Page 1

Theatrau

Carmarthenshire

Gâr

Tymor yr Hydref/Gaeaf | Autumn/Winter Season | 2016

0845 226 3510 www.theatrausirgar.co.uk


welcome

booking information gwybodaeth archebu Book Online /Archebwch Ar Y Wê

Payments / Taliadau

To book online, visit www.theatrausirgar.co.uk. N.B Online bookings are subject to a £1 booking fee per ticket. Tickets are limited to a maximum of 8 tickets per performance per transaction. I archebu ar-lein, ymwelwch â www.theatrausirgar.co.uk. Codir ffi o £1 y tocyn. Ni ellir prynu mwy nag 8 tocyn am bob perfformiad mewn un deliad.

We accept Mastercard or Visa, cash or cheque. (cheques payable to Carmarthenshire County Council).

Book in Person or Telephone / Archebwch yn Bersonol neu Ffôn Tickets can be purchased from our Theatres’ Box Office, in person or by telephone; the opening times for each venue are listed below. No Booking Fee Applies. Tickets can be posted for a £1 charge or picked up at any of Theatrau Sir Gâr venues in advance or on arrival for the performance. Gallwch brynu tocynnau o’r Swyddfa Docynnau yn bersonal neu dros y ffôn yn unrhyw un o’n Theatrau, oriau agor isod. Ffi bwcio dim yn berthnasol. Gellir postio tocynnau am ffi o £1, neu gellir eu casglu o unrhyw un o’n swyddfeydd tocynnau, naill ai cyn neu ar ddiwrnod y perfformiad. Ffwrnes Monday to Saturday 11am to 6pm Dydd Llun i Dydd Sadwrn 11yb i 6yh Lyric Closed Monday and Tuesday Wednesday – Friday 11am – 4pm Saturday 11am to 3pm Dydd Llun caeedig a Dydd Mawrth Dydd Mercher i Dydd Gwener 11yb i 4yp Dydd Sadwrn 11yb i 3yp Ammanford Town Library / Llyfrgell Rhydaman Monday to Thursday 11am to 6pm Friday and Saturday 11am to 5pm Dydd Llun i Dydd Iau 11yb i 6yh Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 11yb i 5yh

2 | Autumn/Winter Season

Rydym yn derbyn taliadau Mastercard neu Visa, arian parod neu siec (sieciau’n daladwy i Cyngor Sir Caerfyrddin).

Reservations / Tocynnau Cadw Reservations for group bookings (10+) only. Reservations valid for one calender month. Reservations cannot be made within 7 days of the performance date. A non-refundable 50% deposit will apply. Archebion ar gyfer grwpiau (10+) ar gadw dim and am un mis. Ni dderbynir archebion am docynnau cadw o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y perfformiad. Bydd ellir ad-dalu 50% o flaendal wneud cais.

Concessions / Consesiynau Concessions: children (under 16), seniors (60+), registered unemployed and students in full time education. Proof of eligibility may be requested. N.B Concessions are only available for selected performances and may vary. Consesiynau: plant (dan 16 oed), h^yn (60+), pobl wedi’u cofrestru’n ddi-waith a myfyrwyr mewn addysg amser llawn. Efallai y bydd angen tystiolaeth o gymhwysedd. Mae consesiynau ar gael ar gyfer digwyddiadau penodol yn unig.

Telephone Charges / Taliadau ffôn Landline and Mobile charges vary subject to individual contracts. Please check with your phone provider or visit www.gov.uk/callcharges Llinell tir a symudol taliadau’n amrywio yn amodol ar gytundebau unigol. Os gwelwch yn dda holwch eich darparwr ffôn neu ewch i www.gov.uk/callcharges

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Ticket Refunds and Exchanges / Ad-dalu a Chyfnewid Tocynnau l l

l

l

l l

l

l

Refunds – only for cancelled events. Exchange of tickets – only within show runs, subject to availability and within 48 hours of the performance. Resale of original ticket – only if performances are sold out, credit voucher issued on returned tickets (if sold) and sale of ticket not guaranteed. All exchanges and re-sale tickets subject to a £1 charge per ticket. Ad-daliadau – Dim ond ar gyfer digwyddiadau eu canslo. Cyfnewid tocynnau – o fewn rhediad sioe yn unig, yn amodol ar argaeledd ac o fewn 48 awr o’r sioe. Ailwerthu tocyn gwreiddiol – dim ond ar ôl gwerthu allan, taleb credyd ar docynnau dychwelyd ac ni ellir warantu gwerthiant. Tâl o £1 y tocyn ar bob cyfnewidiad neu hailwerthiad.

Lapseat policy / Polisi Lapseat As of 01/05/2016 our new lapseat policy applies. This applies to children 0 – 18 months at the time of the performance who will be charged 50% of a child ticket price and applies to one adult and one child. There is limited availability of 20 seats in the Ffwrnes, 30 seats in the Lyric (stalls only) and 7 seats in the Miners (front row only). Children are up to 16 years of age at the time of the show and will be charged child ticket price. Where child concessions do not apply 50% of a full ticket price will be charged. ‘Lapseat Policy’ applicable only on performances without age restrictions for family friendly performances. Mae ein polisi ‘lapseat’ newydd yn berthnasol o 01/05/2016. Mae hyn yn berthnasol i blant 0 – 18 mis ar adeg perfformiad pan godir 50% o bris tocyn plentyn ac mae’n berthnasol i un oedolyn ac un plentyn. Mae lleoedd cyfyngedig ar gael o 20 o seddi yn y Ffwrnes, 30 sedd yn y Lyric (stondinau’n unig) a 7 sedd yn y Miners’ (rhes flaen yn unig). Mae plant hyd at 16 oed ar adeg y sioe’n talu pris tocyn plentyn. Pan nad yw consesiynau plentyn yn gymwys bydd 50% o bris tocyn llawn yn daliadwy.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Key / Allwedd F Ch T Sch

= Full Price = Child = Teachers = Schools

C G+ RV FB

= Concession = Groups = Restricted View = Family Booking (OF 4 TICKETS)

Venue Lleoliad

Volunteer credits Credydau Gwirfoddoli

Fiver a ticket! Pumpunt y tocyn! Discount off tickets Disgownt tocynnau oddi ar

O

Performed using amateur rights Perfformiwyd o dan hawliau amatur Early Bird – offer expires 7 days before show date Aderyn Cynnar – mae cynnig yn dod i ben 7 diwrnod cyn y sioe.

Powerful performances in intimate spaces Perfformiadau pwerus mewn safle mynwesol

Follow Us On / Dilynwch Ni Ar… TheatrauSirGar

TheatrauSirGar

CarmsTheatres

N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice. Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau o’n gwˆefan neu o’r swyddfa docynnau. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 3


access mynediad Theatrau Sir Gâr are committed to making your visit as comfortable and enjoyable as possible, to avoid disappointment please let our Box Office staff know of any special requirements in advance. Mae Theatrau Sir Gâr yn ceisio bod yn hygyrch a chroesawgar i bawb. Rydym yn ymroddedig i wneud eich ymweliad mor bleserus â phosibl, felly i’n helpu rhowch wybod i’r staff yn ein Swyddfa Docynnau o flaen llaw os oes gennych unrhyw anghenion arbennig.

Deaf & Hard of Hearing / Byddar a Thrwm eich Clyw A hearing assistance system is in place throughout the Ffwrnes and Lyric. Limited personal induction loop and audio headset systems are available. Mae system cymorth clywed wedi’i gosod yn y Ffwrnes a’r Lyric. Mae dolen anwytho bersonol a systemau pen setiau ar gael.

Guide Dogs / Cwn ^ Tywys Guide dogs are welcome in all our auditoria. Please inform the Box Office when booking your tickets and they will help you find the most suitable seat. Croesewir cwn ^ tywys ym mhob awditoriwm. Rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu’ch tocynnau a newn nhw helpu ddod o hyd i sedd addas.

Wheelchair Users / Defnydd o Gadair Olwyn The Lyric Theatre has designated wheelchair user spaces in the stalls. Wheelchair users at The Miners’ are advised to contact the Duty Officer on arrival. The Ffwrnes has spaces for wheelchair users in both the Main House and Stiwdio Stepni. Mae gan Theatr y Lyric safleoedd penodedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Rhaid i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn Y Glowyr gysylltu aˆ swyddog Dyletswydd. Mae gan Y Ffwrnes safleoedd cadair olwyn yn y Prif Awditoriwm a Stiwdio Stepni. Deaf and Hard of Hearing Byddar a Thrwm eich Clyw Wheelchair Access Defnydd o Gadair Olwyn Guide Dogs Cw ˆn Tywys No Smoking or Vaping Dim Ysmygu na Vaping N.B Further information and Terms and Conditions can be found online or direct from the box office. Gwybodaeth pellach a Thelerau ac Amodau o’n gwˆefan neu o’r swyddfa docynnau.

Supported by /Cefnogir gan…

4 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Llanelli SEATING PLAN / CYNLLUN SEDDAU

FINDING US / SUT I GYRRAEDD Park Street Llanelli Carmarthenshire SA15 3YE

A48 4

rat io Co rpo

l field P Swan

A484

St

Ffwrnes Mark

t et S

Mincing Ln

as Thom

nA ve

Taxi free-phone on site Tacsi ffôn am ddim yn y cyntedd

y pne Ste

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

St

k Par

St

l

P ey

pn Ste

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 5


Carmarthen SEATING PLAN / CYNLLUN SEDDAU

FINDING US / SUT I GYRRAEDD

St . an

A484

le Way

St

ilm

The Lyric ac Cor

A4

.

g Kin

A40

fa Mor

La ne

St.

Sp

St.

ine her Cat

84

King Street, Carmarthen / Caerfyrddin Carmarthenshire SA31 1BD

24 A4 A4

0

6 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Ammanford SEATING PLAN / CYNLLUN SEDDAU FINDING US / SUT I GYRRAEDD Wind Street, Ammanford / Rhydaman Carmarthenshire SA18 3DN

l Co

Hig

Miners’

St ind

474 . A

d yR

r

nd

W

Ln .

St.

High

.

t.

hS

St at i

8

43

A t.

eS leg

-Y Tir

-Da il

Rd. on

u Fo

74 A4 St

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

rk Pa

38

A4

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 7


TIME CREDITS Carmarthenshire Theatres are please to support Time Credits to reward hardworking volunteers in the community.

Mae Theatrau Sir Gâr yn falch o gydweithio gyda ‘Time Credits’ i wobrwyo gwirfoddolwyr gweithgar yn y gymuned.

HOW DOES IT WORK? / SUT MAE’N GWEITHIO? Volunteers can earn 2 Time Credits in return for 2 hours of volunteering, which can be exchanged for selected performances at Theatrau Sir Gâr venues. Redeem your ‘Time Credits’ against these performances*:

Gall gwirfoddolwyr ennill 2 ‘Time Credits’ am 2 awr o wirfoddoli. Gellir eu cyfnewid am berfformiadau dewisol ymhob lleoliad Theatrau Sir Gâr. Adbrynwch eich ‘Time Credits’ yn erbyn y perfformiadau hyn*: l l l l l l l l l

James and the Giant Peach (page 11) Gulliver’s Travels (page 13) Allan Yn Y Fan: Taith 6 & 20 Tour (page 16) Tea Dance (page 18 & 30) My Week with Marilyn (page 25) The Revlon Girl (page 27) Merch yr Eog (page 29) The Railway Children (page 38) Iris (page 38)

To find out more about Time Credits, visit: I gael gwybod mwy am ‘Time Credits’, ewch i: www.justaddspice.org * Maximum of 10 tickets available for each performance. Strictly limited number of seats available. * Uchafswm o 10 o docynnau ar gael ar gyfer pob perfformiad.

8 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


something extra rhywbeth ychwanegol

Theatrau Sir Gâr Gift Card / Cerdyn Rhodd Theatrau Sir Gâr A fitting gift for birthdays, anniversaries or staff rewards and incentives. Rhodd perffaith ar gyfer penblwydd, penblwydd priodas neu gwobrau a cymhellion staff.

TSG +1 The Theatrau Sir Gˆar +1 card is for individuals who need assistance to attend performances. Terms and conditions apply. Please ask box office for further details. Strictly Limited number of seats available. Mae cerdyn Theatrau Sir Gˆar + 1 ar gyfer unigolion sydd angen cymorth i fynychu perfformiadau. Telerau ac amodau yn berthnasol. Gofynnwch I’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Loyalty Card / Cerdyn Teyrngarwch Look out for the £5 LOGO and enjoy extra savings on ticket prices plus double points as a Loyalty Card Member. Loyalty Card Membership is still FREE. Introduce a friend or relative to the scheme and earn double points on your next purchase! Edrychwch allan am y £ 5 LOGO am ostyngiad ychwanegol ar bris tocyn a dwbl bwyntiau fel Aelod Cerdyn Teyrngarwch. Aelodaeth Cerdyn Teyrngarwch yn dal yn RHAD AC AM DDIM. Cyflwynwch ffrind neu berthynas i gael pwyntiau dwbl ar eich ymweliad nesaf!

JO Discount / Disgownt JO When you see this logo when booking you could save 20% on full priced tickets on any show with the JO symbol. Terms and Conditions apply. Contact the box office for details. Pan welwch y logo hwn wrth archebu gallech arbed hyd at 20% neu fwy ar docynnau pris llawn pan fyddwch yn prynu’r un nifer o docynnau ar gyfer sioe arall. Telerau ac Amodau yn berthnasol, cysylltwch â’r swyddfa docynnau am fanylion pellach.

