVV]DEDGViJiWyO $V]HPpO\LQWHJULWiViQDNYpGHOPH  $]állam mLQGHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVWPHJWHV]KRJ\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNWHVWL pVPHQWiOLVLQWHJULWiViQDNWLV]WHOHWpWPiVRNNDOD]RQRVDODSRQEL]WRVtWVD.HOOHtJ\ V]HUHSHOWHWQL" 9pGHOHPDNtQ]iVWyOpVPiVNHJ\HWOHQHPEHUWHOHQPHJDOi]yEiQiVPyGWyO YDJ\EQWHWpVWđOYpV]KHO\]HWHNKXPDQLWiULXVNDWDV]WUyIiN

 $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\W PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ PHJLOOHWLN D] $ODSW|UYpQ\ ,,, FLNNpEHQU|J]tWHWWMRJRN  $] iOODP pV D KHO\L |QNRUPiQ\]DWRN HJ\pE V]HUYH]HWHN pV KDWyViJRN PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV]QHN IHJ\YHUHV NRQÁLNWXV WHUPpV]HWL NDWDV]WUyID KXPDQLWiULXV YpV]KHO\]HWHN HVHWpQ KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN PHJIHOHOĒ WiMpNR]WDWiVD YpGHOPH pV EL]WRQViJD EL]WRVtWKDWy OHJ\HQ$ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]HUYH]HWHLWEHYRQMDDWHUYH]pVEHIHONpV]OpVEHpVWiMpNR]WDWiVXNUyOJRQGRVNRGLN 9pGHOHPDYLVV]DpOpVHNNHOD]HUđV]DNNDOpVNL]ViNPiQ\ROiVVDOV]HPEHQ  $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV] KRJ\ PHJDNDGiO\R]]D KRJ\ D IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNYLVV]DpOpVHUĒV]DNNL]ViNPiQ\ROiViOGR]DWDLYiYiOMDQDN  $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV N|]LJD]JDWiVL KDWyViJL RNWDWiVL V]RFLiOLV pV HJ\pE LQWp]NHGpVW PHJWHV] KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW PHJYpGMH D YLVV]DpOpV D] HUĒV]DNpVDNL]ViNPiQ\ROiVYDODPHQQ\LIRUPiMiYDOV]HPEHQ  0LQGHQ RO\DQ WHUPpV]HWHV pV MRJL V]HPpO\QHN DNLN IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN VpUHOPpUHWHUYH]HWWIRO\DPDWEDQOpYĒYDJ\HON|YHWHWWYLVV]DpOpVUĒOHUĒV]DNUyOYDJ\ NL]ViNPiQ\ROiVUyOV]HUH]QHNWXGRPiVWKDODGpNWDODQXOMHOHQWHQLNNHOODKDWyViJRNQDN WRYiEEiPHJNHOOWHQQLNDOHKHWVpJHVOpSpVHNHWD]RNPHJDNDGiO\R]iViUD  $KDWyViJRNPLQGHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVWPHJWHV]QHNKRJ\DYLVV]DpOpVHUĒV]DN YDJ\NL]ViNPiQ\ROiViOGR]DWiYiYiOWIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWD]HOMiUiVRNYDODPHQQ\L V]DNDV]iEDQPHJIHOHOĒHQWiMpNR]WDVViN ‡MRJDLNUyO ‡DKR]]iIpUKHWĒLQJ\HQHVMRJLVHJtWVpJQ\~MWiVLIRUPiNUyO ‡DKR]]iIpUKHWĒHJpV]VpJJ\LpVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNUyO  $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV] KRJ\ D YLVV]DpOpV HUĒV]DN YDJ\ NL]ViNPiQ\ROiV iOGR]DWiYi YiOW IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPiUD D QHPNQHN pV pOHWNRUXNQDN PHJIHOHOĒ IHOpSOpVNHW VHJtWĒ UHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRN KR]]iIpUKHWĒYpYiOMDQDN  $]iOODPQĒpVJ\HUPHNN|]SRQW~N|]SROLWLNiYDOMRJV]DEiO\RNNDOQ|YHOLDWiUVDGDOPL WXGDWRVViJRW DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HOOHQ HON|YHWHWW YLVV]DpOpVHNHUĒV]DNpVNL]ViNPiQ\ROiVHVHWHLD]RQRVtWKDWyDNOHJ\HQHN *RQGRODWOHONLLVPHUHWV]yOiVpVYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiVV]DEDGViJD  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\W PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ PHJLOOHWLN D] $ODSW|UYpQ\ 9,, FLNNpEHQ valamint ,;FLNN pV EHNH]GpVpEHQU|J]tWHWWMRJRN

127

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

,,)HMH]HW


(J\HQOđVpJpVPHJNO|QE|]WHWpVWLODOPD

)RJ\DWpNRVJ\HUPHNHN

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\WPiVRNNDOD]RQRVDODSRQPHJLOOHWLND]$ODSW|UYpQ\;9FLNN EHNH]GpVEHQU|J]tWHWWMRJRN

 $ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHW PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ PHJLOOHWLN D]$ODSW|UYpQ\ ;9, FLNNU|J]tWHWWMRJRN

 $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV] D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV IHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ

 $ IRJ\DWpNRV J\HUPHNHN MRJD YDQ KRJ\ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ V]DEDGRQ NLIHMH]KHVVpNYpOHPpQ\NHWD]ĒNHWpULQWĒJ\HNEHQYDODPLQWHMRJXNJ\DNRUOiViKR] NRUXNQDNpVIRJ\DWpNRVViJXNQDNPHJIHOHOĒWiPRJDWiVKR]IpUMHQHNKR]]i

 $IRJ\DWpNRVViJEyOHUHGĒpVD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVKR]V]NVpJHVW|EEOHWN|OWVpJHNHW QHPKiUtWKDWyDNiWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNUH  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HJ\HQOĒVpJpQHN PHJWHUHPWpVH IHOJ\RUVtWiVD pUGHNpEHQ WHWW SR]LWtY LQWp]NHGpVHN QHP MHOHQWHQHN KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVW PiVRN V]iPiUD

7|UYpQ\HOđWWLHJ\HQOđVpJMRJNpSHVVpJFVHOHNYđNpSHVVpJ  $IRJ\DWpNRVV]HPpO\WPiVRNNDOD]RQRVDODSRQPHJLOOHWLND]$ODSW|UYpQ\;9FLNN U|J]tWHWWMRJRN

-RJD]RWWKRQKR]FVDOiGKR]UHSURGXNWtYMRJRN

 $]iOODPPLQGHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVWPHJWHV]DQQDNpUGHNpEHQKRJ\DIRJ\DWpNRV V]HPpO\ FVHOHNYĒNpSHVVpJpW PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ EL]WRVtWVD $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\FVXSiQDIRJ\DWpNRVViJDRNiQQHPIRV]WKDWyPHJDFVHOHNYĒNpSHVVpJpWĒO

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNPiVRNNDOD]RQRVDODSRQMRJDYDQDFVDOiGDODStWiVKR]pVD FVDOiGEDQpOpVKH]

 $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\QHN MRJD YDQ KR]]iIpUQL D FVHOHNYĒNpSHVVpJ J\DNRUOiViW HOĒVHJtWĒWiPRJDWRWWG|QWpVKR]DWDOKR]

 )RJ\DWpNRVViJDRNiQQHPOHKHWHONO|QtWHQLDJ\HUPHNHWDV]OHLWĒO FVDNDEEDQD] HVHWEHQKDDEtUyViJDJ\HUPHNpUGHNHLUHWHNLQWHWWHOH]WNLPRQGWD  )RJ\DWpNRVViJDRNiQQHPOHKHWDV]OĒWĒOHONO|QtWHQLDJ\HUPHNpW FVDNDEEDQD] HVHWEHQKDDEtUyViJDJ\HUPHNpUGHNHLUHWHNLQWHWWHOH]WNLPRQGWD

 $WiPRJDWyV]ROJiOWDWiVRNKLiQ\DPLDWWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHPIRV]WKDWyPHJ FVHOHNYĒNpSHVVpJpWĒO $IRJ\DWpNRVV]HPpO\FVHOHNYĒNpSHVVpJpWQHPOHKHWPHJNpUGĒMHOH]QLYDJ\PHJWDJDGQL D]RQ D] DODSRQ KRJ\ D WiPRJDWiV QHP WHOMHV PpUWpNEHQ KR]]iIpUKHWĒ YDJ\ W~OViJRVDQQDJ\PpUWpNĠWiPRJDWiVUDYDQV]NVpJNH]DPRQGDWD]LQGRNROiVED

 $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\QHN PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ MRJD YDQ KRJ\ KR]]iIpUMHQ D FVDOiGpVreprodukciósWHUYH]pVVHONDSFVRODWRVLQIRUPiFLyNKR]

 $ WiPRJDWy V]HPpO\QHN pV D WiPRJDWyL KiOy]DWQDN WLV]WHOHWEHQ NHOO WDUWDQLD D IRJ\DWpNRVV]HPpO\PpOWyViJiWpV|QUHQGHONH]pVpW

 7LORVPLQGHQRO\DQRUYRVLEHDYDWNR]iVDPHO\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\PHGGĒVVpJpW HUHGPpQ\H]KHWLYDJ\HUHGPpQ\H]LDPHQQ\LEHQD]QHPD]ĒV]DEDGpVWiMpNR]RWW EHOHHJ\H]pVpQDODSXO(hHJ\H]WHWpV

 $] iOODPQDN HOĒ NHOO VHJtWHQL D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN N|UOL WiPRJDWyL KiOy]DWRN NLDODNtWiViWpVPĠN|GWHWpVpW 7XODMGRQKR]pV|U|NOpVKH]YDOyMRJ

 $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV] KRJ\ D IRJ\DWpNRV J\HUPHNHW QHYHOĒ FVDOiGRNDW PHJIHOHOĒ WiPRJDWiVRNNDO pV D J\HUPHN FVDOiGEDQ PDUDGiViW HOĒVHJtWĒ V]ROJiOWDWiVRNNDO WiPRJDVVD -RJV]DEiO\DONRWiVL WHYpNHQ\VpJH VRUiQ NLHPHOWÀJ\HOPHWIRUGtWDIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHWQHYHOĒFVDOiGRNpUGHNHLUH

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\WPiVRNNDOD]RQRVDODSRQPHJLOOHWLND]$ODSW|UYpQ\;,,,FLNN U|J]tWHWWMRJRN

$)RJ\DWpNRVViJJDOpOđQđNpVOiQ\RN

$IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDYDQPiVRNNDOD]RQRVDODSRQSpQ]J\HLNHOOHQĒU]pVpKH] pVDSpQ]J\LV]ROJiOWDWiVRNHJ\HQOĒKR]]iIpUpVpKH]

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\WPiVRNNDOD]RQRVDODSRQPHJLOOHWLND]$ODSW|UYpQ\;9FLNN EHNH]GpVEHQU|J]tWHWWMRJRN  $IRJ\DWpNRVOiQ\RNQDNpVQĒNQHNPiVRNNDOD]RQRVDODSRQMRJXNYDQDNpS]pVKH] RNWDWiVKR]pVHOĒPHQHWHOKH]

128

,JD]ViJV]ROJiOWDWiVKR]YDOyKR]]iIpUpV  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNQHN pV V]HUYH]HWHLNQHN |QiOOyDQ YDJ\ NpSYLVHOĒLN ~WMiQ MRJXNYDQD]LJD]ViJV]ROJiOWDWiVNO|QE|]ĒV]LQWMHLKH]pVUHQGV]HUHLKH]PiVRNNDO D]RQRVDODSRQKR]]iIpUQL


6]RFLiOLVEL]WRQViJ  $IRJ\DWpNRVV]HPpO\WPiVRNNDOD]RQRVDODSRQPHJLOOHWLND]$ODSW|UYpQ\;,;pV ;;,,FLNNpEHQU|J]tWHWWMRJRN gQiOOypOHWYLWHOpVN|]|VVpJLEHIRJDGiV  0LQGHQ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ V]iPiUD EL]WRVtWDQL NHOO D V]DEDG YiODV]WiVRQ DODSXOy MRJRWDN|]|VVpJEHQpOpVKH]  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPiUD EL]WRVtWDQL NHOO KRJ\ KR]]iIpUMHQHN RWWKRQL pV LQWp]PpQ\LV]ROJiOWDWiVRNKR]EHOHpUWYHDV]HPpO\HVVHJtWVpJQ\~MWiVWLV  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPiUD EL]WRVtWDQL NHOO KRJ\ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ KR]]iIpUMHQHNDN|]|VVpJLV]ROJiOWDWiVRNKR]pVOpWHVtWPpQ\HNKH] Környezet † $IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDYDQDV]iPiUDDNDGiO\PHQWHVWRYiEEipU]pNHOKHWĒ pVEL]WRQViJRVpStWHWWN|UQ\H]HWUH $] EHNH]GpVEHQIRJODOWMRJYRQDWNR]LNNO|Q|VHQDN|]OHNHGpVVHOpVD]pStWHWW N|UQ\H]HWWHONDSFVRODWRVWiMpNR]yGiVLOHKHWĒVpJHNUH Kommunikáció † $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ V]iPiUD EL]WRVtWDQL NHOO D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV OHKHWĒVpJpW D N|]pUGHNĠ LQIRUPiFLyNKR] WRYiEEi D]RNKR] D] LQIRUPiFLyNKR] DPHO\HNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWPHJLOOHWĒMRJRNNDOYDODPLQWDUpV]NUHQ\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRNNDONDSFVRODWRVDN † $ NRPPXQLNiFLyEDQ MHOHQWĒVHQ JiWROW V]HPpO\ V]iPiUD D N|]V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EHYpWHOHNRUOHKHWĒYpNHOOWHQQLDWiMpNR]yGiVpVDV]HPpO\LVHJtWpVIHOWpWHOHLW $] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP Q\~MWRWWD OHKHWĒVpJHN HUĒVtWLN D] HVpO\HJ\HQOĒVpJHW D IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD$IRJ\DWpNRVV]HPpO\WD]LQIRUPiFLyVHVpO\HJ\HQOĒVpJ PHJLOOHWLD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDOPLV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOHNRU .|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV $† $IRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDD]HW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW² ÀJ\HOHPEHYpYHDNO|QE|]ĒIRJ\DWpNRVViJLFVRSRUWRNHOWpUĒVSHFLiOLVV]NVpJOHWHLW ²EL]WRVtWDQLNHOODN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVW  $ N|]V]ROJiOWDWiVRN HQJHGpO\H]pVpUH YRQDWNR]y NO|Q MRJV]DEiO\RN V]HULQWL KDWyViJL HOMiUiVVRUiQD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVV]HPSRQWMiQDNpUYpQ\HVOpVpWEL]WRVtWDQLNHOO

%† $†ID ²IE DOSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWW²iSULOLVMpQPiUPĠN|GĒ² N|]V]ROJiOWDWiVRN YRQDWNR]iViEDQ D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV PHJYDOyVtWiViQDN KDWiULGHMHGHFHPEHU $ † IF DOSRQWMD V]HULQWL ² iSULOLV MpQ PiU PĠN|GĒ ² N|]V]ROJiOWDWiVRN HVHWpEHQ D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV PHJYDOyVtWiViQDN N|YHWHOPpQ\pW D PHOOpNOHWEHQU|J]tWHWWpYHQNpQWLWHPH]pVV]HULQWNHOOYpJUHKDMWDQL $N|]RNWDWiVUyOV]yOypYL/;;,;W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ.W †iQDN  EHNH]GpVHDODSMiQHONpV]tWHWWIĒYiURVLPHJ\HLIHMOHV]WpVLWHUYEHQPHJNHOOKDWiUR]QL KRJ\ D KHO\L |QNRUPiQ\]DW iOWDO Q\~MWRWW N|]V]ROJiOWDWiVRN HVHWpQ PLO\HQ PyGRQ NHOO PHJYDOyVtWDQL D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV IHOWpWHOHLW (QQHN HONpV]tWpVH VRUiQ ÀJ\HOHPEHNHOOYHQQLD.W†iQDN EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWW|QNRUPiQ\]DWL LQWp]NHGpVL WHUYEHQ YDODPLQW D .W $ †iQDN  EHNH]GpVpEHQ PHJKDWiUR]RWW W|EEFpO~ NLVWpUVpJL WiUVXOiVL LQWp]NHGpVL WHUYEHQ IRJODOWDNDW $ PHOOpNOHWEHQ PHJKDWiUR]RWWDNDWDIĒYiURVLPHJ\HLIHMOHV]WpVLWHUYYHO|VV]KDQJEDQNHOOPHJYDOyVtWDQL $†IG ²IH DOSRQWMDV]HULQWL²iSULOLVMpQPiUPĠN|GĒ²N|]V]ROJiOWDWiVRN HVHWpEHQD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWDN|]V]ROJiOWDWiVWQ\~MWypSOHWQ\LOYiQRVViJ V]iPiUDQ\LWYDiOOyUpV]HLWHNLQWHWpEHQGHFHPEHUpLJNHOOEL]WRVtWDQL  $ † ID ²IF DOSRQWMiEDQ PHJKDWiUR]RWW N|]V]ROJiOWDWiVRN HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUKHWĒYp WpWHOpQHN PHJWHUHPWpVpW D] HXUySDL XQLyV WiUVÀQDQV]tUR]iVVDO PHJYDOyVXOyIHMOHV]WpVHNWiPRJDWMiN &†$N|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ D] |QiOOy pOHWYLWHOpW VHJtWĒ NXW\iMiW ² NO|Q MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWWDN V]HULQW ² EHYLKHWL D N|]V]ROJiOWDWiVW Q\~MWy V]HUY LQWp]PpQ\ V]ROJiOWDWyPLQGHQNLV]iPiUDQ\LWYDiOOyWHUOHWpUH Közlekedés † $ N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHNQHN WRYiEEi D W|PHJN|]OHNHGpVL HV]N|]|NQHN XWDVIRUJDOPLOpWHVtWPpQ\HNQHN²EHOHpUWYHDMHO]ĒpVWiMpNR]WDWyEHUHQGH]pVHNHW LV²DONDOPDVQDNNHOOOHQQLNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\iOWDOLEL]WRQViJRVLJpQ\EHYpWHOUH †$N|]OHNHGpVpEHQMHOHQWĒVHQDNDGiO\R]RWWIRJ\DWpNRVV]HPpO\N|]OHNHGpVpW²D] LQGXOiVLKHO\WĒODFpOiOORPiVLJW|UWpQĒ²V]iOOtWiVWYpJ]ĒKiOy]DWPĠN|GWHWpVpYHOLV OHKHWEL]WRVtWDQL †.|]KDV]QiODW~SDUNROyEDQDN|]OHNHGpVpEHQDNDGiO\R]RWWIRJ\DWpNRVV]HPpO\HN V]iPiUD²DNO|QMRJV]DEiO\V]HULQW²PHJIHOHOĒV]iP~pVDODSWHUOHWĠSDUNROyKHO\ NLDODNtWiViUyONHOOJRQGRVNRGQL Támogató szolgálat, segédeszköz †$ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ UpV]pUH EL]WRVtWDQL NHOO D IRJ\DWpNRVViJD iOWDO LQGRNROW V]NVpJOHWHLQHN PHJIHOHOĒ WiPRJDWy V]ROJiODW LJpQ\EHYpWHOpW WRYiEEi WiPRJDWy

129

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDYDQDKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVN|]YHWHWWYDJ\ N|]YHWOHQ IRUPiMD QpONO PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHOMRJDLNJ\DNRUOiViKR]


WHFKQROyJLiNDWpVDWiPRJDWyWHFKQROyJLDLV]ROJiOWDWiVW$]iUKR]Q\~MWRWWWiPRJDWiVVDO EHV]HUH]KHWĒVHJpGHV]N|]|NN|UpWpVDWiPRJDWiVPyGMiWYDODPLQWPpUWpNpWNO|Q MRJV]DEiO\KDWiUR]]DPHJ

$ NO|Q MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW KLYDWDOEyO HOUHQGHOW YDJ\ D V]OĒ NH]GHPpQ\H]pVpUHHOYpJ]HWWIHOOYL]VJiODWVRUiQYL]VJiOQLNHOOD]HONO|QtWHWWQHYHOpV RNWDWiVIHQQWDUWiViQDNLQGRNROWViJiW

,,,)HMH]HW

 $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\W PHJLOOHWL D] D MRJ KRJ\ IHMOHV]WpVH NpVHGHOHP QpONO PHJNH]GĒGM|QDPLQWIRJ\DWpNRVViJiWPHJiOODStWRWWiN

$=(6e/<(*<(1/đ6Ì7e6&e/7(5h/(7(, Egészségügy †  $] HOOiWiVW EL]WRVtWy LQWp]PpQ\HN LQIUDVWUXNWXUiOLV V]HPpO\L IHOWpWHOHLW ~J\ NHOO NLDODNtWDQL KRJ\ D]RN D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO EL]WRVtWViN D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]iPiUD D WHOMHV N|UĠHQ EL]WRQViJRV KR]]iIpUKHWĒ pV D IRJ\DWpNRVViJMHOOHJpQHNPHJIHOHOĒ|QiOOyUpV]YpWHOOHKHWĒVpJpWDV]ĠUĒPHJHOĒ]ĒJ\yJ\tWy pVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpUHDODNyKHO\pKH]OHJN|]HOHEEHVĒN|]|VVpJL DODS~V]ROJiOWDWiVHOpUpVpUH 3HWLpNQpOPHJQp]QL

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJJ\LHOOiWiVDVRUiQ²D]pYL&/,9W|UYpQQ\HO |VV]KDQJEDQ²ÀJ\HOHPPHONHOOOHQQLDIRJ\DWpNRVViJiEyODGyGyV]NVpJOHWHLUH $IRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOO²DIRJ\DWpNRVViJiYDO|VV]HIJJpVEHQ ²D]iOODSRWDMDYtWiViKR]D]iOODSRWURPOiVDPHJHOĒ]pVpKH]V]NVpJHVUHQGV]HUHVpV KDWpNRQ\ HJpV]VpJJ\L HOOiWiVW$] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWy WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy V]HPpO\HNV]iPiUDD]DODSpVWRYiEENpS]pVLUHQGV]HUEHEHNHOOpStWHQLDIRJ\DWpNRV V]HPpO\HNNHONDSFVRODWRVLVPHUHWHNPHJV]HU]pVpWEĒYtWpVpW  $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJJ\LHOOiWiVDVRUiQW|UHNHGQLNHOODUUDKRJ\D]HOOiWiV VHJtWVHHOĒDUHKDELOLWiFLyMiWWiUVDGDOPLEHLOOHV]NHGpVpWWRYiEEiKRJ\QHHUĒVtWVHD EHWHJVpJWXGDWiW $]RUYRV²YDJ\D]iOWDODPHJEt]RWWHJ\pEHJpV]VpJJ\LGROJR]y²DNLVNRU~V]HPpO\ IRJ\DWpNRVViJiQDN PHJiOODStWiVDNRU D V]OĒW J\iPRW KDODGpNWDODQXO WiMpNR]WDWMD D] LJpQ\EHYHKHWĒHOOiWiVRNUyOpVIHMOHV]WpVLOHKHWĒVpJHNUĒO$]H]]HONDSFVRODWRVWiMpNR]WDWy NLDGiViUyODWiUVDGDOPLHVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiVipUWIHOHOĒVPLQLV]WHUJRQGRVNRGLN Oktatás, képzés † $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\QHN MRJD KRJ\ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ iOODSRWiQDN PHJIHOHOĒHQ pV pOHWNRUiWyO IJJĒHQ NRUDL IHMOHV]WpVEHQ pV JRQGR]iVEDQ yYRGDL QHYHOpVEHQLVNRODLQHYHOpVEHQpVRNWDWiVEDQIHMOHV]WĒQHYHOpVEHQV]DNNpS]pVEHQ IHOQĒWWNpS]pVEHQWRYiEEiIHOVĒRNWDWiVEDQYHJ\HQUpV]WDYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RNEDQ PHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\QHN MRJD KRJ\ EHIRJDGy ² NO|Q|VHQ LQGRNROW HVHWEHQ HONO|QtWHWW²RNWDWiVEDQNpS]pVEHQYHJ\HQUpV]WDPHO\pVV]HUĠHQDONDOPD]NRGLN D]LJpQ\HLKH]

130

 $IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDKRJ\RO\DQRNWDWiVLpVNpS]ĒLQWp]PpQ\EHQWDQXOMRQ DPHO\V]HPpO\LpVWiUJ\LIHOWpWHOHLEHQIHONpV]OWDEHIRJDGyRNWDWiVQHYHOpVNpS]pV PHJYDOyVtWiViUD $IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDKRJ\EHIRJDGiVDpUGHNpEHQ D IHMOĒGpVpWIRO\DPDWRVPpUMpNHJ\pQLV]NVpJOHWHLWD]RQRVtWViN E EL]WRVtWViN V]iPiUD D QHYHOpVRNWDWiV NpS]pV KHO\V]tQpQHN DNDGiO\PHQWHV HOpUKHWĒVpJpW F DWDQWHUYLN|YHWHOPpQ\UHQGV]HUHNHWpVDYL]VJDUHQGV]HUHNHWpVV]HUĠHQpVD]HJ\pQL V]HPSRQWRNDWÀJ\HOHPEHYpYHDODNtWViNNL G EL]WRVtWViNV]iPiUDDV]NVpJHVHV]N|]|NHWKR]]iIpUKHWĒRNWDWiVLVHJpGDQ\DJRNDW pVV]HPpO\LVHJtWVpJQ\~MWiVW H DWDQiUNpS]ĒLQWp]PpQ\HNpVDWDQiURNIHONpV]OWHNOHJ\HQHNDNO|QE|]ĒWtSXV~ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN QHYHOpVpUH RNWDWiViUD NpS]pVpUH LGHpUWYH D N|QQ\HQ pUWKHWĒpVDXJPHQWDWtYNRPPXQLNiFLyDMHOQ\HOYpV%UDLOOHtUiVKDV]QiODWiW

Foglalkoztatás † $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HOVĒVRUEDQQ\tOWPXQNDHUĒSLDFRQW|UWpQĒLQWHJUiOW YDJ\V]NVpJOHJHLQHNPHJIHOHOĒHQUHKDELOLWiFLyVIRJODONR]WDWiVUDMRJRVXOWDPHO\KH] DN|]SRQWLN|OWVpJYHWpVEĒOWiPRJDWiVQ\~MWKDWy $]iOODPPLQGHQV]NVpJHVLQWp]NHGpVWPHJWHV]KRJ\DIRNR]RWWWiPRJDWiVL V]NVpJOHWWHOpVDW|EEV]|U|VKiWUiQQ\DOpOĒIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNPXQNDYiOODOiViW HOĒVHJtWVH $IRJ\DWpNRVV]HPpO\WIRJODONR]WDWyPXQNiOWDWyN|WHOHVEL]WRVtWDQLD]pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHODPXQNDYpJ]pVKH]V]NVpJHV PpUWpNEHQDEL]WRQViJRVpVKR]]iIpUKHWĒPXQNDKHO\LN|UQ\H]HWtJ\NO|Q|VHQ DPXQNDKHO\DPXQNDN|UOPpQ\HNDPXQNDHV]N|]|NEHUHQGH]pVHNPHJIHOHOĒ iWDODNtWiViWDPXQNDYpJ]pVVHO|VV]HIJJĒYDODPHQQ\LLUDWQDNRO\DQPpUWpNĠ iWV]HUNHV]WpVpWDPHO\DIRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDHOĒVHJtWLDQQDNPHJpUWpVpW $PXQNiOWDWyDIRJ\DWpNRVV]HPpO\PXQNiKR]MXWiViQDNHOĒVHJtWpVHpUGHNpEHQ ²DIHOYpWHOLHOMiUiVVRUiQ²N|WHOHVEL]WRVtWDQLD]HJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒ N|UQ\H]HWHW $PXQNiOWDWyWD EHNH]GpVEHQIRJODOWN|WHOH]HWWVpJDEEDQD]HVHWEHQWHUKHOL DPHQQ\LEHQ D DPHJUHVHGHWWiOOiVKHO\HWQ\LOYiQRVDQPHJKLUGHWWH E D]iOOiVKHO\UHDIRJ\DWpNRVV]HPpO\RO\PyGRQMHOHQWNH]HWWKRJ\MHOH]WHD PHJKDOOJDWiVKR]V]NVpJHVVSHFLiOLVLJpQ\HLWpV


/DNyKHO\N|]|VVpJEHYDOyEHIRJDGiV|QiOOypOHWYLWHO † $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV] KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ V]DEDGRQ G|QWKHVVHQHN ODNyKHO\N PHJYiODV]WiViUyO $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD KR]]iIpUpVL OHKHWĒVpJHW NHOO EL]WRVtWDQL NO|QE|]ĒN|]|VVpJLWiPRJDWyV]ROJiOWDWiVRNKR]LGHpUWYHDV]HPpO\HVVHJtWVpJQ\~MWiVW LV DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ D N|]|VVpJ WDJMD PDUDGKDVVRQ HOV]LJHWHOĒGpVH pV NLUHNHV]WĒGpVH PHJDNDGiO\R]KDWy OHJ\HQ LGH pUWYH D J\yJ\tWy UHKDELOLWiFLyVpV|QVHJtWĒN|]|VVpJHNKH]YDOyKR]]iIpUpVPHJYDOyVtWiViWLV $] iOODP PLQGHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVW PHJWHV] KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD iSROiVW JRQGR]iVW UHKDELOLWiFLyW Q\~MWy QDJ\OpWV]iP~ EHQWODNiVRV HOOiWiVL IRUPiW pV IpUĒKHO\HNHW N|]|VVpJL DODS~ HOOiWiVL IRUPiNNDO pV WiPRJDWRWWODNKDWiVLV]ROJiOWDWiVRNNDOYiOWVDNL .XOW~UDVSRUW † $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\W PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ PHJLOOHWL D NXOWXUiKR] D VSRUWKR]DV]DEDGLGĒVpVUHNUHiFLyVWHYpNHQ\VpJHNKH]YDOyKR]]iIpUpV  $] iOODPQDN PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ EL]WRVtWDQLD NHOO D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ VSRUWROyNpVPĠYpV]HNWiPRJDWiViWHOLVPHUpVpW  $PĠYpV]HWLpVNXOWXUiOLVLQWp]PpQ\HNQHNDNpS]ĒPĠYpV]HWD]LURGDORPD]HQHDWiQF WHUOHWpQWiPRJDWQLNHOODIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNSURJUDPMDLWpVWHYpNHQ\VpJpW  $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]DEDGLGĒ² pV W|PHJVSRUWMiQDN YDODPLQW YHUVHQ\² pV pOVSRUWMiQDN WiPRJDWiVD D N|]SRQWL N|OWVpJYHWpVEĒO W|UWpQLN D 0DJ\DU 2OLPSLDL %L]RWWViJ~WMiQ ,9)HMH]HW A HABILITÁCIÓ ÉS REHABILITÁCIÓ $KDELOLWiFLyKR]pVUHKDELOLWiFLyKR]YDOyMRJ † $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\QHN MRJD YDQ D KDELOLWiFLyUD UHKDELOLWiFLyUD ( MRJ pUYpQ\HVtWpVpWKDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNHOOiWiVRNEL]WRVtWMiN †$†EDQPHJMHO|OWiOODPLIHODGDWRWDWiUVDGDOPLHVpO\HJ\HQOĒVpJpUWIHOHOĒVPLQLV]WHU pVDIRJODONR]WDWiVpUW IHOQĒWWNpS]pVpUWIHOHOĒVPLQLV]WHUiOWDOOpWUHKR]RWWV]HUYH]HWHN WRYiEEi IRUSURÀW pV QRQSURÀW V]HUYH]HWHN Q\~MWMiN D V]ROJiOWDWiVW $ V]HUYH]HWHN V]iPiUDW|UYpQ\YDJ\NRUPiQ\UHQGHOHWWRYiEELIHODGDWRNDWiOODStWKDWPHJ

$KDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVHOOiWiV † $KDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVRNDW~J\NHOOPHJV]HUYH]QLKRJ\D] DOHKHWĒOHJNRUiEEDQD]HJ\pQLLJpQ\HNiWIRJypUWpNHOpVHDODSMiQLQGXOMRQHO $ KDELOLWiFLyV pV UHKDELOLWiFLyV SURJUDPRNDW N|]|VVpJL DODS~ V]ROJiOWDWiVRNNDO OHKHWĒVpJHNKH] PpUWHQ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN ODNyKHO\pQHN N|]HOpEHQ NHOO EL]WRVtWDQL $†V]HULQWLV]HUYH]HWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNKDELOLWiFLyMiQDNpVUHKDELOLWiFLyMiQDN PHJYDOyVXOiVDpUGHNpEHQNO|Q|VHQD]DOiEELV]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MWMD a) D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ PHJOpYĒ LOOHWYH IHMOHV]WKHWĒ NpSHVVpJHLQHN PHJIHOHOĒ SURJUDPWHUYH]HWHN NLGROJR]iViKR] RO\DQ V]HPSRQWUHQGV]HU NLDGiVD DPHO\ PDJiEDQIRJODOMDDKDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVIRO\DPDWVRUiQHOpUWNpSHVVpJIHMOĒGpV UHQGV]HUHV IHOPpUpVpW pV OHKHWĒYp WHV]L D KDELOLWiFLyV pV UHKDELOLWiFLyV SURJUDP V]NVpJV]HULQWLPyGRVtWiViWWRYiEEIHMOHV]WpVpW b)DKDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyVSURJUDPEDQPHJMHO|OWV]ROJiOWDWiVRNKR]HOOiWiVRNKR] YDOyKR]]iIpUpVPHJV]HUYH]pVH c) D KDELOLWiFLyV pV UHKDELOLWiFLy IRO\DPDWiEDQ N|]UHPĠN|GĒ V]HUYH]HWHNNHO V]HPpO\HNNHO YDOy HJ\WWPĠN|GpV D KDELOLWiFLyV pV UHKDELOLWiFLyV WHYpNHQ\VpJN ÀJ\HOHPPHONtVpUpVH d) D WiPRJDWy WHFKQROyJLiN LJpQ\EHYpWHOH pUGHNpEHQ D WiPRJDWy WHFKQROyJLDL V]ROJiOWDWiVIHMOHV]WpVLUiQ\DLQDNNLGROJR]iVD e) D VHJtWĒ V]ROJiODWRN LOOHWYH D]RN KiOy]DWiQDN NLDODNtWiViQiO ÀJ\HOHPEH YHHQGĒ V]HPSRQWRNNLGROJR]iVD I D KDELOLWiFLyV pV UHKDELOLWiFLyV IRO\DPDWEDQ |VV]HJ\ĠMW|WW WDSDV]WDODWRN DODSMiQ V]DNPDLPyGV]HUWDQLDMiQOiVRNNLGROJR]iVD g)DV]ROJiOWDWiVWQ\~MWyV]HUYH]HWHNNHOpVD]iOWDOXNQ\~MWRWWKDELOLWiFLyVpVUHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRNNDONDSFVRODWRVDGDWRNLQIRUPiFLyNJ\ĠMWpVHDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HN FVDOiGWDJMDLNVHJtWĒLNWiMpNR]WDWiVDpUGHNpEHQ 9)HMH]HW A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS † $ IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiV D V~O\RVDQ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ UpV]pUH D] HVpO\HJ\HQOĒVpJHW HOĒVHJtWĒ KDYL UHQGV]HUHVVpJJHO MiUy SpQ]EHOL MXWWDWiV $ WiPRJDWiVFpOMDKRJ\²DV~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\M|YHGHOPpWĒOIJJHWOHQO² DQ\DJLVHJtWVpJJHOMiUXOMRQKR]]iDV~O\RVDQIRJ\DWpNRViOODSRWEyOHUHGĒWiUVDGDOPL KiWUiQ\RNPpUVpNOpVpKH] $MRJRVXOWLN|UPHJKDWiUR]iVD † )RJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDD]DpOHWpYpWEHW|OW|WWV~O\RVDQIRJ\DWpNRVD] HOOiWiVLJpQ\OpVpQHNLGĒSRQWMiEDQ0DJ\DURUV]iJRQpOĒPDJ\DUiOODPSROJiUOHWHOHSHGHWW YDODPLQWEHYiQGRUROWMRJiOOiV~V]HPpO\WRYiEEiDPDJ\DUKDWyViJiOWDOPHQHNOWNpQW LOOHWYHKRQWDODQNpQWHOLVPHUWV]HPpO\MRJRVXOWDNLQHN

131

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

F D]RNEL]WRVtWiVDDPXQNiOWDWyV]iPiUDQHPMHOHQWDUiQ\WDODQXOQDJ\WHUKHW $UiQ\WDODQXOQDJ\WHKHUQHNPLQĒVOD]KDDN|WHOH]HWWVpJWHOMHVtWpVHDPXQNiOWDWy PĠN|GpVpWHOOHKHWHWOHQtWL $PXQNiOWDWyD pV EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWN|WHOH]HWWVpJHN WHOMHVtWpVpKH]IRJODONR]iVLUHKDELOLWiFLyVV]DNpUWĒWUHKDELOLWiFLyVWDQiFVDGyWYHKHW LJpQ\EH


a)VHJpGHV]N|]]HOYDJ\PĠWpWL~WRQQHPNRUULJiOKDWyPyGRQDOiWyNpSHVVpJHWHOMHVHQ KLiQ\]LNYDJ\DOLJOiWyNpQWPLQLPiOLVOiWiVPDUDGYiQQ\DOUHQGHONH]LNpVH]pUWNL]iUyODJ WDSLQWyKDOOypOHWPyGIRO\WDWiViUDNpSHV OiWiVLIRJ\DWpNRV b)KDOOiVYHV]WHVpJHRO\DQPpUWpNĠKRJ\DEHV]pGQHNKDOOiV~WMiQW|UWpQĒPHJpUWpVpUH VHJpGHV]N|]]HOVHPNpSHVIHOWpYHKRJ\ ba)KDOOiVNiURVRGiVDpOHWpYpQHNEHW|OWpVpWPHJHOĒ]ĒHQN|YHWNH]HWWEHYDJ\ bb)KDOOiVNiURVRGiVDPHOOHWWDKDQJ]yEHV]pGpUWKHWĒHMWpVHHOPDUDG KDOOiVLIRJ\DWpNRV c)pUWHOPLDNDGiO\R]RWWViJDJHQHWLNDLLOOHWĒOHJPDJ]DWLNiURVRGiVYDJ\V]OpVLWUDXPD N|YHWNH]WpEHQ WRYiEEi WL]HQQHJ\HGLN pOHWpYpW PHJHOĒ]ĒHQ EHN|YHWNH]Ē V~O\RV EHWHJVpJPLDWWN|]pSV~O\RVYDJ\DQQiOQDJ\REEPpUWpNĠ pUWHOPLIRJ\DWpNRV d) iOODSRWD D V]HPpO\LVpJ HJpV]pW pULQWĒ IHMOĒGpV iWKDWy ]DYDUD PLDWW D] DXWRQyPLD WHV]WHNDODSMiQV~O\RVQDNYDJ\N|]pSV~O\RVQDNPLQĒVtWKHWĒ e)DPR]JiVUHQGV]HUNiURVRGiVDLOOHWĒOHJIXQNFLy]DYDUDPLDWWKHO\YiOWR]WDWiVDDNO|Q MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW VHJpGHV]N|] iOODQGy pV V]NVpJV]HUĠ KDV]QiODWiW LJpQ\OL YDJ\ D NO|Q MRJV]DEiO\ V]HULQWL PR]JiVV]HUYL EHWHJVpJH PLDWW iOODSRWD VHJpGHV]N|]]HOHUHGPpQ\HVHQQHPEHIRO\iVROKDWy PR]JiVV]HUYLIRJ\DWpNRV I D] D ²H és K SRQWEDQ PHJKDWiUR]RWW V~O\RV IRJ\DWpNRVViJRN N|]O OHJDOiEE NpW IRJ\DWpNRVViJDYDQ KDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRV g)KDOOiVYHV]WHVpJHRO\DQPpUWpNĠKRJ\DEHV]pGQHNKDOOiV~WMiQW|UWpQĒPHJpUWpVpUH VHJpGHV]N|]]HO VHP NpSHV pV D] D F ²H és K SRQWRN YDODPHO\LNpEHQ PHJMHO|OW HJ\pEIRJ\DWpNRVViJDLVYDQ KDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRV K iOODSRWD NURPRV]yPDUHQGHOOHQHVVpJ PLDWW V~O\RVQDN YDJ\ N|]pSV~O\RVQDN PLQĒVtWKHWĒ pViOODSRWDWDUWyVDQYDJ\YpJOHJHVHQIHQQiOOWRYiEEi|QiOOypOHWYLWHOUHQHPNpSHVYDJ\ PiVRNiOODQGyVHJtWVpJpUHV]RUXO $] EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWWiPRJDWiVUDMRJRVXOW a) D V]DEDG PR]JiV pV WDUWy]NRGiV MRJiYDO UHQGHONH]Ē V]HPpO\HN EHXWD]iViUyO pV WDUWy]NRGiViUyO V]yOy W|UYpQ\ D WRYiEELDNEDQ 6]PWY V]HULQW D V]DEDG PR]JiV pV WDUWy]NRGiVMRJiYDOUHQGHONH]ĒV]HPpO\DPHQQ\LEHQD]HOOiWiVLJpQ\OpVpQHNLGĒSRQWMiEDQ D]6]PWYEHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWDV]DEDGPR]JiVpVDKiURPKyQDSRWPHJKDODGy WDUWy]NRGiVLMRJiW0DJ\DURUV]iJWHUOHWpQJ\DNRUROMDDSROJiURNV]HPpO\LDGDWDLQDNpV ODNFtPpQHNQ\LOYiQWDUWiViUyOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWEHMHOHQWHWWODNyKHOO\HOUHQGHONH]LNpV D]HW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHOYDODPLQW b) D V]RFLiOLV EL]WRQViJL UHQGV]HUHN NRRUGLQiOiViUyO pV DQQDN YpJUHKDMWiViUyO V]yOy XQLyVUHQGHOHWHNMRJRVXOWLN|UpEHWDUWR]yDV]DEDGPR]JiVpVWDUWy]NRGiVMRJiYDO UHQGHONH]Ē V]HPpO\ DPHQQ\LEHQ D] HOOiWiV LJpQ\OpVpQHN LGĒSRQWMiEDQ D] 6]PWY EHQ PHJKDWiUR]RWWDN V]HULQW D V]DEDG PR]JiVKR] pV WDUWy]NRGiVKR] YDOy MRJiW 0DJ\DURUV]iJ WHUOHWpQ J\DNRUROMD D SROJiURN V]HPpO\L DGDWDLQDN pV ODNFtPpQHN Q\LOYiQWDUWiViUyOV]yOyW|UYpQ\V]HULQWEHMHOHQWHWWODNyKHOO\HOUHQGHONH]LNpVD]H W|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHO c)DPDJDVV]LQWĠNpS]HWWVpJHWLJpQ\OĒPXQNDYiOODOiVpVWDUWy]NRGiVFpOMiEyONLiOOtWRWW HQJHGpOO\HO (8 .pN .iUW\iYDO UHQGHONH]Ē KDUPDGLN RUV]iJEHOL iOODPSROJiU DPHQQ\LEHQD]HW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHOpVUHQGHONH]LND SROJiURNV]HPpO\LDGDWDLQDNpVODNFtPpQHNQ\LOYiQWDUWiViUyOV]yOyW|UYpQ\V]HULQW EHMHOHQWHWWODNyKHOO\HOYDJ\WDUWy]NRGiVLKHOO\HO

132

 $V~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHPMRJRVXOWIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDKD a)YDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVO b)PDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNEDQUpV]HVOYDJ\ c)XWiQDPDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNRWIRO\yVtWDQDN 0HJV]ĠQLNDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDYDOyMRJRVXOWViJKD a)DV~O\RVDQIRJ\DWpNRViOODSRWQHPiOOIHQQ b)DIRJ\DWpNRVV]HPpO\DIHOOYL]VJiODWRQQHPMHOHQLNPHJpVDWiYROPDUDGiViWQHP LJD]ROMD +DDMRJRVXOWKiURPKyQDSRWPHJKDODGyLGĒWDUWDPUDRO\DQiOODPEDWiYR]LNDPHO\ nem a)D](XUySDL8QLyWDJiOODPD b)D](XUySDL*D]GDViJL7pUVpJUĒOV]yOyPHJiOODSRGiVEDQUpV]HVPiViOODPYDJ\ c) RO\DQ iOODP DPHO\QHN iOODPSROJiUD D] (XUySDL .|]|VVpJ pV WDJiOODPDL YDODPLQW D] (XUySDL *D]GDViJL7pUVpJUĒO V]yOy PHJiOODSRGiVEDQ QHP UpV]HV iOODP N|]|WW OpWUHM|WW QHP]HWN|]L V]HU]ĒGpV DODSMiQ D] (XUySDL *D]GDViJL 7pUVpJUĒO V]yOy PHJiOODSRGiVEDQUpV]HViOODPiOODPSROJiUiYDOD]RQRVMRJiOOiVWpOYH] WiYROOpWHDODWWD]HOOiWiVV]QHWHO +DDWiPRJDWiVUDYDOyMRJRVXOWViJDIRJ\DWpNRVV]HPpO\KDOiODPLDWWV]ĠQLNPHJD] HOKDOiOR]iVKyQDSMiUDMiUyWiPRJDWiVWDYHOHN|]|VKi]WDUWiVEDQHJ\WWpOWN|]HOL KR]]iWDUWR]yHQQHNKLiQ\iEDQD]|U|N|VYHKHWLIHODKDOiOQDSMiWyOYDJ\DKDJ\DWpNL iWDGyYpJ]pVMRJHUĒUHHPHONHGpVpWĒOV]iPtWRWWHJ\pYHQEHOO $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVPpUWpNH $† $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVKDYL|VV]HJHD]|UHJVpJLQ\XJGtMPLQGHQNRUL OHJNLVHEE|VV]HJpQHN a)DD† EHNH]GpVpQHND ²H és K SRQWMDV]HULQWLHVHWHNEHQNLYpYHD]H†b) SRQWMiEDQPHJMHO|OWHVHWHNHW b)D ba)D† EHNH]GpVpQHNI és g)SRQWMDV]HULQWLHVHWEHQ bb)D† EHNH]GpVpQHND F ²H és K SRQWMiEDQIRJODOWHVHWHNEHQIHOWpYHKRJ\D V~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHND]|QNLV]ROJiOiVLNpSHVVpJHWHOMHVHQKLiQ\]LN +DDYDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVOĒOiWiVLIRJ\DWpNRVV]HPpO\IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVUDWDUWLJpQ\WĒWDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVDYDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiQDN PHJV]QWHWpVpWN|YHWĒHQ a)D] EHNH]GpVa)SRQWMDV]HULQWL|VV]HJEHQLOOHWLPHJKD|QNLV]ROJiOiVLNpSHVVpJpQHN YL]VJiODWiWQHPNpUL b)D] EHNH]GpVb)SRQWMDV]HULQWL|VV]HJEHQLOOHWLPHJKD|QNLV]ROJiOiVLNpSHVVpJpQHN KLiQ\iWPHJiOODStWMiN Hatásköri, eljárási szabályok %† $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVPHJiOODStWiViUDLUiQ\XOyHOMiUiVNpUHOHPUHLQGXO $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVPHJiOODStWiVDDNLQFVWiUKDWiVN|UpEHWDUWR]LN $† EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWV]HPpO\YRQDWNR]iViEDQDIRJ\DWpNRVViJL


&† $V~O\RVDQIRJ\DWpNRViOODSRWPHJiOODStWiViQDNNpUGpVpEHQD]RUYRVV]DNpUWĒL V]HUYV]DNKDWyViJNpQWMiUHO $V~O\RVDQIRJ\DWpNRViOODSRWIHQQiOOiViW²KDDV]DNKDWyViJLiOOiVIRJODOiVHOWpUĒHQ QHPUHQGHONH]LN²|WpYHQNpQWD]RUYRVV]DNpUWĒLV]HUYIHOOYL]VJiOMD '†  $ IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVEDQ UpV]HVOĒ LOOHWYH DQQDN JRQGQRND D MRJRVXOWViJ IHOWpWHOHLW pULQWĒ OpQ\HJHV WpQ\HN N|UOPpQ\HN PHJYiOWR]iViUyO QDSRQ EHOO N|WHOHVpUWHVtWHQLDNLQFVWiUDW  +D D WiPRJDWiVUD YRQDWNR]y LJpQ\W MRJHUĒVHQ PHJiOODStWMiN D] HOOiWiV D NpUHOHP EHQ\~MWiViWyOHVHGpNHV $ IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiV LUiQWL LJpQ\ pUYpQ\HVtWpVpYHO NDSFVRODWRV YDODPHQQ\L HOMiUiVLOOHWpNpVN|OWVpJPHQWHV $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVIRO\yVtWiVDÀQDQV]tUR]iVDDMRJDODSQpONOIHOYHWWHOOiWiV YLVV]DÀ]HWpVH († $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWDNLQFVWiUIRO\yVtWMD $ EHQWODNiVRV LQWp]PpQ\EHQ ODNy V~O\RVDQ IRJ\DWpNRV FVHOHNYĒNpSWHOHQ V]HPpO\ HOOiWiViWD]LQWp]PpQ\YH]HWĒMpQHNNHOOIRO\yVtWDQL$]LQWp]PpQ\YH]HWĒMHDMRJRVXOW V]HPpO\ IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiViW D] LQWp]PpQ\ N|OWVpJYHWpVpWĒO HONO|QtWHWWHQ NH]HOLpVEL]WRVtWMDDV]HPpO\UHV]yOyIHOKDV]QiOiVW $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWHOMHVIHGH]HWpWDN|]SRQWLN|OWVpJYHWpVEL]WRVtWMD -RJDODSQpONOYHV]LLJpQ\EHDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWD]DV]HPpO\DNL a)DUUDQHPMRJRVXOWYDJ\ b)NHYHVHEE|VV]HJUHMRJRVXOWPLQWDPHO\HWV]iPiUDIRO\yVtWRWWDN $]DNLDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWMRJDODSQpONOYHWWHIHON|WHOHVD]WYLVV]DÀ]HWQL KDHUUHDIHOYpWHOWĒOV]iPtWRWWQDSRQEHOOKDWiUR]DWEDQN|WHOH]WpN $] EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWLGĒHOWHOWpYHODMRJDODSQpONOIHOYHWWIRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVWDWWyOOHKHWYLVV]DN|YHWHOQLDNLQHND]HOOiWiVIHOYpWHOHIHOUyKDWyIHOWpYH KRJ\D]HOOiWiVPHJV]ĠQpVpWĒOV]iPtWRWWNHYHVHEEPLQWKiURPpYWHOWHO +DDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWMRJDODSQpONOLJpQ\EHYHWWV]HPpO\LJD]ROMDKRJ\ WDUWR]iViQDN D]RQQDOL YDJ\ HJ\|VV]HJEHQ YDOy PHJÀ]HWpVH FVDOiGL M|YHGHOPL YDJ\RQLpVV]RFLiOLVN|UOPpQ\HLUHYDOyWHNLQWHWWHOPDJiQDNYDJ\DWDUWiVUDV]RUXOy

KR]]iWDUWR]yQDN DUiQ\WDODQXO V~O\RV DQ\DJL PHJWHUKHOpVW MHOHQWHQH UpV]pUH D NLQFVWiU OHJIHOMHEE WL]HQNpW KyQDSL KDODV]WiVW HQJHGpO\H]KHW LOOHWĒOHJ D]W KRJ\ D WDUWR]iVWKDUPLQFKDWKyQDSRQEHOOUpV]OHWHNEHQÀ]HVVHPHJ $NLDMRJRVXOWKDOiODHVHWpQDNLXWDOWIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVWMRJDODSQpONOYHWWH IHON|WHOHVD]WYLVV]DÀ]HWQLKDHUUHKDWiUR]DWEDQN|WHOH]WpN A nyilvántartásra, adatvédelemre vonatkozó rendelkezések )† $NLQFVWiUDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDYDOyMRJRVXOWViJPHJiOODStWiVDD] HOOiWiVEL]WRVtWiVDFpOMiEyOQ\LOYiQWDUWiVWYH]HW$Q\LOYiQWDUWiVWDUWDOPD]]D a)DMRJRVXOWWHUPpV]HWHVV]HPpO\D]RQRVtWyDGDWDLW b) D MRJRVXOW iOODPSROJiUViJiW LOOHWĒOHJ EHYiQGRUROW OHWHOHSHGHWW YDJ\ PHQHNOW MRJiOOiViW c)DMRJRVXOWEHOI|OGLODNypVYDJ\WDUWy]NRGiVLKHO\pW d) D MRJRVXOWViJL IHOWpWHOHNUH pV D] D]RNEDQ EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iVRNUD YRQDWNR]y DGDWRNDW e)DIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVPHJiOODStWiViUDPHJYiOWR]WDWiViUDpVPHJV]QWHWpVpUH YRQDWNR]yG|QWpVW I DIHOOYL]VJiODWLGĒSRQWMiW g)DMRJRVXOW7iUVDGDORPEL]WRVtWiVL$]RQRVtWy-HOpW 7$-V]iP  $NLQFVWiUDQ\LOYiQWDUWiVEyODGDWRWW|UYpQ\DODSMiQDGDWNH]HOpVUHMRJRVXOWV]HUYQHN ² D IHOKDV]QiOiV FpOMiQDN pV MRJDODSMiQDN HJ\LGHMĠ PHJMHO|OpVpYHO ² MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWWPyGRQV]ROJiOWDWKDW $ Q\LOYiQWDUWiVEyO D IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVUD YDOy MRJRVXOWViJ PHJV]ĠQpVpWĒO V]iPtWRWW|WpYHOWHOWpYHOW|U|OQLNHOOD]DGRWWV]HPpO\UHYRQDWNR]yDGDWRNDW $]HW|UYpQ\IHOKDWDOPD]iVDDODSMiQQ\LOYiQWDUWiVWYH]HWĒV]HUYHNDQ\LOYiQWDUWiVEDQ NH]HOWDGDWRNDWV]HPpO\HVD]RQRVtWyDGDWRNQpONOVWDWLV]WLNDLFpOUDIHOKDV]QiOKDWMiN LOOHWĒOHJD]RNEyOVWDWLV]WLNDLFpOUDDGDWRWV]ROJiOWDWKDWQDN $]HW|UYpQ\V]HULQWLHOMiUiVRNVRUiQD]XQLyVUHQGHOHWHNV]HULQWLKR]]iIpUpVL SRQWRW PĠN|GWHWĒ HJpV]VpJJ\pUW IHOHOĒV PLQLV]WHU D] XQLyV UHQGHOHWHN V]HULQWL FpOEyO D] DKKR] V]NVpJHV PpUWpNEHQ pV LGHLJ NH]HOL D] HOHNWURQLNXV DGDWFVHUpYHO pULQWHWW D NLQFVWiU iOWDO H W|UYpQ\ V]HULQW NH]HOW V]HPpO\HV pV NO|QOHJHVDGDWRNDW 9,)HMH]HW 256=É*26)2*<$7e.26h*<,7$1É&6 † $.RUPiQ\IRJ\DWpNRVJJ\HONDSFVRODWRVIHODGDWDLQDNHOOiWiViWD]2UV]iJRV )RJ\DWpNRVJ\L7DQiFV DWRYiEELDNEDQ7DQiFV VHJtWL $7DQiFV a) D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNNHO |VV]HIJJĒ G|QWpVHN PHJKR]DWDOiEDQ NH]GHPpQ\H]Ē MDYDVODWWHYĒYpOHPpQ\H]ĒpVNRRUGLQiOy b)DG|QWpVHNYpJUHKDMWiViQDNIRO\DPDWiEDQHOHP]ĒpVpUWpNHOĒ WHYpNHQ\VpJHWYpJH]

133

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

WiPRJDWiVPHJiOODStWiVDDNLQFVWiUKDWiVN|UpEHWDUWR]LN 

 +D D IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVUD LUiQ\XOy NpUHOPHW D]pUW XWDVtWRWWiN HO PHUW D NpUHOPH]Ē J\IpO QHP V~O\RVDQ IRJ\DWpNRV D] HOXWDVtWy KDWiUR]DW MRJHUĒUH HPHONHGpVpWN|YHWĒHJ\pYHQEHOOHOĒWHUMHV]WHWW~MDEEIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiV PHJiOODStWiViUD LUiQ\XOy NpUHOHPUH D EL]RQ\tWiVL HOMiUiVW FVDN DEEDQ D] HVHWEHQ NHOO OHIRO\WDWQL KD D] RUYRV LJD]ROMD KRJ\ D] LJpQ\OĒ iOODSRWD D] HOXWDVtWiV yWD URVV]DEERGRWWHJ\pENpQW²DMRJV]DEiO\YiOWR]iVHVHWpWNLYpYH²DNpUHOPHWpUGHPL YL]VJiODWQpONOHONHOOXWDVtWDQL


† $7DQiFVWDQiFVNR]iVLpVV]DYD]DWLMRJJDOUHQGHONH]ĒWDJMDL D D7DQiFVHOQ|NH E DPR]JiVVpUOWDVLNHWpVQDJ\RWKDOOyDEHV]pGIRJ\DWpNRVDYDNpVJ\HQJpQOiWyD] pUWHOPLIRJ\DWpNRVD]DXWLVWDDVLNHWYDNYDODPLQWDSV]LFKRV]RFLiOLVIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒHPEHUHNRUV]iJRVpUGHNNpSYLVHOHWLV]HUYH]HWHLiOWDOGHOHJiOWHJ\HJ\IĒ F D0DJ\DU2OLPSLDL%L]RWWViJ)RJ\DWpNRVRN6SRUWMipUWIHOHOĒV7DJR]DWDiOWDOGHOHJiOW HJ\IĒ G D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN pUGHNpEHQ PĠN|GĒ D] RUV]iJRV V]|YHWVpJHNEHQ WDJViJL YLV]RQQ\DOQHPUHQGHONH]ĒHJ\pEQHPNRUPiQ\]DWLV]HUYH]HWHNiOWDOGHOHJiOWQpJ\ IĒ H D)RJ\DWpNRV(PEHUHN6]|YHWVpJHLQHN7DQiFVDiOWDOGHOHJiOWDIRJ\DWpNRVJ\HUPHNHN QĒNpUGHNpEHQYDODPLQWDNXOW~UDWHUOHWpQHOMiUyV]HUYH]HWHJ\HJ\NpSYLVHOĒMH ÉOODQGyPHJKtYRWWDN DPXQNDDGyNRUV]iJRVV]|YHWVpJHiOWDOGHOHJiOWHJ\IĒ F D](J\HQOĒ%iQiVPyG+DWyViJiOWDOGHOHJiOWHJ\IĒ G D]$ODSYHWĒ-RJRN%L]WRViQDNKLYDWDODiOWDOGHOHJiOWHJ\IĒ $7DQiFVQDSLUHQGMpEHQpULQWHWWD.RUPiQ\IHODGDWN|UpEHQHOMiUyWDQiFVNR]iVLMRJJDO IHOKDWDOPD]RWWHJ\WLV]WVpJYLVHOĒMH $7DQiFVQDSLUHQGMpEHQpULQWHWWV]ROJiOWDWyV]HUYH]HWHNiOWDOGHOHJiOWNpWIĒ )HOKDWDOPD]iVWNDSD.RUPiQ\KRJ\D7DQiFVV]HUYH]HWpQHNpVPĠN|GpVpQHNUpV]OHWHV V]DEiO\DLWPHJDONRVVD 9,,)HMH]HW 256=É*26)2*<$7e.26h*<,352*5$0 † $]2UV]iJJ\ĠOpVDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHVpO\HJ\HQOĒVpJpQHNPHJWHUHPWpVpKH] V]NVpJHV LQWp]NHGpVHN PHJDODSR]iVD pUGHNpEHQ 2UV]iJRV )RJ\DWpNRVJ\L 3URJUDPRW D WRYiEELDNEDQ 3URJUDP KDWiUR] PHJ$ 3URJUDPEDQ IRJODOWDNDW D] HJpV]VpJJ\L V]RFLiOSROLWLNDL IRJODONR]WDWiVL RNWDWiVL N|]OHNHGpVL WHUYH]pVEHQ WRYiEEiDWHOHSOpVIHMOHV]WpVEHQYDODPLQWD]HJ\pEiOODPLWHUYH]pVN|UpEHWDUWR]y G|QWpVPHJKR]DWDODVRUiQpUYpQ\UHNHOOMXWWDWQL $ 3URJUDP HOĒNpV]tWpVpUĒO pV DQQDN 2UV]iJJ\ĠOpVL KDWiUR]DWWHUYH]HW IRUPiMiEDQ D] 2UV]iJJ\ĠOpV HOp W|UWpQĒ WHUMHV]WpVpUĒO ² D WiUVDGDOPL HVpO\HJ\HQOĒVpJ HOĒPR]GtWiVipUWIHOHOĒVPLQLV]WHU~WMiQ²D.RUPiQ\JRQGRVNRGLN $3URJUDPD]DOiEELDNDWWDUWDOPD]]D a)DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒQpSHVVpJWiUVDGDOPLKHO\]HWpQHNEHPXWDWiViW b) H W|UYpQ\EHQ PHJIRJDOPD]RWW MRJRN pV FpOWHUOHWHN pUYpQ\HVOpVH pUGHNpEHQ WHUYH]HWWNRUPiQ\]DWLLQWp]NHGpVHNHWpVMRJDONRWiVLOpSpVHNHW  $ 3URJUDPRW D] 2UV]iJJ\ĠOpV IRJDGMD HO 9pJUHKDMWiViUyO D .RUPiQ\ D]  EHNH]GpVV]HULQWLLQWp]NHGpVLWHUYEHQV]HUHSOĒXWROVyKDWiULGĒWN|YHWĒQDSRQ EHOO MHOHQWpVW WHV] D] 2UV]iJJ\ĠOpVQHN$] 2UV]iJJ\ĠOpV D MHOHQWpV WiUJ\DOiViYDO HJ\LGHMĠOHJD3URJUDPRWV]NVpJV]HULQWIHOOYL]VJiOMD $.RUPiQ\D]2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPEDQPHJIRJDOPD]RWWFpORN WHPHVYpJUHKDMWiVDpUGHNpEHQKiURPpYUHV]yOyRSHUDWtY,QWp]NHGpVL7HUYHW²D

134

WRYiEELDNEDQ7HUYNpV]tWDPHO\HW.RUPiQ\KDWiUR]DWIRUPiMiEDQKLUGHWNL $7HUYWDUWDOPD]]D D $3URJUDPYpJUHKDMWiViYDONDSFVRODWRVDQD]HJ\HVNRUPiQ\]DWLV]DNWHUOHWHNpUW IHOHOĒVNRUPiQ\]DWLV]HUYHNiOWDOD7HUYLGĒV]DNDDODWWHOYpJ]HQGĒMRJDONRWiVLpV RSHUDWtYYpJUHKDMWiVLIHODGDWRNDW E DPHJYDOyVtWiVVDONDSFVRODWRVDQDPHJYDOyVtWiVKR]V]NVpJHVIRUUiVRN PHJQHYH]pVpWYDODPLQWDIHOKDV]QiOiVWHPH]pVpW 9,,,)HMH]HW $)2*<$7e.262.$70(*,//(7đ-2*2.9e'(/0(729É%%É$7g59e1<%đ/)$.$'Ð FELADATOK KÖTELEZETTJE † $PHQQ\LEHQ YDODNLW IRJ\DWpNRVViJD PLDWW MRJHOOHQHVHQ KiWUiQ\ pU PHJLOOHWLN PLQGD]RNDMRJRNDPHO\HNDV]HPpO\KH]IĠ]ĒGĒMRJRNVpUHOPHHVHWpQLUiQ\DGyN $ MRJpUYpQ\HVtWpV WHNLQWHWpEHQ D] HJ\HQOĒ EiQiVPyGUyO pV D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ HOĒPR]GtWiViUyO V]yOy pYL &;;9 W|UYpQ\ YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHLW NHOO DONDOPD]QL Záró rendelkezések †(]DW|UYpQ\MDQXiUMpQOpSKDWiO\EDD]]DOKRJ\DIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUyO V]yOyW|UYpQ\LUHQGHONH]pVHNHWV]HSWHPEHULJNHOOPHJDONRWQL † $ N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHNQHN W|PHJN|]OHNHGpVL HV]N|]|NQHN XWDVIRUJDOPL OpWHVtWPpQ\HNQHNMHO]ĒpVWiMpNR]WDWyEHUHQGH]pVHNQHN²DPHQQ\LEHQMRJV]DEiO\ PiVNpQWQHPUHQGHONH]LN²IRNR]DWRVDQGHOHJNpVĒEEMDQXiUMpLJNHOOD †EDQIRJODOWIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHOQLN $W|UYpQ\†iEDQV]DEiO\R]RWWN|]OHNHGpVLV]iOOtWiVWYpJ]ĒKiOy]DWNLpStWpVpUĒO IRNR]DWRVDQGHOHJNpVĒEEMDQXiUMpLJJRQGRVNRGQLNHOO $IRJ\DWpNRVV]HPpO\D†EDQV]DEiO\R]RWWVSHFLiOLVRNWDWiViQDNWiUJ\LV]HPpO\L IHOWpWHOHLWIRNR]DWRVDQGHOHJNpVĒEEMDQXiUMpLJNHOOPHJWHUHPWHQL $IRJ\DWpNRVV]HPpO\VSHFLiOLVPXQNDKHO\HQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiViQDN†V]HULQWL IHOWpWHOHLWIRNR]DWRVDQGHOHJNpVĒEEMDQXiUMpLJNHOOPHJWHUHPWHQL  $]2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L7DQiFVHW|UYpQ\KDWiO\EDOpSpVpWĒOV]iPtWRWWKiURP KyQDSRQEHOOM|QOpWUH $.RUPiQ\D3URJUDPRWOHJNpVĒEEiSULOLVLJEHQ\~MWMDD]2UV]iJJ\ĠOpVQHN † )HOKDWDOPD]iVWNDSD.RUPiQ\DUUDKRJ\UHQGHOHWEHQiOODStWVDPHJ a)DV~O\RVIRJ\DWpNRVViJPLQĒVtWpVpQHNIHOOYL]VJiODWiQDNUpV]OHWHVV]DEiO\DLW b)DIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVIRO\yVtWiViQDNHOV]iPROiViQDNV]DEiO\DLW c)DVSHFLiOLVPXQNDKHO\PĠN|GpVpQHNÀQDQV]tUR]iViQDNV]DEiO\DLW d) D )RJ\DWpNRVJ\L 7DQiFV V]HUYH]HWpUH pV PĠN|GpVpUH YRQDWNR]y UpV]OHWHV V]DEiO\RNDW


GHFHPEHU

GHFHPEHU ²H]HUIĒN|]|WWLWHOHSOpV |QNRUPiQ\]DWD

²H]HUIĒN|]|WWLWHOHSOpV |QNRUPiQ\]DWD²H]HUIĒN|]|WWLWHOHSOpV |QNRUPiQ\]DWDH]HUIĒIHOHWWLWHOHSOpV |QNRUPiQ\]DWDLGHpUWYHD IĒYiURVNHUOHWHLWLVPHJ\HL IĒYiURVL |QNRUPiQ\]DW|QNRUPiQ\]DWLJ\IpOV]ROJiODWHJpV]VpJJ\LV]DNHOOiWiVV]RFLiOLVV]DNHOOiWiVJ\HUPHNYpGHOPLV]DNHOOiWiVN|]pSIRN~LVNROD

²H]HUIĒN|]|WWLWHOHSOpV |QNRUPiQ\]DWD

DODSIRN~LVNRODyYRGDV]RFLiOLVDODSHOOiWiV

H]HUIĒDODWWLWHOHSOpV |QNRUPiQ\]DWD

135

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

0HOOpNOHWD]pYL;;9,W|UYpQ\KH]

$]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV IHOWpWHOHLQHNPHJWHUHPWpVpUH N|WHOH]HWW|QNRUPiQ\]DWRNpV W|EEFpO~NLVWpUVpJLWiUVXOiVRN

J\HUPHNYpGHOPLDODSHOOiWiV

 †  ( W|UYpQ\ †D D OpJL MiUPĠYHNHQ XWD]y IRJ\DWpNNDO pOĒ LOOHWYH FV|NNHQW PR]JiVNpSHVVpJĠV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOyM~OLXVL(.HXUySDL SDUODPHQWL pV WDQiFVL UHQGHOHW YpJUHKDMWiViKR] V]NVpJHV UHQGHONH]pVHNHW iOODStW PHJ (W|UYpQ\²†DLDIRJODONR]WDWiVpVDPXQNDYpJ]pVVRUiQDONDOPD]RWWHJ\HQOĒ EiQiVPyGiOWDOiQRVNHUHWHLQHNOpWUHKR]iViUyOV]yOy(.WDQiFVLLUiQ\HOY FLNNpQHNYDOyPHJIHOHOpVWV]ROJiOMiN (]DW|UYpQ\DV]RFLiOLVEL]WRQViJLUHQGV]HUHNNRRUGLQiOiViUyOV]yOyiSULOLV L(.HXUySDLSDUODPHQWLpVWDQiFVLUHQGHOHWpVDV]RFLiOLVEL]WRQViJL UHQGV]HUHNNRRUGLQiOiViUyOV]yOy(.UHQGHOHWYpJUHKDMWiViUDYRQDWNR]y HOMiUiVPHJiOODStWiViUyOV]yOyV]HSWHPEHUL(.HXUySDLSDUODPHQWL pVWDQiFVLUHQGHOHWYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHVUHQGHONH]pVHNHWiOODStWPHJ

GHFHPEHU

†(]DW|UYpQ\DN|YHWNH]ĒXQLyVMRJLDNWXVRNQDNYDOyUpV]OHJHVPHJIHOHOpVWV]ROJiOMD a)D7DQiFV(.WDQiFVLLUiQ\HOYH QRYHPEHU DKDUPDGLNRUV]iJRN KX]DPRVWDUWy]NRGiVLHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ĒiOODPSROJiUDLQDNMRJiOOiViUyOFLNN EHNH]GpVd)SRQWpVFLNN b)D](XUySDL3DUODPHQWpVD7DQiFV(.LUiQ\HOYH iSULOLV D]8QLy SROJiUDLQDNpVFVDOiGWDJMDLNQDNDWDJiOODPRNWHUOHWpQW|UWpQĒV]DEDGPR]JiVKR] pVWDUWy]NRGiVKR]YDOyMRJiUyOYDODPLQWD](*.UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO WRYiEEiD(*.D(*.D(*.D(*.D(*. D(*.D(*.D(*.pVD(*.LUiQ\HOYKDWiO\RQNtYO KHO\H]pVpUĒOFLNNH c)D7DQiFV(.LUiQ\HOYH PiMXV DKDUPDGLNRUV]iJEHOLiOODPSROJiURN PDJDV V]LQWĠ NpS]HWWVpJHW LJpQ\OĒ PXQNDYiOODOiV FpOMiEyO YDOy EHOpSpVpQHN pV WDUWy]NRGiViQDNIHOWpWHOHLUĒOFLNN EHNH]GpVe)SRQW

$N|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVPHJYDOyVtWiViQDN WHPH]pVHD]|QNRUPiQ\]DWRNLOOHWĒOHJ|QNRUPiQ\]DWLIHODGDWHOOiWiVW EL]WRVtWyHJ\HVN|]V]ROJiOWDWiVRNHVHWpEHQ

HJpV]VpJJ\LDODSHOOiWiV

$](XUySDL8QLyMRJiQDNYDOyPHJIHOHOpV

Melléklet az  1998.  évi   XXVI.  törvényhez

.|WHOH]HWWHNV]iPD

e)D† EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWV]HPpO\HNUHYRQDWNR]yHOOiWiVLJpQ\OpVpYHO PHJiOODStWiViYDO IRO\yVtWiViYDO YDODPLQW D] LJpQ\HOEtUiOy V]HUYHN DGDWNH]HOpVpYHO NDSFVRODWRVUpV]OHWHVV]DEiO\RNDW )HOKDWDOPD]iVWNDSDWiUVDGDOPLHVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiVipUWIHOHOĒVPLQLV]WHU KRJ\ D N|]V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EHYpWHOpQHN pV D V]HPpO\L VHJtWpV IHOWpWHOHLQHN EL]WRVtWiVDpUGHNpEHQUHQGHOHWEHQiOODStWVDPHJDIRJ\DWpNRVV]HPpO\WD]HJ\HQOĒ HVpO\ĠKR]]iIpUpVKH]IĠ]ĒGĒMRJDJ\DNRUOiViEDQpV|QiOOypOHWYLWHOpEHQVHJtWĒNXW\D NLNpS]pVpQHNYL]VJi]WDWiViQDNpVDONDOPD]KDWyViJiQDNV]DEiO\DLW


136


Tanulmány

Az Európai  Unió  jogalkotásának  hatásai  a  fogyatékossággal  élo  emberek    magyarországi  helyzetére (OLVPHUpVQNHWIHMH]]NGU.yVDÉGiP(XUySDL3DUODPHQWL.pSYLVHOĒQHND7DQXOPiQ\HONpV]tWpVpQHNNH]GHPpQ\H]pVppUWNO|Q|VWHNLQWHWWHODUUDKRJ\YDODPHQQ\LIRJ\DWpNRVViJL FVRSRUWpUGHNpEHQWHYpNHQ\NHGĒFLYLOpUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWV]iPiUDOHKHWĒYpWHWWHDVSHFLiOLVWHUOHWHNYL]VJiODWiWMDYDVODWRNHONpV]tWpVpW .|V]|QMND](XUySDL3DUODPHQWiOWDOQ\~MWRWWDQ\DJLWiPRJDWiVWDPHO\OHKHWĒYpWHWWHD7DQXOPiQ\RNHONpV]tWpVpW A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége:

'U+HJHGĠV/DMRVa MEOSZ elnöke )|OGHVL(U]VpEHW a MEOSZ alelnöke,,JDOL=VyÀDUHKDELOLWiFLyVN|UQ\H]HWWHUYH]ĒPpUQ|N

137

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGE


Célok $ WDQXOPiQ\ FpOMD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN pOHWN|UOPpQ\HLUH KDWiVW J\DNRUOy QHP]HWN|]L pV KD]DL MRJL N|UQ\H]HW EHPXWDWiVD D QHP]HWN|]L pV KD]DL MRJLQRUPiN|VV]KDQJMiQDNHVHWOHJHVHOWpUpVHLQHNYL]VJiODWDWRYiEEiDQHP]HWN|]L pVDKD]DLMRJLQRUPiNWpQ\OHJHVpUYpQ\HVOpVpQHNpUWpNHOpVH$]|VV]HKDVRQOtWy HOHP]pVHNHQ W~O IRQWRV FpO RO\DQ MDYDVODWRN PHJIRJDOPD]iVD DPHO\ D] |VV]KDQJ PHJWHUHPWpVpQW~OHOĒUHPXWDWyFpOODOVHJtWKHWLNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHN WiUVDGDOPLHVpO\HJ\HQOĒVpJpQHNPHJYDOyVtWiViW

MRJDONRWiVL PHFKDQL]PXVD DONDOPD]iViYDO EHOVĒ MRJUHQGMpEH HPHOW YDJ\ DPHO\HN NO|QMRJLDNWXVQpONOLVDEHOVĒMRJUpV]pYpYiOQDN $PHJEt]iVNLWHUMHGDQHP]HWN|]LMRJLQRUPiNpVDEHOVĒMRJLQRUPiN|VV]HKDVRQOtWy HOHP]pVpUHD]HVHWOHJHVSiUKX]DPRVViJRNHOOHQWPRQGiVRNIHOWiUiViUDDYL]VJiODW VRUiQ LQGRNROWDQ MDYDVROKDWy GHUHJXOiFLy MHO]pVpUH YDODPLQW YiOWR]WDWiVRN NH]GHPpQ\H]pVpUH )HQWLHNUHWHNLQWHWWHOD7DQXOPiQ\HOVĒ $ IHMH]HWpEHQYL]VJiOMDDQHP]HWN|]LMRJL QRUPiNDW D]RN OpQ\HJHV V]|YHJUpV]HLQHN V]y V]HULQWL LGp]pVpYHO LOOHWYH D] DGRWW MRJV]DEiO\KDWiVDLQDNHOHP]pVpYHO

0yGV]HU $WDQXOPiQ\DWHUOHWUHYRQDWNR]y(16=pV(8YDODPLQWHJ\pEHXUySDLRULHQWiOy $ 7DQXOPiQ\ PiVRGLN % IHMH]HWH D KD]DL MRJV]DEiO\RN WDUWDOPiW YL]VJiOYD V]DEiO\RNEHPXWDWiViWN|YHWĒHQpUWpNHOLDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNKHO\]HWpYHO |VV]HKDVRQOtWyPyGRQHOHP]LD]RNQDNDN|WHOH]ĒpUYpQ\ĠQHP]HWN|]LMRJV]DEiO\RN NLIHMH]HWWHQIRJODONR]yKD]DLMRJLDODSQRUPiNDWPDMGDWHUOHWUHKDWiVWJ\DNRUOyHJ\pE HOYiUiVDLYDOYDOyPHJIHOHOĒVpJpW QHPFVDNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNpOHWN|UOPpQ\HLWpULQWĒQRUPiNDWpUWpNHOYHD]RN N|]YHWOHQYDJ\N|]YHWHWWKDWiVDLWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNUHYRQDWNR]yDQ $YL]VJiODWDODSMiQD7DQXOPiQ\MDYDVODWRWWHV]YiOWR]WDWiVRNUDDNiUKD]DLDNiU(8 QRUPiNUDYRQDWNR]yDQ $ WDQXOPiQ\ W|UHNV]LN D V]DEiO\UHQGV]HU PLQpO V]pOHVHEE N|UĠ iWWHNLQWpVpUH D]RQEDQHOVĒVRUEDQD]|VV]HIJJpVHNDWHQGHQFLiNpVDV]DEiO\R]iVKDWpNRQ\ViJiW $ )HMH]HW EL]WRVtWy V]DEiO\RN pUYpQ\HVOpVpQHN HVHWOHJHV KLiQ\RVViJDLQDN EHPXWDWiViW 1HP]HWN|]LMRJV]DEiO\RN KLiQ\]y V]DEiO\RN PHJDONRWiViUD YRQDWNR]y MDYDVODWRN PHJIRJDOPD]iViW WĠ]L NL DODSYHWĒ FpONpQW H]]HO PHOOĒ]YH D V]DEiO\RN WHOMHV UpV]OHWHVVpJJHO W|UWpQĒ ÉOWDOiQRVMHOOHP]ĒLN EHPXWDWiViW $ WDQXOPiQ\ VWUXNW~UiMD UipSO D] (16= .RQYHQFLy LOOHWYH D] (XUySDL $ QHP]HWN|]L GRNXPHQWXPRN HJ\H]PpQ\HN DODSYHWĒ MHOOHP]ĒMH KRJ\ D]W D] DGRWW QHP]HWN|]L V]HUYH]HW (16= (XUySD 7DQiFV (XUySDL 8QLy YDODPHQQ\L )RJ\DWpNRVJ\L6WUDWpJLDDOiEELFpOWHUOHWHLQHNYL]VJiODWiUD WDJRUV]iJiEDQOHKHWLOOHWYHHJ\HVHVHWHNEHQN|WHOH]ĒĒNHWDONDOPD]QL    

D +R]]iIpUKHWĒVpJDNDGiO\PHQWHVN|UQ\H]HW E 7iUVDGDOPLEHIRJDGiV F (VpO\HJ\HQOĒVpJN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpV F )RJODONR]WDWiVPLQWD]HJ\HQUDQJ~WiUVDGDOPLHJ\WWpOpVHJ\LNFpOWHUOHWH G 2NWDWiVNpS]pVWRYiEENpS]pV F 6]RFLiOLVEL]WRQViJ G HJpV]VpJJ\LHOOiWyUHQGV]HU

(J\HV QHP]HWN|]L MRJL QRUPiN N|WHOH]ĒYp FVDN DNNRU YiOQDN KD D] DGRWW HJ\H]PpQ\KH]D]DGRWWWDJRUV]iJFVDWODNR]LNpVDV]DEiO\RNDWDVDMiWMRJUHQGMpEH EHHPHOL

$]$ODSW|UYpQ\pVDMRJDONRWiVUyOV]yOypYL&;;;W|UYpQ\YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHL DODSMiQ D] 2UV]iJJ\ĠOpV iOWDO PHJHUĒVtWHWW QHP]HWN|]L V]HU]ĒGpVHNHWW|UYpQQ\HONHOONLKLUGHWQL(]D]pUWIRQWRVPHUWDW|UYpQ\EHQ IRJODOW MRJRN YDODPHQQ\L PDJ\DU iOODPSROJiUW PHJLOOHWLN LOOHWYH D] D]RNEDQ IRJODOWN|WHOH]HWWVpJHNHWWHOMHVtWHQLNHOO+DWHKiWHJ\QHP]HWN|]LHJ\H]PpQ\KH] 0DJ\DURUV]iJPLQWD](16=WDJiOODPDYDODPLQWD](XUySDL8QLyWDJRUV]iJDN|WHOHV KD]iQN FVDWODNR]LN DNNRU D] DEEDQ IRJODOWDN N|WHOH]Ē pUYpQ\ĠHN pV QHP DONDOPD]QL pV ÀJ\HOHPEH YHQQH D]RNDW D QHP]HWN|]L MRJL QRUPiNDW DPHO\HNHW D YiODV]WKDWyN

Bevezetés 138


A.) Fejezet

FLNN6]HPpO\HVPRELOLWiV $UpV]HViOODPRNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNIJJHWOHQVpJpQHNDOHKHWĒOHJQDJ\REEPpUWpNĠEL]WRVtWiVDPHOOHWWKDWpNRQ\LQWp]NHGpVHNHWKR]QDNDV]HPpO\HVPRELOLWiVEL]WRVtWiViUDEHOHpUWYHD]DOiEELDNDW D DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]HPpO\HVPRELOLWiViQDND]iOWDOXNPHJKDWiUR]RWWLGĒEHQpVPyGRQHOpUKHWĒiURQW|UWpQĒOHKHWĒYpWpWHOH E DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNQHNDPLQĒVpJLPRELOLWiVLWiPRJDWiVRNKR]HV]N|]|NK|]VHJtWĒWHFKQROyJLiNKR]YDODPLQWDV]HPpO\HVVHJtWVpJQ\~MWiVNO|QE|]ĒIRUPiLKR]pVDN|]YHWtWĒNK|]YDOyKR]]iIpUpVpQHNPHJN|QQ\t WpVHEHOHpUWYHD]RNHOpUKHWĒiURQW|UWpQĒUHQGHONH]pVUHERFViWiViW F NpS]pVEL]WRVtWiVDDPRELOLWiVVDONDSFVRODWRVLVPHUHWHNUĒODIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNpVDYHONIRJODONR]yV]DNpUWĒNUpV]pUH G DPRELOLWiVLWiPRJDWiVRNDWHV]N|]|NHWpVVHJtWĒWHFKQROyJLiNDWHOĒiOOtWyMRJDODQ\RN|V]W|Q]pVHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNPRELOLWiVLV]HPSRQWMDLQDNÀJ\HOHPEHYpWHOpUH 

139

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$](8HJ\HVMRJLQRUPiLDXWRPDWLNXVDQDKD]DLMRJUHQGV]HUUpV]pYpYiOQDNDNNRU NDSFVRODWEDQ $] (J\H]PpQ\ D IRJ\DWpNRV HPEHUHNHW PHJLOOHWĒ MRJRN iWIRJy LVKDNO|QKD]DLMRJV]DEiO\QHPHUĒVtWLPHJĒNHWPHUWH]WDN|]|VVpJLMRJDONRWiV J\ĠMWHPpQ\pWDGMDPHJHUĒVtWLpVFpONpQWGHÀQLiOMDYDODPHQQ\LHPEHULMRJpVDODSYHWĒ V]DEiO\DLEL]WRVtWMiN V]DEDGViJMRJWHOMHVpVHJ\HQOĒJ\DNRUOiViQDNHOĒPR]GtWiViWYpGHOPpWpVEL]WRVtWiViW YDODPHQQ\LIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\V]iPiUDWRYiEEiHJ\pUWHOPĠYpWHV]LD]W (J\HV (8 MRJL QRUPiN PDJXN KDWiUR]]iN PHJ D]W D] LGĒKDWiUW DPHO\HQ EHOO D] KRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDMRJDLNpUYpQ\HVtWpVpWHOVĒVRUEDQD] HJ\HVWDJiOODPRNQDNDQRUPiNpUYpQ\HVOpVpWEL]WRVtWyD]RNNDO|VV]KDQJEDQOpYĒ pStWHWWN|UQ\H]HWIHOpStWpVHpVV]HUNH]HWHYDODPLQWDW|EEVpJLWiUVDGDORPiOWDOiQRV EHOVĒV]DEiO\RNDWNHOODONRWQLXNPHUWDPHQQ\LEHQH]WHOPXODV]WMiNN|WHOH]HWWVpJ QHJDWtYKR]]iiOOiVDDNDGiO\R]]D V]HJpVPLDWWHOMiUiVWOHKHWLQGtWDQLD]DGRWWWDJRUV]iJHOOHQ $] (J\H]PpQ\ iOWDOiQRV DODSHOYHL N|]|WW KDQJV~O\R]]D D KR]]iIpUKHWĒVpJ pV D] $ N|]|VVpJL MRJDONRWiV HJ\HV HOHPHL QHP KDWiUR]QDN PHJ DXWRPDWLNXV HVpO\HJ\HQOĒVpJEL]WRVtWiViWYDODPLQWDWHOMHVpVKDWpNRQ\WiUVDGDOPLUpV]YpWHOWpV N|WHOH]HWWVpJHNHW D KD]DL MRJUHQGEH W|UWpQĒ EHLNWDWiVXNUD YRQDWNR]yDQ QLQFV EHIRJDGiVWPHO\HNV]RURV|VV]HIJJpVEHQiOOQDNKLV]HQDMRJRNpUYpQ\HVtWpVpQHN N|WHOH]Ē KDWiULGĒ D]RQEDQ DMiQOiVRNDW WDUWDOPD]QDN D EHOVĒ MRJUHQG DODNtWiViUD HOĒIHOWpWHOHDMRJRNKR]]iIpUKHWĒVpJH YRQDWNR]yDQWHKiWDN|]|VVpJLMRJHOYiUiVDLWIRJDOPD]]iNPHJDPHO\KH]D]DGRWW WDJRUV]iJ G|QWpVKR]y WHVWOHWHL iOWDOiEDQ QHP NLIHMH]HWW N|WHOH]HWWVpJ KDQHP D $] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV EL]WRVtWiVD D] pStWHWW N|UQ\H]HW D N|]OHNHGpV pV N|]|VVpJLMRJRULHQWiOyEHIRO\iVROyKDWiVDDODSMiQFVDWODNR]QDN V]ROJiOWDWiVRNWHUpQLVV]iPRVPiVDODSYHWĒMRJJ\DNRUOiViWEL]WRVtWMD+DSpOGiXOD IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUV]iPiUDQHPEL]WRVtWRWWD]DNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpV % )HMH]HW DNNRU N|]YHWOHQO PR]JiVV]DEDGViJKR] YDOy MRJD VpUO XJ\DQDNNRU HJpV] VRU +D]DLMRJV]DEiO\RNLOOHWYHMRJLQRUPiN HJ\pE DODSYHWĒ MRJ J\DNRUOiVD LV DNDGiO\ED WN|]LN D] RNWDWiVKR] YDOy MRJWyO D PXQNDYiOODOiVKR] YDOy MRJRQ iW D NXOWXUiOLV pOHWEHQ YDOy UpV]YpWHOKH] YDOy MRJ D $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN pOHWN|UOPpQ\HLW WiUVDGDOPL N|UOPpQ\HLW pUYpQ\HVOpVpLJ KLV]HQ OHKHWHWOHQQp YiOLN D MRJJ\DNRUOiV KHO\V]tQHLUH YDOy HOMXWiV DODSMRJNpQWEHIRO\iVROyLOOHWYHNLIHMH]HWWHQDUpWHJUHYRQDWNR]yDQPHJDONRWRWW $] (J\H]PpQ\EHQ EL]WRVtWRWW MRJRN pUYpQ\HVtWpVpQHN DODSYHWĒ HOĒIHOWpWHOH WHKiW W|UYpQ\HNpVHJ\pEMRJLQRUPiN D WiUVDGDOPL HJ\WWpOpVEHQ OpWH]Ē À]LNDL LQIRUPiFLyV pV DWWLWĠGEHOL DNDGiO\RN E RO\DQ iOWDOiQRV MRJL QRUPiN DPHO\HN QHP FVDN H UpWHJ pOHWN|UOPpQ\HLW OHERQWiVDiOWDODKR]]iIpUKHWĒVpJEL]WRVtWiVD V]DEiO\R]]iN GH WDUWDOPD]QDN N|]YHWOHQ NLIHMH]HWW UHQGHONH]pVHNHW LV LOOHWYH N|]YHWHWWPyGRQJ\DNRUROQDNKDWiVWHWiUVDGDOPLUpWHJN|UOPpQ\HLUH $] (J\H]PpQ\ FLNNpEHQ D V]HPpO\HV PRELOLWiV ² PLQW D KR]]iIpUKHWĒVpJ HVpO\HJ\HQOĒVpJLOOHWYHDWiUVDGDOPLpOHWEHQYDOyUpV]YpWHOHJ\LNDODSSLOOpUHHOĒPR]GtWiVD pUGHNpEHQ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN IJJHWOHQVpJpQHN WHOMHV N|UĠ WLV]WHOHWEHQ WDUWiVD PHOOHWW RO\DQ VHJtWVpJQ\~MWiVL IRUPiNDW tU HOĒ WiPRJDWiVRN $IRJ\DWpNRVViJJDOpOđHPEHUHNpOHWpUHDODSYHWđKDWiVW HV]N|]|N WHFKQROyJLiN V]HPpO\HV VHJtWVpJQ\~MWiV pV NpS]pV IRUPiMiEDQ PHO\HN J\DNRUOyQHP]HWN|]LMRJLQRUPiN OHKHWĒYpWHV]LNDV]HPpO\HVPRELOLWiVJ\DNRUOiViWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHN $$](16=(J\H]PpQ\ pYL;&,,W|UYpQ\ MHOOHP]ĒLpVKDWiVD V]iPiUDÅD]iOWDOXNPHJKDWiUR]RWWLGĒEHQpVPyGRQµ )HQWLHNEĒON|YHWNH]LNKRJ\ D]iOWDOiQRVKR]]iIpUKHWĒVpJLN|YHWHOPpQ\HNHQW~ODIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHN A )RJ\DWpNRVViJJDOeOđ6]HPpO\HN-RJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\ V]iPiUD RO\DQ PHJIHOHOĒ VHJtWVpJQ\~MWiVL IRUPiN HOpUKHWĒVpJpW LV OHKHWĒYp NHOO EDQ W|UWpQW HOIRJDGiVD PpUI|OGNĒ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN MRJDLQDN EL]WRVtWiViYDO WHQQLPHO\HNEL]WRVtWMiN|QiOOyPRELOLWiVXNDW


