Page 1


CONVOCATÒRIA RESIDÈNCIES DE CREACIÓ CARME TEATRE CARME TEATRE posa en marxa, amb el ferm propòsit de seguir donant suport al nostre sector creatiu, hui més que mai necessitat, el projecte de RESIDÈNCIES DE CREACIÓ PER A LA TEMPORADA 2021-2022, destinat a companyies de la COMUNITAT VALENCIANA (domicili social/fiscal a la Comunitat), continuant amb la línia iniciada en 2016, amb la finalitat d’utilitzar els espais d’exhibició no només com a espais fugaços de representació, sinó com a espais fèrtils i oberts a processos creatius. Des de la seua inauguració en 1995, CARME TEATRE ha sigut un dinamitzador de l’escena valenciana i ha treballat amb multitud de companyies d’aquesta comunitat, a través de l’exhibició de les seues propostes escèniques principalment, però també mitjançant coproduccions o Residències. CARME TEATRE és un espai dedicat a la renovació de l’escena contemporània, des d’una perspectiva creativa, crítica, compromesa amb la societat i les relacions que estableix la persona amb el seu entorn. Centrat en la investigació de nous llenguatges escènics i creació de nous públics. Interessat en una nova relació entre l’espectador i l’escena. Obert a la reflexió en un espai viu i dinàmic on pensar i pensar-se.

OBJECTIUS DE LES RESIDÈNCIES a. Potenciar la creació escènica contemporània valenciana dins del Teatre . Dansa . Circ . Performance i qualsevol altra vessant concomitant, dirigida tant a PÚBLIC ADULT com a PÚBLIC FAMILIAR/JUVENIL. b. Consolidar grups que desenvolupen el seu treball en el camp de l’escena i propiciar un intercanvi entre participants de la diversitat escènica. c. Dotar de finançament i recursos a les companyies per a facilitar un millor desenvolupament del seu treball. d. Pensar i propiciar una escena valenciana en comú, en relació a l’espectador i al seu entorn social. Fidelitzar, i crear nous públics. e. Obrir els processos de creació a l’exterior mitjançant tallers, assajos oberts i taules de treball. Intercanvi d’experiències i idees en l’àrea de la creació artística.


RESIDÈNCIES Per aquesta temporada s’oferixen Residències a CUATRE PROJECTES INÈDITS amb les següents condicions: a. RESIDÈNCIA D'ASSAJOS 4 setmanes b. RESIDÈNCIA TÈCNICA 1 setmana c. ESTRENA + EXHIBICIÓ a la sala Carme Teatre (8 FUNCIONS_2 setmanes) d. DOTACIÓ ECONÒMICA de 8.000 €. per cada Residència.

LLOCS Les Residències tindran lloc en: a. R. ASSAJOS. Antiga sala Carme Teatre. C. Gutenberg 12 de València. Espai de treball de 7 x 10 m amb tarima flotant i linòleum. Equip de so. Bany. b. R. TÈCNICA+ESTRENA i TEMPORADA Actual sala Carme Teatre. C. Gregorio Gea 6 de València. Espai escènic de 10 x 10 m x 5 m alt amb tarima flotant i linòleum negre. Dotació tècnica de focus, so i projectors de vídeo. Camerino. Dutxes . Banys. Ambigú. WIFI

DATES DE RESIDÈNCIA Les dates de les Residències i l'Exhibició estaran compreses dins de la temporada 2021-2022. CARME TEATRE posarà a disposició dels residents, el suport i els mitjans de què CARME TEATRE puga disposar durant el procés de creació i per a la posterior exhibició del projecte en la línia dels objectius marcats.


PRESENTACIÓ PROPOSTES L’últim termini per a la recepció de propostes és el 31 MAIG de 2021 i es resoldrà a mitat de JUNY. Les propostes han d’enviar-se al mail de la sala info@carmeteatre.com especificant a l’assumpte RESIDÈNCIES CREACIÓ CARME TEATRE 2021-2022 i hauran de contindre: - Informació i línies generals del projecte. - Tipus proposta: DANSA . TEATRE . CIRC . PERFORMANCE . ETC. - Dirigit a PÚBLIC ADULT o FAMILIAR/JUVENIL. - Estat del procés de creació/producció. Dates d’estrena previstes (si n’hi ha) - Trajectòria de la companyia o col·lectiu. - Currículum dels participants. En els projectes que opten a aquestes Residències es valorarà positivament la seua contemporaneïtat i capacitat d’innovació, l’alternativa als llenguatges escènics convencionals, l’experimentació dins dels processos de treball, la concepció del fet artístic en la relació de l’escena amb l’espectador, la capacitat d’establir sinèrgies i el compromís de l’escena amb la societat.

