Page 1

afgiftekantoor sint-genesius-rode P 008347

buurten

België - Belgique P.B. - P.P. 1640 Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352

Sint-genesius-rode • jaargang 14, nr 9 • november 2012 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw ‘de Rand’

4-5 Opening jeugdhuis Animoro Nieuwe stek in oud treinstation 8 De drie van … Lucienne Slabbinck

© TDW

10-11 Steph Goossens Opgejaagd Wild in de Boesdaalhoeve


uit de gemeente

Uit de gemeenteraden van 17 en 19 september > Voor de start van deze gemeenteraad geeft de burgemeester uitleg over het zwembaddossier. Het studiebureau heeft ongeveer twaalf weken nodig om het lastenboek op te stellen, wat langer is dan oorspronkelijk gepland. Bijkomende metingen ter plaatse zijn nodig voor dit technisch moeilijke dossier. Normaal komt het lastenboek eind september of begin oktober opnieuw ter goedkeuring op de agenda van het schepencollege. De aannemers kunnen vervolgens hun prijsofferte inleveren. Ze hebben 36 dagen om te reageren. > De resultatenrekening 2011 van de vzw Wauterbos Sport wordt goedgekeurd en afgesloten met een verlies van ruim 71.000 euro. Met een overgedragen winst van meer dan 37.000 euro uit 2010, bedraagt het over te dragen bedrag nu -33.500 euro. > Op vraag van de familie worden zeven graf kelders hernieuwd, met een vergunning voor maximum 50 jaar. Raadslid Raf Stoffels (Samen) maakt van dit agendapunt gebruik om de toestand van het kerkhof aan te klagen. Foto’s tonen slecht onderhouden paden en een onhygiënisch toilet. Ook de kleding van het personeel bij het ten grave dragen van de overledene laat te wensen over. De burgemeester antwoordt dat al gepland werd om het kerkhof eenmalig te laten schoonmaken door de gemeentewerklieden, samen met de externe firma die het groenonderhoud in de gemeente doet. > Een driehoekig perceel wegenoverschot van 61 m², op de Zoniënwoudlaan, wordt verkocht. De waarde ervan wordt op minimaal 200 euro per m² geschat. De raad gaat akkoord met de verkoop aan de minimuminzetprijs van 12.200 euro via de procedure van de gewone openbaarmaking. De opbrengst van deze verkoop gaat naar het in stand houden van het patrimonium. > Om het gemeentelijke patrimonium beter te beveiligen en vandalisme tegen te gaan, wordt een gunstig advies verleend voor het installeren van bewakingscamera’s op vier gemeentelijke sites: ingang gemeentehuis en parking, de sportinfrastructuur Wauterbos, het kerkhof en de gemeenteloods met het containerpark. > Er werd een verzakking ter hoogte van de inbuizing van de Kwadebeek vastgesteld aan de Kwadeplasstraat 32. Een vernieuwing van de ondergrondse koker, waar de Kwadebeek doorstroomt, is noodzakelijk. De algemene uitgave van deze werken (bijna 139.000 euro) wordt goedgekeurd. De openbare aanbesteding volgt. > Op 1 juli 2013 gaat de huidige gemeentesecretaris Hugo Massagé met pensioen. De functie zal via bevordering vacant verklaard worden. Acht personeelsleden komen in aanmer2

king en worden op de hoogte gebracht van de vacature. De selectie wordt onderverdeeld in een gevalstudie, een competentieproef, een geschiktheidsproef en een mondelinge proef. > En zoals altijd in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, zet de burgemeester het drukken van de oproepingsbrieven op de agenda, aangezien schepen Anne Sobrie (Samen) de consensus hierover brak tijdens het schepencollege. De burgemeester is het oneens met minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois. Om de chaos van andere jaren te vermijden (sommige mensen ontvingen maar liefst drie oproepingsbrieven) heeft de minister geoordeeld de oproepingsbrieven meteen zelf in het Nederlands te laten versturen. Volgens de burgemeester is dit de taak van het gemeentebestuur. De Franstalige meerderheid wil 11.943 oproepingsbrieven laten drukken in het Nederlands en 11.943 in het Frans, met nog 200 blanco brieven extra. Schepen Anne Sobrie (Samen) verduidelijkt dat de brieven slechts na uitdrukkelijk verzoek van een Franstalige inwoner in het Frans bezorgd moeten worden. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de taalcode om elke kiezer in zijn taal via de oproepingsbrief uit te nodigen om zijn stem uit te brengen. Dit druist in tegen de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Toch stemt de Franstalige meerderheid voor het opnieuw drukken van de oproepingsbrieven, zowel in het Nederlands als in het Frans. Volgens de oppositie Samen getuigt dit van onbehoorlijk bestuur en geldverkwisting. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) verduidelijkt dat in de particuliere, individuele contacten met de overheid, de wet primeert. Om het geheugen van de Franstalige meerderheid op te frissen, verduidelijkt raadslid Bruno Stoffels (Samen) opnieuw wat taalfaciliteiten betekenen. > Er wordt een afwijking gevraagd voor de Franstalige basisschool Vredelaan, zodat die niet moet voldoen aan de eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap, maar wel aan die van de Franse Gemeenschap. Ook hier brak schepen Anne Sobrie (Samen) de consensus in het schepencollege. De Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Het is dan ook evident dat ze de Vlaamse eindtermen volgen. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) vindt het voorstel van de meerderheid geen goed


idee, omdat internationaal onderzoek van de OESO (2009) heeft uitgewezen dat het Franstalige onderwijs slechter scoort dan dat in Vlaanderen. Volgens het OESO-onderzoek scoort het Belgische onderwijs met 506 punten beter dan het wereldgemiddelde (493). Het Franstalige onderwijs scoort 490 punten. Het Nederlandstalige onderwijs 519. > Er moet een naam gekozen worden voor de privéverkaveling Thalassa, gelegen tussen de Lindestraat en de Kwadelindekensweg. De Nederlandstalige oppositie (Samen) stelde in het verleden Erf Willem Savenberg of Erf nonkel Wim voor in plaats van Eikelmuizenerf. De Franstalige meerderheid lanceert nu opnieuw een andere naam: Wilgenerf. De burgemeester benadrukt dat ze niets tegen de persoon Willem Savenberg heeft, hij was een goede schepen, maar het is een kwestie van principe: in deze legislatuur worden geen persoonsnamen voor nieuwe straten gekozen. Raadslid Tom De Spiegeleer (Samen) wijst de burgemeester op haar plicht om voor deze zaken advies te vragen aan de culturele raad. In faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem vraagt de gemeente advies aan de culturele raad. Het kan dus ook anders. > Na afloop van de openbare vergadering hebben verschillende oppositieraadsleden nog vragen, maar de burgemeester negeert dit. > En de saga is nog niet gedaan. Enkele dagen later volgt immers opnieuw een gemeenteraad, nadat schepen Anne Sobrie (Samen) de consensus andermaal moest breken. De meerderheid wil de ten onrechte bestelde oproepingsbrieven toch versturen ‘volgens de wetgeving’. > Op de bijeengeroepen gemeenteraad van 22 september, waarin burgemeester Rolin afwezig is, amendeert de meerderheid dit punt en delegeert zij vijf gemeenteraadsleden om de oproepingsbrieven te versturen. Schepen Anne Sobrie legt het standpunt van de oppositie uit, waarin zij stelt dat de Rodense kiezer al een geldige oproepingsbrief heeft ontvangen en dat een tweede en/of derde oproeping niet geldig is. Bovendien zou dit ook tot verwarring kunnen leiden op de dag van de verkiezingen en behoort het versturen van de oproepingsbrieven volgens het kieswetboek en het gemeentedecreet tot de uitsluitende bevoegdheid van het schepencollege (en bij ontbreken van de consensus tot de voltallige gemeenteraad). Deze bevoegdheid kan niet gedelegeerd worden aan een aantal gemeenteraadsleden. Ondanks deze argumenten keurt de meerderheid dit punt goed en vertrekken de vijf aangeduide gemeenteraadsleden met de oproepingsbrieven naar een onbekende bestemming.