$](XUySDL8QLyHJ\HGOiOOyPyGRQIHQQiOOiVDyWDHOĒV]|UFVDWODNR]RWWHJ\QHP]HWN|]LOHJ … N|WHOH]Ē HUHMĠ HPEHUL MRJL GRNXPHQWXPKR] DPLNRU GHFHPEHU iQ UDWLÀNiOWD 1\LODWNR]DWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNUĒO D] (J\H]PpQ\W 6ĒW D] 8QLy D] HJ\HWOHQ RO\DQ QHP]HWN|]L V]HUYH]HW PHO\ MHOHQOHJ $.RQIHUHQFLDPHJiOODSRGRWWDEEDQKRJ\D](XUySDL.|]|VVpJHWOpWUHKR]yV]HU]ĒGpV UpV]HVHD.RQYHQFLyQDN.O|Q|VHQIRQWRVWHKiWH]D]~MV]HUHSD]8QLyV]iPiUDKLV]HQ D FLNNH DODSMiQ PHJKR]DQGy LQWp]NHGpVHN NLGROJR]iVDNRU D .|]|VVpJ LQWp]PpQ\HLÀJ\HOHPEHYHV]LNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]NVpJOHWHLW YDODPHQQ\L MRJV]DEiO\ SROLF\ pV SURJUDP PHJDONRWiVD PHO\ D] 8QLy NRPSHWHQFLiMiED WDUWR]LNPHJNHOOKRJ\IHOHOMHQD](J\H]PpQ\iOWDOWiPDV]WRWWN|YHWHOPpQ\HNQHNLV Észrevételek: $$](8IRJ\DWpNRVJ\LSROLWLNiMiQDNDODSSLOOpUHL $ V]HU]ĒGpVEHQ NO|Q QHYHVtWYH PHJMHOHQLN D IRJ\DWpNRVViJ DODSMiQ W|UWpQĒ GLV]NULPLQiFLy $ ~Q DQWLGLV]NULPLQiFLyV FLNN HOLVPHUL D KiWUiQ\RV D (PEHUL -RJRN (XUySDL (J\H]PpQ\H EDQ W|UWpQW KDWiO\ED OpSpVH yWD PHJNO|QE|]WHWpVOpWpWpVIHOUXKi]]DD](XUySDL7DQiFVRWD](XUySDL%L]RWWViJRW EL]WRVtWMD D] HPEHUL MRJRN pV DODSYHWĒ V]DEDGViJRN YpGHOPpW D] (XUySD7DQiFV pVD](XUySDL3DUODPHQWHWDUUDKRJ\HOOHQHLQWp]NHGpVHNHWWHKHVVHQ WDJiOODPDLEDQ $] HJ\H]PpQ\EHQ EL]WRVtWRWW MRJRN pUYpQ\HVtWpVpW KDWpNRQ\DQ V]ROJiOMD D] HJ\H]PpQ\ iOWDO EL]WRVtWRWW SDQDV]PHFKDQL]PXV D]D] D VWUDVERXUJL F (XUySDL 8QLy$ODSMRJL &KDUWiMD &pOMD D] HJ\pQL DODSMRJRN YpGHOPH D] V]pNKHO\Ġ (PEHUL -RJRN (XUySDL %tUyViJiQDN PĠN|GpVH %iU D EtUyViJ G|QWpVHL (XUySDL8QLyLQWp]PpQ\HLpVDWDJiOODPRNiOWDODPLNRUD]8QLyMRJiWDONDOPD]]iN GHNODUDWtY MHOOHJĠHN D] (J\H]PpQ\EHQ YpGHWW MRJRN WDUWDOPiQDN pV NRUOiWDLQDN $ GRNXPHQWXP HJ\VpJHV V]HUNH]HWEHQ WDUWDOPD]]D D] 8QLy WHUOHWpQ pOĒ pUWHOPH]pVHMHOHQWĒVKDWiVVDOYDQDWDJiOODPRNMRJDONRWiViUDpVMRJDONDOPD]iViUD$ YDODPHQQ\LV]HPpO\SROJiULSROLWLNDLJD]GDViJLpVV]RFLiOLVMRJDLQDN|VV]HVVpJpW$ EtUyViJV]iPRVG|QWpVWKR]RWWIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNYRQDWNR]iViEDQLV FKDUWDNLIHMH]HWWHQWLOWMDDKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVWDIRJ\DWpNRVViJDODSMiQ FLNN LOOHWYH NO|Q FLNNEHQ UHQGHONH]LN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN E $PV]WHUGDPL6]HU]đGpV $](XUySDL8QLyUyOV]yOyV]HU]ĒGpVD](XUySDL WiUVDGDOPLEHLOOHV]NHGpVpQHNHOĒVHJtWpVpUĒO$FLNNHOLVPHULpVWLV]WHOHWEHQ .|]|VVpJHNHW OpWUHKR]y V]HU]ĒGpVHN pV HJ\HV NDSFVROyGy RNPiQ\RN WDUWMD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJiW D] |QiOOyViJXN pV WiUVDGDOPL PyGRVtWiViUyO Hatálybalépés dátuma: PiMXV EHLOOHV]NHGpVNEL]WRVtWiViWFpO]yLQWp]NHGpVHNUH $](XUySDL8QLy$ODSMRJL&KDUWiMiQDNDPHO\QHNPyGRVtWRWWYiOWR]DWiWD]XQLyV $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHVpO\HJ\HQOĒVpJpQHNNpUGpVHD]8QLyHOVĒGOHJHVMRJiEDQ LQWp]PpQ\HN YH]HWĒL OHJXWyEE GHFHPEHU pQ tUWDN DOi OHJQDJ\REE DODSYHWĒHQDKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVNHOOHQLN]GHOHPEHQpVEHLOOHV]NHGpVN MHOHQWĒVpJHKRJ\HJ\HWOHQGRNXPHQWXPEDQIRJODOMD|VV]HDQHP]HWLpVQHP]HWN|]L HOĒVHJtWpVpEHQQ\LOYiQXOPHJ MRJEDQV]pWWDJROWDQPHJOpYĒDODSYHWĒMRJRNDWV]DEDGViJRNDWpVHOYHNHW$](XUySDL 8QLy$ODSMRJL &KDUWiMiQDN FpOMD D] HJ\pQL DODSMRJRN YpGHOPH D] (XUySDL 8QLy $V]HU]ĒGpVDN|YHWNH]ĒFLNNHOHJpV]ONL LQWp]PpQ\HLpVDWDJiOODPRNiOWDODPLNRUD]8QLyMRJiWDONDOPD]]iN$GRNXPHQWXP HJ\VpJHV V]HUNH]HWEHQ WDUWDOPD]]D D] 8QLy WHUOHWpQ pOĒ YDODPHQQ\L V]HPpO\ DFLNN SROJiULSROLWLNDLJD]GDViJLpVV]RFLiOLVMRJDLQDN|VV]HVVpJpW (V]HU]ĒGpVHJ\pEUHQGHONH]pVHLQHNVpUHOPHQpONOpVDV]HU]ĒGpViOWDOD.|]|VVpJUH iWUXKi]RWW KDWiVN|U|N NHUHWpQ EHOO D7DQiFV D %L]RWWViJ MDYDVODWD DODSMiQ pV D] (XUySDL 3DUODPHQWWHO IRO\WDWRWW NRQ]XOWiFLyW N|YHWđHQ HJ\KDQJ~ODJ PHJIHOHOđLQWp]NHGpVHNHWWHKHWDQHPHQIDMLYDJ\HWQLNDLV]iUPD]iVRQYDOOiVRQ YDJ\PHJJ\Ē]ĒGpVHQIRJ\DWpNRVViJRQNRURQYDJ\V]H[XiOLVLUiQ\XOWViJRQDODSXOy PHJNO|QE|]WHWpVOHN]GpVpUH

26. cikk $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNEHLOOHV]NHGpVH $] 8QLy HOLVPHUL pV WLV]WHOHWEHQ WDUWMD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJiW D] |QiOOyViJXN WiUVDGDOPL pV IRJODONR]iVL EHLOOHV]NHGpVN YDODPLQW D N|]|VVpJ pOHWpEHQ YDOyUpV]YpWHONEL]WRVtWiViWFpO]yLQWp]NHGpVHNUH

… Észrevételek: ,,,1\LODWNR]DWRN $.RQIHUHQFLDHOIRJDGWDDN|YHWNH]ĒQ\LODWNR]DWRNDWDPHO\HNHWH]iUyRNPiQ\KR] $NRUiEEDQEHPXWDWRWWpVDFLNNHQNtYON|]YHWHWWPyGRQGHpULQWHWWHND IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNLOOHWYHDN|]OHNHGpVN FVDWROWDN

140


‡$]RNWDWiVKR]YDOyMRJ FLNN

‡$IRJODONR]iVPHJYiODV]WiViQDNV]DEDGViJDpVDPXQNDYiOODOiVKR]YDOyMRJ FLNN

‡$YiOODONR]iVV]DEDGViJD FLNN

‡$]LQGRNRODWODQHOERFViWiVVDOV]HPEHQLYpGHOHP FLNN

‡7LV]WHVVpJHVpVLJD]ViJRVPXQNDIHOWpWHOHN FLNN

‡$V]RFLiOLVEL]WRQViJpVDV]RFLiOLVVHJtWVpJQ\~MWiV FLNN

‡$PHJIHOHOĒJ\LQWp]pVKH]YDOyMRJ FLNN

V]HPpO\HJ\PiVLNXQLyVRUV]iJEDW|UWpQĒN|OW|]pVHHVHWpQHOYHV]tWKHWLDQHP]HWL HOOiWiVRNUD YDOy MRJRVXOWViJiW PLQW SpOGiXO D W|PHJN|]OHNHGpV LQJ\HQHV YDJ\ FV|NNHQWHWWiU~KDV]QiODWiW PHJROGiViUD

$VWUDWpJLDiWIRJyFpONLWĠ]pVHD]KRJ\HUĒVtWVHDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNSR]tFLyMiW DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ WHOMHV PpUWpNEHQ pOKHVVHQHN MRJDLNNDO pV WHOMHV N|UĠHQ UpV]W YHKHVVHQHN D WiUVDGDORPEDQ pV D] HXUySDL JD]GDViJEDQ NO|Q|VHQ D] HJ\VpJHV SLDF NHUHWpEHQ )ĒOHJ D] DNDGiO\RN PHJV]QWHWpVpUH |VV]SRQWRVtW$ %L]RWWViJ Q\ROF IĒ IHOOpSpVL WHUOHWHW MHO|OW NL DNDGiO\PHQWHVtWpV  UpV]YpWHO (]HQ FLNNHN PLQGPLQG XWDOiVRNDW WDUWDOPD]QDN D KR]]iIpUKHWĒVpJ MDYtWiViUD  HJ\HQOĒVpJ  IRJODONR]WDWiV  RNWDWiV pV NpS]pV  V]RFLiOLV YpGHOHP KLV]HQ D PXQNiKR] RNWDWiVKR] J\LQWp]pVKH] YDOy MRJ FVDN DNNRU YiOLN WHOMHVVp HJpV]VpJ pVNOVĒIHOOpSpV $]HJ\HVWHUOHWHNHQEHOOPHJKDWiUR]]DD KDQLQFVHQHND]HOpUpVWDNDGiO\R]yWpQ\H]ĒN(]HNDIHOWpWHOHNHJ\IHOĒOD]pStWHWW NXOFVIRQWRVViJ~IHOOpSpVHNHW N|UQ\H]HW KR]]iIpUKHWĒYp WpWHOpYHO PiVIHOĒO SHGLJ HOHNWURQLNXV ~WRQ W|UWpQĒ DNDGiO\PHQWHVtWpVVHOpUKHWĒHNHO KRPHRIÀFHWiYRNWDWiVDNDGiO\PHQWHVSRUWiORN Észrevételek: VWE

+R]]iIpUKHWđVpJ$ NDGiO\PHQWHVtWpV $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNQHNPiVRNNDO G (XUySDL)RJ\DWpNRVViJJ\L6WUDWpJLD$](16=(J\H]PpQ\ D]RQRVDODS~KR]]iIpUpVVHONHOOUHQGHONH]QLNDMDYDNKR]DV]ROJiOWDWiVRNKR]pVD XQLyV V]LQWHQ W|UWpQĒ pUYpQ\UH MXWWDWiViQDN HJ\LN IRQWRV HV]N|]H D %L]RWWViJ VHJtWĒ HV]N|]|NK|] 8J\DQ~J\ EL]WRVtWDQL NHOO V]iPXNUD D À]LNDL N|UQ\H]HWKH] D iOWDONLDGRWWVWUDWpJLDLGRNXPHQWXP N|]OHNHGpVKH]D]LQIRUPiFLyVpVNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLiNKR]pVUHQGV]HUHNKH] Kiadás dátuma:QRYHPEHU OpWHVtWPpQ\HNKH] pV V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy KR]]iIpUpVW PLQW D] HJpV]VpJHV V]HPpO\HN V]iPiUD $ EL]RWWViJ D MRJL NHUHW EL]WRVtWiViW LOOHWYH D V]DEYiQ\RVtWiVW $ VWUDWpJLD EHYH]HWĒMpEHQ NLHPHOL KRJ\ D] (XUySiEDQ pOĒ N|UOEHOO PLOOLy WDUWMD OHJPHJIHOHOĒEE HOMiUiVQDN 6]RUJDOPD]]D WRYiEEi D KR]]iIpUKHWĒVpJ pV IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\QHPWXGWHOMHVPpUWpNEHQUpV]WYHQQLDWiUVDGDORP D PLQGHQNL V]iPiUD DNDGiO\PHQWHV WHUYH]pV pV NLDODNtWiV EHpStWpVpW D] HKKH] pV D JD]GDViJ pOHWpEHQ H]pUW D VWUDWpJLD IĒ FpONLWĠ]pVH KRJ\ HOĒVHJtWVH D NDSFVROyGy V]DNPDL WDQWHUYHNEH pV NpS]pVEH HPHOOHWW SHGLJ |V]W|Q|]QL IRJMD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD D WHOMHV N|UĠ UpV]YpWHOW $] DNDGiO\RN VHJtWĒWHFKQROyJLiNXQLyVSLDFiQDNIHMOĒGpVpWgVV]HIRJODOYDDFpODWHUPpNHNKH] PHJV]QWHWpVH pUGHNpEHQ D PHJ~MtWRWW HON|WHOH]HWWVpJ D] DNDGiO\PHQWHV (XUySD pVV]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD PHJYDOyVtWiVD LUiQW DOFtPHW YLVHOĒ GRNXPHQWXP Q\ROF IĒ IHOOpSpVL WHUOHWH N|]p EHOHpUWYHDN|]V]ROJiOWDWiVRNDWpVDVHJtWĒHV]N|]|NHW WDUWR]LND]DNDGiO\PHQWHVtWpVpVH]]HOV]RURV|VV]HIJJpVEHQDUpV]YpWHOEL]WRVtWiVD $À]LNDLN|UQ\H]HWDN|]OHNHGpVD]LQIRUPDWLNDLpVNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLiNpV 5pV]YpWHO  D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN DODSYHWĒ MRJDLQDN J\DNRUOiViW UHQGV]HUHNYDODPLQWPiVOpWHVtWPpQ\HNpVV]ROJiOWDWiVRNWHUpQWRYiEEUDLVMHOHQWĒV V]RUJDOPD]]D~J\PLQWDV]DEDGPR]JiVMRJDDV]DEDGODNyKHO\YiODV]WiVpVpOHWYLWHO DNDGiO\RNWDSDV]WDOKDWyND](8iWODJiWWHNLQWYHPHO\HNOHN]GpVpUHD%L]RWWViJ MRJD YDODPLQW D NXOWXUiOLV V]DEDGLGĒV pV VSRUWWHYpNHQ\VpJHNKH] YDOy WHOMHV N|UĠ MRJL pV HJ\pE HV]N|]|N PLQW SpOGiXO D V]DEYiQ\RVtWiV DONDOPD]iViW MDYDVROMD D KR]]iIpUpV(UUHNRQNUpWSpOGiWLVKR]ÅPHJROGiVNHUHVpVHD]8QLyQEHOOLPRELOLWiVVDO N|]OHNHGpVKH]YDOyKR]]iIpUpVMDYtWiVDpUGHNpEHQ$6WUDWpJLDNLHPHOLWRYiEEiKRJ\ NDSFVRODWRVSUREOpPiNUDpVDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNSDUNROyNiUW\iMDHXUySDLPRGHOOMH D %L]RWWViJ W|UHNHGQL IRJ DUUD KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN PiVRNNDO KDV]QiODWiQDNHOĒVHJtWpVHpV|V]W|Q]pVHµ D]RQRV DODSRQ pOYH]KHVVpN D] XQLyV SROJiUViJ HOĒQ\HLW D PR]JiVV]DEDGViJJDO |VV]HIJJpVEHQ LV H]pUW NO|Q|V KDQJV~O\W IHNWHW D] 8QLyQ EHOOL PRELOLWiVVDO (J\HQOđVpJ $IRJ\DWpNRVViJRQDODSXOyPHJNO|QE|]WHWpVIHOV]iPROiVD NDSFVRODWRV SUREOpPiN SO SpOGiXO KRJ\ D EL]RQ\tWRWWDQ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ D](8EDQ KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &20),1+83')141

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

    


)RJODONR]WDWiV $QQDNOHKHWĒYpWpWHOHKRJ\PLQpOW|EEIRJ\DWpNRVV]HPpO\ HOĒVHJtWpVH DPHO\QHN HJ\LN DODSMD D] iUXN pV V]HPpO\HN V]DEDG PR]JiViQDN GROJR]KDVVRQDQ\LWRWWPXQNDHUĒSLDFRQ EL]WRVtWiVD 2NWDWiVpVNpS]pV $]LQNOX]tYRNWDWiVpVD]HJpV]pOHWHQiWWDUWyWDQXOiV $$](8HJ\pEMRJLQRUPiLD]HJ\HVUpV]WHUOHWHNV]DEiO\R]iVD pUGHNpEHQ HOĒVHJtWpVHDIRJ\DWpNRVWDQXOyNpVKDOOJDWyNV]iPiUD 6]RFLiOLV YpGHOHP  0HJIHOHOĒ pOHWN|UOPpQ\HN EL]WRVtWiVD D IRJ\DWpNRV D ÉWIRJySROLWLNDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNNHOUHKDELOLWiFLyMiUDFtPĠDMiQOiV 5HFRPPHQGDWLRQ1R5  DPHO\EHQNHUOWHOIRJDGiVUD V]HPpO\HNV]iPiUD .O|QSRQWEDQIRJODONR]LNDN|]OHNHGpVVHO$]DMiQOiVDN|]OHNHGpVVHONDSFVRODWRV IRQWRV DODSHOYNpQW DQQDN UXJDOPDVViJiW HJ\pQL LJpQ\HNKH] V]NVpJOHWHNKH] (JpV]VpJ  $] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRNKR] pV D] H]]HO |VV]HIJJĒ LJD]tWiViWHPHOLNLHQQHNPHJIHOHOĒHQDW|PHJN|]OHNHGpVEHQYpJUHKDMWRWWPHJIHOHOĒ V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy HJ\HQOĒ KR]]iIpUpV HOĒVHJtWpVH D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN LQWp]NHGpVHNHQW~OD]HJ\pQLN|]OHNHGpVLPHJROGiVRNWRYiEEiDN|]|VVpJLDODS~ V]iPiUD N|]OHNHGpVLV]ROJiOWDWiVRNNLDODNtWiViWWĠ]LFpOXODWDJiOODPRNV]iPiUD .OVđ IHOOpSpV $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLQDN HOĒVHJtWpVH D] (8 NOVĒ E $](XUySD7DQiFV N|]|WWLLGđV]DNUDYRQDWNR]y $NFLyWHUYH IHOOpSpVHLEHQ PHO\QHN DNFLyWHUOHWH D] DNDGiO\PHQWHV N|]OHNHGpV NLDODNtWiViYDO pV $ VWUDWpJLD D] XQLyV pV D WDJiOODPL LQWp]PpQ\HN N|]|V N|WHOH]HWWVpJYiOODOiViQ pV PHJYDOyVtWiViYDONDSFVRODWEDQIRJDOPD]PHJDMiQOiVRNDWDWDJiOODPRNV]iPiUD$] IHOOpSpVpQDODSXODPHO\FpOMDL DNDGiO\PHQWHVN|UQ\H]HWpVKR]]iIpUKHWĒN|]OHNHGpVPHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQ D]$NFLyWHUYNO|QNLHPHOLD]HJ\HWHPHVWHUYH]pVDODSHOYHLQHNPHJYDOyVtWiViW ‡ D IRJ\DWpNRVViJKR] NDSFVROyGy SUREOpPiN WXGDWRVtWiVD D WiUVDGDORPEDQ DN|]OHNHGpVLV]HNWRUEDQDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DWHUPpNHNpVV]ROJiOWDWiVRN YDODPLQWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLQDNHOĒPR]GtWiVD PLQGHQNL V]iPiUD KR]]iIpUKHWĒN OHJ\HQHN WRYiEEi IHOKtYMD D WDJiOODPRN D ‡XQLyVÀQDQV]tUR]iVLOHKHWĒVpJHNNLGROJR]iVD VWUXNWXUiOW LQIRUPiFLy pV WDSDV]WDODWFVHUH IRQWRVViJiUD YDODPLQW D KDWpNRQ\ Q\RPRQ N|YHWpV pUGHNpEHQ D UHQGV]HUHV LQIRUPiFLyQ\~MWiVUD D] (XUySD ‡DVWDWLV]WLNDLDGDWRNJ\ĠMWpVpQHNpVNH]HOpVpQHNMDYtWiVD 7DQiFV V]iPiUD ( WHNLQWHWEHQ D WDJiOODPL NRUPiQ\RN EHV]iPROyL DPHO\HNHW ‡ D] (16=HJ\H]PpQ\ YpJUHKDMWiVD Q\RPRQ N|YHWpVpQHN EL]WRVtWiVD D RUV]iJJ\ĠOpVHLNQHN NpV]tWHQHN YDODPLQW D FLYLO V]HUYH]HWHN MHOHQWpVHL NO|Q|V WDJiOODPRNEDQpVD]XQLyVLQWp]PpQ\HNEHQ MHOHQWĒVpJJHOEtUQDN $] HOđ]đHNEHQ EHPXWDWRWW (8 DODSQRUPiN NLWHUMHGQHN D IRJ\DWpNRV $] HJ\HWHPHV WHUYH]pV DODSHOYHLQHN PHJYDOyVtWiViYDO D] (XUySD7DQiFV W|EE HPEHUHN pOHWpW pULQWđ YDODPHQQ\L WHUOHWUH D] iOWDOiQRV HOYiUiVRN GRNXPHQWXPDLVIRJODONR]LN V]LQWMpQ F 7RPDUL +DWiUR]DW DPHO\ EHQ NpV]OW pV D] HJ\HWHPHV WHUYH]pV $](8QRUPiNPiVLNGLPHQ]LyMDD]pOHWHJ\HVNRQNUpWWHUOHWHLWV]DEiO\R]yYDJ\ YDODPHQQ\L ² D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViYDO IRJODONR]y ² V]DNPD NpS]pVL D]RNUD YRQDWNR]y HOYiUiVRNDW PHJIRJDOPD]y QRUPiN FVRSRUWMD DPHO\HN HJ\HV WHUYpEH W|UWpQĒ EHYH]HWpVpYHO NDSFVRODWEDQ IRJDOPD] PHJ DMiQOiVRNDW $] WHUOHWHNUHPHJKDWiUR]yEHIRO\iVWJ\DNRUROQDNN|]YHWOHQYDJ\N|]YHWHWWPyGRQ HJ\HWHPHVWHUYH]pVWpPiMiWD]|VV]HVWtSXV~pVV]LQWĠRNWDWiVUpV]pYpNHOOWHQQL D KDWiUR]DW pUWHOPpEHQ HPHOOHWW EL]WRVtWDQL V]NVpJHV D] RNWDWyN NpS]pVpW $ OHJW|EE LO\HQ V]DEiO\ D KR]]iIpUKHWĒVpJ pV D N|]OHNHGpV WHUOHWpQ MHOHQW PHJ pVDIHOKDV]QiOyNtJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNEHYRQiViWLVDWDQWHUYHN H] LGHLJ PLYHO D] (8 HJ\LN DODSFpONLWĠ]pVH D JD]GDViJL YHUVHQ\ pUYpQ\HVOpVpQHN NLGROJR]iViED $ EHQ NpV]OW DMiQOiV D WDJiOODPRN NRUPiQ\DL V]iPiUD $0LQLV]WHUL%L]RWWViJ5HF V]DMiQOiVDDWDJRUV]iJRNV]iPiUDD](XUySD7DQiFV$NFLyWHUYpUĒODPHO\DIRJ\DWpNRVHPEHUHNMRJDLQDNpUYpQ\HVtWpVpWWiUVDGDORPEDQYDOyWHOMHVN|UĠUpV]YpWHONHOĒPR]GtWiViWVHJtWLHOĒD IRJ\DWpNRVHPEHUHNpOHWPLQĒVpJpQHNMDYtWiViYDO(XUySiEDQDN|]|WWLLGĒV]DNEDQ 5HV$3 +DWiUR]DWD]HJ\HWHPHVWHUYH]pVDODSHOYHLQHND]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViYDOIRJODONR]yYDODPHQQ\LV]DNPDNpS]pVLWHUYpEHW|UWpQĒEHYH]HWpVpUĒO 5HFRPPHQGDWLRQ&05HF RIWKH&RPPLWWHHRI0LQLVWHUVWRPHPEHUVWDWHVRQDFKLHYLQJIXOOSDUWLFLSDWLRQWKURXJK8QLYHUVDO'HVLJQ 

142


$ KDWiUR]DW QHP WDUWDOPD] VSHFLÀNXVDQ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HNUH I $](XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFV(.UHQGHOHWHYLVV]DXWDVtWRWW YRQDWNR]ySRQWRNDW EHV]iOOiVpVOpJLMiUDWRNW|UOpVHYDJ\KRVV]~NpVpVHHVHWpQD]XWDVRNQDNQ\~MWDQGy $PDJ\DUMRJUHQGEHiWHPHOWH NiUWDODQtWiV pV VHJtWVpJ N|]|V V]DEiO\DLQDN PHJiOODStWiViUyO pV D (*. DIHOYRQyNpVDPR]JyOpSFVĒNpStWpVJ\LKDWyViJLHQJHGpO\H]pVpUĒO]HPHOWHWpVpUĒO UHQGHOHWKDWiO\RQNtYOKHO\H]pVpUĒO HOOHQĒU]pVpUĒO pV D] HOOHQĒU|NUĒO V]yOy 9,  .RUP UHQGHOHW pV D .LDGiVGiWXPDIHEUXiU.LDGWD(XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFV IHOYRQyN EL]WRQViJL N|YHWHOPpQ\HLUĒO pV PHJIHOHOĒVpJpQHN WDQ~VtWiViUyO V]yOy ;,, )90*0HJ\WWHVUHQGHOHW Kivonat: H $] (XUySDL 3DUODPHQW pV D7DQiFV (. LUiQ\HOYH D IHOYRQyNUD ( UHQGHOHW D] LWW PHJKDWiUR]RWW IHOWpWHOHN V]HULQW PHJiOODStWMD D] XWDVRNDW PHJLOOHWĒPLQLPiOLVMRJRNDWDPLNRUDNDUDWXNHOOHQpUHEHV]iOOiVXNDWYLVV]DXWDVtWMiN YRQDWNR]yWDJiOODPLMRJV]DEiO\RNN|]HOtWpVpUĒO OpJLMiUDWXNDWW|UOLNYDJ\OpJLMiUDWXNNpVLN FLNN .LDGiVGiWXPDM~QLXV.LDGWDD](XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFV Kivonat: $ WDJiOODPRN WHUOHWpQ pSOHWHNEHQ pV pStWNH]pVHNHQ ]HPEH KHO\H]HWW pV V]HPpO\]HW QpONO PĠN|GWHWHWW IHOYRQyN EL]WRQViJRV ]HPHOWHWpVpW EL]WRVtWy LUiQ\HOYHN J\ĠMWHPpQ\H (]HQ IHOO IHOVRUROMD D EL]WRQViJL EHUHQGH]pVHNHW ,9 PHOOpNOHW PHO\HN PHJOpWHNRU NDSKDWMD FVDN PHJ D IHOYRQy D &( MHO]pVW PHO\ EL]RQ\tWMDKRJ\DIHOYRQyPHJIHOHOD]LUiQ\HOYEHQIHOVRUROWNULWpULXPRNQDND]D](. PHJIHOHOĒVpJLQ\LODWNR]DWWDO ,,PHOOpNOHW UHQGHONH]LN 1LQFVHQHN KDUPRQL]iOW V]DEYiQ\RN tJ\ D] HJ\HV RUV]iJRNQDN D] , PHOOpNOHWEHQ OHtUWEL]WRQViJLpVHJpV]VpJJ\LN|YHWHOPpQ\HNQHNPHJIHOHOĒQHP]HWLV]DEYiQ\RN pVHOĒtUiVRNEHYH]HWpVpYHONHOOPHJIHOHOQLN

Észrevételek: $FLNNEHQOHtUWDNV]HULQWDUHSWpU]HPHOWHWĒMpQHNHOOiWiVWNHOOEL]WRVtWDQLDD]RN V]iPiUDDNLNDNpVpVYDJ\MiUDWW|UOpVPLDWWPDUDGQLNpQ\V]HUOQHN ( FLNNHO\ NO|Q HPOtWL D FV|NNHQW PR]JiVNpSHVVpJĠ XWDVRNDW pV D NtVpUĒMNHW DNLNUH QDJ\REE ÀJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL (EEH D NDWHJyULiED WDUWR]QDN WRYiEEi D V]OĒL NtVpUHW QpONO XWD]y J\HUPHNHN LV$ FLNNEHQ PHJKDWiUR]RWW ÅFV|NNHQW PR]JiVNpSHVVpJĠ V]HPpO\µ D PHJQHYH]pV HOOHQpUH QHP FVXSiQ PR]JiVV]HUYL KDQHPPLQGHQHJ\pEIRJ\DWpNRVViJRWLVPDJiEDQIRJODO

$FLNNNLIHMH]HWWHQDFV|NNHQWPR]JiVNpSHVVpJĠV]HPpO\HNNHOIRJODONR]LN (EEHQOHtUMiNKRJ\HV]HPpO\HNNtVpUHWNWRYiEEiHVHWOHJHVYDNYH]HWĒ Észrevételek: $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNHWÀJ\HOHPEHYHYĒHJpV]VpJJ\LpVEL]WRQViJLN|YHWHOPpQ\EĒO NXW\iMXNDPHJIHOHOĒRNPiQ\RNHOOHQpEHQHOVĒEEVpJHWpOYH]QHN(] , PHOOpNOHW FVXSiQ NHWWĒ YDQ$] HJ\LN D] )ONH FtPĠ DOIHMH]HWEHQ WDOiOKDWy V]LQWpQLJD]DNtVpUHWQpONOXWD]yJ\HUPHNHNUH

143

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

IRJDOPD] PHJ NRQNUpW MDYDVODWRNDW D] HJ\HWHPHV WHUYH]pV PHJYDOyVtWiVD PHO\NLPRQGMDKRJ\DPHQQ\LEHQDIONHPpUHWHLOHKHWĒYpWHV]LN~J\NHOONLDODNtWDQL pUGHNpEHQ KRJ\ IRJ\DWpNRVRN iOWDO LV KDV]QiOKDWy OHJ\HQ YDJ\ D]]i OHKHVVHQ DODNtWDQL (]HQ NtYO D NH]HOpVUH YRQDWNR]y HOĒtUiVRN .H]HOĒHOHPHN DOIHMH]HW SRQW G $PHJOpYđIHOYRQyNEL]WRQViJiQDNMDYtWiViUyOV]yOyEL]RWWViJLDMiQOiV WDUWDOPD]QDNHOĒtUiVRNDWD]|QiOOyDQN|]OHNHGĒIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD .LDGiVGiWXPDM~QLXV.LDGWDD](XUySDL%L]RWWViJ )RQWRV PHJMHJ\H]QL KRJ\ FVDN D] HOĒEEL NLWpWHOEHQ D IONH PpUHWHLUH WHV]QHN Kivonat: DMiQOiVWPHO\DIHOYRQyWDPR]JiVNRUOiWR]RWWDNV]iPiUDWHV]LDNDGiO\PHQWHVVp$ $] DMiQOiV D PHJOpYĒ OLIWHN NHOOĒ PpUWpNĠ NDUEDQWDUWiViUyO pV EL]WRQViJRVDEEi PiVRGLNNLWpWHOEHQPiUD]HJ\pEEHWHJVpJNDWHJyULDV]iPiUDLVWHV]DMiQOiVWEiUHOpJ WpWHOpUĒOV]yOÉOWDOiQRVViJEDQIRJDOPD]PHJN|YHWHOPpQ\HNHWDOLIWHNSDUDPpWHUHLW iOWDOiQRVDPHJIRJDOPD]iVXJ\DQLVDQQ\LWV]DEiO\R]FVXSiQKRJ\DNH]HOĒV]HUYHNHW LOOHWĒHQÌJ\SpOGiXOD]DXWRPDWLNXVDMWyNQiOHPEHULYDJ\iOODWLMHOHQOpWPHJiOODStWiViUD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒNHW ÀJ\HOHPEH YpYH NHOO PHJWHUYH]QL pV HOKHO\H]QL$QQiO LV DONDOPDV pU]pNHOĒNHW NHOO V]HUHOQL D OLIWNiEHOHNHW HOOHQĒUL]QL pV V]NVpJ HVHWpQ NRQNUpWDEEHOĒtUiVRNDWQHPIRJDOPD]PHJWHKiWPLQWDNH]HOĒV]HUYHNPLQLPiOLV FVHUpOQLNHOOiUDPV]QHWHVHWpQYpV]iUDPN|U|NQHNNHOOPĠN|GpVEHOpSQLVWE PD[LPiOLV PDJDVViJD D]RN PpUHWH V]tQ|VV]HiOOtWiVD NRQWUDV]WRVViJ %UDLOOH tUiVMHOHNKDV]QiODWDV]LQWEHOLVpJVWE Észrevétel:


$ (. UHQGHOHW N|]YHWOHQO DONDOPD]DQGy YDODPHQQ\L WDJiOODPEDQ $ OpJL V]HPpO\V]iOOtWiVUyO V]yOy ,,  .RUP UHQGHOHW †D MHO|OL NL D OpJLN|]OHNHGpVLKDWyViJRWpVDIRJ\DV]WyYpGHOPLKDWyViJRWDUHQGHOHWYpJUHKDMWiViQDN HOOHQĒU]pVppUWIHOHOĒVKDWyViJNpQW $PDJ\DUMRJUHQGEHQD]DOiEELW|UYpQ\HNpVUHQGHOHWHNKLYDWNR]QDNUi DOpJLN|]OHNHGpVUĒOV]yOypYL;&9,,W|UYpQ\ DOpJLV]HPpO\V]iOOtWiVV]DEiO\DLUyOV]yOy ,, .RUPUHQGHOHW DIRJ\DV]WyYpGHOHPUĒOV]yOypYL&/9W|UYpQ\ D1HP]HWL)RJ\DV]WyYpGHOPL+DWyViJUyOV]yOy 9,,, .RUPUHQGHOHW D] HJ\HQOĒ EiQiVPyGWyO pV D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ HOĒPR]GtWiViUyO V]yOy pYL &;;9W|UYpQ\ D] (J\HQOĒ %iQiVPyG +DWyViJUyO pV HOMiUiViQDN UpV]OHWHV V]DEiO\DLUyO V]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW

H]WD]HOYHW$Q\HOYLDNDGiO\RNDWNLNV]|E|OHQGĒRO\DQQ\HOYHQLVIHONHOOWĠQWHWQL D] HUUH YRQDWNR]y LQIRUPiFLyNDW DPLO\HQ Q\HOYHQ D] iOWDOiQRV XWDVWiMpNR]WDWiV LV]DMOLN$PHQQ\LEHQD]LO\HQLUiQ\~LJpQ\HNQHNQHPIHOHOPHJDUHSOĒWpU~J\D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ pOKHW MRJDLYDO pV D] pULQWHWW WDJRUV]iJ HUUH NLMHO|OW V]HUYpQpOSDQDV]WWHKHW $(.UHQGHOHWFLNNpEHQPHJKDWiUR]RWWYpJUHKDMWyLV]HUYIHODGDWDLW D] (J\HQOĒ %iQiVPyG +DWyViJ (%+ OiWMD HO D] HJ\HQOĒ EiQiVPyGUyO pV D] HVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\† EHNH]GpVH DODSMiQ

$](%+H]HQW~ODN|]LJD]JDWiVLKDWyViJLHOMiUiVpVV]ROJiOWDWiViOWDOiQRVV]DEiO\DLUyO V]yOyW|UYpQ\EHQYDODPLQWD](J\HQOĒ%iQiVPyG+DWyViJUyOpVHOMiUiViQDNUpV]OHWHV V]DEiO\DLUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHWEHQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW MiUHODSDQDV]RNHOEtUiOiVDpVDV]DQNFLyNDONDOPD]iVDVRUiQ J $] (XUySDL 3DUODPHQW pV D7DQiFV (. UHQGHOHWH D OpJL $OpJLIXYDUR]yQHPWDJDGKDWMDPHJDV]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVWYDODPLQWDEHV]iOOtWiVWNLYpYH MiUPĠYHNHQ XWD]y IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ LOOHWYH FV|NNHQW PR]JiVNpSHVVpJĠ DEEDQD]HVHWEHQKDDUHSOĒJpSEHW|UWpQĒEHV]iOOtWiVÀ]LNDLODJOHKHWHWOHQ FLNN V]HPpO\HNMRJDLUyO .LDGiVGiWXPDM~OLXV.LDGWD(XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFV $UHQGHOHWDV]ROJiOWDWyV]iPiUDyUiWEL]WRVtWWHKiWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒQHN D]XWD]iVLLJpQ\pWHQQ\LYHONRUiEEDQHONHOOMXWWDWQLDDV]ROJiOWDWyV]iPiUDKRJ\D] Kivonat: PHJIHOHOĒHQIHONpV]OKHVVHQ $ UHQGHOHW V]HULQW JRQGRVNRGQL NHOO D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ LOOHWYH FV|NNHQW PR]JiVNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN V]iOOtWiViUyO pV ² D MRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW (QQHNpUGHNpEHQDMHJ\IRJODOiVLUHQGV]HUQHNLVDNDGiO\PHQWHVQHNNHOOOHQQLH WHOHIRQ EL]WRQViJLLQGRNRNNLYpWHOpYHO²QHPV]DEDGV]iOOtWiVXNDWPHJWDJDGQLIRJ\DWpNRVViJXN LQWHUQHWHV IHOOHW VWE .O|Q UHQGHONH]LN D YDNYH]HWĒ NXW\iNNDO NDSFVRODWEDQ LOOHWYHPR]JiVNpSWHOHQVpJNPLDWW$UHSWpUHQEHOOLDNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpVN HV]HULQW V]iPXNUD LV V]NVpJHV KHO\HW EL]WRVtWDQL D QHP]HWN|]L HOĒtUiVRNQDN PHOOHWW NLMHO|OpVUH NHOO KRJ\ NHUOMHQHN ~Q pUNH]pVL pV WiYR]iVL SRQWRN PHO\HN PHJIHOHOĒHQ FLNN $ UHSWpUL DONDOPD]RWWDN V]iPiUD NpS]pVHNHW tUQDN HOĒ D N|]HOL WD[LiOORPiVVDO YDV~WL WHUPLQiOODO VWE OpWHVtWHQHN NDSFVRODWRW H]iOWDO D FLNN DQQDNpUGHNpEHQKRJ\QHVpUOMHQHNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒXWDVRNMRJDL UHSOĒJpSUHW|UWpQĒIHOpVOHYH]HWpVWDNDGiO\PHQWHVVpWpYH FLNN $],PHOOpNOHWLVPHUWHWLD]RNDWDUHSWpUL~WYRQDODNDWMHOOHP]ĒPĠYHOHWHNHWPHO\HNHW Észrevételek: DNDGiO\PHQWHVtWHQLNHOOD,,PHOOpNOHWSHGLJDOpJLMiUPĠDNDGiO\PHQWHVtWpVLHOMiUiVDLW $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ XWDVRN MRJDLW H] D UHQGHOHW YpGL D OpJL N|]OHNHGpV VRUiQ pVJ\DNRUODWiWN|]OL DI|OGLNLV]ROJiOyHJ\VpJHNEHQpVDOHYHJĒEHQWDUWy]NRGiVLGHMHDODWW$FLNND $UHQGHOHWPĠV]DNLSDUDPpWHUHNHWQHPN|]|O SRQWMiEDQPHJKDWiUR]]DDÅIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒµIRJDOPDWPHO\EHQEHQQHIRJODOWDWLN $PDJ\DUMRJUHQGEHiWOWHWWH D]|VV]HVpU]pNpVPR]JiVV]HUYLEHWHJVpJÀ]LNDPHQWiOLVIRJ\DWpNRVViJYDODPLQW pYL;&9,,W|UYpQ\DOpJLN|]OHNHGpVUĒO QHPXWROVyVRUEDQDNRULOOHWYHEiUPLO\HQRO\DQWpQ\H]ĒDPHO\PHJJiWROMDDEEDQ KRJ\D]|VV]HVXWDVV]iPiUDHOpUKHWĒV]ROJiOWDWiVRNDWD]ĒLJpQ\HLKH]LJD]tWViN K $](XUySDL3DUODPHQWQHNpVD7DQiFVQDNDYDV~WLV]HPpO\V]iOOtWiVW $ UHQGHOHW NLPRQGMD KRJ\ D UHSWHUHNHQ PHJWDOiOKDWyQDN NHOO OHQQLN D LJpQ\EH YHYđ XWDVRN MRJDLUyO pV N|WHOH]HWWVpJHLUđO V]yOy IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNUHSOĒWpUHQW|UWpQĒDNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpVpWEL]WRVtWy (.UHQGHOHWH HV]N|]|NQHN H]HQ NtYO D WHUPLQiORN NLDODNtWiVD VRUiQ LV V]HP HOĒWW NHOO WDUWDQL .LDGiVGiWXPDRNWyEHU.LDGWD(XUySDL7DQiFVpV%L]RWWViJ

144


NLERFViMWyV]ROJiOWDWyQiODQQDNpUGHNpEHQKRJ\D]pUGHPEHQIHOWXGMRQNpV]OQLD VHJtWVpJQ\~MWiVUD $ KDWpNRQ\ViJ pUGHNpEHQ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\QHN D] LQGXOiV HOĒWW OHJDOiEESHUFFHOD]HOĒUHPHJKDWiUR]RWWKHO\HQPHJNHOOMHOHQQLHD]iOORPiVRQ $ YDV~WWiUVDViJ KLEiMiEyO PHJURQJiOyGRWW YDJ\ HOYHV]HWW VSHFLiOLV IHOV]HUHOpVppUW WHOMHVN|UĠIHOHOĒVVpJHWYiOODO $PHJIHOHOpVWEL]WRVtWyKD]DLMRJV]DEiO\RN

5HQGHONH]LN WRYiEEi D YDV~WRQ XWD]y IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ pV FV|NNHQW ‡$YDV~WLN|]OHNHGpVUĒOV]yOypYL&/;;;,,,W|UYpQ\† EHNH]GpV PR]JiVNpSHVVpJĠV]HPpO\HNYpGHOPpUĒOpVDV]iPXNUDQ\~MWRWWVHJtWVpJUĒO RS SRQWMD DODSMiQ D V]HPpO\V]iOOtWiVL V]ROJiOWDWiVRNUyO V]yOy W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWWDN V]HULQW D YDV~WL V]HPpO\V]iOOtWiVW LJpQ\EH YHYĒ XWDVRN Észrevételek: SDQDV]DLQDN NH]HOpVH pV D MRJDLNUD YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHN EHWDUWiViQDN (OVĒVRUEDQ pUGHPHV PHJMHJ\H]QL KRJ\ QHP FVXSiQ D PR]JiVXNEDQ NRUOiWR]RWW HOOHQĒU]pVHDYDV~WLLJD]JDWiVLV]HUYIHODGDWpVKDWiVN|UpEHWDUWR]LN V]HPpO\HNHW HPHOL NL D UHQGHOHW KDQHP iOWDOiQRVDQ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒNUH YRQDWNR]LN ‡$V]HPpO\V]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVRNUyOV]yOypYL;/,W|UYpQ\† pV EHNH]GpVHDODSMiQDYDV~WLLJD]JDWiVLV]HUYIHOJ\HOLDYDV~WLV]HPpO\V]iOOtWiVW $IRJDOPDWDFLNNSRQWMiEDQPHJKDWiUR]]D LJpQ\EH YHYĒ XWDVRN MRJDLUD YRQDWNR]y MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHN YDV~WL $]FLNN SRQWMiEDQiOWDOiQRVDQNLPRQGMiNKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHW WiUVDViJRN pV D N|]OHNHGpVV]HUYH]Ē iOWDOL PHJWDUWiViW DPHO\ NHUHWpEHQ ² OHJ\HQ EiUPLO\HQ IRJ\DWpNRVViJD ² XJ\DQRO\DQ PLQĒVpJĠ V]ROJiOWDWiV NHOO KRJ\ KLYDWDOEyO HOOHQĒU]L pV HOHP]L D] (. UHQGHOHWEHQ H W|UYpQ\EHQ PHJLOOHVVHPLQWHJpV]VpJHVSROJiUWiUVDLNDW D YDV~WL V]HPpO\V]iOOtWiV UpV]OHWHV IHOWpWHOHLUĒO V]yOy UHQGHOHWEHQ D YDV~WL WiUVDViJRN V]HPpO\V]iOOtWiVL ]OHWV]DEiO\]DWiEDQ pV D N|]OHNHGpVV]HUYH]Ē .O|Q ÀJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL D YDV~WL V]ROJiOWDWiVRN HOpUKHWĒVpJpUH D YRQDW V]HPpO\V]iOOtWiVL]OHWV]DEiO\]DWiEDQIRJODOWDNPHJWDUWiViW+DDYDV~WLLJD]JDWiVL IHOV]HUHOWVpJpUĒOW|UWpQĒWiMpNR]WDWiVUD$]pU]pNV]HUYLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒXWDVRN V]HUYYDODPHO\UHQGHONH]pVPHJVpUWpVpWiOODStWMDPHJDYDV~WLWiUVDViJYDJ\D V]iPiUDDNpVpVHNUĒODXGLRYL]XiOLVLQIRUPiFLyNDWNHOODGQL%L]WRVtWDQLNHOOWRYiEEi N|]OHNHGpVV]HUYH]ĒV]iPiUD V]iPXNUDKRJ\DPHQHWMHJ\HWDYRQDWRQ W|EEOHWN|OWVpJQpONO PHJYiViUROKDVViN D HOĒtUMDDWHYpNHQ\VpJMRJV]HUĠYpJ]pVpKH]V]NVpJHVOpSpVHNPHJWpWHOpW $] FLNN  SRQWMD D YDV~WWiUVDViJRN pV iOORPiV]HPHOWHWĒN V]iPiUD tUMD HOĒ E PHJWLOWMDDMRJVpUWĒPDJDWDUWiVIRO\WDWiViW D] É0( ÉWMiUKDWyViJL 0ĠV]DNL (OĒtUiVRN IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒNNHO NDSFVRODWRV F XWDVMRJLIHOJ\HOHWLEtUViJRWV]DEKDWNL HOĒtUiVDLW DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D] pStWpVL pV IHO~MtWiVL PXQNiODWRN VRUiQ D G DMRJVpUWĒWN|WHOH]LD]HOMiUiVN|OWVpJHLQHNPHJWpUtWpVpUH IHOKDV]QiOWWHFKQROyJLiNDKR]]iIpUKHWĒVpJHWEL]WRVtWViN ‡$1HP]HWL.|]OHNHGpVL+DWyViJUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW $UHQGHOHWIHMH]HWH FLNN WHOMHVHJpV]pEHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNYDV~WRQ $ †  EHNH]GpVpEHQ D .RUPiQ\ YDV~WL LJD]JDWiVL V]HUYNpQW D 1HP]HWL W|UWpQĒXWD]iViYDONDSFVRODWRVMRJRNNDOpVN|WHOH]HWWVpJHNNHOIRJODONR]LN .|]OHNHGpVL+DWyViJRWMHO|OWHNL ( IHMH]HW D NRUiEEDQ OHtUWDNDW WDJODOMD UpV]OHWHVHQ ~J\PLQW WiMpNR]WDWiV KR]]iIpUKHWĒVpJVHJtWVpJQ\~MWiVD]iOORPiVRQpVDMiUPĠY|Q $](8V]DEiO\R]iVWDPDJ\DUMRJUHQGEHD]DOiEELMRJV]DEiO\RNOWHWWpNiW ‡$V]HPpO\V]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVRNUyOV]yOypYL;/,W|UYpQ\ $ VHJtWVpJQ\~MWiV IHOWpWHOHLW LV LVPHUWHWL PLV]HULQW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒQHN ‡$YDV~WLN|]OHNHGpVUĒOV]yOypYL&/;;;,,,W|UYpQ\ XWD]iVLLJpQ\pWyUiYDOD]XWD]iVPHJNH]GpVHHOĒWWN|]|OQLHNHOODPHQHWMHJ\HW ‡$WpUVpJLD]HOĒYiURVLpVDKHO\LPĠN|GpVLHQJHGpO\DODSMiQ

145

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Kivonat: $ UHQGHOHW D YDV~WWiUVDViJRN iOWDO D] XWDVRN V]iPiUD Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRNDW V]DEiO\R]]D pV KDWiUR]]D PHJ (EEH EHOHWDUWR]LN D V]ROJiOWDWy iOWDO Q\~MWRWW WiMpNR]WDWiVV]iOOtWiVLV]HU]ĒGpVHNN|WpVHPHQHWMHJ\HNNLiOOtWiVDYDODPLQWDYDV~WL V]iOOtWiV V]iPtWyJpSHVtWHWW LQIRUPiFLyV pV IRJODOiVL UHQGV]HUpQHN EHYH]HWpVH (PHOOHWWUHQGHONH]LND]XWDVRNSRJJ\iV]DLUDYRQDWNR]yIHOHOĒVVpJpUĒOpVEL]WRVtWiVL N|WHOH]HWWVpJpUĒO $ YDV~WWiUVDViJ N|WHOH]HWWVpJHLW PHJKDWiUR]]D NpVpV HVHWpQ YDODPLQWDV]ROJiOWDWiVPLQĒVpJLHOĒtUiVDLQDNPHJiOODStWiVDN|YHWpVHpVD]XWDVRN V]HPpO\HVEL]WRQViJiWpULQWĒNRFNi]DWRNNH]HOpVHWHNLQWHWpEHQ


YpJ]HWWYDV~WLV]HPpO\V]iOOtWiVUpV]OHWHVIHOWpWHOHLUĒOV]yOy ;,, .RUP UHQGHOHW ‡$]RUV]iJRVPĠN|GpVLHQJHGpO\DODSMiQYpJ]HWWYDV~WLV]HPpO\V]iOOtWiVUpV]OHWHV IHOWpWHOHLUĒOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW ‡$YDV~WLpVDXWyEXV]RVV]HPpO\V]iOOtWiVWLJpQ\EHYHYĒXWDVRNMRJDLQDNYpGHOPpUĒO V]yOy ,,, .RUPUHQGHOHW

Kivonat: $ UHQGHOHW WiUJ\D D IXYDUR]yN iOWDO Q\~MWRWW XWD]iVL IHOWpWHOHN WHNLQWHWpEHQ D] XWDVRNN|]|WWLPHJNO|QE|]WHWpVPHQWHVVpJD]XWDVRNMRJDLD]DXWyEXV]RVXWD]iV VRUiQ EHN|YHWNH]Ē EDOHVHWHN NiUHVHWHN MiUDWNLPDUDGiVRN HVHWpQ pV D] H]HNNHO NDSFVRODWRV SDQDV]RN NH]HOpVH 5HQGHONH]LN WRYiEEi D PLQLPiOLVDQ Q\~MWDQGy XWDVWiMpNR]WDWiVUyO $ UHQGHOHW NO|Q IHMH]HWEHQ ,,, IHMH]HW IRJODONR]LN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN (]HNDMRJV]DEiO\RNQHPWDUWDOPD]QDNNRQNUpWUHQGHONH]pVWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ XWD]iVKR]YDOyMRJiYDO HPEHUHN XWD]iVKR] YDOy MRJiQDN J\DNRUOiViW KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV QpONO HOĒVHJtWĒPĠV]DNLWHFKQLNDLV]HUYH]pVLLQWp]NHGpVHNUĒO Észrevételek: $ UHQGHOHW UHQGNtYO UpV]OHWHVHQ WiUJ\DOMD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN DXWyEXV]RV L $] (XUySDL 3DUODPHQW pV 7DQiFV (. UHQGHOHWH D YDV~WL XWD]iVKR] YDOy MRJDLW $ EHYH]HWĒ iOWDOiQRV UpV]EHQ D   SRQWLJ WDJODOMD D pV N|]~WL V]HPpO\V]iOOtWiVL N|]V]ROJiOWDWiVUyO YDODPLQW D] (*. pV D V]HPSRQWRNDWIHOWpWHOHNHWpVHOYiUiVRNDW~J\PLQWDPĠV]DNLWHFKQLNDLIHOWpWHOHN (*.WDQiFVLUHQGHOHWKDWiO\RQNtYOKHO\H]pVpUĒO QHP VSHFLÀNXVDQ V]ROJiOWDWy NpS]pVH VHJtWVpJQ\~MWiV DNDGiO\PHQWHV XWDV .LDGiVGiWXPDRNWyEHU.LDGWD(XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFV WiMpNR]WDWiVVWE Kivonat: $UHQGHOHWFpOMDDQQDNPHJKDWiUR]iVDKRJ\DN|]|VVpJLMRJV]DEiO\DLQDNPHJIHOHOĒHQ D]LOOHWpNHVKDWyViJRNKRJ\DQDYDWNR]KDWQDNEHDV]HPpO\V]iOOtWiVWHUOHWpQD]RO\DQ iOWDOiQRVpUGHNĠV]ROJiOWDWiVRNQ\~MWiViQDNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQDPHO\HNW|EEHN N|]|WW V]iPRVDEEDN EL]WRQViJRVDEEDN PDJDVDEE PLQĒVpJĠHN YDJ\ DODFVRQ\DEE N|OWVpJJHOMiUQDNPLQWD]RNDPHO\HNQ\~MWiViWDSLDFLYHUVHQ\OHKHWĒYpWHQQp

5pV]OHWHVHQ D ,,, IHMH]HW IRJODONR]LN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ pV FV|NNHQW PXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNMRJDLYDO

Észrevételek: $UHQGHOHWFVDNpULQWĒOHJHVHQIRJODONR]LNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNNHONDSFVRODWRVDQ NO|QFVDNDPR]JiVNRUOiWR]RWWDNDWHPOtWLQHPWpUNLHJ\pELUiQ\~IRJ\DWpNRVViJUD $ SRQWEDQPHJHPOtWLKRJ\DV]XEV]LGLDULWiVHOYpYHO|VV]KDQJEDQD]LOOHWpNHV KDWyViJRN V]DEDGRQ iOODStWKDWQDN PHJ V]RFLiOLV pV PLQĒVpJL NULWpULXPRNDW D N|]V]ROJiOWDWiVLN|WHOH]HWWVpJHNPLQĒVpJLHOĒtUiVDLQDNIHQQWDUWiViUDpVQ|YHOpVpUH YRQDWNR]yDQSpOGiXODFV|NNHQWPR]JiVNpSHVVpJĠHNWHNLQWHWpEHQ

(]DOyODEEDQD]HVHWEHQYDQNLYpWHOKDÀ]LNDLODJQHPPHJROGKDWyLOOHWYHYDODPLO\HQ EL]WRQViJLHOĒtUiVWVpUWHQHDPĠYHOHW FLNN 

$ODSYHWĒ N|]OHNHGpVKH] YDOy MRJXN KRJ\ D IXYDUR]yN XWD]iVV]HUYH]ĒN pV XWD]iVN|]YHWtWĒN QHP WDJDGKDWMiN PHJ D KHO\IRJODOiVW PHQHWMHJ\ NLERFViWiVW EHV]iOOtWiVWpVH]HNHWDV]ROJiOWDWiVRNDWSyWGtMQpONONHOOEL]WRVtWDQLXN FLNN 

$]XWDVWiMpNR]WDWiVUDYRQDWNR]yDQLVDNDGiO\PHQWHVVpJUHNHOOW|UHNHGQL FLNN QHPFVDND]DXWyEXV]iOORPiVRNRQpVMiUPĠYHNHQKDQHPD]HVHWOHJHVLQWHUQHWHV IHOOHWHNHQ LV FLNN  SRQW YDODPLQW H]HQ LQIRUPiFLyNDW D] XWDV NpUpVpUH À]LNDLODJLVUHQGHONH]pVpUHNHOOERFViWDQL

$ FLNN  SRQWMD D SpQ]J\L HOOHQWpWHOH]pVUH YRQDWNR]yDQ HPOtWL D FV|NNHQW $FLNNPHO\D]DXWyEXV]iOORPiVRQpVD]DXWyEXV]RQYpJ]HWWVHJtWVpJQ\~MWiVUyO PR]JiVNpSHVVpJĠHNHWiPpUGHPEHQQHPUHQGHONH]LNYHONNDSFVRODWEDQ UHQGHONH]LNNLPRQGMDKRJ\DVHJtWVpJQ\~MWiVQDNPLQGHQHVHWEHQWpUtWpVPHQWHVQHN $PDJ\DUMRJUHQGEHiWOWHWWH NHOOOHQQLH pYL;/,W|UYpQ\DV]HPpO\V]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVRNUyO $IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNQHNDVHJtWVpJLJpQ\EHYpWHOpKH]EL]RQ\RVN|WHOH]HWWVpJHLNQHN M $](XUySDL3DUODPHQWpVD7DQiFV(8UHQGHOHWHD]DXWyEXVV]DO LVHOHJHWNHOOWHQQLNH]WDFLNNV]DEiO\R]]DyUiYDOD]XWD]iVHOĒWWEHNHOO N|]OHNHGĒXWDVRNMRJDLUyOpVD(.UHQGHOHWPyGRVtWiViUyO MHOHQWHQL D] XWD]iVL LJpQ\W D PHJIHOHOĒ KHO\HQ pV SHUFFHO D] LQGXOiV HOĒWW D .LDGiVGiWXPDIHEUXiU.LDGWD(XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFV KHO\V]tQHQD]HOĒUHPHJEHV]pOWKHO\HQNHOOWDUWy]NRGQLDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHN

146


$PDJ\DUMRJUHQGEHQD]DOiEELW|UYpQ\HNpVUHQGHOHWHNKLYDWNR]QDND](8 V]DEiO\RNUD ‡ 9,, .RUPUHQGHOHW$]DXWyEXV]RVV]HPpO\V]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVQDN D (8 UHQGHOHWEHQ QHP V]DEiO\R]RWW UpV]OHWHV IHOWpWHOHLUH D] DEEDQ IRJODOWDN DOyOL PHQWHVVpJHNUH D] DXWyEXV]RV V]HPpO\V]iOOtWiVL V]ROJiOWDWiVL IHOWpWHOHNUH YDODPLQW D N|]~WL V]HPpO\V]iOOtWiVL ]OHWV]DEiO\]DWUD YRQDWNR]y V]DEiO\RNUyO

NLV]DEKDWyXWDVMRJLIHOJ\HOHWLEtUViJDONDOPD]iViW D(8HXUySDLSDUODPHQWLpVWDQiFVLUHQGHOHWFLNN EHNH]GpVH YDODPLQW D] DXWyEXV]RV V]HPpO\V]iOOtWiVL V]ROJiOWDWiVQDN D (8 UHQGHOHWEHQ QHP V]DEiO\R]RWW UpV]OHWHV IHOWpWHOHLUH D] DEEDQ IRJODOWDN DOyOL PHQWHVVpJHNUH D] DXWyEXV]RV V]HPpO\V]iOOtWiVL V]ROJiOWDWiVL IHOWpWHOHNUH YDODPLQW D N|]~WL V]HPpO\V]iOOtWiVL ]OHWV]DEiO\]DWUD YRQDWNR]y V]DEiO\RNUyO V]yOyUHQGHOHWWRYiEEiD(.HXUySDLSDUODPHQWLpVWDQiFVLUHQGHOHW DODSMiQDV]ROJiOWDWyNKR]EHQ\~MWRWWpVHOQHPLQWp]HWWSDQDV]RNNLYL]VJiOiVDpV HOEtUiOiVD

$ YDV~WL pV DXWyEXV]RV V]HPpO\V]iOOtWiVL V]ROJiOWDWiVW LJpQ\EH YHYĒ XWDVRN MRJDLUDYRQDWNR]y(8V]DEiO\RNiWOWHWpVpWHJ\DUiQWEL]WRVtWMiNDN|YHWNH]Ē KD]DLMRJV]DEiO\RN

‡$V]HPpO\V]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVRNUyOV]yOypYL;/,W|UYpQ\ ‡$1HP]HWL.|]OHNHGpVL+DWyViJUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW ‡$V]HPpO\V]iOOtWiVLV]ROJiOWDWiVRNUyOV]yOypYL;/,W|UYpQ\ ‡$YDV~WLpVDXWyEXV]RVV]HPpO\V]iOOtWiVWLJpQ\EHYHYĒXWDVRNMRJDLQDNYpGHOPpUĒO $ †  EHNH]GpV DODSMiQ D N|]OHNHGpVL KDWyViJ IHOJ\HOL D] DXWyEXV]RV V]yOy ,,, .RUPUHQGHOHW V]HPpO\V]iOOtWiVW LJpQ\EH YHYĒ XWDVRN MRJDLUD YRQDWNR]y MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHNQHN D] DXWyEXV]RV V]HPpO\V]iOOtWy V]ROJiOWDWyN YDODPLQW D N $%L]RWWViJ(.+DWiUR]DWDD(.WDQiFVLLUiQ\HOYFLNNpQHN N|]OHNHGpVV]HUYH]ĒNiOWDOLPHJWDUWiViW  EHNH]GpVpEHQ HPOtWHWW D WUDQV]HXUySDL QDJ\VHEHVVpJĠ YDV~WL UHQGV]HU (WHYpNHQ\VpJHN|UpEHQKLYDWDOEyOHOOHQĒU]LpVHOHP]LD(8UHQGHOHWEHQ LQIUDVWUXNW~UDDOUHQGV]HUpUHYRQDWNR]yiWMiUKDWyViJLPĠV]DNLHOĒtUiVRNUyO HW|UYpQ\EHQpVD]HEEHQIRJODOWIHOKDWDOPD]iVDODSMiQPHJDONRWRWWUHQGHOHWEHQ .LDGiVGiWXPDPiMXV.LDGWD(XUySDL.|]|VVpJHN%L]RWWViJD D]DXWyEXV]RVV]HPpO\V]iOOtWyV]ROJiOWDWyNV]HPpO\V]iOOtWiVL]OHWV]DEiO\]DWiEDQ ² LGHpUWYH D V]ROJiOWDWiV PLQĒVpJL HOĒtUiVDLW LV ² pV D N|]OHNHGpVV]HUYH]ĒN Kivonat: V]HPpO\V]iOOtWiVL]OHWV]DEiO\]DWiEDQIRJODOWDNPHJWDUWiViW $KDWiUR]DWD]LQIUDVWUXNW~UDDOUHQGV]HUHNNHONDSFVRODWRVN|OFV|Q|ViWMiUKDWyViJ PĠV]DNLHOĒtUiViW É0( WDUWDOPD]]DDWUDQV]HXUySDLYDV~WLUHQGV]HUUHNLWHUMHV]WYH ‡$1HP]HWL.|]OHNHGpVL+DWyViJUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW 5pV]OHWHVHQ GHÀQLiOMD D] LQIUDVWUXNW~UD HJ\HV HOHPHLW D] DODSYHWĒ SDUDPpWHUHN $ †  EHNH]GpVpEHQ D .RUPiQ\ N|]OHNHGpVL KDWyViJNpQW D 1HP]HWL PHJDGiViYDO YDODPLQW NLWpU D FVDWODNR]y IHOOHWHNUH pV D] HJ\pE iWMiUKDWyViJL .|]OHNHGpVL +DWyViJRW MHO|OWH NL DPHO\ W|EEHN N|]|WW HOYpJ]L D] DXWyEXVV]DO DONRWyHOHPHNUH LV $ V]DNDV] D PHJIHOHOĒVpJ LOOHWYH DONDOPDVViJpUWpNHOpV N|]OHNHGĒ XWDVRN MRJDLUyO pV D (. UHQGHOHW PyGRVtWiViUyO V]yOy HOMiUiViWLVPHUWHWL IHEUXiU L (8 HXUySDL SDUODPHQWL pV WDQiFVL UHQGHOHW UHQGHONH]pVHLEH WN|]Ē (XUySDL 8QLyQ EHOOL MRJVpUWpVHN WHNLQWHWpEHQ D Észrevételek: IRJ\DV]WyYpGHOPLMRJV]DEiO\RNDONDOPD]iVipUWIHOHOĒVQHP]HWLKDWyViJRNN|]|WWL $UHQGHOHWDSRQWEDQWDOiOKDWyÅ$MiQOiVRNµFtPV]yDODWWKLYDWNR]LND&267 HJ\WWPĠN|GpVUĒOV]yOyRNWyEHUL(.HXUySDLSDUODPHQWL 3DVVHQJHUV· DFFHVVLELOLW\ RI KHDY\ UDLO V\VWHPV DNFLy HUHGPpQ\HLUH PHO\HNHW D pV WDQiFVL UHQGHOHWQHN D WRYiEELDNEDQ (. HXUySDL SDUODPHQWL pV KDWiUR]DWpUWHOPpEHQÀJ\HOHPEHNHOOYHQQLDYDV~WLLQIUDVWUXNW~UDNLpStWpVHNRU WDQiFVLUHQGHOHW DYpJUHKDMWiViW D PR]JiVNRUOiWR]RWW V]HPpO\HN KR]]iIpUpVpYHO NDSFVRODWRV MiUPĠ D]DXWyEXV]RVV]HPpO\V]iOOtWyV]ROJiOWDWyN]OHWV]DEiO\]DWiQDNMyYiKDJ\iViW LQIUDVWUXNW~UDpV]HPHOWHWpVLPHJROGiVRNDWWDUWDOPD]ySRQW D]DXWyEXV]RVV]HPpO\V]iOOtWiVWLJpQ\EHYHYĒXWDVRNMRJDLQDNYpGHOPHpUGHNpEHQ UHQGHONH]pVHLQW~OPHQĒHQ

147

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$ FLNN D IXYDUR]y LOOHWYH D] DXWyEXV]iOORPiVW ]HPHOWHWĒ V]iPiUD HOĒtUW NpS]pVUHYRQDWNR]LNPHO\QHNDQ\DJiWD,,PHOOpNOHWWDUWDOPD]]D $ NpS]pV NpW IĒ UpV]EĒO iOO D] HJ\LN D IRJ\DWpNRVViJJDO NDSFVRODWRV WXGDWRVViJ IHMOHV]WpVpUH PtJ D PiVLN J\DNRUODWLDVDEE NRQNUpW KHO\]HWHNEHQ W|UWpQĒ VHJtWVpJQ\~MWiVUD YRQDWNR]y NpS]pVW Q\~MW $ KDWiULGĒ PiUFLXV iP D MiUPĠYH]HWĒNNpS]pVpEHQLQQHQV]iPtWRWWpYUHPHQWHVVpJDGKDWy


O (VpO\HJ\HQOĒVpJDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNQHN(XUySDL&VHOHNYpVL7HUY .LDGiVGiWXPDRNWyEHU'RNXPHQWXPIDMWiMD.|]OHPpQ\ .LDGWD(XUySDL%L]RWWViJ

‡2NWDWiVpVHJpV]pOHWHQiWWDUWyWDQXOiV 0LQW HOYiUiV pV FpO QDSLUHQGHQ YDQ D]RQEDQ D WpQ\OHJHV pU]pNHOKHWĒ YiOWR]iVRN D IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHVHWpEHQFVDNLJHQODVV~DN

Kivonat: $FVHOHNYpVLWHUYD²N|]|WWLLGĒV]DNRWIRJODOWDPDJiEDQ &pOMDKRJ\LJDIRJ\DWpNRVViJJDONDSFVRODWRVNpUGpVHNHWEHpStWVHD]pULQWHWW N|]|VVpJL SROLWLNiNED pV D NXOFVIRQWRVViJ~ WHUOHWHNHQ NRQNUpW LQWp]NHGpVHNHW KDMWVRQ YpJUH D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN JD]GDViJL pV WiUVDGDOPL LQWHJUiFLyMiQDN MDYtWiVDpUGHNpEHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNV]HPSRQWMDLYDONDSFVRODWRVIHQQWDUWKDWy pVPĠN|GĒNpSHVPHJN|]HOtWpVPHJKDWiUR]iVDDNLEĒYtWHWW(XUySiEDQ $FVHOHNYpVLWHUYKiURPFpONLWĠ]pVUHpSOW DIRJODONR]WDWiVpVDPXQNDYpJ]pVVRUiQDONDOPD]RWWHJ\HQOĒEiQiVPyGUyOV]yOy LUiQ\HOYYpJUHKDMWiViQDNEHIHMH]pVH D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN V]HPSRQWMDLQDN iOWDOiQRV pUYpQ\HVtWpVH D] pULQWHWW N|]|VVpJLSROLWLNiNEDQ D]DNDGiO\PHQWHVtWpVHOĒPR]GtWiVD

‡$]~MWHFKQROyJLiNEDQUHMOđOHKHWđVpJHNNLDNQi]iVD +DWiVDLFVDNLJHQNLVPpUWpNEHQpU]pNHOKHWĒHN0DJ\DURUV]iJRQ ‡$N|]pSOHWHNDNDGiO\PHQWHVVpJH ( SRQWKR] D FVHOHNYpVL WHUY V]HULQW D] (XUySDL %L]RWWViJQDN NLHJpV]tWĒ LQWp]NHGpVHNHWNHOOHWWYROQDKR]QLLJDPHO\HNHJ\UpV]HD]RQEDQLQNiEEFVDN WHUYHNHVHWOHJÀJ\HOHPIHONHOWĒDNFLyNV]LQWMpQYDOyVXOWPHJD]RQEDQDKDWpNRQ\DEE pUYpQ\HVOpVKH]V]NVpJHVDWpWHOHVMRJDONRWiVLV HXUySDL V]DEYiQ\RN QpSV]HUĠVtWpVH D] pStWHWW N|UQ\H]HWKH] NDSFVROyGy YDODPHQQ\L WHUOHWHQLGHpUWYHD]pSOHWHNWHUYH]pVpWpStWpVpWpVKDV]QiODWiW ( WHNLQWHWEHQ MHOHQWĒV NH]GHPpQ\H]pV D] ÅeY DNDGiO\PHQWHV YiURVDµ SiO\i]DW PHJKLUGHWpVH

Észrevételek: D]DNDGiO\PHQWHVtWpVVHONDSFVRODWRVLVPHUHWHNKDWpNRQ\DEEWHUMHV]WpVpQHNHOĒPR]GtWiVD $FVHOHNYpVLWHUYDODSMiQNHGYH]ĒIRO\DPDWRNLQGXOWDNEHDMRJDONRWiVWHUpQDPHO\HN D]LVNROiNEDQpVDV]DNHPEHUHNN|UpEHQ YpJUHKDMWiVDD]HJ\HVWDJRUV]iJRNN|]|WWLJHQHOWpUĒNpSHWPXWDW (8 SiO\i]DWL SURJUDPRN VHJtWVpJpYHO MHOHQWĒVHQ IHMOĒG|WW D PHJIHOHOĒ LVPHUHWHNHW V]HU]ĒV]DNHPEHUHNV]iPD0DJ\DURUV]iJRQD]RQEDQD]iOWDOiQRVNpS]pVLWDQWHUYHNEH $N|]OHPpQ\EHQIRJODOWDNV]HULQWIHONHOOV]iPROQLD]RNDWDN|UQ\H]HWLPĠV]DNLpV H]LGHLJPpJQHPNHUOWEHH]HNQHND]LVPHUHWHNQHNDUHQGV]HUV]HUĠRNWDWiVD MRJLDNDGiO\RNDWDPHO\HNHOOHKHWHWOHQtWLNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNQHNDWXGiVDODS~ JD]GDViJEDQpVWiUVDGDORPEDQYDOyWHOMHVN|UĠUpV]YpWHOpW D KR]]iIpUKHWĒVpJ V]HPSRQWMiQDN D N|]EHV]HU]pVL SROLWLNiNEDQ W|UWpQĒ pUYpQ\HVtWpVH pV H GLPHQ]Ly ÀJ\HOHPEHYpWHOpQHN HOĒPR]GtWiVD D VWUXNWXUiOLV DODSRN HORV]WiVD (]HNQHNDFpONLWĠ]pVHNQHNDPHJYDOyVXOiVDNRUiQWVHPWHOMHVN|UĠHJ\HVRUV]iJRNEDQ NHUHWpEHQ pSSHQ FVDN HONH]GĒG|WW 0DJ\DURUV]iJ D]RN N|]p D WDJRUV]iJRN N|]p WDUWR]LN ( WHNLQWHWEHQ HJ\HV (8 iOWDO WiPRJDWRWW SURJUDPRN HVHWpEHQ PiU KDWiUR]RWWDQ DKRODFpONLWĠ]pVHNPHJYDOyVXOiVDDMRJDONRWiVWHUOHWpQPHJNH]GĒG|WWD]RQEDQD N|WHOH]ĒSiO\i]DWLPHJMHOHQWDKR]]iIpUKHWĒVpJEL]WRVtWiViQDNN|YHWHOPpQ\HDPHO\ MRJJ\DNRUODWLOOHWYHD]pU]pNHOKHWĒVpJV]LQWMpQMHOHQWĒVDOHPDUDGiV MHOHQWĒVHQVHJtWHWWDKR]]iIpUKHWĒVpJMDYtWiViEDQ $ &VHOHNYpVL WHUY PD LV DNWXiOLV SULRULWiVDL pV D]RN PHJYDOyVXOiViQDN D] LGHJHQIRUJDOPL KHO\V]tQHNKH] pV OpWHVtWPpQ\HNKH] YDODPLQW D YiURVL N|]OHNHGpVL pUWpNHOpVH0DJ\DURUV]iJRQ UHQGV]HUHNKH]YDOyKR]]iIpUpVWYL]VJiOyWDQXOPiQ\RNNpV]tWpVpQHN|V]W|Q]pVH (]HQ HOYiUiV DODSMiQ PHJMHOHQWHN (8 SiO\i]DWL SURJUDPRN DPHO\HN MHOHQWĒVHQ (OVĒV]DNDV] J\RUVtWRWWiN D] LGHJHQIRUJDOPL OpWHVtWPpQ\HN PLQGHQNL iOWDO W|UWpQĒ KR]]iIpUKHWĒVpJpW ‡0XQNiKR]MXWiVpVPXQNiEDQPDUDGiV (WHUOHWQHNDIHMOĒGpVpWMHOHQWĒVPpUWpNEHQDNDGiO\R]]DD]LGĒN|]EHQEHN|YHWNH]HWW A cselekvési terv szerint egyre több épületet kell az egyetemes tervezés YDJ\ÅPLQGHQNL JD]GDViJLUHFHVV]LyDPHO\0DJ\DURUV]iJRWLJHQMHOHQWĒVPpUWpNEHQKiWUiOWDWMD V]iPiUDW|UWpQĒWHUYH]pVµ HOYHDODSMiQWHUYH]QLpVpStWHQL

148


(EEHQD]LGĒV]DNEDQDIHQWLFpONLWĠ]pVHNPHJYDOyVXOiVDpUGHNpEHQLJHQNHYpVSR]LWtY Kivonat: LQWp]NHGpV W|UWpQW 0DJ\DURUV]iJRQ GH D] (8 HQHUJLiMiW LV QDJ\UpV]W HOYRQWiN D 2O\DQ ~WPXWDWy PHO\ D YiURVRN N|]OHNHGpVL SUREOpPiLQDN JD]GDViJLYiOViJNLHJ\HQV~O\R]iViUDLUiQ\XOyW|UHNYpVHN KDWpNRQ\DEE NH]HOpVLPyGMiWPXWDWMD EH$FpODYiURVLpOHW

149

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

(]HQ D WHUOHWHQ 0DJ\DURUV]iJRQ PD PpJ MHOHQWĒV D V]DNHPEHUHN N|UpEHQ D] P $YiURVLPRELOLWiVFVHOHNYpVLWHUYH& pUGHNWHOHQVpJEiUNpWVpJWHOHQOWDSDV]WDOKDWyODVV~HOPR]GXOiV .LDGiVGiWXPDV]HSWHPEHU'RNXPHQWXPIDMWiMD.|]OHPpQ\ .LDGWD(XUySDL%L]RWWViJ 0iVRGLNV]DNDV] 

Kivonat: 3ULRULWiVRN $N|]OHPpQ\DEHYH]HWpVEHQiOOiVWIRJODOKRJ\DM|YĒEHQD]XUEDQL]iFLyKDWiViUD PLO\HQ IRO\DPDWRN YiUKDWyDN D YiURVRNEDQ GHPRJUiÀDL N|UQ\H]HWYpGHOPL pV ‡$JD]GDViJLWHYpNHQ\VpJ|V]W|Q]pVH YHUVHQ\NpSHVVpJLV]HPSRQWEyO $]LGĒV]DNEDQNLERQWDNR]RWWJD]GDViJLUHFHVV]LyLJHQMHOHQWĒVDNDGiO\WMHOHQWHWWH FpONLWĠ]pVPHJYDOyVtWiViEDQ $ ODNRVViJ MyOOpWH pV D YHUVHQ\NpSHVVpJ PHJWDUWiVD pUGHNpEHQ PLYHO D WiYROViJL N|]OHNHGpVEHQLVIRQWRVV]HUHSHWMiWV]LNDYiURVLN|]OHNHGpV IHQQWDUWKDWyYiNHOOWHQQL ‡ $ My PLQđVpJğ VHJtWVpJQ\~MWiVL pV JRQGR]iVL V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy D YiURVL PRELOLWiV DODNXOiViW $ N|]OHPpQ\ DMiQOiVRNDW WDUWDOPD] D YiURVL PRELOLWiV KR]]iIpUpVHOđPR]GtWiVD HOĒUHPR]GtWiViKR] pOKHWĒEE HPEHUN|]SRQW~EE YiURVRN NLDODNtWiViKR] (OĒWpUEHQ 0DJ\DURUV]iJHVHWpEHQD]HUUHIRUGtWKDWyiOODPLIRUUiVRNIRO\DPDWRVDQFV|NNHQWHN D] HPEHU YDQ pV D QHP PRWRUL]iOW YDJ\ HOHNWURPRV N|]OHNHGpVL IRUPiN KDV]QiODWD tJ\DFpONLWĠ]pV|VV]HVVpJpEHQQHPYDOyVXOWPHJ EHV]HU]pVpQHN|V]W|Q]pVH$]LQWHUPRGDOLWiVD]D]DN|]OHNHGpVLPyGRNN|]|WWLYiOWiVW NLHPHOL PLQW WiPRJDWDQGy WHFKQROyJLiW $ V]HPpO\V]iOOtWiV PHOOHWW D] iUXV]iOOtWiVL ‡$WHUPpNHNpVV]ROJiOWDWiVRNDNDGiO\PHQWHVtWpVpQHNHOđVHJtWpVH ORJLV]WLNDLIHODGDWRNHOYpJ]pVpKH]LVN|UQ\H]HWEDUiWHV]N|]|NKDV]QiODWiW|V]W|Q]L 1DJ\RQODVV~DOLJpU]pNHOKHWĒHOĒUHPR]GXOiVW|UWpQWHWHUOHWHQ Észrevételek: ‡$](8HOHP]đNDSDFLWiViQDNQ|YHOpVH $GRNXPHQWXPDNDGiO\PHQWHVN|UQ\H]HWNLDODNtWiViYDOQHPIRJODONR]LNNLHPHOWHQ $](8JD]GDViJLSUREOpPiLQDJ\UpV]WHOYRQWiNDÀJ\HOPHWHUUĒODWHUOHWUĒO DYiURVLPRELOLWiVDWiUVDGDORPHJpV]HiOWDOKDV]QiOKDWyYiWpWHOHD]RQEDQPDJiEDQ IRJODOMDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNLJpQ\HLWLV +DUPDGLNV]DNDV] 

$ N|]OHPpQ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN HVHWpUH D] (16=HJ\H]PpQ\ 3ULRULWiVRN FLNNpEĒO LGp] ÅD UpV]HV iOODPRN PHJIHOHOĒ LQWp]NHGpVHNHW WHV]QHN KRJ\ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ EL]WRVtWViN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD D ‡ )HOOpSpV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN WiUVDGDOPL UpV]YpWHOppUW pV LQWHJUiFLyMipUW D] « N|]OHNHGpVKH] « YDOy KR]]iIpUpVW PLQG YiURVL PLQG YLGpNL WHUOHWHNHQµ DNDGiO\PHQWHVtWpVHV]N|]pYHO $ %L]RWWViJ W|UHNHGQL IRJ H N|WHOH]HWWVpJHN PDUDGpNWDODQ WHOMHVtWpVpUH W|EEHN ‡$]RNWDWiVpVDIRJODONR]WDWiVHOĒWWiOOyDNDGiO\RNHOWiYROtWiVD N|]WDN|]|WWLLGĒV]DNUDYRQDWNR]yXQLyVVWUDWpJLiEDYDOyEHpStWpVVHO ‡$]DNDGiO\PHQWHVWHUPpNHNV]ROJiOWDWiVRNpVLQIUDVWUXNW~UiNIHMOHV]WpVH .O|QLQWp]NHGpVEHQIRJODOWDWLNKRJ\D]XWDVWiMpNR]WDWiVpV~WLQIRUPiFLyNWHUpQLV ‡$ %L]RWWViJ HOHP]Ē NDSDFLWiViQDN Q|YHOpVH D] DNDGiO\PHQWHVtWpV HOĒPR]GtWiVD NRPRO\OpSpVHNHWNHOOWHQQL DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNUHYDOyWHNLQWHWWHOLV pUGHNpEHQ ‡IHOOpSpVD]DODSYHWĒMRJRNWHOMHVN|UĠEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQD](16=HJ\H]PpQ\ Q )HQQWDUWKDWyYiURVLPRELOLWiVLWHUYHN²HPEHUN|]SRQW~WHUYH]pV YpJUHKDMWiViQDNHOĒPR]GtWiVDDKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVHOOHQLYpGHOHPUH .LDGiVGiWXPD'RNXPHQWXPIDMWiMDÓWPXWDWy YRQDWNR]yN|]|VVpJLMRJV]DEiO\LNHUHWNLHJpV]tWpVH .LDGWDD](XUySDL%L]RWWViJ


PLQĒVpJpQHNMDYtWiVDPHO\HWHJ\IHQQWDUWKDWyN|]OHNHGpVLUHQGV]HUV]ROJiONL$ PXQNDV]DNSROLWLNDLKiWWHUpWDGMDDV]LQWpQEHPXWDWRWW9iURVLPRELOLWiVFVHOHNYpVL WHUYHYDODPLQW$]HJ\VpJHVHXUySDLN|]OHNHGpVLWpUVpJPHJYDOyVtWiViKR]FtPPHO PHJMHOHQĒ)HKpU.|Q\YHVNLDGiVD$]~WPXWDWyV]HULQWDYiURVLPRELOLWiVL WHUYHNNLGROJR]iVDpVYpJUHKDMWiVDHJ\HJ\PiVUDpSOĒOpSpVEĒOiOOyIRO\DPDW PHO\HW EH LV PXWDW (]HQ NtYO UHIHUHQFLD SURMHNWHNHW LVPHUWHW W|EE HXUySDL YiURVEyO

)HOV]yOtW KRJ\ WpQ\OHJHVHQ pUYpQ\HVtWVpN D IRJ\DWpNRVViJJ\HW D] (8 VWUDWpJLiEDQ )HOKtYMD D ÀJ\HOPHW KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHU WRYiEEUD LV PHJNO|QE|]WHWpVQHNYDQNLWpYHDW|UYpQ\pVLJD]ViJV]ROJiOWDWiVHOĒWWLHJ\HQOĒVpJ WHUpQ

R $IRJ\DWpNRVViJJDOpOđV]HPpO\HNPRELOLWiVDpVEHIRJDGiVD $] (XUySDL 3DUODPHQW RNWyEHU L iOOiVIRJODOiVD D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN PRELOLWiViUyO pV EHIRJDGiViUyO YDODPLQW D ² N|]|WWL LGĒV]DNUDYRQDWNR]yHXUySDLIRJ\DWpNRVViJJ\LVWUDWpJLiUyO ,1,

 .LDGiVGiWXPDRNWyEHU'RNXPHQWXPIDMWiMDÉOOiVIRJODOiV Kiadta: Európa Parlament

$ GHPRJUiÀDL YiOWR]iV HUHGPpQ\HNpSS QĒQL IRJ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ LGĒV HPEHUHN V]iPD H]pUW HJ\UH QDJ\REE V]NVpJ OHV] RO\DQ PHJROGiVRNUD DPHO\HN HJ\DUiQWPHJIHOHOĒHNEiUPLO\HQNRU~IRJ\DWpNRVViJJDOYDJ\DQpONOpOĒV]HPpO\HN V]iPiUD

6]RUJDOPD]]D D PHJIHOHOĒ OpSpVHNHW D] HJ\HWHPHVHQ WHUYH]HWW iUXN pV V]ROJiOWDWiVRN IHMOHV]WpVpQHN WHUpQ +DQJV~O\R]]D KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒN NO|Q|VHQNLYDQQDNWpYHDYLVV]DpOpVHNpVD]HUĒV]DNYHV]pO\pQHNpVYL]VJiODWRW Észrevételek: NpUDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒOiQ\RNpVQĒNKHO\]HWpUĒOD]HUĒV]DN|VV]HIJJpVpEHQ ,WWXJ\DQD]LJD]PLQWD9iURVLPRELOLWiVFVHOHNYpVLWHUYHFtPĠGRNXPHQWXPHVHWpEHQ 7iPRJDWyLQWp]NHGpVHNHWNpUDEHQWODNiVRVLQWp]HWLJRQGR]iVUyODN|]|VVpJLDODS~ D KDV]QRN N|]|WW HPOtWL XJ\DQDNNRU D YiURVL N|]WHUOHWHN pV V]ROJiOWDWiVRN MREE JRQGR]iVUDW|UWpQĒiWPHQHWKH])RQWRVQDNWDUWMDDQ\LOYiQRVLQIRUPiFLyNKR]YDOy HOpUKHWĒVpJpW HJ\HQOĒKR]]iIpUpVJDUDQWiOiVWpVEL]WRVtWiViW

$] J\ pUGHNpEHQ IHOV]yOtWMD D %L]RWWViJRW KRJ\ PR]GtWVD HOĒ D] HXUySDL VWUXNWXUiOLVDODSRN²IĒNpQWD](XUySDL5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVL$ODS²IHOKDV]QiOiViWD KR]]iIpUKHWĒVpJMDYtWiVDpUGHNpEHQ

