Page 1

HYDREF | GAEAF AUTUMN | WINTER 2019

Theatrau SirGâr

0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk


Croeso / Welcome Croeso i’n Llyfryn Hydref/Gaeaf! Rydym wedi ceisio cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch er mwyn chwilio am sioeau o safon uchel ac archebu eich tocynnau gyda ni pan fyddwch wedi dewis beth yr hoffech ei weld. Does gennym ddim ffioedd archebu ychwanegol, felly yr hyn a welwch yw’r hyn a dalwch!

Welcome to our Autumn/Winter Brochure! We’ve tried to include all of the information that you need in order to browse for some high quality shows and book your tickets with us once you’ve made your choices. We have no additional booking fees, so what you see is what you pay!

Archebu dros y ffôn Booking via phone

Archebu ar-lein Booking online

Nawr gallwch ein ffonio ar ein rhif fforddiadwy 0345 ar unrhyw adeg rhwng Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10 - 8yh. Ffoniwch 0345 226 3510 i siarad ag un o’n staff ymroddedig yn y Swyddfa Docynnau.

Mae modd archebu tocynnau ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o’n sioeau trwy fynd i www.theatrausirgar.co.uk.

You can now call us on our affordable 0345 number anytime between Monday – Saturday 10 - 8pm. Call 0345 226 3510 to speak to one of our dedicated Box Office staff members.

Archebu yn bersonol Booking in person Gallwch archebu tocynnau trwy ddod i ymweld â ni yn Theatr y Ffwrnes rhwng 10yb a 8yh o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn, neu Theatr y Lyric rhwng 10yb a 3yp o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gallwch hefyd archebu tocynnau yn Llyfrgell Rhydaman yn ystod eu horiau agor rheolaidd. You can visit us to book in person at our Ffwrnes theatre from 10am to 8pm Monday to Saturday or at our Lyric theatre from 10am to 3pm Monday to Friday. You can also book tickets in person at Ammanford Library during their regular opening hours.

Most of our shows are available to book online via www.theatrausirgar.co.uk.

Disgownt Aml Bwrcas Multi-Buy Ticket Scheme Mwynhewch ragor o sioeau gyda’n cynllun tocynnau Aml-brynu anhygoel. Ewch i weld tair sioe yr Haf hwn am £30 yn unig, a chewch fwy o ddisgownt po fwyaf o sioeau y byddwch yn prynu tocynnau i’w gweld! Am ragor o wybodaeth trowch i dudalen 8. Enjoy more shows with our amazing Multi-buy ticket scheme. See three shows this Summer for just £30, and get a bigger discount the more shows you buy! For more info turn to page 8.

SIARADWCH Â NI:/TALK TO US: Ffôn/Phone: 0345 226 3510 Ebost/Email: theatres@carmarthenshire.gov.uk @TheatrauSirGar @FfwrnesLlanelli @LyricCarmarthen @MinersAmmanford @TheatrauSirGar @TheatrauSirGar

2

0345 226 3510

Llun y Clawr/Cover Image: Llygoden yr Eira (Theatr Genedlaethol Cymru + Theatr Iolo) Llun gwreiddiol/Original image: Nick Spratling

Dylunio/Design: savageandgray.co.uk


Rhowch adloniant byw gyda’n cerdyn rhodd. Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd dod o hyd i anrheg i rywun, ond peidiwch â phoeni oherwydd gallwch brynu carden rodd Theatrau Sir Gâr. Y peth gorau am ein carden rodd yw bod y person sy’n derbyn y garden yn gallu ei defnyddio ar gyfer unrhyw berfformiad yn unrhyw un o’n lleoliadau. Felly, os ydynt yn dwlu ar gomedi neu’n mwynhau drama, gallant ddewis beth maent am ei weld, sy’n wych gan nad oes yn rhaid ichi dreulio oesoedd yn chwilio am yr anrheg berffaith.

Give the gift of live entertainment with our gift card.

Theatrau SirGâr

We know that it can be difficult sometimes to find a present for someone but worry not as you can buy them a Theatrau Sir Gâr gift card. The best thing about our gift card is that the person receiving the card can use it against any performance at any of our venues. So if they love comedy or enjoy drama, they can choose what they want to see, which is great as you don’t have to spend ages looking for the perfect present.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein cardiau rhodd, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau. If you would like some more information on our gift cards please ring our Box Office.

A Wyddech Chi? Did you know?

MAE EIN BARIAU AR AGOR CYN POB PERFFORMIAD. Archebwch eich diodydd egwyl cyn y sioe a chewch ostyngiad o 10% oddi ar eich bil.

OUR BARS ARE OPEN BEFORE EVERY PERFORMANCE. Order your interval drinks before the show and you’ll get 10% of your bill.

theatrausirgar.co.uk

3


Ffwrnes,

Llanelli Cynllun Seddau / Seating Plan

4

Ein lleoliad perfformio a chynadleddau o’r radd flaenaf yn Llanelli sydd â Phrif Dŷ a nifer o ystafelloedd a stiwdio ar gyfer digwyddiadau llai.

Maint y Prif Dŷ Main House Capacity: 504

Ffwrnes Amseroedd Agor Opening Times

Maint y Stiwdio Stiwdio Capacity: 100

Our state-of-the-art performance and conference venue in Llanelli with a Main House and many smaller breakout and studio spaces.

Cyfeiriad / Address: Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE Park Street, Llanelli SA15 3YE

Dydd Llun - Dydd Sadwrn Monday - Saturday 10.00 - 20.00 (Nosweithau Sioe yn amrywio / Show Nights Vary)

0345 226 3510

@FfwrnesLlanelli

Dydd Sul / Sunday Ar Gau / Closed


Lyric, Caerfyrddin / Carmarthen Cynllun Seddau / Seating Plan CIRCLE

MEZZANINE

MEZZANINE

STALLS

Ein theatr art-deco hardd gyda’i bwa proseniwm yng Nghaerfyrddin, sef y lleoliad mwyaf sydd i’r gorllewin o Abertawe ac sydd â stiwdio fach. Our gorgeous art-deco proscenium arch theatre in Carmarthen, the largest venue west of Swansea with a small studio.

Maint y Prif Dŷ Main House Capacity: 593

Lyric Amseroedd Agor / Opening Times

Cyfeiriad / Address: 8 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BD 8 King Street, Carmarthen, SA31 1BD

Dydd Llun - Dydd Gwener Monday - Friday 10.00 - 15.00 (Nosweithau Sioe yn amrywio / Show Nights Vary)

@LyricCarmarthen

Dydd Sadwrn - Dydd Sul / Saturday - Sunday Ar Gau / Closed

theatrausirgar.co.uk

5


Miners’,

Rhydaman / Ammanford

Cynllun Seddau / Seating Plan

Ein theatr gartrefol yn hen sefydliad y glowyr, gyda’i rhaglen wahanol a’i hacwsteg arbennig. Our intimate former coal miner’s institute with its quirky programme and fantastic acoustics.

Maint / Capacity: 144 Cyfeiriad/Address: 13 Stryd y Gwynt, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3DN / 13 Wind Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 3DN @MinersAmmanford

Llyfrgell Rhydaman Amseroedd Agor / Ammanford Library Opening Times Dydd Llun + Dydd Iau / Monday + Thursday 09.00 - 19.00 Dydd Mawrth, Dydd Mercher + Dydd Gwener / Tuesday, Wednesday + Friday 09:00 – 18:00 Dydd Sul / Sunday Ar Gau / Closed

6

0345 226 3510


Access Information Gwybodaeth Am Fynediad Mynediad:

Access:

Mae Theatrau Sir Gâr yn ymrwymedig i wneud eich ymweliad mor bleserus ag y bo modd. Mae gennym ardaloedd i gadeiriau olwyn, systemau cymorth clyw ac rydym yn croesawu cŵn tywys. Os oes gennych unrhyw ofynion penodol yn ymwneud â mynediad neu unrhyw gwestiynau, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 0345 226 3510.

Theatrau Sir Gâr is committed to making your visit as enjoyable as possible. We have wheelchair spaces, hearing assistance systems and we welcome guide dogs. If you have any specific access requirements or questions, please contact the box office on 0345 226 3510.

Hynt

Theatrau Sir Gâr is a member of Hynt. Hynt is a national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their Carers or Personal Assistants. To apply for disability discounts and carer tickets please sign up to the Hynt Card by visiting www.hynt.co.uk

Mae Theatrau Sir Gâr yn aelod o Hynt. Cynllun mynediad cenedlaethol yw Hynt sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i wneud yn siŵr bod yna ddarpariaeth gyson ar gael ar gyfer ymwelwyr sydd â nam neu ofynion penodol ynglŷn â mynediad, a’u Gofalwyr neu’u Cynorthwywyr Personol. I wneud cais am ddisgowntiau anabledd a thocynnau i ofalwyr cofrestrwch am Gerdyn Hynt trwy fynd i www.hynt.co.uk.

Gostyngiadau

Yn ogystal â bod yn rhan o’r cynllun Hynt rydym hefyd yn cynnig pris rhatach ar gyfer llawer o’n sioeau. Fel rheol caiff y grwpiau canlynol eu cynnwys yn ein prisiau rhatach - Plant, pobl dros 60 oed, myfyrwyr, pobl sydd wedi cofrestru’n ddi-waith.

Dewch i Gymryd Rhan

Rydym yn cynnig cynllun tocyn Disgownt Aml-Bwrcas ac yn derbyn credydau amser Tempo (Gweler tudalen 8). Rydym hefyd yn cynnig cynllun cerdyn teyrngarwch lle gallwch chi ennill pwyntiau bob tro y byddwch yn prynu tocyn. Am fwy o wybodaeth ewch i www.theatrausirgar.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 0345 226 3510. Arwydd Iaith Prydeinig

BSL British Sign Language

Hynt

Concessions

In addition to being part of the Hynt scheme we also offer a concessionary price on many of our shows. The following groups are usually covered in our concession prices – Children, over 60’s, students, registered unemployed.

Get Involved We offer a Multibuy ticket scheme and Tempo credits (See page 8). We also offer a loyalty card scheme whereby you can earn points each time you buy a ticket. For more information visit www.theatrausirgar.co.uk or call the box office on 0345 226 3510.

Cyfeillgar i Ddementia

DF Dementia Friendly

Perfformiad Ymlaciedig

RP Relaxed Performance theatrausirgar.co.uk

7


Y Cynllun Tocynnau Aml-Brynu Multi-Buy Ticket Scheme Prynwch docynnau ar gyfer tri digwyddiad neu fwy pan fyddwch yn gweld y symbol aml-brynu a mwynhewch ddisgowntiau mawr.

Gweld 3 sioe am: See 3 shows for: £30 Gweld 4 sioe am: See 4 shows for: £38

Buy tickets for three or more events when you see the multi-buy symbol and enjoy great discounts.

Sioeau a gaiff eu cynnwys yn y Cynllun Aml-Brynu: / Shows included in the Multi-Buy Scheme:

01

02 02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cynllun Credydau Amser Tempo / Tempo Time Credit Scheme 8

Gweld 5 sioe am: See 5 shows for: £45

0345 226 3510

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alaw P46 Art P31 Bardd P34 Drudwen P33 Fly Half the Play P26 Geraint Lovgreen P19 Gods & Kings P31 How to Be Brave P17 It’s a Wonderful Life P43 Lament of the Selkie P28 Laurence Clark P45 Once Upon a Time… P39 Peggy’s Song P27 Tongue Tied and Twisted P38 Romeo a Juliet P28 Say When P24 Stifyn Parri P17 The Invisible Woman P34 Tic Toc P39 Y Cylch Sialc P25

Mae ein lleoliadau hefyd yn falch o gefnogi’r cynllun credydau amser Tempo. Ar gyfer digwyddiadau sy’n berthnasol i’r cynllun, nodir y logo yma. / Our venues are also delighted to support the Tempo Time Credit Scheme. Events applicable to this scheme are marked with this logo.


Get Involved

Cymerwch Rhan

FOR THE LOVE OF ART DOSBARTHIADAU CELF/ART CLASSES FFWRNES Crochan/Bar Caffi Cwtsh OEDOLION/ADULTS £10

Pob Dydd Mawrth/Every Tuesday 11:00 – 13:00

IOGA GYDA/YOGA WITH LUCY MAY CONSTANTINI FFWRNES Crochan OEDOLION/ADULTS £8

Pob Dydd Llun/Every Monday 10:15 – 11:45

Bob Dydd Iau/Every Thursday 18:00 – 20:00

IOGA TOTS/YOGA TOTS OED/AGE 2-5 (RHIENI A PHLANT BACH/CARER AND TODDLER): £6

CLWB CELF PLANT/KIDS ART CLUB O DAN 16/UNDER 16’S £8

Pob Dydd Llun/Every Monday 12:00 – 13:00

Pob Dydd Mawrth/Every Tuesday 16:30 – 18:00

Mae ein dosbarthiadau ioga wythnosol ar gyfer pob lefel ac maent ar gael i bawb. Byddwch yn nwylo medrus Lucy May Constantini a fydd yn eich helpu i fagu hyder, drwy ddechrau â’r ystumiau sylfaenol, cynyddu’r her yn raddol a gorffen gydag ystumiau mwy adferol a thechnegau ymlacio. Mae awyrgylch cyfeillgar yn ein dosbarthiadau ioga a byddwch yn magu hyder ac yn cwrdd â ffrindiau.

Ymunwch â’n dosbarthiadau celf gan Ddiwylliant Sir Gaerfyrddin Yr artist lleol arobryn Michele Laugharne Perrott. P’un a ydych yn ddechreuwr neu’n artist mwy profiadol, gallwch fireinio eich sgiliau creadigol yn y sesiynau meithrin hyn. Os mai dyma’ch tro cyntaf yn y dosbarth gallwch ddod â ffrind am ddim! Join our art classes by Carmarthenshire Culture Award-winning local artist Michele Laugharne Perrott. Whether you’re a beginner or a more experienced artist, you can hone your creative skills in these nurturing sessions. If it’s your first time at class you can bring a friend for free!