Sprokkels Op de verkiezingsdag moest onze plaatselijke fietsenhandelaar Christophe afscheid nemen van zijn vrouw Carla die op 39-jarige leeftijd de lange en afmattende strijd tegen de spierziekte ALS verloor. We bieden Christophe, zijn kinderen en de familie onze oprechte deelneming aan. De teerling is geworpen, het spel is gespeeld, de verkiezingen zijn voorbij. Laat de borden met lachende gezichten en de vele beloften – soms dezelfde als zes jaar geleden – nu maar een tijdje op stal. We kunnen weer de post uit onze brievenbussen halen zonder er eerst alle verkiezingsfolders uit te moeten filteren. Als we terugblikken op de voorbije campagne, kunnen we enkel vaststellen dat die in ons dorp aan de Molenbeek ongemeen hard werd gespeeld. Bij momenten leek het zelfs op de strijd om het Witte Huis. Het stond in de sterren geschreven dat zelfs de sociale media ingepalmd zouden worden om de ene leugen na het andere verwijt de wereld in te sturen. Facebook had een vette kluif aan deze verkiezingen en de discussies die zich daar ontsponnen, waren niet altijd – ahum – even hoogstaand. De resultaten van de stembusgang zijn wat je ervan kon verwachten in een gemeente waar verkiezingen gereduceerd worden tot een simpele talentelling. Gelukkig kon Rode zijn enige Vlaamse schepen behouden en werd de natte droom van onze Franstalige meerderheid (besturen zonder Vlaamse schepen) niet vervuld. Werd wat de voorbije jaren is gerealiseerd gewikt en gewogen? Neen hoor. Werd een beleid beoordeeld? Nog minder. Tenzij je – met veel goede wil – het gestegen aantal blanco en ongeldige stemmen in 5 van de 6 faciliteitengemeenten (in Rode van 1,5 % in 2006 naar 4,01 %) als een signaal wil interpreteren. Na de periode Myriam Delacroix-Rolin – wiens laatste stuiptrekkingen voor altijd in ons geheugen zijn gebrand – staan we nu voor het tijdperk Pierre Rolin. Het blijft in de familie. Hopelijk zal hij handelen als een coach die het maximum uit een ploeg probeert te halen in het belang van elke Rodenaar. Laat er ons van uitgaan dat hij zich zal omringen met een technische staf die met verstand van zaken en weldoordacht te werk zal gaan. Laat ons ook hopen dat zijn woorden van verzoening niet ijdel waren. De toekomst zal het uitwijzen. Het is alleszins de taak van elke Rodenaar om waakzaam te blijven en met zijn bestuurders in dialoog te gaan. Hopelijk kunnen we in de toekomst regelmatig zeggen ‘het is goed zo’.

3


‘De jeugd kijkt hier naar uit’ Na één jaar zoeken en twee jaar renoveren, is het eindelijk zo ver. Vanaf november kan de jeugd van Sint-Genesius-Rode terecht in het nieuwe jeugdhuis, dat gevestigd is in het oude treinstation. Animoro, de afkorting van animo in Rode, zal zijn naam weer alle eer kunnen en mogen aandoen. ‘De jeugd kijkt hier zo hard naar uit’, zegt Animorovoorzitter Stijn Van Gysel. Achter een groene haag staat een gezellig rijhuisje. Maar aan de voorgevel hangt iets wat je niet verwacht bij een huis. Op een Jupiler-reclamebord staat Animoro. Pronken doet de naam niet meer. De sfeer lijkt hier enkele jaren geleden al te zijn vertrokken. Als ik op een doodgewone vrijdagavond het pand binnenstap met voorzitter Stijn Van Gysel, overmant me net hetzelfde gevoel. Alleen het gezoem van de koelkasten vult de lege ruimte. Lawaaioverlast Zes jaar geleden kreeg het jeugdhuis, gelegen in een halfopen bebouwing aan de Eigenbrakelse Steenweg, nieuwe buren. ‘Als je naast een jeugdhuis komt wonen, denk ik wel dat je rekening moet houden met enig lawaai, vooral in het weekend. Maar de nieuwe buren hadden daar blijkbaar niet op gerekend. Hoewel wij hier toen al een tiental jaar ons jeugdhuis hadden, vonden ze dat 4

wij moesten wijken.’ Een spervuur van klachten en verwijten volgde. Elke maand kreeg Animoro wel eens bezoek van de politie. ‘Het werd stilaan onhoudbaar’, legt de Animorovoorzitter uit. Op enige medewerking van het schepencollege hoefde het jeugdhuis ook niet te rekenen. Zo wilde de gemeente geen vergunningen meer geven voor fuiven. Met de buren werd nog het compromis bereikt dat de jongeren één keer per maand tot ‘s nachts mochten feesten. Maar het jeugdhuis werd wel geraakt in het hart. Animoro werd almaar minder een plekje waar jongeren gezellig konden samenkomen om te babbelen en te feesten. Stijn Van Gysel bevestigt. ‘Kan je het de jongeren kwalijk nemen? Hier wat komen zitten om dan vast te stellen dat na 22 uur de muziek uit moet. Veel blijft er dan van een jeugdhuis niet over. Daardoor kwamen er de laatste

maanden ook minder en minder jongeren.’ Zoektocht Jeugdhuis Animoro start dan de zoektocht naar een nieuw onderkomen. ‘Het is natuurlijk jammer dat we dit pand moeten verlaten. Een woning met een grote tuin als jeugdhuis kunnen uitbaten, het is toch een beetje speciaal.’ En zo is het ook. Achteraan lijkt de keuken omgetoverd tot bar, en in de huis- en eetkamer staan aftandse zetels te wachten op neerploffende jeugd. Het deeltje ‘huis’ van jeugdhuis had bij Animoro een bijzondere betekenis. ‘Enkele zaken nemen we mee, maar ook veel niet. Dat hoeft ook niet. Ik denk dat onze nieuwe thuishaven ook wel zijn charme zal hebben.’ De thuishaven is het voormalige treinstation in Sint-Genesius-Rode. Een deel van dat gebouw staat reeds

