Page 1

E DESPOIS DA ESO …QUE PODO FACER ? IES ADORMIDERAS Departamento de Orientación


S I S T E M A I V O

E D U C A T

UNIVERSIDADE

Título de Bacharel 2º Bacharelato 1º Bacharelato

Título de Técnico Superior CICLOS FORMATIVOS GRAO SUPERIOR

Título de Técnico CICLOS FORMATIVOS GRAO MEDIO

MERCADO LABORAL

Título de Graduado en ESO ESO (1º, 2º, 3º, 4º) PCPI Educación Primaria (1º, 2º, 3º ciclo) Educación infantil (1º, 2º ciclo) Proba de acceso á Universidade: PAAU Proba de acceso a Ciclos Formativos


CO TÍTULO DE ESO FP GRAO MEDIO BACHARELATO: Ciencias e Tecnoloxía Humanidades e CC. Sociais Artes

Mercado Laboral


Duración: 2.000 horas de formación

Titulación: Técnico (non posibilita acceso directo a ciclo superior)

ACCESO DIRECTO (Título ESO)

MEDIANTE PROBA (17 Anos) (Resérvanse o 20% das plazas)


Familias Profesionais            

Actividades Agrarias Actividades Físicas e Deportivas Actividades Marítimo-Pesqueiras Administración Artes gráficas Comercio e Marketing Comunicación, Imaxe e Son Edificación e Obra Civil Electricidade e Electrónica Fabricación Mecánica Hotalería e Turismo Imaxe Persoal

         

Industrias Alimentarias Informática Madeira e Moble Mantemento de Vehículos Autopropulsados Mantemento e Servicios á Producción Química Sanidade Servicios Socioculturais e á Comunidade Téxtil, Confección e Pel Vidro e Cerámica

Novas familias son: enerxía e auga, industrias extractivas, seguridade e medio ambiente, e artes e artesanías


Prazo solicitude de admisión 

Prazo ordinario: 17 xuño ao 2 de xullo

Prazo extraordinario: do 1 ao 12 de setembro

Matrículas e convocatorias  

2 convocatorias de exame por matricula e curso : unha ordinaria (xuño) e outra extraordinaria ( setembro) . Cada módulo profesional poderá se obxecto de avaliación nun máximo de 4 convocatorias exceptuado o módulo de FCT que o será nun máximo de dúas


ESTRUTURA

DOUS CURSOS ACADÉMICOS

RÉXIME ORDINARIO ou RÉXIME DE ADULTOS: presencial, semi-presencial ou a distancia

Matriculación nunha das modalidades ofertadas

Permanencia máxima de 4 ANOS, consecutivos ou non

MATERIAS: comúns, de modalidade (3 materias ) e optativas(1 en cada un dos dous cursos )


MODALIDADES  Artes: • Vía de Artes Plásticas, Deseño e Imaxe • Vía de Artes Escénicas, Música e Danza  Ciencia e Tecnoloxía  Humanidades e Ciencias Sociais

“os centros docentes que impartan bacharelato ofrecerán, como norma xeral, dúas das súas modalidades”


MATERIAS COMÚNS •

1º CURSO

 Ciencias para o mundo contemporaneo  Educación Física  Filosofía e cidadanía  Lingua galega e literatura I (*)  Lingua castelá e literatura I (*)  Lingua estranxeira I (*)

(*) son materias progresivas: requerirán a superación das de 1º curso para seren avaliadas as de 2º


MATERIAS COMÚNS •

2º CURSO:

 Historia de España  Historia da Filosofía  Lingua galega e literatura II (*)  Lingua castelá e literatura II (*)  Lingua estranxeira II (*)

