Page 1

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF \\ AUTUMN \ WINTER SEASON \\ 2017

CarmarthenshireTheatres

0845 2263510

theatrausirgar.co.uk


CROESO WELCOME GWYBODAETH ARCHEBU BOOKING INFORMATION ARCHEBWCH AR Y WÊ \ BOOK ONLINE

TALIADAU \ PAYMENTS

I archebu ar-lein, ymwelwch â www.theatrausirgar.co.uk. Codir ffi o £1 y tocyn. Ni ellir prynu mwy nag 8 tocyn am berfformiad mewn un pryniant.

Rydym yn derbyn taliadau drwy mwyafrif o gardiau credyd, arian parod neu siec. (sieciau’n daladwy i Cyngor Sir Caerfyrddin).

To book online, visit www.theatrausirgar.co.uk. N.B Online bookings are subject to a £1 booking fee per ticket. Tickets are limited to a maximum of 8 tickets per performance per transaction.

ARCHEBWCH YN BERSONOL NEU DROS Y FFÔN \ BOOK IN PERSON OR TELEPHONE Gallwch brynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn bersonol neu dros y ffôn yn unrhyw un o’n Theatrau, oriau agor isod. Ffi bwcio dim yn berthnasol. Gellir postio tocynnau am ffi o £1, neu gellir eu casglu o unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau, naill ai cyn neu ar ddiwrnod y perfformiad. Tickets can be purchased from our Theatres’ Box Office, in person or by telephone; the opening times for each venue are listed below. No booking fee applies. Tickets can be posted for a £1 charge or picked up at any of Theatrau Sir Gâr venues in advance or on arrival for the performance.

ORIAU AGOR OPENING TIMES

We accept most credit cards, cash or cheque (cheques payable to Carmarthenshire County Council).

TOCYNNAU CADW \ RESERVATIONS Archebion ar gyfer grwpiau (10+) ar gadw dim ond am un mis. Ni dderbynir archebion am docynnau cadw o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y perfformiad. Gall fod blaendal o 50% yn berthnasol. Reservations for group bookings (10+) only. Reservations valid for one calendar month. Reservations cannot be made within 7 days of the performance date. A non-refundable 50% deposit may apply.

CONSESIYNAU \ CONCESSIONS Plant (dan 16 oed), h^ yn (60+), pobl wedi’u cofrestru’n ddi-waith a myfyrwyr mewn addysg amser llawn. Efallai y bydd angen tystiolaeth o gymhwysedd. Mae consesiynau ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol yn unig. Children (under 16), seniors (60+), registered unemployed and students in full time education. Proof of eligibility may be requested. N.B Concessions are only available for selected performances and may vary.

FFWRNES

LYRIC

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 11yb i 6yh

Dydd Llun a Dydd Mawrth Ar gau Dydd Mercher i Dydd Gwener 11yb i 4yp Dydd Sadwrn 11yb i 3yp

Monday to Saturday 11am to 6pm

LLYFRGELL RHYDAMAN \ AMMANFORD TOWN LIBRARY Dydd Llun i Dydd Iau 11yb i 6yh Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 11yb i 5yh

Monday and Tuesday Closed Wednesday – Friday 11am to 4pm Saturday 11am to 3pm

Monday to Thursday 11am to 6pm Friday and Saturday 11am to 5pm

2

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


TALIADAU FFÔN \ TELEPHONE CHARGES

n

Resale of original ticket(s) only if the performances are sold out, credit voucher issued on return and cancelled tickets within 24 hours (if sold). Resale of tickets not guaranteed.

n

All exchanges and re-sale tickets subject to a £1 charge per ticket.

Taliadau llinellau tir a symudol yn amrywio ac yn amodol ar gytundebau unigol. Holwch eich darparwr ffôn neu ewch i www.gov.uk/callcharges. Landline and mobile charges vary subject to individual contracts check with your phone provider or visit www.gov.uk/callcharges.

AD-DALU, CYFNEWID AC AILWERTHU TOCYNNAU \ TICKET REFUNDS, EXCHANGES AND RESALES n

Ad-daliadau dim ond ar gyfer digwyddiadau wedi canslo.

n

Cyfnewid tocynnau o fewn rhediad sioe yn unig, yn amodol ar argaeledd ac o fewn 24 awr o’r sioe.

n

Ailwerthu tocyn gwreiddiol dim ond ar ôl gwerthu allan, taleb credyd ar docynnau dychwelyd o fewn 24 awr ac ni ellir warantu gwerthiant.

n

Tâl o £1 y tocyn ar bob cyfnewidiad neu ailwerthiad.

n

Refunds only for cancelled events.

n

Exchange of tickets only within show runs, subject to availability and within 24 hours of the performance.

POLISI LAPSEAT \ LAPSEAT POLICY Mae ein polisi ‘lapseat’ yn berthnasol i blant 0 – 18 mis ar adeg perfformiad pan godir 50% o bris tocyn plentyn ac mae’n berthnasol i un oedolyn ac un plentyn. Mae lleoedd cyfyngedig ar gael o 20 o seddi yn y Ffwrnes (seddau llawr), 30 sedd yn y Lyric (seddau llawr) a 7 sedd yn y Miners’. Mae plant hyd at 16 oed ar adeg y sioe’n talu pris tocyn plentyn. Pan nad yw consesiynau plentyn yn gymwys bydd 50% o bris tocyn llawn yn daliadwy. The lapseat policy applies to children 0 – 18 months at the time of the performance who will be charged 50% of a child ticket price and applies to one adult and one child. There is limited availability of 20 seats in the Ffwrnes (stalls only), 30 seats in the Lyric (stalls only) and 7 seats in the Miners’. Children are up to 16 years of age at the time of the show and will be charged child ticket price. Where child concessions do not apply 50% of a full ticket price will be charged. ‘Lapseat Policy’ applicable only on performances without age restrictions for family friendly performances.

ALLWEDD KEY F C G+ T

Full Price

R

Restricted View

Concession

Sh

Schools

Groups

FB

Family Booking

Teachers

4 TICKETS

Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau o’n gw ˆefan neu o’r swyddfa docynnau. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

You Decide Penderfynwch ar bris sy’n addas I’ch profiad \ Decide on a price

JO Discount Cyniliad i fyny at 20% \ Up to 20% discount

A

Amateur

Perfformiwyd o dan hawliau amatur \ Performed using amateur rights

Time Credits Amser i gael eu hadbrynu yn erbyn perfformiadau \ Time to be redeemed against performances

N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice.

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

3


SEDDAU SEATING

CARMARTHENSHIRE LYRIC Carmarthen

MINERS’ Ammanford

FFWRNES Llanelli

ALLWEDD KEY Disabled Seating

4

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


DOD O HYD I NI FINDING US And rew St

Thomas St

A484

Swanfield Pl

A484

ST ELLI PARISH CHURCH

Zion Row

Mil l Ln

A484

A484

A484

FFWRNES

TINOPOLIS INTERACTIVE

Pl nd Isla

Market St

St Park

TRAVELODGE

ICELAND St ms illia er W Upp

l yP pne Ste

ODEON

Rd ade Par

Kin gS t

el St Chap

st

twe

Na

LYRIC Que en S t

Ivy Bush Royal

Spil ma nS t

Post O ffice

Nat ion wid e

Little Bridge e Way A4242 Coracl

St

e Hill Castl

Carmarthenshire County Council

Da nY-B an c

The Mo unt

Qua y St

Caffé Nero

Bus Stati on Blue St

Dark Gate

Rd tion Sta Old

A4242

wy River To

A484

The Quay

A4242

Ysgol Gymraeg Rhydaman School

3 A48

st we Nat

ys cla Bar

Off ice

Ammanford Cicket Club

Libr ary

ffice Post O

MINERS’ Win dS t

t Hall S

Iceland

GALWCH 0845

2263510

Ln tist Bap

A4 83

Tri-Y -Da il Ln

A47 4

St High

High St

Argos

CarmsTheatres

Mae’r Ffwrnes yng nghanol tref Llanelli. Mae tri maes parcio Talu ac Arddangos o fewn cyrraedd ar droed o’r Ffwrnes, a gellir cerdded i brif orsaf fysiau Llanelli a’r orsaf drenau. The Ffwrnes is situated in the heart of Llanelli town centre. Within walking distance of the Ffwrnes are three Pay & Display car parks. Llanelli’s main bus station is adjacent and the train station is within walking distance.

KING STREET, CARMARTHEN, CARMARTHENSHIRE, SA31 1BD Lleolir y Lyric yn hen dref Caerfyrddin, a gellir cerdded yno o ddau faes parcio Talu ac Arddangos cyfagos. Gellir cerdded yn rhwydd i orsafoedd trên a bws y dref. The Lyric is located in Carmarthen’s old town and is within walking distance of two Pay & Display car parks. The town’s bus station and train station are also within walking distance.

WIND STREET, AMMANFORD, CARMARTHENSHIRE, SA18 3DN

Co-Op

Re gis try

TheatrauSirGar

PARK STREET, LLANELLI, CARMARTHENSHIRE, SA15 3YE

ALDI elin en F Yr H Llys

TheatrauSirGar

ey llas l Wa Heo

EWCH I theatrausirgar.co.uk

Lleolir Theatr y Glowyr ger canol tref Rhydaman ac ychydig o’r brif stryd. Mae maes parcio mawr drws nesaf i’r theatr ac mae gorsaf bysiau’r dref 3 munud yn unig i ffwrdd ar droed. The Miners’ is near to the town centre of Ammanford and just off the main street. There is a Pay & Display car park adjacent to the theatre and the town’s bus station is within walking distance.

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

5


MYNEDIAD ACCESS

Mae Theatrau Sir Gâr yn ceisio bod yn hygyrch a chroesawgar i bawb. Rydym yn ymroddedig i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl, felly i’n helpu rhowch wybod i’r staff yn ein Swyddfa Docynnau o flaen llaw os oes gennych unrhyw anghenion arbennig. Theatrau Sir Gâr are committed to making your visit as comfortable and enjoyable as possible, to avoid disappointment please let our Box Office staff know of any special requirements in advance.

BYDDAR A THRWM EICH CLYW \ DEAF AND HARD OF HEARING Mae systemau cymorth clywed ar gael yn y Ffwrnes a’r Lyric. Mae dolenau anwytho personol a systemau pen setiau ar gael. Hearing assistance systems are in place throughout the Ffwrnes and Lyric. Limited personal induction loops and audio headset systems are available.

