Page 1

Theatrau

Carmarthenshire

Gâr

Tymor yr Haf | Summer Season | 2017

0845 226 3510 www.theatrausirgar.co.uk


Welcome Booking Information Gwybodaeth Archebu Book Online /Archebwch Ar Y Wê

Payments / Taliadau

To book online, visit www.theatrausirgar.co.uk. N.B Online bookings are subject to a £1 booking fee per ticket. Tickets are limited to a maximum of 8 tickets per performance per transaction. I archebu ar-lein, ymwelwch â www.theatrausirgar.co.uk. Codir ffi o £1 y tocyn. Ni ellir brynu mwy nag 8 tocyn am berfformiad mewn un pryniant.

We accept most credit cards, cash or cheque. (cheques payable to Carmarthenshire County Council).

Book in Person or Telephone / Archebwch yn Bersonol neu dros y Ffôn Tickets can be purchased from our Theatres’ Box Office, in person or by telephone; the opening times for each venue are listed below. No Booking Fee Applies. Tickets can be posted for a £1 charge or picked up at any of Theatrau Sir Gâr venues in advance or on arrival for the performance. Gallwch brynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn bersonol neu dros y ffôn yn unrhyw un o’n Theatrau, oriau agor isod. Ffi bwcio dim yn berthnasol. Gellir postio tocynnau am ffi o £1, neu gellir eu casglu o unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau, naill ai cyn neu ar ddiwrnod y perfformiad. Ffwrnes Monday to Saturday 11am to 6pm Dydd Llun i Dydd Sadwrn 11yb i 6yh Lyric Closed Monday and Tuesday Wednesday – Friday 11am – 4pm Saturday 11am to 3pm Dydd Llun a Dydd Mawrth ar gau Dydd Mercher i Dydd Gwener 11yb i 4yp Dydd Sadwrn 11yb i 3yp Ammanford Town Library / Llyfrgell Rhydaman Monday to Thursday 11am to 6pm Friday and Saturday 11am to 5pm Dydd Llun i Dydd Iau 11yb i 6yh Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 11yb i 5yh

2 | Summer Season

Rydym yn derbyn taliadau drwy mwyafrif o gardiau credyd, arian parod neu siec. (sieciau’n daladwy i Cyngor Sir Caerfyrddin).

Reservations / Tocynnau Cadw Reservations for group bookings (10+) only. Reservations valid for one calender month. Reservations cannot be made within 7 days of the performance date. A non-refundable 50% deposit may apply. Archebion ar gyfer grwpiau (10+) ar gadw dim ond am un mis. Ni dderbynir archebion am docynnau cadw o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y perfformiad. Gall fod blaendal o 50% yn berthnasol.

Concessions / Consesiynau Concessions: children (under 16), seniors (60+), registered unemployed and students in full time education. Proof of eligibility may be requested. N.B Concessions are only available for selected performances and may vary. Consesiynau: plant (dan 16 oed), h^yn (60+), pobl wedi’u cofrestru’n ddi-waith a myfyrwyr mewn addysg amser llawn. Efallai y bydd angen tystiolaeth o gymhwysedd. Mae consesiynau ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol yn unig.

Telephone Charges / Taliadau Ffôn Landline and Mobile charges vary subject to individual contracts check with your phone provider or visit www.gov.uk/callcharges. Taliadau’n llinellau tir a symudol yn amrywio ac yn amodol ar gytundebau unigol. Holwch eich darparwr ffôn neu ewch i www.gov.uk/callcharges.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Ticket Refunds, Exchanges and Resales / Ad-dalu, Cyfnewid ac Ailwerthu Tocynnau l l

l

l

l

l

l

l

Refunds – only for cancelled events. Exchange of tickets – only within show runs, subject to availability and within 24 hours of the performance. Resale of original ticket(s) – only if the performances are sold out, credit voucher issued on return and cancelled tickets within 24 hours (if sold). Resale of tickets not guaranteed. All exchanges and re-sale tickets subject to a £1 charge per ticket. Ad-daliadau – Dim ond ar gyfer digwyddiadau wedi canslo. Cyfnewid tocynnau – o fewn rhediad sioe yn unig, yn amodol ar argaeledd ac o fewn 24 awr o’r sioe. Ailwerthu tocyn gwreiddiol – dim ond ar ôl gwerthu allan, taleb credyd ar docynnau dychwelyd o fewn 24 awr ac ni ellir warantu gwerthiant. Tâl o £1 y tocyn ar bob cyfnewidiad neu ailwerthiad.

Carmarthenshire Theatres are pleased to support Time Credits to reward hardworking volunteers in the community. Mae Theatrau Sir Gâr yn falch o gydweithio gyda ‘Time Credits’ i wobrwyo gwirfoddolwyr gweithgar yn y gymuned.

Key / Allwedd

The lapseat policy applies to children 0 – 18 months at the time of the performance who will be charged 50% of a child ticket price and applies to one adult and one child. There is limited availability of 20 seats in the Ffwrnes (stalls only), 30 seats in the Lyric (stalls only) and 7 seats in the Miners. Children are up to 16 years of age at the time of the show and will be charged child ticket price. Where child concessions do not apply 50% of a full ticket price will be charged. ‘Lapseat Policy’ applicable only on performances without age restrictions for family friendly performances.

F Ch T Sch

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

l l l l l l

SnakeStrings (page 10) Edwina Hayes (page 11) POP (page 12) A Hologram for the King (12) (page 13) Tea Dance (page 14) Vera Lynne story (page 13) Afternoon In Paris (page 23)

To find out more about Time Credits, visit I gael gwybod mwy am ‘Time Credits’, ewch i: www.justaddspice.org

Maximum of 10 tickets available for each performance. Strictly limited number of seats available. Uchafswm o 10 o docynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad.

Lapseat policy / Polisi Lapseat

Mae ein polisi ‘lapseat’ yn berthnasol i blant 0 – 18 mis ar adeg perfformiad pan godir 50% o bris tocyn plentyn ac mae’n berthnasol i un oedolyn ac un plentyn. Mae lleoedd cyfyngedig ar gael o 20 o seddi yn y Ffwrnes (seddau llawr), 30 sedd yn y Lyric (seddau llawr) a 7 sedd yn y Miners’. Mae plant hyd at 16 oed ar adeg y sioe’n talu pris tocyn plentyn. Pan nad yw consesiynau plentyn yn gymwys bydd 50% o bris tocyn llawn yn daliadwy.

l

= Full Price = Child = Teachers = Schools

C G+ RV FB

= Concession = Groups = Restricted View = Family Booking

O

Performed using amateur rights Perfformiwyd o dan hawliau amatur

(OF 4 TICKETS) Venue Lleoliad Up to 20% discount Cyniliad i fyny at 20%

Early Bird – offer expires 7 days before show date Aderyn Cynnar – mae cynnig yn dod i ben 7 diwrnod cyn y sioe

Follow Us On / Dilynwch Ni Ar… TheatrauSirGar

TheatrauSirGar

CarmsTheatres

N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice. Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau o’n gwˆefan neu o’r swyddfa docynnau. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

Tymor yr Haf | 3


seating plans

4 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


l Co

finding us

eS leg

h Hig

Miners’

St .

High

W ind

Ln .

St.

St at i

38 A4 t.

-Y Tir

-Da il

Rd. on

u Fo

n

St.

d yR dr

474 . A

74 A4 rk Pa

38 A4

St

Wind Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3DN The Miners’ is near to the town centre of Ammanford and just off the main street. There is a Pay & Display car park adjacent to the theatre and the town’s bus station is within walking distance.

A484

Way acle Cor

A4 0

A48 4

Co rp

A484

a s St

Ffwrnes Mark

t et S

24 A4

Thom

ora tio n

A4 84

an St .

A40

The Lyric

t.

Sp ilm

gS Kin

Mincing Ln

fa Mor

La ne

St.

l field P Swan

S

e erin ath t. C

Ave

Lleolir Theatr y Glowyr ger canol tref Rhydaman ac ychydig o’r brif stryd. Mae maes parcio mawr drws nesaf i’r theatr ac mae gorsaf bysiau’r dref 3 munud yn unig i ffwrdd ar droed.

t yS pne Ste

k Par

St

Pl ey pn e t S

King Street, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1BD

Park Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 3YE

The Lyric is located in Carmarthen’s old town and is within walking distance of two Pay & Display car parks. The town’s bus station and train station are also within walking distance.

The Ffwrnes is situated in the heart of Llanelli town centre. Within walking distance of the Ffwrnes are three Pay & Display car parks. Llanelli’s main bus station is adjacent and the train station is within walking distance.

Lleolir y Lyric yn hen dref Caerfyrddin, a gellir cerdded yno o ddau faes parcio Talu ac Arddangos cyfagos. Gellir cerdded yn rhwydd i orsafoedd trên a bws y dref.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Mae’r Ffwrnes yng nghanol tref Llanelli. Mae tri maes parcio Talu ac Arddangos o fewn cyrraedd ar droed o’r Ffwrnes, a gellir cerdded i brif orsaf fysiau Llanelli a’r orsaf drenau.

Tymor yr Haf | 5


Access Mynediad Theatrau Sir Gâr are committed to making your visit as comfortable and enjoyable as possible, to avoid disappointment please let our Box Office staff know of any special requirements in advance. Mae Theatrau Sir Gâr yn ceisio bod yn hygyrch a chroesawgar i bawb. Rydym yn ymroddedig i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl, felly i’n helpu rhowch wybod i’r staff yn ein Swyddfa Docynnau o flaen llaw os oes gennych unrhyw anghenion arbennig.

Deaf & Hard of Hearing / Byddar a Thrwm eich Clyw Hearing assistance systems are in place throughout the Ffwrnes and Lyric. Limited personal induction loops and audio headset systems are available. Mae systemau cymorth clywed ar gael yn y Ffwrnes a’r Lyric. Mae dolenau anwytho personol a systemau pen setiau ar gael.

Guide Dogs / Cwn ^ Tywys Guide dogs are welcome in all our auditoria. Please inform the Box Office when booking your tickets. Croesewir cwn ^ tywys ym mhob awditoriwm. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu’ch tocynnau.