Mae’r holl fatiau a phropiau yn cael eu darparu. Our weekly Yoga classes are multi-level and accessible to all. You will be in the capable hands of Lucy May Constantini who will help build your confidence by starting with the fundamental postures, gradually increasing the challenge, then ending with more restorative poses and relaxation. Our yoga classes are a friendly atmosphere where you will build confidence and meet friends. All mats and props are provided.

theatrausirgar.co.uk

9


Cymerwch Rhan Get Involved

GOLDIES CYMRU FFWRNES Bar Caffi Cwtsh

Pob ail Ddydd Mercher / Every second Wednesday 14:00 Bob ail Ddydd Mercher y mis mae Goldies Cymru yn eich gwahodd i wenu a chanu gyda’r sesiyanau hwyliog a chyfeillgar dan arweiniad Angela Murray. Rydym yn gofyn am rodd o £2 i Goldies Cymru er mwyn cefnogi gwaith yr elusen. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.goldiescymru.org.uk Every second Wednesday of the month Goldies Cymru invite you to smile and sing with these fun and friendly singalongs from Angela Murray. We ask for a £2 donation towards Goldies Cymru to support the work of the charity. For more information visit www.goldiescymru.org.uk

10

0345 226 3510

CRAFTY SENIORS

YOUNGER PEOPLE SPEAK UP GWEITHDY BARDD / BARDD WORKSHOP

FFWRNES Bar Caffi Cwtsh

FFWRNES Fach

Pob ail Ddydd Mercher / Every second Wednesday 11:00

14 Medi/September 11:00-13:00

Mae’r cylch Crafty Seniors yn gwahodd yr holl weuwyr lleol, y rheini sy’n crosio neu’n gwnïo, neu sy’n grefftus mewn unrhyw ffordd, i ddod draw i’r Ffwrnes bob ail ddydd Mercher y mis i gael sbort a sbri. Mae croeso i bawb o bob oedran a sgiliau.

Mae Martin Daws, Awdur Llawryfog Pobl Ifainc Cymru, yn arwain gweithdy hwyliog, rhyngweithiol sy’n datblygu sgiliau ysgrifennu ac yn cyflwyno’r Iaith Lafar ar gyfer Perfformiad, Tudalen,‘Slamio’, Cerddoriaeth Acwstig a chyfeiliant Beatbox.

The Crafty Seniors invite all local knitters, those who crochet, sew or are in any way crafty to come along to the Ffwrnes every second Wednesday of the month for fun and laughter. All levels of skill and ages welcome.

Former Young People’s Laureate of Wales Martin Daws will take the guest spot at September’s Spoken Word Saturday. Younger People can join him beforehand for a fun, interactive, workshop developing skills in writing and Spoken Word for Performance, Page, Slamming, Acoustic Music and Beatbox accompaniment.

AM DDIM / FREE


Cymerwch Rhan Get Involved

SPOKEN WORD SATURDAY

BIRTH CAFÉ

FFWRNES Fach

STORI GOFAL A RHANNU / STORY CARE & SHARE

14 MEDI/SEPTEMBER 15:00

FFWRNES Fach

19 MEDI/SEPTEMBER 10:00 – 12:30

12 HYDREF/OCTOBER 15:00

Bob yn ail Dydd Mercher / Every other Wednesday 10:30 – 13:00

26 MEDI/SEPTEMBER 10:00 – 12:30

09 TACHWEDD/NOVEMBER 15:00 14 RHAGFYR/DECEMBER 15:00 Tocynnau/Tickets: £3

AM DDIM / FREE

Dewch i gwrdd, gwrando a chodi eich llais!

Cyfarfodydd bob pythefnos ar gyfer pobl sydd am archwilio eu stori. Gweithiwch gydag ysgrifenwyr proffesiynol, beirdd ac artistiaid gair llafar! Anfonwch e-bost neu ffoniwch i archebu eich lle am ddim!

Dewch i wrando ar storïwyr, beirdd, beatfocswyr, rapwyr a chantorion - i gyd yn archwilio’r Gair Llafar. Edrychwch ar ein gwefan i weld ein perfformwyr gwadd, mae’n newid bob mis! Mae slotiau siarad ar gael i bawb! Anfonwch e-bost neu ffoniwch i archebu! info@peoplespeakup.co.uk Meet up, Listen Up, Speak Up! Come and listen to storytellers, poets, beatboxers, rappers and singers - All exploring The Spoken Word. Check out our website to see our guest performers, it changes each month! Speak Up spots available for all! please email or call to book! info@peoplespeakup.co.uk

Fortnightly gatherings for people who want to investigate their story. Work with professional writers, poets and spoken word artists! Please email or call to book your free place!

FFWRNES Crochan

12 MEDI/SEPTEMBER 10:00 – 12:30

3 HYDREF/OCTOBER 10:00 – 12:30 Caffi Geni mewn partneriaeth â Tracy Evans Mae rhoi genedigaeth yn ein newid yn ddirfawr. Cymerwch seibiant i fyfyrio ar eich profiadau geni mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Grŵp cyfeillgar, addfwyn i rannu eich profiadau geni a’r effaith y mae wedi’i chael arnoch, gyda lle i fyfyrio’n greadigol a gwrando’n dosturiol. Birth Cafe in Partnership with Tracy Evans Giving birth changes us profoundly. Take some time out to reflect on your birth experiences in a safe and friendly environment. A friendly, gentle group to share your birth experiences and the impact it has had on you, with space for creative reflection and compassionate listening.

theatrausirgar.co.uk

11


Cymerwch Rhan Get Involved

DOSBARTHIADAU DAWNS IEUENCTID/YOUTH DANCE CLASSES FFWRNES Crochan

JAMES ROURKE Y GREFFT O YSGRIFENNU SGRIPTIAU /THE CRAFT OF SCRIPTWRITING

Pob Dydd Llun/Every Monday

FFWRNES Ystafell Castio/Casting Room

BLYNYDDOEDD CYNNAR: OED 3-4/EARLY YEARS: AGE 3-4: 16:00 - 16:45

OEDOLION/ADULTS £3

PLANT: OED 5-7/KIDS: AGE 5-7: 16:45 - 17:30 DAWNS IEUENCTID: OED 8+: YOUTH DANCE: AGE 8+: 17:30 - 18:30 TOCYNNAU/TICKETS: www.acgc.co.uk

Mae Dawns Gymunedol Arts Care Gofal Celf yn y Ffwrnes yn cynnwys sesiynau y Blynyddoedd Cynnar, Plant ac Ieuenctid. Mae’n cynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn dawns, boed hynny am hwyl, iechyd a llesiant, rhyngweithio cymdeithasol neu fwynhad creadigol. Rhowch gynnig arni! Arts Care Gofal Celf Community Dance at Y Ffwrnes include Early Years, Kids & Youth sessions. It offers opportunities to get involved in dance whether for fun, health and well-being, social interaction or creative enjoyment. Give it a go!

12

0345 226 3510

Pob Dydd Llun dechrau 2 Medi/Every Monday starting 2 September 18:30 - 20:00 Dewch i ddysgu’r dulliau sylfaenol y mae sgriptwyr ffilmiau yn eu defnyddio ac ysgrifennwch ffilm fer. Mae hyn yn cynnwys sut i ysgrifennu deialog da, golygfeydd effeithiol, llunio naratif, a strwythuro syniad am ffilm. Yn ystod cyfres o weithdai anffurfiol byddwn yn rhoi sylw i bob agwedd ar sgriptio, yn edrych ar enghreifftiau, yn dadansoddi golygfeydd ac yn ysgrifennu sgript fer ar gyfer ffilm. Come and learn the basic tools that screen writers use and write a short film. These include how to write authentic dialogue, effective scenes, how to shape narrative, and how to structure a film idea. Over a series of informal workshops we’ll look at all aspects of screenwriting, view examples, analyse scenes and write a short film script.


Ffwrnes Flicks FFWRNES Stiwdio Stepni 19 MEDI/SEPTEMBER 14:00

SUMMER HOLIDAY (1963) (U) 31 HYDREF/OCTOBER 14:00

GENEVIEVE (1953) (U) 28 TACHWEDD/NOVEMBER 14:00

ROMAN HOLIDAY (1953) (U) 12 RHAGFYR/DECEMBER 14:00

IT’S A WONDERFUL LIFE (1947) (U) TOCYNNAU/TICKETS: £5 (GYDA THE A BISGEDI /WITH TEA AND BISCUITS)

Clwb Ffilm Caerfyrddin Carmarthen Film Club LYRIC 4 MEDI/SEPTEMBER 19:30

THE HISTORY BOYS (2005) (15) 2 HYDREF/OCTOBER 19:30

KES (1969) (PG) DF

6 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30

TOMMY (1975) (15)

4 RHAGFYR/DECEMBER 18:00

THE FANTASTIC MR FOX (2009) (PG) TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £4.50

Camwch nôl mewn amser bob mis yn Ffwrnes Flicks wrth wylio clasuron o oes aur y ffilm. Mae’r dangosiadau hamddenol hyn yn y prynhawn yn cynnwys te, bisgedi a sgwrs cyn y sioe am y ffilm gan yr awdur a’r cyfarwyddwr theatr Ian Parsons. Step back in time each month at Ffwrnes Flicks with classic films from the golden era. These relaxing afternoon screenings include tea, biscuits and a pre-show talk about the movie presented by author and theatre producer Ian Parsons.

Sinema fach yn dangos ffilmiau ar draws y degawdau yn ein Stiwdio glyd yn y Lyric. Small scale cinema from across the decades in our cosy Lyric Studio.

theatrausirgar.co.uk

13


Curadur/Curator Michele Laugharne Perrott

LLANELLI VOICES MEDI/HYDREF - SEPTEMBER/OCTOBER Gan gynnwys gwaith ar y cyd rhwng Michele Laugharne Perrott a PEOPLESPEAKUP, mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar grynhoi safbwyntiau grymus nas clywir o bob rhan o Lanelli. Featuring collaborative work between Michele Laugharne Perrott and PEOPLESPEAKUP, this exhibition focuses on capturing powerful and unheard perspectives from across Llanelli.

14

0345 226 3510

Oriel Ffwrnes Gallery Arddangosfeydd Exhibitions

CHRISTMAS EXTRAVAGANZA 2019 RHAGFYR/DECEMBER Dewch i weld yr addurniadau unigryw sydd wedi’u gwneud ar gyfer y Ffwrnes gan ddisgyblion cynradd ledled Llanelli! View the unique decorations made for the Ffwrnes by primary school children across Llanelli!


Ffair Grefftau’r Nadolig Christmas Craft Fayre FFWRNES Bar Caffi Cwtsh

7 RHAGFYR/DECEMBER Ymunwch â ni ar gyfer ein Ffair Grefftau Nadolig i gael anrhegion Nadolig a chefnogwch rai o’n gwneuthurwyr lleol mwyaf talentog. I gael gwybodaeth am archebu stondin yn y digwyddiad, cysylltwch â LJNorman@sirgar.gov.uk

Join us for our Christmas Craft Fayre, pick up some Christmas gifts and support some of our most talented local makers. For information on booking a stall at the event please contact LJNorman@carmarthenshire.gov.uk

theatrausirgar.co.uk

15


ALAN BEARMAN MUSIC

JOHN KIRKPATRICK MINERS’

5 MEDI/SEPTEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.00

Mae John yn un o’r ffigurau mwyaf toreithiog ar y sîn werin Seisnig, yn perfformio ar ei ben ei hun, mewn deuawdau, mewn grwpiau acwstig ac mewn bandiau trydan, ac mae wedi sefydlu enw da fel pencerddor offerynnol (melodeon, Anglo concertina ac acordion botymau), yn ogystal â bod yn ddehonglwr blaenllaw o gerddoriaeth werin Saesneg.

KILL FOR A SEAT

John is one of the most prolific figures on the English folk scene, performing solo, in duos, acoustic groups and electric bands, and has established an enviable reputation as an instrumental virtuoso (melodeon, Anglo concertina and button accordion), as well as a leading interpreter of English folk music.

FFWRNES Stiwdio Stepni 6 MEDI/SEPTEMBER 20:00 4 HYDREF/OCTOBER 20:00 1 TACHWEDD/NOVEMBER 20:00 5, 6, 7 RHAGFYR/DECEMBER 20:00

CLWB COMEDI COMEDY CLUB

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

Ymunwch â ni yn ein Clwb Comedi sydd mor boblogaidd ag erioed ac sy’n cynnwys rhai o’r actau gorau yng nghylch comedi stand-up y DU. Join us for our ever-popular Comedy Club featuring some of the hottest acts on the UK stand-up circuit. strongly recommended.

16

0345 226 3510


STIFYN PARRI: CAU DY GEG! MINERS’ 6 MEDI/SEPTEMBER 19:30 FFWRNES Stiwdio Stepni 12 MEDI/SEPTEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50

SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW Mae’r Entrepreneur a’r diddanwr Stifyn Parri wedi serennu yn y West End ac wedi gweithio hefo rhai o enwau mwya’r diwydiant, yn sêr Hollywood, y teulu brenhinol, a fo oedd yn gyfrifol am y gusan gynta hoyw ar deledu ag ymddangosodd ar y newyddion cenedlaethol! Casgliad doniol a drygionus o hanesion bywyd showbiz. Entrepreneur and entertainer Stifyn Parri has starred on TV and in West End shows, worked with Hollywood stars, and was responsible for the 1st gay kiss on British television that hit the 9 o’clock news! A cheeky and charming eclectic mix of comic and poignant anecdotes of showbiz life.