ˆ TYWYS \ GUIDE DOGS CWN Croesewir cwn ˆ tywys ym mhob awditoriwm. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu’ch tocynnau. Guide dogs are welcome in all our auditoria. Please inform the Box Office when booking your tickets.

DEFNYDDWYR CADAIR OLWYN \ WHEELCHAIR USERS Mae gan Theatr y Lyric a’r Ffwrnes safleoedd penodedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gofynnir i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn Y Glowyr gysylltu a ˆ swyddog Dyletswydd ar gyrraedd. Mae gan Y Ffwrnes safleoedd cadair olwyn yn y Prif Awditoriwm a Stiwdio Stepni. The Lyric Theatre and Ffwrnes have limited designated wheelchair user spaces. Wheelchair users at The Miners’ are advised to contact the Duty Officer on arrival. The Ffwrnes has spaces for wheelchair users in both the Main House and Stiwdio Stepni. Byddar a Thrwm eich Clyw Deaf and Hard of Hearing Defnydd o Gadair Olwyn Wheelchair Access Cw ˆn Tywys Guide Dogs Dim Ysmygu na Vaping No Smoking or Vaping Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau a’r ein wêfan neu o’r Swyddfa Docynnau \ N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office.

CEFNOGIR GAN SUPPORTED BY

6

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


YCHWANEGOL EXTRA JO SCHEME \ JO SCHEME PRYNWCH \ YOU DECIDE Pan welwch y logo yma ynghlwm I sioe, medrwch archebu tocynnau ond nid oes rheidrwydd talu hyd nes byddwch wedi gweld y sioe. Wedyn, penderfynwch ar bris sy’n addas I’ch profiad. Cam Cyntaf gyda TSG I gefnogi cynulleidfaoedd I gynnig rhywbeth newydd ac I gadw ein cwsmeriaid ffyddlon yn gynhyrfus. When you see this logo attached to a show, it means that you still book your tickets, but there is no obligation for you to pay until after you have seen the show. You can then decide on a price which you think is suitable based on your experience! A new initiative from TSG to encourage audiences to try something new and to keep our loyal existing customers excited and engaged!

CERDYN TEYRNGARWCH \ LOYALTY CARD

£5

Edrychwch allan am y £5 LOGO am ostyngiad ychwanegol ar bris tocyn a dwbl bwyntiau fel Aelod Cerdyn Teyrngarwch. Aelodaeth Cerdyn Teyrngarwch yn dal yn RHAD AC AM DDIM. Cyflwynwch ffrind neu berthynas i gael pwyntiau dwbl ar eich ymweliad nesaf! Look out for the £5 LOGO and enjoy extra savings on ticket prices plus double points as a Loyalty Card Member. Loyalty Card Membership is still FREE. Introduce a friend or relative to the scheme and earn double points on your next purchase!

CERDYN ANRHEG NADOLIG \ CHRISTMAS GIFT CARD

Prynwch docynnau ar gyfer dwy sioe neu fwy gyda’r logo ‘Jo Scheme’ yn yr un gwerthiant ac arbed 20% o gyfanswm eich bil. Buy tickets for two or more shows with the Jo Scheme logo in the same transaction and save 20% off your total bill.

TSG+1 Mae cerdyn Theatrau Sir Gˆ ar + 1 ar gyfer unigolion sydd angen cymorth i fynychu perfformiadau. Telerau ac Amodau yn berthnasol. Gofynnwch i’r swyddfa docynnau am fanylion pellach. Nifer prin o seddi sydd ar gael. The Theatrau Sir Gˆar +1 card is for individuals who need assistance to attend performances. Terms and Conditions apply. There are limited number of seats available so book early to avoid disappointment.

TIME CREDITS Mae Theatrau Sir Gâr yn falch o gydweithio gyda ‘Time Credits’ i wobrwyo gwirfoddolwyr gweithgar yn y gymuned. Adbrynwch eich ‘Time Credits’ yn erbyn y perfformiadau hyn* Carmarthenshire Theatres are pleased to support Time Credits to reward hardworking volunteers in the community. Redeem your ‘Time Credits’ against these performances* n n n n

T  ea Dance S  poken Word Saturday H  arvey S  crooge

n n n n

B  lowin’ in the Wind K  anda Bongo Man K  ing Arthur O  ne Man, Two Guvnors

Anrheg addas ar gyfer ffrindiau a theulu

*Uchafswm o 10 o docynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad \ Maximum of 10 tickets available for each performance.

A fitting gift for friends and family.

I gael gwybod mwy am ‘Time Credits’, ewch i \ To find out more about Time Credits, visit: www.justaddspice.org

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

7


MYNEGAI INDEX #TRIBUTE

#CIRCUS 22

Flown

18+19

Spoken Word Saturday

14

Coldplace

22

Stuff

18+19

Luke Wright

44

Graceland

31

Spinning Out

18+19

Supersonic 70s

37

Voodoo Room

43

#CONCERT Cˆor Curiad / The Overtones 12 Rhydian, Richard and Adam 23

#FAMILY

Us Proclaimed: Clywch Ni

9

Would like to Meet

21

We’ll have to do it again then won’t we? Woo!

17

Hollti

26

King Arthur

25

Sieiloc

27

Welsh Wrestling

29

One Man Two Guvnors

28

Peter and the Wolf

33

Justice is a Woman

28

The Happy Elf

46

The Mountaintop

30

Heol Goffa Straw & Order

55

Strange Tales from the Darker Side

31

The Prince of Wales

37

26

Royal British Legion

29

A Night with the Stars

34

Wynne Evans and Friends

45

Christmas Fantasia

50

John Owen-Jones

51

#FILM

Cˆor Meibion

55

Carmarthen Film Club

#MUSIC

#THEATRE

Live Superstars of Wrestling 9

Cˆor Meibion

The West End at Christmas 56

Hard Times

39

13

Mwgsi

43

Ffwrnes Film

15

‘Allo ‘Allo

45

The Polar Express

54

Christmas Gothic

48

#MUSICALS

Adwaith and Rihab

14

#DANCE

Tomorrow Calling Today

16

Tea Dance

12

Kanda Bongo Man

23

Poggle

20

Comedy, Disaster and Happily Ever After

13

Tyhai: Indo Celtic Trio

35

Raft

24

RENT

17

Little Shop of Horrors

32

Mugenkyo Taiko Drummers 42

In One Lifetime

32

Rock the Jukebox

Evolution Dance

34

Roots

36

The Nutcracker

40

Decades

46

50

#COMEDY Comedy Club

8

#SPOKEN WORD

Blowin’ in the Wind

10 + 11

Elis James

16

Phill Jupitus

41

#OPERA

Andy Parsons

49

The Bear

AUTUMN \ WINTER SEASON

47

CALL 0845

#PANTO Culhwch ac Olwen

38

Jack and the Beanstalk

52

Sleeping Beauty

53

Dick Whittington

57

Cinderella

58

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#FAMILY

#THEATRE Mess up the Mess Theatre Company and Cwmni Pluen, in collaboration with National Youth Arts Wales, present

F

LIVE SUPERSTARS O

WRESTLING

Mae ‘Live Superstars of Wrestling’ yn gwneud dychweliad buddugoliaethus i’r Ffwrnes yn ystod yr haf. Dewch i brofi’r cyffro a’r awyrgylch dros eich hunan wrth i enwau blaengar ym myd reslo Prydeinig ffrwydro mewn noson drawiadol o reslo, sy’n addas ar gyfer yr holl deulu. Byddwch chi’n dyst i wefrau a chodymau reslo ar ddull Americanaidd, digwyddiad sydd fel arfer i’w weld ar eich sgriniau teledu’n unig! Live Superstars of Wrestling make a triumphant return to the Ffwrnes this summer. Come and experience the excitement and atmosphere first hand as top names in British wrestling battle it out in an evening of high impact wrestling action, suitable for all the family. Witness the thrills and spills of American style wrestling, an event normally only reserved for your TV screens!

FFWRNES \ 17 August 19:30 F: £12 C: £9 FB: £35

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

Drama ddwyieithog newydd i gerddoriaeth wedi ei ysbrydoli a’i greu gan bobl ifanc Cwmni Theatr Mess up the Mess, yr awdur a’r actor Aled Pedrick, y cyfansoddwr Ifan Davies (o’r band Sˆ wnami) a chyfarwyddwr Gethin Evans o Gwmni Pluen. Mae Us Proclamed: Clywch Ni yn taflu golau ar yr hunaniaeth, angerdd, diddordebau a safbwyntiau pobl ifanc yng Nghymru heddiw. Trwy gân, hiwmor, barddoniaeth, drama a symudiadau dewch i ddarganfod beth sy’n gyrru’r cwmni tynn yma o bobl ifanc. A brand new bilingual play with music, inspired and created by the young people of Mess Up The Mess Theatre Company alongside actor and writer Aled Pedrick, composer Ifan Davies (lead singer of Sˆ w nami) and director Gethin Evans (Cwmni Pluen). Us Proclaimed: Clywch Ni throws a spotlight on the unique identities, perspectives, passions and interests of young people growing up in Wales today. Through song, comedy, poetry, drama and movement find out what makes this tight company of young people tick.

MINERS’ \ 25 August 19:30 \ 26 August Matinee 14:30 + 19:30 \ FFWRNES \ 7 September 13:30 + 19:30 F: £8 C: £5 Under25: £5

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

9


#GENRE #COMEDY

#GENRE

ROB DEERING “One of the leading standups of his generation” Time Out

TONY COWARDS “Skilfully whipped the full house into a state of rapture.” Three Weeks …gyda gwesteion arbennig a’r gwesteiwraig / plus special guests and your bean-feast of a man, host, SALLY-ANNE HAYWARD

STIWDIO STEPNI \ 1 September 20:00 F: £12

#COMEDY

TUDUR OWEN Bafta Winning Star of S4C’s PC Lesley Wynne Show

ANDREW WATTS As seen on FHM’s StandUp Hero (ITV4) and The World Stands Up (Comedy Central) …gyda gwesteion arbennig a’r gwahoddwraig / plus special guests and your studly host JESS FOSTEKEW

STIWDIO STEPNI \ 6 October 20:00 F: £12

10

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#COMEDY

#COMEDY

ANDREW O’NEILL

NICK DOODY

www.andrewoneill.co.uk

“Sick, silly and cerebral” Swindon Advertiser

DAN MITCHELL

JULIAN DEANE

“Very funny stuff” Eddie Izzard “Natural funny bones” Chortle

…gyda gwesteion arbennig a’r gwahoddwr byrlymus / plus special guests and your effusive host CAIMH McDONNELL

…gwesteion arbennig a’r gwestiwraig / plus special guests and your rib-tickling host SARAH BREESE

STIWDIO STEPNI \ 3 November 20:00 F: £12

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

STIWDIO STEPNI \ 1 December 20:00 F: £12

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

11


#CONCERT

#DANCE

CÔR CURIAD WITH SPECIAL GUESTS THE

OVERTONES

Cyfarwyddwyd gan Alex Esney â’r cyfeilydd Craig Oldham. Mae’r merched wrth eu boddau i groesawu gwesteion arbennig, gr wp ˆ harmoni gorau Prydain, THE OVERTONES i Lanelli am ei hymweliad cyntaf â’r dref. Gwahoddwr y noson fydd DJ Swansea Sound Mr Kevin Johns MBE. Mae Côr Curiad yn blês i gyflwyno Ellen Jones a Sarah Lewis Meredith i’r llwyfan. Yn cefnogi Hosbis Tˆy Bryngwyn. Directed by Alex Esney, accompanied by Craig Oldham. The ladies are delighted to welcome Special Guests, Britain’s No 1 vocal harmony group, THE OVERTONES who will be making their very first visit to Llanelli. Compere for the evening will be Swansea Sound DJ Mr Kevin Johns MBE. Côr Curiad are also delighted to introduce to the stage Ellen Jones and Sarah Lewis Meredith. Supporting Tˆy Bryngwyn Hospice.

