Page 1

GWANWYN | SPRING 2020

Theatrau SirGâr

0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk


Croeso / Welcome Croeso i’n llyfryn Gwanwyn! Rydym wedi ceisio cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn chwilio am sioeau o safon uchel ac archebu eich tocynnau gyda ni pan fyddwch wedi dewis beth yr hoffech ei weld. Does gennym ddim ffioedd archebu ychwanegol, felly yr hyn a welwch yw’r hyn a dalwch!

Welcome to our Spring brochure! We’ve tried to include all of the information that you need in order to browse for some high quality shows and book your tickets with us once you’ve made your choices. We have no additional booking fees, so what you see is what you pay!

Archebu dros y ffôn Booking via phone

Archebu ar-lein Booking online

Nawr gallwch ein ffonio ar ein rhif fforddiadwy 0345 ar unrhyw adeg rhwng Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10 - 8yh. Ffoniwch 0345 226 3510 i siarad ag un o’n staff ymroddedig yn y Swyddfa Docynnau.

Mae modd archebu tocynnau ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o’n sioeau trwy fynd i www.theatrausirgar.co.uk.

You can now call us on our affordable 0345 number anytime between Monday – Saturday 10 - 8pm. Call 0345 226 3510 to speak to one of our dedicated Box Office staff members.

Archebu yn bersonol Booking in person Gallwch archebu tocynnau trwy ddod i ymweld â ni yn Theatr y Ffwrnes rhwng 10yb a 8yh o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn, neu Theatr y Lyric rhwng 10yb a 3yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gallwch hefyd archebu tocynnau yn Llyfrgell Rhydaman yn ystod eu horiau agor rheolaidd. You can visit us to book in person at our Ffwrnes theatre from 10am to 8pm Monday to Saturday or at our Lyric theatre from 10am to 3pm Monday to Friday. You can also book tickets in person at Ammanford Library during their regular opening hours.

Most of our shows are available to book online via www.theatrausirgar.co.uk.

Disgownt aml-bwrcas Multi-buy scheme Mwynhewch ragor o sioeau gyda’n cynllun tocynnau Aml-brynu anhygoel. Ewch i weld tair sioe yr tymor hwn am £30 yn unig, a chewch fwy o ddisgownt po fwyaf o sioeau y byddwch yn prynu tocynnau i’w gweld! Am ragor o wybodaeth trowch i dudalen 15. Enjoy more shows with our amazing Multi-buy ticket scheme. See three shows this season for just £30, and get a bigger discount the more shows you buy! For more info turn to page 15.

SIARADWCH Â NI:/TALK TO US: Ffôn/Phone: 0345 226 3510 Ebost/Email: theatres@carmarthenshire.gov.uk @TheatrauSirGar @FfwrnesLlanelli @LyricCarmarthen @MinersAmmanford @TheatrauSirGar @TheatrauSirGar

2

0345 226 3510

Llun y Clawr/Cover Image: The Little Prince, p21

7575-19 Dylunio/Design: savageandgray.co.uk


Access Information Gwybodaeth Am Fynediad Mynediad:

Access:

Mae Theatrau Sir Gâr yn ymrwymedig i wneud eich ymweliad mor bleserus ag y bo modd. Mae gennym ardaloedd i gadeiriau olwyn, systemau cymorth clyw ac rydym yn croesawu cŵn tywys. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol yn ymwneud â mynediad neu unrhyw gwestiynau, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 0345 226 3510.

Theatrau Sir Gâr is committed to making your visit as enjoyable as possible. We have wheelchair spaces, hearing assistance systems and we welcome guide dogs. If you have any specific access requirements or questions, please contact the box office on 0345 226 3510.

hynt

Theatrau Sir Gâr is a member of hynt. Hynt is a national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their Carers or Personal Assistants. To apply for disability discounts and carer tickets please sign up to the hynt card by visiting www.hynt.co.uk.

Mae Theatrau Sir Gâr yn aelod o hynt. Cynllun mynediad cenedlaethol yw hynt sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i wneud yn siŵr bod yna ddarpariaeth gyson ar gael ar gyfer ymwelwyr sydd â nam neu ofynion penodol ynglŷn â mynediad, a’u Gofalwyr neu’u Cynorthwywyr Personol. I wneud cais am ddisgowntiau anabledd a thocynnau i ofalwyr cofrestrwch am gerdyn hynt trwy fynd i www.hynt.co.uk.

Gostyngiadau

Yn ogystal â bod yn rhan o’r cynllun hynt rydym hefyd yn cynnig pris rhatach ar gyfer llawer o’n sioeau. Fel rheol caiff y grwpiau canlynol eu cynnwys yn ein prisiau rhatach - plant, pobl dros 60 oed, myfyrwyr, pobl sydd wedi cofrestru’n ddi-waith.

Dewch i Gymryd Rhan

Rydym yn cynnig cynllun tocyn Disgownt Aml-Bwrcas ac yn derbyn credydau amser Tempo (gweler tudalen 15). Rydym hefyd yn cynnig cynllun cerdyn teyrngarwch lle gallwch chi ennill pwyntiau bob tro y byddwch yn prynu tocyn. Am fwy o wybodaeth ewch i www.theatrausirgar.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 0345 226 3510. Arwydd Iaith Prydeinig

BSL British Sign Language

hynt

Concessions

In addition to being part of the hynt scheme we also offer a concessionary price on many of our shows. The following groups are usually covered in our concession prices – children, over 60s, students, registered unemployed.

Get Involved We offer a Multi-buy ticket scheme and Tempo credits (see page 15). We also offer a loyalty card scheme whereby you can earn points each time you buy a ticket. For more information visit www.theatrausirgar.co.uk or call the box office on 0345 226 3510.

Cyfeillgar i Ddementia

DF Dementia Friendly

Perfformiad Ymlaciedig

RP Relaxed Performance theatrausirgar.co.uk

3


Rhowch yr anrheg o adloniant byw gyda’r cerdyn rhodd. Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd dod o hyd i anrheg i rywun, ond peidiwch â phoeni oherwydd gallwch brynu carden rodd Theatrau Sir Gâr. Y peth gorau am ein carden rodd yw bod y person sy’n derbyn y garden yn gallu ei defnyddio ar gyfer unrhyw berfformiad yn unrhyw un o’n lleoliadau. Felly, os ydynt yn dwlu ar gomedi neu’n mwynhau drama, gallant ddewis beth maent am ei weld, sy’n wych gan nad oes yn rhaid ichi dreulio oesoedd yn chwilio am yr anrheg berffaith. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein cardiau rhodd, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau.

Give the gift of live entertainment with our gift card.

Theatrau SirGâr

We know that it can be difficult sometimes to find a present for someone, but worry not, as you can buy them a Theatrau Sir Gâr gift card. The best thing about our gift card is that the person receiving the card can use it against any performance at any of our venues. So if they love comedy or enjoy drama, they can choose what they want to see, which is great as you don’t have to spend ages looking for the perfect present. If you would like some more information on our gift cards please ring our Box Office.


Ffwrnes,

Llanelli Cynllun Seddau / Seating Plan

Ein lleoliad perfformio a chynadleddau o’r radd flaenaf yn Llanelli sydd â Phrif Dŷ a nifer o ystafelloedd a stiwdio ar gyfer digwyddiadau llai.

Maint y Prif Dŷ Main House Capacity: 504

Ffwrnes Amseroedd Agor / Opening Times

Maint y Stiwdio Stiwdio Capacity: 100

Our state-of-the-art performance and conference venue in Llanelli with a Main House and many smaller breakout and studio spaces.

Cyfeiriad / Address: Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE Park Street, Llanelli SA15 3YE

Dydd Llun - Dydd Sadwrn Monday - Saturday 10.00 - 20.00 (Nosweithau sioe yn amrywio / show nights vary)

@FfwrnesLlanelli

Dydd Sul / Sunday Ar Gau / Closed

theatrausirgar.co.uk

5


Lyric, Caerfyrddin / Carmarthen Cynllun Seddau / Seating Plan CIRCLE

MEZZANINE

MEZZANINE

STALLS

Ein theatr art-deco hardd gyda’i bwa proseniwm yng Nghaerfyrddin, sef y lleoliad mwyaf sydd i’r gorllewin o Abertawe ac sydd â stiwdio fach. Our gorgeous art-deco proscenium arch theatre in Carmarthen, the largest venue west of Swansea with a small studio.

6

0345 226 3510

Maint y Prif Dŷ Main House Capacity: 593

Lyric Amseroedd Agor / Opening Times

Cyfeiriad / Address: 8 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BD 8 King Street, Carmarthen, SA31 1BD

Dydd Llun - Dydd Gwener Monday - Friday 10.00 - 15.00 (Nosweithau Sioe yn amrywio / Show Nights Vary)

@LyricCarmarthen

Dydd Sadwrn - Dydd Sul / Saturday - Sunday Ar Gau / Closed


Miners’,

Rhydaman / Ammanford

Cynllun Seddau / Seating Plan

Ein theatr gartrefol yn hen sefydliad y glowyr, gyda’i rhaglen wahanol a’i hacwsteg arbennig. Our intimate former coal miner’s institute with its quirky programme and fantastic acoustics.

Maint / Capacity: 144 Cyfeiriad/Address: 13 Stryd y Gwynt, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN / 13 Wind Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3DN @MinersAmmanford

Llyfrgell Rhydaman Amseroedd Agor / Ammanford Library Opening Times Dydd Llun + Dydd Iau / Monday + Thursday 09.00 - 19.00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher + Dydd Gwener / Tuesday, Wednesday + Friday 09:00 – 18:00 Dydd Sul / Sunday Ar Gau / Closed

theatrausirgar.co.uk

7


People Speak Up CYMDEITHASOL. CELFYDDYDAU. IECHYD. LLESIANT SOCIAL. ARTS. HEALTH. WELLBEING FFWRNES FACH, THEATR Y FFWRNES THEATRE, LLANELLI

For more info: info@peoplespeakup.co.uk Twitter/Insta/FB: PeopleSpeakUp

SIARAD SADWRN / SPOKEN WORD SATURDAY £3

Ffwrnes Fach

Ail Ddydd Sadwrn y mis / Second Saturday of the month: 15:00

}

Cyfarfod, Gwrando, Siarad! Dewch i wrando ar storïwyr, beirdd, beatbocswyr, rapwyr a chantorion – bydd pawb yn archwilio the spoken word. Lleoedd Siarad ar gael. Meet up, Listen Up, Speak Up! Come and listen to storytellers, poets, beatboxers, rappers and singers - all exploring the spoken word. Speak Up spots available.

STORI GOFAL A RHANNU / STORY CARE & SHARE AM DDIM/FREE

Ffwrnes Fach

Bob yn ail Ddydd Mercher / Every other Wednesday 11:00 – 13:00 Yn dechrau 8 Ionawr / Starts 8 January Cyfarfodydd llesiant bob pythefnos ar gyfer pobl sydd eisiau ymchwilio i’w stori. Gweithio gydag ysgrifenwyr proffesiynol, beirdd ag artistiaid geiriau llafar! Fortnightly well-being gatherings for people who want to investigate their story. Work with professional writers, poets and spoken word artists!

YSGRIFENNU AMDANAF I / WRITE ABOUT ME £10/£8 Y SESIWN/PER SESSION

YSTAFELL CASTIO

/ CASTING ROOM

Cwrs 6 wythnos: Yn dechrau 6 Ionawr 18:30 / 6 week course: Starts 6 January 18:30 Gweithdy ymarferol i adrodd y stori sydd gennym ni oll – ein stori bersonol! Mae’r awdur Alun Gibbard sydd wedi ennill nifer o wobrau yn rhannu ei gyngor ar ysgrifennu hunangofiant. A hands on workshop to tell the story we have all got - our own! Award-winning author Alun Gibbard shares some guidelines on writing autobiography. supported by 0345 226 3510 gyda 8chefnogaeth


CAFFI GENI / BIRTH CAFÉ

Mewn Partneriaeth gyda/In Partnership with Dr Tracy Evans AM DDIM/FREE Crochan

15 & 19 Ionawr / January

12 & 26 Chwefror / February

Mae rhoi genedigaeth yn ein newid yn llwyr. Cymerwch ychydig o amser i fyfyrio ar eich profiadau geni mewn awyrgylch ddiogel, cyfeillgar a chreadigol gyda phaned a chacen. Giving birth changes us profoundly. Take some time out to reflect on your birth experiences in a safe, friendly and creative space over tea and cake.