DIRTY PROTEST

HOW TO BE BRAVE FFWRNES Stiwdio Stepni 7 MEDI/SEPTEMBER 15:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

A hithau’n benderfynol y bydd ei merch yn dal gafael yn yr hud ffyrnig sy’n rhan ohoni ers iddi gael ei geni, mae Katie yn cychwyn ar berwyl o amgylch Casnewydd gyda chymorth BMX wedi’i ddwyn, plismones, a cholomen mewn cwdyn. Sioe un fenyw, a fydd yn eich cyffwrdd ac yn gwneud i chi chwerthin am yn ail, am fod yn ddewr pan fydd eich byd yn cwympo’n ddarnau. Determined her daughter will keep the fierce magic she arrived into the world with, Katie sets off on a mission around Newport with the help of a stolen BMX, a policewoman, and a pigeon in a bag. A touching and hilarious one-woman play about being brave when your world’s falling apart.

theatrausirgar.co.uk

17


KENNEDY STREET ENTERPRISES

NATHAN CARTER – BORN FOR THE ROAD TOUR LYRIC 7 MEDI/SEPTEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £31

GIMME SOME LOVIN’ SOUL BAND

GIMME SOME LOVIN’ FFWRNES 7 MEDI/SEPTEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £10.50

Mae Gimme Some Lovin yn fand canu’r enaid â 9 aelod a fydd yn eich swyno o’r nodyn cyntaf. Gan gynnwys caneuon enwog gan James Brown, The Commitments, Blues Brothers, Wilson Picket a llawer mwy. Perfformiadau gwych ac egnïol. Gimme Some Lovin are a 9-piece soul band that will have you hooked from the very first shimmering chord. Include legendary smash hits from James Brown, The Commitments, Blues Brothers, Wilson Picket and many more. All expertly delivered with aplomb.

18

0345 226 3510

Fel un o’r perfformwyr mwyaf yn sîn cerddoriaeth fyw Iwerddon, mae Nathan yn prysur ddod yn enw cyfarwydd gyda thraciau megis Stayin up all night, Wagon Wheel a I Wanna Dance. Yn y gorffennol mae wedi curo Drake a Beyonce a’u bath i gyrraedd brig y siartiau yn Iwerddon, sydd yn gamp anhygoel - ac nid oedd ei albwm diwethaf, Livin the Dream yn wahanol yn hyn o beth gan iddo fynd yn syth i rif 1. As one of Ireland’s biggest live music acts, Nathan is becoming a household name, with tracks from Stayin up all night, Wagon Wheel and I Wanna Dance. He’s previously beaten the likes of Drake and Beyonce to the top of the charts in Ireland, a monumental feat - with his last album, Livin the Dream being no different, going straight to number 1.


LLANELLI YOUTH THEATRE

PYST

SPRING AWAKENING

GERAINT LØVGREEN A’R ENW DA

FFWRNES

12-13 MEDI/SEPTEMBER 19:45 14 MEDI/SEPTEMBER 15:30 & 19:45

LYRIC 13 MEDI/SEPTEMBER 19:30

TOCYNNAU/TICKETS: £15

TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Yn eu dehongliad dynamig o Spring Awakening, mae Steven Sater a Duncan Sheik wedi creu sioe gerdd roc chwyldroadol am serch y glasoed, poenau glaslencyndod a’r cyfeillgarwch y mae pobl ifanc yn ei feithrin yn wyneb byd nad yw’n eu deall. Wedi’i hysbrydoli gan ddrama Almaeneg Frank Wedekind o 1891, a gafodd ei gwahardd ar un adeg ac sy’n dal i fod yn bryfoclyd heddiw, mae Spring Awakening yn dal drych o flaen ein hoes ni ac mae bellach yn sioe gerdd y mae’n rhaid i genhedlaeth newydd ei gweld. In their dynamic re-imagining of Spring Awakening, Steven Sater and Duncan Sheik have created a ground-breaking rock musical about adolescent love, the trials of puberty and the friendships that young people build in the face of an uncomprehending world. Inspired by Frank Wedekind’s once-banned and still provocative German play from 1891, Spring Awakening holds up a mirror to our own time and has become the must-see musical of a new generation.

Ddechrau’r flwyddyn dychwelodd Geraint Løvgreen a’r Enw Da i Stiwdio Sain yn Llandwrog i weithio ar eu halbwm newydd – ‘Mae’r haul wedi dod’. Rhyddhawyd yr albwm gan Sain ym mis Mehefin ac mae’r band yn awr yn edrych ymlaen at berfformio’r caneuon newydd ynghyd â rhai o’r hen ffefrynnau yn y Lyric. Earlier this year Geraint Løvgreen a’r Enw Da returned to Sain Studios in Llandwrog to work on their new album – ‘Mae’r haul wedi dod’. The album was released on Sain Records in June and the band are now looking forward to performing the new material along with the old favourites at the Lyric.

theatrausirgar.co.uk

19


EVENTS FOR WALES

JETHRO: THE COUNT OF CORNWALL FFWRNES 18 MEDI/SEPTEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £20.50

Mae’r “Count of Cornwall” nôl unwaith eto gyda’i arddull gomedi unigryw. Mae llawer yn ystyried mai Jethro yw’r storïwr comedi mwyaf erioed. Gydag 20 o DVDs wedi’u creu dros y blynyddoedd, mae yma rai hen ffefrynnau yn ogystal â straeon newydd wedi’u hadrodd yn ei ffordd unigryw ef ei hun. Dyma noson o ddwli a chwerthin! The “Count of Cornwall” is back again with his unique style of comedy.

TEA DANCE FFWRNES 17 MEDI/SEPTEMBER 14:30 TOCYNNAU/TICKETS: £6

Ymunwch â Phillip a Gaynor Evans - Dawnswyr Neuaddau Dawns Sir Gaerfyrddin, am brynhawn hamddenol o ddawnsio Ballroom, Modern a Lladin. P’un ydych chi’n broffesiynol amatur (neu fyddai’n well gennych eistedd yn ôl a mwynhau gyda phaned o de a sleisen o gacen), mae Dawns Te yma i bawb ei fwynhau. Join Phillip and Gaynor Evans - Carmarthenshire’s very own Ballroom dancers extraordinaire for a relaxing afternoon of Ballroom, Modern and Latin dance. Whether you’re a professional, budding amateur (or would just prefer to sit back and enjoy with a cup of tea and slice of cake), our Tea Dance is here for everyone to enjoy.

20

0345 226 3510

Jethro is considered by many as the greatest comedy storyteller that ever lived. Having produced 20 DVD’s over the years there are some old favourites and many new tales told in a way only a count could. What a silly count he is!


ENTERTAINERS

THE MAGIC OF MOTOWN FFWRNES 21 MEDI/SEPTEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £26.00 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £24.50

Byddwch yn barod am 40 o ‘hits’ Motown un ar ôl y llall, digonedd o wisgoedd disglair, dawnsio trawiadol a dawn gerddorol o’r radd flaenaf yn y profiad cyngerdd tanbaid hwn. Dewch i ddathlu seiniau’r gerddoriaeth sy’n cyfleu cenhedlaeth ond sydd eto’n perthyn i bob oes, archebwch eich tocynnau nawr ac ymunwch â The Magic of Motown! Prepare yourself for 40 back-to-back classic Motown hits, glittering costume changes, dazzling dance moves and outstanding musicianship in this explosive concert experience. Celebrate the sound of a generation as the timeless music, book your tickets now and Reach Out for The Magic of Motown!

theatrausirgar.co.uk

21


LIVE MUSIC NOW

AMICK PRODUCTIONS

CONCERTS AND CAKES

BLAKE ‘LIVE IN CONCERT’ TOUR

FFWRNES 23 HYDREF/OCTOBER 13:00 18 RHAGFYR/DECEMBER 13:00

LYRIC

26 MEDI/SEPTEMBER 19:30

LYRIC

TOCYNNAU/TICKETS: £23

25 MEDI/SEPTEMBER 13:00 27 TACHWEDD/NOVEMBER 13:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5 (GYDA THE A CHACEN / WITH TEA AND CAKE)

DF

Live Music Now yw prif elusen y DU ar gyfer datblygu cerddorion ac estyn cymorth. Rydym yn cynnig profiadau cerddoriaeth fyw eithriadol i bobl sydd â mynediad cyfyngedig i’r celfyddydau, o ganlyniad i anabledd, salwch neu anfantais gymdeithasol. Mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn elwa ar fuddion therapiwtig, cymdeithasol ac emosiynol gwych o ddod i gysylltiad â cherddoriaeth fyw, sy’n brofiad sydd yn trawsnewid ac yn cyfoethogi bywydau. Live Music Now is the UK’s leading musicians’ development and outreach charity. Live Music Now provide exceptional live music experiences to people with limited access to the arts, due to disability, illness or social disadvantage. Each session is delivered in cabaret style and begins with an informal participatory music session led by Live Music Now musicians, followed by tea and cakes. www.livemusicnow.org.uk

22

0345 226 3510

Gyda’u halbwm diweddaraf (a’r seithfed) yn mynd yn syth i frig y siartiau i rif un, mae Blake yn sefyll allan fel grŵp harmoni rhif un Prydain. Ar eu taith arbennig yn 2019 byddant yn dewis cerddoriaeth o’u hoff ffilmiau a sioeau cerdd a’u trefnu gyda’u harmonïau unigryw eu hunain - y noson mas berffaith! With their latest (and seventh) album going straight into the charts at number one, Blake really stand out as Britain’s number one harmony group. 2019’s exclusive new tour will see them choose music from their favourite movies and musicals and arrange them with their own exclusive harmonies - the perfect night out!


BLUE BEE PRODUCTIONS

BIG FISH FFWRNES Stiwdio Stepni 27 MEDI/SEPTEMBER 19:30 28 MEDI/SEPTEMBER 14:30 & 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £13

Yn seiliedig ar y nofel enwog gan Daniel Wallace a’r ffilm nodedig a gyfarwyddwyd gan Tim Burton, mae BIG FISH yn adrodd hanes Edward Bloom, trafaeliwr sy’n byw bywyd i’r eithaf ... a mwy! Mae BIG FISH, sy’n llawn cariad a hiwmor, yn sioe gerdd arbennig sy’n fwy na bywyd ei hun. Based on the celebrated novel by Daniel Wallace and the acclaimed film directed by Tim Burton, BIG FISH tells the story of Edward Bloom, a travelling salesman who lives life to its fullest... and then some! Overflowing with heart and humour, BIG FISH is an extraordinary musical bigger than life itself.

CADNO MUSIC LIVE FFWRNES 28 MEDI/SEPTEMBER 20:00 (DRYSAU’N AGOR/DOORS 19:00) 30 TACHWEDD/NOVEMBER 20:00 (DRYSAU’N AGOR/DOORS 19:00) TOCYNNAU/TICKETS: £10 YMLAEN LLAW/IN ADVANCE £12 AR Y DIWRNOD/ON THE DAY

Ymunwch â ni i glywed cerddorion lleol o’r radd flaenaf sydd wrth eu bodd o gael perfformio yn eu milltir sgwâr. Rhaid i blant dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn. Medi – Cease to See the Sun a Stickman Tachwedd – Lansio Albwm Forever Vendetta. Join us for some first-class local musicians happy to be playing on their home turf. Under 18’s must be accompanied by an adult. September – Cease to See the Sun and Stickman November – Forever Vendetta Album Launch.

theatrausirgar.co.uk

23


LIVING PICTURES

SAY WHEN FFWRNES Stiwdio Stepni 1 & 2 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Mae dyn yn deffro yn tagu yng nghanol y nos...yn ymladd am ei anadl. Mae’r trawiad yn lleddfu ond mae’r sioc yn parhau. Beth ddigwyddodd? Beth sy’n mynd i wneud iddo gymryd golwg ar ei ‘fola’ yn y drych i wynebu ffeithiau a dweud Pryd? Sioe newydd gan Living Pictures yw Say When, a berfformir gan yr actor llwyddiannus, y cyfarwyddwr a’r reslwr achlysurol Robert Bowman. (Bydd yna sgwrs yn dilyn y sioe gyda siaradwyr gwadd - ynghyd â bwydydd blasus sydd eto’n iachus). A man wakes up choking in the middle of the night…fighting for breath. The attack subsides but the shock remains. What just happened? What’s it really going to take for him to look his ‘Belly’ in the mirror to face facts and Say When? Say When is a new show from Living Pictures, performed by award-winning actor, director and sometime Wrestler Robert Bowman. (After-show discussion featuring guest speakers - plus some tasty, guiltfree nosh that’s food for thought.

CUFFE AND TAYLOR

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT? A TRIBUTE TO TINA TURNER FFWRNES 5 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £25

What’s Love Got To Do With It? yw’r sioe fyrlymus newydd sy’n dathlu cerddoriaeth yr anhygoel Tina Turner. Yn y sioe theatr deithiol newydd sbon hon, gall cynulleidfaoedd ddisgwyl noson o roc a rôl egnïol i godi calon. Bydd holl ganeuon mwyaf poblogaidd Tina yn cael eu perfformio gan yr hynod dalentog Elesha Paul Moses (Whitney Queen Of The Night, The Voice, X Factor) a bydd ganddi fand byw llawn yn ei chefnogi. What’s Love Got To Do With It? is the joyous new show celebrating the music of the incredible Tina Turner. In this brand new touring theatre show, audiences can expect a night of high energy, feel-good rock-and-roll featuring Tina’s greatest hits performed by the amazing vocal talent of Elesha Paul Moses (Whitney - Queen Of The Night, The Voice, X Factor) supported by full ten piece live band.

24

0345 226 3510


THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

MEWN CYDWEITHREDIAD Â/IN ASSOCIATION WITH THEATRAU SIR GÂR

“Yn y dyddiau mwyaf gwaedlyd, mae pobl dda yn byw.”

FFWRNES 2 HYDREF/OCTOBER 19:30 RHAGDDANGOSIAD/PREVIEW 3 - 4 HYDREF/OCTOBER 19:30

Mae chwyldro ar droed a’r ddinas ar dân. Yn y dryswch, mae babi’n cael ei adael ar ôl.