FFWRNES \ 2 September 19:30 F: £32 Front Stalls: £35 Circle: £28

12

AUTUMN \ WINTER SEASON

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes a’r Miners’ i gael cacen, tê prynhawn, rhamant, cariad a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop. Join us at Ffwrnes and Miners’ for an afternoon of tea, cake, romance, love and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

MINERS’ \ 5 September 14:30 \ 7 November 14:30 FFWRNES \ 24 October 14:30 \ 12 December 14:30 F: £5 (includes refreshments)

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


CARMARTHEN

FILM

CLUB CLWB FFILM

CAERFYRDDIN

Forrest Gump

Monsieur Hulot’s Holiday

101 Dalmatians

LYRIC \ 6 September 19:30 F: £5 C: £4.50 M: £2.50

LYRIC \ 4 October 19:30 F: £5 C: £4.50 M: £2.50

LYRIC \ 6 December 18:30 F: £5 C: £4.50 M: £2.50

1994, amser rhedeg/ running time 136 minutes

1953, amser rhedeg/ running time 83 minutes

1961, amser rhedeg/ running time 79 minutes

Comedi/Comedy + Drama

Satirical Comedy

Comedi/Comedy + Drama

Artistiad/Artists: Tom Hanks Gary Sinise, Robin Wright, Sally Field, Mykelti Williamson.

Artistiad/Artists: Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Michele Rolla.

Artistiad/Artists: Rod Taylor, J. Pat O’Malley, Betty Lou Gerson, Cate Bauer.

#MUSICALS Yn dilyn perfformiad adnabyddus o Rock Of Ages, mae New Direction yn dychwelyd i’r llwyfan gyda’r rifiw cerddorol hon a fydd yn sicr o achosi digon o ddagrau a hwyl. Ymunwch â nhw am daith emosiynol a bythgofiadwy o lefain i chwerthin wrth iddynt berfformio caneuon mwyaf llawen, doniol, dyrchafol, a thorcalonnus a fu erioed ym myd theatr gerddorol. Following an acclaimed performance of Rock Of Ages, New Directions return with this tear-jerking, laughter inducing and rousing musical revue. Join them for an unforgettable emotional journey from tears to laughter as they perform the most joyful, hilarious, uplifting and heart-breaking musical theatre songs of all time.

STIWDIO STEPNI \ 7+8 September 19:30 F: £10 (includes raffle ticket)

GALWCH 0845

2263510

A

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

13


#SPOKEN WORD

MEET UP LISTEN UP SPEAK UP! Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal â sesiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook. Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional artist as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

FFWRNES FACH \ 9 September 15:00 \ 14 October 15:00 \ 11 November 15:00 \ 9 December 15:00 \ F: £3

14

AUTUMN \ WINTER SEASON

#MUSIC

Syria Sir Gâr present

ADWAITH AND RIHAB Graddiodd Rihab o Conservatoire Damascus yn 2014 pryd y ddaeth y wraig gyntaf i berfformio ond yn unigol yng nghwmni Cerddorfa Cenedlaethol Syria i Fiwsig Arabiadd. Mae sˆ w n Adwaith yn gymysgedd o ganeuon gwerin, indie ac eraill gyda harmoniau yn brif elfen drwy eu caneuon. Mae eu sioeau byw’n iasol ac ymlaciedig – nhw yw’r band mwyaf addawol yng Nghymru. Rihab graduated from the Conservatoire of Damascus in 2014 where she became the first woman to solo-perform an oud accompanied by The Syrian National Orchestra for Arabic Music. Adwaith’s sound is a mixture of folk, indie and alternative with harmonies being a key element throughout their songs. Their live shows are very chilled and relaxed and they are being billed as the biggest up and coming band in Wales.

FFWRNES \ 9 September 19:30 F: £10

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


FFILM@ FFWRNES

#FILM

Blue Monday

Dad’s Army

STIWDIO STEPNI \ 11 September 19:30 \ F: £5

STIWDIO STEPNI \ 13 September 13:30 \ F: £5

(Q+A with director Suzanne Phillips at 9pm)

Including Refreshments

Don’t Knock Twice

Harvey

STIWDIO STEPNI \ 25 September 20:00 \ F: £5

STIWDIO STEPNI \ 11 October 13:30 \ F: £5 Including Refreshments

Friday the 13th & A Nightmare on Elm Street

Some Like it Hot

Scrooge

STIWDIO STEPNI \ 31 October 20:00 \ F: £5

STIWDIO STEPNI \ 8 November 13:30 \ F: £5

FFWRNES \ 14 December 13:30 \ F: £5

Including Refreshments

Including mulled wine and mince pies

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

15


#MUSIC

Digwyddiad cerddorol gyda’i gilydd yn cynnwys cerddorion a chyfansoddwyr cerddoriaeth acwstig sefydledig ac addawol o bob cwr o Dde Cymru. Perfformio yn amgylchedd llai a mwy clyd Stiwdio Stepni. Mae’n ddull newydd o gynnig llwyfan i ddoniau newydd, ac mae pob digwyddiad yn cynnwys nifer o gyfleoedd meic agored i amlygu doniau. I gael gwybodaeth ynghylch bod yn rhan o’r sesiynau hyn, dilynwch ni ar Facebook. Live music events, collectively featuring Today’s established and Tomorrow’s ‘up and coming’ Acoustic singer songwriters from across South Wales. Performing in the smaller and more intimate surroundings of Stiwdio Stepni with a fresh approach providing a platform for new talent. Each event includes several Opportunity Calling ‘showcase’ open mic slots. For more information to be part of these sessions follow us on Facebook.

STIWDIO STEPNI \ 12 September 20:00 \ 12 October 20:00 \ 11 November 20:00 F: £5

16

AUTUMN \ WINTER SEASON

#WELSH LANGUAGE #COMEDY

Yn dilyn llwyddiant ‘Rhacs Jibiders’, bydd Elis James yn mynd a sioe ‘stand-up’ Gymraeg newydd ar daith ym 2017. Ar ôl ymateb eithriadol i’w sioe gyntaf ym 2015, bydd Elis yn perfformio’r math o ddeunydd sydd wedi ei dywys i frig y diwydiant comedi. Dyma gyfle i weld un o brif ddigrifwyr Prydain o flaen cynulleidfa fyw, a hynny yn Gymraeg. Following the success of ‘Rhacs Jibiders’, Elis James will be touring his brand new Welsh language stand-up show in 2017. After an overwhelmingly positive response to his debut show in 2015, Elis will be performing the type of material that has propelled him to the forefront of the UK comedy scene and helped to put Welsh language comedy on the map. This is a unique opportunity to see one of Britain’s best comedians in front of a live audience.

STIWDIO STEPNI \ 13 September 20:00 F: £8

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#GENRE

#GENRE

Jermin Productions present

#FAMILY

Bydd hi’n BANTO-moniwm! Ymunwch â ni wrth i ni aduno saith cast o Bantomeimiau gorau Jermin Productions am un noson yn unig i gynnig noson llawn dop o ganeuon ynghylch Pantomeim trawiadol eleni ac wynebau cyfarwydd o’r BBC, CBBC a SKY One. It’s going to be PANTO-monium! Join us as we reunite SEVEN of Jermin Productions Pantomime casts for one night only. We bring you an evening jam-packed with sensational vocals, show stopping performances and the grand reveal on this years dazzling Pantomime, with familiar faces from BBC, CBBC and Sky One.

LYRIC \ 16 September 19:30 F: £12.50 C: £10.50 FB: £40

The Hi ve presen

t

#MUSICALS

Llyfr, Miwsig, Geiriau gan Jonathan Larson. Sioe gerdd ysbrydoledig am ffrindiau ac artistiad yn brwydro gyda dibyniaeth, tlodi, AIDS a mwya na dim, cariad. Book, Music & Lyrics by Jonathan Larson. An inspiring musical about friends and artists struggling with addiction, poverty, AIDS and most of all, love.

STIWDIO STEPNI \ 20-23 September 19:30 \ F: £12

GALWCH 0845

2263510

A

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

17


#THEATR SYRCAS

F THE T O S E N T PIR A BINA PRESE CAR A

N W O FL Yn gymysg o gomedi ac anhrefn â symudiadau corfforol beiddgar a cherddoriaeth fyw, sy’n gwahodd cynulleidfaoedd i ymhyfrydu yn hurtrwydd bywyd y syrcas cyfoes a gorfoleddu ym myd beiddgar prydferth Môr-ladron Carabina – criw acrobatiaid, awyrgampwyr, cerddorion a styntwyr sy’n creu sioe, yn cynnwys cerddoriaeth wreiddiol fyw, mawr, prydferth a gwirion, popeth yn HEDFAN – hyd yn oed y band!

Comedy and chaos with bold physicality and live music, FLOWN invites audiences to delight in the absurdity of contemporary circus life and revel in the daringly beautiful world of Pirates of the Carabina – a motley crew of acrobats, aerialists, musicians and stuntmen. Set to an original live soundtrack, it’s big, beautiful and bonkers, and everything is FLOWN – even the band!