CAFFI CANCER CAFÉ AM DDIM/FREE Ffwrnes Fach

14 Ionawr / January 4 & 18 Chwefror / February

3 & 17 Mawrth / March 7 & 21 Ebrill / April

Bydd Caffi Canser yn ofod, yn lleoliad ac yn gyfle creadigol i bobl sy’n byw gyda chanser neu yr effeithiwyd arnynt gan ganser i ddod at ei gilydd a mynegi ei llais. Cancer Cafe will be a creative space, place and time for people that are living with cancer or have been affected by cancer, to come together and have a voice.

‘SPEAK UP’ I BOBL IFANC / YOUNG PEOPLE SPEAK UP £3

Ffwrnes Fach

OED/AGE

12+

9 Chwefror / February 11.30

Bydd Bardd Preswyl Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, Rufus Mufasa, yn cyflwyno cyfrinachau ei geiriau llafar ac yn gweithio gyda chi i greu eich geiriau llafar eich hun. Future Generations’ Resident Poet, Rufus Mufasa will be passing on her spoken word secrets and will work with you to create your own spoken word beats.

‘Working with People Speak Up has helped me to gain more confidence and I have really enjoyed learning how to tell stories’

‘An escape from everything going on, a place where I feel accepted to let out my emotions’

‘Birth Café was a profound experience for me because it is the only place where I have felt completely free of judgement’ theatrausirgar.co.uk

9


Celf/Art Dosbarthiadau Celf/Arts Classes Crochan Cwrs 10 wythnos yn dechrau 14 Ionawr / 10 week course starts 14 January Dosbarthiadau oedolion 11:00 a 18:00 - £10 y wers neu £75 am gyfres o ddosbarthiadau Adult classes 11:00 and 18:00 - £10 per lesson or £75 block booking Dosbarth i blant 16:00 - £8 y wers neu £55 am gyfres o ddosbarthiadau (8-16 oed) Children’s class 16:00 - £8 per lesson or £55 block booking (8-16yrs)

Yn cael ei gynnal gan yr artist arobryn Michele Laugharne Perrott. Mae gennym ddosbarthiadau celf ar gyfer oedolion a phlant. P’un a ydych chi’n ddechreuwr neu’n artist mwy profiadol, gallwch fod yn greadigol yn y sesiynau hyn. Hosted by award-winning artist Michele Laugharne Perrott. We have both adult and children’s arts classes available. Whether you’re a beginner or a more experienced artist, you can get creative in these nurturing sessions.

Arddangosfa/Exhibition Tales of Sospan Fach AM DDIM/FREE

Oriel y Ffwrnes Gallery

6 Chwefror / February -17 Mawrth / March Mae darluniau’r artist o Llanelli, Peter Spriggs, yn ei arddangosfa unigol ‘Tales of Sospan Fach’, yn ingol ac yn ddoniol, yn ymholgar ac yn graff. Mae darn o slag diwydiannol a ddaeth o hyd iddo ger Traeth y Gogledd wedi dod yn bwnc hanesyddol, diwylliannol a phersonol mynych. Llanelli artist Peter Spriggs paintings in his solo exhibition ‘Tales of Sospan Fach’, are at once distressing and humorous, inquiring and perceptive. A piece of industrial slag he found near North Beach has become a recurring historical, cultural and personal subject.

Ein Oriel Gelf/Our Art Gallery Mae Oriel Gelf Y Ffwrnes yn arddangos celf weledol artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Eleni byddwn yn cynnal 7 arddangosfa amrywiol iawn yn arddangos celf gyfoes a lled-haniaethol, merched a diwylliant Cymru. Ffwrnes Art Gallery showcases the visual art of local, national and international artists. This year we will be hosting 7 very diverse exhibitions showcasing contemporary and semi abstract art, women, and Welsh culture.

10

0345 226 3510


Symud a Llesiant Movement and Wellbeing Dosbarthiadau Ioga/ Yoga Classes OEDOLION/ADULTS: £8

Crochan

Pob Dydd Llun / Every Monday 10:15 – 11:45 IOGA TOTS/YOGA TOTS: £6

OED/AGE

Pob Dydd Llun / Every Monday 12:00 – 13:00

2-5

Rydym yn cynnig dosbarthiadau ioga wythnosol i oedolion a phlant bach. Byddwch yn nwylo medrus Lucy May Constantini a fydd yn helpu i fagu eich hyder a’ch dilyniant. Mae ein dosbarthiadau ioga yn awyrgylch cyfeillgar ac yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd. We provide both adult and toddler weekly yoga classes. You will be in the capable hands of Lucy May Constantini who will help build your confidence and progression. Our yoga classes are a friendly atmosphere and a great way to meet new people.

Dosbarthiadau Dawns Ieuenctid/ Youth Dance Classes Crochan Pob Dydd Llun / Every Monday DAWNSIO CYFOES / CONTEMPORARY DANCE (OED/AGE 7-14) 16:30 - 17:30 DAWNSIO STRYD / STREET DANCE (OED/AGE 7-14) 17:30-18:30

GALLWCH ARCHEBU EICH LLE YN YOU CAN BOOK YOUR SPOT AT www.acgc.co.uk Dawnsio cymunedol sy’n annog amgylchedd croesawgar, hwyliog, a chreadigol, gan ddysgu gwahanol arddulliau a dawnsiau. Cyfle i lwyfannu eich creadigaethau bob blwyddyn yng ngŵyl ddawns yr haf yn y Ffwrnes. Community dance that encourages a welcoming, fun and creative environment, learning various styles and routines. Chance to showcase your creations every year at the Summer dance festival held at the Ffwrnes.

theatrausirgar.co.uk

11


Canu a Phwytho Sing and Stitch Gweithgareddau i bobl dros 50 oed Activities for the Over 50s AM DDIM/FREE

FFWRNES - Bar Caffi Cwtsh

Crafty Seniors Pob ail Ddydd Mercher / Every second Wednesday 11:00

Goldies Cymru Pob ail Ddydd Mercher / Every second Wednesday 14:00

Bob yn ail Ddydd Mercher y mis rydym yn cynnal Goldies Cymru a Crafty Seniors am ddiwrnod o gân a chreadigrwydd. Mae’r digwyddiadau hwyliog a chyfeillgar hyn, a gynhelir yn ein Bar Caffi Cwtch, yn ffordd hyfryd o basio’r amser. Os ydych chi eisiau dysgu gwau, gwnïo, crosio neu y byddech chi’n mwynhau canu, yna galwch heibio i’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Mae Goldies Cymru yn gofyn am rodd o £2 i fynd tuag at gefnogi gwaith yr elusen. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.goldiescymru.org.uk Every second Wednesday of the month we host both Goldies Cymru & Crafty Seniors for a day of song and creativity. Held in our Bar Caffi Cwtch these fun and friendly events are a wonderful way to pass the time. If you want to learn to knit, sew, crochet or would enjoy a sing along then pop down to this free event. Goldies Cymru asks for a £2 donation to go towards to supporting the work of the charity. For more information visit www.goldiescymru.org.uk

12

0345 226 3510


Ffwrnes, Bar Caffi Cwtsh Amseroedd agor / opening times 10:00 – 15:00 Coffi a chacen / coffee & cake £3 Bargeinion brecwast drwy’r dydd / all day breakfast deals £3 Bar salad ffres / fresh salad bar £3.95 Dewch i flasu ein bwydlen pitsa newydd ffres! Come try our new fresh pizza menu!

Cadwch lygad am ein bwydlen cyn sioe newydd. Yn dod yn fuan! Look out for our new exciting pre-show menu coming soon! FREE

MAE EIN BARIAU AR AGOR CYN POB PERFFORMIAD. Archebwch eich diodydd egwyl cyn y sioe a chewch ostyngiad o 10% oddi ar eich bil.

OUR BARS ARE OPEN BEFORE EVERY PERFORMANCE. Order your interval drinks before the show and you’ll get 10% off your bill.

theatrausirgar.co.uk

13


Ffwrnes Flicks

DF

FFWRNES Stiwdio Stepni

30 IONAWR/JANUARY 13:30

THE BISHOPS WIFE (1947) (U) 26 CHWEFROR/FEBRUARY 13:30

BLUE HAWAII (1960) (PG) 26 MAWRTH/MARCH 13:30

THE THRILL OF IT ALL (1963) (U)

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club LYRIC

2 IONAWR/JANUARY 18:00

PINOCCHIO (1940) (U) 5 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30

TOCYNNAU/TICKETS: £5 (GYDA THE A BISGEDI /WITH TEA AND BISCUITS)

SEVEN SAMURAI (1954) (PG) 3 MAWRTH/MARCH 19:30

LAWRENCE 0F ARABIA (1962) (PG) 1 EBRILL/APRIL 19:30

SINGING IN THE RAIN (1952) (U) TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £4.50

Camwch nôl mewn amser bob mis yn Ffwrnes Flicks wrth wylio clasuron o oes aur y ffilm. Mae’r dangosiadau hamddenol hyn yn y prynhawn yn cynnwys te, bisgedi a sgwrs cyn y sioe am y ffilm gan yr awdur a’r cyfarwyddwr theatr Ian Parsons. Step back in time each month at Ffwrnes Flicks with classic films from the golden era. These relaxing afternoon screenings include tea, biscuits and a pre-show talk about the movie presented by author and theatre producer Ian Parsons.

14

0345 226 3510

Sinema fach yn dangos ffilmiau ar draws y degawdau yn ein Stiwdio glyd yn y Lyric. Small scale cinema from across the decades in our cosy Lyric Studio.


Y Cynllun Tocynnau Aml-Brynu Multi-Buy Ticket Scheme Prynwch docynnau ar gyfer tri digwyddiad neu fwy pan fyddwch yn gweld y symbol aml-brynu a mwynhewch ddisgowntiau mawr.

Gwelwch 3 sioe am: See 3 shows for: £30 Gwelwch 4 sioe am: See 4 shows for: £38

Buy tickets for three or more events when you see the multi-buy symbol and enjoy great discounts.

Gwelwch 5 sioe am: See 5 shows for: £45

Sioeau a gaiff eu cynnwys yn y Cynllun Aml-Brynu: / Shows included in the Multi-Buy Scheme:

01

02 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Cynllun Credydau Amser Tempo / Tempo Time Credit Scheme

01 Stifyn Parri: Dim C’wilydd P17 02 Stifyn Parri: Cau Dy Geg P17 03 An Evening with Shane Williams P20 04 Connie Orff P27 05 Llyfr Glas Nebo P28 06 Birth P29 07 St Davids Miners’ P31 08 St Davids Ffwrnes P31 09 Cowbois Rhos Botwnnog P32 10 Call Mr Robeson P32 11 Lleuwen P37 12 Mike Doyle P38 13 Tylwyth P40 14 The Marriage of Figaro P41 15 Microwave P43 16 Mal Pope P45 17 Owen Money’s Jukebox Heroes 3 P46 18 The Carpenters Experience P50 19 Pryd Mae’r Haf? P50 20 Noel James P51 21 Treorchy Male Choir P52

Mae ein lleoliadau hefyd yn falch o gefnogi’r cynllun credydau amser Tempo. Ar gyfer digwyddiadau sy’n berthnasol i’r cynllun, nodir y logo yma. / Our venues are also delighted to support the Tempo Time Credit Scheme. Events applicable to this scheme are marked with this logo. theatrausirgar.co.uk

15


KILL FOR A SEAT

CLWB COMEDI COMEDY CLUB FFWRNES Stiwdio Stepni 20:00 10 IONAWR/JANUARY 7 CHWEFROR/FEBRUARY 6 MAWRTH/MARCH 3 EBRILL/APRIL TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

Ymunwch â ni yn ein Clwb Comedi sydd mor boblogaidd ag erioed ac sy’n cynnwys rhai o’r actau gorau yng nghylch comedi stand-up y DU. Argymellir yn gryf I archebu ymlaen llaw. Join us for our ever-popular Comedy Club featuring some of the hottest acts on the UK stand-up circuit. Advance booking strongly recommended.

