Page 1

Biblioteca escolar II: La competència informacional des de la biblioteca escolar Marc educatiu actual

Carmen Jurado Sandra Grau

Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009-2010 Professora: Cinta Espuny


1. Entreu en aquesta cacera del tresor: Competències i resoleu 3 de les preguntes plantejades. Què és una competència? Les competències bàsiques són una expressió que pren especial protagonisme arran de la implantació del Decret 142/2007 DOGC núm. 4915. Competència vol dir ésser capaç d'utilitzar els coneixements i les habilitats que una persona té en contextos i situacions quotidianes, en les quals es fa necessari coneixements vinculats a diferents sabers i per tant coneixements transversals. Ésser competent implica comprendre les situacions, reflexionar sobre allò que està passant i discernir sobre la millor acció a fer d'acord a la dimensió social de cada situació. Així doncs, el terme competència inclou tant els sabers (coneixements teòrics) com les habilitats (coneixements pràctics o aplicatius) i les actituds (compromisos personals). El terme competència va més enllà del saber i del saber fer perquè inclou també el saber ésser o estar. Per assolir les competències bàsiques cada àrea, matèria o assignatura hi contribueix d'acord amb allò que estableix el currículum i serà a més a més la seva finalitat última. Però no només es considera important el treball a l'aula, sinó que també es té molt en compte la pròpia organització dels centres escolars, les relacions personals que s'estableixen, la pròpia comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa (professors, alumnes, famílies i personal no docent) o la relació amb l'entorn. Tot plegat, amb el dia a dia als centres escolars, contribueix a que els alumnes puguin assolir les anomenades competències bàsiques. Per competència s’entén la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. A l’ensenyament obligatori, cal prioritzar l’assoliment per part de tot l’alumnat de les competències que es consideren bàsiques, és a dir, aquelles competències que afavoreixen l’autonomia necessària per l’aprenentatge i pel desenvolupament personal i social. 2


Les competències bàsiques tenen un important caràcter transversal. El currículum de les etapes obligatòries les recull en sentit ampli i extens. A més del "saber" i del "saber fer", què inclou el concepte de competència? El terme competència va més enllà del saber i del saber fer perquè inclou també el saber ésser o estar. Què vol dir ser competent? El fet de ser competent exigeix més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents. Aquesta aplicació requereix comprensió, reflexió i discerniment, tenint en compte la dimensió social de les accions. Ser competent significa tenir la capacitat per a aprendre, identificar situacions problemàtiques, i usar el que se sap per a resoldre-les i continuar aprenent. Les competències es desenvolupen durant tota la vida, permetent a les persones resoldre múltiples i diversos problemes. Quins són els quatre eixos que ens permeten avançar en l’assoliment de les competències bàsiques? 1. Ser i actuar de manera autònoma. 2. Pensar i comunicar. 3. Descobrir i tenir iniciativa. 4. Conviure i habilitar el món. Com s'agrupen les competències bàsiques? Les competències bàsiques s'agrupen en dos grans grups: - Les competències transversals que impregnen tot el currículum. Les comunicatives, que ens permeten comprendre i expressar la realitat; les metodològiques que ens permeten activar l'aprenentatge; i les que es relacionen amb el desenvolupament personal.

3


Les competències transversals són: Les competències comunicatives: 1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 2.Competència artística i cultural.

Les competències metodològiques: 3.Tractament de la informació i competència digital. 4.Competència matemàtica. 5.Competència d'aprendre a aprendre. Les competències personals: 6.Competència d'autonomia i iniciativa personal.

- Les competències més específiques, que es relacionen amb la cultura i la visió del món que tenen com a objectiu afavorir que els nois i noies siguin cada vegada més reflexius, crítics i adequats. Les competències específiques centrades en conviure i habitar el món són: 7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 8.Competència social i ciutadana. Aquestes competències són la concreció a Espanya de competències generals dictades per la UE, com a objectiu perquè tots els seus ciutadans tinguin una sèrie d'habilitats per al futur.

4


2. Llegiu l'article de Cebrián, J. L. (1999). La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l'educació 

Esteu d'acord amb l'afirmació que hi fa: "...No es tracta pas que el docent aprengui tecnologia, sinó que com diu Bill Gates en el seu últim llibre, que les mínimes nocions per ensenyar amb la tecnologia.." ?