(*) materias de aprendizaxe progresivo


MATERIAS COMÚNS 1º CURSO 2º CURSO Ciencias para o Mundo Contemporáneo

2

Educación Física

2

Filosofía e Cidadanía

2 Historia da Filosofía

3

Historia de España

3

Lingua Castelá e Literatura I

3

Lingua Castelá e Literatura II

3

Lingua Galega de Literatura I

3

Lingua Galega e Literatura II

3

Lingua Estranxeira I

3

Lingua Estranxeira II

3

Religión

1

Religión

1

DE MODALIDADE 3x4

12

3x4

12

OPTATIVA 1

4

1

4

TOTAL 32

32


MATERIAS DE MODALIDADE • O alumno escollerá TRES materias de modalidade en cada curso. Das SEIS materias de modalidade dos 2 cursos do bacharelato, polo menos CINCO deberán ser da modalidade elixida, é dicir, só se poderá escoller UNHA MATERIA doutra modalidade, de ser o caso ( importante para facilitar el cambio de modalidad en 2º) • Ter en conta as materias “obrigadas” en cada curso e modalidade • Ter en conta as materias “chave” ( materias que para cursar en 2º requiren de ter cursado outras en 1º)


MODALIDADE DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA 1º CURSO 2º CURSO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía

Ciencias de Terra e Medioambientais Debuxo Técnico I

Debuxo Técnico II

Física e Química

Electrotecnia Física Química

Matemáticas I

Matemáticas II

Tecnoloxía Industrial I

Tecnoloxía Industrial II

MODALIDADE DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 1º CURSO 2º CURSO

Economía Grego I

Grego II

Historia do Mundo Contemporáneo Latín I Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

Latín II Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II Economía da Empresa Xeografía Historia da Arte Literatura Universal


ARTES 1. ARTES PLÁSTICAS, DESEÑO E IMAXE • 1º CURSO: – Cultura audiovisual – Debuxo artístico I (*) – Debuxo técnico I (*) – Volume • 2º CURSO – Historia da arte – Técnicas de expresión gráfico-plástica – Deseño – Debuxo artístico II (*) – Debuxo técnico II (*) (*) materias de apr.progresivas


2. ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA • 1º CURSO: – Análise musical I (*) – Anatomía aplicada – Cultura audiovisual:mat. Moda obr – Linguaxe e práctica musical • 2º CURSO – Artes escénicas – Historia da música e da danza: idem – Literatura Universal – Análise musical II (*) (*)materias de apr.progresivas


MODALIDADE DE ARTES, VÍA DE ARTES PLÁSTICAS, IMAXE E DESEÑO 1º CURSO 2º CURSO

Cultura Audiovisual

Debuxo Artístico I

Debuxo Artístico II

Debuxo Técnico I

Debuxo Artístico II

Volume Deseño Historia da Arte Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

MODALIDADE DE ARTES, VÍA DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA 1º CURSO 2º CURSO

Análise Musical I

Análise Musical II

Anatomía Aplicada Artes Escénicas Cultura Audiovisual Historia da Música e da Danza Literatura Universal Linguaxe e Práctica Musical


CIENCIAS E TECNOLOXÍA • A escoller 3 materias, sendo a marcada en negrita obrigada  1º CURSO: a • Bioloxía e xeoloxía • Debuxo técnico I (*) • Física e Química • Matemáticas I (*) • Tecnoloxía Industrial I (*)  2º CURSO • Bioloxía (require ter cursado B-X de 1º) • Ciencias da terra e medioambientais ( require B-X de 1º) • Debuxo técnico II (*) • Electrotenia (require F-Q de 1º) • Física (require ter F-Q de 1º) • Matemáticas II (*) • Química (require F-Q de 1º) • Tecnoloxia Industrial II (*) (*) materias de aprendizaxe progresivas


HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS •

A escoller 3 materias, sendo a marcada en negrita obrigada • 1º CURSO: – Economía – Grego I (*) – Latín I (*) – Historia do mundo contemporáneo – Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I (*) • 2º CURSO – Economía de empresa (require cursar Economía en 1º) – Xeografía – Grego II (*) – Latín II (*) – Matemáticas aplicadas ás c.sociais II (*) – Literatura Universal – Historia da Arte (*) materias de aprendizaxes progresivas


CAMBIO DE MODALIDADE O alumnado, unha vez cursado o 1º Bacharelato e antes do comenzo das actividades lectivas do 2º curso, poderá solicitar á Dirección do Centro cambio de modalidade.