16

0345 226 3510

FRIENDSHIP THEATRE GROUP

ALADDIN FFWRNES 9-26 IONAWR/JANUARY TOCYNNAU/TICKETS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12 GOLWG CYFYNGEDIG/RESTRICTED VIEW: £12 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £49.50

Neidiwch ar garped hud Friendship Theatre Group wrth i Denny Twp a chast hudolus geisio helpu Aladdin i ennill cariad y dywysoges a threchu Abanazar ddrwg! Rhwbiwch y lamp hud i weld y pantomeim mwyaf anhygoel! Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i weld pantomeim llawn chwerthin. Y panto gorau yn ôl Wales Online. Jump aboard the award-winning Friendship Theatre Group’s flying carpet as Denny Twp and an enchanting cast help Aladdin win the heart of the princess and defeat the evil Abanazar! Rub the magic lamp to reveal the most dazzling, not to be missed pantomime of all time. Guaranteed laughter throughout. Voted #1 Panto by Wales Online.


STIFYN PARRI: CAU DY GEG

OED/AGE

12+

CASGLIAD DONIOL A DRYGIONUS O HANESION BYWYD SHOWBIZ A CHEEKY AND CHARMING ECLECTIC MIX OF COMIC AND POIGNANT ANECDOTES OF SHOWBIZ LIFE FFWRNES Stiwdio Stepni 18 IONAWR/JANUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW

STIFYN PARRI: DIM C’WILYDD

OED/AGE

12+

DOES NEB YN SAFF! DOWCH AM LAFF! CYNNWYS NEWYDD O’R UN HEN GEG NO HOLDS BARRED! BRING A SENSE OF HUMOUR. BRAND NEW GOSS, SAME OLD GOB MINERS’ 17 IONAWR/JANUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW

Heriol, Hy a Hilariws Casgliad doniol a drygionus o hanesion bywyd showbiz. Clecs gefn llwyfan, Y West End, ser Hollywood, u teulu frenhinol, dod allan yn hoyw ar deledu cenedlaethol, y gorau a’r gwaetha’ o’r straeon mawr y dyle fo gadw at y fo ei hun. A humorous and wicked collection of showbiz life stories from the hilarious, Stifyn Parri. Backstage gossip, the west end, Hollywood stars, the royal family and coming out as gay on national television make an appearance in ‘CAU DY GEG!’ Join Stifyn Parri for the best, and the worst, of the big stories he should probably keep to himself.

Ar ôl llwyddiant ysgubol ei sioe ‘CAU DY GEG!’ mae’r entrepreneur, diddanwr a seren y West End, Stifyn Parri, yn ôl hefo casgliad newydd sbon o gyfrinache cefn llwyfan a hanesion helariws o gywilyddus ei fywyd hyd yn hyn. Di-lol, di-flewyn ar dafod a dig’wilydd! Dychmygwch stand-up, hunangofiant a chylchgrawn clecs yn gymysg oll i gyd! After the resounding success of his show ‘CAU DY GEG!’ the entrepreneur, entertainer and West End star, Stifyn Parri, is back with a brand new collection of back stage secrets and hilarious tales of disgrace from his life so far. No-nonsense, and no shame! Imagine stand-up crossed with an autobiography and a gossip magazine!

theatrausirgar.co.uk

17


THE OTHER ROOM

OED/AGE

16+

THE VIOLENCE SERIES FFWRNES

Stiwdio Stepni

AMERICAN NIGHTMARE BY MATTHEW BULGO

23 IONAWR/JANUARY 19:30 25 IONAWR/JANUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 / £10 MYFYRIWR/ STUDENT

THE STORY

BY TESS BERRY-HART

& HELA*

BY MARI IZZARD * SIOE DDWYIEITHOG GYDAG ISDEITLAU YN SAESNEG | BILINGUAL SHOW WITH ENGLISH SUBTITLES

24 IONAWR/JANUARY 19:00 25 IONAWR/JANUARY 14:30 TOCYNNAU/TICKETS: £15 / £10 MYFYRIWR/STUDENT BOC SET/BOX SET (AMERICAN NIGHTMARE + THE STORY + HELA) £20 / £15

Tair drama ddystopaidd newydd gan Matthew Bulgo, Tess Berry-Hart a Mari Izzard, yw The Violence Series sef antholegydd sydd wedi’i leoli mewn byd sy’n gyfarwydd ond sydd ar dân. Mae pob drama yn archwilio i ddüwch y ddynoliaeth a’r themâu sy’n ein rhannu ni, gan ymholi a dadansoddi ein perthynas â thrais. A trio of brand-new dystopian dramas by Matthew Bulgo, Tess Berry-Hart and Mari Izzard, The Violence Series is a live anthology set in a world that is familiar but on fire. Each play explores the darker side of humanity and the themes that divide us, interrogating and analysing our relationship with violence.

18

0345 226 3510


theatrausirgar.co.uk

19


THEATRAU RCT THEATRES

AN EVENING WITH SHANE WILLIAMS

OED/AGE

10+

FFWRNES 30 IONAWR/JANUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £20

Ymunwch â seren byd rygbi Cymru, Shane Williams, wrth iddo ddatgelu’r gwir am fywyd ar y cae ac oddi arno, gan rannu cyfrinachau rhyfeddol am ei yrfa ddisglair. Os oes gennych gwestiwn rydych yn awyddus iawn i’w ofyn i Shane, y sesiwn holi ac ateb breifat hon yw’ch cyfle chi i ofyn! Join Welsh rugby legend, Shane Williams, as he lifts the lid on life both on and off the pitch, sharing extraordinary secrets from his illustrious career. If you’ve got a burning question to ask Shane, this intimate Q&A session is your moment to do it! Cwrdd a chyfarch a llofnodi yn dilyn y sioe. Meet and greet and signing following the show.

20

0345 226 3510

GWOBRAU CHWARAEON ACTIF SIR GÂR ACTIF CARMARTHENSHIRE SPORTS AWARDS FFWRNES 31 IONAWR/JANUARY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10 DAN 18/UNDER 18: £5

Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gâr yw un o’r nosweithiau mwyaf mawreddog yng nghalendr chwaraeon Sir Gaerfyrddin. Mae’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal am yr unfed tro ar hugain eleni yn cydnabod cyflawniadau chwaraeon athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr ledled Sir Gaerfyrddin. Mae 33 wedi’i henwebu ar gyfer 12 o wobrau a bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar y noson. The Actif Carmarthenshire Sports Awards is one of the most prestigious evening in Carmarthenshire’s sporting calendar. Now in its 21st year the event recognises the sporting achievements of athletes, coaches and volunteers across Carmarthenshire. Thirty three of the county’s best are up for 12 awards that will be announced on the evening.


DAWNS AMSER TE DYDD SANT FFOLANT VALENTINE’S DAY TEA DANCE FFWRNES 5 CHWEFROR/FEBRUARY 14:30 TOCYNNAU/TICKETS: £6

LUCA SILVESTRINI’S PROTEIN

THE LITTLE PRINCE

OED/AGE

5+

MINERS’ 4 CHWEFROR/FEBRUARY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £7 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £28

Mae The Little Prince wedi gadael ei asteroid bach ac wedi teithio ar draws y bydysawd i gwrdd â’r oedolion rhyfedd sydd ar y blaned hon! Ar ôl cwrdd â neidr ryfedd, cadno craff a pheilot unig, maent oll yn darganfod prydferthwch cyfeillgarwch a chymhlethdod cariad. Mae’r cynhyrchiad arobryn hwn gan ‘Protein’ yn gyfuniad o ddawns, hiwmor a’r gair llafar ac mae’n addas i blant o bob oed.

DF

Beth allai fod yn fwy rhamantus na dawnsio’r rymba gyda’ch cariad wrth fwynhau te a chacen? Ymunwch â Phillip a Gaynor Evans, dawnswyr neuadd proffesiynol sydd wedi ennill gwobrau, am eu dawns de boblogaidd yn arbennig ar gyfer Sant Ffolant. Mae’n gyfle i wisgo’ch dillad gorau a dawnsio, neu eistedd yn ôl a mwynhau! What could be more romantic than a rumba with the one you love – and a serving of tea and cake? Join award-winning professional ballroom dancers Phillip and Gaynor Evans for a special Valentines slice of their popular tea dance – a chance to dress up and take to the floor yourself, or just sit back and enjoy!

The Little Prince has left behind his own tiny asteroid and journeyed through the universe to meet the baffling grown-ups of planet Earth! Encountering a mysterious snake, a wise fox and a lone pilot, together they discover the beauty of friendship and the complexity of love. Protein’s award-winning production is a fusion of dance, humour and spoken word is suitable for children young and old.

theatrausirgar.co.uk

21


JBA CONCERTS

THE BBC BIG BAND: THE MUSIC OF JAMES BOND... AND BEYOND!

MRC

5 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30

THE BOWIE EXPERIENCE

TOCYNNAU/TICKETS: £30

FFWRNES 6 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30

LYRIC

Yng nghwmni unawdwyr gwadd arbennig, Emer McParland ac Iain Mackenzie, bydd y band byd-enwog BBC Big Band yn dathlu cerddoriaeth James Bond, sef ffilm fwyaf eiconig y byd. Peidiwch â cholli’r gyngerdd unigryw hon, sy’n dathlu cerddoriaeth orau James Bond (a thu hwnt) - a gaiff ei pherfformio gan un o gerddorfeydd jazz gorau’r byd.

TOCYNNAU/TICKETS: £24.50

The internationally acclaimed BBC Big Band are joined by special guest vocalists, Emer McParland and Iain Mackenzie, to celebrate the music of the world’s most iconic movie franchise, James Bond. Don’t miss this unique concert, celebrating the very best of James Bond (and beyond) - performed by one of world’s finest jazz orchestras.

The Bowie Experience is a spectacular concert celebrating the sound and vision of David Bowie. A must see for all Bowie fans, the latest production features all the hits from A to Ziggy and continues to amaze audiences with an astounding attention to detail, bringing the golden years of David Bowie to the stage.

22

0345 226 3510

Mae The Bowie Experience yn gyngerdd wych sy’n dathlu cerddoriaeth David Bowie. Pawb sy’n dwli ar Bowie, mae’r cynhyrchiad diweddaraf yn cynnwys yr holl ganeuon o A i Ziggy ac mae’r caneuon o hyd yn rhyfeddu cynulleidfaoedd ac yn dod ag oes aur David Bowie eto’n fyw.


DANI DEE SCHOOL OF DANCE

ARTISTS PASSED FFWRNES 9 CHWEFROR/FEBRUARY 13:00 & 18:00 TOCYNNAU/TICKETS: £13 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £11

Mae ysgol ddawns Dani Dee yn cyflwyno’i harddangosfa flynyddol, Artists Passed, ac eleni mae wedi’i hysbrydoli gan gerddoriaeth artistiaid sydd wedi ein gadael ni bellach. Ymunwch â ni am arddangosfa syfrdanol o ddawnsio gwefreiddiol a deinamig sy’n cynnwys amrywiaeth eang o arddulliau. Dani Dee School of Dance present their annual showcase, Artists Passed, which this year takes its inspiration from the music of artists who have sadly left us. Join us for a stunning showcase of moving, dynamic dance which draws on a wide repertoire of styles.

KENDAL MOUNTAIN EVENTS LTD

KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL UK TOUR 2020 FFWRNES 14 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18.50 DAN 25/UNDER 25 £10.50 MYFYRWYR/STUDENTS £10.50

Casgliad o ffilmiau byr ar y sgrîn fawr - straeon am ddygnwch dynol, amgylcheddau rhyfeddol a theithiau i gyffroi’r enaid. Hefyd, bydd un o anturiaethwyr gorau’r byd yn ymuno ar y llwyfan ac yn tanio dychmygion gyda hanesion ysbrydoledig o’r ymchwiliadau. Cyflwynir gan Gyfarwyddwr yr Ŵyl sef Steve Scott gan rannu gwybodaeth y tu ôl i’r llen a’r dewisiadau y tu ôl i’r rhaglen ffilm rhyngwladol. A collection of short films on the big screen – stories of human endurance, breath-taking environments and soul-stirring journeys. Plus one of the world’s top adventurers will be joining the stage, firing imaginations with inspiring tales of their explorations. Presented by festival director Steve Scott who will share behind the scenes knowledge and the choices behind the international film programme.

theatrausirgar.co.uk

23


LYNGO

WHAT A WONDERFUL WORLD

OED/AGE

2-5

FFWRNES Stiwdio Stepni 18 CHWEFROR/FEBRUARY 13:00 & 15:30 TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £3.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £14.00

Cyn creu unrhyw beth newydd, rhaid breuddwydio amdano yn gyntaf. O’n gorsaf ar y lleuad, ym Môr Llonyddwch, mae gennym olygfa wych o’r Ddaear ac mae’n bryd creu un newydd fel rydyn ni’n ei wneud bob nos! Beth ddylem ni ei roi ym myd yfory? Peli eira a fflamingos wrth gwrs! Dewch gyda ni ar daith ryngweithiol drwy’r bydysawd, sydd wedi’i chynllunio i swyno a diddanu’r rhai bach.

