Page 1

YR HAF | SUMMER 2019

Theatrau SirGâr

0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk


Croeso / Welcome Croeso i’n Llyfryn Haf! Rydym wedi ceisio cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn chwilio am sioeau o safon uchel ac archebu eich tocynnau gyda ni pan fyddwch wedi dewis beth yr hoffech ei weld. Does gennym ddim ffioedd archebu ychwanegol, felly yr hyn a welwch yw’r hyn a dalwch!

Welcome to our Summer Brochure! We’ve tried to include all of the information that you need in order to browse for some high quality shows and book your tickets with us once you’ve made your choices. We have no additional booking fees, so what you see is what you pay!

Archebu dros y ffôn Booking via phone

Archebu ar-lein Booking online

Nawr gallwch eich ffonio ar ein rhif fforddiadwy 0345 ar unrhyw adeg rhwng Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10 - 8yh. Ffoniwch 0345 226 3510 i siarad ag un o’n staff ymroddedig yn y Swyddfa Docynnau.

Mae modd archebu tocynnau ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o’n sioeau trwy fynd i www.theatrausirgar.co.uk.

You can now call us on our affordable 0345 number anytime between Monday – Saturday 10 - 8pm. Call 0345 226 3510 to speak to one of our dedicated Box Office staff members.

Archebu yn bersonol Booking in person Gallwch archebu tocynnau trwy ddod i ymweld â ni yn Theatr y Ffwrnes rhwng 10am a 8pm o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn, neu Theatr y Lyric rhwng 10yb a 3yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gallwch hefyd archebu tocynnau yn Llyfrgell Rhydaman yn ystod eu horiau agor rheolaidd. You can visit us to book in person at our Ffwrnes theatre from 10am to 8pm Monday to Saturday or at our Lyric theatre from 10am to 3pm Monday to Friday. You can also book tickets in person at Ammanford Library during their regular opening hours.

Most of our shows are available to book online via www.theatrausirgar.co.uk.

Disgownt Aml Bwrcas Multi-Buy Ticket Scheme Mwynhewch ragor o sioeau gyda’n cynllun tocynnau Aml-brynu anhygoel. Ewch i weld tair sioe yr Haf hwn am £30 yn unig, a chewch fwy o ddisgownt po fwyaf o sioeau y byddwch yn prynu tocynnau i’w gweld! Am ragor o wybodaeth trowch i dudalen 8. Enjoy more shows with our amazing Multi-buy ticket scheme. See three shows this Summer for just £30, and get a bigger discount the more shows you buy! For more info turn to page 8.

SIARADWCH Â NI:/TALK TO US: Ffôn/Phone: 0345 226 3510 Ebost/Email: theatres@carmarthenshire.gov.uk @TheatrauSirGar @FfwrnesLlanelli @LyricCarmarthen @MinersAmmanford @TheatrauSirGar @TheatrauSirGar

2

0345 226 3510


Cerdyn Rhodd Gift Card Rhowch adloniant byw gyda’n cerdyn rhodd. Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd dod o hyd i anrheg i rywun, ond peidiwch â phoeni oherwydd gallwch brynu carden rodd Theatrau Sir Gâr. Y peth gorau am ein carden rodd yw bod y person sy’n derbyn y garden yn gallu ei defnyddio ar gyfer unrhyw berfformiad yn unrhyw un o’n lleoliadau. Felly, os ydynt yn dwlu ar gomedi neu’n mwynhau drama, gallant ddewis beth maent am ei weld, sy’n wych gan nad oes yn rhaid ichi dreulio oesoedd yn chwilio am yr anrheg berffaith.

Give the gift of live entertainment with our gift card.

Theatrau SirGâr

We know that it can be difficult sometimes to find a present for someone but worry not as you can buy them a Theatrau Sir Gâr gift card. The best thing about our gift card is that the person receiving the card can use it against any performance at any of our venues. So if they love comedy or enjoy drama, they can choose what they want to see, which is great as you don’t have to spend ages looking for the perfect present.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein cardiau rhodd, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau. If you would like some more information on our gift cards please ring our Box Office.

A Wyddech Chi? Did you know?

MAE EIN BARIAU AR AGOR CYN POB PERFFORMIAD. Archebwch eich diodydd egwyl cyn y sioe a chewch ostyngiad o 10% oddi ar eich bil.

OUR BARS ARE OPEN BEFORE EVERY PERFORMANCE. Order your interval drinks before the show and you’ll get 10% of your bill.

theatrausirgar.co.uk

3


Ffwrnes,

Llanelli Cynllun Seddau / Seating Plan

4

Ein lleoliad perfformio a chynadleddau o’r radd flaenaf yn Llanelli sydd â Phrif Dŷ a nifer o ystafelloedd a stiwdio ar gyfer digwyddiadau llai.

Maint y Prif Dŷ Main House Capacity: 504

Ffwrnes Amseroedd Agor Opening Times

Maint y Stiwdio Stiwdio Capacity: 100

Our state-of-the-art performance and conference venue in Llanelli with a Main House and many smaller breakout and studio spaces.

Cyfeiriad / Address: Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE Park Street, Llanelli SA15 3YE

Dydd Llun - Dydd Sadwrn Monday - Saturday 10.00 - 20.00 (Nosweithau Sioe yn amrywio / Show Nights Vary)

0345 226 3510

@FfwrnesLlanelli

Dydd Sul / Sunday Ar Gau / Closed


Lyric, Caerfyrddin / Carmarthen Cynllun Seddau / Seating Plan CIRCLE

MEZZANINE

MEZZANINE

STALLS

Ein theatr art-deco hardd gyda’i bwa proseniwm yng Nghaerfyrddin, sef y lleoliad mwyaf sydd i’r gorllewin o Abertawe ac sydd â stiwdio fach. Our gorgeous art-deco proscenium arch theatre in Carmarthen, the largest venue west of Swansea with a small studio.

Maint y Prif Dŷ Main House Capacity: 593

Lyric Amseroedd Agor / Opening Times

Cyfeiriad / Address: 8 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BD 8 King Street, Carmarthen, SA31 1BD

Dydd Llun - Dydd Gwener Monday - Friday 10.00 - 15.00 (Nosweithau Sioe yn amrywio / Show Nights Vary)

@LyricCarmarthen

Dydd Sadwrn - Dydd Sul / Saturday - Sunday Ar Gau / Closed

theatrausirgar.co.uk

5


Miners’,

Rhydaman / Ammanford

Cynllun Seddau / Seating Plan

Ein theatr gartrefol yn hen sefydliad y glowyr, gyda’i rhaglen wahanol a’i hacwsteg arbennig. Our intimate former coal miner’s institute with its quirky programme and fantastic acoustics.

Maint / Capacity: 144 Cyfeiriad/Address: 13 Stryd y Gwynt, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN / 13 Wind Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3DN @MinersAmmanford

Llyfrgell Rhydaman Amseroedd Agor / Ammanford Library Opening Times Dydd Llun + Dydd Iau / Monday + Thursday 09.00 - 19.00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher + Dydd Gwener / Tuesday, Wednesday + Friday 09:00 – 18:00 Dydd Sul / Sunday Ar Gau / Closed

6

0345 226 3510


Access Information Gwybodaeth Am Fynediad Mynediad:

Access:

Mae Theatrau Sir Gâr yn ymrwymedig i wneud eich ymweliad mor bleserus ag y bo modd. Mae gennym ardaloedd i gadeiriau olwyn, systemau cymorth clyw ac rydym yn croesawu cŵn tywys. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol yn ymwneud â mynediad neu unrhyw gwestiynau, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 0345 226 3510.

Theatrau Sir Gâr is committed to making your visit as enjoyable as possible. We have wheelchair spaces, hearing assistance systems and we welcome guide dogs. If you have any specific access requirements or questions, please contact the box office on 0345 226 3510.

Hynt

Theatrau Sir Gâr is a member of Hynt. Hynt is a national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their Carers or Personal Assistants. To apply for disability discounts and carer tickets please sign up to the Hynt Card by visiting www.hynt.co.uk

Mae Theatrau Sir Gâr yn aelod o Hynt. Cynllun mynediad cenedlaethol yw Hynt sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i wneud yn siŵr bod yna ddarpariaeth gyson ar gael ar gyfer ymwelwyr sydd â nam neu ofynion penodol yngly^ n â mynediad, a’u Gofalwyr neu’u Cynorthwywyr Personol. I wneud cais am ddisgowntiau anabledd a thocynnau i ofalwyr cofrestrwch am Gerdyn Hynt trwy fynd i www.hynt.co.uk.

Gostyngiadau

Yn ogystal â bod yn rhan o’r cynllun Hynt rydym hefyd yn cynnig pris rhatach ar gyfer llawer o’n sioeau. Fel rheol caiff y grwpiau canlynol eu cynnwys yn ein prisiau rhatach - Plant, pobl dros 60 oed, myfyrwyr, pobl sydd wedi cofrestru’n ddi-waith.

Dewch I Gymryd Rhan

Rydym yn cynnig cynllun tocyn Disgownt Aml-Bwrcas ac yn derbyn credydau amser Tempo (Gweler tudalen 8). Rydym hefyd yn cynnig cynllun cerdyn teyrngarwch lle gallwch chi ennill pwyntiau bob tro y byddwch yn prynu tocyn. Am fwy o wybodaeth ewch i www.theatrausirgar.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 0345 226 3510. Arwydd Iaith Prydeinig

BSL British Sign Language

Hynt

Concessions

In addition to being part of the Hynt scheme we also offer a concessionary price on many of our shows. The following groups are usually covered in our concession prices – Children, over 60’s, students, registered unemployed.

Get Involved We offer a Multibuy ticket scheme and Tempo credits (See page 8). We also offer a loyalty card scheme whereby you can earn points each time you buy a ticket. For more information visit www.theatrausirgar.co.uk or call the box office on 0345 226 3510.

Cyfeillgar i Ddementia

DF Dementia Friendly

Perfformiad Ymlaciedig

RP Relaxed Performance theatrausirgar.co.uk

7


Y Cynllun Tocynnau Aml-Brynu Multi-Buy Ticket Scheme Prynwch docynnau ar gyfer tri digwyddiad neu fwy pan fyddwch yn gweld y symbol aml-brynu a mwynhewch ddisgowntiau mawr.

Gweld 3 sioe am: See 3 shows for: £30 Gweld 4 sioe am: See 4 shows for: £38

Buy tickets for three or more events when you see the multi-buy symbol and enjoy great discounts.

Sioeau a gaiff eu cynnwys yn y Cynllun Aml-Brynu: / Shows included in the Multi-Buy Scheme:

01

02 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cynllun Credydau Amser Tempo / Tempo Time Credit Scheme 8

Gweld 5 sioe am: See 5 shows for: £45

0345 226 3510

01 Achilles P29 02 Athena, Steffan Rhys Hughes a Chôr Ysgol y Strade P28 03 Buttons Undone P21 04 Chores P48 05 Fidelio P17 06 John Kirkpatrick P36 07 Le Vent Du Nord P49 08 Lleuwen a’r Band P18 09 Noson o Gomedi Cymraeg P46 10 Ray Bradshaw: Deaf Comedy Fam P22 11 Silent Lines P19 12 My Life….My Story in My Words: Simon Weston CBE P30 13 Saethu Cwningod / Shooting Rabbits P18 14 Syd Lawrence Orchestra Big Band Spectacular P44 15 The Kaiser And I P23 16 The Lost Fairy Tales of West Wales P45 17 The Siren Sisters P40 18 When in Roam P33

Mae ein lleoliadau hefyd yn falch o gefnogi’r cynllun credydau amser Tempo. Ar gyfer digwyddiadau sy’n berthnasol i’r cynllun, nodir y logo yma. / Our venues are also delighted to support the Tempo Time Credit Scheme. Events applicable to this scheme are marked with this logo.


Cymerwch Rhan Get Involved

sa

46

ords:

Summer Tea Dance SUMMER TEA DANCE

GOLDIES CYMRU

CRAFTY SENIORS

FFWRNES

FFWRNES Caffi Cwtsh

FFWRNES Caffi Cwtsh

4 MEHEFIN/JUNE 14:30

Bob ail Ddydd Mercher 14:00 / Every second Wednesday 14:00

Bob ail Ddydd Mercher 11:00 / Every second Wednesday 11:00

Bob ail ddydd Mercher y mis, mae Goldies Cymru yn eich gwahodd i wenu a chanu gyda’r sesiynau hwyliog a chyfeillgar dan arweiniad Emyr Wynne Jones. Rydym yn gofyn am rodd o £2 i Goldies Cymru er mwyn cefnogi gwaith yr elusen. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.goldiescymru.org.uk/ wel/hafan

Mae’r cylch Crafty Seniors yn gwahodd yr holl weuwyr lleol, y rheiny sy’n crosio neu’n gwnïo, neu sy’n grefftus mewn unrhyw ffordd, i ddod draw i’r Ffwrnes bob ail Ddydd Mercher y mis i gael sbort a sbri. Mae croeso i bawb o bob oedran a sgiliau.