TOCYNNAU/TICKETS: £12-16 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12-14 DYSGWYR/LEANERS: £12-14 YSGOLION/SCHOOLS: £8

OED/AGE

11+

Mae merch ifanc yn aberthu popeth er mwyn achub y plentyn. Â’r wlad dan warchae a milwyr yn eu herlid, mae hi’n benderfynol o’i warchod, doed a ddelo. Ond mewn byd llygredig, a yw cariad yn ddigon?

Am y tro cyntaf erioed, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn troedio i fyd Bertolt Brecht gyda throsiad SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW newydd i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood a MYNEDIAD I’R DI-GYMRAEG DRWY GYFRWNG cherddoriaeth wreiddiol yn cael ei pherfformio’n fyw AP SIBRWD/THIS IS A WELSH-LANGUAGE gan Gwenno. Mewn cynhyrchiad newydd trawiadol, PRODUCTION. THE SIBRWD APP PROVIDES A LIVE mae’r clasur hwn o’r ugeinfed ganrif yn byrlymu AUDIO SYNOPSIS IN ENGLISH. â cherddoriaeth, hiwmor tywyll a chymeriadau bywiog; stori epig am wneud daioni mewn byd Der kaukasische Kreidekreis sy’n llawn drygioni.

(The Caucasian Chalk Circle) Gan/by Bertolt Brecht Trosiad i’r Gymraeg gan/Adapted by Mererid Hopwood Gyda cherddoriaeth wreiddiol fyw gan/With original live music by Gwenno YN CYNNWYS IAITH GREF CONTAINS STRONG LANGUAGE

Revolution is in the air and a city burns. A baby is abandoned in the chaos. A young woman risks everything to save the child. With the country torn apart by war and soldiers hot on their heels, she resolves to protect him at all costs. But in a corrupt world, is love enough? For the first time, Theatr Genedlaethol Cymru takes on Bertolt Brecht in a new Welsh-language adaptation by Mererid Hopwood with original music performed live by Gwenno. Boldly staged, this twentieth-century classic bursts with music, dark humour and larger-than-life characters; an epic story of doing the right thing when the world goes wrong.

theatrausirgar.co.uk

25


WILLIAMS WORLD THEATRE

FLY HALF: THE PLAY MINERS’ 8 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Tad. Mab. Clwb. Tref. Gêm. Maswr.

STRADA MUSIC

LINDISFARNE LYRIC

5 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £25.50

Mae’r arloeswyr roc gwerin enwog o’r 70au, Lindisfarne, yn dychwelyd ac yn ffurfio grŵp sy’n cynnwys 6 o’r aelodau hir dymor dan arweiniad yr aelod gwreiddiol Rod Clements a fydd yn canu, ac yn chwarae’r mandolin, ffidl a’r gitâr. Mae Lindisfarne yn parhau i ysbrydoli cynulleidfaoedd gwyliau a chyngherddau ac yn sicr o ysgogi’r dorf i ganu a chodi ar eu traed. Legendary 70s folk-rock pioneers Lindisfarne return to form with a classic six-piece line up of long-time members fronted by original foundermember Rod Clements on vocals, mandolin, fiddle and slide guitar. Lindisfarne’s power to galvanise festival and concert audiences remains undimmed and is guaranteed to get the crowd on its feet and singing along.

26

0345 226 3510

Drama newydd gan Gary Lagden yw Fly Half, gyda chaneuon gwreiddiol gan Gareth Moulton sy’n adrodd stori gweithiwr dur o Dde Cymru sydd hefyd yn chwarae rygbi. Dyma deyrnged delynegol i angerdd un dyn dros ei deulu, ei dref a’i gêm hoff, rygbi. A Father. A Son. A Club. A Town. A Game. Fly Half. Fly Half is a new play by Gary Lagden, with original songs by Gareth Moulton that tells the story of a rugby playing steelworker from South Wales. A lyrical hymn to one man’s passion for his family, his town and his beloved game of rugby.


IMPATIENT PRODUCTIONS UK

JUSTIN MOORHOUSE: NORTHERN JOKER LYRIC

9 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14.50 DIGYFLOG/UNWAGED: £5.50

Mae oes aur y comedïwr gwryw gwyn strêt o Ogledd Lloegr wedi mynd yr un ffordd â’r dinosoriaid. Am beth y gall siarad â’i ferch, nawr bod ganddi ddim diddordeb yn Dennis the Menace a’r Bash St Kids? Sut bydd yn addasu os yw e am oroesi? Beth nesaf ar gyfer y Jocer Gogleddol hwn? The golden age of the Northern straight white male comedian has gone the way of the dinosaurs. What can he talk to his daughter about now she cares little for Dennis the Menace and the Bash St Kids? How will he adapt if he wants to survive? What next for this Northern Joker?

NATIONAL THEATRE WALES

PEGGY’S SONG FFWRNES 10 HYDREF/OCTOBER 19:30 LYRIC 11 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £13 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £11

Mae ymson teimladwy a doniol Katherine Chandler yn archwilio cyfeillgarwch annisgwyl rhwng y DJ radio ysbyty truenus Danny Walkman a’r claf diflewyn ar dafod, Peggy. Ar ôl ei sioe radio yn Ysbyty St Bevan, mae Danny yn dod ar draws Peggy yn yr ardd gobaith. Nid oes ganddyn nhw unrhyw beth yn gyffredin, ond ym myd Danny, mae pawb yn hoffi cerddoriaeth, ond ydyn nhw? Katherine Chandler’s touchingly funny monologue explores an unexpected friendship between hapless hospital radio DJ Danny Walkman and tough-talking patient Peggy. After his radio show at St Bevan’s Hospital, Danny has a chance encounter in the Garden of Hope with Peggy. They’ve nothing in common, but in Danny’s world everyone likes music, don’t they?

theatrausirgar.co.uk

27


STONE’S THROW, LAMENT OF THE SELKIE FFWRNES Stiwdio Stepni 10 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Cyfarwyddir gan Louise Osborn.

BALLET CYMRU

ROMEO AND JULIET FFWRNES 11 HYDREF/OCTOBER 19:30

Ysgrifennwyd, cyfansoddwyd a pherfformir gan Rachel Taylor-Beales mewn cydweithrediad â Lucy Rivers.

TOCYNNAU/TICKETS: £18 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £15 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £42

Perfformiad ar ffurf cân, stori a delwedd weledol, sy’n pylu’r ffin rhwng bywyd go iawn a ffuglen. Dwy fenyw. Dwy fam. Dwy stori...yn profi trawma a cholled, i ddod o hyd i ffordd o ymdopi.

Mae cwmni Ballet Cymru, enillydd gwobr Cylch y Beirniaid, yn cyflwyno addasiad anghyffredin o gampwaith Shakespeare Romeo and Juliet. Dyma ymladd dwys, deuawdau angerddol a themâu oesol yn adleisio trwy goreograffi dramatig a thelynegol. Mae’r gwisgoedd cywrain a’r tafluniadau fideo arbennig yn creu byd o berygl a chyffro lle caiff dau garwr ifanc eu dal yng nghanol hen elyniaeth.

Directed by Louise Osborn. Written, composed and performed by Rachel Taylor-Beales in collaboration with Lucy Rivers. A performance of song, story and visual image, blurring the lines between real life and fiction: Two women. Two mothers. Two stories…riding tides of trauma and loss, to find the skin that fits.

28

0345 226 3510

Critics’ Circle Award winning company, Ballet Cymru, present an extraordinary adaptation of Shakespeare’s masterpiece Romeo and Juliet. Intense fighting, passionate duets and universal themes echo through dramatic and lyrical choreography. Exquisite costumes and extraordinary video projections create a world of danger and excitement where two young lovers are caught in an age-old feud.


WELSH WRESTLING

WRESTLING LIVE LYRIC

12 HYDREF/OCTOBER 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £9.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £37

BYDDWCH YN BAROD am holl wefr a chyffro reslo byw! Gallwch ddisgwyl noson o sbloets, glamor ac anhrefn corfforol wrth i sioe deithiol Welsh Wrestling gymryd drosodd am un noson yn unig! Dewch i weld sêr dros ben llestri’r byd reslo yn hyrddio yn erbyn ei gilydd yn y sioe adloniant ddoniol a gwallgof hon ar gyfer y teulu cyfan! GET READY TO RUMBLE with all the thrills and spills of live wrestling! Expect an evening of glitz glamour and bodyslam mayhem as the Welsh Wrestling roadshow invades the Lyric for one night only! See the over-the-top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun and crazy, family entertainment show!

LOUD APPLAUSE PRODUCTIONS

A NIGHT WITH THE STARS GALA CONCERT FFWRNES 12 HYDREF/OCTOBER 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £13-£18 O DAN 18/UNDER 18: £11-£16

Yn rhannu’r llwyfan â’r Loud Applause Rising Stars (LARS) fydd seren y West End Samantha Thomas, sydd ar hyn o bryd yn perfformio yn ‘Wicked’, Côr Meibion Mynydd Cynffig a’r Cylch, Côr Ysgol Gynradd Halfway, a llywydd y gyngerdd am y tro cyntaf fydd Samuel Wyn-Morris. Sharing the stage with the Loud Applause Rising Stars (LARS) will be West End Star Samantha Thomas currently in ‘Wicked’, Kenfig Hill and District Male Voice Choir, Halfway Primary School Choir, and hosting the concert for the very first time Samuel Wyn-Morris.

theatrausirgar.co.uk

29


ELIS JAMES FFWRNES Stiwdio Stepni 15 HYDREF/OCTOBER 20:00 RHAGDDANGOSIAD/PREVIEW LYRIC

9 TACHWEDD/NOVEMBER NOVEMBER 17:30 & 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £10.50

PREVIEWS TOCYNNAU/TICKETS: £8.50

SIOE GYMRAEG/WELSH LANGUAGE SHOW Mae Elis James nôl gyda sioe iaith Gymraeg newydd sbon! Yn dilyn ei ddwy daith stand-yp lwyddiannus, mae seren “Cic Lan Yr Archif” (S4C), “8 Out Of 10 Cats” (Channel 4), a “The Elis James and John Robins Show” (BBC Radio 5 Live) yn cymryd cipolwg ar dadolaeth, internet trolls, a’r euogrwydd sy’n codi wrth beidio defnyddio’r opsiwn Cymraeg ar beiriannau ATM. Sylwer y bydd y ddau berfformiad yn y Lyric yn cael eu ffilmio ar gyfer darllediad teledu) Elis James is back with a brand new welshlanguage stand up show! Following two sell out stand-up tours across Wales, the star of S4C’s “Cic Lan Yr Archif”, Channel 4’s “8 Out Of 10 Cats” and Radio 5 Live’s The Elis James and John Robins show” takes a look at fatherhood, internet trolls and the guilt inherent in neglecting to use the welsh option on an ATM. Please note that both performances at the Lyric will be filmed for TV broadcast

30

0345 226 3510

PHOENIX THEATRE GROUP

COMEDY TONIGHT! HARLEQUINADE & BLACK COMEDY FFWRNES 17-19 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £10 GRWPIAU 8+/GROUPS OF 8+: £8.50 9FED TOCYN AM DDIM/9TH TICKET FREE.

Dwy gomedi enwog am bris un! Mae Harlequinade gan Terence Rattigan yn gampwaith o anhrefn ac anffawd sy’n cyfleu helbulon cefn llwyfan cwmni theatr yn y gelfyddyd wallgof o berfformio drama. Mae Black Comedy gan Peter Shaffer yn llawn hwyl a chwerthin gan fod pawb yn cael eu cadw yn y tywyllwch wrth i’r cynlluniau gorau fethu. Two celebrated comedies for the price of one! Terence Rattigan’s Harlequinade is a gem of chaos and calamity showing the backstage trials of a theatre company in the lunatic art of putting on a play. Peter Shaffer’s Black Comedy proves to be a real lark because everyone is kept in the dark when best-laid plans are short-circuited.


BLACK RAT PRODUCTIONS & BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE

ART LYRIC 17 HYDREF/OCTOBER 19:30 FFWRNES 1 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £15 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £13

Mae’r tîm sy’n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Loot yn cyflwyno’r campwaith comedi yma sydd wedi ennill sawl gwobr. Yn cynnwys sêr Black RAT, Gareth Bale (One Man, Two Guvnors; 39 Steps a Grav), Kieron Self (Sioe’r BBC – My Family, Neville’s Island a Bedroom Farce) a Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce). Rhagorol, doniol, difyrrus a chalonogol, mae ART yn ffenomenon ac ymhlith un o’r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed. The team behind One Man, Two Guvnors and Loot present this multi-award winning Comedy masterpiece. Starring Black RAT favourites Gareth Bale (One Man, Two Guvnors, 39 Steps, Grav), Kieron Self (BBC TV’s My Family, Neville’s Island, Bedroom Farce) and Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce).

HIDE PRODUCTIONS

GODS AND KINGS FFWRNES Stiwdio Stepni 18 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 O DAN 18/UNDER 18: £10.50

Mae Paul yn cerdded i mewn i swyddfa seiciatrydd yn credu ei fod naill ai’n dduw neu’n frenin. Mae’n gadael gyda diagnosis o Iselder Manig Deubegynol, gan wynebu penderfyniad a fyddai’n newid ei fywyd: Cymryd y bilsen a byw, neu beidio â’i chymryd a marw. Mae Gods & Kings yn tynnu ar brofiad Paul i gyfleu darlun emosiynol gonest, gyda hiwmor tywyll, o sut beth yw byw bywyd a gaiff ei reoli gan salwch meddwl. Paul walks into a psychiatrist’s office believing he is either a God or a King. He leaves with a diagnosis of Bipolar Manic Depression, and a lifechanging decision: Take the pill and live, or don’t and die. Gods & Kings draws on Paul’s experience to produce an emotionally honest, and darkly funny, account of what it is to live a life ruled by mental illness.