MARIO PRODUCTIONS LTD

THE ELVIS YEARS FFWRNES 16 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £23.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £22.50

Ymunwch â Mario Kombu (Jailhouse Rock, West End), gyda’i fand penigamp a chantorion arobryn am daith fythgofiadwy yn ymestyn dros dri degawd o’r Sun Records cyntaf i berfformiadau mawreddog Las Vegas. Perfformiad cerddorol rhagorol a fydd yn eich gadael yn ‘All Shook Up’! Join Mario Kombou (Jailhouse Rock, West End), with his all-star band and award-winning singers for an unforgettable journey spanning over three decades – from the early Sun Records hits to the majestic Las Vegas performances. An outstanding musical performance that will leave you ‘All Shook Up’!

24

0345 226 3510

Before anything new is made it must be dreamed. From our moon-base in the Sea of Tranquility we get a great view of the Earth and it’s time to make a new one just like we do every night! What shall we put in tomorrow’s world? Snowballs and flamingos of course! Come with us on an interactive romp through the universe, designed to delight and entertain even the smallest of people.


LYNGO CARMARTHEN YOUTH OPERA

OED/AGE

PUSS IN BOOTS

MY FAIR LADY

MINERS’ 19 CHWEFROR/FEBRUARY 13:00 & 15:30

LYRIC

TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £3.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £14

18 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 19 CHWEFROR/FEBRUARY 14:30 20 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 21 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 22 CHWEFROR/FEBRUARY FEBRUARY 14:30 & 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £17 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £14

Mae Henry Higgins, athro seineg mawreddog, yn gwneud bet i drawsnewid merch dlawd Cocni sy’n gwerthu blodau yn fenyw urddasol a soffistigedig. Mae’r ferch hyfryd, Eliza Doolittle, yn llwyddo yn y dasg a roddwyd iddi yn y sioe gerdd ddoniol hon y mae’n rhaid i chi ei gweld.

3-8

Gan ddefnyddio mwg a drychau a drysau cudd yn y llawr, byddwn yn dangos sut mae cath gyfrwys yn twyllo’r Brenin a’r Cawr er mwyn dyrchafu ei feistr. Gyda phypedau di-ri a melin wynt a llwyth o ffrwythau a chnau, bydd y stori hon wrth eich bodd! Using smoke and mirrors and hidden trapdoors we’ll show you how a sure-footed feline fools both the King and the Ogre to put his master at the top. With a host of puppets, a working windmill and an avalanche of fruit and nuts, this classic furry tail is the cat’s whiskers!

Pompous phonetics professor, Henry Higgins, enters a wager to transform a down-at-heel Cockney flower seller into someone who can pass for a woman of poise and polish. His subject, the lovely Eliza Doolittle, finds out, “the rain in Spain stays mostly on the plane’ in this hilarious and must-see musical.

theatrausirgar.co.uk

25


CONNIE ORFF SIOE DDWYIEITHOG / BILINGUAL SHOW FFWRNES Stiwdio Stepni 20 CHWEFROR/FEBRUARY 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

ALAN RAVENHILL

WELSH WRESTLING FFWRNES 19 CHWEFROR/FEBRUARY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £9.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £37

Byddwch yn barod am holl wefr a chyffro reslo byw! Gallwch ddisgwyl noson o sbloets, glamor ac anhrefn corfforol wrth i sioe deithiol Welsh Wrestling gymryd drosodd am un noson yn unig! Dewch i weld sêr dros ben llestri’r byd reslo yn hyrddio yn erbyn ei gilydd yn y sioe adloniant ddoniol a gwallgof hon ar gyfer y teulu cyfan! Get ready to rumble with all the thrills and spills of live wrestling. Expect an evening of glitz, glamour and bodyslam mayhem as the Welsh Wrestling roadshow invades for one night only! See the over-the-top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun, crazy, family entertainment show.

26

0345 226 3510

Daw’r tad cynhwysol, asthmatig, dwyieithog ac hoyw mewn ffrog â llond ei phwrs o gomedi a chaneuon am noson wych o gabaret. Gyda straeon ar ei siwrne fewn i drag, realiti bywyd fel tad dragtastig, a’r cyfle i holi unryw gwestiwn hoffet ti, fydd hon yn noson ffab-iw-lys! The inclusive, asthmatic, bilingual, gay dad in a dress brings you a fabulously fun evening of comedy and song! With stories on her journey into drag, the realities of life as a drag dad, and a chance to ask anything you’d like, whatever your native tongue, you’ll caru Connie.


THE FUREYS FFWRNES 22 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £23

Mae The Fureys, cewri cerddoriaeth Wyddelig ers dros 40 mlynedd, yn eu holau! Mae eu caneuon megis ‘I Will Love You’ a ‘When You Were Sweet 16’ wedi diddanu cynulleidfaoedd ledled y byd - maent hefyd wedi canu i’r diweddar bab John Paul! Cewch noson i’w chofio yng nghyngerdd The Fureys wrth iddynt gyflwyno ystod eang o ganeuon sy’n siŵr o ddod â deigryn i’r llygad. Legendary force in Irish music for 40-plus years, The Fureys return! Their much fabled tracks, including ‘I Will Love You’ and ‘When You Were Sweet 16’, have entertained audiences Worldwide – they’ve even played to the late Pope John Paul! With emotive songs of laughter, sadness and joy, a Fureys concert is always a night to remember.

LEEWAY PRODUCTIONS

SIOEAU CERDD CWTA 10 MINUTE MUSICALS FFWRNES Stiwdio Stepni 23 CHWEFROR/FEBRUARY 18:30

(RHANNU GWAITH/SHARING OF WORK) TOCYNNAU/TICKETS: £5

10 cyfansoddwr ac awdur, pum sioe gerdd fechan. Ymunwch â Leeway Productions am noson hwyliog a hamddenol wrth iddynt gyflwyno sioe gerdd newydd a gyfansoddwyd yma yn Llanelli. Dewch i fwynhau noson wefreiddiol o ganu ac efallai cewch gip ar rai o sêr y West End yn y dyfodol. Ten writers and composers, five new minimusicals. Join Leeway Productions for a fun and relaxed evening as they present brand-new musical theatre shorts written and composed right here in Llanelli. Grab a drink, relax, enjoy an eclectic evening of song and maybe catch a glimpse of a West End sensation in the making.

theatrausirgar.co.uk

27


CWMNI FRÂN WEN

LLYFR GLAS NEBO SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW LYRIC

25 CHWEFROR/FEBRUARY 10:00* & 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10 *YSGOLION/SCHOOLS: £8

28

0345 226 3510

Wrth i’r llwch lonyddu ar ôl apocalyps niwclear, mae Rowenna a’i phlant Siôn a Dwynwen yn wynebu byd lle mae bywyd yn diflannu’n gyflym. Cofnodir eu stori mewn llyfr bach glas wrth I’r teulu geisio goroesi digwyddiad a gafodd effaith ddychrynllyd ar drigolion pentref Nebo a thu hwnt. As the dust settles after a nuclear apocalypse, Rowenna and her children Siôn and Dwynwen are facing a world where signs of life are quickly disappearing. Their story is recorded in a little blue book as the family tries to survive an incident that has a devastating effect on the inhabitants of the village of Nebo and beyond.


THEATRE RE

BIRTH FFWRNES 26 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12

Wedi gwerthu’r holl docynnau yn y 2019 London International Mime Festival a Latitude, mae Theatr Re yn cyflwyno darn pwerus â cherddoriaeth fyw sy’n archwilio i’r bond rhwng tair cenhedlaeth o fenywod, eu colledion, a’r cryfder maent yn ei gael o fod yng nghwmni ei gilydd. Following sell-out runs at the 2019 London International Mime Festival and Latitude, Theatre Re presents a powerful, poignant and uplifting visual theatre piece with live music exploring the bond between three generations of women, their shared loss, and the strength they discover in each other.

“Ravishingly beautiful, spellbinding piece of work, performed with panache and utter conviction” ★★★★★ The Arts Desk “BIRTH is nothing short of a masterpiece” ★★★★★ Theatre Weekly “Truly deserved the standing ovation it got, as people were moved to tears and rendered speechless” ★★★★★ Broadway Baby

theatrausirgar.co.uk

29


CUFFE AND TAYLOR

KOJO ANIM PRESENTS THE TAXI TOUR FFWRNES 27 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £20

O dan 16 oed i fod yng nghwmni oedolyn 18+ Under 16s to be accompanied by an adult 18+ Dewch i weld arwr BGT Kojo Anim ar ei daith berfformio gyntaf ledled y Deyrnas Unedig. Wedi iddo greu cryn argraff ar y beirniaid yn rownd derfynol BGT, mae Kojo’n barod i gyflwyno ei sioe newydd a chyffrous. Dewch i fwynhau ei straeon digrif am fywyd, teulu a bod yn rhiant. Join 2019 BGT Golden Buzzer comedy star Kojo Anim on his debut UK Tour. After wowing the judges on BGT as a finalist, Kojo’s ready to hit the road with his new and exciting show. Enjoy as he shares hilariously funny observations about life, parenthood and family.

DEPOT CARDIFF

BINGO LINGO

OED/AGE

18+

FFWRNES 28 CHWEFROR/FEBRUARY 20:00 Drysau ar agor o/Doors open from 18:00 TOCYNNAU/TICKETS: £6.50 (A £1 Y LLYFR/PLUS £1 PER BOOK)

Yn bryfoclyd ac yn fentrus ac yn fwy o hwyl na allwch chi ei ddychmygu! Nid bingo cyffredin mohono ond noson yn llawn dawnsio a gwobrau mawr, felly ewch amdani a pharatowch am noson ryngweithiol gorau eich bywyd. Provocative, daring and more fun than you can shake your bingo balls at. We take your average bingo and raise you the best interactive night of your life. Think bingo, but with a smattering of dancing, twerk-offs, huge giveaways and a bonding session with our stage grans.

30

0345 226 3510


THEATRAU SIR GÂR LOUD APPLAUSE PRODUCTIONS

THEATRAU SIR GÂR LOUD APPLAUSE PRODUCTIONS

CYNGERDD GŴYL DEWI RHYDAMAN AMMANFORD ST DAVID’S CONCERT

CYNGERDD DATHLIAD GŴYL DDEWI ST. DAVID’S CELEBRATION CONCERT

MINERS’ 28 CHWEFROR/FEBRUARY 19:00

FFWRNES 29 CHWEFROR/FEBRUARY 19:00

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 PRYNWCH 15 TOCYNNAU CAEL 16EG AM DDIM/BUY 15 TICKETS AND GET 16TH FREE

TOCYNNAU/TICKETS: £18.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £16.50 PRYNWCH 15 TOCYNNAU CAEL 16EG AM DDIM/BUY 15 TICKETS AND GET 16TH FREE

Unwaith eto, mae Theatrau Sir Gâr a Loud Applause Productions yn cyflwyno cyngerdd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Rhydaman. Bydd y gyngerdd yn cynnwys cyfoeth o dalentau cerddorol, a pherfformiadau gan Gôr Lleisiau’r Cwm a Harmoni dan arweiniad Catrin Hughes, ynghyd â’r canwr Steffan Hughes a’r clarinetydd talentog, Catrin Soons. Joseph Cavalli-Price fydd y cyfeilydd gwadd, yng nghwmni’r cyflwynydd Heddyr Gregory.

Mae Côr Meibion Pontarddulais, sydd wedi ennill 17 gwaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn cael ei ystyried yn un o’r corau meibion gorau ym Mhrydain. Bydd y côr yn rhannu’r llwyfan ag Elin Manahan Thomas, un o sopranos gorau Cymru. Bydd côr poblogaidd Llanelli, Côr Curiad, hefyd yn ymddangos ar y llwyfan yn ogystal â James Oakley, tenor ifanc llawn addewid. Cyflwynydd y gyngerdd fydd y darlledwr Heddyr Gregory.

