Page 1

1 Version in Latin available.

Padre Nuestro for unaccompanied SATB div.

Liturgical

Carlos Cordero (b. 1992)

Serene, with affection q = 72

Soprano

F 3 ### 3 Œ œ œ œ & 4

œ

p 44 ˙

˙

Pa - dre nues - tro

Alto

F ### 3 Œ ˙ & 4

3

œœ œœ

˙˙

Tenor

Bass

Piano Reduction

? # # # 43

### 3 & 4 Π? # # # 43

Œ

F Œ œ œ 44 œ Pa - dre

Œ

Œ

Pa - dre

œ œ œœœ 3

œœ œ

˙˙ ˙

Œ

Œ

œ œ

©Cordero, 2018. All rights reserved.

Œ

nues

4 ˙ 4 ˙˙ 4 œœ 4

œ œ 42 que es -

œ

˙

42

˙

42

nues - tro

œ œ 4 ˙ 4

œ œ 42

que es -

p 44 ˙ ˙

Pa - dre nues - tro

### 3 V 4

Œ

-

œ

tro

Œ

2 œ œœ 4

˙˙

2 4


### 2 & 4 œ

4

tás

F 4 œ œ 4 ˙

en los

en los

en

los

œœ Œ œ œ œ

cie - los,

˙˙˙

los

œœœ J

? # # # 42 œœ ..

### 3 & 4

˙˙

9

œ œ

Œ

nom - bre.

? # # # 43 œ œ Œ nom - bre.

## 3 & # 4 œ œ ? # # # 43 œœ

œœ œœ

F . 45 œ̇ ˙

ca - do

ca - do

45 Œ

œœœ œœœ

Œ

Ó

Ó

œ œ œ

Œ

œ œ œ

œ œ œœ

˙˙

3

p F 3 3 Œ œ œ œ 4 œ ˙

44 Ó 44 Ó

ven - ga tu

p 44 œ œ ˙ ven - ga

Œ

44 Ó

Œ

44 œ

œ

ven - ga tu

rei - no

43

Œ

œœ œœ œœ 43 œœ

œ

œ œ œ

3

3

44 Ó

Œ œ œ œ

43

œ

3

ven - ga tu

f

44 Ó

Œ œ œ œ

rei - no

F p 3 Œ œ œ œ 43 œ ˙

44 Ó

f

rei - no

F p 3 Œ œ œ œ 43 œ ˙

œœ

45

3

ven - ga tu

44 Ó

ven - ga

˙˙

44 Ó

˙

44 œ

Œ œ

Œ

˙

œ

se

œ œ Œ

rei - no

œ œ

rei - no

3

œœ œœ

œœœ œœ œœœ œœ

˙˙

ven - ga tu

œœ œœ œœ

a tu

œœ

rei - no

œœ œœ œœ

œ œ 3 4

-

ven - ga tu

3

3 œ œ 4

se - a tu

f

f> 3 44 œ œ Œ œ œ œ

œ

œœ œœ œœ œ 3 4

rei - no

3 Œ œ œ œ

3 4 œ œ

se - a tu

45 œœ œ ˙˙

3

œ

se - a tu

F 5 œ œ œ 4 œ œ ˙

œ œ œœ ˙˙

3

˙

3

san - ti - fi

œ Œ Ó

˙˙˙

˙ 44 ˙˙

nom - bre.

### 3 œ œ Œ V 4

Ó

san - ti - fi

ven - ga tu

### 3 & 4 œ œ Œ

P

2

ca - do

cie - los,

nom - bre.

9

P

los,

œœœ œœœ 44 ˙˙˙

en

## & # 42 œœœ

œœ Œ Ó

˙

F œ œ œ 45 œ 3

san - ti - fi

˙˙

F 4 œ 4 ˙˙ J

? # # # 42 œ . 4

cie

F œœ 44 ˙ J

## V # 42 œ .

Ó

cie - los,

F # # & # 42 œœ œœ œœ 44 ˙˙ tás

œ Œ Ó

˙

P

Œ

43 43

œ œ 3

œ

Há - ga - se

œ œ 3

œ

Há - ga - se

œ œ Ó œ œ Ó œœ

œœ

œœ œœ

Œ Ó

œ œ 3

œ


### œ œ &

œœ œœ œœ

14

tu

&

###

a - sí en la

œ œ œ ˙˙

###

42 ‰

œ

3

tie - rra

j œ œ œœ œ œ 3

a - sí en la

42

œœ

j œ œ œœ œ œ

vo lun - tad

tu vo -lun - tad

V

42 ‰

œœ

3

œœ

tie - rra

œœ

œœ œœ 3

44 >œœ

co - moIen el

co - moIen el

44 Ó

œœ

œœ œœ

Œ

cie - lo.

44 œ œ >

3

œœ

p

3 3

œ œ œ

Da - nos

Œ

œœ

cie - lo.

Œ

p p

3

œ œ œ

Da - nos

œ œ œ 3

Da - nos

? ### ## & # œœœ œ œ œœœœ

œœ

3

14

? ### 18

&

###

œ-

œ

Œ

hoy

###

42

∑ œœ

42 ‰

œœœ

π

pan

p

w

43 Œ

### w V

43 Œ

p œ

? ###

43 Œ

p œ

&

hoy

18

&

###

? ###

∑ œœ

w

œ

de

hoy

œ

Œ

de

de

œ

œ

œ œ 43 œœ œ œœ 43 Œ

œœ œœ

œ ˙ œ œ 43 œœ œ ˙

nues - tro

œœ œœ

œœ œœ

j œ œ œ œ 3

42

œœ

44

∑ œœ œœ

3

œœœ œ

44 œœœ œ

˙˙ ..