TOCYNNAU/TICKETS: £6

Ymunwch â Phillip a Gaynor Evans - Dawnswyr Neuaddau Dawns Sir Gaerfyrddin, am brynhawn hamddenol o ddawnsio Ballroom, Modern a Lladin. P’un ydych chi’n broffesiynol. amatur (neu fyddai’n well gennych eistedd yn ôl a mwynhau gyda phaned o de a sleisen o gacen), mae Dawns Te Yr Haf yma i bawb ei fwynhau. Join Phillip and Gaynor Evans - Carmarthenshire’s very own Ballroom dancers extraordinaire for a relaxing afternoon of Ballroom, Modern and Latin dance. Whether you’re a professional, budding amateur (or would just prefer to sit back and enjoy with a cup of tea and slice of cake), our Summer Tea Dance is here for everyone to enjoy.

Every second Wednesday of the month Goldies Cymru invite you to smile and sing with these fun and friendly singalongs from Emyr Wynne Jones. We ask for a £2 donation towards Goldies Cymru to support the work of the charity. For more information visit: www.goldiescymru.org.uk

The Crafty Seniors invite all local knitters, those who crochet, sew or are in any way crafty to come along to the Ffwrnes every second Wednesday of the month for fun and laughter. All levels of skill and ages welcome.

theatrausirgar.co.uk

9


LIVE MUSIC NOW

CONCERTS AND CAKES LYRIC 26 MAI/MAY 13:00

JOHN NICHOLAS FFWRNES C 22 MEHEFIN/JUNE 13:00

BETHAN WILLIAMSJONES AND SAM HUMPHREYS TOCYNNAU/TICKETS: £5

LYRIC 24 GORFENNAF/JULY 13:00

BETHAN WILLIAMSJONES AND SAM HUMPHREYS FFWRNES C 28 AWST/AUGUST 13:00

STRING SISTERS

DF

Mae Cyngherddau a Chacennau yn fenter i ddod â phobl at ei gilydd yn rheolaidd i ddarparu fforwm er mwyn rhannu cerddoriaeth fyw o safon uchel. Mae pob sesiwn yn cael ei chyflwyno ar ffurf cabare ac yn dechrau gyda sesiwn gerddoriaeth gyfranogol anffurfiol dan arweiniad cerddorion Live Music Now, ac yna darperir te a chacennau. Live Music Now yw prif elusen y DU ar gyfer datblygu cerddorion ac estyn cymorth. Rydym yn cynnig profiadau cerddoriaeth fyw eithriadol i bobl sydd â mynediad cyfyngedig i’r celfyddydau, o ganlyniad i anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn elwa ar fuddion therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol gwych o ddod i gysylltiad â cherddoriaeth fyw, sy’n brofiad sydd yn trawsnewid ac yn cyfoethogi bywydau. Gallwch ddarllen mwy amdanom ar ein gwefan: www.livemusicnow.org.uk Concerts and Cakes is an initiative to bring people together regularly to provide a forum for the sharing of high quality live music. Each session is delivered in cabaret style and begins with an informal participatory music session led by Live Music Now musicians, followed by tea and cakes. Live Music Now is the UK’s leading musicians’ development and outreach charity. We provide exceptional live music experiences to people with limited access to the arts, due to disability, illness or social disadvantage. Participants benefit from the amazing therapeutic, social and emotional benefits of engaging with live music - an experience that transforms and enriches lives. You can read more about us on our website: www.livemusicnow.org.uk

10

0345 226 3510


Cymerwch Rhan Get Involved PEOPLESPEAKUP

PEOPLESPEAKUP

PEOPLESPEAKUP

SPOKEN WORD SATURDAY

STORY CARE & SHARE

FFWRNES Fach

FFWRNES Fach

11 MAI/MAY

Bob pythefnos yn dechrau ar Ddydd Mercher 13 Mawrth / Every fortnight starting Wednesday 13th March

YOUNGER PEOPLE SPEAK UP SATURDAY WORKSHOPS 13 GORFENNAF/JULY 11:00 – 13:00

10:30 – 13:00

AM DDIM/FREE

AM DDIM/FREE

OED/AGES 6-11 (MAE ANGEN I BLANT O DAN 8 OED FOD YNG NGHWMNI OEDOLYN NEU WARCHEIDWAD) / (UNDER 8’S NEED TO BE ACCOMPANIED BY A PARENT OR GUARDIAN)

8 MEHEFIN/JUNE 13 GORFFENNAF/JULY 10 AWST/AUGUST 15:00 TOCYNNAU/TICKETS: £3

Dewch i gwrdd, gwrando a chodi eich llais! Gallwch ddisgwyl cael eich llesmeirio gan y seiri geiriau a fydd yn archwilio’r ‘Gair Llafar’. Bob mis bydd gennym artist proffesiynol gwadd yn ogystal â’n slotiau llawr agored arferol. Os ydych yn storïwr, yn fardd, yn artist rap, yn ganwr gair llafar, yn wneuthurwr ffilm neu’n dod am y tro cyntaf, anfonwch e-bost i archebu slot ar y llawr neu i gael rhagor o wybodaeth - anfonwch e-bost at eleanorshaw10@gmail. com neu ‘Hoffwch’ Spoken Word Saturday ar Facebook. Meet up, Listen Up and speak Up! Expect to be mesmerised by wordsmiths exploring ‘The Spoken Word’. Each month we will have a guest professional artist as well as our usual open floor spots. If you are a storyteller, poet, rap artist, spoken word singer, film maker or first timer, please email to book a floor spot or for more information eleanorshaw10@gmail.com or Like Spoken Word Saturday on Facebook.

Digwyddiadau a gynhelir bob pythefnos ar gyfer pobl a effeithir gan gyflwr iechyd neu gymdeithasol neu sy’n byw gyda hyn. Dewch i gwrdd a gweithio gyda beirdd, awduron a storïwyr proffesiynol mewn man diogel dros baned a chacen. AM DDIM Dewch i ddarganfod ein storïau, creu ein storïau a dysgu sut i ddweud ein storïau. I ARCHEBU CYSYLLTWCH AG info@peoplespeakup.co.uk/ 07972651920 Fortnightly gatherings for people affected by or living with a health or social condition . Meet and work with professional poets, writers and storytellers in a safe space over tea and cake. FREE Let’s find our stories, create our stories and learn how to tell our stories. TO BOOK PLEASE CONTACT info@peoplespeakup.co.uk/ 07972651920

FFWRNES Fach

Bydd Wendy White sy’n awdur arobryn yn darllen o’i llyfr diweddaraf ac yn ateb cwestiynau ynghylch ysgrifennu yn y gweithdy hwn. Bydd plant yn dysgu sut i greu straeon byr cyffrous a bydd Wendy yn rhannu ei chynghorion ynghylch sut i gadw diddordeb darllenwyr. Dewch â phennau ysgrifennu, papur a digon o ddychymyg! Award-winning author Wendy White will be reading from her latest book and answering questions about writing in this workshop. Children will learn how to create exciting short stories and Wendy will share her tips on how to keep readers hooked. Bring pens, paper and plenty of imagination! 10 AWST/AUGUST 11:00 – 13:00 OED/AGES 11-17

Dewch i dreulio ychydig o amser yng nghwmni’r bardd telynegol, y rapiwr a’r llafarganwr traddodiadol, Rufus Mufasa. Cewch ddysgu sut i greu barddoniaeth wych am bynciau sydd o bwys ichi. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch, dim ond dod i’r digwyddiad ar y diwrnod. Spend some time with Lyrical poet, rapper and old school chanter Rufus Mufasa, learn how to create explosive poetry about the subjects that matter to you. No experience is needed, just come and Speak Up!

theatrausirgar.co.uk

11


Cymerwch Rhan Get Involved

DOSBARTHIADAU IOGA / YOGA DAWNS IEUENCTID Lucy May Constantini FFWRNES Crochan YOUTH DANCE Pob Dydd Llun/Every Monday CLASSES FFWRNES C Crochan

OEDOLION/ADULT 10:15 – 11:45 £10

AM GARIAD O GELFYDDYD DOSBARTHIADAU CELF / FOR THE LOVE OF ART ART CLASS

Pob Dydd Llun/Every Monday

RHIENI A PHLANT BACH/ CARER AND TODDLER 12:00 – 13:00 £8

Bob Dydd Mawrth/Every Tuesday

BLYNYDDOEDD CYNNAR: OED 3-4/EARLY YEARS: 3-4 YEARS: 16:00-16:45 PLANT: 5-7 OED/KIDS: 5-7 YEARS: 16:45-17:30 DAWNS IEUENCTID: OED 8+: YOUTH DANCE: 8 YEARS+: 17:30-18:30

Mae Dawns Gymunedol Arts Care Gofal Celf yn y Ffwrnes yn cynnwys sesiynau y Blynyddoedd Cynnar, Plant ac Ieuenctid. Mae’n cynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn dawns, boed hynny am hwyl, iechyd a llesiant, rhyngweithio cymdeithasol neu fwynhad creadigol. Rhowch gynnig arni! Arts Care Gofal Celf Community Dance at Y Ffwrnes include Early Years, Kids & Youth sessions. It offers opportunities to get involved in dance whether for fun, health and well-being, social sinteraction or creative enjoyment. Give it a go!

12

0345 226 3510

Mae Lucy yn dysgu mewn ffordd sy’n gwneud ioga’n hwylus i ddechreuwyr ac sy’n cynnig opsiynau o ran ystumiau mwy heriol. Yn y ffordd hon, mae pobl y mae ioga’n fwy newydd iddynt yn aros yn ddiogel tra bo ymarferwyr profiadol yn cael eu herio mewn modd priodol. Darperir matiau a phropiau. Lucy teaches in such a way as to make yoga accessible to beginners and offers options when it comes to more challenging poses. In this way, people newer to yoga stay safe while more experienced practitioners are appropriately challenged. Mats and props are provided.

FFWRNES Crochan

DOSBARTH OEDOLION/ ADULTS CLASS 11:00 – 13:00 £10 DOSBARTH PLANT/ CHILDREN’S CLASS 16:30 – 18:00 £8

Bob Dydd Iau/Every Thursday DOSBARTH OEDOLION/ ADULTS CLASS 18:00 – 20:00 £10

Ymunwch â ni yn ein dosbarthiadau celf wythnosol. Yn ein hamgylchedd cefnogol bydd eich sgiliau artistig yn cael eu meithrin. P’un a oes gennych gefndir mewn celf ai peidio, byddwch yn cael y gefnogaeth a’r arweiniad sydd ei angen arnoch i greu celf a fydd yn destun balchder i chi. Join us for our weekly art classes. In our supportive environment your artistic skills will be nurtured. Whether you have a background in art or not, you will get the support and guidance you need to create art you’ll be proud of.


Curadur/Curator Michele Laugharne Perrott

Oriel Ffwrnes Gallery Arddangosfeydd Exhibitions

THROUGH THE LENS

LLANELLI ART EMERGING

20 EBRILL/APRIL - 29 MEHEFIN/JUNE

3 GORFFENNAF/JULY – 31 GORFFENNAF/JULY

Tiwtoriaid a myfyrwyr gan Ysgol Celf Gaerfyrddin. Tutors and students from Carmarthen School of Art.

Sonia Williams, Karen Lowe, Patricia Mc Parlin, Kathleen Lloyd, Sian Evans, Deborah Chapman.

theatrausirgar.co.uk

13


Ffwrnes Flicks

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club

FFWRNES Stiwdio 23 MAI/MAY 14:00

THE SMALLEST SHOW ON EARTH (1957) (U) 20 MEHEFIN/JUNE 14:00

CALAMITY JANE (1953) (U)

LYRIC 1 MAI/MAY 19:30

19 GORFFENNAF/JULY 14:00

CARRY ON CLEO (1964) (PG) 8 AWST/AUGUST 14:00

THE WRONG ARM OF THE LAW (1963) (U) TOCYNNAU/TICKETS: £5

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING MISSOURI (2017) (15) 5 MEHEFIN/JUNE 19:30

MOULIN ROUGE (2001) (12) DF

3 GORFFENNAF/JULY 19:30

QUADROPHENIA (1979) (15) 7 AWST/AUGUST 19:30

TOY STORY (1995) (PG) TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £4.50

Camwch nôl mewn amser bob mis yn Ffwrnes Flicks wrth wylio clasuron o oes aur y ffilm. Mae’r dangosiadau hamddenol hyn yn y prynhawn yn cynnwys te, bisgedi a sgwrs cyn y sioe am y ffilm gan yr awdur a’r cyfarwyddwr theatr Ian Parsons. Step back in time with Ffwrnes Flicks. Each month we will be screening a classic films from the golden era. These relaxing afternoon screenings include tea, biscuits and a pre-show talk about the movie presented by author and theatre producer Ian Parsons.

14

0345 226 3510

Sinema fach yn dangos ffilmiau ar draws y degawdau yn ein Stiwdio glyd yn y Lyric. Small scale cinema from across the decades in our cosy Lyric Studio.


SPECIAL FORCES GUIDE TO SURVIVING THE REAL WORLD FFWRNES 2 MAI/MAY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £22.50

Cyflwyniad llawn gwybodaeth gan gynnwys sesiwn Holi ac Ateb gyda chyn-Bersonél profiadol y Lluoedd Arbennig, sydd ar hyn o bryd yn weithredol yn y byd heriol a newidiol hwn. Addysgwch eich hun, eich Teulu, yn enwedig eich Plant……. A’ch ffrindiau trwy ddod yn ymwybodol o sefyllfaoedd a bygythiadau posibl a all ein hwynebu heddiw a deall sut i ddelio â hwy. An Informative presentation including a Q and A with ex special Forces Experienced Personnel, currently active in the ever changing and challenging world. Educate yourself, your Family, especially your Children……. And your friends with the understanding and awareness to deal with situations and potential threats in today’s World.