Autorizado para o cambio de modalidade terá que matricularse polo menos de 2 materias da modalidade correspondente ó 1º curso e todas as de 2º. Computaráse como optativa de 2º curso unha das materias de modalidade cursada e superada en primeiro Importante ter en conta as materias de contidos progresivos e aqueles que precisen de coñecementos previos


MATERIAS OPTATIVAS (1 en cada curso)  En 1º:  Antropoloxía  2ªLingua estranxeira ( poderáse cursar nos dous cursos)  Literaturas Hispánicas  Música  Tecnoloxías da información e comunicación

 En 2º:  Etica e Filosofia do Dereito  Métodos estadísticos e numéricos  Xeografía e Historia de Galicia,  Literatura Galega do século XX e da actualidade

 Poderáse escoller tamén como optativa unha materia doutra modalidade ( a ter en conta para cambio de modalidade !!) ou da propia modalidade, se o centro conta con recursos. Poderán ser cursadas como optativas en 1º ou en 2º .


Adscripción materias ESO/BACH ás ramas de coñecemento 4º ESO: Latín. Cultura clásica. 2º Lingua estranxeira. Música. Informática…

Artes e Bach: Debuxo artístico, Debuxo técnico. Deseño. Xeografía. Grego. Humanidades Historia. Latín. Música. Literatura…. E as do Bach de Arte 4º ESO: Latín. Cultura Clásica. Xeografía e Historia. 2º Lingua estranxeira. Música. Informática… Obradoiro de iniciativas emprendedoras. Bach: Economía da empresa. Xeografía. Latín. Literatura. Matemáticas aplicadas as ciencias sociais... 4º ESO: Física e Química. Bioloxía e Xeoloxía. Educación plástica e Visual. Música. Informátia. 2º lingua estranxeira… Bach: Bioloxía. Ciencias da tierra e medioambientais. Física. Matemáticas . Química.

Ciencias Sociais e Xurídicas

Ciencias

4º: Bioloxía e Xeoloxía. Física e Química. Educación plástica e Visual. 2º Lingua estranxeira. Música. Informática… Ciencias da Saúde Bach: Bioloxía. Ciencias da tierra e medioambientales. Física. Matemáticas. Química. 4º: Física e Química. Educación plástica e Visual. Tecnoloxía.


Adscripción das materias de modalidade as ramas de coñecemento das ensinanzas universitarias oficiais Materias modalidade 2.º bacharelato

Ramas de coñecemento

Análise musical II. Anatomía aplicada. Artes escénicas. Cultura audiovisual. Debuxo artístico II. Debuxo técnico II. Deseño. Artes e Xeografía. Grego II. Historia da música e da danza. Historia da Humanidades arte. Latín II. Linguaxe e práctica musical. Literatura universal. Técnicas de expresión gráfico-plástica. Volume. Economía da empresa. Xeografía. Latín II. Literatura universal. Matemáticas aplicadas as ciencias sociais II.

Ciencias Sociais e Xurídicas

Bioloxía. Ciencias da tierra e medioambientais. Física. Matemáticas II. Química.

Ciencias

Bioloxía. Ciencias da tierra e medioambientales. Física. Ciencias da Matemáticas II. Química. Saúde Ciencias da tierra e medioambientais. Debuxo técnico II. Enxeñaría e Electrotecnia. Física. Matemáticas II. Química. Tecnoloxía Arquitectura industrial II.


SEN TÍTULO DA ESO Algúns alumnos/as, cumprida a idade de escolarización obrigatoria (16 anos), abandonan o sistema educativo. No caso de non ter acadado o Titulo de graduado na Educación Secundaria, tería o certificado de escolaridade no que constarán os anos e as materias cursadas:

OPCIÓNS:

Repetir curso ( se non se repetiu antes) PDC (a proposta do centro) PCPI (obtención do Titulo da E.S.O. se supera os módulos obrigatorios – 1 curso- e voluntarios –outro curso- )

Proba libre para a obtención do Título de ESO Acceso mediante proba aos Ciclos Formativos de Grao Medio: alumnado que teña cumpridos os 17 anos ou os cumpran no ano natural de realización da proba e aqueles alumnos sen titulo da ESO que superen os módulos obrigatorios no 1º curso do PCPI

Alumnado con 18 anos e avaliación negativa máximo 5 materias: durante os 2 anos inmediatamente seguintes disporá dunha convocatoria anual en xuño (incompatible con EPA e probas libres) EPA (Educación para persoas adultas)