Creiem que és important que el docent tingui les nocions suficients de la tecnologia per a que pugui fer front davant l’alumnat. Això no vol dir, que tingui que saber molt sobre aquesta eina o sigui un informàtic, ha de tenir uns coneixements amb el món digital per poder resoldre els dubtes dels alumnes i orientar-los amb aquesta tecnologia. Formació, formació, formació. Aquesta és la clau per gestionar l’allau tecnològic que arriba constantment a les nostres llars, i, per descomptat, a les nostres escoles. Les TIC són una bona eina per poder treballar amb els infants a l’escola. Sobretot, per buscar informació sobre qualsevol tema d’estudi. Aquest fet no ha de suposar per a res l’exclusió d’ altres eines, sinó ben al contrari, parlaríem en tot cas d’inclusió i fusió entre uns i altres mètodes. El llapis i el paper continuen essent importants, les fotografies, les làmines, els llibres, l’observació directa i l’experimentació. S’ha d’aprofitar el més interessant de les dues maneres de treballar, les més tradicionals, d’una banda, i les noves tecnologies, de l’altra.

En tot cas, no s’ha de canviar els coneixements a ensenyar, sinó la manera d’ensenyar als alumnes (no podem reproduir el nostre tipus d’ensenyança, ensenyar com hem après nosaltres, ja que nosaltres no som iguals que les generacions actuals. Cal que potenciem les habilitats que necessiten per a la vida (d’ara i del futur), amb les eines necessàries per a complir les seves expectatives. Com la informació ja saben on trobar-la, cal que els ensenyem com trobar-la, com gestionar-la i actualitzar-la, per poder oferir d’aquesta manera respostes adients a les qüestions dels xiquets i xiquetes. I hem de ser realistes, els infants no tenen temor a les TIC, ni ales TAC, ells i elles han gairebé nascut en aquest entorn. Ara som nosaltres, adults, els qui hem de llençar-nos a la piscina.

5


En definitiva, estem completament d’acord amb la frase citada en l’article “..no són pas de substitució, sinó d’integració”. Les noves tecnologies, ho vulguem o no, formen ja part de la nostra realitat quotidiana, i, sobretot, dels infants. El concepte d’educació és i sempre ha estat, canviant, tot i que avui dia ho sigui a un ritme força més frenètic.Tenint en compte la graella d'habilitats i destreses informacionals, anoteu quines creieu són les mínimes nocions necessàries per ensenyar amb la tecnologia?

Pensem que el més important a l’hora de poder ensenyar amb la tecnologia és tenir ganes, és a dir, sentir-se motivat i agust amb el seu treball, en el cas d’un mestre, es tracta d’ensenyar tot el possible a l’alumnat. És fonamental que la persona es vagi formant contínuament, ja que en el món de la tecnologia tot canvia constantment i sempre van sortint coses noves. Encara més en el món de l’educació, ja que es poden trobat moltes coses interessants per poder treballar amb l’alumnat, és qüestió de perdre temps i anar buscant. Pel que fa a les nocions mínimes necessàries pensem que és fonamental conèixer els fonaments de la comunicació, adquirir les habilitats necessàries per a arribar a les fonts i per a convertir-se al seu torn en font d'informació. Tenir dades suficients per a identificar recursos, eines i aplicacions adequades a cada moment. Això val tant per a l'estudiant com per al professor que pot descobrir nous llocs a partir de les propostes dels seus alumnes. Conceptes com credibilitat, confiança, fonts fidedignes, redacció, objectivitat, seguretat, actualització... han de ser contrastats en cada recurs visitat i permetran valorar amb criteri la informació que hi ha a Internet.

Per una altra banda, per tenir una certa competència informacional serien necessaris els següents aspectes:

 Cerca i recuperació de la informació •

Identificar les necessitats informatives

Conèixer els recursos disponibles 6


Localitzar i recuperar informació

Avaluar els resultats i el procés de cerca

 Tractament de la informació •

Organitzar la Informació

Transformar la informació en coneixement personal

 Comunicació i aplicació de la informació •

Actuar amb ètica en la utilització

Compartir i aplicar el Coneixement

7

1. EL MARC EDUCATIU ACTUAL  

LA PRIMERA PRÀCTICA DE NT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you