Page 1

Dani Ibáñez i Albert Mestres


Circuit elèctric Un circuit elèctric és un conjunt simple o complex de conductors i components elèctrics o electrònics en un recorregut tancat.


Corrent elèctric El corrent elèctric o la intensitat elèctrica és un fluix de carga per unitat de temps que passa a l’interior d’un material.


Voltatge El volt és la unitat de la diferència de potencial elèctric o força elèctrica. El seu símbol és la V.


Intensitat elèctrica

És la quantitat d’electrons que circulen per unitat de temps.


Potència És l’eficàcia amb la que un aparell transforma l’energia elèctrica amb un altre tipus d’energia. Es mesura amb watts: una bombeta té 60 i un aire condicionat 3000


Tipus de connexions elèctriques És la manera de connectar els diferent s circuit. Té molta importància perquè afecta al seu funcionament. Hi ha diferents tipus: connexió en sèrie i connexió en paral·lel i mixtes. En la connexió en sèrie es connecten – amb +. En la connexió en paral·lel si falla un receptor del circuit continua funcionant.


Simbologia i planell de la instal·lació elèctrica. Els símbols elèctrics són els que ens permeten saber de què estem tractant a través d’imatges


Reglament electrotècnic de baixa tensió. El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, també conegut com a REBT és el reglament tècnic de seguretat industrial i les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. El REBT, estableix les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministració en els límits de baixa tensió, els quals d'acord amb aquest reglament, són una tensió igual o inferior a 1.000 volts en corrent altern i una tensió igual o inferior a 1.500 volts en corrent continu.


Treball tecnologia  
Treball tecnologia  

power point de tecnologia