KILL FOR A SEAT

COMEDY CLUB FFWRNES Stiwdio Stepni 3 MAI/MAY 7 MEHEFIN/JUNE 5 GORFFENNAF/JULY 2 AWST/AUGUST

20:00

TOCYNNAU/TICKETS: £12

Ymunwch â ni yn ein nosweithiau comedi hynod boblogaidd ar nos Wener gyntaf y mis. Gan fod cynigion arbennig ar ddiodydd a bod rhai o’r comediwyr gorau yn perfformio, yn aml mae’r tocynnau yn cael eu gwerthu i gyd ac felly argymhellir eich bod yn archebu tocyn yn gynnar. Join us for our hugely popular comedy nights on the first Friday of the month. With regular drink offers and some of the finest comedians on the circuit, these nights regularly sell our so early booking is strongly recommended.

theatrausirgar.co.uk

15


ARTS CARE GOFAL CELF MRC

A VISION OF ELVIS FFWRNES

3 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £24

Caiff sioe A Vision Of Elvis, sy’n serennu Rob Kingsley, enillydd gwobrau Official Elvis Show a No.1 Male Tribute y Gwobrau Cenedlaethol Cerddoriaeth Deyrnged, ei chydnabod yn rhyngwladol fel y cyngerdd teyrnged gorau i Elvis Presley sydd ar daith o amgylch y byd heddiw. Cymeradwywyd yn swyddogol gan Elvis Presley Enterprises (EPE) ar gyfer cyfraniadau elusennol a chymeradwywyd yn swyddogol gan Mr Ed Bonja – Ffotograffydd a Rheolwr Ffordd Elvis (rhwng 1970-1977) a ddywedodd “On stage Rob Kingsley looks extraordinarily like Elvis. He sings like Elvis, but most importantly, he seems to capture the very soul of Elvis – his charisma, his gestures – hell he even walks like Elvis!” A Vision of Elvis – yw’r UNIG sioe Elvis i’w gweld. A Vision Of Elvis starring Rob Kingsley winner of The National Tribute Music Awards Official Elvis Show and No.1 Male Tribute is internationally renowned as the best Elvis Presley tribute concert, touring the world today. Officially Endorsed by Elvis Presley Enterprises (EPE) for charitable contributions and Officially Endorsed by Mr Ed Bonja – Elvis’s Photographer and Road Manager (1970-1977) who said “On stage Rob Kingsley looks extraordinarily like Elvis. He sings like Elvis, but most importantly, he seems to capture the very soul of Elvis – his charisma, his gestures – hell he even walks like Elvis!” A Vision of Elvis – IS the ONLY Elvis show to see.

16

0345 226 3510

GŴYL DAWNS D19 DANCE FESTIVAL FFWRNES 10:30 4 MAI/MAY TOCYNNAU/TICKETS: £5.50 YMLAEN LLAW/ADVANCE £7.50 AR Y DIWRNOD/ON THE DAY


Mae’n ddiwrnod llawn i fanteisio ar weithdai sy’n amrywio o Graffiti, trapîs syrcas, Break, Cyfoes, Commercial, Popping, Funky Bounce, Zumba, Dawns Deulu, Ioga Awyrol, Grounded aerial (ffitrwydd bynji) a mwy! Prynhawn o berfformiadau gan grwpiau cymunedol, grwpiau o’r sector preifat, grwpiau coleg, grwpiau proffesiynol a mwy! Fyddwch chi ddim eisiau ei golli! It’s a full day to take advantage of workshops ranging from Graffiti, Circus trapeze, Break, Contemporary, Commercial, Popping, Funky Bounce, Zumba, Family dance, Aerial Yoga, Grounded aerial (bungee fitness) and more! Afternoon of performances from community groups, private sector groups, college groups, professional groups and more! You will not want to miss it!

OPRA CYMRU

FIDELIO gan/by Ludwig van Beethoven LYRIC 7 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £15.50 YSGOLION/SCHOOLS: £5.50 TEULU/FAMILY: £37

Cynhyrchiad Cymraeg/Welsh Language Production Fersiwn newydd yn y Gymraeg gan Mererid Hopwood Mae OPRA Cymru yn dathlu’r deng mlynedd ers eu cyngerdd agoriadol gyda fersiwn Cymraeg newydd o unig opera Beethoven, Fidelio. Dyma’r stori ysbrydoledig am ddewrder gwraig sy’n achub ei gŵr rhag dienyddiad gwleidyddol. Mae cerddoriaeth Beethoven yn dyst i’w gred greiddiol mewn rhyddid, ffyddlondeb a chariad, ac mae’n cynnwys y corws enwog ‘Cytgan y Carcharorion’. Datgenir yr opera trwy eiriau Mererid Hopwood, y ferch gyntaf i ennill y Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. New Welsh version by Mererid Hopwood OPRA Cymru celebrates the ten years since its inaugural concert with a new Welsh-language version of Beethoven’s only opera Fidelio. This is the inspiring story of the bravery of a woman who rescues her husband from political execution. The opera is told through the words of Mererid Hopwood, the first woman to win the Bard’s Chair at Wales’ National Eisteddfod.

theatrausirgar.co.uk

17


PYST

LLEUWEN A’R BAND FFWRNES 8 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Cynhyrchiad Cymraeg/Welsh Language Production Yn dilyn llwyddiant ei halbwm diweddaraf Gwn Glan Beibl Budr, daw Lleuwen i’r Ffwrnes y mis Mai hwn. Daeth Lleuwen â chyfuniad amrywiol dros ben o gerddorion at ei gilydd i greu ei halbwm dyfnaf a mwyaf arbrofol hyd yma, a oedd yn fyw, yn amrwd ac yn aml yn fyrfyfyr. Dyma gyfle na allwch ei golli i’w gweld yn perfformio’n fyw gyda’r band ac i fod yn dyst i berfformiad o’r gwaith grymus a gwefreiddiol hwn. Following the success of her most recent album Gwn Glan Beibl Budr (Clean Gun Dirty Bible), Lleuwen comes to Ffwrnes this May. Live, raw and often improvised, Lleuwen brought an extremely varied mix of musicians together to create her most rooted and experimental album to date. Performing live with the band, this is an unmissable opportunity to witness a performance of this powerful and moving work. This is an album of raw, rooted and radiant music. - From the Margins

18

0345 226 3510

POWDERHOUSE IN ASSOCIATION WITH SHERMAN THEATRE AND THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

SAETHU CWNINGOD SHOOTING RABBITS MINERS’

10 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10 SIOE AMLIEITHOG /MULTILINGUAL SHOW

If I can shoot rabbits, I can shoot fascists. Wrth adael cartref yng nghanol nos, mae dyn ifanc yn teithio i Sbaen i frwydro dros ei gredoau. Heb ei hyfforddi, yn ddibrofiad ac yn hollol amharod, mae’n wynebu dewis rhwng delfrydiaeth a gweithredu. Fyddech chi’n mentro popeth dros ddemocratiaeth? Ceir cerddoriaeth fyw a delweddau trawiadol yn gymysg â Chymraeg, Saesneg, Sbaeneg a Basgeg wrth ymchwilio i’r berthynas rhwng Cymru ac Ewrop ar adeg argyfyngus. Teithiau Cyffwrdd ar gael ar gais. Gofynnwch am hyn o leiaf 48 awr cyn y sioe trwy gysylltu â’r swyddfa docynnau. If I can shoot rabbits, I can shoot fascists. Leaving home in the middle of the night, an impassioned young man travels to Spain to fight for his beliefs. Untrained, untested and totally unprepared, he faces a radical choice between idealism and action. Would you risk everything for democracy? Live music and striking imagery blend with Welsh, English, Spanish and Basque to explore the relationship between Wales and Europe in a time of crisis. Touch Tours available on request. Please make your request at least 48 hours in advance through the box office.


RUSSELL MALIPHANT COMPANY

SILENT LINES FFWRNES 11 MAI/ MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12 MYFYRWYR/STUDENTS: £5

Sefydlwyd Cwmni Russell Maliphant yn 1996 fel fframwaith ar gyfer Maliphant er mwyn iddo ddechrau cynyrchiadau a gweithio gyda’i ensemble ei hun o ddawnswyr. Oddi ar hynny mae wedi ennill dwy wobr Olivier, tair gwobr y South Bank Show a thair Gwobr Ddawns Genedlaethol Cylch y Beirniaid am y coreograffi modern gorau, ymhlith llawer o wobrau ac enwebiadau cenedlaethol a rhyngwladol eraill. Fel sail, defnyddia Silent Lines ymchwiliadau Maliphant ym maes dawnsio ac anatomi gan ddefnyddio cyfuniad unigryw o symudiadau, fideo wedi’i animeiddio, a goleuni. Gan ddefnyddio dulliau o wahanol ddisgyblaethau symud a phennu’r rhain mewn byd o oleuni wedi’i animeiddio, mae Silent Lines yn ymchwilio i rwydwaith diddiwedd o gysylltiadau rydym yn eu cwmpasu a’u hymgorffori. Nodweddion ar waith Russell Maliphant yw ei ymagwedd unigryw tuag at lif ac egni ac archwiliad parhaus o’r berthynas rhwng symudiad, golau a cherddoriaeth. Ers 20 o flynyddoedd mae Maliphant wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r dylunydd goleuadau arloesol Michael Hulls i archwilio a gwireddfu’r syniadau hyn. Mae Russell Maliphant a Michael Hulls ill dau yn Artistiaid Cysylltiol gyda chwmni Sadler’s Wells. Russell Maliphant Company was established in 1996 as the framework for Maliphant to initiate productions and to work with his own ensemble of dancers. Since that time he has received two Olivier awards, three South Bank Show awards and three Critics’ Circle National Dance awards for best modern choreography, amongst many other national and international awards and nominations. Silent Lines draws upon Maliphant’s research and explorations in dance and anatomy using a unique mix of movement, animated video projection, and lighting. Drawing on methodologies from a variety of movement disciplines and setting these within a world of animated light, Silent Lines explores the endless web of connections we encompass and embody. Russell Maliphant’s work is characterised by a unique approach to flow and energy and an ongoing exploration of the relationship between movement, light and music. For 20 years, Maliphant has worked closely with pioneering lighting designer Michael Hulls to explore and realise these ideas. Russell Maliphant and Michael Hulls are both Associate Artists of Sadler’s Wells.

theatrausirgar.co.uk

19


OFF THE KERB

RICH HALL’S HOEDOWN LYRIC 10 MAI/MAY 20:00

“As close as it gets to a guaranteed good show” Scotland on Sunday

TOCYNNAU/TICKETS: £17.50

“Blissfully Funny” Guardian

Ni fu erioed amser gwell i fod yn ddigrifwr Americanaidd yn y Deyrnas Unedig. Mae Hall yn chwalu’r berthynas ansicr rhwng y ddwy wlad mewn ffordd mor ddiofal a deifiol ag erioed.

There has never been a better time to be an American comedian in the UK. Hall’s precision dismantling of the tenuous relationship between two countries is as freewheeling and deadly accurate as ever.

Mae’r sioe yn dechrau gyda dadansoddiad dirmygus o America Trump, ond yn y diwedd mae’n dathlu Americana. Mae’n cynnwys comedi stand-yp, baledi byrfyfyr, cerddoriaeth anhygoel. Mae’n argoeli bod yn noson ddoniol iawn, a fydd yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

20

0345 226 3510

The Hoedown begins as a withering dissection of Trump’s America, but ends up being a celebration of Americana. There’s stand-up, improvised ballads, cracking good musicianship, and ultimately a hilarious, foot- stomping, shit-kicking good time to be had by all. Even if you don’t own a hoe.


PHOENIX THEATRE

AGATHA CHRISTIE’S TOWARDS ZERO FFWRNES

16-18 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £10 GRŴP 8+/GROUP 8+: £8.50

Pan fydd criw o bobl yn cwrdd am barti ffasiynol yn Gull’s Point, cartref y Fonesig Tressilian ar lan y môr yng Nghernyw, caiff yr olygfa ei gosod yn barod ar gyfer cynllwyn dichellgar i lofruddio. Gêm barlwr ddwbl yw Towards Zero gan fod y gynulleidfa yn cael ei gwahodd i ddyfalu pwy sy’n mynd i gael ei ladd, a hynny cyn dyfalu pwy yw’r llofrudd. Yn nhraddodiad gorau Agatha Christie, mae Towards Zero yn noson pryd na fydd y gynulleidfa yn arogli’r drwg yn y caws nes ei bod yn rhy hwyr. Ymunwch â Grŵp Theatr y Phoenix o Lanelli mewn drama dditectif afaelgar lle nad oes unrhyw beth yn syml ac sy’n sicr o fod yn noson o theatr a hwyl o’r radd flaenaf. When a fashionable house party gathers at Gull’s Point, Lady Tressilian’s Cornish seaside home, the scene is set for a carefully-laid plan for murder. Towards Zero is a double parlour game because before guessing the murderer’s identity, the audience is invited to guess who is going to be killed. In the best Agatha Christie tradition, Towards Zero presents an evening in which the audience does not smell a rat until too late. Join Llanelli’s Phoenix Theatre Group for an enthralling who-dun-it where nothing seems straight-forward and which guarantees good theatre and first-rate fun.