FFWRNES \ 22 September 19:30 \ 23 September 14:30 Learn to Fly’ workshop + 19:30 Performance \ 24 September 14:30 \ F: £15 C: £12 FB: £40 Workshops age7+: £8 \ £4.50 with show

18

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#CIRCUS THEATRE

Mae Stuff yn chwareus, doniol, trist ac yn gydnabyddus. Prif clown I Cirque du Soleil yw Sean Kempton a chymysga comedi, meim, clownio a thamaid bach od o ddawns yn y sioe abswrdaidd yma am gariad… Y canlyniad yw darn corfforol, egniol ac adloniadol iawn, sy’n mynd a’r gwrandawyr ar daith drwy freuder, doniolwch a lletchwithdod mae cariad weithiau’n achosi.

STUFF

STUFF is playful, funny, sad and familiar. Lead clown for Cirque du Soleil, Sean Kempton, mixes comedy, mime, clowning and the odd bit of dance in this absurdist show about love... The result is a highly energetic and entertaining, physical piece that takes its audience on a journey through the fragility, hilarity and awkwardness that love can sometimes entail.

STIWDIO STEPNI \ 7 October 14:30 £ PRYNWCH \ £ YOU DECIDE

Organised Kaos present

#CIRCUS THEATRE

‘Spinning Out’ ymchwiliad o gwrthbwysedd acrobatig, darn ensemble yn archwilio y ddeinameg o symudiad cydamserol yn yr awyr ac ar y ddaear. Darn uchelgeisiol gyda chyrhaeddiad eang o sgiliau acrobatig. Gweitha’r pobl ifainc gyda’u gilydd i greu golwg amrywiol i ‘Spinning Out’ mewn Syrcas a bywyd. Spinning Out, is an exploration of counterbalance and acrobatics, it is an ensemble piece exploring the dynamics of synchronised movement in the air and on the ground. An ambitious piece with a wide range of aerial and acrobatic skills, where the young people work together to create a diverse look at spinning out, both in circus and life.

FFWRNES \ 28 October 19:00 £ PRYNWCH \ £ YOU DECIDE

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR TYMOR YR Y HYDREF HYDREF \ Y\ GAEAF

19


#DANCE

Mae Vince am archwilio’r goedwig ond mae gormod o ofn arno i’w wneud ar ei ben ei hun. Hyd nes iddo gwrdd â Poggle, creadur cyfeillgar sy’n ei dywys ar antur yn archwilio’r goedwig a’r goeden gerddorol hudol. Theatr Ddawns synhwyraidd gyda cherddoriaeth fyw, rhythmau clapio a phopian swigod.

Vince wants to explore the forest but he’s too scared to go on his own. Until one day he meets Poggle, a friendly creature who takes him on an adventure exploring the forest and the magical musical tree. Sensory dance theatre piece with live music, clapping rhythms and bubble popping.

STIWDIO STEPNI \ 27 September 10:30 & 13:30 F: £7.50 Child: £6.50 G+: £6

20

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#THEATRE

Would Like To Meet

Mae Would Like To Meet yn eich tywys ar daith trwy hynt a helynt dod o hyd i gariad yn y byd digidol, gyda chasgliad o straeon trychinebus GO IAWN – straeon a fydd yn twymo’ch calon, straeon o sefyllfaoedd dod o hyd i gariad sy’n dwyn cywilydd a rhai ystadegau a fydd yn dwyn syndod. A yw’n bosib i gariad go iawn goroesi perygl appiau modern sy’n helpu unigolion ddod o hyd i gariad?

Would Like To Meet takes you on a tour through the trials and tribulations of dating in the digital world, with a collection of TRUE dating disaster stories, heart-warming tales, embarrassing speed dating scenarios and some shocking statistics. In this modern minefield of dating apps, can true love still survive?

LYRIC \ 28-30 September 20:00 F: £10

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

21


#GENRE #TRIBUTE

#GENRE

Blowin’ in the Wind THE BEST OF BOB DYLAN & BAEZ

O ‘Mr Tambourine Man’ i ‘Sound of Silence’, o ‘Both Sides Now’ Joni Mitchell i ‘Imagine’ John Lennon. Mae cerddorion aml-offeryn a chantorion rhyngwladol Andante yn dod â dehongliadau newydd o’r cerddi diamser hyn i’r llwyfan. Dewch ar daith trwy rhai o gerddi gorau ein hoes. From ‘Mr Tambourine Man’ to ‘Sound of Silence’, Joni Mitchell’s ‘Both Sides Now’ to John Lennon’s ‘Imagine’, international vocalists and multi-instrumentalists Andante, featuring Vee Sweeney and Mark Rowson, bring vibrant new interpretations to these timeless tunes. Come on a journey through some of the greatest songs of our time.

FFWRNES \ 29 September 19:45 F: £14

#TRIBUTE

COLDPLACE Mae Coldplace yn gwybod beth yw’r disgwyliadau am sioe deyrnged – y cywirdeb, y ddawn gerddorol, yr ymroddiad a’r angerdd dros gerddoriaeth Coldplay. Eu bwriad, fel band teyrnged i un o fandiau mwyaf y byd, yw i gynnig blas ar beth yw perfformiad byw gan Coldplay – y gerddoriaeth,yr elfennau gweledol, yr egni a’r awyrgylch. Coldplace know what is expected from a tribute show – the accuracy, musicianship, dedication and passion for Coldplay’s music. Their aim, as a tribute to one of the world’s biggest bands, is to capture the feeling of a live Coldplay performance, the music, the visuals, the energy and the atmosphere.

FFWRNES \ 30 September 19:30 F: £20 C: £18

22

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#CONCERT

#MUSIC

Rhydian Richard & Adam Rhydian, Richard & Adam yn ymuno i ddod i chi noswaith hudolus yn wir o unawdau clasurol a chaneuon cyfoes. Mae Rhydian wedi cerfio allan gyrfa llwyddiannus fel artist recordio ac mewn theatr cerddorol. Mae Richard & Adam yn un o’r actiau mwyaf llwyddiannus i ddod yn amlwg o ‘Britain’s Got Talent’.

KANDA BONGO MAN Y dyn a gyflwynodd ffigwr y ddawns Kwasa Kwasa atyniadol i’r byd; roedd Kanda Bongo Man yn ffigwr allweddol yn y gwaith o gyflwyno cerddoriaeth Affrica a’r Byd i’r brif ffrwd. Mae ei gerddoriaeth wastad wedi cael ei ddylanwadu gan optimistiaeth a hapusrwydd ac mae ei berfformiadau yn gyfuniadau cyffrous o gerddoriaeth ddawns a symudiadau sydd â gwreiddiau dwfn yn nhraddodiadau’r Congo.

Rhydian, Richard & Adam come together to bring you a truly magical evening of classical arias and contemporary songs. Rhydian has carved out a successful career as a recording artist and in musical theatre. Richard and Adam are one of the most successful acts to emerge from Britain’s Got Talent.

The man who gave the world the infectious Kwasa Kwasa dance; Kanda Bongo Man was a key figure in the introduction of African & World music to the mainstream. His music has always been driven by optimism and happiness, and his performances are exciting combinations of dance music and moves rooted deep in the Congolese tradition.

LYRIC \ 5 October 19:30 \ F: £25 Meet and Greet: £50 \ Limited Availability

LYRIC \ 6 October 19:30 F: £15

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

23


#DANCE

Mae’r cynhyrchiad pwerus newydd hwn yn mynd i’r afael â’n hymateb cyfunol o weld a siarad am y rheiny sy’n chwilio am loches. Mae’n dod â phum dawnsiwr mwyaf rhagorol y cwmni a chast lleol at ei gilydd ynghyd â thrac sain newydd gan yr artist sain Siôn Orgon, goleuo ardderchog gan Adam Malone a darlunio gan Becky Davies. Cefnogir Raft gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Dê Cymru, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Cynyrchiadau UCAN a Chreu Cymru.

This powerful new work tackles our collective response to how we see and talk about those seeking refuge. It brings together five of the company’s extraordinary dancers with a local cast, a new soundtrack by sound artist Siôn Orgon, exquisite lighting by Aideen Malone and design by Becky Davies. Raft is supported by The Arts Council of Wales, UWTSD, Aberystwyth Arts Centre, UCAN productions and Creu Cymru.

FFWRNES \ 10 October 19:30 £ PRYNWCH \ £ YOU DECIDE

24

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#FAMILY

g n Kirthur A

Mae bachgen sy’n boddi yn cael ei achub gan ffigwr dirgel sy’n honni ei fod yn Arthur Pendragon. Mae straeon yr hen ddyn yn mynd â’r bachgen yn ôl i ddyddiau gwyllt Camelot, Y Bwrdd Crwn, Myrddin a Chaledfwlch. Ymunwch â Story Pocket Theatre, cwmni sydd wedi ennill sawl gwobr, wrth iddynt ddod a’r straeon gwefreiddiol hyn i fyw trwy gerddoriaeth, hud a chrefft ragorol wrth adrodd stori.

A drowning boy is rescued by a mysterious figure who claims to be Arthur Pendragon. The old man’s stories transport the boy back to the heady days of Camelot, the Round Table, Merlin and Excalibur. Join awardwinning Story Pocket Theatre as they bring these thrilling stories to life with music, magic and outstanding storytelling.

FFWRNES \ 11 October 18:30 \ 12 October 10:00 F: £12.50 C: £9 Sh: £8 T: Free \ Suitable for 7+ years

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

25


#WELSH LANGUAGE #THEATRE

#CONCERT

Côr Meibion Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno

HOLLTI Gan / By Manon Wyn Williams

26

LLANELLI ANNUAL

CONCERT PLUS SPECIAL GUESTS...

Mae datblygiadau ar y gweill i greu atomfa newydd ar Ynys Môn. Ond pa effaith gaiff hyn ar ei cymdogion agosaf? Drama newydd a beiddgar am hawl ein cymunedau i lunio’u dyfodol eu hunain. Daw cast o wynebau cyfarwydd â’r dadleuon yn fyw.

Ymunwch â’r Côr Meibion Llanelli am eu cyngerdd. Côr Meibion blaenllaw Prydain yn dychwelyd i’r Ffwrnes gyda’r Cyfarwyddwr Cerddorol D. Eifion Thomas a’u cyfeilydd Aled Maddock am noson gerddorol hyfryd o hapus.

Plans are afoot to build a nuclear power station on Anglesey. But what effect will this have on its neighbours? A bold new play about a community’s right to shape its own future. A cast of familiar faces brings to life arguments for and against this most divisive of issues.

Join the world famous award-winning Côr Meibion Llanelli for their concert. Britain’s leading male choir return to the Ffwrnes with Musical Director D. Eifion Thomas and Accompanist Aled Maddock for a delightfully musical evening.