Wheelchair Users / Defnyddwyr Cadair Olwyn The Lyric Theatre and Ffwrnes have limited designated wheelchair user spaces. Wheelchair users at The Miners’ are advised to contact the Duty Officer on arrival. The Ffwrnes has spaces for wheelchair users in both the Main House and Stiwdio Stepni. Mae gan Theatr y Lyric a’r Ffwrnes safleoedd penodedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Gofynnir i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn Y Glowyr gysylltu aˆ swyddog Dyletswydd ar gyrraedd. Mae gan Y Ffwrnes safleoedd cadair olwyn yn y Prif Awditoriwm a Stiwdio Stepni. Deaf and Hard of Hearing Byddar a Thrwm eich Clyw Wheelchair Access Defnydd o Gadair Olwyn Guide Dogs Cw ˆn Tywys No Smoking or Vaping Dim Ysmygu na Vaping N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau a’r ein wêfan neu o’r Swyddfa Docynnau.

Supported by /Cefnogir gan…

6 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Something Extra Rhywbeth Ychwanegol

Theatrau Sir Gâr Gift Card / Cerdyn Rhodd Theatrau Sir Gâr A fitting gift for birthdays, anniversaries or staff rewards and incentives. Rhodd perffaith ar gyfer penblwydd, penblwydd priodas neu gwobrau a cymhellion staff.

TSG +1 The Theatrau Sir Gˆar +1 card is for individuals who need assistance to attend performances. Terms and Conditions apply. There are limited number of seats available so book early to avoid disappointment. Mae cerdyn Theatrau Sir Gˆar + 1 ar gyfer unigolion sydd angen cymorth i fynychu perfformiadau. Telerau ac Amodau yn berthnasol. Gofynnwch i’r swyddfa docynnau am fanylion pellach. Nifer prin o seddi sydd ar gael.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Loyalty Card / Cerdyn Teyrngarwch Look out for the £5 LOGO and enjoy extra savings on ticket prices plus double points as a Loyalty Card Member. Loyalty Card Membership is still FREE. Introduce a friend or relative to the scheme and earn double points on your next purchase! Edrychwch allan am y £5 LOGO am ostyngiad ychwanegol ar bris tocyn a dwbl bwyntiau fel Aelod Cerdyn Teyrngarwch. Aelodaeth Cerdyn Teyrngarwch yn dal yn RHAD AC AM DDIM. Cyflwynwch ffrind neu berthynas i gael pwyntiau dwbl ar eich ymweliad nesaf!

JO Discount / Disgownt JO When you see this logo when booking you could save up to 20% on tickets on any show with the JO symbol. Terms and Conditions apply. Contact the box office for details. Pan welwch y logo hwn wrth archebu gallech arbed hyd at 20% ar docynnau pan fyddwch yn prynu’r un nifer o docynnau ar gyfer sioe arall. Telerau ac Amodau yn berthnasol, cysylltwch â’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

Tymor yr Haf | 7


DUMBO Presents a Circus Themed Musical Theatre Workshop

“Come follow the band…” and join Seren as you learn songs, dances and improvisations based on the Circus. As well as contemporary songs and dances, the performers will compile a show that they will then perform on the last day, showcasing the skills they have learnt. Taught by professional tutors their aim is to give the performers new experiences and build their confidence.

Ffrwnes Tuesday 25th – Thursday 27th July 10.00am – 3.00pm Show Thursday July 27th 7.00pm For more information please contact the Theatre or call 07889 471566 or SerenPA@live.com

Ffatri Ffa tri Ffilm Ieuenc Ieuenctid tid

Fffw wrnes wr nes

Ymunwch â Seren wrth ddysgu caneuon, dawnsiau ar y pryd yn seiliedig ar y syrcas. Yn ogystal â chaneuon a dawnsiau cyfoes bydd y perfformwyr yn crynhoi sioe a pherfformir ar y dydd olaf. Wedi cael eu dysgu gan diwtoriaid proffesiynol eu nod yw rhoi i’r perfformwyr profiadau newydd ac adeiladu eu hyder.

Prosiect ar y cyd rhwng CISP Amlgyfrwng a Theatrau Sir Gâr A partnership project between CISP Multimedia and Theatrau Sir Gâr

’r 2 diwrnod drwy h Gweithdai ffilm ilau gwait sig u yg bl at dd Gymraeg i actio o sain, golygu, camera, dyluni u. ed el th a lm ffi r ac eraill ar gyfe op sh aking work Two day film m ium of Welsh to ed m e th h ug ro th ding aking skills inclu ng, develop film m iti ed n, sig und de camera work, so r TV and Film. e fo acting and mor

8 | Summer Season

Oed/Age 7-11

Awst/August 21-22 :00yp/pm yb/am-3 Amser/Time: 10.00

Oed/Age 11-14

Awst/August 24-25 :00yp/pm yb/am-3 Amser/Time: 10.00 Pris/Cost:

£40 y pen £35 sibling

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


“Hall’s genius, on the spot lyrical rhyming is raucously entertaining and very clever”

Off the Kerb present

Fear Ffilm@Ffwrnes present

Rich Hall’s Hoedown The Wicker Man Ffrwnes F: £17 Friday 28th April 8.00pm

(1973)

Stiwdio Stepni F: £5 Tuesday 2nd May 8.00pm (Short film screening 7.45pm ‘Still’ 8mins)

Join Rich and his virtuoso musical mates for a mash-up of music, comedy and gratuitous coloration featuring the very best of comedy and music. Performing will be Rich’s regular band of talented and chronically unemployable urchins. His critically acclaimed grouchy, deadpan style has established him as a master of absurdist irony and the king of rapid-fire wit. Ymunwch â Rich a’i ffrindiau cerddorol, penigamp ar gyfer stwnsh o gerddoriaeth a chomedi. Yn perfformio bydd band reolaidd Rich a’r llawr yn drewi o wirod a breuddwydion. Rich Hall yw seren rhaglenni dogfennol BBC4 Rich Hall’s Calfornian Stars, Rich Hall’s’ You Go To Hell, I’m Going to Texas’, Rich Hall’s Inventing the Indian a’r un mwya diweddar Rich Hall’s Presidential Grudge Match.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Sergeant Howie receives a letter from a remote Scottish island asking him to find a local schoolgirl who has disappeared. What follows is a journey into paganism, sacrifice and madness as this Christian Copper finds his very core values tested beyond the breaking point. Mae Sarsiant Howie yn cael llythyr o ynys anghysbell yn yr Alban yn gofyn iddo ganfod merch ysgol leol sydd wedi diflannu. Yr hyn sy’n dilyn yw taith i fyd paganiaeth, aberthu a gwallgofrwydd wrth i werthoedd yr heddwas o Gristion hwn gael eu profi tu hwnt i’r eithaf.

Tymor yr Haf | 9


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

David Coleman present

Westside Story

SnakeStrings

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Ffwrnes F: £14 C: £12 Wednesday 3rd May 7.30pm Thursday 4th May 7.30pm Musical romantic Drama 1961 (145mins) Director: Robert Wise. Artists: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblin, Rita Moreno, George Chakiris. Two youngsters from rival New York City gangs fall in love, but tensions between their respective friends build toward tragedy. West Side Story is the award-winning adaptation of the classic romantic tradgedy, ‘Romeo & Juliet’. Mae dau berson ifanc sy’n aelodau o ddwy gang elyniaethus yn Efrog Newydd yn syrthio mewn cariad, ond mae tensiynau rhwng eu ffrindiau yn arwain at drychineb. Mae West Side Story yn addasiad arobryn o’r drasedi glasurol, ‘Romeo & Juliet’.

10 | Summer Season

Favourite saxophonist, Snake Davis, joins the Solo Players string quartet to perform a mix of funky, classical and soulful music that is accessible to all, providing a deeply emotive and cultured experience. Bydd y sacsoffonydd hoff, Snake Davis, yn ymuno â phedwarawd llinynol Solo Players i berfformio cymysgedd o gerddoriaeth ffynci, clasurol a theimladwy sydd o fewn cyrraedd pawb, gan ddarparu profiad hynod emosiynol a diwylliedig.

www.snakedavis.rocks

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Edwina Hayes Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 5th May 8.00pm

Miners F: £10 Friday 5th May 7.30pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Craig Murray “a great line in Northern humour” – Spoonfed.co.uk

Described as the ‘sweetest voice in England’ by Nance Griffith, and with her version of Randy Newman’s ‘Feels like Home’ featuring in the major motion picture ‘My Sister’s Keeper’, it is a promised emotional and heartwrenching performance, and a must-see for all folk fans.

Support from / Cefnogir gan Rachel Fairburn Plus special guests and your charming host / Gwesteion arbennig yn ogystal â gwestiwr straeon digrif Sally-Anne Hayward

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Cafodd ei disgrifio fel ‘llais hyfrytaf Lloegr’ gan Nance Griffith, ac mae ei fersiwn o ‘Feels like Home’ gan Randy Newman i’w chlywed yn y ffilm bwysig ‘My Sister’s Keeper’; addewir perfformiad emosiynol a theimladwy. Digwyddiad anhepgor i selogion gwerin.

