Page 1


Resultaten van onze enquête Collega’s Eerst en vooral bedanken we iedereen voor de tijd die men nam om onze enquête in te vullen. We kunnen spreken van een succes, want we kregen 30,125% van de uitgedeelde enquêtes, ingevuld terug. Dit maakt dat dit een representatieve enquête is. Wat sterk opviel is dat meer dan de helft van de ingevulde enquêtes kwam van iemand met een hogere leeftijd dan 45 jaar! We geven je graag uitleg van de resultaten en bevindingen. We doen dit door van iedere vragenreeks een samenvatting van de resultaten weer te geven.

Je in een vaste ploeg zou kunnen tewerkgesteld worden? 53% van de mensen die de enquête ingevuld hebben, zou graag tewerkgesteld zijn in een vaste ploeg. 72% van deze personen zou kiezen voor de vroege shift en 18% voor de late shift. Indien het noodzakelijk zou zijn, zou 33,5% van de mensen bereid zijn te veranderen van afdeling. De belangrijkste reden om in een vaste ploeg te werken is gezondheid. Dit werd door 62,5% van de mensen als reden opgegeven.

Je maar drie dagen zou moeten werken in je baalweek? 36,5% van de mensen zou interesse hebben in dit systeem. Moest het mogelijk zijn om te werken in een baalweek zou 59% opteren voor een vroege shift en 35% voor de late shift. Ook hier is de belangrijkste reden waarvoor mensen dit systeem zouden kiezen ‘gezondheid’.

1


Je eerste werkdag 3 januari 2018 zou zijn? Van de ingevulde enquĂŞtes gaf 53% te kennen dat ze liever op 3 januari 2018 zouden opstarten.

Daikin je van een gewone—of elektrische fiets zou voorzien? 78% geeft aan dat ze met de wagen naar het werk komen, hetzij eigen wagen of carpool. Slechts 13% gaf mee dat ze met de gewone – of elektrische fiets naar het werk komen, terwijl 45% van alle respondenten op minder dan 10 km van het werk wonen. Het valt op dat er een grote bereidwilligheid is om de auto te laten staan moest Daikin investeren in fietsen of elektrische fietsen voor de arbeiders. 72,5% zegt dat indien Daikin een gewone of elektrische fiets voorziet, zij daar gebruik zouden van maken.

De werktijden zouden wijzigen? We merken uit de verwerking van de gegevens dat 55% graag werkt in de vroege shift zoals we die nu kennen en dat 51% van de respondenten geen voorstander is om deze uren te wijzigen. Voor de late shift valt het op dat de tevredenheid een stuk lager ligt. 41% zegt dat men graag werkt in de gekende uren, maar een wijziging in de uren is zeker geen optie want 70% ziet dit niet zitten.

2


De lunchpauze in dagploeg maar 30 minuten zou duren? Deze vraagstelling was enkel voor de medewerkers uit de dagploeg bedoeld, maar we kunnen wel begrijpen dat andere operatoren hier op antwoorden met de veronderstelling ‘als ik in dag zou tewerkgesteld zijn’. 82 dagwerkers hebben onze enquête ingevuld. Dat is 28% van de totale groep arbeiders die in dag werken. 64% van deze dagwerkers zien liever de breaktijd verminderd naar 30 minuten. Voor die groep kunnen we concluderen dat het eender is wat er gebeurt met de 15 minuten; hetzij iedere dag vroeger stoppen of op vrijdag vroeger stoppen. Indien dit straks in het sociaal overleg aan bod zou komen, zijn we er wel van overtuigd dat iedere afdeling nogmaals de bevraging hieromtrent dient te krijgen. Dit omdat van slechts 28% van de dagwerkers de mening hierover gekend is.

