Toponimia do Eo-Navia

Page 1

Durante Évos dez anos Carlos Varela mellorou aquela primeira achega á toponimia un amaicer guapo. poesía en lingua galegadun do inmenso e intenso traballo persoal naceu este onaviega, e como fruito Asturias epertorio de 9000 topónimos e microtopónimos eonaviegos recollidos agora Xoáncorrecta. Babarro González a súa forma

que nós en sabeAel herdade autor que estetemos. é un traballo inacabado, pois a toponimia del noroeste colma prosa inesgotable, en galego do peró era urxente recoller todo el posible antes eninsular é undapozo F. Acevedo e que seXesús esborralle de todo a memoria del mundo rural que aínda mantén vivo ste patrimonio pra despois podelo estudiar e determinar Literaturainmaterial. dramática e Recollelo teatro timoloxías, orixes, relaciois con outras áreas lingüísticas etc., porque a toponimia do Eo-Navia uha fonte conocementos Ritade Bugallo González históricos e antropolóxicos que nunca seca.

Ademais, el autor ofrécenos un complemento mui necesario á toponimia: un Repertorio toponímico e equeno repertorio de xentilicios da comarca, esqueicidos por unhos e ignorados Terra Eo-Navia or outros, praXesús que Varela a xente Carlos Aeos conoza e os use: santalleiros, santiseiros, ranquíus, ibiaos, taramundeses, naviegos, veigueses..., e pra que non veñan utros de fóra a inventar el que leva xa muitos anos inventado pola nosa xente.

UNIVERSIDADE DE VIGO

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia Carlos Xesús Varela Aenlle

Òlga

Òlga

Carlos Xesús Varela Aenlle

No ano 2000 a Mesa prá Defensa del Galego de Asturias publicara un peueno volume da autoría de Carlos Xesús Varela Aenlle titulado Toponimia del Eo-Navia, en que se recollían os nomes de muitas das entidades de población os dezaoito concellos eonaviegos unde a toponimia era inequivocamente de asquía galega.

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Òlga

Carlos Xesús Varela Aenlle (Castroverde, Lugo, 1965)

Nace no seo dunha familia lucense e eonaviega. Despois de vivir en Castropol trasladase a Ovedo, onde se licenciará en Xeografía.

En 1990 participou na constitución da Mesa prá Defensa del Galego de Asturias (MDGA) e colaborou nas súas revistas A Freita e Britonia. Nesta época publicou os seus primeiros libros: Toponimia del Eo-Navia (2000) e O hórreo de tipo asturiano na montaña oriental de Galiza (2001). En 2004 ingresa na Real Academia Galega como correspondente para o Eo-Navia.

Impartiu conferencias sobre lingua e cultura do Eo-Navia en cursos e congresos organizados por diversas institucións e asociacións culturais de Galicia, León e Asturias. Ademais, de colaborar en numerosas publicacións de Galicia e Asturias, é o redactor da sección eonaviega de vieiros.com e o autor do blog librosdeleonavia.blogspot.com. Presidiu a Asociación Cultural Abertal do Eo-Navia e coordinou o Informe Lingüístico sobre a Nosa Terra EoNavia (2007). Ademais, asesorou e proporcionou información para publicacións lingüísticas sobre o Eo-Navia, como a de Xoán Babarro e a de Suso Fernández Acevedo.

Na actualidade, está a piques de presentar, na Universidade de Vigo, a súa tese de doutoramento (Contribución ao dicionario galego: o léxico do Eo-Navia), en que recolle información de fontes lingüísticas orais e documentais relacionadas co Eo-Navia. Con todo este mateiral e as centos de papeletas de Dámaso Alonso sobre o léxico dos Ozcos, que achou nos sotos da Real Academia Española, elaborou un dicionario do galego eonaviego de case 30.000 entradas.REPERTORIO TOPONÍMICO E

XENTILÍCICO DA TERRA

EO-NAVIA


REPERTORIO TOPONÍMICO E

XENTILÍCICO DA TERRA

EO-NAVIA

Carlos Xesús Varela Aenlle

UNIVERSIDADE DE VIGO


Edita:

Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo Edificio Isaac Newton, Facultade de Filoloxía e Tradución Rúa das Cumieiras, s/n

As Lagoas, Marcosende Campus de Vigo 36310 Vigo

Tfno.: 986 813 574

Enderezo electrónico: anl@uvigo.es © Carlos Xesús Varela Aenlle, 2010

© Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, 2010 © Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2010 Maquetación: Rita Bugallo González

Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse ou transmitirse por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotocopia, gravación magnética ou calquera almacenamento de información e sistema de recuperación, sen o permiso escrito da Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo.


ÍNDICE 1. Introdución necesaria á toponimia eonaviega 1.1. A lexislación sobre a toponimia no Principado de Asturias

1.2. A fixación das formas toponímicas del Eo-Navia

1.3. Soporte legal pra a recuperación e oficialización da toponimia autóctona eonaviega

2. Repertorio de topónimos da nosa terra Eo-Navia Allande Boal

Castropol Coaña Eilao

Franco, El

Grandas de Salime Ibias

Navia

9 9

10 12 15 16 19

24

31 35

38 43

47 51


Negueira de Muñiz

53

San Martín de Ozcos

56

Pezós

Santalla de Ozcos Santiso de Abres

Tapia de Casarego Taramundi Veiga, A

Vilanova de Ozcos

3. Xentilicios da terra Eo-Navia

54

58

60 62

66

69 74

81


1. INTRODUCIÓN NECESARIA Á TOPONIMIA EONAVIEGA 1 . 1. A

A S T U R IA S

L E X I S LA C I Ó N S O B R E A T O P O N I M I A N O

P R IN C IP A DO

DE

El vixente estatuto de autonomía de Asturias de 1983 nada recolle da existencia del galego, nin denominado como «fala» nin como «eonaviego», e si unicamente se fala del «bable», e especifica no sou artigo 10.1.15 que este gozará de «fomento e protección en todas as súas variantes». ¿Enténdese no estatuto asturiano que el galego de Asturias (tamén chamado galego-asturiano, fala ou eonaviego) é uha simple variante del bable? ¿Ou nin sequera se considera a súa existencia? Xa pasaron anos peró esto aínda non se sabe. Xa pasaron vinte anos deste texto peró aínda non se sabe se el galego aparece citado ou non no estatuto asturiano.

Na Lei 1/1998 do 23 de marzo, de uso e promoción del bable/asturiano, recóllese no sou artigo 2.º –e nuha disposición adicional especifícase–, que todo el que se lle aplique ao bable/asturiano tamén lle será aplicado ao galego/asturiano nas zonas unde é modalidade lingüística propia, sen que ninguén aclare por agora cuales son esas zonas, quizais porque interesa a calculada indefinición. Nesta mesma lei, el artigo 15 refírese á preservación das formas propias da toponimia asturiana.


10

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

Peró, a pesar desta fermosa declaración de intenciois, a realidade é teimosa e demostra que, polo menos desde 1986, vén tendo lugar no Eo-Navia uha campaña contra todo el que soe semellante a galego. Na zona lingüística e culturalmente galega del occidente de Asturias tase operando un fenómeno de transculturización acelerada. A lingua que se quere potenciar (minimamente) desde os poderes políticos non é el autóctono galego eonaviego, senón «algo» escrito segundo as directrices da Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) e da Conseyería Educación y Cultura. As Normas ortográficas del gallego-asturiano (2003) da ALLA son unha copia máis asturianizante aínda da Proposta de normas ortográficas y morfolóxicas del gal(l)ego-asturiano (1993), da Conseyería de Educación y Cultura, que á súa vez é un calco das Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias (1990) da MDGA, mais con concesións á vulgaridade e interferencias forzadas no eonaviego da norma escrita del asturiano central.

Coel revestimento gráfico asturianizante das propostas de 1993 e 2003, normas non oficiais pero si oficiosas, desde a Oficina de Política Llingüística e desde a Xunta de Toponimia del Principáu d’Asturies tanse a fixar as formas dos topónimos da zona eonaviega, de maneira que hoi nesta zona poden coexistir formas populares inalteradas, formas estragadas pola presión del castelao e formas deformadas pola presión da ortografía del asturiano. 1 . 2 . A F I X A C I Ó N D A S F O R MA S T O P O N Í M I C A S D E L E O - N A V I A

Non está definido en ningún sitio quen é a autoridade académica sobre el galego de Asturias, algo que lle vén reclamando el Consello de Europa ao Principado desde hai muitos anos. Por lóxica lingüística e científica debería ser a Real Academia Galega, que tamén é autoridade lingüística pral galego del Bierzo (León), das Portelas


Ò

Introdución necesaria á toponimia eonaviega

11

(Zamora) e del Val do Ellas (Cáceres). Peró a Academia de la Llingua Asturiana, coa complicidade das autoridades políticas del Principado e por «lóxica» político-administrativa, arrógase esa autoridade lingüística sobre uha variedade que non é astur-leonesa, polo que é el único caso mundial duha única academia que tutela dúas linguas.

Quen ten a potestade e autoridade pra sancionar oficialmente as formas toponímicas é el Goberno del Principado a proposta da Xunta de Toponimia, creada en 1985 no sen da Conseyería de Cultura. A Academia de la Llingua Asturiana abandonou este organismo porque indicou que el traballo de fixar as formas dos lugares xa el realizara e publicara ela en 2000 no seu libro: Nomes de conceyos, parroquies, pueblos y llugares del Principau d’Asturies.

Non hai nesta xunta de toponimia ningún experto en toponimia galego-portuguesa nin en toponimia propia del Eo-Navia. Este organismo oficial asturiano xa tentou fixar a toponimia de varios concellos, entre elos os eonaviegos de El Franco, Grandas de Salime, Pezós e A Veiga. Debido á adopción alegal das propostas asturianizantes nunca oficializadas, a Xunta de Toponimia está consagrando oficialmente toda uha chea de asturcentralismos, vulgarismos e castelanismos gráficos e fonéticos na fixación de topónimos eonaviegos: Busmayor, A Caleya, Carbayales, Castramourán, El Puente, San Pedro d’Augüeira, San Xuyán, El Veyal, Vilabriye, Vilarmayor, Yu etc. (en el lugar de Busmaior, A Calella, Carballales, Castromourán, A Ponte, San Pedro de Augüeira, San Xullán, El Vellal, Vilabrille, Vilarmaior, Llu etc.).

Peró el auténtico estrago toponímico da Asturias de lingua galega é el derivado da histórica e aínda non remediada castelanización. Os procesos de deformación toponímica son exactamente os mesmos que operaron en territorio administrativamente galego, coa diferenza de


12

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

que nestos territorios asturianos, por inexistencia asta agora de lexislación protectora (ou por desconocemento desta lexislación) e falta de vontade política, persisten de maneira esmagadora as castrapizaciois: La Veguina ou La Veguiña, Morentán, Ortiguera, Figueras, Vinjoy, Vijande, Teijois, Lijou, Jarrio, Marcellana, Mezana, Mendones, Peirones, Serandinas, Figuerina, Vallina, Chousavieja, La Laguna, Peña del Cuervo, El Llano, La Mabona etc. (en lugar de A Veiguía, Mourentán, Ortigueira, As Figueiras, Vinxoi, Vixande, Os Teixois, Lixou, Xarrio, Marcellá, Mezá, Mendois, Peirois, Serandías, Figueiría, Vallía, Chousavella, A Lagúa, Pena del Corvo, O Chao, Llamabúa etc.). 1 . 3 . SO P O R T E

L E G AL P AR A A R E CU P E R AC I Ó N E O F I C I AL I Z AC I Ó N

D A T O P O N I M IA A UT Ó C T O N A E O N A V I E G A

1.3.1. Con base na Constitución Española (1978):

Art. 3.3.: «A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección».

Porque se interpretamos «distintas modalidades» tamén como «a lingua galega do Eo-Navia» (ou como cada uha das modalidades e variedades lingüísticas autóctonas del territorio español distintas del castelao), teremos que «A riqueza da lingua galega do Eo-Navia é un patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección».

1.3.2. Con base na Lei de uso e protección del bable/asturiano (1998):

Art. 2.1.: «El réxime de protección, respecto, tutela e desenvolvemento establecido nesta lei pral bable/asturiano estenderase, mediante regulación especial, ao galego-asturiano nas zonas nas que ten carácter de modalidade lingüística propia.»


Ò

Introdución necesaria á toponimia eonaviega

13

Art. 15: «Os topónimos da Comunidade Autónoma del Principado de Asturias terán a denominación oficial na súa tradicional. Condo un topónimo teña uso xeneralizado na súa forma tradicional e en castelao, a denominación poderá ser bilingüe.» Disposición adicional: «El galego-asturiano terá un tratamento similar ao asturiano no que se refire a protección, respecto, ensinanza, uso e tutela no sou ámbito territorial.»

El Principado de Asturias debería fixar primeiramente cuales son esas «zonas» ou «ámbito territorial» del galego de Asturias. 1.3.3. Con base na Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias (2001) (asinada por España el 5 de novembro de 1992 e ratificada el 15 de maio de 2001), que forma parte del bloque de constitucionalidade del aparello lexislativo español, polo cual España se compromete a asegurar:

Art. 10.2.f): «El emprego ou a adopción, no sou caso conxuntamente coa denominación na(s) lingua(s) oficial(es), das formas tradicionais e correctas da toponimia nas linguas rexionais ou minoritarias.»