© Tine De Wilde

Animoro opent jeugdhuis in oud treinstation


verenigingsnieuws lange tijd leeg. Enkel de lokettenhal op de gelijkvloerse verdieping is er vandaag nog gevestigd. Een deel van het gelijkvloers, de eerste verdieping en de zolder wordt nu omgebouwd tot jeugdhuis. ‘Een CD&V-lid uit de gemeente had contacten bij de NMBS, dus hebben we gesprekken aangeknoopt met hen’, legt Cindy Van Dijck uit. Zij volgt het dossier als stafmedewerker jeugd van vzw ‘de Rand’ van dichtbij op. Uit een onderzoek in 2008 blijkt dat de jeugdhuizen in de faciliteitengemeenten in erbarmelijke toestand verkeren. ‘We stapten daarmee naar de kabinetten van Anciaux en Bourgeois, om meer (geld)middelen te krijgen voor de jeugdhuizen.’ Met succes. In oktober 2010 ondertekenen vzw ‘de Rand’ en de NMBS-Holding een contract voor negen jaar. De Vlaamse overheid maakt 500.000 euro vrij om het treinstation om te toveren tot een volwaardig jeugdhuis. Animoro krijgt een tweede leven. Meer dan een jeugdhuis De toekomst van Animoro is voor de komende jaren verzekerd. ‘Maar aangezien het station in de toekomst wellicht toch niet meer gebruikt zal worden door de NMBS, zien we mogelijkheden om hier een volwaardig jeugdcentrum van te maken,’ zegt Cindy. ‘Het wordt zelfs meer dan een jeugdhuis. Nu al hebben we een overeenkomst met vzw Jeugdwerkgroep Rode, de koepelorganisatie van alle jeugdverenigingen, om een deel van het gebouw in te richten als opslagplaats. Zo zal onder andere de kleding van dansvereniging K-Creation hier opgeslagen worden.’ Vrezen ze niet opnieuw voor protest vanuit de buurt? Stijn denkt van niet. ‘We hebben de buren nauw betrokken bij de plannen en hebben tijdens de renovatie veel aandacht besteed aan de isolatie. Op straat zal nauwelijks iets te horen zijn. Die mensen wonen bovendien vlak bij een station, ze zullen wel wat lawaai gewoon zijn.’ Cindy vult aan. ‘Op de binnenkoer van het station komt een rookruimte. De jongeren die willen roken, moeten niet naar buiten. Geen geroep en flessen op straat ’s avonds. De buren zullen weinig last hebben. Ik denk dat we een duurzame oplossing gevonden hebben

voor Animoro.’ Handen uit de mouwen In november moet het nieuwe jeugdhuis de deuren openen. ‘De renovatie duurt al twee jaar, dus het is nu echt aftellen. Het is leuk om te zien hoeveel jongeren hun handen uit de mouwen hebben gestoken. De ene deed de elektriciteit, de andere verfde. Straks zullen velen in een jeugdhuis zitten dat ze mee vorm gegeven hebben’, zegt Stijn. En of de jeugd naar zijn nieuwe stek uitkijkt. ‘Al maanden vragen ze wanneer we verhuizen. De jongeren zitten echt te wachten op de eerste fuif die we geven in het jeugdhuis. Die zal er bij de opening meteen zijn, om enkele jaren ellende af te sluiten. Voor de rest zal er weinig veranderen aan de werking. Maar noteer: Animoro zal opnieuw fuiven en andere activiteiten kunnen organiseren.’ Vzw ‘de Rand’ zit de komende dagen wel nog rond de tafel met Animoro. ‘Gewoon om de nodige afspraken te maken rond veiligheid, het gebruik van het gebouw en hygiëne. Voor de rest is Animoro baas over het jeugdhuis. Het is niet zo dat wij inspraak zullen hebben over wat het jeugdhuis wel en niet mag doen’, verduidelijkt Cindy. Na het interview rijd ik toch nog eens langs het treinstation om een kijkje te nemen. Als ik voor de ingang sta, vraag ik mij luidop af wat het meeste lawaai zou maken. De muziek uit het jeugdhuis, de voorbijsnellende treinen of de auto’s die over de kasseien bulderen. Laat ons vooral niet hopen op het eerste. Animoro verdient dat tweede leven. Jens De Smet Op 16 november gaat Animoro in op de oproep van jeugdhuiskoepel Formaat om de jeugdhuiswerking in de kijker te plaatsen naar aanleiding van de Dag van de jeugdhuizen. Die dag zullen de jongeren het nieuwe jeugdhuis voor het eerst kunnen betreden. De officiële opening wordt later aangekondigd. Website: www.jhanimoro.be

11.11.11 Sint-Genesius-Rode Ontbijtbuffet zondag 4 november 8.30 uur – Ons Parochiehuis Tijdens het weekend van 22 en 23 september zong Vlaanderen massaal voor het klimaat onder de noemer Sing for the climate. En ook 11.11.11 springt mee op de klimaatkar in zijn campagne. Het klimaat eist vandaag ongeveer 300.000 levens per jaar. Die vallen voornamelijk in het Zuiden. De opwarming van de aarde leidt er tot overstromingen, ontregelde neerslagperiodes, mislukte oogsten, honger en epidemieën. Wereldwijd zijn er vandaag 26 miljoen klimaatvluchtelingen. 325 miljoen mensen kampen door klimaatveranderingen met ernstige gezondheidsproblemen zoals ondervoeding, malaria ... En ook de voedselprijzen swingen de pan uit. De klimaatverandering is een ernstige bedreiging. Er is geen tijd te verliezen om het roer zowel politiek als economisch drastisch om te gooien. Wil je meer weten? Kom dan op zondag 4 november in ons Parochiehuis kijken naar de fototentoonstelling en geniet daarna van een  ‘(h)eerlijk’ ontbijtbuffet. Iedereen is welkom van 8.30 tot 12 uur. Vooraf inschrijven via egoessen@belgacom.net, a.vanextergem@gmail.com. Telefonisch inschrijven kan via 02 380 14 25 (Veerle) of 02 308 09 66 (Annie).

OLV-instituut - basisschool Pannenkoekenfeest zondag 11 november vanaf 14 uur – op school Op zondag 11 november verwelkomen we iedereen vanaf 14 uur voor het jaarlijkse pannenkoekenfeest. Daarnaast vertoont Het Kinderuur het sprookje De nieuwe kleren van de Keizer, om 15, 16, 17 en 18 uur. Dankzij boekhandel Pardoes is er ook een vernieuwde boekenbeurs. Onze leerlingen stellen al hun creatieve werkjes tentoon rond het thema ‘kubus’. 5


verenigingsnieuws Femma Rode Klussen voor beginners: sanitair dinsdag 6 november 19.30 uur - Ons Parochiehuis

Café Combinne Bezoek ‘De Lambiek’ zaterdag 17 november 14 uur – bezoekerscentrum ‘De Lambiek’

Vind je ook niet altijd een klusjesman als je een probleempje hebt in huis? Geen nood! Zelf klussen en kleine problemen oplossen is het doel van deze activiteit. Deze doe-het-zelfactiviteit spitst zich toe op sanitair. De titel klussen voor beginners zegt precies wat je kunt verwachten. Er wordt vooral gefocust op enkele basisklussen in huis. In de workshop sanitair leer je lekkende kranen en verstopte afvoeren repareren of met silicone werken.

Café Combinne neemt deel aan de Week van de Smaak. In Sint-Genesius-Rode en Beersel wordt al erg lang lambiek gebrouwen. Daarom bezoeken we het bezoekerscentrum voor ambachtelijke lambiekbieren met een Nederlandstalige gids. In dit bezoekerscentrum kan je zien, proeven en ruiken hoe het oudste bier van het land gemaakt wordt.

Prijs: 9 euro. Femmaleden betalen 6 euro. Meer info en inschrijven: Siene, 02 358 15 65, siene@skynet.be

Femma Rode Tilda’s interieurideeën Stijlvolle homedecoraties en accessoires maandag 12 en 19 november maandag 3 december Voor de cursus ‘Tilda’s interieurideeën’ zochten we inspiratie in het boek Tilda with love van Tone Finnanger. De modellen van deze Noorse ontwerpster werken aanstekelijk. Laat je verleiden door haar slanke, beeldschone engelen, kortpotige hondjes, schattige poezen, vrolijke paardjes en knuffelberen, maar ook door haar knusse kussens, leuke pantoffels en tassen, decoratieve harten en bloemen … Aan een paar mooie stofjes, wat lintjes of bandjes, opvulling, leuke knoopjes en een naaimachine heb je genoeg. Veel knutselaars hebben dit soort spullen wel in huis. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de Tildastoffen en -accessoires als je dat wil. Wedden dat ook jij in de ban geraakt van Tilda? Locatie: Deze cursus van 3 x 3 uur vindt plaats in het atelier Decla (Beerselsestraat 12, Buizingen).