Tymor yr Haf | 11


“Getting the older generation and younger generation together to create music”

Christian Lee present

POP Ffwrnes F: £9 C: £7.50 FB: £28 Lapseat: £12.25 Saturday 6th May 3.30pm

Stepni Sessions Tomorrow Calling Today Stiwdio Stepni F: £6 EB: £5 Monday 8th May 8.00pm Monday 12th June 8.00pm Monday 10th July 8.00pm

A MAGICAL COMEDY SHOW With his faithful teddy bear and magical basket Christian is set for a lovely day at the seaside, but things don’t quite work out as planned… Enter a magical world of mayhem with award winning performer Christian Lee, full of audience participation, massive bubbles, floating snowflakes and a giant balloon! Gyda’i dedi ffyddlon a’i fasged hud, mae Christian yn barod am ddiwrnod hyfryd ar lan y môr, ond nid yw pethau’n digwydd fel y bwriadodd... Dewch i fyd plith dryblith hudolus gyda’r perfformiwr Christian Lee, digonedd o gyfranogiad gan y gynulleidfa, swigod enfawr, plu eira yn hofran a balˆ wn enfawr!

www.christianleeshow.biz

Three Monday music events, collectively featuring Today’s established and Tomorrows “up and coming” Acoustic singer songwriters from across South Wales. Performing in the smaller and more intimate surroundings of Stiwdio Stepni. In a fresh approach providing a platform for new talent, each event includes several opportunity Calling “showcase” open mic slots. For more information to be part of these sessions follow us on facebook. Tri digwyddiad cerddorol ar ddydd Llun, gyda’i gilydd yn cynnwys cerddorion a chyfansoddwyr cerddoriaeth acwstig sefydledig ac addawol o bob cwr o Dde Cymru. Perfformio yn amgylchedd llai a mwy clyd Stiwdio Stepni. Mae’n ddull newydd o gynnig llwyfan i ddoniau newydd, ac mae bob digwyddiad yn cynnwys nifer o gyfleoedd meic agored i amlygu doniau. I gael gwybodaeth ynghylch bod yn rhan o’r sesiynau hyn, dilynwch ni ar Facebook.

fb.me/tomorrowcallingtoday 12 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


100TH BIRTHDAY CELEBRATION

“Perfection”

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Book ‘Em Danno present

A Hologram for the King

The Vera Lynn story

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Wednesday 10th May 1.30pm

Lyric F: £15 C: £13 Thursday 11th May 2.00pm

Struggling salesman Alan is given a seemingly impossible job when he travels to Saudi Arabia to pitch an ultramodern conference system to a wealthy Arab monarch. Two-time Oscar winner Tom Hanks stars in this comic farce about redemption and finding hope in the unlikeliest of places.

How did a simple plumber’s daughter rise from her humble origins to capture the hearts of a nation? Taking the role of Vera Lynn, Samantha, Britain’s leading performer of the Vera Lynn Songbook, shares the stories and performs the timeless songs of our ‘Forces Sweetheart’.

Mae’r gwerthwr main ei fyd Alan yn cael gorchwyl sy’n ymddangos yn amhosibl wrth iddo deithio i Sawdi-Arabia i geisio gwerthu system gynadledda hynod o fodern i frenin Arabaidd cyfoethog. Mae Tom Hanks (enillydd dau Oscar) yn serennu yn y ffars ddoniol hon am achubiaeth a chanfod gobaith yn y mannau mwyaf anhebygol.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Her Life in Words and Song

Sut wnaeth merch plymwr gyffredin godi o’i gwreiddiau diymhongar i gipio calonnau cenedl? Gan chwarae rhan Vera Lynn, bydd Samantha, prif berfformwraig Llyfr Caneuon Vera Lynn ym Mhrydain, yn rhannu’r straeon ac yn perfformio caneuon bythol ‘Forces Sweetheart’.

www.bookemdanno.com

Tymor yr Haf | 13


with Phillip and

Gaynor Evans Miners’ F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 10th May 2.30pm Wednesday 14th June 2.30pm

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 5th July 2.30pm Wednesday 16th August 2.30pm

Join us for an afternoon of tea, cake, romance, love and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool.

Ymunwch â ni i gael cacen, tê prynhawn, rhamant, cariad a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool.

Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

www.evansdance.co.uk 14 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Phoenix Theatre Group present

One Moment In Time Theatre Company present

Agatha Christie’s

The Enormous Turnip

The Hollow Ffwrnes F: £10 Thursday 11th May, Friday 12th May & Saturday 13th May 7.30pm

O

At a country weekend houseparty at ‘The Hollow’, a reunion explodes into murder. Nearly all in attendance have a motive and most had the opportunity. It is up to the police, and the audience, to solve the crime. Llanelli’s Phoenix Theatre Group has pleasure in presenting ‘The Hollow’, another enthralling who-dun-it from the Queen of Crime. Mewn parti yng nghefn gwlad ar benwythnos yn ‘The Hollow’, mae aduniad yn ffrwydro yn llofruddiaeth. Mae gan bron pawb sy’n bresennol gymhelliad a chafodd y mwyafrif y cyfle. Gwaith yr heddlu, a’r gynulleidfa, yw datrys y drosedd. Mae Grwp ˆ Theatr Phoenix o Lanelli yn falch o gael cyfle i gyflwyno ‘The Hollow’, stori lofruddiaeth hynod afaelgar arall gan Frenhines Hanesion Troseddau.

Stiwdio Stepni F: £6 FT: £20 Saturday 13th May 1.30pm & 3.30pm Miners’ F: £6 FT: £20 Sunday 14th May 1.30pm The show is suitable for ages 3+ Young Rosie dreams of carving a special turnip lantern for the Festival of Light. Little does she know how absolutely ENORMOUS her turnip will grow! To plant and harvest the turnip, Rosie will need plenty of help from the audience, her animal friends and one small but very important gnome… Mae merch ifanc o’r enw Rosie yn breuddwydio am gerfio llusern arbennig o feipen ar gyfer Gwyl ˆ y Goleuadau. Nid yw hi’n gwybod y gwnaiff ei meipen dyfu yn hollol ENFAWR! I blannu a chynaeafu’r feipen, bydd ar Rosie angen digonedd o gymorth gan y gynulleidfa, yr anifeiliaid sy’n ffrindiau â hi ac un corrach bychan ond pwysig iawn...

www.onemomentintimetheatre.com Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 15


Spoken Word

Saturday

SPEAK UP! Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 13th May, Saturday 10th June, Saturday 8th July, Saturday 12th August 3.00pm Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional artist as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

16 | Summer Season

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal â sesiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Psychic Sally Call Me Psychic Tour Lyric F: £12 (EB: £10) Tuesday 16th May 8.00pm

Ffwrnes F: £24 Tuesday 16th May 7.30pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Ian Boldsworth “Incessantly hilarious” – The Guardian

The nation’s favourite psychic, Sally Morgan is back and better than ever with her brand new show ‘Call Me Psychic’. Entertaining, sometimes heart-breaking, often controversial; the show celebrates her 9th year on the road. Sally says “Every night I’m on stage amazing things happen and it’s a privilege to be able to pass on messages of love and comfort”. The show is investigational and for the purpose of entertainment.

Support from / Cefnogir gan Matt Winning “With some actual jokes and delicious bits about his painfully unfunny parents who can’t see the dividing line between their son’s comedy and his real life, there was an edge and drive to Winning’s brief but inventive set” – Brian Donaldson, Chortle And other guests / A gwesteion eraill

Mae hoff seicig y genedl, Sally Morgan, yn dychwelyd â sioe newydd gwell nag erioed ‘Call Me Psychic’. Difyr, torcalonnus ar brydiau, ac yn ddadleuol yn aml; mae’r sioe yn dathlu ei 9fed blwyddyn ar daith. Dywed Sally “Bob tro y byddaf ar lwyfan, bydd pethau rhyfeddol yn digwydd, ac mae’n fraint cael cyfleu negeseuon o gariad a chysur”. Mae’r sioe yn ymchwiliol a darparu adloniant yw’r diben.

www.sallymorgan.tv

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 17


Cyd-Gynhyrchiad Mappa Mundi Theatr Mwldan Co-Production present

Barry Collings Entertainments & Rosa Records present

The Trials of Oscar Wilde

The Billy Joel Songbook

Ffwrnes F: £14 C: £12 Thursday 18th May 7.30pm

Ffwrnes F: £22.50 C: £20 G+: Buy 10 get 1 free Friday 19th May 7.30pm

Performed by Elio Pace and his Band

Gan / By Merlin Holland a/and John O’ Connor The opening night of ‘The Importance of Being Earnest’ in 1895 was the zenith of Oscar Wilde’s career. Less than 100 days later he found himself jailed, sentenced to two years hard labour for homosexuality. Using words spoken in court, feel what it was like to be in the company of a flawed genius.

Dynamic singer/songwriter Elio Pace and his magnificent 6-piece band delivers this sensational tour to celebrate the phenomenal music of Billy Joel, featuring the massive hits, ‘Uptown Girl’, ‘My Life’, ‘Just The Way You Are’ and fan favourites ‘Scenes From An Italian Restaurant’, ‘Goodnight Saigon’ and ‘Piano Man’ and more.

Noson agoriadol orfoleddus The Importance of Being Earnest yn 1895 oedd uchafbwynt gyrfa Oscar Wilde. Ychydig wedi hynny, roedd yn y carchar, wedi ei ddedfrydu gan y Goron i lafur caled am fod yn hoyw. Ond beth a ddigwyddodd yn ystod y prawf a beth a ddywedodd Wilde? Gan ddefnyddio’r geiriau go iawn a lefarwyd yn y llys, mae Mappa Mundi yn rhoi cyfle i gynulleidfaoedd i weld yr Oscar go iawn am y tro cyntaf.

Mae’r canwr/cyfansoddwr Elio Pace a’i fand 6 rhan gwych yn cynnal y daith gyffrous hon i ddathlu cerddoriaeth ryfeddol Billy Joel, yn cynnwys y caneuon hynod boblogaidd, ‘Uptown Girl’, ‘My Life’, ‘Just The Way You Are’ a ffefrynnau’r ffans, ‘Scenes From An Italian Restaurant’, ‘Goodnight Saigon’, ‘Piano Man’ ac eraill.

www.eliopace.com

www.mappa-mundi.org.uk 18 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Ballet Theatre UK present

Theatre Fideri Fidera present

Alice In Wonderland

Oskar’s Amazing Adventure

Lyric F: £18 C: £12 Friday 19th May 7.30pm

Miners’ F: £8 C: £6 FB: £22 Sunday 21st May 12.00pm and 2.00pm

Basing his ballet on Lewis Carroll’s much-loved children’s books, Ballet Theatre UK’s Artistic Director Christopher Moore has created a captivating piece, brimming with wit, humour and charm. With its whimsical flights of the imagination, eclectic music and joyful dance, Alice in Wonderland is delightful entertainment for all ages.

Desperate for fun, Oskar leaves his snowbound little house on top of the mountain to find someone to play with. But where are all the animals? Why does Oskar have to wait ‘till spring to play his favourite game?

Gan seilio ei fale ar lyfrau plant Lewis Carroll sy’n annwyl gan lawer, mae Cyfarwyddwr Artistig Ballet Theatre UK, Christopher Moore, wedi creu perfformiad hudolus, yn llawn ffraethineb, hiwmor a chyfaredd. Diolch i’r anturiaethau dychmygus mympwyol, cerddoriaeth eclectig a dawnsio llawen, mae Alys yng Ngwlad Hud yn cynnig adloniant hyfryd i’r hen a’r ifanc.