Esto quere dicir que temos lexislación asturiana, española e europea abonda que autoriza el uso administrativo e legal dos topónimos eonaviegos nas súas formas autóctonas.

Animamos a todas as corporaciois municipales e a todos os habitantes del Eo-Navia a empregaren sempre as denominaciois auténticas e tradicionais dos sous lugares, ríos, montes, lagúas, vilas e concellos. Pra eso confeccionou Carlos Xesús Varela Aenlle esta listaxe que a seguir presentamos, pra que a xente repare nas formas auténticas dos nomes eonaviegos e as utilice na escola, nos impresos oficiais, no concello, en cualquera tipo de documentos etc., e non


14

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

sólo que as utilice senón que reclame el uso das formas auténticas en lugar das deformadas. Condo alguhas autoridades non queren ouguir el que piden os cidadaos con toda a razón do mundo, ás veces non queda máis remedio que ir a uha política de feitos consumados. Xosé-Henrique Costas

Catedrático de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo


2. REPERTORIO DE TOPÓNIMOS DA NOSA TERRA EONAVIA

Neste repertorio toponímico da nosa terra Eo-Navia recollemos en primeiro lugar os topónimos existentes de lugares, presentados por concellos e parroquias; a seguir, aparecen os orónimos ou accidentes orográficos (picos, montes, serras etc.) precedidos do signo ∆; en terceiro lugar os hidrónimos (regos, ríos, lagúas, pozos etc.) precedidos del signo == ; en cuarto lugar os talasónimos (praias, areales, puntas, illas, cabos, enseadas etc.) ou topónimos costeiros indicados polo signo ; e por último ~ outros elementos sobranceiros, como os lugares arqueolóxicos (castros, petróglifos, insculturas, covas, explotaciois mineiras, dolmens etc.) que aparecen precedidos del sinal ◙ , e outros lugares destacados (elementos naturais, seimeiras, presas, bosques, paisaxes especiais, árbores singulares etc.) despós del signo . Indicamos tamén cun sinal (+) lugares xa desaparecidos (por anegamento de presas ou outros motivos).


16

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

ALLANDE

Bustantigo

Bustantigo Calea de Acó (Bustantigo) Calea de Alló (Bustantigo) Folgueiriza, A Plantao, El

Llago

Armenande Carcedo de Llago Castaedo Llago Montefurado San Pedro Villar de Castaedo, El Villar de Xusto

San Martín del Valledor Aguanes Busvidal Cova, A Cornollo, El Enxertal, El Furada, A Lomba, A Paradas Probo, El Robledo Rubieiro Salcedo

San Martín del Valledor Tremado Vilasonte

Ò

San Salvador del Valledor Barras Braña de Trabaces, A Braña de Valpreselle, A Braña del Candal, A Bustarel Colada Folgueirosa, A Fonteta Grovas, As Ponte Vella, A San Salvador del Valledor Trabaces Vilalaín Vilanova Santa Colomba Arveales Bendón Braña de Cabral, A Braña de Campel, A Braña de Is, A Braña de Valladosa, A Bustel Cabral Calello Calello de Baxo, El


Ò

Allande

Calello de Riba, El Is Llaeces Meres Monón Murellos Penouta Pontenova, A Porqueira, A Rebollu, El Santa Colomba Sellón, El Val de Gallía Valladosa

Santo Millao Beveraso Boxo Busllavín El Collado Ema

17

Freisnedo de Santo Millao Murias Quintá, A Santo Millao Vallías Villa de Cabo

Verducedo Brañota, A (Verducedo). Cabanas, As Castello Castro, El Corondeño Figueiría, A Grandeira, A Teixedo Trapa Trellopico Valdedo Verducedo

Alto da Cruz del Barro, Altos de Producentes, Bustagudo, Carondio, A Cerva, Os Chabozos, El Córrego, Corvo, A Folgueira, Gargalois, Grita, Lampazoa, As Lastras, Marco del Avolo, El Páxaro, A Pena, A Pena, Pena A Medra, Pena Abeiro, Pena Bustelo, Pena Dereita, Pena Forcado, A Pena da Palanca, A Pena del Conde, El Penedón, Peno Branco, A Penoa, El Penón, Os Picarelos, Pico A Cogolla, Pico Arca, Pico A Braña, Pico A Regueira, Pico Buxoi, Pico


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

18

Ò

A Veiga del Castro, Pico Cabana del Corno, Pico Coto Folgueiras, Pico da Campa, Pico da Costa, Pico da Escuita, Pico de Llago, Pico de Vigueira, Pico del Aigla, Pico del Comarín, Pico del Coto, Pico del Coto Rozadas, Pico del Penedón, Pico El Cordal, Pico El Picaracho, Pico Fornín, Pico Frontal, Pico Gárabo, Pico Mancebón, Pico Negro, Pico Queimado, Pico Suarribas, Pico Tel, Picón, Piqueiro, Porto da Marta, Porto del Palo, Porto del Pozo das Mulleres Mortas, Queimado, Serra de Carondio, Serra del Palo, Serra Gallardo, Serra de Bendón, Serra de Murellos, Serra de Producentes, Serra de Verducedo, Serra del Valledor, Serra dos Lagos, A Soma, Valledor, A Vella.

==

Abelleira, El Aceval, Alías, Arceleiro, Armenande, Río da Batadoira, Bemaz, A Braña, Brañoto, As Buallas, El Buño, Busbeirón, Bustarel, El Cabanal, As Cabanas, Cabo, A Cabra, Os Cabrios, As Campas, Campelo, Cancelía, Cancelín, El Candal, El Canedo, Carballeda, Carballín, Río de Carondio, Castaedo, El Castelón, Cavornel, A Cereixa, Chamuscados, Chanteirón, El Cheirón, A Comba, A Costa, A Costa, A Costa, El Couto, A Cova, A Cova, A Fana, A Fonte, A Fonte, Fontefría, El Fontín, Forcado, Fornigueiro, El Forno, Forno, Furada, Gabas, A Gorba, Gorballo, Grova de Albadía, Grulla, Horta Nova, Lampazoa, Llagón, Río Llouredo, A Lomba, Manso, El Marco, A Martuxa, Medio, Moches, Molín, Os Molíos, Os Molíos, El Monte, Mourón, Río Navia, Río del Ouro (Bustantigo), Río del Ouro (Or), Paradas, A Pasada, Pedras Rubias, Pezós, A Porqueira, A Presa, A Prida, El Pumarín, El Rebollo, A Regueira, A Regueira, Regueirín, El Regueirín, El Regueirín, El Regueirín, Relamoso, Rogueira, Rollón, Ronda, Rozadas, Rozadas, Rubieiro, San Pedro, Santa Colomba, Santellos, Serra, Somasilva, Río


Ò

Boal

19

Trabaces, Trabadel, El Tronco, Tuselas, Vale Xelado, A Valía del Corvo, Valiel, El Vallado, A Valladosa, Río Valledor, El Vallín, Valmorgazo, Valongo, Valsalanceira, Veigabidur, As Veigas, Veigas Abades (lagúa), Vellas, Verducedo, Vilalaín, Vilasonte, Xestadel. Boxo (sobreiral), Salime (presa), Llago (teixo), Santa Colomba (teixo), Serra de Carondio e de El Valledor (paisaxe natural).

El Castro en Arveales (castro), Colada (castro), A Freita (explotación mineira), A Garganta (castro), Pena Colmea (insculturas), Piqueiros en Tremado (castro), San Martín del Valledor (castro), Serra de Carondio (túmulos, círculos líticos), Serra del Palo (explotacións mineiras), Xan Rata (cova), Verducedo (arracada).

Boal

BOAL

Armal Barreira, A Boal Boal de Baxo Boal de Riba Bouza, A Brañas, As Cabana, A Cabanas, As

Cabanois, Os Calceiro Calello, El Calvario, El Cámara, A Capareirín Capareiro Cima de Villa Colmías, As Costa, A Cruces, As Cruz, A


20

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ermita, A Estalello Ferradal Fontarica, A Fontía, A Granxa, A Horto, El Llangrave Llanoso, El Llaviada Lleiras, As Mazo Novo, El Mazos, Os Merou Miguil Molín, El Montes, Os Navalíos, Os Pedra Branca, A Peirois Pelame, A Penouta Pereda Pilella, A Pollaciano Prelo Prelo de Baxo Prelo de Riba Raposeira, A Reboqueira, A

Riomaior Rodella Roxíos Rozas, As San Llouguís Santa Marina Santa Olalla Senría, A Serredo, El Sesto, El Soma, A Somedos, Os Tempras, As Toledo Tombo, El Torrente Valles, Os Viñas, As

Castrillón

Cabeza da Villa Carnil, El Castrillón Fermosa, A Folgueira Maior Fontes Cavadas Fontía, A Llan de Igresia Mestas, As Palacio, El Pena, A

Ò


Ò Pumarega, A Rebollal, El Redicabo, El Reigoto Rodeiros Rondía, A Sampol Sarceda Silvón Valle, El

Doiras

Bouzúa, A Cabana, A Carballo, El Carrugueiro Doiras Escaleira Escrita, A Froseira Llanteirou Mazo, El Muñón Pértiga, A Piñeira Pruida, A Verdín

Llebredo Cova

Boal

21

A Ronda

A Corte Baxada, A Braña de Sella Braña de Sella de Baxo Braña de Sella de Riba Brañavara, A Penaforcada Ronda, A Villar de San Pedro, El

Rozadas

Bidural, El Brañallibrel Cabana, A Carballal Casa Vella Cepón, El Chao del Campo, El Gumio, El Ouria Ransal Roxa, A Rozadas Santín, El Trevé Valle Seco, El Veiga de Ouria, A Villa de Baxo (Rozadas) Villa de Riba (Rozadas)


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

22

Serandías

Barenta, A Braciles Busmaior Cabanas Trabazas Calzadas, As Carqueixas, As Cima de Villa Faxeira, A Llanteiro Llavandeira Marabillas, As Martegas, As

Ò

Mezá Miñagón Nieles, Os Outeiro, El Pantigueira, A Pendia Penedo, El Rasa, A Sella, A Serandías Teicellos Villanova Villar de Serandías, El

Alto del Picón, A Gubia, Pena del Augua, Pena del Mesón, Pena dos Homes, Pena dos Xugos, Pena Gorda, Pena Redonda, Penedo del Sol, El Penedo Gordo, Penedo Penouta, Pico Bidures, Pico Carrizo, Pico da Azoreira, Pico da Brañella, Pico da Llagúa, Pico da Pedra Dereta, Pico da Prida, Pico da Queimada, Pico das Rozas Vellas, Pico de Manferroso, Pico de Penácaros, Pico de Rudo, Pico del Corno, Pico del Coto, Pico del Cuco, Pico del Cutrullo, Pico El Corno, Pico Frou, Pico El Outeiro, Pico Lloural, Pico Pena Moura, Pico Pruida, Pico Silvón, Pico Trombedello, A Serra da Bovia, A Travesa, As Virtudes.

==

Abelleira, El Amago, As Antiguas, Río de Armal, Bidueira, Brañavella, A Brañúa, Cabrellas, Cadellas, Candousa, El Carballal, A Carballeira, El Carballo de Martín Perna, A Cárcava, A Carcavúa, A


Ò

Boal

23

Carrocha, A Casa Nova, As Casas de Baxo, As Castañas, El Castro, Cereixeda, Cezures, Cillúa, El Corvo, A Costa, El Couso, El Couso, Couz del Regueiro, Cova, El Covo, El Cristo de Monaso, A Cubelluda, Os Eirois, Os Faxeiros, El Fervedoiro, El Fervedoiro, El Fontal, As Fontaricas, A Fonte da Mulliqueira, A Fonte de Monaso, A Fonte de Ransal, A Fonte del Corro, As Fontelas, A Freira, Froseira, Frou, A Fuxeira, Granda Llonga, As Grovas, El Gumio, A Herbosa, Llagúas, As Llagúas dos Chaos, As Llamas, El Llanteirón, A Llastra, Os Llavadoiros, Llavandeira, A Llouxeira, El Mato, El Mazo, A Melandreira, As Mestas, A Metida, Os Migallíos, El Molín, El Molín Novo, Monferroso (lagúa), Os Molíos, El Mosqueirón, Muñón, As Murolas, Navedo, Río Navia, A Ozquía, A Palleira, A Pasada das Llastras, As Pasademestas, A Pasadía, A Pasadúa, Pendia, A Pena Furada, El Penedón, Pequeno, A Pilella, A Ponte Nova, A Ponte Pedra, A Ponte Pequena, Río de Pontes, Poza del Montecín, Pozo da Lagúa (lagúa), Pozo da Llagúa (lagúa), Pozo del Chao da Lagúa (lagúa), Os Regos, A Regueira, A Regueiría, Regueirín, El Regueirín, Requeixa, Reselado, Retrellocouso, Río de Riba, Riofrío, Ribanco, Rodella, A Ronda, A Ronda de Baxo, A Ronda de Riba, Roxíos, Sampol, Sangrante, San Xoán, Sarceda, Sebes, A Sella, A Sella Bidur (lagúa), A Serra, A Silva, El Sixeiro, A Sorna, As Teixeiras, Tellomosqueiro, Texo, A Torreira, Trapella, El Trigo, A Uceira, Urdieira, El Vale, El Valle, Vallín, El Vao Vello, A Veiga, A Veiga de Ouria, A Veiga del Llago, As Veigas, Villanova, Villarín, A Vruite, A Zaranceira, Xicón, Xungosa. Doiras (presa).