Classy, funny, entertaining and heart-warming, ART is a phenomenon. One of the most successful comedies ever. Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru Supported by Arts Council Wales

theatrausirgar.co.uk

31


AMICK PRODUCTIONS

RICHARD & ADAM: THE GREATEST SONGMEN LYRIC

20 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £22 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £20 VIP: £45

ROYAL BRITISH LEGION & LOUD APPLAUSE PRODUCTIONS

ROYAL BRITISH LEGION CHARITY GALA CONCERT LYRIC

19 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £18

Alwyn Humphreys MBE fydd yn arwain corau meibion unedig Côr Meibion Caerfyrddin, Dyffryn Tywi, y Mynydd Mawr a Phorth Tywyn. Bydd y gyngerdd hefyd yn cynnwys Caradog Williams, Côr Persain, y tenor Osian Bowen, Kirsten Osborn, Lauren Fisher a Chorfflu Drymiau Sgwadron 215 (Dinas Abertawe) gan ddiweddu gyda’r ‘Gwasanaeth Coffa’. Alwyn Humphreys MBE conducts the combined male choirs of Côr Meibion Caerfyrddin, Dyffryn Tywi, Mynydd Mawr and Porth Tywyn. Also features Caradog Williams, Côr Persain, tenor Osian Bowen, Kirsten Osborn, Lauren Fisher and the 215 (City of Swansea) Squadron Corps of Drums ending with the ‘Service of Remembrance’.

32

0345 226 3510

Ymunwch â Richard ac Adam ar y daith The Greatest Songmen, lle bydd y bechgyn yn eich cyfareddu mewn noson o gerddoriaeth o’r radd flaenaf, gan gynnwys A Million Dreams, Volare a The Impossible Dream. Bydd y ddeuawd yn canu gyda’u techneg gaboledig a’u lleisiau soniarus. Mae tocynnau Gwesteion Arbennig ar gael, gan gynnwys seddau cadw yn y rhesi blaen a chyfle i gwrdd â Richard ac Adam cyn y sioe am 6pm. Join Richard & Adam for The Greatest Songmen tour, where the boys will captivate you with a night of world-class music, including A Million Dreams, Volare and The Impossible Dream, performed by the duo with flawless technique and robust clarity. VIP tickets are available, including reserved seats in the front rows and a pre-show Meet & Greet with Richard & Adam at 6pm.


THE PERFORMANCE FACTORY

SYRCAS CIMERA

TPF’S GOT TALENT

DRUDWEN

FFWRNES 20 HYDREF/OCTOBER 18:00

FFWRNES 23 HYDREF/OCTOBER 19:00 OED/AGE CAPSIYNAU CAEEDIG/CLOSED CAPTIONED 7+ 24 HYDREF/OCTOBER 10:30 & 19:00

TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Ymunwch â The Performance Factory am berfformiad ‘un noson yn unig’ a fydd yn arddangos y dalent o’u holl ysgolion llwyfan, wrth iddyn nhw eich diddanu â gwledd o fyd Theatr Gerdd. Join The Performance Factory for a ‘one night only’ performance, showcasing the talent from all of their stage schools, as they entertain you with an evening full of Musical Theatre. www.theperformancefactorywales.com

TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £8 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £25 YSGOLION/SCHOOLS: £5

Syrcas, theatr gorfforol a cherddoriaeth sy’n adrodd hanes troellog y ddewines Drudwen, a’r efeilliaid diniwed yr olwg mae hi’n ei ddarganfod mewn coedwig. Gwledd i’r synhwyrau gyda champau prydferth yn yr awyr, comedi corfforol a cherddoriaeth fyw afaelgar. Cynhyrchiad mewn partneriaeth â Pontio, gyda chefnogaeth Theatr Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru Circus, movement and music tell the twisting story of the enchantress Drudwen, and the twins she finds in the forest who are not all that they appear to be….

LITTLE WANDER

JAMES ACASTER: COLD LASAGNE HATE MYSELF 1999

With stunning aerial circus, hilarious physical comedy and captivating live music, Drudwen is a feast for the senses. Produced in partnership with Pontio, supported by Theatr Genedlaethol Cymru and Arts Council of Wales.

LYRIC

18 HYDREF/OCTOBER 19:30 WEDI GWERTHU ALLAN/SOLD OUT

theatrausirgar.co.uk

33


AILSA JENKINS

THE INVISIBLE WOMAN MINERS’ 23 HYDREF/OCTOBER 19:30 FFWRNES Stiwdio Stepni 24 HYDREF/OCTOBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Rhai blynyddoedd yn ôl, sylweddolodd Mari’i bod hi wedi diflannu. Mae hi wedi penderfynu - yn ddi-droi’n-ôl - i droi’r dŵr dychrynllyd hwn i’w melin ei hun. Bydd yn barod am ddial, am fandiau lastig a lipstic sgarlad wrth i Mari geisio gwaredu camweddau’i chymuned. Ond mae rhagor i’w chrwsâd. Oes modd iddi gymodi â’i gorffennol er mwyn trwsio’i phresennol? A few years ago Mari realised she’d disappeared. Shocked but undaunted, she’s decided to use this misfortune to her advantage. Get ready for red lipstick, rubber bands and retribution as Mari rights the wrongs of her community. But there’s something else behind her crusade. Can she make peace with the past to fix her present?

MARTIN DAWS & MR PHORMULA

BARDD FFWRNES 25 HYDREF/OCTOBER 19:00

OED/AGE

8+

TOCYNNAU/TICKETS: £12.00 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £8 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £25 SIOE DDWYIEITHOG/BILINGUAL SHOW

Mae cerddoriaeth unigryw’r Bardd, sy’n cyfuno gwahanol arddulliau a hynny mewn dwy iaith, yn mynd ar daith o wreiddiau barddol Cymru i ddisco ffwnc y dyfodol, trwy ryddid Hip Hop Jam! Yn perfformio fydd Martin Daws (Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru 2013-16) a Mr Phormula (Pencampwr Beatbox Dwbl Cymru), ynghyd â’r offerynwyr amryddawn arbennig Neil Yates (Trwmped/ Bas) a Henry Horrell (Allweddellau/Gitâr). “Rydym yn cyfuno popeth mewn un awen hardd: offerynnau, ieithoedd, arddulliau cerddorol - Hip Hop, Trip Hop, Jazz, Deep House, Celtaidd – mae’r cyfan yno yn cynrychioli Cymru ar ei llawnaf.” Bardd’s unique dual-lingual music fusion takes a journey from the bardic roots of Wales to a future funk disco via a freedom Hip Hop Jam where everyone’s on The One! Featuring Martin Daws (Young People’s Laureate Wales 2013-16) and Mr Phormula (Double Wales Beatbox Champion), augmented by outstanding multiinstrumentalists Neil Yates (Trumpet/Bass) and Henry Horrell (Keys/Guitar). “We bring all that we are together into one beautiful groove: instruments, languages, musical styles - Hip Hop, Trip Hop, Jazz, Deep House, Celtic – it’s all in there representing Cymru to the fullest.” Dewch i gwrdd â Martin Daws yn Younger People Speak Up ar 14 Medi. Gweler y manylion ar dudalen 10. / Come and meet Martin Daws at Younger People Speak Up on 14th September. See Page 10 for details.

34

0345 226 3510


SEREN DDU A MWNCI

UP NEXT SOUTH WALES

DYGWYL Y MEIRW

UP NEXT HALLOWEEN 2019

FFWRNES Stiwdio Stepni 26 HYDREF/OCTOBER 11:30 & 14:00

OED/AGE

4-12

TOCYNNAU/TICKETS: £6 SIOE GYMRAEG GYDA NODIADAU YN SAESNEG/WELSH WITH ENGLISH NOTES.

Sioe dymhorol gan Gwmni Pypedau ‘Seren Ddu a Mwnci’. Tydy Taid ddim yma mwyach – ond, yng nghistiau’r atig, mae ei straeon yn disgwyl i Gwen eu darganfod…. Dathliad o chwedlau yr hen Geltiaid, gyda chymorth cymeriadau ‘bwci-bo’ Cymreig fel yr Hwch Ddu Gota, y Ladi Wen a Jac y Lantarn. Pypedau, actorion, triciau, miwsig, cysgodion…. Dewch i’r sioe mewn gwisg Calangaeaf!

A winter’s tale from Puppet Company ‘Black Star and Monkey’. Taid isn’t here anymore – but, up in the attic cupboards, his stories are ready to be discovered…. A celebration of our ancestors and Celtic Festival of the Dead traditions – told with the help of Welsh ‘bwci-bo’ characters the Black Sow, the White Lady and Jack the Lantern. Puppets, actors, magic, music - and spooky shadows…. Come in Halloween costume!

FFWRNES 26 HYDREF/OCTOBER 19:00 OEDOLION/ADULTS: £14.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12.50

Mae cyfuniad brawychus o dalent yn cyrraedd y Ffwrnes y mis Hydref hwn wrth i gast o wrachod a chyw-dewiniaid hedfan ar y llwyfan i arddangos eu lleisiau anhygoel, eu symudiadau dawns a’u perfformiadau fel rhan o Up Next Halloween – prif arddangosiadau De Cymru ar gyfer perfformwyr uchelgeisiol ifanc. Am ragor o wybodaeth e-bostiwch: upnext@jerminproductions.co.uk A terrifying treat of Talent arrives at Ffwrnes this October as a cast of wicked witches and wannabe wizards fly onto the stage to showcase amazing vocals, dance routines and performances as part of Up Next Halloween – South Wales’ leading showcases for young aspirational performers. For more information Email: upnext@jerminproductions.co.uk

Yn dilyn y sioe bydd yna weithdy gwneud pypedau AM DDIM (wedi’i gynnwys ym mhris y tocynnau, archebwch ymlaen llaw). / Following the show there will be a FREE puppet making workshop (included in ticket price, please pre-book in advance).

theatrausirgar.co.uk

35


CARMARTHENSHIRE AMATEUR OPERATIC SOCIETY

THE ADDAMS FAMILY LYRIC 30 HYDREF/OCTOBER – 02 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 31 HYDREF/OCTOBER & 02 TACHWEDD/NOVEMBER 14:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Mae Wednesday Addams bellach yn oedolyn ac wedi cwympo mewn cariad â dyn ifanc serchog a chlyfar o deulu parchus - dyn nad yw ei rhieni erioed wedi cwrdd ag e. Bydd popeth yn newid i’r teulu cyfan ar y noson dyngedfennol honno pan fyddant yn gwahodd cariad ‘normal’ Wednesday a’i rieni draw am bryd o fwyd. Wednesday Addams, the ultimate princess of darkness, has grown up and fallen in love with a sweet, smart young man from a respectable family – a man her parents have never met. Everything will change for the whole family on the fateful night they host a dinner for Wednesday’s ‘normal’ boyfriend and his parents.

MINERS’ 31 HYDREF/OCTOBER 14:00 TOCYNNAU/TICKETS: £5 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £3.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £14

OED/AGE

3+

Pan fydd Igor, cynorthwyydd Dr Frankenstein, yn ceisio llunio dawnswraig hardd allan o falŵnau, mae’r cyfan yn mynd o chwith. Nid yw dilyn cynllun mor hawdd ag y mae’n edrych. Ymunwch â ni am fersiwn addas i blant o’r ffefryn Calan Gaeaf! When Igor, Dr Frankenstein’s assistant, attempts to assemble a beautiful dancer made from balloons, it all goes terribly wrong. Following a plan is not as easy as it looks. Join us for a kid-friendly version of the Halloween favourite!

FREE HALLOWEEN PARTY Will start 1 hour before the performance

PARTI CALAN GAEAF AM DDIM 36

0345 226 3510

Yn dechrau’n 1 awr o’r blaen y sioe.


CYNHYRCHIAD GAN / WINDMILL THEATRE COMPANY & IMAGINATE PRODUCTION

OED/AGE

6-12

BABA YAGA WEDI’I GREU GAN / CREATED BY CHRISTINE JOHNSTON, ROSEMARY MYERS & SHONA REPPE

FFWRNES 31 HYDREF/OCTOBER 14:00 & 16:00 TOCYNNAU/TICKETS: £7 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £5 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £20

FREE HALLOWEEN PARTY Will start 1 hour before the performance

“★★★★★ A brilliant new version of the alluring old Russian fairytale” The Scotsman

Mae Vaselina yn byw bywyd tawel, yn gweithio fel derbynnydd mewn bloc uchel iawn o fflatiau. Mae hynny i gyd yn newid fodd bynnag pan gaiff hi ei gorfodi i ddod wyneb yn wyneb â phreswylydd brawychus sy’n chwarae cerddoriaeth yn llawer rhy uchel ac sy’n bwyta jeli bebis gyda’i cheg ar agor. Pwy yw’r gymdoges ddirgel hon? Fydd hi byth yn troi’r gerddoriaeth i lawr? A beth yn union yw ei chynlluniau am ginio? Vaselina lives the quiet life, working as a receptionist in a very tall apartment block. But all that changes when she is forced to confront a terrifying resident who plays her music far too loudly and eats jelly babies with her mouth open. Who is this mysterious neighbour? Will she ever turn the music down? And what exactly is she planning for dinner?

PARTI CALAN GAEAF AM DDIM Yn dechrau’n 1 awr o’r blaen y sioe.

“★★★★ Deliciously [and] spookily imaginative...” The Guardian

theatrausirgar.co.uk

37


ENTERTAINERS

BIG GIRLS DON’T CRY FFWRNES 2 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £22.50

38

0345 226 3510

Camwch yn ôl mewn amser, nôl i oes rhamant. Pan oedd dynion yn ddynion, a merched yn ferched! Dewch i brofi synau eiconig Frankie Valli a’r Four Seasons wedi’u hail-greu yn ddilys gan fand byw a cast rhyfeddol. Mae’r sioe yn arddangos falsetto anhygoel Frankie ac yn cynnwys ei ‘hits’ fel canwr unigol fel Grease, Let’s Hang On, Working My Way Back to You, Beggin’, I’ve Got You Under My Skin, a Who Loves You. Step back in time, to the era of romance. Where gents were gents, and gals were gals! Come and experience the iconic sounds of Frankie Valli & The Four Seasons authentically recreated by a phenomenal cast and live band. The show showcases Frankie’s incredible falsettos and features his solo hits like Grease, Let’s Hang On, Working My Way Back to You, Beggin’, I’ve Got You Under My Skin, a Who Loves You.