Kivonat: $]iOOiVIRJODOiVKDQJV~O\R]]DD]~MDVHXUySDLIRJ\DWpNRVViJJ\LVWUDWpJLD ()6 FpONLWĠ]pVHLQHN MHOHQWĒVpJpW N|]]pWHV]L pV]UHYpWHOHLW pV WiPRJDWiViW IHMH]L $]iOOiVIRJODOiVNLWpUPpJDUUDKRJ\DPR]JiVV]DEDGViJDDODSYHWĒMRJD](8EDQ NL D IHQQWDUWKDWy WiUVDGDORP OpWUHKR]iVD PHOOHWW $ 3DUODPHQW D WiUVDGDOPLODJ pVKRJ\HQQHNEL]WRVtWiVDPLO\HQSR]LWtYKDWiVVDOOHKHWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNpV IHQQWDUWKDWypVD]HPEHULMRJRNDWDODSXOYHYĒPHJN|]HOtWpVN|YHWpVpWNpUL FVDOiGWDJMDLNpOHWPLQĒVpJpUHÌJ\SpOGiXODKR]]iIpUKHWĒN|]OHNHGpVOHKHWĒYpWHV]LD IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNV]iPiUDKRJ\N|QQ\HEEHQYHJ\HQHNUpV]WDPXQNDHUĒSLDFRQ Észrevételek: HNNpSSHQSHGLJHOĒVHJtWLDV]HJpQ\pJpVWiUVDGDOPLNLUHNHV]WpVHOOHQLN]GHOPHW $] iOOiVIRJODOiV Å&pONLWĠ]pVHNµ IHMH]HWpEHQ D] (XUySD 3DUODPHQW KDQJV~O\R]]D KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ QpSHVVpJ EHYRQiVD QpONO QHP WDUWKDWy D] (XUySD $GRNXPHQWXPWRYiEEUpV]OHWH]LD]HVpO\HJ\HQOĒVpJEL]WRVtWiViKR]V]NVpJHVOpSpVHNHW VWUDWpJLiMiQDND]RQFpONLWĠ]pVHKRJ\UDDpVpYHVpOHWNRUN|]|WWL LOOHWYHOHV]|JH]LDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNEHYDOyEHIHNWHWpVIRQWRVViJiW QpSHVVpJIRJODONR]WDWiVLUiWiMiWUDHPHOMpN $]ÅeOHWPyGµIHMH]HWNLWpUDYiOODODWRN|QNpQWHVIHOHOĒVVpJYiOODOiViQDNIRQWRVViJiUD +DQJV~O\R]]DKRJ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNUHIRUGtWRWWNLDGiVEHIHNWHWpV W|EEHN N|]|WW D] |QiOOy YiOODONR]iVRNEyO DGyGy UXJDOPDVViJ NLKDV]QiOiViUD D PLQGDQQ\LXQNMyOpWpEH VSHFLiOLVV]DEDGViJRNNLtUiViQDNOHKHWĒVpJpUHKRJ\DV]OĒNW|EEHWIRJODONR]KDVVDQDN DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒJ\HUPHNHLNNHO $Å3ROJiULpVHPEHULMRJRNµIHMH]HWIHOV]yOtWD](XUySDL8QLy$ODSMRJL&KDUWiMiQDN WLV]WHOHWEHQ WDUWiViUD pV KDQJV~O\R]]D KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ J\HUPHNHN $]XWROVySRQWRNEDQUpV]OHWH]pVUHNHUODV]HJpQ\VpJHOOHQLN]GHOHPWpPDN|UH HVHWpEHQ LV EL]WRVtWDQL NHOO D J\HUPHNHN MRJDLUyO V]yOy (16=HJ\H]PpQ\EHQ LOOHWYHKRJ\D3DUODPHQWPHO\OpSpVHNHQNHUHV]WONpULWRYiEEUDLVDWiUVDGDOPLODJ IRJODOWDNDW IHQQWDUWKDWypVD]HPEHULMRJRNDWDODSXOYHYĒPHJN|]HOtWpVN|YHWpVpW

150


$N|]EHV]HU]pVUHYRQDWNR]y(8V]DEiO\RNEHPXWDWiVD D (8MRJLQRUPiN

D YDJ\D9,PHOOĂŠNOHWEHQPHJKDWĂĄrozott mÄ szaki letrĂĄsra valĂłKLYDWNR]ĂĄssal ĂŠs ² a k|vetkezÄ&#x2019; sorrendben ² a k|vetkezÄ&#x2019;kre t|rtĂŠnÄ&#x2019; KLYDWNR]ĂĄssal: az ĂŠpttĂŠVL EHUXKĂĄzĂĄsi munkĂĄk tervezĂŠsĂŠre, szĂĄmttĂĄsi mĂłdszerĂŠre ĂŠs kivitelezĂŠsĂŠre, valamint a termĂŠNHNIHOKDV]QĂĄlĂĄsĂĄra vonatkozĂł eurĂłpai szabvĂĄnyokat k|zzĂŠtevÄ&#x2019; nemzeti szabvĂĄnyok, eurĂłpai mÄ szaki tan~sttvĂĄnyok, k|z|s mÄ szaki letrĂĄsok, nemzetk|zi szabvĂĄnyok, az eurĂłpai szabvĂĄny gyi szervezetek ĂĄltal lĂŠWUHKR]RWWHJ\ĂŠb mÄ V]DNLKLYDWNR]ĂĄsi rendszerek vagy ²H]HNKLĂĄnyĂĄban ² nemzeti szabvĂĄnyok, nemzeti mÄ szaki tan~sttvĂĄnyok, illetve nemzeti mÄ szaki letrĂĄsok. 9DODPHQQ\LKLYDWNR]ĂĄst a Ă&#x2026;vagy azzal egyenĂŠrtĂŠkÄ ÂľNLIHMH]ĂŠsnek kell k|vetnie; b) vagy a teljesttmĂŠQ\LOOHWYHDIXQNFLRQĂĄlis k|vetelmĂŠnyek alapjĂĄn; ez utĂłbbi k|rnyezetvĂŠdelmi jellemzÄ&#x2019;NHWLVWDUWDOPD]KDW ÂŤ

$] (XUySDL 3DUODPHQW pV D7DQiFV (. LUiQ\HOYH PiUFLXV  D] pStWpVL EHUXKi]iVUD D] iUXEHV]HU]pVUH pV D V]ROJiOWDWiVQ\~MWiVUD LUiQ\XOy N|]EHV]HU]pVLV]HU]Ä&#x2019;GpVHNRGDtWpOpVLHOMiUiVDLQDN|VV]HKDQJROiViUyOpV $] (XUySDL 3DUODPHQW pV D7DQiFV (. LUiQ\HOYH PiUFLXV  D Yt]Â J\L HQHUJLDLSDUL N|]OHNHGpVL pV SRVWDL iJD]DWEDQ PÄ N|GÄ&#x2019; DMiQODWNpUÄ&#x2019;N (.LUiQ\HOY9,PHOOpNOHWH (.LUiQ\HOY;;,PHOOpNOHWH

EHV]HU]pVLHOMiUiVDLQDN|VV]HKDQJROiViUyO 9,0(//e./(7 $] (XUySDL 8QLyV MRJV]DEiO\RN YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHLQHN V]y V]HULQWL EGYES MÄ&#x;SZAKI LEĂ&#x152;RĂ SOK MEGHATĂ ROZĂ SA LGp]pVH Ezen irĂĄnyelv alkalmazĂĄsĂĄban: (.LUiQ\HOYSUHDPEXOXPEHNH]GĂŠVH (.LUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]GĂŠse)  ÂŤ $PHQQ\LEHQ OHKHWVpJHV D] DMiQODWNpUÄ&#x2019; V]HUYQHN RO\DQ PÄ V]DNL OHtUiVW NHOO PHJiOODStWDQLDDPHO\Ă&#x20AC;J\HOHPEHYHV]LDIRJ\DWpNNDOpOÄ&#x2019;NV]iPiUDYDOyKR]]iIpUKHWÄ&#x2019;VpJ V]HPSRQWMDLWpVDYDODPHQQ\LIHOKDV]QiOyV]iPiUDDONDOPDVNLDODNtWiVW$PÄ V]DNLOHtUiVW HJ\pUWHOPÄ HQ NHOO PHJIRJDOPD]QL KRJ\ PLQGHQ DMiQODWWHYÄ&#x2019; WXGMD PLW WDUWDOPD]QDN D] DMiQODWNpUÄ&#x2019;V]HUYiOWDOPHJiOODStWRWWN|YHWHOPpQ\HN

 (.LUiQ\HOYFLNNH (.LUiQ\HOYFLNNH

23. cikk MÄ szaki letrĂĄs  $ 9, PHOOĂŠklet 1. pontjĂĄEDQ PHJKDWĂĄrozott mÄ szaki letrĂĄVW IHO NHOO W ntetni a szerzÄ&#x2019;dĂŠsi dokumentĂĄciĂłban, tgy az ajĂĄQODWL IHOKtvĂĄsban, az ajĂĄnlattĂŠWHOKH] V] ksĂŠges dokumentĂĄciĂłban, illetve kiegĂŠszttÄ&#x2019; dokumentumokban. $PHQQ\LUHOHKHWVĂŠJHVH]WD PÄ szaki letrĂĄVWDIRJ\DWĂŠkkal ĂŠlÄ&#x2019;k szĂĄPĂĄra valĂł hozzĂĄfĂŠrhetÄ&#x2019;sĂŠJV]HPSRQWMDL ĂŠVDYDODPHQQ\LIHOKDV]QĂĄlĂł szĂĄPĂĄUDDONDOPDVNLDODNttĂĄVĂ&#x20AC;J\HOHPEHYĂŠtelĂŠvel NHOOPHJKDWĂĄrozni. (â&#x20AC;Ś) (3) A k|z|ssĂŠgi joggal |VV]HHJ\H]WHWKHWÄ&#x2019; k|telezÄ&#x2019; nemzeti mÄ szaki szabĂĄlyok sĂŠrelme nĂŠlk l, a mÄ szaki letrĂĄst a k|vetkezÄ&#x2019;kĂŠppen kell kidolgozni:

1. a) Ă&#x2026;mÄ szaki letrĂĄsÂľ: ĂŠpttĂŠVLEHUXKĂĄzĂĄsra irĂĄnyulĂł k|zbeszerzĂŠsi szerzÄ&#x2019;dĂŠs esetĂŠben azoknak a mÄ szaki elÄ&#x2019;trĂĄsoknak az |sszessĂŠge, amelyek k l|n|sen az ajĂĄnlattĂŠWHOKH]V] ksĂŠges dokumentĂĄciĂłban szerepelnek, ĂŠV DPHO\HN PHJKDWĂĄrozzĂĄk valamely anyag, termĂŠk vagy ĂĄru megk|vetelt jellemzÄ&#x2019;it, ĂŠVOHKHWÄ&#x2019;vĂŠ teszik az anyag, a termĂŠk vagy az ĂĄru oly mĂłdon t|rtĂŠnÄ&#x2019; letrĂĄsĂĄW KRJ\D]PHJIHOHOMHQD]DMĂĄnlatkĂŠrÄ&#x2019; szerv ĂĄltal igĂŠnyelt rendeltetĂŠsnek. ( MHOOHP]Ä&#x2019;k k|zĂŠ tartozik a k|rnyezetvĂŠdelmi teljesttmĂŠny sztnvonala, D YDODPHQQ\L k|YHWHOPĂŠQ\QHN W|EEHN N|z|WW D IRJ\DWĂŠkossĂĄJJDO ĂŠlÄ&#x2019; V]HPĂŠlyek szĂĄPĂĄra valĂł elĂŠrhetÄ&#x2019;sĂŠJQHN PHJIHOHOÄ&#x2019; kialakttĂĄs ĂŠVDPHJIHOHOÄ&#x2019;sĂŠg-ĂŠrtĂŠkelĂŠs, a teljesttmĂŠny, a biztonsĂĄg ĂŠs a mĂŠretek, beleĂŠrtve a minÄ&#x2019;sĂŠgbiztosttĂĄsi eljĂĄrĂĄsokat, a terminolĂłgiĂĄt, a jeleket, a vizsgĂĄlatot ĂŠs vizsgĂĄlati mĂłdszereket, a csomagolĂĄst, a jel|lĂŠst ĂŠs ctmkĂŠzĂŠst, a KDV]QĂĄlati utasttĂĄst, valamint a gyĂĄrtĂĄVLIRO\DPDWRNDWĂŠs mĂłdszereket.TartalmazzĂĄk tovĂĄbbĂĄ a tervezĂŠsre ĂŠs a k|ltsĂŠgekre vonatkozĂł szabĂĄlyokat, a munkĂĄk vizsgĂĄlatĂĄra, ellenÄ&#x2019;rzĂŠsĂŠre ĂŠs ĂĄtvĂŠtelĂŠre vonatkozĂłIHOWĂŠteleket, az ĂŠpttĂŠsi eljĂĄrĂĄVRNDW LOOHWYHWHFKQROĂłgiĂĄkat, valamint minden olyan egyĂŠb mÄ V]DNL IHOWĂŠtelt, amelyet az ajĂĄnlatkĂŠrÄ&#x2019; szervnek mĂłdjĂĄban ĂĄll ĂĄltalĂĄnos vagy k l|n|s rendelkezĂŠsekkel elÄ&#x2019;trni az elkĂŠsz lt munka ĂŠs azon anyagok vagy alkatrĂŠszek tekintetĂŠben, amelyeket az magĂĄEDQIRJODO b) Ă&#x2026;mÄ szaki letrĂĄsÂľ: ĂĄrubeszerzĂŠsre vagy szolgĂĄltatĂĄsny~jtĂĄsra irĂĄnyulĂł k|zbeszerzĂŠsi szerzÄ&#x2019;dĂŠsek esetĂŠben azon dokumentumban szereplÄ&#x2019; letrĂĄV DPHO\ PHJKDWĂĄrozza a termĂŠk, illetve szolgĂĄltatĂĄs tekintetĂŠben megk|vetelt jellemzÄ&#x2019;ket, tgy a minÄ&#x2019;sĂŠg sztnvonalĂĄt, a k|rnyezetvĂŠdelmi teljesttmĂŠny sztnvonalĂĄtDYDODPHQQ\LN|YHWHOPĂŠQ\QHN W|EEHN k|z|WWDIRJ\DWĂŠkossĂĄJJDOĂŠlÄ&#x2019;V]HPĂŠlyek szĂĄPĂĄra valĂł elĂŠrhetÄ&#x2019;sĂŠJQHN PHJIHOHOÄ&#x2019; kialakttĂĄst, tovĂĄbbĂĄDPHJIHOHOÄ&#x2019;sĂŠg-ĂŠrtĂŠkelĂŠst, a teljesttmĂŠnyt, a termĂŠk rendeltetĂŠsĂŠt, a biztonsĂĄgot ĂŠs a mĂŠreteket, beleĂŠrtve a termĂŠk kereskedelmi nevĂŠre, a terminolĂłgiĂĄra, a jelekre, a vizsgĂĄlatra ĂŠs vizsgĂĄlati mĂłdszerekre, a csomagolĂĄsra, a jel|lĂŠsre ĂŠs ctmkĂŠzĂŠsre, DKDV]QĂĄlati utasttĂĄsra, a gyĂĄrtĂĄVLIRO\DPDWRNUDĂŠs mĂłGV]HUHNUHYDODPLQWDPHJIHOHOÄ&#x2019;sĂŠgĂŠrtĂŠkelĂŠsi eljĂĄrĂĄsokra vonatkozĂł k|vetelmĂŠnyeket;

151

SVOE   SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    Ă&#x2030;FOĂ&#x2030;SZ    AOSZ

$5pV]YpWHOWiUVDGDOPLEHIRJDGiVFpOWHUÂ OHWH


 (.LUiQ\HOYSUHDPEXOXPEHNH]GéVH (.LUiQ\HOY ( (.LUiQ\HOYSUHDPEXOXPEHNH]GéVH (.LUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]Gése) SUHDPEXOXPEHNH]Gése )  $ V]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVL IHOWpWHOHN DNNRU HJ\H]WHWKHWĒN |VV]H D] LUiQ\HOYYHO KD QHP WDUWDOPD]QDN N|]YHWOHQ YDJ\ N|]YHWHWW KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVW pV V]HUHSHOQHN D V]HU]ĒGpVLKLUGHWPpQ\EHQYDJ\D]DMiQODWWpWHOKH]V]NVpJHVGRNXPHQWiFLyEDQ(IHOWpWHOHN NO|Q|VHQ RO\DQ FpORN |V]W|Q]pVpUH LUiQ\XOKDWQDN PLQW D PXQNDKHO\L V]DNNpS]pV D NO|QOHJHVEHLOOHV]NHGpVLQHKp]VpJHNNHON]GĒV]HPpO\HNIRJODONR]WDWiVDDPXQNDQpONOLVpJ elleni küzdelem vagy a környezetvédelem. 3pOGiXOPHJHPOtWKHWĒN²W|EEHNN|]|WW² D KRVV]~ LGHMH iOOiVW NHUHVĒN DONDOPD]iViUD YDJ\ D PXQNDQpONOLHN LOOHWYH ÀDWDORNNpS]pVpWFpO]yLQWp]NHGpVHNYpJUHKDMWiViUDD1HP]HWN|]L0XQNDJ\L 6]HUYH]HW ,/2 DODSHJ\H]PpQ\HL UHQGHONH]pVHLQHN WpQ\OHJHV EHWDUWiViUD ² IHOWpWHOH]YH KRJ\H]HNHWDUHQGHONH]pVHNHWDQHP]HWLMRJEDQQHPKDMWRWWiNYpJUH²és a QHP]HWL MRJV]DEiO\RN iOWDO HOĒtUWQiO W|EE IRJ\DWpNRV V]HPpO\ DONDOPD]iViUD LUiQ\XOyDV]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVpKH]WDUWR]yN|WHOH]HWWVpJHN

 (.LUiQ\HOYFLNNH (.LUiQ\HOYFLNNH

FLNN 6]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVLIHOWpWHOHN $] DMiQODWNpUĒ V]HUY NO|QOHJHV IHOWpWHOHNHW iOODStWKDW PHJ YDODPHO\ V]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVpUH YRQDWNR]yDQ IHOWpYH KRJ\HIHOWpWHOHN|VV]HHJ\H]WHWKHWĒNDN|]|VVpJLMRJJDOpVV]HUHSHOQHND KLUGHWPpQ\EHQYDJ\D]DMiQODWWpWHOKH]V]NVpJHVGRNXPHQWiFLyEDQ$V]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVpUH LUiQ\DGyIHOWpWHOHNNO|Q|VHQV]RFLiOLVpVN|UQ\H]HWYpGHOPLWiUJ\~DNOHKHWQHN

 (.LUiQ\HOYSUHDPEXOXPEHNH]GéVH (.LUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]Gése) 34) Azokat a ²PLQGQHP]HWLPLQGSHGLJNözösséJLV]LQWĠ ² törvéQ\HNHWUHQGHOHWHNHW és kollektív szerzĒGéVHNHW DPHO\HN D PXQNDYéJ]ési feltételek éV D PXQNDKHO\L EL]WRQVáJ WHUén hatáO\RVDN DONDOPD]QL NHOO D Nö]EHV]HU]ési szerzĒGéV WHOMHVítése soráQIHOWpYH KRJ\HV]DEiO\RNpVD]RNDONDOPD]iVDDN|]|VVpJLMRJQDNPHJIHOHOQHN 2O\DQ HVHWEHQDPLNRUD]HJ\LNWDJiOODPEyOV]iUPD]yPXQNDYiOODOyN|]EHV]HU]pVLV]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVH FpOMiEyO HJ\ PiVLN WDJiOODPEDQ Q\~MW V]ROJiOWDWiVW D PXQNDYiOODOyN V]ROJiOWDWiVRN Q\~MWiVD NHUHWpEHQW|UWpQĒNLNOGHWpVpUĒOV]yOy GHFHPEHUL(.HXUySDLSDUODPHQWLpV WDQiFVLLUiQ\HOY iOODStWMDPHJD]RNDWDPLQLPXPIHOWpWHOHNHWDPHO\HNHWDIRJDGyRUV]iJQDNH kiküldött munkavállalók tekintetében be kell tartania. Ha a nemzeti jog tartalmaz erre vonatkozó UHQGHONH]pVHNHWHN|WHOH]HWWVpJHNEHQHPWDUWiVDV~O\RVN|WHOHVVpJV]HJpVQHNYDJ\D]pULQWHWW JD]GDViJLV]HUHSOĒV]DNPDLKLWHOpWpULQWĒMRJVpUWpVQHNPLQĒVOKHWDPHO\DNiUDKKR]LVYH]HWKHW KRJ\D]DGRWWJD]GDViJLV]HUHSOĒWNL]iUMiNDN|]EHV]HU]pVLHOMiUiVEyO

152

(43) (…) $ (.  pV D (*.  WDQiFVL LUiQ\HOYHW D PXQNDYiOODOyNNDO V]HPEHQL HJ\HQOĒEiQiVPyGWHNLQWHWpEHQYpJUHKDMWyQHP]HWLUHQGHONH]pVHNPHJVpUWpVH DPHO\UĒO MRJHUĒVtWpOHWYDJ\D]]DOD]RQRVKDWiO\~KDWiUR]DWV]OHWHWWD]DGRWWJD]GDViJLV]HUHSOĒ V]DNPDLKLWHOpWpULQWĒMRJVpUWpVQHNYDJ\V~O\RVN|WHOHVVpJV]HJpVQHNPLQĒVOKHW

 (.LUiQ\HOYFLNNH (.LUiQ\HOYFLNNH

27. cikk $Gy]iVVDO N|UQ\H]HWYpGHOHPPHO PXQNDYpGHOPL UHQGHONH]pVHNNHO pV PXQNDIHOWpWHOHNNHO kapcsolatos kötelezettségek $] DMiQODWNpUĒ V]HUY D] DMiQODWWpWHOKH] V]NVpJHV GRNXPHQWiFLyEDQ PHJQHYH]KHWL ² YDJ\ YDODPHO\ WDJiOODP iOWDO N|WHOH]KHWĒ DUUD KRJ\ PHJQHYH]]H ² D]W D V]HUYHW YDJ\ V]HUYHNHW DPHO\WĒO LOOHWYH DPHO\HNWĒO D UpV]YpWHOUH MHOHQWNH]Ē YDJ\ D] DMiQODWWHYĒ PHJIHOHOĒ WiMpNR]WDWiVW NDSKDW D] pStWpVL EHUXKi]iV NLYLWHOH]pVH LOOHWYH D V]ROJiOWDWiV WHOMHVtWpVH V]HULQWL WDJiOODPEDQ UpJLyEDQ YDJ\ WHOHSOpVHQ KDWiO\RV DGy]iVVDO környezetvédelemmel, munkavédelmi rendelkezésekkel és PXQNDIHOWételekkel NDSFVRODWRV NötelezettséJHNUĒO DPHO\HNHW D] pStWpVL WHUOHWHQ YpJ]HQGĒ pStWpVL PXQNiNUDLOOHWYHDV]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVHVRUiQQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNUDDONDOPD]QLNHOO $] EHNH]GpVEHQHPOtWHWWWiMpNR]WDWiVWDGyDMiQODWNpUĒV]HUYIHOKtYMDD]DMiQODWWHYĒNHW YDJ\ D N|]EHV]HU]pVL HOMiUiVEDQ UpV]YpWHOUH MHOHQWNH]ĒNHW DUUD KRJ\ Q\LODWNR]]DQDN DUUyO KRJ\DMiQODWXNHONpV]tWpVpQpOÀJ\HOHPEHYHWWpND]pStWpVLEHUXKi]iVNLYLWHOH]pVH LOOHWYH D V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV KHO\pQ KDWiO\RV PXQNDYpGHOPL UHQGHONH]pVHNNHO pV PXQNDIHOWéWHOHNNHONDSFVRODWRVNötelezettséJHNHW

 (.LUiQ\HOYFLNNH 48. cikk 0ĠV]DNLpVYDJ\V]DNPDLDONDOPDVViJ $JD]GDViJLV]HUHSOĒPĠV]DNLpVYDJ\V]DNPDLDONDOPDVViJiWD pVD EHNH]GpVVHO |VV]KDQJEDQNHOOHOEtUiOQLpVPHJYL]VJiOQL $JD]GDViJLV]HUHSOĒPĠV]DNLDONDOPDVViJiW²D]pStWpVLEHUXKi]iV D]iUXEHV]HU]pV LOOHWYHDV]ROJiOWDWiVMHOOHJpWĒOPHQQ\LVpJpWĒOYDJ\MHOHQWĒVpJpWĒOpVUHQGHOWHWpVpWĒO «
D KDDV]HU]ĒGpVRGDtWpOpVHD]DMiQODWNpUĒV]HUYV]HPSRQWMiEyOJD]GDViJLODJOHJHOĒQ\|VHEE DMiQODW DODSMiQ W|UWpQLN D NpUGpVHV V]HU]ĒGpV WiUJ\iWyO IJJĒHQ RO\DQ NO|QE|]Ē V]HPSRQWRN DODSMiQ PLQW SpOGiXO D PLQĒVpJ D] iU D PĠV]DNL pUWpN D] HV]WpWLNDL pV D IXQNFLRQiOLVMHOOHP]ĒNDIRO\yN|OWVpJHNDN|OWVpJKDWpNRQ\ViJDYHYĒV]ROJiODWpVDWHFKQLNDL VHJtWVpJQ\~MWiVDV]iOOtWiVLKDWiUQDSYDJ\KDWiULGĒLOOHWYHDWHOMHVtWpVLKDWiULGĒYDJ\SHGLJE NL]iUyODJDOHJDODFVRQ\DEE|VV]HJĠHOOHQV]ROJiOWDWiVV]HPSRQWMDDODSMiQ

FLNN $]HOLVPHUWJD]GDViJLV]HUHSOĒNKLYDWDORVMHJ\]pNHpVDN|]MRJLYDJ\PDJiQMRJLV]HUYH]HWHN iOWDOYpJ]HWWWDQ~VtWiV $WDJiOODPRNYDJ\HOLVPHUWYiOODONR]yNV]iOOtWyNpVV]ROJiOWDWyNKLYDWDORVMHJ\]pNHLWYDJ\ N|]MRJLLOOHWYHPDJiQMRJLWDQ~VtWyV]HUYH]HWHNiOWDOYpJ]HWWWDQ~VtWiVWYH]HWKHWQHNEH

 (.LUiQ\HOYSUHDPEXOXPEHNH]GéVH (.LUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]Gése)  « (]D]LUiQ\HOYD%tUyViJMRJJ\DNRUODWiQDODSXO NO|Q|VHQDV]HU]ĒGpVHNRGDtWpOpVpQHN V]HPSRQWMDLUDYRQDWNR]yMRJJ\DNRUODWiQDPHO\WLV]Wi]]DD]DMiQODWNpUĒV]HUYHNQHND]DGRWW N|]V]NVpJOHWHNNLHOpJtWpVpUHYRQDWNR]yOHKHWĒVpJHLW EHOHértve a környezetvédelmi és/vagy a szociális kéUGéseketLVIHOWpYHKRJ\HV]HPSRQWRNNDSFVROyGQDNDV]HU]ĒGpVWiUJ\iKR] QHPEL]WRVtWDQDNNRUOiWODQYiODV]WiVLV]DEDGViJRW D]DMiQODWNpUĒ V]HUYV]iPiUD NLIHMH]HWW HPOtWpVWQ\HUQHNpVPHJIHOHOQHNDSUHDPEXOXPEHNH]GpVEHQHPOtWHWWDODSHOYHNQHN

 $KDUPDGLNDOEHNH]GpVUHQGHONH]pVHLQHNVpUHOPHQpONO D] EHNH]GpVD SRQWMiEDQ HPOtWHWW HVHWEHQ D] DMiQODWNpUĒ V]HUY PLQGHQ HJ\HV D JD]GDViJLODJ OHJHOĒQ\|VHEE DMiQODWPHJKDWiUR]iViKR]NLYiODV]WRWWV]HPSRQWWHNLQWHWpEHQPHJiOODStWMDDQQDNUHODWtY V~O\R]iViWDKLUGHWPpQ\EHQYDJ\D]DMiQODWWpWHOKH]V]NVpJHVGRNXPHQWiFLyEDQ LOOHWYH YHUVHQ\SiUEHV]pGHVHWpEHQD]LVPHUWHWĒEHQ

(]HNHWDV~O\R]iVRNDW²PHJIHOHOĒPD[LPiOLVWHUMHGHOHPPHJDGiVDPHOOHWW²HJ\VNiOiQ OHKHWNLIHMH]QL $PHQQ\LEHQ D] DMiQODWNpUĒ V]HUY YpOHPpQ\H V]HULQW D V~O\R]iV EL]RQ\tWKDWy RNRNEyO QHP OHKHWVpJHV D V]HPSRQWRNDW D KLUGHWPpQ\EHQ YDJ\ D] DMiQODWWpWHOKH] V]NVpJHV GRNXPHQWiFLyEDQLOOHWYHYHUVHQ\SiUEHV]pGHVHWpQD]LVPHUWHWĒEHQFV|NNHQĒIRQWRVViJL VRUUHQGEHQNHOOIHOWQWHWQLH

 (.LUiQ\HOYSUHDPEXOXPEHNH]GéVH (.LUiQ\HOY SUHDPEXOXPEHNH]Gése) gVV]HIRJODOiV $ V]HU]ĒGpVHNHW RO\DQ REMHNWtY V]HPSRQWRN DODSMiQ NHOO RGDtWpOQL DPHO\HN EL]WRVtWMiN D] iWOiWKDWyViJ D PHJNO|QE|]WHWpVPHQWHVVpJ pV D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG HOYpQHN D EHWDUWiViW pVJDUDQWiOMiN KRJ\D]DMiQODWRNDWDYDOyGLYHUVHQ\IHOWpWHOHLPHOOHWWEtUiOMiN HO « D]DMiQODWNpUĒV]HUYDONDOPD]KDWRO\DQV]HPSRQWRNDWLV DPHO\HNFpOMDV]RFLiOLV N|YHWHOPpQ\HNQHN YDOy PHJIHOHOpV NO|Q|VHQ D]RQ KiWUiQ\RV KHO\]HWĠ FVRSRUWRN DMiQODWWpWHOKH]V]NVpJHVGRNXPHQWiFLyEDQPHJKDWiUR]RWWLJpQ\HLQHNNLHOpJtWpVHYpJHWW DPHO\HNEH D V]HU]ĒGpV WiUJ\iW NpSH]Ē iUXN IRJ\DV]WyL LOOHWYH pStWpVL EHUXKi]iV YDJ\ V]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYHYĒLWDUWR]QDN

 (.LUiQ\HOYFLNNH (.LUiQ\HOYFLNNH

FLNN $V]HU]ĒGpVRGDtWpOpVpQHNV]HPSRQWMDL (1) Az egyes szolgáltatások díjazására vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, illetve N|]LJD]JDWiVL UHQGHONH]pVHN VpUHOPH QpONO D] DMiQODWNpUĒ V]HUY D V]HU]ĒGpVHNHW D N|YHWNH]ĒV]HPSRQWRNYDODPHO\LNHDODSMiQtWpOLRGD

$] SRQW NLWpU D]RNUD D UHQGHONH]pVHNUH DPHO\HN HOĒtUMiN KRJ\ DPHQQ\LUH OHKHWVpJHVD]DMiQODWWpWHOLGRNXPHQWiFLyEDQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDYDOy V]HPSRQWRNV]HUHSHOMHQHN $ SRQWEDQ tUW UHQGHONH]pVHN D V]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVL IHOWpWHOHNUH WpUQHN NL DPHO\HNQpOIRQWRVHOHPKRJ\QHPWDUWDOPD]QDNN|]YHWOHQYDJ\N|]YHWHWWKiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV$ V]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVpUH LUiQ\DGy IHOWpWHOHNQpO NO|Q|VHQ D V]RFLiOLVpVN|UQ\H]HWYpGHOPLV]HPSRQWRNV]HUHSHOKHWQHN $ SRQWRNEDQ LGp]HWW UHQGHONH]pVHN IHOKtYMiN D ÀJ\HOPHW DUUD KRJ\ D N|]EHV]HU]pVL V]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVH VRUiQ DONDOPD]QL NHOO D IRJODONR]WDWiVUD D IRJODONR]WDWiVL IHOWpWHOH EL]WRVtWiViUD YRQDWNR]y QHP]HWL pV N|]|VVpJL V]LQWĠ ² W|UYpQ\HNHWUHQGHOHWHNHWpVNROOHNWtYV]HU]ĒGpVHNHW $SRQWEDQPHJKLYDWNR]RWWUHQGHONH]pVHNSHGLJNLWpUQHNDUUD KRJ\ D V]HU]ĒGpV RGDtWpOpVpQHN V]HPSRQWMDL N|]|WW KRJ\DQ

153

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 (.LUiQ\HOYFLNNH


V]HUHSHOKHWQHND]RNDV]HPSRQWRNDPHO\HNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNNHOV]HPEHQL $ODSKHO\]HW KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVPHQWHVVpJHWpVD]HJ\HQOĒEiQiVPyGRWJDUDQWiOMiN 0D0DJ\DURUV]iJRQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNQHPYDJ\FVDNNRUOiWR]RWWPpUWpNEHQ $$]HVpO\HJ\HQOĒVpJFpOWHUOHWH NDSQDNWHKHWVpJNQHNpVNpSHVVpJHLNQHNPHJIHOHOĒPXQNiWDPXQNiOWDWyNHOĒtWpOHWHL LOOHWYHYHONV]HPEHQDONDOPD]RWWKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVLPLDWW$KiWUiQ\RV (]]HODFpOWHUOHWWHOPLQWD](16=.RQYHQFLyPLQWSHGLJDJHQHUiOLVV]DEiO\RNDW PHJNO|QE|]WHWpVHJ\LNIDMWiMiQDNWHNLQWKHWĒKDDIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyV]iPiUD WDUWDOPD]y (8 QRUPiN NLHPHOW HOYiUiVNpQW IRJODONR]QDN D]RQEDQ HOVĒVRUEDQ D] QHPEL]WRVtWMiND]HJ\pQLV]NVpJOHWHLQHNPHJIHOHOĒPXQNDKHO\LN|UQ\H]HWHWD]XQ iOWDOiQRV HOYiUiVRN V]LQWMpQ $] HVpO\HJ\HQOĒVpJ PHJYDOyVXOiViW HUHGPpQ\H]Ē pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVW NRQNUpW MRJL V]DEiO\UHQGV]HU PHJDONRWiVD DODSYHWĒHQ D QHP]HWL MRJDONRWiV NRPSHWHQFLDN|UpEHWDUWR]LN $IRJ\DWpNRVHPEHUHNN|]HODQHPGROJR]LNPD0DJ\DURUV]iJRQ(QQHNHJ\LN OHJIĒEERNDD]KRJ\DPXQNiOWDWyNQHPUHQGHONH]QHND]RNNDOD]LVPHUHWHNNHOKRJ\ $]HVpO\HJ\HQOĒVpJPHJYDOyVXOiVD|QPDJiEDQQHPpUWHOPH]KHWĒIRJDORPKLV]HQ KRJ\DQOHKHWDPXQNDKHO\HNHWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNLJpQ\HLKH]KR]]iLJD]tWDQL$ D]pOHWV]LQWHPLQGHQWHUOHWpWpULQWĒ|VV]HWHWWIRJDOPDWMHOHQWPHO\QHNUpV]HD PXQNiOWDWyNW|EEVpJH~J\JRQGROMDKRJ\H]HND]iWDODNtWiVRNN|OWVpJHVHNpVH]HN KR]]iIpUKHWĒVpJD]DNDGiO\PHQWHVVpJDN|]OHNHGpVLUHQGV]HUHNPLQGHQNLV]iPiUD HOYpJ]pVpYHOVHPNDSQDNPDMGWHOMHVpUWpNĠPXQNiWDIRJ\DWpNRVHPEHUHNWĒO YDOy KDV]QiOKDWyViJD D WiUVDGDOPL EHIRJDGiV D IRJODONR]WDWiVEDQ D] RNWDWiVEDQ NpS]pVEHQ PHJYDOyVXOy HJ\HQOĒ IHOWpWHOHN LOOHWYH D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ IHOWpWHOHLW 7HUPpV]HWHVHQDIRJODONR]WDWRWWViJRWHJ\pEWpQ\H]ĒNLVEHIRO\iVROMiNPLQWSpOGiXOD EL]WRVtWySR]LWtYLQWp]NHGpVHNHJ\VpJH QHP]HWJD]GDViJPLQGHQNRULKHO\]HWHDSRWHQFLiOLVPXQNDYiOODOyNNpS]HWWVpJHNRUD ODNyKHO\H pUGHNHOWVpJH D PXQNDYpJ]pVEHQ D N|]OHNHGpVL OHKHWĒVpJHN ² D]RQEDQ $] HVpO\HJ\HQOĒVpJ IRJDOPiQDN HJ\LN UpV]WHUOHWH D N|]V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy PLQGH]HNPHOOHWWPHJKDWiUR]yV]HUHSHYDQDWiUVDGDOPLpVPXQNiOWDWyLDWWLWĠGQHN HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVHQW~ODWiUVDGDOPLpVSROLWLNDLN|]pOHWEHQYDOyHJ\HQOĒ HVpOO\HOW|UWpQĒUpV]YpWHOLV D $QHP]HWN|]LpVHXUySDLMRJV]DEiO\LKiWWpUEHPXWDWiVD $FpOWHUOHWVRNUpWĠVpJHLOOHWYHD]HOWpUĒQHP]HWLVDMiWRVViJRNPLDWWQHP]HWN|]L V]LQWHQFVDND]DODSHOYHNHWOHKHWpVFpOV]HUĠV]DEiO\R]QL²tJ\W|UWpQLNH]D](16= pVD](8V]DEiO\UHQGV]HUpEHQLV²DUpV]OHWV]DEiO\RNDWEHOHpUWYHDJDUDQFLiOLVpV NRQNUpWV]DEiO\RNDWLVDQHP]HWLMRJEDQNHOOPHJKDWiUR]QL

1HP]HWN|]LpVHXUySDLV]LQWHQD]HOP~OWWt]pYEHQV]OHWWHNPHJRO\DQN|WHOH]Ē HUHMĠ MRJV]DEiO\RN DPHO\HN D] RUV]iJRNDW DUUD N|WHOH]LN KRJ\ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]iPUD HJ\HQOĒ HVpO\W EL]WRVtWVDQDN D] DNDGiO\PHQWHV N|UQ\H]HW pV D] pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVEL]WRVtWiViYDODPXQNDKHO\HNHQ

$$IRJODONR]WDWiVFpOWHUOHWH

$]XWyEELpYWL]HGEHQHOIRJDGRWWMRJV]DEiO\RNWLOWMiNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNKiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVpWD]pOHWV]iPRVWHUOHWpQEHOHpUWYHDPXQNDYLOiJiWLV

(] D FpOWHUOHW D] (16= pV D] (8 MRJL V]DEiO\R]iV HJ\LN NLHPHOW pV OHJLQNiEE UpV]OHWHLEHQLVV]DEiO\R]RWWWHUOHWH $](8HJ\LNHUHGHWLpVPDLVNLHPHOWFpOMDDIRJODONR]WDWRWWViJEĒYtWpVHKLV]HQD JD]GDViJLIHMOĒGpVQHNpVD]HEEĒOHUHGĒHJ\pEWiUVDGDOPLOHKHWĒVpJHNIHMOĒGpVpQHN YpJVĒ VRURQ D SROJiURN MyOpWpQHN pV N|]pU]HWpQHN DODSYHWĒHQ PHJKDWiUR]y WpQ\H]ĒMHDPXQNDYLOiJD

D $ )RJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy (16= HJ\H]PpQ\ IRJODONR]WDWiVUDYRQDWNR]yV]DEiO\UHQGV]HUpQHNEHPXWDWiVD $] (J\H]PpQ\W pV D] DKKR] NDSFVROyGy )DNXOWDWtY -HJ\]ĒN|Q\YHW WRYiEELDNEDQ (16=(J\H]PpQ\ KD]iQNDpYL;&,,W|UYpQQ\HOKLUGHWWHNL

( WDQXOPiQ\ FVDN pULQWđOHJHVHQ WpU NL D] iOWDOiQRV IRJODONR]WDWRWWViJ $] (J\H]PpQ\ UHQGHONH]LN PLQG D KR]]iIpUKHWĒVpJ PLQG SHGLJ D] pVV]HUĠ KHO\]HWpUH DODSYHWđHQ D MRJL N|UQ\H]HW pV D MRJpUYpQ\HVtWpV V]LQWMpQ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\pQHN D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]iPiUD W|UWpQĒ FVDNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNUHYRQDWNR]yWpQ\H]đNHWYL]VJiOMXN EL]WRVtWiViUyO

154


$KR]]iIpUKHWĒVpJDNDGiO\PHQWHVtWpVEL]WRVtWiVDN|WHOH]HWWVpJpQHNNDSFVRODWDYDQ DKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVVHO ( NDSFVRODWMHOHQOpWpUH HJ\pUWHOPĠHQ XWDO D]D WpQ\ KRJ\ D N|WHOH]HWWVpJHW D  FLNN ~J\ IHMH]L NL KRJ\ D UpV]HV iOODPRNQDN ¶PHJIHOHOĒ LQWp]NHGpVHNHW· NHOO WHQQLN DQQDN EL]WRVtWiViUD KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN¶PiVRNNDOD]RQRVDODSRQKR]]iIpUMHQHN·EL]RQ\RVWtSXV~VWUXNW~UiNKR] LQIRUPiFLyNKR]pVV]ROJiOWDWiVRNKR](]HQN|WHOH]HWWVpJWHOMHVtWpVpQHNHOPXODV]WiVD A FLNNHO\ UHQGHONH]pVHL KDWiUR]]iN PHJ KRJ\ PLO\HQ WtSXV~ LQWp]NHGpVHNHW WHKiWHJ\HQOĒWOHQKR]]iIpUpVLOHKHWĒVpJHNHWHUHGPpQ\H]QHDPLOHJDOiEELVQpKiQ\ NHOOKR]QLDQQDNEL]WRVtWiViUDKRJ\DUpV]HViOODPRND]RQRVtWViNpVIHOV]iPROMiND KHO\]HWEHQNLPHUtWHQpDIRJ\DWpNRVViJDODSMiQW|UWpQĒKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpV KR]]iIpUpVLDNDGiO\RNDW(]HND]LQWp]NHGpVHNYRQDWNR]QDND]pStWHWWN|UQ\H]HWUH IRJDOPiWDPLD]FLNNHO\DODSMiQDUpV]HViOODPRNEDQWLORV PLQWSOpSOHWHNN|]OHNHGpVLVNROiNODNKDWiVRUYRVLOpWHVtWPpQ\HNpVPXQNDKHO\HN pV D] LQIRUPiFLyUD NRPPXQLNiFLyUD pV PiV V]ROJiOWDWiVRNUD EHOHpUWYH D] $] (J\H]PpQ\QHN D PXQNDYiOODOiVUD pV IRJODONR]WDWiVUD YRQDWNR]y FLNNH  HOHNWURQLNXVpVYpV]KHO\]HWLV]ROJiOWDWiVRNDW EHNH]GpVHNLPRQGMDD]RQEDQKRJ\ÅD$UpV]HViOODPRNHOLVPHULNDIRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN PXQNDYiOODOiVKR] YDOy MRJiW PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ H] PDJiEDQ $ IRJ\DWpNRV HPEHUHN PXQNDKHO\L N|UQ\H]HWH KR]]iIpUKHWđVpJpQHN IRJODOMD HJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD Q\LWRWW EHIRJDGy pV V]HPSRQWMiEyODFLNNDODSMiQQDJ\RQIRQWRVDND]DOiEELLQWp]NHGpVHN KR]]iIpUKHWĒ PXQNDHUĒSLDFRQ V]DEDGRQ YiODV]WRWW pV HOIRJDGRWW PXQND UpYpQ Q\HUKHWĒPHJpOKHWpVOHKHWĒVpJpQHNMRJiW ‡0LQLPiOLVKR]]iIpUKHWĒVpJLV]DEYiQ\RNpVLUiQ\HOYHNNLGROJR]iVDpVDYpJUHKDMWiV HOOHQĒU]pVH (FLNNWHKiWKDQJV~O\R]]DKRJ\RO\DQPXQNDYiOODOiVLN|UOPpQ\HNHWNHOOEL]WRVtWDQL ‡$]pULQWHWWHNV]iPiUDDKR]]iIpUKHWĒVpJJHONDSFVRODWRVRNWDWiVEL]WRVtWiVD D IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyN V]iPiUD DPHO\EHQ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ WXGMiN ‡(J\HWHPHV.LYiOyViJL.|]SRQWOpWUHKR]iVDpVIHQQWDUWiVD J\DNRUROQLDPXQNiKR]YDOyMRJRW ‡ $] ~M LQIRUPiFLyV pV NRPPXQLNiFLyV WHFKQROyJLiNKR] pV UHQGV]HUHNKH] YDOy KR]]iIpUpVHOĒPR]GtWiVDÅEHOHpUWYHD]LQWHUQHWHWµ $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy (16= (J\H]PpQ\ 2. cikke a ‡-HO]pVHNEL]WRVtWiVD%UDLOOHtUiVVDOYDJ\N|QQ\HQROYDVKDWypVpUWKHWĒIRUPiEDQ N|YHWNH]ĒNpSSHQKDWiUR]]DPHJD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVIRJDOPiW ‡eOĒWiPRJDWiVEL]WRVtWiVD ~J\PLQWNtVpUĒNIHOROYDVyNpVMHOQ\HOYLWROPiFVRN

$]ÅpVV]HUĠDONDOPD]NRGiVµ 1DJ\RQ IRQWRV KRJ\ D FLNNHO\ KDWiO\D HJ\DUiQW NLWHUMHG D PDJiQV]HUHSOĒNUH D]HOHQJHGKHWHWOHQpVPHJIHOHOĒPyGRVtWiVRNDWpVYiOWR]WDWiVRNDWMHOHQWLDPHO\HN pV D] iOODPL V]HUHSOĒNUH 0pJ DNNRU LV KD MRJLODJ N|]YHWOHQO FVDN D] iOODPRNUD QHP MHOHQWHQHN DUiQ\WDODQ pV LQGRNRODWODQ WHUKHW pV DGRWW HVHWEHQ V]NVpJHVHN N|WHOH]Ē pUYpQ\Ġ D] (J\H]PpQ\ D] HJ\H]PpQ\ PHJN|YHWHOL D UpV]HV iOODPRNWyO KRJ\ EL]WRVtWViN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ DODSYHWĒ HPEHUL MRJDLQDN pV DQQDNEL]WRVtWiViWKRJ\D]RNDPDJiQV]HUHSOĒNDNLNIHOHWWD]iOODPQDNKDWDOPDYDQ V]DEDGViJDLQDNDPLQGHQNLWPHJLOOHWĒHJ\HQOĒPpUWpNĠpOYH]HWpWpVJ\DNRUOiViW V]LQWpQPHJIHOHOMHQHNDFLNNHO\FpONLWĠ]pVHLQHNpVN|WHOH]HWWVpJHLQHN $ FLNN GHÀQtFLyMD NLPRQGMD KRJ\ D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV NLIHMH]pVH $](J\H]PpQ\QHNDPXQNDYiOODOiVUDpVIRJODONR]WDWiVUDYRQDWNR]y 27. cikkeNLPRQGMD PyGRVtWiVRNDWpVYiOWR]WDWiVRNDWMHOHQW$]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVD]RQEDQQHPFVDN D À]LNDL pV NRPPXQLNiFLyV N|UQ\H]HWEHQ YDOy PyGRVtWiVRNDW pV YiOWR]WDWiVRNDW MHOHQWLKDQHPMHOHQWLDPXQNiOWDWyNV]DEiO\]DWDLQDNHOMiUiVDLQDNPyGRVtWiViWLVKD D]DNDGiO\R]]DDIRJ\DWpNRVHPEHUHNPiVRNNDOYDOyHJ\HQOĒHVpO\HLQHNEL]WRVtWiViW $UpV]HViOODPRNHOLVPHULNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNPXQNDYiOODOiVKR]YDOyMRJiW DPXQNDKHO\HNHQ PiVRNNDO D]RQRV DODSRQ H] PDJiEDQ IRJODOMD HJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD Q\LWRWW EHIRJDGy pV KR]]iIpUKHWĒ PXQNDHUĒSLDFRQ V]DEDGRQ YiODV]WRWW pV HOIRJDGRWWPXQNDUpYpQQ\HUKHWĒPHJpOKHWpVOHKHWĒVpJpQHNMRJiW

$](J\H]PpQ\QHNDPXQNDYiOODOiVUDpVIRJODONR]WDWiVUDYRQDWNR]y 27. cikkeNLPRQGMDKRJ\DIRJODONR]WDWiVWHUOHWpQD]HJ\HQOĒ

155

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$](J\H]PpQ\FLNNpEHQDKR]]iIpUKHWĒVpJPLQWD]HJ\H]PpQ\HJ\LNiOWDOiQRV DODSHOYHV]HUHSHOH]D]WMHOHQWLKRJ\D]HJ\H]PpQ\PLQGHQHJ\HVNRQNUpWHPEHUL MRJRNUDYRQDWNR]yFLNNpEHEHOHNHOOpUWHQLDKR]]iIpUKHWĒVpJHW(]YRQDWNR]LNWHKiW DFLNNUHLVPHO\DIRJ\DWpNRVHPEHUHNPXQNDYiOODOiVKR]pVIRJODONR]WDWiVKR] YDOyMRJiUyOUHQGHONH]LN


HVpO\HN PHJWHUHPWpVH D IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyN V]iPiUD D] iOODP IHODGDWD Å $UpV]HViOODPRNYpGLNpVVHJtWLNDPXQNiKR]YDOyMRJpUYpQ\HVOpVpWLGHpUWYH D]RNDWLVDNLNDPXQNDYpJ]pVLGHMHDODWWYiOWDNIRJ\DWpNRVViD]iOWDOKRJ\PHJWHV]LN DV]NVpJHVOpSpVHNHWDNiUW|UYpQ\DONRWiV~WMiQLV«µ

PHJYiOWR]WDWiVD YDJ\ D PXQNDKHO\ À]LNDL N|UQ\H]HWpQHN iWDODNtWiVD UpYpQ ² OHKHWĒYp WHQQp D] HJ\pQ V]iPiUD D PXQND HOYpJ]pVpW$ PXQNDDGyN N|WHOHVHN D IRJ\DWpNRVViJRW IHOLVPHUQL pV PHJIRQWROQL PLO\HQ YiOWR]WDWiVRNDW WXGQiQDN YpJUHKDMWDQL D PXQNDN|UQ\H]HWEHQ DKKR] KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ D] HOĒtUW V]tQYRQDORQYpJH]KHVVHHODPXQNiW

$ FLNN NLPRQGMD KRJ\ D] iOODPRNQDN N|WHOHVVpJH KRJ\ ÅEL]WRVtWViN KRJ\ D PXQNDKHO\HQpVV]HUĠHOKHO\H]pVOHJ\HQEL]WRVtWYDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN $] (. LUiQ\HOY FLNNHO\H PHJN|YHWHOL D7DJiOODPRNWyO KRJ\ D PXQNiOWDWyNDW V]iPiUDÅ D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV HOYpQHN N|YHWpVpUH pV EHWDUWiViUD N|WHOH]]pN Azt D]RQEDQQHPPRQGMDNLHJ\pUWHOPĠHQKRJ\D]LO\HQN|WHOH]HWWVpJQHNYDOy D$IRJ\DWpNRVHPEHUHNIRJODONR]WDWiViUDYRQDWNR]y(8MRJLQRUPiNEHPXWDWiVD PHJIHOHOpVHOPXODV]WiVDDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNNHOV]HPEHQLGLV]NULPLQiFLy HJ\IDMWiMiQDNWHNLQWHQGĒ -$(.LUiQ\HOYDIRJODONR]WDWiVLpVPXQNDKHO\LHJ\HQOĒEiQiVPyGiOWDOiQRV NHUHWHLQHNDOpWUHKR]iViUyO WRYiEELDNEDQ(.LUiQ\HOY NO|QFLNNEHQUHQGHONH]LN $](16=(J\H]PpQ\FLNNHD]RQEDQ¶IRJ\DWpNRVViJDODSMiQW|UWpQĒKiWUiQ\RV D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HJ\pQL LJpQ\HLKH] YDOy pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiViQDN PHJNO|QE|]WHWpVW·EiUPHO\RO\DQ¶DIRJ\DWpNRVViJRQDODSXOyNO|QEVpJWpWHONpQW N|YHWHOPpQ\pUĒO FLNN NL]iUiVNpQWYDJ\NRUOiWR]iVNpQW·GHÀQLiOMD¶DPHO\QHNFpOMDYDJ\KDWiVDYDODPHQQ\L HPEHULMRJtJ\DPXQNiKR]YDOyMRJpVDODSYHWĒV]DEDGViJPiVRNNDOD]RQRVDODSRQ Å$] HJ\HQOĒ EiQiVPyG HOYpQHN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNNHO NDSFVRODWEDQ W|UWpQĒ W|UWpQĒ HOLVPHUpVpQHN pOYH]HWpQHN YDJ\ J\DNRUOiViQDN FVRUEtWiVD YDJ\ VHPPLEH YpJUHKDMWiVD FpOMiEyO pVV]HUĠ LQWp]NHGpVHNHW NHOO EHYH]HWQL (] D]W MHOHQWL KRJ\ YpWHOH·EHOHpUWYH¶HJ\HEHNN|]|WWD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVPHJWDJDGiViW· D PXQNDDGyNQDN PHJ NHOO WHQQLN D PHJIHOHOĒ pV D] DGRWW HVHWEHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVHNHW KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ V]iPiUD OHKHWĒYp YiOMRQ D PXQNiKR] $] (16= (J\H]PpQ\ FLNNH  EHNH]GpVH iOWDO D UpV]HV iOODPRNUD UyWW MXWiVDPXQNiEDQYDOyUpV]YpWHOD]HOĒPHQHWHOD]iWYDJ\WRYiEENpS]pV«µ N|WHOH]HWWVpJ ¶PHJWLOWDQL D IRJ\DWpNRVViJ DODSMiQ W|UWpQĒ EiUPLQHPĠ KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVW· WHKiW PDJiEDQ KRUGR]]D D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVL $] LUiQ\HOY D]W LV NLPRQGMD KRJ\ D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV EL]WRVtWiViUD WHWW N|WHOH]HWWVpJPXQNDYiOODOyNRNWDWiVLN|]OHNHGpVLV]ROJiOWDWyNE|UW|Q|NUHQGĒUL LQWp]NHGpVHNHW DEEDQ D] HVHWEHQ QHP NHOO YpJUHKDMWDQL KD D] LO\HQ LQWp]NHGpV HUĒN pV EiUPHO\ HJ\pE WiUVDGDOPL V]HUHSOĒ iOWDOL DONDOPD]iViQDN N|YHWHOPpQ\pW DUiQ\WDODQXO QDJ\ WHUKHW Uy D PXQNDDGyUD (]W D WHUKHW QHP OHKHW DUiQ\WDODQXO DNLQHNDYLVHONHGpVHKDWiVVDOOHKHWD](J\H]PpQ\iOWDOYpGHWWEiUPHO\OpQ\HJHVMRJUD QDJ\QDN WHNLQWHQL DPHQQ\LEHQ D] DGRWW WDJiOODP IRJ\DWpNJ\L SROLWLNiMiQDN LQWp]NHGpVHLH]WNLHOpJtWĒHQHOOHQV~O\R]]iNµ $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVPLQGD](16=(J\H]PpQ\EHQPLQGSHGLJD](.LUiQ\HOYEHQ HJ\pUWHOPĠHQRO\DQLQWp]NHGpVHNPHJKR]DWDOiWMHOHQWLDPHO\DGRWWHVHWEHQEL]WRVtWMD $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPRV RO\DQ DNDGiO\ED WN|]QHN DPHO\HNHW QHP D DIRJ\DWpNRVHPEHUDODSYHWĒMRJDLQDN tJ\DPXQNiKR]YDOyMRJiQDN DPLQGHQNLW N|]YHWOHQYDJ\N|]YHWHWWGLV]NULPLQiFLyYDJ\]DNODWiVRNR](OĒIRUGXOKDWSOKRJ\ PHJLOOHWĒ HJ\HQOĒ PpUWpNĠ J\DNRUOiViW$] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\H HJ\NHUHNHVV]pNNHON|]OHNHGĒV]HPpO\YDODPHO\iOOiVUDMHOHQWNH]KHWPHJLVKtYMiN WHKiW RO\DQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVHN PHJWpWHOpUH N|WHOH]L D PXQNDDGyW KRJ\ D LQWHUM~UD pV D] LQWHUM~ YH]HWĒMH NpV] HJ\HQOĒ HVpO\W DGQL D] DGRWW V]HPpO\QHN D] IRJ\DWpNRV V]HPpO\ V]iPiUD OHKHWĒYp YiOMRQ PXQNiKR] MXWiV D PXQNiEDQ YDOy LQWHUM~ VRUiQ ² KD D]RQEDQ D] LQWHUM~ KHO\V]tQpO V]ROJiOy pSOHWEH FVDN OpSFVĒQ UpV]YpWHOD]HOĒPHQHWHOD]iWYDJ\WRYiEENpS]pVVWE OHKHWEHMXWQLpVQLQFVVHJtWVpJD]DGRWWV]HPpO\QHPWXGPHJMHOHQQLD]LQWHUM~Q$ OpSFVĒNDNDGiO\WMHOHQWHQHN $] (16= (J\H]PpQ\ YLOiJRVVi WHWWH KRJ\ D] iOODPRNQDN pOHWEH NHOO OpSWHWQLN D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVL N|WHOH]HWWVpJHNHW pV H]HNHW NL NHOO UyQL ~J\ D PDJiQ (]pUW D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\H WLOWMD D PXQNDDGy V]iPiUD KRJ\ D PLQWDN|]V]IpUiUD$](16=(J\H]PpQ\HOĒtUiVDLDODSMiQD]LVHJ\pUWHOPĠKRJ\D] IRJ\DWpNRVViJÀJ\HOHPEHQHPYpWHOHUpYpQPHJWDJDGMRQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\WĒO pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVEL]WRVtWiViQDNHOPXODV]WiVDDIRJ\DWpNRVViJDODSMiQW|UWpQĒ EiUPLO\HQ IRJODONR]WDWiVL OHKHWĒVpJHW KD DQQDN ÀJ\HOHPEHYpWHOH ² D IHODGDW KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVQHNPLQĒVOPLQGDIRJODONR]WDWiVEDQPLQGD]RQNtYOL

156


$]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVKD]DLJ\DNRUODWD

$](J\HQOĒ%iQiVPyG+DWyViJ7DQiFVDGy7HVWOHWHPiUUpJMHOH]WHDSUREOpPiWpV ;, 77V]KDWiUR]DWiEDQNLPRQGWDKRJ\©$]ÅpVV]HU€DONDOPD]NRGiVµ N|YHWHOPpQ\UHQGV]HUpQHN (ENWYEH LNWDWiViUD YRQDWNR]yDQ NpW MRJV]DEiO\ PyGRVtWiVL MDYDVODW NpV]O $] HJ\LN MDYDVODW JHQHUiOLV V]DEiO\R]iVW WDUWDOPD] D PiVLNFVDNDIRJODONR]WDWiVWHUOHWpUHYRQDWNR]LN$MDYDVODWRNDWPHJNHOONOGHQLD V]RFLiOLVpVPXQNDJ\LYDODPLQWD]LJD]ViJJ\LpVUHQGpV]HWLPLQLV]WHUHNQHNª (]J\EHQD]RQEDQH]LGHLJVHPPLQHPW|UWpQW

$ IRJODONR]WDWiVL pV PXQNDKHO\L HJ\HQOĒ EiQiVPyG iOWDOiQRV NHUHWHLQHN D OpWUHKR]iViUyOV]yOy(.LUiQ\HOYN|YHWHOPpQ\HLQHNKD]DLMRJLV]DEiO\R]iVED Javaslatok: W|UWpQĒ iWOWHWpVH PiU PHJW|UWpQW $] (. LUiQ\HOY FLNNpQHN pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVUDYRQDWNR]yHOĒtUiVDLD]RQEDQQHPNHUOWHNiWOWHWpVUH(]W  $] (. LUiQ\HOY pV D] (16= (J\H]PpQ\ DODSMiQ W|UWpQMHQ PHJ D] pVV]HUĠ DIRJ\DWpNRVHPEHUHNFLYLOV]HUYH]HWHLW|EEDONDORPPDONLIRJiVROWiN DONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNEHYH]HWpVHDKD]DLMRJLV]DEiO\R]iVEDOHKHWĒVpJ V]HULQWD]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJEL]WRVtWiViUyOV]yOy $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy (16= (J\H]PpQ\ DPHO\HW KD]iQN pYL&;;9W|UYpQ\PyGRVtWiViYDO D YLOiJRQ PiVRGLNNpQW UDWLÀNiOW WDUWDOPD] UHQGHONH]pVW D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVUyO ( WHUOHWHQ D NO|QE|]Ē MRJV]DEiO\RN N|]|WWL |VV]KDQJ PHJWHUHPWpVpW LV +D]iQND](J\H]PpQ\UDWLÀNiOiViYDOYiOODOWDXJ\DQ KRJ\D]HJ\H]PpQ\UHQGHONH]pVHLW V]ROJiOQiD](J\HQOĒ%iQiVPyGUyOV]yOyW|UYpQ\NLHJpV]tWpVHD](8QRUPiNQDN YpJUHKDMWMD GHD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVYRQDWNR]iViEDQH]QHPW|UWpQWPHJ (]pUW PHJIHOHOĒHQ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]HUYH]HWHL D] (J\H]PpQ\ KD]DL PHJYDOyVtWiViUyO V]yOy XQ iUQ\pNMHOHQWpVEHQ NLIRJiVROWiN H]W D KLiQ\RVViJRW pV D MHOHQWpVW PHJNOGWpN D] .pV]OM|QPLQG(8VPLQGSHGLJKD]DLV]LQWHQ~WPXWDWyD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiV (J\H]PpQ\NHUHWpEHQIHOiOOtWRWW)RJ\DWpNRVViJJDOeOĒ6]HPpO\HN-RJDLQDN%L]RWWViJiQDN YpJUHKDMWiViUDDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]HUYH]HWHLQHNEHPXWDWiViYDO $] ·pVV]HUğ DONDOPD]NRGiV· IRJODONR]WDWiVEDQ W|UWpQđ KD]DL $]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVPHJWHUHPWpVpUHYRQDWNR]yN|WHOH]HWWVpJYDODPLQW DONDOPD]iViKR] IHOWpWOHQO V]NVpJ YDQ DUUD KRJ\ H] D N|WHOH]HWWVpJ pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVPHJYDOyVtWiViQDNPyGMDpVOHKHWVpJHVIRUPiLNHUOMHQHN EHNHUOM|QDKD]DMRJLV]DEiO\R]iVEDpVPLQGDPXQNiOWDWyNPLQGSHGLJ PHJLVPHUWHWpVpUH D PXQNiOWDWyN UpV]pUH (]]HO D PXQNiYDO PHJ NHOO Et]QL D PDJXNDIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyNLVPHJLVPHUMpN IRJ\DWpNRVHPEHUHNV]HUYH]HWHLWKLV]HQOHJKLWHOHVHEEHQĒNWXGMiNH]WYpJH]QL %iUDPXQNDW|UYpQ\N|Q\YpUĒOV]yOypYL,W|UYpQ\ 0W † NLPRQGMD )HONHOOKtYQLWRYiEEiDWiUVDGDORPÀJ\HOPpWKRJ\D]RO\DQSR]LWtYLQWp]NHGpVHN KRJ\ ÅD IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ IRJODONR]WDWiVD VRUiQ JRQGRVNRGQL NHOO D] PHJKR]DWDOQDN KLiQ\D PLQW D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV EL]WRVtWiViQDN KLiQ\D D pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVIHOWpWHOHLQHNEL]WRVtWiViUyOµ$]WD]RQEDQKRJ\PLWMHOHQWD] IRJ\DWpNRVHPEHUHNIRJODONR]WDWiVEyOW|UWpQĒNLUHNHV]WpVpKH]H]iOWDOJD]GDViJL pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVVHPD]0WVHPPiVKD]DLMRJV]DEiO\QHPPRQGMDNL |QiOOyViJXN HOYHV]WpVpKH] YH]HW (]iOWDO PLQGHQNL YHV]WHV$] DGyÀ]HWĒN pV D IRJ\DWpNRVHPEHUHNLV (]HQ W~OPHQĒHQ ² D] (16= HJ\H]PpQQ\HO HOOHQWpWHVHQ VDMQRV D] pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV HOPDUDGiVD VHP D N|]YHWHWW VHP D N|]YHWOHQ KiWUiQ\RV $ PDJ\DU MRJL V]DEiO\R]iV D PXQNDKHO\ WHUHPWpV WiPRJDWiVDLUD YRQDWNR]yDQ PHJNO|QE|]WHWpVDOiQHPWDUWR]LND]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJ WDUWDOPD] RO\DQ MRJL pV NRQNUpW SiO\i]DWL OHKHWĒVpJHNHW SO UHKDELOLWiFLyV DODS HOĒPR]GtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\ (ENWY pUWHOPpEHQ SiO\i]DWRN DPHO\HNLJpQ\EHYpWHOpYHODPXQNiOWDWyND]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiV N|YHWHOPpQ\HLWiOODPLWiPRJDWiVLJpQ\EHYpWHOpYHOWHOMHVtWKHWQpN ,J\D](J\HQOĒ%iQiVPyG+DWyViJDPHO\D](ENWYN|YHWHOPpQ\pQHNpUYpQ\HVOpVpW HOOHQĒU]LD]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVPHJYDOyVXOiViWQHPWXGMDHOOHQĒUL]QLPLYHOQHP D](ENWYQHPWDUWDOPD]D]pVV]HUĠDONDOPD]NRGiVUDYRQDWNR]yUHQGHONH]pVW

157

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

WHUOHWHNHQLV,O\HQN|WHOH]HWWVpJHND]RQEDQDJ\DNRUODWEDQFVDNDNNRUEL]RQ\XOQDN KDWpNRQ\QDNKDUpV]OHWHV~WPXWDWiVRNiOOQDNUHQGHONH]pVUHD]RO\DQNLIHMH]pVHNUH YRQDWNR]yDQKRJ\PLWpUWQND]·pVV]HUĠDONDOPD]NRGiV·pVD]·LQGRNRODWODQWHKHU· NLIHMH]pVHNHQ


$$]RNWDWiVpVNpS]pVFpOWHUOHWH

IHMOĒGpVpYHO HJ\LGHMĠOHJ D V]RFLiOLV EL]WRQViJ pV YpGHOHP PLQLPiOLV V]LQWMpQHN JDUDQWiOiViUDYRQDWNR]yV]DEiO\RNNLGROJR]iVDHONHUOKHWHWOHQQHNOiWV]LN (FpOWHUOHWUHYRQDWNR]yQD](16=(J\H]PpQ\LOOHWYHD](8DODSYHWđ (QQHNDMRJRVHOYiUiVQDNDPHJYDOyVtWiViUDMyHV]N|]OHKHWQHD](8N|]|V V]DEiO\UHQGV]HUHFVDNiOWDOiQRVD]HJ\HViOODPRNWyOHOYiUWD]HPEHUL IRUUiVDLEyO D IHQQWDUWKDWyViJRW LV FpOXO NLWğ]đ FpO]RWW IHO]iUNy]WDWiVL MRJRN LOOHWYH D] DODSYHWđ V]DEDGViJMRJRN pUYpQ\HVOpVpW EL]WRVtWy SURJUDPRNNLGROJR]iVD V]DEiO\R]iVWYiUHO

$$]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVFpOWHUOHWH

$UpV]OHWV]DEiO\RNPHJKDWiUR]iViWD]HJ\HVRUV]iJRVHOWpUĒVDMiWRVViJDLJD]GDViJL ( FpOWHUOHWUH YRQDWNR]yQ D] (16= (J\H]PpQ\ LOOHWYH D] (8 DODSYHWĒ KHO\]HWHWiUVDGDOPLEHUHQGH]NHGpVHPLDWWDWDJRUV]iJRNKDWiVN|UpEHXWDOMD V]DEiO\UHQGV]HUH FVDN iOWDOiQRV D] HJ\HV iOODPRNWyO HOYiUKDWy D] HPEHUL MRJRN (UUHWHNLQWHWWHOHIHMH]HWEHQDNRUiEELIHMH]HWHNEHQLVPHUWHWHWW(16=pV(8V]DEiO\RN LOOHWYHD]DODSYHWĒV]DEDGViJMRJRNpUYpQ\HVOpVpWEL]WRVtWyV]DEiO\R]iVWYiUHO $UpV]OHWV]DEiO\RNPHJKDWiUR]iViWD]HJ\HVRUV]iJRVHOWpUĒVDMiWRVViJDLJD]GDViJL LVPHUWHWpVpWPHOOĒ]]NDKD]DLV]DEiO\R]iVLVPHUWHWpVHD%)HMH]HWEHQW|UWpQLN KHO\]HWHWiUVDGDOPLEHUHQGH]NHGpVHPLDWWDWDJRUV]iJRNKDWiVN|UpEHXWDOMD (UUHWHNLQWHWWHOHIHMH]HWEHQDNRUiEELIHMH]HWHNEHQLVPHUWHWHWW(16=pV(8V]DEiO\RN $$V]RFLiOLVYpGHOHPFpOWHUOHWH LVPHUWHWpVpWPHOOĒ]]NDKD]DLV]DEiO\R]iVLVPHUWHWpVHD%)HMH]HWEHQW|UWpQLN (FpOWHUOHWUHYRQDWNR]yQD](16=(J\H]PpQ\LOOHWYHD](8DODSYHWđ V]DEiO\UHQGV]HUHFVDNiOWDOiQRVD]HJ\HViOODPRNWyOHOYiUWD]HPEHUL Észrevétel MRJRN LOOHWYH D] DODSYHWđ V]DEDGViJMRJRN pUYpQ\HVOpVpW EL]WRVtWy $ V]HPpO\HN N|]|WWL YDOOiVUD YDJ\ PHJJ\Ē]ĒGpVUH IRJ\DWpNRVViJUD pOHWNRUUD V]DEiO\R]iVWYiUHO YDJ\ V]H[XiOLV LUiQ\XOWViJUD YDOy WHNLQWHW QpONOL HJ\HQOĒ EiQiVPyG HOYpQHN (]DVDMiWRVDV]RFLiOLVYpGHOHPUHpVEL]WRQViJUDYRQDWNR]yPLQLPiOLVNHUHWV]DEiO\RN DONDOPD]iViUyO V]yOy WDQiFVL LUiQ\HOYUH LUiQ\XOy MDYDVODW &20  PHJKDWiUR]iViW LV PHOOĒ]Ē V]DEiO\R]iVL VWUXNW~UD LJHQ MHOHQWĒV QDJ\ViJUHQGL YLWiMDKROWSRQWUDMXWRWW HOWpUpVHNHWLVHUHGPpQ\H]D](8WDJRUV]iJRNSROJiUDLHVHWpEHQDV]RFLiOLVYpGHOHP 5HQGNtYO IRQWRV OHQQH KRJ\ D IHQWL MRJL V]DEiO\R]iV PHJV]OHVVHQ pV D %L]RWWViJQDN D WDQiFVL LUiQ\HOYUH LUiQ\XOy MDYDVODW V]|YHJH YDODPLW pVV]RFLiOLVEL]WRQViJWHUOHWpQ D 3DUODPHQWQHN HUUH EHQ\~MWRWW PyGRVtWiVD DODSMiQ WLOWVD ² W|EEHN 5pV]EHQDPLQLPiOLVV]RFLiOLVEL]WRQViJRWpVYpGHOPHWJDUDQWiOyV]DEiO\RNKLiQ\D N|]|WW²DIRJ\DWpNRVViJUDWHNLQWHWWHOW|UWpQđN|]YHWOHQpVN|]YHWHWW LVRNR]KDWHJ\IDMWDV]RFLiOLVPLJUiFLyWDPHO\DIHMOHWWHEEV]RFLiOLVKiOyWpVHOOiWiVW W|EEV]|U|V YDJ\ NDSFVRODWRQ DODSXOy KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpVW V]iPRVWHUOHWHQ EL]WRVtWyWDJRUV]iJRNIHOpLUiQ\tWMDDNHYpVEpIHMOHWW(8WDJRUV]iJRNSROJiUDLW $PXQNDHUđSLDFUDYRQDWNR]yV]DEiO\R]iVRQW~OPHQđHQV]NVpJOHQQH $V]RFLiOLVPLJUiFLyQDNV]iPWDODQQHPNtYiQDWRVKDWiVDOHKHWDNOGĒpVEHIRJDGy DUUD KRJ\ (8 MRJL V]DEiO\R]iV M|MM|Q OpWUH HJ\pE D] (8 SROJiUDLQDN RUV]iJRNWHNLQWHWpEHQHJ\DUiQWDPHO\QHNHONHUOpVHOHKHWQHD](8HJ\LNN|YHWNH]Ē EL]WRQViJiW JDUDQWiOy WHUOHWHNUH YRQDWNR]yDQ LGHpUWYH D V]RFLiOLV YpGHOPHW D] RNWDWiVW YDODPLQW D] iUXNKR] HV V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy N|]|VFpONLWĠ]pVH KR]]iIpUpVWLOOHWYHH]HNEL]WRVtWiViWPLQWDODNKDWiVWDN|]OHNHGpVWpV (] D V]DEiO\R]DWODQViJ DNDGiO\D OHKHW D] (8 iOWDO HOĒNpV]tWpV DODWW iOOy HJ\VpJHV D]HJpV]VpJJ\HW PRELOLWiV NiUW\D EHYH]HWpVpQHN DPHO\QHN HJ\LN IHOWpWHOH D PLQLPiOLV V]RFLiOLV (]HQ W~OPHQđHQ LQWp]NHGpVHNHW NHOO KR]QL DQQDN EL]WRVtWiViUD KRJ\ D VDMiWRV YDOOiV~ YDJ\ PHJJ\đ]đGpVğ IRJ\DWpNRV LGđV pOHWNRU~ YDJ\ EL]WRQViJLV]LQWJDUDQWiOiVDYDODPHQQ\L(8WDJRUV]iJEDQ VDMiWRVV]H[XiOLVLUiQ\XOWViJ~V]HPpO\HNYDJ\RO\DQRNDNLNHVHWpEHQH (QQHN D V]DEiO\UHQGV]HUQHN D NLGROJR]iVD WHUPpV]HWHVHQ QHP HJ\V]HUĠ IHODGDW NO|Q|VMHOOHP]đN|VV]HDGyGQDNYDODPLQWDKR]]iMXNN|WđGđV]HPpO\HN NO|Q|VHQ D] (8 ÅHJ\WWG|QWpVLµ PHFKDQL]PXVD DODSMiQ D]RQEDQ D N|]|VVpJ HJ\HQOđHVpOO\HOIpUMHQHNKR]]iDIHQWLWHUOHWHNKH]

158


B.) Fejezet

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOđHPEHUHNpOHWpUHDODSYHWđKDWiVW J\DNRUOyKD]DLMRJLQRUPiN % $ KD]DL MRJL V]DEiO\R]iV IRJ\DWpNRV JJ\HO NDSFVRODWRV DODSHOHPHL$]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJEL]WRVtWiViUyOV]yOyW|UYpQ\HQ NtYO W|EE iOWDOiQRV pV iJD]DWL MRJV]DEiO\ LV WDUWDOPD] DQWLGLV]NULPLQiFLyV V]DEiO\RNDWD]DGRWWVSHFLiOLVWHUOHWUHYRQDWNR]yDQ

F A 3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\Y7 D V]HPpO\KH] IĠ]ĒGĒ MRJRN VpUHOPpQHN HJ\LN HVHWHNpQWV]DEiO\R]]DD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNPHJVpUWpVpWtJ\ DPHQQ\LEHQHJ\IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\WKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVpU QHPFVDN D MRJpUYpQ\HVtWpV N|]LJD]JDWiVL KDWyViJL ~WMiW YHKHWL LJpQ\EH KDQHP SROJiUL MRJL LJpQ\W LV WiPDV]WKDW D EtUyViJ HOĒWW PHO\QHN NHUHWpEHQ D SROJiUL MRJLIHOHOĒVVpJV]DEiO\DLV]HULQWNiUWpUtWpVWLVN|YHWHOKHW$3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\Y WDUWDOPD]]DXJ\DQDNNRUDEHOiWiVLNpSHVVpJNEHQNRUOiWR]RWWV]HPpO\HN

D 0DJ\DURUV]iJ ~M $ODSW|UYpQ\H  IRQWRV HOĒUHOpSpVW WHWW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN MRJDLQDN YpGHOPH pUGHNpEHQ DPLNRU W|EE D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN WiUVDGDOPL EHIRJDGiViW HUĒVtWĒ N|YHWHOPpQ\W HPHOW D OHJIHOVĒEE QRUPDWtY HUĒYHO EtUy $ODSW|UYpQ\ UHQGHONH]pVHL N|]p $ OHJIRQWRVDEE H]HN N|]O D] $ODSW|UYpQ\ ;9 FLNN  EHNH]GpVH PHO\ D GLV]NULPLQiFLyV RNRN N|]p LOOHV]WHWWH D IRJ\DWpNRVViJRW 8J\DQH]HQ FLNN  EHNH]GpVHiOODPFpONpQWIRJDOPD]]DPHJDQĒNDJ\HUPHNHNpVD]LGĒVHNPHOOHWW DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNNO|QLQWp]NHGpVHNNHOW|UWpQĒYpGHOPpW G A 0XQND7|UYpQ\N|Q\YH pYL,W|UYpQ\  $] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN PHJWDUWiViW D PXQNDYLV]RQQ\DO $] ~M $ODSW|UYpQ\ H]HQ W~OPHQĒHQ NO|Q UHQGHONH]pVEHQ YpGL D PDJ\DU NDSFVRODWEDQ D] iOWDOiQRV UHQGHONH]pVHN N|]|WW tUMD HOĒ UHQGHONH]LN WRYiEEi MHOQ\HOYHWPLQWDPDJ\DUNXOW~UDUpV]pW$]DONRWPiQ\LV]LQWHQ~MRQQDQPHJMHOHQW DUUyO KRJ\ D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN PHJVpUWpVpW PHJIHOHOĒHQ UHQGHONH]pVHNMHOHQWĒVpJHHOYLWDWKDWDWODQXJ\DQDNNRUIRQWRVPHJMHJ\H]QLKRJ\ RUYRVROQLNHOO DUHQGHONH]pVHNPHOOĒ]LNDUpV]OHWHVNLIHMWpVWpVDJDUDQFLiNEL]WRVtWiViWWRYiEEi QHPWDUWDOPD]]iNDIRJ\DWpNRVJ\LPR]JDORPiOWDOYpJKH]YLWWSDUDGLJPDYiOWiVW $]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOV]yOyiOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\WSpOGiXODPXQNDGtMD]iViUyO OHNpSH]Ē V]DEiO\RNDW LOOHWYH V]iPRV OpQ\HJHV NpUGpVW PLQW SpOGiXO D V]yOy IHMH]HW D PXQNDEpU PHJiOODStWiViUD YRQDWNR]yDQ UpV]OHWH]L $ KiWUiQ\RV IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]DYD]DWLMRJiWQHPUHQGH]LNPHJIHOHOĒHQ PHJNO|QE|]WHWpV WLODOPiED WN|]Ē PXQNiOWDWyL PDJDWDUWiV PLDWW W|EEL N|]W PXQNDJ\LEtUyViJHOĒWWLVMRJRUYRVODWWDOpOKHWDVpUHOPHWV]HQYHGHWWIpO E $]HJ\HQOđEiQiVPyGUyOV]yOyW|UYpQ\ pYL&;;97|UYpQ\  $] HVpO\HJ\HQOĒVpJ pV D] EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN iWIRJy D] HJpV] $SR]LWtYLQWp]NHGpVHNN|]WHPOtWpVUHPpOWyDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHW MRJUHQGV]HUV]iPiUDLUiQ\DGyUpV]OHWHVV]DEiO\R]iViWD]DGMD6 PHJLOOHWĒSyWV]DEDGViJV]DEiO\R]iVD 

$ W|UYpQ\ D] (XUySDL 8QLy MRJDQ\DJiYDO |VV]KDQJEDQ VĒW D]RQ W~OPXWDWYD H A IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOđVpJNEL]WRVtWiViUyO WHUHPWL PHJ D] DQWLGLV]NULPLQiFLyV V]DEiO\R]iV KD]DL DODSMiW KLV]HQ QHPFVDN V]yOyW|UYpQ\8 IDML YDJ\ HWQLNDL V]iUPD]iV DODSMiQ KDQHP D] |VV]HV YpGHWW WXODMGRQViJJDO  pYL ;;9, W|UYpQ\ D WRYiEELDNEDQ )RW HXUySDL YLV]RQ\ODWEDQ NRUiQ |VV]HIJJpVEHQ HON|YHWHWW GLV]NULPLQiFLy HVHWpQ OHKHWĒYp WHV]L D W|UYpQ\L IRJODONR]RWWNLIHMH]HWWHQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLYDO UHQGHONH]pVHN DONDOPD]iViW $ W|UYpQ\ D YpGHWW WXODMGRQViJ HJ\LNHNpQW QHYHVtWL D IRJ\DWpNRVViJRW LV tJ\ D IRJ\DWpNRVViJ DODSMiQ W|UWpQĒ KiWUiQ\RV $ W|UYpQ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHNHW PHJLOOHWĒ DODSMRJRN N|UpEHQ PHJNO|QE|]WHWpV EiUPHO\ W|UYpQ\EHQ IHOVRUROW IDMWiMD HVHWpQ N|]YHWOHQ V]DEiO\R]]D D N|UQ\H]HWKH] D NRPPXQLNiFLyKR] D N|]OHNHGpVKH] D

pYL&;;9W|UYpQ\D]HJ\HQOĒEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiViUyO pYL,9W|UYpQ\D3ROJiUL7|UYpQ\N|Q\YUĒO pYL;;9,W|UYpQ\

6 8

159

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV N|]YHWHWW KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV ]DNODWiV MRJHOOHQHVHONO|QtWpVPHJWRUOiV DONDOPD]KDWyNDMRJV]DEiO\UHQGHONH]pVHL


N|]V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV D WiUVDGDOPL pOHWEHQ D N|]RNWDWiVEDQ MHOHQOHJ pUYpQ\HV PHJQHYH]pV V]HULQW N|]QHYHOpVEHQ D IHOVĒRNWDWiVEDQDV]DNNpS]pVEHQDWRYiEENpS]pVEHQDPXQNDYLOiJiEDQDVSRUW pVNXOWXUiOLVWHYpNHQ\VpJEHQYDOyHJ\HQUDQJ~UpV]YpWHOMRJiW 

$ W|UYpQ\ N|WHOH]HWWVpJHW Uy D] iOODPUD LOOHWYH D PLQGHQNRUL NRUPiQ\RNUD D W|UYpQ\UHQGHONH]pVHLQHNPHJYDOyVXOiViWHOĒVHJtWĒpVDPHJYDOyVtWiVWHPH]pVpW LV WDUWDOPD]y 2UV]iJRV )RJ\DWpNRVJ\L 3URJUDP 2)3 PHJDONRWiViUD D IRJ\DWpNRV HPEHUHN pUGHNpUYpQ\HVtWĒ V]HUYH]HHWLYHO W|UWpQĒ HJ\WWPĠN|GpV N|WHOH]HWWVpJpQHNPHJKDWiUR]iViYDO

3pOGDD]HJ\LNOHJIRQWRVDEE D]pOHWV]LQWHPLQGHQWHUOHWpUHKDWiVWJ\DNRUOyMRJ D KHO\YiOWR]WDWiVKR]DN|]OHNHGpVKH]YDOyMRJHW|UYpQ\EHQW|UWpQĒV]DEiO\R]iViUD I $MHOHQOHJKDWiO\RV2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPUyOV]yOyMRJV]DEiO\ ,, 2*<+DWiUR]DW ²DPHO\QHNpUYpQ\HVVpJHGHFHPEHU ‡ A Fot†DpUWHOPpEHQDN|]OHNHGpVLUHQGV]HUHNQHNWRYiEEiDW|PHJN|]OHNHGpVL QDSMiQOHMiUWHKiWKHO\HWWH~MDWNHOODONRWQLD)RWUHQGHONH]pVHLWHJpV]tWL HV]N|]|NQHNXWDVIRUJDOPLOpWHVtWPpQ\HNQHNEHOHpUWYHDMHO]ĒpVWiMpNR]WDWy NL LOOHWYH NRQNUHWL]iOMD DPHO\ SO D N|]OHNHGpV HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVpQHN EHUHQGH]pVHNHW LV DONDOPDVQDN NHOO OHQQLN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ iOWDOL EL]WRVtWiViYDONDSFVRODWEDQD]DOiEELDNDWtUMDHOĒ EL]WRQViJRVLJpQ\EHYpWHOUH $ « N|]OHNHGpVLV]DNHPEHUHNDODSYDJ\WRYiEENpS]pVpEHQMHOHQMHQHNPHJD %iU D W|UYpQ\ NO|Q V]yO D N|]|VVpJL N|]OHNHGpV DNDGiO\PHQWHVtWpVpQHN IRJ\DWpNRVJ\LLVPHUHWHNLOOHWYHVDMiWtWViNHODIRJ\DWpNRVHPEHUHNNHOW|UWpQĒ N|WHOH]HWWVpJpUĒODQQDNpUGHNpEHQKRJ\D]WDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN VSHFLiOLVNRPPXQLNiFLyVWHFKQLNiNDW EL]WRQViJRVDQLJpQ\EHWXGMiNYHQQLHJ\pEN|YHWHOPpQ\HNHWH]]HONDSFVRODWEDQ QHPWiPDV]W « 7RYiEENHOOIHMOHV]WHQLDN|]OHNHGpVLWiPRJDWiVUHQGV]HUpWpVV]iOOtWiVWYpJ]Ē V]ROJiOWDWiVRNDW LGHpUWYHDWiPRJDWyV]ROJiODWRNDWD]LVNRODEXV]RNEHV]HU]pVpW 6DMQRV D W|UYpQ\EHQ NRUiEEDQ PHJKDWiUR]RWW NRQNUpW DNDGiO\PHQWHVtWpVL DIDOXJRQGQRNLKiOy]DWRWDWD[LV]ROJiODWRWDPHQWĒYHOW|UWpQĒV]iOOtWiVW KDWiULGĒN VRUUD HUHGPpQ\WHOHQO WHOWHN HO H]pUW D pYEHQ HOIRJDGRWW W|UYpQ\PyGRVtWiV PiU QHP WDUWDOPD] D W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW NRQNUpW .LNHOOGROJR]QLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNiOODSRWiKR]LJD]RGyHJ\pQLN|]OHNHGpVL KDWiULGĒNHW D N|]IRUJDOP~ PHQHWUHQG DODSMiQ YpJ]HWW V]HPpO\V]iOOtWiVEDQ OHKHWĒVpJHNUHQGV]HUpWNO|Q|VHQDPR]JiVVpUOWVpJpVDXWL]PXVYDJ\EiUPHO\ UpV]WYHYĒ DXWyEXV]RN LOOHWYH YDV~WL MiUPĠYHN HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVpQHN PiVRO\DQIRJ\DWpNRViOODSRWHVHWpEHQDPHO\HNDW|PHJN|]OHNHGpVLHV]N|]|N PHJYDOyVtWiViUDYRQDWNR]yDQKDQHPDPHJYDOyVtWiVWHPH]pVpWDW|UYpQ\iOWDO KDV]QiODWiWQHPWHV]LNOHKHWĒYp HOĒtUW2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDPQDNNHOOWDUWDOPD]QLD 6]NVpJHV D VDMiW ODNyKHO\HQ ODNyN|UQ\H]HWEHQ W|UWpQĒ V]RFLiOLV DODSHOOiWiVRN $ W|UYpQ\ D] pOHW V]LQWH PLQGHQ WHUOHWpUH JDUDQFLiNDW LJ\HNV]LN WHUHPWHQL D] EĒYtWpVH YDODPLQW D VHJtWĒ V]ROJiODWRN IRO\DPDWRV PĠN|GWHWpVpYHO D IRJ\DWpNRV HVpO\HJ\HQOĒVpJ D] HJ\HQUDQJ~ KR]]iIpUpV D WiUVDGDOPL pOHWEHQ YDOy HJ\HQUDQJ~ V]HPpO\HN |QiOOyViJiQDN HUĒVtWpVH (OVĒGOHJHVHQ D ODNyKHO\HQ W|UWpQĒ N|]YHWOHQ UpV]YpWHO D IRJODONR]WDWiV D] RNWDWiV D NpS]pV D V]RFLiOLV HOOiWiV YpGHOHP pV VHJtWpVWNHOOEL]WRVtWDQLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNQHNpVFVDOiGMDLNQDNKRJ\EHQWODNiVRV EL]WRQViJWHUOHWpQ D]HJpV]VpJJ\LHOOiWyUHQGV]HUWHUOHWpQ DNXOW~UD DVSRUW D V]RFLiOLVLQWp]PpQ\LHOKHO\H]pVUHFVDNNO|Q|VHQLQGRNROWHVHWEHQNHUOM|QVRU V]DEDGLGĒVSRUWDV]DEDGLGĒVWHYpNHQ\VpJHNWHUOHWpQD]iOODPiOWDOPHJYDOyVtWDQGy SR]LWtY LQWp]NHGpVHN pUYpQ\HVOpVpW VHJtWĒ V]DEiO\UHQGV]HU PHJDONRWiViKR] pV .|OWVpJYHWpVL FpOHOĒLUiQ\]DW OpWUHKR]iVD LQGRNROW DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ D] pUYpQ\HVOpVpKH] |QNRUPiQ\]DWRN YDODPLQWDFLYLOV]IpUDKDVRQOyMHOOHJĠSURJUDPMDLLVWiPRJDWiVUD NHUOMHQHN(QQHNNHUHWpEHQ « RO\DQSURJUDPRNWiPRJDWiViWV]NVpJHVEL]WRVtWDQL $ W|UYpQ\ V]DEiO\DL PD LV HOĒUHPXWDWy My QpKiQ\ (8 WDJRUV]iJ MRJUHQGV]HUpW PHO\HNEHQ D N|]OHNHGpVW PHJN|QQ\tWĒ HV]N|]|N PyGV]HUHN NLDODNtWiViUD NHUO PHJHOĒ]ĒLQWp]NHGpVLN|WHOH]HWWVpJHNHWpVHOYiUiVRNDWWDUWDOPD]QDNHOVĒVRUEDQD] VRU SO Q\tOW IHOOHWĠ PĠWiUJ\DN IHOLVPHUpVH YDNRN V]iPiUD N|]OHNHGpVL OiPSiN iOODPDWHOHSOpVL|QNRUPiQ\]DWRNLOOHWYHDWiUVDGDOPLpOHWHJ\pEUpV]WYHYĒV]iPiUD KDQJMHO]pVVHOW|UWpQĒHOOiWiVDMiUGDOHW|UpVHNXWFDLUiPSiNVWE