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

24

Ò

Alto de Penouta (inscultura), Brañallibrel (explotacións mineiras), A Carcavúa (explotacións mineiras), El Castelo en Serandías (castro), El Castelo del Villar de San Pedro (castro), El Castillón da Veiga de Ouria (castro), Castrillón (castro), El Chao das Albas (túmulos), A Cova del Demo (cova), A Escrita (castro), Foxou (explotacións mineiras), Froseira (explotacións mineiras), Llomba da Ronda (insculturas), Macizo de Penácaros (túmulos), Os Mazos (castro), Pena Moura (insculturas), Pendia (castro), Penedo del Morco (insculturas), río Porcía (explotacións mineiras), Serandías (explotacións mineiras), Serra da Bovia-El Gumio (túmulos), Serra de Penouta (túmulos), Serra de San Roque (túmulos), El Vao Vello (explotacións mineiras), A Veiga de Ouria (explotacións mineiras), A Veiga Grande (explotacións mineiras). CASTROPOL

Balmonte

Aguillón, El Amarelo, El Arco, El Balmonte Barreiras, As Brañatuílle Cabana, A Cabanada, A Cabanías, As Calella, A Candal, El

Candaosa Carballín, El Cárcava, A Carrallo Casa de Cima, A Casa de Porta, A Casa El Vale (A Grandela) Casas de Baxo, As (Obanza) Casía, A Castro, El Cavorcos, Os Cerolleiro, El Couselo


Ò Ferreiría, A Folgueirosa, A Fonte, A (El Castro) Fonte da Pena Grandela, A Greco, El Leirío Llagar Monteavaro Muria, A Murolas, As Niseiros, Os Obanza Obra, A Picacho, El Prudencio, El Rel, El Roza Vella, A Sanchín Santa Colomba Seixo, El Sela de Obanza, A Tanreiros Tendeiro, El Trobo, El Val de Obanza, El Vale, El (Monteavaro) Valín, El Veiga de Folgueiras, A Vellal, El Vilarín

Castropol

25

Vior

Barres

Barres Bodego Campón, El Carretera, A Casa da Granda Casas Novas, As Covo, El Cruceiro, El Donlebún Lamelas, As Lieira, A Louteiro Oubías Paraxes Penarronda Penedo, El Reboledo Rubieira Salcedo Tarel, El Teso de Lois, El Tombín, El Trenor Vale Viladún Vilarvello Viña, A Xebradeiro, El


26

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Castropol

Antigua, A Barreiras, As Cal Castellana, A Castropol Fonte, A Fontela, A Moldes Palomba, A Pruida, A Punta, A Quintalonga Río del Tallo, El Riofelle San Roque Vruiteira, A

As Figueiras

Arnao Carballo, El Figueiras, As Granda Lagúa, A Lois Rozadela San Román

Moldes

Aldeanova, Areeira, A

Augüeira, A Bría, A Carretera, A Casal, El Cornallo, El Eiramola Fabal Ferrol, El Gaioles Granda Horta, A Lantoira Liso Loureiro Palacios Palloza, A Poceira, A Roda, A Sabugo San Miguel San Xoán Silvallá Trobo, El Venta, A Vilagomil Vilarrasa

Piñeira

Becharro Berbesa

Ò


Ò Bouza, A Calella, A Campas, As Campo, El Campoaberto Carballal Carreira, A Casa Nova Casadín Casía, A Castañeirúa Castro Cotapos Cotarelo Covas, As Cruz, A Culmieiros Esquilo, El Ferradal Grilo, El Molín del Monte, El Molín Novo, El Pedreira Péligos Penedo, El Pinal, El Piñeira Pusallane Rego, El Riocalente

Castropol

27

Rodiles Salías San Cristovo Santiago Seixas Soma, A Teixoeira Tomentosa Valín, El Verruga, A Xonte

Presno

Añides Arguiol Armeirín Azoreiras, As Barreiro, El Cabana, A Canedo, El Cárcova, A Cerolleiro, El (Vilar) Couso, El Foxo, El Lanteiro Lavandal Mazo, El Meiredo, El Murias Murias de Baxo Murias de Riba


28

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Pereiral, El Pereiro, El Porqueira, A Presno Pusalvastre Rebouquedo Regocavado, El Requeixo Rondeira Samagán Santalla Sela de Vinxoi, A Sestelo Tabes Trío Veiga del Torno, A Veiga dos Molíos, A Venta, A Vilar

Seares

Aldea, A Axelán Barreiro, El Barrio de Baxo Bosque, El Caleiros, Os Cancelada Carballo Casía, A Cruz de Vilar, A

Cruz, A Decer Fondón Grandallá Lagos Marco, El Molín Novo, El Molíos, Os Outurel Palacio Pedra de Flora Perulleira, A Piñeiro Presa Reamil Reamil Vello Rego de Presa, El Río de Augüeira Río de Seares Seares Souto, El Suparedes Vermello, El Vilar Vilavedelle Viña, A

Tol

Arcenada Barrionovo

Ò


Ò

Castropol

Boudois, Os Bourio Brul Cabaleiros Fonte, A Fontequías, As Granda, A Magosteiras, As Mazo, El Navalín Pedras, As

29

Perulleira, A Pumarega, A Ronda, A Tol Tombín, El Vieiro Vilasebil

Agudelo, Alto Picón, A Bovia, Monte de Brañela, Montes de San Marcos, A Pena da Raposa, Pena de Colpe, A Pena del Agua, Pena del Pelaio, A Pena del Teixo, A Pena dos Bois, Pena Grande, Pena Monteavaro, A Pena Mosqueira, A Pena Moura, As Penas das Vacas, As Penas de Carcaixedo, As Penas de Porta, Penas Longas, A Pica da Malandreira, Pico Abadín, Pico A Penabúa, Pico Cachopo, Pico Curisco, Pico da Aguileira, Pico da Arquela, Pico da Espiga, Pico da Maruxía, Pico da Pedra Dereta, Pico da Rouña, Pico da Zarra, Pico das Murolas, Pico de Arbedosa, Pico de Castelo, Pico de Liceira, Pico de Vilar, Pico del Arco, Pico El Alba, Pico El Marco, Pico El Pedroiro, Pico El Picarelo, Pico Islela, Pico Os Outeiros, Pico Pena Albeira, Pico Pousadoiro, Pico Seco, Pico Taboiro, Pico Verde, El Picón, Serra da Bovia, Serra de Braña Xual.

==

El Acevreiral, A Amoreira, Angueira, Arbedosa, Balmonte, Berbesa, Binteiro, Os Boudois, Branco, A Braña, Brañatuílle, Brul, Buscabreiro, Río de Añides, Axelán, El Cabrito, Cadabeira, A Cal, A


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

30

Ò

Calella da Mula, El Campo (lagúa), El Campo Grande, El Candal, El Canedo, Carballal, El Carballo de Martín Perna, Carlangas, Carrales, As Casas de Riba, Casteda, Os Castros, Cima, El Ciollo, Corraldela, El Corro, El Cortín, Os Corzos, El Couce, Os Couces, Os Covos, A Cuba, Río da Veiga de Ouria, Río de Obanza, Río Eo, El Érbido, El Escouredo, Fabal, As Faias, As Fiosas, A Fonte, A Fonte del Salgueiro, A Fonte Fría, A Fonte Mala, A Fonte Redonda, El Fornelo, A Forxa, A Foxa, A Freita, A Fulladoira, A Galía, A Gamallosa, Gancedo, El Grilo, Islela, A Labana, Lagos, Lamiceiras, A Louxa, A Louxeira, As Magosteiras, María (lagúa), El Medio (lagúa), El Molín Vello, El Mouco, Muria, Murias, Navedo, Os Niseiros, A Ougueira, Palmión, A Palomba, Paradela, Pasada, A Pasada, As Pasadas, A Pasadía, El Pedregal, Péligos, A Pena Mosqueira, Penarronda, Penedo Zarrado (lagúa), El Pereiral, El Pico Verde, Piñeiro, Río Porcía, El Pozo (lagúa), Presa, Pusallane, Regueira Seca, Os Regueirales, Requeixo, Río de Reselado, Riofelle, Ronda, Santalla, Seares, Seixas, A Sela, Río Suarón, Taboiro, Río Tol, Tomentosa, Tornado, As Tres Fontes, A Uceira, El Val del Coto, El Vale, A Veiga da Ovella, Viladún (lagúa), Vilarín, El Viso, El Xeixo (lagúa).

~

As Acías (praia), Arnao (enseada), Arnao (praia), Arroxo (punta), A Atalaia (punta), El Barco del Cura (punta), El Binteiro (punta), El Boi (punta), Os Botes (praia), A Cabana (punta), Os Caleiros (enseada), Os Canoucos (punta), Os Carballíos (praia), Os Carballíos (punta), El Corno (punta), A Cruz (punta), Espiela (praia), Espiela (punta), Fabal (enseada), A Fonte (enseada), A Fontela (enseada), As Fontías (punta), Lagosteiro (enseada), A Lieira (enseada), Llan (punta), El Maste (punta), Navallín (illa), Penalba (praia), Penalba (punta), Penarronda (praia, monumento natural), A Ponte dos Santos (ponte), A Punta de Santos (punta), As Regueiras


Ò

Coaña

31

(enseada), Ría de Ribadeo (ría, reserva natural), Romelas (illas), Salgueiro (praia), Salías (praia), Seares (enseada), El Sobernado (punta), A Taraxe (punta), Turrullón (illa), Veloso (punta).

Alto da Coroa (túmulo), El Castelo en Llagar (castro), Os Castros na Bouza (castro), Os Castros en Brul (castro), Os Castros en Piñeira (castro), Os Castros en Santalla (castro), Os Castros en Seares (castro), Os Castros en Vilavedelle (castro), Chao da Ogueira en Piñeira (túmulo), El Corno en Viladún (castro), El Corolo en Lantoira (castro), A Coroa en Eiramola (castro), El Esquilo (castro), río Fornelo (explotacións mineiras), As Grovas (explotacións mineiras), Lombo da Arquela en Balmonte (túmulo), Pasadía en Brul (túmulo), Pedra Dereta (túmulo), Pedras Apañadas en Balmonte (túmulo), río Porcía (explotacións mineiras), Serra de Braña Xual (túmulos), Tanreiro en Balmonte (túmulo), Vao del Arca en Brul (túmulo), Val del Candal (explotacións mineiras).

Cartavio

COAÑA

Barco, El Cartavio Esteler, El Lloza Llugarnovo San Cristovo Silvarronda Villallocai

Xonte

Coaña

Braña, A Cadavales, Os Carbón Casa Branca, A Cereixedo Cigoña, A Coaña Cruces, As


32

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Llogüís Llosoiro Meixide Mestas, As Nadou Santo Estevo Sarriou Sella, A Talladas, As Travesa, A Valentín Villar, El

Folgueiras

Abredo Ansilán Barqueiros Esfreita, A Espín, El Folgueiras Meiro Outeiro Torce Xarrio

Llebredo

Cabanía, A Llebredo

Mouguías

Astás Camaral, El

Canteiro, El Courota, A Cristo, El Espín, El Foxos Fundillón Medal Mouguías Ortigueira Rabeirón, El Regueira, A Veiga de Pindolas Villares, Os

Trelles

Arbedosa, A Arco, El Arnunde Barreiras, As Bragal, El Bustarbernego Cernada, A Curillón, El Ferreiro Llameira, A Orbelle Pereira, A Pousadoiro, El Pumarín Retella, A Sequeiro

Ò


Ò

Coaña

Trelles Trousas, As Valles, Os Vallía, A Veigas, As Verde, A Villar, El Vivedro

Villacondide

Aspra, El Busnovo Cadaval de Baxo

33

Cadaval de Riba Estelleiro, El Porto Ronda, A Sabariz Tarrebarre Teixedo Teixedo de Baxo Teixedo de Riba Villacondide Villardá

Alto da Montería, Alto da Vara, Carballosa, El Montecín, Penedois, El Pereirón, El Pico Alto, Pico Castello, Pico da Costa, Pico da Vidrosa, Pico de Bouza, Pico del Áliga, Pico dos Bois, Pico dos Penedos, Pico El Bravo, El Picón, Picón de Trapa, Picón de Vidrosa, Pico de Xarrio, Picón dos Lloureiros, El Piquín da Braña, A Polleira.

==

Ansilán, As Antiguas, Río de Armazá, El Bragal, El Bravo, Bustabernego, El Cabanal, A Cabanía, A Candousa, El Cargadoiro, Carril, Castañeira, Castardiel, El Contorno, Os Contornos, El Cortín, El Esteler, A Faia, As Figueiras, El Folladoiro, A Fonte del Camín, A Forcada, El Fundión, A Llagúa (lagúa), Llavaios, A Llouxeira, As Llouxeiras, Mariales, Río Meiro, Río das Mestas, Mudrieiros (lagúa), Río de Nadou, Ría de Navia, Río Navia, El Nío del Corvo, A Pasada,


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

34

Ò

El Pinto, A Ponte, A Pontenova, Pumarín, Ramos, A Regueiría, Riba, El Río, Riofrío, Sagrado, Sarriou, Sequeiro, Somosérbidos, A Teixeira, El Tesouro, A Travesa, Vivedro.