Prepararte para o mundo laboral: Escolas Obradorio Formación Ocupacional


PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN  Son programas específicos de formación PROFESIONAL INICIAL (PCPI)básica 

profesional Estructúranse en módulos: A) Os módulos obrigatorios poden ser de 2 tipos: – –

e

Específicos: referidos a unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel 1 do CNCF. Formativos de carácter xeral: xeral desenvolven as competencias básicas e favorecen a transición ó mundo laboral dende o Sistema Educativo. Ambos módulos deben ser cursados pola totalidade do alumnado matriculado nun PCPI .

B) Os módulos voluntarios : conducentes á obtención do título ESO e serán cursados polo alumnado que desexe obter este título. O alumnado incorporado a aun PCPI en idade de escolarización obrigatoria deberá comprometerse a cursalos(15 anos ).


Documentación 

Solicitude (un só impreso, entregar no centro onde se imparta o ciclo solicitado en primeiro lugar)

Fotocopia D.N.I.

Certificación oficial dos estudos requeridos ou da superación da proba de acceso


Ciencias e tecnoloxía Materias comúns (5 obrigatorias + 2 a elexir)

Humanidades e ciencias sociais Materias comúns (5 obrigatorias + 2 a elexir)

● Ciencias para o mundo contemporáneo (2 clases) ● Educación física (2) ● Filosofía e cidadanía (2) ● Lingua castelá e literatura I (3) * ● Lingua galega e literatura I (3) * ● Lingua estranxeira I (3) * (□ Francés / □ Inglés) □ Relixión católica (1) / □ Atención educativa (1)

● Ciencias para o mundo contemporáneo (2 clases) ● Educación física (2) ● Filosofía e cidadanía (2) ● Lingua castelá e literatura I (3) * ● Lingua galega e literatura I (3) * ● Lingua estranxeira I (3) * (□ Francés / □ Inglés) □ Relixión católica (1) / □ Atención educativa (1)

Materias da modalidade (1 obrigatoria + 2 a Ciencias sociais elexir) Materias da modalidade (3 materias) ● Matemáticas I (4) * □ Bioloxía e xeoloxía (4) ● Historia do mundo □ Debuxo técnico I (4) * contemporáneo (4) □ Física e química (4) □ Economía (4) □ Tecnoloxía industrial I (4) * □ Matemát. aplic. ás ciencias sociais I (4) * Materias optativas (1 a elexir) □ Segunda lingua estranxeira I (4) □ Antropoloxía (4) □ Música (4) □ Tecnoloxías da información e da

Humanidades Materias da modalidade (3 materias) ● Historia do mundo contemporáneo (4) □ Latín I (4) * □ Grego I (4) *

Materias optativas (1 a elexir) □ Segunda lingua estranxeira I (4) □ Antropoloxía (4) □ Música (4) □ Tecnoloxías da información e da


Ciencias e tecnoloxía Materias comúns (4 obrigatorias + 2 a elexir) ● Historia de España (3) ● Historia da filosofía (3) ● Lingua castelá e literatura II (3) * ● Lingua galega e literatura II (3) * ● Lingua estranxeira II (3) * (□ Francés / □ Inglés) □ Relixión católica (1) / □ Atención educativa (1) Materias da modalidade (1 obrigatoria + 2 a elexir) ● Matemáticas II (4) * □ Bioloxía (4) (se BX en 1.º) □ Ciencias da terra e ambientais (4) (se BX en 1.º) □ Debuxo técnico II (4) * □ Electrotecnia (4) (se FQ en 1.º) □ Física (4) (se FQ en 1.º) □ Química (4) (se FQ en 1.º) □ Tecnoloxía industrial II (4) * Materias optativas (1 a elexir) □ Segunda lingua estranxeira II (4) □ Ética e filosofía do dereito (4) □ Filosofía da ciencia e da tecnoloxía (4) □ Métodos estatísticos e numéricos (4) □ Xeografía e historia de Galicia (4) □ Literatura galega do século XX e da