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 9


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

Under Milk Wood Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 2nd September 8.00pm

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Wednesday 7th September 7.30pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Rich Wilson “Highly entertaining.” – Time Out

Directed by Kevin Allen Starring Rhys Ifans, Charlotte Church and Di Botcher. Delightful if peculiar story of a day in the life of a small, Welsh fishing village called ‘Llareggub’ (read it backwards). A host of curious characters (and ghosts) met through the ‘eyes’ of Blind Captain Cat. Dylan Thomas ‘Classic’ of modern British writing with wonderful, mischievous use of language. Originally written for radio this is a must to see!

Support from / Cefnogir gan Chris Kent “Compelling storyteller, truly surprising, beautifully delivered.” – The Scotsman “Breathes new life into anecdotal comedy.” – The List plus special guests and your funny-making host / Gwesteion arbennig yn ogystal a gwestiwr straeon digrif Will Duggan

Hanes hyfryd (ond rhyfedd) un diwrnod ym mywyd pentref pysgota bychan yng Nghymru o’r enw ‘Llareggub’ (darllenwch y gair tuag yn ôl). Llu o gymeriadau (ac ysbrydion) anarferol a gyflwynir trwy ‘lygaid’ y Capten Cat dall. Clasur o blith llenyddiaeth fodern Prydain gan Dylan Thomas, sy’n defnyddio iaith yn wych a direidus. Ysgrifennwyd y ddrama ar gyfer y radio yn wreiddiol, ac mae’n werth ei gweld!

www.facebook.com/Bringfilmstothelyric

10 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


New Directions Theatrical Society presents

Feel Good Ffilm@Ffwrnes present

Rock of Ages

James and the Giant Peach

Ffwrnes F: £12.50 Stiwdio Stepni F: £5 (incl. refreshments) O Thursday 8th – Saturday 10th September 7.30pm Saturday 10th September 1.30pm This smash hit rock/jukebox musical set in L.A. in 1987. The story of Drew and Sherrie as they chase their dreams of making it big and features classic 80s rock hits from Pat Benatar, Journey, Bon Jovi, Poison, Europe and more. WARNING: This show contains scenes of rock ‘n roll debauchery. Prepare to have your faces melted!

Come join Ffranki Ffwrnes in celebrating 100 years of Roald Dahl. One of the best Roald Dahl stories is about James, who lives with his two horrid aunts. He hasn’t got a single friend in the whole wide world, until he meets the Old Green Grasshopper and the rest of the insects aboard a giant, magical peach!

Sioe gerdd roc/jiwcbocs a leolir yn Los Angeles yn 1987. Hanes Drew a Sherrie wrth iddynt geisio gwireddu eu breuddwyd o ddod yn enwog, ac mae’n cynnwys rhai o glasuron roc poblogaidd yr 80au gan Pat Benatar, Journey, Bon Jovi, Poison, Europe a rhagor. RHYBUDD: Mae’r sioe hon yn cynnwys golygfeydd o anfoesoldeb roc a rôl. Paratowch i gael meddalu eich wynebau.

Ymunwch â Ffranki Ffwrnes i ddathlu can mlynedd o Roald Dahl. Stori James, sy’n byw gyda’i ddwy fodryb erchyll, yw un o straeon gorau Roald Dahl. Nid oes ganddo unrhyw ffrind yn y byd mawr crwn, nes iddo gwrdd â’r Hen Geiliog y Rhedyn Gwyrdd a gweddill y pryfed mewn eirinen wlanog hudolus enfawr.

www.newdirections-theatre.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 11


Cwmni Myrddin yn cyflwyno

Ffwrnes F: £12 Nos Fercher 14eg Medi 7.30yh

O

Yn dilyn dau berfformiad rhyfeddol, ac wedi gwerthu pob sedd yn y Lyric yn 2015 / 2016 mae Cwmni Myrddin yn ymweld a’r Ffwrnes am y tro cyntaf.

Following two sell out performances in the Lyric, Cwmni Myrddin perform at the Ffwrnes for the First Time with their new musical drama.

Mae’r stori hon o’r Hen Destament, a leolir yn Persia, lle mae hiliaeth a’r awydd i ddial yn dod â’u canlyniadau anochel eu hunan. Stori sy’n berthnasol i’n hoed ac yn ein harwain i gwestiynu a yw’n wir neu peidio a ddylai Esther haeddu gael ei dathlu fel arwres. Peidiwch ac oedi – bydd tocynnau yn mynd yn gyflym!

This story, from the Old Testament, set in Persia where racism and desire for revenge bring their own inevitable consequences. A story which is relevant to our age and leads us to question whether Esther deserves to be celebrated as a heroine.

12 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Spoken Word

Saturday

Spoken Word Saturday

Award-Winning Familia de la Noche present

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 10th September 3.00pm

Stiwdio Stepni F: £10 Sch: £6 T: Free Wednesday 14th September 1.30pm & 7.30pm

Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional teller as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Darkly funny take on Gulliver’s magical voyages of exploration. Follow his epic adventures from the tiny towers of Lilliput to the looming giants of Brobdingnag; meeting talking horses, mad scientists, decrepit immortals and necromancers along the way that stretches imaginations.

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal a sessiynau agored i lefaru. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Gulliver’s Travels

Dehongliad tywyll o ddoniol o deithiau morio hudolus Gulliver. Dilynwch ei anturiaethau epig o dyrrau bychan Lilliput i gewri enbyd Brobdingnag; dewch i gwrdd â cheffylau sy’n siarad, gwyddonwyr gwallgof, anfarwolion llegach a chonsurwyr y meirwon ar daith sy’n ymestyn y dychymyg.

www.familiadelanoche.com

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 13


ONE CHAIR, ONE PINT, ONE ACTOR, ONE INCREDIBLE STORY “Engaging and extremely professional” Edinburgh Fringe Review

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Danny Mellor present

The Intern

Undermined

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Thursday 15th September 1.30pm Refreshments from 12.30pm-1.15pm

Miners’ F: £10 C: £8 Ammanford Arts Club Members: £6 Thursday 22nd September 7.30pm

Starring: Robert De Niro & Anne Hathaway 70 year old widower Ben Whittaker is bored of retired life, so when the opportunity to become an intern at an online fashion site founded and run by a much younger Jules Ostin comes up, he seizes it. His charm, wisdom and sense of humour help him develop a special bond with Jules and his young colleagues.

Inspired by the accounts of miners who lived through the 1984 Miners’ Strike, Undermined tells the story first hand from the perspective of a picketing miner. Based on actual events. This story is about friendship and community, with energetic and engaging storytelling is a message of unity and solidarity.

Mae’r gwr ˆ gweddw 70 mlwydd oed Ben Whittaker wedi hen alaru ar fywyd dyn wedi ymddeol, felly pan ddaw cyfle i ddod yn intern mewn safle ffasiwn ar-lein sy’n cael ei redeg gan Jules Ostin sy’n llawer ieuengach, mae’n bachu ar y cyfle. Mae ei atyniad, ei ddoethineb a’i synnwyr digrifwch yn ei helpu i ddatblygu cysylltiad arbennig gyda Jules a’i gydweithwyr ifanc.

14 | Autumn/Winter Season

Ysbrydolwyd ‘Undermined’ gan ddisgrifiadau gan löwyr o’u profiadau o fyw trwy Streic y Glowyr yn 1984, ac mae’n adrodd yr hanes yn uniongyrchol o safbwynt glöwr yn picedu. Mae’n stori sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, ynghylch cyfeillgarwch a chymuned. Mae’n adrodd stori egnïol a hynod ddiddorol sy’n cyfleu neges o undod a chydsafiad. Gwahoddir cynulleidfaoedd i fod yn rhan o’r ddrama.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


l l i B e l Doub The Ultimate

ABOUT IDENTITY & CONNECTION TWO 60 MINUTE PERFORMANCES BY PAULA VARJACK AND LISA GORNICK

Stiwdio Stepni F £10 C: £8 Wednesday 21st September 7.30pm ‘How I became Myself’ (By becoming someone else) – Is a multi-media performance about reinvention. What’s in a name? It’s the very beginning of your identity. Your parents give it to you before you’ve even met. How does it shape you? Maybe there’s another side of you just waiting to come out. Comedy Storytelling – About a grandma and her granddaughter and their secret connection. Illustrated in real time by Lisa Gornick, who is the granddaughter. The drawings are projected along to music discovering the world of an immigrant and her story. Saucy yet truthful, what do you wish you’d told your family about you?

‘How I became Myself’ (By becoming someone else) – Yn berfformiad aml-gyfrwng ynghylch ailddyfeisio. Beth yw hanfod enw? Dyma fan cychwyn eich hunaniaeth. Bydd eich rhieni yn ei roi i chi cyn i chi hyd yn oed gwrdd. Sut mae yn eich llunio? Allai bod agwedd arall ohonoch chi yn disgwyl dod i’r amlwg. A allai creu ‘chi newydd’ ddod â chi yn nes atoch chi eich hun? Sioe gomedi sy’n adrodd – hanes mam-gu a’i hwyres a’u cysylltiad cyfrinachol. Darlunir mewn amser real gan Lisa Gornick, sef yr wyres. Caiff y darluniau eu taflunio i gyfeiliant cerddoriaeth gan ddarganfod byd mewnfudwraig a’i hanes.

SELL OUT PERFORMANCES AT THE EDINBURGH FRINGE Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 15


50

th Anniversary Tour

The Simon & Garfunkel Story

Allan Yn Y Fan: Taith 6 & 20 Tour

Ffwrnes F: £16 C: £14 Friday 23rd September 7.30pm

Lyric F: £10 C:£8 Friday 23rd September 7.30pm

BRAND NEW SHOW FOR 2016! Direct from success in London’s West End, a SOLD OUT UK tour and standing ovations, The Simon & Garfunkel Story is back! Using huge projection photos, original film footage and a full live band performing all the hits including ‘Mrs Robinson’, ‘Cecilia’, ‘Homeward Bound’ and many more. “Fantastic” – Elaine Paige, BBC Radio 2. “Authentic and Exciting” – The Stage

Gan ddathlu eu 20fed pen-blwydd, mae’r chwechawd amlofferynnol a lleisiol yma yn cynnal eu taith gyntaf o Gymru ers 2012, i gefnogi eu halbwm newydd sbon NEWiD. Yn enwog am eu perfformiadau byw heintus symudant yn ddiymdrech rhwng fersiynau newydd egniol o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig a’u cyfansoddiadau eu hunain, gan swyno calon ac enaid. Cyd-gynhyrchiad Steam Pie/Gwasanaeth Celf a Diwylliant Aneurin Leisure gyda chefnogaeth Sefydliad Glöwyr Coed-duon.

SIOE NEWYDD SBON I 2016! A’r sioe newydd gael llwyddiant ysgubol yn West End Llundain, POB TOCYN WEDI’I WERTHU ar ei thaith o gwmpas Prydain a’r cynulleidfaoedd ar eu traed i gymeradwyo pob perfformiad, dyma gyfle arall i weld The Simon & Garfunkel Story! Gan ddefnyddio lluniau tafluniad anferth, ffilm wreiddiol a band llawn sy’n perfformio’n fyw yr holl ffefrynnau gan gynnwys ‘Mrs Robinson’, ‘Cecilia’, ‘Homeward Bound’ a llawer rhagor.

Celebrating their 20th anniversary, this multi-instrumental and vocal sextet, undertake their first tour of Wales since 2012, in support of their brand new album NEWiD. Renowned for their infectious, live performances they effortlessly switch between spirited new versions of Welsh traditional music and their own compositions, captivating your heart and soul.

www.thesimonandgarfunkelstory.com

www.ayyf.co.uk

16 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


BRAND NEW STAGE ADAPTATION OF

MALCOLM PRYCE’S SMASH-HIT COMEDY CRIME NOVEL Lighthouse Theatre present

Côr Meibion Llanelli Aberystwyth Annual Concert Mon Amour Ffwrnes F: £15 Saturday 24th September 7.00pm

Lyric F: £10 C: £8 Monday 26th September 7.30pm

Join the world famous and award-winning Côr Meibion Llanelli in their Joint concert with Côr y Penrhyn with conductor Owain Howell-Hughes and Guest Singer Adele O’Neil. A perfect blend for those who love the sound!

Enter the extraordinary world of ‘Welsh Noir’. All over town schoolboys are disappearing but nobody knows why. Louie Knight, Aberystwyth’s best (and only) private detective is on the case. Colourful cast of characters, wit and intricate plotting will keep you guessing right up to the death-defying climax. An entertaining and unique night out at the theatre.