LYRIC \ 12-13 October 19:30 F: £12 C: £10

FFWRNES \ 13 October 19:00 F: £15

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#WELSH LANGUAGE #THEATRE

STORI DDIGRIF, DRASIG AC ANGHREDADWY AM FYWYD IDDEW ENWOCAF HOLL FYD FFUGLEN

c o l i e i S

Performir gan Rhodri Miles

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Sieiloc y benthyciwr arian Iddewig yn Y Marsiandiwr o Fenis? Mae drama un dyn rymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Sieiloc ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare – Tiwbal. Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Sieiloc a’i bobl.

MINERS’ \ 14 October 19:30 F: £10

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

Performed by Rhodri Miles

Is Shylock the Jewish moneylender from The Merchant of Venice a villain or victim? Gareth Armstrong’s award winning solo play confronts these Jewish stereotypes through the eyes of his only friend – and the only other Jewish man in the whole of Shakespeare – Tubal. Celebrating the richness of Shakespeare’s language, this dazzling, moving, often hilarious play is a fascinating exploration of Shylock and his people.

LYRIC \ 25 October 19:30 F: £10

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

27


#GENRE #THEATRE

#GENRE

Pheonix Theatre Group present

Mae Saesnes Cwnsler y Frenhines yn amddiffyn dyn ifanc sy’n amheus o lorfruffiaeth ond mae’r gwir yn profi’n bell o fod yn rhwydd. Mae’r troadau yn y plot yn annisgwyl a’r brwydrau anghyfeillgar mewn Cwrt Albanaidd rhwng Cwnsler, tystiolaethau a barnwr yn ddramatig ac yn garanti i ddarparu gwrandawyr gyda noson fywiog, difyr o theatr gafaelgar sy’n llawn o emosiwn, chwerthiniadau a dagrau. An English woman QC defends a youth suspected of murder, but the truth proves far from straight-forward. The turns of plot are unexpected and the battles in a hostile Scottish Court between Counsel, witnesses and Judge are dramatic. Guaranteed to provide audiences with a lively, entertaining evening of enthralling theatre which is full of emotion, laughter and tears.

FFWRNES \ 19–21 October 19:30 F: £10

A

#THEATRE Mae Black RAT Productions yn cyflwyno fersiwn newydd sbon o’r gomedi hynod o boblogaidd hon o’r West End a Broadway. Yn llawn cymysgfa o gerddoriaeth ddoniol, slapstic a jôcs un llinell, nid yw’r profiad theatrig hwn yn un i’w golli! Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions, Sefydliad Glowyr Blackwood a RCT Theatres gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Directed by Richard Tunley

Black RAT Productions present this brand new version of this West End and Broadway smash-hit comedy. Featuring a rib-tickling mix of songs, slapstick and brilliant one-liners, this is a theatrical experience not to be missed! A Black RAT Productions, Blackwood Miners’ Institute and RCT Theatres co-production supported by Arts Council of Wales.

LYRIC \ 19 October 19:30 F: £14 C: £12

28

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#FAMILY

#CONCERT

WELSH G N I L T S E WR

Dewch i brofi’r cyffro a’r awyrgylch drosoch chi eich hun wrth i enwau blaengar ym myd reslo Prydeinig frwydro mewn noson drawiadol o reslo, sy’n addas ar gyfer yr holl deulu. Byddwch yn dyst i wefrau a chodymau reslo ar ddull Americanaidd, digwyddiad sydd fel arfer i’w weld ar sgriniau teledu’n unig!

Come and experience the excitement and atmosphere first hand as top names in British wrestling battle it out in an evening of high impact wrestling action, suitable for all the family. Witness the thrills and spills of American style wrestling, an event normally reserved for your TV screens!

LYRIC \ 20 October 19:00 F: £12 C: £9 FB: £35

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

THE ANNUAL ROYAL BRITISH LEGION

Charity Gala Concert Soprano Gwawr Edwards a’r Tri Tenor Cymreig yn ymddangos yn y Gyngerdd Gala y flwyddyn yma ochr yn ochr gyda Chôr Meibion RFC Treforys, Corffluoedd Drymiau 215 Sgwadron Dinas Abertawe a Band Pibau Dinas Abertawe. Mae’r noson yn cloi gyda Teyrnged I’r Syrthiedig. Soprano Gwawr Edwards and The Three Welsh Tenors will feature in this year’s Gala Concert alongside Morriston RFC Male Choir, the Corps of Drums of the 215 City of Swansea Squadron and the City of Swansea Pipe Band. The evening closes with ‘a Tribute to the Fallen’.

LYRIC \ 21 October 19:00 F: £18-£22

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

29


#THEATRE

FIO Present

Y portread ffuglennol o noson olaf Martin Luther King ar y ddaear. Mae Camae, morwyn sydd gyda bwriad sy’n fwy nag ond gweini coffi, yn ymweld â King yn ei ystafell motel yn Memphis. Gafaelgar, perthnasol ac yn aml yn ddoniol, cyflwynir y portread hwn gan FIO – cwmni sy’n benderfynol o sicrhau amrywiaeth yn y diwydiant theatr yng Nghymru. Bydd y ddrama gyfoes hon yn eich gadael wedi eich hoelio i’ch cadeiriau. Nid yw hwn yn berfformiad i’w golli.

THE

by Katori Hall

The fictional depiction of Martin Luther King’s last night on earth. In his motel room in Memphis, King is visited by Camae, a maid on a much greater mission than just delivering coffee. Gripping, relevant and often humorous, it is presented by Fio, a company intent on diversifying Welsh theatre. This contemporary drama will leave you gripped to your seats and it’s a performance not to be missed.

STIWDIO STEPNI \ 26 October 10.00 + 19.30 \ 27 October 13.30 + 19.30 F: £12 C: £10 Schools & Colleges: £7 show ticket + £10 with workshop

30

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

£5

VISIT theatrausirgar.co.uk


#GENRE

#GENRE

Mae Dr Nicolas Grimoire yn cyflwyno noson o Hud a Dirgelwch ymysg y straeon mwyaf anarferol o’r Annisgwyl gydag arbrofion rhith seicolegol a darllen meddyliau mewn arddull rhaglenni teledu Derren Brown. Yn ystod y noson, bydd calon rhywun yn stopio! Tybed ai chi yw’r rhywun hwnnw?

les a T e g n Stra

Dr Nicolas Grimoire presents an evening of Magic and Mystery blended with the most unusual Tales of the Unexpected as psychological illusion and mind-reading experiments are presented in the style of TV’s Derren Brown. During the course of the evening someone’s heart will stop! Could that someone be you?

MINERS’ \ 25 October 19:30 F: £9

#THEATRE

r e k r a D Side FROM

£5

THE

#TRIBUTE Mae’r grwp ˆ ysblennydd hwn o gerddorion a arweinir gan y cerddor enwog Gary Stewart gyda chefnogaeth o’i band 7-darn anhygoel yn dod at ei gilydd er mwyn ail-greu albwm arloesol Graceland Paul Simon yn ei holl ogoniant. Caneuon hudolus, straeon gafaelgar, harmonïau unigryw a rhythmau o Dde Affrica yn fyw o flaen eich llygaid heb unrhyw elfen wedi ei hepgor. Led by the legendary Gary Stewart and backed by his incredible 7-piece band, this spectacular group of musicians come together to recreate Paul Simon’s landmark Graceland album in all its glory. Magical songs, captivating stories, distinctive harmonies and South African rhythms brought to life in front of you with no detail spared.

Graceland

FFWRNES \ 27 October 19:30 F: £15

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

31


#DANCE

#MUSICALS CAOS presents

In

One

e m i t e f i L Mae Dawnswyr Dani Dee yn eich tywys ar daith gerddorol wrth iddynt arddangos eu sgiliau dawnsio yn y stori deimladwy hon o Famgu sy’n adrodd stori o’i chariad o gerddoriaeth a dawns trwy’r oesoedd.

32

Mae gan CAOS olwg newydd a ffres ar gyfer ei cynhyrchiad ar gyfer 2017. Mae Little Shop of Horrors wedi gwneud i gynulleidfaoedd chwerthin am flynyddoedd bellach. Yn y sioe gerddorol orfoleddus ac arswydus hon mae Seymour, cynorthwyydd tlawd i drefnwr blodau, yn gadael i’w chwant am enwogrwydd a chyfoeth arwain iddo droi’n ofalwr dros blanhigyn sy’n bwyta bodau dynol.

Dani Dee Dancers take you on a musical journey showcasing their dance skills in this touching story of a Grandmother telling her Granddaughter of her love of music and dance through the ages!

CAOS has a fresh new look for its 2017 production. For years now Little Shop of Horrors has made audiences scream with laughter. In this gleefully gruesome musical Seymour, a poor florist’s assistant, allows his craving for fame and fortune to seduce him into playing nursemaid to a man-eating plant.

FFWRNES \ 29 October 13:00 + 18:30 F: £12 C: £8

LYRIC \ 1–4 November 19:30 \ Saturday Matinee 14:30 \ F: £12 C: £10

AUTUMN \ WINTER SEASON

A

CALL 0845

2263510

A

VISIT theatrausirgar.co.uk


#FAMILY

Mae cerddoriaeth fyw aml-offeryn, comedi a phypedwaith yn cyfuno er mwyn creu y sioe newydd a doniol hon gan y cwmni adnabyddus – Goblin. Ymunwch ag antur Peter wrth iddo ddarganfod seiniau a synau newydd. Yn cynnwys lolian adar sy’n canu, hwyaid sy’n honcian, cathod slei a blaidd. Ysbrydolwyd y cynhyrchiad gan glasur Prokoifev gyda defnydd o leisiau cerddorol go iawn!

Multi-instrumental live music, comedy and puppetry combine in this hilarious new show from acclaimed company Goblin. Join Peter’s adventure discovering new sounds and noises. Featuring animal antics of singing birds, waddling ducks, sneaky cats and a rocking wolf. Lovingly inspired by Prokofiev’s classic and featuring real musical vegetables!

FFWRNES \ 30 October 13:00 + 15:00 £ PRYNWCH \ £ YOU DECIDE

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

33


#DANCE

#CONCERT

The annual Gala Concert of Loud Applause Productions present

A NIGHT WITH THE

Stars

A ydych erioed wedi tybio – ‘beth yw gwreiddiau dawns’? Yna, ymunwch â ni ar ein taith trwy amser. Mae ysgolion dawns gorau Llanelli sef Dance Kingdom ac A Time to Dance Llanelli yn gweithio ar y cyd er mwyn cynhyrchu’r sioe wreiddiol hon. Ever wondered about the origins of dance? Then come with us on our journey through time. Llanelli’s premier dance schools, Dance Kingdom and A Time to Dance have joined forces.