~

As Areosas (illas), Armazá (praia), Arnelles (praia), El Barco (praia), A Barra (praia), A Barra (punta), Barrosa (praia), El Bigareiro (punta), A Cabana (punta), A Campella (punta), Os Canellos (illas), El Castello (punta), Castrello (punta), A Collea (praia), El Cónico (punta), Corveirón (punta), Os Covallos (punta), Engaramada (punta), A Figueira (praia), El Fornel (punta), Os Gavieiros (illa), Gavieiro de Fóra (illa), Gouñón (punta), A Isla (praia), A Llamosa (illa), A Llastría (illa), A Marella (praia), Mixames (praia), El Palo (punta), Pandelleiro (punta), A Pedra del Congrio (punta), A Pedrellada (praia), A Percebeira (praia), A Percebeira (punta), Salías (punta), San Agustín (cabo), Torbas (enseada), Torbas (praia), El Valladón (punta). Arbón (presa).

El Castellón de Villacondide ou Coaña (castro), Castredal en Pumarín (castro), Coaña (estela discoidea), Coaña (túmulo), As Cruces (túmulos), El Fornel nas Cruces (explotacións mineiras), Llombo del Ribeiro (túmulos), Llombo dos Trobos (túmulo), Lloza (explotacións mineiras), Mouguías (castro), Punta da Figueira en Medal (castro), Riofrío en Vivedro (explotacións mineiras), Valentín (torques desaparecido).


Ò Bullaso

Eilao

EILAO

Baboreira, A Bullaso, Bustello, Chousa Vella, A Cortín, El Llanteiro Llombatín, El Poceiro, El Villar de Bullaso, El

Eilao

Barreiras, As Barreiros Cabeceiro, El Cachafol Canaveiro Carballal Casas del Río, As Cima de Vila Cortes da Silva, As Cortes de Abredo, As Cortes de Buspende, As Eilao Eilongo Entrerríos Erces Fondón, El Grandela, A

35

Grandelía Lleiras, As Lombo, El Mellide Montaña, A Moxardín Pastur Pena, A Pena del Río, A Pereiría, A Perlol Polavila Ponte, A Praza, A Quintal, El Rebordela Rozas, As Rozos, Os Santo Estevo Silvela Tourelle Valonga Vilar de Pastur Vilaseca Zadamoño

Eirías

Cernías Eirías Estela Navedo


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

36

Río de Villar Río de Cova Sarzol Tamagordas

A Ronda

Braña, A Cabanela Meisnado Pato, El Silvarelle

Ò

Vale de Louredo, El

Xío

Canteiros, Os Llomba, A Penas, As Rebollal, El Salgueiros, Os San Xulián Vao de Xío, El Xío

Altos de Producentes, Os Gargalois, Penamaior, Pena del Pico, El Penedo da Colmía, Penedo de Penaescuita, Peno Blanco, Peno El Groso, Pico Abraedo, Pico Aguileira, Pico As Sellas, Pico Castello, Pico Coiredo, Pico Cornos Pereiros, Pico da Azoreira, Pico da Barreira, Pico da Cruz, Pico da Degolada, Pico da Sela, Pico da Vaga, Pico das Grovas, Pico de Barandón, Pico de Bidur, El Pico de Corno, Pico de Cuedo, Pico de Mudeiros, Pico del Candamoxo, Pico del Castro, Pico del Cordal, Pico del Grandón, Pico del Outeiro, Pico El Carrazpio, Pico El Corno, Pico El Llaguerío da Pereira, Pico El Lloural, Pico El Palacio, Pico El Picón, Pico El Soutón, El Pico Grande, Pico Iruella, Pico Mexois, Pico Os Gargalois, Pico Rubio, Pico Sarnoso, Pico Suarribas, Pico Vigueira, Pico Violla, Picón, A Pruida de Barreiros, Santo Estevo, A Serra de Carondio.

==

El Aceval, El Aceval (lagúa), El Adrado, Arcaxullán, A Arquela, Benteiro, As Bidules, Botelle, A Braña del Pao (lagúa), A Braña Vella, El Brañal, Brañanova, Brañanova (lagúa), Campolago (lagúa), El


Ò

Eilao

37

Campo Redondo, Canabeire, Río de Carballal, A Carballeira, Carcavón, A Carrila, As Carrueiras, El Castelón, Castro, Os Chaos (lagúa), Río Cillúa, A Cobertoirada, Combarro, El Correlo, El Cortín, As Corvas, A Costa, Covalelle (lagúa), El Covo, Os Covos, Eilao (lagúa), Eirías, Río de Entrerríos, A Esquitadoira, A Estremadoira, El Ferrado, Folgueirúa, A Fonte, As Fontelas, Fontevella, Fornín, El Foxo, A Fuxeira, A Galeira, Os Grovados, As Grovas, El Gouño (lagúa), Río de Hío, Lago, Leices (lagúa), A Llouxeira, As Lubicieiras, As Lubicieiras (lagúa), As Maleiras, El Marcello, Meisnado, Mera, Miguel, Modrieiros, As Moscas, Navedo, Río Navia, El Omeiro, Padornelo, Penacerrada, A Pereira (lagúa), El Poleiro, Pousadoiro, El Pradorramón, Os Prados (lagúa), El Rego, A Regueiría, Os Relallos, El Requeixo, Río de Riello, Sarzol, Seco, A Selía, A Secolía, Río de Silvarelle, Os Testos, Río Teixedo, Vaga, Val de Barra, Vale Forcada (lagúa), Valdebar, Valle da Vaca, Valle del Penedín, Vallín, Os Vallíos, Valonga, El Vao da Sela, El Vaostriz, A Veiga de Alías, As Veigas, El Villar, Villarín, A Vruite, El Xeixo (lagúa), El Xeixo (Lagúa), Xío, A Xunqueira. Doiras (presa).

Altos de Beveraso (insculturas), El Barcalín (túmulos), A Cabana del Mouro en El Pato (explotacións mineiras), Camín Grande (túmulos), Carballeira (túmulos), Os Castellois de Eirías (castro), El Castelo de Entrerríos en Pastur (castro), El Castelón de Eilao (castro), El Castelón de Zadamoño (castro), Chao da Arquela (túmulos), A Corte de Erces (insculturas), As Cruces (túmulos), A Degolada (túmulos), A Encadromada (túmulos), Entrerríos (túmulos,


38

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

dolmen, insculturas), A Ermita de San Roque (túmulos), Furada del Rego (explotacións mineiras), Furado de Pepeta (explotacións mineiras), Gargalois (dolmen), Lagúa del Seixo (túmulos), As Llagúas (túmulos), A Llomba del Castro en Llombatín (castro), Merúas (túmulos), Mina de Abaxo en El Pato (explotacións mineiras), A Pena da Buvia (túmulos), A Pena da Cabana (dolmen), A Pena del Mouro en El Pato (explotacións mineiras), Pena Encantada en Silvarelle (explotacións mineiras), Penas Llongas (túmulos), El Pico da Cruz en Tamagordas (castro), Prado de San Roque (túmulos), Serra da Bovia (túmulos), Serra de San Isidro (túmulos), Serra de San Roque (túmulos), Vale del Carrizpo (túmulos), As Veigas (túmulos). FRANCO, EL

Arancedo

Abelleiras, As Andía, A Andía de Baxo, A Andía de Riba, A Arancedo Arancedo de Riba Barrosas de Baxo, As Barrosas de Riba, As Cabanella, A Calella, A Candal, El Castro, El Cavorcos, Os Cernada, A Chabolo, El

Couz, El Enxertedo, El Figueirola, A Follaranca, A Gudín Llombo, El Mazo, El Nogueira, A Ponte da Veiga, A Pozo, El Preguntoiro, El Pumaríos, Os Rabexo, El

A Braña Arnosa, A Bargaz Becerril, El


Ò Braña, A Cabana, A Cabana Vella, A Calellía, A Calveiro Caroceiro, El Caroceiro de Baxo, El Caroceiro de Riba, El Castañedo, El Cavornas, As Chao das Trabas, El Grandamarina Fonte, A Llamazo das Cavornas Mendois Mercadeiros Pena de Cabras Romelle Romelle de Baxo Romelle de Riba Sellas, As Vao, El Villarín

A Caridá

Arboces Atalaia, A Calella, A Campo Grande, El Caridá, A Cova, A

Franco, El

39

Cruz, A Llóngara Porto, El Senra, A Trigal, El

Llebredo

Balcón, El Bidureiral, El Brañamaior Bustel Campo, El Granda Llebredo Pandella, A Pasadúa, A Penas, As Riocabo Vallías

Miúdes

Beiral Bouzas, As Brañoto, El Caballeiros Castañedo, El Castello Cilleiro Cotarello, El Farineiro, El Ferreira


40

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Freisnedo Godella Grandella, A Guxoi Llavadoiro, El Miudeira Miúdes Molleda, A Paraxúa Perdigueiros Piantes Pontes, As Quintas, As Rebellón, El Villar

Prendonés

Arbedeiras Anguileiro Barreiras, As Boimouro Cabenzos, Os Carbexe Casa Rica Castro, El Casúas, As Guarda, A Llagúa, A Llouredal, El Llugar Novo Llugar Vello

Maurella Meisnado Molieiro, El Nenín Penedo, El Perulleira, A Pilande Piñeira Prendonés Quintas, As Rebollada, A Riobón San Xoán Sueiro Tarracías, As Vellal, El Zarredo

Valdepares

Argul Armaior Atalaia, A Barraca, A Boucel, El Escaleiros, Os Fonfría Forxega, A Franco, El Llastres Marón, El Mernes

Ò


Ò

Franco, El

Molle, A Molleda, A Mourelle Novales Ovieiro Pebidal, El Pedra Porcía Porto, El Ronda, A Salgueiras San Pelaio Trollobargo, El

41

Valdepares Viso, El Zarradín, El

Villalmarzo Castello, El Chao, El Lludeiros Maiorazo, El Río de Caballos Samarfún San Xullán Villalmarzo

Alto da Montería, Alto da Vara, Altos del Farineiro, El Cuadramón, El Farineiro, Fonte Vella, Monterrondo, Pico Alto, Pico Anguileiro, Pico Cachopo, Pico da Granda, Pico da Llagúa, Pico da Mesneira, Pico da Travesía, Pico da Veiga, Pico da Verruga, Pico da Vidrosa, Pico das Virtudes, Pico de Mendois, Pico del Árbol, Pico del Cano, Pico del Corno, Pico del Cotarro, Pico dos Bois, Pico El Bravo, Pico Llouredal, Pico Louteiro, Pico Pruida, Santa María.

==

Acevreiros, As Agullas, El Balcón, Río de Bargaz, Binteiro, Río Brañamaior, Buspedroso, Bustel, Caballeiros, Caballos, Cabanía, As Carboeiras, El Cadorno, El Cantarillón, Carcedo, Castardiel, Río Castello, As Cavornas, El Couz, Covos, Río da Filangueira, Río da Follaranca, A Fonta, A Fonte Seca, Os Freisnos, Friadal, Granda,


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

42

Ò

Grandalleira, Río Grande, A Llagúa (poza), A Llandá, Os Llourerois, As Maseiras, El Matadeiro, Meisnado, Río del Mazo, Río de Mernes, Monte Grande, Río Miúdes, Molín das Sellas, El Molín Vello, As Molleiras, Navaredo, A Pasada, A Pasada de Riocabo, A Pasadúa, Pena, Río Pequeno, Perdigueiros, Río Porcía, Pormenande, Ramos, Recorva, El Regueirín, Río de Riocabo, Salgueiras, Torbas, Vallín de Umeiros, Río de Vao de Castro, Veiga del Torno, Río del Veigoto, A Venta, Villarín, Xonte.

~

A Atalaia (punta), A Barqueira (enseada), Os Bois (illas), Branco (cabo), Cambaredo (praia), Cambaredo (punta), El Carral (punta), Castello (praia), El Castellón de Pormenande (punta), Chisliqueira (illa), A Corveira (illa), Corveiro (illa), Os Corvos (punta), As Covas (punta), As Ferreiras (punta), A Fontía (punta), Foxos (illa), El Gavioteiro (punta), Grande (illa), Lleitavida (punta), Monellos (praia), Monellos (punta), A Mortiza (enseada), Penedo Mouro (punta), El Picón (punta), Porcía (praia), Pormenande (praia), El Rego (punta), Riboira (praia), Torbas (praia), Vella (punta).