Ymunwch â chôr gwobrwyol, byd-enwog Meibion Llanelli yn eu cyngerdd ar y cyd â Chôr y Penrhyn gyda’u harweinydd Owain Howell-Hughes a’r Gantores Wadd Adele O’Neil. Cyfuniad perffaith i’r sawl sy’n hoffi’r sain!

www.llanellimalechoir.co.uk

Dewch i fyd rhyfeddol ‘Noir Cymreig’. Ym mhob cwr o’r dref, mae bechgyn ysgol yn diflannu, ond ni wyr ˆ neb pam. Mae Louie Knight, ditectif preifat gorau Aberystwyth (wel, yr unig un), yn ymchwilio i’r achos. Bydd cast lliwgar o gymeriadau, ffraethineb a phlot cymhleth yn gwneud i chi ddyfalu hyd at yr uchafbwynt beiddgar. Noson ddifyr ac unigryw yn y theatr ‘abundant comic talent’ Daily Telegraph

www.lighthouse-theatre.co.uk Produced with the support of Arts Council Wales, The Swansea Grand and Aberystwyth Arts Centre and sponsored by Ty Cerdd and Telesgop

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 17


Tea Dance

Bon Giovi

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 28th September 2.30pm

Ffwrnes F: £16 C: £15 Friday 30th September 8.00pm

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

Fronted by UK’s leading Jon Bon Jovi impersonator Andrea Ojano. Covering Bon Jovi’s extensive career with all the greatest hits performed. One amazing stage show with rare tracks that even Bon Jovi haven’t performed in years. If you’re ready to ‘Runaway’ on ‘One Wild Night’ down that ‘Lost Highway’, book now for the closest to the Real Thing.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

www.phillip-gaynor.co.uk

Dan arweiniad prif ddynwaredwr Bon Jovi y Deyrnas Unedig, Andrea Ojano. Bydd y sioe yn cwmpasu gyrfa helaeth Bon Jovi a’r llwyddiannau pennaf a berfformwyd ganddynt. Sioe lwyfan anhygoel yn cynnwys caneuon prin sydd heb eu perfformio ers blynyddoedd, hyd yn oed gan Bon Jovi. Os ydych chi’n barod am ‘Runaway’, ‘One Wild Night’ a ‘Lost Highway’, archebwch docynnau nawr i fwynhau’r profiad tebycaf i weld y band go iawn. “Without a doubt, the best Bon Jovi Tribute band we have ever had live at the Rock, we have tried them all, believe me!” – Chicago Rock, Stevenage

www.bongiovi.co.uk 18 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Blue Bee Productions present

Produced by Loud Applause Productions

Bonnie & Clyde

The Annual Royal British Legion Charity Gala Concert

Stiwdio Stepni F: £12 Friday 30th September 7.30pm Saturday 1st October 2.30pm & 7.30pm

O

Lyric F: £18 – £22 Saturday 1st October 7.00pm

America’s well-known notorious lovers and bank robbers take the country by storm in this sexy and compelling adventure. Fearless, shameless and alluring, the Tony – nominated Bonnie & Clyde from the legendary Frank Wildhorn is the electrifying story of love, adventure and crime that captured the attention of an entire country.

In support of the Poppy Appeal Highly acclaimed tenors brothers Wynne Evans and Mark Llewelyn Evans will feature in this year’s Gala Concert. They will share the stage with The Band of the Prince of Wales’s Division and other guest artistes. The evening will close as always with the poignant ‘Tribute to the Fallen’ remembrance service. Tickets are expected to be in great demand.

Cariadon mwyaf enwog yr Amerig a lladron banc yn cymryd y wlad drwy storm yn yr antur rhywiol a chymhellol yma. Yn ddi-ofn, digywilydd ac yn hudolus-mae’r cynyrchiad a enwebwyd am ‘Tony award’ a enwebwyd o’r chwedlonol Frank Wildhorn yn stori drydanol o gariad, antur a throsedd a ddaliodd sylw’r wlad gyfan.

Bydd y brodyr a’r tenoriaid mawr eu clod, Wynne Evans a Mark Llywelyn Evans, yn perfformio yn y Gyngerdd Gala eleni. Byddant yn rhannu’r llwyfan gyda Band Milwrol Adran Tywysog Cymru ac artistiaid gwadd eraill. Bydd y noson yn cloi fel arfer â gwasanaeth i goffáu’r rhai a gwympodd. Disgwylir y bydd galw sylweddol am y tocynnau.

www.bluebeeproductions.com

www.loudapplauseproductions.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 19


“Fluellen Theatre Company is renowned for its ability to present classical theatrical works in a manner which blows away the cobwebs whilst preserving the integrity of the text” – Western Mail

Llanelli Youth Theatre present

Fluellen Theatre Company present

Seasons of Love

Macbeth BY WILLIAM SHAKESPEARE

Ffwrnes F: £15 Saturday 1st October 7.15pm

O

“Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes How do you measure – A year in the life How about Love?” A Celebration of Life, Love & Relationships in Verse, Prose and Song. Overcoming the obstacles that beset us. Reminding us that life is precious. To appreciate what we have and realise that there is NO DAY BUT TODAY! “Pum cant dau ddeg pum mil chwe chan munud Sut allwch chi fesur – Blwyddyn ym mywyd Beth am Gariad?” Dathliad o Fywyd, Cariad a Pherthnasoedd trwy gyfrwng Barddoniaeth, Rhyddiaith a Chaneuon. Goresgyn y rhwystrau sy’n ein hwynebu. Ein hatgoffa fod bywyd yn werthfawr. Gwerthfawrogi beth sydd gennym a sylweddoli mai DIM OND HEDDIW SY’N CYFRIF!

Stiwdio Stepni F: £10 C: £8 Wednesday 5th October 7.30pm “Sleep no more… Macbeth doth murder sleep” A prophecy that he will become king of Scotland turns Macbeth, a brave and loyal soldier, into a tyrant and cold blooded murderer. Shakespeare’s great tragedy, brilliantly exposes the frailty of human nature in a thrilling piece of theatre that combines murder, madness and witchcraft. Mae proffwydoliaeth y daw yn frenin yr Alban yn troi Macbeth, milwr dewr a ffyddlon, yn deyrn a llofrudd creulon. Mae trychineb mawr Shakespeare yn amlygu breuder y natur ddynol yn wych mewn darn o theatr gwefreiddiol sy’n cyfuno llofruddiaeth, gwallgofrwydd a dewiniaeth

www.fluellentheatre.co.uk

www.llanelliyouththeatre.co.uk

20 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

St. Michael’s School present

Electric Dreams

High School Musical on Stage

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Members: £2.50 Ffwrnes F: £10 O Wednesday 5th October 7.30pm Thursday 6th & Friday 7th October 7.00pm Directed by Steve Baron Starring: Lenny von Dohlen, Virginia Madsen, Maxwell Caulfield A young man buys a state-of-the-art computer that develops thoughts and emotions and begins to turn its affections toward the man’s attractive female neighbour. It’s a romantic rivalry over a woman in the most unusual triangle in the history of love: a boy, a girl, and a computer. Mae dyn ifanc yn prynu cyfrifiadur o’r radd flaenaf sy’n datblygu meddyliau ac emosiynau ac mae’n cychwyn teimlo’n serchus tuag at gymdoges ddeniadol y dyn. Mae’n ymryson rhamantus dros fenyw yn y triongl serch mwyaf anarferol yn hanes cariad: bachgen, merch a chyfrifiadur.

The well-known and well-loved film is musically depicted on stage in the traditional story of Troy Bolton, basket ball jock and Gabriella Montez, beautiful brainiac. Be part of the traditional challenges of being in high school, of their love, heartache, laughter and fun. This will have audiences new and old captivated. Y ffilm adnabyddus ac annwyl hon yn cael ei chyfleu ar lwyfan yn hanes traddodiadol Troy Bolton, chwaraewr pêl-fasged, a Gabriella Montez, merch brydferth beniog. Byddwch yn rhan o’r heriau traddodiadol o fod yn yr ysgol uwchradd, eu cariad, eu torcalon, eu chwerthin a’u hwyl. Bydd y sioe yn sicr o swyno cynulleidfaoedd hen a newydd.

www.facebook.com/Bringfilmstothelyric

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 21


125 years

CELEBRATING

Carmarthen Amateur Operatic Society present

A Grand Gala Concert Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 7th October 8.00pm

Lyric F: £15 C: £12 Friday 7th October 7.30pm

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Howard Read “One of the finest comedy talents in the UK.” – Metro “Incredibly, achingly funny.” – Daily Mail

Celebrating 125 years of the society from 1891 to 2016. Local groups and international stars that have appeared in previous years. Music from Gilbert & Sullivan, Rogers & Hammerstein, Broadway films, Musicals and a lot more. You are welcome to come along and share in the celebrations, a delightful and memorable evening will be enjoyed by all.

Support from / Cefnogir gan Dylan Gott Canadian Comedy Award Nominee, has appeared at Just For Laughs, Montreal, North By Northwest and many more. plus special guests and your funny-making host / Gwesteion arbennig yn ogystal a gwestiwr straeon digrif Jon Wagstaffe

O

Dathlu 125 mlynedd o’r gymdeithas o 1891 i 2016. Grwpiau lleol a sêr rhyngwladol sydd wedi ymddangos yn ystod blynyddoedd blaenorol. Cerddoriaeth gan Gilbert a Sullivan, Rogers a Hammerstein, o ffilmiau Broadway a Sioeau Cerdd a llawer rhagor. Mae croeso i chi ddod draw i rannu yn y dathliadau, bydd pawb yn gallu mwynhau noson hyfryd a chofiadwy.

www.caostheatre.co.uk

22 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Spoken Word

Saturday

THE NEW GOLD-STANDARD OF TRADITIONAL IRISH AND AMERICAN ROOTS MUSIC

We Banjo 3

Spoken Word Saturday

Lyric F: £14 (EB: £12) Saturday 8th October 7.30pm

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 8th October 3.00pm

Multi-awarded winning, one of the best live acts to from Ireland. Combining breath-taking command of the emotive power of fiddle, guitar, mandolin and banjo, each member could electrify with a solo performance but together, in joyous musical alchemy with their passionate lead, the result is truly unforgettable. On both sides of the Atlantic the word is out: ‘See them while you can.’

Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by artists creatively exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional artist as well as our usual open floor spots. For more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Wedi ennill sawl gwobr, dyma un o grwpiau byw gorau Iwerddon. Maent yn cyfuno meistrolaeth aruthrol o’r ffidil, y gitâr, y mandolin a’r banjo, a gallai bob aelod wefreiddio â pherfformiad unigol, ond gyda’i gilydd, mewn alcemi cerddorol llawen gyda’u harweinydd angerddol, mae’r canlyniad yn wirioneddol fythgofiadwy. Ar ddwy ochr yr Iwerydd, mae’r gair ar led: ‘Ewch i’w gweld tra gallwch chi.’

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal a sessiynau agored i lefaru. Anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

www.webanjo3.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 23


Two by Jim Cartwright

The Phoenix Theatre Group present

Miners’ F: £8 C:£6 Ammanford Arts Club Members £6 Tuesday 11th October 7.30pm

Ffwrnes F: £10 Thursday 13th – Saturday 15th October 7.30pm

Dandy Dick

Set in a working class pub in the South Wales valleys, fourteen characters are played by just ‘Two’ actors in an action packed traditional night in a pub. The story of the different characters and their relationships will change the pace and take you on a nostalgic rollercoaster ride of emotional highs and lows.

Pinero’s classic comedy, that tells of a clergyman who preaches regularly against the evils of horse racing and gambling. A visit from his tearaway sister, herself an habitual gambler, leads him to risk all at the Races. Mayhem, romantic intrigue, mistaken identity and a runaway horse makes for a fun-filled evening of delightfully innocent charm and laughter.

Lleolir y perfformiad mewn tafarn dosbarth gweithiol yng nghymoedd Dê Cymru, a chwaraeir pedwar ar ddeg o gymeriadau gan ddim ond dau actor mewn noson draddodiadol llawn helyntion mewn tafarn. Bydd hanes y cymeriadau gwahanol a’u perthnasoedd yn newid y cyflymder ac yn mynd â chi ar daith ffigyr-êt o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau emosiynol.

Comedi clasurol Pinero, sy’n adrodd hanes clerigwr sy’n pregethu yn rheolaidd yn erbyn pechodau rasio ceffylau a hapchwarae. Mae ymweliad â’i chwaer afreolus, sydd yn hapchwaraewraig reolaidd, yn gwneud iddo fentro’r cyfan yn y Rasys. Mae anhrefn, chwilfrydedd rhamantus a cheffyl ar ffo yn sicrhau noson ddifyr o gyfaredd hyfryd o ddiniwed a chwerthin.

“The writing is brilliantly, surrealistically and comically poetic” – Sunday Times

24 | Autumn/Winter Season

www.facebook/phoenixtheatrellanelli

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Bouncers provides more than trip to the theatre. IT’S AN EXPERIENCE.

IT’S A BLOODY GOOD NIGHT OUT! Black RAT Productions present

Feel Good FFilm@FFwrnes present

Bouncers BY JOHN GODBER

My Week with Marilyn

Lyric F: £13 C: £11 Thursday 13th October 7.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. Refreshments) Thursday 13th October May 1.30pm Refreshments from 12.30pm-1.15pm

Directed by Richard Tunley Back by popular demand! A topically updated, energy-packed version of John Godber’s well-loved classic. Meet Les, Judd, Ralph and Lucky Eric, the bouncers at a local night club, as they prepare for the onslaught of a Friday night’s debauchery. What follows is a theatrical feast as the four bouncers play ALL the characters with hysterical consequences. Not to be missed!

Yn dychwelyd yn dilyn galw mawr! Fersiwn â diweddariad amserol, llawn egni o sioe glasurol boblogaidd gan John Godber. Dewch i gwrdd â Les, Judd, Ralph a Lucky Eric, goruchwylwyr drysau mewn clwb nos lleol wrth iddynt baratoi ar gyfer ymosodiad meddwdod nos Wener. Mae’r hyn sy’n dilyn yn wledd theatrig tra bod y pedwar goruchwyliwr drysau yn chwarae rôl POB cymeriad gyda chanlyniadau gorffwyll. Na ddylid ei golli!

England 1956, Marilyn Monroe (Michelle Williams) is filming ‘The Prince and the Showgirl’. Under the pressures of Hollywood Marilyn reaches out to Colin Clark (Eddie Redmayne) a young production assistant. Based on the missing week from Colin Clark’s published diary this uplifting film gives us a glimpse into the life of the famed Ms Monroe. Lloegr 1956, mae Marilyn Monroe (Michelle Williams) yn ffilmio ‘The Prince and the Showgirl’. Dan bwysau Hollywood, mae Marilyn yn ymestyn allan at Colin Clark (Eddie Redmayne) sy’n gynorthwyydd cynhyrchu ifanc. Mae’r ffilm ddyrchafol hon, sy’n seiliedig ar yr wythnos sydd ar goll o ddyddiadur cyhoeddedig Colin Clark, yn cynnig cipolwg i ni ar fywyd yr enwog Ms Monroe.

www.blackratproductions.co.uk Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 25


A rollicking, all singing, dancing interactive adventure HHHHH – Daily Telegraph A treat for your little one’s eyes and ears HHHH – Daily Express

Peppa Pig’s Surprise!