Locatie: bezoekerscentrum De Lambiek (gebouw van de oude Colruytwinkel), Gemeenveldstraat 1, Alsemberg Prijs: 6 euro (bezoek en gids inbegrepen) Meer info en inschrijven: Rita Denayer, 02 380 65 48, rita.denayer@telenet.be

Workshop fotografie voor jongeren zaterdag 1 december 14 uur - GC de Boesdaalhoeve Tijdens deze workshop ontdek je de mogelijkheden van een reflexcamera. Je ontdekt het verband tussen isosluitertijd en diafragma en leert hoe je de flits zo weinig mogelijk kan gebruiken.

Data: maandag 12, 19 november en 3 december om 9 uur (ook om 19.30 uur) Prijs: 30 euro. Femmaleden betalen 20 euro. Meer info en inschrijven: Véronique Clarembeau, 0485 39 97 15, veronique@decla.be. Je kan hier ook terecht voor materiaal.

Femma Rode Wijnproeven donderdag 15 november 19.30 uur - Davino/Alsemberg Heb je ook zin om meer te ontdekken over wijn? Geen enkele drank heeft zo veel variëteiten, soorten smaken en nuances als wijn. Wijn is zo veel meer dan gegist druivensap. Voor Femma werd een avondje op maat samengesteld: een gezellig samenzijn met wijnproeven, waarbij je meer te weten komt over druivensoorten, wijnregio’s en de combinatie van wijn en voeding. Wij zorgen ook voor een hapje.

Je ziet hoe je door een goede witbalans te maken erin slaagt de kleur en de sfeer in je foto’s te beïnvloeden. Als je dit wat onder de knie hebt, maak je je klaar om de sfeer van de preselectie van de Zennetoer, een plaatselijke muziekwedstrijd, vast te leggen. Je maakt een reportage van de groepen die optreden, de sfeer en enkele portretten van de artiesten. Enkele dagen later bespreken en bewerken we onze gemaakte foto’s. Reflexcamera meebrengen. Voor iedereen van 16 tot 30 jaar. De workshop duurt van 14 tot 18 uur. Na het eten van een broodje gaan we van 19 tot 23 uur aan de slag tijdens de preselectie van Zennetoer. Wij zorgen voor een broodje en drank. Op vrijdag 7 december komen we nog even samen van 19.30 uur tot 21.30 uur voor de naverwerking. Locatie: GC de Boesdaalhoeve Deelnameprijs: 15 euro

Prijs: 15 euro. Femmaleden en hun gezinsleden betalen 12 euro. Meer info en inschrijven: Siene, 02 358 15 65, siene@skynet.be

Info en inschrijven: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be


OUD-NIEUW ZVK Wittekes Quiz 4 Fun zaterdag 8 december 20 uur - CC Wauterbos Beleef je graag een fijne avond met vrienden in een leuke, ongedwongen sfeer? Dan is de tweede quiz van zaalvoetbalclub Wittekes Rode iets voor jou. De multimediale Quiz 4 Fun is een gevarieerde quiz, op maat van de typische gelegenheidsploeg. Deze quiz is een ideale mix tussen kennis en cultuur, tussen spanning en ontspanning. Een ploeg bestaat uit 4 personen. Maximaal 42 ploegen kunnen deelnemen. Er zijn leuke prijzen voor iedereen. Inschrijven: wittekes1@telenet.be met vermelding van de ploegnaam. Betaal 16 euro op rekeningnummer 744-0065688-12 met vermelding van je ploegnaam. De beste plaatsen worden toegekend in volgorde van betaling. Meer info: www.wittekes.be

De Bib Voorleesuurtje woensdag 14 november 15 tot 16 uur - de Bib Elke tweede woensdagnamiddag van de maand maken we het in een hoekje van de bib gezellig en knus. Kinderen van 4 tot 10 jaar kunnen er dicht bij elkaar schuiven om de oortjes te spitsen voor de leuke verhaaltjes die Sofie van de bib zal vertellen. Luisteren jouw kindjes graag naar verhaaltjes over mooie prinsessen, stoere ridders, grappige clowns, griezelige spookjes, vuurspuwende draken of lieve diertjes? Dan is het gratis voorleesuurtje zeker iets voor hen. Ook ouders en grootouders zijn welkom en mogen mee genieten. In de bib, op school of thuis: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, maar staat ook synoniem voor plezier voor kinderen én volwassenen. Ook op 12 december en 9 januari is van 15 tot 16 uur een voorleesuurtje gepland. Noteer de data alvast in jouw agenda. Vooraf inschrijven is gewenst, maar niet verplicht.

Het Rodense dorpsplein We keren terug naar het Rodense dorpsplein van de jaren 30, waar de kerk qua uitzicht nauwelijks is veranderd. Het statige gebouw links is de oude pastorij. Deze woning was een klassieke dubbelwoonst. In het midden bevond zich de voordeur. Centraal in het huis lag de traphal met rechts en links de kamers. De pastorij werd gebouwd in 1731. De uitspringende zijgevels en de scherpe helling wijzen op een vroegere dakbedekking van stro. Toch was het hoge smalle gebouw in 1777 al danig versleten. Pastoor Jacobus van Achter beklaagde zich over het gebrek aan onderhoud: de keuken dreigde in te vallen, het plaveisel was helemaal in stukken, de vensters waren verrot en bovendien was het gebouw veel te klein. Veel later, in 1843, stelde de kerkraad voor om een nieuwe pastorij op te trekken. De gemeenteraad weigerde, maar besloot wel om een lange smalle vleugel aan de westkant bij te bouwen. In de nieuwe zijgevel – niet zichtbaar op de postkaart – kwam de voordeur. De oude deur werd dan maar dichtgemetseld. In de negentiende eeuw kregen de muren een cementbepleistering waarin lijnen werden getrokken om blokken natuursteen te imiteren. Dergelijke bepleistering was in de negentiende eeuw een teken van welstand. Naakte baksteen was eerder iets voor eenvoudige arbeidershuisjes. In 1938 was de pastorij zo vervallen dat de gemeente overging tot de sloop. Er waren plannen voor een nieuwe pastorij, maar onenigheid in de gemeenteraad en de Tweede Wereldoorlog gooiden roet in het eten. In 1954 werd een gebouw in de Kerkstraat nummer 16 aangekocht, waar de pastoor voortaan onderdak vond. Het lage gebouwtje links achter de pastorie is mogelijk een restant van de orangerie uit het park van de operadiva La Malibran. Tussen de hoge huizen van de Dorpsstraat zien we de

schoorsteen van de brouwerij De Dobbeleer. Hoewel er nauwelijks gemotoriseerd verkeer was, waren de Rodenaars zo’n 80 jaar geleden ook al verplicht om in één richting rond de kerk te rijden. Dat is af te leiden uit de verkeersborden langs de kerkmuur. Het monument van de oud-strijders was zo goed als nieuw, de vrijheidsboom of linde achter het monument is niet veel meer dan een ‘groen blaadje’. De elektriciteitsdraden en de groeilamp links geven aan dat de foto genomen is na 1926, toen de elektrische netleiding in Rode werd aangelegd. Tekst: Jan De Cock Foto: Johan Stoffels

Ik draag deze bijdrage op aan Herman De Geyter (1935-2012), die menige Rodenaar wist te boeien met interessante uiteenzettingen over de SintGenesiuskerk en de geschiedenis van Rode.

7


de drie van ...