A Andía (explotacións mineiras), Arancedo (explotacións mineiras), El Arcueira en Mendois (túmulo), Bargaz (explotacións mineiras), El Barredal (explotacións mineiras), A Braña (explotacións mineiras), Cabo Branco en Valdepares (castro), río Cambaredo (explotacións mineiras), As Cárcovas de Pena (explotacións mineiras), El Caroceiro (explotacións mineiras), El Castellón en Castello (castro), El Castellón na Caridá (castro), El Castrón en Arancedo (castro, explotacións mineiras), As Cabornas (explotacións mineiras), A Coroa en Prendonés (castro), A Coroa del Castro en


Ò

Grandas de Salime

43

Arancedo (castro), El Couz (explotacións mineiras), As Covas (explotacións mineiras), Entornadoiro (explotacións mineiras), Ferreira (explotacións mineiras), A Grova (explotacións mineiras), El Llamazo (explotacións mineiras), Llamúa (explotacións mineiras), El Mazo (explotacións mineiras), Miúdes (castro), El Pedregal (explotacións mineiras), El Pedreiro en Carbexe (túmulo), Pena de Cabras (explotacións mineiras), El Pozo del Llago (explotacións mineiras), Pusnovo en Llebredo (túmulos), El Regueiro del Torno (explotacións mineiras), Trabúas (explotacións mineiras), El Valle (explotacións mineiras), El Valle da Perdiz (explotacións mineiras), Os Valles (explotacións mineiras), El Vao (explotacións mineiras). GRANDAS DE SALIME

Grandas de Salime

Barrialón, El Bovias, As Busmaior Cabanela Campas, As (Grandas) Campón, El Carballo del Cuito Carballo Falso Carme, El (Grandas) Carrilón, El (Santa María) Casa da Lagúa, A Casía, A Casteadelo Castro Cereixeira

Chao, El Cima de Vila (Castro) Cima de Vila (Grandas) Correlos (Santa María) Coto Couso, El Cruces, As (Grandas) Escanlares Escola, A (Santa María) Fabal, El Farrapa, A Ferreiro, El (Grandas) Fondo de Vila (Castro) Grandas Lagar, El Llan de Carballo Lomba, A Malneira


44

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Muroca, A Nogueirou Padraira Paradela Paradela de Salime Pasadoiro, El Pedre Penabranca Penadrada Pico del Zarro, El Pico Vilar (Grandas) Quintá de Saborín, A Reigada, A Requeixada, A (Santa María) Robledo Ronda, A Salime Salto, El San Xulián Sanmaior Santa María Trasmonte da Boliqueira Valdedo Vales, Os Valía, A Vilabolle Vilar, El Vilarello Vilar Maior Vista Alegre

A Mesa

Buspol Mesa, A Texedón, El Toucedo, El Valía Maior Vilar de Buspol, El

Negueira

Airela, A Armilda, A Pelou Vila de Fondo

Penafonte

Arrotón, El Avesigo, El Brañota, A Bustelo del Camín Cruces, As Fielato, El Fonsandín Lieira, A Pena Marela, A Penafonte Penafurada Pontiga, A Seoane Silvañá Teixeira Trasmonte

Ò


Ò

Grandas de Salime

Valabelleiro Veiga, A Veiga da Cima, A Viñola, A Xestoselo Xestoso Zarra, A

Trabada

Barrial, El Castro, El Chao de Naval, El Corno, El Cova, A Cova de Baxo, A Cova de Riba, A Fabal, El Folgosa Fornaza, A Llan de Pereira Mazo de Río de Cabalos, El Molín da Cova, El Monteseirín Grande Monteseirín Pequeno Pallarín Pena del Corvo, A Penedo

Quintela Rañadoiro, El Reboleira, A Rego, El Trabada Tras da Cova Valías da Cova, As

Vilarpedre

Casía, A Corula, A Paradela Pasarou San Bruno Tartagueira, A Trasmonte da Corula Vilarpedre

Vitos

Burualla Magadán Molín de Vitos, El Ponte de Vitos, A Riotorto Vitos

45


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

46

Ò

El Acevo, Aguión, Aias, Buspol, Campón, Corvo, Coto, El Moural, Pedras Apañadas, Pena Acevo, Pena Casais, Pena Louxada, Pico Cuía, Pico da Mina, A Rubia, Tombo, Valiel.

==

As Aguas, Allonca, Río Alumbreira, Río Augüeira, Baldeiro, El Bañal, Barangada, Berxuste, As Bodegas, A Boliqueira, Bornela, Brañota, Cabalos, Cales, Os Carríos, A Casía, Couces, Couso, A Cova, El Covo, Río Ferradal, Ferreira, Gabas, Meda, Río del Molín, Monteseirín, El Navallón, Río Navia, Novo, Río del Ouro (Or), A Pena, Pena del Boi, Penafonte, Pereiro, Pradíos, Prados, A Regueira, Regueirín, El Regueirín, El Regueiro, San Martín, Santa María, Seimeira, Silvá, El Soutón, El Texedón, Río de Trasmonte, Río Troncón, Valabelleiro, Val de Salanceira, El Vale, Río da Valía, Val de Freire, Val Rubieiro, A Veiga, A Veigoa, Vilapedre, Vilar Maior. Salime (presa), Serra de Carondio e de El Valledor (paisaxe natural).

(+ )

A Albeira, Doade, El Mazo, El Molín das Barallas, A Quintá, Saborín, San Feliz, Susalime, A Veiga Grande (poblaciois desaparecidas baixo a presa de Salime).


Ò

Ibias

47

Monte Bornela en Santa María (túmulos), El Canadeiro (túmulo), El Chao de Cereixeira (túmulos), Chao del Molín del Río (insculturas), El Chao de San Martín (castro), Pico A Cancela (túmulos), El Coto en Padraira (insculturas), El Cuturulo en Penafonte (castro), Folgosa (castro), A Mesa (túmulo), Pelou (castro), Pena Furada (explotación mineira), Val Abelleiro (castro, explotación mineira), Valdepena en Nogueirou (insculturas), A Xorenga en Xestoselo (insculturas, túmulos), Zarro das Tumbas en Robledo (túmulos). Cecos

IBIAS

Augüeiro, El Boiro Bustelo Cadagalloso Campelín Carboeiro Cecos Centeais Chao de Abelleira Folgueiras de Boiro Mergulleira, A Pena del Corvo, A Pousadoiro Rellán Ricadeixo San Román

Santo Estevo Vilamaior Vilar

Os Coutos

Folgueiras dos Coutos Gavianceira, A Lagúa, A Muria, A Muria de Baxo Cha, A Muria de Riba, A Parada Perdigueira Santa Comba dos Coutos Val de Ferreiros Vilarello Vilaselande Viñal, O


48

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Santo Antolín de Ibias Aguallo, El Barreal, El Barreiras, As Caldevila Calvario, El Campa, A Cascarín, El Couso, El Cuantas Ferreira Folgoso Fondal, A Foxo, El Gralleiras, As Lagarón, El Liares Maquía, A Miquelo, El Montillo Peneda Piñeira Praza, A Regueiro, El Routiña, A Santo Antolín Sol, El Torgual, El Valín, El Veiga, A Viña Vella

Marentes

Busto Marcellá Marentes Valía Grande, A Vilaxane

Peliceira

Arandoxo Peliceira

San Clemente

Alguerdo Busante Oumente San Clemente Santa Comba Serra, A

Sena Barca Bustelín Casa de Barreiros, A Castaosa Penedela Río de Porcos Salvador Santiso Sena Sestelín Seroiro

Ò


Ò

Ibias

Andeo Dou Folgueiras da Viouga Forna Grova, A Mourentán Ouría Pradias Seroiro Val de Bois Valvaler

Taladriz

Llanelo Taladriz Vilaoril Vilar de Cendias, El

49

Vilarín Vilarmeirín

Tormaleo

Buso Fondo de Vila Fresno Lamela, A Luíña Piadeira, A Poblado, El Salgueiro, El Torga Tormaleo Vilares de Abaxo Vilares de Arriba

As Biarzas, Busbeirón, A Candaosa, A Carcavina, El Cazarnoso, A Cebada, Cervos, El Chailón, El Chailón Fondeiro, Chao del Pozo, Ciallo, Cinsa, Cotarro, El Couño, Cuías, El Esteleiro, A Pena, Pena Forcada, A Pena Velosa, As Penas de Tuña, Penela, Os Picarelos, Pico da Vila, A Plana, Os Pradallos, El Redondo, El Regueiro, Rioseco, Os Vales, A Valía, El Valín, Alto de Valvaler, El Viso, A Valladeira.

==

Río Abelleira, Abraedo, Acercadas, Acevedo, A Alvariza, Andeo, Antigo, Arandoxo, El Argomal, El Arroto, Avesío, Río de Azores, A Barreira, Bolleiro, A Bouza, Río Busante, Río Bustelín,


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

50

Ò

Busto, Río Cabo, As Cabulías, Cadagalloso, Caldevila, Campa da Cruz, Campelía, Candacabalos, El Candal, Río Cervos, Os Chagozos (lagos), A Collada, As Comuñas, Confita, El Corión, El Corisco, Río El Corno, Os Córragos, Coruxeiro, El Corvo, A Costa, Couto, Río dos Coutos, Covas, Cuturelo, Erbedeiro, Río Escuroso, A Folgueira, Folgueiras, Fondo de Vila, Fonte Aguilladas, Forna, Fresno, A Grova, Río Ibias, Río Lagarín, Lagüeiro, A Lama, A Lamela, Leituelos, Río Liares, Llamoso, Río Llanelo, Río Luíña, Marcellá, Marentes, El Mazo, El Medio, Meixide, Merileo, Min, Os Molíos, Moreira, A Muria, El Navallo, Río Navia, Oumente, Pan Forco, Pan Porco, Pandelo, Parada, A Pasadía, Pedroso, Peliceira, Pena Forcada, Pena Negra, A Pena Velosa, Peneda, Penedela, Pontedo, El Pontigón, Pumarega, Punteira, El Rebincadoiro, Rebordelo, A Redonda, Redumil, A Regueira, A Regueiría, Redomín, A Rondela, Rubial, Río Rumión, Saldoiro, Salvador, Sestelín, Río A Teixeira, Tesouros, Torga, Trabanco, As Vacas, Val da Reboleda, Vale da Castañal, Val Rafuseiros, O Val da Roviña, Valdebois, El Vale, A Valía, A Valía Grande, Valía Longa, Río Valía Escura, A Valía Porca, Río As Valías, Valicel, Os Valíos, Valcarce, Valmaior, Valserra, Valvaler, El Vao, Río Viouga, Xangozos, Xoteiras, Xuncelos, Xunqueira. Moelos (reserva natural).

Andeo (dolmen), El Castelo de Cecos (castro), O Castro en Vilarello (castro), Chao de Leda en Seroiro (dolmen), Chao dos Moullois en Vilares de Arriba (dolmen), O Coredo na Lagúa (castro), Fondo de Vila (castro), A Hucha da Serra en Pradias (dolmen), río


Ò

Navia

51

Ibias (explotacións mineiras), A Pena dos Pozos en Andeo (insculturas), Penedela (explotacións mineiras), Río de Porcos (explotacións mineiras), Sena (castro), Vilarmeirín (castro).

Andés

NAVIA

Aspra, El Barcúa, La Calvario, El Campo de San Pedro, El Casa Nova, La Colorada, La Cortías, Las Cruz de Paderne, La Esperanza, La Fábrica, La Foro, El Guardia, La Louteiro Monte, El Paderne Téifaros Téifaros de Baxo Téifaros de Riba Venta, La Villalonga, La

Anlleo

Anlleo Cacabellos

Casadoiro Cepeda Espousende Molín Novo, El Monte, El Murias, Las Omedo, El Piqueira Puñil Regla, La Sante Toural

Navia

Arco, El Caborno Calellas, Las Colorada, La Corno, El Cortes, Las Navia Olga Pardo, El San Francisco San Marcos San Roque Velarde, El


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

52

Piñeira

Busmargalí Freal Frexulfe Piñeira Villauril Xeixo, El

Polavieya, La Escas, Las

Villanova

Ò

Acenias, Las Armental Buavista Cabanella Colorada, La Dornas, Las Llamabúa Salcedo Talarén Talarén de Riba Venta, La

Alto Las Pedras, La Costa, Monte Las Veigas, El Recosto.

==

Ambas Regueiras, Río Anlleo, Río Baraio, Faquina, Rio Frexulfe, Río Olga, El Río del Monte, Río Navia, San Martín, Villauril.

~

Las Barrosas (praia), Las Barrosas (punta), La Bragada (praia), La Bragada (punta), La Cascareira (punta), El Castello (punta), , El Castrillón (punta), El Cereizo (punta), El Cuedo (praia), Fabal (praia), Fabal (punta), Frexulfe (praia), Ría de Navia, Navia (praia), La Pedra (punta), Pena Furada (punta), El Picón (punta), Las Rubias (praia), Las Rubias (punta).


Ò

Negueira de Muñiz

53

Alto Las Pedras (túmulos), El Castrillón en Téifaros (castro), El Castro en Armental (castro), El Cegarito (explotacións mineiras), Frexulfe (explotacións mineiras), Santa Olalla en Villanova (castro), Téifaros (explotacións mineiras). NEGUEIRA DE MUÑIZ

Barcela

Barcela Braña de Folgueiro Cancio Castelo Foxo, El Rozadas Santalla Vilauxín

Marentes

Calabreo Lavandeira, A Pena da Nogueira Robledo

Negueira

Bustelo de Murias Murias Negueira Pieiga Sanformar

Seira Vilaseca

Ouviaño

Brañela Bustarvelle Carballín, El Gamalleira, A Ouviaño Pereira Fría Quintas, As Tallobre Vilarmeor

Río de Porto

Entralgo Río da Raseda Sarceada Vilagudín

Ernes

Ernes Escanlar Vilar


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

54

Ò

Altos de Bustarvelle, Altos de Penas Apañadas, Busbeirón, Monte de Bustarvelle, Monte Valía de Oural, Pena dos Carrís, Pena Gralla, Pico da Lagúa, Pico do Cantín, Pico do Tombo, Serra de Penas Apañadas.