The Voice of South Wales Grand Final

Lyric F: £16 Ch: £14 FB: £56 Lapseat: £23 G10+: -10% Wednesday 12th October 10.00am, 1.00pm & 4.00pm

Ffwrnes F: £10 C: £8 FB: £30 Thursday 20th October 7.30pm

Surprise! Peppa Pig, George and their friends are back in a brand new live stage show, Peppa Pig’s Surprise. A great way to entertain the kids, its exciting, exhilarating fun, with loads of songs and of course, surprises in this charming, colourful new show based on the TV series. Peppa Pig’s Surprise promises to be the perfect theatre show for all pre-schoolers and their families and friends! Syrpreis! Mae Peppa Pinc, George a’u ffrindiau yn dychwelyd â sioe lwyfan fyw newydd sbon, Syrpreis Peppa Pinc. Ffordd wych i ddifyrru’r plant, mae’n gyffrous, yn hwyl siriol, ac yn cynnwys llawer o ganeuon, ac wrth gwrs, ambell syrpreis yn ystod y sioe liwgar a hyfryd newydd hon sy’n seiliedig ar y sioe lwyfan. Mae Syrpreis Peppa Pinc yn addo bod yn sioe theatr berffaith i’r plant ieuengaf a’u teuluoedd a’u ffrindiau

O

This year’s competition final will showcase a variety of genres; including musical theatre, pop, rock, and opera, performed by some of South Wales’ most talented adults and children. The Grand Final is set to be our biggest yet! An exciting evening of entertainment where our industry professional judges will crown the winners of The Voice of South Wales 2016! Bydd cystadleuaeth eleni yn amlygu amrywiaeth o genres, yn cynnwys theatr gerddorol, pop, roc ac opera, a chânt eu perfformio gan rai o oedolion a phlant mwyaf dawnus De Cymru. Dyma fydd ein Rownd Derfynol Fawreddog fwyaf erioed! Noson gyffrous o adloniant lle bydd ein beirniaid proffesiynol o’r diwydiant adloniant yn coroni enillwyr Llais De Cymru 2016!

www.facebook.com/thevoiceofsouthwales www.performancefactorywales.com

www.peppapiglive.com 26 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


“Anyone who questions the ability of theatre to shine a light on the human condition should be afforded the privilege of sitting through a performance of this seminal work” Geraint Thomas, South Wales Evening Post

THE REVLON GIRL October Sixty Six Productions LLP present

Ffwrnes F: £12 C: £10 Sch: £5 T: Free Tuesday 18th October 7.30pm, Wednesday 19th October 10.30am & 2.00pm Original play based on Welsh tragedy, Aberfan Disaster, this is a true story of bereaved mothers who met every Tuesday to talk, cry and even laugh (without feeling guilty). One Tuesday they realised they’d ‘let themselves go’ but afraid to appear frivolous they secretly arranged for a Revlon representative to give beauty tips. Eight months later on a rainy Tuesday night this happens in a room above the local Aberfan Hotel.

www.octobersixtysix.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Mae’r ddrama yn edrych fywydau pob dydd grwp ˆ bach o famau aeth drwy profediagaethau a oedd yn cwrdd pob Nos Fawrth uwchben gwesty lleol i siarad, hiraethu a hyd yn oed chwerthin (heb deimlo yn euog). Mewn un o’r cyfarfodydd, mae un o’r menywod yn edrych ar ei gilydd ac yn syweddoli faint mae nhw wedi gadael ei hunan i fynd. Ofni y byddai pobl yn ei gweld yn wamal, a dyma nhw yn pendefynnu trefnu ar y slei bod cynyrchiolydd o gwmni ‘Revlon’ yn dod i mewn i siarad â hwy am ‘dips’ ar harddwch. Y cyfan yn digwydd ar noson lawiog mewn stafell uwchben Gwesty lleol Aberfan.

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 27


“An unbelievable and unforgettable great night out.” Theatre & Performance Magazine

The Elvis Years – THE STORY OF THE KING Lyric F: £21.50 C: £19.50 Saturday 22nd October 7.30pm A top line-up of actor-musicians, multiple costume changes and nostalgic film footage, this glittering twohour production charts Elvis’ amazing journey. Directed by top record producer David Mackay (Dusty Springfield, Cliff Richard, Bonnie Tyler, New Seekers), the lead role is perfectly portrayed by Mario Kombou (from West End’s Jailhouse Rock), who is officially endorsed by Elvis Presley Enterprises and Donna Presley. Arlwy wych o actorion-cerddorion, amrywiaeth o wisgoedd a darnau hiraethus o ffilmiau’r gorffennol, mae’r cynhyrchiad dwyawr disglair hwn yn olrhain gyrfa anhygoel Elvis. Cyfarwyddir y sioe gan y cynhyrchydd recordiadau blaenllaw David Mackay (Dusty Springfield, Cliff Richard, Bonnie Tyler, New Seekers), a chwaraeir y brif ran gan Mario Kombou, sydd wedi’i gymeradwyo’n swyddogol gan Elvis Presley Enterprises a Donna Presley.

www.theelvisyears.com

“Keith James has become a pillar of trust. A sublimely intimate and engaging voice” – Sunday Times

Keith James presents

An honest & loving reflection of the timeless, insightful music of YUSUF – CAT STEVENS Miners’ F: £10 C: £8 Arts Club Members: £6 Saturday 22nd October 7.30pm This hugely popular singer/songwriter made ‘must have’ records for a whole generation. ‘Tea for the Tillerman’ and ‘Teaser’ were on everyone’s radios, live versions are still played to this day. Many songs such as ‘Wild World’ have been covered by hundreds. Yusuf campaigns on many educational and humanitarian issues, has many awards and was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2014. Fe wnaeth y cerddor-gyfansoddwr hynod boblogaidd hwn gynhyrchu recordiau yr oedd cenhedlaeth gyfan yn eu chwennych. Roedd ‘Tea for the Tillerman’ a ‘Teaser’ i’w clywed ar radio pawb, a chlywir fersiynau byw hyd heddiw. Mae llawer o’r caneuon fel ‘Wild World’ wedi cael eu perfformio gan gannoedd o berfformwyr eraill. Bydd Yusuf yn ymgyrchu ynghylch llawer o faterion addysgol a dyngarol, mae e wedi ennill llawer o wobrau a chafodd ei wneud yn aelod o Oriel Anfarwolion Roc a Rôl yn 2014.

www.keith-james.com

28 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


A Teatr Piba mewn partneriaeth â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Merch yr Eog/ Merc’h an Eog

Lyric F: £12 C: £10 G10+: £8 Nos Ian 20fed Hydref & Nos Wener 21ain Hydref 7.30yh Pan gaiff Mair ei galw adref i angladd yng Nghymru, mae’n dioddef pwl anghyfarwydd o hiraeth, ac mae’r sôn am werthu’r fferm deuluol yn corddi teimladau o gyfrifoldeb a dyletswydd. Mae hi bellach yn cwestiynu dedwyddwch ei bywyd dinesig yn Llydaw, a’i pherthynas â’i chariad, Loeiza. ‘Dyw ei bywyd yno erioed wedi teimlo mor bell o gefn gwlad Gorllewin Cymru. A hithau’n gorfod wynebu’r penderfyniad mwyaf anodd iddi erioed, daw cymydog caredig ag anrheg anghyffredin iddi. Ai dyma’r arwydd mae hi wedi bod yn ei geisio? Drama newydd, gyfoes ac amlieithog (Cymraeg/Llydaweg/ Ffrangeg) am gariad a pherthyn, sy’n archwilio arwyddocâd y berthynas glòs rhwng Cymru a Llydaw, ac yn edrych o’r newydd ar ddilema’r alltud a rhai o broblemau cefn gwlad heddiw. Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Mair is called home to a funeral and feelings of guilt and responsibility are brought to the surface. She questions her values and the happiness she thought she had found in Brittany with her partner Loeiza. Suddenly, she has never felt so far from West Wales. But can a friendly neighbour, who brings a strange gift to her door, calm her troubled mind? A new, contemporary and multilingual play (Welsh/Breton/ French) that explores the relationship between Wales and Brittany, the dilemmas that trouble the immigrant and some of the issues facing rural communities today. Welsh Learners download Sibwrd: www.sibrwd.galactig.com

www.theatr.com

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 29


present

The true and original story of Rumpelstiltskin Stori wir a gwreiddol Rumpelstiltskin Ffwrnes F: £10 C: £7.50 FB: £30 Sunday 23rd October 2.00pm & 5.00pm Monday 24th October 2.00pm Every year in Hobsmoor, the villagers gather to hear the ancient story of the Rattler. A cautionary tale following a poor weaver’s daughter and a disillusioned crowned Prince, who both dream of something different from their predestined paths in life. When the Rattler learns of their desires, he begins manipulating them for his own gain. Children and families are never too young to be introduced to the magical qualities of the world of opera! The Rattler is a new music theatre production to welcome children to the fantastical mix of lively music, dance, engrossing storytelling and puppetry. You are invited to help bring this age-old tale to life as each performance begins with a series of music and craft workshops and a colourful pageant that allows for a creative imaginative and memorable shared theatre experience. A ‘Get Creative Family Arts Festival’ event Nid yw byth yn rhy gynnar i gyflwyno rinweddau hudol y byd opera i blant a teuluoedd! Mae’r Rattler yn gynhyrchiad theatr cerdd newydd sy’n croesawu plant gyda cerddoriaeth a dawns bywiog, straeon gafaelgar a phypedau. Bydd pob perfformiad yn dechrau gyda cyfres o weithdai cerddoriaeth a chrefft a pasiant lliwgar i greu profiad theatr dychmygus a bythgofiadwy.

30 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


“What the Rattler has wind of will always blow ill. For what the Rattler will take what the Rattler will.�

www.mahoganyoperagroup.co.uk Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

www.familyartsfestival.com Tymor yr Hydref/Gaeaf | 31


Tea Dance

Dwsin Film Night present

Ffwrnes F: £5 (incl. refreshments) Tuesday 25th October 2.30pm

Ffwrnes F: £7 (incl. a glass of wine or soft drink) Tuesday 25th October 7.30pm

Join us at Ffwrnes for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe.

The true story of Alan Bennett and Mary Shepherd (Maggie Smith), a homeless woman Bennett befriended in the 1970s. Bennett allowed her to temporarily park her van on the driveway of his Camden home, where she stayed for 15 years.

Ymunwch â ni yn y Ffwrnes i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

The Lady In The Van

Stori wir am Alan Bennett a Mary Shepherd (Maggie Smith) – menyw ddigartref a ddaeth yn gyfaill mawr i Bennett yn y 1970 au. Gadawodd Bennett iddi barcio ei fan dros dro yn ddreif ei gartref yn Camden. Arhosodd yno am 15 mlynedd. Proceeds in Aid of Llanelli MIND

www.phillip-gaynor.co.uk

32 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


World OnStage present

Lyric F: £22.50 C: £20

Wednesday 26th October 7.30pm

For the first time in the UK this is the show to get your pulses racing, not to be missed! International sensation ‘PERCOSSA’ originating from Holland have become a world-wide success; with multi-talented musicians that play every drum and percussion instrument known to man in an innovative exiting and visually stunning style that will leave you breathless!

Am y tro cyntaf erioed yn y DU, dyma’r sioe a wnaiff eich cyffroi, peidiwch â’i methu! Mae’r perfformwyr rhyngwladol syfrdanol ‘PERCOSSA’ sy’n hanu o’r Iseldiroedd yn wreiddiol wedi dod yn llwyddiant byd-eang. Bydd cerddorion amryddawn yn chwarae pob drwm ac offeryn taro sy’n hysbys i’r ddynoliaeth ag arddull arloesol gyffrous a gweledol drawiadol a wnaiff eich syfrdannu!

www.worldonstage.net Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 33


Tall Stories present

Sweeney Entertainments present

Alfie White: Space Explorer

The Little Mix Experience

Stiwdio Stepni F: £10 C: £8 Wednesday 26th October 1.00pm & 3.30pm

Ffwrnes F: £12 FB: £40 Thursday 27th October 6.00pm

Tall Stories present a cosmic tale of adventure and discovery for everyone aged five and up, about a young boy who sets out with his best friend Meg on a daring mission to find his dad. But where on earth (or in space) is he? Storytelling at its best and a production that will leave you thoroughly entertained.

If you’re a fan of one of X Factor’s finest exports you’ll L.O.V.E. The Little Mix Experience! With breathtaking dance moves, replica costumes and the finest vocals in the UK, this is a high-energy show, packed with all of ‘Little Mix’s’ greatest hits and suitable for all ages. Featuring songs such as ‘DNA’, ‘Wings’, ‘Salute’, ‘Black Magic’, ‘Love Me Like You’, ‘Secret Love Song’ and many, many more.

Mae Tall Stories yn cyflwyno stori gosmig yn llawn anturiaethau a darganfyddiadau i bawb sy’n 5 mlwydd oed neu’n hˆyn, am fachgen ifanc sy’n mynd ati gyda’i ffrind gorau Meg ar berwyl mentrus i chwilio am ei dad. Ond ble yn y byd – neu yn y gofod – y mae e? Chwedleua ar ei gorau a chynhyrchiad a wnaiff eich diddanu yn llwyr.

www.tallstories.org.uk

Os ydych yn gefnogwr o un o allforion gorau yr ‘X Factor’ rydych yn siwr o GARU ‘The Little Mix Experience’! Gyda symudiadau dawns syfrdanol, gwisgoedd replica a rhai o’r lleisiau gorau yn y Deyrnas Unedig. O’r dechrau I’r diwedd mae hon yn sioe egniol, yn llawn o ganeuon mwyaf poblogaidd Little Mix ac yn addas i bob oed!

www.sweeneyentertainments.co.uk

34 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


The Storyteller Tree present

The Bwci-Bo, The Boggart and The Evil, Chancy Thing

Live Superstars of Wrestling

Miners’ F: £5 Friday 28th October 7.30pm

Lyric F: £12 C: £9 FB: £35 Friday 28th October 7.30pm

All Hallows Eve. Evil, malicious spirits walk abroad. Be afraid: in the dark no-one can see you scream. Storyteller Tree loves traditional storytelling but when you’re up against the Bwci-Bo there is no avoiding mimes, clowns and who knows what else. Suitable for Adults and children 12+.