PETER CHAND

PARAMA 2

TONGUE TIED & TWISTED – INDIAN TALES WITH A CONTEMPORARY TWIST

TIC TOC

FFWRNES Stiwdio Stepni 2 TACHWEDD/NOVEMBER 20:00 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Gan ddefnyddio cyfuniad unigryw o Hip Hop Trefol a seiniau clasurol De Asia, mae Tongue Tied & Twisted yn dod â chelfyddyd adrodd storïau Indiaidd i’r 21ain ganrif gan gyfuno doniau’r cynhyrchydd cerddoriaeth o’r DU, PKCtheFirst, ar lwyfan gyda’r perfformiwr rhyngwladol Peter Chand. Using a unique blend of Urban Hip Hop and classical South Asian sounds, Tongue Tied & Twisted blasts Indian storytelling into the 21st century combining the talents of UK music producer PKCtheFirst on stage with international performer Peter Chand. “How many of the sisters will the wild jackals spare… what becomes of the foolish man who thought he was dead….and what is the haunting message that a dove sings across time and space…” *Cyd-gynhyrchiad gyda Black Country Touring a Peter Chand mewn partneriaeth â Creative Black Country gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. *A co-production with Black Country Touring and Peter Chand in partnership with Creative Black Country supported by Heritage Lottery Fund.

www.peterchand.com

Dathlu / Celebrate

Diwali

FFWRNES 4 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12

Sioe gerddorol hwyliog newydd sbon yn talu teyrnged i fenywod y ffatrïoedd - mae Tic Toc yn llawn hanesion am fywydau wedi byw i’r eithaf, pwysigrwydd cyfeillgarwch agos am oes a straeon am frwydr glew y menywod dros gydraddoldeb yn wyneb caledi… wedi liniaru gan eu hoffter o ganu a dawnsio! Tic Toc is a brand new fun musical paying homage to the women factory workers of Wales. The show is full of stories of lives led to the full, the joys of camaraderie, tales of life long close friendships and triumphs over hardships… helped along with the women’s courage and love of dance and music!

O’R ‘LLEISIAU’ I’R LLWYFAN / FROM ‘VOICES’ TO THE STAGE FFWRNES 19 MEDI/SEPTEMBER 19:30 AM DDIM/FREE

Ffilm Tic Toc - cyfle i wylio rhagflas a dogfen sy’n dilyn hynt y daith o hanes llafar i’r llwyfan. Cynhelir sgwrs fer gan yr hanesydd Catrin Stevens. Tic Toc – the movie, a sneak preview and documentary that charts the journey from oral history to the stage. The film will be preceeded by a short talk with historian Catrin Stevens.

theatrausirgar.co.uk

39


GONZO MOOSE

Ydy ein harwres mewn perygl enbyd? Ydy.

ONCE UPON A TIME…

O beth? Llawer o bethau.

MINERS’ 4 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

A fydd hi’n llwyddo i ddod yn ôl yn fyw? Allwn ni ddim dweud wrthoch chi. OED/AGE

7+

Wedi bod yn gwefreiddio cynulleidfaoedd gyda’r sioeau hynod lwyddiannus The Thing That Came From Over There a What The Dickens, mae Gonzo Moose yn ôl gydag antur dylwyth teg sy’n gyforiog o gomedi gorfforol, jôcs hurt a hud a lledrith. Is our heroine in grave danger? Yes. From what? Lot’s of things. Will she make it back alive? We can’t tell you. Having previously thrilled audiences with hit shows The Thing That Came From Over There and What The Dickens, Gonzo Moose are back with a comedy fairy tale adventure bursting with physical comedy, absurd jokes and magical illusion.

40

0345 226 3510


CHAMBERS MANAGEMENT

RUBY WAX: HOW TO BE HUMAN LYRIC 7 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £22.50

Yn seiliedig ar ei llyfr llwyddiannus, mae sioe newydd Ruby How to be Human yn ateb pob cwestiwn yr ydych erioed wedi cael am esblygiad, meddyliau, emosiynau, y corff, dibyniaeth, perthnasau, rhyw, plant, y dyfodol a thosturi.

GŴYL CERDD DANT LLANELLI A’R CYLCH 2019

Based on her bestselling book, Ruby’s new show How To Be Human answers every question you’ve ever had about evolution, thoughts, emotions, the body, addictions, relationships, sex, kids, the future and compassion. rubywax.net | @Rubywax

FFWRNES 9 TACHWEDD/NOVEMBER 12:00 TOCYN PRYNHAWN/AFTERNOON TICKETS: £7 TOCYN YR HWYR/EVENING TICKETS: £7 TOCYN DIWRNOD/DAY TICKETS: £12

Yr Ŵyl Cerdd Dant - cyfle i ddathlu ein diwylliant traddodiadol a’n etifeddiaeth Gymreig mewn diwrnod o gystadlu safonol, gan oreuon ein cenedl yn y meysydd Cerdd Dant, Canu Gwerin, y Delyn, Llefaru a Dawnsio Gwerin. A chance to celebrate our traditional culture and Welsh legacy during a day of competition with songs from our nation, folk song, the harp, recitals and folk dancing.

theatrausirgar.co.uk

41


LLANELLI LITTLE THEATRE

THE LADYKILLERS HANDSHAKE ENTERTAINMENT

SHOWADDYWADDY LYRIC 8 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £24 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £23

Mae ‘The Greatest Rock & Roll Band in the World’ yn dipyn o osodiad ond mae Showaddywaddy wedi gwireddu’r teitl hwnnw am y 4 degawd diwethaf! Cafodd y band ei ffurfio yn y 1970au yng Nghaerlŷr o sawl band lleol, ac maent wedi gwerthu mwy nag 20 miliwn o recordiau a theithio’n eang i bob cwr o’r byd. Ymunwch â’r Dancin’ Party… You’ve Got What It Takes! ‘The Greatest Rock & Roll Band in the World’ is a bold statement but Showaddywaddy has lived up to that title for the last 4 decades! Formed in the 1970s in Leicester from several local bands, they have sold more than 20 million records and have toured all corners of the World extensively. Come and join the Dancin’ Party… You’ve Got What It Takes!

42

0345 226 3510

FFWRNES 14-16 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12

Mae The Ladykillers yn glasur o gomedi; mae hen wraig fach annwyl ar ei phen ei hun yn y tŷ yn gorfod wynebu gang o droseddwyr penderfynol dros ben .... Gyda’i pharot yn unig i’w helpu, caiff Mrs Wilberforce ei gadael ar ei phen ei hun gyda phump o ddynion anobeithiol. Ymunwch â Llanelli Little Theatre am noson o fwynhad pur. The Ladykillers is a classic comedy; a sweet old lady alone in her house is pitted against a gang of criminals who will stop at nothing.... With only her parrot to help her, Mrs Wilberforce is left alone with five desperate men. Join Llanelli Little Theatre for an evening of pure enjoyment.


AMANDE CONCERTS

RUSSIAN NATIONAL BALLET: THE NUTCRACKER LYRIC 12 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £24.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £22.50 O DAN 16/UNDER 16: £19.50 Cerddoriaeth gan/Music by

Pyotr I. Tchaikovsky

Dyma enghraifft berffaith o chwedl dylwyth teg lle mae daioni a harddwch yn ennill y dydd. Bydd y ffefryn tymhorol hwn yn daith fythgofiadwy yn y cyfnod cyn y Nadolig ac yn gyflwyniad delfrydol i gynulleidfaoedd o unrhyw oedran i fale clasurol hudol. Profiad gwych llawn lliw i’r teulu cyfan! The ultimate fairy-tale where goodness and beauty triumph. This eternal seasonal favourite will be an unforgettable journey in the run-up to Christmas and an ideal introduction to audiences of any age to the magic that is classical ballet. A wonderful treat full of glitter for the whole family!

GAG REFLEX

LAURENCE CLARK: AN IRRESPONSIBLE FATHER’S GUIDE TO PARENTING FFWRNES Stiwdio Stepni 14 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

Laurence oedd seren y rhaglen We Won’t Drop the Baby ar BBC1, a oedd yn dilyn taith ei deulu wrth iddyn nhw groesawu eu hail blentyn. Roedd yr ymateb a gafodd y rhaglen yn fyd-eang ar brydiau yn ysbrydoledig ac yn ddyrchafol – ar adegau eraill roedd yn fychanol ac yn hynod bersonol. Mae sioe Laurence yn archwilio’r adweithiau hyn, ac yn cwestiynu ei rôl fel tad â pharlys yr ymennydd gyda chymorth ei ddau fab bach. Laurence starred in BBC1’s We Won’t Drop the Baby, following his family’s journey as they welcomed their second child. The response it received worldwide was at times inspirational and uplifting – at others, derogatory and incredibly personal. Laurence’s show explores these reactions, and questions his role as a father with cerebral palsy - with the help of his two young sons.

theatrausirgar.co.uk

43


MUGENKYO TAIKO DRUMMERS: TRIBE 25 LYRIC 15 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £20.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £18.50 O DAN 16/UNDER 16: £14.50 GRWPIAU/GROUPS: 11EG TOCYN AM DDIM/11TH TICKET FREE

Yn eu blwyddyn carreg filltir yn 25 oed, mae Taiko Tribe teithiol gwreiddiol y DU nôl ar yr hewl gyda’u sioe newydd sbon o sgiliau, stamina a rhythmau eirias i’ch cyffroi! Maent yn dathlu twf perfformwyr Tribe o bob cwr o’r byd, gyda’u perfformiad gwefreiddiol diweddaraf o gydamseru manwl gywir, coreograffi dramatig a rhythmau pwerus ar ddrymiau taiko enfawr. In their landmark 25th year, the UK’s original touring Taiko Tribe return to the road with a brand new show of skill, stamina & red-hot rhythms to stir your soul! They celebrate the growth of their Tribe of performers from across the globe, with the latest captivating performance of sharp synchronisation, dramatic choreography and powerful rhythms on huge taiko drums. www.taiko.co.uk

44

0345 226 3510

YSGOL GYFUN GYMRAEG BRO MYRDDIN

RHIF 1, HEOL PENLAN LYRIC 18-20 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 OEDOLION/ADULTS: £15 PLANT/CHILDREN: £10 GEIRIAU GAN/LYRICS BY ANDREW TEILO A/AND LOWRI RHYS DAVIES CERDDORIAETH GAN/MUSIC BY ERIC JONES

Sioe wreiddiol fyrlymus yw hon lle cawn glywed lleisiau anghofiedig Wyrcws Caerfyrddin, 1837. Achubwch ar y cyfle i graffu trwy gil y drws ar fywydau y trigolion lliwgar, gan fwynhau perfformiad cast talentog disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. In this exciting and original show, we hear the forgotten voices of those who lived in the Carmarthen Union Workhouse in 1837. Join a talented cast of pupils from Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin as they bring to life these colourful residents and the turbulent times in which they lived.


LIGHTHOUSE THEATRE & PONTARDAWE ARTS CENTRE

IT’S A WONDERFUL LIFE: A LIVE RADIO PLAY MINERS’ 19 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 LYRIC 3 RHAGFYR/DECEMBER 19:30 FFWRNES 6 RHAGFYR/DECEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £48

Wedi’i hysbrydoli gan y clasur o ffilm Americanaidd, It’s a Wonderful Life, caiff drama radio fyw ei pherfformio fel darllediad radio byw o’r 1940au o flaen cynulleidfa stiwdio.

BOOM CYMRU

SHANE A’R BONT HUD FFWRNES 21 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £TBC

Mae Shane Williams yn gyfarwydd iawn a pherfformio ar lwyfannau mawr y byd rygbi ond nawr mae’n camu ar lwyfan Theatr y Ffwrnes mewn cynhyrchiad arbennig – Panto Shane a’r Bont Hud. Yn gwmni iddo fydd rhai o sêr rygbi Cymru. Shane Williams has performed on the world’s biggest rugby stages but now he steps onto the Theatre Ffwrnes stage in a special panto production – Shane a’r Bont Hud / Shane and The Magic Bridge. He will be joined by other stars of Welsh rugby.

Gyda cherddoriaeth fyw a chast o chwe actor yn dod â stiwdio recordio radio a thref Bedford Falls yn fyw, mae Lighthouse Theatre a Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe yn cyflwyno’r fersiwn lwyfan ddyfeisgar hon o glasur o ffilm sy’n ffefryn adeg y Nadolig. (gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru a Tŷ Cerdd) Inspired by the classic American film, It’s a Wonderful Life: a live radio play is performed as a 1940s live radio broadcast in front of a studio audience. With live music and a cast of six actors bringing a radio recording studio and the town of Bedford Falls to life, Lighthouse Theatre and Pontardawe Arts Centre present this ingenious staging of a timeless classic film and seasonal favourite. (with the help of Arts Council Wales and Ty Cerdd)

theatrausirgar.co.uk

45


GARETH EVANS

ER COF FFWRNES 23 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £13

Noson ardderchog o chan a dawns, i ddiddori pawb, o gân Gyfarwyddiad Cerddorol y talentog Mr Andrew Harries, artistiaid sydd wedi arddangos ar lwyfanau rhyngwladol, Y West End yn Llundain ac wrth gwrs yn lleol. Y noson yn ymroddedig ac yn gymorth i Macmillan Cancer Support. A fabulously entertaining evening of Music & Dance to suit every taste, under the Musical direction of the talented Mr Andrew Harries, artists who have performed internationally in London’s West End and of course local stages. The performance dedicated to, and in aid of Macmillan Cancer Support.