Mae Oskar yn awyddus i gael hwyl, ac mae’n gadael ei dˆy bychan ar ben mynydd sydd dan eira i chwilio am rywun i chwarae. Ond ble mae’r holl anifeiliaid? Pam mae’n rhaid i Oskar ddisgwyl tan y Gwanwyn i chwarae ei hoff gêm? Drama galonogol i blant ifanc a’u teuluoedd, yn llawn hiwmor da, antur, cerddoriaeth a chaneuon.

www.ballettheatreuk.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

A heartwarming play for young children and their families, full of good humour, adventure, music and song.

www.theatre-fideri-fidera.com

Tymor yr Haf | 19


“Max is an extraordinary circus theatre artist and having recently seen his show in London, I thoroughly recommend West Wales audiences not to miss this golden opportunity”

HHHHH

“A mesmerising family show” HHHHH Pirates of the Carabina present

Max Calaf Seve

Flown

Ffwrnes F:£10 C:£8 FB: £25 G6+:£8 Sch: £6 T: Free Saturday 20th May 7.00pm Sunday 21st May matinee 2.30pm

Ffwrnes F: £15 C: £12 FT: £40 Sch: £6 T: Free Friday 22nd – Saturday 23rd September 7.30pm Sunday 24th September 2:30pm

Set to an original and stunning musical score, ‘Anyday’ is a charming tale of the world he shares with his bird on a trampoline. Featuring amazing acrobatic trampolining skills and hilarious clowning, this is a brilliant and unique new show for all of the family, with a very clever and magical ending. Mae sgôr cerddorol gwreiddiol a thrawiadol yn gyfeiliant i ‘Anyday’, ac mae’n hanes hyfryd am y byd mae’n ei rannu â’i aderyn ar drampolîn. Mae hon yn sioe newydd wych ac unigryw i’r teulu cyfan, ac mae’n cynnwys sgiliau trampolinio acrobatig anhygoel a chlownio digrif dros ben, ac mae’r diweddglo yn glyfar iawn ac yn hudolus.

www.maxcalaf.com

‘Learn To Circus Fly’ Workshop F: £8 With ‘Flown’ show ticket: £4.50 Saturday 23rd September 2.30pm – 4.00pm Comedy and chaos with bold physicality and live music, FLOWN invites audiences to delight in the absurdity of contemporary circus life and revel in the world of Pirates of the Carabina– a motley crew of acrobats, aerialists, musicians and stuntmen with original live soundtrack, it’s big and beautiful – everything is FLOWN, even the band! Rightly feted as a great family show and achievement for British circus. Yn gymysg o gomedi ac anhrefn â symudiadau corfforol beiddgar a cherddoriaeth fyw, sy’n gwahodd cynulleidfaoedd i ymhyfrydu yng ngwrthuni bywyd y syrcas cyfoes a gorfoleddu ym myd beiddgar prydferth Môr-ladron Carabina – criw acrobatiaid, awyrgampwyr, cerddorion a styntwyr sy'n creu sioe, yn cynnwys cerddoriaeth fyw, mawr, prydferth a popeth yn HEDFAN. Mae’n sioe deulu ac yn haeddu'r ganmoliaeth am fod yn gampwaith ym myd syrcas.

www.piratesofthecarabina.com 20 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


University of Wales Trinity Saint David present

Kanda Bongo Man

Ignite Ffwrnes F: £8 C: £5 G10+: £5 Friday 26th May 7.30pm

O

Lyric F: £15 Saturday 27th May 7.30pm

This thrilling dance performance showcase celebrates the talents of the BA Dance students at the University of Wales Trinity Saint David. The evening will include a variety of dance pieces choreographed by professionals, with the promise of thought-provoking themes and concepts. This year we are delighted to invite Gwyn Emberton Dance, Kapow Dance at 2Faced Dance as our guest choreographers.

The man who gave the world the infectious Kwasa Kwasa dance; Kanda Bongo Man was a key figure in the introduction of African and World music to the mainstream. His music has always been driven by optimism and happiness, and his performances are exciting combinations of dance music and moves rooted deep in the Congolese tradition.

Mae’r perfformiad dawns cyffrous hwn yn amlygu doniau myfyrwyr y cwrs BA Dawns ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd y noson yn cynnwys amrywiaeth o ddawnsfeydd wedi’u trefnu gan ddawnswyr proffesiynol, a cheir addewid o themâu a chysyniadau a wnaiff brocio’r meddwl. Mae’r coreograffwyr gwadd eleni yn cynnwys Gwyn Emberton Dance a Kapow Dance yn 2Faced Dance.

Y dyn a gyflwynodd y ddawns Kwasa Kwasa atyniadol i’r byd; roedd Kanda Bongo Man yn ffigur allweddol yn y gwaith o gyflwyno cerddoriaeth Affrica a’r Byd i’r brif ffrwd. Mae ei gerddoriaeth yn wastad wedi cael ei dylanwadu gan optimistiaeth a hapusrwydd ac mae ei berfformiadau yn gyfuniadau cyffrous o gerddoriaeth ddawns a symudiadau sydd â gwreiddiau dwfn yn nhraddodiadau’r Congo.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 21


Commemorative Ffilm present

Andy Fairweather Low and the Low Riders Purple Rain Ffwrnes F: £20 Sunday 28th May 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 Wednesday 31st May 7.00pm

Andy Fairweather Low came to prominence as the lead singer in Amen Corner. The 60s saw them clock up hit after pop hit with songs such as ‘Bend Me Shape Me’, ‘Hello Suzy’ and ‘(If Paradise is) Half As Nice’. But you might have noticed a clue in the magnificent ‘Gin House’ to Andy’s future musical collaborations.

Join us at the Ffwrnes to commemorate the legacy of pop superstar Prince at the height of his powers in this film. Up-and-coming musician The Kid is poised to make his breakthrough, if only he can contend with the arrival of a beautiful dancer and the efforts of his rival.

Daeth Andy Fairweather Low yn adnabyddus fel prif ganwr Amen Corner. Yn y 60au, cawsant nifer o lwyddiannau â chaneuon pop megis ‘Bend Me Shape Me’, ‘Hello Suzy’ ac ‘(If Paradise is) Half As Nice’. Ond efallai eich bod wedi sylwi ar awgrym ynghylch cydweithio cerddorol Andy yn y dyfodol yn y gân odidog, ‘Gin House’.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i goffau’r archseren pop Prince pan oedd ar anterth ei rym yn y ffilm hon. Mae’r cerddor addawol ‘The Kid’ ar fin cael ei gyfle mawr, ond mae’n rhaid iddo ymdopi â dyfodiad dawnswraig hardd ac ymdrechion ei gystadleuydd.

www.andyfairweatherlow.com

22 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Afternoon In Paris Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 2nd June 8.00pm

Lyric F: £12 C: £10 Friday 2nd June 7.30pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Anthony King “King of the oneliners” – BBC London Live

Fronted by an unusual combination of clarinet, bass clarinet and vocals in several European languages, the unique, eclectic and widely appealing sound of Afternoon in Paris is delivered with a heartfelt and irresistible joie de vivre that will transport you through the smokey jazz clubs of 1930s Paris. Bring your dancing shoes!

Support from / Cefnogir gan Penella Mellor “One of the most exciting new comers around” – Jason Manford Plus special guests and your charming host / Gwesteion arbennig yn ogystal â gwestiwr straeon digrif Harriet Dyer

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Dan arweiniad cyfuniad anghyffredin o glarinet, clarinet bas a sgôr lleisiol mewn nifer o ieithoedd Ewropeaidd, caiff sain unigryw, eclectig a hynod apelgar Afternoon in Paris ei gyflwyno â ‘joie de vivre’ twymgalon ac anorchfygol a wnaiff eich cludo trwy glybiau jas myglyd Paris y 1930au. Dewch â’ch esgidiau dawnsio!

Tymor yr Haf | 23


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

Ammanford Community present

Back to the Future

Last Tango In Ammanford

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Miners’ F: £8 C: £7 Wednesday 7th June 7.30pm Thursday 8th June, Friday 9th June, Saturday 10th June 7.30pm Marty McFly (Michael J Fox), a 17-year-old high school student, is accidentally sent 30 years into the past in a time-travelling DeLorean invented by his close friend, the maverick scientist Doc Brown in this iconic sci-fantasy film. Mae Marty McFly (Michael J Fox) yn ddisgybl ysgol uwchradd 17 mlwydd oed, a chaiff ei anfon yn ddamweiniol 30 mlynedd i’r gorffennol mewn DeLorean sy’n gallu teithio trwy amser a ddyfeisiwyd gan ei gyfaill agos, y gwyddonydd ecsentrig Doc Brown, yn y ffilm ffantasi wyddonol eiconig hon.

24 | Summer Season

O

Dai Evans has a boring life, but online he’s created several fantasy personas to flirt with women. But on his 50th birthday three of these women show up at his house believing they are “the one”! Dai tries to hide his uninvited guests from each other, his wife, his daughter, his motherin-law and his boss! Ammanford Community Theatre’s 2nd production of this brand new comedy. Mae bywyd Dai Evans yn ddiflas, ond ar-lein, mae wedi creu sawl persona dychmygol er mwyn fflyrtio â merched. Ond ar achlysur ei ben-blwydd yn 50, daw tair o’r merched hyn i’w gartref gan gredu mai hwy yw’r “un lwcus”! Mae Dai yn ceisio cuddio ei westeion diwahoddiad oddi wrth ei gilydd, ei wraig, ei ferch, ei fam-yng-nghyfraith a’i fos! Ail gynhyrchiad Theatr Gymunedol Rhydaman o’r comedi newid sbon hwn.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Spoken Word Sat 10th June

L U F I T BEAU THE

E M GA

Off The Kerb present

Blue Bee Productions present

Russell Kane

The Beautiful Game

Right Man, Wrong Age Lyric F: £17 Friday 9th June 8.00pm Russell Kane unleashes another hilarious award-winning performance. Are you 16, yet feel 21? Are you 40, tragically faking 25? Or you’re 80, with the heart of three oxen and the sex drive of a bonobo chimp. This is normal. No one is ever the ‘right’ age – it’s the beauty and the curse of being a real person about growing up and growing down. Perfformiad digrif tu hwnt arall gan Russell Kane. Ydych chi’n 16, ond yn teimlo’n 21? Ydych chi’n 40, yn smalio’n drasig bod yn 25? Neu rydych chi’n 80, â chalon mor gryf â chalonnau tri ych ac awydd tsimpansî bonobo am gyfathrach rywiol. Mae hyn yn normal. Nid oes neb fyth ‘yr oedran iawn’ – dyna hyfrydwch a melltith tyfu i fyny a thyfu i lawr.