Live Superstars of Wrestling make a triumphant return to the Lyric this half term. Come and experience the excitement and atmosphere first hand as top names in British wrestling battle it out in an evening of high impact wrestling action, suitable for all the family. Witness the thrills and spills of American style wrestling, an event normally only reserved for your TV screens!

Noson Calan Gaeaf. Mae ysbrydion drwg a maleisus ar grwydr. Byddwch yn ofnus: ni all neb eich gweld yn sgrechian yn y tywyllwch. Mae’r Goeden Adrodd Straeon yn mwynhau chwedleua traddodiadol, ond os byddwch chi’n wynebu’r Bwci-Bo, ni ellir osgoi meimio, clowniaid a phwy a wyr ˆ beth arall Addas i oedolion a phlant 12+.

www.storytellertree.org.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Mae ‘Live Superstars of Wrestling’ yn gwneud dychweliad buddugoliaethus i’r Lyric’ yn ystod yr wythnos hanner tymor yma. Dewch i brofi’r cyffro a’r awyrgylch dros eich hunan wrth i enwau blaengar ym myd reslo Prydeinig ffrwydro mewn noson drawiadol o reslo, sy’n addas ar gyfer yr holl deulu. Byddwch chi’n dyst i wefrau a chodymau reslo ar ddull Americanaidd, digwyddiad sydd fel arfer i’w weld ar eich sgriniau teledu’n unig!

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 35


The smash hit cult classic gets the Sing-a-Long-a treatment it’s been screaming for!

Ffwrnes F: £15 C: £10 (students)

Friday 28th October 7.30pm

The Campest Cult Classic of all time gets the Singalonga treatment it’s been SCREAMING for! Featuring the film, starring Tim Curry, Susan Sarandon, Meatloaf and Richard O’Brien, it’s the most outrageous, riotous, kitsch, wonderful romp ever. The Time Warp has never been done like this! Your host leads with a vocal warm-up and when to use your magic moment’s fun packs. Fancy dress is not obligatory but highly recommended!

Yn cynnwys y ffilm, gyda Tim Curry, Susan Sarandon, Meatloaf a Richard O’Brien, dyma’r giamocs mwyaf gwarthus, cythryblus, fflwcs a bendigedig erioed. Nid yw’r Time Warp erioed wedi cael ei pherfformio fel hyn! Bydd eich cyflwynydd yn cychwyn trwy gynhesu’r lleisiau ac yn dweud pryd ddylech chi ddefnyddio pecynnau difyr eich moment hudolus. Nid yw gwisg ffansi yn orfodol, ond mae’n syniad da!

www.singalonga.net

PLEASE NOTE THAT THIS IS A SCREENING OF THE ICONIC CULT MOVIE NOT A STAGE SHOW

36 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


WINNER – BEST MALE ACT (SOLO FESTIVAL 2013)

“...Peatbog Faeries can play it live and it blew the audience away.” – Edinburgh Evening News

Brother Wolf & Harrogate Theatre present

Adastra present

Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

Peatbog Faeries

Stiwdio Stepni F: £12 C: £10 Friday 28th October 7.30pm

Ffwrnes F: £15 C: £13 Saturday 29th October 7.30pm

Based on the novella by Robert Louis Stevenson Adapted and Performed by James Hyland Directed by Phil Lowe & Music by Chris Warner. James Hyland returns by popular demand! During his final lecture on the duality of humankind, the respectable Dr Jekyll reveals his strange association with the mysterious Edward Hyde an identity unlike other humans, is evil. Combining edge-of-your-seat thrills with stunning physical theatre, this classic “bogey tale” is brought chillingly to life in this award-winning one-man show.

Hailing from the Isle of Skye, the Peatbog Faeries are trailblazing Celtic Dance Music with traditional jigs, reels through jazz, hip hop, reggae and more. To celebrate their 25th Anniversary, this high octane inventive and unique brand of Celtic dance music gives you and your friends a night of music and dancing that guarantees a good time!

Yn ystod ei ddarlith olaf ar ddeuoliaeth y ddynoliaeth, mae’r parchus Doctor Jekyll yn datgelu ei gysylltiad rhyfedd gyda’r dirgel Edward Hyde a’r gwir brawychus am ei hunaniaeth: bod Hyde yn wahanol I bodau dynol eraill, nid yn unig yn sylfaenol ddrwg ond hefyd yn ddiffiniad iawn ohono. Gan gyfuno cyffro ymyl eich sedd gyda theatr trawiadol corfforol mae’r ‘stori bogey’ clasurol yn dod yn iasol fyw yn y perfformiad gwobrwyol y sioe un dyn yma.

Mae’r Peatbog Faeries yn hanu o Ynys Skye, ac maent yn cynnig Cerddoriaeth Ddawns Geltaidd arloesol sy’n cynnwys jigiau a riliau traddodiadol, ynghyd â jas, hip hop, reggae a llawer rhagor. I ddathlu eu 25ain Mlwyddiant, mae’r math unigryw a dyfeisgar hwn o gerddoriaeth ddawns Geltaidd gyffrous yn rhoi cyfle i chi a’ch ffrindiau fwynhau noson o gerddoriaeth a dawnsio a wnaiff sicrhau amser gwych i bawb!

www.peatbogfaeries.com

www.brotherwolf.org.uk Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 37


Starbright Entertainments present

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

The Railway Children Iris Miners’ F: £8 C: £6 FB: £22 Saturday 29th October 2.30pm

Stiwdio Stepni F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 2nd November 1.30pm

From the novel by E. Nesbit Book and Lyrics by Julian Woolford Music by Richard John with Samuel French Ltd. With their father falsely imprisoned the children Roberta, Peter and Phyllis move to Yorkshire. They make friends with the Station Master and an Old Gentleman who waves everyday from the 9.15 train to London. This unlikely friendship proves fortunate and could be key to the release of their Father… A beautiful blend of classical storytelling, drama, comedy and musical theatre, this is the perfect way to make literature come alive!

Two of the most acclaimed actresses of our time, Judi Dench and Kate Winslet, bring to the screen one of the most extraordinary women of her generation. ‘Iris’ tells the true story of the lifelong romance between novelist Iris Murdoch and her husband John Bayley (Jim Broadbent), from their student days through her battle with Alzheimer’s disease.

Mae tri o blant yn byw mewn tˆy cysurus yn Llundain nes i’w tad gael ei gyhuddo ar gam o werthu cyfrinachau gwladol a’i garcharu am bum mlynedd. Rhaid i’r plant a’u mam symud i fwthyn bach tawel ger rheilffordd yn Oakworth, Swydd Efrog. Cyfuniad hyfryd o adrodd stori, drama, comedi a theatr gerdd sy’n dod â llenyddiaeth yn fyw i’r teulu cyfan!

Dwy o actoresau mwyaf eu bri ein hoes, Judi Dench a Kate Winslet, yn dod â hanes un o fenywod mwyaf hynod ei chenhedlaeth i’r sgrin fawr. Mae ‘Iris’ yn adrodd hanes gwir y rhamant gydol oes rhwng y nofelwraig Iris Murdoch a’i gwr ˆ John Bayley (Jim Broadbent), o’u cyfnod fel myfyrwyr hyd at ei brwydr yn erbyn clefyd Alzheimer.

www.starbrightentertainments.co.uk 38 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Carmarthen Film Club present

Don’t Go Into The Cellar present

Hocus Pocus

The Canterville Ghost

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Film Club Members: £2.50 Wednesday 2nd November 7.30pm

Miners’ F: £10 C: £8 Thursday 3rd November 7.30pm

Join Carmarthen Film Club for a special screening of the 1993 cult comedy fantasy film. Starring Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy as a trio of witches, who have been inadvertently resurrected by a clinical teenager, his younger sister and girlfriend in Salem. With the help of a magical cat, the kids must stop the witches from becoming immortal. Ymunwch â Chlwb Ffilmiau Caerfyrddin am gyfle arbennig i weld y ffilm ffantasi ddoniol gwlt o 1993. Mae’n cynnwys Bette Midler, Sarah Jessica Parker a Kathy Najimy fel tair gwrach sydd wedi cael eu hatgyfodi yn ddiarwybod gan lanc ifanc clinigol, ei chwaer iau a’i wejen yn Salem. Gyda chymorth cath hudolus, mae’n rhaid i’r plant atal y gwrachod rhag dod yn anfarwol.

Enjoy comedy and chills in this original adaptation of the charming Oscar Wilde tale, written especially for children and young families. This one-man show, featuring much audience participation, is guaranteed to raise more than just a ghost of a smile! Mwynhewch gomedi ac ias yn yr addasiad gwreiddiol hwn o stori hyfryd Oscar Wilde, wedi’i ysgrifennu’n arbennig ar gyfer plant a theuluoedd ifanc. Mae’n sioe un dyn sy’n cynnwys digonedd o gyfranogiad gan y gynulleidfa, ac mae’n sicr o godi gwên!

www.dontgointothecellar.com

www.facebook.com/Bringfilmstothelyric

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 39


“Pulsating piece of poetic storytelling” ★★★★ Lyn Gardner, Guardian

What I Learned From Birdsong / Cân Yr Adar Johnny Bevan Stiwdio Stepni F: £8 Thursday 3rd November 8.00pm WINNER Fringe First Award for new writing WINNER The Stage Award for acting excellence WINNER Best Spoken Word Show Saboteur Awards 2016 WINNER Best Show Laugharne Weekend 2016 A story of shattered friendship, class ceilings, and the hollow reality of the New Labour dream. Luke Wright delivers a multi award winning hurricane of a performance. With humour and humanity he takes British politics head on, challenging the rise of New Labour and David Cameron, and the abandonment of those left behind. Hanes cyfeillgarwch wedi’i chwalu, nenfydau gwydr, a realiti gwag breuddwyd Llafur Newydd. Mae Luke Wright yn rhoi chwip o berfformiad sydd wedi ennill sawl gwobr. Trwy gyfrwng hiwmor a thiriondeb, mae’n wynebu gwleidyddiaeth Prydain, yn herio esgyniad Llafur Newydd a David Cameron, a’r cefnu a ddigwyddodd ar y rhai a gafodd eu hanghofio.

Athenaeum Hall – Llanelli Library F: £15 C: £12 FB: £48 Friday 4th November 8.00pm Birdsong brings wild life to the stage through a live orchestral fusing of soul-folk and jazz. Pianist and jazz composer Gwilym Simcock collaborates with Welsh/Bajan songstress Kizzy Crawford to create a special collection of newly composed and inspired songs, featuring a classical ensemble from Sinfonia Cymru. Daw Cân Yr Adar â’r bywyd gwyllt hwn i’r llwyfan trwy asio cerddorol byw o ganu gwerin-soul a jazz. Mae’r pianydd a’r cyfansoddwr jazz Gwilym Simcock yn cydweithio gyda’r gantores Gymreig/Bahaiaidd Kizzy Crawford a ensemble clasurol o Sinfonia Cymru i greu cydweithrediad arbennig o ganeuon sydd newydd eu cyfansoddi a’u hysbrydoli. Created in partnership with RSPB Cymru and Arts Council of Wales

www.lukewright.co.uk 40 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Cory Band in Concert Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 4th November 8.00pm This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Mickey Sharma “Laugh a minute roller coaster ride.” – The List Support from / Cefnogir gan Jenny Collier “Dryly innocent ★★★★★” – Eastlondonlines.com “Surprising edge ★★★★” – Shortcom.co.uk plus other guests and your ebullient host / gwesteion arbennig yn ogystal a gwestiwr straeon digrif Jonnie Price

Lyric F: £12 C: £8 Under 18’s: £5 FB: £30 Saturday 5th November 7.30pm Officially the world’s best brass band with a repertoire that includes blockbusters such as Star Wars and Riverdance; popular classics Rossini’s The Thieving Magpie; jazz and pop standards such as Count Basie and Queen; as well as original brass masterworks by composers like Holst, Elgar and Vaughan Williams. Musical Director Philip Harper leads you through an intoxicating mix of music which will leave you moved, energised and inspired in equal measure. Yn swyddogol, dyma fand pres gorau’r Byd, ac mae ganddo repertoire sy’n cynnwys campweithiau megis Star Wars a River Dance; clasuron poblogaidd fel ‘The Theiving Magpie’ gan Rossini; caneuon jas a phop yn cynnwys rhai gan Count Basie a Queen; yn ogystal â champweithiau gwreiddiol i fandiau pres megis darnau gan Holst, Elgar a Vaughan Williams. Bydd y Cyfarwyddwr Cerddorol Philip Harper yn eich tywys trwy gymysgedd feddwol o gerddoriaeth a wnaiff eich cyffwrdd, eich nerthu a’ch ysbrydoli yn gyfartal.

www.coryband.com Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 41


Raie Copp Academy present

Tea Dance

Hollywood Ffwrnes F: £9.50 C: £8.50 Sunday 6th November 7.00pm

O

An evening of fun and laughter for the whole family celebrating the sound of Hollywood. Featuring song and dance from one of West Wales’ most established dance schools, now in its 66th year and 10th under their current principal, perform routines including tap, modern and ballet disciplines. Noson o hwyl a chwerthin i’r teulu cyfan yn dathlu seiniau Hollywood. Mae’n cynnwys canu a dawnsio gan un o ysgolion dawns mwyaf sefydledig Gorllewin Cymru, sydd bellach yn ei 66ain blwyddyn a’r 10fed dan law eu harweinydd presennol, yn perfformio trefniadau yn cynnwys dawnsio tap, modern a bale. Produced and choreographed by dance principal Melanie Sullivan