RAINBOW VALLEY PRODUCTIONS

BUTTONS UNDONE LYRIC 17-18 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18.50

Mae Buttons Undone! yn llawn chwerthin ac er ei bod wedi’i hanelu at bobl dros 18 oed, nid yw’n cynnwys unrhyw eiriau pedair llythyren anweddus, gan fod yr hiwmor yn bendant yn nhraddodiad Prydeinig ‘Carry On’ o chwarae ar eiriau ac ensyniadau. Bydd y giamocs yn gyflawn wrth i Frenin Comedi diamheuol Cymru, Owen Money, ymddangos fel Buttons gyda chyn-chwaraewr rygbi rhyngwladol Cymru a seren Llanelli, Rupert Moon, yn chwarae rhan y Barwn ar yr 17eg a’r actor enwog, Julian Lewis Jones, yn actio rhan y Barwn ar y 18fed. O ydy mae e! Buttons Undone! is a big bawdy barrel of laughs and although aimed at Over 18’s, it doesn’t contain any crude four-letter words, as the humour is unashamedly in the Great British ‘Carry On’ tradition of rib-tickling double entendres and innuendo. The shenanigans will be together by Wales’ undisputed King Of Comedy Owen Money as Buttons and former Wales international rugby player and Llanelli superstar Rupert Moon as the Baron on 17th and renowned actor of stage and screen Julian Lewis Jones as the Baron on the 18th. Oh yes it is!

theatrausirgar.co.uk

21


LEE MARTIN – GAG REFLEX

RAY BRADSHAW: DEAF COMEDY FAM FFWRNES Stiwdio Stepni 21 MAI/MAY 20:00

BSL

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

RAGSY MINERS’ 17 MAI/MAY 20:00 FFWRNES Stiwdio Stepni 21 MEHEFIN/JUNE 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5.50 YMLAEN LLAW/ADVANCE £7.50 AR Y DIWRNOD/ON THE DAY

Rwyf yn edrych ymlaen at gael perfformio yng Nghlwb Cymdeithasol y Glowyr Rhydaman a Theatr y Ffwrnes fel rhan o Daith yr Albwm ‘One More For The Road’. Dewch i ymuno â mi am noson o gerddoriaeth, stori neu ddwy, chwerthin a chwrw. Welai chi ar yr hewl. Diolch yn fawr.” Ragsy “I am looking forward to performing at The Ammanford Miner’s Welfare Social Club and Ffwrnes Theatr as part of the ‘One More For The Road’ Album Tour. Please come along and join me for an evening of music, a few stories, laughs and beers. See you on the road. Thank you.” Ragsy

22

0345 226 3510

Mae un ym mhob chwe pherson yn dioddef o golled clyw. Dau o’r bobl hyn yw rhieni Ray. Mae Deaf Comedy Fam, sy’n llawn o straeon doniol am dyfu i fyny gyda rhieni byddar, yn cyflawni rhywbeth newydd ym myd comedi, gan fod Ray yn perfformio pob sioe mewn Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain ar yr un pryd. Gwerthwyd y tocynnau i gyd yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2017. Enillydd - Weekly Adelaide Fringe Innovation Award 2018. Enillydd – Scottish Comedy Awards 2018, Best Show & Outstanding Achievement Enillydd – Scottish Culture Award 2018


LIGHTHOUSE THEATRE

THE KAISER AND I FFWRNES Stiwdio Stepni 22 MAI/MAY 19:30

One in six people suffer from hearing loss. Two of those people are Ray’s parents. Full of hilarious tales about growing up with deaf parents, Deaf Comedy Fam presents a very first for comedy, as Ray performs each show simultaneously in English and British Sign Language. Total sell-out EdFringe 2017. Winner - Weekly Adelaide Fringe Innovation Award 2018. Winner – Scottish Comedy Awards 2018, Best Show & Outstanding Achievement Winner – Scottish Culture Award 2018 ‘Captivating, funny, sharply executed’ ★★★★★BroadwayBaby.com ★★★★ Scotsman ★★★★ Edinburgh Evening News

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Berlin 1914. Mae Ewrop ar drothwy rhyfel. Mae meistres ddawns y Kaiser yn aros am ei disgybl. Mae ei fyddin yn disgwyl eu gorchmynion. Gadewch i’r ddawns ddechrau.... Hanes tyner a doniol am gyfeillgarwch anarferol ar draws y terfyn. Berlin 1914. Europe stands on the brink of war. The Kaiser’s dancing mistress waits for her pupil. His army waits for their orders. Let the dancing begin…. A tender comic account of an unusual friendship across the divide.

theatrausirgar.co.uk

23


The hit musical with on screen lyrics so EVERYONE can join in!

hit musical with on screen The hitThe musical with on screen lyrics so EVERYONE can join in! lyrics so EVERYONE can join in! SINGALONGA PRODUCTIONS FFWRNES 23 MAI/MAY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £16.50 PLANT/CHILDREN: £12.50 GRWPIAU 10+: /GROUPS 10+: 11EG TOCYN AM DDIM/11TH TICKET FREE

Mae Singalonga Productions, cynhyrchwyr Singalonga Sound of Music a Singalonga GREASE, yn dod â’u sioe ddiweddaraf atoch sef y ffilm sioe gerdd The Greatest Showman! Cadwch lygad ar agor oherwydd mae ar y ffordd.... Anogwch Hugh Jackman yn ei flaen, dyhewch am Zac Efron a hisiwch at Rebecca Ferguson (…neu efallai ddim) wrthi i chi brofi The Greatest Showman yn y ffordd orau bosibl - gyda’r geiriau ar y sgrîn fel y gallwch ganu mor uchel ag y mynnwch. A byddwn yn gorymdeithio i guriad y drwm. Bydd ein gwesteiwr byw yn dysgu set unigryw o symudiadau dawns i chi a fydd wir yn eich bywiogi. Wrth iddynt ddangos i chi sut i ddefnyddio ein cwdyn celfi rhyngweithiol, cewch hefyd ymarfer eich bonllefau, eich bwio a hyd yn oed eich chwibanu. Wedyn gallwch eistedd yn ôl ac ymlacio a chanu a dawnsio gan ddilyn y geiriau ar y sgrîn. Byddwch CHI y gynulleidfa yn ailddiffinio’r sêr!

SYLWER MAI DANGOSIAD O’R FFILM YW HWN, NID SIOE FYW AR LWYFAN PLEASE NOTE THIS IS A SCREENING OF THE MOVIE NOT A LIVE STAGE SHOW

24

0345 226 3510

Singalonga Productions, producers of Singalonga Sound of Music and Singalonga GREASE brings you their newest show, the smash hit film musical that everyone can’t stop singing - The Greatest Showman! Look out ‘cause here it comes…. Cheer on Hugh Jackman, lust after Zac Efron and hiss Rebecca Ferguson (…or maybe not) as you experience The Greatest Showman in the greatest way possible with lyrics on the screen so you can join in as loud as you want. And it’s marching on to the beat we drum. Our live host will teach you a unique set of dance moves that will truly make you come alive. As they show you how to use our interactive prop bags, you also get to practice your cheers, your boos and even a few wolf whistles. Then you can sit back and relax and sing and dance along to the lyrics on screen. YOU the audience will rewrite the stars!

Allai ddim bod yn haws nac yn fwy o hwyl! Rheol gyntaf Sing-a-long-a yw DOES DIM RHEOLAU! Caiff gwisg ffansi ei hannog yn gryf ac mae’n hanfodol bod y gynulleidfa yn cymryd rhan yn llawn. It couldn’t be easier or more fun! The first rule of Sing-a-long-a is THERE ARE NO RULES! Fancy dress is strongly encouraged and full audience participation essential.


BOOM ‘EM DANNO

SOOTY’S MAGIC SHOW LYRIC

25 MAI/MAY 11:00 & 14:30

Izzy wizzy let’s get busy! Mae Sooty yn dychwelyd gyda sioe newydd sbon, ac mae’r teulu cyfan yn sicr o chwerthin! Mae Sooty, Sweep a Soo, sydd wedi bod yn brysur ar eu cyfres newydd ar ITV, yn mynd i’r dref gyda Richard Cadell. Mae gan Sooty hudlath i bob achlysur - ond gan mai Sweep yw ei gynorthwyydd, mae’r triciau yn drychinebus. A fydd Soo a Richard yn dod o hyd i’r hudlath gywir cyn i reolwr y theatr roi diwedd ar y sioe?

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50 TEULU/FAMILY: £40

Gallwch ddisgwyl hud arbennig, cerddoriaeth ac anhrefn, gyda llawer o gyfranogiad gan y gynulleidfa. Profiad arbennig i’r rheiny sy’n dwlu ar Sooty - boed yn ifanc neu’n hy^ n - yn ogystal â chyfle i gwrdd â Sooty a Richard ar ôl y sioe!

“Works like a dream - your children will love it” The Guardian.

Izzy wizzy let’s get busy! Sooty is back in a brand-new show with guaranteed giggles for the whole family! Direct from their new series on itv Sooty, Sweep and Soo head into town accompanied by TV’s Richard Cadell.

“Absolutely Brilliant!” netmums

Sooty has a magic wand for every occasion - but with Sweep as his magical assistant the tricks are a disaster. Will Soo and Richard find the right magic wand before the theatre manager stops the show? Expect fabulous magic, music and mayhem with buckets full of audience participation. A spectacular treat for Sooty fans old and new - plus a chance to meet Sooty and Richard after the show!

theatrausirgar.co.uk

25


GŴYL FFILM BAE CAERFYRDDIN CARMARTHEN BAY FILM FESTIVAL FFWRNES Stiwdio Stepni 27-30 MAI/MAY TOCYNNAU/TICKETS: https://carmarthenbayfilmfestival.org/

26

0345 226 3510

Mae Gŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin yn ôl am yr 8FED tro mewn lleoliad newydd sbon. Unwaith eto bydd yr ŵyl yn arddangos y gorau o ffilmiau annibynnol, gan gynnwys ffilmiau rhyngwladol ac o’r DU. Bydd yna rywbeth i bawb - comedi, drama, animeiddio, rhaglenni dogfen a llawer mwy. A’r rhan orau yw bod pob ffilm yn cael ei dangos am ddim! Carmarthen Bay Film Festival is back for its 8th festival at a brand new venue. Once again the festival will be featuring the best of international and UK independent film. There will be something for everyone – comedy, drama, animation, documentary and much more. And the best part is all screenings are free!


ANDY MANLEY AND IAN CAMERON, PRODUCED BY RED BRIDGE ARTS

STICK BY ME FFWRNES 29 MAI/MAY 14:00 & 16:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £4 TEULU/FAMILY: £16

When I wake up you are there Ready? Let’s run, play, hide Follow me Don’t get lost I will stick by you If you will Stick by me

OED/AGE

3-6

Mae Stick by Me yn sioe am gyfeillgarwch a chwarae a phwysigrwydd trysori’r pethau bach, ac a ddisgrifiwyd gan The Guardian fel ‘a joyful and funny show’. Caiff y sioe hon ei chreu gan Andy Manley ac Ian Cameron, cyd-grewyr y sioe ryngwladol boblogaidd White.“Charming, delightful, inventive show” (The Wee Review) Stick by Me is a ‘a joyful and funny show’ (The Guardian) about friendship and play, and the importance of treasuring little things. This “Charming, delightful, inventive show” (The Wee Review) is created by Andy Manley and Ian Cameron, co-creators of international hit show White. Comisiynwyd yn wreiddiol gan Gulbenkian. Originally commissioned by Gulbenkian.

theatrausirgar.co.uk

27


SAIN (RECORDIAU) CYF

ATHENA, STEFFAN RHYS HUGHES A CHÔR YSGOL Y STRADE FFWRNES 24 MAI/MAY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14.00 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £13.00 TEULU/FAMILY: £52.00

Bydd Steffan ac Athena yn camu ar lwyfan y theatr i berfformio caneuon sy’n ymddangos ar eu recordiau newydd sbon – yn amrywio o ganeuon clasurol poblogaidd i alawon cyfoes a rhai o’r hen ffefrynnau Cymreig. Gwesteion arbennig – Côr Ysgol y Strade. Yn dilyn llwyddiant eu halbwm Seren ein Bore a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar label Sain, mae Athena a Steffan yn falch o gael rhannu’r llwyfan â’r côr lleol llwyddiannus iawn hwn. Steffan and Athena will take to theatre stage to perform songs featured on their brand new releases – ranging from popular classical pieces to contemporary melodies and popular Welsh favourites. Special guests – Côr Ysgol y Strade. Following the successful release of their recent album Seren ein bore on the Sain label, Athena and Steffan are happy to share the stage with this very successful local choir.

28

0345 226 3510

WELSH WRESTLING

WRESTLING LIVE MINERS’ 28 MAI/MAY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £9.50 TEULU/FAMILY: £37.00

BYDDWCH YN BAROD am holl wefr a chyffro reslo byw! Gallwch ddisgwyl noson o sbloets, glamor ac anhrefn corfforol wrth i sioe deithiol Welsh Wrestling gymryd drosodd am un noson yn unig! Dewch i weld sêr dros ben llestri’r byd reslo yn hyrddio yn erbyn ei gilydd yn y sioe adloniant ddoniol a gwallgof hon ar gyfer y teulu cyfan! GET READY TO RUMBLE with all the thrills and spills of live wrestling! Expect an evening of glitz glamour and bodyslam mayhem as the Welsh Wrestling roadshow invades for one night only! See the over-the-top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun and crazy, family entertainment show!