Lucienne Slabbinck

Het eerste boek is De jongen in de gestreepte pyjama van John Boyne. Het hoofdpersonage is de negenjarige Bruno. Het verhaal speelt zich af in Auschwitz ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Bruno begrijpt niets van wat er rondom hem gaande is en sluit vriendschap met een jongen aan de andere kant van het hek naast zijn huis. Het boek, oorspronkelijk opgevat als kinderboek, gaat over de vreselijke gebeurtenissen in de concentratiekampen, maar dan vanuit een totaal onverwacht en ongewoon standpunt. Lucienne las al heel wat boeken over de Tweede Wereldoorlog en over het Jodendom, maar dit boek heeft haar het meeste geraakt. Het lot van de familie Meijer is het tweede boek dat ze wil aanraden. Het werd geschreven door Charles Lewinsky en beschrijft vijf generaties van de Joodse familie Meijer. Het boek onderscheidt zich van andere boeken over het thema door het gebruik van de specifieke Jiddische woordenschat (met verklarende woordenlijst op de laatste pagina’s). Volgens Lucienne zorgt dit voor een ander inzicht in het Jodendom, een thema dat in haar boekenkeuzes vaak terug komt. Het boek telt 667 pagina’s, maar dat schrikt haar niet af. Lucienne neemt de tijd om 8

© Tine De Wilde

Lucienne is een fan van de bibliotheek, een fan van het eerste uur. Ze herinnert zich nog hoe ze vroeger op zondag boeken ging lenen in het Parochiehuis. Daarna verhuisde de bib naar de Wauterbos en nu is Lucienne kind aan huis in de bib naast het gemeentehuis. Wat je leest, is een weerspiegeling van waar je op dat moment mee bezig bent. Lucienne benadrukt dan ook dat een boek haar kiest, en niet zozeer het omgekeerde. Dat boeken haar raken, wordt me meteen duidelijk als ze me de lijst toont van boeken die een indruk op haar hebben gemaakt. Haar liefde voor menselijke thema’s, psychologische achtergronden en biografieën wordt feilloos weerspiegeld in haar keuzes.

een boek te lezen, ze gaat ook terug in het boek als iets niet helemaal duidelijk is. Verrassend genoeg is zij een van die lezers die na een aantal pagina’s al meteen naar achter bladert om het einde van het boek te lezen. Zo kan ze rustig de tijd nemen om het hele verhaal tot zich te nemen. Het laatste boek dat Lucienne uitkiest, was geen gemakkelijke keuze. De rubriek heet De drie van…, dus het mogen er echt maar drie zijn. Uiteindelijk kiest ze voor Hortense, een historische roman van Thera Coppens. Hortense was de stiefdochter van Napoleon Bonaparte. Ze trouwde bovendien met zijn broer. Ook bij dit boek speelt het inzicht in de persoon, maar ook in de historische tijd een

belangrijke rol. Lucienne bijt zich vast in een boek en wil eruit leren. In dit boek leerde ze het Napoleontische tijdperk op een andere manier kennen. Voor Lucienne is lezen als brood, broodnodig. Het was een plezier om met haar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Op naar een volgend, hopelijk even bevlogen leesbeest. Sofie Decorte, centrumverantwoordelijke GC de Boesdaalhoeve In De drie van … praat een Rodenaar over zijn/haar leeservaring. De drie boeken die voorgesteld worden, staan een maand lang in de kijker in de Bib.


verenigingsnieuws Sportregio Zuidwest Rand Regionale sportdag 50-plussers dinsdag 13 november 9.30 tot 15.45 uur - Parnas Je hoeft geen trouwe en hyperactieve sporter te zijn om deel te nemen. Op een recreatieve en ontspannen wijze kan je samen met vrienden en vriendinnen jouw favoriete sport beoefenen of kennis maken met een nieuwe sport. Uit een hele waaier aangepaste sporten kies je wat je die dag allemaal doet: wandelen, stoelaerobics, fitbal, curve bowls, dans, zelfverdediging … Prijs: 8 euro (lunchpakket inbegrepen) Er is gratis busvervoer naar Dilbeek vanuit Sint-Genesius-Rode. Locatie: Dilbeek Info en inschrijven: Cindy Van Dijck, 02 381 21 25, cindy.vandijck@derand.be.

Sportregio Zuidwest Rand Regionale kleuterhappening zondag 18 november 14 tot 17 uur – sporthal Wauterbos In een beurtrol gaat de kleuterhappening van de ene gemeente naar de andere in de regio Zuidwest Rand. Dit najaar is Sint-GenesiusRode weer aan de beurt. Kleuters van 3 tot 6 jaar kunnen hun energie kwijt en zich uitleven op springkastelen, fietsjes, treintjes en auto’s, pedalo’s, in een doolhof of een klim- en klauterparcours … Deelnemen kost 3 euro per kleuter. Inschrijven kan ter plaatse.

Sportregio Zuidwest Rand Skihappening zondag 25 november 9.15 tot 17 uur – Snowworld (Landgraaf) De sportregiowerking Zuidwest Rand nodigt zowel beginners als ervaren skiërs uit voor de skihappening in Snowworld in Landgraaf. Beginners kunnen kennismaken met skiën of snowboarden door 1 uur les te volgen en 1 uur vrij te oefenen. Wie ervaren is, kan zich 2 uur vrij uitleven. Voor iedereen vanaf 8 jaar. Jongeren onder de 16 jaar moeten vergezeld zijn door een meerderjarige. Vertrek: De bus vertrekt om 9.15 uur op de parking van het provinciedomein van Huizingen.

koken met greet

Witloofsoep met curry en gerookte zalm Ingrediënten voor 4 personen > 10 stronkjes witloof > 2 loskokende aardappelen > 2 eetlepels zacht currypoeder > 2 liter kippen- of groentebouillon > verse tijm > verse laurier > peterseliestengels > 2 dl room > een klontje boter > peper en zout Voor de afwerking: > 2 plakken gerookte zalm > een scheutje sherry Bereiding: > Pel de uien en snipper ze grof. Verhit een klontje boter in een ruime kookpot en stoof de stukjes ui aan, maar let erop dat ze niet kleuren. > Schil de aardappelen en snij ze in grove stukken. Voeg ze bij de uien en laat ze een paar minuten stoven. Zet het vuur lager. > Hou een kwart van het witloof aan de kant. Snipper de rest grof. > Voeg de stukjes witloof toe aan de stoofpot en laat de groenten nog 5 minuten mee stoven op een zacht vuurtje. Roer alles regelmatig om. > Bind de tijm, laurier en peterseliestengels samen en laat dit kruidentuiltje mee stoven met de groenten. > Strooi het currypoeder in de pot en roer de groenten om. > Schenk de kippen- of groentebouillon in de pot en laat de soep 30 minuten sudderen op een matig vuurtje. > Verwijder het kruidentuiltje en mix de soep. > Kruid met peper en zout. > Schenk de room in de soep en mix nog een laatste keer. Afwerking: > Snipper de stronkjes verse witloof (die je aan de kant hebt gelegd) in flinterdunne reepjes en doe ze in een schaaltje. > Snij de plakjes gerookte zalm in fijne reepjes. > Schenk een scheutje sherry in de soep. > Leg in elk bord een portie zalm en het verse witloof. Schenk daarover de warme soep. Smakelijk,

Prijs: 20 euro (< 13 jaar), 25 euro (> 13 jaar). Greet Vooraf inschrijven is verplicht: Cindy Van Dijck, 02 381 21 25, cindy.vandijck@derand.be.