Miners’ F: £5 (incl. refreshments) Wednesday 9th November 2.30pm Join us at the Miner’s for an afternoon of tea, cake and dancing with Phillip and Gaynor Evans, winners of the World famous Champions of Tomorrow Ballroom section, Blackpool. Phillip and Gaynor are currently competing as professionals in Ballroom and Latin for Wales. They are based at the Dance Kingdom, Llanelli and have danced all over the world including Russia, USA, Australia and Europe. Ymunwch â ni yn Theatr y Glöwyr i gael cacen, tê prynhawn a dawnsio gyda Phillip a Gaynor Evans, enillwyr World Famous Champions of Tomorrow Ballroom, Blackpool. Ar hyn o bryd mae Phillip a Gaynor yn cystadlu fel dawnswyr proffesiynol Lladin a Dawns i Gymru. Maent wedi’u lleoli yn Dance Kingdom Llanelli ac wedi dawnsio dros y byd gan gynnwys, Rwsia, Yr Amerig, Awstralia ac Ewrop.

www.phillip-gaynor.co.uk

42 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Ysgol y Strade yn cyflwyno

Llanelli Youth Theatre present

Y Map

The Crucible

Ffwrnes F: £10 C: £8 Nos Fercher 9fed – Nos Wener 11eg Tachwedd 7.30yh

O

Stiwdio Stepni F: £12 O Thursday 10th & Friday 11th November 7.15pm Saturday 12th November 3pm & 7.15pm

Yn dilyn y boddhad gafodd disgyblion Ysgol y Strade o berfformio’r sioe ‘Grav’, maent am edrych ar hanes Cymru eto. ‘Y Map’, yn cynnwys caneuon cyfarwydd gan gyfansoddwyr fel Dafydd Iwan, Robat Arwyn ac Emyr Huws Jones. Byddwn ni i gyd yn mynd ar daith gyda’r cymeriadau ac yn dod i wybod mwy am ein hanes. Bydd y gynulleidfa’n mynd drwy Gymru gyfan heb symud o’r sedd.

In a small, tight-knit community, personal grievances collide with lust and superstition, fuelling widespread hysteria. Miller’s timeless parable attacks the evils of mindless persecution and the terrifying power of false accusations. Both a gripping historical play and a timely parable of contemporary society, The Crucible is arguably the most important play written in the 20th Century.

Following the success of ‘Grav’, comes another brand new production based on Wales’s deep history and proud culture. ‘Y Map’ features many of Wales’ most popular songs and composers and will take you on a journey following in the footsteps of some Welsh heroes exploring Wales’s fantastic history from the comfort of your own seat!

Mewn cymuned fechan glòs, mae cwynion personol yn gwrthdaro â chwant ac ofergoeliaeth, gan greu hysteria helaeth. Dameg glasurol Miller sy’n ymosod ar ddrygioni erlid disynnwyr a grym dychrynllyd cyhuddiadau ffug. Mae Crucble yn ddrama hanesyddol ac hefyd yn ddameg amserol o’r gymdeithas gyfoes, a gellir dadlau mai’r Crucible yw’r ddrama bwysicaf a ysgrifennwyd yn yr 20fed Ganrif.

www.ysgolystrade.org

www.llanelliyouththeatre.co.uk

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 43


Spoken Word

Saturday

Spoken Word Saturday

Loud Applause Productions present

Ffwrnes Fach F: £3 Saturday 12th November 3.00pm

Ffwrnes F: £16-£18 Under 18’s: £10 Saturday 12th November 7.00pm

Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by artists creatively exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional artist as well as our open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information: Eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

The Annual Showcase Gala Concert featuring soprano Shan Cothi, the world famous Morriston Orpheus Choir, the brilliant young violinist Charlie Lovell Jones, the highly talented vocalists and instrumentalists of Loud Applause Rising Stars and ever popular host Garry Owen. An evening of first class musical entertainment to suit all tastes – choral, opera, classical musical theatre, blues and jazz.

Disgwyliwch gael eich hudo gan artistiaid creadigol yn archwilio ‘The Spoken Word’. Bob mis bydd gennym artist gwadd proffesiynol yn ogystal ag amserau agored i siarad. Os ydych yn storîwr, bardd, artist rap, canwr y gair llafar, gwneuthurwr ffilm neu’n ymuno am y tro cyntaf – anfonwch e-bost i archebu lle llawr neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Eleanorshaw10@gmail.com neu ‘Like Spoken Word Saturday’ ar Facebook.

44 | Autumn/Winter Season

A Night With The Stars

Y Cyngerdd Gala Blynyddol yng nghwmni’r soprano Shân Cothi, y byd enwog Côr Orpheus Treforys, y feiolinydd ifanc dawnus Charlie Lovell Jones, cantorion ac offerynnwyr hynod ddawnus Loud Applause Rising Stars a’r cyflwynydd bythol boblogaidd Garry Owen. Noson o adloniant cerddorol o’r radd flaenaf yn cynnig rhywbeth at ddant pawb – canu corawl, opera, theatr gerddorol glasurol, blws ˆ a jas.

www.loudapplauseproductions.co.uk

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Cwmni Frân Wen yn cyflwyno / present

Shakespeare Schools Foundation present

Dilyn Fi / Follow Me

Shakespeare Schools Festival

Stiwdio Stepni F: £8 C: £6 FB: £25 Sch: £6 T: Free Llun/Mon 14th Tach/ Nov 4.00pm (English). Mawr/Tues 15th Tach/Nov 10.30am (English) & 1.30pm (Cymraeg). Mer/Wed 16th Tach/Nov 10.30am (Cymraeg) & 1.30pm (English)

Ffwrnes F: £9 C: £7 G10+: £6.50 Tuesday 15th November 7.00pm

Mae Nansi yn chwaer fawr am y tro cyntaf. I ymdopi mae Nansi yn dianc mewn i fyd dychmygol ei hun. Sut mae Cai, ei ffrind gorau un, yn helpu hi i wynebu realiti’r sefyllfa? Antur dau ffrind llawn chwarae, chwilota ac eliffantod! Nansi has just become a big sister for the first time. To deal with the new arrival she escapes into her own imaginary world. How does Cai, her very best friend, help her face up to the reality of the situation? Join us on an adventure full of play, discovery and elephants!

See Shakespeare performed as you’ve never seen it before! Shakespeare Schools Festival (SSF) is proud to present unique performances by young people from all over Llanelli. Whether you are a parent, friend or another local school, SSF is a wonderful way to experience the language, magic and possibilities of Shakespeare. Dewch i weld gwaith Shakespeare yn cael ei berfformio mewn ffordd hollol wahanol! Mae Gˆwyl Ysgolion Shakespeare (SSF) yn falch o gyflwyno perfformiadau unigryw gan bobl ifanc o bob cwr o Lanelli. Pa un ai a ydych chi yn rhiant, yn ffrind neu’n ysgol arall, mae SSF yn ffordd wych o brofi iaith, hudoliaeth a phosibiliadau Shakespeare.

www.ssf.uk.com

www.franwen.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 45


Photography curtesy Kirstie Young

Cwmni Mega yn cyflwyno Sioe Bantomeim

Blodeuwedd

Mark Watson: I’m Not Here

Ffwrnes F: £8 T: Ddim Dydd Iau 17eg Tachwedd 10.00yb & 1.00yp Dydd Gwener 18fed Tachwedd 10.00yb & 1.00yp

Ffwrnes F: £17 Saturday 19th November 8.00pm

Lyric F: £8 T: Ddim Dydd Iau 1af Rhagfyr 10.00yb & 1.00yp Dydd Gwener 2il Rhagfyr 10.00yb & 1.00yp

“Terrifyingly funny” – The Times “Belly laugh brilliant... The audience was weeping with laughter” – Time Out

Ar ôl brwydr arbennig o ffyrnig rhwng eryr yr haul a helwyr y nos disgynnodd baban bychan i’r ddaear. Lleu, mab Eryr yr Haul oedd y baban ac yn ystod y cynhyrchiad hwn fe gawn glywed hanes hynod y garwriaeth rhwng Blodeuwedd ac yntau. Ond ydy popeth fel y mae’n ymddangos? Ydy’r gelynion yn cael eu trechu? Dewch i ymuno yn yr hwyl i gael gweld!

A seemingly minor problem at an airport is the starting point for a spiralling examination of identity in the digital age. An enormous number of jokes, customary flailing about, chaotic audience interactions and all sorts of other fun. In short: if you like comedy, but you don’t come and see this, you’re acting very oddly. Age guidance 14+

After a very ferocious battle between the eagles of the sun and huntsmen of the night a little baby fell to earth. The baby was Lleu, the son of Eryr yr Haul and during this production we will hear about the strange events leading to Blodeuwedd falling in love with Lleu. But is all as it appears? Will their enemies be overcome? Come and join the fun to find out!

Problem fach (yn ôl bob golwg) mewn maes awyr yw’r man cychwyn ar gyfer astudiaeth droellog o hunaniaeth yn yr oes ddigidol. Ceir toreth o jôcs, ffwlbri arferol, anhrefn y rhyngweithio â’r gynulleidfa a phob math o hwyl arall. Yn gryno: os ydych chi’n hoffi comedi, ond yn dewis peidio dod i weld hwn, rydych yn ymddwyn yn od iawn.

www.cwmnimega.com

www.markwatsonthecomedian.com

46 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


South African Lyric F: £16 C: £15

Friday 18th November 7.30pm

A unique organisation formed by the most talented professional African artists and musicians based in the UK. Led by the charismatic Luyanda Jezile, the SAGC have toured all over the UK and abroad singing in different African Languages. Their repertoire consists of acapella, classical and traditional gospel songs with instruments; interspersed with energetic Zulu dance that tells a story and brings much excitement to their performances.

Sefydliad unigryw a sefydlwyd gan yr artistiaid a’r cerddorion Affricanaidd mwyaf dawnus a leolir yn y Deyrnas Unedig. Dan arweiniad carismataidd Luyanda Jezile, mae’r SAGC wedi teithio ledled y Deyrnas Unedig a thramor gan ganu trwy gyfrwng ieithoedd Affricanaidd amrywiol. Mae eu repertoire yn cynnwys caneuon acapella, clasurol a chrefyddol i gyfeiliant offerynnau. Yn ogystal â hyn, ceir dawnsio Zulu egnïol sy’n adrodd stori ac yn ychwanegu llawer o gyffro at eu perfformiadau.

www.sactuk.com Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 47


Lighthouse Theatre present

SHIRLEY VALENTINE Miners’ F: £10 C:£8 Arts Club: £6 Wednesday 23rd November 7.30pm Stiwdio Stepni F: £10 C:£8 Wednesday 30th November 7.30pm The heroine of this classic comedy is an ordinary British housewife. As she prepares dinner, she ruminates on her life… and an invitation from a girlfriend to join her on holiday to search for romance and adventure could change her life forever! This hilariously engaging play was a hit in London and New York on both stage and screen!

Mae arwres y comedi clasurol hwn yn wraig tˆy gyffredin o Brydain. Wrth iddi baratoi swper, mae’n pendroni am ei bywyd... wedyn dyma wahoddiad gan ffrind i ymuno â hi ar wyliau i chwilio am ramant ac antur yn newid ei bywyd am byth! Roedd y ddrama siriol a diddorol hon yn llwyddiant ysgubol yn Llundain ac Efrog Newydd, ar y llwyfan ac ar y sgrin fawr!

Supported by Swansea Grand Theatre, the Arts Council of Wales and NightOut

www.lighthouse-theatre.co.uk 48 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Keith James in concert

Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yn cyflwyno

The Songs of Leonard Cohen

Chwarae Cuddio

Stiwdio Stepni F: £12 Saturday 19th November 7.30pm

Lyric F: £12 Ch: £10 O Nos Iau 24ain & Nos Wener 25ain Tachwedd 7.00yh

“Some of the most atmospheric and emotive music you will ever hear” – The Independent

Mae pawb rywdro wedi chwarae cuddio. Ond chware cuddio tra gwahanol yw hanfod y sioe gerdd gyfoes, gyffrous hon. Dyma stori gyfoes sy’n edrych ar sut mae pobl ifanc yn chwarae cuddio ar wefannau cymdeithasol, gan greu persona sy’n hawdd i guddio tu ôl iddo er mwyn bod yn feirniadol neu’n gas.

Keith James; with a lifetime reputation of performing and an undying love of the pure song brings you a concert of amazing material in the most intimate and sensitive way imaginable. Amongst a concert of such songs as; Famous Blue Raincoat, Sisters of Mercy, Suzanne and Hallelujah, are also Poems by Federico Garcia Lorca that Keith has set to music; said to be Cohen’s greatest influence. Keith James; mae ganddo enw da gydol oes am berfformio a chariad anfarwol at y gân bur, ac mae’n cyflwyno cyngerdd ichi sy’n cynnwys deunydd syfrdanol yn y dull mwyaf personol a sensitif. Ymhlith cyngerdd o ganeuon megis; Famous Blue Raincoat, Sisters of Mercy, Suzanne a Hallelujah, hefyd ceir Cerddi gan Federico Garcia Lorca a drefnwyd gan Keith i gyfeiliant cerddoriaeth; dywedir mai dyma oedd dylanwad mwyaf Cohen.

