Page 1

PAC 3 Anàlisi i reflexió sobre el centre de pràctiques Alumne: Mª del Carme Ibañez Ruiz POSITIU

NEGATIU

 Associació amb molts anys d’experiència social ( des del 1953). L’Associació adapta les seves activitats a les necessitats emergents dels seu entorn. La utilització del recull diari informatitzat com a font d’informació entre els diferents torns de treball del col·lectiu professional dels educadors. Rapidesa, eficàcia, i coordinació en la actuació dels professionals davant situacions de crisi o bé conflicte social dins de la residència. Claredat i fidelitat en la missió i objectius de l’Associació. L’accés al recurs de les residents pot ser per diverses vies: EAD (Equip d’Atenció a la Dona) SSAP (Serveis Socials d’Atenció Primària), DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) Caritas i altres recursos socials. Es potencia la responsabilitat i autonomia de la persona com objectiu principal del recurs amb les resident. Convivència de diferents generacions (dones adultes i adolescents) cadascuna d’elles amb la seva singularitat. Implicació i participació de les residents en el seu Pla de treball. Espai de supervisió interna pels professionals en que s’exposen tant dificultats com propostes de millora del funcionament. Definició clara en el Projecte Educatiu de Centre de les funcions de cadascun dels professionals de la residència.

Debilitats: Poca autonomia financera. L’Associació depèn majoritàriament de subvencions públiques. Excés de jerarquització en la organització de l’Associació i burocratització ( protocols, documentació, informes, recull diaris, tutories). Esgotament professionals per la intensitat dels torns de treball i la seva rotació. Excés de funcions per part dels diversos professionals de la residència ( educadors, coordinador, directora). Insuficient presència d’homes entre els professionals. Manca d’un espai de supervització per part d’un professional extern a la residència o Associació. Inexistència en l’exterior de grups de treball del mateix àmbit o sector (residències d’acollida). Formació insuficient i desconeixement de les possibles actualitzacions legislatives que poden afectar al col·lectiu amb que intervenen. Insuficients recursos tecnològics ja que tan sols hi ha un ordinador a l’abast dels professionals. Es poden donar en la residència situacions de residents que tinguin més o menys favoritismes per un o altre professional o a l’inrevés. Favoritismes d’uns professionals cap a uns usuaris concrets ja sigui perquè s’identifiquen amb ells o bé han viscut situacions semblants en alguns aspectes. Resistències al canvi tecnològic o professional.

INTERN

Fortaleses:

1


EXTERN

PAC 3 Anàlisi i reflexió sobre el centre de pràctiques Alumne: Mª del Carme Ibañez Ruiz Oportunitats: L’associació compte amb diversos projectes que possibilita encadenar les necessitats de les usuàries, per exemple una adolescent quan té la majoria d’edat pot accedir al recurs dels pisos o bé continuar en la mateixa residència. Buscar noves vies de finançament o nous patrocinadors. Possibilitats de mobilitat entre professionals en els diversos projectes socials de l’Associació. Possibilitar la creació de grups de treball d’educadors de residències d’emergència en el Col·legi d’Educadors de Catalunya. Derivacions d’usuàries per diversos organismes tant públics com a privats.

Amenaces: Davant la situació econòmica actual es poden donar retallades de subvencions públiques per tal de sufragar les despeses dels diversos projectes de l’Associació. Aquestes poden repercutir en el pla de formació anual dels professionals i en el manteniment d’alguns projectes. Accentuació o cronificació de conflictes de les usuàries i la seva repercussió negativa en la convivència diària. Els cansament acumulat dels professionals com a conseqüència de l’excés de treball i de torn llargs i rotatius pot afectar la qualitat dels servei. Adaptació a un funcionament per rutina i poca adaptació als canvis: tecnològics, legislatius i professionals. Manca de derivacions i col·laboracions per part dels serveis derivants.

2

DAFO Centre Pràctiques  
DAFO Centre Pràctiques  

Anàlisi DAFO del Centre de Practiques

Advertisement