www.carmeteatre.comCONVOCATORIA RESIDENCIAS DE CREACIÓN CARME TEATRE CARME TEATRE pone en marcha, con el firme propósito de seguir apoyando a nuestro sector creativo, hoy más que nunca necesitado, el proyecto de RESIDENCIAS DE CREACIÓN PARA LA TEMPORADA 2021-2022, destinado a compañías de la COMUNIDAD VALENCIANA (domicilio social/fiscal en la Comunitat), continuando con la línea iniciada en 2016, con el fin de utilizar los espacios de exhibición no solo como espacios fugaces de representación, sino como espacios fértiles y abiertos a procesos creativos. Desde su inauguración en 1995, CARME TEATRE ha sido un dinamizador de la escena valenciana y ha trabajado con multitud de compañías de esta comunidad, a través de la exhibición de sus propuestas escénicas principalmente, pero también mediante coproducciones o Residencias. CARME TEATRE es un espacio dedicado a la renovación de la escena contemporánea, desde una perspectiva creativa, crítica, comprometida con la sociedad y las relaciones que establece la persona con su entorno. Centrado en la investigación de nuevos lenguajes escénicos y creación de nuevos públicos. Interesado en una nueva relación entre el espectador y la escena. Abierto a la reflexión en un espacio vive y dinámico donde pensar y pensarse. OBJETIVOS DE LAS RESIDENCIAS a. Potenciar la creación escénica contemporánea valenciana dentro del TEATRO . DANZA . CIRCO . PERFORMANCE y cualquier otra disciplina concomitante, dirigida tanto a PÚBLICO ADULTO como PÚBLICO FAMILIAR/JUVENIL. b. Consolidar grupos que desarrollan su trabajo en el campo de la escena y propiciar un intercambio entre participantes de la diversidad escénica. c.

Dotar de financiación y recursos a las compañías para facilitar un mejor desarrollo de su trabajo.

d. Pensar y propiciar una escena valenciana en común, en relación al espectador y a su entorno social. Fidelizar y crear nuevos públicos. e. Abrir los procesos de creación al exterior mediante talleres, ensayos abiertos y mesas de trabajo. Intercambio de experiencias e ideas en el área de la creación artística. RESIDENCIAS Para esta temporada se ofrecen Residencias a CUATRO PROYECTOS INÉDITOS con las siguientes condiciones: a.

RESIDENCIA de ENSAYOS > 4 semanas

b.

RESIDENCIA TÉCNICA > 1 semana

c.

ESTRENO + EXHIBICIÓN en la sala Carme Teatre (8 FUNCIONES_2 semanas)

d.

DOTACIÓN ECÓMICA de 8.000 € por Residencia.


LUGARES Las Residencias tendrán lugar en: 1. R. ENSAYOS. Antigua sala Carme Teatre en c/ Gutenberg 12 de València. Espacio de trabajo de 7 x 10 m con tarima flotante y linóleo. Equipo de sonido. Baños. 2. R. TÉCNICO+ESTRENO y TEMPORADA Actual sala Carme Teatre. C. Gregorio Gea 6 de Valencia. Espacio escénico de 10 x 10 m x 5 m alto con tarima flotante y linóleo negro. Dotación técnica de focos, sonido y proyectores de video. Camerino. Duchas . Baños. Ambigú. WIFI FECHAS DE RESIDENCIA Las fechas de las Residencias y la Exhibición estarán comprendidas dentro de la temporada 20212022. CARME TEATRE pondrá disposición de los Residentes el apoyo y los medios de qué pueda disponer durante el proceso de creación y para la posterior exhibición del proyecto en la línea de los objetivos marcados.

PRESENTACIÓN PROPUESTAS El último plazo para la recepción de propuestas es el 31 DE MAYO DE 2021 y se resolverá a mitad de JUNIO. Las propuestas tienen que enviarse al mail de la sala info@carmeteatre.com especificando en el asunto RESIDENCIAS CREACIÓN CARME TEATRE 2021-2022 y tendrán que contener: - Información y líneas generales del proyecto. - Tipo propuesta: DANZA . TEATRO . CIRCO . PERFORMANCE . etc. - Dirigido a PÚBLICO ADULTO o FAMILIAR/JUVENIL. - Estado del proceso de creación/producción. - Fechas de estreno previstas (si las hay) - Trayectoria de la compañía o colectivo. - Currículum de los participantes. En los proyectos que optan a estas Residencias se valorará positivamente su contemporaneidad y capacidad de innovación, la alternativa a los lenguajes escénicos convencionales, la experimentación dentro de los procesos de trabajo, la concepción del hecho artístico en la relación de la escena con el espectador, la capacidad de establecer sinergias y el compromiso de la escena con la sociedad. www.carmeteatre.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.