Er geen stress was in uw afdeling? We hadden graag andere cijfers meegedeeld, maar 28% ervaart meestal of altijd stress in de afdeling! Indien we de groep die soms stress ervaart meenemen in de berekening, komt dit op 86%! 54% ervaart dat het verslechterd is ten opzichte van 5 jaar geleden. 30% voelt aan dat ze meestal of altijd extra hard moeten werken om de planning gedaan te krijgen. Met de groep die soms antwoordde erbij komt dit op 85%! 53% voelt dat dit verslechterd is ten opzichte van 5 jaar geleden. 1 op 4 operatoren ervaart STRESS op het werk! En dit terwijl werkgeverszijde aandacht voor werkbaar werk en CAO 104 zou moeten hebben. Als we kijken naar de werkbaarheidsmonitor 2016 die georganiseerd wordt door de SERV dan merk je globaal in België over alle sectoren heen dat 49% vind dat er moet geïnvesteerd worden in werkbaar werk! Indien je zelf eens de cijfers dieper wenst te bekijken, kan dit op http://www.werkbaarwerk.be. 73% voelt aan dat standaardwerk nog niet 100% is uitgewerkt in hun afdeling! Hieruit kunnen we verstaan dat er nog heel wat inspanningen dienen te gebeuren rond standaardwerk!

3


Je de tijd kreeg om een nieuwe collega deftig op te leiden? 63% zegt dat men bereid zou zijn om buddy te zijn van een nieuwe collega. Wel is 89% van de mensen die bereid zijn buddy te zijn, ervan overtuigd dat je enkel, degelijke opleiding kan geven als je daar de nodige tijd voor krijgt! Over de duurtijd om volledig ingewerkt te zijn in je afdeling, kunnen we niet voor alle afdelingen een beeld vormen omdat velen hun afdeling niet ingevuld hebben.

Je deel zou uitmaken van een zelfsturend team? Uit de uitkomst van de enquête merk je dat medewerkers best wel over bepaalde zaken willen nadenken in een zelfsturend team verhaal. Dit voor volgende zaken:   

Verbeteringsvoorstellen uitwerken en uittesten Optimalisatievoorstellen doen Teamafspraken rond veiligheid, kwaliteit, …

Ook geven we je mee dat volgens 59% van de ingediende enquêtes men liever zou blijven werken in een organisatie zoals we die nu kennen. 24% ziet liever een andere organisatie en 15% vormt geen mening.

4


Je het als oudere medewerker iets rustiger zou kunnen aandoen? Je voelt de drang naar manieren om het als oudere werknemers iets rustiger aan te doen! Medewerkers zijn ongerust en stellen zich de vraag of ze aan dit ritme wel kunnen doorgaan tot hun pensioen. Ook logisch dat 81% graag zou werken in een 90% systeem waar op vaste tijdstippen een week rust voorzien wordt! Weer een ferme sneer naar onze befaamde CAO 104, waaruit we vandaag enkel kunnen leren dat dit één grote lege doos is.

Je een aanvraag tot verbetering (AV)hebt? Volgens de verwerking van de enquête heeft 67,5% reeds een AV ingediend, maar in 38,5% van de gevallen werd de AV niet uitgewerkt. Ook merk je dat er voor 48% geen communicatie werd gedaan rond het al dan niet uitwerken van de AV.

Ook kregen we enorm veel respons op de volgende open vragen:  

Wil je nog iets kwijt rond het systeem van AV’s? Wat als je de ideale job zou doen in Daikin?

Van deze opmerkingen werd een lijst gemaakt, die we moeilijk kunnen weergeven in deze uiteenzetting. We benadrukken dat ook met deze verzuchtingen rekening zal gehouden worden in het verder verloop van onze enquête. We hopen jullie een zicht te geven op de verwerking van de gegevens. Wij hebben er als fractie enorm veel informatie uit kunnen halen en dit sterkt ons er in jullie belangen verder blijven te behartigen. Alle bruikbare elementen die aan bod gekomen zijn in de enquête zullen op tijd en stond aan bod komen in de gekende organen CPBW, OR en Syndicaal Overleg. Ook zullen we jullie blijven informeren als we zaken uit de enquête naar 5 voor brengen in deze organen.


Je verdere vragen hebt over deze uiteenzetting...

spreek gerust een ABVV — delegee aan

Resultaten Enquête  

De resultaten die we als ABVV Daikin binnen het bedrijf Daikin hebben gedaan in December 2016.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you