Stiwdio Stepni F: £12 O Friday 9th June 7.30pm, Saturday 10th June Matinee 2.30pm & 7.30pm The musical is the story of ordinary people in an extraordinary situation and follows the fortunes of a group of teenagers, all members of a local soccer team, and their friends. Mae’r sioe gerdd hon yn adrodd hanes pobl gyffredin mewn sefyllfa hynod ac mae’n dilyn hynt a helynt criw o laslanciau, sydd oll yn aelodau o dîm pêl-droed lleol, a’u ffrindiau.

www.russellkane.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 25


Curtain Up Theatre Company present

Tiny Toes Ballet LTD present

Saturday Night At the Movies

Tiny Toes Ballet Summer Production

Ffwrnes F: £12 Saturday 10th June 7.00pm

O

This production brings together the best six decades in a jewel of a musical, through movie tunes popularised by timeless movies and theatre plays that touched the hearts of millions all over the world. For one night only, experience this evening of pure nostalgia. Mae’r cynhyrchiad hwn yn cyfuno goreuon chwe degawd mewn perl o sioe gerdd, trwy gerddoriaeth a ddaeth yn boblogaidd diolch i ffilmiau a dramâu bythol a gyffyrddodd â chalonnau miliynau ledled y byd. Am un noson yn unig, dewch i brofi noson o atgofion pur. In Aid of the local branch of MIND Compared by Denys Jenkins AKA Denny Twp

26 | Summer Season

Ffwrnes F: £8 Sunday 11th June 1.00pm & 6.30pm

O

Come and join us on a magical journey as our pupils aged 3-8 perform their ballet, tap, music and mime. Tiny toes ballet is the only UK dance programme for babies and children aged 6 months – 7 years, integrated with the EYFS curriculum, developing a love of dance in a fun, friendly and nurturing environment. Ymunwch â ni ar daith hudolus wrth i’n disgyblion 3-8 mlwydd oed berfformio bale, dawnsio tap, cerddoriaeth a meimio. Tiny Toes Ballet yw’r unig raglen ddawns yn y DU i fabanod a phlant rhwng 6 mis a 7 blwydd oed, wedi’i hintegreiddio â chwricwlwm EYFS, yn datblygu mwynhad o ddawns mewn amgylchedd hwyliog, cyfeillgar ac anogol.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Swansea Storytelling present

Blonde Sheep Entertainments present

Stranger at the Door Forbidden Nights Ffwrnes Fach F: £6 Loyalty Card: £5 Wednesday 14th June 7.30pm

Ffwrnes Premium: £25 F: £22 Friday 16th June 8.00pm Age: 18+

Come and enjoy an evening of traditional storytelling titled; ‘Stranger at the Door...’ in the Ffwrnes Fach, hosted by Swansea Storytelling Club and The Hearth Storytellers with special guest and award winning Canadian storyteller, Dan Yashinsky, and his magical talent of spinning words into beautiful imagery and fascinating stories that will capture your heart.

CIRCUS JUST GOT SEXY! Hand-picked, professionally trained performers from around the UK with charisma, undeniable talent, sparkling personality and honed physiques bring you a night you’ll never forget. They can sing, can dance and are VERY easy on the eye! A vocalist, aerial artist, pole performer and fire act all deliver an element of naughtiness. The evening is suitable for ages 18 to 80. Cirque de Soleil meets Magic Mike!

Dewch i fwynhau noson o chwedleua traddodiadol o’r enw ‘Stranger At The Door...’ yn y Ffwrnes Fach. Cynhelir y digwyddiad gan ‘Swansea Storyteller Club’, The Hearth Storytellers, a cheir straeon a wnaiff eich swyno gan y gwestai arbennig a’r chwedleuwr o Ganada, Dan Yashinsky, a’i ddawn hudolus o droi geiriau yn ddelweddau hyfryd a straeon cyfareddol.

MAE’R SYRCAS BELLACH YN SECSI! Perfformwyr proffesiynol wedi’u dewis yn arbennig o bob cwr o’r DU. Mae ganddynt garisma, doniau diamheuaeth, personoliaethau bywiog a chyrff heini, ac fe gewch chi noson fythgofiadwy ganddynt. Gallant ganu, gallant ddawnsio, ac maent yn HYNOD o hardd! Bydd cantores, awyrgampwraig, perfformwraig polyn a pherfformwraig tân oll yn cynnig elfen o ddireidi. Digwyddiad addas i bawb sydd rhwng 18 a 80 mlwydd oed. Cymysgedd o Cirque de Soleil a Magic Mike!

www.forbidden-nights.co.uk Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 27


Ballet Cymru present

Commemorative Ffilm present

The Light Princess

When Marnie Was There

Ffwrnes F: £22.50 C: £20 Under 16: £17 Saturday 17th June 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 Saturday 17th June 1:30pm (Talk by Ashley Williams 3:15pm)

UWTSD & Coleg Sir Gˆar Dance students perform in the curtain raiser. A princess afflicted by a constant weightlessness is unable to get her feet on the ground, both literally and metaphorically, until she finds a love that brings her down to earth, with breath-taking choreography. It was made into a musical by Tori Amos and Samuel Anderson and performed in the National Theatre in 2013 with Rosalie Craig as the lead. Mae tywysoges sy’n dioddef gan ddiffyg pwysau cyson yn methu cael ei thraed ar y ddaear, yn llythrennol ac yn drosiadol, nes iddi ganfod cariad sy’n dod â hi yn ôl lawr i’r ddaear. Mae’r coreograffi yn syfrdanol. Cafodd ei droi yn sioe gerdd gan Tori Amos a Samuel Anderson, a pherfformiwyd y sioe yn y Theatr Genedlaethol yn 2013 â Rosalie Craig yn chwarae’r brif ran.

Japanese Language Film with English subtitles A wistful tale of friendship between two young girls, one of whom may not be real. Responsible for some of the best loved animes of all time, Studio Ghibli’s final film earned them a fifth nomination for Best Animated Feature at the 2016 Academy Awards. Hanes trist am gyfeillgarwch rhwng dwy eneth; efallai nad yw un ohonynt yn real. Mae Studio Ghibli yn gyfrifol am rai o’r anime mwyaf poblogaidd erioed, ac fe wnaeth eu ffilm olaf sicrhau pumed enwebiad iddynt am y Ffilm Fywlunedig Orau yng Ngwobrau’r Academi yn 2016.

www.welshballet.co.uk

28 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Carmarthen Music Service present

Avalon present

Junior Proms Ffrwnes F: £8.50 C: £6.50 Wednesday 14th – Thursday 15th June & Monday 19th – Tuesday 20th June

O

Junior Prom Concert 1 – Wednesday June 14th 7.00pm (Llanelli & Dinefwr Cerddorfa Arall, Llanelli Junior Strings, Llanelli Junior Choir) Junior Prom Concert 2 – Thursday June 15th 7.00pm (Carmarthen & Gwendraeth Cerddorfa Arall, Carmarthen Junior Strings, Carmarthen Junior Choir) Junior Prom Concert 3 – Monday June 19th 7.00pm (Carmarthenshire Junior Guitars, Dinefwr Junior Strings, Dinefwr Junior Choir) Junior Prom Concert 4 – Tuesday June 20th 7.00pm (Carmarthenshire Junior Brass, Carmarthenshire Junior Woodwind, Junior Percussion Ensemble)

www.musicservice.amdro.org.uk Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Lyric F: £12 (EB: £10) Tuesday 20th June 8.00pm This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Jarlath Regan Uplifting, inventive and relentlessly funny stand-up. Chynulleidfaoedd am ei gomedi ‘stand-up’ dyrchafol, dychmygus a hynod o ddoniol. Support from / Cefnogir gan Julian Deane Genius punch lines and perfect delivery. Diolch i’w linellau cloi gwych a’i ddawn o gyfleu yn berffaith. Plus special guests and your funny-making host / Gwesteion arbennig yn ogystal â gwestiwr straeon digrif Jack Barry “An inventive flourish behind his likeable banter” – Steve Bennett, Chortle

www.avalonuk.com Tymor yr Haf | 29


Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Eddie the Eagle

The Searchers

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Wednesday 21st June 1.30pm

Ffwrnes F: £21 Wednesday 21 June 7.30pm

With the help of a bad-tempered former champion (Hugh Jackman), would-be Olympian Eddie (Taron Egerton) finally seizes his chance for sporting glory at the 1988 Winter Olympics. This affectionate tribute to Britain’s one-man Olympic ski jump squad Eddie ‘The Eagle’ Edwards is a truly uplifting celebration of the underdog spirit.

With five decades worth of explosive hits, album recordings, B-sides, well-known favourites, combined with anecdotes and reminiscences, this hightly entertaining solo concert and show has been warmly and enthusiastically received throughout the world and has appealed to large fan base of all ages, new or loyal.

Diolch i gymorth cyn-bencampwr crintach (Hugh Jackman), o’r diwedd, mae’r darpar Olympiad Eddie (Taron Egerton) yn bachu ar ei gyfle am fri ym myd chwaraeon yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf yn 1988. Mae’r deyrnged annwyl hon i dîm naid sgïo un dyn Prydain yn y Gemau Olympaidd, Eddie ‘The Eagle’ Edwards, yn ddathliad gwirioneddol ddyrchafol o ysbryd cystadleuydd sy’n anhebygol o ennill.

Mae’r gyngerdd unawdau a’r sioe hon yn cynnwys gwerth pum degawd o lwyddiannau ysgubol, recordiadau ar gyfer albymau, caneuon ochr B, a ffefrynnau adnabyddus, ynghyd ag hanesion ac atgofion, ac mae hi wedi cael croeso cynnes a brwdfrydig ledled y byd. Mae wedi apelio at ddilynwyr o bob oedran, newydd neu ffyddlon.

30 | Summer Season

www.the-searchers.co.uk

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Jermin Productions present

The Jive Aces

We’ll have to do it again then won’t we? Woo!