COMPANY OF WOLVES

ACHILLES FFWRNES Stiwdio Stepni 5 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £10 MYFYRWYR/STUDENTS: £5

sing goddess sing the rage of achilles that sent to darkness so many souls and glazed their eyes in death that made their bodies carrion for the birds and dogs to tear their families wait forever for their coming home

Mae’r cwmni nodedig o Glasgow, Company of Wolves, yn ailddychmygu chwedl Achilles mewn perfformiad unigol cyfareddol gan Ewan Downie. Mae Achilles yn adrodd stori arwr mwyaf y Groegiaid yn ystod Rhyfel Caerdroea: sut y cafodd ei ffrind gorau ei ladd gan bencampwr Caerdroea, ei alar anobeithiol, a’i ddialedd dychrynllyd. Mewn cyfuniad o adrodd stori, dawns a chân, mae Achilles yn adrodd hanes dyn a’i fregusrwydd, ei ddicter, a’i ddynoliaeth. Company of Wolves yw unig gwmni theatr labordy yr Alban, a arweinir gan Ewan Downie ac Anna Porubcansky. Rydym yn gwneud perfformiad trwy arbrofi, gan ddefnyddio elfennau o theatr, dawns, cerddoriaeth a chwarae’n fyrfyfyr i greu darnau unigryw a gafaelgar sy’n siarad yn uniongyrchol â’r amserau yr ydym yn byw ynddynt. Glasgow’s acclaimed Company of Wolves re-imagines the myth of Achilles in a heart-stopping solo performance by Ewan Downie. Achilles tells the story of the greatest hero of the Greeks during the Trojan War: how his best friend is killed by the champion of the Trojans, his desperate grief, and his terrible vengeance. In a fusion of storytelling, dance and song, Achilles is the story of a man’s exorcism: a burning out of his vulnerability, his rage, and his humanity. Company of Wolves is Scotland’s only laboratory theatre company, led by Ewan Downie and Anna Porubcansky. We make performance by experiment, using elements of theatre, dance, music and improvisation to craft unique and compelling pieces that speak directly to the times in which we live.

theatrausirgar.co.uk

29


© Disney

FORGE DRAMA

ALICE IN WONDERLAND JR LYRIC 29 - 31 MAI/MAY 19:30 1 MEHEFIN/JUNE 14:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Mae’n bleser gan Forge Drama eich gwahodd i’w dilyn i lawr twll y gwningen i fyd hudolus Alice in Wonderland Jr. Ymunwch ag Alice ar antur fwyfwy rhyfeddol, yn llawn cymeriadau bythgofiadwy a chaneuon i chi eu canu. Ar ôl llwyddiant The Little Mermaid Jr. yn 2018, dyma sioe na allwch ei cholli. Forge Drama proudly invites you to chase them down the rabbit hole to the magical world of Alice in Wonderland Jr. Join Alice on an increasingly strange adventure, filled with unforgettable characters and singalong musical numbers. After the success of The Little Mermaid Jr. in 2018, this is a show not to be missed.

30

0345 226 3510

ETM

MY LIFE… MY STORY IN MY WORDS: SIMON WESTON CBE LYRIC 12 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18.50

Bydd y noson yn cynnwys darnau ffilm o’r gwrthdaro, a bydd yna sesiwn Holi ac Ateb. The show will feature footage from the conflict, and a Q & A session.


JUNIOR PROMS FFWRNES TOCYNNAU/TICKETS: £8.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £6.50

CYNGERDD 1 / CONCERT 1 10 MEHEFIN/JUNE 19:00

Llanelli a Dinefwr Cerddorfa Arall, Llanelli a Dinefwr Llinynnau Iau, Côr Iau Llanelli. Llanelli & Dinefwr Cerddorfa Arall, Llanelli & Dinefwr Junior Strings, Llanelli Junior Choir. Roedd yn filwr ym Myddin Prydain adeg Rhyfel y Falklands yn 1982 pan ollyngodd dwy awyren o’r Ariannin fomiau ar yr RFA Sir Galahad a throi’r llong yn danchwa. Goroesodd Simon ond dioddefodd losgiadau i 46% o’i gorff, eto byddai’n dweud ei fod yn ffodus gan iddo golli cymaint o’i gymdeithion y diwrnod hwnnw. Oddi ar y diwrnod tyngedfennol hwnnw mae wedi dod yn un o wynebau mwyaf adnabyddus y gwrthdaro, ac yn y sioe hon mae’n trafod ei brofiadau gyda’i gyfaill agos David FitzGerald o’r BBC.

CYNGERDD 2 / CONCERT 2 11 MEHEFIN/JUNE 19:00

Caerfyrddin a Gwendraeth Cerddorfa Arall, Llinynnau Iau Caerfyrddin a Gwendraeth, Côr Iau Caerfyrddin. Carmarthen & Gwendraeth Cerddorfa Arall, Carmarthen & Gwendraeth Junior Strings, Carmarthen Junior Choir.

CYNGERDD 3 / CONCERT 3 12 MEHEFIN/JUNE 19:00

He was a soldier serving in the British Army at the time of the Falklands War in 1982 when two Argentine planes bombed RFA Sir Galahad and turned the ship into an inferno. Simon survived but suffered burns to 46% of his body, yet, he would say he was lucky as he lost many of his comrades that day.

Chwythbren Iau Caerfyrddin, Côr Iau Dinefwr.

Since that fateful day he has become one of the most recognised faces of the conflict and in this show he discusses his experiences with his close friend David FitzGerald from the BBC.

Pres Iau Caerfyrddin, Emsemble Gitâr Iau, Ensemble Taro Iau.

Carmarthenshire Junior Woodwind, Dinefwr Junior Choir.

CYNGERDD 4 / CONCERT 4 13 MEHEFIN/JUNE 19:00

Carmarthenshire Junior Brass, Junior Guitar Ensemble, Junior Percussion Ensemble.

theatrausirgar.co.uk

31


AMMANFORD COMMUNITY THEATRE

THE TOP TABLE MINERS’ 13-15 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £9 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £7

Mae Theatr Gymunedol Rhydaman yn ôl gyda’u perfformiad cyntaf diweddaraf o gomedi newydd, The Top Table. Ar ôl swyno cynulleidfaoedd gyda’u comedïau blaenorol, Last Tango In Ammanford ac Ammanford Angels, mae croeso cynnes i chi ddod i’r derbyniad priodas hwn na fyddwch chi byth yn ei anghofio! Mae’r ddrama newydd ddoniol hon wedi’i gosod mewn amser real o amgylch y ford uchel mewn priodas leol. Cyflwynir areithiau a daw cyfrinachau i’r golwg. Ond a oes rhywun yn ceisio difetha’r achlysur hapus? Ble mae’r pen-cogydd, y prif gwrs neu’r canapés? Dewch draw am noson ddoniol o theatr, lle byddwch yn sicr o ddarganfod a fydd yna fyw’n hapus byth wedyn! Ammanford Community Theatre are back with their latest World Premiere Comedy, The Top Table. After wowing audiences with their previous comedies, Last Tango In Ammanford and Ammanford Angels, you are now warmly invited to attend the wedding reception that you will never forget! This hilarious new play is set in real time around The Top Table at a local family wedding. Speeches are made and secrets unveiled. But is someone trying to sabotage the happy event? Who can find the chef, the main course or the canapés? Come along for a hilarious night of theatre, where you will definitely discover if there is a happily ever after!

32

0345 226 3510

AMICK PRODUCTIONS

LES MUSICALS FFWRNES 14 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £25 DEWCH + CWRDD/MEET + GREET: £57.50

Gwir ddathliad o Theatr Gerdd yw Taith Cyngerdd Byw Les Musicals. Mae Jonathan Ansell (prif leisiwr G4) a Jai McDowall (enillydd Britains Got Talent) wedi dod ynghyd i greu cyngerdd dramatig fydd yn rhoi gwefr. Mae’r noson ddeinamig hon yn cynnwys rhai o’r caneuon mwyaf poblogaidd o’r sioeau cerdd gorau erioed, a hynny gan ddau o leisiau mwyaf peraidd y byd. Les Musicals Live Concert Tour is the ultimate celebration of Musical Theatre. Jonathan Ansell (G4 Frontman) and Jai McDowall (Britains Got Talent - Winner) have joined forces to create a dramatic a spinetingling concert. This vocally dynamic evening showcases even more smash-hit songs from the greatest musicals of all time, brought to you by two of the world’s finest voices.


ORPHANED LIMBS COLLECTIVE

WHEN IN ROAM FFWRNES 17 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10 MYFYRWYR/STUDENTS: £5

Beth mae ‘cartref’ yn ei olygu ichi?

CADNO MUSIC LIVE FFWRNES 15 MEHEFIN/JUNE 20:00 (DRYSIAU’N AGOR/DOORS 19:00) 3 AWST/AUGUST 20:00 (DRYSIAU’N AGOR/DOORS 19:00) TOCYNNAU/TICKETS: £7

Gyda noson o gerddoriaeth fyw, yn cynnwys rhai o’r gerddorion gorau o bob cwr o Dde Cymru. Cymysgedd o artistiaid roc, pync ag acwstig dyma’r gig poethaf o gwmpas. Canllaw oed 14+ (O dan 18 oed - rhai fod yng nghwmni oedolyn) With a night of live music, featuring some of the finest musicians from across South Wales. A mix of rock, punk and acoustic artists - this is the hottest gig around. Age guide 14+ (Under 18s must be accompanied by an adult)

Mae when in roam yn waith aml-gelfyddydol cyffrous sy’n archwilio themâu cartref a pherthyn gan ddefnyddio hiwmor ac adrodd straeon mewn modd teimladwy. Ar ôl crwydro Puerto Rico, Madrid, yr Alban a De Cymru, mae’r cyd-berfformwyr sef y berfformwraig Angharad Jones o Ogledd Cymru, y perfformiwr syrcas o Ganada Eric McGill a’r coreograffydd o Puerto Rico, Thania Acarón, yn crwydro i’r Ffwrnes fel rhan o Wythnos y Ffoaduriaid.

What does ‘home’ mean to you? when in roam is a multi-arts exciting work which explores the theme of home and belonging using humour and poignant storytelling. After roaming Puerto Rico, Madrid, Scotland and South Wales, the collective featuring North Wales-based performer Angharad Jones, Canadian circus performer Eric McGill and Puerto Rican choreographer Thania Acarón are roaming to Ffwrnes as part of Refugee Week.

theatrausirgar.co.uk

33


THE PLAY FOR FUN GROUP THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

THEATR GEN CREU AR DAITH: PWY ‘SGRIFENNODD HONNA? FFWRNES Stiwdio Stepni 18 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: TALWCH FAINT FYNNWCH /PAY WHAT YOU DECIDE

CYNHYRCHIAD CYMRAEG/ WELSH LANGUAGE PRODUCTION

Darlleniadau o ddramâu Cymraeg newydd gan Miriam Elin Jones a Naomi Nicholas; penllanw cynllun Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma un mewn cyfres genedlaethol o ddarlleniadau o ddramâu gan y don nesaf o ddramodwyr Cymraeg. Bydd sgwrs yn dilyn gyda’r dramodwyr, y cast a’r cyfarwyddwyr. Gwybodaeth bellach: theatr.cymru Rehearsed readings of Welsh-language plays by Miriam Elin Jones and Naomi Nicholas; the culmination of Theatr Genedlaethol Cymru’s New Playwrights’ Group project, and one in a series of readings across Wales of plays by the new wave of Welsh-language playwrights. Post-show discussion with the playwrights, cast and directors. Further details: theatr.cymru

34

0345 226 3510

LIKE A THIEF IN THE NIGHT FFWRNES 21-22 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £10

Mae Clive yn leidr. Ond does neb yn gwybod bod Clive yn leidr. Nid yw’r heddlu, sy’n ymchwilio i gyfres o ladradau yn yr ardal, yn gwybod. Nid yw rhieni Clive yn gwybod. Achos y ddrwgdybiaeth hon yw’r gemwaith. Gemwaith drudfawr iawn. Gemwaith a gafodd ei ddwyn yn ddiweddar iawn. Gemwaith sydd fel pe bai’n ymddangos ac wedyn yn diflannu. Fel hud a lledrith. Yna mae mater y paentiad sy’n diflannu. Paentiad sydd yno un funud, yna does dim sôn amdano. Wrth gwrs nad hud yw hyn. Ond am noson hudol o adloniant a chwerthin, ymunwch â’r Play For Fun Group wrth iddynt gyflwyno comedi newydd Colin Isaac. Clive is a thief. But no-one knows that Clive is a thief. In fact, the finger of suspicion seems to be pointed at everyone other than Clive. The cause of this suspicion is the jewellery. Very expensive jewellery. Jewellery that seems to appear and then disappear. Like magic. Then there’s the matter of the disappearing painting. Of course it isn’t magic. But for a magical evening of entertainment and laughter, join the Play For Fun Group as it present’s Colin Isaac’s new comedy.