==

Abelleiro, Acevedo, O Couso, Covas, A Galieira, Os Muíños, Río Navia, A Pasada, O Val, Vilarello. Salime (presa).

A Cova dos Mouros en Vilouxín (cova), El Foxo (túmulos), Vilauxín (túmulos).

Pezós

PEZÓS

Argul Avesío, El Braña Vella, A Cabanela Casa Carril Cela Fontelas, As Francos

Liares Lixou Molín, El Ousoño Paicega, A Pelorde Pereira Torta Pezós San Pedro de Augüeira Sanzo Sequeiros


Ò

Pezós

Serán Solano, el Veiga da Sinza, A

55

Ventela, A Vilabrille Vilarmarzo

Casas, Corno, Pena Escaleira, Penelías, Penón, Pico del Horro, Picón, Picón, A Reigada.

==

Río Augüeira, El Boi, A Braña Vella, Figueira, Leirú, Río de Lixou, Molín de Hío, Mon, Río Navia, A Paicega, A Pasadía, Prida, Pumaríos, Regueirín, A Roxía, San Martín, Serán, Tordiz, El Vale, Veigón, Vilarín. Doiras (presa), Salime (presa).

Antiguas en San Pedro de Augüeira (explotacións mineiras), Argul (castro), Brañavella (explotacións mineiras), Campo de San Andrés (necrópole), Campo de San Miguel en Argul (necrópole), El Canal en Argul (explotacións mineiras), A Carcavúa (explotacións mineiras), El Coto en Sanzo (túmulos), As Furadías (explotacións mineiras), Penafurada en Sanzo (explotacións mineiras), Peso de Vilabrille (pedra desaparecida), Pezós (torre), Santa Cruz (castro), A Seara del Corno (torques desaparecidos).


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

56

SAN MARTÍN DE OZCOS

Eilao

Airelo Arne, El Arruñada, A Casa del Rico San Pedro de Hío

Labiarou

Barrial de Acó (Labiarou) Barrial de Aló (Labiarou) Casa da Ponte Chao de Vilar Labiarou Liceira, A Ourial Piorno Sarceada Solá, A Soutelo Testemuñas Vilameá Vilarín de Piorno Vilarpille

San Martín de Ozcos

Barreira, A Barrial de Riba (San Martín) Barrio de Abaxo (Ron) Barrio de Riba (Ron) Bertosentes

Ò

Bouza, A Carballeira, A Carcavón Casa El Vieiro Casa El Xastre Casa Nova, A Casa Valincovo Corro, El Coto, El Cruz del Vilar, A Deilán Escuita, A Folgueirosa, A Louxedo Mesón, El Mon Pasarón Pena da Ozca de Baxo, A Pena de Ozca de Riba, A Penedo, El Penela, A Perdigueiros Pradín, El Rebolo, El Reboqueira, A Ribacasa (Teixeira) Ron San Martín de Ozcos San Paio San Pedro de Augüeira


Ò

San Martín de Ozcos

Teixeira Trapela, A Trasmonte Valdedo Ventosa Vila, A Vilamañe

57

Vilarín de Trasmonte, Vilarquille

Pezós Bousoño Mazo de Mon, El

Arandos, Marón, Mosqueiro, Outeiro, Pena Aceval, Pena del Xugo, Pena El Corvo, Pena Gazpallosa, Pena Moxosa, A Pena Verde, Penas de Bode, Penedo de San Miguel, El Pico, Pico da Escomulgada, Pico del Chao, Picón.

==

El Arne, A Arroza, Bousoño, Calabobos, Canteira, Casais, El Conde, A Costa, A Cova, Río de Candas, Deilán, A Estremadoira, Río de Ferreira, Folgueiralín, A Fonte, A Fonte de Vilarín, Fonte Fontal (lagúa), Río de Hío, As Lagúas (lagúas), Lamas, Longa (lagúa), Mon, A Pena, El Pico (lagúa), Rixou, Rubieiro, Río San Martín, A Solá, Río Soutelo, Río Vilameá, Vilarpille, Vioforco.

A Arruñada (explotacións mineiras), Castromior (castro), Chao de Reboqueira (túmulos), Covas del Resalado en Bousoño (explotacións mineiras), Deilán (castro), El Fito en Louxedo (túmulos), río Hío (explotacións mineiras), Os Pedrousos en Teixeira (túmulos), Pena Tallada en Vilarín de Piorno (insculturas), Pena Teixeira (túmulo), Pico da Mina en Bousoño (castro), Piorno


58

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

(explotacións mineiras), Prado del Corro (túmulo), San Isidro (castro), San Martín de Ozcos (diadema), San Paio (castro), río Soutelo (explotacións mineiras), Valderexe (xacemento), Vilarín de Piorno (castro). SANTALLA DE OZCOS

Amieiros, Os Ancadeira, A Barcia Barreiras, As Biduedo Braña Vella, A Busqueimado Cabanela Caraduxe Cárquiva, A Casa Nova Casía, A Casoa, A Castro, El Cerca, A Cruz, A Ferraría, A Ferreira Ferreirela Ferreirela de Baxo Ferreirela de Riba Liñeiras Lourico Louseira

Mazo de Caraduxe, El Mazo Novo, El Millarado Millarado de Baxo Murias Nonide Parada Peizais Pereiro, El Perulleira, A Pinguela, A Poceiras, As Ponte, A Pontigón Pousadoiro Pouso, El Pruída, A Pumares Quintá Quintela Rego del Vale, El Rúa, A San Xulián Sanguñedo Santalla de Ozcos


Ò

Santalla de Ozcos

Sarceda Souto Soutón Sualleiro, El Talladas, As Teixeira Tombo, El Trapa, A Tresvaedo

59

Vaga das Cancelas, A Val de Campo Valía, A Veiga del Carro, A Ventoso Vila de Baxo, A Vila de Riba, A Vilamartín Vilar de Abraira, El

El Acevo, Meda, El Moural, A Pena, Pena da Lebre, Pena da Leña, Pena das Acedas, Pena das Donas, Pena del Corvo, Pena dos Fornos, Pena Tiñosa, El Penedón, A Rubia.

==

Río Augüeira, Río Barcia, As Bodegas, A Cal, Río Candaosa, El Caleiro, El Carballal, Corregos, As Covas, El Covo, As Cruces, A Escuita, Folloval, A Fonte, A Galicia, Gudín, Río das Liñeiras, Meda, As Mestas, Murias, A Pasada, A Pena, El Pontico, El Pousadoiro, Santa Ana, El Souto, Surribas, Os Teixos, A Tronca, A Venta.

A Brañavella (túmulos), Os Castros en Ferreira (xacemento), Chao da Granda en Murias (túmulos), Chao das Arquelas en Teixeira (túmulo), Cortín dos Mouros (recinto fortificado), Lagúa de Choupel en Pousadoiro (túmulos), As Liñeiras (castro, explotación mineira), Pena da Uz (túmulos), Pena del Corvo en Vilamartín (túmulos, insculturas), Pena Parda (insculturas), Pena Tiñosa (túmulos), Pico Penelas (túmulo), Pousadoiro (túmulo), Tras de Mosqueiro en Ventoso (túmulos).


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

60

SANTISO DE ABRES

Santiso de Abres Anguieiro Antigua, A Cabo da Aldea Campo, O Carracido Carretera, A Casavella Castro, O Chao, O Coto, O Eilale Espasande Foxas Goxe Granda, A Grandela, A Lombal Louredal Lourido Matela Mourela Naraío Porta de Ares

Ò

Prado Prado de Riba Prado do Medio Río Trabada Robaín Salcido San Andrés Sela, A Sobre da Veiga Solmaior Sueiro Torre, A Tras da Corda Tras da Corda de Abaixo Tras da Corda de Riba Valiñaseca Vao de Insua, O Veigas, As Veigas de Baixo, As Veigas de Riba, As Vilar Vilelas Vilela de Baixo Vilela de Riba

Pena da Vaca, Pena do Encanto, Pico das Peniñas, Pico da Modia, Pico da Pena, Pico da Portela, Pico Lodos, Pico O Gouño Branco, Monte de Sueiro, Monte da Xunqueira, Pico Xunqueira.


Ò

Santiso de Abres

61

==

Abraído, Arroxín, O Cairo, Candaedo, Cavado, Río de Ouria, Eilale, Río Eo, A Fraga, O Franco, Lourido, Ramalledo, O Sabelo, O Tronco, Os Vaos, Veiguelos. Abraham (pozo), A Argallada (pozo), O Avaro (pozo), A Baixa (pozo), As Barcas (pozo), O Bixato (pozo), Cabaceira (pozo), Os Campos (pozo), O César (pozo), Cola da Ponte (pozo), Don Florentino (pozo), Os Estreitos (pozo), Foladoira (pozo), Fonte dos Poios (pozo), As Fontes (pozo), O Fornín (pozo), Furado de Abraira (pozo), Furado do Roxo (pozo), A Galupa (pozo), Garabulleiro (pozo), O Gonzalvo (pozo), Lameirón (pozo), Lavandeira (pozo), O Louredal (pozo), Loureiro (pozo), Louside (pozo), Merlo (pozo), Monasteiro (pozo), Os Mouros (pozo), A Negra (pozo), Nogueiriñas (pozo), A Pena (pozo), O Pereiro (pozo), Piago Maior (pozo), A Ponte de Santiso (pozo), A Poza da Ferreira (pozo), Pozas de César (pozo), O Pozón (pozo), Reiboa de Abaixo (pozo), Reiboa de Riba (pozo), A Sal (pozo), Saltadoiro (pozo), A Silla (pozo), A Torna (pozo), A Volta de Abaixo (pozo), A Volta de Riba (pozo), Xesteira (pozo).

As Barcas (explotacións mineiras), A Brea (necrópole), Campos (explotacións mineiras), As Cárcovas (explotacións mineiras), Os Castros (castro), Ceán (túmulo), O Chao da Corte (explotacións mineiras), O Chao da Serra (explotacións mineiras), Cochois (explotacións mineiras), O Corno da Barreira (explotacións mineiras), O Pico Coto (explotacións mineiras), O Couzo Gordo (túmulos), As Croas de Castro (castro), As Croas de Eilale (castro), Fontefría (explotacións mineiras), O Furado dos


62

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

Mouros (explotacións mineiras), As Furocas de Salcido (explotacións mineiras), As Furocas de Sobredaveiga (explotacións mineiras), O Gouño de Ouro (explotacións mineiras), Llan (explotacións mineiras), A Modia (explotacións mineiras), Monte da Vaca (explotacións mineiras), A Pena dos Teixois (explotacións mineiras), As Reboladas (explotacións mineiras), Regatelo (explotacións mineiras), Os Teixois de Foxas (explotacións mineiras), A Xunqueira (restos paleolíticos). TAPIA DE CASAREGO

Campos e Salave

Banzado, El Barreiros, Os Calella, A Calvario, El Campo, El Campo del Calvario, El Campos Cantón, El Corozas, As Cortaficio, El Cotarello Folgueiras, As Follada, A Forcado, El Llagúa, A Llavandeira Lleiras, As Outeiro Palacio, El

Pica, A Pico Cegueiro Picón, El Piñeiros Polvorín, El Pontrabiza, A Porcía Portella, A Rabote, El Rebollada, A Rondello, El Salave San Pedro Valmorto Vardascón, El Vilanova Vilella Villar

A Roda

Abreiras Acevedo Arroxa


Ò Barrosa, A Bustello Carballeira, A Carballo, El Castrovaselle Cavillón, El Convento, El Cubilledo Fonsarias, As Gaiteiro, El Limallosa Llantrapiñán Lleiras, As Llombatín Matafollada Molíos Novos, Os Momeán Monte, El Mulieira Murias, As Orxales Pedras Brancas Pellogra Pena, A Penedo, El Permallo Pico, El Piñeirúa Piquín Poceira, A Pontes, As

Tapia de Casarego

Praza, A Regueiro, El Reiriz Riocabo Roda, A Rondello San Agustín San Xullán Santellos Trallapena Valle de San Agustín, El Vao de Cangas, El Veiga de Acevedín, A Veiguía, A Villar de Reiriz Villargomil Villarín Xarén Xarias

Serantes Acevreiral Acevedín Barreiro, El Brañela, A Buavista, A Cabo de Vila Calambre Calella, A Calostra, A Campo, El

63


64

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Carballal, El Casa Nova, A Casteda Cornallo, El Cruceiro, El Foristo, El Grandela, A Gubión Lama, A Lomba, A Nogueiras, As Pedralba Pena de Cabras Penela, A Prado, El Rapalcuarto Regueiro, El Roda, A San Cristovo San Pelaio Santa Gadía Serantes Tesouro, El Vilanova Vilamil

Tapia de Casarego

Barredo Calello de Baxo, El Campo da Viña, El

Casarego Cascallal, El Corredoira, A Granda, A Guardia, A Llagúas, As Lota, A Mántaras Muria, A Ol Palomba, A Poleas, As Pontrabiza, A Reburdia, A Retela, A San Antonio San Bras San Martín San Sebastián Santo Estevo Tapia de Casarego Venda Nova, A Ventosa, A Viacova Viademonte Viso, El Volta, A Xinzo Xungueira, A

Ò


Ò

Tapia de Casarego

65

A Pena Moura, Pico Alto, Pico Brañoto, Pico da Barrosa, Pico da Cádiga, Pico da Llagúa, Pico da Veiga, Pico de Covas, Pico de Covas, Pico Faro, Pico Llouredal, Pico Louteiro.