9


Opgejaagd Wild van/met Steph Goossens

Een open blik op de werkelijkheid

Al van jongs af aan is Steph Goossens geboeid door theater en entertainment. Zijn artistieke carrière liep over een hobbelig parcours. In zijn meest recente monoloog Opgejaagd & Wild spreekt hij de taal van de straat, die iedereen begrijpt. Hij heeft het over de zoektocht naar geluk en het menselijke onvermogen om dit te grijpen of te vinden. ‘Aan de drang om op een podium te spelen, kon ik als jonge knaap niet weerstaan’, bekent Steph Goossens onomwonden. ‘Dat verlangen om op te treden herhaalde ik na mijn studies voortdurend en in alle omstandigheden. Dan zou het zeker lukken, dacht ik. Maar vooraleer ik mij helemaal aan mijn passie kon wijden, moest ik uit economische overwegingen ook andere jobs aanvaarden. Zo werkte ik eerst veertien jaar bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie als cultuuranimator. Nadien speelde ik mee in de televisiesoap Thuis. Zowel de openbare als de commerciële televisie kwamen met voorstellen over de brug. Op VT4 presenteerde ik anderhalf jaar geleden 10

nog een huiskamerquiz, die SBS Belgium naar een concept van de Israëlische televisie voor Vlaanderen had bewerkt.’ Drempelverlagend Acteurs die op televisie komen, worden in sommige milieus minachtend bekeken, terwijl theatermensen een hoog aanzien kennen. Steph Goossens betreurt deze discriminerende mentaliteit. ‘Een artiest die veelvuldig op het kleine scherm verschijnt, lokt makkelijker volle zalen. Televisie heeft een drempelverlagend effect. De programma’s zorgen voor een verruiming van het theaterpubliek. Ik ben er zeker van dat een deel van

mijn aanhang bestaat uit mensen die zelden of nooit een schouwburg bezoeken, maar die toch geïnteresseerd raken omdat ze mij kennen van televisie.’ Marcel in interactie In Opgejaagd & Wild laat hij Marcel aan het woord. Die maakt deel uit van de arbeidersklasse. Hoewel hij niet de slimste was op school, kon hij toch goed gedichten voordragen. Vooral de verzen van Annie M. G. Schmidt lagen hem na aan het hart. ‘Maar sinds zijn vrouw hem heeft verlaten, krijgt hij zijn privéleven moeilijk op orde’, licht Steph Goossens toe. ‘Hij vertelt over het therapeutische gesprek dat hij net


© Tine De Wilde

Uiteindelijk dienen de projecten zichzelf aan. Dan is het te nemen of te laten. Voor Opgejaagd & Wild schonken veertig theaters mij het vertrouwen. In de meeste zalen ben ik nog nooit geweest.’

achter de rug heeft. Opdat hij verder zou kunnen, moet hij alles weer mooi geplooid in een doosje krijgen. In het verhaal zit ook een flinke dosis humor en ik laat ruimte voor improvisatie. Zo blijft het publiek alert. Doordat Marcel allesbehalve gereserveerd is, ontstaat er een wisselwerking. Hij spreekt de toeschouwers rechtstreeks aan. Sommigen hebben meteen een antwoord op zijn vragen. Anderen dringen aan op meer bedenktijd. Maar iedereen voelt zich betrokken bij de aangeraakte thema’s.’ Sien Eggers Op het podium staan een tafel en drie stoelen. Er zijn ook vooraf opgenomen geluiden. In deze sobere setting wordt alle aandacht toegespitst op het verhaal van de hoofdpersoon. Hij klampt zich vast aan zijn waarheid. De regie van Sien Eggers bleef deze keer uit: ‘Toen we deze zomer onze agenda’s samenlegden, bleek dat ze niet meer overeenstemden. Op zich was dat geen

probleem, want Sien heeft me wel een pak instructies gegeven. Ik kan haar ook altijd bellen. Wij kennen elkaar al vijftien jaar. Soms is één woord genoeg. Ik heb veel van haar mogen leren en heb ook veel aan haar te danken, maar ze laat me volledig vrij. Opgejaagd & Wild is de eerste productie die ik zelf van A tot Z heb bedacht. Naast de leerschool bij Sien was nu vooral ‘de tijd’ mijn beste regisseur. Door mijn tijd te nemen kon ik de dingen ontleden, laten rusten en uitzuiveren. Maar met de tijd moet omzichtig worden omgesprongen. Voor sommigen is de tijd het grote schrikbewind, dat je moet beteugelen. Wie het beste uit zichzelf wil halen, moet de nodige discipline opbrengen.’

Op zoek naar schoonheid Goossens bekijkt de werkelijkheid met open vizier. ‘We vertoeven in een wonderbaarlijke wereld. Mijn belangrijkste voedingsbodem is de mens, maar ook het ‘mens zijn’ en het mensdom. Ik tracht het waarneembare weer te geven zonder al te belerend of moralistisch te worden. Alles wat mensen doen en maken, interesseert me. Het vermogen om te zien, te horen, te voelen, te luisteren naar woorden en erover na te denken, is een onschatbaar cadeau dat we hebben meegekregen. In feite ben ik altijd op zoek naar schoonheid. Dat werkt tenminste inspirerend. Ik tracht ook zo veel mogelijk theaterstukken van collega’s te zien. Toneelgroep Amsterdam, de Needcompany en Jan Fabre (met Je suis sang) hebben mij al veel voldoening bezorgd. Naast het teksten auteurstheater volg ik ook het boulevardtheater, waar een pittoresk taaltje wordt gesproken. Dat kunnen onze intellectuele vrienden zelden smaken.’ Positief theater Hoewel hij net als de meeste andere hedendaagse theatermakers ook een donker kantje heeft, wil hij via de podiumkunst bijdragen tot een aangename wereld. ‘In een programma op Radio 1 hoorde ik een psychiater uitleggen dat er vandaag nog weinig aandacht is voor het bij momenten disfunctioneren van de mens, in functie van de perfectionistische eisen van de maatschappij. Als ik erin slaag om via mijn voorstellingen een positieve levensvisie mee te geven en het besmettelijke gekanker in te dammen, ben ik een tevreden mens.’ Ludo Dosogne

Steph Goossens wil kort op de bal spelen en het publiek daarin meenemen. ‘De realiteit heeft me geleerd om geen plannen op lange termijn te maken, omdat ze toch niks bijbrengen. Ze creëren je eigen onvrede. 11


nieuws uit de boesdaalhoeve Lili en haar familie De huisjesslakken zondag 4 november familie Na hun fantastische optreden voor een uitverkochte zaal in de Boesdaalhoeve, stellen Lili en haar familie hun Nederlandstalige cd bij ons voor aan publiek en pers.

Steph Goossens Opgejaagd & Wild donderdag 8 november Na het succes van zijn vorige theatermonologen Maurice en Roekeloze Rita staat Steph Goossens, beter bekend als Cois uit de Eén-serie Thuis, er opnieuw met Opgejaagd & Wild. Steph Goossens speelt, Sien Eggers regisseert.

Onder de naam Les Déménageurs is de groep razend populair in Wallonië. Vandaag zijn ze klaar om ook in Vlaanderen door te breken. Yves Barbieux, bekend van Urban Trad, is de artistieke leider. De dansende zangeres ‘Lili’ viert haar verjaardag en haar broers willen haar verrassen. Drie knotsgekke topmuzikanten spelen live gitaar, bodhran, draailier, bandoera, fluit, percussie en diatonische accordeon. Voor iedereen van 3 tot 8 jaar. Duur: 60 minuten 14.30, 17 uur – GC de Boesdaalhoeve Tickets: 12 euro (kassa), 11 euro (vvk)

Het Kinderuur Sintvoorstelling: de avonturen van Broebel en Spuit zaterdag 24 en zondag 25 november familie Broebel en Spuit komen toevallig terecht in het kasteel ‘Lange Wapper’ en belanden daar in de kelder.

