Page 17

15

4 2 & 4 œ œœœœ œ 4 ∑ π p 22 3 2 ÷ 44 Œ ∑ 4 œœœ p 22

Pl. 1

& 44

22

Pl. 2

œ≈‰ œ R F

œ≈‰ Œ R p

24

Brilliant (q = ca. 168)

ritardando

Sparkly (q = ca. 152)

U 4 UŒ r œ œ ≈ ‰ œ œ œ ∑ 4 œœ œ œœ œœœœœœœœ œ. + p 3 3 U j 44 jU‰ Œ Ó Ó Œ ‰ ‰ — ± œœœŒ ∑ œ p p 44 UÓ

r œ ≈‰ œ π

U

œ. œ. œ œ. œ œ. Œ . .

2 7 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ 8 œJ Jœ Ó

Pl. 1

÷ Ó TEMPLE BLOCKS

‰œ‰œ Ó p

– ÷ ‰ ‰–Ó p

28

28

Pl. 2

&

‰ œ œ œ 24 F

24

j œ. # œ .

– ‰ ‰–Ó F

œ. œ œ œ . . .

œ

œ

œ

œ

Pl. 1

÷ œœœŒ f

Œ

34 œ 3 Œ œœœ œœ 3

78

œ

2 œœœ 4 ± ƒ 3

÷ ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j 34 ‰ j ‰ j ‰ j 24 ‰ ¿ . œ œ œ œ œ œ œ æ ∏

Pl. 2

&

œ

œ. œ.

‰ 24 ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j œ œ œ œ f ‰

Ó

œ. œ. œ

34 œ.

œ.

œ. œ. œ .

œ. œ 24 .

j œ. ‰ Œ

24

∑ ∑

SUSPENDED CYMBAL

34

34

œ. œ. œ œ. .

BASS DRUM

––– 7 j 8 œj ¿ Ó 3 f ƒ

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 34 œœ œœ œœ œœ œœ œœ 24 3

œ

‰ 24 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ƒ 24 ∑ ∑

BASS BRAKE DRUM DRUM

2 Π4

œ. œ œ œ . . .

78

34

34

Œ

Prefulgent (q = ca. 200)

accelerando 28

28

¿ ¿ ∑

œ. œ.

œ

ƒ

œ. œ. œ

Ó

RIBBON CRASHER dampen! 3

¿≈‰ ¿ ¿ ¿ R f f Œ

œ R ≈ ‰ Ï

÷

∑ TURKEY GOBBLE

– æ ƒ

Œ

Profile for Carl Schimmel, composer

Snood the Poultroon (two player version), by Carl Schimmel  

(visit http://www.carlschimmel.com to purchase score and parts, or to obtain the single player version) "Snood the Poultroon" was commissio...

Snood the Poultroon (two player version), by Carl Schimmel  

(visit http://www.carlschimmel.com to purchase score and parts, or to obtain the single player version) "Snood the Poultroon" was commissio...

Advertisement