FFWRNES \ 1 November 19:00 F: £12 C: £10

34

AUTUMN \ WINTER SEASON

A

Mae’r noson hynod boblogaidd yma’n cynnwys Côr Meibion Pontarddulais, Côr Ysgol Gerdd Ceredigion, y tenor Trystan Llyr Griffiths, feiolinydd Charlie Lovell-Jones, cantorion ifainc talentog Loud Applause Rising Stars a’r gwesteiwr Garry Owen. This very popular evening will feature Pontarddulais Male Choir, Côr Ysgol Gerdd Ceredigion, tenor Trystan Llyr Griffiths, violinist Charlie Lovell-Jones, young talented vocalists from Loud Applause Rising Stars and host Garry Owen.

FFWRNES \ 4 November 19:00 F: £16-£20 Under 18’s: £10 Limited Availability

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#MUSIC

i a h Ty o i r T eltic C o d n I

Mewn cydweithrediad cyffrous rhwng tri cerddor lleol yng Nghymru, Rajesh David (Canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) yn ymuno gyda’r gitâr virtuoso Dylan Fowler mewn antur gerddorol sy’n teithio o alawon a melodïau dawns Cymru a’r byd Celtaidd i ragas a rhythmau o India.

LYRIC \ 8 November 19:30 F: £10

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

In this exciting collaboration between three Wales-based musicians, Indian vocalist, Rajesh David and Pete Stacey (saxophone and flute), are joined by guitar virtuoso, Dylan Fowler in a musical adventure that travels from the airs and dance melodies of Wales and the Celtic world to the ragas and rhythms of India.

£5

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

35


#DANCE

National Dance Company Wales present

4 dawns bachog a bywiog gan GDCCymru. Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn eich tywys trwy noson o ddarganfod gweithiau cyfoes cyffrous gan rai o ddawnswyr gorau’r byd. Yn llawn cymeriad, ffraethineb a symudiadau trawiadol, bydd y noson yn cynnwys trafodaeth, a hel atgofion gan yr artistiaid.

4 short, sharp dances by NDCW. Wales’ National dance company lead you through an evening of discovery with a selection of exciting contemporary works performed by some of the world’s best dancers. Full of wit, character and stunning movement, the night will also include discussion and anecdotes from our artists.

FFWRNES \ 11 November 19:30 F: £12 C: £10 \ Watch Dance Class 12.45-14.00 Free but Ticketed

36

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#TRIBUTE

#THEATRE Llanelli Stage Company & Llanelli Youth Theatre present

The

Prince Wales of

Dyma un o ddramau mwyaf poblogaidd y flwyddyn! Sioe fyw anhygoel sydd llawn goreuon y saithdegau – nid yw’n syndod bod y sioe hon wedi ei disgrifio fel “sioe orau o’i math – ansawdd sy’n debyg i’r West End”. O dan arweiniad y ‘Catsuit Wondergirl’ Janey Bombshell, bydd ‘Supersonic 70s’ yn eich tywys ar daith yn ôl i ddyddiau brig cerddoriaeth Pop.

Yn yr amserau ansicr politicaidd yma mae angen arwyr ar Gymru yn fwy nag erioed. Ond beth tybed a oes disgynnydd i’r Brenin Mawr Cymreig olaf, Llywelyn ap Gruffudd yn byw’n gyfrinachol mewn tref yng Ngorllewin Cymru yn aros am y dydd pan fydd y genedl fawr yma’n codi eto. Mae’r syniad yn cael ei archwilio yn y Prince of Wales – ‘comedi rhyfeddol’ – ffars gan Jon Tregana yn enedigol o Lanelli. Mae hyn yn dilyn ei lwyddiant gyda ‘Buggerall’ a berfformiwyd gan LYT/LSC y flwyddyn diwetha.

It’s the hottest ticket in town! An incredible live show so jam packed with classic 70s hits it’s no wonder it’s been described as “the best 70s show of its kind – West End quality”. Led by the ‘Catsuit Wondergirl’ Janey Bombshell, ‘Supersonic 70s’ will take you back to when Pop was at its peak.

In these politically uncertain times Wales needs heroes more than ever. But what if there was a descendant of the last great Welsh king, Llywelyn Ap Gruffudd, living secretly in a west Wales town, waiting for the day when this great nation would rise again? This idea is explored in The Prince Of Wales, a ‘wonderfully comic’ farce by Llanelli-born Jon Tregenna, which follows hot on the heels of his success with ‘Buggerall’, performed by LYT/LSC last year.

LYRIC \ 11 November 19:30 F: £18

STIWDIO STEPNI \ 15–18 November 20:00 \ Saturday Matinee 16:00 \ F: £12

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

A

TYMOR TYMOR YR Y HYDREF HYDREF \ Y\ GAEAF

37


#WELSH LANGUAGE #PANTO

38

Cwmni Mega yn cyflwyno

Mae yna gysgod ar Gymru, nid yw popeth yn union fel mae’n ymddangos. Mae rhywun wedi bod yn creu swynion cas. ‘Culhwch ac Olwen’ yn seiliedig ar un o chwedlau’r Mabinogion – mae yma gewri, marchogion, cestyll, tywysoges hardd, anifeiliaid sy’n siarad, gwrach, swyn ac wrth gwrs helfa fawr a brwydr ffyrnig!

There is a shadow over Wales and nothing is as it should be. Someone has been creating nasty spells. Based on one of the Mabinogion tales – there are giants, knights, castles, a beautiful princess, talking animals, magic and of course big hunts and fierce battles.

LYRIC \ 14–15 November Sh: £8 T: Free

FFWRNES \ 5–6 December Sh: £8 T: Free

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#THEATRE

#ARTS Lighthouse Theatre present

Llanelli Floral Arts Society present

On a Yn Coketown, mae’r g w ˆ r busnes dideimlad sef Thomas Gradgrind a Josiah Bounderby wedi creu byd rhesymegol a chreulon. Wrth i’r bwystfilod yma lwyddo mae plant yn dioddef bywyd oer heb gariad. Serch hynny, mae eu byd anhapus yn cael ei drawsnewid pryd mae Syrcas Sleary yn cyrraedd eu tre. Mae Lighthouse yn dod â steil theatrig unigryw i’r stori gymhellol hon o ddynoliaeth ffyrnig. In Coketown, callous businessmen Thomas Gradgrind and Josiah Bounderby have created a logical, heartless world. While these monsters prosper, children endure a cold and loveless life. However, their unhappy world is transformed when Sleary’s circus comes to town. Lighthouse brings unique theatrical style to this compelling tale of blazing humanity.

MINERS’ \ 14 November 19:30 F: £10 C: £8

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

Starry Night Cymdeithas Blodeuol Celfyddydol Llanelli yn cyflwyno ar Dachwedd 15fed 2017 yn Theatre y Ffwrnes ‘On a Starry Night’. Arddangoswraig Medal Aur Chelsea, Mrs Emily Gordon Broomhead. Llanelli Floral art society wold like to present On a Starry Night. Featuring World known Chelsea Flower Gold medallist Mrs Emily Gordon Broomhead.

FFWRNES \ 15 November 19:00 F: £14

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

39


#DANCE

Russian National Ballet present

Canol nos yn streicio – Mae’r byd yn dod yn hudolus yng nglisgeirdeb gaeafol Noswyl Nadolig. Teganau’n dod yn fyw, y brenin llygoden a’i fyddin yn ymladd gyda Tywysog Gefail ac rydym yn teithio drwy Wlad o Eira i le ble mae hud yn dechrau… Storiïau tylwyth teg terfynol ble mae daioni a harddwch yn fuddugol.

Midnight strikes – the world becomes magical in the wintry glitter of Christmas Eve. Toys come alive, the Mouse-King and his army battle with the Nutcracker Prince and we travel through the Land of Snow to a place where the magic really begins… The ultimate fairy-tale where goodness and beauty triumph.

FFWRNES \ 16 November 19:30 F: £22.50 C: £20 Under 16s: £17

40

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#COMEDY

Off the Kerb present

s u t i p u J l l i Ph

Juplicity

Ymunwch â’r comediwr, bardd, trefnydd byrfyfyr a gyrfa gref ym myd teledu – Phill Jupitus am dros awr o hanesion, chwerthiniadau a dargyfeiriadau. Gwyliwch mewn hyfrydwch ac/neu mewn arswyd fel mae’r dyn profiadol doniol yma’n cael chwerthiniadau allan o anhrefn o fywyd ei hun a’r byd ansicr sy’n ei amgylchynu.

Join stand-up comedian, poet, improviser, and TV stalwart Phill Jupitus for over an hour of tales, laughs and diversions. Watch in delight and/or horror as this experienced funny man drags laughs out of the chaos of his own life and the uncertain world that surrounds it.

FFWRNES \ 17 November 20:00 F: £15

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

41


#MUSIC

Profwch rym rhythmau nerthol drymiau enfawr taiko, dawnslunio dirgel gan berfformwyr yn gwisgo mygydau, cydamseru perffaith, delweddu milwraidd a hiwmor heintus – i gyd mewn arddangosfa gyfareddol o egni pur. Mae Mugenkyo yn cyfuno ysbryd traddodiadol taiko gyda golwg a sain gyfoes sydd wedi cyfareddu cynulleidfaoedd ym mhob man…

Experience the power of thundering rhythms on huge taiko drums, mysterious masked choreography, synchronisation timed to perfection, post-apocalyptic martial imagery and infectious humour – all in a spellbinding display of sheer energy. Mugenkyo fuse the traditional spirit of taiko with a contemporary look and sound that has captivated audiences everywhere…

LYRIC \ 17 November 19:30 F: £20 C: £12

42

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#TRIBUTE

#WELSH LANGUAGE #THEATRE

Frân Wen yn cyflwyno

A Night of Hendrix & Cream Mae Voodoo Room yn ‘Driawd Pwerus’ sy’n talu teyrnged i Jimi Hendrix a Cream – mae’r band yn cynnwys rhai o gerddorion gorau y DU gydag enghreifftiau o’i gwaith yn cynnwys Steve Winwood, Massive Attack, Ben E King, Fish, a Thunder. CERDDORIAETH GWYCH GAN GERDDORION GWYCH!