At some point in life everyone has played hide and seek. However, it is a very different game of hide and seek which is at the centre of this contemporary and exciting musical. This is a modern story which looks at how young people play hide and seek on social networking websites.

www.bromyrddin.sirgar.sch.uk

www.keith-james.com Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 49


Llanelli Little Theatre present their

Llanelli Musical Players present

Autumn Production

The Witches of Eastwick

Ffwrnes F: £10 Ffwrnes F: £15 O Thursday 24th – Saturday 26th November 7.30pm Wednesday 30th November – Saturday 3rd December 7.30pm Llanelli Little Theatre presents you with another fun filled theatrical evening. Further details coming soon! Llanelli Little Theatre yn cyflwyno noson theatrig. Rhagar o fanylion i ddod yn fuan!

O

Book and lyrics by John Dempsey Based on the novel by John Updike and the Warner Bros. Motion Picture. Music by Dana P. Rowe In the tiny New England town of Eastwick, Rhode Island, three modern day witches innocently plot and conjure over a heady brew of weak martinis and peanut butter brownies. But when their longings are made flesh in the arrival of one Darryl Van Horne, all hell breaks loose. Quite literally. Yn nhref fechan Eastwick yn Rhode Island, New England, mae tair o wrachod yr oes fodern yn cynllwynio ac yn consurio yn ddiniwed dros gymysgedd feddwol o Martinis gwan a brownis menyn pysgnau. Ond daw eu dyheadau yn wir pan ymddengys gwr ˆ o’r enw Darryl Van Horne, ac aiff pethau’n draed moch. Yn llythrennol.

www.facebook.com/LmpLlanelli 50 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Mrs Henderson Presents Stiwdio Stepni F: £5 (incl. refreshments) Thursday 1st December 1.30pm

Stiwdio Stepni F: £12 (EB: £10) Friday 2nd December 8.00pm

After the Death of her husband Mrs. Henderson (Judi Dench) decides to buy a theatre, hiring the quick-tempered Vivian Van Damm (Bob Hoskins) to run it. Henderson has a hit on her hands when she decides to add beautiful nude women to the shows. Despite tragedy they keep the theatre running during the Blitz of London. Brilliant individual performances in this feel good film worth watching.

This month’s headliner will be / Prif berfformiwr y mis hwn fydd Pierre Hollins “An unsung hero of new comedy. Don’t miss this true professional at work. Bloody funny.” – Time Out “A ‘must see’...” – The Guardian

Wedi marwolaeth ei gwr, ˆ mae Mrs. Henderson yn penderfynu prynu theatr, ac yn cyflogi dyn byr ei dymer o’r enw Vivian Van Damm i’w rhedeg. Mae Henderson yn creu llwyddiant ysgubol ar ôl iddi benderfynu ychwanegu merched prydferth noeth lymun at y sioeau. Ar waethaf y drychineb, maent yn llwyddo i gadw’r theatr ar agor yn ystod y Blitz yn Llundain. Mae perfformiadau unigol gwych yn sicrhau fod y ffilm agos atoch hon yn werth ei gweld.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Support from / Cefnogir gan Jay Handley “Absolutely brilliant!” – Artificial Light “A highly funny act” – Comedy Sheep plus other guests and your ebullient host / gwesteion arbennig yn ogystal a gwestiwr straeon digrif Jonnie Price

www.pierrehollins.com www.jayhandley.wordpress.com

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 51


CARMARTHEN

FILM CLUB

CLWB FFILM CAERFYRDDIN

Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers

Carmarthen Film Club present

The Christmas Fantasia

A Kid For Two Farthings

Ffwrnes F: £20 Saturday 3rd December 7.00pm

Lyric Studio F: £5 C: £4.50 Film Club Members: £2.50 Wednesday 7th December 7.30pm

Welcome Christmas in style with the international voices of the Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers, Angelicus, the symphonic sounds of the British Sinfonietta and friends – all under the magical legendary baton of John Hywel Williams. With Christmas favourites, magical moments from The Nutcracker, Sleeping Beauty and Swan Lake and New Year fun from beautiful Vienna… your Christmas magic awaits! Dewch i groesawu’r Nadolig mewn steil yng nghwmni lleisiau rhyngwladol Côr Genethod Hywel a Chôr Bechgyn Hywel, lleisiau symffonig Sinffonieta Prydain a chyfeillion – oll dan arweiniad rhyfeddol yr enwog John Hywel Williams. Ceir ffefrynnau Nadoligaidd, uchafbwyntiau hudolus o’r Nutcracker, y Rhiain Gwsg a Swan Lake a hwyl y flwyddyn newydd o Fiena brydferth… mae hudoliaeth y Nadolig yn eich disgwyl chi!

www.hywelchoir.com

A special screening of the 1955 sentimental comedy that centres on Joe (Jonathan Ashmore) a young boy who lives with his mother in working-class London. Residing above the tailor shop of Mr. Kandinsky (David Kossoff), who likes to tell Joe stories about unicorns that grant wishes. Joe ends up buying a baby goat with an emerging horn, believing it to be a real unicorn and sets about to prove that wishes can come true. Cyfle arbennig i weld y comedi sentimental hwn o 1955 sy’n canolbwyntio Joe (Jonathan Ashmore), bachgen ifanc sy’n byw gyda’i fam mewn ardal dosbarth gweithiol yn Llundain. Maent yn byw uwchben gweithdˆy teiliwr Mr. Kandinsky (David Kossoff), sy’n hoffi adrodd straeon wrth Joe am ungyrn sy’n gwireddu dymuniadau. Mae Joe yn penderfynu prynu myn gafr sydd â chorn yn dod i’r golwg, gan gredu mai ungorn go iawn ydyw, ac mae’n mynd ati i brofi y gall dymuniadau ddod yn wir.

www.facebook.com/Bringfilmstothelyric 52 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


THE GREATEST MUSIC OF THE 20TH CENTURY

Theatr Bara Caws yn cyflwyno

Rat Pack Raslas Bach a Mawr The at Christmas Ffwrnes F: £10 C: £9 FB: £35 Ysgolion: plant £8 Athrawon am ddim Dydd Mercher 7fed Rhagfyr 1.00yp & 6.30yh Dydd Iau 8fed Rhagfyr 1.00yp & 6.30yh Sioe newydd sbon i bawb o bob oed gan Wynford Ellis Owen a Mici Plwm. Cast yn cynnwys Iwan Charles, Llyr Evans a Carys Gwilym Dewch i helpu ein harwyr glew, Syr Wynff ap Concord y Bos a Plwmsan y Twmffat Twp, wrth iddynt gychwyn ar antur enbyd i achub y genedl rhag fisdimanars yr awdurdodau drygionus ac i ailfeddiannu eu cartref teuluol...

Ffwrnes F: £22 Friday 9th December 7.30pm Wonderful memories of classic Las Vegas, Frank Sinatra, Dean Martin and Sammy Davis. Join us for a performance now in its 14th year that still continues to be successful worldwide. Every song is a winner: ‘Come Fly With Me’, ‘That’s Amore’, ‘Mr Bojangles’, ‘Mack The Knife’, ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’, Santa Claus Is Coming to Town’ and many more festive favourites.

Come lend a hand to our intrepid duo, Syr Wynff ap Concord y Bos and Plwmsan y Twmffat Twp, as they set off on a perilous adventure to save the nation from the evil authorities and repossess their family home...

Atgofion ardderchog o Las Vegas glasurol – Frank Sinatra, Dean Martin a Sammy Davies. Ymunwch â ni am berfformiad yn awr yn ei bedwaredd flwyddyn ar ddeg sy’n parhau i fod yn llwyddiant byd eang. Mae pob cân yn enillydd – ‘Come Fly With Me’, ‘Mack the Knife’, ‘Have Yourself A Merry Little Chrsitmas’, ‘Santa Claus Is Coming to Town’ a llawer mwy o ffefrynnau Nadolig.

www.theatrbaracaws.com

www.ratpack.biz

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 53


PAVING THE STREETS OF CARMARTHENSHIRE WITH GOLD FROM 9TH – 17TH DECEMBER! Lyric F: £14 C: £12 G15+ £10 Sch: £8.50-£9 T: £Free FB: £45 Friday 9th 7.00pm, Saturday 10th 1.00pm*** & 5.00pm, Sunday 11th 1.00pm & 5.00pm Tuesday 13th 9.45am* 12.30pm*, Wednesday 14th 9.45am* & 12.30pm*, Thursday 15th 9.45am* & 12.30pm* Friday 16th 9.45am* & 5.00pm**, Saturday 17th December 1.00pm & 5.00pm Tickets for opening night Friday 9th 7pm and the Relaxed Performance on Friday 16th 5pm are £10 The annual Pantomime from the superb company Jermin Productions is becoming a must see Christmas tradition in Carmarthen. This years spectacular promises to feature stand out performances, jam-packed with family fun, stunning sets, well-known songs, dazzling choreography and heaps of comedy slapstick. Will our dashing hero Dick be able to fight off the raucous King Rat? Will he find his true love with the beautiful Alice? There is only one way to find out! Don’t miss this sensational Pantomime that’s “purr-fect” for the whole family!

www.jerminproductions.co.uk 54 | Autumn/Winter Season

Mae’r Pantomeim blynyddol gan gwmni gwych Jermin Productions yn prysur ddod yn un o draddodiadau Nadolig hanfodol Caerfyrddin. Mae antur ysblennydd eleni yn addo perfformiadau amlwg, digonedd o hwyl i’r teulu, setiau trawiadol, caneuon adnabyddus, coreograffi rhyfeddol a digonedd o gomedi slapstic. A fydd ein harwr nwyfus Dick yn gallu atal y King Rat aflafar? Ai’r Alice brydferth fydd ei wir gariad? Dim ond un ffordd sydd yna o ganfod yr atebion! Peidiwch â methu Pantomeim cyffrous sy’n berffaith i’r teulu cyfan! *School performance **Relaxed performance ***Signed performance Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Ammanford Community Theatre (ACT) present

Don’t Go Into The Cellar present

Cinderella

Ghost Stories for Christmas

Miners’ F: £8 C:£6 FB: £22 O Friday 9th December 7.30pm Saturday 10th December 2.30pm and 6.30pm Sunday 11th December 4.30pm

Stiwdio Stepni F: £10 C: £8 Tuesday 13th December 7.30pm

This production marks the launch of ACT and is a joint production with Theatrau Sir Gˆar. This brand new version of the traditional panto features ugly sisters, a Fairy Godmother, an evil step mum, a glass slipper, a giant feast, singing, dancing and lots of fun! So come along and see this all aged cast put on their first ever production, that will be the first of many! Mae’r cynhyrchiad hwn yn nodi lansiad ACT ac mae’n gynhyrchiad ar y cyd gyda Theatrau Sir Gâr. Mae’r fersiwn newydd sbon hwn o’r pantomeim traddodiadol yn cynnwys y chwiorydd hyll, Dewines Garedig, llys-fam greulon, sliper gwydr, gwledd enfawr, canu, dawnsio a llawer o hwyl. Felly dewch i weld y cast amrywiol ei hoedran yn llwyfannu ei cynhyrchiad cyntaf, y cyntaf o blith llawer.

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

In the macabre tradition of the BBC’s classic 1970s programme, Ghost Stories for Christmas is a theatre show featuring original spine-chillers in a vintage vein. An evening of vengeful revenants, restless spirits and malevolent ghouls is guaranteed for those brave enough to join us! Brought to you by Don’t Go Into The Cellar! The British Empire’s finest practitioners of macabre Victorian theatre! Yn nhraddodiad arswydol rhaglen glasurol y BBC yn y 1970au, mae Ghost Stories for Christmas yn sioe theatr sy’n cynnwys golygfeydd iasol gwreiddiol yn yr hen ddull. Bydd y sawl sy’n ddigon dewr i ymuno â ni yn siwr o fwynhau noson o atgyfodedigion dialgar, ysbrydion aflonydd ac ellyllon milain! Cynhyrchiad gan Don’t Go Into The Cellar! Perfformwyr gorau theatr iasol Fictoraidd yr Ymerodraeth Brydeinig!

www.dontgointothecellar.com

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 55


The People’s Theatre Company present

Feel Good FFilm@Ffwrnes present

Santa In Love

It’s a Wonderful Life

Ffwrnes F: £9 Ch: £8.50 Sch: £6 T: Free Wednesday 14th December 1.00pm & 4.15pm

Ffwrnes F: £5 (incl. a Mulled Wine and a Mince Pie) Thursday 15th December 1.30pm

“A brilliant production that adults will love just as much as the young ones” – The Guide

Special screening of the 1946 Christmas fantasy drama film; complete with a complimentary glass of mulled wine and a mince pie. After George Bailey (James Stewart) wishes he had never been born, an angel (Henry Travers) is sent to make George’s wish come true. He starts to realise how many lives he has changed and impacted, and how they would be different if he was never there.

Have you ever wondered where the fairy on top of the Christmas tree comes from, or why you never see a Christmas elf, or what exactly happened to Frosty the Snowman? Then join Santa and his friends in this fun filled family musical complete with games, giggles and your favourite Christmas songs, plus meet and receive a gift from Santa. A ydych chi erioed wedi meddwl o ble daw’r dylwythen deg sydd ar ben y goeden Nadolig, neu pam na fyddwch chi fyth yn gweld un o gorrachod y Nadolig, neu beth yn union ddigwyddodd i Frosty y Dyn Eira? Felly ymunwch â Siôn Corn a’i ffrindiau yn y sioe gerdd ddifyr hon i’r teulu cyfan yn cynnwys gêmau, chwerthin a’ch hoff ganeuon Nadoligaidd, ynghyd â chyfle i gwrdd â Siôn Corn a chael anrheg ganddo.

