Page 1

Energies alternatives Carme Carles FontanĂŠ 2ESO B


INDEX Energia eòlica Energia geotèrmica Energia maremotriu Energia hidràulica Energia solar Centrals solars tèrmiques Centrals solars de col·lectors distribuïts Centrals solars de torre b. Centrals fotovoltaiques 6. Biomassa 1. 2. 3. 4. 5. a. 5.a.1 5.a.2

1.

Energia eòlica


Es l’energia produïda pel vent. Història: La seva utilització al llarg de la història de la humanitat en els molins de vent o en els vaixells de vela, ens dóna una idea de la seva importància. Actualment, s’aprofita en el bombament d’aigua de pous i en la producció d’energia el`ctrica. Com funciona? La producció d’energia elèctrica a partir de la força del vent es fa a les centrals eòliques. Aquestes instal·lacions estan formades bàsicament per un conjunt d’ aerogeneradors o molints de vent. Per generar electricitat és molt important que la velocitat del vent siguin adequades. El parc eòlic mes important d’Espanya, està situat a Tarifa. Les seves parts:

2. Energia geotèrmica Es l’energia produïda per la calor del planeta.


Història: L’exstènsia d’aquesta calor es coneis des de sempre i es manifesta per la diferència de temperatura que s’observa quam es fa una perforació en el terreny en una forta profunditat. Com funciona? Una central geotèrmica aconsegueix energia elèctrica també a partir de la producció de vapor. S’injecta aigua per un tub fins la profunditat necessària perquè la temperatura del inetrior de la Terra la converteixi en vapor. Finalmen el vapor produït s’extreu per un altre tub.

3.

Energia maremortiu

Es l’energia produida per l’aigua del mar. Història:


Les marees són moviments de pujada i de baixada dels nivells de l’aigua del mar, provocats per la forsa de la gravetat que el sol i la lluna exerceixen sobre la terra. Com funciona? Es construeix una presa en un lloc que geogràficament ho permeti (un estuari, una badia...); durant la plenamar s’emmagatzemara aigua a l’interior del riu i s’aprofitara l’energia potencial. D’aquesta manera, durant la baixamar, s’origina un moviment de la massa d’aigua en sentit invers.

4.

Energia hidràulica

És l’energia produïda per laigua dels rius. Història:


De les centrals que funcionen amb energia primària., són les més importants. Com funciona? S’eleva el nivell de l’aigua amb una presa, amb la qual cosa s’obté energia potencial. L’aigua embassada es fa baixar per una canonada forçada, i així l’energia potencial és convertida en energia cinètica. Quan l’aigua arriba a la turbina, mou els àleps i genera un moviment de rotació a l’eix. En el moment en que aquest moviment passa a l’alternador, es genera electricitat elèctrica.

5.

Energia solar

És l’eneria produïda per la radiació solar. Història: Des de fa milions d’anys, el Sol ha proporcionat a l’ésser huma


energia en forma de llum i color. Aquesta energia arriba a la Terra en forma de radiccions. a.

Centrals solars tèrmiques:

El seu funcionament és paregut al de les centrals tèrmiques convencionals, però aquí l’energia necessària per convertir l’aigua amb vapor l‘aporta el sol enves dels cobustibles fòssils. Hi ha dos sistemes per fer aquest aprofitament: 5.a.1

Centrals solars de col·lectors distribuïts:

Funcionen recollint l’energia tèrmica del Sol en uns espills parabòlics que per dins passa un líquid. Quan hi harriba caldor es genera vapor, que feu servir dispositius de calor, fa qirar el turboalternador. 5.a.1.

Centrals solars de torre:

A aquestes centrals hi ha grans miralls (heliòstats) que reflexen la radiació solar a una caldera que està a una torre (la torre està situada al mig dels espills); el líquid passa per un generador de vapor, on es produeix el suficient vapor per a fer moure la turbina. Aquest moviment passa a l’alternador per produir energia elèctrica.

b. Centrals fotovoltaiques: Transformen directament la llum solar en energia fent servir cèl·lules fotovoltaiques (les cèl·lules són dos dipòsits composos de dues capes de silici: una de molt fina en la qual s’ha introduït un excés d’electrons, i una altra de


més groixuda quees fabrica amb defecte d’electrons); el conjunt de diversres cèl·lules dóna lloc a una palca fotovoltaica que produeix als seus borns una tensió de 12V d CC.El CC és emmagatzemant a un acumulador elèctric;: despés és transformma en CA.

6.

Biomassa

Història: És la mattèria orgànica no fossil que té el seu origen en la fotosíntesi. Fins al segle XVlll, la llengua i els residus agrícoles van ser una font d’energía tradicional. Com funciona? La biomassa vegetal la constitueixen els residus agrícoles i forestals. La biomassa animal està constituïda per restes animals (rebutjos, escombraries...). Els residus sòlids urbans també es consideren biomassa. Hi ha tres tipus de transformació:


Energiesalternatives  
Energiesalternatives  
Advertisement