Ffwrnes F: £15 C: £13 Friday 23rd June 7.30pm

Lyric F: £12.50 C: £10.50 FB: £40 Friday 23rd June 7.30pm

UK’s No.1 Jive & Swing band, with their high-energy music and being the first live band to reach the final rounds of ‘Britain’s Got Talent’, boasts a good night for all! The band’s live set includes songs from their latest album ‘King of the Swingers’ featuring classics: ‘Bare Necessities’; ‘Mack The Knife’ and their hit version of Morcambe & Wise’s ‘Bring Me Sunshine’.

It’s going to be PANTO-monium! Join us as we reunite SEVEN of the best Jermin Productions Pantomime casts for one night only to bring you an evening jam-packed with sensational vocals, show stopping performances, a grand reveal on this year’s dazzling Pantomime as well as familiar faces from BBC, CBBC and SKY One.

Band Jeif a Swing mwyaf blaenllaw y DU, â’u cerddoriaeth llawn egni. O gofio mai dyma’r band byw cyntaf i gyrraedd rowndiau terfynol ‘Britain’s Got Talent’, mae rhagolygon am noson wych i bawb! Mae set fyw y band yn cynnwys caneuon o’u halbwm diweddaraf, ‘King of the Swingers’, megis y clasuron: ‘Bare Necessities’; ‘Mack The Knife’ a’u fersiwn hynod boblogaidd o ‘Bring Me Sunshine’ gan Morcambe a Wise.

Bydd hi’n BANTO-moniwm! Ymunwch â ni wrth i ni aduno saith cast o Bantomeimiau gorau Jermin Productions am un noson yn unig i gynnig noson llawn dop o ganeuon campus, perfformiadau syfrdanol, datgeliad pwysig ynghylch Pantomeim trawiadol eleni ac wynebau cyfarwydd o’r BBC, CBBC a SKY One.

www.jerminproductions.co.uk

www.jiveaces.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 31


Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers present

Evolution Productions present

Last Night of the Proms

Mister Maker & the Shapes

Ffwrnes F: £20 Saturday 24th June 7.00pm

Lyric F: £14.50 C: £11 Lapseat: £20 FB: £48 Saturday 24th June 10.00am, 1.30pm & 4.00pm

Get your flags ready! Join the 250+ massed voices and musicians starring the choirs of Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers, Angelicus Chorale, Morriston RFC Choir, Llanelli Choral Society, British Sinfonietta, all under the legendary baton of John Hywel Williams.

“Inventive, creative and entertaining, a great way for young children to see just how much fun being crafty can be”

Chwifiwch eich baneri! Ymunwch â dros 250 o gantorion a cherddorion cyfunedig yn cynnwys Côr Genethod Hywel a Chantorion Bechgyn Hywel, Angelicus Corale, Côr Clwb Rygbi Treforys, Cymdeithas Gorawl Llanelli a Sinffonieta Prydain gyda’i gilydd, oll dan arweiniad disglair John Hywel Williams.

www.hywelchoir.com

“The show is genius HHHHH” South London Press

Join CBeebies’ Mister Maker in his hit live theatre tour! With a fabulous supporting cast, this fantastic live show encourages Mini Makers and grown-ups to sing, dance and make some noise! Mini Makers, get ready to go on a real arty adventure with your favourite shapes! Ymunwch â Mister Maker o CBeebies yn ei daith theatr fyw hynod boblogaidd! Mae’r sioe fyw wych hon yn cynnwys cast ategol gwych, ac mae’n annog ‘Mini Makers’ ac oedolion i ganu, dawnsio a chreu sˆ wn! Cyfle i’r ‘Mini Makers’ fwynhau anturiaeth gelf-a-chrefftus gyda’u hoff siapiau!

www.mistermakerlive.co.uk 32 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Eisteddfod Rhydaman

Kaz Hawkins Band

Miners’ F: £4 Under 18s: 50p Saturday 24th June 1.00pm & 7.00pm

Lyric F: £12 C: £10 Wednesday 28th June 7.30pm

Eisteddfod Rhydaman returns to the Miners’ Theatre. Come along to experience a day of traditional and contemporary Welsh entertainment, with competitions suitable for individuals of all ages. An additional open choir competition will also be held for the very first time this year.

Kaz Hawkins is Northern Ireland’s multi award-winning songstress with a deep, powerful voice, a delicious firework of a character and an unmistakable trademark look. Her soulful, original songs and her explosive presence leaves the audience wanting more as she brings her high energy and emotionally charged show to the stage.

For programmes and further information, please contact Roger Phillips on 01269 850 870. Bydd Eisteddfod Rhydaman yn dychwelyd i Theatr y Glowyr eleni. Dewch i brofi diwrnod o adloniant traddodiadol a chyfoes Cymreig, gyda chystadlaethau i unigolion o bob oed. Cynhelir cystadleuaeth corau agored am y tro cyntaf erioed eleni. Am raglen neu wybodaeth bellach, cysylltwch â Roger Phillips ar 01269 850 870.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Mae Kaz Hawkins yn gantores o Ogledd Iwerddon sydd wedi ennill nifer o wobrau, ac mae ganddi hi lais dwfn, pwerus, cymeriad hyfryd o danbaid a’i delwedd nodedig. Bydd ei chaneuon gwreiddiol teimladwy a’i phresenoldeb ffrwydrol yn sicrhau fod y gynulleidfa yn awyddus am ragor, wrth iddi hi ddod â’i hegni sylweddol a’i sioe llawn emosiynau i’r llwyfan.

www.kazhawkins.com

Tymor yr Haf | 33


Co-commissioned by Live Theatre/The Marlowe Theatre. A Paper Birds Production

A LIVE AND UP CLOSE THEATRE EXPERIENCE ABOUT ‘CLASS’ LIKE YOU’VE NEVER SEEN BEFORE

34 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


“Mobile neatly turns the caravan into a magic box where every cupboard and drawer springs a surprise” Miners’ F: £7.50 5.00pm, 6.00pm, 7.00pm & 8.00pm The Caravan will be located outside the Theatre. Age Guidance 12+

Ffwrnes F: £7.50 5.00pm, 6.00pm, 7.00pm & 8.00pm 11.00am, 11.45am, 12.45pm, 1.30pm, 2.45pm, 3.30pm, 5.15pm, 6.00pm, 7.00pm, 7.45pm The Caravan will be located outside the Theatre. Age Guidance 12+

We are taught from a young age to aim high, to reach for the stars, to want more, more than our parents, more than the generations before us, to climb the social ladder. But as we surge forward, what are we leaving behind? And from our ladder in the stars, if we look back, what do we see? A 40 minute theatre performance set in a caravan for audiences of 8 people at a time. Theatre goers will enjoy the challenge and new theatre audiences will be hooked for life. Ideal for schools, small organisations teambuilding, or simply family groups and friends. Not to be missed and book early. Tailored education package / groups of 24 including teachers – £6 (Consult Box Office before booking). Profiad theatr byw ac agos am ‘ddosbarth’ – nad ydych wedi gweld o’r blaen. Perfformiad theatr 40 munud wedi’i leoli mewn carafan i gynulleidfa o 8 person ar y tro. Bydd ymwelwyr theatr yn sicr i fwynhau’r sialens a bydd ymwelwyr newydd yn cael eu bachu am byth! Yn ddelfrydol ar gyfer ysgolion, cymdeithasau bach neu grwpiau teuluol a ffrindiau. Peidiwch a cholli’r cyfle. Archebwch yn gynnar. Pecyn addysg teilwredig / grwpiau o 24 yn cynnwys athrawon – £6 (Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau cyn archebu).

www.thepaperbirds.com Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk


Phil Cooper & Dan Thomas

Sied Tad-cu Ted

Ffwrnes F: £8 C: £7 Thursday 29 June 8.00pm

Ffwrnes F: £5 C: £3.50 Friday 30 June 6.15pm

Brand new Welsh-language stand-up comedy show by two talented comedians. Dan presents his unique upbringing… Welsh terriorists (his Mam and Dad were in the Free Wales Army)

Sioe amlgyfrwng yw Sied Tad-cu Ted a bydd yn cael ei berfformio gan griw talentog DAI Sir Gâr – Ysgol Theatr Amlgyfrwng Gymraeg sydd yn cwrdd yn y Ffwrnes, lle mae plant wedi dysgu sgiliau megis actio, canu, ffilmio, animeiddio a chreu cartwn ˆ dros gyfnod o 13 wythnos. Yn wynebu’r ffaith bod eu tai ar fin cael eu dinistrio, mae plant Stryd y Bannau yn gorfod codi digon o arian i rwystro adeiladwaith yr heol osgoi newydd. Wedi iddynt dyfeisio cynllun, mae eu hantur gyffrous yn eu harwain i Dad-cu Ted a’i Sied anhygoel… a phwy a wyr ˆ beth arall sydd yn aros amdanynt ar eu taith anhygoel trwy amser!

Laid back comedy style and unique voice from the Rhondda, Phil explores what's really going on, always hilarious, view of a world he's only just beginning to comprehend. Sioe gomedi stand-yp cyfrwng Cymraeg gan ddau ddigrifwr dawnus. Mae Dan yn cyflwyno ei fagwraeth unigryw gan archwili... terfysgwyr Cymreig (roedd ei rieni yn aelodau o Fyddin Rhyddid Cymru) Comedi hamddenol ei natur a llais unigryw o’r Rhondda, bydd Phil yn ystyried beth sy’n digwydd mewn gwirionedd o dan yr olwg allanol hamddenol, a bydd yn amlygu ei ddehongliad gwreiddiol, dychmygus a hynod o ddoniol o fyd mae’n cychwyn ei ddeall.

36 | Summer Season

Grandfather Ted’s Shed is an original musical performed by the talented cast of DAI Sir Gâr – a Welsh-language multimedia theatre school for young people based at Y Ffwrnes, where children have spent 13 weeks learning skills such as acting and singing. Faced with the prospect of their homes being demolished, the children of Beacon Street need to find a way to raise enough money to stop the construction of the new bypass. Their adventure leads them to Grandfather Ted and his amazing Shed. Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Spoken Word Sat 8th July

TEA DANCE Wed 5th July CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

Seren Performing Arts present

Great Dictator

Disney’s ‘Beauty and the Beast’ Jnr.