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama greulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr. Mae’r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddigymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

Paying tribute to both Jimi Hendrix and Cream – Voodoo Room are a stunning high energy ‘Power Trio’ featuring some of the UK’s finest musicians, whose credits include: Steve Winwood, Massive Attack, Ben E King, Fish, and Thunder. JUST GREAT MUSIC PLAYED BY GREAT MUSICIANS!

Manon Steffan Ros’ drama is a brutally honest and humorous account of the notoriety and loneliness of a teenager living with cancer. The Welsh language drama is based on the candid blog by 18 year old Megan Davies who recorded her experiences of teenage life with cancer.

LYRIC \ 18 November 19:30 F: £20 (On Door) Advanced: £18

STIWDIO STEPNI \ 22 November 19:30 F: £10 C: £9 Sh: £6 T: Free \ Age 14+

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

43


#SPOKEN WORD

Ar ôl ennill gwobr Fringe First, mae Wright yn ôl: yn cymysgu’r dwys gyda’r doniol a phenillion bywiog gyda chomedi llwyfan medrus. Mae’r sioe hon yn teithio rhwng tafarndai gyda thoeon fflat, soffas sydd ond wedi hanner eu prynu ym Mhrydain ôl Brexit; amheuaeth, dyletswydd a chyfres o nosweithiau llawn meddwi yn gweiddi yn ofer wrth wylio Question Time.

After his Fringe First winning success Wright is back; mixing the poignant with the comic, exhilarating verse with deft stand-up. This show tours the flat-roofed pubs and half-bought couches of Brexit Britain: doubt, duty and a score of half-cut nights shouting impotently at Question Time.

STIWDIO STEPNI \ 23 November 19:30 F: £10

44

AUTUMN \ WINTER SEASON

£5

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#THEATRE

#CONCERT

Llanelli Little Theatre present

Mae Llanelli Little Theatre yn cyflwyno’r gomedi enwog yma sy’n ymwneud ag anturiaethau perchennog caffi anffodus Rene, yn Ffrainc meddianedig. Mae ef a’i wraig tôn-fyddar Edith wedi cuddio portread amhrisiadwy, wedi ei ddwyn gan y Natsiaid, mewn selsig yn eu seler, lle mae dau awyrenwr Prydain hefyd yn cuddio hyd nes fydd y ‘Resistance’ yn medru eu dychwelyd i’w gwlad ei hun. Ymunwch â Llanelli Little Theatre yn y Ffwrnes am un o’r comediau clasurol o’r tri deg mlynedd diwetha. Llanelli Little Theatre presents this famous uproarious comedy which relates the adventures of a hapless cafe owner, Rene, in occupied France. He and his tone-deaf wife Edith have stashed a priceless portrait stolen by the Nazis in a sausage in their cellar, where two British airmen are also hiding until the Resistance can repatriate them. Join Llanelli Little Theatre for one of the classic comedies of the last thirty years to be presented at Y Ffwrnes.

FFWRNES \ 23–25 November 19:30 F: £10

GALWCH 0845

2263510

A

EWCH I theatrausirgar.co.uk

WITH

E N N Y W NS EVA

NING AN EVE

AND S FRIEND

Wynne Evans a’u ffrindiau yn canu i sioe Frenhinol Cymru. Treuliwch noswaith gyda thenor rhynglwadol Sir Gâr, Wynne Evans, darlledwr a phersonoliaeth teledu. Yn ymuno gydag ef bydd llu o dalentau lleol am noson yn wir tu hwnt i bob cymhariaeth. Wynne Evans and friends sing for the Royal Welsh Show. Spend an evening with Carmarthenshire’s very own International tenor, broadcaster and TV personality Wynne Evans, who will be joined by a host of local talent for an evening truly beyond compare.

LYRIC \ 24 November 19:30 F: £20

TYMOR TYMOR YR Y HYDREF HYDREF \ Y\ GAEAF

45


#FAMILY

#DANCE

The Performance Factory present

Raie Copp Dance School present

S E D A C DE

y p p a H

the

46

l f E

Dilynwch Eubie coblyn mwyaf hapus ym Mhegwn y Gogledd. Mae’n dyheu i fod yn rhan o dîm sled Siôn Corn ond mae’n gaeth i wirio’r rhestr drwg-neu-da. Trwy ddefnydd ychydig bach o hud y coblyniaid ac whoosh hudolus mae Eubie ar ei ffordd i Bluesville. Ond, a allai droi tre gyfan o blant drwg yn blant da mewn ond un diwrnod?

Eleni, hoffai Academi Raie Copp eich tywys ar daith ar hyd lôn atgofion llawn seiniau gwych y degawdau a fu hyd i chi gyrraedd seiniau’r ugeinfed ganrif. Ymlaciwch a mwynhewch amryw fathau dawns a goreograffwyd a chynhyrchwyd gan Melanie Sullivan.

Follow Eubie, the happiest elf at the North Pole who longs to be a part of Santa’s sleigh team, instead he’s stuck checking the naughty-or-nice lists. With a pinch of elfish magic and a magical whoosh, Eubie’s off to Bluesville. But can he turn a whole town of naughty children nice in just one day?

This year the Raie Copp Academy would like to take you on a trip down memory lane with all the amazing sounds from over the decades, bringing you bang up to date with the noughties. Sit back and enjoy all genres of dance, choreographed and produced by Melanie Sullivan.

LYRIC \ 25 November 19:00 F: £10 C: £8

FFWRNES \ 26 November 19:00 F: £10 C: £9.50

AUTUMN \ WINTER SEASON

A

CALL 0845

2263510

A

VISIT theatrausirgar.co.uk


#OPERA

WILLIAM WALTON’S

Mae Opera Canolbarth Cymru ‘SmallStages’ yn cyflwyno ei perfformiadau siambr-fach cyntaf gyda fersiwn newydd o’r gomedi un-act hon. Yn llawn adloniant ac alawon swynol – cyflwyniad gwych i opera i gynulleidfaoedd newydd a chyfle gwych i wrando ar comedi glasurol Walton sydd eisoes yn ei phymthegfed flwyddyn.

Mid Wales Opera ‘SmallStages’ presents its first micro-chamber performances with a new version of this hilarious one-act comedy. Full of entertainment and great tunes – a brilliant introduction for audiences new to opera and a great opportunity to hear Walton’s classic comedy in its fiftieth year.

MINERS’ \ 30 November 19:30 F: £10 Arts Club: £8

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

47


#THEATRE

Dyad Productions present

Nadolig: cyfnod i gofio’r gorffennol, dathlu’r presennol ac edrych i’r dyfodol. Cyfnod o wleddoedd a dathliadau; adeg o ymweliad ag eraill a chael eraill yn ymweld â chi. Adeg ysbrydion. Mae Dyad Productions yn adfywio traddodiad Fictorianaidd trwy gyflwyno tair stori dymhorol o arswyd i befrio’r croen am nosweithiau tywyll y Nadolig.

Christmas: a time to remember the past, celebrate the present, and look to the future; a time of feasts and festivities; a time of visits and visitations; A time of ghosts. Dyad Productions resurrects a Victorian tradition by presenting three seasonal tales of terror to scintillate the gooseflesh for dark Christmas nights.

STIWDIO STEPNI \ 30 November 19:30 F: £12

48

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#COMEDY

Andy Parsons

PEAK BULLS**T

Yn bryderus am eich swydd? Yn bryderus am eich teulu? Yn bryderus am eich hun? Yn bryderus am y gwasanaeth iechyd? Addysg? Newid hinsawdd? Trydydd Rhyfel Byd? Bryderus am bryderus? Dewch i gael chwerthiniad. Mae’n un o’r pethau rydym yn gwneud orau. Ond, a yw?

Worried about your job? Worried about your family? Worried about yourself? Worried about the health service? Education? Climate change? World War 3? Worried about worrying? Sod it! Come and have a laugh about it. It’s one of the things we do best. Or is it?

LYRIC \ 1 December 20:00 F: £15

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

49


#CONCERT

#MUSIC

Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers present

Rhowch groeso i Dymor y Nadolig mewn dull mawreddog fel gwesteion i’r byd darlledu rhyngwladol, lleisiau perfformio Côr Merched Hywel a Chôr Bechgyn Hywel (Lleisiau nefol Angelicus Celtis fel y gwelwyd ar Britain’s Got Talent ITV) a synau symffonig Cerddorfa Sinfonietta Brydeinig i gyd o dan arweiniad yr arweinydd enwog John Hywel Williams. Welcome the Christmas season in majestic style as guests of the international broadcast and performance voices of the Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers, the heavenly voices of Angelicus Celtis as seen on ITV’s Britain’s Got Talent and the symphonic sounds of the British Sinfonietta Orchestra all under the baton of legendary conductor John Hywel Williams.

FFWRNES \ 2 December 19:00 F: £20

50

AUTUMN \ WINTER SEASON

Mae enillwyr gwobr NODA am ‘Gynhyrchiad Gorau 2016’ yn cyflwyno noson o gerddoriaeth anhygoel o’r sioeau cerddorol jiwcbocs gorau. Mae’r sioe yn cynnwys caneuon o Mamma Mia, Jersey Boys, Dreamboats a Petticoats, Disco Inferno a llawer mwy. Mae’n siwr o’ch gyrru i ddawnsio. The NODA award winners of ‘Best Production of 2016’ bring you an evening of incredible music from the very best Jukebox musicals. The show features songs from Mamma Mia, Jersey Boys, Dreamboats and Petticoats, Disco Inferno and many more, so is sure to have you dancing in the aisles.

STIWDIO STEPNI 7–8 December 19:30 \ F: £10

CALL 0845

2263510

A

VISIT theatrausirgar.co.uk


#CONCERT

JOHN OWENJONES John Owen-Jones enillydd gwobrau buddugol a thorrwr recordiau Broadway a’r West End yn dod adref am noson. Mae John yn adnabyddus iawn am ei berfformiadau fel Jean Valjean yn Les Misérables a’r Phantom yn The Phantom of the Opera ond yn caru’n fwy na dim canu i dorfeydd cartref yn ôl yng Nghymru. Mae hon yn flwyddyn hynod o brysur i John sydd newydd rhyddhau albwm newydd sef ‘Bring Him Home’.

Award-winning and record breaking Broadway and West End legend John Owen-Jones will be coming home for the night. John is best known for his performances as Jean Valjean in Les Misérables and as The Phantom in The Phantom of the Opera, but loves nothing more than playing to a home crowd back in Wales. This is a particularly busy year for John, who has just released a new album Bring Him Home.