46

0345 226 3510

RAIE COPP DANCE SCHOOL

A NIGHT TO REMEMBER FFWRNES 24 TACHWEDD/NOVEMBER 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £11 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10

Mae ysgol ddawns hynaf De Cymru, sef academi Raie Copp, bellach yn 70 oed! Dan lygad barcud Melanie Sullivan mae’r ysgol ddawns yn hawlio’r teitl ‘enillwyr her ddawns y DU’, ynghyd â llawer mwy o deitlau lleol. Hoffai Melanie a’r myfyrwyr gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus, a gobeithio y byddwch yn mwynhau’r sioe! South Wales’ longest running dance school, The Raie Copp academy, is now in its 70th Year! Under the watchful eye of Melanie Sullivan the dance school holds the title of UK dance challenge winners, along with many more local titles. Melanie and the students would like to take this opportunity to thank you all for your continued support, and hope you enjoy the show!


ALAW MINERS’ 28 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £12.50 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £10.50

O ganeuon i’ch cyffroi i jigiau bywiog, bydd yr “Arch-grŵp” hwn o Gymru yn cyflwyno noson o gerddoriaeth lawen a grymus a fydd yn aros yn y cof am amser wedi i’r cyngerdd ddod i ben. Maent wedi perfformio ar hyd a lled y byd, gan gynnwys Proms y BBC yn Neuadd Frenhinol Albert. Peidiwch â cholli hwn! From stirring songs to driving jigs, this “Welsh Supergroup” bring you an evening of joyful and powerful music that will stay with you long after the concert ends. They have performed all over the world, including at the BBC Proms in the Royal Albert Hall. Do not miss this!

CUFFE & TAYLOR

MICHAEL STARRING BEN FFWRNES 29 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £25

Fel yr act deyrnged deithiol fwyaf i Michael Jackson yn y DU heddiw, mae’r cynhyrchiad hwn sydd wedi ennill gwobr yn cynnwys band byw gwych, gwisgoedd trawiadol, symudiadau dawns eiconig ac, wrth gwrs, Ben ei hun. Mae’r sioe yn addo ail-greu’r seren eiconig yn y perfformiad mwyaf dilys, bywiog a grymus y byddwch byth yn ei brofi. As the largest touring tribute to Michael Jackson in the UK today, this award winning production features an incredible live band, stunning costumes, iconic dance routines and of course, the inimitable Ben. The show promises to create the most authentic, lively and powerful re-creation of the iconic superstar you will ever experience.

theatrausirgar.co.uk

47


TROY BOYZ LEGACY WITH THE UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID ENTERTAINERS

LEGEND – THE MUSIC OF BOB MARLEY LYRIC 29 TACHWEDD/NOVEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £24.50

Pan fyddwch yn meddwl am Reggae, dim ond un enw sy’n dod i’ch meddwl. Bob Marley yw’r enw chwedlonol hwn. Mae Legend, the music of Bob Marley yn noson fythgofiadwy sy’n dathlu’r eicon cerddorol hwn mewn sioe lwyfan wych. Bydd cast dawnus dros ben yn ategu ei lais gwych unigryw a’i allu cerddorol arbennig. When you think Reggae, there is only one name that comes to your mind. The legend that was Bob Marley. Legend, the music of Bob Marley is an unforgettable evening celebrating this musical icon in one fantastic stage show extravaganza. Combining his superb, distinctive vocals with flawless musicianship, and a supremely talented cast.

48

0345 226 3510

TROY BOYZ: NEW LEGENDS FFWRNES 5 RHAGFYR/DECEMBER 19:30

OED/AGE

12+

TOCYNNAU/TICKETS: AM DDIM/FREE

Troy Boyz Legacy sy’n cyflwyno ‘New Legends’, sef sioe theatr newydd sbon ar thema dawnsio cyfoes a dawnsio stryd. Mae ‘New Legends’ yn sioe a fydd yn edrych ar fywyd ein pobl ifanc yn yr 21ain Ganrif trwy lens mythau, chwedlau a storïau o’r hen oesau. Mae’n ymwneud â’r rheini sydd am achosi trwbl, achubwyr y ddaear, y da a’r llechwraidd. Troy Boyz Legacy presents ‘New Legends’ a brand new contemporary and street dance theatre show. ‘New Legends’ is a show that will look at life for our youth in the 21st Century through the lens of myths, legends and age-old stories. It’s about the troublemakers, the earth savers, the good and the insidious.


AMMANFORD COMMUNITY THEATRE

CWMNI MEGA

ARWYR FFWRNES 2 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 & 13:00 3 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 LYRIC 19 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 & 13:00 20 RHAGFYR/DECEMBER 10:00

Ymunwch yn hwyl a sbri, y canu a’r dawnsio yn Ysgol Aberarwr ymysg cewri’r Mabinogi’r Nadolig hwn. Ysgol mewn pentre’ bach lle mae’r tywydd bob amser yn braf a phawb yn wen o glust i glust. Yn gwmni i ddisgybl mwya’ drygionus, doniol a llawen yr ysgol, Bobi Bach mae’n bendant o godi gwen ac mi fydd Mr Gittins yn eich swyno a’ch diddanu gyda’i driciau hud a lledrith. Ond ynghanol yr holl hapusrwydd, mae’r cwmwl duaf oll yn nesáu, Casandra Bigfain. Beth sydd ar fin digwydd? Dewch i weld. Join us this Christmas in the entertainment of Aberarwr School amongst some of Wales’s Ancient Heroes. A school in a small, happy village where the sun always shines and everyone smiling. Join Bobi Bach, the school’s most funny, mischievous and jolly pupil on his adventure where you’re sure to be mesmerised by Mr Gitting’s mystical magic. But amongst all happiness, the darkest cloud Aberarwr has ever seen is fast approaching, Casandra Bigfain. What’s about to happen? Come and see.

MINERS’ 06 RHAGFYR/DECEMBER 19:30 07 RHAGFYR/DECEMBER 13:30 & 17:30 08 RHAGFYR/DECEMBER 13:30 TOCYNNAU/TICKETS: £9 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £7

Mae Theatr Gymunedol Rhydaman yn ôl gyda’u panto newydd sbon! Byddwch yn barod am ganu, dawnsio a llawer o chwerthin wrth i gast llawn hwyl ddod â’r clasur hwn yn fyw sef stori Jack, buwch anfoddog, ffa hud, gŵydd aur, coeden ffa a Chawr enfawr! Hwyl a sbri i’r teulu cyfan. Ammanford Community Theatre are back with their brand new panto! Prepare for singing, dancing and much hilarity as a fun cast bring to life the classic tale of Jack, a reluctant cow, some magic beans, a golden goose, a beanstalk and a giant Giant! Great fun for all the family.

theatrausirgar.co.uk

49


COR MEIBION LLANELLI

CHRISTMAS WITH THE CHOIR AND THE ORCHESTRA FFWRNES 7 RHAGFYR/DECEMBER 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £15

Nadolig hen a newydd gyda Chôr Meibion Llanelli a Cherddorfa Ieuenctid Sir Gaerfyrddin. Christmas old and new with Llanelli Male Voice Choir and Carmarthenshire Youth Orchestra.

FOOTLIGHT PRODUCTIONS

THE POLAR EXPRESS FILM EXPERIENCE (U) FFWRNES 8 RHAGFYR/DECEMBER 14:00 (CYRHAEDDWCH ERBYN/ARRIVE FROM 13:00) OEDOLION/ADULTS: £7.50 PLANT/CHILDREN: £9.50 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £28

BANT Â NI! Dewch gyda ni ar daith hud i Begwn y Gogledd a chwrdd â’ch hoff gymeriadau ar hyd y ffordd. Ymunwch â ni am brynhawn bythgofiadwy llawn hwyl a sbri! Dewch yn eich pyjamas - peidiwch ag anghofio eich hoff dedi! Bydd Arweinydd y Polar Express yn dod i gwrdd â chi a chymryd eich tocynnau! Cofiwch fod yn fechgyn a merched da, ac efallai y bydd Siôn Corn yn galw heibio? ALL ABOARD! Come with us on a magic journey to the North Pole and meet your favourite characters along the way. Join us for an unforgettable afternoon of fun! Come down in your pyjamas – don’t forget your favourite teddy! You will be met by the Polar Express Conductor who will take your ‘tickets please’. Don’t forget to be good boys and girls, maybe Santa will be around?

50

0345 226 3510

SYLWER - DANGOSIAD FFILM YW HWN. PLEASE NOTE - THIS IS A FILM SCREENING.


THEATR GENEDLAETHOL CYMRU & THEATR IOLO

LLYGODEN YR EIRA FFWRNES Stiwdio Stepni 10 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 & 16:30 TOCYNNAU/TICKETS: OEDOLION/ADULTS: £8 PLANT/CHILDREN: £7 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £28 YSGOLION/SCHOOLS: £5

CARMARTHENSHIRE MUSIC SERVICE CHRISTMAS CONCERT FFWRNES

9 RHAGFYR/DECEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £9 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £7

Ymunwch â Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin am gyngerdd Nadoligaidd a fydd yn cynnwys nifer o ensembles Canolradd a Hŷn. Join Carmarthenshire Music Service for a festive concert featuring a number of Intermediate and Senior ensembles.

theatrausirgar.co.uk

OED/AGE

0-5

Yn seiliedig ar gynhyrchiad gwreiddiol Snow Mouse gan the egg a Travelling Light Theatre Company. Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â Llygoden yr Eira a’i ffrind ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae. Based on an original production Snow Mouse by the egg and Travelling Light Theatre Company. Come and keep warm in the winter freeze and join the Snow Mouse and friend on an adventure in a magical forest. Filled with play, puppetry and music, this is an enchanting winter’s tale for the very young. Gyda chefnogaeth Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe. With support from the Welsh Drama Society, Swansea.

theatrausirgar.co.uk

51


JERMIN PRODUCTIONS

Mae stori hardd Sinderela yn cyrraedd Theatrau’r Lyric a’r Ffwrnes ar ffurf Pantomeim ym mis Rhagfyr 2019! Peidiwch â cholli’r Pantomeim hwn sy’n addas i’r teulu cyfan ac a fydd yn cynnwys comedi a fydd yn gwneud i chi chwerthin, golygfeydd a gwisgoedd hardd a chast gwych i’ch tywys chi a’ch teulu trwy’r stori fwyaf hudolus ohonynt i gyd!

LYRIC 11 & 12 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 13 RHAGFYR/DECEMBER 10:00

Mae’r cloc yn tician... archebwch eich tocynnau i’r Pantomeim Nadolig hudolus hwn heddiw!

13 RHAGFYR/DECEMBER 19:00 SINDERELLA (OEDOLION 18+ YN UNIG/ADULTS 18+ ONLY)O 14 RHAGFYR/DECEMBER 14:00 & 18:00 15 RHAGFYR/DECEMBER 14:00 (BSL)

BSL

FFWRNES 18 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 19 RHAGFYR/DECEMBER 10:00 & 12:00 20 RHAGFYR/DECEMBER 10:00

The clock is ticking… book your tickets to this magical Christmas Pantomime today!

20 RHAGFYR/DECEMBER 19:00 SINDERELLA (OEDOLION 18+ YN UNIG/ ADULTS 18+ ONLY) 21 RHAGFYR/DECEMBER (YMLACIEDIG/RELAXED) 22 RHAGFYR/DECEMBER 23 RHAGFYR/DECEMBER 24 RHAGFYR/DECEMBER

11:00

RP

14:00* & 18:00 14:00* & 18:00 11:00* & 14:00*

TOCYN SAFONOL/STANDARD TICKET: £15 CONSESIWN SAFONOL/STANDARD CONCESSION: £13 TEULU O 4/STANDARD FAMILY OF 4: £53 TEULU CYNTAF I’R FELIN/EARLYBIRD FAMILY OF 4: £44 (ARCHEBWCH CYN 31AIN AWST/BOOK BEFORE 31ST AUGUST) TOCYN PREMIWN/PREMIUM* TICKET: £17 CONSESIWN PREMIWM/PREMIUM* CONCESSION: £15 TOCYN TEULU PREMIWM/PREMIUM* FAMILY: £60 SINDERELLA £18 (GYDA DIOD/INCLUDES A DRINK) GRWPIAU: PRYNWCH 11, 12FED AM DDIM GROUPS: BUY 11, GET 12TH FREE.

52

0345 226 3510

The beautiful rags to riches story of Cinderella arrives in spectacular Pantomime style at the Lyric and Ffwrnes Theatres for December 2019! Don’t miss this family-friendly Pantomime that promises laugh out loud comedy, stunning scenery and costumes and a magnificent cast to transport you and your family through the most magical tale of them all!


YSGOL HEOL GOFFA

HAPPY BIRTHDAY JESUS FFWRNES 13 RHAGFYR/DECEMBER TOCYNNAU/TICKETS: £6

Dewch i ymuno ag Ysgol Heol Goffa wrth iddynt gyflwyno’r fersiwn hyfryd hon o Ddrama’r Geni sy’n sefydlu’r cyswllt rhwng y Nadolig a phen-blwydd yr Iesu. Mae’r stori yn dilyn grŵp o blant sy’n gwneud carden ben-blwydd i’r Iesu, gyda phob plentyn yn awgrymu syniad i’w ychwanegu i’r garden. Wrth i bob syniad newydd gael ei greu, caiff darlun byw ei actio a daw’r sioe i ben gyda golygfa Drama’r Geni draddodiadol. Come and join Ysgol Heol Goffa as they present this delightful nativity that establishes the link between Christmas and Jesus’ birthday. The story follows a group of children making a birthday card for Jesus, each child suggesting an idea to add to the card. As each new idea is created, a tableau is acted out and the show concludes with a traditional nativity scene.