 ,, 2*<KDWiUR]DW160
%iU D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVVHO NDSFVRODWEDQ GLIIHUHQFLiOW MRJL HOĒtUiVRN NtYiQMiN HOĒPR]GtWDQL D] DNDGiO\PHQWHV N|]OHNHGpVW DQQDN PHJYDOyVXOiVD MHOHQWĒVHQ HOPDUDG D NtYiQW V]LQWWĒO DPHO\HW D] $ODSYHWĒ -RJRN %L]WRVD iOWDO OHIRO\WDWRWW D N|YHWNH]Ē SRQWEDQ LVPHUWHWHWW YL]VJiODW HUHGPpQ\HL LV PHJHUĒVtWHQHN

%$KD]DLMRJLV]DEiO\R]iVIRJ\DWpNRVJJ\HONDSFVRODWRVHJ\pE HOHPHL $KR]]iIpUKHWĒVpJJHONDSFVRODWRVKD]DLV]DEiO\RN D $] $ODSYHWđ -RJRN %L]WRVD D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVVHO NDSFVRODWEDQ EHQ OHIRO\WDWRWW YL]VJiODWD SRQWRVDQ PHJYLOiJtWMD D] DNDGiO\PHQWHVtWpVVHO NDSFVRODWRV PDJ\DURUV]iJL KHO\]HWet: Å« IRUPDL V]HPSRQWEyO QHP NLIRJiVROKDWy D] D] HOMiUiV PLV]HULQW D] iOODP D] DNDGiO\PHQWHVtWpVVHO NDSFVRODWRV IHODGDWRN KDWiULGHMpW NO|Q|VHEE MRJL LQGRNROiV QpONO SXV]WiQ D] DQ\DJL IRUUiVRN HOpJWHOHQVpJpUH KLYDWNR]YD W|UYpQ\PyGRVtWiVRNNDOPHJYiOWR]WDWMD 

$ N|]OHNHGpVEHQ D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV EL]WRVtWiVD V]iPRV V]HUHSOĒW pULQW PLYHO D )RW N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHNUĒO W|PHJN|]OHNHGpVL HV]N|]|NUĒO XWDVIRUJDOPL OpWHVtWPpQ\HNUĒO YDODPLQW MHO]Ē HV WiMpNR]WDWy EHUHQGH]pVHNUĒO EHV]pO (WHUOHWHNQHND]RQEDQMHOOHP]ĒHQNO|QE|]ĒHNDJD]GiLFtP]HWWMHL9pOHPpQ\HP V]HULQWDIHODGDWRNpVIHOHOĒV|NHJ\IDMWDÅV]RNiVMRJLµ~WRQW|UWpQĒPHJKDWiUR]iVD DÀQDQV]tUR]iVpVDIHODGDWHOOiWiVDGKRFMHOOHJHPLDWWNLDODNXOWMRJLKHO\]HWQHP HJ\H]WHWKHWĒ |VV]H D MRJiOODPL HOYiUiVRNNDO D MRJEL]WRQViJ N|YHWHOPpQ\pYHO |VV]HIJJĒ YLVV]iVViJRW RNR] YDODPLQW HOQHKH]tWL D V]NVpJNpSSHQ W|EE V]HUHSOĒW pULQWĒ NRPSOH[ N|]OHNHGpVL DNDGiO\PHQWHVtWpVL IRO\DPDW D] HVpO\HJ\HQOĒVpJKDWpNRQ\HOĒPR]GtWiViWKRJ\Å«D]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV EL]WRVtWiViWHOĒtUyW|UYpQ\LN|WHOH]HWWVpJHNWHOMHVtWpVpQHNHOPXODV]WiVDHVHWpQ DONDOPD]DQGy MRJN|YHWNH]PpQ\HN V]DQNFLyN UHQGV]HUpQHN KLiQ\D ² D YDN pV J\HQJpQOiWy J\DORJRVRN YRQDWNR]iViEDQ² D] HPEHUL PpOWyViJKR]YDOy MRJJDO D V]DEDG PR]JiV pV WDUWy]NRGiVL KHO\ PHJYiODV]WiViQDN MRJiYDO YDODPLQW D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pYHO pV D MRJEL]WRQViJ N|YHWHOPpQ\pYHO |VV]HIJJĒ YLVV]iVViJRW RNR]µ 0DJ\DURUV]iJRQ D WiPRJDWy V]ROJiODWRN SUyEiOMiNDV]HPpO\HVPRELOLWiVKR]YDOyMRJJ\DNRUOiViKR]V]NVpJHVVHJtWVpJHW PHJDGQLD]RQEDQPLYHOH]HNHWDV]ROJiOWDWiVRNDWFVDNPHJKDWiUR]RWWLGĒEHQpV PyGRQOHKHWLJpQ\EHYHQQLH]HNDV]ROJiODWRN²DKLYDWDOLQ\LWYDWDUWiVLLGĒEHQ W|UWpQĒV]ROJiOWDWiVQ\~MWiVPLDWW²QHPPLQGHQHVHWEHQDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ HPEHUHNiOWDOPHJKDWiUR]RWWLGĒEHQpVPyGRQpUKHWĒNHO(QQHNKLiQ\iEDQD] DOWHUQDWtYiNLJpQ\EHYpWHOHMHOHQWĒVN|OWVpJJHOMiU $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN V]iPiUD MHOHQWĒV NHGYH]PpQ\HN YHKHWĒN LJpQ\EH D N|]IRUJDOP~ V]HPpO\V]iOOtWiV VRUiQ $ V~O\RV IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\pVHJ\IĒNtVpUĒMHDKHO\LN|]OHNHGpVEHQV]i]DKHO\N|]LN|]OHNHGpVEHQ SHGLJV]i]DOpNRVNHGYH]PpQ\UHMRJRVXOW

(]]HOSiUKX]DPRVDQD]RQEDQD]iOODPPHJWHUHPWLDQQDNDOHKHWĒVpJpWLVKRJ\ D] DNDGiO\PHQWHVtWpVL EHUXKi]iVRN NLYLWHOH]WHWpVppUW IHOHOĒV |QNRUPiQ\]DWL V]HUYHN SXV]WiQ DQ\DJL IRUUiVDLN KLiQ\iUD V]ĠN|VVpJpUH YDOy KLYDWNR]iVVDO E $KR]]iIpUKHWđVpJHJ\LNDODSHOHPNpQWpUWpNHOKHWĒN|]|VVpJLN|]OHNHGpV EiUPLIpOHMRJN|YHWNH]PpQ\QpONONpVOHNHGMHQHNDN|]~WL J\DORJRV N|]OHNHGpV PHJKDWiUR]y HOHPH D YDV~WL N|]OHNHGpV DNDGiO\PHQWHVtWpVL KHO\]HWpUH UHQGV]HUpQHNPLQGHQNLV]iPiUDHJ\HQOĒHVpOO\HOEL]WRQViJRVDQKR]]iIpUKHWĒYp vonatkozó D] (8 pV D KD]DL MRJL V]DEiO\R]iV |VV]HKDVRQOtWiViW PHJYDOyVtWy WpWHOpYHO HOHP]pV|VV]HJ]pVH

 ,,, .RUPKDWiUR]DW ,Y $N|]|VVpJLN|]OHNHGpVMiUPĠYHLQHNDNDGiO\PHQWHVtWpVpUĒODN|]~WLMiUPĠYHNIRUJDORPEDKHO\H]pVpUĒOpVIRUJDORPEDQWDUWiViQDNPĠV]DNLIHOWpWHOHLUĒOV]yOy.g+e0UHQGHOHW $-% $N|]IRUJDOP~V]HPpO\V]iOOtWiVLXWD]iVLNHGYH]PpQ\HNUĒOV]yOy ,9 .RUPUHQGHOHW  

161

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

J $] ~M 2UV]iJRV )RJ\DWpNRVJ\L 3URJUDP pYHNUH YRQDWNR]y ,QWp]NHGpVL WHUYH ,,, .RUP KDWiUR]DW D] DNDGiO\PHQWHVtWpV HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV FpOMDL N|]|WW NO|Q SRQWEDQ tUMDHOĒDPHQHWUHQGV]HULQWLN|]|VVpJLN|]OHNHGpVEHQKDV]QiOWMiUPĠYHNpV XWDVIRUJDOPLOpWHVtWPpQ\HNDNDGiO\PHQWHVtWpVpWYDODPLQWD]XWDVWiMpNR]WDWiVL UHQGV]HUHNWHNLQWHWpEHQD]LQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVW-RJV]DEiO\L V]LQWHQUHQGHONH]pVUHiOOQDNWRYiEEiDKR]]iIpUKHWĒVpJUHYRQDWNR]yPĠV]DNL HOĒtUiVRN pV V]DEYiQ\RN LV D N|]~WL V]HPpO\V]iOOtWiVW YpJ]Ē MiUPĠYHNUH YRQDWNR]yDQ


 $](8MRJLQRUPiNFVDNDKDJ\RPiQ\RVWUDQV]HXUySDLYDV~WLUHQGV]HUHNUHpVDKR]]iMXN WDUWR]yLQIUDVWUXNW~UiUDYRQDWNR]QDN (QQHNPHJIHOHOĒHQD]DNDGiO\PHQWHVtWpVLHOĒtUiVRNFVDND]RUV]iJKDWiURQiWPHQĒYDV~WL V]HUHOYpQ\HNUHpVD]RNPHJiOOyKHO\HLUHN 

 

$]LUiQ\HOY~J\UHQGHONH]LNKRJ\DKDJ\RPiQ\RVWUDQV]HXUySDLYDV~WLUHQGV]HU PLQGHQDOUHQGV]HUpUHYRQDWNR]LNHJ\ É0( iWMiUKDWyViJLPĠV]DNLHOĒtUiV $ IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]HPSRQWMiEyO IRQWRV DOUHQGV]HUHNUH SO D] LQIUDVWUXNW~UDDMiUPĠYHNDMHO]ĒUHQGV]HUHNVWEYRQDWNR]yiWMiUKDWyViJL PĠV]DNL HOĒtUiVRN D KDJ\RPiQ\RV WUDQV]HXUySDL YDV~WL UHQGV]HU N|OFV|Q|V iWMiUKDWyViJiQDN PHJYDOyVtWiViKR] V]NVpJHV PpUWpNEHQ U|J]tWLN D] DOUHQGV]HUHNDODSYHWĒSDUDPpWHUHLW $]LQIUDVWUXNW~UDpVDMiUPĠYHNDOUHQGV]HUQpODPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HN LJpQ\HLUHLVIHOKtYMDDÀJ\HOPHW $]LUiQ\HOYUHQGHONH]pVHLQHNPHJIHOHOĒHQD]iWMiUKDWyPĠV]DNLHOĒtUiVRNDW NLNHOOGROJR]QLpVH]WD](XUySDL.|]|VVpJHN+LYDWDORV/DSMiEDQN|]]pNHOO WHQQL(]PHJLVW|UWpQWpVD (. %L]RWWViJLKDWiUR]DWEDQU|J]tWpVUH NHUOW OVGD (. %L]RWWViJLKDWiUR]DWHOHP]pVpW 

9,,5pV] 

0R]JiVNRUOiWR]RWWDN iOWDOL KDV]QiODWRW PHJN|QQ\tWĒ PĠV]DNL EHUHQGH]pVHNNHO NDSFVRODWRVN|YHWHOPpQ\HN

É/7$/É126%(9(=(7đ 

(] D UpV] RO\DQ N|]~WL MiUPĠYHNUH YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHNHW WDUWDOPD] DPHO\HNPR]JiVNRUOiWR]RWWDNpVNHUHNHVV]pNNHON|]OHNHGĒNV]iPiUDN|QQ\HEE KDV]QiODWRWWHV]QHNOHKHWĒYp

$/.$/0$=É6,7(5h/(7 

(]HN D N|YHWHOPpQ\HN RO\DQ MiUPĠYHNUH YRQDWNR]QDN DPHO\HN N|QQ\HEE KDV]QiODWRWWHV]QHNOHKHWĒYpPR]JiVNRUOiWR]RWWDNV]iPiUD

.g9(7(/0e1<(.  $KKR] KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN YDV~WL XWD]iVL OHKHWĒVpJHL EHOI|OG|Q LV MHOHQWĒVHQ MDYXOKDVVDQDN IRNR]DWRVDQ PHJ NHOO WHUHPWHQL MRJL LOOHWYH JD]GDViJL HV]N|]|NNHO KRJ\ D WUDQV]HXUySDL YDV~WL UHQGV]HUHNUH YRQDWNR]yV]DEiO\RNDEHOI|OGLYDV~WLN|]OHNHGpVUHLVNLWHUMHV]WpVUHNHUOMHQHN 

(EEHQ D IHMH]HWEHQ D OpSFVĒN D WpUGHOĒ UHQGV]HU D VOO\HV]WHWW XWDVIRO\RVy D PR]JiVNRUOiWR]RWWDN V]iPiUD IHQQWDUWRWW OĒKHO\HN D YDNYH]HWĒ NXW\iN V]iPiUD NLDODNtWRWW WDUWy]NRGy KHO\HN D NDUWiPDV]RN D] OĒKHO\HN PLQLPiOLV OĒV]pOHVVpJpUHpVPD[LPiOLVPDJDVViJiUDDOiEWpUPpUHWpUHDNRPPXQLNiFLyV HV]N|]|NUH D SLNWRJUDPRNUD D SDGOy]DW OHMWpVpUH pV FV~V]iVPHQWHV EXUNRODWiUD D NHUHNHVV]pNHN HOKHO\H]pVpUH pV U|J]tWpVpUH D NHUHNHVV]pNNHO W|UWpQĒIHOV]iOOiVKR]V]NVpJHVDMWyNPpUHWpUHDNHUHNHVV]pNHWKDV]QiOyXWDV U|J]tWpVpKH]V]NVpJHVEL]WRQViJL|YHNUHYRQDWNR]yUpV]OHWHVPĠV]DNLHOĒtUiVRN NHUOWHNU|J]tWpVUH$ IHMH]HW WDUWDOPD]]D D] DONDOPD]RWW Np]L YDJ\ JpSL PĠN|GWHWpVĠ EHV]iOOiVW VHJtWĒEHUHQGH]pVHNUHYRQDWNR]yUpV]OHWHVPĠV]DNLHOĒtUiVRNDWLV

(QQHN VHJtWVpJpYHO D YDV~WL MiUPĠFVHUpN LOOHWYH D YDV~WL N|]OHNHGpVL LQIUDVWUXNW~UDIHO~MtWiVDOpWHVtWpVHiWpStWpVHVRUiQIRNR]DWRVDQGHIRO\DPDWRVDQ PHJWHUHPWĒGQHDEHOI|OGLYDV~WLN|]OHNHGpVLOHKHWĒVpJHNiWDODNXOiVDLV

F $KR]]iIpUKHWđVpJWHUOHWpKH]WDUWR]yN|]~WLN|]|VVpJLN|]OHNHGpVUH YRQDWNR]y(8pVKD]DLV]DEiO\R]iV|VV]HKDVRQOtWiVDDODSMiQHOYpJ]HWW HOHP]pVpVDQQDN|VV]HJ]pVH $] (XUySDL 8QLyV MRJV]DEiO\ WUDQV]SR]tFLyMDW PHJYDOyVtWy PDJ\DU MRJV]DEiO\ RN V]iPDPHJQHYH]pVH .g+e0UHQGHOHW† $UHQGHOHWDONDOPD]iViEDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iOOtWiViUDNLDODNtWRWWJpSNRFVLD] DV]HPpO\JpSNRFVLYDJ\DXWyEXV]DPHO\HW D IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDIHQQWDUWRWWOĒKHO\HNNHOOiWWDNHOpVYDJ\ E ~J\ DODNtWRWWDN NL KRJ\ D NHUHNHVV]pNEHQ KHO\HW IRJODOy PR]JiVNRUOiWR]RWW V]HPpO\V]iOOtWiViUDDONDOPDVOHJ\HQWRYiEEi F D]DXWyEXV]XWDVWHUpQHNNLDODNtWiVDpVIHOV]HUHOWVpJHPHJIHOHOD]$)JJHOpN$ PHOOpNOHWpEHQPHJKDWiUR]RWWN|YHWHOPpQ\HNQHN

162gVV]HJ]pV $] (8 V]DEiO\R]iV PĠV]DNL N|YHWHOPpQ\HLQHN iWOWHWpVH D PDJ\DU MRJL V]DEiO\R]iVED D IHQWLHN V]HULQW PHJW|UWpQW $ V]DEiO\R]iV D]RQEDQ HOVĒVRUEDQFVDNDPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNLJpQ\HLWYHV]LÀJ\HOHPEH GH QHP WpU NL UpV]OHWHVHQ PiV IRJ\DWpNRVViJL FVRSRUWRN V]NVpJOHWHLUH (UUH WHNLQWHWWHO D V]DEiO\R]iV NLHJpV]tWpVH pV UpV]OHWH]pVH V]NVpJHV D] LQIRNRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUHNUHYRQDWNR]yV]DEiO\RNNDO


$W|UYpQ\KDWiO\D$PHQQ\LEHQKD]DLMRJV]DEiO\QHPWHQQpOHKHWĒYpDIHQWLUHQGHONH]pVHNQHN PHJQHPIHOHOĒV]HPpO\QpOQDJ\REEIpUĒKHOO\HOUHQGHONH]ĒN|]~WLMiUPĠYHN N|]|VVpJL N|]OHNHGpV FpOMiUD W|UWpQĒ ~M IRUJDORPED KHO\H]pVpW ~J\ D] ]HPHOWHWĒNDV]NVpJV]HUĠMiUPĠFVHUpNVRUiQMiUPĠSDUNMXNDWIRNR]DWRVDQ DNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpVWEL]WRVtWyMiUPĠYHNUHFVHUpOQpNOHQHPFVDNDKHO\L N|]OHNHGpVEHQKDQHPDKHO\N|]LpVWiYROViJLN|]OHNHGpVEHQLV

 † $ W|UYpQ\ KDWiO\D NLWHUMHG D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiVD pV YpGHOPH N|UpEH WDUWR]yDQ

G $N|]|VVpJLN|]OHNHGpVVHO|VV]HIJJđSiO\iNUDIHOpVOHV]iOOyKHO\HNUH YDODPLQW D] pSOHWHNUH pStWPpQ\HNUH YRQDWNR]y MRJL V]DEiO\R]iV iWWHNLQWpVH D] HJ\HQOđ HVpO\ğ KR]]iIpUpV N|YHWHOPpQ\HLQHN V]HPSRQWMiEyO

F D] pSOHWHN PĠWiUJ\DN D WRYiEELDNEDQ HJ\WW pStWPpQ\HN YDODPLQW D] pStWpVL PXQNiNpVpStWpVLWHYpNHQ\VpJHNpStWpVLHOĒtUiVDLQDNNLDODNtWiViUD$ N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHN WHUOHWpQ D] (8 MRJL V]DEiO\R]iVD NHYpVEp IHMOHWW PLQW D] HOĒ]Ē IHMH]HWEHQ D WUDQV]HXUySDL YDV~WYRQDODNUD YDODPLQW D] DXWyEXV]N|]OHNHGpVUHYRQDWNR]yMRJLQRUPiNHVHWpEHQ$WUDQV]HXUySDLYDV~WYRQDODNYDODPLQWDV]HPpO\QpOQDJ\REEIpUĒKHOO\HOUHQGHONH]Ē N|]|VVpJLN|]OHNHGpVWOHERQ\ROtWyN|]~WLMiUPĠYHNHVHWpEHQ²DPLQWD] D]HOĒ]Ē IHMH]HWEHQEHPXWDWiVUDNHUOWYLV]RQ\ODJUpV]OHWHVpVNRPSOH[V]DEiO\R]iVNHUOW NLDODNtWiVUDDMiUPĠSDUNLOOHWYHDYDV~WLN|]OHNHGpVUHYRQDWNR]yDQD]LQIUDVWUXNW~UD WHNLQWHWpEHQDPHO\QHNG|QWĒW|EEVpJpWDPDJ\DUMRJUHQGV]HULVDONDOPD]]D8J\DQDNNRUD](8.|]|VVpJLV]DEiO\R]iVQDND]pStWHWWN|UQ\H]HWUHYRQDWNR]y D] pSOHWHN pStWPpQ\HN D N|]~WL N|]OHNHGpVL PĠWiUJ\DN DNDGiO\PHQWHV PLQGHQNLiOWDOW|UWpQĒKDV]QiOKDWyViJiWEL]WRVtWyPLQLPiOLVN|YHWHOPpQ\HNQHN VWDQGDUGRNQDNDNLDODNtWiViUDYRQDWNR]yDQEiUDSROLWLNDLG|QWpVPHJV]OHWHWW D]RQEDQDMRJLQRUPiNNLDODNtWiVDPpJFVDND]HOĒNpV]tWĒV]DNDV]EDQYDQ

ÌJ\ MHOHQOHJ QHP KDVRQOtWKDWy |VV]H D] (8 N|]|VVpJL MRJ HUUH YRQDWNR]y V]DEiO\UHQGV]HUHDKD]DLMRJUHQGV]HUUHO

D D WHOHSOpVIHMOHV]WpVUH pV D WHOHSOpVHN WHUOHWpQHN UHQGH]pVpUH D WRYiEELDNEDQ WHOHSOpVUHQGH]pV E DWHOHSOpVIHMOHV]WpVWHUYH]pVHpVDWHOHSOpVUHQGH]pVWHUYH]pVpUH DWRYiEELDNEDQ WHOHSOpVWHUYH]pV 

G D] pStWPpQ\HN pStWpV]HWLPĠV]DNL WHUYH]pVpUH D WRYiEELDNEDQ pStWpV]HWLPĠV]DNL WHUYH]pV H D]pStWPpQ\HNNLYLWHOH]pVpUH I D] pStWpVL WHUPpNHN DQ\DJRN V]HUNH]HWHN EHUHQGH]pVHN pV PyGV]HUHN PLQĒVpJL N|YHWHOPpQ\HLQHNNLDODNtWiViUD J D]pStWHWWN|UQ\H]HWHPEHUKH]PpOWypVHV]WpWLNXVNLDODNtWiViUDYDODPLQWD]pStWpV]HWL |U|NVpJYpGHOPpUH K DWHOHSOpVHN]|OGIHOOHWHLYHONDSFVRODWRVPXQNiNUD L D]D ²K SRQWRNN|UpEHWDUWR]yNXWDWiVUDPĠV]DNLIHMOHV]WpVUHpVH]HNHUHGPpQ\pQHN DONDOPD]iViUD M D] D ²L SRQWRNEDQ IRJODOWDNNDO NDSFVRODWRV IHODGDWRNUD KDWiVN|U|NUH pV KDWyViJL MRJN|U|NUHWRYiEEi N D] D ²M SRQWRNEDQ IRJODOWDNUD YRQDWNR]y V]DEiO\RN PHJiOODStWiViUD DONDOPD]iVXN HOOHQĒU]pVpUHpVpUYpQ\UHMXWWDWiViUD DWRYiEELDNEDQHJ\WWpStWpVJ\  ( W|UYpQ\W D VDMiWRV pStWPpQ\IDMWiN YDODPLQW D PĠHPOpNYpGHOHP DODWW iOOy pStWPpQ\HN pV WHUOHWHN WHNLQWHWpEHQ D UiMXN YRQDWNR]y NO|Q W|UYpQ\HNNHO NRUPiQ\UHQGHOHWHNNHOPLQLV]WHULUHQGHOHWHNNHOpV|QiOOyV]DEiO\R]yV]HUYYH]HWĒMH iOWDO NLDGRWW UHQGHOHWHNNHO pV PLQLV]WHUL UHQGHOHWHNNHO HJ\WW D EHQQN IRJODOW NLHJpV]tWpVHNNHOpVHOWpUpVHNNHONHOODONDOPD]QL

163

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 +LiQ\RVDKDWiO\RVPDJ\DUMRJLV]DEiO\R]iVDUUDYRQDWNR]yDQKRJ\~M H  pYL /;;9,,, W|UYpQ\ D] pStWHWW N|UQ\H]HW DODNtWiViUyO pV N|]|VVpJLN|]OHNHGpVWV]ROJiOyXWDVQiOW|EEXWDVV]iOOtWiViUDDONDOPDV YpGHOPpUđO N|]~WL MiUPĠ IRUJDORPED KHO\H]pVH FVDN D] HOĒ]ĒHNEHQ LVPHUWHWHWW HOĒtUiVRNQDN PHJIHOHOĒ MiUPĠ HVHWpEHQ OHJ\HQ OHKHWVpJHV KHO\N|]L pV +DWiO\RV WiYROViJLIRUJDOPDWOHERQ\ROtWyMiUPĠYHNHVHWpEHQLV ,)HMH]HW (QQHN D UHQGHONH]pVQHN D EHYH]HWpVH MHOHQWĒVHQ IHOJ\RUVtWKDWQi D ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK N|]~WL N|]|VVpJL N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHN PLQGHQNL V]iPiUD W|UWpQĒ KDV]QiOKDWyViJiQDNEHOiWKDWyLGĒQEHOOW|UWpQĒPHJWHUHPWpVpW


)RJDORPPHJKDWiUR]iVRN

,,)HMH]HW

†(W|UYpQ\DONDOPD]iViEDQ

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS $WHOHSOpVIHMOHV]WpVpVDWHOHSOpVUHQGH]pVFpOMDpVDODSYHWĒN|YHWHOPpQ\HL

 $NDGiO\PHQWHV D] pStWHWW N|UQ\H]HW DNNRU KD DQQDN NpQ\HOPHV EL]WRQViJRV |QiOOy KDV]QiODWD PLQGHQ HPEHU V]iPiUD EL]WRVtWRWW LGHpUWYH D]RNDW D] HJpV]VpJNiURVRGRWWHJ\pQHNHWYDJ\HPEHUFVRSRUWRNDWLVDNLNQHNHKKH]VSHFLiOLV HV]N|]|NUHLOOHWYHPĠV]DNLPHJROGiVRNUDYDQV]NVpJN

† $WHOHSOpVIHMOHV]WpVpVDWHOHSOpVUHQGH]pVVRUiQEL]WRVtWDQLNHOODWHUOHWHN N|]pUGHNQHN PHJIHOHOĒ IHOKDV]QiOiViW D MRJRV PDJiQpUGHNHNUH WHNLQWHWWHO (QQHN VRUiQÀJ\HOHPEHNHOOYHQQL

 eStWPpQ\ pStWpVL WHYpNHQ\VpJJHO OpWUHKR]RWW LOOHWYH NpV]WHUPpNNpQW D] pStWpVL KHO\V]tQUHV]iOOtWRWW²UHQGHOWHWpVpUHV]HUNH]HWLPHJROGiViUDDQ\DJiUDNpV]OWVpJL IRNiUD pV NLWHUMHGpVpUH WHNLQWHW QpONO ² PLQGHQ RO\DQ KHO\KH] N|W|WW PĠV]DNL DONRWiVDPHO\DWHUHSV]LQWDYt]YDJ\D]D]RNDODWWLWDODMLOOHWYHD]RNIHOHWWLOpJWpU PHJYiOWR]WDWiViYDO EHpStWpVpYHO M|Q OpWUH D] pStWPpQ\ D] pSOHW pV PĠWiUJ\ J\ĠMWĒIRJDOPD .|]KDV]QiODW~pStWPpQ\D]RO\DQpStWPpQ\ pStWPpQ\UpV] DPHO\ ‡DWHOHSOpVYDJ\WHOHSOpVUpV]HOOiWiViWV]ROJiOyIXQNFLyWWDUWDOPD]pV ‡KDV]QiODWDQHPNRUOiWR]RWWLOOHWYHQHPNRUOiWR]KDWy SODODSN|]pSIHOVĒIRN~ RNWDWiVLHJpV]VpJYpGHOPLJ\yJ\tWyV]RFLiOLVNXOWXUiOLVPĠYHOĒGpVLVSRUWSpQ]J\L NHUHVNHGHOPLEL]WRVtWiVLV]ROJiOWDWiVLFpO~pStWPpQ\HNPLQGHQNLiOWDOKDV]QiOKDWy UpV]HL WRYiEEi ‡ KDV]QiODWD PHJKDWiUR]RWW HVHWHNEHQ N|WHOH]Ē LOOHWYH HONHUOKHWHWOHQ SO D N|]LJD]JDWiV LJD]ViJV]ROJiOWDWiV J\pV]VpJ pStWPpQ\HLQHN PLQGHQNL iOWDO KDV]QiOKDWyUpV]HL YDODPLQWDPHO\HW ‡W|UYpQ\YDJ\NRUPiQ\UHQGHOHWN|]KDV]QiODW~NpQWKDWiUR]PHJ

eStWpV]HWL|U|NVpJD]pStWHWWN|UQ\H]HWPDUDGDQGypStWpV]HWLpUWpNHWLVNpSYLVHOĒ HOHPHLQHN pStWPpQ\ pSOHWHJ\WWHV WiM pV NHUWpStWpV]HWL DONRWiV |VV]HVVpJH ² DQQDNPLQGHQEHpStWHWWDONRWyUpV]pYHOWDUWR]pNiYDOpVEHUHQGH]pVpYHOHJ\WW eStWpVLWHYpNHQ\VpJpStWPpQ\pStWPpQ\UpV]pSOHWHJ\WWHVPHJpStWpVHiWDODNtWiVD EĒYtWpVH IHO~MtWiVD KHO\UHiOOtWiVD NRUV]HUĠVtWpVH NDUEDQWDUWiVD MDYtWiVD OHERQWiVD HOPR]GtWiVDpUGHNpEHQYpJ]HWWpStWpVLV]HUHOpVLYDJ\ERQWiVLPXQNDYpJ]pVH

164

E DQpSHVVpJÀ]LNDLV]HOOHPLpVOHONLLJpQ\HLWNO|Q|VWHNLQWHWWHODFVDOiGRNDÀDWDORND] LGĒVHNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNLJpQ\HLUHD]RNWDWiVDNXOW~UDDVSRUWDV]DEDGLGĒpVD] GOpVYDODPLQWDFLYLOV]HUYH]HWHNHJ\Ki]DNPĠN|GpVLIHOWpWHOHLQHNOHKHWĒVpJHLUHH DKHO\LWiUVDGDOPLJD]GDViJLpVLQIUDVWUXNWXUiOLVHJ\HQOĒWOHQVpJHNFV|NNHQWpVpWD] LQWHJUiFLyHOPpO\tWpVpW

,,,)HMH]HW $=e3Ì7e6,)2/<$0$76=$%É/<2=É6$ $]pStWPpQ\HNNHOV]HPEHQWiPDV]WRWWiOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\HN † $]pStWPpQ\HOKHO\H]pVHVRUiQEL]WRVtWDQLNHOO G D N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\HN HVHWpEHQ D PLQGHQNL V]iPiUD EL]WRQViJRV pV DNDGiO\PHQWHVPHJN|]HOtWKHWĒVpJHW  $] pStWPpQ\QHN pV UpV]HLQHN |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJ pStWpVH IHO~MtWiVD iWDODNtWiVDEĒYtWpVHKHO\UHiOOtWiVDNRUV]HUĠVtWpVHVRUiQEL]WRVtWDQLNHOO F PLQGHQNL V]iPiUD D N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\HN HVHWpEHQ D EL]WRQViJRV pV DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODWRW

 eSOHW MHOOHP]ĒHQ HPEHUL WDUWy]NRGiV FpOMiUD V]ROJiOy pStWPpQ\ DPHO\ V]HUNH]HWHLYHOUpV]EHQYDJ\HJpV]EHQWHUHWKHO\LVpJHWYDJ\H]HNHJ\WWHVpW]iUMD N|UO PHJKDWiUR]RWW UHQGHOWHWpV YDJ\ UHQGHOWHWpVpYHO |VV]HIJJĒ WHYpNHQ\VpJ DYDJ\UHQGV]HUHVPXQNDYpJ]pVLOOHWYHWiUROiVFpOMiEyO eStWpV]HWL pUWpN D] pStWHWW N|UQ\H]HW PLQGHQ RO\DQ WiUJ\L pV V]HOOHPL pStWpV]HWW|UWpQHWL pStWĒPĠYpV]HWL PĠV]DNLWXGRPiQ\RV pStWpV]HWL PLQĒVpJJHO UHQGHONH]ĒDONRWiVRNEDQPHJMHOHQĒpUWpNHDPHO\EHQDPLQGHQNRULWiUVDGDORP² H]HQEHOODKHO\LN|]|VVpJHN²LGHQWLWiVDpVDONRWyNpSHVVpJHIHMH]ĒGLNNLI ;,, .RUPUHQGHOHWD]RUV]iJRVWHOHSOpVUHQGH]pVLpV pStWpVLN|YHWHOPpQ\HNUđO 

+DWiO\RV ,,,)HMH]HW e3Ì70e1<(.(/+(/<(=e6(


† $]pStWPpQ\HNHWFVDN~J\V]DEDGHOKHO\H]QLKRJ\D]RNHJ\WWHVHQIHOHOMHQHN PHJDWHOHSOpVUHQGH]pVLWHOHSOpVNpSLLOOHV]NHGpVLDN|UQ\H]HWDWiMpVWHUPpV]HW pVDPĠHPOpNYpGHOHPLWRYiEEiDUHQGHOWHWpVLD]HJpV]VpJDWĠ]DN|]pVPiV EL]WRQViJLD]DNDGiO\PHQWHVVpJLN|YHWHOPpQ\HNQHNYDODPLQWDJHROyJLDLpJKDMODWL LOOHWĒOHJDWHUHSDWDODMpVDWDODMYt]À]LNDLNpPLDLKLGUROyJLDLDGRWWViJDLQDNLOOHWĒOHJ D]RNDWQHEHIRO\iVROMiNNiURVDQ eStWPpQ\HOKHO\H]pVHN|]WHUOHWHQ † $MiUGiQpStWPpQ\N|]WiUJ\EHUHQGH]pVFVDNDEEDQD]HVHWEHQiOOKDWKD a) D] D MiUGD HOĒtUW OHJNLVHEE KDV]QRV V]pOHVVpJpW J\DORJRVViY ² PiV KDWyViJL HOĒtUiVKLiQ\iEDQPW|EEV]|U|VHGHOHJDOiEEP²QHPFV|NNHQWL b)DUHQGHOWHWpVV]HUĠKDV]QiODWDDJ\DORJRVRNN|]OHNHGpVpWQHP]DYDUMDEL]WRQViJiW QHPYHV]pO\H]WHWL Építmények megközelítése † $]pStWPpQ\HNQHNDUHQGHOWHWpVNQHNPHJIHOHOĒPyGRQPHJN|]HOtWKHWĒNQHN NHOOOHQQLN  .HUHNHVV]pNNHOpVJ\HUPHNNRFVLYDOLVPHJN|]HOtWKHWĒPyGRQNHOONLDODNtWDQLD N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\HNHW  $PHQQ\LEHQ D PHJN|]HOtWpV EL]WRVtWiViUD OHMWĒ UiPSD LV NpV]O ~J\ D]W RO\ PyGRQNHOONLDODNtWDQLKRJ\D]HOpUHQGĒV]LQWHQOHJDOiEE;PHVYt]V]LQWHV V]DEDGWHUOHWOHJ\HQ -iUPĠYHNHOKHO\H]pVH † $ EHNH]GpVV]HULQWV]iPtWRWWPLQGHQPHJNH]GHWWGEYiUDNR]yKHO\EĒO OHJDOiEE HJ\HW D PR]JiVXNEDQ NRUOiWR]RWWDN UpV]pUH NHOO NLDODNtWDQL DPHO\HNEĒO OHJIHOMHEEQpJ\KHO\H]KHWĒN|]YHWOHQOHJ\PiVPHOOp  $XWyEXV]YiUDNR]yKHO\HW NHOO OpWHVtWHQL ² D  EHNH]GpVEHQ HOĒtUWDNRQ W~OPHQĒHQ² b)KDMyiOORPiVRNKR]DN|YHWNH]ĒNV]HULQW ba)IĒODNRVLJGE bb)²IĒODNRVLJGE bc)IĒODNRVI|O|WWGE$] LO\HQ pStWPpQ\HN IĒEHMiUDWiQiO EL]WRVtWDQL NHOO OHJDOiEE HJ\ PR]JiVNRUOiWR]RWWDNDW LV V]iOOtWy DXWyEXV]EyO W|UWpQĒ EL]WRQViJRV NL pV EHV]iOOiVOHKHWĒVpJpW,9)HMH]HWe3Ì70e1<(./e7(6Ì7e6,(/đÌ5É6$, %L]WRQViJRVKDV]QiODWpVDNDGiO\PHQWHVVpJ † $]pStWPpQ\WpVDQQDNUpV]HLW~J\NHOOWHUYH]QLPHJYDOyVtWDQLHKKH]D]pStWpVL WHUPpNHWpStWPpQ\V]HUNH]HWHWpVEHpStWHWWEHUHQGH]pVW~J\NHOOPHJYiODV]WDQLpV EHpStWHQLKRJ\DUHQGHOWHWpVV]HUĠKDV]QiODWKR]EL]WRQViJRVIHOWpWHOHNHWQ\~MWVDQDN pVQHRNR]]DQDNEDOHVHWHWVpUOpVWSpOGiXO a)HOFV~V]iVWHOHVpVW SON|]OHNHGpVN|]EHQ b)PHJERWOiVWPHOOpOpSpVW SOQHPPHJIHOHOĒYLOiJtWiVPLDWW c)OHHVpVW SOYiUDWODQV]LQWNO|QEVpJYDJ\NRUOiWPHOOYpGIDOKLiQ\DNLDODNtWiVLKLEiMD PLDWW d)IHMVpUOpVW SOQHPPHJIHOHOĒV]DEDGEHOPDJDVViJV]DEDGNHUHV]WPHWV]HWPLDWW e) WN|]pVW SO QHP PHJIHOHOĒ PHJYLOiJtWiV WDUWDOpN YLOiJtWiV KLiQ\D WNU|]ĒGpV PLDWWYDJ\pStWPpQ\HQEHOOLMiUPĠPR]JiVEyO  I pJpVLVpUOpVW SOYpGHOHPQpONOLIRUUyIHOOHWWĒOIRO\DGpNWyOJĒ]WĒO g)iUDPWpVW SOI|OGHOpVLV]HUHOpVLKLEiEyOYDJ\YLOOiPFVDSiVPLDWW  K UREEDQiVW SOHQHUJLDKRUGR]yKĒWHUPHOĒYH]HWpNEHUHQGH]pVKLEiMDPLDWW i)HODNDGiVWEHV]RUXOiVW SOV]ĠN|VPpUHWĠWHUHNYDJ\Q\tOiVRNPLDWW $ † $ WHUYH]pVL SURJUDPEDQ PHJ NHOO KDWiUR]QL D N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\ D]RQpStWPpQ\UpV]HLWDPHO\HNQpOD]DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODWRWEL]WRVtWDQLNHOO$] DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODWKR]RO\DQMHO]ĒLQIRUPiFLyVUHQGV]HUWNHOODONDOPD]QLDPHO\ DUHQGHOWHWpVV]HUĠKDV]QiOyIRJ\DWpNRVV]HPpO\WVHJtWLD]pStWPpQ\pStWPpQ\UpV] KDV]QiODWiEDQ  $]HOVĒGOHJHVHQIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNKDV]QiODWiUDV]ROJiOypSOHWHWpSOHWUpV]W |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHW pV KHO\LVpJHW D] DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODWRW EL]WRVtWy PyGRQNHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQL 3DGOyN †  $] pStWPpQ\HN KHO\LVpJHLW WHUHLW D UHQGHOWHWpVNQHN pV D YRQDWNR]y EDOHVHWYpGHOPL PXQNDYpGHOPL WĠ]YpGHOPL N|]HJpV]VpJJ\L N|YHWHOPpQ\HNQHN LV PHJIHOHOĒSDGOyYDONHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQL  $MiUyIHOOHWHQDONDOPD]RWWUiFV SOWDSRVyUiFVOpSFVĒIRN OHJIHOMHEE; PPRV]WiV~OHKHW0HQHNOpVL~WYRQDORQQHPDONDOPD]KDWyUiFV  $N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODWUDV]ROJiOyEHOVĒN|]OHNHGĒLW pVWHUHLW|VV]HIJJĒFV~V]iVJiWOySDGOyEXUNRODWWDONHOOHOOiWQL  $NDGiO\PHQWHVKDV]QiODWQiODPHJOpYĒN|]KDV]QiODW~pStWPpQ\HVHWpEHQD PPQpOPDJDVDEENV]|E|WOHMWĒVNLDODNtWiVVDONHOOHOOiWQL  $ MiUyIHOOHWHQ DONDOPD]RWW Kp]DJRV EXUNRODW RV]WiViW ~J\ NHOO PHJYiODV]WDQL KRJ\ D] D UHQGHOWHWpVV]HUĠ pV EL]WRQViJRV KDV]QiODWUD DONDOPDV OHJ\HQ WRYiEEi VpUOpVWpVDQ\DJLNiUWQHRNR]]RQ

165

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

ÉOWDOiQRVHOĒtUiVRN


1\tOiVRNQ\tOiV]iUyNYHJIDODNYpV]NLMiUDWRN † $ Q\tOiVQDN D Q\tOiV]iUyQDN pV D] YHJIDOQDN PHJ NHOO IHOHOQLH D] pStWPpQ\ pV D KHO\LVpJ UHQGHOWHWpVL FpOMiQDN D WĠ] KĒ ]DM pV YDJ\RQYpGHOHP YDODPLQW D EL]WRQViJRVKDV]QiODWN|YHWHOPpQ\pQHN  $Q\tOiV]iUyQDNDSDGOyV]LQWUĒON|QQ\HQpVYHV]pO\PHQWHVHQNH]HOKHWĒQHNNHOOOHQQLH  $] DEODNQDN WRYiEEi D W|PHJWDUWy]NRGiVUD V]ROJiOy KHO\LVpJ NLUtWpVUH V]iPtWiVEDYHWWDMWDMDDMWyV]iUQ\iQDNQ\LWRWWKHO\]HWEHQEL]WRQViJRVDQU|J]tWKHWĒQHN NHOOOHQQLH  $N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\EHQD]DNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpVUHLVDONDOPDVIDOQ\tOiV YDJ\DMWyV]DEDGPpUHWHPQpONLVHEEQHPOHKHW  $] DNDGiO\PHQWHVVpJ pUGHNpEHQ D] DMWy EHpStWpVpW ~J\ NHOO PHJWHUYH]QL pV PHJYDOyVtWDQL KRJ\ D] DMWy D]RQ D] ROGDOiQ DKRYi Q\tOLN D ]iUV]HUNH]HW IHOĒOL UpV]HQ OHJDOiEE FP V]pOHV D PiVLN ROGDORQ OHJDOiEE FP V]pOHV V]DEDG ViY OHJ\HQEL]WRVtWYDDQ\tOiVWRNEHOPpUHWpQIHOO$]DMWySiQWIHOĒOLROGDOiQDEXUNROW IDOIHOOHWWĒOYDOyWiYROViJOHJDOiEEFPOHJ\HQ  $PHOOYpGWHUYH]pVHpVPHJYDOyVtWiVDVRUiQEL]WRVtWDQLNHOODUHQGHOWHWpVV]HUĠ KDV]QiODWPHOOHWWLNLHVpVHOOHQLYpGHOPHW  $²pYHVJ\HUPHNHNWDQXOyNUpV]pUHV]ROJiOyKHO\LVpJHNEHQWHUHNEHQIRUJy pVELOOHQĒDEODNPpO\HQYHJH]HWWDMWypVYHJIDOQHPDONDOPD]KDWy  $NDGiO\PHQWHVKDV]QiODWUDN|QQ\HQNH]HOKHWĒQDJ\HUĒNLIHMWpVWQHPLJpQ\OĒ Q\tOiV]iUyNDWNHOOEHpStWHQLV]NVpJHVHWpQDXWRPDWLNXVQ\LWiVWEL]WRVtWYD  $QDJ\YHJIHOOHWHNYHJDMWyNRO\DQYDVWDJViJ~DNpVV]HUNH]HWĠHNOHJ\HQHN DPHO\HNEL]WRQViJRWQ\~MWDQDNPLQGHQpStWPpQ\KDV]QiOyV]iPiUD$VpUOpVYHV]pO\ HONHUOpVHpUGHNpEHQDQDJ\YHJH]HWWIHOOHWHNHWYHJDMWyNDW²PPDJDV ViYEDQpU]pNHOKHWĒMHO|OpVVHONHOOHOOiWQL 6]LQWNO|QEVpJiWKLGDOyNiOWDOiQRVHOĒtUiVDL † $] pStWPpQ\HN V]LQWNO|QEVpJHLW D EL]WRQViJRV J\DORJRV N|]OHNHGpV pV D] pStWPpQ\ HOĒtUW LGĒQ EHOOL NLUtWpVpQHN OHKHWĒYp WpWHOH FpOMiUD OpSFVĒYHO pVYDJ\ OHMWĒYHO NHOO iWKLGDOQL ,GĒV]DNRV KDV]QiODW SO ]HPL HOOHQĒU]pV FpOMiUD KiJFVy pV U|J]tWHWWOpWUDOpWHVtWKHWĒ  $N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODW~UpV]HLEHMiUDWDpVNLUtWpVL ~WYRQDOD V]LQWNO|QEVpJpQHN iWKLGDOiViUD D OpSFVĒQ NtYO OHJDOiEE HJ\ KHO\HQ DNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpVWEL]WRVtWyPHJROGiVUyOLVJRQGRVNRGQLNHOORO\PyGRQ KRJ\DN|]OHNHGpVD]pStWPpQ\UHQGHOWHWpVV]HUĠKDV]QiODWiWQHDNDGiO\R]]D  $V]LQWNO|QEVpJiWKLGDOyNMiUyIHOOHWHLWFV~V]iVJiWOyPyGRQNHOONLDODNtWDQL /pSFVĒUiPSDOHMWĒSLKHQĒ † $OpSFVĒWUiPSiWpVOHMWĒW~J\NHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQLKRJ\D]WHJ\H OHKHWĒYpDKDV]QiOyNEL]WRQViJRVN|]OHNHGpVpW  $ OpSFVĒ OpSFVĒIRNRN pV OpSFVĒSLKHQĒN VRUR]DWD DPHO\ OHKHWĒYp WHV]L D] HOWpUĒ V]LQWHN J\DORJRV PHJN|]HOtWpVpW$ OpSFVĒNDU D SLKHQĒN V]LQWHN N|]|WWL

166

  OpSFVĒV]DNDV] $ OpSFVĒNDURQ EHOO FVDN D]RQRV PDJDVViJ~ OpSFVĒIRN OHKHW $ OpSFVĒNDUOHJIHOMHEEIHOOpSpVWWDUWDOPD]KDW 2ODV]OpSFVĒpStWPpQ\EHQpVDV]DEDGEDQOpWHVtWKHWĒ$]RODV]OpSFVĒNpQWpStWHWW OpSFVĒNDUEDQ SLKHQĒ N|]EHLNWDWiVD QHP V]NVpJHV $] RODV]OpSFVĒ MiUyYRQDOiQ PD[LPXPRVKRVV]LUiQ\~OHMWpVOHKHW $N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\EHQD]DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODW~OpSFVĒNDUW~J\NHOO WHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQLKRJ\D]HJ\HQHVYRQDO~OHJ\HQpVDOpSFVĒNDUPQpO QDJ\REEV]LQWNO|QEVpJHWQHPKLGDOKDWiW .|]WHUOHWHQpStWPpQ\NLUtWpVL~WYRQDOiQ²DMiUGDpVD]HOĒOpSFVĒNLYpWHOpYHO ²KDDOpSFVĒIRNRNV]iPDKiURPQiONHYHVHEEDNNRUPLQGHQQDSV]DNEDQPLQGHQNL iOWDOpV]OHOKHWĒÀJ\HOPH]WHWpVWNHOOHOKHO\H]QL $NLUtWpVFpOMiUDV]ROJiOyOpSFVĒNDUV]DEDGV]pOHVVpJpWDOpSFVĒiOWDONLV]ROJiOW pStWPpQ\EHQ pStWPpQ\UpV]EHQ D UHQGHOWHWpV V]HULQW KX]DPRVDQ WDUWy]NRGyN V]iPiQDNpVDYiUKDWyIRUJDORPHJ\LGHMĠVpJpQHNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHODNLUtWpVUH YRQDWNR]yHOĒtUiVRNPHJWDUWiViYDONHOOPHJKDWiUR]QLH]DV]pOHVVpJD]RQEDQQHP OHKHWNHYHVHEELGĒV]DNRVKDV]QiODW~OpSFVĒQpOPQpOHJ\ODNiVRQEHOOLOpSFVĒ HVHWpQPQpO  $ OpSFVĒNDU pV D OpSFVĒSLKHQĒ IHOHWWL V]DEDG EHOPDJDVViJQDN OHJDOiEE PQHN NHOO OHQQLH (J\ ODNiVRQ YDJ\ GOĒHJ\VpJHQ EHOOL WRYiEEi D] LGĒV]DNRV KDV]QiODW~ pStWPpQ\V]LQWUH YH]HWĒ OpSFVĒ IHOHWWL OHJNLVHEE V]DEDG EHOPDJDVViJ LQGRNROWHVHWEHQPOHKHW$OpSFVĒNDUIHOHWWLV]DEDGEHOPDJDVViJRWDOpSFVĒ MiUyYRQDOiQDOpSFVĒIRNRNpOpUHLOOHV]WHWWpULQWĒYRQDOWyOIJJĒOHJHVHQNHOOPpUQL

 †  $ OpSFVĒIRN PpUHWHLW D PV] ² FP·· |VV]HIJJpV DODSMiQ NHOO PHJKDWiUR]QL >P D IRNPDJDVViJ FPEHQ V] D IRNV]pOHVVpJ EHOpSĒV]pOHVVpJ FPEHQDMiUyYRQDORQPpUYH@  $OpSFVĒIRNPDJDVViJD P

a)iOWDOiQRVHVHWEHQFPQpO b)N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\EHQD]DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODW~OpSFVĒHVHWpQFP QpOQDJ\REEQHPOHKHW  $ ODNiVRQ YDJ\ GOĒHJ\VpJHQ EHOOL WRYiEEi D] LGĒV]DNRV KDV]QiODW~ pStWPpQ\V]LQW SOWHWĒWpU YDJ\]HPLEHUHQGH]pVPHJN|]HOtWpVpUHV]ROJiOyOpSFVĒ IRNPDJDVViJDOHJIHOMHEEFPOHKHW  $ N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\EHQ D] DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODWUD V]ROJiOy OpSFVĒIRNRNDWKRPORNODSSDOpVRUUQpONOLMiUyODSSDONHOONLDODNtWDQLDQQDNpUGHNpEHQ KRJ\DOiEIHMQHDNDGMRQPHJ$]HOVĒpVD]XWROVyOpSFVĒIRNRWMHO|OQLNHOO † $OHMWĒOHMWpVpQHNPpUWpNH a)DJ\DORJRVN|]OHNHGpV~WYRQDOiQOHJIHOMHEERV b) D UHQGV]HUHV Np]LHUĒV WHKHUV]iOOtWiV ~WYRQDOiQ OHJIHOMHEE RV V]DEDGEDQ OHJIHOMHEERVOHKHW  $NDGiO\PHQWHV N|]OHNHGpVKH] D OHMWĒW pV D UiPSiW ~J\ NHOO WHUYH]QL pV PHJYDOyVtWDQLKRJ\ a)DOHJIHOMHEEFPHVV]LQWNO|QEVpJiWKLGDOiViKR]OHJIHOMHEERV OHMWpVĠ OHJ\HQ
/pSFVĒSLKHQĒNOHMWĒSLKHQĒN † $NLUtWpVFpOMiUDÀJ\HOHPEHYHWWOpSFVĒSLKHQĒMpQHNNLVHEELNDODSUDM]LV]DEDG PpUHWH²D EHNH]GpVV]HULQWLNLYpWHOOHO²DOpSFVĒNDUV]DEDGV]pOHVVpJpQpONHYHVHEE QHP OHKHW (]W D V]DEDG PpUHWHW PiV UHQGHOWHWpV SO NHUHV]WH]Ē N|]OHNHGpV QHP ]DYDUKDWMDLOOHWĒOHJEHQ\tOyQ\tOyV]iUQ\EHiOOyEHUHQGH]pVQHPFV|NNHQWKHWL  $N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\EHQD]DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODW~N|]OHNHGpVKH] a) D OHMWĒNDURN KRVV]iEDQ OHJIHOMHEE P Yt]V]LQWHV KRVV] XWiQ SLKHQĒW NHOO EHLNWDWQLDPHO\QHNKRVV]DOHJDOiEEPOHJ\HQ b)KDDOHMWĒMiUyYRQDODW|UWYRQDO~DNNRUDW|UpVSRQWRNQiOOHJDOiEE[P V]DEDGWHUOHWEL]WRVtWDQGyDNHUHNHVV]pNIRUGXOiViKR] c)W|EENDU~OHMWĒNHVHWpEHQOHJDOiEEPLQGHQPiVRGLNNDUXWiQLSLKHQĒQOHJDOiEE NpWNHUHNHVV]pNWDOiONR]iViKR]V]NVpJHVV]DEDGKHO\EL]WRVtWDQGy .RUOiWPHOOYpGIDO †  $] pStWPpQ\EHQ pStWPpQ\UpV]EHQ PLQGHQ RO\DQ SDGOyV]LQWHW DPHO\QHN KDV]QiODWDVRUiQDKDV]QiOyNUDQp]YHDNLHVpVOHHVpVNRFNi]DWDIHQQiOODEL]WRQViJRV KDV]QiODW pUGHNpEHQ NRUOiWWDO YDJ\ PHOOYpGIDOODO NHOO HOOiWQL $ NRUOiWRW ~J\ NHOO WHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQLKRJ\HJ\PPiWPpUĒMĠWiUJ\QHIpUMHQiWDQ\tOiVDLQ pVQHWDUWDOPD]]RQIHOPiV]iVWHOĒVHJtWĒIHOOpSĒNpQWV]ROJiOyHOHPHNHW$NRUOiWRW PHOOYpGIDODW D] HOĒtUW Yt]V]LQWHV WHUKHOpVHN HOYLVHOpVpUH DONDOPDV V]HUNH]HWWHO NHOO NLDODNtWDQLV]NVpJHVHWpQÀJ\HOHPEHYpYHDWRORQJyW|PHJRNR]WDKDWiVRNDWLV$] YHJH]pVWWDUWDOPD]yNRUOiWRWEL]WRQViJLYHJH]pVVHONHOONLDODNtWDQL  $ EL]WRQViJRV J\DORJRV N|]OHNHGpV FpOMiUD D] PQpO KRVV]DEE Yt]V]LQWHV YHWOHWĠOpSFVĒWUiPSiWOHMWĒWIRJyG]NRGyYDONHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQL$]WD OpSFVĒWUiPSiWOHMWĒWDPHO\QHNDMiUyIHOOHWHDFVDWODNR]yWHUHSV]LQWQpO a) OHJIHOMHEE PUHO PDJDVDEEDQ YDQ D IRJyG]NRGyQ IHOO PHJIHOHOĒ PpUHWĠ OHFV~V]iVHOOHQLYpGĒSHUHPPHO b) OHJDOiEE PUHO PDJDVDEEDQ YDQ OHFV~V]iVW JiWOy NRUOiWNLDODNtWiVVDO YDJ\ PHOOYpGIDOODONHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQL

 $OpSFVĒNDUOHJDOiEEHJ\LNROGDOiWIRJyG]NRGiVUDDONDOPDVPyGRQNHOOPHJYDOyVtWDQL 7|PHJWDUWy]NRGiV FpOMiUD V]ROJiOy pStWPpQ\EHQ PQpO V]pOHVHEE OpSFVĒNDU PLQGNpWROGDOiWIRJyG]NRGiVUDDONDOPDVPyGRQNHOOPHJYDOyVtWDQL %(e3Ì7(779(=(7e.+É/Ð=$72.%(5(1'(=e6(. † $N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\PLQGHQNLiOWDOKDV]QiOWUpV]HLEHQDNDSFVROyNDWD MHO]ĒpVPĠN|GWHWĒEHUHQGH]pVHNHWYDODPLQWDWHOHIRQRNDWDSDGOyV]LQWWĒOV]iPtWRWW ²PN|]|WWLPDJDVViJEDQNHOOHOKHO\H]QL )HOYRQyPR]JyOpSFVĒPR]JyMiUGD † $]pStWPpQ\HNHWDUHQGHOWHWpVLFpOMXNQDNpVDEL]WRQViJRVKDV]QiOKDWyViJXNQDN PHJIHOHOĒV]iP~HOKHO\H]NHGpVĠpVPĠV]DNLWXODMGRQViJ~IHOYRQyYDONHOOWHUYH]QLpV PHJYDOyVtWDQL$]HKKH]V]NVpJHVIHOYRQyNPĠV]DNLWXODMGRQViJDLWpVGDUDEV]iPiW D]pSOHWIDMWiMiWyOpVDYiUKDWyKDV]QiOyNWyOIJJĒHQDIRUJDOPLN|YHWHOPpQ\HNUH YRQDWNR]y V]DEYiQ\RN V]HULQWL IRUJDORPHOHP]pV DODSMiQ YDJ\ D]]DO HJ\HQpUWpNĠ V]ROJiOWDWiVEL]WRVtWiViYDONHOOPHJKDWiUR]QL  6]HPpO\V]iOOtWyIHOYRQyWNHOOOpWHVtWHQLD] EHNH]GpVQHNPHJIHOHOĒHQ a) PLQGHQ pStWPpQ\EHQ pStWPpQ\UpV]EHQ |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJEHQ DKRO D UHQGHOWHWpVV]HUĠ KDV]QiODW PQpO QDJ\REE V]LQWNO|QEVpJ iWKLGDOiViW WHV]L V]NVpJHVVpNLYpWHOOHKHWDNpWV]LQWHV|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJPiVRGLNV]LQWMH b)PLQGHQHJ\QpOW|EEKDV]QiODWLV]LQWHWWDUWDOPD]yRO\DQpSOHWEHQ|QiOOyUHQGHOWHWpVL HJ\VpJEHQ DPHO\EHQ D] D]W UHQGHOWHWpVV]HUĠHQ KDV]QiOy IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN D] DNDGiO\PHQWHVHQ PHJN|]HOtWKHWĒ EHMiUDWL V]LQWUĒO D] HJ\pE V]LQWHNHW D OpSFVĒQ QHP NpSHVHNHOpUQLYDJ\HOKDJ\QLpVD]DNDGiO\PHQWHVPHJN|]HOtWpVUHPiVOHKHWĒVpJQLQFV  $ IHOYRQyNDW ~J\ NHOO WHOHStWHQL KRJ\ D]RN D UHQGHOWHWpVQHN PHJIHOHOĒHQ NLV]ROJiOMiND]pStWPpQ\PLQGHQUpV]pW  $W|EEV]LQWHVN|]KDV]QiODW~pStWPpQ\W~J\NHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQLKRJ\ OHJDOiEE HJ\ RO\DQ PpUHWĠ NLDODNtWiV~ IHOYRQyW NHOO OpWHVtWHQL DPHO\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNiOWDOLVKDV]QiOKDWy$]DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODWKR]EL]WRVtWDQLNHOO a)DIHOYRQyNOpSFVĒQpONOLHOpUKHWĒVpJpW b)DIHOYRQyDNQDDMWyNHOĒWHUpEHQOHJDOiEE[PV]DEDGPpUHWHW c) D IHOYRQy YH]pUOĒ pV MHO]Ē HOHPHN HOKHO\H]pVpW PHJIHOHOĒ QDJ\ViJEDQ pV PDJDVViJEDQNRQWUDV]WRVNLDODNtWiVVDO d) IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]iPiUD D] HPHOHWHN DNXV]WLNXV MHO]pVpW pV WDSLQWiVVDO ROYDVKDWyHPHOHWV]iPR]iVWYL]XiOLVMHO]pVW  0HJOpYĒ pSOHW HVHWpEHQ D] DNDGiO\PHQWHV N|]OHNHGpV DUUD HQJHGpO\H]HWW NLDODNtWiV~NRUOiWOLIWWHOYDJ\HPHOĒODSSDOLVEL]WRVtWKDWy  %L]WRQViJLIHOYRQyWDNNRUNHOOOpWHVtWHQLKDD]WPiVMRJV]DEiO\HOĒtUMDYDJ\KD D]pStWPpQ\NLUtWpVpQHNDPHQWpVQHNIHOWpWHOHWRYiEEiD EHNH]GpVb)SRQWMD V]HULQWLHVHWHNEHQKDDPHQWpVIHOWpWHOHLPiVPyGRQQHPEL]WRVtWKDWyN  1DJ\IRUJDOP~pStWPpQ\HNEHQ SOiUXKi]DNEHYiViUOyN|]SRQWRNiOORPiVRN DV]HPpO\V]iOOtWyIHOYRQy²D]DNDGiO\PHQWHVN|]OHNHGpVOHKHWĒVpJpQHNPHJIHOHOĒ IHOYRQy EL]WRVtWiViYDO HJ\LGHMĠOHJ ² UpV]EHQ KHO\HWWHVtWKHWĒ PR]JyMiUGiYDO

167

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZb)DFPQpOQDJ\REEV]LQWNO|QEVpJiWKLGDOiViKR]OHJIHOMHEERV OHMWpVĠOHJ\HQ c)HJ\OHMWĒNDUUiPSDNDUOHJIHOMHEEPV]LQWNO|QEVpJHWKLGDOMRQiW d)DOHMWĒNDUUiPSDNDULQGXOiViQiOpVpUNH]pVpQpOOHJDOiEEPiWPpUĒMĠYt]V]LQWHV V]DEDGWHUOHWEL]WRVtWRWWOHJ\HQ e)DW|EENDU~OHMWĒUiPSDiWWHNLQWKHWĒPHOOYpGGHONHUOM|QNLDODNtWiVUD I D OHMWĒK|] UiPSiKR] NpW IRJyG]NRGyYDO HOOiWRWW NRUOiW OHJ\HQ EL]WRVtWYD D MiUyIHOOHWWĒO PpUW P pV P PDJDVViJEDQ pV D] PQpO V]pOHVHEE OHMWĒQpOUiPSiQiOPLQGNpWROGDORQNDSDV]NRGyWNHOOHOKHO\H]QLpVDSLKHQĒNPHQWpQ PHJV]DNtWiVQpONOWRYiEEYH]HWQL g) V]DEDGEDQ FVDSDGpNWyO YpGHWWHQ HQQHN KLiQ\iEDQ PHJIHOHOĒ FV~V]iVJiWOy ERUGi]DWWDOOHJ\HQNLDODNtWYDYDODPLQW K pStWPpQ\HQ EHOO D W|EENDU~ OHMWĒ UiPSD OHJIHOMHEE P V]LQWNO|QEVpJHW KLGDOKDWiW


PR]JyOpSFVĒYHO$PR]JyOpSFVĒpVPR]JyMiUGDNLDODNtWiVDIHOHOMHQPHJDYRQDWNR]y MRJV]DEiO\QDN  ÓMpStWPpQ\EHQRO\DQPĠV]DNLPHJROGiV~IHOYRQyWNHOOWHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQL DKRO D IHOYRQy YpJKHO\]HWHLEHQ OHJDOiEE [ [ P PpUHWĠ WpJODWHVWQHN PHJIHOHOĒV]DEDGYDJ\PHQHNOĒWpUEL]WRVtWKDWyDIONHIHOHWWpVOHJDOiEE[ [PPpUHWĠWpJODWHVWQHNPHJIHOHOĒV]DEDGWpUDIONHDODWW +(/<,6e*(.É/7$/É126(/đÌ5É6$, Helyiségek méretei, kialakítása †  $ KHO\LVpJHN WHUHN PpUHWHLW NDSFVRODWDLW KDWiUROy pStWPpQ\V]HUNH]HWHLW EHpStWHWW YH]HWpNUHQGV]HUHLW EHUHQGH]pVHLW D UHQGHOWHWpVNQHN PHJIHOHOĒHQ NHOO WHUYH]QLpVPHJYDOyVtWDQL  $KHO\LVpJDNNRUKDV]QiOKDWyPLQGHQNLV]iPiUDDNDGiO\PHQWHVHQKD a)DKHO\LVpJEHMiUDWLDMWDMDDNDGiO\QpONOPHJN|]HOtWKHWĒpVV]DEDGPpUHWHOHKHWĒYp WHV]LD]DNDGiO\PHQWHViWKDODGiVW b) D KHO\LVpJ PpUHWH pV NLDODNtWiVD D UHQGHOWHWpVpKH] V]NVpJHV EHUHQGH]pVL pV IHOV]HUHOpVL WiUJ\DN HOKHO\H]pVpYHO HJ\WW DONDOPDV D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN iOWDO W|UWpQĒKDV]QiODWUDpVPR]JiVUD EGYES HELYISÉGEK,TEREK .|]OHNHGpVLFpO~WHUHNpVKHO\LVpJHN †  $] pStWPpQ\ N|]OHNHGpVL FpO~ WHUHLQHN pV KHO\LVpJHLQHN D WRYiEELDNEDQ HJ\WW N|]OHNHGĒN D UHQGHOWHWpVQHN PHJIHOHOĒHQ HJ\DUiQW OHKHWĒYp NHOO WHQQLH D ]DYDUWDODQ EL]WRQViJRV N|]OHNHGpVW D KDV]QiOy V]HPpO\HN D MiUPĠYHN D JpSHN pV D WHKHUV]iOOtWiV V]iPiUD EL]WRVtWDQL NHOO WRYiEEi YHV]pO\ HVHWpQ D] pStWPpQ\ pV DQQDN UpV]HL PHJKDWiUR]RWW LGĒQ EHOOL NLUtWpVpQHN OHKHWĒVpJpW $] pStWPpQ\ KDV]QiODWD EHUHQGH]pVHLQHNPĠN|GpVHYDJ\HVHWOHJHVPHJKLEiVRGiVDDNLUtWpVOHKHWĒVpJpWQHP YHV]pO\H]WHWKHWL  $]pStWPpQ\IĒEHMiUDWiQDNpVYDODPHQQ\L|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJHEHMiUDWiQDN WRYiEEi D] H]HN N|]|WWL N|]OHNHGĒQHN pV D NLUtWpVL ~WYRQDOQDN DONDOPDVQDN NHOO OHQQLHHJ\KRUGiJ\RQIHNYĒEHWHJEL]WRQViJRVYpJLJV]iOOtWiViUD  $] pStWPpQ\ NLUtWpVUH DONDOPDV N|]OHNHGĒLW ² D YiUKDWy V]HPpO\L IRUJDORP HJ\LGHMĠVpJpQHN ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO pV D NLUtWpVUH YRQDWNR]y HOĒtUiVRN PHJWDUWiViYDO ² ~J\ NHOO WHUYH]QL pV PHJYDOyVtWDQL KRJ\ D NLUtWpVUH DONDOPDV N|]OHNHGĒKiWUiQ\RVDQEHIRO\iVROyWpUV]ĠNOHWHWQHWDUWDOPD]]RQ Bejárat † $]pStWPpQ\HNHWRO\DQPpUHWĠpVV]iP~EHMiUDWWDONHOOPHJYDOyVtWDQLKRJ\D] pStWPpQ\UHQGHOWHWpVHV]HULQWEL]WRQViJRVDQKDV]QiOKDWypVHVHWOHJHVWĠ]YDJ\PiV YHV]pO\KHO\]HWHVHWpQD]HOĒtUWLGĒQEHOONLUtWKHWĒOHJ\HQ

168 %HMiUDWNpQWNL]iUyODJIRUJyELOOHQĒWROyDMWy²D]DXWRPDWLNXV]HPĠpVYHV]pO\ HVHWpQNp]]HOLVPHJQ\LWKDWyWROyDMWyNLYpWHOpYHO²QHPDONDOPD]KDWy a)DNDGiO\PHQWHVKDV]QiOKDWyViJN|YHWHOPpQ\HHVHWpQ b)HJpV]VpJLiOODSRWXNYDJ\NRUXNPLDWWPR]JiVXNEDQNRUOiWR]RWWV]HPpO\HN SOD pYHQDOXOLDND]LGĒVNRU~DNDEHWHJHNVWE KDV]QiODWiUDLVV]ROJiOyKHO\LVpJHNEHQ c) D W|PHJWDUWy]NRGiVUD V]ROJiOy pStWPpQ\EHQ |QiOOy UHQGHOWHWpVL HJ\VpJHNEHQ DNNRU KD D] LO\HQ Q\tOiV]iUyYDO HOOiWRWW KHO\LVpJHNEĒO D NLUtWpV PiV PyGRQ QHP OHKHWVpJHV d)NHUHVNHGHOPLFpO~|QiOOyUHQGHOWHWpVLHJ\VpJYiViUOyLQDN~WYRQDOiQ

7LV]WiONRGyKHO\LVpJpVLOOHPKHO\ † 

 $ N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\ pV D]  EHNH]GpV V]HULQWL WHUOHW DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODWiKR] QHPHNWĒO IJJHWOHQ NHUHNHVV]pNHW pV PiV VHJpGHV]N|]W KDV]QiOy V]HPpO\HNUpV]pUHDONDOPDVLOOHPKHO\HWNHOOOpWHVtWHQLDPHO\HNV]iPiWDWHUYH]pVL SURJUDPEDQ U|J]tWHQL NHOO$] DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODW FpOMiUD V]ROJiOy LOOHPKHO\ PpUHWpQHN EHUHQGH]pVL WiUJ\DL HOKHO\H]pVpQHN pV NLDODNtWiViQDN EL]WRVtWDQLD NHOO D UHQGHOWHWpVV]HUĠ KDV]QiODWRW D:&FVpV]H PLQLPXP KiURP PyGRQ V]HPEĒO ROGDOUyO iWOyVDQV]HPEĒO W|UWpQĒ PHJN|]HOtWKHWĒVpJpW YDODPLQW D KHO\LVpJEHQ D NHUHNHVV]pNNHO W|UWpQĒ ƒRV PHJIRUGXOiVW $] DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODWUD DONDOPDVLOOHPKHO\LVEHV]iPtWD EHNH]GpVV]HULQWPHJYDOyVtWDQGyPHQQ\LVpJEH  $]LOOHPKHO\HWDNDGiO\PHQWHVVpJN|YHWHOPpQ\HHVHWpQWRYiEEiDQHYHOĒRNWDWy pV D J\yJ\NH]HOĒ FpO~ pStWPpQ\HNEHQ V]LQWHQNpQW NHOO HJ\pE pStWPpQ\HNEHQ OHJIHOMHEE HJ\ V]LQWNO|QEVpJJHO V]DEDG OpWHVtWHQL D V]iPtWiVED YHWW KDV]QiOyN WDUWy]NRGiVLKHO\pQHNV~O\SRQWMDN|]HOpEHQ e3Ì70e1<(.g1É//Ð5(1'(/7(7e6,(*<6e*(.É/7$/É126(/đÌ5É6$, †  $ N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\ DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODWUD NLDODNtWRWW |QiOOy UHQGHOWHWpVLHJ\VpJpKH]DNDGiO\PHQWHVPHJN|]HOtWKHWĒVpJHWNHOOEL]WRVtWDQL 0(*/e9đe3Ì70e1<(. † $ PHJOpYĒ pStWPpQ\HNUH D] ² † UHQGHONH]pVHLW D] H †EDQ IRJODOW HOWpUpVHNNHONHOODONDOPD]QL  $ PHJOpYĒ pStWPpQ\HN XWyODJRVDQ DNDGiO\PHQWHVtWHQGĒ pStWPpQ\UpV]HLW ~J\ NHOOPHJKDWiUR]QLKRJ\D]pStWPpQ\EHQOpYĒN|]V]ROJiOWDWiVKR]]iIpUpVHPLQGHQNL V]iPiUDEL]WRVtWRWWOHJ\HQ   +DD]pStWPpQ\XWyODJRVDNDGiO\PHQWHVVpWpWHOHFVDNUpV]EHQYDOyVtWKDWyPHJ DUpV]OHJHVDNDGiO\PHQWHVtWpVHLVHOIRJDGKDWyKDD]RWWOpYĒN|]V]ROJiOWDWiVtJ\LV PLQGHQNLV]iPiUDDNDGiO\PHQWHVHQKR]]iIpUKHWĒ


$]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVPHJYDOyVtWiViKR]V]NVpJHVHOĒtUiVRNDWWDUWDOPD]y OHJIRQWRVDEEPĠV]DNLV]DEiO\]DWRNpVPĠV]DNLHOĒtUiVRNDN|YHWNH]ĒN‡Ó7 $NDGiO\PHQWHVN|]~WLOpWHVtWPpQ\HN $.76=NLHJpV]tWpVH H87 ‡ Ó7   $ N|]~WL N|]|VVpJL N|]OHNHGpV W|PHJN|]OHNHGpV SiO\iLQDNXWDVpVMiUPĠIRUJDOPLOpWHVtWPpQ\HLQHNWHUYH]pVHH87

0R]JiVNRUOiWR]RWWDNOHJNLVHEEiOOiVKHO\V]pOHVVpJHP

 $]HOĒ]ĒHNEHQLVPHUWHWHWWMRJV]DEiO\KHO\HN D]pStWHWW N|UQ\H]HW NLDODNtWiViUD YRQDWNR]y DODSYHWĒ V]DEiO\RNDW WDUWDOPD]]iN DPHO\ V]DEiO\RN NLWHUMHGQHN D N|]|VVpJL N|]OHNHGpVVHO NDSFVRODWRV pSOHWHNUH pStWPpQ\HNUH LV tJ\ DONDOPD]iVXNH]HNUHDOpWHVtWPpQ\HNUHLVN|WHOH]ĒpUYpQ\ĠHN J $N|]~WLN|]OHNHGpVUđOV]yOypYL,W|UYpQ\ $ WHUYH]pVL IHODGDWRN HOYpJ]pVpKH] 7HUYH]pVL ~WPXWDWyN LV PHJMHOHQWHN D 0DJ\DUÓWJ\L7iUVDViJJRQGR]iViEDQN|]ONDWpPiKR]NDSFVROyGyDQ\DJD N|YHWNH]Ē ( W|UYpQ\QHN HJ\HWOHQ EHNH]GpVH WHV] HPOtWpVW D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV 7Ó  0R]JiVNRUOiWR]RWWDN N|]OHNHGpVpW VHJtWĒ N|]~WL OpWHVtWPpQ\HN VHJtWpVpUĒO NLDODNtWiVD H87

$N|]~WLIRUJDORPV]HUYH]pVpQHNHOYHL 

† $N|]~WLIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOIHOWpWHOHLWpVPyGMiWDIRUJDOPLLJpQ\HN D KD]DL N|]OHNHGpVL J\DNRUODW pV D QHP]HWN|]L V]DEiO\RN ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO NHOO PHJKDWiUR]QL  $ N|]~WL IRUJDOPL UHQG NLDODNtWiViQiO NO|Q|V ÀJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL D J\DORJRV iWNHOĒKHO\HN HOKHO\H]pVpUH pV PHJMHO|OpVpUH D N|]~WL FVRPySRQWRN pV YDV~WL iWMiUyN IRUJDOPiQDN V]DEiO\R]iViUD D J\DORJRV pV NHUpNSiURV IRUJDORP EL]WRQViJiUD pV EHOWHUOHWHQ D W|PHJN|]OHNHGpV ]DYDUWDODQViJiUD )RNR]RWWDQ YpGHQLNHOODN|]~WLIRUJDORPEDQUpV]WYHYĒJ\HUPHNHNHWLGĒVNRU~DNDWYDODPLQWD PR]JiVNRUOiWR]RWWDNDWpVHJ\pEWHVWLIRJ\DWpNRVRNDW

K $N|]XWDNLOOHWYHDN|]~WLN|]OHNHGpVIHOWpWHOHLWEL]WRVtWyOpWHVtWPpQ\HN PğWiUJ\DNNLDODNtWiViUDYRQDWNR]yV]DEiO\]DWRNpVPğV]DNLHOđtUiVRN   

(]HN D V]DEiO\RN QHP NRQNUpW MRJV]DEiO\RNEDQ KDQHP D NRUiEEL N|WHOH]Ē pUYpQ\ĠV]DEYiQ\RNKHO\pEHOpSĒ~WJ\LPĠV]DNLHOĒtUiVRNEDQMHOHQQHNPHJ (]HNQHN D V]DEiO\RNQDN D] DONDOPD]iVD D] RUV]iJRV N|]XWDN NH]HOĒL V]iPiUD N|WHOH]ĒpUYpQ\ĠHN $]LOOHWpNHVV]DNPLQLV]WpULXP.|]OHNHGpVL,QIUDVWUXNW~UD)ĒRV]WiO\DJRQGRVNRGLN DPĠV]DNLHOĒtUiVRN+LYDWDORVeUWHVtWĒEHQW|UWpQĒN|]]pWpWHOpUĒO (J\HVPĠV]DNLHOĒtUiVRNiJD]DWLMRJV]DEiO\RNN|WHOH]ĒPHOOpNOHWpWLVNpSH]LN $V]DEiO\RNNLDODNtWiViEDQLOOHWYHDYpJUHKDMWiVVDONDSFVRODWRVHJ\HVIHODGDWRNYpJ]pVpEHQ NO|QE|]Ē V]DNPDL V]HUYH]HWHN YHV]QHN UpV]W tJ\ D 0DJ\DU .|]~W 1RQSURÀW =UW YDODPLQWD0DJ\DUÓWJ\L7iUVDViJLVIHODGDWRWYpJH]H]HNHQDWHUOHWHNHQ

7RYiEELDWpPiYDO|VV]HIJJđHOđtUiVRNDWLVWDUWDOPD]yV]DEiO\]DWRND N|YHWNH]đN ‡.|]XWDNWHUYH]pVH .76=

Ó7ÓWJ\L0ĠV]DNL(OĒtUiV 6]HUNHV]WĒ 0DJ\DUÓWJ\L7iUVDViJ .LDGy *D]GDViJLpV.|]OHNHGpVL0LQLV]WpULXP *.0 .|]~WL.|]OHNHGpVL)ĒRV]WiO\ ‡$J\DORJRVN|]OHNHGpVN|]~WLOpWHVtWPpQ\HLQHNWHUYH]pVH Ó7ÓWJ\L0ĠV]DNL(OĒtUiV 6]HUNHV]WĒ 0DJ\DUÓWJ\L7iUVDViJ .LDGy .|]OHNHGpVL +tUN|]OpVL pV9t]J\L 0LQLV]WpULXP .+90 .|]~WL )ĒRV]WiO\D ‡6]LQWEHQLN|]~WLFVRPySRQWRNPpUHWH]pVHpVWHUYH]pVH Ó7ÓWJ\L0ĠV]DNL(OĒtUiV 6]HUNHV]WĒ 0DJ\DUÓWJ\L7iUVDViJ .LDGy *D]GDViJLpV.|]OHNHGpVL0LQLV]WpULXP *.0

.|]~WL.|]OHNHGpVL)ĒRV]WiO\ ‡ 6]LQWEHQL N|]~WL FVRPySRQWRN WHUYH]pVH pV PpUHWH]pVH $ .76= NLHJpV]tWpVH

0$Ó77HUYH]pVL~WPXWDWy 6]HUNHV]WĒ 0DJ\DUÓWJ\L7iUVDViJ .LGROJR]WD D] É.0, PHJEt]iViEyO D 0DJ\DU ÓWJ\L 7iUVDViJ6]DNEL]RWWViJD

169

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 V]iP~ PHOOpNOHW D ;,,  .RUP UHQGHOHWKH] $ JpSMiUPğWiUROy NLDODNtWiViQDNPpUHWHL


$]HSRQWEDQLVPHUWHWHWWV]DEiO\]DWRNpVPĠV]DNLHOĒtUiVRNDPHQQ\LEHQYDODPHO\ ‡UpV]OHWV]DEiO\RNDWPHJIRJDOPD]y(8UHQGHOHWHNDMiQOiVRN NRQNUpWiJD]DWLMRJV]DEiO\QHPHPHOLEHN|WHOH]ĒPHOOpNOHWNpQW~J\QHPV]iPtWDQDN ‡ UpV]OHWV]DEiO\RNDW WDUWDOPD]y iJD]DWL W|UYpQ\HN NRUPiQ\UHQGHOHWHN iJD]DWL iOWDOiQRVMRJIRUUiVQDNDONDOPD]iVXND]RQEDQD]iOODPLN|]~WKiOy]DWWHUYH]pVpEHQ PLQLV]WHULUHQGHOHWHNV]DEiO\]DWRNPĠV]DNLHOĒtUiVRN IHMOHV]WpVpEHQUpV]WYHYĒV]DNHPEHUHNV]iPiUDN|WHOH]Ē $ NO|QE|]Ē HUHGHWĠ pV V]LQWĠ MRJV]DEiO\RN N|]|WW NRKHUHQFLD .|YHWNH]WHWpVpVMDYDVODW OpWH]LN DODSYHWĒ HOOHQWPRQGiVRNDW ]DYDUy SiUKX]DPRVViJRNDW D MRJL V]DEiO\R]iVEDQQHPpV]OHOWQN $PLQWD]DIHQWLLVPHUWHWpVEĒONLGHUODN|]OHNHGpVVHONDSFVRODWRVOpWHVtWPpQ\HNUH pSOHWHNUH pStWPpQ\HNUH YRQDWNR]y MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHN KLiQ\RVDN D  $] HJ\HV N|]OHNHGpVL iJD]DWRN MRJL V]DEiO\R]RWWViJiQDN NLGROJR]RWWViJD V]DEiO\]DWLPĠV]DNLHOĒtUiVV]LQWHQW|UWpQĒV]DEiO\R]iVN|WHOH]ĒHUHMHNRUOiWR]RWW NLWHUMHGWVpJH N|WHOH]Ē HUHMH MHOHQWĒV HOWpUpVHNHW PXWDW DQQDN IJJYpQ\pEHQ tJ\DMRJpUYpQ\HVtWpVQHKp]NHV KRJ\OpWH]LN²H(8N|]|VVpJLV]DEiO\R]iVYDJ\VHP ‡-yOV]DEiO\R]RWWWHUOHWQHNV]iPtWDWUDQV]HXUySDLYDV~WLN|]OHNHGpVUHYRQDWNR]y ÉOOiVSRQWXQN V]HULQW V]HUHQFVpVHEE OHQQH D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV V]DEiO\R]iVYDODPLQWDOpJLN|]OHNHGpVUHYRQDWNR]yV]DEiO\R]iV IHOWpWHOHLWU|J]tWĒV]DEiO\]DWRNpVPĠV]DNLHOĒtUiVRNMRJV]DEiO\LPHJHUĒVtWpVH ‡ .HYpVEp V]DEiO\R]RWW WHUOHWQHN V]iPtW D EHOI|OGL YDV~WL N|]OHNHGpV MRJL PHUW tJ\ DONDOPD]iVXN N|WHOH]Ē pUYpQ\H MHOHQWĒV PHJHUĒVtWpVW Q\HUQH V]DEiO\R]RWWViJDD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWEL]WRVtWyV]DEiO\RNWHNLQWHWpEHQ WRYiEEiDKR]]iIpUKHWĒVpJNLVV]pOHVHEEN|UĠYpYiOQD NO|Q|VHQ D WUDQV]HXUySDL YDVXWDNUD YRQDWNR]y V]DEiO\R]RWWViJJDO |VV]HKDVRQOtWYD ÉOOiVSRQWXQNV]HULQWDMHOHQOHJLV]DEiO\R]iVLUHQGV]HUEHQDV]DEiO\]DWRNPĠV]DNL ‡*DUDQFLiOLVMRJLpVPĠV]DNLV]HPSRQWEyOLVKLiQ\RVDN|]~WLN|]|VVpJLN|]OHNHGpV HOĒtUiVRNEHWDUWDWiVDDPHJIHOHOĒMRJLJDUDQFLiNpVV]DQNFLyNKLiQ\iEDQQHKp]NHVHEE WHOMHV MiUPĠ D N|]~W pV DQQDN PĠWiUJ\DL YDODPLQW pV D N|]|VVpJL N|]OHNHGpV PLQWDWpWHOHVMRJV]DEiO\EDIRJODOWUHQGHONH]pVHNEHWDUWDWiVD OHERQ\ROtWiViKR] V]NVpJHV IHO pV OHV]iOOyKHO\ pSOHW pStWPpQ\ iOORPiQ\iUD YRQDWNR]yV]DEiO\R]RWWViJ 0LQGH]HN HJ\WWHVHQ D]W HUHGPpQ\H]LN KRJ\ D N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHN PĠWiUJ\DLQDN PLQGHQNL V]iPiUD W|UWpQĒ KDV]QiOKDWyViJRW EL]WRVtWy NLDODNtWiVD D PHJOpYĒOpWHVtWPpQ\HNPHJIHOHOĒiWDODNtWiVDODVVDEEQHKp]NHVHEEPLQWDMRJV]DEiO\L Javaslatok: JDUDQFLiNNDOLQNiEEUHQGHONH]ĒHJ\pEWHUOHWHN²SODN|]pSOHWHNHVHWpEHQ D $ N|]~WL N|]|VVpJL N|]OHNHGpV HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUKHWĒVpJpQHN $KR]]iIpUKHWĒVpJDODSIHOWpWHOpWMHOHQWĒN|]OHNHGpVLUHQGV]HUHNUHYRQDWNR]yKD]DL IHOJ\RUVtWiVDpUGHNpEHQV]NVpJHVQHNWDUWMXNDMiUPĠSDUNUD DXWyEXV]RN D] V]DEiO\RNNDONDSFVRODWRVN|YHWNH]WHWpVHNpVMDYDVODWRN (8 N|]|VVpJL V]DEiO\ KD]DL EHYH]HWpVH DODSMiQ PiU OpWH]Ē PĠV]DNL HOĒtUiVRN EHWDUWiViUD D N|]|VVpJL N|]OHNHGpVEHQ UpV]W YHYĒ YiOODONR]iVRNDW N|WHOH]Ē Helyzet értékelés MRJV]DEiO\PHJDONRWiViWNO|Q|VHQ~MMiUPĠYHNIRUJDORPEDKHO\H]pVHHVHWpQ KHO\LKHO\N|]LpVWiYROViJLIRUJDORPEDQHJ\DUiQW  $ N|]|VVpJL N|]OHNHGpV HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUKHWĒVpJpW EL]WRVtWy MRJL V]DEiO\R]iVWHUOHWpQOpWH]QHN E $EHOI|OGLYiURVLYLOODPRVD+e9DWUROLEXV]YDODPLQWD0(752N|]OHNHGpVUH ‡ iOWDOiQRV JDUDQFLiOLV V]DEiO\RN DPHO\HN QHP]HWN|]L MRJL (16= (J\H]PpQ\ YRQDWNR]yDQ QHP WDOiOWXQN NRQNUpWDQ H N|]OHNHGpVL HV]N|]|N HJ\HQOĒ (XUySDL .|]|VVpJL (8$ODSMRJL &KDUWD (XUySDL )RJ\DWpNRVViJJ\L 6WUDWpJLD HVpO\Ġ KR]]iIpUpVpW EL]WRVtWy PĠV]DNL V]DEiO\RNDW (]HNQHN D V]DEiO\RNQDN ‡  (XUySD7DQiFVL (PEHUL -RJRN (XUySDL (J\H]PpQ\H HOYiUiVRNDW D PHJDONRWiViW D WUDQV]HXUySDL YDV~WYRQDODN V]DEiO\R]RWWViJiKR] KDVRQOy IRJDOPD]QDNPHJ UpV]OHWHVVpJJHODPiUPHJOpYĒN|]OHNHGpVLKiOy]DWIHMOHV]WpVpUHiWDODNtWiViUD ‡ KD]DL iOWDOiQRV JDUDQFLiOLV HOYiUiVRNDW PHJIRJDOPD]y V]DEiO\RN $ODSW|UYpQ\ YRQDWNR]y PHJIHOHOĒ UHiOLV LGĒEHOL N|WHOH]HWWVpJ HOĒtUiViYDO IHOWpWOHQ (VpO\HJ\HQOĒVpJLW|UYpQ\ )RW (J\HQOĒ%iQiVPyGUyOV]yOyW|UYpQ\ (%WY

V]NVpJHVQHNWDUWMXN

170


|VV]HKDQJROQLKRJ\D]RNNRPSOH[LWiVXNEDQD]XWD]yN|]|QVpJV]iPiUDD] RSWLPiOLVXWD]iVLIHOWpWHOHNHWEL]WRVtWViNXWD]iVLN|OWVpJXWD]iVLLGĒXWD]iVL NRPIRUWpVXWD]iVLEL]WRQViJWHNLQWHWpEHQHJ\DUiQW(]HQD]iOWDOiQRVHOYiUiVRQ EHOO D N|]|VVpJL N|]OHNHGpVEHQ UpV]W YHYĒ V]ROJiOWDWyN V]ROJiOWDWiVL UHQGV]HUNHW|VV]HKDQJROWPyGRQ~J\DODNtWViNNLKRJ\DEEDQYDODPHQQ\L FpOFVRSRUWHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVpQHNOHKHWĒVpJHEL]WRVtWYDOHJ\HQ