CROWDED HOUSE ENTERTAINMENTS

OH! CAROLTHE MUSICAL STORY OF NEIL SEDAKA AND HOWARD GREENFIELD LYRIC 21 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £24 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £22

Ar ôl dechreuad distadl yn Brooklyn, cafodd Neil Sedaka a ‘Howie’ Howard Greenfield lwyddiant enfawr erbyn y 1950au a’r 1960au oherwydd eu doniau arbennig mewn cyfansoddi caneuon. Byddant yn sicr yn cael eu cofio ym maes cerddoriaeth fel un o’r partneriaethau mwyaf llwyddiannus erioed. From their humble beginnings in Brooklyn to the dizzying heights of their success in the 50’s & 60’s the songwriting genius of Neil Sedaka and ‘Howie’ Howard Greenfield will go down in musical history as one of the most successful partnerships of all time. “It’s always flattering when talented performers honor my music. I thank the Oh Carol team for their homage to the work of Sedaka & Greenfield. Wishing you continued success” Neil Sedaka.

LLANELLI DISTRICT MUSIC AND DRAMA CLUB

THE WELSH CHAMBER ORCHESTRA FFWRNES Stiwdio Stepni 25 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.00 MYFYRWYR/STUDENTS: £5.00

Sefydlwyd Cerddorfa Siambr Cymru i lenwi’r bwlch ym mywyd cerddorol Cymru rhwng perfformiadau cerddorol unigol ac ensembles cerddoriaeth siambr bach a pherfformiadau’r gerddorfa symffoni. Ers ei sefydlu yn 1986, mae wedi perfformio gyda llawer o unawdwyr gorau’r byd, mae wedi mynd ar sawl taith o gyngherddau o amgylch Ewrop yn ogystal â pherfformio ledled y DU. The Welsh Chamber Orchestra was founded to fill the gap in the music making life of Wales between performances of solo and small chamber music ensembles and those of the symphony orchestra. Since its inception in 1986 it has performed with many of the world’s greatest soloists, undertaken several European concert tours as well as performing throughout the UK.

★★★★ “If you have socks, prepare for them to be knocked off” britishtheatre.com

theatrausirgar.co.uk

35


YSGOL PUMP HEOL/FIVE ROADS SCHOOL

ATGOFION A’R DYFODOL/MEMORIES & THE FUTURE

ALAN BEARMAN MUSIC

FFWRNES 26 MEHEFIN/JUNE 18:00

MINERS’ 27 MEHEFIN/JUNE 19:30

TOCYNNAU/TICKETS: £5

JOHN KIRKPATRICK

TOCYNNAU/TICKETS: £12

Sioe ysgol yn cynnwys Disgyblion Presennol a Chyn-ddisgyblion, Rhieni a Ffrindiau Côr Glannau’r Gwendraeth Côr Meibion Porth Tywyn Llanelli Philharmonics Sêr y Campau o Dimau Cymru a’r Scarlets Ymddangosiad arbennig gan Eirlys Myfanwy Davies School show featuring – Past and present Pupils Parents and Friends Côr Glannau’r Gwendraeth Burry Port Male Voice Choir Llanelli Philharmonics Sporting Stars from Wales & the Scarlets Special appearance by Eirlys Myfanwy Davies

36

0345 226 3510

Mae John yn un o’r ffigurau mwyaf toreithiog ar y sîn werin Seisnig, yn perfformio ar ei ben ei hun, mewn deuawdau, mewn grwpiau acwstig ac mewn bandiau trydan, ac mae wedi sefydlu enw da fel pencerddor offerynnol (melodeon, Anglo concertina ac acordion botymau), yn ogystal â bod yn ddehonglwr blaenllaw o gerddoriaeth werin Saesneg. John is one of the most prolific figures on the English folk scene, performing solo, in duos, acoustic groups and electric bands, and has established an enviable reputation as an instrumental virtuoso (melodeon, Anglo concertina and button accordion), as well as a leading interpreter of English folk music.


ETM

ROY HEMMINGS HITS OF MOTOWN LYRIC 29 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £23.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £22.50

A CHOIRED TASTE

5TH ANNIVERSARY CONCERT LYRIC 28 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £15

Dewch i ymuno a marched A Choired Taste i ddathlu eu pen-plwydd yn 5 oed mewn noson ddifyr o gerddoriaeth fyw. Mae’r gyngerdd yn cynnwys ystod eang o ganeuon o wahanol genres ynghyd a band byw ac mae nifer o westeion yn ymuno a nhw hefyd, gan gynnwys Only Men Aloud anhygoel – yn bendant ni ddylid ei golli!!!

Mae Roy G Hemmings, un o aelodau gwreiddiol Drifters, yn cyfuno seiniau tair o labeli eiconig America sef Motown, The Sound of Philadelphia a Stax Atlantic, a hynny mewn un sioe egnïol. Bydd yn cynnwys ‘hits’ gan The Three Degrees, Harold Melvin and the Blue Notes, Stevie Wonder, Billy Paul, Four Tops, Temptations, Marvin Gaye, O’jays i enwi ond ychydig. Bydd yr ‘hits’ Me & Mrs Jones, Don’t Leave Me this Way, Givin’ Up Givin’ In, Stop In The Name of Love, When Will I See You Again, Love Train, Get Ready, Woman In Love, Dancing In The Streets, How Sweet It Is, Hold back the night, My Girl yn cael eu cynnwys a mwy. Original Drifters member Roy G Hemming’s brings together the sound of three of America’s iconic Labels Motown, the Sound of Philadelphia and Stax Atlantic, in one action packed Show. Featuring hits by The Three Degrees, Harold Melvin and the Blue Notes, Stevie Wonder, Billy Paul, Four Tops, Temptations, Marvin Gaye, O’jays to name a few. Including the hits Me & Mrs Jones, Don’t Leave Me this Way, Givin’ Up Givin’ In, Stop In The Name of Love, When Will I See You Again, Love Train, Get Ready, Woman In Love, Dancing In The Streets, How Sweet It Is, Hold back the night, My Girl and more.

Come and join the ladies of A Choired Taste to celebrate their 5th year anniversary in an entertaining night of live music. The concert features a wide a range of songs from different genres accompanied by a live band and they are also joined by many guests including the amazing Only Men Aloud definitely not to be missed!!!

theatrausirgar.co.uk

37


CÔR MEIBION LLANELLI

CÔR MEIBION LLANELLI ANNUAL CONCERT FFWRNES 29 MEHEFIN/JUNE 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £15

Caneuon o’r siartiau Côr Meibion Llanelli ynghyd â disgyblion o ysgolion Llanelli - Bryngwyn, Coedcae, Coleg Sir Gâr, Glan-y-Môr, Heol Goffa, Ysgol Sant Ioan Llwyd, Ysgol St Mikes, Ysgol y Strade+ Gwesteion Arbennig Songs from the charts Côr Meibion Llanelli plus pupils from Llanelli schools - Bryngwyn, Coedcae, Coleg Sir Gâr, Glan Y Môr, Heol Goffa, St John Lloyd, St Mikes, Ysgol Y Strade + Special Guests

FFWRNES Stiwdio Stepni 29 MEHEFIN/JUNE 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £3.50

Fel rhan o wyl digwyddiadau’r 80au Ymlaen Llanelli byddwn yn dangos un o’r clasuron canlynol o’r 80au – The Terminator, Top Gun, Blade Runner, The Thing, Stand By Me. ^

Dilynwch ni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i bleidleisio pa un yr hoffech i ni ei dangos! As part of Ymlaen Llanelli’s 80’s Festival events we will be screening one of the following classic 80’s films – The Terminator, Top Gun, Blade Runner, The Thing, Stand By Me. Follow us on our social media pages to vote on which one you’d like to see us screen! facebook.com/theatrausirgar

38

0345 226 3510


OED/AGE

3-8

SEREN PRESENTS

ALADDIN JR FFWRNES Stiwdio Stepni 2-5 GORFFENNAF/JULY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10

ARAD GOCH

RWTSH RATSH RALA RWDINS LYRIC 1 GORFFENNAF/JULY 13:00 2 GORFFENNAF/JULY 10:00 FFWRNES 3 GORFFENNAF/JULY 10:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5.50 ATHRAWON/TEACHERS: AM DDIM/FREE

Mae Rala Rwdins yn dychwelyd i lwyfannau Cymru! Rwtsh Ratsh Rala Rwdins oedd cynhyrchiad cyntaf Arad Goch ac i ddathlu pen-blwydd y cwmni yn 30 oed byddwn ni’n mynd â’r sioe ar daith unwaith eto! Ymunwch â’r antur yng ngwlad y Rwla, wrth i’n hoff gymeriadau geisio darganfod cyfrinach fawr y Dewin Dwl! Ysgrifennwyd gan awdur arobryn y gyfres Angharad Tomos a’i chyfarwyddo gan Jeremy Turner. Rala Rwdins returns to Wales’ theatres! Rwtsh Ratsh Rala Rwdins was Arad Goch’s very first production and to celebrate the company’s 30th birthday, we’re taking it on tour once again! Join the adventure in the land of Rwla, as our favourite characters try to solve Dewin Dwl’s big secret! Written by the award winning author of the series Angharad Tomos and directed by Jeremy Turner.

Mae Seren Performing Arts yn falch o gyflwyno Aladdin Jnr gan Alan Menkin. Mae’r clasur hwn gan Disney sy’n adrodd y stori sydd mor gyfarwydd i chi wedi cael y driniaeth frenhinol! Nid yw pethau’n mynd yn dda i Aladdin a’i dri ffrind, Babkak, Omar, a Kassim, nes i Aladdin ddarganfod lamp hud a’r Genie sydd â’r pŵer i roi tri dymuniad iddynt. Er mwyn ennill parch y dywysoges Jasmine, mae Aladdin yn cychwyn ar antur a fydd yn brawf ar ei ewyllys a’i gymeriad moesol. Gyda chymeriadau estynedig, caneuon newydd, a mwy o gyffro, bydd yr addasiad newydd hwn o’r stori hoff yn agor “byd newydd sbon” i’ch perfformwyr ifanc! Seren Performing Arts proudly present Aladdin Jnr by Alan Menkin. This award winning Disney classic tells the story you know and love has been given the royal treatment! Aladdin and his three friends, Babkak, Omar, and Kassim, are down on their luck until Aladdin discovers a magic lamp and the Genie who has the power to grant three wishes. Wanting to earn the respect of the princess, Jasmine, Aladdin embarks on an adventure that will test his will and his moral character. With expanded characters, new songs, and more thrills, this new adaptation of the beloved story will open up “a whole new world” for your young performers!

theatrausirgar.co.uk

39


THE SIREN SISTERS MINERS’ 6 GORFFENNAF/JULY 15:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Merch benfelen, brunette a merch bengoch yn suo-ganu alawon o’r 30au, y 40au a’r 50au. Meddyliwch am adar gleision, clogwyni gwynion a blodau’r afallen.... Gan ddilyn yn ôl traed y Chwiorydd Andrews, Boswell a Dinning, bydd y triawd gogleisiol hwn yn dod â churiad i fysedd eich traed wrth i chi ymgolli yn alawon atgofus yr oes a fu. A blonde, brunette and red head combo crooning tunes from the 30’s, 40’s and 50’s. Think blue birds, white cliffs and apple blossom…. Following in the footsteps of the Andrews, Boswell and Dinning Sisters, this titillating trio will have you tapping your toes and humming along to the nostalgic tunes of yesteryear.

40

0345 226 3510


LMS WORLDWIDE

BARRY STEELE & FRIENDS ‘THE ROY ORBISON STORY IN CONCERT’ LYRIC 6 GORFFENNAF/JULY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £23.50

Dyma’r dyn â’r sbectol haul a’r siwt ddu a gyflwynodd rai o faledi tywyllaf a mwyaf emosiynol y byd, ac eto mae Roy Orbison, a aned yn Texas, yn parhau i fod yn un o’r perfformwyr mwyaf trawiadol ei wedd a’i sain mewn cerddoriaeth fodern. Barry Steele ei hun sy’n llenwi’r rôl yn The Roy Orbison Story. Mae ganddo ei gymwysterau da ei hun ac edmygedd gwirioneddol tuag at y ‘Big O’. Nawr mae am gamu i’r llwyfan i goffáu’r canwr chwedlonol hwn yn The Roy Orbison Story. He’s the man with the sunglasses and the black suit who delivered some of the world’s darkest and most emotional ballads, yet Texas-born Roy Orbison remains one of the most distinctive looking, and sounding performers in modern music. The one and only Barry Steele take’s on the role in The Roy Orbison Story. He comes with great credentials and a genuine admiration for the Big O. Now he is set to put the rock back into ‘Roy Orbison’ as he takes to the stage to commemorate this legend in The Roy Orbison Story. www.barrysteele.com

theatrausirgar.co.uk

41


CLUSTER CONCERT FFWRNES 9 GORFFENNAF/JULY 18:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5

Yn cynnwys plant o Ysgol Uwchradd Coedcae ag ysgolion cynradd Bynea, Bigyn, Halfway, Maes y Morfa, Pen Rhos a Stebonheath. Featuring children from Coedcae Secondary School & Bynea, Bigyn, Halfway, Maes Y Morfa, Pen Rhos and Stebonheath Primary Schools.