Theatrau Sir Gâr and Loud Applause Productions once again present a St David’s Celebration concert for Ammanford featuring a wealth of musical talent, featuring Côr Lleisiau’r Cwm and Harmoni both under the baton of Catrin Hughes, with singer Steffan Hughes and the talented clarinettist Catrin Soons. Joseph Cavalli-Price is the guest accompanist with Heddyr Gregory as compère.

The Pontarddulais Male Choir, 17 times winner at the National Eisteddfod, is regarded as one of the finest male voice choirs in Great Britain. ‘The Bont’ will share the stage with one of Wales’ finest sopranos, Elin Manahan Thomas. Also appearing will be Llanelli’s popular Côr Curiad and up and coming young tenor James Oakley. Your host is broadcaster Heddyr Gregory.

theatrausirgar.co.uk

31


PYST

COWBOIS RHOS BOTWNNOG SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW LYRIC

29 CHWEFROR/FEBRUARY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

I ddathlu 10 mlynedd ers rhyddhau’r albwm ‘Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn’, mae Cowbois Rhos Botwnnog ar daith o gwmpas theatrau Cymru gyda chasgliad o ganeuon hen a newydd. Bydd yr holl fand gwreiddiol oddi ar y record yn ymuno â’r brodyr i’w pherfformio yn ei chyfanrwydd. Celebrating 10 years since the release of their second album, ‘Dyddiau Du Dyddiau Gwyn’, Cowbois Rhos Botwnnog are setting off on a theatre tour of Wales with a collection of old favourites and new material. The original band from the album sessions will return to join the brothers.

TAYO ALUKO AND FRIENDS

CALL MR ROBESON MINERS’ 3 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Dewch i weld taith fywyd ryfeddol yr actor a’r canwr Affricanaidd-Americanaidd Paul Robeson wrth i sylw gael ei roi i’w weithrediadau gwleidyddol arloesol. Yn rhan o’r noson ceir perfformiad o ‘Ol’ Man River’ a chaneuon poblogaidd eraill, areithiau pwerus a thystiolaeth herfeiddiol i’r ‘House Un-American Activities Committee.’ A rollercoaster journey through African-American actor and singer Paul Robeson’s remarkable life, highlighting his pioneering and heroic political activism. Features ‘Ol’ Man River’ and other famous songs, much fiery oratory, and a defiant testimony to the House Un-American Activities Committee.

32

0345 226 3510


SA15

HONK FFWRNES 5, 6 & 7 MAWRTH/MARCH 19:30 7 & 8 MAWRTH/MARCH 15:00 8 MAWRTH/MARCH 10:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12

Stori gerddorol am chwedl ddigyfnewid a thrawsnewidiol The Ugly Duckling. Mae’r hwyaden salw yn edrych yn wahanol - ac mae ei ffrindiau ar y fferm yn sylwi ar hyn ac yn gwneud hwyl am ei ben, felly mae ein ffrind bach yn rhedeg i ffwrdd ac yn mynd ar antur o hunan ddarganfod. Ar hyd y ffordd, mae’n wynebu peryglon ac yn cwrdd â llu o gymeriadau unigryw gan ddarganfod mai rhywbeth i’w ddathlu yw bod yn wahanol! A musical version of the timeless and transformative tale of The Ugly Duckling. Ugly looks different – and his farmyard friends are quick to point this out, so our little feathered friend runs away on an adventure of selfdiscovery, along the way confronting dangers and meeting a whole flock of unique characters to discover being different should be celebrated!

DATHLU GŴYL DDEWI CELEBRATE ST DAVID’S DAY

YSGOL GYFUN GYMRAEG BRO MYRDDIN YNG NGHWMNI 3 TENOR CYMRU LYRIC

6 FAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £15 PLANT/CHILDREN: £12

Noson i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin a 3 Tenor Cymru. Cyfle i chi eistedd nôl, gwrando a mwynhau gwledd o gerddoriaeth. An evening to celebrate St David’s Day in the company of Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin and the 3 Welsh Tenors. A time to relax and enjoy a music extravaganza.

theatrausirgar.co.uk

33


CHIMES INTERNATIONAL

SNOWLINE MEDIA LTD

HERMAN’S HERMITS: 55TH ANNIVERSARY TOUR

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR (12A)

LYRIC

7 MAWRTH/MARCH 19:30

FFWRNES 11 MAWRTH/MARCH 19:30

TOCYNNAU/TICKETS: £24.50

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

A hwythau wedi bod yn perfformio am 55 o flynyddoedd, Herman’s Hermits oedd un o fandiau mwyaf poblogaidd y 60au ac ar hyd y degawdau, llwyddwyd i gael 23 record sengl lwyddiannus gan gynnwys ‘I’m Into Something Good’ a ‘Silhouettes’ heb anghofio’u deg albwm gwych sydd wedi gwerthu dros 75 miliwn o recordiau ledled y byd! Dyma fydd noson llawn atgofion a dathliadau! Celebrating their 55th year, Herman’s Hermits were one of the biggest selling bands of the 60s and their continued success has seen them chalk up 23 hit singles, including ‘I’m Into Something Good’ and ‘Silhouettes’ and 10 smash albums selling in excess of 75 million records worldwide to date! An unforgettable night of nostalgia and celebration!

34

0345 226 3510

Dewch i fwynhau noson wych llawn antur sy’n cynnwys ffilmiau byr newydd sbon o ŵyl ffilmiau mynydd fwyaf mawreddog y byd! Mae’r anturiaethwyr a’r gwneuthurwr ffilm gorau yn rhan o Banff Mountain Film Festival wrth iddynt herio’u hunain i’r eithaf yn yr ardaloedd mwyaf anghysbell a syfrdanol ym mhedwar ban byd. Embark on a thrilling night of adventure with a brand-new collection of short films from the world’s most prestigious mountain film festival! The Banff Mountain Film Festival joins the world’s best adventure film-makers and explorers as they push themselves to the limits in the most remote and stunning corners of the globe.


CURTAIN UP THEATRE COMPANY

STAGE & SCREEN: A CELEBRATION OF MUSICALS AND MOVIES OFF THE KERB

RUSSELL KANE: THE FAST AND THE CURIOUS LYRIC

12 MAWRTH/MARCH 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £20.50

Mae wedi dychwelyd. Mae’r sioe deithiol newydd sbon wedi cyrraedd. Bydd injan chwerthin tyrbo Russell, sydd â mwy o egni na ffatri Duracell, yn edrych ar gariad, teulu a bywyd - gan brofi unwaith eto fod y chwim a’r chwilfrydig yn ein plith yn gweld mwy o bethau ac yn gwneud mwy o bethau.

FFWRNES Stiwdio Stepni 12 & 13 MAWRTH/MARCH 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12

Unwaith eto mae’n bryd cynnal ein sioe flynyddol i godi arian yn y Ffwrnes, Llanelli. Bydd y sioe yn cynnwys nifer o’ch hoff ganeuon o The Greatest Showman, Wicked, Les Miserables a llawer mwy. Mae’r sioe hon yn codi arian ar gyfer Myra Jones Memorial Fund for Action For Pulmonary Fibrosis. It’s time once again for our annual fundraising show at Ffwrnes Llanelli. The show will feature many of your favourite songs from The Greatest Showman, Wicked, Les Miserables and many more. This show is in aid of Myra Jones Memorial Fund for Action For Pulmonary Fibrosis.

He’s back. The keenly awaited brand-new tour show is here. Packing more energy than a Duracell factory, Russell’s RS Turbo laugh engine will motor through love, family and life - once again proving that the fast and the curious amongst us, see more stuff, and get more done.

theatrausirgar.co.uk

35


BUDDY HOLLY AND THE CRICKETERS LYRIC 14 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £22.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £17.00

NEW HEIGHTS PERFORMANCE ACADEMY

WE WILL ROCK YOU YOUNG @PART FFWRNES 14 MAWRTH/MARCH 13:00 & 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Cyflwynir llu o ganeuon poblogaidd Queen megis ‘Another one Bites The Dust’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’, ‘Don’t Stop me Now’, ‘We Are The Champions’ a llawer mwy wrth i ddau geisio achub cerddoriaeth roc a rôl. Featuring many of Queen’s hit songs including ‘Another one Bites The Dust’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’, ‘Don’t Stop me Now’, ‘We Are The Champions’ and many more, this musical follows two revolutionaries as they try to save rock ‘n’ roll in a post- apocalyptic world.

36

0345 226 3510

‘Oh Boy’! Gwnewch i’ch calon guro ychydig yn gyflymach drwy ddod i weld y sioe sydd â miloedd o selogion ledled y byd yn dweud: “Dwi’n methu credu mai nad ef yw’r Buddy go iawn!” Dewch i glywed yr hen ffefrynnau megis ‘Peggy Sue, ‘That’ll Be The Day’ a llawer mwy, a mwynhau’r sioe drawiadol hon sy’n serennu rhai o actorion a cherddorion gorau’r West End. Dyma’r peth agosaf at y Buddy go iawn! ‘Oh Boy’! Make your ‘Heartbeat’ a little faster with the show that has thousands of fans the world over saying: “I can’t believe it’s not Buddy!” Featuring classics such as ‘Peggy Sue’, ‘That’ll Be The Day’ and more, and starring some of the UK’s finest West End actor-musicians, this breathtaking show is the closest thing you can get to the real deal!


PYST

LLEUWEN MINERS’ 18 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

TONY DENTON PROMOTIONS

THE SOUTH LYRIC 18 MAWRTH/MARCH 19:30

Mae gennym bleser croesawu Lleuwen i Theatr y Glowyr, Rhydaman mis Mawrth. Set unigol gan Lleuwen o’i chaneuon newydd oddi ar yr albwm ‘Gwn Glân, Beibl Budur’ yn ogystal â hen fferfrynnau. It’s a pleasure to have Lleuwen come to the Miners’ Theatre this March. Performing a solo set, Lleuwen will perform a collection of her songs from old to new favourites including songs from her album ‘Gwn Glân, Beibl Budur’.

TOCYNNAU/TICKETS: £23

Eleni, mae’r band The South yn dathlu’r ‘Perfect 10’ - a pha fodd gwell i nodi’r garreg filltir hon na pherfformio yn ein plith. Bydd rhai o gynaelodau’r band poblogaidd The Beautiful South, (Alison Wheeler a Gaz Birtles) yn cyffroi’r Lyric â chaneuon megis ‘Rotterdam’, ‘Don’t Marry Her’ a llawer mwy. Fydd hi’n noson ‘Good As Gold’! It’s a ‘Perfect 10’ years for The South – and what better way to celebrate their milestone than with us! Featuring former members of chart-toppers The Beautiful South (Alison Wheeler and Gaz Birtles), they’ll be livening up The Lyric with songs such as ‘Rotterdam’, ‘Don’t Marry Her’ and more. Expect a night that is ‘Good As Gold’!

theatrausirgar.co.uk

37


MIKE DOYLE ROCKING WITH LAUGHTER

PERFORMANCE FACTORY STAGE SCHOOL

FFWRNES 20 MAWRTH/MARCH 19:30

LYRIC 21 MAWRTH/MARCH 19:00

TOCYNNAU/TICKETS: £17 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £15

Rocking With Laughter a dyna’r gwirionedd! Bydd comedi unigryw Mike Doyle ynghyd â’i fand byw penigamp yn cyfrannu at noson wych o adloniant a diweddir y noson â rhai o ganeuon gorau’r 70au. Dyma fydd dathliad â hanner; mae eleni’n nodi 40 mlynedd ers i Mike gamu ar y llwyfan gyntaf! Rocking With Laughter does exactly as it says on the tin; Mike Doyle’s unique brand of comedy coupled with his fabulous live band to bring a musical twist to a sensational evening of entertainment with a climatic rocking ending that’s a foot stomping homage to the hits of the 1970s. It’s going to be one heck of a celebration; this year mark’s Mike’s 40 the year on stage!

38

0345 226 3510

DISNEY’S THE LITTLE MERMAID JR TOCYNNAU/TICKETS: £13 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Mae Performance Factory Stage School yn cyflwyno The Little Mermaid Jr. Bydd Ariel a’i ffrindiau yn mynd ar daith ‘Under the Sea’ yng nghynhyrchiad Disney yma sydd wedi’i addasu o’r ffilm a’i gynhyrchiad Broadway. The Performance Factory Stage School presents Disney’s The Little Mermaid Jr. Journey with us ‘Under the Sea’ and join Ariel and her friends in this Disney classic, adapted from Disney’s Broadway production and the motion picture.