 $ UpV]YpWHO WiUVDGDOPL EHIRJDGiV FpOWHUOHW V]DEiO\R]iViUD

G $ N|]|VVpJL N|]OHNHGpVL UHQGV]HU HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVW EL]WRVtWy YRQDWNR]y HJ\HV KD]DL MRJV]DEiO\RN UHQGHONH]pVHLQHN iWDODNtWiVD QHP FVDN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN PRELOLWiViW EL]WRVtWy értékelése LQWp]NHGpV KDQHP D] HJpV] QpSHVVpJ PRELOLWiViW VHJtWĒ D QHP]HWJD]GDViJ IHMOĒGpVpWWiPRJDWyDN|UQ\H]HWYpGHOPHWpVD]HQHUJLDWDNDUpNRVViJRWVHJtWĒ D pYL&;;,;W|UYpQ\ DN|]EHV]HU]pVHNUđO JD]GDViJL pV PRUiOLV V]NVpJV]HUĠVpJ (]pUW D N|YHWNH]Ē (8 WiPRJDWiVL SURJUDPRN NLHPHOW FpOWHUOHWHNpQW MDYDVROMXN D N|]OHNHGpVL iJD]DW $ MHOHQOHJ KDWiO\RV W|EEV]|U PyGRVtWRWW pYL &;;,; W|UYpQ\ D IHMOHV]WpVpWPHJMHO|OQL N|]EHV]HU]pVHNUĒOQHPEL]WRVtWMDKRJ\DN|]SpQ]EĒOW|UWpQĒEHV]HU]pVHNPiVRNNDO HJ\HQOĒPyGRQIHOHOMHQHNPHJDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNLJpQ\HLQHN(]pUWDIRJ\DWpNRV H $ N|]OHNHGpVIHMOHV]WpVL EHUXKi]iVRN WHUYH]pVH VRUiQ MDYDVROMXN D V]HPpO\HN NLV]RUXOQDN D]RNQDN D] iUXEHV]HU]pVHNQHN pStWpVL EHUXKi]iVRNQDN D NRPSOH[WHUYH]pVLPyGV]HUPHJYDOyVtWiViWDPHO\DN|]|VVpJLN|]OHNHGpVL KDV]QiODWiEyODPHO\HNHWDWiUVDGDORPW|EELWDJMDWHOMHVN|UĠHQIHOWXGKDV]QiOQL KiOy]DW PHJN|]HOtWKHWĒVpJpW D IHO OH pV iWV]iOOyKHO\HN PHJIHOHOĒ NLDODNtWiViW DMiUPĠSDUNpVDNLV]ROJiOyLQIUDVWUXNW~UDNRPSOH[HJ\PiVUDpSOĒHJ\PiVW $ W|UYpQ\ PHJKDWiUR]]D KRJ\ NLN PLQĒVOQHN DMiQODWNpUĒQHN NLNUH WHUMHG NL NLHJpV]tWĒPyGRQW|UWpQĒIHMOHV]WpVpWMHOHQWLD]XWD]iVLLJpQ\HNHWRSWLPiOLVDQ D W|UYpQ\ KDWiO\D PLO\HQ WiUJ\~ EHV]HU]pVHN HVHWpQ SO iUXEHV]HU]pV pStWpVL NLV]ROJiOQLNpSHVN|]OHNHGpVLPyGRNIHMOHV]WpVpQHN|VV]HKDQJROiViYDO EHUXKi]iV NHOODN|]EHV]HU]pVLHOMiUiVWOHIRO\WDWQLpVPLO\HQpUWpNĠEHUXKi]iVRN HVQHNDN|]EHV]HU]pVN|UpEH I $ N|]|VVpJL N|]OHNHGpV DO ² iJD]DWDL YDODPLQW D] HJ\HV N|]OHNHGpVL UHQGV]HUHNHW PĠN|GWHWĒ ]HPHOWHWĒN NRQNUpW HJ\WWPĠN|GpVL $ N|]EHV]HU]pVHN V]DEiO\R]iViQDN FpOMD KRJ\ EL]WRVtWVD D] iOODPKi]WDUWiVL N|WHOH]HWWVpJpWDN|]OHNHGpVPLQWDODSYHWĒN|]pUGHNPĠN|GĒNpSHVVpJpQHN IRUUiVRNEyO OHERQ\ROtWRWW EHV]HU]pVHN iWOiWKDWyViJiW Q\LOYiQRVViJiW D pUGHNpEHQMRJV]DEiO\EDQNHOOHOĒtUQLDIHMOHV]WpVpVDPĠN|GWHWpVWHUOHWpQ N|]SpQ]HN KDWpNRQ\ IHOKDV]QiOiViW pV D] HVpO\HJ\HQOĒVpJHQ DODSXOy WLV]WD HJ\DUiQW (]HQ HJ\WWPĠN|GpV NHUHWpEHQ D FVDWODNR]iVL SRQWRN NLDODNtWiVD YHUVHQ\PHJYDOyVXOiViW pV PĠN|GWHWpVH VRUiQ D N|]|V IHOHOĒVVpJ MRJV]DEiO\ iOWDO V]DEiO\R]RWW N|WHOH]HWWVpJpWPHJNHOOWHUHPWHQL $ W|UYpQ\ iOWDO PHJIRJDOPD]RWW N|]EHV]HU]pVL V]DEiO\UHQGV]HU D YHUVHQ\HOYĠ V]DEiO\DLUpYpQD]WVHJtWLHOĒKRJ\DN|]EHV]HU]pVLV]HU]ĒGpVHNHWPLQGHQIDMWD J $ N|]|VVpJL N|]OHNHGpV OpWHVtWPpQ\HLQHN WHUYH]pVpUH HQJHGpO\H]pVpUH GLV]NULPLQiFLy QpONO D OHJMREE DMiQODWRW WHYĒ Q\HUMH HO tJ\ EL]WRVtWVD D] PĠN|GWHWpVpUHYRQDWNR]yKDWyViJLHOĒtUiVRNDWpVHOMiUiVRNDWMRJV]DEiO\LV]LQWHQ DMiQODWWHYĒNHVpO\HJ\HQOĒVpJpWDN|]EHV]HU]pVUHLUiQ\XOyV]HU]ĒGpVHNHOQ\HUpVH |VV]H NHOO KDQJROQL RO\ PyGRQ KRJ\ D KDWyViJL HOMiUiVRN VRUiQ D] HOMiUy WHNLQWHWpEHQ KDWyViJRNNRPSOH[PyGRQpUWpNHOMpNpVV]DEiO\R]]iND]HQJHGpO\H]pVL IRO\DPDWRNDW $ W|UYpQ\ OHJIRQWRVDEE UHQGHONH]pVH N|]p VRUROKDWMXN KRJ\ V]RFLiOLV V]HPSRQWRNLVpUYpQ\HVtWKHWĒYpYiOKDWQDNDN|]EHV]HU]pVHNEHQpV K $ N|]|VVpJL N|]OHNHGpVL DOiJD]DWRN YLWHOGtMDLW XWD]iVL IHOWpWHOHLW DPĠV]DNLN|YHWHOPpQ\HNOHtUiViEDQIHONHOOWQWHWQLD]HJ\HQOĒ PHQHWUHQGMHLW IRJ\DV]WyYpGHOPL HOĒtUiVDLW MRJV]DEiO\L V]LQWHQ ~J\ NHOO HVpO\ĠKR]]iIpUpVW

171

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

F $N|]OHNHGpVLWHUYH]pVVRUiQPHJIHOHOĒDUiQ\RNDWNHOOEL]WRVtWDQLDKHO\L KHO\N|]L pV D WiYROViJL N|]OHNHGpVW OHERQ\ROtWy iJD]DWRN HJ\PiVUD pSOĒ IHMOHV]WpVpUHDN|]OHNHGpVLOiQFNLDODNtWiViUDH]HQEHOOD]HJ\HVN|]OHNHGpVL iJDN N|]|WWL À]LNDL WHFKQLNDL LQIUDVWUXNWXUiOLV pV JD]GDViJL iWMiUKDWyViJ EL]WRVtWiViUDD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVNRPSOH[PHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQ (]FVDNDN|]OHNHGpVLDO²iJD]DWRNMRJV]DEiO\iOWDOHOĒtUWHJ\VpJHVUHQGV]HUpQHN PHJWHUHPWpVpYHOOHKHWVpJHV


 (J\HQOđHVpO\ğKR]]iIpUpV $W|UYpQ\† SRQWMiQMHOHQQHNPHJDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDW|UWpQĒ DNDGiO\PHQWHVtWpVLV]HPSRQWRN N|]EHV]HU]pVL PĠV]DNL OHtUiV D]RNQDN D PĠV]DNL HOĒtUiVRNQDN D] |VV]HVVpJH DPHO\HW NO|Q|VHQ D] DMiQODWWpWHOKH] V]NVpJHV GRNXPHQWiFLy WDUWDOPD] pV DPHO\HN PHJKDWiUR]]iN D N|]EHV]HU]pV WiUJ\D WHNLQWHWpEHQ PHJN|YHWHOW MHOOHP]ĒNHW DPHO\HN DODSMiQDN|]EHV]HU]pVWiUJ\DRO\PyGRQtUKDWyOHKRJ\D]PHJIHOHOMHQD]DMiQODWNpUĒiOWDO LJpQ\HOWUHQGHOWHWpVQHNDPĠV]DNLHOĒtUiVRNWDUWDOPD]]iNDN|UQ\H]HWYpGHOPLWHOMHVtWPpQ\UH DYDODPHQQ\LN|YHWHOPpQ\QHN²tJ\NO|Q|VHQDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDD V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVV]HPSRQWMiQDN²PHJIHOHOĒ NLDODNtWiVUDDEL]WRQViJUDpVPpUHWHNUHYRQDWNR]yMHOOHP]ĒNPHJKDWiUR]iViWLGHpUWYHD közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati PyGV]HUHNUH DFVRPDJROiVUD DMHO|OpVUH DFtPNp]pVUH DKDV]QiODWLXWDVtWiVUD DJ\iUWiVL IRO\DPDWRNUD pV PyGV]HUHNUH YRQDWNR]y N|YHWHOPpQ\HNHW pStWpVL EHUXKi]iV HVHWpEHQ WRYiEEi WDUWDOPD]QLXN NHOO D PLQĒVpJEL]WRVtWiVUD D WHUYH]pVUH pV N|OWVpJHNUH YRQDWNR]y V]DEiO\RNDWDPXQNiNYL]VJiODWLHOOHQĒU]pVLpViWYpWHOLIHOWpWHOHLWD]pStWpVLHOMiUiVRNDWYDJ\ WHFKQROyJLiNDW YDODPLQWPLQGHQRO\DQHJ\pEPĠV]DNLIHOWpWHOW DPHO\HWD]DMiQODWNpUĒQHN PyGMiEDQiOOiOWDOiQRVYDJ\NO|Q|VUHQGHONH]pVHNNHOHOĒtUQLD]HONpV]OWPXQNDpVD]RQ DQ\DJRNYDJ\DONDWUpV]HNWHNLQWHWpEHQ DPHO\HNHWD]PDJiEDQIRJODO iUXEHV]HU]pVYDJ\ V]ROJiOWDWiVPHJUHQGHOpVHHVHWpEHQWRYiEEiWDUWDOPD]QLXNNHOODPLQĒVpJUHDWHOMHVtWPpQ\UH DWHUPpNUHQGHOWHWpVpUHDPHJIHOHOĒVpJLJD]ROiVLHOMiUiVRNUDYRQDWNR]yN|YHWHOPpQ\HNHWµ $PĠV]DNLOHtUiVEDQNO|QNHUOPHJKDWiUR]iVUDDV]ROJiOWDWiVPHJUHQGHOpVpVD] iUXEHV]HU]pVWHNLQWHWpEHQ0LQGNpWHVHWEHQNLHPHOpVUHNHUOWDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒ V]HPpO\HNV]iPiUDYDOyHOpUKHWĒVpJV]HPSRQWMD$KD]DLV]DEiO\R]iVN|]EHV]HU]pVL PĠV]DNL OHtUiV GHÀQtFLyMiEDQ † SRQW PHJMHOHQLN D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN V]iPiUD YDOy HOpUKHWĒVpJQHN D V]HPSRQWMD WRYiEEi D] †  EHNH]GpVEHQiOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\NpQWNLPRQGiVUDNHUOKRJ\DPĠV]DNLOHtUiVW DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNV]iPiUDDV]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\Ġ KR]]iIpUpVV]HPSRQWMiQDNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHONHOOPHJKDWiUR]QL $N|]EHV]HU]pVLPĠV]DNLOHtUiV † $]DMiQODWNpUĒD]DMiQODWLIHOKtYiVEDQYDJ\DGRNXPHQWiFLyEDQN|WHOHVPHJDGQLD N|]EHV]HU]pVWiUJ\iUDYRQDWNR]yN|]EHV]HU]pVLPĠV]DNLOHtUiVW $ N|]EHV]HU]pVL PĠV]DNL OHtUiVW YDODPHQQ\L IHOKDV]QiOy H]HQ EHOO DPHQQ\LEHQ D N|]EHV]HU]pV WiUJ\iUD Qp]YH pUWHOPH]KHWĒ D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]iPiUD D V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVV]HPSRQWMiQDNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO NHOOPHJKDWiUR]QL

172

7HKiWDN|]EHV]HU]pVLPĠV]DNLOHtUiVPHJKDWiUR]iVDVRUiQÀJ\HOHPPHONHOOOHQQLD] HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pUH *\HQJtWL D] †  EHNH]GpV V]HULQWL N|WHOH]HWWVpJHW D] KRJ\ NLYpWHOW NpSH] KD ÅD N|]EHV]HU]pV WiUJ\iUD Qp]YH pUWHOPH]KHWĒµ D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV V]HPSRQWMiQDN ÀJ\HOHPEH YpWHOH$ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN LJpQ\HLW QHP LVPHUĒ DMiQODWNpUĒNRO\DQEHV]HU]pVHNQpOVHPNpUKHWLND]DNDGiO\PHQWHVVpJUHYRQDWNR]y N|YHWHOPpQ\HNHW DPHO\HNQHN IRJ\DWpNRVViJL YRQDWNR]iVD YDQ 3O Yt]WLV]WtWy PĠ OpWUHKR]iVD$] DNDGiO\PHQWHVVpJ YRQDWNR]iVDL PLQG D Yt]WLV]WtWy PĠUH PLQG D] DKKR] NDSFVROyGy LURGiNUD NLVHJtWĒ pSOHWHNUH pUYpQ\HVHN KLV]HQ EiUPHO\LNEHQ OHKHWIRJ\DWpNRV PR]JiVKDOOiVOiWiVYDJ\pUWHOPLVpUOWVpJJHOpOĒ DONDOPD]RWW $]†DODSMiQD]DMiQODWNpUĒHOĒtUKDWMDKRJ\D]pStWpVLEHUXKi]iVpVV]ROJiOWDWiV PHJUHQGHOpVH HVHWpQ D] DMiQODWWHYĒ WiMpNR]yGMRQ D] RO\DQ N|WHOH]HWWVpJHNUĒO DPHO\HNQHNDWHOMHVtWpVKHO\pQpVDWHOMHVtWpVVRUiQPHJNHOOIHOHOQLH †  eStWpVL EHUXKi]iV pV V]ROJiOWDWiV PHJUHQGHOpVH HVHWpEHQ D] DMiQODWNpUĒ D] DMiQODWL IHOKtYiVEDQ HOĒtUKDWMD KRJ\ D] DMiQODWWHYĒ WiMpNR]yGMRQ D] DGy]iVUD D N|UQ\H]HWYpGHOHPUHYDODPLQWN|WHOHVHOĒtUQLKRJ\WiMpNR]yGMRQDPXQNDYiOODOyNYpGHOPpUH pVDPXQNDIHOWpWHOHNUHYRQDWNR]yRO\DQN|WHOH]HWWVpJHNUĒODPHO\HNQHNDWHOMHVtWpVKHO\pQ pVDV]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVHVRUiQPHJNHOOIHOHOQL

(IHQWLFLNNW|EESRQWRQKLiQ\RVQHPWDUWDOPD]]DDIHOVRUROiViEDQD]HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVUH YRQDWNR]y N|WHOH]HWWVpJHNHW D] DMiQODWNpUĒQHN PpUOHJHOpVL OHKHWĒVpJHYDQQHPSHGLJN|WHOHVVpJH $PXQNDIHOWpWHOHNUHYRQDWNR]yN|WHOH]HWWVpJHNUđOV]yOyWiMpNR]yGiVD IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNYRQDWNR]iViEDQQHPKR]QDPHJIHOHOđHUHGPpQ\W KLV]HQ KLiQ\]LN D PDJ\DU MRJEyO D PXQNDKHO\HNHQ DONDOPD]DQGy pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiVN|YHWHOPpQ\pQHNPHJKDWiUR]iVDpVOHtUiVDDPHO\NLDODNtWiVDQpONO DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDQHPOHV]QHNPHJIHOHOĒPXQNDIHOWpWHOHN(UUHYDOy MRJV]DEiO\LN|WHOH]HWWVpJHWWHKiWD]DMiQODWWHYĒQHPIRJWDOiOQL  6]RFLiOLVV]HPSRQWRN $V]RFLiOLVV]HPSRQWRNpUYpQ\UHMXWWDWiVDV]HPSRQWMiEyODW|UYpQ\D]RQUHQGHONH]pVH $† MHOHQWĒVKRJ\DYpGHWWIRJODONR]WDWyNUpV]pUHIHQQWDUWRWWN|]EHV]HU]pVHN N|UpWLVV]DEiO\R]]D²D]]DOKRJ\DUpV]OHWHVV]DEiO\R]iVWNRUPiQ\UHQGHOHWLV]LQWHQ DODNtWMDNLGHD]HN|UEHEHYRQDQGyYpGHWWIRJODONR]WDWyNDWHQQHNDW|UYpQ\QHND V]|YHJpEHQDGMDPHJ


$† $]DMiQODWNpUĒDN|]EHV]HU]pVLHOMiUiVEDQYDOyUpV]YpWHOMRJiWDNO|QMRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWWDNV]HULQWIHQQWDUWKDWMD LOOHWĒOHJN|WHOHVIHQQWDUWDQLD]RO\DQYpGHWW IRJODONR]WDWyQDNPLQĒVOĒV]HUYH]HWHNYpGHWWV]HUYH]HWLV]HU]ĒGpVWN|W|WWV]HUYH]HWHN WRYiEEiV]RFLiOLVIRJODONR]WDWiVLHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ĒV]HUYH]HWHNV]iPiUD DPHO\HN |WYHQV]i]DOpNRWPHJKDODGyPpUWpNEHQPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyNDW IRJODONR]WDWQDN LOOHWĒOHJ D] RO\DQ V]RFLiOLV IRJODONR]WDWiV NHUHWpEHQ V]RFLiOLV LQWp]PpQ\EHQ HOOiWRWWDNDW IRJODONR]WDWy V]HUYH]HWHNUH DPHO\HN |WYHQ V]i]DOpNRW PHJKDODGy PpUWpNEHQ IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOyNDW IRJODONR]WDWQDN (UUH D WpQ\UH D] HOMiUiVWPHJLQGtWyIHOKtYiVEDQD]DMiQODWNpUĒQHNKLYDWNR]QLDNHOO  $] DMiQODWNpUĒ D]  EHNH]GpVQHN PHJIHOHOĒHQ IHQQWDUWRWW V]HU]ĒGpVHN HVHWpEHQ N|WHOHV EL]WRVtWDQL D] (XUySDL 8QLyEDQ OHWHOHSHGHWW D]RQ DMiQODWWHYĒN HVpO\HJ\HQOĒVpJpW DPHO\HN |WYHQ V]i]DOpNRW PHJKDODGy PpUWpNEHQ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyNDWIRJODONR]WDWQDN $] EHNH]GpVV]HULQWLN|]EHV]HU]pVLHOMiUiVRNV]HPpO\LpVWiUJ\LKDWiO\iW YDODPLQWUpV]OHWHVV]DEiO\DLWNO|QMRJV]DEiO\KDWiUR]]DPHJ $]  EHNH]GpVEHQ PHJKDWiUR]RWW HVHWEHQ D] DMiQODWNpUĒ ² D N|]EHV]HU]pVHN EHFVOWpUWpNpUHLVÀJ\HOHPPHO²HW|UYpQ\pVDNO|QMRJV]DEiO\V]HULQWN|WHOHV HOMiUQL

 $] DMiQODWNpUĒ D] DMiQODWL IHOKtYiVEDQ HOđtUKDWMD KRJ\ D Q\HUWHV DMiQODWWHYĒYHO N|WHQGĒ V]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVpW VDMiWRV ² D MRJV]DEiO\RNNDO |VV]KDQJEDQ iOOy ² IHOWpWHOHNKH]tJ\NO|Q|VHQV]RFLiOLVLOOHWĒOHJN|UQ\H]HWYpGHOPLPLQĒVpJEL]WRVtWiVL IHOWpWHOHNKH] N|WL$] DMiQODWNpUĒ H IHOWpWHOHNUĒO UpV]OHWHVHQ D GRNXPHQWiFLyEDQ N|WHOHVUHQGHONH]QL A EHNH]GpVDONDOPD]iVDQHPHUHGPpQ\H]KHWLD]DMiQODWWHYĒNLQGRNRODWODQpV KiWUiQ\RVYDJ\HOĒQ\|VPHJNO|QE|]WHWpVpWWRYiEEiQHPOHKHWHOĒtUQLDV]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVpYHONDSFVRODWEDQDN|]EHV]HU]pVLPĠV]DNLOHtUiVD]DMiQODWWHYĒV]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVpKH]V]NVpJHVSpQ]J\LpVJD]GDViJLYDODPLQWPĠV]DNLLOOHWĒOHJV]DNPDL DONDOPDVViJDYL]VJiODWiQDNN|UpEHWDUWR]yWRYiEEiD]DGRWWN|]EHV]HU]pVLHOMiUiVEDQ D]DMiQODWNpUĒiOWDOEtUiODWLV]HPSRQWQDNPLQĒVtWHWWIHOWpWHOW A EHNH]GpVDONDOPD]iViEDQV]RFLiOLVIHOWpWHOQHNPLQĒVONO|Q|VHQ a) D V]HU]ĒGpVQHN YpGHWW IRJODONR]WDWy YpGHWW V]HUYH]HWL V]HU]ĒGpVW N|W|WW V]HUYH]HW LOOHWĒOHJ V]RFLiOLV IRJODONR]WDWiVL HQJHGpOO\HO UHQGHONH]Ē V]HUYH]HW EHYRQiViYDOW|UWpQĒWHOMHVtWpVH b) iOOiVNHUHVĒNYDODPLQWPXQNDQpONOLHNIRJODONR]WDWiVD c) J\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\EHQYDODPLQWJ\HUPHNQHYHOpVLWiPRJDWiVEDQUpV]HVOĒ V]HPpO\QHN D] HOOiWiV IRO\yVtWiVD DODWW LOOHWYH D] HOOiWiV PHJV]ĠQpVpW N|YHWĒHQ WHUKHVVpJLJ\HUPHNiJ\LVHJpO\EHQpVJ\HUPHNJRQGR]iVLGtMEDQUpV]HVOĒV]HPpO\QHN D]HOOiWiVPHJV]ĠQpVpWN|YHWĒHQUpV]PXQNDLGĒEHQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiVD d) D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ WHHQGĒ LQWp]NHGpVHNHOĒtUiVD

)RQWRV KRJ\ ~WPXWDWy NpV]OM|Q DUUyO KRJ\ PL PLQĒVO D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ WHHQGĒ LQWp]NHGpVHNQHN SO DGRWW (QQHNDUHQGHONH]pVQHNDFpOMDDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNPXQNDHUĒSLDFUD PXQNDKHO\DNDGiO\PHQWHVVpJHDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDpVV]HUĠDONDOPD]NRGiV W|UWpQĒ EHLOOHV]NHGpVpQHN D] HOĒVHJtWpVH D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN EL]WRVtWiVDDGRWWIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyYDJ\PXQNiUDMHOHQWNH]ĒV]iPiUDVWE PXQNDHUĒSLDFLMHOHQOpWHYDODPLQWKRJ\HOĒVHJtWVHDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOyNDWIRJODONR]WDWyV]HUYH]HWHNQHNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HN Javaslat PXQNDHUĒSLDFLMHOHQOpWpEHQpVHQQHNMDYtWiViEDQEHW|OW|WWV]HUHSpW$W|UYpQ\ IRQWRV UHQGHONH]pVH HQQHN NHUHWpEHQ KRJ\ D] DMiQODWNpUĒ N|WHOHV EL]WRVtWDQL $ MRJV]DEiO\ PyGRVtWiVD V]NVpJHV PHO\ V]HULQW D] DMiQODWNpUđQHN D] (8EDQ OHWHOHSHGHWW D]RQ DMiQODWWHYĒN HVpO\HJ\HQOĒVpJpW DPHO\HN DGRWWPpUOHJHOpVLOHKHWđVpJKHO\HWWN|WHOH]HWWVpJHWNHOOPHJIRJDOPD]QL RW PHJKDODGy PpUWpNEHQ IRJODONR]WDWQDN PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOyNDW $N|]EHV]HU]pVUHYRQDWNR]yW|UYpQ\IHQWLKLiQ\RVViJDLPHOOHWWPHJNHOO WHUHPWHQLDMRJLV]DEiO\R]iViWD]HJ\HWHPHVWHUYH]pVQHNpVD]pVV]HUğ $V]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVpUHYRQDWNR]yVDMiWRVIHOWpWHOHNPHJKDWiUR]iVDWHNLQWHWpEHQ DONDOPD]NRGiVQDN D W|UYpQ\ FVDN SpOGiOy]y IHOVRUROiVW DG DPHO\EHQ D]RQEDQ PHJWDOiOKDWy D] LV KRJ\ D] DMiQODWNpUĒ D] DMiQODWWHYĒYHO N|WHQGĒ V]HU]ĒGpV WHOMHVtWpVpQpO YpGHWW 0LQGNpW N|YHWHOPpQ\W HOđtUMD D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy IRJODONR]WDWyQDN YpGHWW V]HUYH]HWQHN D WHOMHVtWpVEH YDOy EHYRQiViW D] HJ\HQOĒ (16=.RQYHQFLyWNLKLUGHWđKD]DLV]DEiO\R]iV(]HQN|WHOH]HWWVpJHN EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ WHHQGĒ LQWp]NHGpVHNHW LV PHJYDOyVtWiViUD NL NHOO GROJR]QL D YpJUHKDMWiVL V]DEiO\RNDW HOĒtUKDWMD†  SRQWMD DPHO\HNUHDN|]EHV]HUH]pVLW|UYpQ\LVKLYDWNR]QLWXG

173

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

9pGHWWIRJODONR]WDWyNUpV]pUHIHQQWDUWRWWN|]EHV]HU]pVHN


E $=(8IRUUiVRNKDV]QRVtWiVDDIRJ\DWpNRVJ\WHUOHWpQ

7HUPpV]HWHVHQ D] pUGHNpUYpQ\HVtWĒ V]HUYH]HWHNQHN LV IHO NHOO NpV]OQLN D pUGHNHJ\H]WHWpVEHQ YDOy UpV]YpWHOUH UHQGHONH]QLN NHOO RO\DQ V]DNHPEHUHNNHO $] (8 IRUUiVRN NpW WHUOHWpQ MHOHQQHN PHJ RO\DQ D GLUHNW YDJ\ LQGLUHNW DNLND]pUGHNpUYpQ\HVtWpVHQNtYONHOOĒWiUVDGDOPLiWWHNLQWpVVHOD]DGRWWWHUOHWUH IRUUiV IHOKDV]QiOiVL OHKHWĒVpJHN DPHO\HN MHOHQWĒV PpUWpNEHQ EHIRO\iVROMiN D YRQDWNR]yV]DNPDLLVPHUHWHNNHOLVUHQGHONH]QHN IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNpOHWN|UOPpQ\HLW .RPRO\ SUREOpPiW MHOHQW KRJ\ D] pUGHNpUYpQ\HVtWĒ V]HUYH]HWHNWĒO D G|QWpV ‡$VWUXNWXUiOLVDODSRNIRUUiVDL²PHO\HNHOVĒVRUEDQLQGLUHNWGHLJHQOpQ\HJHV ² HOĒNpV]tWĒN G|QWpVKR]yN HOYiUMiN KRJ\ V]DNpUWĒLN D PXQNiEDQ LQJ\HQ KDWiVRNDWJ\DNRUROQDNDJD]GDViJIHMOHV]WpVDN|]OHNHGpVLLQIUDVWUXNW~UDIHMOHV]WpV |QNpQWHVNpQWYHJ\HQHNUpV]WPtJD]iOODPLV]HUYH]HWHNEHQWHYpNHQ\NHGĒJ\DNUDQ pVDWiUVDGDORPPĠN|GpVpWQDJ\PpUWpNEHQEHIRO\iVROyHJ\pEIHMOHV]WpVHNVRUiQ XJ\DQRO\DQYDJ\DNiUNHYHVHEEV]DNpUWHOHPPHOUHQGHONH]ĒHPEHUHNPXQNiMXNDW PHJYDOyVXOyEHUXKi]iVRNKR]]iIpUKHWĒVpJpUH PXQNDLGĒEHQPHJIHOHOĒGtMD]iVHOOHQpEHQYpJ]LN ‡$(XUySDL6]RFLiOLV$ODSIRUUiVDL²DPHO\HNFpO]RWWSURJUDPRNNDON|]YHWOHQ KDWiVW NpSHVHN J\DNRUROQL D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN pOHWN|UOPpQ\HLUH D] DNDGiO\PHQWHVtWpV D] LQWp]PpQ\HV V]RFLiOLV HOOiWiV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHNUH YRQDWNR]y FpO]RWW NpS]pV iWNpS]pV YDODPLQW D IRJODONR]WDWiV FpOWHUOHWHLUH

3UREOpPiWMHOHQWD]LVKRJ\D]FLYLOV]HUYH]HWHNWĒOOHJDOiEEXJ\DQRO\DQYDJ\PpJ QDJ\REEPXQNDLQWHQ]LWiVWYiUQDNHOPLQWDÅSURÀµD]DGRWWWHUOHWWHONL]iUyODJRVDQ PXQNDYLV]RQ\EDQYDJ\À]HWHWWV]DNpUWĒLMRJYLV]RQ\EDQIRJODONR]yPXQNDWiUVDNWyO H]pUW J\DNUDQ LUUHiOLVDQ U|YLG LGĒ PDUDG D WpQ\OHJHV pUGHNHJ\H]WHWpVUH LOOHWYH D FLYLOV]DNpUWĒLPXQNiUD

$ IRJ\DWpNRV HPEHUHN pUGHNpUYpQ\HVtWđ V]HUYH]HWHLQHN UpV]YpWHOH D Javaslat G|QWpVHOđNpV]tWpVEHQDG|QWpVKR]DWDOEDQpVDPRQLWRUR]iVEDQ 0HJ NHOO WHUHPWHQL D] DQ\DJL IRUUiVRNDW pV D]RN N|W|WW IHOKDV]QiOiViW $] (8 IRUUiVRN IHOKDV]QiOiVL FpOWHUOHWHLQHN PHJKDWiUR]iVD D .RUPiQ\ N|WHOH]đYp NHOO WHQQL D] pUGHNHJ\H]WHWpVEHQ UpV]WYHYđ IRJ\DWpNRV LUiQ\tWiViYDOW|UWpQLN$IRJ\DWpNRVHPEHUHNPR]JDOPDLQDNHUĒVpUGHNpUYpQ\HVtWĒ HPEHUHN YH]HWWH FLYLO V]HUYH]HWHN LOOHWYH D V]HUYH]HWHN V]DNpUWđL WHYpNHQ\VpJpQHN KDWiViUD YiOWR]y LQWHQ]LWiVVDO LOOHWYH VLNHUHVVpJJHO GH D] WHYpNHQ\VpJpQHNÀQDQV]tUR]iViUD XWyEELPLQWHJ\pYEHQiOWDOiEDQPHJW|UWpQLNDIRUUiVIHOKDV]QiOiVWHUYH]pVH PDMG D NRQNUpW SiO\i]DWRN NLtUiVD pUWpNHOpVH LOOHWYH PRQLWRUR]iVD VRUiQ D F $ UD YRQDWNR]y (XUySDL 8QLyV 6WUXNWXUiOLV $ODSRN IRJ\DWpNRVHPEHUHNpUGHNpUYpQ\HVtWĒV]HUYH]HWHLQHNEHYRQiVD PHJIHOHOđIHOKDV]QiOiViKR]V]NVpJHVKD]DLLQWp]NHGpVHN $]pUGHNpUYpQ\HVtWĒWHYpNHQ\VpJN|]pSSRQWMiEDDIRJ\DWpNRVHPEHUHNV]HUYH]HWHL a ÅVHPPLW UyOXQN QpONOQNµ HOY pUYpQ\HVOpVpW KHO\H]LN DPHO\ DODSYHWĒHQ D]W MHOHQWL KRJ\ D] pULQWHWW HPEHUHN V]HUYH]HWHLQHN PiU D] HOĒ]HWHV WHUYH]pV LGĒV]DNiEDQMHOHQNHOO(esetenként kellene)OHQQLDSURJUDPRNNLDODNtWiViEDQ

$DVLGĒV]DNUDV]yOy6WUXNWXUiOLV$ODSRNIHOKDV]QiOiViUDYRQDWNR]y$] (XUySDL3DUODPHQWpV7DQiFVUHQGHOHWHD.|]|V6WUDWpJLDL.HUHWKH]WDUWR]y(XUySDL 5HJLRQiOLV )HMOHV]WpVL $ODSUD (XUySDL 6]RFLiOLV $ODSUD .RKp]LyV $ODSUD (XUySDL 0H]ĒJD]GDViJL9LGpNIHMOHV]WpVL$ODSUD pV (XUySDL7HQJHUJ\L pV +DOiV]DWL$ODSUD YRQDWNR]yN|]|VUHQGHONH]pVHNPHJiOODStWiViUyOD](XUySDL5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVL (]D]HOYiUiVPpJDPDLQDSLJLVJ\DNUDQFVDNNRPRO\]|NNHQĒNNHOHVHWHQNpQWHUĒV $ODSUD D] (XUySDL 6]RFLiOLV $ODSUD pV D .RKp]LyV $ODSUD YRQDWNR]y iOWDOiQRV pUGHNpUYpQ\HVtWĒDNFLyNV]HUYH]pVpYHODQ\LOYiQRVViJEHYRQiViYDOpUYpQ\HVO UHQGHONH]pVHN PHJiOODStWiViUyO pV D] (. WDQiFVL UHQGHOHW KDWiO\RQ NtYO KHO\H]pVpUĒO &20  YpJOHJHV D WRYiEELDNEDQ %L]RWWViJL MDYDVODW $G|QWpVHOĒNpV]tWĒG|QWpVKR]yV]HUYH]HWHNPpJQHPLVPHUWpNIHONHOOĒNpSSHQ D .|]|V 6WUDWpJLDL .HUHWUĒO V]yOy UHQGHOHWUH MDYDVODW D IRJ\DWpNRVViJ DODSMiQ D]W KRJ\ D] pUGHNpUYpQ\HVtWĒ V]HUYH]HWHN WHYpNHQ\VpJH D] QHP DNDGiO\R]]D W|UWpQĒKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVPHJDNDGiO\R]iViWKRUL]RQWiOLVV]HPSRQWNpQW KDQHPNLIHMH]HWWHQVHJtWLWHYpNHQ\VpJNHW tUMDHOĒD]DODSRNIHOKDV]QiOiViQiO

174


$QHPHNN|]|WWLHJ\HQOĒVpJpVPHJNO|QE|]WHWpVPHQWHVVpJSURSDJiOiVD $ WDJiOODPRN pV D %L]RWWViJ EL]WRVtWMiN D IpUÀDN pV QĒN N|]|WWL HJ\HQOĒVpJ pV D QHPHN N|]|WWL HVpO\HJ\HQOĒVpJ HOYH pUYpQ\HVOpVpQHN HOĒVHJtWpVpW D SURJUDPRN HOĒNpV]tWpVHpVYpJUHKDMWiVDVRUiQ $WDJiOODPRNpVD%L]RWWViJPHJWHV]LNDPHJIHOHOĒOpSpVHNHWDSURJUDPRNHOĒNpV]tWpVH pV YpJUHKDMWiVD VRUiQ D QHPHQ IDML YDJ\ HWQLNDL V]iUPD]iVRQ YDOOiVRQ YDJ\ PHJJ\Ē]ĒGpVHQ IRJ\DWpNRVViJRQ NRURQ YDJ\ V]H[XiOLV LUiQ\XOWViJRQ DODSXOy EiUPLO\HQPHJNO|QE|]WHWpVPHJDNDGiO\R]iVDpUGHNpEHQ

$%L]RWWViJLMDYDVODWD.|]|V6WUDWpJLDL.HUHWUĒOV]yOyUHQGHOHWUH FLNNHXJ\DQLVHOĒtUMD FLNN 3DUWQHUVpJpVW|EEV]LQWĠNRUPiQ\]iV $SDUWQHUVpJLV]HU]ĒGpVLOOHWYHD]HJ\HVSURJUDPRNpUGHNpEHQDWDJiOODPSDUWQHUVpJHW V]HUYH]D]DOiEELSDUWQHUHNNHO D LOOHWpNHVUHJLRQiOLVKHO\LYiURVLpVPiVKDWyViJRN E JD]GDViJLpVWiUVDGDOPLSDUWQHUHNYDODPLQW  F DFLYLOWiUVDGDOPDWNpSYLVHOĒWHVWOHWHNEHOHpUWYHDN|UQ\H]HWYpGHOPLSDUWQHUHNHW FLYLOV]HUYH]HWHNHWpVD]HJ\HQOĒVpJHWpVPHJNO|QE|]WHWpVPHQWHVVpJHWSURSDJiOy V]HUYH]HWHNHW

(]D]WMHOHQWLKRJ\D]$ODSRNWiPRJDWiViYDOQHPM|KHWOpWUHRO\DQIHMOHV]WpVDPHO\ QHPYHV]LÀJ\HOHPEHDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNEHIRJDGiViWYDODPLQWDIHMOHV]WpVHN² (] DQQDN EL]WRVtWiViW VHJtWL HOĒ KRJ\ HJ\HWOHQ D 6WUXNWXUiOLV $ODSRN iOWDO DNiUSOÀ]LNDLLQIRNRPPXQLNiFLyVIRJODONR]WDWiVLYDJ\HJpV]VpJJ\NXOWXUiOLVWVWE ÀQDQV]tUR]RWW IHMOHV]WpV VH ]iUMD NL D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW YDODPLQW D]W KRJ\ ²QHPIHOHOQHNPHJDNDGiO\PHQWHVVpJV]HPSRQWMDLQDN D FpOFVRSRUW WiUVDGDOPL IHO]iUNy]WDWiViUD NLtUW SURJUDPRN PD[LPiOLVDQ YHJ\pN ÀJ\HOHPEHDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNWDSDV]WDODWDLW $%L]RWWViJLMDYDVODWD.|]|V6WUDWpJLDL.HUHWUĒOV]yOyUHQGHOHWUHWDUWDOPD]]DKRJ\ DUHQGHOHWYpJUHKDMWiViQDNHOĒVHJtWpVUHWHFKQLNDLVHJtWVpJQ\~MWiVWOHKHWÀQDQV]tUR]QL $%L]RWWViJMDYDVODWDD](XUySDL5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVL$ODSUyOpVÅDQ|YHNHGpVWpV D6WUXNWXUiOLV$ODSRNWHUKpUH PXQNDKHO\WHUHPWpVWV]ROJiOyEHUXKi]iVµFpONLWĠ]pVUĒOV]yOyHJ\HGLUHQGHONH]pVHNUĒO FLNN 7HFKQLNDLVHJtWVpJQ\~MWiVD%L]RWWViJNH]GHPpQ\H]pVpUH $ %L]RWWViJ NH]GHPpQ\H]pVpUH YDJ\ QHYpEHQ D .6.DODSRN WiPRJDWKDWMiN D] H UHQGHOHW YpJUHKDMWiViKR] V]NVpJHV HOĒNpV]tWĒ ÀJ\HOHPPHO NtVpUpVL LJD]JDWiVL pV WHFKQLNDLVHJtWVpJQ\~MWiVLpUWpNHOpVLpVHOOHQĒU]pVLLQWp]NHGpVHNHW

$WHFKQLNDLVHJtWVpJQ\~MWiVFpOMDDSDUWQHUHNNDSDFLWiViQDNPHJHUĒVtWpVH$PĠV]DNL VHJtWVpJQ\~MWiVEyO IRQWRV OHQQH D PDJ\DU IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]HUYH]HWHLQHN WiPRJDWiVD DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\ WDQiFVDGyNNi YiOKDVVDQDN D KRUL]RQWiOLV V]HPSRQWRN KiWUiQ\RV PHJNO|QE|]WHWpV QpONOL LQWp]NHGpVHN PHJKR]DWDOD pV D KR]]iIpUKHWĒVpJ EL]WRVtWiVD PHJIHOHOĒ YpJUHKDMWiViQDN EL]WRVtWiViUD pV H]pUW UpV]YpWHON EL]WRVtWRWW OHJ\HQ D SURJUDPRN HOĒNpV]tWpVEHQ Q\RPRQN|YHWpVpEHQ pUWpNHOpVpEHQpVHOOHQĒU]pVpEHQ

YDODPLQWD](.UHQGHOHWKDWiO\RQNtYOKHO\H]pVpUĒO &20  YpJOHJHV DWRYiEELDNEDQ$%L]RWWViJMDYDVODWDD](5)$UDYRQDWNR]yUHQGHOHWUH D](5)$iOWDOWiPRJDWRWWEHUXKi]iVLSULRULWiVRNN|]|WWV]HUHSHOWHWLD]LQWp]PpQ\HN OHERQWiViYDOSiUKX]DPRVDQDN|]|VVpJLDODS~V]ROJiOWDWiVRNEDW|UWpQĒEHUXKi]iVW FLNN %HUXKi]iVLSULRULWiVRN $] (5)$ D N|YHWNH]Ē EHUXKi]iVL SULRULWiVRNDW WiPRJDWMD D ] >@(8 UHQGHOHW >&35@ FLNNpEHQPHJKDWiUR]RWWWHPDWLNXVFpONLWĠ]pVHNHQEHOO 

 DWiUVDGDOPLEHIRJDGiVHOĒPR]GtWiVDpVDV]HJpQ\VpJHOOHQLN]GHOHP D EHUXKi]iV D QHP]HWL UHJLRQiOLV pV KHO\L IHMOĒGpVW V]ROJiOy HJpV]VpJJ\L pV V]RFLiOLV LQIUDVWUXNW~UiED D] HJpV]VpJJ\L VWiWXV]EHOL HJ\HQOĒWOHQVpJHN FV|NNHQWpVH YDODPLQW iWiOOiV D] LQWp]PpQ\L V]ROJiOWDWiVRNUyO D N|]|VVpJL DODS~ V]ROJiOWDWiVRNUD

$ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HVpO\HJ\HQOĒVpJpUĒO V]yOy (16= (J\H]PpQ\QHN PHJIHOHOĒHQ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN V]HUYH]HWHLQHN DNWtY EHYRQiViW NHOO EL]WRVtWDQL D SDUWQHUVpJL $PR]JiVVpUOWV]HPpO\HN|QiOOypOHWYLWHOpKH]HOHQJHGKHWHWOHQKRJ\D PHJiOODSRGiVHOĒNpV]tWpVpEHQD]RSHUDWtYSURJUDPRNNLGROJR]iViQiODSURMHNWHNNLtUiViQiO KHO\LN|]|VVpJHNV]LQWMpQUHQGHONH]pVUHiOOMDQDNDVSHFLiOLVV]iOOtWiVW HOEtUiOiViQiOpVNLpUWpNHOpVpQpOYDODPLQWDPRQLWRULQJEL]RWWViJRNEDQYDOyUpV]YpWHOQpO pVV]HPpO\LVHJtWpVWQ\~MWyWiPRJDWyV]ROJiOWDWiVRN

175

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

FLNN


$%L]RWWViJMDYDVODWDD](5)$UDYRQDWNR]yUHQGHOHWUHHOĒ]HWHVpUWpNHOpVWtUHOĒD 3. $IRJODONR]WDWiVFpOWHUOHWH KiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVUHLUiQ\XOyLQWp]NHGpVHNUĒO$ FLNNHOĒtUMD $ IRJ\DWpNRV HPEHUHN IRJODONR]WDWiViYDO NDSFVRODWRV KD]DL MRJV]DEiO\RN UHQGHONH]pVHLQHNpUWpNHOpVH FLNN (OĒ]HWHVpUWpNHOpV

 $ WDJiOODPRN HOĒ]HWHV pUWpNHOpVW YpJH]QHN D] HJ\HV SURJUDPRN NLGROJR]iVD PLQĒVpJpQHNMDYtWiVDpUGHNpEHQ $] HOĒ]HWHV pUWpNHOpVHNHW D SURJUDPRN HOĒNpV]tWpVppUW IHOHOĒV KDWyViJ IHOHOĒVVpJL N|UpEHQ NHOO HOYpJH]QL (]HNHW D SURJUDPPDO HJ\LGHMĠOHJ YH]HWĒL |VV]HIRJODOyYDO HJ\WW NHOO EHQ\~MWDQL D %L]RWWViJQDN $] DODSRNUD YRQDWNR]y V]DEiO\RN NV]|EpUWpNHNHWKDWiUR]KDWQDNPHJDPHO\HNDODWWD]HOĒ]HWHVpUWpNHOpVWHJ\PiVLN SURJUDPpUWpNHOpVpYHOHJ\WWOHKHWHOYpJH]QL $]HOĒ]HWHVpUWpNHOpVIHOPpUL 

O DQHPHNN|]|WWLHJ\HQOĒVpJHOĒPR]GtWiVDpVDPHJNO|QE|]WHWpVPHJDNDGiO\R]iVD pUGHNpEHQWHUYH]HWWLQWp]NHGpVHNPHJIHOHOĒVpJpW

D pYL &;&, 7|UYpQ\ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN ellátásairól… $ W|UYpQ\ †  EHNH]GpVH DODSMiQ UHKDELOLWiFLyV KR]]iMiUXOiVUD N|WHOHV D] D IĒPXQNDYiOODOyQiOW|EEHWIRJODONR]WDWyPXQNiOWDWyDPHO\QpODIRJODONR]WDWRWW PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠPXQNDYiOODOyNOpWV]iPDQHPpULHODWHOMHVOpWV]iP RVPpUWpNpW N|WHOH]ĒIRJODONR]WDWiVLV]LQW

$ W|UYpQ\EHQ IRJODOW N|WHOH]Ē IRJODONR]WDWiVL NYyWiW D] (8 V]iPRV RUV]iJiEDQ DONDOPD]]iNXJ\DQDNNRUHJ\HVWDJRUV]iJRNPiUNLYH]HWWpNDNRUiEEDQDONDOPD]RWW V]DEiO\WDMRJUHQGMNEĒO

$ KD]DL WDSDV]WDODWRN DODSMiQ D UHKDELOLWiFLyV KR]]iMiUXOiV ² DPHO\QHN PpUWpNH (]HNQHND]pUWpNHOpVHNQHNPLQGHQNpSSHQPDJXNEDNHOOIRJODOQLD]RNDWD]LQWp]NHGpVHNHW MHOHQOHJ QDJ\MiEyO D PLQLPiOEpU HJ\ pYHV |VV]HJpYHO D]RQRV ² IRJODONR]WDWiVUD DPHO\HNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNWiUVDGDOPLUpV]YpWHOHHOĒWWPHJOpYĒDNDGiO\RNOHERQWiViW |V]W|Q]Ē KDWiViW FVDN iWPHQHWLOHJ pV FVDN D PXQNiOWDWyN HJ\ UpV]pQpO NpSHV NLIHMWHQL V]ROJiOWiN(]WD3DUWQHUVpJL6]HU]ĒGpVQHNLVWDUWDOPD]QLDNHOOPiU FLNN $SDUWQHUVpJLV]HU]ĒGpVWDUWDOPD $SDUWQHUVpJLV]HU]ĒGpVD]DOiEELDNDWKDWiUR]]DPHJ 

G D]HUHGPpQ\HVYpJUHKDMWiVWEL]WRVtWyUHQGHONH]pVHNEHOHpUWYHD]DOiEELDNDW 

LL D] HOĒ]HWHV IHOWpWHOHN WHOMHVtWpVH pUWpNHOpVpQHN pV D QHP]HWL pV UHJLRQiOLV V]LQWHQ YpJUHKDMWDQGy LQWp]NHGpVHNQHN D] |VV]HIRJODOiVD pV YpJUHKDMWiVXN WHPWHUYH DPHQQ\LEHQD]HOĒ]HWHVIHOWpWHOHNHWQHPWHOMHVtWHWWpN 

LYDSDUWQHUHNEHYRQiVDpUGHNpEHQKR]RWWLQWp]NHGpVHNpVH]HNV]HUHSHDSDUWQHUVpJL V]HU]ĒGpV pV D] H UHQGHOHW FLNNpEHQ PHJKDWiUR]RWWD] HOpUW HUHGPpQ\HNUĒO V]yOyMHOHQWpVHOĒNpV]tWpVpEHQ

,JHQMHOHQWĒVPpJDYLV]RQ\ODJPDJDV|VV]HJĠDGyMHOOHJĠEHÀ]HWpVLN|WHOH]HWWVpJ HOOHQpUHLVD]RNQDNDPXQNiOWDWyNQDNDV]iPDDPHO\HNLQNiEEWHOMHVtWLNDEHÀ]HWpVL N|WHOH]HWWVpJHW DKHO\HWW KRJ\ PHJIHOHOĒ V]iP~ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\WIRJODONR]WDWQiQDN (QQHNRNDUpV]EHQDPXQNiOWDWyNQDNDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHPEHUHNNHO NDSFVRODWRV QHJDWtY DWWLWĠGMpEHQ UpV]EHQ ² NO|Q|VHQ D] iOODPL WXODMGRQEDQ OpYĒ YiOODONR]iVRN LOOHWYH iOODPL YDJ\ |QNRUPiQ\]DWL IRJODONR]WDWy V]HUYH]HWHN HVHWpEHQ ² D] pUGHNHOWVpJ KLiQ\iEDQ UpV]EHQ SHGLJ D WiMpNR]DWODQViJEDQ NHUHVHQGĒD]RQEDQHJ\HVPXQNDN|U|NPXQNDWHUOHWHNHVHWpEHQD]LVWpQ\KRJ\ QHPiOOUHQGHONH]pVUHDPXQNiOWDWyiOWDOHVHWOHJNHUHVHWWPHJIHOHOĒNpS]HWWVpJJHO NRPSHWHQFLiNNDO UHQGHONH]Ē PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOy D PXQNDHUĒ²SLDFRQ

$MHOHQIHMH]HWEHQLVPHUWHWHWWW|UYpQ\DPHO\MDQXiUQDSMiQiOOiVSRQWXQN $UHQGHOHWWHUYH]HWWHKiWHOĒ]HWHVpUWpNHOpVNpQWDSDUWQHUHNEHYRQiVDpUGHNpEHQ V]HULQWNHOOĒHOĒNpV]tWpVpVDWiUVDGDOPLSDUWQHUHNNHOW|UWpQĒHJ\H]WHWpVQpONO² KR]RWW LQWp]NHGpVHN pUWpNHOpVpW ,WW IRQWRV KRJ\ D SDUWQHUVpJL V]HU]ĒGpV D OpSHWWKDWiO\EDD]HOĒ]ĒHNEHQLVPHUWHWHWWUHQGHONH]pVHQNtYOV]iPWDODQ~MV]DEiO\W YH]HWHWWEHDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHPEHUHNUHYRQDWNR]yDQ IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNpUGHNNpSYLVHOHWLV]HUYH]HWHLQHNEHYRQiViWLVWDUWDOPD]]D

176


$W|UYpQ\KDWiO\EDOpSpVHyWDV]LQWHIRO\DPDWRVDW|UYpQ\PyGRVtWiVDLOOHWYHHQQHN ‡KDD]iOODPDV]DEiO\R]yUHQGV]HUHNpVD]iOODPLN|OWVpJYHWpVNLDODNtWiVDVRUiQ KDWiViUDD]DODFVRQ\DEEV]LQWĠYpJUHKDMWiVLV]DEiO\RNV]NVpJV]HUĠPyGRVtWiVDLV D UHKDELOLWiFLyUD V]NVpJV]HUĠHQ UiIRUGtWDQGy IRUUiVRNDW QHP ÅIHOHVOHJHV NLDGiVNpQWµKDQHPPHJWpUOĒEHIHNWHWpVNpQWNH]HOLH]iOWDOQHPIRUUiVRNDWYRQ E  pYL &;;,,, 7|UYpQ\ D SiO\DNH]GĒ ÀDWDORN D] |WYHQ pY IHOHWWL NLHEEĒODUHQGV]HUEĒOKDQHPMHOHQWĒVW|EEOHWIRUUiVRNNDOQ|YHOLDUHKDELOLWiFLyUD PXQNDYiOODOyN«IRJODONR]WDWiVLHVpO\HLQHNMDYtWiViUyO IRUGtWDQGyiOODPLIRUUiVRNPpUWpNpWpVDUiQ\iW ( W|UYpQ\ $ †  EHNH]GpVH HJ\ ~M UHKDELOLWiFLyV HV]N|]W YH]HWHWW EH DPHO\ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HNHW IRJODONR]WDWy YiOODONR]iVRNDW D V]RFLiOLVKR]]iMiUXOiVLDGy PHJÀ]HWpVHDOyOW|UWpQĒPHQWHVtWpVpYHO|V]W|Q]L PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\HNIRJODONR]WDWiViUD

$] (8 IHMOHWWHEE WDJiOODPDLEDQ DKRO D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ HPEHUHN IRJODNR]WDWiVL UiWiMD QDJ\ViJUHQGHNNHO PHJKDODGMD D KD]DL DUiQ\RNDW V]LQWpQ EHIHNWHWpVL V]HPOpOHWWHO pV PHJIHOHOĒ EHIHNWHWpVL IRUUiVRN EL]WRVtWiViYDO pUWpN HO D]RNDWD]HUHGPpQ\HNHWDPHO\HNKDWiViUDH]HNDEHIHNWHWpVHNpYDODWWPiU PHJWpUOQHNpVWiUVDGDOPLV]LQWHQPRUiOLVpVJD]GDViJLKDV]QRWHUHGPpQ\H]QHN

$W|UYpQ\QHNYDQQpPLIRJODONR]WDWiVWEĒYtWĒKDWiVDD]RQEDQMHOHQOHJDUHKDELOLWiFLyV NiUW\D NLYiOWiViUD MRJRVXOW PXQNDYiOODOyNQDN FVXSiQ PLQWHJ\  D WDOiOW H Egyéb javaslatok: NiUW\DVHJtWVpJpYHOPXQNiW ‡  (. UHQGHOHW iOWDO D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ IRJ\DWpNRV Értékelés HPEHUHNIRJODONR]WDWiVDVRUiQDONDOPD]KDWyFVRSRUWPHQWHVVpJLNHGYH]PpQ\ $ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOyN UHKDELOLWiFLyMiW LOOHWYH IRJODONR]WDWiViQDNEĒYOpVpWVHJtWHQLV]iQGpNR]y~MMRJV]DEiO\RNKDWiVDLiOOiVSRQWXQN V]HULQWFVDNDNNRUpUYpQ\HVOQHNLJD]iQKDDN|YHWNH]ĒIHOWpWHOHNWHOMHVOQHN ‡DJD]GDViJIHOOHQGOĒV]DNDV]EDMXWH]iOWDOiOWDOiQRVPXQNDHUĒNHUHVOHWNHOHWNH]LN DPXQNDHUĒ²SLDFRQ

(]DV]DEiO\OHKHWĒVpJHWDGDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠH]iOWDODPXQNDHUĒ ²SLDFRQKiWUiQ\RVKHO\]HWEHQOpYĒPXQNDYiOODOyNDWIRJODONR]WDWyV]HUYH]HWHN V]iPiUD D] iOWDOiQRV YHUVHQ\V]DEiO\RNWyO YDOy HOWpUpVUH pV NHGYH]PpQ\HN SUHIHUHQFLiNLJpQ\EHYpWHOpUH

$PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHPEHUHNIRJODONR]WDWiViYDONDSFVRODWRV ‡ D UHKDELOLWiFLyQDN QHP FVDN D KLYDWDOL UHQGV]HUH pSO NL KDQHP NLDODNXOQDN D KD]DL MRJL V]DEiO\R]iV ÀJ\HOHPEH YHV]L D] (. UHQGHOHWEHQ WpQ\OHJHV UHKDELOLWiFLyV V]ROJiOWDWiVRNDW Q\~MWy PHJIHOHOĒ ÀQDQV]tUR]iVVDO IRJODOW V]DEiO\RNDW PLQW DODSUHQGHONH]pVHNHW D]RQEDQ D

177

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$ODSYHWĒHQ KHO\HV D UHKDELOLWiFLy |V]W|Q]pVpUH LUiQ\XOy DODSFpOMD D] HOWHOW UHQGHONH]ĒUHKDELOLWiFLyVV]HUYH]HWHNpVVWUXNW~UiNLV LGĒEHQMHOHQWĒVPpUWpNEHQQHPWXGpUYpQ\HVOQLD]HOĒNpV]tWHWOHQVpJLOOHWYHHEEĒO LVHUHGĒHQDUHKDELOLWiFLyVUHQGV]HUNLDODNXODWODQViJDYDODPLQWDJD]GDViJLUHFHVV]Ly ‡DMRJV]DEiO\RNEyONLYHV]LND]RNDWDIHOHVOHJHVpVQHP]HWJD]GDViJLV]LQWHQNiURV IRJODONR]WDWiVUDQHJDWtYKDWiVDLPLDWW DGPLQLV]WUDWtYNRUOiWR]iVRNDWDPHO\HNDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHPEHUHN pVDSRWHQFLiOLVIRJODONR]WDWyNV]iPiUDLVHOOHQpUGHNHOWVpJHWHUHGPpQ\H]QHND $W|UYpQ\UHQJHWHJEL]RQ\WDODQViJLHOHPHWpVV]NVpJWHOHQDGPLQLV]WUiFLyVNRUOiWRW UHKDELOLWiFLyYDOV]HPEHQ WDUWDOPD]DSRWHQFLiOLVPXQNiOWDWyNGHNO|Q|VHQDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOyNpOHWN|UOPpQ\HLUHYRQDWNR]yDQ ‡ D IRJODONR]iVL UHKDELOLWiFLyEDQ UpV]W YiOODOy PXQNiOWDWyNDW QHP FVDN QHJDWtY |V]W|Q]ĒNNHO OiVG UHKDELOLWiFLyV KR]]iMiUXOiV À]HWpVL N|WHOH]HWWVpJ KDQHP $ YpJUHKDMWiVD pUGHNpEHQ OpWUHM|WW DODFVRQ\DEE V]LQWĠ MRJV]DEiO\RN EiU V]iPXNUDpUGHPLDMHOHQOHJLQpOMHOHQWĒVHEEHOĒQ\|NNHOMiUySR]LWtY|V]W|Q]ĒNNHO NpWVpJWHOHQO WDUWDOPD]QDN SR]LWtY ~M HOHPHNHW LV V]LQWpQ QHP WXGMiN EHW|OWHQL SOPXQNDKHO\WHUHPWpVLiWDODNtWiVLIRJODONR]WDWiVLWiPRJDWiVRN LVLJ\HNH]QHN YDOyGL V]HUHSNHW D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOyN IRJODONR]WDWiVL UiEtUQL QDJ\REE OpWV]iP~ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ PXQNDYiOODOy V]LQWMHQHPHPHONHGHWWDNRUiEELpYHNIRJODONR]WDWiVLV]tQYRQDOiKR]NpSHVW IRJODONR]WDWiViUD


KD]DL IRJODONR]WDWy V]HUYH]HWHN YpOHPpQ\H V]HULQW LQGRNROW OHQQH RO\DQ KD]DL UpV]OHWV]DEiO\RN PHJDONRWiVD DPHO\HN D MHOHQOHJ KDWiO\RV V]DEiO\RNWyO UpV]EHQ HOWpUĒPyGRQGHD](8V]DEiO\iOWDOPHJHQJHGHWWHQPHJIHOHOĒHQpUWHOPH]QpD] (8MRJDONRWyLDNDUDWRW

WHFKQLNDL YDJ\ V]HPpO\L VHJtWVpJ PHOOHWW LV DODFVRQ\DEE PXQNDWHOMHVtWPpQ\ HOpUpVpUH NpSHV PXQNDYiOODOyN HVHWpQ D MHOHQOHJLQpO PDJDVDEE PpUWpNĠ WiPRJDWiVLPpUWpNHWKDWiUR]PHJ

‡ $ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ GROJR]yN PXQNDYLV]RQ\iYDO NDSFVRODWRV V]DEiO\R]iVRN D] 0W iOWDOiQRV V]DEiO\DLQ W~O PHJMHOHQQHN D 0PWYEHQ GH WRYiEEL PyGRVtWiV V]NVpJHV SO D GROJR]y IRJODONR]WDWiVL WiPRJDWiVUD YDOy $IRJDOPDNHJ\VpJHVtWpVHpUGHNpEHQpVD](8MRJV]DEiO\RNPHJIHOHOĒDONDOPD]iViKR] MRJRVXOWViJiQDNPHJV]ĠQpVHMHOHQOHJQHPOHKHWDPXQNDYLV]RQ\IHOPRQGiViQDN LQGRNROWOHQQH LQGRND SHGLJ D PXQNDDGy IRJODONR]WDWiViYDO D] iOODP UpV]pUH V]ROJiOWDWiVW OiW HOPHO\DGGLJLQGRNROWDPHGGLJD5HKDELOLWiFLyV6]DNLJD]JDWiVL6]HUYYHON|W|WW ‡$ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ pV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ IRJDOPiQDN HJ\pQLIRJODONR]WDWiVLPHJiOODSRGiVKDWiO\EDQYDQ SRQWRVtWiVDDQQDNpUGHNpEHQKRJ\DKD]DLV]DEiO\R]iVQHOHJ\HQV]LJRU~EED](8 V]DEiO\R]iVQiO3OD)RJODONR]WDWiVLW|UYpQ\ )OW DPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ ‡ $ KD]DL V]DEiO\R]iVEDQ IRJODONR]WDWiVL WiPRJDWiVQiO HOV]iPROKDWy N|OWVpJHN D PXQNDYiOODOy IRJDOPiQDN PHJKDWiUR]iViYDO V]ĠNtWL D ² PiV MRJV]DEiO\EDQ J\DNRUODWEDQDEHpStWHWWDGPLQLV]WUiFLyVNRUOiWRNPLDWWWHOMHVHQQHPKtYKDWyN PHJKDWiUR]RWW²IRJODONR]WDWiVLWiPRJDWiVUDMRJRVXOWV]HPpO\HNN|UpW$PDJ\DU OHH]pUWLQGRNROWHJ\UpV]WD]HOV]iPROKDWyN|OWVpJHNN|UpQHNEĒYtWpVHSOHJ\HV ² D] (XUySDL 8QLyEDQ NLHPHONHGĒHQ DODFVRQ\ IRJODONR]WDWiVL V]LQW MDYtWiVD LQGRNROWV]iOOtWiVLN|OWVpJHNDUHKDELOLWiFLyVWDQiFVDGypVPHQWRUIRJODONR]WDWiVL pUGHNpEHQLQGRNROWKRJ\OHJ\HQWiPRJDWKDWyDQQDNDPHJYiOWR]RWWV]HPpO\QHND N|OWVpJH D EH QHP W|OW|WW PXQNDKHO\HNNHO NDSFVRODWEDQ  DPHO\HNHW D IRJODONR]WDWiVDLVDNLN|]pSV~O\RVPpUWpNEHQEDQHJpV]VpJNiURVRGRWW PXQNiOWDWy D PLQLV]WpULXPPDO N|W|WW V]HU]ĒGpV DODSMiQ UHQGHONH]pVUH WDUW $MHOHQOHJLV]DEiO\RNV]HULQWFVDNDYDJ\HIHOHWWLPpUWpNEHQPHJYiOWR]RWW IHOPHUOĒIHQQWDUWiVLN|OWVpJHN PXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\IRJODONR]WDWiVDOHKHWWiPRJDWRWW ‡6]NVpJHVD0PWYUHKDELOLWiFLyVIRJODONR]WDWiVWJiWOyV]DEiO\R]iVDLQDNIHOROGiVDSO ‡$9pGHWW0ĠKHO\ WDUWyVIRJODONR]WDWiVHVHWpQDPXQNDLGĒNHUHWEHQYDOyIRJODONR]WDWiVWLOWiViQDN ‡9pGHWWWHUPpN PHJV]QWHWpVH NHUHVHWNRUOiWRN ~MUD V]DEiO\R]iVD D UHKDELOLWiFLyV HOOiWiV ‡9pGHWWSLDF PHJiOODStWiViQDNQHOHJ\HQNULWpULXPDKRJ\NHUHVĒWHYpNHQ\VpJHWQHIRO\WDVVRQ IRJDOPiQDNPHJKDWiUR]iVDLOOHWYHSRQWRVtWiVDDPHO\QHNpUGHNpEHQV]NVpJHV PHUWH]PXQNDYLV]RQ\NHUHWpEHQDONDOPD]RWWGROJR]yHVHWpEHQDPXQNDYLV]RQ\ D pYL &;&, W|UYpQ\ 0PWY pV D ;,  .RUP UHQGHOHW PHJV]QWHWpVpWMHOHQWLpVVHQNLV]iPiUDQHPHOĒQ\|V HJ\pUWHOPĠPyGRVtWiVD 0LQG D] (XUySDL 8QLyV PLQG D KD]DL MRJDONRWiVEDQ DODSYHWđ V]HPSRQW ‡$ UHKDELOLWiFLyV IRJODONR]WDWyN SLDFiQDN EĒYtWpVH pV HEEĒO IDNDGy EHYpWHOHLN pV NHOOKRJ\OHJ\HQKRJ\D]IHOHOMHQPHJDNRUPiQ\RNU|YLGWiY~JD]GDViJL IHQQWDUWKDWyViJXNMDYtWiVDpUGHNpEHQV]NVpJHVDN|]EHV]HU]pVLW|UYpQ\WRYiEEL pUGHNHLQ W~O D N|]pS ,OOHWYH KRVV]~ WiY~ (8 pV WDJiOODPL WiUVDGDOPL SRQWRVtWiVDWRYiEELDN|]EHV]HU]pVHNHVHWpQDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠ pUGHNHNQHNYDODPLQWDIRJODONR]WDWiVWYpJ]đV]HUYH]HWHNpVDPHJYiOWR]RWW GROJR]yNDW MHOHQWĒV DUiQ\EDQ IRJODONR]WDWy V]HUYH]HWHN V]iPiUD NLIHMH]HWW PXQNDNpSHVVpJğIRJ\DWpNRVIRJODONR]WDWRWWDNpUGHNHLQHNLV N|WHOH]ĒHQpUYpQ\HVtWHQGĒHOĒQ\WDGyV]DEiO\RNEHYH]HWpVH $]RNWDWiVNpS]pVFpOWHUOHWH. Egyéb javaslatok: $IRJ\DWpNRVHPEHUHNRNWDWiViYDONpS]pVpYHONDSFVRODWRVKD]DLMRJV]DEiO\RN UHQGHONH]pVHLQHNpUWpNHOpVH ‡$](8V]LQWMpQWRYiEEUDLVV]NVpJYDQD(.UHQGHOHWiOWDOPHJKDWiUR]RWW FVRSRUWPHQWHVVpJV]DEiO\R]iViUDD]RQEDQV]NVpJHVQHNOiWMXNUHQGHOHWRO\DQ D pYL&;&W|UYpQ\DN|]QHYHOpVUđO LUiQ\~PyGRVtWiViWDPHO\DV~O\RVDQIRJ\DWpNRVDPXQNDHUĒ²SLDFRQEiUPHO\ (]DW|UYpQ\OpSHWWDNRUiEELN|]RNWDWiVLW|UYpQ\KHO\pEHWHOMHVHQiWDODNtWYD (]]HONDSFVRODWRVMDYDVODWRNDN|YHWNH]ĒN

178


$W|UYpQ\IHMH]HWpQHN†DV]DEiO\R]]DDVDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\Ġ LGH WDUWR]QDNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒJ\HUPHNHNpVÀDWDORN V]HPpO\HNQHYHOpVpUH pVRNWDWiViUDYRQDWNR]yNpUGpVHNHW $ NRUiEEL N|]RNWDWiVL W|UYpQQ\HO HOOHQWpWEHQ H] D W|UYpQ\ QHP PRQGMD NL D] DODSHOYHN N|]|WW D] LQNOX]tY EHIRJDGy RNWDWiV DODSN|YHWHOPpQ\pW KDQHP D N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\EHQ W|UWpQĒ HOKHO\H]pVUH YRQDWNR]yDQ D V]DNpUWĒL EL]RWWViJRN KDWiVN|UpEH XWDOMD ² D V]OĒYHO HJ\H]WHWHWW PyGRQ ² D VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ J\HUPHN RSWLPiOLV QHYHOpVpW EL]WRVtWDQL NpSHV N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\NLYiODV]WiViW

$] iWDODNtWiV HJ\LN MHOHQWđV DODSYHWđHQ KHO\HV LUiQ\D HEEHQ D] HVHWEHQLVDIHOVđIRN~NpS]pVLUHQGV]HUpVDPXQNDHUđ²SLDFLLJpQ\HN N|]pSpVKRVV]~WiY~|VV]HKDQJROiVD $UHQGV]HUiWDODNtWiViUyOHJ\HQOĒUHMHOHQWĒVpVKHYHVYLWiNIRO\QDNDNRUPiQ\ pVD]pULQWHWWWiUVDGDOPLSDUWQHUHNN|]WD]iWDODNtWiVWDSDV]WDODWDLUyOD]RQEDQ MHOHQOHJQHPOHKHWpUWpNHOpVWWHQQL .pWVpJWHOHQKRJ\DIHOVĒRNWDWiVLQIUDVWUXNW~UiMDEiUW|UWpQWDKR]]iIpUKHWĒVpJ WHNLQWHWpEHQ HOĒUHOpSpV ² GH HQQHN HOOHQpUH PHJN|]HOtWĒHQ VHP DONDOPDV D IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNIHOVĒRNWDWiVEDQYDOyUpV]YpWHOpEHQPHJQ\LOYiQXOy LJHQMHOHQWĒVOHPDUDGiVU|YLGLOOHWYHN|]pSWiYRQW|UWpQĒNH]HOpVpUH

$ V]RFLiOLV YpGHOHP V]RFLiOLV HOOiWiV FpOWHUOHWpUH YRQDWNR]y V]DEiO\R]iV 7HNLQWHWWHODUUDKRJ\DW|UYpQ\pSSHQKRJ\FVDNKDWiO\EDOpSHWWD]LQWp]NHGpVHN értékelése KDWiVDLUyOPDPpJQHPOHKHWPHJDODSR]RWWYpOHPpQ\WPRQGDQL )RUPiOLV V]HPSRQWEyO YLVV]DOpSpVQHN WĠQLN D] (8 WDJRUV]iJDLEDQ iOWDOiEDQ D $V]RFLiOLVHOOiWiVRNWHUOHWpQHNMHOHQWĒVUpV]pWDPDLQDSLJLVD]ÅH]HUV]HUµ HOIRJDGRWWQDNWHNLQWKHWĒEHIRJDGyRNWDWiVSULRULWiViQDNW|UYpQ\LU|J]tWpVpQHN PyGRVtWRWWDV]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVHOOiWiVRNUyOV]yOypYL,,,W|UYpQ\ PHOOĒ]pVH V]DEiO\R]]D E $V]DNRNWDWiVDIHOQđWWNpS]pViWNpS]pVUHQGV]HUHV]LQWpQiWDODNXOyEDQ YDQ D]RQEDQ D] iWDODNtWiVL V]iQGpNRN WpQ\OHJHV KDWiVDL MHOHQOHJ PpJ QHP pU]pNHOKHWĒNpVQHPpUWpNHOKHWĒN $ODSYHWĒHQKHO\HVLUiQ\QDNWHNLQWKHWĒKRJ\DV]DNNpS]pVDPXQNDHUĒ²SLDF LJpQ\HLYHO|VV]KDQJEDQOpYĒNRPSHWHQFLiNPHJV]HU]pVpUHLUiQ\XOMRQD]RQEDQ WDSDV]WDODWRN KLiQ\iEDQ D YiOWR]iVRNDW WpQ\OHJHV KDWiVDLW PpJ QHP OHKHW pUWpNHOQL $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ HPEHUHN V]DNPDL NpS]pVpUH YRQDWNR]y NRPSOH[ UHQGV]HU NLDODNXOiVD PpJ QHP NH]GĒG|WW HO FVXSiQ HJ\HV (8 SURJUDPRN LUiQ\R]QDNHOĒIRUUiVRNDWDV]DNPDLNpS]pViWNpS]pVÀQDQV]tUR]iViUD (]HN D SURJUDPRN Q\LOYiQ VHJtWKHWQHN QpKiQ\ H]HU HPEHU iWNpS]pVpEHQ D]RQEDQ |QPDJXNEDQ QHP ROGMiN PHJ iOWDOiQRV MHOOHJJHO HQQHN D UpWHJQHN D V]DNNpS]pVpUHYRQDWNR]yDQD](8IHMOHWWRUV]iJDLEDQNLDODNXOWUHQGV]HUHNWĒO MHOHQWĒVHQHOPDUDGWKD]DLV]DNNpS]pVLUHQGV]HUSUREOpPiLW F $ IHOVđRNWDWiV UHQGV]HUH LV MHOHQWĒV iWDODNtWiV DODWW iOO ÉWDODNXOQDN D IHOVĒRNWDWiV ÀQDQV]tUR]iVL V]DEiO\DL D] HJ\HWHPHNUH IĒLVNROiNUD YDOy EHNHUOpV IHOWpWHOHLDNpS]pVLLUiQ\RNV]DNRNSULRULWiVDL

$V]iPWDODQV]RUPyGRVtWRWWW|UYpQ\DODSSUREOpPiMDDV]RFLiOLVHOOiWyUHQGV]HUHN NLDGiVDLQDNIRO\DPDWRVFV|NNHQWpVpUHLUiQ\XOyiOODPLW|UHNYpVDPHO\PHJMHOHQLN D V]RFLiOLV LQWp]PpQ\HN ÀQDQV]tUR]iViEDQ LOOHWYH D SpQEHQL pV WHUPpV]HWEHOL V]RFLiOLVHOOiWiVRN|VV]HJpQHNQRPLQiOLVpVUHiOpUWpNHQW|UWpQĒFV|NNHQWpVpEHQ $V]RFLiOLVEL]WRQViJFV|NNHQpVHNO|Q|VHQDKiWUiQ\RVKHO\]HWEHQOpYĒUpWHJHN HVHWpEHQ²DPHO\EHEHOHWDUWR]LNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNG|QWĒW|EEVpJH ² D PLQGHQQDSL pOHWKH] V]NVpJHV DODSYHWĒ pOHOPLV]HUHN Ki]WDUWiVL HV]N|]|N N|]]HPLV]ROJiOWDWiVRNMyOpWLNLDGiVRNIRJ\DV]WiViQDNMHOHQWĒVFV|NNHQpVpKH] YH]HWDPHO\PDNURJD]GDViJLV]LQWHQDJD]GDViJLUHFHVV]LyWHUĒVtWL $] iOODP D V]RFLiOLV NLDGiVRNUD IRUGtWRWW |VV]HJHN FV|NNHQWpVpYHO QHP PHJWDNDUtW KDQHP PDJD LV JHUMHV]WL D JD]GDViJL UHFHVV]LyW KLV]HQ D EHOVĒ IRJ\DV]WiVPpUWpNHN|]YHWOHQKDWiVWJ\DNRURODQHP]HWJD]GDViJUD (]WDQHJDWtYKDWiVWD]HGGLJLWDSDV]WDODWRNDODSMiQQHPNpSHVHOOHQV~O\R]QL D PDJDVDEE M|YHGHOPL KHO\]HWEHQ OpYĒ UpWHJHNQHN D] HJ\NXOFVRV DGyUHQGV]HU EHYH]HWpVpYHO Q\~MWRWW W|EEOHWEHYpWHOHNUH DODSR]RWWDNRUPiQ\iOWDOWHUYH]HWWIRJ\DV]WiVQ|YHNHGpV

179

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

NRUiEEL N|]RNWDWiVL VWUXNW~UiW D ÀQDQV]tUR]iVL UHQGHW pV D N|]RNWDWiV ÀOR]yÀiMiW


E $ IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]RFLiOLV EL]WRQViJiQDN NpUGpVpW H W|UYpQ\ UHQGHONH]pVHLQpOOpQ\HJHVHQMREEDQpULQWLD]HOĒ]Ē D SRQWEDQLVPHUWHWHWW pYL &;&, 7|UYpQ\ D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN ellátásairól… (QQHN D W|UYpQ\QHN XJ\DQLV DODSYHWĒ NLKDWiVD YDQ D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN HOOiWiVL pV H]iOWDO V]RFLiOLV EL]WRQViJiUD KLV]HQ H] D W|UYpQ\ D] $ODSW|UYpQ\PHJYiOWR]RWWUHQGHONH]pVHLUHpSOYHPHJV]QWHWWHDIRJ\DWpNRV HPEHUHN V]RFLiOLV DODSEL]WRQViJiW NRUiEEDQ JDUDQWiOy URNNDQWViJL Q\XJGtM UHQGV]HUW $ W|UYpQ\ KDWiO\EDOpSpVH HOĒWW D NRUiEEDQ PXQNDYLV]RQ\EDQ PHJV]HU]HWW V]ROJiODWL LGĒQ D] pOHWSiO\D DODWW HOpUW M|YHGHOHP DODSMiQ EHÀ]HWHWW MiUXOpNRQ YDODPLQWD]HJpV]VpJNiURVRGiVPpUWpNpQDODSXOyURNNDQWViJLQ\XJGtMUHQGV]HU KHO\pEHHJ\V]RFLiOLVVHJpO\MHOOHJĠDODSMRJLJDUDQFLiYDOQHPUHQGHONH]ĒHOOiWiV OpSHWW (] D] HOOiWiV ² HJ\pENpQW HOYL V]HPSRQWEyO KHO\HVHOKHWĒ PyGRQ ² D SDVV]tY HOOiWiVRN KHO\HWW D UHKDELOLWiFLyUD D IRJ\DWpNRVViJ HOOHQpUH HOYpJH]KHWĒ PXQNDYpJ]pVEĒOV]iUPD]yM|YHGHOHPV]HU]pVUHKHO\H]LDKDQJV~O\W

‡$IRJ\DWpNRVHPEHUHNV]iPiUDQ\~MWRWWMiUPğV]HU]pVLWiPRJDWiV UHQGV]HUpQHN iWDODNtWiVD NpWVpJWHOHQO HUHGPpQ\H]HWW SR]LWtY KDWiVRNDW D] LJpQ\MRJRVXOWDNN|UpQHNEĒYtWpVpYHODWiPRJDWiVL|VV]HJMHOHQWĒVHPHOpVpYHO LOOHWYHDKR]]iIpUpVIHOWpWHOHLQHNN|QQ\tWpVpYHO(QQHND]LQWp]NHGpVQHNDKDWiVDL D]RQEDQYLV]RQ\ODJNHYpVpYHQWHQpKiQ\H]HUHPEHUUHWHUMHGQHNNLtJ\DWHOMHV IRJ\DWpNRVSRSXOiFLyV]RFLiOLVEL]WRQViJiUDYRQDWNR]yKDWiVRNDW|EEV]i]H]HU IRJ\DWpNRVHPEHUHVHWpEHQNHYpVEppU]pNHOKHWĒN G $V]RFLiOLVV]ROJiOWDWiVRNWHUOHWpQOpQ\HJHVHOĒUHOpSpVDMHOQ\HOYW|UYpQ\L HOLVPHUpVpYHOpVDMHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNRUV]iJRVKiOy]DWiQDNNLpSOpVpYHO D VLNHW HPEHUHN V]iPiUD W|UWpQW $] LQWp]NHGpV PLQGHQNpSSHQ SR]LWtY PyGRQ pUWpNHOKHWĒKLV]HQD]iOODPUpJLDGyVViJRWW|UOHV]WHWWDVLNHWHPEHUHNNHOV]HPEHQ H (8 WiPRJDWiVL SURJUDP VHJtWVpJpYHO PHJNH]GĒG|WW D QDJ\ V]RFLiOLV LQWp]PpQ\HN OHERQWiViUD pV KHO\HWWN HPEHUN|]HOL D IRJ\DWpNRV HPEHUHNV]iPiUDMHOHQWđVYiOWR]iVRNDWHUHGPpQ\H]đ~MEHQWODNiVRV pV QDSSDOL LQWp]PpQ\L VWUXNW~UD NLDODNtWiViUD LUiQ\XOy SURJUDP ( SURJUDP HOLQGXOiViQDN NH]GHWL V]DNDV]iEDQ YDJ\XQN KDWiVDLQDN pUWpNHOpVH MHOHQOHJPpJQHPOHKHWVpJHV

$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNHJpV]VpJJ\LHOOiWyUHQGV]HUpUHYRQDWNR]y $UHQGV]HUDODSFpOMiQDNKHO\HVVpJHQHPNpUGĒMHOH]KHWĒPHJD]RQEDQMHOHQOHJ KD]DLMRJLV]DEiO\R]iVpUWpNHOpVH 0DJ\DURUV]iJRQ PpJ QHP DODNXOWDN NL VĒW NLDODNXOiVXN UHiOLV LGHMH VHP $IRJ\DWpNRVHPEHUHNHJpV]VpJJ\LHOOiWiViUDYRQDWNR]yOHJIRQWRVDEE SURJQRV]WL]iOKDWy ² D]RN D UHKDELOLWiFLyV LOOHWYH IRJODONR]WDWiVL UHQGV]HUHN MRJV]DEiO\RNEHPXWDWiVD DPHO\HN UHiOLV IRJODONR]WDWiVL DOWHUQDWtYiNDW WHUHPWHQpQHN D IRJ\DWpNRV HPEHUHNW|PHJHLV]iPiUD $ODSMRJV]DEiO\RN $]HJpV]VpJJ\UĒOV]yOypYL&/,97|UYpQ\ ÌJ\ D V]RFLiOLV EL]WRQViJ KHO\HWW LQNiEE D V]RFLiOLV EL]RQ\WDODQViJ MHOOHP]Ē D $]HJpV]VpJJ\LGROJR]yNUHQGWDUWiViUyOV]yOy 9, (0 rendelet MHOHQOHJLKHO\]HWEHQ $N|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyOV]yOypYL/;;;,,,W|UYpQ\ F $ IRJ\DWpNRVViJJDO pOđ HPEHUHN V]iPiUD VSHFLiOLV ÉOWDOiQRVMHOOHP]đN KiWUiQ\NRPSHQ]iFLyV FpOODO Q\~MWRWW iOODPL WiPRJDWiVRN reálértéke D] HOWHOW pYHN VRUiQ UDGLNiOLVDQ FV|NNHQW PLYHO D] pUWpNPHJĒU]pVW JDUDQWiOy $] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EH YpWHOH VRUiQ D] HJpV]VpJJ\L iJD]DWL iOODPLLQWp]NHGpVHNHOPDUDGWDN MRJV]DEiO\RNDIRJ\DWpNRVViJUDWHNLQWHWWHOQHPGLIIHUHQFLiOQDNDFVHOHNYĒNpSHVVpJ WHNLQWHWpEHQD]RQEDQQpKiQ\SRQWRQNO|QEVpJHWWHV]QHND]HJ\HVEHWHJHNN|]|WW ‡$IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUHiOpUWpNpQHNPHJĒU]pVpUHHEEHQD]pYEHQ ( NO|QEVpJWpWHO D]RQEDQ SR]LWtY DUUD YRQDWNR]y JDUDQFLiOLV HOHPHNHW WDUWDOPD] DNRUPiQ\WHWWLQWp]NHGpVWDPHO\WHUPpV]HWHVHQSR]LWtYKDWiVNpQWpUWpNHOKHWĒ KRJ\D]RQV]HPpO\HNDNLNQHNDMRJDLNJ\DNRUOiViKR]VHJtWVpJUHYDQV]NVpJND] D]RQEDQDQRPLQiO|VV]HJHPHOpVpQHNPpUWpNpYHOPHJN|]HOtWĒHQVHPNpSHV iOODSRWXNiOWDOLQGRNROWDV]iPXNUDDOHJLQNiEEV]NVpJHVpVPHJIHOHOĒV]tQYRQDO~ HOOHQV~O\R]QLD]HOĒ]ĒpYHNEHQIHOKDOPR]yGRWWHOPDUDGiVRNDW HJpV]VpJJ\LHOOiWiVKR]MXVVDQDNKR]]i

180


$]HJpV]VpJJ\UĒOV]yOyW|UYpQ\DODSMiQPLQGHQEHWHJQHNMRJDYDQMRJV]DEiO\EDQ PHJKDWiUR]RWW NHUHWHN N|]|WW D] HJpV]VpJL iOODSRWD iOWDO LQGRNROW PHJIHOHOĒ IRO\DPDWRVDQ KR]]iIpUKHWĒ pV D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN PHJIHOHOĒ HJpV]VpJJ\LHOOiWiVKR]

$]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVRNNHUHWpEHQDIHQWLDODSHOYHNDONDOPD]iViYDODEL]WRVtWRWWDN V]iPiUD EHWHJVpJN PHJHOĒ]pVH GLDJQRV]WL]iOiVD pV NH]HOpVH pUGHNpEHQ LJpQ\EH YHKHWĒHN PLQGD]RQ HJpV]VpJJ\L EHUHQGH]pVHN PHO\HN D V]DNPDL PLQLPXPIHOWpWHOHN N|]|WW WiUJ\L IHOWpWHONpQW PHJKDWiUR]iVUD NHUOWHN D] HJ\HV HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWyNQiO

(]HQ DODSHOYHN LOOHWĒOHJ MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHN EL]WRVtWMiN D]W KRJ\ D IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNLVPLQGHQPiVEHWHJJHOD]RQRVPyGRQIpUKHVVHQHN ( WHNLQWHWEHQ D WiUJ\L IHOWpWHOHNUH YRQDWNR]y MRJL QRUPiN PiU WDUWDOPD]]iN D] KR]]iD]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVKR] DNDGiO\PHQWHV À]LNDL N|UQ\H]HW YDODPLQW D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HJpV]VpJJ\L HOOiWiViKR]V]NVpJHVEHUHQGH]pVHNUHQGHONH]pVUHiOOiViQDNN|WHOH]HWWVpJpWLV ‡pYL/;;;,,,W|UYpQ\$N|WHOH]ĒHJpV]VpJEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUyO $ KDWiO\RV MRJV]DEiO\RN DODSMiQ WHKiW D IRJ\DWpNRV HPEHUHN HJpV]VpJJ\L HOOiWiViKR]HVHWHQNpQWV]NVpJHVOHQQHVSHFLiOLVHV]N|]|NHOMiUiVRNGLDJQRV]WLNDL (W|UYpQ\V]HULQWD]HJpV]VpJEL]WRVtWiVLHOOiWiVRNN|]OD]HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRN PyGV]HUHN VSHFLiOLV V]DNWXGiV UHQGHONH]pVUH iOOiVD D]RQEDQ H]HN PHJOpWH D D]HJpV]VpJLiOODSRWiOWDOLQGRNROWPpUWpNEHQYHKHWĒNLJpQ\EH MHOHQOHJLHJpV]VpJJ\LHOOiWyUHQGV]HUEHQUHQGNtYOKLiQ\RV $] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRN D]RQRV V]DNPDL WDUWDORPPDO LOOHWLN PHJ D] HJpV]VpJEL]WRVtWiVHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVDLUDMRJRVXOWV]HPpO\HNHW(EEĒON|YHWNH]ĒHQ DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HND]HJpV]VpJEL]WRVtWiVKR]YDOyKR]]iIpUpVWHNLQWHWpEHQ DMRJV]DEiO\LUHQGHONH]pVDODSMiQQHPV]HQYHGKHWQHNHOKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVW $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN HJpV]VpJEL]WRVtWiVL MiUXOpNÀ]HWpVL N|WHOH]HWWVpJH ² DPHQQ\LEHQPXQNDYLV]RQ\EDQiOOQDNXJ\DQ~J\DMiUXOpNDODSMXNQDJ\ViJiWyOtJ\D M|YHGHOPNPpUWpNpWĒOIJJPLQWDW|EELEL]WRVtWRWWQDNtJ\HEEHQD]HVHWEHQVDMiW MRJ~EL]WRVtWRWWNpQWUpV]HVOKHWQHND]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVEDQ

E $] HJpV]VpJJ\L W|UYpQ\QHN D] HJ\HV NH]HOpVHNEH EHDYDWNR]iVRNED YDOy EHOHHJ\H]pVUHYRQDWNR]yV]DEiO\R]iVD~J\NHUOWNLDODNtWiVUDKRJ\D]HJ\HVHJ\pQ LJpQ\HLWYpOHPpQ\pWD]iOODSRWiKR]LJD]RGyDQDOHJWHOMHVHEEPpUWpNEHQÀJ\HOHPEH OHKHVVHQYHQQL $ W|UYpQ\ DODSMiQ D EHWHJ |QUHQGHONH]pVL MRJD ² PHO\QHN HJ\LN OHJOpQ\HJHVHEE HOHPpWDNH]HOpVHNEHYDOy~QWiMpNR]RWWEHOHHJ\H]pVDGMD²NL]iUyODJD]HJpV]VpJJ\L iOODSRWDiOWDOLQGRNROWPpUWpNEHQpVPyGRQNRUOiWR]KDWy

$PHQQ\LEHQ PXQNDYLV]RQ\EDQ QHP iOOQDN ~J\ NLVNRU~ViJXN LGHMpQ FVDOiGWDJL $]HJ\HVNH]HOpVHNKH]W|UWpQĒKR]]iMiUXOiVDEHWHJUpV]pUĒODV]iPiUDHJ\pQLHVtWHWW MRJRQIHOQĒWWNRUXNEDQSHGLJV]RFLiOLVYDJ\Q\XJGtMV]HUĠHOOiWiVDLNDODSMiQD]RQRV IRUPiEDQPHJDGRWWWHOMHVN|UĠWiMpNR]WDWiVWN|YHWĒHQW|UWpQKHW MRJRQPiVKDVRQOyHOOiWiVEDQUpV]HVOĒNNHOYHKHWLNLJpQ\EHD]HJpV]VpJJ\LHOOiWy UHQGV]HUV]ROJiOWDWiVDLW $ W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW NLYpWHOHNWĒO HOWHNLQWYH EiUPHO\ HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpQHN IHOWpWHOH KRJ\ DKKR] D EHWHJ PHJWpYHV]WpVWĒO $]DODSYHWđMRJRNpUYpQ\HVOpVpQHNYpGHOPH IHQ\HJHWpVWĒONpQ\V]HUWĒOPHQWHVPHJIHOHOĒWiMpNR]WDWiVRQDODSXOyEHOHHJ\H]pVpW DGMD D $]HJpV]VpJJ\LWiUJ\~MRJV]DEiO\RNpUWHOPpEHQD]HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRN pVLQWp]NHGpVHNVRUiQEL]WRVtWDQLNHOODEHWHJHNMRJDLQDNYpGHOPpW .O|QUHQGHONH]LNDW|UYpQ\DUUyOLVKRJ\D]RQV]HPpO\HNHVHWpEHQDNLNQHND MRJDLNJ\DNRUOiViKR]VHJtWVpJUHYDQV]NVpJND]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVVDO )RQWRVW|UYpQ\EHQU|J]tWHWWHOYKRJ\D]HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOH NDSFVRODWRV G|QWpVHNEHQ D YpOHPpQ\NHW V]DNPDLODJ OHKHWVpJHV VRUiQpUYpQ\HVOQLHNHOOD]HVpO\HJ\HQOĒVpJQHN PpUWpNEHQÀJ\HOHPEHNHOOYHQQL