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Wednesday 5th July 7.30pm Jewish-Tomainian barber (Charlie Chaplin) who has since been hospitalized, the result of a WWI battle. The barber, who had been suffering from memory loss about the war, is shown the new persecuted life of the Jews by many living in the Jewish ghetto, including a washerwoman named Hannah, with whom he begins a relationship. Satirical Comedy. Mae Charlie Chaplin yn chwarae rhan barbwr o Iddew o wlad Tomainia, sydd yn yr ysbyty o ganlyniad i un o frwydrau’r Rhyfel Mawr. Roedd y barbwr wedi colli pob atgof am y rhyfel, ac mae llawer o’r Iddewon sy’n byw yn y geto Iddewig yn dangos yr erledigaeth a ddioddefir gan yr Iddewon iddo. Un o’r rhain yw Hannah, sy’n olchwraig, ac mae’n cychwyn perthynas newydd gyda hi. Comedi Dychanol.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Stiwdio Stepni F: £8 Friday 7th July 7.00pm Saturday 8th July 11am & 2.30pm

O

Come and support the talented Seren students as they present this original Broadway production, of the fantastic story of transformation and tolerance of Belle and the Beast. Featuring some of the most popular songs written by Alan Menken and Howard Ashman, along with new songs by Mr. Menken and Tim Rice. Dewch i gefnogi myfyrwyr dawnus Seren wrth iddynt gyflwyno’r cynhyrchiad Broadway gwreiddiol hwn o hanes rhyfeddol Belle a’r Bwystfil sy’n portreadu gweddnewidiad a goddefgarwch. Mae’n cynnwys rhai o’r caneuon mwyaf poblogaidd a ysgrifennwyd gan Alan Menken a Howard Ashman, ynghyd â chaneuon newydd gan Mr. Menken a Tim Rice.

Tymor yr Haf | 37


Ffwrnes Mynediad am ddim / Admission Free Dydd Sadwrn 1af – Dydd Sul 2ail Gorffennaf 10yb – 4yp Saturday 1st – Sunday 2nd July 10am – 4pm l l l

l l l

38 | Summer Season

Dathlu a dangos gwaith gwneuthurwyr sefydledig yng Nghymru Yn ddathliad o sgiliau a thalent sy’n mynd i mewn i’r ‘gwneud’ Yn gyfle i gefnogi rhai talentau a gwneuthurwyr newydd yn ystod eu blynyddoedd cynnar. Celebrates and showcases the work of some of the best established makers in Wales Is a celebration of the skills and talent which go in to ‘the making’ Is an opportunity to support talented and fresh makers during their early years.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


The Performance Factory present

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

A Chorus Line

Easy Virtue

Ffwrnes F: £13 C: £9 Tuesday 11th – Friday 14th July 7:30pm

O

A stunning concept musical capturing the spirit and tension of a Broadway chorus audition in a fusion of song, dance, and authentic drama championing individuality and redemption. Personal stories told by hopefuls exploring love, loss, sexuality, and ambition. Featuring one powerhouse number after another with classics such as ‘What I Did for Love’ and ‘I Hope I Get It’. Sioe gerdd gysyniadol drawiadol sy’n cyfleu ysbryd a thensiwn gwrandawiad i gorws yn Broadway, ac mae’n cyfuno canu, dawnsio a drama wreiddiol sy’n annog hunaniaeth a gwaredigaeth. Straeon personol yn trafod cariad, colledion, rhywioldeb ac uchelgais, a adroddir gan unigolion gobeithiol. Mae’n cynnwys nifer o ganeuon pwerus ynghyd â chlasuron megis ‘What I Did for Love’ ac ‘I Hope I Get It’.

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Wednesday 12th July 1:30pm Wealthy young aristocrat John Whittaker returns to his family home with a new American wife in tow to face the reactions of his both welcoming and horrified family. British favourites Colin Firth and Kristin Scott Thomas star in this 1920s set adaption of Noel Coward’s sparkling society farce. Mae’r aristocrat ifanc cyfoethog John Whittaker yn dychwelyd i gartref ei deulu gyda gwraig newydd o’r Amerig i wynebu ymateb ei deulu sy’n groesawus ac wedi’u brawychu ar yr un pryd. Mae’r ffefrynnau Prydeinig Colin Firth a Kristin Scott Thomas yn serennu yn yr addasiad set 1920au hwn o ffars Noel Coward am fyd y boneddigion.

www.theperformancefactorywales.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 39


Lleisiau Hardd present

Meadows Music present

Lleisiau Hardd Annual Concert

Celtic Journey

With Special Guest Mark Llewelyn Evans

Miners’ F: £8 C: £6 Saturday 15th July 7.30pm

Ffwrnes F: £15 Saturday 15th July 7.30pm Come and join Lleisiau Hardd and Lleisiau Hardd Bach at their annual concert, as this vibrant choir take you on a musical journey. With classic songs from the West End, traditional Welsh and many many more. This year the choir will be joined by guest artist Mark Llewelyn Evans. Dewch i ymuno â chorau Lleisiau Hardd, a Lleisiau Hardd Bach, yn ei cyngerdd blynyddol. Gadewch i’r corau bywiog yma fynd a chi ar daith gerddorol. Canueon adnabyddol o’r “West End”, caneuon traddodiadol Cymreig, hen ffefrynnau a llawer mwy. Eleni, mae’n bleser gan Lleisiau Hardd, i groesawu y byd enwog Mark Llewelyn Evans, fel gwr ˆ gwadd.

Celtic Journey is a stage show featuring music, dance, and story celebrating the Celtic nations, their traditions, and international ties that unite in a world of hardship, hope, and new beginnings. Starring the vibrant Carmarthenshire Folk-Crossover group The Meadows and international Celtic singer Kristyn Murphy, audiences will become lost in two hours of toe-tapping reels, heart wrenching ballads, and stories of home. Mae’r Celtic Journey yn sioe lwyfan yn cynnwys cerddoriaeth, dawnsio a chwedleua i ddathlu’r gwledydd Celtaidd, eu traddodiadau a’r cysylltiadau rhyngwladol sy’n uno mewn byd o galedi, gobaith a dechreuadau newydd. Mae’r sioe yn cynnwys y grwp ˆ Gwerin-Gorgyffwrdd o Sir Gaerfyrddin, The Meadows, a’r gantores Geltaidd ryngwladol Kristyn Murphy, ac fe wnaiff cynulleidfaoedd ymgolli mewn dwyawr o riliau a wnaiff iddynt guro eu traed, baledi emosiynol a straeon am adref. Blue Bee Productions in conjunction with Llanelli Musical Players

40 | Summer Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


ACT present

The Who’s Tommy Ffwrnes F: £13 Thursday 20th, Friday 21st & Saturday 22nd July 7.30pm

Summer Variety Show O

After witnessing an accidental murder Tommy is traumatized into catatonia, and suffers abuse at the hands of his sadistic relatives and neighbours. As an adolescent, he’s discovered to have a knack for playing pinball, and he becomes an international pinball superstar. A deaf, dumb and blind boy’s journey from pain to triumph is a sensorydefying rock and roll tale in the most electrifying evening of rock and roll ever to play in a theatre!

Miners’ F: £7.50 Ch: £5.50 Saturday 22nd July 6.00pm Saturday 29th July 6.00pm

O

A fundraising variety performance by members of Ammanford Community Theatre, Starquest children’s theatre group and Statik teen dance group. Lots of singing, dancing and comedy. A great family event. Perfformiad amrywiaethol i godi arian gan aelodau o Theatr Gymunedol Rhydaman, grwp ˆ theatr plant Starquest a grwp ˆ dawns glasoed Statik. Digonedd o ganu, dawnsio a chomedi. Digwyddiad gwych i deuluoedd.

Ar ôl tystio i lofruddiaeth ddamweiniol, mae’r trawma yn achosi catatonia i Tommy, ac mae’n dioddef camdriniaeth gan ei berthnasau a’i gymdogion sadistig. Fel llanc ifanc, darganfyddir fod ganddo ddawn am chwarae pinbel, a daw yn un o sêr rhyngwladol y gamp. Mae taith bachgen mud, byddar a dall o boen i fuddugoliaeth yn stori roc a rôl a wnaiff herio eich synhwyrau, a dyma’r noson fwyaf trydanol o roc a rôl a gafwyd mewn unrhyw theatr!

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 41


The Crowman present

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Shapeshifters Magical Birds

It Happened One Night

Lyric Wednesday 2nd August Miners’ Thursday 3rd August Stiwdio Stepni Friday 4th August 11 00 & 1.30pm F: £5 Sibling: £3.50 Storytelling and shadow puppet making with the Crowman to entertain your little ones’ imagination this summer holiday. Get involved and enjoy the creative process with the little ones! Chwedleua a chreu pypedau cysgod gyda’r Crowman i ddiddanu dychymyg eich plant bach yn ystod gwyliau’r haf hwn. Cyfranogwch a mwynhewch y broses greadigol gyda’r rhai bach!

42 | Summer Season

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Wednesday 9th August 1:30pm Runaway heiress Claudette Colbert is helped en route back to her husband by on-the-make journalist Clark Gable. Director Frank Capra’s trendsetting screwball comedy became the first film to hit the ‘Grand Slam’ at the Academy Awards; winning for Best Actor, Best Actress, Best Picture, Best Director and Best Screenplay. Caiff yr aeres ar ffo Claudette Colbert ei helpu ar ei thaith i ddychwelyd at ei gˆ wr gan y newyddiadurwr uchelgeisiol Clarke Gable. Comedi hanner-gan y cyfarwyddwr Frank Capra oedd y ffilm gyntaf i ennill ‘Grand Slam’ yng Ngwobrau’r Academi, gan ennill gwobrau’r Actor Gorau, yr Actores Orau, y Llun Gorau, y Cyfarwyddwr Gorau a’r Sgript Ffilm Orau.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


It’s An Act and Ffwrnes Joint Production present

Ffwrnes F: £14.50 C: £12 G10+: £11 Wednesday 9th – Saturday 12th August 7.30pm / Wednesday & Saturday Matinees 2.30pm Maldwyn the loveable rogue from rugby film Grand Slam has an epiphany, he must go to New Zealand to help Wales win the 2011 World Cup! Played by Llanelli pantomime favourite Denys Jenkins (AKA Denny Twp), Maldwyn and his friends, take you on tour. Carry-on style comedy full of fun and frolics, laughs guaranteed from kick off to the final whistle. But remember – What goes on tour, stays on tour!