Humanidades e ciencias sociais Materias comúns (4 obrigatorias + 2 a elexir) ● Historia de España (3) ● Historia da filosofía (3) ● Lingua castelá e literatura II (3) * ● Lingua galega e literatura II (3) * ● Lingua estranxeira II (3) * (□ Francés / □ Inglés) □ Relixión católica (1) / □ Atención educativa (1) Materias da modalidade (3 materias) Ciencias sociais Humanidades ● Xeografía (4) ● Xeografía (4) □ Economía da □ Latín II (4) * empresa (4) □ Grego II (4) * □ Mat. aplic. ás CS II (4) *

Arte e literatura ● Xeografía (4) □ Historia da arte (4) □ Literatura universal (4)

Materias optativas (1 a elexir) □ Segunda lingua estranxeira II (4) □ Ética e filosofía do dereito (4) □ Filosofía da CCe da tecnoloxía (4) □ Métodos estatísticos e


AVALIACIÓN •

alumnado que non supere algunha materia poderá realizar unha proba extraordinaria (setembro) O

• Avaliación continua e diferenciada por materias • Superación dos obxectivos previstos competencia Profesorado de cada unha das materias. As materias de contido progresivo precisarán de superación do 1º curso para ser avaliadas no 2º curso. • Referente: criterios de avaliación establecidos para cada unha das materias no curriculum de Bacharelato.


As materias de modalidade, cursadas como optativas, no caso de ser progresivas, poderán ser cursadas en 1º e 2º.Neste caso o alumnado terá que ter superada a de 1º curso para ser avaliada de 2º curso

Se o alumnado optase por una materia de modalidade das que precisan coñecementos previos, deberá acreditalos tendo cursado previamente a materia que corresponda ou ben mediante o procedimento establecido para tal efecto polo Centro.


PROMOCIÓN E PERMANENCIA •

Promocionará a 2º curso o alumnado que supere todas as materias ou teña avaliación negativa en 2 materias como máximo.

Se o alumnado promociona a 2º con materias pendentes deberá cursalas ao longo do curso. Os centros organizarán actividades de seguimento, recuperación e avaliación de pendentes. A avaliación destas materias terá que ser anterior ás das materias de 2º curso.

Cando o alumnado teña máis de catro materias suspensas en 1º repetirá o curso enteiro. (*)Cando o alumnado teña 3 ou 4 materias avaliadas negativamente poderá escoller entre: 

Repetir curso na súa totalidade

Cursar as materias de 1º con avaliación negativa e completar 2 ou 3 materias de 2º (sempre que non sexan progresivas e non coincidan no seu horario…)

(*) O tribunal Supremo declara nulo o art 14 do RD de Bacharelato . Polo tanto, quen se matricule por primeira vez nun curso ha de facelo en tódalas materias e só si despóis lle quedan 2 ou menos pode matricularse nestas materias concretas.?

O alumnado de 2º con pendentes poderá matricularse só delas e solicitar á Dirección Centro poder asistir ás clases das outras materias superadas de 2º.


TÍTULO DE BACHAREL

• Obterá o Título de Bacharel o alumnado que obteña avaliación positiva en TODAS as materias dos 2 cursos do bacharelato


O alumnado que finalice ensinanzas profesionais de música e danza obterá Titulo Bacharelato se supera materias comúns do mesmo.

Nota media do Bacharelato: media aritmética calificación de tódalas materias que configuran a modalidade cursada, arredinda á centésima máis próxima,e, en caso de equidistancia á superior


ASPECTOS A TER EN CONTA PARA CURSAR O BACHARELATO 

Soamente se pode elexir unha modalidade.

Pódese cambiar de modalidade (no 1º trimestre de 1º curso ou ao rematar este), pero cursando as materias da nova modalidade de 1º non cursadas

Para as PAAU é necesario cursar as materias de obrigado exame

De pensar facer FP de Grao Superior, débese cursar a modalidade axeitada e certas materias.