PLATYPUS RIGHTS LTD

AN EVENING WITH PAM AYRES FFWRNES 10 GORFFENNAF/JULY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £25.50

42

0345 226 3510


PRESTIGE PRODUCTIONS

ARRIVAL FFWRNES 12 GORFFENNAF/JULY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £24

Mae’r sioe arobryn hon yn dod â doniau cyfansoddi rhyfeddol Benny a Bjorn yn fyw. Gyda harmonïau gwych, gwisgoedd go iawn a lleisiau a cherddorion o’r radd flaenaf, mae’r cynhyrchiad egnïol hwn yn cynnwys y ffefrynnau gan ABBA gan gynnwys Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, Voulez Vous, Waterloo, ynghyd â llawer mwy! This award-winning show brings to life the extraordinary song-writing talents of Benny and Bjorn. With fantastic harmonies, authentic costumes and first-class vocals and musicians, the high-energy production features ABBA’s best loved hits including Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, Voulez Vous, Waterloo, plus many more! www.abba-arrival.co.uk www.facebook.com/arrivaluk/ Twitter: @ArrivalUK

Mae Pam Ayres wedi bod yn gwneud i’r genedl chwerthin am dros 40 mlynedd. Gyda’i donioldeb a’i phersonoliaeth gynnes, o dan ei ffordd gynnil a dengar ceir gwir athrylith gomig. Ymhlith ei hymddangosiadau diweddar ar deledu’r BBC y mae Springwatch, Celebrity Mastermind, Celebrity Antiques Road Trip, a Women at War: 100 Years of Service. Mae ei darllediadau diweddar ar y radio yn cynnwys Just A Minute, I’m Sorry I Haven’t A Clue, ac ail ymddangosiad Pam ar Desert Island Discs. Pam Ayres has been making the nation laugh for over 40 years. Funny and warm, her charming understated manner belies a rare comic precision. Recent TV appearances for BBC TV include Springwatch, Celebrity Mastermind, Celebrity Antiques Road Trip, and Women at War: 100 Years of Service. Recent Radio broadcasts include Just A Minute, I’m Sorry I Haven’t A Clue, and Pam’s 2nd appearance on Desert Island Discs.

theatrausirgar.co.uk

43


SYD LAWRENCE ORCHESTRA – BIG BAND SPECTACULAR FFWRNES 16 GORFFENNAF/JULY 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £22 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £20

Mae’r “Best Big Band in the Land” nôl ar gyfer 2019 ac mae eu sioe newydd egnïol yn well nag erioed! The “Best Big Band in the Land” is back for 2018 and their explosive new show is better than ever!

Daliwch eich gafael yn dynn wrth i Big Band Spectacular fynd â chi ar daith gyffrous sy’n drawiadol, yn ddeinamig ac yn wefreiddiol. Wedi’i gyfarwyddo gan Chris Dean, mae’r perfformiad syfrdanol hwn yn llawn o’ch ffefrynnau Big Band. Mae’n cynnwys cerddoriaeth Glenn Miller, Count Basie, Tommy Dorsey, Neal Hefti, Billy May, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald a llawer mwy. Mae hon yn bendant yn sioe gerddorol na fyddwch am ei cholli Hold on tight as Big Band Spectacular takes you on an exciting journey that is stunning, dynamic, and thrilling. Directed by Chris Dean, this mesmerizing performance is packed with your Big Band Favourites. Featuring the music of Glenn Miller, Count Basie, Tommy Dorsey, Neal Hefti, Billy May, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald and many more. This is definitely a musical extravaganza you won’t want to miss

44

0345 226 3510


THE CABINET OF CURIOSITIES

THE LOST FAIRY TALES OF WEST WALES MINERS’ 17 GORFFENNAF/JULY 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £7 TEULU/FAMILY: £28.00

Cyfarfyddiadau tywyll ag Arallfyd Gorllewin Cymru, straeon am delynorion diog, alarch-ferched, gwraig llyn y felin, yr hen wraig a wnâi ddiodydd serch, y bachgen bach a groesodd y ffin i gwrdd â’r tylwyth teg, rhyfel y Mynydd Bach, a’r eliffant y credir iddo farw yn Nhregaron. Chwedlau ac alawon tywyll o’r gorffennol, llawer ohonynt wedi’u casglu gan Myra Evans o Gei Newydd ac Abertawe, wedi’u rhoi ynghyd ar ôl twrio trwy archifau am hen lawysgrifau a throedio hen lwybrau i chwilio am adfeilion wedi’u gorchuddio gan iorwg ac atgofion niwlog am bobl sydd wedi hen fynd. Caiff ei pherfformio mewn cydweithrediad unigryw rhwng cerddor a chanwr, ac artistiaid gweledol a storïwr. Dark encounters with the Otherworld of west Wales, tales of lazy harpers, swan ladies, the lady of the millpond, the old woman who made love potions, the little boy who crossed the boundary to meet the fairies, the war on the little mountain, and the elephant who was thought to have died in Tregaron. Grimm tales and tunes from the past, many collected by Myra Evans of New Quay and Swansea, pieced together from scrubbing archives for old manuscripts and tramping old pathways in search of ivy covered ruins and misty memories of people long gone. Performed in a unique collaboration between a musician and singer, and a visual artists and storyteller.

theatrausirgar.co.uk

45


STARQUEST

SUMMER VARIETY SHOW MINERS’ 27 GORFFENNAF/JULY 18:30

NOSON O GOMEDI CYMRAEG MINERS’ 18 GORFFENNAF/JULY 20:00 FFWRNES Stiwdio Stepni 19 GORFFENNAF/JULY 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10.00 YMLAEN LLAW/IN ADVANCE: £12.00 AR Y DIWRNOD/ON THE DAY

CYNHYRCHIAD CYMRAEG/ WELSH LANGUAGE PRODUCTION

Dewch draw i noson o stand-yp Cymraeg yng nghwmni rhai o’r sêr newydd gorau, y newydd-ddyfodiaid mwyaf cyffrous, a’r perfformwyr mwyaf poblogaidd yng nghylch comedi Cymru. Come along to an evening of Welsh-language stand-up in the company of some of the finest rising stars, most exciting newcomers, and best-loved acts of Wales’ comedy circuit.

46

0345 226 3510

TOCYNNAU/TICKETS: OEDOLION/ADULTS: £8.50 PLANT/CHILDREN: £7.50

Mae grŵp Theatr Plant Starquest a gwesteion o Theatr Gymunedol Rhydaman a grŵp ieuenctid The Mix yn cynnal sioe amrywiol yr haf yn llawn canu, dawnsio a chomedi. Bydd hwn yn berfformiad hamddenol sy’n canolbwyntio ar y teulu ac yn ddigwyddiad cymunedol gwych i bawb fwynhau. Starquest Children’s Community Theatre group and guests from Ammanford Community Theatre and The Mix youth group are putting on a summer variety show full of singing, dancing and comedy. This will be a relaxed family orientated performance and a fantastic community event for everyone to enjoy.


AN EVENING WITH THE SONGBIRDS FFWRNES Stiwdio Stepni 27 GORFFENNAF/JULY 19:30

TRESEDER PRODUCTIONS

HAIRSPRAY JR FFWRNES 27 GORFFENNAF/JULY 19:00 28 GORFFENNAF/JULY 14:00 & 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £11.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £9.50

TOCYNNAU/TICKETS: £15 (YN GYNNWYS GWYDRYN O BROSECCO INCLUDING A GLASS OF PROSECCO)

Songbirds - Triawd o ferched lleol gyda’u sain unigryw a chyffrous yn dod i chi noson o gerddoriaeth eclectig o’r siartiau, y ffilmiau a’r byd theatr cerddorol. Cewch eich serenadu mewn steil cabaret hamddenol wrth iddynt arddangos rhai o alawon godidog a harmonïau twymgalon. Songbirds - A trio of local ladies with their unique and exciting sound bring you an evening of eclectic music from the charts, the movies and the world of musical theatre. Be serenaded in a relaxed cabaret style as they showcase some magnificent melodies and heart-warming harmonies from ballads to belters.

Mae’n 1962, ac mae gan Tracy Turnblad un freuddwyd fawr - i ddawnsio ar y sioe boblogaidd Corny Collins Show. Pan gaiff ei chyfle o’r diwedd, caiff ei thrawsnewid o fod yn alltud cymdeithasol i fod yn seren mewn amrantiad. Wrth gadw’r ddysgl yn wastad rhwng ei phŵer newydd a’i hawydd am gyfiawnder, mae Tracy yn ymladd i ddiorseddu Miss Teen Hairspray, Amber von Tussle, ac integreiddio rhwydwaith teledu ar yr un pryd. Gyda chymorth ei mam, Edna, a’r DJ gwadd, Motormouth Maybelle, gallai rhythm newydd Tracy oresgyn unrhyw rwystr. It’s 1962, and Tracy Turnblad has one big dream – to dance on the popular Corny Collins Show. When she finally gets her shot, she’s transformed from social outcast to sudden star. In balancing her newfound power with her desire for justice, Tracy fights to dethrone the reigning Miss Teen Hairspray, Amber von Tussle, and integrate a TV network in the process. With the help of her outsized mom, Edna, and guest DJ, Motormouth Maybelle, the rhythm of Tracy’s new beat just might prove unstoppable.

theatrausirgar.co.uk

47


CLUSTER ARTS

CHORES FFWRNES 31 GORFFENNAF/JULY 14:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £8 TEULU/FAMILY: £30 RUNNING TIME 60 MINS/RUNNING TIME 60 MINS

Yn cynnwys gweithdy am ddim ar ôl y sioe (Rhaid archebu ymlaen llaw gyda’ch tocyn) Including free workshop after show (Must pre-book with your ticket)

48

0345 226 3510

Sioe syrcas gomedi egnïol o Awstralia, sy’n adrodd hanes dau frawd sydd ddim eisiau gwneud eu gwaith ty^ a thacluso eu hystafell. Bydd yna glowniaid medrus iawn yn cyflawni campau anhygoel, mewn sioe a fydd wrth fodd y teulu cyfan! An action-packed comedy circus show from Australia, that tells the story of two brothers who don’t want to do their chores and tidy their room. Highly-trained clowns do death-defying stunts, in a show the whole family will love!

OED/AGE

2+


EVENTS FOR WALES

THE BOHEMIANS LYRIC

2 AWST/AUGUST 19:30 WEDI GWERTHU ALLAN/SOLD OUT FFWRNES 20 MEHEFIN/JUNE 2020 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £22 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £20

Ail-greu ‘Hits’ mwyaf Queen Bydd y band teyrnged i Queen sef The Bohemians, sy’n fyd-enwog, yn eich diddanu mewn cyngerdd egnïol sy’n cynnwys caneuon un o fandiau roc mwyaf poblogaidd ac eiconig y byd. Mae cynifer o ganeuon gwych, o’r campweithiau piano cynnar llawn harmoni i alawon pop gafaelgar yr wythdegau, ac ymlaen i anthemau roc diweddarach y nawdegau cynnar. P’un ai Killer Queen, Crazy Little Thing Called Love neu The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody neu We Will Rock You/We Are the Champions, bydd The Bohemians yn eich cael ar eich traed, yn canu, yn dawnsio ac yn curo eich dwylo mewn noson wirioneddol gofiadwy a fydd yn ail-greu Band Roc mwyaf y byd mewn perfformiad byw. A comprehensive re-enactment of Queens Greatest Hits So many fabulous hits to be covered but they’re all here, from the early piano and harmony heavy masterpieces, to the later, catchy pop of the eighties and Rock anthems of the early nineties. Whether it’s Killer Queen, Crazy Little Thing Called Love or The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody or We Will Rock You / We Are the Champions, The Bohemians will have you on your feet, singing, dancing and clapping along in a truly memorable live re-enactment of the world’s greatest Rock Band.

STRADA MUSIC

LE VENT DU NORD LYRIC 6 AWST/AUGUST 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £19.50

Gyda’u cyfuniad o bresenoldeb llwyfan gwych a dawn egnïol ddynamig, Le Vent du Nord yw un o enwau amlycaf cerddoriaeth werin Quebec sy’n perfformio caneuon gwreiddiol a ysbrydolwyd gan eu traddodiad - sain wirioneddol wych! Mae’r Grŵp bob amser yn swyno’r torfeydd gyda’u cymysgedd godidog o ffidil a thapio traed, gitâr, acordion, piano, bas, hyrdi-gyrdi a harmonïau pum rhan. Mae’r band yn cyflwyno caneuon ac alawon gafaelgar, ac mae eu trefniadau cerddorol caboledig yn ychwanegu at eu repertoire ysbrydoledig. Ar lwyfan mae Le Vent du Nord yn gwybod sut i gyflwyno cerddoriaeth a fydd yn gwefreiddio unrhyw dorf - i’w traed ac yn eu calonnau! Combining a great stage presence with an energetic, dynamic flair, Le Vent du Nord are one of the leading names in Québecois folk music performing original songs inspired from their tradition- a truly fabulous sound! The group never fail to delight crowds with their glorious mix of fiddle and foot-tapping, guitar, accordion, piano, bass, hurdy-gurdy and five part harmonies. The band deliver catchy songs and tunes, and their well-polished musical arrangements simply enhance their uplifting repertoire. On stage Le Vent du Nord know how to deliver music that will move any crowd – to their feet and in their hearts!

theatrausirgar.co.uk

49


BROTHER WOLF PRODUCTIONS

THE MAD HATTER’S TEA PARTY MINERS’ 9 AWST/AUGUST 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £8.00 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £5.00 TEULU/FAMILY: £20.00

Seiliedig ar Alice in Wonderland gan Lewis Carroll. Addasiad a Chynhyrchiad gan James Hyland. Based on Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Adapted and Produced by James Hyland.

“What does it mean to sit between this world and that at the drop of a hat?”