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Mae Maldwyn y gwalch annwyl o’r ffilm rygbi Grand Slam wedi cael ymddatguddiad; rhaid iddo fynd i Seland Newydd i helpu Cymru i ennill Cwpan y Byd 2011! Chwaraeir rhan Maldwyn gan un o ffefrynnau pantomeim Llanelli, Denys Jenkins (AKA Denny Twp), a byddwch yn mynd ar daith gyda Maldwyn a’i ffrindiau. Comedi yn nhraddodiad y ffilmiau Carry-on yn llawn hwyl a sbri, a chwerthin diddiwedd o’r dechrau i’r diwedd. Ond cofiwch – Peidiwch â chario clecs am helyntion y daith! Tymor yr Haf | 43


TEA DANCE Wed 16th August Boom productions present

Taming of the Shrew Live Superstars

of Wrestling

Stiwdio Stepni O F: 10 Evenings / £5 Saturday Afternoon Wednesday 16th – Saturday 19th August 7:30pm 2.30pm Saturday Afternoon Baptisa has two daughters – the beautiful Bianca, and Katherine ‘The Shrew’. Bianca has suitors falling over each other to win her hand, but she cannot marry until her sister does. It looks hopeless until Petruchio turns up. Could he possibly be the man for the job of taming the shrew? Mae gan Baptisa ddwy ferch – y brydferth Bianca, a’r ‘Shrew’ Katherine. Mae dynion yn ymladd i briodi Bianca, ond ni all hi briodi nes bod ei chwaer yn priodi. Mae’n edrych yn anobeithiol tan i Petruchio troi i fyny. Yw hi’n bosibl taw fe fydd y dyn ar gyfer dofi’r llyg?

44 | Summer Season

Ffwrnes F: £12 C: £9 FT: £35 Thursday 17th August 7.30pm Live Superstars of Wrestling make a triumphant return to the Ffwrnes this half term. Come and experience the excitement and atmosphere first hand as top names in British wrestling battle it out in an evening of high impact wrestling action, suitable for all the family. Witness the thrills and spills of American style wrestling, an event normally only reserved for your TV screens! Mae ‘Live Superstars of Wrestling’ yn gwneud dychweliad buddugoliaethus i’r Ffwrnes yn ystod yr wythnos hanner tymor yma. Dewch i brofi’r cyffro a’r awyrgylch dros eich hunan wrth i enwau blaengar ym myd reslo Prydeinig ffrwydro mewn noson drawiadol o reslo, sy’n addas ar gyfer yr holl deulu. Byddwch chi’n dyst i wefrau a chodymau reslo ar ddull Americanaidd, digwyddiad sydd fel arfer i’w weld ar eich sgriniau teledu’n unig!

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


PANTO TICKETS are on sale from 17th August 2017 Act present

Cwmni Mega

Sleeping Beauty

Lyric Tuesday 14th & Wednesday 15th November

Miners’ Friday 8th – Sunday 10th December

Ffwrnes Tuesday 5th – Wednesday 6th December The Panto Company present

Dick Whittington

Jermin Productions present

JACK and the Beanstalk!

Miners’ Thursday 28th – Friday 29th December

Lyric Friday 8th – Saturday 16th December

Friendship Theatre Group present

Ffwrnes Wednesday 20th – Saturday 30th December

Cinderella

“The GIGANTIC Pantomime of Fee, Fi, Fo, and FUN at two Carmarthenshire Theatre Venues!”

Ffwrnes Thursday 11th – Sunday 28th January

Oh No it isn’t

DECEMBER but your Panto Tickets are ON SALE NOW

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 45


Spoken Word Sat 12th August Mess Up The Mess Theatre Company and Cwmni Pluen present

Us, Proclaimed Clywch Ni Created by Aled Pedrick, Ifan Davies Miners’ F: £8 C: £5 Under 25: £5 O Friday 25th & Saturday 26th August 7.30pm Saturday 26th August Matinee 2.30pm Our world is changing and the path ahead is uncertain. Who makes the decisions that carve out our future – who’s voices are ignored? Have we created a broken generation? Will the voices of Wales’ young people rise together in harmony and sing out in protest? Young people explore and champion THEIR vision for the world: for our future. New bilingual play with music. Mae ein byd yn newid ac mae’r llwybr sydd o’n blaen yn ansicr. Pwy sy’n gwneud penderfyniadau sy’n llunio ein dyfodol – lleisiau pwy sy’n cael eu hanwybyddu? A ydym ni wedi creu cenhedlaeth doredig? A wnaiff lleisiau pobl ifanc Cymru godi gyda’i gilydd mewn cytgord a chanu i brotestio? Pobl ifanc yn archwilio eu gweledigaeth HWY o’r byd ac yn dadlau dros hynny: er mwyn ein dyfodol. Drama ddwyieithog newydd â cherddoriaeth. 46 | Summer Season

Commemorative ffilm present

Willy Wonka and the Chocolate Factory Stiwdio Stepni F: £5 Tuesday 29th August 1:30pm The late beloved Gene Wilder gives one of his signature performances as Willy Wonka, leading a group of five children and their parents through the gauntlet of his chocolate factory. A world of pure imagination awaits them as they vie to prove themselves worthy of continuing the eccentric candyman’s legacy. Y diweddar annwyl Gene Wilder yn rhoi un o’i berfformiadau llofnod fel Willy Wonka, gan arwain grwp ˆ o bump o blant a’u rhieni trwy her ei ffatri siocled. Mae byd o ddychymyg pur disgwyl iddynt wrth iddynt gystadlu i brofi eu hunain yn deilwng o barhau etifeddiaeth y Candyman ecsentrig.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Coming Soon Dod yn Fuan

Would Like to Meet

Rhydian, Richard & Adam

Thursday 28th, Friday 29th and Saturday 30th September 8.00pm Dydd Iau 28, Dydd Gwener 29 a Dydd Sadwrn 30 Medi 8.00yh

Thursday 5th October 7.30pm Dydd Iau 5 Hydref 7.30yh

King Arthur

The Nutcracker Ballet

Wednesday 11th October 6.30pm and Thursday 12th October 10.00am Dydd Mercher 11 Hydref 6.30yh a Dydd Iau 12 Hydref 10.00yb

Thursday 16th November 7.30pm Dydd Iau 16 Tachwedd 7.30yh

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Haf | 47


May / Mai Tues 2 Wed 3 Thur 4 Fri 5 Fri 5 Sat 6 Mon 8 Wed 10 Wed 10 Thur 11 Thur 11-1 3 Sat 13 Sat 13 Sun 14 Tue 16 Tue 16 Thur 18 Fri 19 Fri 19 Sat20 – Sun21 Sun 21 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Wed 31

The Wicker Man (15) West Side Story (PG) SnakeStrings Cabaret Coch Cymru Comedy Club Edwina Hayes POP Tomorrow Calling Today Tea Dance Hologram For a King (12) The Vera Lynn Story Agatha Christie’s ‘The Hollow’ Spoken Word Saturday The Enormous Turnip The Enormous Turnip Cabaret Coch Cymru Comedy Club Psychic Sally Trials Of Oscar Wilde Billy Joel Songbook Alice In Wonderland Ballet Max Calef Seve Oskar’s Amazing Adventures Ignite Kanda Bongo Man Andy Fairweather Low Purple Rain Film (15)

June / Mehefin Fri 2 Fri 2 Wed 7 Thur 8 – Sat 10 Fri 9 Fri 9 – Sat 10 Sat 10 Sat 10 Sun 11 Mon 12 Wed 14 Wed 14

Cabaret Coch Cymru Comedy Club Afternoon In Paris Back To the Future (PG) Last Tango in Ammanford Russell Kane: Right Man, Wrong Age The Beautiful Game Saturday Night at the Movies Spoken Word Saturday Tiny Toes Ballet Show Tomorrow Calling Today Tea Dance Stranger At the Door

Venue / Lleoliad Ffwrnes Stiwdio Stepni Lyric Miners’

SCAN ME to buy tickets now

#TSG

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

Fri 16 Sat 17 Sat 17 Mon 19 – Tue 20 Tue 20 Wed 21 Wed 21 Fri 23 Fri 23 Sat 24 Sat 24 Sat 24 Tue 27 – Wed 28 Thur 29 – Sat 1 Wed 28 Thur 29 Fri 30

Forbidden Nights The Light Princess Ballet When Marnie Was There (U) Junior Prom Cabaret Coch Cymru Comedy Club Eddie the Eagle (PG) The Searchers Jive Aces We’ll have to do it again then won’t we? Woo! Mister Maker & the Shapes Last Night Of the Proms AMT Eisteddfod Mobile Mobile Kaz Hawkins Band Phil & Dan: Stand Up Sied Tad-Cu Ted

July / Gorffennaf Sat 1 – Sun 2 Wed 5 Wed 5 Fri 7 – Sat 8 Sat 8 Mon 10 Tue 11 – Fri 14 Wed 12 Sat 15 Sat 15 Thur 20 – Sat 22 Sat 22 & Sat 29

Craft Fair Tea Dance Great Dictator (PG) Disney’s Beauty & Beast Jnr. Spoken Word Saturday Tomorrow Calling Today A Chorus Line Easy Virtue (PG) Lleisiau Hardd Annual Concert Celtic Journey The Who’s Tommy ACT Summer Variety Show

August / Awst Wed 2 Thur 3 Fri 4 Wed 9 – Sat 12 Wed 9 Sat 12 Wed 16 – Sat 19 Wed 16 Thur 17 Fri 25 – Sat 26 Tues 29

The Crowman: Shapeshifters Magical Birds The Crowman: Shapeshifters Magical Birds The Crowman: Shapeshifters Magical Birds Bred In Heaven It Happened One Night (PG) Spoken Word Saturday Taming Of The Shrew Tea Dance Live Superstars of Wrestling Us, Proclaimed Clywch Ni Willie Wonka & the Chocolate Factory (U)

All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

Design: Stuart Lloyd Associates www.stuartlloyd.com

Dates for your Diary Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Carmarthenshire Theatres Summer 2017  
Carmarthenshire Theatres Summer 2017  
Advertisement