O título de Bacharel permite o acceso a: * FP Grao Superior * Os Graos e Estudios Superiores de Ensinanzas Artísticas, Deportivas, Idiomas. * Estudios universitarios logo da superación das PAAU


NOVAS PAAU 2010 FASE XERAL – Exercicios Lingua Castelá e Literatura Lingua Galega e Literatura Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués) Historia de España ou Historia da Filosofía Materia de modalidade do segundo curso do bacharelato


Fase Específica Materias adscritas á Rama do coñecemento de “Artes e Humanidades”            

Análise musical II Artes escénicas Debuxo artístico II Debuxo técnico II Deseño Grego II Historia da arte Historia da música e da danza Latín II Literatura universal Técnicas de Exp. gráfico-plástica Xeografía

Fase Específica Materias adscritas á Rama do coñecemento de “Ciencias Sociais e Xurídicas”     

Economía da empresa Latín II Literatura universal Matemáticas aplicadas ás cc sociais II Xeografía


Fase Específica Materias adscritas ás Ramas do coñecemento de “Ciencias” e “Ciencias da Saúde”     

Bioloxía Ciencias da terra e medioambientais Física Matemáticas II Química

Fase Específica Materias adscritas á Rama do coñecemento de “Enxeñaría e Arquitectura”       

Ciencias da terra e medioambientais Debuxo técnico II Electrotecnia Física Matemáticas II Química Tecnoloxía industrial II


Artes e Humanidades Análise musical II Anatomía aplicada Artes escénicas Cultura audiovisual Debuxo artístico II Debuxo técnico II Deseño Economía Economía da empresa Xeografía Grego II Historia da música e a danza Historia da arte Historia do mundo contemporáneo Latín II Linguaxe e práctica musical Literatura universal Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II Técnicas de expresión gráfico-plástica Volume


Ciencias Sociais e Xurídicas Análise musical II Anatomía aplicada Artes escénicas Bioloxía Ciencias da terra e medioambientais Cultura audiovisual Debuxo artístico II Debuxo técnico II Deseño Economía Economía da empresa Física Xeografía Grego II Historia da música e a danza Historia del arte Historia do mundo contemporáneo Latín II Linguaxe e práctica musical Literatura universal Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II Matemáticas II Química Técnicas de expresión gráfico-plástica Volume


Bioloxía Ciencias da tierra e medioambientais Electrotecnia Física Matemáticas II Química Tecnoloxía industrial II

Ciencias

Anatomía aplicada Bioloxía Ciencias da terra e medioambientais Ciencias da Saúde Física Matemáticas II Química

Bioloxía Ciencias da terra e medioambientais Debuxo técnico II Deseño Economía Enxeñaría e Economía da empresa Arquitectura Electrotecnia Física Matemáticas II Química Tecnoloxía industrial II


ENSINANZAS ARTÍSTICAS: – – – – –

 

Música (grao medio e superior) Danza (grao medio e superior) Artes Plásticas e Deseño (grao medio e superior) Arte Dramático (grao superior) Conservación e Restauración de Bens Culturais (superior)

ENSINANZAS DEPORTIVAS ENSINANZAS DE IDIOMAS


ENSINANZAS DE MÚSICA:

Son de 2 tipos: regradas e non regradas. –

As regradas cursanse en Conservatorios de música ou en centros autorizados. Imparten :  Grao elemental  Grao medio. Comprende 3 ciclos de 2 cursos cada un. Consta de varias especialidades. –

Grao superior. Comprende 1 ciclo de 4 cursos. Consta de varias especialidades. –

O título de Bacharelato en Música obtense o cursar as materias comúns do bacharelato e o terceiro ciclo do grao medio. Os alumnos obterán o título superior equivalente o título de Licenciado Universitario.

Non regradas cursanse en Escolas de Música (non conducen á expedición de título con validez académica ou profesional)


ENSINANZAS DE DANZA:

Son de 2 tipos: regradas e non regradas. –

As regradas cursanse en Conservatorios de danza ou en Centros Autorizados de danza. Imparten :  Grao elemental (4 cursos académicos)  Grao medio ou profesional (especialidades de danza clásica, española e contemporánea). (6 cursos) –

O título de Bacharelato en Danza obtense o cursar as materias comúns do bacharelato e o terceiro ciclo do grao medio.

Grao superior ( coas especialidades de Pedagoxía da danza e Coreografía). Os alumnos obterán o título superior equivalente o título de Licenciado Universitario. (4 cursos).