THEATRAU SIR GÂR

AFTERNOON TEA AT DOWNTON ABBEY (PG) FFWRNES 22 MAWRTH/MARCH 15:00 TOCYNNAU/TICKETS: £15

Trît perffaith ar gyfer Sul y Mamau! Dewch i fwynhau te prynhawn a gwylio’r ffilm Downton Abbey, a gyhoeddwyd yn 2019, ar y sgrin fawr. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! The perfect Mother’s Day treat! Enjoy an afternoon of high tea followed by the 2019 Downton Abbey movie on the big screen. We’ll be expecting you.

39


THEATR GENEDLAETHOL CYMRU & THEATR Y SHERMAN / SHERMAN THEATRE

TYLWYTH

GAN / BY DAF JAMES

OED/AGE

16+

SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW FFWRNES 24 MAWRTH/MARCH 19:30 Mae Aneurin wedi bod yn dianc rhag ei orffennol, ond – mewn tro annisgwyl, diolch i Grindr – mae e wedi syrthio mewn cariad. Pan mae Dan ac yntau’n penderfynu mabwysiadu, mae’r ddau ohonynt ar ben eu digon. Ond wrth addasu i fywyd fel tad, a throi cefn ar orffennol gwyllt, mae ofnau duaf Aneurin yn dychwelyd. Ddeng mlynedd ers y ddrama glodwiw ac arloesol Llwyth, mae Aneurin, Rhys, Gareth a Dada yn ôl mewn drama newydd, dyner a direidus gan Daf James. Gan daflu golwg grafog ar gariad, teulu a chyfeillgarwch, mae Tylwyth yn cynnig sylwebaeth feiddgar a phryfoclyd ar y Gymru gyfoes. Yn cynnwys iaith gref, golygfeydd o natur rywiol a themau aeddfed.

Gallwch fwynhau’r cynhyrchiad hyd yn oed os nad ydych yn siarad Cymraeg neu’n dysgu’r iaith, diolch i ap Sibrwd sy’n darparu sylwebaeth glywedol fyw. Siaradwch â staff ein swyddfa docynnau wrth archebu eich tocynnau i gael rhagor o wybodaeth.

40

0345 226 3510

TOCYNNAU/TICKETS: £16 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £14 YSGOLION/SCHOOLS: £8

Aneurin has been running away from his past, but –thanks to Grindr–he unexpectedly finds love. When he and Dan decide to adopt, it seems their world is complete. But as he adjusts to being a dad and tries to move on from his reckless past, Aneurin is forced to confront his demons. Ten years on from the trail-blazing and awardwinning Llwyth, Aneurin, Rhys, Gareth and Dada are back in this witty and compelling new play by Daf James. Taking an irreverent look at love, family and friendship, Tylwyth is a provocative commentary on contemporary Welsh life. Contains strong language, scenes of a sexual nature and adult themes.

You can enjoy the production even if you don’t speak Welsh or are learning thanks to the Sibrwd app which provides a live audio commentary. Speak to our box office staff when booking your tickets for more information.


OFF THE KERB

JOEL DOMMETT: UNAPOLOGETIC (IF THAT’S OK?)

OED/AGE

14+

LYRIC 26 MAWRTH/MARCH 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £18.50

THE MARRIAGE OF FIGARO FFWRNES 25 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £16

Ymunwch â Figaro a Susanna ar eu taith priodasol, wrth i weision dwyllo eu meistri, merched dwyllo dynion ac wrth i gariad drechu er gwaethaf popeth. Yn y Gwanwyn, bydd Opera Canolbarth Cymru yn rhoi gwedd newydd i orchestwaith oesol Mozart, a bydd pobl ifanc ddawnus o Academi Llais Ryngwladol Cymru yn ymuno â pherfformwyr rhyngwladol ar y llwyfan.

Ac yntau newydd fod yn cyflwyno rhaglen gariadon newydd ITV, ‘Singletown’, dewch i weld Joel Dommett wrth iddo roi’r diweddaraf i chi am ei fywyd - ac yn bendant mae ganddo lawer o newyddion i’w rhannu! Mae’r gŵr a gyrhaeddodd rownd derfynol ‘I’m a Celebrity...’ wedi cyhoeddi llyfr, wedi ymddangos yn sioe deledu lwyddiannus Comedy Central, ‘Joel & Nish Vs The World’, a chyn bo hir bydd yn cyflwyno sioe ITV, ‘The Masked Singer’ - yn ogystal â hyn, fe briododd eleni! Peidiwch â cholli hwn! Fresh from hosting ITV2’s new dating show Singletown, catch Joel Dommett as he brings you bang up to date with his life – and there’s certainly a lot to catch up on! The ‘I’m A Celebrity…’ finalist has released a book, starred in Comedy Central’s smash Joel & Nish Vs The World, will soon front ITV’s The Masked Singer – and he even got married too! Do not miss!

Join Figaro and Susanna on their marriage merry-go-round, as servants outwit masters, women outwit men and true love triumphs against the odds. MWO bring a fresh approach to Mozart’s enduring masterpiece this Spring with international performers joined on stage by young talent from the Wales International Academy of Voice.

theatrausirgar.co.uk

41


ASPIRE MEDIA PRODUCTIONS

LOST IN THE RHYTHM FFWRNES 27 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £28 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £27 CYFARFOD A CHYFARCH/MEET AND GREET: £58

Dewch i weld Colin Jackson, a gyrhaeddodd y rownd derfynol ar Strictly, un o sêr Strictly Come Dancing, Amy Dowden o Gymru, ei phartner, Ben Jones, Pencampwr Prydain, ynghyd â llu o ddawnswyr cefnogol wrth iddynt ddod â stori serch bwerus yn fyw drwy eich hoff arddulliau dawnsio Lladinaidd a dawnsio neuadd. Mae’r trac sain trawiadol yn sicr o ysgogi’r gynulleidfa i ymgolli ym myd dawns yn y sioe Lost In The Rhythm! Nifer gyfyngedig o docynnau ‘cwrdd a chyfarch’ ar gael. Featuring Strictly finalist Colin Jackson, Welsh star of Strictly Come Dancing, Amy Dowden, her partner, British Champion Ben Jones and a host of supporting dancers as they bring a powerful love story to life through all your favourite Latin and ballroom styles. The stunning soundtrack is guaranteed to get the audience Lost In The Rhythm! Limited edition meet and greet tickets available.

42

0345 226 3510

CÔR LLEISIAU HARDD FFWRNES Stiwdio Stepni 27 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £10

Dewch i ymuno â Chôr Lleisiau Hardd ar eu newydd wedd wrth iddynt ddathlu 15 mlynedd ers eu sefydlu! Byddant yn plymio i’r archifau ac yn perfformio caneuon o dros y blynyddoedd, yn ogystal â chyflwyno caneuon newydd na pherfformiwyd o’r blaen gan y côr. Come and join the new look Côr Lleisiau Hardd as they celebrate 15 years since their founding! They will be diving into the archives and performing songs from across the years, whilst also presenting new numbers never performed by the choir.


ELLI TANGENT CLUB - IN AID OF MIND

YESTERDAY (12A) FFWRNES 31 MAWRTH/MARCH 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £7.50

Mae Jack Malik yn gantor a chyfansoddwr mewn tref glan môr yn Lloegr ac mae ei freuddwydion o fod yn enwog yn diflannu’n gyflym, er gwaethaf cefnogaeth frwd ei ffrind gorau o’i blentyndod, Ellie. Ar ôl damwain bws yn ystod toriad trydan rhyfedd ledled y byd, mae Jack yn dihuno ac yn darganfod nad oedd y Beatles erioed wedi bodoli. Jack Malik is a struggling singer songwriter in an English seaside town whose dreams of fame are rapidly fading, despite the fierce devotion and support of his childhood best friend, Ellie. After a freak bus accident during a mysterious global blackout, Jack wakes up to discover that The Beatles have never existed.

RUN AMOK

MICROWAVE BY ELINOR COOK

OED/AGE

15+

FFWRNES Stiwdio Stepni 31 MAWRTH/MARCH 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: CONCESSIONS: £10.50 YSGOLION/SCHOOLS: £5

Mae Kelly, myfyrwraig A serennog sydd â phopeth, yn cwrdd â Carly - merch ddigartref sy’n ennill arian drwy buteindra. Mae eu cyfeillgarwch angerddol, sydyn, yn sbarduno’r ddwy ferch i gwestiynu eu hunaniaeth wrth geisio mynd i’r afael â’u nodau bywyd a pherthnasoedd. Mae Microwave, a ysgrifennwyd gan Elinor Cook (Killing Eve, cyfres 3) yn archwilio’r syniad o ‘sut mae’r hanner arall yn byw’ drwy lens cyfeillgarwch dwy ferch ifanc. Kelly, a straight-A student who has everything, meets Carly – homeless and earning money through prostitution. Their intense, immediate friendship spurns both girls to question identity whilst grappling their life and relationships goals. Written by Elinor Cook (Killing Eve, series 3) Microwave poses a compelling exploration of ‘how the other half live’ through the lens of teenage female friendship.

theatrausirgar.co.uk

43


ANDREW RICHARDSON

DOM JOLY’S HOLIDAY SNAPS – TRAVEL AND COMEDY IN THE DANGER ZONE LYRIC 1 EBRILL/APRIL 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18.50

“HELÔ! Rwyf ar y ffôn! Rwyf ar wyliau! Ydw! Rwy’n cael amser gwych!” Nid oes angen cyflwyniad ar Dom Joly, un o sêr Trigger Happy - ewch i’w weld yn rhannu lluniau o’i wyliau yn y Lyric ac yn adrodd storiâu am ei gartref yn ystod ei blentyndod yn Lebanon - lle aeth i’r ysgol gydag Osama Bin Laden - yn ogystal â chlywed hanesion o’i ymweliadau â gogledd Korea, Chernobyl a Cambodia. Dyma gyfle na allwch ei golli! Ymunwch â ni! “HELLO! I’m on the phone! I’m on holiday! Yes! Having a great time!” Trigger Happy star Dom Joly needs no introduction and he’ll be sharing his holiday snaps at the Lyric in a rip-roaring travelogue featuring stories from his childhood home in Lebanon – where he went to school with Osama Bin Laden – to North Korea, Chernobyl and Cambodia. Unmissable! Wish you were here!

44

0345 226 3510

GWOBRAU DATHLU DIWYLLIANT SIR GÂR 2020 / CARMARTHENSHIRE CELEBRATION OF CULTURE AWARDS 2020 FFWRNES 3 EBRILL/APRIL 19:30 AM DDIM/FREE

Nod y Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gâr yw dathlu rhagoriaeth ym maes diwylliant a’r celfyddydau, ac arddangos ein cyflawniadau diwylliannol ym mhob rhan o’r sir. Ymunwch â ni i ddathlu diwylliant, lle fydd gwobrau yn cael eu cyflwyno i’r rhai a wnaeth gyfraniad sylweddol i ddiwylliant Sir Gaerfyrddin yn ystod 2019. The Carmarthenshire Celebration of Culture Awards aim to recognise and celebrate excellence in arts and culture. They are an opportunity to showcase our county-wide cultural achievements, and to highlight the importance of culture in our region. Join us in a celebration of culture where awards will be presented to those who have made a significant contribution to Carmarthenshire’s cultural landscape in 2019.


MAL POPE LYRIC 3 EBRILL/APRIL 19:30 MINERS’ 15 EBRILL/APRIL 19:30 FFWRNES Stiwdio Stepni 21 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £15.50

O dreulio diwrnodau yn recordio gydag Elton John yn Abbey Road i fod yn rhan o sioeau cerdd megis Cappuccino Girls a Amazing Grace, bydd Mal Pope yn adrodd straeon am ei amser yn teithio gydag Art Garfunkel a Belinda Carlisle yn ogystal â siarad am ei brofiad yn cynhyrchu ac ysgrifennu’r gerddoriaeth ar gyfer y ffilm Jack to a King. From the days he spent recording with Elton John at Abbey Road to the musicals like Cappuccino Girls and Amazing Grace, Mal Pope will be telling stories about the years spent touring with Art Garfunkel and Belinda Carlisle as well as sharing what it was like to produce and write the music for the film Jack to a King.