Het is een geheimzinnige kelder met kisten, boeken, speelgoed en een zeer vreemde kelderdeur met knoppen en lichtjes. De kasteeldame heeft alles in de hand en maakt van grote voorwerpen iets kleins en van kleine iets groots. Zo wordt Broebel een ... kleine pop. De Sint brengt voor alle kinderen een verrassing mee. Als afgestudeerde van de universiteit van het leven is hij tot meer in staat dan we ooit konden denken. Dames en heren, vergeet de waan van de dag, want vanaf nu neemt hij jouw wensen voor waarheid. Ontbreekt het je aan vuur? Wil je weer passie voelen in je relatie? Deze ‘hengst op sloefen’ verandert je leven finaal. De gevolgen zijn hilarisch.

zaterdag 24 november 14.30 uur en 16.30 uur zondag 25 november 10.30 uur, 14.30 uur en 16.30 uur Tickets: 7,50 euro (kassa), 5 euro (vvk). Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Meer info: www.kinderuur.be

Info en reserveren: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

nieuws uit de moelie

Lees ook het interview op p. 10-11. 20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk)

Tickets en info: GC de Moelie, 02 380 77 51, info@demoelie.be, www.demoelie.be

Hubert Damen Platero en ik vrijdag 9 november theater Hubert Damen (verteller), Michel Gillain (flamencogitaar), Roland Broux (klassieke gitaar) en Carlo Willems (slagwerk) maken van deze klassieker uit de Spaanse literatuur van Juan Ramón Jiménez een boeiende avond muziektheater. Veel aandacht voor flamenco, voor de warme klanken van de Spaanse klassieke gitaar en voor een van de reuzen uit de Spaanse literatuur dus. Een warme vertelling met muziek die het verhaal omhelst. Platero en ik is een lofrede op Andalusië, en op het leven. 20.30 uur - GC de Moelie Tickets: 20 euro (kassa), 18 euro (vvk)


Preselectie Zennetoer zaterdag 1 december muziek De regionale muziekwedstrijd Zennetoer toert sinds begin oktober weer door het Pajottenland en de Zennevallei. 25 jonge bands nemen het tegen elkaar op in vijf preselecties en strijden voor een plaats in de finale.

Uit elke preselectie kiezen de jury en het publiek een winnaar. Die mag op 5 januari een gooi doen naar de titel in het Halse CC ’t Vondel. Naast de vijf finalisten vallen ook de publiekslieveling en de meest beloftevolle groep in de prijzen. De preselecties staan garant voor een avond en een podium vol jong muzikaal talent uit eigen streek. Op zaterdag 1 december nemen vijf groepen het tegen elkaar op in de Boesdaalhoeve: Ftakke (Sint-Pieters-Leeuw) Garden Chairs (Beersel) To The Rescue (Brussel) They Invented Nebraska (Beersel) Callosity (Halle)

Salim Seghers en Ronny Marino Seniorennamiddag vrijdag 16 november muziek Bijgestaan door beroepsmuzikant Ronny Marino brengt Salim Seghers zijn bekende hits. Uiteraard is er ook plaats voor een streepje humor.

Salim Seghers zette zijn eerste stappen in de showbizz in 1971 en scoorde meteen een hit met Verlaat me nooit. I.s.m. dienstencentrum De Boomgaard 14.30 uur - De Boomgaard Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Gert Bettens Tapijtconcert donderdag 13 december muziek Gert Bettens is altijd de meer stille helft van K’s Choice geweest. Vandaar dat hij zich prima op zijn gemak voelt in de intieme setting van een tapijtconcert. Samen met toetsenist Reinout

Swinnen brengt hij zelfgeschreven nummers (K’s Choice, Woodface) in combinatie met zijn ‘alltime favourites’. Jij hoeft alleen achteruit te zakken op onze kussens en te genieten van de muziek en de zelfgemaakte hapjes. Meer info: www.deboesdaalhoeve.be 20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk)

Jeugdhuis Animoro werkt mee aan de preselectie en bemant onder andere de bar. De toegang is gratis. Het publiek stemt mee.

Dreamteam Animaties Sintshow woensdag 5 december familie De Sint kan niet overal tegelijkertijd zijn. Daarom besluit hij om de hoofdinspectiepiet en andere inspectiepieten uit te sturen. Zij moeten alle kinderen controleren. Je kan het voor de inspectiepieten gemakkelijker maken door via verschillende spelletjes te bewijzen dat de Sint wel degelijk bij jou mag langskomen. Voor kinderen vanaf 4 jaar. 14 uur - GC de Muse (op locatie in GBS De Wonderwijzer in Drogenbos) Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk). Leden Gezinsbond: 1 euro korting.

13


Reuze*Randplan 2013

(Her)ontdek je streek Dit najaar brengt vzw ‘de Rand’ in samenwerking met het Davidsfonds een nieuwe publicatie op de markt: het Reuze*Randplan, een grote en handige jaarkalender vol informatie over wat er allemaal te zien en te doen is in de Vlaamse Rand en de Groene Gordel. Met het Reuze*Randplan wil vzw ‘de Rand’ iedereen motiveren om, dankzij een goede planning, tijd te maken om deze regio te (her)ontdekken. ‘Met een goede planning win je tijd. Meer tijd betekent meer vrije tijd. Meer vrije tijd betekent meer gelegenheid om de regio te verkennen. En als je je niet ver moet verplaatsen, win je opnieuw tijd. Bovendien is de kans groter dat je tijdens je uitstapjes mensen uit de buurt kunt ontmoeten’, zegt Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’. Een planner van formaat Een huishouden organiseren vraagt een goede planning. Vaak heeft elk gezinslid zijn eigen agenda. Laat staan dat we de sociale en culturele agenda van de streek nog in het oog moeten houden. Het Reuze*Randplan brengt dit allemaal samen in één kleurrijke familieplanner, tegelijk heel praktisch en met informatie over de streek. De kalender bevat informatie over grote en kleine, maar vooral laagdrempelige evenementen in 2013, evenals tips voor dagtrips in de buurt, informatie over jaarmarkten, kermissen en lokale activiteiten. Met meer dan 500 kleurrijke stickers kunnen de gezinsleden hun eigen activiteiten aanduiden. In de kalender zitten bovendien ook enkele vrijkaarten en bonnen (voor het Kasteel van Gaasbeek, de Plantentuin in Meise, kinderhoogdagen en een gratis consumptie in GC de Kam) ter waarde van het dubbele van de aankoopprijs van de kalender. Zo geeft het Reuze*Randplan de gebruikers 14

ook een duwtje om effectief op stap te gaan. Nederlands oefenen door erop uit te trekken De kalender is – uitgezonderd een inleidend woordje in vier talen – volledig in het Nederlands. Door het gebruik van veel fotomateriaal en toegankelijke taal is hij bruikbaar voor iedereen met een minimale kennis van het Nederlands. Op die manier wil vzw ‘de Rand’ ook anderstalige doelgroepen, vaak nieuwkomers, warm maken om hun vrije tijd dicht bij huis te beleven en kennis te maken met de lokale inwoners. De kalender wil anderstaligen motiveren om hun Nederlands te verbeteren waardoor ze hun lokale, sociale netwerk kunnen versterken. Hij bevat ook informatie over het leren en oefenen van het Nederlands in de streek. De kalender zal, in samenwerking met het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant, aangeboden worden aan de cursisten Nederlands. Vzw ‘de Rand’ bezorgt ook een inkijkexemplaar aan

de consultatiebureaus van Kind en Gezin in de regio. De kalender is bovendien een ideaal welkomstgeschenk van de Vlaamse gemeenten in de Vlaamse Rand aan hun nieuwe, anderstalige inwoners.