FFWRNES \ 7 December 19:30 F: £25

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

51


#PANTO Jermin Productions present

52

Ar o ˆl llwyddiant ysgubol Dick Whittington y tymor diwetha’ mae’r tîm pantomeim a’r cast ysblennydd yma yn o ˆl gyda cynhyrchiad cyffrous yn llawn canu a dawnsio. Yn dychwelyd mae’r ffefrynnau pantomeim J-J ac hoff wraig Dê Cymru yn ymuno a Jack, Jill a Daisy y fuwch yn yr antur gwych yma.

A breath taking battle of the beanstalk unfolds with a hilarious script, beautiful costumes and stunning theatrical sets. Will Jack and Jill slay the giant in time and get their happy ever after?! There’s only one way to find out: Find those magic beans and book your tickets now!

LYRIC \ 8 December 19:00 \ 9 December 14:00* + 19:00 \ 10 December 13:00 + 17:00 \ 14–15 December 19:00 \ 16 December 14.00 + 19.00 \ F: £14 C: £12 FB: £49

FFWRNES \ 19 December 19:00** \ 21–22 December 19:00 \ 23 December 14:00* + 19:00 \ 24 December 11:00 + 15:00 F: £14 C: £12 FB: £49

All tickets £10 first night \ *Signed performance

*Signed performance \ **Relaxed performance

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#PANTO

Ammanford Community Theatre present

Y Nadolig diwetha’ roedd cynhyrchiad Theatr Cymunedol Rhydaman o Sinderla wedi gwerthu allan. Felly, yn 2017 mae nhw’n ôl gyda phump perfformiad o’u panto newydd gyda addasiad modern o’r hanesyn tylwyth teg ‘Sleeping Beauty’. Paratowch ar gyfer canu, dawnsio, digon o ddoniolwch gyda chast o 50 yn dod a’r hanesyn clasurol o dywysoges, tywysog ac olwyn droi fileinig iawn yn fyw. Llawer o hwyl i’r holl deulu.

Ammanford Community Theatre are back with their brand new panto, an all-new take on the classic fairy-tale Sleeping Beauty. Prepare for much hilarity as a cast of 50 bring to life the tale of a Princess, a Prince, and a very spiteful spinning wheel! Great fun for all the family.

MINERS’ \ 8 December 19:00 \ 9 December 13.30 + 17.30 \ 10 December 13:30 F: £8 C: £6

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

A

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

53


#FILM

Pawb ar fwrdd!!! Dewch gyda ni ar daith hudol i Begwn y Gogledd a chyfarfod eich hoff gymeriadau ar hyd y ffordd. Ymunwch â ni am brynhawn fythgofiadwy o hwyl! Dewch i lawr yn eich pyjamas – a pheidiwch ag anghofio eich hoff dedi! Cewch eich cwrdd gan Arweinydd y ‘Polar Express’ a fydd yn cymryd eich ‘Tocynnau os gwelwch yn dda’ a’ch harwain ar eich taith. Peidwch ag anghofio i fod yn ferched a bechgyn da – Efallai bydd Santa o gwmpas.

All Aboard!! Come with us on a magical journey to the North Pole and meet your favourite characters along the way. Join us for an unforgettable afternoon of fun! Come on down in your pyjamas – don’t forget your favourite teddy! You will be met by the Polar Express Conductor who will take your ‘Tickets Please’ and lead you on your journey. Don’t forget to be good, girls and boys! – Maybe Santa will be around?

FFWRNES \ 9 December 14:00 C: £8 Adult: £5

54

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#FAMILY

#CONCERT

Mae Ysgol Heol Goffa yn perfformio sioe Nadolig strafagansa. Dewch i ymuno â nhw wrth iddynt berfformio ‘Straw & Order’ y geni gyfreithlon da gyda chaneuon bachog y bydd pawb yn mwynhau.

Ymunwch â’r Côr Meibion byd-enwog i fwynhau eu dathliad siriol blynyddol o’r Nadolig trwy gyfrwng caneuon. Bydd un o gorau meibion amlycaf Prydain yn dychwelyd i’r Ffwrnes gyda’u Cyfrawyddwr Cerddorol D. Eifion Thomas a’u cyfeilydd Aled Maddock i gynnig noson gerddorol hyfryd yn llawn ysbryd yr w ˆ yl.

Ysgol Heol Goffa perform another Christmas extravaganza. Come and join them as they perform ‘Straw & Order’ a lawfully good nativity with catchy songs that everyone will enjoy.

Join the world famous award-winning Côr Meibion for their annual lighthearted celebration of Christmas in song. This leading male choir in Britain return to the Ffwrnes with Musical Director D. Eifion Thomas and Accompanist Aled Maddock for a delightfully musical evening full of the festive spirit.

FFWRNES \ 15 December 13:00 F: £6

FFWRNES \ 16 December 19:00 F: £15

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

55


#CONCERT

West End THE

AT

Enwogion o’r West End yn cyflwyno noson hudol o adloniant gyda chaneuon adnabyddus o sioeau cerdd a’r gorau o ganeuon Nadoligaidd. Mae’r cast talentog wedi bod mewn llawer o gynhyrchiadau yn y West End o theithiau cenedlaethol yn cynhwys ‘Les Misérables’, ‘We Will Rock You’, ‘South Pacific’, ‘Singing in the Rain’, ‘Starlight Express’, ‘Phantom of the Opera’, ‘Wicked’, ‘Godspell’, ‘Joseph’ a ‘Cats’.

Stars from the West End present a magical evening of entertainment featuring hits from the musicals and the best of Christmas song. The talented cast have starred in many West End productions and national tours including Les Misérables, We Will Rock You, South Pacific, Singing in the Rain, Starlight Express, Phantom Of The Opera, Wicked, Godspell, Joseph and Cats.

LYRIC \ 19 December 14:30 F: £14 C: £12

56

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

VISIT theatrausirgar.co.uk


#PANTO The Panto Company Present

Mae ein arwr yn teithio i Lundain i chwilio am ei ffortiwn, gyda’i gath ffyddlon yn gwmni. Ond aur yn fuan yw lleiaf o’i ofidiau pan mae mewn cariad â Alice Fitzwarren, Merch yr Henadur, ac yn cael ei wynebu gan y mwya drwg o holl ddynion drwg pantomeim – King Rat!

Our hero journeys to London to seek his fortune, accompanied by his faithful cat. But gold soon becomes the least of his worries when he is smitten with Alice Fitzwarren, the Alderman’s daughter, and is confronted with the baddest of all pantomime baddies – King Rat!

MINERS’ \ 28 December 13:30 + 18:00 \ 29 December 12:00 + 15:00 F: £8.50 FB: £25 C: £6.50

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

57


#PANTO Friendship Theatre present

Featur ing D enny Twp plus Greg A rthur & D ean Verbeec k as the Ugly Sisters Mae pantomeim Denny Twp a’r Friendship Theatr yn addo i fod yn gyffrous gan ei fod yn 25ain o flynyddoedd o bantomeim yn Llanelli. Byddant yn adrodd stori Sinderela yn eu ffordd arbennig gyda hwyl, chwerthin, golygfeydd hardd, gwisgoedd rhyfeddol, effeithiau arbennig ffantastig a fydd yn rhyfeddu a synnu pawb. Noson o adloniant o’r radd flaena’ i bob oed, gan un o’r bantomeimiau gorau mwya cefnogol yn Ne Cymru.

Denny Twp and the Friendship Theatre group will tell the story of Cinderella in their own special way – with fun, laughter, beautiful scenery, fabulous costumes and fantastic special effects which will amaze and surprise everyone. First class entertainment for all ages!

FFWRNES \ 11–12 January 19:00 \ 13 January 14:00 + 19:00 \ 14 January 11:00 + 15:00 \ 16–19 January 19:00 \ 20 January 14:00 + 19:00 \ 21 January 13:00* \ 23–26 January 19:00 \ 27 January 14:00 \ 28 January 13:00 \ F: £13 C: £11 G10+: £11 *Signed performance

58

AUTUMN \ WINTER SEASON

CALL 0845

2263510

A

VISIT theatrausirgar.co.uk


DIOLCH THANK YOU Dymunwn pob bendith yn eich ymddeoliad. We wish you all the very best in your retirement.

Carwyn, (Rheolwr Theatr 1997–2017)

Carwyn, (Theatre Manager 1997–2017)

Hoffem gymryd y cyfle yma i ddiolch o galon i chi am eich gwasanaeth i Theatrau Sir Gâr.

We would like to take this opportunity to thank you for your services to Carmarthenshire Theatres!

Dros yr ugain mlynedd diwetha mae eich mewnbwn creadigol wedi tanio llwyddiant Y Miners’, Theatr Y Lyric a’r Ffwrnes. Mae eich angerdd, dyfalbarhad ac arweiniad tuag at ddatblygiad y celfyddydau yn y gymuned leol ac ehangach wedi bod yn ysbrydoledig i gynulleidfaoedd a chwmnïau artistig. Rydych wedi dangos cefnogaeth diddiwedd a hwb i’ch cyfoedion a byddwch chi a’ch ymdrechion yn wir cael ei golli gan bawb.

Over the past 20 years, your creative input has fuelled the success of The Miners’ Theatre, The Lyric Theatre, Theatre Elli and then Y Ffwrnes. Your passion, perseverance and guidance towards the development of the arts in the local and the wider community has been inspirational to both audiences and artistic companies. You have shown endless support and encouragement to your peers and you and your endeavours will be sadly missed by us all.

Iechyd Da / Yammas / Cheers

Iechyd Da / Yammas / Cheers

Staff Theatrau Sir Gâr a chynulleidfaoedd!

GALWCH 0845

2263510

EWCH I theatrausirgar.co.uk

Theatrau Sir Gar Staff and audience!

TYMOR YR HYDREF \ Y GAEAF

59


DOD YN FUAN COMING SOON

MAGIC OF MOTOWN FFWRNES \ 3 February 2018

MORGAN AND WEST FFWRNES \ 21 February 2018

MAX BOYCE LYRIC \ 2 March 2018 FFWRNES \ 9 March 2018

MILKSHAKE LIVE FFWRNES \ 4 April 2018

JOHNNY CASH ROADSHOW FFWRNES \ 15 June 2018

TO BUY TICKETS NOW

SCAN ME

DYLAN THOMAS – CLOWN IN THE MOON MINERS \ 3 February 2018 LYRIC \ 17 March 2018 FFWRNES \ 19 May 2018

Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd. All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice.

#TSG

0845 2263510 theatrausirgar.co.uk

Profile for Theatrau Sir Gar

Theatrau Sir Gar Autumn/Winter Brochure 2017  

Theatrau Sir Gar Autumn/Winter Brochure 2017  

Advertisement