CÔR CURIAD YOUNG MUSICIAN COMPETITION FFWRNES 4 EBRILL/APRIL 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10 OED/AGE 11 – 16: £5 DAN/UNDER 11: DDIM/FREE

Mae Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Côr Curiad yn dathlu pen-blwydd y côr yn 25 oed ac yn ceisio annog y genhedlaeth nesaf o gerddorion! Bydd y rheiny sy’n cyrraedd y rownd derfynol o’r categorïau offerynwyr a chantorion yn ymuno â Chôr Curiad ar y llwyfan am noson hudolus o gerddoriaeth. Arweinydd y noson fydd neb llai na Kevin Johns, MBE o Swansea Sounds. Côr Curiad Young Musician Competition celebrates the 25th anniversary of the choir and aims to encourage the next generation of music makers! The finalists from the instrumentalist and vocalist categories will join Côr Curiad on stage for a magical night of music. Compere for the night is none other than Swansea Sounds’, Kevin Johns MBE!

theatrausirgar.co.uk

45


RAINBOW VALLEY PRODUCTIONS

PERFORMANCE FACTORY PRODUCTIONS

OWEN MONEY’S JUKEBOX HEROES 3

DISNEY HIGH SCHOOL MUSICAL JR

LYRIC 4 EBRILL/APRIL 19:30 FFWRNES 23 MAI/MAY 19:30

FFWRNES 8 & 9 EBRILL/APRIL 14:00 & 19:00

TOCYNNAU/TICKETS: £18

Yn dilyn llwyddiant ysgubol blaenorol Owen Money, mae’n dychwelyd unwaith eto gyda Jukebox Heroes III. Mae’n argoeli y bydd y sioe yn cynnig noson arall llawn talent, sy’n cynnwys cerddoriaeth a glywir ar ei raglen radio boblogaidd ar BBC Wales, nifer fawr o gantorion trawiadol band arbennig The Travelling Wrinklies a chomedi unigryw ‘Welsh Whit’ Owen! Following the huge success of his previous two outings, Owen Money is back with Jukebox Heroes III. This show promises another talentpacked night, featuring the music of his popular BBC Wales Radio show, a host of vibrant vocalists backed by The Travelling Wrinklies and Owen’s unique brand of ‘Welsh whit’.

46

0345 226 3510

TOCYNNAU/TICKETS: £13 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Mae’r Performance Factory yn cyflwyno ‘Disney’s High School Musical’ Llanelli - mae’r aros ar ben! Yn ystod Pasg 2020, bydd y Performance Factory yn dod â sioe gerdd lwyddiannus Disney yn fyw ar y llwyfan! Yn serennu bydd cast o actorion lleol talentog, band gorymdeithio a sgwad codi hwyl! Mae hwn yn ddiwrnod mas gwych i’r teulu cyfan! The Performance Factory presents ’Disney’s High School Musical’ Llanelli - The wait is over! Easter 2020, The Performance Factory will bring to life Disney’s smash hit musical live on stage; complete with a cast of talented young local actors, a marching band and a cheerleading squad! This is a great day out for all the family!


ICAN PRODUCTIONS Ewch ar daith gyda Rock of Ages yn ôl i’r 80au, sef adeg y bandiau mawr, yr egos mawr, yr unawdau gitâr mawr a gwallt hyd yn oed yn fwy. Mae hon yn sioe fywiog a gwefreiddiol i godi’r galon, ac yn cynnwys y caneuon adnabyddus gorau o’r cyfnod. Ymunwch â ni am noson o rocio!

LYRIC 11 - 13 EBRILL/APRIL 19:30 13 EBRILL/APRIL 14:30 TOCYNNAU/TICKETS £10

SPONTANEOUS POTTER FOR KIDS 14 EBRILL/APRIL 14:00 I DDEWINIAID BACH (4+) A’U TEULUOEDD FOR WIZARDS IN TRAINING (4+) AND FAMILIES TOCYNNAU/TICKETS: £13 DAN 16 OED/UNDER 16S £10.50

SPONTANEOUS POTTER FOR ADULTS 14 EBRILL/APRIL 19:30 ARGYMHELLIR AR GYFER 16+ OED (RHAID I BOBL IFANC O DAN 16 OED FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN SYDD Â THOCYN)

AGE GUIDANCE: 16+ (ANY AUDIENCE MEMBERS UNDER 16

MUST BE ACCOMPANIED BY AN ADULT TICKET HOLDER)

TOCYNNAU/TICKETS: £15.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £14.00

Rock of Ages takes you back to the 80s, the time of big bands with big egos playing big guitar solos and sporting even bigger hair. This showstopper is a vibrant, jaw-dropping and feel good show, overflowing with all the best well-known hits from the period. Come rock with us!!

FFWRNES

Stiwdio Stepni

“An ingenious, laugh out loud show... Perfect for potterheads and muggles alike” ★★★★★ Edinburgh Guide 2018 Cydiwch yn eich hudlathau, gwisgwch gŵn eich llys, ac ewch i’r swyddfa docynnau! Mae sioe fyrfyfyr hudolus yn aros amdanoch... Mae Spontaneous Potter yn ddrama gomedi fyrfyfyr ar thema Harri Potter, sy’n seiliedig ar awgrymiadau o deitlau gan y gynulleidfa - a bydd cyfeiliant cerddorol byw! Grab your wands, don your house robes and apparate yourselves to the box office! A very magical improv show awaits... Spontaneous Potter is an entirely improvised Harry Potter comedy play, based on an audience suggestion of a fanfiction title - with live musical accompaniment!

theatrausirgar.co.uk

47


HISTOIRE PRODUCTIONS

THE QUEEN OF THE OCEAN FFWRNES 15 EBRILL/APRIL 19:00 16 EBRILL/APRIL 19:00 17 EBRILL/APRIL 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £50.50 TOCYN YN CYNNWYS PRYD O FWYD 5 CWRS TICKET INCLUDES 5-COURSE MEAL

Dewch i fwynhau profiad unigryw – profiad dosbarth cyntaf wrth fwyta ar y RMS Titanic. Byddwn yn mynd â chi ar daith yn ôl i 14 Ebrill 1912, i’r 24 awr olaf ar long enwocaf y byd. Enjoy an experience like no other – 1st class dining on board the RMS Titanic. We transport you back to April 14th 1912, and the final 24 hours on board the world’s most famous ship. SWPER OLAF Y TITANIC - 5 cwrs yn seiliedig ar y pryd bwyd o’r safon uchaf a gafwyd ar y noson iddi suddo THEATR BYW I YMGOLLI YNDDI tystiolaeth gan oroeswr, adroddiadau gan dystion llygaid a negeseuon côd Morse SGÔR CERDDORIAETH WREIDDIOL caneuon a cherddoriaeth yn seiliedig ar yr hyn y byddech wedi’i glywed ar fordaith gyntaf y llong. TITANIC’S LAST MEAL 5 courses based on the 1st class meal the night she sank LIVE IMMERSIVE THEATRE survivor testimony, eye witness accounts and morse code messages. ORIGINAL MUSIC SCORE songs and music based on what you would have heard on the ship’s maiden journey.

48

0345 226 3510


ENTERTAINERS

PUPPET STATE THEATRE

THE MAN WHO PLANTED TREES

OED/AGE

7+

MINERS’ 17 EBRILL/APRIL 14:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £3.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £14

Mae bugail Ffrengig yn mynd allan gyda’i gi i blannu coedwig a thrawsnewid tir diffaith. Wrth i ryfel ledaenu ar draws Ewrop, mae eu coedwig ifanc bellach dan fygythiad. Mae’r sioe hwn yn gyfuniad unigryw o gomedi, pypedwaith a straeon ac yn cynnwys effeithiau synhwyraidd sy’n creu aroglau, gwynt a glaw. Mae hon yn stori fythgofiadwy sy’n ysbrydoli ac yn dangos y gwahaniaeth y gall un dyn (a’i gi) wneud i’r byd. A French shepherd sets out with his dog to plant a forest and transform a barren wasteland. As war rages across Europe, their young forest comes under threat. A unique blend of comedy, puppetry and storytelling with sensory effects creating scents, wind and rain. An inspiring and unforgettable story that shows us the difference one man (and his dog) can make to the world.

YOU WIN AGAIN CELEBRATING THE MUSIC OF THE BEE GEES FFWRNES 18 EBRILL/APRIL 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £25 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £24

Byddwch yn barod i glywed sain unigryw un o’r bandiau gorau sydd erioed wedi ymddangos ar y llwyfan yn y gyngerdd fythgofiadwy, anhygoel hon. Dewch i fwynhau cerddoriaeth y brodyr yn ystod y chwedegau, saithdegau ac wythdegau, sy’n cynnwys caneuon poblogaidd yr oeddent wedi’u hysgrifennu ar gyfer artistiaid megis Celine Dion, Diana Ross a Dolly Parton. Prepare to experience the distinct sound of one of the greatest bands to have ever graced the stage in this unforgettable concert spectacular. Immerse yourself in the brothers’ music through the sixties, seventies and eighties, including hits they wrote for artists such as Celine Dion, Diana Ross and Dolly Parton.

theatrausirgar.co.uk

49


EVENTS FOR WALES

THE CARPENTERS EXPERIENCE LYRIC 18 EBRILL/APRIL 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £19 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £18

Mae Carpenters, un o brif sioeau’r DU sy’n cynnwys llais anhygoel Maggie Nestor ac wyth cerddor o’r radd flaenaf, yn deyrnged i synau a thalentau anhygoel Richard a Karen Carpenter. Bydd ‘Close to You’, ‘We’ve Only Just Begun’, ‘Top of the World’, ‘Rainy Days and Mondays’, ‘Only Yesterday’ a llu o ganeuon poblogaidd eraill yn cael eu perfformio ar y llwyfan. The UK’s leading Carpenters show, featuring the amazing voice of Maggie Nestor and eight topclass musicians, captures the sights and sounds of the amazing talents of Richard and Karen Carpenter. Bringing ‘Close to You’, ‘We’ve Only Just Begun’, ‘Top of the World’, ‘Rainy Days and Mondays’, ‘Only Yesterday’ and dozens more classic songs to the stage.

CRIW BRWD & THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

PRYD MAE’R HAF?

OED/AGE

14+

SIOE GYMRAEG/WELSH WELSH LANGUAGE SHOW FFWRNES 20 & 21 EBRILL/APRIL 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10 YSGOLION/SCHOOLS: £8

Mae Luke a Christie yn ffrindiau gorau sy’n joio gwersylla, yfed cans a siarad am Julie Bridges. Ond pan ddaw eu dyddiau ysgol i ben, a fydd Luke, Christie a Julie yn dewis llwybrau gwahanol? Wedi’i gosod yng nghymoedd y de ym 1989, dyma ddrama dyner am gyfeillgarwch, gobeithion ac ofnau pobl ifanc ym mhob oes. Yn cynnwys iaith gref a themâu aeddfed. Luke and Christie are best mates who like to go camping, drink lager and talk about Julie Bridges. But when they leave school, will Luke, Christie and Julie go their separate ways? Set in the south Wales valleys in 1989, this is a touching play about friendship and the hopes and fears of young people. Includes strong language and adult themes.

Gallwch fwynhau’r cynhyrchiad hyd yn oed os nad ydych yn siarad Cymraeg neu’n dysgu’r iaith, diolch i ap Sibrwd sy’n darparu sylwebaeth glywedol fyw. Siaradwch â staff ein swyddfa docynnau wrth archebu eich tocynnau i gael rhagor o wybodaeth.

50

0345 226 3510

You can enjoy the production even if you don’t speak Welsh or are learning thanks to the Sibrwd app which provides a live audio commentary. Speak to our box office staff when booking your tickets for more information.


LITTLE THEATRE

KEEPING UP APPEARANCES FFWRNES Stiwdio Stepni 22 – 25 EBRILL/APRIL 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12

Mae Hyacinth Bouquet yn arddangos ei phaentiad newydd Willows by Moonlight yn yr arddangosfa leol. Mae Emmet, ei chymydog, yn cyfarwyddo drama ar gyfer y cwmni amatur lleol ac mae’n benderfynol o atal Hyacinth rhag bod yn rhan o’r sioe - ond ar ôl iddi glywed nad yw wedi dewis rhywun i chwarae’r brif ran, Lady Malvern, ni fydd unrhyw beth yn ei hatal rhag chwarae’r rôl honno. Ymunwch â Llanelli Little Theatre am noson o hwyl a mwynhad. Hyacinth Bouquet is showing her new painting Willows by Moonlight at the local exhibition. Neighbour Emmet is directing a play for the local amateur company and determined to keep Hyacinth out of the play. When she hears that the lead role of Lady Malvern is still uncast, nothing will stop her from taking the role. Join Llanelli Little Theatre for a night of fun and enjoyment.