Het Reuze*Randplan kost 12,95 euro. Je kan hem kopen: > aan het onthaal van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ > bij toeristische diensten in de regio Groene Gordel > bij Standaard Boekhandel > rechtstreeks bij Uitgeverij Davidsfonds: verkoop@davidsfonds.be


Rand-Nieuws

Vertaalwoordenboekje Hoe moet ik het zeggen aan een loket? Vzw ‘de Rand’ heeft een vertaalwoordenboekje uitgegeven voor anderstalige nieuwkomers. Ze kunnen het boekje gebruiken bij hun eerste gesprekken aan een loket van hun gemeente. Ook voor de loketbedienden is het vertaalwoordenboekje een handig hulpmiddel in hun contact met anderstaligen. ‘Dit boekje is er gekomen op vraag van heel wat gemeenten in de Vlaamse Rand’, vertelt Karen Stals, stafmedewerker van vzw ‘de Rand’. ‘Voor nieuwkomers, die vaak nog geen Nederlands kennen, is het allesbehalve eenvoudig om te communiceren aan het gemeenteloket, bijvoorbeeld als ze zich komen inschrijven. Op vraag van de loketbedienden hebben we het boekje thematisch opgesteld. Zo komen bijvoorbeeld de thema’s rijbewijs, identiteitskaart en geboorteaangifte aan bod. De termen worden vertaald in het Frans, het Duits en het Engels. Op die manier moet het boekje bijdragen tot de klantvriendelijkheid aan het loket, met respect voor het Nederlands.’ Vzw ‘de Rand’ biedt het vertaalwoordenboekje gratis aan aan de gemeenten in de Rand.

RandKrant op het net Hoewel we graag de geur van drukinkt opsnuiven, kan je sinds 1 september ook op het wereldwijde web meer vernemen over RandKrant, het maandblad voor alle inwoners van de Vlaamse Rand. Op www.randkrant.be vind je voortaan niet alleen de digitale versie van het tijdschrift, maar ook een heleboel extra informatie. ‘RandKrant bestaat vijftien jaar en was sinds tien jaar te lezen via de website van vzw ‘de Rand’; nu hebben we eindelijk onze eigen webstek’, vertelt Geert Selleslach, hoofdredacteur van RandKrant. ‘Op www.randkrant.be kan je alle nummers van RandKrant sinds de start in 1997 bekijken. Via een eenvoudige zoekfunctie kan je heel makkelijk op trefwoorden zoeken en zo in ons archief snuisteren. Naast aankondigingen van een aantal artikels die in de volgende editie van RandKrant verschijnen, vind je op de website ook een aantal extra rubrieken die je niet in de gedrukte versie vindt. Zo kan je in The making of bijvoorbeeld lezen hoe bepaalde artikels of foto’s tot stand kwamen. In de rubriek Over de grens komen in blogstijl korte stukjes die over de taalgrens, de landsgrens of de mentale grens reiken. In De keuze laten we programmatoren van cultuur- en gemeenschapscentra uit de Rand aan het woord. In De foto’s vind je de prachtige fotoreeksen terug die een aantal fotografen in opdracht van RandKrant heeft gemaakt. Kortom, dankzij de nieuwe website wordt RandKrant zichtbaarder en krijgt ons tijdschrift een extra dimensie. Met de tijd zal het een prima aanvulling vormen op het gedrukte tijdschrift dat in alle bussen van de Rand valt.’ Geert Selleslach

BUURTEN is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve en vzw ‘de Rand’. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Sofie Decorte, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal Velkeneers Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode tel. 02 381 14 51, fax 02 381 11 34 info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reserveringen Pascal Velkeneers en Sandra Meert (onthaalmedewerkers), Cindy Van Dijck (stafmedewerker) en Sofie Decorte (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van 13.30 tot 20.00 uur, andere weekdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Buurten wordt ondersteund door de afdeling SintGenesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince. Verhuis je uit Sint-Genesius-Rode en wil je op je nieuwe adres gratis buurten blijven ontvangen? Dat kan! Speel je toekomstige adres door aan GC de Boesdaalhoeve en we zorgen voor een maandelijks exemplaar in je brievenbus.

15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

info

4 8.30

11.11.11 Rode / Jaarlijks ontbijtbuffet (tot 12 uur)

Ons Parochiehuis

02 380 14 25

4 14.30

GC de Boesdaalhoeve / Lili en haar familie De huisjesslakken (ook om 17 uur)

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

5 19.30

Femma De Hoek / Het nieuwe breien: kledingaccessoires

Parochiezaal De Hoek

02 358 14 71

6 13.30

Femma Rode / Creanamiddag

Ons Parochiehuis

02 380 96 02

6 13.30

Femma Rode / Goedgemutste breicampagne Innocent

02 380 96 02

02 380 32 37

6 19.30

Femma Rode / Klussen: sanitair

Ons Parochiehuis

02 358 15 65

8 14.00

Okra / Maandelijkse activiteit

Ons Parochiehuis

02 380 40 94

8 20.30

November

GC de Boesdaalhoeve / Steph Goossens

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

10 14.00

Pasar Rode / Bezoek Pivo

Asse (Relegem)

0486 45 12 26

10 17.00

TTC De Hoek / 13e spaghettifestijn

Ons Parochiehuis

0472 64 74 96

11 10.45

Femma Rode / Viering

H. Genesiuskerk

www.femma.be/sintgenesius-rode-centrum

11 14.00

OLV-instituut / Pannenkoekenfeest

OLV-instituut

02 380 09 28

12 9.00

Femma Rode / Tilda (ook om 19.30 uur)

Huizingen

0485 39 97 15

13 9.30

Sportoverleg / Regionale sportdag 50+

Dilbeek

02 381 21 25

14 15.00

de Bib / Voorlezen op woensdagnamiddag

de Bib

02 380 56 97

15 19.30

Femma Rode / Wijnproeven

Davino (Alsemberg)

02 358 15 65

16 14.30

GC de Boesdaalhoeve / Salim Seghers en Ronny Marino

De Boomgaard

02 381 14 51

17 14.00

Café Combinne / Bezoek ‘De Lambiek’

De Lambiek/Alsemberg 02 380 65 48

17 15.00

Citrinella / Infonamiddag Steenuilen

Coloma (S-P-L)

0477 80 68 50

18 14.00

Regio Zuidwest Rand / Kleuterhappening

Sporthal Wauterbos

02 381 21 25

19 9.00

Femma Rode / Tilda (ook om 19.30 uur)

Huizingen

0485 39 97 15

20 9.15

Sportregio Zuidwest Rand / Skihappening

Snowworld/Landgraaf

02 381 21 25

24 14.30

Het Kinderuur / Sinterklaasvoorstelling (ook om 16.30 uur)

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

25 10.30

Het Kinderuur / Sinterklaasvoorstelling (ook om 14.30 uur en 16.30 uur)

GC de Boesdaalhoeve

02 381 14 51

26 13.30

Femma Rode / Feestmenu (ook om 19.30 uur)

Kitchen Center

02 380 59 20

Zilveren jubileum VARO Varo (Vriendenkring Andersvalidenzorg in Rode en Omgeving) vierde zijn vijfentwintigjarig bestaan in cultuurcentrum Wauterbos. Honderden mensen konden opnieuw smullen van een uitgelezen kaasbuffet of een charcuterieschotel. Geselecteerde wijnen en bieren, zoals dit jaar Westvleteren, vervolledigden het genot bij muziek van de elektrische pianovirtuoos en tevens onze huismuzikant Geert Maeckelberg. Hoewel het festijn pas om 18 uur begon, liep het cultuurcentrum al vol vanaf 17.30 uur. Lang na middernacht namen de laatste bezoekers tevreden afscheid van dit jaarlijkse treffen met oude bekenden, buren en jonge koppels. Varo kon dit jaar, dankzij het succes van de kaas- en wijnavonden, een belangrijke gift schenken aan Rodea. De groendienst had nood aan een nieuwe lichte vrachtwagen. Die rijdt nu in onze omgeving om zijn diensten te vervullen.

Boesdaalhoeve november 2012  
Boesdaalhoeve november 2012  

Gemeenschapskrant boesdaalhoeve

Advertisement