Non regradas cursanse en Escolas de danza. (non conducen á expedición de título con validez académica ou profesional)


NOVIDADE DAS ENSINANZAS DE MÚSICA E DANZA

Se estás a facer ou fixeches estudos no Conservatorio de Música ou Danza ou centro autorizado ( Ex: escolas municipais de música ) podes solicitar un certificado para validar a materia de música ou educación física na ESO/BACH/ESA (depende do nivel validado)


Remato bacharelato… e agora… BOLOÑA


O PROCESO DE BOLOÑA: unha adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior ( EEES)


ALGUNHAS RESPOSTAS Que é o crédito ECTS?  Significa European Credit Transfer System, crédito europeo, que é unha medida de traballo e estudo do estudiante fácil de medir e transferir  O sistema ECTS establece en 60 créditos o volume de traballo total dun estudiante a tempo completo durante un curso académico. Polo tanto, un semestre equivale a 30 créditos e un trimestre a 20 créditos. A título orientativo e considerando unha actividade académica aproximada de 40 semanas/ano e unha carga de traballo en torno a 40 horas/semana, establécese para o crédito europeo un volume de traballo entre 25 e 30 horas (1.500-1.800 horas de traballo do estudiante/ano).


ALGUNHAS RESPOSTAS Que é o “préstamo renta universidade”? 

É un novo sistema concibido de maneira específica para axudar económicamente ós graduados universitarios que non poden acceder ás becas, e desexan cursar un Máster universitario. Poden facelo en España, nos países do Espacio Europeo de Educación Superior e tamén en universidades de Estados Unidos de América e de Canadá. Concedense 15 años para súa devolución e non teñen intereses. Se o alumno/a non encontra traballo nos quince anos posteriores a seu remate, non ten que devolver o diñeiro.


As novas carreiras: graos

Nota: CĂłmpre informarse ben daquelas carreiras que aĂ­nda continĂşan a impartirse cos plans vellos. Non figuran no listado.


ARTES E HUMANIDADES UNIV. CORUÑ A

UNIV. SANTIAG O

UNIV. VIGO

Grao en Belas Artes * Grao en Español

X

Grao en Filoloxía Clásica Grao en Filosofía Grao en Galego-Portugués

X

Grao en Historia Grao en Historia da Arte Grao en Humanidades Grao en Inglés Grao en Linguas Modernas

X X

X X X X X X

X X

X X

Grao en Traducción e Interpretación Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

X X

X X

X

X


CIENCIAS DA SAÚDE UNIV. UNIV. CORUÑA SANTIAGO Grao en Enfermaría

X X X

Grao en Fisioterapia Grao en Logopedia

UNIV. VIGO

X

X X

Grao en Optica e Optometría

X

Grao en Podoloxía

X

Grao en Psicoloxía

X

Grao en Terapia Ocupacional *

CIENCIASX UNIV. UNIV. CORUÑA SANTIAGO

Grao en Bioloxía

X

UNIV. VIGO

X

X X X

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Grao en Ciencias do Mar Grao en Física Grao en Matemáticas * Grao en Química

X X X X ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA

X

UNIV. UNIV. CORUÑA SANTIAGO Grao en Enxeñaría Industrial e Desenvolvemento do produto Grao en Enxeñaría da Edificación Grao en Enxeñaría Informática

UNIV. VIGO

X X X

X


CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS UNIV. CORUÑA

UNIV. SANTIAGO

Grao en Administración e Dirección de Empresas

X

X

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

X

Grao en CC Políticas e da Administración *

UNIV. VIGO

X X

X

Grao en Comunicación Audiovisual

X

Grao en Dereito

X

X

X X

Grao en Dirección e Xestión Pública

X

Grao en Economía

X

Grao en Ciencias Empresariais

X

Grao en Educación Infantil

X

X

Grao en Educación Primaria

X

X

Grao en Educación Social

X

X

Grao en Información e Documentación

X

X

Grao en Publicidade e Relacións Públicas

X

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

X

Grao en Socioloxía *

X

X

Grao en Xornalismo

X X

Grao en Traballo Social Grao en Turismo

X

X

X X


GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN Atenderemos as vosas consultas: -

Secretaría do centro Equipo directivo Departamento de Orientación Tlf : 988 232529

Dpeso  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you