181

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$ODSHOYNpQW NHUOW U|J]tWpVUH KRJ\ D] HJpV]VpJJ\L HOOiWiV VRUiQ PLQGHQ EHWHJ $] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVRN D] HJpV]VpJEL]WRVtWyYDO D] DGRWW V]ROJiOWDWiVUD PHJĒUL]KHVVHD]HPEHULPpOWyViJiWpV|QD]RQRVViJiWpVKRJ\|QUHQGHONH]pVLpV ÀQDQV]tUR]iVL V]HU]ĒGpVVHO UHQGHONH]Ē HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWyQiO YHKHWĒN PLQGHQHJ\pEMRJDFVRUEtWDWODQPDUDGMRQ LJpQ\EH


F $] iOWDOiQRV V]DEiO\RN PHOOHWW D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN IRNR]RWW YpGHOPpWV]ROJiOMDDEHWHJMRJLNpSYLVHOĒLQWp]PpQ\HLV

IHMOHV]WpVpWpVV]DEiO\R]]DDWDQiFVDGiVVRUiQD]iOODPLLOOHWĒOHJDFLYLOV]HUYH]HWHN KDWpNRQ\ HJ\WWPĠN|GpVpQHN IHOWpWHOHLW IRUPiLW 7iPRJDWMD D PDJ]DWL pOHW YpGHOPpW V]ROJiOy WHYpNHQ\VpJHW V]HUYH]HWHNHW NO|Q|VHQ D]RNDW DPHO\HN DQ\DJLWiPRJDWiVWLVQ\~MWDQDND]DUUDUiV]RUXOyYiUDQGyVDQ\iNQDN$PXQNDMRJL V]DEiO\R]iV HV]N|]pYHO JRQGRVNRGLN D YiUDQGyV DQ\iN IRNR]RWW PXQNDKHO\L YpGHOPpUĒO$KHO\L|QNRUPiQ\]DWDJ\HUPHNMyOpWLpVJ\HUPHNYpGHOPLHOOiWiVRN EL]WRVtWiViYDO VHJtWL D YiUDQGyV DQ\iW pV FVDOiGMiW D V]OHWHQGĒ J\HUPHN YiOODOiViEDQpVIHOQHYHOpVpEHQ

$] HJpV]VpJJ\UĒO V]yOy W|UYpQ\ UHQGHONH]pVH DODSMiQ D EHWHJMRJL NpSYLVHOĒ NO|Q|VÀJ\HOPHWIRUGtWD]pOHWNRUXNWHVWLYDJ\V]HOOHPLIRJ\DWpNRVViJXNHJpV]VpJL iOODSRWXN LOOHWYH WiUVDGDOPLV]RFLiOLV KHO\]HWN PLDWW NLV]ROJiOWDWRWW KHO\]HWEHQ OpYĒN EHWHJMRJDLQDN YpGHOPpUH YDODPLQW D] HJ\HQOĒ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN pUYpQ\HVtWpVpYHONDSFVRODWRVSDQDV]RNUDPHJKDWDOPD]iVDODSMiQNpSYLVHOLDEHWHJHW DN|YHWHOPpQ\PHJVpUWpVpQHNPHJiOODStWiViUDLUiQ\XOyKDWyViJLHOMiUiVVRUiQ 

7pUtWpVPHQWHV WHUKHVJRQGR]iVUD MRJRVXOW D 0DJ\DURUV]iJRQ ODNyKHOO\HO UHQGHONH]ĒPDJ\DUiOODPSROJiUpVKi]DVWiUVDYDODPLQWD0DJ\DURUV]iJRQpUYpQ\HV EHYiQGRUOiVLYDJ\OHWHOHSHGpVLHQJHGpOO\HOUHQGHONH]ĒQHPPDJ\DUiOODPSROJiU $ WHUKHVJRQGR]iV NHUHWpEHQ D J\HUPHNHW YiUy QĒW WiMpNR]WDWMiN D PDJ]DW HJpV]VpJHVIHMOĒGpVHpUGHNpEHQV]NVpJHVpOHWPyGUyODKHO\HVWiSOiONR]iVUyO D PDJ]DWRW NiURVtWy KDWiVRN NO|Q|VHQ D GRKiQ\]iV pV DONRKROIRJ\DV]WiV HONHUOpVpQHNIRQWRVViJiUyO(OYpJ]LN D PDJ]DW HJpV]VpJHV IHMOĒGpVpW HOOHQĒU]Ē pV D J\HUPHNHW YiUy QĒ HJpV]VpJYpGHOPpW EL]WRVtWy V]ĠUĒYL]VJiODWRNDW 6HJtWVpJHW DGQDN D J\HUPHNHW YiUy QĒQHN D V]OpVUH V]RSWDWiVUD FVHFVHPĒ pV J\HUPHNJRQGR]iVUD YDOy IHONpV]OpVKH] $ WHUKHVJRQGR]iV UpV]OHWHV V]DEiO\DLW D N|WHOH]Ē pV D] iOODPL JRQGRVNRGiV NHUHWpEHQ WpUtWpVPHQWHVHQ LJpQ\EH YHKHWĒ IDNXOWDWtY V]ĠUĒYL]VJiODWRNN|UpWD]HJpV]VpJJ\LPLQLV]WHUUHQGHOHWEHQiOODStWMDPHJ

 6]ğUđpVPHJHOđ]đSURJUDPRND]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVEDQ )RJDORP$V]HUYH]HWWODNRVViJLV]ĠUpVD]HJpV]VpJJ\LHOOiWyUHQGV]HUEHiJ\D]RWWDQ YpJUHKDMWRWWN|]SpQ]EĒOÀQDQV]tUR]RWWD]pOHWNRUDODSMiQYHV]pO\H]WHWHWWQHNPLQĒVOĒ ODNRVViJFVRSRUWRNUD NLWHUMHGĒ D FpOV]HPpO\HN V]HPpO\HV PHJKtYiViW pV N|YHWpVpW DONDOPD]yV]DNPDLODJLQGRNROWJ\DNRULViJJDOPHJLVPpWHOWQpSHJpV]VpJJ\LWHYpNHQ\VpJ 7RYiEELYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RN ‡  ;,,  10 UHQGHOHW$] pOHWNRUKR] N|W|WW V]ĠUĒYL]VJiODWRNUyO DPHO\D1HP]HWL1pSHJpV]VpJJ\L3URJUDPNHUHWpEHQPHJYDOyVtWDQGyODNRVViJL V]ĠUĒYL]VJiODWRNYpJUHKDMWiViWVHJtWLHOĒ 

$]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWVHJtWLDPRELOpVDNDGiO\PHQWHVV]ĠUĒYL]VJiODWD VSHFLiOLVYL]VJiODWpVDV]iOOtWiVMRJV]DEiO\iOWDODGRWWOHKHWĒVpJH ‡ 9 (6]&V0UHQGHOHW$WHUOHWLYpGĒQĒLHOOiWiVUyODPHO\DODSMiQ D YpGĒQĒ IHODGDWiW D] HOOiWiVL WHUOHWpQ ODNFtPPHO UHQGHONH]Ē V]HPpO\HNNHO 6DMQRV D MRJV]DEiO\L UHQGHONH]pVHN HOOHQpUH D] DNDGiO\PHQWHV KR]]iIpUpV NDSFVRODWRVDQN|WHOHVHOOiWQL PHJYDOyVXOiVD NO|Q|VHQ D À]LNDL KR]]iIpUKHWĒVpJ WHNLQWHWpEHQ UHQGNtYO NRUOiWR]RWW D WpQ\OHJHV OHKHWĒVpJHN PHVV]H HOPDUDGQDN D WHFKQLNDL IHMOĒGpV $YpGĒQĒN|WHOHVHOOiWQLDN|U]HWpEHQpOHWYLWHOV]HUĠHQWDUWy]NRGyD]RQV]HPpO\W iOWDOEL]WRVtWKDWyOHKHWĒVpJHNWĒO LV DNL D] HOOiWiV LUiQWL LJpQ\pW tUiVEDQ EHMHOHQWL (EEHQ D] HVHWEHQ D YpGĒQĒ KDODGpNWDODQXOtUiVEDQpUWHVtWLDEHMHOHQWHWWODNyKHO\V]HULQWLOOHWpNHVYpGĒQĒWD ‡ pYL /;;,; W|UYpQ\ $ PDJ]DWL pOHW YpGHOPpUĒO DPHO\ DODSMiQ D] JRQGR]iVEDYpWHOUĒO$J\HUPHNFVDOiGEDQW|UWpQĒQHYHONHGpVpQHNHOĒVHJtWpVH iOODP HOĒVHJtWL D IRJDP]iVJiWOy NpV]tWPpQ\HN pV HV]N|]|N UiV]RUXOWViJWyO D PDJ]DW D J\HUPHN YHV]pO\H]WHWHWWVpJpQHN PHJHOĒ]pVH pV PHJV]QWHWpVH IJJĒ NHGYH]PpQ\HV LJpQ\EHYpWHOpW D PDJ]DWL pOHW YpGHOPpW V]ROJiOy pUGHNpEHQ D YpGĒQĒ D J\HUPHNYpGHOPL UHQGV]HUKH] NDSFVROyGyDQ LV HOOiW YDODPLQW D IRJDP]iVV]DEiO\R]iVW LVPHUWHWĒ NLDGYiQ\RN N|]]pWpWHOpW pV D IHODGDWRNDW .|WHOHV YHV]pO\H]WHWHWWVpJ pV]OHOpVH HVHWpQ MHO]pVVHO pOQL D W|PHJNRPPXQLNiFLyIyUXPDLQYDOyLVPHUWHWpVpW J\HUPHNMyOpWL V]ROJiOWDWyQiO pV KDWyViJL HOMiUiVW NH]GHPpQ\H]QL D J\HUPHN EiQWDOPD]iVDLOOHWYHV~O\RVHOKDQ\DJROiVDYDJ\HJ\pEPiVV~O\RVYHV]pO\H]WHWĒ (OĒVHJtWL WRYiEEi D] DQ\D LOOHWYH D FVDOiG HJpV]H V]iPiUD HOpUKHWĒ PHJIHOHOĒ RNIHQQiOOiVDWRYiEEiDJ\HUPHN|QPDJDiOWDOHOĒLGp]HWWV~O\RVYHV]pO\H]WHWĒ V]DNPDL IHONpV]OWVpJJHO UHQGHONH]Ē YiOViJNH]HOĒ WDQiFVDGiV UHQGV]HUpQHN PDJDWDUWiVDHVHWpQ

182


$] RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHQ pV D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ J\HUPHNHNHW JRQGR]y LQWp]PpQ\HNEHQVSHFLiOLVYpGĒQĒLV]ROJiODWPĠN|GLN$WHUOHWLYpGĒQĒNPLQGHQ pYEHQ HJ\ DONDORPPDO PLQGHQ HOOiWiVL N|U]HWEH WDUWR]y J\HUPHN HJpV]VpJHV pVIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHJ\DUiQW HVHWpEHQN|WHOH]ĒV]ĠUĒYL]VJiODWRNDWYpJH]QL $PHQQ\LEHQDYpGĒQĒEiUPLO\HQHOWpUpVWpV]OHODKi]LRUYRVLV]ROJiODWKR]LOOHWYH D]LOOHWpNHVJ\HUPHNMyOpWLV]ROJiODWKR]LUiQ\tWMDDJ\HUPHNHW

‡ 9 .RUP UHQGHOHW $] HJpV]VpJJ\L WHFKQROyJLiN HJpV]VpJEL]WRVtWiVL ÀQDQV]tUR]iVED W|UWpQĒ EHIRJDGiViQDN DODSHOYHLUĒO IHOWpWHOUHQGV]HUpUĒO pV UpV]OHWHV V]DEiO\DLUyO YDODPLQW D PiU EHIRJDGRWW WHFKQROyJLiN N|UpQHN IHOOYL]VJiODWiUyO pV PyGRVtWiViUyO (] D UHQGHOHW M~OLXVMpYHOOpSHWWKDWiO\ED 

0HJDONRWiViYDO D IRO\DPDWRV RUYRVV]DNPDL WHFKQROyJLDL pV LQIRUPDWLNDL IHMOĒGpVpVLQQRYiFLyHUHGPpQ\HNpSSHQPHJMHOHQĒpVDEHWHJHOOiWiVPLQĒVpJpW EL]WRQViJiWpVKR]]iIpUKHWĒVpJpWMDYtWy~MJ\yJ\tWyHOMiUiVRNpVRUYRVWHFKQLNDL HV]N|]|N HJpV]VpJEL]WRVtWiVL ÀQDQV]tUR]iVED W|UWpQĒ EHIRJDGiViYDO D EHWHJHN V]iPiUD D OHJNRUV]HUĠEE RUYRVL HV]N|]|N LOOHWYH HOMiUiVRN PLQpO N|QQ\HEE HOpUKHWĒVpJHOHKHWĒVpJV]HULQWODNyKHO\pKH]N|]HOU|YLGHEEYiUDNR]iVLLGĒYHO YDOyKR]]iMXWiVDD]HJ\HQOĒHVpO\HNEL]WRVtWiVDYROWDFpO

DONDOPD]iVUD NHUOĒ J\yJ\V]HUHN FtPNpMpUĒO pV EHWHJWiMpNR]WDWyMiUyO V]yOy HOĒtUMD D J\yJ\V]HUHN FVRPDJROiViQ YDODPLQW D EHWHJWiMpNR]WDWyQ N|WHOH]ĒHQ IHOWQWHWHQGĒWiMpNR]WDWiVWLOOHWYHDQQDNPyGMiW $]2UV]iJRV*\yJ\V]HUpV]HWL,QWp]HWDUHQGHOHWEHQIRJODOWDNQDNPHJIHOHOĒHQ D J\yJ\V]HU IRUJDOPD]iViW D YpJOHJPLQWD MyYiKDJ\iViW N|YHWĒHQ HQJHGpO\H]L (OOHQĒU]LKRJ\DEHQ\~MWRWWYpJOHJPLQWiQDIHOLUDW QpYKDWiVHUĒVVpJ %UDLOOHtUiVVDO LVIHOWQWHWpVUHNHUOW$UHQGHOHWKDWiO\EDOpSpVHNRUPiUIRUJDORPEDKR]DWDOUD HQJHGpO\H]HWW J\yJ\V]HUHN HVHWpEHQ D FtPNp]pVUH pV D EHWHJWiMpNR]WDWyUD YRQDWNR]yUHQGHONH]pVHNQHNOHJNpVĒEEGHFHPEHULJNHOOPHJIHOHOQL $ UHQGHOHW V]HULQW D IRUJDORPED KR]DWDOL HQJHGpO\ MRJRVXOWMiQDN D EHWHJHN pUGHNNpSYLVHOHWL V]HUYH]HWHLQHN NpUpVpUH UHQGHONH]pVUH NHOO ERFViWDQLD D EHWHJWiMpNR]WDWyWDYDNRNpVJ\HQJpQOiWyNV]iPiUDPHJIHOHOĒIRUPiEDQLV $ÅPHJIHOHOĒIRUPDµQHPNRUOiWR]yGLND%UDLOOHtUiVVDONpV]tWHWWWiMpNR]WDWyUD KDQHP OHKHW QDJ\tWRWW EHWĠV YDJ\ HOHNWURQLNXV IRUPiEDQ PHJMHOHQtWKHWĒ GRNXPHQWXP LV $ %XGDSHVWL .|]JD]GDViJWXGRPiQ\L pV 0ĠV]DNL (J\HWHP pV D] 2UV]iJRV *\yJ\V]HUpV]HWL ,QWp]HW iOWDO N|]|VHQ NHUOW NLIHMOHV]WpVUH D ÅJ\yJ\V]HUYRQDOµ HOQHYH]pVĠ UHQGV]HU PHO\QHN OpQ\HJH KRJ\ D J\yJ\V]HUHN EHWHJWiMpNR]WDWyMDKHO\pVLGĒNRUOiWRNQpONOEiUNLV]iPiUDHOpUKHWĒ$WHFKQROyJLDpUWpNHOpVQHNpVDSULRULWiVLOLVWiQDNN|V]|QKHWĒHQREMHNWtYiWOiWKDWy V]HPSRQWRN PHQWpQ NHUOQHN PHJKDWiUR]iVUD pYUĒO pYUH D]RQ ~M HOMiUiVRN ‡$J\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]HOOiWiVUDYRQDWNR]yV]DEiO\RN DPHO\HNNHOEĒYODN|]ÀQDQV]tUR]RWWHOMiUiVRNN|UHDWiUVDGDORPV]iPiUDLVOiWKDWyYi YiOLNPLO\HQV]HPSRQWRNDODSMiQNHUOQHNEHD]HOMiUiVRNDWiUVDGDORPEL]WRVtWiVED $EL]WRVtWRWWDND]RUYRVLHOUHQGHOpVWN|YHWĒHQMRJRVXOWDND]iOODSRWXNNH]HOpVpUH WRYiEEiD]iOWDOXNEHÀ]HWHWWMiUXOpNRNPLO\HQN|OWVpJKDWpNRQ\HOMiUiVRNUDNHUOQHN DONDOPDVUHQGHOHWEHQV]DEiO\R]RWWJ\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]iUiKR]WRYiEEiD NLÀ]HWpVUH $ NRUPiQ\UHQGHOHW KDWiO\ED OpSpVpW PHJHOĒ]ĒHQ D] ~M HV]N|]|N pV J\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]MDYtWiVLpVN|OFV|Q]pVLGtMiKR]Q\~MWRWWWiPRJDWiVUD WHFKQROyJLiNEHIRJDGiViUyOKRVV]DVHJ\HGLHOMiUiVVRUiQW|UWpQWG|QWpV $IRUJDOPD]iVIHOWpWHOHL (]DMRJV]DEiO\PiUNLIHMH]HWWUHQGHONH]pVHNHWWDUWDOPD]DIRJ\DWpNRVHPEHUHN HJpV]VpJJ\LHOOiWiViUDLVDONDOPDVWHFKQROyJLiNEL]WRVtWiViQDNN|WHOH]HWWVpJpUĒO $J\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]WIRUJDOPD]yV]DN]OHWHVHWpEHQDMRJV]DEiO\WiUJ\L D]RQEDQDMRJV]DEiO\J\DNRUODWLpUYpQ\HVOpVHQDSMDLQNEDQPpJPHJN|]HOtWĒHQ IHOWpWHOHNHW KDWiUR] PHJ PHO\HN V]HULQW D] D N|]~WUyO LOOHWYH HJpV]VpJJ\L VHPWHOMHVN|UĠ LQWp]PpQ\EHQ PĠN|GĒ V]DN]OHWQpO D] LQWp]PpQ\ N|]OHNHGpVL ~WYRQDOiUyO D PR]JiVNRUOiWR]RWW V]HPpO\HN iOWDO LV DNDGiO\PHQWHVHQ PHJN|]HOtWKHWĒ ‡$J\yJ\V]HUHNPDJ\DURUV]iJLIRUJDOPD]iViUDYRQDWNR]yV]DEiO\R]iV NLV]ROJiOyKHO\LVpJOHKHW+DOOiVMDYtWyJ\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]IRUJDOPD]iViQiO PHJIHOHOD](XUySDL8QLyiOWDOIHOiOOtWRWWLUiQ\HOYHNQHN V]DEDGKDQJWpU YL]VJiOyHJ\VpJ pV MiWpNDXGLRPHWULiV HJ\VpJ PHJOpWH LV V]NVpJHV(J\HGLJ\iUWyPĠKHO\QHNDN|]~WUyOLOOHWYHHJpV]VpJJ\L ‡ 9,,, (0UHQGHOHW$UHQGHOHWLV]LQWĠV]DEiO\R]iVÀJ\HOHPEHYHWWH LQWp]PpQ\EHQ PĠN|GĒ J\iUWyQiO YpJWDJSURWp]LV MiUyJpS DYDNRNpVJ\HQJpQOiWyNMRJDLQDNpUYpQ\HVtWpVOpVpQHNHOĒVHJtWpVpW$]HPEHUL IĠ]ĒNpV]tWpV HVHWpQ D] LQWp]PpQ\ N|]OHNHGpVL ~WYRQDOiUyO

183

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ
DPR]JiVVpUOWHNiOWDOLVDNDGiO\PHQWHVHQPHJN|]HOtWKHWĒDPpUHWYpWHOSUyED pV iWDGiV FpOMiW V]ROJiOy PRVGyYDO:&YHO HOOiWRWW D PĠKHO\WĒO HONO|QtWHWW |VV]HVVpJpEHQOHJDOiEEPWHUOHWĠWpUVpJJHONHOOUHQGHONH]QLH ‡7iPRJDWRWWHV]N|]|NUHYRQDWNR]yV]DEiO\RN

$] HV]N|]|N WiPRJDWiVED W|UWpQĒ EHIRJDGiViKR] V]NVpJHV D] (JpV]VpJJ\L 0LQĒVpJIHMOHV]WpVLpV.yUKi]WHFKQLNDL,QWp]HWD](JpV]VpJJ\L6WUDWpJLDL.XWDWyLQWp]HW pVD]((.+PLQWKDWyViJRNYDODPLQWD]RUYRVV]DNPDLNROOpJLXPRNSR]LWtYYpOHPpQ\H PHO\HNLVPHUHWpEHQD]2UV]iJRV(JpV]VpJEL]WRVtWiVL3pQ]WiUD]HV]N|]|NWiPRJDWiViUD IRUGtWKDWyN|OWVpJYHWpVLNHUHWIJJYpQ\pEHQWiPRJDWiVWiOODStWKDWPHJ

D $]HJpV]VpJEL]WRVtWyDEL]WRVtWRWWDNUpV]pUH²WiUVDGDORPEL]WRVtWiVLWiPRJDWiVVDO ‡$]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVKR]YDOyKR]]iIpUpVWEL]WRVtWyHJ\pEV]DEiO\RN ² D] (1 ,62 V]DEYiQ\QDN PHJIHOHOĒ VWUXNW~UiED WDUWR]y J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|]|NHWWiPRJDW $MiUyEHWHJV]DNHOOiWiVUDDIHNYĒEHWHJJ\yJ\LQWp]HWEHWRYiEEiJ\yJ\iV]DWLHOOiWiVUD UHKDELOLWiFLyUDEHXWDOWEL]WRVtWRWWDWXWD]iVLN|OWVpJHLKH]WiPRJDWiVLOOHWLPHJ $]HV]N|]|NHWPLQGD]RQEL]WRVtWRWWDNLJpQ\EH YHKHWLN DNLNQHN D]iOODSRWDD] DGRWWHV]N|]LQGLNiFLyMiEDQOHtUWDNQDNPHJIHOHO(]HQEHWHJHNUpV]pUHD]HV]N|] (PHOOHWWDEL]WRVtWRWWDJ\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]SUyEiMiYDOLOOHWYHNLV]ROJiOWDWiViYDO RUYRVLUHQGHOYpQ\HQNHUOHOUHQGHOpVUH NDSFVRODWRV XWD]iVL N|OWVpJHLQHN WiPRJDWiViUD LV MRJRVXOW $ WiPRJDWiV PHJLOOHWL D NtVpUĒW LV DPHQQ\LEHQ D NtVpUHWHW D EHXWDOy RUYRV V]NVpJHVQHN WDUWMD +D D $ WiPRJDWRWW HV]N|]FVRSRUWRNDW pV D]RN UHQGHOpVL IHOWpWHOHLW YDODPLQW IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVWYHV]LJpQ\EHDN|OWVpJWpUtWpV WiPRJDWiVLPpUWpNHLWUHQGHOHWWDUWDOPD]]D D PHQHWUHQG V]HULQW N|]OHNHGĒ KHO\N|]L N|]IRUJDOP~ N|]OHNHGpVL HV]N|]|N LJpQ\EHYpWHOHHVHWpQMiU$]WDNLRUYRVLLJD]ROiVDODSMiQW|PHJN|]OHNHGpVLHV]N|]|Q $J\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]|NWiPRJDWiVDMHOHQOHJpVRVPpUWpNĠ XWD]QLQHPNpSHV N|OWVpJWpUtWpVNpQWMRJV]DEiO\EDQPHJiOODStWRWWNLORPpWHUHQNpQWL |VV]HJLOOHWLPHJ$PHQQ\LEHQNtVpUĒV]NVpJHV D]|VV]HJHJ\WWHVHQLOOHWLPHJD $]HV]N|]YiViUOiViQiODEHWHJQHNQHPNHOOPHJÀ]HWQLD]HV]N|]WHOMHViUiWpV EL]WRVtWRWWDWpVNtVpUĒMpW(PHOOHWWDNtVpUĒUpV]pUHKD]DXWD]iVDLOOHWYHDEL]WRVtWRWWpUW D]W N|YHWĒHQ D UHi LUiQ\DGy WiPRJDWiV LJpQ\EHYpWHOpKH] LJpQ\pW EHQ\~MWDQL D W|UWpQĒYLVV]DXWD]iVDVRUiQLVMiUDNRPSHQ]iFLy EL]WRVtWyKR]KDQHPNL]iUyODJDWiPRJDWiVL|VV]HJHQIHOOPHJPDUDGy|QUpV]W V]NVpJHVNLÀ]HWQLH $]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVWHUOHWpUHLVYRQDWNR]yJDUDQFLiOLVV]DEiO\RN 

$EEDQ D] HVHWEHQ KD D EHWHJ N|]J\yJ\HOOiWiVUD MRJRVXOW pV LJD]ROYiQQ\DO UHQGHONH]LNH]WD]|QUpV]WLVD]iOODPÀ]HWL$EHWHJHNWHOMHVN|UĠWiMpNR]WDWiVD pUGHNpEHQ NLDODNtWiVUD NHUOW D WiPRJDWRWW J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|]|N WHNLQWHWpEHQD]LQWHUQHWHVHV]N|]NDWDOyJXVMRJV]DEiO\LKiWWHUH

$] HJ\HQOđ EiQiVPyGUyO pV D] HVpO\HJ\HQOđVpJ HOđPR]GtWiViUyO V]yOy W|UYpQ\ (ENWY pUWHOPpEHQD]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pWD]HJpV]VpJJ\L HOOiWiVW Q\~MWyN MRJYLV]RQ\DLN OpWHVtWpVH VRUiQ MRJYLV]RQ\DLNEDQ HOMiUiVDLN pV LQWp]NHGpVHLNVRUiQN|WHOHVHNPHJWDUWDQL$]HJ\HQOĒEiQiVPyGPHJVpUWpVpWMHOHQWL DN|]YHWOHQKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpVDN|]YHWHWWKiWUiQ\RVPHJNO|QE|]WHWpV E $] iOWDOiQRV IRJ\DV]WyYpGHOPL V]DEiO\RN PHOOHW D] RUYRVWHFKQLNDL HV]N|]|N D]DNODWiVDMRJHOOHQHVHONO|QtWpVDPHJWRUOiVYDODPLQWD]H]HNUHDGRWWXWDVtWiV pV D J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|]|N DNNRU KR]KDWyN IRUJDORPED LOOHWYH D] HJpV]VpJJ\LHOOiWiVVRUiQDNNRUKDV]QiOKDWyNKDDNO|QMRJV]DEiO\RNV]HULQWL $](ENWYHOĒtUMDKRJ\D]HJ\HQOĒEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pWD]HJpV]VpJJ\LHOOiWiVVDO PLQĒVpJL N|YHWHOPpQ\HNHW NLHOpJtWLN LOOHWYH UHQGHONH]QHN D PHJKDWiUR]RWW |VV]HIJJpVEHQ pUYpQ\HVtWHQL NHOO NO|Q|VHQ D] HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV WDQ~VtWYiQ\RNNDOpVMHO|OpVVHO H]HQEHOODEHWHJVpJPHJĒU]ĒSURJUDPRNEDQpVDV]ĠUĒYL]VJiODWRNRQYDOyUpV]YpWHO D J\yJ\tWyPHJHOĒ]Ē HOOiWiV D WDUWy]NRGiV FpOMiUD V]ROJiOy KHO\LVpJHN KDV]QiODWD $ WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL WiPRJDWiVVDO UHQGHOKHWĒ J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|]|N LOOHWYHD]pOHOPH]pVLpVHJ\pEV]NVpJOHWHNNLHOpJtWpVHVRUiQ PHO\HN PHJIHOHOQHN D] (1 ,62 V]DEYiQ\EDQ IHOVRUROWDNQDN HVHWpEHQ WRYiEELUHQGHONH]pVHNV]DEiO\R]]iNDIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUD $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\ HJpV]VpJJ\L HOOiWiVD VRUiQ ² D] (WYHO |VV]KDQJEDQ ² LJpQ\EHYHKHWĒHV]N|]|NPLQĒVpJLpVN|OWVpJKDWpNRQ\ViJLN|YHWHOPpQ\HLW ÀJ\HOHPPHO NHOO OHQQL D IRJ\DWpNRVViJiEyO DGyGy V]NVpJOHWHLUH $ IRJ\DWpNRV

184


$]2)3NLPRQGMDEL]WRVtWDQLNHOOD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWD]DODSYHWĒRUYRVL $]iOODPLN|OWVpJYHWpVHOHP]pVHPHJPXWDWMDD]iOODPHON|WHOH]HWWVpJpWD](16= NRQYHQFLyEDQYiOODOWIHODGDWRNWHOMHVtWpVpUH HOOiWiVKR]pVDV]DNRUYRVLHOOiWiVRNKR]EiUPHO\IRJ\DWpNRVHPEHUV]iPiUD(QQHN pUGHNpEHQ D] HJpV]VpJJ\ iWDODNtWiVD pV IHMOHV]WpVH NHUHWpEHQ EL]WRVtWDQL pV WiPRJDWQLNHOODKi]L J\HUPHN RUYRVLpVDIRJRUYRVLHOOiWiVYDODPLQWDV]DNRUYRVL $]iOODPLN|WHOH]HWWVpJHNWHOMHVtWpVHSpQ]J\LIRUUiVRNRQW~OPHQĒHQPHJN|YHWHOL PHJIHOHOĒPpUWpNĠKXPiQHUĒIRUUiVRNKR]]iUHQGHOpVpWDIHODGDWRNKR]D]pOHW HOOiWiVRNHVHWpEHQDPHJIHOHOĒDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDLVHJ\HQOĒHVpOO\HO YDODPHQQ\LWHUOHWpQ LJpQ\EHYHKHWĒV]ROJiOWDWiVEL]WRVtWiViKR]V]NVpJHVHV]N|]|NEHV]HU]pVpW $]HJpV]VpJJ\LMRJV]DEiO\DONRWiVDPR]JiVNRUOiWR]RWWV]HPpO\HNHWGiszkriminálja azzal, KRJ\DUpV]NUHEL]WRVtWRWWJ\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]|NiUiEyOLJHQPDJDV|QUpV]WN|YHWHOPHJ

(]D]HOYiUiVDIRJ\DWpNRVViJUDYRQDWNR]yLVPHUHWHNUHYDOyPHJIHOHOĒNpS]pVHQW~OD IRJ\DWpNRVViJPLDWWHVHWOHJV]NVpJHVW|EEOHWV]HPpO\]HWEL]WRVtWiViUDLVYRQDWNR]LN

 .H]GHPpQ\H]QL NHOO D IRJ\DWpNRV HPEHUHN HVpO\HJ\HQOĒVpJpQHN EL]WRVtWiVD pUGHNpEHQ VSHFLiOLV IHMOHV]WpVL pV IHQQWDUWKDWyViJL SURJUDPRNDW DPHO\HNKH] EL]WRVtWDQL NHOO D PHJYDOyVtWiVKR] V]NVpJHV pV HOpJVpJHV N|OWVpJYHWpVL pV ‡$ PDJ\DU HJpV]VpJJ\L ÀQDQV]tUR]iVL UHQGV]HUEHQ pUYpQ\HVOM|Q D] ÅLQJ\HQHV KXPiQHUĒIRUUiVW YDJ\PHJHQJHGKHWĒiU~µN|YHWHOPpQ\DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNHOOiWiVD VRUiQ$]HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRN EHOHpUWYHDV]ĠUĒYL]VJiODWRNDUHSURGXNWtY ( IHOWpWHOHN EL]WRVtWiVD QpONO KDWpNRQ\ pV D IRJ\DWpNRV HPEHUHN WiUVDGDOPL V]ROJiOWDWiVRNDW KR]]iIpUKHWĒYpNHOOWHQQLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD IHO]iUNy]WDWiViWEL]WRVtWyIRJ\DWpNRVJ\LSROLWLNDQHPYDOyVtWKDWyPHJ ‡0HJNHOOROGDQLDJ\yJ\iV]DWLVHJpGHV]N|]HOOiWiViWDODNtWiVDRO\PyGRQKRJ\D UHKDELOLWiFLyNHUOM|QHOĒWpUEH$]HJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNDWYpJ]ĒYH]HWĒN $VSHFLiOLVSURJUDPRNRQNtYOHOHPH]QLNHOOKRJ\DW|EEVpJLSURJUDPRNKRJ\DQ V]ROJiOMiNDIRJ\DWpNRVHPEHUHNpUGHNHLWLVpVPHJNHOODNDGiO\R]QLKRJ\H]HN pV DONDOPD]RWWDN V]iPiUD EL]WRVtWDQL NHOO D IRJ\DWpNRVViJUyO V]yOy NpS]pVW D SURJUDPRN ~MDEE DNDGiO\RNDW J|UGtWVHQHN H WiUVDGDOPL FVRSRUW WiUVDGDOPL NO|Q|V WHNLQWHWWHO D IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ QĒNUH D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN UpV]YpWHOHHOp V]HUYH]HWHLQHNDNWtYEHYRQiViYDO Javaslatok

‡$ IRJ\DWpNRV QĒNUH YRQDWNR]y VSHFLiOLV iSROiVL IHODGDWRNDW EH NHOO LOOHV]WHQL D]  $ EHIRJDGy MHOOHJĠ WiUVDGDORPSROLWLND DPHO\ QHP NLUHNHV]W KDQHP IHOHPHO PLQGHQ WiUVDGDOPL FVRSRUWRW D] RUV]iJ IHMOĒGpVpQHN iSROiVLSURWRNROOEDNO|Q|VKDQJV~O\WKHO\H]YHDIRJ\DWpNRVQĒNPpOWyViJKR] DODSYHWĒIHOWpWHOHHQpONOPRGHUQ0DJ\DURUV]iJQHPOpWH]KHW pV|QUHQGHONH]pVKH]YDOyMRJiUD

185

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

V]HPpO\V]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOO²DIRJ\DWpNRVViJiYDO|VV]HIJJpVEHQ²D]iOODSRWD Általános záró javaslatok MDYtWiViKR] D] iOODSRWURPOiVD PHJHOĒ]pVpKH] V]NVpJHV UHQGV]HUHV pV KDWpNRQ\ HJpV]VpJJ\L HOOiWiVW $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HNHW HOOiWyN VSHFLiOLV NpS]pVpQHN pV  0DJ\DURUV]iJQDN D UHQGHONH]pVUH iOOy IRUUiVRN PD[LPXPiYDO EL]WRVtWDQL NHOO WRYiEENpS]pVpQHNOHKHWĒVpJpWLVEL]WRVtWDQLNHOO$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJJ\L KRJ\DIRJ\DWpNRVHPEHUHNHPEHULMRJDLQHVpUOMHQHN HOOiWiVDVRUiQW|UHNHGQLNHOODUUDKRJ\D]HOOiWiVVHJtWVHHOĒDUHKDELOLWiFLyMiWWiUVDGDOPL $]KRJ\YDOyEDQDUHQGHONH]pVUHiOOyIRUUiVRNPD[LPXPiWIRUGtWMDHD]RUV]iJ beilleszkedését, WRYiEEiKRJ\QHHUĒVtWVHDEHWHJVpJWXGDWiW DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHVpO\HJ\HQOĒVpJpQHNPHJWHUHPWpVpUHD]WHWWHQpUKHWĒ D]RUV]iJRNN|OWVpJYHWpVpQHNHOHP]pVpQpO $]2UV]iJRV)RJ\DWpNRVJ\L3URJUDP 2)3 HJ\LNFpOMDDUHKDELOLWiFLyNDSFViQ KRJ\DIRJ\DWpNRViOODSRWNLDODNXOiViQDNpVDIRJ\DWpNRViOODSRWURVV]DEERGiViQDN $N|OWVpJYHWpVHOHP]pVHVRUiQPHJNHOOYL]VJiOQLKRJ\HJ\DGRWWWHUOHWHQ SO PHJHOĒ]pVH pUGHNpEHQ HJpV]VpJJ\L SURJUDPRW NHOO PHJYDOyVtWDQL 1HP]HWL RNWDWiVN|]OHNHGpVIRJODONR]WDWiV PHNNRUDN|OWVpJYHWpVWV]iQWDND]IRJ\DWpNRV 1pSHJpV]VpJJ\L3URJUDP HJpV]VpJWXGDWRWQ|YHOĒSURJUDPRNV]HUYH]pVpYHO HPEHUHNMRJDLQDNHOĒVHJtWpVpUH|VV]HYHWYHH]WDN|OWVpJYHWpVWDWHUOHWUHV]iQW $] 2)3 HOĒtUMD KRJ\ D] HJpV]VpJJ\L NpS]pVHNEHQ LV MHOHQMHQ PHJ D IRJ\DWpNRVJ\L |VV]N|OWVpJYHWpVVHO ismeretek oktatása.


Felhasznált források ‡ .|]OHNHGpVWXGRPiQ\L ,QWp]HW ²0(26= Å$] HVpO\HJ\HQOĒVpJL V]DEiO\R]iVRN |VV]KDQJMiQDN pV pUYpQ\HVOpVpQHN YL]VJiODWD D N|]|VVpJL N|]OHNHGpVEHQ«µ F WDQXOPiQ\ ‡0R]JiVVpUOWHN%XGDSHVWL(J\HVOHWH-RJRNpVOHKHWĒVpJHND]HJpV]VpJJ\LHOOiWy UHQGV]HUEHQ²V]DNPDLNLDGYiQ\ ‡$KLYDWNR]iVRNEDQV]HUHSOĒMRJV]DEiO\RN

186


A látássérülteket  érinto  jogszabályi  hiányosságok  és  anomáliák  a   magyar  jogrendben,  különös  tekintettel  a   látássérültek  önálló  életvitelét  elosegíto,  életminoségét  javító  és  a   társadalmi  integrációt  elomozdító  komplex  jogszabályra

GU1DJ\6iQGRU .|]UHPĠN|GWHN*XO\iVQp'U%|ONpQ\ÉJRWD'U.XQNOL7LERU'U6LPRQ*HUJHO\'U6]DEy0LNOyV7DNiFV3pWHU PiMXV

187

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Tanulmány


I. Konkrét,  jogalkotási  javaslatok   kidolgozása,  részletes   indokolással  az  alábbi   területeken,  összhangban  az   Európai  Fogyatékosságügyi   Stratégia  fejezeteivel  +R]]iIpUKHWĒVpJ DNDGiO\PHQWHVtWpV SO N|]OHNHGpV pStWHWW N|UQ\H]HW

 ;,,  .RUP 5HQGHOHW D FVRPDJROiVUyO pV D FVRPDJROiVL KXOODGpNNDONDSFVRODWRVKXOODGpNJD]GiONRGiVLWHYpNHQ\VpJHNUđO 1./ A rendelet 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjait az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni: †  +D D FVRPDJROyV]HUHQ YDJ\ D FVRPDJROiVRQ D J\iUWy D]RQRVtWy MHO|OpVNpQW FtPNpWU|J]tWDFtPNpQD]D]RQRVtWiVQDN D MyOOiWKDWyQDND†SRQWMiQDND SRQWMiEDQV]HUHSOĒFVRPDJROiVHVHWpEHQD YDNRNpVJ\HQJpQOiWyNV]iPiUDLVpUWHOPH]KHWĒQHN F DFVRPDJROiVPHJERQWiVDXWiQLVMyOROYDVKDWyQDND†SRQWMiQDND SRQWMiEDQ V]HUHSOĒFVRPDJROiVHVHWpEHQDYDNRNpVJ\HQJpQOiWyNV]iPiUDLVpUWHOPH]KHWĒQHN NHOOOHQQLH

$UHQGHOHW†DD]DOiEEL D I EHNH]GpVHNNHOMDYDVROMXNNLHJpV]tWHQL D $YDNRNpVJ\HQJpQOiWyNV]iPiUDDFtPNHMyOpUWHOPH]KHWĒKDDFtPNpQ D DPDJ\DUSRQWtUiVpV E D PDJ\DU KHO\HVtUiV V]HULQWL QDJ\ PpUHWĠ MyO OiWKDWy pV GRPERUtWRWW EHWĠNNHO V]HUHSHODFtPNHOpQ\HJHVWDUWDOPD E $ D EHNH]GpVV]HPSRQWMiEyODFtPNHOpQ\HJHVWDUWDOPDDWHUPpN D NDWHJyULiMiQDNDQ\DJiQDNpVMHOOHP]ĒLQHNSRQWRVPHJKDWiUR]iVD E PLQGHQ RO\DQ LQIRUPiFLy DPHO\ D WHUPpN UHQGHOWHWpVV]HUĠ KDV]QiODWiKR] HOHQJHGKHWHWOHQpVD]HJpV]VpJWHVWLpSVpJD]pOHWYDJ\PiVRNMDYDLYpGHOPpKH] IHOWpWOHQOV]NVpJHVpV F D F EHNH]GpVV]HULQWLD]RQRVtWyNyG F $ FtPNpQ V]HUHSOĒ D]RQRVtWy NyG DONDOPD]iViYDO D IRJ\DV]Wy MRJRVXOW OHNpUQL D WHUPpNKH] UHQGHONH]pVUH iOOy PLQGHQ D FVRPDJROiVRQ IHOWQWHWHWW WRYiEEi D WHUPpNKH]PHOOpNHOWLQIRUPiFLyWD]HUUHDFpOUDV]ROJiOyN|]SRQWLDNDGiO\PHQWHV KRQODSUyO G $N|]SRQWLKRQODS]HPHOWHWpVpUHpVD]D]RQRVtWyNyGRNNLRV]WiViUDDNRUPiQ\ DV]HUYHWMHO|OLNL H $J\iUWyN|WHOHVDN|]SRQWLKRQODSUDIHOW|OWHQLPLQGD]RQLQIRUPiFLyNDWPHO\HNQHN IHOWQWHWpVpWMRJV]DEiO\DFVRPDJROiVRQYDODPLQWDKDV]QiODWL~WPXWDWyEDQHOĒtUMD I $ D H EHNH]GpV PHJVpUWpVpKH] XJ\DQD]RN D MRJN|YHWNH]PpQ\HN IĠ]ĒGQHN PHO\HN D FtPNp]pVUH pV D FVRPDJROiVUD YRQDWNR]y V]DEiO\RN PHJV]HJpVH HVHWpQ DONDOPD]DQGyN

Indokolás: 6]NVpJHV NLPRQGDQXQN KRJ\ KRJ\DQ W|UWpQMHQ D FtPNpQ D] LQIRUPiFLy PHJMHOHQtWpVH .pW OHKHWVpJHV YDULiFLy HJ\WWHV DONDOPD]iVD M|Q V]yED D PDJ\DU SRQWtUiVpVDGRPERUtWRWWpVMyOOiWKDWyVtNtUiV~LQIRUPiFLy

Indokolás: $QQDNpUGHNpEHQKRJ\DOiWiVLIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNLV|QiOOyDQpUWHOPH]KHVVpND FtPNHWDUWDOPiWV]NVpJHVOHQQHDWHUPpNHNHWSRQWtUiVVDOHVHWOHJGRPERUQ\RPRWW $ FtPNH QHP WDUWDOPD]KDW PLQGHQW PHUW QHP IpUQH IHO PpJ D GRER]UD VHP (]pUW PHJ NHOO KDWiUR]QL D YDNRN pV J\HQJpQOiWyN V]iPiUD MyO pUWHOPH]KHWĒ VtNtUiV~EHWĠNNHOLVIHOLUDWR]QL OpQ\HJHVLQIRUPiFLyNN|UpW(]DWHUPpNNDWHJyULiMDSOWHMOpQ\HJHVMHOOHP]ĒMHSO J\P|OFVOpQpOKRJ\QDUDQFVEDUDFNVWE $ E SRQWQiO RO\DQ LQIRUPiFLyN IHOWQWHWpVH V]NVpJHV PLQW SpOGiXO UREEDQiVYHV]pO\HVPDUyJ\~OpNRQ\URPODQGyHJ\pERNEyOYHV]pO\HVVWE

188


$†W~MH SRQWWDOMDYDVROMXNNLHJpV]tWHQLD]DOiEELDNV]HULQW † $]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViWpVYpGHOPpW H D]HJ\HWHPHVWHUYH]pVHOYpQHNEHWDUWiVDPHOOHWWNHOOPHJYDOyVtWDQL

Indokolás: $]LJD]LDNDGiO\PHQWHVtWpVWpVD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWD]HJ\HWHPHVWHUYH]pV HOYpQHNPHJWDUWiViYDOOHKHWPHJYDOyVtWDQL

1HP RNR]KDW JRQGRW IHOW|OWHQL D] DGRWW ZHEROGDOUD HOYpJUH ~J\LV PLQGHQ $] RUV]iJRV WHOHSOpVUHQGH]pVL pV pStWpVL N|YHWHOPpQ\HNUđO V]yOy V]iPtWyJpSHQNpV]OFVDNNLNHOOPHQWHQL$]D]RQRVtWyNyGNLDGiViQDNNpUGpVpWLV ;,, .RUPUHQGHOHWPyGRVtWiVD NLNHOOGROJR]QL$]HOMiUiVYLV]RQWOHJ\HQGtMpVLOOHWpNPHQWHV $]27e.V~O\RVKLiQ\RVViJiQDNWDUWMXND]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVEL]WRVtWiViUyO (UUHHJ\pENpQWpUGHPHVOHQQHD](J\HQOĒ%iQiVPyG+DWyViJRWNLMHO|OQLLOOHWYHNL V]yOyDODSYHWĒIRJDOPDNPHJKDWiUR]iViQDNHOPDUDGiViW,O\HQSOD]DNDGiO\PHQWHVVpJ NHOOHQHGROJR]QLDNyGUHQGV]HUWH]HOVĒVRUEDQLQIRUPDWLNDLNpUGpV IRJDOPDPHO\HWQHPWDOiOWXQND]V]PHOOpNOHWEHQÉOWDOiEDQYpYHD]WWDSDV]WDOMXN KRJ\ D WHUYH]HW V]HPOpOHWH QLQFV |VV]KDQJEDQ D PRGHUQ HVpO\HJ\HQOĒVpJL $ I EHNH]GpVXWDOyUHQGHONH]pV +D KLiQ\]LN DNNRU YDJ\ D IRJ\DV]WyYpGHOPL W|UYpQ\EHQ YDJ\ PiVXWW PHJ NHOO V]HPOpOHWWHOSODWHUYH]HWHJ\iOWDOiQQHPWHV]HPOtWpVWD]HJ\HWHPHVWHUYH]pVYDJ\ WHUHPWHQL D IHOKDWDOPD]yMiW KRJ\ D NRUPiQ\ OHJ\HQ MRJRVXOW PHJDONRWQL D D]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVHV]PpMpUĒOLOOHWYHDUUDPRWLYiOKRJ\DEHUXKi]yNpV MRJV]DEiO\W7RYiEEiIHONHOOKDWDOPD]QLD]LQIRUPDWLNipUWIHOHOĒVPLQLV]WHUWKRJ\D WHUYH]ĒNGHÀQLiOMiNOHKDWiUROMiND]RQpSOHWUpV]HNHWPHO\HNDIRJ\DWpNRVHPEHUHN IRJ\DV]WyYpGHOHPpUWIHOHOĒVPLQLV]WHUUHOHJ\HWpUWpVEHQDONRVVDPHJD]D]RQRVtWy V]iPiUDEHMiUKDWyDNKDV]QiOKDWyDN,O\HQpUWHOHPEHQDWHUYH]HWHVpO\HJ\HQOĒVpJL NyG NpS]pVpUH pV D] DGDWEi]LV PĠV]DNL pV LQIRUPDWLNDL VWE N|YHWHOPpQ\HLUH V]HPSRQWEyOYLVV]DOpSpVWMHOHQWDMHOHQOHJLJRQGRONRGiVPyGKR]pVW|UHNYpVHNKH] NpSHVWLV YRQDWNR]yUHQGHOHWHW pYL/;;9,,,W|UYpQ\D]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĒO $†W~MSRQWWDOMDYDVROMXNNLHJpV]tWHQLD]DOiEELDNV]HULQW †(W|UYpQ\DONDOPD]iViEDQ (J\HWHPHVWHUYH]pV GHVLJQIRUDOOXQLYHUVDOGHVLJQ $]DWHUYH]pVLVWUDWpJLDDPHO\PiUDWHUYH]pVIRO\DPDWiQDNNH]GHWpQÀJ\HOHPEHYHV]L D KDV]QiOyN NpSHVVpJHLQHN NO|QE|]ĒVpJpW J\DNRUOiViYDO RO\DQ WHUPpNHN M|QQHN OpWUH PHO\HN NO|QOHJHV WHUYH]pVL PHJROGiVRN pV DGDSWiFLy QpONO EL]WRVtWMiN D OHKHWĒOHJW|EEHPEHUV]iPiUDDOHJWHOMHVHEEpVOHJ|QiOOyEEKDV]QiOKDWyViJRW &pOMD KRJ\ QH VWLJPDWL]iOMXN D] iWODJRVWyO HOWpUĒ LJpQ\Ġ IHOKDV]QiOyNDW D]]DO KRJ\ VSHFLiOLV HV]N|]|N KDV]QiODWiUD NpQ\V]HUtWMN ĒNHW KDQHP RO\DQ PHJROGiVRNDW KR]]XQN OpWUH PHO\HN HJ\DUiQW PHJIHOHOQHN D] pS pV D VSHFLiOLV IHOKDV]QiOyN LJpQ\HLQHN

1HP WDOiOWXN WRYiEEi D NRPSOH[ YDJ\ UpV]OHJHV DNDGiO\PHQWHVtWpV PHJKDWiUR]iViWVHP$QHP]HWN|]LtJ\D](8VHOYiUiVRNLVDWHOMHVN|UĠNRPSOH[ DNDGiO\PHQWHVtWpVW UpV]HVtWLN HOĒQ\EHQ PtJ D WHUYH]HWW V]|YHJ D] $ †  EHNH]GpVpEHQPHJHQJHGLHJ\pSOHWUpV]OHJHVDNDGiO\PHQWHVtWpVpWLVÉOWDOiEDQ HOPRQGKDWyKRJ\DPyGRVtWiVRNÀJ\HOPHQNtYOKDJ\MiNDOiWiVVpUOWV]HPpO\HN HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVLLJpQ\HLW .RQFHSFLRQiOLV KLiQ\RVViJQDN WDUWMXN KRJ\ D MHOHQOHJL WHUYH]HWW V]|YHJ QHP YHV]LÀJ\HOHPEHKRJ\DN|]WHUOHWHQW|UWpQĒDNDGiO\PHQWHVtWpVQHNN|]OHNHGpVL IRUJDORPWHFKQLNDL YRQDWNR]iVDL YDQQDN .|]OHNHGpVL FpO~ OpWHVtWPpQ\NpQW NHOO H]HNHW PHJKDWiUR]QL PHO\HNHW N|]OHNHGpVL V]DNKDWyViJRN EHYRQiViYDO OHJ\HQ V]NVpJHV HQJHGpO\H]WHWQL eUWHQGĒ H] DODWW D V]HJpO\VOO\HV]WpVHN KDQJRVLQIRUPiFLyVUHQGV]HUHNWDNWLOLVMHO]pVHN²KDVRQOyDQD]HJ\pE N|]~WL MHO]pVHNKH] ² HJ\pUWHOPĠ PHJKDWiUR]iVD pV EHVRUROiVD D N|YHWNH]HWHVKDV]QiODWiKR]

189

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$F SRQWHOĒUHYHWtWLDN|YHWNH]ĒEHNH]GpVHNHW 2O\DQ UHQGV]HUW NHOOHQH PHJYDOyVtWDQL KRJ\ D] D]RQRVtWy NyGGDO OH OHKHVVHQ D] LQWHUQHWHQNpUGH]QLPLQGHQPiVLQIRUPiFLyWDPLDWHUPpNFVRPDJROiViQYDJ\KDV]QiODWL ~WPXWDWyMiEDQUHQGHONH]pVUHiOO)RQWRVKRJ\PLQGH]DNDGiO\PHQWHVHQW|UWpQMHQ 3pOGiXOD'U2HWNHUIpOHPRJ\RUyV$UDQNDNUpPSXGLQJHVHWpQOHJ\HQDFVRPDJROiVRQ DQQ\LKRJ\QHPIĒ]ĒVPRJ\RUyVSXGLQJSRUpVD]LQWHUQHWHVDGDWEi]LVEDQOHJ\HQ EHQQHKRJ\KRJ\DQNHOOHONpV]tWHQLSOKiQ\GHFLOLWHUWHMNHOOKR]]iVWE$]LQIRUPiFLyN WHOMHVWDUWDOPiUDYRQDWNR]yDQPiVSRQWRVDEEPHJIRJDOPD]iVKtMiQOpQ\HJHVPLQGHQ RO\DQLQIRUPiFLyDPHO\QHNIHOWQWHWpVpWMRJV]DEiO\HOĒtUMD


$ WHUYH]HW †iEDQ PHJiOODStWRWW 27e. $ †  EHNH]GpVpQHN HOVĒ PRQGDWiYDO Hiányoljuk KRJ\ D WHUYH]HW V]|YHJpEĒO KDWiO\RQ NtYO KHO\H]pV PLDWW NLPDUDGW D nem értünk egyet, miszerint: MHOHQOHJL27e.†EHNH]GpVpQHNWDUWDOPD.RUiEEDQH]DSDUDJUDIXVIRJODOWD |VV]HOHJMREEDQD]DNDGiO\PHQWHVVpJN|YHWHOPpQ\HLW $† $WHUYH]pVLSURJUDPEDQPHJNHOOKDWiUR]QLDN|]KDV]QiODW~pStWPpQ\ D]RQpStWPpQ\UpV]HLWDPHO\HNQpOD]DNDGiO\PHQWHVKDV]QiODWRWEL]WRVtWDQLNHOO 5pV]YpWHOWiUVDGDOPLEHIRJDGiV SON|]EHV]HU]pV(8VIRUUiVRN 9pOHPpQ\QN V]HULQW D N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\HNQHN WHOMHV HJpV]NEHQ pUGHNHJ\H]WHWpV

DNDGiO\PHQWHVQHN D]D] PLQGHQNL V]iPiUD EHMiUKDWyQDN KDV]QiOKDWyQDN EL]WRQViJRVQDNpVDV]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVWOHKHWĒYpWHYĒQHNNHOOOHQQLN pYL&/97|UYpQ\DIRJ\DV]WyYpGHOHPUđO QHPFVDNpStWPpQ\UpV]HLEHQ(]V]ROJiOMDD]HVpO\HJ\HQOĒVpJpVD]HJ\HQOĒHVpO\Ġ KR]]iIpUpVPHJYDOyVXOiViWWRYiEEiD]WLVKRJ\D]RWWGROJR]yNLVDNDGiO\PHQWHVHQ -DYDVROMXN~M,9&)HMH]HWWHONLHJpV]tWHQL Å(J\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVµ KDV]QiOKDVViND]pStWPpQ\HNHW Indokolás: $WHUYH]HWV]|YHJHHUĒVHQHOOHQWPRQGDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNIRJODONR]WDWiVipUW $IRJ\DV]WyYpGHOPLMRJRW~J\NHOONLDODNtWDQL KRJ\D]D]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVWLV pV UHKDELOLWiFLyMipUW W|UWpQĒ DNWXiOLV SROLWLNDL W|UHNYpVHNQHN D]]DO KRJ\ YpGHQGĒ MRJNpQW KDWiUR]]D PHJ OiWiVVpUOWHN V]iPiUD QH FVDN D EQWHWĒHOMiUiVEDQ PHJHQJHGLHJ\N|]KDV]QiODW~pStWPpQ\FVXSiQHJ\HWOHQJ\IpOIRJDGyKHO\LVpJpQHN UHQGHOMHQHN NL YpGĒW KDQHP VpUWHWWL NpSYLVHOHWH iOGR]DWYpGHOPH VRUiQ LV NDSMRQ MRJL DNDGiO\PHQWHVtWpVpWH]]HOWHUHWDGYDD]~MDEEPXQNiOWDWyLNLIRJiVRNQDNDIRJ\DWpNRV VHJtWVpJHWD]HGGLJLQpON|QQ\HEEHQÓJ\V]LQWpQDSROJiULSHUHNEHQLVN|QQ\tWVpNPHJH]W HPEHUHN IRJODONR]WDWiViW LOOHWĒHQ NL]iUYD D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN XJ\DQHEEHQ D] (VpO\HJ\HQOĒVpJ SON|]V]ROJiOWDWiVRN

pSOHWEHQW|UWpQĒOHKHWVpJHVIRJODONR]WDWiViW 9pOHPpQ\QN V]HULQW PLQGHQ pSOHWQHN HJ\HQOĒ HVpOO\HO KR]]iIpUKHWĒQHN pV KDV]QiOKDWyQDNNHOOOHQQLHNLYpYHKDD]W~OPXWDWD](16=HJ\H]PpQ\EHQEHYH]HWHWW pVV]HUĠ DONDOPD]NRGiV PpUWpNpQ DPL WXGRPiVXQN V]HULQW 0DJ\DURUV]iJRQ VHP GHÀQLiOYDVHPPiVMRJV]DEiO\EDEHYH]HWYHQLQFV

3pQ]J\LDXWRQyPLDD]DNDGiO\PHQWHVLQWHUQHWHVpVV]HPpO\HVEDQNROiVVDODEHV]pOĒ EDQNDXWRPDWiNHOWHUMHV]WpVpYHODWHUPLQiORNEHV]pOĒYpWpWHOpYHOVWEHOĒVHJtWKHWĒ OHQQH D EL]WRQViJRVDEE EDQNROiV D NRQWUROOiOW SpQ]J\L PĠYHOHWHN HOWHUMHV]WpVH H]]HOSHGLJPHJYDOyVtWYDLOOHWYHQ|YHOYHDOiWiVVpUOWHNSpQ]J\LDXWRQyPLiMiW

$ IHQWLHNEĒO N|YHWNH]ĒHQ HOKDJ\QL MDYDVROMXN D WHUYH]HWEĒO PLQGD]RQ UpV]HNHW (]HQ N|YHWHOPpQ\HN WHOMHVOpVH pUGHNpEHQ MDYDVROMXN N|WHOH]ĒHQ HOYiUQL D DPHO\ D N|]KDV]QiODW~ pStWPpQ\HNEHQ NO|QEVpJHW WHV] DQQDN PLQGHQNL iOWDO RNWyEHUHyWD ,62 QHP]HWN|]LV]DEYiQ\N|YHWHOPpQ\pQHNDONDOPD]iViW DUUDKRJ\PLNpQWNHOOPHJYDOyVtWDQLDKRQODSRNDNDGiO\PHQWHVVpJpW KDV]QiOWUpV]HLpVPiVKHO\LVpJHLN|]|WW Bankjegy- és érmekibocsátás: DEDQNMHJ\HNQHNpVpUPpNQHNYDODPLO\HQLVPpUYDODSMiQ SOPpUHWDQ\DJIRUPiWXP HJ\PiVWyOMyOPHJNO|QE|]WHWKHWĒQHNNHOOOHQQL(]D] (XUyQiOWXGWRPPDOPHJROGRWW$)RULQWQiOLVEHNHOOHQHYH]HWQLKDVRQOyUHQGV]HUW DPtJ D] (XUR EHYH]HWpVH PHJ QHP W|UWpQLN +D H] QHP YDOyVtWKDWy PHJ DNNRU D] (XUyUD YDOy iWiOOiVQiO D OiWiVVpUOWHN LJpQ\HLW LV ÀJ\HOHPEH NHOOHQH YHQQL pV $] LQIRUPiFLyV UHQGV]HUQHN QHP FVDN D IRJ\DWpNRV HPEHUHN V]iPiUD NHOO V]RUJDOPD]QLDPLQpOKDPDUDEELEHYH]HWpVWKDH]PiUJD]GDViJLODJOHKHWVpJHV HONpV]OQLH KDQHP V]iPXNUD LV KDV]QiOKDWyYi NHOO WHQQL +D D] 27e. WHUYH]HW V]|YHJH D] HJ\HWHPHV WHUYH]pV pV D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV V]HPSRQWMDLQDN Elektronikus ügyintézés: DNDGiO\PHQWHV IHOOHWHQ EL]WRQViJRVDQ D YDNRNQDN DODQ\L ÀJ\HOHPEHYpWHOpYHOPyGRVXODNNRUD]LQIRUPiFLyVUHQGV]HUHN²J\DNUDQXWyODJRV MRJRQMiUyHOHNWURQLNXVDOitUiVVDO ² NLDODNtWiVD VHP DNDGiO\PHQWHVtWpVL IHODGDW KDQHP HJ\ HJ\HWHPOHJHV PLQGHQNL $]DGy]iVQiODNDGiO\PHQWHVHOHNWURQLNXVUHQGV]HUUHONHOOHQHVHJtWHQLDOiWiVVpUOWHNMRJDL J\DNRUOiViWpVN|WHOH]HWWVpJHLWHOMHVtWpVpW$]ÉOWDOiQRV1\RPWDWYiQ\.LW|OWĒ3URJUDPpV V]iPiUDKDV]QiOKDWyUHQGV]HUWNHOOWHUYH]QLNLDODNtWDQL Szintén nem értünk egyet az alábbi mondattal: † «$] DNDGiO\PHQWHV KDV]QiODWKR] RO\DQ MHO]ĒLQIRUPiFLyV UHQGV]HUW NHOO DONDOPD]QL DPHO\ D UHQGHOWHWpVV]HUĠ KDV]QiOy IRJ\DWpNRV V]HPpO\W VHJtWL D] pStWPpQ\pStWPpQ\UpV]KDV]QiODWiEDQ

190


pYL,,W|UYpQ\DV]DEiO\VpUWpVHNUđODV]DEiO\VpUWpVLHOMiUiVUyOpVD V]DEiO\VpUWpVLQ\LOYiQWDUWiVLUHQGV]HUUđOD† EHNH]GpVE SRQWMiW D]DOiEELDNV]HULQWMDYDVROMXNPyGRVtWDQL † $NL E DIHOJ\HOHWHDODWWOpYĒiOODWiOWDOD]D SRQWEDQPHJMHO|OWKHO\HQRNR]RWWV]HQQ\H]pV PHJV]QWHWpVpUĒOYDNYH]HWĒLOOHWYHPR]JiVNRUOiWR]RWWDNDWVHJtWĒNXW\DNLYpWHOpYHO QHPJRQGRVNRGLNV]DEiO\VpUWpVWN|YHWHO

Indokolás: )RQWRVKRJ\QHN|YHVVHQHOV]DEiO\VpUWpVWD]DIRJ\DWpNRVV]HPpO\DNLQHPWXG JRQGRVNRGQLDNXW\iMDV]HQQ\H]pVpQHNPHJV]QWHWpVpUĒO+LV]H]QHPYiUKDWyHO HJ\YDNLOOHWYHHJ\NHUHNHVV]pNHVHPEHUWĒO $ PpGLDV]ROJiOWDWiVRNUyO pV D W|PHJNRPPXQLNiFLyUyO V]yOy pYL &/;;;9W|UYpQ\

† $OLQHiULVN|]|VVpJLPpGLDV]ROJiOWDWiV F W|UHNV]LNDKDOOiVLpVOiWiVLIRJ\DWpNNDOpOĒNLJpQ\HLQHNÀJ\HOHPEHYpWHOpUH DXGLRYL]XiOLVPpGLDV]ROJiOWDWiVHVHWpEHQ 3./ A 184. § (1) bekezdés c) pontjának cc) alpontját az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: † $+LYDWDOKDWyViJLKDWiVN|UHLEHQ F IHOJ\HOLD]HW|UYpQ\EHQIRJODOWDOiEELUHQGHONH]pVHNpUYpQ\HVOpVpW FF D KDOOiVL pV OiWiVL IRJ\DWpNNDO pOĒN V]iPiUD KR]]iIpUKHWĒYp WHWW PĠVRUV]iPRNUDYRQDWNR]yV]DEiO\RN † 

$W|UYpQ\ † EHNH]GpVpWpVD EHNH]GpVE pVF SRQWMiW YDODPLQWD]D]W PHJHOĒ]ĒFtPHWD]DOiEELDNV]HULQWMDYDVROMXNPyGRVtWDQL Indoklás: )RQWRV V]HPSRQW D OiWiVL IRJ\DWpNNDO pOĒN V]iPiUD PLQpO V]pOHVHEE N|UEHQ YDOy +DOOiVLpVOiWiVLIRJ\DWpNNDOpOĒNV]iPiUDKR]]iIpUKHWĒPĠVRUV]iPRN KR]]iIpUpV D PpGLDV]ROJiOWDWiVRNKR] (QQHN IRNR]DWRV HOĒtUiViW WDUWDOPD]]D H] D † V]DEiO\R]iV $]DXGLRYL]XiOLVPpGLDV]ROJiOWDWiVPpGLDV]ROJiOWDWyMiQDNW|UHNHGQLHNHOODUUDKRJ\ PĠVRUV]iPDLW IRNR]DWRVDQ KR]]iIpUKHWĒYp WHJ\H D KDOOiVL pV D OiWiVL IRJ\DWpNNDO pOĒNV]iPiUD  $ N|]V]ROJiODWL LOOHWYH ² OHJQDJ\REE pYHV iWODJRV N|]|QVpJDUiQQ\DO UHQGHONH]Ē PpGLDV]ROJiOWDWiVD YRQDWNR]iViEDQ ² D -%( OLQHiULV DXGLRYL]XiOLV PpGLDV]ROJiOWDWy N|WHOHVEL]WRVtWDQLKRJ\YDODPHQQ\L E ÀOPDONRWiVYDODPLQWDKDOOiVLpVOiWiVLIRJ\DWpNNDOpOĒV]HPpO\HNV]iPiUDNpV]tWHWW PĠVRUV]iPQDSWiULQDSRQNpQW ED pYEHQOHJDOiEEKDWyUiQNHUHV]WO EE pYEHQOHJDOiEEQ\ROFyUiQNHUHV]WO EF pYEHQOHJDOiEEWt]yUiQNHUHV]WO EG  pYWĒO WHOMHV HJpV]pEHQ PDJ\DU Q\HOYĠ IHOLUDWWDO ³ SpOGiXO WHOHWH[W V]ROJiOWDWiVRQ NHUHV]WO YDJ\ MHOQ\HOYL WROPiFVROiVVDO LV WRYiEEi KDQJ]y NtVpUĒV]|YHJJHO DXGLRGHVFULSWLRQ HOpUKHWĒOHJ\HQ F $IHOLUDWR]iVVDOLOOHWYHMHOQ\HOYLWROPiFVROiVVDOPHJNH]GHWWPĠVRUV]iPRWWRYiEEi KDQJ]yNtVpUĒV]|YHJJHO DXGLRGHVFULSWLRQ ³DPĠVRUV]iPHJ\VpJpWQHPVpUWYH ³ D PpGLDV]ROJiOWDWy N|WHOHV DQQDN WHOMHV LGĒWDUWDPD DODWW IHOLUDWR]QL MHOQ\HOYL WROPiFVROiVVDOLOOHWYHKDQJ]yNtVpUĒV]|YHJJHO DXGLRGHVFULSWLRQ HOOiWQL

0HJJ\Ē]ĒGpVQNKRJ\DW|UYpQ\WHUYH]HWQHPNtYiQNO|QEVpJHWWHQQLIRJ\DWpNRV pVIRJ\DWpNRVV]HPpO\N|]|WW1HPIHOWpWHOH]]ND]WVHPKRJ\DKDOOiVLIRJ\DWpNRV V]HPpO\HNW|EEOHWMRJRNNDOUHQGHONH]QHNPHUWNpSYLVHOĒMNYDQDSDUODPHQWEHQ$ OiWiVL IRJ\DWpNRVRN NLPDUDGiVD D W|UYpQ\EĒO VpUWL D] HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpVW D]LQIRUPiFLyNKR]DOiWiVVpUOWV]HPpO\HNV]iPiUD$PyGRVtWyLQGtWYiQ\XQNH]WD GLV]NULPLQiFLyWNtYiQMDPHJV]QWHWQL 0LDKDQJ]yNtVpUĒV]|YHJ" $KDQJ]yNtVpUĒV]|YHJ DXGLRGHVFULSWLRQ HJ\WRYiEELV]|YHJDOiPRQGiVRVKDQJViYRW MHOHQWDOiWYiQ\DODS~KRUGR]yNHVHWpEHQ EHOHpUWYHDÀOPHWpVWHOHYt]LyWWiQFRWRSHUiW pV HJ\pE YL]XiOLV PĠYpV]HWL iJDNDW DPLW D OiWiVVpUOW IHOKDV]QiOyN YHKHWQHN LJpQ\EH (]DEEDQiOO KRJ\DSUH]HQWiFLyWHOMHVWDUWDPDDODWWHJ\QDUUiWRU IRO\DPDWRVDQDWHUPpV]HWHVV]QHWHNEHQGHKDV]NVpJHVQHNOiWV]LND SiUEHV]pGHNN|]EHQLVHOPRQGMDPLW|UWpQLNDV]tQHQNpSHUQ\ĒQ

191

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

DKR]]iNpV]tWHWWHOHNWURQLNXVĠUODSRNDYDNRNV]iPiUDQHKDV]QiOKDWyDN$]J\IpONDSX $† EHNH]GpVF SRQWMiWD]DOiEELDNV]HULQWMDYDVROMXNPyGRVtWDQL VHPDNDGiO\PHQWHV(]HNPLDWWDYDNRNNLYDQQDN]iUYDD]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVEĒO


$]HOĒDGyPĠYpV]HWHN V]tQKi]RSHUDWiQF pVD]HOHNWURQLNXVN|]HJHN WHOHYt]Ly PR]L'9' HVHWpEHQDNtVpUĒV]|YHJHJ\IDMWDDXGLRYL]XiOLVIRUGtWiVPHO\NLKDV]QiOMD D SiUEHV]pGHNEHQ IHOOpSĒ WHUPpV]HWHV YDJ\ D G|QWĒ IRQWRVViJ~ KDQJHIIHNWXVRN N|]|WWLV]QHWHNHWpVLGHLOOHV]WLEHDOiWYiQ\OHtUiViWLO\PyGRQWpYHKR]]iIpUKHWĒYp D W|UWpQpVHNHW PLOOLyN V]iPiUD DNLN HJ\pENpQW QHP pOYH]KHWLN WHOMHVVpJJHO D ÀOPHNHWpVDWpYpW (Sándor)

 )RJODONR]WDWiV SONYyWiNPXQNDKHO\HNiWDODNtWiVD

pYL,W|UYpQ\D0XQNDW|UYpQ\N|Q\YpUđO $† EHNH]GpVpWD]DOiEELDNV]HULQWMDYDVROMXNPyGRVtWDQL Å$ PXQNiOWDWy D Q\XJGtMDVQDN QHP PLQĒVOĒ PXQNDYiOODOy KDWiUR]DWODQ WDUWDOP~ PXQNDYLV]RQ\iW D PXQNDYiOODOyUD LUiQ\DGy |UHJVpJL Q\XJGtMNRUKDWiU EHW|OWpVpW PHJHOĒ]Ē |W pYHQ EHOO YDODPLQW D IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOy PXQNDYLV]RQ\iW D PXQNDYLV]RQQ\DO NDSFVRODWRV PDJDWDUWiViYDO LQGRNROW IHOPRQGiVVDO D †  EHNH]GpVEHQPHJKDWiUR]RWWRNEyOV]QWHWKHWLPHJ $PXQNiOWDWyDIRJ\DWpNRVPXQNDYiOODOyPXQNDYLV]RQ\iWHJpV]VpJLRNNDO|VV]HIJJĒ NpSHVVpJpYHOLQGRNROWIHOPRQGiVVDODNNRUV]QWHWKHWLPHJKDDPXQNDYiOODOyHUHGHWL PXQNDN|UpEHQ ² HJpV]VpJL iOODSRWiQDN URPOiVD YDJ\ D PXQNiOWDWy V]HUYH]HWpEHQ EHN|YHWNH]HWW YiOWR]iV PLDWW ² QHP IRJODONR]WDWKDWy WRYiEE pV D PXQNDYiOODOy V]iPiUDiOODSRWiQDNHJpV]VpJLV]HPSRQWEyOPHJIHOHOĒPXQNDN|UWQHPWXGIHODMiQODQL YDJ\DPXQNDYiOODOyDIHODMiQORWWPXQNDN|UWDODSRVRNQpONOQHPIRJDGMDHO

iOWDO LO\HQ HVHWEHQ D PXQNDYLV]RQ\ PHJV]QWHWpVpUH FVDN DNNRU NHUOKHW VRU KD D IRJ\DWpNRV PXQNDYiOODOy D PXQNDYLV]RQ\EyO V]iUPD]y OpQ\HJHV N|WHOH]HWWVpJpW V]iQGpNRVDQ YDJ\ V~O\RV JRQGDWODQViJJDO MHOHQWĒV PpUWpNEHQ PHJV]HJL YDJ\ HJ\pENpQWRO\DQPDJDWDUWiVWWDQXVtWDPLDPXQNDYLV]RQ\IHQQWDUWiViWOHKHWHWOHQQp WHV]L(N|UOPpQ\HNIHQQiOOWiWWHUPpV]HWHVHQDPXQNDDGyQDNNHOOEL]RQ\tWDQLD $MDYDVODWNLWpUD]HJpV]VpJLRNNDO|VV]HIJJĒNpSHVVpJPLDWWLIHOPRQGiVV]DEiO\DLUD LV0LYHODW|UYpQ\MHOHQOHJQHPGHIÀQLiOMDDIRJ\DWpNRVIRJDOPiWH]pUWDMDYDVODWQDN HUUHLVNLNHOOHWWWpUQLH 2./ 120. §-t az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: †$PXQNDYiOODOyQDNKD D DUHKDELOLWiFLyVV]DNpUWĒLV]HUYOHJDOiEE|WYHQV]i]DOpNRVPpUWpNĠHJpV]VpJNiURVRGiViW PHJiOODStWRWWDYDJ\ E D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOĒVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOy pYL;;9,W|UYpQ\†D EHNH]GpVpQHND SRQWMDDODSMiQOiWiVLIRJ\DWpNRVQDN PLQĒVO YDJ\ D YDNRN V]HPpO\L MiUDGpNiEDQ UpV]HVO pYHQNpQW |W PXQNDQDS SyWV]DEDGViJMiU

Indokolás: $ NRUiEEDQ KDWiO\EDQ YROW 0W $ OiWiVL IRJ\DWpNRVRN pV D YDNRN V]HPpO\L MiUDGpNiEDQ UpV]HVOĒN UpV]pUH ² H]HQ iOODSRWXNUD WHNLQWHWWHO ² EL]WRVtWRWWD D] |W QDS SyWV]DEDGViJRW $] ~M V]DEiO\ D NHGYH]PpQ\H]HWWL N|UW HWWĒO HOWpUĒHQ KDWiUR]]D PHJ $ PyGRVtWiV N|YHWNH]WpEHQ D YDN PXQNDYiOODOyN NLNHUOKHWQHNDNHGYH]PpQ\H]HWWLN|UEĒO8J\DQLVH]HQiOODSRWXNDWQHPIHMH]LN )RJ\DWpNRVQDN D]W D PXQNDYiOODOyW NHOO WHNLQWHQL DNL D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN NLDOiWiVLIRJ\DWpNRVViJRWLOOHWYHDYDNViJWpQ\pWPHJiOODStWyV]DNYpOHPpQ\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOĒVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOy W|UYpQ\ UHQGHONH]pVHL DODSMiQ 7RYiEEL SUREOpPiW MHOHQW D] D WpQ\ LV PLV]HULQW D] |WYHQ V]i]DOpNRV PpUWpNĠ IRJ\DWpNRVQDNPLQĒVO HJpV]VpJNiURVRGiV PHJiOODStWiViUD MDQXiU MpWĒO YDQ OHKHWĒVpJ (EEĒO N|YHWNH]ĒHQ D YDN PXQNDYiOODOyN QHP UHQGHONH]QHN D] |WYHQ V]i]DOpNRV Indokolás: PpUWpNĠ HJpV]VpJNiURVRGiVW PHJiOODStWy UHKDELOLWiFLyV V]DNpUWĒL V]HUY $PXQNDW|UYpQ\N|Q\YHMHOHQOHJHJ\iOWDOiQQHPWDUWDOPD]UHQGHONH]pVWDIRJ\DWpNRV V]DNYpOHPpQ\pYHO PXQNDYiOODOyN PXQNDMRJL YpGHOPpYHO H]HQ EHOO PXQNDYLV]RQ\XN PHJV]QWHWpVH VRUiQpUYpQ\HVOĒYpGHOHPPHO|VV]HIJJpVEHQ 1pKiQ\ HJ\pE MDYDVODW D OiWiVVpUOW PXQNDYiOODOyN IRJODONR]WDWKDWyViJiQDN HOĒPR]GtWiVDpUGHNpEHQ 5pV]EHQH]WDFpOWV]ROJiOQiDIHQWLPyGRVtWiVLV $]WJRQGRORPKRJ\DOiWiVVpUOWHNQpODPHQQ\LEHQD]OHKHWVpJHVHOVĒVRUEDQD $PXQNDYiOODOyPXQNDYLV]RQQ\DO|VV]HIJJĒPDJDWDUWiViQDODSXOyIHOPRQGiVHVHWpQ Q\tOWPXQNDHUĒSLDFRQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiVWNHOOHQHDMRJLV]DEiO\R]iVV]LQWMpQLV DW|UYpQ\† EHNH]GpVpUHW|UWpQĒXWDOiVPHJIHOHOĒJDUDQFLiWMHOHQWKLV]HQH] HOĒVHJtWHQLDNiU|V]W|Q|]QL

192


QHP YHWW UpV]W DNNUHGLWiFLyV HOMiUiVEDQ pV QHP UHQGHONH]LN DNNUHGLWiFLyV WDQ~VtWYiQQ\DO $] SHUV]H PiV NpUGpV KRJ\ D MRJL V]DEiO\R]iV UpYpQ PHJ NHOOHQH WHUHPWHQL DQQDN OHKHWĒVpJpW KRJ\ D NHGYH]PpQ\ LOOHWYH D WiPRJDWiV Q\~MWiVD IHOKDV]QiOiVD HOOHQĒUL]KHWĒOHJ\HQpVWpQ\OHJHVHQLVHOOHQĒU]pVUHNHUOM|Q

/HKHWVpJHV PHJROGiV OHKHWQH D] LV KRJ\ H]W D NHGYH]PpQ\W D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠHNN|]OFVDNDIRJ\DWpNRVRNDWIRJODONR]WDWyNUDWHUMHV]WHQpNNL 1\LOYiQYDOy KRJ\ D OiWiVVpUOWHN Q\tOW PXQNDHUĒ SLDFRQ YDOy IRJODONR]WDWiViQDN IHQWLHNV]HULQWL|V]W|Q]pVHD]iOODPROGDOiUyONLDGiVRNNDOMiUD]RQEDQIHOWHKHWĒHQ $ PXQNDHUĒ IHOYpWHO VRUiQ HVHWOHJ HO OHKHWQH JRQGRONRGQL EL]RQ\RV SR]LWtY W|EE EHYpWHOW HUHGPpQ\H]KHWQH D] KRJ\ D] pULQWHWW YDOyGL PXQNipUW À]HWpVW GLV]NULPLQiFLyQLVDOiWiVVpUOWHNYRQDWNR]iViEDQ(]D]WMHOHQWKHWQpKRJ\HJ\DGRWW NDS QHP VHJpO\W H]]HO DGyW MiUXOpNRW À]HW pV IRJ\DV]W LV DPL D IRJ\DV]WiVKR] PXQNDN|U EHW|OWpVpUH PHJKLUGHWHWW IHOYpWHO YDJ\ SiO\i]DW VRUiQ D] XJ\DQRO\DQ NDSFVROyGyDGyNUpYpQWRYiEELiOODPLEHYpWHOWMHOHQWKHW SDUDPpWHUHNNHOUHQGHONH]Ē SOD]RQRVYpJ]HWWVpJĠV]DNPDLJ\DNRUODWWDOUHQGHONH]Ē MHOHQWNH]ĒNN|]ODOiWiVVpUOWHWHOĒQ\EHQNHOOHQHUpV]HVtWHQL $ OiWiVVpUOWHN V]iPiUD LV EL]WRVtWDQL NHOOHQH KRJ\ DPHQQ\LEHQ PXQNDQpONOLYp YiOQDNOHJ\HQOHKHWĒVpJNDPXQNDJ\LN|]SRQWEDQUHJLV]WUiOQLIJJHWOHQODWWyO A 2007. évi XCII. törvénnyelQiOXQNLVNLKLUGHWHWWIRJ\DWpNRVRNUDYRQDWNR]y(16= KRJ\PLO\HQHOOiWiVWNDSQDNLOOHWYHD]WKRJ\UpV]NUHWpQ\OHJHVPXQNDN|]YHWtWpVW HJ\H]PpQ\U|J]tWLDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNN|]LJD]JDWiVEDQW|UWpQĒIRJODONR]WDWiViQDN EL]WRVtWVDQDN (] XWyEEL PHJMHJ\]pVHPPHO OHKHW KRJ\ Q\LWRWW NDSXNDW G|QJHWHN N|WHOH]HWWVpJpW D] HJ\H]PpQ\KH] FVDWODNR]RWW iOODPRNUD YRQDWNR]yDQ 6]HULQWHP QLQFVHQHN LJD]iQ LQIRUPiFLyLP DUUyO KRJ\ D IRJ\DWpNRVRN V]iPiUD D PXQNDJ\L H]WLWWKRQLVNRPRO\DQNHOOHQHYHQQLpVPHJWHUHPWHQLHQQHNW|UYpQ\LV]DEiO\R]iViW N|]SRQWRNWXGQDNHKDLJHQPLO\HQPXQNDOHKHWĒVpJHNHWNtQiOQL DIHQWOHtUWMDYDVODWRNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHO

 2NWDWiVpVNpS]pV SOLQNO~]tYRNWDWiV

$ OiWiVVpUOWHN IRJODONR]WDWiVD VRUiQ WHUPpV]HWHVHQ IHOYHWĒGLN D VHJpGHV]N|]|N LOOHWYH D PXQND HOOiWiViKR] V]NVpJHV HJ\pE HV]N|]|N IHOWpWHOHN EL]WRVtWiViQDN D (OĒ NHOO VHJtWHQL KRJ\ D OiWiVVpUOWHN XJ\DQD]pUW D] iUpUW HOHNWURQLNXV YDJ\ KDQJRV IRUPiEDQ KR]]iIpUMHQHN D WDQN|Q\YHNKH] IHOVĒRNWDWiVL DQ\DJRNKR] NpUGpVHLV V]DNN|Q\YHNKH]$PĠYHOĒGpVEHQSHGLJHJ\PpOWiQ\RVV]HU]ĒLMRJLV]DEiO\R]iVUD $] HKKH] V]NVpJHV N|OWVpJHN HOĒWHUHPWpVH V]HULQWHP D PXQNDDGyNWyO QHP OHQQHV]NVpJDPHO\HOĒVHJtWLDOiWiVVpUOWHNPĠYHOĒGpVpW3ODYDNRNHVHWpEHQD YiUKDWyHOPiUFVDND]pUWVHPPHUWHPLDWWHOOHQpUGHNHOWHNNpYiOKDWQDND]LO\HQ V]DEDGIHOKDV]QiOiVNHUHWHLWpUGHPHVOHQQHiWJRQGROQLpVEĒYtWHQL V]HPpO\HNIRJODONR]WDWiViEDQ(]pUWHEEHQD]iOODPQDNNHOOHQHV]HUHSHWYiOODOQL

 6]RFLiOLVYpGHOHP SOIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVURNNDQWViJL

$]DGRWWPXQNDHOOiWiViKR]V]NVpJHVVHJpGHV]N|]WHQQHNN|OWVpJpW YDJ\DN|OWVpJ ellátások) HJ\UpV]pW DOiWiVVpUOWUpV]pUHD]iOODPQDNDODQ\LMRJRQEL]WRVtWDQLDNHOOHQH $OiWiVVpUOWQpOD]HOOiWiVOHJ\HQD]EiUPLO\HQFtPHQLVDEL]WRQViJRVPHJpOKHWpVW +DDOiWiVVpUOWGROJR]yQDNPXQNiMDHOOiWiViKR]HVHWOHJPiVVHJtWVpJUH SOVHJtWĒ V]ROJiOMDOHJDOiEEHJ\HOIRJDGKDWyV]LQWHQ$IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUHQGV]HUpWLV V]HPpO\ LV V]NVpJH YDQ DNNRU HQQHN N|OWVpJpW LV UpV]EHQ YDJ\ HJpV]EHQ D] pUGHPHVOHQQHPHJYL]VJiOQLKRJ\D]KRJ\DQPĠN|GLNMyHDMHOHQOHJLIRUPiMiEDQ )RQWRVWRYiEEiPpJDURNNDQWViJLMiUDGpNUHQGV]HUHVOHJDOiEELQÁiFLyN|YHWĒHPHOpVH iOODPQDNNHOOHQHÀQDQV]tUR]QLD +D D OiWiVVpUOW PXQNDYiOODOy IRJODONR]WDWiVD Q\tOW PXQNDHUĒ SLDFRQ W|UWpQLN $ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJğ V]HPpO\HN HOOiWiVDLUyO pV DNNRUDIHQWHPOtWHWWPXQNDDGyQDNMiUyNHGYH]PpQ\WLOOHWYHDPXQNDYiOODOyW HJ\HV W|UYpQ\HN PyGRVtWiViUyO V]yOy pYL &;&, PHJLOOHWĒ WiPRJDWiVW D] iOODPQDN DNNRU LV Q\~MWDQLD NHOOHQH KD D PXQNDDGy W|UYpQ\PyGRVtWiVD

193

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

(EEĒODV]HPSRQWEyODPRVWDQLKR]NpSHVWIRUGtWRWWV]HPOpOHWUHYROQDV]NVpJD]D] QHPV]DQNFLRQiOQLNHOOHQHD]RNDWDPXQNDDGyNDWDNLNQHPDONDOPD]QDNEL]RQ\RV V]iP~PHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠWpSSHOOHQNH]ĒOHJD]WDPXQNDDGyWDNLLO\HQ V]HPpO\W IRJODONR]WDW NRPRO\ NHGYH]PpQ\HNEHQ NHOOHQH UpV]HVtWHQL DGy MiUXOpN NHGYH]PpQ\VWE pVH]HNHWW|UYpQ\EHQV]DEiO\R]QLYROQDV]NVpJHV


Az Mmtv. 12.§ -a az alábbi (2a) bekezdéssel egészüljön ki: D $ URNNDQWViJL HOOiWiV |VV]HJH ² D] HJpV]VpJL iOODSRWQDN D W|UYpQ\ †  EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWPLQĒVtWpVLNDWHJyULDYiOWR]iVWHUHGPpQ\H]ĒMDYXOiViW NLYpYH D] HOOiWiV PHJV]QWHWpVpW N|YHWĒ ~MEyOL PHJiOODStWiV DONDOPiYDO QHP OHKHW NLVHEE D PHJV]QWHWHWW HOOiWiVQDN D  EHNH]GpV V]HULQWL HPHOpVVHO Q|YHOW |VV]HJpWĒO

Indokolás: $W|UYpQ\† EHNH]GpVpQHNPyGRVtWiVDEL]WRVtWDQiDNRUiEEDQV]HU]HWWMRJRN pVD]HOOiWRWWDGGLJLpOHWV]tQYRQDOiQDNPHJWDUWiViWYpGD† EHNH]GpVHV]HULQWL W~O]RWWV]DQNFLRQiOiVWyO

$]0PWY† EHNH]GpVpQHNG SRQWMiWKHO\H]]pNKDWiO\RQNtYO Indokolás: $ W|UYpQ\ †  EHNH]GpV G SRQWMiQDN KDWiO\RQ NtYO KHO\H]pVH pV D] ~M  EHNH]GpVpQHNEHLNWDWiVDHJ\HJ\V]HUĠEENHYHVHEEHOMiUiVVDODGPLQLV]WUiFLyYDOMiUy D]HUHGHWLFpOHOpUpVpWV]ROJiOyPHJROGiVOHQQH $]0PWY†DD]DOiEEL EHNH]GpVVHOHJpV]OM|QNL $URNNDQWViJLHOOiWiVDPHJV]ĠQWHWpVpWN|YHWĒHQDMRJRVXOWViJLIHOWpWHOHNIHQQiOOiVD HVHWpQLVPpWHOWHQPHJiOODStWKDWy