==

El Acevreiral, Alairre, Anguileiro, El Banzado, El Bebedoiro, Os Boudois, A Braña, Brañedo, Buscabreiro, Bustello, Cabana, Río Cabo, A Cal, Carcedo, Casteda, A Corraldela, Os Covos, El Escobal, Escuro, As Fonsarias, A Fonte das Lleiras, As Fontaricas, A Fonte, Gamaza, Llandá, Llavaio, Llousado, As Moledas, El Molín, Os Molíos Novos, Río da Muria, Navedo, A Nogueira, Orxales, Palmián, A Pasada, A Pasada, A Pedreira, Pena de Cabras, A Pena Moura, Penarronda, Río Porcía, El Relallo, El Teixeiro, Río Tol, Trapa, El Valle, El Vao, El Vao de Cangas, Veiga de Villar, Vilamil, Villar, El Viso, Os Xabariles, Xarias.

~

El Anguileiro (praia), El Arco (enseada), El Areal (enseada), A Baxa (enseada), El Canlongo (punta), Castello de Marceliano (punta), El Castellón (illa), Os Castellos (praia), Os Castellos (punta), Castelo (illa), El Castelo Rapado (illa), El Castreiro da Ostreira (punta), Os Castríos (enseada), Cebes (cabo), Centolleira (praia), A Cerva (praia), El Faco (punta), Fanfoliz (praia), El Figo (praia), A Figueira (praia), Folgueirón (praia), A Forcada (punta), A Furada (punta), As Gabieiras (praia), El Horro (illa), El Lago Dulce (enseada), Mirallos (punta), A Mixota (praia), A Oliveira (illa), A Palomba (praia), As Pantorgas (illas), A Pedra Bustelle (illa), A Pedra de Torbas (illa), A Pedra del Cabo (illa), Penarronda (praia, monumento natural), El


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

66

Ò

Picón (punta), As Poleas (praia), As Pontes (illas), Portocello (praia), A Postoca (illa), A Reburdia (punta), Represas (praia), Ribeira Nova (enseada), A Ribeiría (praia- Tapia), A Ribeiría (praia-Santa Gadía), Ribeiro dos Burros (enseada), A Robaleira (punta), A Salmoira (illa), El Sarello (enseada), El Sarello (praia), Torbas (praia), Torbas (punta), El Tormante (illa), El Trabe (enseada), A Turbela (enseada).

Calambre (castro), Monte Camíos (explotacións mineiras), El Campón en Serantes (castro), Carozas (explotacións mineiras), Os Castelos de Pereira (castro), Castelo de Punta Campega (castro), Corcovón (castro), El Cornallo (xacemento), Cotarelo (xacemento), El Esteiro (castro), El Folgueirón (xacemento), Monte As Grandallúas (explotacións mineiras), Llagos de Salave (explotacións mineiras), Llombo del Trigal (túmulos), A Pena Caldeira (covas, castro), El Picón en Campos (castro), Salave (xacemento), Silva (xacemento), El Tombín (túmulos), El Toxal (castro).

Bres

TARAMUNDI

Aquel Cabo Arroxo Brataramundi Bres Cabaza Cotarelo, O Eiroá, A Entorcisa Fonte, A

Freixe Galiñeiros, Os Leiras Lóutima Mazo de Bres, O Padriz Pallarín, O Sela de Entorcisa, A Sela de Padriz, A Sela do Teixo, A Silvallá


Ò Teixo, O Tralourizo

Ouria

Castro, O Chao de Leiras, O Fabal Lamisqueira, A Llan de Pacios Ouria Porqueira, A Tingas, As Tingas de Abaixo, As Vilarede

Taramundi

Abraído Aguillón Arredondas Arruñada, A Barredo Cabaniñas, As Cabaniñas de Acó, As Cabaniñas de Aló, As Calvín Cancelos, Os Cancelos de Abaixo Cancelos de Riba Cernada, A Chao do Monte, O Garda, A Les

Taramundi

67

Llan Lourido Mazo Novo, O Mousende Nío Nogueira Palleiro Pardiñas Pardiñas de Abaixo Pardiñas de Riba Pasatempo, O Pedrón, O Penelo, O Pereiro, O Piñeiro Riodelouro Sacada, A Sela, A Sela de Llan, A Taramundi Valín Veiga da Sarza, A Veiga de Llan, A Vila, A Vilanova Xarrapo, O

As Veigas

Almallos, Os Ambrós Barreiroa, A


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

68

Casa Nova, A Casoa, A Couces, Os Couso, O Eirexa, A Esquíos, Os Folgueirosa, A Mestas, As Navallo

Ò

Pereira, A Sacada, A Santa Mariña Sela da Muller, A Teixois, Os Turía Veigas, As

Monte Airón, Coto Agudo, O Picacho, Pico A Cabana, Pico Azoreira, Pico da Fonte do Corro, Pico das Coladiñas, Pico de Folgueiras, Pico do Outeiro, Pico do Outeiro, Pico Gurugú, Pico das Piniñas, Pico de Leiras, Pico do Castro, Pico do Corno, Pico do Corno, Pico do Pendón, Pico dos Corniños, Pico dos Gamieiros, Pico Groso, Pico Lodos, Pico Millorín, Pico O Carranco, Pico O Castelo, Pico Ouroso, Pico Outeiro Zarrado, Pico O Picón, Pico O Pisqueiroso, Pico O Pozón, Pico Xunqueira, Serra de Ouroso, A Veiga.

==

Abareira, A Acevreira, Alvarín, Arredondas, Arroxo, Arruñada, O Bordel, O Brañal Vello, Brañeirú, O Burquín, O Cabanal, Cabreira, Río Cabreira, O Caleiro, A Candaosa, A Canle, O Carcavón, Casa Nova, Cavado, O Chao de Leiras, Cheilín, O Conde, Corragos, As Corripas, O Cotarelo, Coto Agudo, O Coucín, O Couzo Gordo, A Cruz, O Filso, A Fonte, A Fonte Zarrada, As Fontes, O Fornigueiro, Franxoz, Freixe (lagúa), Frou, As Frúas, Furaboa, Os


Ò

Veiga, A

69

Galegos, Os Gameitos, Os Gamieiros, Granda Falsa, O Grobo, O Inferno, Lameirón, Lameirón, Río de Les, Llan, Lodos, Loi, As Maseiras, Mendal, As Mestas, O Mocín, O Molín, O Molín do Teixo, Navallo, Río de Ouria, Ouroso (lagúa), A Pasada, A Pedreira, O Prado do Monte, A Pruida, A Rañoeira, Regoseco, O Regueirín, O Regueiro, Talameiro, As Trabas Zarradas, Río Turía, A Salgueira, Salgueiro, O Salgueiro, Seixas, A Sela Cavada, O Teixón, Tremado, O Trillo, Os Valiños, Río das Veigas, O Venteirín, O Xardón.

Os Castros en Taramundi (castro), O Chao da Modorna (túmulo), Corradiña (túmulo), As Furadas en Silvallá (explotacións mineiras), Ouria (castro), Ouria (explotacións mineiras), A Pereira (túmulo), Serra de Ouroso (túmulos).

Abres

VEIGA, A

Abraira, A Abres Alcandra, A Arnela, A Bustelo Canaval, O Cantos, Os Casal, O Casa Nova, A Chimpada, A Curuxa de Baixo, A Curuxa de Riba, A

Entreseca, A Ferraría, A Forxa, A Grandameá Llan de Rozos Marquín, O Mundiña, A Pau da Cruz, O Pebidal, O Pedreira, A Penedo, O Ponte, A Pumar de Veiga Refoxos


70

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Rego do Casal, O Rúa, A Rúa da Cruz, A Sela de Murias, A Torre, A Val da Vila, O Viladonga

Guiar

Fornelo, O Graña de Guiar, A Guiar Pau Martiz Vale, O

Meredo

Barranca, A Braña de Pumar, A Bustelo Cabo da Vila, El Calellón, El Carballales Casal, El Casías, As Casón, El Chao, El (Vinxoi) Chao de Meredo, El Choza, A Couso de Baxo, El Couso de Riba, El Escobal, El Fabal

Ferreiría, A Fontarica, A Fonte, A (Meredo) Fonte, A (Vinxoi) Foxo, El Garbo, El Grandameá Mazo Novo, El Mazo Vello, El Meredo Milleira, A Molexón Murias de Baxo Murias de Riba Nafaría Palacio, El Pasada, A Pedreira, A Pena, A Pena Forcada Penedo, El Penedón, El Penela, A Penzol Pereiro, El Ponte del Río, A Pruida, A Pumarega, A Quintá, A Rato, El Regueiro, El

Ò


Ò Río, El San Pedro Sela, A Sela da Loura, A Selías Trabas, As Val das Varas, El Veiga da Ovella, A Veiguela, A Vellal, El Vinxoi Xaraz

Paramios

Barranca de Paramios, A Bidueiral, El Caleira, A Caxigosa Espía, A Graña, A Lagarteira, A Lagos, Os Llu Monticelo Mourín, El Pumarín Rego Seco Restrepo Rubieira, A Veiga dos Trobos, A Vixande

Veiga, A

71

Piantón

Almedía, A Arcilo Barcia Barreiro, El Castromourán Caxigosa, A Chao de Porzún, El Cobre Corredoira, A Cova, A Cruces, As Curuxeira, A Folgueiras Forno, El Grandela, A Lamelas, As Loutón Louxeira, A Mandia, A Meisnado Monte, El Montouto Noval Paraxe Penelas, As Pereiro, El Piantón Piñeiro, El Porzún Reamil


72

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Rebouquedo, El Rego de Barcia, El Rego de Estelo, El Regueiro, El Reigada, A San Martín San Pedro Trapa, A Val de Xesta Valbón Veiga de Vilar, A Veldedo Vesedo Viladelle Vilameitide Xías Zarra, A

Veiga, A

Abraira, A Cal, A Cancela, A Cereixido Colada, A Covo, El Cruz, A Curuxa Curuxeira, A Estelo

Ferreira Ferreiramión Folgueiral, El Fondrigo, El Fonte de Louteiro, A Galea, A Lamelas, As Louteiro Louteiro de Baxo Louteiro de Riba Miou Molín Novo, El Noveledo, El Palacio, El Paleiras, As Pandela, A Pedrouzos, Os Pena Corveira Pena, A Pruida, A Puntía, A Remargado San Antonio Silvela Trabizas, As Tremeado Valía, A Veiga, A

Ò


Ò

Veiga, A

73

Pena Albeira, Pena Búa, Pena de Pumarín, Pena Tormil, El Penón, Pico A Cabana, Pico A Espiñeira, Pico Bidures, Pico Brufe, Pico Cela Vella, Pico da Fonte del Corro, Pico de Agudelo, Pico de Castelo, Pico de Leiras, Pico de Folgueiras, Pico El Pedroiro, Pico Folgueiral, Pico Millorín, Pico O Castelo, Pico O Pereiro, Pico Ouroso, Pico Picacho, Pico Redondela, Pico Rubiou, Pico Silvela, Serra de Ouroso.

==

A Almedía, Brañois, A Cal, El Canedal, El Carcavón, El Cargadeiro, O Casal, Os Castros, Cavado, El Concello, El Couselo, Río Eo, Escuro, Fabal, A Faxoca, A Ferrería, Fervedoira, A Fonte del Salgueiro, Gancedo, As Lamas, Llu, Lormes, Louteiro, Río de Meredo, A Mina, Montouto, Río Monxardín, El Mosqueirón, El Navallo, Río de Ouria, A Padreira, As Paleiras, A Pasada, Penedo Zarrado (lagúa), Pequeno, Regueirón, Río Suarón, El Pical, El Teixo, Os Valíos, A Veiga de Escouria, Veiguelos. Canaveiras (pozo), O Carballón de Abaixo (pozo), O Carballón de Riba (pozo), A Ferraría (pozo), O Fornacho (pozo), Olga (pozo), A Pena de Abraído (pozo), A Poza (pozo), A Poza da Ferreira (pozo), Ría de Ribadeo (ría, reserva natural).

Castromourán (castro), Os Castros (castro), Os Castros na Veiga (castro), A Corredoira (estela funeraria), Lomba Empedrada en Paramios (túmulo), Molexón (castro), Pena Búa en Paramios (túmulo), Penedo del Cesto en Paramios (dolmen), A Veiga (broche), A Veiga (cacho de colar).


