Page 1

I NT RODUCCI ÓN

El manual dei dent i dadvi s ual deI nt e r c om esel pr oces oquedeayudaenl a compr ens i ón yapl i caci óndel a mar ca,pormedi odecar act er í s t i cas des uscar act er í s t i casf undament al es . Enel encont r ar emosel ement osbás i cos queconf or manl ai dent i dadvi s ual del a mar ca,ver emost ambi énej empl osdeapl i caci ón. Esf undament al s egui rl asr egl asque s ehanes t abl eci do,par al ogr arl aapl i caci ón del ai dent i dadpar amant enercons i s t enci a, uni dadyconcept o,ques onl abas e des uper manecí ar eput aci ónys uéx i t o

2introduccion  
2introduccion  
Advertisement