OED/AGE

7+

Ewch ar daith i lawr y twll cwningen enwog gyda chynhyrchiad pen-blwydd Brother Wolf yn 21 oed o un o’r storïau mwyaf hoff erioed. Gan gyfuno elfennau rhyfeddol a chwbl wallgof, mae The Mad Hatter’s Tea Party yn rhoi gwedd newydd arloesol ar glasur Lewis Carroll. Felly bachwch eich sedd wrth fwrdd yr Hetiwr a byddwch yn barod am y parti rhyfeddaf a mwyaf gwyllt yr ochr yma i Wlad Hud! Take a trip down the proverbial rabbit hole with Brother Wolf’s 21st anniversary production of one of the most beloved stories of all time. Fantastical and utterly bonkers, The Mad Hatter’s Tea Party is a groundbreaking new twist on Lewis Carroll’s immortal classic. So grab your seat at The Hatter’s table and get ready for the weirdest and wildest party this side of Wonderland! Praise for Brother Wolf: “Some of the best acting I’ve seen on stage” UK Theatre Network “Heart in the mouth theatre in its finest form” The Times Guardian www.brotherwolf.org.uk

50

0345 226 3510


Mae materion yn mynd yn fwy cymhleth pan fydd mam Chloe, menyw sydd ag uchelgeisiau gwleidyddol heb eu bodloni, yn ceisio hawlio’r clod am haelioni Chloe.

CHICKENSHED THEATRE

Ond pwy yn union yw Mr Stink beth bynnag?

FFWRNES 28 AWST/AUGUST 19:00 29 AWST/AUGUST 14:00 29 AWST/AUGUST 19:00 (YMLACIEDIG / RELAXED) 30 AWST/AUGUST 14:00

Ymunwch â ni am fersiwn wedi’i lwyfannu’n wych o stori dwymgalon a doniol David Walliams gan gwmni arobryn Chickenshed Theatre Company ar y cyd â Sam Bradshaw Productions. Cafodd y sioe ei pherfformio i dai llawn yr haf diwethaf ac mae’n dod i Ffwrnes am tri perfformiad yn unig fel rhan o daith yr haf hwn. Gyda llu o ganeuon newydd gwreiddiol, byddwch yn chwerthin, byddwch yn crio ond efallai y byddwch am ddal eich trwyn! RP

Matters become more complicated when Chloe’s mother, a woman with unfulfilled political ambitions, tries to take credit for Chloe’s generosity.

TOCYNNAU/TICKETS: £19.00 PLANT/CHILDREN: £17.00

But exactly who is Mr Stink anyway?

Mae Chloe, 12 oed, sy’n garedig iawn ond yn unig, yn gwahodd Mr Stink a’i gi braidd yn ddrewllyd i adael y fainc bren y maent yn ei galw’n gartref ac i symud yn gyfrinachol i sied ei theulu. The very kind, but lonely 12-year-old Chloe, invites Mr Stink and his slightly wiffy dog to leave behind the wooden bench they call home and secretly move into her family’s shed.

‘It’s a really playful show’ DAVID WALLIAMS ‘There’s no doubt that Chickenshed have triumphed with this show. Engaging, touching and fun’ The Spy in the Stalls

theatrausirgar.co.uk

Join us for a brilliantly staged version of David Walliams’ warm-hearted and funny story from the award-winning Chickenshed Theatre Company in association with Sam Bradshaw Productions, the show played to full houses last summer and comes to Ffwrnes for just three performances as part of a tour this summer. Packed with a host of original musical numbers, you’ll laugh, you’ll cry but you might want to hold your nose!

Cwmni theatr cynhwysol yw Chickenshed a gychwynnodd yn 1974. Mae Chickenshed yn dod â phobl at ei gilydd, beth bynnag fo’u cefndir, eu gallu neu eu hamgylchiadau i greu theatr ysbrydoledig, amrywiol a thrawsnewidiol sy’n newid bywydau. / Chickenshed is an inclusive theatre company that first began in 1974. Chickenshed bring people together, regardless of background, ability or circumstance to create inspiring, diverse and transformative theatre that changes lives.

51


BOOM PRODUCTIONS

LOVE’S LABOUR’S LOST FFWRNES Stiwdio Stepni 28-31 AWST/AUGUST 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: YMLAEN LLAW/ADVANCE - £10.00 AR Y DIWRNOD/ON THE DAY - £12.00

Mae Ferdinand, Longaville, Berowne a Dumaine am neilltuo’r tair blynedd nesaf i addysg. Er mwyn gwneud hynny maent i gyd yn addo ymprydio ac aros yn ddi-briod, gan dyngu y byddant yn cadw pellter o filltir rhyngddynt ag unrhyw fenyw. Digon hawdd? Hynny yw, nes bod Princess, Rosaline, Maria a Katherine yn cyrraedd yr un diwrnod. Beth all fynd o’i le? Ferdinand, Longaville, Berowne & Dumaine look to devote the next three years to education. To do so they each take vows of fasting and celibacy; swearing to stay a mile away from any woman. Easy, right? That’s until Princess, Rosaline, Maria & Katherine arrive that same day. What can possibly go wrong?

52

0345 226 3510

JOAN WILLIAMS: CELEBRATING 40 YEARS FFWRNES Stiwdio Stepni 31 AWST/AUGUST 17:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £8

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 40oed gyda sioe arbennig sy’n cynnwys ffefrynnau showbiz hen a newydd! Mae teulu Joan Williams yn ysgol deuluol wedi’i lleoli yng nghanol Abertawe, gan arbenigo mewn tap, modern, bale, jas a dawnsio a chanu Gwyddelig i bob oedran. Cysylltwch â ni @JWSS_Swansea 07971 391039 Join us as we celebrate our 40th Anniversary with a special showcase featuring showbiz favourites old and new! Joan Williams Stage School is a family run school based in the heart of Swansea, specialising in tap, modern, ballet, jazz, Irish dancing and singing for all ages. Contact us @JWSS_Swansea 07971 391039


NATHAN CARTER LYRIC 7 MEDI/SEPTEMBER 19:30

Dod yn Fuan Coming Soon Nathan Carter

JETHRO: THE COUNT OF CORNWALL FFWRNES 18 MEDI/SEPTEMBER 19:30

THE MAGIC OF MOTOWN FFWRNES 21 MEDI/SEPTEMBER 19:30

BLAKE ‘LIVE IN CONCERT’ TOUR LYRIC 26 MEDI/SEPTEMBER 19:30

WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT? A TRIBUTE TO TINA TURNER

Jethro The Magic of Motown

FFWRNES 5 HYDREF/OCTOBER 19:30

LINDISFARNE LYRIC 5 HYDREF/OCTOBER 19:30

JAMES ACASTER LYRIC 18 HYDREF/OCTOBER 19:30

ROYAL BRITISH GALA CONCERT LYRIC 19 HYDREF/OCTOBER 19:00 Lindisfarne

RICHARD & ADAM LYRIC 20 HYDREF/OCTOBER 19:30

theatrausirgar.co.uk

53


Dyddiadur Diary MAI / MAY 01/05/2019

Three Billboards Outside Ebbing Missouri (15)

19:30

02/05/2019

Special Forces Guide to Surviving the Real World

19.00

FF

03/05/2019

A Vision of Elvis

19.30

FF

03/05/2019

Comedy Club

20.00

FF

Athena, Steffan Rhys Hughes a Chôr Ysgol y Strade

19.30

FF

25/05/2019

Sooty’s Magic Show

11.00 & 14.30

LY

27/05/2019 30/05/2019

Carmarthen Bay Film Festival

28/05/2019

Wrestling Live

19.00

M FF

LY

FF

04/04/2019

Gŵyl Dawns D19 Dance Festival

10:30 – 15:30

FF

29/05/2019

Stick By Me

14.00 & 16.00

07/05/2019

Fidelio

19.30

LY

Alice in Wonderland Jr

19.30

LY

08/05/2019

Lleuwen a’r Band

19.30

29/05/2019 31/05/2019

FF

10/05/2019

Rich Hall’s Hoedown

20.00

LY

10/05/2019

Saethu Cwningod/ Shooting Rabbits

19.30

M

11/05/2019

Silent Lines

19.30

FF

16/05/2019 18/05/2019

Agatha Christie’s Towards Zero

19.30

FF

17/05/2019 18/05/2019

Buttons Undone

19.30

LY

17/05/2019

Ragsy

20.00

M

21/05/2019

Ray Bradshaw: Deaf Comedy Fam

20.00

22/05/2019

Concerts & Cakes: John Nicholas

22/05/2019 23/05/2019

23/05/2019

Simon Weston /P30

54

24/05/2019

MEHEFIN / JUNE 01/06/2019

Alice in Wonderland Jr

14.30

LY

04/06/2019

Summer Tea Dance

14.30

FF

05/06/2019

Achilles

19.30

FF

05/06/2019

Moulin Rouge (12)

19.30

LY

07/06/2019

Comedy Club

20.00

FF

12/06/2019

My Life….My Story in My Words: Simon Weston CBE

19.30

LY

FF

10/06/2019 13/06/2019

Junior Proms

19.00

FF

13.00

LY

13/06/2019 15/06/2019

The Top Table

19.30

M

The Kaiser and I

19.30

FF

14/06/2019

Les Musicals

19.30

FF

The Smallest Show On Earth (U)

14.00

FF

15/06/2019

Cadno Music Live

20.00

FF

17/06/2019

When in Roam

19.30

FF

18/06/2019

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ‘Sgrifennodd Honna?

19.30

FF

20/06/2019

Calamity Jane (U)

14.00

FF

Sing-a-longa Greatest Showman

The Siren Sisters /P40

0345 226 3510

19.00

FF

Chores /P49 Owen Money in Buttons Undone /P20


Dyddiadur Diary An Evening with The Songbirds

19.30

FF

Hairspray Jr

19.00 14.00 & 19.00

FF

31/07/2019

Chores

14.00

FF

24/07/2019

Concerts & Cakes: Bethan Williams-Jones and Sam Humphreys

13.00

LY

21/06/2019

Ragsy

20.00

FF

27/07/2019

21/06/2019 22/06/2019

Like a Thief In the Night

19.30

FF

27/07/2019

21/06/2019

Oh! Carol- The Musical Story of Neil Sedaka and Howard Greenfield

28/07/2019

19.30

LY

26/06/2019

Concerts & Cakes: Bethan Williams-Jones and Sam Humphreys

13.00

FF

25/06/2019

The Welsh Chamber Orchestra

19.30

FF

AWST / AUGUST 02/08/2019

The Bohemians SOLD OUT

19.30

LY

02/08/2019

Comedy Club

20.00

FF

03/08/2019

Cadno Music Live

20.00

FF

26/06/2019

Atgofion a’r Dyfodol/ Memories & the Future

18.00

FF

27/06/2019

John Kirkpatrick

19.30

M

06/08/2019

La Vent du Nord

19.30

LY

28/06/2019

A Choired Taste 5th Anniversary Concert

19.30

LY

07/08/2019

Toy Story (PG)

19.30

LY

Roy Hemmings Hits of Motown

08/08/2019

The Wrong Arm Of The Law (U)

FF

19.30

LY

14.00

29/06/2019

09/08/2019

The Mad Hatter’s Tea Party

19.00

M

29/06/2019

Côr Meibion Llanelli Annual Concert

19.00

FF

28/08/2019

Concerts & Cakes: String Sisters

13.00

FF

29/06/2019

80’s Film

19.30

FF

28/08/2019

Mr Stink

19.00

FF

29/08/2019

Mr Stink

14.00

29/08/2019

Mr Stink

19.00

30/08/2019

Mr Stink

14.00

FF FF

GORFFENNAF / JULY 01/07/2019 & 02/07/2019

Rwtsh Ratsh Rala Rwdins

10:00 + 13:00

LY

02/07/2019 05/07/2019

Aladdin Jr

19.00

FF

28/08/2019 31/08/2019

Love’s Labour’s Lost

19.30

03/07/2019

Rwtsh Ratsh Rala Rwdins

10:00

FF

31/08/2019

03/07/2019

Quadraphenia (15)

19.30

LY

Joan Williams: Celebrating 40 Years

17.00

05/07/2019

Comedy Club

20.00

FF

06/07/2019

The Siren Sisters

15.00

M

06/07/2019

Barry Steele & Friends The Roy Orbison Story in Concert

19.30

LY

09/07/2019

Cluster Concert

18.00

FF

10/07/2019

An Evening with Pam Ayres

19.30

FF

12/07/2019

Arrival

19.30

FF

16/07/2019

Syd Lawrence Orchestra – Big Band Spectacular

19.30

FF

17/07/2019

The Lost Fairy Tales of West Wales

19.00

M

18/07/2019

Noson o Gomedi Cymraeg

20.00

M

19/07/2019

Carry On Cleo (U)

14.00

FF

19/07/2019

Noson o Gomedi Cymraeg

20.00

FF

27/07/2019

Starquest: Summer Variety Show

18.30

M

FF RP

FF

FF

CANLLAW LLIW LLEOLIAD VENUE COLOUR GUIDE

Disgownt Aml-Bwrcas Multi-Buy Ticket Scheme

theatrausirgar.co.uk

55


8 King Street, Carmarthen, SA31 1BD 8 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BD

Park Street, Llanelli SA15 3YE Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE

13 Wind Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3DN 13 Stryd y Gwynt, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN

0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk

Dylunio/Design: savageandgray.co.uk

Profile for TSGMarketing

Theatrau Sir Gar Season Brochure - Summer 2019  

Theatrau Sir Gar Season Brochure - Summer 2019  

Advertisement