NOEL JAMES MINERS’ SIOE GYMRAEG WELSH LANGUAGE SHOW 24 EBRILL/APRIL 19:30 FFWRNES Stiwdio Stepni 8 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: CONCESSIONS: £10.50

Mireiniodd Noel James, sy’n wreiddiol o Bontardawe, ei arddull gomedi ar y sîn comedi yn Llundain a nawr mae’n dod i Sir Gaerfyrddin fel dyn mwyaf doniol Cymru! Cyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Britain’s Got Talent yn 2018, a dywedodd David Walliams: “Mae’n haeddu bod yn enw cyfarwydd”. Ers hynny, mae Noel wedi ystyried newid ei enw i Dulux. Originally from Pontardawe, Noel James honed his engaging comic style on the London comedy circuit and now comes to Carmarthenshire as Wales’ number one funny man! He reached the semi-final of Britain’s Got Talent in 2018, when David Walliams said of him: “He deserves to be a household name.” Since then Noel had considered changing his name to Dulux.

theatrausirgar.co.uk

51


RHODES MEDIA

THE MERSEY BEATLES FFWRNES 24 EBRILL/APRIL 19:30

TREORCHY MALE VOICE CHOIR LYRIC 25 EBRILL/APRIL 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £15

TOCYNNAU/TICKETS: £23

Dewch yn llu i’r sioe arbennig hon, magical history tour! Gwahoddir i bawb sy’n hoff iawn o’r Beatles i baratoi i gael eu rhyfeddu gan hoff fand teyrnged y byd o Lerpwl sydd wedi bod yn perfformio sioeau hynod o lwyddiannus ledled y byd. Felly dewch yn llu am ddathliad perffaith o ganeuon gorau’r Beatles a fydd yn eich ysgogi i ddawnsio a gweiddi am y rhesymau iawn! So, roll up, roll up for this very special magical history tour! Fans of The Beatles prepare to be wowed by the world’s favourite Liverpool-born tribute who’ve been rocking sold out shows around the globe. So ‘Come Together’ right now, for a perfect celebration of Beatlemania that will have you twisting and shouting in all the right ways!

52

0345 226 3510

Mae Côr Meibion Treorci, sydd ag enw rhyngwladol, wedi swyno cynulleidfaoedd ledled y byd am fwy na 130 o flynyddoedd. Mae’r Côr yn parhau i ddiddanu torfeydd mawrion, sydd dros y blynyddoedd wedi cynnwys perfformio i’r Frenhines Victoria ac ymddangos ar y Royal Variety Show dros ganrif yn ddiweddarach. Rydym yn gobeithio y gallwch ymuno â’r côr nodedig hwn am noson fythgofiadwy o ganu y gwanwyn hwn. The internationally celebrated Treorchy Male Choir has enchanted audiences around the world for more than 130 years. From their Royal Command Performance for Queen Victoria to their appearance at the Royal Variety Show more than a century later, the choir continues to entertain celebrated packed houses. We hope you can join this acclaimed choir for an unforgettable evening of song this spring.


Dod yn Fuan Coming Soon THE ULTIMATE CLASSIC ROCK SHOW FFWRNES

SCARLET THEATRE PRODUCTIONS

1 MAI/MAY

ROSE ROYCE FEATURING GWEN DICKEY LYRIC

2 MAI/MAY

SONGS FOR A NEW WORLD

THE DUBLIN LEGENDS

FFWRNES Stiwdio Stepni 30 EBRILL/APRIL 19:30 1 MAI/MAY 19:30

ANDY PARSONS

TOCYNNAU/TICKETS: £12

LES MUSICALS

Gwelwch: cwmni newydd! Rhowch groeso i Scarlet Theatre Productions wrth iddynt gyflwyno’u cynhyrchiad cyntaf, ‘Songs for a New World’ gan Jason Robert Brown. Mae yna lond lle o berfformwyr profiadol ynghlwm â’r cwmni newydd yma sy’n cael ei redeg gan y cwmni ar gyfer y cwmni. Maent yn ysu cael cyflwyno’u syniadau ffres a chreadigol ar gyfer sioeau cerdd lleol i oedolion. New company alert! Please welcome Scarlet Theatre Productions as they present their debut production, Jason Robert Brown’s ‘Songs for a New World’. This new company is filled to the brim with experienced individuals and is run by the company for the company. They are raring to present their fresh and creative ideas for local adult musical theatre.

LYRIC

LYRIC

LYRIC

8 MAI/MAY

15 MAI/MAY

15 MAI/MAY

ONLY FOOLS AND BOYCIE: AN EVENING WITH JOHN CHALLIS LYRIC

22 MAI/MAY

THE BOHEMIANS FFWRNES

20 MEHEFIN/JUNE

THE FOUNDATIONS LYRIC

20 MEHEFIN/JUNE

WELSH WRESTLING MINERS’

28 MEHEFIN/JUNE

MERRILL OSMOND LYRIC

2 GORFFENNAF/JULY

THE MAGIC OF MOTOWN LYRIC

26 MEDI/SEPTEMBER

JOHN LYDON LYRIC

1 HYDREF/OCTOBER

theatrausirgar.co.uk

53


Dyddiadur Diary

18/02/2022/02/20

CDYO: My Fair Lady

IONAWR / JANUARY

19/02/20

Puss in Boots

13:00 & 15:30

M

LY

19/02/20

Welsh Wrestling

19:00

FF

FF

20/02/20

Connie Orff

20:00

FF

FF

22/02/20

The Fureys

19:30

FF

23/02/20

Sioeau Cerdd Cwta 10 Minute Musicals

18:30

FF

25/02/20

Cwmni Fran Wen: Llyfr Glas Nebo

10:00 & 19:30

LY

26/02/20

Theatre Re: Birth

19:30

FF

26/02/20

Blue Hawaii (1960)

13:30

FF

27/02/20

Kojo Anim presents The Taxi Tour

19:30

FF

Depot Cardiff: Bingo Lingo

20:00

FF

19:00

M

19:00

FF

19:30

LY

02/01/20

Pinocchio (1940)

09/01/20 -26/01/20

Aladdin

10/01/20

Clwb Comedi / Comedy Club

17/01/20

Stifyn Parri: Dim C’wilydd

19:30

M

18/01/20

Stifyn Parri: Cau Dy Geg

19:30

FF

18:00 Amserau’n amrywio Times vary

20:00

23/01/2025/01/20

The Violence Series

30/01/20

An Evening with Shane Williams

19:30

FF

30/01/20

The Bishops Wife (1947)

13:30

FF

31/01/20

Sports Awards 2020

19:00

FF

Amserau’n amrywio Times vary

LY

FF

28/02/20

CHWEFROR / FEBRUARY

Cyngerdd Gŵyl Dewi Rhydaman 28/02/20

Ammanford St David's Concert

04/02/20

Luca Silvestrini’s Protein: The Little Prince

19:00

M

05/02/20

Valentine’s Day Tea Dance

14:30

FF

05/02/20

Seven Samurai (1954)

19:30

LY

05/02/20

The BBC Big Band: The Music of James Bond ... and Beyond!

19:30

LY

06/02/20

The Bowie Experience

19:30

FF

07/02/19

Clwb Comedi / Comedy Club

20:00

FF

03/03/20

Tayo Aluko and Friends: Call Mr Robeson

19:30

M

09/02/20

Dani Dee School of Dance: Artists Passed

13:00 & 18:00

FF

03/03/20

Lawrence Of Arabia (1962)

19:30

LY

SA15: Honk

Cyngerdd Dathliad Gŵyl Ddewi 29/02/20

29/02/20

St. David’s Celebration Concert PYST: Cowbois Rhos Botwnnog

MAWRTH / MARCH

14/02/20

Kendal Mountain Festival UK Tour 2020

19:30

FF

05/03/20 – 08/03/20

16/02/20

The Elvis Years

19:30

FF

06/03/20

Clwb Comedi / Comedy Club

20:00

FF

18/02/20

What a Wonderful World

13:00 & 15:30

FF

06/03/20

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yng nghwmni: 3 Tenor Cymru

19:30

LY

An evening with Shane Williams /P20

54

Amserau’n amrywio Times vary

0345 226 3510

The Elvis Years /P24

Call Mr Robeson /P32

Amserau’n amrywio Times vary

Microwave /P43

FF


07/03/20

Herman’s Hermits: 55th Anniversary Tour

19:30

LY

11/03/20

Banff Mountain Film Festival

19:30

FF

12/03/20

Russell Kane: The Fast and the Curious

20:00

LY

12/03/20 – 13/03/20

Curtain Up Theatre Company: Stage & Screen: A Celebration of Musicals and Movies

19:00

FF

14/03/20

New Heights Performance Academy: We Will Rock You Young@Part

13:00 & 19:00

FF

14/03/20

Buddy Holly and The Cricketers

19:30

LY

18/03/20

The South

19:30

LY

18/03/20

PYST: Lleuwen

19:30

M

20/03/20

Mike Doyle Rocking with Laughter

19:30

FF

21/03/20

Performance Factory Stage School: Disney's The Little Mermaid Jr

19:00

22/03/20

Afternoon Tea at Downton Abbey

15:00

FF

24/03/20

Theatr Genedlaethol Cymru & Sherman Theatre: Tylwyth

19:30

25/03/20

Mid Wales Opera: The Marriage of Figaro

26/03/20

Dyddiadur Diary 04/04/20

Côr Curiad Young Musician Competition

19:00

FF

04/04/20

Owen Money’s Jukebox Heroes 3

19:30

LY

08/04/20 – 09/04/20

Performance Factory Productions: Disney High School Musical Jr

14:00 & 19:00

FF

11/04/20 – 13/04/20

Rock of Ages High School Edition

14/04/20

The Spontaneous Players: Spontaneous Potter for Kids

14:00

FF

14/04/20

The Spontaneous Players: Spontaneous Potter for Adults

19:30

FF

15/04/20

Mal Pope

19:30

M

15/04/20 – 17/04/20

Histoire Productions: The Queen of the Ocean

19:00

FF

17/04/20

Puppet State Theatre: The Man Who Planted Tree

14:00

M

18/04/20

You Win Again - Celebrating The Music of the Bee Gees

19:30

FF

FF

18/04/20

Events for Wales: The Carpenters Experience

19:30

LY

19:30

FF

20/04/2021/04/20

19:30

FF

Joel Dommett: Unapologetic (If that’s ok?)

Criw Brwd / Theatr Genedlaethol Cymru: Pryd Mae’r Haf?

20:00

LY

22/04/20 – 25/04/20

19:30

FF

26/03/20

The Thrill Of It All (1963)

13:30

FF

Little Theatre: Keeping up Appearances

27/03/20

Lost in the Rhythm

19:30

FF

24/04/20

Noel James

19:30

M

27/03/20

Côr Lleisiau Hardd

19:30

FF

24/04/20

The Mersey Beatles

19:30

FF

31/03/20

Elli Tangent Club - In Aid of Mind Production: Yesterday

19:30

FF

25/04/20

Treorchy Male Voice Choir

19:30

LY

31/03/20

Microwave by Elinor Cook

19:00

FF

30/04/20

Scarlet Theatre Productions: Songs For A New World

19:30

FF

LY

Amserau’n amrywio Times vary

LY

EBRILL / APRIL 01/04/20

Singing In The Rain (1952)

19:30

LY

01/04/20

Dom Joly’s Holiday Snaps – Travel And Comedy In The Danger Zone

19:30

LY

03/04/20

Clwb Comedi / Comedy Club

20:00

FF

03/04/20

Culture Awards

19:30

FF

03/04/20

Mal Pope

19:30

LY

CANLLAW LLIW LLEOLIAD VENUE COLOUR GUIDE

Disgownt Aml-Bwrcas Multi-Buy Ticket Scheme

Wedi Gwerthu Allan / Sold Out

theatrausirgar.co.uk

55Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.