Indokolás: Az Mmtv. 13. § (2) bekezdés d) pontjában, 17. § (1) bekezdés b) pontjában és 32. § $ W|UYpQ\ † ~M  EHNH]GpVH D W~O]RWW V]DQNFLRQiOiV NLYpGpVpUH Q\~MWDQD EHNH]GpVpEHQDPLQLPiOEpUV]i]DOpNiWV]|YHJUpV]KHO\pEHDPLQLPiOEpU OHKHWĒVpJHW százalékát szöveg lép. A törvény 13.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészüljön ki: Indokolás: $NHUHVHWLNRUOiWLQGRNRODWODQKLV]QHPpULQWLDN|OWVpJYHWpVLNLDGiVRNDW(OOHQNH]ĒOHJ DPXQNDEpUXWiQpVDYiViUOiVVRUiQEHÀ]HWHQGĒDGyNNDOQ|YHOQpD]W

 $ URNNDQWViJL HOOiWiV V]QHWHO KD D] HOOiWiVEDQ UpV]HVOĒ NHUHVĒ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWpVM|YHGHOPHKiURPHJ\PiVWN|YHWĒKyQDSUDYRQDWNR]yKDYLiWODJDPHJKDODGMDD PLQLPiOEpUiW$URNNDQWViJLHOOiWiVIRO\yVtWiViWDV]QHWHOpVLIHOWpWHOPHJYDOyVXOiViW N|YHWĒKyQDSHOVĒQDSMiWyODV]QHWHOpVLIHOWpWHOIHQQiOOiViLJNHOOV]QHWHOWHWQL

$]0PWY†iW~M EHNH]GpVVHOMDYDVROMXNNLHJpV]tWHQL $URNNDQWViJLHOOiWiVIRO\yVtWiViWV]QHWHOWHWQLNHOODUUDD]LGĒWDUWDPUDWHNLQWHWWHO DPHO\UH D] HOOiWRWW NpUL$] HOOiWiVW D] HOOiWRWW NpUHOPpUH LVPpW IRO\yVtWDQL NHOO D V]QHWHOpVLGHMHDODWWEHN|YHWNH]HWWHPHOpVVHOQ|YHOW|VV]HJEHQ

Indokolás: $ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠHNQHN MiUy HOOiWiVRNNDO NDSFVRODWRV V]DEiO\]iVW D IRJODONR]WDWiV V]HPSRQWMiEyO RO\PyGRQ NHOOHQH IHOOYL]VJiOQL KRJ\ D] HVHWOHJ URNNDQWViJL HOOiWiVEDQ UpV]HVOĒN KD VLNHUO QHNLN HOKHO\H]NHGQL pV D MHOHQOHJL NHUHVHWL NRUOiWQiO PDJDVDEE M|YHGHOHPUH V]HUW WHQQLH] QH HUHGPpQ\H]]H D PiU PHJV]HU]HWWHOOiWiVUDYDOyMRJRVXOWViJXNPHJV]ĠQpVpW/HJ\HQOHKHWĒVpJDUUDKRJ\ D]pULQWHWWG|QWKHVVHQLO\HQHVHWHNEHQHOOiWiVDV]QHWHOWHWpVpUĒODPXQNDYiOODOiV LGHMpUH (QQHN N|YHWNH]WpEHQ QHP NDSQD HOOiWiVW pV À]HWpVW LV HJ\LGHMĠOHJ XJ\DQDNNRU D V]QHWHOWHWpVVHOOHKHWĒYpYiOQDKRJ\DNRUiEEDQPHJV]HU]HWWHOOiWiViWQHYHV]tWVHHO

194

Indokolás: $ W|UYpQ\ †  EHNH]GpV G SRQWMiQDN KDWiO\RQ NtYO KHO\H]pVH pV D] ~M  EHNH]GpVpQHNEHLNWDWiVDHJ\HJ\V]HUĠEENHYHVHEEHOMiUiVVDODGPLQLV]WUiFLyYDOMiUy D]HUHGHWLFpOHOpUpVpWV]ROJiOyPHJROGiVOHQQH -DYDVODW D WiUVDGDORPEL]WRVtWiV HOOiWiVDLUD pV D PDJiQQ\XJGtMUD MRJRVXOWDNUyO YDODPLQW H V]ROJiOWDWiVRN IHGH]HWpUđO V]yOy pYL /;;;W|UYpQ\PyGRVtWiViUD A Tbj. 4. § e) pontját az alábbiak szerint javaslom módosítani: $YiOWR]DW .LHJpV]tWĒWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWy H D]D]HJ\pQLLOOHWYHWiUVDVYiOODONR]yDNLYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJHWVDMiWMRJ~Q\XJGtMDVNpQW IRO\WDWWRYiEEiD]D]|]YHJ\LQ\XJGtMEDQUpV]HVOĒV]HPpO\DNLDUHiLUiQ\DGy|UHJVpJL Q\XJGtMNRUKDWiUW EHW|OW|WWH WRYiEEi D IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVEDQ YDJ\ YDNRN V]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVOĒV]HPpO\KDHSRQWV]HULQWLPLQĒVtWpVpWNpUL


A Tbj. 18.§ (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosuljon: † $WiUVDGDORPEL]WRVtWiVLHOOiWiVRNpVDPXQNDHUĒSLDFLFpORNIHGH]HWpUH D DEL]WRVtWRWWWHUPpV]HWEHQLHJpV]VpJEL]WRVtWiVLMiUXOpNRWSpQ]EHOLHJpV]VpJEL]WRVtWiVL MiUXOpNRWpVPXQNDHUĒSLDFLMiUXOpNRW DWRYiEELDNEDQHJ\WWHJpV]VpJEL]WRVtWiVL pV PXQNDHUĒSLDFL MiUXOpN YDODPLQW Q\XJGtMMiUXOpNRW D NLHJpV]tWĒ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWyHJ\pQLpVWiUVDVYiOODONR]y²D†H SRQWMiEDQIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVEDQ YDJ\YDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVOĒNLYpWHOpYHO²Q\XJGtMMiUXOpNRW«À]HW

Indokolás: (]DPyGRVtWiV|VV]HIJJD†H SRQWMiQDNPyGRVtWiViYDO$NLHJpV]tWĒWHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HJ\pQL pV WiUVDV YiOODONR]yN D MHOHQOHJL V]DEiO\R]iV V]HULQW WLSLNXVDQ Q\XJGtMDVRNđNDQ\XJGtMMiUXOpNÀ]HWpVppUWQ\XJGtMHPHOpVEHQUpV]HVOQHN0LYHOD NLHJpV]tWĒWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWyNN|UHNLHJpV]ODIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVEDQpV YDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQUpV]HVOĒV]HPpO\HNNHOpVĒNYLV]RQWQHPUpV]HVOQHN Q\XJGtMHPHOpVEHQLQGRNRODWODQQiYiOLNDQ\XJGtMMiUXOpNÀ]HWpVLN|WHOH]HWWVpJN

%YiOWR]DW $7EM†DD]DOiEEL D EHNH]GpVVHOHJpV]OM|QNL .LHJpV]tWĒWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWy D]D]HJ\pQLLOOHWYHWiUVDVYiOODONR]yDNLYiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJHWVDMiWMRJ~Q\XJGtMDVNpQW IRO\WDW D] D] |]YHJ\L Q\XJGtMEDQ UpV]HVOĒ V]HPpO\ DNL D] |UHJVpJL Q\XJGtM NRUKDWiUWEHW|OW|WWHWRYiEEiDNLYDNRNV]HPpO\LMiUDGpNiEDQYDJ\IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVEDQUpV]HVO

D $MDQXiUQDSMiWN|YHWĒHQKDWyViJLKDWiUR]DWWDOPHJiOODStWRWWURNNDQWViJL HOOiWiVEDQUpV]HVOĒQ\XJGtMMiUXOpNRWQHPÀ]HWD]RQEDQDIRO\yVtWyV]HUYKH]LQWp]HWW Q\LODWNR]DWiEDQYiOODOKDWMDQ\XJGtMMiUXOpNÀ]HWpVpW

Indokolás: (]DMDYDVODWD]DOiEELD7iUVDGDORPEL]WRVtWiVLQ\XJHOOiWiVUyOV]yOyW|UYpQ\†  Indokolás: (]]HODPyGRVtWiVVDOOHKHWĒYpYiOQDKRJ\D]RNLVNLHJpV]tWĒWHYpNHQ\VpJHWIRO\WDWy EHNH]GpVHMDYDVROW~MN SRQWMiYDOIJJ|VV]H YiOODONR]yQDNPLQĒVOKHVVHQHNDNLNIRJ\DWpNRVNpQWYDODPLO\HQHKKH]NDSFVROyGy -DYDVODW D WiUVDGDORPEL]WRVtWiVL Q\XJHOOiWiVUyO V]yOy pYL /;;;, HOOiWiVEDQUpV]HVOQHN W|UYpQ\PyGRVtWiViUD .RUiEEDQ IHOYHWĒG|WW HJ\ MDYDVODW DPL D7EM † I SRQWMiQDN PyGRVtWiViUD LUiQ\XOW V]LQWpQ D IHQWL FpO pUGHNpEHQ (] D PyGRVtWiVL MDYDVODW D]RQEDQ A Tny. 20.§-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészüljön ki: V]HULQWHP QHP V]HUHQFVpV PHUW iOWDOD D]RN D PXQNDYiOODOyN LV Q\XJGtMDVQDN PLQĒVOQpQHNDNLNDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠHNHOOiWiViEDQUpV]HVOQHN D $ UHKDELOLWiFLyV pV D URNNDQWViJL HOOiWiVEDQ UpV]HVOĒ V]HPpO\ |UHJVpJL WHOMHV pV MHOHQOHJ KD NHUHVĒ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWQDN D] EL]WRVtWiVL MRJYLV]RQ\W Q\XJGtMDQHPOHKHWNHYHVHEEDUpV]pUHIRO\yVtWRWWHOOiWiV|VV]HJpWĒO HUHGPpQ\H] V]iPXNUD pV H] D] LGĒWDUWDP V]ROJiODWL LGĒQHN LV V]iPtW +D YLV]RQW H]HN D PXQNDYiOODOyN Q\XJGtMDVRNQDN OHQQpQHN WHNLQWHQGĒN DNNRU NHUHVĒWHYpNHQ\VpJNQHPHUHGPpQ\H]QHEL]WRVtWiVLMRJYLV]RQ\WHPLDWWSHGLJ Indokolás: V]ROJiODWLLGĒWVHPV]HUH]QpQHN $ PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HN D] HOOiWiVXNUD

195

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Indokolás: (]]HO D PyGRVtWiVVDO NLHJpV]tWĒ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWyQDN PLQĒVOQH D] HJ\pQL pV D WiUVDV YiOODONR]y KD YiOODONR]iVL WHYpNHQ\VpJpW IRJ\DWpNRVViJL WiPRJDWiVEDQ YDJ\ YDNRN V]HPpO\L MiUDGpNiEDQ UpV]HVOĒNpQW IRO\WDWMD $ NLHJpV]tWĒ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy V]HPpO\ D WpQ\OHJHV M|YHGHOPH XWiQ IL]HW MHOHQOHJ HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWiVL MiUXOpNRW pV Q\XJGtMMiUXOpNRW -HOHQOHJ D IHQW tURWW IRJ\DWpNRV HJ\pQL pV WiUVDV YiOODONR]y D PLQLPiOEpU LOOHWYH JDUDQWiOW EpUPLQLPXP DODSXOYpWHOpYHO IL]HW V]RFLiOLV KR]]iMiUXOiVL DGyW HJpV]VpJEL]WRVtWiVL pV PXQNDHUĒSLDFL MiUXOpNRW WRYiEEi Q\XJGtMMiUXOpNRW H]HNQHN D] |VV]HJH W|EE PLQW IRULQW H] RO\DQ PDJDV |VV]HJ KRJ\ D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN W|EEVpJH D KHO\]HWNEĒO IDNDGyDQ QLQFVHQ RO\DQ KHO\]HWEHQ KRJ\ D] HPOtWHWW |VV]HJĠ MiUXOpNRW NLIL]HVVH tJ\ D YiOODONR]iVXN YHV]WHVpJHVVpJH PLDWW D WHYpNHQ\VpJN V]QHWHOWHWpVpUH NpQ\V]HUOWHN $] HPOtWHWWV]HPpO\HNQDJ\UpV]pQHNDNLVDGy]yNWpWHOHVDGyMiQDNYiODV]WiVDVHP MHOHQWPHJROGiVWD]DODFVRQ\M|YHGHOPNPLDWW


D UiMXN LUiQ\DGy |UHJVpJL Q\XJGtMNRUKDWiU EHW|OWpVH XWiQ LV MRJRVXOWDN +D DEEDQ $7Q\† EHNH]GpVpWD]DOiEELDNV]HULQWMDYDVORPPyGRVtWDQL UHPpQ\NHGYHKRJ\D]|UHJVpJLQ\XJGtMXN|VV]HJHPDJDVDEEOHV]PLQWD]HOOiWiVXN |VV]HJH NpULN D Q\XJGtMXN PHJiOODStWiViW QH NHUOKHVVHQHN DEED D PHJDOi]y Å$]iUYDHOOiWiVJ\HUPHNHQNpQWDQQDNDQ\XJGtMQDNDDDPHO\D]HOKXQ\WDW|UHJVpJL KHO\]HWEH KRJ\ D Q\XJGtMXN NLVHEE OHV] pV D] HOOiWiVXN PHJV]QWHWpVUH NHUO pV Q\XJGtMNpQW KDOiOD LGĒSRQWMiEDQ PHJLOOHWWH YDJ\ PHJLOOHWWH YROQD +D D MRJV]HU]Ē D] HPLDWWNpUQLNNHOODQ\XJGtMXNIRO\yVtWiViQDNPHJV]QWHWpVpWpVD]HOOiWiVUDYDOy HOKDOiOR]iV LGĒSRQWMiEDQ URNNDQWViJL HOOiWiVEDQ UpV]HVOW ² D] LJpQ\OĒ HUUH LUiQ\XOy NpUHOPH DODSMiQ ² D] iUYDHOOiWiV |VV]HJpW D URNNDQWViJL HOOiWiV DODSXO YpWHOpYHO NHOO MRJRVXOWViJXNLVPpWHOWPHJiOODStWiViW NLV]iPtWDQLµ

A Tny. 38.§ (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészüljön ki: † 6]ROJiODWLLGĒNpQWNHOOWRYiEEiÀJ\HOHPEHYHQQL N D URNNDQWViJL HOOiWiV IRO\yVtWiViQDN LGĒWDUWDPiW KD D] HOĒtUW Q\XJGtMMiUXOpNRW PHJÀ]HWWpN

Indokolás: $] (16= HJ\H]PpQ\ V]HULQW EL]WRVtWDQL NHOO D PHJYiOWR]RWW PXQNDNpSHVVpJĠ V]HPpO\HNQHN D Q\XJGtMUHQGV]HUKH] W|UWpQĒ FVDWODNR]iVW (] D MHOHQOHJL W|UYpQ\ V]HULQWQHPOHKHWVpJHVSpOGiXODEEDQD]HVHWEHQKDD]HOOiWRWWQDNFVDNSOpY V]ROJiODWLLGHMHYDQ(EEHQD]HVHWEHQD]HOOiWRWWDWKiWUiQ\LVpULKLV]HQD]|UHJVpJL Q\XJGtMUD YDOy MRJRVXOWViJ PHJV]HU]pVppUW EHÀ]HWHWW Q\XJGtMMiUXOpNpUW QHP NDS HOOHQV]ROJiOWDWiVW $7Q\†iQDN EHNH]GpVpWD]DOiEELDNV]HULQWMDYDVORPPyGRVtWDQL $]|]YHJ\LQ\XJGtMPpUWpNH $ D †  EHNH]GpV$ % SRQWMD V]HULQWL IHOWpWHOOHO UHQGHONH]Ē GH URNNDQWViJL HOOiWiVEDQ UHKDELOLWiFLyV HOOiWiVEDQ VDMiWMRJ~ Q\XJHOOiWiVEDQ NRUKDWiU HOĒWWL HOOiWiVEDQ V]ROJiODWL MiUDQGyViJEDQ EDOHWWPĠYpV]HWL pOHWMiUDGpNEDQ pV iWPHQHWL EiQ\iV]MiUDGpNEDQQHPUpV]HVOĒ|]YHJ\HVHWpEHQD %  D †  EHNH]GpV$ % SRQWMD V]HULQWL IHOWpWHOOHO UHQGHONH]Ē pV HJ\LGHMĠOHJ URNNDQWViJLHOOiWiVEDQUHKDELOLWiFLyVHOOiWiVEDQVDMiWMRJ~Q\XJHOOiWiVEDQNRUKDWiU HOĒWWL HOOiWiVEDQ V]ROJiODWL MiUDQGyViJEDQ EDOHWWPĠYpV]HWL pOHWMiUDGpNEDQ YDJ\ iWPHQHWL EiQ\iV] MiUDGpNEDQ UpV]HVOĒ WRYiEEi D †  EHNH]GpV & SRQW V]HULQWLIHOWpWHOOHOUHQGHONH]Ē|]YHJ\HVHWpEHQDDQQDND]|UHJVpJLQ\XJGtMQDN DPHO\D]HOKXQ\WDWKDOiODLGĒSRQWMiEDQPHJLOOHWWHYDJ\PHJLOOHWWHYROQD

+D D MRJV]HU]Ē D] HOKDOiOR]iV LGĒSRQWMiEDQ URNNDQWViJL HOOiWiVEDQ UpV]HVOW D] LJpQ\OĒHUUHYRQDWNR]yNpUHOPHDODSMiQ²D]LGHLJOHQHV|]YHJ\LQ\XJGtMpVD]|]YHJ\L Q\XJGtM|VV]HJpWDURNNDQWViJLHOOiWiVDODSXOYpWHOpYHONHOONLV]iPtWDQLµ

196

Indokolás: D W|UYpQ\ MHOHQOHJ KDWiO\RV UHQGHONH]pVHL DODSMiQ KD D URNNDQWViJL HOOiWiVEDQ UpV]HVOĒ V]HPpO\ PHJKDO D] Ē MRJiQ MiUy KR]]iWDUWR]yL Q\XJHOOiWiVRN |]YHJ\L Q\XJGtM iUYDHOOiWiV V]OĒL Q\XJGtM NLV]iPtWiVD VRUiQ QHP D URNNDQWViJL HOOiWiV |VV]HJpWKDQHPD]RQ|UHJVpJLQ\XJGtM|VV]HJpWNHOODODSXOYHQQLDPLD]HOKXQ\WDW KDOiOD LGĒSRQWMiEDQ PHJLOOHWWH YROQD (] VRN HVHWEHQ NO|Q|VHQ DNNRU KD D MRJV]HU]Ē pYHNHQ iW URNNDQWViJL Q\XJGtMDVNpQW GROJR]RWW ²QDJ\RQ PpOWiQ\WDODQ KHO\]HWEH KR]KDWMD D KR]]iWDUWR]yW KLV]HQ D NHYpV ÀJ\HOHPEH YHKHWĒ V]ROJiODWL LGĒLOOHWYHiWODJNHUHVHWPLDWWUHQGNtYODODFVRQ\|VV]HJĠ|UHJVpJLQ\XJGtMNpSH]LD KR]]iWDUWR]yLQ\XJHOOiWiVDODSMiWXJ\DQDNNRUH]HNEHQD]HVHWHNEHQPpOWiQ\RVViJL MRJN|UJ\DNRUOiViUDVLQFVOHKHWĒVpJ $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOđVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOypYL;;9,W|UYpQ\PyGRVtWiVD A Fot. 7.§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészüljön ki: D $OiWiVV]HUYLIRJ\DWpNRVV]HPpO\UpV]pUHDV]ROJiOWDWyN|WHOHVKHWHQWH|VV]HVHQ SHUF LGĒWDUWDPUD V]HPpO\L VHJtWĒW EL]WRVtWDQL KD D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ D] HUUH YRQDWNR]y LJpQ\pW D] LGĒSRQW PHJMHO|OpVpYHO OHJDOiEE yUiYDO NRUiEEDQ D V]ROJiOWDWyYDON|]|OWH

Indokolás: $MDYDVODWV]HULQWQDJ\REEPpUWpNEHQYDOyVXOQDPHJDN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOy HJ\HQOĒ HVpO\Ġ KR]]iIpUpV PLQW SRQWtUiVRV IHOLUDWR]iVVDO pV WiMpNR]yGiVW VHJtWĒ HJ\pEWiUJ\LHV]N|]|NNHOpVH]DPHJROGiVNHYHVHEEN|OWVpJJHOMiUQDDV]ROJiOWDWyN pVDWHUPpNHOĒiOOtWyNUpV]pUH


-DYDVROMXNKRJ\PLHOĒEENHUOM|QEHDOiWiVVpUOWHNHOHPLUHKDELOLWiFLyMDDV]RFLiOLV MRJV]DEiO\RNED

$ UHQGHOHW pV †DLEDQ D NHGYH]PpQ\H]HWWL N|UW D] DOiEELDN V]HULQW MDYDVROMXN PHJKDWiUR]QLpVDMHO]HWWSDUDJUDIXVRNDWHV]HULQWPyGRVtWDQL ,QGtWYiQ\R]]XN KRJ\ D V]RFLiOLV LJD]JDWiVUyO pV V]RFLiOLV HOOiWiVRNUyO V]yOy pYL ,,, W|UYpQ\ †  EHNH]GpVpEHQ V]HUHSOĒ V]RFLiOLV DODSV]ROJiOWDWiVRN IHOVRUROiVD HJpV]OM|QNLDOiWiVVpUOWHNHOHPLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiViYDO Å0R]JiVNRUOiWR]RWW V]HPpO\ LOOHWYH D] HJ\pE IRJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\ UpV]pUHµ .H]GHPpQ\H]]NKRJ\D]6]WHJpV]OM|QNLD]DOiEEL*†DO Indokolás: $NDGiO\PHQWHVtWpVL WiPRJDWiV D OiWiVL IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN ODNiVKDV]QiODWiQDN PHJN|QQ\tWpVpW LV V]ROJiOKDWMD$ MHOHQOHJ KDWiO\RV MRJV]DEiO\ GLV]NULPLQDWtY PHUW FVDNDPR]JiVNRUOiWR]RWWDNUDWHUMHGNL

*† $OiWiVVpUOWHNHOHPL DODS UHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiViQDNDFpOMD

pYL,,,W|UYpQ\DV]RFLiOLVLJD]JDWiVUyOpVV]RFLiOLVHOOiWiVRNUyO

gQUHQGHONH]ĒV]HPpO\LVpJLMRJDLWJ\DNRUOyN|WHOH]HWWVpJHLWYiOODOy|QiOOypOHWYLWHOUH DONDOPDVV]HPpO\LVpJNLIRUPiOiVD$OiWiVVpUOWpYiOWHPEHUHNWiUVDGDOPLpOHWEHYDOy YLVV]DYH]HWpVHDWiUVDGDOPLLQWHJUiFLyPHJYDOyVtWiVD

$†IHOYH]HWĒV]|YHJpWD]DOiEELDNV]HULQWMDYDVROMXNPyGRVtWDQL † $] iSROiVL GtM KDYL |VV]HJH DQQDN DNL D] iSROiV PHOOHWW QHP IRO\WDW NHUHVĒ WHYpNHQ\VpJHWDWiUVDGDORPEL]WRVtWiVHOOiWiVDLUDpVDPDJiQQ\XJGtMUDMRJRVXOWDNUyO YDODPLQWHV]ROJiOWDWiVRNIHGH]HWpUĒOV]yOypYL/;;;W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ 7EM  † V SRQW DOSRQWMiEDQ PHJKDWiUR]RWW PLQLPiOEpU D †  EHNH]GpV G SRQWMD V]HULQW NHUHVĒ WHYpNHQ\VpJHW IRO\WDWy HVHWpEHQ SHGLJ D] pYHV N|]SRQWL N|OWVpJYHWpVLW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWDODS|VV]HJ

Indokolás: 9DQQDNRO\DQV~O\RVDQIRJ\DWpNRVLOOHWYHKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNDNLN iSROiVDyUiVÀJ\HOPHWpVPXQNiWLJpQ\HO(VHWNEHQV]NVpJHVDPDJDVDEEHOOiWiVUD YDOyMRJRVXOWViJHOLVPHUpVH)ĒOHJD]pUWLVPHUWKDDWiUVDGDORPJRQGRVNRGQDH]HQ V]HPpO\HNUĒODNNRUD]OpQ\HJHVHQW|EEHNHUOQH

 (JpV]VpJ SO7%WiPRJDWiVRN

0DJ\DURUV]iJRQ D9DNRN ÉOODPL ,QWp]HWpEHQ WyO D YLGpNL UpJLyNEDQ SHGLJ WyOPĠN|GQHNDOiWiVVpUOWHNHOHPLUHKDELOLWiFLyMiWEL]WRVtWyLQWp]PpQ\HN $ OiWiVVpUOWHN HOHPL UHKDELOLWiFLyMiW NRUiEEDQ LV pV MHOHQOHJ LV D V]RFLiOLV HOOiWy UHQGV]HU UpV]pQHN WHNLQWLN GH D UHQGV]HU MRJV]DEiO\DL PHJ VHP HPOtWLN H]W D V]ROJiOWDWiVLWHUOHWHWpVD]RWWPĠN|GĒLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVLUHQGMpW

$PHJYiOWR]RWWKHO\]HWKH]YDOyDONDOPD]NRGiVVHJtWpVH ÓMpOHWPLQĒVpJNLDODNtWiVDDPLOHKHWĒYpWHV]LD]DNWLYLWiVPHJWDUWiViWYDJ\NLDODNtWiViW

 $ V]ROJiOWDWiV FpOFVRSRUWMD RO\DQ IHOQĒWW NRU~ OiWiVVpUOW V]HPpO\HN DNLN |QiOOy pOHWYLWHOpW PXQNDYiOODOiViW D PXQNDKHO\ PHJWDUWiViW WiUVDGDOPL LQWHJUiFLyMiW D EHN|YHWNH]HWW RUYRVLODJ LJD]ROW OiWiVURPOiV LOOHWYH D OiWiV WHOMHV HOYHV]WpVH YHV]pO\H]WHWL /iWiVVpUOW V]HPpO\ DODWW NHOO pUWHQL D]W D V]HPpO\W LV DNLQHN OiWiVVpUOpVpKH]HJ\PiVLNIRJ\DWpNRVViJLVWiUVXO $OiWiVVpUOWHNHOHPLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVDNHUHWpEHQDV]ROJiOWDWyV]HPpO\UH V]DERWW UHKDELOLWiFLyV WHUY DODSMiQ D] DOiEELDNEDQ IHOVRUROW V]ROJiOWDWiVHOHPHNHW Q\~MWKDWMDDV]DNHPEHUHNNRPSHWHQFLiLQDNPHJIHOHOĒHQ D IXQNFLRQiOLVOiWiVYL]VJiODWpVOiWiVWUpQLQJ E IXQNFLRQiOLVKDOOiVYL]VJiODWpVKDOOiVIHMOHV]WpVOiWiVVpUOWVLNHWV]HPpO\HNHVHWpEHQ F WiMpNR]yGiVpVN|]OHNHGpVWDQtWiV G PLQGHQQDSRVWHYpNHQ\VpJHNpVpOHWYLWHOWVHJtWĒHV]N|]|NWDQtWiVD H NRPPXQLNiFLyVpVV]iPtWiVWHFKQLNDLHV]N|]|NKDV]QiODWiQDNWDQtWiVD I NRPPXQLNiFLyVIHMOHV]WpVVLNHWYDNV]HPpO\HNV]iPiUD J WDSLQWKDWytUiVRNWDQtWiVD K SV]LFKROyJLDLV]ROJiOWDWiV L V]RFLiOLVPXQND

$] 6]W PyGRVtWiViYDO SiUKX]DPRVDQ LOOHWYH D PyGRVtWiV HOIRJDGiVD XWiQ V]NVpJHV D V]RFLiOLVV]ROJiOWDWyNpVLQWp]PpQ\HNPĠN|GpVpQHNHQJHGpO\H]pVpUĒOpVHOOHQĒU]pVpUĒO V]yOy ;,, .RUP 5HQGHOHWpVDV]HPpO\HVJRQGRVNRGiVWQ\~MWy V]RFLiOLVLQWp]PpQ\HNV]DNPDLIHODGDWDLUyOpVPĠN|GpVNIHOWpWHOHLUĒOV]yOy 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet kiegészítése.

197

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 , .RUPUHQGHOHWDODNiVFpO~iOODPLWiPRJDWiVRNUyO


-DYDVROMXNKRJ\DOiWiVVpUOWHNHOHPLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiViQDNÀQDQV]tUR]iVDD N|OWVpJYHWpVLW|UYpQ\EHQPHJKDWiUR]RWWQRUPDWtYDDODSMiQGHOHJDOiEEDWiPRJDWy V]ROJiODWRN WiPRJDWiViKR] KDVRQOyDQ W|EE pYUH YRQDWNR]y SiO\i]DWRN DODSMiQ YDOyVXOMRQ PHJ +D D WiPRJDWiV SiO\i]DWL DODSRQ NHUO EL]WRVtWiVUD V]NVpJHVQHN WDUWMXNDWiPRJDWyV]ROJiOWDWiVpVDN|]|VVpJLHOOiWiVRNÀQDQV]tUR]iViQDNUHQGMpUĒO V]yOy 9,, .RUP5HQGHOHWPyGRVtWiViWpVNLHJpV]tWpVpW

0LYHO D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ DODSYHWĒ HPEHUL MRJ H]pUW pQ D] XQLYHU]iOLV HOOiWiVRN N|UpEHQMDYDVRORPV]DEiO\R]QLH]WDNpUGpVW

$ )RWQDN D P|J|WWHV MRJV]DEiO\D D] HJ\HQOĒ EiQiVPyGUyO pV D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ EL]WRVtWiViUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\$)RW D]D]D]pYL;;9,W|UYpQ\ HKKH] NpSHVW VSHFLiOLV$] HJ\HQOĒ EiQiVPyGKR] YDOy MRJ PLQGHQNLW PHJLOOHW tJ\ H]HQDONRWPiQ\RVDODSMRJpUYpQ\HVtWpVpKH]D]NHOOKRJ\D]PLQGHQPHJYDNXOWpV $ WiPRJDWiV PHJKDWiUR]iVD VRUiQ IHODGDWHJ\VpJNpQW D NOLHQVHN WDQtWiViUD YDNV]iPiUDHOpUKHWĒOHJ\HQ IHMOHV]WpVpUHIRUGtWRWWNRQWDNWyUiWMDYDVROMXNÀJ\HOHPEHYHQQL $)RWEDOHQQHpUGHPHVV]HULQWHPH]WEHUDNQLOHJDOiEEIHOKDWDOPD]iVLV]LQWHQpVPRQGMXN $IHQWLHNEHQMDYDVROWV]DEiO\R]iVRNHOĒVHJtWLNDV]ROJiOWDWyNVWDELOPĠN|GpVpWpV D NRUPiQ\W IHO OHKHW KDWDOPD]QL NRUPiQ\UHQGHOHW PHJDONRWiViUD YDJ\ D JDUDQFLiOLV H]iOWDODNOLHQVHNIRO\DPDWRVHOOiWiViW V]DEiO\RNDWW|UYpQ\EHLNWDWQLpVDUpV]OHWHNHWNRUPiQ\YDJ\PLQLV]WHULUHQGHOHWUHEt]QL PHJIHOHOĒIHOKDWDOPD]iVVDO$OpQ\HJPLQGHQYDNQDNMiUMRQH]D]HOOiWiV 0DJ\DURUV]iJRQ pYHQWH NE V]HPpO\ YiOLN OiWiVVpUOWp ( OpWV]iP NE iQDN OHQQH V]NVpJH HOHPL UHKDELOLWiFLyUD -HOHQOHJ pYHQWH HOHPL UHKDELOLWiFLyV $] pOHWYLWHOW N|QQ\tWđ DYDJ\ D WHVWHQ NtYO YLVHOW VHJpGHV]N|]|N V]ROJiOWDWiVWLJpQ\EHYHYĒNV]iPDNEIĒDV]DEiO\R]iVpVDÀQDQV]tUR]iV~M WiPRJDWiViQDNKLiQ\DIHOROGiViUDWHWWMDYDVODW UHQGMHQHPQDJ\RQWHUKHOQpPHJDN|OWVpJYHWpVW 9pOHPpQ\QN V]HULQW D KLiQ\RVViJRW D EL]WRQViJRV pV JD]GDViJRV J\yJ\V]HU -HOHQOHJ D] (00, pYHQWH PLOOLy IRULQWRW IRUGtW KDW UHJLRQiOLV V]ROJiOWDWy pV J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|]HOOiWiV YDODPLQW D J\yJ\V]HUIRUJDOPD]iV iOWDOiQRV FLYLOV]HUYH]HW WiPRJDWiViUD (]]HO V]HPEHQ V]HULQWQN NE PpJ NpWV]HU HQQ\L V]DEiO\DLUyOV]yOypYL;&9,,,W|UYpQ\PyGRVtWiViYDONHOONH]GHQL WiPRJDWiVUDOHQQHV]NVpJDV]ROJiOWDWyLNDSDFLWiVEĒYtWpVpKH]pVDV]ROJiOWDWiVED (OĒ]HWHVHQ PHJMHJ\H]QL NtYiQRP KRJ\ D9DNRN 6]|YHWVpJH PyGRVtWiVL MDYDVODWiW EHYRQW NOLHQVHN V]iPiQDN D Q|YHOpVpKH] D ]DYDUWDODQ PĠN|GpVKH] pV D] W|EE pYWL]HGHV HGGLJ HUHGPpQ\WHOHQ SUyEiONR]iV HOĒ]WH PHJ D OiWiVVpUOW HOKDV]QiOyGRWW HV]N|]|N SyWOiViKR] U|YLGWiYRQ NE pYL PLOOLy IRULQW W|EEOHW V]HPpO\HN pOHWYLWHOpW PHJN|QQ\tWĒ HV]N|]|N EHIRJDGWDWiVD pUGHNpEHQ 6]iPRV N|OWVpJHWHUHGPpQ\H]KHW WiUJ\DOiVWIRO\WDWWXQNDPLQGHQNRULOOHWpNHVPLQLV]WpULXPpVD]2(3NpSYLVHOĒLYHO GHDPHJROGiVPLQGHQHVHWEHQHOPDUDGW 1HPMRJDONRWiVLNpUGpVGHV]HUHWQpQND.pSYLVHOĒÓUÀJ\HOPpWIHOKtYQLDUUDKRJ\ WRYiEEL8QLyVYDJ\KD]DLIRUUiVRNV]NVpJHVHND]HOHPLUHKDELOLWiFLyVV]ROJiOWDWiVEDQ $ W|UYpQ\ PyGRVtWiViQDN NH]GHPpQ\H]pVH ~MDEE DONDORP V]iPXQNUD DUUD KRJ\ GROJR]yV]DNHPEHUHNNpS]pVpUHpVWRYiEENpS]pVpUHLV(QQHN|VV]HJpWQHPWXGMXN LVPpWHOWHQNtVpUOHWHWWHJ\QNDV~O\RVDQOiWiVVpUOWV]HPpO\HNpUGHNpEHQD]HUHGPpQ\HV PHJEHFVOQL UHKDELOLWiFLyMXNWHOMHVOpVHD]|QiOOypOHWYLWHONPHJN|QQ\tWpVHpUGHNpEHQ 0yGRVtWiVLLQGtWYiQ\XQNMHOHQOHJNRQFHSFLRQiOLV$W|UYpQ\V]|YHJV]HUĠPyGRVtWiViUD 6]NVpJHV OHQQH MHOHQWĒVHEE |VV]HJĠ (XUySDL 8QLyV WiPRJDWiV EL]WRVtWiVD D DNNRUNHUOKHWVRUKDDMHOHQOHJL.RUPiQ\HOIRJDGMDD]WDWpQ\WPLV]HULQWDV~O\RVDQ VHJpGHV]N|]|N N|OFV|Q]pVpQHN D IHMOHV]WpVpKH] D] HV]N|]|N PHQQ\LVpJpQHN D OiWiVVpUOWHNV]iPiUDWiPRJDWQLV]NVpJHVD]pOHWYLWHONHWPHJN|QQ\tWĒHV]N|]|N Q|YHOpVpKH] LV 6DMQRV D] HV]N|]|N MHOHQWĒV UpV]H LJHQ GUiJD pV D NOLHQVHN QDJ\ WiUVDGDORPEL]WRVtWiViOWDOLWiPRJDWiViW UpV]H QHP WXGMD PHJYiViUROQL D] HOHPL UHKDELOLWiFLy NHUHWpEHQ PHJLVPHUW pV V]iPiUDKDV]QRVHV]N|]|NHW (KKH]HOVĒOpSpVEHQDpYL;&9,,,W|UYpQ\HOVĒUpV]HQHJ\HGLNIHMH]HWpQHN PyGRVtWiViUD OHQQH V]NVpJ 0LXWiQ D W|UYpQ\QHN YpJUHKDMWiVL UHQGHOHWHL YDQQDN Dr. Simon Gergely alternatív javaslata: D UpV]OHWV]DEiO\R]iVUD D WHOMHV PHJYDOyVtWiV H]HN PyGRVtWiViYDO W|UWpQKHWQH )HQWL MDYDVODWRNNDO NDSFVRODWEDQ D FpONLWĠ]pVHNNHO pV D V]DNPDL UpV]pYHO WHOMHV PHJ (] OHKHWĒYp WHV]L D EHYH]HWpV LGĒEHOL PHJKDWiUR]iViW D YpJUHKDMWiV JRQGRV PpUWpNEHQHJ\HWpUWHN NLGROJR]iViW

198


 †  $ J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|]|N LOOHWYH D V~O\RVDQ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN pOHWYLWHOpWPHJN|QQ\tWĒVHJpGHV]N|]|NWiPRJDWiViYDONDSFVRODWRVHOMiUiVRNNpUHOHPUH YDJ\KLYDWDOEyOLQGXOQDN

$EEDQ D] HVHWEHQ KD HJ\ OiWiVVpUOW V]HPpO\ KR]]iWDUWR]yMiW NHOO PHQWĒYHO NyUKi]ED V]iOOtWDQL OHKHWĒVpJHW NHOO WHUHPWHQL D OiWiVVpUOW KR]]iWDUWR]y SRQWRV WiMpNR]WDWiViUDKRJ\PLW|UWpQLNDEHWHJJHOPLpUWpVKRYDV]iOOtWMiN

-DYDVROMXNH]pUWKRJ\DPHQWpVWpVEHWHJV]iOOtWiVWYpJ]ĒV]HPpO\]HWV]iPiUDOHJ\HQ OHKHWĒVpJ LOOHWYH N|WHOH]HWWVpJ UpV]W YHQQL VSHFLiOLVDQ HJpV]VpJJ\L V]HPpO\]HW 0HJMHJ\]pV A látássérült személyek KHO\pEH D]pUW MDYDVROMXN D IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN NLIHMH]pVW UpV]pUHIHMOHV]WHWWpU]pNHQ\tWĒWUpQLQJHQPHO\QHNVRUiQNpS]HWWOiWiVVpUOWpVOiWy WUpQHUHNVHJtWLNĒNHWDKHO\HVNRPPXQLNiFLyJ\DNRUOiViEDQpVVDMiWDIRJ\DWpNRV PHUWYpOHPpQ\QNV]HULQWDSUREOpPiWNRPSOH[HQNHOONH]HOQL HPEHUHNNHO NDSFVRODWRV LVPHUHWHLN YpOHNHGpVHLN WDSDV]WDODWDLN NpUGpVHLN /HKHWQHNPiVIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒHPEHUHNQHNLVKDVRQOySUREOpPiLN IHOGROJR]iViEDQ(UUHOHKHWĒVpJDGyGLNQpKiQ\PHJ\HLHJ\HVOHWQNQpOLV A betegszállítással kapcsolatos szabályozás módosítása ÉOWDOiQRVViJEDQYpYHDOiWiVVpUOWHPEHUHNDEHWHJV]iOOtWiVpVPHQWpVVRUiQQHP $ EHWHJV]iOOtWy MiUPĠEHQ WDUWy]NRGMRQ HJ\ V]HPpO\ DNL PLQW V]HPpO\L VHJtWĒ LJpQ\HOQHNVSHFLiOLVWiUJ\LIHOWpWHOHNHWXJ\DQDNNRUQDJ\V]NVpJNYDQDV]HPpO\L EL]WRVtWVDDOiWiVVpUOWEHWHJV]HPpO\HOKHO\H]NHGpVpWDMiUPĠEHOVHMpEHQVHJtWVH VHJtWVpJUH D PHJIHOHOĒ pV IRO\DPDWRV NRPPXQLNiFLyUD D PLQGHQ DSUy UpV]OHWUH ĒW D MiUPĠEĒO YDOy NLV]iOOiVEDQ YDODPLQW DEEDQ D] LQWp]PpQ\EHQ HJpV]VpJJ\L NLWHUMHGĒ XJ\DQDNNRU LJpQ\ V]HULQWL WiMpNR]WDWiVUD SO PLW KRO WDOiO D] DXWyEDQ V]ROJiOWDWyN|]SRQWEDQEL]WRVtWVRQV]LQWpQV]HPpO\LVHJtWVpJHWDN|]OHNHGpVEHQ SOEL]WRQViJL|Y PHUUHMiUQDNPLNRUpUNH]QHNPHJVWE)RQWRVDVHJtWpVKHO\HV PHUW WDSDV]WDODWXQN D] KRJ\ D EHWHJV]iOOtWy DXWy VRIĒUMH MyLQGXODWEyO HOOiWMD WHFKQLNiLQDNNLDODNtWiVDDPLQHPEHJ\DNRUROWVDEORQRNDWMHOHQWKDQHPDNpUGH]pV H]HNHWDIHODGDWRNDWDNLYLV]RQWQHPV]DNNpS]HWWVHJtWĒ$OiWiVVpUOWHPEHUHN pV D] HJ\WWPĠN|GpVL NpV]VpJ IHMOHV]WpVpW KLV]HQ PLQGHQ OiWiVVpUOW HPEHU PiV PLXWiQ HOpUNH]QHN YL]VJiODWRNUD NH]HOpVHNUH GLDOt]LVUH V]LQWH PLQGHQ HVHWEHQ PyGRQ pV PiV PpUWpNEHQ LJpQ\HO VHJtWVpJHW SO HJ\ DXWyED YDOy EHV]iOOiVQiO EHWHJWiUVDLNUD YDQQDN XWDOYD DNLN V]LQWpQ QHP V]DNV]HUĠHQ GH MyLQGXODWEyO YDJ\HJ\pSOHWEHYDOyEHMXWiVQiOKROPLMiQDNV]iOOtWiViQiOVWE)RQWRVWXGQLKRJ\ VHJtWHQHN D OiWiVVpUOW V]HPpO\QHN QHPFVDN D NyUKi]ED YDJ\ D] RWWKRQiED HOMXWiVEDQ YDQ V]NVpJH VHJtWVpJUH KDQHP D] HJpV]VpJJ\L LQWp]PpQ\HQ EHOOL WiMpNR]yGiVEDQ $IHQWLHNDODSMiQD]LVWDSDV]WDODWKRJ\DOiWiVVpUOWHNV]tYHVHEEHQYHV]LNLJpQ\EH FVDOiGMXN VHJtWVpJpW YDJ\ D WiPRJDWyV]ROJiODWRN V]iOOtWy V]ROJiODWDLW PHUW LWW H]pUWLJpQ\HOKHWLDEHWHJV]iOOtWyYDJ\PiVV]HPpO\]HWVHJtWVpJpWHEEHQLV V]DNHPEHUHNYHV]LNĒNHWJRQGR]iVED +DM|QQHNDEHWHJV]iOOtWyNDOiWiVVpUOWEHWHJpUWWHOHIRQRQNHOOHQHHJ\H]WHWQLKRJ\ DYDNEHWHJQHQ\LVVRQDMWyWDNiUNLQHNFVDNDQQDNDNLYHOHOĒ]HWHVHQOHHJ\H]WHWWH 7|EEHVHWEHQIRUGXOWDNHJ\HVOHWHLQNKH]DWiPRJDWyV]ROJiODWRNYH]HWĒLKRJ\pUMN )RQWRV KRJ\ PXWDWNR]]RQ EH D EHWHJV]iOOtWy DONDOPD]RWWMD PLQG D WHOHIRQRV HO D]W KRJ\ HJpV]VpJJ\L V]ROJiOWDWyNKR] NyUKi]DNED V]DNUHQGHOpVHNUH V]iOOtWRWW NOLHQVHLNHWQHYiUDNR]WDVViNVRNiLJNH]HOMpN~J\DIRJ\DWpNRVHPEHUHNHWV]iOOtWy HJ\H]WHWpVNRUPLQGSHGLJDPHJpUNH]pVNRU 1HVUJHVVpNDYDNEHWHJHWJ\DNRULFV|QJHWpVVHONRSRJiVVDOGHKDQHPM|QYiODV] V]ROJiOWDWyNDW LV PLQW D EHWHJV]iOOtWyNDW (]W D NpUpVNHW DUUD DODSR]WiN NtVpUHOMpN PHJ ~MUD IHOKtYQL WHOHIRQRQ UiFV|UJHWQL D NDSXWHOHIRQRQ YDJ\ YpJVĒ KRJ\ WXODMGRQNpSSHQ ĒN LV V]iOOtWDQDN V]ROJiOWDWQDN DNLNQHN D QDS IRO\DPiQW|EEVDMiWRVV]NVpJOHWĠHPEHUUĒONHOOJRQGRVNRGQLXN HVHWEHQ~MUDFVHQJHWQLNRSRJQL

199

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

-DYDVODWXQN OpQ\HJpW D] DOiEEL SDUDJUDIXVRN PyGRVtWiViQDN WHUYH]HWpYHO V]HUHWQpP $OiWiVVpUOWHPEHUHNDEHWHJV]iOOtWyV]ROJiOWDWiVWV]tYHVHQYHQQpNLJpQ\EHNRQWUROO bemutatni: YL]VJiODWRN UHQGV]HUHV NH]HOpVHN HVHWpQ PLYHO D] RGD YDOy HOMXWiV NO|Q|VHQ QHP PHJIHOHOĒ HJpV]VpJL iOODSRWEDQ IRNR]RWW QHKp]VpJHW MHOHQW 3UREOpPD KRJ\ Módosító indítvány: D]LQJ\HQHVHQLJpQ\EHYHKHWĒiOODPLEHWHJV]iOOtWyNLGĒSRQWUDW|UWpQĒpUNH]pVWpV †+DW|UYpQ\HWWĒOHOWpUĒHQQHPUHQGHONH]LNWiUVDGDORPEL]WRVtWiVLWiPRJDWiVEDQ V]iOOtWiVWHJ\iOWDOiQQHPYiOODOQDNFVDND]RNDFpJHNDNLNQHNYLV]RQWÀ]HWQLNHOOD DNNRU UpV]HVtWKHWĒ J\yJ\V]HU WiSV]HU J\yJ\iV]DWL VHJpGHV]N|] LOOHWYH V~O\RVDQ V]ROJiOWDWiVRNpUWDPLWVRNIRJ\DWpNRVHPEHUNO|Q|VHQKDPiVWDUWyVEHWHJVpJJHO IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNpOHWYLWHOpWPHJN|QQ\tWĒVHJpGHV]N|]KD LVN]GQHPHQJHGKHWPHJPDJiQDN


-DYDVROQiQN WRYiEEi HJ\ EHWHJNiUW\D DGDWWiUROy FKLS NiUW\D EHYH]HWpVpW PHO\HQ -DYDVODWDpYL&;/7|UYpQ\PyGRVtWiViUDDN|]LJD]JDWiVLKDWyViJL V]HUHSHOQHNDEHWHJUHYRQDWNR]yIRQWRVDEEHJpV]VpJJ\LpVV]HPpO\LLQIRUPiFLyN SOG HOMiUiVpVV]ROJiOWDWiViOWDOiQRVV]DEiO\DLUyO YpUFVRSRUWIRJ\DWpNRVViJNH]HOĒRUYRVHOĒtUWJ\yJ\V]HUHNJ\yJ\V]HUpU]pNHQ\VpJVWE $.HW† EHNH]GpVpWDN|YHWNH]ĒPRQGDWWDOMDYDVROMXNNLHJpV]tWHQL Összegzésül: $OiWiVLIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒEHWHJHNHVHWpEHQDEHWHJV]iOOtWiVpVPHQWpVHVHWpQD VSHFLiOLVV]NVpJOHWDVSHFLiOLVEiQiVPyG(]DODWWDV]HPpO\LVHJtWpVWpVDIRO\DPDWRV NRPPXQLNiFLyW pUWMN $ KHO\HV YH]HWpV PHJDNDGiO\R]KDWMD WRYiEEL VpUOpVHN EHN|YHWNH]pVpW D KHO\HV pV IRO\DPDWRV NRPPXQLNiFLy SHGLJ PHJDNDGiO\R]]D D NLV]ROJiOWDWRWWViJRW (] XWyEEL EHN|YHWNH]pVH NRPRO\ PHQWiOLV SUREOpPiNKR] YH]HWKHW$IHQWLHNHQW~OV]NVpJHVQHNpVIRQWRVQDNWDUWRPKDQJV~O\R]QLKRJ\D EHWHJV]iOOtWiVpVPHQWpVWHUOHWpQGROJR]yNQHPWXGMiNKRJ\DQNHOODYDNHPEHUQHN VHJtWHQL(UUHĒNHWPHJNHOOWDQtWDQL(]WQpKiQ\HJ\HVOHWYDJ\WiPRJDWyV]ROJiODW D]DONDOPD]iViEDQiOOyV]DNHPEHUHNVHJtWVpJpYHORNWDWQLWXGQiN

 (J\pE .|]]HPLV]HU]ĒGpVHNiWNHOOJRQGROQLDYpGHWWIRJ\DV]WyLVWiWXV]WKRJ\H]KRJ\DQ pV PLO\HQ PpUWpNEHQ PĠN|GLN KRJ\DQ OHKHW PyGRVtWDQL MDYtWDQL 3O PHJ NHOOHQH YL]VJiOQL KRJ\ D Ji] pV YLOODPRV HQHUJLD WHUOHWpQ D UHQGV]HU PHQQ\LUH YiOW EH 6]RUJDOPD]QLNHOOHQHDEDQNLV]iPODNLHJ\HQOtWpVWDWiYV]iPOiKR]GtMQHWKH]KDVRQOy UHQGV]HUHNHWD]RNHOWHUMHV]WpVpWNHOOHQHV]RUJDOPD]QL pYL;;;9,W|UYpQ\DYiODV]WiVLHOMiUiVUyO -DYDVODWDW|UYpQ\KH] $ V~O\RV OiWiVVpUOW V]HPpO\ V]DYD]DWiW LQWHUQHWHV IHOOHWHQ NHUHV]WO LV OHDGKDWMD )HOKDWDOPD]iVW NDS D YiODV]WiVRN OHERQ\ROtWiVipUW IHOHOĒV PLQLV]WHU KRJ\ D V~O\RV OiWiVVpUOW V]HPpO\ LQWHUQHWHV V]DYD]iViQDN WHFKQLNDL PHJYDOyVtWiViW UHQGHOHWEHQ V]DEiO\R]]D

ÓM3WN -DYDVODWDW|UYpQ\KH] $OiWiVVpUOWHNHWpULQWĒV]DEiO\R]iVEDQPLQGHQNpSSYiOWR]WDWQLNHOOHQHDWHNLQWHWEHQ KRJ\DOiWiVVpUOWV]HU]ĒGĒIHOHNHVHWpEHQLVOHJ\HQHOpJVpJHVD]J\YpGLHOOHQMHJ\]pV QHNHOOMHQN|]MHJ\]ĒLRNLUDW D]LQJDWODQQDONDSFVRODWRVJ\OHWHNYRQDWNR]iViEDQ

200

 † $ KDWyViJ D WpQ\iOOiV PHJiOODStWiVD FpOMiEyO D IRJ\DWpNRV V]HPpO\ J\IpO HVHWpEHQD]RNLUDWYDJ\PiVLUDWEHV]HU]pVHpUGHNpEHQD† EHNH]GpVpQHNE pV F SRQWMDDODSMiQN|WHOHVDPiVV]HUYHWPHJNHUHVQL

Indokolás: HJ\V]HUpVPLQGHQNRUUDPHJiOOMWNHOOHQHSDUDQFVROQLDQQDNKRJ\HVHWOHJpYWL]HGHN yWDYpJOHJHVQHNWHNLQWKHWĒHJpV]VpJJ\LiOODSRW~HPEHUHNHW~MUDpV~MUDIHOOYL]VJiODWUD NpQ\V]HUtWHQHN (J\IDMWD NLWHUMHV]WĒ PyGRQ NHOOHQH DONDOPD]QL D .HW D]RQ UHQGHONH]pVpW PLV]HULQW N|]LJD]JDWiVL V]HUY QHP NpUKHW EH D] J\IpOWĒO RO\DQ DGDWRWPHO\PiUDUHQGHONH]pVpUHiOO 9DJ\ .|]LJD]JDWiVL |QNRUPiQ\]DWL HJpV]VpJJ\L V]HUY EiUPLO\HQ N|]SpQ]EĒO PĠN|GĒ D N|]SRQWLiOODPLJD]JDWiVDSROJiURNUyOV]yOyQ\LOYiQWDUWiViKR]KR]]iIpUpVVHOUHQGHONH]Ē V]HUYDWRYiEELDNEDQKDWyViJDIRJ\DWpNRVHPEHUWĒOHJpV]VpJJ\LiOODSRWiUDYRQDWNR]y GRNXPHQWXPRWQHPNpUKHWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJJ\LiOODSRWiYDONDSFVRODWRV NRUiEEL V]DNYpOHPpQ\HNHW N|WHOHV KDV]QiOQL KD H]HN QiOD QLQFVHQHN PHJ N|WHOHV D] DGDWRNDWPiVKDWyViJWyOEHV]HUH]QLDPHQQ\LEHQD]RNUHQGHONH]pVUHiOOQDNNLYpYHKDD IRJ\DWpNRVV]HPpO\HJpV]VpJLiOODSRWiEDQYiOWR]iViOOEH pYL/9,W|UYpQ\DWiYN|]OpVLDGyUyO $W|UYpQ\†iW~MI SRQWWDOMDYDVROMXNNLHJpV]tWHQLD]DOiEELDNV]HULQW †0HQWHVD]DGyDOyO I DIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWiViUyOV]yOypYL;;9, W|UYpQ\V]HULQWPHJKDWiUR]RWWIRJ\DWpNRVPDJiQV]HPpO\HOĒÀ]HWĒKtYyV]iPiUyOLQGtWRWW KtYiVRNLGĒWDUWDPiEyOKDYRQWDPHJNH]GHWWSHUFWRYiEEiNOG|WW]HQHW

Indokolás: $IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNUHQGV]HUHVHQVHJtWVpJUHV]RUXOQDN6SHFLiOLVpOHWKHO\]HWNEĒO IDNDGyDQ NpQ\WHOHQHN WHOHIRQRQ KtYQL YDJ\ ]HQHWHW NOGHQL D]RQ V]HPpO\HNHW LOOHWYHV]HPpO\HNQHNDNLNĒWVHJtWLN(UUĒOQHPPRQGKDWQDNOHKRJ\VSyUROMDQDND KtYiVRNNDOpVD]]HQHWHNNOGpVpYHO7HKiWHUUHUiNpQ\V]HUOQHN


SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

Tanulmány

A siketeket  és  nagyothallókat  érinto   hatályos  magyar  jogszabályok  felülviszgálata,   konkrét  módosítási  javaslatok'U*HV]WHVL$QHWWD GU*\|UJ\MDNDE=VX]VD

GU.LVLGD7DPiV201


 $WDQXOPiQ\FpOMD $MHOHQWDQXOPiQ\FpOMDNRQNUpWMRJDONRWiVLMDYDVODWRNNLGROJR]iVDUpV]OHWHVLQGR NROiVVDOD]DOiEELWHUOHWHNHQ|VV]KDQJEDQD](XUySDL)RJ\DWpNRVViJJ\L6WUDWpJL iEDQPHJMHOHQĒLQWp]NHGpVLWHUOHWHNNHO $NDGiO\PHQWHVtWpV 5pV]YpWHO (J\HQOĒVpJ )RJODONR]WDWiV 2NWDWiVpVNpS]pV 6]RFLiOLVYpGHOHP (JpV]VpJ .OVĒIHOOpSpVHN

)LJ\HOHPPHO DUUD KRJ\ MHOHQ WDQXOPiQ\ VRUiQ D] HJ\HV IHMH]HWHN WpPiL N|]|WW MHOHQWĒV iWIHGpVHN YDQQDN D IHQWL IHMH]HWHN N|]O HOĒIRUGXOKDW KRJ\ HJ\HV IH MH]HWHN NO|Q QHP NHUOWHN NLGROJR]iVUD ÌJ\ SpOGiXO QHP NHUOW NLGROJR]iVUD D](VpO\HJ\HQOĒVpJpVD6]RFLiOLVYpGHOHPIHMH]HWVHPPLYHOPLQGNHWWĒWPLQGHQ HJ\pEIHMH]HWpULQWL

$6]|YHWVpJPXQNiMiWDKDYRQWDOpVH]ĒRUV]iJRVHOQ|NVpJLUiQ\HOYHLKDWiUR]]iN PHJWHYpNHQ\VpJpWRUV]iJRVKDWiVN|UUHOIHMWLNL.|]SRQWMD%XGDSHVWHQWDOiOKDWyD PHJ\HV]pNKHO\HNHQ PHJ\HL V]HUYH]HWHNHW H]HQ NtYO RUV]iJV]HUWH YiURVL V]HUYH ]HWHNHWPĠN|GWHW.LDGiVDLWHOVĒVRUEDQiOODPLN|OWVpJYHWpVLWiPRJDWiVEyOPiVRG VRUEDQSHGLJSiO\i]DWLIRUUiVRNEyODGRPiQ\RNEyOIHGH]L$V]|YHWVpJQHNMHOHQOHJ N|]HOWDJMDYDQ $KDOOiVVpUOWHNJ\ĠMWĒIRJDORPPDJiEDIRJODOMDDVLNHWHNHWQDJ\RWKDOOyNDWVLNHWYD NRNDWpVFRFKOHiULVLPSODQWiOWDNDWLVIJJHWOHQODKDOOiVVpUOpVRNiWyONLDODNXOiVi QDNN|UOPpQ\HLWĒOpVDKDOOiVVpUOpVV~O\RVViJiWyO$VLNHWYDNRNQDNpVDFRFKOHiULV LPSODQWiOWDNQDN NO|Q pUGHNYpGHOPL V]HUYH]HWHLN YDQQDN 6LNHWYDNRN 2UV]iJRV (J\HVOHWH²692(LOOHWYHD0DJ\DU&RFKOHiULV,PSODQWiOWDN(J\HVOHWH²0$&,( $KDOOiVVpUOWHNFVRSRUWMDHJ\iOWDOiQQHPKRPRJpQFVRSRUWD]iOWDOiQRVViJJDO|V] V]HIRJODOyPHJQHYH]pVQDJ\RQNO|QE|]ĒHJ\pQLLJpQ\HNHWpVV]NVpJOHWHNHWWDNDU $KDOOiVVpUOpVPpUWpNHNLDODNXOiViQDNLGHMHN|UOPpQ\HLHVHWOHJPiVIRJ\DWpNRV ViJJDOHJ\LGĒEHQYDOyIHQQiOOiVDQDJ\PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDDKDOOiVVpUOWV]HPpO\ PLQGHQQDSRVpOHWYLWHOpWpVLJpQ\HLW0iVUDYDQV]NVpJHHJ\VLNHWQHNQDJ\RWKDOOy QDNFRFKOHiULVLPSODQWiOWQDNVLNHWYDNQDNLGĒVNRUEDQKDOOiVVpUOWpYiOWV]HPpO\QHN D FpO D]RQEDQ XJ\DQD] IRJ\DWpNRVViJXN D OHKHWĒ OHJNHYpVEp DNDGiO\R]]D ĒNHW D WHOMHVPpUWpNĠWiUVDGDOPLpVJD]GDViJLUpV]YpWHOEHQ

(OĒIRUGXOD]LVKRJ\DPyGRVtWiVRNRO\DQiWIRJyMRJLV]DEiO\R]iVWWHOMHVHQ~MMRJV]D EiO\DONRWiVWN|YHWHOQpQHNPHJPHO\QHPWHV]LOHKHWĒYpDNtYiQWV]|YHJH]pVWHOMHV $]HOWpUĒpVVRNIpOHLJpQ\HNEĒOIDNDGyDQDKDOOiVVpUOWHNSUREOpPiLUDQLQFVHJ\HW OHQHJ\VpJHVPLQGHQNLQHNPHJIHOHOĒPHJROGiV pVSRQWRVPHJIRJDOPD]iViWH]HQWDQXOPiQ\NHUHWHLN|]W

 %HYH]HWpV

$ KDOOiVVpUOWHN pOHWYLWHOpW IRJ\DWpNRVViJXN MHOHQWĒV PpUWpNEHQ EHIRO\iVROMD pV WiUVDGDOPL EHLOOHV]NHGpVN MHOHQOHJ QDJ\PpUWpNEHQ NRUOiWR]RWW 0LQGHQHNHOĒWW D]LQIRUPiFLyKR]YDOyKR]]iIpUpVNVpUOH]iOWDOUHQJHWHJRO\DQOHKHWĒVpJWĒOpV DODSYHWĒMRJRNWyOHVQHNHOPHO\HNHOHQJHGKHWHWOHQHNDEROGRJXOiVXNKR]pVQHJD WtYDQEHIRO\iVROMiNpOHWPLQĒVpJNHWRNWDWiVKR]YDOyKR]]iIpUpVNHWHOKHO\H]NH GpVNHWDPXQNDHUĒSLDFRQPHJpOKHWpVNHWDWiUVDGDORPEDQYDOyHJ\HQOĒHVpO\Ġ UpV]YpWHOW

$6LNHWHNpV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV6]|YHWVpJH 6,126= N|]KDV]Q~WiUVDGDOPL pUGHNYpGHOPLV]HUYH]HW6]DNPDLpUGHNYpGHOPLV]HUYH]HWNpQWW|EEHNN|]WVHJtWLD KDOOiVVpUOWHNWiUVDGDOPLEHLOOHV]NHGpVpWVHJtWVpJHWQ\~MWWDJMDLQDND]LQIRUPiFLyN DNDGiO\PHQWHV HOpUKHWĒVpJpKH] D PXQNDYpJ]pVKH] WiPRJDWMD D] |QiOOy pOHWYLWHOL WHYpNHQ\VpJHNHWNXOWXUiOLVVSRUWV]DEDGLGĒVWHYpNHQ\VpJHNHWV]HUYH]V]pOHVN|UĠ V]ROJiOWDWiVRNDWQ\~MW MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWMRJVHJpO\V]ROJiODWSV]LFKROyJLDLWD $KDOOiVVpUOWHNFVRSRUWRVtWiVDW|EEV]HPSRQWDODSMiQW|UWpQKHW$OHJMHOOHP]ĒEE DVLNHWQDJ\RWKDOOyFVRSRUWRNUDYDOyWDJROiV QiFVDGiV V]DNPDLWDOiONR]yNDWV]HUYH] .|]|VVpJLSURJUDPMDLWPHJ\HLpVRUV]iJRVV]LQWHQDNDGiO\PHQWHVHQWHV]LHOpUKH WĒYpWDJMDLV]iPiUD

202

6LNHWQHNWHNLQWKHWĒDNLQHNKDQJpU]pNHOpVHWHOMHVPpUWpNEHQKLiQ\]LNYDJ\DNLXJ\DQ PpJpU]pNHOKDQJRW UHQGHONH]LNKDOOiVPDUDGYiQQ\DO GHV~O\RVIRN~KDOOiVFV|NNH


$QDJ\RWKDOOyNUHQGHONH]QHNKDOOiVPDUDGYiQQ\DOPHO\KDOOyNpV]OpNNHOMyOKDV]QR VtWKDWytJ\HJ\pQLOHJYiOWR]yPpUWpNLJNpSHVHNDEHV]pGPHJpUWpVpUH $ FRFKOHiULV LPSODQWiOWDN VDMiWRV FVRSRUWQDN WHNLQWKHWĒN DEEyO D V]HPSRQWEyO KRJ\D]LPSODQWiWXPYLVHOpVHNRUQDJ\RWKDOOyQDNPLQĒVOKHWQHNPtJD]LPSODQWi WXPKLiQ\iEDQVLNHWHN

4.§ a). IRJ\DWpNRV V]HPpO\ D] D V]HPpO\ DNL WDUWyVDQ YDJ\ YpJOHJHVHQ RO\DQ pU]pNV]HUYL NRPPXQLNiFLyVÀ]LNDLpUWHOPLSV]LFKRV]RFLiOLVNiURVRGiVVDOLOOHWYHH]HNEiUPLO\HQKDOPR]yGiViYDOpODPHO\DN|UQ\H]HWLWiUVDGDOPLpVHJ\pEMHOHQWĒVDNDGiO\RNNDON|OFV|QKDWiVEDQDKDWpNRQ\pVPiVRNNDOHJ\HQOĒWiUVDGDOPLUpV]YpWHOWNRUOiWR]]DYDJ\JiWROMD

$)RWUHQGHONH]LNDIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDMRJRVXOWDNN|UpUĒOLV(EEHQD 0HJNO|QE|]WHWKHWMN D YHOHV]OHWHWWHQ KDOOiVVpUOWHNHW pV D V]HU]HWW KDOOiVVpU YRQDWNR]iVEDQD)RWPHJKDWiUR]iVDV]HULQWD]DV]HPpO\PLQĒVOIRJ\DWpNRVQDN OpVWHNpWFVRSRUWQDNLVHOWpUĒLJpQ\HLNYDQQDNDKDOOiVVpUOpVEHN|YHWNH]pVpQHN aki: IJJYpQ\pEHQ0iVLJpQ\HYDQHJ\LGĒVNRUEDQKDOOiVVpUOWWpYiOWV]HPpO\QHNpVHJ\ KDOOiVVpUOWNpQWV]OHWHWWQDJ\RWKDOOyQDN †E KDOOiVYHV]WHVpJHRO\DQPpUWpNĠKRJ\DEHV]pGQHNKDOOiV~WMiQW|UWpQĒPHJpUWpVpUH VHJpGHV]N|]]HOVHPNpSHVIHOWpYHKRJ\

 ED KDOOiVNiURVRGiVDpOHWpYpQHNEHW|OWpVpWPHJHOĒ]ĒHQN|YHWNH]HWWEHYDJ\ ÉOWDOiQRVViJJDO HOPRQGKDWy KRJ\ D VLNHWHN pV QDJ\RWKDOOyN YHOHV]OHWHWW EE KDOOiVNiURVRGiVDPHOOHWWDKDQJ]yEHV]pGpUWKHWĒHMWpVHHOPDUDG KDOOiVLIRJ\DWpNRV

pV V]HU]HWW KDOOiVVpUOWHN MHOHQWĒV PpUWpNEHQ NO|QE|]KHWQHN HJ\PiVWyO KDOOiViOODSRWXNEyO IDNDGyDQ HOWpUĒ NRPPXQLNiFLyV V]NVpJOHWHLN YDQQDN PiV D WiUVDGDORPED YDOy LQWHJUiOyGiVXN PpUWpNH pV PLQĒVpJH PHO\ NLKDWiVVDO YDQ V]RFLiOLV KHO\]HWNUH LV $ FpO D]RQEDQ PLQGHQ FVRSRUW HVHWpQ XJ\DQD] D $ PDJ\DU MHOQ\HOYUĒO pV D MHOQ\HOY KDV]QiODWiUyO V]yOy pYL &;;9 W|UYpQ\ KDOOiVVpUOpV PLQpO NHYHVHEE PpUWpNEHQ YiOMRQ WHKHUUp D] pULQWHWW pV FVDOiGMD pUWHPpEHQ N|UQ\H]HWH V]iPiUDDKDOOiVVpUOWV]HPpO\UpV]pUHEL]WRVtWRWWOHJ\HQYDODPHQQ\L HPEHULMRJpVDODSYHWĒV]DEDGViJWHOMHVpVHJ\HQOĒJ\DNRUOiVDWHOMHVKDWpNRQ\pV ņD KDOOiVVpUOWV]HPpO\RO\DQVLNHWYDJ\QDJ\RWKDOOyV]HPpO\DNLNRPPXQLNiFLyMDVRUiQ PiVRNNDOHJ\HQOĒWiUVDGDOPLV]HUHSYiOODOiVD DPDJ\DUMHOQ\HOYHWYDJ\YDODPHO\VSHFLiOLVNRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUWKDV]QiOMD´

.LPLQĒVOIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHN" $] (16= )RJ\DWpNRVViJJDO pOĒ V]HPpO\HN MRJDLUyO V]yOy HJ\H]PpQ\pW 81 &RQYHQWLRQ RQW KH 5LJKWV RV 3HUVRQV ZLWK 'LVDELOLWLHV &53' pV D] DKKR] NDSFVROyGy)DNXOWDWtY-HJ\]ĒN|Q\YHW0DJ\DURUV]iJEHQUDWLILNiOWD$NL KLUGHWpVUĒOV]yOypYL;&,,W|UYpQ\pUWHOPpEHQD](J\H]PpQ\FLNNH alapján:

)HQWLW|UYpQ\pUWHOPpEHQD]YHKHWLLJpQ\EHDWROPiFVV]ROJiOWDWiVW ÅD DNLPDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNEDQUpV]HVOYDJ\ E DNLIRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVEDQUpV]HVOYDJ\ F DNLQHNKDOOiVVpUOpVHOHJDOiEED]HJ\LNIO|QPHJKDODGMDDG%WYDJ\PLQGNpWIO|QD 40 dB-t, vagy G DNLQHNIRJ\DWpNRVViJDD%12HVRV]WiO\R]iVDV]HULQWHJ\LGHMĠOHJD+HVpVD +HVFVRSRUWEDWDUWR]LN´1

Å)RJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\PLQGHQRO\DQV]HPpO\ DNLKRVV]DQWDUWyÀ]LNDL pUWHOPL szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátoz- $FVDOiGRNWiPRJDWiViUyOV]yOypYL/;;;,9W|UYpQ\pUWHOPpEHQDPHO\ KDWMDD]DGRWWV]HPpO\WHOMHVKDWpNRQ\pVPiVRNNDOHJ\HQOĒWiUVDGDOPLV]HUHSYiOODOiViWµ PHJiOODStWMDDPDJDVDEEFVDOiGLSyWOpNUDMRJRVXOWDNN|UpW $%12D]HJpV]VpJJ\EHQKDV]QiOWDEHWHJVpJHNQHP]HWN|]LRV]WiO\R]iViUDV]ROJiOyNyGUHQGV]HUU|YLGtWpVH$%12NyGUHQGV]HUKLYDWDORVQHP]HWN|]LIRUUiVDD:+2KRQODSMD KWWSDSSVZKRLQWFODVVLÀFDWLRQVLFGEURZVH HQ D]2(3iOWDOÀQDQV]tUR]RWWHJpV]VpJJ\LHOOiWiVRNWHNLQWHWpEHQDZZZJ\RJ\LQIRNKXD]LUiQ\DGy 

203

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

QpVHN|YHWNH]WpEHQDEHV]pGWDJROWpV]OHOpVpUHDQQDNHOVDMiWtWiViUDKDOOyNpV]OpN $MHOHQOHJKDWiO\RVDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNMRJDLUyOpVHVpO\HJ\HQOĒVpJNEL]WRVtWi ViUyOV]yOypYL;;9,W|UYpQ\ )RW V]HULQW VHJtWVpJpYHOVHPNRUOiWR]RWWDQNpSHV


†I D WDUWyVDQEHWHJLOOHWYHV~O\RVDQIRJ\DWpNRVV]HPpO\D]DWL]HQQ\ROFpYHVQpOÀDWDODEE J\HUPHNDNLDNO|QMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWEHWHJVpJHLOOHWYHIRJ\DWpNRVViJDPLDWW iOODQGyYDJ\IRNR]RWWIHOJ\HOHWUHJRQGR]iVUDV]RUXO´ E D]DWL]HQQ\ROFpYHVQpOLGĒVHEEV]HPpO\DNLDWL]HQQ\ROFDGLNpOHWpYpQHNDEHW|OWpVHHOĒWW PXQNDNpSHVVpJpWOHJDOiEEEDQHOYHV]WHWWHOHJDOiEERVPpUWpNĠHJpV]VpJNiURVRGiVWV]HQYHGHWWYDJ\DNLQHNHJpV]VpJLiOODSRWDDUHKDELOLWiFLyVKDWyViJPLQĒVtWpVHDODSMiQD WL]HQQ\ROFDGLNpOHWpYpQHNDEHW|OWpVHHOĒWWVHPKDODGMDPHJD]RVPpUWpNHWpVH]D] iOODSRWOHJDOiEEHJ\pYHWDUWYDJ\HOĒUHOiWKDWyODJOHJDOiEEHJ\pYLJIHQQiOO

)RJ\DWpNRVV]HPpO\HNPDJ\DURUV]iJRQDHVQpSV]iPOiOiVDGDWDLQDNWNUpEHQ $HVQpSV]iPOiOiVLDGDWRNDODSMiQ0DJ\DURUV]iJRQ|VV]HVHQIRJ\DWp NRVpOWDPLDQpSHVVpJD $IRJ\DWpNRVRNDYDOORWWDPDJiWKDOOiVVpUOWQHN |VV]HVHQIĒ HEEĒO IĒQDJ\RWKDOOyQDNIĒVLNHWQHN $KDOOiVVpUOWHNPHJRV]OiVD

$PDJDVDEE|VV]HJĠFVDOiGLSyWOpNUDMRJRVtWyEHWHJVpJHNUĒOpVIRJ\DWpNRVViJRNUyO V]yOy ,, (6]&V0UHQGHOHWpUWHOPpEHQKDOOiVLIRJ\DWpNRVD]DV]HPpO\ DNLQHNYH]HWpVHVYDJ\LGHJLHUHGHWĠDKDOOiVYHV]WpVH pVDKDOOiVNV]|EpUWpNDEHV]pGIUHNYHQFLiNRQPLQGNpWIO|QG%IHOHWWYDQ

6LNHW 

$ KDOOiVVpUOW J\HUHNHN VDMiWRV QHYHOpVL LJpQ\Ġ WDQXOyQDN PLQĒVOQHN$ QHP]HWL N|]QHYHOpVUĒOV]yOypYL&;&W|UYpQ\pUWHOPpEHQ 1DJ\RWKDOOy 

†VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ĠJ\HUPHNWDQXOyD]DNO|QOHJHVEiQiVPyGRWLJpQ\OĒJ\HUPHN WDQXOy DNLDV]DNpUWĒLEL]RWWViJV]DNpUWĒLYpOHPpQ\HDODSMiQPR]JiVV]HUYL pU]pNV]HUYL pUWHOPLYDJ\EHV]pGIRJ\DWpNRVW|EEIRJ\DWpNRVViJHJ\WWHVHOĒIRUGXOiVDHVHWpQKDOPR]RWWDQIRJ\DWpNRVDXWL]PXVVSHNWUXP]DYDUUDOYDJ\HJ\pESV]LFKpVIHMOĒGpVL]DYDUUDO V~O\RV WDQXOiVLÀJ\HOHPYDJ\PDJDWDUWiVV]DEiO\R]iVL]DYDUUDO N]G

$KDOOiVVpUOWHNN|]OIĒEĒO|VV]HVHQIĒQ\LODWNR]RWW~J\KRJ\IRJ\D $PXQNDHUĒSLDFRQDPHJYiOWR]RWWPXQNDNpSHVVpJĠV]HPpO\IRJDOPDD WpNRVViJDQHPDNDGiO\R]]DVHPPLEHQ QDJ\RWKDOOyEyOQDJ\RWKDOOy 9,, 00UHQGHOHW DIRJODONR]WDWiVWHOĒVHJtWĒWiPRJDWiVRNUyOYDODPLQW VLNHWEĒOVLNHW HEEHQDNpUGpVEHQQHPQ\LODWNR]RWWQDJ\RWKDOOypV D0XQNDHUĒSLDFL$ODSEyOIRJODONR]WDWiVLYiOViJKHO\]HWHNNH]HOpVpUHQ\~MWKDWy VLNHW WiPRJDWiVUyO †DODSMiQQ\~MWKDWyIRJODONR]WDWiVWEĒYtWĒEpUWiPRJDWiVDO )RJ\DWpNRVViJDDNDGiO\R]]DHpOHWYLWHOpEHQ" NDOPD]iViEDQDUHQGHOHWKDWiO\RVV]|YHJHDODSMiQD]DPHJYiOWR]RWWPXQNDNp 1HP Q\LODWNR]RWW SHVVpJĠV]HPpO\DNLVLNHWYDJ\V~O\RVDQQDJ\RWKDOOyKDOOiVNiURVRGiVDDXGLROyJLDL $NDGiO\R]]D  V]DNYpOHPpQ\V]HULQWDGHFLEHOKDOOiVNV]|EpUWpNpWHOpULYDJ\PHJKDODGMD $PLQWOiWMXNDKDOOiVVpUOpVPHJKDWiUR]iVDPLQGHQMRJV]DEiO\EDQPiV&pOV]HUĠpV PpOWiQ\RVOHQQHDMRJDONRWyNUpV]pUĒOD](16=HJ\H]PpQ\V]HOOHPpEHQHJ\VpJHV IRJDORPPHJKDWiUR]iVW KDV]QiOQL V]HP HOĒWW WDUWYD KRJ\ D] HQ\KpQ KDOOiVVpUOW V]HPpO\LVIRJ\DWpNRV $IRJ\DWpNRVViJLWiPRJDWiVUDYDOyMRJRVXOWViJPHJiOODStWiViQDNNULWpULXPDLSpOGiXO LQGRNRODWODQXOPHJNO|QE|]WHWLNDpOHWpYNHOĒWWXWiQKDOOiVVpUOWWpYiOWV]HPp O\HNHWpVXJ\DQFVDNLQGRNRODWODQXONO|QEVpJHWWHV]QHND]RNN|]|WWLVDNLNpUWKH WĒHQEHV]pOQHNDNLNQHNEHV]pGNQHPpUWKHWĒ

204

1HP DNDGiO\R]]D 


(J\HWHPHW )đLVNROiWYpJ]HWWHN1\ROFiOWDOiQRVW QHPYpJ]HWWHN 

eUHWWVpJL]HWWHNeUHWWVpJLQpONOL N|]pSIRNRW

YpJ]HWWHN

1\ROFiOWDOiQRVW YpJ]HWWHN 

1DJ\RWKDOOyNPHJRV]OiVDYpJ]HWWVpJV]HULQW (J\HWHPHW )đLVNROiWYpJ]HWWHN1\ROFiOWDOiQRVW QHPYpJ]HWWHN 

eUHWWVpJL]HWWHN 

eUHWWVpJLQpONOL N|]pSIRNRW YpJ]HWWHN

1\ROFiOWDOiQRVW YpJ]HWWHN 

6LNHWHNPHJRV]OiVDYpJ]HWWVpJV]HULQW (J\HWHPHW )đLVNROiWYpJ]HWWHNeUHWWVpJL]HWWHN 

eUHWWVpJLQpONOL N|]pSIRNRW YpJ]HWWHN

1\ROFiOWDOiQRVW

QHPYpJ]HWWHN 

1\ROFiOWDOiQRVW YpJ]HWWHN$VLNHWHNpVDQDJ\RWKDOOyNPHJRV]OiVDDOHJPDJDVDEEEHIHMH]HWWLVNRODLYpJ]HWWVpJ V]HULQW ‡pYIRO\DPQiODODFVRQ\DEEYpJ]HWWVpJJHO|VV]HVHQIĒUHQGHONH]HWWHEEĒO IĒQDJ\RWKDOOyIĒVLNHW ‡pYIRO\DPRWYpJ]HWWIĒHEEĒOIĒQDJ\RWKDOOyIĒVLNHW ‡ N|]pSIRN~ LVNROiW YpJ]HWWHN pUHWWVpJL QpONO V]DNPDL YpJ]HWWVpJJHO |VV]HVHQ IĒHEEĒOIĒQDJ\RWKDOOyIĒVLNHW ‡pUHWWVpJLYHOUHQGHONH]LN|VV]HVHQIĒHEEĒOQDJ\RWKDOOyIĒVLNHW ‡HJ\HWHPHWIĒLVNROiWYpJ]HWW|VV]HVHQIĒHEEĒOIĒQDJ\RWKDOOyIĒVLNHW

 $NDGiO\PHQWHVtWpV ,QIRUPiFLyVWHFKQROyJLDLIHMOHV]WpVHNNRQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiVpVD]HKKH] NDSFVROyGyDNDGiO\PHQWHVtWpVLIHODGDWRN $6LNHWHNpV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV6]|YHWVpJHD]ÓM6]pFKHQ\L7HUY7iUVDGDOPL ,QIUDVWUXNW~UD2SHUDWtY3URJUDP DWRYiEELDNEDQ7,23 NHUHWpQEHOO$N|]V]ROJiO WDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVPHJWHUHPWpVHMHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiOD WRNIHMOHV]WpVHWiUJ\~IHOKtYiVUDD7,23%D]RQRVtWyV]iPRQ UHJLV]WUiOWQDSMiQEHIRJDGRWWSURMHNWMDYDVODWRWQ\~MWRWWEHDPHO\HWD 7iPRJDWyNHOWWiPRJDWyOHYpOV]HULQWD1HP]HWL)HMOHV]WpVLhJ\Q|NVpJ WiPRJDWiVEDQUpV]HVtWHWWDSURMHNWPHJYDOyVtWiVDMHOHQOHJLVIRO\DPDWEDQYDQ 7R YiEELDNEDQ.217$.77ROPiFVV]ROJiOWDWiVYDJ\SURMHNW $SURMHNWFpOMDD0DJ\DU RUV]iJRQpOĒVLNHWQDJ\RWKDOOypVVLNHWYDNV]HPpO\HNNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQ WHVtWpVpQHNKDWpNRQ\DEEiWpWHOH Å$IRJ\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNMRJDLUyOV]yOy(16=(J\H]PpQ\ pYL;&,, W|UYpQ\ FLNNHO\pWHPOtWMNPHJDPHO\V]HULQWDKR]]iIpUKHWĒVpJNpUGpVN|UpEHQ HUĒWHOMHVKDQJV~O\WNHOOIHNWHWQLD]LQIRUPiFLyVWHFKQROyJLiNUD ÅK DNDGiO\PHQWHV LQIRUPiFLyV pV NRPPXQLNiFLyV WHFKQROyJLiN pV UHQGV]HUHN WHUYH]pVpQHN IHMOHV] WpVpQHN HOĒiOOtWiViQDN pV WHUMHV]WpVpQHN NRUDL V]DNDV]EDQ W|UWpQĒ HOĒVHJtWpVpUH DQQDNpUGHNpEHQ KRJ\ H]HN D WHFKQROyJLiNpV UHQGV]HUHN KR]]iIpUKHWĒYpWpWHOH PLQLPiOLVN|OWVpJJHOMiUMRQ(]]HOHJ\EHFVHQJD](XUySDL3DUODPHQWMHOHQWpVHDIR J\DWpNRVViJJDOpOĒV]HPpO\HNPRELOLWiViUyOpVEHIRJDGiViUyOYDODPLQWD N|]|WWL LGĒV]DNUD YRQDWNR]y HXUySDL IRJ\DWpNRVViJJ\L VWUDWpJLiUyO ,1,

 DPHO\QHN / SRQWMD YLOiJRVDQ OHV]|JH]L Å«PLYHO V]RURV NDSFVRODW YDQ DPRELOLWiVDIRJ\DWpNRVViJpVDWiUVDGDOPLEHIRJDGiVN|]|WWNO|Q|VWH NLQWHWWHODNRPPXQLNiFLyV]DEDGViJiUDpVD]DKKR]YDOyKR]]iIpUpVUH EHOHpUWYHD%UDLOOHtUiVWDMHOQ\HOYHNHWpVPiVDOWHUQDWtYNRPPX

205

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

+DOOiVVpUOWHNPHJRV]OiVDYpJ]HWWVpJV]HULQW


QLNiFLyVIRUPiNDWLV DPR]JiVV]DEDGViJiUDD]pOHWYDODPHQQ\LWHUOHWpQYDODPLQW DV]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVUHPLYHO|V]W|Q|]QLNHOODWiUVDGDORPEDQYDOy WHOMHVpUWpNĠUpV]YpWHOWD]pOHWYDODPHQQ\LWHUOHWpQV]HPHOĒWWWDUWYDDN|]|VVp JLSROLWLNiNMHOHQWĒVpJpWD]LQIRUPiFLyVpVNRPPXQLNiFLyVWHFKQROyJLiNYDODPLQW D]RWWKRQLODNyN|UQ\H]HWEHQPHJYDOyVXOyURERWLNiQDODSXOypOHWYLWHOVHJtWpVpQHN IRO\DPDWRVIHMOHV]WpVHpVD]RQOLQHNRPPXQLNiFLyVPHJROGiVRNWHUpQLOOHWYHKRJ\ DWHOMHVDNDGiO\PHQWHVtWpVLUiQ\iEDW|UWpQĒHOPR]GXOiVpUGHNpEHQD]HJ\VpJHVSL DFRQNRPSDWLELOLVV]DEYiQ\RNDWNHOOOpWUHKR]QLpVPHJNHOON|QQ\tWHQLHOWHUMHGpV NHWµ )HQWLHNDODSMiQD](XUySDL8QLypVDQQDNIHQWLLGp]HWWHOĒtUiVDLHJ\pUWHOPĠHQWi PRJDWMiN D] LQIRNRPPXQLNiFLyV DNDGiO\PHQWHVtWpV WHUpQ D] HGGLJ 0DJ\DURUV]i JRQWHOMHVHQLVPHUHWOHQFVDNQpKiQ\(XUySDL8QLyWDJiOODPEDQEHYH]HWHWWRO\DQ~M SpOGDpUWpNĠpVDQHP]HWN|]LHOYiUiVRNQDNPHJIHOHOĒLQIRUPDWLNDLIHMOHV]WpVWPLQW D .217$. WROPiFVV]ROJiOWDWiV DPHO\ HJ\EHFVHQJ 0DJ\DURUV]iJ MRJV]DEiO\L N|U Q\H]HWHiOWDOWiPDV]WRWWIHQWLHOYiUiVRNNDOpVH]]HOHJ\LGHMĠOHJJ\|NHUHVYiOWR]iVW KR]KDWDV]ROJiOWDWiVKDWpNRQ\ViJDWHUOHWpQLV $ MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiOWDWiV MHOHQOHJ 0DJ\DURUV]iJRQ DNNpQW PĠN|GLN KRJ\ D MHOQ\HOYLWROPiFVRNFVDNV]HPpO\HV~WRQMHOHQWĒVXWD]iVLpVYiUDNR]iVLGĒPHOOHWW OiWMiNHOIHODGDWDLNDW$QDJ\RWKDOOyV]HPpO\HNMHOHQWĒVUpV]H²DNLNQHPKDV]QiOMiN DPDJ\DUMHOQ\HOYHW²QHPIpUKR]]iDV]ROJiOWDWiVKR]PLYHOD]HOVĒVRUEDQDPDJ\DU MHOQ\HOYHQDODSXO

9LGHR5HOD\6ZLWFKLQJ² 956

2O\DQV]ROJiOWDWiVPHO\QHNVRUiQD]J\IHOHNHJ\PiVWyOWiYROYDQQDNpVWHOHNRP PXQLNiFLyVHV]N|]]HOWHUHPWHQHNNDSFVRODWRWHJ\PiVVDO$N|]UHPĠN|GĒMHOQ\HOYL UHOpWROPiFVDVLNHWV]iPiUDYLGHRWHOHIRQRQNHUHV]WOYpJH]MHOQ\HOYLWROPiFVROiVWD YHOHNDSFVRODWEDOpSĒV]HPpO\V]iPiUDSHGLJKDQJRVEHV]pGGHOIRUGtWYDJ\QDJ\RW KDOOyNHVHWpEHQOHtUMDD]HOKDQJ]RWWDNDW

iEUD956V]ROJiOWDWiV 9LGHR5HOD\,QWHUSUHWLQJ² 95, 2O\DQV]ROJiOWDWiVPHO\QHNVRUiQD]J\IHOHNHJ\KHO\HQWDUWy]NRGQDND UHOpWROPiFVYLV]RQWWHOHNRPPXQLNiFLyVHV]N|]]HOPĠN|GLNN|]UHDEHV]pOJHWpV VRUiQSpOGiXORUYRVQiODKRODSiFLHQVVLNHWD]RUYRViOWDOHOPRQGRWWDNDWYLGHRWH OHIRQRQMHOQ\HOYHQYDJ\QDJ\RWKDOOyV]iPiUDOHtUYDIRUGtWMD

$ SURMHNW VRUiQ NLpSO D] ~J\QHYH]HWW95695, WROPiFVV]ROJiOWDWiV PHO\QHN DO NDOPD]iViYDO MHOQ\HOYL WROPiFV YDJ\ V]|YHJHV RSHUiWRU WiYROL N|]UHPĠN|GpVpYHO YDOyVXOPHJD]LQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVDVLNHWQDJ\RWKDOOypVVLNHW YDNV]HPpO\HNV]iPiUD$SURMHNWUpYpQRO\DQUHQGV]HUM|QOpWUHDPHO\DMHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWRNDWN|OWVpJKDWpNRQ\DEEiDN|]V]ROJiOWDWiVRNDWHOpUKHWĒEEpWHV]L KLV]HQDN|]UHPĠN|GpVVRUiQQLQFVHQXWD]iVPLQLPiOLVDYiUDNR]iVLLGĒ$WHFKQR OyJLiQDNN|V]|QKHWĒHQD]LQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVD]LJpQ\PHJMHOH QpVHNRUD]RQQDOOpWUHM|QpVWHOMHVO $ SURMHNW OpQ\HJpQHN EHPXWDWiViUD V]iQGpNRVDQ OHHJ\V]HUĠVtWYH D95695, WRO PiFVV]ROJiOWDWiVPHJYDOyVXOiViWD]DOiEELDNV]HULQWPXWDWMXNEH

iEUD95,V]ROJiOWDWiV

 $ EHNH]GpV IRUUiVD 6,126= .RQWDNW WROPiFVV]ROJiOWDWiV$ MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWRN IHMOHV]WpVH YLGHy DODS~ MHOQ\HOYL WROPiFVROiV pV V]|YHJHV RSHUiWRUL V]ROJiOWDWiVRN EHYH]HWpVpYHO PHJYDOyVtWKDWyViJL WDQXOPiQ\7,23 %REHN $ EHNH]GpV IRUUiVD 6,126= .RQWDNW WROPiFVV]ROJiOWDWiV$ MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWRN IHMOHV]WpVH YLGHy DODS~ MHOQ\HOYL WROPiFVROiV pV V]|YHJHV RSHUiWRUL V]ROJiOWDWiVRN EHYH]HWpVpYHO PHJYDOyVtWKDWyViJL WDQXOPiQ\7,23 %REHN