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

74

VILANOVA DE OZCOS

Martul

Casa de Paleiras Casías, As Cimadevila Martul Salcedo San Mamede Trabadelo

San Cristovo

Bovia, A Busdemouros Biforcos Brusquete, El Cabana Chinelo, El Mourelle Murias Pena de Braña Nova, A Picón, El San Cristovo Sela de Murias, A Valongo

Vilanova de Ozcos Abelleira, A Aceveiral, El Arroxía, A Barreira, A Braña Nova, A

Ò

Bustapena Carballo del Fole, El Casías, As Cima de Vila Cortín, El Ferreiría, A Folgueira Rubia Garganta, A Guieiro Mazo de San Mamede, El Morlongo Ovellariza, A Pacios Pacios de Baxo Pacios de Riba Pasarón Pena, A Penacova Perais Ponte de Penacova, A Río de Pil Río, El Santa Eufemia Seixo Soutelo Valoriana Vao Vello Venta Vella (A Garganta) Vilanova de Ozcos Vilar, El Vilarello


Ò

Vilanova de Ozcos

Xestoso

Arcaxo Batribán Cotarelo Morán

75

Rego de Sebes Salgueiras Toleiras, As Xestoso

A Bovia, Chao da Forca, El Corro, Murias, Pena Abelleira, Pena Cova, Pena Curiscada, Pena das Donas, A Pena das Grallas, Pena de Pumarín, A Pena del Castro, Pena del Frade, Pena del Lobo, Pena Franqueira, A Pena Gorda, Pena Portela, Pena Serradela, Pena Soar, Pena Tallada, Pena Tormil, A Pena Verde, Pico da Xamúa, Pico das Estivadas, Pico das Rouñas, Pico de Leira, Pico de Murias, Pico de Valongo, Pico del Somo, Pico El Cargadoiro, Pico Ouroso, Pico Outeiro Zarrado, Serra da Bovia.

==

Alamairas, Alto, Os Amieiros, Río Barcia, Barranco de Tormil, Batribán, Río da Bovia, Busdemouros, Buspiñol, Río Brusquete, Cabana, El Calvario, Candal, Cantarellín, As Cárquivas, Corno de Murias, Cóscaro, A Feitía, Fonte da Sela, Fonte Vella, As Fontes, Maruxo, A Mina, Molín de Batribán, Morán, Mosqueirín, Murias, Murias (lagúa), Muro, Ouroso, Ouroso (lagúa), Pacios, El Picón, Río de Piqueiro, Piqueiro (lagúa), Pil, As Rouñas (lagúa), Río de Santa Eufemia, Selagamallo, Suarado, Tarangozo, Os Teixos, As Toleiras, Tremado, Vao dos Cardos, As Veigas, Río Vilanova, Vilarello, Vilarín, Zarrada (lagúa).


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

76

Ò

Alto de Xestoso (túmulos), Os Arrendatarios en Vilanova (túmulos), Pico Ávrego na Garganta (túmulos), Bidual na Bovia (túmulo), Bodul en Cotarelo (insculturas), Campo Visuiz en San Cristovo (túmulo), El Castelo en Vilanova (castro), Chao de Liares en Salcedo (túmulo), Costa de Piqueiro (explotacións mineiras), A Empedrada na Bovia (túmulo), Gamotoxa en Morán (túmulos), Pico A Louxa en San Cristovo (túmulo, explotacións mineiras), Navallo da Vroite na Garganta (túmulo), Pena de Pumarín na Garganta (túmulo), A Pena del Castro en Morlongo (castro), Pena del Frade en Busdemouros (túmulo), Pena del Tesouro na Garganta (túmulo), Pena Serradela na Bovia (túmulos), Pico El Remiscal na Bovia (túmulos), A Sela de Murias (explotacións mineiras), Serra da Bovia (túmulos), Serra de Ouroso (túmulos), Serra de Pumarín na Garganta (túmulos), Pico El Somo en Morlongo (túmulo), Pico El Teixo na Garganta (túmulo), Val del Camín Grande na Bovia (túmulo), Zarro del Campo en Rego de Sebes (túmulo).

Arbón

VILLAIÓN

Arbón Barrio, El Chabolas, Las Colladas, Las Colmello, El Corno, El Enxamías, Las Prendilla

Rasa de Baxo, La Rasa de Riba, La San Pelaio Valles, Los Villartorei

Parl.leiru Llan de Quintá Ponticella Argolellas Auguamaroza


Ò

Villaión

Barandón Barrio da Veiga (Busmaior) Bidural, El Braña de Zaporrel, A Busmaior Bustelfollado Calella, A (Valdedo) Calellía, A (Valdedo) Candaosa de Bustelfollado, A Candaosa de Solares, A Casa Nova Castaedo Couz, El Curoto, El (Ponticella) Forcada, A Forcadía, A Grandamial Illaso Llanteiro Llouredo Méxica Murias Ponticella Poxos

77

Pruida, A (Ponticella) Pumarega, A (Ponticella) Rebollo Solares Teixeda Trabada Valdedo Valle Villabaxo, A (El Couz) Villabaxo, A (Poxos) Villabaxo, A (Valdedo) Villarriba, A (Poxos) Villarriba, A (Valdedo)

Villaión Azoreira, La Berbegueira Carrio Castañeira Folgueirosa, La Llangomín Martín Tourín Ribalaugua Villaión

Carondio, A Gubia, La Pena Branca, La Pena Furada, Penarronda, El Penedo Castello, Pico A Pedrosa, Pico Agudo, Pico Agudo, Pico da Bouzoa, Pico Braña Nova, Pico Castello, Pico da


Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

78

Ò

Costa, Pico da Llagúa, Pico das Grovas, Pico de Barandón, Pico del Áliga, Pico del Chao Rollamos, Pico del Prado de Roque, Pico El Chao, Pico El Corno, Pico Fregoso, Pico El Meiz, Pico El Picarete, Pico El Picón, Pico El Rañadoiro, Pico La Collada, Pico La Cuoval, Pico La Gubia de los Llobos, Pico La Piella, Pico Los Fornos, Pico Lleiguellos, Pico Llouzón, Pico Micego, Pico Os Arandos, Pico Os Gargalois, Pico Palleira del Oso, Pico Sarnoso, Pico Serrapio, Pico Tresllama, Pico El Vao, Pico Vallourés, Pico Villaión, Pico Villanuoces, Pico Vruiteira, Pico Xungo, Pico Xustín, El Picón de Acó, El Picón de Alló, Serra de San Roque, Valdidiel.

==

Río del Aceval, Os Agredos, Aguilar, El Anguileiro, Río La Artosa, Auguarruxe, Barandón, Barganaz, A Batadoira, El Beiro, La Braña, Buidiel, A Caal, Caborno, El Camín del Medio, Los Carballíos, Cárcava, Carosa, Carrileira, Carrio, La Cascaría, La Corte, Río de Cavornel, Coucabanas, El Couz, A Cuitella, Río de Eirías, Os Enforcos, Entrerríos, Esgubio, A Faia, La Ferreiría, Os Ferreiros, Fondeiro, A Fontecoul, A Fonte das Fabas, A Fonte del Ferro, A Fonte del Lleite, Fontes, A Forcada, Os Gargalois de Rondo, Grandamial, La Llagúa, As Llamas, Lleiguellos, Llouredo, Llouxeira, El Mazo, Mereidal, As Mestas, Méxica, Os Milotos, La Misiega, El Molín, El Molín Novo, Mosqueirón, Muria, Río Navia, A Pasada, La Pasada, A Pasadía, Pasadía, Pasalaripia, A Pedrosa, Río de Polea, A Ponte das Cornadas, Río La Pontiga, El Pontigo, Pontizúa, Os Prados Novos, Prueda, A Regueiría, Ribalaugua, Rodriguesa, Romaior, As Sellas, Silvella, Solares, Solmuro, Os Tartullos, El Torno, El Troncón, La Vaca, Valdidiel, Valle, El Vallín, Vallourés, Vallourés (lagúas), Os Vaqueiros, El Veigato, Os Xatos, Zaporrel.


Ò

Villaión

79

Arbón (presa), Serra de Carondio e de El Valledor (paisaxe natural).

Argolellas (túmulo), Campo de San Roque (túmulos), Carrio (inscrición), cova de Xuan Palla (explotacións mineiras), Illaso (castro), Los Llanos (túmulos), Llombo del Medio (túmulo), Murias (explotacións mineiras), Las Pasadas en Berbegueira (túmulo), Ponticella (castro), Serra de Carondio (túmulos), Pico Vruiteira (túmulos), Zaporrel (túmulos).


3. XENTILICIOS DA TERRA EO-NAVIA

O normal é que solo mui poucos topónimos teñan un xentilicio correspondente, peró sucede que na actualidade se pretende desde os medios de comunicación ou desde algús cronistas ou publicistas, que todos os topónimos, ou polo menos os topónimos grandes (concellos e comarcas) teñan que ter forzosamente el sou xentilicio.

Por eso ás veces, seguindo as regras de derivación del idioma, «invéntanse», con éxito, xentilicios antias inexistentes pra un concello ou comarca. Peró muitas outras veces quen «inventa» (normalmente un periodista ou un cronista) sabe mui pouco de etimoloxías, de sufixos xentilícicos, de formación de palabras, das falas dos nosos lugares etc., e así salen uhas aberraciois que debemos denunciar e evitar repetir para non axudar a consolidar cousas falsas. Se eu son de Tormaleo… son de Tormaleo, e non existe *tormaleense nin *tormaleeño nin *tormaleíno nin outros inventos que se lles pasen pola cabeza a algús; se son de Abres son de Abres, nin *abreense, nin *abreño, nin *abriego.

Máis del 90% dos topónimos non tein xentilicio, a relación de orixe ou procedencia establécese coa preposición de: de Doiras, de Xarrio, de Martul, de Labiarou, de Anlleo etc., el cual non quere


82

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Ò

dicir que, empregando ben as regras de derivación del idioma, non se poidan formar xentilicios: con –ense sobre el étimo (se sabemos fixo cual é a etimoloxía da palabra): orticariense (de Ortigueira, formado sobre o étimo latino orticaria), e –és (-esa), -ego (-ega), eiro (-eira), -ín (-ía), -ao (-á), -exo (-exa), -olo (-ola) sobre a forma tradicional e autóctona do topónimo; así, poderíamos «crear» doirego, doirés, doireiro, doirín, doirao, doirexo, doirolo etc., e aguardar que algún delos triunfase. El que non podemos admitir son os sufixos –ino (-ina) e –eño (-eña), por seren claramente el primeiro un cultismo prescindible e el segundo un castelanismo totalmente evitable.

El peor de todo é condo na prensa inventan un xentilicio que sobrepoin, a forza de reproducilo, a un xentilicio auténtico xa existente; por exemplo, condo machacan con «santirseño» en lugar de «santiseiro»(o alcalde santirseño), ou con «franquina» sobre «franquía»(a corporación franquina), que é como se dice na nosa terra, porque a xente acaba asumindo que esa é a forma búa del sou xentilicio, condo é falso, é un invento recente duha persoa concreta que pode fer desaparecer a forma autóctona, histórica e colectiva.

Ofrecemos a seguir uha relación coherente de xentilicios eonaviegos, por comarcas, por concellos e, condo sabemos da súa existencia, mesmo por lugares pequenos. Non pretende ser uha listaxe exhaustiva, solo orientativa e aclarativa. Temos que supoñer que faltan aínda muitos xentilicios por recoller, tanto derivados do topónimo como xentilicios festivos. Peró polo momento, tomen búa nota os señores que escriben nos xornais: así é como se chaman entre elos os eonaviegos e non como algús lles queren chamar.


Ò

Xentilicios da terra Eo-Navia

Eo-Navia

eonaviego, eonaviega

A Montaña

montañés, montañesa

Allande

allandés, allandesa

Castropol

castropolés, castropolesa

A Mariña Os Ozcos Boal

mariñao, mariñá ou mariñego, mariñega ozqueiro, ozqueira

boalés, boalesa

Coaña

coañés, coañesa

El Franco

franquín, franquía

Ibias

ibiao, ibiá

Eilao

Grandas de Salime

Navia

Negueira de Muñiz Pezós

San Martín de Ozcos Santalla de Ozcos Santiso de Abres

eilés, eilesa

grandalés, grandalesa

naviego, naviega

negueirés, negueiresa

pezoseiro, pezoseira ou pezosego, pezosega

sanmartiego, sanmartiega

santalleiro, santalleira ou santallés, santallesa

santiseiro, santiseira

Tapia de Casarego

tapiego, tapiega

A Veiga

veigués, veiguesa

Taramundi

taramundés, taramundesa

83


84

Repertorio toponímico e xentilícico da terra Eo-Navia

Vilanova de Ozcos

vilanovés, vilanovesa

Andés (Navia)

andesín, andesía

Villaión

Barres (Castropol) Brul (Castropol) Campos (Tapia)

A Caridá (El Franco)

As Figueiras (Castropol) Mántaras

(Tapia)

Piantón (A Veiga)

El Porto (El Franco)

villaionés, villaionesa barrueiro, barrueira brulego, brulega

camposo, camposa caridego, caridega

figueirolo, figueirola

mantarego, mantarega piantonés, piantonesa

portexo, portexa1

A Roda (Tapia)

rodés, rodesa

Sampol (Boal)

sampolo, sampola

Salave (Tapia)

Seares (Castropol) Serantes (Tapia)

Valdepares (El Franco)

Ò

salavego, salavega searilo, searila

serantego, serantega

valdeparego, valdeparega

1. Portexos tamén se denominan os do concello de Porto, no noroeste de Zamora, concello de fala galega lindante cos concellos ourensaos da Gudiña, Viana do Bolo e A Veiga do Bolo.


Este libro

rematouse no mes de maio de 2010, en Navia