Page 1

Uni v er s i t yofThes s al y ,Vol osBi oc l i mat i c sAr i sTs angr as s oul i sF ebr uar y2010Ver nac ul arar c hi t ec t ur ei nt heI ber i anPeni ns ul aCar l osRui zMi r al l es


Vernacular architecture in the Iberian Peninsula  

A basic resume of the popular architecture im the Ibeian Peninsula

Vernacular architecture in the Iberian Peninsula  

A basic resume of the popular architecture im the Ibeian Peninsula