Cyfle arbennig i weld y ffilm ddrama ffantasi o 1946, ynghyd â gwydraid o win twym a mins pei. Ar ôl i George Bailey (James Stewart) ddifaru iddo gael ei eni, anfonnir angel (Henry Travers) i wireddu breuddwyd George. Mae’n cychwyn sylweddoli cymaint o fywydau y mae wedi’u newid ac wedi effeithio arnynt, a sut byddent yn wahanol pe na bai yn bodoli.

www.ptc.org.uk 56 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


Côr Meibion Llanelli present

The Performance Factory present

Christmas with the Choir 2016

A Christmas Carol the Musical

Ffwrnes F: £12 Saturday 17th December 7.00pm

Ffwrnes F: £13 C: £9 FB: £42 Wednesday 21st 2.00pm & 7.00pm Thursday 22nd 7.00pm Friday 23rd 2.00pm & 7.00pm Saturday 24th December 1.00pm

Join the world famous award-winning Côr Meibion for their annual lighthearted celebration of Christmas in song. This leading male choirs in Britain return to the Ffwrnes with Musical Director D. Eifion Thomas and Accompanist Aled Maddock for a delightfully musical evening full of the festive spirit. Ymunwch â’r Côr Meibion byd-enwog i fwynhau eu dathliad siriol blynyddol o’r Nadolig trwy gyfrwng caneuon. Bydd un o gorau meibion amlycaf Prydain yn dychwelyd i’r Ffwrnes gyda’u Cyfrawyddwr Cerddorol D. Eifion Thomas a’u cyfeilydd Aled Maddock i gynnig noson gerddorol hyfryd yn llawn ysbryd yr wyl. ˆ

www.llanellimalechoir.co.uk

O

Lyric and music by Alan Menken and Lynn Ahrens Adapted from the well-loved Charles Dickens Christmas classic, a Christmas Carol follows the story of Ebenezer Scrooge who believes personal wealth is far more valuable than the happiness and comfort of others. Join us on the streets of London and let the Christmas spirit flow. Addasiad o glasur Nadoligaidd annwyl Charles Dickens, mae Christmas Carol yn dilyn hanes Ebenezer Scrooge sy’n credu fod cyfoeth personol yn llawer mwy gwerthfawr na hapusrwydd a chysur pobl eraill. Ymunwch â ni ar strydoedd Llundain a gadewch i ysbryd y Nadolig lifo.

www.theperformancefactorywales.com

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 57


The Panto Company present

Miners’ F: £8.50 C: £6.50 FB: £25 Wednesday 28th December 1.30pm & 6.00pm, Thursday 29th December 10.00am & 2.00pm A pantomime classic by our regular professional company! Will the evil Abanazer convince Aladdin to enter The Cave Of A Thousand Dreams and fetch the lamp? Will Princess Jasmine find the boy of her dreams? And will Widow Twankey finally wear something that doesn’t look like an explosion in a paint factory? Wishey Washey and the gang transport the audience to Old Pekin for an adventure that has endured for centuries.

Clasur o Bantomeim! A fydd yr Abanazer drwg yn darbwyllo Aladdin i fynd i mewn i Ogof y Mil o Freuddwydion i ôl y lamp? A fydd y Dywysoges Jasmine yn dod o hyd i fachgen ei breuddwydion? Ac a fydd Y Weddw Twankey yn gwisgo rhywbeth nad yw’n edrych fel ffrwydrad mewn ffatri paent. Mae Wishey Washey a’r giang yn cludo’r gynulleidfa i Old Pekin ar gyfer antur sydd wedi parhau ers canrifoedd.

www.thepantocompany.com 58 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


The Friendship Theatre Company present

S I L LICIILAITM W N A A L U J A ARGARITA

AS M BE C K - DEAN VER DIRECTOR OBERT JENKINS N MD - R - MELANIE SULLIVA

CHOREOG

RA PH ER

Ffwrnes F: £13 C: £11 G10+: £11 Thursday 12th & Friday 13th January 7.00pm, Saturday 14th January 2.00pm & 7.00pm, Sunday 15th December 11.00am & 3.00pm, Tuesday 17th – Friday 20th January 7.00pm, Saturday 21st January 2.00pm & 7.00pm Sunday 22nd January 1.00pm*, Tuesday 24th – Friday 27th January 7.00pm, Saturday 28th January 2.00pm & 7.00pm, Sunday 29th January 1.00pm A pearl of a panto not to be missed. A show packed with swashbuckling action, damsels in distress, desert cannibals, and comedy in abundance. A crowd pleaser of a show with Senorita Margarita Jucilita as the saucy panto dame attempting to win the heart of captain Seasalt, her daft son Denny Twp and the dim witted pirates Crossbones and Skullduggery, guaranteeing to make this show a must see for all the family!

Perl o bantomeim y byddwch yn sicr o’i fwynhau. Sioe llawn cyffro clecian cleddyf, lodesi mewn loes, canibaliaid yr anialwch, a digonedd o gomedi. Sioe i blesio’r dorf gyda Señorita Margarita Jucilita fel y fenyw sosi yn ceisio mynd â bryd y capten Seasalt, ei mab dwl Denny Twp a’r môrladron hurt Crossbones a Skullduggery, sy’n sicrhau bydd hon yn sioe gofiadwy i’r teulu cyfan!

www.facebook.com/Friendship.Theatre.Group *BSL performance

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 59


More Than A Theatre | Mwy Na Theatr Hiring a Venue

Llogi Lleoliad

If you want your event to motivate and have a positive impact on your organisation or business!

Angen eich digwyddiad i ysgogi a chael effaith positif ar eich mudiad neu gwmni!

Whether you’re planning your annual conference, general meeting, awards ceremony or a training day for 10 or 500 people in conference or theatre style Theatrau Sir Gâr has the right space available. Our events team will help you transform your event into something visually stimulating and memorable.

Pa un ai’n cynllunio cynhadledd blynyddol, cyfarfodydd cyffredinol, seremoni gwobrwyo neu hyfforddiant diwrnod i 10 neu 500 o bobl mewn fformat cynhadledd neu steil theatre, mae gan Theatrau Sir Gâr yr ateb i chi! Mae ein tîm digwyddiadau’n medru helpu i drawsnewid eich digwyddiad i rhywbeth cyffrous, gweledol a bythgofiadwy.

Our theatres sit proudly and conveniently in a prime location with plenty of nearby car parks in Llanelli, Carmarthen and Ammanford town centres, we have much to offer organisations in terms of front of house and technical facilities and plenty of room for casual break-out sessions.

Eistedda’r theatrau’n gyfleus mewn prif leoliadau gyda digon o feysydd parcio cyfagos yng nghanol trefi Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman. Mae gennym lawer i gynnig, cymwysterau blaen a chefn llwyfan arbennig gyda digonedd o le i gynnal grwpiau llai o faint. ˆ NI AM RHAGOR O WYBODAETH CYSYLLTWCH A

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

60 | Autumn/Winter Season

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


/TheatrauSirGar /FFWRNESTHEATRE /LyricCarmarthen /MinersTheatreAmmanford

Like us on Facebook

Hoffwch ni ar Facebook

@TheatrauSirGar

Follow us on Twitter

Dilynwch ni ar Twitter

Take a look at what goes on behind the scenes Cewch weld beth sy’n digwydd tu ôl i’r llen Get to know about some amazing deals Dewch i wybod am gynigion unigryw

Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Win tickets through our Facebook and Twitter competitions Enillwch docynnau ar Facebook a Twitter

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 61


coming soon Give A ‘GIFT OF THEATRE’ this Christmas Rhowch ‘GIFT OF THEATRE’ y nadolig yma

Tea with Oscar Wilde Thursday 9th March 2017 Dydd Iau 9 Mawrth 2017

www.dontgointothecellar.com

www.theatrausirgar.co.uk

Denmark Street Band

TREXTASY

Friday 24th March 2017 Dydd Gwener 24 Mawrth 2017

Thursday 23rd March 2017 Dydd Iau 23 Mawrth 2017

www.denmarkstreetbigband.co.uk

sweenyentertainments.co.uk

62 | Autumn/Winter Season

THE 40TH COMMEMORATIVE ANNIVERSARY TOUR

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk


dod yn fuan Patsy Cline

Ballet UK

Friday 17th March 2017 Dydd Gwener 17 Mawrth 2017

Saturday 18th March 2017 Dydd Sadwrn 18 Mawrth 2017

Magic Designed by

Paul Daniels

Don’t Dribble on the Dragon

Singer-Songwriters Showcase

Wednesday 19th April 2017 – Ffwrnes and Thursday 20th April 2017 – Lyric Dydd Mercher 19 Ebrill 2017 – Ffwrnes a Dydd Iau 20 Ebrill 2017 – Lyric

New at the Stiwdio Stepni 2017. Check social media and local press for details Newydd yn Stiwdio Stepni 2017. Gwiriwch y cyfryngau cymdeithasol a’r wasg leol am fanylion

ptc.org.uk Galwch 0845 2263510 | ewch i www.theatrausirgar.co.uk

Tymor yr Hydref/Gaeaf | 63


Dates for your Diary Dyddiadau i’ch Dyddiadur Comedy Club – September Under Milk Wood (15) Rock of Ages James and the Giant Peach (U) Spoken Word Saturday Gullivers Travels Esther The Intern (12A) The Ultimate Double Bill Undermined The Simon & Garfunkel Story Allan Yn Y Fan: Taith 6 & 20 Tour Côr Meibion Llanelli Annual Concert Aberystwyth Mon Amour Tea Dance Bon Giovi Bonnie & Clyde

October / Hydref Sat 1st

The Annual Royal British Legion Charity Gala Concert Sat 1st Seasons of Love Wed 5th – Thur 6th Macbeth Wed 5th Electric Dreams (PG) Thur 6th & Fri 7th High School Musical on Stage Fri 7th Comedy Club – October Fri 7th A Grand Gala Concert Sat 8th We Banjo 3 Sat 8th Spoken Word Saturday Tue 11th Two by Jim Cartwright Wed 12th Peppa Pig Thur 13th Bouncers by John Godber Thur 13th – Sat 15th Dandy Dick Thur 13th My Week With Marilyn (15) Tue 18th & Wed 19th The Revlon Girl Thur 20th The Voice of South Wales Grand Final Sat 22nd The Elvis Years – The Story of the Kings Thur 20th & Fri 21st Merch yr Eog / Merc’h an Eog Sat 22nd Keith James – Yusuf – Cat Stevens Sun 23rd & Mon 24th The Rattler Tue 25th Tea Dance Tue 25th The Lady In The Van (12A) Wed 26th Alfie White: Space Explorer Wed 26th Rebels of Rhythm Thurs 27th The Little Mix Experience Fri 28th Live Superstars of Wrestling Fri 28th The Bwci-Bo, The Boggart and The Evil, Chancy Thing Fri 28th Sing-a-long-a Rocky Horror Picture Show (15) Fri 28th Strange Case of Dr Jekyll & Mr Hyde Sat 29th Peatbog Faeries Sat 29th The Railway Children

Venue / Lleoliad Ffwrnes Stiwdio Stepni Lyric Miners’

SCAN ME to buy tickets now

#TSG

All information is correct at the time of printing. Under special circumstances Theatrau Sir Gâr reserves the right to amend the programme at short notice. Mae’r holl wybodaeth yn gywir ar adeg argraffu. O dan amgylchiadau arbennig mae Theatrau Sir Gâr yn cadw’r hawl i newid y rhaglen ar fyr rybudd.

Call 0845 2263510 | visit www.theatrausirgar.co.uk

November / Tachwedd Wed 2nd Iris (15) Wed 2nd Hocus Pocus (PG) Thur 3rd What I Learned From Johnny Bevan Thur 3rd The Canterville Ghost Fri 4th Birdsong / Can Yr Adar Athanaeum Hall / Llanelli Fri 4th Comedy Club – November Sat 5th Cory Band in Concert Sun 6th Hollywood Wed 9th Tea Dance Wed 9th – Fri 11th Y Map Thur 10th – Sat 12th The Crucible Sat 12th Spoken Word Saturday Sat 12th A Night With The Stars Mon 14th – Wed 16th Dilyn Fi / Follow Me Tue 15th Shakespeare Schools Festival Thur 17th & Fri 18th Blodeuwedd Sat 19th Mark Watson: I’m Not Here Fri 18th South African Gospel Choir (SAGC) Sat 19th Keith James – The Songs of Leonard Cohen Wed 23rd Shirley Valentine Thur 24th & Fri 25th Chwarae Cuddio Thur 24th – Sat 26th Llanelli Little Theatre Autumn Production Wed 30th Shirley Valentine Wed 30th – Sat 3rd Dec The Witches of Eastwick December / Rhagfyr Thur 1st Mrs Henderson Presents (12A) Thur 1st & Fri 2nd Blodeuwedd Fri 2nd Comedy Club – December Sat 3th The Christmas Fantasia Wed 7th A Kid For Two Farthings (U) Wed 7th & Thur 8th Raslas Bach a Mawr Fri 9th The Rat Pack at Christmas Fri 9th – Sun 11th Cinderella Fri 9th – Sat 17th Dick Whittington Tue 13th Ghost Stories for Christmas Wed 14th Santa In Love Thur 15th It’s A Wonderful Life (U) Sat 17th Christmas With The Choir 2016 Wed 21st – Sat 24th A Christmas Carol the Musical Wed 28th & Thur 29th Aladdin January / Ionawr Thur 12th – Sun 29th Robinson Crusoe and the Caribbean Pirates

Design: Stuart Lloyd Associates www.stuartlloyd.com

September / Medi Fri 2nd Wed 7th Thur 8th – Sat 10th Sat 10th Sat 10th Wed 14th Wed 14th Thur 15th Wed 21st Thur 22nd Fri 23rd Fri 23rd Sat 24th Mon 26th Wed 28th Fri 30th Fri 30th & Sat 1st

Theatrau Sir Gar Autumn / Winter Brochure 2016  

Whats on at Theatrau Sir Gar / Carmarthenshire Theatres September - December 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you