œ œ

ca - da

œ

˙

dí - a...

œ œ

œ

˙

ca - da

dí - a...

œ œ

œ

ca - da

dí - a...

˙

œ œ

œœ œ

˙

œœ œœ

œœ

˙˙

Œ

œ œ

œœ Œ

Œ

Per

P

3

œ œ œ œ œ œ

ca - da

dí - a

P 3 œ œ œ œ œ œ

œ de

ca - da

ca - da

œ

œ œ

œœ

œœ œœ

3

œ œ œ œ œ œ

F œœ- œœ œœ

P 3 œ œ œ œ œ œ

de

Œ

Œ

3

Œ

de

Œ

œœœ œ

44 Ó

˙˙ ..

dí - a

dí - a

44

-

‰ j 44 œ Per -

‰ œj 44 Per -

‰ œJ 44 Per -

œœ œ œ œ œ

œœ œœ œ

44

œœ œœ œœ œœ

‰ œœJ

44

3

3


### 4 ˙ & 4 ˙

23

do

-

### 4 F & 4 ˙

do

-

# # # 4 F˙ V 4

do

-

F ? # # # 44 ˙

do

-

## & # 44 ˙˙˙ ? # # # 44 ˙˙

### 2 & 4

### 2 & 4

Œ

˙

œ

Œ

˙

œ

Œ

na

na

œœ -

œœ -

œ-

3

œ-

œ-

œ-

œ-

œ-

œœ -

nues - tras

o

nues - tras

na

o

3

nues - tras

˙

23

26

œœ

˙˙

3

œ

œ-

Œ

na

o

œ-3

œ-

nues - tras

o

-

-

-

-

P ˙˙ >

4

fen

-

P ˙ >

fen

P ˙ > P >˙

fen

-

42

fen

-

sas

˙

42

sas

œœœ

Œ

œœœ

œœœ

œœ

˙˙˙

˙˙

42

˙˙

œœ

Œ

œœ

œœ

œœ

˙˙

˙˙

42

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

co - mo tam-bién

no - so - tros

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

Œ

3

3

œ œœœ 3

per - do na

Œ

œ œœœ 3

no - so - tros

per - do na

œ -

œ -

œ œ œ

œ œ 44 ˙˙ 3

mos a quien nos o

œ œ œ

mos a quien nos o

œ

œ

œ œ œ œ œ

Œ

œ œ œ œ 3

œ

œ œ

œ

œ 3

œ

U

œœ Œ

fen - de.

œ œ 44 ˙

uh

œ œ œ

-

3

? # # # 42 ˙˙

? # # # 42 ˙˙˙

˙

sas

uh

˙

42

sas

### 2 V 4 ˙

## 2 & # 4

42

˙˙˙

co - mo tam-bién

26

˙˙

-

U

œ

Œ

fen - de

44

44

44 ˙ ˙˙

œœœ

44

Œ


28

&

###

P Œ œ œ œ

˙

Œ œœ

Ó

˙

en ten - ta - ción

&

###

No

&

###

No

˙˙ ..

œ ˙ ‰ œœ œœ œ ˙ J

Œ

œœœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œ œ

p

˙

A

p

Ó

˙

A

œœœ

5 4 -

45 -

˙˙

5 4

? # # # œœ

œœ

˙˙

45

## & #

men.

Ó

œ ? # # # œœœ

œœœœ

˙˙

˙˙˙˙

˙

y

5 4 45

˙˙w

˙˙˙˙ ....

œœ ‰ œœ J

˙

œ

-

œ œœ

-

˙˙

˙˙

mal.

˙ ˙

del

mal

œœ œœ

œœœœ

44 w

-

œœ Œ Ó

œœ

A

-

˙˙

4 ww 4 -

44 ww -

Œ

4 4

ww

œœœ

44

ww ww

5

œ Œ Ó

mal.

mal

4 4 w

Œ

œ œ ˙œ

œ

˙˙˙

˙˙

˙˙

del

A

˙˙ ∑

œœœ œœœ œ œ

˙œ œ œ

A

˙˙

Œ

œœ

A

lí - bra - nos

Œ

˙

œœ

lí - bra - nos

Ó

˙˙

˙

men.

œœ

34

œœœ

men.

## V # œœ

men.

œœœ

Œ œ œ

del

y

www w

3

### Ó & &

‰ œœ œœ œœ ˙˙ J

Ó

˙

nos de - jes ca - er

34

###

ww

˙˙ ..

ww

? # # # œœœœ

˙w

nos de - jes ca - er

P 3 ? # # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ 28

P Œ œ œ œ œ œ œ

en ten - ta - ción

# # # Pœ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ V

del

˙˙

U œ

˙˙ ˙˙

˙˙˙ ˙

p 3 œœ Œ ˙œ œ œ

U

p

U œ

˙˙ ˙˙

œœ œœ

Œ

Ó

˙˙˙˙

œœœœ

Œ

œ œ œ

œ Œ œ ˙

π -̇

men.

3

˙

π ww-

-

men.

π ww -

men.

˙˙

ww w w

3

A

men.

-

-

˙˙

π w-

-

A

˙

Profile for Carlos Cordero Garcia

Padre Nuestro Cordero Perusal  

Padre Nuestro Cordero Perusal  

Advertisement