 

206


$SURMHNWiOWDOiQRVFpOMDKRJ\DPDJ\DUMHOQ\HOYUĒOpVDPDJ\DUMHOQ\HOYKDV]QiODWi UyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\HOĒtUiVDLDODSMiQDVLNHWQDJ\RWKDOOyVLNHWYDNpVD NRPPXQLNiFLyMXNEDQHJ\pERNEyODNDGiO\R]RWWHPEHUHND]RUV]iJPLQGHQSRQWMiQ D]RQRVHVpOO\HOD]RQRVV]tQYRQDO~DNDGiO\PHQWHVtWHWWNRPPXQLNiFLyVV]ROJiOWDWi VRNKR]MXVVDQDN6

$MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiOWDWiVMRJV]DEiO\LDODSMiWDPDJ\DUMHOQ\HOYUđOpVDPDJ\DUMHOQ\HOYKDV]QiODWiUyOV]yOypYL&;;9W|UYpQ\DGMD$]†V]H $PHJYDOyVtWRWWSURMHNWPLQWV]ROJiOWDWiViOWDOPDMGDQQ\~MWRWWHOĒQ\|N ULQWDKDOOiVVpUOWpVVLNHWYDNV]HPpO\HND]iOODPiOWDOÀQDQV]tUR]RWWMHOQ\HOYLWRO PiFVV]ROJiOWDWiVWYHKHWQHNLJpQ\EH(QQHNIHOWpWHOHLWDpVD]†V]DEiO\R]]DLWW D D WROPiFVKDV]QiOyN V]iPiUD D] HGGLJLHNKH] NpSHVW RO\DQ ~M V]ROJiOWDWiVW HPHOHQGĒNLD]DW|UYpQ\LN|WHOH]HWWVpJDPHO\V]HULQWpYHQWHyUDMHOQ\HOYL pStWNLDPHO\DKDOOiVVpUOWHNDNDGiO\PHQWHVtWpVpEHQKDWDOPDVPLQĒVpJL WROPiFVV]ROJiOWDWiVWNHOOEL]WRVtWDQL XJUiVWMHOHQW E DQDJ\RWKDOOyV]HPpO\HNV]iPiUD²DNLNQHNDMHOQ\HOYLW|UYpQ\EL]WRVtWMDD 0DJ\DURUV]iJRQDWROPiFVV]ROJiOWDWiVWSiO\i]DWLUHQGV]HUEHQÀQDQV]tUR]]iN MRJRWDWROPiFVKDV]QiODWUD²EĒYOD]iOWDOXNLVKDV]QiOKDWyNRPPXQLNiFLyV WĒOpYHVLGĒWDUWDORPPDO$ÀQDQV]tUR]iVLVWUXNW~UDLJHQERQ\ROXOWOpQ\HJHKRJ\ IRUPiNN|UH N|WHOH]ĒHQHOĒtUWIHOWpWHOHNPHJOpWHPHOOHWWDODS|VV]HJHWEL]WRVtWDPHO\QHNVRUiQ F DUHJLV]WUiOWWROPiFVKDV]QiOyNV]iPDEĒYODQDJ\RWKDOOyNN|UpYHO PLQLPXPyUDV]iPRWNHOOWHOMHVtWHQL8 G D MHOQ\HOYL W|UYpQ\EHQ PHJKDWiUR]RWW N|WHOH]ĒHQ ÀQDQV]tUR]RWW yUDV]iP IHOKDV]QiOiVD VRNNDO pVV]HUĠEE OHV] tJ\ D ÀQDQV]tUR]y PDJ\DU iOODP -HOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWRN PğN|GpVpQHN pV D MHOQ\HOYL WROPiFVRN D]RQRV UiIRUGtWRWW N|OWVpJ PHOOHWW KDWpNRQ\DEEDQ D WRYiEELDNEDQ LJpQ\EHYpWHOpQHNIHOWpWHOHLUđOV]yOy ;, 1()0,UHQGHOHW N|OWVpJKDWpNRQ\DEEDQ FV|NNHQWLDKDOOiVVpUOWHNKiWUiQ\iWDPLQGHQQDSL † EHNH]GpVHV]HULQWD]RQEDQDWROPiFVV]ROJiODWRNPğN|GpVHHOOiWiVL pOHWEHQ WHUOHWKH]N|W|WW H D .217$.7 WRPiFVV]ROJiOWDWiV HOpUKHWĒYp WpWHOH D NRUPiQ\DEODNRQ NHUHV]WOL J\LQWp]pV LOOHWĒOHJ D] RO\DQ N|]LJD]JDWiVL SROJiUL pV EQWHWĒ $MHOQ\HOYLW|UYpQ\HN|UEHQD]DOiEELUHQGHONH]pVHNHWWDUWDOPD]]D V]DEiO\VpUWpVL HOMiUiVL J\HNEHQ DKRO D] HOMiUiVL FVHOHNPpQ\ MHOOHJH YDJ\ HOĒUH QHP OiWKDWy RN PLDWW QHP OHKHW YDJ\ QHP OHKHWHWW MHOWROPiFV † $WROPiFVV]ROJiODWWpUtWpVPHQWHVMHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiOWDWiVWNL]iUyODJDÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpVV]HULQWLHOOiWiVLWHUOHWpQYpJH]KHWNLYpYH V]HPpO\HV MHOHQOpWpUĒO JRQGRVNRGQL D V]ROJiOWDWiV PRELOLWiVD pV D]RQQDOL a) azokat az ellátási területeket, amelyek ellátására a módszertani központ tájékoztatása HOpUKHWĒVpJHUpYpQLGĒWN|OWVpJHWpVHQHUJLiWNtPpOYHROGMDPHJD]D]RQQDOL DODSMiQQLQFVKDWiO\RVÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpV DNDGiO\PHQWHVtWpVW~J\KRJ\D]LJpQ\EHYHYĒKDOOiVVpUOWV]iPiUDLVJ\RUV E DVLNHWYDNV]HPpO\HNV]iPiUDQ\~MWRWWWROPiFVV]ROJiOWDWiVWKDD]WDÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒNpQ\HOPHV pV PHJIHOHOĒ PLQĒVpJĠ MHOWROPiFVROiVW H]iOWDO DNDGiO\PHQWHV GpVV]HULQWD]RUV]iJHJpV]WHUOHWpUHNLWHUMHGĒHQYpJH]KHWL KR]]iIpUpVWQ\~MW $]EHNH]GpVIRUUiVD6,126=.RQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiV$MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNIHMOHV]WpVHYLGHyDODS~MHOQ\HOYLWROPiFVROiVpVV]|YHJHVRSHUiWRULV]ROJiOWDWiVRNEHYH]HWpVpYHOPHJYDOyVtWKDWyViJLWDQXOPiQ\ 7,23%0ĠV]DNLOHtUiVRS $EHNH]GpVIHOVRUROiVLUpV]pQHNIRUUiVDD G SRQWLJ6,126=.RQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiV$MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNIHMOHV]WpVHYLGHyDODS~MHOQ\HOYLWROPiFVROiVpVV]|YHJHVRSHUiWRULV]ROJiOWDWiVRNEHYH]HWpVpYHOPHJYDOyVtWKD WyViJLWDQXOPiQ\7,23%RXWROVyEHN 6 $EHNH]GpVIRUUiVD6,126=.RQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiV$MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNIHMOHV]WpVHYLGHyDODS~MHOQ\HOYLWROPiFVROiVpVV]|YHJHVRSHUiWRULV]ROJiOWDWiVRNEHYH]HWpVpYHOPHJYDOyVtWKDWyViJLWDQXOPiQ\7,23% RS $EHNH]GpVIRUUiVD6,126=.RQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiV$MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNIHMOHV]WpVHYLGHyDODS~MHOQ\HOYLWROPiFVROiVpVV]|YHJHVRSHUiWRULV]ROJiOWDWiVRNEHYH]HWpVpYHOPHJYDOyVtWKDWyViJLWDQXOPiQ\7,23% 0ĠV]DNLOHtUiVREHN 8 $EHNH]GpVIRUUiVD6,126=.RQWDNWWROPiFVV]ROJiOWDWiV$MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNIHMOHV]WpVHYLGHyDODS~MHOQ\HOYLWROPiFVROiVpVV]|YHJHVRSHUiWRULV]ROJiOWDWiVRNEHYH]HWpVpYHOPHJYDOyVtWKDWyViJLWDQXOPiQ\7,23% 0ĠV]DNLOHtUiVREHN 

207

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$6LNHWHNpV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV6]|YHWVpJHYiUDNR]iVDLV]HULQWHOVĒVRUEDQD] |QiOOypOHWYLWHOHJpV]VpJJ\DN|]V]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOHpVDPXQNDYiOODOiV WHUOHWpQKDV]QRVXODV]ROJiOWDWiVGHDV]ROJiOWDWiVQDJ\RQMyOKDV]QRVtWKDWyOHQQH DNRUPiQ\DEODNRQNHUHV]WOLJ\LQWp]pVLOOHWĒOHJD]RO\DQN|]LJD]JDWiVLSROJiULpV EQWHWĒV]DEiO\VpUWpVLHOMiUiVLJ\HNEHQLVDKROD]HOMiUiVLFVHOHNPpQ\MHOOHJHYDJ\ HOĒUHQHPOiWKDWyRNPLDWWQHPOHKHWYDJ\QHPOHKHWHWWMHOWROPiFVV]HPpO\HVMH OHQOpWpUĒOJRQGRVNRGQL


 +DDPHJUHQGHOWWROPiFVROiVKHO\V]tQHDWROPiFVV]ROJiODWHOOiWiVLWHUOHWpUHHVLN DWROPiFVV]ROJiODWD]  EHNH]GpV V]HULQWL NLYpWHOOHO N|WHOHV HOHJHW WHQQL D WpUtWpVPHQWHV jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra irányuló megrendeléseknek, továbbá minden olyan megrenGHOpVQHNDPHO\EHQDPHJUHQGHOĒWMHOQ\HOYLWROPiFVLJpQ\EHYpWHOpUHMRJV]DEiO\N|WHOH]L $WROPiFVV]ROJiODWDVUJĒVPHJUHQGHOpVHNQHNDNNRULVN|WHOHVHOHJHWWHQQLKDDPHJUHQGHOWWROPiFVROiVKHO\V]tQHDWROPiFVV]ROJiODWHOOiWiVLWHUOHWpYHOKDWiURVHOOiWiVL területre HVLN pV DQQDN HOOiWiViUD D PyGV]HUWDQL N|]SRQW WiMpNR]WDWiVD V]HULQW QLQFV KDWiO\RV ÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpV $ WROPiFVV]ROJiODW N|WHOHV D] RUV]iJ WHUOHWpUĒO EiUKRQQDQ pUNH]HWW VLNHWYDN V]HPpO\ UpV]pUH W|UWpQĒ MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiOWDWiVUD YRQDWNR]y PHJUHQGHOpVW WHOMHVtWHQL KD D ÀQDQV]tUR]iVL V]HU]ĒGpV V]HULQW D] RUV]iJ HJpV] WHUOHWpUH NLWHUMHGĒHQ YpJH] VLNHWYDN személyek számára tolmácsszolgáltatást. +D DWROPiFVV]ROJiODWDÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpVDODSMiQVLNHWYDNV]HPpO\HNV]iPiUD W|UWpQĒWROPiFVV]ROJiOWDWiVWHOOiWiVLWHUOHWpQQHPYpJH] D]HUUHLUiQ\XOy PHJUHQGHOpVHNQHNQHPN|WHOHVHOHJHWWHQQL(]HVHWEHQDPHJUHQGHOĒWYDJ\LJpQ\EHYHYĒWD]RUV]iJ HJpV]WHUOHWpUHNLWHUMHGĒHQVLNHWYDNV]HPpO\HNV]iPiUDWROPiFVV]ROJiOWDWiVWYpJ]ĒWROPiFVV]ROJiODWKR]NHOOLUiQ\tWDQL

0HJÀJ\HOKHWĒ D] LV KRJ\ MHOHQOHJ D )RJ\DWpNRV 6]HPpO\HN (VpO\HJ\HQOĒVpJppUW .|]KDV]Q~1RQSURÀW.IWYDODPLQWDQQDNMRJHOĒGMHD)RJ\DWpNRV6]HPpO\HN(VpO\ HJ\HQOĒVpJppUW .|]DODStWYiQ\ D] (PEHUL (UĒIRUUiVRN 0LQLV]WpULXPD MRJHOĒGMHL 6]RFLiOLV pV 0XQNDJ\L 0LQLV]WpULXP 6=00 1HP]HWL (UĒIRUUiV 0LQLV]WpULXP 1()0,

PHJEt]iViEyOyWDNH]HOpVpEHQWDUWMDDPDJ\DURUV]iJLWpUtWpVPHQWHV MHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiOWDWiVÀQDQV]tUR]iViUDNLtUWSiO\i]DWRNDW(GGLJD]LGĒSRQWLJ iOWDOiEDQpYHQNpQWNHUOWHNNLtUiVUDDWROPiFVV]ROJiOWDWiVUDYRQDWNR]ySiO\i]DWRN LGpQ M~OLXV WĒO pYUH PiUFLXV LJ V]yOy SiO\i]DW NHUHWpEHQ PĠN|GLN 0DJ\DURUV]iJRQDMHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiODWRNPĠN|GpVpQHNpVDMHOQ\HOYLWROPiFV V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOpQHN IHOWpWHOHLUĒO V]yOy ;,  1()0, UHQGH OHWEHQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNV]HULQWWROPiFVV]ROJiODWV]HUWHD]RUV]iJEDQ

$ WDSDV]WDODWRN D]W PXWDWMiN KRJ\ HJ\ DGRWW WROPiFVV]ROJiOWDWiV ÀQDQV]tUR]iViUD NLtUWSiO\i]DWYpJHXWiQtUMDNLDSiO\i]DWNH]HOĒV]HUYH]HWDN|YHWNH]ĒSiO\i]DWRWtJ\ D]~MSiO\i]DWLFLNOXVWJ\DNUDQDVDMiWV]ĠN|VDQ\DJLIRUUiVDLEyONHOOPHJNH]GHQLHD] DGRWW7ROPiFVV]ROJiODWQDN~J\KRJ\PiUD]~MSiO\i]DWEDQHOĒtUWDNQDNWHOMHVN|UĠHQ PHJIHOHOMHQ(GGLJLWDSDV]WDODWDLQNV]HULQWEĒKyQDSRVNpVHGHOPHWV]HQYHGQHNtJ\ )LJ\HOHPPHODUUDKRJ\DMHOQ\HOYLW|UYpQ\MHOHQOHJLUHQGV]HUHWHOMHVHJpV]pEHQD D7ROPiFVV]ROJiODWRN WHUOHWLN|W|WWVpJHOYpWN|YHWWHKLV]HQPDJDDUHQGV]HUDODSYHWĒHQDMHOWROPiFV V]HPpO\HVPHJMHOHQpVpUHpVUpV]YpWHOpUHpSOWNL-yOOiWKDWyKRJ\DV]ROJiOWDWiV )LJ\HOHPPHODUUDKRJ\D.217$.7WROPiFVV]ROJiOWDWiVHJ\HGLSURMHNWPHO\HJ\H MHOOHJpEĒOIDNDGyDQQHPWHUOHWN|W|WW.217$.7WROPiFVV]ROJiOWDWiVQHPIpU GLOHJ YDOyVXO PHJ LQGRNROW OHQQH H WROPiFVV]ROJiODWRW NLYHQQL D MHOQ\HOYL W|UYpQ\ EHOH HEEH D UHQGV]HUEH KLV]HQ D UHQGV]HU OpQ\HJH pSSHQ D] KRJ\ WHUOHWL N| HGGLJNLDODNXOWWHUOHWLOHJN|W|WWPĠN|GpVLpVÀQDQV]tUR]iVLUHQGV]HUpEĒOpVDV]RO W|WWVpJWĒO IJJHWOHQO PLQGLJ iOOMRQ UHQGHONH]pVUH MHOQ\HOYL WROPiFV$ UHQGV]HU JiOWDWiVVDMiWRVMHOOHJpKH]LJD]RGyVSHFLiOLVHOĒtUiVRNDWNO|QW|UYpQ\EHQD]HOV]i HJ\LNQDJ\HOĒQ\HKRJ\D]HJ\LNWROPiFVV]ROJiODWSLOODQDWQ\LOHWHUKHOWVpJpEĒOID PROiVDV]DEiO\DLWNO|QUHQGHOHWEHQOHQQHFpOV]HUĠPHJKDWiUR]QL8WyEELWIĒNpQW NDGyD]RQHVHWOHJHVSUREOpPiWKRJ\HJ\WHUOHWUHLOOHWpNHVWROPiFVV]ROJiODWSOG D]pUWKRJ\DUHQGV]HUIRO\DPDWRVPĠN|GWHWpVHÀQDQV]tUR]iVWyOIJJHWOHQOIRO\D D]RQRV LGĒSRQWUD QHP WXG D] LJpQ\HN NLHOpJtWpVpUH HOHJHQGĒ V]iP~ WROPiFVRW PDWRVDQOHJ\HQPHJYDOyVtWKDWy(]pUWDMHOQ\HOYLW|UYpQ\†iED~M EHNH]GpV EL]WRVtWDQL PiV WHUOHWUH HVĒ WROPiFVV]ROJiODW YLV]RQW pSSHQ QHP OHWHUKHOW D EHLOOHV]WpVpWMDYDVROMXND]DOiEELV]|YHJJHO V]DEDG WROPiFVV]ROJiODW LQIRUPiFLyV HV]N|]|NNHO W|UWpQĒ EHYRQiViYDO D]RQQDO pV KDWpNRQ\DQ WXGMD PHJROGDQL (] D PHJROGiV WHKiW WHUOHWL N|W|WWVpJWĒO IJ $]  EHNH]GpVHNWĒOHOWpUĒHQDWROPiFVV]ROJiODWWpUtWpVPHQWHVMHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiOWDWiVW JHWOHQO YDOyVtWKDWy PHJ D UHQGHONH]pVUH iOOy V]DEDG HUĒIRUUiVRN KDWpNRQ\DEE DNO|QHUUHDFpOUDNLIHMOHV]WHWWLQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVLHV]N|]LJpQ\EHYpWHOH NLKDV]QiOiViYDO HVHWpQDÀQDQV]tUR]iVLV]HU]ĒGpVV]HULQWLHOOiWiVLWHUOHWpQNtYOLVYpJH]KHW$NO|QHUUHDFpOUDNLIHMOHV]WHWWLQIRNRPPXQLNiFLyVDNDGiO\PHQWHVtWpVLHV]N|]LJpQ\EHYpWHOpYHOYpJ]HWWMHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiOWDWiVIHOWpWHOHLUĒOPĠN|GpVpUĒOÀQDQV]tUR]iViUyONO|QMRJV]DEiO\UHQGHONH]LN

,QGRNROWDMHOQ\HOYLW|UYpQ\†²iEDHJ\~MEHNH]GpVEHLOOHV]WpVHPHO\D.217$.7 WROPiFVV]ROJiOWDWiVVSHFLiOLVMHOOHJpEĒOIDNDGyDQNO|QW|UYpQ\EHQV]DEiO\R]]DD] HV]ROJiOWDWiVUDYRQDWNR]yDV]ROJiOWDWiVWDUWDOPiWpVLJpQ\EHYpWHOpQHNIHOWpWHOHLW )RQWRVNLHPHOQLD]WLVKRJ\.217$.7WROPiFVV]ROJiOWDWiVQDJ\RQMyOKDV]QRVtW PHJKDWiUR]yV]DEiO\RNDW KDWyOHQQHDNRUPiQ\DEODNRQNHUHV]WOLJ\LQWp]pVLOOHWĒOHJD]RO\DQN|]LJD]JDWiVL $ EHNH]GpV IRUUiVD 6,126= .RQWDNW WROPiFVV]ROJiOWDWiV$ MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWRN IHMOHV]WpVH YLGHy DODS~ MHOQ\HOYL WROPiFVROiV pV V]|YHJHV RSHUiWRUL V]ROJiOWDWiVRN EHYH]HWpVpYHO PHJYDOyVtWKDWyViJL WDQXOPiQ\7,23 %0ĠV]DNLOHtUiVRS $ EHNH]GpV IRUUiVD 6,126= .RQWDNW WROPiFVV]ROJiOWDWiV$ MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWRN IHMOHV]WpVH YLGHy DODS~ MHOQ\HOYL WROPiFVROiV pV V]|YHJHV RSHUiWRUL V]ROJiOWDWiVRN EHYH]HWpVpYHO PHJYDOyVtWKDWyViJL WDQXOPiQ\7,23 %0ĠV]DNLOHtUiVRXWROVyEHN 

208


-HOHQOHJDMHOQ\HOYLW|UYpQ\D]DOiEELUHQGHONH]pVHNHWWDUWDOPD]]DD]HJ\HVpULQWHWW HOMiUiVLW|UYpQ\HNUH †$]RUV]iJJ\ĠOpVLNpSYLVHOĒNMRJiOOiViUyOV]yOypYL/9W|UYpQ\†DD] DOiEEL EHNH]GpVVHOHJpV]ONL $NpSYLVHOĒD]2UV]iJJ\ĠOpVOpVpQD]2UV]iJJ\ĠOpVEL]RWWViJDLQDNOpVpQWRYiEEiD EL]RWWViJLHOQ|NLpUWHNH]OHWHQDPDJ\DUMHOQ\HOYHWLOOHWĒOHJD]iOWDODYiODV]WRWWVSHFLiOLV NRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUWKDV]QiOKDWMD$PDJ\DUMHOQ\HOYYDODPLQWDYiODV]WRWWVSHFLiOLV NRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUKDV]QiODWiQDNYDODPHQQ\LN|OWVpJpWD]2UV]iJJ\ĠOpVEL]WRVtWMD

†$KHO\L|QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOĒNMRJiOOiViQDNHJ\HVNpUGpVHLUĒOV]yOy pYL;&9,W|UYpQ\D]DOiEEL~M$†VDOpVD]D]WPHJHOĒ]ĒDOFtPPHOHJpV]ONL $]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVD $† $]|QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOĒDNpSYLVHOĒWHVWOHWLOOHWYHDNpSYLVHOĒWHVWOHWEL]RWWViJiQDNOpVpQDPDJ\DUMHOQ\HOYHWLOOHWĒOHJD]iOWDODYiODV]WRWWVSHFLiOLVNRPPXQLNiFLyV UHQGV]HUWKDV]QiOKDWMD $PDJ\DUMHOQ\HOYYDODPLQWDYiODV]WRWWVSHFLiOLVNRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUKDV]QiODWiQDN valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja.

$N|]LJD]JDWiVLKDWyViJLHOMiUiVpVV]ROJiOWDWiViOWDOiQRVV]DEiO\DLUyOV]yOy pYL&;/W|UYpQ\PyGRVtWiVD †$N|]LJD]JDWiVLKDWyViJLHOMiUiVpVV]ROJiOWDWiViOWDOiQRVV]DEiO\DLUyOV]yOy pYL&;/W|UYpQ\† EHNH]GpVHKHO\pEHD]DOiEELUHQGHONH]pVOpS +DD]J\IpOYDJ\D]HOMiUiVHJ\pEUpV]WYHYĒMHKDOOiVVpUOWNpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFV N|]UHPĠN|GpVpYHONHOOPHJKDOOJDWQLYDJ\DPHJKDOOJDWiVKHO\HWWDMHOHQOpYĒKDOOiVVpUOW tUiVEDQLVQ\LODWNR]DWRWWHKHW+DD]J\IpOYDJ\D]HOMiUiVHJ\pEUpV]WYHYĒMHVLNHWYDN NpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHONHOOPHJKDOOJDWQL+DDMHOHQOpYĒJ\IpO YDJ\D]HOMiUiVHJ\pEUpV]WYHYĒMHEHV]pGIRJ\DWpNRVNpUpVpUHDPHJKDOOJDWiVKHO\HWW tUiVEDQWHKHWQ\LODWNR]DWRW

$V]DEiO\VpUWpVHNUĒOV]yOypYL/;,;W|UYpQ\PyGRVtWiVD †$V]DEiO\VpUWpVHNUĒOV]yOypYL/;,;W|UYpQ\† EHNH]GpVHKH O\pEHD]DOiEELUHQGHONH]pVOpS

$](XUySDL3DUODPHQWPDJ\DURUV]iJLNpSYLVHOĒLQHNMRJiOOiViUyOV]yOypYL /9,,W|UYpQ\PyGRVtWiVD †$](XUySDL3DUODPHQWPDJ\DURUV]iJLNpSYLVHOĒLQHNMRJiOOiViUyOV]yOy pYL/9,,W|UYpQ\†DD]DOiEEL EHNH]GpVVHOHJpV]ONL

 +DDPHJKDOOJDWDQGyV]HPpO\KDOOiVVpUOWNpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHONHOO NLKDOOJDWQLYDJ\DNLKDOOJDWiVKHO\HWWtUiVEDQLVQ\LODWNR]DWRWWHKHW+DDPHJKDOOJDWDQGy V]HPpO\VLNHWYDNNpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHONHOONLKDOOJDWQL+DDPHJKDOOJDWDQGyV]HPpO\EHV]pGIRJ\DWpNRVNpUpVpUHDNLKDOOJDWiVKHO\HWWtUiVEDQWHKHWQ\LODWNR]DWRW

 $NpSYLVHOĒD† pV EHNH]GpVHV]HULQWLMRJDLQDNJ\DNRUOiVDVRUiQDPDJ\DU MHOQ\HOYHWLOOHWĒOHJD]iOWDODYiODV]WRWWVSHFLiOLVNRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUWKDV]QiOKDWMD$ PDJ\DUMHOQ\HOYYDODPLQWDYiODV]WRWWVSHFLiOLVNRPPXQLNiFLyVUHQGV]HUKDV]QiODWiQDN YDODPHQQ\LN|OWVpJpWD]2UV]iJJ\ĠOpVEL]WRVtWMD

$EQWHWĒHOMiUiVUyOV]yOypYL;,;W|UYpQ\PyGRVtWiVD †$EQWHWĒHOMiUiVUyOV]yOypYL;,;W|UYpQ\ DWRYiEELDNEDQ%H †F SRQWMDKHO\pEHD]DOiEELUHQGHONH]pVOpS

$KHO\L|QNRUPiQ\]DWLNpSYLVHOĒNMRJiOOiViQDNHJ\HVNpUGpVHLUĒOV]yOypYL ;&9,W|UYpQ\PyGRVtWiVD

>$EQWHWĒHOMiUiVEDQYpGĒUpV]YpWHOHN|WHOH]ĒKD@ F DWHUKHOWKDOOiVVpUOWVLNHWYDNYDNEHV]pGNpSWHOHQYDJ\DEHV]iPtWiVLNpSHVVpJpUHWHNLQWHW QpONONyURVHOPHiOODSRW~

209

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

SROJiULpVEQWHWĒV]DEiO\VpUWpVLHOMiUiVLJ\HNEHQLVDKROD]HOMiUiVLFVHOHNPpQ\ MHOOHJH YDJ\ HOĒUH QHP OiWKDWy RN PLDWW QHP OHKHW YDJ\ QHP OHKHWHWW MHOWROPiFV V]HPpO\HVMHOHQOpWpUĒOJRQGRVNRGQL1DJ\RQHJ\V]HUĠSpOGiYDOpOYHD.217$.7 WROPiFVV]ROJiOWDWiVHOpUKHWĒOHQQHRO\DQEtUyViJLUHQGĒUVpJLN|]LJD]JDWiVLHVHPp Q\HNQpOLVDKROEiUPHO\RNEyOHOĒUHQHPGHUOWNLKRJ\D]HOMiUiVEDQMHOWROPiFV UpV]YpWHOHV]NVpJHVYDJ\DMHOWROPiFVEiUPHO\RNEyOQHPMHOHQWPHJD]HOMiUiVL FVHOHNPpQ\HQYDJ\RO\DQHVHWHNEHQDPLNRUD]HOMiUiVLFVHOHNPpQ\D]RQQDOMHOOHJp EĒOIDNDGyDQD]HOMiUiVLFVHOHNPpQ\pMV]DNDLLGĒUHHVLN SOGHOĒ]HWHVOHWDUWy]WDWiV ÀDWDONRU~KDOOiVVpUOWWHONDSFVRODWRVHOMiUiVRNVWE MHOQ\HOYLWROPiFVMHOHQOpWHQHP YDJ\FVDNKRVV]DEELGĒHOWHOWpYHOYDJ\PiVDONDORPPDOEL]WRVtWKDWy)LJ\HOHPPHO D.217$.7WROPiFVV]ROJiOWDWiVHJ\HGLMHOOHJpUHPLQGHQNpSSHQLQGRNROWDYRQDW NR]yMRJV]DEiO\LKiWWpUNO|QW|UYpQ\LV]LQWĠpVUHQGHOHWLV]LQWĠUpV]OHWHVV]DEiO\R ]iVDpVH]]HOHJ\LGHMĠOHJDYRQDWNR]yHOMiUiVLMRJV]DEiO\RNPHJIHOHOĒPyGRVtWiVD


†$%H† EHNH]GpVHKHO\pEHD]DOiEELUHQGHONH]pVOpS +DDNLKDOOJDWDQGyV]HPpO\KDOOiVVpUOWNpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHO NHOONLKDOOJDWQLYDJ\DNLKDOOJDWiVKHO\HWWtUiVEDQLVQ\LODWNR]DWRWWHKHW+DDNLKDOOJDWDQGyV]HPpO\VLNHWYDNNpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHONHOONLKDOOJDWQL+D DNLKDOOJDWDQGyV]HPpO\EHV]pGIRJ\DWpNRVNpUpVpUHDNLKDOOJDWiVKHO\HWWtUiVEDQWHKHW nyilatkozatot.

PyGRVtWiViQDN NRQNUpW MDYDVODWiW PLYHO DQQDN PDMG D PDMGDQL HOIRJDGiVNRUL MRJ V]DEiO\LN|UQ\H]HWKH]NHOOPDMGLJD]RGQLD)HOKtYMXND]RQEDQDÀJ\HOPHWDUUDKRJ\ YDODPHQQ\LpULQWHWWHOMiUiVLW|UYpQ\EHpUGHPHVOHV]EHOHIRJODOQLD]DOiEELDNDW $MHOQ\HOYLWROPiFVROiVPHJYDOyVtWKDWyDNO|QHUUHYRQDWNR]yMRJV]DEiO\iOWDOPHJKDWiUR]RWW LQIRNRPPXQLNiFLyVWiYV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYpWHOpYHOLVD]RWWPHJKDWiUR]RWWV]DEiO\RNV]HULQW

)LJ\HOHPPHO DUUD KRJ\ MHOHQOHJ D .217$.7 MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiODWDWiV PLQW SURMHNW PHJYDOyVXOiVL V]DNDV]EDQ YDQ D IHQWL MRJV]DEiO\ PyGRVtWiVRN iWYH]HWpVH QHPD]RQQDOLV]NVpJOHWD]RQEDQpUGHPHVpVPLQGHQNpSSHQLQGRNROWDEHYH]HWpV $SHUEHV]pGHNIHOV]yODOiVRNLOOHWYHDYLV]RQYiODV]RNXWiQKDDYiGORWWKDOOiVVpUOWNpUp]|NNHQĒPHQWHVVpJpQHNPHJYDOyVtWiVKR]PiUPRVWHONH]GHQLIHOWiUQLDV]ROJiOWDWiV VpUHOHKHWĒVpJHWNHOOEL]WRVtWDQLV]iPiUDDMHJ\]ĒN|Q\YHOROYDViViUD RUV]iJRVEHYH]HWpVKH]V]NVpJHVUpV]OHWHVMRJLKiWWHUHWNRPSOH[HQPHJYL]VJiOQLD V]DEiO\R]iVLV]NVpJOHWHNHWpVDÀQDQV]tUR]iVLPyGUDYRQDWNR]yHJ\HGLPHJROGiVL OHKHWĒVpJHNHWpVHKKH]NpSHVWPiUPRVWHVHWOHJHVHQNO|QHUUHDFpOUDOpWUH$SROJiULSHUUHQGWDUWiVUyOV]yOypYL,,,W|UYpQ\PyGRVtWiVD KR]RWWPXQNDFVRSRUWOpWUHKR]iViYDOLGĒEHQPHJNH]GHQLDMRJLYiOWR]WDWiVRN †$SROJiULSHUUHQGWDUWiVUyOV]yOypYL,,,W|UYpQ\† EHNH]GpVH UpV]OHWHVKiWWHUpQHNNLGROJR]iViWWHUPpV]HWHVHQDSURMHNWHWPHJYDOyVtWy6LNHWHN KHO\pEHD]DOiEELUHQGHONH]pVOpS pV1DJ\RWKDOOyN2UV]iJRV6]|YHWVpJpQHNEHYRQiViYDO †$%H† EHNH]GpVHKHO\pEHD]DOiEELUHQGHONH]pVOpS

 $ KDOOiVVpUOW V]HPpO\W NpUpVpUH MHOQ\HOYL WROPiFV N|]UHPĠN|GpVpYHO NHOO PHJKDOOJDWQL LOOHWYHNLKDOOJDWQLYDJ\DPHJKDOOJDWiVLOOHWYHNLKDOOJDWiVKHO\HWWtUiVEDQLVQ\LODWNR]DWRWWHKHW+DDPHJKDOOJDWDQGyV]HPpO\VLNHWYDNNpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHO NHOOPHJKDOOJDWQLLOOHWYHNLKDOOJDWQL$EHV]pGIRJ\DWpNRVV]HPpO\NpUpVpUHDPHJKDOOJDWiV LOOHWYHNLKDOOJDWiVKHO\HWWtUiVEDQWHKHWQ\LODWNR]DWRW

$N|]MHJ\]ĒNUĒOV]yOypYL;/,W|UYpQ\PyGRVtWiVD †$N|]MHJ\]ĒNUĒOV]yOypYL;/,W|UYpQ\†DKHO\pEHD]DOiEELUHQ GHONH]pVOpS †$N|]MHJ\]ĒLRNLUDWNpV]tWpVHNRU D DKDOOiVVpUOWV]HPpO\NpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHOYDJ\tUiVEDQ E DVLNHWYDNV]HPpO\NpUpVpUHMHOQ\HOYLWROPiFVN|]UHPĠN|GpVpYHO F DEHV]pGIRJ\DWpNRVV]HPpO\NpUpVpUHtUiVEDQNRPPXQLNiOKDW

)LJ\HOHPPHODUUDKRJ\D]HOMiUiVLW|UYpQ\HNVDMiWRVMHOOHJNEĒOIDNDGyDQIRO\DPD WRVDQ YiOWR]QDN  QHPUpJ  HO OpSHWW KDWiO\ED D] ~M EQWHWĒ HOMiUiVL W|UYpQ\MHOHQOHJLVV]yYDQWHOMHVHQ~MSROJiULSHUUHQGWDUWiVDPHJDONRWiViUyOVWE MHOHQWDQXOPiQ\MHOHQLGĒiOODSRWUDQHPNpV]tWLHOIHQWLMRJV]DEiO\V]|YHJV]|YHJV]HUĠ

210

$NDGiO\PHQWHVVpJHV]ROJiOWDWiVRNpVLQIRUPiFLyNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR] ]iIpUpV $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOđVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOypYL;;9,WY†J pVK SRQWMDD]DOiEELDNV]HULQWGHÀQLiOMD D]DNDGiO\PHQWHVVpJpVD]HJ\HQOđHVpO\ğKR]]iIpUpVIRJDOPiW J DNDGiO\PHQWHVVpJD]pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĒOV]yOypYL/;;9,,, W|UYpQ\†iQDNSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNQHNPHJIHOHOĒpStWHWWN|UQ\H]HW K HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV KD DV]ROJiOWDWiVHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒDNNRUKDLJpQ\EHYpWHOHD]LJpQ\EHYHYĒiOODSRWiQDNPHJIHOHOĒ|QiOOyViJJDOPLQGHQNLNO|Q|VHQDPR]JiVLOiWiVLKDOOiVLPHQWiOLV pV NRPPXQLNiFLyV IXQNFLyNEDQ VpUOW HPEHUHN V]iPiUD DNDGiO\PHQWHV NLV]iPtWKDWy pUWHOPH]KHWĒpVpU]pNHOKHWĒ KE D]pSOHWHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒKDPLQGHQNLNO|Q|VHQDPR]JiVLOiWiVLKDOOiVLPHQWiOLVpVNRPPXQLNiFLyVIXQNFLyNEDQVpUOWHPEHUHNV]iPiUDPHJN|]HOtWKHWĒ DQ\LOYiQRVViJ V]iPiUDQ\LWYDiOOyUpV]HEHMiUKDWyYpV]KHO\]HWEHQEL]WRQViJJDOHOKDJ\KDWyYDODPLQWD]pSOHWEHQDWiUJ\DNEHUHQGH]pVHNPLQGHQNLV]iPiUDUHQGHOWHWpVV]HUĠHQKDV]QiOKDWyN KF D]LQIRUPiFLyHJ\HQOĒHVpOO\HOKR]]iIpUKHWĒDNNRUKDD]PLQGHQNLNO|Q|VHQDPR]JiVL OiWiVL KDOOiVL PHQWiOLV pV NRPPXQLNiFLyV IXQNFLyNEDQ VpUOW HPEHUHN V]iPiUD NLV]iPtWKDWy pUWHOPH]KHWĒpVpU]pNHOKHWĒ D]DKKR]YDOyKR]]iMXWiVSHGLJD]LJpQ\EHYHYĒ számára akadálymentes.


$KDOOiVVpUOWV]HPpO\HNV]iPiUDH]D]DNDGiO\PHQWHVVpJHOVĒVRUEDQDKDQJJDOW|U WpQĒMHO]pVHNIpQQ\HOYDJ\PiVOiWKDWyMHO]pVVHOYDOyNLHJpV]tWpVpWLOOHWYHD]LQGXN FLyV KXURN PHJYDOyVtWiViW MHOHQWL 6DMQRV D J\DNRUODWL pOHWEHQ WDSDV]WDOKDWy KRJ\ H] PpJ RO\DQ HVHWHNEHQ VHP YDOyVXO PHJ DPLNRU N|]EHV]HU]pVL HOMiUiV VRUiQ ~M pStWpVYDJ\V]LQWpQN|]EHV]HU]pVEĒOIHO~MtWiVW|UWpQLN6DMQRVMHOHQOHJDPDJ\DUEt UyViJRNRQHOHQ\pV]ĒSOGD]LQGXNFLyVKXURNNDOUHQGHONH]ĒWiUJ\DOyWHUHPYDJ\D KDQJV]yUyQNHUHV]WOLEHKtYiVPHOOHWWDEHKtYiVQDNDWiUJ\DOyWHUHPIHOHWWHOKHO\H ]HWWIpQ\MHO]ĒYHOYDOyNLHJpV]tWpVHXJ\DQtJ\QDJ\RQULWNDDN|]pSOHWHNEHQDKDO OiVVpUOWHNV]iPiUDDPHJIHOHOĒDNDGiO\PHQWHVN|UQ\H]HWNLDODNtWiVDYLV]RQWHJ\UH J\DNRULEEDSDStUDODS~pVYDJ\NLYHWtWĒQPHJMHOHQĒVRUV]iPRVEHKtYiVDPHO\PiU PHJIHOHOĒPHJROGiVOHKHWD]RQEDQH]VHPPLQGHQKROPHJROGRWW$]pStWHWWN|U Q\H]HWUHYRQDWNR]yKDOOiVVpUOWHNV]iPiUDLVDNDGiO\PHQWHVN|UQ\H]HWOHJLQNiEE D]HJpV]VpJJ\EHQKLiQ\]LNLWWDOHJJ\DNUDEEDQEHNLDEiOiVVDOQpYYHOKtYiVVDOYDJ\ pUNH]pVV]HULQWLVRUEDQiOOiVVDO²LWWSOGKDDVRUOD]DDKDOOiVVpUOWV]iPiUDD]LV JRQGOHKHWKRJ\PHJNpUGH]]HKRJ\NLD]XWROVyW|UWpQLNDEHKtYiVDYpUYpWHOHNHQ SHGLJV]LQWHPLQGHQKRO $ ;,, .RUPUHQGDOpWHVtWHQGĒpStWPpQ\HNYRQDWNR]iViEDQD]DOiE ELDNDWWDUWDOPD]]D † $]pStWPpQ\QHNPHJNHOOIHOHOQLHDUHQGHOWHWpVLFpOMDV]HULQW D D]iOOpNRQ\ViJpVDPHFKDQLNDLV]LOiUGViJ E DWĠ]EL]WRQViJ F DKLJLpQLDD]HJpV]VpJpVDN|UQ\H]HWYpGHOHP G DEL]WRQViJRVKDV]QiODWpVDNDGiO\PHQWHVVpJ, e) a zaj és rezgés elleni védelem, I D]HQHUJLDWDNDUpNRVViJpVKĒYpGHOHP g) az élet- és vagyonvédelem, valamint K DWHUPpV]HWLHUĒIRUUiVRNIHQQWDUWKDWyKDV]QiODWD DODSYHWĒN|YHWHOPpQ\HLQHNpVDWHUYH]pVLSURJUDPEDQUpV]OHWH]HWHOYiUiVRNQDN

$N|]pSOHWHNWHNLQWHWpEHQpUYpQ\HVODpYL&9,,,WYDN|]EHV]HU]pVUđO 7RYiEELDNEDQ.|]EHV]HU]pVLWYYDJ\.EWY PHO\QHPFVDND]pSOĒ KDQHPDIHO~MtWDQGyiWDODNtWDQGypSOHWHNUHLVYRQDWNR]LNtJ\D]RNUDLVWDUWDOPD] HOĒtUiVRNDW$IRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUDD]HOĒtUWDDNDGiO\PHQWHVVpJHWMHOHQOHJ D.EWY²V]HPEHQDNRUiEEDQKDWiO\RV.EWYV]LJRU~EEV]DEiO\R]iViYDOQHPN| WHOH]ĒHUHMĠHOĒtUiVNpQWKDQHPFVDNOHKHWĒVpJNpQWWDUWDOPD]]DD]DOiEELDNV]HULQW † eStWpVLEHUXKi]iVpVV]ROJiOWDWiVPHJUHQGHOpVHHVHWpEHQD]DMiQODWNpUĒD]DMiQODWL YDJ\DMiQODWWpWHOLIHOKtYiVEDQHOĒtUKDWMDKRJ\D]DMiQODWWHYĒWiMpNR]yGMRQD]DGy]iVUDD környezetvédelemre, az egészségvédelemre és DIRJ\DWpNRVViJJDOpOĒNHVpO\HJ\HQ OĒVpJpUH YDODPLQW N|WHOHV HOĒtUQL KRJ\ WiMpNR]yGMRQ D PXQNDYiOODOyN YpGHOPpUH pV D PXQNDIHOWpWHOHNUHYRQDWNR]yRO\DQN|WHOH]HWWVpJHNUĒODPHO\HNQHNDWHOMHVtWpVKHO\pQpVD V]HU]ĒGpVWHOMHVtWpVHVRUiQPHJNHOOIHOHOQL$WiMpNR]WDWiVWD]LOOHWpNHVV]HUYHNLQJ\HQHVHQ WHV]LNHOpUKHWĒYp

$V]ROJiOWDWiVLV]HU]ĒGpVHNEHQLVFVDNOHKHWĒVpJD]HJ\HQOĒEiQiVPyGHOĒtUiVD †  $] DMiQODWNpUđ D V]HU]đGpV WHOMHVtWpVpKH] NDSFVROyGyDQ VDMiWRVNO|Q|VHQV]RFLiOLVLOOHWYHN|UQ\H]HWYpGHOPLPLQđVpJEL]WRVtWiVLIHOWpWHOHNHW KDWiUR]KDWPHJ$]LO\HQV]HU]ĒGpVHVIHOWpWHOHNUHXWDOiVWD]HOMiUiVW PHJLQGtWyIHOKtYiVEDQIHONHOOWQWHWQLpVDIHOWpWHOHNHWDGRNXPHQWiFLyEDQIRJODOW V]HU]ĒGpVWHUYH]HWQHNWDUWDOPD]QLDNHOO $] EHNH]GpVDONDOPD]iVDQHPHUHGPpQ\H]KHWLD]DMiQODWWHYĒNLQGRNRODWODQ pVKiWUiQ\RVYDJ\HOĒQ\|VPHJNO|QE|]WHWpVpWWRYiEEiQHPOHKHWHOĒtUQLDV]HU]Ē GpVWHOMHVtWpVpYHONDSFVRODWEDQDN|]EHV]HU]pVLPĠV]DNLOHtUiVD]DMiQODWWHYĒV]HU ]ĒGpVWHOMHVtWpVpKH]V]NVpJHVSpQ]J\LpVJD]GDViJLYDODPLQWPĠV]DNLYDJ\ V]DNPDL DONDOPDVViJD YL]VJiODWiQDN N|UpEH WDUWR]y WRYiEEi D] DGRWW N|]EHV]HU]pVLHOMiUiVEDQD]DMiQODWNpUĒiOWDOpUWpNHOpVL V]HPSRQW QDNPLQĒVtWHWWIHOWpWHOW

211

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

$]pYL;;9,WY†J pVKE SRQWMDV]HULQWLDNDGiO\PHQWHVVpJHOVĒVRUEDQD] $MRJV]DEiO\LN|UQ\H]HWWHKiWOpWHVtWHQGĒpSOHWHNQpOPiUHOĒtUMDD]DNDGiO\men pStWHWWN|UQ\H]HWUHYRQDWNR]LN8J\DQH]HQW|UYpQ\†DSHGLJWRYiEEL WHVVpJHWD]pYL;;9,WY†²DPLQGHQpSOHWUHYRQDWNR]yDQPRQGMDNLKRJ\ UHQGHONH]pVHNHWLVWDUWDOPD] DIRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDYDQD V]iPiUDDNDGiO\PHQWHVWRYiEEipU]pNHOKHWĒ pV EL]WRQViJRV pStWHWW N|UQ\H]HWUH. $ J\DNRUODWL pOHWEHQ D]RQEDQ H] D] DNDGiO\ PHQWHVVpJQHPYDOyVXOPHJD]pStWpVLHQJHGpO\WPLQGHQWRYiEELQpONONLDGMiND † $IRJ\DWpNRVV]HPpO\QHNMRJDYDQDV]iPiUDDNDGiO\PHQWHVWRYiEEipU]pNHOKHWĒpV N|]pSOHWHNUHDNNRULVKDDIHQWHPOtWHWWKDOOiVVpUOWEDUiWEHKtYyUHQGV]HUHNpV biztonságos épített környezetre. LQGXNFLyVKXURNKXUNRNQHPNHUOQHNNLpStWpVUH,WWWHKiWDPHJIHOHOđMRJV]D $] EHNH]GpVEHQIRJODOWMRJYRQDWNR]LNNO|Q|VHQDN|]OHNHGpVVHOpVD]pStWHWWN|UQ\H]HWWHONDSFVRODWRVWiMpNR]yGiVLOHKHWĒVpJHNUH EiO\L KiWWpU DGRWW D PHJOpYđ HOđtUiVRN DONDOPD]iVD YLV]RQW QHP YDJ\ QHPNHOOđHQYDOyVXOPHJ


† $] EHNH]GpVDONDOPD]iViEDQV]RFLiOLVIHOWpWHOQHNPLQđVONO|Q|VHQ D DV]HU]ĒGpVQHNYpGHWWPXQNDKHO\YDJ\V]RFLiOLVIRJODONR]WDWiVLHQJHGpOO\HOUHQ GHONH]ĒV]HUYH]HWEHYRQiViYDOW|UWpQĒWHOMHVtWpVH E iOOiVNHUHVĒNYDODPLQWPXQNDQpONOLHNYDJ\IRJYDWDUWRWWDNIRJODONR]WDWiVD F J\HUPHNJRQGR]iVLVHJpO\EHQYDODPLQWJ\HUPHNQHYHOpVLWiPRJDWiVEDQUpV]HVOĒ V]HPpO\QHND]HOOiWiVIRO\yVtWiVDDODWWLOOHWYHD]HOOiWiVPHJV]ĠQpVpWN|YHWĒHQ WHUKHVVpJLJ\HUPHNiJ\L VHJpO\EHQ pV J\HUPHNJRQGR]iVL GtMEDQ UpV]HVOĒ V]H PpO\QHND]HOOiWiVPHJV]ĠQpVpWN|YHWĒHQUpV]PXQNDLGĒEHQW|UWpQĒIRJODONR] WDWiVD G D]HJ\HQOđEiQiVPyGN|YHWHOPpQ\pQHNEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQWHHQGđ LQWp]NHGpVHNHOđtUiVD )HQWLHNDODSMiQHOPRQGKDWyKRJ\D.EWYYRQDWNR]yHOĒtUiVDLQDNMHOHQOHJLPHJHQJH GĒYROWDÀJ\HOHPPHODUUDLVKRJ\DJ\DNRUODWEDQHJ\pENpQWYDOyEDQQHPLVWDUWDO PD]QDNPHJIHOHOĒHVpO\HJ\HQOĒVpJHWEL]WRVtWyIHOWpWHOHNHWDN|]EHV]HU]pVLDMiQODW WpWHOLNLtUiVRNLOOHWYHD]DMiQODWNpUĒYHON|W|WWV]HU]ĒGpVHNVHPRGDYH]HWKRJ\D N|]pSOHWHNWHNLQWHWpEHQD]pSOHWHNDNDGiO\PHQWHVtWpVHQHPYDOyVXOPHJDIRJ\D WpNRVHPEHUHNV]iPiUDtJ\DKDOOiVVpUOWHNQHNVHP 0LQGHQNpSSHQV]NVpJHVOHQQHD]KRJ\D]HJ\HQOđHVpO\ğKR]]iIpUpVUHYRQDWNR]yHOđtUiVRND.EWYEHQN|WHOH]đHUđYHOPHJQHPNHUOKHWđN|WHOH]HWWVpJNpQWpVQHPFVDNOHKHWđVpJNpQWMHOHQMHQHNPHJ(]HQ IHOO HJ\pUWHOPĠHQ URVV] D] HVpO\HJ\HQOĒVpJ EL]WRVtWiViQDN N|YHWHOPpQ\H PLQW HOĒtUKDWyV]RFLiOLVIHOWpWHOHOKHO\H]pVHD]HJ\pENpQWDV]ROJiOWDWiVRNUDLVYRQDW NR]y† EHNH]GpVG SRQWMiEDQ$IRJ\DWpNRVViJpVD]H]]HOMiUyHJ\HQ OĒ EiQiVPyG LUiQWL LJpQ\ XJ\DQLV iOODSRW QHP HJ\ V]RFLiOLV IHOWpWHO $] SHGLJ DODSYHWđ N|YHWHOPpQ\ OHQQH KRJ\ D Q\HUWHV DMiQODWWHYđ pV D] DMiQODWRW NpUđ N|]|WW OpWUHM|Yđ V]HU]đGpV PLQGHQ HVHWEHQ WDUWDOPD]]D D] HJ\HQOđ EiQiVPyG N|YHWHOPpQ\pQHN EL]WRVtWiVD N|UpEHQ V]NVpJHV LQWp]NHGpVHNHW pV QH FVDN DNNRU KD D N|]EHV]HU]pVW NLtUy YiODV]WiVD V]HULQWpSSHQDUUDDG|QWpVUHMXWKRJ\HOđtULO\HQIHOWpWHOHNHWgVV]HV VpJpEHQPHJiOODStWKDWyWHKiWKRJ\D.EWYMHOHQOHJLV]DEiO\R]iVDWHOMHVHJpV]pEHQ QHP IHOHO PHJ (XUySDL IRJ\DWpNRVViJJ\L VWUDWpJLD DNDGiO\PHQWHVtWpVL HOYiUiVD LQDN tJ\ D .EWY † pV †D PHJIHOHOđ PyGRVtWiVD V]NVpJHV DPL iOWDOHOpUKHWĒKRJ\D]DNDGiO\PHQWHVtWpVOHJDOiEEDN|]EHV]HU]pVLHOMiUiVRNEDQ WpQ\OHJHVHQ PHJYDOyVXOMRQ ÀJ\HOHPPHO D N|]EHV]HU]pVL HOMiUiVRN LJHQ V]LJRU~ HOĒtUiVDLUD D]RN V]LQWpQ V]LJRU~ PHJYDOyVXOiVL NRQWUROOMiUD HOOHQĒU]pVpUH pV D NLDODNXOWEtUyViJLJ\DNRUODWUD

212

$IHQWLHNEĒONLWĠQLNKRJ\D]pSOHWHNDNDGiO\PHQWHVtWpVHDJ\DNRUODWEDQQHPYD OyVXOPHJ ‡PLYHOD]pStWpVLHOĒtUiVRNDWQHPYDJ\QHPNHOOĒNpSSHQWDUWMiNEH ‡DN|]EHV]HU]pVLW|UYpQ\PHJHQJHGĒV]DEiO\R]iVDPLDWWDN|]pSOHWHNN|]V]ROJiO WDWiVRNUDYRQDWNR]yN|]EHV]HU]pVLSiO\i]DWRNNLtUiVDNRUD]DNDGiO\PHQWHVtWpVL N|YHWHOPpQ\HNQHPYDJ\QHPPHJIHOHOĒHQMHOHQQHNPHJ ‡DN|]EHV]HU]pVLpUWpNKDWiUDOiHVĒpStWpVLEHV]HU]pVHNQpOEHUXKi]iVRNQiOD]DND GiO\PHQWHVtWpVNpUGpVN|UHIHOVHPPHUO $ IHQWLHN DODSMiQ FpOV]HUğQHN OiWV]LN HJ\ RO\DQ |QiOOy V]HUYH]HW OpWUHKR]iVDPHO\NLIHMH]HWWHQD]pSOHWHNHVpO\HJ\HQOđVpJLV]HPSRQW~DNDGiO\PHQWHVtWpVHD]pULQWHWWIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNEHYRQiViYDOW|UWpQđ RUV]iJRVSURJUDPMDNLGROJR]iViUDHOOHQđU]pVpUHpVD]HJ\HVN|]pSOHWHN DNDGiO\PHQWHVVpJpQHN HOOHQđU]pVpUH LOOHWYH D PXODV]WiVRN V]DQNFLRQiOiViUD|QiOOyDQKDWiVN|UUHOUHQGHONH]LN.RUiEEDQD]pSOHWHNPHJIH OHOĒVpJHHOOHQĒU]pVpWD]eStWpVJ\L0LQĒVpJHOOHQĒU]pVL,QWp]HWYpJH]WHHOVĒVRUEDQ PĠV]DNLV]HPSRQWRNV]HULQWMHOHQOHJHV]HUYH]HWQRQSURÀW.IWNpQWPĠN|GLNGH V]i]V]i]DOpNRViOODPLWXODMGRQEDQYDQtJ\FpOV]HUĠOHKHWHV]HUYH]WHWLVPpWKLYDWDO OiPLQĒVtWHQLpVDIHQWLMRJN|U|NNHOIHOUXKi]QL7HUPpV]HWHVHQOpWUHKR]KDWyPiVN O|QV]HUYH]HWLVYDJ\HMRJN|U|NNHOIHOUXKi]KDWyPiVOpWH]ĒV]HUYH]HWLV$MHOHQOHJL iOODSRWXJ\DQLVPHO\D]HOĒtUiVRNDWpVDIHODGDWRNDWLVV]pWV]yUYDpVQHPN|WHOH]Ē HUĒYHODGMDPHJDMRJUHQGV]HUEHQHJ\pUWHOPĠHQDKKR]YH]HWKRJ\D]DNDGiO\PHQ WHVtWpVD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVHOPDUDGiVDDKLiQ\RVQHPPHJIHOHOĒYDJ\QHP PHJIHOHOĒHQ YpJUHKDMWRWW HOĒtUiVRN PLDWW D]RN WpQ\HOHJHV HOOHQĒU]pVH KLiQ\iEDQ WHOMHVHQHOPDUDGSXV]WiQD]pUWPHUWDIHODGDWQDNWpQ\OHJHVJD]GiMDDPHJYDOyVtWiVL V]LQWHQDYDOyViJEDQQLQFV $ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOđVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOypYL;;9,WY†IHQWPiULGp]HWWKD pVKF SRQWMDV]yOD] LQIRUPiFLyNKR] pV D V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy HJ\HQOđ HVpO\ğ KR]]iIpUpV EL]WRVtWiViQDN N|WHOH]HWWVpJpUđO (]W SRQWRVtWMD D W|UYpQ\ & SDUDJUDIXVDD]DOiEELUHQGHONH]pVHNNHO Kommunikáció †$IRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDEL]WRVtWDQLNHOOD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVOHKHWĒVpJpWD N|]pUGHNĠLQIRUPiFLyNKR]WRYiEEiD]RNKR]D]LQIRUPiFLyNKR]DPHO\HNDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNHWPHJLOOHWĒMRJRNNDOYDODPLQWDUpV]NUHQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNNDONDSFVRODWRVDN † $NRPPXQLNiFLyEDQMHOHQWĒVHQJiWROWV]HPpO\V]iPiUDDN|]V]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOHNRUOHKHWĒYpNHOOWHQQLDWiMpNR]yGiVpVDV]HPpO\LVHJtWpVIHOWpWHOHLW


.|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpV $ † $IRJ\DWpNRVV]HPpO\V]iPiUDÀJ\HOHPEHYpYHDNO|QE|]ĒIRJ\DWpNRVViJLFVRSRUWRNHOWpUĒVSHFLiOLVV]NVpJOHWHLWEL]WRVtWDQLNHOODN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒ HVpO\ĠKR]]iIpUpVW $N|]V]ROJiOWDWiVRNHQJHGpO\H]pVpUHYRQDWNR]yNO|QMRJV]DEiO\RNV]HULQWLKDWyViJLHOMiUiVVRUiQD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVV]HPSRQWMiQDNpUYpQ\HVOpVpWEL]WRVtWDQLNHOO 7/B. § (1) (2) $QHP]HWLN|]QHYHOpVUĒOV]yOy pYL&;& W|UYpQ\DODSMiQHONpV]tWHWWN|]QHYHOpVIHMOHV]WpVLWHUYEHQPHJNHOOKDWiUR]QLKRJ\D]iOODPiOWDOQ\~MWRWWN|]V]ROJiOWDWiVRNHVHWpQ PLO\HQPyGRQNHUOQHNPHJYDOyVtWiVUDD]HJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVIHOWpWHOHL (4) $†ID IF DOSRQWMiEDQPHJKDWiUR]RWWN|]V]ROJiOWDWiVRNHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUKHWĒYp WpWHOpQHNPHJWHUHPWpVpWD]HXUySDLXQLyVWiUVÀQDQV]tUR]iVVDOPHJYDOyVXOyIHMOHV]WpVHN támogatják. &†$N|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĒHVpO\ĠKR]]iIpUpVEL]WRVtWiVDpUGHNpEHQDIRJ\DWpNRVV]HPpO\D]|QiOOypOHWYLWHOpWVHJtWĒNXW\iMiWNO|QMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWDN V]HULQWEHYLKHWLDN|]V]ROJiOWDWiVWQ\~MWyV]HUYLQWp]PpQ\V]ROJiOWDWyPLQGHQNLV]iPiUD nyitva álló területére.

OO PHJYDOyVXO PDMG DPL EĒYHEE LQIRUPiFLyKR] MXWiVW HUHGPpQ\H] PDMG$ MHOHQ iOODSRW D]RQEDQ D] KRJ\ D KDOOiVVpUOWHN LQIRUPiFLy HOOiWRWWViJD QHP PHJIHOHOĒ tJ\DN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyKR]]iIpUpVNLVJiWROWOHJLQNiEED]pUWPHUWHJ\HV N|]V]ROJiOWDWiVRNUyO WXGRPiVW VHP V]HUH]QHN (QQHN PHJIHOHOĒHQ D PHJIHOHOđ LQIRUPiFLyNDW D KDOOiVVpUOWHN D] đNHW WiPRJDWy FLYLO V]HUYH]HWHNWđO YiUMiNHOpVNDSMiNPHJMHOHQOHJLV(QQHNPHJIHOHOđHQFpOV]HUğYROQDH V]HUYH]HWHN N|OWVpJYHWpVpQHN WiPRJDWiVD HPHOpVH NLHPHOWHQ D]]DO D FpOODOKRJ\DKDOOiVVpUOWHNV]iPiUDV]NVpJHVLQIRUPiFLyNFpOV]HULQWL FVRSRUWRVtWiVEDQIRO\DPDWRVHUUHDFpOUDNLGROJR]RWWVSHFLiOLVRUV]iJRV SURJUDPRNNDOMXVVDQDNHODKDOOiVVpUOWV]HPpO\HNKH] .|]OHNHGpVLDNDGiO\PHQWHVtWpV $ N|]~WL MiUPğYH]HWđN HJpV]VpJL DONDOPDVViJiQDN PHJiOODStWiViUyO V]yOy 9, 10UHQGHOHWQHJDWtYKDWiVDLDKDOOiVLIRJ\DWpNRVViJJDOpOđMiUPğYH]HWđNMRJRVtWYiQ\KR]MXWiViUDH]HQV]HPpO\HNMRJRVtWYiQ\iQDNPHJWDUWiViUDLOOHWđOHJDMRJRVtWYiQ\HOYHV]WpVHHVWpQDKDOOiVLIRJ\DWpNRVViJJDOpOđNPLQGHQQDSLpOHWpUH~MPyGRVtWiVLMDYDVODWRN és NRPPHQWiURN

$](XUySDL)RJ\DWpNRVJ\L6WUDWpJLDIHMH]HWpEHQIRJODOWKR]]iIpUKHWĒVpJN|]OHNH GpVLDNDGiO\PHQWHVtWpVFpONLWĠ]pVpYHOHOOHQWpWHVD$N|]~WLMiUPĠYH]HWĒNHJpV]VpJL )HQWLHNDODSMiQHOPRQGKDWyKRJ\DPHJIHOHOđMRJV]DEiO\LKiWWpUD]LQ- DONDOPDVViJiQDNPHJiOODStWiViUyOV]yOy 9, 10UHQGHOHWMHOHQOHJLPHJ IRUPiFLyNKR] V]ROJiOWDWiVRNKR] YDOy DNDGiO\PHQWHV HJ\HQOđ HVpO\ğ IRJDOPD]iVDPpJDUHQGHOHWOHJXWyEELV]HSWHPEHULYiOWR]iVDLWN|YHWĒHQLV KR]]iIpUpVKH]PHJYDQLWWLVDPHJYDOyVXOiVVDOYDQJRQGHOD MRJDONRWyDMRJV]DEiO\OHJIULVVHEEPyGRVtWiViYDOW|U|OWHDNRUiEELOHMiUWpVEHVHP ,$N|]~WLMiUPğYH]HWđNHJpV]VpJLDONDOPDVViJiQDNPHJiOODStWiViUyO WDUWRWW LGĒNRUOiWRNDW LV D IHQW LGp]HWW % SDUDJUDIXVEyO$ KDOOiVVpUOWHNQpO PpJ V]yOy 9, 10UHQGHOHWFpOMDDUHQGHOHWPHJIRJDOPD]iViPLQGLJQDJ\RQQDJ\SUREOpPDKRJ\KDOOiVLIRJ\DWpNRVViJXNPLDWWD]pOHWDODSYHWĒ EDQD]DOiEEL WHUOHWHLQ V]HU]HWW |VV]HV LVPHUHWHLN KLiQ\RVDN D] DNWXiOLV LQIRUPiFLyNKR] QHP 1. † $N|]~WLMiUPĠYH]HWĒNHJpV]VpJLDONDOPDVViJDYL]VJiODWiQDNFpOMDDQQDNPHJiOYDJ\V]ĠN|VHQIpUQHNKR]]i$KDOOyHPEHUHNNHOYDOyPLQGHQQDSLNRPPXQLNiFLy ODStWiVD KRJ\ D N|]~WL MiUPĠYH]HWĒ MHO|OWQHN LOOHWĒOHJ D N|]~WL MiUPĠYH]HWĒQHN nincs-e MXNMHOQ\HOYLWROPiFVQpONODNDGiO\R]RWWDWpUtWpVPHQWHVMHOQ\HOYLWROPiFVV]ROJiO RO\DQEHWHJVpJH WHVWLYDJ\V]HOOHPLLOOHWĒOHJpU]pNV]HUYLIRJ\DWpNRVViJDDPHO\ĒWDN|]~WL WDWiV LGĒNHUHWH V]ĠN|V D WpUtWpVPHQWHV MHOQ\HOYL WROPiFVV]ROJiOWDWiVRN N|UpEĒO D MiUPĠYH]HWpVUHHJpV]VpJLV]HPSRQWEyODONDOPDWODQQiWHV]L WRYiEEiD]RNQDNDIHOWp QDJ\RWKDOOyNMyUpV]HNLYDQUHNHV]WYH$KDOOiVVpUOWHNN|]|WWQDJ\V]iPEDQYDQQDN WHOHNQHNLOOHWĒOHJNRUOiWR]iVRNQDNDPHJKDWiUR]iVDDPHO\HNPHOOHWWDYL]V LGĒVHNDNLNV]iPiUDD]LQWHUQHWpVDV]iPtWiVWHFKQLNDQ\~MWRWWDOHKHWĒVpJHNQHP JiOWV]HPpO\EHWHJVpJWHVWLYDJ\pU]pNV]HUYLIRJ\DWpNRVViJIHQQiOOiVDHVHWpQ LVYH]HWKHWN|]~WLMiUPĠYHW HOpUKHWĒHN$KDOOiVVpUOWHNVDMQRVJ\DNUDQQLQFVHQHNWLV]WiEDQDODSYHWĒMRJDLNNDO VHP KLV]HQ V]iPXNUD HGGLJ MyUpV]W FVDN D Q\RPWDWRWW VDMWy YROW HOpUKHWĒ D Ui GLyWHUPpV]HWpQpOIRJYDVRVHPYROWpVHJ\HQOĒUH~J\WĠQLNQHPLVOHKHWV]iPXNUD LQIRUPiFLy IRUUiV D WHOHYt]LyV DNDGiO\PHQWHVtWpV HJ\HQOĒUH FVDN UpV]OHJHVHQ YD $UHQGHOHWHOVĒGOHJHVFpOMDWHKiWDQQDNHOpUpVHKRJ\DN|]~WLMiUPĠ OyVXOW PHJ EiU H] D YDOyViJEDQ D W|UYpQ\L HOĒtUiVRN Q\RPiQ EHOiWKDWy LGĒQ EH YH]HWĒLIRUJDORPEDQD]RNYHKHVVHQHNUpV]WDNLNDIRUJDORPEDQ

213

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

 $]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPQ\~MWRWWDOHKHWĒVpJHNHUĒVtWLND]HVpO\HJ\HQOĒVpJHWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD$IRJ\DWpNRVV]HPpO\WD]LQIRUPiFLyVHVpO\HJ\HQOĒVpJPHJLOOHWLD] LQIRUPiFLyVWiUVDGDOPLV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOHNRU


YDOy UpV]YpWHOUH DONDOPDVDN$ UHQGHOHW HOVĒGOHJHV FpOMD WHKiW D IRJ\DWpNRVViJJDO G% D KDOOiVVpUOpV KDQHP KRJ\ D] DGRWW HJ\pQ DONDOPDVH D YH]HWpVUH IJJHWOHQ UHQGHONH]ĒNHVHWpQD]RNQDNDIHOWpWHOHNQHNNRUOiWR]iVRNQDNDPHJKDWiUR]iVDPH DWWyOKRJ\PLYDQDKDOOiVLDXGLRJUDPPRQ(]HQRNEyODUHQGHOHWEĒOPLQGHQRO\DQ O\HNPHOOHWWH]HQV]HPpO\HNLVDONDOPDVDNDN|]~WLIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOUH UHQGHONH]pVWW|U|OQLNHOOPHO\DKDOOiVVpUOWHNV]iPiUDNO|QD]iWODJRVWyOHOWpUĒ HOMiUiVWtUHOĒÌJ\W|U|OQLV]NVpJHVDUHQGHOHW†F pV†G SRQWMiW $VLNHWHNpVDQDJ\RWKDOOyNyWDEV]NpNDUUDKRJ\MRJRVtWYiQ\KR]MXWKDWQDN pVUpV]HVHLOHKHWQHNDN|]~WLMiUPĠIRUJDORPQDN$ 9, 10UHQGHOHW $]5† EHNH]GpVHDN|YHWNH]Ēd) SRQWRWWDUWDOPD]]DDUHQGHOHWV]HS KDWiO\EDOpSpVHHOĒWWLNRUiEELV]DEiO\R]iVDKDOOiViOODSRWRWQHPWHNLQWHWWHDMRJR WHPEHULPyGRVtWiVDQ\RPiQ VtWYiQ\KR]MXWiVQiOHOVĒGOHJHVNDUGLQiOLVIHOWpWHOQHNDVLNHWHNpVDQDJ\RWKDOOyND KDOyNNDOD]RQRVPyGRQMXWKDWWDNMRJRVtWYiQ\KR]$ 9, 10UHQGHOHW $]HOĒ]HWHVpVD]LGĒV]DNRVHJpV]VpJLDONDOPDVViJLYL]VJiODWRW³D EHNH]GpVUHLVÀJ\HKDWiO\EDOpSpVHHOĒWWQHPNpV]OWKDWiVWDQXOPiQ\PHO\YL]VJiOWDYROQDDUHQGHOHW OHPPHO³D]HFpOUDV]HUYH]HWWV]DNpUWĒLEL]RWWViJYpJ]LDNNRUKD KDWiViWDKDOOiVVpUOWHNUHLOOHWYHQHPNpV]OWRO\DQKDWiVWDQXOPiQ\YDJ\VWDWLV]WLND G DN|]~WLMiUPĠYH]HWĒMHO|OWYDJ\DN|]~WLMiUPĠYH]HWĒKDOOiVVpUOpVHOHJDOiEED]HJ\LNIO|Q PHJKDODGMDDG%Wµ DPHO\NLPXWDWWDYROQDKRJ\DEDOHVHWHNQDJ\YDJ\D]iWODJQiOQDJ\REEV]i]DOpNiW KDOOiVVpUOWHNRNR]WiNÌJ\VHPPLVHPLQGRNROWDKRJ\DUHQGHOHWDKDOOiVVpUOWHN V]iPiUD NO|Q VRURQ NtYOL YL]VJiODWRNDW tUMRQ HOĒ DNiU V]NVpJ YDQ D]RNUD DNiU QHP$UHQGHOHWMHOHQOHJLPHJIRJDOPD]iViEDQVHPDKDOOiVVpUOWHNMRJRVtWYiQ\KR] $PyGRVtWiVDKDOOiVVpUOWHNHWPpJW|EEYL]VJiODWQDNYHWLDOiPHO\LVPpWHOWHQQHP MXWiViWVHJtWLHOĒKDQHPPDJiYDODUHQGHOHWVDMiWPHJIRJDOPD]RWWFpOMiYDOHOOHQWpWH LQGRNROW$ MDYDVROW PyGRVtWiV NL]iUMD D KDOOiVVpUOWHNHW DEEyO D OHKHWĒVpJEĒO KRJ\ VHQpSSHQDKDOOiVVpUOWHNMRJRVtWYiQ\KR]MXWiViWQHKH]tWLYDJ\WHV]LOHKHWHWOHQQp MRJRVtWYiQQ\DO NDSFVRODWRV J\HLNHW ODNyKHO\NK|] N|]HO PDJXN LQWp]KHVVpN D Ki ]LRUYRVRQ NHUHV]WO$ V]DNpUWĒL EL]RWWViJL YL]VJiODW N|OWVpJHLW LVPpWHOWHQ D KDOOiV $ODSYHWĒWpQ\KRJ\DYH]HWpVLDONDOPDVViJQHPIJJDKDOOiViOODSRWWyO$YH]HWpV VpUOWHNQHN NHOO PDMG YLVHOQLN KRORWW H] D UpWHJ D WiUVDGDORP HJ\LN N|]LVPHUWHQ QpO D IRUJDORPEDQ YDOy UpV]YpWHO HOVĒVRUEDQ YL]XiOLV PHJÀJ\HOpVWĒO IJJ HJ\pQL OHJV]HJpQ\HEEFVRSRUWMD$V]DNpUWĒLEL]RWWViJ|VV]HWpWHOHQHPLVPHUWQHPGHUONL UHDNFLyWyOpVPR]JiVNRRUGLQiFLyVNpSHVVpJWĒOUHDNFLyLGĒWĒO$YL]XiOLVPHJÀJ\H KRJ\DEL]RWWViJNLNEĒOiOOpVNRQNUpWDQPLWYL]VJiOQDN,VPpWHOWHQPHJLQWFVDNDKDO OĒNpSHVVpJHDKDOOiVVpUOWHNQHNpSSKDOOiVVpUOpVNiOODQGyNRPSHQ]iOiVDPLDWW OiViOODSRWRWYL]VJiOMiNYDJ\H]~WWDOD]HJ\pQYH]HWpVLNpSHVVpJpQHNPHJtWpOpVpUHLVVRU DODSYHWĒHQHUĒVHEEPLQWDKDOOyNpPR]JiVNRRUGLQiFLyMXNUHDNFLyLGHMNSHGLJD NHUO"1HPGHUONLKRJ\PLLQGRNROWDDG%HVKDWiUEHYH]HWpVpWKDDPiVLNIO|Q KDOOyNpYDO PHJHJ\H]Ē ( WHUOHWHN PLDWW WHKiW QHP NHOO NO|Q V]DEiO\R]iV D UHQ SOGQLQFVKDOOiVVpUOpV(]HVHWEHQPLLQGRNROMDDNO|QHOMiUiVWpVV]DNEL]RWWViJRW" GHOHWEHDKDOOiVVpUOWHNUH$KDOOiVDYH]HWpVKH]DODSYHWĒHQQHPV]NVpJHV²LO\HQ DODSRQNLNHOOHQH]iUQLPLQGHQNLWDIRUJDORPEyODNLY|OWYHKDOOJDW]HQpWDGXGiOiV 0LQGH]HNDODSMiQDPRVWMDYDVROWPyGRVtWiVEHYH]HWpVHKHO\HWWDNRUiEQHP UpV]H D .5(6=QHN D PHJNO|QE|]WHWĒ MHO]pVW KDV]QiOyN IpQ\MHO]pVW WHKiW EL UHQGHONH]pVEđO D KDOOiVVpUOWHNUH YRQDWNR]y UHQGHONH]pVHN W|UOpVpW OiWiVLLQJHUWLVDONDOPD]QDNPHO\PHVV]LUĒOLVMyOOiWKDWypV]OHOKHWĒD]LO\HQMHOOHJĠ MDYDVROMXNDUHQGHOHWEđOpVQHPH]HQUHQGHONH]pVHNWRYiEEFL]HOOiOiViW YiOWR]iVRNDIRUJDORPPR]JiViEyOIpQ\pVKDQJMHO]pVQpONOSXV]WiQDIRUJDORPYiO ,,$UHQGHOHWMHOHQOHJLPHJV]|YHJH]pVpQHNJ\DNRUODWLKDWiVDL WR]iVEyOLVMyOOHN|YHWKHWĒN$OiWiVFV|NNHQpVWHKiW|QPDJiEDQQHPOHKHWNL]iUy RNDDIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOQHNFVDNDNNRUKDPiVDUpV]YpWHOKH]V]NVpJHV $UHQGHOHWV]HSWHPEHUHOĒWWLPHJV]|YHJH]pVJ\DNRUODWLKDWiVDD]DOiEELSRQ HJ\pENpSHVVpJLV²SOGOiWiVFV|NNHQWYDJ\KLiQ\]LN$ODSYHWĒHQKLEiVDDUHQGHOHW WRNRQÀJ\HOKHWĒPHJPpJPDLV DODSNRQFHSFLyMDPHO\DKDOOiVFV|NNHQpVUHNRQFHQWUiOpVHJ\iOWDOiQQHPYL]VJiOMDD] HJ\pQYH]HWpVLNpSHVVpJHLW1HPD]WNHOONHOOHQHYL]VJiOQLKRJ\PLO\HQKiQ\G%HV 1. DUHQGHOHWV]HSWHPEHUHOĒWWLPHJIRJDOPD]iViEDQFVDNDQDJ\RWKDOOyNNDO IRJODONR]RWWDUHQGHOHWV]iP~PHOOpNOHWHSRQWMiEDQD]DOiEELDNV]HULQW KDOOiVVpUOpVHYDQYDODNLQHNKDQHPKRJ\PLO\HQHND]HJ\pQNpSHVVpJHLDYH]HWpVUH DONDOPDVHDYH]HWpVUHDNiUH]]HODKDOOiVVpUOpVVHOpVV]NVpJHVHH]HQKDOOiVVpU 2. HALLÁS OpVNRPSHQ]iOiVDMHOHQOHJLVYDQQDNWHOMHVHQVLNHWHPEHUHNDNLNNRUDLIM~ViJXNWyO 1DJ\RWKDOOiV HVHWpQ D NpUHOPH]ĒN LOOHWYH MiUPĠYH]HWĒN V]iPiUD YH]HWĒL HQJHGpO\ NH]GYHYH]HWQHNpVHJpV]pOHWNEHQQHPRNR]WDNEDOHVHWHWPtJPiVHVHWOHJHVHQ D]LOOHWpNHVV]DNRUYRVV]DNYpOHPpQ\HDODSMiQDGKDWyNL LOOHWYH~MtWKDWyPHJ NO|Q|V KDOOyHPEHUHNEDOHVHWKDOPR]yN+DQJV~O\R]RWWDQQHPD]WNHOOYL]VJiOQLKRJ\KiQ\

214
,,,$ UHQGHOHW FpOMiYDO pV D MyO PHJIRJDOPD]RWW IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN N|]~WLIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOpQHNV]iQGpNiYDOJ\|NHUHVHQHOOHQWp(PHJIRJDOPD]iVD]WVXJDOOMDKRJ\VLNHWHPEHUQHPLVYHKHWUpV]WDIRUJDORPEDQ WHVDUHQGHOHWDOiEELNpWUHQGHONH]pVHNRQNUpWDQDUHQGHOHW†F pV KRORWW EL]RQ\tWRWW KRJ\ YDQQDN HJpV] pOHWNHW EDOHVHWPHQWHVHQ YpJLJ YH]HWĒ †G pV† SRQWMD VLNHWHPEHUHN$VLNHWHNDERYyEXUNROWNL]iUiVDDMRJRVtWYiQ\KR]MXWiVEyOiOOiV $UHQGHOHW†F SRQWMiQDNNRQNUpWKDWiVDDKDOOiVLIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNUH SRQWXQNV]HULQWGLV]NULPLQDWtYYROW6]HUHQFVpUHHPHJIRJDOPD]iVV]HSW HPEHUpEHQPHJYiOWR]RWWpVDQDJ\RWKDOOiVV]|YHJUpV]KHO\pEHDQHPGHÀQLiOW † $N|]~WLMiUPĠYH]HWĒD]†  EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWLGĒQpONRUiEEDQ ÅKDOOiV]DYDUµPHJIRJDOPD]iVNHUOW$MHOHQOHJLPHJIRJDOPD]iVD]DOiEEL VRURQNtYOHJpV]VpJLDONDOPDVViJLYL]VJiODWQDNN|WHOHVPDJiWDOiYHWQLKD

2. HALLÁS +DOOiV]DYDUHVHWpQDNpUHOPH]ĒN LOOHWYHMiUPĠYH]HWĒNV]iPiUDYH]HWĒLHQJHGpO\D] LOOHWpNHVV]DNRUYRVV]DNYpOHPpQ\HDODSMiQDGKDWyNL LOOHWYH~MtWKDWyPHJ NO|Q|VÀJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQLD]RUYRVLYL]VJiODWRNQiODNRPSHQ]iFLyPpUWpNpUH

a) D†  EHNH]GpVpEHQPHJKDWiUR]RWWV]HUYHN V]HPpO\HN NH]GHPpQ\H]pVpUH D]HJpV]VpJLDONDOPDVViJiWPHJiOODStWyV]HUYHUUHIHOV]yOtWRWWD b) HV]PpOHWYHV]WpVVHOMiUyURVV]XOOpWHYDJ\VpUOpVHYROW c) OiWiVpOHVVpJpEHQV]HPYHJJHOQHPMDYtWKDWyURVV]DEERGiVYDJ\KDOOiViEDQDIRUJD ORPPHQHWpQHNpV]OHOpVpW]DYDUyFV|NNHQpViOORWWEHYDJ\ d) V~O\RVKLSRJOLNpPLDIRUGXOWHOĒ

&VDNDUHQGHOHW† EHNH]GpVpQHNpVDIHQWLGp]HWW V] PHOOpNOHW SRQWMiQDN HJ\WWHVMRJLpUWHOPH]pVpYHOOHKHWDUUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWQLMHOHQOHJKRJ\LPPiURQ 1. $UHQGHOHWIHQWLPHJIRJDOPD]iVDQHPDGVHPPLO\HQWiPSRQWRWDUUDKRJ\PLKH] FVDND]HJ\LNIO|QPHJMHOHQĒGEHVKDOOiVYHV]WHVpJHVHWpQpVQHPPiUDQDJ\RWKDO NpSHVW NHOO D KDOOiVEDQ D IRUJDORP PHQHWpQHN pV]OHOpVpW ]DYDUy FV|NNHQpVQHN OiVEiUPLO\HQIRUPiMiQiON|WHOH]ĒD]HOĒ]HWHVpVLGĒV]DNRVDONDOPDVViJLYL]VJiODWRWD EHiOOQLD9DJ\LVDOHJpOHVHEEpUWHOPH]pVEHQPLQGHQKDOOiVLIRJ\DWpNRVYH]HWĒQHN Ki]LRUYRVKHO\HWWV]DNpUWĒLEL]RWWViJJDOYpJH]WHWQL (]HOĒUHOpSpV D]RQEDQDOHJXWyEEL D]RQQDOVRURQNtYOLYL]VJiODWUDNHOOPHQQLHUiDGiVXOiOODQGyDQPLYHOKDOOiViEDQ PyGRVtWiVD]DNiUFVDND]HJ\LNIO|QMHOHQWNH]ĒGEHVKDOOiVVpUOpVVHOUHQGHONH]ĒN HJ\V]HUPiUEL]WRVDQEHiOORWWDQRUPiOKDOOiViOODSRWKR]NpSHVWYDODPLO\HQFV|NNH YDJ\V~O\RVDEEiOODSRW~DNYRQDWNR]iViEDQ SOG DWHOMHVHQVLNHWHNYRQDWNR]iViEDQWR QpVKLV]HQD]pULQWHWWKDOOiVVpUOWHOHYHKDOOiVLIRJ\DWpNRV)HOWHKHWĒOHJDUHQGHOHW YiEEUDLVDNRUiEELDNNDOD]RQRVQHKp]VpJHNiOOQDNIHQQ pVDUHQGHOHWNRUiEEL]DYDUy DONRWyL H UHQGHONH]pV PHJDONRWiVNRU D]RNUD D V]HPpO\HNUH JRQGROWDN DNLN NR PHJV]|YHJH]pVQHNJ\DNRUODWLKDWiVDLPRVWLVPHJÀJ\HOKHWĒHN UiEEDQQHPYROWDNKDOOiVVpUOWHNpVDKDOiVFV|NNHQpVHQiOXN~MyODJiOOWEH(]pUW DUHQGHOHWQHNNO|QNHOOHQHIRJODONR]QLDDWpQ\OHJHVHQKDOOiVVpUOWV]HPpO\HNNHO $ UHQGHOHW NRUiEEL pV D MHOHQOHJL PHJIRJDOPD]iVD DUUD YH]HWHWW KRJ\ D] HJ\HV NO|Q|VHQD]RNNDODNLNPiUUHQGHONH]QHNMRJRVtWYiQQ\DOpVKRVV]~pYHNyWDEDO RUYRVRN Ki]L pV V]DNRUYRVRN D UHQGHOHWHW PiU PRVW WHUOHWHQNpQW PHJ\pQNpQW HVHWPHQWHVHQYH]HWQHN HOWpUĒHQpUWHOPH]LNpVIpOQHNDIHOHOĒVVpJYiOODOiVWyOLQNiEEQHPDGMiNPHJDMRJR $UHQGHOHWF SRQWMiWWHKiWD]]DOV]NVpJHVPpJNLHJpV]tWHQLKRJ\KDOOiVVpUOW VtWYiQ\WYDJ\VHJpGHV]N|]²iWODJRVVLNHWV]iPiUDHOpUKHWHWOHQiU~KDOOyNpV]OpN V]HPpO\ HVHWpQ $ NRUiEEL MiUPĠYH]HWĒ DONDOPDVViJL YL]VJiODW VRUiQ DONDOPDVQDN KDV]QiODWiWtUMiNHOĒDNiUV]NVpJHVD]DNiUQHP PLQĒVtWHWWKDOOiVVpUOWV]HPpO\HVHWpQDNNRUYDQV]NVpJVRURQNtYOLYL]VJiODWUD KD D KDOOiVVpUOW V]HPpO\ NRUiEEL DONDOPDVViJL YL]VJiODWD VRUiQ IHOWiUW KDOOiViOODSRWi$KDOOiVVpUOWHNIpOQHNRUYRVKR]YDJ\IHOOYL]VJiODWUDPHQQLPHUWDUHQGHOHWMH EDQN|YHWNH]HWWEHRO\DQKDOOiVFV|NNHQpVPHO\DIRUJDORPPHQHWpQHNpV]OHOpVpWRO\ OHQOHJLPHJIRJDOPD]iVEDQH]VRURQNtYOLYL]VJiODWLNpQ\V]HUWMHOHQW PpUWpNEHQ]DYDUKDWMDKRJ\D]DKDOOiVVpUOWV]HPpO\WDIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOUH QDJ\YDOyV]tQĠVpJJHODONDOPDWODQQiWHV]L 6]NVpJHVpVLQGRNROWYROQDWHKiWDUHQGHOHWMHOHQOHJLPHJV]|YHJH]pVpQHN IHOOYL]VJiODWDDKDOOiVVpUOWHNUHJ\DNRUROWKDWiVDWHNLQWHWpEHQpVDMHOHQOH- 2.   6]NVpJHVDUHQGHONH]pVWRYiEELGLIIHUHQFLiOiVDLVPLYHOHJ\HVKDOOiVLVp JLKLEiNPLKDPDUDEELRUYRVOiVDDV]DEiO\R]iVV]NVpJV]HULQWLPLQLPXPUD UOpVHNQpODKDOOiVFV|NNHQpVPpUWpNHpVWHPHHOĒUHOiWKDWyYiUKDWyPtJ FV|NNHQWpVHHOVđGOHJHVHQSHGLJDQQDNHOpUpVHKRJ\D]HJ\pQYH]HWpVLNpPiVHVHWHNEHQDFV|NNHQpVQHPYiUKDWy(]pUWMDYDVROMXNKRJ\NHUOM|Q SHVVpJpWQHKDOOiVVpUOpVPpUWpNHKDWiUR]]DPHJ|QPDJiEDQKDQHPD] EHDVRURQNtYOLYL]VJiODWHVHWpQD]LVKRJ\$PHQQ\LEHQHOĒUHOiWKDKRJ\DONDOPDVHDN|]~WLIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOUHYDJ\VHP WyDKDOOiVVpUOpVFV|NNHQpVpQHNWHPH~J\DN|YHWNH]ĒV]NVp-

215

SVOE  SINOSZ    MVGYOSZ    MEOSZ    ÉFOÉSZ    AOSZ

ÀJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQLD]RUYRVLYL]VJiODWRNQiODNRPSHQ]iFLyPpUWpNpUH


JHVYL]VJiODWHOĒUHOiWKDWyLGĒSRQWMiWDYL]VJiODWRWYpJ]ĒN|WHOHVtUiVEDQPHJKDWiUR]QL $UHQGHOHW†iQDNPHJV]|YHJH]pVLSUREOpPiL (]HQLGĒSRQWHOĒWWVRURQ NtYOLYL]VJiODWFVDNNO|Q|VHQLQGRNROWHVHWEHQtUKDWyHOĒ 3. $KDOOiVFV|NNHQpVPpUWpNpQHNPHJDGiVDLVV]NVpJHVKLV]HQKDOOiVVp UOWV]HPpO\QpOHOYHYDQKDOOiVFV|NNHQpVDPLDIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOW]D YDUKDWMDDKDOOiVVpUOWV]HPpO\NL]iUiVDDIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOEĒOD]RQEDQ FVDNDNNRULQGRNROWKDH]DKDOOiVVpUOWV]HPpO\WDIRUJDORPEDQYDOyUpV]YpWHOUH DONDOPDWODQQiWHV]LpVH]HQD]iOODSRWRQVHJpGHV]N|]]HOVHPOHKHWMDYtWDQL 4.   $ UHQGHOHW F SRQWMD D KDOOiVVpUOW V]HPpO\HNHW V~O\RVDQ GLV]NULPLQiOMD PiV V]HPSRQWEyO LV PLYHO QHP YHV]L ÀJ\HOHPEH DQQDN OHKHWđVpJpW KRJ\ D KDOOiVVpUOpV LV NRUULJiO