THE CHRISTMAS PROMS – WITH THE HYWEL GIRLS’ CHOIR & HYWEL BOY SINGERS

SYMPHONY AND SOUND AT CHRISTMAS FFWRNES 14 RHAGFYR/DECEMBER 19:00 TOCYNNAU/TICKETS: £20

Dewch i groesawu Tymor yr Ŵyl gyda pherfformiad corawl a cherddorfaol mawreddog! Ymunwch â’r darllediad rhyngwladol o leisiau Côr Merched Hywel a Chôr Bechgyn Hywel, côr Angelicus Celtis sydd wedi derbyn clod ar y teledu, seiniau symffonig cyffrous cerddorfa’r British Sinfonietta, yr organydd Huw Tregelles Williams OBE a chyfeillion corawl am noson hudolus o gerddoriaeth dymhorol, poblogaidd a gwladgarol - i gyd o dan arweiniad yr arweinydd John Hywel Williams MBE. Welcome the Christmas season in grand choral and orchestral style! Join the international broadcast and performance voices of the Hywel Girls’ Choir & Hywel Boy Singers, TV acclaimed Angelicus Celtis, the symphonic sounds of the exciting British Sinfonietta, organist Huw Tregelles Williams OBE and choral friends for a magic night of festive, popular and patriotic music – all under the legendary baton of conductor John Hywel Williams MBE.

theatrausirgar.co.uk

53


THE WEST END AT CHRISTMAS LYRIC 17 RHAGFYR/DECEMBER 14:30 TOCYNNAU/TICKETS: £16 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £14 INCLUDES FREE MINCE PIES AND MULLED WINE

Bydd sêr o’r West End yn cyflwyno prynhawn hudolus o adloniant a fydd yn cynnwys ‘hits’ o sioeau cerdd a’r gorau o ganeuon Nadoligaidd. Mae’r cast dawnus wedi perfformio mewn llawer o gynyrchiadau yn y West End a theithiau cenedlaethol gan gynnwys Les Miserables, We Will Rock You, South Pacific, Starlight Express, Phantom Of The Opera, Wicked, Godspell, Joseph a Cats... i enwi ond ychydig! Stars from the West End present a magical afternoon of entertainment featuring hits from musicals and the best of Christmas songs. The talented cast have starred in many West End productions and national tours including Les Miserables, We Will Rock You, South Pacific, Starlight Express, Phantom Of The Opera, Wicked, Godspell, Joseph and Cats... to name but a few!

54

0345 226 3510

THE CHAMBER ORCHESTRA OF WALES

CHRISTMAS BY CANDLELIGHT MINERS’ 19 RHAGFYR/DECEMBER 19:30 TOCYNNAU/TICKETS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £42

Noson hwyliog o gerddoriaeth Nadoligaidd gyda Cherddorfa Siambr Cymru. A light hearted evening of Christmas music performed by the Chamber Orchestra of Wales.


MINERS’ 27 RHAGFYR/DECEMBER 13:30 & 18:00 28 RHAGFYR/DECEMBER 12:00 & 15:00 TOCYNNAU/TICKETS: £9 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £7 TEULU O 4/FAMILY OF 4: £27

Mae Aladdin yn ceisio cyrraedd byd newydd sbon, ond mae chwilio am wir gariad yn mynd ag ef ar antur fythgofiadwy. Gyda chaneuon modern o’r siartiau, cymeriadau gwallgof, a phanda ar ffo, mae’r antur gyffrous hon o bantomeim yn siŵr o’ch diddanu!

A whole new world awaits Aladdin, but chasing true love takes him on an adventure he will never forget. With up-to-date chart songs, crazy characters, and a panda on the loose, this action-packed pantomime adventure is guaranteed to leave you wanting more!

theatrausirgar.co.uk

55


FRIENDSHIP THEATRE GROUP

FFWRNES 9 - 26 IONAWR/JANUARY 2020 TOCYNNAU/OEDOLION/ADULTS: £14 GOSTYNGIADAU/CONCESSIONS: £12 GOLWG CYFYNGEDIG/RESTRICTED VIEW - £12 TEULU O 4/FAMILY OF 4 - £49.50

Mae’r Grŵp Friendship Theatre yn cyflwyno pantomeim Aladdin ym mis Ionawr 2020. Ymunwch â Denny Twp a gweddill y cast Friendship wrth iddynt helpu Aladdin i ennill calon y dywysoges a threchu’r Abanazar drwg! Neidio ar ein carped hudol ar gyfer y pantomeim mwyaf disglair ohonynt i gyd. Gyda chwerthin sicr drwy gydol, gwisgoedd ysblennydd, golygfeydd gwych ac effeithiau technegol arbennig syfrdanol. Pantomeim na ddylid ei golli. Archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

56

The award-winning Friendship Theatre Group presents Aladdin in January 2020. Join Denny Twp and the rest of the Friendship cast as they help Aladdin win the heart of the princess and defeat the evil Abanazar! Jump aboard our magical flying carpet for the most dazzling pantomime of them all. With guaranteed laughter throughout, spectacular costumes, wonderful scenery and breath-taking special effects. A pantomime not to be missed. Book early to avoid disappointment. STARRING LLANELLI’S OWN

DENNY TWP

AND OTHER PANTOMIME FAVOURITES


THE FUREYS FFWRNES 22 CHWEFROR/FEBRUARY

KOJO ANIM – THE TAXI TOUR

Dod yn Fuan Coming Soon THE FUREYS

FFWRNES 27 CHWEFROR/FEBRUARY

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL TOUR (12A) FFWRNES 11 MAWRTH/MARCH

THE SOUTH

LYRIC 18 MAWRTH/MARCH

LOST IN THE RHYTHM FFWRNES 27 MAWRTH/MARCH

YOU WIN AGAIN FFWRNES 18 EBRILL/APRIL

KOJO ANIM - THE TAXI TOUR THE SOUTH

THE ULTIMATE CLASSIC ROCK SHOW FFWRNES 1 MAI/MAY

ONLY FOOLS AND BOYCIE: AN EVENING WITH JOHN CHALLIS LYRIC 22 MAI/MAY

AN AUDIENCE WITH LIVERPOOL LEGENDS FFWRNES 29 MAI/MAY

THE BOHEMIANS FFWRNES 20 MEHEFIN/JUNE

An audience with Liverpool Legends

A COUNTRY NIGHT IN NASHVILLE FFWRNES 30 HYDREF/OCTOBER

theatrausirgar.co.uk

57


Dyddiadur Diary MEDI / SEPTEMBER 04/09/2019

The History Boys (2005)

19.30

LY

05/09/2019

John Kirkpatrick

19.30

M

06/09/2019

Comedy Club

20.00

FF

06/09/2019

Stifyn Parri: Cau Dy Geg

19.30

M

07/09/2019

How to Be Brave

15.00

FF

07/09/2019

Gimme Some Lovin’

19.30

FF

07/09/2019

Nathan Carter – Born For the Road Tour

19.30

LY

12/09/2019

Stifyn Parri: Cau Dy Geg

19.30

FF

12/09/2019 13/09/2019

Spring Awakening

19.45

FF

14/09/2019

Spring Awakening

15.30 & 19.45

13/09/2019

Geraint Løvgreen a’r Enw Da

19.30

LY

17/09/2019

Tea Dance

14.00

FF

18/09/2019

Jethro: The Count of Cornwall

19.30

FF

19/09/2019

Summer Holiday (1963) (U)

14.00

FF

21/09/2019

The Magic of Motown

19.30

FF

25/09/2019

Concerts and Cakes

13.00

FF

27/11/2019

Concerts and Cakes

13.00

LY

26/09/2019

Blake ‘Live in Concert’ Tour

19.30

LY

FF

Lindisfarne

19.30

LY

08/10/2019

Fly Half: The Play

19.30

M

09/10/2019

Justin Moorhouse: Northern Joker

19.30

LY

10/10/2019

Peggy’s Song

19.30

FF

10/10/2019

Stone’s Throw, Lament of the Selkie

19.30

FF

11/10/2019

Ballet Cymru: Romeo and Juliet

19.30

FF

11/10/2019

Peggy’s Song

19.30

LY

12/10/2019

Wrestling Live

19.00

LY

12/10/2019

A Night with the Stars Gala Concert

19.00

FF

15/10/2019

Elis James (Preview)

20.00

FF

17/10/201919/10/2019

Comedy Tonight! Harlequinade & Black Comedy

19.30

FF

17/10/2019

Art

19.30

LY

18/10/2019

Gods and Kings

19.30

FF

18/10/2019

James Acaster: Cold Lasagne Hate Myself 1999

19.30

LY

19/10/2019

Royal British Legion Charity Gala Concert

19.30

LY

20/10/2019

Richard & Adam: The Greatest Songmen

19.30

LY

Big Fish

19.30

FF

20/10/2019

TPF’s Got Talent

18.00

FF

28/09/2019

Big Fish

14.30 & 19.30

FF

23/10/2019

Drudwen

13.00

FF

28/09/2019

Cadno Music Live

20.00

FF

23/10/2019

Concerts & Cakes:

13.00

FF

23/10/2019

The Invisible Woman

19.30

M

24/10/2019

Drudwen

10.30& 19.00

FF

24/10/2019

The Invisible Woman

19.30

FF

25/10/2019

Bardd

19.00

FF

26/10/2019

Dygwyl y Meirw

11.30 & 14.00

FF

27/09/2019

HYDREF / OCTOBER 01/10/2019, 02/10/2019

Say When

19.30

FF

02/10/2019, 03/10/2019

Y Cylch Sialc

19.30

FF

02/10/2019

Kes (1969)

19.30

LY

05/10/2019

What’s Love Got to Do with It? – A Tribute to Tina Turner

ALAW /P46

58

05/10/2019

Once Upon a Time /P39

0345 226 3510

19.30

FF

Llygoden yr Eira /P51 Justin Moorehouse: Northern Joker /P27


26/10/2019

Up Next Halloween 2019

19.00

FF

30/10/2019 02/11/2019

The Addams Family

19.30

LY

31/10/2019

Baba Yaga

14.00 & 16.00

FF

31/10/2019

Genevieve (1953) (U)

14.00

FF

02/11/2019

The Addams Family

14.30

LY

31/10/2019

Frankenstein for Kids

14.00

M

Art

19.30

RHAGFYR / DECEMBER 02/12/2019

Arwyr

10.00 & 13.00

FF

03/12/2019

Arwyr

10.00

FF

03/12/2019

It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play

19.30

LY

04/12/2019

The Fantastic Mr Fox (2009)

19.30

LY

05, 06, 07/12/2019

Comedy Club

20.00

FF

FF

05/12/2019

Troy Boyz: New Legends

19.30

FF

06/08/201908/08/2019

Jack & The Beanstalk

Various Times

M

06/12/2019

It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play

19.30

FF

07/12/2019

Christmas with the Choir and the Orchestra

19.00

FF

08/12/2019

The Polar Express Film Experience (U)

14.00

FF

TACHWEDD / NOVEMBER 01/11/2019

Dyddiadur Diary

01/11/2019

Comedy Club

20.00

FF

02/11/2019

Big Girls Don’t Cry

19.30

FF

02/11/2019

The Addams Family

14.30

LY

02/11/2019

Tongue Tied & Twisted – Indian tales

20.00

FF

04/11/2019

Tic Toc

19.30

FF

04/11/2019

Once Upon A Time…

19.30

M

09/12/2019

Carmarthenshire Music Service Christmas Concert

19.30

FF

06/11/2019

Tommy (1975)

19.30

LY

Cinderella

LY

Various Times

LY

Elis James

17.30 & 20.00

11/12/201915/12/2019

09/11/2019

12/12/2019

It’s a Wonderful Life (U)

14.00

FF

09/11/2019

Gŵyl Cerdd Dant Llanelli A’r Cylch 2019

12.00

FF

13/12/2019

Happy Birthday Jesus

TBC

FF

07/11/2019

Ruby Wax: How To Be Human

19.30

LY

14/12/2019

Symphony and Sound at Christmas

19.00

FF

08/11/2019

Showaddywaddy

19.30

LY

10/12/2019

Llygoden yr Eira

FF

10.00 & 14.30

FF

19.30 19.30

LY

18/12/2019

Concerts & Cakes:

13.00

FF

17/12/2019

The West End at Christmas

14.30

FF

19/12/2019

Arwyr

10.00 & 13.00

LY

19/12/2019

Christmas By Candlelight

19.30

M

20/12/2019

Arwyr

10.00

LY

18/12/201924/12/2019

Cinderella

Various Times

FF

09/01/202026/01/2020

Aladdin

Various Times

FF

14-16/11/2019 The Ladykillers 12/11/2019

Russian National Ballet: The Nutcracker

14/11/2019

Laurence Clark: An Irresponsible Father’s Guide to Parenting

15/11/2019

19.30

FF

Mugenkyo Taiko Drummers: Tribe 25

19.30

LY

18-20/07/2019

Rhif 1, Heol Penlan

19.30

LY

19/11/2019

It’s a Wonderful Life: A Live Radio Play

19.30

M

21/11/2019

Shane a’r Bont Hud

19.30

FF

23/11/2019

Er Cof

19.30

FF

24/11/2019

A Night to Remember

19.00

FF

27/11/2019

Concerts and Cakes

13.00

FF

27/11/2019

Concerts and Cakes

13.00

LY

CANLLAW LLIW LLEOLIAD VENUE COLOUR GUIDE

19.30 28/11/2019

Alaw

14.00 & 19.00

M

29/11/2019

Michael Starring Ben

19.30

FF

29/11/2019

Legend – The Music of Bob Marley

19.30

LY

Disgownt Aml-Bwrcas Multi-Buy Ticket Scheme

theatrausirgar.co.uk

Wedi Gwerthu Allan / Sold Out

59


Yn Cefnogi Cymunedau Cymreig Supporting Welsh Communities

Profile for TSGMarketing

Autumn/Winter 2019  

Autumn/Winter 2019  

Advertisement